ΝΟΜΟΣ 5069/2023

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5069 ΦΕΚ Α 193/28.11.2023

Όροι δόμησης, κατασκευής, επιτρεπόμενες χρήσεις γης για κέντρα δεδομένων, χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις, αξιοποίηση πόρων Πράσινου Ταμείου, λοιπές περιβαλλοντικές   και ενεργειακές διατάξεις και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΣΚΟΠΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Άρθρο 1 Σκοπός Άρθρο 2 Αντικείμενο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ,

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο 3 Πλαίσιο λειτουργίας των κέντρων δεδομένων Προσθήκη Κεφαλαίου ΜΓ’ στον ν. 4442/2016

Άρθρο 320 Πεδίο εφαρμογής Ορισμός Άρθρο 321 Υπαγωγή των κέντρων δεδομένων σε γνωστοποίηση λειτουργίας Άρθρο 322 Κέντρα δεδομένων που δεν υπάγονται στο

άρθρο 321 Άρθρο 323 Αρμόδια αρχή Άρθρο 324 Γνωστοποίηση λειτουργίας του κέντρου

δεδομένων Άρθρο 325 Μεταβολές στη γνωστοποίηση λειτουργίας

του κέντρου δεδομένων Άρθρο 326 Παράβολο Άρθρο 327 Έλεγχοι Άρθρο 328 Παραβάσεις Κυρώσεις Άρθρο 329 Χρήσεις γης Άρθρο 330 Κτιριοδομικές απαιτήσεις κέντρων δεδομένων Άρθρο 331 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Άρθρο 332 Τελικές διατάξεις Άρθρο 333 Μεταβατικές διατάξεις για υφιστάμενα

κέντρα δεδομένων Άρθρο 4 Έναρξη ισχύος του ν. 4442/2016 Τροποποίηση Παραρτήματος ΙΙ ν. 4442/2016 Άρθρο 5 Όροι δόμησης κέντρων δεδομένων Έγκριση

παρεκκλίσεων Αντικατάσταση περ. ι) παρ. 3 άρθρου 33 ν. 4759/2020

Άρθρο 6 Eπιφάνειες που δεν προσμετρώνται στον συντελεστή δόμησης Τροποποίηση υποπερ. 3 περ. ιβ’ παρ. 6 άρθρου 11 Νέου Οικοδομικού Κανονισμού

Άρθρο 7 Κατασκευές πάνω από το επιτρεπόμενο ύψος κέντρων δεδομένων

Άρθρο 8 Υποχρέωση δημιουργίας θέσεων στάθμευσης σε κέντρα δεδομένων («Data Centers») και σε Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής Τροποποίηση άρθρου 37 ν. 4933/2022

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 9 Ρύθμιση για την αξιοποίηση του ακινήτου στην περιοχή «Μεσαία Γέφυρα»

Άρθρο 10 Κτηματολογική εγγραφή αυτοδίκαιης άρσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτου Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αγίου Ιωάννη Ρέντη λόγω αυτοδίκαιης άρσης απαλλοτρίωσης

Άρθρο 11 Ρυθμίσεις για τη διαχείριση και αξιοποίηση λιμένων Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου δέκατου ένατου ν. 2932/2001

Άρθρο 12 Ειδικότερη ρύθμιση χρήσεων γης Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 7 ν. 3325/2005

Άρθρο 13 Απόσταση χωροθέτησης για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών σε όρια λατομικών περιοχών Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 48 ν. 4512/2018

Άρθρο 14 Απόσταση για την εγκατάσταση συστήματος συσσωρευτών για την ηλεκτροδότηση των νησιών Τροποποίηση παρ. 3.1 άρθρου 189 ν. 4001/2011

Άρθρο 15 Θέσπιση πολεοδομικής και περιβαλλοντικής εισφοράς και χορήγηση παρεκκλίσεων σε περιοχές Βιομηχανικών Βιοτεχνικών Πάρκων και βιομηχανικές περιοχές

Άρθρο 16 Τρόπος υπολογισμού εισφοράς σε γη σε ακίνητα που χαρακτηρίζονται από το εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο ως Βιομηχανικά και Βιοτεχνικά Πάρκα

Άρθρο 17 Μεταβατική ρύθμιση για την εναρμόνιση του υποκείμενου πολεοδομικού σχεδιασμού με το οικείο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Τροποποίηση παρ. 14 άρθρου 108 ν. 5007/2022

Άρθρο 18 Βεβαίωση καταλληλότητας για την πολεοδόμηση των περιοχών περιβαλλοντικής αναβάθμισης και ιδιωτικής πολεοδόμησης Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 4 του ν. 4280/2014

Άρθρο 19 Διαδικασία σημειακής τροποποίησης Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Αντικατάσταση παρ. 14 άρθρου 7 ν. 4447/2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ, ΤΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Άρθρο 20 Διατήρηση της αρτιότητας οικοπέδων σε ειδικές περιπτώσεις αναγκαστικής απαλλοτρίωσης Προσθήκη Κεφαλαίου ΗΑ’ στον ν. 4759/2020

Άρθρο 21 Αλλαγή επιβλέποντος μηχανικού Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 42 ν. 4495/2017

Άρθρο 22 Ανασύσταση φακέλου οικοδομικών αδειών Προσθήκη άρθρου 51Α στον ν. 4495/2017

Άρθρο 23 Διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών για το Πάρκο Ναυτικής Παράδοσης Προσθήκη άρθρου έβδομου Α στον ν. 5022/2023

Άρθρο 24 Καθορισμός παραβόλου των Μελετητών Αξιολογητών Χωρικών Μελετών Αντικατάσταση παρ. 1Α άρθρου 98 ν. 4759/2020

Άρθρο 25 Εκτέλεση εργασιών για την ανακαίνιση των υφισταμένων εγκαταστάσεων «Σπίτι του Στίβου» και «Σπίτι του Βόλεϊ»

Άρθρο 26 Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πανέλων σε απολήξεις κλιμακοστασίων Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 19 ν. 4067/2012

Άρθρο 27 Κατάργηση της υποχρέωσης εγκατάστασης δικτύου αερίων καυσίμων Κατάργηση π.δ. 420/1987

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ Άρθρο 28 Έξυπνα συστήματα στάθμευσης Τροποποίηση άρθρου 173 και παρ. 2 άρθρου 179 ν. 4442/2016 Άρθρο 29 Δυνατότητα λειτουργίας υπαίθριων σταθμών αυτοκινήτων σε αδόμητα οικόπεδα του ιστορικού κέντρου της Αθήνας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ

Άρθρο 30 Παρατάσεις προθεσμιών Τροποποίηση παρ. 5α άρθρου 5 π.δ. 90/2018, παρ. 15 άρθρου 51 ν. 4178/2013, παρ. 2 άρθρου 26 ν. 4280/2014

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’: ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Άρθρο 31 Εξαίρεση από τη συμμετοχή στους κύκλους

κινητικότητας των υπαλλήλων των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Προσθήκη άρθρου 51Α στον ν. 4915/2022

Άρθρο 32 Ρυθμίσεις προσωπικού για την εκτέλεση των αναγκαίων αντιπλημμυρικών έργων και των έργων αποκατάστασης υποδομών

Άρθρο 33 Συγκρότηση Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 24 ν. 4495/2017

Άρθρο 34 Συγκρότηση Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Τροποποίηση περ. στ’ παρ. 1 άρθρου 4Α ν. 4447/2016

Άρθρο 35 Κανονισμός Λειτουργίας Συμβουλίων Προσθήκη άρθρου 25Β στον ν. 4495/2017

Άρθρο 36 Συμβούλιο Ενεργειακά Ουδέτερων Πόλεων Άρθρο 37 Εκπόνηση και υλοποίηση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων από τον Φορέα Διαχείρισης Κοινοχρήστων εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά Προσθήκη περ. ια’ στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4549/2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Άρθρο 38 Τρόπος καταβολής Πράσινων Πόρων Προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 3 του ν. 3889/2010

Άρθρο 39 Αποζημίωση δασικών συνεταιρισμών και δασεργατών Προσθήκη παρ. 5 και 6 στο άρθρο 6Α του ν. 3889/2010

Άρθρο 40 Διαδικασία εξόφλησης δαπανών για την υποστήριξη της Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για τη σύνταξη Κώδικα Χωροταξίας και Πολεοδομίας

Άρθρο 41 Διαδικασία εξόφλησης δαπανών για τη δημιουργία τεύχους οδηγιών σχεδιασμού και μεθοδολογίας στρατηγικής ανάπτυξης περιπατητικών και ποδηλατικών υποδομών

Άρθρο 42 Διαδικασία χρηματοδότησης υλοποίησης δράσεων και έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας από το Πράσινο Ταμείο

Άρθρο 43 Μεταβατική διάταξη ως προς τις εκκρεμείς υποθέσεις χρηματοδότησης του Πράσινου Ταμείου Προσθήκη άρθρου 12Α στον ν. 3889/2010

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Άρθρο 44 Διάρκεια, περιεχόμενο και διαδικασία αναθεώρησης της εθνικής στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα Τροποποίηση περ. α) παρ. 3 άρθρου 17 ν. 3937/2011

Άρθρο 45 Διάρκεια και διαδικασία εκπόνησης Σχεδίου Δράσης για τη διαχείριση των Προστατευόμενων Περιοχών Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 42 ν. 4685/2020

Άρθρο 46 Γνωμοδοτική αρμοδιότητα Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής για έργα και δραστηριότητες που δεν υπόκεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση Τροποποίηση περ. ιστ) παρ. 5 άρθρου 27 ν. 4685/2020

Άρθρο 47 Εξειδίκευση κατηγοριών χρήσεων γης Τροποποίηση παρ. ΙΙ άρθρου 1 και άρθρων 2, 5, 7 έως 14, 14β, 14γ, 15 και 16 π.δ. 59/2018

Άρθρο 48 Μεταβίβαση δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης της σμύριδας Νάξου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ, ΤΗΣ «ΕΥΔΑΠ ΠΑΓΙΩΝ» ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Άρθρο 49 Ζητήματα προσωπικού Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων Προσθήκη παρ. 4α στο άρθρο 23 του ν. 5037/2023

Άρθρο 50 Πλήρωση των θέσεων των προϊσταμένων των διευθύνσεων της «Εταιρείας Παγίων ΕΥΔΑΠ» Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 4 ν. 2744/1999

Άρθρο 51 Μέτρα για την πρόληψη και αποκατάσταση ρύπανσης από απόβλητα Προσθήκη άρθρου 70Α στον ν. 4819/2021

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Άρθρο 52 Υποχρέωση φύτευσης σε φωτοβολταϊκούς

σταθμούς Άρθρο 53 Εργασίες κλαδεμάτων και υλοτομίας δασικών δένδρων από τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 71 ν. 4876/2021

Άρθρο 54 Λήψη μέτρων υποβοήθησης της δασοπυρόσβεσης από σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Προσθήκη περ. δ’ στην παρ. 3 του άρθρου 53 του ν. 998/1979

Άρθρο 55 Δέσμευση ηλεκτρικού χώρου για την εγκατάσταση έργων Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων Προσθήκη παρ. 14 στο άρθρο 74 και τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 79 ν. 4964/2022

Άρθρο 56 Χρηματοδοτικά και άλλα κίνητρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε εγκαταστάσεις οδοφωτισμού σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης

Άρθρο 57 Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων, υποδομών και εγκαταστάσεων του δημοσίου Τροποποίηση άρθρου 37 ν. 4608/2019

Άρθρο 58 Επιδότηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των ενεργοβόρων βιομηχανικών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου εξηκοστού πρώτου ν. 4839/2021

Άρθρο 59 Ακατάσχετο πληρωμών φορέα διαχείρισης Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 68 του ν. 4986/2022

Άρθρο 60 Προθεσμίες για την υλοποίηση των έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Τροποποίηση άρθρου 31 ν. 4951/2022

Άρθρο 61 Παράταση προθεσμιών για σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία «Daniel» και την κακοκαιρία «Elias»

Άρθρο 62 Εξέταση σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας από το Κεντρικό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης ή το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Προσθήκη άρθρου 31Α στον ν. 4951/2022

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ’ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Άρθρο 63 Τέλος ταφής Τροποποίηση παρ. 4 και αντικατάσταση παρ. 10 άρθρου 38 ν. 4819/2021 Άρθρο 64 Διενέργεια δημοπρασιών δασικής βιομάζας Άρθρο 65 Συντονιστής αξιοποίησης Μητροπολιτικού

Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά Προσθήκη άρθρου 6Β στον ν. 4062/2012

Άρθρο 66 Προσθήκη αθλητικών εγκαταστάσεων ως χρήσης γης Τροποποίηση περ. 2 παρ. Δ άρθρου 3 του από 11.5.1989 π.δ.

Άρθρο 67 Παράταση ισχύος των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου προσωπικού των Κινητών Ομάδων Υγείας Ειδικού Σκοπού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας Προσθήκη παρ. 1Α στο άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 68 Έναρξη ισχύος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΣΚΟΠΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος είναι ο καθορισμός πλαισίου για την εύρυθμη λειτουργία των κέντρων δεδομένων («Data Centers»), η αντιμετώπιση πολεοδομικών και χωροταξικών ζητημάτων, η επίλυση διοικητικών ζητημάτων των οργάνων που άπτονται της προστασίας του περιβάλλοντος και η ενισχυμένη προστασία αυτού, καθώς και η λήψη στοχευμένων μέτρων για την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Άρθρο 2
Αντικείμενο
Αντικείμενο του παρόντος είναι: α) η προσθήκη στον ν. 4442/2016 (Α’ 230) των κέντρων δεδομένων («Data Centers»), και η συνοδευτική ρύθμιση των ειδικότερων κτιριοδομικών και πολεοδομικών απαιτήσεών τους, β) η τροποποίηση υφιστάμενων διατάξεων και η παρατάση προθεσμιών για ευρύτερα πολεοδομικά και χωροταξικά θέματα που έχουν ανακύψει ως προβλήματα, γ) η προσθήκη ειδικότερων προβλέψεων για την απεμπλοκή των πόρων του πράσινου ταμείου, δ) η θέσπιση ειδικότερων κανόνων, τόσο για την επιμέτρηση και αποτίμηση, όσο και για την εγκαθίδρυση διαδικασιών, που κατατείνουν στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, ε) η ενίσχυση της αγοράς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας μέσω νέων ρυθμίσεων, τόσο για ζητήματα που έχουν να κάνουν με την προώθησή τους, όσο και για την εισαγωγή νέων υποχρεώσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο 3
Πλαίσιο λειτουργίας των κέντρων δεδομένων Προσθήκη Κεφαλαίου ΜΓ’ στον ν. 4442/2016
Στον ν. 4442/2016 (Α’ 230) προστίθεται κεφάλαιο ΜΓ’ ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΓ’ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ («DATA CENTERS»)

Άρθρο 320 Πεδίο εφαρμογής Ορισμός

1. Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος εμπίπτουν τα κέντρα δεδομένων, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 2.

2. Για τις ανάγκες του παρόντος, κέντρα δεδομένων («Data Centers») είναι οι δομές, οι οποίες προορίζονται για την κεντρική φιλοξενία, διασύνδεση και λειτουργία εξοπλισμού τεχνολογιών πληροφορικής (υπολογιστικού, δικτυακού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού), παρέχουν υπηρεσίες αποθήκευσης, επεξεργασίας και μεταφοράς δεδομένων ή υπηρεσίες νεφοϋπολογιστικής και διαθέτουν τα απαιτούμενα επίπεδα ανθεκτικότητας και ασφάλειας για την παροχή υπηρεσιών με συγκεκριμένη διαθεσιμότητα. Στις δομές αυτές περιλαμβάνεται, επίσης, το σύνολο των υποδομών και εγκαταστάσεων που χρειάζονται για την υποστήριξη της τροφοδοσίας με ισχύ και τον περιβαλλοντικό της έλεγχο.

Άρθρο 321 Υπαγωγή των κέντρων δεδομένων σε γνωστοποίηση λειτουργίας

1. Τα κέντρα δεδομένων του άρθρου 320, αν παρέχουν τις υπηρεσίες τους προς τρίτους, εν μέρει ή αποκλειστικά,

με ενδεικτικό Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 63.11.1, υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 5, εφόσον έχουν ονομαστική ηλεκτρική ισχύ εξοπλισμού τεχνολογιών πληροφορικής συνολικά ίση ή μεγαλύτερη των διακοσίων (200) kW.

2. Τα κέντρα δεδομένων του άρθρου 320, αν δεν παρέχουν τις υπηρεσίες τους προς τρίτους, αλλά εξυπηρετούν αποκλειστικά ανάγκες άλλης οικονομικής δραστηριότητας (ιδία χρήση), υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 5, εφόσον έχουν ονομαστική ηλεκτρική ισχύ εξοπλισμού τεχνολογιών πληροφορικής ίση ή μεγαλύτερη των χιλίων (1000) kW.

Άρθρο 322 Κέντρα δεδομένων που δεν υπάγονται στο άρθρο 321

Για τη λειτουργία των κέντρων δεδομένων του άρθρου 320, που δεν υπάγονται στο άρθρο 321, δεν απαιτείται γνωστοποίηση ούτε έγκριση βάσει του παρόντος. Τα κέντρα αυτά δεν απαλλάσσονται από άλλες απαιτήσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 323 Αρμόδια αρχή

Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των διατάξεων περί γνωστοποίησης του παρόντος Κεφαλαίου είναι η αρμόδια υπηρεσία ανάπτυξης της περιφέρειας ή της περιφερειακής ενότητας, εφόσον η δεύτερη υφίσταται, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται το κέντρο δεδομένων του άρθρου 321.

Άρθρο 324 Γνωστοποίηση λειτουργίας του κέντρου δεδομένων

1. Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης, ο φορέας του κέντρου δεδομένων του άρθρου 321 υποχρεούται να έχει συγκεντρώσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία δεν συνυποβάλλει με τη γνωστοποίηση, αλλά τα τηρεί μαζί με το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης στον χώρο του κέντρου δεδομένων και τα καθιστά διαθέσιμα για έλεγχο.

2. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή του άρθρου 323 αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχου (Ο.Π.Σ. Α.Δ.Ε.) του άρθρου 14. Μέχρι την ενεργοποίηση του Ο.Π.Σ. Α.Δ.Ε., κατά το μέρος που αφορά στη γνωστοποίηση των κέντρων δεδομένων του άρθρου 321, η γνωστοποίηση κατατίθεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή απευθείας στην αρμόδια αρχή.

3. Η αρμόδια αρχή του άρθρου 323 παραλαμβάνει σε κάθε περίπτωση τη γνωστοποίηση, η οποία υποβάλλεται από τον φορέα του κέντρου δεδομένων του άρθρου 321 και, με ευθύνη του φορέα για τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτήν, εκδίδει αποδεικτικό υποβολής. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης ο φορέας μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία του κέντρου δεδομένων.

4. Η αρμόδια αρχή του άρθρου 323 υποχρεούται να κοινοποιεί τη γνωστοποίηση το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών στις λοιπές ελεγκτικές αρχές, που προσδιορίζονται με την απόφαση της παρ. 1 του

άρθρου 331, προκειμένου αυτές να λάβουν γνώση για την έναρξη λειτουργίας και να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες.

Άρθρο 325 Μεταβολές στη γνωστοποίηση λειτουργίας του κέντρου δεδομένων

1. Αν πρόκειται να μεταβληθούν για οποιονδήποτε λόγο τα στοιχεία της γνωστοποίησης λειτουργίας, ο φορέας του κέντρου δεδομένων του άρθρου 321 υποχρεούται σε προηγούμενη γνωστοποίηση της μεταβολής στην αρχή του άρθρου 323. Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης της μεταβολής, ο φορέας του κέντρου δεδομένων υποχρεούται να διαθέτει τα απαιτούμενα για τη μεταβολή δικαιολογητικά, τα οποία δεν συνυποβάλλονται με τη γνωστοποίηση, αλλά τηρούνται στον χώρο του κέντρου δεδομένων και είναι διαθέσιμα για έλεγχο. Η αρχή του άρθρου 323 υποχρεούται, το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, να κοινοποιεί τη γνωστοποίηση της μεταβολής στις αρμόδιες αρχές, στις οποίες έχει κοινοποιηθεί η αρχική γνωστοποίηση λειτουργίας.

2. Σε περίπτωση αλλαγής του φορέα του κέντρου δεδομένων του άρθρου 321, εφαρμόζεται το άρθρο 9. Εγκρίσεις και λοιπά δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί στο όνομα του παλαιού φορέα και αφορούν στην εγκατάσταση εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους, εκτός αν ορίζεται ειδικότερα.

3. Σε περίπτωση μετεγκατάστασης του κέντρου δεδομένων του άρθρου 321 απαιτείται η υποβολή νέας γνωστοποίησης λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 324.

Άρθρο 326 Παράβολο

Για την υποβολή γνωστοποίησης των κέντρων δεδομένων του άρθρου 321, καθώς και σε περίπτωση μεταβολής της γνωστοποίησης λόγω αλλαγής φορέα, απαιτείται η προηγούμενη καταβολή παράβολου του άρθρου 11, όπως εξειδικεύεται με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 331. Για τις λοιπές μεταβολές υποβληθείσας γνωστοποίησης δεν απαιτείται παράβολο.

Άρθρο 327 Έλεγχοι

Κατά τη λειτουργία των κέντρων δεδομένων του άρθρου 321, η αρμόδια αρχή του άρθρου 323 και οι λοιπές ελεγκτικές αρχές δύνανται να διενεργούν ελέγχους, με σκοπό την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των φορέων λειτουργίας του κέντρου δεδομένων με τις απαιτήσεις του παρόντος Κεφαλαίου και να προβαίνουν στις κατά λόγο αρμοδιότητας ενέργειες. Κατά τη διενέργεια των ελέγχων εφαρμόζονται τα άρθρα 127 έως και 157 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), περί του πλαισίου εποπτείας οικονομικών δραστηριοτήτων. Μέχρι την εφαρμογή του ν. 4512/2018 οι έλεγχοι διενεργούνται βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

Άρθρο 328 Παραβάσεις Κυρώσεις

1. Σε περίπτωση παραβάσεων ως προς την υποβολή γνωστοποίησης και συγκεκριμένα α) για την παράλειψη

γνωστοποίησης: αα) πριν από την έναρξη λειτουργίας (αρχική γνωστοποίηση), και αβ) σε περιπτώσεις μεταβολής στοιχείων της γνωστοποίησης, και αλλαγής φορέα, β) για την παροχή αναληθών ή ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων κατά τη γνωστοποίηση και γ) για την έλλειψη δικαιολογητικών, επιβάλλονται σε βάρος του φορέα του κέντρου δεδομένων του άρθρου 321 οι κυρώσεις του άρθρου 15. Το επιβαλλόμενο διοικητικό πρόστιμο κυμαίνεται από χίλια (1.000) ευρώ έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ.

2. Οι διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη.

3. Κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων προβλέπεται ειδική διοικητική προσφυγή, σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).

4. Σε περίπτωση παραβίασης επιμέρους όρων και προϋποθέσεων κατά τη λειτουργία των κέντρων δεδομένων εφαρμόζονται οι κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας.

Άρθρο 329 Χρήσεις γης

Τα κέντρα δεδομένων εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία χρήσεων γης 21.Α του π.δ. 59/2018 (Α’ 114) και εγκαθίστανται σε περιοχές όπου επιτρέπεται η εν λόγω χρήση, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4759/2020 (Α’ 245), καθώς και σε περιοχές χωρίς καθορισμό χρήσεων γης, εφόσον δεν απαγορεύεται από άλλες ειδικότερες διατάξεις.

Άρθρο 330 Κτιριοδομικές απαιτήσεις κέντρων δεδομένων

1. Ως προς τις κτιριοδομικές απαιτήσεις τα κέντρα δεδομένων ταξινομούνται με βάση την ηλεκτρική ισχύ του εξοπλισμού τεχνολογιών πληροφορικής που διαθέτουν, ως εξής:

α) Κέντρα δεδομένων με ηλεκτρική ισχύ εξοπλισμού τεχνολογιών πληροφορικής ίση ή μεγαλύτερη των διακοσίων (200) kW εξετάζονται βάσει της κατηγορίας Ι «Βιομηχανία Βιοτεχνία» του άρθρου 3 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/66006/2360/16.6.2023 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 3985), ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για αυτοτελή κτίρια κύριας χρήσης κέντρου δεδομένων, για τμήματα κτιρίων μικτής χρήσης, ή για συνοδούς χώρους (συμπληρωματικής χρήσης) που εξυπηρετούν κτίρια άλλης δραστηριότητας.

