Νόμος 59 ΦΕΚ Α΄ 130/5.7.1975
Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν.Δ. 787/1970 “περί συστάσεως Οργανισμού Αποχετεύσεως της περιοχής Θεσσαλονίκης”.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Άρθρον 1
Εις το άρθρον 1 του Ν.Δ.787/1970 “περί συστάσεως Οργανισμού Αποχετεύσεως της περιοχής Θεσσαλονίκης” προστίθεται παράγραφος 4 έχουσα ούτω:
“4. Το υφιστάμενον δίκτυον αποχετεύσεως της κατά την προηγουμένην παράγρ.3 περιοχής Θεσσαλονίκης, εντάσσεται εις την αρμοδιότητα του Ο.Α.Θ. σταδιακώς, δι`αποφάσεως, του Νομάρχου Θεσσαλονίκης, εκδιδομένης μετά πρότασιν του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Θ. Από της τοιαύτης εντάξεως γεννάται διά το εκάστοτε εντασσόμενον τμήμα και το δικαίωμα εισπράξεως υπό του Ο.Α.Θ. των, κατά τας παραγρ.2, 3 και 4 του άρθρου 10 του παρόντος, πόρων”.

Άρθρον 2
Εις το άρθρον 7 του αυτού Ν.Δ.787/1970 προστίθεται παράγραφος 3 έχουσα ούτω:
“3. Εις το πάσης φύσεως προσωπικόν του Ο.Α.Θ. καταβάλλονται αι αποδοχαί και τα επιδόματα τα προβλεπόμενα εκάστοτε διά το αντίστοιχον προσωπικόν του Οργανισμού Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης εφαρμοζομένων και επί του προσωπικού του Ο.Α.Θ. των διατάξεων των παραγρ.1, 2, 3 και 4 του άρθρου 19 του Β.Δ. της 5- 13/9/1956 “περί Οργανισμού των Υπηρεσιών του Οργανισμού Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης”.

Άρθρον 3
Η παράγραφος 2 του άρθρου 9 του αυτού Ν.Δ.787/1970 αντικαθίσταται αφ`ης ίσχυσεν ως ακολούθως:
“2. Εις την περιουσίαν του Ο.Α.Θ. ομοίως ανήκουν αι εκ της διά τεχνικών έργων καλύψεως ή διαρρυθμίσεως ή μετατοπίσεως ρευμάτων προκύψασαι ή προκύπτουσαι εκτάσεις άνωθεν της παλαιάς κοίτης των ρευμάτων, ως αύται καθορίζονται εις κτηματολογία ή τοπογραφικά σχέδια ή άλλως πως, μετά των εκατέρωθεν της κοίτης ταύτης παλαιόθεν χρησιμοποιουμένων ως κοινοχρήστων διαβάσεων ή κοινοχρήστων χώρων εν γένει, εφαρμοζομένων ως προς την τακτοποίησιν πασών των εκτάσεων τούτων, των κειμένων περί σχεδίων πόλεων διατάξεων. Ως τοιαύται εκτάσεις νοούνται ου μόνον αι προκύπτουσαι δι`εκτελέσεως τεχνικών έργων μετά την σύστασιν του Ο.Α.Θ. αλλά και αι προκύψασαι δι`εκτελέσεως τοιούτων έργων προ της συστάσεως του Οργανισμού τούτου. Αι εκ των εκτάσεων τούτων χαρακτηριζόμεναι κατά τας περί σχεδίων πόλεων διατάξεις ως κοινόχρηστοι, διατίθενται υπό του Ο.Α.Θ., άνευ οιασδήποτε αποζημιώσεως ή ανταλλάγματος. Των διατάξεων τούτων εξαιρούνται εκτάσεις προκύψασαι κατά τον ανωτέρω τρόπον και μέχρι της 31 Δεκεμβρίου 1970 νομίμως μεταβιβασθείσαι κατά κυριότητα υπό του Δημοσίου ή Δήμων και Κοινοτήτων εις τρίτους”.

