ΝΟΜΟΣ 5082/2024

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5082 ΦΕΚ Α 9/19.1.2024

Ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες επείγουσες διατάξεις

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α’: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1 Σκοπός

Άρθρο 2 Αντικείμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΣΧΟΛΕΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 4763/2020

Άρθρο 3 Μετονομασία των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης σε Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης

Άρθρο 4 Σκοπός των Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Προσθήκη περ. γ) στην παρ. 1 και τελευταίου εδαφίου στην παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 4763/2020

Άρθρο 5 Μετονομασία των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σε Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης για άτομα με αναπηρία

Άρθρο 6 Ίδρυση Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης για άτομα με αναπηρία Προσθήκη παρ. 3α) στο άρθρο 23 του ν. 4763/2020

Άρθρο 7 Διάρθρωση και αρμοδιότητες των Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Προσθήκη άρθρου 24Α στον ν. 4763/2020

Άρθρο 8 Διάρκεια φοίτησης στις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Τροποποίηση περ. β) παρ. 1 άρθρου 25 ν. 4763/2020

Άρθρο 9 Αρμοδιότητες των Γραφείων Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας των Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Τροποποίηση περ. α) παρ. 2 άρθρου 32 ν. 4763/2020

Άρθρο 10 Χρηματοδότηση προγραμμάτων αναβάθμισης δεξιοτήτων, επικαιροποίησης γνώσεων και εκπαίδευσης εκπαιδευτών πρακτικής άσκησης των Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Προσθήκη άρθρου 33Α στον ν. 4763/2020

Άρθρο 11 Ηλεκτρονική Πύλη των Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Προσθήκη άρθρου 33Β στον ν. 4763/2020

Άρθρο 12 Εξουσιοδοτικές διατάξεις για τις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Προσθήκη παρ. 1Α, 2Α, 3Α, 6Α, περ. θ) στην παρ. 12 και παρ. 13Α στο άρθρο 34 του ν. 4763/2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤ1 ΣΤΟΝ Ν. 4763/2020

Άρθρο 13 Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Προσθήκη Κεφαλαίου ΣΤ1 και άρθρων 40Α έως 40ΙΑ στον ν. 4763/2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ 17Β, 18, 19 ΚΑΙ 21 Ν. 4763/2020

Άρθρο 14 Τοποθέτηση υποδιευθυντών Προτύπων Επαγγελματικών Λυκείων Ρυθμίσεις για τους τομεάρχες Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων Τροποποίηση περ. β) παρ. 3 και παρ. 17 άρθρου 17Β ν. 4763/2020

Άρθρο 15 Πρακτική άσκηση μαθητών Προτύπων Επαγγελματικών Λυκείων Εβδομάδα Προσανατολισμού Τροποποίηση άρθρου 18 ν. 4763/2020

Άρθρο 16 Προγράμματα δημιουργίας εικονικών επιχειρήσεων Τροποποίηση περ. ε) παρ. 1 άρθρου 19 ν. 4763/2020

Άρθρο 17 Εξουσιοδοτικές διατάξεις για τα Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια Προσθήκη παρ. 7Α, 7Β και 7Γ στο άρθρο 21 του ν. 4763/2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 4186/2013

Άρθρο 18 Σκοπός των Επαγγελματικών Λυκείων Προσθήκη περ. ιβ), ιγ), ιδ), ιε), ιστ) και ιζ) στο άρθρο 6 του ν. 4186/2013

Άρθρο 19 Οργάνωση και λειτουργία των Επαγγελματικών Λυκείων Προσθήκη άρθρου 6Α στον ν. 4186/2013

Άρθρο 20 Όργανα διοίκησης των Επαγγελματικών Λυκείων Προσθήκη άρθρου 6Β στον ν. 4186/2013

Άρθρο 21 Επιτροπή Συντονισμού του Επαγγελματικού Λυκείου Προσθήκη άρθρου 6Γ στον ν.4186/2013

Άρθρο 22 Τομεάρχες Επαγγελματικών Λυκείων Προσθήκη άρθρου 6Δ στον ν. 4186/2013

Άρθρο 23 Φοίτηση στα Επαγγελματικά Λύκεια Προσθήκη άρθρου 6Ε στον ν. 4186/2013

Άρθρο 24 Εβδομάδα Προσανατολισμού στα Επαγγελματικά Λύκεια Προσθήκη άρθρου 6ΣΤ στον ν. 4186/2013

Άρθρο 25 Εργαστηριακά Κέντρα Προσθήκη άρθρου 6Ζ στον ν. 4186/2013

Άρθρο 26 Πρόγραμμα σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου Τροποποίηση άρθρου 9 ν. 4186/2013

Άρθρο 27 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Προσθήκη παρ. 2α, 2β, 2γ, 2δ και 2ε και αντικατάσταση παρ. 5 άρθρου 43 ν. 4186/2013

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: ΔΟΜΕΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ 5, 6, 8, 11 ΚΑΙ 15 Ν. 4763/2020

Άρθρο 28 Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Τροποποίηση περ. α) παρ. 2 άρθρου 5 ν. 4763/2020

Άρθρο 29 Ρυθμίσεις για τα Συμβούλια Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας Τροποποίηση άρθρου 6 ν. 4763/2020

Άρθρο 30 Εξουσιοδοτική διάταξη για τα Συμβούλια Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 8 του ν. 4763/2020

Άρθρο 31 Ίδρυση Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) για άτομα με αναπηρία Προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 10 του ν. 4763/2020

Άρθρο 32 Εξουσιοδοτική διάταξη για τις Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) για άτομα με αναπηρία Προσθήκη παρ. 3α στο άρθρο 15 του ν. 4763/2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’: ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Άρθρο 33 Επιλογή Υποδιευθυντών Δημόσιων Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 31 ν. 4763/2020

Άρθρο 34 Εξουσιοδοτικές διατάξεις για την αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης Δημόσιων Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) Τροποποίηση περ. γ) παρ. 14 άρθρου 34 ν. 4763/2020

Άρθρο 35 Πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Τροποποίηση περ. β) παρ. 17 άρθρου 169 ν. 4763/2020

Άρθρο 36 Στοιχεία εγγραφής και φοίτησης των καταρτιζόμενων Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κατάρτισης «ΠΗΓΑΣΟΣ» Προσθήκη άρθρου 151Α στον ν. 4763/2020

Άρθρο 37 Υπηρεσίες συντονισμού μονάδων επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδων τρία (3) και πέντε (5) υπουργείων ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου Προσθήκη Κεφαλαίου ΣΤ2 και άρθρου 40ΙΒ στον ν. 4763/2020

ΜΕΡΟΣ Β’: ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 38 Εξορθολογισμός και διαφάνεια τιμών

Άρθρο 39 Μέτρα για τον εξορθολογισμό των τιμών βρεφικού γάλακτος

Άρθρο 40 Επείγουσα αναβάθμιση των δυνατοτήτων της πλατφόρμας «e-katanalotis» για την υποστήριξη πρωτοβουλιών για την επαύξηση του ανταγωνισμού

Άρθρο 41 Παράταση δυνατότητας ένταξης άπορων και ανασφάλιστων ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου σε συμβεβλημένες με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας μονάδες αιμοκάθαρσης του ιδιωτικού τομέα Τροποποίηση υποπερ. αδ) περ. α) παρ. 1 άρθρου 66 ν. 5079/2023 και παράταση συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του προσωπικού των δομών ψυχικής υγείας των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας

Άρθρο 42 Οργανικές θέσεις πυροσβεστικού προσωπικού, Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης και Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων Τροποποίηση άρθρου 77 ν. 4662/2020

Άρθρο 43 Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Διοίκηση Βαθμοί Καθήκοντα Τροποποίηση άρθρου 82 ν. 4662/2020

Άρθρο 44 Επιλογή Αξιωματικών, Υποστρατήγων και Αντιστρατήγων Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 138 και άρθρου 139 ν. 4662/2020

Άρθρο 45 Μεταβατικές διατάξεις για τη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής Τροποποίηση άρθρου 14 π.δ. 77/2023

Άρθρο 46 Φορολογική αντιμετώπιση χρεογράφων που εκδίδει το Ελληνικό Δημόσιο Αντικατάσταση παρ. 4 άρθρου 52 ν. 5045/2023

ΜΕΡΟΣ Γ’

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 47 Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 48 Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Δ’

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 49 Έναρξη ισχύος

ΜΕΡΟΣ Α’
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος είναι η περαιτέρω ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.), που καθιερώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4763/2020 (Α’ 254), μέσω: α) της διεύρυνσης της συνεργασίας μεταξύ της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης και β) της ουσιαστικής βελτίωσης της συνέργειας μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (Ε.Π.Π.), με απώτερο στόχο την αναβάθμιση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των αποφοίτων τους, καθώς και τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας ως προς την ομαλή ένταξη των νέων στην τοπική κοινωνία και οικονομία και συνακόλουθα στην εθνική οικονομία.

Άρθρο 2
Αντικείμενο
Αντικείμενο του παρόντος είναι: α) η βελτίωση του τρόπου διοίκησης στον χώρο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Κ.), που θα επιτρέψει τις συνέργειες μεταξύ των διαφορετικών Επιπέδων του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (Ε.Π.Π.), με στόχο τη βέλτιστη ανταπόκριση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας, β) η μετονομασία των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) σε Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) και η αναδιάρθρωση των σχολών αυτών, ώστε να διαδραματίσουν αναβαθμισμένο ρόλο στην ενεργό διασύνδεση των καταρτιζόμενων και των αποφοίτων τους με την αγορά εργασίας σε τοπικό, περιφερειακό και κλαδικό επίπεδο, με ιδιαίτερη μέριμνα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε υπηρεσίες ποιοτικής συμπεριληπτικής επαγγελματικής κατάρτισης των ατόμων με αναπηρία, γ) η συνολική αναμόρφωση του θεσμού των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) με τη διάχυση καλών πρακτικών, μέσω της μεταφοράς στα ΕΠΑ.Λ. των πρακτικών που έχουν εφαρμοστεί πιλοτικά, από την ίδρυσή τους, στα Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια (Π.ΕΠΑ.Λ.) και δ) η ενίσχυση του περιφερειακού σκέλους της διακυβέρνησης, μέσω συγκεκριμένων βελτιώσεων και προσαρμογών του τρόπου λειτουργίας των Συμβουλίων Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.), με στόχο την επίτευξη της βέλτιστης σύνδεσης της παροχής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας σε περιφερειακό επίπεδο και, ως εκ τούτου, με την περιφερειακή ανάπτυξη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΣΧΟΛΕΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 4763/2020

Άρθρο 3
Μετονομασία των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης σε Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης

1. Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), δημόσια και ιδιωτικά, μετονομάζονται σε Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.).

2. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο όρος «Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης» ή το αρκτικόλεξο «Ι.Ε.Κ.», νοούνται οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης ή το αρκτικόλεξο «Σ.Α.Ε.Κ.», αντίστοιχα.

Άρθρο 4
Σκοπός των Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Προσθήκη περ. γ) στην παρ. 1 και τελευταίου εδαφίου στην παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 4763/2020
Στο άρθρο 22 του ν. 4763/2020 (Α’ 254), περί σκοπών των Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.), α) στην παρ. 1 προστίθεται περ. γ), β) στην παρ. 2 προστίθεται τελευταίο εδάφιο και το άρθρο 22 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 22 Σκοπός των Σ.Α.Ε.Κ.

1. Σκοπός των Σ.Α.Ε.Κ. είναι: α) Η παροχή αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε αποφοίτους της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή των Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.) και των ΕΠΑ.Λ., καθώς και σε κατόχους ισότιμων τίτλων,

β) η εξασφάλιση στους καταρτιζόμενους αντίστοιχων προσόντων, με τη διδασκαλία επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων και την καλλιέργεια ανάλογων δεξιοτήτων, ώστε να διευκολύνεται η επαγγελματική τους ένταξη και να διασφαλίζεται η προσαρμογή τους στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας, και

γ) η ενεργή και αποτελεσματική διασύνδεση των καταρτιζόμενων και των αποφοίτων των Σ.Α.Ε.Κ. με την αγορά εργασίας σε τοπικό, περιφερειακό και κλαδικό επίπεδο.

2. Οι Σ.Α.Ε.Κ. λειτουργούν ως ευέλικτα όργανα διαρκούς παροχής, αναπροσαρμογής και εκσυγχρονισμού των προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού και αποστολή τους είναι η παροχή ουσιαστικών και τυπικών επαγγελματικών εφοδίων και προσόντων με σκοπό τη διευκόλυνση της κινητικότητας των εργαζομένων, ενισχύοντας παράλληλα την οικονομία της χώρας, με τη συμβολή τους στην αύξηση της παραγωγικότητας και την οικονομική μεγέθυνση. Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που παρέχουν, είναι προσόν διορισμού στην εκπαιδευτική κατηγορία Δ.Ε., σύμφωνα με το π.δ. 85/2022 (Α’ 232).

3. Οι Σ.Α.Ε.Κ. μπορεί να είναι δημόσιες ή ιδιωτικές.»

Άρθρο 5
Μετονομασία των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σε Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης για άτομα με αναπηρία

1. Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, δημόσια και ιδιωτικά, μετονομάζονται σε Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) για άτομα με αναπηρία.

2. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο όρος «Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης», νοούνται οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) για άτομα με αναπηρία.

Άρθρο 6
Ίδρυση Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης για άτομα με αναπηρία Προσθήκη παρ. 3α) στο άρθρο 23 του ν. 4763/2020
Στο άρθρο 23 του ν. 4763/2020 (Α’ 254), περί όρων και διαδικασιών ίδρυσης των Ι.Ε.Κ., μετά την παρ. 3, προστίθεται παρ. 3Α ως εξής:

«3Α. Για τις περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία τα οποία τεκμηριωμένα δεν μπορούν να φοιτήσουν σε Σ.Α.Ε.Κ. που απευθύνεται στον γενικό πληθυσμό, προς τον σκοπό της αντιμετώπισης ειδικών συνθηκών ή συγκεκριμένων κατηγοριών αναπηρίας, δύναται να ιδρύονται Σ.Α.Ε.Κ. για άτομα με αναπηρία.

Για την ίδρυση Σ.Α.Ε.Κ. για άτομα με αναπηρία εκπονούνται εξειδικευμένες μελέτες που προτείνει η Κ.Ε.Ε..»

Άρθρο 7
Διάρθρωση και αρμοδιότητες των Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Προσθήκη άρθρου 24Α στον ν. 4763/2020
Στον ν. 4763/2020 (Α’ 254), μετά το άρθρο 24, προστίθεται άρθρο 24Α ως εξής:

«Άρθρο 24Α Διάρθρωση και αρμοδιότητες των Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης

1. Οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) οργανώνονται στους ακόλουθους επιμέρους τομείς:

α) Τομέας Επαγγελματικής Κατάρτισης. β) Τομέας Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Συμβουλευτικής.

2. Ο Τομέας Επαγγελματικής Κατάρτισης οργανώνει και πραγματοποιεί: α) προγράμματα αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, β) προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επικαιροποίησης γνώσεων, που απευθύνονται σε καταρτιζόμενους μαθητευομένους που έχουν ολοκληρώσει τη φοίτησή τους και δεν είναι κάτοχοι Πτυχίου Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5, των περ. ε) και στ) της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), που χορηγείται στους αποφοίτους επιπέδου πέντε (5) μετά από πιστοποίηση, με την προϋπόθεση να μην έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δεκαοκτώ (18) μηνών από την ολοκλήρωση της φοίτησής τους και γ) προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών πρακτικής άσκησης των φορέων υποδοχής.

3. Ο Τομέας Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Συμβουλευτικής αποτελείται από τα Γραφεία Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (Γ.Ε.Α.Σ.) των Σ.Α.Ε.Κ. της παρ. 2 του άρθρου 32, ασκεί τις αρμοδιότητες της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 32 και δύναται να χρηματοδοτείται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους.»

Άρθρο 8
Διάρκεια φοίτησης στις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Τροποποίηση περ. β) παρ. 1 άρθρου 25 ν. 4763/2020
Η περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4763/2020 (Α’ 254), περί διάρκειας φοίτησης στις Σ.Α.Ε.Κ. τροποποιείται ως προς τη μέγιστη διάρκεια φοίτησης και η περ. β) διαμορφώνεται ως εξής:

«β) Η επαγγελματική κατάρτιση στις Σ.Α.Ε.Κ. ξεκινά κατά το χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο, διαρκεί κατ’ ελάχιστον τέσσερα (4) και δεν δύναται να υπερβαίνει τα έξι (6) συνολικά εξάμηνα, σύμφωνα με τους Οδηγούς Κατάρτισης της ειδικότητας, συμπεριλαμβανομένης σ’ αυτά της περιόδου πρακτικής άσκησης ή μαθητείας.»

Άρθρο 9
Αρμοδιότητες των Γραφείων Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας των Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Τροποποίηση περ. α) παρ. 2 άρθρου 32 ν. 4763/2020
Στην περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4763/2020 (Α’ 254), περί των αρμοδιοτήτων των Γραφείων Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (Γ.Ε.Α.Σ.) των Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) στην υποπερ. αε) προστίθενται τα ν.π.δ.δ. και τα ινστιτούτα κοινωνικών εταίρων, προστίθενται υποπερ. αστ) έως αι) και η περ. α) διαμορφώνεται ως εξής:

«α) Σε κάθε δημόσια Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.), αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, λειτουργεί Γραφείο Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (Γ.Ε.Α.Σ.). Στις αρμοδιότητες του Γ.Ε.Α.Σ. περιλαμβάνονται:

αα) η ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη των καταρτιζόμενων και αποφοίτων των Σ.Α.Ε.Κ.,

αβ) η πληροφόρηση της εκπαιδευτικής κοινότητας, των επιχειρήσεων και των καταρτιζόμενων για το έργο της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και η εν γένει προβολή των Σ.Α.Ε.Κ.,

αγ) η οργάνωση, εποπτεία και παρακολούθηση της μαθητείας και πρακτικής άσκησης των καταρτιζόμενων των Σ.Α.Ε.Κ.,

αδ) η παρακολούθηση της ένταξης των αποφοίτων των Σ.Α.Ε.Κ. στην αγορά εργασίας και η σύνταξη σχετικών εκθέσεων ή μελετών σχετικά με την επαγγελματική ανάπτυξη και σταδιοδρομία των αποφοίτων των Σ.Α.Ε.Κ.,

αε) η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ή συναρμόδιων υπουργείων ή ν.π.δ.δ., ινστιτούτων κοινωνικών εταίρων και επαγγελματικών φορέων, καθώς και η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας και υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων σχετικών με θέματα επαγγελματικής ανάπτυξης και σταδιοδρομίας,

αστ) η συμβουλευτική σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού και σταδιοδρομίας στους καταρτιζόμενους, με την καθιέρωση προγραμματισμένων ατομικών συνεδριών στην αρχή και στο τέλος κάθε εξαμήνου κατάρτισης,

αζ) η διασύνδεση με επιχειρήσεις υποδοχής και η παρακολούθηση της εξέλιξης της πρακτικής άσκησης των καταρτιζόμενων,

αη) η παρακολούθηση και υποστήριξη της σταδιοδρομίας των πιστοποιημένων αποφοίτων,

αθ) η σύζευξη προσφοράς ζήτησης σε τοπικές και κλαδικές αγορές εργασίας, για την επίτευξη της οποίας δύναται να συνάπτονται μνημόνια συνεργασίας και κατανόησης με τοπικές επιχειρήσεις για την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας και

αι) η καθοδήγηση και συμβουλευτική στην ανάπτυξη επιχειρηματικών δράσεων και εγχειρημάτων από καταρτιζόμενους και αποφοίτους.»

Άρθρο 10
Χρηματοδότηση προγραμμάτων αναβάθμισης δεξιοτήτων, επικαιροποίησης γνώσεων και εκπαίδευσης εκπαιδευτών πρακτικής άσκησης των Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Προσθήκη άρθρου 33Α στον ν. 4763/2020
Στον ν. 4763/2020 (Α’ 254), μετά το άρθρο 33, προστίθεται άρθρο 33Α ως εξής:

«Άρθρο 33Α Χρηματοδότηση προγραμμάτων αναβάθμισης δεξιοτήτων, επικαιροποίησης γνώσεων και εκπαίδευσης εκπαιδευτών πρακτικής άσκησης των Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Τα προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επικαιροποίησης γνώσεων και τα προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών πρακτικής άσκησης, τα οποία παρέχονται από τον Τομέα Επαγγελματικής Κατάρτισης της Σ.Α.Ε.Κ., δύναται να χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους.»

