ΝΟΜΟΣ 5067/2023

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5067 ΦΕΚ Α 189/21.11.2023

Εφαρμογή διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/ 784 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2021 σχετικά με την πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α΄: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2021/784 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1 Σκοπός

Άρθρο 2 Αντικείμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 3 Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 4 Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΕΘΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 5 Ορισμός αρμόδιων εθνικών αρχών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΕΘΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Άρθρο 6 Αρμοδιότητες εθνικών αρχών έκδοσης εντολών αφαίρεσης και ελέγχου διασυνοριακών εντολών αφαίρεσης τρομοκρατικού περιεχομένου

Άρθρο 7 Ορισμός σημείου επαφής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2021/784 ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ

Άρθρο 8 Αρμοδιότητες εθνικής αρχής εποπτείας της εφαρμογής των ειδικών μέτρων του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/784 και επιβολής διοικητικών κυρώσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ

Άρθρο 9 Μητρώο παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας

Άρθρο 10 Αρχείο εντολών αφαίρεσης

Άρθρο 11 Πρόσβαση στο μητρώο παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας και στο αρχείο εντολών αφαίρεσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 12 Ποινικές διατάξεις και κυρώσεις

Άρθρο 13 Συμμετοχή προσώπων με ιδιαίτερες ιδιότητες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 14 Διοικητικές κυρώσεις

Άρθρο 15 Διαδικασία ελέγχου και επιβολής διοικητικών κυρώσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄: ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΩΝ

Άρθρο 16 Δικαίωμα δικαστικής προσφυγής κατά εντολών αφαίρεσης

Άρθρο 17 Δικαίωμα δικαστικής προσφυγής κατά αποφάσεων της ΕΕΤΤ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Άρθρο 18 Υποχρεώσεις διαφάνειας αρμοδίων εθνικών αρχών

Άρθρο 19 Υποχρεώσεις διαφάνειας παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας

Άρθρο 20 Υποχρεώσεις διαφάνειας Υπουργείου Δικαιοσύνης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 21 Σχέση με άλλες διατάξεις

Άρθρο 22 Στελέχωση και ρύθμιση ζητημάτων προσωπικού των εθνικών αρχών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄: ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2021/784 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Άρθρο 23 Δημόσια υποκίνηση σε τέλεση τρομοκρατικού εγκλήματος Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 36Α ν. 4689/2020

ΜΕΡΟΣ Β΄: ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΤΟΥ Ν. 5002/2022

Άρθρο 24 Ανακαθορισμός των καθηκόντων των επιθεωρητών συμβούλων παράλληλα με την επιθεώρηση των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και των δικαστικών λειτουργών τους και τρόπος ορισμού του δικαστικού υπαλλήλου επικουρίας τους Τροποποίηση παρ. 7 και 8 άρθρου 97 Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών

Άρθρο 25 Χρήση πληροφοριακού συστήματος για τη διενέργεια των εργασιών του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου Διενέργεια κοινοποιήσεων και με επιμέλεια του αιτούντος Εισαγωγή διαδικασίας σε συμβούλιο Προσθήκη άρθρου 5Α, τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 10 και προσθήκη άρθρου 21Α στον Κώδικα περί του κατά το άρθρο 100 του Συντάγματος Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου

Άρθρο 26 Ορισμός αναπληρωτή του δεύτερου εισαγγελικού λειτουργού Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 4 ν. 5002/2022

ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 27 Έναρξη ισχύος

ΜΕΡΟΣ Α’
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2021/784 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΚΟΠΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος νόμου είναι:

α) η θέσπιση μέτρων εσωτερικού δικαίου για την αποτελεσματική και πλήρη εφαρμογή στην εθνική έννομη τάξη του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/784 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2021 σχετικά με την πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο (L 172),

β) η αντιμετώπιση της παράνομης χρήσης των υπηρεσιών φιλοξενίας για τη διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Άρθρο 2
Αντικείμενο
Αντικείμενο του παρόντος νόμου είναι:

1. Ο καθορισμός των εθνικών αρχών οι οποίες είναι αρμόδιες για:

α) την έκδοση εντολών αφαίρεσης τρομοκρατικού περιεχομένου από το διαδίκτυο,

β) τον έλεγχο των διασυνοριακών εντολών αφαίρεσης τρομοκρατικού περιεχομένου από το διαδίκτυο,

γ) την εποπτεία της εφαρμογής των ειδικών μέτρων από τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας και

δ) την επιβολή των ποινικών και διοικητικών κυρώσεων των άρθρων 12 έως 15, αντιστοίχως.

2. Ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων των εθνικών αρχών του άρθρου 5 και η παροχή προς αυτές των αναγκαίων πόρων για την επίτευξη των στόχων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που προβλέπονται στο άρθρο 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/784.

3. Η θέσπιση αποτελεσματικών μέσων και διαδικασιών έννομης προστασίας των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας και των παρόχων περιεχομένου.

4. Η δημιουργία μητρώου παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας που είτε έχουν την κύρια εγκατάστασή τους στην Ελλάδα είτε έχουν ορίσει νόμιμο αντιπρόσωπό τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος κατοικεί ή είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα. Επίσης, ο καθορισμός του περιεχομένου, του τρόπου τήρησης του μητρώου, των όρων και των προϋποθέσεων για την παροχή στοιχείων και πληροφοριών του μητρώου προς τις αρμόδιες αρχές ή προς τρίτους, καθώς και η θέσπιση των εγγυήσεων για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στο μητρώο.

5. Ο καθορισμός αναλογικών, αποτελεσματικών και αποτρεπτικών κυρώσεων για τις πράξεις και τις παραλείψεις που συνιστούν παράβαση του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/784, όπως αναφέρονται στην παρ. 1 των άρθρων 12, 14 και 15 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 3
Πεδίο εφαρμογής
Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται σε παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/784, ανεξάρτητα από τον τόπο της κύριας εγκατάστασής τους, στον βαθμό που διαδίδουν πληροφορίες στο κοινό σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/784.

Άρθρο 4
Ορισμοί

1. Στον παρόντα ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) «Νόμιμος αντιπρόσωπος παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας που δεν έχει την κύρια εγκατάστασή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει την κύρια κατοικία του ή είναι εγκατεστημένο στην Ελλάδα και ορίζεται εγγράφως από πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας που δεν έχει την κύρια εγκατάστασή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως νόμιμος εκπρόσωπός του σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/784.

β) «Οριστική εντολή αφαίρεσης»: Η εντολή αφαίρεσης κατά της οποίας δεν ασκήθηκε προσφυγή εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας ή αυτή που ασκήθηκε απορρίφθηκε αμετάκλητα.

γ) «Πολύ μικρή επιχείρηση»: Η επιχείρηση που απασχολεί λιγότερους από δέκα (10) εργαζόμενους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα δύο (2) εκατομμύρια ευρώ.

δ) «Μικρή επιχείρηση»: Η επιχείρηση που απασχολεί λιγότερους από πενήντα (50) εργαζόμενους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ευρώ.

ε) «Μεσαία επιχείρηση»: Η επιχείρηση που απασχολεί λιγότερους από διακόσιους πενήντα (250) εργαζόμενους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα πενήντα εκατομμύρια (50.000.0000) ευρώ.

2. Για τους λοιπούς όρους που χρησιμοποιούνται στον παρόντα εφαρμόζεται το άρθρο 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/784.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΘΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 5
Ορισμός αρμόδιων εθνικών αρχών

1. Ως αρμόδιες εθνικές αρχές του άρθρου 12 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/784 ορίζονται:

α) Ο εισαγγελικός λειτουργός της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 2265/1994 (Α΄ 209), για την έκδοση των εντολών αφαίρεσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/ 784, και τον έλεγχο των διασυνοριακών εντολών αφαίρεσης του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/784. Στην περίπτωση περιεχομένου που αφορά στη δράση τρομοκρατικών οργανώσεων σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3649/2008 (Α΄ 39), ως αρμόδια αρχή ορίζεται και ο εισαγγελικός λειτουργός της παρ. 3 του άρθρου 5 του ιδίου νόμου. Στις περιπτώσεις συνεργασίας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών με τις αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων χωρών ως αρμόδια αρχή ορίζεται ο εισαγγελικός λειτουργός της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3649/2008.

β) Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) για την εποπτεία της εφαρμογής των ειδικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/784 και την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται στα άρθρα 14 και 15 του παρόντος για τις παραβιάσεις του άρθρου 18 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/784.

