ΝΟΜΟΣ 5057/2023

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5057 ΦΕΚ Α 164/6.10.2023

Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση της προστασίας της δημόσιας υγείας και των υπηρεσιών υγείας, το ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης της διακίνησης φαρμάκων, την Ενιαία Λίστα Χειρουργείων και άλλες επείγουσες διατάξεις.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α’ ΣΚΟΠΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1 Σκοπός

Άρθρο 2 Αντικείμενο

ΜΕΡΟΣ Β’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Άρθρο 3 Παράταση ισχύος ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημοσίας υγείας Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 3 ν. 4790/2021 ως προς το τεστ ταχείας ανίχνευσης κορωνοϊού στους υπόχρεους κατάταξης στις Ένοπλες Δυνάμεις

Άρθρο 4 Δημόσιες συμβάσεις για τη διάθεση εμβολίων κατά του κορωνοϊού COVID-19 στα εμβολιαστικά κέντρα της Επικράτειας Τροποποίηση παρ. 1 και 4 άρθρου δωδέκατου ν. 5015/2023

Άρθρο 5 Παράταση ισχύος της δυνατότητας υπέρβασης της σαρανταοκτάωρης εβδομαδιαίας διάρκειας εργασίας των ιατρών των νοσοκομείων και μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας Τροποποίηση περ. γ) παρ. 4 άρθρου 3 ν. 4498/2017

Άρθρο 6 Παράταση παραμονής ειδικευόμενων νοσηλευτών

Άρθρο 7 Αποζημίωση μετακινούμενου ιατρικού προσωπικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού σε συγκεκριμένες δομές υγείας της ίδιας ή άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου εικοστού και παρ. 1 άρθρου εικοστού πρώτου ν. 5015/2023

Άρθρο 8 Παράταση συμβάσεων εργασίας προσωπικού COVID-19 σε προνοιακούς φορείς

Άρθρο 9 Παράταση συμβάσεων προσωπικού που υπηρετεί με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας Τροποποίηση άρθρου 49 ν. 4807/2021

Άρθρο 10 Ανανέωση συμβάσεων εργασίας προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Άρθρο 11 Επείγουσες ρυθμίσεις για την προμήθεια και διάθεση μονοκλωνικών αντισωμάτων ή λοιπών φαρμάκων για την αντιμετώπιση της νόσου COVID-19.

Άρθρο 12 Παράταση ισχύος συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης Τροποποίηση άρθρου 143 ν. 5039/2023

ΜΕΡΟΣ Γ’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΑΣ ΛΙΣΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

Άρθρο 13 Ενιαία Λίστα Χειρουργείων Αντικατάσταση άρθρου 58 ν. 4368/2016

Άρθρο 14 Ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης της διακίνησης φαρμάκων στην εγχώρια αγορά

Άρθρο 15 Αποστολή κατ’ οίκον φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων για θεραπεία σοβαρών ασθενειών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο 16 Παράταση θητείας διοικήσεων νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας

Άρθρο 17 Παράταση ισχύος συμβάσεων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

Άρθρο 18 Παράταση συμβάσεων του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας

Άρθρο 19 Ρυθμίσεις ζητημάτων δαπανών των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, των Υγειονομικών Περιφερειών και των Κέντρων Υγείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ, ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ

Άρθρο 20 Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Τροποποίηση άρθρου 21 ν. 3305/ 2005

Άρθρο 21 Σύνθεση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγειονομικών Περιφερειών Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 6 ν. 3329/2005

Άρθρο 22 Σύνθεση της Ειδικής Επιτροπής Ιοντιζουσών και Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών Τροποποίηση περ. 8) παρ. 1 άρθρου 23 ν. 3868/2010

Άρθρο 23 Ανάπτυξη, επεξεργασία και επικαιροποίηση μητρώου ασθενών με νεοπλασματικές ασθένειες μέχρι την ολοκλήρωση της αναγκαίας προετοιμασίας για τη λειτουργία του Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών Τροποποίηση άρθρου 72 ν. 4975/2022

ΜΕΡΟΣ Δ’ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Άρθρο 24 Ρυθμίσεις για το προσωπικό των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 426, άρθρου 453, παρ. 2 άρθρου 456 και παρ. 1, 2 και 3 άρθρου 463 ν. 4957/2022

Άρθρο 25 Εισαγωγή αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 26 Παράταση μεταβατική ρύθμιση των παρεκκλίσεων της εκτός σχεδίου δόμησης Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 40 ν. 4759/2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Άρθρο 27 Παράταση συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και συμβάσεων έργου στην εταιρεία «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Άρθρο 28 Παράταση συμβάσεων εργασίας επικουρικού προσωπικού προνοιακών φορέων Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 35 ν. 4578/2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Άρθρο 29 Παράταση συμβάσεων προσωπικού ορισμένου χρόνου στην ανώνυμη εταιρεία Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 30 Ρυθμίσεις για την ολοκλήρωση του προγράμματος ναυπήγησης του Ταχέος Περιπολικού Κατευθυνομένων Βλημάτων (ΤΠΚ) υπ’ αρ. 7 (ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΒΛΑΧΑΚΟΣ) και για την κάλυψη επισκευαστικών αναγκών των λοιπών ΤΠΚ τ. ΡΟΥΣΣΕΝ του Πολεμικού Ναυτικού Προσθήκη παρ. 19Γ στο στοιχείο Α’ άρθρου 32 ν. 4361/2016

Άρθρο 31 Συντελεστές Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 21, προσθήκη παρ. 55 στο Κεφάλαιο Α και προσθήκη παρ. 11 στο Κεφάλαιο Β’ του Παραρτήματος III του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

ΜΕΡΟΣ Ε’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 32 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 33 Έναρξη ισχύος

ΜΕΡΟΣ Α’
ΣΚΟΠΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1
Σκοπός

1. Σκοπός του Μέρους Β’ είναι η αντιμετώπιση της συνέχισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και των νέων παραλλαγών της, ώστε να ανασχεθεί η περαιτέρω διασπορά του και η αύξηση των κρουσμάτων και ταυτόχρονα να ενισχυθούν τα νοσοκομεία και οι μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.).

2. Σκοπός του Μέρους Γ’ είναι η εύρυθμη και ομαλή λειτουργία των φορέων και οργανισμών του Υπουργείου Υγείας, καθώς και του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων που άπτονται της δημόσιας υγείας με στόχο την καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών υγείας στους πολίτες, καθώς και των αυξημένων αναγκών, που έχουν ανακύψει, λόγω των πρόσφατων φυσικών καταστροφών.

3. Σκοπός του Μέρους Δ’ είναι η διαρκής κάλυψη των ανελαστικών αναγκών των προνοιακών φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κατά την παροχή των κοινωνικής φύσεως υπηρεσιών τους προς τους πλέον ευάλωτους πολίτες, καθώς και, αφενός, η απρόσκοπτη συνέχιση των νευραλγικών λειτουργιών τόσο του Ελληνικού Φεστιβάλ Α.Ε. όσο και της ανώνυμης εταιρείας Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.), φορέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και, αφετέρου, η πληρέστερη κάλυψη των αναγκών των τμημάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σε διδακτικό προσωπικό για την ομαλή μετάβαση στο νέο θεσμικό πλαίσιο που εισάγει ο ν. 4957/2022 (Α’ 141). Τέλος, σκοπός του εν λόγω Μέρους είναι και η μεταβατικού χαρακτήρα ρύθμιση των παρεκκλίσεων της εκτός σχεδίου δόμησης.

