Νόμος 5107/2024

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5107 ΦΕΚ Α 64/1.5.2024

 

Αναμόρφωση του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» και άλλες ρυθμίσεις για τη βελτίωση των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας Σύσταση οριζόντιων υποστηρικτικών υπηρεσιών του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και άλλες διατάξεις

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α’: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ» ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1 Σκοπός

Άρθρο 2 Αντικείμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Άρθρο 3 Διεύρυνση ωφελουμένων του προγράμματος «Στέγαση και εργασία για τους αστέγους» Τροποποίηση άρθρου 15 ν. 4756/2020

Άρθρο 4 Διεύρυνση του προγράμματος χρηματοδότησης για τη δημιουργία νέων τμημάτων βρεφικής φροντίδας Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 58 ν. 4837/2021

Άρθρο 5 Οικονομική ενίσχυση ωφελουμένων των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών και του Κέντρου Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Παπάφειο Θεσσαλονίκης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Άρθρο 6 Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Άρθρο 7 Διευκόλυνση της διενέργειας κοινωνικής έρευνας για την τέλεση υιοθεσίας και αναδοχής Τροποποίηση άρθρου 26 ν. 4538/2018

Άρθρο 8 Διοίκηση, εσωτερικός έλεγχος και διαφάνεια Φορέων λειτουργίας Μονάδων Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας Τροποποίηση άρθρου 1Α ν. 2345/1995

Άρθρο 9 Ρυθμίσεις για τη λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Αναδοχής Υιοθεσίας Τροποποίηση άρθρου 1 ν. 4538/2018

Άρθρο 10 Ρυθμίσεις για τη λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 15 ν. 4837/2021

Άρθρο 11 Μεταφορά του Εθνικού Μηχανισμού Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού στη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Τροποποίηση άρθρου 8 ν. 4491/2017

Άρθρο 12 Σύνθεση Εθνικού Μηχανισμού Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 9 ν. 4491/2017

Άρθρο 13 Λειτουργία Εθνικού Μηχανισμού Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 11 ν. 4491/2017

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Άρθρο 14 Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σικιαρίδειου Ιδρύματος Απροσάρμοστων Παίδων Τροποποίηση άρθρου 3 β.δ. 579/1971

Άρθρο 15 Εποπτεία του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος» Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 111 ν. 4387/2016

Άρθρο 16 Ζητήματα συνδρομής μελών του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος» Προσθήκη παρ. 3Α και 3Β στο άρθρο 78 του ν. 4488/2017

Άρθρο 17 Ανάληψη αδιάθετου ερανικού ποσού της ερανικής επιτροπής ανεγέρσεως «Ηρώου της Μανιάτισσας» του π.δ. 583/1978

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Άρθρο 18 Σύσταση Γραφείου Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Άρθρο 19 Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Άρθρο 20 Διεύθυνση Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Υπηρεσιών

Άρθρο 21 Διεύθυνση Προμηθειών, Μέριμνας και Περιουσίας

Άρθρο 22 Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Άρθρο 23 Διεύθυνση Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών και Εποπτείας Νομικών Προσώπων

Άρθρο 24 Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης

Άρθρο 25 Περιγράμματα θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων

Άρθρο 26 Ένταξη μεταφερόμενων με το π.δ. 77/2023 αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες επιπέδου Τμήματος της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Άρθρο 27 Μεταφορά του Εθνικού Συμβουλίου κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας στη Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Τροποποίηση άρθρου 15 ν. 4356/2015

Άρθρο 28 Σύνθεση Εθνικού Συμβουλίου κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 16 ν. 4356/2015

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 29 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 30 Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 31 Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Β’: ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Άρθρο 32 Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού και επιδομάτων στους εργαζόμενους επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της γουνοποιίας και πλήττονται από τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία και των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 79 ν. 4949/2022

Άρθρο 33 Συνεργασία ιδιωτών ιατρών με νοσοκομεία του δημοσίου συστήματος υγείας Προσθήκη άρθρου 11Α στο ν. 2889/2001

Άρθρο 34 Εποπτικό Συμβούλιο και Συμβουλευτική Επιτροπή της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Τροποποίηση άρθρου 21 ν. 3305/2005

Άρθρο 35 Εφαρμογή μέτρων ελέγχου αιτούμενης μη εκκαθαρισμένης δαπάνης Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Προσθήκη παρ. 4Α στο άρθρο 100 του ν. 4172/2013

Άρθρο 36 Κάλυψη έκτακτων αναγκών στελέχωσης με προσωπικό των Προ-Αναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών για την προγραμματική περίοδο 20212027 Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 99 ν. 4486/2017

Άρθρο 37 Παράταση της διάρκειας ισχύος των συμβάσεων ιατρών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για κάλυψη των αναγκών των δομών της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 και των συμβάσεων εργασίας του αναγκαίου προσωπικού προς υλοποίηση του προγράμματος με αντικείμενο τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών των προσφύγων και μεταναστών

Άρθρο 38 Εξυγίανση προνοιακών φορέων Τροποποίηση παρ. 4, 6 και προσθήκη παρ. 12 στο άρθρο 55 του ν. 4262/2014

Άρθρο 39 Δυνατότητα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού επιχορηγήσεων για αθλητικούς σκοπούς από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 50 ν. 2725/1999

ΜΕΡΟΣ Γ’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 40 Έναρξη ισχύος

ΜΕΡΟΣ Α’
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ» ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος είναι: α) η ουσιαστική αναβάθμιση του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους», β) η διεύρυνση του προγράμματος χρηματοδότησης για τη δημιουργία νέων τμημάτων βρεφικής φροντίδας, γ) η κάλυψη αναγκών των ωφελουμένων του Κέντρου Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Παπάφειο Θεσσαλονίκης του ν. 4109/2013 (Α’ 16) και των Παραρτημάτων Προστασίας Παιδιού των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας που στερούνται προστατευτικού οικογενειακού περιβάλλοντος και διαβιούν στους ως άνω φορείς, η παροχή ίσων ευκαιριών για την ανάπτυξη της προσωπικότητας και των κοινωνικών δεξιοτήτων τους και η στήριξη της προσπάθειας αυτονόμησης και κοινωνικής τους ένταξης, δ) η θέσπιση προγράμματος ενίσχυσης της νεολαίας με τίτλο «Εθνική πρωτεύουσα Νεολαίας», ε) η διευκόλυνση της διενέργειας κοινωνικής έρευνας, για την έγκριση των αιτήσεων αναδοχής, υιοθεσίας ενδιαφερομένων αναδόχων ή θετών γονέων, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση ανάθεσης της επιμέλειας ανηλίκου σε τρίτο, στ) η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και παιδικής προστασίας, καθώς και της διαφάνειας και αποτελεσματικότητας στη λειτουργία των φορέων που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους τομείς, με στόχο την ενίσχυση της θέσης και του επιπέδου προστασίας των ωφελουμένων και ζ) η ολοκλήρωση της διοικητικής, οργανωτικής και λειτουργικής διάρθρωσης και συγκρότησης του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και η επίτευξη των στόχων και πολιτικών του που αφορούν στο σύνολο της κοινωνίας και δη τις πλέον ευάλωτες ομάδες, όπως είναι τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με αναπηρία, οι χρονίως πάσχοντες και τα θύματα έμφυλης βίας.

Άρθρο 2
Αντικείμενο
Αντικείμενο του παρόντος είναι: α) η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» σε νέες ομάδες ωφελουμένων με τη συμπερίληψη ολόκληρων νοικοκυριών/οικογενειών και η προσθήκη της δυνατότητας σύμπραξης νέων φορέων ως διαχειριστών φορέων, β) η συμμετοχή στο πρόγραμμα βρεφικής φροντίδας που υλοποιείται από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας του συνόλου των βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν στην ελληνική επικράτεια, γ) η ρύθμιση της οικονομικής ενίσχυσης των ωφελουμένων που διαβιούν εντός των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας και του Κέντρου Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Παπάφειο Θεσσαλονίκης, δ) η θέσπιση ετήσιας απονομής τιμητικού τίτλου σε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού, ο οποίος διακρίνεται σε εθνικό επίπεδο για τον σχεδιασμό και την υιοθέτηση πολιτικών και δράσεων που θέτουν τη νεολαία στο επίκεντρο και στοχεύουν στην προώθηση πρωτοβουλιών εκ μέρους των νέων με την ενεργό και ανεξάρτητη εμπλοκή τους σε διαδικασίες συνδιαμόρφωσης και λήψης αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο, ε) η πρόβλεψη διαδικασίας ανάθεσης της κοινωνικής έρευνας για την τέλεση υιοθεσίας ή αναδοχής σε κοινωνική υπηρεσία όμορης Περιφερειακής Ενότητας για την αντιμετώπιση περιπτώσεων στις οποίες υπάρχει αντικειμενική αδυναμία διεξαγωγής της από την κατά τόπον αρμόδια κοινωνική υπηρεσία, στ) η τροποποίηση της σύνθεσης των οργάνων διοίκησης φορέων λειτουργίας Μονάδων Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας και ζ) η σύσταση, λειτουργία και στελέχωση των αναγκαίων διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Άρθρο 3
Διεύρυνση ωφελουμένων του προγράμματος «Στέγαση και εργασία για τους αστέγους» Τροποποίηση άρθρου 15 ν. 4756/2020
Στο άρθρο 15 του ν. 4756/2020 (Α’ 235), περί στέγασης και εργασίας για τους αστέγους, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην παρ. 2 αα) στο τέλος της περ. β) προστίθενται οι λέξεις «ή σε επισφαλείς συνθήκες στέγασης», αβ) προστίθεται νέα περ. ε), β) στην παρ. 5 βα) στην περ. β) τροποποιείται το εποπτεύον όργανο, ββ) προστίθεται περ. γ), βγ) η φράση «αναπτυξιακή επιχείρηση Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού ή κοινωφελής δημοτική επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, πιστοποιημένο από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,» αντικαθίσταται από τη φράση «νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, πιστοποιημένο από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας,», βδ) προστίθενται δύο (2) τελευταία εδάφια, γ) το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 αντικαθίσταται, δ) οι παρ. 4, 8, το τρίτο εδάφιο της παρ. 9 και η παρ. 10 επικαιροποιούνται ως προς τις παραπεμπόμενες κοινές υπουργικές αποφάσεις και το άρθρο 15 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 15 Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους

1. Θεσπίζεται πρόγραμμα με τίτλο «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους». Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες έλλειψης στέγης και λειτουργεί συμπληρωματικά στο πλαίσιο εφαρμογής δημόσιων πολιτικών καταπολέμησης της έλλειψης αυτής.

2. Ως ωφελούμενες μονάδες ορίζονται οι ακόλουθες κατηγορίες:

α) Οικογένειες και άτομα που φιλοξενούνται σε Ξενώνες Μεταβατικής Φιλοξενίας Αστέγων και Υπνωτήρια.

β) Οικογένειες και άτομα που έχουν καταγραφεί από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων ως άστεγοι που διαβιούν στον δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα ή σε επισφαλείς συνθήκες στέγασης.

γ) Γυναίκες που φιλοξενούνται σε Ξενώνες Γυναικών θυμάτων βίας και δεν έχουν πρόσβαση σε κατοικία.

δ) Άτομα που φιλοξενούνται σε Ξενώνες Προσωρινής Φιλοξενίας Μονάδων Κοινωνικής Επανένταξης Πιστοποιημένων Θεραπευτικών Προγραμμάτων Εξαρτημένων Ατόμων Φορέων του ν. 4139/2013 (Α’ 74) και δεν έχουν πρόσβαση σε κατοικία.

ε) Οικογένειες και άτομα που διαβιούν σε δωρεάν παραχωρημένη οικία από φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή ορίζεται στην περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).

3. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις πυλώνες: α) Επιδότηση ενοικίου για διάστημα είκοσι τεσσάρων

(24) μηνών, καθώς και κάλυψη δαπανών για οικοσκευή και λοιπές λειτουργικές ανάγκες του νοικοκυριού.

β) Παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης και διασύνδεσης με συμπληρωματικές κοινωνικές παροχές και υπηρεσίες.

γ) Υπηρεσίες ενεργοποίησης, κατάρτισης και προώθησης στην εργασία, που δύναται να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, επιδότηση εργασίας, κάλυψη μη μισθολογικού κόστους, επιδότηση για δημιουργία επιχείρησης, επαγγελματική κατάρτιση και απόκτηση δεξιοτήτων, μοριοδότηση για συμμετοχή σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας και εργασιακή συμβουλευτική από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α), ένταξη σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.

4. Οι ικανοί προς εργασία ωφελούμενοι του προγράμματος που είναι εγγεγραμμένοι στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) και δεν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας, δικαιούνται να λάβουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α’ 94), κατόπιν ηλεκτρονικής υποβολής σχετικής αίτησης σε ειδική πλατφόρμα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) και κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 3 και της παρ. 1 του άρθρου 7 της

υπό στοιχεία Δ13/οικ./53923/23.7.2021 (Β’ 3359) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.

5. Το πρόγραμμα προκηρύσσεται κατ’ ελάχιστον ανά διετία, κατόπιν δημοσίευσης δημόσιας πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης σχεδίων από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Δικαιούχοι φορείς που έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αιτήσεις χρηματοδότησης σχεδίων, μόνοι τους ή συνεργαζόμενοι, είναι:

α) Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων, σύμφωνα με στοιχεία της τελευταίας απογραφής, διαδημοτικά σχήματα συνεργασίας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού, ανεξαρτήτως πληθυσμού και Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού, στους οποίους λειτουργούν δομές των περ. α), γ) και δ) της παρ. 2, ανεξαρτήτως πληθυσμού.

β) Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, εποπτευόμενα από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

γ) Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και τα οποία δραστηριοποιούνται στην πρόληψη, αντιμετώπιση, θεραπεία και κοινωνική επανένταξη των εξαρτώμενων ατόμων από ναρκωτικά, αλκοόλ, τυχερά παίγνια και κάθε άλλου είδους εξαρτήσεις.

Ο δικαιούχος φορέας συμπράττει, για τους σκοπούς υλοποίησης του σχεδίου, με διαχειριστή φορέα, ο οποίος δύναται να είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, πιστοποιημένο από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, σύμφωνα με τον ν. 2646/1998 (Α’ 236), που δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών που άπτονται της εφαρμογής του παρόντος. Το πιστοποιημένο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου του προηγούμενου εδαφίου δύναται να συμπράττει ως διαχειριστής φορέας σε έως τρία (3) σχέδια στην ίδια Περιφέρεια και σε έως τέσσερα (4) σχέδια πανελλαδικά για κάθε πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης. Η σύμπραξη των δικαιούχων φορέων της περ. γ) με διαχειριστή φορέα είναι δυνητική.

6. Στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) ανατίθεται η διαχείριση και παρακολούθηση του προγράμματος. Για τον σκοπό αυτόν χρηματοδοτείται με τη μεταφορά των αναγκαίων πιστώσεων από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας στον προϋπολογισμό του.

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, καθορίζονται η διαδικασία εφαρμογής του προγράμματος, η εξειδίκευση των προϋποθέσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ένταξη των δυνητικά ωφελούμενων στο πρόγραμμα, το ύψος της επιδότησης ενοικίου και εργασίας, καθώς και των λοιπών παροχών του προγράμματος, οι ειδικότερες παρεχόμενες υπηρεσίες, κίνητρα σε ιδιοκτήτες κατοικιών και επιχειρήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα, οι δαπάνες τεχνικής συνδρομής, οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών

της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, του Ο.Π.Ε.Κ.Α., της Δ.ΥΠ.Α. και των λοιπών εμπλεκόμενων Υπηρεσιών, οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις σχεδιασμού, αξιολόγησης, υλοποίησης, εκτέλεσης, παρακολούθησης, χρηματοδότησης και διαχείρισης του προγράμματος, καθώς και κάθε ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτομερειακό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος. Ειδικότεροι όροι για την εφαρμογή του προγράμματος δύνανται να εξειδικεύονται με τη σχετική πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης.

8. Οι ικανοί προς εργασία ωφελούμενοι του προγράμματος, οι οποίοι μετά τη λήξη του δικαιώματός τους, απεντάσσονται από το πρόγραμμα, είναι εγγεγραμμένοι στη Δ.ΥΠ.Α. και δεν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας, δικαιούνται να λάβουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α’ 94), όπως ισχύει, για διάστημα δώδεκα (12) μηνών, κατόπιν ηλεκτρονικής υποβολής σχετικής αίτησης σε ειδική πλατφόρμα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) και κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 3 και της παρ. 1 του άρθρου 7 της υπό στοιχεία Δ13/ οικ./53923/23.7.2021 (Β’ 3359) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.

9. Οι ωφελούμενοι του προγράμματος οι οποίοι, μετά τη λήξη του δικαιώματός τους, απεντάσσονται από το πρόγραμμα, δικαιούνται να λάβουν το Επίδομα Στέγασης του άρθρου 3 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), κατόπιν ηλεκτρονικής υποβολής σχετικής αίτησης σε ειδική πλατφόρμα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr). Το ποσό του Επιδόματος Στέγασης, που δικαιούνται οι ωφελούμενοι της παρούσας, ισούται με το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της επιδότησης ενοικίου, σύμφωνα με τα όρια που καθορίζονται στην κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 7, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει. Το επίδομα καταβάλλεται, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, από τον μήνα που έπεται της λήξης του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» για κάθε ωφελούμενο και ισχύει για διάστημα δώδεκα (12) μηνών, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης σύμβασης μίσθωσης κατοικίας για το ως άνω χρονικό διάστημα και κατά παρέκκλιση των άρθρων 3, 4 και της παρ. 2 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία 71670/27.9.2021 (Β’ 4500) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 4472/2017 ως προς την απαιτούμενη διάρκεια διαμονής.

10. Μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος των δώδεκα (12) μηνών της παρ. 9, οι ωφελούμενοι δικαιούνται να λάβουν εκ νέου το Επίδομα Στέγασης του άρθρου 3 του ν. 4472/2017, κατόπιν ηλεκτρονικής υποβολής σχετικής αίτησης σε ειδική πλατφόρμα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), για επιπλέον διάστημα δώδεκα (12) μηνών, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης σύμβασης μίσθωσης κατοικίας για το ως άνω χρονικό διάστημα και κατά παρέκκλιση του άρθρου 4 και της παρ. 2 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία 71670/27.9.2021 (Β’ 4500) κοινής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 4472/2017 ως προς την απαιτούμενη διάρκεια διαμονής.

11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζεται η διαδικασία του τρόπου υποβολής της αίτησης σε ειδική πλατφόρμα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτομερειακό θέμα για την εφαρμογή των παρ. 8, 9 και 10 του παρόντος άρθρου.»