Άρθρο 11
Ηλεκτρονική Πύλη των Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Προσθήκη άρθρου 33Β στον ν. 4763/2020
Στον ν. 4763/2020 (Α’ 254), μετά το άρθρο 33Α, προστίθεται άρθρο 33Β ως εξής:

«Άρθρο 33Β Ηλεκτρονική Πύλη των Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης

1. Στις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) λειτουργούν ηλεκτρονική πύλη και ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, πλήρως προσβάσιμες και στα άτομα με αναπηρία, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠgov.gr), οι οποίες φιλοξενούν τις ακόλουθες λειτουργίες:

α) αρχική επαγγελματική κατάρτιση, αναβάθμιση δεξιοτήτων και επικαιροποίηση γνώσεων του άρθρου 24α, όπως διάθεση εκπαιδευτικού υλικού, εξ αποστάσεως κατάρτιση, αξιοποίηση εφαρμογών κατάρτισης με τη χρήση φορητών συσκευών (Μobile Learning),

β) εκπαιδευτική διοίκηση και διασύνδεση των Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.), οργάνωση ψηφιακού δικτύου διαχείρισης εκπαιδευτικών πόρων και προώθησης συνεργασιών μεταξύ των μονάδων,

γ) διαρκής αξιολόγηση και ανατροφοδότηση του έργου των Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Κ.) στα οποία εντάσσεται η Σ.Α.Ε.Κ., από το σύνολο των ομάδων που εμπλέκονται, ως τελικοί χρήστες των παρεχόμενων υπηρεσιών,

δ) ανάπτυξη και διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, με ορθολογική κατανομή του εκπαιδευτικού προσωπικού και αξιολόγηση του έργου όλων των συντελεστών των Σ.Α.Ε.Κ.,

ε) πληροφόρηση, κοινωνική διάχυση και προβολή των δραστηριοτήτων των Σ.Α.Ε.Κ.,

στ) διαχείριση εθνικού μητρώου δικτύου αποφοίτων (alumni) και άντληση υποψήφιων μεντόρων και συνεργαζόμενων επιχειρηματιών επαγγελματιών από το εθνικό μητρώο δίκτυο αποφοίτων,

ζ) παροχή συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και πληροφόρησης (e-counseling) και

η) συνεργασία με φορείς και επιχειρήσεις για τη διευκόλυνση μετάβασης στην αγορά εργασίας.

2. Όλοι οι καταρτιζόμενοι και απόφοιτοι του επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων αποκτούν πρόσβαση σε ειδική εφαρμογή, η οποία ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για τις ευκαιρίες, τα εκπαιδευτικά επιτεύγματα και τη σωρευμένη επαγγελματική τους εμπειρία.

3. Είναι δυνατή η έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών και μικρο-διαπιστευτηρίων από κάθε αρμόδιο φορέα στον οποίο λειτουργούν Σ.Α.Ε.Κ. μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr), αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχουν οι διεθνείς καλές πρακτικές ανάπτυξης μικρο-διαπιστευτηρίων. Στα ψηφιακά πιστοποιητικά αναφέρονται τα στοιχεία ταυτοποίησης του κατόχου, ο τίτλος του μικρο-διαπιστευτηρίου, η ημερομηνία έκδοσης, τα μαθησιακά αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί, η μέθοδος αξιολόγησης, ο φορέας απονομής και, κατά περίπτωση, το επίπεδο στο οποίο υλοποιήθηκε η μάθηση που οδήγησε στο μικρο-διαπιστευτήριο (πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων).

4. Ο αρμόδιος φορέας έκδοσης, αναρτά το σύνολο των ψηφιακών πιστοποιητικών και μικρο-διαπιστευτηρίων και στους Ατομικούς Λογαριασμούς Δεξιοτήτων του άρθρου 35 του ν. 4921/2022 (Α’ 75).»

Άρθρο 12
Εξουσιοδοτικές διατάξεις για τις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Προσθήκη παρ. 1Α, 2Α, 3Α, 6Α, περ. θ) στην παρ. 12 και παρ. 13Α στο άρθρο 34 του ν. 4763/2020
Στο άρθρο 34 του ν. 4763/2020 (Α’ 254), περί των εξουσιοδοτικών διατάξεων του Κεφαλαίου Ε’ του Μέρους Α’ του νόμου αυτού, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) Προστίθεται παρ. 1Α ως εξής: «1Α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3α του άρθρου 23, ιδρύονται Σ.Α.Ε.Κ. για άτομα με αναπηρία, ρυθμίζονται ο τρόπος και η διαδικασία κάλυψης των δαπανών και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.»

β) Προστίθεται παρ. 2Α ως εξής: «2Α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθορίζονται το ύψος και ο τρόπος κάλυψης των δαπανών για την οργάνωση και πραγματοποίηση των προγραμμάτων αναβάθμισης δεξιοτήτων και επικαιροποίησης γνώσεων και των προγραμμάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτών πρακτικής άσκησης των επιχειρήσεων υποδοχής, τα θέματα χρηματοδότησης των Γραφείων Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (Γ.Ε.Α.Σ.) των Σ.Α.Ε.Κ., καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα σχετικό με την εφαρμογή των άρθρων 24Α και 33Α.»

γ) Προστίθεται παρ. 3Α ως εξής: «3Α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και

Κοινωνικής Ασφάλισης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η οποία εκδίδεται κατόπιν γνώμης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.ΥΠ.Α., δύνανται να επιλέγονται οι εγκεκριμένες βάσει της παρ. 3 του άρθρου 34 ειδικότητες, και να καθορίζεται ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας της εκπαίδευσης στα ξενόγλωσσα τμήματα του άρθρου 26 που λειτουργούν στις Σ.Α.Ε.Κ. της Δ.ΥΠ.Α., καθώς και η γλώσσα διδασκαλίας, οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εγγραφής, τα κριτήρια επιλογής, τα δικαιολογητικά εγγραφής των μαθητευόμενων, το ύψος των διδάκτρων φοίτησης, ο προϋπολογισμός του προγράμματος και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.»

δ) Προστίθεται παρ. 6Α ως εξής: «6Α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ρυθμίζονται τα τεχνικά και οργανωτικά ζητήματα για τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πύλης, οι κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία, οι κατηγορίες των υποκειμένων, οι ρόλοι ως προς την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι αποδέκτες δεδομένων, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας αυτών, η μορφή των δεδομένων χαρακτηρισμού κατάστασης, η διαλειτουργικότητα της ηλεκτρονικής πύλης με πληροφοριακά συστήματα άλλων φορέων του δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών λογαριασμών δεξιοτήτων του άρθρου 35 του ν. 4921/2022 και της ψηφιακής πύλης για τις δεξιότητες του άρθρου 40 του ίδιου νόμου, καθώς και άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του άρθρου 33Β.»

ε) Στην παρ. 12 τροποποιείται το πρώτο εδάφιο ως προς τους συμπράττοντες υπουργούς, επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, προστίθεται περ. θ) και η παρ. 12 διαμορφώνεται, ως εξής:

«12. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού σε ό,τι αφορά δημόσιες Σ.Α.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ή με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού σε ό,τι αφορά δημόσιες Σ.Α.Ε.Κ. αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου:

α) Αναστέλλεται η λειτουργία δημόσιας Σ.Α.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ή συγχωνεύεται σε συγκεκριμένη όμοια Σ.Α.Ε.Κ. και καθορίζονται ο χρόνος έναρξης της αναστολής λειτουργίας ή της συγχώνευσης των Σ.Α.Ε.Κ., τα ειδικότερα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της Σ.Α.Ε.Κ., της οποίας η λειτουργία αναστέλλεται ή η οποία συγχωνεύεται σε άλλη, τα θέματα που αφορούν στη διαχείριση και διάθεση της υλικοτεχνικής υποδομής της και κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 23.

β) Καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών και Υποδιευθυντών των δημοσίων Σ.Α.Ε.Κ. και εξειδικεύονται τα απαιτούμενα προσόντα, προσδιορίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής, προβλέπονται οι λεπτομέρειες και τα ειδικότερα θέματα της διαδικασίας και του τρόπου αξιολόγησης και επιλογής, η συγκρότηση των επιτροπών αξιολόγησης και επιλογής, καθώς και τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας τους, καθορίζονται οι λόγοι και η διαδικασία ανάκλησης της απόσπασής τους και ρυθμίζεται κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.

γ) Εξειδικεύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις πρόσληψης, τα απαιτούμενα προσόντα των Συντονιστών Συμβούλων, οι οποίοι στελεχώνουν τα Γ.Ε.Α.Σ., η διαδικασία και τα ειδικότερα θέματα επιλογής τους, τα καθήκοντα που ασκούν, η χρονική διάρκεια απασχόλησής τους και κάθε άλλο συναφές θέμα.

δ) Ρυθμίζονται θέματα, σχετικά με τον τρόπο και τη διαδικασία άσκησης διοίκησης των δημοσίων Σ.Α.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, καθώς και θέματα του διοικητικού και του εκπαιδευτικού προσωπικού τους, στα οποία περιλαμβάνονται:

δα) η οργανωτική δομή τους, ανάλογα με τον αριθμό των καταρτιζομένων,

δβ) οι αρμοδιότητες των στελεχών της διοίκησης και του προσωπικού τους,

δγ) η μέριμνα για την υποστήριξη των καταρτιζομένων στη μάθηση στον χώρο εργασίας και στη μετέπειτα ένταξη στην αγορά εργασίας, καθώς και

δδ) κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για τη λειτουργία των Σ.Α.Ε.Κ..

ε) Καθορίζονται και εξειδικεύονται τα ειδικότερα θέματα σχετικά με τους όρους, τις προϋποθέσεις, τα όργανα, τα κριτήρια και τη διαδικασία αξιολόγησης των δημοσίων Σ.Α.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 32.

στ) Δύνανται να συγχωνεύονται και να καταργούνται Σ.Α.Ε.Κ. και Σ.Α.Ε.Κ. για άτομα με αναπηρία αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

ζ) Καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία εφαρμογής, οι συντελεστές αξιολόγησης και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 32.

η) Δύναται να παρατείνονται η απόσπαση και η θητεία Διευθυντών και Υποδιευθυντών των Δημοσίων Σ.Α.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και των Ε.Σ.Κ., καθώς και να ρυθμίζεται η συνέχιση της άσκησης των καθηκόντων τους και μετά τη λήξη της θητείας τους, μέχρι την πλήρωση των θέσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 31.

θ) Καθορίζονται το περιεχόμενο και η διάρκεια, καθώς και οι προϋποθέσεις και η διαδικασία συμμετοχής στα προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών πρακτικής άσκησης των καταρτιζόμενων των Σ.Α.Ε.Κ., καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 24Α.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤ1 ΣΤΟΝ Ν. 4763/2020

Άρθρο 13
Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Προσθήκη Κεφαλαίου ΣΤ1 και άρθρων 40Α έως 40ΙΑ στον ν. 4763/2020
Μετά από το άρθρο 40 του ν. 4763/2020 (Α’ 254), προστίθεται Κεφαλαίο ΣΤ1 με τίτλο «ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ», στο οποίο εντάσσονται άρθρα 40Α έως 40ΙΑ ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ1 ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Άρθρο 40Α Αποστολή των Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Τα Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Κ.) έχουν ως αποστολή την ενίσχυση της σύζευξης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Κ.) με την αγορά εργασίας, καθώς και με τις ανάγκες και την ιδιαίτερη φυσιογνωμία της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας. Για την επίτευξη της αποστολής τους επιδιώκουν: α) τη βέλτιστη αξιοποίηση της διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας, β) την ολιστική αντιμετώπιση της μάθησης διαμέσου συνεργειών και συνεργασιών μεταξύ των Επιπέδων τρία (3), τέσσερα (4) και πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (Ε.Π.Π.), στα οποία αναπτύσσεται το Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.) του άρθρου 1, καθώς και γ) την προώθηση της καινοτομίας και της διάχυσης καλών πρακτικών.

Άρθρο 40Β Προϋποθέσεις ίδρυσης των Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

1. α) Στα Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Κ.), εντάσσονται εκπαιδευτικές δομές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της παρ. 3 με κοινό τοπικό προσδιορισμό, στις οποίες δύναται να παρέχονται ειδικότητες που επικεντρώνονται στις οικονομικές δραστηριότητες συγκεκριμένης περιοχής της επικράτειας, με στόχο την ανάδειξη των ιδιαίτερων αναγκών που σχετίζονται με αυτές.

2. Τα Κ.Ε.Ε.Κ. αποτελούν υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ.).

Οι επιμέρους εκπαιδευτικές δομές των Επιπέδων τρία (3), τέσσερα (4) και πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (Ε.Π.Π.) της παρ. 3, που εντάσσονται σε Κ.Ε.Ε.Κ. διατηρούν την αυτονομία και την οργανική διάρθρωσή τους.

3. Για την ίδρυση Κ.Ε.Ε.Κ. απαιτούνται: α) Υποχρεωτικά μία (1) δομή επαγγελματικής εκπαίδευσης (Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο Π.ΕΠΑ.Λ., ή

Επαγγελματικό Λύκειο ΕΠΑ.Λ.), και ένα (1) Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ.), και

β) τουλάχιστον μία (1) εκ των ακολούθων δομών: Επαγγελματική Σχολή Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) και Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.).

Επιπλέον, στα Κ.Ε.Ε.Κ. δύναται να παρέχεται το Μεταλυκειακό Έτος Τάξη Μαθητείας των άρθρων 35 έως 41, το οποίο εντάσσεται στο επίπεδο πέντε (5) του Ε.Π.Π..

4. Δεν είναι δυνατή η ίδρυση Κ.Ε.Ε.Κ., όταν στον ίδιο κτήριο λειτουργεί Γυμνάσιο ή Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.).

5. Για την ίδρυση Κ.Ε.Ε.Κ. συνεκτιμώνται τα ακόλουθα κριτήρια:

α) η λειτουργική επάρκεια αιθουσών διδασκαλίας και συστεγαζόμενων εργαστηρίων,

β) η δυνατότητα πρόσβασης σε άτομα με αναπηρία, γ) η δυνατότητα πρόσβασης με μέσα μαζικής μεταφοράς, δ) η υφιστάμενη συνεργασία με κοινωνικούς εταίρους

και η διασύνδεση με την αγορά εργασίας, ε) η συνεργασία με κοινωφελή ή ερευνητικά ιδρύματα

και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), στ) η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα και ζ) η επάρκεια υλικοτεχνικής υποδομής στις αίθουσες

διδασκαλίας και στα εργαστήρια.

Άρθρο 40Γ Θεματικά Ερευνητικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

1. Σε κάθε Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Κ.) μπορεί να συστήνεται ένα (1) Θεματικό Ερευνητικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Θ.Ε.Ι.Ε.Ε.Κ.), ύστερα από εισήγηση του Οργανωτικού Συντονιστή του Κ.Ε.Ε.Κ., η οποία υποβάλλεται στο Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.) του άρθρου 5, σύμφωνα με την περ. ιγ) του άρθρου 40Θ.

2. Τα Θ.Ε.Ι.Ε.Ε.Κ. έχουν ως αποστολή: α) την έρευνα για τη διάγνωση των αναγκών της τοπικής οικονομίας συγκεκριμένης περιοχής και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της, σε συνεργασία με το οικείο Συμβούλιο Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.), β) την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών και οδηγών κατάρτισης θεματικού χαρακτήρα στα ενδεικνυόμενα επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (Ε.Π.Π.), σε συνεργασία με τους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς.

3. Για την εκπλήρωση του σκοπού τους, τα Θ.Ε.Ι.Ε.Ε.Κ. αναπτύσσουν συνεργασίες με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), το Εθνικό Συμβούλιο Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναμικού του άρθρου 27 του ν. 4921/2022 (Α’ 75), ερευνητικούς φορείς, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, τοπικές επιχειρήσεις, εργοδοτικούς φορείς, οργανώσεις εργαζομένων, τοπικές συνεταιριστικές οργανώσεις και κλαδικά συμβούλια.

4. Μετά από εισήγηση του Συμβουλίου του Κ.Ε.Ε.Κ., τα Θ.Ε.Ι.Ε.Ε.Κ. συστήνουν ομάδες εργασίας για τη μελέτη ζητημάτων, που σχετίζονται με την υλοποίηση του σκοπού τους.

Άρθρο 40Δ Επιλογή ειδικοτήτων στα Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

1. Στις εκπαιδευτικές δομές που εντάσσονται σε Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Κ.) παρέχονται και λειτουργούν ειδικότητες που προτείνονται από το Συμβούλιο του Κ.Ε.Ε.Κ. στο οικείο Συμβούλιο Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.), το οποίο οφείλει να συμπεριλάβει τις προτάσεις του Συμβουλίου στην εισήγησή του προς το Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.).

2. Ανάλογα με τις ανάγκες που καταγράφονται από το Συμβούλιο του Κ.Ε.Ε.Κ., αυτό εισηγείται στο οικείο Σ.Σ.Π.Α.Ε. την αναστολή ή κατάργηση ειδικότητας/τομέα ανά επίπεδο προσόντων.

Άρθρο 40Ε Όργανα διοίκησης των Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Όργανα διοίκησης του Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Κ.) είναι:

α) το Συμβούλιο του Κ.Ε.Ε.Κ. και β) ο Οργανωτικός Συντονιστής του Κ.Ε.Ε.Κ., ο οποίος

προεδρεύει στο Συμβούλιο του Κ.Ε.Ε.Κ..

Άρθρο 40ΣΤ Συμβούλιο Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

1. Το Συμβούλιο του Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Κ.) συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

2. Μέλη του Συμβουλίου είναι: α) οι Διευθυντές των επιμέρους δομών εκπαίδευσης και κατάρτισης που υπάγονται στο Κέντρο, β) ο Διευθυντής του Εργαστηριακού Κέντρου (Ε.Κ.), γ) ένας (1) εκπρόσωπος του οικείου Δήμου, στον οποίο εδρεύει το Κ.Ε.Ε.Κ. και ο οποίος έχει την ευθύνη των κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και δ) εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων της οικείας περιφερειακής ενότητας.

Άρθρο 40Ζ Αρμοδιότητες του Συμβουλίου των Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Το Συμβούλιο των Κέντρων Επαγγελματικών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Κ.) είναι αρμόδιο για:

α) Την κατάρτιση της ετήσιας στοχοθεσίας του Κ.Ε.Ε.Κ., η οποία περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τη στρατηγική για την ανάπτυξη του Κ.Ε.Ε.Κ. σε τοπικό επίπεδο, σύμφωνα με την ιδιαίτερη φυσιογνωμία του και το πλαίσιο της αποστολής του,

β) τη σύνταξη ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων, την οποία κοινοποιεί στο Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.) μέσω του οικείου Συμβουλίου Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.),

γ) την εποπτεία της λειτουργίας του Γραφείου Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (Γ.Ε.Α.Σ.) του Κ.Ε.Ε.Κ.,

δ) την ανάπτυξη συνεργασίας με το Σ.Σ.Π.Α.Ε. της οικείας περιφέρειας για τη διάγνωση των ιδιαίτερων αναγκών της τοπικής αγοράς εργασίας και την υποβολή στο Σ.Σ.Π.Α.Ε., μέχρι το τέλος Ιουνίου εκάστου έτους, ετήσιων εκθέσεων με τις προτάσεις του για πρόβλεψη νέων ειδικοτήτων ή για την αναστολή ή κατάργηση των ειδικοτήτων που δεν εξυπηρετούν τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς,

ε) την ανάθεση εκπόνησης μελετών και ερευνών επί θεμάτων, τα οποία άπτονται των δραστηριοτήτων του Κ.Ε.Ε.Κ.,

στ) τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων ή συμφωνιών με άλλους φορείς του δημόσιου τομέα και με φορείς του ιδιωτικού τομέα,

ζ) την προσέλκυση δωρεών και την ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς του εξωτερικού,

η) τη διερεύνηση ανάγκης δημιουργίας Θεματικών Ερευνητικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Θ.Ε.Ι.Ε.Ε.Κ.),

θ) την αναζήτηση οποιασδήποτε πληροφορίας, εγγράφου ή στοιχείου που σχετίζεται με τη λειτουργία του Κ.Ε.Ε.Κ. και είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του και

ι) τη συγκρότηση επιτροπών και ομάδων εργασίας για τη μελέτη ή τη διεκπεραίωση θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.