Άρθρο 2
Αντικείμενο

1. Αντικείμενο του Μέρους Β’ είναι η παράταση των ισχυουσών ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας, για τις δημόσιες συμβάσεις για τη διάθεση εμβολίων στα εμβολιαστικά κέντρα της Επικράτειας, για τη δυνατότητα υπέρβασης της σαρανταοκτάωρης εβδομαδιαίας διάρκειας εργασίας των ιατρών των νοσοκομείων και των μονάδων πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Ε.Σ.Υ., για την παραμονή ειδικευόμενων νοσηλευτών, η παράταση καταβολής αποζημίωσης στο μετακινούμενο ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό σε συγκεκριμένες δομές υγείας της ίδιας ή άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας, καθώς και για τις συμβάσεις προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και στη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

2. Αντικείμενο του Μέρους Γ’ είναι η σύσταση και λειτουργία της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων και του ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης διακίνησης φαρμάκων στην εγχώρια αγορά, η αποστολή κατ’ οίκον φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων για θεραπεία σοβαρών ασθενειών, η παράταση θητείας των διοικήσεων των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., η παράταση ισχύος συμβάσεων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, η παράταση των συμβάσεων του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, η ρύθμιση ζητημάτων δαπανών των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, των Υγειονομικών Περιφερειών και των Κέντρων Υγείας, ρυθμίσεις για την Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, το Κεντρικό Συμβούλιο Υγειονομικών Περιφερειών, την Ειδική Επιτροπή Ιοντιζουσών και μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών και το Εθνικό Ινστιτούτο Νεοπλασιών.

3. Αντικείμενο του Μέρους Δ’ είναι η εξασφάλιση περισσότερου χρόνου με την παράταση συγκεκριμένων προθεσμιών του ν. 4957/2022 (Α’ 141), η παράταση συμβάσεων εργασίας επικουρικού προσωπικού προνοιακών φορέων, η δυνατότητα ανανέωσης υφιστάμενων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και συμβάσεων έργου τόσο στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε.» όσο και στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., καθώς και η παράταση της προθεσμίας για την υποβολή αίτησης για έκδοση οικοδομικής άδειας ή προέγκρισης, εφόσον, όμως, έχει υποβληθεί, εμπροθέσμως, αίτημα, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4759/2020 (Α’ 245). Τέλος, αντικείμενο του εν λόγω Μέρους είναι και η ρύθμιση για την ομαλή εγγραφή στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος αθλητών και αθλητριών που έχουν πετύχει διακρίσεις σε ατομικά αθλήματα εντός συγκεκριμένης προθεσμίας.

ΜΕΡΟΣ Β’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Άρθρο 3
Παράταση ισχύος ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημοσίας υγείας Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 3 ν. 4790/2021 ως προς το τεστ ταχείας ανίχνευσης κορωνοϊού στους υπόχρεους κατάταξης στις Ένοπλες Δυνάμεις

1. α) Η ισχύς των ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας, η οποία παρατάθηκε με την περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 91 του ν. 5041/2023 (Α’ 87), περί ρυθμίσεων για το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19, θεμάτων προσωπικού, θεμάτων του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και άλλων ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως και την 31η.12.2023.

β) Ειδικά η ισχύς του άρθρου 205 του ν. 4820/2021 (Α’ 130), περί της υποχρέωσης επίδειξης πιστοποιητικού ή βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης από τους εργαζόμενους στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, η οποία παρατάθηκε, δυνάμει της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 91 του ν. 5041/2023, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2023, και για τους εργαζόμενους σε κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας για ηλικιωμένους, χρονίως πάσχοντες και άτομα με αναπηρία.

γ) Ειδικά η ισχύς του άρθρου 46 του ν. 4790/2021 (Α’ 48), ως προς τον υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο για τον κορωνοϊό COVID-19, η οποία παρατάθηκε δυνάμει της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 91 του ν. 5041/2023, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2023, και για τους εργαζόμενους σε κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας για ηλικιωμένους, χρονίως πάσχοντες και άτομα με αναπηρία.

δ) Οι αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου τρίτου του ν. 4889/2022 (Α’ 21), η ισχύς της οποίας παρατείνεται με την περ. α) της παρούσας, περί της δυνατότητας διάθεσης άνευ αντιτίμου στο Δημόσιο, εγκαταστάσεων, θαλάμων, κλινών νοσηλείας, κλινών αυξημένης φροντίδας και εντατικής θεραπείας των στρατιωτικών νοσοκομείων και του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), δύνανται να ισχύουν από την 1η.10.2023, εφόσον εκδίδονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την έναρξη του παρόντος.

2. Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 91 του ν. 4850/2021 (Α’ 208), περί της δαπάνης που προκύπτει από την εφαρμογή των άρθρων 88, 89 και 90 του ιδίου νόμου, τροποποιείται ως προς την καταληκτική ημερομηνία και το άρθρο 91 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 91 Εξουσιοδοτική διάταξη για την εφαρμογή των άρθρων 88, 89 και 90

Η δαπάνη που προκύπτει από την εφαρμογή των άρθρων 88, περί τροποποίησης των παρ. 1 και 4 του άρθρου 29 του ν. 4816/2021 (Α’ 118), 89, περί τροποποίησης της παρ. 1 του άρθρου πεντηκοστού πρώτου του ν. 4839/2021 (Α’ 181), και 90 του παρόντος, περί αποζημίωσης των πρόσθετων ενεργών εφημεριών για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2021, δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ. Η κατανομή του ποσού του πρώτου εδαφίου για τις ανάγκες εφαρμογής των επιμέρους άρθρων κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, ο ειδικότερος προσδιορισμός των δικαιούχων, η διαδικασία και ο έλεγχος της διάθεσής του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Με όμοια απόφαση προσδιορίζεται το ύψος της δαπάνης και ρυθμίζονται τα ζητήματα του προηγούμενου εδαφίου για το χρονικό διάστημα από 1ης.1.2022 έως τις 31.12.2023.»

3. Η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4790/2021 (Α’ 48), περί της διενέργειας μοριακού ελέγχου ανίχνευσης κορωνοϊού COVID-19 στους υπόχρεους για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις, τροποποιείται ως προς το είδος του

ελέγχου ανίχνευσης και του χρονικού διαστήματος εντός του οποίου πρέπει να διενεργηθεί και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Οι υπόχρεοι για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις, υποβάλλονται υποχρεωτικά σε τεστ ταχείας ανίχνευσης (rapid test) αντιγόνου του κορωνοϊού COVID-19 εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν από την ημερομηνία κατάταξής τους.».

Άρθρο 4
Δημόσιες συμβάσεις για τη διάθεση εμβολίων κατά του κορωνοϊού COVID-19 στα εμβολιαστικά κέντρα της Επικράτειας Τροποποίηση παρ. 1 και 4 άρθρου δωδέκατου ν. 5015/2023
Στο άρθρο δωδέκατο του ν. 5015/2023 (Α’ 20), περί των δημοσίων συμβάσεων για τη διάθεση εμβολίων κατά του κορωνοϊού COVID-19 στα εμβολιαστικά κέντρα της Επικράτειας, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 τροποποιείται ως προς την καταληκτική ημερομηνία παράτασης των συμβάσεων που έχουν συναφθεί και παραταθεί από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 63 του ν. 4872/2021 (Α’ 247), β) στην παρ. 4 η προθεσμία της 31ης.10.2023 τροποποιείται προς εναρμόνιση με την τροποποίηση της καταληκτικής ημερομηνίας της παρ. 1 και το άρθρο δωδέκατο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο δωδέκατο Δημόσιες συμβάσεις για τη διάθεση εμβολίων κατά του κορωνοϊού COVID-19 στα εμβολιαστικά κέντρα της Επικράτειας

1. Οι συμβάσεις που έχουν συναφθεί και παραταθεί από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 63 του ν. 4872/2021 (Α’ 247), για την εξασφάλιση υπηρεσιών διάθεσης των εμβολίων κατά του κορωνοϊού COVID-19 και των αναλωσίμων τους στα εμβολιαστικά κέντρα της Επικράτειας, ήτοι για την εξασφάλιση υπηρεσιών αποθήκευσης, φύλαξης και μεταφοράς τους στα εμβολιαστικά κέντρα, καθώς και κάθε είδους παρεπόμενων υπηρεσιών, σχετικών με την ασφαλή τους διάθεση, συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιών ασφάλισής τους, κατά τη διαδικασία αποθήκευσης και μεταφοράς τους, παρατείνονται αυτοδίκαια από τη λήξη τους έως την 31η.12.2023. Στη θέση, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας εκ των ανωτέρω συμβάσεων υπεισέρχεται, για το χρονικό διάστημα της αυτοδίκαιης παράτασης δυνάμει του πρώτου εδαφίου, το Υπουργείο Υγείας.

