Νόμος 5105/2024

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5105 ΦΕΚ Α 61/29.4.2024

Δημιουργική Ελλάδα: ενίσχυση του κινηματογραφικού, οπτικοακουστικού και δημιουργικού τομέα, ίδρυση φορέα για το βιβλίο και λοιπές διατάξεις για τον σύγχρονο πολιτισμό.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α’ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1 Σκοπός

Άρθρο 2 Αντικείμενο

ΜΕΡΟΣ Β’ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ, ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ Α.Ε. Creative Greece» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 3 Σύσταση Κανόνες λειτουργίας

Άρθρο 4 Αποστολή αρμοδιότητες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Άρθρο 5 Όργανα διοίκησης

Άρθρο 6 Ορισμός Σύνθεση Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 7 Κωλύματα, ασυμβίβαστα και έκπτωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 8 Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 9 Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 10 Διευθύνων Σύμβουλος

Άρθρο 11 Αμοιβές και αποζημιώσεις μελών Διοικητικού Συμβουλίου Επιτροπή αποδοχών

Άρθρο 12 Γενική Συνέλευση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΟΡΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Άρθρο 13 Μετοχικό κεφάλαιο Μετοχές

Άρθρο 14 Πόροι Έσοδα

Άρθρο 15 Οικονομική διαχείριση Οικονομικός έλεγχος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Άρθρο 16 Διοικητική διάρθρωση

Άρθρο 17 Σύσταση θέσεων Άρθρο 18 Στελέχωση

Άρθρο 19 Πλήρωση θέσεων προϊσταμένων

Άρθρο 20 Αποδοχές προσωπικού

Άρθρο 21 Κανονισμός Λειτουργίας

ΜΕΡΟΣ Γ’ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: CASH REBATE GREECE (CRGR)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 22 Γενικές αρχές

Άρθρο 23 Ορισμοί

Άρθρο 24 Εφαρμοστέο δίκαιο Γενικές αρχές ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Άρθρο 25 Είδος ενίσχυσης

Άρθρο 26 Εντασσόμενα και μη επενδυτικά σχέδια

Άρθρο 27 Δικαιούχοι ενίσχυσης

Άρθρο 28 Επιλέξιμες δαπάνες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Άρθρο 29 Υποβολή αίτησης ένταξης χρηματοδότησης

Άρθρο 30 Διαδικασία και περιεχόμενο αξιολόγησης Όργανα

Άρθρο 31 Αποφάσεις ένταξης χρηματοδότησης ή

απόρριψης επενδυτικών σχεδίων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Άρθρο 32 Τροποποίηση όρων ένταξης χρηματοδότησης επενδυτικού σχεδίου

Άρθρο 33 Επαλήθευση και πιστοποίηση λήξης επενδυτικού σχεδίου στα καθεστώτα ενίσχυσης CRGR-FTV και CRGR-Animate

Άρθρο 34 Επαλήθευση και πιστοποίηση λήξης φάσεων επενδυτικού σχεδίου στο καθεστώς ενίσχυσης CRGR-VGD

Άρθρο 35 Καταβολή ενίσχυσης

Άρθρο 36 Δειγματοληπτικός έλεγχος Επιτόπιοι έλεγχοι και επαληθεύσεις

Άρθρο 37 Ανάκληση απόφασης ένταξης χρηματοδότησης

Άρθρο 38 Ενστάσεις αντιρρήσεις

Άρθρο 39 Επιτροπές Χειριστές Παρακολούθησης και Ελέγχου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Άρθρο 40 Όροι δημοσιότητας Προγράμματος CRGR

Άρθρο 41 Υποχρεώσεις φορέα υλοποίησης της επένδυσης

ΜΕΡΟΣ Δ’ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Άρθρο 42 Εθνικό Ψηφιακό Αποθετήριο Οπτικοακουστικών Έργων

Άρθρο 43 Δημιουργικός Κόμβος Καινοτομίας και Τεχνολογίας για τον Δημιουργικό και Οπτικοακουστικό Τομέα Creative Hub GR

Άρθρο 44 Πρόγραμμα Εξωστρέφειας του Οπτικοακουστικού Τομέα

Άρθρο 45 Γραφεία Διευκόλυνσης Οπτικοακουστικών Παραγωγών

ΜΕΡΟΣ Ε’ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»

Άρθρο 46 Επωνυμία Εποπτεία Έδρα Προνόμια

Άρθρο 47 Σκοποί του Οργανισμού

Άρθρο 48 Πόροι έσοδα

Άρθρο 49 Όργανα διοίκησης

Άρθρο 50 Συγκρότηση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 51 Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 52 Σύγκληση και λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 53 Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 54 Κωλύματα και ασυμβίβαστα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 55 Στελέχωση Θέματα προσωπικού

Άρθρο 56 Διοικητική διάρθρωση

Άρθρο 57 Παραρτήματα

Άρθρο 58 Πρόγραμμα Επιχορήγησης Μεταφράσεων (GreekLit)

Άρθρο 59 Διαχειριστική χρήση

Άρθρο 60 Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ»

Άρθρο 61 Κατάργηση της ανώνυμης εταιρείας «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.»

Άρθρο 62 Σύσταση του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου «Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου»

Άρθρο 63 Σκοποί

Άρθρο 64 Πόροι Έσοδα

Άρθρο 65 Όργανα διοίκησης

Άρθρο 66 Συγκρότηση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 67 Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 68 Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου και Προέδρου

Άρθρο 69 Γενικός Διευθυντής

Άρθρο 70 Καλλιτεχνικός Διευθυντής

Άρθρο 71 Στελέχωση Θέματα προσωπικού

Άρθρο 72 Καλλιτεχνικό, τεχνικό ή βοηθητικό προσωπικό Άρθρο 73 Διαχειριστική χρήση

Άρθρο 74 Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης

Άρθρο 75 Δαπάνες που βαρύνουν τον Οργανισμό

ΜΕΡΟΣ Ζ’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Άρθρο 76 Διοικητικό Συμβούλιο ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ Τροποποίηση άρθρου 4 ν. 4708/2020

Άρθρο 77 Διορισμός και αρμοδιότητες του Διευθυντή ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ Τροποποίηση άρθρου 5 ν. 4708/2020

Άρθρο 78 Στελέχωση ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 7 ν. 4708/2020

Άρθρο 79 Μεταβατικές διατάξεις για ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ Τροποποίηση άρθρου 14 ν. 4708/2020

Άρθρο 80 Αύξηση ορίου ηλικίας για την εισαγωγή στη σχολή δραματικής τέχνης του Εθνικού Θεάτρου και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος Τροποποίηση περ. δ’ παρ. 1 άρθρου 6 π.δ. 336/1989

Άρθρο 81 Συμπλήρωση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Τροποποίηση εσωτερικού άρθρου 5.Α άρθρου 76 ν. 2121/1993

Άρθρο 82 Μετατροπή τριών θέσεων 3ης και 5ης κατηγορίας στα πρώτα βιολιά σε θέσεις τούτι βιολιών -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 1 π.δ. 315/1992

Άρθρο 83 Ρυθμίσεις για το προσωπικό του Μουσικού και Εκπαιδευτικού Οργανισμού Ελλάδος που έχουν μεταφερθεί σε εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού και τους μουσικούς του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών

Άρθρο 84 Ρυθμίσεις για το προσωπικό του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ορχήστρα των Χρωμάτων»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Άρθρο 85 Ρυθμίσεις για τη ραδιοφωνική και τηλεοπτική μετάδοση και αναμετάδοση Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 35 ν. 2121/1993

Άρθρο 86 Δικαίωμα εύλογης αμοιβής Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 49 ν. 2121/1993

Άρθρο 87 Καθιέρωση λογιστικών προτύπων στις οικονομικές καταστάσεις των ετήσιων εκθέσεων διαφάνειας των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης Τροποποίηση περ. α) παρ. 1 άρθρου 30 ν. 4481/2017

ΜΕΡΟΣ Η’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 88 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Β’

Άρθρο 89 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Γ’

Άρθρο 90 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Δ’

Άρθρο 91 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Ε’

Άρθρο 92 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Μέρους ΣΤ’ Άρθρο 93 Μεταβατικές διατάξεις Μέρους Β’

Άρθρο 94 Μεταβατικές διατάξεις Μέρους Γ’

Άρθρο 95 Μεταβατικές διατάξεις Μέρους Ε’

Άρθρο 96 Μεταβατικές διατάξεις Μέρους ΣΤ’

Άρθρο 97 Τελικές διατάξεις

Άρθρο 98 Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Θ’ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Άρθρο 99 Ζητήματα μετακινήσεων εκτός έδρας εργαζομένων Εθνικού Θεάτρου, Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και Δημοτικών Περιφερειακών Θεάτρων Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 10 υποπαρ. Δ.9 παρ. Δ’ άρθρου 2 ν. 4336/2015

Άρθρο 100 Παράταση της διάρκειας απόσπασης υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού στο Υπουργείο Εξωτερικών στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου που τους έχει ανατεθεί δυνάμει του ν. 3782/2009

Άρθρο 101 Παράταση προθεσμίας για τον περιφερειακό και τοπικό τύπο Τροποποίηση περ. α) παρ. 3Α ν. 1178/1981

ΜΕΡΟΣ Ι’ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 102 Έναρξη ισχύος

ΜΕΡΟΣ Α
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1
Σκοπός

1. Σκοπός του Μέρους Β’ είναι η δημιουργία και στήριξη μιας συνεκτικής εθνικής πολιτικής για τους τομείς της οπτικοακουστικής και κινηματογραφικής πολιτικής και του δημιουργικού και πολιτιστικού τομέα ευρύτερα με στόχο αφενός να προστατευτεί, εκσυγχρονιστεί και αναδειχθεί ενιαία η σύγχρονη πολιτιστική ταυτότητα της χώρας, ιδίως με τη χρήση νέων τεχνολογιών και καινοτόμων μέσων, αφετέρου να στηριχθούν ο πολιτιστικός, οπτικοακουστικός και δημιουργικός τομέας και οι επιμέρους κλάδοι του, προκειμένου να προσαρμόζονται συνεχώς στις εξελίξεις και να συμβάλουν ευρύτερα στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας.

2. Σκοπός του Μέρους Γ’ είναι η ενίσχυση και ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου υποστήριξης των οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα, προκειμένου αφενός να γίνει πιο φιλικό και προσβάσιμο στους επενδυτές και να διορθωθούν ερμηνευτικές δυσχέρειες που έχουν προκύψει λόγω της αλλαγής των χρηματοδοτικών πηγών του καθεστώτος και των διαφορετικών κανόνων που ισχύουν σε αυτά και αφετέρου να προσελκύσει ποιοτικές εγχώριες και σημαντικές ξένες επενδύσεις.

3. Σκοπός του Μέρους Δ’ είναι η ενίσχυση του δημιουργικού τομέα της οπτικοακουστικής βιομηχανίας στην Ελλάδα με στόχο τη διάσωση της εθνικής, οπτικοακουστικής κληρονομιάς, προκειμένου ο πλούτος της να δημιουργήσει προοπτικές ανάπτυξης, καθώς και πολιτιστικής και εκπαιδευτικής δημιουργίας.

4. Σκοπός του Μέρους Ε’ είναι η αναδιοργάνωση και ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας του Ελληνικoύ Ιδρύματος Πολιτισμού, ώστε να είναι σε θέση να εξυπηρετήσει τους αναμορφωμένους σκοπούς του με επίκεντρο το βιβλίο και τα ελληνικά γράμματα και η μέσω του φορέα ανάπτυξη και προβολή του βιβλίου και των ελληνικών γραμμάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

5. Σκοπός του Μέρους ΣΤ’ είναι η διασφάλιση της πολιτιστικής φύσης και αποστολής του «Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου», οι οποίες επικεντρώνονται στη διεξαγωγή του ετήσιου καλλιτεχνικού προγράμματος, στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ερευνητικών προγραμμάτων, εκδοτικού έργου και γενικότερα στην παραγωγή πολιτισμού, που από τη φύση τους δεν συνιστούν κερδοσκοπικές δραστηριότητες και δεν προσιδιάζουν ούτε μπορούν να υπαχθούν σε εμπορικό και κερδοσκοπικό πλαίσιο, όμοιο με αυτό μίας κερδοσκοπικής εμπορικής εταιρείας (ΑΕ).

6. Σκοπός του Μέρους Ζ’ είναι: α) η άμεση έναρξη λειτουργίας του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΚΡΟΠΟΛ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ», β) οι οργανωτικές μεταρρυθμίσεις και η επίλυση στρεβλώσεων στη λειτουργία εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού όπως του Εθνικού Θεάτρου, του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδας, των Μεγάρων Μουσικής Αθηνών και Θεσσαλονίκης, των κρατικών ορχηστρών και της Ορχήστρας των Χρωμάτων και γ) η ενίσχυση της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων, η ρύθμιση των ζητημάτων σχετικά με την επανάληψη ενός έργου και ο αποτελεσματικότερος έλεγχος των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης.

Άρθρο 2
Αντικείμενο

1. Αντικείμενο του Μέρους Β’ είναι η ίδρυση νέου, ενιαίου φορέα με την επωνυμία «Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ. Α.Ε. Creative Greece» και η θέσπιση των κανόνων για την οργάνωση και λειτουργία του, καθώς και των ρυθμίσεων για τη διοικητική και οργανωτική συγχώνευση δύο (2) υφιστάμενων νομικών προσώπων στον νέο ενιαίο φορέα, ήτοι: α) του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας A.E.», που συστάθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τα άρθρα 44 έως 51 του ν. 4339/2015 (Α’ 133) και β) του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου», που συστάθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τα άρθρα 9 έως 20 του ν. 3905/2010 (Α’ 219). Τα άρθρα 3 έως 21 του παρόντος αποτελούν το Καταστατικό της Εταιρείας.

2. Αντικείμενο του Μέρους Γ’ είναι η θεσμοθέτηση ενός νέου Προγράμματος Στήριξης με την ονομασία Cash Rebate Greece-CRGR, το οποίο συμπεριλαμβάνει τρία διακριτά καθεστώτα ενίσχυσης των οπτικοακουστικών έργων, με σκοπό τη μεσοπρόθεσμη βιωσιμότητά του, καθώς και τον εξορθολογισμό των κανόνων και διαδικασιών τους μέσα από κανόνες χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

3. Αντικείμενο του Μέρους Δ’ είναι η δημιουργία νέων δομών για τη στήριξη του δημιουργικού τομέα σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και η θεσμοθέτηση δράσεων για τη στήριξη της εξωστρέφειας του οπτικοακουστικού τομέα και την προώθησή του σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο. Ειδικότερα, θεσμοθετούνται οι εξής δομές και προγράμματα: α) το Εθνικό Ψηφιακό Αποθετήριο Οπτικοακουστικών Έργων για τη διάσωση της εθνικής οπτικοακουστικής κληρονομιάς, β) ο Δημιουργικός Κόμβος-Creative Hub, μια δομή δικτύωσης των νέων δημιουργών και των νεοφυών επιχειρήσεων στον πολιτιστικό τομέα με τις ανάγκες της αγοράς, προκειμένου να δημιουργήσει καλύτερες προοπτικές προσέλκυσης ευρωπαϊκών προγραμμάτων και να οργανώσει προγράμματα οπτικοακουστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, γ) το Παρατηρητήριο για τον Πολιτιστικό και Δημιουργικό Τομέα, προκειμένου να υπάρχουν στατιστικά δεδομένα για τον σχεδιασμό κατάλληλων πολιτικών, δ) το Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Εξωστρέφειας του Οπτικοακουστικού Τομέα, με βασικό στόχο την οργάνωση ενός ορθολογικού πλαισίου χρηματοδότησης και στήριξης της συμμετοχής της Ελλάδας στα διεθνή και ευρωπαϊκά φεστιβάλ και εκδηλώσεις, καθώς και τη στήριξη των εγχώριων φεστιβάλ του χώρου και ε) το θεσμικό πλαίσιο για την οργάνωση και τη λειτουργία των Γραφείων Διευκόλυνσης Οπτικοακουστικών Παραγωγών στην Ελλάδα, στις Περιφέρειες και σε μεγάλους Δήμους.

4. Αντικείμενο του Μέρους Ε’ είναι η διεύρυνση, ο εκσυγχρονισμός του σκοπού και η αναδιαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου το οποίο διέπει το υφιστάμενο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού», μέσω της σύστασης ενός νέου νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού».

5. Αντικείμενο του Μέρους ΣΤ’ είναι η διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου «Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου». Ειδικότερα, ρυθμίζονται με πληρέστερο και αποτελεσματικότερο τρόπο ζητήματα που αφορούν στη διοίκηση, οργάνωση και τη στελέχωση του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου», ιδίως μέσω της ορθολογικότερης κατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ των οργάνων διοίκησής του, καθώς και της διάρθρωσης των υπηρεσιών του, κατά τρόπον ώστε η επιδίωξη των στόχων του να διασφαλίζεται στον μέγιστο βαθμό.

6. Αντικείμενο του Μέρους Ζ’ είναι: α) η πρόβλεψη θέσης Προέδρου και Αντιπροέδρου στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΚΡΟΠΟΛ», η πρόβλεψη των αρμοδιοτήτων τους και ο επανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων του διευθυντή του ως άνω νομικού προσώπου, β) η αύξηση του ορίου ηλικίας εισαγωγής στις δραματικές σχολές του Εθνικού Θεάτρου και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδας, η παραχώρηση της χρήσης χώρων του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης για προσωρινή εξυπηρέτηση δραστηριοτήτων άλλων μουσικών φορέων, λειτουργικές ρυθμίσεις για τις κρατικές ορχήστρες, ρυθμίσεις για το προσωπικό του Μουσικού και Εκπαιδευτικού Οργανισμού Ελλάδος, που έχει μεταφερθεί σε εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού, καθώς και για το προσωπικό της Ορχήστρας των Χρωμάτων και γ) η ρύθμιση του ζητήματος της επανάληψης ενός έργου από άλλον ραδιοτηλεοπτικό σταθμό από αυτόν που έγινε η πρώτη μετάδοση, η πρόβλεψη του δικαιώματος της εύλογης αμοιβής των ερμηνευτών εκτελεστών καλλιτεχνών και παραγωγών υλικών φορέων ήχου όταν ο φορέας ήχου είναι ενσωματωμένος και σε οπτικοακουστικό έργο και η καθιέρωση λογιστικών προτύπων στις οικονομικές καταστάσεις των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης.

ΜΕΡΟΣ Β’
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ, ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ Α.Ε. Creative Greece» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 3
Σύσταση Κανόνες λειτουργίας

1. Συστήνεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, υπό τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, με την επωνυμία «Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας Α.Ε.-Creative Greece S.A.» και διακριτικό τίτλο «Creative Greece». Η επωνυμία της ανώνυμης εταιρείας στην αγγλική γλώσσα είναι «Hellenic Film and Audiovisual Center S.A.-Creative Greece» (H.F.A.C.-Creative Greece). Για τους σκοπούς του παρόντος, το εν λόγω νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου αναφέρεται ως «Εταιρεία».

2. Η Εταιρεία εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού, λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και απολαμβάνει των διοικητικών και δικαστικών απαλλαγών και ατελειών, καθώς και των δικονομικών και ουσιαστικών προνομίων του Δημοσίου. Ως προς τον φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), εφαρμόζεται ο Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α’ 248).

3. Η Εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος, του ν. 4972/2022 (Α’ 181), του ν. 4548/2018 (Α’ 114) και του καταστατικού της. Η Εταιρεία ανήκει στους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).

4. Η έδρα της Εταιρείας είναι η Αθήνα. Η Εταιρεία δύναται να έχει παράρτημα στη Θεσσαλονίκη.

5. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 4
Αποστολή αρμοδιότητες

1. Αποστολή της Εταιρείας είναι: (α) η ανάπτυξη, ενίσχυση και προστασία του ελληνικού κινηματογραφικού, οπτικοακουστικού και εν γένει δημιουργικού τομέα και η προώθηση και προβολή του διεθνώς,

(β) η στήριξη εγχώριων και η προσέλκυση ξένων επενδύσεων στον κινηματογραφικό/οπτικοακουστικό τομέα, καθώς και στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα ευρύτερα,

(γ) η υποστήριξη της ενσωμάτωσης νέων, ψηφιακών τεχνολογιών και καινοτομιών στην οπτικοακουστική βιομηχανία και της χρήσης σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογικών μέσων για την ανάδειξη του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα της χώρας, καθώς και την προώθηση και υποστήριξη της έρευνας στους τομείς αυτούς,

(δ) η οργάνωση και λειτουργία του Εθνικού Ψηφιακού Αποθετηρίου Οπτικοακουστικών Έργων και του Κόμβου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για τον Δημιουργικό και Οπτικοακουστικό Τομέα (Creative Hub GR), καθώς και άλλων δομών και προγραμμάτων για την υποστήριξη, δικτύωση και εξωστρέφεια των τομέων αυτών,

(ε) η συμβολή στην καταπολέμηση της πειρατείας, διαδικτυακής ή τεχνολογικής ή άλλης, στον κινηματογραφικό, οπτικοακουστικό και δημιουργικό τομέα της χώρας σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς,

(στ) ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης για τον οπτικοακουστικό τομέα και η προώθηση της οπτικοακουστικής παιδείας σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις,

(ζ) η υποστήριξη της Κυβέρνησης στον σχεδιασμό της πολιτικής για την κινηματογραφική, οπτικοακουστική και δημιουργική βιομηχανία της χώρας και η εν γένει υποστήριξη και προώθησή της στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

2. Στο πλαίσιο της ως άνω αποστολής, η Εταιρεία ασκεί τις εξής αρμοδιότητες:

(α) συγκεντρώνει, αξιολογεί, αναλύει και δημοσιεύει στατιστικά και άλλα δεδομένα στους τομείς δραστηριότητάς της μέσω Παρατηρητηρίου του δημιουργικού τομέα, προκειμένου να συντάσσει εκθέσεις και μελέτες στρατηγικής και τεκμηρίωσης,

(β) παρακολουθεί και αξιολογεί τις εγχώριες, ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις στα ζητήματα αρμοδιότητάς της και εκπροσωπεί ή συμμετέχει στην εκπροσώπηση της Ελλάδας σε όλους τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς καθώς και στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ζητήματα αυτά, και ειδικότερα: βα) ορίζει τον εθνικό εκπρόσωπο στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ενίσχυσης των Κινηματογραφικών και Οπτικοακουστικών Συμπαραγωγών του Συμβουλίου της Ευρώπης (EURIMAGES), ββ) συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη λειτουργία του γραφείου προώθησης του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη (CREATIVE EUROPE), βγ) συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη λειτουργία του γραφείου προώθησης του σκέλους MEDIA του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/818 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2021 για τη θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2021-2027),

(γ) συνεργάζεται με κάθε αρμόδιο φορέα και εισηγείται για κάθε θέμα που αφορά στη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου για την ανάπτυξη της οπτικοακουστικής και δημιουργικής βιομηχανίας της χώρας,

(δ) διαμορφώνει και καταρτίζει προγράμματα και δράσεις επιδοτήσεων, χρηματοδοτήσεων και επενδυτικών κινήτρων, καθώς και προτάσεις φορολογικών κινήτρων προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, για τη στήριξη του εγχώριου κινηματογραφικού, οπτικοακουστικού και εν γένει δημιουργικού και πολιτιστικού τομέα καθώς και την προσέλκυση άμεσων και έμμεσων ξένων επενδύσεων στους τομείς αυτούς,

(ε) σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων για την οπτικοακουστική και δημιουργική βιομηχανία και οργανώνει σεμινάρια, καθώς και ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα στο πλαίσιο της εξοικείωσης με όλα τα μέσα επικοινωνίας και τον οπτικό πολιτισμό, καθώς και του γραμματισμού στα Μέσα Επικοινωνίας,

(στ) μεριμνά για την προβολή της Ελλάδας ως κατάλληλου τόπου για την πραγματοποίηση πάσης φύσεως οπτικοακουστικών παραγωγών μέσω της λειτουργίας του Film Commission,

(ζ) εκπονεί προγράμματα και δράσεις για την υποστήριξη όλων των σταδίων παραγωγής κινηματογραφικών έργων μεγάλου μήκους, από τη συγγραφή σεναρίων έως την ολοκλήρωση των δεδομένων παραγωγής τους, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους των εγκεκριμένων προγραμμάτων και δράσεών της,

(η) αναπτύσσει δράσεις για την παραγωγή κινηματογραφικών έργων μικρού μήκους, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους των εγκεκριμένων προγραμμάτων της,

(θ) συντονίζει δράσεις και προγράμματα για τη διανομή και προώθηση κινηματογραφικών έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό,

(ι) σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις για τα κινούμενα σχέδια, τα ψηφιακά παιχνίδια και άλλες μορφές οπτικοακουστικών παραγωγών που βασίζονται στην τεχνολογία,

(ια) σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα για την υποστήριξη, ενίσχυση και ανάδειξη της δημιουργίας και των δημιουργών στον κινηματογράφο, στα οπτικοακουστικά μέσα, καθώς και σε άλλους κλάδους του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα ειδικότερα των νέων μέσα από πρωτοβουλίες και προγράμματα όπως η προκήρυξη και απονομή υποτροφιών για σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε νέους παραγωγούς, σκηνοθέτες, σεναριογράφους, καλλιτέχνες ερμηνευτές, καλλιτεχνικούς συντελεστές και τεχνικούς,

(ιβ) διαμορφώνει προγράμματα και δράσεις για την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και καινοτομιών στην κινηματογραφική, οπτικοακουστική και δημιουργική βιομηχανία, διενεργεί και χρηματοδοτεί σχετικές έρευνες και μελέτες,

(ιγ) σχεδιάζει, διαχειρίζεται και υλοποιεί ως δικαιούχος έργα για τον ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό και για την ενσωμάτωση της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών στην οπτικοακουστική και δημιουργική βιομηχανία και στους τομείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού,

(ιδ) αναλαμβάνει ή συμμετέχει σε προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς ή εθνικούς οργανισμούς ή φορείς

ή νομικά πρόσωπα ή ίδιους πόρους, στους τομείς αρμοδιότητάς της,

(ιε) συμβάλλει στην άσκηση αποτελεσματικής πολιτιστικής διπλωματίας της χώρας στο πλαίσιο των σκοπών και των αρμοδιοτήτων της,

(ιστ) συμμετέχει σε νομικά πρόσωπα με παρεμφερείς σκοπούς, συνάπτει προγραμματικές ή άλλες συμβάσεις, διμερείς ή πολυμερείς, με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού για την εκπλήρωση της αποστολής της,

(ιζ) διοργανώνει και υποστηρίζει εγχώριες εκδηλώσεις ή φεστιβάλ για την κινηματογραφική, οπτικοακουστική και δημιουργική βιομηχανία της χώρας και προωθεί τους τομείς αυτούς σε αντίστοιχες εκδηλώσεις του εξωτερικού,

(ιη) οργανώνει και λειτουργεί το Εθνικό Ψηφιακό Αποθετήριο Οπτικοακουστικών Μέσων και μεριμνά για την ψηφιοποίηση αναλογικού οπτικοακουστικού υλικού σε αυτό,

(ιθ) οργανώνει και λειτουργεί τον Κόμβο Καινοτομίας και Τεχνολογίας για τον Δημιουργικό και Οπτικοακουστικό Τομέα (Creative HubGR), καθώς και άλλων δομών και προγραμμάτων για την υποστήριξη, δικτύωση και εξωστρέφεια των τομέων αυτών,

(κ) συντονίζει το δίκτυο των Γραφείων Διευκόλυνσης Οπτικοακουστικών Παραγωγών σε περιφερειακό επίπεδο,

(κα) μεριμνά για τη διάσωση έργων και συλλογών οπτικοακουστικού περιεχομένου, είτε αυτεπαγγέλτως εφόσον το οπτικοακουστικό υλικό φυλάσσεται σε ακατάλληλες συνθήκες με κίνδυνο καταστροφής είτε παραλαμβάνοντας οπτικοακουστικό υλικό με αξία για την εθνική πολιτιστική οπτικοακουστική μνήμη εφόσον κληθεί προς τούτο από φορείς του δημόσιου τομέα, ή από ιδιώτες κατόχους ή νομείς ή κληρονόμους,

(κβ) συνεργάζεται με κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα για την καταλληλότερη φύλαξη των φυσικών και ψηφιακών οπτικοακουστικών αρχείων με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα,

(κγ) συμβάλλει στην πολιτική για την καταπολέμηση της πειρατείας, διαδικτυακής, τεχνολογικής ή άλλης, στα οπτικοακουστικά μέσα με δράσεις και παρεμβάσεις τεχνολογικής ή μη φύσεως και εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Πολιτισμού,

(κδ) πραγματοποιεί εκδόσεις και εκτυπώσεις κάθε είδους και μορφής,

(κε) προβαίνει στην παρουσίαση στο κοινό των αρχείων της για εκπαιδευτικούς λόγους και για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων και αφιερωμάτων,

(κστ) συνάπτει προγραμματικές ή άλλες συμβάσεις με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού για την προώθηση των σκοπών της, καθώς και προγραμματικές συμβάσεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) και μνημόνια συνεργασίας για την επίτευξη των σκοπών της,

(κζ) αποκτά με επαχθή ή χαριστική αιτία, χρησιμοποιεί ή διαχειρίζεται χώρους και κτίρια για την επίτευξη των σκοπών της,

(κη) συντονίζει δράσεις με όλους τους φορείς της δημόσιας διοίκησης για τη δημιουργία και λειτουργία των κατάλληλων υποδομών, έτσι ώστε να μπορούν να

υλοποιηθούν στην Ελλάδα διεθνείς οπτικοακουστικές παραγωγές,

(κθ) εκδίδει το Πιστοποιητικό Ελληνικής Ιθαγένειας για τα κινηματογραφικά και εν γένει οπτικοακουστικά έργα που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ν. 3905/2010 (Α’ 219) και της παρ. 3 του άρθρου 51 του ν. 4779/2021 (Α’ 27), καθώς και τη βεβαίωση της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3905/2010,

(λ) προβαίνει σε οπτικοακουστικές εγγραφές, ψηφιακές και μη, καλλιτεχνικών οπτικοακουστικών δραστηριοτήτων και παραστάσεων, θεατρικών παραστάσεων, μουσικών εκδηλώσεων και συναυλιών κατόπιν συμφωνίας με τους φορείς των δικαιωμάτων και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπει σχετικός κανονισμός που εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Εταιρείας, τις οποίες και τηρεί στο αρχείο της και χρησιμοποιεί για την εκπλήρωση των σκοπών της,

(λα) ασκεί οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα της ανατεθεί με νόμο ή άλλη κανονιστική πράξη.

3. Η Εταιρεία δύναται να ορίζεται ως τελικός δικαιούχος, συνδικαιούχος συγχρηματοδοτούμενων έργων ή προγραμμάτων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027 και δύναται να είναι Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021 2027, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4914/2022 (Α’ 61).

4. Προσκλήσεις εθνικών ή συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων που σχετίζονται με την αξιοποίηση και ανάδειξη πολιτιστικού ή ιστορικού αποθέματος με τη χρήση ψηφιακών και καινοτόμων τεχνολογιών εγκρίνονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό μετά από εισήγηση του Δ.Σ. της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Άρθρο 5
Όργανα διοίκησης
Όργανα διοίκησης της Εταιρείας είναι: α) το Διοικητικό Συμβούλιο και β) ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 6
Ορισμός Σύνθεση Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι επταμελές. Με την επιφύλαξη της παρ. 2, τα μέλη του εκλέγονται για τετραετή άπαξ ανανεώσιμη θητεία με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν εισήγησης του εποπτεύοντος Υπουργού.

2. Ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας εκλέγονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διαδικασίες του Μέρους Α’ του ν. 5062/2023 (Α’ 183) περί επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα. Για τα προσόντα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ισχύει η παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4972/2022 (Α’ 181). Κατ’ εξαίρεση, ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, μπορούν να επιλεγούν προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους από τον κινηματογραφικό, οπτικοακουστικό ή δημιουργικό κλάδο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη, στα οποία συμπεριλαμβάνονται έως και δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 9 του ν. 4706/2020 (Α’ 136). Η ιδιότητα των μελών ως εκτελεστικών ή μη εκτελεστικών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση της εταιρείας, με απόφασή της, εκλέγει τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4972/2022. Σε κάθε περίπτωση ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μη εκτελεστικό μέλος και ο Διευθύνων Σύμβουλος εκτελεστικό μέλος. Για τον καθορισμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του προτεινόμενου ως ανεξάρτητου μέλους ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και ότι σε αντίθετη περίπτωση ενημερώνει άμεσα το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί ότι οι προϋποθέσεις έπαψαν να συντρέχουν στο πρόσωπο του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες αντικατάστασής του.

4. Αν για οποιονδήποτε λόγο εκλείψουν ένα (1) ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα νέα μέλη ορίζονται για το υπόλοιπο της θητείας των μελών που εξέλιπαν. Μέχρι τον ορισμό νέων μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει νομίμως, εφόσον ο αριθμός των μελών του δεν έχει μειωθεί κάτω των τριών (3).

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, παύονται αζημίως για το Δημόσιο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν εισήγησης του εποπτεύοντος Υπουργού, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας. Για τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 5062/2023 (Α’ 183) και στο άρθρο 21 του ν. 4972/2022 (Α’ 181) περί πρόωρης λήξης της θητείας.

Άρθρο 7
Κωλύματα, ασυμβίβαστα και έκπτωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Δεν μπορεί να οριστεί ή να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πρόσωπο στο οποίο συντρέχει κώλυμα διορισμού ή λόγος έκπτωσης, σύμφωνα με τον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26), καθώς και κώλυμα ή ασυμβίβαστο των άρθρων 69 και 70 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) και πρόσωπο που έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα.

2. Η ιδιότητα μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μέλους Διοικητικού Συμβουλίου συνδικαλιστικού ή επαγγελματικού σωματείου του οπτικοακουστικού τομέα και του πολιτιστικού και δημιουργικού κλάδου εν γένει ή μέλους της διοίκησης οργανισμού συλλογικής διαχείρισης, οργανισμού συλλογικής προστασίας ή ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης ή επιχείρησης που δραστηριοποιείται στον οπτικοακουστικό τομέα. Δεν επιτρέπεται ο ορισμός ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου προσώπου που συνδέεται με υπαλληλική ή έμμισθη σχέση με την Εταιρεία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται, επί ποινή ακυρότητας της σχετικής σύμβασης, να συμβάλλονται με την Εταιρεία, σύμφωνα με τα άρθρα 99 και 100 του ν. 4548/2018 (Α’ 104).

4. Από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου εκπίπτει το μέλος, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν οι προϋποθέσεις έκπτωσης δημόσιου υπαλλήλου, σύμφωνα με το άρθρο 149 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., ή το οποίο καταδικάζεται ή παραπέμπεται με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα.

5. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει από τις συνεδριάσεις ή κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο για διάστημα πέραν των τριών (3) μηνών, εκπίπτει αυτοδικαίως και αντικαθίσταται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.

6. Σε κάθε περίπτωση, εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Δ’ του ν. 4622/2019, περί κωλυμάτων, ασυμβιβάστων και κανόνων αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων.

Άρθρο 8
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διαμορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης της Εταιρείας, είναι αρμόδιο για τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπησή της, καθώς και για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση, τη διαχείριση και την επιδίωξη του σκοπού της με εξαίρεση τα ζητήματα για τα οποία αποκλειστικά αρμόδιος είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ασκεί τις αρμοδιότητες που αφορούν στη διοίκηση και στη λειτουργία της Εταιρείας στο πλαίσιο επίτευξης των σκοπών της και ιδίως:

(α) εγκρίνει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξής της, καθώς και τα στρατηγικά και επιχειρησιακά σχέδια της Εταιρείας στη βάση των σχετικών εισηγήσεων του Διευθύνοντος Συμβούλου,

(β) εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος περιλαμβάνει υποχρεωτικά τον προσδιορισμό: (βα) των αρμοδιοτήτων των εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, (ββ) των αρμοδιοτήτων του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, (βγ) των υποχρεώσεων που απορρέουν σχετικά με τις συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α’ του ν. 4308/2014 (Α’ 251),

(γ) εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, και γνώμη του εποπτεύοντος Υπουργού, καθώς και κάθε έκθεση ή έγγραφο που σχετίζεται με τις υποχρεώσεις της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4972/2022 (Α’ 188),

(δ) αποδέχεται δωρεές, εισφορές, χορηγίες, και προβαίνει σε κάθε νόμιμη εκμετάλλευση εσόδων,

(ε) ασκεί πειθαρχική εξουσία δευτέρου βαθμού για όλο το προσωπικό της Εταιρείας,

(στ) εγκρίνει, μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, τον ετήσιο προϋπολογισμό, την ετήσια έκθεση πεπραγμένων και τον οικονομικό απολογισμό, τα οποία στη συνέχεια υποβάλλει στον εποπτεύοντα Υπουργό,

(ζ) εγκρίνει, μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου προγράμματα επιδοτήσεων και χρηματοδοτήσεων, καθώς και τους κανονισμούς αυτών,

(η) εκπροσωπεί δικαστικά και εξωδικαστικά την Εταιρεία,

(θ) αξιολογεί συλλογικά ετησίως την αποτελεσματικότητά του, την εκπλήρωση των καθηκόντων του, καθώς και των επιτροπών του και υποβάλλει σχετικό πόρισμα στη Γενική Συνέλευση,

(ι) αναθέτει σε συμβούλους αναγνώστες και σε επιτροπές αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης προς την Εταιρεία, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα αντίστοιχα προγράμματα επιδοτήσεων και χρηματοδοτήσεων για τα όργανα αξιολόγησης,

(ια) εγκρίνει τον συντελεστή ενίσχυσης κινηματογραφικού έργου,

(ιβ) εγκρίνει προγράμματα υποτροφιών.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, με απόφασή του, να μεταβιβάζει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο την άσκηση μίας ή περισσοτέρων από τις αρμοδιότητές του. Ο Διευθύνων Σύμβουλος δεν έχει δικαίωμα ψήφου, όταν πρόκειται για τη λήψη απόφασης για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου σε αυτόν.

Άρθρο 9
Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) συνεδριάζει είτε με φυσική παρουσία στην έδρα της Εταιρείας είτε με χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη), κατόπιν έγγραφης ή ηλεκτρονικής πρόσκλησης του Προέδρου, τακτικά μία (1) φορά τον μήνα και εκτάκτως κάθε φορά που κρίνεται αναγκαίο. Η σύγκληση του Δ.Σ. σε έκτακτη συνεδρίαση είναι υποχρεωτική για τον Πρόεδρο του Δ.Σ., αν υποβληθεί σχετικό αίτημα από δύο (2) τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ.. Το αίτημα του δεύτερου εδαφίου αναφέρεται απαραιτήτως στο προς συζήτηση θέμα και υποβάλλεται εγγράφως στον Πρόεδρο του Δ.Σ., ο οποίος συγκαλεί το Δ.Σ. σε έκτακτη συνεδρίαση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών.

2. Στην πρόσκληση, η οποία αποστέλλεται στα μέλη δύο (2) ημέρες πριν από την συνεδρίαση, ορίζονται η ημέρα, η ώρα και ο τρόπος της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα και οι εισηγητές της ημερήσιας διάταξης, η οποία καταρτίζεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

3. Εισηγητής για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο οποίος δύναται να ορίσει ως εισηγητή άλλο μέλος του Δ.Σ. ή τον προϊστάμενο οργανικής μονάδας ή άλλο μέλος του προσωπικού της Εταιρείας, εφόσον πρόκειται για ζήτημα για το οποίο έχει γνώση λόγω της θέσης του. Οι έγγραφες εισηγήσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μαζί με τα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα, κοινοποιούνται με κάθε πρόσφορο μέσο στα μέλη του Δ.Σ. τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από τη συνεδρίαση.

4. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. παρίσταται γραμματέας, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την τήρηση πρακτικών. Ο γραμματέας είναι υπάλληλος της Εταιρείας και ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. μετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

5. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νομίμως, όταν παρίσταται ο Πρόεδρος, ή, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τρία (3) μέλη.

6. Ο Πρόεδρος δύναται με απόφασή του να ορίζει τον νόμιμο αναπληρωτή του σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, να μεταβιβάζει το σύνολο ή μέρος των αρμοδιοτήτων του σε άλλο μέλος του Δ.Σ. ή σε προϊστάμενο οργανικής μονάδας οποιουδήποτε επιπέδου, έχοντας τη δυνατότητα να ορίσει ότι εξακολουθεί και ο ίδιος να ασκεί παράλληλα τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες, καθώς και να εξουσιοδοτεί τα ως άνω όργανα να υπογράφουν, με εντολή του, πράξεις ή άλλα έγγραφα της αρμοδιότητάς του. Η απόφαση αυτή είναι ελευθέρως ανακλητή ως προς το σύνολο ή μέρος των μεταβιβασθεισών αρμοδιοτήτων.

7. Για κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και τη λήψη των αποφάσεών του εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 13 έως 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45).

Άρθρο 10
Διευθύνων Σύμβουλος
Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και έχει τις εξής αρμοδιότητες, στο πλαίσιο των κείμενων διατάξεων:

(α) εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης, καθώς και τα στρατηγικά και επιχειρησιακά σχέδια της Εταιρείας, τα υποβάλλει προς έγκριση στο Δ.Σ. και μεριμνά για την εφαρμογή του άρθρου 18 του ν. 4972/2022 (Α’ 188),

(β) λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα και μεριμνά για την υλοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ. και του συνολικού έργου της Εταιρείας, επικουρούμενος από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Εταιρείας,

(γ) εκπροσωπεί νομίμως την Εταιρεία στις σχέσεις της με τις διοικητικές αρχές, καθώς και στις σχέσεις της με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς της ημεδαπής και της αλλοδαπής,

(δ) υπογράφει πρωτόκολλα συνεργασίας με τρίτους και συμφωνίες, που αφορούν στην πολιτική και στους στρατηγικούς στόχους της Εταιρείας κατόπιν έγκρισης του Δ.Σ.,

(ε) εισηγείται για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Δ.Σ.,

(στ) εισηγείται στο Δ.Σ. τον εσωτερικό κανονισμό οργάνωσης και λειτουργίας, τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δ.Σ., τον ετήσιο προϋπολογισμό για την τήρηση του οποίου είναι υπεύθυνος, οποιοδήποτε θέμα έχει σχέση με το προσωπικό, καθώς και έργα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή συγχρηματοδοτούμενους πόρους,

(ζ) προΐσταται όλων των υπηρεσιών της Εταιρείας και συντονίζει το έργο τους,

(η) υποβάλλει στο Δ.Σ. προς έγκριση τον ετήσιο προγραμματισμό δράσεων της Εταιρείας, τον οποίο σχεδιάζει, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, την ετήσια έκθεση πεπραγμένων και τον απολογισμό του έργου της, καθώς και προτάσεις και εισηγήσεις για την υλοποίηση των σκοπών της Εταιρείας,

(θ) υποβάλλει προς το Δ.Σ. προτάσεις, εισηγήσεις και έγγραφα που απαιτούνται για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου της Εταιρείας,

(ι) εντέλλει και υπογράφει όλες τις διενεργούμενες δαπάνες και κινεί όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας,

(ια) συνομολογεί, υπογράφει και εκτελεί κάθε σύμβαση που έχει εγκρίνει το Δ.Σ.,

(ιβ) υπογράφει κάθε σύμβαση και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο αναφορικά με την πρόσληψη και απόλυση του προσωπικού και τη σύναψη ή καταγγελία συμβάσεων των συνεργατών και δικηγόρων με έμμισθη εντολή του φορέα, μετά από έγκριση του Δ.Σ.,

(ιγ) είναι πειθαρχικός προϊστάμενος του πάσης φύσεως προσωπικού της Εταιρείας,

(ιδ) είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία, οργάνωση και εκτέλεση όλων των εκδηλώσεων σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Εταιρείας,

(ιε) είναι υπεύθυνος για την εξεύρεση πόρων σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες,

(ιστ) διαμορφώνει και καταρτίζει σχέδια προγραμμάτων, επιδοτήσεων και χρηματοδοτήσεων, τα οποία εισηγείται στο Δ.Σ. προς έγκριση,

(ιζ) εγκρίνει και εκδίδει, μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, κάθε πράξη χρηματοδότησης ή παροχής κινήτρων σε δικαιούχους προγραμμάτων της Εταιρείας,

(ιη) διαπιστώνει, μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, ότι ένα κινηματογραφικό ή εν γένει οπτικοακουστικό έργο αποτελεί δύσκολο οπτικοακουστικό έργο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 23,

(ιθ) χορηγεί, μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, το Πιστοποιητικό Ελληνικής Ιθαγένειας Κινηματογραφικού Έργου, καθώς και κάθε άλλη σχετική βεβαίωση για κινηματογραφικά και εν γένει οπτικοακουστικά έργα,

(κ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα, που ανατίθεται σε αυτόν ρητά από τον παρόντα ή άλλους νόμους και ασκεί τις αρμοδιότητες που του μεταβιβάζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 11
Αμοιβές και αποζημιώσεις μελών Διοικητικού Συμβουλίου Επιτροπή αποδοχών

1. Για τις αμοιβές και τις αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της παρ. 5 του άρθρου 15 του παρόντος ισχύει το άρθρο 11 του ν. 4972/2022 (Α’ 181).

2. Στην Εταιρεία συστήνεται επιτροπή αποδοχών, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4972/2022.

Άρθρο 12
Γενική Συνέλευση
Για τη Γενική Συνέλευση ισχύει το άρθρο 13 του ν. 4972/2022 (Α’ 181).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΟΡΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Άρθρο 13
Μετοχικό κεφάλαιο Μετοχές

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ, διαιρείται σε τριάντα χιλιάδες (30.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η καθεμία και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το ελληνικό δημόσιο, με δυνατότητα αύξησης μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση.

2. Το ελληνικό δημόσιο εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον εποπτεύοντα Υπουργό.

3. Το μετοχικό κεφάλαιο κατατίθεται άπαξ σε ειδικό λογαριασμό που τηρείται στο όνομα της εταιρείας εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 14
Πόροι Έσοδα
Πόροι της Εταιρείας είναι: (α) η ετήσια επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού και του εθνικού ή συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων,

(β) χρηματοδοτήσεις από άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς για συγκεκριμένες δράσεις ή χρηματοδοτήσεις από προγράμματα ή επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνών οργανισμών,

(γ) παροχές από χαριστική αιτία, (δ) τα έσοδα από την παροχή των υπηρεσιών της στο

Δημόσιο, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και σε ιδιώτες,

(ε) έσοδα από την εκμετάλλευση των έργων και των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, καθώς και από την πώληση εκδόσεων,

(στ) τα έσοδα από τα ποσά που προβλέπονται στο άρθρο 17 του ν. 4779/2021 (Α’ 27), περί ενίσχυσης της εθνικής και ευρωπαϊκής παραγωγής οπτικοακουστικών έργων από κατά παραγγελία παρόχους υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας, εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλος,

(ζ) πρόσθετη επιχορήγηση από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προς την Εταιρεία, η οποία δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) των εσόδων από τα τέλη συνδρομητικής τηλεόρασης του άρθρου 54 του ν. 4389/2016 (Α’ 94) που εισπράχθηκαν δύο (2) έτη πριν από το έτος αναφοράς του προϋπολογισμού και

(η) τα έσοδα από οποιαδήποτε άλλη πηγή και κάθε άλλο νόμιμο έσοδο.

Άρθρο 15
Οικονομική διαχείριση Οικονομικός έλεγχος

1. Η διαχειριστική χρήση της Εταιρείας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

2. Στο τέλος κάθε χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, κάνει απογραφή της περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, όπως αυτές προβλέπονται στα άρθρα 145 έως 157 του ν. 4548/2018 (Α’ 104) και συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων, που τις συνοδεύει.

3. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ετήσια έκθεση πεπραγμένων συντάσσονται από τη διοίκηση της Εταιρείας, βάσει των ισχυόντων Λογιστικών Προτύπων, έως τη 10η Ιουλίου του επομένου έτους και υποβάλλονται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση, συνοδευόμενες από έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και από πιστοποιητικό ορκωτών λογιστών, σύμφωνα με τον ν. 4548/2018 έως την 31η Ιουλίου του επομένου έτους. Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αυτές μαζί με το πιστοποιητικό ορκωτών λογιστών αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας όπου και παραμένουν για πέντε (5) τουλάχιστον έτη.

4. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας υπόκεινται σε υποχρεωτικό έλεγχο από ορκωτούς ελεγκτές σύμφωνα με τον ν. 4449/2017 (Α’ 7), οι οποίοι ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

5. Στην Εταιρεία συνιστάται επιτροπή ελέγχου, η οποία αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στα μέλη της Επιτροπής συμμετέχει οπωσδήποτε το μέλος με την αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική ή σε άλλον τομέα των οικονομικών επιστημών, εφαρμοζόμενου αναλόγως για το μέλος αυτό του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 (Α’ 136), περί ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη της επιτροπής ελέγχου ορίζονται και παύονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας. Η επιτροπή ελέγχου έχει, ιδίως, τις παρακάτω αρμοδιότητες:

(α) παρακολουθεί τη διαδικασία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και την υποβολή συστάσεων ή προτάσεων για την εξασφάλιση της ακεραιότητάς της,

(β) παρακολουθεί την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και του συστήματος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και την ορθή λειτουργία του Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, όσον αφορά στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, χωρίς να παραβιάζει την ανεξαρτησία αυτής,

(γ) παρακολουθεί την πορεία του υποχρεωτικού ελέγχου των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

Η επιτροπή ελέγχου συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα, τέσσερις (4) φορές τουλάχιστον ετησίως, και εκτάκτως όταν απαιτείται. Σε κάθε συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Άρθρο 16
Διοικητική διάρθρωση

1. Η Εταιρεία διαρθρώνεται: α) σε Γενικές Διευθύνσεις και β) σε υπηρεσίες που υπάγονται απευθείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας.

2. Οι Γενικές Διευθύνσεις της Εταιρείας είναι οι εξής: α) Γενική Διεύθυνση Κινηματογράφου, με στρατηγικό στόχο την προστασία, την ενίσχυση και την ανάπτυξη της κινηματογραφικής παραγωγής στην Ελλάδα, καθώς και την προβολή και προώθηση του ελληνικού κινηματογράφου στο εσωτερικό της χώρας και διεθνώς, μέσω της κατάρτισης επιλεκτικών προγραμμάτων χρηματοδότησης για την υποστήριξη και ενίσχυση κινηματογραφικών έργων σε όλα τα στάδια παραγωγής τους, με ιδιαίτερη μέριμνα για την ανεύρεση και ανάδειξη νέων κινηματογραφιστών, καθώς και για την προώθηση και διανομή κινηματογραφικών έργων ελληνικής παραγωγής και συμπαραγωγής στο εσωτερικό της χώρας και διεθνώς,

β) Γενική Διεύθυνση Οπτικοακουστικών Μέσων, Τεχνολογίας και Δημιουργίας, με στρατηγικό στόχο την υποστήριξη του οπτικοακουστικού και δημιουργικού τομέα, την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στους τομείς αυτούς, την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και καινοτόμων μεθόδων στην οπτικοακουστική βιομηχανία, τη συμβολή στην καταπολέμηση της πειρατείας στον οπτικοακουστικό τομέα, την οργάνωση και λειτουργία του Εθνικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και άλλων δομών στήριξης του οπτικοακουστικού και δημιουργικού τομέα και την υποστήριξη της οπτικοακουστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και

γ) Γενική Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης με στρατηγικό στόχο την εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας ως προς τις οριζόντιες υποστηρικτικές λειτουργίες της.

3. Οι υπηρεσίες που υπάγονται απευθείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας είναι οι εξής:

α) Γραφείο Διοίκησης, επιπέδου Διεύθυνσης, το οποίο είναι αρμόδιο για την υποβοήθηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και του Διευθύνοντος Συμβούλου, την υποστήριξη της οργάνωσης και λειτουργίας του Δ.Σ., τη μελέτη θεμάτων και τη συγκέντρωση στοιχείων για την παροχή κατάλληλης ενημέρωσης στα όργανα διοίκησης, την επιμέλεια της αλληλογραφίας, την τήρηση των πρωτοκόλλων, καθώς και τη μέριμνα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Δ.Σ..

β) Μονάδα Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, επιπέδου Διεύθυνσης, η οποία είναι αρμόδια για την πληροφόρηση των μέσων ενημέρωσης σχετικά με τις δραστηριότητες της Εταιρείας και την προβολή του έργου της, τον συντονισμό των υπηρεσιών της Εταιρείας για θέματα επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων, την οργάνωση των δημοσίων σχέσεων της Εταιρείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τη διοργάνωση και τη στήριξη εκδηλώσεων που σχετίζονται με την αποστολή της Εταιρείας, την οργάνωση και υποστήριξη της στρατηγικής και των δράσεων εξωστρέφειας.

γ) Γραφείο Νομικής Υποστήριξης, επιπέδου Διεύθυνσης, το οποίο είναι αρμόδιο για τη νομική υποστήριξη της Εταιρείας, καθώς και του Δ.Σ., τον συντονισμό των υπηρεσιών της Εταιρείας σχετικά με τη νομοπαρασκευαστική και την κανονιστική διαδικασία, καθώς και σχετικά με την αξιολόγηση των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων στο πεδίο αρμοδιότητας της Εταιρείας, εφόσον του ζητηθεί, τον συντονισμό των υπηρεσιών για την έγκαιρη και ουσιαστική ανταπόκριση της Εταιρείας σε θέματα κοινοβουλευτικού ελέγχου, τον συντονισμό των υπηρεσιών της Εταιρείας για τη διενέργεια διαβουλεύσεων για κάθε θέμα αρμοδιότητας της Εταιρείας, τον χειρισμό δικαστικών υποθέσεων και την παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων.

δ) Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, επιπέδου Τμήματος, που οργανώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τον ν. 4795/2021 (Α’ 62) και τα άρθρα 16 και 17 του ν. 4972/2022 (Α’ 181).

Άρθρο 17
Σύσταση θέσεων

1. Στην Εταιρεία συστήνονται εκατόν είκοσι (120) θέσεις προσωπικού, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, οι οποίες κατανέμονται κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα με τον Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας της Εταιρείας, σύμφωνα με το π.δ. 85/2022 (Α’ 232).

2. Επιπλέον των θέσεων της παρ. 1, στην Εταιρεία συστήνονται οι κάτωθι θέσεις:

α) για τη στελέχωση των Γραφείων των περ. α) έως γ) της παρ. 3 του άρθρου 16, συστήνονται: αα) τέσσερις (4) θέσεις συνεργατών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, η θητεία των οποίων δεν μπορεί να ξεπεράσει τη θητεία του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου, αβ) μία (1) θέση δημοσιογράφου, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στην οποία προσλαμβάνεται με απόφαση του Δ.Σ. μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, ο οποίος πρέπει να είναι είτε μέλος αναγνωρισμένης στην Ελλάδα επαγγελματικής δημοσιογραφικής οργάνωσης είτε να έχει προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα ή σε περιοδικό ευρείας κυκλοφορίας ή στη ραδιοφωνία ή στην τηλεόραση ή στο διαδίκτυο, που αποδεικνύεται από την ασφάλιση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα με την ιδιότητα του δημοσιογράφου ή σε ιδιαίτερο γραφείο των άρθρων 45 έως 47 του ν. 4622/2019 και η θητεία του οποίου δεν μπορεί να ξεπεράσει τη θητεία του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου,

β) για τις ανάγκες της Εταιρείας και του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης συστήνονται συνολικά, δύο (2) θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή και δύο (2) θέσεις νομικών συμβούλων, οι οποίες καλύπτονται σύμφωνα με το άρθρο 43 του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α’ 208).

3. Για το προσωπικό της παρ. 2 εφαρμόζεται το άρθρο 51 του ν. 4622/2019, περί ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων.

4. Η θέση που προβλέφθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4704/2020 (Α’ 133) διατηρείται σε ισχύ.

Άρθρο 18
Στελέχωση

1. Οι θέσεις της παρ. 1 του άρθρου 17 δύνανται να καλύπτονται με προσλήψεις, μετατάξεις ή αποσπάσεις προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ή με αποσπάσεις μόνιμου προσωπικού που υπηρετεί στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή ορίζεται στην περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), σύμφωνα με τον ν. 4440/2016 (Α’ 224).

2. Για την υλοποίηση προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από ενωσιακούς πόρους, η Εταιρεία δύναται να απασχολεί προσωπικό με σύμβαση μίσθωσης έργου, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 2527/1997 (Α’ 206), την περ. ιζ) του άρθρου 1 της υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/934/6966/21.4.2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών (Β’ 2614), όπως εκάστοτε ισχύει, και την παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4325/2015 (Α’ 47). Για την κάλυψη αναγκών εξειδικευμένου ή τεχνικού χαρακτήρα ή αξιολόγησης, το σχετικό έργο ή υπηρεσία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να ανατίθεται σε ανάδοχο ή πάροχο υπηρεσιών, σύμφωνα με τον ν. 4412/2016 (Α’ 147). Η σχετική δαπάνη βαρύνει το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Πολιτισμού.

3. Η πρόσληψη για την πλήρωση των θέσεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ή μίσθωσης έργου για την κάλυψη εποχικών και περιοδικών ή άλλων πρόσκαιρων ή παροδικών αναγκών, προβλέπεται στον ετήσιο προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης του άρθρου 51 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), υπάγεται στην αρμοδιότητα του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού και πραγματοποιείται σύμφωνα με τον ν. 4765/2021 (Α’ 6).

4. Η Εταιρεία δύναται να συνάπτει συμβάσεις μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 2527/1997, τα οποία απασχολούνται στην υποστήριξη της διαχείρισης, παρακολούθησης και εκτέλεσης έργων που αφορούν στις αρμοδιότητες της Εταιρείας των περ. β) και γ) της παρ. 1 του άρθρου 4, καθώς και στην υποστήριξη της διαχείρισης, παρακολούθησης και εκτέλεσης έργων πληροφορικής, επικοινωνίας και νέων τεχνολογιών, τα οποία είναι χρηματοδοτούμενα είτε από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, είτε από άλλη πηγή. Οι εν ενεργεία συμβάσεις μίσθωσης έργου της παρούσας δεν μπορούν να ξεπερνούν κατ’ έτος το δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των οργανικών θέσεων της παρ. 1 του άρθρου 17. Οι ανωτέρω συμβάσεις μίσθωσης έργου δεν καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες της Εταιρείας και σε καμία περίπτωση δεν υποκρύπτουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Η επιλογή των προσώπων που θα εκτελέσουν το έργο με αντίστοιχη σύμβαση γίνεται από την Εταιρεία, μετά από δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης ενδιαφέροντος. Οι συμβάσεις αυτές εμπίπτουν στον ετήσιο προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης του άρθρου 51 του ν. 4622/2019.

Άρθρο 19
Πλήρωση θέσεων προϊσταμένων

1. Η πλήρωση των θέσεων των Προϊστάμενων των Γενικών Διευθύνσεων της παρ. 2 του άρθρου 16 και των Διευθύνσεων που υπάγονται σε αυτές γίνεται με εφαρμογή των παρ. 1 έως 5 του άρθρου 23 του ν. 4972/2022 (Α’ 188) από υπαλλήλους φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή ορίζεται στην περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) ή από εξειδικευμένα στελέχη του ιδιωτικού τομέα με σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας έως τριών (3) ετών, για τα οποία εφαρμόζεται το άρθρο 51 του ν. 4622/2019 (Α’ 133). Η πλήρωση των θέσεων των Προϊσταμένων των Τμημάτων που υπάγονται στις Γενικές Διευθύνσεις της παρ. 2 του άρθρου 16 γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, από υπαλλήλους της Εταιρείας, που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.

2. Η πλήρωση των θέσεων των Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων της παρ. 3 του άρθρου 16 γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, από προσωπικό της Εταιρείας, με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου ή αποσπασμένο, από υπαλλήλους δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, ή από εξειδικευμένα στελέχη του ιδιωτικού τομέα με σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας μέχρι τριών (3) ετών, σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 4622/2019. Ειδικώς η θέση του προϊσταμένου του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης της περ. γ) της παρ. 3 του άρθρου 1 καλύπτεται από νομικό σύμβουλο και διέπεται από τα άρθρα 42 έως 46 του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α’ 208) και τις προβλέψεις της οικείας σύμβασης πρόσληψης.

3. Αν ως προϊστάμενος οργανικής μονάδας επιλεγεί υπάλληλος δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, η πλήρωση της θέσης γίνεται με απόσπαση, η οποία διενεργείται με κοινή απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία του ως προϊσταμένου. Αν ως προϊστάμενος οργανικής μονάδας επιλεγεί υπάλληλος που υπηρετεί στην Εταιρεία με απόσπαση, η διάρκεια της απόσπασής του παρατείνεται αυτοδίκαια έως τη λήξη της θητείας του ως προϊσταμένου.

4. Η θητεία των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων κάθε επιπέδου είναι τριετής, με δυνατότητα άπαξ ισόχρονης ανανέωσης. Η θητεία του Προϊσταμένου Γραφείου Νομικής Υποστήριξης ρυθμίζεται από την παρ. 2 του άρθρου 46 του Κώδικα Δικηγόρων.

5. Ως Επίτροπος Κινηματογράφου (Film Commissioner) της χώρας ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ένας εκ των προϊσταμένων οργανικής μονάδας οποιουδήποτε επιπέδου της Γενικής Διεύθυνσης Κινηματογράφου και έχει τα εξής καθήκοντα: (α) προωθεί τα προγράμματα στήριξης και χρηματοδότησης των κινηματογραφικών και οπτικοακουστικών παραγωγών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, (β) μεριμνά για τον σχεδιασμό παρουσιάσεων, την οργάνωση επαφών και την προώθηση των πλεονεκτημάτων της χώρας στους παράγοντες της διεθνούς κινηματογραφικής και οπτικοακουστικής αγοράς, (γ) συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την οργάνωση και παρουσίαση του ετήσιου προϋπολογισμού των χρηματοδοτικών εργαλείων και της παρουσίας της Ελλάδας σε διεθνείς εκθέσεις και εκδηλώσεις και εισηγείται προτάσεις για νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, (δ) υποστηρίζει και συνεπικουρεί την πραγματοποίηση διεθνών γυρισμάτων στη χώρα μέσω της συνεργασίας με αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και άλλους φορείς και τη διευκόλυνση των οπτικοακουστικών και κινηματογραφικών παραγωγών, (ε) συντονίζει την προώθηση στις διεθνείς αγορές και εκδηλώσεις, (στ) σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, μεριμνά για την ψηφιακή προώθηση της Ελλάδας ως χώρου κατάλληλου για γυρίσματα, (ζ) συνεργάζεται με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης για να διευκολύνει την πραγματοποίηση ξένων κινηματογραφικών και οπτικοακουστικών παραγωγών, (η) σχεδιάζει διαφημιστικές καμπάνιες και καμπάνιες προώθησης και οργανώνει ενημερώσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Εταιρείας.

Άρθρο 20
Αποδοχές προσωπικού

1. Το μισθολογικό καθεστώς του πάσης φύσεως προσωπικού ρυθμίζεται από τα άρθρα 7 έως 35 του ν. 4354/2015 (Α’ 176). Οι μη μισθολογικές παροχές διέπονται από το άρθρο 43 του ν. 4484/2017 (Α’ 110).

2. Οι αποδοχές των προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων καθορίζονται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 23 του ν. 4972/2022 (Α’ 181).

Άρθρο 21
Κανονισμός Λειτουργίας
Με τον κανονισμό λειτουργίας της Εταιρείας καθορίζονται η εσωτερική διάρθρωση, η κατανομή των θέσεων του προσωπικού κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, η διαδικασία πρόσληψης και τα προσόντα κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, η διαδικασία τοποθέτησης προϊσταμένων, ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας του φορέα, η έδρα κάθε οργανικής μονάδας, η υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού, τα πειθαρχικά όργανα και οι σχετικές εξουσίες, τα πειθαρχικά παραπτώματα, οι ποινές, οι λόγοι και η διαδικασία πρόωρης λήξης της θητείας των προϊσταμένων οργανικών μονάδων κάθε επιπέδου, ο τρόπος οικονομικής διαχείρισης και γενικά ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία της Εταιρείας.

ΜΕΡΟΣ Γ’
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: CASH REBATE GREECE (CRGR)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 22
Γενικές αρχές

1. Το Πρόγραμμα Στήριξης Οπτικοακουστικών Έργων με την ονομασία «Cash Rebate Greece» (εφεξής Πρόγραμμα CRGR) αφορά στην παραγωγή οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα και συμπεριλαμβάνει τρία (3) διακριτά καθεστώτα ενίσχυσης ως εξής: (α) CRGR-Film and TV (εφεξής CRGR-FTV), (β) CRGR-Animate (εφεξής CRGR-Animate) και (γ) CRGR-Video Game Development (εφεξής CRGR-VGD).

2. Το Πρόγραμμα Στήριξης CRGR έχει ως στόχο την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα και της οικονομικής ανάπτυξης, την αύξηση της απασχόλησης και την ανάδειξη της χώρας ως προορισμού για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στην οπτικοακουστική βιομηχανία μέσα από τη στήριξη εγχώριων και την προσέλκυση διεθνών επενδύσεων στον τομέα αυτό.

3. Οι επιχορηγήσεις των καθεστώτων ενίσχυσης του Προγράμματος Στήριξης CRGR καλύπτονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), στον οποίο εγγράφονται οι σχετικές προβλεπόμενες δαπάνες για κάθε οικονομικό έτος και για κάθε καθεστώς ενίσχυσης, ανάλογα και με τη διαθεσιμότητα των πόρων του ΠΔΕ και προέρχεται από εθνικούς πόρους ή ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία και από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας.

4. Το ετήσιο ανώτατο όριο της επιχορήγησης για τα καθεστώτα ενίσχυσης (α) και (β) του Προγράμματος ορίζεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L 187). Για το καθεστώς ενίσχυσης (γ) του Προγράμματος και μέχρι την έγκρισή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατόπιν κοινοποίησης, έχουν εφαρμογή τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2831/2023 της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2023 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.

5. Δεν επιτρέπεται η χρήση πόρων του τακτικού προϋπολογισμού της Χορηγούσας Αρχής, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για προγράμματα ή δράσεις του ν. 3905/2010 (Α’ 219), περί ενίσχυσης και ανάπτυξης της κινηματογραφικής τέχνης, για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών των καθεστώτων ενίσχυσης του Προγράμματος CRGR.

Άρθρο 23
Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι κάτωθι ορισμοί:

1. Παραγωγή οπτικοακουστικού έργου: οι οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 1100330/1954/ΔΜ/2008 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο «Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 2008» (Β’ 2149), εμπίπτουν ανά καθεστώς ενίσχυσης στις εξής κατηγορίες: (α) για το καθεστώς CRGR-FTV, οι οικονομικές δραστηριότητες, (αα) 59.11 Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και

τηλεοπτικών προγραμμάτων και (αβ) 59.12 Υπηρεσίες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, (β) για το καθεστώς CRGR-Animate, οι οικονομικές δραστηριότητες της περ. (α), εφόσον η παραγωγή οπτικοακουστικού έργου αφορά σε κινούμενο σχέδιο, καθώς και οι οικονομικές δραστηριότητες 59.12.14 Υπηρεσίες οπτικών εφέ ταινιών και 59.12.15 Υπηρεσίες κινούμενων σχεδίων (animation), (γ) για το καθεστώς CRGR-VGD, η οικονομική δραστηριότητα 62.01.21 Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού παιχνιδιών υπολογιστή.

2. Αυτοτελές οπτικοακουστικό έργο: το επεισόδιο ή ο κύκλος επεισοδίων τηλεοπτικής σειράς ή μίνι τηλεοπτικής σειράς, η τηλεοπτική ταινία ή η κινηματογραφική ταινία ανεξαρτήτως χρονικής διάρκειας. Το περιεχόμενο των ανωτέρω μπορεί να είναι: (α) για το καθεστώς CRGRFTV, μυθοπλασία ή δημιουργική τεκμηρίωση (ντοκιμαντέρ), (β) για το καθεστώς CRGR-Animate, κινούμενα σχέδια (animation) ή διαδραστικό περιεχόμενο ή περιεχόμενο εικονικής ή επαυξημένης πραγματικότητας (ΑR/VR) και (γ) για το καθεστώς CRGR-VGD, ψηφιακό παιχνίδι, πολιτιστικό ή εκπαιδευτικό ή ψυχαγωγικό. Τα ανωτέρω αυτοτελή οπτικοακουστικά έργα παράγονται για εμπειρία χρήστη σε γραμμική ή μη γραμμική μορφή, με διαδραστικές ή μη εφαρμογές και με δυνατότητα διανομής σε πολλαπλές πλατφόρμες, όπως ελεύθερη επίγεια τηλεοπτική μετάδοση, συνδρομητική τηλεοπτική μετάδοση, διαδικτυακή τηλεόραση, παροχή υπηρεσιών κατά παραγγελία, κινηματογραφικές αίθουσες προβολής, ιστότοποι διανομής και προβολής τηλεοπτικών και κινηματογραφικών έργων, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο σύνολο ή ως μέρος εφαρμογών και προγραμμάτων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ταμπλέτες, παιχνιδομηχανές και κινητά τηλέφωνα.

3. Δύσκολο οπτικοακουστικό έργο: το αυτοτελές οπτικοακουστικό έργο, το οποίο πληροί τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Το μοναδικό πρωτότυπο είναι στην ελληνική γλώσσα. Χρήση μικρής ή περιορισμένης έκτασης άλλων γλωσσών δεν αναιρεί την πλήρωση της προϋπόθεσης αυτής.

β) αποτελεί το πρώτο ή το δεύτερο έργο ενός σκηνοθέτη,

γ) αποτελεί έργο προϋπολογισμού έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ,

δ) αποτελεί ταινία μικρού μήκους ή έργο τεκμηρίωσης (ντοκιμαντέρ),

ε) έχει περιορισμένες δυνατότητες εμπορικής εκμετάλλευσης.

4. Επενδυτικό σχέδιο: η παραγωγή αυτοτελούς οπτικοακουστικού έργου που υλοποιείται στην ελληνική επικράτεια και που εμπίπτει στους κλάδους οικονομικών δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην παρ. 1 και αφορά όλα τα στάδια της διαδικασίας παραγωγής, δηλαδή τα στάδια της παραγωγής ενός οπτικοακουστικού έργου, συμπεριλαμβανομένης της μεταπαραγωγής, ανεξαρτήτως του τρόπου διανομής του και του μέσου μετάδοσης και προβολής του προς τον τελικό αποδέκτη θεατή. Ειδικώς ως προς το καθεστώς CRGR-VGD και την οικονομική δραστηριότητα 62.01.21 Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού παιχνιδιών υπολογιστή, ως επενδυτικό σχέδιο νοείται η παραγωγή αυτοτελούς οπτικοακουστικού έργου που υλοποιείται στην ελληνική επικράτεια και αφορά στο σύνολο της διαδικασίας ανάπτυξης του λογισμικού, από τον αρχικό σχεδιασμό έως τη δημιουργία του τελικού πρωτοτύπου προς έκδοση και εμπορική εκμετάλλευση.

5. Έναρξη επενδυτικού σχεδίου: (α) για το καθεστώς CRGR-FTV νοείται το πρώτο χρονικά σημείο: (αα) είτε της έναρξης των εργασιών παραγωγής, που αφορούν στην επένδυση και πραγματοποιούνται στην ελληνική επικράτεια ανάλογα και με το κατά περίπτωση εφαρμοζόμενο πλαίσιο της απόφασης ένταξης χρηματοδότησης στο επενδυτικό καθεστώς, (αβ) είτε της πρώτης νομικά δεσμευτικής ανάληψης υποχρέωσης για τη μίσθωση εξοπλισμού ή της ανάληψης άλλης υποχρέωσης στην ελληνική επικράτεια, που καθιστά μη αναστρέψιμη την επένδυση, (β) για το καθεστώς CRGR-Animate νοείται το πρώτο χρονικά σημείο της έναρξης εργασιών δημιουργίας οποιουδήποτε από τα στοιχεία που απαιτούνται ειδικώς για την παραγωγή κινουμένων σχεδίων, όπως σχεδιασμός χαρακτήρων (character design) και στατική απεικόνιση οροσήμων του έργου με συνοδεία γραμματικής περιγραφής (storyboard), τα οποία προκύπτουν από την πρώτη νομικά δεσμευτική ανάληψη υποχρέωσης που αφορά σε αυτά και (γ) για το καθεστώς CRGR-VGD, νοείται το πρώτο χρονικά σημείο της έναρξης εργασιών σύνταξης του εγχειριδίου σχεδιασμού (game design document) το οποίο, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει την αναλυτική καταγραφή των χαρακτηριστικών του παιχνιδιού, τη μαθηματική στατιστική ανάλυση των μηχανισμών και τον σχεδιασμό των επιμέρους επιπέδων του παιχνιδιού (level design). Οι προπαρασκευαστικές εργασίες, όπως η λήψη αδειών, δεν θεωρούνται έναρξη των εργασιών για όλα τα καθεστώτα ενίσχυσης.

6. Λήξη επενδυτικού σχεδίου: η ημερομηνία της αίτησης για ορισμό ορκωτού λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία πιστοποίησης δαπανών, η οποία αναφέρεται στην απόφαση ένταξης χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου. Η ημερομηνία λήξης επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από την ημερομηνία έναρξης του επενδυτικού σχεδίου, εκτός εάν έχει επέλθει παράταση του χρόνου λήξης του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με την περ. (γ) της παρ. 3 του άρθρου 32.

7. Χορηγούσα Αρχή των Καθεστώτων Ενίσχυσης του Προγράμματος «CRGR»: το Εθνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας Α.Ε.Creative Greece.

8. Αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό: κάθε δαπάνη η οποία δεν αντιστοιχεί σε ίσης αξίας παραδοθέν προϊόν, έργο ή υπηρεσία, σύμφωνα με τους όρους της απόφασης ένταξης χρηματοδότησης, με την οποία αναλήφθηκε η υποχρέωση υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

9. Ανάκτηση: η επιστροφή από τον λαβόντα των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών.

10. Προβληματική επιχείρηση: όπως ορίζεται στο άρθρο 2.18 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής

της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 24
Εφαρμοστέο δίκαιο Γενικές αρχές

1. Η ένταξη χρηματοδότησης των επενδυτικών σχεδίων στα καθεστώτα ενίσχυσης του Προγράμματος CRGR: (α) Για τα καθεστώτα α’ και β’ του Προγράμματος διέπεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός (ΓΑΚ)] και ιδίως των διατάξεων των Κεφαλαίων Ι και ΙΙ, καθώς και του άρθρου 54 του Κανονισμού αυτού, (β) για το καθεστώς γ’ του Προγράμματος και μέχρι την κοινοποίησή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την έγκρισή του, διέπεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2831/2023 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2023, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (στο εξής de minimis), (γ) για όλα τα καθεστώτα ενίσχυσης του Προγράμματος εφόσον χρηματοδοτούνται από πόρους του ΕΣΠΑ 2021-2027, διέπεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1060 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2021 για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, και δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων (L 231).

2. Τα εντασσόμενα στα καθεστώτα του παρόντος Προγράμματος Ενίσχυσης επενδυτικά σχέδια διέπονται από τους εξής κανόνες:

(α) Κανόνας σώρευσης: (αα) Επενδυτικά σχέδια που ενισχύονται σύμφωνα

με τα καθεστώτα του Προγράμματος CRGR επιτρέπεται να ενταχθούν και σε άλλο καθεστώς κρατικών ενισχύσεων. Ειδικότερα, επιτρέπεται η σώρευση της ενίσχυσης των καθεστώτων αυτών με τις ενισχύσεις συγκεκριμένων άλλων καθεστώτων, με την προϋπόθεση ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 8 του ΓΑΚ. Για να εξακριβωθεί η τήρηση των ορίων στις μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης και στα μέγιστα ποσά ενίσχυσης, που προβλέπονται στον Κανονισμό, για το παρόν Πρόγραμμα, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό των ενισχύσεων που χορηγούνται, κατά περίπτωση, στο ενισχυόμενο επενδυτικό σχέδιο και στην επιχείρηση και ελέγχεται η περίπτωση τεχνητής κατάτμησής του σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 και την παρ. 1 του άρθρου 8 του ΓΑΚ. Σε περιπτώσεις συνδυασμού της ενίσχυσης των καθεστώτων του παρόντος Προγράμματος με ενωσιακή χρηματοδότηση, η οποία υπόκειται σε κεντρική διαχείριση από τα θεσμικά όργανα, τους οργανισμούς, τις κοινές επιχειρήσεις ή άλλους φορείς της Ένωσης και δεν τελεί υπό τον άμεσο ή έμμεσο έλεγχο του κράτους, ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 8 του ΓΑΚ.

αβ) Η ενίσχυση των καθεστώτων του Προγράμματος CRGR μπορεί να συνδυαστεί και με άλλη κρατική ενίσχυση, με τον περιορισμό το σύνολο δημόσιας χρηματοδότησης για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες να μην ξεπερνά αθροιστικά το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού κόστους παραγωγής του οπτικοακουστικού έργου. Το όριο αυτό επεκτείνεται στο εξήντα τοις εκατό (60%) του συνολικού κόστους παραγωγής του οπτικοακουστικού έργου σε περίπτωση διασυνοριακής παραγωγής και στο εκατό τοις εκατό (100%) του συνολικού κόστους παραγωγής του οπτικοακουστικού έργου σε περίπτωση παραγωγής δύσκολου οπτικοακουστικού έργου. Στις ανωτέρω περιπτώσεις συνδυασμού κρατικών ενισχύσεων, το ποσό της χορηγούμενης ενίσχυσης προκύπτει, όταν από το μέγιστο ποσό ενίσχυσης που προκύπτει για το επενδυτικό έργο με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ) 651/2014 της Επιτροπής αφαιρεθεί το ποσό των κρατικών ενισχύσεων με το οποίο η παραγωγή έχει ήδη ενισχυθεί.

β) Χαρακτήρας κινήτρου: οι ενισχύσεις έχουν χαρακτήρα κινήτρου, μόνο εφόσον ο δικαιούχος έχει υποβάλει αίτηση ένταξης χρηματοδότησης στο καθεστώς ενίσχυσης πριν από την έναρξη των εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, όπως η έννοια αυτή ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΚ) 651/2014 της Επιτροπής και εξειδικεύεται στην παρ. 5 του άρθρου 23.

