ΝΟΜΟΣ 5066/2023

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5066 ΦΕΚ Α 188/15.11.2023

Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2101 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2021 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2013/34 όσον αφορά στη δημοσιοποίηση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα Επικαιροποίηση εθνικής νομοθεσίας για τις υποχρεώσεις δημοσιότητας των εταιρειών και άλλες επείγουσες διατάξεις.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1 Σκοπός Άρθρο 2 Αντικείμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 4548/2018

Άρθρο 3 Ορισμοί Προσθήκη άρθρου 157Α στον ν. 4548/2018

Άρθρο 4 Τελικές μητρικές και αυτόνομες επιχειρήσεις που υποβάλλουν δημόσια δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος Προσθήκη άρθρου 157Β στον ν. 4548/2018

Άρθρο 5 Θυγατρικές επιχειρήσεις που υποβάλλουν δημόσια δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος Προσθήκη άρθρου 157Γ στον ν. 4548/2018

Άρθρο 6 Υποκαταστήματα που υποβάλλουν δημόσια δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος Προσθήκη άρθρου 157Δ στον ν. 4548/2018

Άρθρο 7 Περιεχόμενο δημόσιας δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος Προσθήκη άρθρου 157Ε στον ν. 4548/2018

Άρθρο 8 Δημοσίευση και προσβασιμότητα δημόσιας δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος Προσθήκη άρθρου 157ΣΤ στον ν. 4548/2018

Άρθρο 9 Έλεγχος τήρησης δημοσιότητας δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος Προσθήκη άρθρου 157Ζ στον ν. 4548/2018

Άρθρο 10 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Προσθήκη άρθρου 157Η στον ν. 4548/2018

Άρθρο 11 Ευθύνη για την κατάρτιση, δημοσίευση και διάθεση στο κοινό της δημόσιας δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος Προσθήκη άρθρου 180Α στον ν. 4548/2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 4919/2022 ΠΡΟΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2021/2101

Άρθρο 12 Δημοσίευση δημόσιας δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος προσωπικών εταιρειών στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 34 ν. 4919/2022 (παρ. 2 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/2101/ΕΕ)

Άρθρο 13 Δημοσίευση δημόσιας δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος κεφαλαιουχικών εταιρειών στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 35 ν. 4919/2022 (παρ. 2 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/2101/ΕΕ)

Άρθρο 14 Δημοσίευση δημόσιας δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών τρίτων χωρών στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Τροποποίηση άρθρου 43 ν. 4919/2022 (παρ. 2 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/2101/ΕΕ)

Άρθρο 15 Δημοσίευση δημόσιας δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους σε άλλο κράτος μέλος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 44 ν. 4919/2022 (παρ. 2 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/2101/ΕΕ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 16 Υποβολή ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από κεφαλαιουχικές εταιρείες του μη χρηματοπιστωτικού τομέα στην Τράπεζα της Ελλάδος

Άρθρο 17 Θέσπιση ρυθμίσεων στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας Προσθήκη άρθρου 138Α στον ν. 4951/2022

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 18 Έναρξη ισχύος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος είναι η ενίσχυση της χρηματοοικονομικής και εταιρικής διαφάνειας μέσω της δημόσιας υποβολής δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος των πολυεθνικών ομίλων και, κατά περίπτωση, ορισμένων αυτόνομων επιχειρήσεων, οι οποίες αναλαμβάνουν δραστηριότητες στη χώρα, η έγκαιρη συγκέντρωση εξειδικευμένης στατιστικής πληροφόρησης, για την απρόσκοπτη πρόσβαση των επιχειρήσεων της χώρας σε τραπεζική χρηματοδότηση, καθώς και η προστασία του καταναλωτή κατά την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας.

Άρθρο 2
Αντικείμενο
Αντικείμενο του παρόντος αποτελούν: α) η ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2101 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2021 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα (L 429), με την τροποποίηση των ν. 4548/2018 (Α’ 104) και 4919/2022 (Α’ 71), ως προς τη θέσπιση υποχρέωσης υποβολής και δημοσίευσης δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος των πολυεθνικών ομίλων και, κατά περίπτωση, ορισμένων αυτόνομων επιχειρήσεων, β) η θέσπιση υποχρέωσης των κεφαλαιουχικών εταιρειών του μη χρηματοπιστωτικού τομέα για υποβολή στην Τράπεζα της Ελλάδος ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και γ) η δημιουργία ειδικότερου πλαισίου για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας από την 1η Ιανουαρίου 2024 έως την 31η Δεκεμβρίου 2024.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 4548/2018

Άρθρο 3
Ορισμοί Προσθήκη άρθρου 157Α στον ν. 4548/2018
Στον ν. 4548/2018 (Α’ 104) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) μετά από το «ΤΜΗΜΑ ΕΝΑΤΟ» προστίθεται «ΤΜΗΜΑ ΕΝΑΤΟ Α» με τίτλο «ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ» και β) προστίθεται άρθρο 157 Α, το οποίο εντάσσεται στο ΤΜΗΜΑ ΕΝΑΤΟ Α, ως εξής:

«ΤΜΗΜΑ ΕΝΑΤΟ Α ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Άρθρο 157Α Ορισμοί (άρθρο 48α Οδηγίας 2013/34/ΕΕ)

Για τους σκοπούς των άρθρων 157 Α έως 157 Ζ, ισχύουν οι εξής ορισμοί:

α) «τελική μητρική επιχείρηση»: επιχείρηση που καταρτίζει τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του μεγαλύτερου συνόλου επιχειρήσεων,

β) «ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις»: οι οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες καταρτίζονται από τη μητρική επιχείρηση ενός ομίλου, στις οποίες τα στοιχεία ενεργητικού, τα στοιχεία παθητικού, τα ίδια κεφάλαια, τα έσοδα και τα έξοδα εμφανίζονται σαν να επρόκειτο για μία ενιαία οικονομική οντότητα,

γ) «περιοχή φορολογικής δικαιοδοσίας»: κρατική ή μη κρατική περιοχή δικαιοδοσίας, που έχει δημοσιονομική αυτονομία, όσον αφορά τη φορολογία εισοδήματος εταιρειών,

δ) «αυτόνομη επιχείρηση»: επιχείρηση, η οποία δεν συμμετέχει σε όμιλο, όπως αυτός ορίζεται στο Παράρτημα Α’ του ν. 4308/2014 (Α’ 251),

ε) τα «έσοδα» έχουν την ίδια έννοια με: εα) το «καθαρό ύψος κύκλου εργασιών», για τις επιχειρήσεις που διέπονται από το δίκαιο ενός κράτους μέλους και δεν εφαρμόζουν διεθνή λογιστικά πρότυπα που θεσπίζονται βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) 1606/2002 (L 243) ή

εβ) τα «έσοδα», όπως ορίζονται από ή κατά την έννοια του πλαισίου χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, βάσει του οποίου καταρτίζονται οι οικονομικές καταστάσεις για άλλες επιχειρήσεις,

στ) «υποβολή δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος»: η κατάρτιση, δημοσίευση και διασφάλιση προσβασιμότητας της δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος,

ζ) «ενημερωτική δήλωση»: η δήλωση που υποβάλλουν είτε τα υποκαταστήματα για την παράλειψη της τελικής μητρικής ή της αυτόνομης επιχείρησης είτε οι μεσαίες και μεγάλες θυγατρικές επιχειρήσεις για την παράλειψη της τελικής μητρικής επιχείρησης να τους παράσχει τα απαιτούμενα στοιχεία για την υποβολή δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος.»

