ΝΟΜΟΣ 5062/2023

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5062 ΦΕΚ Α 183/3.11.2023

Νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων φορέων του δημοσίου τομέα, ενίσχυση της αποτελεσματικό τητάς τους και λοιπές διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α’: ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1 Σκοπός

Άρθρο 2 Αντικείμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ

Άρθρο 3 Πεδίο εφαρμογής και ομαδοποίηση νομικών προσώπων

Άρθρο 4 Διαδικασία επιλογής

Άρθρο 5 Προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής

Άρθρο 6 Γραπτή εξέταση

Άρθρο 7 Κριτήρια επιλογής και μοριοδότηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΟΡΓΑΝΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ

Άρθρο 8 Επιτροπές επιλογής

Άρθρο 9 Κατάλογος Ιδιωτών Εμπειρογνωμόνων

Άρθρο 10 Θητεία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Άρθρο 11 Σχέδια δράσης

Άρθρο 12 Αξιολόγηση των οργάνων διοίκησης

Άρθρο 13 Σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής

Άρθρο 14 Κυρώσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ, ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 15 Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 16 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 17 Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Β’: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 18 Παράταση θητείας Υπηρεσιακών Γραμματέων

Άρθρο 19 Ρυθμίσεις ενίσχυσης της αποστολής του Α.Σ.Ε.Π.

Άρθρο 20 Εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης Ερμηνευτική διάταξη

Άρθρο 21 Ενίσχυση για γεωργικές εκμεταλλεύσεις οι οποίες επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου 2023

Άρθρο 22 Αποσπάσεις στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

Άρθρο 23 Παράταση ισχύος διατάξεων αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 1 π.δ. 33/2018, παρ. 2 άρθρου 293 ν. 5020/2023

ΜΕΡΟΣ Γ’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 24 Έναρξη ισχύος

ΜΕΡΟΣ Α’
ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος είναι η διαμόρφωση ενός συνεκτικού και ολοκληρωμένου πλαισίου επιλογής των διοικήσεων των νομικών προσώπων του δημοσίου τομέα κατ’ εφαρμογή των συνταγματικών αρχών της ισότητας και της αξιοκρατίας, με ιδιαίτερη έμφαση στα απαιτούμενα ουσιαστικά προσόντα και με ταυτόχρονη μέριμνα για την ταχεία ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Άρθρο 2
Αντικείμενο
Αντικείμενο του παρόντος είναι η συνολική ρύθμιση της διαδικασίας επιλογής των διοικήσεων των νομικών προσώπων του δημοσίου τομέα κατά τρόπο που λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των νομικών αυτών προσώπων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ

Άρθρο 3
Πεδίο εφαρμογής και ομαδοποίηση νομικών προσώπων

1. Οι Πρόεδροι, συμπεριλαμβανομένων και των Προέδρων των Διοικητικών Συμβουλίων, είτε έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες είτε όχι, Αντιπρόεδροι, Διοικητές, Αναπληρωτές Διοικητές, Υποδιοικητές, Διευθύνοντες ή Εντεταλμένοι Σύμβουλοι των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (εφεξής όργανα διοίκησης) των οποίων η επιλογή ανήκει στην Κυβέρνηση, με εξαίρεση τους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Β’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314) και τους φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258), επιλέγονται σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος, μη θιγομένης πάντως της διαδικασίας κοινοβουλευτικής ακρόασης ή παροχής γνώμης, όπου αυτή προβλέπεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής.

2. Τα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 ομαδοποιούνται ως εξής:

α) Ομάδα Α, στην οποία υπάγονται τα νομικά πρόσωπα οι αρμοδιότητες των οποίων εκτείνονται σε όλη την επικράτεια με την επιφύλαξη της ομάδας Β, καθώς και οι Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας.

β) Ομάδα Β, στην οποία υπάγονται τα νομικά πρόσωπα οι αρμοδιότητες των οποίων έχουν όλως ειδικό χαρακτήρα ή εκτείνονται σε συγκεκριμένη περιοχή της χώρας, με την επιφύλαξη της ομάδας Γ.

γ) Ομάδα Γ, στην οποία υπάγονται τα νοσοκομεία.

3. Τα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 ομαδοποιούνται σύμφωνα με την παρ. 2 με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Υπουργού Εσωτερικών, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και επικαιροποιείται κατ’ ελάχιστον ετησίως στη συνεδρίαση του μηνός Δεκεμβρίου του Υπουργικού Συμβουλίου.

Άρθρο 4
Διαδικασία επιλογής

1. Η διαδικασία επιλογής των οργάνων διοίκησης των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 3 εκκινεί από το εποπτεύον Υπουργείο, τέσσερις (4), τουλάχιστον, μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των οργάνων διοίκησης.

2. Εντός της προθεσμίας της παρ. 1, προς τον σκοπό επιλογής των οργάνων διοίκησης των νομικών προσώπων των ομάδων Α και Γ, το εποπτεύον Υπουργείο διαβιβάζει στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) σχέδιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για παροχή σύμφωνης γνώμης. Η σύμφωνη γνώμη του Α.Σ.Ε.Π. παρέχεται εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την περιέλευση σε αυτό του σχεδίου της πρόσκλησης ή των λοιπών στοιχείων αυτής. Προς τον σκοπό επιλογής των οργάνων διοίκησης των νομικών προσώπων της ομάδας Β, συντάσσεται από το Α.Σ.Ε.Π., σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, υπόδειγμα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, το οποίο αναρτάται στις ιστοσελίδες του Α.Σ.Ε.Π. και του Υπουργείου Εσωτερικών και αποστέλλεται στα εποπτεύοντα Υπουργεία.

3. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκδίδεται, κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του Α.Σ.Ε.Π. για τα νομικά πρόσωπα των ομάδων Α και Γ και σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρ. 2 για τα νομικά πρόσωπα της ομάδας Β, από το εποπτεύον Υπουργείο και αναρτάται στην ιστοσελίδα opengov.gr, την ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π., την ιστοσελίδα του οικείου νομικού προσώπου και την ιστοσελίδα του εποπτεύοντος Υπουργείου, τρεις (3), τουλάχιστον, μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των οργάνων διοίκησης.

4. Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων αρχίζει από την ημερομηνία που αναγράφεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και διαρκεί δέκα (10), τουλάχιστον, ημέρες. Η έναρξη της προθεσμίας δεν μπορεί να απέχει από την ημερομηνία ανάρτησης της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα opengov.gr περισσότερες από δέκα (10) ημέρες.

5. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι δυνατόν να εκδίδεται από το επισπεύδον Υπουργείο για μία ή περισσότερες θέσεις ενός ή περισσοτέρων νομικών προσώπων της αρμοδιότητάς του. Με την πρόσκληση είναι δυνατό να περιορίζεται ο αριθμός των θέσεων για τις οποίες υποβάλλεται υποψηφιότητα.

6. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής των οργάνων διοίκησης των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 3, υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους αίτηση υποψηφιότητας, η οποία υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις οδηγίες της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συνοδεύεται: (α) από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, η δομή του οποίου δύναται να περιγράφεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και (β) από κάθε άλλο έγγραφο που αναφέρεται στην πρόσκληση. Τα έγγραφα της περ. (β) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αίτησης. Για την υποβολή της αίτησης και τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής απαιτείται η καταβολή παραβόλου, το οποίο αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού.

7. Η διαδικασία επιλογής για τα νομικά πρόσωπα των ομάδων Α και Γ διεξάγεται, ανά μία ή περισσότερες θέσεις ενός ή περισσοτέρων νομικών προσώπων, ως εξής:

(α) Γραπτή εξέταση των υποψηφίων.