3. Στα καθεστώτα ενίσχυσης του παρόντος Προγράμματος δεν μπορούν να ενταχθούν σχέδια φορέων για τους οποίους εκκρεμεί διαδικασία ανάκτησης ενισχύσεων, ύστερα από προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την οποία οι ενισχύσεις αυτές έχουν κηρυχθεί παράνομες και ασυμβίβαστες προς την εσωτερική αγορά, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 651/2014 της Επιτροπής. Κάθε επενδυτής, κατά την υποβολή της αίτησης ένταξης χρηματοδότησης στα καθεστώτα του παρόντος, οφείλει να δηλώνει ότι δεν έχει λάβει οποιαδήποτε κρατική ενίσχυση σε βάρος της οποίας έχει κινηθεί η διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου προσκομίζοντας βεβαίωση οφειλών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ..

4. Για την εφαρμογή των καθεστώτων ενίσχυσης του παρόντος, οι πόροι που διατίθενται απευθείας από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς τη συμμετοχή των κρατών μελών στην απόφαση ανάθεσης, δεν συνιστούν κρατική ενίσχυση και η προερχόμενη από αυτά ενίσχυση δεν συνυπολογίζεται για τους σκοπούς της τήρησης των ανώτατων ορίων ενίσχυσης του παρόντος με την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες δεν υπερβαίνει το πλέον ευνοϊκό ποσοστό χρηματοδότησης που καθορίζουν οι ισχύοντες κανόνες της ενωσιακής νομοθεσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Άρθρο 25
Είδος ενίσχυσης

1. Τα επενδυτικά σχέδια οπτικοακουστικών έργων που εντάσσονται για χρηματοδότηση στα καθεστώτα CRGRFTV και CRGR-Animate ενισχύονται μέσω της παροχής επενδυτικού κινήτρου, το οποίο συνίσταται στην επιχορήγηση από το ελληνικό δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου το οποίο υπολογίζεται, μετά από την πιστοποιημένη λήξη του επενδυτικού σχεδίου, ως σταθερό ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) επί της αξίας των επιλέξιμων δαπανών της παραγωγής, όπως ορίζονται στην παρ. 3 του παρόντος.

2. Τα επενδυτικά σχέδια οπτικοακουστικών έργων που εντάσσονται για χρηματοδότηση στο καθεστώς CRGR-VGD ενισχύονται μέσω της παροχής επενδυτικού κινήτρου το οποίο συνίσταται στην επιχορήγηση από το Ελληνικό Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου, το οποίο υπολογίζεται ως εξής: (α) Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της αξίας των επιλέξιμων δαπανών, όπως ορίζονται στην παρ. 3 του παρόντος, της αρχικής φάσης παραγωγής (prototype), μετά από την πιστοποιημένη λήξη των εργασιών της εν λόγω φάσης υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. Με την έκδοση της απόφασης ένταξης στο καθεστώς ενίσχυσης δύναται να χορηγείται προκαταβολή ύψους πενήντα τοις εκατό (50%) της επιχορήγησης της πρώτης φάσης. Η προκαταβολή είναι ανακτήσιμη από τη Χορηγούσα Αρχή εφόσον ο έλεγχος για οποιαδήποτε φάση ή υπο-φάση δεν ολοκληρωθεί με επιτυχή τρόπο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. (β) Ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί της αξίας των επιλέξιμων δαπανών, όπως ορίζονται στην παρ. 3 του παρόντος, της τελικής φάσης της λήξης του επενδυτικού σχεδίου, μετά από την πιστοποιημένη λήξη των εργασιών της εν λόγω φάσης υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. Κάθε φάση μπορεί να έχει επιμέρους υπο-φάσεις που καθορίζονται με την υπουργική απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 89.

3. Ως επιλέξιμες δαπάνες όλων των καθεστώτων ενίσχυσης του Προγράμματος, νοούνται οι δαπάνες για την παραγωγή οπτικοακουστικού έργου, οι οποίες πραγματοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και δεν ξεπερνούν το ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνολικού κόστους όλων των εργασιών της παραγωγής του οπτικοακουστικού έργου (επιλέξιμο κόστος παραγωγής).

Άρθρο 26
Εντασσόμενα και μη επενδυτικά σχέδια

1. Στα καθεστώτα ενίσχυσης του Προγράμματος CRGR εντάσσονται για χρηματοδότηση επενδυτικά σχέδια αυτοτελών οπτικοακουστικών έργων, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος και τα πολιτιστικά κριτήρια, όπως αυτά καθορίζονται στις υπουργικές αποφάσεις της παρ. 1 του άρθρου 89.

2. Για την ένταξη χρηματοδότησης επενδυτικού σχεδίου οπτικοακουστικού έργου με περιεχόμενο μυθοπλασία ή δημιουργική τεκμηρίωση (ντοκιμαντέρ) στο καθεστώς ενίσχυσης CRGR-FTV, το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών που υλοποιούνται στην ελληνική επικράτεια, ανεξαρτήτως μεγέθους του αιτούντα, απαιτείται να ανέρχεται τουλάχιστον: (α) στο ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ για τις εν λόγω δαπάνες επί κινηματογραφικής ή τηλεοπτικής ταινίας με περιεχόμενο μυθοπλασία και στο ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ με περιεχόμενο δημιουργική τεκμηρίωση (ντοκιμαντέρ), (β) στο ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000) ευρώ για τις εν λόγω δαπάνες επί κινηματογραφικής ή τηλεοπτικής ταινίας μικρού μήκους ανεξαρτήτως περιεχομένου, (γ) στο ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ ανά παραγόμενο επεισόδιο για τις εν λόγω δαπάνες επί επεισοδίου μίνι τηλεοπτικής σειράς έως δέκα έξι (16) επεισόδια με περιεχόμενο μυθοπλασία, ανεξαρτήτως εάν βασίζονται σε πρωτότυπο σενάριο ή αποτελούν διασκευή προηγούμενου έργου, (δ) στο ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων (35.000) ευρώ ανά παραγόμενο επεισόδιο για τις εν λόγω δαπάνες επί επεισοδίου τηλεοπτικής σειράς με περιεχόμενο μυθοπλασία με ελάχιστο αριθμό επεισοδίων τα δεκαεπτά (17) και ανώτατο όριο επεισοδίων ανά κύκλο όπως ορίζεται στην παρ. 5, ανεξαρτήτως εάν βασίζονται σε πρωτότυπο σενάριο ή αποτελούν διασκευή προηγούμενου έργου και (ε) στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ ανά παραγόμενο επεισόδιο για τις εν λόγω δαπάνες επί επεισοδίου τηλεοπτικής σειράς με περιεχόμενο δημιουργική τεκμηρίωση (ντοκιμαντέρ) και ανώτατο όριο επεισοδίων ανά κύκλο όπως ορίζεται στην παρ. 5.

3. Για την ένταξη χρηματοδότησης ενός επενδυτικού σχεδίου οπτικοακουστικού έργου με περιεχόμενο κινούμενα σχέδια (animation) στο καθεστώς ενίσχυσης CRGR-Animate, το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών που υλοποιούνται στην ελληνική επικράτεια, ανεξαρτήτως μεγέθους του αιτούντα, απαιτείται να ανέρχεται τουλάχιστον: (α) στο ποσό των ογδόντα χιλιάδων (80.000) ευρώ για τις εν λόγω δαπάνες επί κινηματογραφικής ή τηλεοπτικής ταινίας ή διαδραστικής ταινίας ή ταινίας με περιεχόμενο επαυξημένης πραγματικότητας (ΑR) και εικονικής πραγματικότητας Animation (VR), (β) στο ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ για τις εν λόγω δαπάνες επί κινηματογραφικής ή τηλεοπτικής ταινίας μικρού μήκους ή διαδραστικής ταινίας μικρού μήκους ή ταινίας μικρού μήκους με περιεχόμενο επαυξημένης πραγματικότητας (ΑR) και εικονικής πραγματικότητας Animation (VR), (γ) στο ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ ανά παραγόμενο επεισόδιο επί επεισοδίου τηλεοπτικής σειράς έως δεκαέξι (16) επεισόδια με περιεχόμενο κινουμένων σχεδίων (animation), επαυξημένης πραγματικότητας (ΑR) και εικονικής πραγματικότητας (VR) και διαδραστικής σειράς, ανεξαρτήτως μεγέθους του φορέα.

4. Για την ένταξη χρηματοδότησης ενός επενδυτικού σχεδίου οπτικοακουστικού έργου με περιεχόμενο ψηφιακό παιχνίδι (videogame development) στο καθεστώς ενίσχυσης CRGR-VGD, το σύνολο των επιλέξιμων

δαπανών που υλοποιούνται στην ελληνική επικράτεια, ανεξαρτήτως μεγέθους του αιτούντα, ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.

5. Τα επενδυτικά σχέδια κύκλων τηλεοπτικών ή μίνι τηλεοπτικών σειρών των περ. (γ), (δ) και (ε) της παρ. 2 και της περ. (γ) της παρ. 3 ενισχύονται για τους δύο πρώτους κύκλους. Τυχόν επόμενοι κύκλοι δεν αποτελούν επιλέξιμο επενδυτικό σχέδιο. O ενισχυόμενος πρώτος κύκλος των περ. (δ) και (ε) της παρ. 2 και της περ. (γ) της παρ. 3, εφόσον η τελευταία δεν είναι μίνι τηλεοπτική σειρά, έχει ως ανώτατο όριο επεισοδίων τα εκατό πενήντα (150). Ο ενισχυόμενος δεύτερος κύκλος δύναται να συμπεριλαμβάνει έως είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) περισσότερα επεισόδια από τα εγκριθέντα του πρώτου κύκλου.

6. Το σύνολο των ελάχιστων απαιτούμενων επιλέξιμων δαπανών που υλοποιούνται στην ελληνική επικράτεια των παρ. 2 έως 4 γίνεται με την επιφύλαξη συμμόρφωσης με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 54 του ΓΑΚ, περί των υποχρεώσεων εδαφικότητας δαπανών.

7. Δεν εντάσσονται στα καθεστώτα ενίσχυσης του Προγράμματος CRGR τα κατωτέρω είδη οπτικοακουστικών έργων: (α) βιντεοσκοπημένες ή κινηματογραφημένες καλλιτεχνικές παραστάσεις και γεγονότα, όπως θεάτρου, όπερας, χορού, μουσικής, (β) κάθε είδους αθλητική εκπομπή, αθλητική ανασκόπηση και κάλυψη αθλητικού αγώνα ή γεγονότος, (γ) ενημερωτικές, ειδησεογραφικές, ανασκόπησης γεγονότων και πληροφοριακού χαρακτήρα εκπομπές και προγράμματα, (δ) διάφορες ψυχαγωγικές εκπομπές, προγράμματα λόγου και τηλεοπτικές συνεντεύξεις, (ε) διαφημιστικά μηνύματα, εκπομπές τηλεπωλήσεων και κοινωνικά μηνύματα, (στ) προγράμματα με πορνογραφικό περιεχόμενο, (ζ) προγράμματα παρουσίασης και προβολής διαφόρων εταιρικών, ψυχαγωγικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, (η) αμιγώς εκπαιδευτικά προγράμματα και εκπομπές τηλεκπαίδευσης και τηλεπληροφόρησης, (θ) προγράμματα που θίγουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και προγράμματα που εισάγουν ή προάγουν διακρίσεις βάσει φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, εθνικότητας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού, (ι) τηλεοπτικά ή τηλεφωνικά παιχνίδια, διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια και παιχνίδια κοινωνικού στοιχηματισμού, παιχνίδια κληρώσεων και διαγωνισμοί, ιδίως με χρηματικό έπαθλο, ψηφιακά προγράμματα τυχερών παιγνίων και στοιχήματος, έμμεσου ή άμεσου οικονομικού οφέλους καθώς και ψηφιακά παιχνίδια με πορνογραφικό περιεχόμενο ή ψηφιακά παιχνίδια που θίγουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και προγράμματα που εισάγουν ή προάγουν διακρίσεις βάσει φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, εθνικότητας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

Άρθρο 27
Δικαιούχοι ενίσχυσης

1. Δικαιούχοι της ενίσχυσης των καθεστώτων CRGRFTV και CRGR-Animate δύνανται να είναι:

(α) Είτε οι επιχειρήσεις, που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα, είτε θα δραστηριοποιηθούν στην ελληνική επικράτεια κατά τη στιγμή της αίτησης ένταξης και μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών δειγματοληπτικού ελέγχου και λειτουργούν με σκοπό: (αα) την παραγωγή ή την εκτέλεση παραγωγής οπτικοακουστικών έργων ή έργων κινουμένων σχεδίων, (αβ) την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων ή έργων κινουμένων σχεδίων στο πλαίσιο διασυνοριακής παραγωγής, ήτοι παραγωγής που χρηματοδοτείται από περισσότερα του ενός κράτη-μέλη και στις οποίες συμμετέχουν παραγωγοί από περισσότερα του ενός κράτη-μέλη. Για την εφαρμογή της υποπερ. (αβ) η αίτηση ένταξης χρηματοδότησης υποβάλλεται από επιχείρηση παραγωγής που είναι εγκατεστημένη ή έχει υποκατάστημα ή θα δραστηριοποιηθεί στην ελληνική επικράτεια και η ενίσχυση παρέχεται εξ ολοκλήρου σε αυτήν σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ίδια επιλέξιμη δαπάνη για την απόκτηση παρόμοιου οφέλους στο πλαίσιο λειτουργίας της διασυνοριακής παραγωγής του οπτικοακουστικού έργου.

(β) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις παραγωγής οπτικοακουστικών έργων που έχουν τη μόνιμη εγκατάστασή τους ή την καταστατική τους έδρα σε κράτη που δεν εντάσσονται στην έννοια των μη συνεργάσιμων κρατών, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 65 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167), εφόσον για τους σκοπούς του παρόντος συμβάλλονται με επιχείρηση που είναι εγκατεστημένη ή έχει υποκατάστημα ή θα δραστηριοποιηθεί στην ελληνική επικράτεια και λειτουργεί με σκοπό την εκτέλεση παραγωγής οπτικοακουστικών έργων ή μέρους αυτών. Για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης, η αίτηση ένταξης χρηματοδότησης υποβάλλεται από την επιχείρηση που είναι εγκατεστημένη ή έχει υποκατάστημα ή θα δραστηριοποιηθεί στην ελληνική επικράτεια και λειτουργεί με σκοπό την παραγωγή ή την εκτέλεση παραγωγής οπτικοακουστικών έργων, η δε ενίσχυση παρέχεται στην επιχείρηση που ορίζεται ρητά, από τους συμβαλλομένους στην αίτηση ένταξης χρηματοδότησης, ως δικαιούχος αυτής.

2. Δικαιούχοι της ενίσχυσης του καθεστώτος CRGRVGD είναι επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης ένταξης και μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών δειγματοληπτικού ελέγχου και λειτουργούν με σκοπό την παραγωγή ή την εκτέλεση παραγωγής πρωτοτύπων λογισμικού παιχνιδιών εφόσον: (α) έχουν τον συγκεκριμένο ΚΑΔ ως κύριο ή δευτερεύοντα κατά το τελευταίο ημερολογιακό έτος, (β) έχουν κυκλοφορήσει προς πώληση, εντός των τελευταίων δύο (2) ετών, τουλάχιστον ένα εμπορικό ψηφιακό παιχνίδι σε ψηφιακό κατάστημα για παιχνίδια υπολογιστή, κονσολών ή κινητών συσκευών. Ως προηγούμενη κυκλοφορία δεν λαμβάνονται υπόψη ψηφιακά παιχνίδια που δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 26. Ως δικαιούχοι λογίζονται και αλλοδαπές επιχειρήσεις που έχουν τη μόνιμη εγκατάστασή τους ή την καταστατική τους έδρα σε κράτη που δεν εντάσσονται στην έννοια των μη συνεργάσιμων κρατών, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 65 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, εφόσον για τους σκοπούς του παρόντος συμβάλλονται με επιχείρηση που

είναι εγκατεστημένη ή έχει υποκατάστημα ή θα δραστηριοποιηθεί στην ελληνική επικράτεια και λειτουργεί με σκοπό την εκτέλεση παραγωγής πρωτοτύπων λογισμικού παιχνιδιών του συγκεκριμένου ΚΑΔ. Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση ένταξης χρηματοδότησης υποβάλλεται από την επιχείρηση που είναι εγκατεστημένη ή έχει υποκατάστημα ή θα δραστηριοποιηθεί στην ελληνική επικράτεια, η δε ενίσχυση παρέχεται στην επιχείρηση που ορίζεται ρητά, από τους συμβαλλομένους στην αίτηση ένταξης χρηματοδότησης, ως δικαιούχος αυτής, με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 30.

3. Οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα ή θα δραστηριοποιηθούν στην ελληνική επικράτεια, ανεξαρτήτως αν προβαίνουν στην παραγωγή των οπτικοακουστικών έργων ή έργων κινουμένων σχεδίων ή στην εκτέλεση παραγωγής οπτικοακουστικών έργων ή έργων κινουμένων σχεδίων, οφείλουν κατά τη χρονική στιγμή έναρξης του επενδυτικού σχεδίου και κατά την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης να έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές: α) ατομική επιχείρηση, β) νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που αναπτύσσει εμπορική δραστηριότητα, γ) συνεταιρισμός, δ) επιχείρηση που λειτουργεί με τη μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση να έχει καταχωριστεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), να αναφέρει στο καταστατικό της την εμπορική δραστηριότητα που ασκεί και να διαθέτει τους κωδικούς 59.11 ή 59.12 ή 59.12.14 ή 59.12.15 ή 62.01.21. Για την εφαρμογή των περ. α), β) και γ), εταιρείες που τελούν υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση, οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν από την έναρξη του επενδυτικού σχεδίου.

4. Δεν θεωρούνται δικαιούχοι της ενίσχυσης του καθεστώτος του παρόντος: α) οι προβληματικές επιχειρήσεις με την έννοια του σημείου 18 του άρθρου 2 του ΓΑΚ, β) οι επιχειρήσεις που έχουν προβεί σε παύση της ίδιας ή παρεμφερούς δραστηριότητας εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου κατά τα δύο (2) έτη πριν από την υποβολή της αίτησής τους για επενδυτική ενίσχυση, γ) οι επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία και για λογαριασμό του δημόσιου τομέα ή του τηλεοπτικού σταθμού της Βουλής των Ελλήνων, βάσει σύμβασης εκτέλεσης έργου, παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών.

Άρθρο 28
Επιλέξιμες δαπάνες

1. Οι επιλέξιμες δαπάνες για τα καθεστώτα ενίσχυσης CRGR-FTV και CRGR-Animate είναι οι εξής: (α) δαπάνες άνω της γραμμής (above the line), που αφορούν σε αμοιβές σεναριογράφου σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 54 του ΓΑΚ, σκηνοθέτη και σε πνευματικά δικαιώματα για μουσική επένδυση, ειδικότερα δε για το καθεστώς ενίσχυσης CRGR-Animate επιπλέον και του σχεδιαστή κινουμένων σχεδίων (animator), του σχεδιαστή storyboard και του σχεδιαστή χαρακτήρων (character designer), (β) δαπάνες κάτω της γραμμής (below the line) για κάθε είδους παροχή υπηρεσιών που αφορά άμεσα στην παραγωγή του οπτικοακουστικού έργου, όπως διαμονή και διατροφή, μετακινήσεις, ενοικίαση εξοπλισμού και στούντιο, προμήθεια υλικών, αγορά εξοπλισμού και αναλωσίμων που δεν αποτελούν πάγια περιουσιακά στοιχεία, μισθολογικό κόστος των θέσεων εργασίας για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, (γ) δαπάνες μεταπαραγωγής, όπως μοντάζ, οπτικά εφέ, επεξεργασία ήχου, που συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο της παραγωγής αυτοτελούς οπτικοακουστικού έργου, (δ) λοιπές δαπάνες παραγωγής και (ε) δαπάνες που αφορούν στη βελτίωση της προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία. Για τον υπολογισμό του συνολικού επιλέξιμου κόστους παραγωγής ισχύουν οι κατωτέρω περιορισμοί: α) τα ασφάλιστρα και τα έξοδα παροχής εγγυήσεων προσμετρώνται στο σύνολό τους, με μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη την αντίστοιχη του πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού επιλέξιμου κόστους παραγωγής, β) τα δικαιώματα μουσικής, καθώς και η αμοιβή του σκηνοθέτη, του σεναριογράφου και των δύο πρωταγωνιστών ηθοποιών, προσμετρώνται μέχρι ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού επιλέξιμου κόστους, γ) δεν υπολογίζονται στο συνολικό επιλέξιμο κόστος παραγωγής: γα) οι δαπάνες για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, πάγια περιουσιακά στοιχεία και αποσβέσεις αυτών, όπως τεχνολογικός εξοπλισμός, οικόπεδα και κτίρια, κόστος δανεισμού, τραπεζικά έξοδα, γβ) τα έξοδα ενεργειών προώθησης, προβολής και επικοινωνίας.

2. Οι επιλέξιμες δαπάνες για το καθεστώς ενίσχυσης CRGR-VGD θεωρούνται οι δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με το οπτικοακουστικό έργο ως εξής: (α) δαπάνες που αφορούν σε αμοιβές προσωπικού, (β) δαπάνες που αφορούν σε έξοδα συναφών υπηρεσιών, όπως μετάφρασης, ηθοποιών, και συγγραφής έως και είκοσι τοις εκατό (20%) του ύψους των επιλέξιμων δαπανών, εφόσον αυτές γίνονται σε γλώσσες πλην της ελληνικής, (γ) δαπάνες που αφορούν σε τιμολόγια παροχής λοιπών υπηρεσιών από τρίτους έως και είκοσι τοις εκατό (20%) του ύψους των επιλέξιμων δαπανών, (δ) δαπάνες που αφορούν σε πιστοποίηση ηλικιακού προσδιορισμού παιχνιδιού PEGI Rating, (ε) δαπάνες που αφορούν σε άδειες χρήσης λογισμικού, αγορά στοιχείων παιχνιδιού (game assets), ενοικιάσεις (εξοπλισμού και στούντιο), μέχρι και δέκα τοις εκατό (10%) του ύψους των επιλέξιμων δαπανών, και (στ) δαπάνες που αφορούν σε έξοδα διατήρησης λογαριασμού στο ψηφιακό κατάστημα (store) μέσω του οποίου θα διανέμεται το παιχνίδι. Δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου, οι οποίες πραγματοποιούνται στο χρονικό διάστημα μεταξύ της αίτησης υπαγωγής και της έναρξης του επενδυτικού σχεδίου, δύνανται να συμπεριλαμβάνονται και να ενισχύονται, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της επιλεξιμότητας των δαπανών του «VGD Greece». Για τον υπολογισμό του συνολικού επιλέξιμου κόστους παραγωγής δεν υπολογίζονται στο συνολικό επιλέξιμο κόστος παραγωγής α) οι δαπάνες για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, πάγια περιουσιακά στοιχεία και αποσβέσεις αυτών, όπως τεχνολογικός εξοπλισμός, οικόπεδα και κτίρια, κόστος δανεισμού, τραπεζικά έξοδα, β) τα έξοδα ενεργειών προώθησης, προβολής και επικοινωνίας.

3. Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών για όλα τα καθεστώτα ενίσχυσης ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης χρηματοδότησης. Στις δαπάνες αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται δαπάνες παραγωγής του πιλότου αυτοτελούς οπτικοακουστικού έργου. Σε περίπτωση έναρξης των εργασιών επενδυτικού σχεδίου πριν από την προαναφερόμενη ημερομηνία αίτησης ένταξης χρηματοδότησης, εξαιρουμένων των προπαρασκευαστικών ενεργειών παραγωγής οι οποίες δεν συνιστούν γεγονός έναρξης επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 23, το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση σε όλα τα καθεστώτα ενίσχυσης του παρόντος.

4. Οι ενισχύσεις δεν προορίζονται αποκλειστικά για συγκεκριμένες δραστηριότητες παραγωγής ούτε για επιμέρους τμήματα της αξιακής αλυσίδας της παραγωγής. Οι ενισχύσεις για υποδομές κινηματογραφικών στούντιο δεν είναι επιλέξιμες.

5. Στην περίπτωση οπτικοακουστικών έργων με επιλέξιμες δαπάνες άνω των οκτώ εκατομμυρίων (8.000.000) ευρώ, για τις δαπάνες της παρ. 1, που αφορούν σε αμοιβές σκηνοθέτη και σε αμοιβές των δύο (2) πρωταγωνιστικών ρόλων (cast), ειδικότερα δε για το καθεστώς ενίσχυσης CRGR-Animate επιπλέον και σε αμοιβές σχεδιαστή κινουμένων σχεδίων (animator), επιτρέπεται η λήψη παραστατικών που έχουν εκδοθεί από φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες ή άλλες νομικές οντότητες με καταστατική έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση σε χώρα της αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι δεν πρόκειται για κράτος μη συνεργάσιμο κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 65 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013 Α’ 167). Η αξία των αλλοδαπών παραστατικών του πρώτου εδαφίου, μη συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, δεν δύναται να ξεπερνά το ποσοστό του είκοσι τοις εκατό (20%) του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Άρθρο 29
Υποβολή αίτησης ένταξης χρηματοδότησης

1. Αίτηση για ένταξη χρηματοδότησης επενδυτικού σχεδίου στα καθεστώτα ενίσχυσης του Προγράμματος CRGR υποβάλλεται προς τη Χορηγούσα Αρχή, έως και δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης του επενδυτικού σχεδίου, η οποία δηλώνεται στην αίτηση ένταξης χρηματοδότησης, μέσω πληροφοριακού συστήματος που ορίζει η Χορηγούσα Αρχή. Η αιτούσα επιχείρηση ενημερώνεται ηλεκτρονικά για την παραλαβή και καταχώριση της αίτησής της.

2. Ως προς τα καθεστώτα ενίσχυσης CRGR-FTV και CRGR-Animate, η αίτηση ένταξης χρηματοδότησης συνοδεύεται από φάκελο του επενδυτικού σχεδίου που περιλαμβάνει, επί ποινή απαραδέκτου: α) τα στοιχεία της δικαιούχου επιχείρησης (ονομασία, μέγεθος, φερεγγυότητα), β) την περιγραφή του επενδυτικού σχεδίου (χρονοδιαγράμματα του επενδυτικού σχεδίου με επισήμανση της έναρξης των κύριων γυρισμάτων, εφόσον υπάρχουν, συμπεριλαμβανομένων των ημερομηνιών έναρξης και λήξης των ημερών γυρισμάτων που απαιτούνται στην Ελλάδα και του τόπου ή των τόπων εκτέλεσής τους, δήλωση των πολιτιστικών κριτηρίων στα οποία υπάγεται, σύνοψη του σεναρίου ή το σενάριο, βασικούς καλλιτεχνικούς συντελεστές, καθώς και εργαζομένους που θα απασχοληθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών στην Ελλάδα), γ) τα οικονομικά στοιχεία του επενδυτικού σχεδίου (αναλυτικό προϋπολογισμό, με προσδιορισμό των δαπανών που θα πραγματοποιηθούν στην ελληνική επικράτεια, χρηματοδοτικό πλάνο, στο οποίο αναγράφονται και τυχόν άλλες κρατικές ενισχύσεις και το ποσοστό ενίσχυσης αυτών), κατάλογο των δαπανών του συνόλου του επενδυτικού σχεδίου και ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που απαιτείται για αυτό.

3. Ως προς το καθεστώς ενίσχυσης CRGR-VGD, η αίτηση ένταξης χρηματοδότησης συνοδεύεται από φάκελο του επενδυτικού σχεδίου που περιλαμβάνει, επί ποινή απαραδέκτου: α) τα στοιχεία της δικαιούχου επιχείρησης (ονομασία, μέγεθος, φερεγγυότητα), β) την περιγραφή του επενδυτικού σχεδίου (χρονοδιαγράμματα του επενδυτικού σχεδίου με επισήμανση της έναρξης των βασικών εργασιών, των φάσεων και των παραδοτέων υλοποίησης, τη δήλωση των πολιτιστικών κριτηρίων στα οποία υπάγεται, τη σύνοψη του σεναρίου ή το σενάριο ή το αντίστοιχο έγγραφο για το ψηφιακό παιχνίδι, τους βασικούς καλλιτεχνικούς και άλλους συντελεστές, καθώς και τους εργαζόμενους που θα απασχοληθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών στην Ελλάδα), γ) τα οικονομικά στοιχεία του επενδυτικού σχεδίου (αναλυτικό προϋπολογισμό, με προσδιορισμό των δαπανών που θα πραγματοποιηθούν στην ελληνική επικράτεια, χρηματοδοτικό πλάνο, στο οποίο αναγράφονται και τυχόν άλλες κρατικές ενισχύσεις και το ποσοστό ενίσχυσης αυτών), κατάλογο των δαπανών του συνόλου του επενδυτικού σχεδίου και ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που απαιτείται για αυτό.

4. Για την υποβολή αίτησης ένταξης χρηματοδότησης σε όλα τα καθεστώτα ενίσχυσης του Προγράμματος καταβάλλεται παράβολο, το ύψος του οποίου καθορίζεται στο 0,0005 επί του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Για την παραγωγή περισσότερων του ενός επεισοδίων ή την παραγωγή κύκλου επεισοδίων τηλεοπτικής σειράς ή μίνι τηλεοπτικής σειράς, οποιουδήποτε περιεχομένου (ήτοι μυθοπλασίας ή ντοκιμαντέρ ή κινουμένων σχεδίων), το παράβολο υπολογίζεται επί του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών όλων των επεισοδίων, ή του κύκλου επεισοδίων, που περιλαμβάνονται στην αίτηση ένταξης χρηματοδότησης. Σε κάθε περίπτωση, το ως άνω ποσό του παραβόλου δεν μπορεί να είναι κατώτερο των πεντακοσίων (500) ευρώ στην περίπτωση του καθεστώτος ενίσχυσης CRGR-FTV και των διακοσίων (200) ευρώ στα άλλα δύο καθεστώτα ενίσχυσης.

Άρθρο 30
Διαδικασία και περιεχόμενο αξιολόγησης Όργανα

1. Η διαδικασία αξιολόγησης της αίτησης ένταξης χρηματοδότησης επενδυτικού σχεδίου σε όλα τα καθεστώτα ενίσχυσης του παρόντος Προγράμματος ολοκληρώνεται εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή της στο πληροφοριακό σύστημα.

2. Η αξιολόγηση των αιτήσεων ένταξης χρηματοδότησης αφορά στον έλεγχο πληρότητας και νομιμότητας των δικαιολογητικών του φακέλου του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και στην αξιολόγηση του περιεχομένου και πραγματοποιείται από τριμελείς Επιτροπές Αξιολόγησης του άρθρου 39, οι οποίες συγκροτούνται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Χορηγούσας Αρχής, μετά από εισήγηση των αρμοδίων υπηρεσιών της τελευταίας, η οποία αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο πληροφοριακό σύστημα της Χορηγούσας Αρχής και σε κάθε άλλο σύστημα που υποχρεωτικά ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία.

3. Η διαδικασία ελέγχου της πληρότητας και νομιμότητας της αίτησης δεν μπορεί να υπερβεί τις τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες και διενεργείται ως εξής: (α) η Επιτροπή Αξιολόγησης ελέγχει τα δικαιολογητικά του φακέλου του επενδυτικού σχεδίου εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης και εφόσον διαπιστώσει την ανάγκη επανυποβολής, συμπλήρωσης ή διόρθωσης των δικαιολογητικών αυτών, υποχρεούται να ενημερώσει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την αιτούσα επιχείρηση, (β) η αιτούσα επιχείρηση υποχρεούται, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, να επανυποβάλει, συμπληρώσει ή διορθώσει τα σχετικά δικαιολογητικά ή στοιχεία, προκειμένου ο φάκελος να είναι πλήρης. Μετά την πάροδο των τριάντα (30) εργάσιμων ημερών ουδεμία παράταση για επανυποβολή, συμπλήρωση ή διόρθωση δικαιολογητικών δεν μπορεί να δοθεί. Εάν η αιτούσα επιχείρηση δεν υποβάλει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή στοιχεία ή τα δικαιολογητικά και στοιχεία που υποβάλλει είναι λανθασμένα, η αίτηση απορρίπτεται και η αιτούσα επιχείρηση ενημερώνεται άμεσα ενώ το παράβολο καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου. Παράταση της προθεσμίας δύναται να παρασχεθεί μόνο στην περίπτωση έκτακτων ή απρόβλεπτων περιστάσεων ή λόγω τεκμηριωμένης υπαιτιότητας δημοσίου φορέα, ο οποίος καθυστερεί την έκδοση των εν λόγω δικαιολογητικών. Κατά τον έλεγχο πληρότητας και νομιμότητας η Επιτροπή Αξιολόγησης εκτιμά ιδίως τη συνδρομή των γενικών και ειδικών νόμιμων προϋποθέσεων της ενωσιακής νομικής βάσης για τη χορήγηση της ενίσχυσης και στις περιπτώσεις που το εκάστοτε καθεστώς έχει παραπάνω από μια πηγές χρηματοδότησης, δύναται να κατανέμει τις αιτήσεις επενδυτικών σχεδίων ανά πηγή χρηματοδότησης.

4. Με το πέρας του ελέγχου της πληρότητας και νομιμότητας της αίτησης, αυτή αξιολογείται από τις Επιτροπές Αξιολόγησης, με βάση την αρχή της χρονικής προτεραιότητας ως προς τα στοιχεία του επενδυτικού σχεδίου, τις πηγές χρηματοδότησης και την τήρηση των γενικών κανόνων χορήγησης της ενίσχυσης και τη συνδρομή και βαθμολόγηση των πολιτιστικών κριτηρίων και κάθε άλλου στοιχείου που προβλέπεται στις υπουργικές αποφάσεις της παρ. 1 του άρθρου 89.

5. Προϋπόθεση για την έκδοση απόφασης ένταξης χρηματοδότησης αποτελεί η ύπαρξη βεβαίωσης από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του εποπτεύοντος Υπουργείου για την ύπαρξη του σχετικού ετήσιου προϋπολογισμού ανά καθεστώς ενίσχυσης του Προγράμματος. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται άπαξ στην έναρξη κάθε οικονομικού έτους και αφορά στο σύνολο του ετήσιου προϋπολογισμού ανά καθεστώς ενίσχυσης, λαμβάνοντας υπόψη και τα ισχύοντα στο Γενικό Μέρος και στο άρθρο 54 του ΓΑΚ, καθώς και την υπουργική απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 89, η οποία διασφαλίζει την ισόρροπη ενίσχυση όλων των πυλώνων των καθεστώτων ενίσχυσης του Προγράμματος.

6. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του ελέγχου της πληρότητας και της νομιμότητας της παρ. 3, η αιτούσα επιχείρηση δικαιούται να ζητήσει από τη Χορηγούσα Αρχή επιστολή προθέσεως (letter of intent) σχετικά με την προοπτική ένταξης χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου στο σχετικό καθεστώς ενίσχυσης. Η επιστολή παρέχεται από τη Χορηγούσα Αρχή, με την επιφύλαξη της επιτυχούς ολοκλήρωσης της αξιολόγησης από τις αρμόδιες Επιτροπές Αξιολόγησης και της έκδοσης της σχετικής απόφασης ένταξης χρηματοδότησης από τον Πρόεδρο της Χορηγούσας Αρχής.

7. Αν η αιτούσα επιχείρηση επιθυμεί την απόσυρση της αίτησης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου της, μέχρι την έκδοση της απόφασης ένταξης χρηματοδότησης, υποβάλλει σχετικό αίτημα στη Χορηγούσα Αρχή και το επενδυτικό σχέδιο απορρίπτεται εξ αυτού του λόγου με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της τελευταίας, το δε παράβολο καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί ένσταση.

Άρθρο 31
Αποφάσεις ένταξης χρηματοδότησης ή απόρριψης επενδυτικών σχεδίων

1. Τα επενδυτικά σχέδια που πληρούν τις προϋποθέσεις του Γενικού Μέρους και του άρθρου 54 του ΓΑΚ, καθώς και τις προϋποθέσεις του παρόντος εντάσσονται στα καθεστώτα ενίσχυσης του Προγράμματος CRGR κατόπιν έκδοσης ατομικής απόφασης ένταξης από το αρμόδιο όργανο της Χορηγούσας Αρχής, κατόπιν εισήγησης των Επιτροπών Αξιολόγησης του άρθρου 39.

2. Τα επενδυτικά σχέδια που δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, απορρίπτονται με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Χορηγούσας Αρχής ύστερα από εισήγηση των Επιτροπών Αξιολόγησης του άρθρου 39, το δε οικείο παράβολο καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου. Κατά της απορριπτικής απόφασης της παρούσας η αιτούσα επιχείρηση μπορεί να ασκήσει ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 38.

3. Οι ως άνω αποφάσεις αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο πληροφοριακό σύστημα της Χορηγούσας Αρχής και σε κάθε άλλο σύστημα που υποχρεωτικά ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία και κοινοποιούνται στην αιτούσα επιχείρηση, με αποστολή στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει στην αίτησή της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Άρθρο 32
Τροποποίηση όρων ένταξης χρηματοδότησης επενδυτικού σχεδίου

1. Τροποποιήσεις των όρων ένταξης χρηματοδότησης εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου στα καθεστώτα ενίσχυσης του παρόντος Προγράμματος επιτρέπονται κατά τη διαδικασία υλοποίησής του και έως τη λήξη αυτού, υπό την προϋπόθεση ότι και μετά την επέλευσή τους εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις του Γενικού Μέρους και του άρθρου 54 του ΓΑΚ ή της σχετικής εγκριτικής απόφασης.

2. Για την τροποποίηση των όρων υπαγωγής υποβάλλεται αίτηση από την αιτούσα επιχείρηση πριν από τη λήξη του επενδυτικού σχεδίου και εκδίδεται απόφαση τροποποίησης της απόφασης ένταξης χρηματοδότησης από τη Χορηγούσα Αρχή, σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 29 έως 31. Οι αιτήσεις για τροποποίηση όρων υπαγωγής επενδυτικού σχεδίου, πέραν των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, συνοδεύονται από αιτιολόγηση της σκοπιμότητάς τους με σχετική τεχνική περιγραφή, καθώς και από καταβολή σχετικού παράβολου, το οποίο ορίζεται ως ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών βάσει της απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 89.

3. Αίτηση για τροποποίηση όρων ένταξης επενδυτικού σχεδίου δύναται να αφορά αποκλειστικά:

(α) Σε εσωτερική αυξομειωτική ανακατανομή των κατηγοριών επιλέξιμων δαπανών που περιλήφθηκαν στο επενδυτικό σχέδιο που εγκρίθηκε, εφόσον η αύξηση υπερβαίνει το ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) ανά κατηγορία επιλέξιμης δαπάνης.

(β) Σε τροποποίηση που αφορά στο φυσικό αντικείμενο του επενδυτικού σχεδίου, η οποία σχετίζεται με αλλαγή των πολιτιστικών κριτηρίων.

(γ) Σε παράταση του χρόνου λήξης του επενδυτικού σχεδίου, όπως αυτός έχει δηλωθεί στην απόφαση ένταξης χρηματοδότησης, η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή αποκλειστικά για λόγους ανωτέρας βίας για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της διακοπής ή της καθυστέρησης λόγω της έκτακτης κατάστασης. Στην περίπτωση αυτή, η αιτούσα επιχείρηση υποχρεούται να αναφέρει αναλυτικά και με χρονική σειρά, τα γεγονότα που επέβαλαν τη διακοπή ή την καθυστέρηση των εργασιών υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και έγγραφα και στοιχεία τεκμηρίωσης των λόγων της μεταβολής.