β) Κέντρα δεδομένων με ηλεκτρική ισχύ εξοπλισμού τεχνολογιών πληροφορικής μικρότερη των διακοσίων (200) kW εξετάζονται βάσει της κατηγορίας Θ’ «Γραφεία» του άρθρου 3 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/66006/2360/16.6.2023 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

2. Τα κέντρα δεδομένων υπάγονται ως προς την πυροπροστασία τους στις αντίστοιχες κατηγορίες χρήσης:

α) «γραφείων» και υπάγονται στην κατηγορία κινδύνου Δ’ του Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων, σύμφωνα με το π.δ. 41/2018 (Α’ 80) ή το π.δ. 71/1988 (Α’ 32) ή την υπ’ αρ. 17/2016 Πυροσβεστική Διάταξη (Β’ 388), αν έχουν ηλεκτρική ισχύ εξοπλισμού τεχνολογιών πληροφορικής έως διακόσια (200) kW, και

β) «βιομηχανίας βιοτεχνίας» για όσα έχουν ηλεκτρική ισχύ εξοπλισμού τεχνολογιών πληροφορικής ίση ή μεγαλύτερη των διακοσίων (200) kW και υπάγονται στην κατηγορία κινδύνου Ζ2 του Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων [π.δ. 41/2018 ή π.δ. 71/1988] ή στην κατηγορία κινδύνου Α2 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία 136860/1673/Φ15/18.12.2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Προστασίας του Πολίτη (Β’ 6210).

3. Τα κέντρα δεδομένων υποχρεούνται να τηρούν κατ’ ελάχιστο το Κεφάλαιο 8 του προτύπου «ΕΝ 506002-5:2021 Information technology Data centre facilities and infrastructures Part 2-5: Security systems», όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλο αντίστοιχο διεθνές πρότυπο (ISO) ή πρότυπο άλλης χώρας, που καλύπτει κατά ισοδύναμο τρόπο τις ουσιώδεις απαιτήσεις πυροπροστασίας του προτύπου «ΕΝ 50600-2-5:2021» για κέντρα δεδομένων.

Άρθρο 331 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καθορίζονται, για τα κέντρα δεδομένων του άρθρου 321, το περιεχόμενο και η διαδικασία της γνωστοποίησης λειτουργίας, τα δικαιολογητικά που τηρούνται στον χώρο του κέντρου δεδομένων, ο τρόπος γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής τους, οι αρχές στις οποίες κοινοποιούνται η γνωστοποίηση και οι μεταβολές της, προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται, για τα κέντρα δεδομένων του άρθρου 321, το ύψος του παράβολου του άρθρου 326, ο χρόνος καταβολής του, η κατανομή των πιστώσεων στα αρμόδια όργανα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται, για τα κέντρα δεδομένων του άρθρου 321, η κλιμάκωση και τα κριτήρια επιμέτρησης των κυρώσεων του άρθρου 328, η διαδικασία επιβολής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 332 Τελικές διατάξεις

Αρμόδια αρχή για την παρακολούθηση και την παροχή κατευθύνσεων ως προς την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων περί γνωστοποίησης του παρόντος Κεφαλαίου, καθώς και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων ορίζεται η Διεύθυνση Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Άρθρο 333 Μεταβατικές διατάξεις για υφιστάμενα κέντρα δεδομένων

1. Τα κέντρα δεδομένων του άρθρου 321 που έχουν τεθεί σε λειτουργία πριν από την έναρξη ισχύος των κανονιστικών πράξεων του άρθρου 331, υποχρεούνται σε γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 324, εντός ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος των εν λόγω κανονιστικών πράξεων. Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης ή μετά την παρέλευση της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου, η λειτουργία των εν λόγω κέντρων δεδομένων διέπεται από το παρόν.

2. Τα αυτοτελή κέντρα δεδομένων που έχουν τεθεί σε λειτουργία πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του άρθρου 330 εντός τριών (3) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

3. Κέντρα δεδομένων που εξυπηρετούν στο σύνολό τους άλλη επιχείρηση ή δραστηριότητα με την οποία συστεγάζονται στο ίδιο κτίριο ή στο ίδιο ακίνητο και έχουν τεθεί σε λειτουργία πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του άρθρου 330, εντός τριών (3) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Μέχρι τότε, ως προς την πυροπροστασία, αντιμετωπίζονται ως επικίνδυνοι χώροι κατηγορίας Α’ του π.δ. 41/2018 (Α’ 80).

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος του ν. 4442/2016 Τροποποίηση Παραρτήματος ΙΙ ν. 4442/2016
Στο Παράρτημα ΙΙ του ν. 4442/2016 (Α’ 230), περί ενάρξεως ισχύος: α) αφαιρείται η επιφύλαξη της παρ. 10, β) στις περ. 10 και 11 επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, γ) προστίθεται περ. 12, και το Παράρτημα ΙΙ διαμορφώνεται ως εξής:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Έναρξη ισχύος του ν. 4442/2016

Οι διατάξεις του παρόντος τίθενται σε ισχύ ως εξής: 1. Τα άρθρα 1 έως 56 στις 7.12.2016, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4442/2016, 2. τα άρθρα 57 έως 76 στις 17.1.2018, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4512/2018, 3. τα άρθρα 77 έως 83 στις 14.6.2018, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4549/2018 (Α’ 105), 4. τα άρθρα 84 έως 108 στις 29.7.2020, ημερομηνία

δημοσίευσης του ν. 4711/2020 (Α’ 145), 5. τα άρθρα 109 έως 205 στις 17.4.2021, ημερομηνία

δημοσίευσης του ν. 4796/2021 (Α’ 63), 6. τα άρθρα 206 έως 277, στις 26.6.2021, ημερομηνία

δημοσίευσης του ν. 4811/2021 (Α’ 108), εκτός αν άλλως προβλέπεται σε επιμέρους διατάξεις, ιδίως των άρθρων 258, 267 και 277,

7. τα άρθρα 278 έως 287, στις 5.11.2021, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4849/2021 (Α’ 207),

8. τα άρθρα 288 έως 300, στις 20.4.2022, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4926/2022 (Α’ 87),

9. τα άρθρα 287Α, 287Β και 287Γ στις 29.9.2022, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4974/2022 (Α’ 185),

10. τα άρθρα 301 έως 310, από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 5019/2023 (Α’ 27),

11. τα άρθρα 311 έως 319, από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 5025/2023 (Α’ 42),

12. τα άρθρα 320 έως 334, από την ημερομηνία δημοσίευσής τους.»

Άρθρο 5
Όροι δόμησης κέντρων δεδομένων Έγκριση παρεκκλίσεων Αντικατάσταση περ. ι) παρ. 3 άρθρου 33 ν. 4759/2020
Η περ. ι) της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4759/2020 (Α’ 245), περί όρων δόμησης, αντικαθίσταται ως εξής:

«ι) Σε κέντρα δεδομένων (Data Centres) της περ. 21.Α της παρ. ΙΙ του άρθρου 1 του π.δ. 59/2018, ο μέγιστος συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,8, το μέγιστο ποσοστό κάλυψης σε εξήντα τοις εκατό (60%), οι πλάγιες αποστάσεις του κτιρίου από τα όρια του γηπέδου ορίζονται σε 10 μ., και ο μέγιστος συντελεστής κατ’ όγκον εκμετάλλευσης σε 6. Για το μέγιστο ύψος και την παρέκκλιση ως προς το ύψος του κτιρίου εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην περ. θ’. Τα ανωτέρω ισχύουν και στις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 32, ανεξαρτήτως αν έχουν θεσπισθεί όροι και περιορισμοί από πολεοδομικό σχεδιασμό πρώτου επιπέδου.»

Άρθρο 6
Eπιφάνειες που δεν προσμετρώνται στον συντελεστή δόμησης Τροποποίηση υποπερ. 3 περ. ιβ’ παρ. 6 άρθρου 11 Νέου Οικοδομικού Κανονισμού
Στην υποπερ. 3 της περ. ιβ’ της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 4067/2012 (Α’ 79), περί συντελεστή δόμησης, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στο πεδίο εφαρμογής του πρώτου εδαφίου προστίθενται τα κέντρα δεδομένων, β) στο στοιχείο iii προστίθενται οι λέξεις «Υψηλής Τάσης (ΥΤ) ή Μεσαίας Τάσης (ΜΤ) ανοικτού ή κλειστού τύπου, καθώς και τα απαραίτητα για τη λειτουργία τους κτίρια», γ) στο τέλος προστίθενται τα στοιχεία vi και vii, και η υποπερ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Ειδικά για κτίρια βιομηχανίας βιοτεχνίας και κέντρων δεδομένων:

i. οι βάσεις έδρασης του μηχανολογικού εξοπλισμού, δεξαμενές και μεταλλικές εν γένει κατασκευές για τη στήριξη ταινιοδρόμων βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μεταλλικές κατασκευές, όπως στέγαστρα, μη περίκλειστα υπόστεγα, φορείς στήριξης ή προστασίας μηχανολογικού εξοπλισμού, υπόγεια τούνελ καλωδίων,

ii. τα SILO εφόσον πρόκειται για μηχανολογικό εξοπλισμό και όχι για κατασκευές από σκυρόδεμα,

iii. υποσταθμοί ρεύματος, Υψηλής Τάσης (ΥΤ) ή Μεσαίας Τάσης (ΜΤ) ανοικτού ή κλειστού τύπου, καθώς και τα απαραίτητα για τη λειτουργία τους κτίρια, ΚΑΦΑΟ,

iv. στέγαστρα προφύλαξης μηχανολογικού εξοπλισμού,

v. φυλάκια στην είσοδο της εγκατάστασης, vi. οι εφεδρικές ηλεκτρογεννήτριες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε περίπτωση διακοπής της τροφοδοσίας του δικτύου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, σε κέντρα δεδομένων έως ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) της επιτρεπόμενης δόμησης και κάλυψης. Υπέρβαση του ανωτέρω ποσοστού είναι επιτρεπτή κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων,

vii. ένας υπόγειος όροφος σε κέντρα δεδομένων, επιφάνειας ίσης με εκείνη του ισογείου, ποσοστό του οποίου μέχρι πενήντα τοις εκατό (50%) μπορεί να προορίζεται για κύρια χρήση με την προϋπόθεση τήρησης των κανονισμών λειτουργίας του, ανεξαρτήτως εκπλήρωσης προϋποθέσεων φυσικού φωτισμού και αερισμού. Το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%) δύναται είτε (α) να αποτελεί χώρο κύριας χρήσης, ο οποίος προσμετράται στον συντελεστή δόμησης, στον υπολογισμό του οποίου δεν συμπεριλαμβάνονται βοηθητικοί χώροι για την εξυπηρέτηση του υπογείου του κτιρίου, όπως αποθήκες, χώροι υγιεινής, διάδρομοι, κλιμακοστάσια, ανελκυστήρες, χώροι ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, είτε (β) να διατίθεται αποκλειστικά για βοηθητικές χρήσεις, όπως αποθήκες, διάδρομοι, κλιμακοστάσια, ανελκυστήρες χώροι ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, εφόσον λειτουργικά εξυπηρετεί κέντρα δεδομένων. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να καθορίζονται σε περιοχές υψηλού κινδύνου πλημμύρας ειδικές προϋποθέσεις και προδιαγραφές των υπογείων ορόφων σε κέντρα δεδομένων και της κατασκευής αυτών.

Άρθρο 7
Κατασκευές πάνω από το επιτρεπόμενο ύψος κέντρων δεδομένων
Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής και μέσα στο ιδεατό στερεό κτιρίων, με χρήση κέντρα δεδομένων («Data Centres») επιτρέπονται οι κατασκευές της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4067/2012 (Α’ 79), κεντρικές κλιματιστικές μονάδες (ΚΚΜ), μηχανήματα παραγωγής ψυχρού νερού (ψύκτες), καθώς και οι απαραίτητες εγκαταστάσεις αντλιοστασίων και σωληνώσεων αυτών. Το παρόν εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις κέντρων δεδομένων εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.

Άρθρο 8
Υποχρέωση δημιουργίας θέσεων στάθμευσης σε κέντρα δεδομένων («Data Centers») και σε Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής Τροποποίηση άρθρου 37 ν. 4933/2022
Στο άρθρο 37 του ν. 4933/2022 (Α’ 99), περί υποχρέωσης δημιουργίας θέσεων στάθμευσης σε κέντρα δεδομένων και τεχνολογικής υποστήριξης επιχειρήσεων («Data Centers»), προστίθενται στον τίτλο και στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου τα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής, τροποποιείται η αντιστοιχία του είδους της επιφάνειας των κτιρίων με τον αριθμό θέσεων στάθμευσης, μειώνεται η αναλογία επιφανείας ανά θέση στάθμευσης, προστίθεται τελεύταιο εδαφίο, και το άρθρο 37 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 37 Υποχρέωση δημιουργίας θέσεων στάθμευσης σε κέντρα δεδομένων και τεχνολογικής υποστήριξης επιχειρήσεων («Data Centers») και σε Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής

Στην περίπτωση των κέντρων δεδομένων και τεχνολογικής υποστήριξης επιχειρήσεων και λοιπών συνοδευτικών δραστηριότητων («Data Centers»), καθώς και Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής (ΚΑΔ), προβλέπεται υποχρέωση δημιουργίας μίας (1) θέσης στάθμευσης ανά εκατόν εβδομήντα τετραγωνικά μέτρα (170 τ.μ.) επιφάνειας μόνο των χώρων γραφείων. Στις περιπτώσεις Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής απαιτείται επιπρόσθετα μια (1) θέση αυτοκινήτου φορτηγού ανά τρεις χιλιάδες (3.000) τ.μ. επιφάνειας κτιρίου.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 9
Ρύθμιση για την αξιοποίηση του ακινήτου στην περιοχή «Μεσαία Γέφυρα»
Η σύνταξη, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2024, Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου και Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας του άρθρου 53 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) για τα κτίρια, τις κατασκευές και τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται εντός του ακινήτου στην περιοχή «Μεσαία Γέφυρα» ή «Μαρουγκάδες» ή «Γούβα» της Δ.Ε. Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας Αττικής που εμφαίνεται με στοιχεία 3-4-5-6-7-8-9-9’-10-11-….-23-24-25-41-4243-….-48-49-50-3’-3 στο τοπογραφικό διάγραμμα του Παραρτήματος Ι’, κλίμακας 1:500, όπως αυτό θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με ενιαίο ΚΑΕΚ 050864601035/0/0 του Κτηματολογικού Γραφείου Ελευσίνας, εφόσον δεν έχει συντελεστεί κατεδάφιση μέχρι την ως άνω ημερομηνία, επέχει θέση άδειας νομιμοποίησης του άρθρου 106 του ν. 4495/2017. Για την κατεδάφιση κτιρίων, κατασκευών και εγκαταστάσεων εντός του ανωτέρω ακινήτου προ της σύνταξης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου και Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας απαιτείται απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατόπιν πρότασης του φορέα υλοποίησης, η οποία επέχει άδεια κατεδάφισης. Στις περιπτώσεις αυτές δεν απαιτείται σύνταξη Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου και Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας, αν η κατεδάφιση συντελεστεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Άρθρο 10
Κτηματολογική εγγραφή αυτοδίκαιης άρσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτου Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αγίου Ιωάννη Ρέντη λόγω αυτοδίκαιης άρσης απαλλοτρίωσης

1. Διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη, κατ’ εφαρμογή της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 88 του ν. 4759/2020 (Α’ 245), άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, η οποία είχε επιβληθεί με την έγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αγίου Ιωάννη Ρέντη Αττικής και την υπ’ αρ. 4735/Β631/13.4.2009 απόφαση της Διευθύντριας της Πολεοδομίας Νομαρχίας Πειραιά, με θέμα «Κύρωση της υπ’ αρ. Μ23/2009 Πράξης Εφαρμογής στα Ο.Τ.234Α, 234Β και 234Δ που περικλείονται από τις οδούς Θέμιδος, Πολυκράτους, Αθηνών-Πειραιώς και διοικητικών ορίων Δήμων Ταύρου και Αγ. Ιωάννη Ρέντη στην περιοχή Ελαιώνα του Δήμου Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Ν. Αττικής» στο Oικοδομικό Tετράγωνο (Ο.Τ.) 234Α με την άρση απαλλοτρίωσης στο τμήμα Ε, εντός του κοινωφελούς χώρου Ε (0901004-ΚΦ), εμβαδού είκοσι οχτώ χιλιάδων διακοσίων ογδόντα έξι κόμμα ογδόντα πέντε (28.286,85) τετραγωνικών μέτρων (τ.μ.). Η παρούσα διάταξη αποτελεί την εγγραπτέα πράξη για την καταχώριση της άρσης στο αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο ή υποθηκοφυλακείο.

2. Τροποποιείται το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του Δήμου Αγίου Ιωάννη Ρέντη στο Ο.Τ. 234Α με την άρση απαλλοτρίωσης στο τμήμα Ε, εντός του κοινωφελούς χώρου Ε (0901004-ΚΦ), εμβαδού είκοσι οχτώ χιλιάδων διακοσίων ογδόντα έξι κόμμα ογδόντα πέντε (28.286,85) τ.μ. και με τον χαρακτηρισμό αυτού ως οικοδομήσιμου, όπως φαίνεται με στοιχεία {69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 83, 84, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 85, 86, 69} στο από Απριλίου 2023 κτηματολογικό διάγραμμα, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Αποτυπώσεων, Κτηματολογίου και Γεωχωρικών Δεδομένων του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Παράρτημα ΙΙ).

Άρθρο 11
Ρυθμίσεις για τη διαχείριση και αξιοποίηση λιμένων Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου δέκατου ένατου ν. 2932/2001
Στην εξουσιοδότηση της παρ. 9 του άρθρου δέκατου ένατου του ν. 2932/2001 (Α’ 145), στο τέλος της περ. α) προστίθεται εδάφιο, η περ. ε) αντικαθίσταται, προστίθενται περ. στ), ζ) και η), και η παρ. 9 διαμορφώνεται ως εξής:

«9. α) Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από γνώμη της Ε.Σ.Α.Λ., εγκρίνονται τα Αναπτυξιακά Προγράμματα και Μελέτες Διαχείρισης Λιμένα (MasterPlan) των λιμένων της χώρας που έχουν χαρακτηρισθεί ως διεθνούς ενδιαφέροντος ή εθνικής σημασίας. Με τα σχέδια αυτά καθορίζονται τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια της ζώνης λιμένα, οι χρήσεις γης και οι όροι και περιορισμοί δόμησης στη χερσαία ζώνη του λιμένα, οι επιτρεπόμενες προσχώσεις και τα γενικά χαρακτηριστικά των προγραμματιζόμενων έργων που εξυπηρετούν την εμπορική, επιβατική, ναυτιλιακή, τουριστική, βιομηχανική και αλιευτική κίνηση, καθώς και την επισκευή και τον δεξαμενισμό πλοίων, η κυκλοφοριακή οργάνωση και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο για την εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας του λιμένα. Με τα ίδια προεδρικά διατάγματα γίνεται και η περιβαλλοντική έγκριση των πιο πάνω σχεδίων, ύστερα από τήρηση της διαδικασίας στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης κατά τις οικείες διατάξεις, με εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και υποβολή στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διαβούλευση με το κοινό και τις αρμόδιες αρχές, αξιολόγηση της μελέτης και των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης,

καθώς και έκδοση εισήγησης, οι όροι της οποίας ενσωματώνονται στο διάταγμα. Εφόσον στη χερσαία ή θαλάσσια ζώνη του λιμένα υπάρχουν μνημεία, αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι ή άλλα πολιτιστικά στοιχεία και σύνολα, τα προεδρικά διατάγματα του πρώτου εδαφίου προτείνονται και από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού. Αν τα Αναπτυξιακά Προγράμματα και Μελέτες Διαχείρισης Λιμένα (Master Plan) και οι λιμένες του πρώτου εδαφίου συνέχονται με σιδηροδρομικές και εθνικές οδικές υποδομές, τα προεδρικά διατάγματα της παρούσας προτείνονται και από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών.

β) Η διαδικασία της περ. α’ εφαρμόζεται και για κάθε αναθεώρηση ή ουσιώδη τροποποίηση των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και των Μελετών Διαχείρισης Λιμένα (MasterPlan) των λιμένων διεθνούς ενδιαφέροντος ή εθνικής σημασίας. Κατ’ εξαίρεση, με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από γνώμη της Ε.Σ.Α.Λ., μπορεί να επέρχονται μεμονωμένες και μη ουσιώδεις τροποποιήσεις στα Αναπτυξιακά Προγράμματα και τις Μελέτες Διαχείρισης Λιμένα (MasterPlan) των πιο πάνω λιμένων. Για τις τροποποιήσεις αυτές δεν απαιτείται να ακολουθηθεί η διαδικασία της στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης, εφόσον κατά τον διενεργούμενο περιβαλλοντικό προέλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν επιφέρουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

γ) Η έγκριση Π.Ε.Α.Λ. για λιμένες που έχουν χαρακτηρισθεί ως μείζονος ενδιαφέροντος γίνεται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ύστερα από γνώμη της Ε.Σ.Α.Λ.. Με τις ίδιες αποφάσεις γίνεται και η περιβαλλοντική έγκριση των πιο πάνω προγραμμάτων, κατόπιν τήρησης των σχετικών διατάξεων περί στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης, όπου αυτό απαιτείται κατά τις κείμενες διατάξεις. Για την έγκριση Π.Ε.Α.Λ. σε υφιστάμενο λιμένα ακολουθείται η διαδικασία περιβαλλοντικού προελέγχου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν απαιτείται ή όχι η τήρηση πλήρους διαδικασίας στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης.

δ) Στους λοιπούς λιμένες τοπικής σημασίας, ο καθορισμός των χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης εντός χερσαίας ζώνης λιμένα, γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και, ύστερα από γνώμη της Ε.Σ.Α.Λ..

ε) Αποφάσεις της Ε.Σ.Α.Λ. για την έγκριση Αναπτυξιακού Προγράμματος και Μελέτης Διαχείρισης Λιμένα (MasterPlan) ή Πλαισίου Έργων Ανάπτυξης Λιμένα (Π.Ε.Α.Λ.), οι οποίες εκδόθηκαν μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4081/2012 (Α’ 184), επέχουν θέση γνώμης για τη μετέπειτα έγκριση αυτών με προεδρικό διάταγμα ή κοινή απόφαση, αντίστοιχα, εκτός αν στο μεταξύ υποβληθεί νέο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και Μελέτη Διαχείρισης Λιμένα (MasterPlan) ή Π.Ε.Α.Λ. προς έλεγχο ή ζητηθεί η επικαιροποίηση του ισχύοντος. Αποφάσεις της Ε.Σ.Α.Λ. για την έγκριση χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης σε λιμένες τοπικής σημασίας, οι οποίες εκδόθηκαν μετά την έναρξη ισχύος του

ν. 4081/2012, επέχουν θέση γνώμης για τη μετέπειτα έγκριση αυτών με κοινή απόφαση, εκτός αν στο μεταξύ υποβληθεί νέα μελέτη χωροταξικής οργάνωσης ή ζητηθεί η επικαιροποίηση των χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης.