(β) Κατάρτιση πίνακα υποψηφίων με βάση τα αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης.

(γ) Έλεγχος συνδρομής των απαιτούμενων προσόντων των υποψηφίων που καταλαμβάνουν τις δεκαπέντε (15) πρώτες θέσεις, εφόσον υπάρχουν, στον πίνακα κατάταξης που καταρτίζεται με βάση τα αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης για κάθε προκηρυσσόμενη θέση. Αν τα απαιτούμενα προσόντα δεν συντρέχουν για έναν ή περισσότερους εκ των ανωτέρω υποψηφίων, ελέγχεται η συνδρομή τους για αντίστοιχο αριθμό υποψηφίων κατά σειρά κατάταξης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας περισσότερων υποψηφίων, τα απαιτούμενα προσόντα ελέγχονται για όλους τους ισοβαθμήσαντες υποψηφίους.

(δ) Μοριοδότηση των επιλέξιμων υποψηφίων με βάση τα κριτήρια των περ. (α) και (β) του άρθρου 7. Η βαθμολογία της γραπτής εξέτασης προσαυξάνεται με τα μόρια των προαναφερόμενων περιπτώσεων.

(ε) Κατάρτιση και ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. προσωρινών πινάκων: (εα) των υποψηφίων που αποκλείονται λόγω έλλειψης των απαιτούμενων προσόντων, με αναφορά στον αντίστοιχο λόγο ή στους αντίστοιχους λόγους αποκλεισμού, (εβ) των αποτελεσμάτων της γραπτής εξέτασης και (εγ) των υποψηφίων της περ. (γ) και της αντίστοιχης μοριοδότησής τους. Στους πίνακες (εα) και (εβ) δεν περιλαμβάνονται τα στοιχεία ταυτοποίησης των υποψηφίων.

(στ) Υποβολή ενστάσεων από τους υποψηφίους κατά των προσωρινών πινάκων των υποπερ. (εα) και (εγ) της περ. (ε) εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών, σύμφωνα με τις οδηγίες της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην αρμόδια επιτροπή επιλογής. Για την υποβολή της ένστασης απαιτείται η καταβολή παραβόλου, το οποίο αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού.

(ζ) Εξέταση ενστάσεων από την αρμόδια επιτροπή επιλογής εντός προθεσμίας οκτώ (8) ημερών και ανάρτηση των οριστικών πινάκων αποκλειομένων και των πινάκων επιλέξιμων υποψηφίων για κάθε προκηρυσσόμενη θέση με τη βαθμολογία τους.

(η) Κλήση σε συνέντευξη από την αρμόδια επιτροπή επιλογής των επτά (7) πρώτων σε βαθμολογία επιλέξιμων υποψηφίων. Αν ο αριθμός των επιλέξιμων υποψηφίων είναι μικρότερος των επτά (7), καλείται σε συνέντευξη το σύνολο των επιλέξιμων υποψηφίων. Η σχετική ειδοποίηση γίνεται με αποστολή μηνύματος στο κινητό τηλέφωνο ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώνει ο υποψήφιος με την αίτησή του ή με άλλο πρόσφορο μέσο που επιλέγει η αρμόδια επιτροπή επιλογής. Η ειδοποίηση αποστέλλεται πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της συνέντευξης.

(θ) Εάν ένας ή περισσότεροι από αυτούς που θα κληθούν σε συνέντευξη παραιτηθούν της υποψηφιότητάς τους, η αρμόδια επιτροπή επιλογής καλεί σε συνέντευξη επόμενους υποψηφίους για την ήδη καθορισμένη ημέρα. Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης του καλούμενου με αυτό τον τρόπο υποψηφίου ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση μη προσέλευσης υποψηφίου στη συνέντευξη, οι συνεντεύξεις λαμβάνουν χώρα κανονικά για τους υπόλοιπους υποψηφίους. Στο τέλος της διαδικασίας της παρούσας η αρμόδια επιτροπή επιλογής καταρτίζει πίνακα των τριών (3) επικρατέστερων υποψηφίων, σύμφωνα με τη γραπτή εξέταση του άρθρου 6 και το σύνολο των κριτηρίων του άρθρου 7, τον οποίο και αποστέλλει στον εποπτεύοντα Υπουργό. Ο πίνακας του προηγούμενου εδαφίου αναρτάται στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. και του εποπτεύοντος Υπουργείου.

(ι) Τα πρακτικά των συνεδριάσεων καθαρογράφονται και υπογράφονται εντός ενός (1) μηνός από το πέρας της διαδικασίας.

8. Η διαδικασία επιλογής για τα νομικά πρόσωπα της ομάδας Β διεξάγεται, ανά μία ή περισσότερες θέσεις ενός ή περισσοτέρων νομικών προσώπων, ως εξής:

(α) Έλεγχος συνδρομής των απαιτούμενων προσόντων.

(β) Μοριοδότηση των επιλέξιμων υποψηφίων με βάση τα κριτήρια των περ. (α) και (β) του άρθρου 7.

(γ) Κατάρτιση και ανάρτηση στην ιστοσελίδα του εποπτεύοντος Υπουργείου προσωρινών πινάκων: (γα) των υποψηφίων που αποκλείονται λόγω έλλειψης των απαιτούμενων προσόντων, με αναφορά στον αντίστοιχο λόγο ή στους αντίστοιχους λόγους αποκλεισμού και (γβ) των υποψηφίων της περ. (β) και της αντίστοιχης μοριοδότησής τους. Στον πίνακα (γα) δεν δημοσιοποιούνται τα στοιχεία ταυτοποίησης των υποψηφίων.

(δ) Υποβολή ενστάσεων από τους υποψηφίους εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών, σύμφωνα με τις οδηγίες της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην αρμόδια επιτροπή επιλογής. Για την υποβολή της ένστασης απαιτείται η καταβολή παραβόλου, το οποίο αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού.

(ε) Εξέταση ενστάσεων από την αρμόδια επιτροπή επιλογής εντός προθεσμίας οκτώ (8) ημερών και στη συνέχεια ανάρτηση των οριστικών πινάκων αποκλειομένων και των πινάκων επιλέξιμων υποψηφίων για κάθε προκηρυσσόμενη θέση με τη βαθμολογία τους.

(στ) Κλήση σε συνέντευξη από την αρμόδια επιτροπή επιλογής των επτά (7) πρώτων σε βαθμολογία επιλέξιμων υποψηφίων. Αν ο αριθμός των επιλέξιμων υποψηφίων είναι μικρότερος των επτά (7), καλείται σε συνέντευξη το σύνολο των επιλέξιμων υποψηφίων. Η σχετική ειδοποίηση γίνεται με αποστολή μηνύματος στο κινητό τηλέφωνο ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώνει ο υποψήφιος με την αίτησή του ή με άλλο πρόσφορο μέσο που επιλέγει η αρμόδια επιτροπή επιλογής. Η ειδοποίηση αποστέλλεται πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της συνέντευξης.

(ζ) Εάν ένας ή περισσότεροι από αυτούς που θα κληθούν σε συνέντευξη παραιτηθούν της υποψηφιότητάς τους, η αρμόδια επιτροπή επιλογής καλεί σε συνέντευξη επόμενους υποψηφίους για την ήδη καθορισμένη ημέρα. Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης του καλούμενου με αυτό τον τρόπο υποψηφίου, ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση μη προσέλευσης υποψηφίου στη συνέντευξη, οι συνεντεύξεις λαμβάνουν χώρα κανονικά για τους υπόλοιπους υποψηφίους. Στο τέλος της διαδικασίας της παρούσας η αρμόδια επιτροπή επιλογής καταρτίζει πίνακα των τριών (3) επικρατέστερων υποψηφίων, σύμφωνα με το σύνολο των κριτηρίων του άρθρου 7, τον οποίο και αποστέλλει στον εποπτεύοντα Υπουργό. Ο πίνακας του προηγούμενου εδαφίου αναρτάται στην ιστοσελίδα του εποπτεύοντος Υπουργείου.