(δ) Σε τροποποίηση που αφορά στην αιτούσα επιχείρηση, λόγω συγχώνευσης ή απόσχισης κλάδου ή μεταβίβασης λόγω καθολικής διαδοχής, η οποία επέρχεται κατά τη διαδικασία υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

(ε) Σε αύξηση του προϋπολογισμού των επιλέξιμων δαπανών έως το ποσοστό του δέκα τοις εκατό (10%) εντός του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της παραγωγής σε περιπτώσεις απρόβλεπτων καταστάσεων.

4. Τα αιτήματα τροποποιήσεων γίνονται δεκτά, εφόσον εξακολουθούν να τηρούνται οι κατά νόμο γενικοί όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης χρηματοδότησης και δεν αλλοιώνεται ο χαρακτήρας τους. Νέο αίτημα του ίδιου φορέα για τροποποίηση όρων της απόφασης ένταξης χρηματοδότησης με το ίδιο περιεχόμενο δεν εξετάζεται κατ’ ουσίαν και αρχειοθετείται. Ως νέο δεν θεωρείται το αίτημα που επανυποβάλλεται εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων, προκειμένου να συμμορφωθεί με παρατηρήσεις της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης.

5. Οι τροποποιήσεις του παρόντος δεν αφορούν σε επιλέξιμες δαπάνες επί παραστατικών που έχουν εκδοθεί

από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή άλλες νομικές οντότητες με καταστατική έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση σε χώρα της αλλοδαπής της παρ. 5 του άρθρου 28.

6. Ειδικώς ως προς τα καθεστώτα ενίσχυσης CRGRFTV και CRGR-Animate, η προσθήκη νέων επεισοδίων τηλεοπτικής ή μίνι τηλεοπτικής σειράς με οποιαδήποτε περιεχόμενο απαιτεί εκ νέου αίτηση ένταξης χρηματοδότησης και δεν μπορεί να αποτελέσει αίτηση τροποποίησης υφιστάμενου επενδυτικού σχεδίου. Νέα αίτηση για προσθήκη επεισοδίων τηλεοπτικής ή μίνι τηλεοπτικής σειράς σε υφιστάμενο κύκλο λογίζεται ως αίτηση για δεύτερο κύκλο σύμφωνα με το παρόν.

7. Η μεταβολή του συνολικού αριθμού ημερών εκτέλεσης γυρισμάτων ή συνολικού αριθμού ημερών λοιπών εργασιών παραγωγής που περιλήφθηκαν στο επενδυτικό σχέδιο που εγκρίθηκε, εφόσον αυτή γίνεται εντός των χρονικών ορίων υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και δεν επιφέρει ή παραλλάσσει σημαντικά τον τόπο εκτέλεσης των γυρισμάτων όπως περιγράφεται στο επενδυτικό σχέδιο που αποτέλεσε αντικείμενο έγκρισης, υποβάλλονται ως μέρος της τελικής Έκθεσης του ορκωτού λογιστή σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 34 και δεν απαιτούν έκδοση σχετικής απόφασης τροποποίησης από τη Χορηγούσα Αρχή. Για τις εν λόγω μεταβολές απαιτείται να έχουν τηρηθεί όλες οι νόμιμες διαδικασίες λήψης αδειών και δήλωσης-γνωστοποίησης μεταβολής προγραμμάτων εργασίας σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία.

Άρθρο 33
Επαλήθευση και πιστοποίηση λήξης επενδυτικού σχεδίου στα καθεστώτα ενίσχυσης CRGR-FTV και CRGR-Animate

1. Η επαλήθευση για την πιστοποίηση της λήξης επενδυτικού σχεδίου στα καθεστώτα ενίσχυσης CRGR-FTV και CRGR-Animate γίνεται με αίτηση της αιτούσας επιχείρησης προς τη Χορηγούσα Αρχή στο πληροφοριακό σύστημα που ορίζεται από την τελευταία σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη του επενδυτικού σχεδίου, ήτοι από την ημερομηνία αίτησης για έλεγχο από ορκωτό λογιστή ή από την ημερομηνία της περ. (γ) της παρ. 3 του άρθρου 32. Αλλαγή της ημερομηνίας λήξης επενδυτικού σχεδίου, η οποία έχει εγκριθεί με την απόφαση ένταξης χρηματοδότησης επιτρέπεται μόνο για παράταση αυτής σύμφωνα με την περ. (γ) της παρ. 3 του άρθρου 32.

2. Την αίτηση συνοδεύουν: α) τεχνική έκθεση του επενδυτικού σχεδίου (ιδίως αποδεικτικά στοιχεία συμμόρφωσης με τα πολιτιστικά κριτήρια, τελικός κατάλογος των εργαζομένων στην παραγωγή, τελικό πρόγραμμα των ημερών γυρισμάτων και των χώρων γυρισμάτων στην ελληνική επικράτεια), β) σχετικά τιμολόγια με τα αποδεικτικά στοιχεία εξόφλησής τους, γ) υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας επιχείρησης και του δικαιούχου ότι τα υποβληθέντα στοιχεία είναι αληθή, δ) τελική έκθεση ορκωτού λογιστή που έχει ορισθεί σύμφωνα με την παρ. 5, ε) οπτικοακουστικό υλικό που πιστοποιεί την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου, όπως εγκρίθηκε στο στάδιο της ένταξης χρηματοδότησης, και στ) υπεύθυνες δηλώσεις που πιστοποιούν ότι δεν έχουν μεταβληθεί οι όροι σώρευσης, όπως εγκρίθηκαν στο στάδιο της ένταξης χρηματοδότησης ή, εφόσον έχουν μεταβληθεί, να αναφέρονται η μεταβολή και η ανάλυση χρηματοδότησης και να συνυποβάλλονται τα έγγραφα ή άλλα στοιχεία που τις τεκμηριώνουν.

3. Εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, από την υποβολή της αίτησης οι αρμόδιες υπηρεσίες της Χορηγούσας Αρχής ελέγχουν: (α) την τήρηση της εξάμηνης προθεσμίας της παρ. 1, (β) την τεχνική έκθεση του επενδυτικού σχεδίου ως προς τη συμμόρφωση με τα πολιτιστικά κριτήρια, (γ) την παραλαβή του οπτικοακουστικού υλικού που πιστοποιεί την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου, όπως εγκρίθηκε στο στάδιο της ένταξης χρηματοδότησης, και (δ) την πληρότητα της έκθεσης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας ως προς τα βασικά χρηματοοικονομικά και ποσοτικά στοιχεία του επενδυτικού σχεδίου που υλοποιήθηκε στην ελληνική επικράτεια. Τα δικαιολογητικά της παρ. 2 τηρούνται στο αρχείο της Χορηγούσας Αρχής για δέκα (10) χρόνια και για σκοπούς ελέγχου. Αν, εντός του ως άνω διαστήματος των δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, διαπιστωθεί ότι η τεχνική έκθεση του ορκωτού λογιστή δεν είναι πλήρης, η Χορηγούσα Αρχή ενημερώνει άμεσα, με ηλεκτρονική αλληλογραφία ή με κάθε πρόσφορο μέσο, την αιτούσα επιχείρηση για την ανάγκη συμπλήρωσής της. Η έκθεση επανυποβάλλεται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την αιτούσα επιχείρηση και η αρμόδια υπηρεσία της Χορηγούσας Αρχής, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της συμπληρωθείσας έκθεσης, προβαίνει στις αναγκαίες διαπιστώσεις. Αν η αρμόδια υπηρεσία της Χορηγούσας Αρχής διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, τότε προβαίνει σε αυτεπάγγελτο έλεγχο του συνόλου των υποβληθέντων στοιχείων που βρίσκονται στον φάκελο της αίτησης και με βάση τα πορίσματα του ελέγχου αυτού εισηγείται εγγράφως την ανάκληση της απόφασης ένταξης χρηματοδότησης στο αρμόδιο όργανο της Χορηγούσας Αρχής.

4. Η λήξη του επενδυτικού σχεδίου πιστοποιείται με την έκδοση απόφασης πιστοποίησης από το αρμόδιο όργανο της Χορηγούσας Αρχής εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών μετά τη σχετική εισήγηση της υπηρεσίας. Η απόφαση αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο πληροφοριακό σύστημα της Χορηγούσας Αρχής και σε κάθε άλλο σύστημα που υποχρεωτικά ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία. Το αρμόδιο όργανο της Χορηγούσας Αρχής δεσμεύεται από την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας που έχει διαβιβασθεί σε αυτόν από την αρμόδια υπηρεσία και δύναται να αποκλίνει από αυτήν μόνο κατόπιν ειδικής αιτιολογίας και, βάσει αυτής, είτε να ανακαλέσει την πράξη, είτε να εκδώσει απόφαση μερικής πιστοποίησης. Σε περίπτωση αρνητικής έκθεσης ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, ενημερώνεται αμελλητί η Χορηγούσα Αρχή και ακολουθείται η διαδικασία για την ανάκληση της απόφασης ένταξης χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου.

5. Ο ορισμός ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας των περ. 2 και 3 του άρθρου 2 του ν. 4449/2017 (Α’ 7) γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Χορηγούσας Αρχής εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή σχετικού αιτήματος της αιτούσας επιχείρησης. Το αίτημα υποβάλλεται μετά την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των εργασιών παραγωγής επενδυτικού σχεδίου και σε κάθε περίπτωση πριν από την υποβολή της αίτησης ελέγχου της παρ. 1. Η αμοιβή του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας βαρύνει σε κάθε περίπτωση, θετικής ή απορριπτικής έκθεσης ελέγχου, αποκλειστικά τον δικαιούχο.

6. Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία ελέγχει τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία που συνοδεύουν την αίτηση ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψη ότι: (α) όλα τα παραστατικά επιλέξιμων δαπανών για το επενδυτικό σχέδιο πρέπει να έχουν εκδοθεί και εξοφληθεί μέχρι την υποβολή της αίτησης ελέγχου και να αφορούν σε προκληθείσες δαπάνες μέχρι τη λήξη του επενδυτικού σχεδίου, και (β) το επενδυτικό σχέδιο πρέπει, επί ποινή ανάκλησης της απόφασης ένταξης χρηματοδότησης ή μη πιστοποίησης της λήξης του επενδυτικού σχεδίου, να έχει υλοποιήσει το πενήντα τοις εκατό (50%) των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου που έχει ενταχθεί στο καθεστώς ενίσχυσης του παρόντος, υπό τον όρο ότι το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών, που υλοποιήθηκαν στην ελληνική επικράτεια και αναλογούν στο ανωτέρω ποσοστό υλοποίησης, υπερβαίνει τα κατώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 89.

7. Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία απαγορεύεται να διενεργούν έλεγχο σε επενδυτικά σχέδια, στα οποία συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο από τον χρόνο ένταξης του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι την ολοκλήρωση αυτού, η δε αιτούσα επιχείρηση υποχρεούται να δηλώσει τυχόν συμμετοχή ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας με υπεύθυνη δήλωση που συνοδεύει το αίτημά της, κατά την παρ. 4. Η παράβαση της ως άνω υποχρέωσης αποτελεί λόγο ανάκλησης της απόφασης ένταξης χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου και ανάκτησης τυχόν καταβληθείσας ενίσχυσης.

Άρθρο 34
Επαλήθευση και πιστοποίηση λήξης φάσεων επενδυτικού σχεδίου στο καθεστώς ενίσχυσης CRGR-VGD

1. Η επαλήθευση για την πιστοποίηση της λήξης των φάσεων (α) και (β) των επενδυτικών σχεδίων που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς ενίσχυσης CRGR-VGD, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 25 γίνεται με σχετική αίτηση της αιτούσας επιχείρησης προς τη Χορηγούσα Αρχή στο πληροφοριακό σύστημα που ορίζεται από την τελευταία σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο: (α) εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη της φάσης (α) του επενδυτικού σχεδίου και (β) εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη του επενδυτικού σχεδίου, όπως αυτές ορίζονται στην απόφαση ένταξης χρηματοδότησης. Αλλαγή της ημερομηνίας λήξης επενδυτικού σχεδίου που έχει εγκριθεί στην απόφαση ένταξης χρηματοδότησης επιτρέπεται μόνο για παράταση αυτής σύμφωνα με την περ. (γ) της παρ. 3 του άρθρου 32.

2. Η επαλήθευση και η πιστοποίηση δαπανών της φάσης (α) του επενδυτικού σχεδίου διενεργούνται από τον αρμόδιο χειριστή παρακολούθησης και ελέγχου του επενδυτικού σχεδίου που έχει οριστεί και ο οποίος ελέγχει τα παραδοτέα της φάσης (α), καθώς και τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 8 του άρθρου 54 του ΓΑΚ και εισηγείται σχετικώς στον Διευθύνοντα Σύμβουλο την έγκριση ή μη της συνέχισης του επενδυτικού σχεδίου στη φάση (β). Σε περίπτωση έκδοσης αρνητικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της Χορηγούσας Αρχής, η προκαταβολή της επιχορήγησης της φάσης (α) ανακτάται από το εποπτεύον Υπουργείο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων.

3. Την αίτηση για την πιστοποίηση της λήξης επενδυτικού σχεδίου (φάση β) συνοδεύουν: α) τεχνική έκθεση του επενδυτικού σχεδίου (όπως αποδεικτικά στοιχεία συμμόρφωσης με τα πολιτιστικά κριτήρια, τελικός κατάλογος των εργαζομένων στην παραγωγή, τελικό πρόγραμμα των εργασιών στην ελληνική επικράτεια), β) σχετικά τιμολόγια με τα αποδεικτικά στοιχεία εξόφλησής τους, γ) υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας επιχείρησης και του δικαιούχου ότι τα υποβληθέντα στοιχεία είναι αληθή, δ) τελική έκθεση ορκωτού λογιστή που έχει ορισθεί σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 33, ε) τα συμφωνημένα παραδοτέα που πιστοποιούν την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου, όπως εγκρίθηκε στο στάδιο της ένταξης χρηματοδότησης, και στ) υπεύθυνες δηλώσεις που πιστοποιούν ότι δεν έχουν μεταβληθεί οι όροι σώρευσης, όπως εγκρίθηκαν στο στάδιο της ένταξης χρηματοδότησης.

4. Οι παρ. 4 έως 7 του άρθρου 33 ισχύουν και για την επαλήθευση και την πιστοποίηση των επενδυτικών σχεδίων του καθεστώτος ενίσχυσης CRGR-VGD.

Άρθρο 35
Καταβολή ενίσχυσης

1. Για τα καθεστώτα ενίσχυσης CRGR-FTV και CRGRAnimate, το συνολικό ποσό της επιχορήγησης καταβάλλεται εφάπαξ στον δικαιούχο και δεν υπερβαίνει τα οκτώ εκατομμύρια (8.000.000) ευρώ ανά οπτικοακουστικό έργο. Υπέρβαση του ως άνω ορίου έως το ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000 ευρώ) δύναται να εγκριθεί για στρατηγικά επενδυτικά σχέδια εθνικής αναπτυξιακής σημασίας που σχετίζονται με την προβολή της Ελλάδας ως τόπου κατάλληλου για την πραγματοποίηση οπτικοακουστικών παραγωγών, με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μετά από εισήγηση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης της Χορηγούσας Αρχής, η οποία συγκροτείται κάθε φορά με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού για την εξέταση του εν λόγω αιτήματος κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ. της Εταιρείας.

2. Για το καθεστώς ενίσχυσης CRGR-VGD, το συνολικό ποσό της επιχορήγησης καταβάλλεται εφάπαξ στον δικαιούχο και δεν υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ ανά οπτικοακουστικό έργο.

3. Η καταβολή της επιχορήγησης γίνεται εντός τριών (3) μηνών από την έκδοση της απόφασης πιστοποίησης της λήξης του επενδυτικού σχεδίου, απευθείας, μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής, σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου του επενδυτικού σχεδίου που έχει ορισθεί με την απόφαση ένταξης χρηματοδότησης, σε τραπεζικό λογαριασμό πιστωτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή της χώρας της καταστατικής έδρας ή της μόνιμης εγκατάστασης του δικαιούχου και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους.

4. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η εκχώρηση της απαίτησης του ποσού της επιχορήγησης σε τραπεζικά ιδρύματα της ημεδαπής για την παροχή βραχυπρόθεσμου δανείου ισόποσου της εκχωρούμενης επιχορήγησης, που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. Στις περιπτώσεις αυτές, η καταβολή της επιχορήγησης γίνεται απευθείας στην τράπεζα, με την οποία έχει υπογραφεί η σύμβαση εκχώρησης της απαίτησης.

5. Η ενίσχυση που καταβάλλεται για την κάλυψη των συγκεκριμένων δαπανών δεν προσαυξάνει τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά αποτελεί μειωτικό στοιχείο του κόστος της δαπάνης που επιχορηγήθηκε.

Άρθρο 36
Δειγματοληπτικός έλεγχος Επιτόπιοι έλεγχοι και επαληθεύσεις

1. Οι αποφάσεις πιστοποίησης της λήξης επενδυτικού σχεδίου υπόκεινται σε δειγματοληπτικό έλεγχο ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%), τουλάχιστον, ετησίως, επί του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων για κάθε καθεστώς ενίσχυσης.

2. Ο δειγματοληπτικός έλεγχος διενεργείται από τακτικές τριμελείς Επιτροπές Δειγματοληπτικού Ελέγχου, ανά καθεστώς ενίσχυσης, ή από έκτακτες τριμελείς Επιτροπές Δειγματοληπτικού Ελέγχου σε περιπτώσεις επενδυτικών έργων με ιδιαίτερη σημασία ή πολυπλοκότητα, οι οποίες συστήνονται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Χορηγούσας Αρχής. Για τη διευκόλυνση και επιτάχυνση του έργου των Επιτροπών Δειγματοληπτικού Ελέγχου μπορεί να ορίζονται από το αρμόδιο όργανο της Χορηγούσας Αρχής εξωτερικοί συνεργάτες ως εισηγητές, οι οποίοι υποβάλλουν εισηγήσεις.

3. Στην περίπτωση που κατά τον δειγματοληπτικό έλεγχο διαπιστωθεί καταβολής ενίσχυσης σε περίπτωση μη νόμιμης πιστοποίησης λήξης επενδυτικού σχεδίου, το σύνολο ή μέρος αυτής ανακτάται, προσαυξημένο νομιμοτόκως από την εκάστοτε καταβολή, και εν συνεχεία βεβαιώνεται και εισπράττεται κατά τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α’190). Τα σχετικά παραστατικά καταβολής των ενισχύσεων από τη Χορηγούσα Αρχή αποτελούν νόμιμο τίτλο για τη βεβαίωση του χρέους, η οποία συντελείται μετά την αποστολή του χρηματικού καταλόγου στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και το άρθρο 55 του π.δ. 16/1989 (Α’ 6).

4. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις του ΓΑΚ, το καταβληθέν ποσό της ενίσχυσης ανακτάται από τη στιγμή που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου έντοκα τουλάχιστον με βάση το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ανάκτηση πραγματοποιείται από τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του εποπτεύοντος Υπουργείου.

5. Η Χορηγούσα Αρχή δύναται να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους και επαληθεύσεις σε οποιοδήποτε στάδιο έως την πληρωμή του δικαιούχου κατόπιν απόφασης του αρμοδίου οργάνου της Χορηγούσας Αρχής. Οι εν λόγω έλεγχοι πραγματοποιούνται στην έδρα του φορέα του επενδυτικού σχεδίου ή στον τόπο υλοποίησης της επένδυσης από στελέχη της Χορηγούσας Αρχής που ορίζονται με την ως άνω απόφαση, στην οποία προσδιορίζονται, κατ’ ελάχιστον, το αντικείμενο του ελέγχου, ο τόπος και ο χρόνος διενέργειας του ελέγχου, καθώς και τα στοιχεία των φυσικών προσώπων που θα πραγματοποιήσουν τον έλεγχο. Η Χορηγούσα Αρχή μεριμνά για την έγκαιρη ειδοποίηση του φορέα του επενδυτικού σχεδίου. Κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζεται με την απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 89.

Άρθρο 37
Ανάκληση απόφασης ένταξης χρηματοδότησης

1. Η απόφαση ένταξης χρηματοδότησης ανακαλείται, αν το επενδυτικό σχέδιο δεν υλοποιείται σύμφωνα με τους κανόνες, όρους και υποχρεώσεις που ορίζονται στην ένταξη χρηματοδότησης ή, σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις του ΓΑΚ στο καθεστώς, καθώς και στις περιπτώσεις που αυτό ορίζεται στα άρθρα 33, 34 και 36.

2. Η αιτούσα επιχείρηση δύναται να αιτηθεί την απένταξη χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου σε οποιοδήποτε στάδιο υλοποίησής του. Στην περίπτωση αυτή το αρμόδιο όργανο της Χορηγούσας Αρχής ανακαλεί την απόφαση ένταξη χρηματοδότησης.

3. Η Χορηγούσα Αρχή, μέσω πράξης του αρμοδίου οργάνου της, δύναται να ανακαλέσει ενταγμένο επενδυτικό σχέδιο, το οποίο δεν έχει κάνει έναρξη των κυρίων εργασιών παραγωγής, όπως η έναρξη προκύπτει από επίσημο ημερήσιο πρόγραμμα γυρισμάτων (όρντινο) ή ως προς τα κινούμενα σχέδια την ολοκλήρωση του storyboard ή την έναρξη εργασιών πρώτης οπτικοποίησης σεναρίου με στοιχεία κίνησης (Αnimatic) ή πρώτης εργασίας μεταπαραγωγής, εντός έξι (6) μηνών από την έκδοση της απόφασης ένταξης χρηματοδότησης και του οποίου η αιτούσα επιχείρηση δεν έχει ζητήσει παράταση για την έναρξη των εργασιών για τεκμηριωμένο λόγο.

4. Η Χορηγούσα Αρχή ανακαλεί την απόφαση υπαγωγής στο καθεστώς ενίσχυσης CRGR-VGD, εφόσον εισηγηθεί σχετικώς ο αρμόδιος χειριστής παρακολούθησης και ελέγχου του επενδυτικού σχεδίου κατά τη φάση (α) κάθε επενδυτικού σχεδίου και εκδοθεί σχετική απόφαση από το αρμόδιο όργανο.

5. Σε περίπτωση ανάκλησης απόφασης ένταξης χρηματοδότησης, το παράβολο καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου.

Άρθρο 38
Ενστάσεις αντιρρήσεις

1. Ενστάσεις αντιρρήσεις μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά άπαξ μέσω του πληροφοριακού συστήματος που ορίζει η Χορηγούσα Αρχή εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πράξης απόρριψης: (α) της αίτησης ένταξης χρηματοδότησης κατόπιν της διαδικασίας αξιολόγησης και (β) της απόφασης έγκρισης αποτελεσμάτων της Επιτροπής Αξιολόγησης, το περιεχόμενο της οποίας διαφοροποιείται από το περιεχόμενο της αίτησης. Οι ενστάσεις αυτές έχουν τον χαρακτήρα ενδικοφανούς προσφυγής κατά την έννοια του άρθρου 25 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45).

2. Οι ενστάσεις αντιρρήσεις ασκούνται άπαξ επί του αποτελέσματος της αξιολόγησης της αίτησης ένταξης χρηματοδότησης. Η εκδοθείσα απόφαση επί της ενστάσεως καθιστά οριστική την απόφαση έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης ή την τυχόν απόρριψη αυτής, αποκλειομένου ετέρου σταδίου διοικητικής προσφυγής.

3. Αφ’ ης στιγμής υποβληθεί η ένσταση αντίρρηση, αυτή διαβιβάζεται αμελλητί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Χορηγούσας Αρχής στον Πρόεδρο της Επιτροπής.

4. Η ένσταση εξετάζεται από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων Αντιρρήσεων του άρθρου 39, η οποία υποβάλλει σχετική πρόταση προς το αρμόδιο όργανο της Χορηγούσας Αρχής εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της ένστασης. Το αρμόδιο όργανο της Χορηγούσας Αρχής δεσμεύεται από την ως άνω πρόταση ως προς το περιεχόμενο της απόφασης που θα εκδοθεί.

5. Οι ενστάσεις αντιρρήσεις εξετάζονται μέσω του πληροφοριακού συστήματος, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο, τόσο ως προς τη νομιμότητα της πράξης κατά της οποίας στρέφονται, όσο και ως προς την ουσία της υπόθεσης.

6. Η απόφαση με την οποία απορρίπτεται η ένσταση αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα της Χορηγούσας Αρχής και σε όποια άλλη ιστοσελίδα ή πλατφόρμα ορίζει η Χορηγούσα Αρχή και κοινοποιείται αμελλητί στην αιτούσα επιχείρηση με αποστολή στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού της ταχυδρομείου.

7. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των ενστάσεων αντιρρήσεων, τροποποιείται, εφόσον απαιτείται, η απόφαση έγκρισης της ένταξης χρηματοδότησης.

Άρθρο 39
Επιτροπές Χειριστές Παρακολούθησης και Ελέγχου

1. Την εφαρμογή του CRGR υποστηρίζουν οι ακόλουθες Επιτροπές: (α) Επιτροπές Αξιολόγησης για την ένταξη χρηματοδότησης ή μη των επενδυτικών σχεδίων στα καθεστώτα ενίσχυσης του Προγράμματος, (β) οι Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης για σημαντικά επενδυτικά σχέδια της παρ. 1 του άρθρου 35, (γ) η Επιτροπή Ενστάσεων Αντιρρήσεων, η οποία εξετάζει τις ενστάσεις-αντιρρήσεις που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 38 σε όλα τα καθεστώτα ενίσχυσης, και (δ) οι τακτικές και έκτακτες Επιτροπές Δειγματοληπτικού Ελέγχου. Τα μέλη εκάστης κατηγορίας Επιτροπών δεν δύνανται να συμμετέχουν στη σύνθεση επιτροπών άλλης κατηγορίας.

2. Όλες οι Επιτροπές είναι τριμελείς και συγκροτούνται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Χορηγούσας Αρχής, η οποία αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Στις Επιτροπές

μπορούν να συμμετέχουν: (α) υπάλληλοι της Εταιρείας με κάθε σχέση εργασίας, (β) υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού, (γ) υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, (δ) υπάλληλοι του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, (ε) υπάλληλοι δημοσίων ελεγκτικών υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για ενωσιακά ή εθνικά προγράμματα ενισχύσεων και (στ) ιδιώτες εμπειρογνώμονες οικονομολόγοι ή λογιστές ή εσωτερικοί ελεγκτές ή δικηγόροι παρ’ Αρείω Πάγω, ανάλογα με τη φύση της Επιτροπής.

3. Ειδικώς ως προς την Επιτροπή Αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλουν αίτηση στα καθεστώτα ενίσχυσης CRGR-Animate και CRGR-VGD, τουλάχιστον ένα μέλος της περ. (στ) της παρ. 2 είναι εμπειρογνώμονας σε οπτικοακουστικά έργα κινουμένων σχεδίων ή ψηφιακού παιχνιδιού.

4. Η θητεία των επιτροπών ορίζεται ετήσια.

5. Στα μέλη των επιτροπών καταβάλλεται αποζημίωση, εντός των ορίων του εκάστοτε εγκεκριμένου προϋπολογισμού του φορέα, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος των αποζημιώσεων που ορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α’ 176). Οι αποζημιώσεις καταβάλλονται μόνο εφόσον οι επιτροπές ολοκληρώνουν το έργο τους εντός των προθεσμιών που τίθενται από τον παρόντα για την αξιολόγηση και τον έλεγχο των επενδυτικών σχεδίων.

6. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων σε όλα τα καθεστώτα ενίσχυσης του Προγράμματος, από τη στιγμή έκδοσης της απόφασης ένταξης μέχρι και την τελική καταβολή της ενίσχυσης διενεργούνται από υπαλλήλους της αρμόδιας Διεύθυνσης της Χορηγούσας Αρχής, οι οποίοι ορίζονται ως Χειριστές Παρακολούθησης και Ελέγχου των Επενδυτικών Σχεδίων. Οι εν λόγω χειριστές είναι αρμόδιοι για τη διασφάλιση της τήρησης των όρων ένταξης καθ’ όλη την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, την τήρηση των υποχρεώσεων του φορέα υλοποίησης όπως περιγράφονται στο άρθρο 41, καθώς και τη συνεργασία με τους φορείς υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων για την ορθή διεκπεραίωση κάθε διαδικασίας που αφορά στην επιτυχή και νόμιμη ολοκλήρωση εκάστου επενδυτικού σχεδίου. Στους χειριστές παρακολούθησης των επενδυτικών σχεδίων δύναται να καταβάλλεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Χορηγούσας Αρχής, μηνιαία αποζημίωση παρακολούθησης και ελέγχου η οποία απαγορεύεται να υπερβαίνει το όριο της κατά μήνα αποζημίωσης για τα μέλη συλλογικών οργάνων της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Άρθρο 40
Όροι δημοσιότητας Προγράμματος CRGR

1. Για τα καθεστώτα ενίσχυσης του Προγράμματος CRGR ισχύουν τα άρθρα 9 και 11 του ΓΑΚ.

2. Κάθε πληροφορία που αφορά στην εφαρμογή του CRGR αναρτάται στην ιστοσελίδα της Χορηγούσας Αρχής. Οι ανακοινώσεις, προσκλήσεις και οι εν γένει ενημερωτικές αναρτήσεις των υπηρεσιών της Χορηγούσας Αρχής δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της.

3. Η Χορηγούσα Αρχή αναρτά στην ιστοσελίδα της ποσοτικά και στατιστικά στοιχεία για την πορεία υλοποίησης του CRGR ανά τακτά χρονικά διαστήματα και σε κάθε περίπτωση ανά έτος.

Άρθρο 41
Υποχρεώσεις φορέα υλοποίησης επένδυσης

1. Κάθε επενδυτικό σχέδιο που λαμβάνει ενίσχυση από το CRGR συμπεριλαμβάνει στους τίτλους τέλους ότι έχει υλοποιηθεί με τη συμβολή (α) του επενδυτικού κινήτρου από τη Χορηγούσα Αρχή στην Ελλάδα και (β) από το εκάστοτε χρηματοδοτικό εργαλείο που χρηματοδοτεί το επενδυτικό κίνητρο.

2. Μετά τη λήξη του επενδυτικού σχεδίου, παραδίδεται υποχρεωτικά στη Χορηγούσα Αρχή από την αιτούσα επιχείρηση με δική της δαπάνη, αρχείο (ψηφιακό ή σε οποιαδήποτε μορφή που επιτρέπει την πρόσβαση σε αυτό κατά τη διαδικασία ελέγχου) του οπτικοακουστικού έργου με προδιαγραφές που ορίζονται από τη Χορηγούσα Αρχή.

3. Ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου διευκολύνει τα πρόσωπα που διενεργούν τον επιτόπιο έλεγχο/επαλήθευση της παρ. 5 του άρθρου 36, τηρεί τις οδηγίες που αυτά υποδεικνύουν και ανταποκρίνεται σε απαιτήσεις θεραπείας των εκκρεμοτήτων που διαπιστώθηκαν κατά την επιτόπια επαλήθευση/έλεγχο, εντός της προθεσμίας που τίθεται.

4. Οι δικαιούχοι και οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς διατηρούν φακέλους των επενδυτικών σχεδίων, προκειμένου να ανταποκρίνονται σε ελέγχους που διενεργούνται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές ή υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ανωτέρω φάκελοι φυλάσσονται για δέκα (10) έτη από την ημερομηνία, κατά την οποία χορηγήθηκε η τελευταία ενίσχυση.

5. Για κάθε επενδυτικό σχέδιο πρέπει, επί ποινή ανάκλησης της απόφασης ένταξης χρηματοδότησης, να εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από την ασφαλιστική νομοθεσία για την ασφαλιστική κάλυψη του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στο επενδυτικό σχέδιο.

6. Φορέας υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου που λαμβάνει ενίσχυση στο πλαίσιο καθεστώτος ενίσχυσης CRGR-FTV για την παραγωγή οπτικοακουστικού έργου, το οποίο περιέχει, σε ποσοστό άνω του είκοσι τοις εκατό (20%) της συνολικής διάρκειάς του, γυρίσματα σε φυσικούς εξωτερικούς ή εν γένει χώρους και τοποθεσίες της ελληνικής επικράτειας, που αποτελούν σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος, αναλαμβάνει την υποχρέωση, εντός τριών (3) μηνών από τη λήψη της ενίσχυσης κατά το άρθρο 35, να παραδώσει στη Χορηγούσα Αρχή και τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) σύντομο οπτικοακουστικό υλικό, μέγιστης διάρκειας τριών (3) λεπτών από τα γυρίσματα (making off ). Φορέας οπτικοακουστικών έργων, τα οποία δεν περιέχουν σκηνές εξωτερικών γυρισμάτων σε ανάλογους φυσικούς χώρους τουριστικού ενδιαφέροντος ή στα οποία η συνολική έκταση αντίστοιχων εξωτερικών γυρισμάτων υπολείπεται του ανωτέρω ποσοστού σε σχέση με τη συνολική τους διάρκεια, απαλλάσσεται της σχετικής υποχρέωσης. Ως προς τις τηλεοπτικές ή μίνι τηλεοπτικές σειρές, το ως άνω ποσοστό υπολογίζεται επί της συνολικής διάρκειας ενός κύκλου επεισοδίων και όχι επί μεμονωμένου επεισοδίου του κύκλου αυτού. Οι προδιαγραφές παραγωγής του ως άνω υλικού δεν μπορεί να είναι διαφορετικής τεχνικής και καλλιτεχνικής φύσης από τις προδιαγραφές του οπτικοακουστικού έργου που αποτέλεσε αντικείμενο της ενίσχυσης CRGR-FTV. Με την παράδοση του ως άνω υλικού στην Χορηγούσα Αρχή και τον Ε.Ο.Τ. συνυπογράφεται πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής δια του οποίου (α) πιστοποιείται η προσήκουσα παραλαβή του υλικού και (β) ο φορέας ενίσχυσης παρέχει άδεια χρήσης του εν λόγω υλικού προς τον Ε.Ο.Τ., στο πλαίσιο της διαφημιστικής τουριστικής προβολής της χώρας. Ο Ε.Ο.Τ. δεν δύναται να κάνει χρήση του υλικού αυτού, πέραν των σκοπών διαφημιστικής προβολής των αντίστοιχων προορισμών ή της Ελλάδας γενικότερα και δεν επιτρέπεται η διάθεση του ως άνω υλικού από τον Ε.Ο.Τ. σε οποιονδήποτε τρίτο, έναντι ή άνευ οικονομικού ανταλλάγματος, προς οιαδήποτε άλλη χρήση και εκμετάλλευση, χωρίς τη γραπτή συναίνεση του φορέα του επενδυτικού σχεδίου.

ΜΕΡΟΣ Δ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Άρθρο 42
Εθνικό Ψηφιακό Αποθετήριο Οπτικοακουστικών Έργων

1. Το Εθνικό Ψηφιακό Αποθετήριο Οπτικοακουστικών Έργων συστήνεται και λειτουργεί στην Εταιρεία του Μέρους Β’, και έχει ως σκοπό: α) τη συγκέντρωση, διαφύλαξη, ψηφιοποίηση, αρχειοθέτηση, συντήρηση, διαχείριση, διάσωση, αποκατάσταση, καταγραφή, τεκμηρίωση, καταλογογράφηση, ευρετηρίαση και ανάδειξη των εγχώριων οπτικοακουστικών και κινηματογραφικών αρχείων και έργων, αρχείων ήχου και μουσικής, φωτογραφιών, γραφιστικής τέχνης, βίντεο, διαδικτυακών παραγωγών, κινούμενου σχεδίου (animation), ψηφιακών δημιουργιών και ψηφιακών παιγνιδιών, εντύπων κάθε είδους και αντικειμένων που σχετίζονται με την εθνική οπτικοακουστική κληρονομιά και μνήμη, προς τον σκοπό προστασίας και διαφύλαξής της, β) τον συντονισμό των δράσεων των φορέων του δημοσίου τομέα σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), οι οποίοι συλλέγουν, κατέχουν και εκμεταλλεύονται εγχώριο οπτικοακουστικό υλικό στην Ελλάδα γ) τη δημιουργία ενιαίου καταλόγου του συνόλου του εγχώριου οπτικοακουστικού υλικού, το οποίο κατέχουν οι δημόσιοι φορείς, καθώς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων και την καταγραφή, αποθήκευση και ψηφιοποίηση του προγράμματος που εκπέμπουν οι πάροχοι περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας, που διαθέτουν νόμιμη άδεια εκπομπής, με στόχο τη διάσωση, διαφύλαξη και δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και συγκεντρωτικού αρχείου της εθνικής πολιτιστικής οπτικοακουστικής μνήμης, δ) την οργάνωση, ψηφιοποίηση, διαχείριση και χρήση για πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς του εθνικού αρχείου οπτικοακουστικών έργων και μέσων ψηφιακής προβολής, ψηφιακής επικοινωνίας και πληροφόρησης, εξαιρουμένων των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης του οπτικοακουστικού αρχείου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. το οποίο ανήκει κατά νόμο στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε..

2. Για την υλοποίηση του Εθνικού Ψηφιακού Αποθετηρίου Οπτικοακουστικών Έργων, ο παραγωγός εγχώριου οπτικοακουστικού έργου και κάθε άλλος κάτοχος ή νομέας εγχώριου πρωτότυπου υλικού φορέα οπτικοακουστικού έργου υποχρεούται να παραδώσει στην Εταιρεία ένα αντίτυπο αυτού σε ψηφιακή μορφή ή σε φιλμ. Η δαπάνη αναπαραγωγής του αντιτύπου βαρύνει την Εταιρεία. Με την παραλαβή του αντιτύπου χορηγείται στους παραγωγούς ή κατόχους/νομείς βεβαίωση κατάθεσης. Η παράδοση αντιτύπου του έργου δεν παρέχει στην Εταιρεία εξουσίες εκμετάλλευσης αυτού, πλην εκείνων που είναι αναγκαίες για τους σκοπούς που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

3. Με ειδικές προγραμματικές συμβάσεις που καταρτίζει η Εταιρεία: α) με το ίδρυμα «Αρχεία Ταινιών Ελλάδος Ταινιοθήκη της Ελλάδος», που συστάθηκε με το β.δ. 105/1963 (Α’ 20) και λειτουργεί βάσει του άρθρου 34 του ν. 3905/2010 (Α’ 219) και β) με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης αυτοτελώς και ως προς το κατά το άρθρο 31 του ν. 3905/2010 Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, καθορίζονται οι ρυθμίσεις που αφορούν στις σχέσεις των ως άνω φορέων, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ενιαίο αρχείο κινηματογραφικών και εν γένει οπτικοακουστικών έργων, το οποίο διαχειρίζεται η Εταιρεία. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. παρέχει τη συνδρομή της στην Εταιρεία για τη δημιουργία ενιαίου αρχείου κινηματογραφικών και εν γένει οπτικοακουστικών έργων, το οποίο διαχειρίζεται η Εταιρεία. Για τον σκοπό αυτόν, η Εταιρεία υπογράφει με την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. Μνημόνιο Συνεργασίας, στο οποίο καθορίζονται οι όροι της συνεργασίας, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που διέπει τη συνεργασία αυτή.