γ) Οι εισαγγελικές αρχές που είναι καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιες σύμφωνα με τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, για την ποινική δίωξη των εγκλημάτων του παρόντος σύμφωνα με το άρθρο 12.

δ) Οι δικαστικές αρχές που είναι καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιες σύμφωνα με τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, για την επιβολή των ποινικών κυρώσεων του άρθρου 12, καθώς και την εκδίκαση των ένδικων βοηθημάτων και μέσων κατά των εντολών αφαίρεσης και των διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17.

2. Οι αποφάσεις των εθνικών αρχών της παρ. 1 που εκδίδονται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/784 και τα άρθρα 6, 8 και 15 του παρόντος υπόκεινται σε δικαστικό έλεγχο σύμφωνα με το Κεφάλαιο Θ΄.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΕΘΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Άρθρο 6
Αρμοδιότητες εθνικών αρχών έκδοσης εντολών αφαίρεσης και ελέγχου διασυνοριακών εντολών αφαίρεσης τρομοκρατικού περιεχομένου

1. Οι εισαγγελικοί λειτουργοί της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 του παρόντος έχουν τις αρμοδιότητες των άρθρων 3 και 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/784 και συγκεκριμένα:

α) Εκδίδουν εντολή αφαίρεσης όταν πληροφορηθούν με οποιονδήποτε τρόπο την παρουσία τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο, αα) εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, των άρθρων 2, 3 και 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/784, και σε κάθε περίπτωση λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης συγκεκριμένου υλικού ως τρομοκρατικού ή μη που αναφέρονται στις σκέψεις 11 και 12 του προοιμίου του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/784, αβ) λαμβάνοντας υπόψη την παρ. 3 του άρθρου 1 αυτού, και αγ) σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/784. Εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου, αρχειοθετούν την υπόθεση με συνοπτικά αιτιολογημένη πράξη τους, στην οποία αναφέρουν ειδικώς τους λόγους της μη έκδοσης εντολής αφαίρεσης.

β) Απορρίπτουν και θέτουν στο αρχείο, με συνοπτικά αιτιολογημένη πράξη τους, πληροφορίες, αναφορές ή καταγγελίες για περιεχόμενο που δεν είναι ή δεν θεωρείται τρομοκρατικό κατά την έννοια της παρ. 7 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/784 ή που δεν κατέστη δυνατόν να εντοπιστεί στο διαδίκτυο.

γ) Παραλαμβάνουν τα αντίγραφα των διασυνοριακών εντολών αφαίρεσης, που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας που έχουν την κύρια εγκατάστασή τους στην Ελλάδα ή έχουν ορίσει νόμιμο αντιπρόσωπο που κατοικεί ή είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα.

δ) Ελέγχουν τις διασυνοριακές εντολές αφαίρεσης αυτεπαγγέλτως ή μετά από αίτηση του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας ή του παρόχου περιεχομένου που έχει έννομο συμφέρον, εντός των προθεσμιών και σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπονται στο άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/784.

ε) Ενημερώνουν αμελλητί για την οριστικοποίηση κάθε εντολής αφαίρεσης, την εθνική αρχή της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/784, του κράτους μέλους στο οποίο έχει την κύρια εγκατάστασή του ο καθ’ ου η εντολή αφαίρεσης πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας ή στο οποίο κατοικεί ή είναι εγκατεστημένος ο νόμιμος αντιπρόσωπός του.

στ) Συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τη Ευρωπόλ, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/784.

ζ) Συντάσσουν και δημοσιεύουν την ετήσια έκθεση διαφάνειας του άρθρου 8 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/784, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 18 του παρόντος.

2. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της παρ. 1 του παρόντος, ο εισαγγελικός λειτουργός της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3649/2008 (Α΄ 39) υποστηρίζεται από τις υπηρεσίες της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και ο εισαγγελικός λειτουργός της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 2265/1994 (Α΄ 209), υποστηρίζεται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας (Δ.Α.Ε.Ε.Β.) της Ελληνικής Αστυνομίας και την ΕΕΤΤ. Ειδικά σε ό,τι αφορά στην αναζήτηση, τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας και του τρομοκρατικού περιεχομένου που υποχρεούνται να αφαιρέσουν ή στο οποίο υποχρεούνται να απενεργοποιήσουν την πρόσβαση, οι εισαγγελικοί λειτουργοί της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 μπορούν να απευθύνονται και σε οποιαδήποτε άλλη δημόσια αρχή, υπηρεσία, φυσικό ή νομικό πρόσωπο κρίνουν αναγκαίο, τα οποία και υποχρεούνται να τους συνδράμουν άμεσα. Τα φυσικά πρόσωπα που αρνούνται να συνδράμουν τις αρχές του πρώτου εδαφίου ευθύνονται σύμφωνα με το άρθρο 169 του Ποινικού Κώδικα [ν. 4619/2019 (Α΄ 95)].

Άρθρο 7
Ορισμός σημείου επαφής

1. α) Ως σημείο επαφής των εθνικών αρχών έκδοσης εντολών αφαίρεσης τρομοκρατικού περιεχομένου για την παραλαβή της ενημέρωσης, την αφαίρεση ή απενεργοποίηση της πρόσβασης σε τρομοκρατικό περιεχόμενο, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/784 και τη διεκπεραίωση των αιτημάτων παροχής διευκρινίσεων και παρατηρήσεων σχετικά με τις εντολές αφαίρεσης που εκδίδονται από τον εισαγγελικό λειτουργό του πρώτου εδαφίου της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 5, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/784, ορίζεται η Δ.Α.Ε.Ε.Β.

β) Ως σημείο επαφής των εθνικών αρχών έκδοσης εντολών αφαίρεσης τρομοκρατικού περιεχομένου, για την παραλαβή της ενημέρωσης, την αφαίρεση ή απενεργοποίηση της πρόσβασης σε τρομοκρατικό περιεχόμενο σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/784 και τη διεκπεραίωση των αιτημάτων παροχής διευκρινίσεων και παρατηρήσεων σχετικά με τις εντολές αφαίρεσης που εκδίδονται από τον εισαγγελικό λειτουργό του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 5, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/784, ορίζεται η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.

2. H Δ.Α.Ε.Ε.Β. και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, αντιστοίχως, δημοσιοποιούν τα στοιχεία επικοινωνίας με το σημείο επαφής των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας του άρθρου 15 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/784.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2021/784 ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ

Άρθρο 8
Αρμοδιότητες εθνικής αρχής εποπτείας της εφαρμογής των ειδικών μέτρων του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/784 και επιβολής διοικητικών κυρώσεων

1. Η ΕΕΤΤ έχει όλες τις αρμοδιότητες του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/784 και συγκεκριμένα:

α) Αποφασίζει, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/784, ότι συγκεκριμένος πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας, που έχει την κύρια εγκατάστασή του στην Ελλάδα ή έχει ορίσει νόμιμο αντιπρόσωπο στην Ελλάδα, έχει εκτεθεί σε τρομοκρατικό περιεχόμενο.

β) Παρακολουθεί και ελέγχει, με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, τη συμμόρφωση των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας, που έχουν εκτεθεί σε τρομοκρατικό περιεχόμενο, με τις υποχρεώσεις του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/784. Προς τον σκοπό αυτό ελέγχει, ιδίως, τις εκθέσεις ειδικών μέτρων της παρ. 5 του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/784, που υποβάλλει ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας, εξετάζει αν τα ειδικά μέτρα που περιλαμβάνονται στις παραπάνω εκθέσεις συμμορφώνονται με όσα προβλέπονται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/784 και σε αρνητική περίπτωση, απευθύνει στον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας την απόφαση της παρ. 6 του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/784.

γ) Εξετάζει και αποφασίζει αιτιολογημένα για τις αιτήσεις που υποβάλλει ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/784.

δ) Συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με την Ευρωπόλ, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/784.

ε) Συντάσσει και δημοσιεύει την ετήσια έκθεση διαφάνειας του άρθρου 8 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/784, σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος.

2. Επιβάλλει, ως εθνική αρχή της περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/784, τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 14 και 15 του παρόντος κατόπιν διεξαγωγής ακρόασης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ακροάσεων της ΕΕΤΤ [απόφαση ΕΕΤΤ υπ’ αρ. 249/115/23.5.2002 «Κανονισμός Ακροάσεων για Θέματα Τηλεπικοινωνιών» (Β΄ 642), όπως εκάστοτε ισχύει] και το άρθρο 138 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184), περί συμμόρφωσης προς τους όρους της γενικής άδειας ή των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος και πόρων αριθμοδότησης και συμμόρφωσης προς τις ειδικές υποχρεώσεις.

