Νόμος 5108/2024

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5108 ΦΕΚ Α 65/2.5.2024

Ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας, χωροταξική αναδιάρθρωση των δικαστηρίων της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης και άλ λες διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΚΟΠΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Αντικείμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 3: Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Άρθρο 4: Ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας της πολιτικής δικαιοσύνης Οργανικές θέσεις δικαστικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων

Άρθρο 5: Καθ’ ύλην αρμοδιότητα των εδρών των πρωτοδικείων

Άρθρο 6: Αναδιάρθρωση πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων πρώτου βαθμού και καθορισμός της κατά τόπον αρμοδιότητάς τους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ

Άρθρο 7: Κατάργηση βαθμών ιεραρχίας ειρηνοδικών Ειδική επετηρίδα Καθήκοντα Επιμόρφωση

Άρθρο 8: Ένταξη στην ειδική επετηρίδα Βαθμολογική αντιστοιχία Ένταξη στη γενική επετηρίδα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ

Άρθρο 9: Μεταθέσεις δικαστικών λειτουργών πρώτου βαθμού

Άρθρο 10: Μισθολογική κατάσταση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Άρθρο 11: Μετακίνηση δικαστικών υπαλλήλων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΕΤΕΙΩΝ

Άρθρο 12: Μεταφορά διαχειριστικών αρμοδιοτήτων από τους προϊσταμένους πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και εισαγγελιών στο Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 13: Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 14: Μεταβατικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Β΄ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ, ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΕΚΘEΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΚΟΠΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 15: Σκοπός

Άρθρο 16: Aντικείμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ, ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 4871/2021

Άρθρο 17: Βαθμός των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών που τοποθετούνται ως Διευθυντές Κατάρτισης και Επιμόρφωσης Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 11 ν. 4871/2021

Άρθρο 18: Διορισμός εξεταστών της ξένης γλώσσας Τροποποίηση άρθρου 18 ν. 4871/2021

Άρθρο 19: Ενοποίηση των σταδίων γραπτής εξέτασης με τη συμπερίληψη της εξέτασης ξένης γλώσσας Τροποποίηση άρθρου 19 ν. 4871/2021

Άρθρο 20: Βαθμολόγηση των υποψηφίων μετά από την κατάργηση της διενέργειας ξεχωριστών γραπτών εξετάσεων ξένης γλώσσας και την ενσωμάτωση της εξέτασης στις γραπτές εξετάσεις των λοιπών μαθημάτων του εισαγωγικού διαγωνισμού Τροποποίηση άρθρου 20 ν. 4871/2021

Άρθρο 21: Κατάργηση της ξεχωριστής εκπαίδευσης των σπουδαστών που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δόκιμων εισηγητών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Γενικής Επιτροπείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 23 ν. 4871/2021

Άρθρο 22: Τήρηση των αρχών και κανόνων που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την επεξεργασία αντιγράφων φακέλων δικογραφιών στο πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 25 του ν. 4871/2021

Άρθρο 23: Βασικοί διδάσκοντες και αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων κατά το πρώτο στάδιο κατάρτισης Τροποποίηση παρ. 1 και 3 άρθρου 27 ν. 4871/2021

Άρθρο 24: Ύλη και επιτροπή εξετάσεων αποφοίτησης της κατεύθυνσης της Διοικητικής Δικαιοσύνης Τροποποίηση άρθρου 28 ν. 4871/2021

Άρθρο 25: Καθορισμός της σειράς επιτυχίας στους πίνακες επιτυχόντων των εκπαιδευόμενων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών λειτουργών μετά από το τέλος του πρώτου σταδίου κατάρτισης Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 29 ν. 4871/2021

Άρθρο 26: Κατανομή των εκπαιδευόμενων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών λειτουργών και περιλαμβάνονται στους πίνακες επιτυχόντων μετά από το τέλος του πρώτου σταδίου κατάρτισης στα τμήματα της κατεύθυνσης Διοικητικής Δικαιοσύνης Τροποποίηση άρθρου 30 ν. 4871/2021

Άρθρο 27: Εξαγωγή του τελικού βαθμού με βάση τον οποίο καθορίζεται η σειρά των εκπαιδευόμενων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών λειτουργών στους πίνακες αρχαιότητας Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 32 ν. 4871/2021

Άρθρο 28: Συγκρότηση της επιτροπής ψυχιατρικής διερεύνησης των εκπαιδευόμενων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών λειτουργών Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 34 ν. 4871/2021

Άρθρο 29: Διορισμός των εκπαιδευόμενων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών λειτουργών Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 36 ν. 4871/2021

Άρθρο 30: Βαθμός του ψυχιάτρου που χορηγεί το πιστοποιητικό ψυχικής υγείας Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 55H ν. 4871/2021

Άρθρο 31: Διδάσκοντες που αξιολογούν τους εκπαιδευόμενους που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων κατά το πρώτο στάδιο κατάρτισης Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 55ΙΘ ν. 4871/2021

Άρθρο 32: Δικαστικές υπηρεσίες στις οποίες πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση των εκπαιδευόμενων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 55KB ν. 4871/2021

Άρθρο 33: Συγκρότηση της επιτροπής ψυχιατρικής διερεύνησης των εκπαιδευόμενων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 55KΔ ν. 4871/2021

Άρθρο 34: Επιστροφή αποδοχών από τους εκπαιδευόμενους που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων και από τους διοριζόμενους σε θέσεις δικαστικών υπαλλήλων Προσθήκη παρ. 2 στο άρθρο 55ΚΕ του ν. 4871/2021

Άρθρο 35: Επανακαθορισμός της σύνθεσης της Επιτροπής του εισαγωγικού διαγωνισμού για την επιλογή των εκπαιδευόμενων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων Τροποποίηση άρθρου 55Θ ν. 4871/2021

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 3251/2004 ΚΑΙ Ν. 4786/2021

Άρθρο 36: Κατάργηση δυνητικού λόγου μη εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 12 ν. 3251/2004 (άρθρο 4 της υπό στοιχεία 2002/584/ΔΕΥ Απόφασης-Πλαισίου)

Άρθρο 37: Εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης κατά Έλληνα υπηκόου Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 13 ν. 3251/2004 (παρ. 3 άρθρου 5 της υπό στοιχεία 2002/584/ΔΕΥ Απόφασης-Πλαισίου)

Άρθρο 38: Άρνηση διαμεταγωγής υπηκόου άλλου κράτους μέλους Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 30 ν. 3251/2004 (άρθρο 25 της υπό στοιχεία 2002/584/ΔΕΥ Απόφασης-Πλαισίου)

Άρθρο 39: Ποινική δίωξη των πλημμελημάτων αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που διώκονται αυτοτελώς Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 16Β ν. 4786/2021 (άρθρο 13 Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 4963/2022

Άρθρο 40: Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δικαστικής Αστυνομίας Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 3 ν. 4963/2022

Άρθρο 41: Κατανομή των οργανικών θέσεων τού προσωπικού της περιφερειακής υπηρεσίας πολιτικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων Τροποποίηση περ. γ΄ παρ. 3 άρθρου 16Α ν. 4963/2022

Άρθρο 42: Χρονική διάρκεια εισαγωγικής εκπαίδευσης του αστυνομικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 33 ν. 4963/2022

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ Ν. 5090/2024 ΚΑΙ ΤΟΝ Ν. 4620/2019

Άρθρο 43: Κατάργηση του άρθρου 469 του Ποινικού Κώδικα Τροποποίηση άρθρου 136 ν. 5090/2024

Άρθρο 44: Υπαγωγή των κακουργημάτων που προσβάλλουν τα έννομα αγαθά του ατομικού απορρήτου και της επικοινωνίας στη καθ’ ύλην αρμοδιότητα των Τριμελούς Εφετείου Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 111 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Άρθρο 45: Παραπομπή στις διατάξεις περί αρμοδιότητας μονομελούς εφετείου επί πλημμελημάτων προσώπων ιδιάζουσας δωσιδικίας Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 324 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Άρθρο 46: Παραπομπή στις διατάξεις περί μετατροπής της ποινής φυλάκισης σε χρήμα Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 551 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Άρθρο 47: Κατάργηση της υποχρέωσης ενημέρωσης για τη δυνατότητα διαμεσολαβητικής διευθέτησης σε δίκες στις οποίες διάδικος είναι το Δημόσιο, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 3 του ν. 4640/2019

Άρθρο 48: Σύνταξη διαπιστωτικών εκθέσεων από δικαστικό επιμελητή έπειτα από παραγγελία Τροποποίηση περ γ) παρ. 2 άρθρου 1 ν. 2318/1995

Άρθρο 49: Αδυναμία εξάλειψης του αξιοποίνου και μη επιβολής ποινής σε περιπτώσεις αδικημάτων που στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τροποποίηση άρθρου 24 ν. 4689/2020 (άρθρο 7 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371)

Άρθρο 50: Αύξηση οργανικών θέσεων των εισαγγελικών λειτουργών

Άρθρο 51: Παράταση της θητείας των Συμβουλίων Διοίκησης Πολιτικών Δικαστηρίων και Διευθυνόντων τις Εισαγγελίες

Άρθρο 52: Προϋποθέσεις προσφυγής στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά αποφάσεων του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 81 Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών

Άρθρο 53: Προϋποθέσεις προσφυγής στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά αποφάσεων του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Τροποποίηση άρθρου 86 Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών

Άρθρο 54: Διαδικασία αντικατάστασης δικηγόρου κατά την έκδοση κληρονομητηρίου Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 819 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Άρθρο 55: Διαδικασία αντικατάστασης δικηγόρου κατά τη συναινετική εγγραφή ή εξάλειψη προσημείωσης υποθήκης Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 208 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Άρθρο 56: Αντικατάσταση δικηγόρου κατά τον προέλεγχο για την εγγραφή και τροποποίηση καταστατικού σωματείου Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 787 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Άρθρο 57: Έναρξη ισχύος των διατάξεων για τον προέλεγχο σωματείων από δικηγόρο Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 32 ν. 5095/2024

Άρθρο 58: Καθορισμός του καθ’ ύλην αρμόδιου δικαστηρίου επί εκκρεμών ποινικών υποθέσεων Τροποποίηση παρ. 1 και 5 άρθρου 137 ν. 5090/2024

Άρθρο 59: Παθητική δωροδοκία δικαστών, ενόρκων ή διαιτητών άλλων κρατών Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 237 Ποινικού Κώδικα (άρθρο 4 παρ. 2 στοιχείο α) της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371)

Άρθρο 60: Ένταξη της παραλαβής και διαβίβασης κάθε μορφής αποκτηθέντων δεδομένων επικοινωνιακού περιεχομένου από άλλα κράτη μέλη ή στο πλαίσιο δράσης των «Κοινών Ομάδων Έρευνας» στις αρμοδιότητες του Εθνικού Ανταποκριτή της Ευρωπαϊκής Μονάδας Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST) Τροποποίηση περ. β) παρ. 1 άρθρου 2 ν. 3663/2008

Άρθρο 61: Ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας των επιτυχόντων της προκήρυξης 1ΔΑ/2023 του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Άρθρο 62: Διαδικασία διαιτησίας στις συγχρηματοδοτούμενες Συμβάσεις Δημοσίων Έργων που υλοποιούν δημόσιες επιχειρήσεις του ν. 3429/2005 Προσθήκη άρθρου 25Β στον ν. 3614/2007

Άρθρο 63: Ειδικότερες ρυθμίσεις για τον προσυμβατικό έλεγχο Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 324 ν. 4700/2020

ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 64: Ανώτατο όριο προμήθειας σε συναλλαγές έως δέκα (10) ευρώ που διενεργούνται με χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες ιδιωτών

Άρθρο 65: Υποχρεώσεις παρόχων υπηρεσιών πληρωμών

Άρθρο 66: Άρση ακινησίας οχημάτων έτους 2024 με αναλογική καταβολή τελών κυκλοφορίας Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 36 ν. 2093/1992

Άρθρο 67: Διεύρυνση των σκοπών του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Τροποποίηση άρθρου 1, παρ. 4 άρθρου 5Β, προσθήκη άρθρου 5Δ στον ν. 3986/2011

Άρθρο 68: Αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο των ποσών που χορηγούνται σε Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας που επλήγησαν από την κακοκαιρία «Daniel»

Άρθρο 69: Ρυθμίσεις για τη χορήγηση στοιχείων κυκλοφορίας σε οχήματα κατηγορίας Ο1 και Ο2 (ρυμουλκούμενα τρέϊλερ), τα οποία διαθέτουν ειδικά σημειώματα ρυμούλκησης (Ε.Σ.Ρ.) που έχουν εκδοθεί μέχρι την 29η Δεκεμβρίου 2023

Άρθρο 70: Αποδόσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων σε δήμους και περιφέρειες Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 38 ν. 3986/2011

Άρθρο 71: Ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού των αποκεντρωμένων διοικήσεων Τροποποίηση έκτου εδαφίου περ. 1 παρ. Α άρθρου 20 ν. 4354/2015

Άρθρο 72: Επιχορήγηση Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την εξόφληση υποχρεώσεών τους

Άρθρο 73: Παράταση της θητείας των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 88 ν. 4622/2019

Άρθρο 74: Δαπάνες μετακίνησης αστυνομικού προσωπικού για κάλυψη έκτακτων και απροβλέπτων αναγκών

Άρθρο 75: Καταβολή αποζημίωσης σε επιχειρήσεις ξενοδοχειακών καταλυμάτων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ» του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου εξαιτίας φθορών από τη διαμονή πολιτών τρίτων χωρών

ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 76 : Έναρξη ισχύος

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΚΟΠΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος Μέρους είναι:

α) η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης μέσω της αναδιάρθρωσης των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων και του καθορισμού της έδρας και της περιφέρειάς τους με σκοπό την επιτάχυνση και την ποιοτική απονομή της δικαιοσύνης,

β) η ορθολογικότερη αξιοποίηση του έμψυχου δυναμικού που υπηρετεί στη δικαιοσύνη, με αναλογική κατανομή ανθρώπινων πόρων, με βάση των αριθμό των υποθέσεων και την πληθυσμιακή τους αντιστοιχία, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των δικαστικών υπηρεσιών,

γ) η αποσυμφόρηση των δικαστηρίων,

δ) η απαλλαγή των διευθυνόντων τα δικαστήρια από τα διαχειριστικά τους καθήκοντα, όπως προμήθειες, επισκευές και συντήρηση δικαστικών κτιρίων.

Άρθρο 2
Αντικείμενο
Αντικείμενο του παρόντος Μέρους είναι: α) η ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων (ήτοι ειρηνοδικεία και πρωτοδικεία),

β) ο εκσυγχρονισμός του χωροταξικού σχεδιασμού των δικαστικών σχηματισμών της χώρας,

γ) η δημιουργία ειδικής επετηρίδας και η ρύθμιση της μισθολογικής και υπηρεσιακής κατάστασης και εξέλιξης των δικαστών που είχαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος τον βαθμό του ειρηνοδίκη,

δ) η μεταφορά διαχειριστικών αρμοδιοτήτων από τους διευθύνοντες τα δικαστήρια και τις εισαγγελίες στο Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 3
Ορισμοί
Για την εφαρμογή του παρόντος ισχύουν οι εξής ορισμοί:

α) «Έδρα πρωτοδικείου» είναι η έδρα υφιστάμενου, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, πρωτοδικείου που βρίσκεται στην πρωτεύουσα έκαστης περιφερειακής ενότητας, με την επιφύλαξη του άρθρου 6.

β) «Παράλληλη έδρα πρωτοδικείου» είναι η έδρα υφιστάμενου, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, πρωτοδικείου με πλήρη καθ’ ύλην αρμοδιότητα, που βρίσκεται στην ίδια περιφερειακή ενότητα με την έδρα πρωτοδικείου.

γ) «Περιφερειακή έδρα πρωτοδικείου» είναι η έδρα ειρηνοδικείου, που διατηρείται με ειδική καθ’ ύλην αρμοδιότητα.

δ) «Γενική επετηρίδα» είναι ο πίνακας αρχαιότητας των δικαστικών λειτουργών των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, πλην αυτών που περιλαμβάνονται στην ειδική επετηρίδα.

ε) «Ειδική επετηρίδα» είναι ο ειδικός πίνακας αρχαιότητας των εν ενεργεία δικαστικών λειτουργών που υπηρετούσαν ως Ειρηνοδίκες μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος και δεν έχουν ενταχθεί στη γενική επετηρίδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Άρθρο 4
Ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας της πολιτικής δικαιοσύνης Οργανικές θέσεις δικαστικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων

1. Τα ειρηνοδικεία καταργούνται και επέρχεται ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας της πολιτικής δικαιοσύνης.

Οι έδρες των υφισταμένων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, πρωτοδικείων που βρίσκονται στην ίδια περιφερειακή ενότητα με την έδρα πρωτοδικείου ορίζονται ως παράλληλες έδρες του πρωτοδικείου αυτού, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6.

2. Στην έδρα πρωτοδικείου υπάγονται οι οργανικές θέσεις δικαστικών λειτουργών και εισαγγελέων.

3. Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών, οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, υπηρετούν στις παράλληλες έδρες των πρωτοδικείων ή στα ειρηνοδικεία, τα οποία είτε καταργούνται είτε μετατρέπονται σε περιφερειακές έδρες πρωτοδικείου, μεταφέρονται στην έδρα του πρωτοδικείου όπου υπάγονται. Οι οργανικές θέσεις των εισαγγελέων οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, υπηρετούν σε εισαγγελία παράλληλης έδρας πρωτοδικείου, μεταφέρονται στην εισαγγελία της έδρας του πρωτοδικείου.

4. Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων διατηρούνται στις έδρες πρωτοδικείων, καθώς και στις παράλληλες και περιφερειακές έδρες αυτών, πλην εκείνων που ανήκουν σε καταργούμενα ειρηνοδικεία, οι οποίες μεταφέρονται στην έδρα πρωτοδικείου.

Άρθρο 5
Καθ’ ύλην αρμοδιότητα των εδρών των πρωτοδικείων

1. Οι έδρες πρωτοδικείων, καθώς και οι παράλληλες έδρες αυτών, διατηρούν πλήρη καθ’ ύλην αρμοδιότητα.

2. Στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα των περιφερειακών εδρών των πρωτοδικείων ανήκουν: α) η εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων αρμοδιότητας μονομελούς πρωτοδικείου και β) η εκδίκαση ποινικών υποθέσεων αρμοδιότητας μονομελούς πλημμελειοδικείου, πλην των υποθέσεων που εισάγονται κατά τη διαδικασία των άρθρων 417 έως 427 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ν. 4620/2019, Α΄ 96), αποκλειστικά στις περιφερειακές έδρες πρωτοδικείων που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος λειτουργούν ως μεταβατικές ποινικές έδρες ακόμα και αν δεν διατηρούνται με το παρόν ως περιφερειακές έδρες πρωτοδικείου.

3. Προκαταρκτική εξέταση και προανάκριση, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, διενεργούνται σε ειδικά προανακριτικά τμήματα, που συστήνονται στις έδρες πρωτοδικείων και στις παράλληλες έδρες αυτών, όπου λειτουργούσαν πταισματοδικεία, και με αρμοδιότητα αντίστοιχη των πταισματοδικείων που λειτουργούσαν στα καταργούμενα ειρηνοδικεία. Προκαταρκτική εξέταση και προανάκριση δύναται, επίσης, να διενεργούνται στις έδρες πρωτοδικείων, όπου δεν λειτουργούσαν πταισματοδικεία, καθώς και σε περιφερειακές έδρες.

4. Όπου κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος λειτουργούν μεταβατικές πολιτικές ή ποινικές έδρες πρωτοδικείων διατηρούνται.

Άρθρο 6
Αναδιάρθρωση πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων πρώτου βαθμού και καθορισμός της κατά τόπον αρμοδιότητάς τους

1. Οι έδρες και οι περιφέρειες των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων πρώτου βαθμού ορίζονται ως εξής:

α) Στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας (πρώην Νομός Αιτωλοακαρνανίας) ορίζονται Πρωτοδικείο Αιτωλοακαρνανίας, ως έδρα πρωτοδικείου και Εισαγγελία Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, με έδρα το Αγρίνιο. Στην κατά τόπον αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου Αιτωλοακαρνανίας (Αγρινίου) εμπίπτουν ο Δήμος Αμφιλοχίας, πλην της Δημοτικής Ενότητας Μενιδίου, ο Δήμος Θέρμου, οι Δημοτικές Ενότητες Αγρινίου, Θεστιέων, Νεάπολης, Παναιτωλικού, Παραβόλας, Παρακαμπυλίων και Στράτου του Δήμου Αγρινίου και η Δημοτική Ενότητα Μεδεώνος του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας. Τα Ειρηνοδικεία Μεσολογγίου, Αγρινίου, Βάλτου και Ναυπάκτου καταργούνται. Ως παράλληλη έδρα του Πρωτοδικείου Αιτωλοακαρνανίας ορίζεται το Μεσολόγγι, στην κατά τόπον αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτουν οι Δήμοι Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, Ξηρομέρου, Ναυπακτίας και οι Δημοτικές Ενότητες Μακρυνείας, Αγγελοκάστρου και Αρακύνθου του Δήμου Αγρινίου. Ως περιφερειακή έδρα του Πρωτοδικείου Αιτωλοακαρνανίας ορίζεται η Ναύπακτος, στην κατά τόπον αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει ο Δήμος Ναυπακτίας. Οι οργανικές θέσεις Δικαστών και Εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Αιτωλοακαρνανίας ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: τρεις (3), β) Πρωτοδίκες: είκοσι έξι (26), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: δύο (2), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: δύο (2), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: τρεις (3). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Αιτωλοακαρνανίας ανέρχονται σε πενήντα (50), της παράλληλης έδρας Μεσολογγίου σε τριάντα τέσσερις (34) και της περιφερειακής έδρας Ναυπάκτου σε δέκα (10).

β) Στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας (πρώην Νομός Αργολίδας) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Ναυπλίου, ως έδρα πρωτοδικείου και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα το Ναύπλιο. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Ναυπλίου εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας. Τα Ειρηνοδικεία Ναυπλίου, Άργους και Μάσσητος (Κρανίδι) καταργούνται. Ως περιφερειακές έδρες του Πρωτοδικείου Ναυπλίου ορίζονται: α) το Άργος, στην κατά τόπον αρμοδιότητα του οποίου εμπίπτει ο Δήμος Άργους Μυκηνών και β) το Κρανίδι, στην κατά τόπο αρμοδιότητα του οποίου εμπίπτουν ο Δήμος Ερμιονίδας και ο Δήμος Σπετσών της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Ναυπλίου ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: δύο (2), β) Πρωτοδίκες: δεκαέξι (16), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μία (1), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: δύο (2), στ) Εισαγγελικοί Πάρεδροι: μία (1). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Ναυπλίου ανέρχονται σε τριάντα πέντε (35), της περιφερειακής έδρας Άργους σε δέκα (10) και της περιφερειακής έδρας Κρανιδίου σε πέντε (5).

γ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας (πρώην Νομός Αρκαδίας) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Τριπόλεως, ως έδρα πρωτοδικείου και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα την Τρίπολη. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Τριπόλεως εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας. Τα Ειρηνοδικεία Τριπόλεως, Μεγαλόπολης, Δημητσάνας (Ψωφίδος) και Άστρους καταργούνται. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Τρίπολης ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: μία (1), β) Πρωτοδίκες: δέκα (10), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Τριπόλεως ανέρχονται σε τριάντα εννέα (39).

δ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας (πρώην Νομός Άρτας) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Άρτας, ως έδρα πρωτοδικείου και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα την Άρτα. Στην κατά τόπον αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου Άρτας εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, καθώς και οι Δημοτικές Ενότητες Φιλιππιάδας και Ανωγείου του Δήμου Ζηρού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και η Δημοτική Ενότητα Μενιδίου του Δήμου Αμφιλοχίας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας. Το Ειρηνοδικείο Άρτας καταργείται. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Άρτας ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: μία (1), β) Πρωτοδίκες: έντεκα (11), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Άρτας ανέρχονται σε τριάντα τρεις (33).

ε) Στην Περιφέρεια Αττικής, διατηρούνται τα Πρωτοδικεία Αθηνών και Πειραιώς, ως έδρες πρωτοδικείων, καθώς και οι Εισαγγελίες Πρωτοδικών Αθηνών και Πειραιώς. Στο Πρωτοδικείο Αθηνών ιδρύεται ποινικό τμήμα. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Αθηνών εμπίπτουν οι Δήμοι των Περιφερειακών Ενοτήτων Ανατολικής Αττικής, Βορείου Τομέα Αθηνών, Κεντρικού Τομέα Αθηνών και οι Δήμοι Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Ιλίου, Πετρούπολης και Περιστερίου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, καθώς και ο Δήμος Φυλής της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Πειραιώς εμπίπτουν οι Δήμοι των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς, Δυτικής Αττικής πλην Δήμου Φυλής, Νήσων Αττικής και Νοτίου Τομέα Αθηνών, καθώς και οι Δήμοι Αγίας Βαρβάρας, Αιγάλεω και Χαϊδαρίου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών. Τα Ειρηνοδικεία Αθηνών, Πειραιώς, Αιγίνης, Αμαρουσίου, Αχαρνών, Ελευσίνας, Καλαυρίας (Πόρος), Καλλιθέας, Κρωπίας, Κυθήρων, Λαυρίου, Νέας Ιωνίας, Νικαίας, Ιλίου, Μαραθώνος, Μεγάρων, Περιστερίου, Σαλαμίνας, Σπετσών και Χαλανδρίου καταργούνται. Ως περιφερειακές έδρες του Πρωτοδικείου Αθηνών ορίζονται το Μαρούσι, το Κορωπί και το Περιστέρι, στην κατά τόπον αρμοδιότητα των οποίων εμπίπτουν: α) στην Περιφερειακή Έδρα Αμαρουσίου, οι Δήμοι Αμαρουσίου, Λυκόβρυσης-Πεύκης, Ηρακλείου, Νέας Ιωνίας, Μεταμόρφωσης και Χαλανδρίου, β) στην Περιφερειακή Έδρα Κορωπίου, οι Δήμοι Κρωπίας, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Μαρκόπουλου-Μεσογαίας, Σαρωνικού και Λαυρεωτικής, γ) στην Περιφερειακή Έδρα Περιστερίου, οι Δήμοι Περιστερίου, Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Ιλίου και Πετρούπολης. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Αθηνών ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: εκατόν πενήντα μία (151), β) Πρωτοδίκες: πεντακόσιες εξήντα τρεις (563), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: τριάντα επτά (37), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: πενήντα εννέα (59), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: εβδομήντα εννέα (79), στ) Εισαγγελικοί Πάρεδροι: δεκατρείς (13). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Αθηνών ανέρχονται σε χίλιες εκατόν είκοσι επτά (1.127), της περιφερειακής έδρας Αμαρουσίου σε είκοσι οκτώ (28), της περιφερειακής έδρας Περιστερίου σε είκοσι δύο (22) και της περιφερειακής έδρας Κορωπίου σε είκοσι τρεις (23).

Ως περιφερειακές έδρες του Πρωτοδικείου Πειραιώς ορίζονται η Καλλιθέα, η Ελευσίνα και ο Πόρος, στην κατά τόπον αρμοδιότητα των οποίων εμπίπτουν: α) στην περιφερειακή έδρα Καλλιθέας, οι Δήμοι Καλλιθέας, Μοσχάτου-Ταύρου, Νέας Σμύρνης και Παλαιού Φαλήρου, β) στην περιφερειακή έδρα Ελευσίνας, οι Δήμοι Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μεγαρέων και Μάνδρας-Ειδυλλίας, πλην της Δημοτικής Ενότητας Ερυθρών, και γ) στην περιφερειακή έδρα Πόρου, οι Δήμοι Ύδρας, Πόρου και Τροιζηνίας-Μεθάνων. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Πειραιώς ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: δεκαεννέα (19), β) Πρωτοδίκες: εκατόν είκοσι πέντε (125), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: δώδεκα (12), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: οκτώ (8), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: δεκατέσσερις (14), στ) Εισαγγελικοί Πάρεδροι: δύο (2). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Πειραιώς ανέρχονται σε διακόσιες εβδομήντα εννέα (279), της περιφερειακής έδρας Καλλιθέας σε είκοσι τρεις (23), της περιφερειακής έδρας Ελευσίνας σε εννέα (9) και της περιφερειακής έδρας Πόρου σε τρεις (3).