4. Με την οργάνωση και λειτουργία του Εθνικού Ψηφιακού Αποθετηρίου Οπτικοακουστικών Έργων, ως του επίσημου εθνικού αποθετηρίου οπτικοακουστικών αρχείων, δεν θίγονται τα δικαιώματα κυριότητας, κατοχής και εκμετάλλευσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., ως ιδιοκτήτριας του συνόλου του οπτικοακουστικού αρχείου των εκάστοτε δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων, το οποίο έχει ενσωματωθεί στο Αρχείο της, καθώς και το δικαίωμα ψηφιοποίησης του υλικού αυτού.

Άρθρο 43
Δημιουργικός Κόμβος Καινοτομίας και Τεχνολογίας για τον Δημιουργικό και Οπτικοακουστικό Τομέα CreAtiVe Hub GR

1. Στην Εταιρεία «Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας Creative Greece» λειτουργεί Δημιουργικός Κόμβος Καινοτομίας και Τεχνολογίας για τον Δημιουργικό και Οπτικοακουστικό Τομέα (εφεξής Κόμβος) με την ονομασία CreAtiVe Hub GR.

Ο Κόμβος λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης εντός της οργανωτικής δομής της Εταιρείας.

2. Ο Κόμβος CreAtiVe Hub GR έχει ως αποστολή την ανάπτυξη και υποστήριξη του οπτικοακουστικού και δημιουργικού τομέα της χώρας και την περαιτέρω συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη μέσα από δράσεις υποστήριξης της δικτύωσης των δημιουργών με την αγορά, της σύνδεσης του δημιουργικού τομέα με τις νέες τεχνολογίες και με καινοτόμες μεθόδους δημιουργίας, της δικτύωσης των εγχώριων επιχειρήσεων του δημιουργικού και οπτικοακουστικού τομέα με το διεθνές περιβάλλον, της οργάνωσης δράσεων κατάρτισης και οπτικοακουστικής εκπαίδευσης, της σύνδεσης των τοπικών και περιφερειακών κοινωνιών με τους δημιουργούς, της καλλιέργειας νέων ταλέντων στον δημιουργικό τομέα, της συμμετοχής σε ευρωπαϊκά και εγχώρια προγράμματα που ενισχύουν τον οπτικοακουστικό και δημιουργικό τομέα και καλλιεργούν εν γένει την καινοτομία και την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στους τομείς αυτούς και υποστήριξης άλλων κόμβων για τον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα που δημιουργούνται μέσω ιδιωτικών πρωτοβουλιών και της συμμετοχής σε ευρωπαϊκά και εγχώρια προγράμματα που ενισχύουν τον οπτικοακουστικό και δημιουργικό τομέα και καλλιεργούν εν γένει την καινοτομία και την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στους τομείς αυτούς.

3. Ο Κόμβος δύναται να ορίζεται ως τελικός δικαιούχος ή συνδικαιούχος για έργα, προγράμματα και δράσεις που σχετίζονται με την αποστολή του, να συμπράττει με δημόσιους φορείς για την από κοινού υλοποίηση έργων, προγραμμάτων και δράσεων, να επιχορηγείται για την εκπλήρωση των σκοπών του από φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και από προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται ή χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από άλλα διεθνή προγράμματα, από τον τακτικό προϋπολογισμό όλων των Υπουργείων, από χορηγίες και από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

4. Ως επικεφαλής του Κόμβου ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, μετά από δημόσια προκήρυξη, επιστήμονας με διοικητική πείρα και ερευνητική και τεχνολογική δραστηριότητα σχετική με ένα ή περισσότερα από τα αντικείμενα του Κόμβου, με εμπειρία στην προσέλκυση χρηματοδοτήσεων για ερευνητικά και τεχνολογικά προγράμματα ή έργα και στην εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας, καθώς και με προσόντα διορισμού σε θέση ερευνητή Β’ βαθμίδας ή αντίστοιχης βαθμίδας καθηγητή Α.Ε.Ι..

5. Η Εταιρεία «Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας Α.Ε. Creative Greece S.A.», μέσω του Κόμβου, μπορεί να συνάπτει είτε προγραμματικές συμβάσεις της παρ. 4 ή της περ. στ’ της παρ. 6 του άρθρου 12 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) είτε μνημόνια συνεργασίας, με τα Ερευνητικά Κέντρα Ινστιτούτα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258), προς τον σκοπό της υλοποίησης προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας στον χώρο της οπτικοακουστικής και δημιουργικής βιομηχανίας.

6. Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης δύναται να υπογράφει με την «Εταιρεία «Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας Α.Ε. Creative Greece S.A.» μνημόνια συνεργασίας αναφορικά με τον ρόλο και τη λειτουργία του Κόμβου εντός του πλαισίου της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας του ν. 4310/2014, καθώς και για την ανάπτυξη προγραμμάτων, δράσεων και ερευνών στους τομείς της τεχνολογίας και της καινοτομίας στην οπτικοακουστική και δημιουργική βιομηχανία.

Άρθρο 44
Πρόγραμμα Εξωστρέφειας του Οπτικοακουστικού Τομέα

1. Το Πρόγραμμα Εξωστρέφειας του Οπτικοακουστικού Τομέα εγκρίνεται από το Δ.Σ. της Εταιρείας «Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας Α.Ε. Creative Greece S.A.» μετά από σχετική εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου τον Οκτώβριο κάθε έτους και αφορά στο επόμενο έτος από το έτος έγκρισης.

2. Η εισήγηση του Προγράμματος συμπεριλαμβάνει: (α) τις δράσεις εξωστρέφειας και προώθησης που σχεδιάζει η Εταιρεία, καθώς και τις εκπαιδευτικές δράσεις που στοχεύουν στην εξωστρέφεια της Εταιρείας και της οπτικοακουστικής βιομηχανίας, (β) τη συμμετοχή της Εταιρείας σε φεστιβάλ, ημερίδες, συναντήσεις και άλλες εκδηλώσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού, οι οποίες έχουν αναπτυξιακό προσανατολισμό ή καλλιτεχνικό προσανατολισμό που εξυπηρετεί τους αναπτυξιακούς στόχους της χώρας, (γ) τον προϋπολογισμό της κάθε δράσης που εντάσσεται στον προγραμματισμό, καθώς και προϋπολογισμό για έκτακτες δράσεις, (δ) τις σχεδιαζόμενες προγραμματικές συμβάσεις, συμφωνίες και συνεργασίες με άλλους φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που απαιτούνται για την προώθηση της εξωστρέφειας του οπτικοακουστικού τομέα της χώρας, καθώς και για την προσέλκυση επενδύσεων στην οπτικοακουστική βιομηχανία, (ε) τα ποσά στήριξης που παρέχει η Εταιρεία σε φεστιβάλ, ημερίδες και εκδηλώσεις που αφορούν στην οπτικοακουστική βιομηχανία προς τον σκοπό της στήριξης και ανάπτυξής τους, τηρουμένων των κανόνων κρατικών ενισχύσεων.

3. Ως προς την περ. (ε) της παρ. 2, η Εταιρεία, βάσει του ως άνω προγραμματισμού, χορηγεί ποσά για τη στήριξη και ανάπτυξη των φεστιβάλ, οργανώσεων και λοιπών εκδηλώσεων, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Τα ποσά αυτά χορηγούνται βάσει συμφωνητικού μεταξύ του Φορέα και της Εταιρείας που διοργανώνει το φεστιβάλ ή την εκδήλωση στο οποίο περιγράφονται οι υποχρεώσεις των δύο μερών, καθώς και τα ανταποδοτικά οφέλη του καθενός, τηρουμένων των κανόνων κρατικών ενισχύσεων.

4. Κάθε έκτακτη δράση ή συμμετοχή του φορέα σε εκδηλώσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

5. Η Εταιρεία μπορεί να χορηγεί το σήμα της σε παραγωγές που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί από τα χρηματοδοτικά εργαλεία της ως αιγίδα, εφόσον αυτό αιτηθεί από εταιρεία παραγωγής.

Άρθρο 45
Γραφεία Διευκόλυνσης Οπτικοακουστικών Παραγωγών

1. Στις Περιφέρειες της χώρας, καθώς και στον Δήμο Αθηναίων δύνανται να συνιστώνται Γραφεία Διευκόλυνσης Οπτικοακουστικών Παραγωγών (εφεξής Γραφεία Δ.Ο.Π.) με βασική αποστολή την προώθηση και ανάδειξη των περιοχών της χωρικής τους αρμοδιότητας για την υλοποίηση επενδύσεων του οπτικοακουστικού τομέα και τη διευκόλυνση της υλοποίησης επενδύσεων αυτών. Για τις διεθνείς τους σχέσεις τα Γραφεία Δ.Ο.Π. μπορούν να χρησιμοποιούν τον τίτλο Film Office με προσθήκη του τίτλου τους στην αγγλική γλώσσα. Τα ανωτέρω γραφεία δύνανται να συσταθούν εναλλακτικά και σε νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου των δήμων ή των περιφερειών.

2. Το ως άνω Γραφείο του Δήμου Αθηναίων εξυπηρετεί την περιοχή διοικητικής αρμοδιότητας του Δήμου, μέχρι δε τη σύσταση Γραφείου στην Περιφέρεια Αττικής, εφόσον αυτό συσταθεί, εξυπηρετεί τη μητροπολιτική περιοχή της πρωτεύουσας. Με τη σύσταση από την Περιφέρεια Αττικής Γραφείου Δ.Ο.Π., τα θέματα των σχέσεων μεταξύ των δύο (2) Γραφείων ρυθμίζονται με ειδική προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και της Περιφέρειας Αττικής.

3. Τα Γραφεία Δ.Ο.Π. έχουν τις εξής αρμοδιότητες: (α) την προβολή και προώθηση των περιοχών της χωρικής τους αρμοδιότητας ως προορισμού υλοποίησης επενδύσεων του οπτικοακουστικού τομέα, (β) την προβολή και ενίσχυση του περιβάλλοντος υποστήριξης οπτικοακουστικών παραγωγών, (γ) τη διοικητική εξυπηρέτηση και διευκόλυνση των οπτικοακουστικών παραγωγών, (δ) την οργάνωση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης που σχετίζονται με τον οπτικοακουστικό τομέα και την ανάπτυξή του στις περιοχές αρμοδιότητας τους, (ε) τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων, δράσεων και πρωτοβουλιών για την προσέλκυση και εξυπηρέτηση εγχώριων και ξένων οπτικοακουστικών παραγωγών, σε τοπικό επίπεδο, με στόχο την προώθηση του πολιτιστικού προϊόντος και της τουριστικής ανάπτυξης και την προβολή των περιοχών της αρμοδιότητάς τους.

4. Τα Γραφεία Δ.Ο.Π. αναπτύσσουν τις κατάλληλες συνεργασίες και συντονίζουν τις τοπικές δημόσιες αρχές και οργανισμούς εντός της χωρικής αρμοδιότητάς τους. Δύνανται να συνάπτουν μνημόνια συνεργασίας με τοπικούς επαγγελματικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς φορείς για τη διευκόλυνση των επενδύσεων στον οπτικοακουστικό τομέα, να συμμετέχουν σε εταιρείες ή κοινοπραξίες ή άλλα νομικά πρόσωπα σχετικά με τον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων, καθώς και να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις για την υλοποίηση δράσεων ή πρωτοβουλιών.

5. Επιτρέπεται η ανάθεση των αρμοδιοτήτων των Γραφείων Δ.Ο.Π. σε ιδιώτες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147), με όρους που καθορίζονται μέσω προγραμματικών συμφωνιών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης με τους ιδιώτες, μετά από σύμφωνη γνώμη του εποπτεύοντος Υπουργού.

6. Η Εταιρεία «Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας Α.Ε. Creative Greece S.A.», στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, λειτουργεί ως Συντονιστής του δικτύου των Γραφείων Δ.Ο.Π. (Συντονιστής Δικτύου Γραφείων Δ.Ο.Π.).

ΜΕΡΟΣ Ε’
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»

Άρθρο 46
Επωνυμία Εποπτεία Έδρα Προνόμια

1. Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού» καταργείται και στη θέση του ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού» με τον διακριτικό τίτλο «ΕΛ.Ι.ΒΙ.Π». Για τις διεθνείς σχέσεις, η επωνυμία αποδίδεται στην αγγλική γλώσσα ως «Hellenic Foundation for Book and Culture» και ο διακριτικός τίτλος ως «HFΒC». Για τους σκοπούς του παρόντος, το εν λόγω νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου αναφέρεται ως «Οργανισμός».

2. Ο Οργανισμός εδρεύει στο Ψυχικό Αττικής, εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος. Ο Οργανισμός έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και απολαμβάνει των διοικητικών και δικαστικών απαλλαγών και ατελειών, καθώς και των δικονομικών και ουσιαστικών προνομίων του Δημοσίου. Ως προς τον φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), εφαρμόζεται ο Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α’ 248).

3. Η επωνυμία «Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού» απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί ως επωνυμία, σήμα ή άλλως από οποιονδήποτε τρίτο.

Άρθρο 47
Σκοποί του Οργανισμού

1. Σκοποί του Οργανισμού είναι οι ακόλουθοι: (α) η εφαρμογή της εθνικής πολιτικής, όπως αυτή αποτυπώνεται στο άρθρο 1 του ν. 2557/1997 (Α’ 271) και διαμορφώνεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και τα συναρμόδια Υπουργεία, για την προαγωγή των ελληνικών γραμμάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και την ανάδειξη του βιβλίου ως μορφωτικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού μέσου,

(β) η καλλιέργεια αναγνωστικών πρακτικών σε όλες τις πληθυσμιακές ομάδες, με έμφαση στα παιδιά και τους εφήβους, καθώς και στις ευάλωτες ομάδες, μέσω ίδιων ενεργειών, καθώς και μέσω συνεργασίας με συναρμόδια Υπουργεία ή μέσω συμπράξεων με φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,

(γ) η ανάπτυξη και ενίσχυση του κλάδου του βιβλίου στην Ελλάδα, μέσω ίδιων ενεργειών, καθώς και μέσω συμπράξεων με φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,

(δ) η προώθηση, διάδοση και προβολή των ελληνικών γραμμάτων και εκδόσεων, καθώς και του ελληνικού βιβλίου, ως μέσου μόρφωσης και ψυχαγωγίας και ως προϊόντος πολιτισμού, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο

εξωτερικό, μέσω ίδιων ενεργειών, δράσεων, προγραμμάτων και εκθέσεων και μέσω συμπράξεων με φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,

(ε) η ανάληψη δράσεων για τον συντονισμό και την ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ φορέων της ημεδαπής που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό κλάδο του βιβλίου για θέματα που αφορούν στο σύνολο του οικοσυστήματος και της αλυσίδας παραγωγής, διανομής και διάθεσης του βιβλίου στην αγορά, ιδίως συγγραφέων, εικονογράφων, μεταφραστών, εκδοτών, βιβλιοπωλών, βιβλιοθηκών,

(στ) η διαχείριση, λειτουργία και ανάπτυξη της βάσης δεδομένων της ελληνικής βιβλιοπαραγωγής «ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ» (www.biblionet.gr), η οποία περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τίτλο, στοιχεία δημιουργού, στοιχεία εκδοτικού οίκου, έτος έκδοσης, γλώσσα πρωτοτύπου, αριθμό σελίδων, Διεθνή Μοναδικό Αριθμό Βιβλίου (ISBN) και τιμή, καθώς και, ευρύτερα, η ανάπτυξη, η λειτουργία και ο συντονισμός διαλειτουργικών βάσεων συστημάτων, δεδομένων, στατιστικών, ψηφιακών και οπτικοακουστικών αρχείων και καταλόγων που σχετίζονται με το βιβλίο, την αλυσίδα του βιβλίου και τους επαγγελματίες του ελληνικού κλάδου του βιβλίου και η αξιοποίησή τους προς όφελος του κλάδου,

(ζ) η ανάπτυξη δεξιοτήτων των επαγγελματιών του ελληνικού κλάδου του βιβλίου,

(η) η λειτουργία και η περαιτέρω ανάπτυξη του προγράμματος επιχορήγησης μεταφράσεων σε ξένες γλώσσες, έργων που έχουν ήδη εκδοθεί στην ελληνική γλώσσα (GreekLit) και της ιστοσελίδας www.GreekLit.gr,

(θ) ο συντονισμός των συναρμόδιων Υπουργείων ως προς την ανάληψη δράσεων σχετικών με το βιβλίο, τον εκδοτικό κλάδο, τις βιβλιοθήκες και το ευρύτερο πεδίο των γραμμάτων,

(ι) η καλλιέργεια της γνωριμίας και προσέγγισης του ελληνικού πολιτισμού στην αλλοδαπή, της ευρύτερης γνώσης για την ελληνική συμβολή στα γράμματα, στις επιστήμες και στις τέχνες και γενικά στην πολιτιστική δημιουργία,

(ια) η διάδοση και προβολή της ελληνικής γλώσσας και η μέριμνα για την καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας στον ελληνισμό της διασποράς,

(ιβ) η ενίσχυση της πολιτιστικής, μορφωτικής και επιστημονικής συνεργασίας με άλλες χώρες,

(ιγ) η συμβολή στην καλλιέργεια και αξιοποίηση των διαπολιτισμικών και πολυπολιτισμικών σχέσεων, με στόχο την ανάπτυξη δημιουργικού διαλόγου μεταξύ των λαών για την αλληλοκατανόηση και τη δημιουργική και ειρηνική συνύπαρξή τους και

(ιδ) κάθε άλλη δράση, η οποία κατατείνει στην προαγωγή, προβολή και ανάδειξη των ελληνικών γραμμάτων και του βιβλίου και στην υποστήριξη των επαγγελματιών του ελληνικού κλάδου του βιβλίου.

2. Για την επίτευξη των σκοπών της παρ. 1, ο Οργανισμός χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο και ιδίως:

(α) συνεργάζεται με το εποπτεύον Υπουργείο Πολιτισμού, καθώς και με τα Υπουργεία Εξωτερικών, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Εσωτερικών, και με φορείς του δημόσιου τομέα όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), πολιτιστικούς οργανισμούς, όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνείς οργανισμούς και κάθε άλλο φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που δραστηριοποιείται σε τομείς σχετικούς με τους σκοπούς του και μπορεί να συμβάλλει στην προώθησή τους,

(β) αναπτύσσει σχέσεις με άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και με τρίτες χώρες για τη συνεργασία σε θέματα βιβλίου και μεριμνά για την ενεργό συμμετοχή της χώρας σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνών οργανισμών,

(γ) αναλαμβάνει δράσεις, συντονίζει και προωθεί τη συνεργασία με φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που δραστηριοποιούνται σε τομείς σχετικούς με το βιβλίο και τα ελληνικά γράμματα, συμπεριλαμβανομένων των βιβλιοθηκών, των εκδοτικών οίκων, των βιβλιοπωλών, των συγγραφέων, των μεταφραστών, των επιμελητών, των εικονογράφων και των εδρών νεοελληνικών σπουδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό,

δ) διαμορφώνει και υλοποιεί προγράμματα και εκστρατείες φιλαναγνωσίας σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς, συμπεριλαμβανομένων και σχετικών προγραμμάτων στοχευμένων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού,

(ε) σχεδιάζει και παρέχει ευκαιρίες κινητικότητας μέσω προγραμμάτων φιλοξενίας και διαμονής (residencies) συγγραφέων, μεταφραστών και άλλων επαγγελματιών του κλάδου του βιβλίου και στηρίζει άλλες μορφές κινητικότητας επαγγελματιών του ελληνικού κλάδου του βιβλίου στο εξωτερικό,

(στ) διοργανώνει και συμμετέχει σε διεθνείς εκθέσεις βιβλίου και προάγει το ελληνικό βιβλίο με κάθε πρόσφορο μέσο, φυσικό ή ψηφιακό,

(ζ) σχεδιάζει και υλοποιεί χρηματοδοτικά προγράμματα και προσκλήσεις που συνδέονται με την ενίσχυση μέρους ή του συνόλου της αλυσίδας του βιβλίου,

(η) σχεδιάζει, διοργανώνει και υλοποιεί εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα, καθώς και προγράμματα κατάρτισης για συγγραφείς, μεταφραστές, εργαζόμενους σε εκδοτικούς οίκους, βιβλιοπώλες και άλλους επαγγελματίες του ελληνικού κλάδου του βιβλίου,

(θ) διεξάγει και δημοσιεύει έρευνες και μελέτες αναφορικά με τη βιβλιοπαραγωγή, τις αναγνωστικές πρακτικές και συμπεριφορές, την παραγωγή, διανομή και διάθεση του βιβλίου, τα στατιστικά και οικονομικά μεγέθη του κλάδου του βιβλίου και κάθε άλλο θέμα σχετικά με την αλυσίδα του βιβλίου,

(ι) ενισχύει ή χρηματοδοτεί πολιτιστικές και μορφωτικές δραστηριότητες, αναπτύσσει προγράμματα υποτροφιών και ανταλλαγών και οργανώνει προγράμματα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και διάδοσης του ελληνικού πολιτισμού,

(ια) παράγει και διαχειρίζεται πολιτιστικά έργα και οπτικοακουστικό υλικό που προωθούν την υλοποίηση των σκοπών του,

(ιβ) εκδίδει συλλογικούς τόμους, έντυπα και μη στατιστικά δεδομένα βιβλιολογικού ενδιαφέροντος,

(ιγ) οργανώνει βιβλιοθήκη βιβλιολογικού χαρακτήρα και ηλεκτρονικό δίκτυο σύνδεσης με την Εθνική Βιβλιοθήκη, τις δημόσιες και δημοτικές βιβλιοθήκες, πληροφοριακά δίκτυα με αντίστοιχο υλικό, εκδοτικούς οίκους και βιβλιοπωλεία,

(ιδ) δημιουργεί οπτικοακουστικό αρχείο λογοτεχνών για τη συγκέντρωση και ταξινόμηση του έντυπου και ηλεκτρονικού οπτικοακουστικού υλικού που υπάρχει ήδη και είναι διάσπαρτο, καθώς και νέου υλικού, με σκοπό τη δημιουργία τράπεζας οπτικοακουστικού υλικού Ελλήνων λογοτεχνών.

Άρθρο 48
Πόροι έσοδα
Πόροι του Οργανισμού είναι: α) η ετήσια επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού και του εθνικού ή συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων,

β) χρηματοδοτήσεις από άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς για συγκεκριμένες δράσεις ή χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνών οργανισμών,

γ) παροχές από χαριστική αιτία,

δ) τα έσοδα από την παροχή των υπηρεσιών του στο Δημόσιο, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και σε ιδιώτες,

ε) έσοδα από χορηγίες πάσης φύσεως,

στ) έσοδα από συμβάσεις σχετικές με την προώθηση

του σκοπού του, την παροχή υπηρεσιών, την εκμετάλλευση προϊόντων που παράγει, εισιτήρια και πωλήσεις,

ζ) έσοδα από την εκμετάλλευση και αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων, κινητών και ακινήτων, όπως από τη μίσθωση και λειτουργία πωλητήριου, αναψυκτηρίου και λοιπών χώρων,

η) έσοδα από τη διοργάνωση εκδηλώσεων και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων συναφών με τους σκοπούς του,

θ) έσοδα από πωλήσεις παραγόμενων καλλιτεχνικών αγαθών, από τη διαχείριση και προβολή των παραγωγών και από επιμέλεια παραγωγών στο εξωτερικό,

ι) έσοδα από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη πηγή, που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της επιδίωξης των σκοπών του φορέα.

Άρθρο 49
Όργανα διοίκησης
Όργανα διοίκησης του Οργανισμού είναι: α) το Διοικητικό Συμβούλιο και β) ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 50
Συγκρότηση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Οργανισμού αποτελείται από δεκατρία (13) μέλη. Τα μέλη του ορίζονται για ανανεώσιμη θητεία τεσσάρων (4) ετών με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. επιλέγονται σύμφωνα με τις διαδικασίες του Μέρους Α’ του

ν. 5062/2023 (Α’ 183) περί επιλογής διοικήσεων στο δημόσιο τομέα.

3. Τα λοιπά έντεκα (11) μέλη του Δ.Σ. επιλέγονται ως εξής:

α) τέσσερα (4) μέλη επιλέγονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό μεταξύ προσωπικοτήτων αναγνωρισμένου κύρους στον χώρο των τεχνών, των γραμμάτων και των επιστημών, νομικούς και οικονομολόγους,

β) ένα (1) μέλος υποδεικνύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού,

γ) ένα (1) μέλος υποδεικνύεται από τον Υπουργό Εξωτερικών,

δ) ένα (1) μέλος είναι ο εκάστοτε προϊστάμενος της Διεύθυνσης Γραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού,

ε) ένα (1) μέλος υποδεικνύεται από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος,

στ) ένα (1) μέλος υποδεικνύεται από τους επαγγελματικούς φορείς των εκδοτών,

ζ) ένα (1) μέλος υποδεικνύεται από τους επαγγελματικούς φορείς των συγγραφέων και των μεταφραστών, και

η) ένα (1) μέλος υποδεικνύεται από τους επαγγελματικούς φορείς των βιβλιοπωλών.

4. Τα μέλη του Δ.Σ. των περ. β) έως ζ) της παρ. 2 υποδεικνύονται από τα αρμόδια όργανα εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την περιέλευση σε αυτά σχετικής έγγραφης πρόσκλησης από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισμού. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης ανταπόκρισης στην πρόσκληση του πρώτου εδαφίου, ο εποπτεύων Υπουργός δύναται να διορίσει ως μέλη του Δ.Σ. πρόσωπα της επιλογής του.

5. Αν μέλος του Δ.Σ. απουσιάζει από τις συνεδριάσεις ή κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο για διάστημα πέραν των τριών (3) μηνών, εκπίπτει αυτοδικαίως και αντικαθίσταται με απόφαση του εποπτεύοντα Υπουργού.

6. Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθούν μία (1) ή περισσότερες θέσεις μελών του Δ.Σ., η πλήρωση αυτών γίνεται για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του Δ.Σ.. Μέχρι την πλήρωση αυτών, το Δ.Σ. συνέρχεται νόμιμα και αποφασίζει έγκυρα, όχι όμως πέρα από τρεις (3) μήνες, και εφόσον ο αριθμός των μελών του δεν έχει μειωθεί κάτω των έξι (6).

7. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. παρατείνεται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού μετά τη λήξη της μέχρι να ορισθούν νέα μέλη, όχι όμως πέρα από ένα τρίμηνο.

8. Ο Γραμματέας του Δ.Σ. και ο αναπληρωτής του επιλέγονται μεταξύ των υπαλλήλων του Οργανισμού και ορίζονται με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ..

Άρθρο 51
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) ή, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, ο Αντιπρόεδρος, εκπροσωπεί τον Οργανισμό δικαστικώς και εξωδίκως, συγκαλεί το Δ.Σ., καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και προεδρεύει των συνεδριάσεών του.

2. Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στη διοίκηση, την οργάνωση και λειτουργία, καθώς και τη διαχείριση της περιουσίας του Οργανισμού και

λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και τις αποφάσεις για την πραγματοποίηση των σκοπών του.

3. Στις αρμοδιότητες του Δ.Σ. ανήκουν ιδίως:

α) η έγκριση του ετήσιου προγραμματισμού δράσεων του Οργανισμού, ο οποίος υποβάλλεται σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 53,

β) η απόφαση για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων πολιτισμικής ανάπτυξης, μνημονίων συνεργασίας και κάθε σύμβασης, απαραίτητης για τη σύσταση δικαιωμάτων ή την ανάληψη συμβατικών υποχρεώσεων του Οργανισμού, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα,

γ) η αποδοχή δωρεών, κληρονομιών, κληροδοσιών, καταπιστευμάτων ή χορηγιών,

δ) η έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού, του ισολογισμού και του απολογισμού του Οργανισμού, καθώς και της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων,

ε) η υποβολή στον εποπτεύοντα Υπουργό προς έκδοση σχεδίου του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Οργανισμού,

στ) η έγκριση προγραμμάτων υποτροφιών, επιδότησης, επιχορήγησης, χρηματοδότησης ή συγχρηματοδότησης για την επίτευξη των σκοπών του Οργανισμού, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του,

ζ) η διαρκής και απρόσκοπτη λειτουργία του Προγράμματος Επιχορήγησης Μεταφράσεων ελληνικών εκδόσεων GreekLit και η μέριμνα για τη βελτίωση και ανάπτυξή του,

η) η έγκριση δράσεων και προγραμμάτων που εμπίπτουν στους σκοπούς του Οργανισμού, πέραν αυτών των περ. α) έως ζ),

θ) η πειθαρχική εξουσία δεύτερου βαθμού για όλο το προσωπικό του Οργανισμού,

ι) η κατανομή του προσωπικού στις διοικητικές μονάδες του Οργανισμού.

4. Το Δ.Σ. υποβάλλει δια του Προέδρου του στον εποπτεύοντα Υπουργό ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες και τους στόχους του Οργανισμού.

Άρθρο 52
Σύγκληση και λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Οργανισμού συνεδριάζει, με φυσική παρουσία στην έδρα του ή με χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη), κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του, τακτικά μία (1) τουλάχιστον φορά τον μήνα και έκτακτα κάθε φορά που κρίνεται αναγκαίο. Η σύγκληση του Δ.Σ. σε έκτακτη συνεδρίαση είναι υποχρεωτική για τον Πρόεδρο του Δ.Σ., αν υποβληθεί σχετικό αίτημα από έξι (6) τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ.. Στο αίτημα του δεύτερου εδαφίου αναφέρεται το προς συζήτηση θέμα. Το αίτημα υποβάλλεται εγγράφως στον Πρόεδρο του Δ.Σ., ο οποίος συγκαλεί το Δ.Σ. σε έκτακτη συνεδρίαση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών.

2. Ο Πρόεδρος καθορίζει την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης και προσκαλεί τα μέλη. Η πρόσκληση, η οποία περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, είναι έγγραφη και γνωστοποιείται από τον γραμματέα του Δ.Σ. στα μέλη του Δ.Σ. σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη συνεδρίαση. Η ως άνω γνωστοποίηση δύναται να πραγματοποιείται και με ηλεκτρονικά μέσα, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

3. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα, εφόσον μετέχουν στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος, ή, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, ο Αντιπρόεδρος και έξι (6) τουλάχιστον μέλη. Δεν επιτρέπεται η αντιπροσώπευση μέλους του Δ.Σ. στις συνεδριάσεις του.

4. Κατά τη συνεδρίαση συζητούνται μόνο τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Κατ’ εξαίρεση, κατά τη συνεδρίαση δύνανται να συζητηθούν και θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, αν είναι παρόντα όλα τα μέλη και συμφωνούν για τη συζήτησή τους.

5. Εισηγητής για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ο οποίος δύναται να ορίσει ως εισηγητή τον Αντιπρόεδρο ή άλλο μέλος του Δ.Σ. ή προϊστάμενο οργανικής μονάδας ή υπάλληλο του Οργανισμού, εφόσον πρόκειται για ζήτημα για το οποίο έχει γνώση λόγω της θέσης του. Οι έγγραφες εισηγήσεις και, αν υπάρχουν, τα συνοδευτικά αυτών έγγραφα, κοινοποιούνται ηλεκτρονικά στα μέλη είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη συνεδρίαση.

6. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. παρίσταται ο γραμματέας, ή ο αναπληρωτής του, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την τήρηση πρακτικών, καθώς και ο δικηγόρος με έμμισθη εντολή του Αυτοτελούς Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας του Οργανισμού.

7. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Οι αποφάσεις καταχωρούνται σε πρακτικό, το οποίο συντάσσεται από τον γραμματέα και επικυρώνεται από τον προεδρεύσαντα.

8. Για κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με τις συνεδριάσεις και τη λήψη των αποφάσεων του Δ.Σ. εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 13 έως 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45).

Άρθρο 53
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. του Οργανισμού,

β) εκπροσωπεί τον Οργανισμό δικαστικώς και εξωδίκως,

γ) υποβάλλει στο Δ.Σ. προς έγκριση τον ετήσιο προγραμματισμό δράσεων του Οργανισμού, τον οποίο σχεδιάζει, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, την ετήσια έκθεση πεπραγμένων και τον απολογισμό του έργου του, καθώς και προτάσεις και εισηγήσεις για την υλοποίηση των σκοπών του Οργανισμού,

δ) υποβάλλει προς το Δ.Σ. προτάσεις, εισηγήσεις και έγγραφα που απαιτούνται για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου του Οργανισμού,

ε) εισηγείται στο Δ.Σ. τον εσωτερικό κανονισμό οργάνωσης και λειτουργίας, τον ετήσιο προϋπολογισμό για την τήρηση του οποίου είναι υπεύθυνος, οποιοδήποτε θέμα

σχετικό με το προσωπικό, καθώς και έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς ή συγχρηματοδοτούμενους πόρους,

στ) λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα και μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων του Δ.Σ. και του συνολικού έργου του Οργανισμού, επικουρούμενος από τις αρμόδιες υπηρεσίες του,

ζ) προΐσταται των υπηρεσιών του Οργανισμού και διευθύνει το έργο τους,

η) υπογράφει όλες τις διενεργούμενες δαπάνες και κινεί όλους τους τηρούμενους τραπεζικούς λογαριασμούς του Οργανισμού,

θ) συνομολογεί, υπογράφει και εκτελεί κάθε σύμβαση που έχει εγκρίνει το Δ.Σ.,

ι) υπογράφει κάθε σύμβαση και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο σχετικά με την πρόσληψη και απόλυση του προσωπικού και τη σύναψη ή καταγγελία συμβάσεων των συνεργατών και δικηγόρων του Οργανισμού, μετά από έγκριση του Δ.Σ.,

ια) είναι πειθαρχικός προϊστάμενος του πάσης φύσεως προσωπικού του Οργανισμού,

ιβ) είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία, οργάνωση και εκτέλεση όλων των εκδηλώσεων σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού,

ιγ) είναι υπεύθυνος για την εξεύρεση πόρων σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες,

ιδ) διαμορφώνει και καταρτίζει σχέδια προγραμμάτων, επιδοτήσεων και χρηματοδοτήσεων, τα οποία εισηγείται στο Δ.Σ. προς έγκριση,

ιε) υπογράφει πρωτόκολλα συνεργασίας με τρίτους και συμφωνίες, που αφορούν στην πολιτική και στους στρατηγικούς στόχους του Οργανισμού, μετά από έγκριση του Δ.Σ.,

ιστ) εγκρίνει και εκδίδει κάθε πράξη χρηματοδότησης ή παροχής κινήτρων σε δικαιούχους προγραμμάτων του Οργανισμού και

ιζ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα, που ανατίθεται σε αυτόν ρητά από τον παρόντα ή άλλους νόμους και ασκεί τις αρμοδιότητες που του μεταβιβάζονται με απόφαση του Δ.Σ..

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού δύναται, με απόφασή του, να μεταβιβάζει μέρος των αρμοδιοτήτων του Προέδρου στον Αντιπρόεδρο, ο οποίος τελεί και χρέη Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού. Ο Πρόεδρος του Οργανισμού δύναται, με απόφασή του, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, να μεταβιβάζει το σύνολο ή μέρος των αρμοδιοτήτων του στον Αντιπρόεδρο ή άλλο μέλος του Δ.Σ., έχοντας τη δυνατότητα να ορίσει ότι εξακολουθεί και ο ίδιος να ασκεί παράλληλα τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες, καθώς και να εξουσιοδοτεί τα ως άνω όργανα να υπογράφουν, με εντολή του, πράξεις ή άλλα έγγραφα της αρμοδιότητάς του. Οι ως άνω αποφάσεις είναι ελευθέρως ανακλητές ως προς το σύνολο ή μέρος των μεταβιβασθεισών αρμοδιοτήτων.

Άρθρο 54
Κωλύματα και ασυμβίβαστα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται, επί ποινή ακυρότητας της σχετικής σύμβασης, να συμβάλλονται με τον Οργανισμό. Η ίδια απαγόρευση ισχύει και για τους συζύγους ή συμβιούντες, κατά την έννοια του ν. 4356/2015 (Α’ 181), των μελών του Δ.Σ., καθώς και για τους συγγενείς αυτών, εξ αίματος μέχρι τρίτου βαθμού και εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού.

2. Άκυρη είναι και κάθε σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του Οργανισμού και νομικών προσώπων, των οποίων η διοίκηση ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από τα μέλη του Δ.Σ.. Ο έλεγχος του πρώτου εδαφίου απορρέει από δικαιώματα, συμβάσεις ή άλλα μέσα, τα οποία, είτε μεμονωμένα είτε από κοινού με άλλα και λαμβανομένων υπόψη των σχετικών πραγματικών ή νομικών συνθηκών, παρέχουν τη δυνατότητα καθοριστικής επιρροής στη δραστηριότητα μιας επιχείρησης, και ιδίως από: α) δικαιώματα κυριότητας ή επικαρπίας επί του συνόλου ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης και β) δικαιώματα ή συμβάσεις που παρέχουν δυνατότητα καθοριστικής επιρροής στις αποφάσεις των οργάνων μιας επιχείρησης. Ο έλεγχος αποκτάται από το πρόσωπο ή τα πρόσωπα ή τις επιχειρήσεις, που: α) είναι υποκείμενα αυτών των δικαιωμάτων ή δικαιούχοι από τις συμβάσεις αυτές ή β) χωρίς να είναι υποκείμενα των δικαιωμάτων ή δικαιούχοι από τις συμβάσεις αυτές, δικαιούνται να ασκούν τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές.

3. Σε κάθε περίπτωση, εφαρμόζεται συμπληρωματικά το Κεφάλαιο Α’ του Μέρους Δ’ του ν. 4622/2019 (Α’ 133), περί κωλυμάτων, ασυμβιβάστων και κανόνων αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων.

Άρθρο 55
Στελέχωση Θέματα προσωπικού

1. Στον Οργανισμό συνιστώνται είκοσι δύο (22) θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, μία (1) θέση δικηγόρου με έμμισθη εντολή και μία (1) θέση νομικού συμβούλου.

2. Η κατανομή των θέσεων του προσωπικού κατά εργασιακή σχέση, κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα καθορίζεται με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Οργανισμού.

3. Η πλήρωση των θέσεων του προσωπικού διενεργείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), κατόπιν εισήγησης του Προέδρου, σύμφωνα με τον ν. 4765/2021 (Α’ 6) και το άρθρο 51 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), περί ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων. Για την κάλυψη επειγουσών, εποχικών ή απρόβλεπτων αναγκών δύναται να προσλαμβάνεται προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σύμφωνα με τον ν. 4765/2021 και το άρθρο 51 του ν. 4622/2019, περί ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων.

4. Για την υλοποίηση προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από ενωσιακούς πόρους, ο Οργανισμός δύναται να απασχολεί προσωπικό με σύμβαση μίσθωσης έργου, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 2527/1997 (Α’ 206).

5. Για την κάλυψη αναγκών εξειδικευμένου ή τεχνικού χαρακτήρα, το σχετικό έργο ή υπηρεσία μπορεί, με απόφαση του Δ.Σ., ύστερα από εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, να ανατίθεται σε ανάδοχο ή πάροχο υπηρεσιών, σύμφωνα με τον ν. 4412/2016 (Α’ 147).

6. Τα προσόντα για την πρόσληψη του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου καθορίζονται σύμφωνα με το π.δ. 85/2022 (Α’ 232).