στ) Με τα προεδρικά διατάγματα της περ. α) μπορεί να τροποποιούνται εγκεκριμένα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια, Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια, Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης, Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου και άλλα σχέδια χρήσεων γης, κατά το μέρος που αφορούν χερσαίες ζώνες λιμένων, εφόσον η τροποποίηση καθίσταται αναγκαία για τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό και τη διαχείριση των ζωνών αυτών, στο πλαίσιο του οικείου Αναπτυξιακού Προγράμματος και της Μελέτης Διαχείρισης Λιμένα. Αν διαπιστώνεται αλληλοεπικάλυψη ορίων μεταξύ χερσαίων ζωνών λιμένων και περιοχών που εμπίπτουν σε εγκεκριμένα σχέδια πόλεως, ρυμοτομικά σχέδια ή τοπικά ρυμοτομικά σχέδια του άρθρου 26 του ν. 1337/1983 (Α’ 133), με τα ίδια προεδρικά διατάγματα μπορεί να τροποποιούνται τα σχέδια αυτά ύστερα από γνωμοδότηση του οικείου δήμου και τήρηση της διαδικασίας δημοσιότητας του άρθρου 154 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (π.δ. της 14.7.1999, Δ’ 580), όπου αυτή απαιτείται. Η τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας δημοσιότητας δεν απαιτείται εφόσον η οριοθέτηση της χερσαίας ζώνης λιμένα έχει γίνει μετά την έγκριση των πιο πάνω σχεδίων. Αν κατά την τροποποίηση των ανωτέρω σχεδίων ρυμοτομείται νομίμως υφιστάμενο κτίριο, τότε απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του δήμου.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις τροποποίησης σχεδίων, για την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων της περ. α), και της γνώμης της Ε.Σ.Α.Λ. επί του προεδρικού διατάγματος, προηγείται γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων. Στην Ε.Σ.Α.Λ. για τις ανωτέρω τροποποιήσεις εισηγείται ο αρμόδιος Γενικός Γραμματέας που εκπροσωπεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην επιτροπή αυτή ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Εάν λόγω της τροποποίησης ρυμοτομικών σχεδίων ή τοπικών ρυμοτομικών σχεδίων ανακύπτουν υποχρεώσεις σε βάρος του οικείου δήμου ένεκα ρυμοτομίας, αυτές βαρύνουν τον αρμόδιο φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα. Ο σχετικός μηχανισμός αποζημίωσης εξειδικεύεται στο διάταγμα της περ. α). Στις περιπτώσεις αυτές, δεν απαιτείται σύνταξη πράξης εφαρμογής, το δε διάταγμα επέχει θέση πράξης εφαρμογής για τις νόμιμες συνέπειες και μεταγράφεται.

ζ) Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μπορεί να εγκρίνεται ειδικός οικοδομικός κανονισμός για την ανέγερση κτιρίων και εγκαταστάσεων, την τοποθέτηση προσωρινών κατασκευών και τη διαμόρφωση ακάλυπτων χώρων εντός της χερσαίας ζώνης λιμένων, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται οι χρήσεις και λειτουργίες που αναπτύσσονται εντός της ζώνης αυτής, σύμφωνα με τον προορισμό τους. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τον ανωτέρω

ειδικό οικοδομικό κανονισμό, εφαρμόζεται ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ, ν. 4067/2012, Α’ 79). Έως την έγκριση του ειδικού οικοδομικού κανονισμού, με τα προεδρικά διατάγματα της περ. α) μπορεί να εγκρίνονται παρεκκλίσεις από τον ΝΟΚ σε ό,τι αφορά στο ύψος και στον συντελεστή κατ’ όγκο εκμετάλλευσης αποθηκών, εγκαταστάσεων εφοδιαστικής και άλλων ειδικών κτιρίων και εγκαταστάσεων, καθώς και τις αποστάσεις μεταξύ των κτιρίων και εγκαταστάσεων.

η) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να εγκρίνονται προδιαγραφές για την εκπόνηση των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Μελετών Διαχείρισης Λιμένων.»

Άρθρο 12
Ειδικότερη ρύθμιση χρήσεων γης Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 7 ν. 3325/2005
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3325/2005 (Α’ 68), περί δραστηριοτήτων που ιδρύθηκαν νόμιμα και λειτουργούν σε περιοχές χωρίς καθορισμένες χρήσεις γης, αντικαθίσταται, και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Οι δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων και όσων εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υπ’ αρ. 172058/11.2.2016 κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υγείας (Β’ 354) που ιδρύθηκαν νόμιμα και λειτουργούν σε περιοχές χωρίς καθορισμένες χρήσεις γης, μπορούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, σε περίπτωση καθορισμού της χρήσης γης από τον πολεοδομικό σχεδιασμό πρώτου επιπέδου με τον οποίο αυτές καθίστανται μη συμβατές και δεν υποχρεούνται σε μετεγκατάσταση, εφόσον δεν επιβάλλεται ρητά η απομάκρυνσή τους. Η επέκταση των δραστηριοτήτων αυτών είναι δυνατή εντός του χώρου ή του γηπέδου όπου λειτουργούσαν πριν τον καθορισμό της χρήσης γης και μέσα στα όρια του βαθμού όχλησης, όπως αυτά προσδιορίζονται βάσει της τελευταίας ισχύουσας έγκρισης ή γνωστοποίησης λειτουργίας.»

Άρθρο 13
Απόσταση χωροθέτησης για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών σε όρια λατομικών περιοχών Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 48 ν. 4512/2018
Στο τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 48 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), περί χωροθέτησης, τροποποίησης και αποχαρακτηρισμού λατομικών περιοχών, προστίθεται η απόσταση χωροθέτησης εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών σταθμών, και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Το όριο των χιλίων μέτρων της παρ. 1 δεν ισχύει για την ανέγερση κτιρίων και μηχανολογικών εγκαταστάσεων για την άσκηση δραστηριοτήτων, όπως αυτές ορίζονται στις παρ. 1 έως 5 του άρθρου 17 του ν. 3982/2011 (Α’ 143), για τις μονάδες των περ. γ’ και ζ’ της παρ. 3 του άρθρου 18 του ιδίου νόμου και για τις εγκαταστάσεις έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.). Στις περιπτώσεις αυτές η χωροθέτηση πραγματοποιείται σε αποστάσεις μεγαλύτερες των πεντακοσίων μέτρων από τα όρια των λατομικών περιοχών. Επίσης, κατά τη χωροθέτηση πλησίον λατομικών περιοχών Επιχειρηματικών Πάρκων όπως αυτά περιγράφονται στο τρίτο μέρος του ν. 3982/2011, κάτω από το όριο των χιλίων και σε απόσταση όχι μικρότερη των πεντακοσίων μέτρων επιτρέπεται μόνο η ανέγερση κτιρίων και μηχανολογικών εγκαταστάσεων για την άσκηση δραστηριοτήτων όπως ορίζονται στις παρ. 1 έως 5 του άρθρου 59 και για τις μονάδες των περ. γ’ και ζ’ της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 3982/2011.

Η ελάχιστη απόσταση χωροθέτησης από τα όρια της λατομικής περιοχής, όταν πρόκειται: α) για πυλώνες ανεμογεννητριών ορίζεται στα εκατόν πενήντα (150) μέτρα, και β) για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών ορίζεται στα εκατό (100) μέτρα.

Ομοίως, το όριο των χιλίων μέτρων δεν ισχύει για την ανέγερση κτιρίων που προορίζονται για γεωργοκτηνοτροφικές και υδατοκαλλιεργητικές εγκαταστάσεις, στέγαστρα σφαγής, γεωργικές αποθήκες, δεξαμενές και θερμοκήπια, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 163 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (π.δ. 14.7.1999, Δ’ 580), τα οποία χωροθετούνται σε αποστάσεις μεγαλύτερες των πεντακοσίων (500) μέτρων από τα όρια της λατομικής περιοχής. Ειδικώς για τις πτηνοτροφικές και κτηνοτροφικές μονάδες απαιτείται προηγούμενη θετική γνώμη της Επιτροπής Ελέγχου Σταυλισμού του άρθρου 4 του ν. 4056/2012 (Α’ 52).

Οι ανωτέρω αποστάσεις μπορεί να περιορίζονται, κατά περίπτωση, με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εφόσον το ανάγλυφο της περιοχής και οι συγκεκριμένες συνθήκες το επιτρέπουν.

Η εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου, καθώς και της παρ. 1 ανατίθεται στα οικεία πολεοδομικά όργανα του ν. 4067/2012 (Α’ 79).

Τα δασοτεχνικά έργα των άρθρων 15 και 16 του ν. 998/1979 εκτελούνται ανεξαρτήτως της απόστασής τους από το όριο της λατομικής περιοχής.»

Άρθρο 14
Απόσταση για την εγκατάσταση συστήματος συσσωρευτών για την ηλεκτροδότηση των νησιών Τροποποίηση παρ. 3.1 άρθρου 189 ν. 4001/2011
Στο πεδίο της παρ. 3.1 του άρθρου 189 του ν. 4001/2011 (Α’ 179), περί ηλεκτροδότησης νησιών, προστίθεται το σύστημα συσσωρευτών, και η παρ. 3.1 διαμορφώνεται ως εξής:

«3.1 Σε περιοχές που έχουν εκδοθεί προεδρικά διατάγματα για τον καθορισμό Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.), προεδρικά διατάγματα προστασίας ή Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, η απόσταση που πρέπει να τηρείται ανάμεσα στη γραμμή αιγιαλού και στη γραμμή δόμησης κτιρίων και εγκαταστάσεων σε γήπεδο όπου έχει ή πρόκειται να κατασκευαστεί ή εγκατασταθεί κτίριο ή εγκατάσταση του συστήματος ή του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ή σύστημα συσσωρευτών, ορίζεται στα 30 μ..»

Άρθρο 15
Θέσπιση πολεοδομικής και περιβαλλοντικής εισφοράς και χορήγηση παρεκκλίσεων σε περιοχές Βιομηχανικών Βιοτεχνικών Πάρκων και βιομηχανικές περιοχές

1. Επιτρέπεται για κτίρια εφοδιαστικής, βιομηχανίας/βιοτεχνίας και αποθήκευσης που βρίσκονται εντός εγκεκριμένων Πολεοδομικών Μελετών Βιομηχανικών Βιοτεχνικών Πάρκων (ΒΙΠΑ ΒΙΟΠΑ) και ΒΙΠΑ ΒΙΟΠΑ υπό εξυγίανση, βάσει του ν. 1337/1983 (Α’ 33) και του ν. 2508/1997 (Α’ 124), να χορηγούνται παρεκκλίσεις ως προς το ποσοστό κάλυψης, τον συντελεστή δόμησης, το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος και τον συντελεστή όγκου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4982/2022 (Α’ 195). Προϋπόθεση για τη χορήγησή τους αποτελεί η εκπλήρωση των υποχρεώσεων των ιδιοκτησιών σε γη και χρήμα, σύμφωνα με τις οικείες Πράξεις Εφαρμογής των Πολεοδομικών Μελετών και η μη ύπαρξη δεσμεύσεων από ειδικά καθεστώτα προστασίας και ασφάλειας. Πριν την έκδοση των αποφάσεων της παρ. 3, για τα ανωτέρω, καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο σε ειδικό λογαριασμό του Πράσινου Ταμείου αντισταθμιστική πολεοδομική εισφορά ύψους πέντε τοις εκατό (5%) επί του κόστους του συμβατικού προϋπολογισμού του τμήματος του έργου που αντιστοιχεί στην παρέκκλιση ή πέντε τοις χιλίοις (5‰) στην περίπτωση που γίνεται χρήση αναλυτικού προϋπολογισμού για τη χρηματοδότηση δράσεων που αντισταθμίζουν την επιβάρυνση του περιβάλλοντος, όπως αυτές εξειδικεύονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Οι ανωτέρω αποφάσεις δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Αποφάσεις παρεκκλίσεων που έχουν χορηγηθεί σε γήπεδα βιομηχανικών και βιοτεχνικών κτιρίων σύμφωνα το άρθρο 4 του από 24.5.1985 π.δ. (Δ’ 270), μπορεί να επαναχορηγούνται και σε τμήματα του αρχικού γηπέδου υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) τα τμήματα είναι κατά κανόνα άρτια και οικοδομήσιμα και δημιουργήθηκαν από νόμιμη κατάτμηση, και

β) τις παρεκκλίσεις αιτούνται από κοινού οι ιδιοκτήτες των τμημάτων του αρχικού γηπέδου με την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών στοιχείων και τεχνικών εκθέσεων και μελετών τεκμηρίωσης.

3. Οι ανωτέρω παρεκκλίσεις εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά από γνώμη του ΚΕΣΥΠΟΘΑ για την Περιφέρεια Αττικής. Για τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας οι ανωτέρω παρεκκλίσεις εγκρίνονται με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά από γνώμη του αρμόδιου ΣΥΠΟΘΑ.

Οι ανωτέρω αποφάσεις δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 16
Τρόπος υπολογισμού εισφοράς σε γη σε ακίνητα που χαρακτηρίζονται από το εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο ως Βιομηχανικά και Βιοτεχνικά Πάρκα
Στο τέλος της περ. δ) της παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 3986/2011 (Α’ 152), προστίθεται νέο τελευταίο εδάφιο ως προς τον τρόπο υπολογισμού εισφοράς σε γη και η περ. δ) διαμορφώνεται ως εξής:

«δ. Μετά την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων της περ. α’ συντάσσονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας πράξεις εφαρμογής για τα ακίνητα τα οποία ρυθμίζονται από τα ανωτέρω διατάγματα, όπου αυτό απαιτείται, οι οποίες κυρώνονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για τον υπολογισμό της εισφοράς σε γη, λαμβάνεται υπόψη η νομική και πραγματική κατάσταση των ακινήτων κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του προεδρικού διατάγματος της περ. α’. Η εισφορά αυτή, κατά το μέρος που αφορά σε μη ρυμοτομούμενα τμήματα της ιδιοκτησίας, μπορεί να μετατρέπεται σε χρηματική συμμετοχή εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 7 του άρθρου 8 του ν. 1337/1983 (Α’ 33), όπως αυτές τεκμηριώνονται στην πολεοδομική εκτίμηση της περ. α’, ιδίως δε στις περιπτώσεις όπου η συμμετοχή σε γη καθιστά δυσχερή την αξιοποίηση του ακινήτου λόγω της υπάρξεως διατηρητέων κτιρίων και σχετικών ζωνών προστασίας ή και άλλων νομίμως υφιστάμενων κτιρίων που βρίσκονται διάσπαρτα στην όλη έκταση. Σε ακίνητα που βρίσκονται εντός περιοχών που χαρακτηρίζονται από το εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο ως Βιομηχανικά (ΒΙΠΑ) Βιοτεχνικά (ΒΙΟΠΑ) Πάρκα προς εξυγίανση, η εισφορά σε γη υπολογίζεται σύμφωνα με την περ. ζ’ της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1337/1983, ανεξαρτήτως των προτεινόμενων νέων χρήσεων που εμπεριέχονται στο οικείο Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α. ή Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε..»

Άρθρο 17
Μεταβατική ρύθμιση για την εναρμόνιση του υποκείμενου πολεοδομικού σχεδιασμού με το οικείο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Τροποποίηση παρ. 14 άρθρου 108 ν. 5007/2022
Στην παρ. 14 του άρθρου 108 του ν. 5007/2022 (Α’ 241), περί παρατάσεων προθεσμιών και προσωρινών ρυθμίσεων, η λέξη «χωρικού» αντικαθίσταται από τη λέξη «πολεοδομικού», προστίθενται εδάφια δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και πέμπτο, και η παρ. 14 διαμορφώνεται ως εξής:

«14. Χρήσεις κτιρίων και εγκαταστάσεων, για τα οποία έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια, επιτρέπονται έως την εναρμόνιση του υποκειμένου πολεοδομικού σχεδιασμού με το οικείο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.), εφόσον το Γ.Π.Σ. προβλέπει την εν λόγω χρήση. Μέχρι την εναρμόνιση του υποκείμενου πολεοδομικού σχεδιασμού με το ισχύον Γ.Π.Σ. είναι επιτρεπτή η αποπεράτωση νομίμως υφιστάμενων κτισμάτων, των οποίων έχει κατασκευαστεί ο φέρων οργανισμός, εντός του νόμιμου περιγράμματος και όγκου αυτών, ή και η αλλαγή χρήσης, εφόσον πρόκειται για χρήση επιτρεπόμενη από το ισχύον Γ.Π.Σ., και υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) δεν απαιτείται ειδικότερη εξειδίκευση των χρήσεων του Γ.Π.Σ. στο οικοδομικό τετράγωνο του ρυμοτομικού σχεδίου, όπως καθορισμός κοινωφελούς ή κοινόχρηστου χώρου ή άλλη εξειδίκευση, στο οποίο βρίσκεται το υφιστάμενο κτίσμα, και

β) εξασφαλίζονται οι απαιτούμενες, κατά τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, θέσεις στάθμευσης για την αιτούμενη επιτρεπόμενη χρήση.

Για τη συνδρομή των προυποθέσεων των περ. α) και β), γνωμοδοτεί το οικείο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων πριν από την έκδοση της οικοδομικής άδειας αποπεράτωσης ή και αλλαγής χρήσης του κτίσματος. Κατ’ εξαίρεση, για ειδικά κτίρια, με προσμετρώμενη στον συντελεστή δόμησης επιφάνεια άνω των πέντε χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων (5.000 τ.μ.), η προέγκριση αδειών αποπεράτωσης ή και αλλαγής χρήσης εκδίδεται από τη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμόδιου Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων. Η γνωμοδότηση των παραπάνω Συμβουλίων δεν υποκαθιστά την υποχρέωση λήψης άλλων γνωμοδοτήσεων.»

Άρθρο 18
Βεβαίωση καταλληλότητας για την πολεοδόμηση των περιοχών περιβαλλοντικής αναβάθμισης και ιδιωτικής πολεοδόμησης Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 4 του ν. 4280/2014
Στο άρθρο 4 του ν. 4280/2014 (Α’ 159), περί βεβαίωση καταλληλότητας, προστίθεται παρ. 3 ως εξής:

«3. Η βεβαίωση καταλληλότητας της παρ. 2 του άρθρου 3, περί πολεοδόμησης περιοχών περιβαλλοντικής αναβάθμισης και ιδιωτικής πολεοδόμησης, μπορεί να χορηγείται για την προσαύξηση σε όμορη περιοχή εμβαδού, μέχρι πενήντα τοις εκατό (50%), εκτάσεων με εγκεκριμένη Πολεοδομική Μελέτη Περιοχών Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 2508/1997 (Α’ 124), αν η έκταση της προσαύξησης εμπίπτει σε περιοχή που είχε προσδιοριστεί από εγκεκριμένο Σχέδιο Γενικών Κατευθύνσεων ως περιοχή αναζήτησης ΠΕΡΠΟ και της οποίας η καταλληλότητα τεκμηριώνεται με την υποβολή των στοιχείων της παρ. 1 του παρόντος.»

Άρθρο 19
Διαδικασία σημειακής τροποποίησης Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Αντικατάσταση παρ. 14 άρθρου 7 ν. 4447/2016
Η παρ. 14 του άρθρου 7 του ν. 4447/2016 (Α’ 241), περί σημειακής τροποποίησης Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων, αντικαθίσταται ως εξής:

«14. Τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ) και Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος, δύνανται να τροποποιούνται σημειακά μέχρι την έγκριση των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του ν. 2508/1997 (Α’ 124).

Για τη σημειακή τροποποίηση υποβάλλεται φάκελος Περιβαλλοντικού Προελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 5 της υπό στοιχεία ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/2006 κοινής απόφασης των υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Β’ 1225). Στις περιπτώσεις σημειακής τροποποίησης ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ, τα οποία δεν έχουν υποβληθεί σε διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ), ακολουθείται η διαδικασία φακέλου περιβαλλοντικού προελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 5 της παραπάνω κοινής υπουργικής απόφασης για τη σημειακή τροποποίηση του ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ, ΤΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Άρθρο 20
Διατήρηση της αρτιότητας οικοπέδων σε ειδικές περιπτώσεις αναγκαστικής απαλλοτρίωσης Προσθήκη Κεφαλαίου ΗΑ’ στον ν. 4759/2020
Στον ν. 4759/2020 (Α’ 245) προστίθεται Κεφάλαιο ΗΑ’ ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΗΑ’ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ

Άρθρο 93Α Διατήρηση της αρτιότητας οικοπέδων σε ειδικές περιπτώσεις αναγκαστικής απαλλοτρίωσης

Κατά κανόνα άρτια και οικοδομήσιμα οικόπεδα εντός ορίων οικισμών κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων, που απομειούνται συνεπεία αναγκαστικών απαλλοτριώσεων για τη διαπλάτυνση δημοτικών οδών, χωρίς αποζημίωση των ιδιοκτητών ως προς το υπόλοιπο της απομείωσης τμήμα, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα, ακόμα και αν δεν πληρούν τις προϋποθέσεις αρτιότητας, εφόσον μετά την απαλλοτρίωση απομένει ποσοστό τουλάχιστον εβδομήντα τοις εκατό (70%) της αρχικής έκτασης, άλλως απαλλοτριώνονται και αποζημιώνονται στο σύνολό τους.»

Άρθρο 21
Αλλαγή επιβλέποντος μηχανικού Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 42 ν. 4495/2017
Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 42 του ν. 4495/2017 (Α’ 167), περί ισχύος, αναθεώρησης και ενημέρωσης οικοδομικών αδειών και προεγκρίσεων και εγκρίσεων μικρής κλίμακας και γνωστοποίησης πρόσθετων εργασιών, προστίθενται δέκα εδάφια και η παρ. 9 διαμορφώνεται ως εξής:

«9. Η οικοδομική άδεια αναθεωρείται κατά τον χρόνο ισχύος της, αν παραιτηθεί ή αντικατασταθεί αλλάξει ο επιβλέπων μηχανικός, με αίτηση που συνοδεύεται από:

α) λεπτομερή τεχνική έκθεση του νέου επιβλέποντος μηχανικού, η οποία περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή του σταδίου των εργασιών και φωτογραφίες της κατασκευής και του περιβάλλοντος χώρου,

β) δήλωση του μηχανικού που αντικαθίσταται για τη σύννομη περάτωση των εργασιών που έχει επιβλέψει, η οποία συνοδεύεται από τεχνική έκθεση, καθώς και φωτογραφίες της κατασκευής και του περιβάλλοντος χώρου. Οι οικοδομικές εργασίες στην περίπτωση αυτήν διακόπτονται αμέσως και επαναλαμβάνονται μόνο μετά την αναθεώρηση της άδειας και την ανάληψη επίβλεψης από νέο μηχανικό.

Αν υποβληθεί δήλωση παραίτησης του επιβλέποντος μηχανικού, η οποία συνοδεύεται από τεχνική έκθεση με τις εκτελεσθείσες εργασίες, διακόπτονται αμέσως οι οικοδομικές εργασίες και η συνέχισή τους επιτρέπεται μόνο μετά την αναθεώρηση της αδείας και την ανάληψη επίβλεψης από νέο μηχανικό.

Ο επιβλέπων θεωρείται, ότι απέχει από την επίβλεψη των εργασιών δόμησης που ανέλαβε και απαλλάσσεται των ευθυνών του, μόνο αν δηλώσει εγγράφως την αποχή από την επίβλεψη στην αρμόδια Υ.ΔΟΜ..

Οι κρατήσεις και οι εισφορές που καταβλήθηκαν κατά την έκδοση των αδειών συμψηφίζονται κατά την έκδοση της αναθεώρησής τους. Αν δεν είναι απαραίτητη η αναθεώρηση αλλά μόνο η ενημέρωση του φακέλου της άδειας, δεν απαιτούνται πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις.

Αν ο επιβλέπων μηχανικός αρνείται να υποβάλει τη δήλωση της περ. β’, κατατίθεται αντί αυτής, πόρισμα αυτοψίας του Ελεγκτή Δόμησης που πιστοποιεί το στάδιο εργασιών, καθώς και την ορθή εφαρμογή των εγκεκριμένων μελετών του έργου. Η αμοιβή του επιβλέποντος μηχανικού που έχει αντικατασταθεί, για τις οικοδομικές εργασίες που πραγματοποιήθηκαν, η καταβολή της οποίας υπόκειται στον έλεγχο των εισφορών και κρατήσεων της άδειας αναθεώρησης, προσδιορίζεται βάσει του σταδίου εργασιών, που διαπιστώνονται από τον Ελεγκτή Δόμησης και από τη συμφωνηθείσα αμοιβή επίβλεψης. Αν δεν υπάρχει έγκυρη έγγραφη συμφωνία για την αμοιβή επίβλεψης μεταξύ του κυρίου του έργου και του μηχανικού, λαμβάνεται υπόψη η νόμιμη αμοιβή της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 696/1974 (Α’ 301), σύμφωνα με τις παρ. 5 και 8 του άρθρου 7 του ν. 3919/2011 (Α’ 32). Αντί του πορίσματος αυτοψίας του Ελεγκτή Δόμησης, δύναται να κατατίθεται τεχνική έκθεση του νέου επιβλέποντος μηχανικού, με την οποία πιστοποιείται το στάδιο των μελετών, συμπεριλαμβανομένης της φωτογραφικής απεικόνισης, καθώς και η ορθή εφαρμογή των εγκεκριμένων μελετών του έργου, προκειμένου να αναληφθεί η επίβλεψη για τα επόμενα στάδια. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται στον μηχανικό, που έχει αντικατασταθεί, το σύνολο της συμφωνηθείσας αμοιβής επίβλεψης, ανεξαρτήτως του σταδίου των εργασιών.