2. Για την απρόσκοπτη εφαρμογή του Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 και την έγκαιρη διάθεση των εμβολίων κατά του κορωνοϊού COVID-19 στα εμβολιαστικά κέντρα, το Υπουργείο Υγείας δύναται να προβαίνει, σύμφωνα με τον ν. 4412/2016 (Α’ 147), στη σύναψη νέων συμβάσεων για την εξασφάλιση υπηρεσιών διάθεσης των εμβολίων κατά του κορωνοϊού COVID-19 και των αναλωσίμων τους στα εμβολιαστικά κέντρα της επικράτειας, μετά από τήρηση της προβλεπόμενης διαγωνιστικής διαδικασίας, με φορέα

διενέργειας αυτής το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), με την επωνυμία «Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας» και τον διακριτικό τίτλο «Ε.Κ.Α.Π.Υ..»

3. Για την εφαρμογή της παρ. 2, ως υπηρεσίες διάθεσης εμβολίων κατά του κορωνοϊού COVID-19 και των αναλωσίμων τους ορίζονται οι υπηρεσίες αποθήκευσης, φύλαξης και μεταφοράς τους στα εμβολιαστικά κέντρα, καθώς και κάθε είδους παρεπόμενες υπηρεσίες σχετικές με την ασφαλή τους διάθεση, συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιών ασφάλισής τους, κατά τη διαδικασία αποθήκευσης και μεταφοράς τους.

4. Σε περίπτωση σύναψης νέων συμβάσεων, κατ’ εφαρμογή των παρ. 2 και 3, πριν από την 31η.12.2023, οι παραταθείσες δυνάμει της παρ. 1 συμβάσεις παύουν, αυτοδικαίως και αζημίως, να ισχύουν.».

Άρθρο 5
Παράταση ισχύος της δυνατότητας υπέρβασης της σαρανταοκτάωρης εβδομαδιαίας διάρκειας εργασίας των ιατρών των νοσοκομείων και μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας Τροποποίηση περ. γ) παρ. 4 άρθρου 3 ν. 4498/2017
H περ. γ) της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4498/2017 (Α’ 172), περί της δυνατότητας υπέρβασης της σαρανταοκτάωρης εβδομαδιαίας διάρκειας εργασίας των ιατρών των νοσοκομείων και μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, τροποποιείται ως προς την καταληκτική προθεσμία και η περ. γ) της παρ. 4 του άρθρου 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«γ) Για την εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων και μονάδων Π.Φ.Υ. του Ε.Σ.Υ. και μέχρι την ολοκλήρωση των απαιτούμενων προσλήψεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ., η δυνατότητα υπέρβασης του σαρανταοκταώρου υφίσταται έως την 31η.12.2023.».

Άρθρο 6
Παράταση παραμονής ειδικευόμενων νοσηλευτών

1. Παρατείνεται αυτοδικαίως από τη λήξη της έως την 30ή.11.2023 η παραμονή: α) των ειδικευόμενων νοσηλευτών Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στην ειδικότητα της επείγουσας εντατικής νοσηλευτικής και της νοσηλευτικής της δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής και β) των ειδικευόμενων νοσηλευτών Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στις νοσηλευτικές ειδικότητες της νοσηλευτικής ψυχικής υγείας, της ανακουφιστικής και υποστηρικτικής νοσηλευτικής φροντίδας, της γεροντολογικής νοσηλευτικής, της νοσηλευτικής καρδιαγγειακών παθήσεων, της ογκολογικής νοσηλευτικής, της παθολογικής νοσηλευτικής, της νοσηλευτικής παίδων και της χειρουργικής νοσηλευτικής, οι οποίοι ολοκληρώνουν την παράταση της παρ. 3 του άρθρου ένατου του ν. 4889/2022 (Α’ 21) ή την παράταση της παρ. 1 του άρθρου 86 του ν. 5041/2023 (Α’ 87), αντίστοιχα, έως την ανωτέρω ημερομηνία, με ισόχρονη παράταση της σύμβασής τους.

2. Η παράταση της παρ. 1 εφαρμόζεται και για συμβάσεις που έληξαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, μετά από απόφαση του Διοικητή της οικείας Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας, η οποία εκδίδεται μετά από αίτηση που υποβάλλεται από τον ειδικευόμενο νοσηλευτή εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 7
Αποζημίωση μετακινούμενου ιατρικού προσωπικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού σε συγκεκριμένες δομές υγείας της ίδιας ή άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου εικοστού και παρ. 1 άρθρου εικοστού πρώτου ν. 5015/2023

1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου εικοστού του ν. 5015/2023 (Α’ 20), περί της αποζημίωσης μετακινούμενου ιατρικού προσωπικού σε συγκεκριμένες δομές υγείας της ίδιας ή άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας, τροποποιείται η καταληκτική ημερομηνία, έως την οποία δύνανται να έχουν πραγματοποιηθεί οι μετακινήσεις των ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως ακολούθως:

«1. Στους ιατρούς κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας, οι οποίοι μετακινούνται έως τις 31.12.2023, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 24 του ν. 3599/2007 (Α’ 176), περί των μετακινήσεων του πάσης φύσεως προσωπικού των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, σε συγκεκριμένες δομές υγείας της ίδιας ή άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.Πε.), λόγω έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών, χορηγείται μηνιαία αποζημίωση ύψους χιλίων οκτακοσίων (1.800) ευρώ, πλέον των μηνιαίων αποδοχών τους. Κατ’ εξαίρεση, για μετακινήσεις του προηγούμενου εδαφίου εντός δομών υγείας της Περιφέρειας Αττικής χορηγείται μηνιαία αποζημίωση ύψους οκτακοσίων (800) ευρώ. Στους ιατρούς του πρώτου και δεύτερου εδαφίου δεν καταβάλλεται η αποζημίωση του άρθρου 29 του ν. 4816/2021 (Α’ 118), περί της αποζημίωσης των ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων για τη μετακίνηση σε νοσοκομεία της ίδιας ή άλλης Υ.Πε..».

2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου εικοστού πρώτου του ν. 5015/2023, περί της αποζημίωσης μετακινούμενου νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού σε συγκεκριμένες δομές υγείας της ίδιας ή άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας, τροποποιείται η καταληκτική ημερομηνία, έως την οποία δύνανται να έχουν πραγματοποιηθεί οι μετακινήσεις του νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως ακολούθως:

«1. Στο νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, το οποίο μετακινείται, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 24 του ν. 3599/2007 (Α’ 176), περί των μετακινήσεων του πάσης φύσεως προσωπικού των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, κατά το χρονικό διάστημα από την 1η.6.2023 έως την 31η.12.2023, λόγω έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών, χορηγείται μηνιαία αποζημίωση ύψους χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ, πλέον των μηνιαίων αποδοχών τους. Κατ’ εξαίρεση του προηγούμενου εδαφίου, στο νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό που μετακινείται εντός της Περιφέρειας Αττικής χορηγείται αποζημίωση ύψους τετρακοσίων (400) ευρώ.».

Άρθρο 8
Παράταση συμβάσεων εργασίας προσωπικού COVID-19 σε προνοιακούς φορείς

1. Οι συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, που έχουν συναφθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου εικοστού πρώτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και της κατ’ εξουσιοδότησή του εκδοθείσας υπ’ αρ. 12549/4426/16.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών (Β’ 868),για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, και οι συμβάσεις που συνήφθησαν κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 96 του ν. 5034/2023 (Α’ 69), παρατείνονται από τη λήξη τους έως την 31η.12.2023. Η παράταση των συμβάσεων, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές, ούτε εμπίπτει στους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134).

2. Συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, που συνάπτονται μετά τη δημοσίευση του παρόντος, κατ’ εφαρμογή του άρθρου εικοστού πρώτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και της κοινής υπουργικής απόφασης της παρ. 1, δεν δύνανται να έχουν ημερομηνία λήξης μετά την 31η.12.2023.

