ΝΟΜΟΣ 5080/2024

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5080 ΦΕΚ Α 4/16.1.2024

Α) Κύρωση της από 7.12.2023 τροποποίησης της από 31.7.1995 Σύμβασης Ανάπτυξης Αεροδρομίου μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.» Β) Κύρωση του από 4.1.2024 Ιδιωτικού Συμφωνητικού μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Αεροπορία Αιγαίου Ανώνυμη Αεροπορική Εταιρεία».

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο πρώτο Κύρωση της από 7.12.2023 τροποποίησης της από 31.7.1995 Σύμβασης Ανάπτυξης Αεροδρομίου μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.»

Άρθρο 1 Τροποποίηση Ισχύς

Άρθρο 2 Τελικές διατάξεις

Παράρτημα: Τροποποιήσεις ΣΑΑ Άρθρο δεύτερο Κύρωση του από 4.1.2024 Ιδιωτικού Συμφωνητικού μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Αεροπορία Αιγαίου Ανώνυμη Αεροπορική Εταιρεία»

Προοίμιο Κεφάλαιο Α’ Νομικό πλαίσιο Κεφάλαιο Β’ Ενέργειες των συμβαλλομένων Κεφάλαιο Γ’ Δηλώσεις των συμβαλλομένων Κεφάλαιο Δ’ Κύρωση της παρούσας

Άρθρο τρίτο Έναρξη ισχύος

Άρθρο πρώτο
Κύρωση της από 7.12.2023 τροποποίησης της από 31.7.1995 Σύμβασης Ανάπτυξης Αεροδρομίου μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.»
Κυρώνεται και έχει την ισχύ νόμου η από 7.12.2023 τροποποίηση της από 31.7.1995 Σύμβασης Ανάπτυξης Αεροδρομίου μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.», η οποία κυρώθηκε με τον ν. 2338/1995 (Α’ 202), καθώς και το συνημμένο σε αυτήν Παράρτημα, τα οποία υπεγράφησαν μεταξύ των ανωτέρω μερών στην Αθήνα στις 7 Δεκεμβρίου 2023, το κείμενο των οποίων στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:

Σημ.: για το κείμενο ανατρέξτε στο φεκ

Άρθρο δεύτερο
Κύρωση του από 4.1.2024 Ιδιωτικού Συμφωνητικού μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Αεροπορία Αιγαίου Ανώνυμη Αεροπορική Εταιρεία»
υρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου το από 4.1.2024 ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο υπεγράφη μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Αεροπορία Αιγαίου Ανώνυμη Αεροπορική Εταιρεία», το κείμενο του οποίου έχει ως εξής:

Σημ.: για το κείμενο ανατρέξτε στο φεκ

Άρθρο τρίτο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2024

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Υποδομών και Μεταφορών Ανάπτυξης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2024

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