3. Τηρεί το μητρώο παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας του άρθρου 9.

4. Τηρεί το αρχείο εντολών αφαίρεσης του άρθρου 10. 5. Εκδίδει κανονισμό με τον οποίο ρυθμίζει κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τη δημιουργία και λειτουργία του μητρώου παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας και την τήρηση του αρχείου εντολών αφαίρεσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ

Άρθρο 9
Μητρώο παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας

1. Η ΕΕΤΤ, εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, δημιουργεί και θέτει σε λειτουργία μητρώο παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας σε ηλεκτρονική μορφή.

2. Στο μητρώο της παρ. 1 εγγράφονται, εντός έξι (6) μηνών από τη θέση του σε λειτουργία, οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας που έχουν την κύρια εγκατάστασή τους στην Ελλάδα ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός των οποίων κατοικεί ή είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα. Με την εγγραφή αποδίδεται αριθμός μητρώου ΕΕΤΤ.

3. Για την εγγραφή στο μητρώο απαιτείται η υποβολή δήλωσης καταχώρισης παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας από την υπόχρεη επιχείρηση, χωρίς να απαιτείται απόφαση της Ολομέλειας της ΕΕΤΤ.

4. α) Στο μητρώο δηλώνονται και τηρούνται, τουλάχιστον, τα εξής στοιχεία:

αα) Αριθμός μητρώου και ημερομηνία εγγραφής στο μητρώο,

αβ) όνομα και επώνυμο επί φυσικών προσώπων ή επωνυμία επί νομικών προσώπων,

αγ) έδρα και διεύθυνση,

αδ) στοιχεία επικοινωνίας σημείου επαφής στην Ελλάδα (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ελληνικός αριθμός τηλεφώνου),

αε) επίσημες γλώσσες επικοινωνίας, αστ) διεύθυνση ιστοσελίδας παρόχου.

β) Επιπλέον δηλώνονται, για παρόχους με κύρια εγκατάσταση στην Ελλάδα: βα) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), ββ) αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), εφόσον υπάρχει,

βγ) στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου (αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου, διεύθυνση κατοικίας, ΑΦΜ).

γ) Επιπλέον, για παρόχους που δεν έχουν την κύρια εγκατάστασή τους στην Ελλάδα αλλά ο νόμιμος αντιπρόσωπός τους κατοικεί ή είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα, στοιχεία νόμιμου αντιπροσώπου:

γα) Για φυσικό πρόσωπο: i. Όνομα και επώνυμο, ii. αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου, iii. διεύθυνση κατοικίας, iv. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ). γβ) Για νομικό πρόσωπο: i. επωνυμία ii. έδρα και διεύθυνση, iii. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), iv. αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), v. στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου (όνομα, επώνυμο, αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου, διεύθυνση κατοικίας, ΑΦΜ).

5. Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας ενημερώνουν το μητρώο για οποιαδήποτε τροποποίηση στα στοιχεία που τηρούνται στο μητρώο, το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών. Αιτούνται τη διαγραφή τους από το μητρώο σε περίπτωση παύσης της δραστηριότητάς τους ως πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας ή παύσης της νόμιμης αντιπροσώπευσής τους στην Ελλάδα.

6. Νόμιμος αντιπρόσωπος παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας, του οποίου έπαυσε για οποιοδήποτε λόγο η εξουσία αντιπροσώπευσης στην Ελλάδα, δικαιούται να αιτηθεί τη διαγραφή της ιδιότητάς του από το μητρώο, εφόσον προσκομίζει σχετικά αποδεικτικά έγγραφα.

7. Τα στοιχεία (αριθμός μητρώου ΕΕΤΤ, διακριτικός τίτλος, έδρα, στοιχεία επικοινωνίας με το κοινό, ιστοσελίδα) των εγγεγραμμένων στο μητρώο παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας, φυσικών ή νομικών προσώπων, παρέχονται ως δημόσια ανοικτά δεδομένα και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ.

Άρθρο 10
Αρχείο εντολών αφαίρεσης

1. Η ΕΕΤΤ τηρεί αρχείο που περιλαμβάνει, ανά πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας εγκατεστημένο στην Ελλάδα ή με νόμιμο αντιπρόσωπο που κατοικεί ή είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα:

α) Εντολές αφαίρεσης, οριστικές ή μη, που έχουν εκδοθεί από αρμόδια, σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/784, αρχή οποιουδήποτε κράτους μέλους και έχουν κοινοποιηθεί στην ΕΕΤΤ,

β) εκθέσεις που έχει υποβάλλει ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας προς την ΕΕΤΤ,

γ) αποφάσεις της ΕΕΤΤ που αφορούν στον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας,

δ) αιτήματα του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας προς την ΕΕΤΤ,

ε) αποφάσεις επιβολής κυρώσεων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι μη οριστικές.

2. Το ανωτέρω αρχείο δύναται να τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή.

Άρθρο 11
Πρόσβαση στο μητρώο παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας και στο αρχείο εντολών αφαίρεσης
Στο μητρώο και στο αρχείο, εφόσον τηρείται ηλεκτρονικά, έχουν πλήρη και επιγραμμική σύνδεση και πρόσβαση, αποκλειστικά για ανάγνωση, οι εισαγγελικοί λειτουργοί της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 5.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 12
Ποινικές διατάξεις και κυρώσεις

1. Με ποινή φυλάκισης έως τρία (3) έτη και χρηματική ποινή εκατόν ογδόντα (180) έως τριακόσιες εξήντα (360) ημερήσιες μονάδες τιμωρείται:

α) Η παράβαση της υποχρέωσης αφαίρεσης ή απενεργοποίησης της πρόσβασης σε τρομοκρατικό περιεχόμενο σε όλα τα κράτη μέλη το αργότερο εντός μίας (1) ώρας από την παραλαβή της εντολής αφαίρεσης, που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/784, με την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/784.

β) Η παράβαση της υποχρέωσης άμεσης ενημέρωσης για τρομοκρατικό περιεχόμενο που συνεπάγεται επικείμενη απειλή για τη ζωή σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/784.

2. Το ύψος της κάθε ημερήσιας μονάδας δεν μπορεί να είναι κατώτερο από διακόσια (200) ευρώ ούτε ανώτερο από χίλια (1.000) ευρώ.

3. Οι παραπάνω διατάξεις εφαρμόζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/784.

4. Η ποινική δίωξη για την πράξη της περ. α΄ της παρ. 1 ασκείται μετά από αίτηση της εθνικής αρχής άλλου κράτους μέλους, η οποία εξέδωσε την εντολή αφαίρεσης, ή των εθνικών αρχών του άρθρου 6.

Άρθρο 13
Συμμετοχή προσώπων με ιδιαίτερες ιδιότητες

1. Εκτός από τους φυσικούς αυτουργούς, στα νομικά πρόσωπα και τις πάσης φύσεως νομικές οντότητες, θεωρούνται ως αυτουργοί ή συμμέτοχοι των πράξεων του άρθρου 12, εφόσον με οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη συντέλεσαν στην τέλεσή τους, τα πρόσωπα που είναι εντεταλμένα, είτε άμεσα από τον νόμο είτε από ιδιωτική βούληση είτε με δικαστική απόφαση είτε από οποιαδήποτε αιτία, στη διοίκηση ή διαχείριση ή εκπροσώπηση αυτών, όπως: οι πρόεδροι των διοικητικών συμβουλίων, οι διευθύνοντες, εντεταλμένοι ή συμπράττοντες σύμβουλοι, οι διοικητές, οι γενικοί διευθυντές ή διευθυντές, οι ομόρρυθμοι εταίροι, οι διαχειριστές, οι πρόεδροι, γραμματείς και ταμίες συνεταιρισμών και ενώσεων συνεταιρισμών, οι εκπρόσωποι κοινοπραξιών, κοινωνιών, αστικών συμμετοχικών ή αφανών εταιρειών, οι διευθυντές, οι αντιπρόσωποι και οι εκπρόσωποι στην Ελλάδα αλλοδαπών επιχειρήσεων, οργανισμών και νομικών οντοτήτων κάθε είδους. Αν ελλείπουν όλα τα παραπάνω πρόσωπα, ως αυτουργοί ή συμμέτοχοι θεωρούνται τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων και τα μέλη εταιρειών και νομικών οντοτήτων, εφόσον ασκούν πραγματικά, είτε προσωρινά είτε συνήθως, τα καθήκοντα εκπροσώπησης και διοίκησης που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο και με οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, συνετέλεσαν στην τέλεση των πράξεων του άρθρου 12.

