ΝΟΜΟΣ 5076/2023

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5076 ΦΕΚ Α 207/13.12.2023

Επιτάχυνση των διαδικασιών ολοκλήρωσης του Ελληνικού Κτηματολογίου: Διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων στις μεταγραφές ακινήτων και ενίσχυση της επιχειρησιακής λειτουργίας του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο» Απλοποίηση και επι τάχυνση των διαδικασιών μεταβίβασης ακινή των Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ψη φιακής Διακυβέρνησης.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α’ ΣΚΟΠΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1 Σκοπός

Άρθρο 2 Αντικείμενο

ΜΕΡΟΣ Β’ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Άρθρο 3 Υπαγωγή κτηματογραφημένων περιοχών στην αρμοδιότητα Υποθηκοφυλακείου, Κτηματολογικού Γραφείου ή Υποκαταστήματος Τροποποίηση παρ. 3α άρθρου 23 ν. 2664/1998

Άρθρο 4 Συμπλήρωση της διαδικασίας ελέγχου δικαιολογητικών και διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων των κτηματολογικών εγγραφών Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 16 και άρθρου 18 ν. 2664/1998

Άρθρο 5 Παράταση προθεσμίας διόρθωσης των αρχικών εγγραφών Δυνατότητα διόρθωσης πρώτων εγγραφών σε περιοχές που είχε λήξει η δυνατότητα αμφισβήτησης ανακριβούς εγγραφής με την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη» Τροποποίηση άρθρου 102 ν. 4623/2019 Καταληκτική ημερομηνία παράτασης της προθεσμίας υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης εγγραπτέου δικαιώματος Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 2 ν. 2308/1995

Άρθρο 6 Προδικασία των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων Τροποποίηση άρθρου 17 ν. 2882/2001

Άρθρο 7 Διόρθωση εσφαλμένων κτηματολογικών εγγραφών απαλλοτριωμένων εκτάσεων

Άρθρο 8 Υποχρεωτικότητα χρήσης της Πλατφόρμας Νομικού Ελέγχου Εγγραπτέων Πράξεων

Άρθρο 9 Διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων έμμισθων και άμισθων Υποθηκοφυλακείων κατά την παράδοση και παραλαβή αρχείων Τροποποίηση παρ. 1α άρθρου 38 ν. 4512/2018

Άρθρο 10 Επιτάχυνση της διαδικασίας ανάθεσης νομικού ελέγχου και καταχώρισης πράξεων στο προσωπικό της Διεύθυνσης Νομικού Έργου Λειτουργούντος Κτηματολογίου Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 14Α ν. 4512/2018

Άρθρο 11 Δυνατότητα ανάθεσης καθηκόντων νομικού ελέγχου και καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων σε Προϊστάμενο άλλου Κτηματολογικού Γραφείου ή Υποκαταστήματος, στους Αναπληρωτές Προϊσταμένους Κτηματολογικών Γραφείων ή Υποκαταστημάτων, στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Νομικού Έργου Λειτουργούντος Κτηματολογίου και σε υπαλλήλους του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο» Προσθήκη παρ. 8 και 9 στο άρθρο 18 του ν. 4512/2018

Άρθρο 12 Ειδικές ρυθμίσεις για τα Κτηματολογικά Γραφεία Ρόδου και Κω Λέρου

Άρθρο 13 Προσόντα διαπιστευμένων μηχανικών για το Κτηματολόγιο Τροποποίηση άρθρου 24 ν. 4821/2021

Άρθρο 14 Εργασίες διαπιστευμένων μηχανικών για το Κτηματολόγιο Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 25 ν. 4821/2021

Άρθρο 15 Αποζημίωση υπηρεσιών λειτουργίας γραφείων κτηματογράφησης Tροποποίηση άρθρου 63 ν. 4903/2022

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»

Άρθρο 16 Διακριτικός τίτλος του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο» Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 1 ν. 4512/2018

Άρθρο 17 Εσωτερική διάρθρωση παραρτημάτων Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 12 ν. 4512/2018

Άρθρο 18 Πλήρωση των θέσεων προσωπικού των Κτηματολογικών Γραφείων και Υποκαταστημάτων Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 17 ν. 4512/2018 Αυτοδίκαιη ένταξη προσωπικού ειδικών αμίσθων Υποθηκοφυλακείων στις θέσεις του προσωρινού κλάδου υπαλλήλων Κτηματολογικών Γραφείων και Υποκαταστημάτων Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 20 ν. 4512/2018

Άρθρο 19 Πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Κτηματολογικών Γραφείων και άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένου Κτηματολογικού Γραφείου ή Υποκαταστήματος Προσθήκη παρ. 2Α και τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 18 ν. 4512/2018

Άρθρο 20 Μισθολογικό καθεστώς Προϊσταμένων Κτηματολογικών Γραφείων και Υποκαταστημάτων Προσθήκη άρθρου 18Α στον ν. 4512/2018

Άρθρο 21 Κίνητρο επίτευξης στόχων

Άρθρο 22 Απόδοση αποθεματικού στον κρατικό προϋπολογισμό Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 32 ν. 4512/2018

Άρθρο 23 Αναθεώρηση του εγκεκριμένου ετήσιου προϋπολογισμού Τροποποίηση παρ. 14 άρθρου 37 ν. 4512/2018

ΜΕΡΟΣ Γ’ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Άρθρο 24 Διαδικασία είσπραξης οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας Προσθήκη παρ. 18Α στο άρθρο 24 του ν. 2130/1993

Άρθρο 25 Κατάργηση της πολλαπλής προσκόμισης αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος σε περίπτωση διηρημένων ιδιοκτησιών κείμενων εντός του ιδίου γεωτεμαχίου Τροποποίηση παρ. 4 και 5 άρθρου 14 ν. 2664/1998 Καταχώριση εγγραπτέου δικαιώματος επί υπέρβασης ή μη συμπλήρωσης χιλίων χιλιοστών συστατικής πράξης οροφοκτησίας

Άρθρο 26 Υποβολή ψηφιακών αντιγράφων συμβολαιογραφικών πράξεων και ψηφιακών περιλήψεων Κατάργηση της προσάρτησης αντιγράφου κτηματολογικού διαγράμματος σε περίπτωση υποβολής ψηφιακής αίτησης Προσθήκη παρ. 7 και 8 στο άρθρο 14 του ν. 2664/1998 Προσθήκη δυνατότητας υποβολής εγγραπτέας πράξης μέσω ηλεκτρονικού φακέλου ακινήτου Τροποποίηση άρθρου 29 ν. 4821/2021

ΜΕΡΟΣ Δ’ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Άρθρο 27 Παράταση της προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης ταξινόμησης των δεδομένων (data classification) που αποθηκεύονται στο Κυβερνητικό Νέφος Δημόσιου Τομέα (G-Cloud) ή στο Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RE-Cloud) ή στο Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Υγείας (H-Cloud) και για την εγκατάσταση των κεντρικών ηλεκτρονικών εφαρμογών και των κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων Τροποποίηση παρ. 1, 2, 3 και 4 άρθρου 94 ν. 5007/2022

Άρθρο 28 Παράταση της δυνατότητας χρήσης από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου των χώρων του κτιρίου του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 94 ν. 5007/2022

Άρθρο 29 Παράταση χρονικού διαστήματος καταβολής του ανταλλάγματος στους παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι» Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 36 ν. 4531/2018

Άρθρο 30 Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού της ανώνυμης εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου όγδοου ν. 3607/2007

ΜΕΡΟΣ Ε’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 31 Εξουσιοδοτική διάταξη

Άρθρο 32 Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 33 Καταργούμενες και μη εφαρμοζόμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ «ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΤΟΥ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗ»

Άρθρο 34 Παρατηρητήριο τιμών παιδικών παιχνιδιών «Το καλάθι του Αϊ Βασίλη» Τροποποίηση άρθρου 127 ν. 5003/2022

ΜΕΡΟΣ Ζ’ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 35 Έναρξη ισχύος

ΜΕΡΟΣ Α’
ΣΚΟΠΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοποί του παρόντος είναι:

α) η επιτάχυνση των διαδικασιών ολοκλήρωσης του Ελληνικού Κτηματολογίου, η διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων στις μεταγραφές ακινήτων και η ενίσχυση της επιχειρησιακής λειτουργίας του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο»,

β) η απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών μεταβίβασης ακινήτων,

γ) η μείωση της γραφειοκρατίας και της επιβάρυνσης των συναλλασσόμενων, για τη βέλτιστη αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας και

δ) η αντιμετώπιση ζητημάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που σχετίζονται, ιδίως, με το Κυβερνητικό Νέφος Δημόσιου Τομέα (G-Cloud), το Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RE-Cloud) και το Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Υγείας (H-Cloud), το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι», την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.» και την ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία».

Άρθρο 2
Αντικείμενο
Αντικείμενο του παρόντος είναι:

α) η διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων στις μεταγραφές ακινήτων, ιδίως μέσω της συμπλήρωσης της διαδικασίας διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων των κτηματολογικών εγγραφών, της παράτασης της προθεσμίας άσκησης αγωγών διόρθωσης πρώτων εγγραφών και της δυνατότητας διόρθωσης πρώτων εγγραφών σε περιοχές στις οποίες έχει λήξει η δυνατότητα αμφισβήτησης ανακριβούς εγγραφής με την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη», της υποχρεωτικής χρήσης της Πλατφόρμας Νομικού Ελέγχου Εγγραπτέων Πράξεων για τη διενέργεια απομακρυσμένου νομικού ελέγχου αιτήσεων εγγραπτέων πράξεων που έχουν υποβληθεί και υποβάλλονται σε Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα των ν. 4512/2018 (Α’ 5) και 2664/1998 (Α’ 275) και της διεκπεραίωσης εκκρεμοτήτων έμμισθων και άμισθων Υποθηκοφυλακείων κατά την παράδοση και παραλαβή αρχείων,

β) η ενίσχυση της επιχειρησιακής λειτουργίας του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο», ιδίως μέσω της θέσπισης κινήτρου επίτευξης στόχων για το προσωπικό και τους δικηγόρους με σύμβαση έμμισθης εντολής του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο»,

γ) η απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών μεταβίβασης ακινήτων, ιδίως μέσω της κατάργησης της υποχρέωσης προσκόμισης βεβαίωσης περί μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας, της κατάργησης της πολλαπλής προσκόμισης αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος σε περίπτωση διηρημένων ιδιοκτησιών κείμενων εντός του ιδίου γεωτεμαχίου, της υποβολής ψηφιακών αντιγράφων συμβολαιογραφικών πράξεων και ψηφιακών περιλήψεων και της κατάργησης της προσάρτησης αντιγράφου κτηματολογικού διαγράμματος σε περίπτωση υποβολής ψηφιακής αίτησης, και

δ) η αντιμετώπιση άλλων ζητημάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ιδίως μέσω της παράτασης της προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης ταξινόμησης των δεδομένων (data classification) που αποθηκεύονται στο Κυβερνητικό Νέφος Δημόσιου Τομέα (G-Cloud) ή στο Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RE-Cloud) ή στο Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Υγείας (H-Cloud) και συναφών προθεσμιών, της παράτασης του χρονικού διαστήματος καταβολής του ανταλλάγματος στους παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι», της διαδικασίας πληρωμής των αναδόχων για έργα που υλοποιεί η Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε. και της ρύθμισης θεμάτων που σχετίζονται με το προσωπικό της ανώνυμης εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία».

ΜΕΡΟΣ Β’
ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Άρθρο 3
Υπαγωγή κτηματογραφημένων περιοχών στην αρμοδιότητα Υποθηκοφυλακείου, Κτηματολογικού Γραφείου ή Υποκαταστήματος Τροποποίηση παρ. 3α άρθρου 23 ν. 2664/1998
Στην παρ. 3α του άρθρου 23 του ν. 2664/1998 (Α’ 275), περί της μετάβασης από το σύστημα μεταγραφών και υποθηκών στο σύστημα του Κτηματολογίου, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο, αντί της φράσης «των Υπουργών Δικαιοσύνης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση του Ο.Κ.Χ.Ε.» τίθεται η φράση «των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Δικαιοσύνης, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο»», β) προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 3α του άρθρου 23 διαμορφώνεται ως εξής:

«3α. Εάν η περιοχή που έχει κτηματογραφηθεί εμπίπτει στην τοπική αρμοδιότητα περισσότερων του ενός Υποθηκοφυλακείων, με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Δικαιοσύνης, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο», μπορεί να υπαχθεί το σύνολο της περιοχής αυτής στην αρμοδιότητα ενός μόνο Υποθηκοφυλακείου, το οποίο θα λειτουργεί κατά το μεταβατικό στάδιο ως Κτηματολογικό Γραφείο. Με όμοια απόφαση, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο», όταν συντρέχει συναρμοδιότητα Υποθηκοφυλακείου και Κτηματολογικού Γραφείου ή Υποκαταστήματος του ν. 4512/2018 (Α’ 5) σε περιοχή που έχει κτηματογραφηθεί, μπορεί να υπαχθεί το σύνολο της ίδιας κτηματογραφημένης περιοχής στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Υποθηκοφυλακείου, του Κτηματολογικού Γραφείου ή του Υποκαταστήματος, κατά περίπτωση.»

Άρθρο 4
Συμπλήρωση της διαδικασίας ελέγχου δικαιολογητικών και διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων των κτηματολογικών εγγραφών Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 16 και άρθρου 18 ν. 2664/1998

1. Στο δεύτερο εδάφιο της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 2664/1998 (Α’ 275), περί της διαδικασίας των κτηματολογικών εγγραφών, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) η λέξη «έγγραφης» αντικαθίσταται από τη λέξη «εγγραφής», β) μετά από τη φράση «ο νόμος ρητώς απαγορεύει την καταχώριση» προστίθεται η φράση «επί ποινή απολύτου ακυρότητας» και η παρ. 1 του άρθρου 16 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Ο διενεργούμενος στο Κτηματολογικό Γραφείο έλεγχος κάθε αίτησης και των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών είναι έλεγχος νομιμότητας.

