Νόμος 5092/2024

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5092  ΦΕΚ Α 33/4.3.2024

Όροι αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές και άλλες διατάξεις.

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΡΟΣ Α΄: ΣΚΟΠΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1 Σκοπός

Άρθρο 2 Αντικείμενο

ΜΕΡΟΣ Β: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΕ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Άρθρο 3 Ορισμοί

Άρθρο 4 Προστατευόμενοι αιγιαλοί και παραλίες και αιγιαλοί και παραλίες κοινής προστασίας

Άρθρο 5 Οριοθέτηση αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού

Άρθρο 6 Κοινόχρηστος χαρακτήρας και ιδιοκτησιακό καθεστώς αιγιαλού, παραλίας, παλαιού αιγιαλού και παλαιάς όχθης των μεγάλων λιμνών και των πλεύσιμων ποταμών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Άρθρο 7 Καθορισμός φορέα που παραχωρεί την απλή χρήση

Άρθρο 8 Γενικοί όροι και περιορισμοί στην παραχώρηση απλής χρήσης

Άρθρο 9 Τμήματα αιγιαλών και παραλιών που μπορούν να παραχωρηθούν για απλή χρήση κατόπιν πλειοδοτικής δημοπρασίας

Άρθρο 10 Ηλεκτρονική διαδικασία για την παραχώρηση απλής χρήσης κατόπιν πλειοδοτικής δημοπρασίας

Άρθρο 11 Διαδικασία παραχώρησης απλής χρήσης σε όμορη επιχείρηση ή σωματείο

Άρθρο 12 Καταγγελία παραχώρησης απλής χρήσης

Άρθρο 13 Υποχρεώσεις κατά τη λήξη της παραχώρησης

Άρθρο 14 Υποχρεώσεις δήμων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΕΛΕΓΧΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 15 Λειτουργία Πλατφόρμας Παρακολούθησης και ελέγχου συμβάσεων παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας

Άρθρο 16 Σύστημα ηλεκτρονικών καταγγελιών

Άρθρο 17 Έλεγχοι

Άρθρο 18 Μέτρα προστασίας της κοινοχρησίας Διοικητικά μέτρα

Άρθρο 19 Διοικητικές κυρώσεις

Άρθρο 20 Ποινικές κυρώσεις

Άρθρο 21 Αναλογική εφαρμογή για όχθες, παρόχθιες ζώνες, υδάτινο στοιχείο, πυθμένα και το υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού και χώρους ζώνης λιμένα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 22 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 23 Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 24 Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Άρθρο 25 Ρυθμίσεις για τη διοίκηση της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Προσθήκη παρ. 14 στο άρθρο 196 ν. 4389/2016

Άρθρο 26 Επέκταση εφαρμογής διατάξεων που ισχύουν για το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου και στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 1 και παρ. 6 άρθρου 46 ν. 4413/2016

Άρθρο 27 Παραχώρηση ακινήτου για εργοταξιακό χώρο του έργου Ζεύξη Ρίου Αντιρρίου

Άρθρο 28 Καθoρισμός Θαλάσσιας Ζώνης Λιμένος Αλεξανδρούπολης

ΜΕΡΟΣ Δ΄: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ, ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Άρθρο 29 Αύξηση επιδόματος γέννησης για κάθε παιδί που γεννιέται στην Ελλάδα Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 1 ν. 4659/2020

Άρθρο 30 Καταβολή των δόσεων του αυξημένου επιδόματος γέννησης Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 2 ν. 4659/2020

Άρθρο 31 Αναδρομική καταβολή του προσαυξημένου επιδόματος γέννησης

Άρθρο 32 Εξουσιοδοτική διάταξη Αναπροσαρμογή ύψους επιδόματος γέννησης Τροποποίηση άρθρου 11 ν. 4659/2020

Άρθρο 33 Χρηματοδότηση του Προγράμματος «Ανακαινίζω Νοικιάζω» από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Προκαταβολή της επιδότησης Τροποποίηση άρθρου 9 ν. 5006/2022

Άρθρο 34 Εξουσιοδοτική διάταξη Προκαταβολή της επιδότησης Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 45 ν. 5006/2022

Άρθρο 35 Χρηματοδότηση προγράμματος οικονομικής στήριξης οικογενειών για την πρόσβαση παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 104 ν. 4941/2022

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Άρθρο 36 Αναπροσαρμογή αποζημίωσης εφημεριών και ανώτατου ορίου αποδοχών ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 45 ν. 3205/2003 και περ. β) παρ. 3 άρθρου 28 ν. 4354/2015

Άρθρο 37 Μισθολογικές ρυθμίσεις για το Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 25 ν. 4940/2022

Άρθρο 38 Διαγραφή οφειλών από δάνεια χορηγηθέντα από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε αποβιώσαντες στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023, καθώς και σε στενούς συγγενείς τους

Άρθρο 39 Αναστολή πλειστηριασμών πυρόπληκτων Τροποποίηση άρθρου 84 ν. 4916/2022

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 40 Επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία Προσθήκη παρ. 4β στο άρθρο 78 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα

Άρθρο 41 Απαλλαγή δωρεών προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Άρθρο 42 Υποχρεώσεις παρόχων υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων διαχείρισης επιχειρηματικών πόρων, εισαγωγέων, κατασκευαστών και εμπόρων φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών Εξουσιοδοτική διάταξη Τροποποίηση άρθρου 15Β Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Άρθρο 43 Κυρώσεις για παραβάσεις υποχρέωσης υποβολής δήλωσης ή αποστολής πληροφοριών για υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών ή εμπορικού/λογιστικού προγράμματος διαχείρισης Προσθήκη παρ. 1Β στο άρθρο 54 Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Άρθρο 44 Κυρώσεις για παραβίαση της υποχρέωσης του άρθρου 15Β του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας Αντικατάσταση άρθρου 54Θ Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας Εξουσιοδοτική διάταξη

Άρθρο 45 Κυρώσεις για παραβίαση των υποχρεώσεων του άρθρου 15Γ του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας Εξουσιοδοτική διάταξη Τροποποίηση άρθρου 54ΙΒ Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΝΗΣΙΩΝ

Άρθρο 46 Επάρκεια ενεργειακού εφοδιασμού των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών κατά τη μεταβατική περίοδο έως την ολοκλήρωση της διασύνδεσής τους με το Ηπειρωτικό Σύστημα Προσθήκη άρθρου 133Α στον ν. 4001/2011 Κατάργηση παρ. 7 άρθρου 133 ν. 4001/2011

Άρθρο 47 Εγκατάσταση πρόσθετου δυναμικού παραγωγής στη νήσο Κρήτη κατά το διάστημα μέχρι την πλήρη διασύνδεση με το Ηπειρωτικό Σύστημα Προσθήκη άρθρου 108Ε στον ν. 4001/2011

Άρθρο 48 Λειτουργία μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη νήσο Κρήτη Τροποποίηση δέκατου έβδομου άρθρου ν. 4618/2019

Άρθρο 49 Μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη νήσο Κρήτη Τροποποίηση άρθρου 88 ν. 4602/2019

Άρθρο 50 Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις Τροποποίηση άρθρου 113 ν. 5079/2023

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 51 Συμβάσεις προμήθειας τροχαίου υλικού για εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου με μέσα οδικής μεταφοράς Τροποποίηση άρθρου 33 ν. 4647/2019

Άρθρο 52 Συγκοινωνιακό έργο Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης Τροποποίηση άρθρου 26 ν. 4482/2017

Άρθρο 53 Επιλογή και ορισμός διευθύνοντος συμβούλου της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Τροποποίηση περ. γ) παρ. 1 εσωτερικού άρθρου 11 άρθρου δεύτερου ν. 3912/2011

Άρθρο 54 Κωλύματα διορισμού σε διοικητικά συμβούλια και επιτροπές πιστωτικών ιδρυμάτων Τροποποίηση άρθρου 10 ν. 3864/2010

Άρθρο 55 Παράταση αποσπάσεων στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Άρθρο 56 Χρόνος άσκησης του δικαιώματος από ελεύθερες επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενες και αγρότισσες για την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας Ρύθμιση της μεταβίβασης της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας στον άλλο γονέα Τροποποίηση παρ. 1 και 3 άρθρου 151 ν. 5078/2023

Άρθρο 57 Κατ’ εξαίρεση χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας 2024-2025

Άρθρο 58 Ένδικο βοήθημα κατά αποφάσεων του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας Προσθήκη παρ. 18 στο άρθρο 25 του π.δ. 368/1989

Άρθρο 59 Παράταση παραμονής ειδικευόμενων νοσηλευτών ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Άρθρο 60 Αποσπάσεις στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας Τροποποίηση περ. β΄ παρ. 11 άρθρου 247 ν. 3852/2010

Άρθρο 61 Αριθμός θέσεων στάθμευσης στην Περιοχή Ανάπλασης ΙΙ

Άρθρο 62 Ορισμός αρμόδιας αρχής για την εφαρμογή του άρθρου 3ιζ του Κανονισμού (ΕΕ) 833/2014

ΜΕΡΟΣ Ε΄: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 63 Έναρξη ισχύος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ ΑΡΘΡΟΥ 27

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ ΑΡΘΡΟΥ 28

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΣΚΟΠΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος είναι η βελτίωση του πλαισίου που διέπει τη διαχείριση των παραθαλάσσιων περιοχών, ώστε να διασφαλίζεται ο κοινόχρηστος χαρακτήρας τους και να επιτρέπεται η αξιοποίησή τους κατά τρόπο επωφελή για την εθνική οικονομία, προστατευτικό για το περιβάλλον και σύμφωνο με το δημόσιο συμφέρον.

Άρθρο 2
Αντικείμενο
Αντικείμενο του παρόντος είναι η οριοθέτηση των βασικών εννοιών που σχετίζονται με τον αιγιαλό και τις παραθαλάσσιες περιοχές, η προστατευτική μεταχείριση αιγιαλών και παραλιών που παρουσιάζουν ιδιαίτερα οικολογικά και γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά, η θέσπιση ταχείας διαδικασίας καθορισμού τους και παραχώρησης της απλής χρήσης τους και η καθιέρωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου τήρησης και επιβολής των κανόνων που έχουν τεθεί για την προστασία του κοινόχρηστου χαρακτήρα των αιγιαλών και της παραλίας.

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΕ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Άρθρο 3
Ορισμοί
Για την εφαρμογή του παρόντος και του ν. 2971/2001 (Α΄ 285) ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:

α) Αιγιαλός: η ζώνη ξηράς που βρέχεται από τη θάλασσα κατά τις μεγαλύτερες και συνήθεις αναβάσεις των κυμάτων της. Ο αιγιαλός αποτελεί ουσιώδες στοιχείο του φυσικού περιβάλλοντος, που προστατεύεται από την Πολιτεία, η οποία το διαχειρίζεται, σύμφωνα με τη φύση του και τον κοινόχρηστο χαρακτήρα του.

β) Διακριτό τμήμα αιγιαλού: το αξιοποιήσιμο και προσβάσιμο τμήμα αιγιαλού και παραλίας μεταξύ δύο φυσικών ορίων. Επί του ανωτέρω τμήματος υπολογίζεται η έκταση του αιγιαλού που μπορεί να παραχωρηθεί για απλή ή άλλη χρήση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 και τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 11.

γ) Παραλία: η ζώνη της ξηράς, συνεχόμενη προς τον αιγιαλό, η οποία ορίζεται με σκοπό τη διατήρηση και προστασία των ακτών από τη διάβρωση και προς εξυπηρέτηση της επικοινωνίας της ξηράς με τη θάλασσα και αντίστροφα, η οποία δεν μπορεί να εκτείνεται περισσότερο από πενήντα (50) μέτρα από την οριογραμμή του αιγιαλού.

δ) Προστατευόμενος αιγιαλός και παραλία: διακριτό τμήμα αιγιαλού και παραλίας, το οποίο βρίσκεται εντός περιοχής που συμπεριλαμβάνεται στον Εθνικό Κατάλογο Περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000, με ιδιαίτερα οικολογικά και γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά που πρέπει να βελτιωθούν, να προστατευθούν ή να διατηρηθούν. Προς τον σκοπό διατήρησης των χαρακτηριστικών αυτών, τίθενται απαγορεύσεις και περιορισμοί στις επιτρεπόμενες δραστηριότητες επί του αιγιαλού, της όμορης παραλίας και του όμορου παλαιού αιγιαλού.

ε) Παλαιός αιγιαλός: η ζώνη ξηράς, η οποία προκύπτει από τη μετατόπιση της ακτογραμμής προς τη θάλασσα, οφείλεται σε φυσικά αίτια (φυσικές προσχώσεις) ή νόμιμα τεχνικά έργα και προσδιορίζεται από τη νέα γραμμή του αιγιαλού και το όριο του παλαιότερα υφιστάμενου αιγιαλού.

στ) Παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας: η σύμβαση διά της οποίας παραχωρείται η χρήση μέρους διακριτού τμήματος αιγιαλού και παραλίας για ορισμένο χρονικό διάστημα, με ή χωρίς αντάλλαγμα.

ζ) Παραχωρούμενο τμήμα αιγιαλού: το μέρος του διακριτού τμήματος αιγιαλού που παραχωρείται για απλή ή άλλη χρήση.

η) Παραχωρών φορέας: το Δημόσιο και η «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» για κάθε τμήμα αιγιαλού και παραλίας, το οποίο παραχωρούν σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

θ) Κτηματική Υπηρεσία: η κατά τόπον αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τη δημόσια περιουσία.

ι) Πλατφόρμα: το πληροφοριακό σύστημα του άρθρου 15.

ια) Απλή χρήση: κάθε χρήση, από την οποία δεν παραβιάζεται ο προορισμός του αιγιαλού και της παραλίας ως κοινόχρηστων πραγμάτων και δεν επέρχεται αλλοίωση στη φυσική μορφολογία τους και τα βιοτικά στοιχεία τους.

ιβ) Όχθη των μεγάλων λιμνών και των πλεύσιμων ποταμών: η χερσαία ζώνη που περιστοιχίζει αυτούς και βρέχεται από τις μεγαλύτερες αλλά συνήθεις αναβάσεις των υδάτων τους.

ιγ) Παρόχθια ζώνη των μεγάλων λιμνών και των πλεύσιμων ποταμών: η ζώνη ξηράς που προστίθεται στην όχθη με τη συνδρομή των προϋποθέσεων της περ. γ) και η οποία καθορίζεται σε πλάτος μέχρι και πενήντα (50) μέτρα από το προς την ξηρά όριο της όχθης.

ιδ) Παλαιά όχθη των μεγάλων λιμνών και των πλεύσιμων ποταμών: η ζώνη της ξηράς που προέκυψε από τη μετακίνηση της οριογραμμής της όχθης των μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών.

ιε) Λιμένας: η ζώνη ξηράς και θάλασσας μαζί με έργα και εξοπλισμό που επιτρέπουν κυρίως την υποδοχή κάθε είδους πλωτών μέσων και σκαφών αναψυχής, τη φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση, παραλαβή και προώθηση των φορτίων τους, την εξυπηρέτηση επιβατών και οχημάτων και την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, που συνδέονται με τις θαλάσσιες μεταφορές άμεσα ή έμμεσα.

ιστ) Λιμενικά έργα: εκείνα που εκτελούνται, ολικά ή μερικά, στον αιγιαλό, την παραλία, την όχθη, την παρόχθια

ζώνη, το υδάτινο στοιχείο, τον πυθμένα και το έδαφος του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και της κοίτης πλεύσιμου ποταμού ή στη ζώνη λιμένα, καθώς και εκείνα που επιφέρουν διαμόρφωση ή αλλοίωση των χώρων αυτών, πλην της εκτέλεσης δειγματοληπτικών γεωτρήσεων σε θαλάσσιο και χερσαίο χώρο αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής για τη συλλογή απαραίτητων επιστημονικών στοιχείων προς τεκμηρίωση μελετών λιμενικών έργων.

ιζ) Φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα: κάθε δημόσιος φορέας ή φορέας της αυτοδιοίκησης ή ιδιωτικός ή μικτός φορέας που έχει την ευθύνη της διοίκησης και της εκμετάλλευσης λιμένα.

ιη) Καρνάγιο ή ταρσανάς: ο παράκτιος (θαλάσσιος, αιγιαλός, παραλία και ενδεχόμενα παρακείμενος) χώρος, με κύρια χρήση μικρού ναυπηγείου, όπου ναυπηγούνται, μετασκευάζονται, επισκευάζονται, συντηρούνται, επιθεωρούνται και διαχειμάζουν ξύλινα σκάφη. Στον ίδιο χώρο ανελκύονται/καθελκύονται, επισκευάζονται, συντηρούνται και επιθεωρούνται στην ξηρά κάθε τύπου ξύλινα σκάφη.

Άρθρο 4
Προστατευόμενοι αιγιαλοί και παραλίες και αιγιαλοί και παραλίες κοινής προστασίας

1. Στους προστατευόμενους αιγιαλούς και παραλίες εφαρμόζονται οι όροι και περιορισμοί που τίθενται με τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160), περί χαρακτηρισμού περιοχών.

2. Αιγιαλοί και παραλίες υψηλής προστασίας («απάτητες παραλίες») είναι αιγιαλοί ιδιαίτερης αισθητικής, γεωμορφολογικής ή οικολογικής αξίας, στους οποίους απαγορεύεται η παραχώρηση απλής χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε άλλη δράση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη μορφολογία τους και την ακεραιότητά τους ως προς τις οικολογικές τους λειτουργίες. Οι απαγορεύσεις και περιορισμοί δραστηριοτήτων προβλέπονται σε κανονιστική πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986 ή με την κοινή απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 22 του παρόντος.

Άρθρο 5
Οριοθέτηση αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού

1. Η οριοθέτηση του αιγιαλού και της παραλίας, στις περιπτώσεις που είναι απαραίτητος ο καθορισμός παραλίας, γίνεται κατόπιν αυτοψίας και αφού ληφθούν υπόψη οι φυσικές και λοιπές ενδείξεις που επηρεάζουν το πλάτος του αιγιαλού και της παραλίας και, ιδίως:

α) Η γεωμορφολογία του εδάφους, αναφορικά με κατηγορίες υψηλών και χαμηλών ακτών, η σύστασή του, καθώς και το φυσικό όριο βλάστησης,

β) η ύπαρξη, τα όρια και το είδος των παράκτιων φυσικών πόρων,

γ) τα πορίσματα από την εκτίμηση των μετεωρολογικών στοιχείων της περιοχής,

δ) η μορφολογία του πυθμένα, ε) ο τομέας ανάπτυξης κυματισμού σε σχέση με το

μέτωπο της ακτής,

στ) η ύπαρξη νομίμως υφιστάμενων τεχνικών έργων στην περιοχή,

ζ) οι τυχόν εγκεκριμένες χωροταξικές κατευθύνσεις και χρήσεις γης που επηρεάζουν την παράκτια ζώνη,

η) η ύπαρξη δημόσιων κτημάτων κάθε κατηγορίας που βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με την παράκτια ζώνη,

θ) τυχόν υφιστάμενη κτηματογράφηση, και ι) η ύπαρξη ευπαθών οικοσυστημάτων και προστατευόμενων περιοχών. Όπου υφίσταται σχέδιο πόλης, η οριογραμμή της

παραλίας δεν μπορεί να υπερβεί την εγκεκριμένη ρυμοτομική γραμμή. Σε παραδοσιακούς οικισμούς η οριογραμμή της παραλίας δεν μπορεί να υπερβεί τη γραμμή δόμησης, όπως αυτή νομίμως έχει διαμορφωθεί. Σε πόλεις και οικισμούς που δημιουργήθηκαν πριν από το έτος 1923 ή έχουν πληθυσμό κάτω από δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους και στους οποίους δεν υπάρχει εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, η οριογραμμή της παραλίας δεν μπορεί να υπερβεί τη γραμμή δόμησης, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί νομίμως. Κατά την έγκριση ή επέκταση σχεδίων πόλεων, η γραμμή δόμησης σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει την οριογραμμή της παραλίας με την επιφύλαξη των περιπτώσεων, που αφορούν παραδοσιακούς οικισμούς ή διατηρητέα κτίσματα και κατασκευές. Σε περιοχές εκτός σχεδίου, εξαιρούνται από τη ζώνη παραλίας τα χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα κτίσματα ή κατασκευές.

2. Για την οριοθέτηση του παλαιού αιγιαλού λαμβάνονται υπόψη ιδίως ενδείξεις επί του εδάφους ή φυσικές ενδείξεις (αμμώδης, ελώδης ή βαλτώδης χαρακτήρας εκτάσεων συνεχόμενων του αιγιαλού), αεροφωτογραφίες, χάρτες και διαγράμματα διαφόρων ετών και γεωλογικές μελέτες, εξαιρουμένων των μαρτυρικών καταθέσεων.

3. Ο καθορισμός των ορίων του αιγιαλού, της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού γίνεται με απόφαση επιτροπής, η οποία συγκροτείται σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και αποτελείται από: α) τον προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας ως πρόεδρο, β) έναν μηχανικό της Κτηματικής Υπηρεσίας με ειδικότητα τοπογράφου ή πολιτικού μηχανικού και, αν δεν υπάρχει, έναν τεχνολόγο τοπογράφο μηχανικό, ενώ αν η Κτηματική Υπηρεσία δεν διαθέτει μηχανικό των ανωτέρω ειδικοτήτων, συμμετέχει στην Επιτροπή μηχανικός άλλης δημόσιας υπηρεσίας, γ) τον αρμόδιο Λιμενάρχη, δ) υπάλληλο δημόσιας υπηρεσίας που εδρεύει στην ίδια περιφερειακή ενότητα ή περιφέρεια με ειδικότητα γεωλόγου και, αν δεν υπάρχει, γεωλόγο που είναι εγγεγραμμένος στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, και ε) υπάλληλο της Διεύθυνσης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά από εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δύναται να συσταθεί και δεύτερη επιτροπή, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν μέλη με τις ιδιότητες της παρούσας χωρίς περιορισμό συνδεόμενο με τοπική αρμοδιότητα.

4. Κατά των αποφάσεων της παρ. 3 επιτρέπεται η υποβολή ενδικοφανούς προσφυγής της παρ. 2

του άρθρου 25 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45) ενώπιον δευτεροβάθμιας επιτροπής που αποτελείται από: α) τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με αρμοδιότητα τη δημόσια περιουσία, β) τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αρμοδιότητα την πολεοδομία και τη χωροταξία, γ) τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, δ) έναν μηχανικό που υποδεικνύεται από το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) «Ελληνικό Κτηματολόγιο», ε) τον αρμόδιο προϊστάμενο της Διεύθυνσης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης, στ) έναν γεωλόγο που υπηρετεί σε δημόσια υπηρεσία στα γεωγραφικά όρια της αποκεντρωμένης διοίκησης, και ζ) έναν εκπρόσωπο της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. Η συγκρότηση της επιτροπής ανά αποκεντρωμένη διοίκηση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Με την απόφαση συγκρότησης της επιτροπής ορίζονται και αναπληρωματικά μέλη με τις αντίστοιχες ιδιότητες, πλην των Γενικών Γραμματέων. Στην επιτροπή προεδρεύει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με αρμοδιότητα τη δημόσια περιουσία και, αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αρμοδιότητα την πολεοδομία και τη χωροταξία. Η ενδικοφανής προσφυγή υποβάλλεται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία, η οποία συγκροτεί και διαβιβάζει φάκελο εντός δέκα (10) ημερών στη δευτεροβάθμια επιτροπή.

5. Κατά της απόφασης της παρ. 4 μπορεί να ασκηθεί αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

6. Η καταγραφή του αιγιαλού, της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού γίνεται σε ορθοφωτογραφικά υπόβαθρα που τηρούνται στο Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο.

7. Οι αποφάσεις καθορισμού της οριστικής οριογραμμής του αιγιαλού, της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

8. Οι αποφάσεις καθορισμού της οριστικής οριογραμμής του αιγιαλού, της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού και τα υπόβαθρα αναρτώνται μόνιμα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για ενημέρωση του κοινού. Σχετική ανακοίνωση για την ανάρτηση τοιχοκολλάται στους χώρους ανακοινώσεων των αποκεντρωμένων διοικήσεων, των περιφερειών και των παράκτιων δήμων. Αν εξαιρεθούν από την ανάρτηση, για λόγους εθνικής ασφάλειας, συγκεκριμένα υπόβαθρα, οι έχοντες έννομο συμφέρον μπορούν να λαμβάνουν γνώση της οριστικής οριογραμμής από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία. Μνεία για την εξαίρεση υποβάθρων από την ανάρτηση γίνεται στην απόφαση καθορισμού της οριστικής οριογραμμής αιγιαλού, της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού και στην ανακοίνωση της ανάρτησης.