2. Αυτουργοί ή συμμέτοχοι των πράξεων του άρθρου 12 θεωρούνται σε κάθε περίπτωση και όσοι ασκούν εν τοις πράγμασι τις εξουσίες που αντιστοιχούν στις ιδιότητες και θέσεις της παρ. 1 του παρόντος, συντελώντας με οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη στην τέλεση των πράξεων του άρθρου 12.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 14
Διοικητικές κυρώσεις

1. Η ΕΕΤΤ επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις, εφόσον κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του άρθρου 8, διαπιστώσει ότι:

α) πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας που έχει την κύρια εγκατάστασή του στην Ελλάδα ή που έχει ορίσει νόμιμο αντιπρόσωπο στην Ελλάδα δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις των παρ. 3 και 6 του άρθρου 3, των παρ. 2 και 7 του άρθρου 4, των παρ. 1, 2, 3, 5, και 6 του άρθρου 5, των άρθρων 6, 7, 10 και 11, της παρ. 5 του άρθρου 14, της παρ. 1 του άρθρου 15 και του άρθρου 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/784,

β) πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας που έχει την κύρια εγκατάστασή του στην Ελλάδα ή ο ορισμένος από αυτόν νόμιμος αντιπρόσωπός του στην Ελλάδα δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις για εγγραφή στο μητρώο του άρθρου 9.

2. Διοικητικές κυρώσεις για μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της παρ. 3 του άρθρου 3 και της παρ. 5 του άρθρου 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/784, δεν επιβάλλονται εφόσον ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας είναι φυσικό πρόσωπο και καταδικάστηκε αμετάκλητα για κάποια από τις πράξεις του άρθρου 12.

Άρθρο 15
Διαδικασία ελέγχου και επιβολής διοικητικών κυρώσεων

1. Η ΕΕΤΤ κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της βάσει του παρόντος και του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/784, δύναται: α) να ζητά από τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας που έχουν την κύρια εγκατάστασή τους στην Ελλάδα ή τους νομίμους αντιπροσώπους των παρόχων που δεν έχουν την κύρια εγκατάστασή τους στην Ελλάδα, κάθε πληροφορία που κρίνει αναγκαία για τον έλεγχο της συμμόρφωσής τους με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/784 ή τον παρόντα, β) να πραγματοποιεί επιτόπιο έλεγχο σε εγκαταστάσεις, εξοπλισμούς και λογισμικά των παραπάνω παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας μετά από προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας ή του νομίμου αντιπροσώπου του στην Ελλάδα και γ) να προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ελεγκτική ενέργεια κρίνει αναγκαία, εφόσον τηρείται η αρχή της αναλογικότητας.

2. Οι κατά τα ανωτέρω πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας και οι νόμιμοι αντιπρόσωποι παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας υποχρεούνται να παρέχουν αμελλητί στην ΕΕΤΤ όσες πληροφορίες ζητά και να δέχονται τους ελέγχους της παρ. 1. Τα φυσικά πρόσωπα που αρνούνται να συνδράμουν την ΕΕΤΤ ευθύνονται σύμφωνα με το άρθρο 169 του Ποινικού Κώδικα [ν. 4619/2019 (Α΄ 95)].

3. Η ΕΕΤΤ, εάν διαπιστώσει ότι ένας πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας ή νόμιμος αντιπρόσωπος παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις των παρ. 3 και 6 του άρθρου 3, των παρ. 2 και 7 του άρθρου 4, των παρ. 1, 2, 3, 5 και 6 του άρθρου 5, των άρθρων 6, 7, 10, 11, της παρ. 5 του άρθρου 14, της παρ. 1 του άρθρου 15 και του άρθρου 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/784 ή του άρθρου 9 του παρόντος, κοινοποιεί σε αυτόν ή στον νόμιμο αντιπρόσωπό του την εν λόγω διαπίστωση και του παρέχει τη δυνατότητα να εκθέσει τις απόψεις του εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος που ορίζεται από την ΕΕΤΤ.

4. Η ΕΕΤΤ, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της και ύστερα από προηγούμενη ακρόαση του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας ή του νομίμου αντιπροσώπου του, επιβάλλει μία από τις παρακάτω κυρώσεις για κάθε παράβαση:

α) σύσταση για συμμόρφωση με ορισμένη υποχρέωση εντός συγκεκριμένης προθεσμίας που ορίζεται από την ΕΕΤΤ,

β) διοικητικό πρόστιμο έως και τέσσερα τοις εκατό (4%) του συνολικού παγκόσμιου κύκλου εργασιών του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας που επιβάλλεται για κάθε παράβαση του άρθρου 14 και αναφέρεται στο προηγούμενο οικονομικό έτος από την τέλεσή της.

5. Κατά τον προσδιορισμό του είδους και του ύψους των διοικητικών κυρώσεων που επιβάλλονται λαμβάνονται υπόψη όλες οι σχετικές περιστάσεις και ιδίως:

α) η φύση, η βαρύτητα και η διάρκεια της παράβασης,

β) αν η παράβαση έγινε εκ προθέσεως ή εξ αμελείας,

γ) προηγούμενες παραβάσεις του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας,

δ) η οικονομική ισχύς του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας,

ε) το επίπεδο συνεργασίας του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας με τις αρμόδιες αρχές,

στ) η φύση και το μέγεθος του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας, ιδίως αν είναι πολύ μικρή, μικρή ή μικρομεσαία επιχείρηση,

ζ) τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που έχει λάβει ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας για να συμμορφωθεί με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/784.

6. Η ΕΕΤΤ δύναται, εκτιμώντας ελεύθερα όλες τις περιστάσεις, να μην επιβάλλει κυρώσεις σε περίπτωση που η παράβαση κρίνεται αιτιολογημένα ως ελαφράς φύσεως.

7. Για όσα θέματα αναφορικά με τη διαδικασία ελέγχου διαπίστωσης των παραβάσεων και επιβολής κυρώσεων δεν ρυθμίζονται ειδικά από το παρόν άρθρο, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), περί διεξαγωγής ερευνών και συλλογής στοιχείων από την ΕΕΤΤ, του άρθρου 138 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184), περί συμμόρφωσης προς τους όρους της γενικής άδειας ή των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος και πόρων αριθμοδότησης και συμμόρφωσης προς τις ειδικές υποχρεώσεις και ο Κανονισμός Ακροάσεων της ΕΕΤΤ [απόφαση ΕΕΤΤ υπ’ αρ. 249/115/23.5.2002 «Κανονισμός Ακροάσεων για Θέματα Τηλεπικοινωνιών» (Β΄ 642), όπως εκάστοτε ισχύει].

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΩΝ

Άρθρο 16
Δικαίωμα δικαστικής προσφυγής κατά εντολών αφαίρεσης

1. Ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας που έλαβε εντολή αφαίρεσης της παρ. 1 του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/784 και ο πάροχος του περιεχομένου για το οποίο εκδόθηκε εντολή αφαίρεσης, μπορούν να προσφύγουν κατά της εντολής αφαίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών.

2. Το δικαίωμα προσφυγής της παρ. 1 ισχύει και κατά της απόφασης της παρ. 4 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/784, με την οποία απορρίφθηκε αίτημα ελέγχου διασυνοριακής εντολής αφαίρεσης.

3. Η προσφυγή ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών, και αρχίζει: α) για τον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας από την παραλαβή της εντολής αφαίρεσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/784, β) για τον πάροχο περιεχομένου, από την παραλαβή των πληροφοριών των παρ. 1 και 3 του άρθρου 11 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/784.

4. Η προσφυγή ασκείται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 322 και τα άρθρα 474 έως 476 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας [ν. 4620/2019 (Α΄ 96)].

5. Στην έκθεση ή το δικόγραφο διατυπώνονται οι λόγοι για τους οποίους ασκείται η προσφυγή, άλλως αυτή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

6. Ο αρμόδιος Εισαγγελέας υποχρεούται να εισαγάγει την προσφυγή με την κατά νόμο πρότασή του στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη αυτής. Εφόσον η προσφυγή ασκήθηκε από τον πάροχο του περιεχομένου, υποχρεούται επίσης να ενημερώσει αμελλητί τον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας, δια μέσου του σημείου επαφής της παρ. 1 του άρθρου 15 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/784, για την άσκηση προσφυγής από τον πάροχο περιεχομένου.

