Νόμος 60 ΦΕΚ Α΄131/7.7.1975
Περί κυρώσεως της από 3 Ιουνίου 1974 συμβάσεως μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Διεθνούς Τραπέζης Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως, αφορώσης εις την δανειοδότησιν παρά της Τραπέζης ταύτης, διά την εφαρμογήν του σχεδίου αρδευτικών έργων Νέστου – Γιαννιτσών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Άρθρον 1
Κυρούται και κτάται ισχύν νόμου η από 3 Ιουνίου 1974 υπογραφείσα μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Διεθνούς Τραπέζης Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως Σύμβασις, περί συνάψεως δανείου προς εφαρμογήν του Σχεδίου Αρδευτικών `Εργων Νέστου – Γιαννιτσών, ης το κείμενον μετά των πέντε παραρτημάτων ταύτης εν πρωτοτύπω εις την Αγγλικήν και εν μεταφράσει εις την Ελληνικήν δημοσιεύεται παρά πόδας του παρόντος Νόμου.
ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΔΑΝΕΙΟΥ
ΣΥΜΒΑΣΙΣ, υπό ημερομηνίαν 3 Ιουνίου 1974, μεταξύ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (εφεξής καλουμένου ο Δανειζόμενος) και της ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ (εφεξή καλουμένης η Τράπεζα).
Άρθρον Ι
Γενικοί `Οροι-Ορισμοί.
Παράγραφος 101
Οι συμβαλλόμενοι διά της παρούσης Συμβάσεως αποδέχονται απάσας τας διατάξεις των Γενικών `Ορων των Εφαρμοζομένων επί Συμβάσεων Δανείων και Εγγυήσεων της Τραπέζης, υπό ημερομηνίαν 31ης Ιανουαρίου 1969, μετά της ιδίας ισχύος και εφαρμογής ως εάν ανεφέροντο πλήρως εις την παρούσαν Σύμβασιν, υπό την επιφύλαξιν, εν τούτοις, της διαγραφής της παραγράφου 5.01 τούτων ως και της διαγραφής εκ της παραγράφου 6.02 (i) τούτων των λέξεων, “ή εν τη Συμβάσει Δανείου εις εφαρμογήν της παραγράφου 7.01” (των εν λόγω Γενικών `Ορων των Εφαρμοζομένων επί Συμβάσεων Δανείων και Εγγυήσεων της Τραπάζης, ούτω τροποποιηθέντων, καλουμένων εφεξής οι Γενικοί Οροι).
Παράγραφος 1.02
Οπουδήποτε εν τη παρούση Συμβάσει, εκτός εάν το κείμενον άλλως απαιτή, οι εις τους Γενικούς `Ορους οριζόμενοι όροι έχουν τας εν αυτοίς αντιστοίχους εννοίας και οι κάτωθι πρόσθετοι όροι έχουν τας ακολούθους εννοίας:
(α) “Υ.Ε.Β.” (LRS) νοείται η Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων (Land Reclamation Servise) υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας του Δανειζομένου. (β) “Τ.Ο.Ε.Β.” (T.O.E.B.) νείται ο Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Farmers` Water Users Association) ιδρυθείς και λειτουργών δυνάμει του υπ` αριθμ, 3881/1958 Νομοθετικού Διατάγματος του Δανειζομένου, ως τούτο εκάστοτε ετροποποιήθη. (γ) “Γ.Ο.Ε.Β.” (GOEV) νοείται ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελιτώσεων (General Farmers` Water User Association) ιδρυθείς και λειτουργών δυνάμει του υπ` αριθ. 3881/1958 Νομοθετικού Διατάγματος του Δανειζομένου, ως τούτο εκάστοτε ετροποποιήθη. (δ) “Περιοχή `Εργου” νοείται η εν τη πρώτη παραγράφω του Παραρτήματος 2 της παρούσης Συμβάσεως περιγραφομένη συνολική περιοχή. (ε) “Δ.Ε.Η” νοείται η Δημοσία Επιχείρησις Ηλεκτρισμού (Public Power Corporation) του Δανειζομένου. (στ) “στρέμμα” νοείται μονάς επιφανείας ίση προς το εν δέκατον ενός εκταρίου. (ζ) “Υ.Ε.Κ.Ε.” (ΥΕΚΕ) νοείται η Υπηρεσία Ελέγχου Κατασκευών `Εργων (Service of Construction Control) της Περιφερειακής Υπηρεσίας Υδραυλικών `Εργων του Υπουργείου Δημοσίων `Εργων του Δανειζομένου και (η) “Αναδασμός” νοείται η συνένωσις διαφόρων αγροτεμαχίων, δημοσίων ή ιδιωτικών, ανηκόντων ή καλλιεργουμένων υπό διαφόρων προσώπων και η ανακατανομή της γης ταύτης μεταξυ των προσώπων τούτων, κατόπιν διαθέσεως της απαιτουμένης γης διά την κατασκευήν τυχόν έργων οδοποιϊας ή εγγείων βελτιώσεων, προς επίτευξιν της κατά το δυνατόν αποτελεσματικωτέρας και οικονομικωτέρας χρησιμοποιήσεως της γης.
Άρθρον ΙΙ
Το Δάνειον.
Παράγραφος 2.01
Η Τράπεζα δέχεται όπως δανείση εις τον Δανειζόμενον, βάσει των όρων και συμφωνιών των διαλαμβανομένων ή αναφερομένων εν τη Συμβάσει του Δανείου ποσόν εις συνάλλαγμα διαφόρων ξένων νομισμάτων, ισόποσον τριάντα εκατομμυρίων δολλαρίων ($ 30.000.000) Η.Π.Α.
Παράγραφος 2.02
Το ποσόν του Δανείου δύναται να αναληφθή εκ του Λογαρισμού του Δανείου συμφώνως προς τας διατάξεις του Παραρτήματος 1 της παρούσης Συμβάσεως, ως το τοιούτον Παράρτημα ήθελεν εκάστοτε τροποποιηθή, διά δαπάνας πραγματοποιουμένας (ή εάν η Τράπεζα θα συμφωνήση προς τούτο, μελλούσας να πραγματοποιηθούν) εν σχέσει με τας απαιτουμένας διά τας ανάγκας του Σχεδίου ευλόγους δαπάνας εφοδίων και παροχής υπηρεσιών ως αύται περιγράφονται εν τω Παραρτήματι 2 της παρούσης Συμβάσεως και οι οποίοι πρόκειται να χρηματοδοτηθούν δυνάμει της Συμβάσεως του Δανείου, υπό τον όρον, εν τούτοις, ότι, εκτός εάν η Τράπεζα ήθελεν άλλως πως συμφωνήσει, ουδεμία ανάληψις θέλει ενεργηθή διά δαπάνας εις τας εδαφικάς περιοχάς οιασδήποτε χώρας, ήτις δεν είναι μέλος της Τραπέζης (πλήν της Ελβετίας) ή δι` εφόδια παραγόμενα εις τας χώρας ταύτας ή υπηρεσίας παρεχομένας εκ των χωρών τούτων.
Παράγραφος 2.03
Εκτός εάν η Τράπεζα ήθελεν άλλως πως συμφωνήσει, τα απαιτούμενα διά το Σχέδιον εφόδια και υπηρεσίαι (πλήν των υπηρεσιών των Συμβούλων) άτινα θέλουν χρηματοδοτηθή εκ του προϊόντος του Δανείου θα προμηθεύωνται κατόπιν διεθνών μειοδοτικών διαγωνισμών, διεξαγομένων συμφώνως προς τας Γενικάς οδηγίας προμηθειών επί τη βάσει δανείων της Διεθνούς Τραπέζης και πιστώσεων του IDA, εκδοθείσας υπό της Τραπέζης τον Απρίλιον 1972, ως αύται ετροποποιήθησαν τον Οκτώβριον 1972 και συμφώνως προς και επιφυλασσομένων, των εν τω Παραρτήματι 4, της παρούσης Συμβάσεως διαλαμβανομένων διατάξεων.
Παράγραφος 2.04
Η ημερομηνία λήξεως θα είναι η 31 Δεκεμβρίου 1979, ή οιαδήποτε έτερα ημερομηνία ήτις ήθελε συμφωνηθή μεταξύ του Δανειζομένου και της Τραπέζης.
Παράγραφος 2.05
Ο Δανειζόμενος θα καταβάλη εις την Τράπεζαν προμήθειαν ίσην προς τρία τέταρτα του ενός επί τοις εκατόν (3/4 του 1 %) ετησίως επί του εκάστοτε μη αναληφθέντος κεφαλαίου του Δανείου.
Παράγραφος 2.06
Ο Δανειζόμενος θα καταβάλη τόκον προς επτά και είκοσι πέντε τοις εκατόν (7,25 % ) ετησίως επί του εκάστοτε αναληφθέντος και οφειλομένου κεφαλαίου του Δανείου).
Παράγραφος 2.07
Τόκοι και λοιπαί επιβαρύνσεις θα είναι πληρωτέαι καθ` εξαμηνίαν την 1ην Φεβρουαρίου και την 1ην Αυγούστου εκάστου έτους.
