Νόμος 57 ΦΕΚ Α΄130/5.7.1975
Περί παρατάσεως της ισχύος του Ν.Δ.435/1970 “περί προσωρινής προσλήψεως προσωπικού επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου εις Τεχνικάς Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων προς κάλυψιν επειγουσών αναγκών”.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Άρθρον 1

1. Η υπό του άρθρου 1 του Ν.Δ.435/1970 προβλεπομένη προθεσμία εντός της οποίας επιτρέπεται η εις τας παρά ταις ΝομαρχίαιςΤεχνικάς Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Υ.Δ.Κ.) πρόσληψις επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου τεχνικών υπαλλήλων, ως αύτη παρετάθη διά του άρθρου 1 του Ν.Δ.1083/1971 (2) και του άρθρου 1 του Ν.Δ.243/1973 (3), παρατείνεται από της λήξεως της μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1976.

2. Αι αποδοχαί του ως άνω προσωπικού θα καθορίζωνται κατά τας εκάστοτε περί τούτου κειμένας διατάξεις.

3. Κατά τα λοιπά ισχύουν αι διατάξεις του Ν.Δ.435/1970 επιφυλασσομένων των τοιούτων του άρθρου 5 του Ν.Δ.21/1974 (4) ως αντικατεστάθη διά του άρθρου 1 του Ν.Δ.226/1974.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ` Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως Νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 30 Ιουνίου 1975

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