(η) Τα πρακτικά των συνεδριάσεων καθαρογράφονται και υπογράφονται εντός ενός (1) μηνός από το πέρας της διαδικασίας.

Η διαδικασία της παρούσας ελέγχεται δειγματοληπτικά από το Α.Σ.Ε.Π..

9. Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή με κοινή απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών ή με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, κατά λόγο αρμοδιότητας, ή, στην περίπτωση των εταιρειών της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4972/2022 (Α’ 181) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, επιλέγεται και διορίζεται ένας (1) εκ των τριών (3) υποψηφίων της περ. (θ) της παρ. 7 και της περ. (ζ) της παρ. 8 αντιστοίχως. Η απόφαση ή η πράξη διορισμού του πρώτου εδαφίου δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

10. Η απόφαση ή η πράξη της παρ. 9 κοινοποιείται αμελλητί στο Α.Σ.Ε.Π..

11. Στα άτομα με αναπηρία παρέχεται κάθε απαιτούμενη διευκόλυνση για την ισότιμη συμμετοχή στη διαδικασία.

12. Αν δεν υποβληθεί καμία αίτηση υποψηφίου σε περίπτωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή διοίκησης για τα νομικά πρόσωπα των ομάδων Α’ και Γ’, εκδίδεται συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εντός δέκα (10) ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων επί της αρχικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή τα απαιτούμενα προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία του παρόντος για τα νομικά πρόσωπα της ομάδας Α, καθώς και για τα νομικά πρόσωπα της ομάδας Γ, εφόσον αυτά διαθέτουν περισσότερες από τετρακόσιες (400) κλίνες, είναι αυτά που ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 5. Αν τα νομικά πρόσωπα της ομάδας Γ διαθέτουν τετρακόσιες (400) ή λιγότερες κλίνες, τα απαιτούμενα προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία του παρόντος είναι αυτά που ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 5. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της αρχικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

13. Αν υποβληθεί αίτηση ενός μόνο υποψηφίου σε περίπτωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή διοίκησης για τα νομικά πρόσωπα των ομάδων Α και Γ, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για δέκα (10) ημέρες από την παρέλευση της αρχικής προθεσμίας. Εάν και σε αυτήν την περίπτωση δεν υποβληθεί καμία επιπρόσθετη αίτηση υποψηφίου, η διαδικασία επιλογής διενεργείται κανονικά.

Άρθρο 5
Προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής

1. Στη διαδικασία του παρόντος μπορούν να συμμετέχουν όσοι δεν έχουν κωλύματα διορισμού κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 8 και του άρθρου 9 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26) και της περ. (γ) του άρθρου 69 του ν. 4622/2019 (Α’ 133). Σε περίπτωση διορισμού δημοσίων υπαλλήλων, μονίμων ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στις θέσεις της παρ. 1 του άρθρου 3, τα καθήκοντά τους σε οποιαδήποτε θέση στο Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα του δημοσίου τομέα, κατά την έννοια της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), αναστέλλονται κατά το χρονικό διάστημα άσκησης των καθηκόντων τους στις ανωτέρω θέσεις. Σε περίπτωση αποχώρησής τους από τις παραπάνω θέσεις, επανέρχονται αυτοδικαίως στη θέση που κατείχαν πριν από τον διορισμό τους. Αν η θέση αυτή δεν είναι κενή ή έχει καταργηθεί, θεωρείται ότι κατέχουν ομοιόβαθμη προσωρινή θέση του κλάδου/ειδικότητάς τους, που συνιστάται αυτοδικαίως και καταλαμβάνουν την πρώτη θέση του κλάδου/ειδικότητάς τους, που θα κενωθεί, με αυτοδίκαιη κατάργηση της προσωρινής θέσης. Η υπηρεσία στις θέσεις της παρούσας λογίζεται ως πραγματική δημόσια υπηρεσία για όλες τις συνέπειες.

2. Τα απαιτούμενα προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία του παρόντος για τα νομικά πρόσωπα της ομάδας Α, καθώς και για τα νομικά πρόσωπα της ομάδας Γ, εφόσον αυτά διαθέτουν περισσότερες από τετρακόσιες (400) κλίνες, είναι:

(α) Πτυχίο ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης (πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα) ή μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αρμοδίως αναγνωρισμένο πτυχίο ή μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος της αλλοδαπής,

(β) πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής ή της γερμανικής ή της ισπανικής ή της ιταλικής γλώσσας και

(γ) δεκαετής, τουλάχιστον, εργασιακή εμπειρία στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία του παρόντος απαιτείται το πτυχίο ή ο μεταπτυχιακός ή ο διδακτορικός τίτλος σπουδών της περ. (α) και η εργασιακή εμπειρία της περ. (γ) για πέντε (5), τουλάχιστον, έτη να τελούν σε συνάφεια προς την προκηρυσσόμενη θέση.

Με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εξειδικεύεται η έννοια της συνάφειας είτε ως προς το αντικείμενο της δραστηριότητας του φορέα είτε ως προς την άσκηση διοίκησης. Ειδικές διατάξεις που προβλέπουν περαιτέρω απαιτούμενα προσόντα αναφορικά με τις προς πλήρωση θέσεις δεν θίγονται από την παρούσα.

3. Τα απαιτούμενα προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία του παρόντος για τα νομικά πρόσωπα της ομάδας Β είναι:

(α) Πτυχίο ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης (πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα) ή μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αρμοδίως αναγνωρισμένο πτυχίο ή μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος της αλλοδαπής,

(β) καλή γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής ή της γερμανικής ή της ισπανικής ή της ιταλικής γλώσσας και

(γ) εξαετής, τουλάχιστον, εργασιακή εμπειρία στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία του παρόντος απαιτείται είτε το πτυχίο ή ο μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών, είτε η εργασιακή εμπειρία της περ. (γ) για τρία (3), τουλάχιστον, έτη, να τελούν σε συνάφεια προς την προκηρυσσόμενη θέση. Με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εξειδικεύεται η έννοια της συνάφειας είτε ως προς το αντικείμενο της δραστηριότητας του φορέα είτε ως προς την άσκηση διοίκησης. Ειδικές διατάξεις που προβλέπουν περαιτέρω απαιτούμενα προσόντα αναφορικά με τις προς πλήρωση θέσεις δεν θίγονται από την παρούσα.

4. Τα απαιτούμενα προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία του παρόντος για τα νομικά πρόσωπα της ομάδας Γ, εφόσον αυτά διαθέτουν τετρακόσιες (400) ή λιγότερες κλίνες, είναι:

(α) Πτυχίο ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης (πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα) ή μεταπτυχιακός ή

διδακτορικός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αρμοδίως αναγνωρισμένο πτυχίο ή μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος της αλλοδαπής,

(β) καλή γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής ή της γερμανικής ή της ισπανικής ή της ιταλικής γλώσσας και

(γ) οκταετής, τουλάχιστον, εργασιακή εμπειρία στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία του παρόντος απαιτείται είτε το πτυχίο ή ο μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών, είτε η εργασιακή εμπειρία της περ. (γ) για τουλάχιστον πέντε (5) έτη, να τελούν σε συνάφεια προς την προκηρυσσόμενη θέση.