Άρθρο 4
Διεύρυνση του προγράμματος χρηματοδότησης για τη δημιουργία νέων τμημάτων βρεφικής φροντίδας Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 58 ν. 4837/2021
Στην παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 4837/2021 (Α’ 178), περί του προγράμματος χρηματοδότησης για τη δημιουργία νέων τμημάτων βρεφικής φροντίδας, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο διαγράφεται η φράση «αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων», β) στο δεύτερο εδάφιο προστίθενται οι λέξεις «Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών», γ) καταργείται το τελευταίο εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Για τη δημιουργία νέων θέσεων για βρέφη σε υφιστάμενους ή νέους σταθμούς με σκοπό την εξασφάλιση μίας θέσης για όλα τα βρέφη και την υποστήριξη των οικογενειών, το Υπουργείο υλοποιεί πρόγραμμα χρηματοδότησης για την ίδρυση έως πενήντα χιλιάδων (50.000) νέων θέσεων για βρέφη σε όλη την Επικράτεια. Στο πρόγραμμα χρηματοδότησης μπορεί να συμμετέχουν ιδιώτες, φορείς, νομικά πρόσωπα κάθε μορφής, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών.»

Άρθρο 5
Οικονομική ενίσχυση ωφελουμένων των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών και του Κέντρου Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Παπάφειο Θεσσαλονίκης

1. Τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (Κ.Κ.Π.Π.), τα οποία έχουν συσταθεί με το άρθρο 9 του ν. 4109/2013 (Α’ 16) και στα οποία λειτουργούν Παραρτήματα Προστασίας Παιδιού, και το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Παπάφειο Θεσσαλονίκης χορηγούν ειδική παροχή στους ωφελούμενους ανηλίκους και ενηλίκους που διαβιούν εντός των ανωτέρω νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, η οποία συνίσταται στην καταβολή οικονομικού βοηθήματος, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών τους.

2. Ειδικές παροχές με τη μορφή οικονομικού βοηθήματος, που καταβλήθηκαν από τα Κ.Κ.Π.Π. και το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Παπάφειο Θεσσαλονίκης στους ωφελουμένους τους από την 1η.1.2023 μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1, λογίζονται νόμιμες και δεν αναζητούνται.

3. Ειδικές παροχές με τη μορφή οικονομικού βοηθήματος για το έτος 2023 που δεν έχουν καταβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, δύναται να καταβληθούν αναδρομικά στους ωφελουμένους. Η αναδρομική καταβολή των ειδικών παροχών πραγματοποιείται βάσει των ποσών που ορίζονται με την απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 29.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Άρθρο 6
Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας

1. Θεσπίζεται πρόγραμμα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με τίτλο «Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας», το οποίο υλοποιείται σε ετήσια βάση.

2. Σκοποί του προγράμματος είναι η προαγωγή της ενεργού συμμετοχής των νέων ηλικίας δεκαπέντε (15) έως είκοσι εννέα (29) ετών στα κοινά σε τοπικό επίπεδο, η καλλιέργεια ισχυρών δεσμών μεταξύ των νέων και της τοπικής κοινωνίας και η ενθάρρυνση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού για την υλοποίηση δράσεων που αφορούν στην ενεργό συμμετοχή των νέων στα κοινά σε τοπικό επίπεδο.

3. Αντικείμενο του προγράμματος είναι η βράβευση ενός Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, ο οποίος, κατόπιν αξιολόγησης, διακρίνεται σε εθνικό επίπεδο για τον σχεδιασμό και την υιοθέτηση πολιτικών καλών πρακτικών και την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων, που στοχεύουν στην εξυπηρέτηση των σκοπών της παρ. 2. Στο πλαίσιο αυτό, οι Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, κατόπιν της δημοσίευσης της δημόσιας πρόσκλησης της παρ. 6, υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας, η οποία περιλαμβάνει τις δράσεις και άλλες πρωτοβουλίες, τις οποίες πρόκειται να υλοποιήσουν εντός δώδεκα (12) μηνών από τη δημοσίευση της πρόσκλησης και οι οποίες προωθούν τους σκοπούς της παρ. 2. Εφόσον οι δράσεις του προηγούμενου εδαφίου συνεπάγονται οικονομική επιβάρυνση, στην αίτηση υποψηφιότητας αναφέρεται υποχρεωτικά η πηγή χρηματοδότησής της. Για την αξιολόγηση της αίτησης κάθε υποψήφιου Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, λαμβάνονται υπόψιν ήδη υλοποιούμενες δράσεις και λοιπές πρωτοβουλίες, οι οποίες εξυπηρετούν τους σκοπούς της παρ. 2.

4. Οι αιτήσεις των υποψηφίων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού αξιολογούνται από Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 29. Με απόφαση του Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η οποία λαμβάνει υπόψιν την αξιολόγηση της Επιτροπής, απονέμεται στον Ο.Τ.Α. α’ βαθμού ο οποίος διακρίνεται, ο τίτλος της «Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας» για το έτος της διάκρισής του.

5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, είναι δυνατή η ανάθεση της υλοποίησης, παρακολούθησης και διαχείρισης του προγράμματος, για χρονικό διάστημα που ορίζεται στην ίδια απόφαση, σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).

6. Με δημόσια πρόσκληση του Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ή του Φορέα Υλοποίησης ο οποίος έχει οριστεί με την απόφαση της παρ. 5, η οποία απευθύνεται στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και εκδίδεται ετησίως έως την 30ή Ιουνίου κάθε έτους, εξειδικεύονται η διαδικασία, ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, τα όργανα και η διαδικασία αξιολόγησης, καθώς και κάθε λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Άρθρο 7
Διευκόλυνση της διενέργειας κοινωνικής έρευνας για την τέλεση υιοθεσίας και αναδοχής Τροποποίηση άρθρου 26 ν. 4538/2018
Στο άρθρο 26 του ν. 4538/2018 (Α’ 85), περί ρυθμίσεων για τις κοινωνικές υπηρεσίες, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 και στην παρ. 3 οι λέξεις «Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας», β) στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 τροποποιείται το αρμόδιο όργανο που εκδίδει την απόφαση για τη διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας από άλλη κοινωνική υπηρεσία και προστίθεται η δυνατότητα ανάθεσης διεξαγωγής της κοινωνικής έρευνας σε κοινωνική υπηρεσία όμορης Περιφερειακής Ενότητας εντός της ίδιας Περιφέρειας, γ) στην παρ. 2 επικαιροποιείται η αναφορά στο αρμόδιο Υπουργείο και το άρθρο 26 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 26 Ρυθμίσεις για τις κοινωνικές υπηρεσίες

1. Κοινωνική υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη διενέργεια έρευνας σύμφωνα με το παρόν και τα άρθρα 1533 παρ. 2, 1557, 1600, 1645, 1665 ΑΚ και αδυνατεί να τη διεξαγάγει, δηλώνει αιτιολογημένα την αδυναμία της στη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες. Στην περίπτωση αυτή, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ανατίθεται η διεξαγωγή της έρευνας σε άλλη κοινωνική υπηρεσία των φορέων που αναφέρονται στα άρθρα 13 και 22, του τόπου της κατοικίας ή της συνήθους διαμονής των αιτούντων ή σε άλλη κοινωνική υπηρεσία όμορης Περιφερειακής Ενότητας εντός της ίδιας Περιφέρειας και εφόσον αυτό δεν καθίσταται δυνατό, σε πραγματογνώμονα κοινωνικό λειτουργό, εκπαιδευμένο σε θέματα αναδοχής και υιοθεσίας από τους φορείς εποπτείας του άρθρου 13 του παρόντος και εγγεγραμμένο σε ειδικό κατάλογο πιστοποιημένων κοινωνικών λειτουργών που τηρεί ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (Σ.Κ.Λ.Ε.) για τον σκοπό αυτόν. Ο οριζόμενος κοινωνικός λειτουργός οφείλει να συνεργάζεται με τον αρμόδιο φορέα όπου είχε υποβληθεί αρχικώς το αίτημα, προκειμένου να ολοκληρώσει μέσα στο χρονικό διάστημα που προβλέπεται στα άρθρα 10 και 11 την κοινωνική έκθεση και να την υποβάλει στην κοινωνική του υπηρεσία, ο προϊστάμενος της οποίας εκδίδει ακολούθως βεβαίωση ολοκλήρωσης της κοινωνικής έρευνας.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ύστερα από πρόταση του Σ.Κ.Λ.Ε., ορίζονται οι λεπτομέρειες για τη διαδικασία εγγραφής στον ειδικό κατάλογο πιστοποιημένων κοινωνικών λειτουργών, ο τρόπος και το ύψος της αμοιβής των ιδιωτών πραγματογνωμόνων κοινωνικών λειτουργών και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος. Με την ίδια ή όμοια απόφαση καθορίζονται τα απαιτούμενα προσόντα των εκπαιδευτών των πραγματογνωμόνων κοινωνικών λειτουργών του πρώτου εδαφίου, το ύψος της αποζημίωσής τους, η διαδικασία μεταφοράς των απαιτούμενων πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και κάθε άλλο θέμα σχετικά με την εκπαίδευση των ανωτέρω κοινωνικών λειτουργών σε θέματα αναδοχής και υιοθεσίας από τους φορείς εποπτείας του άρθρου 13, καθώς και την καταβολή της αποζημίωσης των εκπαιδευτών τους.

3. Αν μετά το χρονικό διάστημα που ορίζεται με τον παρόντα δεν έχει ολοκληρωθεί η κοινωνική έρευνα από υπαιτιότητα της αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας, οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από τη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας να ενεργήσει σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1.»

Άρθρο 8
Διοίκηση, εσωτερικός έλεγχος και διαφάνεια Φορέων λειτουργίας Μονάδων Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας Τροποποίηση άρθρου 1Α ν. 2345/1995
Στο άρθρο 1Α του ν. 2345/1995 (Α’ 213), περί διοίκησης, εσωτερικού ελέγχου και διαφάνειας των φορέων λειτουργίας Μονάδων Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην περ. α) της παρ. 2 διαγράφεται η φράση «δεν είναι μέλος του Φορέα», β) προστίθεται παρ. 8Α και το άρθρο 1Α διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 1Α Διοίκηση, εσωτερικός έλεγχος και διαφάνεια Φορέων λειτουργίας Μονάδων Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας

1. Οι Φορείς λειτουργίας Μονάδων Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας (ΜοΠΠ) είναι υποχρεωτικώς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Διοικούνται από εκτελεστικό όργανο διοίκησης, το οποίο αποτελείται από τουλάχιστον πέντε (5) μέλη. Διαθέτουν και συγκροτούν: α) επιτροπή ελέγχου και β) μονάδα εσωτερικού ελέγχου.

2. Το εκτελεστικό όργανο διοίκησης Φορέα λειτουργίας ΜοΠΠ συγκροτείται κατά πλειοψηφία από ανεξάρτητα μέλη διοίκησης. Ανεξάρτητο μέλος διοίκησης θεωρείται το μέλος διοίκησης, το οποίο κατά τον ορισμό και κατά τη διάρκεια της θητείας του:

α) όσον αφορά τα σωματεία, είναι απαλλαγμένο από σχέσεις εξάρτησης,

β) όσον αφορά τα ιδρύματα, δεν είναι ιδρυτής ή ωφελούμενος και είναι απαλλαγμένο από σχέσεις εξάρτησης,

γ) όσον αφορά νομικά πρόσωπα με εταιρική μορφή, δεν είναι εταίρος του Φορέα και είναι απαλλαγμένο από σχέσεις εξάρτησης.

3. Ως σχέσεις εξάρτησης θεωρούνται οι οικονομικές και επιχειρηματικές σχέσεις, σχέσεις μεταξύ συζύγων ή συμβιούντων ή συγγενικές σχέσεις εξ αίματος ή εξ αγχιστείας είτε σε ευθεία γραμμή είτε εκ πλαγίου, οποιουδήποτε βαθμού ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης με τον Φορέα ή με μέλος του εκτελεστικού οργάνου της διοίκησης ή ανώτατο διευθυντικό στέλεχος του Φορέα ή άλλο μέλος ή ιδρυτή ή εταίρο του Φορέα, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του μέλους του εκτελεστικού οργάνου διοίκησης και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του. Σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς την ύπαρξη σχέσης εξάρτησης, το μέλος ενημερώνει εγγράφως την επιτροπή ελέγχου. Η λήψη μισθού, αμοιβής ή αποζημίωσης για τα καθήκοντα ως μέλους του εκτελεστικού οργάνου διοίκησης, της επιτροπής ελέγχου και της μονάδας εσωτερικού ελέγχου δεν συνιστά σχέση εξάρτησης για τους σκοπούς του παρόντος.

4. Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του εκτελεστικού οργάνου της διοίκησης ορίζονται στο καταστατικό και εξειδικεύονται στον κανονισμό λειτουργίας του Φορέα.

5. Η επιτροπή ελέγχου αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον ανεξάρτητα μέλη του εκτελεστικού οργάνου διοίκησης και λειτουργεί κατ’ αναλογία με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017 (Α’ 7). Παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, διασφάλισης της τήρησης των καταστατικών σκοπών του Φορέα ΜοΠΠ και ιδίως του προνοιακού σκοπού της και, κατά περίπτωση, της μονάδας εσωτερικού ελέγχου της. Η επιτροπή ελέγχου παρουσιάζει και υποβάλλει μαζί με τις παρατηρήσεις της στο εκτελεστικό όργανο της διοίκησης τα αποτελέσματα του εσωτερικού ελέγχου, καθώς και τις προτάσεις βελτίωσης. Επιτρέπεται η ανάθεση του εσωτερικού ελέγχου σε εξωτερικό συνεργάτη.

6. Η μονάδα εσωτερικού ελέγχου εξετάζει και αξιολογεί την εφαρμογή του κανονισμού λειτουργίας του Φορέα, των μηχανισμών εταιρικής διακυβέρνησης και συντάσσει εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου, οι οποίες υποβάλλονται ετησίως στην επιτροπή ελέγχου. Η μονάδα εσωτερικού ελέγχου αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) ανεξάρτητα πρόσωπα, σύμφωνα με την παρ. 3.

7. Το εκτελεστικό όργανο διοίκησης του Φορέα λειτουργίας ΜοΠΠ υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει έκθεση διαχείρισης. Στην περίπτωση των σωματείων, υποβάλλει την έκθεση διαχείρισης στη συνέλευση μελών και στην περίπτωση των Αστικών Μη Κερδοσκοπικών Εταιρειών, στους εταίρους.

8. Ο Φορέας λειτουργίας ΜοΠΠ υποχρεούται να συντάσσει και να εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες συντάσσονται επί τη βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, όπως αυτά εξειδικεύονται από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων. Οι οικονομικές καταστάσεις του πρώτου εδαφίου ελέγχονται από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία σύμφωνα με τον ν. 4449/2017. Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον ετήσιο Ισολογισμό, Κατάσταση εσόδων και εξόδων και Κατάσταση Ταμειακών ροών.

8A. Οι διευθυντές, υπό οποιαδήποτε νομική σχέση, των Φορέων λειτουργίας ΜοΠΠ δεν επιτρέπεται να είναι μέλη/εταίροι των Φορέων λειτουργίας ΜοΠΠ, ούτε μέλη του εκτελεστικού οργάνου διοίκησης αυτών. Το ασυμβίβαστο του πρώτου εδαφίου ισχύει και για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών μετά τη, με οιονδήποτε τρόπο, λήξη της σχέσης με τον Φορέα λειτουργίας ΜοΠΠ.

9. Η άδεια της παρ. 1 του άρθρου 1, η έκθεση αξιολόγησης των Κοινωνικών Συμβούλων της παρ. 4 του άρθρου 1, η έκθεση ελέγχου, η έκθεση διαχείρισης και οι εγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις του Φορέα λειτουργίας ΜοΠΠ δημοσιοποιούνται αμελλητί στον διαδικτυακό τόπο του Φορέα και αναρτώνται στο Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας του άρθρου 7 του ν. 4455/2017 (Α’ 22) εντός εξαμήνου από τη λήξη του εκάστοτε ημερολογιακού έτους.

10. Οι υφιστάμενοι Φορείς λειτουργίας ΜοΠΠ που παρέχουν οργανωμένες κοινωνικές υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 1, οφείλουν, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος, να προσαρμόσουν τη λειτουργία τους σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

11. Από το παρόν εξαιρούνται οι δομές, οι οποίες συστήνονται και λειτουργούν από δήμους ή νομικά πρόσωπα αυτών και στις οποίες παρέχονται οργανωμένες υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας που έχουν σχέση με την προστασία του παιδιού ή ατόμων με αναπηρία, παιδιών και ενηλίκων, ή ηλικιωμένων ή χρονίως πασχόντων ατόμων.»

Άρθρο 9
Ρυθμίσεις για τη λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Αναδοχής Υιοθεσίας Τροποποίηση άρθρου 1 ν. 4538/2018

1. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1 του ν. 4538/2018 (Α’ 85), περί Εθνικού Συμβουλίου Αναδοχής Υιοθεσίας, τροποποιείται το αρμόδιο όργανο και το άρθρο 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 1 Εθνικό Συμβούλιο Αναδοχής Υιοθεσίας

Συνιστάται συλλογικό συμβουλευτικό-γνωμοδοτικό όργανο με την ονομασία «Εθνικό Συμβούλιο Αναδοχής Υιοθεσίας Ε.Σ.Αν.Υ.», το οποίο υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Σκοπός του Συμβουλίου είναι η αποϊδρυματοποίηση ανηλίκων.»

2. Όπου στην κείμενη νομοθεσία περί λειτουργίας του Ε.Σ.Αν.Υ. αναφέρεται ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, νοείται εφεξής ο Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής.

Άρθρο 10
Ρυθμίσεις για τη λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 15 ν. 4837/2021

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4837/2021 (Α’ 178), περί σύστασης Εθνικού Συμβουλίου Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης, τροποποιείται η αρμόδια υπηρεσία στην οποία υπάγεται το Εθνικό Συμβούλιο Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Συνιστάται «Εθνικό Συμβούλιο Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης», ως συλλογικό συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.»

2. Όπου στην κείμενη νομοθεσία, περί λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης, αναφέρεται ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, νοείται εφεξής ο Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής.

Άρθρο 11
Μεταφορά του Εθνικού Μηχανισμού Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού στη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Τροποποίηση άρθρου 8 ν. 4491/2017

1. Στο άρθρο 8 του ν. 4491/2017 (Α’ 152), περί ίδρυσης Εθνικού Μηχανισμού Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, τροποποιείται η αναφορά στην αρμόδια Γενική Γραμματεία και το άρθρο 8 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 8 Ίδρυση Εθνικού Μηχανισμού Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Συνιστάται συλλογικό όργανο με την ονομασία «Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού», το οποίο υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, εφεξής «Εθνικός Μηχανισμός.»

2. Όπου στην κείμενη νομοθεσία περί ίδρυσης και λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού αναφέρεται ο Γενικός Γραμματέας Δικαιοσύνης, στις διατάξεις για την ίδρυση και λειτουργία του Εθνικού Μηχανισμού Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, νοείται εφεξής ο Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής.