Εφόσον ο απερχόμενος επιβλέπων μηχανικός δεν παραλαμβάνει την αμοιβή του ή δεν παρέχει στον ιδιοκτήτη του ακινήτου τραπεζικό λογαριασμό για την κατάθεσή της, αυτή δύναται να κατατίθεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Κατά τον έλεγχο των απαιτούμενων εισφορών και κρατήσεων του έργου υπέρ του Δημοσίου, των Δήμων και του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), για την έκδοση της άδειας αναθεώρησης, η αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) ελέγχει τα αποδεικτικά καταβολής της αμοιβής και των φόρων που τη συνοδεύουν. Αν, κατά τα ανωτέρω, η αμοιβή έχει κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Υ.ΔΟΜ. υποβάλλεται το αποδεικτικό της κατάθεσης. Για την πρόοδο της διαδικασίας, το αποδεικτικό καταβολής του φόρου επιτηδεύματος μηχανικού δύναται να προσκομίζεται από τον υπόχρεο μηχανικό σε μεταγενέστερο χρόνο, μετά την παραλαβή της αμοιβής του.

Τα παραπάνω δεν δεσμεύουν τον επιβλέποντα μηχανικό, που έχει αντικατασταθεί, για να προχωρήσει σε νομικές ενέργειες, προς τον σκοπό της επίλυσης άλλων πρόσθετων διαφορών ή αντιδικιών με τον κύριο του έργου, συμπεριλαμβανομένων και όσων σχετίζονται με το ύψος της αμοιβής επίβλεψης, που υπερβαίνει την καταβληθείσα για την έκδοση της άδειας αναθεώρησης.»

Άρθρο 22
Ανασύσταση φακέλου οικοδομικών αδειών Προσθήκη άρθρου 51Α στον ν. 4495/2017
Στον ν. 4495/2017 (Α’ 167) προστίθεται άρθρο 51Α ως εξής:

«Άρθρο 51Α Ανασύσταση φακέλου οικοδομικών αδειών

1. Για τις ιδιοκτησίες, των οποίων η οικοδομική άδεια εκδόθηκε πριν από την έναρξη ισχύος του από 8.9.1983 π.δ. (Δ’ 394), η ολική ή μερική ανασύσταση φακέλου οικοδομικών αδειών πραγματοποιείται με αντίγραφα των σχεδίων, όπως προσαρτήθηκαν στην πράξη σύστασης διηρημένων ιδιοκτησιών, αν υφίστανται, εφόσον η πραγματική κατάσταση συμφωνεί με τα σχέδια της σύστασης, ή με εγκεκριμένα σχέδια ή αντίγραφα εγκεκριμένων σχεδίων της οικοδομικής άδειας, που κατέχει ο μηχανικός ή ο ιδιοκτήτης, τα οποία κατατίθενται στην οικεία Υπηρεσία Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) και θεωρούνται από αυτήν.

2. Για τις ιδιοκτησίες, των οποίων η οικοδομική άδεια εκδόθηκε μετά την έναρξη ισχύος του από 8.9.1983 προεδρικού διατάγματος, τα σχέδια της ολικής ή μερικής ανασύστασης φακέλου οικοδομικών αδειών περιλαμβάνουν το τοπογραφικό διάγραμμα, το διάγραμμα κάλυψης, την κάτοψη/κατόψεις, όψεις και τομές, όπου εμφαίνεται η συγκεκριμένη ιδιοκτησία, τα οποία κατατίθενται στην οικεία Υ.ΔΟΜ. και θεωρούνται από αυτήν.

3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειες δύναται να καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων και δικαιολογητικών για την ανασύσταση φακέλου οικοδομικών αδειών μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «e-adeies».»

Άρθρο 23
Διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών για το Πάρκο Ναυτικής Παράδοσης Προσθήκη άρθρου έβδομου Α στον ν. 5022/2023
Στον ν. 5022/2023 (Α’ 33) προστίθεται άρθρο έβδομο Α ως εξής:

«Άρθρο έβδομο Α Διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών

1. Για την έκδοση των οικοδομικών αδειών του άρθρου εβδόμου του ν. 5022/2023 (Α’ 33) απαιτείται η προηγούμενη θεώρηση από το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων: α) του τοπογραφικού διαγράμματος του έργου «Πάρκο Ναυτικής Παράδοσης «Οδυσσέας Οι Έλληνες και η Θάλασσα», και β) της πολεοδομικής και χωροταξικής θεώρησης, που προσαρτάται ως Παράρτημα Γ-3 στη σύμβαση δωρεάς.

2. Το τοπογραφικό διάγραμμα δύναται να εξειδικεύεται ως προς την αποτύπωση των οικοδομικών και ρυμοτομικών γραμμών, σε σχέση με το Σχέδιο Γενικής Διάταξης που προσαρτάται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1 στον ν. 5022/2023, την κατάργηση της ρυμοτομίας που είχε καθοριστεί με το από 13.3/26.5.1992 π.δ. (Δ’ 472) για την εναρμόνιση με τον ν. 5022/2023. Με το ίδιο τοπογραφικό διάγραμμα δύναται να διορθώνονται σχεδιαστικά σφάλματα του Σχεδίου Γενικής Διάταξης.

3. Για την έκδοση της προέγκρισης οικοδομικής άδειας του άρθρου έβδομου του ν. 5022/2023 δεν απαιτείται η υποβολή του δικαιολογητικού της περ. δ) της παρ. 5 του άρθρου 35 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) και για την έκδοση της οικοδομικής άδειας δεν απαιτείται η υποβολή του δικαιολογητικού της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4495/2017.»

Άρθρο 24
Καθορισμός παραβόλου των Μελετητών Αξιολογητών Χωρικών Μελετών Αντικατάσταση παρ. 1Α άρθρου 98 ν. 4759/2020
Η παρ. 1Α του άρθρου 98 του ν. 4759/2020 (Α’ 245), περί καθορισμού αποζημίωσης των Πιστοποιημένων Αξιολογητών Χωρικών Μελετών, αντικαθίσταται ως εξής:

«1Α. Για την αξιολόγηση των μελετών της παρ. 2 του άρθρου 95 από Αξιολογητή Χωρικών Μελετών καταβάλλεται παράβολο από τον επισπεύδοντα ή την αρχή σχεδιασμού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται το ύψος της αποζημίωσης των Πιστοποιημένων Αξιολογητών Χωρικών Μελετών, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την είσπραξή της, το ύψος και η διαδικασία καταβολής του παραβόλου του πρώτου εδαφίου από τον υπόχρεο, οι περιπτώσεις απαλλαγής από αυτό, τυχόν άλλη πηγή χρηματοδότησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.»

Άρθρο 25
Εκτέλεση εργασιών για την ανακαίνιση των υφισταμένων εγκαταστάσεων «Σπίτι του Στίβου» και «Σπίτι του Βόλεϊ»

1. Στο ακίνητο, συνολικής επιφανείας εκατόν οκτώ χιλιάδων είκοσι πέντε τετραγωνικών μέτρων και τριάντα πέντε εκατοστών (108.025,35 τ.μ.), που βρίσκεται στη θέση «Κόντρες», στα διοικητικά όρια της Δημοτικής Ενότητας Παιανίας του Δήμου Παιανίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, μετά των εντός αυτού κειμένων κτιριακών και λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων («Σπίτι του Στίβου» και «Σπίτι του Βόλεϊ») και του περιβάλλοντος χώρου αυτών, το οποίο δυνάμει του άρθρου 74 του ν. 5000/2022 (Α’ 226), παραχωρήθηκε κατά κυριότητα στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών για την ανακαίνιση και βελτίωση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων «Σπίτι του Στίβου» και «Σπίτι του Βόλεϊ», προκειμένου να λειτουργήσουν ως προπονητήρια κλειστού στίβου και γυμναστικής, αντίστοιχα. Στις οικοδομικές εργασίες του πρώτου εδαφίου περιλαμβάνονται η ανακαίνιση και των υφιστάμενων ξενώνων εντός της εγκατάστασης «Σπίτι του Βόλεϊ» και η δημιουργία αποθηκευτικού χώρου εντός μίας εκ των δύο υφιστάμενων εγκαταστάσεων «Σπίτι του Στίβου» και «Σπίτι του Βόλεϊ» για την εξυπηρέτηση αυτών.

2. Για την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών της παρ. 1:

α) Υποβάλλεται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού φάκελος με τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή:

αα. αίτηση του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ (Ο.Α.Κ.Α.) ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ» ή τρίτου στον οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση των εργασιών, με την οποία ορίζεται και η κατάταξη των δύο δημιουργούμενων αθλητικών εγκαταστάσεων,

αβ. δηλώσεις ανάθεσης ανάληψης,

αγ. τεχνική αιτιολογική έκθεση, με αναλυτική περιγραφή των προς εκτέλεση οικοδομικών εργασιών,

αδ. τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων,

αε. διάγραμμα κάλυψης στο οποίο σημειώνονται μόνο οι επιφάνειες των χώρων εντός των κτιρίων,

αστ. αρχιτεκτονική μελέτη κτιρίων, στην οποία εμπεριέχεται η μελέτη παθητικής πυροπροστασίας,

αζ. μελέτη στατικής επάρκειας κτιρίων ή βεβαίωση στατικής επάρκειας από τον μελετητή μηχανικό,

αη. μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων,

αθ. μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετεύσεων κτιρίων,

αι. μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας κτιρίων,

αια. σχέδιο και φάκελος ασφάλειας και υγείας του έργου, σύμφωνα με το π.δ. 305/1996 (Α’ 212),

αιβ. αποδεικτικά κατάθεσης των απαιτούμενων εισφoρών του ιδιοκτήτη του έργου υπέρ του Δημοσίου, του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και του οικείου δήμου, εφόσον δεν απαλλάσσεται ο ιδιοκτήτης από την καταβολή τους,

αιγ. αντίγραφο απόδειξης παροχής υπηρεσιών ή τιμολόγιο, που αφορά στην καταβολή της συμφωνηθείσας αμοιβής των μελετητών μηχανικών, καθώς και στον Φόρο Εισοδήματος Μηχανικών αυτής,

αιδ. υπεύθυνες δηλώσεις των αρμοδίων μηχανικών ως προς την ορθότητα των μελετών και την τήρηση των κατά περίπτωση ισχυόντων κανονισμών,

αιε. έγκριση επέμβασης του άρθρου 45 του ν. 998/1979 (Α’ 289).

β) Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού εγκρίνει τα σχέδια για τη συμμόρφωση των δύο αθλητικών εγκαταστάσεων με τις αντίστοιχες ισχύουσες προδιαγραφές λειτουργίας και διαβιβάζει τον φάκελο στη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων (ΔΑΟΚΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία διενεργεί έλεγχο πληρότητας των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Εφόσον τροποποιούνται οι όψεις των υφιστάμενων κτιρίων, απαιτείται σύμφωνη γνώμη επί της αρχιτεκτονικής μελέτης από το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής.

γ) Στη συνέχεια, εκδίδεται κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού η οποία αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο «Διαύγεια» και επέχει θέση οικοδομικής άδειας. Από την ανάρτησή της είναι δυνατή η έναρξη των οικοδομικών εργασιών της παρ. 1.

3. Με την ολοκλήρωση των οικοδομικών εργασιών, υποβάλλονται στη ΔΑΟΚΑ υπεύθυνες δηλώσεις των επιβλεπόντων μηχανικών ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν σύμφωνα με τα υποβληθέντα σχέδια της κοινής απόφασης της περ. γ) της παρ. 2 και ότι έχουν καταβληθεί οι προβλεπόμενες εισφορές και κρατήσεις. Αντίγραφο της ως άνω απόφασης, που επέχει θέση αδείας, θεωρείται ως προς την ολοκλήρωση των εργασιών και επιτρέπει τη σύνδεση των εγκαταστάσεων με τα δίκτυα κοινής ωφελείας. Επίσης, υποβάλλεται εγχάρτως στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία φάκελος με τα δικαιολογητικά για την έκδοση του πιστοποιητικού πυροπροστασίας για τα κτίρια, προσαρμοσμένα στις εργασίες ανακαίνισης που προβλέπονται στο παρόν.

4. Η έναρξη λειτουργίας των εγκαταστάσεων λαμβάνει χώρα με την υποβολή στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, του θεωρημένου από τη ΔΑΟΚΑ αντιγράφου της κοινής απόφασης της περ. γ) της παρ. 2, πιστοποιητικού πυροπροστασίας και υπεύθυνης δήλωσης των επιβλεπόντων μηχανικών ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις αδειοδότησης της αθλητικής εγκατάστασης. Η υποβολή στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού των στοιχείων του πρώτου εδαφίου επέχει θέση άδειας λειτουργίας της αθλητικής εγκατάστασης διάρκειας τριών (3) ετών. Μετά τη λήξη της χρονικής διάρκειας της αρχικής άδειας λειτουργίας της παρούσας, η αδειοδότηση γίνεται κατά τα άρθρα 56Α και 56Β του ν. 2725/1999 (Α’ 121).

5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος επιτρέπεται και η έκδοση έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) για τις εργασίες που περιγράφονται σε αυτήν, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού. Για την έκδοση της έγκρισης υποβάλλονται μέσω του «e-adeies» στη ΔΑΟΚΑ τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. αίτηση του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ (Ο.Α.Κ.Α.) ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ» ή τρίτου στον οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση των εργασιών,

β. δηλώσεις ανάθεσης ανάληψης,

γ. τεχνική αιτιολογική έκθεση, με αναλυτική περιγραφή των προς εκτέλεση εργασιών,

δ. τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων,

ε. σχέδιο και φάκελος ασφάλειας και υγείας του έργου, σύμφωνα με το π.δ. 305/1996,

στ. έγκριση επέμβασης του άρθρου 45 του ν. 998/1979.

Άρθρο 26
Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πανέλων σε απολήξεις κλιμακοστασίων Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 19 ν. 4067/2012
Στην παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4067/2012 (Α’ 79), περί κατασκευών πάνω από τα κτίρια: α) στην περ. γ), καταργείται το τρίτο εδάφιο και αντικαθίσταται το τέταρτο εδάφιο, β) στην περ. στ) προστίθενται οι λέξεις «με δυνατότητα κλίσης έως δύο τοις εκατό (2%) για την απορροή των ομβρίων υδάτων», και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής και μέσα στο ιδεατό στερεό επιτρέπονται:

α) i. Σε νέα και υφιστάμενα κτίρια, χώροι κύριας χρήσης αποκλειστικής ή κοινόχρηστης, μέγιστης επιφάνειας τριάντα πέντε (35) τ.μ. και μέγιστου ύψους τριών κόμμα σαράντα μέτρων (3,40 μ.), με προϋπόθεση τη δημιουργία φυτεμένου δώματος που καλύπτει το ογδόντα τοις εκατό (80%) της συνολικής επιφάνειας του δώματος. Στην παραπάνω συνολική επιφάνεια του δώματος κτιρίου εξαιρείται η επιφάνεια των στηθαίων, της απόληξης κλιμακοστασίου και του ανελκυστήρα με το φρεάτιό του. Στον υπολογισμό της φυτεμένης επιφάνειας συμμετέχουν οι ασκεπείς κατασκευές για την υποδοχή στοιχείων νερού και οι πισίνες σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) της επιφάνειάς τους, καθώς και οι φυτεμένες επιφάνειες κάτω από πέργκολες.

ii. Σε νέα και υφιστάμενα κτίρια, χώροι κύριας χρήσης αποκλειστικής ή κοινόχρηστης, μέγιστης επιφάνειας τριάντα πέντε τετραγωνικών μέτρων (35 τ.μ.) και μέγιστου ύψους τριών κόμμα σαράντα μέτρων (3,40 μ.), με προϋπόθεση τη δημιουργία φυτεμένου δώματος που καλύπτει το πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής επιφάνειας του δώματος κτιρίου και επιπλέον τη δημιουργία φυτεμένων υπαίθριων χώρων, δωμάτων ορόφων (που προκύπτουν από υποχώρηση ορόφων) και ανοικτών εξωστών που συνολικά καλύπτουν το πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής επιφάνειας του δώματος κτιρίου. Στην παραπάνω συνολική επιφάνεια του δώματος κτιρίου εξαιρείται η επιφάνεια των στηθαίων, της απόληξης κλιμακοστασίου και του ανελκυστήρα με το φρεάτιό του. Στον υπολογισμό της φυτεμένης επιφάνειας συμμετέχουν οι ασκεπείς κατασκευές για την υποδοχή στοιχείων νερού και οι πισίνες σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) της επιφάνειάς τους, καθώς και οι φυτεμένες επιφάνειες κάτω από πέργκολες.

Στις παραπάνω περιπτώσεις οι χώροι κύριας αποκλειστικής χρήσης δύνανται να συνδέονται λειτουργικά με ιδιοκτησίες του υποκείμενου ορόφου. Στις παραπάνω περιπτώσεις είναι δυνατή η προσαύξηση του ύψους του κτιρίου, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 15.

β) Καπνοδόχοι, αγωγοί αερισμού, εγκαταστάσεις ηλιακών συστημάτων με τοποθέτηση του δοχείου σε άμεση επαφή με την άνω στάθμη του δώματος και τοποθέτηση του συλλέκτη πάνω από αυτό, πύργοι ψύξης και δοχεία διαστολής, φωτοβολταϊκών συστημάτων και συστήματα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συστήματα διαχείρισης νωπού αέρα, ανεμιστήρες εξαερισμού και αντλίες θερμότητας.

γ) Απολήξεις κλιμακοστασίων με στάση ανελκυστήρα στο δώμα (φυτεμένο ή μη) και φρεάτων ανελκυστήρων με τις ελάχιστες αναγκαίες διαστάσεις και μέγιστο εξωτερικό ύψος τεσσάρων κόμμα είκοσι μέτρων (4,20 μ.) από την τελικά διαμορφωμένη επιφάνεια του τελευταίου ορόφου του κτιρίου. Σε αυτήν την περίπτωση ο χώρος κύριας χρήσης της παρ. 2.α) δύναται να έχει μέγιστο εξωτερικό ύψος τεσσάρων κόμμα είκοσι μέτρων (4,20 μ.) από την τελικά διαμορφωμένη επιφάνεια του τελευταίου ορόφου του κτιρίου. Απολήξεις κλιμακοστασίων χωρίς στάση ανελκυστήρα στο δώμα (φυτεμένο ή μη) και μέγιστο εξωτερικό ύψος τριών κόμμα σαράντα μέτρων (3,40 μ.) από την τελικά διαμορφωμένη επιφάνεια του τελευταίου ορόφου του κτιρίου. Πάνω στις ανωτέρω απολήξεις, με ή χωρίς στάση ανελκυστήρα στο δώμα, καθώς και στην οροφή του χώρου κύριας χρήσης της περ. α) της παρ. 2, απαγορεύεται η τοποθέτηση οποιασδήποτε κατασκευής ή εγκατάστασης, πλην φωτοβολταϊκών πανέλων τα οποία τοποθετούνται σε οριζόντια θέση με δυνατότητα κλίσης έως δύο τοις εκατό (2%) για την απορροή των ομβρίων υδάτων.

Στο ίδιο δώμα επιτρέπεται η κατασκευή περισσοτέρων της μίας απόληξης κλιμακοστασίου με στάση ή μη ανελκυστήρα, ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.

δ) Στηθαία και κιγκλιδώματα ασφαλείας τοποθετούνται στη θέση του περιγράμματος του υποκείμενου ορόφου. Όταν τα στηθαία και τα κιγκλιδώματα ασφαλείας τοποθετούνται στην άκρη της οριζόντιας προεξοχής του δαπέδου του δώματος, τότε η επιφάνεια της οριζόντιας προεξοχής θεωρείται ανοικτός εξώστης και προσμετράται στο σύνολο των επιτρεπόμενων εξωστών. Σε αυτήν την περίπτωση η παραπάνω επιφάνεια συνυπολογίζεται στην επιφάνεια του δώματος του κτιρίου. Στηθαία ή τμήματα στηθαίων του δώματος ή και της εγκιβωτισμένης στέγης δύνανται να αποτελούν ανεστραμμένα δοκάρια του φέροντος οργανισμού του κτιρίου.

ε) Ασκεπείς πισίνες, διακοσμητικά χωροδικτυώματα μέγιστου ύψους τριών μέτρων (3,00 μ.), μόνιμες γλάστρες φυτών και γενικά εγκαταστάσεις για τη δημιουργία κήπων με τον εξοπλισμό τους, που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τοποθετούνται υποχρεωτικά μέσα στον χώρο που ορίζεται από στηθαία ή κιγκλιδώματα ασφαλείας.

στ) Κατασκευές για τη στήριξη των φυτών, πέργκολες που μπορούν να επικαλύπτονται από ελαφρά εύκαμπτα υλικά ή κινητά συστήματα, καλαμωτές, φωτοβολταϊκά πανέλα αποκλειστικά σε οριζόντια θέση με δυνατότητα κλίσης έως δύο τοις εκατό (2%) για την απορροή των ομβρίων υδάτων και φωτοβολταϊκά πανέλα πάνω από τη στέγη αποκλειστικά ακολουθώντας την κλίση της.

ζ) Στέγες. Απαγορεύονται κατασκευές που δημιουργούν κατακόρυφα ανοίγματα και διαφοροποιούν την ενιαία κλίση και στερεομετρία της στέγης. Επιτρέπεται, ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, ο εγκιβωτισμός της στέγης σε ύψος μεγαλύτερο από το ανώτατο σημείο της και μέχρι ενός κόμμα πενήντα μέτρων (1,50 μ.) πάνω από αυτό, λόγω αρχιτεκτονικού σχεδιασμού για τον αποκλεισμό της θέασης των συστημάτων της παρ. 10 του άρθρου 16 στις όψεις του κτιρίου.

η) Η εγκατάσταση κατασκευών κεραιών για την παροχή ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4635/2019 (Α’ 167).»

Άρθρο 27
Κατάργηση της υποχρέωσης εγκατάστασης δικτύου αερίων καυσίμων
Η εγκατάσταση δικτύου αερίων καυσίμων και η εκπόνηση σχετικής μελέτης είναι προαιρετική για κάθε νέα οικοδομή κατά παρέκκλιση του π.δ. 420/1987 (Α’ 187), περί εγκατάστασης δικτύων αερίων καυσίμων σε οικοδομές.

Στις οικοδομές του άρθρου 1 του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης επιθυμεί την εγκατάσταση δικτύου αερίων καυσίμων, επιβάλλεται προ της εγκατάστασης η σύνταξη πλήρους μελέτης εγκατάστασης δικτύου αερίων καυσίμων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 420/1987.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ

Άρθρο 28
Έξυπνα συστήματα στάθμευσης Τροποποίηση άρθρου 173 και παρ. 2 άρθρου 179 ν. 4442/2016

1. Στο άρθρο 173 του ν. 4442/2016 (Α’ 230), περί πεδίου εφαρμογής, τροποποιείται, προκειμένου να προστεθούν και οι δραστηριότητες έξυπνων συστημάτων μηχανικής στάθμευσης αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, εξειδικεύονται οι χώροι στάθμευσης που εμπίπτουν στη ρύθμιση, και το άρθρο 173 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 173 Πεδίο εφαρμογής

Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου εμπίπτουν οι υπαίθριοι και οι στεγασμένοι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, υπέργειοι, ισόγειοι ή υπόγειοι, με ενδεικτικούς Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 52.21.24.02 και 52.21.24.03, οι υπαίθριοι και οι στεγασμένοι χώροι στάθμευσης μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, υπέργειοι, ισόγειοι ή υπόγειοι, με ενδεικτικό Κ.Α.Δ. 52.21.24.05, καθώς και οι δραστηριότητες έξυπνων συστημάτων μηχανικής στάθμευσης αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.»