Άρθρο 4
Τελικές μητρικές και αυτόνομες επιχειρήσεις που υποβάλλουν δημόσια δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος Προσθήκη άρθρου 157Β στον ν. 4548/2018
Στον ν. 4548/2018 (Α’ 104), μετά από το άρθρο 157 Α, προστίθεται άρθρο 157 Β ως εξής:

«Άρθρο 157Β Τελικές μητρικές και αυτόνομες επιχειρήσεις που υποβάλλουν δημόσια δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος (παρ. 1, 2 και 3 άρθρου 48β Οδηγίας 2013/34/ΕΕ)

1. Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν δημόσια δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος, εφόσον είναι:

α) Τελικές μητρικές επιχειρήσεις, τα ενοποιημένα έσοδα των οποίων, κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού τους, υπερβαίνουν συνολικά για καθένα από τα τελευταία δύο (2) διαδοχικά οικονομικά έτη τα επτακόσια πενήντα εκατομμύρια (750.000.000) ευρώ, όπως εμφανίζονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις τους και

β) αυτόνομες επιχειρήσεις, των οποίων τα έσοδα, κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού τους, υπερβαίνουν συνολικά για καθένα από τα τελευταία δύο (2) διαδοχικά οικονομικά έτη τα επτακόσια πενήντα εκατομμύρια (750.000.000) ευρώ, όπως εμφανίζονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τους.

2. Η υποχρέωση της παρ. 1 αφορά στο τελευταίο από τα εν λόγω δύο (2) διαδοχικά οικονομικά έτη.

3. Η υποχρέωση της παρ. 1 αίρεται για: α) τις τελικές μητρικές επιχειρήσεις, όταν τα ενοποιημένα έσοδα, κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού τους, υπολείπονται των επτακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (750.000.000) ευρώ για καθένα από τα τελευταία δύο (2) διαδοχικά οικονομικά έτη, όπως αποτυπώνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις τους και

β) τις αυτόνομες επιχειρήσεις, όταν τα συνολικά έσοδα, κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού τους, υπολείπονται των επτακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (750.000.000) ευρώ για καθένα από τα τελευταία δύο (2) διαδοχικά οικονομικά έτη, όπως αποτυπώνονται στις οικονομικές καταστάσεις τους.

4. Η παρ. 1 δεν εφαρμόζεται: α) σε αυτόνομες επιχειρήσεις ή σε τελικές μητρικές επιχειρήσεις και στις συνδεδεμένες επιχειρήσεις τους, όταν οι επιχειρήσεις αυτές, συμπεριλαμβανομένων των υποκαταστημάτων τους, είναι εγκατεστημένες ή έχουν σταθερούς τόπους επιχειρηματικής δραστηριότητας ή μόνιμη επιχειρηματική δραστηριότητα μόνο στην Ελλάδα και

β) σε αυτόνομες επιχειρήσεις και σε τελικές μητρικές επιχειρήσεις, όταν οι επιχειρήσεις αυτές ή οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις τους δημοσιοποιούν έκθεση, σύμφωνα με το άρθρο 81 του ν. 4261/2014 (Α’ 107), που περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με όλες τις δραστηριότητές τους και, στην περίπτωση τελικών μητρικών επιχειρήσεων, σχετικά με όλες τις δραστηριότητες όλων των συνδεδεμένων επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.»

Άρθρο 5
Θυγατρικές επιχειρήσεις που υποβάλλουν δημόσια δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος Προσθήκη άρθρου 157Γ στον ν. 4548/2018
Στον ν. 4548/2018 (Α’ 104), μετά από το άρθρο 157 Β, προστίθεται άρθρο 157 Γ ως εξής:

«Άρθρο 157Γ Θυγατρικές επιχειρήσεις που υποβάλλουν δημόσια δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος (παρ. 4, 6 και 7 άρθρου 48β Οδηγίας 2013/34/ΕΕ)

1. Οι μεσαίες και μεγάλες θυγατρικές επιχειρήσεις, κατά την έννοια των παρ. 5 και 6 του άρθρου 2 του ν. 4308/2014 (Α’ 251), που ελέγχονται από τελική μητρική επιχείρηση, η οποία δεν διέπεται από το δίκαιο κράτους μέλους, υποβάλλουν δημόσια δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος σχετικά με την εν λόγω τελική μητρική επιχείρηση, όταν τα ενοποιημένα έσοδα της τελευταίας κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού της, υπερβαίνουν για καθένα από τα τελευταία δύο (2) διαδοχικά οικονομικά έτη τα επτακόσια πενήντα εκατομμύρια (750.000.000) ευρώ, όπως εμφανίζονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της.

2. Η υποχρέωση της παρ. 1 αφορά στο τελευταίο από τα εν λόγω δύο (2) διαδοχικά οικονομικά έτη.

3. Η υποχρέωση της παρ. 1 αίρεται για μεσαίες και μεγάλες θυγατρικές επιχειρήσεις, κατά την έννοια των παρ. 5 και 6 του άρθρου 2 του ν. 4308/2014, που ελέγχονται από τελική μητρική επιχείρηση, η οποία δεν διέπεται από το δίκαιο κράτους μέλους, όταν τα ενοποιημένα έσοδα της τελικής μητρικής επιχείρησης, κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού τους, υπολείπονται των επτακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (750.000.000) ευρώ για καθένα από τα τελευταία δύο (2) διαδοχικά οικονομικά έτη, όπως αποτυπώνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις τους.

4. Όταν τα στοιχεία ή η δήλωση της παρ. 1 δεν είναι διαθέσιμα, η θυγατρική επιχείρηση ζητεί από την τελική μητρική επιχείρησή της, να της παράσχει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της κατά την παρ. 1. Αν η τελική μητρική επιχείρηση δεν παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, η θυγατρική επιχείρηση υποβάλλει δημόσια δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος που περιέχει όλα τα στοιχεία τα οποία έχει στην κατοχή της, έλαβε ή απέκτησε, καθώς και ενημερωτική δήλωση ότι η τελική μητρική επιχείρησή της δεν κατέστησε διαθέσιμα τα απαραίτητα στοιχεία.

5. Η παρ. 1 εφαρμόζεται στις θυγατρικές επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της, όταν αυτές δεν εξυπηρετούν κανέναν άλλο στόχο πέραν της καταστρατήγησης των απαιτήσεων υποβολής στοιχείων που προβλέπονται στο παρόν Τμήμα.

6. Η παρ. 1 δεν εφαρμόζεται, όταν η τελική μητρική επιχείρηση ή η αυτόνομη επιχείρηση, η οποία δεν διέπεται από το δίκαιο κράτους μέλους, καταρτίζει δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος, κατά τρόπο που συνάδει με όσα προβλέπονται από το άρθρο 157 Ε και πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

α) καθίσταται προσβάσιμη στο κοινό, δωρεάν και σε ηλεκτρονικό μορφότυπο αναφοράς, που είναι μηχανικώς αναγνώσιμος μέσω του δικτυακού τόπου της εν λόγω τελικής μητρικής επιχείρησης ή της εν λόγω αυτόνομης επιχείρησης και έχει εκδοθεί σε τουλάχιστον μία (1) από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το αργότερο δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία

ολοκλήρωσης της χρήσης, για την οποία συντάσσεται η δήλωση και

β) προσδιορίζει την επωνυμία και την καταστατική έδρα μιας μεμονωμένης θυγατρικής επιχείρησης ή το όνομα και τη διεύθυνση ενός μεμονωμένου υποκαταστήματος, τα οποία διέπονται από το δίκαιο κράτους μέλους και έχουν δημοσιεύσει δήλωση, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 157 Ε.»

