ΝΟΜΟΣ 5061/2023

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5061 ΦΕΚ Α 179/31.10.2023

Διατάξεις για την ενίσχυση της βιώσιμης τουρι στικής ανάπτυξης.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο 1 Σκοπός

Άρθρο 2 Αντικείμενο

Άρθρο 3 Σύσταση, σύνθεση, αρμοδιότητες και λειτουργία Περιφερειακού Συμβουλίου Τουρισμού Προσθήκη άρθρου 25Α στον ν. 2636/1998

Άρθρο 4 Σύσταση, σύνθεση, αρμοδιότητες και λειτουργία Συμβουλίου Οινοτουρισμού Προσθήκη άρθρου 5Α στον ν. 4582/2018

Άρθρο 5 Σύσταση Παρατηρητηρίου για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στη Μεσόγειο

Άρθρο 6 Διαλειτουργικότητα δικτύου επικοινωνίας του Εθνικού Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης Τροποποίηση άρθρου 18 ν. 4179/2013

Άρθρο 7 Μεταφορά αδιάθετων ποσών του προγράμματος «Τουρισμός για όλους 2022-2025» Προσθήκη άρθρου 45Α στον ν. 4933/2022

Άρθρο 8 Κοινοποίηση διοικητικών πράξεων και επίδοση διοικητικών εγγράφων των υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού

Άρθρο 9 Επανακαθορισμός του χρόνου λήξης των συμβάσεων διοικητικού προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης Τουρισμού Ιονίων Νήσων του Υπουργείου Τουρισμού

Άρθρο 10 Παράταση προθεσμιών κατάταξης κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 6 ν. 4276/2014

Άρθρο 11 Μέτρα προστασίας Ναυαγίου Ζακύνθου Τροποποίηση άρθρου 68 ν. 4875/2021

Άρθρο 12 Κατάργηση της ανώνυμης εταιρείας «ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Προσθήκη άρθρου 25Α στον ν. 4875/2021

Άρθρο 13 Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 14 Έναρξη ισχύος

Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος είναι:

α) Η ενίσχυση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών, ιδίως μέσω της λήψης υπόψη των αναγκών των κατά τόπους περιφερειών, της προώθησης του οινοτουρισμού και της επιστημονικής παρακολούθησης των εξελίξεων στον τουριστικό τομέα, και

β) η αντιμετώπιση οργανωτικών και λειτουργικών θεμάτων του Υπουργείου Τουρισμού.

Άρθρο 2
Αντικείμενο
Αντικείμενο του παρόντος είναι η σύσταση Περιφερειακού Συμβουλίου Τουρισμού, Συμβούλιου Οινοτουρισμού, Παρατηρητηρίου για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στη Μεσόγειο, η διασφάλιση της διαλειτουργικότητας του δικτύου επικοινωνίας του Εθνικού Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης, η πρόβλεψη για τη μεταφορά αδιάθετων ποσών του προγράμματος «Τουρισμός για όλους 2022-2025», καθώς και η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού.

Άρθρο 3
Σύσταση, σύνθεση, αρμοδιότητες και λειτουργία Περιφερειακού Συμβουλίου Τουρισμού Προσθήκη άρθρου 25Α στον ν. 2636/1998
Στον ν. 2636/1998 (Α’ 198), περί σύστασης του Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού, προστίθεται άρθρο 25Α ως εξής:

«Άρθρο 25Α Σύσταση, σύνθεση, αρμοδιότητες και λειτουργία Περιφερειακού Συμβουλίου Τουρισμού

1. Συστήνεται στο Υπουργείο Τουρισμού Περιφερειακό Συμβούλιο Τουρισμού. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Τουρισμού έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και συγκαλείται από τον Υπουργό Τουρισμού.