Παράγραφος 2.08
Ο Δανειζόμενος υποχρεούται να επιστρέψη το Δάνειον, συμφώνως προς τον εν Παραρτήματι 3 της παρούσης Συμβάσεως διαλαμβανόμενον Πίνακα Χρεωλυσίων.
Παράγραφος 2.09
Εάν και ότε η Τράπεζα ήθελεν εκάστοτε αιτήσει ο Δανειζόμενος υποχρεούται να εκδώση και παραδώση ομόλογα αντιπροσωπεύοντα το κεφάλαιον του Δανείου, ως προβλέπεται εν τω άρθρω VIII των Γενικών `Ορων.
Παράγραφος 2.10
Ο Υπουργός Οικονομικών του Δανειζομένου, ως και έτερον πρόσωπον ή πρόσωπα άτινα ούτος ήθελεν εγγράφως διορίσει, ορίζονται ως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι του Δανειζομένου εις εφαρμογήν της παραγράφου 8.10 των Γενικών `Ορων.
Άρθρον ΙΙΙ
Εκτέλεσις του Σχεδίου.
Παράγραφος 3.01
α) Ο Δανειζόμενος υποχρεούται να μεριμνήση όπως το Σχέδιον εκτελεσθή μετά της δεούσης επιμελείας και επαρκείας και συμφώνως προς υγιείς γεωργικούς, τεχνικούς και οικονομικούς τρόπους και μεθόδους, παράσχη δε, ευθύς ως παρίσταται ανάγκη, τα απαιτούμενα κεφάλαια, μέσα, υπηρεσίας και λοιπούς προς τον σκοπόν τούτον πόρους.
β) Εκτός των ως άνω αναφερθέντων, ο Δανειζόμενος, υποχρεούται να μεριμνήση όπως η εκτέλεσις του Σχεδίου οργανωθή, συντονισθή και επιβλεφθή συμφώνως προς τας διατάξεις του Παραρτήματος 5, της παρούσης Συμβάσεως, ως το τοιούτον Παράρτημα ήθελεν εκάστοτε τροποποιηθή, υποχρεούται δε όπως παράσχη το κατάλληλον διά την επίβλεψιν της εκτελέσεως του σχεδίου προσωπικόν.
γ) Ο Δανειζόμενος υποχρεούται να μεριμνήση όπως η ΔΕΗ προβή εις την εγκατάστασιν του απαιτουμένου ηλεκτρικού δικτύου, όπερ θα εξυπηρετή έκαστον αρδευτικόν σύστημα περιλαμβανόμενον εν τω Σχεδίω πριν ή έκαστον τοιούτον σύστημα τεθή εν λειτουργία και όπως παρέχη, εν παντί χρόνω, την αναγκαίαν διά την λειτουργίαν των εν λόγω αρδευτικών συστημάτων ενέργειαν.
Παράγραφος 3.02
α) Ο Δανειζόμενος υποχρεούται όπως προσλάβη συμβούλους μηχανικούς της εγκρίσεως του Δανειζομένου και της Τραπέζης, υπό όρους και συμφωνίας ικανοποιητικούς δι` αμφοτέρους, οίτινες θέλουν:
i) προβή εις την κατάρτισιν μελέτης των εγκαταστάσεων του εν τω Σχεδίω περιλαμβανομένου τριτεύοντος αρδευτικού δικτύου, ήτις, κατά την κρίσιν των συμβούλων θα αντιπροσωπεύη την οικονομικώτεραν και τεχνικώς καταλληλοτέραν μελέτην των τοιούτων εγκαταστάσεων και
ii) βοηθή τον Δανειζόμενον εις την εκπόνησιν ή τροποποίσιν ετέρων μελετών, ως και εις την κατάρτισιν προδαγραφών προμηθειών και εις την αξιολόγησιν των προσφορών, των προβλεπομένων εν τω Σχεδίω.
β) Ο Δανειζόμενος υποχρεούται όπως προβή εις τας σχετικάς προμηθείας και εγκατάστασιν του περιλαμβανομένου εν τω Σχεδίω τριτεύοντος αρδευτικού δικτύου συμφώνως προς την αναφερθείσαν εν τη προηγουμένη παραγράφω μελέτην, εκτός εάν άλλως πως ήθελε συμφωνηθή υπό του Δανειζομένου και της Τραπέζης.
Παράγραφος 3.03
Κατά την εκτέλεσιν του Σχεδίου ο Δανειζόμενος υποχρεούται όπως προσλάβη εργολάβους της εγκρίσεως του Δανειζομένου και της Τραπέζης υπό όρους και συμφωνίας ικανοποιητικάς δι` αμφοτέρους.
Παράγραφος 3.04
Ο Δανειζόμενος υποχρεούται όπως εξασφαλίση ότι άπασαι αι εργασίαι αναδασμού γαιών εξυπηρετουμένων ή μελλουσών να εξυπηρετηθούν υπό οιουδήποτε αρδευτικού ή αποστραγγιστικού δικτύου περιλαμβανομένου εν τω Σχεδίω έχουν περαιωθή κατά την ημερομηνίαν κατά την οποίαν τοιούτον δίκτυον ήθελε τεθή εν λειτουργεία ή κατά τοιαύτην μεταγενεστέραν ημερομηνίαν ήτις ήθελε καθορισθή προς διευκόλυνσιν της ανεμποδίστου και επιμελημένης κατασκευής τοιούτου δικτύου.
Παράγραφος 3.05
(α) Ο Δανειζόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωσιν να ασφαλίση ή να προβή εις κατάλληλον πρόβλεψιν ασφαλίσεως, των εισαγομένων εφοδίων των χρηματοδοτουμένων εκ του προϊόντος του Δανείου έναντι των κινδύνων των συνεπαγομένων την απόκτησιν, μεταφοράν και παραλαβήν τούτων εις τον τόπον της χρησιμοποιήσεως των ή εγκαταστάσεώς των, διά δε την τοιαύτην ασφάλισιν οιαδήποτε αποζημιώσις θέλει καταβληθή εις νόμισμα ελευθέρως χρησιμοποιούμενον υπό του Δανειζομένου προς αντικατάστασιν ή επισκευήν τοιούτων αγαθών.
(β) Εκτός εάν τη Τράπεζα ήθελεν άλλως πως συμφωνήσει, άπαντα τα εφόδια και αι υπηρεσίαι αι χρηματοδοτούμεναι εκ του προϊόντος του Δανείου δέον όπως χρησιμοποιηθούν αποκλειστικώς διά το Σχέδιον ή διά την λειτουργίαν και συντήρησιν των εν τω Σχεδίω περιλαμβανομένων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων.
Παράγραφος 3.06
(α) Ο Δανειζόμενος υποχρεούται να παρέχη εις την Τράπεζαν, ευθύς άμα τη καταρτίσει αυτών, τας μελέτας, προδιαγραφάς, συμβόλαια και πίνακας κατασκευών και προμηθειών αφορωσών το Σχέδιον, ως και οιασδήποτε ουσιαστικάς τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις τούτων, κατά τοιούτον λεπτομερή τρόπον ως η Τράπεζα ήθελεν ευλόγως αιτήσει.
(β) Ο Δανειζόμενος (i) υποχρεούται όπως τηρή στοιχεία επαρκή προς καταγραφήν της προόδου του Σχεδίου (περιλαμβανομένου του κόστους τούτου), προς καθορισμόν των εφοδίων και υπηρεσιών των χρηματοδοτουμένων εκ του προϊόντος του Δανείου και προς απόδειξιν ότι τα εν λόγω εφόδια και αι υπηρεσίαι εχρησιμοποιήθησαν διά τους σκοπούς του Σχεδίου, (ii) υποχρεούται να διευκολύνη τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους της Τραπέζης εις την επιθεώρησιν του Σχεδίου, των χρηματοδοτουμένων εκ του προϊόντος του Δανείου εφοδίων ως και οιωνδήποτε σχετικών στοιχείων και εγγράφων και (iii) υποχρεούται να παρέχη εις την Τράπεζαν πάσαν πληροφορίαν ήν η Τράπεζα ήθελεν ευλόγως ζητήσει εν σχέσει με το Σχέδιον, τας εκ του προϊόντος του Δανείου γενομένας δαπάνας ως και τα εφόδια και υπηρεσίας τας χρηματοδοτουμένας εκ του τοιούτου προϊόντος.
Άρθρον IV
`Ετεραι Συμφωνίαι.
Παράγραφος 4.01
(α) Αποτελεί αμοιβαίαν πρόθεσιν του Δανειζομένου και της Τραπέζης όπως ουδέν έτερον εξωτερικόν χρέος ήθελεν απολαύει οιασδήποτε προτεραιότητος έναντι του Δανείου ή των ομολόγων υπό μορφήν ασφαλείας επί των Κρατικών περιουσιακών στοιχείων.