Άρθρο 12
Σύνθεση Εθνικού Μηχανισμού Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 9 ν. 4491/2017
Στην παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4491/2017 (Α’ 152), περί σύνθεσης του Εθνικού Μηχανισμού Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο η αναφορά στον Υπουργό Δικαιοσύνης αντικαθίσταται από τον Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, β) το στοιχείο α. επικαιροποιείται ως προς το προεδρεύον όργανο, γ) στο στοιχείο ε. ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αντικαθίσταται από εκπρόσωπο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Ο Εθνικός Μηχανισμός συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και αποτελείται από τα εξής μέλη με τους αναπληρωτές τους:

α. Τον Γενικό Γραμματέα Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής ως Πρόεδρο,

β. έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών, γ. έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δ. έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ε. έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, στ. έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, ζ. έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η. έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας, θ. έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού, ι. έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ια. έναν (1) εκπρόσωπο του Ινστιτούτου Υγείας Παιδιού, ιβ. έναν (1) εκπρόσωπο της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, ιγ. έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού του Κυβερνητικού Έργου, ιδ. έναν (1) εκπρόσωπο της UNICEF Greece Country Office, ιε. έναν (1) εκπρόσωπο της Ελληνικής Αστυνομίας.»

Άρθρο 13
Λειτουργία Εθνικού Μηχανισμού Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 11 ν. 4491/2017
Στο άρθρο 11 του ν. 4491/2017 (Α’ 152), περί λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην παρ. 1 αα) οι λέξεις «Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» αντικαθίσταται από τις λέξεις «Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας», αβ) οι λέξεις «από το Τμήμα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της

Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» αντικαθίστανται από τις λέξεις «από τη Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας», β) στην παρ. 2 οι λέξεις «Γενικός Γραμματέας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής» και το άρθρο 11 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 11 Λειτουργία

1. Ο Εθνικός Μηχανισμός εδρεύει στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και επικουρείται κατά τη λειτουργία του από τη Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

2. Ο Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής μεριμνά για τη σύγκληση και λειτουργία του Εθνικού Μηχανισμού, καθώς και για την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων του.

3. Ο Εθνικός Μηχανισμός συνεδριάζει τακτικά κάθε δύο (2) μήνες και έκτακτα ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του.

4. Ο Εθνικός Μηχανισμός λειτουργεί εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των οικείων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση. Στα μέλη του δεν καταβάλλεται καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση.

5. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Άρθρο 14
Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σικιαρίδειου Ιδρύματος Απροσάρμοστων Παίδων Τροποποίηση άρθρου 3 β.δ. 579/1971
Στο άρθρο 3 του β.δ. 579/1971 (Α’ 174), περί του Διοικητικού Συμβουλίου του Σικιαριδείου Ιδρύματος Απροσάρμοστων Παίδων, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην παρ. 1 αα) τροποποιείται ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αβ) στην περ. β’ οι λέξεις «ένα (1) μέλος με τον αναπληρωτή του» αντικαθίστανται από τις λέξεις «δύο (2) μέλη με τους αναπληρωτές τους», αγ) προστίθεται περ. στ’, β) στην παρ. 2 προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφια, γ) στην παρ. 4 στο πρώτο εδάφιο τροποποιείται η υπηρεσία προέλευσης των υπαλλήλων που μπορούν να οριστούν στη θέση του γραμματέα και του αναπληρωτή του, δ) στις παρ. 1, 3 και 4 ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αντικαθίσταται από τον Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και το άρθρο 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 3 Διοίκησις

1. Το Σικιαρίδειο Ίδρυμα Απροσάρμοστων Παίδων (εφεξής Ίδρυμα) διοικείται από επταμελές Διοικητικό

Συμβούλιο, το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και αποτελείται από:

α. Τον Πρόεδρο με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από τον Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Για τη θέση του Προέδρου απαιτείται πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών ή Νομικών Σπουδών, με εμπειρία σε ζητήματα κοινωνικής προστασίας.

β. Δύο μέλη με τους αναπληρωτές τους, που ορίζονται από τον Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

γ. Έναν ανώτερο υπάλληλο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

δ. Έναν εκπρόσωπο της οικογένειας Βασιλείου Σικιαρίδη, που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από την ίδια οικογένεια.

ε. Έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Εργαζομένων του Σικιαριδείου Ιδρύματος, που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τον ως άνω Σύλλογο.

στ. Έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων των παιδιών του Σικιαρίδειου Ιδρύματος, που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από την ως άνω Ένωση.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται διετής. Για τον Πρόεδρο του Ιδρύματος δύναται να προβλεφθεί μηνιαία αποζημίωση και για τον αναπληρωτή του και τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να προβλεφθεί αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία συμμετέχουν. Το ύψος των αποζημιώσεων, ο τρόπος, ο χρόνος και οι προϋποθέσεις καταβολής τους, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

3. Κυβερνητικός Επίτροπος του Ιδρύματος διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ανώτερος υπάλληλος του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Με την ως άνω υπουργική απόφαση ορίζεται και νόμιμος αναπληρωτής του.

4. Ως γραμματέας και αναπληρωτής αυτού ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής ή της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας. Οι εκπρόσωποι των περιπτώσεων δ’ και ε’, όπως διαλαμβάνονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, προτείνονται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος συγκροτείται νομίμως.

5. Σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος πρέπει να καλείται ο Κυβερνητικός Επίτροπος επί ποινή ακυρότητας της συνεδρίασης και της τυχόν απόφασης που έχει ληφθεί κατά τη συνεδρίαση αυτή. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Επιτρόπου, πρέπει να καλείται ο νόμιμος αναπληρωτής του. 6. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχει ως εισηγητής άνευ δικαιώματος ψήφου και ο Διευθυντής του Ιδρύματος.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται εν απαρτία, εφόσον τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα των απόντων. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Εάν η ψηφοφορία είναι μυστική, αυτή επαναλαμβάνεται για μία ακόμη φορά και η τυχόν νέα ισοψηφία ισοδυναμεί με απόρριψη.

8. Για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο μνημονεύονται, ιδίως, τα ονόματα και η ιδιότητα των παριστάμενων μελών, ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, τα θέματα που συζητήθηκαν με περιεκτική αναφορά στο περιεχόμενό τους, η μορφή και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και οι αποφάσεις που ελήφθησαν. Στο πρακτικό καταχωρίζονται οι γνώμες των μελών που μειοψήφησαν, σε περίπτωση δε φανερής ψηφοφορίας και τα ονόματα τούτων.»

Άρθρο 15
Εποπτεία του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος» Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 111 ν. 4387/2016
Στην παρ. 1 του άρθρου 111 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), περί σύστασης του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος», τροποποιείται το εποπτεύον όργανο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος» (εφεξής Σ.Κ.Λ.Ε.), με έδρα την Αθήνα, πλήρως αυτοδιοικούμενο, το οποίο υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.»

Άρθρο 16
Ζητήματα συνδρομής μελών του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος» Προσθήκη παρ. 3Α και 3Β στο άρθρο 78 του ν. 4488/2017
Στο άρθρο 78 του ν. 4488/2017 (Α’ 137), περί εγγραφής και συνδρομής μελών, προστίθενται παρ. 3Α και 3Β ως εξής:

«3Α. Με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ., για εξαιρετικούς λόγους και έπειτα από αίτηση του ενδιαφερομένου, καθώς και προσκόμιση των κατά περίπτωση δικαιολογητικών βάσει των οποίων αποδεικνύεται η συνδρομή των ως άνω εξαιρετικών λόγων, είναι δυνατή η απαλλαγή από προηγούμενες συνδρομές για όσο χρονικό διάστημα συνέτρεχαν οι εξαιρετικοί λόγοι. Οι εξαιρετικοί λόγοι που καθιστούν εφικτή την απαλλαγή από προηγούμενες οφειλόμενες εισφορές καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Σ.Κ.Λ.Ε.. Με την ίδια απόφαση προσδιορίζονται τα δικαιολογητικά για την απόδειξη της συνδρομής των ως άνω εξαιρετικών λόγων.

3Β. Μέλη που οφείλουν συνδρομές άνω του ενός (1) έτους έχουν τη δυνατότητα ταυτόχρονης καταβολής της ετήσιας εισφοράς του τρέχοντος έτους και μιας (1) εκ των οφειλόμενων εισφορών, ώστε να θεωρούνται οικονομικά τακτοποιημένοι για το τρέχον έτος. Η υπαγωγή στην ως άνω ρύθμιση γίνεται με ηλεκτρονική αίτηση του μέλους, η οποία υποβάλλεται άπαξ, μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού μητρώου μελών του Σ.Κ.Λ.Ε.. Η μη εξυπηρέτηση της ρύθμισης καθιστά άμεσα απαιτητή την εξόφληση όλων των οφειλόμενων εισφορών, προκειμένου το μέλος να θεωρείται οικονομικά τακτοποιημένο.»

Άρθρο 17
Ανάληψη αδιάθετου ερανικού ποσού της ερανικής επιτροπής ανεγέρσεως «Ηρώου της Μανιάτισσας» του π.δ. 583/1978
Το προϊόν του εράνου που διενεργήθηκε από την ερανική επιτροπή ανεγέρσεως «Ηρώου της Μανιάτισσας» στη θέση Διρός Λακωνίας σύμφωνα με το π.δ. 583/1978 (Α’ 125) και το οποίο έχει κατατεθεί σε λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, κατά παρέκκλιση του ν. 5101/1931 (Α’ 238), περιέρχεται στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου της Ιεράς Μητροπόλεως Μάνης με σκοπό να διατεθεί για κοινωφελείς σκοπούς της Ιεράς Μητροπόλεως. Η ανάληψη του ποσού πραγματοποιείται μετά από εντολή του Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας προς το ανωτέρω πιστωτικό ίδρυμα, κατόπιν αιτήματος της Ιεράς Μητροπόλεως Μάνης με το οποίο προσδιορίζονται οι δράσεις για την υλοποίηση των οποίων θα διατεθεί το ποσό. Επί του αιτήματος αυτού, και ιδίως αναφορικά με την εξυπηρέτηση σκοπού κοινωφελούς χαρακτήρα, εισηγείται ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Άρθρο 18
Σύσταση Γραφείου Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

1. Στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας λειτουργεί Γραφείο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), σύμφωνα με τον ν. 4831/2021 (Α’ 170).

2. Για τις ανάγκες στελέχωσης του Γραφείου Νομικού Συμβουλίου της παρ. 1, οι οργανικές θέσεις του κύριου προσωπικού του Ν.Σ.Κ. αυξάνονται, αντίστοιχα, κατά μία (1) θέση σε καθέναν από τους βαθμούς του Νομικού Συμβούλου του Κράτους, του Παρέδρου και του Δικαστικού Πληρεξουσίου.

Άρθρο 19
Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

1. Συστήνεται στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία υπάγεται στον Υπηρεσιακό Γραμματέα.

2. Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι η διαχείριση και η επαγγελματική ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Υπουργείου, ο εκσυγχρονισμός των υπηρεσιακών μονάδων του, προς όφελος των διοικούμενων και των πολιτών, η ενιαία δημοσιονομική διαχείριση και ο έλεγχος των οικονομικών θεμάτων και λειτουργιών του Υπουργείου, καθώς και των φορέων που εποπτεύονται, σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του Υπουργείου.

3. Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

α) τη Διεύθυνση Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Υπηρεσιών,

β) τη Διεύθυνση Προμηθειών, Μέριμνας και Περιουσίας,

γ) τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

δ) τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών και Εποπτείας Νομικών Προσώπων και

ε) τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης.

4. Στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών

Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προΐσταται υπάλληλος σύμφωνα με τα άρθρα 84 έως 86 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26) και την υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2022/οικ.23459/25.9.2014 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β’ 2595) για τους προϊσταμένους οικονομικών υπηρεσιών υπουργείων.

Άρθρο 20
Διεύθυνση Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Υπηρεσιών

1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Υπηρεσιών είναι η αποτελεσματική διαχείριση και ο συντονισμός όλων των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών που σχετίζονται με:

α) την ακριβή και πλήρη αποτύπωση του καθεστώτος υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων,

β) τη μέριμνα για την εισαγωγική, ειδική και διά βίου εκπαίδευση των υπαλλήλων,

γ) την παρακολούθηση της αξιολόγησης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού,

δ) την οργάνωση και την παρακολούθηση της λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων του και

ε) τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων και τον ορισμό των διοικήσεων των εποπτευόμενων φορέων.

2. Η Διεύθυνση Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Υπηρεσιών συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

α) το Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, β) το Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και

Οργάνωσης Εποπτευομένων Φορέων, γ) το Τμήμα Οργάνωσης, Αποδοτικότητας, Επιμόρφωσης και Αξιολόγησης Ανθρώπινου Δυναμικού και Απλούστευσης Διαδικασιών και

δ) το Τμήμα Κεντρικού Πρωτοκόλλου.

3. α) Αρμοδιότητες του Τμήματος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι: αα) H αποτίμηση των αναγκών και ο προγραμματισμός του Υπουργείου σε ανθρώπινο δυναμικό, αβ) η μέριμνα για την πρόσληψη, τις υπηρεσιακές μεταβολές, τα θέματα της αργίας-αναστολής άσκησης καθηκόντων, της διαθεσιμότητας και της λύσης της υπαλληλικής σχέσης του πάσης φύσεως προσωπικού του Υπουργείου, καθώς και του προσωπικού των ιδιαίτερων γραφείων,

αγ) η παρακολούθηση και η εφαρμογή των διατάξεων για την κινητικότητα του προσωπικού,

αδ) η μέριμνα για την κατάταξη των υπαλλήλων, με κάθε είδους σχέση εργασίας, σε κατηγορίες, κλάδους, βαθμούς ή ειδικότητες και τις μισθολογικές και βαθμολογικές προαγωγές,

αε) η διαχείριση όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του, με κάθε είδους σχέση εργασίας, προσωπικού του Υπουργείου και η σύνταξη, όπου απαιτείται, των ερωτημάτων προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, η υποβολή καταλόγου υπόχρεων σε δήλωση πόθεν έσχες, καθώς και ο έλεγχος της τήρησης του ωραρίου των υπαλλήλων,

αστ) η μέριμνα για τη χορήγηση πάσης φύσεως αδειών στους υπαλλήλους του Υπουργείου και η μέριμνα για την τήρηση του ωραρίου,

αζ) η τήρηση και επεξεργασία των στοιχείων του συστήματος διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και η ενημέρωση του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου και των λοιπών βάσεων δεδομένων του πάσης φύσεως προσωπικού του Υπουργείου,

αη) η μέριμνα για την έκδοση αποφάσεων μετακινήσεων εκτός έδρας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό για εκτέλεση υπηρεσίας του πάσης φύσεως προσωπικού του Υπουργείου, καθώς και του προσωπικού των ιδιαίτερων γραφείων,

αθ) η μέριμνα για την έκδοση σχετικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων για το με κάθε είδους σχέση εργασίας προσωπικό του Υπουργείου,

αι) η μέριμνα τήρησης του φυσικού και ψηφιακού αρχείου των ατομικών υπηρεσιακών φακέλων όλων των υπαλλήλων του Υπουργείου,

αια) η σύνταξη της έκθεσης των απόψεων της διοίκησης και η προετοιμασία του σχετικού φακέλου προς τα δικαστήρια επί ενδίκων βοηθημάτων και μέσων που έχουν ασκηθεί και αφορούν σε θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του πάσης φύσεως προσωπικού,

αιβ) οι διαδικαστικές ενέργειες για την επιλογή και τοποθέτηση των Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων,

αιγ) η μέριμνα για τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων που λειτουργούν εντός του Υπουργείου, καθώς και η μέριμνα για τον ορισμό μελών Συμβουλίων, Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας στην Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς,

αιδ) η διαδικασία για τις πληρωμές δαπανών που αφορούν υπηρεσιακές μετακινήσεις και υπερωρίες και τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών για την εκκαθάριση των εκτός έδρας μετακινήσεων και

αιε) η μέριμνα για τη σύσταση και τη συγκρότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, του Πειθαρχικού Συμβουλίου και του Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων.

β) Αρμοδιότητες του Τμήματος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης Εποπτευομένων Φορέων είναι:

βα) Η επιμέλεια θεμάτων που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση και εξέλιξη του πάσης φύσεως προσωπικού των εποπτευομένων από το Υπουργείο νομικών προσώπων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,

ββ) η επεξεργασία και η τήρηση στοιχείων για την αριθμητική σύνθεση και τις αριθμητικές μεταβολές του προσωπικού των εποπτευομένων από το Υπουργείο νομικών προσώπων,

βγ) ο προγραμματισμός των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό των εποπτευομένων από το Υπουργείο νομικών προσώπων και η κατανομή του σε κλάδους, βαθμούς και ειδικότητες,

βδ) η συγκρότηση και λειτουργία των Συμβουλίων, Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας των εποπτευομένων από το Υπουργείο νομικών προσώπων,

βε) η έκδοση αποφάσεων διορισμού διοικητών, υποδιοικητών, προέδρων και οργάνων διοίκησης, καθώς και ορισμού μελών Διοικητικών Συμβουλίων των εποπτευομένων από το Υπουργείο νομικών προσώπων,

βστ) ο χειρισμός θεμάτων οργάνωσης των εποπτευόμενων νομικών προσώπων και η μελέτη και η εισήγηση μέτρων ορθολογικής αναδιοργάνωσης και επιχειρησιακού ανασχεδιασμού της λειτουργίας τους, σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες,

βζ) η μέριμνα για την κατάρτιση, την αξιολόγηση και τον ανασχεδιασμό περιγραμμάτων καθηκόντων και προσόντων των θέσεων εργασίας των εποπτευόμενων νομικών προσώπων,

βη) ο ανασχεδιασμός και η τυποποίηση, σε συνεργασία με τους εποπτευόμενους φορείς, των διαδικασιών συναλλαγής των πολιτών με τις υπηρεσίες των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου και των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, όπου έχει προβλεφθεί, ιδίως ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,

βθ) η μελέτη, η εισήγηση και η παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων και διαδικασιών και την κατάργηση περιττών διατυπώσεων,

βι) η μέριμνα για την ανάπτυξη και την εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών και μεθόδων εργασίας για την αύξηση της παραγωγικότητας των υπαλλήλων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων,

βια) η μελέτη, η εισήγηση και η παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας των πολιτών με τις υπηρεσίες των εποπτευόμενων νομικών προσώπων και

βιβ) ο συντονισμός των εργασιών κωδικοποίησης της νομοθεσίας και των διοικητικών οδηγιών από τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες των εποπτευόμενων φορέων.