Κατ’ αυτόν ελέγχεται περιοριστικώς: α) αν το Κτηματολογικό Γραφείο είναι αρμόδιο κατά τόπον, β) αν το δικαίωμα στο οποίο αφορά η αίτηση και η πράξη της οποίας ζητείται η καταχώριση στα Κτηματολογικά φύλλα περιλαμβάνονται μεταξύ εκείνων των οποίων ο νόμος επιτάσσει την καταχώριση,

γ) αν για την πράξη της οποίας ζητείται η καταχώριση, συντρέχουν όλες οι απαιτούμενες από τον νόμο προϋποθέσεις για την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της. Ο έλεγχος αφορά αποκλειστικώς και μόνο στη νομιμότητα της πράξεως, της οποίας ζητείται η καταχώριση, χωρίς να δύναται να επεκταθεί σε άλλες πράξεις, σε προγενέστερο τίτλο κτήσης, σε εξέταση και συσχετισμό μεταγεγραμμένων τίτλων ή στον έλεγχο της ορθότητας της πρώτης εγγραφής και περιορίζεται στο αν από το περιεχόμενο της πράξης προκύπτει ότι έχουν τηρηθεί εκείνες οι διατυπώσεις, που αν δεν τηρηθούν, ο νόμος ρητώς απαγορεύει την καταχώριση επί ποινή απολύτου ακυρότητας,

δ) αν για την πράξη της οποίας ζητείται η καταχώριση, συνυποβάλλονται με την αίτηση, με πληρότητα και ακρίβεια, τα αναφερόμενα στο άρθρο 14 δικαιολογητικά,

ε) αν το πρόσωπο, το οποίο προβαίνει σε εκποίηση ή του οποίου δικαίωμα επιδιώκεται να επιβαρυνθεί ή δεσμευτεί, αναγράφεται στο Κτηματολογικό βιβλίο ως δικαιούχος,

στ) αν ο εμφανιζόμενος κατά την υποβολή της αιτήσεως ως πληρεξούσιος, νόμιμος αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος νομικού προσώπου, νομιμοποιείται να προβεί στη ζητούμενη καταχώριση.»

2. Στο άρθρο 18 του ν. 2664/1998, περί της διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων των κτηματολογικών εγγραφών, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) στην περ. α) της παρ. 1, προστίθενται νέα εδάφια, έκτο και έβδομο,

β) στην περ. β) της παρ. 1, προστίθενται νέα εδάφια, τρίτο, πέμπτο, έκτο και έβδομο,

γ) στην υποπερ. αα) του τέταρτου εδαφίου της περ. β) της παρ. 1, προστίθεται νέο, δεύτερο, εδάφιο,

δ) στο πρώτο εδάφιο της περ. ε) της παρ. 1, δα) η φράση «του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που ενεργεί είτε κατόπιν αίτησης όποιου έχει έννομο συμφέρον είτε αυτεπάγγελτα και μετά από πρόταση της Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε.,» αντικαθίσταται από τη φράση «του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο» που ενεργεί κατόπιν αίτησης όποιου έχει έννομο συμφέρον» και δβ) η φράση «η ομάδα» αντικαθίσταται από τη φράση «ή ομάδα»,

ε) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2, εα) η φράση «μέσα σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες» αντικαθίσταται από τη φράση «μέσα σε τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες», εβ) προστίθεται η φράση «εξαιρουμένων των υποπερ. αα), ββ), γγ) και δδ) της περ. β) της παρ. 1 για τις οποίες η διόρθωση γίνεται υποχρεωτικά, επιτρεπόμενης μόνο της αιτιολογημένης άρνησης,» και εγ) η φράση «μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών» αντικαθίσταται από τη φράση «μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) εργάσιμων ημερών»,

στ) προστίθενται παρ. 3 και 4 και το άρθρο 18 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 18 Διόρθωση πρόδηλων σφαλμάτων

1. α) Ο Προϊστάμενος του Κτηματολογικού Γραφείου μπορεί, ύστερα από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον ή και αυτεπαγγέλτως, να προβαίνει στη διόρθωση πρόδηλων σφαλμάτων των κτηματολογικών εγγραφών, ιδίως σε περίπτωση λανθασμένης αναγραφής στα κτηματολογικά φύλλα στοιχείων του δικαιούχου, τα οποία προκύπτουν από την αστυνομική ταυτότητα ή άλλα δημόσια έγγραφα με αποδεικτική ως προς τα στοιχεία αυτά ισχύ, καθώς επίσης στοιχείων σχετικών με το καταχωρισθέν δικαίωμα, τον τίτλο αυτού και το ιδιοκτησιακό αντικείμενο, εφόσον το σφάλμα στην καταχώριση προκύπτει κατά τρόπον αναμφισβήτητο από την καταχωρισθείσα πράξη και τα συνοδευτικά αυτής έγγραφα. Η αίτηση για τη διόρθωση καταχωρίζεται στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου.

Η αίτηση δεν επιβαρύνεται με τέλη και δικαιώματα, πάγια ή αναλογικά.

Πιστοποιητικά, αντίγραφα και αποσπάσματα που εκδίδονται από τα βιβλία των Υποθηκοφυλακείων και των Κτηματολογικών Γραφείων, ύστερα από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον και προορίζονται για να συνυποβληθούν με την αίτηση διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος, καθώς και οι αιτήσεις που υποβάλλονται για την έκδοσή τους, απαλλάσσονται από κάθε τέλος και δικαίωμα, πάγιο ή αναλογικό. Σχετική αιτιολογία αναγράφεται στο έντυπο της αίτησης προς έκδοση με ευθύνη και επιμέλεια του αιτούντα και επισημείωση ανάλογου περιεχομένου τίθεται από το αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο στα εκδιδόμενα στοιχεία για τη νόμιμη χρήση τους. Η προηγούμενη λήψη και συνυποβολή πιστοποιητικών, αντιγράφων και αποσπασμάτων από τα βιβλία των Υποθηκοφυλακείων και των Κτηματολογικών Γραφείων δεν απαιτείται, όταν η υποβολή της αίτησης διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος απευθύνεται προς Κτηματολογικό Γραφείο ή Υποκατάστημα του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο» που έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τον ν. 4512/2018 (Α’ 5) και διαθέτει τα σχετικά έγγραφα στα τηρούμενα αρχεία του, από τα οποία τα αναζητά αυτεπάγγελτα. Απλά αντίγραφα, τα οποία ο αιτών συνυποβάλλει με την αίτηση διόρθωσης, γίνονται δεκτά και λαμβάνονται υπόψη.

β) Στην περίπτωση των αρχικών εγγραφών, το πρόδηλο σφάλμα μπορεί να αφορά σε οποιοδήποτε στοιχείο της εγγραφής και ιδίως στον δικαιούχο, στο δικαίωμα, στον τίτλο κτήσης και στο ιδιοκτησιακό αντικείμενο. Η αίτηση για τη διόρθωση καταχωρίζεται στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν η διόρθωση αφορά στα στοιχεία μεταγραφής, άλλως εγγραφής, του τίτλου κτήσης που αφορά στο καταχωρισθέν στις αρχικές εγγραφές εγγραπτέο δικαίωμα, επειδή αυτά ελλείπουν, ή αναγράφονται λανθασμένα, η συμπλήρωση ή η ορθή αναγραφή τους, κατά περίπτωση, διενεργείται υποχρεωτικά και αυτεπάγγελτα από τον Προϊστάμενο του Κτηματολογικού Γραφείου. Ενδεικτικά, πρόδηλο είναι το σφάλμα όταν η ανακρίβεια στα στοιχεία της εγγραφής:

αα) Προκύπτει από δημόσιο έγγραφο που καταχωρίσθηκε στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου πριν από την ανάρτηση των στοιχείων της κτηματογράφησης, η οποία προηγείται της έκδοσης της διαπιστωτικής πράξης του άρθρου 11 του ν. 2308/1995, ή και μετά από αυτήν, εφόσον στηρίζεται σε προηγούμενη πράξη καταχωρισθείσα στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου πριν από την εν λόγω ανάρτηση, υπό την προϋπόθεση ότι μέσω της διορθώσεως δεν αντικαθίσταται (εκτοπίζεται) δικαίωμα τρίτου, εκτός αν ο τρίτος συναινεί στη διόρθωση, συνυπογράφοντας την αίτηση, η συναίνεση δε αυτή δεν υποκρύπτει άτυπη μεταβίβαση ή μεταβολή τίτλου του ακινήτου.

Εκτοπισμός δεν υφίσταται και δεν απαιτείται συναίνεση, εάν ο τρίτος συμπεριλήφθηκε ως δικαιούχος, ο οποίος αναγράφεται στις κτηματολογικές εγγραφές, λόγω σφάλματος που εμφιλοχώρησε κατά την επεξεργασία της δήλωσης και των δημοσίων εγγράφων που συνυπέβαλε κατά τη διαδικασία κτηματογράφησης του ν. 2308/1995 (Α’ 114) και τούτο προκύπτει από το αρχείο κτηματογράφησης και τα δημόσια βιβλία του Υποθηκοφυλακείου.

Στην περίπτωση ακινήτου με την ένδειξη «άγνωστου ιδιοκτήτη», η αίτηση επιδίδεται υποχρεωτικά εντός δέκα (10) ημερών από την κατάθεσή της στο Ελληνικό Δημόσιο.

Το Ελληνικό Δημόσιο τεκμαίρεται ότι συναινεί στην αίτηση και ο προϊστάμενος οφείλει να προβεί στην αιτούμενη διόρθωση, εάν δεν αποσταλεί από την αρμόδια υπηρεσία αρνητική απάντηση που απευθύνεται στον Προϊστάμενο του αρμόδιου κτηματολογικού γραφείου εντός εξήντα (60) ημερών από την επίδοση της αίτησης στο Ελληνικό Δημόσιο. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, ακόμη και χωρίς ειδική αιτιολογία, ο προϊστάμενος οφείλει να απορρίψει την αίτηση. Η παραπάνω επίδοση δεν απαιτείται εάν πρόκειται για δημόσιο έγγραφο, με βάση το οποίο έχουν καταχωρισθεί στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου δικαιώματα συνδικαιούχων. Επίδοση στο Ελληνικό Δημόσιο δεν απαιτείται και στην περίπτωση που το δημόσιο έγγραφο, με βάση το οποίο ζητείται η διόρθωση της εγγραφής, αποτελεί τίτλο εγγραπτέου δικαιώματος επί άλλου κτηματογραφηθέντος ακινήτου της ίδιας κτηματογραφηθείσας περιοχής, το οποίο δηλώθηκε και καταχωρίσθηκε στο κτηματολόγιο, καθώς και όταν ο τίτλος του αιτούντος τη διόρθωση ή των δικαιοπαρόχων του (άμεσων ή απώτερων) είναι παραχωρητήριο του Ελληνικού Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ.. Το ίδιο ισχύει επίσης όταν το ακίνητο με την ένδειξη «άγνωστου ιδιοκτήτη», για το οποίο ζητείται η διόρθωση, είναι οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία και από τον συσχετισμό του προσκομιζόμενου τίτλου κτήσης του αιτούντος και

των δικαιοπαρόχων του προς την πράξη σύστασης της οριζόντιας ή κάθετης, αντίστοιχα, ιδιοκτησίας, διαπιστώνεται ότι εξαντλείται το σύνολο των εξ αδιαιρέτου ποσοστών του εγγραπτέου δικαιώματος επί της οριζόντιας ή κάθετης αυτής ιδιοκτησίας. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και στην περίπτωση που στην οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία δεν αντιστοιχεί αυτοτελές κτηματολογικό φύλλο, αλλά το αντιστοιχούν σε αυτήν ποσοστό συγκυριότητας επί του γεωτεμαχίου εμφανίζεται με την ένδειξη «άγνωστου ιδιοκτήτη». Στην περίπτωση αυτή, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διορθώσεως της αρχικής εγγραφής με τη διαδικασία του πρόδηλου σφάλματος, δημιουργείται αυτοτελές κτηματολογικό φύλλο για την οριζόντια ή κάθετη, αντίστοιχα, ιδιοκτησία,

ββ) προκύπτει από τη συσχέτιση της αρχικής εγγραφής προς τα στοιχεία της ανάρτησης, που προηγείται της έκδοσης της διαπιστωτικής πράξης του άρθρου 11 του ν. 2308/1995, ή του τελικού αναμορφωμένου πίνακα της κτηματογράφησης, από τα οποία αποκλίνει άνευ νόμιμου λόγου,

γγ) προκύπτει από τη συσχέτιση της αρχικής εγγραφής προς τα στοιχεία διοικητικής πράξης ή δικαστικής απόφασης που συνιστούν πρωτότυπο τρόπο κτήσης δικαιώματος, ο οποίος κατισχύει, οπωσδήποτε, του καταχωρισθέντος στην αρχική εγγραφή δικαιώματος, εφόσον η διόρθωση στην περίπτωση αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με απόφαση επιτροπής ενστάσεων που εκδόθηκε κατά τη διαδικασία της κτηματογράφησης,

δδ) αφορά στην ολική ή μερική έλλειψη ή στην ανακρίβεια στοιχείων οριζόντιων ή κάθετων ιδιοκτησιών, η οποία μπορεί να θεραπευθεί με αναδρομή στην πράξη σύστασης, στον κανονισμό της οριζόντιας ιδιοκτησίας και στα συνοδευτικά αυτών ή επ’ αυτών ερειδόμενα δημόσια έγγραφα που συνυποβάλλονται με την αίτηση. Υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις μπορεί, μέσω της διορθώσεως, να δημιουργηθεί και να συμπληρωθεί με τα στοιχεία του δικαιούχου κτηματολογικό φύλλο οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας, ήδη υλοποιηθείσας ή μέλλουσας, η οποία δεν εμφαίνεται στις πρώτες εγγραφές ως αυτοτελές ιδιοκτησιακό αντικείμενο.