7. Το Συμβούλιο Εφετών αποφασίζει εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της έκθεσης προσφυγής μαζί με τη σχετική πρόταση του Εισαγγελέα Εφετών και μπορεί είτε να απορρίψει την προσφυγή και να επικυρώσει την εντολή αφαίρεσης είτε να κάνει δεκτή την προσφυγή και να ακυρώσει την εντολή αφαίρεσης. Αν η προσφυγή στρέφεται κατά απόφασης της παρ. 4 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/784 και γίνει δεκτή, επέρχονται τα αποτελέσματα του δεύτερου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/784. Το Συμβούλιο Εφετών αποφασίζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Για την κρίση της βασιμότητας ή μη της προσφυγής λαμβάνονται ιδίως υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης συγκεκριμένου υλικού ως τρομοκρατικού ή μη που αναφέρονται στις σκέψεις 11 και 12 του προοιμίου του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/784.

8. Διά των εισαγγελικών λειτουργών του άρθρου 5, το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών: α) κοινοποιείται αμελλητί και σε κάθε περίπτωση στον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας διά μέσου του σημείου επαφής της παρ. 1 του άρθρου 15 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/784, β) επιδίδεται στον πάροχο περιεχομένου, εφόσον η προσφυγή ασκήθηκε από αυτόν, γ) κοινοποιείται στην αρχή του κράτους μέλους που εξέδωσε την εντολή αφαίρεσης εφόσον πρόκειται για διασυνοριακή εντολή αφαίρεσης και δ) δύναται να γνωστοποιείται στην Ευρωπόλ σύμφωνα με το άρθρο 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/784.

9. Οι κοινοποιήσεις και γνωστοποιήσεις της παρ. 8 λαμβάνουν χώρα με ηλεκτρονικά μέσα, στα σημεία επαφής που έχουν οριστεί σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 12 και την παρ. 1 του άρθρου 15 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/784. Για τις κοινοποιήσεις αυτές συντάσσεται έκθεση.

10. Με την παραλαβή του βουλεύματος που ακυρώνει εντολή αφαίρεσης ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας αποκαθιστά αμέσως το περιεχόμενο ή την πρόσβαση σε αυτό, με την επιφύλαξη της δυνατότητας επιβολής των όρων και προϋποθέσεων του παρόχου. Προς τον σκοπό αυτόν, πέραν των όσων προβλέπονται στο άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/784, ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας υποχρεούται να διατηρεί το περιεχόμενο που αφαιρέθηκε ή απενεργοποιήθηκε καθ΄ όλη τη διάρκεια της προθεσμίας άσκησης της προσφυγής των παρ. 1 και 2 του παρόντος και σε περίπτωση άσκησής της, μέχρι την παραλαβή του σχετικού βουλεύματος.

Άρθρο 17
Δικαίωμα δικαστικής προσφυγής κατά αποφάσεων της ΕΕΤΤ

1. Οι αποφάσεις της ΕΕΤΤ που εκδίδονται σύμφωνα με τις παρ. 4 και 6 του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/ 784 προσβάλλονται με αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

2. Οι αποφάσεις της ΕΕΤΤ που εκδίδονται σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/784 προσβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας [ν. 2690/1999 (Α΄ 45)].

3. Οι αποφάσεις της ΕΕΤΤ με τις οποίες επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 15, προσβάλλονται με προσφυγή ουσίας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

4. Η προθεσμία για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης ή της προσφυγής, κατά περίπτωση, και η άσκηση της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση των προσβαλλόμενων αποφάσεων της ΕΕΤΤ, εκτός εάν, μετά από αίτηση του αιτούντος ή του προσφεύγοντος, το δικαστήριο, με αιτιολογημένη απόφασή του, αναστείλει εν όλω ή εν μέρει την εκτέλεση της πράξης, σύμφωνα με την παρ. 5. Το πρώτο εδάφιο δεν αποκλείει την έκδοση προσωρινής διαταγής αναστολής εκτελέσεως, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 52 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8), η οποία φέρει συνοπτική αιτιολογία.

5. Η αίτηση αναστολής γίνεται δεκτή μόνον εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) ο αιτών επικαλείται και αποδεικνύει ότι η άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης θα του προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη,

β) πιθανολογείται αιτιολογημένα η ευδοκίμηση του ενδίκου βοηθήματος και

γ) κρίνεται αιτιολογημένα, κατά τη στάθμιση του συνόλου των περιστάσεων, ότι η χορήγηση της αναστολής δεν βλάπτει το δημόσιο συμφέρον και την εθνική ασφάλεια.

6. Για το παραδεκτό της συζήτησης των προσφυγών που ασκούνται ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου, κατά των αποφάσεων της ΕΕΤΤ με τις οποίες επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα, απαιτείται η κατάθεση στην ΕΕΤΤ ποσού ίσου με το είκοσι τοις εκατό (20%) του επιβαλλόμενου προστίμου.

7. Κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών που εκδίδονται σύμφωνα με τις παρ. 1 έως 3 μπορεί να ασκηθεί, κατά περίπτωση, αίτηση αναίρεσης ή έφεση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με το τέταρτο και πέμπτο κεφάλαιο του π.δ. 18/1989.

8. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικά με τον παρόντα νόμο εφαρμόζονται τα άρθρα 138 και 139 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) και ο Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας [ν. 2717/1999 (Α΄ 97)].

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Άρθρο 18
Υποχρεώσεις διαφάνειας αρμοδίων εθνικών αρχών

1. Οι εθνικές αρχές της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 και του άρθρου 8 συντάσσουν, έως το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους, ετήσιες εκθέσεις διαφάνειας για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, οι οποίες περιέχουν τουλάχιστον τις απαιτούμενες, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/784, πληροφορίες, που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της κάθε μίας.

2. Στην ετήσια έκθεση διαφάνειας που συντάσσεται από τις εθνικές αρχές του άρθρου 5 περιλαμβάνονται επιπλέον πληροφορίες για:

α) τον αριθμό των εντολών αφαίρεσης κατά των οποίων ασκήθηκε προσφυγή και την έκβαση των σχετικών διαδικασιών,

β) τον αριθμό των αποφάσεων με τις οποίες επιβλήθηκαν ποινικές κυρώσεις για πράξεις του άρθρου 12 του παρόντος και το είδος των ποινικών κυρώσεων που επιβλήθηκαν.

3. Για τους σκοπούς της παρ. 2, οι καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιες εισαγγελικές και δικαστικές αρχές, εντός του πρώτου δεκαημέρου εκάστου έτους, αποστέλλουν τις πληροφορίες που αναφέρονται σε αυτήν και αφορούν το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, στις εθνικές αρχές του άρθρου 5.

4. Οι ετήσιες εκθέσεις διαφάνειας της παρ. 1 υποβάλλονται άμεσα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και δημοσιεύονται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ μόλις περιέλθουν σε αυτήν και το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών από την παραλαβή τους.

Άρθρο 19
Υποχρεώσεις διαφάνειας παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας

1. Εφόσον οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας που έχουν την κύρια εγκατάστασή τους στην Ελλάδα ή που έχουν ορίσει νόμιμο αντιπρόσωπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα έχουν αναλάβει εκουσίως δράση για την αντιμετώπιση της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου ή έχουν υποχρεωθεί να αναλάβουν τέτοια δράση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/784 σε συγκεκριμένο έτος, δημοσιεύουν πριν την 1η Μαρτίου έκθεση διαφάνειας για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος στην οποία, πλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στο άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/784, περιλαμβάνονται και πληροφορίες για:

α) τα ειδικά μέτρα που έλαβαν σε εφαρμογή του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/784,

β) τον συνολικό αριθμό των καταγγελιών που υποβλήθηκαν με τον μηχανισμό του άρθρου 10 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/784,

γ) τον αριθμό των αιτημάτων που έλαβαν από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή για πρόσβαση σε τρομοκρατικό περιεχόμενο και συναφή δεδομένα που διατηρούνται σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/784.

2. Ως εκούσια δράση για την αντιμετώπιση της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου νοείται και η λειτουργία του μηχανισμού υποβολής καταγγελιών του άρθρου 10 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/784, η εξέταση και διεκπεραίωση των σχετικών καταγγελιών, η αφαίρεση ή απενεργοποίηση της πρόσβασης σε τρομοκρατικό περιεχόμενο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας, καθώς και η διατήρηση του περιεχομένου και των συναφών δεδομένων που αφαιρέθηκαν ή στα οποία απενεργοποιήθηκαν η πρόσβαση και η παροχή πρόσβασης σε αυτά, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/784.