Άρθρο 9
Παράταση συμβάσεων προσωπικού που υπηρετεί με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας Τροποποίηση άρθρου 49 ν. 4807/2021
Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου του άρθρου 49 του ν. 4807/2021 (Α’ 96) για τις συμβάσεις προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, παρατείνεται, και το άρθρο 49 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 49 Παράταση συμβάσεων προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Οι συμβάσεις προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, που υπηρετεί με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), οι οποίες λήγουν μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2023 παρατείνονται έως την 31η Οκτωβρίου 2024, για την κάλυψη της ανάγκης αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, για την αντιμετώπιση υγειονομικών και πάσης φύσεως κινδύνων, την πρόληψη δασικών πυρκαγιών και την προετοιμασία του αντιπυρικού σχεδιασμού της χώρας, καθώς και λοιπών επιχειρησιακών αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Η παράταση των ανωτέρω συμβάσεων αφορά προσωπικό, οι συμβάσεις του οποίου είναι ενεργείς κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας των απασχολούμενων και ο χρόνος παράτασης δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών κατά την έννοια των άρθρων 5, 6, και 7 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134). Δεν εφαρμόζονται οι περιορισμοί της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4765/2021 (Α’ 6).».

Άρθρο 10
Ανανέωση συμβάσεων εργασίας προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

1. Συμβάσεις εργασίας προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διακοσίων τριάντα τριών (233) ατόμων της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, που μεταφέρθηκε αυτοδίκαια σύμφωνα με το άρθρο 7 του π.δ. 77/2023 (Α’ 130) στη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, και οι οποίες παρατάθηκαν δυνάμει του άρθρου 49 του ν. 4940/2022 (Α’ 112) και δεν έχουν καταγγελθεί έως τη δημοσίευση του παρόντος, ανανεώνονται αυτοδίκαια από τη λήξη τους και έως τις 31.10.2024.

2. Συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου: α) τριάντα (30) ατόμων όλων των ειδικοτήτων που προσλήφθηκαν για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, που προέκυψαν από τους σεισμούς που προκάλεσαν ζημιές σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης για τη στελέχωση του Τομέα Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (Τ.Α.Ε.Φ.Κ. Π.Ε. Ηρακλείου), β) δέκα (10) ατόμων όλων των ειδικοτήτων, που προσλήφθηκαν για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, που προέκυψαν από τις πυρκαγιές στην Πελοπόννησο σε περιοχές αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Δ.Α.Ε.Φ.Κ. Δ.Ε.), που μεταφέρθηκαν αυτοδίκαια σύμφωνα με το άρθρο 7 του π.δ. 77/2023 στη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι οποίες έχουν συναφθεί σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4765/2021 (Α’ 6) και δεν έχουν καταγγελθεί έως τη δημοσίευση του παρόντος, ανανεώνονται αυτοδίκαια από τη λήξη τους και έως τις 31.10.2024.

3. Το προσωπικό των παρ. 1 και 2 του παρόντος δύναται να απασχολείται σε όλες τις οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής.

4. Οι ανανεώσεις κατ’ εφαρμογή του παρόντος δεν μεταβάλλουν τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές και δεν προσμετρώνται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134).

Άρθρο 11
Επείγουσες ρυθμίσεις για την προμήθεια και διάθεση μονοκλωνικών αντισωμάτων ή λοιπών φαρμάκων για την αντιμετώπιση της νόσου COVID-19.

1. Προς τον σκοπό καλύψεως επειγουσών αναγκών είναι δυνατή, εφόσον έχει προηγηθεί η σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η σύναψη, έως την 30ή.6.2024, συμβάσεων προμήθειας μονοκλωνικών αντισωμάτων ή λοιπών φαρμάκων για την αντιμετώπιση της νόσου COVID-19, με διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση διακήρυξης, κατά παρέκκλιση, κάθε εθνικής διάταξης και ιδίως της κείμενης νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, εφόσον αντισυμβαλλόμενος είναι ο οικονομικός φορέας που κατέχει αποκλειστικά δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας επί των αντισωμάτων/ φαρμάκων ή συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις, στις οποίες έχουν παραχωρηθεί αντίστοιχα δικαιώματα. Οι συμβάσεις του πρώτου εδαφίου υποβάλλονται προς έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 324 του ν. 4700/2020 (Α’ 127).

2. Στις συμβάσεις της παρ. 1 είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται ρήτρες, κατά τα διεθνή συναλλακτικά ήθη, ιδίως ρήτρες διαιτησίας σύμφωνα με τους διεθνείς παραδεδεγμένους κανόνες δικαίου, περιλαμβανομένων των κανόνων διαιτησίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, ρήτρες αποζημίωσης και ευθύνης, καθώς και εκούσιας υπαγωγής σε αλλοδαπό δίκαιο, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και ιδίως των διατάξεων που ισχύουν για τις διαιτησίες του ελληνικού δημοσίου.

Άρθρο 12
Παράταση ισχύος συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης Τροποποίηση άρθρου 143 ν. 5039/2023
Στο άρθρο 143 του ν. 5039/2023 (Α’ 83), περί της παράτασης ισχύος συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, η φράση «μέχρι την ολοκλήρωση του έργου, και πάντως όχι πέραν της 30ής.9.2023» αντικαθίσταται από τη φράση «από τη λήξη της και μέχρι τη συμπλήρωση είκοσι τριών (23) μηνών από την ανάληψη του έργου τους» και το άρθρο 143 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 143 Παράταση ισχύος συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης

Η ισχύς των συμβάσεων μίσθωσης έργου φυσικών προσώπων που έχουν συναφθεί με τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) κατόπιν της υπό στοιχεία ΣΜΕ1/2021 ανακοίνωσης του e-Ε.Φ.Κ.Α., περί της σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με αντικείμενο τη συνδρομή στην εξέταση και διεκπεραίωση των εκκρεμών αιτημάτων απονομής κύριας σύνταξης, επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ παροχής, καθώς και στη διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών για την εκκαθάρισή τους, παρατείνεται από τη λήξη της και μέχρι τη συμπλήρωση είκοσι τριών (23) μηνών από την ανάληψη του έργου τους.».

ΜΕΡΟΣ Γ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΑΣ ΛΙΣΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

Άρθρο 13
Ενιαία Λίστα Χειρουργείων Αντικατάσταση άρθρου 58 ν. 4368/2016
Το άρθρο 58 του ν. 4368/2016 (Α’ 21), περί της λίστας χειρουργείου, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 58 Ενιαία Λίστα Χειρουργείων

1. Για τη διασφάλιση της ισότητας και της μη διάκρισης των ασθενών στην παροχή χειρουργικών επεμβάσεων στα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και στα νοσοκομεία που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ν.δ. 2592/1953 (Α’ 254), στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία και Τμήματα, το Υπουργείο Υγείας, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, συστήνει και λειτουργεί την Ενιαία Λίστα Χειρουργείων, ως σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Βασικοί όροι για την κατάρτισή της αποτελούν η αξιολόγηση της σοβαρότητας της νόσου του ασθενούς και του δυνατού χρόνου αναμονής, με ασφάλεια για την υγεία του ασθενούς. Η αξιολόγηση του προηγούμενου εδαφίου γίνεται με ιατρική τεκμηρίωση από ειδικευμένους ιατρούς των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών, των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων και των Νοσηλευτικών Τμημάτων των φορέων του πρώτου εδαφίου, καθώς και των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας. Ο ασθενής ενημερώνεται αμελλητί για την ημερομηνία της επέμβασης όταν εντάσσεται στην Ενιαία Λίστα Χειρουργείων του πρώτου εδαφίου. Από την Ενιαία Λίστα εξαιρούνται τα επείγοντα περιστατικά τα οποία έχουν άμεση ανάγκη χειρουργικής επέμβασης. Τα νοσοκομεία του πρώτου εδαφίου υποχρεούνται να δηλώνουν σε υποσύστημα της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων τα τακτικά και έκτακτα χειρουργεία που διενεργούνται.