Στις υποπερ. αα), ββ), γγ) και δδ), η διόρθωση γίνεται υποχρεωτικά, επιτρεπομένης μόνο της αιτιολογημένης άρνησης για λόγους μη συνδρομής των προϋποθέσεων που αναφέρονται στις οικείες περιπτώσεις. Ο Προϊστάμενος του Κτηματολογικού Γραφείου οφείλει να προβεί είτε στη σχετική διόρθωση είτε στην αιτιολογημένη άρνηση εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης. Η παρέλευση άπρακτου του ανωτέρω χρονικού διαστήματος δεν συνιστά σιωπηρή άρνηση.

γ) Εφόσον το πρόδηλο σφάλμα της αρχικής εγγραφής αφορά σε γεωμετρικά στοιχεία του γεωτεμαχίου, υποβάλλεται αίτηση διόρθωσης των γεωμετρικών στοιχείων υπό τους όρους της παρ. 2 του άρθρου 19 του νόμου αυτού.

δ) Διόρθωση πρόδηλου σφάλματος αρχικής εγγραφής δεν επιτρέπεται, εφόσον προηγουμένως έχει λάβει χώρα μεταγενέστερη εγγραφή, οπωσδήποτε ασυμβίβαστη με τη διωκόμενη διόρθωση, εκτός αν ο δικαιούχος από τη μεταγενέστερη αυτή εγγραφή συναινεί στη διόρθωση, συνυπογράφοντας την αίτηση, η συναίνεση δε αυτή δεν υποκρύπτει άτυπη μεταβίβαση ή μεταβολή τίτλου του ακινήτου.

ε) Διόρθωση αρχικής εγγραφής με τη διαδικασία του πρόδηλου σφάλματος μπορεί να διενεργηθεί και μετά από απόφαση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο» (Φορέας) που ενεργεί κατόπιν αίτησης όποιου έχει έννομο συμφέρον, όποτε συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την εκ μέρους του ανάκληση της διαπιστωτικής πράξης περαίωσης της κτηματογράφησης, για το συγκεκριμένο και μόνο κτηματογραφημένο ακίνητο ή ομάδα κτηματογραφημένων ακινήτων που αφορά η διόρθωση, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα γενικώς ισχύοντα για την ανάκληση των διοικητικών πράξεων. Η εν λόγω δυνατότητα υφίσταται ιδίως όταν, με την ανάκληση της αρχικής εγγραφής, επιδιώκεται η ορθή αποτύπωση στις αρχικές εγγραφές διοικητικής πράξεως με διαπλαστικό για τα εμπράγματα δικαιώματα χαρακτήρα και ισχύουσας έναντι πάντων.

στ) Διόρθωση πρόδηλου σφάλματος των αρχικών εγγραφών, σύμφωνα με τα ανωτέρω, επιτρέπεται μόνο μέχρι την οριστικοποίησή τους. Μετά την οριστικοποίηση των αρχικών εγγραφών, διόρθωση επιτρέπεται υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 περ. α’ του παρόντος άρθρου. Αγωγή του άρθρου 6 του νόμου αυτού για τη διόρθωση αρχικής εγγραφής, η οποία ασκείται μετά τη διόρθωση της εγγραφής με τη διαδικασία του άρθρου αυτού, απευθύνεται και κατά του τυχόν, μέσω της διορθώσεως αυτής, καταχωρισθέντος στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου ως δικαιούχου.

ζ) Η υποβολή αίτησης διόρθωσης προδήλου σφάλματος δεν συνιστά αναγκαία προδικασία για την υποβολή και συζήτηση ενώπιον του δικαστηρίου αγωγών και αιτήσεων διόρθωσης των κτηματολογικών εγγραφών, αρχικών και μεταγενέστερων, κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού.

2. Αν ο Προϊστάμενος του Κτηματολογικού Γραφείου δεν αποφανθεί μέσα σε τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της αίτησης ή αν απορρίψει την αίτηση, εξαιρουμένων των υποπερ. αα), ββ), γγ) και δδ) της περ. β) της παρ. 1 για τις οποίες η διόρθωση γίνεται υποχρεωτικά, επιτρεπομένης μόνο της αιτιολογημένης άρνησης, ο αιτών δικαιούται να προσφύγει στον Κτηματολογικό Δικαστή μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της προθεσμίας αυτής ή αφότου έλαβε γνώση της απόρριψης της αίτησης. Η ανωτέρω προθεσμία απάντησης του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου αναστέλλεται για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η προθεσμία απάντησης του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την υποπερ. αα’ της περ. β’ της παρ. 1, εκτός εάν, εν τω μεταξύ, περιέλθει σε γνώση του Προϊσταμένου ρητή απάντηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Ελληνικού Δημοσίου. Η αίτηση προς τον Κτηματολογικό Δικαστή καταχωρίζεται στα Κτηματολογικά φύλλα στη θέση που καταχωρίζεται και η κατά την παρ. 2 του άρθρου 13 αγωγή. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται όσα ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 16.

3. Όπου στο παρόν άρθρο γίνεται αναφορά σε Προϊστάμενο Κτηματολογικού Γραφείου, ως τέτοιος νοείται και όποιος υπάλληλος του Φορέα έχει κατά τον νόμο αποφασιστική αρμοδιότητα καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων.

4. Με απόφαση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο» δύνανται να καθορίζονται και να ρυθμίζονται περιπτώσεις πρόδηλων σφαλμάτων, η διόρθωση των οποίων καθίσταται υποχρεωτική υπό τους όρους του παρόντος, από τον Προϊστάμενο του Κτηματολογικού Γραφείου ή οποιονδήποτε υπάλληλο έχει κατά τον νόμο αποφασιστική αρμοδιότητα καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων.»

Άρθρο 5
Παράταση προθεσμίας διόρθωσης των αρχικών εγγραφών Δυνατότητα διόρθωσης πρώτων εγγραφών σε περιοχές που είχε λήξει η δυνατότητα αμφισβήτησης ανακριβούς εγγραφής με την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη» Τροποποίηση άρθρου 102 ν. 4623/2019 Καταληκτική ημερομηνία παράτασης της προθεσμίας υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης εγγραπτέου δικαιώματος Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 2 ν. 2308/1995

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 102 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο, η ημερομηνία «31.12.2023» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «30.11.2024», β) στο δεύτερο εδάφιο η καταληκτική ημερομηνία «31η.12.2014» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31η.12.2015» και η παρ. 2 του άρθρου 102 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 (Α’ 162), η αποκλειστική προθεσμία της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998, εάν δεν είχε λήξει η ίδια ή οι παρατάσεις της μέχρι τις 30.11.2018, λήγει στις 30.11.2024. Η ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία ισχύει και για τις περιοχές στις οποίες οι πρώτες εγγραφές καταχωρίσθηκαν από την 1η.1.2013 έως και την 31η.12.2015. Κατ’ εξαίρεση, για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 (Α’ 162), κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4623/2019 (Α’ 134) εξακολουθούσαν να τελούν υπό κτηματογράφηση και δεν είχαν εκδοθεί η διαπιστωτική πράξη περαίωσης της κτηματογράφησης και η απόφαση έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου, η αποκλειστική προθεσμία της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους εντός του οποίου συμπληρώνονται οκτώ (8) έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου.»

2. Στο άρθρο 102 του ν. 4623/2019 προστίθεται παρ. 2Α ως εξής:

«2Α. Για τις περιοχές στις οποίες η αποκλειστική προθεσμία της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998, περί διόρθωσης πρώτων εγγραφών, είχε λήξει μέχρι τις 30.11.2018, η δυνατότητα αμφισβήτησης και διόρθωσης ανακριβούς εγγραφής, σε ακίνητα με την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη», είτε εξωδικαστικά, όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των υποπερ. αα), αβ), αγ) και αδ) της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 2664/1998, είτε κατόπιν άσκησης αγωγής σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ίδιου νόμου, είναι δυνατή μέχρι την 30ή.11.2024, μόνο αν, κατόπιν της λήξης της αποκλειστικής προθεσμίας για κάθε περιοχή, δεν έχουν εγγραφεί μεταγενέστερες πράξεις επί του κτηματολογικού φύλλου του ακινήτου. Εγγραφή της αγωγής της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2664/1998 δεν λαμβάνεται υπόψη ως μεταγενέστερη πράξη. Σε κάθε περίπτωση, ο ενάγων δύναται να παραιτηθεί από την αγωγή του προηγούμενου εδαφίου και να ακολουθήσει τις λοιπές διαδικασίες διόρθωσης ή να εμείνει στην ασκηθείσα αγωγή του. Για τις περιοχές του πρώτου εδαφίου της παρούσας επιτρέπεται, μέχρι την 30ή.11.2024, α) η διόρθωση ανακριβούς εγγραφής με την ένδειξη «Ελληνικό Δημόσιο», σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998, όταν ο τίτλος του αιτούντος τη διόρθωση ή των δικαιοπαρόχων του (άμεσων ή απώτερων) είναι παραχωρητήριο του Ελληνικού Δημοσίου και β) η διόρθωση της ανακριβούς εγγραφής με τη διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 6 όταν στα οικεία κτηματολογικά φύλλα κατά την οριστικοποίηση των αρχικών εγγραφών αναγνωρίστηκε ως δικαιούχος του δικαιώματος ο δικαιοπάροχος του αιτούντος τη διόρθωση, ενώ ο τίτλος κτήσης του σχετικού δικαιώματος από τον αιτούντα τη διόρθωσή του είναι μεταγεγραμμένος στα βιβλία μεταγραφών του αντίστοιχου Υποθηκοφυλακείου ή Κτηματολογικού Γραφείου και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει στο μεταξύ μεσολαβήσει άλλη, ασυμβίβαστη κατά περιεχόμενο, εγγραφή στο κτηματολογικό φύλλο.»

3. Στο τέταρτο εδάφιο της περ. β) της παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995 (Α’ 114), περί της δυνατότητας παράτασης της προθεσμίας υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης εγγραπτέου δικαιώματος, προστίθεται η φράση «έως την 30ή.11.2024» και η περ. β) της παρ. 8 του άρθρου 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«β) Οποιαδήποτε απαγόρευση και ακυρότητα από την εφαρμογή της παρούσας αίρεται είτε με την εκ των υστέρων υποβολή δήλωσης από εκείνον που παρέλειψε να την υποβάλει εμπροθέσμως, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποξενώθηκε πλήρως από το δικαίωμά του επί του ακινήτου είτε από εκείνον που αποκτά εγγραπτέο δικαίωμα με την παραπάνω δικαιοπραξία. Η υποβολή των δηλώσεων αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση, η οποία εκδίδεται ατελώς από το αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης. Με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα, της οποίας το περιεχόμενο περιλαμβάνεται στην ανακοίνωση για την ανάρτηση που προβλέπεται στο άρθρο 4, καθορίζεται η ημερομηνία μέχρι την οποία είναι επιτρεπτή η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων στην περιοχή που κτηματογραφείται. Με όμοια απόφαση, η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται έως την 30ή.11.2024. Αποφάσεις του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο που εκδόθηκαν μετά την 9η.12.2020 και έως την 18η.6.2021, δυνάμει των οποίων αποφασίστηκε η παράταση της προθεσμίας υποβολής εκπρόθεσμων δηλώσεων σε κτηματογραφούμενες περιοχές, θεωρούνται έγκυρες από τη δημοσίευσή τους.»

Άρθρο 6
Προδικασία των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων Τροποποίηση άρθρου 17 ν. 2882/2001
Στο άρθρο 17 του ν. 2882/2001 (Α’ 17), περί της προδικασίας των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1, η φράση «σημειώνεται από τον αρμόδιο φύλακα μεταγραφών» αντικαθίσταται από τη φράση «διαβιβάζεται από την αρχή που την εξέδωσε στον αρμόδιο φύλακα μεταγραφών και σημειώνεται από αυτόν», β) στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1, διαγράφεται η φράση «, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 1,», γ) προστίθενται παρ. 2α και 2β, δ) στην περ. α) των παρ. 3 και 4 γίνονται νομοτεχνικές αλλαγές και προστίθεται παραπομπή στις παρ. 2α και 2β, και το άρθρο 17 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 17 Προδικασία

1. Η απόφαση κήρυξης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, διαβιβάζεται από την αρχή που την εξέδωσε στον αρμόδιο φύλακα μεταγραφών και σημειώνεται από αυτόν στις μερίδες του απαλλοτριωμένου ακινήτου και του ιδιοκτήτη αυτού. Η σημείωση αυτή γίνεται με βάση το διαβιβαζόμενο στον φύλακα μεταγραφών αντίγραφο της απαλλοτριωτικής απόφασης με το οικείο κτηματολογικό διάγραμμα και πίνακα, μέσα σε δέκα ημέρες από τη λήψη τους. Μέσα στην ίδια προθεσμία σημειώνονται και τα διαβιβαζόμενα κατά την παρ. 6 του προηγούμενου άρθρου στοιχεία.

Στην ίδια προθεσμία ο φύλακας μεταγραφών υποχρεούται να χορηγεί ατελώς στους ενδιαφερόμενους πιστοποιητικά ιδιοκτησίας, βαρών και κατασχέσεων στο απαλλοτριούμενο, καθώς και πιστοποιητικό για τις τυχόν εγγραφές στο βιβλίο διεκδικήσεων.

2. Στην περίπτωση που ο φύλακας μεταγραφών, αν και διαβιβάστηκαν τα κατά την προηγούμενη παράγραφο δικαιολογητικά, δεν μπορεί μέσα σε δέκα ημέρες από τη λήψη τους να ανεύρει τις οικείες μερίδες, υποχρεούται να χορηγεί σχετική βεβαίωση σε κάθε ενδιαφερόμενο.