Άρθρο 40Η Οργανωτικός Συντονιστής

1. Σε κάθε Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Κ.) συστήνεται θέση Οργανωτικού Συντονιστή, ο οποίος επιλέγεται κατόπιν ανοικτής πρόσκλησης και τοποθετείται ή αποσπάται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ή στην περίπτωση της απόσπασης με κοινή απόφαση των αρμόδιων οργάνων του φορέα προέλευσης και του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, για θητεία τεσσάρων (4) ετών, η οποία δύναται να ανανεωθεί μία φορά.

2. Για την επιλογή του Οργανωτικού Συντονιστή του Κ.Ε.Ε.Κ. εκδίδεται δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται εκπαιδευτικοί και δημόσιοι υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δίκαιου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου φορέων του δημόσιου τομέα της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143). Τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου υποβάλλουν αίτηση, που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στην πρόσκληση, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα (10) ημέρες από την ανάρτησή της στο Πρόγραμμα Διαύγεια. Οι αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά εξετάζονται από Πενταμελή Επιτροπή, που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και στην οποία μετέχουν ως μέλη:

α) ένα (1) μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρό του,

ύστερα από αίτημα που υποβάλλει ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, που ορίζεται ως Πρόεδρος της Επιτροπής,

β) ένας (1) λειτουργός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρό του, ύστερα από αίτημα που υποβάλλει ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού,

γ) ένα (1) μέλος του Επιστημονικού Εκπαιδευτικού Συμβουλίου ή Προϊστάμενο Διεύθυνσης Εκπαιδευτικής Μονάδας του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που υποδεικνύονται από τον Πρόεδρό του, ύστερα από αίτημα που υποβάλλει ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού,

δ) τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και

ε) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ε.Ε.Κ.&Δ.Β.Μ. της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.&Δ.Β.Μ. του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

3. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος περιλαμβάνει τα απαιτούμενα προσόντα, καθώς και τα πρόσθετα επιθυμητά προσόντα τα οποία συνεκτιμώνται, τον τρόπο και τα δικαιολογητικά απόδειξης των προσόντων που λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση των υποψηφίων, την ακριβή προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και τον τρόπο υποβολής τους, καθώς και τη διενέργεια προσωπικής συνέντευξης των υποψηφίων ενώπιον της Επιτροπής της παρ. 2.

4. Ως ελάχιστα προσόντα για την επιλογή του Οργανωτικού Συντονιστή του Κ.Ε.Ε.Κ. ορίζονται τα εξής:

α) Πτυχίο και μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμοι τίτλοι της αλλοδαπής,

β) άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας που αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 10 του π.δ. 85/2022 (Α’ 232),

γ) επαγγελματική εμπειρία έξι (6) τουλάχιστον ετών σε θέματα σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, που αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 11 του π.δ. 85/2022.

Πλέον των προσόντων επιλογής της παρούσας, απαιτείται ο υποψήφιος να έχει τα γενικά προσόντα διορισμού και να μην έχει τα κωλύματα διορισμού, όπως ορίζονται στο Κεφάλαιο Α’ του Μέρους Α’ του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26).

5. Ο Οργανωτικός Συντονιστής του Κ.Ε.Ε.Κ. διατηρεί το μισθολογικό κλιμάκιο στο οποίο έχει καταταγεί κατά την τοποθέτηση ή απόσπασή του και λαμβάνει το επίδομα Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α’ 176). Η αμοιβή του Οργανωτικού Συντονιστή του Κ.Ε.Ε.Κ. είναι δυνατό να χρηματοδοτείται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους.

6. Η θητεία του Οργανωτικού Συντονιστή του Κ.Ε.Ε.Κ. δύναται να λήξει πρόωρα με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για σπουδαίο λόγο, αφού προηγηθεί προηγούμενη ακρόασή του, που ανάγεται σε πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του ή μη υλοποίηση των αποφάσεων του Συμβουλίου του Κ.Ε.Ε.Κ. ή αδυναμία εκτέλεσης των

καθηκόντων του, καθώς επίσης και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις δυνητικής θέσης σε αργία κατά την παρ. 1 του άρθρου 104 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.. Η σύμφωνα με τον ως άνω τρόπο λήξη της θητείας του Οργανωτικού Συντονιστή του Κ.Ε.Ε.Κ. δεν γεννά δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλης αξίωσης του υπαλλήλου και ισοδυναμεί με: α) λήξη της τοποθέτησής του στην εν λόγω θέση και επιστροφή του στη θέση και την οργανική μονάδα όπου υπηρετούσε πριν από την επιλογή του, αν είναι υπάλληλος του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, και β) λήξη της απόσπασης, αν έχει την ιδιότητα υπαλλήλου άλλου φορέα του δημοσίου τομέα.

Άρθρο 40Θ Αρμοδιότητες του Οργανωτικού Συντονιστή

Ο Οργανωτικός Συντονιστής του Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Κ.) ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Προεδρεύει των εργασιών του Συμβουλίου του Κ.Ε.Ε.Κ., καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και εισηγείται τα θέματα αυτής ή ορίζει άλλον εισηγητή,

β) επιβλέπει την εφαρμογή της πολιτικής και την υλοποίηση του τριετούς στρατηγικού σχεδίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης που προβλέπεται στην παρ. 6 του άρθρου 5, καθώς και της ετήσιας στοχοθεσίας του Κ.Ε.Ε.Κ.,

γ) μεριμνά για την ορθή εφαρμογή των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης του Κ.Ε.Ε.Κ., σε συνεργασία με τις εκπαιδευτικές δομές του Κέντρου,

δ) υποστηρίζει τους Διευθυντές των επιμέρους δομών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του Κέντρου, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους,

ε) εισηγείται επί θεμάτων σχετικών με την οργάνωση, τη λειτουργία και τον συντονισμό των δράσεων του Κ.Ε.Ε.Κ.,

στ) συντονίζει και επιβλέπει την υλοποίηση του σχεδίου ψηφιακού μετασχηματισμού του Κ.Ε.Ε.Κ.,

ζ) σχεδιάζει και συντονίζει τις δράσεις προβολής και εξωστρέφειας του Κ.Ε.Ε.Κ. και για τον σκοπό αυτόν καταρτίζει σχέδια δημοσιότητας και προβολής,

η) εισηγείται προς τον Πρόεδρο του Κεντρικού Συμβουλίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.) μέτρα για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του Κέντρου,

θ) υποβάλλει στο Κ.Σ.Ε.Ε.Κ., μέσω του Συμβουλίου Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.), την ετήσια έκθεση πεπραγμένων του Κ.Ε.Ε.Κ.,

ι) έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του Γραφείου Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (Γ.Ε.Α.Σ.) του Κ.Ε.Ε.Κ.,

ια) αναπτύσσει και μεριμνά για τις συνεργασίες του Κ.Ε.Ε.Κ. με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), ερευνητικά ιδρύματα και επιχειρήσεις της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,

ιβ) έχει την ευθύνη για τη συνεργασία των εκπαιδευτικών μονάδων του Κ.Ε.Ε.Κ. με εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού,

ιγ) εισηγείται τεκμηριωμένα στο Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. τη δημιουργία Θεματικού Ερευνητικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Θ.Ε.Ι.Ε.Ε.Κ.),

ιδ) έχει την ευθύνη της λειτουργίας και της εποπτείας του Θ.Ε.Ι.Ε.Ε.Κ., καθώς και τον συντονισμό των δομών του Κ.Ε.Ε.Κ., την οργάνωση και τη συνεργασία των φορέων του και εποπτεύει την υλοποίηση των απαραίτητων, για την εκπλήρωση των σκοπών του, δραστηριοτήτων,

ιε) υποβάλλει προς έγκριση προγράμματα σπουδών και οδηγούς κατάρτισης της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 40Γ, ως ακολούθως: ιεα) τα προγράμματα σπουδών υποβάλλονται στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και ιεβ) για τους οδηγούς κατάρτισης ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 41.

Άρθρο 40Ι Γραφείο Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας του Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

1. Σε κάθε Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Κ.) λειτουργεί Γραφείο Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (Γ.Ε.Α.Σ.), το οποίο έχει ως αποστολή την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης σε μαθητές, μαθητευόμενους και καταρτιζόμενους που φοιτούν στις δομές του Κ.Ε.Ε.Κ., καθώς και την ενεργό προώθηση συνεργειών με φορείς, σε κλαδικό, τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για τις προοπτικές ένταξης στην αγορά εργασίας.

2. Στις αρμοδιότητες των Γ.Ε.Α.Σ. που λειτουργούν σε Κ.Ε.Ε.Κ. περιλαμβάνονται, πέραν των γενικών αρμοδιοτήτων της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 32 και οι ακόλουθες:

α) η ανάπτυξη συνεργασιών με κοινωνικούς εταίρους, τα ινστιτούτα των κοινωνικών εταίρων, το ινστιτούτο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία και Χρόνιες Παθήσεις, με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, με το Παρατηρητήριο θεμάτων Αναπηρίας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία και με λοιπούς φορείς του δημοσίου τομέα της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) για την παρακολούθηση των αναγκών της αγοράς εργασίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και τη βέλτιστη αντιστοίχιση των προσόντων των φοιτούντων και των αποφοίτων δομών του Κ.Ε.Ε.Κ. με τις υφιστάμενες και ανακύπτουσες θέσεις εργασίας,

β) η μελέτη και επεξεργασία των στατιστικών δεδομένων που προκύπτουν από τους συνεργαζόμενους εταίρους σε περιφερειακό επίπεδο για την κατάσταση της αγοράς εργασίας,

γ) η διερεύνηση των επαγγελματικών αναγκών, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, και

δ) η παροχή εξατομικευμένης συμβουλευτικής σε μαθητές, μαθητευόμενους και καταρτιζόμενους των εκπαιδευτικών μονάδων του Κ.Ε.Ε.Κ. και ενημέρωσης για τα χαρακτηριστικά και τις προοπτικές του επαγγέλματος της επιλογής τους, καθώς και για τις δυνατότητες διαπερατότητας σε επόμενες βαθμίδες εκπαίδευσης, ως εξής: δα) πρόσβαση από τις Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) ή από τις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.), δβ) από τα ΕΠΑ.Λ. στο Μεταλυκειακό Έτος Τάξη Μαθητείας ή στις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) ή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και δγ) από τις Σ.Α.Ε.Κ. ή το Μεταλυκειακό Έτος Τάξη Μαθητείας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

3. Αν ιδρυθεί Κ.Ε.Ε.Κ. στο οποίο εντάσσεται Σ.Α.Ε.Κ., αναστέλλεται η λειτουργία του Γ.Ε.Α.Σ. που λειτουργεί στη Σ.Α.Ε.Κ. και οι αρμοδιότητές του μεταφέρονται αυτοδικαίως στο Γ.Ε.Α.Σ. του Κ.Ε.Ε.Κ..

4. Τα Γ.Ε.Α.Σ. των Κ.Ε.Ε.Κ. στελεχώνονται με: α) Συντονιστές Συμβούλους. Σε κάθε Γ.Ε.Α.Σ. του

Κ.Ε.Ε.Κ. απασχολείται ένας (1) Συντονιστής Σύμβουλος για κάθε εκατόν πενήντα (150) μαθητές, μαθητευομένους και καταρτιζόμενους. Για τους όρους και τις προϋποθέσεις πρόσληψης, τα απαιτούμενα προσόντα, τη διαδικασία και τα ειδικότερα θέματα επιλογής τους, τα καθήκοντα που ασκούν και τη χρονική διάρκεια απασχόλησής τους, εφαρμόζεται η υπό στοιχεία Κ5/159637/22.12.2022 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 6879), όπως εκάστοτε ισχύει, τηρουμένου του άρθρου 51 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), περί ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του ανωτέρω άρθρου.

β) Ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, οι οποίοι παρέχουν ψυχοκοινωνική υποστήριξη, ενημέρωση και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όσους φοιτούν σε δομές του Κ.Ε.Ε.Κ.. Σε κάθε Γ.Ε.Α.Σ. του Κ.Ε.Ε.Κ. απασχολούνται ένας (1) ψυχολόγος και ένας (1) κοινωνικός λειτουργός για κάθε διακόσιους (200) μαθητές, μαθητευομένους και καταρτιζομένους.

5. Η λειτουργία και στελέχωση των Γ.Ε.Α.Σ. που λειτουργούν σε Κ.Ε.Ε.Κ. μπορούν να χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους.

6. Στα Γ.Ε.Α.Σ. των Κ.Ε.Ε.Κ. δημιουργείται βάση δεδομένων, στην οποία καταχωρίζονται:

α) Οι ειδικότητες που παρέχονται σε κάθε εκπαιδευτική δομή του Κ.Ε.Ε.Κ.,

β) η ολοκληρωμένη παρουσίαση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που αφορά στη διενέργεια της πρακτικής άσκησης/μαθητείας, συχνές ερωτήσεις και στοιχεία υπεύθυνων επικοινωνίας για παροχή πληροφοριών σε μαθητές, μαθητευόμενους, καταρτιζόμενους και επιχειρήσεις,

γ) ο κατάλογος των επαγγελματιών και επιχειρήσεων σε τοπικό επίπεδο, ο οποίος περιλαμβάνει τα στοιχεία των υπεύθυνων επικοινωνίας,

δ) το πεδίο αναγγελίας από τις επιχειρήσεις για αναζήτηση μαθητών, μαθητευόμενων, καταρτιζόμενων και αποφοίτων για πρακτική άσκηση/μαθητεία,

ε) τα στατιστικά στοιχεία αναφορικά με την επαγγελματική εξέλιξη και αποκατάσταση των αποφοίτων.

Άρθρο 40ΙΑ Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΣΤ1

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, εξειδικεύονται η αποστολή των Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Κ.), τα καθήκοντα, οι ειδικότερες αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας των οργάνων διοίκησης των

Κέντρων και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή των άρθρων 40Α, 40Ε, 40Ζ και 40Θ.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.), δύναται να ιδρύονται Κ.Ε.Ε.Κ., καθώς και να ρυθμίζονται ο τρόπος και η διαδικασία κάλυψης των δαπανών ίδρυσης και λειτουργίας τους και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του άρθρου 40Β.

3. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.), συστήνονται Θεματικά Ερευνητικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Θ.Ε.Ι.Ε.Ε.Κ.), ρυθμίζονται η σύνθεση και συγκρότησή τους, ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας τους, η διαδικασία που ακολουθείται για τη συνεργασία των Θ.Ε.Ι.Ε.Ε.Κ. με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), επιχειρήσεις, επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς και ινστιτούτα κοινωνικών εταίρων, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του άρθρου 40Γ.

β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ρυθμίζονται ειδικότερα τα θέματα που αφορούν στη χρηματοδότηση των Θεματικών Ερευνητικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Θ.Ε.Ι.Ε.Ε.Κ.), η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής της χρηματοδότησης από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους, τα αρμόδια όργανα διαχείρισης, οι υποχρεώσεις τους και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του άρθρου 40Γ.

γ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), κατόπιν εισήγησης του Θεματικού Ερευνητικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Θ.Ε.Ι.Ε.Ε.Κ.), και μόνο για θέματα αρμοδιότητας του τελευταίου, καθορίζονται τα προγράμματα σπουδών θεματικού χαρακτήρα όλων των τάξεων των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).

4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, καθορίζονται:

α) Οι ειδικότερες προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής του Οργανωτικού Συντονιστή του Κ.Ε.Ε.Κ.,

β) τα ειδικότερα προσόντα και ο τρόπος μοριοδότησης των κριτηρίων επιλογής,

γ) το περιεχόμενο της δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που απαιτείται για την έναρξη της διαδικασίας επιλογής,

δ) η διαδικασία επιλογής, ε) οι προϋποθέσεις διενέργειας προσωπικής συνέντευξης, και στ) κάθε άλλο θέμα σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 40Η. 5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, καθορίζεται το ύψος της αμοιβής των

Συντονιστών Συμβούλων, των Ψυχολόγων και των Κοινωνικών Λειτουργών που απασχολούνται στα Γραφεία Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (Γ.Ε.Α.Σ.) που λειτουργούν σε Κ.Ε.Ε.Κ. και κάθε άλλο θέμα σχετικά με τη στελέχωση και λειτουργία των Κ.Ε.Ε.Κ., την εφαρμογή των παρ. 4 και 5 του άρθρου 40Ι και κάθε ειδικότερο θέμα σε σχέση με τη χρηματοδότηση της αμοιβής που λαμβάνει ο Οργανωτικός Συντονιστής του Κ.Ε.Ε.Κ. σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 40Η.

6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού αναστέλλεται η λειτουργία Γ.Ε.Α.Σ. δημόσιας Σ.Α.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η οποία έχει ενταχθεί σε Κ.Ε.Ε.Κ. και καθορίζονται ο χρόνος έναρξης της αναστολής λειτουργίας του Γ.Ε.Α.Σ., τα ειδικότερα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού του Γ.Ε.Α.Σ., η λειτουργία του οποίου αναστέλλεται και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 40Ι.

7. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, εξειδικεύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις πρόσληψης, τηρουμένου του άρθρου 51 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), περί ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του ανωτέρω άρθρου, ο αριθμός και τα απαιτούμενα προσόντα των Ψυχολόγων και των Κοινωνικών Λειτουργών, οι οποίοι στελεχώνουν το Γ.Ε.Α.Σ. κάθε Κ.Ε.Ε.Κ., η διαδικασία και τα ειδικότερα θέματα επιλογής τους, τα καθήκοντα που ασκούν, η χρονική διάρκεια απασχόλησής τους και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του άρθρου 40Ι.

8. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ρυθμίζονται η οργάνωση, η τήρηση και η λειτουργία της βάσης δεδομένων σε κάθε Γ.Ε.Α.Σ. και κάθε άλλο τεχνικό και οργανωτικό ζήτημα για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 40Ι.

9. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού καθορίζεται ο αριθμός των Συντονιστών Συμβούλων που απασχολούνται στο Γ.Ε.Α.Σ. κάθε Κ.Ε.Ε.Κ., σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 40Ι.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ 17Β, 18, 19 ΚΑΙ 21 Ν. 4763/2020

Άρθρο 14
Τοποθέτηση υποδιευθυντών Προτύπων Επαγγελματικών Λυκείων Ρυθμίσεις για τους τομεάρχες των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων Αντικατάσταση περ. β) παρ. 3 και τροποποίηση παρ. 17 άρθρου 17Β ν. 4763/2020

1. Στην περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 17Β του ν. 4763/2020 (Α’ 254), περί οργάνων διοίκησης των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.): α) προστίθενται νέα εδάφια, πρώτο, δεύτερο και τρίτο, β) το τελευταίο εδάφιο προσαρμόζεται στην ανωτέρω αλλαγή και η περ. β) διαμορφώνεται ως εξής:

«β) Υποδιευθυντής ορίζεται στα Π.ΕΠΑ.Λ. όπου φοιτούν έως διακόσιοι εβδομήντα (270) μαθητές. Σε κάθε Π.ΕΠΑ.Λ., στο οποίο φοιτούν περισσότεροι από διακόσιοι εβδομήντα (270) μαθητές, ορίζεται και δεύτερος Υποδιευθυντής. Όταν στο Π.ΕΠΑ.Λ. φοιτούν περισσότεροι από πεντακόσιοι (500) μαθητές ορίζεται και τρίτος Υποδιευθυντής, ενώ όταν φοιτούν περισσότεροι από επτακόσιοι (700) μαθητές ορίζεται και τέταρτος Υποδιευθυντής. Ως Υποδιευθυντές Π.ΕΠΑ.Λ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί με οργανική θέση στο Π.ΕΠΑ.Λ. ή στο ΕΠΑ.Λ., όπου έχει ιδρυθεί και λειτουργεί παράλληλα Π.ΕΠΑ.Λ.. Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του Υποδιευθυντή στη σχολική μονάδα. Αν σε ορισμένο Π.ΕΠΑ.Λ. προβλέπονται περισσότεροι του ενός Υποδιευθυντές, ο Διευθυντής καθορίζει τη σειρά τοποθέτησης των Υποδιευθυντών, καθώς και τον τρόπο αναπλήρωσής του.»