γ) Αρμοδιότητες του Τμήματος Οργάνωσης, Αποδοτικότητας, Επιμόρφωσης και Αξιολόγησης Ανθρώπινου Δυναμικού και Απλούστευσης Διαδικασιών είναι:

γα) Ο χειρισμός θεμάτων οργάνωσης του Υπουργείου, η μελέτη και εισήγηση μέτρων ορθολογικής αναδιοργάνωσης και επιχειρησιακού ανασχεδιασμού της λειτουργίας του, σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες,

γβ) η μέριμνα για την έκδοση αποφάσεων μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Υπουργού και του Υφυπουργού προς τους Γενικούς Γραμματείς, προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων,

γγ) η μέριμνα για την κατάρτιση, την αξιολόγηση και τον ανασχεδιασμό περιγραμμάτων καθηκόντων και προσόντων των θέσεων εργασίας του Υπουργείου,

γδ) ο ανασχεδιασμός και η τυποποίηση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, των διαδικασιών συναλλαγής των πολιτών απευθείας με αυτές, καθώς και μέσω Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, όπου έχει προβλεφθεί, ιδίως ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,

γε) η μελέτη, η εισήγηση και η παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων και διαδικασιών και την κατάργηση περιττών διατυπώσεων,

γστ) η μέριμνα για την ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών και μεθόδων εργασίας για την αύξηση της παραγωγικότητας των υπαλλήλων του,

γζ) η μελέτη, η εισήγηση και η παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας των πολιτών με τις υπηρεσίες του Υπουργείου,

γη) η εφαρμογή συστημάτων στοχοθεσίας και μεθόδων μέτρησης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του Υπουργείου και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων, η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων και η διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας τους,

γθ) η εφαρμογή των αρχών της διοίκησης ολικής ποιότητας με σκοπό τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας των υπαλλήλων και των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες,

γι) η μελέτη και η εισήγηση μέτρων προτυποποίησης των διοικητικών διαδικασιών βάσει σύγχρονων προτύπων και συστημάτων πιστοποίησης (ISO),

για) η ανίχνευση και η καταγραφή των εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού του Υπουργείου και των εποπτευομένων φορέων,

γιβ) η μέριμνα για την εισαγωγική εκπαίδευση και τη δια βίου επαγγελματική κατάρτιση των υπαλλήλων του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων, σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση υπηρεσίες τους,

γιγ) η κατάρτιση εκπαιδευτικού προγραμματισμού και απολογισμού,

γιδ) η μέριμνα για την καταγραφή και ταξινόμηση των αρμοδιοτήτων με βάση το περιεχόμενό τους, τον συσχετισμό των αρμοδιοτήτων τους προς τις δημόσιες πολιτικές σύμφωνα και με τις αρχές του Διεθνούς Προτύπου Ταξινόμησης των λειτουργιών της Κυβέρνησης (Classification of the functions of government COFOG) των Ηνωμένων Εθνών και την απεικόνισή τους στο Πληροφοριακό Σύστημα της Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,

γιε) η μέριμνα, στο πλαίσιο της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, σε οποιαδήποτε μεταβολή, ανακατανομή ή μεταφορά αρμοδιοτήτων της τεκμηρίωσης της αναγκαιότητάς τους, στο πλαίσιο της διεθνούς ή της εθνικής εμπειρίας και των καλών πρακτικών,

γιστ) η μέριμνα για την απεικόνιση και επικαιροποίηση της διάρθρωσης και των οργανικών μονάδων και θέσεων του Υπουργείου στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του ελληνικού δημοσίου,

γιζ) η μέριμνα για την ενεργοποίηση των ρόλων διαχειριστών στελεχών του Υπουργείου στο Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών (Ε.Μ.Δ.Δ.) και την επικαιροποίηση, όποτε απαιτείται, των ρόλων αυτών, στο πληροφοριακό σύστημα του Ε.Μ.Δ.Δ., λόγω γνωστοποιούμενων υπηρεσιακών μεταβολών και μετακινήσεων του προσωπικού και

γιη) η μέριμνα για την εφαρμογή κανόνων και την ορθή λειτουργία του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων.

δ) Αρμοδιότητες του Τμήματος Κεντρικού Πρωτοκόλλου είναι:

δα) Η τήρηση γενικού και ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας του Υπουργείου,

δβ) η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και η επικύρωση αντιγράφων εγγράφων, όπως προβλέπεται στην περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 11 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45),

δγ) η μέριμνα για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου και λοιπών μέσων επικοινωνίας,

δδ) η τήρηση του εμπιστευτικού Πρωτοκόλλου του Υπουργείου,

δε) η μέριμνα για τη λειτουργία της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και

δστ) η μέριμνα για την πληροφόρηση των πολιτών σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες.

4. Στη Διεύθυνση Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Υπηρεσιών και στα Τμήματα αυτής προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) κλάδου Διοικητικού Οικονομικού όλων των ειδικοτήτων ή κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) κλάδου Διοικητικού Λογιστικού όλων των ειδικοτήτων και, ελλείψει αυτών, υπάλληλοι όλων των κλάδων και ειδικοτήτων.

Άρθρο 21
Διεύθυνση Προμηθειών, Μέριμνας και Περιουσίας

1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Προμηθειών Μέριμνας και Περιουσίας είναι η ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με τη χρήση όλων των αναγκαίων πόρων και υπηρεσιών, δηλαδή με:

α) την κατάρτιση και εκτέλεση κάθε είδους προμήθειας του Υπουργείου,

β) την κατάρτιση προγράμματος προμηθειών αγαθών και παροχής υπηρεσιών,

γ) τη συγκέντρωση αιτημάτων και την αξιολόγηση των αναγκών προμηθειών,

δ) τη διοικητική μέριμνα του Υπουργείου,

ε) τη διαχείριση του υλικού και την εγκατάστασή του,

στ) την εποπτεία και τον έλεγχο τεχνικών έργων και μελετών του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων,

ζ) την καταγραφή, τη μελέτη και την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου,

η) τη χρηστή διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων και του υλικού που τηρείται στις αποθηκευτικές εγκαταστάσεις του Υπουργείου,

θ) την ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων υλικών, εφοδίων και πόρων για την άρτια υλικοτεχνική υποστήριξη των υπηρεσιών και των εγκαταστάσεων,

ι) τη μέριμνα για την υγιεινή και την ασφάλεια των κτιρίων και του προσωπικού.

2. Η Διεύθυνση Προμηθειών, Μέριμνας και Περιουσίας συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

α) το Τμήμα Προμηθειών,

β) το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών και

γ) το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας.

3.α) Αρμοδιότητες του Τμήματος Προμηθειών είναι: αα) Η μέριμνα για την προμήθεια κάθε μηχανήματος, υλικού, εφοδίων ή άλλου περιουσιακού στοιχείου του Υπουργείου,

αβ) η κατάρτιση και εκτέλεση του προγράμματος προμηθειών αγαθών και παροχής υπηρεσιών μέσω κατάρτισης δημοσίων συμβάσεων,

αγ) η μελέτη αναγκών και η υποβολή τεκμηριωμένων προτάσεων για την προμήθεια αγαθών, υπηρεσιών και την εκτέλεση τεχνικών έργων,

αδ) η μέριμνα για την έγκαιρη συγκέντρωση, από το σύνολο των υπηρεσιών του Υπουργείου, του συνόλου των αιτημάτων με αντικείμενο την προμήθεια υλικών και την παροχή υπηρεσιών,

αε) η επεξεργασία των αιτημάτων της υποπερ.

αδ) και η σύνταξη συγκεντρωτικών εκθέσεων με τις απαιτούμενες κατά περίπτωση προδιαγραφές,

αστ) η ενημέρωση του οικείου πληροφοριακού συστήματος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του,

αζ) η επεξεργασία του ετήσιου προγράμματος προμηθειών, εντός του πλαισίου του προϋπολογισμού και των αναγκών του Υπουργείου,

αη) η μέριμνα για τη δημοσιότητα των διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων,

αθ) η συγκέντρωση και η αποστολή των προβλεπόμενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών δαπανών που αναλαμβάνονται ή εκκαθαρίζονται,

αι) η επεξεργασία όλων των απαιτήσεων των λογαριασμών και τιμολογίων για αγαθά και υπηρεσίες, η ανάρτηση στοιχείων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και η διαβίβασή τους προς εκκαθάριση,

αια) η υλοποίηση έκτακτων προμηθειών υλικών και παροχής υπηρεσιών,

αιβ) η τήρηση απαιτούμενων βιβλίων, αιγ) η συγκρότηση των απαιτούμενων συλλογικών

οργάνων που αφορούν στη λειτουργία του τμήματος

για την κατάρτιση και την παρακολούθηση της εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών,

αιδ) η τήρηση του μητρώου συμβάσεων και του μητρώου προμηθευτών,

αιε) η παρακολούθηση των έργων που αναλαμβάνει το Υπουργείο, καθώς και η μέριμνα για τις διαδικασίες προκήρυξης, αξιολόγησης και ανάθεσης μελετών, έργων και εργασιών και

αιστ) η μέριμνα για την υλοποίηση των δράσεων των σχετικών έργων με αρμοδιότητες του Τμήματος που περιλαμβάνονται στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού.

β) Αρμοδιότητες του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας και Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών είναι:

βα) Η απογραφή του πάσης φύσεως υλικού του Υπουργείου,

ββ) η τήρηση Βιβλίου Παγίων, βγ) η τήρηση αρχείου φακέλου δημοσίων συμβάσεων, στο οποίο περιλαμβάνονται τα σχετικά πρακτικά της επιτροπής παραλαβής, το υλικό προμηθειών και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο,

βδ) η εισαγωγή, η ταξινόμηση και η αποθήκευση των προμηθευόμενων υλικών στις εγκαταστάσεις του Υπουργείου,

βε) η χρηστή διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων και του υλικού που τηρείται στις αποθηκευτικές εγκαταστάσεις του Υπουργείου,

βστ) η ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων υλικών, εφοδίων και πόρων για την άρτια υλικοτεχνική υποστήριξη των υπηρεσιών,

βζ) η τήρηση αρχείου προμηθευόμενου αναλώσιμου υλικού και πάγιου εξοπλισμού και η ενημέρωση του μηχανογραφημένου προγράμματος,

βη) η τήρηση και η διαχείριση των αποθηκών πάγιου εξοπλισμού, αναλώσιμου ή μη, υλικού και η ενημέρωση του μητρώου περιουσιακών στοιχείων,

βθ) η διάθεση υλικού και εξοπλισμού στις υπηρεσίες και το προσωπικό του Υπουργείου προς κάλυψη των αναγκών τους,

βι) η διαχείριση, η παρακολούθηση, η καταγραφή και η ενημέρωση για τις αναλώσεις υλικών και εξοπλισμού και η υποβολή της πρότασης για την ανανέωση των αποθεμάτων του αναλώσιμου και μη υλικού,

βια) ο έλεγχος των λογαριασμών κοινής ωφέλειας, ύδρευσης, τηλεφωνίας, ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και των ενοικίων και των σχετικών βεβαιώσεων και η διαβίβασή τους προς εκκαθάριση, καθώς και η ανάρτηση στοιχείων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ),

βιβ) η μέριμνα και ο συντονισμός της επίβλεψης, καταμέτρησης και παραλαβής υλικών και τεχνικών εργασιών,

βιγ) η μέριμνα για την απόσυρση παλαιού και ακατάλληλου εξοπλισμού, μετά από αιτιολογημένο αίτημα υπηρεσίας του Υπουργείου,

βιδ) η απογραφή και τήρηση του αρχείου για τις κτιριακές εγκαταστάσεις του Υπουργείου,

βιε) οι ενέργειες για τη χωροταξική κατανομή και τη στέγαση των υπηρεσιών του Υπουργείου σε συνάρτηση με το αντικείμενό τους και την εξυπηρέτηση του κοινού,

βιστ) η μέριμνα για την ορθολογική διαχείριση και την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια του Υπουργείου και η παρακολούθηση των δαπανών λογαριασμών κοινής ωφέλειας, όπως ύδρευσης, σταθερής τηλεφωνίας, ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου,

βιζ) η υλοποίηση, η επίβλεψη και ο συντονισμός των διαδικασιών για τη συντήρηση, τη βελτίωση, τη φύλαξη, την υγιεινή και την πυρασφάλεια των χώρων και των εγκαταστάσεων,

βιη) η φροντίδα για την καθαριότητα των καταστημάτων του Υπουργείου,

βιθ) η εξασφάλιση της προσβασιμότητας και λοιπών διευκολύνσεων για τα άτομα με αναπηρία στους χώρους λειτουργίας του Υπουργείου,

βκ) η παραλαβή και η βεβαίωση λογαριασμών ύδρευσης, τηλεφωνίας, ηλεκτρικής ενέργειας, θέρμανσης και φυσικού αερίου,

βκα) η λειτουργία και η εφαρμογή των σύγχρονων εργαλείων διαχείρισης των βιβλιοθηκών του Υπουργείου,

βκβ) η εκπόνηση μελετών και ο καθορισμός προδιαγραφών για τον εξοπλισμό και την παροχή υπηρεσιών συντήρησής του,

βκγ) η επίβλεψη εργασιών που σχετίζονται με τη στέγαση, την καθαριότητα, τη συντήρηση, την ασφάλεια και τη φύλαξη των υπηρεσιών του Υπουργείου,

βκδ) η διαχείριση υλικών, βκε) η έκδοση διαταγών κίνησης και η μέριμνα συντήρησης οχημάτων του Υπουργείου, η μέριμνα για την ουσιαστική και έγκαιρη ανταπόκριση σε αιτήματα όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου για διάθεση προσωπικού του Τμήματος για πάσης φύσεως τεχνικές και βοηθητικές εργασίες, ο συντονισμός των υπηρεσιακών κινήσεων οχημάτων, ο έλεγχος της καλής κατάστασης και των κινήσεών τους για μεταφορά προσώπων ή φορτίων για υπηρεσιακούς λόγους,

βκστ) η διαχείριση του στόλου των οχημάτων του Υπουργείου, η μέριμνα για τη στελέχωσή τους και τον εφοδιασμό με όλα τα σχετικά για την κίνηση έγγραφα, η εποπτεία της κίνησης των οχημάτων του Υπουργείου, της κατανάλωσης καυσίμου και της ανάγκης περιοδικής προληπτικής συντήρησης,

βκζ) η μέριμνα για την αποκατάσταση βλαβών, βκη) η τήρηση αρχείου οχημάτων, κινήσεων και μεταφορικού έργου, βκθ) η συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων από

την εκτέλεση των λειτουργιών διαχείρισης του μεταφορικού έργου και η διαμόρφωση και παρακολούθηση σχετικών δεικτών αποδοτικότητας,

βλ) η συστηματική εφαρμογή και εποπτεία των προγραμμάτων εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών, καθώς και η πιστοποίηση της ποιότητας των εργασιών αυτών,

βλα) η μέριμνα για τη διαθεσιμότητα οδηγών και οχημάτων,

βλβ) η ορθή λειτουργία, συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των οχημάτων και η πιστοποίηση κάθε εργασίας επί των οχημάτων και

βλγ) η απόσυρση και αντικατάσταση των οχημάτων και η εισήγηση για κάθε ζήτημα για τα οχήματα του Υπουργείου.

γ) Αρμοδιότητες του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας είναι:

γα) Η καταγραφή, η μελέτη, η διαχείριση, η αξιοποίηση και η αντίστοιχη εποπτεία της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου,

γβ) η διαχείριση εμπράγματων δικαιωμάτων που αφορούν στο σύνολο της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου,

γγ) η εποπτεία και ο έλεγχος των εποπτευόμενων φορέων για την τήρηση των διαδικασιών αναφορικά με την πραγματοποίηση των τεχνικών έργων και τη γνωμοδότηση για την απόκτηση και χρήση πάγιων περιουσιακών στοιχείων τους,

γδ) ο καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών ίδρυσης και λειτουργίας δομών Κοινωνικής Προστασίας σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

γε) η μέριμνα για την έκδοση αποφάσεων που αφορούν σε άρσεις απαλλοτριώσεων και τροποποιήσεις ρυμοτομικών διαγραμμάτων, ο εντοπισμός διαγραμμάτων απαλλοτριώσεων, οι τοπογραφήσεις προσφυγικών συγκροτημάτων και οι διεκπεραιώσεις θεμάτων Κτηματολογίου,

γστ) η παροχή βεβαίωσης στις εκάστοτε αρμόδιες διευθύνσεις για την πληρωμή έργων τα οποία χρηματοδοτούνται από το Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του φακέλου της αρμόδιας διευθύνουσας υπηρεσίας της Προϊσταμένης Αρχής του έργου,

γζ) η μελέτη, η επεξεργασία, η θέσπιση και η επιμέλεια εφαρμογής μέτρων, καθώς και η σύνταξη σχεδίων κανονιστικών πράξεων που αφορούν στην κτήση, διάθεση, αξιοποίηση, εκμετάλλευση ή εκποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων,

γη) ο έλεγχος της σκοπιμότητας των τεχνικών έργων και τεχνικών μελετών που εκτελούνται από όλους τους εποπτευόμενους φορείς, ο έλεγχος εφαρμογής των μελετών και ο έλεγχος της κοστολόγησης των έργων, καθώς και ο έλεγχος της αμοιβής των ιδιωτών μηχανικών που χρησιμοποιούνται στα ανωτέρω έργα και μελέτες και

γθ) η εισήγηση στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών για την τήρηση όρων υγιεινής και ασφάλειας των κτιρίων και του προσωπικού.

4. Στη Διεύθυνση Προμηθειών Μέριμνας και Περιουσίας προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ) όλων των κλάδων και ειδικοτήτων. Στα Τμήματα Προμηθειών και Διοικητικής Μέριμνας και Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΕΕΠ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων και, ελλείψει αυτών, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) όλων των κλάδων και ειδικοτήτων. Στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΕΕΠ κλάδου Μηχανικών όλων των ειδικοτήτων και, ελλείψει αυτών, κατηγορίας ΤΕ κλάδου Μηχανικών όλων των ειδικοτήτων, με πτυχίο ή δίπλωμα κλάδου Μηχανικών, σύμφωνα με το π.δ. 85/2022 (Α’ 232).

Άρθρο 22
Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι η διαχείριση των πληροφοριακών και επικοινωνιακών υποδομών και η αξιοποίηση της τεχνολογίας για την εξασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου και της συμμετοχής στις δράσεις της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού.

Ειδικότερα, στον επιχειρησιακό στόχο της Διεύθυνσης συγκαταλέγονται:

α) Η ομαλή λειτουργία του εξοπλισμού και η υποστήριξη των χρηστών του Υπουργείου,

β) η συνεχής, ασφαλής και απρόσκοπτη λειτουργία της συνολικής υποδομής εξυπηρετητών, λειτουργικών συστημάτων, δικτύων, επικοινωνιών και βάσεων δεδομένων,

γ) η συνεχής παρακολούθηση των λειτουργιών πληροφορικής και επικοινωνιών, η αξιολόγησή τους και η εφαρμογή βέλτιστων τεχνολογικών πρακτικών, προς αύξηση της ποιότητας και της αποδοτικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών,

δ) η μέριμνα για την προσφορά δυνατότητας τηλεργασίας,

ε) η μέριμνα για την παρακολούθηση της παραλαβής και της εγκατάστασης του αναγκαίου εξοπλισμού Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ),

στ) η εισήγηση για τη θέσπιση κανόνων ασφαλούς χρήσης του δικτύου και των συστημάτων ΤΠΕ και η παρακολούθηση και ο έλεγχος της τήρησης των κανόνων και της πολιτικής ασφαλείας πληροφορικής και επικοινωνιών,

ζ) η μέριμνα για την αξιοποίηση των υπηρεσιών του δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», και

η) η παρακολούθηση, αξιολόγηση και υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών.

2. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

α) το Τμήμα Ανάπτυξης Δικτύων, β) το Τμήμα Σχεδιασμού, Ανάπτυξης και Διαχείρισης

Εσωτερικών Συστημάτων και γ) το Τμήμα Διαλειτουργικότητας και Ασφάλειας Δεδομένων.

3. α) Αρμοδιότητες του Τμήματος Ανάπτυξης Δικτύων είναι: αα) Η εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών και η μέριμνα για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του, την αποκατάσταση βλαβών και τη συντήρησή του,

αβ) η παρακολούθηση της εξέλιξης της τεχνολογίας στον εξοπλισμό πληροφορικής και επικοινωνιών και η διατύπωση απαιτήσεων για την αναβάθμιση ή την αντικατάσταση του υπάρχοντος εξοπλισμού και των εφαρμογών επικοινωνιών,

αγ) η ανάπτυξη, η διαχείριση, η επίβλεψη, η υποστήριξη και η παρακολούθηση των συστημάτων εξωτερικής επικοινωνίας (internet), καθώς και των εσωτερικών δικτύων (intranet),

αδ) η περιοδική και έκτακτη αξιολόγηση των δικτυακών υποδομών του Υπουργείου και η εφαρμογή αρχών και προτύπων για την ασφάλεια των δικτύων από εσωτερικές και εξωτερικές απειλές και κινδύνους,

αε) ο προσδιορισμός των αναγκών των υπηρεσιών του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων που δεν διαθέτουν υπηρεσία πληροφορικής,

αστ) η υποστήριξη στελεχών των διοικητικών υπηρεσιών σε θέματα χρήσης εφαρμογών,

αζ) η διάθεση και υποστήριξη για θέματα ψηφιακών υπογραφών στο προσωπικό του Υπουργείου και στους εποπτευόμενους φορείς,

αη) η διάθεση ανοιχτών δεδομένων στην Εθνική Πύλη Ανοιχτών Δεδομένων και

αθ) η τεχνική υποστήριξη χρηστών και η αξιοποίηση υπηρεσιών οριζόντιων συστημάτων και ιδίως του Κεντρικού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΚΣΗΔΕ), του προγράμματος Διαύγεια, του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος gov ERP.

β) Αρμοδιότητες του Τμήματος Σχεδιασμού, Ανάπτυξης και Διαχείρισης Εσωτερικών Συστημάτων είναι:

βα) Η καταγραφή, η ανάλυση, ο σχεδιασμός και η αξιολόγηση των πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων που δεν διαθέτουν μονάδα πληροφορικής,

ββ) η παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορικής και των προηγμένων επικοινωνιών,

βγ) η συγκέντρωση των εισηγήσεων των χρηστών και η καταγραφή των αναγκών για θέματα πληροφορικής και επικοινωνιών,

βδ) η σύνταξη μελετών και προτάσεων για θέματα πληροφορικής και επικοινωνιών,

βε) η αποτελεσματική λειτουργία των εφαρμογών πληροφορικής, η μέριμνα για την αναβάθμισή τους, καθώς και η ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίου ασφάλειας των εφαρμογών και των δεδομένων τους,

βστ) ο προγραμματισμός, η προετοιμασία και υποβολή προτάσεων για υλοποίηση έργων σχετικών με τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης μέσω αναπτυξιακών προγραμμάτων και λοιπών ευρωπαϊκών στρατηγικών σχεδίων σε συνεργασία με την αρμόδια επιτελική δομή του Υπουργείου,

βζ) η παρακολούθηση και αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης των συμβάσεων με τους αναδόχους εκτέλεσης έργων και προμήθειας αναλώσιμων που αφορούν εξοπλισμό και εφαρμογές πληροφορικής και επικοινωνιών,

βη) η διασφάλιση της ανάπτυξης προσβάσιμων υπηρεσιών και διαδικτυακών τόπων του Υπουργείου και η αξιολόγηση αυτών ως προς την ψηφιακή προσβασιμότητα σε ετήσια βάση και

βθ) η συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τον προγραμματισμό δράσεων για την επίτευξη των στόχων της Ψηφιακής Δεκαετίας και της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού.

γ) Αρμοδιότητες του Τμήματος Διαλειτουργικότητας και Ασφάλειας Δεδομένων είναι:

γα) Η διαχείριση και ενημέρωση των ηλεκτρονικών σελίδων του Υπουργείου στο διαδίκτυο,

γβ) η επιμέλεια για τη σταδιακή ένταξη και ενσωμάτωση των δεδομένων άλλων φορέων στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου,

γγ) ο καθορισμός των κανόνων ανταλλαγής των δεδομένων και η προετοιμασία και η σύναψη συμφωνιών ανταλλαγής δεδομένων με τους άλλους φορείς,

γδ) ο προσδιορισμός, η ανάλυση και η ανάπτυξη εφαρμογών αυτόματης ανταλλαγής των δεδομένων, καθώς και η μέριμνα για την αδιάλειπτη λειτουργία των εφαρμογών ανταλλαγής δεδομένων (διαλειτουργικότητα),

γε) η διασφάλιση της διαλειτουργικότητας των συστημάτων του Υπουργείου με αντίστοιχα συστήματα εθνικής εμβέλειας άλλων υπηρεσιών και γενικότερα η εφαρμογή του πλαισίου και των εξελίξεων της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,

γστ) η συνεργασία με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Υπουργείου για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και γενικά των διαβαθμισμένων πληροφοριών,

γζ) η περιοδική λήψη και φύλαξη αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων, καθώς και η μέριμνα για την ανάκαμψη από καταστροφές,

γη) η παρακολούθηση και η διαρκής ενημέρωση της εξέλιξης των τεχνολογιών σε θέματα ασφάλειας δεδομένων,

γθ) η εκπόνηση μελετών και η διατύπωση προτάσεων για τη διαμόρφωση της πολιτικής και του σχεδίου ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων που εφαρμόζεται από το Υπουργείο,

γι) η διενέργεια περιοδικών και εκτάκτων ελέγχων για τη διαπίστωση της τήρησης των κανόνων ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων,

για) ο σχεδιασμός και η εφαρμογή διαδικασιών εναρμόνισης των πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου με εθνικά και διεθνή πρότυπα ασφάλειας και

γιβ) η διαχείριση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

4. Στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και στα Τμήματα αυτής προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) κλάδου Πληροφορικής όλων των ειδικοτήτων και, ελλείψει αυτών, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) κλάδου Πληροφορικής όλων των ειδικοτήτων, σύμφωνα με τα προσόντα του π.δ. 85/2022 (Α’ 232).

Άρθρο 23
Διεύθυνση Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών και Εποπτείας Νομικών Προσώπων

1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών και Εποπτείας Νομικών Προσώπων είναι:

α) Η αποτελεσματική διαχείριση και ο συντονισμός των ενεργειών που αφορούν:

αα) στην κατάρτιση, αναθεώρηση και υλοποίηση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.),

αβ) την κατάρτιση και παρακολούθηση της εκτέλεσης του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου,

αγ) την εποπτεία των εσόδων και της περιουσίας των εποπτευόμενων φορέων,

αδ) τη συγκέντρωση και επεξεργασία δημοσιονομικών στοιχείων, την παραγωγή των σχετικών αναλύσεων και αναφορών και την υποβολή τους σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη,

αε) την κατάρτιση των εισηγητικών εκθέσεων της περ. ε) της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) και

αστ) την προώθηση, παρακολούθηση και διαχείριση των κρατικών ενισχύσεων και πόρων.

β) Η καθοδήγηση των εποπτευόμενων φορέων για την προετοιμασία του Μ.Π.Δ.Σ.,

γ) η έγκριση, τροποποίηση και εκτέλεση των προϋπολογισμών των εποπτευόμενων φορέων,

δ) η έγκριση των απολογισμών των εποπτευόμενων φορέων,

ε) η οικονομική οργάνωση, εποπτεία και ο διαχειριστικός έλεγχος των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου,

στ) η παρακολούθηση της εκτέλεσης των προϋπολογισμών των εποπτευόμενων φορέων και η μέριμνα για την ευθυγράμμισή τους με τους στόχους της δημοσιονομικής πολιτικής και

ζ) η έκδοση των ειδικών εγκρίσεων του άρθρου 49 του ν. 4837/2021 (Α’ 178) για τους εποπτευόμενους φορείς της Διεύθυνσης.

2. Η Διεύθυνση Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών και Εποπτείας Νομικών Προσώπων συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

α) το Τμήμα Κατάρτισης Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής,

β) το Τμήμα Δημοσιονομικών Αναφορών και Κρατικών Ενισχύσεων και

γ) το Τμήμα Οικονομικής Οργάνωσης, Εποπτείας και Προϋπολογισμού Εποπτευόμενων Φορέων.

3. α) Αρμοδιότητες του Τμήματος Κατάρτισης Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, είναι:

αα) Η συγκέντρωση οικονομικών στοιχείων, η επεξεργασία, ο σχεδιασμός, η κατάρτιση, η αναθεώρηση, η παρακολούθηση της εκτέλεσης και η εισήγηση για κίνηση πιστώσεων, μεταφορά και ανακατανομή αυτών κατά την εκτέλεση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.) και του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου,

αβ) ο σχεδιασμός, η κατάρτιση, η τροποποίηση και η αναμόρφωση του ετήσιου τακτικού προϋπολογισμού των υπηρεσιών του Υπουργείου, η παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης του τακτικού προϋπολογισμού και η εναρμόνισή του με το Μ.Π.Δ.Σ.,

αγ) η σύνταξη των μνημονίων συνεργασίας με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 70 του ν. 4270/2014,

αδ) η υποβολή αιτημάτων προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με μεταφορές πιστώσεων σε άλλους φορείς του Δημοσίου για δαπάνες

που έχουν πραγματοποιηθεί ή πραγματοποιούνται για λογαριασμό του Υπουργείου, κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος από τον αρμόδιο διατάκτη,

αε) η σύνταξη σχεδίων αποφάσεων σχετικά με μεταφορές πιστώσεων εντός της ίδιας μείζονος κατηγορίας δαπανών του εκτελούμενου προϋπολογισμού, κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος από τον αρμόδιο διατάκτη και η υποβολή του σχεδίου προς υπογραφή στους αρμόδιους, κατά περίπτωση, διατάκτες,

αστ) η σύνταξη σχεδίων αιτημάτων προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με μεταφορές πιστώσεων μεταξύ διαφορετικών μειζόνων κατηγοριών δαπανών του εκτελούμενου προϋπολογισμού, κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος από τον αρμόδιο διατάκτη και η υποβολή του σχεδίου προς υπογραφή στους αρμόδιους κατά περίπτωση διατάκτες,

αζ) η υποβολή αιτημάτων προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για αύξηση των διαθέσιμων ποσοστών πιστώσεων από τον τακτικό προϋπολογισμό, καθώς και για εγγραφή και μεταφορά πιστώσεων που απορρέουν από τον τακτικό προϋπολογισμό,

αη) η υποβολή αιτημάτων, κατόπιν εισηγήσεων της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Υπηρεσιών και του Τμήματος Εκκαθάρισης Αποδοχών της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, προς την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με σκοπό την εγγραφή ή μεταφορά πιστώσεων σε πράξεις διορισμών, μετατάξεων, προαγωγών και αποσπάσεων υπαλλήλων και η ενημέρωση των αρμοδίων διευθύνσεων του Υπουργείου μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,

αθ) η σύνταξη και κατάρτιση σχεδίου αιτήματος προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του αρμόδιου διατάκτη, σχετικά με την έγκριση πολυετών αναλήψεων και η υποβολή του σχεδίου προς υπογραφή στον αρμόδιο διατάκτη,

αι) η σύνταξη σχεδίων αποφάσεων, με τις οποίες παρέχεται η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου σε άλλους φορείς του Δημοσίου, σχετικά με αποσπάσεις και μετατάξεις σε αυτούς, προσωπικού που προέρχεται από φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο και η υποβολή του σχεδίου απόφασης για υπογραφή από τον αρμόδιο κατά περίπτωση διατάκτη, καθώς και η υποβολή αιτημάτων προς άλλους φορείς του Δημοσίου, με τα οποία ζητείται η παροχή σύμφωνης γνώμης τους σχετικά με την απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλων τους προς το Υπουργείο,

αια) η ενεργοποίηση του Τομεακού Προγραμμάτων Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου, σύμφωνα με την παρ. Α’ του άρθρου 129 του ν. 4635/2019 (Α’ 167), η σύνταξη των προσκλήσεων, καθώς και η μέριμνα για την έκδοση και δημοσιοποίησή τους,

αιβ) η συγκέντρωση των προτάσεων των δυνητικών δικαιούχων για την ένταξη έργων στο ΤΠΑ,

αιγ) η παροχή πληροφόρησης και διευκρινίσεων επί του συστήματος διαχείρισης,

αιδ) ο έλεγχος της πληρότητας και αρτιότητας των προτάσεων για την ένταξη έργων στο ΤΠΑ, που κατατίθενται από τους δυνητικούς δικαιούχους, η αξιολόγησή τους και η εισήγηση προς τον νόμιμο εκπρόσωπο για την ένταξη των έργων στο Πρόγραμμα,

αιε) η μέριμνα για την ένταξη των έργων του ΤΠΑ στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και τη χρηματοδότησή τους, σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία,

αιστ) η ενημέρωση και ο συντονισμός των ενεργειών των δικαιούχων και των εμπλεκόμενων αρχών στην υλοποίηση του ΤΠΑ,

αιζ) η μέριμνα για τη δημοσιοποίηση και προβολή των δράσεων και των στόχων του ΤΠΑ με βάση το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου,

αιη) η αξιολόγηση του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ), σε συνεργασία με το Τμήμα Εκτέλεσης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και παρακολούθησης Έργων Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, καθώς και της πρότασης αναθεώρησής του, όταν διαπιστώνεται σχετική ανάγκη και

αιθ) η σύνταξη έκθεσης ολοκλήρωσης του ΤΠΑ σε συνεργασία με το Τμήμα Εκτέλεσης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και παρακολούθησης Έργων Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης.

β) Αρμοδιότητες του Τμήματος Δημοσιονομικών Αναφορών και Κρατικών Ενισχύσεων είναι:

βα) Η συγκέντρωση των δημοσιονομικών στοιχείων από τα Μητρώα δεσμεύσεων του τακτικού προϋπολογισμού, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, των ειδικών φορέων και των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου, η κατάρτιση και υποβολή των προβλεπόμενων αναφορών, καθώς και η ενημέρωση των ηλεκτρονικών διαδικτυακών εφαρμογών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,

ββ) ο έλεγχος και η επεξεργασία των δημοσιονομικών στοιχείων των χρηματοοικονομικών αναφορών και των μηνιαίων δελτίων των εποπτευόμενων φορέων, η κατάρτιση συγκεντρωτικών πινάκων, όπου απαιτείται, η διαβίβασή τους στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και η ενημέρωση των ηλεκτρονικών διαδικτυακών εφαρμογών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,

βγ) ο έλεγχος και η διασταύρωση των στοιχείων που αφορούν στις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του τακτικού προϋπολογισμού, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, των ειδικών φορέων και των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου και η κατάρτιση της μηνιαίας συνοπτικής έκθεσης εξέλιξης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων Γενικής Κυβέρνησης,

βδ) η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων και αναφορών για τις υπηρεσίες του Υπουργείου και τους εποπτευόμενους φορείς και η διαβίβασή τους στη Βουλή, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στην Ελληνική Στατιστική Αρχή και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως απαιτείται,

βε) η εκπόνηση μελετών, αναλύσεων και η υποβολή προτάσεων για τη διασφάλιση της τήρησης του προϋπολογισμού και του Μ.Π.Δ.Σ., η αξιολόγηση του εκτελούμενου προϋπολογισμού, με στόχο την αύξηση των

εσόδων, τη μείωση των δαπανών και την εν γένει χρησιμοποίηση όλων των πόρων με αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο,

βστ) η παραγωγή οικονομικών απολογιστικών στοιχείων για την εκτέλεση του προϋπολογισμού συνολικά ή σε μέρος αυτού, καθώς και των συναφών ενημερωτικών σημειωμάτων προς την πολιτική ηγεσία,

βζ) η μελέτη, η επεξεργασία, η θέσπιση και η επιμέλεια εφαρμογής μέτρων, καθώς και η σύνταξη σχεδίων κανονιστικών πράξεων, με αντικείμενο ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου προς τρίτους, καθώς και προς τη Γενική Κυβέρνηση,

βη) η συγκέντρωση, η επεξεργασία και η αξιολόγηση όλων των στοιχείων που αφορούν στην έκτακτη επιχορήγηση των φορέων Γενικής Κυβέρνησης για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους, ο έλεγχος και η υποβολή των αντίστοιχων αιτημάτων προς την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και η παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσής τους,

βθ) η συγκέντρωση τυποποιημένων πληροφοριών και στοιχείων που απαιτούνται για την κατάρτιση των οικονομικών εκθέσεων και των αναλογιστικών μελετών, καθώς και η συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων για διεθνείς οργανισμούς,

βι) η ανάλυση και εκτίμηση των οικονομικών συνεπειών των σχεδιαζόμενων μέτρων πολιτικής που προϋποθέτουν την ανάλυση συνεπειών μελλοντικών αβέβαιων γεγονότων, καθώς και η υποστήριξη άλλων τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την αναγνώριση και ανάλυση μελλοντικών ενδεχόμενων που επηρεάζουν το κοινωνικό, δημογραφικό και οικονομικό περιβάλλον και

βια) η κατάρτιση εισηγητικών εκθέσεων οικονομικών επιπτώσεων, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 που βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό (τακτικό και ΠΔΕ), καθώς και τους προϋπολογισμούς των εποπτευόμενων φορέων,

βιβ) η προετοιμασία και η προώθηση σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων και σχεδίων νόμων, που αφορούν σε διαχείριση ή παροχή κρατικών πόρων και ενδέχεται να εμπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης με την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για γνωμοδότηση και έγκριση από την Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΚεΜΚΕ),

βιγ) η υποβολή προτάσεων διόρθωσης και βελτίωσης των σχεδίων που προετοιμάζονται από υπηρεσίες του Υπουργείου, πριν από την προώθησή τους στην ΚεΜΚΕ,

βιδ) η εποπτεία και η υποστήριξη των φορέων αρμοδιότητάς της σε ό,τι αφορά στην τήρηση των κανόνων κρατικών ενισχύσεων, κατά την προετοιμασία και την υλοποίηση μέτρων που εμπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης,

βιε) η έγκριση όλων των σχεδίων κρατικών ενισχύσεων που δεν απαιτούν κοινοποίηση,

βιστ) η παροχή στην ΚεΜΚΕ κάθε είδους βοήθειας και υποστήριξης, σε περίπτωση κοινοποίησης ενός σχεδίου

από την ΚεΜΚΕ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή σε περίπτωση αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για παροχή πληροφοριών επί μέτρων κρατικής ενίσχυσης αρμοδιότητάς της,

βιζ) η μέριμνα για την καταχώριση των σχεδίων στο ηλεκτρονικό σύστημα SANI,

βιη) η υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής της ετήσιας έκθεσης κρατικών ενισχύσεων μέσω του διαδραστικού συστήματος SARI και καταχώρισης στοιχείων στο σύστημα ΤΑΜ,

βιθ) η μέριμνα για την ενημέρωση του Μητρώου Παρακολούθησης Κρατικών Ενισχύσεων της υποπαρ. Β.8 της παρ. Β’ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, (Α’ 107), ως προς τα μέτρα αρμοδιότητάς της,

βκ) η εποπτεία για την εφαρμογή των αποφάσεων ανάκτησης παράνομων κρατικών ενισχύσεων που έχουν χορηγηθεί από το Υπουργείο ή τους εποπτευόμενους φορείς αρμοδιότητάς του, με βάση τις οδηγίες της ΚεΜΚΕ και η παροχή όλων των απαραίτητων στοιχείων στην ΚεΜΚΕ για την υποβολή τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ειδικότερα, η υποστήριξη των φορέων χορήγησης παράνομων ενισχύσεων που χρήζουν ανάκτησης, κατά τον προσδιορισμό των ωφελούμενων επιχειρήσεων, των ποσών και των τόκων ανά ωφελούμενο που πρέπει να ανακτηθούν και η μέριμνα ώστε ο φορέας χορήγησης της ενίσχυσης να προβεί εξαρχής σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι και την τελική ανάκτηση των παρανόμως χορηγηθεισών κρατικών ενισχύσεων, όπως εγγραφή σε πίνακα απαιτήσεων για δικαιούχους που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς πτώχευσης και

βκα) η συγκέντρωση και επεξεργασία όλων των απαιτούμενων οικονομικών στοιχείων αναφορικά με την κατάρτιση και εκτέλεση του τακτικού προϋπολογισμού και του ΠΔΕ από τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες του Υπουργείου, για την παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρισης και τη σύνταξη και υποβολή των προβλεπόμενων από διατάξεις νόμων και εγκυκλίων, δημοσιονομικών αναφορών και εκθέσεων.

