Νόμος 58 ΦΕΚ Α΄130/5.7.1975
Περί συστάσεως θέσεων υπαλλήλων παρά τω Υπουργείω Εσωτερικών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Άρθρον 1
Σύστασις θέσεων – Προσόντα.

1. Συνιστώνται παρά τω Υπουργείω των Εσωτερικών πέντε (5) θέσεις τακτικών υπαλλήλων Β` Κατηγορίας επί βαθμοίς 10ω – 6ω υπαγόμενοι εις ίδιον Κλάδον υπό την ονομασίαν Β3 Κλάδος Σημειωτών Υλικού Μηχανημάτων.

2. Ως ειδικόν προσόν διά τον διορισμόν εις τας ανωτέρω θέσεις, πέραν των υπό του νόμου προβλεπομένων τυπικών προσόντων διά την κατάληψιν θέσεων Β` Κατηγορίας υπαλλήλων, ορίζεται η γνώσις του τρόπου λειτουργίας εργοταξίων γενικώς ή αποθηκών υλικού μηχανημάτων.

Άρθρον 2
Πλήρωσις θέσεων.

1. Κατά την πρώτην εφαρμογήν του παρόντος αι εν άρθρω 1 του παρόντος θέσεις δύναται να πληρωθώσι και διά μετατάξεως υπαλλήλων του Γ` Κλάδου Φυλάκων του Κεντρικού Εργοταξίου του Υπουργείου Εσωτερικών, ασχολουμένων, τουλάχιστον επί τριετίαν εις εργασίας καταγραφής ή διακινήσεως υλικού μηχανημάτων.

2. Οι μετατασσόμενοι δύναται να εντάσσωνται κατά τας διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.Δ.287/1974 εις βαθμόν ανάλογον προς τον χρόνον απασχολήσεως εκάστου εις εργασίας καταγραφής ή διακινήσεως υλικού μηχανημάτων.

3. Θέσεις του Γ` Κλάδου Φυλάκων, κενούμεναι λόγω μετατάξεως των εν αυταίς υπηρετούντων υπαλλήλων, κατά τας διατάξεις του παρόντος άρθρου, καταργούνται.

Άρθρον 3
Εναρξις ισχύος.
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ’ ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως Νόμος του Κράτους.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ` Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως Νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 30 Ιουνίου 1975

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