2. Στην παρ. 17 του άρθρου 17Β του ν. 4763/2020 αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο και η παρ. 17 διαμορφώνεται ως εξής:

«17. Σε κάθε Π.ΕΠΑ.Λ. ορίζονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. ζ) της παρ. 2 του άρθρου 17Α, εκπαιδευτικοί του Π.ΕΠΑ.Λ. ως Τομεάρχες Π.ΕΠΑΛ., αντίστοιχοι σε αριθμό και ειδικότητα με τους τομείς που λειτουργούν στο Π.ΕΠΑ.Λ., καθώς και ένας Τομεάρχης Π.ΕΠΑ.Λ. Γενικών Μαθημάτων. Οι Τομεάρχες Π.ΕΠΑ.Λ. έχουν την πλήρη και συνολική ευθύνη λειτουργίας, προγραμματισμού και οργάνωσης του εκπαιδευτικού έργου των τομέων τους (θεωρητικού και εργαστηριακού μέρους) και του τομέα γενικών μαθημάτων, καθώς και τις ακόλουθες ειδικές αρμοδιότητες: α) τον προγραμματισμό της διδακτέας ύλης, την οργάνωση δειγματικών διδασκαλιών και την εισαγωγή καινοτομιών σε ζητήματα διδασκαλίας και εφαρμογής των προγραμμάτων σπουδών ανά τομέα ή ειδικότητα, σε συνεργασία με την Ε.Σ.Π.ΕΠΑ.Λ., β) την εισήγηση στον Σύλλογο Διδασκόντων της συμμετοχής των επί μέρους Τομέων ή/και ειδικοτήτων ή/και τάξεων στον προγραμματισμό δράσεων του σχολείου, γ) την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού έργου ανά τομέα ή/και ειδικότητα ή ομάδα ειδικοτήτων, καθώς και της πορείας εκπλήρωσης των εκπαιδευτικών στόχων και δ) τη σύνταξη έκθεσης και την υποβολή της στην οικεία Ε.Σ.Π.ΕΠΑ.Λ., στο τέλος του διδακτικού έτους, σχετικά με την εκπλήρωση των εκπαιδευτικών στόχων των τομέων ευθύνης τους. Οι Τομεάρχες Π.ΕΠΑ.Λ. είναι στελέχη της εκπαίδευσης και έχουν το ωράριο που ορίζεται στην περ. γ) της παρ. 13 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 (Α’ 167) περί εκπαιδευτικού προσωπικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τους καταβάλλεται το επίδομα θέσης ευθύνης που προβλέπεται στην υποπερ. ιι) της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).»

Άρθρο 15
Πρακτική άσκηση μαθητών Προτύπων Επαγγελματικών Λυκείων Εβδομάδα Προσανατολισμού Τροποποίηση άρθρου 18 ν. 4763/2020
Στο άρθρο 18 του ν. 4763/2020 (Α’ 254), περί της φοίτησης των μαθητών Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4: αα) οι λέξεις «μία (1) ημέρα της εβδομάδας και για έξι (6) ώρες» αντικαθίστανται από τις λέξεις «στη Γ’ τάξη, είκοσι δύο (22) ημέρες συνεχόμενα ή τμηματικά», αβ) οι λέξεις «και σύμφωνα με τις προτάσεις των οικείων Σ.Σ.Π.Α.Ε.» διαγράφονται, β) στην παρ. 4 προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο, γ) προστίθενται παρ. 4α και 4β και το άρθρο 18 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 18 Φοίτηση στα Π.ΕΠΑ.Λ.

1. Στην Α’ τάξη των Π.ΕΠΑ.Λ. εισάγονται απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης με βάση τον βαθμό του απολυτήριου τίτλου τους. Η προαγωγή των μαθητών από τη μία τάξη στην άλλη διέπεται από τις διατάξεις περί προαγωγής και απόλυσης των μαθητών ΕΠΑ.Λ.. Κενές θέσεις που ανακύπτουν σε επόμενη της εισαγωγικής τάξης καλύπτονται από ενδιαφερόμενους υποψηφίους, οι οποίοι έχουν δικαίωμα εγγραφής στην τάξη αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις περί εγγραφής μαθητών ΕΠΑ.Λ. και βάσει του βαθμού προαγωγής τους από την προηγούμενη τάξη.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές δύνανται να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στο Π.ΕΠΑ.Λ. της επιλογής τους, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους.

3. Τα Π.ΕΠΑ.Λ., δύνανται να συνεργάζονται με επιχειρήσεις του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα και να εφαρμόζουν νέες εκπαιδευτικές μεθόδους με καινοτόμες προσεγγίσεις διδασκαλίας και πρακτικής άσκησης, σύμφωνα με την παρ. 4. Η Κ.Ε.Ε. προτείνει στο Ι.Ε.Π. τις απαραίτητες διαφοροποιήσεις στα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών των ΕΠΑ.Λ., όπως και ειδικά μαθήματα, εφόσον έχουν ιδιαίτερο οικονομικό αναπτυξιακό χαρακτήρα για την περιοχή, όπως τεκμηριώνεται με γνώμη των οικείων Σ.Σ.Π.Α.Ε..

4. Στα Π.ΕΠΑ.Λ. καθιερώνεται πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια της φοίτησης στη Γ’ τάξη, είκοσι δύο (22) ημέρες συνεχόμενα ή τμηματικά, η οποία εντάσσεται στο πρόγραμμα σπουδών των εργαστηριακών μαθημάτων, σε φορείς του δημόσιου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της περιοχής. Αν δεν εξασφαλίζονται θέσεις πρακτικής άσκησης, εφαρμόζεται το συμβατικό πρόγραμμα σπουδών. Οι μαθητές των Π.ΕΠΑ.Λ. δύναται να πραγματοποιήσουν μέρος ή το σύνολο της πρακτικής άσκησης σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε..

4α. Καθιερώνεται κατ’ έτος, στην Α’ και Β’ τάξη των Π.ΕΠΑ.Λ., στον διδακτικό χρόνο του σχολικού ωρολογίου προγράμματος, Εβδομάδα Προσανατολισμού (Ε.Π.), κατά τη διάρκεια της οποίας οι μαθητές περιηγούνται σε όλους τους χώρους όπου διενεργούνται εργαστήρια και παρακολουθούν την υλοποίηση των εργαστηριακών μαθημάτων όλων των τομέων/ειδικοτήτων. Στην Ε.Π. καλούνται μαθητές όμορων Γυμνασίων (Γ’ τάξη) και Γενικών Λυκείων (Α’ τάξη).

4β. Στα Π.ΕΠΑ.Λ. δύνανται να διδάξουν έως ένα (1) μήνα, επισκέπτες εκπαιδευτικοί του εξωτερικού με εμπειρία στην επαγγελματική εκπαίδευση.

5. Στα Π.ΕΠΑ.Λ. καθιερώνεται σύστημα διοίκησης ποιότητας, που αναφέρεται: α) στο πλαίσιο παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης, β) στις εισροές, που περιλαμβάνουν το διδακτικό υλικό, τα προγράμματα και τους εκπαιδευτικούς, γ) στις διαδικασίες, που περιλαμβάνουν τις διδακτικές μεθόδους και την εφαρμογή τους, καθώς και δ) στις εκροές, που αφορούν στα μαθησιακά αποτελέσματα.»

Άρθρο 16
Προγράμματα δημιουργίας εικονικών επιχειρήσεων Τροποποίηση περ. ε) παρ. 1 άρθρου 19 ν. 4763/2020
Η περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4763/2020 (Α’ 254), περί εκπαιδευτικού οδηγού των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.), αντικαθίσταται ως εξής:

«ε) οι κανόνες οργάνωσης και οι προδιαγραφές εφαρμογής πρακτικής άσκησης, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σε οργανωμένα προγράμματα δημιουργίας εικονικών επιχειρήσεων, τα οποία υλοποιούνται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, εντός ή εκτός του ωρολογίου προγράμματος, στο πλαίσιο διατομεακών δράσεων, το περιεχόμενο και η διάρκεια των προγραμμάτων αυτών, το εκπαιδευτικό υλικό και η μεθοδολογία διαμόρφωσής τους.»

Άρθρο 17
Εξουσιοδοτικές διατάξεις για τα Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια Προσθήκη παρ. 7α, 7β και 7γ στο άρθρο 21 του ν. 4763/2020
Στο άρθρο 21 του ν. 4763/2020 (Α’ 254), περί εξουσιοδοτικών διατάξεων του Κεφαλαίου Δ’ του Μέρους Α’ του νόμου αυτού, μετά από την παρ. 7 προστίθενται παρ. 7α, 7β και 7γ, ως εξής:

«7α. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού καθορίζονται οι λεπτομέρειες πραγματοποίησης μέρους ή του συνόλου της πρακτικής άσκησης σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. των μαθητών των Π.ΕΠΑ.Λ., σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 18.

7β. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία υλοποίησης της Εβδομάδας Προσανατολισμού (Ε.Π.) της παρ. 4α του άρθρου 18 και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της.

7γ. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού καθορίζονται οι λεπτομέρειες διδασκαλίας επισκεπτών εκπαιδευτικών του εξωτερικού στα Π.ΕΠΑ.Λ., σύμφωνα με την παρ. 4β του άρθρου 18.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 4186/2013

Άρθρο 18
Σκοπός των Επαγγελματικών Λυκείων Προσθήκη περ. ιβ), ιγ), ιδ), ιε), ιστ) και ιζ) στο άρθρο 6 του ν. 4186/2013
Στο άρθρο 6 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), περί του σκοπού του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.), επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, προστίθενται περ. ιβ), ιγ), ιδ), ιε), ιστ) και ιζ) και το άρθρο 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 6 Σκοπός

Οι σκοποί του Επαγγελματικού Λυκείου είναι ιδίως οι εξής: α) η παροχή γενικής παιδείας υψηλού επιπέδου, που θα συμβάλλει στην ισόρροπη γνωστική, συναισθηματική, πνευματική και σωματική ανάπτυξη όλων των μαθητών,

β) η προαγωγή της κριτικής σκέψης, της πρωτοβουλίας, της δημιουργικότητας και των ικανοτήτων των μαθητών,

γ) η καλλιέργεια της εθνικής, θρησκευτικής και πολιτισμικής μας κληρονομιάς αλλά και η προετοιμασία των νέων για την κοινωνία των ευρωπαίων πολιτών,

δ) ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ποικιλομορφίας και της πολιτισμικής ετερότητας στο πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας,

ε) η ενδυνάμωση των αξιών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της συλλογικότητας και της αλληλεγγύης και η διαμόρφωση συνείδησης ενεργού πολίτη,

στ) η διασφάλιση της ισορροπίας στη σχολική ζωή ούτως ώστε οι μαθητές να έχουν τη δυνατότητα να συνδυάζουν τη γνώση, τον ελεύθερο χρόνο, τη δημιουργία και τη συμμετοχή,

ζ) η καλλιέργεια των βασικών κοινωνικών δεξιοτήτων που είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη της προσωπικότητας και την κοινωνική ένταξη,

η) η παροχή ολοκληρωμένων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας,

θ) η ενδυνάμωση της δυνατότητας παρακολούθησης των εργασιακών εξελίξεων, καθώς και της δυνατότητας πρόσληψης και αφομοίωσης των νέων τεχνολογικών και επαγγελματικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης,

ι) η δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης μέσω σπουδών σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα,

ια) η ανάπτυξη δράσεων που διασφαλίζουν την ποιότητα της επαγγελματικής εκπαίδευσης,

ιβ) η ανάπτυξη ενός από τους κύριους πυλώνες στήριξης και εφαρμογής του κοινού στρατηγικού σχεδιασμού της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης, με την ουσιαστική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στον σχεδιασμό τους,

ιγ) η ενίσχυση του βαθμού αυτονομίας των μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης, με ενεργό ρόλο των εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας,

ιδ) η προαγωγή της εκπαιδευτικής έρευνας στην πράξη, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες σχολές και τμήματα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής, στη διδακτική των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, καθώς και στην οργάνωση, διοίκηση, αξιολόγηση και διαχείριση σχέσεων στο επίπεδο της σχολικής μονάδας,

ιε) η ανάπτυξη ερευνητικών και εκπαιδευτικών, ευρωπαϊκών και διεθνών συνεργασιών,

ιστ) η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών των επαγγελματικών ειδικοτήτων στα αντικείμενα της διδασκαλίας τους, με τη συνδρομή των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων της περιοχής, και

ιζ) η εναρμόνιση των επαγγελματικών τομέων και ειδικοτήτων με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, με σκοπό την πρακτική άσκηση και την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων.»

Άρθρο 19
Οργάνωση και λειτουργία των Επαγγελματικών Λυκείων Προσθήκη άρθρου 6Α στον ν. 4186/2013
Στον ν. 4186/2013 (Α’ 193), μετά από το άρθρο 6, προστίθεται άρθρο 6A ως εξής:

«Άρθρο 6Α Οργάνωση και λειτουργία των Επαγγελματικών Λυκείων

1. α) Τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) είναι σχολικές μονάδες που ανήκουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και διακρίνονται σε ημερήσια και εσπερινά.

β) Υποδιευθυντής ορίζεται στα ΕΠΑ.Λ. όπου φοιτούν περισσότεροι από εκατόν είκοσι (120) μαθητές. Σε κάθε ΕΠΑ.Λ., στο οποίο φοιτούν περισσότεροι από διακόσιοι εβδομήντα (270) μαθητές, ορίζεται και δεύτερος Υποδιευθυντής. Όταν στο ΕΠΑ.Λ. φοιτούν περισσότεροι από πεντακόσιοι (500) μαθητές ορίζεται και τρίτος Υποδιευθυντής, ενώ όταν φοιτούν περισσότεροι από επτακόσιοι (700) μαθητές ορίζεται και τέταρτος Υποδιευθυντής. Για τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησής τους εφαρμόζονται τα άρθρα 30 έως 49 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), περί επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης.

γ) Για τα συστεγαζόμενα ΕΠΑ.Λ., επιτρέπεται να λειτουργεί ένα (1) μόνο ΕΠΑ.Λ. στον ίδιο κύκλο λειτουργίας. Αν λειτουργούν ταυτόχρονα περισσότερα ΕΠΑ.Λ. σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, αυτά συγχωνεύονται, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3475/2006 (Α’ 146). Για την εύρυθμη λειτουργία του ΕΠΑ.Λ. που έχει προκύψει από τη συγχώνευση, λειτουργεί Γραμματεία, η οποία στελεχώνεται με εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι αποσπώνται, ύστερα από αίτησή τους, για την άσκηση διοικητικού έργου στο ΕΠΑ.Λ..

2. Η φοίτηση είναι τριών (3) ετών και περιλαμβάνει τις τάξεις Α’, Β’ και Γ’.

3. Το σύνολο των μαθημάτων δύναται να πραγματοποιείται σε ειδικά διαμορφωμένες θεματικές αίθουσες διδασκαλίας. Αν ο αριθμός των αιθουσών δεν επαρκεί, οι αίθουσες διδασκαλίας δύναται να είναι διαθεματικές.

4. Στο σύνολο των ΕΠΑ.Λ. εφαρμόζονται τα προγράμματα σπουδών, το εκπαιδευτικό υλικό, οι διδακτικές πρακτικές, τα προγράμματα αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και της υλικοτεχνικής υποδομής των σχολικών μονάδων, τα πρότυπα διοίκησης και λειτουργίας του σχολείου, οι πρακτικές μέθοδοι διδασκαλίας και πρακτικής άσκησης, η εισαγωγή νέων επαγγελματικών τομέων και ειδικοτήτων, σύμφωνα με τις ανάγκες της τοπικής οικονομίας και η εναρμόνιση των επαγγελματικών τομέων και ειδικοτήτων με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας με σκοπό την πρακτική άσκηση και την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων.

5. Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού αποσπώνται, ύστερα από αίτησή τους, εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για την άσκηση διοικητικού έργου στο συγχωνευόμενο ΕΠΑ.Λ. σύμφωνα με το παρόν.»

Άρθρο 20
Όργανα διοίκησης των Επαγγελματικών Λυκείων Προσθήκη άρθρου 6Β στον ν. 4186/2013
Στον ν. 4186/2013 (Α’ 193), μετά από το άρθρο 6Α, προστίθεται άρθρο 6Β ως εξής:

«Άρθρο 6Β Όργανα διοίκησης των Επαγγελματικών Λυκείων

1. Τα όργανα διοίκησης των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), που έχουν την ευθύνη της καθημερινής λειτουργίας τους, είναι: α) ο Διευθυντής, β) ο Υποδιευθυντής ή οι Υποδιευθυντές, γ) η Επιτροπή Συντονισμού του Επαγγελματικού Λυκείου (Ε.Σ.ΕΠΑ.Λ.) και δ) ο Σύλλογος Διδασκόντων.

2. Ο Διευθυντής και ο Υποδιευθυντής ή οι Υποδιευθυντές των ΕΠΑ.Λ., πέραν των αρμοδιοτήτων των Διευθυντών και Υποδιευθυντών των λοιπών σχολικών μονάδων σύμφωνα με τον ν. 4823/2021 (Α’ 136), ασκούν και τις ακόλουθες ειδικές αρμοδιότητες:

α) ενημερώνονται για προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και διεθνή προγράμματα, στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης, στα οποία δύνανται να συμμετέχουν οι μαθητές και εκπαιδευτικοί τους,

β) σχεδιάζουν και υλοποιούν δράσεις εξωστρέφειας, με τη διοργάνωση εκδηλώσεων και ημερίδων σε συνεργασία με υπηρεσίες και επαγγελματικούς ή παραγωγικούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,

γ) σχεδιάζουν και υλοποιούν δράσεις, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Προσανατολισμού της παρ. 1 του άρθρου 6ΣΤ, με σκοπό την ενημέρωση μαθητών όμορων Γυμνασίων (Γ’ τάξη) και Γενικών Λυκείων (Α’ τάξη).

3. Οι Διευθυντές και οι Υποδιευθυντές ΕΠΑ.Λ. αποτελούν στελέχη της εκπαίδευσης και έχουν το ωράριο που ορίζεται, αντίστοιχα, στις περ. α) και γ) της παρ. 13 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 (Α’ 167), περί εκπαιδευτικού προσωπικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

4. Στους Διευθυντές και τους Υποδιευθυντές των ΕΠΑ.Λ. καταβάλλεται το επίδομα θέσης ευθύνης που προβλέπεται στις υποπερ. ζζ) και ιι) αντίστοιχα της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).

5. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν υπάρχει ή απουσιάζει ή κωλύεται ο Διευθυντής του ΕΠΑ.Λ., αναπληρώνεται από τον Υποδιευθυντή και αν έχουν τοποθετηθεί και άλλος ή άλλοι Υποδιευθυντές, αναπληρώνεται από τον Υποδιευθυντή Α’.»

Άρθρο 21
Επιτροπή Συντονισμού του Επαγγελματικού Λυκείου Προσθήκη άρθρου 6Γ στον ν. 4186/2013
Στον ν. 4186/2013 (Α’ 193), μετά το άρθρο 6Β, προστίθεται άρθρο 6Γ ως εξής:

«Άρθρο 6Γ Επιτροπή Συντονισμού του Επαγγελματικού Λυκείου

1. Σε κάθε Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.), το οποίο δεν εντάσσεται σε Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Κ.), συστήνεται Επιτροπή Συντονισμού του Επαγγελματικού Λυκείου (Ε.Σ.ΕΠΑ.Λ.) που αποτελεί όργανο διοίκησης του ΕΠΑ.Λ. και η οποία συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, η οποία αναρτάται στο διαδίκτυο σύμφωνα με τα άρθρα 76 και 77 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

2. Στην Ε.Σ.ΕΠΑ.Λ. μετέχουν ως μέλη με θητεία τεσσάρων (4) ετών: α) ο Διευθυντής του ΕΠΑ.Λ. ως πρόεδρος, β) ο/οι Υποδιευθυντής/ντές του ΕΠΑ.Λ., γ) ο Διευθυντής και οι Υποδιευθυντές του Εργαστηριακού Κέντρου (Ε.Κ.), όπου υπάρχει E.K. και δ) οι Τομεάρχες του ΕΠΑ.Λ..