9. Με την τήρηση των όρων δημοσιότητας των παρ. 7 και 8 ολοκληρώνεται η διαδικασία καθορισμού

του αιγιαλού, της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού και συνάγεται τεκμήριο ότι οι ενδιαφερόμενοι έλαβαν γνώση σχετικά με τη χάραξη και την ακριβή θέση της οριογραμμής, μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Πλημμέλειες των διαδικασιών δημοσιότητας δεν επηρεάζουν το κύρος της διαδικασίας οριοθέτησης του αιγιαλού, της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού. Για την οριστικοποίηση της οριογραμμής ενημερώνεται το Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο και η πράξη καθορισμού καταχωρείται στο κτηματολόγιο ή μεταγράφεται στο υποθηκοφυλακείο υποχρεωτικά κατά τους νόμους 2308/1995 (Α΄ 114) και 2664/1998 (Α΄ 275).

10. Σε περίπτωση σφάλματος ή αν μεταβληθεί η οριογραμμή λόγω νόμιμων τεχνικών έργων ή φυσικών αιτίων, διενεργείται επανακαθορισμός αιγιαλού, παραλίας ή παλαιού αιγιαλού με τη διαδικασία των παρ. 1 έως 9.

11. Μετά τον καθορισμό των ορίων του αιγιαλού, της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού επιτρέπεται η απαλλοτρίωση, αναγκαστική ή ρυμοτομική, τυχόν ιδιωτικών δικαιωμάτων που προϋπάρχουν στον αιγιαλό, την παραλία και τον παλαιό αιγιαλό. Από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης περί καθορισμού της οριστικής οριογραμμής του αιγιαλού, της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού, οι κύριοι των κτημάτων που καταλαμβάνονται από αυτή θεωρείται ότι έλαβαν γνώση του περιεχομένου της και, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από τη δημοσίευση αυτή, δεν επιτρέπεται η κατασκευή, βελτίωση, δενδροφύτευση ή άλλη προσθήκη στα ακίνητα αυτά. Αύξηση της αξίας των ακινήτων που οφείλεται στις ενέργειες αυτές δεν αποζημιώνεται.

12. Ο καθορισμός ή επανακαθορισμός παλαιού αιγιαλού δεν θίγει εμπράγματα δικαιώματα, τα οποία έχουν κτηθεί ή αναγνωρισθεί δυνάμει συμβολαιογραφικού εγγράφου ή άλλου δημόσιου εγγράφου που συντάχθηκε σε χρόνο προγενέστερο του καθορισμού ή την κυριότητα και νομή ακίνητων περιουσιακών στοιχείων που έχουν μεταβιβασθεί στην ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε., σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 196 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94).

Άρθρο 6
Κοινόχρηστος χαρακτήρας και ιδιοκτησιακό καθεστώς αιγιαλού, παραλίας, παλαιού αιγιαλού και παλαιάς όχθης των μεγάλων λιμνών και των πλεύσιμων ποταμών

1. Ο αιγιαλός και η παραλία ανήκουν στη δημόσια κτήση και είναι κοινόχρηστα πράγματα, τα οποία προστατεύει και διαχειρίζεται η Κτηματική Υπηρεσία. Ειδικά τους αιγιαλούς και τις παραλίες που έχουν χαρακτηρισθεί ως τουριστικά δημόσια κτήματα με διατάγματα του άρθρου 12α του ν.δ. 180/1946 (Α΄ 324) ή σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 3105/2003 (Α΄ 29) ή άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας διοικεί και διαχειρίζεται η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.).

2. Κύριος προορισμός των κοινόχρηστων πραγμάτων της παρ. 1 είναι η ελεύθερη και ακώλυτη πρόσβαση του κοινού προς αυτά, καθώς και η επικοινωνία της ξηράς με τη θάλασσα, λιμνοθάλασσα, λίμνη ή ποταμό. Η παραχώρηση των πραγμάτων αυτών επιτρέπεται μόνο κατά χρήση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

3. Απαγορεύεται η κατασκευή κτισμάτων και εν γένει η τοποθέτηση κατασκευασμάτων, καθώς και οιαδήποτε μεταβολή χωρίς άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής ή με άδεια που εκδόθηκε παράνομα στον αιγιαλό, την παραλία, την όχθη, την παρόχθια ζώνη, το υδάτινο στοιχείο, τον πυθμένα και το υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και της κοίτης πλεύσιμου ποταμού, πλην αυτών που προβλέπονται στα άρθρα 12, 12Α, 13Α, 14, 14Α και 30 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285).

4. Η παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας για απλή χρήση και η εξαίρεση τμημάτων τους από την κοινή χρήση επιτρέπεται σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 8 έως 13. Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου εξαιρούνται από την κοινή χρήση τμήματα αιγιαλού και παραλίας για λόγους επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος που αφορά στη δημόσια ασφάλεια, την υγεία και την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.

5. Ο παλαιός αιγιαλός και η παλαιά όχθη των μεγάλων λιμνών και των πλεύσιμων ποταμών ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου. Εκτάσεις του παλαιού αιγιαλού που συνορεύουν με απάτητες παραλίες της παρ. 2 του άρθρου 4 ανήκουν στη δημόσια κτήση, είναι ανεπίδεκτες κτήσης ιδιωτικών δικαιωμάτων και καταγράφονται ως πράγματα κοινόχρηστα.

6. Αν μεταξύ αιγιαλού και δημόσιας οδού, κατά τα άρθρα 2, 3 και 4 του ν. 3155/1955 (Α΄ 63) και του άρθρου 1 του π.δ. 347/1993 (Α΄ 146), παρεμβάλλεται ιδιωτικό ακίνητο, ο κύριος, ο επικαρπωτής και ο νομέας του παρέχουν ελεύθερη δίοδο για την ακώλυτη και ασφαλή πρόσβαση στον αιγιαλό από τη δημόσια οδό, σύμφωνα με την πολεοδομική νομοθεσία. Με το παρόν δεν θίγεται η αρμοδιότητα της ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. για την ολοκληρωμένη αξιοποίηση τουριστικών ακινήτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Άρθρο 7
Καθορισμός φορέα που παραχωρεί την απλή χρήση

1. Αρμόδιοι φορείς για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας είναι το Δημόσιο και η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε., κατά τις διακρίσεις της παρ. 1 του άρθρου 6.

2. Στην κατάρτιση της σύμβασης παραχώρησης το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται από την Κτηματική Υπηρεσία.

3. Ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) επί του ανταλλάγματος του Δημοσίου από την παραχώρηση απλής χρήσης αποδίδεται στον οικείο δήμο. Οι συμψηφισμοί των περ. β) και θ) της παρ. 3 του άρθρου 8 μειώνουν ισόποσα το αντάλλαγμα που αποδίδεται στον οικείο δήμο.

Άρθρο 8
Γενικοί όροι και περιορισμοί στην παραχώρηση απλής χρήσης

1. Η παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας γίνεται με σύμβαση που καταρτίζεται ανάμεσα στο αρμόδιο όργανο και τον παραχωρησιούχο. Η σύμβαση δεν μπορεί να έχει χρονική διάρκεια μικρότερη του ενός (1) έτους και μεγαλύτερη των τριών (3) ετών. Οι συμβάσεις παραχώρησης είναι προσωποπαγείς, εκτός αν ορίζεται ειδικότερα.

2. Στις περιπτώσεις παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας, ο παραχωρησιούχος διασφαλίζει την ελεύθερη και απρόσκοπτη διέλευση του κοινού στον αιγιαλό και την παραλία, τη διατήρηση του παραχωρούμενου χώρου καθαρού και σε καλή κατάσταση, την ύπαρξη και συντήρηση εγκαταστάσεων χρήσιμων για τους λουόμενους και την ενημέρωση του κοινού για την οριοθέτηση της παραχώρησης, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.

3. Ο παραχωρησιούχος έχει τουλάχιστον τις παρακάτω ειδικότερες υποχρεώσεις:

α) Διασφαλίζει την ελεύθερη, απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση του κοινού στον αιγιαλό και την παραλία.

β) Διασφαλίζει τη χρήση του αιγιαλού και της παραλίας για άτομα με αναπηρία στους αιγιαλούς και τις παραλίες που προβλέπεται με την απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 9, εγκαθιστώντας ειδικές πλατφόρμες για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία, αν αυτές δεν έχουν εγκατασταθεί με μέριμνα του οικείου δήμου. Στην περίπτωση αυτή, ο παραχωρησιούχος συμψηφίζει τις δαπάνες για εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή των πλατφορμών, με το αντάλλαγμα της παραχώρησης.

γ) Περιορίζει την ανάπτυξη των ομπρελών, ξαπλωστρών και θαλάσσιων μέσων αναψυχής και λοιπών κινητών στοιχείων σε ποσοστό του εμβαδού της παραχωρούμενης έκτασης που δεν υπερβαίνει το εξήντα τοις εκατό (60%) ή το τριάντα τοις εκατό (30%), αν πρόκειται για προστατευόμενο αιγιαλό και παραλία της παρ. 1 του άρθρου 4, ώστε να διασφαλίζονται η διέλευση του κοινού κάθετα και παράλληλα προς τη θάλασσα και η ύπαρξη ελεύθερης ζώνης από την ακτογραμμή πλάτους τουλάχιστον τεσσάρων (4) μέτρων.

δ) Διατηρεί καθημερινά καθαρό το παραχωρούμενο τμήμα αιγιαλού και παραλίας.

ε) Αναρτά σε εμφανές σημείο στον αιγιαλό ή την παραλία πινακίδα, η οποία επιτρέπει στο κοινό να έχει πρόσβαση, με ηλεκτρονικό τρόπο σύμφωνα με το άρθρο 16, περί συστήματος ηλεκτρονικών καταγγελιών, στα προσδιοριστικά στοιχεία της παραχώρησης, όπως τις συντεταγμένες, τον αριθμό της απόφασης παραχώρησης, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του κοινού και του παραχωρησιούχου και το διάγραμμα της παραχώρησης.

στ) Τοποθετεί κινητά στοιχεία για την εξυπηρέτηση του κοινού.

ζ) Φροντίζει για τη διατήρηση της ισορροπίας του οικοσυστήματος του παραχωρούμενου χώρου, όπως με τη διατήρηση της μορφολογίας της ακτής και της ακτογραμμής.

η) Παραδίδει τον παραχωρηθέντα χώρο στην αρχική κατάσταση μετά το πέρας της διάρκειας της παραχώρησης και απομακρύνει τα κινητά στοιχεία κατά τις περιόδους που καθορίζονται στη σύμβαση παραχώρησης.

θ) Διασφαλίζει την παρουσία ναυαγοσώστη, εφόσον του υποδειχθεί ότι η υποχρέωση αυτή δεν καλύπτεται από τον οικείο δήμο. Στην περίπτωση αυτή, ο παραχωρησιούχος συμψηφίζει τις δαπάνες για την αμοιβή του ναυαγοσώστη και τον εξοπλισμό του με το αντάλλαγμα της παραχώρησης. Η πρόσληψη ναυαγοσώστη και η διάθεση εξοπλισμού από τον παραχωρησιούχο δεν απαλλάσσουν τον οικείο δήμο από ευθύνη για παράβαση του π.δ. 71/2020 (Α΄ 166).

4. Οι υποχρεώσεις του παραχωρησιούχου μνημονεύονται στη σύμβαση παραχώρησης.

5. Είναι δυνατή η σύναψη σύμβασης έργου από τον παραχωρησιούχο με τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την άσκηση δραστηριοτήτων θαλάσσιων μέσων αναψυχής ή άλλης συναφούς επιχείρησης, εφόσον αυτό διαθέτει όλες τις νόμιμες άδειες και εγκρίσεις που προβλέπονται στην υπ’ αρ. 2131.4/64444/6.9.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 4174) και στον Γενικό Κανονισμό Λιμένα υπ’ αρ. 20, όπως αυτός εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 3131.1/03/1999 (Β΄ 444, διόρθωση σφάλματος Β΄ 1243/1999) απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, όπως εκάστοτε ισχύουν. Η δραστηριότητα ασκείται σε σαφώς καθορισμένο τμήμα του παραχωρηθέντος χώρου που δεν μπορεί να υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) της συνολικής παραχώρησης, με αντάλλαγμα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέρος του ανταλλάγματος που αναλογεί στην παραχωρούμενη έκταση, και για χρονικό διάστημα το οποίο είναι ίσο ή μικρότερο από τον χρόνο παραχώρησης, σε κάθε δε περίπτωση δεν υπερβαίνει τον υπόλοιπο χρόνο παραχώρησης. Η υπ’ αρ. 2131.4/64444/2021 κοινή απόφαση και ο Γενικός Κανονισμός Λιμένα υπ’ αρ. 20 εφαρμόζονται και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Την ευθύνη για την τήρηση των όρων της παραχώρησης φέρει ο παραχωρησιούχος, ο οποίος ευθύνεται πλήρως από κοινού και εις ολόκληρον με όποιον έλκει δικαιώματα από αυτόν. Η σχετική σύμβαση κοινοποιείται στην οικεία Κτηματική Υπηρεσία.

6. Με τη διακήρυξη μπορούν να προβλέπονται και επιπλέον υποχρεώσεις του παραχωρησιούχου σε σχέση με την προστασία, διατήρηση και ανάπτυξη του παραχωρούμενου τμήματος αιγιαλού και παραλίας και την ενίσχυση της κοινοχρησίας.

7. Η παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας που βρίσκονται εντός αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και ιστορικών τόπων ή τους περιβάλλουν επιτρέπεται μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού, σύμφωνα με τον Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς (ν. 4858/2021, Α΄ 220), και κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας προς την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού. Εφόσον χορηγηθεί η σύμφωνη γνώμη, δεν απαιτείται εκ νέου σχετικό αίτημα. Η Κτηματική Υπηρεσία οφείλει, πριν από την έναρξη της πλειοδοτικής δημοπρασίας, να γνωστοποιήσει στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού οποιαδήποτε εκ νέου παραχώρηση απλής χρήσης χώρων του πρώτου εδαφίου, για τους οποίους έχει εκδοθεί σύμφωνη γνώμη κατά τα ανωτέρω ή νέου τμήματος αυτών. Σε περίπτωση μεταβολής των αρχαιολογικών δεδομένων, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού οφείλει, εντός επτά (7) εργασίμων ημερών, να ενημερώσει σχετικά την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία, αποστέλλοντας στην τελευταία φάκελο με τα πλήρη στοιχεία για τον συγκεκριμένο χώρο.

Άρθρο 9
Τμήματα αιγιαλών και παραλιών που μπορούν να παραχωρηθούν για απλή χρήση κατόπιν πλειοδοτικής δημοπρασίας

1. Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που εκδίδεται μέχρι τη 15η Ιανουαρίου κάθε έτους μετά από γνώμη των οικείων δήμων, ορίζονται τα τμήματα αιγιαλού και παραλίας που επιτρέπεται να παραχωρηθούν για απλή χρήση κατόπιν πλειοδοτικής δημοπρασίας, πέραν αυτών για τα οποία υπάρχει ενεργή σύμβαση παραχώρησης για το αντίστοιχο έτος. Η γνώμη των δήμων χορηγείται μέχρι την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους, ενώ η Κτηματική Υπηρεσία αποστέλλει τη σχετική εισήγηση στους δήμους μέχρι την 1η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους. Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου επισημαίνονται και οι αιγιαλοί και παραλίες, ως προς τις οποίες υπάρχει υποχρέωση παρουσίας ναυαγοσώστη σύμφωνα με το π.δ. 71/2020 (Α΄ 166), καθώς και τα σημεία στα οποία θα υπάρχουν οι ειδικές πλατφόρμες για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία. Η κτηματική υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε περαιτέρω παραχωρήσεις τμημάτων αιγιαλού και παραλίας.

2. Το εμβαδόν κάθε παραχωρούμενου τμήματος αιγιαλού και παραλίας της παρ. 1 δεν υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.). Μεταξύ των τμημάτων αιγιαλών και παραλίας που επιτρέπεται να παραχωρηθούν για απλή χρήση, ανεξαρτήτως του χρόνου ή της διαδικασίας που παραχωρούνται, μεσολαβεί απόσταση τουλάχιστον έξι (6) μέτρων. Το σύνολο των τμημάτων αιγιαλού και παραλίας που παραχωρούνται σύμφωνα με την παρ. 1 και σύμφωνα με το άρθρο 11 δεν καλύπτει περισσότερο από το πενήντα τοις εκατό (50%) του εμβαδού ή του μήκους του μετώπου του διακριτού τμήματος.

3. Δεν παραχωρούνται αιγιαλός και παραλία για απλή χρήση κατόπιν πλειοδοτικής δημοπρασίας όταν το μήκος ή πλάτος αυτού είναι μικρότερο των τεσσάρων (4) μέτρων ή όταν το συνολικό εμβαδόν του αιγιαλού είναι μικρότερο των εκατόν πενήντα (150) τετραγωνικών μέτρων.

Άρθρο 10
Ηλεκτρονική διαδικασία για την παραχώρηση απλής χρήσης κατόπιν πλειοδοτικής δημοπρασίας

1. Όλες οι παραχωρήσεις απλής χρήσης διενεργούνται ηλεκτρονικά κατόπιν πλειοδοτικής δημοπρασίας ανεξαρτήτως του φορέα παραχώρησης μέχρι την 31η Μαρτίου εκάστου έτους. Η Κτηματική Υπηρεσία διενεργεί τις δημοπρασίες για όλα τα παραχωρούμενα τμήματα των αιγιαλών και παραλιών, με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του άρθρου 15.

2. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εισάγονται με ευθύνη του φορέα που διενεργεί τη δημοπρασία:

α) το τμήμα του αιγιαλού και της παραλίας που παραχωρείται, προσδιορισμένο ως πολύγωνο με σημεία που αναφέρονται στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ) 1987 ή σε νεότερο σύστημα αναφοράς,

β) η διάρκεια της παραχώρησης, γ) ο χρόνος διενέργειας της ηλεκτρονικής δημοπρασίας, δ) οι όροι της παραχώρησης, ιδίως ο χρόνος τοποθέτησης και απομάκρυνσης των κινητών στοιχείων εντός εκάστου έτους, και

ε) τα στοιχεία της παραχώρησης με το σχετικό πολύγωνο.

3. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα αντλεί αυτομάτως από τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με τα οποία διαλειτουργεί, τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων που είναι όμορα προς το παραχωρούμενο τμήμα του αιγιαλού και της παραλίας και παράγει με τρόπο αυτοματοποιημένο τη διακήρυξη του διαγωνισμού.

4. Η διακήρυξη αναρτάται στην πλατφόρμα του άρθρου 15, και, σε κάθε περίπτωση, στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας. Η διακήρυξη συνοδεύεται από την αεροφωτογραφική απεικόνιση του προς παραχώρηση τμήματος του αιγιαλού και της παραλίας, κατάλογο των δικαιολογητικών που υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος παραχωρησιούχος και οδηγίες για τη συμμετοχή στη δημοπρασία.

5. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξάγει αυτομάτως την τιμή πρώτης προσφοράς με βάση τον εξής μαθηματικό τύπο: αντικειμενική αξία όμορου ακινήτου x Συντελεστής Βαρύτητας Αιγιαλού x Συντελεστής Βαρύτητας Δραστηριότητας x έτη παραχώρησης x 3%, ο οποίος δύναται να εξειδικεύεται και να τροποποιείται με την κοινή απόφαση της παρ. 7 του άρθρου 22.

6. Η πλειοδοτική δημοπρασία διενεργείται ηλεκτρονικά. Η τιμή πρώτης προσφοράς δεν μπορεί να υπολείπεται της τιμής της παρ. 5. Η παραχώρηση κατακυρώνεται στον υποψήφιο παραχωρησιούχο που υποβάλλει την υψηλότερη τελική προσφορά. Αν μόνο ένας υποψήφιος παραχωρησιούχος υποβάλει προσφορά, η παραχώρηση κατακυρώνεται σε αυτόν, εφόσον η προσφορά δεν υπολείπεται της τιμής της παρ. 5.

7. Εάν δεν υποβληθεί καμία προσφορά, η πλειοδοτική δημοπρασία κηρύσσεται άγονη και επαναλαμβάνεται την ίδια ώρα και ημέρα της επόμενης εβδομάδας με τιμή προσφοράς την τιμή που προσδιορίζεται σύμφωνα με την παρ. 5. Εάν και στη δεύτερη πλειοδοτική δημοπρασία δεν υποβληθεί προσφορά, η απλή χρήση του δημοπρατηθέντος τμήματος του αιγιαλού και της παραλίας δεν παραχωρείται κατά το αντίστοιχο έτος.

8. Μετά το πέρας της πλειοδοτικής διαδικασίας, η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξάγει με αυτοματοποιημένο

τρόπο σχέδιο σύμβασης, το οποίο περιέχει τους όρους της παραχώρησης, περιλαμβανομένου και του ανταλλάγματος και του τρόπου καταβολής αυτού στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Το σχέδιο αυτό αποστέλλεται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον πλειοδότη. Στο μήνυμα περιλαμβάνονται η προθεσμία καταβολής του ανταλλάγματος, ο τρόπος καταβολής του στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς και ο τρόπος γνωστοποίησης της καταβολής του. Μετά την καταβολή μέρους του ανταλλάγματος που προβλέπεται στη σχετική διακήρυξη και τη γνωστοποίηση αυτής στον φορέα που διενεργεί τη δημοπρασία, το σχέδιο της σύμβασης παραχώρησης υπογράφεται από τον φορέα της παραχώρησης.

9. Ειδικά για τους αιγιαλούς και τις παραλίες που διαχειρίζεται η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε., η παραχώρηση απλής χρήσης κατόπιν δημοπρασίας γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό της.

Άρθρο 11
Διαδικασία παραχώρησης απλής χρήσης σε όμορη επιχείρηση ή σωματείο

1. Με σύμβαση που συνάπτει ο φορέας που είναι αρμόδιος για την παραχώρηση, όπως αυτός προσδιορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 7, επιτρέπεται η παραχώρηση απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού και παραλίας χωρίς δημοπρασία, για χρονικό διάστημα από ένα (1) έως τρία (3) έτη, στις εξής επιχειρήσεις και ναυταθλητικά σωματεία, μετά από αίτημά τους, εφόσον λειτουργούν νόμιμα σε χώρο όμορο του τμήματος αιγιαλού και παραλίας:

α) κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα,

β) ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια διαμερίσματα της υποπερ. γγ΄ της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155),

γ) οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping),

δ) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, και

ε) ναυταθλητικά σωματεία που φέρουν την ειδική αθλητική αναγνώριση της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) και είναι εγγεγραμμένα στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148).

2. Η επιχείρηση ή το σωματείο της παρ. 1 θεωρείται όμορο του παραχωρούμενου τμήματος αιγιαλού και παραλίας και όταν ανάμεσα στον χώρο που δραστηριοποιείται η επιχείρηση ή το σωματείο και τον αιγιαλό ή την παραλία, κατά περίπτωση, παρεμβάλλεται οδός, πλατεία ή άλλος κοινόχρηστος χώρος, ιδιωτικό ακίνητο που ανήκει ή μισθώνεται από την επιχείρηση ή το σωματείο της παρ. 1 ή ακίνητο που ανήκει στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου ή στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ.). Αν το ακίνητο που παρεμβάλλεται ανήκει στην ΕΤ.Α.Δ., το αίτημα της παρ. 1 διαβιβάζεται από τον ενδιαφερόμενο ταυτόχρονα και στην ΕΤ.Α.Δ. και η αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία επεκτείνει το αντικείμενο της σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού και παραλίας και στο ενδιάμεσο τμήμα ακινήτου αρμοδιότητας της ΕΤ.Α.Δ.. Το αντάλλαγμα για την παραχώρηση του ακινήτου του πρώτου εδαφίου καθορίζεται από την ΕΤ.Α.Δ. ανά τετραγωνικό μέτρο χρήσης,ανά ζώνες, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της, η οποία εκδίδεται μέχρι τη 15η Ιανουαρίου κάθε έτους και κοινοποιείται στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία. Το τίμημα για το παραχωρούμενο ακίνητο καταβάλλεται σε ετήσια βάση από τον παραχωρησιούχο, άπαξ και απευθείας στον λογαριασμό της ΕΤ.Α.Δ. κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ, αφού προσυπογραφεί και από το αρμόδιο όργανο της ΕΤ.Α.Δ.. Αν παρέλθει άπρακτο χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του αιτήματος της παρ. 1, τεκμαίρεται σιωπηρώς η συναίνεση της ΕΤ.Α.Δ.. Η ΕΤ.Α.Δ. έχει δικαίωμα να αρνηθεί τη σύναψη της σύμβασης, ιδίως, αν το ιδιωτικό ακίνητο αρμοδιότητάς της που παρεμβάλλεται, έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα αξιοποίησης σύμφωνα με τον Κανονισμό της.