2α. Αν το Υποθηκοφυλακείο της παρ. 1 έχει καταργηθεί και η άσκηση της τοπικής του αρμοδιότητας έχει μεταφερθεί σε Κτηματολογικό Γραφείο ή Υποκατάστημα που υπάγεται στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο», σύμφωνα με τον ν. 4512/2018 (Α’ 5), η απόφαση κήρυξης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης διαβιβάζεται στον Προϊστάμενο του κατά τόπον αρμοδίου Κτηματολογικού Γραφείου ή Υποκαταστήματος, για να διενεργήσει την προβλεπόμενη, κατά την παρ. 1, σημείωση, στα τηρούμενα από την ίδια υπηρεσία βιβλία του Συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών, εντός δέκα (10) ημερών, από τη λήψη της απόφασης και να εκδώσει τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά. Εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην παρ. 2, ο Προϊστάμενος του Κτηματολογικού Γραφείου ή του Υποκαταστήματος υποχρεούται να εκδώσει βεβαίωση ίδιου περιεχομένου, εφόσον συντρέχει αδυναμία να ανεύρει τις οικείες μερίδες των ιδιοκτητών στα τηρούμενα βιβλία του Συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών.

2β. Όταν η απόφαση της παρ. 1 αφορά απαλλοτριωμένα ακίνητα σε περιοχές που έχει περαιωθεί η κτηματογράφηση και λειτουργεί το σύστημα του Κτηματολογίου, σύμφωνα με τον ν. 2664/1998 (Α’ 275), είτε το κατά τόπον αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο που λειτουργεί μεταβατικά ως Κτηματολογικό Γραφείο για την ίδια περιοχή, είτε το Κτηματολογικό Γραφείο ή Υποκατάστημα του ν. 4512/2018, που έχει συσταθεί και λειτουργεί, προς το οποίο διαβιβάζονται τα στοιχεία της παρ. 1, υποχρεούται να εκδίδει εντός της δεκαήμερης προθεσμίας της παρ. 2 βεβαίωση πρωτοκόλλησης της απόφασης κήρυξης της απαλλοτρίωσης στα κτηματολογικά φύλλα των προς εγγραφή ακινήτων.

3. Η συζήτηση της αίτησης για τον προσωρινό ή οριστικό προσδιορισμό της αποζημίωσης είναι απαράδεκτη εάν δεν προσαχθούν: α) τα κατά την παρ. 1 πιστοποιητικά ή οι κατά τις παρ. 2, 2α και 2β βεβαιώσεις, β) η κατά την παρ. 3 του άρθρου 15 έκθεση ή η κατά την παρ. 4 του ίδιου άρθρου βεβαίωση, γ) η έκθεση της παρ. 6 του άρθρου 15.

4. Προκειμένου περί απαλλοτριώσεων προς εφαρμογή σχεδίων πόλεων, είναι απαράδεκτη η συζήτηση της αίτησης για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης εάν δεν προσαχθούν: α) τα κατά την παρ. 1 πιστοποιητικά ή οι κατά τις παρ. 2, 2α και 2β βεβαιώσεις, β) η κατά την παρ. 3 του άρθρου 15 έκθεση ή η κατά την παρ. 4 βεβαίωση, και γ) η πράξη αναλογισμού ή πράξη εφαρμογής.»

Άρθρο 7
Διόρθωση εσφαλμένων κτηματολογικών εγγραφών απαλλοτριωμένων εκτάσεων

1. α) Ο Προϊστάμενος του Κτηματολογικού Γραφείου, ύστερα από αίτηση του δημόσιου φορέα υπέρ του οποίου έχει περατωθεί σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις απαλλοτρίωση έκτασης, οικοπέδου ή γεωτεμαχίου, σε περίπτωση λανθασμένης αναγραφής στα κτηματολογικά φύλλα του απαλλοτριωθέντος ακινήτου ιδιοκτησίας του φορέα αυτού με την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη» ή «Ελληνικό Δημόσιο», προβαίνει στη διόρθωση εσφαλμένων αρχικών κτηματολογικών εγγραφών, καθώς επίσης και στη διόρθωση στοιχείων σχετικών με το καταχωρισθέν δικαίωμα και τον τίτλο αυτού. Η αίτηση για τη διόρθωση καταχωρίζεται στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου και δεν επιβαρύνεται με τέλη και δικαιώματα, πάγια ή αναλογικά.

β) Ο Προϊστάμενος του Κτηματολογικού Γραφείου υποχρεούται να ενεργήσει τη διόρθωση της περ. α), εφόσον προσκομιστεί ενώπιόν του, από τον αιτούντα φορέα, αντίγραφο του νόμιμου τίτλου με τον οποίο κηρύχθηκε και συντελέστηκε η απαλλοτρίωση από τα τηρούμενα στον αιτούντα φορέα αρχεία και τοπογραφικό διάγραμμα της παρ. 5α του άρθρου 13 του ν. 2664/1998 (Α’ 275), με το οποίο βεβαιώνεται ότι το ακίνητο στο οποίο αφορά η αίτηση διόρθωσης κείται εντός των ορίων της απαλλοτρίωσης. Ως τίτλος κτήσεως καταχωρίζεται ο νόμος με τον οποίο κηρύχθηκε η απαλλοτρίωση και σύμφωνα με τον οποίο ο αιτών φορέας κατέστη κύριος του ακινήτου, καθώς και τυχόν άλλος νόμιμος τίτλος κτήσης του ακινήτου.

2. Με τη διαδικασία της παρ. 1 είναι δυνατή, μετά από αίτηση του φορέα και απόφαση του Προϊσταμένου του αρμοδίου Κτηματολογικού Γραφείου, η πραγματοποίηση γεωμετρικών μεταβολών επί των αμφισβητούμενων ακινήτων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται οποιαδήποτε μεταβολή σε ακίνητα τρίτων.

3. Σε κάθε περίπτωση που σύμφωνα με τον νόμο η διαχείριση, αξιοποίηση και εκμετάλλευση ακινήτων ιδιοκτησίας δημοσίου φορέα έχει μεταβιβαστεί σε οποιονδήποτε τρίτο φορέα, ο τελευταίος καθίσταται αποκλειστικά αρμόδιος για την κίνηση της διαδικασίας διόρθωσης των κτηματολογικών εγγραφών για εκτάσεις που έχουν απαλλοτριωθεί, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2.

4. Διορθώσεις κτηματολογικών εγγραφών σύμφωνα με τη διαδικασία των παρ. 1, 2 και 3 δεν επιτρέπονται εφόσον έρχονται σε αντίθεση με απόφαση επιτροπής ενστάσεων που εκδόθηκε κατά τη διαδικασία της κτηματογράφησης. Ο σχετικός έλεγχος διενεργείται αυτεπαγγέλτως κατά την εξέταση της αίτησης του φορέα που υποβάλλεται σύμφωνα με το παρόν.

Άρθρο 8
Υποχρεωτικότητα χρήσης της Πλατφόρμας Νομικού Ελέγχου Εγγραπτέων Πράξεων
Από 1ης.1.2024, για τη διενέργεια του νομικού ελέγχου και την καταχώριση, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 2664/1998 (Α’ 275), αιτήσεων εγγραπτέων πράξεων, που έχουν υποβληθεί και υποβάλλονται σε Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα του ν. 4512/2018 (Α’ 5) και του ν. 2664/1998, καθίσταται υποχρεωτική η χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής με την ονομασία Πλατφόρμα Νομικού Ελέγχου Εγγραπτέων Πράξεων (http:// eisigites. ktimatologio.gr/) που προβλέπεται στην υπό στοιχεία 45877ΕΞ2023/20.10.2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Β’ 6130), όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 9
Διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων έμμισθων και άμισθων Υποθηκοφυλακείων κατά την παράδοση και παραλαβή αρχείων Τροποποίηση παρ. 1α άρθρου 38 ν. 4512/2018
Στην παρ. 1α του άρθρου 38 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), περί της διεκπεραίωσης εκκρεμοτήτων των έμμισθων και άμισθων υποθηκοφυλακείων, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο, η λέξη «Ειρηνοδίκες» αντικαθίσταται από τη φράση «Προϊστάμενοι ή Αναπληρωτές Τμημάτων Γραμματείας Ειρηνοδικείων», β) στο δεύτερο εδάφιο, η φράση «Εξαιρετικά για τα έμμισθα Υποθηκοφυλακεία» αντικαθίστανται από τη φράση «Σε κάθε περίπτωση», γ) στο πέμπτο εδάφιο, μετά από τη λέξη «έμμισθου», προστίθεται η φράση «ή άμισθου», δ) ομοίως, στο έκτο εδάφιο, μετά από τη λέξη «έμμισθου», προστίθεται η φράση «ή άμισθου» και η παρ. 1α του άρθρου 38 διαμορφώνεται ως εξής:

«1α. Οι Προϊστάμενοι των έμμισθων Υποθηκοφυλακείων, οι άμισθοι Υποθηκοφύλακες και οι εκτελούντες ή αναπληρούντες στα έργα Υποθηκοφύλακα, Συμβολαιογράφοι ή Προϊστάμενοι ή Αναπληρωτές Τμημάτων Γραμματείας Ειρηνοδικείων, των Υποθηκοφυλακείων που καταργούνται με την παρ. 5 του άρθρου 1, υποχρεούνται να διεκπεραιώσουν το σύνολο των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στο Υποθηκοφυλακείο για την καταχώριση εγγραπτέων πράξεων στα τηρούμενα βιβλία μεταγραφών, υποθηκών, κατασχέσεων και διεκδικήσεων ή στα κτηματολογικά βιβλία, κατά περίπτωση, και να προβούν σε σχετικές εγγραφές και καταχωρίσεις στα ίδια βιβλία οπωσδήποτε μέχρι και την τελευταία ημέρα λειτουργίας της υπηρεσίας του οικείου Υποθηκοφυλακείου, όπως αυτή ορίζεται στην απόφαση της παρ. 7 του άρθρου 1, εκδίδοντας και τα σχετικά πιστοποιητικά. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον διαπιστώνεται από τον Φορέα τεχνική αδυναμία έγκαιρης διεκπεραίωσης των εκκρεμοτήτων νομικού ελέγχου εντός της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου, οι σχετικές εκκρεμότητες καταγράφονται στο πρωτόκολλο της παρ. 2 και διεκπεραιώνονται από το κατά τόπον αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο ή Υποκατάστημα, όπως αυτό προσδιορίζεται στην απόφαση της παρ. 7 του άρθρου 1, τηρούμενης της αρχής της χρονικής προτεραιότητας. Τα προβλεπόμενα στο πρώτο και το δεύτερο εδάφιο ισχύουν και για το Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης κατά την κατάργησή του σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 1. Με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα, καθορίζονται η διαδικασία μεταφοράς των εκκρεμοτήτων, καθώς και κάθε συναφές θέμα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα.

Τέλη που καταβλήθηκαν κατά τον χρόνο λειτουργίας του καταργηθέντος έμμισθου ή άμισθου Υποθηκοφυλακείου για την καταχώριση εγγραπτέων πράξεων στα τηρούμενα βιβλία του συστήματος μεταγραφών και υποθηκών ή στα κτηματολογικά βιβλία, κατά περίπτωση, εφόσον οι σχετικές πράξεις διεκπεραιώθηκαν, σύμφωνα με τα ανωτέρω, από το κατά τόπον αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο ή Υποκατάστημα, επιστρέφονται από τον Φορέα, σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος εγγραφής τους, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Το Ελληνικό Δημόσιο και κάθε τρίτος, προς τον οποίο έχουν αποδοθεί τα σχετικά ποσά από τον πρώην Προϊστάμενο του καταργηθέντος έμμισθου ή άμισθου Υποθηκοφυλακείου, υποχρεούνται σε περαιτέρω απόδοσή τους προς τον Φορέα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται η διαδικασία επιστροφής των προαναφερόμενων ποσών και απόδοσής τους από το Ελληνικό Δημόσιο και κάθε τρίτο στον Φορέα, καθώς και κάθε συναφές θέμα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα.»

Άρθρο 10
Επιτάχυνση της διαδικασίας ανάθεσης νομικού ελέγχου και καταχώρισης πράξεων στο προσωπικό της Διεύθυνσης Νομικού Έργου Λειτουργούντος Κτηματολογίου Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 14Α ν. 4512/2018
Στην παρ. 5 του άρθρου 14Α του ν. 4512/2018 (Α’ 5), περί ειδικών ρυθμίσεων για τη Διεύθυνση Νομικού Έργου Λειτουργούντος Κτηματολογίου, διαγράφεται η φράση «, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του προϊσταμένου του κατά τόπον αρμόδιου κτηματολογικού γραφείου ή, όπου δεν έχει αυτό συσταθεί, του προϊσταμένου του αντίστοιχου υποκαταστήματος» και η παρ. 5 του άρθρου 14Α διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» δύνανται να ανατίθενται ο νομικός έλεγχος και η καταχώριση πράξεων στη διεύθυνση, κατά παρέκκλιση της κατά τόπον αρμοδιότητας των Κτηματολογικών Γραφείων.»