(β) Προς το σκοπόν τούτον ο Δανειζόμενος (i) δηλοί ότι κατά την ημερομηνίαν συνάψεως της παρούσης Συμβάσεως ουδεμία ασφάλεια υφίσταται εφ` οιουδήποτε κρατικού περιουσιακού στοιχείου προς εξασφάλισιν οιουδήποτε εξωτερικού χρέους εκτός εάν άλλως πως ανεφέρθη εγγράφως υπό του Δανειζομένου εις την Τράπεζαν και (ii) αναλαμβάνει την υποχρέωσιν όπως, εκτός εάν η Τράπεζα ήθελεν άλλως πως συμφωνήσει, εάν οιαδήποτε τοιαύτη ασφάλεια ήθελε δημιουργηθή, τούτο θέλει αυτοδικαίως, εξ ίσου και κατ` αναλογίαν, και άνευ ουδεμιάς επιβαρύνσεως της Τραπέζης ή των κομιστών των ομολόγων, εξασφαλίζει την πληρωμήν του κεφαλαίου και των τόκων και λοιπών επί του Δανείου και των ομολόγων επιβαρύνσεων και όπως κατά την δημιουργίαν οιασδήποτε τοιαύτης ασφαλείας ληφθήσεται ρητή προς τούτο πρόβλεψις. Ο Δανειζόμενος υποχρεούται όπως πάραυτα ενημερώση την Τράπεζαν περί της δημιουργίας οιασδήποτε τοιαύτης ασφαλείας.
(γ) Η ως άνω δήλωσις και αναλαμβανομένη υπό του Δανειζομένου υποχρέωσις δεν έχει εφαρμογήν επί: (i) οιασδήποτε ασφαλείας δημιουργουμένης επί περιουσιακού στοιχείου, κατά τον χρόνον της αγοράς αυτού, αποκλειστικώς προς εξασφάλισιν της πληρωμής του ποσού της αγοράς του τοιούτου περιουσιακού τοιχείου, ή (ii) οιασδήποτε ασφαλείας δημιουργουμένης κατά την συνήθη διεκπεραίωσιν τραπεζικών συναλλαγών και διασφαλιζούσης χρέος λήγον ουχί πέραν του ενός έτους από της ημερομηνίας της συνάψεως του ή (iii) οιασδήποτε ασφαλείας επί εμπορικών εφοδίων προς διασφάλισιν χρέους λήγοντος ουχί πέραν του ενός έτους από της ημερομηνίας καθ` ην τούτο αρχικώς έλαβε χώραν και όπερ είναι πληρωτέον εκ του προϊόντος πωλήσεως των τοιούτων εμπορικών εφοδίων, ή (iv) οιασδήποτε ασφαλείας επί ακινήτου περιουσίας ή ετέρας εν Ελλάδι ιδιοκτησίας ή εσόδων ή εισπράξεων εις το νόμισμα του Δανειζομένου, εάν η τοιαύτη ασφάλεια παρέχεται υπό πολιτικής τινος υποδιαιρέσεως ή υπό υπηρεσίας πολιτικής τινος υποδιαιρέσεως του Δανειζομένου δυνάμει συμφωνιών και συνθηκών αίτινες δεν θα ηδύναντο να καταλήξουν εις προτεραιότητα κατά την κατανομήν ή ρευστοποίσησιν εξωτερικού συναλλάγματος.
(δ) Εν τω χρησιμοποιουμενω εν τη παρούση παραγράφω όρω “κρατικά περιουσιακά στοιχεία” περιλαμβάνονται περιουσιακά στοιχεία του Δανειζομένου ή οιασδήποτε των πολιτικών αυτού υποδιαιρέσεων ή οιασδήποτε υπηρεσίας τοιαύτης πολιτικής υποδιαιρέσεως ή της Τραπέζης της Ελλάδος ή οιουδήποτε ιδρύματος εκτελούντος τα καθήκοντα κεντρικής Τραπέζης.
(ε) Εάν ο Δανειζόμενος, λόγω συνταγματικών ή ετέρων νομικών διατάξεων, αδυνατή να θέση εν ισχύι τα ως άνω αναφερθέντα εν σχέσει με οιανδήποτε ασφάλειαν επί οιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων πολιτικής τινος υποδιαιρέσεως ή υπηρεσίας πολιτικής τινος υποδιαρέσεως, ο Δανειζόμενος, εκτός εάν η Τράπεζα ήθελεν άλλως πως συμφωνήσει, υποχρεούται να παράσχη προς την Τράπεζαν ισοδύναμον ασφάλειαν ή ισοδύναμον προτεραιότητα εν τη κατανομή ή ρευστοποιήσει ξένου συναλλάγματος αναλόγως της περιπτώσεως, ικανοποιητικών διά την Τράπεζαν.
Παράγραφος 4.02
(α) Ο Δανειζόμενος υποχρεούται να τηρή ή μεριμνήση όπως τηρηθούν στοιχεία επαρκή όπως εικονίζουν συμφώνως προς συνεπώς τηρουμένας καταλλήλους λογιστικάς μεθόδους τας λειτουργίας, πόρους και δαπάναις εν σχέσει με το Σχέδιον των Υπουργείων ή φορέων του Δανειζομένου των υπευθύνων διά την εκτέλεσιν του Σχεδίου ή οιουδήποτε μέρους αυτού.
(β) Ο Δανειζόμενος υποχρεούται να μεριμνήση όπως οι ΓΟΕΒ και οι ΤΟΕΒ οι έχοντες δικαιοδοσίαν εφ` οιουδήποτε μέρους της Περιοχής του Σχεδίου: (i) τηρούν συμφώνως προς συνεπώς τηρουμένας καταλλήλους λογιστικάς μεθόδους ιδίους λογαριασμού των εις αυτούς αντιστοιχούντων πόρων και δαπανών εν σχέσει με τα κατασκευασθέντα ή εγκατασταθέντα δίκτυα του Σχεδίου (περιλαμβανομένων των προκυπτόντων εξ εισφορών συλλεγεισών ανά στρέμμα καλλιεργουμένης γης εσόδων ως και των γενομένων δαπανών διά την λειτουργίαν και συντήρησιν των εν λόγω δικτύων), προβαίνουν δε καθ` έκαστον οικονομικόν έτος εις τον έλεγχον των τοιούτων λογαριασμών, συμφώνως προς καταλλήλους αρχάς ελέγχου συνεπώς εφαρμοζομένας, υπό των ελεγκτικών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών του Δανειζομένου, (ii) διαβιβάζουν μέσω της Υ.Ε.Β. προς την Τράπεζαν, το ταχύτερον δυνατόν, αλλά εν πάση περιπτώσει ουχί αργότερον των εξ μηνών από τη λήξεως εκάστου τοιούτου έτους, τας επί των τοιούτων ελέγχων εκθέσεις των ρηθέντων ελεγκτών, τοιαύτης εκτάσεως και εν τοιαύτη λεπτομέρεια ως η Τράπεζα ήθελεν ευλόγως αιτήσει και (iii) παρέχουν εις την Τράπεζαν οιαδήποτε έτερα στοιχεία αφορώντα τους λογαριασμούς των εν λόγω ΓΟΕΒ και ΤΟΕΒ και τον έλεγχον τούτων, άτινα ή Τράπεζα ήθελεν εκάστοτε ευλόγως αιτήσει.
Παράγραφος 4.03
α) Ο Δανειζόμενος υποχρεούται να μεριμνήση όπως άπαντα τα αρδευτικά και αποστραγγιστικά δίκτυα τα εξυπηρετούντα αγρότας εν τη περιοχή του Σχεδίου τεθούν εν λειτουργία και συντηρώνται, άπασαι δε αι απαραίτητοι επισκευαί και ανανεώσεως τούτων, ενεργηθούν εκάστοτε συμφώνως προς τας διατάξεις του Παραρτήματος 5 της παρούσης Συμβάσεως (ως το τοιούτον Παράρτημα ήθελεν εκάστοτε τροποποιηθή) και συμφώνως προς καταλλήλους γεωργικάς, τεχνικάς και οικονομικάς διαδικασίας και μεθόδους, και υποχρεούται όπως παράσχη ή μεριμνήση διά την παροχήν, ευθύς ως παρίσταται ανάγκη, των κεφαλαίων, εγκαταστάσεων, υπηρεσιών και ετέρων απαιτουμένων διά τους σκοπούς του Σχεδίου πόρων.
β) Ο Δανειζόμενος υποχρεούται όπως εξασφαλίση την επιβολήν, διατήρησιν και είσπραξιν, εξ όλων των αγροτών, οίτινες καλλιεργούν γην εξυπηρετουμένην υπό αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων κατασκευασθέντων ή εγκατασταθέντων βάσει του Σχεδίου, εισφορών ανά στρέμμα καλλιεργουμένης γης, εις επίπεδα ικανά όπως καλύψουν το πραγματικόν συνολικόν κόστος λειτουργίας και συντηρήσεως των αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων των εξυπηρετούντων τοιαύτην γην, συμπεριλαμβανομένου του κόστους της απαιτουμένης ενεργείας διά την λειτουργίαν ηλεκτροκινήτων εγκαταστάσεων, ως και ενός επί πλέον ποσού εισπρακτέου ετησίως και ισοπόσου ουχί ολιγώτερον του είκοσι επτά τοις εκατόν (27 % ), του ως άνω συνολικού κόστους, αντιπροσωπεύοντος πρόλβεψιν έναντι της αποσβέσεως, ήτις θα είναι πληρωτέα εις τον Δανειζόμενον εν ιδιαιτέρω κεντρικώ λογαριασμώ προς αντικατάστασιν των τοιούτων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών εγκαταστάσεων ή διά νέαν επένδυσιν.