Άρθρο 6
Υποκαταστήματα που υποβάλλουν δημόσια δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος Προσθήκη άρθρου 157Δ στον ν. 4548/2018
Στον ν. 4548/2018 (Α’ 104), μετά από το άρθρο 157 Γ, προστίθεται άρθρο 157Δ ως εξής:

«Άρθρο 157Δ Υποκαταστήματα που υποβάλλουν δημόσια δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος (παρ. 5, 6 και 7 άρθρου 48β Οδηγίας 2013/34/ΕΕ)

1. Τα υποκαταστήματα που έχουν συσταθεί από επιχειρήσεις που δεν διέπονται από το δίκαιο κράτους μέλους υποβάλλουν δημόσια δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος σχετικά με την τελική μητρική επιχείρηση ή την αυτόνομη επιχείρηση που τα συνέστησε, όταν:

α) το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών του υποκαταστήματος υπερέβη το όριο που προβλέπεται στην περ. β) της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4308/2014 (Α’ 104) για καθένα από τα τελευταία δύο (2) διαδοχικά οικονομικά έτη και

β) η επιχείρηση που συνέστησε το υποκατάστημα είτε είναι συνδεδεμένη επιχείρηση ομίλου του οποίου η τελική μητρική επιχείρηση δεν διέπεται από το δίκαιο κράτους μέλους και τα ενοποιημένα έσοδα του οποίου, κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού, υπερέβαιναν συνολικά για καθένα από τα τελευταία δύο (2) διαδοχικά οικονομικά έτη τα επτακόσια πενήντα εκατομμύρια (750.000.000) ευρώ, όπως εμφανίζεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της, εφόσον η τελική μητρική επιχείρηση δεν έχει μεσαία ή μεγάλη θυγατρική επιχείρηση, με την έννοια των παρ. 5 και 6 του άρθρου 2 του ν. 4308/2014, είτε είναι αυτόνομη επιχείρηση, τα έσοδα της οποίας, κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού, υπερέβαιναν συνολικά για καθένα από τα τελευταία δύο διαδοχικά οικονομικά έτη τα επτακόσια πενήντα εκατομμύρια (750.000.000) ευρώ, όπως εμφανίζεται στις οικονομικές καταστάσεις της.

2. Η υποχρέωση της παρ. 1 αφορά στο τελευταίο από τα εν λόγω δύο (2) διαδοχικά οικονομικά έτη.

3. Η υποχρέωση της παρ. 1 αίρεται: α) όταν τα υποκαταστήματα των οποίων το καθαρό

ύψος του κύκλου εργασιών υπολείπεται του ορίου που προβλέπεται στην περ. β) της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4308/2014 για καθένα από τα τελευταία δύο (2) διαδοχικά οικονομικά έτη ή

β) όταν η προϋπόθεση της περ. β της παρ. 1 δεν πληρούται επί δύο (2) διαδοχικά οικονομικά έτη.

4. Αν τα στοιχεία ή η δήλωση της παρ. 1 δεν είναι διαθέσιμα, το υποκατάστημα ζητά μέσω του πληρεξούσιου ή του αντίκλητού του, από την τελική μητρική ή από την αυτόνομη επιχείρηση που το συνέστησε, όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της παρ. 1. Αν η τελική μητρική ή η αυτόνομη επιχείρηση δεν παράσχει τα ως άνω στοιχεία, το υποκατάστημα υποβάλλει δημόσια δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος που περιέχει όλα τα στοιχεία τα οποία έχει στην κατοχή του, έλαβε ή απέκτησε, καθώς και ενημερωτική δήλωση ότι η τελική μητρική επιχείρηση ή η αυτόνομη επιχείρηση δεν κατέστησε διαθέσιμα τα απαραίτητα στοιχεία.

5. Η παρ. 1 εφαρμόζεται στα υποκαταστήματα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της όταν αυτά δεν εξυπηρετούν κανέναν άλλο στόχο πέραν της καταστρατήγησης των απαιτήσεων υποβολής στοιχείων που προβλέπονται στο παρόν Τμήμα.

6. Η παρ. 1 δεν εφαρμόζεται, όταν η τελική μητρική επιχείρηση ή η αυτόνομη επιχείρηση, η οποία δεν διέπεται από το δίκαιο κράτους μέλους, καταρτίζει δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος, κατά τρόπον που συνάδει με όσα προβλέπονται στο άρθρο 157Ε και πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

α) καθίσταται προσβάσιμη στο κοινό, δωρεάν και σε ηλεκτρονικό μορφότυπο αναφοράς, που είναι μηχανικώς αναγνώσιμος μέσω του δικτυακού τόπου της εν λόγω τελικής μητρικής επιχείρησης ή της εν λόγω αυτόνομης επιχείρησης και έχει εκδοθεί σε τουλάχιστον μία (1) από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το αργότερο δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της χρήσης, για την οποία συντάσσεται η δήλωση και

β) προσδιορίζει την επωνυμία και την καταστατική έδρα μιας μεμονωμένης θυγατρικής επιχείρησης ή το όνομα και τη διεύθυνση ενός μεμονωμένου υποκαταστήματος, τα οποία διέπονται από το δίκαιο κράτους μέλους και έχουν δημοσιεύσει δήλωση, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 157 Ε.»

Άρθρο 7
Περιεχόμενο δημόσιας δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος Προσθήκη άρθρου 157Ε στον ν. 4548/2018
Στον ν. 4548/2018 (Α’ 104), μετά από το άρθρο 157 Δ, προστίθεται άρθρο 157 Ε ως εξής:

«Άρθρο 157Ε Περιεχόμενο δημόσιας δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος (άρθρο 48γ Οδηγίας 2013/34/ΕΕ)

1. Η δημόσια δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος που προβλέπεται από τα άρθρα 157 Β έως 157 Δ περιέχει στοιχεία που αφορούν στο σύνολο των δραστηριοτήτων της αυτόνομης επιχείρησης ή της τελικής μητρικής επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων όλων των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, που ενοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις για το αντίστοιχο οικονομικό έτος.

2. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 1 αποτελούνται από:

α) την επωνυμία της τελικής μητρικής επιχείρησης ή της αυτόνομης επιχείρησης, το σχετικό οικονομικό έτος, το χρησιμοποιούμενο για την παρουσίαση της δήλωσης νόμισμα και, κατά περίπτωση, κατάλογο όλων των θυγατρικών επιχειρήσεων, που έχουν ενοποιηθεί στις οικονομικές καταστάσεις της τελικής μητρικής επιχείρησης, όσον αφορά το σχετικό οικονομικό έτος, και είναι εγκατεστημένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε περιοχές φορολογικής δικαιοδοσίας που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα I και ΙΙ των Συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά με τον αναθεωρημένο ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας,

β) σύντομη περιγραφή της φύσης των δραστηριοτήτων τους,

γ) τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούνται βάσει Ισοδύναμου Πλήρους Απασχόλησης (ΙΠΑ),

δ) τα έσοδα, τα οποία περιλαμβάνουν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, και υπολογίζονται ως:

δα) το άθροισμα του ύψους κύκλου εργασιών, των λοιπών λειτουργικών εσόδων, των εσόδων από συμμετοχές, εξαιρουμένων των μερισμάτων που εισπράττονται από συνδεδεμένες επιχειρήσεις, των εσόδων από άλλες επενδύσεις και δάνεια που αποτελούν μέρος των πάγιων στοιχείων του ενεργητικού, άλλων εισπρακτέων τόκων και αντίστοιχων εσόδων, όπως αναφέρονται στις διατάξεις του Παραρτήματος Β’ του ν. 4308/2014 (Α’ 251) ή