3. Η Ε.Σ.ΕΠΑ.Λ. ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) Υποβάλλει εισηγήσεις στη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για την υλοποίηση καινοτομιών, ερευνητικών προγραμμάτων και συνεργασιών, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες, τις ερευνητικές προτεραιότητες και τις συνθήκες λειτουργίας του οικείου ΕΠΑ.Λ., καθώς και δράσεων προσφοράς του στην τοπική κοινωνία,

β) συνεργάζεται με τον σύλλογο διδασκόντων για την κατάρτιση του σχεδίου προγραμματισμού δράσεων και τη χάραξη των εκπαιδευτικών στόχων του σχολείου,

γ) ενημερώνει τη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για τις ερευνητικές δραστηριότητες του ΕΠΑ.Λ. και τη συνεργασία του με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ερευνητικούς φορείς, κοινωφελή ιδρύματα και επιχειρήσεις,

δ) σχεδιάζει, προγραμματίζει και έχει την ευθύνη, από κοινού με τον σύλλογο διδασκόντων, για τις επιμορφωτικές δραστηριότητες των εκπαιδευτικών του ΕΠΑ.Λ.,

ε) αναπτύσσει συνεργασίες με το πλησιέστερο Κ.Ε.Ε.Κ., με τους εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων και της τοπικής αυτοδιοίκησης που συμμετέχουν ως μέλη στα οικεία Συμβούλια Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.), ιδίως σε θέματα που σχετίζονται με την εξεύρεση επαγγελματικών χώρων για την πρακτική άσκηση των μαθητών, την υλικοτεχνική υποδομή και τους οικονομικούς πόρους του σχολείου,

στ) αναθέτει στους εκπαιδευτικούς των ΕΠΑ.Λ. συγκεκριμένα καθήκοντα που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, με βάση τα προγράμματα σπουδών των ΕΠΑ.Λ., τον επαγγελματικό προσανατολισμό, την υλοποίηση καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων, την πρακτική άσκηση των μαθητών, καθώς και την εφαρμογή προγραμμάτων εισαγωγής και διδακτικής αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών και της πληροφορικής, των πράσινων και ψηφιακών δεξιοτήτων,

ζ) εισηγείται στο Σ.Σ.Π.Α.Ε. την αναστολή ή κατάργηση, την προσθήκη και τον επανακαθορισμό των τομέων και ειδικοτήτων του οικείου ΕΠΑ.Λ..

4. Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, συγκροτείται σε κάθε ΕΠΑ.Λ. η Επιτροπή Συντονισμού του Επαγγελματικού Λυκείου (Ε.Σ.ΕΠΑ.Λ.).

5. Κατά τα λοιπά, για τη λειτουργία των Ε.Σ.ΕΠΑ.Λ. εφαρμόζονται τα άρθρα 13 έως 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 145).»

Άρθρο 22
Τομεάρχες Επαγγελματικών Λυκείων Προσθήκη άρθρου 6Δ στον ν. 4186/2013
Στον ν. 4186/2013 (Α’ 193), μετά το άρθρο 6Γ, προστίθεται άρθρο 6Δ ως εξής:

«Άρθρο 6Δ Τομεάρχες Επαγγελματικών Λυκείων

1. Σε κάθε Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ορίζονται εκπαιδευτικοί του ΕΠΑ.Λ. ως Τομεάρχες ΕΠΑ.Λ., αντίστοιχοι σε αριθμό και ειδικότητα με τους τομείς που λειτουργούν στο ΕΠΑ.Λ., καθώς και ένας (1) Τομεάρχης ΕΠΑ.Λ. Γενικών Μαθημάτων.

2. Οι Τομεάρχες ΕΠΑ.Λ. έχουν την πλήρη και συνολική ευθύνη λειτουργίας, προγραμματισμού και οργάνωσης του εκπαιδευτικού έργου των τομέων τους (θεωρητικού και εργαστηριακού μέρους) και του τομέα γενικών μαθημάτων, καθώς και τις ακόλουθες ειδικότερες αρμοδιότητες:

α) Τον προγραμματισμό της διδακτέας ύλης, την οργάνωση δειγματικών διδασκαλιών και την εισαγωγή των καινοτομιών που μεταφέρονται από τα Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια (Π.ΕΠΑ.Λ.) σε ζητήματα διδασκαλίας και εφαρμογής των προγραμμάτων σπουδών ανά τομέα ή ειδικότητα, σε συνεργασία με την Επιτροπή Συντονισμού του Επαγγελματικού Λυκείου (Ε.Σ.ΕΠΑ.Λ.),

β) την εισήγηση στον Σύλλογο Διδασκόντων της συμμετοχής των επί μέρους Τομέων ή ειδικοτήτων ή τάξεων στον προγραμματισμό δράσεων του σχολείου,

γ) την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού έργου ανά τομέα και ειδικότητα ή ομάδα ειδικοτήτων, καθώς και της πορείας εκπλήρωσης των εκπαιδευτικών στόχων,

δ) τη συνεργασία με τους Υπεύθυνους εργαστηρίων για τον εξοπλισμό και τα αναλώσιμα που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των ασκήσεων του ΕΠΑ.Λ. και

ε) τη σύνταξη έκθεσης και την υποβολή της στην οικεία Ε.Σ.ΕΠΑ.Λ., στο τέλος του διδακτικού έτους, σχετικά με την εκπλήρωση των εκπαιδευτικών στόχων των τομέων ευθύνης τους.

3. Οι Τομεάρχες ΕΠΑ.Λ. είναι στελέχη της εκπαίδευσης και έχουν το ωράριο που ορίζεται στην περ. γ) της παρ. 13 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 (Α’ 167), περί εκπαιδευτικού προσωπικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και τους καταβάλλεται το επίδομα θέσης ευθύνης που προβλέπεται στην υποπερ. ιι) της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).»

Άρθρο 23
Φοίτηση στα Επαγγελματικά Λύκεια Προσθήκη άρθρου 6Ε στον ν. 4186/2013
Στον ν. 4186/2013 (Α’ 193), μετά από το άρθρο 6Δ, προστίθεται άρθρο 6Ε ως εξής:

«Άρθρο 6Ε Φοίτηση στα Επαγγελματικά Λύκεια

1. Τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) δύνανται να συνεργάζονται με επιχειρήσεις του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα και να εφαρμόζουν νέες εκπαιδευτικές μεθόδους με καινοτόμες προσεγγίσεις διδασκαλίας και πρακτικής άσκησης. Η Κεντρική Επιστημονική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.) προτείνει στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) τις απαραίτητες διαφοροποιήσεις στα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών των ΕΠΑ.Λ., όπως και ειδικά μαθήματα, εφόσον έχουν ιδιαίτερο οικονομικό αναπτυξιακό χαρακτήρα για την περιοχή, όπως τεκμηριώνεται με γνώμη των οικείων Συμβουλίων Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.).

2. α) Στα ΕΠΑ.Λ. καθιερώνεται πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια της φοίτησης στη Γ’ τάξη, είκοσι δύο (22) ημέρες συνεχόμενα ή τμηματικά, η οποία εντάσσεται στο πρόγραμμα σπουδών των εργαστηριακών μαθημάτων, σε φορείς του δημοσίου τομέα της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) ή επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της περιοχής. Αν δεν εξασφαλίζονται θέσεις πρακτικής άσκησης, εφαρμόζεται το συμβατικό πρόγραμμα σπουδών.

β) Η έκδοση των πιστοποιητικών υγείας και οι ιατρικές πράξεις που απαιτούνται για την πρακτική άσκηση σε χώρους εργασίας, αν οι μαθητές δεν είναι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι, γίνονται δωρεάν από δημόσια νοσοκομεία ή από ιατρούς συμβεβλημένους με το Δημόσιο ή με φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

γ) Το Δημόσιο καλύπτει τις δαπάνες της ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης των μαθητών που έπαθαν ατύχημα κατά την άσκηση σε Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ.), σε σχολικό εργαστήριο ή σε χώρους εργασίας, κατά το μέρος που οι δαπάνες αυτές δεν καλύπτονται από άμεση ή έμμεση ασφάλιση.»

Άρθρο 24
Εβδομάδα Προσανατολισμού στα Επαγγελματικά Λύκεια Προσθήκη άρθρου 6ΣΤ στον ν. 4186/2013
Στον ν. 4186/2013 (Α’ 193), μετά από το άρθρο 6Ε, προστίθεται άρθρο 6ΣΤ ως εξής:

«Άρθρο 6ΣΤ Εβδομάδα Προσανατολισμού στα Επαγγελματικά Λύκεια Εισαγωγή στην επιχειρηματικότητα

1. Καθιερώνεται κατ’ έτος, στην Α’ και Β’ τάξη των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), στον διδακτικό χρόνο του σχολικού ωρολογίου προγράμματος, Εβδομάδα Προσανατολισμού (Ε.Π.), κατά τη διάρκεια της οποίας οι μαθητές περιηγούνται σε όλους τους χώρους όπου διενεργούνται εργαστήρια και παρακολουθούν την υλοποίηση των εργαστηριακών μαθημάτων όλων των τομέων και ειδικοτήτων. Στην Ε.Π. καλούνται μαθητές όμορων Γυμνασίων (Γ’ τάξη) και Γενικών Λυκείων (Α’ τάξη).

2. Οι μαθητές των ΕΠΑ.Λ. συμμετέχουν σε οργανωμένα προγράμματα δημιουργίας εικονικών επιχειρήσεων, τα οποία υλοποιούνται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, εντός ή εκτός του ωρολογίου προγράμματος, στο πλαίσιο διατομεακών δράσεων.»

Άρθρο 25
Εργαστηριακά Κέντρα Προσθήκη άρθρου 6Ζ στον ν. 4186/2013
Στον ν. 4186/2013 (Α’ 193), μετά το άρθρο 6Ε, προστίθεται άρθρο 6Ζ ως εξής:

«Άρθρο 6Ζ Εργαστηριακά Κέντρα

1. Για τα εργαστηριακά μαθήματα και το εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων των μαθητών των Επαγγελματικών Λυκείων, των καταρτιζόμενων των Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) και των Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.), καθώς και των μαθητευομένων του Μεταλυκειακού έτους Τάξη Μαθητείας συγκροτούνται και λειτουργούν, ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες, εργαστηριακά κέντρα (Ε.Κ.), ανά δύο (2) τουλάχιστον εκπαιδευτικές μονάδες, συμπεριλαμβανομένων και των δημόσιων Ε.Σ.Κ. ή Σ.Α.Ε.Κ.. Όταν όσοι ασκούνται στα εργαστήρια προέρχονται από λιγότερες από δύο (2) εκπαιδευτικές μονάδες των επιπέδων 3, 4 και 5, οι εργαστηριακές ανάγκες καλύπτονται σε σχολικό εργαστήριο του ΕΠΑ.Λ.. Κάθε Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ.) διακρίνεται σε τομείς εργαστηρίων, αντίστοιχους με τους τομείς σπουδών των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.). Κάθε τομέας εργαστηρίων περιλαμβάνει τα εργαστήρια του οικείου τομέα σπουδών. Κάθε Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ.) διακρίνεται σε τομείς εργαστηρίων.

2. Όργανα διοίκησης κάθε Ε.Κ. είναι ο Διευθυντής και δύο (2) Υποδιευθυντές. Διευθυντής, Υποδιευθυντές και οι Υπεύθυνοι Εργαστηρίων του Ε.Κ. ορίζονται εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με τα άρθρα 30 έως 49 του ν. 4823/2021 (Α’ 136). Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν υπάρχει ή απουσιάζει ή κωλύεται, ο Διευθυντής του Ε.Κ. αναπληρώνεται από τον Υποδιευθυντή που ο ίδιος έχει ορίσει προς τον σκοπό αυτό. Υπεύθυνος του σχολικού εργαστηρίου είναι ο Διευθυντής του ΕΠΑ.Λ., στο οποίο υπάγεται διοικητικά το σχολικό εργαστήριο.

3. Ο Διευθυντής του Ε.Κ. ή ο Υπεύθυνος του σχολικού εργαστηρίου είναι αρμόδιοι για: α) την οργάνωση και λειτουργία των εργαστηρίων, β) τη συντήρηση μηχανημάτων, οργάνων και λοιπού εξοπλισμού, γ) την προμήθεια του απαραίτητου υλικού, δ) την υποβολή προτάσεων σχετικά με την ανανέωση και τη συμπλήρωση του εξοπλισμού των εργαστηρίων, ε) την εκτέλεση όλων των απαραιτήτων ενεργειών για την επισκευή τους, στ) την τήρηση βιβλίων υλικού και μητρώων μηχανημάτων για τον εργαστηριακό εξοπλισμό, καθώς και ζ) τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας για τη λειτουργία των εργαστηρίων.

4. α) Σε κάθε εργαστήριο ορίζονται από τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από κοινή εισήγηση του/των Διευθυντή/ντών των εξυπηρετούμενων ΕΠΑ.Λ./Π.ΕΠΑ.Λ. και του Διευθυντή του Ε.Κ. ως υπεύθυνοι εργαστηρίων, εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στις εκπαιδευτικές μονάδες που εξυπηρετούνται από το Ε.Κ. ή το σχολικό εργαστήριο, κατά περίπτωση, αντίστοιχων ειδικοτήτων με τα εργαστήρια, με σκοπό να καλύπτονται ο πρωινός, ο απογευματινός και ο εσπερινός κύκλος ημερήσιας λειτουργίας των εργαστηρίων.

β) Ο Υπεύθυνος εργαστηρίου είναι αρμόδιος για τη λειτουργία και συντήρηση του εξοπλισμού, την οργάνωση του εργαστηρίου και την υποβολή προτάσεων για τη συμπλήρωση ή την αντικατάσταση του εξοπλισμού. Είναι, επίσης, υπεύθυνος για την τήρηση όλων των κανόνων ασφάλειας που απαιτούνται για τη λειτουργία του εργαστηρίου.

5. Οι εκπαιδευτικοί ΔΕ κατηγορίας διατίθενται από τα ΕΠΑ.Λ. στα Ε.Κ. με απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ..

6. Στα Ε.Κ. ή στα σχολικά εργαστήρια ασκούνται ισότιμα όλοι οι μαθητές/καταρτιζόμενοι/μαθητευόμενοι των εκπαιδευτικών μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Κ.), Επιπέδων τρία (3), τέσσερα (4) και πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (Ε.Π.Π.).

7. Με απόφαση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού συμβουλίου, ορίζονται οι εκπαιδευτικές μονάδες της ίδιας πόλης ή περιοχής, των οποίων οι μαθητές, οι καταρτιζόμενοι και οι μαθητευόμενοι ασκούνται στο Ε.Κ..

8. α) Ο Διευθυντής και οι Υποδιευθυντές Ε.Κ. αποτελούν στελέχη εκπαίδευσης και έχουν το ωράριο που ορίζεται στις περ. β) και γ) της παρ. 13 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 (Α’ 167).

β) Στους Διευθυντές και τους Υποδιευθυντές των Ε.Κ. καταβάλλεται το επίδομα θέσης ευθύνης που προβλέπεται στις υποπερ. θθ) και ιι) αντίστοιχα της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).»

Άρθρο 26
Πρόγραμμα σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου Τροποποίηση άρθρου 9 ν. 4186/2013
Στο άρθρο 9 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), περί προγραμμάτων σπουδών ημερήσιου επαγγελματικού λυκείου, αντικαθίστανται ο τίτλος και η παρ. 1 και το άρθρο 9 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 9 Πρόγραμμα σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου

1. Τα προγράμματα διδασκαλίας των ΕΠΑ.Λ. περιλαμβάνουν μαθήματα γενικής παιδείας, μαθήματα επαγγελματικής κατεύθυνσης προσανατολισμού, μαθήματα τομέα, μαθήματα ειδικοτήτων, ειδικά μαθήματα τα οποία έχουν ιδιαίτερο οικονομικό αναπτυξιακό χαρακτήρα για την περιοχή που εδρεύει το ΕΠΑ.Λ. και πρακτική άσκηση. Ειδικότερα:

α) Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Α’ τάξης περιλαμβάνει, κοινά για όλους τους μαθητές, μαθήματα γενικής παιδείας και μαθήματα επαγγελματικής κατεύθυνσης προσανατολισμού.

β) Η Β’ τάξη χωρίζεται σε επαγγελματικούς τομείς. Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Β’ τάξης περιλαμβάνει κοινά για όλους τους μαθητές μαθήματα γενικής παιδείας και μαθήματα επαγγελματικών τομέων.

γ) Η Γ’ τάξη χωρίζεται σε ειδικότητες ανά τομέα. Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Γ’ τάξης περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας που είναι κοινά για όλες τις ειδικότητες και μαθήματα ειδικοτήτων.

2. Προαχθέντες μαθητές της Α’ τάξης ΕΠΑ.Λ. που εγγράφονται στη Β’ τάξη μπορούν να ενταχθούν με αίτησή τους σε οποιοδήποτε τομέα επιθυμούν. Προαχθέντες μαθητές της Β’ τάξης ΕΠΑ.Λ. που εγγράφονται στη Γ’ τάξη μπορούν να ενταχθούν με αίτησή τους σε οποιαδήποτε ειδικότητα του τομέα που παρακολούθησαν στη Β’ τάξη.»

Άρθρο 27
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Προσθήκη παρ. 2α, 2β, 2γ, 2δ και 2ε και αντικατάσταση παρ. 5 άρθρου 43 ν. 4186/2013

1. Μετά από την παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), περί των εξουσιοδοτικών διατάξεων του Κεφαλαίου Β’, προστίθενται παρ. 2α, 2β, 2γ, 2δ, και 2ε ως εξής:

«2α. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Κεντρικής Επιστημονικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.) και γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), καθορίζονται τα προγράμματα σπουδών του ΕΠΑ.Λ., καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα σχετικό με το άρθρο 9.

2β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του οικείου Συμβουλίου Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.) και γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.), δύναται να ιδρύονται Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.), και να ρυθμίζονται ο τρόπος και η διαδικασία κάλυψης των δαπανών και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.

2γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Υγείας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις υλοποίησης της πρακτικής άσκησης των μαθητών των ΕΠΑ.Λ., τα θέματα ασφάλισης των μαθητών κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, η διαδικασία που τηρείται και κάθε άλλο θέμα σχετικό με το άρθρο 6Ε.

2δ. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού:

α) συγχωνεύονται ΕΠΑ.Λ., σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 6Α, και

β) ιδρύονται τα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) του άρθρου 6Ζ και ορίζονται ο τόπος λειτουργίας τους και οι τομείς εργαστηρίων.

2ε. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, καθορίζονται:

α) ο τρόπος και η διαδικασία υλοποίησης της Εβδομάδας Προσανατολισμού (Ε.Π.) της παρ. 1 του άρθρου 6ΣΤ και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της,

β) η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Τομεαρχών ΕΠΑ.Λ. και των Υπεύθυνων Εργαστηρίων των Εργαστηριακών Κέντρων ή των σχολικών εργαστηρίων,

γ) η διαδικασία τοποθέτησης Υπεύθυνων Τομέων σε θέσεις Τομεαρχών ΕΠΑ.Λ.,

δ) ο τρόπος κάλυψης των κενών θέσεων των Υποδιευθυντών Ε.Κ., για την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 6Ζ,

ε) οι λεπτομέρειες λειτουργίας των Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) και των Σχολικών Εργαστηρίων (Σ.Ε.), συντονισμού των εξυπηρετούμενων εκπαιδευτικών μονάδων των επιπέδων 3, 4 και 5 με τα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) για την εύρυθμη λειτουργία των Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ), τα ειδικότερα καθήκοντα των Διευθυντών και των Υποδιευθυντών Ε.Κ., των Τομεαρχών ΕΠΑ.Λ./Π. ΕΠΑ.Λ., των Υπευθύνων Εργαστηρίων των Εργαστηριακών Κέντρων ή των Σχολικών Εργαστηρίων,

στ) το περιεχόμενο και η διάρκεια των προγραμμάτων δημιουργίας εικονικών επιχειρήσεων, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, το εκπαιδευτικό υλικό και η μεθοδολογία διαμόρφωσής τους.»