2. Έργο του Περιφερειακού Συμβουλίου Τουρισμού είναι η διατύπωση εισηγήσεων για:

α) θέματα του τουρισμού που επηρεάζουν τις περιφέρειες της χώρας,

β) τις διεθνείς εξελίξεις στον τουρισμό και τις συνέπειές τους στον ελληνικό τουρισμό,

γ) τον σχεδιασμό της ισόρροπης τουριστικής ανάπτυξης με την επισήμανση των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στρατηγικών στόχων, τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και στις επιμέρους περιφέρειες,

δ) την ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και του φυσικού κάλλους της ελληνικής επικράτειας,

ε) τη σύνδεση της τουριστικής κατανάλωσης με την εγχώρια παραγωγή σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο,

στ) την ανάπτυξη νέων μορφών τουρισμού και την ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, καθώς και την ενσωμάτωση της διάστασης της προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία στο τοπικό τουριστικό προϊόν,

ζ) την αντιμετώπιση ζητημάτων που άπτονται της συνεργασίας περιφερειών και κεντρικής κυβέρνησης για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση αλληλοσυνδεόμενων τουριστικών δράσεων.

3. Το Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού και αποτελείται από τους δεκατρείς (13) Περιφερειάρχες της χώρας, καθώς και υπάλληλο του Υπουργείου Τουρισμού, ο οποίος ασκεί γραμματειακά καθήκοντα. Στο Συμβούλιο προεδρεύει ο Υπουργός Τουρισμού. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο μπορεί να καλείται ανά περίπτωση οποιοσδήποτε συλλογικός φορέας, δημόσιος λειτουργός ή υπάλληλος του δημόσιου τομέα γενικά, καθώς και ιδιώτης, για να εκφράσει τη γνώμη του επί των θεμάτων που συζητούνται.

4. Το Υπουργείο Τουρισμού παρέχει στο Συμβούλιο την αναγκαία συνδρομή σε ζητήματα τεχνογνωσίας για την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της λειτουργίας του.»

Άρθρο 4
Σύσταση, σύνθεση, αρμοδιότητες και λειτουργία Συμβουλίου Οινοτουρισμού Προσθήκη άρθρου 5Α στον ν. 4582/2018
Στον ν. 4582/2018 (Α’ 208), περί τουρισμού υπαίθρου, προστίθεται άρθρο 5Α ως εξής:

«Άρθρο 5Α Σύσταση και λειτουργία Συμβουλίου Οινοτουρισμού

1. Συστήνεται Συμβούλιο Oινοτουρισμού, το οποίο έχει ως σκοπό την ενημέρωση του Υπουργού Τουρισμού για ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης του οινοτουρισμού, καθώς και τη μέριμνα για την προώθηση και προβολή των αξιοθέατών του, ήτοι των αμπελιών, επισκέψιμων οινοποιείων και μονάδων παραγωγής, την ανάπτυξη συνεργειών και τη διαμόρφωση σχετικών προτάσεων προς την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού. Το Συμβούλιο Οινοτουρισμού εδρεύει στο Υπουργείο Τουρισμού και αναφέρεται απευθείας στον Υπουργό Τουρισμού.

2. Το Συμβούλιο συγκροτείται από: α) έναν (1) επιστήμονα με αναγνωρισμένη γνώση και εμπειρία σε θέματα οινοτουρισμού, β) έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Πολιτισμού, γ) έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δ) έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Τουρισμού, ε) έναν (1) εκπρόσωπο της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου, στ) έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, ζ) έναν (1) εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, η) έναν (1) εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου, θ) έναν (1) εκπρόσωπο της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Αμπελοοινικών Προϊόντων, ι) έναν (1) εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, ια) έναν (1) εκπρόσωπο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ιβ) έναν (1) εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, ιγ) έναν (1) εκπρόσωπο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) και ιδ) έναν (1) επιστήμονα με αναγνωρισμένη γνώση και εμπειρία σε θέματα τουρισμού. Το Συμβούλιο υποστηρίζεται γραμματειακά από δύο (2) υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής του Υπουργείου Τουρισμού.

3. Το Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, με την οποία ορίζονται τα μέλη με τους αναπληρωτές τους και ο Πρόεδρος με τον αναπληρωτή του, εκ των μελών, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παρ. 2. Για τη συμμετοχή των μελών στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση.

4. Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου Οινοτουρισμού είναι οι εξής:

α) εισηγείται για την προβολή του οινοτουρισμού, καθώς και για τις ενδεδειγμένες ρυθμίσεις και δράσεις στο πλαίσιο της στρατηγικής για τον οινοτουρισμό,

β) συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού ή και άλλων Υπουργείων για την ανάπτυξη του οινοτουρισμού,

γ) συνεργάζεται με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη διαμόρφωση κατάλληλων δράσεων για την υλοποίηση της στρατηγικής για τον οινοτουρισμό και τη δημιουργία του Εθνικού Δικτύου Επισκέψιμων Οινοποιείων,

δ) συνεργάζεται με τους σχετικούς επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς,

ε) συνεργάζεται με ιδρύματα και φορείς εκπαίδευσης για τη δημιουργία και την ενίσχυση της εκπαίδευσης και συνείδησης σε θέματα αμπέλου και οίνου και ιδίως κατανάλωσης οίνου,

στ) συνεργάζεται με αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων κρατών και με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς για την ανταλλαγή δεδομένων και καλών πρακτικών, την υλοποίηση προγραμμάτων και τη διοργάνωση κοινών ενημερωτικών δράσεων,

ζ) προτείνει και προωθεί δράσεις για την προβολή του ελληνικού οινοτουρισμού, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ) και τα γραφεία ΕΟΤ του εξωτερικού,

η) παρακολουθεί την πορεία της ανάπτυξης του οινοτουρισμού και εισηγείται στον Υπουργό Τουρισμού βελτιωτικές παρεμβάσεις,

θ) συλλέγει στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τη λειτουργία, την κατάσταση και ιδίως τους επισκέπτες των επισκέψιμων οινοποιείων της χώρας προς παρακολούθηση και αξιολόγηση εκάστου και προς διευκόλυνση του γενικότερου σχεδιασμού για τα ζητήματα οινοτουρισμού. Εάν εντός Υπουργείων λειτουργούν δομές συλλογής ή επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων σχετικών με τον οινοτουρισμό, αυτές ενημερώνουν άμεσα για τα στοιχεία αυτά το Συμβούλιο Οινοτουρισμού,

ι) συμβάλλει στη διάδοση και εμπέδωση του Σήματος Επισκέψιμου Οινοποιείου του άρθρου 25 του ν. 4276/2014 (Α’ 155),

ια) συμβάλλει στην ανάπτυξη σχεδίου προώθησης και επικοινωνίας για την ανάπτυξη του οινοτουρισμού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και

ιβ) υποβάλλει στο Υπουργείο Τουρισμού και δημοσιοποιεί ετήσια έκθεση απολογισμού των δράσεων του προηγούμενου έτους.

5. Το Συμβούλιο έχει πρόσβαση σε κάθε στοιχείο που είναι απαραίτητο για την επιτυχή άσκηση των αρμοδιοτήτων του. Οι δημόσιες υπηρεσίες και οι ιδιοκτήτες των επισκέψιμων οινοποιείων μετά από αίτηση του Συμβουλίου διευκολύνουν την ακώλυτη πρόσβασή του σε αρχεία και βάσεις δεδομένων και συμβάλλουν, με την παροχή στοιχείων και πληροφοριών, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, L 119) και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137).

6. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού καθορίζονται η λειτουργία του Συμβουλίου, ο τρόπος διασύνδεσής του με τους συλλογικούς επαγγελματικούς φορείς, καθώς και κάθε άλλο επιμέρους ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.»

Άρθρο 5
Σύσταση Παρατηρητηρίου για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στη Μεσόγειο

1. Στο Υπουργείο Τουρισμού συστήνεται Παρατηρητήριο για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στη Μεσόγειο. Σκοπός του Παρατηρητηρίου είναι η μέτρηση, η συλλογή στατιστικών στοιχείων, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης στην περιοχή της Μεσογείου, η ανάπτυξη σχετικού ερευνητικού έργου και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας του τουριστικού προϊόντος.