Άρθρον 4
Η παράγραφος 5 του άρθρου 10 του αυτού Ν.Δ.787/1970 αντικαθίσταται αφ`ης ίσχυσεν ως ακολούθως:
“5. Προς αντιμετώπισιν των απαιτουμένων δαπανών διά την εκτέλεσιν των έργων αποχετεύσεως των ομβρίων και ακαθάρτων υδάτων εν τη περιοχή Θεσσαλονίκης, επιβάλλεται διά την εικοσαετίαν 1971 – 1990 ειδικόν τέλος οριζόμενον εις τρία επί τοις εκατόν (3%) επί του εισοδήματος των πάσης φύσεως οικοδομών των κειμένων εν τη περιοχή Θεσσαλονίκης, ως αύτη ορίζεται εν παραγράφω 2 του άρθρου 1 του παρόντος. Το ως άνω ειδικόν τέλος υπολογίζεται επί του ακαθαρίστου εισοδήματος του αμέσως προηγουμένου έτους ως τούτο λαμβάνεται υπ`όψιν διά την επιβολήν του φόρου εισοδήματος, εφαρμοζομένων αναλόγως και επί του τέλους τούτου των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 10 του Ν.Δ.4242/1962 “περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως φορολογικών και άλλων τινών διατάξεων” ως το Νομοθετικόν τούτο Διάταγμα εκάστοτε ισχύει. Επί εισοδημάτων εξ οικοδομών, απαλλασσομένων της κατά το Ν.Δ.3843/1958 φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων, δεν οφείλεται το ειδικόν τούτο τέλος. Το τέλος τούτο βεβαιούται απ`ευθείας υπό του αρμοδίου Οικονομικού Εφόρου εις βάρος των υποχρέων, επί τη βάσει των υποβαλλομένων υπό τούτων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και των οριστικών εν γένει στοιχείων του εξ οικοδομών εισοδήματος και καταβάλλεται εις το Δημόσιον Ταμείον εις τας προθεσμίας καταβολής του φόρου εισοδήματος. Τα εισπραττόμενα ποσά κατατίθενται εις ίδιον λογαριασμόν παρά τη Τραπέζη της Ελλάδος υπό τον τίτλον “εκτελέσις έργων αποχετεύσεως περιοχής Θεσσαλονίκης κατά τα ειδικώτερον ορισθησόμενα διά κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Δημοσίων Εργων. Η ανάληψις των κατατιθεμένων εις τον ως άνω λογαριασμόν ποσών και η μεταφορά των εις πίστωσιν του Ο.Α.Θ. γίνεται δι`αποφάσεως του Υπουργού Δημ. Εργων επί τη βάσει του εγκεκριμένου προγράμματος έργων ή προς εξυπηρέτησιν δανείου δι`εκτέλεσιν έργων αποχετεύσεως περιοχής Θεσσαλονίκης”.

Άρθρον 5

1. Η παράγρ.5 του άρθρου 21 του αυτού ως άνω Ν.Δ.787/1970 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“5. Το κατά την παραγρ.5 του άρθρου 10 του παρόντος ειδικόν τέλος επί του εισοδήματος εξ οικοδομών οφείλεται από του οικονομικού έτους 1972, υπόκεινται δε εις αυτό τα από της 1ης Ιανουαρίου, 1971 και εφ`εξής κτώμενα τοιαύτα εισοδήματα”.

