Νόμος 62 ΦΕΚ Α΄132/7.7.1975
Περί συστάσεως Ειδικής Επιτροπής Συντάξεως Νέου Κώδικος Οδικής Κυκλοφορίας και περί τροποποιήσεως της περιπτ. α` του άρθρου 8 του Ν.Δ. 485/1974, ως αύτη αντικατεστάθη διά του άρθρου 1 του Ν.Δ. 163/1974.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Άθρον 1

1. Συνιστάται οκταμελής επιτροπή συντάξεως νέου κώδικος οδικής κυκλοφορίας αποτελουμένη εκ κάτωθι:
α) Ενός (1) Δικαστικού Λειτουργού κατόπιν προτάσεως του Υπουργού Δικαιοσύνης.
β) Τριών (3) Δημοσίων υπαλλήλων, ενός εξ εκάστου των συναρμοδίων Υπουργείων Δημοσίων `Εργων, Δημοσίας Τάξεως και Μεταφορών-Επικοινωνιών, κατόπιν προτάσεως των οικείων Υπουργών.
γ) Ενός (1) εκπροσώπου της Ε.Λ.Π.Α. δ) Τριών (3) Ειδικών Επιστημόνων ή ειδικών περί τα της κυκλοφορίας οριζομένων υπό του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. Δι` έκαστον των ανωτέρω μελών ορίζονται και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη των αυτών κατηγοριών. Τα ως άνω μέλη της Επιτροπής δέον να είναι πρόσωπα έχοντα ειδικάς γνώσεις και εμπειρίαν επί θεμάτων οδικής κυκλοφορίας, συμάνσεως και σηματοδοτήσεως οδών ως και συναφών τοιούτων.

2. Η Επιτροπή συγκροτείται δι` αποφάσεως του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών δημοσιευομένης διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Διά της αυτής αποφάσεως ορίζεται ο πρόεδρος και ο γραμματεύς της Επιτροπής, ρυθμίζεται παν θέμα αφορών εις την οργάνωσιν, την λειτουργίαν και τας εργασίας ταύτης και τάσσεται 4μηνος προθεσμία περατώσεως του έργου της, δυναμένη να παραταθή το πολύ επί ίσονχρόνον εφ` άπαξ ή τμηματικώς, κατόπιν αποφάσεων του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

3. Εις τον Πρόεδρον, τα μέλη και τον Γραμματέα της Επιτροπής καταβάλλεται, μετά την περάτωσιν και παράδοσιν του όλου έργου, εφ` άπαξ αποζημίωσις, βαρύνουσα τον ΚρατικόνΠροϋπολογισμόν, οριζομένη διά κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, μη ισχυούσης εν προκειμένω της διατάξεως της παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 4352/1964 “περί διατάξεων αφορωσών εις τους δημοσίους υπαλλήλους κ.λπ.”.

Άθρον 2

1. Ο συνταχθησόμενος νέος Κώδιξ Οδικής Κυκλοφορίας θα περιλαμβάνη ιδία κανόνας κυκλοφορίας επί των οδών και διατάξεις αναφερομένας εις την οδικήνσήμανσιν και σηματοδότησιν, εις τας τεχνικάςπροδιαγραφάς, την απογραφήν, ταξινόμησιν και θέσιν εις κυκλοφορίαν των οδικών εν γένει οχημάτων, εις θέματα οδηγήσεως των οχημάτων τούτων και εις την επιβολήν ποινικών κυρώσεων και λήψιν διοικητικών μέτρων, κατά των παραβαινόντων τας διατάξεις του Κώδικος ως και εις παν γενικώς ζήτημα συναφές προς την ασφάλειαν των οδών και την επ` αυτών κυκλοφορίαν.

2. Ο κατά τα άνω κώδιξ δέον να είναι ενηρμονισμένος προς τας Διεθνείς Συμβάσεις επί της Οδικής Κυκλοφορίας και Οδικής Σημάνσεως και Σηματοδοτήσεως της Βιέννης (έτους 1968) τας συμπληρούσας τας Συμβάσεις ταύτας Ευρωπαϊκάς Συμφωνίας επί της οδικής κυκλοφορίας και οδικής σημάνσεως και σηματοδοτήσεως της Γενεύης (έτους 1971) και το πρόσθετον επί οδικών σημάτων πρωτόκολλον της Γενεύης (έτους 1973).

Άθρον 3

1. Η περίπτωσις α` του άρθρου 8 του Ν.Δ. 485/1974 “περί καταργήσεως του Ν.Δ. 223/1973 και περί λήψεως μέτρων τινών βελτιώσεως της λειτουργίας των οδικών μεταφορικών μέσων μαζικής μεταφοράς επιβατών του ΕΚΤΕΛ”, αντικαθίσταται, αφ` ήςίσχυσεν, ως ακολούθως:
“α) μέχρι της 30ης Οκτωβρίου 1975, τα κατά την 31ην Δεκεμβρίου 1974 έχοντα συμπληρώσει συνολικόνχρόνον κυκλοφορίας άνω των δέκα εξ (16) ετών και εξ (6) μηνών”.

2. Η παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 449/1974 “περί προσλήψεως υπαλλήλων επί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου ωρισμένου χρόνου παρά του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών”, ως αύτη αντικατεστάθη διά του άρθρου 1 του Ν.Δ. 163/1974 “περί αντικαταστάσεως του άρθρου 1 του Ν.Δ. 449/1974 “περί προσλήψεως υπαλλήλων επί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου ωρισμένου χρόνου παρά του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών”, αντικαθίσται, αφ` ης ίσχυσεν, ως ακολούθως:
“2. Άπαντες οι δυνάμει της προηγουμένης παραγράφου προσλαμβανόμενοι απολύονται άμα τη λήξει του χρόνου της οικείας συμβάσεως εργασίας, εν πάση δε περιπτώσει αυτοδικαίως και άνευ καταβολής αποζημιώσεως εκ της αιτίας ταύτης, την 30 Ιουνίου 1976”.

Άθρον 4
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ` Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως Νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 2 Ιουλίου 1975

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