2. Έργο του Παρατηρητηρίου αποτελεί:

α) η εκπόνηση του αναγκαίου μεθοδολογικού προτύπου για τη μέτρηση και συλλογή στατιστικών στοιχείων, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση της βιώσιμης ανάπτυξης του παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού στη Μεσόγειο, σύμφωνα με τα υφιστάμενα πρότυπα μέτρησης,

β) η διεξαγωγή της αναγκαίας έρευνας και η μέτρηση και παρακολούθηση σε περιοδική βάση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της προσβάσιμης τουριστικής ανάπτυξης,

γ) η διαβούλευση με τους τοπικούς εταίρους του τουρισμού, η διαμόρφωση βέλτιστων πρακτικών για τη διακυβέρνηση και τη διαχείριση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης στους παράκτιους και νησιωτικούς προορισμούς της Μεσογείου,

δ) η κατάρτιση του ανθρωπίνου δυναμικού στους τουριστικούς προορισμούς με έμφαση στην εξειδικευμένη γνώση σε επιμέρους μορφές τουρισμού για τη διαχείριση της βιώσιμης ανάπτυξης του παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού, και

ε) η ανταλλαγή δεδομένων και τεχνογνωσίας μεταξύ των χωρών της Μεσογείου και η διάχυση των αποτελεσμάτων της δραστηριότητάς του.

3. Το Παρατηρητήριο εντάσσεται στη Διεύθυνση Έρευνας του Υπουργείου Τουρισμού, από την οποία υποστηρίζεται διοικητικά και σε επίπεδο επεξεργασίας και αξιοποίησης των στοιχείων που συλλέγονται από το Παρατηρητήριο, με σκοπό τη σύνθεση και προσαρμογή της πολιτικής για τον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό. Το έργο του Παρατηρητηρίου συντονίζει και παρακολουθεί πενταμελής Επιτροπή Συντονισμού, η οποία αποτελείται από:

α) τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής,

β) τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Έρευνας,

γ) τους προϊσταμένους των αρμοδίων τμημάτων της Διεύθυνσης Έρευνας, ήτοι του Τμήματος Μελετών και Τεκμηρίωσης και του Τμήματος Στατιστικών Τουρισμού και

δ) έναν (1) εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της Διεύθυνσης Έρευνας. Η Επιτροπή Συντονισμού συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού.

4. Έργο της Επιτροπής Συντονισμού της παρ. 3 αποτελεί ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των αναγκαίων ενεργειών για την εκπλήρωση του έργου του Παρατηρητηρίου.

5. Το Παρατηρητήριο δύναται να έχει πρόσβαση σε κάθε στοιχείο που είναι απαραίτητο για την επίτευξη του έργου του. Οι δημόσιες αρχές και υπηρεσίες διασφαλίζουν την ακώλυτη πρόσβαση του Παρατηρητηρίου σε αρχεία και βάσεις δεδομένων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, L 119) και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137).

Άρθρο 6
Διαλειτουργικότητα δικτύου επικοινωνίας του Εθνικού Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης Τροποποίηση άρθρου 18 ν. 4179/2013
Στο άρθρο 18 του ν. 4179/2013 (Α’ 175), περί Εθνικού Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης: α) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2, περί δικτύου επικοινωνίας, προστίθενται οι λέξεις «μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και της διαλειτουργικότητας των ψηφιακών πλατφορμών που πραγματοποιείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης», β) η παρ. 3, περί διοικητικής ένταξης του Παρατηρητηρίου στη Γενική Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής και δυνατότητας αποσπάσεων, καταργείται, γ) στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 προστίθεται παραπομπή στην παρ. 2 του παρόντος και επικαιροποιούνται οι παραπομπές, δ) προστίθενται παρ. 5 και 6, και το άρθρο 18 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 18 Εθνικό Παρατηρητήριο Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Τουρισμού «Εθνικό Παρατηρητήριο Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης», το οποίο υπάγεται στο Τμήμα Στατιστικών Τουρισμού της Διεύθυνσης Έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής του Υπουργείου Τουρισμού (Εθνικό Παρατηρητήριο). Σκοπός του Εθνικού Παρατηρητηρίου είναι η αξιοποίηση των στοιχείων και πορισμάτων του Δορυφόρου Λογαριασμού Τουρισμού, η μελέτη της τουριστικής αγοράς και η παρουσίαση πορισμάτων, με στόχο την υποστήριξη τεκμηριωμένων επεμβάσεων για την εύρυθμη λειτουργία της και η πρόταση στοχευμένων μέτρων αναπτυξιακού χαρακτήρα στον τομέα του τουρισμού με στόχο την ανάδειξη όλων των θεματικών ενοτήτων του εγχώριου τουριστικού προϊόντος.