Με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εξειδικεύεται η έννοια της συνάφειας είτε ως προς το αντικείμενο της δραστηριότητας του φορέα είτε ως προς την άσκηση διοίκησης. Ειδικές διατάξεις που προβλέπουν περαιτέρω απαιτούμενα προσόντα αναφορικά με τις προς πλήρωση θέσεις δεν θίγονται από την παρούσα.

Άρθρο 6
Γραπτή εξέταση

1. Για την επιλογή των υποψηφίων για τα όργανα διοίκησης των νομικών προσώπων των ομάδων Α και Γ, το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) διενεργεί, είτε ταυτόχρονα είτε τμηματικά, γραπτή εξέταση, ηλεκτρονική ή έντυπη, που περιλαμβάνει δοκιμασία διακρίβωσης των δεξιοτήτων των υποψηφίων, οι οποίες σχετίζονται, ενδεικτικά, με τον συλλογισμό, την αποτελεσματικότητα, την ικανότητα ανταπόκρισης στις απαιτήσεις θέσεων ευθύνης. Η δοκιμασία διενεργείται είτε με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών ή άλλου είδους κλειστού τύπου ερωτήσεων είτε με συνδυασμό και των δύο.

2. Η βαθμολογία της γραπτής εξέτασης ορίζεται σε κλίμακα ένα (1) έως οκτακόσια (800). Η βαθμολογία κάθε υποψηφίου αποστέλλεται αμελλητί από το Α.Σ.Ε.Π. στην αρμόδια επιτροπή επιλογής. Ενστάσεις κατά της βαθμολογίας της γραπτής εξέτασης δεν επιτρέπονται. Οι ερωτήσεις, τα θέματα και οι απαντήσεις της εξέτασης δεν δημοσιοποιούνται. Παραδείγματα ερωτήσεων που περιλαμβάνονται στη γραπτή εξέταση αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π..

3. Τη γραπτή εξέταση διενεργεί Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συγκροτείται στο Α.Σ.Ε.Π. με απόφαση της Ελάσσονος Ολομέλειάς του. Η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού είναι τουλάχιστον τριμελής. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται αναλόγως η υπ’ αρ. 52/16.3.2022 κανονιστική απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. (Β’ 1320), όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 7
Κριτήρια επιλογής και μοριοδότηση
Για την επιλογή των οργάνων διοίκησης των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 3 λαμβάνονται υπόψη τρεις (3) ομάδες κριτηρίων:

(α) Μοριοδότηση τυπικών εκπαιδευτικών προσόντων, πέραν των απαιτούμενων για τη συμμετοχή στη διαδικασία του παρόντος. Τα τυπικά προσόντα μοριοδοτούνται ως εξής:

(αα) αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.): διακόσια ογδόντα (280) μόρια,

(αβ) μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας που έχει αποκτηθεί μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών διακόσια πενήντα (250) μόρια,

(αγ) επιπλέον μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, που έχει αποκτηθεί μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών ή πρώτος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, που έχει αποκτηθεί μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών για τους υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει από την Ε.Σ.Δ.Δ.Α.: εκατό (100) μόρια,

(αδ) σε περίπτωση μεταπτυχιακών τίτλων που ενσωματώνονται στον βασικό τίτλο σπουδών κατά την έννοια του άρθρου 78 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), η μοριοδότηση των τίτλων αυτών για την εφαρμογή των υποπερ. (αα) και (αβ) διαμορφώνεται στα εκατόν πενήντα (150) μόρια και για την εφαρμογή της υποπερ. (αγ) στα πενήντα (50) μόρια αντίστοιχα,

(αε) άριστη γνώση ξένης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης: σαράντα πέντε (45) μόρια και

(αστ) πολύ καλή, τουλάχιστον, γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης: τριάντα πέντε (35) μόρια.

Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από τα τυπικά εκπαιδευτικά προσόντα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα εξακόσια (600) μόρια.

(β) Μοριοδότηση προσόντων εμπειρίας. Τα προσόντα εμπειρίας μοριοδοτούνται με δύο (2) μόρια για κάθε μήνα πραγματικής εμπειρίας και σε κάθε περίπτωση με ανώτατο όριο τα είκοσι (20) έτη εμπειρίας, εκτός αυτής που έχει διανυθεί σε θέσεις ευθύνης, η οποία μοριοδοτείται με δύο και μισό (2,5) έως έξι (6) μόρια για κάθε μήνα πραγματικής εμπειρίας, αναλόγως του επιπέδου της οργανικής μονάδας και της συνάφειας της εμπειρίας προς την προς πλήρωση θέση σύμφωνα με το Παράρτημα του παρόντος. Για τη μοριοδότηση εμπειρίας μικρότερης του μηνός, πολλαπλασιάζεται ο αριθμός των ημερών με το ένα τριακοστό (1/30) των μορίων ανά μήνα που αναφέρονται παραπάνω.

Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από τα προσόντα εμπειρίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτακόσια (800) μόρια.

(γ) Μοριοδότηση κατόπιν δομημένης συνέντευξης. Σκοπός της δομημένης συνέντευξης είναι η αρμόδια

επιτροπή επιλογής να διαμορφώσει γνώμη για την προσωπικότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων της προκηρυσσόμενης θέσης. Η συνέντευξη μοριοδοτείται κατ’ ανώτατο όριο με οκτακόσια (800) μόρια. Η προσωπικότητα μοριοδοτείται κατ’ ανώτατο όριο με διακόσια πενήντα (250) μόρια και η καταλληλότητα για τα καθήκοντα της θέσης με πεντακόσια πενήντα (550) μόρια. Η κατοχή διδακτορικού τίτλου συνεκτιμάται κατά τη συνέντευξη ανάλογα με τη συνάφειά της, στο σκέλος της καταλληλότητας για τη θέση. H συνέντευξη υποχρεωτικά μαγνητοφωνείται και το απομαγνητοφωνημένο της κείμενο επισυνάπτεται στο οικείο πρακτικό. Η μοριοδότηση για τον εκάστοτε

υποψήφιο αιτιολογείται συνοπτικά από κάθε μέλος ως προς κάθε ένα (1) από τα δύο (2) σκέλη της συνέντευξης. Είναι δυνατόν, εάν η βαθμολογία δύο (2) ή περισσοτέρων μελών της αρμόδιας επιτροπής επιλογής για την προσωπικότητα ή και την καταλληλότητα ταυτίζεται, τα εν λόγω μέλη να συντάξουν κοινή αιτιολογία. Η δυνατότητα αυτή υπάρχει και εάν η διαφορά μεταξύ της βαθμολογίας δύο ή περισσοτέρων μελών δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%), υπολογιζόμενου επί της χαμηλότερης από τις εν λόγω βαθμολογίες. Με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δύναται να προβλέπεται η συμπλήρωση ψυχομετρικού ερωτηματολογίου προς τον σκοπό υποβοήθησης της κρίσης της αρμόδιας επιτροπής επιλογής ως προς την προσωπικότητα των υποψηφίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΟΡΓΑΝΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ

Άρθρο 8
Επιτροπές επιλογής

1. Η επιλογή των οργάνων διοίκησης των νομικών προσώπων της ομάδας Α γίνεται από πενταμελείς Επιτροπές Επιλογής Στελεχών του Δημοσίου ανά Υπουργείο, τα μέλη των οποίων ορίζονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, με απόφαση του Προέδρου του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), για τετραετή θητεία (επιτροπές επιλογής). Η Επιτροπή Επιλογής Στελεχών του Δημοσίου του πρώτου εδαφίου αποτελείται ανά Υπουργείο από: (α) ένα μέλος του Α.Σ.Ε.Π., ως Πρόεδρο, που μαζί με τον αναπληρωτή του υποδεικνύονται με πράξη του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π., (β) έναν (1) Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, που μαζί με τον αναπληρωτή του, υποδεικνύονται με πράξη του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, (γ) τον αρμόδιο Γενικό ή Ειδικό Γραμματέα του εποπτεύοντος Υπουργείου ή, εφόσον δεν υφίσταται, άλλον Γενικό ή Ειδικό Γραμματέα ή τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του ιδίου Υπουργείου, μετά από πρόταση του αρμόδιου Υπουργού, (δ) έναν Γενικό ή Ειδικό Γραμματέα της Προεδρίας της Κυβέρνησης μετά από πρόταση του αρμόδιου Υπουργού για τη διασφάλιση της συνοχής του κυβερνητικού έργου και (ε) τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών ή, στην περίπτωση ανωνύμων εταιρειών του δημοσίου, έναν Γενικό ή Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Τα μέλη των περ. (γ), (δ) και (ε) αναπληρώνονται, αντιστοίχως, από άλλο Γραμματέα της περ. (γ), άλλον Γενικό ή Ειδικό Γραμματέα της Προεδρίας της Κυβέρνησης, τον Γενικό Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλον Γενικό ή Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Είναι δυνατή η σύσταση περισσοτέρων της μίας επιτροπών επιλογής της παρούσας ανά Υπουργείο. Η διαδικασία επιλογής του παρόντος υποστηρίζεται διοικητικά, τεχνικά και γραμματειακά από το εποπτεύον Υπουργείο και το Α.Σ.Ε.Π.. Ο αριθμός των γραμματέων, που προέρχονται από το κάθε Υπουργείο, το οποίο και τους υποδεικνύει, και το Α.Σ.Ε.Π., δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6).

2. Η επιλογή των οργάνων διοίκησης των νομικών προσώπων της ομάδας Β γίνεται από τριμελείς Επιτροπές Επιλογής Στελεχών του Δημοσίου ανά Υπουργείο, τα μέλη των οποίων ορίζονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, με κοινή απόφαση του οικείου Υπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών για τετραετή θητεία. Η Επιτροπή Επιλογής Στελεχών του Δημοσίου του πρώτου εδαφίου αποτελείται από: (α) τον αρμόδιο Γενικό ή Ειδικό Γραμματέα του εποπτεύοντος Υπουργείου ή, εφόσον δεν υφίσταται, άλλον Γενικό ή Ειδικό Γραμματέα ή τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του ιδίου Υπουργείου, ως Πρόεδρο, (β) τον Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στη γεωγραφική περιφέρεια της οποίας εδρεύει το νομικό πρόσωπο και (γ) ένα μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της χώρας με ειδίκευση σε ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού, διοίκησης, οικονομικών ή σε συνάφεια με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης ή ιδιώτη εμπειρογνώμονα που εντάσσεται στον Κατάλογο Ιδιωτών Εμπειρογνωμόνων του άρθρου 9. Τα μέλη των περ. (α), (β) και (γ) αναπληρώνονται αντιστοίχως από άλλον Γραμματέα της περ. (α), τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και από άλλο ένα μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της χώρας ή ιδιώτη εμπειρογνώμονα. Είναι δυνατή η σύσταση περισσοτέρων της μίας επιτροπών επιλογής της παρούσας ανά Υπουργείο. Η διαδικασία επιλογής του παρόντος υποστηρίζεται διοικητικά και γραμματειακά από το εποπτεύον Υπουργείο.

3. Η επιλογή των οργάνων διοίκησης των νομικών προσώπων της ομάδας Γ γίνεται από τριμελείς Επιτροπές Επιλογής Στελεχών του Δημοσίου, τα μέλη των οποίων ορίζονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, με απόφαση του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π. για τετραετή θητεία. Η Επιτροπή Επιλογής Στελεχών του Δημοσίου του πρώτου εδαφίου αποτελείται από: (α) ένα μέλος του Α.Σ.Ε.Π., ως Πρόεδρο, που μαζί με τον αναπληρωτή του υποδεικνύονται με πράξη του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π., (β) τον αρμόδιο Γενικό ή Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας ή, εφόσον δεν υφίσταται, άλλο Γενικό ή Ειδικό Γραμματέα ή τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του ιδίου Υπουργείου, (γ) τον Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας που έχει επιλεγεί σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος. Στην περίπτωση νοσοκομείων που εποπτεύονται από τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας και Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αντί του μέλους της περ. (β) συμμετέχει στην επιτροπή επιλογής Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας του εποπτεύοντος Υπουργείου ή εφόσον δεν υφίσταται, άλλος Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας ή ο Υπηρεσιακός Γραμματέας του ιδίου Υπουργείου. Τα μέλη των περ. (β) και (γ) αναπληρώνονται αντιστοίχως από άλλον Γραμματέα της περ. (β) και έναν Υποδιοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας που έχει επιλεγεί σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος. Είναι δυνατή η σύσταση περισσοτέρων της μίας επιτροπών επιλογής της παρούσας με τον ορισμό περισσότερων του ενός μελών του Α.Σ.Ε.Π. ή και Γενικών ή Ειδικών Γραμματέων του Υπουργείου Υγείας. Η διαδικασία επιλογής του παρόντος υποστηρίζεται διοικητικά, τεχνικά και γραμματειακά από το εποπτεύον Υπουργείο και το Α.Σ.Ε.Π.. Ο αριθμός των γραμματέων, που προέρχονται από το αρμόδιο Υπουργείο, το οποίο και τους υποδεικνύει, και το Α.Σ.Ε.Π. δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6).

4. Τα μέλη των Επιτροπών των παρ. 1 έως 3 για τη συμμετοχή τους σε αυτή, εξαιρουμένων των Γενικών, Ειδικών και Υπηρεσιακών Γραμματέων και των Γραμματέων Αποκεντρωμένης Διοίκησης, λαμβάνουν αποζημίωση καθ’ υπέρβαση του ορίου της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (Α’ 176). Οι γραμματείς των Επιτροπών για τη συμμετοχή τους σε αυτή λαμβάνουν αποζημίωση καθ’ υπέρβαση του ορίου της παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015. Η δαπάνη που προκαλείται, βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του εκάστοτε εποπτεύοντος Υπουργείου.

5. Οι συνεδριάσεις των Επιτροπών δύνανται να διενεργούνται και μέσω τηλεδιάσκεψης.

Άρθρο 9
Κατάλογος Ιδιωτών Εμπειρογνωμόνων
Για την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 8 τηρείται στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) Κατάλογος Ιδιωτών Εμπειρογνωμόνων από τον οποίο ορίζονται τα μέλη των κατά περίπτωση Επιτροπών Επιλογής. Ως ιδιώτες εμπειρογνώμονες νοούνται και πρώην Σύμβουλοι του Α.Σ.Ε.Π. ή μέλη άλλων ανεξάρτητων αρχών, συνταξιούχοι ανώτατοι δημόσιοι λειτουργοί, καθώς και προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους με αυξημένη επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία στα αντικείμενα των προκηρυσσομένων θέσεων.