στ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας (πρώην Νομός Αχαΐας) ορίζονται Πρωτοδικείο Αχαΐας, ως έδρα πρωτοδικείου και Εισαγγελία Πρωτοδικών Αχαΐας, με έδρα την Πάτρα. Τα Ειρηνοδικεία Πατρών, Δύμης, Αιγιαλείας, Ακράτας και Καλαβρύτων καταργούνται. Ως παράλληλες έδρες του Πρωτοδικείου Αχαΐας ορίζονται: α) το Αίγιο, στην κατά τόπον αρμοδιότητα του οποίου εμπίπτουν οι Δημοτικές Ενότητες Αιγίου, Διακοπτού, Ερινέου και Συμπολιτείας του Δήμου Αιγιαλείας και β) τα Καλάβρυτα, στην κατά τόπον αρμοδιότητα των οποίων εμπίπτουν ο Δήμος Καλαβρύτων και οι Δημοτικές Ενότητες Αιγείρας και Ακράτας του Δήμου Αιγιαλείας. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Αχαΐας ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: οκτώ (8), β) Πρωτοδίκες: εξήντα μία (61), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: τρεις (3), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: έξι (6), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: οκτώ (8). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Αχαΐας ανέρχονται σε εκατόν είκοσι οκτώ (128), της παράλληλης έδρας Αιγίου σε είκοσι οκτώ (28) και της παράλληλης έδρας Καλαβρύτων σε δεκατέσσερις (14).

ζ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας (πρώην Νομός Βοιωτίας) ορίζονται Πρωτοδικείο Βοιωτίας, ως έδρα πρωτοδικείου και Εισαγγελία Πρωτοδικών Βοιωτίας, με έδρα τη Λιβαδειά, στην κατά τόπον αρμοδιότητα του οποίου εμπίπτουν οι Δήμοι Λεβαδέων, Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας, ο Δήμος Ορχομενού, πλην της Δημοτικής Ενότητας Ακραιφνίας και ο Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιέων, πλην της Δημοτικής Ενότητας Θεσπιέων. Τα Ειρηνοδικεία Λιβαδειάς και Θηβών καταργούνται. Ως παράλληλη έδρα του Πρωτοδικείου Βοιωτίας ορίζεται η Θήβα, στην κατά τόπον αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτουν οι Δήμοι Θηβαίων, Τανάγρας, η Δημοτική Ενότητα Θεσπιέων του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων και η Δημοτική Ενότητα Ακραιφνίας του Δήμου Ορχομενού της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, καθώς και η Δημοτική Ενότητα Ερυθρών του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Βοιωτίας ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: δύο (2), β) Πρωτοδίκες: είκοσι τέσσερις (24), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: δύο (2), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: τρεις (3). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Βοιωτίας ανέρχονται σε τριάντα (30) και της παράλληλης έδρας Θηβών σε τριάντα τέσσερις (34).

η) Στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών (πρώην Νομός Γρεβενών) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Γρεβενών, ως έδρα πρωτοδικείου και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα τα Γρεβενά. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Γρεβενών εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών. Το Ειρηνοδικείο Γρεβενών καταργείται. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Γρεβενών ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: μία (1), β) Πρωτοδίκες: πέντε (5), γ) Εισαγγελικοί Πάρεδροι: μία (1), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: μηδέν (0). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Γρεβενών ανέρχονται σε δεκαεννέα (19).

θ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας (πρώην Νομός Δράμας) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Δράμας, ως έδρα πρωτοδικείου και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα τη Δράμα. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Δράμας εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. Το Ειρηνοδικείο Δράμας καταργείται. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Δράμας ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: μία (1), β) Πρωτοδίκες: δεκατέσσερις (14), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Δράμας ανέρχονται σε τριάντα επτά (37).

ι) Στις Περιφερειακές Ενότητες Κω και Καλύμνου (πρώην Νομός Δωδεκανήσου) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Κω, ως έδρα πρωτοδικείου και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα την Κω. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Κω εμπίπτουν οι Δήμοι των Περιφερειακών Ενοτήτων Κω και Καλύμνου. Τα Ειρηνοδικεία Κω, Καλύμνου και Λέρου καταργούνται. Ως περιφερειακές έδρες του Πρωτοδικείου Κω ορίζονται: α) η Κάλυμνος, στην κατά τόπον αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτουν οι Δήμοι Καλυμνίων και Αστυπάλαιας και β) η Λέρος, στην κατά τόπον αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτουν οι Δήμοι Λέρου, Λειψών, Αγαθονησίου και Πάτμου. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Κω ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: μία (1), β) Πρωτοδίκες: εννέα (9), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Κω ανέρχονται σε είκοσι δύο (22), της περιφερειακής έδρας Καλύμνου σε τρεις (3) και της περιφερειακής έδρας Λέρου σε τρεις (3).

ια) Στις Περιφερειακές Ενότητες Ρόδου και Καρπάθου (πρώην Νομός Δωδεκανήσου) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Ρόδου, ως έδρα πρωτοδικείου και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα τη Ρόδο. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Ρόδου εμπίπτουν οι Δήμοι των Περιφερειακών Ενοτήτων Ρόδου και Καρπάθου. Τα Ειρηνοδικεία Ρόδου και Καρπάθου καταργούνται. Ως περιφερειακή έδρα του Πρωτοδικείου Ρόδου ορίζεται η Κάρπαθος, στην κατά τόπον αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτουν οι Δήμοι Καρπάθου και Κάσου. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Ρόδου ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: τρεις (3), β) Πρωτοδίκες: είκοσι (20), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μία (1), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: τέσσερις (4), στ) Εισαγγελικοί Πάρεδροι: μία (1). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Ρόδου ανέρχονται σε σαράντα εννέα (49) και της περιφερειακής έδρας Καρπάθου σε τρεις (3).

ιβ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου (πρώην Νομός Έβρου):

α) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης, ως έδρα πρωτοδικείου και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα την Αλεξανδρούπολη. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης εμπίπτουν οι Δήμοι Αλεξανδρούπολης, Σαμοθράκης και οι Δημοτικές Ενότητες Σουφλίου και Τυχερού του Δήμου Σουφλίου. Το Ειρηνοδικείο Αλεξανδρούπολης καταργείται. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: δύο (2), β) Πρωτοδίκες: έντεκα (11), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: δύο (2), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: δύο (2). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης ανέρχονται σε τριάντα (30),

β) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Ορεστιάδας, ως έδρα πρωτοδικείου και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα την Ορεστιάδα. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Ορεστιάδας εμπίπτουν ο Δήμος Ορεστιάδας, ο Δήμος Διδυμοτείχου και η Δημοτική Ενότητα Ορφέα του Δήμου Σουφλίου. Τα Ειρηνοδικεία Ορεστιάδας και Διδυμοτείχου καταργούνται. Ως περιφερειακή έδρα του Πρωτοδικείου Ορεστιάδας ορίζεται το Διδυμότειχο, στην κατά τόπο αρμοδιότητα του οποίου εμπίπτουν ο Δήμος Διδυμοτείχου και η Δημοτική Ενότητα Ορφέα του Δήμου Σουφλίου. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Ορεστιάδας ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: μία (1), β) Πρωτοδίκες: έξι (6), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Ορεστιάδας ανέρχονται σε δεκαεννέα (19) και της περιφερειακής έδρας Διδυμοτείχου σε τέσσερις (4).

ιγ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας (πρώην Νομός Εύβοιας) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Χαλκίδας, ως έδρα πρωτοδικείου και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα τη Χαλκίδα. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Χαλκίδας εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας. Τα Ειρηνοδικεία Χαλκίδας, Κύμης, Ταμινέων, Ιστιαίας και Καρύστου καταργούνται. Ως περιφερειακές έδρες του Πρωτοδικείου Χαλκίδας ορίζονται: α) η Ιστιαία, στην κατά τόπον αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτουν ο Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού και ο Δήμος ΜαντουδίουΛίμνης-Αγίας Άννας, β) η Κάρυστος, στην κατά τόπον αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει ο Δήμος Καρύστου και γ) η Κύμη, στην κατά τόπον αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτουν οι Δημοτικές Ενότητες Κύμης και Κονιστρών του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου και ο Δήμος Σκύρου. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Χαλκίδας ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: τρεις (3), β) Πρωτοδίκες: είκοσι οκτώ (28), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: δύο (2), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: έξι (6). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Χαλκίδας ανέρχονται σε εξήντα οκτώ (68), της περιφερειακής έδρας Ιστιαίας σε πέντε (5), της περιφερειακής έδρας Καρύστου σε τρεις (3) και της περιφερειακής έδρας Κύμης σε τέσσερις (4).

ιδ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας (πρώην Νομός Ευρυτανίας) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Ευρυτανίας, ως έδρα πρωτοδικείου και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα το Καρπενήσι. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Ευρυτανίας εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας. Το Ειρηνοδικείο Ευρυτανίας καταργείται. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Ευρυτανίας ορίζονται ως ακολούθως:

α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: μία (1), β) Πρωτοδίκες: τέσσερις (4), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μία (1), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: μηδέν (0). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Ευρυτανίας ανέρχονται σε δεκαπέντε (15).

ιε) Στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου (πρώην Νομός Ζακύνθου) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Ζακύνθου, ως έδρα πρωτοδικείου και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα τη Ζάκυνθο. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Ζακύνθου εμπίπτει η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου. Το Ειρηνοδικείο Ζακύνθου καταργείται. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Ζακύνθου ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: μία (1), β) Πρωτοδίκες: έξι (6), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μία (1), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Ζακύνθου ανέρχονται σε είκοσι δύο (22).

ιστ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας (πρώην Νομός Ηλείας) ορίζονται Πρωτοδικείο Ηλείας, ως έδρα πρωτοδικείου και Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηλείας, με έδρα τον Πύργο. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Ηλείας εμπίπτουν οι Δήμοι Ζαχάρως, Ανδρίτσαινας-Κρεσταίνων, Πύργου και Αρχαίας Ολυμπίας. Τα Ειρηνοδικεία Πύργου, Αμαλιάδας, Αρήνης (Ζαχάρω), Ολυμπίων (Πελόπιο), Μυρτουντίων και Γαστούνης καταργούνται. Ως παράλληλη έδρα του Πρωτοδικείου Ηλείας ορίζεται η Αμαλιάδα, στην κατά τόπον αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτουν οι Δήμοι Ήλιδας, Ανδραβίδας-Κυλλήνης και Πηνειού. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Ηλείας ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: τρεις (3), β) Πρωτοδίκες: είκοσι τρεις (23), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: δύο (2), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: τρεις (3). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Ηλείας ανέρχονται σε εξήντα οκτώ (68) και της παράλληλης έδρας Αμαλιάδας σε είκοσι επτά (27).

ιζ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας (πρώην Νομός Ημαθίας) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Βέροιας, ως έδρα πρωτοδικείου και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα τη Βέροια. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Βέροιας εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας. Τα Ειρηνοδικεία Βέροιας, Νάουσας και Αλεξάνδρειας καταργούνται. Ως περιφερειακή έδρα του Πρωτοδικείου Βέροιας ορίζεται η Νάουσα, στην κατά τόπον αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει ο Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Βέροιας ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: δύο (2), β) Πρωτοδίκες: δεκαοκτώ (18), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: δύο (2). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Βέροιας ανέρχονται σε σαράντα τέσσερις (44) και της περιφερειακής έδρας Νάουσας σε τρεις (3).

ιη) Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (πρώην Νομός Ηρακλείου) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Ηρακλείου, ως έδρα πρωτοδικείου και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα το Ηράκλειο. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Ηρακλείου εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Τα Ειρηνοδικεία Ηρακλείου, Πύργου, Καστελλίου-Πεδιάδος και Μοιρών καταργούνται. Ως περιφερειακή έδρα του Πρωτοδικείου Ηρακλείου ορίζονται οι Μοίρες, στην κατά τόπον αρμοδιότητα των οποίων εμπίπτουν οι Δήμοι Φαιστού και Γόρτυνας. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Ηρακλείου ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: έξι (6), β) Πρωτοδίκες: σαράντα μία (41), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: δύο (2), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: τρεις (3), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: έξι (6), στ) Εισαγγελικός Πάρεδρος: μία (1). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Ηρακλείου ανέρχονται σε εκατόν δώδεκα (112) και της περιφερειακής έδρας Μοιρών σε πέντε (5).

ιθ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας (πρώην Νομός Θεσπρωτίας) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Θεσπρωτίας, ως έδρα πρωτοδικείου και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα την Ηγουμενίτσα. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. Το Ειρηνοδικείο Ηγουμενίτσας καταργείται. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: μία (1), β) Πρωτοδίκες: οκτώ (8), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: δύο (2). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας ανέρχονται σε είκοσι μία (21).

κ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης (πρώην Νομός Θεσσαλονίκης) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, ως έδρα πρωτοδικείου και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης εμπίπτουν οι Δήμοι Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Δέλτα, Θερμαϊκού, Θέρμης, Καλαμαριάς, Κορδελιού-Ευόσμου, Νεάπολης-Συκεών, Πυλαίας-Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Χαλκιδόνος και Ωραιοκάστρου. Τα Ειρηνοδικεία Θεσσαλονίκης, Βασιλικών, Κουφαλίων και Λαγκαδά καταργούνται. Ως περιφερειακή έδρα του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης ορίζεται ο Λαγκαδάς, στην κατά τόπον αρμοδιότητα του οποίου εμπίπτουν οι Δήμοι Λαγκαδά και Βόλβης. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: τριάντα (30), β) Πρωτοδίκες: εκατόν ογδόντα τρεις (183), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: δώδεκα (12), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: έντεκα (11), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: είκοσι δύο (22), στ) Εισαγγελικοί Πάρεδροι: πέντε (5). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης ανέρχονται σε τετρακόσιες δεκαεπτά (417) και της περιφερειακής έδρας Λαγκαδά σε εννέα (9).

κα) Στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων (πρώην Νομός Ιωαννίνων) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Ιωαννίνων, ως έδρα πρωτοδικείου και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα τα Ιωάννινα. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. Τα Ειρηνοδικεία Ιωαννίνων και Κόνιτσας καταργούνται. Ως περιφερειακή έδρα του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων ορίζεται η Κόνιτσα, στην κατά τόπον αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει ο Δήμος Κόνιτσας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: τρεις (3), β) Πρωτοδίκες: είκοσι (20), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μία (1), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: δύο (2), στ) Εισαγγελικοί Πάρεδροι: μία (1). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων ανέρχονται σε πενήντα μία (51) και της περιφερειακής έδρας Κόνιτσας σε δύο (2).

κβ) Στις Περιφερειακές Ενότητες Καβάλας και Θάσου (πρώην Νομός Καβάλας) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Καβάλας, ως έδρα πρωτοδικείου και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα την Καβάλα. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Καβάλας εμπίπτουν οι Δήμοι των Περιφερειακών Ενοτήτων Καβάλας και Θάσου. Τα Ειρηνοδικεία Καβάλας, Παγγαίου και Θάσου καταργούνται. Ως περιφερειακές έδρες του Πρωτοδικείου Καβάλας ορίζονται: α) το Παγγαίο, στην κατά τόπον αρμοδιότητα του οποίου εμπίπτει ο Δήμος Παγγαίου και β) η Θάσος, στην κατά τόπον αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει η Περιφερειακή Ενότητα Θάσου. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Καβάλας ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: δύο (2), β) Πρωτοδίκες: είκοσι (20), γ) Εισαγγελικοί Πάρεδροι: μία (1), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: δύο (2). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Καβάλας ανέρχονται σε σαράντα οκτώ (48), της περιφερειακής έδρας Παγγαίου σε τέσσερις (4) και της περιφερειακής έδρας Θάσου σε τρεις (3).

κγ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας (πρώην Νομός Καρδίτσας) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Καρδίτσας, ως έδρα πρωτοδικείου και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα την Καρδίτσα. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Καρδίτσας εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας. Το Ειρηνοδικείο Καρδίτσας καταργείται. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Καρδίτσας ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: μία (1), β) Πρωτοδίκες: δεκατέσσερις (14), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: δύο (2). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Καρδίτσας ανέρχονται σε τριάντα εννέα (39).

κδ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς (πρώην Νομός Καστοριάς) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Καστοριάς, ως έδρα πρωτοδικείου και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα την Καστοριά. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Καστοριάς εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Το Ειρηνοδικείο Καστοριάς καταργείται. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Καστοριάς ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: μία (1), β) Πρωτοδίκες: έξι (6), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Καστοριάς ανέρχονται σε είκοσι δύο (22).

κε) Στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας (πρώην Νομός Κέρκυρας) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Κέρκυρας, ως έδρα πρωτοδικείου και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα την Κέρκυρα. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Κέρκυρας εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας. Το Ειρηνοδικείο Κέρκυρας καταργείται. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Κέρκυρας ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: δύο (2), β) Πρωτοδίκες: δεκαοκτώ (18), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: τρεις (3). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Κέρκυρας ανέρχονται σε σαράντα τρεις (43).

κστ) Στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης (πρώην Νομός Κεφαλληνίας) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας, ως έδρα πρωτοδικείου και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα το Αργοστόλι. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας εμπίπτουν οι Δήμοι των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης. Τα Ειρηνοδικεία Αργοστολίου και Σαμαίων καταργούνται. Ως περιφερειακή έδρα του Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας ορίζεται η Σάμη, στην κατά τόπον αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτουν οι Δήμοι Σάμης και Ιθάκης. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: μία (1), β) Πρωτοδίκες: έξι (6), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας ανέρχονται σε δεκαοκτώ (18) και της περιφερειακής έδρας Σαμαίων σε τρεις (3).

κζ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς (πρώην Νομός Κιλκίς) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Κιλκίς, ως έδρα πρωτοδικείου και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα το Κιλκίς. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Κιλκίς εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς. Τα Ειρηνοδικεία Κιλκίς και Πολυκάστρου καταργούνται. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Κιλκίς ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: μία (1), β) Πρωτοδίκες: έντεκα (11), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Κιλκίς ανέρχονται σε τριάντα (30).

κη) Στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης (πρώην Νομός Κοζάνης) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Κοζάνης, ως έδρα πρωτοδικείου και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα την Κοζάνη. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Κοζάνης εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Τα Ειρηνοδικεία Κοζάνης και Εορδαίας καταργούνται. Ως περιφερειακή έδρα του Πρωτοδικείου Κοζάνης ορίζεται η Πτολεμαΐδα, στην κατά τόπον αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει ο Δήμος Εορδαίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Κοζάνης ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: δύο (2), β) Πρωτοδίκες: δεκαέξι (16), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: δύο (2). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Κοζάνης ανέρχονται σε σαράντα (40) και της περιφερειακής έδρας Πτολεμαΐδας σε έξι (6).

κθ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας (πρώην Νομός Κορινθίας) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Κορίνθου, ως έδρα πρωτοδικείου και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα την Κόρινθο. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Κορίνθου εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας. Τα Ειρηνοδικεία Κορίνθου, Νεμέας, Σικυώνος και Ξυλοκάστρου καταργούνται. Ως περιφερειακές έδρες του Πρωτοδικείου Κορίνθου ορίζονται: α) η Νεμέα, στην κατά τόπον αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει ο Δήμος Νεμέας και β) η Σικυώνα, στην κατά τόπον αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτουν οι Δήμοι Σικυωνίων και Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Κορίνθου ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: δύο (2), β) Πρωτοδίκες: είκοσι εννέα (29), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μία (1), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: τρεις (3), στ) Εισαγγελικοί Πάρεδροι: δύο (2). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Κορίνθου ανέρχονται σε εξήντα πέντε (65), της περιφερειακής έδρας Νεμέας σε δύο (2) και της περιφερειακής έδρας Σικυώνος σε οκτώ (8).

λ) Στις Περιφερειακές Ενότητες Σύρου, Κέας-Κύθνου, Άνδρου, Μήλου, Μυκόνου, Πάρου και Τήνου (πρώην Νομός Κυκλάδων) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Σύρου, ως έδρα πρωτοδικείου και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα τη Σύρο. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Σύρου εμπίπτουν οι Δήμοι των Περιφερειακών Ενοτήτων Σύρου, Κέας-Κύθνου, Άνδρου, Μήλου, Μυκόνου, Πάρου και Τήνου. Τα Ειρηνοδικεία Σύρου, Άνδρου, Μήλου, Μυκόνου, Πάρου και Τήνου καταργούνται. Ως περιφερειακές έδρες του Πρωτοδικείου Σύρου ορίζονται: α) η Άνδρος, στην κατά τόπον αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει ο Δήμος Άνδρου, β) η Μήλος, στην κατά τόπον αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτουν οι Δήμοι Μήλου, Κιμώλου, Σερίφου και Σίφνου, γ) η Μύκονος, στην κατά τόπον αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει ο Δήμος Μυκόνου, δ) η Πάρος, στην κατά τόπον αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτουν οι Δήμοι Πάρου και Αντιπάρου και ε) η Τήνος, στην κατά τόπον αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει ο Δήμος Τήνου. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Σύρου ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: μία (1), β) Πρωτοδίκες: δεκατέσσερις (14), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μία (1), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: τρεις (3). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Σύρου ανέρχονται σε είκοσι δύο (22), της περιφερειακής έδρας Άνδρου σε τρεις (3), της περιφερειακής έδρας Μήλου σε τρεις (3), της περιφερειακής έδρας Μυκόνου σε τρεις (3), της περιφερειακής έδρας Πάρου σε τρεις (3) και της περιφερειακής έδρας Τήνου σε τρεις (3).

λα) Στις Περιφερειακές Ενότητες Νάξου και Θήρας (πρώην Νομός Κυκλάδων) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Νάξου, ως έδρα πρωτοδικείου και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα τη Νάξο. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Νάξου εμπίπτουν οι Δήμοι των Περιφερειακών Ενοτήτων Νάξου και Θήρας. Τα Ειρηνοδικεία Νάξου και Θήρας καταργούνται. Ως περιφερειακή έδρα του Πρωτοδικείου Νάξου ορίζεται η Θήρα, στην κατά τόπον αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτουν οι Δήμοι Θήρας, Ανάφης, Ιητών, Σικίνου και Φολέγανδρου. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Νάξου ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: μία (1), β) Πρωτοδίκες: έξι (6), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Νάξου ανέρχονται σε δεκαοκτώ (18) και της περιφερειακής έδρας Θήρας σε δύο (2).

λβ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας (πρώην Νομός Λακωνίας) ορίζονται Πρωτοδικείο Λακωνίας, ως έδρα πρωτοδικείου και Εισαγγελία Πρωτοδικών Λακωνίας, με έδρα τη Σπάρτη. Τα Ειρηνοδικεία Σπάρτης, Γυθείου, Επιδαύρου Λιμηράς και Νεαπόλεως Βοιών καταργούνται. Ως παράλληλη έδρα του Πρωτοδικείου Λακωνίας ορίζεται το Γύθειο, στην κατά τόπον αρμοδιότητα του οποίου εμπίπτει ο Δήμος Ανατολικής Μάνης. Ως περιφερειακή έδρα του Πρωτοδικείου Λακωνίας ορίζονται οι Μολάοι (Επιδαύρου Λιμηράς), στην κατά τόπον αρμοδιότητα των οποίων εμπίπτουν οι Δήμοι Μονεμβασίας και Ελαφονήσου. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Λακωνίας ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: δύο (2), β) Πρωτοδίκες: δεκατρείς (13), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: δύο (2), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), στ) Εισαγγελικοί Πάρεδροι: μία (1). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Λακωνίας ανέρχονται σε τριάντα μία (31), της παράλληλης έδρας Γυθείου σε δεκαπέντε (15) και της περιφερειακής έδρας Μολάων (Επιδαύρου Λιμηράς) σε τρεις (3).

λγ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας (πρώην Νομός Λάρισας) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Λάρισας, ως έδρα πρωτοδικείου και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα τη Λάρισα. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Λάρισας εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. Τα Ειρηνοδικεία Λάρισας, Ελασσόνας και Φαρσάλων καταργούνται. Ως περιφερειακές έδρες του Πρωτοδικείου Λάρισας ορίζονται: α) η Ελασσόνα, στην κατά τόπον αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει ο Δήμος Ελασσόνας και β) τα Φάρσαλα, στην κατά τόπον αρμοδιότητα των οποίων εμπίπτει ο Δήμος Φαρσάλων. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Λάρισας ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: τέσσερις (4), β) Πρωτοδίκες: τριάντα οκτώ (38), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: τρεις (3), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: πέντε (5), στ) Εισαγγελικοί Πάρεδροι: μία (1). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Λάρισας ανέρχονται σε ογδόντα (80), της περιφερειακής έδρας Ελασσόνας σε επτά (7) και της περιφερειακής έδρας Φαρσάλων σε δύο (2).

λδ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου (πρώην Νομός Λασιθίου) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Λασιθίου, ως έδρα πρωτοδικείου και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα τη Νεάπολη. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Λασιθίου εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. Τα Ειρηνοδικεία Λασιθίου, Σητείας και Ιεράπετρας καταργούνται. Ως περιφερειακές έδρες του Πρωτοδικείου Λασιθίου ορίζονται: α) η Σητεία, στην κατά τόπον αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει ο Δήμος Σητείας και β) η Ιεράπετρα, στην κατά τόπον αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει ο Δήμος Ιεράπετρας. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Λασιθίου ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: μία (1), β) Πρωτοδίκες: έντεκα (11), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), στ) Εισαγγελικοί Πάρεδροι: μία (1). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Λασιθίου ανέρχονται σε είκοσι τέσσερις (24), της περιφερειακής έδρας Σητείας σε πέντε (5) και της περιφερειακής έδρας Ιεράπετρας σε πέντε (5).

λε) Στις Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου και Λήμνου (πρώην Νομός Λέσβου) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Μυτιλήνης, ως έδρα πρωτοδικείου και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα τη Μυτιλήνη. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Μυτιλήνης εμπίπτουν οι Δήμοι των Περιφερειακών Ενοτήτων Λέσβου και Λήμνου. Τα Ειρηνοδικεία Μυτιλήνης, Καλλονής, Πλωμαρίου και Λήμνου καταργούνται. Ως περιφερειακές έδρες του Πρωτοδικείου Μυτιλήνης ορίζονται: α) η Καλλονή, στην κατά τόπον αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει ο Δήμος Δυτικής Λέσβου και β) η Λήμνος, στην κατά τόπον αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει η Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Μυτιλήνης ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: δύο (2), β) Πρωτοδίκες: δεκατέσσερις (14), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μία (1), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: τρεις (3). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Μυτιλήνης ανέρχονται σε σαράντα δύο (42), της περιφερειακής έδρας Καλλονής σε τρεις (3) και της περιφερειακής έδρας Λήμνου σε τρεις (3).

λστ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας (πρώην Νομός Λευκάδας) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Λευκάδας, ως έδρα πρωτοδικείου και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα τη Λευκάδα. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Λευκάδας εμπίπτουν η Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας και οι Δημοτικές Ενότητες Παλαίρου και Ανακτόριου του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας. Τα Ειρηνοδικεία Λευκάδας και Βόνιτσας καταργούνται. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Λευκάδας ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: μία (1), β) Πρωτοδίκες: έξι (6), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Λευκάδας ανέρχονται σε είκοσι μία (21).

λζ) Στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων (πρώην Νομός Μαγνησίας) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Βόλου, ως έδρα πρωτοδικείου και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα το Βόλο. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Βόλου εμπίπτουν οι Δήμοι των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων. Τα Ειρηνοδικεία Βόλου, Αλμυρού και Σκοπέλου καταργούνται. Ως περιφερειακές έδρες του Πρωτοδικείου Βόλου ορίζονται: α) ο Αλμυρός, στην κατά τόπον αρμοδιότητα του οποίου εμπίπτει ο Δήμος Αλμυρού της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και β) η Σκόπελος, στην κατά τόπον αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει η Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Βόλου ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: τρεις (3), β) Πρωτοδίκες: είκοσι εννέα (29), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: δύο (2), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: τρεις (3), στ) Εισαγγελικός Πάρεδρος: μία (1). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Βόλου ανέρχονται σε εξήντα οκτώ (68), της περιφερειακής έδρας Αλμυρού σε πέντε (5) και της περιφερειακής έδρας Σκοπέλου σε τρεις (3).

λη) Στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας (πρώην Νομός Μεσσηνίας) ορίζονται Πρωτοδικείο Μεσσηνίας, ως έδρα πρωτοδικείου και Εισαγγελία Πρωτοδικών Μεσσηνίας, με έδρα την Καλαμάτα. Τα Ειρηνοδικεία Καλαμάτας, Πύλου, Κυπαρισσίας και Πλαταμώδους καταργούνται. Ως παράλληλη έδρα του Πρωτοδικείου Μεσσηνίας ορίζεται η Κυπαρισσία, στην κατά τόπον αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτουν ο Δήμος Τριφυλίας, η Δημοτική Ενότητα Δωρίου του Δήμου Οιχαλίας και η Δημοτική Κοινότητα Χώρας της Δημοτικής Ενότητας Νέστορος του Δήμου Πύλου Νέστορος. Ως περιφερειακή έδρα του Πρωτοδικείου Μεσσηνίας ορίζεται η Πύλος, στην κατά τόπον αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει ο Δήμος Πύλου-Νέστορος πλην της Δημοτικής Κοινότητας Χώρας της Δημοτικής Ενότητας Νέστορος. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Μεσσηνίας ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: τρεις (3), β) Πρωτοδίκες: είκοσι δύο (22), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μία (1), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: δύο (2), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: τέσσερις (4). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Μεσσηνίας ανέρχονται σε σαράντα οκτώ (48), της παράλληλης έδρας Κυπαρισσίας σε δεκαοκτώ (18) και της περιφερειακής έδρας Πύλου σε δύο (2).