2. Στο Εθνικό Παρατηρητήριο τηρείται δίκτυο επικοινωνίας μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και της διαλειτουργικότητας των ψηφιακών πλατφορμών που πραγματοποιείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναφορικά με τα δεδομένα στον τουρισμό, με φορείς του τουρισμού σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με σκοπό την παρακολούθηση της πορείας των τουριστικών μεγεθών. Το Τμήμα Στατιστικών Τουρισμού είναι αρμόδιο για τον συντονισμό των Περιφερειακών και Τοπικών Παρατηρητηρίων Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης, την παροχή κατευθύνσεων για τη λειτουργία τους, καθώς και οποιαδήποτε άλλη αναγκαία ενέργεια για την υποστήριξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους και την υποβοήθηση της λειτουργίας τους.

3. Καταργείται.

4. Το Εθνικό Παρατηρητήριο έχει πρόσβαση σε κάθε στοιχείο που είναι απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών του. Οι δημόσιες αρχές και υπηρεσίες υποχρεούνται, δυνάμει της παρ. 2, να διασφαλίζουν την ακώλυτη πρόσβασή του σε αρχεία και βάσεις δεδομένων και να παρέχουν κάθε αναγκαία συνδρομή και παροχή στοιχείων με κάθε νόμιμη επιφύλαξη για την προστασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, L 119) και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137).

5. Το Εθνικό Παρατηρητήριο διαβουλεύεται σχετικά με θέματα της αρμοδιότητάς του με το Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, εξειδικεύονται οι απαιτούμενες διαλειτουργικότητες με άλλα πληροφοριακά συστήματα και μητρώα του δημόσιου τομέα και τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.»

Άρθρο 7
Μεταφορά αδιάθετων ποσών του προγράμματος «Τουρισμός για όλους 2022-2025» Προσθήκη άρθρου 45Α στον ν. 4933/2022
Στον ν. 4933/2022 (Α’ 99) προστίθεται άρθρο 45Α ως εξής:

«Άρθρο 45Α Μεταφορά αδιάθετων ποσών του προγράμματος «Τουρισμός για όλους 2022-2025»

1. Οι πιστώσεις με τις οποίες χρηματοδοτείται ο τραπεζικός λογαριασμός του Φορέα Υλοποίησης για την υλοποίηση του προγράμματος «Τουρισμός για όλους 2022-2025» από το οικείο έργο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), οι οποίες για οποιοδήποτε λόγο δεν απορροφώνται, παραμένουν στον λογαριασμό του φορέα υλοποίησης έως τη λήξη του προγράμματος. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος το εναπομείναν (αδιάθετο) ποσό μεταφέρεται στον Λογαριασμό «ΠΔΕ αδιάθετα υπόλοιπα παρελθόντων οικονομικών ετών» που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

2. Η πληρωμή των τελικών δικαιούχων πραγματοποιείται από το εκάστοτε κατατεθειμένο ποσό στον έντοκο τραπεζικό λογαριασμό του Φορέα Υλοποίησης.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία πληρωμής των τελικών δικαιούχων, καθώς και κάθε δαπάνη προς υποστήριξη των αναγκών υλοποίησης του ανωτέρω προγράμματος.»

Άρθρο 8
Κοινοποίηση διοικητικών πράξεων και επίδοση διοικητικών εγγράφων των υπηρεσιώντου Υπουργείου Τουρισμού
Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού χρησιμοποιούν τις φυσικές ή τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις επιχειρήσεων, φυσικών και νομικών προσώπων που έχουν δηλωθεί και χρησιμοποιούνται από τη Φορολογική Διοίκηση ή αυτές που δηλώθηκαν κατά το στάδιο γνωστοποίησης στην πλατφόρμα «notifybusiness.gov.gr» έναρξης ή μεταβολής τουριστικών επιχειρήσεων, καταλυμάτων και συνοδών εγκαταστάσεων, για επικοινωνία, κοινοποίηση ή επίδοση διοικητικών πράξεων και αποστολή/γνωστοποίηση κάθε είδους εγγράφων στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και οι λοιπές αρμόδιες αρχές, στη διάθεση των οποίων βρίσκονται τα στοιχεία του πρώτου εδαφίου, τα γνωστοποιούν αμελλητί στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού μετά από σχετικό αίτημα των τελευταίων.