7. Το προσωπικό που υπηρετεί στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού συνεχίζει να υπηρετεί στον Οργανισμό με την ίδια εργασιακή σχέση και καταλαμβάνει θέσεις της παρ. 1 σε κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες αντίστοιχες με τα προσόντα του, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 56
Διοικητική διάρθρωση
Ο Οργανισμός αποτελείται από μία (1) Διεύθυνση, τρία (3) Τμήματα και ένα (1) Αυτοτελές Γραφείο ως εξής:

Α. Διεύθυνση Βιβλίου, στην οποία υπάγονται τα ακόλουθα δύο (2) Τμήματα και δύο (2) Γραφεία: α. Τμήμα Προώθησης Ελληνικών Γραμμάτων και Εκδόσεων, β. Τμήμα Ερευνών, Εκδόσεων και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων, γ. Γραφείο GreekLit, δ. Γραφείο Βιβλιοnet,

Β. Τμήμα Παραρτημάτων Εξωτερικού και Ελληνομάθειας, Γ. Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Δ. Τμήμα Ανάπτυξης και Επικοινωνίας, Ε. Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας.

Άρθρο 57
Παραρτήματα
Ο Οργανισμός δύναται να συστήνει Παραρτήματα στο εξωτερικό, καθώς και τοπικές επιτροπές υποστήριξης της δραστηριότητάς τους. Τα Παραρτήματα μπορεί να προσλαμβάνουν τη νομική μορφή και φύση που προβλέπεται από το νομικό καθεστώς των χωρών υποδοχής. Διευθυντές των Παραρτημάτων ορίζονται Έλληνες ή αλλοδαποί που διαθέτουν γνώσεις και εμπειρία σε θέματα σχετικά με τους σκοπούς του Οργανισμού. Τη θέση Διευθυντή μπορούν να κατέχουν και μορφωτικοί σύμβουλοι ή μορφωτικοί ακόλουθοι. Τα Παραρτήματα του Οργανισμού συνεργάζονται με τις ελληνικές διπλωματικές αρχές του τόπου εγκατάστασής τους, οι οποίες τους παρέχουν την αναγκαία υποστήριξη.

Άρθρο 58
Πρόγραμμα Επιχορήγησης Μεταφράσεων (GreekLit)

1. Ο Οργανισμός, τηρουμένων των κανόνων κρατικών ενισχύσεων, επιχορηγεί τη μετάφραση προς ξένες γλώσσες, έργων λόγου γραμμένων στην ελληνική γλώσσα, ήδη εκδοθέντων, σύμφωνα με τους όρους του εκάστοτε ισχύοντος κανονισμού προγράμματος επιχορήγησης της παρ. 5 του άρθρου 91. Δικαιούχοι του προγράμματος επιχορήγησης είναι ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, όπως πανεπιστήμια, μορφωτικά ιδρύματα και εκδοτικές επιχειρήσεις.

2. Ο Οργανισμός επιχορηγεί τη μετάφραση προς ξένες γλώσσες, αποσπάσματος (δείγματος) έργων λόγου γραμμένων στην ελληνική γλώσσα, ήδη εκδοθέντων, σύμφωνα με τους όρους του εκάστοτε ισχύοντος κανονισμού προγράμματος επιχορήγησης της παρ. 5 του άρθρου 91. Δικαιούχοι του προγράμματος επιχορήγησης είναι ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, όπως πανεπιστήμια, μορφωτικά ιδρύματα, και εκδοτικές επιχειρήσεις.

3. Ως ήδη εκδοθέν έργο λόγου κατά την έννοια των παρ. 1 και 2 νοείται κάθε έργο λόγου που διαθέτει Διεθνή Μοναδικό Αριθμό Βιβλίου (ISBN) και έχει διατεθεί στην αγορά.

4. Η δαπάνη των επιχορηγήσεων των παρ. 1 και 2 καλύπτεται από τους πόρους του άρθρου 48.

Άρθρο 59
Διαχειριστική χρήση

1. Η διαχειριστική χρήση του Οργανισμού αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις συντάσσονται από το Δ.Σ. του Οργανισμού σε συνεργασία με το Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τα ισχύοντα Λογιστικά Πρότυπα, έως τη 10η Ιουλίου του επόμενου έτους.

3. Για κάθε διαχειριστική χρήση το Δ.Σ. του Οργανισμού συντάσσει έκθεση πεπραγμένων, η οποία συνοδεύει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της παρ. 2.

4. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η έκθεση πεπραγμένων εγκρίνονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό. Για τον λόγο αυτόν, υποβάλλονται προς αυτόν, συνοδευόμενες από την έκθεση των ορκωτών ελεγκτών του άρθρου 60, έως την 31η Ιουλίου του επόμενου έτους.

5. Μετά από την έγκρισή τους, οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η έκθεση πεπραγμένων, μαζί με την έκθεση των ορκωτών ελεγκτών του άρθρου 60, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού για πέντε (5) τουλάχιστον έτη.

Άρθρο 60
Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης

1. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις εκάστης χρήσεως του Οργανισμού ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές σύμφωνα με τον ν. 4449/2017 (Α’ 7), οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού. Η αμοιβή των ορκωτών λογιστών επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Οργανισμού.

2. Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων κάθε χρήσης κατά τα ανωτέρω ολοκληρώνεται μέχρι την 31η Ιουλίου του επομένου έτους.

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ»

Άρθρο 61
Κατάργηση της ανώνυμης εταιρείας «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.»

1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Φεστιβάλ Ανώνυμη Εταιρεία», με έδρα την Αθήνα, η οποία συστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 2636/1998 (Α’ 198) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού, λύεται χωρίς να τεθεί σε εκκαθάριση και διαγράφεται από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του ν. 4635/2019 (Α’ 297). Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας λήγει αζημίως.

2. Στη θέση της «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.» υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος αναλαμβάνοντας, αυτοδικαίως, το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της, των πάσης φύσεως αρμοδιοτήτων, εξουσιών, δικαιωμάτων, υποχρεώσεων, δεσμεύσεων και λοιπών εννόμων σχέσεων, το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου» το οποίο συστήνεται με το άρθρο 62.

3. Οι επωνυμίες «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.» και του συσταθέντος νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου «Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου» απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν ως επωνυμία, σήμα ή άλλως από οποιονδήποτε τρίτο.

4. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Φεστιβάλ Ανώνυμη Εταιρεία» νοείται το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου».

Άρθρο 62
Σύσταση του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου «Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου»

1. Συστήνεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου», με έδρα την Αθήνα, το οποίο απολαύει οικονομικής και διοικητικής αυτοτέλειας και λειτουργεί σε δωδεκάωρη βάση χάριν του δημοσίου συμφέροντος. Η επωνυμία του στην αγγλική γλώσσα αποδίδεται ως «Athens Epidaurus Festival». Για τους σκοπούς του παρόντος το εν λόγω νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου αναφέρεται ως «Οργανισμός».

2. Ο Οργανισμός υπάγεται στον δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού.

3. Ο Οργανισμός απολαμβάνει όλων των διοικητικών και δικαστικών απαλλαγών και ατελειών, καθώς και όλων των δικονομικών και ουσιαστικών προνομίων του Δημοσίου. Ως προς τον φόρο προστιθέμενης αξίας, εφαρμόζεται ο Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α’ 248).

Άρθρο 63
Σκοποί
Σκοποί του Οργανισμού είναι οι ακόλουθοι: α) Η παραγωγή, διοργάνωση, προαγωγή και εκμετάλλευση μουσικών, θεατρικών, χορευτικών, οπτικοακουστικών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, που συμβάλλουν στην πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη.

β) Η έκδοση και η διάθεση εντύπων, βιβλίων, πονημάτων, η παραγωγή και η διάθεση οπτικοακουστικών μέσων με θέματα που αφορούν στην προβολή των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, καθώς και η παραγωγή και πώληση αντικειμένων επικοινωνίας και προβολής του πολιτιστικού και καλλιτεχνικού χαρακτήρα του φορέα στους χώρους εκδηλώσεών του.

γ) Η διοργάνωση, παραγωγή, λειτουργία και εκμετάλλευση εκπαιδευτικών, ερευνητικών και μορφωτικών προγραμμάτων και δράσεων, συμπεριλαμβανομένων των μουσειακών εκθέσεων, που συμβάλλουν στη διάχυση και στην ανάπτυξη της πολιτιστικής και τουριστικής ταυτότητας της Ελλάδας.

δ) Η λειτουργία και εκμετάλλευση κατασκηνώσεων και ειδικών καταλυμάτων για τη φιλοξενία πολιτιστικών, μορφωτικών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων που συμβάλλουν στην πολιτιστική και καλλιτεχνική εκπαίδευση.

Άρθρο 64
Πόροι Έσοδα
Πόροι του Οργανισμού είναι: α) η ετήσια επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού και του εθνικού ή συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων,

β) χρηματοδοτήσεις από άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς για συγκεκριμένες δράσεις ή χρηματοδοτήσεις προγραμμάτων ή επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνών οργανισμών,

γ) παροχές από χαριστική αιτία, δ) τα έσοδα από την παροχή των υπηρεσιών του στο

Δημόσιο, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και σε ιδιώτες,

ε) έσοδα από χορηγίες πάσης φύσεως, στ) έσοδα από συμβάσεις σχετικές με την προώθηση

του σκοπού του, την παροχή υπηρεσιών, την εκμετάλλευση προϊόντων που παράγει, εισιτήρια και πωλήσεις,

ζ) έσοδα από την εκμετάλλευση και αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων, κινητών και ακινήτων,

η) έσοδα από τη διοργάνωση εκδηλώσεων και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων συναφών με τους σκοπούς του,

θ) ποσοστό ίσο με το δεκαεπτά τοις εκατό (17%) από τα ποσά που κατατίθενται υπέρ του ελληνικού δημοσίου από τη συμμετοχή του επί των μικτών κερδών για τα Καζίνο Κέρκυρας και Πάρνηθας για την κάλυψη των λειτουργικών του εξόδων, σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 2206/1994 (Α’ 62). Το ποσό που αντιστοιχεί στο ανωτέρω ποσοστό αποδίδεται, μέσω του προϋπολογισμού του εποπτεύοντος Υπουργείου, με εγγραφή αντίστοιχων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Οργανισμού,

ι) έσοδα από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη πηγή, που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της επιδίωξης των σκοπών του Οργανισμού.

Άρθρο 65
Όργανα διοίκησης
Όργανα διοίκησης του Οργανισμού είναι: α) το Διοικητικό Συμβούλιο και β) ο Γενικός Διευθυντής.

Άρθρο 66
Συγκρότηση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Οργανισμού αποτελείται από επτά (7) μέλη. Τα μέλη του ορίζονται για ανανεώσιμη θητεία τεσσάρων (4) ετών με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση ορίζονται, εκ των μελών, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν εκδοθεί η απόφαση της παρούσας, η θητεία των μελών παρατείνεται μέχρι τον ορισμό των μελών του νέου Δ.Σ. και πάντως για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών.

2. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. επιλέγονται σύμφωνα με τις διαδικασίες του Μέρους Α’ του ν. 5062/2023 (Α’ 183) περί επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα. Τα λοιπά πέντε (5) μέλη του Δ.Σ. επιλέγονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό.

3. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι ενδεικτικά προσωπικότητες του καλλιτεχνικού, πνευματικού και επιστημονικού κόσμου, νομικοί, οικονομολόγοι ή πρόσωπα με αποδεδειγμένη εμπειρία, συναφή προς τους σκοπούς του φορέα ή ευρύτερη εμπειρία στη διοίκηση οργανισμών και φορέων.

4. Δεν μπορεί να οριστεί ή να είναι μέλος του Δ.Σ. πρόσωπο στο οποίο συντρέχει κώλυμα διορισμού ή λόγος έκπτωσης, σύμφωνα με τον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26), καθώς και κώλυμα του άρθρου 69 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

5. Αν μέλος του Δ.Σ. απουσιάζει από τις συνεδριάσεις ή κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο για διάστημα πέραν των τριών (3) μηνών, εκπίπτει αυτοδικαίως και αντικαθίσταται με απόφαση του εποπτεύοντα Υπουργού.

6. Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθούν μία (1) ή περισσότερες θέσεις μελών του Δ.Σ., η πλήρωση αυτών γίνεται για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του Δ.Σ.. Μέχρι την πλήρωση αυτών, το Δ.Σ. συνέρχεται νόμιμα και αποφασίζει έγκυρα, όχι όμως πέρα από ένα τρίμηνο, και εφόσον ο αριθμός των μελών του δεν έχει μειωθεί κάτω των τριών (3).

7. Τα μέλη του Δ.Σ. δεν επιτρέπεται, επί ποινή ακυρότητας της σχετικής σύμβασης, να συμβάλλονται με τον Οργανισμό.

Άρθρο 67
Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) συνεδριάζει, με φυσική παρουσία των μελών ή με χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη), κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου, τακτικά τουλάχιστον μία (1) φορά τον μήνα και εκτάκτως κάθε φορά που αυτό κρίνεται αναγκαίο. Η σύγκληση του Δ.Σ. σε έκτακτη συνεδρίαση είναι υποχρεωτική για τον Πρόεδρο του Δ.Σ., αν υποβληθεί σχετικό αίτημα από δύο (2) τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ.. Το αίτημα του δεύτερου εδαφίου αναφέρεται απαραιτήτως στο προς συζήτηση θέμα και υποβάλλεται εγγράφως στον Πρόεδρο του Δ.Σ., ο οποίος συγκαλεί το Δ.Σ. σε έκτακτη συνεδρίαση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών.

2. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, ο Αντιπρόεδρος, καθορίζει την ημέρα, την ώρα, τον τόπο και τον τρόπο της συνεδρίασης, προσδιορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ορίζει τους εισηγητές και διευθύνει τη συζήτηση κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, άλλως η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Εισηγητής για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι ο Γενικός Διευθυντής. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. μπορεί να ορίσει ως εισηγητή μέλος του Δ.Σ. ή τον προϊστάμενο οργανικής μονάδας ή άλλο μέλος του προσωπικού του Οργανισμού, εφόσον πρόκειται για ζήτημα για το οποίο έχει γνώση λόγω της θέσης του.

4. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. παρίσταται γραμματέας, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την τήρηση πρακτικών. Ο γραμματέας είναι υπάλληλος του Οργανισμού και ορίζεται, μαζί με τον αναπληρωματικό του, με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ..

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται σε αυτό τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη του. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη, με την οποία συντάσσεται ο Πρόεδρος.

Άρθρο 68
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου και Προέδρου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση και λειτουργία του Οργανισμού, στη διαχείριση της περιουσίας του και στην επιδίωξη των σκοπών του.

Ειδικότερα, στο Δ.Σ. ανήκουν ιδίως: α) η έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού και απολογισμού του Οργανισμού, καθώς και της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων, κατόπιν εισηγήσεων του Γενικού Διευθυντή,

β) η απόφαση για τη σύναψη κάθε σύμβασης, απαραίτητης για τη σύσταση δικαιωμάτων ή την ανάληψη συμβατικών υποχρεώσεων του Οργανισμού,

γ) η απόφαση για την πρόσληψη και την καταγγελία της σύμβασης εργασίας του Γενικού Διευθυντή, του προσωπικού, των συνεργατών και των νομικών συμβούλων του φορέα,

δ) η αποδοχή δωρεών, εισφορών και χορηγιών, ε) η υποβολή προς έγκριση στον εποπτεύοντα Υπουργό, σχεδίου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Οργανισμού,

στ) η έγκριση του καλλιτεχνικού προγράμματος κάθε περιόδου, το οποίο υποβάλλεται στο Δ.Σ. από τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή,

ζ) η έγκριση του συνολικού και αναλυτικού προϋπολογισμού των παραγωγών του καλλιτεχνικού προγράμματος, που υποβάλλεται στο Δ.Σ. από τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή,

η) η κατανομή του προσωπικού στις διοικητικές μονάδες του Οργανισμού.

2. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, ο Αντιπρόεδρος που αναπληρώνει τον Πρόεδρο, έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) συγκαλεί το Δ.Σ., προεδρεύει των συνεδριάσεων αυτού και μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεών του,

β) εκπροσωπεί τον Οργανισμό δικαστικώς και εξωδίκως ενώπιον κάθε αρχής και ιδιωτών,

γ) υπογράφει πρωτόκολλα συνεργασίας με τρίτους και συμφωνίες, που αφορούν στην πολιτική και τους στρατηγικούς στόχους του Οργανισμού.

3. Το Δ.Σ. δύναται, με απόφασή του, να προβαίνει στην έκδοση απόφασης μεταβίβασης αρμοδιοτήτων ή εξουσιών εκπροσώπησης και υπογραφών, στον Πρόεδρο του Δ.Σ., καθώς και στους Προϊστάμενους των οργανικών μονάδων όλων των επιπέδων.

Άρθρο 69
Γενικός Διευθυντής

1. Στον Οργανισμό συστήνεται θέση Γενικού Διευθυντή. Με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Οργανισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζεται ο Γενικός Διευθυντής για θητεία τριών (3) ετών, που μπορεί να ανανεώνεται χωρίς δημόσια πρόσκληση, σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Η πρόσληψη του Γενικού Διευθυντή γίνεται μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιεύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στον ιστότοπο Διαύγεια και σε δύο (2) εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας. Ο Γενικός Διευθυντής διαθέτει πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, με κατεύθυνση νομικών ή οικονομικών σπουδών ή σπουδών οργάνωσης και διοί κησης επιχειρήσεων ή πολιτιστικής διαχείρισης και διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο στα ίδια γνωστικά πεδία. Επίσης, είναι απαραίτητο να διαθέτει επαγγελματική εμπειρία σε θέση ευθύνης, καθώς επίσης και άριστη γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της αγγλικής. Ιδιαιτέρως, εκτιμάται η εμπειρία στη δημόσια διοίκηση και στην πολιτιστική διαχείριση. Τα εν λόγω προσόντα μπορούν να εξειδικεύονται στην οικεία πρόσκληση και αποδεικνύονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο π.δ. 85/2022 (Α’ 232).

3. Σε περίπτωση πλήρωσης της θέσης του Γενικού Διευθυντή από το προσωπικό του φορέα, οι αποδοχές της θέσης του Γενικού Διευθυντή δεν διατηρούνται μετά από την καθ’ οιονδήποτε τρόπον αποχώρηση του ως άνω στελέχους από τη θέση αυτή. Για τη θέση του Γενικού Διευθυντή μπορεί να επιλέγεται και υπάλληλος του δημοσίου τομέα υπό την έννοια της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), εφόσον έχει τα προαναφερόμενα προσόντα. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται αυτοδίκαια αποσπασμένος στη θέση αυτή για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της θητείας του ή της ανανέωσης της θητείας του. Ο χρόνος που διανύεται στη θέση αυτή λογίζεται, ως προς όλες τις συνέπειες, ως πραγματική υπηρεσία στην οργανική του θέση. Μετά τη λήξη της θητείας του, ο προσληφθείς επανέρχεται αυτοδικαίως στην οργανική θέση που κατείχε πριν από την πρόσληψή του, η οποία παραμένει κενή.

4. Ο Γενικός Διευθυντής ασκεί τα καθήκοντά του, στο πλαίσιο των εντολών του Δ.Σ. και των αρμοδιοτήτων που του ανατίθενται.

Ειδικότερα, ο Γενικός Διευθυντής: (α) Προΐσταται όλων των οργανικών μονάδων του Οργανισμού, τηρουμένων όσων ειδικότερα προβλέπονται για τις αρμοδιότητες του Καλλιτεχνικού Διευθυντή,

(β) λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή των αποφάσεων του Δ.Σ., στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Οργανισμού,

(γ) είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή της πολιτικής για τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού του Οργανισμού και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αναβάθμιση και την αξιοποίηση του προσωπικού του,

(δ) είναι υπεύθυνος για την άρτια και αποτελεσματική οργάνωση, διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων του Οργανισμού, καθώς και για την εφαρμογή της πολιτικής του, όπως αυτή εκάστοτε καθορίζεται από το Δ.Σ.,

(ε) υποβάλλει στο Δ.Σ. τις προτάσεις και τις εισηγήσεις που απαιτούνται για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση των σκοπών και την αναπτυξιακή πορεία του Οργανισμού και εισηγείται στο Δ.Σ. τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του,

(στ) διασφαλίζει τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, εισηγείται στο Δ.Σ. τον ετήσιο προϋπολογισμό του φορέα, αφού λάβει υπόψιν του το καταρτισθέν σχέδιο προϋπολογισμού από τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών και υποβάλλει στο Δ.Σ. του Οργανισμού, μετά από εισηγήσεις της Διεύθυνσης Οικονομικού, ετήσια έκθεση πεπραγμένων και οικονομικό απολογισμό,

(ζ) αξιολογεί το προσωπικό, σύμφωνα προς το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο,

(η) εποπτεύει την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα όλων των οργανικών μονάδων και μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των οργανικών μονάδων, με την υποβολή προτάσεων οργανωτικού και επιχειρησιακού ανασχεδιασμού,

(θ) λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις και ενεργεί στο πλαίσιο κάθε άλλης διαχειριστικής ή αντιπροσωπευτικής εξουσίας, η οποία του ανατίθεται με απόφαση του Δ.Σ..

5. Ο Γενικός Διευθυντής δύναται, για την υποβοήθηση του έργου του, να υποβάλει πρόταση στο Δ.Σ. για τον ορισμό Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή με συγκεκριμένα καθήκοντα. Για τη θέση αυτή, ο Γενικός Διευθυντής προτείνει στο Δ.Σ. προς επιλογή υποχρεωτικά έναν από τους υπηρετούντες προϊσταμένους διεύθυνσης του Οργανισμού. Με απόφαση του Δ.Σ. ορίζεται ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, προσδιορίζονται τα ειδικότερα καθήκοντά του και η διάρκεια αυτών, η οποία σε κάθε περίπτωση παύει με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη της σύμβασης του Γενικού Διευθυντή.

Άρθρο 70
Καλλιτεχνικός Διευθυντής

1. Στον Οργανισμό συστήνεται θέση Καλλιτεχνικού Διευθυντή. Με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζεται ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής για θητεία τριών (3) ετών, που μπορεί να ανανεώνεται, κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), περί του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων.

2. Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Καταρτίζει το καλλιτεχνικό πρόγραμμα κάθε περιόδου,

β) καταρτίζει τον αναλυτικό προϋπολογισμό κάθε παραγωγής,

γ) είναι υπεύθυνος για την οργάνωση και υλοποίηση κάθε καλλιτεχνικής παραγωγής του Οργανισμού, επιβλέπει την προετοιμασία της και μεριμνά για την εργασία κάθε κατηγορίας προσωπικού που συμμετέχει στην υλοποίησή της,

δ) επιβλέπει και κατευθύνει κάθε σκηνική, σκηνογραφική, μουσική, ενδυματολογική και κάθε άλλη αναγκαία προετοιμασία, δοκιμή και παράσταση κάθε παραγωγής, εντός του προβλεπόμενου προϋπολογισμού,

ε) μετακαλεί συγκροτήματα ή καλλιτέχνες, υπογράφει τις συμβάσεις έργου και μετάκλησής τους και ορίζει τους όρους απασχόλησης και τις αμοιβές τους,

στ) αποφασίζει για τις παραστάσεις, τις εμφανίσεις σε φεστιβάλ ή άλλες εκδηλώσεις και περιοδείες και αποφασίζει τις διανομές, μετά από έγγραφη εισήγηση των σκηνοθετών,

ζ) υποβάλλει προς έγκριση κατ’ έτος, απολογισμό του έργου του στο Δ.Σ. του Οργανισμού.

3. Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής μετέχει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. χωρίς ψήφο.

4. Οι αποφάσεις στα θέματα, για τα οποία αρμόδιος είναι ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής, βρίσκονται εντός του προϋπολογισμού, των κατευθυντήριων γραμμών και της πολιτικής που έχει χαράξει το Δ.Σ..

Άρθρο 71
Στελέχωση Θέματα προσωπικού

1. Στον Οργανισμό συνιστώνται εξήντα επτά (67) θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, δύο (2) θέσεις δικηγόρου με έμμισθη εντολή και μία (1) θέση νομικού συμβούλου.

2. Η κατανομή των θέσεων του προσωπικού κατά εργασιακή σχέση, κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα καθορίζεται με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Οργανισμού.

3. Η πλήρωση των θέσεων του προσωπικού διενεργείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή, σύμφωνα με τον ν. 4765/2021 (Α’ 6) και το άρθρο 51 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), περί ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων.

4. Για την κάλυψη επειγουσών, εποχικών ή απρόβλεπτων αναγκών δύναται να προσλαμβάνεται προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σύμφωνα με τον ν. 4765/2021 και σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 4622/2019, περί ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων.

5. Για την κάλυψη των αναγκών του Οργανισμού επιτρέπεται η απόσπαση προσωπικού από το Δημόσιο, από φορείς της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021, καθώς και από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και φορείς, που εποπτεύονται από το Δημόσιο σύμφωνα με τις εφαρμοστέες, κατά περίπτωση, διατάξεις.

6. Για την κάλυψη αναγκών εξειδικευμένου ή τεχνικού χαρακτήρα, το σχετικό έργο ή η υπηρεσία μπορεί, με απόφαση του Δ.Σ., να ανατίθεται σε ανάδοχο ή πάροχο υπηρεσιών, σύμφωνα με τον ν. 4412/2016 (Α’ 147).

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού μπορεί με απόφασή του να αναθέτει τον χειρισμό δικαστικών και εξωδίκων υποθέσεων στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, σε δικηγόρους, οι οποίοι δεν ανήκουν στο κύριο προσωπικό της Νομικής Υπηρεσίας του Οργανισμού και οι οποίοι διαθέτουν εξειδίκευση και πείρα στις υποθέσεις που τους ανατίθενται.

8. Τα προσόντα για την πρόσληψη του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου καθορίζονται σύμφωνα με το π.δ. 85/2022 (Α’ 232).

Άρθρο 72
Καλλιτεχνικό, τεχνικό ή βοηθητικό προσωπικό
Το καλλιτεχνικό, τεχνικό, εργατοτεχνικό ή βοηθητικό προσωπικό, πλην διοικητικού προσωπικού, που είναι αναγκαίο για την προετοιμασία και την παρουσίαση των καλλιτεχνικών παραγωγών, έργων ή συναυλιών στο πλαίσιο του εγκεκριμένου καλλιτεχνικού προγράμματος του Οργανισμού, προσλαμβάνεται με σύμβαση έργου ή σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου. Οι ανωτέρω προσλήψεις υλοποιούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποκλειστικά προς την εκπλήρωση του σκοπού της εύρυθμης εκτέλεσης του εγκεκριμένου καλλιτεχνικού προγράμματος.

Άρθρο 73
Διαχειριστική χρήση

1. Η διαχειριστική χρήση του Οργανισμού αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

2. Ο Οργανισμός συντάσσει ετήσια έκθεση, η οποία περιλαμβάνει τον απολογισμό πεπραγμένων του, τον ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και τις χρηματοροές του, η οποία υποβάλλεται στον εποπτεύοντα Υπουργό.

Άρθρο 74
Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης

1. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις κάθε χρήσης του Οργανισμού ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές σύμφωνα με τον ν. 4449/2017 (Α’ 7), οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού. Η αμοιβή των ορκωτών λογιστών επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Οργανισμού.

2. Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκάστης χρήσης κατά την παρ. 1 ολοκληρώνεται μέχρι την 31η Ιουλίου του επομένου έτους.

Άρθρο 75
Δαπάνες που βαρύνουν τον Οργανισμό
Ο Οργανισμός βαρύνεται με τις δαπάνες συντήρησης, καθαριότητας και ευπρεπισμού, όπως επίσης και φύλαξης των αρχαιολογικών και άλλων χώρων που ελέγχονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και η χρήση τους παραχωρείται κατά την κείμενη νομοθεσία σε αυτό για την άσκηση των δραστηριοτήτων του.

ΜΕΡΟΣ Ζ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Άρθρο 76
Διοικητικό Συμβούλιο ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ Τροποποίηση άρθρου 4 ν. 4708/2020
Στο άρθρο 4 του ν. 4708/2020 (Α’ 140), περί του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΚΡΟΠΟΛ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ», επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στον τίτλο, προστίθεται η φράση «Πρόεδρος του Διοι κητικού Συμβουλίου», β) η παρ. 1 αντικαθίσταται, γ) στην παρ. 2, η φράση «η οποία μπορεί να ανανεωθεί» αντικαθίσταται από τη φράση «με δυνατότητα ισόχρονης άπαξ ανανέωσης», δ) στην περ. στ’ της παρ. 3 οι λέξεις «Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού» αντικαθίστανται από τις λέξεις «εποπτεύοντα Υπουργό» και μετά τη λέξη «κανονισμού» προστίθενται οι λέξεις «οργάνωσης και», ε) προστίθενται παρ. 3α και 3β, στ) οι παρ. 4 και 5 αντικαθίστανται, και το άρθρο 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 4 Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Δ.Σ. του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ ορίζεται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι επταμελές και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και πέντε (5) μέλη. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. επιλέγονται σύμφωνα με το Μέρος Α’ του ν. 5062/2023 (Α’ 183) περί επιλογής διοικήσεων φορέων του δημοσίου τομέα. Τα λοιπά πέντε (5) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επιλέγονται ως εξής: α) τέσσερα (4) μέλη επιλέγονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό και είναι προσωπικότητες του καλλιτεχνικού, πνευματικού ή επιστημονικού κόσμου, νομικοί, οικονομολόγοι ή πρόσωπα με εμπειρία συναφή προς τους σκοπούς του φορέα ή εμπειρία σε διοίκηση οργανισμών και β) ένα (1) μέλος υποδεικνύεται από τη Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων του Υπουργείου Πολιτισμού και είναι υπάλληλος της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού της Γενικής Γραμματείας Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού, που υπηρετεί σε θέση ευθύνης.

2. Η θητεία του Δ.Σ. είναι τετραετής, με δυνατότητα ισόχρονης άπαξ ανανέωσης.

3. Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στη διοίκηση, τη λειτουργία, καθώς και τη διαχείριση της περιουσίας του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ και λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και τις αποφάσεις για την πραγματοποίηση των σκοπών του. Στο Δ.Σ. ανήκει ιδίως:

α. η έγκριση του ετήσιου προγραμματισμού δράσεων του φορέα, ο οποίος υποβάλλεται στο Δ.Σ. κάθε χρόνο από τον Διευθυντή,

β. η λήψη απόφασης για τη σύναψη κάθε σύμβασης, απαραίτητης για τη σύσταση δικαιωμάτων ή την ανάληψη συμβατικών υποχρεώσεων του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ,

γ. η λήψη απόφασης για την πρόσληψη και την καταγγελία της σύμβασης εργασίας του προσωπικού, των συνεργατών και των νομικών συμβούλων του φορέα,

δ. η αποδοχή δωρεών, εισφορών ή χορηγιών, ε. η έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού, του ισολογισμού και του απολογισμού του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ, καθώς και της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων,

στ. η υποβολή προς έγκριση στον εποπτεύοντα Υπουργό σχεδίου εσωτερικού κανονισμού οργάνωσης και λειτουργίας του φορέα,

ζ. η έγκριση προγραμμάτων επιδοτήσεων και χρηματοδοτήσεων, τα οποία ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης ελληνικής καλλιτεχνικής δημιουργίας, κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή,

η. η έγκριση προγραμμάτων υποτροφιών των μελών του καλλιτεχνικού και δημιουργικού κλάδου, κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή.

3α. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έχει τις εξής αρμοδιότητες: α. προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και είναι

υπεύθυνος για την επίτευξη των σκοπών και την εύρυθμη λειτουργία του φορέα,

β. συντάσσει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και μεριμνά για την πρόσκληση των μελών στις συνεδριάσεις,

γ. μεριμνά για την εφαρμογή της νομοθεσίας που διέπει το ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ και τις συμβάσεις που το αφορούν,

δ. εισηγείται προς το Δ.Σ. τα ζητήματα που απαιτούν νομοθετική ή κανονιστική ρύθμιση για τη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ,

ε. εισηγείται προς το Δ.Σ. τη σύσταση επιτροπών και ομάδων εργασίας από εξωτερικούς συνεργάτες για τη μελέτη και επεξεργασία θεμάτων αρμοδιότητας του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ,

στ. δύναται να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δ.Σ., όταν προκαλείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των συμφερόντων του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ από την αναβολή λήψης απόφασης, και υποχρεούται να υποβάλει τη σχετική απόφασή του προς έγκριση στο Δ.Σ. κατά την επόμενη συνεδρίασή του,

ζ. εκπροσωπεί το νομικό πρόσωπο δικαστικώς και εξωδίκως και δύναται να αναθέτει την αρμοδιότητα αυτή σε δικηγόρο,

η. υπογράφει κάθε σύμβαση που συνάπτει το ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ, μετά από έγκριση του Δ.Σ.,

θ. υπογράφει κάθε σύμβαση και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο αναφορικά με την πρόσληψη και απόλυση του προσωπικού και τη σύναψη ή καταγγελία συμβάσεων των συνεργατών και νομικών συμβούλων του φορέα, μετά από έγκριση του Δ.Σ.,

ι. εγκρίνει τις λειτουργικές δαπάνες στο πλαίσιο του ετήσιου προϋπολογισμού,

ια. δύναται, μετά από σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. και μέχρι τη συγκρότηση της Νομικής Υπηρεσίας του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 8, να αναθέτει κατά περίπτωση δικαστικές υποθέσεις, που αφορούν στη λειτουργία του νομικού προσώπου, σε εξωτερικούς δικηγόρους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για τη διεκπεραίωσή τους.

3β. Με απόφαση του Δ.Σ. ορίζεται η αμοιβή που καταβάλλεται σε περίπτωση προσφυγής σε υπηρεσίες εξωτερικού δικηγόρου, φυσικού ή νομικού προσώπου, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει ετησίως τις τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ. Δεν επιτρέπεται να ανατίθεται υπόθεση σε εξωτερικό δικηγόρο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει, άμεσα ή έμμεσα, σύγκρουση συμφερόντων.

4. Τον Πρόεδρο, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.. Ο Πρόεδρος δύναται, με απόφασή του, να μεταβιβάζει μία ή περισσότερες από τις αρμοδιότητές του στον Αντιπρόεδρο.

5. Με κοινή απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται οι αμοιβές και τυχόν λοιπές παροχές του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. και οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ.. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ δύνανται να λαμβάνουν αποδοχές, οι οποίες δεν υπερβαίνουν τις αποδοχές του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).»

Άρθρο 77
Διορισμός και αρμοδιότητες του Διευθυντή ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ Τροποποίηση άρθρου 5 ν. 4708/2020
Στο άρθρο 5 του ν. 4708/2020 (Α’ 140), περί διορισμού και αρμοδιοτήτων του Διευθυντή του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΚΡΟΠΟΛ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ», επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην παρ. 1 αα) στο πρώτο εδάφιο οι λέξεις «Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού» αντικαθίστανται από τις λέξεις «εποπτεύοντος Υπουργού», προστίθεται νομοθετική παραπομπή και αβ) προστίθενται τέταρτο και πέμπτο εδάφια, β) η παρ. 2 αντικαθίσταται, γ) στην παρ. 3 γα) η περ. α’ αντικαθίσταται, γβ) στην περ. γ’, η φράση «επαγγελματική εμπειρία σε θέματα διοίκησης οργανισμών» αντικαθίσταται από τη φράση «εργασιακή εμπειρία στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα και κατά προτίμηση σε θέματα διοίκησης οργανισμών», γγ) η περ. δ’ αντικαθίσταται, δ) στην παρ. 4 δα) η περ. ε’ καταργείται, δβ) στην περ. ζ’, διαγράφεται η φράση «, για τη σύνταξη του οποίου συνεπικουρείται από τον Τμηματάρχη διοικητικής οικονομικής υποστήριξης και λειτουργίας, καθώς και από έναν (1) νομικό σύμβουλο», και δγ) οι περ. ια’ και ιβ’ καταργούνται, και το άρθρο 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 5 Διορισμός και αρμοδιότητες του Διευθυντή

1. Στο ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ συστήνεται θέση Διευθυντή. Με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζεται, κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, Διευθυντής με τριετή θητεία σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 4622/2019 (Α’ 133). Η θέση του Διευθυντή είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και η θητεία του μπορεί να ανανεωθεί άπαξ, χωρίς δημόσια πρόσκληση. H πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στον ιστότοπο Διαύγεια και σε δύο (2) εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας. Με την οικεία πρόσκληση μπορούν να εξειδικεύονται τα προσόντα του Διευθυντή, καθώς και ο τρόπος ανάδειξης του επικρατέστερου υποψηφίου.

2. Οι αποδοχές του Διευθυντή καθορίζονται με κοινή απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και δεν δύνανται να υπερβαίνουν τις αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου κατά την παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) σε περίπτωση επιλογής ιδιώτη για την εν λόγω θέση. Για τη θέση του Διευθυντή μπορεί να επιλέγεται και υπάλληλος του δημοσίου τομέα υπό την έννοια της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), εφόσον έχει τα προσόντα της παρ. 3. Στην περίπτωση αυτή, θεωρείται αυτοδίκαια αποσπασμένος στη θέση αυτή για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της θητείας του ή της ανανέωσης της θητείας του. Ο χρόνος που διανύεται στη θέση αυτή λογίζεται, ως προς όλες τις συνέπειες, ως πραγματική υπηρεσία στην οργανική του θέση. Μετά τη λήξη της θητείας του, ο προσληφθείς επανέρχεται αυτοδικαίως στην οργανική θέση που κατείχε πριν από την πρόσληψή του, η οποία παραμένει κενή.

3. Ο Διευθυντής του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ πρέπει να διαθέτει:

α. Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε τμήματος ή σχολής πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμο ή ισότιμο τίτλο σχολών της αλλοδαπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 85/2022 (Α’ 232).

β. Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο Α.Ε.Ι. σε γνωστικά αντικείμενα συναφή προς τους σκοπούς του ΑΚΡΟΠΟΛ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής, σύμφωνα με το άρθρο 7 του π.δ. 85/202 (Α’ 232).

γ. Πενταετή, τουλάχιστον, εργασιακή εμπειρία στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

δ. Γνώση μίας (1) τουλάχιστον ξένης γλώσσας κράτους μέλους της Ε.Ε. σε άριστο επίπεδο.

4. Ο Διευθυντής του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α. Σχεδιάζει, σε συνεργασία με το τμήμα προγραμματισμού, τον ετήσιο προγραμματισμό δράσεων του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ, τον οποίο υποβάλλει στο Δ.Σ. προς έγκριση.

β. Ασκεί τις αρμοδιότητες που του εκχωρούνται με απόφαση του Δ.Σ..

γ. Προΐσταται όλων των υπηρεσιών του φορέα και διευθύνει το έργο τους.

δ. Λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή των αποφάσεων του Δ.Σ., επικουρούμενος από τα αρμόδια τμήματα του φορέα.

ε. [Καταργείται]

στ. Εισηγείται στο Δ.Σ. οποιοδήποτε θέμα έχει σχέση με το προσωπικό.

ζ. Εισηγείται στο Δ.Σ. τον εσωτερικό κανονισμό οργάνωσης και λειτουργίας.

η. Εισηγείται στο Δ.Σ. τον ετήσιο προϋπολογισμό και είναι υπεύθυνος για την τήρησή του.

θ. Υποβάλλει στο Δ.Σ. ετήσια έκθεση πεπραγμένων και απολογισμό του έργου του.

ι. Υποβάλλει στο Δ.Σ. προτάσεις και εισηγήσεις για την υλοποίηση των σκοπών του φορέα.