2. Ως εκτελούσα την επεξεργασία, για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, για τη σύσταση και τη λειτουργία του συστήματος αρχειοθέτησης της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων ορίζεται η εταιρεία με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΗΔΙΚΑ Α.Ε.» που έχει συσταθεί με τον ν. 3607/2007 (Α’ 245). Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, την οργάνωση της μετάπτωσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων δεδομένων, την τήρηση υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων και κάθε άλλο θέμα, που αφορά στην ομαλή λειτουργία του συστήματος αρχειοθέτησης της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων, τηρώντας τις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και, ιδίως, τις θεμελιώδεις αρχές, που θέτει για τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα το άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (L119, Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής ΓΚΠΔ). Στο πλαίσιο της εκτέλεσης επεξεργασίας για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. επιφορτίζεται με όλες τις υποχρεώσεις που θέτουν για τον εκτελούντα την επεξεργασία οι διατάξεις του ΓΚΠΔ και ιδίως:

α) Επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, μόνο βάσει καταγεγραμμένων εντολών του Υπουργείου Υγείας, ως υπευθύνου επεξεργασίας, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, εκτός αν υποχρεούται προς τούτο βάσει του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή βάσει εθνικών ρυθμίσεων. Σε αυτή την περίπτωση, η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. ενημερώνει το Υπουργείο Υγείας για την εν λόγω νομική απαίτηση πριν από την επεξεργασία.

β) Διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας.

γ) Λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου και της ασφάλειας της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 32 του ΓΚΠΔ.

δ) Τηρεί τους όρους που αναφέρονται στις παρ. 2 και 4 του άρθρου 28 του ΓΚΠΔ σχετικά με την πρόσληψη άλλου εκτελούντος την επεξεργασία.

ε) Λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί το Υπουργείο Υγείας με τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του Υπουργείου Υγείας να απαντά σε αιτήματα για άσκηση των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων, που προβλέπονται στο Κεφάλαιο III του ΓΚΠΔ.

στ) Συνεπικουρεί το Υπουργείο Υγείας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 32 έως 36 του ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις πληροφορίες που διαθέτει η ΗΔΙΚΑ Α.Ε..

ζ) Θέτει στη διάθεση του Υπουργείου Υγείας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο άρθρο 28 του ΓΚΠΔ και επιτρέπει και διευκολύνει τους ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων που διενεργούνται από το Υπουργείο Υγείας, ιδίως, μέσω του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων και υπαλλήλων της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Υγείας

ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από το Υπουργείο Υγείας.

3. Για την κατάρτιση της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων και την ένταξη ασθενών σε αυτήν, τα νοσοκομεία της παρ. 1 υπέχουν θέση εκτελούντων την επεξεργασία για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, υπό την έννοια του στοιχείου 8 του άρθρου 4 του ΓΚΠΔ. Στο πλαίσιο αυτό, τα νοσοκομεία της παρ. 1 αναλαμβάνουν, ιδίως, το έργο της ένταξης των ενδιαφερομένων ασθενών στην Ενιαία Λίστα Χειρουργείων, κατόπιν ιατρικώς τεκμηριωμένης αξιολόγησης της σοβαρότητας της νόσου και του δυνατού χρόνου αναμονής, με ασφάλεια για την υγεία του ασθενή, από ειδικευμένους ιατρούς, και επιφορτίζονται με όλες τις υποχρεώσεις που θέτουν για τον εκτελούντα την επεξεργασία οι διατάξεις του ΓΚΠΔ και, ιδίως, το άρθρο 28.

4. Τα πρόσωπα, τα οποία υπό την άμεση εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, ως υπευθύνου επεξεργασίας ή της ΗΔΙΚΑ Α.Ε., ως εκτελούσας την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που περιέχονται στην Ενιαία Λίστα Χειρουργείων, δεσμεύονται από την τήρηση του απορρήτου ή της εμπιστευτικότητας σχετικά με την εκτέλεση των εν λόγω καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις οικείες κατά περίπτωση διατάξεις, ιδίως του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (ν. 3418/2005, Α’ 287), του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26) και του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α’ 95).

5. Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν, ως προς τα δεδομένα τους που έχουν καταχωρισθεί στο σύστημα αρχειοθέτησης της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων, τα δικαιώματα εκείνα, που τους αναγνωρίζει ο ΓΚΠΔ και κάθε άλλη ρύθμιση για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τηρούνται σε ιατρικά αρχεία.

6. Αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που έχουν καταχωρισθεί στο σύστημα αρχειοθέτησης της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων είναι τα ίδια τα υποκείμενα των δεδομένων, οι εκάστοτε αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, ως υπευθύνου επεξεργασίας, για την άσκηση των εκ του νόμου αρμοδιοτήτων τους, η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. για τον σκοπό της σύστασης και λειτουργίας του εν λόγω συστήματος αρχειοθέτησης, θεράποντες ιατροί και άλλοι δημόσιοι πάροχοι υπηρεσιών υγείας για τον σκοπό της παροχής υπηρεσιών υγείας στα πρόσωπα, που είναι εγγεγραμμένα στην Ενιαία Λίστα Χειρουργείων. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και εποπτευόμενοι από το Υπουργείο Υγείας φορείς ή άλλοι φορείς του δημοσίου ή διεθνείς οργανισμοί, κατά τον λόγο της αρμοδιότητάς τους, δύνανται να λαμβάνουν από το σύστημα αρχειοθέτησης της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων, ψευδωνυμοποιημένες ή ανωνυμοποιημένες πληροφορίες, από τις οποίες δεν μπορεί να προκύψει άμεση ή έμμεση ταυτοποίηση των ενδιαφερομένων υποκειμένων, για σκοπούς που καθιστούν την εν λόγω επεξεργασία (διαβίβαση) απαραίτητη για λόγους ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος και, ιδίως, για τον σκοπό της διενέργειας επιδημιολογικών, στατιστικών, οικονομικών, διοικητικών και διαχειριστικών αναλύσεων για

τη βελτίωση των δεικτών υγείας και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

7. Οι δημόσιες αρχές που ενδέχεται να λάβουν πληροφορίες της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων, στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας, για την εκπλήρωση της κύριας αποστολής τους, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο ή εθνικές ρυθμίσεις, δεν θεωρούνται ως αποδέκτες. Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών από τις εν λόγω δημόσιες αρχές πραγματοποιείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την προστασία των δεδομένων ανάλογα με τους σκοπούς της επεξεργασίας.

8. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Υπουργείου Υγείας ως υπευθύνου επεξεργασίας, παρακολουθεί τη συμμόρφωση της σύστασης και λειτουργίας της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων προς τις διατάξεις του ΓΚΠΔ και κάθε άλλης ρύθμισης για την προστασία του ατόμου έναντι της επεξεργασίας δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα, με τη συνεργασία του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) της ΗΔΙΚΑ Α.Ε., ως εκτελούσας την επεξεργασία.

9. Από την ημερομηνία έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων της παρ. 1, οι Λίστες Χειρουργείων που υφίστανται στα νοσοκομεία της παρ. 1 καταργούνται και αντικαθίστανται από την Ενιαία Λίστα Χειρουργείων.»