2. Η παρ. 5 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013, αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Ειδικά, για τον Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων του Επαγγελματικού Λυκείου, τα προγράμματα σπουδών, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Κεντρικής Επιστημονικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.) και γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), αναλογικά εφαρμοζόμενης της διαδικασίας του άρθρου 7 του ν. 4763/2020 (Α’ 254).»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΔΟΜΕΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ 5, 6, 8, 11 ΚΑΙ 15 Ν. 4763/2020

Άρθρο 28
Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Τροποποίηση περ. α) παρ. 2 άρθρου 5 ν. 4763/2020
Στην περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4763/2020, σχετικά με τη σύνθεση του Κεντρικού Συμβουλίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.) η υποπερ. αιε) αντικαθίσταται, προστίθενται υποπερ. αιστ) και αιζ) και η περ. α) της παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. α) Στο Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. μετέχουν τα ακόλουθα μέλη με τριετή θητεία:

αα) ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ο οποίος ορίζεται ως Πρόεδρος με την απόφαση συγκρότησης,

αβ) ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής με τον αναπληρωτή του, ο οποίος ορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού,

αγ) ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (Ε.Σ.Π.Α.) με τον αναπληρωτή του, ο οποίος ορίζεται από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,

αδ) ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τον αναπληρωτή του, ο

οποίος ορίζεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,

αε) ο Διοικητής της Δ.ΥΠ.Α. με τον αναπληρωτή του, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Δ.ΥΠ.Α.,

αστ) ο Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) με τον αναπληρωτή του, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.,

αζ) ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) με τον αναπληρωτή του, ο οποίος ορίζεται από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.,

αη) τρεις (3) εκπρόσωποι των τριτοβάθμιων οργανώσεων των εργοδοτών με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι ορίζονται από τους εργοδοτικούς φορείς,

αθ) τρεις (3) εκπρόσωποι της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.), οι οποίοι ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τη Γ.Σ.Ε.Ε.,

αι) ένας (1) εκπρόσωπος της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.), ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του από την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.,

αια) ένας (1) εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.με.Α.), ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του από την Ε.Σ.Α.με.Α.,

αιβ) ένας (1) εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του από την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος,

αιγ) ένας (1) εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.),

αιδ) ένας (1) εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος,

αιε) ένας (1) εκπρόσωπος της Μονάδας Εμπειρογνωμόνων Απασχόλησης, Κοινωνικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Μ.Ε.Κ.Υ.), ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τη Μ.Ε.Κ.Υ.,

αιστ) ένας (1) εκπρόσωπος του Εθνικού Συμβουλίου Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναμικού ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του από το Εθνικό Συμβούλιο Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναμικού και

αιζ) ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης με τον αναπληρωτή του, ο οποίος ορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Στις συνεδριάσεις του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. συμμετέχουν, με δικαίωμα ψήφου για τα ειδικότερα θέματα αρμοδιότητάς τους, και ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Εσωτερικών, ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Τουρισμού, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Τουρισμού, ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Υγείας, ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Προστασίας του

Πολίτη, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης.»

Άρθρο 29
Ρυθμίσεις για τα Συμβούλια Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά ΕργασίαςΤροποποίηση άρθρου 6 ν. 4763/2020
Στο άρθρο 6 του ν. 4763/2020 (Α’ 254), περί της σύνδεσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με την παραγωγή και την αγορά εργασίας, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 τροποποιείται ως προς τον αριθμό των μελών του Συμβουλίου Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας, β) στην παρ. 2: βα) στις περ. α) και β) προστίθεται, αντίστοιχα, η λέξη «Εφαρμογής» μετά από τη λέξη «Διεύθυνσης» και ββ) προστίθεται περ. ια), γ) οι παρ. 3 και 5 αντικαθίστανται, δ) προστίθεται παρ. 8, ε) πραγματοποιούνται νομοτεχνικές βελτιώσεις και το άρθρο 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 6 Σύνδεση επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με την παραγωγή και την αγορά εργασίας

1. Σε κάθε περιφέρεια της χώρας συνιστάται Συμβούλιο Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.), το οποίο αποτελείται από δεκατρία (13) μέλη. Στην Περιφέρεια Αττικής και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, δύναται να συνιστώνται περισσότερα του ενός Σ.Σ.Π.Α.Ε..

2. Στα Σ.Σ.Π.Α.Ε. μετέχουν ως μέλη με διετή θητεία: α) ένας (1) Διευθυντής δημόσιας Σ.Α.Ε.Κ. αρμοδιότητας

του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, της περιφέρειας, ως Συντονιστής, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του, ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ.),

β) ένας (1) Διευθυντής Πειραματικής ή Θεματικής Σ.Α.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, της περιφέρειας, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του, ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης,

γ) ένας (1) Διευθυντής Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) της περιφέρειας, ως αναπληρωτής Συντονιστής, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του, ύστερα από εισήγηση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης,

δ) ένας (1) Διευθυντής Πρότυπου Επαγγελματικού Λυκείου (Π.ΕΠΑ.Λ.) της περιφέρειας, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του, ύστερα από εισήγηση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης,

ε) ένας (1) Διευθυντής Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του, ύστερα από εισήγηση της Δ.ΥΠ.Α.,

στ) ένας (1) εκπρόσωπος της Περιφέρειας, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον οικείο Περιφερειάρχη,

ζ) ένας (1) εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) της οικείας περιφέρειας με τον αναπληρωτή του που ορίζεται από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.),

η) δύο (2) κοινοί εκπρόσωποι των εργοδοτικών φορέων, οι οποίοι ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τις αντίστοιχες τριτοβάθμιες οργανώσεις,

θ) δύο (2) εκπρόσωποι των εργαζομένων, οι οποίοι ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.),

ι) ένας (1) Διευθυντής Σ.Α.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού, όπου υπάρχει, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του, ύστερα από εισήγηση του Υπουργού Τουρισμού και

ια) ένας (1) εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία.

3. Τα Σ.Σ.Π.Α.Ε. έχουν ως αποστολή: α) Την υποβολή εισηγήσεων γνωμοδοτήσεων προς

το Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.) για θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και, ιδίως, για τους τομείς και τις ειδικότητες του άρθρου 40Δ που πρέπει να λειτουργήσουν στις δημόσιες Σ.Α.Ε.Κ. και στις Σ.Α.Ε.Κ. για άτομα με αναπηρία, στο Μεταλυκειακό Έτος Τάξη Μαθητείας, στα Επαγγελματικά Λύκεια (Ε.ΠΑ.Λ.), στις δημόσιες Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ) και Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α., καθώς και τα ειδικά μαθήματα, τα προγράμματα και τις δραστηριότητες, πέραν του εγκεκριμένου κορμού μαθημάτων, εφόσον τεκμηριωμένα αποσκοπούν στην ενίσχυση του αναπτυξιακού χαρακτήρα της συγκεκριμένης περιφέρειας,

β) τη συγκέντρωση και καταγραφή τόσο των βραχυπρόθεσμων, όσο και των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων αναγκών της τοπικής αγοράς εργασίας στην περιφέρεια αρμοδιότητάς τους, τόσο γενικά όσο και ειδικά για τη συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρία.

4. Τα Σ.Σ.Π.Α.Ε. συνεδριάζουν στην έδρα της οικείας περιφέρειας και υποστηρίζονται γραμματειακά από υπάλληλο, ο οποίος προτείνεται με τον αναπληρωτή του από τον Συντονιστή του κάθε Σ.Σ.Π.Α.Ε..

5. Στον Συντονιστή, τα μέλη και τον Γραμματέα του Σ.Σ.Π.Α.Ε. δύναται να καταβάλλεται αποζημίωση, η οποία είναι δυνατό να χρηματοδοτείται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους.

6. Τα Σ.Σ.Π.Α.Ε. ασκούν, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) ανιχνεύουν τις τοπικές ανάγκες της αντίστοιχης περιφέρειας, σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης,

β) υποβάλλουν εισηγήσεις στο Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.) για την ικανοποίηση των αναγκών της οικείας περιφέρειας σε θέματα Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ.,

γ) υποβάλλουν εισηγήσεις στο Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. για τους τομείς, τις ειδικότητες, τα ειδικά μαθήματα, τα προγράμματα και τις δραστηριότητες που πρέπει να λειτουργήσουν στις Σ.Α.Ε.Κ., στο Μεταλυκειακό Έτος Τάξη Μαθητείας, στα ΕΠΑ.Λ., στις Ε.Σ.Κ. και στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α. της περιφέρειάς τους,

δ) υποβάλλουν στο Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. προτάσεις για τη διαμόρφωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, καθώς και εισηγήσεις για διεξαγωγή μελετών για θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης που αφορούν στην οικεία περιφέρεια,

ε) επικοινωνούν, ενημερώνουν και κινητοποιούν τις τοπικές επιχειρήσεις για την πρακτική άσκηση ή μαθητεία των καταρτιζομένων στα επίπεδα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης τρία (3), τέσσερα (4) και πέντε (5), με βάση τις κατευθύνσεις του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.,

στ) υποστηρίζουν τη μαθητεία σε κάθε περιφέρεια της χώρας, με βάση τις κατευθύνσεις του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ..

7. Μέχρι το τέλος Ιουλίου εκάστου έτους, κάθε Σ.Σ.Π.Α.Ε. συντάσσει ετήσια έκθεση για τα πεπραγμένα του και για τον προγραμματισμό του επόμενου έτους. Η έκθεση υποβάλλεται από τον Συντονιστή του Σ.Σ.Π.Α.Ε. προς τον Πρόεδρο του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. και τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

8. Ο Συντονιστής και τα μέλη των Σ.Σ.Π.Α.Ε. συμμετέχουν σε επιμορφωτικές δράσεις, οι οποίες οργανώνονται με ευθύνη της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ. για θέματα ανίχνευσης αναγκών, επικοινωνίας με τις επιχειρήσεις για εύρεση θέσεων πρακτικής άσκησης και μαθητείας, συνεργασίας με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για επιστημονική υποστήριξη, καθώς και τυποποίησης των διαδικασιών άσκησης των αρμοδιοτήτων τους.»

Άρθρο 30
Εξουσιοδοτική διάταξη για τα Συμβούλια Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 8 του ν. 4763/2020
Στο άρθρο 8 του ν. 4763/2020 (Α’ 254), περί των εξουσιοδοτικών διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους Α’ του νόμου αυτού, προστίθεται παρ. 5 ως εξής:

«5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού δύναται να καθορίζονται: α) Το ύψος, οι προϋποθέσεις, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής αποζημίωσης, η οποία χρηματοδοτείται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους, στον Συντονιστή, τα μέλη και τον Γραμματέα των Σ.Σ.Π.Α.Ε. της παρ. 5 του άρθρου 6, β) το ύψος, οι προϋποθέσεις, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής αποζημίωσης, η οποία χρηματοδοτείται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους, στους εμπειρογνώμονες που ορίζονται για την επιστημονική τεκμηρίωση και την επεξεργασία των ζητημάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων των Σ.Σ.Π.Α.Ε., σύμφωνα με την παρ. 3.»

Άρθρο 31
Ίδρυση Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) για άτομα με αναπηρία Προσθήκη παρ. 7 άρθρο 10 του ν. 4763/2020
Στο άρθρο 10 του ν. 4763/2020 (Α’ 254) προστίθεται παρ. 7 ως εξής:

«7. Για τις περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία τα οποία τεκμηριωμένα δεν μπορούν να φοιτήσουν σε Ε.Σ.Κ. που απευθύνεται στον γενικό πληθυσμό, προς τον σκοπό της αντιμετώπισης ειδικών συνθηκών ή συγκεκριμένων κατηγοριών αναπηρίας, δύναται να ιδρύονται Ε.Σ.Κ. για άτομα με αναπηρία.

Για την ίδρυση Ε.Σ.Κ. για άτομα με αναπηρία εκπονούνται εξειδικευμένες μελέτες που προτείνει η Κ.Ε.Ε..»

Άρθρο 32
Εξουσιοδοτική διάταξη για τις Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) για άτομα με αναπηρία Προσθήκη παρ. 3α στο άρθρο 15 του ν. 4763/2020
Μετά από την παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4763/2020 (Α’ 254) περί εξουσιοδοτικών διατάξεων του Κεφαλαίου Γ’ του Μέρους Α’, προστίθεται παρ. 3α ως εξής:

«3α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ύστερα από εισήγηση του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. δύναται να ιδρύονται Ε.Σ.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, για άτομα με αναπηρία, να ρυθμίζονται ο τρόπος και η διαδικασία κάλυψης των δαπανών από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Άρθρο 33
Επιλογή Υποδιευθυντών Δημόσιων Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 31 ν. 4763/2020
Στην παρ. 7 του άρθρου 31 του ν. 4763/2020, περί των προσόντων για την επιλογή των Υποδιευθυντών των Δημόσιων Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο προστίθενται οι λέξεις «μόνιμος δημόσιος υπάλληλος ή», β) στο δεύτερο εδάφιο προστίθενται οι λέξεις «διοικητική εμπειρία ή» και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής:

«7. Ο Υποδιευθυντής Δημόσιας Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού είναι μόνιμος δημόσιος υπάλληλος ή αποσπασμένος μόνιμος εκπαιδευτικός της δημόσιας εκπαίδευσης ή μόνιμος εκπαιδευτικός της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ. και επιλέγεται ύστερα από ανοικτή πρόσκληση, η οποία εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ. και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στο πρόγραμμα «Διαύγεια». Ο Υποδιευθυντής πρέπει να έχει τουλάχιστον τετραετή (4) διοικητική εμπειρία ή εκπαιδευτική υπηρεσία στην επαγγελματική εκπαίδευση ή κατάρτιση, γνώση και εμπειρία σε διδακτικές μεθόδους της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, στην επιμόρφωση εκπαιδευτών, να μπορεί να παρακολουθήσει και να εποπτεύει την εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και να συντονίζει τη διαδικασία αξιολόγησής της.»

Άρθρο 34
Εξουσιοδοτικές διατάξεις για την αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης Δημόσιων Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) Τροποποίηση περ. γ) παρ. 14 άρθρου 34 ν. 4763/2020
Η περ. γ) της παρ. 14 του άρθρου 34 του ν. 4763/2020 (Α’ 254), περί των εξουσιοδοτικών διατάξεων του Κεφαλαίου Ε’ του Μέρους Α’ του νόμου αυτού, για τη μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση και τις Δημόσιες Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) τροποποιείται με την προσθήκη στο πεδίο εφαρμογής της και του άρθρου 31Ε και η παρ. 14 διαμορφώνεται ως εξής:

«14. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.& Δ.Β.Μ.:

α) Ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή και τη λειτουργία της εξ αποστάσεως επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 25.

β) Καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής των καταρτιζομένων σε προγράμματα της Ε.Ε. στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα σχετικά με την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 28.

γ) Ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα σχετικό με τη μορφή και το περιεχόμενο των εκθέσεων αξιολόγησης, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής της διαδικασίας αξιολόγησης, σύμφωνα με τα άρθρα 31Δ και 31Ε.»

Άρθρο 35
Πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Τροποποίηση περ. β) παρ. 17 άρθρου 169 ν. 4763/2020
Η περ. β) της παρ. 17 του άρθρου 169 του ν. 4763/2020 (Α’ 254), περί μεταβατικών διατάξεων, τροποποιείται, ως προς την ημερομηνία από την οποία τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) που υποχρεούνται να υποβάλουν προς πιστοποίηση τα προγράμματά τους, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 57 του ίδιου νόμου, υποχρεούνται να παρέχουν πιστοποιημένα προγράμματα, και η περ. β) διαμορφώνεται ως εξής:

«β) Από 1η.1.2025, τα Κ.Δ.Β.Μ., που υποχρεούνται να υποβάλουν προς πιστοποίηση τα προγράμματά τους, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 57, υποχρεούνται να παρέχουν πιστοποιημένα προγράμματα.»

Άρθρο 36
Στοιχεία εγγραφής και φοίτησης των καταρτιζόμενων Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κατάρτισης «ΠΗΓΑΣΟΣ» Προσθήκη άρθρου 151Α στον ν. 4763/2020
Στον ν. 4763/2020 (Α’ 354) μετά το άρθρο 151 προστίθεται άρθρο 151Α ως εξής:

«Άρθρο 151Α Στοιχεία εγγραφής και φοίτησης των καταρτιζόμενων Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κατάρτισης «ΠΗΓΑΣΟΣ»

Οι εγγραφές και τα στοιχεία εγγραφής και φοίτησης των καταρτιζόμενων, οι οποίοι φοιτούν σε δημόσιες και ιδιωτικές δομές Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδων 3 και 5, καταχωρούνται υποχρεωτικά ή αντλούνται από το αντίστοιχο πληροφοριακό σύστημα του εκάστοτε Φορέα, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης του άρθρου 84 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κατάρτισης «ΠΗΓΑΣΟΣ».»

Άρθρο 37
Υπηρεσίες συντονισμού μονάδων επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδων τρία (3) και πέντε (5) υπουργείων ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου Προσθήκη Κεφαλαίου ΣΤ2 και άρθρου 40ΙΒ στον ν. 4763/2020
Μετά από το Κεφαλαίο ΣΤ1 του ν. 4763/2020 (Α’ 254), προστίθεται «Κεφάλαιο ΣΤ2» με τίτλο «Υπηρεσίες συντονισμού μονάδων επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδων τρία (3) και πέντε (5) υπουργείων ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου» στο οποίο εντάσσεται άρθρο 40ΙΒ ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Άρθρο 40ΙΒ Υπηρεσίες συντονισμού μονάδων επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδων τρία (3) και πέντε (5) υπουργείων ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου

1. Σε Υπουργεία ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, που λειτουργούν μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδων τρία (3) και πέντε (5) του Ε.Π.Π. με κοινό τοπικό προσδιορισμό, δύναται να ιδρύονται: α) υπηρεσία συντονισμού των ανωτέρω μονάδων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη λειτουργία τους, και β) Γραφεία Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (Γ.Ε.Α.Σ.) της υπηρεσίας συντονισμού.

2. Με κοινή απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού και των Υπουργών Παιδείας, Θρησκευμάτων

και Αθλητισμού και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μετά από εισήγηση του αρμόδιου οργάνου του φορέα, στον οποίο λειτουργούν οι μονάδες της παρ. 1, εξειδικεύεται η αποστολή, καθορίζονται οι προϋποθέσεις ίδρυσης, και κάθε άλλο αναγκαίο ειδικό ζήτημα για τη λειτουργία της υπηρεσίας συντονισμού της περ. α) της παρ. 1.»

ΜΕΡΟΣ Β’
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 38
Εξορθολογισμός και διαφάνεια τιμών

1. Από τη 10η Ιανουαρίου 2024, για τα καταναλωτικά προϊόντα των επιχειρήσεων για τα οποία ανακοινώνεται αύξηση τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 5055/2023 (Α’ 161), δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε προωθητική ενέργεια κατά τη διάθεσή τους στους καταναλωτές για τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία εφαρμόζεται η αύξηση τιμής.

2. Για τις κατηγορίες προϊόντων που ορίζονται με την απόφαση της παρ. 8, οι επιχειρήσεις που προμηθεύουν το λιανεμπόριο μειώνουν την αρχική τιμή, ήτοι την τιμή προ εκπτώσεων, πιστώσεων ή άλλων παροχών, από την 1η Μαρτίου 2024. Η μείωση της αρχικής τιμής ισούται κατ’ ελάχιστον με το τριάντα τοις εκατό (30%) του αθροίσματος των πιστώσεων, εκπτώσεων ή άλλων παροχών που χορηγήθηκαν στο λιανεμπόριο το έτος 2023 επί της αρχικής τιμής της 31ης Δεκεμβρίου 2023.

3. Οι επιχειρήσεις που παράγουν ή εμπορεύονται νωπά κρέατα, ψάρια, φρούτα και λαχανικά, πωλούν τα προϊόντα αυτά σε καθαρές τιμές, ήτοι χωρίς να χορηγούν εκπτώσεις, πιστώσεις ή άλλες παροχές σε άλλες επιχειρήσεις, που υπερβαίνουν, αθροιστικά, το τρία τοις εκατό (3%) επί της τιμής πώλησης προ εκπτώσεων, πιστώσεων ή άλλων παροχών.

4. Αρμόδιες αρχές για τη λήψη καταγγελιών και τη διαπίστωση παράβασης των παρ. 1, 2 και 3 ορίζονται:

α) η Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, και

β) η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς του Υπουργείου Ανάπτυξης.

5. Οι αρχές της παρ. 4 δύνανται να: α) έχουν πρόσβαση σε κάθε πληροφορία, δεδομένο και έγγραφο από οιαδήποτε πηγή που διευκολύνει τον έλεγχο οιασδήποτε πιθανολογούμενης παράβασης,

β) διενεργούν έλεγχο, ο οποίος συμπεριλαμβάνει την πρόσβαση σε κάθε χώρο ή μέσο μεταφοράς που χρησιμοποιεί ο προμηθευτής, τον οποίο αφορά ο έλεγχος, ή να παραγγέλλουν ελέγχους που διενεργούνται από άλλες δημόσιες αρχές, προκειμένου να λαμβάνονται, να εξετάζονται και να κατάσχονται στοιχεία, δεδομένα ή έγγραφα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ανεξαρτήτως του μέσου αποθήκευσής τους,

γ) διατηρούν στην κατοχή τους τα στοιχεία, τα δεδομένα και τα έγγραφα που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου για όσο χρόνο και στον βαθμό που απαιτείται για την ομαλή διεκπεραίωση του ελέγχου,

δ) αναζητούν την παροχή πληροφοριών όσον αφορά στα πραγματικά περιστατικά από κάθε εκπρόσωπο ή

μέλος του προσωπικού του προμηθευτή που ελέγχεται, ο οποίος έχει την υποχρέωση να παρέχει πληροφορίες και εξηγήσεις για τα πραγματικά περιστατικά, τα δεδομένα ή τα έγγραφα που σχετίζονται με το αντικείμενο του ελέγχου.

6. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αρχής Ελέγχου της παρ. 4, επιβάλλονται κυρώσεις σε βάρος οποιουδήποτε παραβαίνει τις παρ. 1, 2 και 3, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, σωρευτικά ή διαζευκτικά, ως εξής:

α) σύσταση με σκοπό την παύση της παράνομης πρακτικής και τη συμμόρφωση εντός της οριζόμενης με την απόφαση αποκλειστικής προθεσμίας, καθώς και την παράλειψή της στο μέλλον,

β) πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) έως δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ και ανακοίνωση της επωνυμίας του παραβάτη και του επιβληθέντος προστίμου με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία της παρ. 5 του άρθρου 13α του ν. 2251/1994 (Α’ 191).

7. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αρχής Ελέγχου της παρ. 4, επιβάλλεται σε βάρος του ελεγχόμενου προσώπου πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, εάν αυτό αποκρύψει, παραποιήσει ή δεν προσκομίσει τα στοιχεία που ζητούνται από τις αρμόδιες αρχές ή παρεμποδίσει με οποιονδήποτε τρόπο την άσκηση των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων της παρ. 5.

8. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης δύνανται να εξειδικεύονται οι κατηγορίες των προωθητικών ενεργειών της παρ. 1, οι εκπτώσεις, πιστώσεις ή άλλες παροχές της παρ. 2, οι κατηγορίες των προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των παρ. 2 και 3, να καθορίζονται η διαδικασία του ελέγχου και της επιβολής των κυρώσεων των παρ. 6 και 7, η κλιμάκωση των προστίμων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Με την ίδια απόφαση δύναται να μεταβάλλεται ο χρόνος έναρξης της ισχύος της παρ. 2.

9. Η παρ. 1 ισχύει μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Άρθρο 39
Μέτρα για τον εξορθολογισμό των τιμών βρεφικού γάλακτος

1. Οι εταιρείες που εισάγουν, παράγουν και διανέμουν σε άλλες επιχειρήσεις τα παρασκευάσματα για βρέφη και τα παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας, των περ. γ’ και δ’ της παρ. 2 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 609/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 2013 «για τα τρόφιμα τα οποία προορίζονται για βρέφη και μικρά παιδιά και για τα τρόφιμα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, και ως υποκατάστατα του συνόλου του διαιτολογίου για τον έλεγχο του σωματικού βάρους και για την κατάργηση της Οδηγίας 92/52/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των Οδηγιών της Επιτροπής 96/8/ΕΚ, 1999/21/ΕΚ, 2006/125/ΕΚ και 2006/141/ΕΚ, της Οδηγίας 2009/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των κανονισμών της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 41/2009 και (ΕΚ) αριθ. 953/2009» (L 181), επανακαθορίζουν τις τιμές πώλησης των ως άνω προϊόντων, από την 1η Μαρτίου 2024, ώστε να προκύπτει για την επιχείρηση μικτό κέρδος που δεν είναι μεγαλύτερο από το λειτουργικό της κόστος, στην οικεία κατηγορία προϊόντων, βάσει των οικονομικών καταστάσεων της αμέσως προηγούμενης, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, διαχειριστικής περιόδου, προσαυξημένο κατά επτά τοις εκατό (7%) επί των καθαρών πωλήσεων, αφαιρουμένων των εκπτώσεων, των πιστώσεων ή άλλων παροχών.

2. Αρμόδιες αρχές για τη λήψη καταγγελιών και τη διαπίστωση παράβασης της παρ. 1 ορίζονται:

α) η Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, και

β) η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς του Υπουργείου Ανάπτυξης.

3. Οι αρχές της παρ. 2 δύνανται να: α) έχουν πρόσβαση σε κάθε πληροφορία, δεδομένο και έγγραφο από οιαδήποτε πηγή που διευκολύνει τον έλεγχο οιασδήποτε πιθανολογούμενης παράβασης,

β) διενεργούν έλεγχο, ο οποίος συμπεριλαμβάνει την πρόσβαση σε κάθε χώρο ή μέσο μεταφοράς που χρησιμοποιεί ο προμηθευτής, τον οποίο αφορά ο έλεγχος, ή να παραγγέλλουν ελέγχους που διενεργούνται από άλλες δημόσιες αρχές, προκειμένου να λαμβάνονται, εξετάζονται και να κατάσχονται στοιχεία, δεδομένα ή έγγραφα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ανεξαρτήτως του μέσου αποθήκευσής τους,

γ) διατηρούν στην κατοχή τους τα στοιχεία, τα δεδομένα και τα έγγραφα που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου για όσο χρόνο και στον βαθμό που απαιτείται για την ομαλή διεκπεραίωση του ελέγχου,

δ) αναζητούν την παροχή πληροφοριών όσον αφορά στα πραγματικά περιστατικά από κάθε εκπρόσωπο ή μέλος του προσωπικού του προμηθευτή που ελέγχεται, ο οποίος έχει την υποχρέωση να παρέχει πληροφορίες και εξηγήσεις όσον αφορά στα πραγματικά περιστατικά, τα δεδομένα ή τα έγγραφα που σχετίζονται με το αντικείμενο του ελέγχου.

4. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αρχής Ελέγχου της παρ. 3, επιβάλλονται σε βάρος οποιουδήποτε παραβαίνει την παρ. 1, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, σωρευτικά ή διαζευκτικά, κυρώσεις ως εξής:

α) σύσταση με σκοπό την παύση της παράνομης πρακτικής και τη συμμόρφωση εντός της οριζόμενης με την απόφαση αποκλειστικής προθεσμίας, καθώς και την παράλειψή της στο μέλλον,

β) πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) έως δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ και ανακοίνωση της επωνυμίας του παραβάτη και του επιβληθέντος προστίμου με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 13α του ν. 2251/1994 (Α’ 191).

5. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αρχής Ελέγχου της παρ. 2, επιβάλλονται σε βάρος του ελεγχόμενου προσώπου πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, εάν αυτό αποκρύψει, παραποιήσει ή δεν προσκομίσει τα στοιχεία που ζητούνται από τις αρμόδιες αρχές ή παρεμποδίσει με οποιονδήποτε τρόπο την άσκηση των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων της παρ. 3.

6. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης δύναται να τίθενται περιορισμοί στο ύψος του λειτουργικού κόστους ανά κατηγορία προϊόντων της παρ. 1, να καθορίζονται η διαδικασία του ελέγχου και της επιβολής των κυρώσεων των παρ. 4 και 5, η κλιμάκωση των προστίμων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 40
Επείγουσα αναβάθμιση των δυνατοτήτων της πλατφόρμας «e-katanalotis» για την υποστήριξη πρωτοβουλιών για την επαύξηση του ανταγωνισμού
Για την αναβάθμιση των δυνατοτήτων της ψηφιακής πλατφόρμας του «e-katanalotis» και τη συνεχιζόμενη υποστήριξη των κρατικών πρωτοβουλιών για την επαύξηση του ανταγωνισμού των επιχειρήσεων σε κατηγορίες αγαθών που είναι απαραίτητες για την αξιοπρεπή διαβίωση του καταναλωτή ή που παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση, επιτρέπεται η ανάθεση σύμβασης με τη διαδικασία του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), άπαξ, και μέχρι του ορίου της περ. β’ του άρθρου 5 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 41
Παράταση δυνατότητας ένταξης άπορων και ανασφάλιστων ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου σε συμβεβλημένες με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας μονάδες αιμοκάθαρσης του ιδιωτικού τομέα Τροποποίηση υποπερ. αδ) περ. α) παρ. 1 άρθρου 66 ν. 5079/2023 και παράταση συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού των δομών ψυχικής υγείας των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας

1. Στην υποπερ. αδ) της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 5079/2023 (Α’ 215), περί της παράτασης ισχύος ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας, απαλείφεται το στοιχείο «1β)» και η υποπερ. αδ) της περ. α) της παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«αδ) των παρ. 1α, 3 και 4 του άρθρου 75, περί παρατάσεων ισχύος άλλων έκτακτων ρυθμίσεων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19,».

2. Η διάρκεια των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που απασχολείται στις δομές ψυχικής υγείας με φορείς λειτουργίας νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου εποπτευόμενα από το Υπουργείο Υγείας, η συγχρηματοδότηση των οποίων ολοκληρώθηκε εντός της Προγραμματικής Περιόδου του ΕΣΠΑ 2014-2020 από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, παρατείνεται από τη λήξη τους και μετά την ολοκλήρωση της συγχρηματοδότησης των ως άνω δράσεων. Η διάρκεια της παράτασης των συμβάσεων της παρούσας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες. Οι συμβάσεις της παρούσας δεν δύνανται να μετατραπούν σε συμβάσεις αορίστου χρόνου.

Οι δαπάνες για τη μισθοδοσία του προσωπικού των εν λόγω δομών ψυχικής υγείας καλύπτονται από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας.

3. Η ισχύς της παρ. 1 άρχεται από 1ης.1.2024.

Άρθρο 42
Οργανικές θέσεις πυροσβεστικού προσωπικού, Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης και Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων Τροποποίηση άρθρου 77 ν. 4662/2020
Ο πίνακας της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4662/2020 (Α’ 27), περί των οργανικών θέσεων πυροσβεστικού προσωπικού, πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης και πυροσβεστών δασικών επιχειρήσεων, τροποποιείται ως προς τους επιμέρους αριθμούς των οργανικών θέσεων και την κατανομή τους, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Οι οργανικές θέσεις, κατά κατηγορία, βαθμό και ειδικότητα, του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος είναι οι εξής:

Οργανική Δύναμη Πυροσβεστικού Σώματος

Α. Πυροσβεστικό Προσωπικό:

αα. Γενικών Καθηκόντων

Αντιστράτηγοι Πυροσβεστικού Σώματος
5
Υποστράτηγοι Πυροσβεστικού Σώματος
10
Αρχιπύραρχοι
35
Πύραρχοι
86
Αντιπύραρχοι – Επιπυραγοί (παραγωγικής σχολής)
290
Αντιπύραρχοι – Επιπυραγοί (σχολής μετεκπαίδευσης)
11
Πυραγοί – Υποπυραγοί – Ανθυποπυραγοί (παραγωγικής σχολής)
574
Πυραγοί – Υποπυραγοί – Ανθυποπυραγοί (σχολής μετεκπαίδευσης)
225
Πυρονόμοι – Αρχιπυροσβέστες – Υπαρχιπυροσβέστες – Πυροσβέστες
12.662
ββ. Ειδικών Καθηκόντων:

(1) Διοικητικοί

Αρχιπύραρχος
1
Πύραρχοι – Αντιπύραρχοι – Επιπυραγοί – Πυραγοί – Υποπυραγοί – Ανθυποπυραγοί
249
Πυρονόμοι – Αρχιπυροσβέστες – Υπαρχιπυροσβέστες – Πυροσβέστες
10
(2) Τεχνικοί:

Αρχιπύραρχος
1
Πύραρχοι – Αντιπύραρχοι – Επιπυραγοί
9
Πυραγοί – Υποπυραγοί – Ανθυποπυραγοί
5
Πυρονόμοι – Αρχιπυροσβέστες – Υπαρχιπυροσβέστες – Πυροσβέστες
70
(3) Πλοηγοί Κυβερνήτες:

Αρχιπύραρχος
1
Πύραρχοι – Αντιπύραρχοι – Επιπυραγοί
20
Πυραγοί – Υποπυραγοί – Ανθυποπυραγοί
66
(4) Πλοηγοί Μηχανικοί:

Πύραρχοι – Αντιπύραρχοι – Επιπυραγοί
25
Πυραγοί – Υποπυραγοί – Ανθυποπυραγοί
50
Πυρονόμοι
20
Αρχιπυροσβέστες – Υπαρχιπυροσβέστες – Πυροσβέστες
65
(5) Πληροφορικής και Επικοινωνιών:

Αρχιπύραρχος
1
Πύραρχοι – Αντιπύραρχοι – Επιπυραγοί – Πυραγοί – Υποπυραγοί – Ανθυποπυραγοί
77
Πυρονόμοι – Αρχιπυροσβέστες – Υπαρχιπυροσβέστες – Πυροσβέστες
25
(6) Χειριστές Εναέριων Μέσων

Αρχιπύραρχος
1
Πύραρχοι – Αντιπύραρχοι – Επιπυραγοί – Πυραγοί – Υποπυραγοί – Ανθυποπυραγοί
20
Πυρονόμοι – Αρχιπυροσβέστες – Υπαρχιπυροσβέστες – Πυροσβέστες
9
(7) Μηχανικοί Τεχνικοί Εναερίων Μέσων

Πύραρχοι – Αντιπύραρχοι – Επιπυραγοί – Πυραγοί – Υποπυραγοί – Ανθυποπυραγοί
3
Πυρονόμοι – Αρχιπυροσβέστες – Υπαρχιπυροσβέστες – Πυροσβέστες
3
(8) Υγειονομικοί (Ιατροί- Ψυχολόγοι):

Αρχιπύραρχος
1
Πύραρχοι – Αντιπύραρχοι – Επιπυραγοί – Πυραγοί – Υποπυραγοί
50
Β. Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης
1.557
Γ. Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων
1.150
γα. Τεχνικό προσωπικό
1060
γβ. Επιστημονικό προσωπικό
90
ΣΥΝΟΛΟ
17.387

Άρθρο 43
Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Διοίκηση Βαθμοί Καθήκοντα Τροποποίηση άρθρου 82 ν. 4662/2020
Στο άρθρο 82 του ν. 4662/2020 (Α’ 27), περί του αρχηγείου, της διοίκησης, των βαθμών και των καθηκόντων του Πυροσβεστικού Σώματος: α) στην παρ. 3, στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 και στο πρώτο εδάφιο της παρ. 9 προστίθεται αναφορά στους «Γενικούς Επιθεωρητές», β) το εισαγωγικό εδάφιο της παρ. 4 αντικαθίσταται από δύο (2) εδάφια, γ) προστίθεται παρ. 4Α, δ) στην παρ. 5, δα) οι φράσεις «στον Υπαρχηγό» και «στην Ηγεσία» τρέπονται «στους Γενικούς Επιθεωρητές», δβ) προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο, δγ) στην περ. στ’ η φράση «που εδρεύει στη Σάμο» αντικαθίσταται από τη φράση «στο Ηράκλειο Κρήτης», και το άρθρο 82 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 82 Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Διοίκηση Βαθμοί Καθήκοντα

1. Ο Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώματος φέρει τον βαθμό του Αντιστράτηγου, ασκεί τη Διοίκηση του Πυροσβεστικού Σώματος και είναι υπεύθυνος έναντι του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την άσκηση των καθηκόντων του. Επιλέγεται από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.), ύστερα από πρόταση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για θητεία δύο (2) ετών, η οποία δύναται να παραταθεί μέχρι ένα (1) ακόμη έτος. Η αποστρατεία του Αρχηγού πριν από τη λήξη της θητείας του, επιτρέπεται, είτε κατόπιν αιτήσεώς του είτε για σοβαρούς λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του ΚΥ.Σ.Ε.Α..

2. Ο Υπαρχηγός φέρει τον βαθμό του Αντιστράτηγου, είναι άμεσος βοηθός του και τον αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του. Ειδικότερα:

α. Είναι υπεύθυνος απέναντι στον Αρχηγό για θέματα επιχειρησιακής ετοιμότητας, δράσης και διοικητικής υποστήριξης των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, για την υγεία και ασφάλεια του προσωπικού και μεριμνά για την εξασφάλιση των αναγκαίων υλικών, μέσων και υποδομών.

β. Εποπτεύει, συντονίζει και ενημερώνεται για όλα τα υπηρεσιακά θέματα του Επιτελείου και των υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος από τα αρμόδια όργανα και ειδικότερα για κάθε ζήτημα που άπτεται των αρμοδιοτήτων του σε σχέση με το παρεχόμενο πυροσβεστικό έργο.

γ. Ελέγχει το επίπεδο πειθαρχίας του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος και εισηγείται στον Αρχηγό προτάσεις αναμόρφωσης και τήρησης του θεσμικού πλαισίου.

δ. Παρακολουθεί και προσυπογράφει την εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία που σχετίζεται με θέματα αρμοδιότητάς του και εισηγείται στον Αρχηγό τη λήψη αποφάσεων στα θέματα αυτά.

ε. Υπογράφει «με εντολή Υπουργού», «με εντολή Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας» και «με εντολή Αρχηγού» αποφάσεις, έγγραφα, και άλλες πράξεις που έχουν μεταβιβασθεί σε αυτόν με απόφαση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ή του Γενικού Γραμματέα ή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστοίχως.

στ. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του παρέχεται με τις διατάξεις του παρόντος ή του ανατίθεται με απόφαση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας μετά από εισήγηση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.

3. Ο Αρχηγός και ο Υπαρχηγός επικουρούνται στην εκτέλεση των καθηκόντων τους από τον Επιτελάρχη, τους Γενικούς Επιθεωρητές και τους Συντονιστές Επιχειρήσεων.

4. Ο Επιτελάρχης φέρει τον βαθμό του Αντιστράτηγου, αναπληρώνει τον Υπαρχηγό και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο μεταξύ των Προϊστάμενων των Κλάδων Επιχειρήσεων και Διοικητικής Υποστήριξης. Τα καθήκοντά του είναι τα εξής:

α. Ενημερώνει τον Αρχηγό και τον Υπαρχηγό για τη λειτουργία και απόδοση των Υπηρεσιών αρμοδιότητάς του, για το επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και εκπαίδευσης του προσωπικού τους και εισηγείται σε αυτόν μεθόδους βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του πυροσβεστικού έργου.

β. Μελετά τις αναφορές, τις εκθέσεις και τα στοιχεία που υποβάλλονται στο Αρχηγείο σχετικά με τη δράση των Υπηρεσιών και των Κλάδων και εισηγείται προτάσεις βελτιστοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών.

γ. Παρακολουθεί και προσυπογράφει την εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία που σχετίζεται με θέματα αρμοδιότητάς του και εισηγείται στον Αρχηγό τη λήψη αποφάσεων για αυτά.

δ. Υπογράφει «με εντολή Υπουργού», «με εντολή Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας» και «με εντολή Αρχηγού» αποφάσεις, έγγραφα και άλλες πράξεις που έχουν μεταβιβασθεί σε αυτόν με απόφαση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ή του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστοίχως.

ε. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του παρέχεται με τις διατάξεις του παρόντος ή του ανατίθεται με απόφαση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μετά από εισήγηση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.

4Α. Οι Γενικοί Επιθεωρητές είναι δύο (2), φέρουν τον βαθμό του Αντιστράτηγου, επικουρούν τον Αρχηγό και τον Υπαρχηγό του Σώματος στην εκτέλεση των καθηκόντων τους, αξιολογούν, εποπτεύουν, κατευθύνουν, συντονίζουν και ελέγχουν τους Συντονιστές Επιχειρήσεων. Ειδικότερα,τις εκθέσεις αξιολόγησης, επιθεωρούν και ελέγχουν για θέματα επιχειρησιακής ετοιμότητας και οργανωτικής λειτουργίας και απόδοσης το σύνολο των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών που υπάγονται στην τοπική τους δικαιοδοσία και υποβάλλουν στην Ηγεσία απόψεις, προτάσεις και σχέδια για την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος. Οι Γενικοί Επιθεωρητές εισηγούνται στον Αρχηγό για την τοποθέτηση και μετακίνηση των αξιωματικών χωρικής αρμοδιότητάς τους και συμμετέχουν στο Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού, καθώς και στο Συμβούλιο Διαχείρισης Κρίσεων. Η τοπική αρμοδιότητα των Γενικών Επιθεωρητών καθορίζεται ως ακολούθως:

α) Στην αρμοδιότητα του Γενικού Επιθεωρητή Νοτίου Ελλάδος, που εδρεύει σε κεντρική ή περιφερειακή υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος της περιφέρειας Αττικής, υπάγονται οι Συντονιστές Επιχειρήσεων αα) Αττικής, αβ) Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Νήσων και αγ) Βορείου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης.