3. Οι εκθέσεις διαφάνειας των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας δημοσιεύονται υποχρεωτικά σε εμφανές και εύκολα προσβάσιμο σημείο της ιστοσελίδας τους και υποβάλλονται εντός της προθεσμίας της παρ. 1 στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Άρθρο 20
Υποχρεώσεις διαφάνειας Υπουργείου Δικαιοσύνης
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης συλλέγει μέσω των εκθέσεων διαφάνειας των άρθρων 18 και 19 ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο κρίνει σκόπιμο, επεξεργάζεται και αποστέλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/784, τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτό, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή πληροφορία σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού ζητηθεί από την Επιτροπή για τη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης αξιολόγησης του άρθρου 23 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/784.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 21
Σχέση με άλλες διατάξεις
Το άρθρο 36Α του ν. 4689/2020 (Α΄ 103), περί δημόσιας υποκίνησης σε τέλεση τρομοκρατικού εγκλήματος μέσω διαδικτύου, εφαρμόζεται επικουρικά έναντι των διαδικασιών που θεσπίζονται με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/784 και τον παρόντα. Κατ’ εξαίρεση όταν πιθανολογούνται βάσιμα δυσχέρειες ή καθυστέρηση στην εκτέλεση της εντολής αφαίρεσης, η διαδικασία του άρθρου 36Α του ν. 4689/2020 μπορεί να εφαρμοστεί και παράλληλα.

Άρθρο 22
Στελέχωση και ρύθμιση ζητημάτων προσωπικού των εθνικών αρχών

1. Ο εισαγγελικός λειτουργός της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 2265/1994 (Α΄ 209) δύναται να επικουρείται στην άσκηση του συνόλου των ανατεθειμένων σε αυτόν καθηκόντων κατά την εφαρμογή του παρόντος, από έναν Αντεισαγγελέα Εφετών ή Εισαγγελέα Πρωτοδικών, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης με μερική απασχόληση για θητεία τριών (3) ετών. Αν ο κατά τα ανωτέρω οριζόμενος εισαγγελικός λειτουργός δεν υπηρετεί στην αντίστοιχη εισαγγελία της Αθήνας, μετατίθεται και τοποθετείται σε αυτήν.

2. Η κάλυψη αναγκών σε προσωπικό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, που προκύπτουν από την άσκηση των αρμοδιοτήτων που της ανατίθενται με τον παρόντα, πραγματοποιείται κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 31 του ν. 4873/2021 (Α΄ 248), περί κινητικότητας υπαλλήλων σε νεοσύστατες υπηρεσίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2021/784 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Άρθρο 23
Δημόσια υποκίνηση σε τέλεση τρομοκρατικού εγκλήματος Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 36Α ν. 4689/2020
Στο άρθρο 36Α του ν. 4689/2020 (A΄ 103) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1, μετά από τη φράση «απενεργοποιείται άμεσα με διάταξη», η φράση «του εισαγγελέα που εποπτεύει τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας του άρθρου 29 του π.δ. 178/2014 (Α΄ 281)» αντικαθίσταται από τη φράση «του εισαγγελέα της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 2265/1994 (Α΄ 209)», β) στην περ. α) του πρώτου εδαφίου της παρ. 1, η φράση «με την απενεργοποίηση εκείνου που φιλοξενεί το περιεχόμενο ονόματος χώρου (domain name)» αντικαθίσταται από τη φράση «με την απενεργοποίηση του ονόματος χώρου (domain name) που φιλοξενεί το περιεχόμενο», γ) στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1, πριν από τη λέξη «διάταξη», προστίθεται η λέξη «εισαγγελική», δ) στην παρ. 2, πριν από τη λέξη «απευθύνεται», η φράση «Το παρόν» αντικαθίστανται από τη φράση «Η διάταξη της παρ. 1» και οι παρ. 1 και 2 διαμορφώνονται ως εξής:

«1. Διαδικτυακό περιεχόμενο που αποτελεί δημόσια υποκίνηση σε τέλεση τρομοκρατικού εγκλήματος, κατά την έννοια του άρθρου 5 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (L 88), του άρθρου 187Α του ΠΚ και των άρθρων 30, 32, 33, 34 και 35 του παρόντος, απενεργοποιείται άμεσα με διάταξη του εισαγγελέα της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 2265/1994 (Α΄ 209): α) από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) με την απενεργοποίηση του ονόματος χώρου (domain name) που φιλοξενεί το περιεχόμενο, εφόσον πρόκειται για όνομα χώρου που διαχειρίζεται κατά νόμον η ΕΕΤΤ ή β) σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, από τους παρόχους υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο (ISPs) με τη διακοπή της πρόσβασης στη διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP address) ή όνομα χώρου (domain name) ή σε όλα τα παραπάνω. Η ανωτέρω εισαγγελική διάταξη αναφέρει οπωσδήποτε τα διαχειριζόμενα από την ΕΕΤΤ ονόματα χώρου (domain names) που πρέπει να απενεργοποιηθούν, τα ονόματα χώρου (domain names) και τις διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP addresses) στα οποία πρέπει να διακοπεί η πρόσβαση, τη διεύθυνση του ενιαίου εντοπιστή πόρων (URL) που επιτρέπει τον προσδιορισμό και την εύρεση της ακριβούς τοποθεσίας του τρομοκρατικού περιεχομένου, καθώς και το μέτρο που διατάσσεται για την απενεργοποίηση.

2. Η διάταξη της παρ. 1 απευθύνεται, ανάλογα με την περίπτωση, στην ΕΕΤΤ ή τους παρόχους υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο (ISPs), κοινοποιείται στην ΕΕΤΤ, σύμφωνα με τον Κανονισμό για την «Καθιέρωση συστήματος επιφυλακής για το προσωπικό που απασχολείται στη Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών και τη Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)» (Β΄ 2167/2021) και εκτελείται άμεσα, σύμφωνα με τη διαδικασία των παρ. 3 έως 5.»

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΤΟΥ Ν. 5002/2022

Άρθρο 24
Ανακαθορισμός των καθηκόντων των επιθεωρητών συμβούλων παράλληλα με την επιθεώρηση των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και των δικαστικών λειτουργών τους και τρόπος ορισμού του δικαστικού υπαλλήλου επικουρίας τους Τροποποίηση παρ. 7 και 8 άρθρου 97 Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
Στο άρθρο 97 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 4938/2022, Α΄ 109) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην παρ. 7, αα) στο πρώτο εδάφιο οι λέξεις «στη μείζονα Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας» αντικαθίστανται από τις λέξεις «στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας και στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Διοικητικής Δικαιοσύνης», αβ) προστίθεται δεύτερο εδάφιο, β) στο τέλος της παρ. 8 οι λέξεις «με απόφασή της η Ολομέλεια» αντικαθίστανται από τις λέξεις «, με απόφασή του, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας» και το άρθρο 97 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 97 Όργανα και διαδικασία επιθεώρησης των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και των δικαστικών λειτουργών τους

1. Όργανα επιθεώρησης των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και των δικαστικών λειτουργών τους είναι το Συμβούλιο Επιθεώρησης και οι επιθεωρητές.

2. Το Συμβούλιο Επιθεώρησης αποτελείται από έναν (1) αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως πρόεδρο, και δύο (2) συμβούλους του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως μέλη. Σε περίπτωση θανάτου, κωλύματος ή αποχώρησης του προέδρου ή μέλους του Συμβουλίου, τη θέση του καταλαμβάνει ο αναπληρωματικός του μόνο για το υπόλοιπο της θητείας του.

3. Την επιθεώρηση διενεργούν: α. Στα διοικητικά εφετεία και πρωτοδικεία, σύμβουλοι επικρατείας. β. Στα διοικητικά πρωτοδικεία και πρόεδροι εφετών. γ. Στις γραμματείες των ως άνω δικαστηρίων, ο Γενικός Επίτροπος ή μέλη της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των δικαστηρίων αυτών, οι πρόεδροι εφετών της οικείας περιφέρειας και οι πρόεδροι πρωτοδικών, αντιστοίχως.

4. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου Επιθεώρησης και οι επιθεωρητές σύμβουλοι της Επικρατείας ορίζονται, με τους αναπληρωματικούς τους, με κλήρωση, από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία συνέρχεται ανά δύο (2) έτη σε συμβούλιο μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαΐου. Για καθεμία από τις κατά την παρ. 1 του άρθρου 98 περιφέρειες ορίζεται ένας (1) επιθεωρητής. Για την επιλογή του Προέδρου του Συμβουλίου Επιθεώρησης τοποθετούνται σε μία κληρωτίδα τα ονόματα των αντιπροέδρων του Συμβουλίου της Επικρατείας. Για την επιλογή των μελών του Συμβουλίου Επιθεώρησης και των επιθεωρητών τοποθετούνται στην κληρωτίδα τα ονόματα των συμβούλων Επικρατείας, τους οποίους η ίδια Ολομέλεια ορίζει σε αριθμό διπλάσιο του απαιτούμενου για το σύνολο των μελών του Συμβουλίου Επιθεώρησης και των επιθεωρητών από αυτούς που έχουν διετή υπηρεσία. Αν δεν υπάρχει επαρκής αριθμός μελών του Συμβουλίου Επικρατείας με διετή υπηρεσία, ο αριθμός συμπληρώνεται και από αυτούς που έχουν υπηρεσία ενός (1) έτους. Δεν μπορούν να ορισθούν επιθεωρητές όσοι άσκησαν καθήκοντα στις αντίστοιχες θέσεις κατά την προηγούμενη διετία. Οι επιθεωρητές προέρχονται από διαφορετικά τμήματα.

5. Για την κλήρωση χρησιμοποιούνται αδιαφανή σφαιρίδια. Αμέσως πριν από τη διενέργεια της κλήρωσης, το τμήμα συνέρχεται σε συμβούλιο, προκειμένου να τοποθετηθούν οι κλήροι στα σφαιρίδια, αφού προηγουμένως επιδειχθούν σε όλα τα μέλη του συμβουλίου οι κλήροι με τα ονόματα των αντιπροέδρων και των συμβούλων Επικρατείας. Κατά τη δημόσια συνεδρίαση, ο Πρόεδρος εξάγει δύο (2) σφαιρίδια από την πρώτη κληρωτίδα, που περιέχει τα ονόματα των αντιπροέδρων, και εννέα (9) σφαιρίδια από τη δεύτερη κληρωτίδα, που περιέχει τα ονόματα των συμβούλων. Μετά από την εξαγωγή του κλήρου από κάθε σφαιρίδιο, ο Πρόεδρος εκφωνεί το όνομα του κληρωθέντος και επιδεικνύει τον κλήρο με το όνομα του κληρωθέντος στα λοιπά μέλη του τμήματος. Από τους κληρωθέντες της πρώτης κληρωτίδας, ο πρώτος αντιπρόεδρος κατά τη σειρά κλήρωσης αποτελεί το τακτικό και ο δεύτερος το αναπληρωματικό μέλος του Συμβουλίου Επιθεώρησης. Από τους κληρωθέντες της δεύτερης κληρωτίδας, οι τρεις (3) αρχαιότεροι αποτελούν τα μέλη του Συμβουλίου Επιθεώρησης, οι δύο (2) πρώτοι τα τακτικά και ο τρίτος το αναπληρωματικό μέλος, οι υπόλοιποι τέσσερις (4), κατά τη σειρά κληρώσεως, αποτελούν τους επιθεωρητές των περιφερειών της επιθεώρησης και οι τελευταίοι δύο (2) είναι οι αναπληρωτές των επιθεωρητών. Αν κατά την κλήρωση των τεσσάρων (4) επιθεωρητών εξαχθεί το όνομα δεύτερου ή περισσότερων συμβούλων από το ίδιο τμήμα, η κλήρωση συνεχίζεται μέχρις ότου εξαχθεί το όνομα συμβούλου από άλλο τμήμα. Για την κλήρωση συντάσσεται πρακτικό, που διαβιβάζεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.

6. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου Επιθεώρησης και των επιθεωρητών συμβούλων επικρατείας είναι διετής. Αρχίζει τη 16η Σεπτεμβρίου του έτους κατά το οποίο γίνεται η κλήρωση και λήγει τη 15η Σεπτεμβρίου του μεθεπόμενου του ορισμού τους έτους.

7. Οι επιθεωρητές σύμβουλοι, κατά το χρονικό διάστημα της άσκησης των καθηκόντων τους, απαλλάσσονται από κάθε άλλη υπηρεσία, με εξαίρεση τη συμμετοχή των συμβούλων στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας και στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Διοικητικής Δικαιοσύνης. Επίσης, δύνανται να συνεχίσουν να συμμετέχουν στα πειθαρχικά συμβούλια στα οποία είχαν ορισθεί ως μέλη πριν από τον ορισμό τους ως επιθεωρητών.

8. Κάθε επιθεωρητής σύμβουλος κατά το χρονικό διάστημα της άσκησης των καθηκόντων του επικουρείται από έναν (1) δικαστικό υπάλληλο του κλάδου ΠΕ επικουρίας και τεκμηρίωσης δικαστικού έργου, τον οποίο ορίζει, με απόφασή του, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας.

9. Οι πρόεδροι εφετών διενεργούν ετήσια επιθεώρηση των διοικητικών πρωτοδικείων της περιφέρειάς τους, παράλληλα προς την επιθεώρηση των επιθεωρητών συμβούλων επικρατείας. Σε όσα δικαστήρια υπηρετούν περισσότεροι πρόεδροι, ο πρόεδρος του τριμελούς συμβουλίου διεύθυνσης ή ο δικαστής που διευθύνει το δικαστήριο διενεργεί ο ίδιος την επιθεώρηση ή ορίζει εκ των ομοιοβάθμων του αυτόν ή αυτούς που πρόκειται να τη διενεργήσουν.

10. Σε περίπτωση θανάτου, αποχώρησης από την υπηρεσία, μετάθεσης του επιθεωρητή προέδρου εφετών ή κωλύματος του επιθεωρητή συμβούλου της επικρατείας την επιθεώρηση ενεργούν ή συνεχίζουν οι αναπληρωτές τους κατά τη σειρά ορισμού τους και μόνο για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας τους.

11. Σε επιθεώρηση υπόκεινται όλοι οι δικαστικοί λειτουργοί έως και τον βαθμό του Προέδρου Εφετών. Οι πρόεδροι εφετών επιθεωρούνται από τον πρόεδρο του Συμβουλίου Επιθεώρησης. Κατά την εξέταση προσφυγής κατά έκθεσης ο πρόεδρος του Συμβουλίου Επιθεώρησης δεν μετέχει στο συμβούλιο, εάν έχει συντάξει ο ίδιος την εν λόγω έκθεση, αλλά ο αναπληρωματικός του.»

Άρθρο 25
Χρήση πληροφοριακού συστήματος για τη διενέργεια των εργασιών του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου Διενέργεια κοινοποιήσεων και με επιμέλεια του αιτούντος Εισαγωγή διαδικασίας σε συμβούλιο Προσθήκη άρθρου 5Α, τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 10 και προσθήκη άρθρου 21Α στον Κώδικα περί του κατά το άρθρο 100 του Συντάγματος Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου

1. Στον Κώδικα περί του κατά το άρθρο 100 του Συντάγματος Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (ν. 345/1976, Α΄ 141), μετά από το άρθρο 5, προστίθεται άρθρο 5Α ως εξής:

«Άρθρο 5Α Χρήση πληροφοριακού συστήματος για τη διενέργεια των εργασιών

1. Η διαχείριση των δικαστικών υποθέσεων και η διενέργεια των εργασιών του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου πραγματοποιούνται, τηρουμένων των οικείων δικονομικών και διαδικαστικών διατάξεων, μέσω Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων (Ο.Σ.Δ.Δ.Υ.), το οποίο φιλοξενείται στην υποδομή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικής Δικαιοσύνης (Ο.Σ.Δ.Δ.Υ.Δ.Δ.). Το σύστημα αυτό διαλειτουργεί με τις λοιπές υπηρεσίες του Ο.Σ.Δ.Δ.Υ.Δ.Δ. , όπως και με τα συστήματα διαχείρισης δικαστικών υποθέσεων της πολιτικής δικαιοσύνης και του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

2. Με τον εσωτερικό Κανονισμό του Α.Ε.Δ. του άρθρου 5 ρυθμίζονται επίσης: α) η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας από το δικαστήριο για τις ανάγκες της λειτουργίας του και ιδίως για την έκδοση πρωτοτύπων ηλεκτρονικών εγγράφων και αντιγράφων αυτών με τη θέση ηλεκτρονικής υπογραφής και σφραγίδας και για την εν γένει διακίνηση και διαχείριση ηλεκτρονικών εγγράφων, β) η χρήση και επαναχρησιμοποίηση ανοιχτών δεδομένων στις δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες διατίθενται στο κοινό σε ηλεκτρονική μορφή, γ) τα δικαιώματα πρόσβασης των διαφόρων κατηγοριών χρηστών στο Ο.Σ.Δ.Δ.Υ. της παρ. 1 και ο τρόπος άσκησης αυτών, κατόπιν εισήγησης του υπευθύνου για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και του οικείου τμήματος πληροφορικής, εφόσον υπάρχουν.»

