ΝΟΜΟΣ 5074/2023

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5074  ΦΕΚ Α 205/13.12.2023

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων εκ μέρους της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας εκ μέρους της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας σχετικά με την αμοιβαία ακαδημαϊκή αναγνώριση πανεπιστημιακών τίτλων σπουδών Ανωτάτων και Ανωτέρων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλων Εγκεκριμένων Ιδρυμάτων, καθώς και της Τροποποίησης του Παραρτήματος Ι της Συμφωνίας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο πρώτο Κύρωση Συμφωνίας και Τροποποίησης του Παραρτήματος Ι αυτής Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων εκ μέρους της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας εκ μέρους της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας σχετικά με την αμοιβαία ακαδημαϊκή αναγνώριση πανεπιστημιακών τίτλων σπουδών Ανωτάτων και Ανωτέρων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλων Εγκεκριμένων Ιδρυμάτων

Άρθρο 1 Σκοπός και ορισμοί

Άρθρο 2 Αρμόδιοι φορείς ακαδημαϊκής αναγνώρισης

Άρθρο 3 Τρόποι συνεργασίας

Άρθρο 4 Διευκόλυνση διαδικασιών και συντόμευση προθεσμιών

Άρθρο 5 Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 6 Επίλυση διαφορών

Άρθρο 7 Τελικές διατάξεις

Παράρτημα Ι Πίνακας Ιδρυμάτων στα οποία αφορά η Συμφωνία Παράρτημα ΙΙ Ακαδημαϊκά ισοδύναμοι τίτλοι σπουδών Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι της Συμφωνίας διά της ανταλλαγής επιστολών των αρμόδιων Υπουργών:

α) Επιστολή με Αρ. Φακ. 03.08.002.003.011, από 28 Ιουλίου 2023, της Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και

β) Επιστολή, από 9 Νοεμβρίου 2023, του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας

Άρθρο δεύτερο Έναρξη ισχύος

Άρθρο πρώτο
 

Άρθρο πρώτο

Κύρωση Συμφωνίας και Τροποποίησης

του Παραρτήματος Ι αυτής

Κυρώνονται και έχουν την ισχύ, που ορίζει η παρ. 1 του άρθρου 28 του Συντάγματος: α) η «Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων εκ μέρους της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας εκ μέρους της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας σχετικά με την αμοιβαία ακαδημαϊκή αναγνώριση πανεπιστημιακών τίτλων σπουδών Ανωτάτων και Ανωτέρων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλων Εγκεκριμένων Ιδρυμάτων», η οποία υπογράφηκε στην Αθήνα, την 1η Φεβρουαρίου 2023, και β) η Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι αυτής, που συμφωνήθηκε μέσω ανταλλαγής των με ημερομηνία 28 Ιουλίου 2023 και 9 Νοεμβρίου 2023 επιστολών των αρμόδιων Υπουργών των συμβαλλόμενων μερών. Το πρωτότυπο κείμενο της Συμφωνίας, καθώς και της Τροποποίησης που κυρώνονται έχει ως εξής:

Άρθρο δεύτερο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της κυρούμενης Συμφωνίας, καθώς και της τροποποίησης του Παραρτήματος Ι αυτής από την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 7 της Συμφωνίας.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2023

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Εξωτερικών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ

Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2023

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