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 179 του ν. 4442/2016, περί εξουσιοδοτικών διατάξεων, προστίθεται δεύτερο εδάφιο, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθορίζονται το περιεχόμενο και η διαδικασία της γνωστοποίησης, τα δικαιολογητικά που τηρούνται στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, ο τρόπος γνωστοποίησης των στοιχείων, σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής τους, οι αρχές στις οποίες κοινοποιούνται η γνωστοποίηση και οι μεταβολές της, προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι προϋποθέσεις για την τοποθέτηση κατασκευών συστημάτων στάθμευσης, όπως συστημάτων μεταλλικής κατασκευής πολυεπίπεδης στάθμευσης, συστημάτων ανύψωσης αυτοκινήτων, συστημάτων με περιστρεφόμενες, πέριξ κεντρικού οδηγού, πλατφόρμες οριζόντιας ισόπεδης πρόσβασης και ορίζονται πρόσθετα δικαιολογητικά προς τον σκοπό διαπίστωσης της συνδρομής των προϋποθέσεων του παρόντος.»

Άρθρο 29
Δυνατότητα λειτουργίας υπαίθριων σταθμών αυτοκινήτων σε αδόμητα οικόπεδα του ιστορικού κέντρου της Αθήνας

1. Αδόμητα οικόπεδα που ευρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του παραδοσιακού τμήματος της πόλεως των Αθηνών (Ιστορικό Κέντρο), όπως αυτό χαρακτηρίστηκε με το από 21.9.1979 π.δ. (Δ’ 567), μπορούν να λειτουργήσουν ως γήπεδα στάθμευσης, σύμφωνα με την παρ. 16.1 του άρθρου 4 του π.δ. 59/2018 (Α’ 114), κατά παρέκκλιση των υφιστάμενων χρήσεων γης, με χρονική ισχύ τριών (3) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, που δύναται να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τρία (3) επιπλέον έτη, υπό την προϋπόθεση περιμετρικής φύτευσης, εξαιρουμένου του μήκους της εισόδου και της εξόδου, ζαρτινιέρας κινητoύ τύπου, ύψους τουλάχιστον δύο (2) μέτρων.

2. Η παρ. 1 δεν ισχύει επί αδόμητων οικοπέδων τα οποία: α) ευρίσκονται εντός της Ζώνης Προστασίας της Ακρόπολης ως μνημείου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Unesco, τα όρια της οποίας εμφαίνονται με μπλε γραμμή στο συνημμένο απόσπασμα χάρτη (Παράρτημα ΙΙΙ), β) έχουν κηρυχθεί απαλλοτριωτέα ή έχουν απαλλοτριωθεί για αρχαιολογικούς σκοπούς. Για τα αδόμητα οικόπεδα που ευρίσκονται εντός του κηρυγμένου Αρχαιολογικού χώρου της Αθήνας, για την εφαρμογή της παρ. 1, απαιτείται προηγούμενη έγκριση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ

Άρθρο 30
Παρατάσεις προθεσμιών Τροποποίηση παρ. 5α άρθρου 5 π.δ. 90/2018, παρ. 15 άρθρου 51 ν. 4178/2013, παρ. 2 άρθρου 26 ν. 4280/2014

1. Η προθεσμία του τρίτου εδαφίου της παρ. 5α του άρθρου 5 του π.δ. 90/2018 (Α’ 162), περί ολοκλήρωσης εκκρεμών διαδικασιών έγκρισης, αναθεώρησης ή τροποποίησης Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων ή Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης, παρατείνεται, και η παρ. 5α διαμορφώνεται ως εξής:

«5α. Η αναθεώρηση και τροποποίηση Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) ή Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) που εγκρίθηκαν κατ’ εφαρμογή του ν. 2508/1997, γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4447/2016 (Α’ 241). Εκκρεμείς διαδικασίες έγκρισης, αναθεώρησης ή τροποποίησης Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων ή Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης μπορεί να συνεχίζονται και να εγκρίνονται σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του ν. 2508/1997 (Α’ 124). Εκκρεμείς διαδικασίες έγκρισης, αναθεώρησης ή τροποποίησης για τις οποίες έχει εγκριθεί από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο η Α’ Φάση της κύριας μελέτης, ανεξαρτήτως του χρόνου έγκρισής της, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται υποχρεωτικώς με την έκδοση της σχετικής πράξης έγκρισης έως την 31η.3.2024.»

2. Οι προθεσμίες του τρίτου εδαφίου της παρ. 15 του άρθρου 51 του ν. 4178/2013 (Α’ 174), περί ολοκλήρωσης των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων, παρατείνονται, και η παρ. 15 διαμορφώνεται ως εξής:

«15. Από τη δημοσίευση του παρόντος οι χρήσεις γης που ορίζονται κατά τις ειδικές διατάξεις των Γ.Π.Σ., που εγκρίθηκαν πριν τη δημοσίευση του ν. 2508/1997 (Α’ 124), είναι δεσμευτικές για τη διοίκηση μόνο στην περίπτωση που κατόπιν αυτών εγκρίθηκαν πολεοδομικές μελέτες αναθεώρησης ή ένταξης, σύμφωνα με το Γ.Π.Σ.. Σε κάθε περίπτωση, εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος κινείται η διαδικασία αναθεώρησης των συγκεκριμένων Γ.Π.Σ., κατόπιν απόφασης του αρμόδιου Δημοτικού Συμβουλίου ή άλλου αρμόδιου οργάνου κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η ως άνω αναθεώρηση του Γ.Π.Σ. θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31.3.2024, διαφορετικά από 1η.4.2024 εφαρμόζονται αυτοδικαίως δεσμευτικά οι διατάξεις των ως άνω Γ.Π.Σ.. Οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν και για τις περιπτώσεις όπου έχει κινηθεί η διαδικασία αναθεώρησης κατά τα ανωτέρω.»

3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 4280/2014 (Α’ 159), περί εκκρεμών διαδικασιών για την πολεοδόμηση εκτάσεων, τροποποιείται ως προς τον χρόνο ισχύος των βεβαιώσεων της παρ. 6 του άρθρου 24 του ν. 2508/1997 (Α’ 124), και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Εκκρεμείς διαδικασίες για την πολεοδόμηση εκτάσεων με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 2508/1997 συνεχίζονται με βάση είτε τις παρούσες είτε τις προϊσχύουσες διατάξεις, αν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου έχει υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας φάκελος για τη χορήγηση βεβαίωσης του άρθρου 24 παρ. 6 του ν. 2508/1997, η οποία για τις περιπτώσεις αυτές ισχύει για τρία (3) έτη από την έκδοσή της. Σε εκκρεμείς διαδικασίες για την πολεοδόμηση εκτάσεων, για τις οποίες έχει εκδοθεί βεβαίωση της παρ. 6 του άρθρου 24 του ν. 2508/1997, η βεβαίωση αυτή ισχύει έως τις 31.12.2024, υπό την προϋπόθεση ότι εντός τριετίας από την έκδοσή της έχει υποβληθεί προς έγκριση η πολεοδομική μελέτη.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Άρθρο 31
Εξαίρεση από τη συμμετοχή στους κύκλους κινητικότητας των υπαλλήλων των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Προσθήκη άρθρου 51Α στον ν. 4915/2022
Στον ν. 4915/2022 (Α’ 63), μετά το άρθρο 51, προστίθεται άρθρο 51Α ως εξής:

«Άρθρο 51Α Εξαίρεση από τη συμμετοχή στους κύκλους κινητικότητας των υπαλλήλων των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής

Το προσωπικό που ανήκει οργανικά στις Επιθεωρήσεις Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξαιρείται από τις διαδικασίες συμμετοχής στους κύκλους κινητικότητας που διενεργούνται μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ν. 4440/2016, A’ 224), για δύο (2) έτη. Οι διαδικασίες συμμετοχής του πρώτου εδαφίου εκκινούν από το έτος 2026.»

Άρθρο 32
Ρυθμίσεις προσωπικού για την εκτέλεση των αναγκαίων αντιπλημμυρικών έργων και των έργων αποκατάστασης υποδομών
Η διάρκεια των συμβάσεων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) των υπαλλήλων κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), που προσελήφθησαν για την εκτέλεση των αναγκαίων αντιπλημμυρικών έργων και των έργων αποκατάστασης υποδομών, για την αντιμετώπιση των αναγκών που προέκυψαν μετά τις πυρκαγιές του έτους 2021, σε φορείς που εδρεύουν εντός των διοικητικών ορίων των Περιφερειακών Ενοτήτων Δυτικής Αττικής, Ανατολικής Αττικής και Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, των Περιφερειακών Ενοτήτων Αχαΐας και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και των Περιφερειακών Ενοτήτων Αρκαδίας και Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, δύναται να παραταθεί από τη λήξη της και μέχρι τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την αρχική σύμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 6 του π.δ. 164/2004 (Α’ 164).

Άρθρο 33
Συγκρότηση Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 24 ν. 4495/2017
Στην παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4495/2017 (Α’ 167), περί σύνθεσης του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στο εισαγωγικό εδάφιο αυξάνεται ο αριθμός των μελών που το απαρτίζουν, β) διορθώνονται οι ονομασίες των οργάνων των περ γ) και δ), γ) η περ. στ) τροποποιείται, προκειμένου στη σύνθεσή του να μετέχουν ως μέλη δύο (2) πρόσωπα εγνωσμένου κύρους αντί για ένα (1), δ) προστίθεται περ. η), και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Το ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. είναι εντεκαμελές και αποτελείται από:

α) τον Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως Πρόεδρο,

β) τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο οποίος αναπληρώνεται από άλλον Νομικό Σύμβουλο ή Πάρεδρο του γραφείου του Νομικού Συμβούλου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

γ) τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τον εκάστοτε οριζόμενο αναπληρωτή του,

δ) τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τον εκάστοτε οριζόμενο αναπληρωτή του,

ε) δύο (2) μηχανικούς, με εμπειρία σε θέματα χωροταξίας και πολεοδομίας, που υποδεικνύεται με τους αναπληρωτές τους από το Τ.Ε.Ε.,

στ) δύο (2) μέλη, πρόσωπα εγνωσμένου κύρους με εμπειρία σε θέματα πολεοδομίας και χωροταξίας, κατόχους πτυχίου ανώτατης σχολής, με τον εκάστοτε οριζόμενο αναπληρωτή τους,

ζ) δύο (2) Μηχανικούς, Προϊστάμενους Διευθύνσεων ή Τμημάτων ή υπαλλήλους Α’ βαθμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, από τις Διευθύνσεις που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ως άνω Υπουργείου και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη,

η) τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης.»

Άρθρο 34
Συγκρότηση Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Τροποποίηση περ. στ’ παρ. 1 άρθρου 4Α ν. 4447/2016
Οι ονομασίες των οργάνων των περ. β), ε) στ), ζ) και η) της παρ. 1 του άρθρου 4Α του ν. 4447/2016 (Α’ 241), περί σύστασης Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, διορθώνονται, στην περ. στ) προστίθεται ως αναπληρωματικό μέλος ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συστήνεται Κεντρικό Συμβούλιο Χωροταξικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΧΩ.Θ.Α.), το οποίο αποτελείται από:

α) τον Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως Πρόεδρο,

β) τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τον αναπληρωτή του. Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζεται και ως αναπληρωτής του Προέδρου του ΚΕ.ΣΥ.ΧΩ.Θ.Α.,

γ) τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο οποίος αναπληρώνεται από άλλο Νομικό Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Γραφείου του Νομικού Συμβούλου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

δ) τον Πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας, ο οποίος αναπληρώνεται από τον αναπληρωτή του στο Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας,

ε) τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τον αναπληρωτή του,

στ) τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης,

ζ) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Χωροταξίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τον αναπληρωτή του,

η) έναν Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης του Υπουργείου Πολιτισμού, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι ορίζονται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισμού και

θ) έναν από τους δύο διακεκριμένους επιστήμονες με εμπειρία σε θέματα χωροταξίας που έχουν ορισθεί ως μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με αναπληρωτή του τον έτερο,

ι) έναν δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω με εμπειρία σε ζητήματα χωροταξίας, με τον αναπληρωτή του, ο οποίος ορίζεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και

ια) έναν εκπρόσωπο του Τεχνικού επιμελητηρίου Ελλάδος, με τον αναπληρωτή του.

Αν συζητούνται θέματα που αφορούν Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια, συμμετέχουν στις συνεδριάσεις και εκπρόσωποι των Υπουργείων που έχουν συμπράξει κατά τη σύνταξή τους.

Αν συζητούνται θέματα που αφορούν σε Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια, συμμετέχει στις συνεδριάσεις και εκπρόσωπος της αντίστοιχης Περιφέρειας, ο οποίος ορίζεται από τον οικείο Περιφερειάρχη.

Αν συζητούνται θέματα που αφορούν σε Θαλάσσια Χωροταξικά Πλαίσια, συμμετέχει στις συνεδριάσεις και εκπρόσωπος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.»

Άρθρο 35
Κανονισμός Λειτουργίας Συμβουλίων Προσθήκη άρθρου 25Β στον ν. 4495/2017
Στον ν. 4495/2017 (Α’ 167), μετά από το άρθρο 25Α προστίθεται άρθρο 25Β ως εξής:

«Άρθρο 25Β Κανονισμός Λειτουργίας Συμβουλίων

Τα Κεντρικά Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων και τα Κεντρικά Συμβούλια Αρχιτεκτονικής των άρθρων 13 και 24 καταρτίζουν τον κανονισμό που ρυθμίζει τα θέματα λειτουργίας εκάστου Συμβουλίου. Κάθε Κανονισμός εγκρίνεται με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή Εσωτερικών. Τα προς εξέταση θέματα δύναται να εισάγονται στα ανωτέρω Συμβούλια κατόπιν της διαβίβασης σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή φακέλου, συνοδευόμενου από ενημερωτικό σημείωμα, το οποίο συντάσσεται από τον Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή την αρμόδια θεματική υπηρεσία. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος το ανωτέρω ενημερωτικό σημείωμα υποκαθιστά την τυχόν προβλεπόμενη εισήγηση των υπηρεσιών των οικείων Υπουργείων προς τα ανωτέρω Συμβούλια.»

Άρθρο 36
Συμβούλιο Ενεργειακά Ουδέτερων Πόλεων

1. Συστήνεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Συμβούλιο Ενεργειακά Ουδέτερων Πόλεων για την εποπτεία, τον συντονισμό και την προώθηση των δράσεων των ελληνικών κλιματικά ουδέτερων πόλεων και εν γένει της κλιματικής ουδετερότητας στην Ελλάδα, το οποίο και απαρτίζεται από:

α) τον Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, ως πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του,

β) τον Γενικό Γραμματέα Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης του Υπουργείου Εσωτερικών, ως μέλος, με τον αναπληρωτή του,

γ) τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, ως μέλος, με τον αναπληρωτή του,

δ) τον Γενικό Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, ως μέλος, με τον αναπληρωτή του,

ε) τον Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, ως μέλος, με αναπληρωτή του τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής,

στ) τον Γενικό Γραμματέα Δασών, ως μέλος, με τον αναπληρωτή του,

ζ) τον Γενικό Γραμματέα Μεταφορών, ως μέλος, με τον αναπληρωτή του,

η) τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών, ως μέλος, με τον αναπληρωτή του,

θ) τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού συμφώνου για το πλαίσιο ανάπτυξης (ΕΣΠΑ), ως μέλος, με τον αναπληρωτή του,

ι) τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής (ΕΤΠΑ-ΤΣ), ως μέλος, με τον αναπληρωτή του,

ια) έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αρχιτέκτονα Πολεοδόμο, με εξειδίκευση και εμπειρία στις αστικές αναπλάσεις, τη βιώσιμη κινητικότητα και προσβασιμότητα, ως μέλος, με τον αναπληρωτή του,

ιβ) έναν (1) επιστήμονα με ειδικές νομικές γνώσεις σε ζητήματα πολεοδομικού σχεδιασμού και κλιματικής ουδετερότητας, ως μέλος, με τον αναπληρωτή του,

ιγ) έναν (1) επιστήμονα με ειδικές γνώσεις σε ζητήματα συνδυασμένου πολεοδομικού και συγκοινωνιακού σχεδιασμού, βιώσιμων μεταφορών και κλιματικά ουδέτερων πόλεων, ως μέλος, με τον αναπληρωτή του,

ιδ) έναν (1) επιστήμονα με ειδικές γνώσεις σε ζητήματα πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού και βιώσιμων και κλιματικά ουδέτερων πόλεων, ως μέλος, με τον αναπληρωτή του,

ιε) τον Δήμαρχο Αθηναίων, ως μέλος, με τον αναπληρωτή του,

ιστ) τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, ως μέλος, με τον αναπληρωτή του,

ιζ) τον Δήμαρχο Ιωαννιτών, ως μέλος, με τον αναπληρωτή του,

ιη) τον Δήμαρχο Καλαμάτας, ως μέλος, με τον αναπληρωτή του,

ιθ) τον Δήμαρχο Κοζάνης, ως μέλος, με τον αναπληρωτή του και

κ) τον Δήμαρχο Τρικκαίων, ως μέλος, με τον αναπληρωτή του.

2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας συγκροτείται το συμβούλιο της παρ. 1, ορίζονται η γραμματεία αυτού και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο για την λειτουργία του. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών δύναται να τροποποιείται η παρ. 1, προκειμένου να εξασφαλίζεται η συμμετοχή των δημάρχων των κλιματικά ουδέτερων πόλεων.

Άρθρο 37
Εκπόνηση και υλοποίηση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων από τον Φορέα Διαχείρισης Κοινοχρήστων εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά Προσθήκη περ. ια στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4549/2018
Στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4549/2018 (Α’ 105), περί αρμοδιοτήτων του Φορέα Διαχείρισης Κοινοχρήστων εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά, προστίθεται περ. ια, και το άρθρο 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 2 Σκοπός και αρμοδιότητες του Φορέα

1. Σκοπός του Φορέα είναι: α) η διαχείριση και διαρκής λειτουργία ή ετοιμότητα σε

λειτουργία όλων των κοινόχρηστων χώρων, υποδομών, έργων και εξοπλισμού εντός του ακινήτου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της διοίκησης λειτουργιών, της συνήθους τακτικής και έκτακτης συντήρησης αυτών και κάθε άλλης σχετικής υπηρεσίας, και

β) η αποκλειστική είσπραξη και διαχείριση οποιωνδήποτε ανταποδοτικών τελών και ανάλογων χρεώσεων (εφεξής ο «Σκοπός»).

2. Ειδικότερα, ο Φορέας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και αρμόδιος για:

α. την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, β. την περισυλλογή, μεταφορά και διάθεση απορριμμάτων, γ. την παροχή υπηρεσιών ηλεκτροφωτισμού, δ. τη μέριμνα και τη λήψη μέτρων για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους, ε. τη συντήρηση και διαχείριση οδικών υποδομών,

στ. την ονομασία των οδών, πλατειών, τοποθέτηση πινακίδων πληροφορίας και την αρίθμηση κτισμάτων,

ζ. τη διενέργεια δημοπρατήσεων στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του,

η. την έγκριση, τον έλεγχο, και την παραλαβή έργων και εργασιών, τα οποία ο Φορέας έχει δημοπρατήσει στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του,

θ. τη συντήρηση και αποκατάσταση ζημιών του πάσης φύσεως εξοπλισμού, καθώς και τη φύλαξή του,

ι. την παραλαβή και αποθήκευση των πάσης φύσεως εφοδίων και υλικών συντήρησης, καθώς και τη διαχείριση αυτών,

ια. την εκπόνηση και υλοποίηση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ), κατά παρέκκλιση του άρθρου 56 του ν. 4819/2021 (Α’ 129), για το ακίνητο του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά, που αποτελεί τη βάση των συμβάσεων που συνάπτει ο Φορέας με Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης και φορείς διαχείρισης αποβλήτων. Το ΤΣΔΑ εναρμονίζεται με το οικείο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων.

3. Στην αρμοδιότητα του Φορέα δεν συμπεριλαμβάνεται η έκταση του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής (ΜΠΠΑ). Οι βασικές αρχές επίτευξης και διατήρησης συγκεκριμένου επιπέδου υπηρεσιών, καθώς και οι ποιοτικές προδιαγραφές συντήρησης των κοινοχρήστων χώρων, υποδομών, έργων και εξοπλισμού αποτυπώνονται στην προβλεπόμενη, στο άρθρο 11.1 παρ. στ’ (i) της Σύμβασης, συμφωνία, που θα καταρτιστεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.».

4. Ο Φορέας ρυθμίζει θέματα της αρμοδιότητάς του, εκδίδοντας σχετικές αποφάσεις. Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται η έκδοση κανονιστικών πράξεων, εκδίδονται αποφάσεις των αρμόδιων Υπουργών, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Φορέα.

5. Το οικονομικό αποτέλεσμα του Φορέα διατίθεται αποκλειστικά για την εκπλήρωση του σκοπού του.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Άρθρο 38
Τρόπος καταβολής Πράσινων Πόρων Προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 3 του ν. 3889/2010
Στο άρθρο 3 του ν. 3889/2010 (Α’ 182), περί πράσινων πόρων του πράσινου ταμείου, προστίθεται παρ. 6 ως εξής:

«6. Πράσινοι Πόροι που δεν εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α’ 130) από το Ν.Π.Δ.Δ. Πράσινο Ταμείο, καταβάλλονται από τους υπόχρεους αποκλειστικά με πάροχο υπηρεσιών πληρωμών την Τράπεζα της Ελλάδος: α) με τη χρήση του κωδικού πληρωμής που παρέχεται από το ηλεκτρονικό περιβάλλον εισπράξεων του Πράσινου Ταμείου με την επωνυμία «Green Pay» μέσω του Διατραπεζικού Σύστηματος Ηλεκτρονικών Πληρωμών της εταιρείας «ΔΙΑΣ Α.Ε.» ή β) κάνοντας χρήση της υπηρεσίας «IRIS». Η ισχύς της παρούσας εκκινεί από την ολοκλήρωση της ένταξης στο ηλεκτρονικό περιβάλλον εισπράξεων «Green Pay» του συνόλου του Πράσινων Πόρων της παρούσας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

Άρθρο 39
Αποζημίωση δασικών συνεταιρισμών και δασεργατών Προσθήκη παρ. 5 και 6 στο άρθρο 6Α του ν. 3889/2010
Στο άρθρο 6Α του ν. 3889/2010 (Α’ 182), περί πόρων του πράσινου ταμείου, προστίθενται παρ. 5 και 6 ως εξής:

«5. Οι Δασικοί Συνεταιρισμοί Εργασίας, που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών (ΜΗ.ΔΑ.Σ.Ο) του άρθρου 23 του ν. 4423/2016 (Α’ 182), καθώς και οι Αναγκαστικοί Δασικοί Συνεταιρισμοί του α.ν. 1627/1939 (Α’ 64), μέλη των οποίων συμμετέχουν ενεργά και συμβάλλουν στην αντιμετώπιση απρόβλεπτων φυσικών καταστροφών, ιδίως πυρκαγιών, πλημμυρών και σεισμών ή στην υλοποίηση επειγόντων αναγκαίων προστατευτικών αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4662/2020 (Α’ 27), δύνανται να αποζημιώνονται από πιστώσεις προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από πόρους του «Ειδικού Φορέα Δασών» του Πράσινου Ταμείου, μετά από σχετική εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου. Για την έκδοση της εισήγησης του πρώτου εδαφίου, οι κατά τόπον αρμόδιες δασικές υπηρεσίες, υποβάλλουν στη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας βεβαίωση, που πιστοποιεί την ενεργή συμμετοχή των συνεταιρισμών της παρούσας ή την υλοποίηση έργων, κατά περίπτωση.

6. Για την αποζημίωση των δασεργατών του άρθρου 5 του ν. 4423/2016 (Α’ 182) από το Πράσινο Ταμείο για δράσεις αντιμετώπισης και αποκατάστασης φυσικών καταστροφών δεν εφαρμόζονται το άρθρο 180 του ν. 4820/2021 (Α’ 130) και το άρθρο 83 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).»