3. Το παραχωρούμενο τμήμα αιγιαλού και παραλίας σε όμορες επιχειρήσεις ή σωματεία οριοθετείται από: α) την προβολή των ορίων του χώρου όπου δραστηριοποιείται η επιχείρηση ή το σωματείο, όπως βαίνουν κάθετα προς την ακτογραμμή και από β) παράλληλη γραμμή τεσσάρων (4) μέτρων από την ακτογραμμή και την προβολή αυτής προς την επιχείρηση, ώστε το παραχωρούμενο εμβαδόν να μην υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) τετραγωνικά μέτρα και σε κάθε περίπτωση, σε συνδυασμό και με άλλες παραχωρήσεις απλής χρήσης, καταλείπεται ελεύθερο τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) του εμβαδού ή του μήκους του μετώπου του διακριτού τμήματος αιγιαλού και παραλίας, εντός του οποίου βρίσκεται. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η παραχώρηση μεγαλύτερης επιφάνειας, εφόσον καταλείπεται ελεύθερο το ποσοστό του πρώτου εδαφίου, αν η όμορη επιχείρηση υπάγεται στις περ. α) και γ) της παρ. 1 του παρόντος ή είναι σύνθετο τουριστικό κατάλυμα των υποπερ. αα), ββ), δδ), εε) και ζζ) της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155).

4. Δεν παραχωρούνται αιγιαλός και παραλία για απλή χρήση σε όμορη επιχείρηση, όταν το μήκος ή πλάτος αυτού είναι μικρότερο των τεσσάρων (4) μέτρων ή όταν το συνολικό εμβαδόν του αιγιαλού είναι μικρότερο των εκατόν πενήντα (150) τετραγωνικών μέτρων εκτός από τις περιπτώσεις που είναι σε ισχύ άδειες λειτουργίας επιχείρησης και μέχρι τη λήξη τους. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας του πρώτου εδαφίου σε ξενοδοχειακά καταλύματα σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.

5. Σε περίπτωση ύπαρξης συνεχόμενων όμορων επιχειρήσεων ή σωματείων, καταλείπεται ελεύθερη ζώνη πλάτους έξι (6) τουλάχιστον μέτρων μεταξύ των ορίων τους. Σε αυτήν την περίπτωση, το εμβαδόν του παραχωρούμενου χώρου της παρ. 3 μειώνεται έως το ήμισυ, προκειμένου να καταλείπεται ελεύθερο τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) του εμβαδού ή του μήκους του μετώπου του διακριτού τμήματος αιγιαλού και παραλίας εντός του οποίου βρίσκεται. Κατ’ εξαίρεση, το πλάτος της ελεύθερης ζώνης μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον η πρόσοψη της επιχείρησης ή του ναυταθλητικού σωματείου έχει μήκος μικρότερο των έξι (6) μέτρων. Ειδικά σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που βρίσκονται σε εφαπτόμενα κτίρια, το πλάτος της ελεύθερης ζώνης μειώνεται στα τέσσερα (4) μέτρα.

6. Το τίμημα της παραχώρησης είναι αυτό που προκύπτει σύμφωνα με τον μαθηματικό τύπο της παρ. 5 του άρθρου 10, προσαυξημένο κατά είκοσι τοις εκατό (20%).

7. Αν υπάρχουν περισσότερες επιχειρήσεις ή σωματεία, των οποίων η προβολή καλύπτει την ίδια έκταση αιγιαλού και παραλίας ή αν υπάρχουν περισσότερες επιχειρήσεις ή σωματεία όμορες στην πλατεία που παρεμβάλλεται μέχρι την έκταση αιγιαλού και παραλίας που πρόκειται να παραχωρηθεί, η συνολική παραχώρηση δεν υπερβαίνει τα όρια της παρ. 3 και γίνεται προς όλους τους δικαιούχους που την έχουν ζητήσει σε διακριτά τμήματα της έκτασης, εμβαδού ανάλογου με την πρόσοψη κάθε επιχείρησης.

8. Κύριο ξενοδοχειακό κατάλυμα ή οργανωμένη τουριστική κατασκήνωση (camping) στην οποία έχει παραχωρηθεί η απλή χρήση όμορου τμήματος αιγιαλού και παραλίας, σύμφωνα με το παρόν, δύναται να παραχωρήσει τμήμα του παραχωρηθέντος τμήματος αιγιαλού ή παραλίας σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την άσκηση δραστηριοτήτων θαλάσσιων μέσων αναψυχής ή άλλης συναφούς επιχείρησης, εφόσον διαθέτει όλες τις νόμιμες άδειες και εγκρίσεις που προβλέπονται στην υπ’ αρ. 2131.4/64444/6.9.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και στον Γενικό Κανονισμό Λιμένα υπ’ αρ. 20, όπως εκάστοτε ισχύουν. Το καταβαλλόμενο αντάλλαγμα δεν υπερβαίνει το μέρος του ανταλλάγματος που αναλογεί στην έκταση της περαιτέρω παραχώρησης. Η σύμβαση μεταξύ του παραχωρησιούχου και του τρίτου υποβάλλεται στην Κτηματική Υπηρεσία. Ο παραχωρησιούχος εξακολουθεί να ευθύνεται για την τήρηση των όρων της παραχώρησης από κοινού και εις ολόκληρον με το πρόσωπο προς το οποίο έχει παραχωρηθεί περαιτέρω η απλή χρήση τμήματος του παραχωρηθέντος αιγιαλού και παραλίας.

9. Ειδικά για τους αιγιαλούς και τις παραλίες που διαχειρίζεται η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου, η παραχώρηση απλής χρήσης σε όμορες επιχειρήσεις και σωματεία γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό της.

Άρθρο 12
Καταγγελία παραχώρησης απλής χρήσης

1. Ο παραχωρών φορέας καταγγέλλει αζημίως την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε περίπτωση σοβαρών παραβάσεων του νόμου ή των συμβατικών υποχρεώσεων του παραχωρησιούχου. Τέτοιες παραβάσεις συνιστούν ιδίως:

α) η κατασκευή έργων ή η αυθαίρετη διαμόρφωση του αιγιαλού και της παραλίας,

β) η χρήση του παραχωρηθέντος τμήματος αιγιαλού και παραλίας για σκοπό διαφορετικό από τον συμφωνηθέντα ή κατά τρόπο που προκαλεί αλλοίωση της φυσικής του μορφολογίας και των βιοτικών του στοιχείων,

γ) η μερική ή ολική μεταβίβαση της χρήσης του παραχωρηθέντος τμήματος αιγιαλού και παραλίας σε τρίτο πρόσωπο, όταν αυτή δεν προβλέπεται στον νόμο ή στη σύμβαση παραχώρησης.

2. Η σύμβαση παραχώρησης καταγγέλλεται και στις εξής περιπτώσεις σοβαρών παραβάσεων:

α) αν ο παραχωρησιούχος για δεύτερη φορά, εντός της χρονικής διάρκειας της σύμβασης παραχώρησης, καταλάβει έκταση εκτός του παραχωρηθέντος τμήματος αιγιαλού και παραλίας κατά ποσοστό που υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της παραχώρησης,

β) αν ο παραχωρησιούχος, μετά από δύο (2) οχλήσεις, που απέχουν μεταξύ τους τρεις (3) ημέρες, δεν τοποθετήσει σε εμφανές σημείο του αιγιαλού ή της παραλίας πινακίδα με τα προσδιοριστικά στοιχεία της παραχώρησης,

γ) αν ο παραχωρησιούχος, μετά από δύο (2) οχλήσεις, που απέχουν μεταξύ τους τρεις (3) ημέρες, δεν τοποθετήσει τα κινητά στοιχεία εξυπηρέτησης του κοινού που προβλέπονται στη σύμβαση παραχώρησης, και

δ) αν ο παραχωρησιούχος παραβιάζει συστηματικά την υποχρέωσή του για διατήρηση καθαρού του παραχωρούμενου αιγιαλού.

3. Ο φορέας παραχώρησης τμήματος του αιγιαλού και της παραλίας παρακολουθεί και ελέγχει, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν σχετικής καταγγελίας, την τήρηση από τον παραχωρησιούχο των υποχρεώσεών του.

4. Μετά τη λύση της σύμβασης εφαρμόζεται το άρθρο 13, περί υποχρεώσεων του παραχωρησιούχου κατά τη λήξη της παραχώρησης.

Άρθρο 13
Υποχρεώσεις κατά τη λήξη της παραχώρησης

1. Κατά τη λήξη της παραχώρησης απλής χρήσης ή της περιόδου χρήσης, ο παραχωρησιούχος άμεσα και με δικά του έξοδα:

α) αφαιρεί από τον αιγιαλό και την παραλία κάθε κινητό στοιχείο και συστατικό ή παράρτημα αυτού, το οποίο τοποθετήθηκε για τους σκοπούς της παραχώρησης απλής χρήσης, ιδίως ομπρέλες, ανάκλιντρα και λοιπά είδη αναψυχής, εκτός αν υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη στη σύμβαση παραχώρησης απλής χρήσης, και

β) παραδίδει τον χώρο του αιγιαλού και της παραλίας καθαρό από κάθε είδους ρύπο.

2. Σε περίπτωση παράλειψης ή καθυστέρησης στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων της παρ. 1, εφαρμόζονται το άρθρο 18, περί μέτρων προστασίας της κοινοχρησίας, και το άρθρο 19, περί διοικητικών κυρώσεων.

Άρθρο 14
Υποχρεώσεις δήμων
Οι δήμοι έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις ως προς τους αιγιαλούς και τις παραλίες της χωρικής αρμοδιότητάς τους:

α) μεριμνούν για τον καθημερινό καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων αρμοδιότητάς τους. Αν ο παραχωρησιούχος δεν τηρεί την υποχρέωση για καθαριότητα του παραχωρηθέντος χώρου της περ. δ) της παρ. 3 του άρθρου 8, περί υποχρεώσεων του παραχωρησιούχου, ο οικείος δήμος καθαρίζει τον παραχωρούμενο χώρο και καταλογίζει τις σχετικές δαπάνες στον παραχωρησιούχο,

β) αναρτούν, ύστερα από συνεργασία με την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία, σε εμφανές σημείο κάθε διακριτού τμήματος αιγιαλού ή παραλίας, πινακίδα με το σχέδιο του διακριτού τμήματος αιγιαλού και παραλίας, επί του οποίου επισημαίνονται όλες οι παραχωρήσεις επ’ αυτού,

γ) αναρτούν στην ιστοσελίδα τους τα στοιχεία της περ. β) για κάθε παραχώρηση εντός των γεωγραφικών τους ορίων,

δ) τηρούν τις υποχρεώσεις του άρθρου 7 του π.δ. 71/2020 (Α΄ 166) για την έγκαιρη πρόσληψη ναυαγοσωστών, πριν από την 31η Μαρτίου εκάστου έτους, τη διάθεση του κατάλληλου εξοπλισμού, την τοποθέτηση κατάλληλων παρατηρητηρίων ναυαγοσωστών και γενικώς για τη λήψη μέτρων προστασίας και ασφάλειας των λουομένων, των εργαζομένων και όσων γενικά κινούνται στους χώρους αυτούς,

ε) εγκαθιστούν τις ειδικές πλατφόρμες πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στα σημεία που προβλέπει η απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 9, περί καθορισμού αιγιαλών και παραλιών που μπορούν να παραχωρηθούν για απλή χρήση, κατόπιν πλειοδοτικής δημοπρασίας,

στ) ενημερώνουν άμεσα τις κατά τόπους Αστυνομικές Αρχές και Κτηματικές Υπηρεσίες, μέσω των εντεταλμένων οργάνων τους, σε περίπτωση διαπίστωσης καταπατήσεων ή αυθαίρετων επεμβάσεων επί των κοινόχρηστων χώρων, προκειμένου να ληφθούν μέτρα προστασίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,

ζ) ασκούν τις ελεγκτικές αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 17, περί ελέγχων, και συμμετέχουν στις ομάδες κοινού ελέγχου,

η) απομακρύνουν τα κινητά στοιχεία από χώρους αυθαίρετης κατάληψης αιγιαλού και παραλίας εντός της προθεσμίας της παρ. 7 του άρθρου 18 και τα φυλάσσουν σε δικούς τους χώρους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΛΕΓΧΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 15
Λειτουργία Πλατφόρμας Παρακολούθησης και ελέγχου συμβάσεων παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας

1. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σχεδιάζει, αναπτύσσει, υλοποιεί, και υποστηρίζει παραγωγικά το Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Συμβάσεων Παραχώρησης Απλής Χρήσης Αιγιαλού και Παραλίας» για χρήση από τις Κτηματικές Υπηρεσίες, το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ).

2. Σκοπός του συστήματος της παρ. 1 είναι η υποστήριξη της δημοπράτησης της παραχώρησης της απλής χρήσης των αιγιαλών και παραλιών, καθώς και της παρακολούθησης της συμμόρφωσης των παραχωρησιούχων με τους όρους των συμβάσεων παραχώρησης. Στον σκοπό αυτό εντάσσεται και η δυνατότητα εντοπισμού του τμήματος του αιγιαλού ή της παραλίας που καταλαμβάνεται αυθαίρετα σε σχέση με το τμήμα που παραχωρείται για απλή χρήση, προκειμένου να διαπιστώνονται αποκλίσεις και να ενημερώνονται δημόσιοι φορείς, είτε αυτόματα, είτε μέσω υποβολής καταγγελίας από πολίτες.

3. Στο σύστημα της παρ. 1 τηρούνται τα δεδομένα (περιγραφικά και γεωχωρικά) σχετικά με τις δημοπρασίες,τις παραχωρήσεις απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλών και παραλιών, τις καταγγελίες και αυτοψίες, καθώς και φωτογραφικό γεωχωρικά προσδιορισμένο υλικό που αξιοποιείται για τη διενέργεια ελέγχων.

4. Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων του συστήματος ορίζεται η Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με αρμοδιότητα τη δημόσια περιουσία και εκτελών την επεξεργασία ορίζεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Άρθρο 16
Σύστημα ηλεκτρονικών καταγγελιών

1. Το κοινό έχει ηλεκτρονική πρόσβαση στο διάγραμμα του τμήματος του αιγιαλού και της παραλίας που παραχωρείται.

2. Η πρόσβαση γίνεται με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, ιδίως με χρήση «QR code» επί λογισμικού που είναι δωρεάν διαθέσιμο και μπορεί να εγκατασταθεί σε υπολογιστές, ταμπλέτες, κινητά τηλέφωνα και άλλες αντίστοιχες συσκευές των ενδιαφερομένων. Το λογισμικό είναι διασυνδεδεμένο με την ηλεκτρονική πλατφόρμα του άρθρου 15.

3. Ο κώδικας «QR code» που αντιστοιχεί σε κάθε παραχώρηση απλής χρήσης αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Επίσης, αποτυπώνεται υποχρεωτικά στην πινακίδα σήμανσης του αιγιαλού ή της παραλίας και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

4. Το λογισμικό της παρ. 2 παρέχει τη δυνατότητα άμεσης αποστολής καταγγελίας από όποιον παρατηρήσει αυθαίρετη κατάληψη αιγιαλού και παραλίας ή υπέρβαση της παραχώρησης.

Άρθρο 17
Έλεγχοι

1. Η τήρηση του παρόντος στο σύνολο των αιγιαλών και παραλιών, καθώς και των όρων των συμβάσεων παραχώρησης όπου έχει παραχωρηθεί η απλή χρήση, ελέγχεται από τον παραχωρούντα φορέα και από την Κτηματική Υπηρεσία. Ελεγκτική και διαπιστωτική αρμοδιότητα έχουν και οι οικείοι δήμοι, οι οποίοι διαβιβάζουν αμελλητί τα πορίσματα και τις εκθέσεις τους στην Κτηματική Υπηρεσία. Επιπροσθέτως, έχουν αρμοδιότητα οι ελεγκτικές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), της Οικονομικής Αστυνομίας και του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τον έλεγχο συναφών φορολογικών παραβάσεων και οι εισαγγελικές αρχές για τον έλεγχο συναφών ποινικών παραβάσεων. Η Ελληνική Αστυνομία ασκεί τις αρμοδιότητές της και επικουρεί, όπου είναι απαραίτητο, τους φορείς των προηγούμενων εδαφίων.

2. Οι φορείς της παρ. 1 μπορούν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους μεμονωμένα ή σε ομάδες κοινού ελέγχου, οι οποίες συγκροτούνται με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του κάθε φορέα. Όταν συγκροτούνται ομάδες κοινού ελέγχου, η δράση τους συντονίζεται από τον παριστάμενο εισαγγελικό λειτουργό ή, ελλείψει αυτού, από τον παριστάμενο υπάλληλο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Οι ομάδες κοινού ελέγχου συγκροτούνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με αρμοδιότητα τη δημόσια περιουσία, μετά από υπόδειξη των αντίστοιχων μελών από την Α.Α.Δ.Ε., την Οικονομική Αστυνομία και τον Προϊστάμενο της οικείας εισαγγελίας. Οι ομάδες κοινού ελέγχου της παρούσας δεν αποτελούν συλλογικά διοικητικά όργανα κατά την έννοια του άρθρου 13 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45).

3. Τα όργανα της παρ. 1 διενεργούν αυτοψία στον αιγιαλό ή την παραλία και συντάσσουν επί τόπου σχετικό πόρισμα έκθεση αυτοψίας, στο οποίο περιγράφονται οι διαπιστωθείσες παραβάσεις. Το πόρισμα του πρώτου εδαφίου περιέχει φωτογραφική τεκμηρίωση των διαπιστώσεων, η οποία μπορεί να γίνει με φωτογραφική λήψη εκ του σύνεγγυς ή εξ αποστάσεως, ιδίως με τη χρήση συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών που λειτουργούν στον αέρα αυτόνομα ή τηλεκατευθυνόμενα (τηλεπισκόπηση) ή με αξιοποίηση δορυφορικών λήψεων.

4. Σε περίπτωση διαπίστωσης από τα όργανα της παρ. 1 παραβάσεων του παρόντος, αντίγραφο του πορίσματος έκθεσης αυτοψίας επιδίδεται στον ευρισκόμενο στον χώρο της αυτοψίας παραβάτη και, αν αυτός είναι άγνωστος ή δεν ανευρίσκεται, αναρτάται ή επικολλάται στις εγκαταστάσεις ή στα κινητά στοιχεία της καταλαμβανόμενης έκτασης και διαβιβάζεται στην Α.Α.Δ.Ε.. Η επίδοση, η ανάρτηση ή επικόλληση του πρώτου εδαφίου επισημειώνεται στο πόρισμα. Μαζί με το ανωνυμοποιημένο αντίγραφο του πορίσματος επιδίδονται ή τοιχοκολλούνται τα διοικητικά μέτρα του άρθρου 18, περί μέτρων προστασίας της κοινοχρησίας, και η καταγγελία της σύμβασης παραχώρησης, αν συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις.

5. Μαζί με τα έγγραφα της παρ. 3 επιδίδεται ή τοιχοκολλάται και πράξη επιβολής προστίμων της παρ. 1 του άρθρου 19 για κάθε παράβαση που διαπιστώνεται.

6. Αν στον χώρο υπάρχουν παράνομες διαμορφώσεις ή κατασκευές, επιπλέον των εγγράφων της παρ. 3, επιδίδεται ή τοιχοκολλάται πρωτόκολλο κατεδάφισης της παράνομης κατασκευής του άρθρου 18.

7. Τα ελεγκτικά όργανα της παρ. 1 δεν διώκονται και δεν εξετάζονται για πράξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου, εκτός αν ενήργησαν με δόλο.

8. Σε κάθε περίπτωση εξακολουθούν να εφαρμόζονται τα άρθρα 271 και 271Α του ν. 5037/2023 (Α΄ 78), περί μικτών κλιμακίων ελέγχου.

Άρθρο 18
Μέτρα προστασίας της κοινοχρησίας Διοικητικά μέτρα

1. Σε περίπτωση κατάληψης αιγιαλού και παραλίας, χωρίς να υπάρχει σύμβαση παραχώρησης ή καθ’ υπέρβαση της σύμβασης παραχώρησης, η Κτηματική Υπηρεσία εκδίδει πράξη άμεσης απομάκρυνσης, η οποία επιδίδεται ή τοιχοκολλάται μαζί με το πόρισμα έκθεση αυτοψίας της παρ. 3 του άρθρου 17. Με την πράξη αυτή διατάσσεται η απομάκρυνση εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών των κινητών στοιχείων που έχουν τοποθετηθεί επί του αιγιαλού και της παραλίας, ανεξαρτήτως του χρόνου κατά τον οποίο έγινε η αυθαίρετη κατάληψη. Η πράξη της άμεσης απομάκρυνσης κοινοποιείται, χωρίς καθυστέρηση και με κάθε πρόσφορο μέσο, στον οικείο δήμο και ισχύει ακόμη και αν δεν κατονομάζεται το πρόσωπο που έχει την υποχρέωση να απομακρύνει τα κινητά στοιχεία ή αν αυτό είναι άγνωστο.

2. Σε περίπτωση οικονομικής δραστηριότητας σε αιγιαλό ή παραλία που έχει καταληφθεί χωρίς να υπάρχει σύμβαση παραχώρησης, η Κτηματική Υπηρεσία ή ο οικείος δήμος, μαζί με την πράξη άμεσης απομάκρυνσης, εκδίδει και διαταγή σφράγισης και διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης στον χώρο που έχει καταληφθεί. Με την κοινοποίηση της διαταγής σφράγισης και διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης απαγορεύεται οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα στον χώρο που έχει καταληφθεί και διακόπτεται από την Α.Α.Δ.Ε. η λειτουργία ταμειακής μηχανής που βρίσκεται εντός αυτού. Εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την κοινοποίηση της διαταγής σφράγισης και διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, ο χώρος που έχει καταληφθεί, σφραγίζεται με ταινία και τοποθετείται πινακίδα που αναφέρει τη σφράγιση και τον λόγο αυτής, καθώς και την απαγόρευση εισόδου στον σφραγισμένο χώρο, τουλάχιστον στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.

3. Κατά της πράξης απομάκρυνσης και της διαταγής σφράγισης και διακοπής λειτουργίας επιτρέπεται η άσκηση αίτησης ακυρώσεως στο κατά τόπον αρμόδιο Διοικητικό Εφετείο. Η αίτηση ακυρώσεως ασκείται εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση ή την τοιχοκόλληση και η συζήτησή της προσδιορίζεται σε δικάσιμο που δεν απέχει περισσότερο από επτά (7) ημέρες από την κατάθεσή της. Η προθεσμία για την άσκηση αίτησης ακυρώσεως δεν αναστέλλεται κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών. Η κοινοποίηση της αίτησης ακυρώσεως προς την Κτηματική Υπηρεσία γίνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο, με ευθύνη του Δικαστηρίου κατά την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την κατάθεσή της. Η προθεσμία και η άσκηση της αίτησης ακυρώσεως δεν αναστέλλουν την εφαρμογή της πράξης της άμεσης απομάκρυνσης. Παρέμβαση υπέρ του κύρους της πράξης απομάκρυνσης μπορεί να ασκηθεί και να κοινοποιηθεί έως και τρεις (3) ημέρες πριν από τη δικάσιμο. Η κοινοποίηση της παρέμβασης μπορεί να γίνει και σε εξαιρετέες ημέρες. Η απόφαση επί της αίτησης ακυρώσεως εκδίδεται εντός επτά (7) ημερών από τη συζήτησή της. Προσωρινή δικαστική προστασία, σύμφωνα με το άρθρο 52 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8), μπορεί να χορηγηθεί μόνο αν ο καθ’ ου η πράξη προσκομίσει έγκυρη και ενεργή σύμβαση παραχώρησης για το τμήμα που κατέλαβε.

4. Οποιοσδήποτε επιφέρει στον αιγιαλό ή την παραλία διαμορφώσεις, οι οποίες είναι παράνομες, υποχρεούται να αποκαταστήσει τον χώρο στην κατάσταση που ήταν πριν από την παράνομη διαμόρφωσή του.