λθ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης (πρώην Νομός Ξάνθης) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Ξάνθης, ως έδρα πρωτοδικείου και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα την Ξάνθη. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Ξάνθης εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης. Το Ειρηνοδικείο Ξάνθης καταργείται. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Ξάνθης ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: μία (1), β) Πρωτοδίκες: εννέα (9), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Ξάνθης ανέρχονται σε τριάντα μία (31).

μ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας (πρώην Νομός Πέλλας):

α) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Έδεσσας, ως έδρα πρωτοδικείου και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα την Έδεσσα. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Έδεσσας εμπίπτουν οι Δήμοι Έδεσσας, Αλμωπίας και Σκύδρας.

Τα Ειρηνοδικεία Έδεσσας, Αλμωπίας (Αριδαία) και Σκύδρας καταργούνται. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Έδεσσας ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: μία (1), β) Πρωτοδίκες: δέκα (10), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Έδεσσας ανέρχονται σε τριάντα (30).

β) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Γιαννιτσών, ως έδρα πρωτοδικείου και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα τα Γιαννιτσά. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Γιαννιτσών εμπίπτει ο Δήμος Πέλλας. Το Ειρηνοδικείο Γιαννιτσών καταργείται. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Γιαννιτσών ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: μία (1), β) Πρωτοδίκες: εννέα (9), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Γιαννιτσών ανέρχονται σε είκοσι πέντε (25).

μα) Στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας (πρώην Νομός Πιερίας) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Κατερίνης, ως έδρα πρωτοδικείου και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα την Κατερίνη. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Κατερίνης εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας. Τα Ειρηνοδικεία Πιερίας και Κολινδρού καταργούνται. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Κατερίνης ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: δύο (2), β) Πρωτοδίκες: δεκαέξι (16), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μία (1), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: δύο (2). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Κατερίνης ανέρχονται σε σαράντα επτά (47).

μβ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας (πρώην Νομός Πρέβεζας) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Πρέβεζας, ως έδρα πρωτοδικείου και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα την Πρέβεζα. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Πρέβεζας εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, πλην της Δημοτικής Ενότητας Φιλιππιάδας και Ανωγείου του Δήμου Ζηρού. Το Ειρηνοδικείο Πρέβεζας καταργείται. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Πρέβεζας ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: μία (1), β) Πρωτοδίκες: οκτώ (8), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Πρέβεζας ανέρχονται σε είκοσι τρεις (23).

μγ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου (πρώην Νομός Ρεθύμνου) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Ρεθύμνης, ως έδρα πρωτοδικείου και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα το Ρέθυμνο. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Ρεθύμνης εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Το Ειρηνοδικείο Ρεθύμνης καταργείται. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Ρεθύμνου ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: δύο (2), β) Πρωτοδίκες: έντεκα (11),

γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: δύο (2). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Ρεθύμνης ανέρχονται σε τριάντα πέντε (35).

μδ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης (πρώην Νομός Ροδόπης) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Ροδόπης, ως έδρα πρωτοδικείου και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα την Κομοτηνή. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Ροδόπης εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. Το Ειρηνοδικείο Ροδόπης καταργείται. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Ροδόπης ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: μία (1), β) Πρωτοδίκες: έντεκα (11), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: δύο (2). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Ροδόπης ανέρχονται σε τριάντα επτά (37).

με) Στις Περιφερειακές Ενότητες Σάμου και Ικαρίας (πρώην Νομός Σάμου) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Σάμου, ως έδρα πρωτοδικείου και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα το Βαθύ. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Σάμου εμπίπτουν οι Δήμοι των Περιφερειακών Ενότητων Σάμου και Ικαρίας. Τα Ειρηνοδικεία Σάμου, Καρλοβασίου και Ικαρίας καταργούνται. Ως περιφερειακές έδρες του Πρωτοδικείου Σάμου ορίζονται: α) το Καρλόβασι, στην κατά τόπον αρμοδιότητα του οποίου εμπίπτουν οι Δημοτικές Ενότητες Καρλοβασίων και Μαραθόκαμπου του Δήμου Σάμου και β) η Ικαρία, στην κατά τόπον αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτουν οι Δήμοι Ικαρίας και Φούρνων Κορσεών Ικαρίας. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Σάμου ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: μία (1), β) Πρωτοδίκες: έξι (6), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Σάμου ανέρχονται σε δεκαοκτώ (18), της περιφερειακής έδρας Καρλοβασίου σε τρεις (3) και της περιφερειακής έδρας Ικαρίας σε τρεις (3).

μστ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών (πρώην Νομός Σερρών) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Σερρών, ως έδρα πρωτοδικείου και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα τις Σέρρες. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Σερρών εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών. Τα Ειρηνοδικεία Σερρών, Σιντικής (Σιδηρόκαστρο), Νιγρίτας και Ροδολιβούς καταργούνται. Ως περιφερειακές έδρες του Πρωτοδικείου Σερρών ορίζονται: α) το Σιδηρόκαστρο (Σιντική), στην κατά τόπον αρμοδιότητα του οποίου εμπίπτουν οι Δήμοι Σιντικής και Ηρακλειάς και β) το Ροδολίβος, στην κατά τόπον αρμοδιότητα του οποίου εμπίπτουν οι Δήμοι Αμφίπολης και Νέας Ζίχνης. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Σερρών ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: τρεις (3), β) Πρωτοδίκες: είκοσι μία (21), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μία (1), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: τρεις (3). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Σερρών ανέρχονται σε σαράντα οκτώ (48), της περιφερειακής έδρας Σιδηροκάστρου (Σιντικής) σε επτά (7) και της περιφερειακής έδρας Ροδολίβους σε πέντε (5).

μζ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων (πρώην Νομός Τρικάλων) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Τρικάλων, ως έδρα πρωτοδικείου και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα τα Τρίκαλα. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Τρικάλων εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων. Τα Ειρηνοδικεία Τρικάλων και Καλαμπάκας καταργούνται. Ως περιφερειακή έδρα του Πρωτοδικείου Τρικάλων ορίζεται η Καλαμπάκα, στην κατά τόπον αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει ο Δήμος Μετεώρων της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Τρικάλων ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: δύο (2), β) Πρωτοδίκες: δεκαπέντε (15), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: δύο (2). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Τρικάλων ανέρχονται σε σαράντα οκτώ (48) και της περιφερειακής έδρας Καλαμπάκας σε επτά (7).

μη) Στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας (πρώην Νομός Φθιώτιδας) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Λαμίας, ως έδρα πρωτοδικείου και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα τη Λαμία. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Λαμίας εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας. Τα Ειρηνοδικεία Λαμίας και Αταλάντης καταργούνται. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Λαμίας ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: τρεις (3), β) Πρωτοδίκες: είκοσι (20), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μία (1), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: τρεις (3). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Λαμίας ανέρχονται σε πενήντα (50).

μθ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας (πρώην Νομός Φλώρινας) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Φλώρινας, ως έδρα πρωτοδικείου και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα την Φλώρινα. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Φλώρινας εμπίπτουν οι Δήμοι Φλώρινας και Πρεσπών της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας. Τα Ειρηνοδικεία Φλώρινας και Αμυνταίου καταργούνται. Ως περιφερειακή έδρα του Πρωτοδικείου Φλώρινας ορίζεται το Αμύνταιο, στην κατά τόπον αρμοδιότητα του οποίου εμπίπτει ο Δήμος Αμυνταίου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Φλώρινας ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: μία (1), β) Πρωτοδίκες: έξι (6), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Φλώρινας ανέρχονται σε δεκαεννέα (19) και της περιφερειακής έδρας Αμυνταίου σε τρεις (3).

ν) Στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας (πρώην Νομός Φωκίδας) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Άμφισσας, ως έδρα πρωτοδικείου και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα την Άμφισσα. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Άμφισσας εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας. Το Ειρηνοδικείο Άμφισσας καταργείται. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Άμφισσας ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: μία (1), β) Πρωτοδίκες: επτά (7), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Άμφισσας ανέρχονται σε είκοσι έξι (26).

να) Στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής (πρώην Νομός Χαλκιδικής) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Χαλκιδικής, ως έδρα πρωτοδικείου και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα τον Πολύγυρο. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Χαλκιδικής εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. Τα Ειρηνοδικεία Πολυγύρου, Κασσάνδρας, Νέων Μουδανιών και Αρναίας καταργούνται. Ως περιφερειακή έδρα του Πρωτοδικείου Χαλκιδικής ορίζονται τα Νέα Μουδανιά, στην κατά τόπον αρμοδιότητα των οποίων εμπίπτουν οι Δήμοι Κασσάνδρας και Νέας Προποντίδας. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Χαλκιδικής ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: δύο (2), β) Πρωτοδίκες: δεκαπέντε (15), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: δύο (2), στ) Εισαγγελικοί Πάρεδροι: μία (1). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Χαλκιδικής ανέρχονται σε τριάντα εννέα (39) και της περιφερειακής έδρας Νέων Μουδανιών σε έξι (6).

νβ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων (πρώην Νομός Χανίων) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Χανίων, ως έδρα πρωτοδικείου και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα τα Χανιά. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Χανίων εμπίπτουν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. Τα Ειρηνοδικεία Χανίων και Βάμου καταργούνται. Ως περιφερειακή έδρα του Πρωτοδικείου Χανίων ορίζεται ο Βάμος, στην κατά τόπον αρμοδιότητα του οποίου εμπίπτουν οι Δήμοι Αποκορώνου, Σφακίων και Γαύδου. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Χανίων ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: δύο (2), β) Πρωτοδίκες: είκοσι δύο (22), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: δύο (2), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: δύο (2), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: τρεις (3). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Χανίων ανέρχονται σε πενήντα επτά (57) και της περιφερειακής έδρας Βάμου σε δύο (2).

νγ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου (πρώην Νομός Χίου) διατηρούνται το Πρωτοδικείο Χίου, ως έδρα πρωτοδικείου και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, με έδρα τη Χίο. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Χίου εμπίπτει η Περιφερειακή Ενότητα Χίου. Το Ειρηνοδικείο Χίου καταργείται. Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Χίου ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: μία (1), β) Πρωτοδίκες: επτά (7), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: μία (1). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Χίου ανέρχονται σε είκοσι τέσσερις (24).

2. Οι έδρες και οι περιφέρειες των εφετείων ορίζονται ως εξής:

α) Εφετείο Αθηνών, με έδρα την Αθήνα. Στην περιφέρεια του Εφετείου Αθηνών εμπίπτει η περιφέρεια του Πρωτοδικείου Αθηνών.

β) Εφετείο Αιγαίου, με έδρα τη Σύρο. Στην περιφέρεια του Εφετείου Αιγαίου εμπίπτουν οι περιφέρειες των Πρωτοδικείων Σύρου, Νάξου και Σάμου.

γ) Εφετείο Ανατολικής Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο. Στην περιφέρεια του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης εμπίπτουν οι περιφέρειες των Πρωτοδικείων Ηρακλείου και Λασιθίου.

δ) Εφετείο Βορείου Αιγαίου, με έδρα τη Μυτιλήνη. Στην περιφέρεια του Εφετείου Βορείου Αιγαίου εμπίπτουν οι περιφέρειες των Πρωτοδικείων Μυτιλήνης και Χίου.

ε) Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα την Κοζάνη. Στην περιφέρεια του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας εμπίπτουν οι περιφέρειες των Πρωτοδικείων Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας.

στ) Εφετείο Δυτικής Στερεάς, με έδρα το Αγρίνιο. Στην περιφέρεια του Εφετείου Δυτικής Στερεάς εμπίπτουν οι περιφέρειες των Πρωτοδικείων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας.

ζ) Εφετείο Δωδεκανήσου, με έδρα τη Ρόδο. Στην περιφέρεια του Εφετείου Δωδεκανήσου εμπίπτουν οι περιφέρειες των Πρωτοδικείων Ρόδου και Κω.

η) Εφετείο Εύβοιας, με έδρα τη Χαλκίδα. Στην περιφέρεια του Εφετείου Εύβοιας εμπίπτουν οι περιφέρειες των Πρωτοδικείων Βοιωτίας και Χαλκίδας.

θ) Εφετείο Θεσσαλονίκης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Στην περιφέρεια του Εφετείου Θεσσαλονίκης εμπίπτουν οι περιφέρειες των Πρωτοδικείων Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Βέροιας, Έδεσσας, Γιαννιτσών, Σερρών, Κιλκίς και Κατερίνης.

ι) Εφετείο Θράκης, με έδρα την Κομοτηνή. Στην περιφέρεια του Εφετείου Θράκης εμπίπτουν οι περιφέρειες των Πρωτοδικείων Αλεξανδρούπολης, Ορεστιάδας, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας.

ια) Εφετείο Ιωαννίνων, με έδρα τα Ιωάννινα. Στην περιφέρεια του Εφετείου Ιωαννίνων εμπίπτουν οι περιφέρειες των Πρωτοδικείων Ιωαννίνων, Άρτας και Πρέβεζας.

ιβ) Εφετείο Καλαμάτας, με έδρα την Καλαμάτα. Στην περιφέρεια του Εφετείου Καλαμάτας εμπίπτουν οι περιφέρειες των Πρωτοδικείων Μεσσηνίας και Λακωνίας.

ιγ) Εφετείο Κέρκυρας, με έδρα την Κέρκυρα. Στην περιφέρεια του Εφετείου Κέρκυρας εμπίπτουν οι περιφέρειες των Πρωτοδικείων Κέρκυρας και Θεσπρωτίας.

ιδ) Εφετείο Κρήτης, με έδρα τα Χανιά. Στην περιφέρεια του Εφετείου Κρήτης εμπίπτουν οι περιφέρειες των Πρωτοδικείων Χανίων και Ρεθύμνης.

ιε) Εφετείο Λαμίας, με έδρα τη Λαμία. Στην περιφέρεια του Εφετείου Λαμίας εμπίπτουν οι περιφέρειες των Πρωτοδικείων Λαμίας, Άμφισσας και Ευρυτανίας.

ιστ) Εφετείο Λάρισας, με έδρα τη Λάρισα. Στην περιφέρεια του Εφετείου Λάρισας εμπίπτουν οι περιφέρειες των Πρωτοδικείων Λάρισας, Βόλου, Καρδίτσας και Τρικάλων.

ιζ) Εφετείο Ναυπλίου, με έδρα το Ναύπλιο. Στην περιφέρεια του Εφετείου Ναυπλίου εμπίπτουν οι περιφέρειες των Πρωτοδικείων Τριπόλεως, Ναυπλίου και Κορίνθου.

ιη) Εφετείο Πατρών, με έδρα την Πάτρα. Στην περιφέρεια του Εφετείου Πατρών εμπίπτουν οι περιφέρειες των Πρωτοδικείων Αχαίας, Ηλείας, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου.

ιθ) Εφετείο Πειραιώς, με έδρα τον Πειραιά. Στην περιφέρεια του Εφετείου Πειραιώς εμπίπτει η περιφέρεια του Πρωτοδικείου Πειραιά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ

Άρθρο 7
Κατάργηση βαθμών ιεραρχίας ειρηνοδικών Ειδική επετηρίδα Καθήκοντα Επιμόρφωση

1. Οι υπηρετούντες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, ειρηνοδίκες εντάσσονται σε ειδική επετηρίδα κατά τη σειρά αρχαιότητας που είχαν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, η οποία ισχύει παράλληλα με την ισχύουσα γενική επετηρίδα των λοιπών δικαστικών λειτουργών των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4, οι υπηρετούντες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, ειρηνοδίκες εξακολουθούν να εκτελούν τα καθήκοντα που εκτελούσαν έως την κατάργηση των ειρηνοδικείων χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι περιορισμοί της καθ’ ύλην αρμοδιότητας αυτών.

3. Οι υπηρετούντες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, ειρηνοδίκες παρακολουθούν υποχρεωτικά προγράμματα επιμόρφωσης, ιδίως στον τομέα του ποινικού δικαίου και της ποινικής δικονομίας, τα οποία ολοκληρώνονται σε κάθε περίπτωση εντός δύο (2) ετών από τη δημοσίευση του παρόντος.

4. Μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση των προγραμμάτων επιμόρφωσης της παρ. 3, οι υπηρετούντες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, ειρηνοδίκες εκδικάζουν το σύνολο των αστικών υποθέσεων. Επίσης, και πριν από την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης του πρώτου εδαφίου, εξακολουθούν να συμμετέχουν σε συνθέσεις τριμελών πλημμελειοδικείων, χωρίς ο αριθμός τους να δύναται να υπερβαίνει τον έναν (1) ανά σύνθεση. Ειδικά για τις υποθέσεις αρμοδιότητας μονομελούς πλημμελειοδικείου απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση των προγραμμάτων επιμόρφωσης της παρ. 3 και η παρέλευση δύο (2) ετών από τη δημοσίευση του παρόντος. Στις πολυμελείς συνθέσεις αρχαιότερος θεωρείται ο δικαστής της γενικής επετηρίδας.

Άρθρο 8
Ένταξη στην ειδική επετηρίδα Βαθμολογική αντιστοιχία Ένταξη στη γενική επετηρίδα

1. Για την ένταξη των υπηρετούντων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, ειρηνοδικών στην ειδική επετηρίδα και την αντιστοίχισή τους με τους δικαστικούς λειτουργούς της γενικής επετηρίδας ισχύουν τα εξής:

α) Οι ειρηνοδίκες Α΄ τάξης αντιστοιχούν σε προέδρους πρωτοδικών.

β) Οι ειρηνοδίκες Β΄ τάξης αντιστοιχούν σε πρωτοδίκες που έχουν συμπληρώσει από επτά (7) έως δώδεκα (12) έτη υπηρεσίας.

γ) Οι ειρηνοδίκες Γ΄ τάξης αντιστοιχούν σε πρωτοδίκες που έχουν συμπληρώσει από τέσσερα (4) έως επτά (7) έτη υπηρεσίας.

δ) Οι ειρηνοδίκες Δ΄ τάξης αντιστοιχούν σε πρωτοδίκες που έχουν συμπληρώσει έως τέσσερα (4) έτη υπηρεσίας.

Οι ειρηνοδίκες Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξης που εντάσσονται με τον βαθμό του πρωτοδίκη στην ειδική επετηρίδα μετά τη συμπλήρωση πραγματικής δικαστικής υπηρεσίας διάρκειας δεκαέξι (16) ετών αντιστοιχούν με προέδρους πρωτοδικών.

2. Στους υπηρετούντες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, ειρηνοδίκες παρέχεται δυνατότητα ένταξης στη γενική επετηρίδα, μετά από αίτησή τους. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται για πρώτη φορά ένα (1) έτος μετά από τη δημοσίευση του παρόντος και κατόπιν ανά έτος, εφόσον οι αιτούντες έχουν ολοκληρώσει τα υποχρεωτικά προγράμματα επιμόρφωσης του άρθρου 7 και έχουν μία (1) τουλάχιστον έκθεση επιθεώρησης του κεφαλαίου ΙΗ΄ του Kώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 4938/2022, A΄ 109), περί διενέργειας επιθεώρησης από τον αρμόδιο Επιθεωρητή του Αρείου Πάγου της δικαστικής περιφέρειας στην οποία υπηρετούν. Για την ένταξη στη γενική επετηρίδα και τον ακριβή αριθμό των εντασσομένων αποφαίνεται το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης με αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία εκδίδεται μετά από ακρόαση των αιτούντων, λαμβάνοντας υπόψη τις εκθέσεις επιθεώρησης, το ήθος, την επιστημονική κατάρτιση, την ποιοτική και ποσοτική απόδοση της εργασίας και την επίδοση αυτών γενικά. Οι εντασσόμενοι στη γενική επετηρίδα των πρωτοδικών τοποθετούνται μετά από τον τελευταίο πρωτοδίκη, με βάση τη σειρά που κατείχε ο καθένας εξ αυτών στην ειδική επετηρίδα των ειρηνοδικών κατά τον χρόνο της αίτησης. Οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχουν διοριστεί ως Δόκιμοι Ειρηνοδίκες Δ΄ ή βρίσκονται στο στάδιο της πρακτικής τους άσκησης μετά από την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου κατάρτισης, μπορούν με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, και μετά από ακρόαση και απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, να ενταχθούν στη γενική επετηρίδα των πρωτοδικών, τοποθετούμενοι μετά από τον τελευταίο πάρεδρο πρωτοδικείου κατά τη 16η.9.2024.

3. Οι οργανικές θέσεις που ορίζονται σε κάθε έδρα πρωτοδικείου είναι ενιαίες για τους δικαστές της ειδικής επετηρίδας ανεξαρτήτως της αντιστοιχίας της παρ. 1.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ

Άρθρο 9
Μεταθέσεις δικαστικών λειτουργών πρώτου βαθμού

1. Οι υπηρετούντες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, ειρηνοδίκες μπορούν να μετατεθούν μόνον κατόπιν αίτησής τους, με εξαίρεση τους λόγους υποχρεωτικής μετάθεσης της παρ. 4 του άρθρου 60 του Kώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 4938/2022, Α΄ 109). Στις οργανικές θέσεις των εδρών πρωτοδικείων που έχουν καλυφθεί από δικαστές προερχόμενους από την ειδική επετηρίδα, μετατίθενται κατά προτεραιότητα δικαστές της ειδικής επετηρίδας.

2. Όπου απαιτείται μετακίνηση δικαστικού λειτουργού για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών από την έδρα πρωτοδικείου από ή προς παράλληλη ή περιφερειακή έδρα της ίδιας πρωτοδικειακής περιφέρειας, η δαπάνη μετακίνησης καταβάλλεται από το δημόσιο.

Άρθρο 10
Μισθολογική κατάσταση
Οι υπηρετούντες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, ειρηνοδίκες λαμβάνουν όλες τις αποδοχές των δικαστικών λειτουργών με τους οποίους αντιστοιχούν κατά το άρθρο 8, συμπεριλαμβανομένων των μισθολογικών προαγωγών και κατ’ αναλογία των ετών πραγματικής δικαστικής υπηρεσίας, διατηρώντας τις υφιστάμενες αποδοχές τους όπου αυτές είναι υψηλότερες. Σε καμία περίπτωση οι αποδοχές των ανωτέρω δεν μπορεί να είναι κατώτερες των αποδοχών που ελάμβαναν πριν από την κατάργηση των ειρηνοδικείων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Άρθρο 11
Μετακίνηση δικαστικών υπαλλήλων
Όπου απαιτείται μετακίνηση δικαστικού υπαλλήλου για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών από την έδρα πρωτοδικείου από ή προς παράλληλη ή περιφερειακή έδρα της ίδιας πρωτοδικειακής περιφέρειας, η δαπάνη μετακίνησης καταβάλλεται από το Δημόσιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΕΤΕΙΩΝ

Άρθρο 12
Μεταφορά διαχειριστικών αρμοδιοτήτων από τους προϊσταμένους πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και εισαγγελιών στο Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων
Στα δικαστήρια της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης η μέριμνα για τη διενέργεια μειοδοτικών διαγωνισμών, τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων με αντικείμενο την προμήθεια υλικών, μηχανολογικού εξοπλισμού και την παροχή συνδεόμενων με τη λειτουργία των ανωτέρω δικαστηρίων ειδών και υπηρεσιών, την παρακολούθηση της προσήκουσας εκπλήρωσης των συναπτόμενων συμβάσεων, την παρακολούθηση και διαχείριση των πιστώσεων και των πάγιων επιχορηγήσεων, τη συντήρηση, την επισκευή, τον καθαρισμό και τον ευπρεπισμό των κτιρίων, των εγκαταστάσεων και των περιβαλλόντων χώρων, καθώς και η μέριμνα για τη συντήρηση και την επισκευή του μηχανολογικού εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για τη λειτουργία των ανωτέρω δικαστηρίων, ανατίθενται στο Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.). Οι σχετικές αποφάσεις του αρμόδιου οργάνου του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. λαμβάνονται ύστερα από γνώμη των διοικήσεων των ανωτέρω δικαστηρίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 13
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ορίζονται οι δικαστικές υπηρεσίες που αναλαμβάνουν την οργάνωση και παροχή των προγραμμάτων επιμόρφωσης της παρ. 3 του άρθρου 7, η διάρκειά τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την οργάνωση, το περιεχόμενο και τον χρόνο ολοκλήρωσής τους.

2. Με πράξη του διευθύνοντος το Πρωτοδικείο δύναται να ανατίθεται στους υπηρετούντες, στις ήδη λειτουργούσες μεταβατικές ποινικές έδρες, δικαστικούς υπαλλήλους και η διενέργεια διαδικαστικών πράξεων που δεν απαιτούν σύμπραξη δικαστικού λειτουργού.

3. Με πράξη του διευθύνοντος το Πρωτοδικείο δύναται, κατά παρέκκλιση από τον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 4938/2022, Α΄ 109) και κάθε άλλης ειδικότερης διάταξης, να ορίζονται αίθουσα και τόπος για τη διεξαγωγή δικών σε έδρα πρωτοδικείου, σε παράλληλη ή περιφερειακή έδρα αυτού, καθώς και σε κτιριακές υποδομές καταργούμενου δικαστικού σχηματισμού.

4. Με απόφαση του διευθύνοντος το Πρωτοδικείο Αθηνών, δικαστές της ειδικής επετηρίδας που δεν υπηρετούν στο Ποινικό Τμήμα δύνανται να συμμετέχουν σε συνθέσεις τριμελών πλημμελειοδικείων υπό τους όρους της παρ. 4 του άρθρου 7.

Άρθρο 14
Μεταβατικές διατάξεις

1. Έως τη 15η.9.2026, η καθ’ ύλην αρμοδιότητα των περιφερειακών εδρών των πρωτοδικείων Αθηνών και Πειραιώς καθορίζεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 14, το άρθρο 15, τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 683 και το άρθρο 733 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Α΄ 182), όπως ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

2. Για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος, προκαταρκτική εξέταση και προανάκριση, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, εξακολουθούν να διενεργούνται από τους υπηρετούντες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, πταισματοδίκες, ως προανακριτές, με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που προβλέπουν ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (ν. 4620/2019, Α΄ 96) και ο Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 4938/2022, Α΄ 109) για τους πταισματοδίκες, με παράλληλη συμμετοχή τους στις συνθέσεις του τριμελούς πλημμελειοδικείου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7.

3. Τα πταισματοδικεία, που μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος ανήκουν στην κατά τόπον αρμοδιότητα έδρας πρωτοδικείου ή παράλληλης έδρας, διατηρούνται με την ίδια καθ’ ύλην αρμοδιότητα, ως ειδικά προανακριτικά τμήματα.

4. Οι υποθέσεις, τα δικόγραφα των οποίων έχουν ήδη κατατεθεί έως τη 15η.9.2024 σε Ειρηνοδικεία που καταργούνται και δεν μετατρέπονται σε περιφερειακές έδρες, μεταφέρονται στην έδρα πρωτοδικείου ή στην παράλληλη έδρα του πρωτοδικείου, που είναι κατά τόπον αρμόδιο, με πράξη του διευθύνοντος το πρωτοδικείο. Ειδικά για την Περιφέρεια Αττικής, οι υποθέσεις, τα δικόγραφα των οποίων έχουν ήδη κατατεθεί έως τη 15η.9.2024 σε Ειρηνοδικεία που δεν μετατρέπονται σε περιφερειακές έδρες των Πρωτοδικείων Αθηνών και Πειραιώς, μεταφέρονται στην έδρα πρωτοδικείου ή στην περιφερειακή έδρα του Πρωτοδικείου που είναι κατά τόπον αρμόδιο. Η εγγραφή της υπόθεσης στο οικείο πινάκιο ή έκθεμα, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, γίνεται με πρωτοβουλία του γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων. Προς ενημέρωση των διαδίκων, και πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας, η νέα δικάσιμος γνωστοποιείται από τον γραμματέα στον οικείο δικηγορικό σύλλογο. Με πρωτοβουλία, επίσης, του γραμματέα γνωστοποιείται η νέα δικάσιμος με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των διαδίκων ή με ανάρτηση στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων «solon.gov.gr» για όσα δικαστήρια και διαδικασίες έχουν ενταχθεί στο εν λόγω σύστημα.