Άρθρο 40
Διαδικασία εξόφλησης δαπανών για την υποστήριξη της Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για τη σύνταξη Κώδικα Χωροταξίας και Πολεοδομίας
Κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, με την επιφύλαξη του ν. 4412/2016 (Α’ 147), θεωρούνται νόμιμες και κανονικές, εκκαθαρίζονται, πληρώνονται και δεν αναζητούνται οι δαπάνες που πραγματοποιούνται εντός του έτους 2023 και του πρώτου εξαμήνου του έτους 2024 από το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου «ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ» σε βάρος του προϋπολογισμού του, προς το Πανεπιστήμιο Πατρών μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, δυνάμει της υπ’ αρ. 182.1.4/2020 απόφασης έγκρισης ένταξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου (ΑΔΑ: ΨΙΓΡ46Ψ844-ΞΙΧ) και της υπ’ αρ. 231.4/2022 απόφασης για την «Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ για το έτος 2022» (ΑΔΑ: 6ΦΙΟ46Ψ844-5ΒΜ), κατά το μέρος του έργου που είτε έχει παραληφθεί από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, είτε βεβαιώνεται η πληρότητα και επάρκεια αυτού προ της πληρωμής από επιτροπή που αποτελείται από τον πρόεδρο της Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για τη σύνταξη Κώδικα Χωροταξίας και Πολεοδομίας και τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Άρθρο 41
Διαδικασία εξόφλησης δαπανών για τη δημιουργία τεύχους οδηγιών σχεδιασμού και μεθοδολογίας στρατηγικής ανάπτυξης περιπατητικών και ποδηλατικών υποδομών
Κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, με την επιφύλαξη του ν. 4412/2016 (Α’ 147), θεωρούνται νόμιμες και κανονικές, εκκαθαρίζονται, πληρώνονται και δεν αναζητούνται οι δαπάνες που πραγματοποιούνται εντός του έτους 2023 και του πρώτου εξαμήνου του έτους 2024 από το Πράσινο Ταμείο σε βάρος του προϋπολογισμού του, προς το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας δια του Εργαστηρίου Φωτογραμμετρίας της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, δυνάμει της υπ’ αρ. 215.4.5/30.6.2021 απόφασης του Πράσινου Ταμείου με ΑΔΑ 6ΧΟ246Ψ844-3ΞΦ, εφόσον έχει παραληφθεί το σύνολο του έργου από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής.

Άρθρο 42
Διαδικασία χρηματοδότησης υλοποίησης δράσεων και έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας από το Πράσινο Ταμείο

1. Για την υλοποίηση δράσεων και έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι δυνατός ο ορισμός ως αναθέτουσας αρχής του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) στην περίπτωση συμβάσεων του Αναπτυξιακού Προγράμματος Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του άρθρου 126 του ν. 4799/2021 (Α’ 78) ή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ή άλλου φορέα της Γενικής Κυβέρνησης της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), συμπεριλαμβανομένων νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που υπάγονται σε αυτή, κατόπιν σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ αυτού και της αρμόδιας Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

2. Οι δαπάνες υλοποίησης των ανωτέρω έργων και δράσεων δύναται να καλύπτονται από το Πράσινο Ταμείο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η πληρωμή πραγματοποιείται απευθείας από το Πράσινο Ταμείο προς την αναθέτουσα αρχή.

3. Στις περιπτώσεις της παρ. 2, όπου αναθέτουσα αρχή ορίζεται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή το ΤΑΙΠΕΔ ή άλλος φορέας της Γενικής Κυβέρνησης, το Πράσινο Ταμείο καταβάλλει προκαταβολή χωρίς την παροχή εγγυήσεων.

4. Στην προγραμματική σύμβαση της παρ. 1 καθορίζονται, ιδίως, οι εφαρμοστέοι κανόνες για την υλοποίηση των δράσεων και έργων της παρ. 1 σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ο χρόνος ολοκλήρωσης, το ύψος της προκαταβολής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Η προκαταβολή και οι λοιπές καταβολές από το Πράσινο Ταμείο προς την αναθέτουσα αρχή δεν συνδέονται υποχρεωτικά με στάδια εκτέλεσης του έργου ή παραλαβής της υπηρεσίας. Στην περίπτωση ορισμού του ΤΑΙΠΕΔ ως αναθέτουσας αρχής, για το συνολικό κόστος άσκησης των αρμοδιοτήτων του παρόντος εφαρμόζεται η παρ. 4 του άρθρου 5Β του ν. 3986/2011 (Α’ 152).

Άρθρο 43
Μεταβατική διάταξη ως προς τις εκκρεμείς υποθέσεις χρηματοδότησης του Πράσινου Ταμείου Προσθήκη άρθρου 12Α στον ν. 3889/2010
Στον ν. 3889/2010 (Α’ 182) προστίθεται άρθρο 12Α ως εξής:

«Άρθρο 12Α Εκκρεμείς υποθέσεις χρηματοδότησης του Πράσινου Ταμείου

Στο άρθρο 5 υπάγονται και οι πάσης φύσεως εκκρεμείς υποθέσεις χρηματοδότησης του Πράσινου Ταμείου συμπεριλαμβανομένων όσων απορρέουν από συμβάσεις που είχαν συναφθεί προ της θέσης σε ισχύ του ανωτέρω νόμου. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υφιστάμενα χρηματοδοτικά προγράμματα του Πράσινου Ταμείου μπορούν να τρέπονται σε πολυετή, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του ν. 4270/2014 (Α’ 143), περί Δημοσίου Λογιστικού.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 44
Διάρκεια, περιεχόμενο και διαδικασία αναθεώρησης της εθνικής στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα Τροποποίηση περ. α) παρ. 3 άρθρου 17 ν. 3937/2011
Η περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 3937/2011 (Α’ 60), περί εθνικής στρατηγικής για την βιοποικιλότητα, αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Η εθνική στρατηγική για τη βιοποικιλότητα. Αυτή καθορίζει τις στρατηγικές στοχεύσεις, τις γενικές κατευθύνσεις, τους ειδικότερους στόχους και τους δείκτες παρακολούθησης για τη διαχείριση και προστασία της βιολογικής ποικιλότητας σε εθνικό επίπεδο σε εναρμόνιση με συναφείς άλλες εγκεκριμένες εθνικές τομεακές στρατηγικές, καθώς και με εγκεκριμένες στρατηγικές για την προστασία και τη διαχείριση της βιοποικιλότητας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η εθνική στρατηγική για τη βιοποικιλότητα εκπονείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και εγκρίνεται με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, μετά από γνώμη της Επιτροπής «Φύση 2000» του άρθρου 19. Η στρατηγική καλύπτει χρονική περίοδο τουλάχιστον δέκα (10) ετών, αξιολογείται τουλάχιστον ανά πενταετία από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αναθεωρείται, εφόσον απαιτείται, με τη διαδικασία του δεύτερου εδαφίου. Η εθνική στρατηγική συνοδεύεται από αναλυτικό σχέδιο δράσης, το οποίο εγκρίνεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και μπορεί να αναθεωρείται όποτε κρίνεται αναγκαίο.»

Άρθρο 45
Διάρκεια και διαδικασία εκπόνησης Σχεδίου Δράσης για τη διαχείριση των Προστατευόμενων Περιοχών Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 42 ν. 4685/2020
Στο άρθρο 42 του ν. 4685/2020 (Α’ 92), περί Σχεδίου Δράσης για τη διαχείριση των Προστατευόμενων Περιοχών: α) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 ως προς τη διάρκεια του σχεδίου δράσης, β) η παρ. 3 αντικαθίσταται, γ) τροποποιούνται οι παραπομπές της περ. γ) της παρ. 4, και το άρθρο 42 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 42 Σχέδιο Δράσης βελτίωσης της πολιτικής ΠΠ

1. Με σκοπό τη βελτίωση της πολιτικής για τη διαχείριση των Προστατευόμενων Περιοχών εκπονείται Σχέδιο Δράσης που εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

2. Το Σχέδιο Δράσης έχει πενταετή διάρκεια που μπορεί να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για κάθε δράση περιλαμβάνει το αναλυτικό περιεχόμενό της, τον αρμόδιο δημόσιο φορέα για την εφαρμογή ή την εποπτεία εφαρμογής της δράσης και τον υπεύθυνο διοίκησης ή εποπτείας της εφαρμογής της, προϋπολογισμό, πηγή χρηματοδότησης και χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της δράσης.

3. Η εκπόνηση του Σχεδίου Δράσης, πραγματοποιείται σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 5 του άρθρου 27.

4. Το Σχέδιο Δράσης περιέχει, ενδεικτικά, τις ακόλουθες δράσεις:

α) Επικαιροποίηση των στρατηγικών και προγραμματικών κειμένων της πολιτικής για της προστατευόμενες περιοχές.

β) Δράσεις εφαρμογής του παρόντος και ιδίως των διατάξεων που αφορούν στο Σύστημα Διακυβέρνησης της πολιτικής για τις προστατευόμενες περιοχές και στην προώθηση της Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησής της, στην απλοποίηση και σύντμηση της κανονιστικής, της ρυθμιστικής και της προγραμματικής διαδικασίας, στην ίδρυση του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), στη συγκρότηση των Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΜΔΠΠ) και στην εφαρμογή των προγραμματικών, των συμβασιακών και των επιχειρησιακών εργαλείων του Συστήματος Διακυβέρνησης ΠΠ.

γ) Ανασχεδιασμός, απλούστευση και προτυποποίηση των διαδικασιών λειτουργίας των φορέων του Συστήματος Διακυβέρνησης ΠΠ, δημιουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Διοίκησης και διασφάλιση της διαλειτουργικότητάς του με τα συστήματα των φορέων αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) και το αρθρο 84 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

δ) Συμβολή στη δημιουργία και λειτουργία Ψηφιακής Τράπεζας Γης και του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη (των άρθρων 4 έως 9 του ν. 4635/2019, Α’ 167).

ε) Εκπόνηση προγράμματος για τη δημιουργία κεντρικής δομής υποστήριξης εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής για τις προστατευόμενες περιοχές, την υποστήριξη των ΜΔΠΠ όσον αφορά τη δικτύωση και την οργάνωσή τους και την υλοποίηση των Σχεδίων Διαχείρισης, την υποστήριξη των λειτουργιών των Περιφερειών και των Δήμων που υποστηρίζουν την υλοποίηση ή υλοποιούν προγράμματα, έργα και δράσεις των Σχεδίων Διαχείρισης και την υποστήριξη των περιβαλλοντικών οργανώσεων και φορέων που υλοποιούν δράσεις των Σχεδίων Διαχείρισης.

στ) Έχει καταργηθεί. ζ) Εκπόνηση προγράμματος κινητοποίησης συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων των ΜΔΠΠ και ιδίως ιδιωτικών πόρων μέσω του θεσμού της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, των εθελοντικών συμφωνιών με επιχειρήσεις, των χορηγιών, του πληθοπορισμού (crowdsourcing) και της συλλογικής χρηματοδότησης (crowdfunding).

5. Τη διοίκηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης και την ετήσια επικαιροποίησή του αναλαμβάνει ο ΟΦΥΠΕΚΑ που ενημερώνει τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κάθε τετράμηνο με Έκθεση Προόδου εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης.

6. Το Σχέδιο Δράσης μπορεί να χρηματοδοτείται από εθνικούς και ενωσιακούς πόρους καθώς και από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

7. Το Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει στο πρώτο κεφάλαιό του το Σχέδιο Μετάβασης με τις δράσεις της περιόδου μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΟΦΥΠΕΚΑ, που σχεδιάζεται με βάση τις αρχές της διοίκησης αλλαγής.

8. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ρυθμίζονται τα σχετικά με την εκπόνηση και εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.»

Άρθρο 46
Γνωμοδοτική αρμοδιότητα Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής για έργα και δραστηριότητες που δεν υπόκεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση Τροποποίηση περ. ιστ) παρ. 5 άρθρου 27 ν. 4685/2020
Στο τέλος της περ. ιστ) της παρ. 5 του άρθρου 27 του ν. 4685/2020 (Α’ 92), περί γνωμοδοτικής αρμοδιότητας του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, προστίθενται εδάφια τρίτο και τέταρτο, και η περ. ιστ) διαμορφώνεται ως εξής:

«ιστ) Γνωμοδοτεί για τη δέουσα εκτίμηση των επιπτώσεων κάθε έργου και δραστηριότητας που εμπίπτει στις προστατευόμενες περιοχές ευθύνης του, τα οποία δύνανται να επηρεάσουν την ακεραιότητα της περιοχής και των προστατευτέων αντικείμενων. Ειδικά για τα έργα και τις δραστηριότητες κατηγορίας Α του ν. 4014/2011 (Α’ 209), γνωμοδοτεί ως ανωτέρω προς τη Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Επιπλέον, γνωμοδοτεί μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την έγγραφη ενημέρωσή του από τις αρμόδιες αρχές για έργα και δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στις προστατευόμενες περιοχές ευθύνης του, αλλά δεν υπόκεινται στη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Η γνωμοδότηση αυτή γίνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις των σχεδίων διαχείρισης της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986 (Α’ 160) ή των αποφάσεων της παρ. 6 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986, αν αυτές έχουν εκδοθεί.»

Άρθρο 47
Εξειδίκευση κατηγοριών χρήσεων γης Τροποποίηση παρ. ΙΙ άρθρου 1 και άρθρων 2, 5, 7 έως 14, 14β, 14γ, 15 και 16 π.δ. 59/2018

1. Η ειδική κατηγορία χρήσεων γης «33» της παρ. ΙΙ του άρθρου 1 του π.δ. 59/2018 (Α’ 114), η οποία αντικαταστάθηκε με την περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4685/2020 (Α’ 92), εξειδικεύεται και διαμορφώνεται ως εξής:

«33. Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, πλην των εγκαταστάσεων της κατηγορίας 34, εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, εγκαταστάσεις ύδρευσης, εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών, και συναφείς εγκαταστάσεις.»

2. Η ειδική κατηγορία χρήσεων γης «34» της παρ. ΙΙ του άρθρου 1 του π.δ. 59/2018, εξειδικεύεται και διαμορφώνεται ως εξής:

«34. Εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εγκαταστάσεις ΑΠΕ με αποθήκευση».

3. Οι οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις της υποπερ. ββ, της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), συμπεριλαμβάνονται στη ειδική χρήση «47 Κατασκηνώσεις Παιδικές εξοχές» της παρ. ΙΙ του άρθρου 1 του π.δ. 59/2018.

4. Η ειδική κατηγορία χρήσης γης της περ. 48 της παρ. ΙΙ του άρθρου 1 και των άρθρων 2 έως 5, 12 έως 14 και 16 του π.δ. 59/2018, διορθώνεται ως προς την αναφορά σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους και διαμορφώνεται ως εξής:

«48. Κατασκευές»

Άρθρο 48
Μεταβίβαση δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης της σμύριδας Νάξου

1. Τα δικαιώματα αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης των άρθρων 143 και 145 του Μεταλευτικού Κώδικα (ν.δ. 210/1973, Α’ 277), συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων εξόρυξης, διαλογής, αποθήκευσης, φύλαξης και πώλησης, της εξηρημένης υπέρ του Δημοσίου σμύριδας Νάξου και η άσκηση των δικαιωμάτων αυτών δι’ αυτεπιστασίας μεταβιβάζονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος στον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

2. Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων υπεισέρχεται στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις που ορίζονται για τον εκμεταλλευτή μεταλλείου στον Μεταλλευτικό Κώδικα, στην υπό στοιχεία Δ7/Α/οικ.12050/2223/14.6.2011 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β’ 1227), στον ν. 4014/2011 (Α’ 209), στον ν. 4512/2018 (Α’ 5), στον ν. 4442/2016 (Α’ 230) και στον ν. 3850/2010 (Α’ 84). Επιπλέον, μεταφέρεται από το Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων του Σώματος Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ως σύνολο αρμοδιοτήτων και θέσεων προσωπικού, το Γραφείο Σμυριδωρυχείων Νάξου της περ. β) της παρ. 4 του άρθρου 57 του π.δ. 132/2017 (Α’ 160).

3. Για τη χρονική περίοδο 2023-2026, η δαπάνη για σμυριδεργατικό δικαίωμα, εργοδοτικές εισφορές υπέρ του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και επικουρική ασφάλιση σμυριδορυκτών (ΤΕΑΜ-Εισφορά εργοδότη) βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έως το συνολικό ποσό των εξακοσίων χιλιάδων (600.000) ευρώ. Η πληρωμή διενεργείται εντός εκάστου οικονομικού έτους με έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής και με υπόλογο μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Για τον υπολογισμό και την καταβολή των αιτούμενων ποσών σε έκαστο σμυριδορύκτη/σμυριδεργάτη που παραδίδει σμύριδα, καθώς και στα ασφαλιστικά ταμεία, αποκλειστική ευθύνη φέρει ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, δυνάμει της παρ. 1. Για το 2023, τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας βαρύνουν και οι οφειλές σμυριδεργατικού δικαιώματος και ενσήμων από το 2019, για τις οποίες έχουν εκδοθεί σχετικές αποφάσεις. Κατ’ εξαίρεση, για την καταβολή του σμυριδεργατικού δικαιώματος και των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών για το έτος 2023, οι οποίες δεν δύνανται να υπερβούν το ποσό των εκατόν εξήντα χιλιάδων (160.000) ευρώ, εφαρμόζονται ο τρόπος και η διαδικασία πληρωμής του άρθρου 104 του ν. 4964/2022 (Α’ 150). Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου διενεργείται πληρωμή των δαπανών που αντιστοιχούν σε σμυριγδεργατικό δικαίωμα και ασφαλιστικές εισφορές εντός του οικονομικού έτους 2023 και δεν καταβάλλονται οι δαπάνες του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του ως άνω άρθρου 104.

4. Οι δαπάνες λειτουργίας του Γραφείου Σμυριδωρυχείων Νάξου, συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας, βαρύνουν έως την 31η Δεκεμβρίου 2023 τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων υποκαθιστά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Δημόσιο στην τήρηση καταλόγου σμυριδορυκτών, στη διαδικασία εξόρυξης, διαλογής, μεταφοράς και παραλαβής σμύριδας, στις αρμοδιότητες που προβλέπονται στα άρθρα 4 έως 7, 17, 20 έως 24, 28 και 29 του από 5/17.9.1935 π.δ. (Α’ 408, αναδ. Α’ 429), καθώς και στις αρμοδιότητες της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 4546/2018 (Α’ 101), με εξαίρεση τον καθορισμό της ποιότητας της σμύριδας, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

6. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται τα άρθρα 3, 30 έως και 33, 40 έως και 44 και 46 του Κώδικα περί «Ναξίας Σμύριδος» (από 5.9.1935 π.δ., Α’ 408, αναδ. Α’ 429), η παρ. 2 του άρθρου 57 του ν. 4546/2018, περί ανάληψης υποχρεώσεων, καθώς και η παρ. 5 του άρθρου 58 του π.δ. 132/2017, περί του Οργανισμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ, ΤΗΣ «ΕΥΔΑΠ ΠΑΓΙΩΝ» ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Άρθρο 49
Ζητήματα προσωπικού Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων Προσθήκη παρ. 4α και 4β στο άρθρο 23 του ν. 5037/2023

1. Οι θέσεις που έχουν συσταθεί στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) με την παρ. 10 του άρθρου 34 του ν. 3734/2009 (Α’ 8), διατηρούνται έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2024. Κατά τα λοιπά ισχύει το τρίτο άρθρο του ν. 4402/2016 (Α’ 121).

2. Οι θέσεις που έχουν συσταθεί στη ΡΑΑΕΥ σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4546/2018 (Α’ 8), διατηρούνται έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

3. Στο άρθρο 23 του ν. 5037/2023 (Α’ 78) προστίθενται παρ. 4α και 4β ως εξής:

«4α. Για τη στελέχωση των κλάδων αποβλήτων και υδάτων της ΡΑΑΕΥ, κατά παρέκκλιση των α’ και β’ κύκλων κινητικότητας του ν. 4440/2016 (Α’ 224), η ΡΑΑΕΥ δύναται να απευθύνει αίτημα στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας (ΚΕΚ) του άρθρου 5 του ν. 4440/2016 ζητώντας την κάλυψη προσωρινών αναγκών με απόσπαση ή με μετάταξη υπαλλήλων μόνιμων και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ). Οι ανωτέρω αποσπάσεις ή μετατάξεις διενεργούνται σύμφωνα με τις παρ. 2 έως 4 του άρθρου 31 του ν. 4873/2021 (Α’ 248).

4β. Αποσπασμένοι υπάλληλοι δύνανται να αναλάβουν θέση ευθύνης στους κλάδους αποβλήτων και υδάτων της PAAEY. Αν ο χρόνος απόσπασης υπολείπεται της διάρκειας πλήρους θητείας της οικείας θέσης ευθύνης, ο χρόνος απόσπασης παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την ολοκλήρωση της κατά τα ανωτέρω θητείας.»

Άρθρο 50
Πλήρωση των θέσεων των προϊσταμένων των διευθύνσεων της «Εταιρείας Παγίων ΕΥΔΑΠ» Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 4 ν. 2744/1999
Στην παρ. 8 του άρθρου 4 του ν. 2744/1999 (Α’ 222), περί πλήρωσης των θέσεων των προϊσταμένων των διευθύνσεων της «Εταιρείας Παγίων ΕΥΔΑΠ», παρατείνεται ο χρόνος ισχύος της διάταξης, και η παρ. 8 διαμορφώνεται ως εξής:

«8. Μέχρι την πλήρωση των θέσεων των προϊσταμένων των διευθύνσεων της «Εταιρείας Παγίων ΕΥΔΑΠ» από υπαλλήλους της επιτρέπεται η πλήρωσή τους με διορισμό μετακλητών υπαλλήλων ή με ανάθεση καθηκόντων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η ισχύς της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει την 30ή.6.2024.»

Άρθρο 51
Μέτρα για την πρόληψη και αποκατάσταση ρύπανσης από απόβλητα Προσθήκη άρθρου 70Α στον ν. 4819/2021
Στον ν. 4819/2021 (Α’ 129) προστίθεται άρθρο 70Α ως εξής:

«Άρθρο 70Α Μέτρα για την πρόληψη και αποκατάσταση ρύπανσης από απόβλητα

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, δύναται να ανατεθεί στον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, η υλοποίηση των αναγκαίων μέτρων αποκατάστασης ρύπανσης από απόβλητα και ο συντονισμός των ενεργειών αυτών. Το παρόν αφορά οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο ασκεί δραστηριότητα, από τα απόβλητα της οποίας προκαλείται ρύπανση ή περιβαλλοντική υποβάθμιση, που χαρακτηρίζεται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4014/2011 (Α’ 209), ως «σοβαρή» ή «πολύ σοβαρή», ή υφίσταται «υψηλός» κίνδυνος πρόκλησης ρύπανσης ή άλλης περιβαλλοντικής υποβάθμισης, κατά την έννοια της υπό στοιχεία 16675/125/21.02.2022 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 776), και δεν υλοποιεί τις ενέργειες συμμόρφωσης που του έχουν επιβληθεί. Στην περίπτωση των ανωτέρω, η σχετική δαπάνη βαρύνει το Πράσινο Ταμείο ή άλλο φορέα εποπτευόμενο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που ορίζεται με την ως άνω απόφαση και καταλογίζεται στον φορέα της ρυπαίνουσας δραστηριότητας, σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α’ 190). Το παρόν εφαρμόζεται ανεξάρτητα από την αστική ή ποινική ευθύνη των υπόχρεων προσώπων και ανεξάρτητα από τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 52
Υποχρέωση φύτευσης σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς
1. Οι κάτοχοι φωτοβολταϊκών σταθμών για τους οποίους εκδίδεται μετά τον χρόνο έκδοσης της απόφασης της παρ. 6 Βεβαίωση ή Βεβαίωση Ειδικών Έργων του άρθρου 10 του ν. 4685/2020 (Α’ 92), καθώς και οι κάτοχοι Εξαιρούμενων Σταθμών φωτοβολταϊκών οι οποίοι είναι υπόχρεοι σε Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, μετά την έκδοση της απόφασης της παρ. 6, υποχρεούνται κατά την εγκατάσταση των σταθμών και, σε κάθε περίπτωση, πριν από την ηλέκτρισή τους, σε φύτευση και συντήρηση καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους, φυτών συμβατών με τη φυτοκοινωνία της περιοχής, περιμετρικά της εγκατάστασης, αποκλειομένης της χρήσης ειδών του καταλόγου χωροκατακτητικών ξένων ειδών ενωσιακού ή εθνικού ενδιαφέροντος των άρθρων 4 και 12 αντιστοίχως του Κανονισμού 1143/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την πρόληψη και διαχείριση της εισαγωγής και εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών (L 317), ύψους μεγαλύτερου των εγκαταστάσεων του φωτοβολταϊκού σταθμού (φωτοβολταϊκά πλαίσια, αντιστροφείς), λαμβάνοντας υπόψη το εδαφικό υπόστρωμα και τη δυνατότητα άρδευσης. Η φύτευση δύναται να επιβληθεί και εντός των σταθμών επί των ορίων διακριτών υποπεριοχών του συνολικού έργου σύμφωνα με την απόφαση της παρ. 6.