γ) Διά τους σκοπούς της παρούσης παραγράφου, διά του όρου “αρδευτικά και αποστραγγιστικά δίκτυα” νοούνται άπασαι αι εγκαταστάσεις αι χρησιμοποιούμεναι δι` άδρευσιν και αποστράγγισιν ή διά την λειτουργίαν, συντήρισιν, ή επιθεώρησιν ετέρων τοιούτων εγκαταστάσεων, περιλαμβανομένων γενικώς διωρήγων, τάφρων, διηυθετημένων ποταμίων κοιτών, εγκαταστάσεων παραγωγής και μεταφοράς ενεργείας, οδών, αντιλιοστασίων, φραγμάτων, σωληνώσεων και εξοπλισμού αυτών.
Παράγραφος 4.04
Ο Δανειζόμενος υποχρεούται όπως κατασκευάση διώρυγα συνδέουσαν τα ύδατα των ποταμών Αλιάκμονος και Αξιού, προς κάλυψιν των εις αρδευτικόν ύδωρ αναγκών του αρδευτικού δικτύου Ζορμά εις την περιοχήν Γιαννιτσών. Ο Δανειζόμενος υποχρεούται να εξασφαλίση, μέχρι της διανοίξεως της τοιαύτης διώρυγος, όπως ροή εκ των υδάτων του ποταμού Αξιού, τουλάχιστον 1.4 κυβικόν μέτρον ανά δευτερόλεπτον, παροχετεύηται μέσω του φράγματος εκτροπής του ποταμού Αξιού προς κάλυψιν των εις αρδευτικόν ύδωρ αναγκών του εν λόγω δικτύου.
Παράγραφος 4.05
Ο Δανειζόμενος υποχρεούται όπως προβή εις τοιαύτας ενεργείας ως ήθελεν παραστή προς τούτο ανάγκη προς εξασφάλισιν επαρκών γεωργικών βοηθητικών υπηρεσιών εν τη περιοχή του Σχεδίου, περιλαμβανομένης μιάς Υπηρεσίας Γεωργικών Εφαρμογών, αποτελουμένης εκ τριών τουλάχιστον υπαλλήλων εφαρμογών πλαισιουμένων υπό δώδεκα βοηθών διά την περιοχήν Νέστου και τεσσάρων τουλάχιστον υπαλλήλων εφαρμογων πλαισιουμένων υπό δώδεκα βοηθών διά την περιοχήν Γιαννιτσών.
Παράγραφος 4.06
Ο Δανειζόμενος αναγνωρίζει ότι, προκειμένου να καταστή δυνατή η πλήρως παραγωγική εκμετάλλευσις της γης και των εγκαταστάσεων του Σχεδίου εις τους εν τη περιοχή του Σχεδίου αγρότας, δέον όπως ούτοι δικαιούνται βραχυ-μεσο-και μακροπροθέσμων πιστώσεων υπό ευνοϊκούς όρους. Προς τον σκοπόν αυτόν, ο Δανειζόμενος δέον όπως προβή εις άπασας τας δεούσας ενεργείας, συμπεριλαμβανομένης και σχετικής προβλέψεως περί επαναχρηματοδοτήσεως των εγκαταστάσεων, προς εξασφάλισιν της ευχερείας διαθέσεως εις τους εν λόγω αγρότας, ευθύς ως παρίσταται ανάγκη επαρκούς ποσού τοιούτων πιτώσεων.
Παράγραφος 4.07
Κατά την κατανομήν των υδάτων του ποταμού Αλιάκμονος εν τη Περιοχή του Σχεδίου, ο Δανειζόμενος δέον όπως δίδη εκάστοτε προτεραιότητα εις την άδρευσιν έναντι πάσης ετέρας χρήσεως, εκτός εάν η Τράπεζα ήθελεν άλλως πως συμφωνήσει.
Άρθρον V
Τεχνική Βοήθεια. Πληροφορίαι και Επιθεώρησις.
Παράγραφος 5.01
Ο Δανειζόμενος και η Τράπεζα θέλουν συνεργασθή πλήρως προς εξασφάλισιν της εκπληρώσεως των σκοπών του Δανείου. Προς τούτο, ο Δανειζόμενος και τη Τράπεζα θέλουν εκάστοτε, τη αιτήσει εκατέρου των μερών:
(α) ανταλλάξει απόψεις διά των εκπροσώπων αυτών σχετικώς με την εκπλήρωσιν των αντιστοίχων αυτών υποχρεώσεων δυνάμει της Συμβάσεως του Δανείου, την διοίκησιν, λειτουργίαν, τους πόρους και τας δαπάνας, εν σχέσει με το Σχέδιον, των Υπουργείων ή φορέων του Δανειζομένου των υπευθύνων διά την εκτέλεσιν οιουδήποτε μέρους του Σχεδίου και ετέρων θεμάτων αφορώντων εις τους σκοπούς του Δανείου, και
(β) παράσχει προς τον έτερον πάσαν τοιαύτην πληροφορία ην ήθελεν ευλόγως αιτήσει σχετικώς με την γενικήν κατάστασιν του Δανείου. Από πλευράς Δανειζόμενου, αι εν λόγω πληροφορίαι θα περιλαμβάνουν στοιχεία εν σχέσει με την χρηματοδοτικήν και οικονομικήν κατάστασιν των εδαφικών περιοχών του Δανειζομένου, περιλαμβανομένου του ισοζυγίου πληρωμών και του εξωτερικού χρέους του Δανειζομένου, οιασδήποτε των πολιτικών υποδιαιρέσεων αυτού και οιουδήποτε φορέως του Δανειζομένου ή οιασδήποτε τοιαύτης πολιτικής υποδιαιρέσεως.
Παράγραφος 5.02
(α) Ο Δανειζόμενος υποχρεούται να παράσχη ή μεριμνήση όπως παρασχεθή προς την Τράπεζαν πάσα τοιαύτη πληροφορία ην η Τράπεζα ήθελεν ευλόγως αιτήσει περί της διοικήσεως, λειτουργίας , των πόρων και των δαπανών, εν σχέσει με το Σχέδιον, των Υπουργείων ή φορέων του Δανειζομένου των υπευθύνων διά την εκτέλεσιν οιουδήποτε μέρους του Σχεδίου.
(β) Ο Δανειζόμενος και η Τράπεζα υποχρεούνται να πληροφορήσουν πάραυτα ο εις τον έτερον περί οιωνδήποτε συνθηκών παρεμβαινουσών ή απειλουσών να παρέμβουν εις την εκπλήρωσιν των σκοπών του Δανείου, την διατήρησιν της εξυπηρετήσεως του ή την εκπλήρωσιν υπό εκάτερου τούτων των εκ της Συμβάσεως του Δανείου υποχρεώσεων του.
Παράγραφος 5.03
Ο Δανειζόμενος υποχρεούται να παράσχη πάσαν εύλογον ευκαιρίαν προς τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους της Τραπέζης ίνα επισκεφθούν οιονδήποτε τμήμα της επικρατείας του Δανειζομένου διά σκοπούς σχετιζομένους με το Δάνειον.
Άρθρον VI
Φόροι και Περιορισμοί.
Παράγραφος 6.01
Το κεφάλαιον και οι τόκοι ως και αι λοιπαί επί του Δανείου και των ομολόγων επιβαρύνσεις θέλουν καταβληθή άνευ εκπτώσεως και απηλλαγμένα από παντός φόρου, επιβαλλομένου δυνάμει των νόμων του Δανειζομένου ή των εις τας εδαφικάς περιοχάς αυτού εν ισχύϊ νόμων υπό τον όρον, εν τούτοις, ότι τα ανωτέρω δεν θα έχουν εφαρμογήν επί φορολογίας πληρωμών δυνάμει οιουδήποτε ομολόγου προς έτερον πλήν της Τραπέζης κομιστήν αυτού, οσάκις το τοιούτον ομόλογον ανήκει εις την κυριότητα φυσικού τινος ή νομικού προσώπου κατοίκου του Δανειζομένου.
Παράγραφος 6.02
Η Σύμβασις Δανείου και τα ομόλογα θα είναι απηλλαγμένα από παντός φόρου επί ή εν σχέσει με την σύναψιν, έκδοσιν, παράδοσιν ή εγγραφήν αυτών επιβαλλομένου δυνάμει των νόμων του Δανειζομένου ή των εν ισχύϊ νόμων εις τας εδαφικάς περιοχάς αυτού, ο δε Δανειζόμενος θα φέρη το βάρος της δαπάνης οιωνδήποτε τοιούτων φόρων, τυχόν επιβαλλομένων δυνάμει των νόμων της χώρας ή των χωρών εις το νόμισμα των οποίων το Δάνειον και τα ομόλογα είναι πληρωτέα ή των εν ισχύϊ νόμων εις τα εδαφικάς περιοχάς της τοιαύτης χώρας ή χωρών.