5. Οι θέσεις συμβολαιογράφων και αμίσθων υποθηκοφυλάκων, καθώς και οι περιφέρειες δικαιοδοσίας των εμμίσθων και αμίσθων υποθηκοφυλακείων δεν θίγονται.

6. Οι υφιστάμενοι δικηγορικοί σύλλογοι, που εδρεύουν στις παράλληλες έδρες των πρωτοδικείων, διατηρούνται.

7. Τα καταστήματα, στα οποία στεγάζονται ειρηνοδικεία που καταργούνται, όπως και ο εξοπλισμός αυτών, περιέρχονται στη διαχείριση του διευθύνοντος το οικείο πρωτοδικείο.

8. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ειρηνοδικείο ή πταισματοδικείο, νοείται το μονομελές πρωτοδικείο.

9. H κατά τόπον αρμοδιότητα των ειρηνοδικείων και πταισματοδικείων που καταργούνται και οι εκκρεμείς υποθέσεις ποινικές δικογραφίες τους μεταφέρονται στην έδρα πρωτοδικείου ή στην παράλληλη έδρα του πρωτοδικείου που είναι κατά τόπον αρμόδιο.

10. Από τη 16η.9.2024 και έως τη 15η.9.2026 τα Ειρηνοδικεία Καλλιθέας και Ελευσίνας λειτουργούν ως περιφερειακές έδρες του Πρωτοδικείου Αθηνών διατηρώντας τις οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων τους. Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών τους υπάγονται στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Από τη 16η.9.2026 ως προς τις οργανικές θέσεις ισχύουν όσα ορίζονται στην περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 6. Για το Πρωτοδικείο Πειραιώς, η υφιστάμενη τοπική αρμοδιότητα εξακολουθεί να ισχύει έως τη 15η.9.2026.

11. Μεταβατική έδρα Εφετείου δύναται να οριστεί και σε παράλληλη έδρα Πρωτοδικείου.

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ, ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΕΚΘEΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΚΟΠΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 15
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος Μέρους είναι: α) η αποτελεσματικότερη και οικονομικότερη διενέργεια του εισαγωγικού διαγωνισμού στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, μέσω της ενοποίησης των σταδίων γραπτών εξετάσεων,

β) η εναρμόνιση εθνικών διατάξεων με τα ενωσιακά κείμενα,

γ) η αποκατάσταση κενών ή ερμηνευτικών και εφαρμοστικών δυσχερειών που διαπιστώθηκαν σε νομοθετήματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Άρθρο 16
Αντικείμενο
Αντικείμενο του παρόντος Μέρους είναι: α) H αντιμετώπιση πρακτικών δυσχερειών στον τρόπο διενέργειας των εισαγωγικών εξετάσεων της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, μέσω σημειακών παρεμβάσεων στον ν. 4871/2021 (Α΄ 246), ενόψει και του επερχόμενου διαγωνισμού,

β) παρεμβάσεις στον ν. 3251/2004 (Α΄ 127) που ενσωματώνει την απόφαση πλαίσιο για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, προκειμένου να επέλθει πλήρης εναρμόνιση,

γ) σημειακές παρεμβάσεις στον ν. 4963/2022 (Α΄ 149) για την αποτελεσματική λειτουργία του θεσμού της δικαστικής αστυνομίας,

δ) η τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 4640/2019 (Α΄ 190), ώστε να επιλυθεί ένα ζήτημα ερμηνείας που διαπιστώθηκε στην πράξη και προκάλεσε συμφόρηση στα δικαστήρια,

ε) η τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 2318/1995 (Α΄ 126), προκειμένου μέσω της σύνταξης διαπιστωτικών εκθέσεων από δικαστικούς επιμελητές έπειτα από παραγγελία, να παρασχεθεί στον πολίτη η δυνατότητα προσκόμισης ενός ακόμη αποδεικτικού μέσου στην πολιτική δίκη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ, ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 4871/2021

Άρθρο 17
Βαθμός των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών που τοποθετούνται ως Διευθυντές Κατάρτισης και Επιμόρφωσης Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 11 ν. 4871/2021
Η παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4871/2021 (Α΄ 246), περί των διευθυντών κατάρτισης και επιμόρφωσης, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Ως Διευθυντές Κατάρτισης και Επιμόρφωσης τοποθετούνται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου:

α) Για την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης, ένας (1) Πάρεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας, ο οποίος έχει συμπληρώσει δέκα (10) τουλάχιστον έτη παραμονής στον βαθμό, όταν ο Γενικός Διευθυντής της Σχολής προέρχεται από τον Άρειο Πάγο, ή ένας (1) Πρόεδρος Εφετών, ο οποίος υπηρετεί στα διοικητικά δικαστήρια, όταν ο Γενικός Διευθυντής της Σχολής προέρχεται από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

β) Για την κατεύθυνση της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, ένας (1) Πρόεδρος Εφετών, ο οποίος υπηρετεί στα πολιτικά δικαστήρια.

γ) Για την κατεύθυνση των Εισαγγελέων, ένας (1) Εισαγγελέας Εφετών.»

Άρθρο 18
Διορισμός εξεταστών της ξένης γλώσσας Τροποποίηση άρθρου 18 ν. 4871/2021
Στο άρθρο 18 του ν. 4871/2021 (Α΄ 246), περί της επιτροπής του εισαγωγικού διαγωνισμού, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην παρ. 1, αα) στο πρώτο εδάφιο, διαγράφονται οι λέξεις «, με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου», β) διαγράφεται το δεύτερο εδάφιο, γ) στην παρ. 3, διαγράφονται οι λέξεις «, καθώς και για την κατεύθυνση των Ειρηνοδικών», δ) η παρ. 7 αντικαθίσταται και το άρθρο 18 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 18

Επιτροπή εισαγωγικού διαγωνισμού

1. Ο εισαγωγικός διαγωνισμός διενεργείται από επιτροπή, η οποία συγκροτείται για κάθε κατεύθυνση χωριστά, με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εντός του μηνός Ιουλίου.

2. Η επιτροπή για την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης αποτελείται από:

α) Έναν (1) Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας,

β) έναν (1) Σύμβουλο Επικρατείας, γ) έναν (1) Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

δ) έναν (1) Πρόεδρο Εφετών των Διοικητικών Δικαστηρίων Αθηνών,

ε) ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. από τη βαθμίδα του Καθηγητή δημοσίου δικαίου των Νομικών Σχολών της χώρας και

στ) έναν (1) δικηγόρο με εικοσιπενταετή τουλάχιστον πραγματική δικηγορική υπηρεσία με ειδική ενασχόληση στο δημόσιο δίκαιο.

3. Η επιτροπή για την κατεύθυνση Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης αποτελείται από:

α) Έναν (1) Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου,

β) έναν (1) Αρεοπαγίτη,

γ) έναν (1) Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου,

δ) ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. από τη βαθμίδα του Καθηγητή ιδιωτικού ή ποινικού δικαίου των Νομικών Σχολών της χώρας και

ε) έναν (1) δικηγόρο με εικοσιπενταετή τουλάχιστον πραγματική δικηγορική υπηρεσία με ειδική ενασχόληση στο ιδιωτικό δίκαιο.

4. Η επιτροπή για την κατεύθυνση των Εισαγγελέων αποτελείται από:

α) Έναν (1) Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου,

β) έναν (1) Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου,

γ) έναν (1)Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών,

δ) ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. από τη βαθμίδα του Καθηγητή ιδιωτικού δικαίου των Νομικών Σχολών της χώρας και ε) έναν (1) δικηγόρο με εικοσιπενταετή τουλάχιστον πραγματική δικηγορική υπηρεσία με ειδική ενασχόληση στο ποινικό δίκαιο.

5. Τα μέλη των ανωτέρω επιτροπών που έχουν την ιδιότητα του δικαστικού λειτουργού ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τους Προϊσταμένους του οικείου Δικαστηρίου και της οικείας Εισαγγελίας. Τα μέλη που έχουν την ιδιότητα μέλους Δ.Ε.Π. ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, ύστερα από κλήρωση που διενεργείται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης από τον Γενικό Διευθυντή της Σχολής μεταξύ όλων των καθηγητών των Νομικών Σχολών της χώρας, των οποίων το γνωστικό αντικείμενο είναι σχετικό με τα εξεταζόμενα μαθήματα. Τα μέλη που έχουν την ιδιότητα του δικηγόρου ορίζονται με τους αναπληρωτές τους ύστερα από κλήρωση που διενεργείται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης από τον Γενικό Διευθυντή της Σχολής μεταξύ είκοσι (20) δικηγόρων που προτείνονται από τον Πρόεδρο της Ολομέλειας των Προέδρων των δικηγορικών συλλόγων της χώρας. Όσοι διετέλεσαν μέλη επιτροπών εισαγωγικού διαγωνισμού οποιασδήποτε κατεύθυνσης δεν μπορούν να ορισθούν εκ νέου πριν από την πάροδο διετίας για την άσκηση των συγκεκριμένων καθηκόντων. Αντιθέτως, μπορούν να ορισθούν πριν από την πάροδο του ανωτέρω χρονικού διαστήματος μέλη επιτροπών των εξετάσεων αποφοίτησης. Τα μέλη αμφοτέρων των επιτροπών αυτών δεν επιτρέπεται να έχουν την ιδιότητα του διδάσκοντος στη Σχολή ή να μετέχουν στα όργανα Διοίκησης αυτής. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο γραμματέας κάθε επιτροπής και ο αναπληρωτής του. Καθήκοντα γραμματέα ανατίθενται σε υπάλληλο της Σχολής, εφόσον ο διαγωνισμός διενεργείται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Αν ο διαγωνισμός διενεργείται σε άλλη περιφερειακή ενότητα, τα καθήκοντα αυτά ανατίθενται σε δικαστικό υπάλληλο, ο οποίος υπηρετεί σε μία από τις δικαστικές υπηρεσίες του τόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού.

6. Σε κάθε μία από τις εξεταζόμενες ξένες γλώσσες ορίζονται τέσσερις (4) εξεταστές εκ των οποίων δύο (2) τακτικοί και δύο (2) αναπληρωματικοί, ύστερα από κλήρωση που διενεργείται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης από τον Γενικό Διευθυντή της Σχολής μεταξύ δικαστικών λειτουργών των οικείων κατευθύνσεων, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πενταετή υπηρεσία και γνωρίζουν αποδεδειγμένα την εξεταζόμενη ξένη γλώσσα.

7. Με την απόφαση της παρ. 1 δημοσιεύονται, επίσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι εξεταστές των ξένων γλωσσών με τους αναπληρωτές τους.»

Άρθρο 19
Ενοποίηση των σταδίων γραπτής εξέτασης με τη συμπερίληψη της εξέτασης ξένης γλώσσας Τροποποίηση άρθρου 19 ν. 4871/2021
Στο άρθρο 19 του ν. 4871/2021 (Α΄ 246), περί του χρόνου και του τόπου διεξαγωγής των εξετάσεων και περί των σταδίων του διαγωνισμού, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) οι παρ. 1 και 2 αντικαθίστανται, β) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3, οι λέξεις «Το τρίτο στάδιο» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Το δεύτερο στάδιο» και προστίθενται οι λέξεις «, πλην της ξένης γλώσσας,», γ) στην παρ. 5, οι λέξεις «στα τρία (3) στάδια» αντικαθίστανται από τις λέξεις «στα δύο (2) στάδια» και το άρθρο 19 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 19 Χρόνος και τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων Στάδια του διαγωνισμού

1. Ο εισαγωγικός διαγωνισμός περιλαμβάνει δύο (2) στάδια.

2. Το πρώτο στάδιο, το οποίο διεξάγεται εντός του μηνός Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, περιλαμβάνει γραπτή εξέταση. Η γραπτή αυτή εξέταση περιλαμβάνει τα εξής αντικείμενα, που εξετάζονται ένα (1) ανά ημέρα, ως ακολούθως:

α) Κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης: αα) Γενική νομική παιδεία, αβ) πρακτικό με έμφαση στο διοικητικό δίκαιο και το συνταγματικό δίκαιο ή το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αγ) πρακτικό με έμφαση στο δίκαιο διοικητικών διαφορών ουσίας, αδ) πρακτικό με έμφαση στο συνταγματικό δημοσιονομικό δίκαιο, το ουσιαστικό και δικονομικό δημοσιονομικό δίκαιο και αε) ξένη γλώσσα.

β) Κατεύθυνση Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης: βα) Γενική νομική παιδεία, ββ) πρακτικό με έμφαση στο αστικό δίκαιο, στο εμπορικό δίκαιο και στην πολιτική δικονομία, βγ) πρακτικό με έμφαση στο αστικό δίκαιο και στην πολιτική δικονομία, βδ) πρακτικό με έμφαση στο ποινικό δίκαιο και στην ποινική δικονομία και βε) ξένη γλώσσα.

γ) Κατεύθυνση Εισαγγελέων: γα) γενική νομική παιδεία, γβ) πρακτικό με έμφαση στο ποινικό δίκαιο και στην ποινική δικονομία, γγ) πρακτικό με έμφαση στο ευρωπαϊκό ποινικό δίκαιο, γδ) πρακτικό με έμφαση στο αστικό δίκαιο και στην πολιτική δικονομία που αφορά στην κατεύθυνση των εισαγγελέων και γε) ξένη γλώσσα.

Η εξέταση στη γενική νομική παιδεία περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός θέματος σχετικά με σύγχρονα νομικά ζητήματα που έχουν κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτιστικές προεκτάσεις. Η γραπτή εξέταση της ξένης γλώσσας συνίσταται στη μετάφραση ενός νομικού κειμένου δέκα (10) σειρών από την ξένη γλώσσα στην ελληνική και ενός δεύτερου κειμένου της ίδιας έκτασης από την ελληνική γλώσσα στην ξένη. Τα νομικά κείμενα που επιλέγονται προς μετάφραση είναι τα ίδια για όλες τις εξεταζόμενες ξένες γλώσσες, και προετοιμάζονται από τους εξεταστές της ξένης γλώσσας που έχει τον μεγαλύτερο αριθμό συμμετοχών.

Τα πρακτικά θέματα διορθώνονται αποκλειστικά από τα μέλη των οικείων Επιτροπών, που είναι δικαστικοί λειτουργοί, και η γενική νομική παιδεία από έναν Καθηγητή και έναν δικηγόρο που αποτελούν μέλη των οικείων Επιτροπών. Ο Πρόεδρος της οικείας Επιτροπής κατανέμει την εξέταση των αντικειμένων κατά τέτοιον τρόπο, ώστε σε κάθε εξεταζόμενο αντικείμενο να αντιστοιχούν δύο (2) εξεταστές. Η ξένη γλώσσα εξετάζεται από τους ορισθέντες για τον σκοπό αυτόν εξεταστές. Σε περίπτωση αναβαθμολόγησης γραπτών, τα πρακτικά θέματα διορθώνονται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, η γενική νομική παιδεία από τον αρχαιότερο σε βαθμίδα Καθηγητή και η ξένη γλώσσα από τον οριζόμενο από τον Γενικό Διευθυντή, με κλήρωση μεταξύ των εξεταστών, τακτικών ή αναπληρωματικών, που δεν συμμετείχαν στην πρώτη διόρθωση. Η αναβαθμολόγηση των γραπτών είναι υποχρεωτική, αν η διαφορά της βαθμολογίας μεταξύ των εξεταστών είναι μεγαλύτερη των τριών (3) μονάδων. Οι εξεταστές οφείλουν να προετοιμάσουν ο καθένας από δύο (2) θέματα για το προς εξέταση αντικείμενο. Την ημέρα των εξετάσεων συνέρχεται η εξεταστική επιτροπή, εγκρίνει κατά πλειοψηφία δύο (2) από τα θέματα αυτά και ο Πρόεδρος αυτής, ενώπιον όλων των μελών της Επιτροπής, διενεργεί κλήρωση και το θέμα που εξάγεται από την κληρωτίδα τίθεται στις εξετάσεις. Η διαδικασία αυτή ακολουθείται και κατά την εξέταση της ξένης γλώσσας. Τα αποτελέσματα του πρώτου σταδίου ανακοινώνονται το αργότερο μέχρι την 30ή Νοεμβρίου και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών. Οι επιτυχόντες του πρώτου σταδίου συμμετέχουν στο δεύτερο στάδιο.

3. Το δεύτερο στάδιο, το οποίο διεξάγεται από την 1η Δεκεμβρίου έως την 20ή Δεκεμβρίου στην Αθήνα, περιλαμβάνει προφορική εξέταση των υποψηφίων, σε αντικείμενα στα οποία αυτοί εξετάστηκαν γραπτώς, πλην της ξένης γλώσσας, και επιπροσθέτως στο αντικείμενο του ευρωπαϊκού δικαίου. Ο Πρόεδρος της οικείας επιτροπής κατανέμει την εξέταση των θεματικών ενοτήτων σε όλα τα μέλη της επιτροπής που διενεργούν τις προφορικές εξετάσεις.

4. Τα τελικά αποτελέσματα ανακοινώνονται το αργότερο μέχρι και την 22α Δεκεμβρίου και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.

5. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολής, δύναται να μεταβάλλονται οι εξεταζόμενες ξένες γλώσσες και θεματικές που περιλαμβάνονται στα δύο (2) στάδια του εισαγωγικού διαγωνισμού.»

Άρθρο 20
Βαθμολόγηση των υποψηφίων μετά από την κατάργηση της διενέργειας ξεχωριστών γραπτών εξετάσεων ξένης γλώσσας και την ενσωμάτωση της εξέτασης στις γραπτές εξετάσεις των λοιπών μαθημάτων του εισαγωγικού διαγωνισμού Τροποποίηση άρθρου 20 ν. 4871/2021
Στο άρθρο 20 του ν. 4871/2021 (Α΄ 246), περί της βαθμολόγησης των υποψηφίων, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2, οι λέξεις «του δεύτερου σταδίου» αντικαθίστανται από τις λέξεις «των λοιπών μαθημάτων του πρώτου σταδίου του διαγωνισμού», β) στο έβδομο εδάφιο της παρ. 2, οι λέξεις «στο δεύτερο στάδιο» αντικαθίστανται από τις λέξεις «στο πρώτο στάδιο», γ) το όγδοο εδάφιο της παρ. 2 αντικαθίσταται, δ) στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3, οι λέξεις «στο τρίτο στάδιο» αντικαθίστανται από τις λέξεις «στο δεύτερο στάδιο», δ) στην παρ. 6, διαγράφεται το δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 20 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 20 Βαθμολόγηση υποψηφίων

1. Η βαθμολογική κλίμακα των εισαγωγικών εξετάσεων για όλα τα στάδια του διαγωνισμού εκτείνεται από μηδέν (0) έως δεκαπέντε (15).

2. Η βαθμολόγηση της γραπτής επίδοσης της ξένης γλώσσας στο πρώτο στάδιο του διαγωνισμού διενεργείται από τους εξεταστές, τακτικούς ή αναπληρωματικούς, όπως ορίσθηκαν κατ’ εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 18. Η βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των λοιπών μαθημάτων του πρώτου σταδίου του διαγωνισμού, διενεργείται από δύο (2) βαθμολογητές, μέλη της επιτροπής, τακτικά ή αναπληρωματικά. Οι ενδείξεις των ατομικών στοιχείων των διαγωνιζομένων στα γραπτά δοκίμια και η βαθμολογία του πρώτου εξεταστή καλύπτονται με αδιαφανές χαρτί, το οποίο αφαιρείται ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής μετά από την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης σε όλες τις θεματικές ενότητες. Απαγορεύονται οποιεσδήποτε σημειώσεις επάνω στο γραπτό. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) βαθμολογητών αποτελεί τον βαθμό του υποψηφίου στο γραπτό δοκίμιο, όταν δεν συντρέχει περίπτωση αναβαθμολόγησης, βάσει της παρ. 2 του άρθρου 19. Αν συντρέχει περίπτωση αναβαθμολόγησης, ο βαθμός του γραπτού δοκιμίου είναι ο μέσος όρος των βαθμών των τριών (3) βαθμολογητών. Ως επιτυχόντες στο πρώτο στάδιο του εισαγωγικού διαγωνισμού θεωρούνται όσοι υποψήφιοι έλαβαν μέσο όρο βαθμολογίας στις γραπτές δοκιμασίες τουλάχιστον οκτώ (8) και σε καμία κάτω από έξι (6). Ο τελικός βαθμός κάθε υποψηφίου στο πρώτο στάδιο προκύπτει από τον συνυπολογισμό των βαθμών που έλαβε στις πέντε (5) γραπτές δοκιμασίες του σταδίου αυτού, με συντελεστή βαρύτητας για κάθε κατεύθυνση: α) για το γραπτό δοκίμιο του θέματος γενικής παιδείας έξι δέκατα (6/10),

β) για το γραπτό δοκίμιο της ξένης γλώσσας τέσσερα δέκατα (4/10) και γ) για το καθένα από τα υπόλοιπα τρία (3) γραπτά δοκίμια των νομικών μαθημάτων ένα (1).

3. Η αξιολόγηση της επίδοσης του υποψηφίου στην προφορική δοκιμασία γίνεται από κάθε μέλος της επιτροπής, το οποίο, μετά από το τέλος της εξέτασης, βαθμολογεί ιδιαιτέρως την επίδοση του υποψηφίου με έναν βαθμό για ολόκληρη την εξεταστέα ύλη. Ο μέσος όρος των πέντε (5) βαθμών ή έξι (6) βαθμών, κατά περίπτωση, αποτελεί τον βαθμό του υποψηφίου στην προφορική δοκιμασία, δηλαδή στο δεύτερο στάδιο του εισαγωγικού διαγωνισμού.

4. Ο τελικός βαθμός επιτυχίας κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα του μέσου όρου της γραπτής δοκιμασίας, με συντελεστή βαρύτητας εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) και του μέσου όρου της προφορικής δοκιμασίας, με συντελεστή βαρύτητας είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).

5. Ο τελικός βαθμός επιτυχίας προσαυξάνεται κατά ένα δέκατο (1/10) της μονάδας για κάθε ένα μεταπτυχιακό δίπλωμα, και, πάντως, όχι περισσότερα από δύο (2), Νομικής Σχολής της ημεδαπής ή ως ισότιμο ή αρμοδίως αναγνωρισμένο της αλλοδαπής και κατά τρία δέκατα (3/10) της μονάδας για ένα διδακτορικό δίπλωμα Νομικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο ή αρμοδίως αναγνωρισμένο της αλλοδαπής. Σε περίπτωση κατοχής διδακτορικού διπλώματος δεν προστίθεται η προσαύξηση μεταπτυχιακού διπλώματος. Τα μέλη της επιτροπής του εισαγωγικού διαγωνισμού αποφαίνονται αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις προσαύξησης λόγω μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος. Η συνάφεια ή μη της κατεύθυνσης, στην οποία ο υποψήφιος επιλέγει να λάβει μέρος, δεν ασκεί επιρροή για την κρίση αυτή της επιτροπής.

6. Στους πίνακες οριστικών αποτελεσμάτων περιλαμβάνονται μόνο οι υποψήφιοι οι οποίοι έλαβαν τελικό βαθμό επιτυχίας τουλάχιστον οκτώ (8), μετά δε από τον υπολογισμό των προσαυξήσεων της παρ. 5 κατατάσσονται κατά βαθμολογική σειρά στους πίνακες αυτούς. Ακολούθως, οι πίνακες αυτοί επικυρώνονται από την επιτροπή διαγωνισμού, αποστέλλονται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

Άρθρο 21
Κατάργηση της ξεχωριστής εκπαίδευσης των σπουδαστών που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δόκιμων εισηγητών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Γενικής Επιτροπείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 23 ν. 4871/2021
Στην παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4871/2021 (Α΄ 246), περί των σταδίων κατάρτισης, το εδάφια τέταρτο, πέμπτο, έκτο, έβδομο, όγδοο και ένατο καταργούνται, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Η κατάρτιση των εκπαιδευομένων κατανέμεται σε δύο (2) διαδοχικά στάδια, από τα οποία το πρώτο περιλαμβάνει διδασκαλία μαθημάτων στη Σχολή και το δεύτερο πρακτική άσκηση στα δικαστικά καταστήματα. Η κατάρτιση αυτή παρέχεται ξεχωριστά για κάθε μία κατεύθυνση και διαρκεί δεκαέξι (16) μήνες. Αρχίζει την 1η Φεβρουαρίου του έτους εγγραφής στη Σχολή και περατώνεται την 31η Μαΐου του επόμενου έτους. Η κατάρτιση στη Σχολή κατά τον μήνα Αύγουστο συνεχίζεται με επεξεργασία δικογραφιών κατ’ οίκον. Κατάρτιση δεν διενεργείται την 3η, 26η και 28η Οκτωβρίου, τη 17η Νοεμβρίου, από την 24η Δεκεμβρίου έως και τη 2α Ιανουαρίου, την 6η Ιανουαρίου, την Καθαρά Δευτέρα, την 25η Μαρτίου, από τη Μεγάλη Πέμπτη έως και τη Δευτέρα του Πάσχα, την 1η Μαΐου και του Αγίου Πνεύματος.»

Άρθρο 22
Τήρηση των αρχών και κανόνων που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την επεξεργασία αντιγράφων φακέλων δικογραφιών στο πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 25 του ν. 4871/2021
Στο άρθρο 25 του ν. 4871/2021 (Α΄ 246), περί των προγραμμάτων σπουδών, προστίθεται παρ. 3 ως εξής:

«3. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης στη Σχολή, και αποκλειστικώς προς τον σκοπό αυτόν, επιτρέπεται η επεξεργασία αντιγράφων φακέλων δικογραφιών πραγματικών υποθέσεων, με τα σχετικά τους, με τήρηση, εκ μέρους των υπευθύνων ή και των εκτελούντων την επεξεργασία, των αρχών και των κανόνων που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων, προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ, L 119) και τον ν. 4624/2019 (Α΄ 137).»

Άρθρο 23
Βασικοί διδάσκοντες και αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων κατά το πρώτο στάδιο κατάρτισης Τροποποίηση παρ. 1 και 3 άρθρου 27 ν. 4871/2021
Στο άρθρο 27 του ν. 4871/2021 (Α΄ 246), περί της αξιολόγησης των εκπαιδευόμενων κατά το πρώτο στάδιο κατάρτισης, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην παρ. 1, καταργούνται τα εδάφια τρίτο και τέταρτο, β) στην παρ. 3, καταργείται το πέμπτο εδάφιο, και το άρθρο 27 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 27 Αξιολόγηση κατά το πρώτο στάδιο κατάρτισης

«1. Οι εκπαιδευόμενοι κατά το πρώτο στάδιο κατάρτισης αξιολογούνται από επτά (7) βασικούς διδάσκοντες, οι οποίοι έχουν την ιδιότητα του δικαστικού λειτουργού, και συγκεκριμένα: α) από τον οικείο Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης της κατεύθυνσης που ακολουθούν, ο οποίος δεν δύναται να έχει λιγότερες από επτά (7) ημέρες διδασκαλίας και β) από έξι (6) διδάσκοντες που έχουν τις περισσότερες ημέρες διδασκαλίας στην ίδια κατεύθυνση, οι οποίες δεν μπορούν να είναι λιγότερες των δέκα (10) για τον κάθε ένα. Ο οικείος Διευθυντής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης και οι βασικοί διδάσκοντες υποχρεούνται να αναλαμβάνουν τη διδασκαλία τουλάχιστον δύο (2) μαθημάτων έκαστος χωρίς τη συμμετοχή άλλου διδάσκοντος σε αυτά. Οι διδάσκοντες αυτοί δεν επιτρέπεται να αναλάβουν διδασκαλία μαθημάτων σε άλλη κατεύθυνση.

2. Οι βασικοί διδάσκοντες έχουν κατά το ήμισυ μερική απαλλαγή από τα καθήκοντά τους.

3. Ο γενικός βαθμός προόδου στο πρώτο στάδιο κατάρτισης αποτελείται από τον μέσο όρο των επιμέρους βαθμών προόδου ως προς έκαστο μάθημα του οικείου Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης και των έξι (6) διδασκόντων. Θεωρούνται επιτυχόντες οι εκπαιδευόμενοι που έλαβαν γενικό βαθμό προόδου τουλάχιστον οκτώ (8) υπό την προϋπόθεση ότι σε τέσσερα (4) τουλάχιστον από τα αξιολογούμενα μαθήματα δεν έλαβαν βαθμολογία χαμηλότερη του οκτώ (8). Οι αποτυχόντες από το πρώτο στάδιο κατάρτισης το επαναλαμβάνουν με την επόμενη εκπαιδευτική σειρά χωρίς να λαμβάνουν, κατά το στάδιο αυτό, αποδοχές, όπως αυτές προσδιορίζονται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 22. Σε περίπτωση εκ νέου αποτυχίας για τον ίδιο λόγο διαγράφονται από τη σχολή.