5. Σε περίπτωση παράνομης κατασκευής έργων στον αιγιαλό ή την παραλία, τα έργα αυτά κατεδαφίζονται,σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών. Προς τούτο, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας εκδίδει πρωτόκολλο κατεδάφισης, το οποίο κοινοποιεί, σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α΄ 97), στον φερόμενο κύριο ή νομέα ή κάτοχο ή κατασκευαστή αυτών, ο οποίος, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίηση, κατεδαφίζει τα κτίσματα και αίρει τα πάσης φύσεως κατασκευάσματα. Παράλληλα, η αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία αποστέλλει το πρωτόκολλο κατεδάφισης στον Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Από την κατεδάφιση εξαιρούνται κτίσματα και κατασκευάσματα που εμπίπτουν στον Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς (ν. 4858/2021, Α΄ 220) και τελούν υπό την προστασία του Υπουργείου Πολιτισμού, καθώς και κατασκευές ή κτίσματα που έχουν ήδη κηρυχθεί προστατευόμενα ή διατηρητέα με απόφαση αρμόδιας αρχής. Ενόσω εκκρεμεί η διαδικασία κήρυξης αυτών ως προστατευομένων ή διατηρητέων, αναστέλλεται η έκδοση ή η εκτέλεση εκδοθέντος πρωτοκόλλου κατεδάφισης.

6. Η απομάκρυνση και αποθήκευση των κινητών στοιχείων, η αποκατάσταση του αιγιαλού και της παραλίας στην κατάσταση που ήταν πριν από την παράνομη διαμόρφωσή τους και η κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών διενεργούνται με δαπάνες του υπαιτίου. Αν ο υπαίτιος δεν συμμορφώνεται άμεσα, οι ανωτέρω ενέργειες γίνονται με δαπάνες του οικείου δήμου, καταλογίζονται στον παραβάτη και εισπράττονται κατά τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α΄ 190).

7. Αν ο δήμος δεν απομακρύνει τα κινητά στοιχεία από τον χώρο της παράνομης κατάληψης εντός δύο (2) ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας που είχε τεθεί με την πράξη άμεσης απομάκρυνσης, παρακρατείται το πέντε τοις εκατό (5%) από το σύνολο του ανταλλάγματος για τις παραχωρήσεις απλής χρήσης που αποδίδεται στον δήμο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7.

8. Ειδική σημείωση της παράβασης γίνεται στην πινακίδα σήμανσης του αιγιαλού ή της παραλίας, στην ιστοσελίδα του Δήμου και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

9. Συμπληρωματικά, για ζητήματα που δεν ρυθμίζονται διαφορετικά στον παρόντα, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί προστασίας δημοσίων κτημάτων.

Άρθρο 19
Διοικητικές κυρώσεις

1. Στους παραβάτες του παρόντος η Κτηματική Υπηρεσία επιβάλλει τις ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις στις εξής περιπτώσεις:

α) Αυθαίρετης κατασκευής έργου ή διαμόρφωσης σε αιγιαλό ή παραλία, πρόστιμο που ανέρχεται στο τετραπλάσιο του ανταλλάγματος, όπως αυτό προκύπτει με βάση τον μαθηματικό τύπο της παρ. 5 του άρθρου 10, το οποίο πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των ετών, και μέχρι πέντε (5) έτη, από τότε που έχει ανεγερθεί η αυθαίρετη κατασκευή ή έχει γίνει η αυθαίρετη διαμόρφωση, και αποκλεισμό του παραβάτη από κάθε διαδικασία παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας για δέκα (10) έτη μετά από την επιβολή της κύρωσης. Το πρόστιμο επιβάλλεται πέραν των πολεοδομικών προστίμων που επιβάλλουν οι αρμόδιες αρχές.

β) Αυθαίρετης κατάληψης αιγιαλού ή παραλίας χωρίς σύμβαση παραχώρησης, πρόστιμο που ανέρχεται στο τετραπλάσιο του ανταλλάγματος που θα αντιστοιχούσε στην καταληφθείσα έκταση, όπως αυτό προκύπτει με βάση τον μαθηματικό τύπο της παρ. 5 του άρθρου 10, και αποκλεισμό του παραβάτη από κάθε διαδικασία παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας για πέντε (5) έτη μετά από την επιβολή της κύρωσης. Σε περίπτωση δεύτερης παράβασης, αν η κατάληψη έχει γίνει από λειτουργούσα όμορη επιχείρηση, η λειτουργία της αναστέλλεται επί δέκα (10) ημέρες, η ταμειακή της μηχανή σφραγίζεται με απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και ο παραβάτης αποκλείεται από κάθε διαδικασία παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας για δέκα (10) έτη μετά από την επιβολή της κύρωσης.

γ) Κατάληψης αιγιαλού ή παραλίας καθ’ υπέρβαση της σύμβασης παραχώρησης, πρόστιμο που ανέρχεται στο τετραπλάσιο του ανταλλάγματος, όπως αυτό προκύπτει με βάση τον μαθηματικό τύπο της παρ. 5 του άρθρου 10, για την έκταση που δεν καλύπτεται από έγκυρη σύμβαση παραχώρησης. Αν η υπέρβαση ανέρχεται σε ποσοστό μεγαλύτερο του τριάντα τοις εκατό (30%) της παραχωρηθείσας έκτασης, σε περίπτωση δεύτερης παράβασης επιβάλλεται αποκλεισμός του παραβάτη από κάθε διαδικασία παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας για πέντε (5) έτη μετά από την επιβολή της κύρωσης. Σε περίπτωση τρίτης υπέρβασης ποσοστού μεγαλύτερου του τριάντα τοις εκατό (30%), ο παραβάτης αποκλείεται από κάθε διαδικασία παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας για δέκα (10) έτη μετά από την επιβολή της κύρωσης, η λειτουργία της επιχείρησης αναστέλλεται επί δέκα (10) ημέρες και η ταμειακή μηχανή της επιχείρησης σφραγίζεται με απόφαση της Α.Α.Δ.Ε..

δ) Μερικής ή ολικής μεταβίβασης του παραχωρηθέντος τμήματος αιγιαλού και παραλίας σε τρίτο πρόσωπο, όταν αυτή δεν προβλέπεται στον νόμο ή στη σύμβαση παραχώρησης, πρόστιμο που ανέρχεται στο τετραπλάσιο του ανταλλάγματος, όπως αυτό προκύπτει με βάση τον μαθηματικό τύπο της παρ. 5 του άρθρου 10, για το σύνολο της παραχωρηθείσας έκτασης.

ε) Παρεμπόδισης της ελεύθερης πρόσβασης του κοινού στη θάλασσα, τον αιγιαλό και την παραλία, πρόστιμο από δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ.

στ) Παρεμπόδισης του ελεγκτικού έργου οποιουδήποτε φορέα, πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.

ζ) Παράλειψης ανάρτησης της πινακίδας της περ. ε) της παρ. 3 του άρθρου 8, πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ.

2. Σε περίπτωση νέας παράβασης από αυτές της παρ. 1, το πρόστιμο των περ. α) έως στ) της παρ. 1 διπλασιάζεται.

3. Τα πρόστιμα των παρ. 1 και 2 βεβαιώνονται αμέσως στην Α.Α.Δ.Ε. και εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α΄ 190).

4. Ο χρονικός αποκλεισμός από τις μελλοντικές συμβάσεις παραχώρησης ισχύει και για όλες τις προσωπικές ή κεφαλαιουχικές εταιρείες στις οποίες ο παραβάτης ή ο σύζυγος αυτού ή το πρόσωπο με το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του ν. 4356/2015 (Α΄ 181), καθώς και οι συγγενείς του παραβάτη εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του δεύτερου βαθμού, μετέχουν ως εταίρος ή μέτοχος.

5. Η επιβολή των κυρώσεων της παρ. 1 δεν αποκλείει την επιβολή κυρώσεων για άλλες παραβάσεις.

6. Αν οι κυρώσεις του παρόντος κοινοποιούνται με την έκθεση αυτοψίας και τα λοιπά έγγραφα της παρ. 3 του άρθρου 17, επιτρέπεται η άσκηση αίτησης για την ακύρωσή τους με τη διαδικασία και στο δικαστήριο της παρ. 3 του άρθρου 18, εφόσον συμπροσβάλλονται και οι λοιπές εκτελεστές διοικητικές πράξεις που έχουν συγκοινοποιηθεί.

Άρθρο 20
Ποινικές κυρώσεις
Όποιος επιφέρει στον αιγιαλό ή την παραλία οιαδήποτε μεταβολή χωρίς άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής ή με άδεια που εκδόθηκε παράνομα, ανεξαρτήτως ζημίας ή βλάβης, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή. Αν η μεταβολή προκαλεί σημαντική οικολογική, περιβαλλοντική ή γεωμορφολογική διατάραξη ή βλάβη, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή.

Άρθρο 21
Αναλογική εφαρμογή για όχθες, παρόχθιες ζώνες, υδάτινο στοιχείο, πυθμένα και το υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού και χώρους ζώνης λιμένα
Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται αναλογικά και για όχθες, παρόχθιες ζώνες, υδάτινο στοιχείο, πυθμένα και το υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού. Ειδικά τα άρθρα 19 και 20 εφαρμόζονται και σε χώρους ζώνης λιμένα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 22
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδίδεται μετά από πρόταση του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν εισήγησης του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, μέχρι την 31η Μαρτίου 2024, δύνανται να χαρακτηρίζονται ως απάτητες παραλίες της παρ. 2 του άρθρου 4, αιγιαλοί και παραλίες που βρίσκονται εντός περιοχών που συμπεριλαμβάνονται στον Εθνικό Κατάλογο Περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000 και τίθενται απαγορεύσεις και περιορισμοί ως προς τις δραστηριότητες που επιτρέπονται επ’ αυτών μέχρι την έκδοση οικείου σχεδίου διαχείρισης και του οικείου διατάγματος των παρ. 3 και 4 αντιστοίχως του άρθρου 21 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160). Στα κριτήρια χαρακτηρισμού περιλαμβάνονται η σημαντική παρουσία σε αυτές φυσικών τύπων οικοτόπων που προστατεύονται από την ενωσιακή ή την εθνική νομοθεσία, σπάνιων ενδημικών ειδών χλωρίδας και πανίδας, η επιτέλεση σημαντικών οικολογικών λειτουργιών για προστατευόμενα είδη, ο χαρακτηρισμός τους ως Καίριων Περιοχών Βιοποικιλότητας του άρθρου 184 του ν. 5037/2023 (Α΄ 78), όπως και εν γένει η παρουσία σημαντικών οικοσυστημάτων που χρήζουν προστασίας και διατήρησης ή αποκατάστασης. Για τον ανωτέρω χαρακτηρισμό λαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικές και πολιτιστικές απαιτήσεις, καθώς και οι περιφερειακές και τοπικές ιδιομορφίες.

2. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας και Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζονται:

α) η διαδικασία οριοθέτησης και χαρακτηρισμού αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού από τις επιτροπές του άρθρου 5, περί οριοθέτησης αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού και τα προπαρασκευαστικά στάδια αυτής,

β) η διαδικασία οριοθέτησης και χαρακτηρισμού κατά περίπτωση αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήματος ιδιώτη, σύμφωνα με το άρθρο 5,

γ) η διαδικασία και οι όροι για την εξαίρεση από την οριοθέτηση τμημάτων αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού για λόγους εθνικής άμυνας. Οι ρυθμίσεις του διατάγματος αυτού περιλαμβάνουν τη διαδικασία και τους όρους για την εξαίρεση από την οριοθέτηση σε όχθες, παρόχθιες ζώνες, υδάτινο στοιχείο, πυθμένα και το υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού,

δ) οι προδιαγραφές και λεπτομέρειες για την εφαρμογή του άρθρου 5.

3. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις παραχώρησης απλής χρήσης των χώρων της παρ. 7 του άρθρου 8, καθώς και τα στοιχεία του φακέλου του τελευταίου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 8.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύνανται να εξειδικεύονται οι υποχρεώσεις της παρ. 3 του άρθρου 8, περί γενικών όρων και περιορισμών στην παραχώρηση της απλής χρήσης, και να προστίθενται και άλλοι όροι με σκοπό τη διασφάλιση της κοινοχρησίας και της προστασίας του περιβάλλοντος.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξειδικεύονται οι τεχνικές προδιαγραφές των κινητών στοιχείων που τοποθετούνται στον αιγιαλό και την παραλία από τους παραχωρησιούχους προς εξυπηρέτηση του κοινού, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 8.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύνανται να ορίζονται πρότυπα συμβάσεων παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας.

7. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ορίζονται οι λεπτομέρειες για τη διενέργεια της ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού και παραλίας του άρθρου 10, εξειδικεύονται ο μαθηματικός τύπος, οι συντελεστές βαρύτητας αιγιαλού και οι συντελεστές βαρύτητας δραστηριότητας της παρ. 5 του ίδιου άρθρου, ανά ζώνες ή κατηγορίες, οι ειδικότερες σχετικές παράμετροι υπολογισμού και η διαδικασία καταβολής του ανταλλάγματος. Με όμοια απόφαση στην οποία συμπράττει ο Υπουργός Εσωτερικών μπορεί να ορίζονται οι ειδικότεροι όροι συνδρομής της περ. θ) της παρ. 3 του άρθρου 8, η διαδικασία πρόσληψης ναυαγοσώστη από τον παραχωρησιούχο, εάν συντρέχει η περ. θ) της παρ. 3 του άρθρου 8, ο τρόπος καθορισμού της διάρκειας και του ύψους της αμοιβής και των λοιπών δαπανών που σχετίζονται με τον εξοπλισμό του ναυαγοσώστη, καθώς και η διαδικασία συμψηφισμού της αμοιβής και των λοιπών δαπανών που απαιτούνται για τη διασφάλιση παρουσίας ναυαγοσωστών, οι οποίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το αντάλλαγμα της παραχώρησης που καταβάλλεται στον δήμο.

Οι συντελεστές βαρύτητας δραστηριότητας της παρ. 5 του ανωτέρω άρθρου για τα ναυταθλητικά σωματεία είναι μικρότεροι από αυτούς που ορίζονται για τις λοιπές δραστηριότητες.

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθορίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες που αφορούν στις κατηγορίες χρηστών, τις λειτουργίες της πλατφόρμας, τις αναγκαίες διαλειτουργικότητες με τo πληροφοριακό σύστημα Ψηφιακών Υπηρεσιών Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων των Κτηματικών Υπηρεσιών, καθώς και με τρίτα συστήματα, η έναρξη παραγωγικής λειτουργίας, ο προγραμματισμός ένταξης των δημοπρασιών στην πλατφόρμα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στη λειτουργία του συστήματος.

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που εκδίδεται μετά από διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου και γνώμη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ρυθμίζεται κάθε τεχνικό και λεπτομερειακό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου 16 και της φωτογραφικής τεκμηρίωσης της παρ. 3 του άρθρου 17 και, ιδίως η περιγραφή των απαιτούμενων προδιαγραφών για τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται, τα μέτρα και οι διασφαλίσεις σε σχέση με τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων που πληρούν το σύστημα και ο εξοπλισμός. Με την ίδια ή όμοια απόφαση μπορεί να διευρύνονται οι τρόποι ηλεκτρονικής πρόσβασης στα στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου 16.

10. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εξειδικεύονται περιπτώσεις παρεμπόδισης της ελεύθερης πρόσβασης του κοινού στη θάλασσα, τον αιγιαλό και την παραλία και ορίζονται αναλόγως ο τρόπος επιμέτρησης και το ποσό του προστίμου που προβλέπεται στην περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 19.

Άρθρο 23
Μεταβατικές διατάξεις

1. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παρ. 2 του άρθρου 22, η διαδικασία οριοθέτησης και καθορισμού αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού γίνεται από τις επιτροπές του άρθρου 5 και σύμφωνα με τα άρθρα 4, 5, 6 και 7 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285).

2. Ο παρών δεν θίγει υφιστάμενες διατάξεις που ρυθμίζουν τα επιχειρηματικά πάρκα, τα Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Δημόσιων Ακινήτων και τα Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων.

3. Ο παρών δεν θίγει εμπράγματα δικαιώματα που έχουν αποκτηθεί πριν από την 23η Απριλίου 2019 σε παλαιούς αιγιαλούς που ανήκουν στη δημόσια κτήση, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 6, περί ιδιοκτησιακού καθεστώτος αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού. Παλαιοί αιγιαλοί που έχουν καθορισθεί από την 23η Απριλίου 2019 μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου, με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 5. Ο ορισμός απάτητων παραλιών δεν θίγει προϋφιστάμενα ιδιωτικά δικαιώματα επί των εκτάσεων παλαιού αιγιαλού που συνορεύουν με αυτές.

4. Για συμβάσεις παραχώρησης που συνάπτονται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025, η τιμή πρώτης προσφοράς της παρ. 5 του άρθρου 10 και το αντάλλαγμα παραχώρησης της παρ. 5 του άρθρου 10 δεν μπορεί να υπολείπονται, με αναγωγή σε τετραγωνικό μέτρο παραχώρησης, του μεγαλύτερου ανταλλάγματος παραχώρησης που είχε περιληφθεί σε σύμβαση παραχώρησης μετά την 1η Ιανουαρίου 2017 στο ίδιο διακριτό τμήμα αιγιαλού και παραλίας.

5. Με τις διατάξεις του παρόντος δεν θίγονται οι όροι συμβάσεων παραχώρησης που έχουν συναφθεί πριν από την έναρξη ισχύος του.

6. Για το έτος 2024, κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 9 περί καθορισμού αιγιαλών και παραλιών που μπορούν να παραχωρηθούν για απλή χρήση, και της παρ. 1 του άρθρου 10, περί παραχώρησης χρήσης αιγιαλών και παραλιών κατόπιν ηλεκτρονικής δημοπρασίας:

α) η απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 9 εκδίδεται μέχρι την 31η Μαρτίου 2024,

β) οι γνώμες της παρ. 1 διαβιβάζονται μέχρι τη 15η Μαρτίου 2024, και

γ) η διαδικασία για την παραχώρηση απλής χρήσης ολοκληρώνεται μέχρι την 31η Μαΐου 2024,

δ) για το έτος 2024 επιτρέπεται η διενέργεια δημοπρασιών με διακηρύξεις που δεν παράγονται αυτοματοποιημένα βάσει του άρθρου 15, κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του άρθρου 10.

7. Δημοπρασίες για περαιτέρω παραχώρηση προς επιχειρήσεις τμημάτων αιγιαλού και παραλίας που περιλαμβάνονται σε ενεργή σύμβαση παραχώρησης από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου σε δήμους διενεργούνται ηλεκτρονικά.

8. Παραβάσεις της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285) που έχουν διαπιστωθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξετάζονται ως προς τη διαδικασία επιβολής των διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με την καταργούμενη διάταξη.

9. Ο παρών και οι διατάξεις του ν. 2971/2001 (Α΄ 285) που παραμένουν σε ισχύ εφαρμόζονται και στις Περιφερειακές Ενότητες Ρόδου, Κω, Καρπάθου και Καλύμνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Οι αιγιαλοί, οι παραλίες και οι παλαιοί αιγιαλοί στις Περιφερειακές Ενότητες Ρόδου, Κω, Καρπάθου και Καλύμνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου οριοθετούνται σύμφωνα με το άρθρο 5. Εκτάσεις που ανήκαν στη δημόσια κτήση του Δημοσίου, σύμφωνα με την περ. α) του άρθρου 3 του Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου (Κυβερνητικό Διάταγμα 132/1929 που διατηρήθηκε σε ισχύ σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 510/1947, Α΄ 298), ανήκουν από την έναρξη ισχύος του παρόντος στην ιδιωτική του περιουσία, με την επιφύλαξη της παρ. 1 και του δεύτερου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 6.

Άρθρο 24
Καταργούμενες διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του νόμου καταργούνται τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7Α, 9, 10, 13, οι παρ. 6, 7, 8, 10 και 11 του άρθρου 15 και τα άρθρα 16Α, 26, 27 και 29 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285), περί αιγιαλών και παραλιών, υπό την επιφύλαξη της παρ. 2 του παρόντος και της παρ. 8 του άρθρου 23.

2. Το άρθρο 16Α του ν. 2971/2001 εξακολουθεί να ισχύει για τον καθορισμό ανταλλάγματος που προβλέπεται στα άρθρα 11, 14 και 14Α του ν. 2971/2001. Το άρθρο 27 του ν. 2971/2001 εξακολουθεί να ισχύει σε χώρους ζώνης λιμένα και για την εφαρμογή των άρθρων 11, 14 και 14Α του ν. 2971/2001.

3. Όπου σε άλλες διατάξεις γίνεται αναφορά σε καταργούμενες διατάξεις, ως τέτοια νοείται η παραπομπή στις διατάξεις του παρόντος. Ειδικά όπου στον ν. 2971/2001 αναφέρεται το πρωτόκολλο καθορισμού αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης, νοείται το πρόστιμο της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 19.

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Άρθρο 25
Ρυθμίσεις για τη διοίκηση της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Προσθήκη παρ. 14 στο άρθρο 196 ν. 4389/2016
Στο άρθρο 196 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), περί διατάξεων σχετικά με την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.), προστίθεται παρ. 14 ως εξής:

«14. Για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤ.Α.Δ. ισχύει αναλογικά η παρ. 7 του άρθρου 192. Σε κάθε περίπτωση μήνυσης, έγκλησης, καταγγελίας ή αναφοράς για πράξεις ή παραλείψεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, επιλαμβάνεται ο Οικονομικός Εισαγγελέας.».

Άρθρο 26
Επέκταση εφαρμογής διατάξεων που ισχύουν για το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου και στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 1 και παρ. 6 άρθρου 46 ν. 4413/2016

1. Στην παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4413/2016 (Α΄ 148), περί αντικειμένου και πεδίου εφαρμογής του ως άνω νόμου: α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται ώστε η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (Ε.Ε.Σ.Υ.Π.) να εντάσσεται στο πεδίο εφαρμογής του, β) στο τέλος του δευτέρου εδαφίου, προστίθεται ο ν. 4389/2016 (Α΄ 94), και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.) του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) και η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (Ε.Ε.ΣΥ.Π. A.E.) του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου, πλην των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 19, των παραγράφων 1 έως 6 του άρθρου 41 και των άρθρων 48, 49, 53, 54, 55, 59, 62, 63, 64, 65, 66 και 67 αυτού. Συμπληρωματικά στις διατάξεις του παρόντος και εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με αυτόν, εφαρμόζονται οι διατάξεις των ν. 3986/2011 και 4389/2016.»

2. Η παρ. 6 του άρθρου 46 του ν. 4413/2016, περί ματαίωσης της διαδικασίας ανάθεσης, τροποποιείται, ώστε η περιγραφόμενη διαδικασία ματαίωσης της ανάθεσης να εφαρμόζεται και για την Ε.Ε.ΣΥ.Π. Α.Ε., στο τέλος της παραγράφου, προστίθεται ο ν. 4389/2016, και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. και η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. δύνανται να αποφασίζουν με αιτιολογημένη απόφαση του διοικητικού του συμβουλίου, εφόσον δεν προβλέπεται υποχρεωτική προηγούμενη γνώμη άλλου οργάνου, σύμφωνα με τους ν. 3986/2011 (Α΄ 152) και 4389/2016 (Α΄ 94) αντίστοιχα.».