δβ) το εισόδημα, όπως ορίζεται από το πλαίσιο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, βάσει του οποίου καταρτίζονται οι οικονομικές καταστάσεις, εξαιρουμένων των προσαρμογών ή αναπροσαρμογών αξιών και των μερισμάτων, που εισπράττονται από συνδεδεμένες επιχειρήσεις,

ε) το ύψος των κερδών ή ζημιών προ φόρων εισοδήματος,

στ) το ύψος του οφειλόμενου φόρου εισοδήματος, κατά το αντίστοιχο οικονομικό έτος, ο οποίος υπολογίζεται ως το τρέχον έξοδο που αναγνωρίζεται επί των φορολογητέων κερδών ή των ζημιών του αντίστοιχου οικονομικού έτους από τις επιχειρήσεις και τα υποκαταστήματα στη σχετική περιοχή φορολογικής δικαιοδοσίας,

ζ) το ύψος του φόρου εισοδήματος, ο οποίος καταβλήθηκε σε ταμειακή βάση, ο οποίος υπολογίζεται ως το ποσό του φόρου εισοδήματος που καταβλήθηκε κατά το αντίστοιχο οικονομικό έτος από επιχειρήσεις και υποκαταστήματα στη σχετική περιοχή φορολογικής δικαιοδοσίας και

η) το ποσό των συσσωρευμένων κερδών στο τέλος του σχετικού οικονομικού έτους.

3. Σε ό,τι αφορά στα στοιχεία της παρ. 2 ορίζεται ότι: α) ο οφειλόμενος φόρος εισοδήματος της περ. στ)

της παρ. 2 συνδέεται μόνο με τις δραστηριότητες μιας επιχείρησης κατά το σχετικό οικονομικό έτος και δεν περιλαμβάνει αναβαλλόμενους φόρους ή προβλέψεις για αβέβαιες φορολογικές υποχρεώσεις,

β) οι καταβληθέντες φόροι της περ. ζ) της παρ. 2 περιλαμβάνουν και τους παρακρατηθέντες φόρους από άλλες επιχειρήσεις σχετικά με τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν σε επιχειρήσεις και υποκαταστήματα του ομίλου και

γ) ως συσσωρευμένα κέρδη της περ. η) της παρ. 2 νοείται το άθροισμα των κερδών από προηγούμενα οικονομικά έτη και το σχετικό οικονομικό έτος, η διανομή των οποίων δεν έχει ακόμη αποφασιστεί. Σε ό,τι αφορά τα υποκαταστήματα, τα συσσωρευμένα κέρδη είναι εκείνα της επιχείρησης, η οποία συνέστησε το υποκατάστημα.

4. Για την υποβολή των στοιχείων της παρ. 2 είναι δυνατό να ακολουθούνται οι οδηγίες που αναφέρονται στο Τμήμα ΙΙΙΒ του Παραρτήματος ΙΙΙ του ν. 4170/2013 (Α’ 163).

5. Τα στοιχεία των παρ. 2 και 4 παρουσιάζονται με τη χρήση κοινού υποδείγματος και ηλεκτρονικών μορφοτύπων αναφοράς που είναι μηχανικώς αναγνώσιμοι.

6. Η δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος περιλαμβάνει:

α) τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 2 ή την παρ. 4 χωριστά για κάθε κράτος μέλος με ρητό προσδιορισμό της διάταξης, σύμφωνα με την οποία καταρτίστηκε,

β) τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 2 ή την παρ. 4 χωριστά για κάθε περιοχή φορολογικής δικαιοδοσίας, η οποία:

βα) την 1η Μαρτίου του οικονομικού έτους, για το οποίο οφείλεται να συνταχθεί η δήλωση, περιλαμβάνεται στο Παράρτημα I των Συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά με τον αναθεωρημένο ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας ή

ββ) την 1η Μαρτίου του οικονομικού έτους, για το οποίο οφείλεται να συνταχθεί η δήλωση, καθώς και την 1η Μαρτίου του προηγούμενου οικονομικού έτους, περιλαμβάνεται στο Παράρτημα II των Συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά με τον αναθεωρημένο ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας,

γ) τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 2 ή την παρ. 4 συγκεντρωτικά για τις άλλες περιοχές φορολογικής δικαιοδοσίας.

7. Τα στοιχεία της δημόσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος αντιστοιχίζονται με κάθε σχετική περιοχή φορολογικής δικαιοδοσίας, βάσει της εγκατάστασης ή της ύπαρξης σταθερού τόπου επιχειρηματικής δραστηριότητας ή μόνιμης επιχειρηματικής δραστηριότητας στην οποία, δεδομένων των δραστηριοτήτων του ομίλου ή της αυτόνομης επιχείρησης, μπορεί να υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος. Εφόσον οι δραστηριότητες διάφορων συνδεδεμένων επιχειρήσεων υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος εντός μίας (1) ενιαίας περιοχής φορολογικής δικαιοδοσίας, τα στοιχεία που αφορούν στη συγκεκριμένη περιοχή αποτελούν το άθροισμα των στοιχείων που σχετίζονται με τις εν λόγω δραστηριότητες κάθε συνδεδεμένης επιχείρησης και των υποκαταστημάτων τους στην παραπάνω περιοχή φορολογικής δικαιοδοσίας. Τα στοιχεία για οποιαδήποτε συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν αντιστοιχούν ταυτόχρονα σε περισσότερες από μία περιοχές φορολογικής δικαιοδοσίας.

8. Η δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, σε επίπεδο ομίλου μια γενική παρουσίαση, η οποία περιέχει εξηγήσεις για τυχόν ουσιώδεις διαφορές μεταξύ των ποσών που δηλώνονται σύμφωνα με τις περ. στ) και ζ) της παρ. 2, λαμβάνοντας υπόψη, κατά περίπτωση, τα αντίστοιχα ποσά που αφορούν προηγούμενα οικονομικά έτη.

9. Το νόμισμα που χρησιμοποιείται στη δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος είναι το νόμισμα, στο οποίο παρουσιάζονται οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της τελικής μητρικής επιχείρησης ή οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της αυτόνομης επιχείρησης.

Ωστόσο, στην περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 157 Γ, το νόμισμα που χρησιμοποιείται στη δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος είναι το νόμισμα, στο οποίο η θυγατρική επιχείρηση δημοσιεύει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της.

10. Τα κατώτατα όρια που αναφέρονται στα άρθρα 157Γ και 157Δ μετατρέπονται σε αντίστοιχο ποσό στο εθνικό νόμισμα κάθε σχετικής τρίτης χώρας, εφαρμόζοντας τη συναλλαγματική ισοτιμία της 21ης Δεκεμβρίου 2021, στρογγυλοποιημένη στην πλησιέστερη χιλιάδα.

11. Η δημόσια δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος προσδιορίζει εάν καταρτίσθηκε σύμφωνα με την παρ. 2 ή την παρ. 4.»

Άρθρο 8
Δημοσίευση και προσβασιμότητα δημόσιας δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος Προσθήκη άρθρου 157ΣΤ στον ν. 4548/2018
Στον ν. 4548/2018 (Α’ 104), μετά από το άρθρο 157 Ε, προστίθεται άρθρο 157 ΣΤ ως εξής:

«Άρθρο 157ΣΤ Δημοσίευση και προσβασιμότητα (άρθρο 48δ Οδηγίας 2013/34/ΕΕ)

1. Η δημόσια δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος του άρθρου 157 Ε και η ενημερωτική δήλωση της περ. ζ’ του άρθρου 157 Α συντάσσονται τουλάχιστον στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα και δημοσιεύονται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4919/2022 (Α’ 71) εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της χρήσης, για την οποία καταρτίζεται η δήλωση.