4. Κατά τη διάρκεια του πρώτου σταδίου κατάρτισης οι εκπαιδευόμενοι αξιολογούνται από τους βασικούς διδάσκοντες της παρ. 1 για τις επιστημονικές γνώσεις, την ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης, την ευθυκρισία, την ικανότητα διατύπωσης συλλογισμών, επιχειρημάτων και συμπερασμάτων, την επιμέλεια, τον ζήλο, την εργατικότητα, το ήθος και τη συμπεριφορά, όπως τα χαρακτηριστικά αυτά προκύπτουν από τη γενικότερη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία και την επίδοσή τους στη σύνταξη εισηγήσεων ή σχεδίων αποφάσεων ή προσωρινής δικαστικής προστασίας ή κατηγορητηρίων ή εγγράφων προτάσεων στο Δικαστικό Συμβούλιο ή βουλευμάτων ή διατάξεων, καθώς και στη συμμετοχή τους σε εικονικές δίκες και διασκέψεις.

5. Οι διδάσκοντες που αξιολογούν τους εκπαιδευόμενους υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη βαθμολογία για όλους τους εκπαιδευόμενους στη γραμματεία της Σχολής το αργότερο έως την 31η Οκτωβρίου. Η βαθμολογική κλίμακα εκτείνεται από μηδέν (0) έως δεκαπέντε (15). Η ατομική βαθμολογία κάθε εκπαιδευόμενου γνωστοποιείται προς αυτόν ηλεκτρονικά εντός του πρώτου πενθημέρου του μηνός Νοεμβρίου του έτους φοίτησης στη Σχολή.

6. Οι εκπαιδευόμενοι υποχρεούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά και ανώνυμα έγγραφες αξιολογήσεις, με τις οποίες αξιολογούν όλους τους διδάσκοντες, διατυπώνοντας τις απόψεις τους ιδίως για την προετοιμασία αυτών για το μάθημα, τη μεθοδολογία που ακολουθούν για τη διδασκαλία των μαθημάτων, τη μεταδοτικότητά τους και τη συμπεριφορά των διδασκόντων προς τους ίδιους. Επίσης αξιολογούν το πρόγραμμα σπουδών της κατεύθυνσης που παρακολουθούν, καθώς και οποιοδήποτε άλλο ζήτημα που μπορεί να βελτιώσει την εκπαιδευτική διαδικασία στη Σχολή.»

Άρθρο 24
Ύλη και επιτροπή εξετάσεων αποφοίτησης της κατεύθυνσης της Διοικητικής Δικαιοσύνης Τροποποίηση άρθρου 28 ν. 4871/2021
Στο άρθρο 28 του ν. 4871/2021 (Α΄ 246), περί των εξετάσεων αποφοίτησης, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1, αα) διαγράφονται οι λέξεις «και ανά τμήμα, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες λειτουργούν χωριστά τμήματα εντός της ίδιας κατεύθυνσης», αβ) η περ. α) αντικαθίσταται και αγ) η περ. δ) διαγράφεται, β) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2, διαγράφονται οι λέξεις «, προκειμένου δε για την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης, που αποτελείται από δύο τμήματα, για κάθε τμήμα χωριστά,», γ) η παρ. 3 αντικαθίσταται, δ) η παρ. 6 διαγράφεται, ε) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 8, διαγράφονται οι λέξεις «και τμήματος», στ) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 10, διαγράφονται οι λέξεις «και τμήμα», και το άρθρο 28 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 28 Εξετάσεις αποφοίτησης

1. Από την 8η έως τη 18η Νοεμβρίου οι εκπαιδευόμενοι, οι οποίοι έλαβαν κατά το πρώτο στάδιο κατάρτισης γενικό βαθμό προόδου τουλάχιστον οκτώ (8) και θεωρούνται επιτυχόντες κατά την παρ. 2 του άρθρου 26, προσέρχονται ενώπιον τριμελούς επιτροπής σε εξετάσεις αποφοίτησης, οι οποίες περιλαμβάνουν γραπτή δοκιμασία. Η γραπτή δοκιμασία περιλαμβάνει τρεις εξετάσεις επί πρακτικών θεμάτων ανά κατεύθυνση, ως εξής:

α) Κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης: δικογραφίες με εντοπισμένα ζητήματα σύμφωνα με την διδαχθείσα ύλη με έμφαση: αα) στο δίκαιο ακυρωτικών διοικητικών διαφορών και το διοικητικό δίκαιο, αβ) στο δίκαιο διοικητικών διαφορών ουσίας και το διοικητικό δίκαιο και αγ) στο δίκαιο διαφορών αρμοδιότητας Ελεγκτικού Συνεδρίου, εμπλουτισμένα όλα ή τουλάχιστον δύο από τα ανωτέρω με ζητήματα συνταγματικού δικαίου ή δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

β) Κατεύθυνση Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης: δικογραφίες με εντοπισμένα ζητήματα με έμφαση: βα) στο αστικό δίκαιο, στο εμπορικό δίκαιο και στην πολιτική δικονομία, ββ) στο αστικό δίκαιο και στην πολιτική δικονομία ή με σύνθεση του πρώτου και του δεύτερου στοιχείου και βγ) στο ποινικό δίκαιο, στο πλαίσιο του Ποινικού Κώδικα και των ειδικών ποινικών νόμων και στην ποινική δικονομία ή με σύνθεση αυτών και σε συνδυασμό ως προς όλα τα ανωτέρω και με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο.

γ) Κατεύθυνση Εισαγγελέων: Δικογραφίες με εντοπισμένα ζητήματα με έμφαση: γα) στο ποινικό δίκαιο, στο πλαίσιο του Ποινικού Κώδικα και των ειδικών ποινικών νόμων, γβ) στην ποινική δικονομία ή με σύνθεση του πρώτου και του δεύτερου στοιχείου και γγ) στο Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο.

δ) [Καταργείται]

2. Η εξεταστική επιτροπή για κάθε κατεύθυνση χωριστά συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το αργότερο μέχρι την 20ή Οκτωβρίου. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο γραμματέας κάθε επιτροπής και ο αναπληρωτής του. Καθήκοντα γραμματέα και αναπληρωτή του ανατίθενται σε υπαλλήλους της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.

3. Η επιτροπή για την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης αποτελείται: α) από έναν (1) Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, β) έναν (1) Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και γ) έναν (1) Πρόεδρο Εφετών των Διοικητικών Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης.

4. Η επιτροπή για την κατεύθυνση Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης αποτελείται από: α) έναν (1) Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, β) έναν (1) Αρεοπαγίτη και γ) έναν (1) Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

5. Η επιτροπή για την κατεύθυνση των Εισαγγελέων αποτελείται από: α) έναν (1) Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, β) έναν (1) Αρεοπαγίτη και γ) έναν (1) Εισαγγελέα Εφετών της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης.

6. [Καταργείται]

7. Τα μέλη των ανωτέρω επιτροπών ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τους δικαστικούς λειτουργούς που προΐστανται του οικείου Δικαστηρίου ή της οικείας Εισαγγελίας. Τα μέλη των επιτροπών αυτών δεν επιτρέπεται να έχουν την ιδιότητα του διδάσκοντος στη Σχολή ή να μετέχουν στα όργανα διοίκησής της.

8. Όσοι διετέλεσαν μέλη επιτροπών των εξετάσεων αποφοίτησης οποιασδήποτε κατεύθυνσης δεν μπορούν να ορισθούν εκ νέου πριν από την πάροδο διετίας για την άσκηση των συγκεκριμένων καθηκόντων. Αντιθέτως, μπορούν να ορισθούν πριν από την πάροδο του ανωτέρω χρονικού διαστήματος μέλη επιτροπών του εισαγωγικού διαγωνισμού.

9. Η βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων διενεργείται και από τα τρία μέλη της επιτροπής, τακτικά ή αναπληρωματικά. Οι ενδείξεις των ατομικών στοιχείων των εξεταζομένων στα γραπτά δοκίμια, καθώς και η βαθμολογία κάθε μέλους της επιτροπής καλύπτονται με αδιαφανές χαρτί, το οποίο αφαιρείται ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής μετά από την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης σε όλες τις θεματικές ενότητες. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε σημείωση των μελών της επιτροπής επί του γραπτού του εξεταζομένου. Η βαθμολογία παραδίδεται στη γραμματεία της Σχολής εντός πενθημέρου από την κάθε γραπτή δοκιμασία. Ο μέσος όρος των βαθμών των τριών βαθμολογητών αποτελεί τον βαθμό του εξεταζόμενου στο γραπτό δοκίμιο της κάθε θεματικής ενότητας.

10. Ο βαθμός στις γραπτές εξετάσεις αποφοίτησης κάθε εκπαιδευόμενου αποτελείται από τον μέσο όρο των βαθμών των γραπτών δοκιμίων της κάθε θεματικής ενότητας της παρ. 1 ανά κατεύθυνση. Θεωρούνται επιτυχόντες όσοι έλαβαν βαθμό τουλάχιστον οκτώ (8). Δεκαδικοί πέραν του εκατοστού δεν λαμβάνονται υπόψη.

11. Οι εξετάσεις αποφοίτησης διενεργούνται στο κατάστημα της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών. Το πρόγραμμα, οι δικαστικοί λειτουργοί, οι οποίοι επιτηρούν τους εξεταζόμενους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα καθορίζεται από την εξεταστική επιτροπή.

12. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αποφοίτησης αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης της Σχολής, με ελεγχόμενη πρόσβαση, το αργότερο μέχρι την 20ή Νοεμβρίου.»

Άρθρο 25
Καθορισμός της σειράς επιτυχίας στους πίνακες επιτυχόντων των εκπαιδευόμενων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών λειτουργών μετά από το τέλος του πρώτου σταδίου κατάρτισης Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 29 ν. 4871/2021
Στην περ. β) του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4871/2021 (Α΄ 246), περί των πινάκων επιτυχόντων που καταρτίζονται μετά από το τέλος του πρώτου σταδίου κατάρτισης, διαγράφονται οι λέξεις «ο οποίος, με εξαίρεση την κατεύθυνση των εισαγγελέων, αναλύεται στο επιμέρους στάδιο από την 1η Φεβρουαρίου έως την 30ή Ιουνίου με συντελεστή βαρύτητας δέκα τοις εκατό (10%) και στο επιμέρους στάδιο από την 1η Ιουλίου έως την 31η Οκτωβρίου με συντελεστή βαρύτητας είκοσι τοις εκατό (20%)» και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Η σειρά επιτυχίας στους πίνακες επιτυχόντων καθορίζεται με βάση τον συνυπολογισμό των βαθμών που έλαβε κάθε εκπαιδευόμενος, ως εξής: α) κατά τον εισαγωγικό διαγωνισμό στη Σχολή με συντελεστή βαρύτητας τριάντα τοις εκατό (30%), β) κατά το πρώτο στάδιο κατάρτισης, ο μέσος όρος των βαθμών προόδου με συντελεστή βαρύτητας τριάντα τοις εκατό (30%), και γ) κατά τις εξετάσεις αποφοίτησης με συντελεστή βαρύτητας σαράντα τοις εκατό (40%). Κάθε βαθμός πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας και το άθροισμα των βαθμών που προκύπτει διαιρείται με το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας.»

Άρθρο 26
Κατανομή των εκπαιδευόμενων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών λειτουργών και περιλαμβάνονται στους πίνακες επιτυχόντων μετά από το τέλος του πρώτου σταδίου κατάρτισης στα τμήματα της κατεύθυνσης Διοικητικής Δικαιοσύνης Τροποποίηση άρθρου 30 ν. 4871/2021
Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 30 του ν. 4871/2021 (Α΄ 246), περί της κατανομής των εκπαιδευόμενων σε τμήματα στην κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης, αντικαθίσταται και το άρθρο 30 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 30 Κατανομή στα τμήματα στην κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης

Οι εκπαιδευόμενοι από την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης, οι οποίοι περιλαμβάνονται στους πίνακες επιτυχόντων, γνωστοποιούν μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά από την ανάρτηση των πινάκων με δήλωσή τους στη γραμματεία της Σχολής το τμήμα ή, κατά σειρά προτίμησης, τα τμήματα που επιθυμούν να ακολουθήσουν. Η κατανομή ανάλογα με τις οργανικές θέσεις, οι οποίες πρέπει να πληρωθούν σύμφωνα με την προκήρυξη του εισαγωγικού διαγωνισμού, αφορά: α) υποψήφιους δόκιμους εισηγητές του Συμβουλίου της Επικρατείας, β) υποψήφιους δόκιμους εισηγητές του Ελεγκτικού Συνεδρίου, γ) υποψήφιους δόκιμους εισηγητές της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και δ) υποψήφιους παρέδρους διοικητικών δικαστηρίων. Η κατανομή γίνεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης, η οποία εκδίδεται, σύμφωνα με τον βαθμό επιτυχίας της παρ. 3 του άρθρου 29 που έλαβε ο κάθε εκπαιδευόμενος, καθώς και τη δήλωση προτίμησής του, σε συνδυασμό με τις οργανικές θέσεις της προκήρυξης.»

Άρθρο 27
Εξαγωγή του τελικού βαθμού με βάση τον οποίο καθορίζεται η σειρά των εκπαιδευόμενων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών λειτουργών στους πίνακες αρχαιότητας Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 32 ν. 4871/2021
H υποπερ. αβ) της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4871/2021 (Α΄ 246), περί της σειράς κατάταξης των εκπαιδευόμενων στους πίνακες αρχαιότητας, αντικαθίσταται και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Η σειρά του κάθε εκπαιδευόμενου στον αντίστοιχο πίνακα αρχαιότητας, ανάλογα με την κατεύθυνση και το τμήμα που έχει ακολουθήσει, προκύπτει από τους βαθμούς και την κατάταξη που έλαβε στα επιμέρους στάδια κατάρτισης ως εξής:

α) Εξάγεται τελικός βαθμός με βάση: αα) τον βαθμό που έλαβε κατά τον εισαγωγικό διαγωνισμό, με συντελεστή βαρύτητας τρία δέκατα (3/10), αβ) τον βαθμό προόδου που έλαβε κατά το πρώτο στάδιο κατάρτισης, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή βαρύτητας τρία δέκατα (3/10),

αγ) τον βαθμό που έλαβε στις εξετάσεις αποφοίτησης, με συντελεστή βαρύτητας τέσσερα δέκατα (4/10).

Κάθε βαθμός πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας και το άθροισμα των βαθμών που προκύπτει διαιρείται με το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας.

β) Ο τελικός βαθμός κάθε εκπαιδευόμενου πολλαπλασιάζεται με το άθροισμα των προσαυξήσεων που αντιστοιχούν στις κατατάξεις όλων των εκπαιδευτών, όπως διαμορφώθηκαν κατά το στάδιο της πρακτικής άσκησης, διαιρείται με τον αριθμό των εκπαιδευτών και δεν μπορεί να υπερβαίνει τον βαθμό δεκαπέντε (15).»

Άρθρο 28
Συγκρότηση της επιτροπής ψυχιατρικής διερεύνησης των εκπαιδευόμενων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών λειτουργών Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 34 ν. 4871/2021
Στην παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4871/2021 (Α΄ 246), περί της αξιολόγησης των εκπαιδευόμενων ως προς την ακαταλληλότητά τους για την άσκηση των καθηκόντων του δικαστικού λειτουργού, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο, οι λέξεις «τόσο μεταξύ των μηνών Απριλίου και Ιουνίου του έτους της εγγραφής του στη Σχολή, δηλαδή κατά τη διάρκεια του πρώτου επιμέρους σταδίου του πρώτου σταδίου κατάρτισης, όσο και κατά τη διάρκεια του δεύτερου σταδίου κατάρτισης μεταξύ των μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου του επόμενου έτους της εγγραφής του στη Σχολή, δηλαδή σε χρονικό διάστημα κατά το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη η πρακτική άσκηση» αντικαθίστανται από τις λέξεις «κατά τη διάρκεια του πρώτου σταδίου κατάρτισης», β) το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται, γ) προστίθενται εδάφια τρίτο, τέταρτο και πέμπτο, και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Για τις διαπιστώσεις που αναφέρονται στην παρ. 1, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του ατομικού φακέλου του εκπαιδευόμενου, η προσωπική αντίληψη των προσώπων που μετέχουν στη συνεδρίαση, καθώς και τα πορίσματα ψυχιατρικής διερεύνησης της προσωπικότητάς του, η οποία πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του πρώτου σταδίου κατάρτισης. Η ψυχιατρική διερεύνηση, η οποία περιλαμβάνει γραπτή και προφορική ψυχομετρική δοκιμασία, διενεργείται από τριμελή επιτροπή που αποτελείται από: α) έναν (1) διευθυντή ή επιμελητή Α΄, β) έναν (1) επιμελητή Α΄ ή Β΄ και γ) έναν (1) επιμελητή Α΄ ή Β΄ ή έναν (1) κλινικό ψυχολόγο, ψυχιατρικής μονάδας κρατικού ή πανεπιστημιακού νοσοκομείου. Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή της Σχολής επιλέγονται τα μέλη της επιτροπής και καθορίζεται η συγκρότησή της. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο γραμματέας της επιτροπής και ο αναπληρωτής του. Καθήκοντα γραμματέα ανατίθενται σε υπάλληλο του οικείου κρατικού ή πανεπιστημιακού νοσοκομείου.»

Άρθρο 29
Διορισμός των εκπαιδευόμενων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών λειτουργών Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 36 ν. 4871/2021
H παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4871/2021 (Α΄ 246), περί του διορισμού των εκπαιδευόμενων που περατώνουν επιτυχώς όλα τα στάδια κατάρτισης, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι εκπαιδευόμενοι, οι οποίοι περατώνουν επιτυχώς όλα τα στάδια κατάρτισης, διορίζονται σε θέσεις δόκιμων δικαστικών λειτουργών στον κλάδο, στον οποίον αντιστοιχεί η κατεύθυνση φοίτησής τους στη Σχολή, ή το τμήμα κατάταξής τους μετά από το πέρας του πρώτου σταδίου κατάρτισης, προκειμένου για εκπαιδευόμενους της κατεύθυνσης Διοικητικής Δικαιοσύνης.»

Άρθρο 30
Βαθμός του ψυχιάτρου που χορηγεί το πιστοποιητικό ψυχικής υγείας Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 55H ν. 4871/2021
Στην περ. β) του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 55Η του ν. 4871/2021 (Α΄ 246), περί της γνωμάτευσης που πιστοποιεί την υγεία του υποψηφίου, οι λέξεις «ψυχιάτρου Διευθυντή» αντικαθίστανται από τη λέξη «ψυχιάτρου» και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Η υγεία του υποψηφίου πιστοποιείται με γνωματεύσεις, που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μαζί με την αίτηση: α) παθολόγου ή γενικού ιατρού κατά την παρ. 2 του άρθρου 7 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. [ν. 3528/2007 (Α΄ 26)] και β) ψυχιάτρου ψυχιατρικής κλινικής κρατικού ή πανεπιστημιακού νοσοκομείου ή του νόμιμου αναπληρωτή του. Σε περίπτωση διαπίστωσης έλλειψης φυσικών ή ψυχικών δεξιοτήτων του υποψηφίου, εξετάζεται κατά πόσο η έλλειψη αυτή εμποδίζει ή όχι την άσκηση των καθηκόντων του. Εφόσον πιστοποιηθούν από τον ιατρό η υγεία, η σωματική και ψυχική καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των ανωτέρω καθηκόντων, λαμβάνονται όλα τα μέτρα διευκόλυνσης της συμμετοχής του στον εισαγωγικό διαγωνισμό. Στα μέτρα διευκόλυνσης δύναται να περιλαμβάνεται και η παροχή παράτασης για την ολοκλήρωση της εξέτασης. Η παράταση αυτή δεν δύναται να υπερβαίνει το ένα δεύτερο (1/2) του προβλεπόμενου χρόνου για την ολοκλήρωση της εξέτασης.»

Άρθρο 31
Διδάσκοντες που αξιολογούν τους εκπαιδευόμενους που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων κατά το πρώτο στάδιο κατάρτισης Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 55ΙΘ ν. 4871/2021
H παρ. 1 του άρθρου 55ΙΘ του ν. 4871/2021 (Α΄ 246), περί των διδασκόντων που αξιολογούν τους εκπαιδευόμενους που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων κατά το πρώτο στάδιο κατάρτισης, αντικαθίσταται και το άρθρο 55ΙΘ διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Οι εκπαιδευόμενοι που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων κατά το πρώτο στάδιο κατάρτισης αξιολογούνται από τους διδάσκοντες των εξής μαθημάτων ανά κατηγορία εκπαίδευσης: α) στοιχεία του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων, β) πολιτική δίκη, γ) ποινική δίκη, δ) διοικητική δίκη και ε) χειρισμός των πληροφοριακών συστημάτων των δικαστηρίων και εισαγγελιών.»

Άρθρο 32
Δικαστικές υπηρεσίες στις οποίες πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση των εκπαιδευόμενων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 55KB ν. 4871/2021
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 55KB του ν. 4871/2021 (Α΄ 246), περί της πρακτικής άσκησης των εκπαιδευόμενων, αντικαθίσταται και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Το δεύτερο στάδιο κατάρτισης διαρκεί τρεις (3) μήνες από την 1η Απριλίου έως την 30ή Ιουνίου. Περιλαμβάνει την πρακτική άσκηση στις δικαστικές υπηρεσίες και πραγματοποιείται στα Πρωτοδικεία και τις Εισαγγελίες Πρωτοδικών Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιώς και στα Διοικητικά Πρωτοδικεία Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιώς, στα Εφετεία και τις Εισαγγελίες Εφετών Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιώς, και στα Διοικητικά Εφετεία Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιώς. Η κατανομή στις διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης γίνεται σύμφωνα με τη δήλωση προτίμησης του κάθε σπουδαστή και, εφόσον είναι αναγκαίο, λαμβάνεται υπόψη ο πίνακας επιτυχόντων του πρώτου σταδίου για κάθε κατηγορία εκπαίδευσης.»

Άρθρο 33
Συγκρότηση της επιτροπής ψυχιατρικής διερεύνησης των εκπαιδευόμενων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 55KΔ ν. 4871/2021
Στην παρ. 2 του άρθρου 55KΔ του ν. 4871/2021 (Α΄ 246), περί ψυχιατρικής διερεύνησης των εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο, οι λέξεις «τόσο κατά τη διάρκεια του πρώτου σταδίου κατάρτισης, όσο και κατά τη διάρκεια του δεύτερου σταδίου κατάρτισης, δηλαδή σε χρονικό διάστημα κατά το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη η πρακτική άσκηση» αντικαθίστανται από τις λέξεις «κατά τη διάρκεια του πρώτου ή δεύτερου σταδίου κατάρτισης», β) το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται, γ) προστίθενται εδάφια τέταρτο και πέμπτο και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Για τις διαπιστώσεις που αναφέρονται στην παρ. 1, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του ατομικού φακέλου του εκπαιδευόμενου, η προσωπική αντίληψη των προσώπων που μετέχουν στη συνεδρίαση, καθώς και τα πορίσματα ψυχιατρικής διερεύνησης της προσωπικότητάς του, η οποία πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του πρώτου ή δεύτερου σταδίου κατάρτισης. Η ψυχιατρική διερεύνηση, η οποία περιλαμβάνει γραπτή και προφορική ψυχομετρική δοκιμασία, διενεργείται από τριμελή επιτροπή που αποτελείται από: α) έναν (1) διευθυντή ή επιμελητή Α΄, β) έναν (1) επιμελητή Α΄ ή Β΄ και γ) έναν (1) επιμελητή Α΄ ή Β΄ ή έναν (1) κλινικό ψυχολόγο, ψυχιατρικής μονάδας κρατικού ή πανεπιστημιακού νοσοκομείου. Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή της Σχολής επιλέγονται τα μέλη της επιτροπής και καθορίζεται η συγκρότησή της. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο γραμματέας της επιτροπής και ο αναπληρωτής του. Καθήκοντα γραμματέα ανατίθενται σε υπάλληλο του οικείου κρατικού ή πανεπιστημιακού νοσοκομείου.»

Άρθρο 34
Επιστροφή αποδοχών από τους εκπαιδευόμενους που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων και από τους διοριζόμενους σε θέσεις δικαστικών υπαλλήλων Προσθήκη παρ. 2 στο άρθρο 55ΚΕ του ν. 4871/2021
Στo άρθρο 55KE του ν. 4871/2021 (Α΄ 246), περί της διάθεσης προς διορισμό των εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων, η μόνη παράγραφος αριθμείται ως παρ. 1, προστίθεται παρ. 2 και το άρθρο 55ΚΕ διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 55KE Διάθεση προς διορισμό εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων

1. Οι εκπαιδευόμενοι, οι οποίοι περατώνουν επιτυχώς όλα τα στάδια κατάρτισης, διατίθενται για διορισμό στις θέσεις που προκηρύσσονται ανά δικαστική υπηρεσία, κλάδο και κατηγορία εκπαίδευσης ανάλογα με τις προτιμήσεις τους. Εφόσον περισσότεροι εκπαιδευόμενοι επιλέξουν την ίδια θέση, προηγείται αυτός με την καλύτερη σειρά κατάταξης στον οικείο πίνακα αποφοίτησης. Ο διορισμός τους ανατρέχει στην επόμενη ημέρα της αποφοίτησής τους.

2. Εκπαιδευόμενος, ο οποίος δεν αποδέχεται τον διορισμό του, υποχρεώνεται να επιστρέψει τις αποδοχές, που είχε εισπράξει κατά τη διάρκεια της κατάρτισής του στη Σχολή. Ο διοριζόμενος έχει την υποχρέωση να υπηρετήσει ως δικαστικός υπάλληλος για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών. Αν ο διοριζόμενος παραιτηθεί νωρίτερα, επιστρέφει ποσοστό των αποδοχών που είχε εισπράξει κατά τη διάρκεια της κατάρτισής του στη Σχολή, ανάλογο προς τον υπολειπόμενο χρόνο υποχρεωτικής υπηρεσίας του ως δικαστικού υπαλλήλου.»

Άρθρο 35
Επανακαθορισμός της σύνθεσης της επιτροπής του εισαγωγικού διαγωνισμού για την επιλογή των εκπαιδευόμενων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων Τροποποίηση άρθρου 55Θ ν. 4871/2021
Στο άρθρο 55Θ του ν. 4871/2021 (Α΄ 246), περί της επιτροπής του εισαγωγικού διαγωνισμού για την επιλογή των εκπαιδευόμενων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) η παρ. 2 αντικαθίσταται, β) στην παρ. 3, βα) στο πρώτο εδάφιο, οι λέξεις «σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών [ν. 4938/2022 (Α΄ 109)]» αντικαθίστανται από τις λέξεις «, με τους αναπληρωτές τους, από τους Προέδρους του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου και από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κατά περίπτωση», ββ) το δεύτερο εδάφιο καταργείται, βγ) στο νέο δεύτερο εδάφιο, οι λέξεις «Οι Σύμβουλοι του Α.Σ.Ε.Π., με τους αναπληρωτές τους, προτείνονται» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Ο Σύμβουλος του Α.Σ.Ε.Π., με τον αναπληρωτή του, προτείνεται», και το άρθρο 55Θ διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 55Θ Επιτροπή εισαγωγικού διαγωνισμού για την επιλογή εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων

1. Ο εισαγωγικός διαγωνισμός διενεργείται από επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εντός του μηνός Μαΐου.

2. Η επιτροπή αποτελείται από: α) έναν (1) Πρόεδρο Εφετών διοικητικών δικαστηρίων,με τον νόμιμο αναπληρωτή του, β) έναν (1) Πρόεδρο Εφετών των πολιτικών και ποινικών Δικαστηρίων, με τον νόμιμο αναπληρωτή του, γ) έναν (1) Αντεπίτροπο Επικρατείας του Ελεγκτικού

Συνεδρίου, με τον νόμιμο αναπληρωτή του, δ) έναν (1) Εισαγγελέα Εφετών, με τον νόμιμο αναπληρωτή του, ε) έναν (1) σύμβουλο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), με νομική κατάρτιση, με τον αναπληρωτή του, και

στ) έναν (1) δικηγόρο με εικοσαετή, τουλάχιστον, πραγματική δικηγορική υπηρεσία, με τον αναπληρωτή του.

Στην επιτροπή προεδρεύει ο αρχαιότερος δικαστικός λειτουργός. Η επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον είναι παρόντα τέσσερα (4) μέλη. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του προεδρεύοντος.

3. Τα μέλη της ανωτέρω επιτροπής που έχουν την ιδιότητα του δικαστικού λειτουργού ορίζονται, με τους αναπληρωτές τους, από τους Προέδρους του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κατά περίπτωση. Ο Σύμβουλος του Α.Σ.Ε.Π., με τον αναπληρωτή του, προτείνεται από τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π.. Το μέλος που έχει την ιδιότητα του δικηγόρου ορίζεται με τον αναπληρωτή του, ύστερα από κλήρωση που διενεργείται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης από τον Γενικό Διευθυντή της Σχολής, μεταξύ είκοσι (20) δικηγόρων που προτείνονται από τον Πρόεδρο της Ολομέλειας των Προέδρων των δικηγορικών συλλόγων της χώρας.