Άρθρο 27
Παραχώρηση ακινήτου για εργοταξιακό χώρο του έργου Ζεύξη Ρίου Αντιρρίου

1. Παραχωρείται άνευ ανταλλάγματος στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η χρήση των τμημάτων υπ’ αρ. 8, 9 και 12 του ακινήτου ιδιοκτησίας της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου με Αριθμό Βιβλίου Καταγραφής 314, έκτασης συνολικού εμβαδού περίπου 213.583,51 τετραγωνικών μέτρων (τ.μ.), κειμένου στον πρώην εργοταξιακό χώρο του έργου ζεύξης Ρίου Αντιρρίου, στη Δημοτική Ενότητα Αντιρρίου, του Δήμου Ναυπακτίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τα συστατικά και τα παραρτήματα τους, όπως τα τμήματα αυτά εμφαίνονται έκαστο κατά αριθμό, θέση και όρια και, ειδικότερα: α) το τμήμα υπ’ αρ. 8 εμβαδού 2.444 τ.μ. με τα περιμετρικά όρια με αρ. 71 72 73 74 75 71, β) το τμήμα υπ’ αρ. 9 εμβαδού 1.983,55 τ.μ. με τα περιμετρικά όρια με αρ. 1 81 82 1 και γ) το τμήμα υπ’ αρ. 12 εμβαδού 2.000 τ.μ. με τα περιμετρικά όρια 74 74α 78 77 76 75 74, στο από 10.10.2006 και υπό στοιχεία Σ1 Σχέδιο Γενικής Διάταξης και υπό κλίμακα 1:1000 κτηματολογικό διάγραμμα του ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΔΕ-ΣΕΡΑ Αναθεώρηση Α΄, που εκπονήθηκε από τον τοπογράφο μηχανικό Ι. Δραγομάνοβιτς και επισυνάπτεται ως Παράρτημα Α΄. Η διαχείριση των ανωτέρω τμημάτων, τα οποία αποτελούν αναγκαίους χώρους για τη λειτουργία και συντήρηση της Γέφυρας Ρίου Αντιρρίου, ασκείται από την αρμόδια, για την εποπτεία των Συμβάσεων Παραχώρησης κατά την περίοδο λειτουργίας, οργανική μονάδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η οποία δύναται να παραχωρεί περαιτέρω άνευ ανταλλάγματος την αποκλειστική κατοχή και την ανεμπόδιστη χρήση των τμημάτων αυτών στον ανάδοχο της Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης και Εκμετάλλευσης της Γέφυρας Ρίου Αντιρρίου, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 2395/1996 (Α΄ 71), για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας και συντήρησης της Γέφυρας Ρίου Αντιρρίου, για χρονικό διάστημα ίσο με την υπολειπόμενη διάρκεια της σύμβασης Παραχώρησης και των τυχόν παρατάσεών της.

2. Για την αποδοχή της παραχώρησης των ακινήτων της παρ. 1 εκδίδονται αποφάσεις του αρμόδιου οργάνου για την εποπτεία των Συμβάσεων Παραχώρησης κατά την περίοδο λειτουργίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στις οποίες προσδιορίζεται ο ακριβής σκοπός της παραχώρησης και περιγράφονται τα υπό παραχώρηση ακίνητα. Οι αποφάσεις αυτές αποτελούν τίτλο για την καταχώρηση της παραχώρησης χρήσης εκάστου των τμημάτων αυτών στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή κτηματολόγιο. Η σχετική μεταγραφή ή εγγραφή, που συνοδεύεται από αντίγραφο του Παραρτήματος Α΄, ολοκληρώνεται εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοση των αποφάσεων του πρώτου εδαφίου και απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή δικαίωμα.

Άρθρο 28
Καθορισμός Θαλάσσιας Ζώνης Λιμένος Αλεξανδρούπολης

1. Ως θαλάσσια ζώνη του λιμένα Αλεξανδρούπολης ορίζεται η έκταση θαλάσσιας περιοχής όπως αποτυπώνεται στα τοπογραφικά διαγράμματα, τα οποία προσαρτώνται στο παρόν ως Παράρτημα Β΄, κλίμακας 1:10000 και 1:1000, που θεωρήθηκαν από τον Οργανισμό Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε., με ημερομηνία Νοεμβρίου 2023, και περικλείεται από πολύγωνο με κορυφές Θ1, Θ2,Θ3, Θ4, Θ5 και Θ6, οι συντεταγμένες των οποίων παρατίθενται στον ακόλουθο Πίνακα 1.

Πίνακας 1 Συντεταγμένες κορυφών Θ.Ζ.Λ. Αλεξανδρούπολης (σε ΕΓΣΑ΄ 87)

ΚΟΡΥΦΗ
Χ
Υ
Θ1
657542.283
4522553.608
Θ2
660086.651
4520940.952
Θ3
660086651
4517229.159
Θ4
660669.448
4517229.159
Θ5
660669.448
4522376.322
Θ6
660385.271
4522974.558

2. Οποιαδήποτε αναφορά στην από 21.3.2003 Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε. και στην κείμενη νομοθεσία σε θαλάσσια ζώνη λιμένα αναφορικά με τον λιμένα Αλεξανδρούπολης νοείται ως αναφορά στην προσδιοριζόμενη στην παρ. 1, περιοχή.

ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ, ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Άρθρο 29
Αύξηση επιδόματος γέννησης για κάθε παιδί που γεννιέται στην Ελλάδα Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 1 ν. 4659/2020
Στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4659/2020 (Α΄ 21), περί χορήγησης επιδόματος γέννησης ύψους δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται στην Ελλάδα, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο η φράση «Από 1.1.2020 θεσπίζεται επίδομα γέννησης ύψους δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ» αντικαθίσταται από τη φράση «Θεσπίζεται επίδομα γέννησης», β) προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Θεσπίζεται επίδομα γέννησης για κάθε παιδί που γεννιέται στην Ελλάδα, το οποίο χορηγείται υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του Πρώτου Μέρους του παρόντος νόμου.

Για τον καθορισμό του ύψους του επιδόματος λαμβάνεται υπόψιν ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων της οικογένειας, όπως αυτός διαμορφώνεται μετά τη γέννηση του τέκνου και το ποσό καταβάλλεται ως εξής: α) δύο χιλιάδες τετρακόσια (2.400,00) ευρώ για το πρώτο κατά σειρά γέννησης εξαρτώμενο τέκνο, β) δύο χιλιάδες επτακόσια (2.700,00) ευρώ για το δεύτερο κατά σειρά γέννησης εξαρτώμενο τέκνο, γ) τρεις χιλιάδες (3.000,00) ευρώ για το τρίτο κατά σειρά γέννησης εξαρτώμενο τέκνο και δ) τρεις χιλιάδες πεντακόσια (3.500,00) ευρώ για το τέταρτο και κάθε επόμενο, κατά σειρά γέννησης, εξαρτώμενο τέκνο.».

Άρθρο 30
Καταβολή των δόσεων του αυξημένου επιδόματος γέννησης Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 2 ν. 4659/2020
Η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4659/2020 (Α΄ 21), περί του τρόπου καταβολής στους δικαιούχους του επιδόματος γέννησης μετά από έγκριση της σχετικής αίτησής τους, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Μετά την έγκριση της σχετικής αίτησης από την αρμόδια Υπηρεσία, το επίδομα καταβάλλεται ως εξής: α) δύο (2) ισόποσες δόσεις των χιλίων διακοσίων (1.200,00) ευρώ εκάστη για το πρώτο κατά σειρά γέννησης εξαρτώμενο τέκνο, β) δύο (2) ισόποσες δόσεις των χιλίων τριακοσίων πενήντα (1.350,00) ευρώ εκάστη για το δεύτερο κατά σειρά γέννησης εξαρτώμενο τέκνο, γ) δύο (2) ισόποσες δόσεις των χιλίων πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ εκάστη για το τρίτο κατά σειρά γέννησης εξαρτώμενο τέκνο και δ) δύο (2) ισόποσες δόσεις των χιλίων επτακοσίων πενήντα (1.750,00) ευρώ εκάστη για το τέταρτο και κάθε επόμενο κατά σειρά γέννησης, εξαρτώμενο τέκνο.».

Άρθρο 31
Αναδρομική καταβολή του προσαυξημένου επιδόματος γέννησης
Το επίδομα γέννησης του άρθρου 1 του ν. 4659/2020 (Α΄ 21), όπως τροποποιείται με το άρθρο 29 του παρόντος, καταβάλλεται αναδρομικά από 1η.1.2023 έως την έναρξη ισχύος του παρόντος στα πρόσωπα που κατέστησαν δικαιούχοι, χωρίς να απαιτείται νέα αίτησή τους. Το επιπλέον ποσό που προκύπτει μετά την αύξηση του επιδόματος γέννησης, καταβάλλεται ως εξής: α) στους δικαιούχους, οι οποίοι μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν λάβει το πλήρες ποσό του επιδόματος γέννησης, το επιπλέον ποσό καταβάλλεται εφάπαξ τον μήνα Απρίλιο 2024, β) στους δικαιούχους, των οποίων η αίτηση έχει εγκριθεί, χωρίς ωστόσο να έχει ολοκληρωθεί η καταβολή και των δύο (2) δόσεων του επιδόματος, το επιπλέον ποσό καταβάλλεται με την καταβολή της δεύτερης δόσης.

Άρθρο 32
Εξουσιοδοτική διάταξη Αναπροσαρμογή ύψους επιδόματος γέννησης Τροποποίηση άρθρου 11 ν. 4659/2020
Στο άρθρο 11 του ν. 4659/2020 (Α΄ 21), περί εξουσιοδοτικής διάταξης για την καταβολή του επιδόματος γέννησης, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) τροποποιείται ο τίτλος, β) το περιεχόμενο του άρθρου τίθεται ως παρ. 1, γ) προστίθεται παρ. 2 και το άρθρο 11 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 11 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, του Υπουργού Υγείας, του Υπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζεται η διαδικασία υποβολής της αίτησης, καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία ελέγχου των προϋποθέσεων χορήγησης του επιδόματος και η περαιτέρω εξειδίκευσή τους, η διαδικασία έγκρισης και καταβολής του επιδόματος, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ανάκλησης εγκριτικών αποφάσεων και ανάκτησης τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, οι αρμόδιες προς τούτο υπηρεσίες, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ή λεπτομερειακό θέμα σχετικό με την εφαρμογή των διατάξεων του Πρώτου Μέρους του παρόντος νόμου. Με την κοινή απόφαση του προηγούμενου εδαφίου δύναται να εξουσιοδοτείται η αρμόδια Γενική Διεύθυνση του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να καθορίσει τεχνικά και λεπτομερειακά θέματα που άπτονται της διαδικασίας χορήγησης του επιδόματος γέννησης.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας δύναται να αναπροσαρμόζεται το ύψος του επιδόματος γέννησης του άρθρου 1.».

Άρθρο 33
Χρηματοδότηση του Προγράμματος «Ανακαινίζω Νοικιάζω» από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Προκαταβολή της επιδότησης Τροποποίηση άρθρου 9 ν. 5006/2022
Στο άρθρο 9 του ν. 5006/2022 (A΄ 239), περί του προγράμματος «Ανακαινίζω Νοικιάζω», επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην περ. α) της παρ. 1 η φράση «κατά ποσοστό που υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%)» αντικαθίσταται από τη φράση «κατά ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50%)», β) προστίθεται παρ. 2Α, γ) στην παρ. 4: γα) στο πρώτο εδάφιο: i) προστίθεται μετά από τη λέξη «δαπάνη» η λέξη «χρηματοδότησης» και ii) ορίζεται ότι η συνολική δαπάνη βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, αντί του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και κατανέμεται στα οικονομικά έτη 2024 και 2025, και γβ) προστίθεται δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 9 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 9 Πρόγραμμα «Ανακαινίζω Νοικιάζω»

1. Θεσπίζεται το πρόγραμμα «Ανακαινίζω Νοικιάζω», με το οποίο επιδοτείται η επισκευή κατοικιών με σκοπό τη διάθεσή τους για εκμίσθωση και στο οποίο συμμετέχουν, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr), ιδιοκτήτες ή επικαρπωτές ακινήτων με χρήση κατοικίας για ένα (1) ακίνητό τους με χρήση κατοικίας, εφόσον:

α) διαθέτουν την κυριότητα ή την επικαρπία του ακινήτου κατά ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50%),

β) το ακίνητο έχει έκταση έως εκατό (100) τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.) και βρίσκεται σε οικιστική περιοχή,

γ) έχουν ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημα που δεν υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ και διαθέτουν ακίνητη περιουσία, της οποίας η συνολική αξία δεν υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ,

δ) το ακίνητο δεν έχει δηλωθεί ως πρώτη κατοικία, δεν έχει δηλωθεί ως μισθωμένο και δηλώνεται ως κενό στο έντυπο Ε2 που συνοδεύει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των τριών (3) τελευταίων ετών, και

ε) οι δικαιούχοι δεν έχουν λάβει επιδότηση για πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας ή ανακαίνισης σε ακίνητο της ιδιοκτησίας τους τα τελευταία πέντε (5) έτη και δεν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα επιδοτούμενης ενεργειακής εξοικονόμησης για οποιοδήποτε ακίνητό τους.

2. Οι εντασσόμενοι στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω Νοικιάζω» επιδοτούνται για την πραγματοποίηση δαπανών επισκευής και ανακαίνισης επί του ακινήτου τους, ύψους μέχρι δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, που περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα υλικά και τις εργασίες. Η επιδότηση ανέρχεται στο σαράντα τοις εκατό (40%) των πραγματοποιηθεισών δαπανών, και χορηγείται υπό τις εξής προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά:

α) τα σχετικά τιμολόγια εξοφλούνται ηλεκτρονικά, β) μετά την ανακαίνιση προχωρούν σε εκμίσθωση του ακινήτου με διάρκεια τριών (3) τουλάχιστον ετών.

2Α. Μέρος της επιδότησης της παρ. 2 δύναται να προκαταβάλλεται. Η προκαταβολή αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου της επιδότησης που χορηγείται σε κάθε δικαιούχο.

3. Η Δ.ΥΠ.Α. δύναται να συνεργάζεται με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. για την υλοποίηση όλου ή μέρους του προγράμματος «Ανακαινίζω Νοικιάζω».

4. Η συνολική δαπάνη χρηματοδότησης του προγράμματος «Ανακαινίζω Νοικιάζω» δεν υπερβαίνει τα πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ και βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κατανεμημένη στα οικονομικά έτη 2024 και 2025.

Οι αναγκαίες πιστώσεις για την υλοποίηση του προγράμματος δύνανται να μεταβιβάζονται με επιχορήγηση στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.»

Άρθρο 34
Εξουσιοδοτική διάταξη Προκαταβολή της επιδότησης Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 45 ν. 5006/2022
Στην παρ. 7 του άρθρου 45 του ν. 5006/2022 (Α΄ 239), περί εξουσιοδοτικών διατάξεων για τη ρύθμιση κάθε θέματος σχετικού με τη λειτουργία του προγράμματος «Ανακαινίζω Νοικιάζω», επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) αφαιρείται από τα συμπράττοντα όργανα ο Υπουργός Ανάπτυξης και επικαιροποιούνται τα υπόλοιπα εξουσιοδοτούμενα όργανα, β) στην περ. δ) συμπληρώνεται το αντικείμενο της νομοθετικής εξουσιοδότησης με την προσθήκη της περίπτωσης προκαταβολής της επιδότησης και επέρχεται λόγω της προσθήκης αυτής η αναγκαία συντακτική μεταβολή και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής:

«7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος «Ανακαινίζω Νοικιάζω» του άρθρου 9 και, ιδίως: α) οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις και η διαδικασία πρόσκλησης προς τους ιδιοκτήτες και υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα, β) τα δικαιολογητικά απόδειξης των δαπανών που έχουν γίνει για την επισκευή και ανακαίνιση της οικίας, επί των οποίων παρέχεται η επιδότηση, γ) η διαδικασία ελέγχου της μίσθωσης της οικίας, και δ) η διαδικασία για την υποβολή, τον έλεγχο και την επαλήθευση των δικαιολογητικών και την εκταμίευση της επιδότησης ή τυχόν προκαταβολής αυτής, καθώς και για τη διαπίστωση παραβάσεων, την ανάκληση της επιδότησης ή τυχόν προκαταβολής αυτής και την ανάκτηση των ποσών αυτών, όταν απαιτείται.».

Άρθρο 35
Χρηματοδότηση προγράμματος οικονομικής στήριξης οικογενειών για την πρόσβαση παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 104 ν. 4941/2022
Στην παρ. 9 του άρθρου 104 του ν. 4941/2022 (Α΄ 113), περί της χρηματοδότησης των προγραμμάτων πρόσβασης παιδιών προσχολικής ηλικίας, βρεφών και νηπίων, σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και φροντίδας, καθώς και πρόσβασης παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο επικαιροποιείται το Υπουργείο από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του οποίου καλύπτεται η δαπάνη χρηματοδότησης, β) προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο, γ) στο τέταρτο εδάφιο επέρχεται νομοτεχνική βελτίωση προς εναρμόνιση με την προηγούμενη τροποποίηση και η παρ. 9 διαμορφώνεται ως εξής:

«9. Η δαπάνη χρηματοδότησης των προγραμμάτων καλύπτεται από πόρους των Περιφερειακών Προγραμμάτων του Εταιρικού Συμφώνου Περιφερειακής Ανάπτυξης 2021-2027, από τα Τομεακά Προγράμματα Ανάπτυξης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης των ως άνω Υπουργείων, καθώς και από τον Τακτικό Προϋπολογισμό των Υπουργείων Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και Εσωτερικών.

Κατά την πρώτη περίοδο υλοποίησης του προγράμματος 2022-2023, ο Τακτικός Προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2023 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων χρηματοδοτεί συμπληρωματικά με τις ανωτέρω πηγές χρηματοδότησης και εντός των ορίων των διαθέσιμων ετήσιων πιστώσεών του όλες τις παροχές του προγράμματος των περ. α) και β) της παρ. 2, συνολικά μέχρι του ποσού των τριάντα πέντε εκατομμυρίων (35.000.000) ευρώ.

Κατά την περίοδο υλοποίησης του προγράμματος 2023-2024, ο Τακτικός Προϋπολογισμός του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας χρηματοδοτεί συμπληρωματικά με τις ανωτέρω πηγές χρηματοδότησης όλες τις παροχές του προγράμματος της περ. δ) της παρ. 2, συνολικά μέχρι του ποσού των δεκαοκτώ εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (18.500.000) ευρώ.

Οι σχετικές δαπάνες του δευτέρου και τρίτου εδαφίου είναι νόμιμες από την έναρξη του προγράμματος, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί ανάληψης υποχρεώσεων.

Στη δικαιούχο Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Ανώνυμη Εταιρεία, μεταβιβάζονται οι αναγκαίες πιστώσεις για την υλοποίηση και εφαρμογή των προγραμμάτων του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων και των αντίστοιχων πιστώσεων που σχετίζονται με τη διαχειριστική της δαπάνη, η οποία ανέρχεται σε κατ’ αποκοπή ποσό ύψους μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του συνολικού κόστους του οικείου προγράμματος.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Άρθρο 36
Αναπροσαρμογή αποζημίωσης εφημεριών και ανώτατου ορίου αποδοχών ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 45 ν. 3205/2003 και περ. β) παρ. 3 άρθρου 28 ν. 4354/2015

1. Στην παρ. 4 του άρθρου 45 του ν. 3205/2003 (Α΄ 297), περί εφημεριών: α) στο τρίτο εδάφιο της περ. δ΄ αυξάνονται τα ωρομίσθια των εφημεριών του ιατρικού προσωπικού κατά είκοσι τοις εκατό (20%), β) στην περ. ε΄ το μηνιαίο ποσό που καταβάλλεται αντί αποζημίωσης εφημεριών αυξάνεται κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) και επεκτείνεται η καταβολή του εν λόγω ποσού και στους νόμιμους αναπληρωτές των δικαιούχων αυτού, γ) στο προτελευταίο εδάφιο προστίθενται και οι νόμιμοι αναπληρωτές των διευθυντών, και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Η συνολική αμοιβή για κάθε ενεργό εφημερία, ανάλογα με τη διάρκειά της, προσδιορίζεται με ωρομίσθιο ως εξής:

α. Για εφημερία ημέρας καθημερινής μέχρι την 22η ώρα το ωρομίσθιο επί τις αντίστοιχες ώρες απασχόλησης.

β. Για νυκτερινή εφημερία καθημερινής, από 22η ώρα μέχρι 6η πρωινή, το ωρομίσθιο αυξημένο κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί τις αντίστοιχες ώρες νυκτερινής απασχόλησης.

γ. Για εφημερία ημέρας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, από 6η πρωινή μέχρι 22η, το ωρομίσθιο αυξημένο κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί τις αντίστοιχες ώρες απασχόλησης.

δ. Για νυκτερινή εφημερία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, από 22η μέχρι 6η πρωινή, το ωρομίσθιο αυξημένο κατά τριάντα τοις εκατό (30%) επί τις αντίστοιχες ώρες απασχόλησης.

Τα ανωτέρω προκύπτοντα συνολικά ποσά αμοιβής δεκαεπτάωρης ή εικοσιτετράωρης ενεργού εφημερίας, κατά περίπτωση, προσαυξάνονται κατά τριάντα ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά (31,80).

Το ωρομίσθιο των εφημεριών ορίζεται, ανά βαθμό ή βαθμίδα, ως εξής:

-Συντονιστής Διευθυντής και Καθηγητής Πανεπιστημίου, οκτώ ευρώ και ενενήντα λεπτά (8,90)

-Διευθυντής και Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου, οκτώ ευρώ και σαράντα έξι λεπτά (8,46)

-Επιμελητής Α΄ και Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου, οκτώ ευρώ και οκτώ λεπτά (8,08)

-Επιμελητής Β΄, Λέκτορας και ειδικευμένοι ιατροί που αμείβονται με ενιαίο μισθολόγιο, επτά ευρώ και έξι λεπτά (7,06)

-Έμμισθος ειδικευόμενος, πέντε ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά (5,38).

Το ωρομίσθιο και οι προσαυξήσεις των εφημεριών δύνανται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

ε. Στους ιατρούς που υπηρετούν με βαθμό Συντονιστή Διευθυντή σε Νοσοκομεία της Α΄ Ζώνης και στους Διευθυντές των πανεπιστημιακών κλινικών εργαστηρίων και μονάδων, σε όσους ιατρούς υπηρετούν με τον βαθμό του Διευθυντή και απαλλάσσονται από την υποχρέωση συμμετοχής στο πρόγραμμα εφημεριών, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. Η΄ του άρθρου 4 του ν. 3754/2009 (Α΄ 43), καθώς και σε όσους ιατρούς νομίμως αναπληρώνουν ελλείποντες Συντονιστές Διευθυντές και Διευθυντές που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων αυτών, αντί αποζημίωσης εφημεριών καταβάλλεται μηνιαίο ποσό εξακοσίων τριάντα έξι (636) ευρώ.

Η απουσία των Διευθυντών και των νόμιμων αναπληρωτών τους για υπηρεσιακούς λόγους, εφόσον δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε ημέρες μηνιαίως, δεν επηρεάζει την καταβολή της αποζημίωσης των εφημεριών. Σε περίπτωση απουσίας για οποιονδήποτε άλλο λόγο, η αποζημίωση αυτή μειώνεται αναλόγως.»

2. Τα ωρομίσθια εφημεριών που καθορίσθηκαν στην υπό στοιχεία 15993/Ζ2/14.02.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας (Β΄ 686) αυξάνονται κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).

3. Στο πρώτο εδάφιο της περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), περί ανώτατου ορίου αποδοχών, πριν από τις λέξεις «καταληκτικό βασικό μισθό» προστίθεται η λέξη «εκάστοτε», ο συντελεστής αυξάνεται, και η περ. β) διαμορφώνεται ως εξής:

«β) Οι ιατροί του Ε.Σ.Υ., για τους οποίους ως όριο ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στον εκάστοτε καταληκτικό βασικό μισθό (Μ.Κ. 16) του Συντονιστή Διευθυντή, πολλαπλασιαζόμενο με τον συντελεστή 2,163, στρογγυλοποιούμενο στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ. Στα όρια των αποδοχών των ιατρών του Ε.Σ.Υ. δεν συνυπολογίζονται οι αμοιβές τους από τη συμμετοχή τους σε ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων των Ε.Λ.Κ.Ε.Α. των Υγειονομικών Περιφερειών.»

4. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2024.

Άρθρο 37
Μισθολογικές ρυθμίσεις για το κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 25 ν. 4940/2022

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4940/2022 (Α΄ 112), περί καταβολής κινήτρου Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων, προστίθενται δύο εδάφια, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Στους πολιτικούς υπαλλήλους και στο ένστολο προσωπικό των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών των υπουργείων, των Οικονομικών Υπηρεσιών της Προεδρίας της Δημοκρατίας και της Προεδρίας της Κυβέρνησης, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), καθώς και στις λοιπές υπηρεσίες και φορείς, που εποπτεύονται ή υπάγονται στο Υπουργείο Οικονομικών, οι οποίοι αμείβονται με βάση τις διατάξεις του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) ή του ν. 4472/2017 (Α΄ 74) και καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, δύναται να καταβάλλεται Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων (Κ.Ε.Δ.Σ.), με βάση την επίτευξη συγκεκριμένων ποσοτικών στόχων που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για κάθε υπηρεσία. Το κίνητρο του παρόντος δύναται να καταβάλλεται και στους πολιτικούς υπαλλήλους και το ένστολο προσωπικό που είναι αποσπασμένοι ή διατίθενται στις υπηρεσίες του πρώτου εδαφίου, ανεξαρτήτως των διατάξεων με τις οποίες αμείβονται. Το κίνητρο δεν καταβάλλεται σε μετακλητούς υπαλλήλους.»