2. Οι υπόχρεοι των άρθρων 157 Β έως 157 Δ αναρτούν στον δικτυακό τους τόπο ενημέρωση σχετικά με τη δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. της δημόσιας δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος του άρθρου 157Ε και της ενημερωτικής δήλωσης της περ. ζ’ του άρθρου 157 Α, καθώς και παραπομπή στον ιστότοπο του Γ.Ε.Μ.Η..

3. Η δημόσια δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος του άρθρου 157 Ε και η ενημερωτική δήλωση της περ. ζ του άρθρου 157Α παραμένουν δημόσια προσβάσιμες στο Γ.Ε.ΜΗ. επ’ αόριστον.»

Άρθρο 9
Έλεγχος τήρησης δημοσιότητας δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος Προσθήκη άρθρου 157Ζ στον ν. 4548/2018
Στον ν. 4548/2018 (Α’ 104), μετά από το άρθρο 157 ΣΤ, προστίθεται άρθρο 157 Ζ ως εξής:

«Άρθρο 157Ζ Δήλωση του νόμιμου ελεγκτή (άρθρο 48στ Οδηγίας 2013/34/ΕΕ)

Όπου, σύμφωνα με την περ. 1 της υποπαρ. Α1 της παρ. Α’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94), απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, στη σχετική έκθεση ελέγχου αναφέρεται αν, για το οικονομικό έτος που προηγείται του οικονομικού έτους, για το οποίο έχουν καταρτισθεί οι ελεγχόμενες οικονομικές καταστάσεις, η επιχείρηση όφειλε, σύμφωνα με τα άρθρα 157 Β έως 157 Δ, να δημοσιεύσει δημόσια δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος και στην περίπτωση αυτή, αν η δήλωση δημοσιεύθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 157 ΣΤ.»

Άρθρο 10
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Προσθήκη άρθρου 157Η στον ν. 4548/2018
Στον ν. 4548/2018 (Α’ 104), μετά από το άρθρο 157 Ζ, προστίθεται άρθρο 157 Η ως εξής:

«Άρθρο 157Η Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Ενάτου Α (παρ. 4 άρθρου 48γ Οδηγίας 2013/34/ΕΕ)

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, δύνανται να καθορίζονται α) μέχρι την έκδοση της σχετικής εκτελεστικής πράξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το κοινό υπόδειγμα και ο σχετικός μορφότυπος αναφοράς του άρθρου 157 Ε, και β) μετά την έκδοση αυτής, ειδικότερα ζητήματα σχετικά με το κοινό υπόδειγμα και τον μορφότυπο αναφοράς, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 157 Ε.»

Άρθρο 11
Ευθύνη για την κατάρτιση, δημοσίευση και διάθεση στο κοινό της δημόσιας δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος Προσθήκη άρθρου 180Α στον ν. 4548/2018
Στον ν. 4548/2018 (Α’ 104) προστίθεται άρθρο 180 Α ως εξής:

«Άρθρο 180Α Ευθύνη για την κατάρτιση, τη δημοσίευση και τη διάθεση στο κοινό της δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος (άρθρο 48ε Οδηγίας 2013/34/ΕΕ)

1. Συλλογική ευθύνη για την υποβολή της δημόσιας δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος, σύμφωνα με τα άρθρα 157 Α έως και 157 Ζ, έχουν:

α) Τα μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων των τελικών μητρικών επιχειρήσεων ή των αυτόνομων επιχειρήσεων του άρθρου 157 Β, τα οποία ενεργούν εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων τους,

β) τα μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων των θυγατρικών επιχειρήσεων του άρθρου 157Γ και οι νόμιμοι εκπρόσωποι για τα υποκαταστήματα του άρθρου 157Δ, οι οποίοι ενεργούν εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων τους, στο μέτρο που είναι δυνατόν να γνωρίζουν ότι η δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος καταρτίζεται με τρόπο σύμφωνο, κατά περίπτωση, με τα άρθρα 157Β έως 157Ε και ότι αυτή δημοσιεύεται και καθίσταται προσβάσιμη, σύμφωνα με το άρθρο 157ΣΤ.

2. Τα πρόσωπα της παρ. 1 που παραβιάζουν το Τμήμα Ένατο Α’ τιμωρούνται με πρόστιμο από δέκα χιλιάδες (10.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ έκαστο. Για την επιμέτρηση του προστίμου λαμβάνονται υπόψη, ιδίως, ο κύκλος εργασιών της υπόχρεης επιχείρησης ή του υποκαταστήματος, η οικονομική κατάσταση του παραβάτη και η επανάληψη της παράβασης από το ίδιο πρόσωπο (υποτροπή).

3. Αρμόδια για την επιβολή του προστίμου είναι η Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 4919/2022 ΠΡΟΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2021/2101

Άρθρο 12
Δημοσίευση δημόσιας δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος προσωπικών εταιρειών στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 34 ν. 4919/2022 (παρ. 2 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/2101/ΕΕ)
Στην παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4919/2022 (Α’ 71) προστίθεται περ. ιγ) και το άρθρο 34 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 34 Πρόσθετα στοιχεία που καταχωρίζουν οι προσωπικές εταιρείες

1. Για τις προσωπικές εταιρείες των περ. δ), η), θ) και ιε) της παρ. 1 του άρθρου 16 με έδρα στην ημεδαπή, επιπρόσθετα καταχωρίζονται και δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ.:

α) Η εταιρική σύμβαση και οι τροποποιήσεις της, σε κωδικοποιημένη μορφή,

β) ο σκοπός, γ) η εταιρική επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος, δ) η πλήρης διεύθυνση της έδρας, ε) τα ατομικά στοιχεία των εταίρων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 33, ο ορισμός διαχειριστή, καθώς και η έκταση των εξουσιών του. Αν τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της παρούσας είναι νομικά, δημοσιεύεται ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ., εφόσον υπάρχει, τα βασικά στοιχεία εξατομίκευσής του, όπως επωνυμία, νομική μορφή και έδρα, καθώς και τα στοιχεία του φυσικού προσώπου που εκπροσωπεί τα νομικά πρόσωπα,

στ) η έξοδος του εταίρου ή ο αποκλεισμός του, ζ) κάθε μεταβολή στα ποσοστά συμμετοχής των εταίρων στα κέρδη και τις ζημιές της εταιρείας, η) η λύση και η αναβίωση της εταιρείας, θ) η δικαστική απόφαση με την οποία κηρύσσεται η

ακυρότητα της εταιρείας, ι) ο διορισμός των εκκαθαριστών, καθώς και τα ατομικά τους στοιχεία, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 33,

ια) οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εφόσον συντρέχουν οι περιστάσεις της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α’ 251), περί εφαρμογής των ελληνικών λογιστικών προτύπων,

ιβ) οι οικονομικές καταστάσεις έναρξης και πέρατος εκκαθάρισης και η διαγραφή από το Γ.Ε.ΜΗ.,

ιγ) η δημόσια δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος και η ενημερωτική δήλωση των άρθρων 157Β έως 157Ζ του ν. 4548/2018 (Α’ 104), εφόσον συντρέχουν οι περιστάσεις της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014, περί εφαρμογής των ελληνικών λογιστικών προτύπων.

2. Καταχωρίζεται, χωρίς να δημοσιεύεται στο Γ.Ε.ΜΗ., η άδεια διαμονής που επιτρέπει πρόσβαση σε ανεξάρτητη οικονομική ή επενδυτική δραστηριότητα για τα φυσικά πρόσωπα τρίτης χώρας, τα οποία πρόκειται να αποκτήσουν την ιδιότητα του ομόρρυθμου εταίρου.»