Άρθρο 10
Θητεία

1. Η θητεία των οργάνων διοίκησης της παρ. 1 του άρθρου 3 είναι τετραετής με δυνατότητα ανανέωσης για μια ακόμη τετραετία με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της παρ. 9 του άρθρου 4, χωρίς να απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας του παρόντος. Η απόφαση του πρώτου εδαφίου εκδίδεται εντός της προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 4. Η θητεία λήγει πρόωρα (α) σε περίπτωση παραίτησής τους, (β) στέρησης της προσωπικής ελευθερίας τους, ύστερα από ένταλμα προσωρινής κράτησης ή δικαστική απόφαση, έστω και σε περίπτωση απόλυσης με εγγύηση, καθώς και (γ) μόνιμης αδυναμίας άσκησης των καθηκόντων τους για λόγους υγείας ή αναπηρίας, σωματικής ή πνευματικής. Η θητεία μπορεί επίσης να λήξει (α) με απόφαση του αρμοδίου οργάνου κατ’ εφαρμογή του άρθρου 12 λόγω μη επίτευξης των τεθέντων στόχων σύμφωνα με το Συμβόλαιο Απόδοσης, κατόπιν υποβολής σχετικού φακέλου τεκμηρίωσης στην Προεδρία της Κυβέρνησης, ή (β) με απόφαση του αρμόδιου οργάνου σε περιπτώσεις: (βα) αποχρωσών ενδείξεων για μη σύννομη άσκηση των καθηκόντων οι οποίες στηρίζονται σε έκθεση του αρμόδιου Επιθεωρητή, ή (ββ) άσκησης ποινικής δίωξης για αδίκημα το οποίο μπορεί να επισύρει την έκπτωση από την υπηρεσία. Στις περιπτώσεις του τρίτου και του τέταρτου εδαφίου η πρόωρη λήξη της θητείας γίνεται αζημίως.

2. Εφόσον η διαδικασία επιλογής δεν έχει ολοκληρωθεί κατά τη λήξη της θητείας του οργάνου διοίκησης της παρ. 1 του άρθρου 3 και μέχρι την ολοκλήρωση αυτής, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου διορισμού, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 4, παρατείνεται προσωρινά η θητεία του υπηρετούντος προσώπου ή η θέση πληρούται προσωρινά υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 για χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες. Στις περιπτώσεις (α) πρόωρης λήξης της θητείας για οποιονδήποτε λόγο και (β) σύστασης νέων νομικών προσώπων ή οργάνων διοίκησης, η θέση πληρούται προσωρινά υπό τις προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία επιλογής νέου προσώπου κατ’ εφαρμογή του παρόντος εκκινεί εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών. Είναι δυνατή η μη εκκίνηση της διαδικασίας και η πλήρωση της θέσης για το υπόλοιπο της θητείας, εφόσον το αρμόδιο όργανο διορισμού επιλέξει ένα (1) από τα άλλα δύο (2) προταθέντα πρόσωπα στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής του παρόντος.

3. Εφόσον η διαδικασία επιλογής καθίσταται άγονη για τα νομικά πρόσωπα της ομάδας Β, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου διορισμού, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 4, παρατείνεται προσωρινά για ένα (1) έτος η θητεία του υπηρετούντος προσώπου ή η θέση πληρούται προσωρινά για ένα (1) έτος, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία επιλογής εκκινεί εκ νέου σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 4.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Άρθρο 11
Σχέδια δράσης

1. Τα όργανα διοίκησης των νομικών προσώπων όλων των ομάδων της παρ. 2 του άρθρου 3, που ασκούν εκτελεστικά καθήκοντα, οφείλουν, εντός δύο (2) μηνών από την ανάληψη των καθηκόντων τους, να υποβάλουν προς τον εποπτεύοντα Υπουργό ετήσια σχέδια δράσης, τα οποία περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

(α) Προγραμματισμό με τις δράσεις που συνδέονται με την ομαλή λειτουργία του φορέα,

(β) προγραμματισμό με τις νέες δράσεις, καινοτομίες, διαρθρωτικές αλλαγές, νέα έργα και εν γένει δράσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας του νομικού προσώπου,

(γ) συνοπτικό προϋπολογισμό, (δ) κατάσταση αριθμού προσωπικού ανά ειδικότητα

και εκτιμώμενες αποχωρήσεις και προσλήψεις, (ε) κατάσταση ποιοτικών στόχων της διοίκησης, (στ) κατάσταση με συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους της διοίκησης με βάση δείκτες απόδοσης, οι οποίοι είναι μετρήσιμοι, ρεαλιστικοί και χρονικά προσδιορισμένοι. Στους δείκτες απόδοσης συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά η μεταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του φορέα έναντι του προηγούμενου έτους και η μεταβολή του δημοσιονομικού αποτελέσματος (κέρδη/ζημίες) του φορέα έναντι του προηγούμενου έτους,

(ζ) απολογισμό με τα αποτελέσματα επί των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων που είχαν τεθεί στο σχέδιο δράσης του προηγούμενου έτους.

Τα ετήσια σχέδια δράσης στην περίπτωση των ανωνύμων εταιρειών του δημοσίου καταρτίζονται στο πλαίσιο του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου του άρθρου 18 του ν. 4972/2022 (Α’ 181).

Τα ετήσια σχέδια δράσης περιλαμβάνουν ορόσημα ιδιαίτερης μεταρρυθμιστικής σπουδαιότητας, τα οποία ενσωματώνονται στο ετήσιο σχέδιο δράσης του αρμόδιου Υπουργείου της παρ. 3 του άρθρου 49 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Εντός τριών (3) μηνών από την ανάληψη των καθηκόντων των οργάνων διοίκησης, το ετήσιο σχέδιο δράσης εγκρίνεται από τον εποπτεύοντα Υπουργό, μετά από τροποποίηση ή συμπλήρωση των τιθέμενων ποιοτικών και ποσοτικών στόχων εφόσον κρίνεται αναγκαία, και κατατίθεται στην Προεδρία της Κυβέρνησης.

Άρθρο 12
Αξιολόγηση των οργάνων διοίκησης
Μετά από την έγκριση του σχεδίου δράσης του άρθρου 11, τα όργανα διοίκησης της παρ. 1 του άρθρου 3 υπογράφουν Συμβόλαιο Απόδοσης με τον εποπτεύοντα Υπουργό, το οποίο συμπεριλαμβάνει τους ετήσιους στόχους και τις δράσεις που αναμένονται κατά τη διάρκεια της θητείας τους και εναρμονίζεται με το ετήσιο σχέδιο δράσης του άρθρου 11. Το Συμβόλαιο Απόδοσης αναρτάται στην ιστοσελίδα του εποπτεύοντος Υπουργείου. Τα όργανα διοίκησης αξιολογούνται σε ετήσια βάση για την επίδοσή τους από τον εποπτεύοντα Υπουργό, μετά από συνεκτίμηση της αξιολόγησής τους από τους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων των νομικών προσώπων των οποίων προΐστανται. Αν δεν επιτύχουν τους τεθέντες στόχους, είναι δυνατή η άμεση λήξη της θητείας τους αζημίως, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10.

Άρθρο 13
Σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής

1. Με κοινή απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού και των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, δύναται για τα όργανα διοίκησης της παρ. 1 του άρθρου 3 να προβλέπεται σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής, υπό τη μορφή κινήτρου επίτευξης στόχων, στη βάση των αποτελεσμάτων επί των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων που έχουν τεθεί στα σχέδια δράσης του άρθρου 11. Για τον σκοπό αυτόν, απαιτείται να έχουν εκπληρωθεί πλήρως οι ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι του προηγούμενου έτους που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο σχέδιο δράσης του φορέα.

2. Το ύψος του κινήτρου επίτευξης στόχων δεν μπορεί να υπερβαίνει, ανά έτος, το είκοσι τοις εκατό (20%) του ετήσιου βασικού μισθού στα νομικά πρόσωπα που υπάγονται στις ομάδες Α και Γ και το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του ετήσιου βασικού μισθού στα νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην ομάδα Β και υπόκειται στις ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές κρατήσεις των πρόσθετων αποδοχών. Στα νομικά πρόσωπα που υπάγονται στις ομάδες Α και Γ, το κίνητρο επίτευξης στόχων καταβάλλεται καθ’ υπέρβαση του ορίου της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (Α’ 176). Από το εν λόγω σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής εξαιρούνται τα όργανα διοίκησης των ανωνύμων εταιρειών του δημοσίου που λαμβάνουν ανταμοιβή σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 11 και την παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4972/2022 (Α’ 181).