2. H παρούσα ισχύει για το Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων που καταβάλλεται για τα έτη 2023 και επόμενα.

Άρθρο 38
Διαγραφή οφειλών από δάνεια χορηγηθέντα από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε αποβιώσαντες στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023, καθώς και σε στενούς συγγενείς τους

1. Οφειλές, ληξιπρόθεσμες ή μη, από δάνεια που έχει χορηγήσει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων πριν από την 28η Φεβρουαρίου 2023, είτε σε αποβιώσαντες στο ταυθήμερο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, είτε σε γονείς, συζύγους ή συμβίους και τέκνα των εν λόγω αποβιωσάντων, διαγράφονται αυτοδικαίως και αναδρομικώς από την ως άνω ημερομηνία.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων δύναται να καθορίζονται ειδικότερα ζητήματα για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 39
Αναστολή πλειστηριασμών πυρόπληκτων Τροποποίηση άρθρου 84 ν. 4916/2022
Το άρθρο 84 του ν. 4916/2022 (A΄ 65) τροποποιείται ως προς την ημερομηνία αναστολής αναγκαστικής εκτέλεσης και διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 84 Αναστολή πλειστηριασμών πυρόπληκτων

Αναστέλλεται σε βάρος φυσικών ή νομικών προσώπων που περιέρχονται ή περιήλθαν, προσωρινά ή μόνιμα, σε κατάσταση απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018, η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών και ακινήτων, ιδίως η διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών (εξώσεων) και προσωπικών κρατήσεων, καθώς και οι προθεσμίες άσκησης ανακοπών και αιτήσεων που αφορούν τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης έως την 31η.12.2024.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 40
Επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία Προσθήκη παρ. 4β στο άρθρο 78 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα
Στο άρθρο 78 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α΄ 265), περί ειδικών απαλλαγών ενεργειακών προϊόντων, προστίθεται παρ. 4β ως εξής:

«4β. Για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων της περ. στ) της παρ. 1 του άρθρου 73, που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, καθορίζεται, από την 1η Ιανουαρίου 2024 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2024, μηδενικός συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης, ανά χιλιόλιτρο. Για το διάστημα ισχύος του μηδενικού συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης, κατά τη θέση σε ανάλωση του ως άνω προϊόντος, εφαρμόζεται ο συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης της περ. στ) της παρ. 1 του άρθρου 73 και επιστρέφεται, κατά τον χρόνο που καθορίζεται με την κανονιστική πράξη του πέμπτου εδαφίου της παρούσας, ποσό ειδικού φόρου κατανάλωσης ίσο με τον ως άνω οριζόμενο συντελεστή σύμφωνα με τους λοιπούς όρους που καθορίζονται στην ίδια πράξη.

Ποσοστό επί των δικαιούμενων ποσών επιστροφής δύναται να προκαταβάλλεται σύμφωνα με την κανονιστική πράξη του πέμπτου εδαφίου.

Το ποσό επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης είναι ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες ή μη οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες και τα νομικά τους πρόσωπα, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης της προκαταβολής και επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης, το ποσοστό και τα κριτήρια της προκαταβολής, ο χρόνος προκαταβολής και επιστροφής, τα δικαιούχα προκαταβολής και επιστροφής πρόσωπα, τα κριτήρια για τον προσδιορισμό των ποσοτήτων πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, η αρμόδια για την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης αρχή, ο τρόπος ελέγχου της νόμιμης χρήσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων για το οποίο χορηγείται επιστροφή του φόρου, καθώς και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας.».

Άρθρο 41
Απαλλαγή δωρεών προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας

1. To πρώτο εδάφιο της περ. ιστ) της παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α΄ 248) εφαρμόζεται και σε περίπτωση παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών από υποκείμενο στον φόρο προμηθευτή προς δωρητή, ο οποίος τα χρησιμοποιεί στο πλαίσιο σύμβασης δωρεάς που συνάπτει με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, για τον σκοπό της πραγματοποίησης της μελέτης και των εργασιών ανέγερσης, κατασκευής, ανακατασκευής, ανακαίνισης, επισκευής και επέκτασης ακινήτων που του ανήκουν κατά κυριότητα και χρησιμοποιούνται για την επιτέλεση του θρησκευτικού ή φιλανθρωπικού έργου του. Στην περίπτωση αυτή, η σύμβαση δωρεάς εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

2. Η παρ. 1 εφαρμόζεται για δύο (2) χρόνια από την έναρξη ισχύος του παρόντος και επί ακινήτων που έχουν παραχωρηθεί στο Οικουμενικό Πατριαρχείο από ημεδαπούς και αλλοδαπούς φορείς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για την επιτέλεση του θρησκευτικού ή φιλανθρωπικού έργου του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Άρθρο 42
Υποχρεώσεις παρόχων υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων διαχείρισης επιχειρηματικών πόρων, εισαγωγέων, κατασκευαστών και εμπόρων φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών Εξουσιοδοτική διάταξη Τροποποίηση άρθρου 15Β Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
Στο άρθρο 15Β του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α΄ 206), περί υποχρεωτικής διασύνδεσης των τερματικών Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στα σημεία πώλησης, προστίθενται παρ. 3, 4 και 5 και το άρθρο 15Β διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 15Β Υποχρεωτική διασύνδεση των τερματικών Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης ημεδαπής και αλλοδαπής με τη Φορολογική Διοίκηση

1. Οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251) που χρησιμοποιούν τερματικά «Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης (Electronic Funds Transfer at the point of sale, EFT/POS)», ημεδαπών ή αλλοδαπών παρόχων, υποχρεούνται να διασυνδέονται και να παρέχουν στη Φορολογική Διοίκηση πληροφορίες για τις συναλλαγές που εκτελούνται μέσω αυτών είτε μέσω διασύνδεσης των τερματικών με Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς (Φ.Η.Μ.) είτε απευθείας με τα πληροφοριακά συστήματα Φορολογικής Διοίκησης. Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του πρώτου εδαφίου οι οντότητες υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τερματικά Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης («Electronic Funds Transfer at the point of sale, EFT/ POS») που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 15Γ.

2. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται ο τρόπος, ο χρόνος, η έκταση εφαρμογής, η διαδικασία, οι υπόχρεοι, οι όροι και οι προϋποθέσεις διασύνδεσης των τερματικών Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης (EFT/POS) ημεδαπής και αλλοδαπής με τη Φορολογική Διοίκηση, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.

3. Οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης Φ.Η.Μ. ή εμπορικών/λογιστικών προγραμμάτων διαχείρισης (Enterprise Resource Planning, «ERP»), υποχρεούνται να ολοκληρώνουν τις διαδικασίες αναβάθμισης και διασύνδεσης των Φ.Η.Μ. ή του λογισμικού ηλεκτρονικής τιμολόγησης με τα τερματικά EFT/ POS των χρηστών εντός των προθεσμιών που εκάστοτε ορίζονται με τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητή.

Ως «εμπορικό/λογιστικό πρόγραμμα διαχείρισης» για τις ανάγκες εφαρμογής του παρόντος Κώδικα νοείται κάθε λογισμικό που επιτρέπει σε οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 να διαχειρίζονται και να ενσωματώνουν σε ένα σύστημα τις επιχειρηματικές λειτουργίες τους και, σε κάθε περίπτωση, την παρακολούθηση των δεδομένων πωλήσεων.

4. Οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 με έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και αντικείμενο δραστηριότητας την εισαγωγή, κατασκευή και εμπορία Φ.Η.Μ. που έχουν λάβει άδεια καταλληλότητας, μεριμνούν ώστε οι τύποι Φ.Η.Μ. που έχουν ή πρόκειται να λάβουν άδεια καταλληλότητας να είναι συμβατοί με τους τύπους τερματικών EFT/POS που συμπεριλαμβάνονται στις δηλώσεις συμμόρφωσης της παρ. 2 του άρθρου 15Γ. Μετά την εγκατάσταση ή αναβάθμιση λογισμικού προς τον σκοπό αυτόν και τις σχετικές δοκιμές, οι οντότητες του πρώτου εδαφίου συντάσσουν δήλωση συμβατότητας για τους αντίστοιχους τύπους Φ.Η.Μ.. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι οντότητες που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια στον τομέα της κατασκευής Εμπορικών/Λογιστικών Προγραμμάτων Διαχείρισης (Enterprise Resource Planning, «ERP»), και της τεχνικής υποστήριξης αυτών, ως προς τα αντίστοιχα προγράμματα. Η δήλωση συμβατότητας της παρούσας δημοσιοποιείται στον ιστότοπο της Α.Α.Δ.Ε. και αποτελεί προϋπόθεση για τη λήψη ή τη διατήρηση σε ισχύ της άδειας καταλληλότητας εκάστοτε τύπου Φ.Η.Μ. και για τη νόμιμη χρήση των «ERP» για διεπαφή με την Α.Α.Δ.Ε..

5. Με απόφαση του Διοικητή καθορίζονται ο τύπος, το περιεχόμενο, η διαδικασία και ο χρόνος υποβολής των δηλώσεων συμβατότητας της παρ. 4, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.».

Άρθρο 43
Κυρώσεις για παραβάσεις υποχρέωσης υποβολής δήλωσης ή αποστολής πληροφοριών για υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών ή εμπορικού / λογιστικού προγράμματος διαχείρισης Προσθήκη παρ. 1Β στο άρθρο 54 Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
Στο άρθρο 54 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α΄ 206), περί διαδικαστικών παραβάσεων, προστίθεται παρ. 1Β ως εξής:

«1B. Για παραβάσεις που αφορούν υποχρεώσεις υποβολής δήλωσης ή αποστολής πληροφοριών σχετικών με υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) ή εμπορικού/λογιστικού προγράμματος διαχείρισης, που ζητούνται βάσει απόφασης του Διοικητή, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 14, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ ανά μη δηλωθείσα, εκπροθέσμως δηλωθείσα ή ανακριβώς δηλωθείσα οντότητα του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251), στην οποία παρέχονται ή η οποία αποδέχεται υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης Φ.Η.Μ. ή υπηρεσίες εμπορικού/λογιστικού προγράμματος διαχείρισης (Enterprise Resource Planning, «ERP») και εφόσον:

α) αυτές υπερβαίνουν το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνολικού αριθμού των εμπροθέσμων δηλωθεισών σχετικών οντοτήτων ή

β) υπερβαίνουν αθροιστικά τις δέκα (10) ανά οντότητα που παρέχει τις σχετικές υπηρεσίες.».

Άρθρο 44
Κυρώσεις για παραβίαση της υποχρέωσης του άρθρου 15Β του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας Αντικατάσταση άρθρου 54Θ Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας Εξουσιοδοτική διάταξη
Το άρθρο 54Θ του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α΄ 206) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 54Θ Κυρώσεις για παραβίαση της υποχρέωσης του άρθρου 15Β

1. Σε χρήστες των τερματικών «Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης (Electronic Funds Transfer at the point of sale, EFT/POS)» που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις λειτουργίας και διασύνδεσης με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος ή είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος. Το πρόστιμο του πρώτου εδαφίου μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%), όταν επιβάλλεται σε χρήστες τερματικών «EFT/ POS» που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε οικισμούς με πληθυσμό έως πεντακόσιους (500) κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, πλην των τόπων που έχουν ανακηρυχθεί ως τουριστικοί με το π.δ. 899/1976 (Α΄ 329) και το π.δ. 664/1977 (Α΄ 222).

2. Αν η ίδια παράβαση διαπραχθεί εντός πενταετίας από την κοινοποίηση της αρχικής πράξης επιβολής προστίμου, τα πρόστιμα της παρ. 1 διπλασιάζονται και για κάθε επόμενη ίδια παράβαση εντός πενταετίας από την κοινοποίηση της αρχικής πράξης επιβολής προστίμου τριπλασιάζονται. Για την εφαρμογή της παρούσας, ως «αρχική πράξη επιβολής προστίμου» νοείται η παλαιότερη πράξη για την ίδια παράβαση που κοινοποιήθηκε εντός της ίδιας πενταετίας.

3.α) Ανακαλούνται οι άδειες καταλληλότητας για τους τύπους Φ.Η.Μ., για τους οποίους οι οντότητες του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 15Β έχουν υποβάλει δήλωση συμβατότητας και δεν έχουν ολοκληρώσει, εντός των προθεσμιών που ορίζονται στην απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 15Β, τις απαραίτητες ενέργειες και τους τεχνικούς ελέγχους, ώστε να διασφαλίσουν τη δυνατότητα διασύνδεσής τους με τύπους τερματικών EFT/POS που συμπεριλαμβάνονται στις δηλώσεις συμμόρφωσης της παρ. 2 του άρθρου 15Γ.

β) Σε οντότητες του τρίτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 15Β που έχουν υποβάλει δήλωση συμβατότητας του άρθρου 15Β και δεν έχουν ολοκληρώσει, εντός των προθεσμιών της παρ. 5 του άρθρου 15Β, τις απαραίτητες ενέργειες και τους τεχνικούς ελέγχους, ώστε να διασφαλίσουν τη διασύνδεση των Εμπορικών/Λογιστικών Προγραμμάτων Διαχείρισης (Enterprise Resource Planning, «ERP») που διαθέτουν στην ελληνική επικράτεια, με Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς (Φ.Η.Μ.) ή λογισμικά Παρόχων Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης και τύπους τερματικών «EFT/POS» που συμπεριλαμβάνονται στις δηλώσεις συμμόρφωσης της παρ. 2 του άρθρου 15Γ, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Παραστατικά πωλήσεων, τα οποία εκδίδονται μέσω Φ.Η.Μ. ή Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης που διασυνδέονται με Εμπορικά/Λογιστικά Προγράμματα Διαχείρισης (Enterprise Resource Planning, «ERP»), που δεν πληρούν τις ως άνω απαιτήσεις διασύνδεσης, θεωρούνται ότι εκδόθηκαν από μη εγκεκριμένο Φ.Η.Μ. ή μη αδειοδοτημένο Πάροχο Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης.

4. Στις οντότητες της παρ. 3 του άρθρου 15Β που δεν προβαίνουν στις διαδικασίες αναβάθμισης και διασύνδεσης των Φ.Η.Μ. ή του λογισμικού ηλεκτρονικής τιμολόγησης με τα τερματικά «EFT/POS» των χρηστών, εντός των προθεσμιών που εκάστοτε ορίζονται με τις αποφάσεις της παρ. 5 του άρθρου 15Β, επιβάλλονται οι παρακάτω κυρώσεις, με απόφαση του Διοικητή:

α) για οντότητες που παρέχουν υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης Φ.Η.Μ. ανακαλούνται η «άδεια τεχνικής υποστήριξης» ή η «άδεια καταλληλότητας» κατά το μέρος της τεχνικής υποστήριξης, η ιδιότητα του εξουσιοδοτημένου τεχνικού τόσο της οντότητας όσο και του δικτύου εξουσιοδοτημένων τεχνικών, καθώς και η δυνατότητα νόμιμης σφράγισης και υπογραφής του Βιβλιαρίου Συντήρησης Φ.Η.Μ. ή υποβολής δήλωσης διάγνωσης οριστικής βλάβης για τους Φ.Η.Μ. στο Πληροφοριακό Σύστημα Φ.Η.Μ.,

β) για οντότητες που παρέχουν υπηρεσίες εγκατάστασης και τεχνικής υποστήριξης Εμπορικού/Λογιστικού Προγραμμάτων Διαχείρισης (Enterprise Resource Planning, «ERP»), το εν λόγω λογισμικό θεωρείται μη νόμιμο, και οι οντότητες που το χρησιμοποιούν υποχρεούνται να το αντικαταστήσουν με νόμιμο λογισμικό «ERP» εντός των προθεσμιών που ορίζονται στην απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 15Β.

5. Με απόφαση του Διοικητή εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις επιβολής των κυρώσεων της παρ. 3, τα δημοσιοποιούμενα στοιχεία των οντοτήτων της παρ. 3 του άρθρου 15Β που παραβαίνουν τις σχετικές υποχρεώσεις τους και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.».

Άρθρο 45
Κυρώσεις για παραβίαση των υποχρεώσεων του άρθρου 15Γ του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας Εξουσιοδοτική διάταξη Τροποποίηση άρθρου 54ΙΒ Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
Το άρθρο 54ΙΒ του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α΄ 206) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 54ΙΒ Κυρώσεις για παραβίαση των υποχρεώσεων του άρθρου 15Γ

1. Σε οντότητες της παρ. 1 του άρθρου 15Γ, που παρά την υποβολή της δήλωσης συμμόρφωσης του άρθρου 15Γ:

α) δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις λειτουργίας και διασύνδεσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων των τερματικών Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης («Electronic Funds Transfer at the point of sale, EFT/POS»), επιβάλλεται, με απόφαση του Διοικητή, πρόστιμο ύψους διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ. Αν η ίδια παράβαση διαπραχθεί εντός πενταετίας από την κοινοποίηση της αρχικής πράξης επιβολής προστίμου, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους τριακοσίων (300.000) χιλιάδων ευρώ. Για την εφαρμογή της παρούσας, ως αρχική πράξη νοείται η παλαιότερη πράξη για την ίδια παράβαση που κοινοποιήθηκε εντός της ίδιας πενταετίας,

β) δεν προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενέργεια αναβάθμισης των τερματικών «EFT/POS» για τα οποία εμφανίζονται ως διαχειριστές στο Μητρώο Μέσων Πληρωμών εντός της προθεσμίας που ορίζεται με την απόφαση του Διοικητή της παρ. 2 του άρθρου 15Β:

βα) παύει να ισχύει, με απόφαση του Διοικητή, η δήλωση συμμόρφωσης της παρ. 2 του άρθρου 15Γ και επέρχονται οι συνέπειες της παρ. 3 του ίδιου άρθρου, και

ββ) επιβάλλεται, με απόφαση του Διοικητή πρόστιμο, ύψους εκατό χιλιάδων (100.000),

γ) αν έχει γίνει αναβάθμιση μόνο κάποιων τερματικών «EFT/POS» για τα οποία εμφανίζονται ως διαχειριστές στο Μητρώο Μέσων Πληρωμών, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ ανά τερματικό «EFT/ POS» για το οποίο δεν έχουν προβεί σε αναβάθμισή του.

Το πρόστιμο δεν επιβάλλεται, εφόσον η μη αναβάθμιση αποδεδειγμένα οφείλεται σε μη υπαιτιότητά τους.

2. Με απόφαση του Διοικητή εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις επιβολής των κυρώσεων της παρ. 1 και καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΝΗΣΙΩΝ

Άρθρο 46
Επάρκεια ενεργειακού εφοδιασμού των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών κατά τη μεταβατική περίοδο έως την ολοκλήρωση της διασύνδεσής τους με το Ηπειρωτικό Σύστημα Προσθήκη άρθρου 133Α στον ν. 4001/2011 Κατάργηση παρ. 7 άρθρου 133 ν. 4001/2011

1. Στον ν. 4001/2011 (Α΄ 179) προστίθεται άρθρο 133Α ως εξής:

«Άρθρο 133Α Επάρκεια ενεργειακού εφοδιασμού των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών κατά τη μεταβατική περίοδο έως την ολοκλήρωση της διασύνδεσής τους με το Ηπειρωτικό Σύστημα

1. Για τη διασφάλιση του απρόσκοπτου ενεργειακού εφοδιασμού των προς διασύνδεση Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (Μ.Δ.Ν.), κατά τη μεταβατική περίοδο από 1ης Μαρτίου 2024 έως την ολοκλήρωση της διασύνδεσής τους, η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (Ρ.Α.Α.Ε.Υ.), με απόφασή της, κατόπιν εισήγησης του Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, χορηγεί άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικά καύσιμα σε παραγωγό που, κατά την 1η Μαρτίου 2024, έχει υφιστάμενους λειτουργούντες σταθμούς παραγωγής από συμβατικά καύσιμα στα Μ.Δ.Ν., για όση ισχύ καθορίσει η Ρ.Α.Α.Ε.Υ. ως αναγκαία, ώστε να καλυφτούν οι ανάγκες πρόσθετου δυναμικού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το δυναμικό που εγκαθίσταται στην περίπτωση αυτή, μπορεί να αποτελεί είτε επέκταση του υφιστάμενου δυναμικού παραγωγής είτε νέο δυναμικό παραγωγής με συμβατικές μονάδες.

2. H εισήγηση της παρ. 1 του Διαχειριστή Μ.Δ.Ν. προς τη Ρ.Α.Α.Ε.Υ. περιλαμβάνει πλάνο έγκαιρου και απρόσκοπτου ενεργειακού εφοδιασμού του κάθε ηλεκτρικού συστήματος Μ.Δ.Ν., καταγραφή των εκτιμώμενων έκτακτων αναγκών της περιόδου τουλάχιστον έως και το έτος 2028, δυνάμενη να επικαιροποιηθεί ανάλογα με την πρόοδο των διασυνδέσεων, συνυπολογίζοντας τυχόν αποσύρσεις υφιστάμενου δυναμικού, καθώς και τεκμηρίωση της βέλτιστης λύσης από οικονομική και τεχνική άποψη για κάθε ηλεκτρικό σύστημα Μ.Δ.Ν..

3. Η άδεια της παρ. 1 χορηγείται για χρονικό διάστημα έως την ολοκλήρωση της διασύνδεσης του εκάστοτε ηλεκτρικού συστήματος Μ.Δ.Ν., σύμφωνα με την προβλεπόμενη ημερομηνία διασύνδεσης του κάθε αυτόνομου νησιωτικού συστήματος με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ε.Σ.Μ.Η.Ε.), όπως

αυτή αναφέρεται στο εγκεκριμένο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Ε.Σ.Μ.Η.Ε.. Η διάρκεια αυτή δύναται να παρατείνεται, μετά από αίτηση του κατόχου της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, σε περίπτωση τροποποίησης του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του Ε.Σ.Μ.Η.Ε. σχετικά με την ημερομηνία διασύνδεσης του εκάστοτε αυτόνομου νησιωτικού συστήματος.

4. Ο Διαχειριστής Μ.Δ.Ν. συνάπτει σύμβαση ή τροποποιεί υφιστάμενη σύμβαση, με τον κάτοχο της άδειας της παρ. 1, για την εγκατάσταση πρόσθετου δυναμικού παραγωγής στα Μ.Δ.Ν. για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ισχύει η άδεια παραγωγής. Στην εν λόγω σύμβαση ρυθμίζονται ζητήματα λειτουργίας του δυναμικού που εγκαθίσταται και καθορίζεται η παροχή αποζημίωσης στον κάτοχο της άδειας της παρ. 1, σύμφωνα με την παρ. 5.

5. Στο πλαίσιο της σύμβασης της παρ. 4, ο κάτοχος της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για την εγκατάσταση του πρόσθετου δυναμικού παραγωγής, αποζημιώνεται για το πλήρες κόστος του πρόσθετου αυτού δυναμικού. Η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται μέσω του μηχανισμού Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (Υ.Κ.Ω.). Για τον σκοπό αυτόν υπολογίζεται το πλήρες κόστος παραγωγής, ήτοι το σταθερό κόστος, που περιλαμβάνει ιδίως κόστος ενοικίασης, αγοράς, μεταφοράς, εγκατάστασης μονάδων, συντήρησης και τήρησης αποθέματος ασφαλείας, και το μεταβλητό κόστος, που περιλαμβάνει, ιδίως, το κόστος καυσίμων και εκπομπών «CO2» του αδειοδοτημένου δυναμικού για την περίοδο της σύμβασης.

Ο χρόνος απόσβεσης που λαμβάνεται υπόψη για τη μεθοδολογία αποζημίωσης του πρόσθετου δυναμικού παραγωγής, ορίζεται στα δέκα (10) έτη. Η αποζημίωση του πρόσθετου δυναμικού παραγωγής μέσω του μηχανισμού Υ.Κ.Ω. κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συμμόρφωση με τα άρθρα 106, 107 και 108 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν κατά τον χρόνο της εκάστοτε καταβολής αποζημίωσης του παρόντος διαπιστώνεται ότι τα διαθέσιμα κεφάλαια του ειδικού διαχειριστικού λογαριασμού Υ.Κ.Ω. δεν επαρκούν, η απόδοση των οφειλόμενων στον κάτοχο της άδειας παραγωγής της παρ. 1 καλύπτεται από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, κατά προτεραιότητα, με αντίστοιχη πίστωση ως εισροή του ειδικού διαχειριστικού λογαριασμού Υ.Κ.Ω., που τηρεί ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 55.»