Άρθρο 13
Δημοσίευση δημόσιας δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος κεφαλαιουχικών εταιρειών στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 35 ν. 4919/2022 (παρ. 2 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/2101/ΕΕ)
Στην παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 4919/2022 (Α’ 71) προστίθεται περ. ια) και το άρθρο 35 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 35 Πρόσθετα στοιχεία που καταχωρίζουν οι κεφαλαιουχικές εταιρείες (άρθρο 14 και περ. α) άρθρου 28 Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

1. Για τις κεφαλαιουχικές εταιρείες των περ. α) έως ε), ζ), ι) και ια) της παρ. 1 του άρθρου 16, με έδρα στην ημεδαπή, καταχωρίζονται και δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ.:

α) η ιδρυτική πράξη, το καταστατικό και, όπου απαιτείται, η εγκριτική απόφαση της διοίκησης,

β) οι τροποποιήσεις του καταστατικού και το πλήρες κωδικοποιημένο κείμενο του καταστατικού,

γ) ο διορισμός, η αποχώρηση και τα ατομικά στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 33, των προσώπων τα οποία, είτε ως όργανο προβλεπόμενο από τον νόμο είτε ως μέλη τέτοιου οργάνου:

γα) έχουν την εξουσία να δεσμεύουν την εταιρεία έναντι τρίτων. Αν τα πρόσωπα αυτά είναι περισσότερα από ένα, με την καταχώριση διευκρινίζεται αν δύνανται να ενεργούν μόνα τους ή υποχρεούνται να ενεργούν από κοινού,

γβ) εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον δικαστηρίου, και

γγ) συμμετέχουν στη διοίκηση, στην εποπτεία ή στον έλεγχο της εταιρείας,

δ) μία (1) τουλάχιστον φορά κάθε έτος, το ύψος του καλυφθέντος κεφαλαίου, εφόσον η ιδρυτική πράξη ή το καταστατικό αναφέρονται σε εγκεκριμένο κεφάλαιο, εκτός αν κάθε αύξηση του καλυφθέντος κεφαλαίου συνεπάγεται τροποποίηση του καταστατικού,

ε) τα λογιστικά έγγραφα κάθε χρήσεως, των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική βάσει των Οδηγιών του Συμβουλίου 86/635/ΕΟΚ (L 372), για τους ετήσιους

και ενοποιημένους λογαριασμούς των τραπεζών και λοιπών άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, 91/674/ ΕΟΚ (L 374), για τους ετήσιους και τους ενοποιημένους λογαριασμούς των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, 2013/34/ΕΕ (L 182), σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των Οδηγιών 78/660/EOK και 83/349/ ΕΟΚ του Συμβουλίου,

στ) οποιαδήποτε μεταβολή της έδρας της εταιρείας, ζ) η λύση και η αναβίωση της εταιρείας, η) η δικαστική απόφαση με την οποία κηρύσσεται η

ακυρότητα της εταιρείας, θ) ο διορισμός και τα ατομικά στοιχεία των εκκαθαριστών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 33,

ι) οι οικονομικές καταστάσεις έναρξης, οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης και η διαγραφή από το Γ.Ε.ΜΗ. και

ια) η δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος των άρθρων 157 Β έως 157 Ζ του ν. 4548/2018 (Α’ 104).

2. Καταχωρίζονται στο Γ.Ε.ΜΗ. ο αριθμός των μεριδίων των εταίρων, καθώς και τα πλήρη στοιχεία των ως άνω προσώπων.»

Άρθρο 14
Δημοσίευση δημόσιας δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών τρίτων χωρών στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Τροποποίηση άρθρου 43 ν. 4919/2022 (παρ. 2 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/2101/ΕΕ)
Στο άρθρο 43 του ν. 4919/2022 προστίθεται περ. ιβ) και το άρθρο 43 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 43 Στοιχεία που καταχωρίζουν τα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών τρίτων χωρών (άρθρα 36, 37 και 38 της Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

Καταχωρίζονται και δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ., για τα υποκαταστήματα των περ. ιγ) και ιδ) της παρ. 1 του άρθρου 16:

α) η ιδρυτική πράξη και το καταστατικό, αν αυτό αποτελεί αντικείμενο χωριστής πράξης, καθώς και οι τροποποιήσεις των εγγράφων αυτών,

β) η ταχυδρομική διεύθυνση του υποκαταστήματος, γ) η αναφορά των δραστηριοτήτων του υποκαταστήματος, δ) το δίκαιο του κράτους, από το οποίο διέπεται η

εταιρεία, ε) αν το δίκαιο του κράτους από το οποίο διέπεται η

εταιρεία προβλέπει την τήρηση μητρώου, καταχωρίζεται ο αριθμός εγγραφής της εταιρείας στο μητρώο αυτό,

στ) η μορφή, η έδρα και το αντικείμενο της εταιρείας, καθώς και μία (1) τουλάχιστον φορά τον χρόνο το ποσό του καλυφθέντος κεφαλαίου, αν τα στοιχεία αυτά δεν περιέχονται στην ιδρυτική πράξη ή το καταστατικό,

ζ) η επωνυμία της εταιρείας, καθώς και η επωνυμία του υποκαταστήματος, αν δεν είναι ίδια με την επωνυμία της εταιρείας,

η) ο διορισμός, η λήξη των καθηκόντων, καθώς και τα στοιχεία ταυτότητας των προσώπων που έχουν την εξουσία να δεσμεύουν την εταιρεία έναντι τρίτων και να την εκπροσωπούν ενώπιον δικαστηρίου:

ηα) ως νόμιμα προβλεπόμενα όργανα της εταιρείας ή ως μέλη ενός τέτοιου οργάνου,

ηβ) ως νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας για τη δραστηριότητα του υποκαταστήματος, με μνεία της έκτασης των εξουσιών τους και ενδεχόμενης δυνατότητας να ασκούν τις εξουσίες αυτές μόνοι,

θ) η λύση της εταιρείας, ο διορισμός, τα ατομικά στοιχεία ταυτότητας και οι εξουσίες των εκκαθαριστών, καθώς και η περάτωση της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τη δημοσιότητα που λαμβάνει χώρα για την εταιρεία, σύμφωνα με τις περ. η), ι) και ια) του άρθρου 35, όπως, επίσης, η διαδικασία πτώχευσης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία, στην οποία υπόκειται η εταιρεία,

ι) τα λογιστικά έγγραφα, όπως οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις, της εταιρείας, που καταρτίσθηκαν, ελέγχθηκαν και δημοσιεύθηκαν κατά το δίκαιο του κράτους, στο οποίο υπόκειται η εταιρεία. Στην περίπτωση που το δίκαιο του κράτους δεν προβλέπει κατάρτιση των λογιστικών εγγράφων κατά τρόπο ισοδύναμο με το ελληνικό και το ενωσιακό δίκαιο, απαιτούνται τα λογιστικά έγγραφα, όπως οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις, των δραστηριοτήτων του υποκαταστήματος,

ια) το κλείσιμο του υποκαταστήματος, και ιβ) η δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος του

άρθρου 157 Γ του ν. 4548/2018 (Α’ 104).»

Άρθρο 15
Δημοσίευση δημόσιας δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους σε άλλο κράτος μέλος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 44 ν. 4919/2022 (παρ. 2 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/2101/ΕΕ)
Στην παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4919/2022 (Α’ 71) προστίθεται περ. ε) και το άρθρο 44 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 44 Στοιχεία που καταχωρίζονται και δημοσιεύονται για τα υποκαταστήματα πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 2 Οδηγίας 89/117/ΕΟΚ)

1. Για τα υποκαταστήματα που διατηρούν στην ημεδαπή πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα που έχουν την έδρα τους σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταχωρίζονται και δημοσιεύονται, σύμφωνα με το άρθρο 17, τα εξής:

α) ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, β) ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, γ) έκθεση διαχείρισης και ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης, δ) έκθεση ελέγχου ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ε) η δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος του άρθρου 157Γ του ν. 4548/2018 (Α’ 104) ή του άρθρου 81 του ν. 4261/2014 (Α’ 107), η οποία διατίθεται στο κοινό σε ηλεκτρονικό μορφότυπο αναφοράς που είναι μηχανικά αναγνώσιμος.