4. Με την απόφαση της παρ. 1 ορίζονται ο γραμματέας της επιτροπής και ο αναπληρωτής του. Καθήκοντα γραμματέα ανατίθενται σε υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, εφόσον ο διαγωνισμός διενεργείται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης ή σε δικαστικό υπάλληλο, ο οποίος υπηρετεί σε μία από τις δικαστικές υπηρεσίες του τόπου του διαγωνισμού, εφόσον διενεργείται σε διαφορετική περιφερειακή ενότητα.

5. Όσοι διετέλεσαν μέλη επιτροπής εισαγωγικού διαγωνισμού, δεν δύνανται να ορισθούν εκ νέου πριν από την πάροδο δύο (2) ετών για την άσκηση των συγκεκριμένων καθηκόντων. Αντιθέτως, μπορούν να ορισθούν πριν από την πάροδο του ανωτέρω χρονικού διαστήματος μέλη της επιτροπής των εξετάσεων αποφοίτησης. Τα μέλη αμφοτέρων των επιτροπών δεν επιτρέπεται να έχουν την ιδιότητα του διδάσκοντος στη Σχολή ή να μετέχουν στα όργανα διοίκησης αυτής. Δεν μπορούν να οριστούν μέλη της επιτροπής εισαγωγικού διαγωνισμού οι σύζυγοι ή οι συμβίοι κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4356/2015 (Α΄ 181) ή οι συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού όσων συμμετέχουν στον διαγωνισμό.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 3251/2004 ΚΑΙ Ν. 4786/2021

Άρθρο 36
Κατάργηση δυνητικού λόγου μη εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 12 ν. 3251/2004 (άρθρο 4 της υπό στοιχεία 2002/584/ΔΕΥ Απόφασης-Πλαισίου)
Στην παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3251/2004 (Α΄ 127), περί της δυνατότητας μη εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, καταργείται η περ. ι) και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Η δικαστική αρχή που αποφασίζει για την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης μπορεί να αρνηθεί την εκτέλεση του εντάλματος στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) αν το πρόσωπο, εναντίον του οποίου έχει εκδοθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, διώκεται στην Ελλάδα για την ίδια αξιόποινη πράξη με εκείνη που αναφέρεται στο ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης,

β) αν οι ελληνικές αρχές αποφάσισαν είτε να μην ασκήσουν ποινική δίωξη για την αξιόποινη πράξη, για την οποία έχει εκδοθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, είτε να παύσουν τη δίωξη,

γ) αν ο εκζητούμενος έχει δικαστεί αμετακλήτως για την αξιόποινη πράξη, για την οποία έχει εκδοθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να κωλύεται η μεταγενέστερη άσκηση δίωξης,

δ) αν από τις πληροφορίες που διαθέτει η δικαστική αρχή που αποφασίζει για την εκτέλεση του εντάλματος προκύπτει ότι ο εκζητούμενος έχει δικαστεί αμετακλήτως για τις ίδιες πράξεις σε τρίτη χώρα, εφόσον, σε περίπτωση καταδίκης, η ποινή έχει εκτιθεί ή εκτίεται ή δεν μπορεί πλέον να εκτιθεί σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας που εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση,

ε) αν το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης έχει εκδοθεί προς τον σκοπό της εκτέλεσης ποινής ή μέτρου ασφαλείας, στερητικών της ελευθερίας, εφόσον ο εκζητούμενος κατοικεί ή διαμένει στην Ελλάδα ή είναι Έλληνας υπήκοος και η Ελλάδα αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει την ποινή ή το μέτρο ασφαλείας σύμφωνα με τους ποινικούς της νόμους,

στ) αν ο εκζητούμενος, με σκοπό την εκτέλεση ποινής στερητικής της ελευθερίας ή μέτρου ασφαλείας στερητικού της ελευθερίας, δεν εμφανίστηκε αυτοπροσώπως στη δίκη που οδήγησε στην έκδοση της απόφασης,

ζ) αν έχει επέλθει παραγραφή του εγκλήματος ή της ποινής σύμφωνα με τους ελληνικούς ποινικούς νόμους και η αξιόποινη πράξη υπάγεται στην αρμοδιότητα των ελληνικών δικαστικών αρχών σύμφωνα με τους ελληνικούς ποινικούς νόμους,

η) αν το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης έχει εκδοθεί για αξιόποινη πράξη, η οποία είτε θεωρείται κατά τους ελληνικούς ποινικούς νόμους ότι τελέστηκε εξ ολοκλήρου ή εν μέρει στο έδαφος της Ελλάδας ή σε εξομοιούμενο με αυτόν τόπο είτε για αξιόποινη πράξη η οποία τελέστηκε εκτός του εδάφους του κράτους μέλους έκδοσης του εντάλματος και σύμφωνα με τους ελληνικούς ποινικούς νόμους, απαγορεύεται η δίωξη για το έγκλημα που διαπράττεται εκτός του εδάφους της Ελλάδας,

θ) αν το πρόσωπο εναντίον του οποίου έχει εκδοθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης προς τον σκοπό της δίωξης, είναι υπήκοος ή κάτοικος Ελλάδας και διώκεται στην Ελλάδα για την ίδια πράξη.

ι) [Καταργείται].»

Άρθρο 37
Εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης κατά Έλληνα υπηκόου Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 13 ν. 3251/2004 (παρ. 3 άρθρου 5 της υπό στοιχεία 2002/584/ ΔΕΥ Απόφασης-Πλαισίου)
Στην παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 3251/2004 (Α΄ 127), περί των εγγυήσεων για την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, οι λέξεις «κατοικεί ή διαμένει» αντικαθίστανται από τις λέξεις «είναι Έλληνας υπήκοος ή κατοικεί» και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Αν το πρόσωπο, εναντίον του οποίου έχει εκδοθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης προς τον σκοπό της δίωξης, και πάντως μετά από απόδοση σε αυτό το πρόσωπο συγκεκριμένης αξιόποινης πράξης, είναι Έλληνας υπήκοος ή κατοικεί στην Ελλάδα, η εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης από την αρμόδια δικαστική αρχή μπορεί να εξαρτηθεί από την προϋπόθεση ότι ο εκζητούμενος, μετά από ακρόασή του, θα διαμεταχθεί στο Ελληνικό Κράτος, ώστε να εκτίσει σε αυτό τη στερητική της ελευθερίας ποινή ή το στερητικό της ελευθερίας μέτρο ασφαλείας που θα απαγγελθεί εναντίον του στο κράτος έκδοσης του εντάλματος.»

Άρθρο 38
Άρνηση διαμεταγωγής υπηκόου άλλου κράτους μέλους Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 30 ν. 3251/2004(άρθρο 25 της υπό στοιχεία 2002/584/ΔΕΥ Απόφασης-Πλαισίου)
Η παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 3251/2004 (Α΄ 127), περί των όρων διαμεταγωγής μέσω του ελληνικού εδάφους, αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Αν το πρόσωπο, εναντίον του οποίου εκδόθηκε το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης προς τον σκοπό της εκτέλεσης ποινής ή μέτρου στερητικών της ελευθερίας, είναι ημεδαπός ή υπήκοος άλλου κράτους μέλους που κατοικεί στην Ελλάδα, η αρμόδια αρχή μπορεί να αρνείται τη διαμεταγωγή του.»

Άρθρο 39
Ποινική Δίωξη των πλημμελημάτων αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που διώκονται αυτοτελώς Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 16Β ν. 4786/2021 (άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939)
Στην παρ. 2 του άρθρου 16Β του ν. 4786/2021 (Α΄ 43), περί της άσκησης ποινικής δίωξης από τον Ευρωπαίο Εντεταλμένο Εισαγγελέα, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) το τέταρτο εδάφιο αντικαθίσταται, β) το πέμπτο εδάφιο καταργείται και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Η ποινική δίωξη ασκείται από τον Ευρωπαίο Εντεταλμένο Εισαγγελέα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13 του Κανονισμού ΕΕ 2017/1939, με παραγγελία προς τον ανακριτή για λήψη απολογίας του κατηγορουμένου και υποβολή κατηγορητηρίου που περιέχει όλα τα περιστατικά που συνιστούν αντικειμενικά και υποκειμενικά στοιχεία της αποδιδόμενης στον κατηγορούμενο αξιόποινης πράξης, καθώς και τον νομικό χαρακτηρισμό της. Η ποινική δίωξη ασκείται με μόνη την υποβολή του κατηγορητηρίου προς τον ανακριτή, όταν ζητείται η έκδοση εντάλματος σύλληψης χωρίς προηγούμενη κλήση για απολογία. Σε περίπτωση σύλληψης πριν από την αμετάκλητη παραπομπή σε δίκη, η δικογραφία επιστρέφεται στον ανακριτή για λήψη της απολογίας. Στα πλημμελήματα που διώκονται αυτοτελώς η ποινική δίωξη ασκείται από τον Ευρωπαίο Εντεταλμένο Εισαγγελέα σύμφωνα με τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ν. 4620/2019, Α΄ 96).»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 4963/2022

Άρθρο 40
Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δικαστικής Αστυνομίας Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 3 ν. 4963/2022
Στο πρώτο και στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4963/2022 (Α΄ 149), περί της Υπηρεσίας Δικαστικής Αστυνομίας, προστίθενται οι λέξεις «ή εισαγγελικός» και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Της Διεύθυνσης Δικαστικής Αστυνομίας προΐσταται συνταξιούχος ανώτατος ή ανώτερος δικαστικός ή εισαγγελικός λειτουργός, ο οποίος έχει αφυπηρετήσει τουλάχιστον δύο (2) χρόνια πριν από την έκδοση της δημόσιας πρόσκλησης του τρίτου εδαφίου. Ο συνταξιούχος ανώτατος ή ανώτερος δικαστικός ή εισαγγελικός λειτουργός προΐσταται του συνόλου της υπηρεσίας της παρ. 1. Για την επιλογή του Διευθυντή της Δικαστικής Αστυνομίας δημοσιεύεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, δημόσια πρόσκληση υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος (υποψηφιότητας) από τους ενδιαφερόμενους. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της πρόσκλησης, μαζί με τα δικαιολογητικά που ορίζονται σε αυτήν. Κατάλογος των υποψηφίων υποβάλλεται στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με μέριμνα του Υπουργού Δικαιοσύνης. Ο Διευθυντής της Δικαστικής Αστυνομίας διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, που παρέχεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Κανονισμό της Βουλής, για θητεία τριών (3) ετών που μπορεί να ανανεωθεί άπαξ.»

Άρθρο 41
Κατανομή των οργανικών θέσεων του προσωπικού της περιφερειακής υπηρεσίας πολιτικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων Τροποποίηση περ. γ) παρ. 3 άρθρου 16Α ν. 4963/2022
Στην περ. γ) της παρ. 3 του άρθρου 16 Α του ν. 4963/2022 (Α΄ 149), περί της σύστασης περιφερειακών υπηρεσιών Δικαστικής Αστυνομίας και περί της κατανομής των οργανικών θέσεων, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο, η λέξη «αντιστοιχούν» αντικαθίσταται από τη λέξη «κατανέμονται», β) αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο και η περ. γ) διαμορφώνεται ως εξής:

«γ) Στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων συστήνεται περιφερειακή υπηρεσία πολιτικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας, επιπέδου τμήματος, στην οποία κατανέμονται είκοσι (20) οργανικές θέσεις ως εξής: πέντε (5) Κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού (Νομικών), πέντε (5) Κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού, πέντε (5) Κλάδου ΠΕ Μηχανικών και πέντε (5) Κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος. Οι οργανικές θέσεις του πρώτου εδαφίου εξυπηρετούν τις ανάγκες του συνόλου των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων της χώρας.»

Άρθρο 42
Χρονική διάρκεια εισαγωγικής εκπαίδευσης του αστυνομικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 33 ν. 4963/2022
Στην παρ. 1 του άρθρο 33 του ν. 4963/2022 (A΄ 149), περί της εισαγωγικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού της Υπηρεσίας Δικαστικής Αστυνομίας, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο μόνο εδάφιο, αα) προστίθενται οι λέξεις «του αστυνομικού τομέα», αβ) διαγράφονται οι λέξεις «για κάθε τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας» και αγ) η λέξη «τετράμηνης» αντικαθίσταται από τη λέξη «τρίμηνης», β) προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Το προσωπικό του αστυνομικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας, αμέσως μετά από την ανάληψη υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 29, παρακολουθεί ειδική εισαγωγική εκπαίδευση τουλάχιστον τρίμηνης διάρκειας. Το προσωπικό του πολιτικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας παρακολουθεί υποχρεωτικά επιμορφωτικά σεμινάρια εντός του πρώτου εξαμήνου από την ανάληψη υπηρεσίας.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ Ν. 5090/2024 ΚΑΙ ΤΟΝ Ν. 4620/2019

Άρθρο 43
Κατάργηση του άρθρου 469 του Ποινικού Κώδικα Τροποποίηση άρθρου 136 ν. 5090/2024
Στην περ. α) του άρθρου 136 του ν. 5090/2024 (Α΄ 30), περί καταργούμενων διατάξεων, οι λέξεις «και 463» αντικαθίστανται από τις λέξεις «, 463 και 469» και το άρθρο 136 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 136 Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται: α) τα άρθρα 100, περί αναστολής εκτέλεσης μέρους της ποινής, 105A, περί παροχής κοινωφελούς εργασίας, 128, περί αντικατάστασης του περιορισμού σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων, 362, περί του αδικήματος της απλής δυσφήμησης, 367, 463 και 469 του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α΄ 95),

β) τα άρθρα 50, περί αποχής μετά από εντελή ικανοποίηση, και 405, περί αρμοδιότητας των τακτικών δικαστών του μικτού ορκωτού δικαστηρίου του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ν. 4620/2019, Α΄ 96), και

γ) το άρθρο 98 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134), περί της αναστολής της παροχής κοινωφελούς εργασίας.»

Άρθρο 44
Υπαγωγή των κακουργημάτων που προσβάλλουν τα έννομα αγαθά του ατομικού απορρήτου και της επικοινωνίας στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Τριμελούς Εφετείου Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 111 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
Στην παρ. 3 του άρθρου 111 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ν. 4620/2019, Α΄ 96), περί του τριμελούς εφετείου, προστίθενται οι λέξεις «καθώς και προσβολών ατομικού απορρήτου και επικοινωνίας,» και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Τα κακουργήματα της πειρατείας, τα κοινώς επικίνδυνα κακουργήματα και τα κακουργήματα κατά συγκοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και άλλων κοινωφελών εγκαταστάσεων, καθώς και προσβολών ατομικού απορρήτου και επικοινωνίας, που προβλέπονται στον Ποινικό Κώδικα ή σε ειδικούς ποινικούς νόμους.»

Άρθρο 45
Παραπομπή στις διατάξεις περί αρμοδιότητας μονομελούς εφετείου επί πλημμελημάτων προσώπων ιδιάζουσας δωσιδικίας Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 324 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
Στην παρ. 2 του άρθρου 324 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ν. 4620/2019, Α΄ 96), περί ανάκλησης της εισαγωγής που έγινε με απευθείας κλήση, οι λέξεις «111 παρ. 6» αντικαθίστανται από τις λέξεις «της περ. δ) του άρθρου 110» και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Στις ενέργειες που προβλέπονται στην παρ. 1 προβαίνει και ο εισαγγελέας εφετών στις περιπτώσεις του άρθρου 309 παρ. 2 και της περ. δ) του άρθρου 110.»

Άρθρο 46
Παραπομπή στις διατάξεις περί μετατροπής της ποινής φυλάκισης σε χρήμα Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 551 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
Στο τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 551 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ν. 4620/2019, Α΄ 96), περί της εκτέλεσης περισσότερων αποφάσεων για διαφορετικά εγκλήματα, οι λέξεις «των παρ. 4 και 5 του άρθρου 80 ΠΚ» αντικαθίστανται από τις λέξεις «των παρ. 2 και 3 του άρθρου 80Α του Ποινικού Κώδικα» και το άρθρο 551 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Αν στις καταδίκες που απαγγέλθηκαν η κατά την επόμενη παράγραφο ποινή βάσης επιβλήθηκε από το Τριμελές ή Μονομελές Πλημμελειοδικείο, αρμόδιο για να καθορίσει τη συνολική ποινή που πρέπει να εκτιθεί είναι το Μονομελές Πλημμελειοδικείο. Αν οι καταδίκες απαγγέλθηκαν από το Μονομελές ή Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων ή και από το Μονομελές ή Τριμελές Πλημμελειοδικείο, αρμόδιο είναι το Μονομελές Δικαστήριο Ανηλίκων. Σε κάθε άλλη περίπτωση αρμόδιο είναι το Μονομελές Εφετείο. Το ανωτέρω κατά περίπτωση αρμόδιο Δικαστήριο για τον καθορισμό της συνολικής ποινής έχει και τη δικαιοδοσία των παρ.2 και 3 του άρθρου 80Α του Ποινικού Κώδικα.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Άρθρο 47
Κατάργηση της υποχρέωσης ενημέρωσης για τη δυνατότητα διαμεσολαβητικής διευθέτησης σε δίκες στις οποίες διάδικος είναι το Δημόσιο, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 3 του ν. 4640/2019

1. Στο άρθρο 3 του ν. 4640/2019 (Α΄ 190), περί των διαφορών που υπάγονται στη διαδικασία της διαμεσολάβησης και περί της υποχρέωσης ενημέρωσης του εντολέα από τον πληρεξούσιο δικηγόρο, προστίθεται παρ. 3 και το άρθρο 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 3 Υπαγόμενες διαφορές Υποχρέωση ενημέρωσης από τον πληρεξούσιο δικηγόρο

1. Στη διαδικασία της διαμεσολάβησης μπορούν να υπαχθούν αστικές και εμπορικές διαφορές, εθνικού ή διασυνοριακού χαρακτήρα, υφιστάμενες ή μέλλουσες, εφόσον τα μέρη έχουν την εξουσία να διαθέτουν το αντικείμενο της διαφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου.

2. Πριν από την προσφυγή στο Δικαστήριο, ο πληρεξούσιος δικηγόρος οφείλει να ενημερώσει τον εντολέα του εγγράφως για τη δυνατότητα διαμεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς ή μέρους αυτής σύμφωνα με την παρ. 1, καθώς και για την υποχρέωση προσφυγής στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία και τη διαδικασία αυτής των άρθρων 6 και 7 του παρόντος. Το ενημερωτικό έγγραφο συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον εντολέα και τον πληρεξούσιο δικηγόρο του και κατατίθεται με το εισαγωγικό δικόγραφο της αγωγής που τυχόν ασκηθεί ή με τις προτάσεις το αργότερο μέχρι τη συζήτησή της, επί ποινή απαραδέκτου της συζήτησης της αγωγής. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και για τις αγωγές που έχουν κατατεθεί από 30.11.2019 έως σήμερα.

3. Η παρ. 2 δεν εφαρμόζεται στις διαφορές με διάδικο μέρος το Δημόσιο, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.»

2. Η παρ. 1 εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, δίκες.

Άρθρο 48
Σύνταξη διαπιστωτικών εκθέσεων από δικαστικό επιμελητή έπειτα από παραγγελία Τροποποίηση περ. γ) παρ. 2 άρθρου 1 ν. 2318/1995
Στην περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 1 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών (ν. 2318/1995, Α΄ 126), περί του έργου των δικαστικών επιμελητών, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) οι λέξεις «για πραγματικά περιστατικά» αντικαθίστανται από τις λέξεις «προς απόδειξη πραγματικών περιστατικών», β) προστίθενται οι λέξεις «ή έπειτα από παραγγελία οιουδήποτε ή παραγγελία πληρεξούσιου δικηγόρου που εκπροσωπεί φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα,» και η περ. γ) διαμορφώνεται ως εξής:

«γ) η σύνταξη διαπιστωτικών εκθέσεων προς απόδειξη πραγματικών περιστατικών, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, με βάση νόμο ή δικαστική απόφαση ή έπειτα από παραγγελία οιουδήποτε ή παραγγελία πληρεξούσιου δικηγόρου που εκπροσωπεί φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, και».

Άρθρο 49
Αδυναμία εξάλειψης του αξιοποίνου και μη επιβολής ποινής σε περιπτώσεις αδικημάτων που στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τροποποίηση άρθρου 24 ν. 4689/2020 (άρθρο 7 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371)
H παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4689/2020 (Α΄ 103), περί των επικουρικών διατάξεων για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Στα αδικήματα που τελούνται σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε αυτά τυποποιούνται στον παρόντα νόμο, είτε στις γενικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα, δεν εφαρμόζονται οι παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 381 και οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 405 του Ποινικού Κώδικα.»

Άρθρο 50
Αύξηση οργανικών θέσεων των εισαγγελικών λειτουργών
Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης αυξάνονται και διαμορφώνονται ως ακολούθως:

α) των αντεισαγγελέων πρωτοδικών αυξάνονται κατά δέκα οκτώ (18), οριζομένων αυτών και των οργανικών θέσεων των παρέδρων εισαγγελίας σε διακόσιες εβδομήντα εννέα (279),

β) των εισαγγελέων πρωτοδικών αυξάνονται κατά τέσσερις (4), οριζομένων αυτών σε εκατόν πενήντα δύο (152),

γ) των αντεισαγγελέων εφετών αυξάνονται κατά δεκαπέντε (15), οριζομένων αυτών σε εκατόν σαράντα τρεις (143),

δ) των εισαγγελέων εφετών αυξάνονται κατά επτά (7), οριζομένων αυτών σε ογδόντα δύο (82).

Άρθρο 51
Παράταση της θητείας των Συμβουλίων Διοίκησης Πολιτικών Δικαστηρίων και Διευθυνόντων τις Εισαγγελίες

1. Οι θητείες των τριμελών συμβουλίων διοίκησης των πολιτικών δικαστηρίων της περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 17 και των διευθυνόντων τις εισαγγελίες Πρωτοδικών Αθηνών και Θεσσαλονίκης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 18 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 4938/2022, Α΄ 109) παρατείνονται έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2025.

2. Με πράξη των προέδρων των τριμελών συμβουλίων διεύθυνσης των πολιτικών Πρωτοδικείων Αθηνών,Πειραιά και Θεσσαλονίκης μπορεί να ανατίθεται η αρμοδιότητα κατάρτισης των μηνιαίων υπηρεσιών των υπηρετούντων, κατά την έναρξη του παρόντoς, ειρηνοδικών στα καταργούμενα ειρηνοδικεία της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης σε δικαστικό λειτουργό που προέρχεται από τους τελευταίους. Με όμοια πράξη μπορεί να ανατίθεται η χρέωση των προανακριτικών δικογραφιών και η κατάρτιση των υπηρεσιών των διατηρούμενων ειδικών προανακριτικών τμημάτων σε προανακριτή που κατά την έναρξη του παρόντος υπηρετεί σε αυτά.

Άρθρο 52
Προϋποθέσεις προσφυγής στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά αποφάσεων του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 81 Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 81 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 4938/2022, Α΄ 109), περί των αποφάσεων του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Διοικητικής Δικαιοσύνης, προστίθενται οι λέξεις «, ως προς τις λοιπές, πλην της προαγωγής, περιπτώσεις,» και η παρ. 8 διαμορφώνεται ως εξής:

«8. Προσφυγή στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της απόφασης του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου που αφορά προαγωγή, τοποθέτηση, μετάθεση και απόσπαση έχει δικαίωμα να ασκήσει ο δικαστικός λειτουργός τον οποίο αφορά η απόφαση αυτή, εφόσον όμως έλαβε, ως προς τις λοιπές, πλην της προαγωγής, περιπτώσεις, τρεις (3) τουλάχιστον ψήφους στο δεκαπενταμελές Συμβούλιο και δύο (2) στο ενδεκαμελές. Η προσφυγή κατατίθεται στον Πρόεδρο του Συμβουλίου ή στον δικαστή που διευθύνει το δικαστήριο, στο οποίο υπηρετεί ο δικαστικός λειτουργός, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών από τότε που του γνωστοποιήθηκε εγγράφως η απόφαση από τον πρόεδρο. Η προσφυγή διαβιβάζεται αμέσως στην ολομέλεια δια του Υπουργείου Δικαιοσύνης.»

Άρθρο 53
Προϋποθέσεις προσφυγής στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά αποφάσεων του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Τροποποίηση άρθρου 86 Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 86 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 4938/2022, Α΄ 109), περί των αποφάσεων του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) προστίθενται οι λέξεις «της παρ. 1 του άρθρου 85», β) προστίθενται οι λέξεις «, ως προς τις λοιπές, πλην της προαγωγής και του διορισμού των περ. α) και β) της παρ. 4 του άρθρου 84, περιπτώσεις» και το άρθρο 86 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 86 Αποφάσεις Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Διαφωνία Προσφυγή

Προσφυγή στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά της απόφασης του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, που αφορά στις υπηρεσιακές μεταβολές της παρ. 1 του άρθρου 85, έχει δικαίωμα να ασκήσει και αυτός τον οποίο αφορά η κρίση, εφόσον όμως έλαβε, ως προς τις λοιπές, πλην της προαγωγής και του διορισμού των περ. α) και β) της παρ. 4 του άρθρου 84 περιπτώσεις, δύο (2) τουλάχιστον ψήφους. Στην Ολομέλεια ως δευτεροβάθμιο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο μετέχει ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Για την ύπαρξη απαρτίας εφαρμόζεται το άρθρο 18 του ν. 4820/2021 (Α΄ 130). Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 81, όπου δε στην παρ. 4 αυτού γίνεται παραπομπή, στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 34 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8) νοείται παραπομπή στην παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4820/2021.»

Άρθρο 54
Διαδικασία αντικατάστασης δικηγόρου κατά την έκδοση κληρονομητηρίου Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 819 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
Στο τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 819 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Α΄ 182), περί της έκδοσης κληρονομητηρίου, οι λέξεις «ορίζεται ο επόμενος κατά σειρά στον κατάλογο δικηγόρος, ο οποίος ορίζεται με πράξη του προϊσταμένου του ειρηνοδικείου, την έκδοση της οποίας αιτείται όποιος έχει έννομο συμφέρον» αντικαθίστανται από τις λέξεις «αντικαθίσταται και καταλαμβάνει τη θέση του ο επόμενος κατά σειρά στον κατάλογο δικηγόρος» και η παρ. 2 του άρθρου 819 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Ο δικηγόρος ορίζεται από κατάλογο, που καταρτίζει και διαβιβάζει, πριν από την έναρξη κάθε δικαστικού έτους, στη γραμματεία του δικαστηρίου ο δικηγορικός σύλλογος, και ορίζεται, τηρουμένης της σειράς του καταλόγου, από τον γραμματέα του δικαστηρίου στην πράξη κατάθεσης της σχετικής αίτησης. Ο δικηγόρος ενημερώνεται από τη γραμματεία του δικαστηρίου με μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, παραλαμβάνει, έγχαρτα ή ηλεκτρονικά, την αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα μετά από την πάροδο του χρονικού διαστήματος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 και με την επιφύλαξη του τέταρτου εδαφίου της παρούσας, επί των οποίων δύναται να ζητεί διευκρινίσεις και συμπληρώσεις. Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 1956 περί της έννοιας του κληρονομητηρίου, 1957 περί του περιεχομένου της αίτησης κληρονομητηρίου, 1958, 1959, 1960 περί περισσότερων κληρονόμων και 1961 περί περιεχομένου του κληρονομοτηρίου του Αστικού Κώδικα ο δικηγόρος εκδίδει σχετική απορριπτική πράξη. Αν ο δικηγόρος που ορίστηκε αρνείται ή κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο να αναλάβει την έκδοση της πράξης ή αν αποβιώσει ή αν δεν εκδώσει την πράξη εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της ημέρας που παραλαμβάνει την αίτηση και τα έγγραφα, αντικαθίσταται και καταλαμβάνει τη θέση του ο επόμενος κατά σειρά στον κατάλογο δικηγόρος. O δικηγόρος οφείλει να ενεργεί κατά την άσκηση των καθηκόντων του, σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α΄ 208). Αν καθ’ υποτροπήν δεν εκδίδει την πράξη εμπροθέσμως, υποβάλλεται από τη γραμματεία του αρμοδίου δικαστηρίου στο πειθαρχικό όργανο του οικείου δικηγορικού συλλόγου ενημέρωση για τη μη άσκηση των καθηκόντων του και εφαρμόζονται τα άρθρα 146 έως 159 του Κώδικα Δικηγόρων. Στην περίπτωση του πέμπτου εδαφίου, ο δικηγόρος δύναται να αποκλείεται έως και ένα (1) έτος από την εγγραφή στον κατάλογο του δευτέρου εδαφίου.»