Άρθρο 11
Δυνατότητα ανάθεσης καθηκόντων νομικού ελέγχου και καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων σε Προϊστάμενο άλλου Κτηματολογικού Γραφείου ή Υποκαταστήματος, στους Αναπληρωτές Προϊσταμένους Κτηματολογικών Γραφείων ή Υποκαταστημάτων, στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Νομικού Έργου Λειτουργούντος Κτηματολογίου και σε υπαλλήλους του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο» Προσθήκη παρ. 8 και 9 στο άρθρο 18 του ν. 4512/2018
Στο άρθρο 18 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) προστίθενται παρ. 8 και 9 ως εξής:

«8. Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή του Φορέα, δύναται να ανατίθενται σε Προϊστάμενο Κτηματολογικού Γραφείου ο νομικός έλεγχος των εγγραπτέων πράξεων και η έκδοση απόφασης σύμφωνα με τον ν. 2664/1998 (Α’ 275) για την αποδοχή ή την απόρριψη καταχώρισής τους, καθώς και οι εξαλείψεις καταχωρίσεων της παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 2664/1998 για οιοδήποτε άλλο Κτηματολογικό Γραφείο ή Υποκατάστημα, και να προσδιορίζεται ο σχετικός επιμερισμός εργασιών.

9. Με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα, που λαμβάνεται μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή του Φορέα, δύναται να ανατίθενται στους Αναπληρωτές Προϊσταμένους Κτηματολογικών Γραφείων ή Υποκαταστημάτων, στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Νομικού Έργου Λειτουργούντος Κτηματολογίου της παρ. 11 του άρθρου 14 και σε υπαλλήλους κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού Ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού (Νομικών) του Φορέα ο νομικός έλεγχος των εγγραπτέων πράξεων και η έκδοση απόφασης σύμφωνα με τον ν. 2664/1998 για την αποδοχή ή την απόρριψή της καταχώρισής τους, ή οι εξαλείψεις καταχωρίσεων της παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 2664/1998, ιδίως για τη διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων, είτε πρόκειται για το Κτηματολογικό Γραφείο ή Υποκατάστημα στο οποίο υπηρετούν είτε για οιοδήποτε άλλο Κτηματολογικό Γραφείο ή Υποκατάστημα. Στην περίπτωση αυτή, οι αποφάσεις που εκδίδονται ή οι εξαλείψεις καταχωρίσεων της παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 2664/1998 που διενεργούνται από τα αναφερόμενα στο πρώτο εδάφιο πρόσωπα προσβάλλονται ενώπιον του κατά τόπον αρμόδιου κτηματολογικού δικαστή της περιφέρειας του Κτηματολογικού Γραφείου ή του Υποκαταστήματος όπου υποβλήθηκε η προς έλεγχο και καταχώριση εγγραπτέα πράξη σύμφωνα με τον ν. 2664/1998.»

Άρθρο 12
Ειδικές ρυθμίσεις για τα Κτηματολογικά Γραφεία Ρόδου και Κω Λέρου

1. Αν η απόφαση της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) για την κατάργηση των Κτηματολογικών Γραφείων Ρόδου και Κω Λέρου και την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου Δωδεκανήσου και του Υποκαταστήματος Κω, αντίστοιχα, εκδοθεί πριν από τη διαπιστωτική πράξη της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4934/2022 (Α’ 100), εφαρμόζεται στις ως άνω περιοχές ο ν. 2664/1998 (Α’ 275) με εξαίρεση τα άρθρα 6 έως 9 του Δευτέρου Κεφαλαίου και με την επιφύλαξη όσων προβλέπονται στις διατάξεις του ίδιου νόμου για την τήρηση και ενημέρωση των κτηματολογικών βιβλίων και στοιχείων και την έκδοση πιστοποιητικών, έως την ολοκλήρωση της μετάπτωσης και την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4934/2022.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο» ρυθμίζονται επί μέρους ζητήματα για την τήρηση και ενημέρωση των βιβλίων και στοιχείων από το Κτηματολογικό Γραφείο Δωδεκανήσου και το Υποκατάστημα Κω κατά τη χρονική περίοδο της παρ. 1, την έκδοση πιστοποιητικών, καθώς και κάθε άλλο συναφές τεχνικό ζήτημα.

3. Μετά από την έναρξη της λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου Δωδεκανήσου, καθώς και του Υποκαταστήματος Κω, εφαρμόζονται οι παρ. 1 έως και 3 του άρθρου 47 του ν. 4934/2022.

4. Για την κάλυψη έκτακτων και επειγουσών αναγκών, είναι δυνατόν να αποσπώνται στο Κτηματολογικό Γραφείο Δωδεκανήσου υπάλληλοι φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί κινητικότητας, εφαρμοζομένου σε κάθε περίπτωση του άρθρου 35 του ν. 4873/2021 (Α’ 248) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 177 του ν. 4876/2021 (Α’ 251), περί της διαφύλαξης της στελέχωσης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Η απόσπαση του πρώτου εδαφίου διενεργείται με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων των οικείων Υπουργείων, η οποία εκδίδεται, μετά από αίτηση του υπαλλήλου, σύμφωνα με το άρθρο 68 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26).

Άρθρο 13
Προσόντα διαπιστευμένων μηχανικών για το Κτηματολόγιο Τροποποίηση άρθρου 24 ν. 4821/2021
Στην περ. α) του άρθρου 24 του ν. 4821/2021 (Α’ 134), περί των προσόντων των διαπιστευμένων μηχανικών για το Κτηματολόγιο, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) η φράση «δίπλωμα μηχανικού» αντικαθίστανται από τη φράση «πτυχίο ή δίπλωμα κλάδου μηχανικού κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε. ή ακαδημαϊκά ισοδύναμο», β) προστίθεται η φράση «ή στο Βιβλίο Τεχνικών Επωνυμιών», και το άρθρο 24 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 24 Προσόντα διαπιστευμένου μηχανικού για το Κτηματολόγιο

Για τη λήψη άδειας διαπιστευμένου μηχανικού για το Κτηματολόγιο και την εγγραφή στο μητρώο, ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τα ακόλουθα προσόντα:

α) Να διαθέτει πτυχίο ή δίπλωμα κλάδου μηχανικού κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε. ή ακαδημαϊκά ισοδύναμο ή ισότιμο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής, με αναγνωρισμένα επαγγελματικά προσόντα στην Ελλάδα, κατ’ εφαρμογή της σχετικής ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας, και να είναι εγγεγραμμένος σε μητρώο ή στο Βιβλίο Τεχνικών Επωνυμιών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), με επαγγελματικό δικαίωμα εκπόνησης τοπογραφικών μελετών/εργασιών,

β) να διαθέτει τουλάχιστον τετραετή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε τοπογραφικές εργασίες,

γ) να έχει παρακολουθήσει εξειδικευμένο σεμινάριο για τις διαδικασίες και τον έλεγχο γεωμετρικών μεταβολών στη χωρική κτηματολογική βάση και να το έχει ολοκληρώσει επιτυχώς, κατόπιν εξετάσεων που διενεργούνται υπό την εποπτεία του Φορέα και με την πιστοποίηση του Τ.Ε.Ε., και

δ) να έχει διεκπεραιώσει ευδόκιμα εργασίες ηλεκτρονικής υποβολής ψηφιακών τοπογραφικών διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών στον υποδοχέα του Φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν. 4409/2016 (Α’ 136), που έχουν επισυναφθεί σε αιτήσεις κατά τον ν. 2664/1998 (Α’ 275) για τη διενέργεια χωρικών μεταβολών και έχουν τύχει αποδοχής και επεξεργασίας από τον Φορέα.»

Άρθρο 14
Εργασίες διαπιστευμένων μηχανικών για το Κτηματολόγιο Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 25 ν. 4821/2021
Στo τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4821/2021 (Α’ 134), περί των εργασιών των διαπιστευμένων μηχανικών για το Κτηματολόγιο, η φράση «Μετά την παρέλευση διετίας από την εγγραφή στο Μητρώο και τη λήψη άδειας, ο Φορέας δύναται να χορηγεί» αντικαθίσταται από τη φράση «Ο Φορέας χορηγεί» και η παρ. 2 του άρθρου 25 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Οι διαπιστευμένοι μηχανικοί αναλαμβάνουν και εκτελούν τις εργασίες της περ. α’ της παρ. 1, ύστερα από εντολή ανάθεσης εργασιών του αιτούντος την εγγραφή πράξης ή τη διόρθωση των κτηματολογικών διαγραμμάτων. Τέτοια εντολή δύναται να χορηγεί και ο Φορέας για σχετικές διαδικασίες που επισπεύδει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τις περ. β’ έως και δ’ της παρ. 1, οι διαπιστευμένοι μηχανικοί αναλαμβάνουν και εκτελούν τις σχετικές εργασίες ελέγχου προς τον σκοπό της σύνταξης εισήγησης που απευθύνεται στον Φορέα για την ενημέρωση των κτηματολογικών διαγραμμάτων, ύστερα από εντολή ανάθεσης εργασιών του τελευταίου. Ο Φορέας χορηγεί στους διαπιστευμένους μηχανικούς εντολή για σύνταξη πορίσματος που απευθύνεται προς το αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο και για την ενημέρωση της κτηματολογικής βάσης σύμφωνα με το περιεχόμενό του, λαμβανομένων υπόψη του χρόνου ευδόκιμης προϋπηρεσίας, της εμπειρίας και της επιμόρφωσης, που καθορίζονται με την απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα κριτήρια και τα αντικείμενα των εργασιών για τις οποίες ανατίθεται η εντολή σύνταξης πορίσματος.»

Άρθρο 15
Αποζημίωση υπηρεσιών λειτουργίας γραφείων κτηματογράφησης Tροποποίηση άρθρου 63 ν. 4903/2022
Στο άρθρο 63 του ν. 4903/2022 (Α’ 46), περί της αποζημίωσης των υπηρεσιών λειτουργίας των γραφείων κτηματογράφησης, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) προστίθεται παρ. 1Α, β) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2, η φράση «της παρ. 1» αντικαθίσταται από τη φράση «των παρ. 1 και 1Α» και το άρθρο 63 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 63 Αποζημίωση υπηρεσιών λειτουργίας γραφείων κτηματογράφησης

1. Οι υπηρεσίες λειτουργίας των γραφείων κτηματογράφησης και τήρησης ενήμερης της κτηματολογικής βάσης, που προβλέπονται στις συμβάσεις κτηματογράφησης, ως υποχρεωτικά παρασχετέες, οι οποίες, για το διάστημα από την 1η.4.2020 έως την 31η.7.2022, είτε έχουν ήδη παρασχεθεί χωρίς να αποτελέσουν αντικείμενο συμπληρωματικής σύμβασης ή πρόκειται να παρασχεθούν μέχρι την 31η.7.2022, χωρίς να έχει συναφθεί συμπληρωματική σύμβαση, αποζημιώνονται από τον φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ».

1Α. Οι υπηρεσίες λειτουργίας των γραφείων κτηματογράφησης και τήρησης ενήμερης της κτηματολογικής βάσης, οι οποίες προβλέπονται ως υποχρεωτικά παρασχετέες σε συμβάσεις κτηματογράφησης, που έχουν αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, και οι οποίες, για το διάστημα από την 1η.1.2018 έως την 31η.3.2020 και από την 1η.8.2022 έως την 12η.12.2023 έχουν ήδη παρασχεθεί χωρίς να αποτελέσουν αντικείμενο συμπληρωματικής σύμβασης, αποζημιώνονται από τον φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ».

2. H αποζημίωση των παρ. 1 και 1Α καταβάλλεται, μετά από σύνταξη, από τον φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», ειδικών συγκριτικών πινάκων, χωρίς προηγούμενη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου, ανά διαστήματα λειτουργίας, εφαρμοζόμενης της τιμής που προβλέπεται στο άρθρο 5 της υπ’ αρ. 28766/29.6.2011 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β’ 1588), και κατόπιν συνυπολογισμού της έκπτωσης της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου. Στην περίπτωση λειτουργίας περισσότερων του ενός (1) γραφείων κτηματογράφησης στην περιοχή μελέτης και της λόγω υποχρέωσης που απορρέει από τα συμβατικά τεύχη για τη λειτουργία τους, υπολογίζεται κατ’ αποκοπή αποζημίωση ύψους δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ ανά μήνα για κάθε γραφείο κτηματογράφησης, επιπλέον του ενός (1), για κάλυψη των γενικών λειτουργικών εξόδων και της μισθοδοσίας του γραφείου. Το σύνολο της αποζημίωσης που θα λάβει ο ανάδοχος, προστίθεται στη συμβατική αμοιβή του και δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αρχικής αξίας της σύμβασης.

3. Το παρόν εφαρμόζεται για τις μη οριστικώς παραληφθείσες συμβάσεις κτηματογράφησης.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»

Άρθρο 16
Διακριτικός τίτλος του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο» Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 1 ν. 4512/2018
Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), περί της σύστασης του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο», προστίθεται η φράση «και διακριτικό τίτλο «Κτηματολόγιο»» και η παρ. 1 του άρθρου 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Συστήνεται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο» (εφεξής «Φορέας») και διακριτικό τίτλο «Κτηματολόγιο», με έδρα την Αθήνα, το οποίο εποπτεύεται από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Για τις σχέσεις του με την αλλοδαπή, ο Φορέας χρησιμοποιεί την επωνυμία «HELLENIC CADASTRE.»

Άρθρο 17
Εσωτερική διάρθρωση παραρτημάτων Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 12 ν. 4512/2018
Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), περί της διάρθρωσης του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο», προστίθεται η φράση «και να καθορίζεται η εσωτερική διάρθρωση υφιστάμενων ή συνιστώμενων παραρτημάτων» και η παρ. 2 του άρθρου 12 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Η Κεντρική Υπηρεσία (Κ.Υ.) αποτελείται από τις αυτοτελείς Μονάδες της παρ. 3, τις Διευθύνσεις και τα Τμήματα που προβλέπονται στο επόμενο άρθρο και διατηρεί Παράρτημα στη Θεσσαλονίκη. Με απόφαση του Φορέα μπορούν να συστήνονται Παραρτήματα της Κεντρικής Υπηρεσίας και να καθορίζεται η εσωτερική διάρθρωση υφιστάμενων ή συνιστώμενων Παραρτημάτων.»