Παράγραφος 6.03
Η πληρωμή του κεφαλαίου και τόκων και λοιπών επιβαρύνσεων επί του Δανείου και των ομολόγων θα είναι απηλλαγμένη από παντός περιορισμού, διατάξεως, ελέγχου και χρεωστασίου πάσης φύσεως επιβαλλομένων δυνάμει των νόμων του Δανειζομένου ή των εν ισχύϊ νόμων εις τας εδαφικάς περιοχάς αυτού.
Άρθρον VII
`Ενδικα Μέσα Τραπέζης.
Παράγραφος 7.01
Εάν οιονδήποτε γεγονός εκ των καθοριζομένων εν παραγράφω 7.01 των Γενικών Ορών ήθελε συμβή και ήθελεν εξακολουθήσει υφιστάμενον, ενδεχομένως, επί το εν αυτή καθοριζόμενον χρονικόν διάστημα, τότε οποτεδήποτε μεταγενεστέρως κατά τον χρόνον εξακολουθήσεως αυτού, η Τράπεζα, τη εκλογή της, δύναται δι` ειδοποιήσεως προς τον Δανειζόμενον να κηρύξη το κεφάλαιον του Δανείου και πάντων των τότε ανεξοφλήτων ομολόγων, ως ληξιπρόθεσμα και καταβλητέα αμέσως μετά των τόκων και ετέρων επ` αυτών επιβαρύνσεων και ευθύς ως ήθελον κηρυχθή ούτω, το εν λόγω κεφάλαιον ομού μετά του τόκου και ετέρων επιβαρύνσεων, θα καθίστανται ληξιπρόθεσμα και καταβλητέα αμέσως, παρά πάσαν αντίθετον διάταξιν της Συμβάσεως του Δανείου ή των ομόλογων.
Άρθρον VIII
Ημερομηνία Ισχύος-Λήξις.
Παράγραφος 8.01
Αι κάτωθι ενέργειαι καθορίζονται ως πρόσθετοι όροι διά την ενεργοποίησιν της Συμβάσεως του Δανείου,εν τη εννοία της Παραγράφου 11,01 (γ) των Γενικών `Ορων:
(α) η σύστασις δεόντως της εν τω Παραρτήματι 5 της παρούσης Συμβάσεως περιγραφομένης Διοικούσης Επιτροπής και
(β) η παράδοσις εις τον Δανειζόμενον της εν Παραγράφω 3.02 (α) (i) της παρούσης Συμβάσεως αναφερομένης μελέτης.
Παράγραφος 8.02
Το κάτωθι καθορίζεται ως πρόσθετον θέμα, εν τη εννοία της Παραγράφου 11,02 (γ) των Γενικών `Ορων, το οποίον δέον να περιληφθή εις τας παρασχεθησομένας προς την Τράπεζαν γνωμοδότησιν ή γνωμοδοτήσεις και ειδικώτερον, ότι, η εν τω Παραρτήματι 5 της παρούσης Συμβάσεως Διοικούσα Επιτροπή έχει νομίμως συσταθή.
Παράγραφος 8.03
Η ημερομηνία 1η Οκτωβρίου 1974, καθορίζεται διά τους σκοπούς της παραγράφου 11,04 των Γενικών `Ορων.
Άρθρον IX
Εκπρόσωπος του Δανειζομένου-Διευθύνσεις.
Παράγραφος 9.01
Ο Υπουργός των Οικονομικών του Δανειζομένου ορίζεται ως εκπρόσωπος του Δανειζομένου διά τους σκοπούς της παραγράφου 10.03 των Γενικών `Ορων.
Παράγραφος 9.02
Αι ακόλουθοι διευθύνσεις καθορίζονται διά τους σκοπούς της παραγράφου 10.01 των Γενικών `Ορων: Διά τον Δανειζόμενον: Υπουργείον Οικονομικών Αθήναι, Ελλάς Μετ` αντιγράφου προς: Υπουργείον Συντονισμού και Προγραμματισμού Αθήναι, Ελλάς
————————————————————– Κατηγορία ΚατατεμόμενονΠοσόν του Δανείου (εκπεφρα- σμένον εις ισότιμον δολ- λαρίων) ————————————————————– Ι. Εργα Πολ. Μηχανικού 11.600.000 ΙΙ. Υλικά και Εξοπλισμός 9.600.000 ΙΙΙ. Υπηρεσίαι Συμβούλων 300.000 VI. Μη καταμενηθέντα 8.500.000 ———————– Σύνολον 30.000.000 ————————————————————–
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.
Κατανομή του Προϊόντος του Δανείου
1. Ο κάτωθι πίναξ δεικνύει τας Κατηγορίας των εκ του Προϊόντος του Δανείου χρηματοδοθησομένων κονδυλίων, την κατανομήν των ποσών του Δανείου εις εκάστην Κατηγορίαν ως και το ποσοστόν των προς χρηματοδότησιν εις εκάστην Κατηγορίαν δικαιολογημένων δαπανών:
Ποσοστόν των προς χρηματοδότησιν δαπανών 33 % των συνολικών δαπανών (υπολογιζόμενον ότι αντιπροσωπεύει το εις δαπάνας τμήμα). 100 % ξένων δαπανών και 90 % επιτοκίων δαπανών της τιμής εργοστασίου. 100 % ξένων δαπανών.
2. Διά τους σκοπούς του παρόντος Παραρτήματος:
(α) διά του όρου “ξέναι δαπάναι” νοούνται δαπάναι δι` εφόδια παραγόμενα ή υπηρεσίας παρεχομένας εξ ειδικών περιοχών και εις το νόμισμα οιασήποτε ετέρας χώρας πλήν της του Δανειζομένου,
(β) διά του όρου (επιτόπιαι δαπάναι” νοούνται δαπάναι εις το νόμισμα του Δανειζομένου ή δι` εφόδια παραγόμενα ή υπηρεσίας παρεχομένας εκ των εδαφικών περιοχών του Δανειζομένου, και
(γ) διά του όρου “συνολικαί δαπάναι” νοείται το σύνολον ξένων και επιτοπίων δαπανών.
3. Ανεξαρτήτως των διατάξεων της ανωτέρω παραγράφου 1, ουδεμία ανάληψις ενεργηθήσεται εν σχέσει με:
(α) δαπάνας προς της ημερομηνίας της παρούσης Συμβάσεως και
(β) πληρωμάς φόρων επιβαλλομένων δυνάμει των νόμων του Δανειζομένου ή των εν ισχύϊ εις τας εδαφικάς αυτού περιοχάς νόμων επί εφοδίων ή υπηρεσιών ή επί της εισαγωγής, κατασκευής ή προμηθείας ή παροχής αυτών. Καθ` ο μέτρον το ποσόν το αντιπροσωπευόμενον διά του εν τη τρίτη στήλη του πίνακος της ανωτέρω παραγράφου 1 διαλαμβανομένου επί τοις εκατόν ποσοστού εν σχέσει με οιανδήποτε Κατηγορίαν ήθελεν υπερβή το πληρωτέον, απηλλαγμένον από παντός φόρου ποσόν, το τοιούτον ποσοστόν θέλει μειωθή, ίνα διασφαλισθή ότι ουδέν ποσόν του Δανείου θέλει αναληφθή διά την πληρωμήν των τοιούτων φόρων.
4. Ανεξαρτήτως της κατανομής ποσού τινός του Δανείου της διαλαμβανομένης εν τη δευτέρα στήλη του πίνακος της ανωτέρω παραγράφου 1:
(α) Εάν ο προϋπολογισμός των δαπανών οιασδήποτε Κατηγορίας ήθελε μειωθή, το διά την τοιαύτην Κατηγορίαν κατανεμηθέν και μη χρειαζόμενον πλέον ποσόν του Δανείου θέλει ανακατανεμηθή υπό της Τραπέζης δι` αυξήσεως αντιστοίχως του μη καταμενηθέντος ποσού του Δανείου.
(β) Εάν ο προϋπολογισμός των δαπανών οιασδήποτε Κατηγορίας ήθελεν αυξηθή, το ποσοστόν το διαλαμβανόμενον εν τη τρίτη στήλη του πίνακος της ανωτέρω παραγράφου 1 εν σχέσει με τας τοιαύτας δαπάνας θέλει διατεθή διά το ποσόν της τοιαύτης αυξήσεως, και αντίστοιχον ποσόν θέλει κατανεμηθή υπό της Τραπέζης, τη αιτήσει του Δανειζομένου, εις την τοιαύτην Κατηγορίαν εκ του μη κατανεμηθέντος ποσού του Δανείου, υπό την αίρεσιν, εν τούτοις, των όρων περί απροβλέπτων δαπανών, των καθοριζομένων υπό της Τραπέζης, εν σχέσει με οιασδήποτε ετέρας δαπάνας και
(γ) Εάν η Τράπεζα έχη ευλόγως αποφανθή ότι η προμήθεια είδους τινός οιασδήποτε Κατηγορίας, δεν είναι σύμφωνος προς την διαλαμβανομένην ή αναφερομένην εν παραγράφω 2.03 της παρούσης Συμβάσεως διαδικασίαν, ουδεμία δαπάνη διά το τοιούτον είδος θέλει χρηματοδοτηθή εκ του προϊόντος του Δανείου, η δε Τράπεζα δικαιούται, άνευ οιουδήποτε καθ` οιονδήποτε τρόπον περιορισμού ετέρου δικαιώματος, εξουσίας ή ενδίκου, δυνάμει της Συμβάσεως του Δανείου, μέσου της Τραπέζης δι` ειδοποιήσεως του Δανειζομένου, να ακυρώση το τοιούτον ποσόν του Δανείου όπερ κατά την εύλογον γνώμην της Τραπέζης αντιπροσωπεύει το ποσόν των τοιούτων δαπανών αίτινες άλλως ήθελον εγκριθή προς χρηματοδότησιν εκ του προϊόντος του Δανείου.