2. Στην παρ. 3 του άρθρου 10 του Κώδικα περί του κατά το άρθρο 100 του Συντάγματος Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, μετά από τη λέξη «αυτεπαγγέλτως», προστίθενται οι λέξεις «ή επιμέλεια του αιτούντος» και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Αι κατά τον παρόντα νόμον αυτεπαγγέλτως ή επιμελεία του αιτούντος ενεργούμεναι κοινοποιήσεις προς τους διαδίκους, γίνονται κατά τας οικείας διατάξεις του Κώδικος Πολ. Δικονομίας, προκειμένου δε περί ανακηρυχθέντων βουλευτών δύνανται αντ’ αυτών να γίνουν εις τον Πρόεδρον της Βουλής.»

3. Στον Κώδικα περί του κατά το άρθρο 100 του Συντάγματος Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, μετά από το άρθρο 21, προστίθεται άρθρο 21Α ως εξής:

«Άρθρο 21Α Διαδικασία σε συμβούλιο

1. Προδήλως απαράδεκτες αιτήσεις των περ. α) και γ) του άρθρου 6, περί εκδίκασης ενστάσεων, κατά το άρθρο 58 του Συντάγματος, και κρίσης περί των ασυμβιβάστων ή της έκπτωσης βουλευτών, κατά την παρ. 2 του άρθρου 55 και το άρθρο 57 του Συντάγματος, μπορούν να απορρίπτονται με απόφαση δικαστικού σχηματισμού που λαμβάνεται σε συμβούλιο, το οποίο συγκροτείται από τον Πρόεδρο του δικαστηρίου και απαρτίζεται από τον ίδιο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, δύο (2) Συμβούλους της Επικρατείας και δύο (2) Αρεοπαγίτες.

2. Η απόφαση κοινοποιείται σε αυτόν που άσκησε την αίτηση, ο οποίος μπορεί, με αίτησή του, που κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης, να ζητήσει τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο. Στην περίπτωση αυτή, η απόφαση που λήφθηκε σε συμβούλιο παύει να ισχύει και ο Πρόεδρος του δικαστηρίου ορίζει, με πράξη του, εισηγητή της υπόθεσης και δικάσιμο. Η πράξη του Προέδρου μαζί με ένα (1) επικυρωμένο αντίγραφο της αίτησης των περ. α) ή γ) του άρθρου 6 κοινοποιείται, με επιμέλεια της Γραμματείας του Δικαστηρίου, σαράντα (40) τουλάχιστον ημέρες προ της δικασίμου, στον αιτούντα ή στον δικηγόρο που υπογράφει την αίτηση. Στην ίδια προθεσμία ο εισηγητής της υπόθεσης ενημερώνει μέσω της γραμματείας του Δικαστηρίου τον αιτούντα ή τον δικηγόρο που υπογράφει την αίτηση για τους κατά τον νόμο διαδίκους, στους οποίους ο αιτών έχει την υποχρέωση να κοινοποιήσει αντίγραφα της πράξης του Προέδρου και της αίτησης είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της δικασίμου.

3. Αν κατά τη δικάσιμο ο αιτών δεν έχει κοινοποιήσει εμπροθέσμως και νομοτύπως αντίγραφα της πράξης του Προέδρου και της αίτησης σε διάδικο και ο διάδικος αυτός δεν παραστεί κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, η συζήτηση αναβάλλεται αυτεπαγγέλτως για εύλογο χρόνο, προκειμένου ο αιτών να προβεί εμπροθέσμως και νομοτύπως στις ανωτέρω κοινοποιήσεις. Η πράξη ορισμού νέας δικασίμου κοινοποιείται και στους λοιπούς διαδίκους είκοσι (20) ημέρες προ της δικασίμου με επιμέλεια του αιτούντος. Αν κατά τη νέα δικάσιμο ο αιτών έχει παραλείψει και πάλι την υποχρέωσή του να κοινοποιήσει εμπροθέσμως και νομοτύπως αντίγραφα της πράξης του Προέδρου και της αίτησης και δεν παραστεί κάποιος διάδικος, η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Το Δικαστήριο, εκτιμώντας τις περιστάσεις, μπορεί, ύστερα από αίτηση του αιτούντος, να αναβάλει περαιτέρω τη συζήτηση της υπόθεσης.»

4. Το άρθρο 21Α του Κώδικα περί του κατά το άρθρο 100 του Συντάγματος Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, περί της διαδικασίας σε συμβούλιο, εφαρμόζεται και επί των εκκρεμών αιτήσεων των περ. α) και γ) του άρθρου 6 του Κώδικα περί του κατά το άρθρο 100 του Συντάγματος Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου.

Άρθρο 26
Ορισμός αναπληρωτή του δεύτερου εισαγγελικού λειτουργού Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 4 ν. 5002/2022
Στην παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 5002/2022 (Α΄ 228) προστίθεται νέο, έκτο εδάφιο και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Το αίτημα για άρση του απορρήτου των επικοινωνιών για λόγους εθνικής ασφάλειας υποβάλλεται, κατά περίπτωση, για μεν την Ε.Υ.Π. στον εισαγγελικό λειτουργό της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3649/2008 (Α΄ 39), για δε τη Δ.Α.Ε.Ε.Β. στον εισαγγελικό λειτουργό της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 2265/1994 (Α΄ 209). Το αίτημα περιλαμβάνει (α) τους λόγους που στοιχειοθετούν κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια, (β) την αναγκαιότητα της άρσης του απορρήτου για την αντιμετώπιση του κινδύνου, (γ) τα μέσα ανταπόκρισης ή επικοινωνίας για τα οποία ζητείται η άρση, (δ) το αντικείμενο της άρσης, δηλαδή τα εξωτερικά στοιχεία της επικοινωνίας ή και το περιεχόμενο αυτής, και (ε) την εδαφική έκταση εφαρμογής και την απολύτως αναγκαία χρονική διάρκεια της άρσης. Ο εισαγγελικός λειτουργός κρίνει μέσα σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες για την άρση ή όχι του απορρήτου με διάταξή του, στην οποία περιέχονται τα στοιχεία που αναφέρονται στις παρ. 4 και 5 του παρόντος. Αν, κατά την κρίση του, μετά από εισήγηση της αιτούσας αρχής, ειδικές περιστάσεις εθνικής ασφάλειας επιβάλλουν την παράλειψη ή τη συνοπτική παράθεση ορισμένων από τα στοιχεία αυτά, γίνεται ειδική μνεία στη διάταξη. Η εγκριτική διάταξη υποβάλλεται αμελλητί, μαζί με το αίτημα και τα συνοδεύοντα αυτό στοιχεία που ετέθησαν υπόψη του εισαγγελικού λειτουργού, για έγκριση σε δεύτερο εισαγγελικό λειτουργό, ο οποίος είναι αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου ή εισαγγελέας Εφετών και ορίζεται με απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για θητεία ενός (1) έτους, με δυνατότητα ανανέωσης για ένα (1) έτος. Με όμοια απόφαση ορίζεται και ο νόμιμος αναπληρωτής του δεύτερου εισαγγελικού λειτουργού του πέμπτου εδαφίου. Ο δεύτερος εισαγγελικός λειτουργός εγκρίνει ή απορρίπτει το αίτημα εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών και επιστρέφει αμελλητί το σύνολο των ανωτέρω εγγράφων στον αποστείλαντα αυτά, χωρίς τη δυνατότητα τήρησης αρχείου. Η ισχύς της εισαγγελικής διάταξης αρχίζει από την έγκριση του δεύτερου εισαγγελικού λειτουργού.»

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 27
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2023

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Εξωτερικών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ

Εθνικής Άμυνας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Εσωτερικών ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Προστασίας του Πολίτη ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Δικαιοσύνης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ

Ψηφιακής Διακυβέρνησης ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2023

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