Άρθρο 18
Πλήρωση των θέσεων προσωπικού των Κτηματολογικών Γραφείων και Υποκαταστημάτων Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 17 ν. 4512/2018 Αυτοδίκαιη ένταξη προσωπικού ειδικών αμίσθων Υποθηκοφυλακείων στις θέσεις του προσωρινού κλάδου υπαλλήλων Κτηματολογικών Γραφείων και Υποκαταστημάτων Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 20 ν. 4512/2018

1. Στην παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), περί της πλήρωσης των θέσεων των Περιφερειακών Υπηρεσιών του νομικού προσώπου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο», καταργούνται τα εδάφια πρώτο και δεύτερο και η παρ. 4 του άρθρου 17 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Οι θέσεις του παρόντος άρθρου κατανέμονται και ανακατανέμονται στις οργανικές μονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Φορέα, με απόφαση του Γενικού Διευθυντή του Φορέα.»

2. Στην παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 4512/2018, περί των μεταβατικών διατάξεων για το προσωπικό των καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο, αα) διαγράφεται η φράση «ή με την πάροδο εβδομήντα δύο (72) μηνών από τις 17.1.2018» και αβ) προστίθεται περ. γ), β) στο δεύτερο εδάφιο, η φράση «από τα εισπραττόμενα τέλη» αντικαθίσταται από τη φράση «από τους πόρους του Φορέα» και η παρ. 6 του άρθρου 20 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Στις θέσεις του προσωρινού Κλάδου της παρ. 5 εντάσσεται αυτοδίκαια κατά τα οριζόμενα στην απόφαση της παρ. 7 του άρθρου 1:

α) το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου των Υποθηκοφυλακείων που μετατράπηκαν σε έμμισθα, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4456/2017 (Α’ 24),

β) το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου των καταργούμενων ειδικών άμισθων Υποθηκοφυλακείων, εφόσον η πρόσληψη του τελευταίου διενεργήθηκε πριν από την πρώτη Ιανουαρίου 2015, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 56 του κ.δ. της 19/23.7.1941 όπως ίσχυαν κάθε φορά ή της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 2664/1998, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 2 του ν. 3127/2003 (Α’ 67) και

γ) το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου των καταργούμενων ειδικών άμισθων Υποθηκοφυλακείων, εφόσον η πρόσληψη του τελευταίου διενεργήθηκε από την 1η Ιανουαρίου 2015 και πριν από την 1η Φεβρουαρίου 2023, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 37480/4.5.2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Β’ 1532) και εφόσον κατά τον χρόνο ένταξης εξακολουθούν να υπηρετούν στα ως άνω ειδικά άμισθα Υποθηκοφυλακεία, κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 56 του κ.δ. της 19/23.7.1941, όπως εκάστοτε ίσχυε.

Το κόστος της μισθοδοσίας καλύπτεται από τους πόρους του Φορέα.»

Άρθρο 19
Πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Κτηματολογικών Γραφείων και άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένου Κτηματολογικού Γραφείου ή Υποκαταστήματος Προσθήκη παρ. 2Α και τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 18 ν. 4512/2018

1.Στο άρθρο 18 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), περί της σύστασης κλάδου και θέσεων Προϊσταμένων Κτηματολογικών Γραφείων, προστίθεται παρ. 2Α ως εξής:

«2Α. Η πλήρωση των θέσεων της παρ. 1 του παρόντος δύναται να πραγματοποιείται μετά από αίτημα του Φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), περί του ετήσιου προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα, χωρίς νέα προκήρυξη, από τους οριστικούς πίνακες επιλαχόντων της υπό στοιχεία 12250 ΕΞ 2022/31.3.2022 προκήρυξης πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Κτηματολογικών Γραφείων και Υποκαταστημάτων του Φορέα, για χρονικό διάστημα έως τρία (3) έτη από τη δημοσίευση των πινάκων διοριστέων της ως άνω προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Γ’ 2198/4.9.2023).

Η πλήρωση των θέσεων της περ. i της παρ. 1.Α. του άρθρου 17 με διορισμό επιλαχόντων υποψηφίων της υπό στοιχεία 12250 ΕΞ 2022/31.3.2022 προκήρυξης, έπεται της πλήρωσης των θέσεων της παρ. 1, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο.

Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζονται η διαδικασία πλήρωσης των νέων θέσεων από τους επιλαχόντες, οι συνέπειες της μη αποδοχής του διορισμού και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.»

2. Στην παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 4512/2018, περί της άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου Κτηματολογικού Γραφείου ή Υποκαταστήματος, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) μετά από τη φράση «για οποιονδήποτε λόγο,» προστίθεται η φράση «και ανεξαρτήτως του τρόπου επιλογής του,», β) μετά από τη φράση «ή από Αναπληρωτή Προϊστάμενο» προστίθεται η φράση «της παρ. 4 ή από υπάλληλο του Φορέα κατηγορίας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ)», γ) η φράση «ορίζεται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή του Φορέα» αντικαθίσταται από τη φράση «ορίζεται και παύεται με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή έως την τοποθέτηση προϊσταμένου, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 2» και η παρ. 5 του άρθρου 18 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Τα καθήκοντα Προϊσταμένου Κτηματολογικού Γραφείου ή Υποκαταστήματος, η θέση του οποίου δεν καλύπτεται κατά την παρ. 4 ή κενώνεται για οποιονδήποτε λόγο, και ανεξαρτήτως του τρόπου επιλογής του, μπορεί να ασκούνται από τον Προϊστάμενο άλλου Κτηματολογικού Γραφείου ή Υποκαταστήματος ή από Αναπληρωτή Προϊστάμενο της παρ. 4 ή από υπάλληλο του Φορέα κατηγορίας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ), ο οποίος ορίζεται και παύεται με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή έως την τοποθέτηση προϊσταμένου σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 2.»

Άρθρο 20
Μισθολογικό καθεστώς Προϊσταμένων Κτηματολογικών Γραφείων και Υποκαταστημάτων Προσθήκη άρθρου 18Α στον ν. 4512/2018
Στον ν. 4512/2018 (Α’ 5), μετά από το άρθρο 18, προστίθεται άρθρο 18Α ως εξής:

«Άρθρο 18Α Μισθολογικό καθεστώς Προϊσταμένων Κτηματολογικών Γραφείων και Υποκαταστημάτων

1. Οι Προϊστάμενοι Κτηματολογικών Γραφείων του Φορέα λαμβάνουν, εκτός των λοιπών επιδομάτων που ορίζονται στον ν. 4354/2015 (Α’ 176), το μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης της υποπερ. αε) της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015, για όσο διατηρούν τη θέση ευθύνης. Εφόσον πληρούν τα προσόντα της παρ. 2 του άρθρου 18 του παρόντος και ανεξαρτήτως της διαδικασίας διορισμού ή κάλυψης της θέσης, τοποθετούνται στο 15ο Μ.Κ. της Π.Ε. κατηγορίας, εκτός εάν βάσει προϋπηρεσίας κατατάσσονται σε ανώτερο Μ.Κ., εφαρμοζόμενου κατά τα λοιπά του ν. 4354/2015 ως προς τον χρόνο και τον τρόπο της μισθολογικής εξέλιξης.

2. Οι Προϊστάμενοι Υποκαταστημάτων Κτηματολογικών Γραφείων του Φορέα λαμβάνουν, εκτός των λοιπών επιδομάτων που ορίζονται στον ν. 4354/2015, το μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης της υποπερ. αζ) της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015, για όσο διατηρούν τη θέση ευθύνης. Εφόσον πληρούν τα προσόντα της παρ. 2 του άρθρου 18 του παρόντος και ανεξαρτήτως της διαδικασίας διορισμού ή κάλυψης της θέσης, τοποθετούνται στο 15ο Μ.Κ. της Π.Ε. κατηγορίας, εκτός εάν βάσει προϋπηρεσίας κατατάσσονται σε ανώτερο Μ.Κ., εφαρμοζόμενου κατά τα λοιπά του ν. 4354/2015 ως προς τον χρόνο και τον τρόπο της μισθολογικής εξέλιξης.

3. Στους Αναπληρωτές Προϊσταμένους οι οποίοι αναλαμβάνουν καθήκοντα νομικού ελέγχου των εγγραπτέων πράξεων και έκδοσης απόφασης για την αποδοχή ή την απόρριψη καταχώρισής τους, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 2664/1998 (Α’ 275), καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση ίση με το επίδομα θέσης ευθύνης επιπέδου προϊσταμένου τμήματος, όπως αυτό ορίζεται στην υποπερ. αζ) της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015. Εφόσον πληρούν τα προσόντα της παρ. 2 του άρθρου 18 του παρόντος και ανεξαρτήτως της διαδικασίας κάλυψης θέσης, και για όσο χρονικό διάστημα ασκούν καθήκοντα νομικού ελέγχου εγγραπτέων πράξεων και έκδοσης απόφασης για την αποδοχή ή την απόρριψη καταχώρισής τους, τοποθετούνται στο 15ο Μ.Κ. της Π.Ε. κατηγορίας, εκτός εάν βάσει προϋπηρεσίας κατατάσσονται σε ανώτερο Μ.Κ., εφαρμοζόμενου κατά τα λοιπά του ν. 4354/2015 ως προς τον χρόνο και τον τρόπο της μισθολογικής εξέλιξης.»

Άρθρο 21
Κίνητρο επίτευξης στόχων

1. Θεσπίζεται κίνητρο επίτευξης στόχων για το προσωπικό του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο». Το κίνητρο χορηγείται για την επίτευξη ποσοτικών στόχων.

2. Σε περίπτωση επίτευξης των στόχων όπως αυτοί ορίζονται στην απόφαση του άρθρου 31, οι υπάλληλοι και δικηγόροι με σύμβαση έμμισθης εντολής του Φορέα λαμβάνουν, ως κίνητρο, πρόσθετη αμοιβή (bonus), η οποία υπολογίζεται με βάση τον βαθμό διεκπεραίωσης των εκκρεμουσών υποθέσεων, δεν συμψηφίζεται με την προσωπική διαφορά της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) και την αντίστοιχη του άρθρου 155 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), δεν μπορεί να υπερβαίνει, ανά έτος, το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του αθροίσματος του ετήσιου βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης κάθε υπαλλήλου και υπόκειται στις ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές κρατήσεις των πρόσθετων αποδοχών.

3. Οι αναγκαίες πιστώσεις για την εφαρμογή του παρόντος βαρύνουν αποκλειστικά τα έσοδα του Φορέα.

Άρθρο 22
Απόδοση αποθεματικού στον Κρατικό Προϋπολογισμό Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 32 ν. 4512/2018
Στην παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), περί των αδιάθετων ποσών του αποθεματικού του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο», το έτος «2021» αντικαθίσταται από το έτος «2022» και η παρ. 3 του άρθρου 32 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Από 1.1.2022, και κατά το μεθεπόμενο οικονομικό έτος κάθε διαχειριστικής χρήσης, το τυχόν αδιάθετο ποσό του αποθεματικού, το οποίο έχει παραμείνει στον Φορέα, αποδίδεται στον κρατικό προϋπολογισμό, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Φορέα.»

Άρθρο 23
Αναθεώρηση του εγκεκριμένου ετήσιου προϋπολογισμού Τροποποίηση παρ. 14 άρθρου 37 ν. 4512/2018
Στην παρ. 14 του άρθρου 37 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), περί της αναθεώρησης του εγκεκριμένου ετήσιου προϋπολογισμού του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο», οι λέξεις «και 2022» αντικαθίσταται από τις λέξεις «, 2022, 2023, 2024 και 2025» και η παρ. 14 του άρθρου 37 διαμορφώνεται ως εξής:

«14. Ειδικά για τα έτη 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 και 2025 προκειμένου για την αναθεώρηση του εγκεκριμένου ετήσιου προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» δεν απαιτείται έγκριση από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, εφόσον: α) η σε απολογιστική βάση εσωτερική μηνιαία, τριμηνιαία ή ετήσια αναδιαμόρφωση των αριθμητικών ποσών που περιγράφονται στους επιμέρους λογαριασμούς εσόδων και εξόδων του ετήσιου εγκεκριμένου προϋπολογισμού του, δεν επιφέρει αρνητική απόκλιση στο εγκεκριμένο ετήσιο δημοσιονομικό αποτέλεσμα «ΙΣΟΖΥΓΙΟ», του προϋπολογισμού του, β) επέρχεται ισόποση μεταβολή εσόδων και εξόδων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Φορέα, προερχόμενη από επιχορηγήσεις για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων ή μη έργων ή από οποιονδήποτε άλλο λόγο.»

ΜΕΡΟΣ Γ’
ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Άρθρο 24
Διαδικασία είσπραξης οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας Προσθήκη παρ. 18Α στο άρθρο 24 του ν. 2130/1993
Στο άρθρο 24 του ν. 2130/1993 (Α’ 62), περί του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας, προστίθεται παρ. 18Α ως εξής:

«18Α. Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο», με την ολοκλήρωση καταχώρισης κάθε εγγραπτέας πράξης με την οποία μεταβιβάζεται η κυριότητα ακίνητου, ενημερώνει τον Δήμο, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το ακίνητο, α) για το εμβαδόν του ακίνητου, του οποίου η κυριότητα μεταβάλλεται, και β) για τα στοιχεία του δικαιοπάροχου και του αποκτώντα την κυριότητα του ακινήτου, όπως αυτά καταχωρίζονται στη βάση δεδομένων του Ελληνικού Κτηματολογίου με την καταχώριση κάθε εγγραπτέας πράξης. Μετά από την ενημέρωση του πρώτου εδαφίου, τυχόν οφειλή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας βεβαιώνεται και εισπράττεται από τον υπόχρεο δικαιοπάροχο του αποκτώντα κατά τις ισχύουσες διατάξεις στην Ταμειακή Υπηρεσία του δικαιούχου Δήμου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθορίζονται η διαδικασία ενημέρωσης του πρώτου εδαφίου και ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα διαλειτουργητικοτήτων με άλλα πληροφοριακά συστήματα ή μητρώα του δημόσιου τομέα, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και κάθε αναγκαία, τεχνική ή άλλη, λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.»