β) Στην αρμοδιότητα του Γενικού Επιθεωρητή Βορείου Ελλάδος που εδρεύει σε κεντρική ή περιφερειακή υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας υπάγονται οι Συντονιστές Επιχειρήσεων: βα) Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ββ) Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας και Νήσων και βγ) Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, οι Γενικοί Επιθεωρητές αναπληρώνονται από τον αρχαιότερο μεταξύ των Συντονιστών που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους.

5. Οι Συντονιστές Επιχειρήσεων Πυροσβεστικού Σώματος είναι έξι (6), φέρουν τον βαθμό του Υποστράτηγου, υπάγονται στους Γενικούς Επιθεωρητές, καθοδηγούν, συντονίζουν, εποπτεύουν, επιθεωρούν και ελέγχουν για θέματα επιχειρησιακής ετοιμότητας και οργανωτικής λειτουργίας το έργο των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων που υπάγονται στην τοπική τους δικαιοδοσία και υποβάλλουν στους Γενικούς Επιθεωρητές προτάσεις και σχέδια για την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους, αναπληρώνονται από τον αρχαιότερο μεταξύ των κατά τόπους Περιφερειακών Διοικητών που ανήκουν στην αρμοδιότητά τους.

Η τοπική αρμοδιότητα των Συντονιστών Επιχειρήσεων καθορίζεται ως ακολούθως:

α. Στον Συντονιστή Επιχειρήσεων Αττικής, που εδρεύει στην Αθήνα, υπάγονται η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Αττικής και το Αερομεταφερόμενο Πεζοπόρο Τμήμα Αττικής με έδρα την Ελευσίνα, το οποίο διοικητικά υπάγεται στην οικεία ΔΙ.ΠΥ.Ν..

β. Στον Συντονιστή Επιχειρήσεων Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, υπάγονται οι Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις γεωγραφικής αρμοδιότητάς του.

γ. Στον Συντονιστή Επιχειρήσεων Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας και Νήσων, που εδρεύει στα Ιωάννινα υπάγονται οι Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις γεωγραφικής αρμοδιότητάς του και τα νησιά Κέρκυρας, Λευκάδας και Παξών.

δ. Στον Συντονιστή Επιχειρήσεων Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας, που εδρεύει στη Λαμία, υπάγονται οι Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις αρμοδιότητάς του.

ε. Στον Συντονιστή Επιχειρήσεων Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Νήσων, που εδρεύει στην Πάτρα, υπάγονται οι Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις γεωγραφικής αρμοδιότητάς του, τα νησιά της Κεφαλονιάς, Ζακύνθου και Ιθάκης και το Αερομεταφερόμενο Πεζοπόρο Τμήμα Ιονίου με έδρα τον Άραξο, το οποίο διοικητικά υπάγεται στην οικεία ΔΙ.ΠΥ.Ν..

στ. Στον Συντονιστή Επιχειρήσεων Βορείου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης υπάγονται οι Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις γεωγραφικής αρμοδιότητάς του και το Αερομεταφερόμενο Πεζοπόρο Τμήμα Αιγαίου με έδρα τη Σάμο, το οποίο διοικητικά υπάγεται στην οικεία ΔΙ.ΠΥ.Ν..

Στους Συντονιστές Επιχειρήσεων δύναται να ανατεθούν από τον Αρχηγό, τον Υπαρχηγό και τους Γενικούς Επιθεωρητές περαιτέρω αρμοδιότητες και καθήκοντα κατά λόγο αρμοδιότητάς τους.

6. Ο Προϊστάμενος του Κλάδου Επιχειρήσεων και ο Προϊστάμενος του Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος φέρουν τον βαθμό του Υποστράτηγου, επικουρούν τον Επιτελάρχη στο έργο και στην άσκηση των καθηκόντων του και εποπτεύουν και ελέγχουν τις Διευθύνσεις κατά λόγο αρμοδιότητάς τους. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Επιτελάρχη,

αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο μεταξύ των Προϊσταμένων των Κλάδων Επιχειρήσεων και Διοικητικής Υποστήριξης.

7. Στις Διευθύνσεις Επιτελείου του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος προΐστανται Αξιωματικοί που είναι άμεσοι συνεργάτες και βοηθοί του Επιτελάρχη και των Προϊστάμενων Κλάδων Επιχειρήσεων και Διοικητικής Υποστήριξης και ασκούν τις κατά νόμο αρμοδιότητές τους ως εξής:

α. Προγραμματίζουν και οργανώνουν το πλαίσιο δράσης της Διεύθυνσής τους και εποπτεύουν και ελέγχουν την υλοποίησή της από τους Τμηματάρχες.

β. Ευθύνονται για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των Τμημάτων της Διεύθυνσής τους, καθώς και για τον έλεγχο του προσωπικού τους.

γ. Μεριμνούν για τη συνεχή κατάρτιση και καλύτερη απόδοση του προσωπικού της Διεύθυνσής τους.

δ. Ορίζουν και συντονίζουν υπηρεσιακές συνέργειες των Τμημάτων της Διεύθυνσής τους και αναθέτουν στον αρμόδιο Τμηματάρχη τη διενέργεια ερευνών, μελετών και εργασιών.

ε. Εισηγούνται προς την ηγεσία προτάσεις και μέσα αναμόρφωσης των προσφερόμενων υπηρεσιών της Διεύθυνσής τους.

στ. Λαμβάνουν γνώση της εισερχόμενης στο Τμήμα αλληλογραφίας, μονογράφουν, σημειώνουν την ημερομηνία εισαγωγής εγγράφων, ορίζουν το καθ’ ύλην αρμόδιο Τμήμα και εξειδικεύουν τις προβλεπόμενες ενέργειες.

ζ. Εκφέρουν αιτιολογημένη γνώμη επί εγγράφων και εισηγητικών σημειωμάτων των Τμημάτων της Διεύθυνσής τους.

Οι Διευθυντές Διευθύνσεων του Επιτελείου ασκούν και κάθε άλλη αρμοδιότητα που ανατίθεται σε αυτούς από την ισχύουσα για το Πυροσβεστικό Σώμα νομοθεσία ή από ειδικές διατάξεις.

Τους Διευθυντές Επιτελείου αναπληρώνουν ο ανώτερος ή μεταξύ ομοιοβάθμων ο αρχαιότερος από τους Προϊσταμένους των Τμημάτων της Διεύθυνσής του.

8. Προϊστάμενοι Τμημάτων (Τμηματάρχες) ορίζονται Αξιωματικοί, που είναι άμεσοι βοηθοί και συνεργάτες των Διευθυντών Διευθύνσεων του Επιτελείου, ευθύνονται για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των Τμημάτων τους, τη διακίνηση της αλληλογραφίας και τον έλεγχο του αρχείου τους.

Οι Τμηματάρχες είναι αρμόδιοι για την εποπτεία, τον έλεγχο και την αξιολόγηση του προσωπικού του Τμήματός τους, καθώς και για την κατανομή των εργασιών του στο προσωπικό που υπηρετεί σε αυτό. Ειδικότερα:

α. Λαμβάνουν γνώση της εισερχόμενης στο Τμήμα αλληλογραφίας, μονογράφουν και σημειώνουν σε αυτή την ημερομηνία εισόδου, ορίζουν τον αρμόδιο για το χειρισμό της και τις απαραίτητες ενέργειες.

β. Προσυπογράφουν έγγραφα ή εισηγητικά σημειώματα για τα οποία απαιτείται απόφαση ή υπογραφή του Διευθυντή τους και άνω. Σε περίπτωση διαφωνίας διατυπώνουν αιτιολογημένα τη γνώμη τους.

γ. Προσυπογράφουν τα έγγραφα ή εισηγητικά σημειώματα, που συντάσσουν οι ίδιοι και φέρουν την ευθύνη των αναγραφομένων σε αυτά.

Τον Τμηματάρχη, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο αρχαιότερος από τους Αξιωματικούς του Τμήματος.

9. Ο Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώματος μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει στον Υπαρχηγό, στον Επιτελάρχη, στους Γενικούς Επιθεωρητές, στους Συντονιστές Επιχειρήσεων, στον Προϊστάμενο Κλάδου Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων, στον Προϊστάμενο Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης, στους Διοικητές των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων και στους Διοικητές ή Προϊσταμένους των Ειδικών Υπηρεσιών ορισμένες αρμοδιότητές του, εκτός από αυτές που του μεταβίβασε με απόφασή του ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ή ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας. Επίσης, μπορεί με όμοια απόφαση, να εξουσιοδοτεί τα ως άνω όργανα να υπογράφουν «Με εντολή του» πράξεις ή άλλα έγγραφα της αρμοδιότητάς του.»

Άρθρο 44
Επιλογή Αξιωματικών, Υποστρατήγων και Αντιστρατήγων Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 138 και άρθρου 139 ν. 4662/2020

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 138 του ν. 4662/2020 (Α’ 27), περί του τρόπου επιλογής των αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, προστίθεται δεύτερο εδάφιο, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Οι προαγωγές των Αξιωματικών για τους βαθμούς του Επιπυραγού, Αντιπυράρχου, Πυράρχου, Αρχιπυράρχου, του Υποστρατήγου και των Αντιστρατήγων γίνονται μόνο με επιλογή. Η προαγωγή των ανωτέρω Αξιωματικών, για τους οποίους δεν συντάσσονται πίνακες, αλλά προάγονται με επιλογή από τους ήδη καταρτισθέντες πίνακες διατηρητέων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 132, διενεργείται με την έκδοση προεδρικού διατάγματος, κατ’ αντιστοιχία του άρθρου 134, που αφορά τους κατώτερους Αξιωματικούς, οι οποίοι προάγονται σε εκτέλεση κυρωθέντων πινάκων προακτέων.»

2. Στο άρθρο 139 του ν. 4662/2020, περί της επιλογής Υποστράτηγων και Αντιστράτηγων του Πυροσβεστικού Σώματος: α) προστίθεται παρ. 1Α, β) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 και στην παρ. 3 προστίθενται ως δυνατότητα επιλογής οι Αντιστράτηγοι Γενικοί Επιθεωρητές, γ) στην παρ. 2 προστίθεται δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 139 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 139 Επιλογή Υποστρατήγων και Αντιστρατήγων

1. Η επιλογή των Υποστρατήγων γίνεται από το αρμόδιο Συμβούλιο μεταξύ των Αρχιπυράρχων Γενικών Καθηκόντων, εφόσον έχουν συμπληρωθεί τα τυπικά προσόντα του βαθμού τους.

1Α. Η επιλογή των Αντιστρατήγων Γενικών Επιθεωρητών γίνεται από το αρμόδιο Συμβούλιο μεταξύ των Υποστρατήγων Γενικών Καθηκόντων, εφόσον πληρούνται τα τυπικά προσόντα του βαθμού τους.

2. Η επιλογή του Αντιστρατήγου Επιτελάρχη γίνεται από το αρμόδιο Συμβούλιο μεταξύ των Αντιστρατήγων Γενικών Επιθεωρητών και των Υποστρατήγων Γενικών Καθηκόντων, εφόσον πληρούνται τα τυπικά προσόντα του βαθμού τους. Ο Αντιστράτηγος Επιτελάρχης είναι αρχαιότερος των Αντιστρατήγων Γενικών Επιθεωρητών.

3. Η επιλογή του Αντιστρατήγου Υπαρχηγού γίνεται από το αρμόδιο Συμβούλιο μεταξύ του Αντιστρατήγου Επιτελάρχη, των Αντιστρατήγων Γενικών Επιθεωρητών και των Υποστρατήγων Γενικών Καθηκόντων, εφόσον πληρούνται τα τυπικά προσόντα του βαθμού τους.»

Άρθρο 45
Μεταβατικές διατάξεις για τη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής Τροποποίηση άρθρου 14 π.δ. 77/2023

1. Στο άρθρο 14 του π.δ. 77/2023 (Α’ 130), περί μεταβατικών διατάξεων, α) στην παρ. 2 προστίθεται τελευταίο εδάφιο, β) προστίθεται παρ. 3α, γ) η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 παρατείνεται, και το άρθρο 14 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 14 Μεταβατικές διατάξεις

1. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο αρμόδιος Υπουργός ή το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου σε θέματα των μεταφερομένων υπηρεσιών, νομικών προσώπων και αρμοδιοτήτων, νοείται εφεξής ο Υπουργός ή το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου στον/στο οποίον/ο μεταφέρονται οι σχετικές αρμοδιότητες σύμφωνα με το παρόν.

2. Το προσωπικό των μεταφερόμενων με το παρόν υπηρεσιών εξακολουθεί να υπάγεται έως τη συγκρότηση νέων υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια στα οποία υπαγόταν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος. Το προσωπικό των υπηρεσιών που μεταφέρονται από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η οποία συστήνεται με το άρθρο 7, εξακολουθεί να υπάγεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2024 στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια στα οποία υπαγόταν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.

3. Η διοικητική και οικονομική υποστήριξη των μεταφερόμενων υπηρεσιών και φορέων εξακολουθεί να ασκείται, έως τις 31.12.2023, από τις υπηρεσίες που τις ασκούσαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος. Οι αρμοδιότητες του άρθρου 24 του ν. 5000/2022 (Α’ 226) για θέματα των μεταφερόμενων υπηρεσιών και φορέων εξακολουθούν να ασκούνται, έως τις 31.12.2023 από τις Αποκεντρωμένες Μονάδες Κρατικών Ενισχύσεων των Υπουργείων προέλευσης. Ειδικά για Υπουργεία, στα οποία δεν υφίσταται Αποκεντρωμένη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΑΜΚΕ) και έως την έναρξη λειτουργίας ΑΜΚΕ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, οι αρμοδιότητες του προηγούμενου εδαφίου εξακολουθούν να ασκούνται από τις ΑΜΚΕ των Υπουργείων προέλευσης.

3α. Για τις υπηρεσίες που μεταφέρονται από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών

και Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η οποία συστήνεται με το άρθρο 7, συμπεριλαμβανομένης της Υπηρεσίας Διαχείρισης στο Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών για έργα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής, έως την 31η Δεκεμβρίου 2024 α) η διοικητική και οικονομική υποστήριξη εξακολουθεί να ασκείται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και β) οι δαπάνες των μεταφερόμενων υπηρεσιών βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Αντιστοίχως, για τις υπηρεσίες που μεταφέρονται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η διοικητική υποστήριξη και η τακτοποίηση απένταξη των έργων του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης που δεν μεταφέρονται στο Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών, ασκούνται, έως την 31η Μαρτίου 2024, από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

4. Οι δαπάνες των μεταφερόμενων υπηρεσιών και φορέων βαρύνουν έως την 31η.12.2023 τις πιστώσεις του προϋπολογισμού των Υπουργείων, από τα οποία μεταφέρονται σύμφωνα με το παρόν. Οι δαπάνες που αφορούν στην αρμοδιότητα της περ. (γ) της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.δ. 57/1973 (Α’ 149) που μεταφέρεται με το άρθρο 7 του παρόντος στη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, βαρύνουν, έως την 31η.12.2023 τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών.

5. Ειδικά για τις υπηρεσίες που μεταφέρονται στη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η οποία συστήνεται με το άρθρο 7, οι απαιτούμενες ενέργειες για τη μεταφορά, την εγκατάσταση και τον εξοπλισμό τους διενεργούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και οι συναφείς δαπάνες βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έως την 31η.12.2024.».

2. Κατ’ εξαίρεση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, πιστώσεις που αφορούν δαπάνες των υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η οποία συστάθηκε με το άρθρο 7 του π.δ. 77/2023, μεταφέρονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2024. Δαπάνες υπηρεσιών που συστήνονται για τα θέματα κρατικής αρωγής, για το οικονομικό έτος 2024, βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Διατάκτης των δαπανών της παρούσας ορίζεται η υπηρεσιακή γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Φορέας Υλοποίησης και φορέας χρηματοδότησης για τα έργα του Ειδικού Προγράμματος Φυσικών Καταστροφών, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής που έχουν ενταχθεί ή εντάσσονται στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων ορίζεται το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έως τις 31.12.2024.

3. Η ισχύς του παρόντος άρχεται από την 1η Ιανουαρίου 2024. Δαπάνες αμοιβών προσωπικού των υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, οι οποίες έχουν καταβληθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, νοούνται ως νομίμως καταβληθείσες.

Άρθρο 46
Φορολογική αντιμετώπιση χρεογράφων που εκδίδει το Ελληνικό Δημόσιο Αντικατάσταση παρ. 4 άρθρου 52 ν. 5045/2023

1. Στην παρ. 4 του άρθρου 52 του ν. 5045/2023 (Α’ 136), οι λέξεις «Το παρόν δεν εφαρμόζεται» αντικαθίστανται με τις λέξεις «Οι παρ. 1 και 2 δεν εφαρμόζονται», μετά την αναφορά στον «ν. 4261/2014 (Α’ 107)», προστίθεται η φράση «που εδρεύουν στην Ελλάδα», και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Οι παρ. 1 και 2 δεν εφαρμόζονται για τα πιστωτικά ιδρύματα της περ. 1 της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 (Α’ 107) που εδρεύουν στην Ελλάδα.»

2. Η παρ. 1 ισχύει από τη θέση σε ισχύ του άρθρου 52 του ν. 5045/2023.

ΜΕΡΟΣ Γ’

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 47
Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι Υπεύθυνοι Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) που έχουν επιλεγεί σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.361.22/68/100287/Ε3/12.9.2023 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Β’ 5426 και διορθ. σφαλμ. Β’ 5820) παραμένουν στελέχη της εκπαίδευσης του ν. 4823/2021 (Α’ 136) και ασκούν, μέχρι τη λήξη της θητείας τους, τις αρμοδιότητες της παρ. 2 του άρθρου 6Δ του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως το άρθρο αυτό προστίθεται με το άρθρο 22 του παρόντος.

2. Εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης ή τροποποίησης έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας φυσικών ή νομικών προσώπων που ασκούν δραστηριότητα Ιδιωτικής Σ.Α.Ε.Κ. καταλαμβάνονται από τον παρόντα και οι αιτούντες οφείλουν να προβούν σε συμπλήρωση της σχετικής αίτησης με τη συντελεσθείσα αλλαγή του διακριτικού της τίτλου, σύμφωνα με την περ. 17 της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222).

3. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα Ιδιωτικής Σ.Α.Ε.Κ. οφείλουν να υποβάλουν, εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, αίτηση τροποποίησης της έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας για την αλλαγή διακριτικού τίτλου σύμφωνα με τον παρόντα.

4. Οι Συντονιστές Σύμβουλοι, οι οποίοι απασχολούνται σε Γραφείο Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (Γ.Ε.Α.Σ.) που τίθενται σε αναστολή λειτουργίας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 40Ι του ν. 4763/2020 (Α’ 245), όπως το άρθρο αυτό προστίθεται με το άρθρο 13 του παρόντος, εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο Γ.Ε.Α.Σ. του Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Κ.), μέχρι τη λήξη της θητείας τους.

Άρθρο 48
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:

α) Το άρθρο 10 του ν. 1566/1985 (Α’ 167), περί Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) και σχολικών εργαστηρίων,

β) το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 5 περί έννοιας και ίδρυσης των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ), η παρ. 2 του άρθρου 8, και οι περ. ι), ια) και ιβ) της παρ. 2 του άρθρου 43, περί εξουσιοδοτικών διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4186/2013 (Α’ 193) και

γ) το έβδομο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), περί της τοποθέτησης Υποδιευθυντών σε Ε.Κ..

ΜΕΡΟΣ Δ’

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 49
Έναρξη ισχύος

1. Με την επιφύλαξη των παρ. 2, 3, 4, καθώς και των άρθρων 41, 45 και 46, η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η ισχύς του άρθρου 7, περί της διάρθρωσης των Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) αρχίζει από την έναρξη του έτους κατάρτισης 2024-2025.

3. Η ισχύς των Κεφαλαίων Δ’ και Ε’, περί μεταφοράς καινοτομιών των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.) στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) και ρυθμίσεων για τα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.), αρχίζει από την έναρξη του σχολικού έτους 2025 2026.

4. Η ισχύς του άρθρου 35 αρχίζει από την 30ή.9.2023.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2024

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Εσωτερικών ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Υγείας ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Υποδομών και Μεταφορών ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Ανάπτυξης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ΔΟΜΝΑ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

Δικαιοσύνης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Ψηφιακής Διακυβέρνησης ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Επικρατείας ΣΤΑΥΡΟΣ Ν. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2024

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