2. Εν τέλει του αυτού άρθρου 21 προστίθενται παράγραφοι υπ`αριθ.7, 8 και 9 έχουσαι ούτω:
“7. Αι παράγραφοι 2, 3 και 4 εφαρμόζονται και διά το διοικητικόν ή οικονομικόν προσωπικόν του Υπουργείου Δημοσίων Εργων και των εν αυτώ μνημονευομένων Δήμων ή Κοινοτήτων. Εφαρμόζονται επίσης και διά προσωπικόν τεχνικόν ή διοικητικόν ή οικονομικόν λοιπών Δημοσίων Υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. Προκειμένης της αποσπάσεως ή μετατάξεως υπαλλήλων εκ δημοσίας υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ. αύτη διενεργείται διά κοινής αποφάσεως των αρμοδίων Υπουργών κατόπιν συμφώνου γνώμης των υπηρεσιακών συμβουλίων των αρμοδίων τόσον διά το προσωπικόν του Ο.Α.Θ. όσον και διά το προσωπικόν των εξ ων η απόσπασις ή μετάταξις υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ.
8. Επιφυλασσόμενης της διατάξεως της παρ.1 του παρόντος άρθρου δύναται επί μίαν πενταετίαν να διατίθεται κατ`έτος ποσόν εκ των εισπράξεων του εσόδου του άρθρου 10 παρ.5 του παρόντος μέχρι του 25% τούτων διά δαπάνας οργανώσεως και λειτουργίας του Ο.Α.Θ. και συντηρήσεως του δικτύου. Το προς τον σκοπόν τούτον διατιθέμενον κατ`έτος ποσόν, καθορίζεται διά κοινών αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών και Δημοσίων Εργων μετά πρότασιν του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Θ. Δι`ομοίων αποφάσεων καθορίζεται και η εκ των λοιπών πόρων του Ο.Α.Θ. απόδοσις των ποσών τούτων διά τον σκοπόν εκτελέσεως έργων εντός της επομένης δεκαετίας.
9. Το επί σχέσει ιδιωτικού δικαίου εργατοτεχνικόν προσωπικόν συντηρήσεως και λειτουργίας υπονόμων των κατά την παρ.2 του άρθρου 1 του παρόντος Δήμων και Κοινοτήτων περιλαμβανομένων και των εργοδηγών, δύναται να μεταφερθή συναινέσει των ενδιαφερομένων εις προβλεπομένας υπό του Οργανισμού του Ο.Α.Θ. αντιστοίχους θέσεις κατόπιν συμφώνου αποφάσεως, τόσον του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου του οικείου Δήμου ή Κοινότητος όσον και του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Θ., εγκρινομένης υπό του Νομάρχου Θεσσαλονίκης. Η υπηρεσία του προσωπικού τούτου νοείται συνεχιζομένη διά πάσαν συνέπειαν”.

Άρθρον 6

1. Επί μίαν πενταετίαν από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος επιτρέπεται η πλήρωσις των υπό του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ο.Α.Θ. προβλεπομένων επί βαθμοίς 4ω, 3ω ή 2ω θέσεων των κλάδων Πολιτικών Μηχανικών (Α1) ή Διοικητικού (Α5) και Λογιστικού (Α6) δι`υπαλλήλων προσλαμβανομένων επί τριετεί θητεία ήτις δύναται να ανανεωθεί δις επί εν εκάστοτε έτος.

2. Οι ούτω προσλαμβανόμενοι δέον να κέκτηνται τα διά τον διορισμόν εις τον εισαγωγικόν βαθμόν του κλάδου απαιτούμενα προσόντα, επί πλέον δε δεκαετή τουλάχιστον προϋπηρεσίαν εις αναλόγους θέσεις του Δημοσίου ή Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Τραπεζών ή Δημοσίων Επιχειρήσεων.

3. Η πρόσληψις γίνεται δι`αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρινομένης υπό του Νομάρχου Θεσσαλονίκης. Εις τους ούτω προσλαμβανομένους καταβάλλονται πάσαι αι αποδοχαί της θέσεως και του βαθμού εις ον προσελήφθησαν. Τα επιδόματα τριετιών και πολυετίας τούτων κανονίζονται δι`ομοίως εγκρινομένης αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβανομένης υπ`όψιν και της προϋπηρεσίας αυτών εις το Δημόσιον ή τους ανωτέρω οργανισμούς.

4. Η υπό του Π.Δ.280/1973 “περί της Οργανώσεως των Υπηρεσιών του Ο.Α.Θ.” προβλεπομένη επί θητεία θέσις Γενικού Διευθυντού επί 1ω βαθμώ μετατρέπεται εις θέσιν μονίμου υπαλλήλου επί 1ω βαθμώ του υπό του αυτού Π.Δ/τος προβλεπομένου κλάδου Α1 Πολιτικών Μηχανικών. Κατά την πρώτην εφαρμογήν του παρόντος η θέσις αύτη καταλαμβάνεται υπό του ήδη υπηρετούντος εις την επί θητεία θέσιν Γενικού Διευθυντού, της παρά τω Ο.Α.Θ. και τω Δήμω Θεσσαλονίκης προϋπηρεσίας τούτου λογιζομένης διά πάσας τας συνεπείας ως υπηρεσίας παρά τη θέσει ταύτη του Ο.Α.Θ.

Άρθρον 7
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ` Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως Νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 30 Ιουνίου 1975

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