2. Τα έγγραφα της παρ. 1 συντάσσονται και ελέγχονται, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους, στο οποίο έχει την έδρα του το πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα.

3. Εκτός από τα έγγραφα της παρ. 1, τα υποκαταστήματα πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων της παρ. 1 δημοσιεύουν επιπλέον τις ακόλουθες συμπληρωματικές πληροφορίες:

α) τα έσοδα και τα έξοδα του υποκαταστήματος που προέρχονται από τους λογαριασμούς των παρ. 1, 3, 4, 6, 7, 8 και 15 του άρθρου 27 ή τους λογαριασμούς των παρ. Α4, Α9, Β1 έως Β4 και Β7 του άρθρου 28 της Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ (L 372),

β) τον αριθμό των μελών του προσωπικού που απασχολούνται κατά μέσο όρο στο υποκατάστημα,

γ) το σύνολο των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων του υποκαταστήματος, κατανεμημένων σε εκείνες που αφορούν στα πιστωτικά ιδρύματα και εκείνες που αφορούν στους πελάτες, καθώς και το συνολικό ύψος των εν λόγω απαιτήσεων και υποχρεώσεων εκπεφρασμένων στο νόμισμα του κράτους μέλους, όπου είναι εγκατεστημένο το υποκατάστημα,

δ) το σύνολο του ενεργητικού και των ποσών που αντιστοιχούν στους λογαριασμούς των παρ. 2, 3, 4, 5 και 6 του ενεργητικού, στους λογαριασμούς των παρ. 1, 2 και 3 του παθητικού και στους λογαριασμούς εκτός ισολογισμού των παρ. 1 και 2, σύμφωνα με τον ορισμό που αναφέρεται στο άρθρο 4 και στα ανάλογα άρθρα της Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ, καθώς και, για τους λογαριασμούς των παρ. 2, 5 και 6 του ενεργητικού, την κατάταξη των τίτλων ανάλογα με το αν θεωρήθηκαν ή όχι ως πάγια χρηματοπιστωτικά στοιχεία, κατά την έννοια του άρθρου 35 της Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ.

4. Η ακρίβεια των πληροφοριών της παρ. 3 και η αντιστοιχία τους με τους ετήσιους λογαριασμούς ελέγχονται από έναν (1) ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία με τη διατύπωση σχετικής γνώμης.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 16
Υποβολή ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από κεφαλαιουχικές εταιρείες του μη χρηματοπιστωτικού τομέα στην Τράπεζα της Ελλάδος

1. Οι εταιρείες της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α’ 251), που δεν ανήκουν στον χρηματοπιστωτικό τομέα, οι οποίες λαμβάνουν χρηματοδότηση από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα, με τη σύναψη κάθε μορφής δανείων, περιλαμβανομένων των κοινοπρακτικών, καθώς και μέσω της εκδόσεως ομολογιακών δανείων, υποχρεούνται να υποβάλλουν στο Κεντρικό Γραφείο Ισολογισμών της Τράπεζας της Ελλάδος τα οικονομικά τους στοιχεία, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών τους καταστάσεων από την αρμόδια Γενική Συνέλευση.

2. Οι εταιρείες της παρ. 1, οι κινητές αξίες των οποίων έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, υποχρεούνται να υποβάλλουν τα οικονομικά τους στοιχεία ταυτόχρονα με τη δημοσιοποίηση της ετήσιας οικονομικής τους έκθεσης του άρθρου 4 του ν. 3556/2007 (Α’ 91).

3. Η υποβολή των στοιχείων της παρ. 1 γίνεται βάσει των υποδειγμάτων που προβλέπονται στην υπ’ αρ. 2682/3.6.2019 πράξη του Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος (Β’ 2453).

4. Για τη συλλογή των στοιχείων της παρ. 1 από τις υπόχρεες εταιρείες εφαρμόζονται οι κανόνες για την προστασία και τη χρήση εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών του άρθρου 8 του Κανονισμού (ΕΚ) 2533/98 του Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 1998 σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (L 318).

5. Σε περίπτωση παράλειψης ή ελλιπούς, εσφαλμένης ή εκπρόθεσμης υποβολής των στοιχείων των παρ. 1 και 2 εκ μέρους των υπόχρεων, εφαρμόζονται τα άρθρα 2 και 55Γ του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος περί κυρώσεων.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, δύνανται να τροποποιούνται τα υποδείγματα υποβολής οικονομικών στοιχείων των εταιρειών της παρ. 1, να μεταβάλλεται ο κύκλος των υπόχρεων σε υποβολή οικονομικών στοιχείων νομικών προσώπων και να ορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

7. Το παρόν εφαρμόζεται και για την υποβολή οικονομικών στοιχείων της εταιρικής χρήσης 2022. Κατ’ εξαίρεση, για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, οι εταιρείες της παρ. 2 υποβάλλουν τα οικονομικά τους στοιχεία μέχρι την 20ή Νοεμβρίου 2023.

Άρθρο 17
Θέσπιση ρυθμίσεων στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας Προσθήκη άρθρου 138Α στον ν. 4951/2022
Στον ν. 4951/2022 (Α’ 129) προστίθεται άρθρο 138Α ως εξής:

«Άρθρο 138Α Θέσπιση ρυθμίσεων στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2024 έως την 31η Δεκεμβρίου 2024

1. Για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από την 1η Ιανουαρίου 2024 έως την 31η Δεκεμβρίου 2024, οι Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας μεταφέρουν υποχρεωτικά τους Πελάτες Ηλεκτρικής Ενέργειας, οι οποίοι είχαν υπαχθεί στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του άρθρου 138, στο Ειδικό Τιμολόγιο της παρ. 2. Εξαιρούνται:

α) οι Πελάτες που έχουν συνάψει σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για προϊόν σταθερής τιμολόγησης ορισμένου χρόνου, η οποία διατηρείται σε ισχύ μετά τη λήξη των μέτρων του άρθρου 138 και για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η εκάστοτε σύμβαση σταθερής τιμολόγησης, καθώς και

β) οι Πελάτες που προβάλλουν την αντίρρησή τους, ως προς την υπαγωγή τους στο Ειδικό Τιμολόγιο και δηλώνουν ταυτόχρονα τη βούλησή τους για υπαγωγή σε διαφορετικό προϊόν προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύμφωνα με την παρ. 6, μετά από την ενημέρωσή τους και έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023.

2. Για την εφαρμογή της παρ. 1, δημιουργείται από τους Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ένα (1) Ειδικό Τιμολόγιο Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας για κάθε κατηγορία πελατών Χαμηλής Τάσης.

3. Για το Ειδικό Τιμολόγιο Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας της παρ. 2, η Τελική Τιμή Προμήθειας ανακοινώνεται έως την πρώτη ημέρα κάθε μήνα κατανάλωσης, και προκύπτει από το άθροισμα της Βασικής Τιμής Προμήθειας και του Μηχανισμού Διακύμανσης. Το Ειδικό Τιμολόγιο δύναται να εμπεριέχει και Πάγια Χρέωση Προμήθειας, ίση με πέντε (5) ευρώ ανά μήνα, κατά μέγιστο, καθώς και εκπτώσεις, εφόσον αυτές δεν συνδέονται με τη διακύμανση μεγεθών της χονδρεμπορικής αγοράς.