Άρθρο 14
Κυρώσεις

1. Στα εποπτεύοντα Υπουργεία των νομικών προσώπων, τα οποία δεν αναρτούν εντός της προθεσμίας της παρ. 3 του άρθρου 4 την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναστέλλεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, μετά από σχετική έγγραφη ενημέρωση εκ μέρους του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), η υποδοχή υπαλλήλων στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας μέχρι την εκκίνηση της διαδικασίας επιλογής.

2. Τα Υπουργεία της παρ. 1 δεν συμπεριλαμβάνονται στον επόμενο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού του άρθρου 51 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

3. Οι παρ. 1 και 2 εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις: α) μη τήρησης του τρίτου και τετάρτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 10, περί εκκίνησης της διαδικασίας επιλογής νέου προσώπου ή κάλυψης της θέσης για το υπόλοιπο της θητείας από ένα από τα άλλα δύο προταθέντα πρόσωπα, ή β) μη τήρησης των διαδικασιών και προθεσμιών των παρ. 2 και 3 του άρθρου 15.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ, ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 15
Μεταβατικές διατάξεις

1. Η διαδικασία του παρόντος εφαρμόζεται για τις θέσεις της παρ. 1 του άρθρου 3 που κενώνονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Κατά την πρώτη εφαρμογή και μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία του παρόντος εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 10.

2. Ως προς τις θέσεις των οργάνων διοίκησης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, των οποίων η θητεία έχει λήξει έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων που έχουν καλυφθεί μεταβατικά σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 4735/2020 (Α’ 197), α) ο εποπτεύων Υπουργός υποβάλλει στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), προς διατύπωση της απαιτούμενης σύμφωνης γνώμης σχέδιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις προς πλήρωση θέσεις των ομάδων Α και Γ εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση της πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου του άρθρου 3 και β) ο Πρόεδρος του Α.Σ.Ε.Π. σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών εκδίδουν το υπόδειγμα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 4 για τα νομικά πρόσωπα της ομάδας Β, εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος, και οι εποπτεύοντες τα νομικά πρόσωπα της ομάδας Β Υπουργοί εκδίδουν την πρόσκληση, σύμφωνα με το υπόδειγμα μέχρι τις 29.2.2024.

3. Εκκρεμείς διαδικασίες επιλογής διοικήσεων κατά τη δημοσίευση του παρόντος ανεξαρτήτως της υποβολής ή μη υποψηφιοτήτων καταργούνται και οι σχετικές θέσεις επαναπροκηρύσσονται εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση της πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου του άρθρου 3 σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 4.

4. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, η πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζονται τα νομικά πρόσωπα που υπάγονται στις ομάδες Α, Β και Γ της παρ. 2 του άρθρου 3 εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

5. Διανυθείσα ή διανυόμενη θητεία πριν από την εφαρμογή της διαδικασίας επιλογής του παρόντος δεν συνυπολογίζεται στα όρια θητείας του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 10.

Άρθρο 16
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται τα ποσά των παραβόλων που απαιτούνται για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 4. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και το ποσό του παραβόλου που απαιτείται για την άσκηση των ενστάσεων που προβλέπονται κατά την περ. (στ) της παρ. 7 και την περ. (δ) της παρ. 8 του άρθρου 4.

2. Με απόφαση του Προέδρου του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) ρυθμίζεται η διαδικασία κλήρωσης των φορέων της ομάδας Β, στους οποίους διενεργείται δειγματοληπτικός έλεγχος της εφαρμογής της διαδικασίας επιλογής κατά την παρ. 8 του άρθρου 4, καθορίζεται ο αριθμός των φορέων που θα κληρωθούν και η συχνότητα με την οποία επαναλαμβάνεται η κλήρωση ανάλογα με την πρόοδο της επιλογής των διοικήσεων. Με όμοια απόφαση, καθορίζεται το είδος των προτεινόμενων μέτρων προς τον αρμόδιο Υπουργό σε περίπτωση διαπίστωσης πλημμελειών κατά τη διενέργεια της διαδικασίας επιλογής, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας. Με την απόφαση διενέργειας ελέγχου σε συγκεκριμένο φορέα καθορίζεται το μέλος του Α.Σ.Ε.Π. που θα τον αναλάβει και το διοικητικό ή επιστημονικό στέλεχος της Γραμματείας του Α.Σ.Ε.Π. που θα παράσχει σχετική υποστήριξη. Σε περίπτωση δυσχερών ερμηνευτικών ζητημάτων που εντοπίσθηκαν κατά τον έλεγχο, το μέλος που διενεργεί τον έλεγχο ή ο Πρόεδρος του Α.Σ.Ε.Π. μπορεί να υποβάλει σχετικό ερώτημα προς την Ελάσσονα Ολομέλεια.

3. (α) Με απόφαση του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π. ορίζεται ο κατά την κρίση του αναγκαίος αριθμός γραμματέων της επιτροπής επιλογής της παρ. 1 του άρθρου 8 και ρυθμίζεται κάθε θέμα διοικητικής, τεχνικής και γραμματειακής υποστήριξης.

(β) Με κοινή απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών ορίζεται ο αναγκαίος αριθμός γραμματέων της επιτροπής επιλογής της παρ. 2 του άρθρου 8 και ρυθμίζεται κάθε θέμα διοικητικής, τεχνικής και γραμματειακής υποστήριξης.

(γ) Με απόφαση του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π. ορίζεται ο κατά την κρίση του αναγκαίος αριθμός γραμματέων της επιτροπής επιλογής της παρ. 3 του άρθρου 8 και ρυθμίζεται κάθε θέμα διοικητικής, τεχνικής και γραμματειακής υποστήριξης.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται η αποζημίωση των μελών και των γραμματέων των Επιτροπών Επιλογής Στελεχών του Δημοσίου κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 8, η διαδικασία, καθώς και οι προϋποθέσεις χορήγησής της.

5. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται κατόπιν γνώμης του Α.Σ.Ε.Π., προβλέπονται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των Ιδιωτών Εμπειρογνωμόνων στον κατάλογο του άρθρου 9 και ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο θέμα για την τήρηση και λειτουργία του Καταλόγου Ιδιωτών Εμπειρογνωμόνων, περιλαμβανομένου και του τρόπου ορισμού των ιδιωτών-εμπειρογνωμόνων ως μελών των αρμοδίων επιτροπών επιλογής.

6. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα που αφορά στην αξιολόγηση των οργάνων διοίκησης, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης από τους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων των νομικών προσώπων των οποίων προΐστανται, καθώς και στα Συμβόλαια Απόδοσης, όπως η διαδικασία, ο τρόπος, ο χρόνος της αξιολόγησης, ο τύπος των Συμβολαίων Απόδοσης, η στοχοθεσία και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή του άρθρου 12.

7. Με κοινή απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού και των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών προσδιορίζονται τα νομικά πρόσωπα, οι διοικήσεις των οποίων δύνανται να λαμβάνουν το κίνητρο επίτευξης στόχων, το ύψος, ο τρόπος καταβολής, η διαδικασία πιστοποίησης της επίτευξης των στόχων, και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια αναφορικά με την ανταμοιβή του άρθρου 13.