2. Η υποχρέωση της παρ. 1 περιλαμβάνεται και εξειδικεύεται στους περιβαλλοντικούς όρους της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων για τους εν λόγω φωτοβολταϊκούς σταθμούς και η τήρησή της ελέγχεται κατά τη διενέργεια των εκάστοτε περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων των έργων.

3. Η υποχρέωση της παρ. 1 καταλαμβάνει, επίσης, υφιστάμενους φωτοβολταϊκούς σταθμούς με Βεβαίωση ή Βεβαίωση Ειδικών Έργων, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλλει πλήρες αίτημα για έκδοση της Άδειας Εγκατάστασης, καθώς επίσης και Εξαιρούμενους Σταθμούς, οι οποίοι είναι υπόχρεοι σε Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις και οι οποίοι δεν έχουν υποβάλλει πλήρες αίτημα για Οριστική Προσφορά Σύνδεσης, έως την έκδοση της απόφασης της παρ. 6.

4. Αν, αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος, απαιτηθεί τροποποίηση της Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων, της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, καθώς και άλλων αδειών/εγκρίσεων, οι αιτήσεις τροποποίησης εξετάζονται κατά προτεραιότητα. Όσον αφορά στην περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων κατηγορίας Α της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α’ 209), η προσαρμογή στις απαιτήσεις του παρόντος συνιστά διαφοροποίηση μικρής κλίμακας, κατά την έννοια της παρ. 1α του άρθρου 6 του ν. 4014/2011.

5. Για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που εγκαθίστανται σε δασικές εκτάσεις εφαρμόζεται η δασική νομοθεσία περί φύτευσης, ιδίως ο ν. 998/1979 (Α’ 289).

6. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται εντός ενός (1) μηνός από τη θέση σε ισχύ του παρόντος, καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη φύτευση των φυτών και θάμνων, τα χαρακτηριστικά, το είδος και το ύψος αυτών, οι απαιτούμενες αποστάσεις από την εγκατάσταση, η διαδικασία έγκρισης και ελέγχου με αυτοψία, οι κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης δυνάμει των περιβαλλοντικών διατάξεων, η παροχή κινήτρων για σταθμούς που προβαίνουν στη σχετική φύτευση υποχρεωτικά σύμφωνα με το παρόν ή κατόπιν δικής τους βούλησης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Αν με την ως άνω απόφαση καθορίζονται μη καλλωπιστικά φυτά προς φύτευση, ζητείται η γνώμη της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου δύναται να τίθενται ειδικότερες προβλέψεις ως προς τη φύτευση για έργα που έχουν επιλεγεί ή θα επιλεγούν, έπειτα από συμμετοχή σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών σύμφωνα με τον ν. 4414/2016 (Α’ 149), καθώς και περιπτώσεις εξαίρεσης από την υποχρέωση της παρ. 1, λόγω της μορφολογίας ή φυσιολογίας του εδάφους ή λόγω εγκατεστημένων ή διερχόμενων λειτουργικών τμημάτων εντός του σταθμού, ήτοι υπόγειων ή εναέριων καλωδίων χαμηλής και μέσης τάσης, αντιστροφέων, αντικεραυνικών εγκαταστάσεων, εσωτερικών οδών επικοινωνίας ή πλησίον των οικίσκων ελέγχου που δεν επιτρέπουν την τήρηση της υποχρέωσης εντός των σταθμών.

Άρθρο 53
Εργασίες κλαδεμάτων και υλοτομίας δασικών δένδρων από τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 71 ν. 4876/2021
Στην παρ. 5 του άρθρου 71 του ν. 4876/2021 (Α’ 251), περί εργασιών κλαδεμάτων και υλοτομίας, από τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.), εντός πάρκων και αλσών, προστίθενται οι κοινόχρηστοι χώροι, τίθεται χρονικό διάστημα για τη λήψη της γνώμης της αρμόδιας υπηρεσίας, και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Εφαρμοζομένων των παρ. 1 έως 3, οι εργασίες κλαδεμάτων και υλοτομίας από την Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. δύνανται να λαμβάνουν χώρα και εντός πάρκων, αλσών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων, κατόπιν λήψης της γνώμης της αρμόδιας υπηρεσίας του οικείου Δήμου ή Περιφέρειας, η οποία χορηγείται εντός επτά (7) ημερών.»

Άρθρο 54
Λήψη μέτρων υποβοήθησης της δασοπυρόσβεσης από σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Προσθήκη περ. δ στην παρ. 3 του άρθρου 53 του ν. 998/1979
Στην παρ. 3 του άρθρου 53 του ν. 998/1979 (Α’ 289), περί επεμβάσεων σε δασικές εκτάσεις για έργα υποδομής, προστίθεται περ. δ ως εξής:

«δ.α) Oι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή μονάδες Σ.Η.Θ. με χρήση Α.Π.Ε. ή σταθμών αποθήκευσης ή σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από Α.Π.Ε. με σταθμό αποθήκευσης, συμπεριλαμβανομένων των υποσταθμών, των έργων σύνδεσης με το Σύστημα ή το Δίκτυο, των συνοδών έργων, καθώς και της οδοποιίας, που εγκαθίστανται σε δάση, δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις, σύμφωνα με το παρόν και με το άρθρο 45, και για τους οποίους δεν έχουν υποβάλει κατά την έναρξη ισχύος της απόφασης της περ. β) πλήρες αίτημα για έκδοση της σχετικής Άδειας Εγκατάστασης σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4951/2022 (Α’ 129) από την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή, υποχρεούνται, κατά την εγκατάσταση και πριν από την ηλέκτριση των σταθμών, να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την υποβοήθηση της δασοπυρόσβεσης, πραγματοποιώντας τις απαραίτητες επεμβάσεις εντός της περιοχής για την οποία έχει εκδοθεί έγκριση επέμβασης.

δ.β) Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται έως τις 31 Ιανουαρίου 2024, καθορίζονται οι υπόχρεοι, το είδος των παρεμβάσεων και των μέτρων υποβοήθησης της δασοπυρόσβεσης και πυρανίχνευσης, οι κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης της εν λόγω υποχρέωσης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την εφαρμογή των απαιτούμενων μέτρων προστασίας.»

Άρθρο 55
Δέσμευση ηλεκτρικού χώρου για την εγκατάσταση έργων Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων Προσθήκη παρ. 14 στο άρθρο 74 και τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 79 ν. 4964/2022

1. Στο άρθρο 74 του ν. 4964/2022 (Α’ 150), περί των θεμάτων σύνδεσης με το Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και της σύστασης Επιτροπής Συντονισμού Σύνδεσης και Ανάπτυξης Έργων Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, προστίθεται παρ. 14 ως εξής:

«14. Μέχρι την έκδοση από τον ΑΔΜΗΕ της απόφασης της παρ. 8 δύναται, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Συντονισμού και Ανάπτυξης Έργων ΥΑΠ, να καθορίζεται η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των Έργων ΥΑΠ, για τα οποία δεσμεύεται, κατά παρέκκλιση της απόφασης του άρθρου 89 του ν. 4951/2022, ηλεκτρικός χώρος και ο επιμερισμός του αναγκαίου αυτού χώρου, ανά περιοχή ή κόμβο του ΕΣΜΗΕ, λαμβάνοντας υπόψη τους απαιτούμενους λειτουργικούς περιορισμούς του άρθρου 10 του ν. 4951/2022, ώστε να καταστεί δυνατή η σύνδεση έργων ΥΑΠ, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος τουλάχιστον ίσης με δύο χιλιάδες (2000) MW, από θαλάσσιες περιοχές που περιγράφεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΥΑΠ.»

2. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 79 του ν. 4964/2022 προστίθεται εδάφιο, και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), τροποποιείται ο Κανονισμός Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ), καθώς και Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας Ειδικών Έργων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (εφεξής Κανονισμός), ώστε να καταλαμβάνονται και τα Έργα ΥΑΠ, τα οποία κατατάσσονται στα Ειδικά Έργα, όπως ορίζονται στον Κανονισμό Βεβαιώσεων Παραγωγού. Μέχρι τη θέση σε ισχύ της απόφασης του πρώτου εδαφίου, εφαρμόζεται ο ισχύον Κανονισμός Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας Ειδικών Έργων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και για τα Έργα ΥΑΠ.»

Άρθρο 56
Χρηματοδοτικά και άλλα κίνητρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε εγκαταστάσεις οδοφωτισμού σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης

1. Με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και τη μείωση κατανάλωσης ενέργειας και της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου (ΑτΘ), το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας λαμβάνει μέτρα και προωθεί δράσεις που αφορούν στην αναβάθμιση των εγκαταστάσεων οδοφωτισμού αρμοδιότητας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος δύναται να εγκρίνονται μέτρα και να παρέχονται χρηματοδοτικά, θεσμικά, διοικητικά, οικονομικά και άλλα κίνητρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε εγκαταστάσεις οδοφωτισμού. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται ο φορέας υλοποίησης ο οποίος δύναται να ορίζεται ως αναθέτουσα αρχή, ο προϋπολογισμός του σχετικού προγράμματος, οι ωφελούμενοι του προγράμματος, τα κριτήρια επιλογής τους, το πεδίο δραστηριοποίησής τους, ο φορέας χρηματοδότησης, το είδος της χρηματοδότησης και το ποσοστό αυτής, ο τρόπος πληροφόρησης για το πρόγραμμα, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής σε αυτό, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η προθεσμία υποβολής τους, η διαδικασία παραλαβής, ελέγχου, αξιολόγησης και έγκρισης των αιτήσεων, η διαδικασία υποβολής ενστάσεων, η διαδικασία παρακολούθησης της υλοποίησης, ο τρόπος καταβολής της χρηματοδότησης, οι επιμέρους στόχοι ενεργειακής απόδοσης και ο τρόπος επίτευξης αυτών, οι υποχρεώσεις των ωφελούμενων, οι συνέπειες μη τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων του προγράμματος, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με την εφαρμογή του προγράμματος.

Άρθρο 57
Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων, υποδομών και εγκαταστάσεων του δημοσίου Τροποποίηση άρθρου 37 ν. 4608/2019
Στο άρθρο 37 του ν. 4608/2019 (Α’ 66), περί ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων, στον τίτλο προστίθενται οι λέξεις «και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας», προστίθενται παρ. 6 και 7, και το άρθρο 37 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 37 Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας

1. Στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων, οι φορείς Γενικής Κυβέρνησης δύνανται να συνομολογούν επενδυτικά δάνεια με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την πραγματοποίηση των σχετικών επενδύσεων. Η εξυπηρέτηση των δανείων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και η

κάλυψη κάθε είδους εξόδου και λοιπών δαπανών συνομολόγησης και εξόφλησής τους γίνεται σε λογαριασμό που συστήνεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και χρηματοδοτείται από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και από πόρους των φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ανάπτυξης, Υποδομών και Μεταφορών και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται τα όργανα συντονισμού και διαχείρισης του Προγράμματος της παρ. 1 και οι αρμοδιότητές τους, τα κριτήρια ένταξης των δικαιούχων στο πρόγραμμα, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και αξιολόγησης αυτών, ο έλεγχος της πορείας εκτέλεσης των έργων, οι όροι και τα δικαιολογητικά χορήγησης και ο τρόπος απόδοσης του προϊόντος των δανείων, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την αποπληρωμή των δανείων από το ΠΔΕ, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.

3. Η ένταξη στο πρόγραμμα της παρ. 1 πραγματοποιείται με απόφαση του φορέα διαχείρισης του προγράμματος, όπως αυτός ορίζεται με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου, μετά από υποβολή σχετικού αιτήματος από τον φορέα στον οποίο ανήκει το κτίριο. Στην περίπτωση των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού η απόφαση για την υποβολή αιτήματος ένταξης, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Στην περίπτωση δικαιούχων που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια και εφόσον αναφέρεται στο αίτημα ένταξής τους, η απόφαση ένταξης δύναται να προβλέπει ότι η εποπτεία και η επίβλεψη της σχετικής δημόσιας σύμβασης διενεργούνται από την τεχνική υπηρεσία άλλης αναθέτουσας αρχής ή αναθέτοντος φορέα.

4. Για τον ίδιο σκοπό δύναται μέρος ή το σύνολο της επένδυσης να χρηματοδοτείται από Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) ή τρίτους μέσω Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3855/2010 (Α’ 95). Στις περιπτώσεις αυτές, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων δύναται να εγγυάται την αποπληρωμή των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ΣΕΑ υπέρ των φορέων Γενικής Κυβέρνησης που μετέχουν σε αυτές. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών, καθορίζονται οι λεπτομέρειες της χρηματοδότησης μέσω Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης και κάθε άλλο ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.

5. Για τη συνομολόγηση των δανείων του παρόντος άρθρου, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 264 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) και του π.δ. 169/2013 (Α’ 272).

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού θεσπίζονται δράσεις εξοικονόμησης τελικής ενέργειας (ΔΕΤΕ) σε κτίρια, υποδομές και εγκαταστάσεις που ανήκουν ή χρησιμοποιούνται από φορείς του δημοσίου. Με την ως

άνω απόφαση δύνανται να καθορίζονται οι δικαιούχοι φορείς, οι επιλέξιμες κατηγορίες των κτιρίων, εγκαταστάσεων και υποδομών και οι συνέπειες μη τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων των ΔΕΤΕ, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με την εφαρμογή του ως άνω προγράμματος ζήτημα.

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού, συστήνεται μη αμειβόμενη Συντονιστική Επιτροπή Ενεργειακής Απόδοσης (Επιτροπή), που έχει την ευθύνη παρακολούθησης και διαχείρισης δράσεων εξοικονόμησης τελικής ενέργειας της παρ. 6, καθώς και των δράσεων εξοικονόμησης του παρόντος. Η Επιτροπή αποτελείται από εκπροσώπους των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, η οποία δύναται να επικουρείται από ομάδα έργου που συστήνεται και συγκροτείται με την ίδια απόφαση. Στην ίδια ή σε άλλη απόφαση των Υπουργών του πρώτου εδαφίου καθορίζονται τυχόν αμοιβές των μελών της ανωτέρω ομάδας έργου, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με τη λειτουργία της.»

Άρθρο 58
Επιδότηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των ενεργοβόρων βιομηχανικών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου εξηκοστού πρώτου ν. 4839/2021
Το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου εξηκοστού πρώτου του ν. 4839/2021 (Α’ 181), περί χορήγησης επιδότησης λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου σε καταναλωτές, αντικαθίσταται, και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Παρέχεται από τον ειδικό λογαριασμό της παρ. 1 επιδότηση της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και πιστώνεται στους λογαριασμούς των δικαιούχων ως έκπτωση από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Δικαιούχοι της ανωτέρω επιδότησης δύναται να είναι όλοι οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας ανεξαρτήτως επιπέδου τάσης. Ειδικά για τις περιπτώσεις καταναλωτών που χαρακτηρίζονται ως ενεργοβόρες επιχειρήσεις σύμφωνα με τον ορισμό της περ. β’ της παρ. 73 της ενότητας 2.4 της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Προσωρινό πλαίσιο κρίσης και μετάβασης για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό τη στήριξη της οικονομίας μετά την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας» (2023/C 101/03) δύναται, κατόπιν σχετικής εγκριτικής απόφασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να παρέχεται, για τη χρονική περίοδο που αναφέρεται στη σχετική εγκριτική απόφαση, επιδότηση της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε συμμόρφωση με τους ειδικότερους όρους της ανωτέρω Ανακοίνωσης.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών καθορίζονται ενδεικτικά:

α) οι δικαιούχοι καταναλωτές, β) το ύψος επιδότησης σε ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh),

γ) η διαδικασία, ο τρόπος, ο χρόνος χορήγησης και ο χρόνος εκκαθάρισης της επιδότησης,

δ) η περίοδος κατανάλωσης, ε) ανώτατα και κατώτατα όρια καταναλώσεων, στ) ανώτατα όρια επιδότησης ανά επιχείρηση, ζ) η διαδικασία ελέγχου σώρευσης κρατικών ενισχύσεων και οι συναφείς με αυτές προϋποθέσεις, η διαδικασία ανάκτησης ενίσχυσης, εάν αυτό απαιτηθεί, και οι αρμόδιοι για τα ανωτέρω φορείς,

η) οι υποχρεώσεις των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και

θ) κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη χορήγηση της επιδότησης, λαμβάνοντας υπόψη οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, τις κατηγορίες πελατών, το είδος, το μέγεθος και το αντικείμενο δραστηριότητας και την ένταση ηλεκτρικής ενέργειας των επιχειρήσεων, καθώς και το είδος των τιμολογίων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δύναται να χορηγείται η επιδότηση του πρώτου εδαφίου σε καταναλωτές με παροχές αγροτικής χρήσης, ανεξαρτήτως επιπέδου τάσης και συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ξήρανσης αγροτικών προϊόντων, λαμβανομένου υπόψη του είδους των τιμολογίων προμήθειας. Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου καθορίζονται το ύψος επιδότησης σε ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh), η διαδικασία, ο τρόπος και ο χρόνος χορήγησής της, ο χρόνος εκκαθάρισης, ανώτατα και κατώτατα όρια καταναλώσεων, ανώτατα όρια επιδότησης, η διαδικασία ελέγχου σώρευσης κρατικών ενισχύσεων και οι συναφείς με αυτές προϋποθέσεις, η διαδικασία ανάκτησης ενίσχυσης, αν αυτό απαιτηθεί, οι αρμόδιοι για τα ανωτέρω φορείς, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη χορήγηση της επιδότησης, λαμβανομένου υπόψη του είδους των τιμολογίων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.»

Άρθρο 59
Ακατάσχετο πληρωμών φορέα διαχείρισης Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 68 του ν. 4986/2022
Στο άρθρο 68 του ν. 4986/2022 (Α’ 204), περί προγραμμάτων εγκατάστασης ηλιοθερμικών, φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, προστίθεται παρ. 4 και το άρθρο 68 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 68 Προγράμματα εγκατάστασης ηλιοθερμικών συστημάτων, φωτοβολταϊκών συστημάτων και συστημάτων αποθήκευσης Εξουσιοδοτική διάταξη

1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού δύναται να προκηρύσσονται προγράμματα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων και συστημάτων αποθήκευσης από αυτοπαραγωγούς, ηλιοθερμικών συστημάτων σε οικιακές εγκαταστάσεις (νοικοκυριά), στον πρωτογενή (αγρότες) και δευτερογενή τριτογενή (λοιπές χρήσεις) τομέα, καθώς επίσης και σε εγκαταστάσεις νομικών προσώπων που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, με χρηματοδότηση ιδίως από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης.

2. Με την ανωτέρω απόφαση δύναται να καθορίζεται η χρονική διάρκεια και οι δικαιούχοι/ωφελούμενοι των προγραμμάτων, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τα ποσοστά επιδότησης, η μέγιστη εγκατεστημένη ισχύς των φωτοβολταϊκών συστημάτων και συστημάτων αποθήκευσης ανά παροχή κατανάλωσης, το είδος των αυτοπαραγωγών (αυτοπαραγωγοί με ή χωρίς εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού ή αυτοπαραγωγοί οι οποίοι δύναται να εγχέουν ή όχι ενέργεια στο Δίκτυο), οι διαδικασίες για τη σύνδεσή τους με το δίκτυο, το ύψος αποζημίωσης τυχόν περίσσειας ενέργειας που διοχετεύεται στο δίκτυο, το μέγεθος των ηλιοθερμικών συστημάτων ανά εγκατάσταση, οι προϋποθέσεις και διαδικασίες για τη συμμετοχή σε κάθε πρόγραμμα, οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά για την υποβολή των αιτήσεων μέσω κατάλληλων πληροφοριακών συστημάτων, ο τρόπος κατάταξης και αξιολόγησης των δικαιούχων, οι προθεσμίες υλοποίησης των έργων, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων και οι προϋποθέσεις απένταξης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ως άνω προγραμμάτων. Για τον σχεδιασμό των προγραμμάτων λαμβάνονται ιδίως υπόψη τα περιθώρια υποδοχής ισχύος σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης ανά υποσταθμό, η δυνατότητα απορρόφησης και η ασφάλεια της λειτουργίας του δικτύου και του συστήματος.

3. Με την απόφαση της παρ. 1, και υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής των ειδικότερων διατάξεων που διέπουν τη χρηματοδότηση έργων από τις ανωτέρω πηγές, δύναται να ορίζεται ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ως φορέας διαχείρισης και υλοποίησης των ως άνω προγραμμάτων. Επίσης, δύναται να προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες του φορέα του πρώτου εδαφίου, το ποσοστό για την κάλυψη των διαχειριστικών του εξόδων επί του προϋπολογισμού εκάστου προγράμματος, το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει το ενάμισι τοις εκατό (1,5%), επί του προϋπολογισμού του σχετικού προγράμματος, η πηγή και η διαδικασία χρηματοδότησης των δικαιούχων, και κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με την ανάληψη και εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του.

4. Οι πληρωμές προς τον φορέα διαχείρισης και υλοποίησης των προγραμμάτων της παρ. 1, τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που αφορούν στην καταβολή των ποσών για την ενίσχυση και χρηματοδότηση των δικαιούχων είναι ακατάσχετες στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές του φορέα προς το Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην περίπτωση αυτή παραμένουν σε ισχύ οι γενικές διατάξεις περί φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων, χωρίς όμως τον όρο της παρακράτησης.»

Άρθρο 60
Προθεσμίες για την υλοποίηση των έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Τροποποίηση άρθρου 31 ν. 4951/2022

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4951/2022 (Α’ 129), περί διασφάλισης υλοποίησης των έργων στο όγδοο εδάφιο μετά τη φράση «ή μέρους του γηπέδου εγκατάστασης», προστίθεται η φράση «ή εκτάσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση των έργων διασύνδεσης με το Ε.Σ.Μ.Η.Ε.», προστίθεται τελευταίο εδάφιο, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Η Βεβαίωση ή η Βεβαίωση Ειδικών Έργων καθώς και η Άδεια Παραγωγής του άρθρου 3 του ν. 3468/2006 (Α’ 129) παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν:

α) Για φωτοβολταϊκούς, χερσαίους αιολικούς και υβριδικούς σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), εάν εντός δώδεκα (12) μηνών από την παρέλευση της δίμηνης προθεσμίας της παρ. 12 του άρθρου 5, δεν έχουν υποβάλλει πλήρες αίτημα για την έκδοση Άδειας Εγκατάστασης και τη σύναψη Σύμβασης Σύνδεσης.

β) Για τις λοιπές τεχνολογίες σταθμών Α.Π.Ε. και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) ή/και σταθμούς αποθήκευσης, εάν εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από την παρέλευση της δίμηνης προθεσμίας της παρ. 12 του άρθρου 5, δεν έχουν υποβάλλει πλήρες αίτημα για την έκδοση της Άδειας Εγκατάστασης και τη σύναψη Σύμβαση Σύνδεσης.

γ) Για τους σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., που ανήκουν στην κατηγορία των Ειδικών Έργων, κατά την έννοια του άρθρου 10 του ν. 4685/2020 (Α’ 92), και για υβριδικούς σταθμούς που συμπεριλαμβάνουν στο έργο τους την κατασκευή υποθαλάσσιας διασύνδεσης δύο (2) ή περισσοτέρων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, εάν εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την παρέλευση της δίμηνης προθεσμίας της παρ. 12 του άρθρου 5, δεν έχουν υποβάλει πλήρες αίτημα για την έκδοση Άδειας Εγκατάστασης και τη σύναψη Σύμβαση Σύνδεσης.

Τα αποδεικτικά υποβολής για όλες τις ως άνω περιπτώσεις καταχωρίζονται από τον ενδιαφερόμενο στο Ηλεκτρονικό Μητρώο του άρθρου 20 του ν. 4685/2020 (Α’ 92).