ια. [Καταργείται] ιβ. [Καταργείται] ιγ. Ασκεί πειθαρχική εξουσία πρώτου βαθμού για όλο

το προσωπικό του φορέα. ιδ. Είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία, οργάνωση

και εκτέλεση όλων των εκδηλώσεων σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα του φορέα.

ιε. Είναι υπεύθυνος για την εξεύρεση πόρων σε συνεργασία με το τμήμα ανάπτυξης.

ιστ. Διαμορφώνει και καταρτίζει σχέδια προγραμμάτων, επιδοτήσεων και χρηματοδοτήσεων, τα οποία ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης ελληνικής καλλιτεχνικής δημιουργίας, προκειμένου να τα εισηγηθεί στο Δ.Σ. προς έγκριση.

ιζ. Διαμορφώνει και καταρτίζει σχέδια προγραμμάτων υποτροφιών των μελών του καλλιτεχνικού και δημιουργικού κλάδου, προκειμένου να τα εισηγηθεί στο Δ.Σ. προς έγκριση.»

Άρθρο 78
Στελέχωση ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 7 ν. 4708/2020
Στην παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4708/2020 (Α’ 140), περί της στελέχωσης του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΚΡΟΠΟΛ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ», επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο, διαγράφεται η φράση «και μετά από εγκριτική απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α’ 28)», β) στο δεύτερο εδάφιο, διαγράφεται η φράση «σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994», γ) προστίθεται τρίτο εδάφιο, και η παρ. 2 του άρθρου 76 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Η κάλυψη των ανωτέρω θέσεων του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ διενεργείται με απόφαση του Δ.Σ., κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή. Για την κάλυψη επειγουσών, εποχικών ή απρόβλεπτων αναγκών δύναται να προσλαμβάνεται προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ορισμένου Χρόνου. Η πρόσληψη για την πλήρωση των θέσεων προσωπικού, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, και προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την κάλυψη εποχικών και περιοδικών ή άλλων πρόσκαιρων ή παροδικών αναγκών, προβλέπεται στον ετήσιο προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης του άρθρου 51 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), υπάγεται στην αρμοδιότητα του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού και διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4765/2021 (Α’ 6).»

Άρθρο 79
Μεταβατικές διατάξεις ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ Τροποποίηση άρθρου 14 ν. 4708/2020
Στο άρθρο 14 του ν. 4708/2020 (Α’ 140), περί των μεταβατικών διατάξεων του μέρους Α’ του νόμου αυτού, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) οι παρ. 1, 2 και 6 αντικαθίστανται, β) οι παρ. 3, 4 και 5 καταργούνται, και το άρθρο 14 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 14 Μεταβατικές διατάξεις

1. Με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού ορίζεται το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Μέρους Α’ του ν. 5062/2023 (Α’ 183), περί της επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, το οποίο έχει το σύνολο των αρμοδιοτήτων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο για το Δ.Σ. του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ, τηρουμένων των διαδικασιών του άρθρου 10 του ν. 5062/2023 ως προς τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο. Η εν λόγω απόφαση τροποποιείται ελευθέρως οποτεδήποτε χωρίς να γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης στα μέλη του Δ.Σ. που αντικαθίστανται.

2. Με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού διορίζεται ο προσωρινός Διευθυντής του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας της παρ. 1 του άρθρου 5, ο οποίος έχει το σύνολο των αρμοδιοτήτων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο για τον Διευθυντή του ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ.

3. [Καταργείται] 4. [Καταργείται] 5. [Καταργείται] 6. Μέχρι την πλήρη διοικητική λειτουργία του «ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ» με διορισμό Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθυντή και διορισμένο ή αποσπασμένο προσωπικό τουλάχιστον έξι (6) ατόμων, ως φορέας λειτουργίας νοείται το Υπουργείο Πολιτισμού και ως αρμόδια Υπηρεσία του Φορέα Λειτουργίας η Γενική Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού.»

Άρθρο 80
Αύξηση ορίου ηλικίας για την εισαγωγή στη σχολή δραματικής τέχνης του Εθνικού Θεάτρου και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος Τροποποίηση περ. δ’ παρ. 1 άρθρου 6 π.δ. 336/1989
Στην περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 336/1989 (Α’ 156), περί του ηλικιακού ορίου συμμετοχής στις εισαγωγικές εξετάσεις στη δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο δεύτερο εδάφιο: αα) το ηλικιακό όριο για τους υποψηφίους ηθοποιούς αυξάνεται από το 25ο στο 27ο έτος, αβ) μετά από τον αριθμό «35ο» προστίθεται η λέξη «έτος» και

β) προστίθεται τρίτο εδάφιο και η περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«δ. Ο υποψήφιος για τη συμμετοχή του στις εισαγωγικές εξετάσεις υποβάλλει στη σχολή έως την ημερομηνία που ορίζεται στην προκήρυξη, αίτηση, η οποία συνοδεύεται από:

αα) Τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών, και ββ) πιστοποιητικό γεννήσεως. Όριο ηλικίας των υποψηφίων ορίζεται το 27ο έτος για

τους ηθοποιούς και το 35ο έτος για τους σκηνοθέτες. Το ηλικιακό όριο του δευτέρου εδαφίου ορίζεται χρονολογικά και καταλαμβάνει όσους υποψηφίους έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους στο οποίο αναφέρεται η προκήρυξη.»

Άρθρο 81
Συμπλήρωση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Τροποποίηση εσωτερικού άρθρου 5.Α άρθρου 76 ν. 2121/1993
Στην περ. γ) του εσωτερικού άρθρου 5.Α του άρθρου 76 του ν. 2121/1993 (Α’ 25), περί της κύρωσης της από 1ης.2.1993 μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και των εδρευόντων αντιστοίχως σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα σωματείων με τις επωνυμίες «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» και «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ» καταρτισθείσας σύμβασης «Σύσταση Κοινωφελούς Οργανισμού», επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο δεύτερο εδάφιο οι λέξεις «της Κρατικής Ορχήστρας Βορείου Ελλάδος» αντικαθίστανται με τις λέξεις «της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης», β) στο τέταρτο εδάφιο τροποποιείται η καταληκτική ημερομηνία, γ) στο έκτο εδάφιο επέρχεται νομοτεχνική βελτίωση, δ) προστίθενται εδάφια έβδομο και όγδοο και η περ. γ) διαμορφώνεται ως εξής:

«γ) Ορίζει τους όρους και τα ανταλλάγματα της κατά το προηγούμενο εδάφιο διαθέσεως εκάστοτε των χώρων του Μεγάρου, λαμβάνον υπόψιν και σταθμίζον αφενός μεν τις εν γένει οικονομικές ανάγκες του Οργανισμού προς λειτουργίαν και συντήρησιν του Μεγάρου και εκπλήρωση των εν γένει σκοπών του, αφετέρου δε τον εκ της, κατά περίπτωσιν, διαθέσεως, κίνδυνον φθοράς του κτιρίου και των εγκαταστάσεων αυτού.

Οι αίθουσες των Μεγάρου, καθ’ έκαστον έτος θα διατίθενται δια 25 εμφανίσεις της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης ή της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών ή και ετέρας Κρατικής Ορχήστρας και δια 10 εμφανίσεις της Συμφωνικής του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Δια την τοιαύτην χρήσιν το ’Ιδρυμα θα αποζημιούται μόνον δια τις δαπάνες λειτουργίας του, τις αντιστοιχούσες εις τις παρεχόμενες Υπηρεσίες.

Το Υπουργείο Πολιτισμού μέχρι τις 30 Ιουνίου εκάστου έτους θα γνωστοποιεί εις το ’Ιδρυμα τις επιθυμητές ημερομηνίες του επομένου έτους, κατά τις οποίες θα χρησιμοποιηθούν οι αίθουσες από τις Κρατικές Ορχήστρες, εις τρόπον ώστε, μετά από προηγούμενη συνεννόηση οι σχετικές εκδηλώσεις αυτών να εντάσσονται εις το καταρτιζόμενο πρόγραμμα δράσεως του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Το ίδιο ισχύει και δια την συμφωνική ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Περαιτέρω, είναι δυνατή η, άνευ ανταλλάγματος, διάθεση αιθούσης ή άλλου χώρου του Μεγάρου, εις όλως, κατά την κρίση του Συμβουλίου, εξαιρετικά κοινωφελείς ή Εθνοφελείς περιπτώσεις. Σε έκτακτες περιπτώσεις, είναι επίσης δυνατή, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, η παραχώρηση χρήσης χώρων του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, για προσωρινή εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων μουσικών φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Πολιτισμού ή αντίστοιχων υπηρεσιών αυτού, καθώς και υπηρεσιών άλλων Υπουργείων που σχετίζονται με τη λειτουργία του ΟΜΜΘ. Στις περιπτώσεις αυτές, το Συμβούλιο καθορίζει τους επιμέρους όρους, τις δαπάνες λειτουργίας και τα τυχόν ανταλλάγματα της παραπάνω παραχώρησης.»

Άρθρο 82
Μετατροπή τριών θέσεων 3ης και 5ης κατηγορίας στα πρώτα βιολιά σε θέσεις τούτι βιολιών Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 1 π.δ. 315/1992
Στο άρθρο 1 του π.δ. 315/1992 (Α’ 160) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) Στην 3η κατηγορία απαλείφεται η φράση «Τρεις (3) Παράπλευροι (ντι σπάλα) στα πρώτα βιολιά (Κορυφαίοι Β)» και β) στην 5η κατηγορία η φράση «Δεκατρείς (13) στα πρώτα βιολιά (τούτι)» αντικαθίσταται από τη φράση «Δεκαέξι (16) στα πρώτα βιολιά (τούτι)» και η 3η και η 5η κατηγορία της παρ. 1 του άρθρου 1 διαμορφώνονται ως εξής:

«3η Κατηγορία: Δύο (2) Παράπλευροι (ντισπάλα) στα πρώτα βιολιά. (Κορυφαίοι Α), Δύο πρώτοι στα δεύτερα βιολιά.

Δύο (2) πρώτοι στις βιόλες. Δύο (2) πρώτοι στα βιολοντσέλα. Δύο (2) πρώτοι στα βαθύχορδα (κοντραμπάσσα). Δύο (2) πρώτοι στους πλαγιαύλους (φλαούτα). Δύο (2) πρώτοι στους οξυαύλους (όμποε). Δύο (2) πρώτοι στους ευθυαύλους (κλαρινέτα). Δύο (2) πρώτοι στους βαρυαύλους (φαγγότα). Δύο (2) πρώτοι στα κόρνα. Δύο (2) πρώτοι στις σάλπιγγες (τρομπέτες). Δύο (2) πρώτοι στις ολκωτές σάλπιγγες (τρομπόνια). Δύο (2) πρώτοι στα τύμπανα. Ένας (1) πρώτος στην άρπα. Ένας (1) πρώτος στο κλειδοκύμβαλο (πιάνο) και τα

πληκτά όργανα. Ένας (1) πρώτος στη βαρεία σάλπιγγα (μπαστούμπα)

και βαθεία σάλπιγγα (κόντρα μπαστούμπα).» «5η Κατηγορία: Δεκαέξι (16) στα πρώτα βιολιά (τούτι). Δεκατρείς (13) στα δεύτερα βιολιά (τούτι). Έντεκα (11) στις βιόλες (τούτι). Εννέα (9) στα βιολοντσέλλα (τούτι). Έξι (6) στα βαθύχορδα (κοντραμπάσσα) (τούτι). Ένας (1) στον δεύτερο έως τέταρτο (2-4) πλαγίαυλο

(φλαούτο).

Ένας (1) στον δεύτερο έως τέταρτο (2-4) οξύαυλο (όμποε).

Ένας (1) στον δεύτερο έως τέταρτο (2-4) ευθύαυλο (κλαρινέτο).

Ένας (1) στον δεύτερο έως τέταρτο (2-4) βαρύαυλο (φαγγότο).

Τέσσερις (4) στο δεύτερο, τέταρτο, έκτο και όγδοο κόρνο (2,4,6,8).

Δύο (2) στη δεύτερη έως τέταρτη (2-4) σάλπιγγα (τρομπέτα).

Ένας (1) στη δεύτερη και τέταρτη (2-4) ολκωτή σάλπιγγα (τρομπόνι).

Δύο (2) στα κρουστά.»

Άρθρο 83
Ρυθμίσεις για το προσωπικό του Μουσικού και Εκπαιδευτικού Οργανισμού Ελλάδος που έχουν μεταφερθεί σε εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού και τους μουσικούς του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών

1. H προϋπηρεσία στον Μουσικό και Εκπαιδευτικό Οργανισμό Ελλάδος (Μ.Ε.Ο.Ε.) των μουσικών εκτελεστών και του διοικητικού προσωπικού που μεταφέρθηκαν σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του Υπουργείου Πολιτισμού δυνάμει της υπ’ αρ. 26010/21.1.2022 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (Β’ 318), η οποία εκδόθηκε δυνάμει του ενενηκοστού ένατου άρθρου του ν. 4812/2021 (Α’ 110), καθώς και η προϋπηρεσία του μεταφερόμενου προσωπικού που είχε ήδη αναγνωρίσει ο ίδιος ο Μ.Ε.Ο.Ε., αναγνωρίζεται από τον φορέα υποδοχής ως χρόνος προϋπηρεσίας για τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξή του, καθώς και για κάθε άλλη συνέπεια.

2. Για τη μισθολογική κατάταξη, τον χρόνο και τον τρόπο μισθολογικής εξέλιξης, τον βασικό μισθό, τις παροχές, τα επιδόματα και τις εν γένει αποδοχές του μεταφερόμενου προσωπικού του Μ.Ε.Ο.Ε. που έχει την ειδικότητα του μουσικού εκτελεστή σε εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού εφαρμόζονται τα άρθρα 146 έως 149 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), περί της μισθολογικής κατάταξης, του χρόνου και του τρόπου της μισθολογικής εξέλιξης, του βασικού μισθού, των παροχών και των επιδομάτων των μουσικών, μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (Κ.Ο.Α.), της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης (Κ.Ο.Θ.) και της Ορχήστρας της Λυρικής Σκηνής (Ο.Λ.Σ.). Για το διοικητικό προσωπικό του Μ.Ε.Ο.Ε. που μεταφέρθηκε σε εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού, αν οι τακτικές μηνιαίες αποδοχές του, που προέκυψαν μετά τη μεταφορά, είναι χαμηλότερες από τις αποδοχές που λάμβανε το προσωπικό αυτό από τον Μ.Ε.Ο.Ε. την 1η.1.2014, εφαρμόζεται αναλογικά και ανεξαρτήτως του φορέα υποδοχής η παρ. 2 του άρθρου 6 του άρθρου Τετάρτου του ν. 4366/2016 (Α’ 18).

3. Τα άρθρα 146 έως 149 του ν. 4472/2017 εφαρμόζονται και στο σύνολο του προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου με ειδικότητα μουσικού εκτελεστή που συγκροτεί την Ορχήστρα του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (Ο.Μ.Μ.Α.), σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του, περιλαμβανομένων των μουσικών που απασχολούνται στον Ο.Μ.Μ.Α. σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του άρθρου τετάρτου του ν. 4366/2016 (Α’ 18), περί της δυνατότητας κατά παρέκκλιση πρόσληψης από τον Ο.Μ.Μ.Α. καλλιτεχνικού, τεχνικού και προσωπικού ταξιθεσίας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου για συγκεκριμένες παραστάσεις ή άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα.

4. Οι απαγορεύσεις που προβλέπονται στην παρ. Β του άρθρου 69 του ν. 2065/1992 (Α’ 113) για το καλλιτεχνικό προσωπικό της Κ.Ο.Α. και της Κ.Ο.Θ. ισχύουν αναλογικά για την απασχόληση στην Ελλάδα του προσωπικού με ειδικότητα μουσικού εκτελεστή του Ο.Μ.Μ.Α.. Όπου απαιτείται άδεια για την άσκηση ιδιωτικού έργου, αυτή χορηγείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Μ.Μ.Α., ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή της Ορχήστρας.

5. Επιτρέπεται η μετάταξη στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών (Κ.Ο.Α.) υπαλλήλων που μεταφέρθηκαν στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ειδικό Ταμείο Οργανώσεως Συναυλιών της Κ.Ο.Α.» δυνάμει της απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού της παρ. 1. Η μετάταξη συντελείται κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος και εγκριτικής απόφασης του Διευθυντή της Κ.Ο.Α., υπό την προϋπόθεση ύπαρξης κενής οργανικής θέσης αντίστοιχης κατηγορίας, Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ή μονίμου προσωπικού.

Άρθρο 84
Ρυθμίσεις για το προσωπικό του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ορχήστρα των Χρωμάτων»

1. Μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το προσωπικό του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου «Ορχήστρα των Χρωμάτων», που συνδέεται με αυτό με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και το οποίο απασχολείτο στην Ορχήστρα κατά την 1η Ιανουαρίου 2011, δύναται, με αίτησή του προς το Υπουργείο Πολιτισμού, να ζητήσει τη μεταφορά του στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνική Λυρική Σκηνή» (Ε.Λ.Σ.). Με την αίτησή του ο εργαζόμενος δηλώνει ανέκκλητα ότι επιθυμεί να ενταχθεί στη ρύθμιση του παρόντος και να μεταφερθεί στην Ε.Λ.Σ., ότι αναγνωρίζει τους όρους της ρύθμισης στο σύνολό τους ως εύλογους και δίκαιους και δηλώνει υπεύθυνα ότι πληρούνται στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις εφαρμογής του παρόντος.

2. Με απόφαση του Υπουργού που εποπτεύει την Εθνική Λυρική Σκηνή, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το προσωπικό της παρ. 1 μεταφέρεται σε προσωποπαγείς θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, αντίστοιχου κλάδου, βαθμού και ειδικότητας, που συνιστώνται στην Εθνική Λυρική Σκηνή με την πράξη μεταφοράς και οι οποίες καταργούνται αυτοδίκαια με την με οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του μεταφερόμενου προσωπικού.

3. Η προϋπηρεσία του προσωπικού της παρ. 1 στην Ορχήστρα των Χρωμάτων, καθώς και η προϋπηρεσία που είχε ήδη αναγνωρίσει η Ορχήστρα, αναγνωρίζεται από τον φορέα υποδοχής ως χρόνος προϋπηρεσίας για τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξή του καθώς και για κάθε άλλη συνέπεια.

4. Για τη μισθολογική κατάταξη, τον χρόνο και τον τρόπο μισθολογικής εξέλιξης, τον βασικό μισθό, τα επιδόματα και τις εν γένει αποδοχές του μεταφερόμενου προσωπικού της Ορχήστρας των Χρωμάτων, που έχει την ειδικότητα του μουσικού εκτελεστή, εφαρμόζονται τα άρθρα 146 έως 149 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), περί της μισθολογικής κατάταξης, του χρόνου και του τρόπου της μισθολογικής εξέλιξης, του βασικού μισθού και των επιδομάτων των μουσικών, μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (Κ.Ο.Α.), της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης (Κ.Ο.Θ.) και της Ορχήστρας της Λυρικής Σκηνής (Ο.Λ.Σ.).

5. Οι απαγορεύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 του π.δ. 76/1993 (Α’ 33) για το καλλιτεχνικό προσωπικό της Ο.Λ.Σ. ισχύουν αναλογικά για το μεταφερόμενο στην Ε.Λ.Σ. προσωπικό της Ορχήστρας των Χρωμάτων, που έχει την ειδικότητα του μουσικού εκτελεστή.

6. Αξιώσεις του μεταφερόμενου προσωπικού κατά της Ορχήστρας των Χρωμάτων, από οποιαδήποτε αιτία, δεν μπορούν να ασκηθούν κατά του φορέα υποδοχής ή κατά του Υπουργείου Πολιτισμού. Ομοίως, δεν εκτελούνται κατά των ως άνω δικαστικές αποφάσεις με τις οποίες έχουν επιδικαστεί τέτοιες αξιώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Άρθρο 85
Ρυθμίσεις για τη ραδιοφωνική και τηλεοπτική μετάδοση και αναμετάδοση Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 35 ν. 2121/1993
Στην παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 2121/1993 (Α’ 25), περί ρυθμίσεων για τη ραδιοφωνική και τηλεοπτική μετάδοση και αναμετάδοση, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο, β) το υφιστάμενο δεύτερο εδάφιο προσαρμόζεται νομοτεχνικά με την προσθήκη του νέου δεύτερου εδαφίου, αντικαθίσταται η νομοθετική παραπομπή και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη συμφωνία σε περίπτωση επανάληψης της μετάδοσης ενός έργου από το ραδιόφωνο ή την τηλεόραση δεν χρειάζεται άλλη συναίνεση του δημιουργού πέρα από την αρχική, ο ραδιοτηλεοπτικός όμως οργανισμός υποχρεούται να καταβάλει πρόσθετη αμοιβή στον δημιουργό που ορίζεται για την πρώτη επανάληψη σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού που αρχικά συμφωνήθηκε και για κάθε επόμενη σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%). Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται και σε κάθε μετάδοση ενός έργου από διαφορετικό ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό, εφόσον αυτός έχει τους ίδιους μετόχους ή ενοποιεί αποτελέσματα στην ίδια μητρική οντότητα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 32 του ν. 4308/2014 (Α’ 251), με τον ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό στον οποίο έγινε η πρώτη μετάδοση ή η προηγούμενη επανάληψη. Οι διατάξεις του πρώτου και δεύτερου εδαφίου δεν ισχύουν στις σχέσεις των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης με τους χρήστες που ρυθμίζονται στα άρθρα 1 έως 54 του ν. 4481/2017 (Α’ 100).»

Άρθρο 86
Δικαίωμα εύλογης αμοιβής Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 49 ν. 2121/1993
Στην παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 2121/1993 (Α’ 25), περί δικαιώματος εύλογης αμοιβής, στο πρώτο εδάφιο μετά τη λέξη «χρησιμοποιείται» προστίθενται οι λέξεις «είτε αυτοτελώς, είτε ενσωματωμένος σε οπτικοακουστικό έργο» και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Όταν υλικός φορέας ήχου που έχει νόμιμα εγγραφεί χρησιμοποιείται, είτε αυτοτελώς, είτε ενσωματωμένος σε οπτικοακουστικό έργο, για ραδιοτηλεοπτική μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο, όπως ηλεκτρομαγνητικά κύματα, δορυφόροι, καλώδια, ή για παρουσίαση στο κοινό, ο χρήστης οφείλει εύλογη και ενιαία αμοιβή στους ερμηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες, των οποίων η ερμηνεία ή η εκτέλεση έχει εγγραφεί στον υλικό φορέα, και στους παραγωγούς των υλικών αυτών φορέων. Η αμοιβή αυτή καταβάλλεται υποχρεωτικά σε οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης των σχετικών δικαιωμάτων. Οι οργανισμοί αυτοί υποχρεούνται να διαπραγματεύονται, να συμφωνούν τις αμοιβές, να προβάλλουν τις σχετικές αξιώσεις για την καταβολή και να εισπράττουν τις σχετικές αμοιβές από τους χρήστες.»

Άρθρο 87
Καθιέρωση λογιστικών προτύπων στις οικονομικές καταστάσεις των ετήσιων εκθέσεων διαφάνειας των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης Τροποποίηση περ. α) παρ. 1 άρθρου 30 ν. 4481/2017
Στο τέλος της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4481/2017 (Α’ 100), περί των οικονομικών καταστάσεων οι οποίες παρέχονται με την ετήσια έκθεση διαφάνειας που καταρτίζει και δημοσιεύει ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης, προστίθεται η φράση «σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα του ν. 4308/2014 (Α’ 251) ή τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς» και η περ α) της παρ. 1 του άρθρου 30 διαμορφώνεται ως εξής:

«α) οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν ισολογισμό ή δήλωση στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, λογαριασμό των εσόδων και των δαπανών του φορολογικού έτους και κατάσταση ταμειακών ροών, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα του ν. 4308/2014 (Α’ 251) ή τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς,».

ΜΕΡΟΣ Η’
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 88
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Β’

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας «Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας Α.Ε. Creative Greece S.A.» μπορεί να παρατείνεται η διάρκεια της Εταιρείας πέραν των πενήντα (50) ετών όπως ορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 3.

2. Με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας μπορεί να μεταβιβάζονται στους προϊσταμένους της Εταιρείας ορισμένες από τις αρμοδιότητες του άρθρου 10, ενημερώνοντας σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή συνεδρίασή του και ομοίως να ανακαλούνται.

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για τη σύναψη των συμβάσεων μίσθωσης έργου της παρ. 4 του άρθρου 18, καθορίζονται ο αριθμός των προσώπων που θα απασχοληθούν σε κάθε έργο που υλοποιεί η Εταιρεία, η διάρκεια της σύμβασης, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τη χρονική διάρκεια του έργου, στο οποίο απασχολούνται, και η αμοιβή τους, με μνεία ότι το αντικείμενο της σύμβασης ανάγεται σε εξειδικευμένη υποστήριξη των έργων που υλοποιεί η Εταιρεία για την εκπλήρωση της αποστολής της. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι τυχόν αναγκαίοι όροι και κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των προσώπων αυτών.

4. Με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου της Εταιρείας καθορίζονται κάθε φορά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες υποστήριξης των έργων που υλοποιεί, τα κριτήρια επιλογής για την επιλογή των συμβάσεων μίσθωσης έργου της παρ. 4 του άρθρου 18.

5. Με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας καθορίζονται η διαδικασία και τα κριτήρια της επιλογής των Γενικών Διευθυντών και των Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Εταιρείας της παρ. 1 του άρθρου 19.

6. Με κοινή απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται οι αποδοχές των προϊσταμένων Διευθύνσεων του άρθρου 19.

7. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από γνώμη του εποπτεύοντος Υπουργού, εγκρίνεται ο Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας του άρθρου 21. Ο Κανονισμός δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στο τεύχος καταχώρισης πράξεων και στοιχείων λοιπών φορέων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) και αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.

8. Με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, συστήνεται τριμελής επιτροπή από υπαλλήλους, για τη διενέργεια απογραφής και τη σύνταξη έκθεσης απογραφής της κινητής και ακίνητης περιουσίας των συγχωνευόμενων φορέων, των αρχείων και δικαιωμάτων που περιέρχονται στην κυριότητα, νομή ή κατοχή της νέας Εταιρείας του Μέρους Β’. Η έκθεση απογραφής υποβάλλεται από τις ανωτέρω επιτροπές μέσω του Δ.Σ. της Εταιρείας «Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας Α.Ε. Creative Greece S.A.» στον εποπτεύοντα Υπουργό.

Άρθρο 89
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Γ’

1. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Πολιτισμού και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Χορηγούσας Αρχής, προκηρύσσονται τα καθεστώτα ενίσχυσης του Προγράμματος CRGR και εξειδικεύονται ειδικότερα θέματα εφαρμογής αυτών, όπως:

(α) τα πολιτιστικά κριτήρια βάσει των οποίων εντάσσονται τα επενδυτικά σχέδια στα καθεστώτα ενίσχυσης, τα στοιχεία του φυσικού αντικειμένου, καθώς και τα κριτήρια ένταξης των στρατηγικών επενδυτικών σχεδίων της παρ. 1 του άρθρου 35,

(β) οι επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων αναλυτικά και το ποσοστό τους σε σχέση με τον προϋπολογισμό του έργου, καθώς και ο τρόπος ελέγχου και υπολογισμού τους ιδίως στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η παραγωγή εκτελείται και σε άλλες χώρες,

(γ) οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια αποδοχής εγχώριων και αλλοδαπών παραστατικών,

(δ) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση ένταξης χρηματοδότησης και την αίτηση ελέγχου πιστοποίησης ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου,

(ε) ειδικότερα θέματα για τη διαδικασία και τον χρόνο υποβολής της κάθε είδους αίτησης όπως αίτησης ένταξης χρηματοδότησης, τροποποίησης, ελέγχου πιστοποίησης, ορισμού ορκωτού λογιστή ή λογιστικής εταιρείας, ένστασης,

(στ) οι όροι και οι προϋποθέσεις, καθώς και οι ειδικότερες διαδικασίες και τα δικαιολογητικά και στοιχεία σχετικά με τις τροποποιήσεις εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για το ζήτημα αυτό,

(ζ) οι κατά περίπτωση εφαρμοζόμενοι χρόνοι έναρξης και λήξης των επενδυτικών σχεδίων,

(η) η σύνθεση και οι όροι λειτουργίας των προβλεπόμενων, στον παρόντα, επιτροπών και διοικητικών οργάνων,

(θ) τα κριτήρια επιλογής και αποκλεισμού ορκωτών ελεγκτών λογιστών και ελεγκτικών εταιρειών,

(ι) τα απαραίτητα στοιχεία για την πληρότητα και νομιμότητα της έκθεσης ελέγχου και τα κριτήρια για την εν μέρει, πλήρη ή μη αποδοχή της έκθεσης ελέγχου που υποβάλλεται από τον ορκωτό ελεγκτή -λογιστή ή την ελεγκτική εταιρεία,

(ια) η διαδικασία και κάθε αναγκαίο ζήτημα σχετικό με τον δειγματοληπτικό έλεγχο, συμπεριλαμβανομένων και κανόνων για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων,

(ιβ) ο ορισμός του πληροφοριακού συστήματος που χρησιμοποιείται για την εφαρμογή του καθεστώτος ενίσχυσης,

(ιγ) ζητήματα εξειδίκευσης των ορισμών του άρθρου 23,

(ιδ) οι όροι και οι προϋποθέσεις για την παράδοση στη Χορηγούσα Αρχή ψηφιακών αρχείων του έργου, καθώς και οι προδιαγραφές για τη διαφύλαξη και την προβολή του,

(ιε) η χρηματοδότηση των επιμέρους δράσεων ενίσχυσης του φορέα από κάθε πηγή, εθνική ή ενωσιακή, καθώς και

(ιστ) κάθε άλλο σχετικό θέμα με την εφαρμογή του Προγράμματος.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού, η οποία εκδίδεται σε ετήσια βάση έως το τέλος Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, καθορίζονται οι κατανομές του ετήσιου προϋπολογισμού των καθεστώτων ενίσχυσης του Προγράμματος CRGR, ανά κατηγορία οπτικοακουστικών έργων, για το επόμενο έτος. Η απόφαση εκδίδεται έπειτα από διαβούλευση με τα αντιπροσωπευτικά επαγγελματικά σωματεία του οπτικοακουστικού κλάδου.

3. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού καθορίζονται οι λεπτομέρειες για τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος για την εφαρμογή του καθεστώτος ενίσχυσης του παρόντος, οι αναγκαίες διαλειτουργικότητες με τρίτα συστήματα και ειδικότερα θέματα που σχετίζονται με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Με ίδια ή άλλη απόφαση μπορεί να εντάσσονται στο πληροφοριακό σύστημα και άλλα προγράμματα που υλοποιεί η Χορηγούσα Αρχή.

4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Χορηγούσας Αρχής, τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους, καθορίζονται οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων στα καθεστώτα ενίσχυσης του Προγράμματος CRGR, βάσει του ετήσιου προγραμματισμού.

5. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Χορηγούσας Αρχής καθορίζεται ο τύπος των αποφάσεων που αφορούν στην εφαρμογή του Προγράμματος CRGR.

6. Με απόφαση της Χορηγούσας Αρχής που εκδίδεται εντός του μηνός Δεκεμβρίου κάθε έτους και αναρτάται στο Πρόγραμμα Διαύγεια, καθορίζεται τουλάχιστον το τριάντα τοις εκατό (30%) των ετήσιων πιστοποιηθέντων επενδυτικών σχεδίων προς δειγματοληπτικό έλεγχο και δίνεται η σχετική εντολή ενέργειας.

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού καθορίζεται αποζημίωση στα μέλη των επιτροπών του άρθρου 39.

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δύναται να καθορίζεται αποζημίωση των χειριστών παρακολούθησης των επενδυτικών σχεδίων της παρ. 6 του άρθρου 39.

9. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Χορηγούσας Αρχής ορίζονται οι όροι και οι κανόνες λειτουργίας των Επιτροπών του άρθρου 39.

Άρθρο 90
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Δ’

1. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού καθορίζονται η διαδικασία, οι προϋποθέσεις, οι τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια, η οποία αφορά στην κατάθεση αντιγράφων των οπτικοακουστικών έργων στο Εθνικό Ψηφιακό Αποθετήριο Οπτικοακουστικών Έργων του άρθρου 42, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις για την αναπαραγωγή και χρήση αυτών, εφόσον υπάρχει έγγραφη συναίνεση των νόμιμων δικαιούχων των δικαιωμάτων επί εκάστου έργου και δεν υπάρχει κίνδυνος για τη διαφύλαξη και συντήρηση του υλικού.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας Α.Ε.», μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, καθορίζονται ειδικότερα ζητήματα για το πρόγραμμα εξωστρέφειας του οπτικοακουστικού τομέα του άρθρου 44, όπως τα κριτήρια χρηματοδότησης των δράσεων, ο τρόπος ετήσιου προγραμματισμού και έγκρισης των δράσεων, καθώς και τα πρότυπα συμφωνητικών για τη χρηματοδότηση φεστιβάλ και εκδηλώσεων που διοργανώνονται από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού, εξειδικεύονται ειδικότερα θέματα εφαρμογής του άρθρου 45, ιδίως οι διοικητικές διαδικασίες που πραγματοποιούνται από τα Γραφεία Διευκόλυνσης Οπτικοακουστικών Παραγωγών, η στελέχωση των Γραφείων, ο συντονισμός του Δικτύου των Γραφείων, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα με την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

Άρθρο 91
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Ε’

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Οργανισμού «Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού» του άρθρου 46, δύναται, με απόφασή του, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Προέδρου του, να μεταβιβάζει την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων σε μέλος του Δ.Σ. του Οργανισμού. Η απόφαση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων δύναται να ανακαλείται, εν όλω ή εν μέρει, ελεύθερα με νεότερη απόφαση του Δ.Σ..

2. Με κοινή απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), οι αποδοχές που καταβάλλονται στον Πρόεδρο και στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, οι οποίες δεν δύνανται να υπερβαίνουν τις αποδοχές του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου.

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού «Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού», που εγκρίνεται από τον εποπτεύοντα Υπουργό και τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, συνιστώνται ή καταργούνται Παραρτήματα του Οργανισμού στο εξωτερικό, σύμφωνα με το άρθρο 57, καθώς και τοπικές επιτροπές υποστήριξης της δραστηριότητας των Παραρτημάτων. Με την απόφαση ίδρυσης των Παραρτημάτων ορίζονται και τα θέματα διοίκησης αυτών.

4. Με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού ορίζεται η διαδικασία ανάθεσης, σε έκτακτες περιπτώσεις, της θέσης του Διευθυντή των Παραρτημάτων του Οργανισμού, και σε υπαλλήλους που προΐστανται οργανικών μονάδων του ελληνικού δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

5. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου, εγκρίνεται ο Κανονισμός Προγράμματος Επιχορήγησης Μεταφράσεων του Οργανισμού. Ο Κανονισμός αναρτάται στην ιστοσελίδα www.GreekLit.gr και περιλαμβάνει τους όρους και τις προϋποθέσεις υποβολής αίτησης και συμμετοχής στο πρόγραμμα, τους δικαιούχους, τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής, τον τρόπο συγκρότησης επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων, τον αριθμό, τα προσόντα και τις ιδιότητες των μελών της, τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων, τον αριθμό των περιόδων υποβολής αιτήσεων κατ’ έτος και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την υποβολή αιτήσεων, την αξιολόγηση, την επιλογή και την καταβολή της επιχορήγησης στους επιλεγέντες δικαιούχους.

6. Με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού εγκρίνεται ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας καθορίζονται:

α) η οργάνωση, η λειτουργία και η διάρθρωση των υπηρεσιών του Οργανισμού,

β) η κατανομή των αρμοδιοτήτων στις υπηρεσίες του,

γ) η κατανομή του προσωπικού σε κατηγορίες εκπαίδευσης, κλάδους και ειδικότητες,

δ) τα προσόντα, οι όροι πρόσληψης, εργασίας και αμοιβής και η βαθμολογική εξέλιξη του κάθε φύσης προσωπικού,

ε) το πειθαρχικό δίκαιο του προσωπικού,

στ) κάθε άλλο θέμα που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του Οργανισμού.

Άρθρο 92
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους ΣΤ’

1. Με κοινή απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται οι αποδοχές του Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού «Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου» του άρθρου 69, οι οποίες δεν δύνανται να υπερβαίνουν τις αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου κατά την παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, μετά από εισήγηση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή, είναι δυνατόν να ανατίθενται ειδικές αρμοδιότητες σε αναπλήρωση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα (καλλιτεχνικοί υπεύθυνοι). Με την απόφαση αυτή προσδιορίζονται οι σχετικές αρμοδιότητες, η διάρκεια ανάθεσης, καθώς επίσης και η αμοιβή του καλλιτεχνικού υπεύθυνου.

3. Με κοινή απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται οι αποδοχές του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Οργανισμού του άρθρου 70, οι οποίες δεν δύνανται να υπερβαίνουν τις αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου κατά την παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015.

4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού καθορίζεται η αμοιβή των δικηγόρων της παρ. 7 του άρθρου 71.

5. Με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού «Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου», εγκρίνεται ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Οργανισμού. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας καθορίζονται:

α) η οργάνωση, η λειτουργία και η διάρθρωση των υπηρεσιών του Οργανισμού,

β) η κατανομή των αρμοδιοτήτων στις υπηρεσίες του,

γ) η κατανομή του προσωπικού σε κατηγορίες εκπαίδευσης, κλάδους και ειδικότητες,

δ) τα προσόντα, οι όροι πρόσληψης, εργασίας και αμοιβής και η βαθμολογική εξέλιξη του κάθε φύσης προσωπικού,

ε) το πειθαρχικό δίκαιο του προσωπικού, στ) κάθε άλλο θέμα που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του Οργανισμού.

6. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, καθορίζονται το ύψος των βαρυνουσών δαπανών και το είδος των τελούμενων εργασιών του άρθρου 75.

Άρθρο 93
Μεταβατικές διατάξεις Μέρους Β’

1. Μέχρι την πλήρωση των θέσεων του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου σύμφωνα με το Μέρος Α’ του ν. 5062/2023 (Α’ 183), με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ορίζεται το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της εταιρείας «Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας Α.Ε. Creative Greece S.A.», το οποίο έχει το σύνολο των αρμοδιοτήτων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που προβλέπονται από τον παρόντα για το Δ.Σ. της εταιρείας, τηρουμένων των προβλέψεων του άρθρου 10 του ν. 5062/2023 ως προς τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Η εν λόγω απόφαση ανακαλείται και τροποποιείται ελευθέρως οποτεδήποτε χωρίς να γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης στα μέλη του Δ.Σ. που αντικαθίστανται. Η εταιρεία «Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας Α.Ε. Creative Greece S.A.» αποκτά νομική προσωπικότητα με την καταχώρησή της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.). Με την καταχώρηση του Καταστατικού της νέας Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ., καταργούνται: α) το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας A.E.», β) το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου» και λήγουν αυτοδικαίως και αζημίως για το Δημόσιο οι θητείες των Διοικητικών Συμβουλίων των καταργούμενων νομικών προσώπων.

2. Όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις, καθώς και η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας των καταργούμενων νομικών προσώπων περιέρχεται αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, χωρίς αντάλλαγμα και χωρίς την καταβολή φόρων μεταβίβασης ή τελών ή δικαιωμάτων υπέρ του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. ή άλλου νομικού προσώπου, στην υπό σύσταση Εταιρεία η οποία θεωρείται καθολικός διάδοχος αυτών. Για τις ανάγκες της καθολικής διαδοχής, η εγγραφή πράξεων στα υποθηκοφυλακεία ή η καταχώρισή τους στα κτηματολογικά γραφεία της χώρας γίνεται χωρίς καταβολή φόρων, τελών, δικαιωμάτων.

3. Εγκεκριμένα επιστημονικά, εκπαιδευτικά ή άλλα προγράμματα ή έργα σε εξέλιξη, που έχουν αναληφθεί από ή αφορούν σε ή στην υλοποίηση των οποίων συμμετέχουν τα καταργούμενα νομικά πρόσωπα, συνεχίζονται χωρίς διακοπή και με τους ίδιους όρους από την Εταιρεία, έως την προγραμματισμένη ημερομηνία λήξης τους. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας διασφαλίζει τη συνέχεια των προγραμμάτων αυτών με την ανάθεση καθηκόντων σε μέλη του προσωπικού της Εταιρείας και ρυθμίζει κάθε άλλο συναφές θέμα με αποφάσεις του.

4. Η Εταιρεία υπεισέρχεται στη θέση του δικαιούχου πάσης φύσεως επιχορήγησης ή χρηματοδότησης από δημόσιους, ιδιωτικούς, εθνικούς, διεθνείς ή ευρωπαϊκούς πόρους, καθώς και σε όλες τις συμβατικές και εξωσυμβατικές υποχρεώσεις ή δικαιώματα των καταργούμενων νομικών προσώπων.

5. Διοικητικές διαδικασίες ή ρυθμίσεις που έχουν εκκινήσει ή έχουν με οποιονδήποτε τρόπο δρομολογηθεί σχετικά με την πρόσληψη ή την απόσπαση μόνιμου προσωπικού ή προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου για την κάλυψη αναγκών των καταργούμενων νομικών προσώπων, συνεχίζονται χωρίς άλλη διαδικασία από τα αρμόδια όργανα και με τους ίδιους όρους για την υπό σύσταση Εταιρεία. Οι επιτυχόντες σε προκηρύξεις του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού για θέσεις των καταργούμενων νομικών προσώπων, τοποθετούνται σε κενές οργανικές θέσεις της Εταιρείας αντίστοιχες των προσόντων τους.

6. Οι προϋπολογισμοί των καταργούμενων νομικών προσώπων εκτελούνται από την Εταιρεία όπως έχουν εγκριθεί για το οικονομικό έτος 2024. Οι Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών των εποπτευόντων Υπουργείων των καταργούμενων με τον παρόντα φορέων συνεχίζουν να εποπτεύουν την εκτέλεση των προϋπολογισμών του 2024 ως προς το μέρος της αρμοδιότητάς τους που είχαν πριν από την κατάργησή τους.

7. Εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις και δίκες με διάδικο τα καταργούμενα νομικά πρόσωπα, σε οποιοδήποτε δικονομικό στάδιο και εάν βρίσκονται, συνεχίζονται από την Εταιρεία χωρίς να επέρχεται διακοπή αυτών.

8. Με την επιφύλαξη της παρ. 9, μέχρι τη θέση σε ισχύ του νέου Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και την τοποθέτηση του προσωπικού στις νέες οργανικές θέσεις και μονάδες, η Εταιρεία λειτουργεί σύμφωνα με τη διάρθρωση των υπηρεσιών βάσει των Κανονισμών Οργάνωσης και Λειτουργίας των καταργούμενων νομικών προσώπων όπως ισχύουν. Το προσωπικό των καταργούμενων νομικών προσώπων, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της θέσης που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4704/2020 (Α’ 133), μεταφέρεται στην Εταιρεία με τις θέσεις που κατείχε, βάσει των προηγούμενων διατάξεων και παρέχει τις υπηρεσίες του προς την Εταιρεία, με τους ίδιους όρους που τις παρείχε στα καταργούμενα νομικά πρόσωπα.

9. Εντός τριάντα (30) ημερών από τη συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα, όσοι κατά παρέκκλιση αποσπασμένοι υπάλληλοι, Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας Α.Ε. επιθυμούν τη μετάταξή τους στην Εταιρεία οφείλουν να το δηλώσουν ανεξαρτήτως εάν κατέχουν θέση ευθύνης ή όχι. Οι εν λόγω μετατάξεις διενεργούνται σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 12. Για τους υπόλοιπους κατά παρέκκλιση αποσπασμένους υπαλλήλους, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας ή υπηρεσιακής κατάστασης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, βάσει των υπηρεσιακών αναγκών, προβαίνει: (α) είτε στην έκδοση πράξης με την οποία εγκρίνεται η συνέχιση των αποσπάσεων έως τη λήξη τους, (β) είτε στην εισήγηση προς τον εποπτεύοντα Υπουργό για την έκδοση απόφασης άρσης των αποσπάσεων. Οι αποσπάσεις της περ. (α), εφόσον δεν έχουν ήδη ανανεωθεί, δύνανται να ανανεωθούν για μια (1) φορά σύμφωνα με τις διατάξεις με τις οποίες διενεργήθηκαν με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού.

10. Με τη θέση σε ισχύ του νέου Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, το προσωπικό της καταλαμβάνει κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, βαθμού, κλάδου και ειδικότητας για τις οποίες κατέχει τα τυπικά προσόντα και καταργούνται οι αντίστοιχες προηγούμενες θέσεις τους. Αν δεν υπάρχουν οργανικές θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, βαθμού, κλάδου και ειδικότητας, το μεταφερόμενο προσωπικό διατηρεί τις προηγούμενες θέσεις του, οι οποίες καταργούνται με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο κένωσή τους.

11. Από την έναρξη ισχύος του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας: α) Με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου τοποθετούνται οι μεταφερόμενοι υπάλληλοι και δικηγόροι με έμμισθη εντολή στις προβλεπόμενες στο άρθρο 17 κενές θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, βαθμού, κλάδου και ειδικότητας, για τις οποίες κατέχουν τα τυπικά προσόντα, και κατανέμονται στις οργανικές μονάδες. β) Με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Δ.Σ., οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης διορίζονται ή τοποθετούνται, χωρίς την τήρηση των διαδικασιών που επιβάλλουν οι κείμενες διατάξεις του ν. 4972/2022 (Α’ 181). Η θητεία των ως άνω προϊσταμένων ορίζεται έως τον διορισμό Γενικών Διευθυντών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και πάντως δεν μπορεί να υπερβεί τα δύο (2) έτη. γ) Με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου, τοποθετούνται ή διορίζονται οι προϊστάμενοι των λοιπών οργανικών μονάδων, χωρίς την τήρηση των διαδικασιών που επιβάλλουν οι κείμενες διατάξεις. Η θητεία των ως άνω προϊσταμένων ορίζεται έως τον διορισμό ή την τοποθέτηση νέων προϊσταμένων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και πάντως δεν μπορεί να υπερβεί τα δύο (2) έτη. Για τον Προϊστάμενο του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης εφαρμόζεται η παρ. 2 του άρθρου 46 του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α’ 208).

12. Με τη θέση σε ισχύ του νέου Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας εφαρμόζεται για την Εταιρεία το άρθρο 31 του ν. 4873/2021 (Α’ 248) για την κινητικότητα υπαλλήλων σε νεοσύστατες υπηρεσίες φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Οι αποσπάσεις που διενεργούνται με το εν λόγω άρθρο έχουν διάρκεια τριών (3) ετών με δυνατότητα παράτασης για άλλα τρία (3) έτη. Η υποχρέωση περί προηγούμενης ενδοϋπουργικής κινητικότητας του άρθρου 8 του ν. 4440/2016 (Α’ 224) δεν ισχύει για τις εν λόγω αποσπάσεις.

13. Μέχρι την έναρξη ισχύος του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας συνεχίζουν να λειτουργούν τα υφιστάμενα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια των καταργούμενων νομικών προσώπων, με αρμοδιότητα επί του προσωπικού που προέρχεται από το οικείο νομικό πρόσωπο.

14. Οι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμοί Προγραμμάτων Χρηματοδότησης Κινηματογραφικών Σχεδίων και Έργων, καθώς και Προώθησης και Διανομής Κινηματογραφικών Ταινιών του καταργούμενου νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου» διατηρούν την ισχύ τους και εφαρμόζονται από τις μεταφερόμενες διευθύνσεις και τμήματα του νομικού αυτού προσώπου μέχρι την τροποποίηση ή την αντικατάστασή τους. Το ίδιο ισχύει και για τις Δράσεις/Προσκλήσεις του Άξονα Προτεραιότητας 4.6 του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τον προβλεπόμενο χρόνο διάρκειας αυτών. Οι Κανονισμοί Προγραμμάτων του πρώτου εδαφίου μπορούν να τροποποιηθούν ή να αντικατασταθούν, εφόσον συνεχίζει να ενισχύεται το κινηματογραφικό σχέδιο και έργο τουλάχιστον κατά τις υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος διακρίσεις των προγραμμάτων αυτών (μικρού μήκους, πρώτη ταινία: γραφή, πρώτη ταινία: development, πρώτη ταινία: παραγωγή, βασικό πρόγραμμα: γραφή, βασικό πρόγραμμα: development, βασικό πρόγραμμα: παραγωγή, micro-budget, έτοιμη ταινία, μειοψηφική συμπαραγωγή).

Άρθρο 94
Μεταβατικές διατάξεις Μέρους Γ’

1. Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος και έως την 10η Μαΐου 2024, το πρόγραμμα για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις ένταξης και τροποποίησης όρων ένταξης σύμφωνα με το Κεφάλαιο Δ’ του ν. 4487/2017 (Α’ 116) και με την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων του παρόντος. Από την 10η Μαΐου 2024 και μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2024, καμία νέα αίτηση ένταξης δεν μπορεί να υποβληθεί. Το Πρόγραμμα Cash Rebate Greece, όπως θεσμοθετείται με το Μέρος Γ’ του παρόντος, δέχεται αιτήσεις ένταξης επενδυτικών σχεδίων ανά καθεστώς ενίσχυσης με την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων της παρ. 1 του άρθρου 89, οι οποίες, σε κάθε περίπτωση, δεν δύναται να εκδοθούν μετά την 1η Οκτωβρίου 2024.

2. Αιτήματα τροποποίησης τα οποία υποβάλλονται και αφορούν σε επενδυτικά σχέδια, τα οποία έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής πριν από την 1η Ιουλίου 2023 και των οποίων η απόφαση υπαγωγής είτε δεν έχει εκδοθεί είτε έχει εκδοθεί μετά την προθεσμία που ορίζει ο ν. 4487/2017, αξιολογούνται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά τον χρόνο υποβολής της αρχικής αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου.

3. Επενδυτικά σχέδια για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση υπαγωγής ή τροποποίησης από την 1η Ιανουαρίου 2022 και έως την 10η Μαΐου 2024 και τα οποία έχουν αξιολογηθεί θετικά από την ανώνυμη εταιρεία Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ) Α.Ε. χωρίς να έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα σχετική απόφαση από το αρμόδιο διοικητικό όργανο του εποπτεύοντος Υπουργείου, δύνανται να υποβάλλουν αίτημα ελέγχου εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής ή τροποποίησης χωρίς την υποχρέωση υποβολής αιτήματος παράτασης προς την ΕΚΟΜΕ Α.Ε. λόγω παρέλευσης των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία λήξης ή ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου.

4. Για τα επενδυτικά σχέδια για τα οποία έχει υποβληθεί από την 1η Ιουνίου 2022 και μέχρι την 10η Μαΐου 2024, αίτηση σύνθετης τροποποίησης, η οποία εκκρεμεί και (α) δεν αυξάνει καθόλου τον συνολικό προϋπολογισμό και τις επιλέξιμες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου, (β) δεν προσθέτει νέα ενισχυόμενη δημόσια δαπάνη, (γ) δεν αλλάζει τους όρους των πολιτιστικών κριτηρίων του επενδυτικού σχεδίου, (δ) με οποιονδήποτε τρόπο μειώνει τη συνολική ενισχυόμενη δημόσια δαπάνη που έχει εγκριθεί με την απόφαση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου, δεν απαιτείται η έκδοση σχετικής απόφασης και οι αιτούμενες τροποποιήσεις αντιμετωπίζονται ως απλές, εφόσον αυτές συμπεριλαμβάνονται στην τελική έκθεση ορκωτού λογιστή.

5. Για επενδυτικά σχέδια τα οποία μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος περιλαμβάνουν αλλαγές ή μεταβολές που συνιστούν απλές τροποποιήσεις, αυτές συμπεριλαμβάνονται στην τελική έκθεση ορκωτού λογιστή χωρίς να απαιτείται η διαδικασία της γνωστοποίησης.

6. Για τα επενδυτικά σχέδια για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση υπαγωγής από την 1η Ιανουαρίου 2024, η αίτηση για ορισμό ορκωτού λογιστή δεν μπορεί να υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης του επενδυτικού σχεδίου που έχει δηλωθεί στην αίτηση υπαγωγής.

7. Επενδυτικά σχέδια για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση υπαγωγής ή τροποποίησης πριν από τη θέση σε ισχύ του Μέρους Γ’ αξιολογούνται βάσει του ν. 4487/2017 και η απόφαση εκδίδεται από το αρμόδιο διοικητικό όργανο του Μέρος Γ’.

8. Για όλα τα επενδυτικά σχέδια του ΚΑΔ 62.01.21 για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση υπαγωγής μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος και μέχρι την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατόπιν υποβολής φακέλου κοινοποίησης του καθεστώτος στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Ε. ισχύουν τα εξής:

(α) το ανώτατο όριο χορήγησης ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα εκάστοτε οριζόμενα, συνυπολογιζόμενων άλλων ενισχύσεων de minimis ανά ενιαία επιχείρηση σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο τριών (3) ετών σύμφωνα με τον Κανονισμό 2831/2023 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας και με το άρθρο 2 του Κανονισμού 2831/2023 για τον ορισμό της ενιαίας επιχείρησης, (β) η αιτούσα επιχείρηση υποβάλλει υπογεγραμμένη, δια του νόμιμου εκπροσώπου της, την υπεύθυνη δήλωση, σχετικά με το σύνολο των ενισχύσεων de minimis που έχει λάβει κατά το έτος χορήγησης, καθώς και για τα δύο (2) προηγούμενα ημερολογιακά έτη.

9. Αιτήσεις ελέγχου και καταβολής ενίσχυσης συνεχίζονται να υποβάλλονται κανονικά και εξετάζονται σύμφωνα με το Κεφάλαιο Δ’ του ν. 4487/2017 (Α’ 116) μέχρι την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων της παρ. 1 του άρθρου 89. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 33 εφαρμόζεται και σε όλα τα επενδυτικά σχέδια για τα οποία δεν έχει εκδοθεί απόφαση πιστοποίησης ή ανάκλησης κατά τη δημοσίευση του παρόντος.

10. Για τα επενδυτικά σχέδια των παρ. 1 έως 4, 6 και 9 οι διαδικασίες διεκπεραιώνονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων.

Άρθρο 95
Μεταβατικές διατάξεις Μέρους Ε’

1. Μέχρι την πλήρωση των θέσεων του Προέδρου και του Αντιπροέδρου σύμφωνα με το Μέρος Α’ του ν. 5062/2023 (Α’ 183), με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού ορίζεται το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου «Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού», το οποίο έχει το σύνολο των αρμοδιοτήτων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που προβλέπονται από τον παρόντα για το Δ.Σ. του Οργανισμού, τηρουμένων των προβλέψεων του άρθρου 10 του ν. 5062/2023 ως προς τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο. Η εν λόγω απόφαση ανακαλείται και τροποποιείται ελευθέρως οποτεδήποτε χωρίς να γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης στα μέλη του Δ.Σ. που αντικαθίστανται. Μέχρι τη συγκρότηση του Δ.Σ. του πρώτου εδαφίου, ο νέος Οργανισμός διοικείται από το υφιστάμενο Δ.Σ. του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες του άρθρου 51.

2. Το προσωπικό, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, που υπηρετεί, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, στο «Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού», μεταφέρεται αυτοδικαίως με την ίδια σχέση εργασίας στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου «Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού» και καταλαμβάνει αντίστοιχες κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα κενές οργανικές θέσεις, για τις οποίες κατέχει τα τυπικά προσόντα.

3. Οι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υπηρετούντες υπάλληλοι του «Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού» σε θέση ευθύνης, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές τους στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου «Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού» και λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών τους και του αναλογούντος επιδόματος θέσης ευθύνης του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) αυτοδικαίως και χωρίς να απαιτείται καμία περαιτέρω διατύπωση, μέχρι την έκδοση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Οργανισμού.

4. Έως την έκδοση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 91, τα θέματα του δεύτερου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 91 ρυθμίζονται με αποφάσεις του Δ.Σ. του Οργανισμού.

5. Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου «Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού» υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος στη θέση του καταργούμενου νομικού προσώπου «Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού» και αυτοδικαίως στο σύνολο των κάθε φύσεως αρμοδιοτήτων, δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και λοιπών εννόμων σχέσεων του. Οι κάθε είδους, τύπου, φύσεως και περιεχομένου δικαιοπραξίες που έχουν συναφθεί ή προκηρυχθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος και ευρίσκονται σε ισχύ, στις οποίες το μοναδικό ή ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη είναι το «Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού» συνεχίζονται από και στο όνομα του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου «Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού», χωρίς το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή άλλο συμβαλλόμενο μέρος ή τρίτος να δικαιούται να ζητήσει για τον λόγο αυτόν τη λύση των ανωτέρω δικαιοπραξιών ή τη μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές. Η εκτέλεση των κάθε είδους συμβάσεων ή άλλων εν γένει δικαιοπραξιών, τις οποίες έχει συνάψει το «Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού» με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος συνεχίζεται από το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου «Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού», το οποίο υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της εταιρείας που πηγάζουν από αυτές.

6. Διοικητικές διαδικασίες ή ρυθμίσεις που έχουν εκκινήσει ή έχουν με οποιονδήποτε τρόπο δρομολογηθεί σχετικά με την πρόσληψη ή την απόσπαση προσωπικού για την κάλυψη αναγκών του καταργούμενου νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, συνεχίζονται χωρίς άλλη διαδικασία από τα αρμόδια όργανα και με τους ίδιους όρους για το συνιστώμενο με τον παρόντα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.

7. Υπογραφείσες συμβάσεις, εκτελούμενα προγράμματα και έργα και ο προϋπολογισμός του «Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού», συμπεριλαμβανομένου του ετήσιου τακτικού προϋπολογισμού, συνεχίζουν εφεξής να εκτελούνται σύμφωνα με τους εγκεκριμένους προϋπολογισμούς τους από το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου «Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού».

8. Εκκρεμείς δίκες για διαφορές που προέρχονται από τη δραστηριότητα των καταργούμενων υπηρεσιών του «Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού» συνεχίζονται αυτοδικαίως από το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου «Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού» ως καθολικό διάδοχό του. Η συζήτηση των δικών αυτών μπορεί να αναβάλλεται, ύστερα από αίτηση του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου «Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού».

9. Εκκρεμείς διαδικασίες προμηθειών, ανάθεσης και εκτέλεσης έργων, αγοραπωλησιών, εκμισθώσεων, μισθώσεων και εν γένει παραχωρήσεων, οι οποίες είχαν αρχίσει από το «Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού» συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου «Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού» με την εφαρμογή των διατάξεων που ίσχυαν κατά τον χρόνο έναρξής τους.

10. Το συνιστάμενο με τον παρόντα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου υπεισέρχεται στη θέση του δικαιούχου πάσης φύσεως επιχορήγησης ή χρηματοδότησης από δημόσιους, ιδιωτικούς, εθνικούς, διεθνείς ή ευρωπαϊκούς πόρους, καθώς και σε όλες τις συμβατικές και εξωσυμβατικές υποχρεώσεις ή δικαιώματα του «Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού».

11. Ο εγκεκριμένος οικονομικός προϋπολογισμός του τρέχοντος οικονομικού έτους του καταργούμενου νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου «Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού» εκτελείται ενιαίως από το συνιστώμενο με τον παρόντα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου «Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού». Πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του «Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού» για τις ανάγκες λειτουργίας, κάλυψης της μισθοδοσίας και επίτευξης των καταστατικών σκοπών του, μεταφέρονται αυτοδικαίως στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου «Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού».

12. Κάθε στοιχείο κινητής ή ακίνητης περιουσίας του «Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού» περιέρχεται αυτοδικαίως χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου «Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού», και η αποκλειστική χρήση και διαχείρισή τους ανήκει σε αυτό. Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου «Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού» καθίσταται αποκλειστικός κύριος, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας, καθώς και κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, του «Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού». Η ως άνω μεταβίβαση όλων των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, καθώς και κάθε σχετική πράξη ή συμφωνία που αφορά στην περιέλευση των περιουσιακών στοιχείων ή άλλων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και εμπράγματων δικαιωμάτων, του «Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού» στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου «Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού» απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου ή οποιοδήποτε άλλο τέλος υπέρ του Δημοσίου και εισφορά ή δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου. Η τυχόν προκύπτουσα υπεραξία από τη μεταβίβαση δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος.

Άρθρο 96
Μεταβατικές διατάξεις Μέρους ΣΤ’

1. Μέχρι την πλήρωση των θέσεων του Προέδρου και του Αντιπροέδρου σύμφωνα με το Μέρος Α’ του ν. 5062/2023 (Α’ 183), με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού ορίζεται το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου «Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου», το οποίο έχει το σύνολο των αρμοδιοτήτων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που προβλέπονται από τον παρόντα για το Δ.Σ. του Οργανισμού, τηρουμένων των προβλέψεων του άρθρου 10 του ν. 5062/2023 ως προς τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο. Η εν λόγω απόφαση ανακαλείται και τροποποιείται ελευθέρως οποτεδήποτε χωρίς να γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης στα μέλη του Δ.Σ. που αντικαθίστανται.

2. Το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και οι δικηγόροι που έχουν προσληφθεί με σχέση έμμισθης εντολής και υπηρετούν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, στην «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.», μεταφέρονται αυτοδικαίως με την ίδια σχέση εργασίας στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου «Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου» και καταλαμβάνουν αντίστοιχες κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα κενές οργανικές θέσεις, για τις οποίες κατέχουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα.

3. Το προσωπικό που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στην «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.», μεταφέρεται αυτοδικαίως με την ίδια σχέση εργασίας στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου «Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου».

4. Προσωπικό, το οποίο υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος στην «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.», δυνάμει απόσπασης, μεταφέρεται αυτοδικαίως στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου «Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου» για τον υπόλοιπο χρόνο της απόσπασής του χωρίς να απαιτείται καμία περαιτέρω διαδικασία.

5. Η υφιστάμενη κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος σύμβαση εργασίας του Γενικού Διευθυντή της «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.» μεταφέρεται αυτοδικαίως στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου «Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου».

6. Η κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υπηρετούσα ως Καλλιτεχνική Διευθύντρια της «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.» ασκεί τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της Καλλιτεχνικής Διευθύντριας στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου «Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου» έως τη λήξη της θητείας της, η οποία καθορίστηκε, δυνάμει της υπ’ αρ. 465055/28.9.2022 απόφασης της Υπουργού Πολιτισμού (Υ.Ο.Δ.Δ. 910).

7. Οι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υπηρετούντες υπάλληλοι της «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.» σε θέση ευθύνης, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές τους στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου «Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου» και λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών τους και του αναλογούντος επιδόματος θέσης ευθύνης του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) αυτοδικαίως και χωρίς να απαιτείται καμία περαιτέρω διατύπωση, μέχρι την έκδοση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Οργανισμού.

8. Οι επιτυχόντες σε προκηρύξεις του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού για θέσεις της καταργούμενης με το άρθρο 61 ανώνυμης εταιρείας τοποθετούνται σε κενές οργανικές θέσεις του συνιστώμενου με τον παρόντα νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, αντίστοιχες των προσόντων τους.

9. Έως την έκδοση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του «Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου», σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 92, τα θέματα του δεύτερου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 92 ρυθμίζονται με αποφάσεις του Δ.Σ. του Οργανισμού.

10. Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου «Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου» υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος στη θέση της «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.» και αυτοδικαίως στο σύνολο των κάθε φύσεως αρμοδιοτήτων, δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και λοιπών εννόμων σχέσεών της. Οι κάθε είδους, τύπου, φύσεως και περιεχομένου δικαιοπραξίες που έχουν συναφθεί ή προκηρυχθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος και ευρίσκονται σε ισχύ, στις οποίες το μοναδικό ή ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη είναι η «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.», συνεχίζονται από και στο όνομα του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου «Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου», χωρίς το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή άλλο συμβαλλόμενο μέρος ή τρίτος να δικαιούται να ζητήσει για τον λόγο αυτόν τη λύση των ανωτέρω δικαιοπραξιών ή τη μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές. Η εκτέλεση των κάθε είδους συμβάσεων ή άλλων δικαιοπραξιών, τις οποίες έχει συνάψει η «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.» με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος συνεχίζεται από το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου «Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου», το οποίο υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της εταιρείας που πηγάζουν από αυτές.

11. Διοικητικές διαδικασίες ή ρυθμίσεις που έχουν εκκινήσει ή έχουν με οποιονδήποτε τρόπο δρομολογηθεί σχετικά με την πρόσληψη ή την απόσπαση μόνιμου προσωπικού ή προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου για την κάλυψη αναγκών της «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.», συνεχίζονται χωρίς άλλη διαδικασία από τα αρμόδια όργανα και με τους ίδιους όρους για το συνιστώμενο με τον παρόντα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.

12. Υπογραφείσες συμβάσεις, εκτελούμενα προγράμματα και έργα και ο προϋπολογισμός της «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.», συμπεριλαμβανομένου του ετήσιου τακτικού προϋπολογισμού, συνεχίζουν εφεξής να εκτελούνται σύμφωνα με τους βάσει των συμβάσεων εγκεκριμένους προϋπολογισμούς τους από το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου «Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου».

13. Εκκρεμείς δίκες για διαφορές που προέρχονται από τη δραστηριότητα των καταργούμενων υπηρεσιών της «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.» συνεχίζονται αυτοδικαίως από το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου «Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου» ως καθολικό διάδοχό της. Η συζήτηση των δικών αυτών μπορεί να αναβάλλεται, ύστερα από αίτηση του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου «Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου».

14. Εκκρεμείς διαδικασίες προμηθειών, ανάθεσης και εκτέλεσης έργων, αγοραπωλησιών, εκμισθώσεων, μισθώσεων και εν γένει παραχωρήσεων, οι οποίες είχαν αρχίσει από την «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.» συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου «Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου» με την εφαρμογή των διατάξεων που ίσχυαν κατά τον χρόνο έναρξής τους.

15. Το συνιστώμενο με τον παρόντα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου υπεισέρχεται στη θέση του δικαιούχου πάσης φύσεως επιχορήγησης ή χρηματοδότησης από δημόσιους, ιδιωτικούς, εθνικούς, διεθνείς ή ευρωπαϊκούς πόρους, καθώς και σε όλες τις συμβατικές και εξωσυμβατικές υποχρεώσεις ή δικαιώματα της «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.».

16. Ο εγκεκριμένος οικονομικός προϋπολογισμός του τρέχοντος οικονομικού έτους της καταργούμενης «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.» εκτελείται ενιαίως από το συνιστώμενο με τον παρόντα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου «Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου». Πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό της «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.» για τις ανάγκες λειτουργίας, κάλυψης της μισθοδοσίας και επίτευξης των καταστατικών σκοπών της εταιρείας μεταφέρονται αυτοδικαίως στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου «Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου».

17. Κάθε στοιχείο κινητής ή ακίνητης περιουσίας της «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.», συμπεριλαμβανομένου και του αρχείου της, περιέρχεται αυτοδικαίως χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου «Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου», και η αποκλειστική χρήση και διαχείρισή τους ανήκει σε αυτό. Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου «Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου» καθίσταται αποκλειστικός κύριος, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας, καθώς και κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, της «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.». Η ως άνω μεταβίβαση όλων των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, καθώς και κάθε σχετική πράξη ή συμφωνία αφορώσα στην περιέλευση των περιουσιακών στοιχείων ή άλλων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και εμπράγματων δικαιωμάτων, της «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.» στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου «Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου» απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου ή οποιοδήποτε άλλο τέλος υπέρ του Δημοσίου και εισφορά ή δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου. Η τυχόν προκύπτουσα υπεραξία από τη μεταβίβαση δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος.

Άρθρο 97
Τελικές διατάξεις
Στο άρθρο 16 του π.δ. 40/2020 (Α’ 85), περί του Αυτοτελούς Τμήματος Επικοινωνίας και Οπτικοακουστικών Έργων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στον τίτλο, διαγράφεται η φράση «και Οπτικοακουστικών Έργων», β) στο πρώτο εδάφιο, βα) διαγράφεται η φράση «και Οπτικοακουστικών Έργων» και ββ) καταργείται η περ. δ), γ) στο δεύτερο εδάφιο, διαγράφεται η φράση «και με τις υπηρεσίες του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Α.Ε.» και το άρθρο 16 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 16 Αυτοτελές Τμήμα Επικοινωνίας

Το Αυτοτελές Τμήμα Επικοινωνίας έχει τις εξής αρμοδιότητες: (α) τη σύνταξη και εφαρμογή πλάνου επικοινωνίας για όλες τις πολιτικές και δράσεις της Γενικής Γραμματείας και τη διάχυση των θετικών συνεπειών τους στους πολίτες και την κοινωνία ευρύτερα, (β) τον σχεδιασμό δράσεων ευαισθητοποίησης της κοινωνίας για κάθε θέμα που άπτεται των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας, (γ) την οργάνωση θεματικών διαβουλεύ σεων για θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας με κοινωνικούς φορείς και εταίρους εκπροσώπους. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, το Τμήμα συνεργάζεται με όλες τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας, με το Γραφείο Επικοινωνίας και Ενημέρωσης του Υπουργείου, με κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα που σχετίζεται με τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας.»

Άρθρο 98
Καταργούμενες διατάξεις

1. Με την πλήρωση των προβλεπόμενων στην παρ. 1 του άρθρου 93 καταργούνται: α) τα άρθρα 44 έως 51 του ν. 4339/2015 (Α’ 133), περί του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας A.E.», β) τα άρθρα 9 έως 20 του ν. 3905/2010 (Α’ 219), περί του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου» και γ) κάθε άλλη, γενική ή ειδική, διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του Μέρους Β’ του παρόντος.

2. Από την έναρξη ισχύος του Μέρους Γ’, με την επιφύλαξη της παρ. 9 του άρθρου 94, καταργούνται τα άρθρα 19 έως 38 του ν. 4487/2017 (Α’ 116).

3. Με την πλήρωση των προβλεπόμενων στην παρ. 1 του άρθρου 95 καταργούνται: α) το άρθρο 19 του ν. 2026/1992 (Α’ 43), περί της ίδρυσης νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού», β) ο ν. 2524/1997 (Α’ 183), περί του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, γ) το άρθρο 38 του ν. 2162/1993 (Α’ 120), περί των αποσπάσεων στο Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού, δ) το π.δ. 199/1992 (Α’ 93), περί της οργάνωσης και λειτουργίας του Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού, και ε) κάθε άλλη, γενική ή ειδική, διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του Μέρους Ε’ του παρόντος.

4. Με την πλήρωση των προβλεπόμενων στην παρ. 1 του άρθρου 96 καταργούνται: α) τα άρθρα 1 έως 11 του ν. 2636/1998 (Α’ 198), περί συστάσεως της ανώνυμης εταιρείας «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.», β) η υπ’ αρ. 2911/4.8.2020 απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβου λίου της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.» περί του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της (ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ 127) και γ) κάθε άλλη, γενική ή ειδική, διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του Μέρους ΣΤ’ του παρόντος.

ΜΕΡΟΣ Θ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Άρθρο 99
Ζητήματα μετακινήσεων εκτός έδρας εργαζομένων Εθνικού Θεάτρου, Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και Δημοτικών Περιφερειακών Θεάτρων Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 10 υποπαρ. Δ.9 παρ. Δ’ άρθρου 2 ν. 4336/2015
Στην παρ. 5 του άρθρου 10 της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94), περί του καθορισμού της ημερήσιας αποζημίωσης και των εξόδων διανυκτέρευσης για τους μετακινούμενους, σε απόσταση μεγαλύτερη των πενήντα (50) χιλιόμετρων από την έδρα τους, μετά από εντολή του Εθνικού Θεάτρου, του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και των Δημοτικών Περιφερειακών Θεάτρων της χώρας, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο πέμπτο εδάφιο το χρονικό διάστημα από 1ης.7.2022 έως 31.10.2022 τροποποιείται σε χρονικό διάστημα από 1ης Ιουλίου έως 31 Οκτωβρίου εκάστου έτους, β) στο πέμπτο εδάφιο το ποσό των πενήντα πέντε (55) ευρώ ανά διανυκτέρευση τροποποιείται σε εξήντα (60) ευρώ ανά διανυκτέρευση, γ) το έκτο εδάφιο διαγράφεται και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Για τους μετακινούμενους με εντολή του Εθνικού Θεάτρου, του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος («Κ.Θ.Β.Ε.») και των Δημοτικών Περιφερειακών Θεάτρων της χώρας («ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.»), (εφεξής θέατρα) σε απόσταση μεγαλύτερη των πενήντα (50) χιλιόμετρων από την έδρα τους αναγνωρίζονται έξοδα διανυκτέρευσης, όταν η μετακίνηση γίνεται αποκλειστικά για τις αποδεδειγμένες ανάγκες της πραγματοποίησης της χειμερινής και θερινής περιοδείας των θεάτρων και με σκοπό την προετοιμασία, οργάνωση και εκτέλεση των παραγωγών των θεάτρων. Ειδικά, για τις μετακινήσεις των προσώπων του προηγούμενου εδαφίου, η ημερήσια αποζημίωση ορίζεται στο ποσό των πενήντα (50) ευρώ και τα έξοδα διανυκτέρευσης στο ποσό των σαράντα πέντε (45) ευρώ ανά διανυκτέρευση. Η ημερήσια αποζημίωση καταβάλλεται και για την ημέρα επιστροφής των μετακινούμενων στην έδρα τους, μετά το πέρας των παραστάσεων. Η απόφαση μετακίνησης εκδίδεται από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο. Ειδικά, για το χρονικό διάστημα από 1ης Ιουλίου έως 31 Οκτωβρίου εκάστου έτους για τους μετακινούμενους του πρώτου εδαφίου με εντολή του Εθνικού Θεάτρου και του «Κ.Θ.Β.Ε.», η ημερήσια αποζημίωση του δευτέρου εδαφίου ορίζεται στο ποσό των πενήντα πέντε (55) ευρώ και τα έξοδα διανυκτέρευσης του ιδίου εδαφίου στο ποσό των εξήντα (60) ευρώ ανά διανυκτέρευση.»

Άρθρο 100
Παράταση της διάρκειας απόσπασης υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού στο Υπουργείο Εξωτερικών στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου που τους έχει ανατεθεί δυνάμει του ν. 3782/200

1. Αποσπάσεις υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού στο Υπουργείο Εξωτερικών, οι οποίες διενεργήθηκαν κατ’ εφαρμογή του ν. 3782/2009 (Α’ 135), περί της κύρωσης Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργικού Συμβουλίου της Δημοκρατίας της Αλβανίας σχετικά με την αναζήτηση, την εκταφή, τον προσδιορισμό της ταυτότητας και τον ενταφιασμό των Ελλήνων πεσόντων στρατιωτικών σε πολεμικές επιχειρήσεις στην Αλβανία κατά τη διάρκεια του Ελληνο-Ιταλικού Πολέμου του 1940-1941 και την κατασκευή κοιμητηρίων στο έδαφος της Δημοκρατίας της Αλβανίας για τον ενταφιασμό τους, και οι οποίες έληξαν λόγω συμπλήρωσης του προβλεπόμενου χρονικού ορίου της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 1104/1980 (Α’ 298), παρατείνονται αυτοδικαίως από τη λήξη τους έως την 31η Δεκεμβρίου 2025. Με τη λήξη των αποσπάσεων οι υπάλληλοι επιστρέφουν, χωρίς άλλη διατύπωση, στην οργανική τους θέση.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών και Πολιτισμού, οι αποσπάσεις της παρ. 1 δύνανται να παρατείνονται εκ νέου, για χρονικό διάστημα έως τεσσάρων (4) ετών, συνολικά.

3. Για το χρονικό διάστημα της αυτοδίκαιης παράτασης της παρ. 1, καθώς και της εκ νέου παράτασης της παρ. 2, οι μηνιαίες αποδοχές, το επίδομα αλλοδαπής και οι λοιπές δαπάνες που προκύπτουν από την απόσπαση των υπαλλήλων βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

4. Ο συνολικός χρόνος απόσπασης στο εξωτερικό λογίζεται για κάθε έννομη συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας των υπαλλήλων στην οργανική τους θέση.

Άρθρο 101
Παράταση προθεσμίας για τον περιφερειακό και τοπικό τύπο Τροποποίηση περ. α) παρ. 3Α ν. 1178/1981

1. Στην περ. α) της παρ. 3Α του άρθρου μόνου του ν. 1178/1981 (Α’ 187), περί της ευθύνης του τύπου, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο τρίτο εδάφιο, η ημερομηνία «28.2.2022» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «29.2.2024», β) στο τέταρτο εδάφιο, η ημερομηνία «1ης.4.2024» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «19.7.2024» και η περ. α) διαμορφώνεται ως εξής:

«α) Σε κάθε εφημερίδα που εκδίδεται και διανέμεται στην Ελλάδα ορίζονται διευθυντής και διευθυντής σύνταξης, οι οποίοι αμφότεροι είναι μέλη επαγγελματικού σωματείου δημοσιογράφων. Σε περίπτωση κυκλοφορίας φύλλου κατά παράβαση του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλεται εντός δέκα (10) ημερών από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, κάθε φορά, διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Για τα έντυπα που είναι εγγεγραμμένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Περιφερειακού και Τοπικού Τύπου της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης έως τις 29.2.2024, οι ιδιότητες του διευθυντή και του διευθυντή σύνταξης μπορεί να ταυτίζονται, το δε πρόσωπο αυτό μπορεί εναλλακτικά να είναι μέλος επαγγελματικού σωματείου εκδοτών. Για τα έντυπα του προηγούμενου εδαφίου το παρόν ισχύει από 19.7.2024.»

2. Η ισχύς της παρ. 1 αρχίζει την 1η.4.2024.

ΜΕΡΟΣ Ι’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 102
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν ορίζεται ειδικότερα στις επιμέρους διατάξεις.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 27 Απριλίου 2024

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Εξωτερικών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ

Εθνικής Άμυνας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Εσωτερικών ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Ανάπτυξης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ΔΟΜΝΑ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

Δικαιοσύνης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ

Πολιτισμού ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

Υφυπουργός Πολιτισμού ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ

Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Ψηφιακής Διακυβέρνησης ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

Επικρατείας ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΕΡΤΣΟΣ

Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 29 Απριλίου 2024

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