Νόμος 55 ΦΕΚ Α΄130/5.7.1975
Περί συστάσεως Επιτροπής Σουλτανίνας και περί κυρώσεως συναφών υπουργικών αποφάσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Άρθρον 1

1. Συνιστάται παρά τω Υπουργείω Εμπορίου εννεαμελής Επιτροπή Διαθέσεως Σουλτανίνας, αποτελουμένη εκ του αρμοδίου Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Εμπορίου, ως Προέδρου, εκ του Διευθυντού της αρμοδίας Δ/νσεως Εξαγωγών του αυτού Υπουργείου, εκ του αρμοδίου Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου Γεωργίας, εκ του Διευθυντού της αρμοδίας Δ/νσεως του αυτού Υπουργείου, εξ ενός ανωτέρου υπαλλήλου της Τραπέζης της Ελλάδος, υποδεικνυομένου υπό του Διοικητού αυτής, εκ τριών εκπροσώπων των Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων Σουλτανοπαραγωγών, υποδεικνυομένων υπό της Κοινοπραξίας Συνεταιριστικών Οργανώσεων Σουλτανίνας (ΚΣΟΣ) και εξ ενός εκπροσώπου των εξαγωγέωνσταφίδος Σουλτανίνας. Δι` αποφάσεως των Υπουργών Γεωργίας και Εμπορίου δύνανται να προσλαμβάνωνται μέχρι δύο (2) υπάλληλοι της ΚΣΟΣ, προς επικουρίαν του έργου του Γραμματέως της Επιτροπής, αμειβόμενοι παρ` αυτής.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν.553/1977 (ΦΕΚ Α 73)

2. Το έργον της εν λόγω Επιτροπής συνίσταται εις την διάθεσιν της συγκεντρωθείσης υπό της Κοινοπραξίας Συνεταιριστικών Οργανώσεων Σουλτανίνας (ΚΣΟΣ) σταφίδος σουλτανίνας εσοδείας 1974. Προς τούτο η Εποτροπή:
α) Παρακολουθεί την εξέλιξιν της πολιτικής εξαγωγών των ανταγωνιστριών χώρων και προγραμματίζει την ακολουθητέανπολιτικήν.
β) Καθορίζει την ακολουθητέαν εις γενικάςγραμμάςπολιτικήν τιμών διαθέσεων του προϊόντος, με γνώμονα την ομαλήνεξαγωγήν τούτου.
γ) Εγκρίνει, κατά την κρίσιν της, την διάθεσιν προς εξαγωγήν ή δι` εσωτερικών και διεθνών συνθηκών ποσοτήτων σουλτανίνας εκ τηεσυγκεντρωθείσης υπό της ΚΣΟΣ τοιαύτης, τυχόν ανοίγματος αγομένου εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

3. Η ως άνω Επιτροπή συγκροτείται διά κοινής αποφάσεως των Υπουργών Γεωργίας και Εμπορίου. Δι` ομοίας αποφάσεως καθορίζεται παν θέμα σχέσιν έχον προς την οργάνωσιν και λειτουργίαν αυτής και πάσα λεπτομέρεια αναγκαία διά την εκτέλεσιν του παρόντος, των απαραιτήτων σχετικών δαπανών βαρυνουσών τον λογαριασμόν της οικείας διαχειρίσεως σουλτανίνας.

4. Αι αποφάσεις της Επιτροπής είναι εκτελεσταί, μη απαιτουμένης ετέρας τινός εγκρίσεως, αι δε πάσης φύσεως δαπάναι διά την επλήρωσιν του έργου αυτής πραγματοποιούνται εις βάρος του λογαριασμού διαχειρίσεως σουλτανίνας εσοδείας 1974, κατά παρέλκλισιν των περί Δημοσίου Λογιστικού και Κρατικών Προμηθειών διατάξεων, επιφυλασσομένης, εν πάση περιπτώσει, της εφαρμογής των διατάξεων περί κατασταλτικού ελέγχου.

Άρθρον 2
Διά Προεδρικού Διατάγματος, εκδιδομένου προτάσει των Υπουργών Γεωργίας και Εμπορίου δύναται να επεκταθούν αι διατάξεις του προηγουμένου άρθρου και εις επομένας σταφιδικάς χρήσεις, των απαραιτήτων δαπανών, περί ων το προηγούμενον άρθρον, βαρυνουσών την οικείαν χρήσιν.

Άρθρον 3
Κυρούνται αφ` ης ίσχυσαν, καθ` όλας αυτών τας διατάξεις: α) Η υπ` αριθ. 2468/12.9.1974 απόφασις του Υπουργού Συντονισμού και Προγραμματισμού, δημοσιευθείσα εις το υπ` αριθ. 893 τ.Β`.ΦΕΚ της 16.9.1974 και β) Η υπ` αριθ. 3471/24.10.1974 ομοία δημοσιευθείσα εις το υπ` αριθ. 1108 τ.Β`.ΦΕΚ της 1.11.1974.

Άρθρον 4
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ` Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως Νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 30 Ιουνίου 1975

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