5. Ανεξαρτήτως των ποσοστών των διαλαμβανομένων εν τη τρίτη στήλη του πίνακος της ανωτέρω παραγράφου 1, εάν ο προϋπολογισμός των συνολικών δαπανών της Κατηγορίας Ι ή των επιτοπίων δαπανών της Κατηγορίας ΙΙ ήθελεν αυξηθή και δεν υφίστανται ποσά του Δανείου προς ανακατανομήν εις την τοιαύτην Κατηγορίαν, η Τράπεζα δικαιούται, δι` ειδοποιήσεως προς τον Δανειζόμενον, να αναπροσαρμόση το τότε ισχύον διά τας τοιαύτας δαπάνας ποσοστόν ίνα περαιτέρω αναλήψεις διά τον τοιαύτην Κατηγορίαν δυνατόν να συνεχισθούν μέχρις ότου πραγματοποιηθούν άπασαι αι δαπάναι της Κατηγορίας ταύτης.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.
Περιγραφή του Σχεδίου.
Διά του Σχεδίου προβλέπεται η εγκατάστασις αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων άτινα θέλουν εξυπηρετεί επαρκώς περιοχήν 8.230 εκταρίων περίπου επί της ανατολικής όχθης του ποταμού Νέστου εν Θράκη και περί τα χωρία Εύλαλον, Δέκαρχον, Εράσμιον και Μυρωδάτον, ως και περιοχήν 15.400 εκταρίων περίπου εκ της αποξηρανθείσης Λίμνης Γιαννιτσών, εν τη Κεντρική Μακεδονία. Το Σχέδιον περιλαμβάνει:
1. Κατασκευήν πρωτευόντων και δευτερευόντων επενδεδυμένων διά σκυροδέματος αρδευτικών διωρύγων και συναφών κατασκευών, ως και εγκατάστασιν τριτευόντων αρδευτικών συστημάτων.
2. Κατασκευήν αποστραγγιστικών τάφρων συνδεθησομένων με τας υφισταμένας κυρίας τάφρους λειτουργούσας διά βαρύτητος και εγκατάστασιν αντλιοστασίων διά την αποστράγγισιν περιοχών πλεοναζόντων υδάτων.
3. Κατασκευήν αγροτικών οδών προσπελάσεως.
4. Εγκατάστασιν δικτύου ενεργείας (γραμμών μεταφοράς και μετασχηματιστών) προς επαρκή εξυπηρέτησιν των εις τας ως άνω περιοχάς εγκατασταθησομένων αρδευτικών και αποστραγγιστικών αντλιών.
5. Προμήθειαν επαρκούς κινητού εξοπλισμού τεχνητής βροχής εις τους αγρότας διά την πραγματοποίησιν των εκ των εν τω παρόντι Σχεδίω περιλαμβανομένων αρδευτικών δικτύων ωφελημάτων.
6. Εγκατάστασιν ηλεκτρικών αντλιών επαρκούς δυναμικότητος και αριθμού προς εξυπηρέτησιν του προαναφερθέντος εξοπλισμού τεχνητής βροχής.
7. Προμήθειαν εις την Υ.Ε.Β. εξοπλισμού λειτουργίας και συντηρήσεως.
8. Αναδασμόν γαιών.
Το Σχέδιον αναμένεται όπως ολοκληρωθή την 31ην Μαϊου 1979.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3.
Χρεωλυτικός Πίναξ.
Ημερομηνία οφειλομένης Καταβολή κεφαλαίου πληρωμής (εκφραζομένη εις Δολλάρια) (1) 1η Φεβρουαρίου 1980 600.000 1η Αυγούστου 1980 625.000 1η Φεβρουαρίου 1981 645.000 1η Αυγούστου 1981 670.000 1η Φεβρουαρίου 1982 695.000 1η Αυγούστου 1982 720.000 1η Φεβρουαρίου 1983 745.000 1η Αυγούστου 1983 770.000 1η Φεβρουαρίου 1984 800.000 1η Αυγούστου 1984 830.000 1η Φεβρουαρίου 1985 860.000 1η Αυγούστου 1985 890.000 1η Φεβρουαρίου 1986 920.000 1η Αυγούστου 1986 995.000 1η Φεβρουαρίου 1987 990.000 1η Αυγούστου 1987 1.025.000 1η Φεβρουαρίου 1988 1.065.000 1η Αυγούστου 1988 1.100.000 1η Φεβρουαρίου 1989 1.140.000 1η Αυγούστου 1989 1.185.000 1η Φεβρουαρίου 1990 1.225.000 1η Αυγούστου 1990 1.270.000 1η Φεβρουαρίου 1991 1.315.000 1η Αυγούστου 1991 1.365.000 1η Φεβρουαρίου 1992 1.415.000 1η Αυγούστου 1992 1.465.000 1η Φεβρουαρίου 1993 1.520.000 1η Αυγούστου 1993 1.575.000 1η Φεβρουαρίου 1994 1.620.000 (1) Καθ` ο ποσόν οιονδήποτε μέρος του Δανείου τυγχάνει εξοφλητέον εις έτερον νόμισμα αντί δολλαρίων (ιδέ Γενικού `Ορους, παράγραφος 4.02) τα ποσά της παρούσης στήλης αντιπροσωπεύουν ισότιμα δολλαρίων καθοριζόμενα διά τους σκοπούς της αναλήψεως.
Υπέρ το άρτιον καταβολαί επί Προπληρωμής και Εξαγοράς
Τα κάτωθι εκατοστιαία ποσοστά καθορίζονται ως υπέρ το άρτιον πληρωμαί καταβλητέαι επί τη προεξοφλήσει οιουδήποτε μέρους του κεφαλαίου του Δανείου συμφώνως προς την παράγραφον 3.05 (β) των Γενικών `Ορων ή επί τη εξαγορά οιουδήποτε ομολόγου προ της λήξεως τούτου συμφώνως προς την παράγραφον 8.15 των Γενικών `Ορων: Ποσοστόν Χρόνος προπληρωμής υπέρ το άρτιον ή εξαγοράς πληρωμής
Ουχί πλέον των τριών ετών προ της λήξεως…………………………………. 1-1/4 % Πλέον των τριών ετών αλλ` ουχί πλέον των εξ ετών προ της λήξεως………………….. 2 % Πλέον των εξ ετών αλλ` ουχί πλέον των ένδεκα ετών προ της λήξεως………………… 3-1/2 % Πλέον των ένδεκα εξ ετών προ της λήξεως………………………………… 5-1/4 % Πλέον των δέκα εξ ετών αλλ` ουχί πλέον των δέκα οκτώ ετών προ της λήξεως…… 6-1/4 % Πλέον των δέκα οκτώ ετών προ της λήξεως……. 7-1/4 %
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4.
Προμήθειαι.
Α. Τα `Εργα Πολιτικού Μηχανικού θέλουν κατανεμηθή εντός ουχί περισσοτέρων των τριών συμβολαίων, ενός διά την περιοχήν Νέστου και δύο διά την περιοχήν Γιαννιτσών. Ανεξαρτήτως των διατάξεων της παραγράφου 2.03 της παρούσης Συμβάσεως, συμβόλαια αφορώντα είδη κατασκευών ή εξοπλισμού των οποίων το υπολογιζόμενον κόστος είναι μικρότερον του ισοπόσου δέκα χιλιάδων δολλαρίων ($ 10.000) έκαστον δύνανται, μέχρις ενός συνολικού ποσού ισοδυνάμου των τετρακοσίων χιλιάδων δολλαρίων ($ 400.000), να ανατεθούν άνευ διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού.
Β`. Οσον αφορά οιονδήποτε συμβόλαιον υλικών, εξοπλισμού ή έργων Πολιτικού Μηχανικού:
(α) Εάν απαιτήται πρόκρισις των διαγωνιζομένων, ο Δανειζόμενος υποχρεούται όπως, προ της σχετικής προσκλήσεως, πληροφορήση λεπτομερώς την Τράπεζαν επί της ακολουθησομένης διαδικασίας, υποχρεούται δε όπως επιφέρη εις τας εν λόγω διαδικασίας τοιαύτας τροποποιήσεις ως η Τράπεζα ήθελεν ευλόγως αιτήσει. Ο πίναξ των προεπιλεγέντων προς συμμετοχήν εις τον μειοδοτικόν διαγωνισμόν ομού μετά εκθέσεως των προσόντων αυτών και των λόγων της εξαιρέσεως οιουδήποτε υποβαλόντος αίτησιν προς πρόκρισιν, δέον όπως διαβιβασθούν υπό του Δανειζομένου προς την Τράπεζαν, διά την επ` αυτών γνώμην της, προ της σχετικής ειδιποιήσεως των υποβαλόντων αίτησιν, ο Δανειζόμενος δε υποχρεούται όπως προβή εις τοιαύτας συμπληρώσεις ή διαγραφάς εκ του ως άνω πίνακος, ας η Τράπεζα ήθελεν ευλόγως αιτήσει.