γ) Αρμοδιότητες του Τμήματος Οικονομικής Οργάνωσης, Εποπτείας και Προϋπολογισμού Εποπτευόμενων Φορέων είναι:

γα) Ο έλεγχος, η έγκριση και η τροποποίηση των προϋπολογισμών των εποπτευομένων φορέων και η παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσής τους σε εναρμόνιση με το Μ.Π.Δ.Σ. και τους στόχους που έχουν τεθεί,

γβ) η μελέτη, η επεξεργασία, η θέσπιση και η επιμέλεια εφαρμογής γενικών κανόνων που αφορούν στους διαχειριστικούς κανονισμούς, την οικονομική οργάνωση και τη λογιστική λειτουργία των εποπτευόμενων φορέων,

γγ) η έκδοση διοικητικών πράξεων στο πλαίσιο της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και τήρησης των κανόνων δημοσιονομικής πολιτικής,

γδ) ο έλεγχος της εγκυρότητας και αξιοπιστίας των οικονομικών στοιχείων και αναφορών που υποβάλλονται από τους εποπτευόμενους φορείς και η συνεργασία με το Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών για την κατάρτιση των σχετικών αναφορών,

γε) η υποβολή προτάσεων για τη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού των εποπτευόμενων φορέων και της ορθής εκτέλεσης του Μ.Π.Δ.Σ. και

την εν γένει χρησιμοποίηση των πόρων με αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο,

γστ) η πρόταση προς τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης σε μηνιαία βάση, για την καταβολή των επιχορηγήσεων από τον τακτικό προϋπολογισμό προς τους εποπτευόμενους φορείς, λαμβάνοντας υπόψη τις επικαιροποιημένες μηνιαίες ταμειακές τους ανάγκες,

γζ) η έκδοση της βεβαίωσης που προβλέπεται στην περ. ε’ της παρ. Α. του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 2/39549/0026/11.6.2015 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’ 1138), περί υποβολής από τον επιχορηγούμενο φορέα (Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.) απολογισμού της συνολικής οικονομικής του δραστηριότητας κατά το προηγούμενο έτος, και

γη) η έγκριση των απολογισμών των εποπτευόμενων από το Τμήμα φορέων.

4. Στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών και Εποπτείας Νομικών Προσώπων και στα Τμήματα αυτής προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) κλάδου Διοικητικού Οικονομικού όλων των ειδικοτήτων ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) Διοικητικού Λογιστικού όλων των ειδικοτήτων και, ελλείψει αυτών, υπάλληλοι όλων των κλάδων και ειδικοτήτων.

Άρθρο 24
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης

1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης είναι η αποτελεσματική διαχείριση και ο συντονισμός όλων των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών που σχετίζονται με:

α) την εκτέλεση του προϋπολογισμού, περιλαμβανομένης της επεξεργασίας και της έγκρισης των δεσμεύσεων και της πληρωμής των δαπανών,

β) την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων, την επεξεργασία όλων των απαιτήσεων, λογαριασμών και τιμολογίων για πληρωμή, καθώς και της μισθοδοσίας και την υποβολή όλων των απαιτήσεων, λογαριασμών και τιμολογίων για δημοσιονομικό έλεγχο μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά,

γ) την τήρηση των σχετικών Μητρώων και λογιστικών αρχείων και τον έλεγχο δεσμεύσεων και δαπανών και

δ) την κατάρτιση, έγκριση, εκτέλεση και παρακολούθηση της εφαρμογής του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και την εκκαθάριση των δαπανών αυτού.

2. Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

α) το Τμήμα Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού, β) το Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών, γ) το Τμήμα Πληρωμής Δαπανών και δ) το Τμήμα Εκτέλεσης Προγράμματος Δημοσίων

Επενδύσεων ΠΔΕ και Παρακολούθησης Έργων Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ).

3. α) Αρμοδιότητες του Τμήματος Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού είναι:

αα) Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του Υπουργείου και η καταχώριση μεταβολών του τακτικού προϋπολογισμού, εξαιρουμένων των δαπανών μισθοδοσίας,

αβ) η τήρηση Μητρώου Δεσμεύσεων για κάθε διαχειριστική πράξη, των ανώτατων ορίων των πιστώσεων του προϋπολογισμού, των λοιπών λογιστικών βιβλίων και η υποβολή των σχετικών αναφορών στην αρμόδια Διεύθυνση,

αγ) η κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρεώσεων, κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη και η καταχώριση των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο Δεσμεύσεων,

αδ) ο έλεγχος τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων και η παροχή βεβαίωσης επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης και για τη μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης,

αε) η σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.), σύμφωνα με την περ. δ’ της παρ. 3 του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) και το π.δ. 80/2016 (Α’ 145), περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες,

αστ) ο έλεγχος και η εκκαθάριση δαπανών σύμφωνα με τα πλήρη και νόμιμα δικαιολογητικά αυτών, καθώς και ο έλεγχος νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών,

αζ) η έκδοση τίτλου για την πληρωμή των δαπανών, μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών και εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο και η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής,

αη) η σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με τον διατάκτη ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των εκκαθαριζόμενων δαπανών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4270/2014,

αθ) η σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια υπηρεσία, προκειμένου να κινηθεί η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις διαδικασία του επιτόπιου ελέγχου,

αι) η τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής,

αια) η εισήγηση αρμοδίως για καταλογισμό δημόσιου υπολόγου, καθώς και λαβόντος αχρεώστητης πληρωμής,

αιβ) η υποβολή απόψεων στο γραφείο Νομικού Συμβουλίου του Κράτους του Υπουργείου και στα αρμόδια δικαστήρια επί υποθέσεων αρμοδιότητάς του, η εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, με την επιφύλαξη των αποφάσεων που αναφέρονται στην υποπερ. βγ) της περ. β) και η κοινοποίηση στην αρμόδια Δ.Υ.Ε.Ε. των δικαστικών αποφάσεων, από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του φορέα,

αιγ) η μέριμνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών, αιδ) η καταχώριση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και η τήρηση του Μητρώου αυτών, αιε) η αποκατάσταση πάγιων προκαταβολών, αιστ) η έκδοση επιτροπικών ενταλμάτων για τη μεταβίβαση πιστώσεων στους δευτερεύοντες διατάκτες, αιζ) η παρακολούθηση μηνιαίως σε ξεχωριστή κατάσταση των εγγραφών που γίνονται στα λογιστικά βιβλία του φορέα για κάθε δευτερεύοντα διατάκτη,

αιη) η παρακολούθηση του βιβλίου υπολόγων και η εισήγηση στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και η εισήγηση στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,

αιθ) η έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) για την εμφάνιση των εξόδων που βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό στη δημόσια ληψοδοσία, καθώς και η έκδοση λοιπών συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, όπου προβλέπεται και

ακ) η ορθολογική αξιοποίηση των πόρων του Υπουργείου βάσει των γενικών αρχών και κανόνων για τη δημοσιονομική διαχείριση του ν. 4270/2014.

β) Αρμοδιότητες του Τμήματος Εκκαθάρισης Αποδοχών είναι:

βα) Η εκκαθάριση αποδοχών και γενικά αποζημιώσεων προσωπικού που μισθοδοτείται από το Υπουργείο και βαρύνει όλους τους Ειδικούς Φορείς (Ε.Φ.) του προϋπολογισμού του Υπουργείου,

ββ) η διευθέτηση και η καταβολή μισθών, αποδοχών και αποζημιώσεων στο προσωπικό του Υπουργείου και όλων των μισθοδοτούμενων που βαρύνουν πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου όλων των Ε.Φ. σε συνεργασία με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών,

βγ) η εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, σχετικά με αξιώσεις κατά του Δημοσίου, όπως οικογενειακά επιδόματα και αποζημιώσεις όλων των μισθοδοτούμενων που βαρύνουν πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου όλων των Ε.Φ.,

βδ) η κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρεώσεων, κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη και η καταχώριση των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο Δεσμεύσεων, σύμφωνα με το π.δ. 80/2016, περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες,

βε) ο έλεγχος τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων και η παροχή βεβαίωσης επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης και για τη μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης,

βστ) η σύνταξη έκθεσης προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, σύμφωνα με την περ. δ’ της παρ. 3 του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 και το π.δ. 80/2016, περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες,

βζ) ο έλεγχος και η εκκαθάριση των δαπανών αρμοδιότητας του Τμήματος με βάση τα πλήρη και νόμιμα δικαιολογητικά αυτών,

βη) η έκδοση τίτλου για την πληρωμή δαπανών, σε συνεργασία με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών, μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών και εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο,

βθ) η σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με τον διατάκτη κατά τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4270/2014,

βι) η σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Υπηρεσία, προκειμένου να κινηθεί διαδικασία του επιτόπιου ελέγχου του άρθρου 91 του ν. 4270/2014 ή ειδικότερων διατάξεων,

βια) η τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής,

βιβ) η εισήγηση αρμοδίως για καταλογισμό δημόσιου υπολόγου, καθώς και λαβόντος αχρεώστητης πληρωμής,

βιγ) η τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων Τακτικού Προϋπολογισμού και η ενημέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος,

βιδ) η υποβολή απόψεων στο γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους του Υπουργείου και στα αρμόδια δικαστήρια επί υποθέσεων αρμοδιότητάς του, η εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και η κοινοποίηση στην αρμόδια Δ.Υ.Ε.Ε. των δικαστικών αποφάσεων, από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του φορέα για δαπάνες αρμοδιότητας του Τμήματος,

βιε) η μέριμνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών,

βιστ) η τήρηση Μητρώου του πάσης φύσεως προσωπικού του οικείου Υπουργείου,

βιζ) η παροχή στοιχείων, βεβαιώσεων και οδηγιών αναφορικά με αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώσεις, κρατήσεις για το πάσης φύσεως μισθοδοτούμενο προσωπικό από τις πιστώσεις του Υπουργείου,

βιη) η παροχή στοιχείων μισθοδοσίας στο Τμήμα Κατάρτισης Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών και Εποπτείας Νομικών Προσώπων με σκοπό την εγγραφή πρόβλεψης θέσεων σε πράξεις διορισμών, μετατάξεων και αποσπάσεων στο οικείο Υπουργείο υπαλλήλων του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου,

βιθ) η παροχή βεβαίωσης επί των πράξεων διορισμών, εντάξεων, μετατάξεων, αποσπάσεων και προαγωγών του προσωπικού κάθε κατηγορίας του Υπουργείου, για την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό του,

βκ) η παροχή στοιχείων επί θεμάτων που αφορούν στο Τμήμα,

βκα) η μηνιαία δήλωση στη μηχανογραφική εφαρμογή της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων,

βκβ) η τήρηση των λογιστικών βιβλίων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις,

βκγ) η καταχώριση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και η τήρηση του Μητρώου αυτών,

βκδ) η παρακολούθηση του βιβλίου υπολόγων και η εισήγηση στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και η εισήγηση στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και

βκε) η εκτέλεση του προϋπολογισμού του Υπουργείου και η καταχώριση μεταβολών του τακτικού προϋπολογισμού των κάθε είδους αποδοχών, απολαβών και δαπανών μισθοδοσίας.

Το Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών ασκεί τις ανωτέρω αρμοδιότητες για δαπάνες αποδοχών, συντάξεων, πρόσθετων αμοιβών, αποζημιώσεων και με οποιαδήποτε άλλη ονομασία καταβαλλόμενων απολαβών του πάσης φύσεως προσωπικού του Υπουργείου, των φυσικών προσώπων με οποιουδήποτε τύπου μίσθωση έργου ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής, καθώς και αποζημιώσεων φοιτητών και σπουδαστών για την πρακτική τους άσκηση σε Υπηρεσίες του Υπουργείου που βαρύνουν τους Ε.Φ. του Προϋπολογισμού του Υπουργείου.

γ) Αρμοδιότητες του Τμήματος Πληρωμής Δαπανών είναι:

γα) Η δημιουργία στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής ηλεκτρονικών εντολών μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την εξόφληση των εκδιδόμενων χρηματικών ενταλμάτων με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων και την απόδοση των διενεργούμενων κρατήσεων υπέρ τρίτων σε αυτούς,

γβ) η μέριμνα για τη διενέργεια συμψηφισμών και η απόδοση στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών,

γγ) η ενημέρωση των δικαιούχων και των φορέων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την πληρωμή των δικαιούχων,

γδ) η καταχώριση στοιχείων και η τήρηση των Μητρώων Κατασχέσεων και Εκχωρήσεων,

γε) η έκδοση Βεβαιώσεων Φορολογικών Στοιχείων και γστ) η εκτέλεση εντολών πληρωμής των δαπανών των

έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). δ) Αρμοδιότητες του Τμήματος Εκτέλεσης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και Παρακολούθησης Έργων Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) είναι:

δα) Οι εκτιμήσεις πληρωμών τρέχοντος έτους και προβλεπόμενων δαπανών στο πλαίσιο του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.) και σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση για τη διαμόρφωση των συνολικά απαιτούμενων πιστώσεων του ΠΔΕ,

δβ) η κατάρτιση, η μέριμνα για την έγκριση, η παρακολούθηση της εκτέλεσης και εφαρμογής του ετήσιου ΠΔΕ, καθώς και η αναθεώρησή του,

δγ) η απόφαση κατανομής πιστώσεων του προϋπολογισμού ΠΔΕ ανά ΑΛΕ και οι μεταβολές του,

δδ) η τήρηση Μητρώου Δεσμεύσεων του ΠΔΕ και η αποστολή των μηνιαίων καταστάσεων στην αρμόδια Διεύθυνση για τη μηνιαία ενημέρωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣ-ΔΠ),

δε) η παρακολούθηση μέσω του Διαχειριστή Οφειλών Δημοσίων Επενδύσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πληρωμών και Οφειλών Δημοσίων Επενδύσεων (Π.ΣΥ.Π.Π.Ο.Δ.Ε.) των απλήρωτων υποχρεώσεων και ληξιπρόθεσμων οφειλών των έργων,

δστ) η έκδοση αιτημάτων χρηματοδότησης κατανομών και αποφάσεων κατανομής σε έργα του ΠΔΕ,

δζ) η εισήγηση, η έγκριση, η έκδοση και η υπογραφή τεχνικών δελτίων προτεινόμενων πράξεων που αφορούν τα συγχρηματοδοτούμενα έργα που χρηματοδοτεί το Υπουργείο μέσω του προϋπολογισμού του,

δη) η παρακολούθηση του έργου των υπολόγων διαχειριστών υπευθύνων λογαριασμών και η έκδοση σχετικών οδηγιών σχετικά με τα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διαδικασία των πληρωμών και την επίλυσή τους,

δθ) ο έλεγχος των δικαιολογητικών και η εκκαθάριση των πληρωμών των έργων του ΠΔΕ από τους υπολόγους διαχειριστές υπεύθυνους λογαριασμών,

δι) η έκδοση ισόποσων συμψηφιστικών Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής προς τακτοποίηση των υπολόγων διαχειριστών υπευθύνων λογαριασμών των έργων,

δια) η έκδοση καταλογιστικών πράξεων, διβ) η έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων (τακτικών

και προπληρωμής) για την εμφάνιση των εξόδων που βαρύνουν το ΠΔΕ στη δημόσια ληψοδοσία, καθώς και η έκδοση λοιπών συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, όπου προβλέπεται,

διγ) η μέριμνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών,

διδ) η καταχώριση στοιχείων και η τήρηση των Μητρώων Κατασχέσεων και Εκχωρήσεων,

διε) η σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με τον διατάκτη κατά τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών του Τμήματος και η υποβολή στην αρμόδια υπηρεσία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4270/2014,

διστ) η παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων ΤΠΑ από τους δικαιούχους και η σύνταξη των προβλεπόμενων εκθέσεων, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 4 του άρθρου 128 του ν. 4635/2019 (Α’ 167),

διζ) η ενημέρωση και ο συντονισμός των ενεργειών των δικαιούχων και των εμπλεκόμενων αρχών στην υλοποίηση του ΤΠΑ,

διη) η μέριμνα για την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων εργαλείων, προκειμένου να παρακολουθείται η εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, καθώς και οι χρηματορροές των έργων και των μελετών του ΤΠΑ και

διθ) η διενέργεια διοικητικών επαληθεύσεων και επιτόπιων επιθεωρήσεων, σύμφωνα με την υποπαρ. 2 της παρ. Β’ του άρθρου 129 του ν. 4635/2019,

δκ) η αξιολόγηση του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) σε συνεργασία με το Τμήμα Κατάρτισης Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.) της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών και Εποπτείας Νομικών Προσώπων, καθώς και της πρότασης αναθεώρησής τους, όταν διαπιστώνεται σχετική ανάγκη και

δκα) η σύνταξη έκθεσης ολοκλήρωσης του ΤΠΑ σε συνεργασία με το Τμήμα Κατάρτισης Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.) της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών και Εποπτείας Νομικών Προσώπων.

4. Στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και στα Τμήματα αυτής προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) κλάδου Διοικητικού-Οικονομικού όλων των ειδικοτήτων ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) Διοικητικού-Λογιστικού όλων των ειδικοτήτων και ελλείψει αυτών υπάλληλοι όλων των κλάδων και ειδικοτήτων.

Άρθρο 25
Περιγράμματα θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων

1. Τα καθήκοντα των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων είναι:

α) Η ευθυγράμμιση των στρατηγικών σκοπών των Γενικών Διευθύνσεων με την αποστολή του Υπουργείου,

β) ο συντονισμός των Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση για την επίτευξη των επιχειρησιακών τους στόχων,

γ) η παροχή εμπεριστατωμένων εισηγήσεων στην πολιτική ηγεσία, μετά από ανάλυση δεδομένων και αξιολόγηση κινδύνων, καθώς και η διαμόρφωση εναλλακτικών επιλογών, βάσει της ανάλυσης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος λειτουργίας του φορέα,

δ) η παρακολούθηση των εξελίξεων και η ανάλυση του πολιτικού, κοινωνικού και οικονομικού πλαισίου των εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών θεσμών,

ε) η διασφάλιση συνθηκών οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων του φορέα και των λοιπών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης,

στ) η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διαχείριση κρίσεων,

ζ) η διαχείριση και η αξιοποίηση του προσωπικού, ώστε να επιτυγχάνονται οι θεσπισμένοι στόχοι,

η) η έγκριση των Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας (Π.Θ.Ε.) των υπαλλήλων των υποκείμενων οργανικών μονάδων,

θ) η εισήγηση της ετήσιας στοχοθεσίας και η παρακολούθησή της βάσει των θεσπισμένων δεικτών απόδοσης, καθώς και η συνεχής βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των οργανικών μονάδων με την υποβολή προτάσεων οργανωτικού και επιχειρησιακού ανασχεδιασμού,

ι) η αξιολόγηση του προσωπικού, και ια) η εκπροσώπηση της Γενικής Διεύθυνσης, όπου απαιτείται. Πρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αρμοδιότητες που περιγράφονται σε ειδικότερη κείμενη νομοθεσία ή σε ειδικότερες σχετικές κανονιστικές διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ.

2. Τα καθήκοντα των Προϊσταμένων Διευθύνσεων είναι:

α) Η ευθυγράμμιση των επιχειρησιακών στόχων της Διεύθυνσης με τον στρατηγικό σκοπό της Γενικής Διεύθυνσης στην οποία υπάγεται,

β) η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων βάσει των επιχειρησιακών στόχων,

γ) η διασφάλιση συνθηκών οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης και λοιπών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης,

δ) η παρότρυνση του προσωπικού για την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων της Διεύθυνσης,

ε) η διαχείριση, ανάπτυξη και αξιοποίηση του προσωπικού, ώστε να επιτυγχάνονται οι προγραμματισμένοι στόχοι και η εισήγηση προτάσεων βελτίωσης για την κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού,

στ) η έγκριση των Π.Θ.Ε. των υπαλλήλων των υποκείμενων οργανικών μονάδων και η εισήγηση τροποποιήσεων,

ζ) η διαμόρφωση της ετήσιας στοχοθεσίας και ο προσδιορισμός των δεικτών μέτρησης αυτής, σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους των Τμημάτων,

η) η αξιολόγηση του προσωπικού, θ) η παρακολούθηση βέλτιστων πρακτικών και ο

προσδιορισμός οργανωτικών, λειτουργικών και επιχειρησιακών βελτιώσεων των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης, και

ι) η εκπροσώπηση της Διεύθυνσης, όπου απαιτείται. Πρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αρμοδιότητες που περιγράφονται σε ειδικότερη κείμενη νομοθεσία ή σε ειδικότερες σχετικές κανονιστικές διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ.

3. Τα καθήκοντα των προϊσταμένων τμημάτων είναι: α) Η λειτουργική διασύνδεση των ασκούμενων αρμοδιοτήτων με τους επιχειρησιακούς στόχους της υπερκείμενης οργανικής μονάδας ή με τις οδηγίες της πολιτικής ηγεσίας για τα Τμήματα ή τα Γραφεία που υπάγονται απευθείας εκεί,

β) η συγκέντρωση, η επεξεργασία, η σύνθεση και η παρουσίαση των απαραίτητων δεδομένων για την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων,

γ) η παρότρυνση των υπαλλήλων για την υλοποίηση των δράσεων του Τμήματος ή του Γραφείου,

δ) η ορθολογική κατανομή του αντικειμένου και των εισερχομένων στους υπαλλήλους του Τμήματος ή του Γραφείου,

ε) η διασφάλιση συνθηκών συνεργασίας με άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου και λοιπών φορέων της δημόσιας διοίκησης,

στ) η ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών του προσωπικού και η διαμόρφωση ευκαιριών μάθησης για το σύνολο αυτού,

ζ) η εισήγηση στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης για ζητήματα σύστασης, τροποποίησης και κατάργησης θέσεων εργασίας και των σχετικών Π.Θ.Ε. του Τμήματος,

η) η εφαρμογή και η παρακολούθηση της θεσπισμένης στοχοθεσίας σε ατομικό επίπεδο και η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων,

θ) η αξιολόγηση του προσωπικού, και ι) η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της λειτουργίας του Τμήματος ή του Γραφείου και η τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Πρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αρμοδιότητες που περιγράφονται σε ειδικότερη νομοθεσία ή σε ειδικότερες κανονιστικές διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ.

Άρθρο 26
Ένταξη μεταφερόμενων με το π.δ. 77/2023 αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες επιπέδου Τμήματος της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας
Οι αρμοδιότητες των περ. α) και β) του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 77/2023 (Α’ 130) που μεταφέρθηκαν από τη Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Ασφάλισης της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας εντάσσονται ως αρμοδιότητες στο Τμήμα Ατόμων με Αναπηρία και στο Τμήμα Χρονίως Πασχόντων και Ηλικιωμένων αντίστοιχα της Διεύθυνσης Πολιτικών Ατόμων με Αναπηρία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Άρθρο 27
Μεταφορά του Εθνικού Συμβουλίου κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας στη Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Τροποποίηση άρθρου 15 ν. 4356/2015

1. Στο άρθρο 15 του ν. 4356/2015 (Α’ 181), περί σύστασης του Εθνικού Συμβουλίου κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας, τροποποιείται η αναφορά στην αρμόδια Γενική Γραμματεία και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 15 Σύσταση

Συνιστάται συλλογικό συμβουλευτικό γνωμοδοτικό όργανο υπό την ονομασία «Εθνικό Συμβούλιο κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας», το οποίο υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (εφεξής Συμβούλιο).»

2. Όπου στην κείμενη νομοθεσία, περί σύστασης και λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας, αναφέρεται ο Γενικός Γραμματέας Δικαιοσύνης, νοείται εφεξής ο Γενικός Γραμματέας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Άρθρο 28
Σύνθεση Εθνικού Συμβουλίου κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 16 ν. 4356/2015
Στην παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4356/2015 (Α’ 181), περί σύνθεσης του Εθνικού Συμβουλίου κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο η αναφορά στον Υπουργό Δικαιοσύνης αντικαθίσταται από τον Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, β) η περ. α. τροποποιείται ως προς το προεδρεύον όργανο, γ) προστίθενται νέες περ. στα’ και ιη’ και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Το Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και αποτελείται από τα εξής μέλη με τους αναπληρωτές τους:

α. Τον Γενικό Γραμματέα Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Πρόεδρο,

β. έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου,

βα. έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών, γ. έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, δ. έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, ε. έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, εα. έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας, εβ. έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού, στ. έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και

Κοινωνικής Ασφάλισης, στα. έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ζ. έναν (1) εκπρόσωπο της Ελληνικής Αστυνομίας, η. έναν (1) εκπρόσωπο του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Αθηναίων, θ. έναν (1) εκπρόσωπο του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ι. έναν (1) εκπρόσωπο της Εθνικής Επιτροπής για τα

Δικαιώματα του Ανθρώπου, ια. έναν (1) εκπρόσωπο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, ιβ. δύο (2) εκπροσώπους του Δικτύου Καταγραφής

Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας, ιγ. έναν (1) εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας

Ατόμων με Αναπηρία, ιδ. έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών, ιε. έναν (1) εκπρόσωπο του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας, ιστ. έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Συνομοσπονδίας

Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.), ιζ. έναν (1) εκπρόσωπο της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.), ιη. έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης (Γ.Γ.Ε.Ε.).»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 29
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθορίζονται το είδος, το ύψος, η διαδικασία και ο χρόνος καταβολής του οικονομικού βοηθήματος, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό ή λεπτομερειακό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου 5. Με όμοια απόφαση δύναται να αναπροσαρμόζεται το ύψος του οικονομικού βοηθήματος του ιδίου άρθρου.

2. Με απόφαση του Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ορίζονται η διαδικασία συμμετοχής και υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων Ο.Τ.Α. α’

βαθμού, τα κριτήρια με βάση τα οποία αξιολογούνται οι αιτήσεις, ο τρόπος και τα όργανα αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβάλλονται, η διαδικασία ανακήρυξης της «Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας» κάθε έτους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 6.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας είναι δυνατή η καταβολή χρηματικού ποσού ύψους έως ογδόντα χιλιάδων (80.000) ευρώ, ως επιχορήγησης στον Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, στον οποίο απονέμεται ο τίτλος της «Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας» του άρθρου 6. Η δαπάνη της επιχορήγησης καλύπτεται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και καταβάλλεται άπαξ στον Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, μετά την έκδοση της απόφασης της παρ. 4 του άρθρου 6.

4. Με απόφαση του Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ορίζεται η έναρξη λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του άρθρου 19.

5. Με απόφαση του Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ορίζεται η έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Συντονισμού του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Άρθρο 30
Μεταβατικές διατάξεις

1. Κατά την πρώτη εφαρμογή του άρθρου 14 ως προς τη συγκρότηση του επταμελούς διοικητικού συμβουλίου του Σικιαριδείου Ιδρύματος Απροσάρμοστων Παίδων, η απόφαση του Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας της παρ. 1 του άρθρου 3 του β.δ. 579/1971 (Α’ 174) εκδίδεται εντός πέντε (5) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Μέχρι την έκδοση της απόφασης του πρώτου εδαφίου, δεν θίγεται η συγκρότηση του υφιστάμενου κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος διοικητικού συμβουλίου.

2. Μέχρι την προκήρυξη και πλήρωση των θέσεων προϊσταμένων των υπηρεσιών του Κεφαλαίου ΣΤ’ σύμφωνα με τα άρθρα 84 έως 86 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26), προϊστάμενοι τοποθετούνται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 του ν. 4492/2017 (Α’ 156).

3. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 4 του άρθρου 29 και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 30ής.6.2024, η διοικητική και οικονομική υποστήριξη των υπηρεσιών και φορέων του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας εξακολουθεί να ασκείται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

4. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 5 του άρθρου 29 και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 30ής.6.2024, η Υπηρεσία Συντονισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εξακολουθεί να υποστηρίζει τις υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Άρθρο 31
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Μέρους καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 9 του β.δ. 579/1971 (Α’ 174), περί δαπανών και προμηθειών.

ΜΕΡΟΣ Β’
ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Άρθρο 32
Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού και επιδομάτων στους εργαζόμενους επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της γουνοποιίας και πλήττονται από τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία και των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 79 ν. 4949/2022
Στην παρ. 3 του άρθρου 79 του ν. 4949/2022 (Α’ 126), περί καταβολής αποζημίωσης ειδικού σκοπού στους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, α) στο πρώτο εδάφιο οι λέξεις «δώρου Χριστουγέννων» αντικαθίστανται με τις λέξεις «του αντίστοιχου επιδόματος εορτών (Πάσχα ή Χριστουγέννων) της περιόδου αναστολής», β) στο δεύτερο εδάφιο οι λέξεις «δώρου Χριστουγέννων» αντικαθίστανται με τις λέξεις «του αντίστοιχου επιδόματος εορτών (Πάσχα ή Χριστουγέννων)» και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Οι εργαζόμενοι, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, σύμφωνα με την παρ. 1, είναι δικαιούχοι έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534) ευρώ, που αντιστοιχεί σε τριάντα (30) ημέρες, κατ’ αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους, καθώς και αναλογίας του αντίστοιχου επιδόματος εορτών (Πάσχα ή Χριστουγέννων) της περιόδου αναστολής. Στους εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη, υπολογιζόμενη επί του ονομαστικού τους μισθού, και αναλογία του αντίστοιχου επιδόματος εορτών (Πάσχα ή Χριστουγέννων).»

Άρθρο 33
Συνεργασία ιδιωτών ιατρών με νοσοκομεία του δημοσίου συστήματος υγείας Προσθήκη άρθρου 11Α στον ν. 2889/2001
Στον ν. 2889/2001 (Α’ 37) μετά από το άρθρο 11 προστίθεται άρθρο 11Α ως εξής:

«Άρθρο 11Α Συνεργασία ιδιωτών ιατρών με νοσοκομεία του δημοσίου συστήματος υγείας

1. Ιδιώτες ιατροί όλων των ειδικοτήτων δύνανται να συνεργάζονται με νοσοκομεία του δημοσίου συστήματος υγείας για την πραγματοποίηση ιατρικών πράξεων συμμετέχοντας στη λειτουργία εξωτερικών ιατρείων, στη διενέργεια διαγνωστικών, θεραπευτικών και επεμβατικών πράξεων πέραν του τακτικού ωραρίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 9, και να διενεργούν χειρουργικές επεμβάσεις ή άλλες επεμβατικές πράξεις που απαιτούν παραμονή στο νοσοκομείο πέραν της ημερήσιας νοσηλείας, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 9.

2. Οι ιδιώτες ιατροί, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1, χρησιμοποιούν, έναντι αποζημίωσης του νοσοκομείου, τις υποδομές και τον εξοπλισμό του, και δύνανται να συνεργάζονται με το ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό αυτού, χωρίς να διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου. Oι ιδιώτες ιατροί υποχρεούνται να καλύπτουν τις κάθε είδους δαπάνες του νοσοκομείου, που προκύπτουν από τη συμμετοχή τους σε αυτό, ιδίως λειτουργικές δαπάνες και δαπάνες αποδοχών και κάθε είδους αποζημιώσεις του πάσης φύσεως προσωπικού.

3. Για την έναρξη της συνεργασίας απαιτούνται άδεια από τον Διοικητή του οικείου νοσοκομείου, κατόπιν αίτησης του ιδιώτη ιατρού, και εισήγηση του Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης διασφάλισης της ολοήμερης λειτουργίας του νοσοκομείου.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της συνεργασίας της παρ. 1, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συνεργαζόμενων μερών, η διαδικασία χορήγησης της σχετικής άδειας, η διαδικασία και οι λόγοι ανάκλησης αυτής, τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι ιδιώτες ιατροί, οι όροι χρήσης των υποδομών και του εξοπλισμού του εκάστοτε νοσοκομείου, οι όροι συνεργασίας με το προσωπικό, η ανάληψη της υποχρέωσης των ιδιωτών ιατρών για την αποζημίωση του νοσοκομείου σχετικά με τη χρήση των υποδομών, του εξοπλισμού και της πάσης φύσεως δαπανών αποζημίωσης του προσωπικού του, η διαδικασία, ο τρόπος και ο χρόνος καταβολής της αποζημίωσης, η διαδικασία και τα όργανα ελέγχου της ορθής εκτέλεσης της συνεργασίας, οι κυρώσεις, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 34
Εποπτικό Συμβούλιο και Συμβουλευτική Επιτροπή της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Τροποποίηση άρθρου 21 ν. 3305/2005
Στο άρθρο 21 του ν. 3305/2005 (Α’ 17), περί του Εποπτικού Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) η παρ. 1 αντικαθίσταται, β) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 μετά τη λέξη «ορίζεται» διαγράφονται οι λέξεις «συνταξιούχος ανώτατος δικαστικός λειτουργός», γ) στην παρ. 5: γα) στο τέλος του πρώτου εδαφίου προστίθενται οι λέξεις «με εξαίρεση τον Πρόεδρο, τον οποίο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος», γβ) στο τρίτο εδάφιο διαγράφονται οι λέξεις «συνταξιούχος ανώτατος δικαστικός λειτουργός,» και προστίθενται οι λέξεις «, εν ενεργεία ή μη,», δ) η παρ. 6 αντικαθίσταται, ε) στην παρ. 7 προστίθενται δύο εδάφια, στ) προστίθενται παρ. 10 και 11 και το άρθρο 21 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 21 Συγκρότηση της Αρχής

1. Η Αρχή αποτελείται από το Εποπτικό Συμβούλιο και τη Συμβουλευτική Επιτροπή. Το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελεί το διοικητικό, επιστημονικό και εκτελεστικό όργανο της Αρχής και αποτελείται από οκτώ (8) μέλη.

2. Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου δύναται να ορίζεται Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Ε.Ι., εν ενεργεία ή μη, είτε στα γνωστικά αντικείμενα του αστικού, ιδίως οικογενειακού δικαίου, ή του ιατρικού δικαίου και της βιοηθικής, είτε στο γνωστικό αντικείμενο της μαιευτικής γυναικολογίας με εξειδίκευση ή εμπειρία στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Στον Πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου της Αρχής περιέρχεται το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Προέδρου της Αρχής. Σε περίπτωση απουσίας, για οποιονδήποτε λόγο, του Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου, καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο Αντιπρόεδρος.

3. Η θητεία του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, των λοιπών μελών του Εποπτικού Συμβουλίου της Αρχής και των αναπληρωτών τους είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί μία (1) μόνο φορά. Κανείς δεν μπορεί να υπηρετήσει περισσότερα από έξι (6) συνεχόμενα έτη στην ίδια θέση.

4. Σε περίπτωση παύσης, θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης μέλους της Αρχής διορίζεται νέο μέλος για το υπόλοιπο της θητείας. Η θητεία των μελών της Αρχής παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τον διορισμό νέων.

5. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα λοιπά μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου της Αρχής διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, με ισάριθμους αναπληρωτές, οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν τις ίδιες ιδιότητες και προσόντα, με εξαίρεση τον Πρόεδρο, τον οποίο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Ως προς την επιλογή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου προηγείται γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής. Εφόσον Πρόεδρος της Αρχής οριστεί Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Ε.Ι., εν ενεργεία ή μη, σε γνωστικό αντικείμενο του αστικού, ιδίως οικογενειακού δικαίου ή του ιατρικού δικαίου και της βιοηθικής, ο Αντιπρόεδρος πρέπει να είναι υποχρεωτικά Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Ε.Ι., εν ενεργεία ή μη, στο γνωστικό αντικείμενο της μαιευτικής γυναικολογίας με εξειδίκευση ή εμπειρία στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και αντίστροφα.

6. Ως μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου της Αρχής, εκτός του Προέδρου και του Αντιπροέδρου, ορίζονται:

α. Τρεις (3) νομικοί με εμπειρία ή γνώση στο αντικείμενο του αστικού, ιδίως οικογενειακού δικαίου, ή του ιατρικού δικαίου και της βιοηθικής, ή του δημοσίου δικαίου, καθώς επίσης και στην υποβοήθηση της ανθρώπινης αναπαραγωγής.

β. Δύο (2) ιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή ιατροί εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα ή μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, εν ενεργεία ή μη, κάτοχοι της ειδικότητας μαιευτικής-γυναικολογίας, με εμπειρία στην Ι.Υ.Α..

γ. Ένας (1) επιστήμονας ιατροβιολογικών επιστημών του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή επιστήμονας εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα ή μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημιακού Ιδρύματος με γνώση ή εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο της βιολογίας ή της βιοχημείας ή της εμβρυολογίας ή της γενετικής.

Κατά την εφαρμογή της παρούσας ως μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου μπορεί να οριστεί μόνο ένας (1) ιδιώτης.

Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη του Προέδρου.

7. Στον Πρόεδρο, στον Αντιπρόεδρο, στα λοιπά μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου της Αρχής και στους αναπληρωτές τους που ανήκουν στο Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό Α.Ε.Ι. επιτρέπεται η άσκηση των καθηκόντων τους στο οικείο Α.Ε.Ι., με καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Ομοίως, επιτρέπεται η απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα, εφόσον δεν συνεργάζονται κατά τη διάρκεια της θητείας τους καθ’ οιονδήποτε τρόπο με Μ.Ι.Υ.Α., ή Τράπεζα Κρυοσυντήρησης, εκτός εάν δεν συντρέχει περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων. Η απουσία σύγκρουσης συμφερόντων διαπιστώνεται με απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου, στη συνεδρίαση του οποίου δεν μετέχει το ενδιαφερόμενο μέλος.

8. Καταργείται.

9. Στο Εποπτικό Συμβούλιο της Αρχής περιέρχονται το αρχείο, καθώς και το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Αρχής, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 20.

10. Η Συμβουλευτική Επιτροπή ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και αποτελείται από:

α. Ένα (1) μέλος που υποδεικνύεται από την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής,

β. έναν (1) ιατρό του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή ιατρό εργαζόμενο στον ιδιωτικό τομέα ή μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, κάτοχο της ειδικότητας της ουρολογίας, με πείρα στην ανδρική υπογονιμότητα,

γ. έναν (1) επιστήμονα ιατροβιολογικών επιστημών του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή ιδιώτη επιστήμονα ή μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, εν ενεργεία ή μη, με γνώση ή εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο της γενετικής ή της βιολογίας,

δ. έναν (1) εκπρόσωπο των Μ.Υ.Ι.Α., που υποδεικνύεται από τους οικείους φορείς, και

ε. έναν (1) εκπρόσωπο των Τραπεζών Κρυοσυντήρησης, που υποδεικνύεται από τους οικείους φορείς.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή αποτελεί γνωμοδοτικό όργανο με αποκλειστικά συμβουλευτικό χαρακτήρα. Συγκαλείται με απόφαση του Προέδρου της Αρχής, σε τακτά χρονικά διαστήματα ή όταν ανακύψει θέμα για το οποίο κρίνεται από το Εποπτικό Συμβούλιο αναγκαία η γνωμοδότηση της Επιτροπής. Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής μπορεί να καλείται, με απόφαση του Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου, στις συνεδριάσεις του τελευταίου, προκειμένου να εισηγηθεί επί συγκεκριμένου θέματος.

11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας δύναται να προβλέπεται αμοιβή των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής.»

Άρθρο 35
Εφαρμογή μέτρων ελέγχου αιτούμενης μη εκκαθαρισμένης δαπάνης Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Προσθήκη παρ. 4Α στο άρθρο 100 του ν. 4172/2013
Στο άρθρο 100 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), περί εφαρμογής μηχανισμού αυτόματης επιστροφής, προστίθεται παρ. 4Α ως εξής:

«4Α. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εφαρμόζει μέτρα ελέγχου της αιτούμενης μη εκκαθαρισμένης δαπάνης υγείας, που προκύπτει από την εκτέλεση ιατρικών πράξεων και διαγνωστικών εξετάσεων, καθώς και λοιπών υπηρεσιών υγείας των συμβεβλημένων παρόχων. Για την εφαρμογή των μέτρων ελέγχου δύναται να εισάγονται στα πληροφοριακά συστήματα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παράμετροι όπως: α) ο αριθμός των μοναδικών ασθενών που εξυπηρετούνται σε κάθε συμβεβλημένο πάροχο με τη μορφή μοναδικού ΑΜΚΑ, β) το πλήθος των παρεχόμενων εξετάσεων/ιατρικών υπηρεσιών ανά μοναδικό ΑΜΚΑ, γ) η μέση αξία ανά κατηγορία εξετάσεων/ιατρικών υπηρεσιών δ) τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε κατηγορίας εξετάσεων/ιατρικών υπηρεσιών, ε) τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε πάθησης, στ) η γεωγραφική περιοχή και τα δημογραφικά δεδομένα αυτής και ζ) ο μήνας του έτους στον οποίο παρέχεται η ιατρική υπηρεσία. Με βάση τις παραμέτρους του δεύτερου εδαφίου καθορίζεται μεσοσταθμικός δείκτης εξομάλυνσης της αιτούμενης μη εκκαθαρισμένης προ rebate δαπάνης ανά Περιφερειακή Ενότητα και κατηγορία διαγνωστικών εξετάσεων/παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών, ο οποίος εφαρμόζεται πριν από την υποβολή της εκάστοτε αποζημιούμενης δαπάνης. Η υπέρβαση της αιτούμενης δαπάνης μετά την εφαρμογή του καθορισμένου δείκτη εξομάλυνσης σε μηνιαία βάση εκάστοτε έτους δεν αποζημιώνεται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Ο μεσοσταθμικός δείκτης εξομάλυνσης δύναται να αναπροσαρμόζεται σε ετήσια βάση σε σχέση με τα απολογιστικά στοιχεία του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δύναται να εξειδικεύονται οι παράμετροι και να ρυθμίζεται η διαδικασία εισαγωγής των παραμέτρων ελέγχου και υπολογισμού του μεσοσταθμικού δείκτη εξομάλυνσης, η ετήσια αναπροσαρμογή αυτού, καθώς και κάθε τεχνικό ή λεπτομερειακό ζήτημα για την εφαρμογή των μέτρων ελέγχου της παρούσας.».

Άρθρο 36
Κάλυψη έκτακτων αναγκών στελέχωσης με προσωπικό των Προ-Αναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 99 ν. 4486/2017
Στην παρ. 2 του άρθρου 99 του ν. 4486/2017 (Α’ 115), περί της ανάλογης εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 64 του ν. 4368/2016 (Α’ 21) και στο προσωπικό των ΠροΑναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών, προστίθεται στο πεδίο εφαρμογής της και η πρόσκληση για το νέο Πρόγραμμα Ελλάδας-Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης προγραμματικής περιόδου 20212027, και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Η παρ. 3 του άρθρου 64 του ν. 4368/2016 (Α’ 21) εφαρμόζεται και στο προσωπικό, που θα προσληφθεί από την Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.), για την άμεση κάλυψη των έκτακτων αναγκών στελέχωσης με προσωπικό των Προ-Αναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών, με βάση την πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Υπουργείο Υγείας και συγκεκριμένα την Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.), με Α.Π. TAME/30/2-ιβ’ και κωδικό πρόσκλησης 3/2017, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΤΗ 2017-2019 ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ «επαναπατρισμός» ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ «Συνοδευτικά μέτρα» ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ, με τίτλο «Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας)», καθώς και στο προσωπικό που θα προσληφθεί με βάση την υπ’ αρ. 555633/27.12.2023 πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου προς την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., «Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης», για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα: «Πρόγραμμα Ελλάδας Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης & Ένταξης», για την προγραμματική περίοδο 2021 2027 (ΑΔΑ: ΨΖΜΨ46ΜΔΨΟ-ΠΕΙ).»

Άρθρο 37
Παράταση της διάρκειας ισχύος των συμβάσεων ιατρών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για κάλυψη των αναγκών των δομών της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 και των συμβάσεων εργασίας του αναγκαίου προσωπικού προς υλοποίηση του προγράμματος με αντικείμενο τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών των προσφύγων και μεταναστών
1. Η ισχύς του άρθρου 33 του ν. 5007/2022 (Α’ 241), περί συμβάσεων ιατρών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) για κάλυψη των αναγκών των δομών της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 (Α’ 51) παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 31η.7.2024.

2. Η διάρκεια των συμβάσεων εργασίας που συνήφθησαν, δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 8 της υπό στοιχεία Γ.Π.οικ.64186/5.9.2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Υγείας και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Β’ 3877), όπως τροποποιήθηκε με την περ. 9 της υπό στοιχεία Γ.Π.οικ.78066/15.12.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας και Εσωτερικών (Β’ 6054) μεταξύ του Ε.Ο.Δ.Υ. και του αναγκαίου προσωπικού προς υλοποίηση του προγράμματος του άρθρου 123 του ν. 4549/2018 (Α’ 105), με αντικείμενο τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών των προσφύγων και μεταναστών και έχουν παραταθεί με την περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 5086/2024 (Α’ 23), παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την έναρξη του προγράμματος «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» και πάντως όχι πέραν της 31ης.7.2024. Η χρηματοδότηση των συμβάσεων δύναται να προέρχεται είτε από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου είτε με ανακατανομή από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Η παράταση των συμβάσεων δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές, ούτε εμπίπτει στους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134).

Άρθρο 38
Εξυγίανση προνοιακών φορέων Τροποποίηση παρ. 4, 6 και προσθήκη παρ. 12 στο άρθρο 55 του ν. 4262/2014

1. Στην παρ. 4 του άρθρου 55 του ν. 4262/2014 (Α’ 114), περί πλαισίου εξυγίανσης προνοιακών φορέων, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο τέταρτο εδάφιο οι λέξεις «επείγουσας ανάγκης ως προς τη βιωσιμότητα του συμβαλλομένου στο Σύμφωνο Εξυγίανσης φορέα» αντικαθίστανται από τις λέξεις «που αυτό απαιτείται για να τηρηθούν οι όροι του Συμφώνου Εξυγίανσης», β) στο έκτο εδάφιο μετά τις λέξεις «αιτούντος φορέα» προστίθενται οι λέξεις «όπως αυτός έχει εγκριθεί από την εποπτεύουσα αρχή (Παρατηρητήριο ή Δήμο), δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου», γ) επικαιροποιείται η αναφορά στο αρμόδιο Υπουργείο και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Μετά την υπογραφή του Συμφώνου Εξυγίανσης, ο προνοιακός φορέας τίθεται υπό την εποπτεία του Παρατηρητηρίου αποκλειστικά ως προς τον έλεγχο εφαρμογής των όρων που εμπεριέχονται στο υπογεγραμμένο Σύμφωνο. Για το χρονικό αυτό διάστημα δεν ασκείται η εποπτεία που προβλέπεται στα άρθρα 2, 6, 7 και 8 του ν. 4182/2013 (Α’ 184). Εάν πρόκειται για φιλανθρωπικό σωματείο ή ίδρυμα της υποπερ. 11 της περ. ε’ του δεύτερου εδαφίου της παρ. Ι του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114), η εποπτεία του πρώτου εδαφίου ασκείται από τον οικείο Δήμο. Κατά τα δύο (2) πρώτα χρόνια εφαρμογής του Σχεδίου Εξυγίανσης και σε περιπτώσεις που αυτό απαιτείται για να τηρηθούν οι όροι του Συμφώνου Εξυγίανσης, είναι δυνατή η χρηματοδότησή του, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος από τον άμεσα ενδιαφερόμενο φορέα και θετικής σύμφωνης γνώμης του εποπτεύοντος τη διαδικασία Παρατηρητηρίου ή Δήμου. Η πρόβλεψη για έκτακτη χρηματοδότηση, που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο, μπορεί να περιλαμβάνεται και στο Σχέδιο Εξυγίανσης και να εγκρίνεται με το Σύμφωνο Εξυγίανσης. Το ποσό της χρηματοδότησης αντιστοιχεί, κατ’ ανώτατο όριο, στο είκοσι τοις εκατό (20%) του ετήσιου προϋπολογισμού του αιτούντος φορέα, όπως αυτός έχει εγκριθεί από την εποπτεύουσα αρχή (Παρατηρητήριο ή Δήμο), δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου και η υποχρέωση της σχετικής δαπάνης αναλαμβάνεται απευθείας από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η εντελλόμενη δαπάνη του προηγούμενου εδαφίου πρέπει να αντιστοιχεί σε συναφείς με τον σκοπό πιστώσεις, εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.»

2. Στην παρ. 6 του άρθρου 55 του ν. 4262/2014, περί πλαισίου εξυγίανσης προνοιακών φορέων, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο δεύτερο εδάφιο επικαιροποιείται η αναφορά στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, β) στο τέταρτο εδάφιο, βα) η λέξη τα «δύο (2)» αντικαθίσταται με τη λέξη τα «τέσσερα (4)», ββ) τίθενται ως περ. α) τα οριζόμενα περί μη εφαρμογής του άρθρου 75 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, βγ) προστίθεται περ. β) και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Από την επομένη της υπογραφής του Συμφώνου Εξυγίανσης αναστέλλεται η παραγραφή των χρεών για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο και δεν συμπληρώνεται πριν από την πάροδο έτους από τον χρόνο ανατροπής της ρύθμισης και την αυτοδίκαιη διακοπή της αναστολής. Κατά τη διάρκεια ισχύος της ρύθμισης εφαρμόζεται το άρθρο 75 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α’ 190) περί συμψηφισμού και χορηγείται στον προνοιακό φορέα αποδεικτικό ενημερότητας με υποχρεωτικό ορισμό από τη Φορολογική Διοίκηση όρου παρακράτησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 5104/2024, Α’ 58), χωρίς να απαιτείται να πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 12. Το προς συμψηφισμό ή παρακρατούμενο ποσό λαμβάνεται υποχρεωτικώς υπόψη για την κάλυψη δόσεων, σύμφωνα με το πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών, που εμπεριέχεται στο Σχέδιο Εξυγίανσης. Ειδικά κατά τα τέσσερα (4) πρώτα έτη εφαρμογής του Συμφώνου Εξυγίανσης, εφόσον τηρούνται οι όροι του, α) δεν εφαρμόζεται το άρθρο 75 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων περί συμψηφισμού και χορηγείται αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας χωρίς όρο παρακράτησης, για είσπραξη χρημάτων και μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού από επαχθή αιτία χωρίς να απαιτείται να πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, και β) για είσπραξη χρημάτων και μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού από επαχθή αιτία, αντί αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας ή βεβαίωση οφειλής του άρθρου 25 του ν. 4611/2019 (Α’ 73), προσκομίζεται βεβαίωση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, περί τήρησης των όρων της ρύθμισης που έχει περιληφθεί στο Σύμφωνο Εξυγίανσης.»

3. Στο άρθρο 55 του ν. 4262/2014, περί πλαισίου εξυγίανσης προνοιακών φορέων, προστίθεται παρ. 12 ως εξής:

«12. Ο προνοιακός φορέας, εντός έξι (6) μηνών από την υπογραφή του Συμφώνου Εξυγίανσης, καταρτίζει απογραφή έναρξης με ημερομηνία την ημερομηνία υπογραφής του Συμφώνου Εξυγίανσης με βάση τα στοιχεία επί των οποίων στηρίχθηκε το Σχέδιο Εξυγίανσης, καθώς και κάθε άλλο επικουρικό στοιχείο που επιβεβαιώνει τα ποσά της καταρτιζόμενης απογραφής, και απαλλάσσεται της υποβολής εκκρεμών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τις φορολογικές χρήσεις πριν από τη φορολογική χρήση ένταξης στο Σύμφωνο Εξυγίανσης. Η Φορολογική Διοίκηση έχει δικαίωμα προσδιορισμού των φορολογικών υποχρεώσεων του φορέα κατά τα τελευταία πέντε (5) φορολογικά έτη πριν από την ημερομηνία υπογραφής του Συμφώνου Εξυγίανσης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 36 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 5104/2024, Α’ 58), περί εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου, στον βαθμό που δεν έχουν υποβληθεί φορολογικές δηλώσεις. Φορολογικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από την εκτίμηση αυτήν εντάσσονται αυτοδικαίως στη ρύθμιση που περιλαμβάνει το Σύμφωνο Εξυγίανσης.»

4. Για Σύμφωνα Εξυγίανσης που έχουν συναφθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η προθεσμία της παρ. 3, εντός της οποίας καταρτίζεται η απογραφή έναρξης, λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Άρθρο 39
Δυνατότητα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού επιχορηγήσεων για αθλητικούς σκοπούς από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 50 ν. 2725/1999
Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 50 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), περί επιχορηγήσεων, προστίθεται η φράση «τον τακτικό προϋπολογισμό και τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, εντός του ειδικού θεσμικού πλαισίου των προγραμμάτων που το απαρτίζουν και εντός των εγκεκριμένων ορίων του» και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Η Γ.Γ.Α. μπορεί να επιχορηγεί περιφερειακές δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμίδας και νομικά πρόσωπα που εποπτεύει για την αντιμετώπιση δαπανών οργάνωσης ή συμμετοχής σε αθλητικές διοργανώσεις, καθώς και για την εκτέλεση αθλητικών έργων ή για τη συντήρηση εγκαταστάσεων τηρουμένης της κείμενης νομοθεσίας. Η Γ.Γ.Α. μπορεί επίσης να επιχορηγεί τους παραπάνω φορείς για αθλητικούς σκοπούς που αφορούν την έρευνα και την επιμόρφωση, ύστερα από εισήγηση του Ε.Κ.Α.Ε.Τ. ή της Εθνικής Επιτροπής Σχολικού Αθλητισμού και Ολυμπιακής Παιδείας του άρθρου 58 του παρόντος. Οι Επιχορηγήσεις αυτές βαρύνουν τα ειδικά έσοδα της Γ.Γ.Α., τον τακτικό προϋπολογισμό και τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, εντός του ειδικού θεσμικού πλαισίου των προγραμμάτων που το απαρτίζουν και εντός των εγκεκριμένων ορίων του.»

ΜΕΡΟΣ Γ’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 40
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.