Νόμος 56 ΦΕΚ Α΄130/1.7.1975
Περί παρατάσεως της ισχύος του Ν.Δ. 1173/1972 “περί προσωρινής προσλήψεως υπό του Υπουργείου Εσωτερικών προσωπικού επί σχέσει Ιδιωτικού Δικαίου,διά την αντιμετώπισιν υπηρεσιακών αναγκών των Υπηρεσιών Συντονισμού Αναπτύξεως Περιφερείας (Υ.Σ.Α.Π.) αυτού”.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Άρθρον 1
1. Η υπό του άρθρου 1 του Ν.Δ.1173/1972 προβλεπομένη προθεσμία εντός της οποίας επιτρέπεται η παρά του Υπουργείου Εσωτερικών πρόσληψις προσωπικού επί σχέσει ιδιωτικού δικαίου διά την αντιμετώπισιν επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών των Υπηρεσιών Συντονισμού Αναπτύξεως Περιφερείας (Υ.Σ.Α.Π.) αυτού, μετονομασθεισών διά του Ν.Δ.206/1973 (2) εις Διευθύνσεις Προγραμματισμού, παρατείνεται από της λήξεως της μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1976.

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν αι διατάξεις του Ν.Δ.1173/1972.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ` Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως Νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 30 Ιουνίου 1975

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