Άρθρο 25
Κατάργηση της πολλαπλής προσκόμισης αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος σε περίπτωση διηρημένων ιδιοκτησιών κείμενων εντός του ιδίου γεωτεμαχίου Τροποποίηση παρ. 4 και 5 άρθρου 14 ν. 2664/1998 Καταχώριση εγγραπτέου δικαιώματος επί υπέρβασης ή μη συμπλήρωσης χιλίων χιλιοστών συστατικής πράξης οροφοκτησίας

1. Στις παρ. 4 και 5 του άρθρου 14 του ν. 2664/1998 (Α’ 275), περί της διαδικασίας των κτηματολογικών εγγραφών, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην παρ. 4 προστίθεται νέο, δεύτερο, εδάφιο, β) στην παρ. 5 προστίθεται δεύτερο εδάφιο και οι παρ. 4 και 5 του άρθρου 14 διαμορφώνονται ως εξής:

«4. Με την αίτηση της παραγράφου 1 συνυποβάλλονται τα έγγραφα στα οποία περιέχεται η πράξη της οποίας ζητείται η καταχώριση στα κτηματολογικά φύλλα, αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος που έχει συνταχθεί και έχει προσαρτηθεί στην προς καταχώριση εγγραπτέα πράξη, περίληψη της εγγραπτέας πράξης, το περιεχόμενο και ο τύπος της οποίας καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κυρωμένο απόσπασμα του κτηματολογικού διαγράμματος για το ακίνητο στο οποίο αφορά η εγγραπτέα πράξη. Αν η εγγραπτέα πράξη αφορά σε δύο ή περισσότερες διηρημένες ιδιοκτησίες κείμενες εντός του ιδίου γεωτεμαχίου, συνυποβάλλεται ένα κυρωμένο απόσπασμα του κτηματολογικού διαγράμματος του γεωτεμαχίου. Περίληψη εγγραπτέας πράξης δεν συνυποβάλλεται, όταν η πράξη της οποίας ζητείται η καταχώριση στα κτηματολογικά φύλλα αφορά σε εξάλειψη, κατάργηση, διαγραφή ή άρση εγγραπτέου δικαιώματος. Όταν η πράξη της οποίας ζητείται η καταχώριση επιφέρει γεωμετρική μεταβολή στα κτηματολογικά διαγράμματα, αντί του αποσπάσματος του κτηματολογικού διαγράμματος συνυποβάλλεται κτηματογραφικό διάγραμμα και τοπογραφικό διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών για την αποτύπωση της όποιας μεταβολής επέρχεται με την εγγραπτέα πράξη, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 5, εάν πρόκειται για εμπράγματη δικαιοπραξία. Το περιεχόμενο του κτηματογραφικού διαγράμματος και το ύψος του υπέρ του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», όπως αυτή μετονομάζεται, ανταποδοτικού τέλους για τη χορήγηση του, καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Αν η αίτηση υποβληθεί από πληρεξούσιο, νόμιμο αντιπρόσωπο ή όργανο νομικού προσώπου, συνυποβάλλονται επίσης και τα έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται η νομιμοποίηση του προσώπου που υπογράφει την αίτηση. Τα έγγραφα αυτά τηρούνται στο αρχείο τίτλων και δικαιολογητικών.

5. Εάν η πράξη της οποίας ζητείται η καταχώριση στο κτηματολογικό φύλλο είναι εμπράγματη δικαιοπραξία, επισυνάπτεται σε αυτήν, υποχρεωτικώς και επί ποινή ακυρότητάς της, το προβλεπόμενο στην προηγούμενη παράγραφο κυρωμένο απόσπασμα του κτηματολογικού διαγράμματος, απλό αντίγραφο του οποίου συνυποβάλλεται με την αίτηση της παραγράφου 1. Αν η εγγραπτέα πράξη αφορά σε δύο ή περισσότερες διηρημένες ιδιοκτησίες κείμενες εντός του ιδίου γεωτεμαχίου, συνυποβάλλεται ένα κυρωμένο απόσπασμα του κτηματολογικού διαγράμματος του γεωτεμαχίου.»

2. Σε περίπτωση κατά την οποία επί της συστατικής πράξης της οροφοκτησίας έχει υπάρξει υπέρβαση ή μη συμπλήρωση των χιλίων χιλιοστών, η καταχώριση στα κτηματολογικά βιβλία σύστασης, μεταβίβασης, επιβάρυνσης, αλλοίωσης ή κατάργησης κάθε εγγραπτέου δικαιώματος λόγω μεταγενέστερης εγγραφής επί των συνεστημένων διηρημένων (οριζόντιων, καθέτων, οριζοντίων επί καθέτων) ιδιοκτησιών της ίδιας οροφοκτησίας, διενεργείται με την επισήμανση του τεκμαιρόμενου ανάλογου ποσοστού στο κοινό έδαφος της οικείας διηρημένης ιδιοκτησίας, μέχρι την καταχώριση τροποποίησης σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας προς αποκατάσταση και άρση της υπέρβασης. Για τις καταχωρίσεις που διενεργούνται στα κτηματολογικά βιβλία σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, γίνεται σχετική μνεία στο οικείο κτηματολογικό φύλλο.

Άρθρο 26
Υποβολή ψηφιακών αντιγράφων συμβολαιογραφικών πράξεων και ψηφιακών περιλήψεων Κατάργηση της προσάρτησης αντιγράφου κτηματολογικού διαγράμματος σε περίπτωση υποβολής ψηφιακής αίτησης Προσθήκη παρ. 7 και 8 στο άρθρο 14 του ν. 2664/1998 Προσθήκη δυνατότητας υποβολής εγγραπτέας πράξης μέσω ηλεκτρονικού φακέλου ακινήτου Τροποποίηση παρ. 1 και 4 άρθρου 29 ν. 4821/2021

1. Στο άρθρο 14 του ν. 2664/1998 (Α’ 275), περί της διαδικασίας των κτηματολογικών εγγραφών, προστίθενται παρ. 7 και 8 ως εξής:

«7. Από την ημερομηνία που καθορίζεται στην απόφαση του τέταρτου εδαφίου της παρ. 1, οι εγγραπτέες συμβολαιογραφικές πράξεις, για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση καταχώρισης σύμφωνα με το παρόν άρθρο, υποβάλλονται σε ψηφιακό αντίγραφο, το οποίο συνοδεύεται από ψηφιακή περίληψη της εγγραπτέας συμβολαιογραφικής πράξης. Τα ψηφιακά έγγραφα του πρώτου εδαφίου υποβάλλονται σε αναγνώσιμη μορφή φορητού εγγράφου (.pdf ), και όχι ως σαρωμένα αρχεία, και φέρουν την ψηφιακή υπογραφή του συμβολαιογράφου, χωρίς χειρόγραφες παραπομπές.

8. Από την ημερομηνία που καθορίζεται στην απόφαση του τέταρτου εδαφίου της παρ. 1, καταργείται η υποχρέωση της προσάρτησης αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος από τον αιτούντα την καταχώριση εγγραπτέας πράξης. Στην περίπτωση αυτή, το απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος προσαρτάται από την αρμόδια υπηρεσία του Φορέα, μετά από την καταβολή του σχετικού τέλους από τον αιτούντα την καταχώριση, κατά την υποβολή της αίτησης καταχώρισης. Από την ίδια ημερομηνία, καταργείται η υποχρέωση συνυποβολής απλού αντιγράφου α) κυρωμένου αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος της παρ. 5 του άρθρου 14 του παρόντος και β) ηλεκτρονικού διαγράμματος της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4409/2016 (Α’ 136).»

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4821/2021 (Α’ 134), περί του ηλεκτρονικού φακέλου ακινήτου, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) μετά από τη φράση «με σκοπό», προστίθεται αρίθμηση «α)», β) μετά από τη φράση «σε ακίνητο», προστίθεται η φράση «και β) την υποβολή των σχετικών εγγράφων προς καταχώριση στα κτηματολογικά γραφεία και υποκαταστήματα του Φορέα», και η παρ. 1 του άρθρου 29 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Δημιουργείται ηλεκτρονική πλατφόρμα υποστήριξης της διενέργειας εμπραγμάτων δικαιοπραξιών επί ακινήτων με την ονομασία «Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου», που λειτουργεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr Ε.Ψ.Π.) του άρθρου 22 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), με σκοπό α) την απλούστευση και ψηφιοποίηση της διαδικασίας συλλογής δικαιολογητικών που απαιτούνται στη σύνταξη συμβολαιογραφικών εγγράφων για τη σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο και β) την υποβολή των σχετικών εγγράφων προς καταχώριση στα κτηματολογικά γραφεία και υποκαταστήματα του Φορέα.»

3. Στην παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 4821/2021, προστίθεται περ. δ), γίνονται συντακτικές προσαρμογές και η παρ. 4 του άρθρου 29 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Στο πλαίσιο λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ο εξουσιοδοτημένος συμβολαιογράφος, δύναται: α) να αιτείται την έκδοση ή την εξαγωγή εγγράφων ή την άντληση πληροφοριών από τους Φορείς της παρ. 2, β) να αιτείται τη διόρθωση των ως άνω εγγράφων ή πληροφοριών, γ) να αναρτά ψηφιοποιημένα έντυπα έγγραφα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, όπου αυτά δεν είναι δυνατόν να εκδοθούν ή να εξαχθούν ηλεκτρονικά κατά τα ανωτέρω, υπέχοντας ευθύνη ως προς την ακρίβεια και την πληρότητα αυτών, και δ) να υποβάλλει, κατόπιν σχετικής εντολής του αποκτώντα εμπράγματο δικαίωμα προς αυτόν, σε αναγνώσιμη μορφή φορητού εγγράφου (.pdf ), και όχι ως σαρωμένα αρχεία, με την ψηφιακή υπογραφή του ιδίου και χωρίς χειρόγραφες παραπομπές, ψηφιακό αντίγραφο της εγγραπτέας πράξης προς καταχώριση, συνοδευόμενο από ψηφιακή περίληψη αυτής και κάθε απαιτούμενο για την καταχώριση της εγγραπτέας πράξης έγγραφο.»

ΜΕΡΟΣ Δ’
ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Άρθρο 27
Παράταση της προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης ταξινόμησης των δεδομένων (data classification) που αποθηκεύονται στο Κυβερνητικό Νέφος Δημόσιου Τομέα (G-Cloud) ή στο Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RE-Cloud) ή στο Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Υγείας (H-Cloud) και για την εγκατάσταση των κεντρικών ηλεκτρονικών εφαρμογών και των κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων Τροποποίηση παρ. 1, 2, 3 και 4 άρθρου 94 ν. 5007/2022

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 94 του ν. 5007/2022 (Α’ 241), περί παράτασης προθεσμιών για την υλοποίηση της δημόσιας πολιτικής υπολογιστικού νέφους, η ημερομηνία «31η.12.2023» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31η.12.2024» και η παρ. 1 του άρθρου 94 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Η προθεσμία του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 85 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), ως προς την εκπόνηση μελέτης ταξινόμησης των δεδομένων (data classification) από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.) και την ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» (Η.ΔΙ.Κ.Α.Α.Ε.), παρατείνεται έως την 31η.12.2024.»

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 94 του ν. 5007/2022, η ημερομηνία «1η.1.2024» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «1η.1.2025» και η παρ. 2 του άρθρου 94 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 87 του ν. 4727/2020, ως προς την εγκατάσταση των κεντρικών ηλεκτρονικών εφαρμογών και των κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων φορέων του δημόσιου τομέα στο Κυβερνητικό Νέφος Δημόσιου Τομέα (G-Cloud) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., παρατείνεται έως την 1η.1.2025.»

3. Στην παρ. 3 του άρθρου 94 του ν. 5007/2022, η ημερομηνία «1η.1.2024» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «1η.1.2025» και η παρ. 3 του άρθρου 94 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 87 του ν. 4727/2020, ως προς την εγκατάσταση των ηλεκτρονικών εφαρμογών και των κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, των εποπτευόμενων φορέων του, καθώς και των εφαρμογών και υπηρεσιών που προσφέρονται από το Υπουργείο Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στην εκπαιδευτική και ερευνητική κοινότητα στο Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RECloud), παρατείνεται έως την 1η.1.2025.»

4. Στην παρ. 4 του άρθρου 94 του ν. 5007/2022, η ημερομηνία «1η.1.2024» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «1η.1.2025» και η παρ. 4 του άρθρου 94 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 87 του ν. 4727/2020, ως προς την εγκατάσταση των ηλεκτρονικών εφαρμογών και των κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Υγείας, των Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας, που αφορούν σε επεξεργασία ιατρικών δεδομένων, καθώς και σε συναλλαγές ιατρικής φύσεως πολιτών στο Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Υγείας (H-Cloud) παρατείνεται έως την 1η.1.2025.»

Άρθρο 28
Παράταση της δυνατότητας χρήσης από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου των χώρων του κτιρίου του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 94 ν. 5007/2022
Στην παρ. 5 του άρθρου 94 του ν. 5007/2022 (Α’ 241) η ημερομηνία «31η.12.2023» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31η.12.2024» και η παρ. 5 του άρθρου 94 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Η ισχύς της παρ. 22 του άρθρου 59 του ν. 4623/2019 (Α’ 134), ως προς τη δυνατότητα χρήσης από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (Ε.Κ.Τ.) των χώρων του κτιρίου του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ε.Ι.Ε.), παρατείνεται έως την 31η.12.2024.»