Άρθρο 9
Επανακαθορισμός του χρόνου λήξης των συμβάσεων διοικητικού προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης Τουρισμού Ιονίων Νήσων του Υπουργείου Τουρισμού
Οι συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του διοικητικού προσωπικού του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης Τουρισμού Ιονίων Νήσων, που συνήφθησαν βάσει της υπό στοιχεία ΣΟΧ 1/2022 Ανακοίνωσης λήγουν στις 31.10.2023 για κάθε συνέπεια που αφορά στην υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού αυτού και το προσωπικό αυτό συνεχίζει να εργάζεται νομίμως για το διάστημα που μεσολαβεί από την προηγούμενη λήξη της σύμβασης αυτής. Οι ως άνω συμβάσεις παρατείνονται κατά παρέκκλιση των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134), χωρίς να μεταβάλλεται ο χαρακτήρας της σχέσης εργασίας βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές.

Άρθρο 10
Παράταση προθεσμιών κατάταξης κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 6 ν. 4276/2014
Στην περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), περί προθεσμιών κατάταξης κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο μετά τις λέξεις «β. Η προθεσμία κατάταξης των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων των υποπερ. αα’ και ββ’ της περ. α’» προστίθενται οι λέξεις «και αυτών της περ. γ’», β) οι προθεσμίες του πρώτου και τετάρτου εδαφίου παρατείνονται, γ) η προθεσμία κατάταξης του πέμπτου εδαφίου παρατείνεται και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. α. Το πιστοποιητικό κατάταξης έχει διάρκεια πέντε (5) έτη. Μετά τη λήξη της πενταετίας από την κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες αστέρων, ο φορέας εκμετάλλευσης της επιχείρησης υποχρεούται να τηρεί στο αρχείο της επιχείρησης πιστοποιητικό ανανέωσης της κατάταξης, σύμφωνα με τις ισχύουσες λειτουργικές προδιαγραφές και για τις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις, σύμφωνα με τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές που ίσχυαν κατά την αρχική κατάταξή τους.

β. Η προθεσμία κατάταξης των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων των υποπερ. αα’ και ββ’ της περ. α’ και αυτών της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 1, τα οποία λειτουργούν με βάση προϊσχύουσες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι τις 31.10.2024. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, η εγκατάσταση σφραγίζεται με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού κατάταξης από τον φορέα διαχείρισης του καταλύματος κατά τις κείμενες διατάξεις. Εάν το πιστοποιητικό κατάταξης των ως άνω καταλυμάτων έχει εκδοθεί έως τις 31.12.2020, η διάρκεια ισχύος του θα είναι πέντε (5) έτη. Εάν το πιστοποιητικό κατάταξης των ως άνω καταλυμάτων εκδοθεί από 1.1.2021 έως 31.10.2024, η διάρκεια ισχύος του θα είναι τρία (3) έτη. Για τα καταλύματα που έχουν καταταγεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού έως τις 31.12.2020, η ισχύς του πιστοποιητικού κατάταξης παρατείνεται για τέσσερα (4) έτη από τη λήξη του και για εκείνα που έχουν καταταγεί από 1.1.2021 έως 31.12.2023 παρατείνεται για τρία (3) χρόνια από τη λήξη του.