4. Στον λογαριασμό κατανάλωσης που αφορά στο Ειδικό Τιμολόγιο ο Προμηθευτής αποτυπώνει ενιαία την Τελική Τιμή Προμήθειας σε €/MWh ανά μήνα τιμολόγησης. Η Τελική Τιμή Προμήθειας του Ειδικού Τιμολογίου κοινοποιείται στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (Ρ.Α.Α.Ε.Υ.) και ανακοινώνεται σε ευδιάκριτο σημείο στην ιστοσελίδα του Προμηθευτή έως την πρώτη ημέρα εκάστου μήνα κατανάλωσης, βάσει των σχετικών κατευθυντήριων οδηγιών της Ρ.Α.Α.Ε.Υ.. Κατά την κοινοποίηση της Τελικής Τιμής Προμήθειας στην Ρ.Α.Α.Ε.Υ. ο Προμηθευτής συμπεριλαμβάνει και αρχείο με πληροφορίες ως προς τον τρόπο επαλήθευσης της τιμής. Η Ρ.Α.Α.Ε.Υ. δημοσιεύει μηνιαίως στην ιστοσελίδα της, υπό τη μορφή πίνακα και έως την πέμπτη ημέρα του εκάστοτε μήνα κατανάλωσης, τις πάγιες χρεώσεις και τις χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, μετά τον υπολογισμό τυχόν εκπτώσεων, που της έχουν κοινοποιήσει οι προμηθευτές, οι οποίες εφαρμόζονται στο Ειδικό Τιμολόγιο.

5. Οι Προμηθευτές δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα τους σε ευδιάκριτο σημείο και κοινοποιούν στη Ρ.Α.Α.Ε.Υ., μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2023, όλες τις τιμολογιακές παραμέτρους της μεθοδολογίας του Ειδικού Τιμολογίου που θα ισχύει για κάθε κατηγορία πελατών, ήτοι τη Βασική Τιμή Προμήθειας και τις τιμές των συντελεστών του Μηχανισμού Διακύμανσης. Οι Προμηθευτές ενημερώνουν τους Καταναλωτές με κάθε πρόσφορο μέσο, σύμφωνα με τις προβλέψεις περί ατομικής ενημέρωσης του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (Κ.Π.Η.Ε., Β’832/09.04.2013), έως την 1η Δεκεμβρίου 2023, για τους συμβατικούς και τιμολογιακούς όρους των προϊόντων προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας που θα ισχύσουν από 1ης Ιανουαρίου 2024.

6. Οι Προμηθευτές δύνανται να διαμορφώνουν και να προσφέρουν και άλλα προϊόντα, σταθερά ή κυμαινόμενα, υπό τον όρο της κατάλληλης επισήμανσής τους, σύμφωνα με την απόφαση της παρ. 10. Η υπαγωγή των καταναλωτών στα εν λόγω προϊόντα γίνεται κατόπιν προβολής της αντίρρησής τους επί της μετάπτωσής τους στο αντίστοιχο Ειδικό Τιμολόγιο, με κάθε πρόσφορο μέσο, ήτοι μέσω χρήσης εφαρμογών τηλεπικοινωνιακού δικτύου, του διαδικτύου ή άλλων κατάλληλων μέσων ή επιστολών, σύμφωνα με το άρθρο 48 του v. 4001/2011 (Α’ 179) και τον Κ.Π.Η.Ε.. Ως προβολή αντίρρησης νοείται και η υποβολή Αίτησης Προσφοράς Σύμβασης Προμήθειας.

Η αλλαγή προμηθευτή ή τιμολογίου προμήθειας γίνεται οποτεδήποτε και δεν συνεπάγεται δικαίωμα αποζημίωσης του προμηθευτή λόγω της πρόωρης αποχώρησης του Πελάτη, εκτός από την περίπτωση διακοπής σύμβασης σταθερής τιμής ορισμένου χρόνου.

7. Οι Προμηθευτές κοινοποιούν στη Ρ.Α.Α.Ε.Υ., δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα τους και ενημερώνουν τους Καταναλωτές με κάθε πρόσφορο μέσο, σύμφωνα με τις προβλέψεις περί ατομικής ενημέρωσης του Κ.Π.Η.Ε., έως την 1η Δεκεμβρίου 2024, για τους συμβατικούς και τιμολογιακούς όρους των προϊόντων προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας μετά την 1η Ιανουαρίου 2025. Το Ειδικό Τιμολόγιο Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας προσφέρεται από τους Προμηθευτές και δύναται να επιλέγεται από τους Καταναλωτές και μετά την 31η Δεκεμβρίου 2024.

8. Κατά την περίοδο ισχύος του παρόντος, το Τιμολόγιο Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας διαμορφώνεται βάσει του Ειδικού Τιμολογίου, σύμφωνα με τη μέθοδο υπολογισμού της παρ. 6 του άρθρου 138. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να προκρίνεται ως Τιμολόγιο Αναφοράς διαφορετικό τιμολόγιο, από αυτό με την ανώτερη τιμή χρέωσης προμήθειας των προμηθευτών καθολικής υπηρεσίας, αν το τελευταίο έχει απόκλιση μεγαλύτερη από είκοσι τοις εκατό (20%), από τον μέσο όρο των ακριβότερων, ανά προμηθευτή καθολικής υπηρεσίας και ανά κατηγορία πελατών, λοιπών τεσσάρων τιμολογίων του πίνακα της παρούσας. Το Τιμολόγιο Αναφοράς που δύναται να προκριθεί με την ανωτέρω απόφαση δεν δύναται να υπολείπεται από τον μέσο όρο των ακριβότερων, ανά προμηθευτή καθολικής υπηρεσίας και ανά κατηγορία πελατών, τεσσάρων (4) τιμολογίων του δευτέρου εδαφίου.

9. Η Ρ.Α.Α.Ε.Υ. παρακολουθεί την εφαρμογή του παρόντος, ιδίως ως προς τη διαμόρφωση των τιμών, τη διαφάνεια, τις συνθήκες ανταγωνισμού και την εμφάνιση καταχρηστικών πρακτικών. Αν διαπιστώσει σχετικές παραβάσεις, εφαρμόζει τη διαδικασία του άρθρου 36 του ν. 4001/2011 και επιβάλλει πρόστιμο έως το ένα τοις χιλίοις (1/1000) επί του ετήσιου κύκλου εργασιών του Προμηθευτή, πλέον άλλων κυρώσεων που μπορεί να του έχουν επιβληθεί.

10. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δύναται να καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του μηχανισμού διακύμανσης και των συντελεστών του Ειδικού Τιμολογίου, οι ορισμοί των μεταβλητών συντελεστών του μηχανισμού διακύμανσης, τα χρονικά διαστήματα μεταβολής των συντελεστών και της Βασικής Τιμής Προμήθειας, ο τρόπος επισήμανσης και αποτύπωσης στους Λογαριασμούς Κατανάλωσης, ειδικότερα θέματα ανακοίνωσης και ενημέρωσης των Καταναλωτών, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό ή διαδικαστικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου δύναται να τροποποιείται η περίοδος ισχύος, ήτοι η έναρξη και η λήξη ισχύος, καθώς και οι προθεσμίες ανακοίνωσης και ενημέρωσης για τους τιμολογιακούς και συμβατικούς όρους του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 18
Έναρξη ισχύος

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 2, η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Τα Κεφάλαια Β’ και Γ’ τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρμόζονται για τα οικονομικά έτη που εκκινούν μετά από την 22α Ιουνίου 2024.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2023

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ανάπτυξης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Δικαιοσύνης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ

Ψηφιακής Διακυβέρνησης ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2023

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