Άρθρο 29
Παράταση χρονικού διαστήματος καταβολής του ανταλλάγματος στους παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι» Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 36 ν. 4531/2018
Στην παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4531/2018 (Α’ 62) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο εισαγωγικό εδάφιο, η φράση «από τις 5.4.2022 έως και τις 5.4.2023» αντικαθίσταται από τη φράση «από τις 5.4.2023 έως και τις 5.4.2024», β) στην περ. ε) η ημερομηνία «5.4.2022» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «5.4.2023» και η παρ. 2 του άρθρου 36 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Το Ελληνικό Δημόσιο αναγνωρίζει τις δαπάνες για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και πληροφορικής στο πλαίσιο του έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ I», οι οποίες παρέχονται σύμφωνα με τους όρους των από 30.5.2014 συμβάσεων, από τις 5.4.2023 έως και τις 5.4.2024, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) Η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» πιστοποιεί την παροχή στους οικείους φορείς των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και πληροφορικής κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τους όρους των από 30.5.2014 συμβάσεων.

β) Ο ανάδοχος αποδέχεται τις από 30.5.2014 συμβάσεις για τις νησίδες 1, 2, 4, 5, 6 και δικτύου κορμού με έκπτωση ποσοστού τουλάχιστον δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί της αρχικής οικονομικής προσφοράς, που υπολογίζεται σύμφωνα με τις αιτιολογημένες προτάσεις της Διεύθυνσης Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδομών Κυβερνητικού Νέφους της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της «Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.», καθώς και περαιτέρω έκπτωση ποσοστού πέντε τοις εκατό (5 %) επί της αρχικής οικονομικής προσφοράς, εφόσον παρέλθει χρόνος μικρότερος ή ίσος των έξι (6) μηνών έως την ημερομηνία εξόφλησης της αναλογούσας πληρωμής, σύμφωνα με το άρθρο 8 των οικείων συμβάσεων.

γ) Ο ανάδοχος αποδέχεται την από 30.5.2014 σύμβαση για τη νησίδα 3 με έκπτωση ποσοστού τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) επί της αρχικής οικονομικής προσφοράς, που υπολογίζεται σύμφωνα με τις αιτιολογημένες προτάσεις της Διεύθυνσης Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδομών Κυβερνητικού Νέφους της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε..

δ) Η αναγνώριση των απαιτήσεων των παρόχων για το ως άνω διάστημα πραγματοποιείται με τη διαδικασία των περ. β’ και γ’ της παρ. 1.

ε) Σε περίπτωση που εντός της ανωτέρω περιόδου, δηλαδή ενός (1) έτους από τις 5.4.2023, επιτευχθεί βάσει νέας σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των αναδόχων πλήρης μετάπτωση και παροχή αντίστοιχων, με τις ανωτέρω, υπηρεσιών που εμπίπτουν στο έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ II», τότε η εφαρμογή των προβλέψεων της παρούσας παύει.»

Άρθρο 30
Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού της ανώνυμης εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου όγδοου ν. 3607/2007

1. Στην παρ. 6 του άρθρου όγδοου του ν. 3607/2007 (Α’ 245), περί των μεταβατικών διατάξεων του Μέρους Α’ του νόμου αυτού, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο, αα) η φράση «που εντάχθηκαν στην Εταιρεία ή μεταφέρονται σε άλλη υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου ή μεταφέρθηκαν με το άρθρο 30 του ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α’)» αντικαθίσταται από τη φράση «που μεταφέρθηκαν στην Εταιρεία σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ή μεταφέρθηκαν σε άλλη υπηρεσία σύμφωνα με την παρ. 4 του παρόντος άρθρου ή σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν. 3232/2004 (Α’ 48)» και αβ) η φράση «κατά τις διατάξεις του ισχύοντος νόμου 2112/1920» αντικαθίσταται από τη φράση «σύμφωνα με τον ν. 2112/1920 (Α’ 67)», β) στο δεύτερο εδάφιο, γίνονται νομοτεχνικές αλλαγές και η παρ. 6 του άρθρου όγδοου διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Στους απολυόμενους ή αποχωρούντες υπαλλήλους του Κ.Η.Υ.Κ.Υ. που μεταφέρθηκαν στην Εταιρεία σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ή μεταφέρθηκαν σε άλλη υπηρεσία σύμφωνα με την παρ. 4 του παρόντος άρθρου ή σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν. 3232/2004 (Α’ 48), λόγω συμπλήρωσης των προϋποθέσεων για χορήγηση σύνταξης, καταβάλλεται αποζημίωση σύμφωνα με τον ν. 2112/1920 (Α’ 67), όπως ισχύει σήμερα για τους συνταξιοδοτούμενους. Το άρθρο 2 του α.ν. 173/1967 (Α’ 189), δεν εφαρμόζεται σε αυτήν την περίπτωση. Το κόστος της ως άνω αποζημίωσης βαρύνει αναλογικά την Εταιρεία και τον φορέα από τον οποίο απολύεται ή αποχωρεί ο υπάλληλος, ανάλογα με την προϋπηρεσία του. Η προϋπηρεσία στο Κ.Η.Υ.Κ.Υ. προσμετράται εξ ολοκλήρου στην Εταιρεία για κάθε συνέπεια.»

2. Στους υπαλλήλους, οι οποίοι είχαν προσληφθεί από το Κ.Η.Υ.Κ.Υ., μεταφέρθηκαν στην ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.»., σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου ογδόου του ν. 3607/2007, και απολύθηκαν ή αποχώρησαν από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. λόγω συμπλήρωσης των προϋποθέσεων για χορήγηση σύνταξης σύμφωνα με τον ν. 2112/1920 για τους συνταξιοδοτούμενους, και στους οποίους η ως άνω αποζημίωση έχει καταβληθεί μειωμένη λόγω εύλογης αμφιβολίας ως προς την εφαρμογή ή μη του άρθρου 2 του α.ν. 173/1967 (Α’ 189), η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. καταβάλλει συμπληρωματικά και ατόκως τη διαφορά μεταξύ καταβληθείσης και καταβλητέας αποζημίωσης, χωρίς τον περιορισμό της παρ. 2 του άρθρου 2 του α.ν. 173/1967, εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Η ισχύς του πρώτου εδαφίου καταλαμβάνει εκκρεμείς και νέες δίκες ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου. Οι ως άνω δίκες καταργούνται, χωρίς υποχρέωση της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. για καταβολή οιουδήποτε ποσού για δικαστικά έξοδα ή για άλλη αιτία.

3. Στους απολυόμενους ή αποχωρούντες υπαλλήλους της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., ανεξαρτήτως κλάδου, κατηγορίας και ειδικότητας, που προσλήφθηκαν σε αυτή από την έναρξη ισχύος του ν. 3607/2007 καταβάλλεται, λόγω συμπλήρωσης των προϋποθέσεων για χορήγηση σύνταξης, αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2112/1920 για τους συνταξιοδοτούμενους. Για την καταβολή της αποζημίωσης του πρώτου εδαφίου της παρούσας εφαρμόζονται ο α.ν. 173/1967 και το ν.δ. 618/1970 (Α’ 171).

ΜΕΡΟΣ Ε’
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 31
Εξουσιοδοτική διάταξη
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται κατόπιν γνώμης του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο», δύνανται να καθορίζονται και να εξειδικεύονται οι στόχοι του κινήτρου επίτευξης στόχων του άρθρου 21 ανά ιεραρχικό επίπεδο και οργανική μονάδα της κεντρικής υπηρεσίας και των αποκεντρωμένων υπηρεσιών του φορέα, καθώς και ανά υπάλληλο και δικηγόρο με σύμβαση έμμισθης εντολής του φορέα. Με όμοια απόφαση, ρυθμίζονται η διαδικασία καθορισμού και επαλήθευσης της επίτευξης των στόχων του φορέα, το ύψος της πρόσθετης αμοιβής, εντός των ορίων του άρθρου 21, ο χρόνος, ο τρόπος και οι προϋποθέσεις καταβολής της, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου 21.

Άρθρο 32
Μεταβατικές διατάξεις
Τα άρθρα 4 και 11 εφαρμόζονται και σε αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 33
Καταργούμενες και μη εφαρμοζόμενες διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται: α) η παρ. 18 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 (Α’ 62), περί της βεβαίωσης μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.), και

β) το άρθρο 59 του ν. 4483/2017 (Α’ 107), περί της προσκόμισης βεβαίωσης περί μη οφειλής Τ.Α.Π..

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 1587/1950 (Α’ 294), περί της υποχρέωσης προσκόμισης αντιγράφου φορολογικής δήλωσης στον μεταγραφοφύλακα, δεν εφαρμόζεται στις μεταγραφές δικαιωμάτων επί ακινήτων.

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ «ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΤΟΥ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗ»

Άρθρο 34
Παρατηρητήριο τιμών παιδικών παιχνιδιών «Το καλάθι του Αϊ Βασίλη» Τροποποίηση άρθρου 127 ν. 5003/2022
Η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 127 του ν. 5003/2022 (Α’ 230), για το καλάθι του Αϊ Βασίλη, επαναπροσδιορίζεται, στο δεύτερο εδάφιο των παρ. 4 και 5 επικαιροποιούνται οι νομοθετικές παραπομπές, και το άρθρο 127 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 127 Παρατηρητήριο τιμών παιδικών παιχνιδιών «Το καλάθι του Αϊ Βασίλη»

1. Oι επιχειρήσεις που εξειδικεύονται στη διάθεση προς πώληση παιδικών παιχνιδιών στο καταναλωτικό κοινό, των οποίων ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ ετησίως, βάσει των οικονομικών καταστάσεων της αμέσως προηγούμενης, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, διαχειριστικής περιόδου, αποστέλλουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κατάλογο καταναλωτικών προϊόντων παιδικών παιχνιδιών («καλάθι του Αϊ Βασίλη») από την 15η Δεκεμβρίου 2023 έως την 10η Ιανουαρίου 2024.

2. Οι υπόχρεοι της παρ. 1 εντάσσουν ένα (1) τουλάχιστον προϊόν από κάθε κατηγορία προϊόντων που περιλαμβάνεται στο «καλάθι του Αϊ Βασίλη», εφόσον διαθέτουν προϊόντα αυτής της κατηγορίας, και το διαθέτουν σε προσιτή τιμή, ιδίως συγκριτικά με τα υπόλοιπα προϊόντα της ίδιας κατηγορίας, ενημερώνοντας τους καταναλωτές, που προσέρχονται στα φυσικά ή ψηφιακά καταστήματά τους, ως προς τη σύνθεση του «καλαθιού» που προτείνουν. Η ενημέρωση αυτή γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο, ιδίως με λίστες, φυλλάδια και, υποχρεωτικά, με ειδική σήμανση επί των προϊόντων ή του χώρου πώλησής τους.

3. Οι υπόχρεοι της παρ. 1 τοποθετούν ευκρινές ειδικό σήμα στον χώρο πώλησης (ράφι) των προϊόντων που συμμετέχουν στο «καλάθι του Αϊ Βασίλη», καθώς και ευκρινή κατάλογο των προϊόντων που συνθέτουν το «καλάθι» σε εμφανές σημείο στην είσοδο του καταστήματος, που συμπεριλαμβάνει τις τιμές στις οποίες προσφέρονται τα προϊόντα. Επιπρόσθετα, οι υπόχρεοι της παρ. 1 διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα που συμμετέχουν στο «καλάθι» βρίσκονται στα καταστήματά τους σε επάρκεια και διατίθενται απρόσκοπτα στο καταναλωτικό κοινό. Για κάθε παράβαση της παρούσας επιβάλλεται πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) έως δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, σύμφωνα με την απόφαση της παρ. 7.

4. Ο κατάλογος των προϊόντων που συμμετέχουν στο «καλάθι του Αϊ Βασίλη» και οι τιμές τους διαμορφώνονται ελεύθερα από τις επιχειρήσεις. Για τις τιμές των προϊόντων που συνθέτουν το «καλάθι» που προτείνεται από κάθε επιχείρηση, εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 55 του ν. 5045/2023 (Α’ 136), περί αθέμιτης κερδοφορίας, όπου το περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα προϊόντος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το αντίστοιχο περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα προϊόντος προ της 1ης Δεκεμβρίου 2021. Τα προϊόντα του καταλόγου μπορούν να διαφοροποιούνται κάθε φορά που αποστέλλεται από τους υπόχρεους νέος κατάλογος προς το Υπουργείο Ανάπτυξης.

5. Κατάλογο προϊόντων που εντάσσονται στο «καλάθι του Αϊ Βασίλη» μπορούν να αποστέλλουν και επιχειρήσεις που δεν εντάσσονται στους υπόχρεους της παρ. 1. Οι ως άνω επιχειρήσεις, εφόσον αποστείλουν κατάλογο προϊόντων, καθίστανται υπόχρεοι τήρησης του παρόντος μέχρι τη λήξη της ισχύος του, και ελέγχονται από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές ως προς τη συμμόρφωσή τους με το άρθρο 55 του ν. 5045/2023, περί αθέμιτης κερδοφορίας.

6. Η μη αποστολή καταλόγου προϊόντων ή η ελλιπής αποστολή καταλόγου προϊόντων από τους υπόχρεους τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης αποστολής καταλόγου.

7. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται οι κατηγορίες των προϊόντων που εντάσσονται στο «καλάθι του Αϊ Βασίλη», η συχνότητα αποστολής του καταλόγου προϊόντων από τους υπόχρεους, οι αρμόδιες για την επιβολή των κυρώσεων του παρόντος αρχές, η διαδικασία ελέγχων, η διαδικασία είσπραξης των προστίμων και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα που αφορά στην εφαρμογή του παρόντος.»

ΜΕΡΟΣ Ζ΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 35
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται σε επιμέρους διατάξεις.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2023

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Εσωτερικών ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Υγείας ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Υποδομών και Μεταφορών ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ανάπτυξης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Δικαιοσύνης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ

Ψηφιακής Διακυβέρνησης ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2023

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