γ. Η προθεσμία κατάταξης των καταλυμάτων της υποπερ. γγ’ της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 1, τα οποία λειτουργούν με βάση προϊσχύουσες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, παρατείνεται από τη λήξη της έως τις 31.12.2023. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, η εγκατάσταση σφραγίζεται με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού κατάταξης ή γνωστοποίησης λειτουργίας καταλύματος χωρίς κατηγορία κλειδιών, από τον φορέα διαχείρισης του καταλύματος κατά τις κείμενες διατάξεις. Εάν το πιστοποιητικό κατάταξης των ως άνω καταλυμάτων εκδοθεί έως τις 31.12.2022, η διάρκεια ισχύος του θα είναι πέντε (5) έτη. Εάν το πιστοποιητικό κατάταξης των ως άνω καταλυμάτων εκδοθεί από την 1.1.2023 έως τις 31.12.2023, η διάρκεια ισχύος του θα είναι τρία (3) έτη. Για τα καταλύματα που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού έχουν καταταγεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η ισχύς του πιστοποιητικού κατάταξης παρατείνεται για τρία (3) έτη από τη λήξη του.»

Άρθρο 11
Μέτρα προστασίας Ναυαγίου Ζακύνθου Τροποποίηση άρθρου 68 ν. 4875/2021
Στο άρθρο 68 του ν. 4875/2021 (Α’ 250), περί των μέτρων προστασίας Ναυαγίου Ζακύνθου, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) οι παρ. 2 έως 6 καταργούνται, β) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 7: βα) μετά τις λέξεις «με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων» προστίθενται οι λέξεις «Kλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας,», γ) το τελευταίο εδάφιο της παρ. 8 αντικαθίσταται, και το άρθρο 68 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 68 Μέτρα προστασίας Ναυαγίου Ζακύνθου

1. Η οριοθετημένη ζώνη αιγιαλού και παραλίας, όπως προσδιορίζεται στην υπ’ αρ. 146652/13.8.2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Οριστικοποίηση προκαταρκτικής γραμμής αιγιαλού (Π.Ο.Α.) στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου» (Δ’ 298), και ειδικότερα από το σημείο Α (με συντεταγμένες Χ=202945, 5 Υ=4194509,5) μέχρι το σημείο Β (με συντεταγμένες Χ=203412,0 Υ=4196503) μετά των εντός αυτής επικείμενων κινητών πραγμάτων (ναυάγιο), ακινήτων, κατασκευών και εγκαταστάσεων, με τα παραρτήματα και τα συστατικά τους, αποτελεί, ενόψει της εξέχουσας τουριστικής σημασίας της για

τη χώρα, Πρότυπη Τουριστική Περιοχή Αξιοποίησης και Προστασίας.

2. Καταργείται. 3. Καταργείται. 4. Καταργείται. 5. Καταργείται. 6. Καταργείται. 7. Κάθε αναγκαία άδεια για τη διενέργεια των ενδεδειγμένων επεμβάσεων συντήρησης, αντιστήριξης, διάνοιξης οδών και διαμόρφωσης ασφαλούς πρόσβασης στην περιοχή χορηγείται, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων Kλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Τουρισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργείου, εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την υποβολή σε αυτά των αναγκαίων δικαιολογητικών, άλλως με κοινή απόφαση των συναρμοδίων κατά τα ανωτέρω Υπουργών, κατόπιν εισήγησης των αρμοδίων υπηρεσιών, με πρόβλεψη όλων των αναγκαίων περιβαλλοντικών και λοιπών όρων για την ορθή και ασφαλή διενέργεια των εργασιών και επεμβάσεων. Για την έκδοση της κοινής απόφασης του πρώτου εδαφίου απαιτείται υποβολή σχετικής μελέτης στην κατά περίπτωση αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία και κάθε συναρμόδιο φορέα και διατύπωση γνώμης ως προς τους αναγκαίους όρους. Η γνώμη παρέχεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, άλλως, σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ως άνω προθεσμίας, τεκμαίρεται ως θετική για την έκδοση της κοινής απόφασης του πρώτου εδαφίου.