Άρθρο 55
Διαδικασία αντικατάστασης δικηγόρου κατά τη συναινετική εγγραφή ή εξάλειψη προσημείωσης υποθήκης Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 208 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
Στο ένατο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 208 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Α΄ 182), περί της εγγραφής και εξάλειψης συναινετικής προσημείωσης υποθήκης, οι λέξεις «ορίζεται ο επόμενος κατά σειρά στον κατάλογο δικηγόρος, ο οποίος ορίζεται με πράξη του προϊσταμένου του ειρηνοδικείου, την οποία αιτείται όποιος έχει έννομο συμφέρον» αντικαθίστανται από τις λέξεις «αντικαθίσταται και καταλαμβάνει τη θέση του ο επόμενος κατά σειρά στον κατάλογο δικηγόρος» και η παρ. 1 του άρθρου 208 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Τίτλο για την εγγραφή συναινετικής προσημείωσης υποθήκης και τίτλο για την εξάλειψη συναινετικής προσημείωσης υποθήκης αποτελεί πράξη η οποία εκδίδεται από δικηγόρο, μέλος του δικηγορικού συλλόγου της περιφέρειας του πρωτοδικείου στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει το ειρηνοδικείο στο οποίο κατατίθεται η αίτηση. Η αίτηση μπορεί να κατατεθεί και τα δικαιολογητικά έγγραφα να υποβληθούν ηλεκτρονικά. Η αίτηση της εγγραφής ή της εξάλειψης συναινετικής προσημείωσης υποθήκης: α) υπογράφεται από πληρεξούσιο δικηγόρο, και β) συνοδεύεται βα) από το σχετικό γραμμάτιο προείσπραξης των πληρεξουσίων δικηγόρων του αιτούντος και του καθ’ ου η αίτηση, ββ) την έγγραφη συναίνεση του καθ’ ου η αίτηση, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του τελευταίου, βγ) από ειδικό γραμμάτιο προκαταβολής αμοιβής του δικηγόρου του πρώτου εδαφίου του παρόντος που εκδίδει ο δικηγορικός σύλλογος του οποίου μέλος είναι ο ανωτέρω δικηγόρος. Όταν το Δημόσιο, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης ή λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου υποβάλλουν την αίτηση του πρώτου εδαφίου καταβάλλουν το ήμισυ της προβλεπόμενης αποζημίωσης για τον δικηγόρο του πρώτου εδαφίου που εκδίδει την πράξη. Για την έγγραφη συναίνεση απαιτείται είτε συμβολαιογραφικό είτε ψηφιακά υπογεγραμμένο έγγραφο. Στην έγγραφη συναίνεση αποτυπώνεται η συμφωνία του καθ’ ου η αίτηση για την εγγραφή της προσημείωσης υποθήκης σε βάρος της ακίνητης περιουσίας του, με ειδική μνεία της αιτίας και του ύψους της οφειλής, καθώς και του ποσού της προσημείωσης υποθήκης και περιγραφή του ακινήτου ή των ακινήτων που θα προσημειωθούν. Ο δικηγόρος ορίζεται από κατάλογο, που καταρτίζει και διαβιβάζει πριν από την έναρξη κάθε δικαστικού έτους στη γραμματεία του δικαστηρίου ο δικηγορικός σύλλογος, και ορίζεται, τηρουμένης της σειράς του καταλόγου, από τον γραμματέα του δικαστηρίου στην πράξη κατάθεσης της σχετικής αίτησης. Ο δικηγόρος ενημερώνεται από τη γραμματεία του δικαστηρίου με μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, παραλαμβάνει, έγχαρτα ή ηλεκτρονικά, την αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα, επί των οποίων δύναται να ζητεί διευκρινίσεις και συμπληρώσεις και εκδίδει την πράξη αμελλητί. Αν ο δικηγόρος που ορίστηκε αρνείται ή κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο να αναλάβει την έκδοση της πράξης ή αν αποβιώσει ή αν δεν εκδώσει την πράξη εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ημέρας που παραλαμβάνει την αίτηση και τα έγγραφα, αντικαθίσταται και καταλαμβάνει τη θέση του ο επόμενος κατά σειρά στον κατάλογο δικηγόρος. O δικηγόρος οφείλει να ενεργεί κατά την άσκηση των καθηκόντων του σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α΄ 208). Αν καθ’ υποτροπήν δεν εκδίδει εμπροθέσμως την πράξη, υποβάλλεται από τη γραμματεία του αρμοδίου δικαστηρίου στο πειθαρχικό όργανο του οικείου δικηγορικού συλλόγου ενημέρωση για τη μη άσκηση των καθηκόντων του και εφαρμόζονται τα άρθρα 146 έως 159 του Κώδικα Δικηγόρων. Στην περίπτωση του δέκατου εδαφίου, ο δικηγόρος δύναται να αποκλείεται έως και ένα (1) έτος από την εγγραφή στον κατάλογο του έκτου εδαφίου.

Ο δικηγόρος εκδίδει την πράξη, την υπογράφει και την προσκομίζει στη γραμματεία του ειρηνοδικείου, όπου η πράξη λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου και στη συνέχεια αρχειοθετείται με τα αναγκαία έγγραφα στο αρχείο του δικαστηρίου, από όπου οι έχοντες έννομο συμφέρον λαμβάνουν αντίγραφα.»

Άρθρο 56
Αντικατάσταση δικηγόρου κατά τον προέλεγχο για την εγγραφή και τροποποίηση καταστατικού σωματείου Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 787 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
Στο δέκατο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 787 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Α΄ 182), περί της διενέργειας προελέγχου για την εγγραφή και τροποποίηση καταστατικού σωματείου, οι λέξεις «ορίζεται αυτεπαγγέλτως ο επόμενος κατά σειρά στον κατάλογο δικηγόρος, με πράξη του προϊσταμένου του ειρηνοδικείου της περιφέρειας που έχει έδρα το σωματείο, την έκδοση της οποίας αιτείται όποιος έχει έννομο συμφέρον» αντικαθίστανται από τις λέξεις «αντικαθίσταται και καταλαμβάνει τη θέση του ο επόμενος κατά σειρά στον κατάλογο δικηγόρος» και η παρ. 1 του άρθρου 208 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Όταν ζητείται κατά τον νόμο να διαταχθεί η εγγραφή σωματείου στο βιβλίο που τηρείται για αυτόν τον σκοπό, ή η τροποποίηση του καταστατικού ή η εξουσιοδότηση για τη σύγκληση της συνέλευσης σωματείου και τη ρύθμιση της προεδρίας της ή η διάλυση σωματείου, αρμόδιος είναι ο Ειρηνοδίκης της περιφέρειας που έχει έδρα το σωματείο. Ο Ειρηνοδίκης στις υποθέσεις του πρώτου εδαφίου επικουρείται από δικηγόρο ο οποίος διενεργεί προέλεγχο της αίτησης ως προς τα απαιτούμενα κατά νόμον τυπικά στοιχεία της και τα συνοδευτικά έγγραφά της. Ο δικηγόρος του δεύτερου εδαφίου, εντός πέντε (5) ημερών από την παραλαβή της αίτησης του πρώτου εδαφίου, μπορεί να ζητήσει από εκείνον που υποβάλλει την αίτηση να προσκομίσει συμπληρωματικά έγγραφα ή στοιχεία. Στην περίπτωση του τρίτου εδαφίου, αν ζητηθούν συμπληρωματικά έγγραφα ή στοιχεία, προσκομίζονται από εκείνον που υποβάλλει την αίτηση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών. Μετά από την ολοκλήρωση του προελέγχου παραδίδει στη γραμματεία τον φάκελο με όλα τα έγγραφα και ο φάκελος διαβιβάζεται στον αρμόδιο Ειρηνοδίκη για να εκδώσει κατά την κρίση του τη σχετική διαταγή. Ο δικηγόρος ορίζεται με την πράξη κατάθεσης του γραμματέα του δικαστηρίου στο οποίο κατατίθεται η αίτηση, από κατάλογο που τηρείται στη γραμματεία του δικαστηρίου και αποστέλλεται στη γραμματεία από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο προ της έναρξης κάθε δικαστικού έτους, τηρουμένης της σειράς που αναγράφεται στον κατάλογο. Η αίτηση με την οποία ζητείται κατά τον νόμο να διαταχθεί η εγγραφή σωματείου στο οικείο βιβλίο συνοδεύεται από ειδικό γραμμάτιο προκαταβολής αμοιβής του δικηγόρου του δεύτερου εδαφίου που εκδίδει ο δικηγορικός σύλλογος, του οποίου μέλος είναι ο ανωτέρω δικηγόρος. Η γραμματεία ενημερώνει με ηλεκτρονικό μήνυμα τον δικηγόρο που ορίζεται, ο οποίος παραλαμβάνει την αίτηση και τα έγγραφα και μπορεί να ζητεί διευκρινίσεις και συμπληρώσεις. Η παράδοση των εγγράφων στον δικηγόρο που ορίστηκε μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά. Αν ο δικηγόρος που ορίστηκε αρνείται ή κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο να αναλάβει τη διενέργεια του προελέγχου ή αν αποβιώσει ή αν δεν παραδώσει στη γραμματεία τον φάκελο εντός δεκαπέντε (15) ημερών, από την επομένη της ημέρας που παραλαμβάνει την αίτηση και τα έγγραφα, αντικαθίσταται και καταλαμβάνει τη θέση του ο επόμενος κατά σειρά στον κατάλογο δικηγόρος. O δικηγόρος οφείλει να ενεργεί κατά την άσκηση των καθηκόντων του, σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α΄ 208). Αν καθ’ υποτροπήν δεν ολοκληρώνει τον προέλεγχο και δεν παραδίδει εμπροθέσμως τον φάκελο, υποβάλλεται από τη γραμματεία του αρμοδίου δικαστηρίου στο πειθαρχικό όργανο του οικείου δικηγορικού συλλόγου ενημέρωση για τη μη άσκηση των καθηκόντων του και εφαρμόζονται τα άρθρα 146 έως 159 του Κώδικα Δικηγόρων. Στην περίπτωση του ενδέκατου εδαφίου, ο δικηγόρος δύναται να αποκλείεται έως και ένα (1) έτος από την εγγραφή στον κατάλογο του πέμπτου εδαφίου.»

Άρθρο 57
Έναρξη ισχύος των διατάξεων για τον προέλεγχο σωματείων από δικηγόρο Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 32 ν. 5095/2024
Στην παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 5095/2024 (Α΄ 40), περί της έναρξης ισχύος του νόμου αυτού, οι λέξεις «του άρθρου» αντικαθίστανται από τις λέξεις «των άρθρων 19 και» και το άρθρο 32 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 32 Έναρξη ισχύος

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 2 η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η ισχύς των Κεφαλαίων Α΄ και Γ΄ του Μέρους Β΄ και των άρθρων 19 και 29 αρχίζει από την 1η.6.2024.»

Άρθρο 58
Καθορισμός του καθ’ ύλην αρμόδιου δικαστηρίου επί εκκρεμών ποινικών υποθέσεων Τροποποίηση παρ. 1 και 5 άρθρου 137 ν. 5090/2024
Στο άρθρο 137 του ν. 5090/2024 (Α΄ 30), περί μεταβατικών διατάξεων, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στην παρ. 1, αα) στο πρώτο εδάφιο, προστίθενται οι λέξεις «ή η εκδίκασή τους έχει διακοπεί για μετά την ανωτέρω ημερομηνία,» και αβ) στο δεύτερο εδάφιο, προστίθενται οι λέξεις «, καθώς και όσες έχουν αναβληθεί για οποιαδήποτε αιτία, σε δικάσιμο μετά την ανωτέρω ημερομηνία,», β) στην παρ. 5, βα) προστίθενται οι λέξεις «ή σε διατάξεις ειδικών νόμων ή σε Κανονισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας Δικαστηρίων» και ββ) οι λέξεις «της παρ. 8 του άρθρου 111» αντικαθίστανται από τις λέξεις «της υποπερ. i) της περ. δ) του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 7», και οι παρ. 1 και 5 διαμορφώνονται ως εξής:

«Άρθρο 137 Μεταβατικές διατάξεις

1. Υποθέσεις, για τις οποίες μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος έχει γίνει επίδοση κλητήριου θεσπίσματος ή κλήσης στον κατηγορούμενο και έχουν προσδιοριστεί προς εκδίκαση μέχρι τις 31.7.2024, ή η εκδίκασή τους έχει διακοπεί για μετά την ανωτέρω ημερομηνία, εκδικάζονται από το δικαστήριο στο οποίο έχουν εισαχθεί. Οι υπόλοιπες υποθέσεις, καθώς και όσες έχουν αναβληθεί για οποιαδήποτε αιτία, σε δικάσιμο μετά την ανωτέρω ημερομηνία, αποσύρονται και με πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα, η οποία επιδίδεται στον κατηγορούμενο, προσδιορίζονται προς εκδίκαση στο αρμόδιο δικαστήριο.

5. Όπου στις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ή σε διατάξεις ειδικών νόμων ή σε Κανονισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας Δικαστηρίων, γίνεται αναφορά στο Πενταμελές Εφετείο νοείται το Τριμελές Εφετείο της υποπερ. i) της περ. δ) του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 7 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ν. 4620/2019, Α΄ 96).»

Άρθρο 59
Παθητική δωροδοκία δικαστών, ενόρκων ή διαιτητών άλλων κρατών Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 237 Ποινικού Κώδικα(άρθρο 4 παρ. 2 στοιχείο α) της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371)
Στην περ. γ) του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 237 του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α΄ 95), περί δωροληψίας και δωροδοκίας δικαστικών λειτουργών, προστίθενται οι λέξεις «από ή» και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται και όταν οι πράξεις τελούνται:

α) από ή προς μέλη του Δικαστηρίου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

β) από ή προς όσους ασκούν δικαστικά καθήκοντα ή καθήκοντα διαιτητή σε διεθνή δικαστήρια των οποίων η δικαιοδοσία είναι αποδεκτή από την Ελλάδα,

γ) από ή προς δικαστές, ενόρκους ή διαιτητές άλλων κρατών σχετικά με την άσκηση των δικαστικών τους καθηκόντων ή

δ) από ή προς δικαστές που είναι αποσπασμένοι σε ενωσιακούς ή διεθνείς οργανισμούς ή όργανα, ανεξαρτήτως του εάν αυτοί ασκούν δικαστικά καθήκοντα. Στις περιπτώσεις αυτές οι ελληνικοί ποινικοί νόμοι εφαρμόζονται και όταν η πράξη τελείται στην αλλοδαπή από ή προς ημεδαπό, ακόμα κι αν δεν είναι αξιόποινη κατά τους νόμους της χώρας όπου τελέστηκε.»

Άρθρο 60
Ένταξη της παραλαβής και διαβίβασης κάθε μορφής αποκτηθέντων δεδομένων επικοινωνιακού περιεχομένου από άλλα κράτη μέλη ή στο πλαίσιο δράσης των «Κοινών Ομάδων Έρευνας» στις αρμοδιότητες του Εθνικού Ανταποκριτή της Ευρωπαϊκής Μονάδας Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST)Τροποποίηση περ. β) παρ. 1 άρθρου 2 ν. 3663/2008
Στην περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3663/2008 (Α΄ 99), περί του Εθνικού Ανταποκριτή της Ευρωπαϊκής Μονάδας Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο μόνο εδάφιο διαγράφονται οι λέξεις «, αρμόδιος για θέματα διεθνούς δικαστικής συνδρομής, εκτέλεσης του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης, των Κοινών Ομάδων Έρευνας,», β) προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Εθνικοί ανταποκριτές ορίζονται: α. Ως Εθνικός Ανταποκριτής της EUROJUST, αρμόδιος για θέματα τρομοκρατίας, ο Εισαγγελέας ο οποίος έχει ορισθεί Πρόεδρος του Συμβουλίου Συντονισμού Ανάλυσης και Ερευνών, ειδικά για τρομοκρατικές πράξεις (άρθρο 187Α ΠΚ), που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 2265/1994 (Α΄ 209), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 2622/1998 (Α΄ 138) και με το άρθρο 12 του ν. 3424/2005 (Α΄ 305).

β. Ως Εθνικός Ανταποκριτής της EUROJUST, ορίζεται με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση και ετήσια, ανανεώσιμη έως δύο (2) φορές, θητεία, ένας Αντεισαγγελέας Εφετών που υπηρετεί στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, με αρμοδιότητα στο σύνολο των εφετειακών περιφερειών της χώρας.

Στην αρμοδιότητά του υπάγονται θέματα διεθνούς δικαστικής συνδρομής, εκτέλεσης του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης, των Κοινών Ομάδων Έρευνας, καθώς και παραλαβής και διαβίβασης στις αρμόδιες δικαστικές αρχές κάθε μορφής δεδομένων επικοινωνιακού περιεχομένου που αποκτήθηκαν από άλλα κράτη μέλη ή στο πλαίσιο δράσης Κοινής Ομάδας Έρευνας.»

Άρθρο 61
Ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας των επιτυχόντων της προκήρυξης 1ΔΑ/2023 του Υπουργείου Δικαιοσύνης
Ειδικώς οι επιτυχόντες της προκήρυξης 1ΔΑ/2023 (ΑΔΑ: ΨΣΑΛΩ-2ΧΛ) του Υπουργείου Δικαιοσύνης, για την πλήρωση οργανικών θέσεων του κλάδου Δικαστικής Αστυνομίας, για τους οποίους έχουν δημοσιευθεί πράξεις διορισμού του αρμοδίου οργάνου της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4963/2022 (Α΄ 149) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναλαμβάνουν υπηρεσία κατά την ημέρα ορκωμοσίας τους από τον Διοικητή της Σχολής Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας, όπου εμφανίζονται για την ειδική εισαγωγική εκπαίδευση του άρθρου 33 του ν. 4963/2022, οπότε και επέρχονται όλες οι έννομες συνέπειες του διορισμού τους.

Άρθρο 62
Διαδικασία διαιτησίας στις συγχρηματοδοτούμενες Συμβάσεις Δημοσίων Έργων που υλοποιούν δημόσιες επιχειρήσεις του ν. 3429/2005 Προσθήκη άρθρου 25Β στον ν. 3614/2007
Στον ν. 3614/2007 (Α΄ 267) προστίθεται άρθρο 25Β, ως εξής:

«Άρθρο 25Β Διαδικασία διαιτησίας στις συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις δημοσίων έργων που υλοποιούν δημόσιες επιχειρήσεις του ν. 3429/2005

1. Στις συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις δημοσίων έργων, εξαιρουμένων των συμβάσεων που υλοποιούνται ως Συμπράξεις Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.), σύμφωνα με τον ν. 3389/2005 (Α΄ 232), και στις οποίες κύριος του έργου ή φορέας κατασκευής είναι δημόσια επιχείρηση του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), η υπαγωγή των διαφορών από την εκτέλεση έργων, μελετών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σε διαιτησία, γίνεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, είτε με ρήτρα στη διακήρυξη της σύμβασης, είτε με συμφωνία των μερών μετά την υπογραφή της σύμβασης, κατόπιν προηγούμενης απόφασης του εποπτεύοντος τον κύριο του έργου Υπουργού, μετά από εισήγηση του κυρίου του έργου.

2. Πριν προσφύγει στη διαδικασία διαιτησίας του παρόντος, ο ανάδοχος υποβάλλει ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 174 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) ενώπιον της Προϊσταμένης Αρχής η οποία, εντός δύο (2) μηνών από την προς αυτή επίδοση της ένστασης, εκδίδει και κοινοποιεί προς τον Ανάδοχο τη σχετική απόφασή της. Αν η ένσταση απορριφθεί στο σύνολό της ή μερικώς ή παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσμία, ο Ανάδοχος μπορεί να προσφύγει στη διαιτησία, σύμφωνα με την παρ. 3.

Η προθεσμία, η άσκηση ένστασης ή η διεξαγωγή διαδικασίας διαιτησίας δεν αναστέλλουν την υποχρέωση εκτέλεσης των εργασιών της σχετικής σύμβασης δημοσίου έργου.

3. Η προθεσμία για την προσφυγή στη διαιτησία του παρόντος ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της απόφασης επί της ένστασης ή της άπρακτης παρόδου της προθεσμίας για την έκδοση απόφασης επί αυτής, με την κοινοποίηση στο άλλο μέρος, αίτησης περί υποβολής της διαφοράς σε διαιτησία. Η αίτηση αυτή περιέχει σαφή περιγραφή της διαφοράς και ορισμό διαιτητή για λογαριασμό του προσφεύγοντος. Αντίγραφο της αίτησης κοινοποιείται εντός της ίδιας προθεσμίας προς τον Διαιτητή που ορίζεται από τον προσφεύγοντα.

4. Το Διαιτητικό Δικαστήριο αποτελείται από δύο (2) Διαιτητές και έναν (1) Επιδιαιτητή. Το κάθε μέρος ορίζει έναν (1) Διαιτητή. Ο ορισμός Διαιτητή από τον καθ’ ου η αίτηση κοινοποιείται προς τον προσφεύγοντα, προς τον Διαιτητή που ορίζεται από τον προσφεύγοντα και προς τον Διαιτητή που ορίζεται από τον καθ’ ου. Σε περίπτωση μη διορισμού Διαιτητή από τον καθ’ ου η αίτηση εντός οκτώ (8) ημερών από την προς αυτόν επίδοση της αίτησης περί υποβολής της διαφοράς σε Διαιτησία, ο Διαιτητής ορίζεται για λογαριασμό του καθ’ ου από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της αίτησης του προσφεύγοντος.

5. Ο Επιδιαιτητής ορίζεται από τους κατά τα ανωτέρω ορισθέντες δύο (2) Διαιτητές εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τον κατά την παρ. 4 ορισμό του διαιτητή του καθ’ ου και γνωστοποιείται εντός πέντε (5) ημερών στα διάδικα μέρη. Ως επιδιαιτητές ορίζονται: α) ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί εν ενεργεία ή μη και β) ο Πρόεδρος της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Αν εντός της κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενης προθεσμίας οι δύο (2) διαιτητές δεν συμφωνήσουν στον ορισμό του Επιδιαιτητή, Επιδιαιτητής ορίζεται ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο οποίος δύναται αντ’ αυτού να ορίσει ως Επιδιαιτητή ένα από τα πρόσωπα του δευτέρου εδαφίου, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από σχετικό αίτημα οποιουδήποτε των μερών.

6. Η διαιτησία διεξάγεται στην Αθήνα, στην ελληνική γλώσσα. Το δικαστήριο εφαρμόζει τους όρους του παρόντος και τα άρθρα 886 έως 894 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ, π.δ. 503/1985, Α΄ 182). Η απόφαση λαμβάνεται κατά πλειοψηφία. Το Διαιτητικό Δικαστήριο δύναται, στο πλαίσιο εκκρεμούσας σε αυτό διαφοράς, να διατάσσει τη διενέργεια σχετικής πραγματογνωμοσύνης και να εκδίδει αποφάσεις προσωρινής αναστολής.

7. Η διαιτητική απόφαση καθορίζει τις δαπάνες της διαιτησίας, εφαρμοζόμενου αναλόγως του άρθρου 882 του ΚΠολΔ για την αμοιβή των διαιτητών και της πραγματογνωμοσύνης, κατά περίπτωση, και την κατανομή τους στα μέρη. Η απόφαση εκδίδεται το συντομότερο και πάντως όχι πέραν των τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία διορισμού του Επιδιαιτητή. Το Διαιτητικό Δικαστήριο δύναται, κατόπιν αίτησης οποιουδήποτε μέρους ή αυτεπαγγέλτως, να παρατείνει την εν λόγω προθεσμία για σπουδαίο λόγο.

8. Σε περίπτωση μη συμμετοχής κατά τη διαιτητική διαδικασία ή μη υπογραφής για οποιοδήποτε λόγο της διαιτητικής απόφασης από Διαιτητή, αρκεί η μνεία του

γεγονότος αυτού στην απόφαση, η οποία υπογράφεται πάντοτε από τον Επιδιαιτητή.

9. Η διαιτητική απόφαση φέρει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, είναι αμετάκλητη και δεν υπόκειται σε κανένα τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο, πλην της αγωγής ακύρωσης διαιτητικής απόφασης, σύμφωνα με τα άρθρα 897 έως 900 του ΚΠολΔ, αποτελεί τίτλο εκτελεστό, χωρίς να χρειάζεται να κηρυχθεί αυτό από τα τακτικά δικαστήρια, και τα αντίδικα μέρη δεσμεύονται να συμμορφωθούν αμέσως με τους όρους της.

10. Η επίλυση διαφορών από σύμβαση που έχει υπογραφεί χωρίς να συμπεριληφθεί σε αυτή ρήτρα διαιτησίας, μπορεί να υπάγεται στις διατάξεις περί διαιτησίας με συμφωνία των συμβαλλομένων, έπειτα από απόφαση του Υπουργού που εποπτεύει τον κύριο του έργου. Η προσφυγή στη διαιτησία στην περίπτωση αυτή, γίνεται με έγγραφη δήλωση πρόταση, η οποία κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή στον αντισυμβαλλόμενο και στον Υπουργό που εποπτεύει τον κύριο του έργου, ο οποίος αποφαίνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών, μετά από εισήγηση του κυρίου του έργου, εφαρμοζόμενου κατά τα λοιπά του παρόντος.

11. Το παρόν δύναται να εφαρμόζεται, κατόπιν τήρησης της διαδικασίας της παρ. 10 και για τις διαφορές, που έχουν ήδη ανακύψει μεταξύ των μερών των ως άνω συμβάσεων δημόσιων έργων, από την εφαρμογή ή ερμηνεία της σχετικής σύμβασης δημόσιου έργου ή με αφορμή αυτή, μέχρι την 1η Μαΐου 2024, εφόσον σωρευτικά: α) για τις διαφορές αυτές δεν έχει ήδη λάβει χώρα η στο ακροατήριο συζήτηση ασκηθείσας προσφυγής του αναδόχου ενώπιον δικαστηρίου, σύμφωνα με το άρθρο 175 του ν. 4412/2016, ή το άρθρο 77 του ν. 3669/2008 (Α΄ 116) ή το άρθρο 13 του ν. 1418/1984 (Α΄ 28), περί δικαστικής επίλυσης διαφορών, β) έχει τηρηθεί η νόμιμη προδικασία του άρθρου 174 του ν. 4412/2016, περί διοικητικής επίλυσης συμβατικών διαφορών ή του άρθρου 76 του ν. 3669/2008, περί ενστάσεων αιτήσεων θεραπείας ή του άρθρου 12 του ν. 1418/1984, περί ενστάσεων αιτήσεων θεραπείας και γ) η προαναφερθείσα προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου έχει ασκηθεί εμπρόθεσμα, και υπό την προϋπόθεση παραίτησης από αυτή, πριν από την πρώτη συζήτηση ενώπιον του Διαιτητικού Δικαστηρίου.

Άρθρο 63
Ειδικότερες ρυθμίσεις για τον προσυμβατικό έλεγχο Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 324 ν. 4700/2020
Στην παρ. 7 του άρθρου 324 του ν. 4700/2020 (Α΄ 127) προστίθεται τελευταίο εδάφιο, και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής:

«7. Νομικά πρόσωπα στα οποία το ελληνικό δημόσιο έπαψε να ελέγχει άμεσα ή έμμεσα την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου τους και δεν ορίζει ούτε ελέγχει άμεσα ή έμμεσα την πλειοψηφία των μελών της διοίκησής τους, δεν υπάγονται στον προσυμβατικό έλεγχο του παρόντος. Το πρώτο εδάφιο ισχύει ανεξαρτήτως της φύσης και του τομέα δραστηριότητας των ανωτέρω νομικών προσώπων, των αρμοδιοτήτων τους και των υπηρεσιών που παρέχουν, της άσκησης επί αυτών εποπτείας από ανεξάρτητες ή άλλες δημόσιες αρχές, της ύπαρξης ή μη ανταγωνισμού στον τομέα που δραστηριοποιούνται και της χρηματοδότησης ή συγχρηματοδότησης συμβάσεών τους από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους.»