Οι προθεσμίες της παρούσας παραγράφου μπορούν να παρατείνονται για διάστημα μέχρι δώδεκα (12) μήνες, εφόσον ο κάτοχος Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικού Έργου δηλώσει εγγράφως στον Φορέα Αδειοδότησης του άρθρου 20 του ν. 4685/2020 και στον αρμόδιο Διαχειριστή την πρόθεσή του να ολοκληρώσει το έργο και εφόσον καταβάλλει το Τέλος Δέσμευσης Φυσικού Χώρου Εγκατάστασης, το οποίο ορίζεται σε δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ, ανά μεγαβάτ (MW) Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής για κάθε μήνα παράτασης. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των δώδεκα (12) μηνών ή δεν τηρηθούν τα οριζόμενα στον Κανονισμό Βεβαιώσεων του άρθρου 18 του ν. 4685/2020, η ισχύς της Βεβαίωσης ή της Βεβαίωσης Ειδικών Έργων παύει αυτοδικαίως και το ως άνω ποσό δεν επιστρέφεται.

Ειδικά σε περίπτωση κατά την οποία απαιτείται και εκκρεμεί απόφαση της αρμόδιας αρχής για την απαλλοτρίωση ή την παραχώρηση του συνόλου ή μέρους του

γηπέδου εγκατάστασης ή εκτάσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση των έργων διασύνδεσης με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ε.Σ.Μ.Η.Ε.), προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο, οι προθεσμίες της παρούσας παραγράφου μπορούν να παρατείνονται για διάστημα έως και δώδεκα (12) μηνών, εφόσον ο κάτοχος Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικού Έργου υποβάλλει τα σχετικά δικαιολογητικά και αποδεικτικά στοιχεία στον Φορέα Αδειοδότησης Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του άρθρου 20 του ν. 4685/2020, στον αρμόδιο Διαχειριστή και την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή, η οποία αξιολογεί και αποφασίζει για τη δυνατότητα ή μη παράτασης. Σε περίπτωση κήρυξης απαλλοτρίωσης, κατά τον υπολογισμό των προθεσμιών της παρούσας, δεν προσμετράται το χρονικό διάστημα που εκκινά δύο (2) μήνες μετά την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης της απαλλοτρίωσης και λήγει κατά την ημερομηνία συντέλεσης της απαλλοτρίωσης.»

2. Ειδικά για σταθμούς, για τη σύνδεση των οποίων με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ε.Σ.Μ.Η.Ε.), απαιτείται, είτε από τους ίδιους, είτε από άλλους σταθμούς, η κατασκευή υποσταθμών υπερυψηλής τάσης ή γραμμής μεταφοράς υψηλής ή υπερυψηλής τάσης, οι προθεσμίες των παρ. 1 και 8 του άρθρου 31 καθώς και της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4951/2022, περί υποβολής πλήρους αιτήματος για τη σύναψη Σύμβασης Σύνδεσης, παρατείνονται κατά δώδεκα (12) μήνες. Αν έχει παύσει αυτοδικαίως, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, είτε η Βεβαίωση ή η Βεβαίωση Ειδικών Έργων είτε η Άδεια Παραγωγής, καθώς και άλλη σχετική άδεια ή έγκριση, λόγω λήξης της προθεσμίας της παρ. 1, καθώς και της προθεσμίας της 31ης Οκτωβρίου 2023 της παρ. 8 του άρθρου 31 του ν. 4951/2022 είτε η Οριστική Προσφορά Συνδεσης λόγω λήξης της προθεσμίας της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4951/2022 περί υποβολής πλήρους αιτήματος για τη σύναψη Σύμβασης Σύνδεσης, εφόσον πληρούνται οι προυποθέσεις του πρώτου εδαφίου, οι ανωτέρω βεβαιώσεις ή άδειες αναβιώνουν και οι σχετικές προθεσμίες επανακαθορίζονται από τον αρμόδιο Διαχειριστή.

3. Ειδικά για σταθμούς, που τηρούν τις προθεσμίες του άρθρου 31 του ν. 4951/2022 περί υποβολής πλήρους αιτήματος για Άδεια Εγκατάστασης, στη διάρκεια της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης δεν προσμετράται το χρονικό διάστημα που εκκινεί είκοσι (20) ημέρες μετά την υποβολή της πλήρους αίτησης έως την έκδοση της Άδειας Εγκατάστασης.

Άρθρο 61
Παράταση προθεσμιών για σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία «Daniel» και την κακοκαιρία «Elias»

1. Για σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) που εγκαθίστανται σε περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4662/2020 (Α’ 27), εξαιτίας της κακοκαιρίας «Daniel» και της κακοκαιρίας «Elias»:

α) οι Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης και οι Άδειες Εγκατάστασης οι οποίες ήταν σε ισχύ κατά την 4η Σεπτεμβρίου 2023, καθώς και οι προθεσμίες για τη θέση σε δοκιμαστική λειτουργία των σταθμών που έχουν επιλεγεί μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 (Α’ 149), παρατείνονται αυτοδικαίως κατά τρεις (3) μήνες. Το ως άνω χρονικό διάστημα δύναται να παραταθεί για χρονικό διάστημα επιπλέον έξι (6) μηνών, μετά από αίτημα του ενδιαφερόμενου, το οποίο υποβάλλεται προς τη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η επιπλέον παράταση χορηγείται μετά από αυτοψία που διενεργείται από την αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου και με σχετική απόφαση αυτής, η οποία κοινοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο στον ενδιαφερόμενο, στον Φορέα Αδειοδότησης του άρθρου 20 του ν. 4685/2020 (Α’ 92) και στον αρμόδιο Διαχειριστή, εντός ενός (1) μηνός από το αίτημα του ενδιαφερόμενου. Ειδικά για υδροηλεκτρικούς σταθμούς η παράταση του πρώτου εδαφίου δύναται να παραταθεί συνολικά έως και είκοσι τέσσερις (24) μήνες, σύμφωνα με τη διαδικασία του δευτέρου και του τρίτου εδαφίου της παρούσας και μετά από απόφαση της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης,

β) οι προθεσμίες των παρ. 1 και 8 του άρθρου 31 του ν. 4951/2022 (Α’ 129), καθώς και της παρ. 2 του άρθρου 35 του ιδίου νόμου, περί της αίτησης για τη σύναψη Σύμβασης Σύνδεσης Εξαιρούμενων Σταθμών, παρατείνονται κατά δύο (2) μήνες από τη λήξη τους,

γ) αν, εντός του χρονικού διαστήματος από την 4η Σεπτεμβρίου 2023, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, για τους σταθμούς ΑΠΕ που επλήγησαν από την κακοκαιρία «Daniel» ή την κακοκαιρία «Elias», έχει παύσει η Βεβαίωση Παραγωγού ή η Οριστική Προσφορά Σύνδεσης για τους Εξαιρούμενους Σταθμούς, καθώς και κάθε άλλη άδεια ή έγκριση, αυτές αναβιώνουν για χρονικό διάστημα που εκκινεί από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος και για χρονικό διάστημα σύμφωνα με τις εκάστοτε παρατάσεις των περ. α) και β).

2. Οι κάτοχοι σταθμών ΑΠΕ που εγκαθίστανται σε περιοχές της επικράτειας που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4662/2020, εξαιτίας της κακοκαιρίας «Daniel» και της κακοκαιρίας «Elias», δύνανται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος να υποβάλουν αίτημα παύσης της Βεβαίωσης Παραγωγού ή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης για Εξαιρούμενους Σταθμούς, εξαιτίας σημαντικών ζημιών που καθιστούν αδύνατη τη συνέχιση του έργου. Στην περίπτωση αυτή, επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο η εγγυητική επιστολή του άρθρου 11Α του ν. 4685/2020 ή του άρθρου 6 του ν. 4951/2022, ή της υποπαρ. Ι.1. της παρ. Ι του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107), καθώς και οι εγγυητικές επιστολές της παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 4414/2016.

3. Για υδροηλεκτρικούς σταθμούς που εγκαθίστανται αποκλειστικά σε περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4662/2020, εξαιτίας της κακοκαιρίας «Daniel» ή της κακοκαιρίας «Elias», αν απαιτείται σύμφωνα με την αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου και με σχετική απόφαση αυτής, κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερομένου, εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, για τη συνέχιση υλοποίησης των έργων, τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων, οι προθεσμίες της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4685/2020 και των παρ. 1 και 8 του άρθρου 31 του ν. 4951/2022, θεωρείται ότι εκκινούν εκ νέου από την κατάθεση αιτήματος τροποποίησης της Βεβαίωσης και της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, αντίστοιχα. Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτημα τροποποίησης της Βεβαίωσης σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής απόφασης της αρμόδιας Διεύθυνσης.

4. Φωτοβολταϊκοί σταθμοί έως δέκα (10) MW που εγκαθίστανται αποκλειστικά σε περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4662/2020, εξαιτίας της κακοκαιρίας «Daniel» ή της κακοκαιρίας «Elias», και οι κάτοχοι αυτών έχουν υποβάλει πλήρες αίτημα στον αρμόδιο Διαχειριστή για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, συνοδευόμενο από διμερή σύμβαση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αποκλειστικά με επιχείρηση που λειτουργεί στις ως άνω πληγείσες περιοχές, λαμβάνουν Οριστική Προσφορά Σύνδεσης, κατά απόλυτη προτεραιότητα, εφόσον η αίτηση εμπίπτει εντός του μέγιστου ορίου ισχύος προσφορών σύνδεσης της Ομάδας Β’ της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/84014/7123/12.8.2022 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 4333), όπως εκάστοτε ισχύει, και για την εν λόγω πληγείσα επιχείρηση υφίσταται διαπιστωτική πράξη περί της βλάβης αυτής. Οι κάτοχοι των εν λόγω σταθμών, επί ποινή ακύρωσης της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, καθώς και όλων των αδειών και εγκρίσεων που έχουν λάβει, δεν δύνανται να τροποποιήσουν την προσκομισθείσα διμερή σύμβαση σχετικά με την επιχείρηση που θα ωφεληθεί από την παραγωγή των εν λόγω έργων.

Άρθρο 62
Εξέταση σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας από το Κεντρικό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης ή το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Προσθήκη άρθρου 31Α στον ν. 4951/2022
Στον ν. 4951/2022 (Α’ 129) προστίθεται άρθρο 31A, ως εξής:

«Άρθρο 31Α Εξέταση σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας από το Κεντρικό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης ή το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης

1. Σταθμοί Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) οι οποίοι:

α) εμπίπτουν στην παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4685/2020 (Α’ 92) ή

β) επιλέγονται μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών ή

γ) έχουν λάβει Οριστική Προσφορά Σύνδεσης και εμπίπτουν στις προθεσμίες του άρθρου 31 του παρόντος,

δύνανται να προχωρήσουν στην υποβολή αιτήματος για σύγκληση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) ή του Κεντρικού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ) και εξέταση αυτών, κατά απόλυτη προτεραιότητα, αν έχουν παρέλθει οι προθεσμίες ενεργειών από τους δημόσιους φορείς ή υπηρεσίες και δεν έχει ολοκληρωθεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση των εν λόγω σταθμών ή η τροποποίηση των σχετικών αποφάσεων.

2. Για τους σταθμούς της περ. α) της παρ. 1, οι Άδειες Παραγωγής πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ, τόσο κατά την υποβολή της αίτησης, όσο και για το χρονικό διάστημα μέχρι την έκδοση της απόφασης από το Συμβούλιο.

3. Για τους σταθμούς της περ. β) της παρ. 1, το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μέχρι την έκδοση της απόφασης από το Συμβούλιο δεν προσμετράται στις προθεσμίες για ενεργοποίηση της σύνδεσης των σταθμών ή υποβολή Δήλωσης Ετοιμότητας.

4. Για τους σταθμούς της περ. γ) της παρ. 1, η δυνατότητα για αίτηση και εξέταση κατά απόλυτη προτεραιότητα δίνεται κατά τον τελευταίο μήνα, πριν την παρέλευση των προθεσμιών του άρθρου 31 ή πριν τη λήξη της διάρκειας ισχύος της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης και οι εν λόγω προθεσμίες του άρθρου 31 και της διάρκειας της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης αναστέλλονται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, μέχρι και την έκδοση της απόφασης από το Συμβούλιο.

5. Σε περίπτωση απορριπτικής γνώμης του Συμβουλίου, η Βεβαίωση ή η Βεβαίωση Ειδικών Έργων, καθώς και κάθε άδεια που έχει εκδοθεί για τον σταθμό αυτόν παύουν αυτοδικαίως και επιστρέφονται στον ενδιαφερόμενο οι εκάστοτε εγγυητικές επιστολές που έχει καταβάλλει, δυνάμει του άρθρου 11Α του ν. 4685/2020 (Α’ 92) ή του άρθρου 6 του παρόντος ή της υποπαρ. Ι.1 της παρ. Ι του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107).

6. Σε περίπτωση θετικής γνώμης του Συμβουλίου, αναστέλλονται οι προθεσμίες για τους σταθμούς της περ. α) και παρατείνεται η αναστολή των ως άνω προθεσμιών για τους σταθμούς των περ. β) και γ) της παρ. 1, μέχρι την τελική έκδοση της Απόφασης Περιβαλλόντικής Αδειοδότησης ή της τροποποιήσής της, στον εκάστοτε σταθμό.

7. Η απόφαση του Συμβουλίου κοινοποιείται στον Φορέα Αδειοδότησης του άρθρου 20 του ν. 4685/2020 ο οποίος ενημερώνει σχετικά, εφόσον απαιτείται, τον αρμόδιο Διαχειριστή του Δικτύου ή του Συστήματος.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ’
ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 63
Τέλος ταφής Τροποποίηση παρ. 4 και αντικατάσταση παρ. 10 άρθρου 38 ν. 4819/2021
1. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 38 του ν. 4819/2021 (Α’ 129), περί καθορισμού των υπόχρεων για την υποβολή στοιχείων υπολογισμού και καταβολής τέλους ταφής στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), εξειδικεύονται οι υπόχρεοι, και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Το τέλος ταφής υπολογίζεται ανά εξάμηνο με βάση τις πραγματικές ποσότητες αποβλήτων που διατέθηκαν στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ). Οι ΦοΔΣΑ ή οι Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των ΦοΔΣΑ, υποβάλουν στον Ε.Ο.ΑΝ. έως τις 31 Μαρτίου και έως τις 30 Σεπτεμβρίου στοιχεία σχετικά με τον υπολογισμό του τέλους ταφής για το β’ και α’ εξάμηνο αντίστοιχα και αποδίδουν το οφειλόμενο ποσό έως τις 30 Απριλίου και έως τις 30 Οκτωβρίου για το β’ και α’ εξάμηνο αντίστοιχα.»

2. H παρ. 10 του άρθρου 38 του ν. 4819/2021, περί καταβολής του τέλους ταφής του έτους 2022, αντικαθίσταται ως εξής:

«10.α) Το οφειλόμενο ποσό για το τέλος ταφής του έτους 2022, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καταβάλλεται στον Ε.Ο.ΑΝ. από το Υπουργείο Εσωτερικών, σε βάρος των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό του πιστώσεων, για τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, κατόπιν ενίσχυσής τους με ποσό ύψους εξήντα εκατομμυρίων (60.000.000) ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023. Το ποσό των εξήντα εκατομμυρίων (60.000.000) ευρώ παρακρατείται το έτος 2024 από τους προβλεπόμενους στο άρθρο 259 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) πόρους που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών.

β) Το οφειλόμενο ποσό για το τέλος ταφής που αντιστοιχεί στο α’ εξάμηνο του 2023, καταβάλλεται στον Ε.Ο.ΑΝ. από το Υπουργείο Εσωτερικών, σε βάρος των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό του πιστώσεων, για τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023. Για τον υπολογισμό του οφειλόμενου ποσού ανά Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, λαμβάνεται υπόψη το ήμισυ των ποσοτήτων του έτους 2022, όπως προέκυψαν από τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, πολλαπλασιαζόμενο με το οριζόμενο ανά τόνο αποβλήτων ύψος του τέλους ταφής της παρ. 2.

γ) Η παρακράτηση ποσού από κάθε Ο.Τ.Α. α’ βαθμού πραγματοποιείται κατά το τρέχον και το επόμενο έτος για το οφειλόμενο ποσό του τέλους ταφής α’ εξαμήνου 2023 και κατά το έτος 2024 για το οφειλόμενο ποσό του τέλους ταφής έτους 2022, στο πλαίσιο της διαδικασίας κατανομής των πόρων του άρθρου 259 του ν. 3852/2010 από το Υπουργείο Εσωτερικών, με βάση τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Επιπλέον οφειλόμενο ποσό των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού για το τέλος ταφής του α’ εξαμήνου 2023, πέραν του ποσού που υπολογίζεται στην περ. β), καταβάλλεται από τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, εντός τριμήνου από την αποστολή σχετικής ειδοποίησης του Ε.Ο.ΑΝ.. Σε περίπτωση μη καταβολής του ποσού αυτού εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, το ποσό αυτό καταβάλλεται από το Υπουργείο Εσωτερικών στον Ε.Ο.ΑΝ. σε βάρος των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό του πιστώσεων, για τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού.

δ) Αν οι υπόχρεοι για το β’ εξάμηνο 2023, καθώς και για τα έτη από το 2024 και μετά, δεν αποδώσουν το τέλος ταφής κατά τον χρόνο που ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 4, το οφειλόμενο ποσό για το τέλος ταφής καταβάλλεται, εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας του τελευταίου εδαφίου της παρ. 4, στον Ε.Ο.ΑΝ., από το Υπουργείο Εσωτερικών, εις βάρος των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό του πιστώσεων, για τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού. Για τον υπολογισμό του οφειλόμενου ποσού λαμβάνονται υπόψη είτε οι πραγματικές ποσότητες αποβλήτων που υποβλήθηκαν από τους υπόχρεους στον Ε.Ο.ΑΝ., είτε, σε περίπτωση παράλειψης υποβολής των ανωτέρω στοιχείων, το ήμισυ των ποσοτήτων του προηγούμενου έτους, πολλαπλασιαζόμενο με το οριζόμενο ανά τόνο αποβλήτων ύψος του τέλους ταφής της παρ. 2, προσαυξημένο κατά δέκα τοις εκατό (10%). Το ανωτέρω οφειλόμενο ποσό παρακρατείται από κάθε Ο.Τ.Α. α’ βαθμού εντός έξι (6) μηνών από την καταβολή από το Υπουργείο Εσωτερικών του οφειλόμενου ποσού, στο πλαίσιο της διαδικασίας κατανομής των πόρων του άρθρου 259 του ν. 3852/2010 και σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Επιπλέον οφειλόμενο ποσό των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού για το τέλος ταφής καταβάλλεται από τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού εντός τριμήνου από την αποστολή σχετικής ειδοποίησης του Ε.Ο.ΑΝ.. Σε περίπτωση μη καταβολής του ποσού αυτού εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, το ποσό αυτό καταβάλλεται από το Υπουργείο Εσωτερικών στον Ε.Ο.ΑΝ. εις βάρος των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό του πιστώσεων, για τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού.»

Άρθρο 64
Διενέργεια δημοπρασιών δασικής βιομάζας

1. Η δασική βιομάζα που παράγεται κατά τις εργασίες προστασίας δασών, στις οποίες το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ) ενεργεί ως Διενεργούσα Αρχή, κατ’ εντολή, στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 5Β του ν. 3986/2011 (Α’ 152), μπορεί να αξιοποιείται για την παραγωγή ξυλείας και προϊόντων αυτής και για την παραγωγή ενέργειας, με ηλεκτρονικές πλειοδοτικές δημοπρασίες που διενεργεί το ΤΑΙΠΕΔ, μετά από σχετική πρόσκληση. Τα έσοδα από την πώληση κατατίθενται υπέρ του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου και διατίθενται αποκλειστικά για έργα και δράσεις του Τομέα Δασών, κατά τα προβλεπόμενα στην απόφαση της παρ. 2.

2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται:

α) οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια, οι απαιτούμενες εγγυήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στις σχετικές δημοπρασίες,

β) τυχόν πρόσθετοι σκοποί και τρόποι αξιοποίησης της δασικής βιομάζας,

γ) ο τρόπος προσδιορισμού της τιμής έναρξης των δημοπρασιών και καταβολής του προσφερόμενου ποσού, και

δ) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 65
Συντονιστής αξιοποίησης Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά Προσθήκη άρθρου 6Β στον ν. 4062/2012
Στον ν. 4062/2012 (Α’ 70) προστίθεται άρθρο 6Β ως εξής:

«Άρθρο 6Β Συντονιστής αξιοποίησης Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά

1. Ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζεται Συντονιστής του έργου αξιοποίησης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 2. Για την έγκαιρη υλοποίηση του έργου, στον Συντονιστή ανατίθεται ο συντονισμός όλων των απαιτούμενων ενεργειών, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, το Γραφείο Ελληνικού του άρθρου 6 και τα συναρμόδια Υπουργεία. Στις αρμοδιότητες του Συντονιστή περιλαμβάνονται ιδίως:

α) ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των απαιτούμενων από την Διοίκηση ενεργειών σε συνεργασία με τα κατά περίπτωση συναρμόδια υπουργεία και τους εμπλεκόμενους φορείς για την κατά προτεραιότητα ολοκλήρωσή τους,

β) ο προγραμματισμός κατάλληλου αριθμού συναντήσεων, κατά την κρίση του Συντονιστή, στις οποίες συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των εμπλεκόμενων υπουργείων και φορέων που σχετίζονται με τις προς συζήτηση θεματικές,

γ) η εισήγηση νομοθετικών ρυθμίσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου αξιοποίησης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά,

δ) η εισήγηση για θέματα που άπτονται του έργου αξιοποίησης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά στο Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης.

2. Οι συναρμόδιοι φορείς, το Γραφείο Ελληνικού του άρθρου 6 και τα συναρμόδια υπουργεία ενημερώνουν τον Συντονιστή και του προσκομίζουν κάθε αναγκαίο έγγραφο ή σημείωμα που τους ζητείται, στο πλαίσιο της άσκησης των ανωτέρω αρμοδιοτήτων.

3. Ο Συντονιστής επικουρείται στο έργο του από υπαλλήλους που υπηρετούν στο Γραφείο Ελληνικού. Στον Συντονιστή δεν καταβάλλεται, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του παρόντος, οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση.»

Άρθρο 66
Προσθήκη αθλητικών εγκαταστάσεων ως χρήσης γης Τροποποίηση περ. 2 παρ. Δ άρθρου 3 του από 11.5.1989 προεδρικού διατάγματος
Στις χρήσεις γης της περ. 2 της παρ. Δ του άρθρου 3 του από 11.5.1989 π.δ. (Δ’ 339) προστίθενται οι αθλητικές εγκαταστάσεις, και η περ. 2 διαμορφώνεται ως εξής: «2. Στην περιοχή αυτή περιλαμβάνεται γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας και επιτρέπονται οι εξής χρήσεις, κατοικία, εγκαταστάσεις κοινής ωφελείας (δημόσιες ή δημοτικές), αθλητικές εγκαταστάσεις, αντλητικές εγκαταστάσεις, υδατοδεξαμενές, φρεάτια, αποθήκες, θερμοκήπια.»

Άρθρο 67
Παράταση ισχύος των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου προσωπικού των Κινητών Ομάδων Υγείας Ειδικού Σκοπού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας Προσθήκη παρ. 1Α στο άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020
Στο άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), περί δημιουργίας κινητών ομάδων υγείας ειδικού σκοπού υπηρεσιών νοσηλευτικής φροντίδας, λήψης δειγμάτων βιολογικού υλικού και άμεσης εκτέλεσης δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) για τον εντοπισμό κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19, προστίθεται παρ. 1Α ως εξής:

«1Α. Συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού των Κινητών Ομάδων Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικού Σκοπού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), διαφόρων ειδικοτήτων, που συνήφθησαν δυνάμει της υπό στοιχεία Δ1α/οικ.22817/3.4.2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας (Β’ 1177) και της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.3055/13.1.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας και Εσωτερικών (Β’ 387), που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1, παρατείνονται, από τη λήξη τους, έως την 31η.3.2024 με τους ίδιους όρους. Η παράταση της διάρκειας των συμβάσεων δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές, ούτε εμπίπτει στους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134). Για την κάλυψη των σχετικών αναγκών των Κ.ΟΜ.Υ. Ειδικού Σκοπού ο Ε.Ο.Δ.Υ. δύναται, έως την 31η.3.2024, να τροποποιεί τις συμβάσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που έχουν ήδη συναφθεί προς κάλυψη των ίδιων αναγκών των Κ.ΟΜ.Υ. του πρώτου εδαφίου υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), περί της τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους. Η δαπάνη καλύπτεται από πόρους του τακτικού προϋπολογισμού του Ε.Ο.Δ.Υ..»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 68
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.