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, απαγορεύεται η πρόσβαση στην παραλία του Ναυαγίου και στην οριοθετημένη ζώνη της παρ. 1. Η κοινή απόφαση του πρώτου εδαφίου δύναται να προβλέπει:

α) τις χερσαίες ζώνες απαγόρευσης πρόσβασης,

β) τα απώτατα όρια ελεγχόμενης θαλάσσιας πρόσβασης για τους επισκέπτες,

γ) το χρονικό διάστημα απαγόρευσης και ελεγχόμενης θαλάσσιας πρόσβασης σύμφωνα με τις περ. α) και β),

δ) τις κυρώσεις, οι οποίες επιβάλλονται στους παραβάτες από τις αρμόδιες αρχές, και

ε) κάθε συναφές ζήτημα. Η κοινή απόφαση του πρώτου εδαφίου εκδίδεται κατόπιν:

αα) γνώμης του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, σχετικά με τη συνδρομή κινδύνου ασφάλειας επισκεπτών, και

ββ) εισήγησης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, μετά την υποβολή αιτήματος κάθε αρμόδιου φορέα. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων δύναται να προβαίνει στην ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης της περιοχής, προς τον σκοπό υλοποίησης των μέτρων απαγόρευσης και ελεγχόμενης πρόσβασης, σύμφωνα με τον ν. 4412/2016 (Α’ 147).»

Άρθρο 12
Κατάργηση της ανώνυμης εταιρείας «ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Προσθήκη άρθρου 25Α στον ν. 4875/2021
1. Στο Μέρος Β’ του ν. 4875/2021 (Α’ 250) προστίθεται άρθρο 25Α ως εξής:

«Άρθρο 25Α Κατάργηση της ανώνυμης εταιρείας «ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

1. Η ανώνυμη εταιρεία «ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Ι.Π.Ε. Α.Ε.), η οποία συστάθηκε με το άρθρο 14 και εποπτεύεται από τον Υπουργό Τουρισμού, λύεται και τίθεται σε εκκαθάριση.

2. Μετά τη λύση και περάτωση της εκκαθάρισης της ανωτέρω ανώνυμης εταιρείας, κάθε στοιχείο κινητής ή ακίνητης περιουσίας της περιέρχεται αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου, ατελώς και χωρίς αντάλλαγμα, στο ελληνικό δημόσιο.

3. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις της εκκαθάρισης, όπως ο διορισμός εκκαθαριστή, η διάρκεια της εκκαθάρισης, η διευθέτηση θεμάτων προσωπικού και λοιπών εταιρικών θεμάτων, καθώς και η περάτωση αυτής.

4. Το μη καταβληθέν ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της Ι.Π.Ε. Α.Ε. παραγράφεται και δεν αναζητείται.

5. Στην περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 17 η αναφορά στην Ι.Π.Ε. Α.Ε. νοείται εφεξής ως αναφορά στο Υπουργείο Τουρισμού.

6. Στην παρ. 1 του άρθρου 25 η αναφορά στην Ι.Π.Ε. Α.Ε. νοείται εφεξής ως αναφορά στην “Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.”»

Άρθρο 13
Καταργούμενες διατάξεις

1. Τα άρθρα 24 και 25 του ν. 2636/1998 (Α’ 198), περί σύστασης, σύνθεσης, αρμοδιοτήτων και λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού, το άρθρο 6 του ν. 3270/2004 (Α’ 187) περί των μελών, της εκτελεστικής γραμματείας και των δαπανών λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού και το άρθρο 24 του ν. 3498/2006 (Α’ 230), περί της διεύρυνσης της σύνθεσης του Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού, καταργούνται.

2. Το άρθρο 14 του ν. 4875/2021 (Α’ 250), περί σύστασης, επωνυμίας, σκοπού, λειτουργίας, εποπτείας, διάρκειας και έδρας της «ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», καταργείται.

3. Το άρθρο 50 του ν. 4688/2020 (Α’ 101), περί του «Πρεσβευτή του Ελληνικού Τουρισμού», καταργείται. Αποφάσεις του Υπουργού Τουρισμού που έχουν εκδοθεί κατά τον χρόνο δημοσίευσης του παρόντος κατ’ εφαρμογή του άρθρου 50 του ν. 4688/2020, περί του «Πρεσβευτή του Ελληνικού Τουρισμού», διατηρούνται σε ισχύ μέχρι το πέρας του χρονικού διαστήματος που ορίζεται σε αυτές.

Άρθρο 14
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2023

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Εσωτερικών ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ανάπτυξης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Δικαιοσύνης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Τουρισμού ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

Ψηφιακής Διακυβέρνησης ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Επικρατείας ΣΤΑΥΡΟΣ Ν. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2023

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