(β) Προ της προκηρύξεως της δημοπρασίας, ο Δανειζόμενος θα αποστείλη εις την Τράπεζαν, διά την επ` αυτού γνώμην της, το κείμενον της προκηρύξεως της δημοπρασίας,τας προδιαγραφάς ως και τα λοιπά τεύχη δημοπρασίας ομού μετά περιγραφής της ακολουθησομένης διαδικασίας δημοσιεύσεως του μειοδοτικού διαγωνισμού, υποχρεούται δε όπως επιφέρη εις τα εν λόγω έντυπα ή διαδικασίαν τοιαύτας τροποποιήσεις ας η Τράπεζα ήθελεν ευλόγως αιτήσει. Δι` οιανδήποτε περαιτέρω τροποποίησιν των τευχών δημοπρασίας απαιτείται η συγκατάθεσις της Τραπέζης προ της κοινοποιήσεως ταύτης εις τους διαγωνιζομένους.
(γ) `Αμα τη παραλαβή και αξιολογήσει των προσφορών, ο Δανειζόμενος θέλει, προ της λήψεως οριστικής επί της κατακυρώσεως αποφάσεως, ανακοινώσει εις την Τράπεζαν το ονοματεπώνυμον του μειοδότου εις το ποσόν προτίθεται να κατακυρώση το συμβόλαιον, θέλει δε αποστείλει εις την Τράπεζαν, παρέχων αυτή επαρκή χρόνον διά την παρ` αυτής εξέτασιν, λεπτομερή έκθεσιν των αναφερθέντων εν παραγράφω 3.02 της παρούσης Συμβάσεως συμβούλων, επί της γενομένης αξιολογήσεως και συγκρίσεως των παραληφθεισών προσφορών ομού μετά των συστάσεων των εν λόγω συμβούλων περί της κατακυρώσεως, ως και τους λοιπούς της σκοπουμένης κατακυρώσεως. Η Τράπεζα, εάν αποφανθή ότι η σκοπουμένη κατακύρωσις αντίκειται προς τας καθοριζομένας ή αναφερομένας εν παραγράφω 2.03 της παρούσης Συμβάσεως διαδικασίας, θέλει πάραυτα ενημερώσει τον Δανειζόμενον εκθέτουσα τους σχετικούς λόγους.
δ) Οι όροι και αι συμφωνίαι του συμβουλαίου δεν θα διαφέρουν ουσιωδώς εκείνων της προκηρύξεως του μειοδοτικού διαγωνισμού, άνευ συγκαταθέσεως της Τραπέζης. ε) Δύο ακριβή αντίγραφα του συμβολαίου θα αποσταλούν εις την Τράπεζαν ευθύς άμα τη υπογραφή του και προ της υποβολής εις την Τράπεζαν της πρώτης αιτήσεως αναλήψεως καφαλαίων εκ του Λογαριασμού του Δανείου εν σχέσει προς οιονδήποτε τοιούτον συμβόλαιον.
Γ`.1. Προς τον σκοπόν αξιολογήσεως και συγκρίσεως των προσφορών, δασμοί και έτεροι φόροι επί εισαγομένων εφοδίων ως και φόροι κύκλου εργασιών ή παρόμοιοι φόροι επί εφοδίων κτηθέντων επιτοπίως θέλουν εξαιρεθή, πλήν καθ` ο μέρος εφεξής καθορίζονται. Οι συμμετέχοντες εις την δημοπρασίαν δέον όπως δηλώσουν εν τη προσφορά των τν τιμήν C.I.F. Πειραιώς προκειμένου περί εισαγομένων εφοδίων ή την τιμήν της εν τω εργοστασίω παραδόσεως προκειμένου περί εισαγομένων εφοδίων ή την τιμήν της εν τω εργοστασίω παραδόσεως προκειμένου περί επιτοπίως κατασκευαζομένων εφοδίων. Ο εις βάρος του Δανειζομένου ναύλος μεταφοράς εν τω εσωτερικώ ως και αι λοιπαί δαπάναι σχετικαί με την παράδοσιν των εφοδίων εις τον τόπον της χρησιμοποιήσεως ή εγκαταστάσεως των δέον όπως ληφθούν υπ` όψιν κατά την αξιολόγησιν των προσφορών συμφώνως τη παραγράφω 4.7 των Οδηγιών Προμηθειών.
2. Προκειμένου περί εφοδίων περιλαμβανομένων εν τη ΚατηγορίαΙΙ του εν τη παραγράφω 1 του Παραρτήματος Ι της παρούσης Συμβάσεως πίνακος, παρέχεται εις τον Δανειζόμενον η ευχέρεια προτιμήσεως εφορίων κατασκευαζομένων εν Ελλάδι, συμφώνως και υπό την αίρεσιν των κάτωθι όρων:
(α) Μετά την αξιολόγησιν αι σχετικαί προσφοραί θέλουν διαχωρισθή εις μίαν των κάτωθι ομάδων:
(1) Ομάς Α: προσφοραί εφοδίων κατασκευαζομένων εν Ελλάδι, εάν ο μειοδότης παράσχη βεβαίωσιν ικανοποιητικήν διά τον Δανειζόμενον και την Τράπεζαν ότι το κόστον κατασκευής των τοιούτων εφοδίων περιλαμβάνει την εν Ελλάδι προστιθεμένην αξίαν εξ 20 % τουλάχιστον επί της τιμής παραδόσεως εν τω εργοστάσιω των εν λόγω εφοδίων.
(2) Ομάς Β: προσφοραί εφοδίων κατασκευαζομένων εν Ελλάδι, πλήν των προσφορών της ομάδος Α.
(3) Ομάς Γ: προσφοραί οιωνδήποτε ετέρων εφοδίων.
(β) `Απασαι αι αξιολογηθείσαι προσφοραί εκάστης ομάδος θέλουν αρχικώς συγκριθή μεταξύ των, εξαιρουμένων των δασμών και ετέρων φόρων επί των εισαχθησομένων εφοδίων ως και των φόρου κύκλου εργασιών ή παρομοίων φόρων επί εφοδίων κτηθησομένων επιτοπίως, προς τον καθορισμόν της ελαχίστης αξιολογηθείσης προσφοράς εκάστης ομάδος. Αι αξιολογηθείσαι ελάχισται προσφοράς εκάστης ομάδος θέλουν κατόπιν συγκριθή μεταξύ των και εάν, κατόπιν της γενομένης συγκρίσεως, διαπιστώθη ότι προσφορά τις ανήκουσα εις την ομάδα Α ή εις την ομάδα Β είναι η ελάχιστη προσφορά, αύτη θέλει επιλεγή προς κατακύρωσιν.
(γ) Εάν, κατόπιν της γενομένης συμφώνως προς την ως άνω παράγραφον (β) συγκρίσεως, διαπιστωθή ότι η ελάχιστη προσφορά είναι προσφορά της ομάδος Γ, άπασαι αι προσφοραί της ομάδος ταύτης θέλουν περαιτέρω συγκριθή μετά της ελαχίστης προσφοράς της ομάδος Α, ως καθορίζεται εν τη ως άνω παραγρ. (β), κατόπιν προσθήκης εις την προσφερομένην εν εκάστη προσφορά της ομάδος Γ τιμήν G.I.F. των εισαχθησομένων εφοδίων, προς τον σκοπόν μόνον της περαιτέρω ταύτης συγκρίσεως, ποσού ίσου προς το μικρότερον των κάτωθι: (i) του ποσού δασμών και ετέρων φόρων εισαγωγής ους ήθελε καταβάλει εισαγωγεύς μη απολαύων ατελείας διά την εισαγωγήν εφοδίων προσφερομένων διά ταιαύτης προσφοράς της ομάδος Γ, ή (ii) του 15 % της εν τη προσφορά τιμής G.I.F. τοιούτων εφοδίων. Εάν, κατόπιν της περαιτέρω ταύτης συγκρίσεως, η προσφορά της ομάδος Α διαπιστωθή ως ή ελάχιστη προσφορά, αύτη θέλει επιλεγή προς κατακύρωσιν. Εις την αντίθετον περίπτωσιν, η ελαχίστη προσφορά της ομάδος Γ, συμφώνως προς την ως άνω παράγραφον (β), θα επιλεγή προς κατακύρωσιν.
3. Εν τοις τεύχοις δημοπρασίας θα εμφαίνηται σαφώς πάσα παρασχεθησομένη προτίμησις, τα απαιτούμενα στοιχεία διά την διαπίστωσιν της ανάγκης προτιμήσεως μιάς προσφοράς ως και αι ακολουθησόμεναι μέθοδοι και φάσεις κατά την αξιολόγησιν και σύγκρισιν των προσφορών διά την εφαρμογήν της τοιαύτης προτιμήσεως.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.