8. Με απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. δύναται να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια διεξαγωγής της διαδικασίας επιλογής του παρόντος, όπως η λειτουργία των επιτροπών επιλογής, η διασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας, ο τρόπος συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής ατόμων με αναπηρία, καθώς και ο τρόπος και τα δικαιολογητικά απόδειξης των προσόντων των υποψηφίων.

Άρθρο 17
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται τα άρθρα 20 έως 23 του ν. 4735/2020 (Α’ 197), διατηρουμένων σε ισχύ της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4892/2022 (Α’ 28) και του άρθρου 8 του ν. 2012/1992 (Α’ 28).

ΜΕΡΟΣ Β’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 18
Παράταση θητείας Υπηρεσιακών Γραμματέων
Η θητεία των Υπηρεσιακών Γραμματέων, η οποία παρατάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 5013/2023 (Α’ 12) έως τις 31.10.2023 ή η οποία έχει λήξει έως τη δημοσίευση του παρόντος, παρατείνεται από τη λήξη της έως τις 31.3.2024.

Άρθρο 19
Ρυθμίσεις ενίσχυσης της αποστολής του Α.Σ.Ε.Π.
Η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4765/2021 (Α’ 6) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Το Α.Σ.Ε.Π. μπορεί να υλοποιεί έρευνες, δράσεις και έργα και να προβαίνει στην προμήθεια από φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα εξειδικευμένων εργαλείων ή υπηρεσιών επιλογής προσωπικού, περιλαμβανομένης της επιλογής διευθυντικών στελεχών, που σχετίζονται με τον σκοπό του και τους στρατηγικούς του στόχους. Το Α.Σ.Ε.Π. μπορεί, επίσης, να συμμετέχει σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται, εν όλω ή εν μέρει, από εθνικούς πόρους ή την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από άλλους διεθνείς ή υπερεθνικούς οργανισμούς, καθώς και σε συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα.».

Άρθρο 20
Εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης Ερμηνευτική διάταξη
Η αληθής έννοια των παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του ν. 2190/1994 (Α’ 28) και των πρώτου και τρίτου εδαφίου του άρθρου 17 του ν. 3870/2010 (Α’ 138) είναι ότι στο απαγορευτικό πεδίο των διατάξεων αυτών δεν εμπίπτουν οι διαδικασίες, πράξεις ή ενέργειες που προβλέπονται από το π.δ. 57/2007 (Α’ 59) ή τις οικείες κανονιστικές διατάξεις, οι οποίες ρυθμίζουν ζητήματα του διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) και ιδίως εκείνες που πραγματοποιούνται ή εκδίδονται από το στάδιο της προετοιμασίας του εν λόγω διαγωνισμού και εφεξής μέχρι και την ολοκλήρωση της εγγραφής των εισαγομένων στην ανωτέρω Σχολή.

Άρθρο 21
Ενίσχυση για γεωργικές εκμεταλλεύσεις οι οποίες επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου 2023

1. Σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις μπορεί να χορηγείται ενίσχυση, σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, ως αντιστάθμισμα για ζημιές στη φυτική παραγωγή και στο ζωικό κεφάλαιο, οι οποίες προκλήθηκαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου 2023. Δικαιούχοι είναι φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες. Η δράση υλοποιείται από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) και η σχετική δαπάνη βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Για την υλοποίηση της δράσης, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επιχορηγείται ο ΕΛΓΑ από τον κρατικό προϋπολογισμό.

2. Η ενίσχυση της παρ. 1 είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, μη εφαρμοζομένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167) σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής της, δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα νομικά τους πρόσωπα, τα ασφαλιστικά ταμεία ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται η μορφή της ενίσχυσης, εξειδικεύονται οι δικαιούχοι, το ύψος της ενίσχυσης και η μεθοδολογία προσδιορισμού της, οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις, η διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο τρόπος καταβολής της, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 22
Αποσπάσεις στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

1. Τακτικοί υπάλληλοι που έχουν αποσπαστεί στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4647/2019 (Α’ 204), όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή της με το άρθρο 20 του ν. 4829/2021 (Α’ 207), δύνανται κατόπιν αιτήσεώς τους, που υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος, να μεταταχθούν στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και του αρμόδιου Υπουργείου του φορέα προέλευσης του υπαλλήλου, τηρουμένων των προϋποθέσεων των ως άνω διατάξεων. Οι μετατάξεις πραγματοποιούνται σε κενή οργανική θέση, αντίστοιχη των τυπικών προσόντων των υπαλλήλων και με διατήρηση τυχόν προσωπικής διαφοράς στις αποδοχές. Σε περίπτωση μη ύπαρξης κενής οργανικής θέσης, οι υπάλληλοι μετατάσσονται σε συνιστώμενη με την απόφαση μετάταξης προσωποπαγή θέση και ακολούθως με απόφαση του αρμοδίου οργάνου καταλαμβάνουν την πρώτη κενή οργανική θέση αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας, που δημιουργείται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στον φορέα.

2. Οι υπάλληλοι που μετατάσσονται κατ’ εφαρμογή της παρ. 1, δεν αποσπώνται ή μετατάσσονται με γενικές ή ειδικές διατάξεις για πέντε (5) έτη από την ολοκλήρωση της μετάταξης.

3. Οι μετατάξεις της παρ. 1 ολοκληρώνονται σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της αίτησης του ενδιαφερομένου με τη δημοσίευση της απόφασης μετάταξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, άλλως με τη λήψη κωδικού αριθμού δημοσίευσης. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της μετάταξης για οποιονδήποτε λόγο, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας του

πρώτου εδαφίου, οι υπάλληλοι επιστρέφουν στις υπηρεσίες τους με τη λήξη της εν ισχύ απόσπασής τους.

4. Οι αποσπάσεις της παρ. 1 που λήγουν ή έχουν λήξει από την 1η Αυγούστου 2023 έως τη δημοσίευση του παρόντος παρατείνονται και θεωρούνται σε ισχύ μέχρι την ολοκλήρωση της μετάταξης.

Άρθρο 23
Παράταση ισχύος διατάξεων αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 1 π.δ. 33/2018, παρ. 2 άρθρου 293 ν. 5020/2023

1. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 1 του π.δ. 33/2018 (Α’ 66), για την αντικατάσταση του επιτηρητή από τη σύνθεση πληρώματος οστρακαλιευτικών σκαφών, παρατείνεται, και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Από την 1η Οκτωβρίου 2018 μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2026, ο επιτηρητής της παρ. 2 μπορεί να αντικαθίσταται από κάτοχο βεβαίωσης επιτυχούς φοίτησης της Σχολής Δυτών Καλύμνου και, αν δεν υπάρχει τέτοιος,

από κάτοχο άδειας δύτη ή από μαθητευόμενο δύτη. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν και εφαρμόζονται αναλόγως και για τα σπογγαλιευτικά σκάφη.».

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 293 του ν. 5020/2023 (Α’ 29), η έναρξη ισχύος του άρθρου 4, περί καταχώρισης σε ειδικό δημόσιο βιβλίο μικρών πλοίων, παρατείνεται και διαμορφώνεται ως περ. α), η υφιστάμενη παράγραφος διαμορφώνεται ως περ. β) και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. α) Το άρθρο 4 τίθεται σε ισχύ την 1η Μαΐου 2024, β) τα άρθρα 5 και 7 έως 9 τίθενται σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου 2023.».

ΜΕΡΟΣ Γ’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 24
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2023

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Εθνικής Άμυνας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Εσωτερικών ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

Υγείας ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Ανάπτυξης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Προστασίας του Πολίτη ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Επικρατείας ΣΤΑΥΡΟΣ Ν. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2023

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