2. Η παρ. 7 του άρθρου 133 του ν. 4001/2011, περί χορήγησης άδειας παραγωγής για νέο δυναμικό παραγωγής με συμβατικές μονάδες στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, καταργείται.

Άρθρο 47
Εγκατάσταση πρόσθετου δυναμικού παραγωγής στη νήσο Κρήτη κατά το διάστημα μέχρι την πλήρη διασύνδεση με το Ηπειρωτικό Σύστημα Προσθήκη άρθρου 108Ε στον ν. 4001/2011
Στον ν. 4001/2011 (Α΄ 179) προστίθεται άρθρο 108E ως εξής:

«Άρθρο 108Ε Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και προσθήκη δυναμικού παραγωγής στη νήσο Κρήτη έως την πλήρη διασύνδεση με το Ηπειρωτικό Σύστημα

1. Για τη διασφάλιση του απρόσκοπτου ενεργειακού εφοδιασμού της νήσου Κρήτης από την 1η Ιουλίου 2024 έως την πλήρη διασύνδεση με το Ηπειρωτικό Σύστημα, η οποία καθορίζεται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 108Γ, και κατόπιν εισήγησης του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ε.Σ.Μ.Η.Ε.) η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (Ρ.Α.Α.Ε.Υ.), με απόφασή της, χορηγεί άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας έως την 31η Δεκεμβρίου 2025 σε όσους κατέχουν κατά την 1η Μαρτίου 2024 άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικά καύσιμα στο ως άνω νησί. Στην περίπτωση αυτήν, το δυναμικό παραγωγής που θα εγκατασταθεί, μπορεί να αποτελεί είτε επέκταση του υφιστάμενου δυναμικού είτε νέο δυναμικό παραγωγής με συμβατικές μονάδες.

2. Στην απόφαση της Ρ.Α.Α.Ε.Υ. της παρ. 1 καθορίζονται η ισχύς του πρόσθετου δυναμικού παραγωγής που απαιτείται να εγκατασταθεί κατ’ έτος για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών και τη διασφάλιση αδιάλειπτου και απρόσκοπτου ενεργειακού εφοδιασμού, λαμβανομένων υπόψη τυχόν αποσύρσεων υφιστάμενου δυναμικού, τα σημεία του ηλεκτρικού συστήματος της νήσου Κρήτης, στα οποία είναι δυνατή η σύνδεσή του, οι βασικές προδιαγραφές του πρόσθετου δυναμικού παραγωγής, καθώς και ο κάτοχος άδειας παραγωγής.

3. Με την εισήγηση της παρ. 1 ο Διαχειριστής του Ε.Σ.Μ.Η.Ε. εισηγείται προς τη Ρ.Α.Α.Ε.Υ. την ισχύ του δυναμικού παραγωγής που είναι αναγκαίο να εγκατασταθεί στο σύστημα της νήσου Κρήτης για τη χρονική περίοδο της παρ. 1. Η ίδια εισήγηση περιλαμβάνει και τα στοιχεία του κατόχου άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που αναδεικνύεται από τη διαδικασία της παρ. 4.

4. Ο Διαχειριστής του Ε.Σ.Μ.Η.Ε. απευθύνει εγγράφως προς τους κατόχους άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικά καύσιμα στη νήσο Κρήτη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η πρόσκληση περιλαμβάνει τουλάχιστον:

α) την απαιτούμενη ισχύ του πρόσθετου δυναμικού παραγωγής,

β) τα σημεία του ηλεκτρικού συστήματος, στα οποία είναι δυνατή η σύνδεσή του, και

γ) τις βασικές τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις του πρόσθετου δυναμικού παραγωγής.

Κριτήριο για την επιλογή του κατόχου άδειας παραγωγής αποτελεί η κατά το δυνατόν ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους, αν πληρούνται οι βασικές τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις που έχουν τεθεί από τον Διαχειριστή του Ε.Σ.Μ.Η.Ε.. Τυχόν ενέργειες του Διαχειριστή του Ε.Σ.Μ.Η.Ε., που έχουν ήδη λάβει χώρα πριν από τη θέση σε ισχύ του παρόντος και ικανοποιούν τις απαιτήσεις του παρόντος, θεωρούνται έγκυρες και λαμβάνονται υπόψη κατά την εισήγηση του Διαχειριστή του Ε.Σ.Μ.Η.Ε.. Εφόσον δεν υποβληθούν προτάσεις που πληρούν τα κριτήρια της πρόσκλησης που έχει θέσει ο

Διαχειριστής του Ε.Σ.Μ.Η.Ε., η σύμβαση της παρ. 5 συνάπτεται με παραγωγό, που κατά την 1η Μαρτίου 2024 έχει υφιστάμενους λειτουργούντες σταθμούς παραγωγής από συμβατικά καύσιμα στη νήσο Κρήτη. Στην περίπτωση αυτήν, το προς αποζημίωση κόστος του δυναμικού παραγωγής καθορίζεται από τη Ρ.Α.Α.Ε.Υ., σύμφωνα με την παρ. 6, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διαχειριστή του Ε.Σ.Μ.Η.Ε..

5. Από την 1η Ιουλίου 2024 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2025, ο Διαχειριστής του Ε.Σ.Μ.Η.Ε. συνάπτει σύμβαση με τον κάτοχο της άδειας της παρ. 4, με εκ τρίτου συμβαλλόμενο τον Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.). Η σύμβαση αυτή υπόκειται σε προηγούμενη έγκριση της Ρ.Α.Α.Ε.Υ.. Με τη σύμβαση ρυθμίζονται ζητήματα λειτουργίας του δυναμικού παραγωγής που εγκαθίσταται και παρέχεται στον κάτοχο της άδειας αποζημίωση, σύμφωνα με την παρ. 6. Στο τέλος της σύμβασης το δυναμικό παραγωγής που είναι εγκατεστημένο, παραμένει στη νήσο Κρήτη υπό τη διαχείριση του κατόχου της άδειας παραγωγής.

6. Ο κάτοχος άδειας παραγωγής που συνάπτει σύμβαση με τον Διαχειριστή του Ε.Σ.Μ.Η.Ε. και τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. ως εκ τρίτου συμβαλλόμενη, σύμφωνα με το παρόν, αποζημιώνεται για το πλήρες κόστος παραγωγής, ήτοι το σταθερό κόστος, που περιλαμβάνει ιδίως κόστος ενοικίασης, αγοράς, μεταφοράς, εγκατάστασης μονάδων, συντήρησης και τήρησης αποθέματος ασφαλείας, και το μεταβλητό κόστος, που περιλαμβάνει ιδίως κόστος καυσίμων και εκπομπών «CO2» του αδειοδοτημένου δυναμικού για την περίοδο στην οποία αφορά το παρόν. Η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται στο πλαίσιο της διαχείρισης των Υ.Κ.Ω., σύμφωνα με το «Παράρτημα Γ ΜΣΣ Κρήτης» του Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (Β΄ 304/2014). Ειδικά για το πρόσθετο δυναμικό του παρόντος, εξαιρουμένων των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών που καλύπτουν έκτακτες ανάγκες για συγκεκριμένες περιόδους του έτους, η καταβολή της αποζημίωσης γίνεται ως εξής:

α) Αναφορικά με το σταθερό κόστος, για την εξόφληση όλων των τιμολογίων της σχετικής περιόδου της παρ. 1, ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της αποζημίωσης καταβάλλεται σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025, και το εναπομείναν είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) καταβάλλεται σε δύο (2) ισόποσες ετήσιες δόσεις έντοκες από την 31η Δεκεμβρίου 2025, εκ των οποίων η πρώτη είναι καταβλητέα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2026 και η δεύτερη μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2027. Ο κάτοχος άδειας παραγωγής που συνάπτει τη σύμβαση της παρ. 5, δύναται να εξοφλήσει προκαταβολικά δαπάνες προ της εγκατάστασης σε ποσοστό έως και είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του πλήρους κόστους παραγωγής. Στην περίπτωση αυτήν, το χρηματοοικονομικό κόστος που αφορά στην επιπλέον επιβάρυνση του κατόχου άδειας παραγωγής σε σχέση με το προηγούμενο εδάφιο, συμπεριλαμβάνεται στο πλήρες κόστος παραγωγής και καταβάλλεται στις μηνιαίες ισόποσες δόσεις του προηγούμενου εδαφίου, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Αν η πλήρης διασύνδεση της νήσου Κρήτης με το Ηπειρωτικό Σύστημα επέλθει νωρίτερα από την ημερομηνία

λήξης της σύμβασης της παρ. 5, η σύμβαση αυτή λύεται αυτοδικαίως κατά την ημερομηνία που καθορίζεται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 108Γ. Στην περίπτωση αυτήν, το ποσό της αποζημίωσης που υπολείπεται για την ολοσχερή εξόφληση του κατόχου της άδειας παραγωγής, καταβάλλεται άμεσα σε αυτόν, και πάντως το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2025.

β) Αναφορικά με το μεταβλητό κόστος, κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αυτό υπολογίζεται και καταβάλλεται από τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. μηνιαίως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους οικείους Κανονισμούς και Κώδικες.

Σε περίπτωση καθυστέρησης στην καταβολή των δόσεων των περ. α) και β), το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται με τον προβλεπόμενο νόμιμο τόκο.

Αν, κατά τον χρόνο της εκάστοτε καταβολής αποζημίωσης του παρόντος, διαπιστωθεί ότι τα διαθέσιμα κεφάλαια του ειδικού διαχειριστικού λογαριασμού για τις Υ.Κ.Ω., που τηρεί η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 55, δεν επαρκούν, η απόδοση των οφειλόμενων στον κάτοχο της άδειας παραγωγής καλύπτεται από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, κατά προτεραιότητα, με αντίστοιχη πίστωση, ως εισροή του ειδικού διαχειριστικού λογαριασμού Υ.Κ.Ω.. Η αποζημίωση του πρόσθετου δυναμικού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για τη μεταβατική περίοδο έως την πλήρη διασύνδεση της νήσου Κρήτης με το Ηπειρωτικό Σύστημα, μέσω του μηχανισμού Υ.Κ.Ω., κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συμμόρφωση με τα άρθρα 106, 107 και 108 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

7. Με την αποζημίωση της παρ. 6 αποσβέννυται το πλήρες κόστος του πρόσθετου δυναμικού παραγωγής, το οποίο λαμβάνεται υπόψη στον σχεδιασμό των διαγωνισμών ψυχρής εφεδρείας, με τον τρόπο που καθορίζει η Ρ.Α.Α.Ε.Υ., συνυπολογίζοντας και μια εύλογη απόδοση επί της αρχικής επένδυσης, κατ’ αναλογία της μεθοδολογίας που εφαρμόζει για τον υπολογισμό του απαιτούμενου εσόδου στα έργα δικτύου ηλεκτρισμού.

8. Ο κάτοχος άδειας παραγωγής που συνάπτει σύμβαση σύμφωνα με την παρ. 5, εγκαθιστά και θέτει σε λειτουργία το προσδιοριζόμενο στη σύμβαση δυναμικό παραγωγής της παρ. 1 εντός του προβλεπόμενου σε αυτή χρονοδιαγράμματος. Σε περίπτωση καθυστερήσεων στην εγκατάσταση του εξοπλισμού του πρόσθετου δυναμικού βάσει του παρόντος, η αποζημίωση του δυναμικού αυτού αναπροσαρμόζεται σε μηνιαία βάση, κατ’ αναλογία του νέου χρονοδιαγράμματος. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν γνώμης της Ρ.Α.Α.Ε.Υ., επί αιτήματος που υποβάλλει ο κάτοχος άδειας παραγωγής που έχει συμβληθεί με τον Διαχειριστή του Ε.Σ.Μ.Η.Ε. και τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. κατά το παρόν, δύναται να αναγνωρίζεται μη υπαίτια καθυστέρηση στην εγκατάσταση του δυναμικού, εφόσον αποδεικνύεται ότι ο κάτοχος της άδειας παραγωγής έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια έγκαιρης και προσήκουσας εγκατάστασης του δυναμικού, κατά τα προβλεπόμενα στο παρόν και στη σχετική σύμβαση.

9. Σε κάθε περίπτωση, ο κάτοχος της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που συνάπτει τη σύμβαση της παρ. 5, υποχρεούται να εγκαταστήσει στη νήσο Κρήτη μέχρι την 1η Ιουλίου 2024 μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος τουλάχιστον ίσης με εξήντα (60) μεγαβάτ (MW), και την υπόλοιπη ισχύ που περιγράφεται στην σύμβαση της παρ. 5, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Σε περίπτωση καθυστέρησης στην εγκατάσταση της υπόλοιπης ισχύος του πρώτου εδαφίου, καταλογίζεται ρήτρα καθυστέρησης τρία τοις εκατό (3%) ετησίως για τους πρώτους έξι (6) μήνες και είκοσι τοις εκατό (20%) επιπλέον επί της αξίας της σύμβασης, αν η καθυστέρηση υπερβεί την 30ή Ιουνίου 2025.

10. Κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης της παρ. 5 και έως την πλήρη διασύνδεση της νήσου Κρήτης με το Ηπειρωτικό Σύστημα, οι μονάδες παραγωγής για τις οποίες συνάπτεται η εν λόγω σύμβαση συμμετέχουν στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας του Μικρού Συνδεδεμένου Συστήματος της Κρήτης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους οικείους Κανονισμούς και Κώδικες.».

Άρθρο 48
Λειτουργία μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη νήσο Κρήτη Τροποποίηση δέκατου έβδομου άρθρου ν. 4618/2019
Στο άρθρο δέκατο έβδομο του ν. 4618/2019 (Α΄ 89), περί λειτουργίας ατμοηλεκτρικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη νήσο Κρήτη: α) τροποποιείται ο τίτλος, β) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 προστίθεται η εκτελεστική απόφαση 2021/2326/ΕΕ της Επιτροπής της 30ής Νοεμβρίου 2021 «για τον καθορισμό των συμπερασμάτων για τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (ΒΔΤ) βάσει της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά μεγάλες μονάδες καύσης» (L 469) και ο ν. 5010/2023 (Α΄ 8), γ) προστίθεται παρ. 1Α, και το άρθρο δέκατο έβδομο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο δέκατο έβδομο Λειτουργία μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη νήσο Κρήτη

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2020 και μέχρι την ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Νήσου Κρήτης με την Αττική, οι εγκατεστημένες σε υφιστάμενους σταθμούς παραγωγής της Νήσου Κρήτης Ατμοηλεκτρικές Μονάδες που υπάγονται στην Οδηγία 2010/75/ΕΕ και στην Οδηγία 2015/2193/ΕΕ, δύνανται να λειτουργούν κατά παρέκκλιση της 36060/1155/Ε.103/2013 (Β΄ 1450) κοινής υπουργικής απόφασης, της οικ. 6164/2018 (Β΄ 1107) κοινής υπουργικής απόφασης, της εκτελεστικής απόφασης 2021/2326/ΕΕ και του ν. 5010/2023 (Α΄ 8). Κατά το διάστημα αυτό διατηρούνται οι οριακές τιμές εκπομπών που προβλέπονται για τις προαναφερόμενες ατμοηλεκτρικές Μονάδες στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) των υφιστάμενων Ατμοηλεκτρικών Σταθμών (ΑΗΣ) της Νήσου Κρήτης, σύμφωνα ιδίως με τις απαιτήσεις των Οδηγιών 2001/80/ΕΚ και 2008/1/ΕΚ.

1Α. Μονάδες εσωτερικής καύσης, για τις οποίες, ως προς τις ώρες λειτουργίας τους, εφαρμόζεται η υπ’ αρ. 124145/7794/27.12.2021 (Β΄ 2741) απόφαση του Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συνεχίζουν να λειτουργούν και μετά την εξάντληση των ωρών λειτουργίας που χορηγήθηκαν με την ως άνω απόφαση, μέχρι την πλήρη διασύνδεση της νήσου Κρήτης με το Ηπειρωτικό Σύστημα και μετά από διαπίστωση της ανάγκης λειτουργίας τους από τον αρμόδιο διαχειριστή.

2. Κατά τον προσδιορισμό των εκπομπών των εγκαταστάσεων της παρ. 1 του παρόντος διασφαλίζεται ισοδύναμο επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος στο σύνολό του, το οποίο αποτελεί πόρο του Πράσινου Ταμείου και το οποίο δεν υπόκειται στους περιορισμούς του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3889/2010 (A΄ 182). Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται τα μέτρα του περιβαλλοντικού ισοδυνάμου του προηγούμενου εδαφίου, οι φορείς υλοποίησης και διαχείρισης αυτών, ο τρόπος χρηματοδότησης, καθώς και οι ειδικότεροι όροι και κάθε άλλο τεχνικό ζήτημα σχετικό με το περιβαλλοντικό ισοδύναμο.».

Άρθρο 49
Μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη νήσο Κρήτη Τροποποίηση άρθρου 88 ν. 4602/2019
Στο άρθρο 88 του ν. 4602/2019 (Α΄ 45), περί μεταφοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη νήσο Κρήτη: α) οι παρ. 1 και 2 αντικαθίστανται, β) το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 αντικαθίσταται και η φράση του δευτέρου εδαφίου αυτής «εγκατάσταση των προστιθέμενων μονάδων» αντικαθίσταται από τη φράση «έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2», γ) το πρώτο και το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 αντικαθίστανται, δ) προστίθεται παρ. 7, και το άρθρο 88 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 88 Μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη νήσο Κρήτη

1. Μέχρι την πλήρη διασύνδεση του ηλεκτρικού συστήματος της Κρήτης με το Ηπειρωτικό Σύστημα (Φάση IΙ) που εντάσσεται στο εκάστοτε Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ε.Σ.Μ.Η.Ε.), όπως η ημερομηνία αυτή προσδιορίζεται (Δήλη Ημέρα) με την απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (Ρ.Α.Α.Ε.Υ.) της παρ. 3 του άρθρου 108Γ του ν. 4001/2011 (Α΄ 179), η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η. Α.Ε.) ή τρίτος παραγωγός κατόπιν συμφωνίας με τη Δ.Ε.Η. Α.Ε., δύναται να μεταφέρει υφιστάμενες, να προσθέτει νέες, καθώς και να εγκαθιστά και να λειτουργεί μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με το παρόν, το άρθρο 108Ε του ν. 4001/2011 και με βάση σχετικές αποφάσεις της Ρ.Α.Α.Ε.Υ., σε υφιστάμενους λειτουργούντες σταθμούς παραγωγής της Δ.Ε.Η. Α.Ε., εγκατεστημένους στη νήσο Κρήτη, προκειμένου να διασφαλίζεται η ενεργειακή επάρκεια της νήσου.

2. Κατά παρέκκλιση των υφιστάμενων διατάξεων, για τις εργασίες αποξήλωσης και εγκατάστασης των μεταφερόμενων και των προστιθέμενων μονάδων της παρ. 1, καθώς και του βοηθητικού εξοπλισμού αυτών, δεν απαιτείται οικοδομική άδεια και οι μονάδες θεωρούνται νομίμως υφιστάμενες με την έναρξη της εγκατάστασής τους. Εντός έξι (6) μηνών από την έκδοση απόφασης της Ρ.Α.Α.Ε.Υ. για τη χορήγηση ή την τροποποίηση αδείας παραγωγής για την κάλυψη αναγκών ενεργειακού εφοδιασμού, ο φορέας εκμετάλλευσης των μονάδων του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 υποβάλλει στην αρμόδια πολεοδομική αρχή τοπογραφική αποτύπωση, διάγραμμα κάλυψης και τεχνική περιγραφή των προστιθέμενων εγκαταστάσεων, βάσει των οποίων η πολεοδομική αρχή εκδίδει διαπιστωτική πράξη, εντός δύο (2) μηνών από την παραλαβή τους.

3. Ο φορέας εκμετάλλευσης λειτουργεί τις μεταφερόμενες και προστιθέμενες μονάδες σύμφωνα με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία και ειδικότερα με την υπό στοιχεία 36060/1155/Ε.103/13.6.2013 (Β΄ 1450) κοινή υπουργική απόφαση, την υπό στοιχεία 6164/16.3.2018 (Β΄ 1107) κοινή υπουργική απόφαση, τον ν. 5010/2023 (Α΄ 8) και την 2021/2326/ΕΕ εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, όσον αφορά στις εκπομπές στην ατμόσφαιρα, καθώς και με τα οριζόμενα στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που έχουν εκδοθεί για τις υφιστάμενες μονάδες των λειτουργούντων σταθμών παραγωγής.

Ο φορέας εκμετάλλευσης των μονάδων υποχρεούται, εντός έξι (6) μηνών από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2, να υποβάλει στις αρμόδιες αρχές αίτημα συνοδευόμενο από όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, σχέδια και μελέτες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), της οικ. 167563/ ΕΥΠΕ/2013 (Β΄ 964) υπουργικής απόφασης και της οικ. 170225/2014 (Β΄ 135) υπουργικής απόφασης, για την τροποποίηση των αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που έχουν εκδοθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος για τους υφιστάμενους λειτουργούντες σταθμούς παραγωγής, στους οποίους θα εγκατασταθούν οι μονάδες.

4. Σε περίπτωση που εγκατασταθούν αεριοστρόβιλοι, βάσει των διατάξεων του παρόντος, όπως ορίζονται στο πρώτο εδάφιο της πέμπτης παραγράφου του δεύτερου Μέρους του Παραρτήματος V της 36060/1155/ Ε.103/2013 (Β΄ 1450) κοινής υπουργικής απόφασης, ισχύουν για τη λειτουργία αυτών με φορτίο άνω του εβδομήντα τοις εκατό (70%) οι οριακές τιμές του ίδιου ως άνω εδαφίου.

5. Κατά παρέκκλιση των υφιστάμενων διατάξεων, με το παρόν χορηγείται άδεια εγκατάστασης και προσωρινής λειτουργίας, έως τη Δήλη Ημέρα που καθορίζεται με την απόφαση της Ρ.Α.Α.Ε.Υ. της παρ. 3 του άρθρου 108Γ του ν. 4001/2011, στις μονάδες της παρ. 1. Εντός τριών (3) μηνών από τη χορήγηση της απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της παρ. 3, ο φορέας εκμετάλλευσης των μονάδων υποχρεούται να υποβάλει στις αρμόδιες αρχές αίτημα συνοδευόμενο από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στις Δ6/Φ1/ οικ.8295/1995 (Β΄ 385) και Δ6/Φ1/οικ.7740/2001 (Β΄ 508) υπουργικές αποφάσεις, για την τροποποίηση της άδειας λειτουργίας των λειτουργούντων σταθμών παραγωγής, στους οποίους θα εγκατασταθούν οι προστιθέμενες μονάδες. Το παρόν καταλαμβάνει και ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη που εγκαταστάθηκαν για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος και των οποίων η συνέχιση της λειτουργίας θεωρείται αναγκαία από τον αρμόδιο Διαχειριστή για την ασφάλεια εφοδιασμού.

6. Προστιθέμενες φορητές μονάδες δύνανται να εγκαθίστανται και σε υποσταθμούς (Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ) του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κρήτης, κατόπιν χορήγησης άδειας παραγωγής που η διάρκειά της δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες ανά έτος. Οι εν λόγω Μονάδες συμμορφώνονται πλήρως με τους όρους της ανωτέρω Άδειας Παραγωγής. Με την παρούσα διάταξη χορηγείται άδεια εγκατάστασης και προσωρινής λειτουργίας στις μονάδες αυτές, εφόσον η εγκατάστασή τους λαμβάνει χώρα μέχρι τη Δήλη Ημέρα ολοκλήρωσης της διασύνδεσης του ηλεκτρικού συστήματος της Κρήτης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 1.

7. Οι παρ. 1 έως 6 ισχύουν και για τη μεταφορά και εγκατάσταση νέων μονάδων παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, προκειμένου να διασφαλίζεται η ενεργειακή επάρκειά τους μέχρι την ολοκλήρωση των διασυνδέσεών τους με το ηπειρωτικό σύστημα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 133Α του ν. 4001/2011.».