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 64
Ανώτατο όριο προμήθειας σε συναλλαγές έως δέκα (10) ευρώ που διενεργούνται με χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες ιδιωτών

1. Για συναλλαγές αξίας έως και δέκα (10) ευρώ που διενεργούνται με χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες ιδιωτών, εκδόσεως στην Ελλάδα και εμπίπτουν στους Κωδικούς Κατηγοριοποίησης Εμπόρων («MCCs»), όπως αυτοί ορίζονται από τα διεθνή Σχήματα Πληρωμών και ανήκουν στη «Μικρή Λιανική», ήτοι στους Κωδικούς:

MCC 5411: Παντοπωλεία και «mini markets», MCC 5994: Πρακτορεία τύπου και περίπτερα, MCC 5192: Βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες, MCC 5993: Είδη καπνιστών, καπνοπωλεία, MCC 5462: Αρτοποιεία, MCC 4121: Ταξί, MCC 5441: Καταστήματα ξηρών καρπών και ζαχαρωδών ειδών, MCC 5451: Καταστήματα γαλακτοκομικών προϊόντων, MCC 7216: Στεγνοκαθαριστήρια, MCC 7251: Καταστήματα επιδιόρθωσης υποδημάτων, MCC 5697: Ραφεία, επιδιορθώσεις/μεταποιήσεις ενδυμάτων, MCC 5949: Καταστήματα ειδών ραπτικής, πλεκτικής,

ιδίως υφασμάτων, MCC 5499: Διάφορα καταστήματα τροφίμων, ψιλικατζίδικα, εξειδικευμένα καταστήματα, MCC 5399: Διάφορα καταστήματα γενικών εμπορευμάτων, MCC 5331: Καταστήματα ποικίλων ειδών (ψιλικών), και για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, ισχύουν τα εξής όρια προμήθειας και χρέωσης:

α) η ανώτατη προμήθεια εκκαθάρισης που χρεώνεται ο έμπορος από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών δεν δύναται να υπερβαίνει το μηδέν κόμμα πενήντα τοις εκατό (0,50%) της αξίας της συναλλαγής,

β) η ανώτατη διατραπεζική προμήθεια, στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/751 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτες (L123), δεν δύναται να υπερβαίνει το μηδέν κόμμα δέκα τοις εκατό (0,10%) της αξίας της συναλλαγής για χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες ιδιωτών και το μηδέν κόμμα δεκαπέντε τοις εκατό (0,15%) της αξίας της συναλλαγής για πιστωτικές κάρτες ιδιωτών,

γ) η ανώτατη χρέωση του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών από διεθνείς οργανισμούς καρτών δεν δύναται να υπερβαίνει το μηδέν κόμμα δέκα τοις εκατό (0,10%) της αξίας της συναλλαγής.

2. To παρόν δεν εφαρμόζεται σε ανώνυμες εταιρείες και σε επιχειρήσεις που διαθέτουν περισσότερα από τρία (3) τερματικά υποδοχής καρτών, τα οποία έχουν λάβει από τον ίδιο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.

Άρθρο 65
Υποχρεώσεις παρόχων υπηρεσιών πληρωμών

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 23 του ν. 4557/2018 (Α΄139), πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών της παρ. 1 του άρθρου 18 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ. ν. 5104/2024, Α΄ 58) (πάροχοι) δεν μπορούν να απορρίψουν πρόταση οντότητας της παρ. 1 του άρθρου 17 του Κ.Φ.Δ. για κατάρτιση σύμβασης με αντικείμενο μία ή περισσότερες από τις υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου 18 του Κ.Φ.Δ., επικαλούμενοι χαμηλή πιστοληπτική αξιολόγηση ή ικανότητα της προτείνουσας οντότητας, ή ότι εν γένει η οντότητα που επιθυμεί να συνδεθεί πραγματοποιεί συναλλαγές υψηλού ρίσκου ή αμφισβητούμενης νομιμότητας, όταν η πρόταση περιλαμβάνει τρόπους εξασφάλισης απαιτήσεων των παρόχων που μπορεί να προκύψουν κατά τη λειτουργία της σύμβασης, όπως ενδεικτικά προκαταβολή ετήσιας αμοιβής, παροχή εγγύησης και δυνατότητα εκκαθάρισης συναλλαγών εντός επαρκούς χρονικού διαστήματος από την πραγματοποίησή τους.

2. Για κάθε παράβαση της παρ. 1 επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, δύναται να εξειδικεύονται οι τρόποι εξασφάλισης των απαιτήσεων των παρόχων που πρέπει να περιέχονται στην πρόταση της παρ. 1 και, ιδίως να ορίζονται:

α) η ελάχιστη προκαταβολή ετήσιας αμοιβής τους, β) το ποσό της εγγύησης που πρέπει να τους παρασχεθεί, και γ) το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την πραγματοποίηση των συναλλαγών μέχρι την εκκαθάρισή τους, το οποίο θεωρείται επαρκές για την εξασφάλιση των απαιτήσεων.

4. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία διαπίστωσης παραβάσεων της παρ. 1.

5. Οι παρ. 1 έως 4 ισχύουν από την έναρξη ισχύος του παρόντος μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Άρθρο 66
Άρση ακινησίας οχημάτων έτους 2024 με αναλογική καταβολή τελών κυκλοφορίας Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 36 ν. 2093/1992

1. Στο πέμπτο και το ενδέκατο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 2093/1992 (Α΄ 181), περί είσπραξης τελών κυκλοφορίας με ειδικό σήμα, το έτος «2023» αντικαθίσταται από το έτος «2024» και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2367/1953 (Α΄ 82), τα τέλη κυκλοφορίας στα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα, στις επιβατικές δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσυκλέτες ιδιωτικής χρήσης, στα τύπου JEEP αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, ανεξάρτητα από τον χαρακτηρισμό τους ως επιβατικών ή φορτηγών και στα επιβατικά ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα ιδιωτικής χρήσης (τροχόσπιτα) είναι ετήσια και αδιαίρετα και οφείλονται για ολόκληρο το έτος, ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα κυκλοφορίας τους εντός του έτους.

Στα επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα του ανωτέρω εδαφίου περιλαμβάνονται και τα επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα που εισάγονται από το αλλοδαπό προσωπικό των εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων των εγκαταστημένων στην Ελλάδα, βάσει του α.ν. 89/1967 (Α΄ 132), όπως ισχύει.

Τα ανωτέρω οχήματα θεωρείται ότι κυκλοφόρησαν εντός του έτους και οφείλονται για αυτά τέλη κυκλοφορίας για ολόκληρο το έτος, εφόσον δεν τεθούν σε ακινησία, κατά τις διατάξεις των παρ. 1 έως 6 του άρθρου 22 του ν. 2367/1953 για ολόκληρο το έτος.

Η ακινησία δεν αίρεται εάν ο κάτοχος του οχήματος δεν καταβάλει τα τέλη κυκλοφορίας του έτους κατά το οποίο γίνεται η άρση.

Κατ’ εξαίρεση, δίνεται εναλλακτικά η δυνατότητα άρσης της ακινησίας οχήματος αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης του πρώτου εδαφίου της παρούσας, άπαξ, εντός του έτους 2024, με αναλογική καταβολή των δωδεκατημορίων των ετήσιων τελών κυκλοφορίας που αντιστοιχούν στους μήνες άρσης ακινησίας του οχήματος.

Διάστημα άρσης ακινησίας μικρότερο του μηνός λογίζεται για τους σκοπούς του παρόντος, ως ολόκληρος μήνας και καταβάλλεται για αυτό ποσό ίσο με ένα δωδεκατημόριο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

Τα τέλη κυκλοφορίας στις παραπάνω περιπτώσεις καταβάλλονται πριν την άρση της ακινησίας.

Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος υποχρεούται να θέσει εκ νέου το όχημά του σε ακινησία έως την τελευταία ημέρα της περιόδου κυκλοφορίας του, για την οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας και εάν αυτή είναι μη εργάσιμη ή συμπίπτει με επίσημη αργία, κατά την επόμενη εργάσιμη για τη φορολογική διοίκηση, ημέρα.

Κατά τη θέση του οχήματος σε ακινησία και εφόσον έχει επέλθει μεταφορά του οχήματος σε νέο σημείο, διάφορο του αρχικά δηλωθέντος, δηλώνεται εκ νέου το σημείο ακινητοποίησης.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης θέσης σε ακινησία ή μη θέσης σε ακινησία, επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας, αφαιρουμένου του διπλάσιου ποσού των ήδη καταβληθέντων δωδεκατημορίων των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

Σε περίπτωση άρσης αναγκαστικής ακινησίας εντός του έτους 2024, καταβάλλονται κατ’ εξαίρεση αναλογικά τα τέλη κυκλοφορίας για τους μήνες που υπολείπονται μέχρι το τέλος του έτους.

Τα τέλη κυκλοφορίας στην περίπτωση αυτή καταβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα το γεγονός εξαιτίας του

οποίου ήρθη η αναγκαστική ακινησία, ενώ σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

Για τον υπολογισμό του ποσού των τελών κυκλοφορίας, ο μήνας εντός του οποίου γίνεται η άρση της αναγκαστικής ακινησίας λογίζεται ως ολόκληρος μήνας ανεξάρτητα από τη χρονική στιγμή της άρσης αυτής.

Με πράξη της αρμόδιας υπηρεσίας της φορολογικής διοίκησης διαπιστώνεται το οφειλόμενο ποσό, με βάση την ακριβή ημερομηνία της άρσης ακινησίας και τίθεται εκ νέου σε κυκλοφορία το όχημα.»

2. Η ισχύς της παρ. 1 αρχίζει από την 1η Μαΐου 2024.

Άρθρο 67
Διεύρυνση των σκοπών του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Τροποποίηση άρθρου 1, παρ. 4 άρθρου 5Β, προσθήκη άρθρου 5Δ στον ν. 3986/2011

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3986/2011 (Α΄152), περί σύστασης και σκοπού του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε., προστίθεται περ. δ) ως εξής:

«δ) Την ανάληψη και τη συμμετοχή σε δράσεις και διεθνείς συνεργασίες για τον σχεδιασμό, τη διαχείριση και την υλοποίηση έργων, υπηρεσιών, προμηθειών και μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων που εκτελούνται εκτός ελληνικής επικράτειας και χρηματοδοτούνται εν όλω ή εν μέρει από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, διεθνών ή ευρωπαϊκών οργανισμών, διεθνών προγραμμάτων και τρίτων κρατών, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 5Δ.»

2. Η παρ. 2α του άρθρου 1 του ν. 3986/2011 τροποποιείται, ώστε να εξαιρείται και η περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 1 από την εφαρμογή της παρ. 2, και η παρ. 2α διαμορφώνεται ως εξής:

«2Α. Η παρ. 2 δεν εφαρμόζεται ως προς τον σκοπό των περ. β), γ) και δ) της παρ. 1.»

3. Το πρώτο εδάφιο της περ. ε) της παρ. 4 του άρθρου 5Β του ν. 3986/2011, περί της ωρίμανσης συμβάσεων στρατηγικής σημασίας, τροποποιείται, ώστε να απαλειφθεί το χρονικό διάστημα 2021 2027, και η περ. ε) διαμορφώνεται ως εξής:

«ε) Εκτός των ανωτέρω, με την επιφύλαξη των κανόνων κρατικών ενισχύσεων, το Ταμείο δύναται να λαμβάνει χρηματοδότηση για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών από το Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων» του Εταιρικού Συμφώνου Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Σ.Π.Α.), προκειμένου να ωριμάζει Συμβάσεις, που δύνανται να χρηματοδοτηθούν από πόρους του προγράμματος Ε.Σ.Π.Α..

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης της περ. α) της παρ. 3, το Ταμείο ευθύνεται αποκλειστικά και μόνον έναντι του δικαιούχου του Προγράμματος για θέματα της αρμοδιότητάς του και υπέχει έναντι τρίτων αστική ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, μόνο για δόλο ή βαρεία αμέλεια.

Κάθε ευθύνη του Ταμείου από τη σύμβαση, που συναρτάται με τα ζητήματα της περ. β) αποσβέννυται με την αντίστοιχη ρητή ή σιωπηρή έγκριση του αρμόδιου για την υπογραφή της σύμβασης οργάνου.»

4. Στον ν. 3986/2011 προστίθεται άρθρο 5Δ ως εξής:

«Άρθρο 5Δ Σχεδιασμός, διαχείριση και υλοποίηση έργων, υπηρεσιών, προμηθειών και μεταρρυθμίσεων εκτός της ελληνικής επικράτειας

1. Το Ταμείο, μέσω της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, δύναται να αναλαμβάνει ή να συμμετέχει σε δράσεις και διεθνείς συνεργασίες για τον σχεδιασμό, τη διαχείριση και την υλοποίηση έργων, υπηρεσιών, προμηθειών και μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων που εκτελούνται εκτός ελληνικής επικράτειας και χρηματοδοτούνται εν όλω ή εν μέρει από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, διεθνών ή ευρωπαϊκών οργανισμών, διεθνών προγραμμάτων ή τρίτων κρατών. Για την εκτέλεση των ως άνω προγραμμάτων, το Ταμείο συμπεριλαμβάνει πρόβλεψη προϋπολογισμού εσόδων για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών και για το διαχειριστικό του κόστος, κατά το στάδιο εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

2. Για την εξειδικευμένη υποστήριξη του Ταμείου, δύναται να εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 6 του άρθρου 128 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147).»

Άρθρο 68
Αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο των ποσών που χορηγούνται σε Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας που επλήγησαν από την κακοκαιρία «Daniel»
Ποσά που χορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό στους Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την κάλυψη δαπανών αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν σε εγγειοβελτιωτικά έργα αρμοδιότητάς τους, λόγω της κακοκαιρίας «Daniel» που εκδηλώθηκε τον Σεπτέμβριο 2023, είναι αφορολόγητα, ακατάσχετα και ανεκχώρητα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.

Άρθρο 69
Ρυθμίσεις για τη χορήγηση στοιχείων κυκλοφορίας σε οχήματα κατηγορίας Ο1 και Ο2 (ρυμουλκούμενα τρέϊλερ), τα οποία διαθέτουν ειδικά σημειώματα ρυμούλκησης (Ε.Σ.Ρ.) που έχουν εκδοθεί μέχρι την 29η Δεκεμβρίου 2023

1. Στην περίπτωση οχημάτων κατηγορίας Ο1 και Ο2, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικής χρήσης ειδικού σκοπού μη μεταφοράς εμπορευμάτων, τα οποία τέθηκαν σε κυκλοφορία με ειδικά σημειώματα ρυμούλκησης (Ε.Σ.Ρ.) που εκδόθηκαν σύμφωνα με την υπ’ αρ. 16823/8.6.1978 απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών (Β΄ 524) μέχρι και την 29η Δεκεμβρίου 2023, δύναται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, να υποβληθεί αίτηση προς την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας για έκδοση άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2805/7.1.2021 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β΄ 99), η οποία συνοδεύεται από το Ε.Σ.Ρ. του οχήματος και παράβολο υπέρ του Δημοσίου ύψους διακοσίων (200) ευρώ. Η αίτηση υποβάλλεται στην υπηρεσία έκδοσης του Ε.Σ.Ρ., με κάθε νόμιμο και πρόσφορο τρόπο, χωρίς να απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του ιδιοκτήτη του οχήματος. Το παράβολο αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού και αποδίδεται στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδου (ΑΛΕ) 1450189001. Ο αιτών προμηθεύεται το παράβολο ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-παράβολο.

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται η παρ. 2 του άρθρου 81 του ν. 5039/2023 (Α΄ 83) περί της διαδικασίας έγκρισης τύπου συγκεκριμένων μεταχειρισμένων οχημάτων κατηγορίας Ο1 και Ο2.

3. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών της παρ. 1, καταργείται η ισχύς των Ειδικών Σημειωμάτων Ρυμούλκησης (Ε.Σ.Ρ.) και επιβάλλονται οι κυρώσεις των άρθρων 88 και 90 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α΄ 57).

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη, ρυθμίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την αδειοδότηση και την κυκλοφορία οχημάτων κατηγορίας Ο1 και Ο2, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικής χρήσης ειδικού σκοπού μη μεταφοράς εμπορευμάτων, τα οποία δεν διαθέτουν ειδικά σημειώματα ρυμούλκησης (Ε.Σ.Ρ.).

5. Η ισχύς της παρ. 1 αρχίζει έναν (1) μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 70
Αποδόσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων σε δήμους και περιφέρειες Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 38 ν. 3986/2011

1. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 38 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), περί δημοσιονομικών ρυθμίσεων, οι λέξεις «τρία δισεκατομμύρια επτακόσια πενήντα οκτώ εκατομμύρια ευρώ (3.758.000.000 €)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «τρία δισεκατομμύρια επτακόσια ογδόντα οκτώ εκατομμύρια (3.788.000.000) ευρώ» και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Το συνολικό ποσό των προβλεπόμενων στα άρθρα 259 και 260 του ν. 3852/2010 Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) των Δήμων και Περιφερειών μειώνεται κατά το ποσό απόδοσης των περιλαμβανομένων στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής παρεμβάσεων, που αφορούν τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το συνολικό ποσό που μεταβιβάζεται κατ’ έτος, σύμφωνα με τα άρθρα 259 και 260 του ν. 3852/2010, από τον Τακτικό Προϋπολογισμό στους Δήμους και τις Περιφέρειες δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία δισεκατομμύρια επτακόσια ογδόντα οκτώ εκατομμύρια (3.788.000.000) ευρώ.»

2. Για το έτος 2024, ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Εσωτερικών, ενισχύεται με το ποσό των τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) ευρώ, από το αποθεματικό του τακτικού προϋπολογισμού έτους 2024, προκειμένου να αποδοθούν στις Περιφέρειες, αυξημένοι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ), για να αντιμετωπιστεί η δαπάνη μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημόσιων σχολείων.

3. Η παρ. 1 ισχύει από την 1η.1.2025.

Άρθρο 71
Ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Τροποποίηση έκτου εδαφίου περ. 1 παρ. Α άρθρου 20 ν. 4354/2015
Στο έκτο εδάφιο της περ. 1 της παρ. Α του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), περί αποζημίωσης για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου του προσωπικού των υπηρεσιών υποστήριξης και εποπτείας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθμού και των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (Δ.Α.Μ.) των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) η ημερομηνία «15η.4.2024» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31η.12.2024», β) προστίθενται οι λέξεις «κατά το οικονομικό έτος 2024» και το έκτο εδάφιο διαμορφώνεται ως εξής:

«Ειδικά για το προσωπικό των υπηρεσιών υποστήριξης και εποπτείας των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΔΑΜ) των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, έως την 31η.12.2024 η απόφαση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας ή απασχόλησης κατά τις εξαιρέσιμες μέρες, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, εκδίδεται από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με ειδική αιτιολογία, από την οποία προκύπτει η αναγκαιότητα αυτή, προς αντιμετώπιση αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών κατά το οικονομικό έτος 2024.»

Άρθρο 72
Επιχορήγηση Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την εξόφληση υποχρεώσεών τους

1. Για την εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων σε βάρος των δήμων και των περιφερειών από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής, οι οποίες έχουν καταστεί τελεσίδικες έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, και αφορούν αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, καθώς και αποζημιώσεις από αδικοπραξία, οι δήμοι και οι περιφέρειες δύνανται να επιχορηγούνται από χρηματικά διαθέσιμα ύψους έως ογδόντα (80) εκατομμυρίων ευρώ, του λογαριασμού που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τίτλο «Λογαριασμός Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.» Η δυνατότητα εξόφλησης από τα χρηματικά διαθέσιμα του ως άνω προγράμματος δεν αφορά αξιώσεις αναγνωρισμένες: α) με συμβιβασμούς ενδοδικαστικούς, πλην των αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 126Β του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α΄ 97), περί της ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης σε συμβούλιο των διαφορών από αγωγές για απαιτήσεις από διοικητικές συμβάσεις, β) με συμβιβασμούς εξωδικαστικούς ή άλλως, καθώς και

γ) με τελεσίδικες αποφάσεις, εφόσον ως προς τη νομική βασιμότητα αυτών υπάρχει αντίθετη νομολογία ανώτατου δικαστηρίου σε σχέση με αυτά που κρίθηκαν από το δικαστήριο της ουσίας.

Για τη διαπίστωση της ύπαρξης ή μη αντίθετης νομολογίας ανώτατου δικαστηρίου, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών μπορεί να ζητά τη γνώμη του οικείου γραφείου του Νομικού Συμβούλου του Κράτους. Επίσης, δεν επιχορηγούνται οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) για την εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων σε βάρος τους από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής που δύνανται να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματος εξυγίανσης του άρθρου 262 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).

2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται η διαδικασία υποβολής των αιτημάτων και η προθεσμία υποβολής τους, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρ. 1. Με όμοια απόφαση γίνεται η κατανομή των ανωτέρω χρηματικών διαθεσίμων στους δικαιούχους.

Άρθρο 73
Παράταση της θητείας των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας -Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 88 ν. 4622/2019
Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 88 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), περί του Συμβουλίου Διοίκησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, οι λέξεις «εννέα (9) μήνες» αντικαθίστανται από τις λέξεις «δώδεκα (12) μήνες» και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Η θητεία των μελών παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι τον διορισμό νέων. Ο χρόνος παράτασης της θητείας δεν μπορεί να υπερβεί σε κάθε περίπτωση τους δώδεκα (12) μήνες. Το Συμβούλιο Διοίκησης μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί, εάν κάποια από τα μέλη της εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο, εφόσον τα λοιπά τακτικά μέλη επαρκούν για τον σχηματισμό απαρτίας.»

Άρθρο 74
Δαπάνες μετακίνησης αστυνομικού προσωπικού για κάλυψη έκτακτων και απροβλέπτων αναγκών

1. Το ποσό των εξόδων διανυκτέρευσης, για το σύνολο του αστυνομικού προσωπικού και των Ειδικών Φρουρών που αποσπώνται ή μετακινούνται προσωρινά, με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, από την 1η.5.2024 έως και την 31η.8.2024, προς ενίσχυση των Διευθύνσεων Ασφάλειας Αττικής, Ασφάλειας Θεσσαλονίκης και Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής, ορίζεται κατά ανώτατο όριο μηνιαίως σε εννιακόσια (900) ευρώ, κατά παρέκκλιση του άρθρου 37 του ν. 5079/2023 (Α΄ 215).

2. Σε περίπτωση μετακίνησης για χρονικό διάστημα μικρότερο του μηνός, το ως άνω ποσό μειώνεται αναλογικά βάσει των ημερών μετακίνησης.

3. Το σύνολο του αστυνομικού προσωπικού και των Ειδικών Φρουρών που βρίσκονται σε απόσπαση ή μετακίνηση κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 δεν μπορεί μηνιαίως να υπερβαίνει τον αριθμό των χιλίων (1000) ατόμων, καθ’ όλη τη χρονική περίοδο της παρ. 1.

4. Κατά τα λοιπά, η δικαιολόγηση και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης των δαπανών οδοιπορικών εξόδων των μετακινούμενων για τις ως άνω περιπτώσεις, πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες για τα οδοιπορικά έξοδα του αστυνομικού προσωπικού διατάξεις.

5. Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος οι αποσπάσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και λήγουν εντός του μηνός Μαΐου 2024 για τη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής, εντός του μηνός Ιουνίου 2024 για τη Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης και εντός του μηνός Ιουλίου 2024 για τη Διεύθυνση Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής.

Άρθρο 75
Καταβολή αποζημίωσης σε επιχειρήσεις ξενοδοχειακών καταλυμάτων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ» του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου εξαιτίας φθορών από τη διαμονή πολιτών τρίτων χωρών

1. Σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον ξενοδοχειακό κλάδο στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών και στον Δήμο Βόλβης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και συμμετείχαν στο πρόγραμμα φιλοξενίας νεοεισερχομένων προσφύγων και μεταναστών, παρέχοντας σε αυτούς υπηρεσίες καταλυμάτων διαμονής και οι εγκαταστάσεις που είχε μισθώσει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για τον σκοπό αυτό υπέστησαν ζημιές ή φθορές, χορηγείται εφάπαξ αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό της συνολικής απαίτησης ως εξής:

α. Για φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν ασκήσει αγωγή ενώπιον των αρμόδιων πολιτικών δικαστηρίων μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί της συνολικής απαίτησης λόγω φθορών. Οι φθορές ή ζημίες αποδεικνύονται από έκθεση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ή διπλωματούχου Μηχανικού που έχει συνταχθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος και υπό την προϋπόθεση επίκλησης της έκθεσης σε δικόγραφο ή κατά τη συζήτηση της πολιτικής δίκης. Στην απαίτηση του πρώτου εδαφίου συμπεριλαμβάνονται αξιώσεις λόγω αποζημίωσης χρήσης, οι οποίες αποδεικνύονται κατόπιν έκδοσης σχετικής βεβαίωσης από την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος αξιώσεις προς αποκατάσταση ηθικής βλάβης και τόκων.

β. Για φυσικά ή νομικά πρόσωπα των οποίων οι αξιώσεις έχουν γίνει δεκτές με οριστική καταψηφιστική δικαστική απόφαση, ποσοστό ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) του συνολικού επιδικασθέντος ποσού αποζημίωσης, μη συνυπολογιζομένων κονδυλίων προς αποκατάσταση τυχόν ηθικής βλάβης και τόκων.

γ. Για φυσικά ή νομικά πρόσωπα των οποίων οι αξιώσεις έχουν γίνει δεκτές με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) του συνολικού επιδικασθέντος ποσού αποζημίωσης, μη συνυπολογιζομένων κονδυλίων προς αποκατάσταση τυχόν ηθικής βλάβης και τόκων.

Από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος εξαιρούνται οι αξιώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, για τις οποίες έχουν εκδοθεί Πρακτικά ή Πράξεις Τριμελούς Επιτροπής του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) νομίμως εγκεκριμένα, τα οποία σύμφωνα με τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 9 του ν. 4831/2021 (Α΄170) περί λειτουργίας του ΝΣΚ ως συλλογικού οργάνου, αποτελούν τίτλους εκτελεστούς και οι σχετικές αξιώσεις ικανοποιούνται βάσει των τίτλων αυτών.

2. Δικαιούχοι της αποζημίωσης της παρ. 1 είναι οι επιχειρήσεις, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που έχουν ασκήσει ένδικα βοηθήματα κατά του ελληνικού δημοσίου ενώπιον δικαστηρίων, από την αναφερόμενη στην παρ. 1 αιτία, είτε ως εκμισθωτές, είτε ως υπεκμισθωτές των καταλυμάτων.

3. Η αίτηση για την υπαγωγή στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, υποβάλλεται άπαξ και η ημερομηνία υποβολής αποτελεί τον κρίσιμο χρόνο για τον έλεγχο της υπαγωγής ή μη των αιτούντων σε μια από τις περιπτώσεις της παρ. 1.

4. Με την πληρωμή της αποζημίωσης σύμφωνα με την διαδικασία της παρ. 1, οι δικαιούχοι παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση ή διεκδίκηση έναντι του Δημοσίου.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μετανάστευσης και Ασύλου, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης καθορίζονται: α) οι τεχνικές λεπτομέρειες και τα ειδικότερα ζητήματα για την υποβολή της αίτησης, β) το περιεχόμενο αυτής, γ) η διαδικασία και ο τρόπος πληρωμής, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.

ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 76
Έναρξη ισχύος

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 2, η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. α) Με την επιφύλαξη των περ. β), γ) και δ), η ισχύς του Μέρους Α΄ αρχίζει από την 16η.9.2024. Ειδικά για τις περιφερειακές έδρες του Πρωτοδικείου Αθηνών και την Περιφερειακή έδρα Πόρου, η πλήρης υλική αρμοδιότητά τους αρχίζει από την 16η.9.2026. Για το Πρωτοδικείο Πειραιώς, η πλήρης τοπική αρμοδιότητα, όπως περιγράφεται στο τέταρτο εδάφιο της περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 6, ισχύει από την 16η.9.2026.

β) Η ισχύς της παρ. 4 του άρθρου 7 αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

γ) Η ισχύς του άρθρου 12 αρχίζει την 1η.1.2026. δ) Η ισχύς των άρθρων 21, 23, 24, 25, 26, 27 και 29 αρχίζει από τον πρώτο εισαγωγικό διαγωνισμό Δικαστικών Λειτουργών της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών που θα προκηρυχθεί μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

ε) Η ισχύς του άρθρου 34 αρχίζει την 1η.1.2024.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 2 Μαΐου 2024

 

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Εθνικής Οικονομίας και

Οικονομικών
Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής

Οικονομίας και Οικονομικών
 

Εξωτερικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ
Εσωτερικών
Αναπληρωτής Υπουργός

Εσωτερικών
Παιδείας, Θρησκευμάτων και

Αθλητισμού
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
Υγείας
Προστασίας του Πολίτη
Υποδομών και Μεταφορών
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Ανάπτυξης
Εργασίας και

Κοινωνικής Ασφάλισης
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ
ΔΟΜΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
Δικαιοσύνης
Μετανάστευσης και Ασύλου
Κοινωνικής Συνοχής και

Οικογένειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ
Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροφίμων
Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 2 Μαΐου 2024

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