Διοίκησις του Σχεδίου.
1. Συντονιστικαί Επιτροπαί του Σχεδίου: Εντός τεσσάρων μηνών από της ημερομηνίας συνάψεως της παρούσης Συμβάσεως ή από οιασδήποτε ετέρας ημερομηνίας ήτις ήθελε συμφωνηθή μεταξύ του Δανειζομένου και της Τραπέζης, ο Δανειζόμενος δέον όπως προβή εις την σύστασιν δύο Συντονιστικών Επιτροπών του Σχεδίου, μιάς διά το εν Θράκη εκτελεσθησόμενον μέρος του Σχεδίου (εφεξής καλουμένου υποσχέδιον Νέστου) και μιάς διά το εν Κεντρική Μακεδονία εκτελεσθησόμενον μέρος του Σχεδίου (εφεξής καλουμένου υποσχέδιον Γιαννιτσών). Η Επιτροπή του υποσχεδίου Νέστου θα προεδρεύηται υπό του Περιφετειακού Διευθυντού της ΥΕΚΕ, ως μέλη δε αυτής δέον όπως περιλαμβάνωνται, μεταξύ άλλων, ο Περιφερειακός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας του Δανειζομένου, οι περιφερειακοί εκπρόσωποι της Υ.Ε.Β., της Δ.Ε.Η., της Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος, ως και ο Διευθυντής του υποσχεδίου. Η Επιτροπή του υποσχεδίου Γιαννιτσών, θα προεδρεύηται υπό του Περιφερειακού Διευθυντού τη ΥΕΚΕ, ως μέλη δε αυτής, δέον όπως περιλαμβάνωνται, μεταξύ άλλων, εκπρόσωπος της Περιφερειακής Επιθεωρήσεως Κεντρικής Μακεδονίας του Υπουργείου Γεωργίας του Δανειζομένου, ο Διευθυντής της Περιφερειακής Υπηρεσίας Εγγείων Βελτιώσεων Κεντρικής Μακεδονίας, οι περιφερειακοί εκπρόσωποι της Δ.Ε.Η., της Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος, ως και ο Διευθυντής του υποσχεδίου. Εκάστη Συντονιστική Επιτροπή του Σχεδίου θα συνέρχεται οσάκις παρίσταται ανάγκη προς τούτο, αλλά πάντως τουλάχιστον άπαξ ανά τρίμηνον, προς εξέτασιν της προόδου και προγραμματισμόν της μελλοντικής εργασίας του αντιστοιχούντος εις ταύτην υποσχεδίου και προς επίτευξιν αποτελεσματικού συντονισμού μεταξύ των υπευθύνων διά την εκτέλεσιν του υποσχεδίου ή μέρους αυτού διαφόρων Υπουργείων και φορέων του Δανειζομένου. Οι διευθυνταί των υποσχεδίων θα διορίζωνται υπό του Περιφερειακού Προϊσταμένου της ΥΕΚΕ και θα είναι υπεύθυνοι διά την καθημερινήν επίβλεψιν των εργασιών του εν τη οικεία αυτών περιοχή εκτελουμένου υποσχεδίου.
2. Διοικούσα Επιτροπή: Διοικούσα Επιτροπή θέλει συσταθή εν Αθήναις. Η Διοικούσα Επιτροπή θα προεδρεύηται υπό του αρμοδίου Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Συντονισμού και Προγραμματισμού του Δανειζομένου. Ως μέλη της εν λόγω Επιτροπής, θα περιλαμβάνωνται, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι των Υπουργείων Συντονισμού και Προγραμματισμού, Γεωργίας και Δημοσίων `Εργων, της Υ.Ε.Β., της Δ.Ε.Η., και της Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος, ως και αμφότεροι οι προμνησθέντες Διευθυνταί των υποσχεδίων. Παρά τη αρμοδία Γενική Διευθύνσει του Υπουργείου Συντονισμού και Προγραμματισμού του Δανειζομένου, θέλει συσταθή Μόνιμος Γραμματεία της Διοικούσης Επιτροπής, διευθυνομένη υπό ανωτέρου υπαλλήλου της τοιαύτης Γενικής Διευθύνσεως, όστις επίσης θα αποτελή μέλος της Διοικούσης Επιτροπής. Η Διοικούσα Επιτροπή θα συνέρχεται οσάκις παρίσταται ανάγκη προς τούτο, αλλά πάντως τουλάχιστον άπαξ ανά εξαμηνον, προκειμένου να εξετάζη την πρόοδον του Σχεδίου. Εντός μηνός από εκάστης τοιαύτης συνεδριάσεως ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα ενημερώνη την Τράπεζαν περί των συζητηθέντων κυρίων θεμάτων, ως και περί των γενομένων κατά την συνεδρίασιν συστάσεων.
3. Λειτουργία και Συντήρησις: Τα εξυπηρετούντα την περιοχήν του σχεδίου αρδευτικά και αποστραγγιστικά δίκτυα, θα λειτουργούν και συντηρώντα ως εξής:
(α) Τα πρωτεύοντα αρδευτικά και αποστραγγιστικά δίκτυα τα ευρισκόμενα εις περιοχήν υπαγομένην εις την δικαιοδοσίαν ενός ΓΟΕΒ, θα λειτουργούν και συντηρώνται υπό του εν λόγω ΓΟΕΒ. Τα ευρισκόμενα εις την περιοχήν ταύτην δευτερεύοντα και τριτεύοντα αρδευτικά και αποστραγγιστικά δίκτυα, θα λειτουργούν και συντηρώνται υπό του υπευθύνου δια ταύτα ΤΟΕΒ. Ο ΓΟΕΒ θα επιβλέπη και παρέχη τεχνικήν βοήθειαν προς τους υπαγομένους εις την δικαιοδοσίαν του ΤΟΕΒ.
(β) Εις περιοχάς καλυπτομένας υφ` ενός μόνον ΤΟΕΒ, ο ΤΟΕΒ ούτος θα είναι υπεύθυνος διά την λειτουργίαν και συντήρησιν όλων των ευρισκομένων εν τη περιοχή αυτού αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων και
(γ) Αι δραστηρίτητες των ΓΟΕΒ και ΤΟΕΒ θα επιβλέπωνται υπό της Περιφερειακής Υ.Ε.Β. Οι ΓΟΕΒ και οι ΤΟΕΒ θα είναι υπεύθυνοι διά την έγκαιρον ανανέωσιν των υπαγομένων αντιστοίχως εις τας δικαιοδοσίας αυτών αρδειτικών και αποστραγγιστικών δικτύων, ως και δι` άπαντα τον εξοπλισμόν λειτουργίας και συντηρήσεως τούτων, συμφώνως τη παραγράφω 4.03 της Συμβάσεως Δανείου. `Απασαι αι τοιαύται ανανέωσεις θα χρηματοδοτούνται εκ των κονδυλίων των υπευθύνων προς τούτο ΓΟΕΒ και ΤΟΕΒ ή εκ δανειακών κεφαλαίων των εν λόγω ΓΟΕΒ και ΤΟΕΒ ή εξ αναλήψεων, εκ του εν παραγράφω 4.03 (β) της Συμβάσεως Δανείου αναφερομένου κεντρικού λογαριασμού.
4. Είσπραξις Εισφορών: Οι ΤΟΕΒ θέλουν αναλάβει την είσπραξιν εκ των αγροτών των αναφερομένων εν Παραγράφω 4.03 της Συμβάσεως Δανείου χρηματικών ποσών. Εις περιοχάς εις ας υφίσταται ΓΟΕΒ, ο ΤΟΕΒ θα μεταβιβάζη εις την ΓΟΕΒ τοιούτον μέρος των ως άνω χρηματικών ποσών ως ήθελεν απαιτηθή διά την υπό του ΓΟΕΒ λειτουργίαν και συντήρησιν των πρωτευόντων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων των ευρισκομένων εις την περιοχήν διαιοδοσίας του ΤΟΕΒ, ως και ετέρας εισφοράς ή τέλη άτινα ήθελον επιβληθή υπό του ΓΟΕΒ εις τον ΤΟΕΒ διά συμμετοχήν, τεχνικήν βοήθειαν ή ετέρας υπηρεσίας.

Άρθρον 2
Οπου εν τη συμβάσει αναφέρονται οι “Γενικοί `Οροι” νοούνται οι υπό του Ν.Δ. 860/1971 “περί κυρώσεως συμβάσεως συναφθείσης μεταξύ της Ελληνικής Κυβερνήσεως και της Διεθνούς Τραπέζης Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως, αφορώσης εις την δανειοδότησιν παρά της Τραπέζης ταύτης διά την εφαρμογήν προγράμματος ιδρύσεως Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής Εκπαιδεύσεως”, κυρωθέντες και κτησάμενοι ισχύν Νόμου γενικοί όροι, υφ` ους η Διεθνής Τράπεζα Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως χορηγεί δάνεια.

Άρθρον 3
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ` Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως Νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 3 Ιουλίου 1975

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