Άρθρο 50
Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις Τροποποίηση άρθρου 113 ν. 5079/2023
Στην παρ. 2 του άρθρου 113 του ν. 5079/2023 (Α΄ 215): α) στην περ. γ) η φράση «έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2024,» αντικαθίσταται από τη φράση «όπως προβλέπεται στην παρ. 7 του άρθρου 88 του ν. 4602/2019 (Α΄ 45),», β) το τελευταίο εδάφιο τροποποιείται ως προς τις μονάδες που κατατάσσονται στη Β΄ Κατηγορία του άρθρου 8 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Οι προθεσμίες του άρθρου 24 του ν. 3377/2005 (Α΄ 202) ως προς την Προσωρινή Ενιαία Άδεια Λειτουργίας των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής της «Δ.Ε.Η. Α.Ε.» και των μονάδων της «Δ.Ε.Η. Α.Ε.» που περιλαμβάνονται στην Ενιαία Άδεια Παραγωγής και έχουν μεταβιβασθεί στη «Δ.Ε.Η. Ανανεώσιμες Α.Ε.», πλην αυτών στις οποίες έχει ήδη χορηγηθεί αυτοτελής Άδεια Λειτουργίας, καθώς και οι προθεσμίες των προγενέστερων εκδοθεισών αδειών και εγκρίσεων των μονάδων αυτών, παρατείνονται ως εξής:

α) Η ισχύς της Προσωρινής Ενιαίας Άδειας Λειτουργίας της παρ. 1, έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2024,

β) η ισχύς της Προσωρινής Ενιαίας Άδειας Λειτουργίας της παρ. 2, έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2024,

γ) η κάλυψη από την Προσωρινή Ενιαία Άδεια Λειτουργίας των Μονάδων Παραγωγής της «Δ.Ε.Η., Α.Ε.» σε μικρά απομονωμένα συστήματα της παρ. 3, όπως προβλέπεται στην παρ. 7 του άρθρου 88 του ν. 4602/2019 (Α΄ 45),

δ) η προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων της παρ. 4, από τη λήξη της έως την 31η Ιουλίου 2024.

Οι Μονάδες των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 24 του ν. 3377/2005 σε σταθμούς παραγωγής που κατατάσσονται στη Β’ Κατηγορία του άρθρου 8 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), υπάγονται αυτοδίκαια στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της υπ’ αρ. 45964/2013 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 1987), όπως εκάστοτε ισχύει.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 51
Συμβάσεις προμήθειας τροχαίου υλικού για εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου με μέσα οδικής μεταφοράς Τροποποίηση άρθρου 33 ν. 4647/2019
Στο άρθρο 33 του ν. 4647/2019 (A΄ 204), περί συμβάσεων προμήθειας τροχαίου υλικού για εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου με μέσα οδικής μεταφοράς, το υφιστάμενο άρθρο διαμορφώνεται ως παρ. 1, προστίθενται παρ. 2, 3 και 4, και το άρθρο 33 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 33 Συμβάσεις προμήθειας τροχαίου υλικού για εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου με μέσα οδικής μεταφοράς

1. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δύναται να αναθέτει συμβάσεις προμήθειας τροχαίου υλικού το οποίο είναι αναγκαίο για την εκτέλεση, από τους αρμόδιους κατά νόμο δημόσιους φορείς, συγκοινωνιακού έργου με μέσα οδικής μεταφοράς (θερμικά λεωφορεία, ηλεκτροκίνητα λεωφορεία τρόλλεϋ και λοιπά μέσα οδικής μεταφοράς) εντός των ορίων αρμοδιότητας αυτών, εφόσον η υλοποίηση των εν λόγω συμβάσεων πρόκειται να συγχρηματοδοτηθεί από πόρους των διαρθρωτικών ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η ανωτέρω ευχέρεια ασκείται, κατά περίπτωση, με την έκδοση απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία καθορίζεται το αντικείμενο της προς ανάθεση σύμβασης κατόπιν σχετικού αιτήματος των αρμοδίων φορέων του προηγουμένου εδαφίου, η αρμόδια για τη διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Οι παραπάνω αναθέσεις θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ειδικότερα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), όπως ισχύουν.

2. Τροχαίο υλικό και τα παρελκόμενα αυτού, που έχουν αποκτηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με την παρ. 1, δύναται να μεταβιβάζονται κατά πλήρη κυριότητα, χωρίς αντάλλαγμα, στις ανώνυμες εταιρείες του Δημοσίου «Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία» και «Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρία», κατά περίπτωση, αποκλειστικά προς τον σκοπό της περαιτέρω διάθεσης αυτών στους φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου προς χρήση στο πλαίσιο παροχής του συγκοινωνιακού έργου εντός της γεωγραφικής περιοχής ευθύνης τους.

3. Η μεταβίβαση της κυριότητας του τροχαίου υλικού και των παρελκομένων του, συντελείται με την έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την οποία προσδιορίζονται το προς μεταβίβαση τροχαίο υλικό και τα παρελκόμενα του, καθορίζονται οι σχετικές διαδικασίες έκδοσης των αδειών κυκλοφορίας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Η μεταβίβαση του τροχαίου υλικού και των παρελκομένων του δυνάμει του παρόντος, απαλλάσσεται κάθε φόρου, τέλους, εισφοράς και πάσης φύσης οικονομικής επιβάρυνσης.

4. Το Δημόσιο συνεχίζει και μετά τη μεταβίβαση της κυριότητας του τροχαίου υλικού και των παρελκομένων του, σύμφωνα με την παρ. 2, να ασκεί το σύνολο των δικαιωμάτων και να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συμβάσεις προμήθειας τροχαίου υλικού που έχει συνάψει σύμφωνα με την παρ. 1.».

Άρθρο 52
Συγκοινωνιακό έργο Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης Τροποποίηση άρθρου 26 ν. 4482/2017
Στο άρθρο 26 του ν. 4482/2017 (Α΄ 102), περί συγκοινωνιακού έργου, το υφιστάμενο άρθρο διαμορφώνεται ως παρ. 1, προστίθενται παρ. 2 και 3, και το άρθρο 26 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 26 Συγκοινωνιακό έργο

1. Ανατίθεται προσωρινά στον Ο.Α.Σ.Θ. το συγκοινωνιακό έργο στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης για τον απολύτως αναγκαίο χρόνο και πάντως όχι μετά τις 31.12.2024. Κατά το χρονικό διάστημα της προσωρινής ανάθεσης του συγκοινωνιακού έργου στον Ο.Α.Σ.Θ., σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, το συγκοινωνιακό έργο θα παρέχεται με τους ίδιους όρους της από 30.4.2001 οικονομικής συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ., όπως ίσχυε μετά την τροποποίηση και συμπλήρωσή της κατά την ημερομηνία δημοσιεύσεως του ν. 4482/2017 και ταυτόχρονα επιτρέπεται γι’ αυτό το συγκοινωνιακό έργο η σύναψη των συμβάσεων που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 3 και 4 του ν. 4568/2018.

2. Κατά το διάστημα της προσωρινής ανάθεσης του συγκοινωνιακού έργου στον Ο.Α.Σ.Θ., σύμφωνα με την παρ. 1, και προς τον σκοπό της εξυπηρέτησης του έργου αυτού, το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να μεταβιβάζει στον Ο.Α.Σ.Θ. την κατοχή και να παραχωρεί τη χρήση του τροχαίου υλικού και των παρελκομένων του, που έχει αποκτήσει σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4647/2019 (Α΄ 204) διατηρώντας παράλληλα την κυριότητα αυτού. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται το πέμπτο και έκτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 22.

3. Η μεταβίβαση της κατοχής και η παραχώρηση χρήσης του τροχαίου υλικού και των παρελκομένων του, σύμφωνα με την παρ. 2, συντελείται με την έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την οποία προσδιορίζονται το προς μεταβίβαση τροχαίο υλικό και τα παρελκόμενα του, οι διαδικασίες έκδοσης των αδειών κυκλοφορίας καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Η μεταβίβαση της κατοχής και η παραχώρηση χρήσης του τροχαίου υλικού δυνάμει του παρόντος, απαλλάσσεται κάθε φόρου, τέλους, εισφοράς και πάσης φύσης οικονομικής επιβάρυνσης. Η ασφάλιση του τροχαίου υλικού της παρούσας, γίνεται δια του ειδικού λογαριασμού με την επωνυμία «ασφαλιστικό κεφάλαιο» του άρθρου 5 του ν.δ. 716/1970 (Α΄ 295). Ειδικά για την ασφάλεια πυρός επιτρέπεται στον Ο.Α.Σ.Θ. να ασφαλίσει το τροχαίο υλικό κατά του κινδύνου αυτού σε ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και τα συγκεκριμένα ασφάλιστρα καλύπτονται από τον ειδικό λογαριασμό με την επωνυμία «ασφαλιστικό κεφάλαιο» του προηγούμενου εδαφίου.».

Άρθρο 53
Επιλογή και ορισμός διευθύνοντος συμβούλου της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Τροποποίηση περ. γ) παρ. 1 εσωτερικού άρθρου 11 άρθρου δεύτερου ν. 3912/2011
Το πρώτο εδάφιο της περ. γ) της παρ. 1 του εσωτερικού άρθρου 11 του άρθρου δεύτερου του ν. 3912/2011 (Α΄ 17), περί της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, τροποποιείται, ώστε η διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος να αφορά μόνο τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε., και η περ. γ) διαμορφώνεται ως εξής:

«γ. Ο διευθύνων σύμβουλος επιλέγεται ύστερα από πρόσκληση ενδιαφέροντος, που ανακοινώνει η Εταιρεία. Τη διαδικασία επιλογής και κατάρτισης πίνακα επικρατέστερων υποψηφίων διεξάγει η επιτροπή ανάδειξης υποψηφίων μελών, με τη συνδρομή ιδιωτικής εταιρείας συμβούλων, ειδικευμένης στην πρόσληψη στελεχών, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια επιλεξιμότητας της περ. β). Η τελική επιλογή και ο ορισμός του διευθύνοντος συμβούλου γίνεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων.».

Άρθρο 54
Κωλύματα διορισμού σε διοικητικά συμβούλια και επιτροπές πιστωτικών ιδρυμάτων Τροποποίηση άρθρου 10 ν. 3864/2010
Η περ. α) της παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 3864/2010 (Α΄ 119), περί ειδικών δικαιωμάτων του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας τροποποιείται, ώστε ο περιορισμός στον διορισμό προσώπων στα διοικητικά συμβούλια πιστωτικών ιδρυμάτων να ισχύει μόνο για τον διορισμό των προσώπων αυτών ως εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου πιστωτικού ιδρύματος, και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής:

«7. Τηρουμένου του άρθρου 83 του ν. 4261/2014, η αξιολόγηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών του πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα κριτήρια:

α) Κάθε εκτελεστικό μέλος πρέπει να μην ασκεί, ούτε να του έχει ανατεθεί κατά τα τελευταία τέσσερα (4) χρόνια πριν τον διορισμό του, σημαντικό δημόσιο λειτούργημα, όπως Αρχηγού του Κράτους ή Προέδρου της Κυβέρνησης, ανώτερου πολιτικού αξιωματούχου, ανώτερου κυβερνητικού, δικαστικού ή στρατιωτικού υπαλλήλου, ή σημαντική θέση ως ανώτερου στελέχους δημοσίων επιχειρήσεων ή στελέχους πολιτικού κόμματος.

β) Κάθε μέλος πρέπει να δηλώνει όλες τις οικονομικές διασυνδέσεις με το πιστωτικό ίδρυμα πριν από τον διορισμό του. Η αρμόδια αρχή πρέπει να έχει επιβεβαιώσει την ικανότητα και καταλληλότητά του για τη θέση, όπου αυτό προβλέπεται. Επιπλέον, οποιαδήποτε καταδίκη ή άσκηση ποινικής δίωξης με αμετάκλητο βούλευμα, για αδικήματα που σχετίζονται με το οικονομικό έγκλημα, αποτελεί λόγο παύσης της θητείας του μέλους.».

Άρθρο 55
Παράταση αποσπάσεων στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
Η διάρκεια των αποσπάσεων των υπαλλήλων που έχουν αποσπασθεί σε υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής καθώς και σε υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με βάση την υπ’ αρ. 99603/9.9.2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις ογδόντα (80) υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας», παρατείνεται από τη λήξη τους μέχρι την 30ή Ιουνίου 2024 κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων υπαλλήλων λογίζεται, για κάθε συνέπεια, ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική τους θέση.

Άρθρο 56
Χρόνος άσκησης του δικαιώματος από ελεύθερες επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενες και αγρότισσες για την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας Ρύθμιση της μεταβίβασης της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας στον άλλο γονέα Τροποποίηση παρ. 1 και 3 άρθρου 151 ν. 5078/2023
Στο άρθρο 151 του ν. 5078/2023 (Α΄ 211), περί χορήγησης ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας σε ελεύθερες επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενες και αγρότισσες, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) στην παρ. 1, αα) στο πρώτο εδάφιο, οι λέξεις «τη λήξη» αντικαθίστανται με τις λέξεις «την καταβολή» και διαγράφεται η φράση «βάσει του άρθρου 6 του ν. 4097/2012 (Α΄ 235), και συγκεκριμένα μετά το πέρας δεκατεσσάρων (14) εβδομάδων από την επομένη του τοκετού», αβ) προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο,

β) στην παρ. 3 προστίθεται τρίτο εδάφιο και το άρθρο 151 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Η μητέρα ασφαλισμένη του e-ΕΦΚΑ, ελεύθερη επαγγελματίας, αυτοαπασχολούμενη ή αγρότισσα, δικαιούται ειδική παροχή προστασίας μητρότητας διάρκειας εννέα (9) μηνών, η οποία εκκινεί μετά την καταβολή του επιδόματος μητρότητας του e-ΕΦΚΑ. Ειδικά για την περίπτωση της υιοθεσίας, η καταβολή της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας εκκινεί από την επομένη της τελεσιδικίας της δικαστικής απόφασης υιοθεσίας, ανεξάρτητα από το εάν ο δικαιούχος έλαβε επίδομα λοχείας από τον e-ΕΦΚΑ. Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) καταβάλλει στις δικαιούχους μηνιαίως ποσό ίσο με τον εκάστοτε ισχύοντα κατώτατο μισθό, κατόπιν ελέγχου ασφαλιστικής ενημερότητας.

2. Την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας μη μισθωτών δικαιούνται και η τεκμαιρόμενη μητέρα του άρθρου 1464 του Αστικού Κώδικα, που αποκτά τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας και η μη μισθωτή, που υιοθετεί τέκνο από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια και έως την ηλικία των οκτώ (8) ετών. Για την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου για τις έννοιες «εργαζόμενη που υιοθετεί τέκνο» και «ένταξη του παιδιού στην οικογένεια» ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 228 του π.δ. 80/2022 (Α΄ 222).

3. Η μητέρα δικαιούται να μεταβιβάσει έως επτά (7) μήνες από την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας της παρ. 1 στον πατέρα, ανεξαρτήτως αν αυτός εργάζεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή είναι ελεύθερος επαγγελματίας ή αυτοαπασχολούμενος ή αγρότης. Για όσο χρόνο ο πατέρας λαμβάνει την άδεια που του έχει μεταβιβάσει η μητέρα, δικαιούται τις παροχές της παρ. 1 εφόσον είναι ασφαλιστικά ενήμερος. Σε περίπτωση που ο πατέρας εργάζεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, λαμβάνει, πλέον της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας, αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας και ασφαλίζεται με βάση το ασφαλιστικό καθεστώς στο οποίο υπάγεται. Ειδικότερα, ο χρόνος της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στους κλάδους κύριας σύνταξης και ασθένειας του e-ΕΦΚΑ, καθώς και στους οικείους φορείς επικουρικής ασφάλισης, οι δε προβλεπόμενες εισφορές υπολογίζονται επί του εκάστοτε κατώτατου μισθού, από τον οποίο η Δ.ΥΠ.Α. παρακρατεί την προβλεπόμενη εισφορά ασφαλισμένου και την αποδίδει στους αρμόδιους φορείς, μαζί με την προβλεπόμενη εισφορά εργοδότη που βαρύνει τη Δ.ΥΠ.Α..

3Α. Σε περίπτωση απόκτησης κοινού παιδιού από ομόφυλους συζύγους, ο δικαιούχος της ειδικής παροχής του παρόντος γονέας καθορίζεται με κοινή δήλωση των συζύγων προς τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Στην περίπτωση αυτή, ο δικαιούχος γονέας δικαιούται να μεταβιβάσει έως επτά (7) μήνες από την ειδική παροχή προς τον άλλον γονέα, ανεξαρτήτως αν αυτός εργάζεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή είναι ελεύθερος επαγγελματίας ή αυτοαπασχολούμενος ή αγρότης.

4. Η καταβολή της παροχής της παρ. 1 στις αγρότισσες χρηματοδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Για τις ελεύθερες επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενες μητέρες αξιοποιείται ο Ειδικός Λογαριασμός Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152). Από 1ης.1.2024 στους σκοπούς του ανωτέρω Ειδικού Λογαριασμού προστίθεται η προστασία της μητρότητας των αυτοαπασχολούμενων και των ανεξαρτήτως απασχολούμενων μέσω της ειδικής παροχής της παρ. 1 και αυτός μετονομάζεται σε Ειδικό Λογαριασμό υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολούμενων.

5. Την ειδική παροχή προστασίας μητρότητας δικαιούνται και όσες μητέρες απέκτησαν τέκνο έως και δεκατέσσερις (14) εβδομάδες πριν από τη λήξη του έτους 2023 και ειδικότερα έως και την 24/09/2023.

6. Η παροχή της παρ. 1 είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη, στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα, και δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή του e-ΕΦΚΑ.».

Άρθρο 57
Κατ’ εξαίρεση χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας 2024-2025
Χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα, για το χρονικό διάστημα από την 1η.3.2024 μέχρι την 28η.2.2025, κατά παρέκκλιση της παρ. 8 του άρθρου 41 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), στα παρακάτω πρόσωπα και στα μέλη των οικογενειών τους:

α) Στους ασφαλισμένους του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα ή εργάζονται σε πληγείσες περιοχές από θεομηνίες ή άλλες φυσικές καταστροφές και υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν το έτος 2023 ή εκδίδονται το τρέχον έτος κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2256/1994 (Α΄ 196), καθώς και στους ανέργους των ανωτέρω περιοχών που είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Στην περίπτωση αυτή η ασφαλιστική ικανότητα χορηγείται από την ημέρα επέλευσης της φυσικής καταστροφής, ανεξαρτήτως οφειλών προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α.

β) Στους εργοδότες και ασφαλισμένους που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, και στους εγγεγραμμένους στα μητρώα του e-Ε.Φ.Κ.Α. άμεσα ασφαλισμένους που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 και υπάγονται αντίστοιχα στο πεδίο εφαρμογής των παρ. 1 και 2 του άρθρου 10 της από 26.7.2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 138), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4576/2018 (Α΄ 196).

γ) Στους εργαζομένους στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος και στα Ναυπηγεία Ελευσίνας.

Άρθρο 58
Ένδικο βοήθημα κατά αποφάσεων του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας Προσθήκη παρ. 18 στο άρθρο 25 του π.δ. 368/1989
Στο άρθρο 25 του π.δ. 368/1989 (Α΄ 163), περί Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας, προστίθεται παρ. 18, ως εξής:

«18. Οι αποφάσεις του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας, ολομέλειας ή τμήματος αυτού, οι οποίες έχουν χαρακτήρα εκτελεστών διοικητικών πράξεων, προσβάλλονται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας με αίτηση ακυρώσεως.».

Άρθρο 59
Παράταση παραμονής ειδικευόμενων νοσηλευτών ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Η παραμονή των ειδικευόμενων νοσηλευτών ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η οποία παρατάθηκε έως την 29η.2.2024, με βάση την υπό στοιχεία Γ6α/Γ.Π. 69252 (Β΄ 7470) απόφαση του Υπουργού Υγείας, περί της παραμονής των ειδικευομένων νοσηλευτών ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δυνάμει του άρθρου 69 του ν. 5079/2023 (Α΄ 215), παρατείνεται αυτοδικαίως από τη λήξη της έως την 30ή.6.2024, με ισόχρονη παράταση της σύμβασής τους.

Άρθρο 60
Αποσπάσεις στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας Τροποποίηση περ. β΄ παρ. 11 άρθρου 247 ν. 3852/2010
Στην περ. β΄ της παρ. 11 του άρθρου 247 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), περί των αποσπάσεων στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, προστίθενται εδάφια, τρίτο και τέταρτο, και η περ. β΄ της παρ. 11 διαμορφώνεται ως εξής:

«β. Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων ή μελών ειδικού επιστημονικού προσωπικού από νομικά πρόσωπα και φορείς που ανήκουν στο δημόσιο τομέα, όπως εκάστοτε ισχύει, στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του εποπτεύοντος Υπουργού του νομικού προσώπου ή φορέα στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος ή το ειδικό επιστημονικό προσωπικό. Η διάρκεια των αποσπάσεων είναι ίση με τη διάρκεια της θητείας των οργάνων της ΕΝ.Π.Ε.. Η κατά τα προηγούμενα εδάφια απόσπαση δύναται να παραταθεί και μετά την εγκατάσταση νέων οργάνων της ΕΝ.Π.Ε., εφόσον ο νέος Πρόεδρος της ΕΝ.Π.Ε. δηλώσει τη συγκατάθεσή του για τη διατήρηση των αποσπασμένων, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ανάληψη των καθηκόντων του. Για την παράταση της απόσπασης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τον Πρόεδρο της ΕΝ.Π.Ε..».

Άρθρο 61
Αριθμός θέσεων στάθμευσης στην Περιοχή Ανάπλασης ΙΙ
Ο συνολικός αριθμός των υποχρεωτικών θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων στο Οικοδομικό τετράγωνο 45 4650 Τομέας Ανάπλασης Α΄ της υποπερ. αα. της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3983/2011 (A΄ 144) και της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 3 του από 29.4.2013 π.δ. (ΑΑΠ 161) ορίζεται στις τετρακόσιες πενήντα (450) θέσεις. Οι ανωτέρω θέσεις εξαιρούνται από την υποχρέωση κατάθεσης συμβολαιογραφικής δήλωσης των χώρων στάθμευσης του άρθρου 1 του ν. 1221/1981 (Α΄ 292) και του πιστοποιητικού μεταγραφής της στο υποθηκοφυλακείο ή της καταχώρησής της στο οικείο κτηματολογικό γραφείο.

Άρθρο 62
Ορισμός αρμόδιας αρχής για την εφαρμογή του άρθρου 3ιζ του Κανονισμού (ΕΕ) 833/2014

1. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ορίζεται ως αρμόδια Αρχή για την παραλαβή αιτήσεων και την κατά παρέκκλιση χορήγηση άδειας για την πώληση ή μεταβίβαση κυριότητας με άλλον τρόπο, δεξαμενοπλοίου, για τη μεταφορά αργού πετρελαίου ή προϊόντων πετρελαίου που απαριθμούνται στο Παράρτημα XXV του Κανονισμού 833/2014 του Συμβουλίου της 31ης Ιουλίου 2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία (L 229), σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη Ρωσία ή προς χρήση στη Ρωσία, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 3ιζ του ως άνω Κανονισμού, καθώς και για την παραλαβή κοινοποιήσεων πώλησης ή άλλης διευθέτησης που ενέχει τη μεταβίβαση κυριότητας δεξαμενοπλοίων για τη μεταφορά αργού πετρελαίου ή προϊόντων πετρελαίου που απαριθμούνται στο ανωτέρω Παράρτημα, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3ιζ του ίδιου Κανονισμού.

2. Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρ. 1 ορίζεται η 19η Δεκεμβρίου 2023, ημερομηνία θέσης σε ισχύ του άρθρου 3ιζ του Κανονισμού (ΕΕ) 833/2014.

ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 63
Έναρξη ισχύος
Ο παρών νόμος ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται ειδικότερα στις επιμέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 2 Μαρτίου 2024

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Οικονομικών Εξωτερικών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ NIKOΛAOΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας Εσωτερικών Εσωτερικών ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Αθλητισμού Υγείας ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ BΡOYTΣHΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Προστασίας του Πολίτη Υποδομών και Μεταφορών Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ XΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Εργασίας Ανάπτυξης και Κοινωνικής Ασφάλισης Δικαιοσύνης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ ΔΟΜΝΑ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ

Κοινωνικής Συνοχής Αγροτικής Ανάπτυξης Πολιτισμού και Οικογένειας και Τροφίμων ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Τουρισμού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Επικρατείας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ N. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2024

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