Άρθρο 14
Ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης της διακίνησης φαρμάκων στην εγχώρια αγορά
Συστήνεται Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης Διακίνησης Φαρμάκων (Η.Σ.Πα.Δι.Φ.), το οποίο διαχειρίζεται η εταιρεία με την επωνυμία Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Ανώνυμη Εταιρεία, με σκοπό την παρακολούθηση σε ζωντανό χρόνο (real time) της διακίνησης φαρμάκων στην εγχώρια αγορά από τους εμπλεκόμενους φορείς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Το Η.Σ.Πα.Δι.Φ. δύναται να διασυνδέεται με άλλα πληροφοριακά συστήματα και ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων του δημοσίου τομέα της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), ώστε να συλλέγονται οι απαραίτητες πληροφορίες για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 15
Αποστολή κατ’ οίκον φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων για θεραπεία σοβαρών ασθενειών
Για τους ασφαλισμένους, οι οποίοι λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή με φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα για θεραπεία σοβαρών ασθενειών της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α’ 6), είναι δυνατή η αποστολή φαρμάκων κατ’ οίκον, από τα φαρμακεία του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, μέσω ταχυδρομικής επιχείρησης εγγεγραμμένης στο μητρώο ταχυδρομικών επιχειρήσεων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών ή μέσω πιστοποιημένης εταιρείας διανομής φαρμάκων-φαρμακαποθηκών, με την επιφύλαξη του ν. 4053/2012 (Α’ 44) για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο 16
Παράταση θητείας διοικήσεων νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας
Η θητεία των διοικητών και αναπληρωτών διοικητών των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), η οποία παρατάθηκε έως την 30ή.9.2023, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 του ν. 5046/2023 (Α’ 137), καθώς και η θητεία των διοικητών και αναπληρωτών διοικητών των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., η οποία λήγει έως την 31η.12.2023, παρατείνονται, από τη λήξη τους, αυτοδικαίως, έως την 31η.12.2023. Η παράταση του πρώτου εδαφίου λήγει αυτοδικαίως και αζημίως σε περίπτωση ορισμού διοικητών και αναπληρωτών διοικητών νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., σύμφωνα με την κατά περίπτωση κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 17
Παράταση ισχύος συμβάσεων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
Παρατείνονται αυτοδικαίως από τη λήξη τους και για ένα (1) έτος οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, που έχουν συναφθεί από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4613/2019 (Α’ 78) και δεν έχουν ανασταλεί κατ’ εφαρμογή των παρ. 2 και 6 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α’ 130).

Άρθρο 18
Παράταση συμβάσεων του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας

1. Παρατείνεται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, από τη λήξη της και έως την 31η.3.2024 η διάρκεια ισχύος των υπ’ αρ. 02/2018-1 και 02/2018-2 συμβάσεων του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), που έχουν συναφθεί σε συνέχεια της υπ’ αρ. 02/2018 διακήρυξης του Ε.ΚΕ.Α. για την προμήθεια αντιδραστηρίων ομάδων αίματος με συνοδό εξοπλισμό, τεχνικές στηλών και στερεάς φάσης, οι οποίες λήγουν την 30ή.9.2023.

2. Αν ολοκληρωθεί, πριν από την παρέλευση της ανωτέρω παρατεινόμενης ημερομηνίας, ήτοι την 31η.3.2024, η εν εξελίξει διαγωνιστική διαδικασία για τη σύναψη συμβάσεων με το ίδιο αντικείμενο με τις παρατεινόμενες, επέρχεται αυτοδίκαιη λήξη αυτών αζημίως για το Ε.Κ.Ε.Α..

Άρθρο 19
Ρυθμίσεις ζητημάτων δαπανών των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, των Υγειονομικών Περιφερειών και των Κέντρων Υγείας

1. Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4332/2015 (Α’ 76), ως προς τη νομιμοποίηση δαπανών για την εξόφληση υποχρεώσεων των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας και των Υγειονομικών Περιφερειών, παρατείνεται από τη λήξη της, έως τη δημοσίευση του παρόντος.

2. Η ισχύς του άρθρου δέκατου του ν. 4737/2020 (Α’ 204), ως προς τη νομιμοποίηση δαπανών των Κέντρων Υγείας για την εξέταση δειγμάτων βιολογικού υλικού ύποπτων κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται από τη λήξη της, έως τη δημοσίευση του παρόντος.

3. Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4715/2020 (Α’ 149), ως προς την εκκαθάριση και πληρωμή δαπανών νοσοκομείων για την εξέταση δειγμάτων βιολογικού υλικού ύποπτων κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται από τη λήξη της, έως τη δημοσίευση του παρόντος.

4. Η ισχύς της παρ. 28 του άρθρου 66 του ν. 3984/2011 (Α’ 150), ως προς τη νομιμοποίηση δαπανών που απορρέουν από προμήθειες των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. συμπεριλαμβανομένων των Ψυχιατρικών και των Πανεπιστημιακών Κλινικών, των Νοσοκομείων Αρεταίειο και Αιγινήτειο, του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου και του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, παρατείνεται από τη λήξη της, έως τη δημοσίευση του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ, ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ

Άρθρο 20
Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Τροποποίηση άρθρου 21 ν. 3305/2005
Στο άρθρο 21 του ν. 3305/2005 (Α’ 17), περί του Εποπτικού Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) στην παρ. 2: αα) στο πρώτο εδάφιο αφενός προστίθεται η φράση «συνταξιούχος ανώτατος δικαστικός λειτουργός» και αφετέρου η φράση «είτε στο γνωστικό αντικείμενο του ιατρικού δικαίου είτε στο γνωστικό αντικείμενο της μαιευτικής γυναικολογίας, με πείρα σε θέματα αναπαραγωγικής υγείας» αντικαθίσταται από τη φράση «είτε στα γνωστικά αντικείμενα του αστικού, ιδίως οικογενειακού δικαίου, ή του ιατρικού δικαίου και της βιοηθικής, είτε στο γνωστικό αντικείμενο της μαιευτικής γυναικολογίας με εξειδίκευση ή εμπειρία στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή» και αβ) το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται,

β) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 η φράση «Η θητεία του Προέδρου, των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου» αντικαθίσταται από τη φράση «Η θητεία του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, των λοιπών μελών του Εποπτικού Συμβουλίου»,

γ) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 προστίθεται η λέξη «παύσης»,

δ) στην παρ. 5 και προς εναρμόνιση με τις προηγούμενες τροποποιήσεις: δα) στο πρώτο εδάφιο η φράση «Ο Πρόεδρος και τα μέλη» αντικαθίσταται από τη φράση «Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα λοιπά μέλη», δβ) στο δεύτερο εδάφιο η φράση «του αναπληρωτή του» αντικαθίσταται από τη φράση «του Αντιπροέδρου», δγ) στο τρίτο εδάφιο: i) προστίθεται η φράση «συνταξιούχος ανώτατος δικαστικός λειτουργός», ii) η φράση «σε γνωστικό αντικείμενο του δικαίου, ο αναπληρωτής του» αντικαθίσταται από τη φράση «στα γνωστικά αντικείμενα του αστικού, ιδίως οικογενειακού δικαίου, ή του ιατρικού δικαίου και της βιοηθικής, ο Αντιπρόεδρος» και iii) προστίθεται η φράση «με εξειδίκευση ή εμπειρία στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή»,

ε) στην παρ. 6: εα) στο εισαγωγικό εδάφιο προστίθεται η φράση «, ένας εκ των οποίων ορίζεται ως Αντιπρόεδρος» και εβ) στην περ. α’ προστίθεται η φράση «αστικού, ιδίως οικογενειακού δικαίου, ή του ιατρικού δικαίου και της βιοηθικής»,

στ) στην παρ. 7 η φράση «Στον Πρόεδρο, στα λοιπά μέλη» αντικαθίσταται από τη φράση «Στον Πρόεδρο, στον Αντιπρόεδρο, στα λοιπά μέλη»

και το άρθρο 21 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 21 Συγκρότηση της Αρχής

1. Το Εποπτικό Συμβούλιο της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, αποτελείται από εννέα (9) μέλη με ισάριθμα αναπληρωματικά.

2. Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου δύναται να ορίζεται συνταξιούχος ανώτατος δικαστικός λειτουργός, Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Ε.Ι., εν ενεργεία ή μη, είτε στα γνωστικά αντικείμενα του αστικού, ιδίως οικογενειακού δικαίου, ή του ιατρικού δικαίου και της βιοηθικής, είτε στο γνωστικό αντικείμενο της μαιευτικής γυναικολογίας με εξειδίκευση ή εμπειρία στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Στον Πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου της Αρχής περιέρχεται το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Προέδρου της Αρχής. Σε περίπτωση απουσίας, για οποιονδήποτε λόγο, του Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου, καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο Αντιπρόεδρος.

3. Η θητεία του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, των λοιπών μελών του Εποπτικού Συμβουλίου της Αρχής και των αναπληρωτών τους είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί μία μόνο φορά. Κανείς δεν μπορεί να υπηρετήσει περισσότερα από έξι (6) συνεχόμενα έτη στην ίδια θέση.

4. Σε περίπτωση παύσης, θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης μέλους της Αρχής διορίζεται νέο μέλος για το υπόλοιπο της θητείας. Η θητεία των μελών της Αρχής παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τον διορισμό νέων.

5. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα λοιπά μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου της Αρχής διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, με ισάριθμους αναπληρωτές, οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν τις ίδιες ιδιότητες και προσόντα. Ως προς την επιλογή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου προηγείται γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής σύμφωνα με τα οριζόμενα

στον Κανονισμό της Βουλής. Εφόσον Πρόεδρος της Αρχής οριστεί συνταξιούχος ανώτατος δικαστικός λειτουργός, Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Ε.Ι., εν ενεργεία ή μη, σε γνωστικό αντικείμενο του αστικού, ιδίως οικογενειακού δικαίου ή του ιατρικού δικαίου και της βιοηθικής, ο Αντιπρόεδρος πρέπει να είναι υποχρεωτικά Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Ε.Ι. στο γνωστικό αντικείμενο της μαιευτικής γυναικολογίας με εξειδίκευση ή εμπειρία στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και αντίστροφα.

6. Ως μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου της Αρχής, ένας εκ των οποίων ορίζεται ως Αντιπρόεδρος, ορίζονται:

α. Τρεις (3) νομικοί με εμπειρία ή γνώση στο αντικείμενο του αστικού, ιδίως οικογενειακού δικαίου, ή του ιατρικού δικαίου και της βιοηθικής.

β. Ένα (1) μέλος που υποδεικνύεται από την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής.

γ. Δύο (2) ιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, κάτοχοι της ειδικότητας μαιευτικής-γυναικολογίας, με πείρα στην Ι.Υ.Α..

δ. Ένας (1) ιατρός του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, κάτοχος της ειδικότητας της ουρολογίας, με πείρα στην Ανδρική Υπογονιμότητα.

ε. Ένας (1) επιστήμονας του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημιακού Ιδρύματος με γνώση ή εμπειρία στις ιατροβιολογικές επιστήμες στο γνωστικό αντικείμενο της βιολογίας ή βιοχημείας ή εμβρυολογίας ή γενετικής.

7. Στον Πρόεδρο, στον Αντιπρόεδρο, στα λοιπά μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου της Αρχής και στους αναπληρωτές τους που ανήκουν στο Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό Α.Ε.Ι. επιτρέπεται η άσκηση των καθηκόντων τους στο οικείο Α.Ε.Ι., με καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

8. Καταργείται. 9. Στο Εποπτικό Συμβούλιο της Αρχής περιέρχονται

το αρχείο, καθώς και το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Αρχής, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 20.».

Άρθρο 21
Σύνθεση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγειονομικών Περιφερειών Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 6 ν. 3329/2005
Στην παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3329/2005 (Α’ 81), περί της σύνθεσης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγειονομικών Περιφερειών, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) επικαιροποιείται στο πρώτο και στο δεύτερο εδάφιο η αναγραφή του αρκτικόλεξου, β) στο δεύτερο εδάφιο οι περ. γ) και δ) αντικαθίστανται, οι περ. ε) και στ) καταργούνται και η παρ. 1 του άρθρου 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Στο Υπουργείο Υγείας συνιστάται Κεντρικό Συμβούλιο Υγειονομικών Περιφερειών (ΚΕ.Σ.ΥΠΕ.) που έχει ως σκοπό τον συντονισμό του έργου των Διοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών και την εναρμόνιση των πολιτικών τους για την υγεία. Το ΚΕ.Σ.ΥΠΕ. αποτελείται από:

α) τον Υπουργό Υγείας, ως Πρόεδρο, β) τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, εφόσον υφίσταται, ο οποίος εκτελεί χρέη Προέδρου σε περίπτωση κωλύματος του Υπουργού Υγείας,

γ) τους Υφυπουργούς Υγείας, εφόσον υφίστανται, ο πρώτος κατά σειρά προβαδίσματος των οποίων, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), εκτελεί χρέη Προέδρου σε περίπτωση κωλύματος του Υπουργού ή του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας,

δ) τους Γενικούς Γραμματείς, που υφίστανται στο Υπουργείο Υγείας, ένας εκ των οποίων, με υπόδειξη του Υπουργού Υγείας, εκτελεί χρέη Προέδρου σε περίπτωση που δεν υφίστανται Αναπληρωτής Υπουργός ή Υφυπουργοί Υγείας. Σε περίπτωση κωλύματος του Αναπληρωτή Υπουργού και των Υφυπουργών Υγείας, ο Υπουργός Υγείας δύναται να ορίσει έναν από τους Γενικούς Γραμματείς που θα εκτελεί χρέη Προέδρου,

ε) καταργείται στ) καταργείται και ζ) τους Διοικητές όλων των Υγειονομικών Περιφερειών, αναπληρούμενους από έναν εκ των Υποδιοικητών των Δ.Υ.Πε.».

Άρθρο 22
Σύνθεση της Ειδικής Επιτροπής Ιοντιζουσών και Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών Τροποποίηση περ. 8) παρ. 1 άρθρου 23 ν. 3868/2010
Η περ. 8) της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3868/2010 (Α’ 129), περί της πρόβλεψης ότι στην Ειδική Επιτροπή Ιοντιζουσών και μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών του Υπουργείου Υγείας μετέχει και ένας (1) εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδας, αντικαθίσταται ως εξής:

«8) Ένα (1) μέλος της Ένωσης Τεχνολόγων Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας Ελλάδας, με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται με απόφαση της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής ή του Διοικητικού της Συμβουλίου και».

Άρθρο 23
Ανάπτυξη, επεξεργασία και επικαιροποίηση μητρώου ασθενών με νεοπλασματικές ασθένειες μέχρι την ολοκλήρωση της αναγκαίας προετοιμασίας για τη λειτουργία του Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών Τροποποίηση άρθρου 72 ν. 4975/2022
Στο άρθρο 72 του ν. 4975/2022 (Α’ 187), περί της ανάπτυξης, επεξεργασίας και επικαιροποίησης μητρώου ασθενών με νεοπλασματικές ασθένειες που διενεργούνται από το Αυτοτελές Τμήμα Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων και Μητρώων Ασθενών του Υπουργείου Υγείας, παρατείνεται η προβλεπόμενη προθεσμία και το άρθρο 72 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 72 Ανάπτυξη, επεξεργασία και επικαιροποίηση μητρώου ασθενών με νεοπλασματικές ασθένειες μέχρι την ολοκλήρωση της αναγκαίας προετοιμασίας για τη λειτουργία του Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών

Μέχρι τη στελέχωση και την ολοκλήρωση της αναγκαίας προετοιμασίας για τη λειτουργία του Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους Β’ του ν. 4600/2019 (Α’ 43), η οποία διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης.3.2024, η ανάπτυξη, επεξεργασία και επικαιροποίηση μητρώου ασθενών με νεοπλασματικές ασθένειες διενεργείται από το Αυτοτελές Τμήμα Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων και Μητρώων Ασθενών του Υπουργείου Υγείας.».

ΜΕΡΟΣ Δ’
ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Άρθρο 24
Ρυθμίσεις για το προσωπικό των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 426, άρθρου 453, παρ. 2 άρθρου 456 και παρ. 1, 2 και 3 άρθρου 463 ν. 4957/2022

1. Η παρ. 3 του άρθρου 426 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), περί των εξουσιοδοτικών διατάξεων του Κεφαλαίου ΙΖ ’ του Μέρους Α’ του νόμου αυτού, τροποποιείται ώστε να παρέχεται η δυνατότητα παράτασης όλων των προθεσμιών του άρθρου 463 του ίδιου νόμου και να ρυθμίζεται κάθε θέμα που προκύπτει από τις παρατάσεις αυτές και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού δύναται να παρατείνονται οι προθεσμίες του άρθρου 463 και του αιτήματος ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων του άρθρου 138, και να ρυθμίζεται κάθε θέμα που προκύπτει από τις παρατάσεις αυτές.»

2. Στο άρθρο 453 του ν. 4957/2022, περί των μεταβατικών διατάξεων του Κεφαλαίου Ζ’ του Μέρους Α’ του νόμου αυτού: α) στο πρώτο εδάφιο, η αναφορά στο ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 αντικαθίσταται από την αναφορά στο ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, β) στο δεύτερο εδάφιο, μετά από τη φράση «του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023» προστίθεται η φράση «και του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024» και το άρθρο 453 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 453 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Ζ’

Το άρθρο 69 και οι αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 416 εφαρμόζονται από το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 και εξής. Συμβάσεις πρακτικής άσκησης φοιτητών που συνάπτονται κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 και του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, καθ’ όλη τη διάρκειά τους, ακόμη και εάν αυτή εκτείνεται στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος, διέπονται από τις διατάξεις που ίσχυαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, του Κανονισμού πρακτικής άσκησης του Τμήματος ή του προγράμματος σπουδών.»

3. Στην παρ. 2 του άρθρου 456 του ν. 4957/2022, περί των μεταβατικών διατάξεων του Κεφαλαίου Ι’ του Μέρους Α’ του νόμου αυτού, η αναφορά στο ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 αντικαθίσταται από την αναφορά στο ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Φοιτητές που έχουν εισαχθεί σε Τμήματα ή Σχολές έως και το ακαδημαϊκό έτος 20232024 δύνανται να λάβουν πιστοποίηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 54 του ν. 4589/2019 (Α’ 13), εφόσον τα Τμήματα ή Σχολές που έχουν εισαχθεί χορηγούσαν την εν λόγω πιστοποίηση κατά τον χρόνο εισαγωγής τους.»

4. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 463 του ν. 4957/2022, περί των μεταβατικών διατάξεων του Κεφαλαίου ΙΖ ’ του μέρους Α του νόμου αυτού, η ημερομηνία «28η.2.2023» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31η.10.2023» και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Η διαδικασία κατάρτισης των μητρώων γνωστικών αντικειμένων του άρθρου 144 των Τμημάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) ολοκληρώνεται το αργότερο έως την 31η.10.2023. Έως την ημερομηνία του πρώτου εδαφίου τα μητρώα αναρτώνται στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης εκλογής και εξέλιξης μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του άρθρου 142.»

5. Στην παρ. 2 του άρθρου 463 του ν. 4957/2022, περί των μεταβατικών διατάξεων του Κεφαλαίου ΙΖ’ του Μέρους Α’ του νόμου αυτού: α) στο πρώτο εδάφιο, η ημερομηνία «30ή.4.2023» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31η.12.2023», β) το τρίτο εδάφιο καταργείται και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Η διαδικασία κατάρτισης των μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών εκλεκτόρων των Τμημάτων των Α.Ε.Ι. ολοκληρώνεται το αργότερο έως την 31η.12.2023. Έως την ημερομηνία του πρώτου εδαφίου τα μητρώα αναρτώνται στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης εκλογής και εξέλιξης μελών Δ.Ε.Π. του άρθρου 142.»

6. Στην παρ. 3 του άρθρου 463 του ν. 4957/2022, περί των μεταβατικών διατάξεων του Κεφαλαίου ΙΖ’ του Μέρους Α’ του νόμου αυτού: α) στο πρώτο εδάφιο, η ημερομηνία «1η.5.2023» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «1η.1.2024», β) στο δεύτερο εδάφιο η ημερομηνία «30ή.4.2023» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31η.12.2023» και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις εκλογής νέων μελών Δ.Ε.Π. σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΖ’ εφαρμόζονται στις θέσεις νέων μελών Δ.Ε.Π. που προκηρύσσονται από την 1η.1.2024 και εξής.

Διαδικασίες εκλογής σε θέσεις νέων μελών Δ.Ε.Π. που έχουν προκηρυχθεί ή προκηρύσσονται έως και την 31η.12.2023 ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις για την εκλογή μελών Δ.Ε.Π. που ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος.».

Άρθρο 25
Εισαγωγή αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024
Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, για το οποίο αθλητής ή αθλήτρια υποβάλλει αίτηση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η διάκριση σε ατομικό άθλημα, πλην των Ολυμπιακών, Παγκόσμιων και Πανευρωπαϊκών αγώνων, δύναται να έχει κατακτηθεί έως την 24η.9.2023.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 26
Παράταση μεταβατική ρύθμιση των παρεκκλίσεων της εκτός σχεδίου δόμησης Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 40 ν. 4759/2020
Η προθεσμία στο τέλος του εισαγωγικού εδαφίου του άρθρου 40 του ν. 4759/2020 (Α’ 245), περί έκδοσης οικοδομικής άδειας ή προέγκρισης, παρατείνεται από τη λήξη της και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Εάν, μέχρι την έγκριση Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου ή Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχει υποβληθεί αίτημα για έκδοση προέγκρισης οικοδομικής άδειας με τα δικαιολογητικά και τις μελέτες της παρ. 5 του άρθρου 35 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) ή έχει υποβληθεί αίτημα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για έκδοση έγγραφης βεβαίωσης της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης, κατά την υποπερ. βα) της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4495/2017, αν στην τελευταία περίπτωση η αίτηση για έκδοση οικοδομικής άδειας ή προέγκρισης υποβληθεί μέχρι και την 31η Μαρτίου 2024, μπορούν να οικοδομούνται ακίνητα, τα οποία:

α) κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν πρόσωπο σε διεθνείς, εθνικές, επαρχιακές, δημοτικές και κοινοτικές οδούς, καθώς και σε εγκαταλελειμμένα τμήματα αυτών και σε σιδηροδρομικές γραμμές και εφόσον έχουν:

αα) Τα γήπεδα που υφίστανται κατά την 12η.11.1962, ημέρα δημοσίευσης του από 24.10.1962 βασιλικού διατάγματος (Δ’ 142), ελάχιστο πρόσωπο: δέκα (10) μέτρα, ελάχιστο βάθος: δεκαπέντε (15) μέτρα, ελάχιστο εμβαδόν: επτακόσια πενήντα (750) τ.μ.,

αβ) υφίστανται κατά την 12η.9.1964, ημέρα έναρξης ισχύος του από 21.7.1964 βασιλικού διατάγματος (Δ’ 141), ελάχιστο πρόσωπο: είκοσι (20) μέτρα, ελάχιστο βάθος: τριάντα πέντε (35) μέτρα, ελάχιστο εμβαδόν χίλια διακόσια (1.200) τ.μ.,

β) έχουν πρόσωπο σε εθνική, επαρχιακή, ή δημοτική οδό εφόσον υφίστανται κατά την 17η.10.1978, ημέρα έναρξης ισχύος του από 6.10.1978 προεδρικού διατάγματος (Δ’ 538), και έχουν ελάχιστο πρόσωπο: είκοσι πέντε (25) μ., ελάχιστο βάθος: σαράντα (40) μ. και ελάχιστο εμβαδόν δύο χιλιάδες (2.000) τ.μ.,

γ) έχουν πρόσωπο σε εθνική, επαρχιακή, ή δημοτική οδό, εφόσον υφίστανται κατά την 17η.10.1978, και έχουν ελάχιστο πρόσωπο: είκοσι πέντε (25) μ., ελάχιστο βάθος: σαράντα (40) μ. και ελάχιστο εμβαδόν δύο χιλιάδες (2.000) τ.μ.,

δ) βρίσκονται εντός της ζώνης των πόλεων, κωμών και οικισμών και είχαν κατά την 24η.4.1977, ημέρα έναρξης ισχύος του από 5.4.1977 προεδρικού διατάγματος (Δ’ 133), και ελάχιστο εμβαδόν: δύο χιλιάδες (2.000) τ.μ.,

ε) είναι άρτια και οικοδομήσιμα και απομειούνται συνεπεία απαλλοτριώσεων ή διάνοιξης διεθνών, εθνικών ή επαρχιακών οδών, εφόσον μετά από την απομείωση αυτή έχουν τα όρια αρτιότητας και τις λοιπές προϋποθέσεις των γηπέδων της περ. δ’,

στ) σε περιπτώσεις αναδασμών, γήπεδα που δημιουργούνται και δίνονται σε δικαιούχους σε ανταλλαγή αρτίων και οικοδομήσιμων γηπέδων, εφόσον μετά από τον αναδασμό αυτόν έχουν τα όρια αρτιότητας και τις προϋποθέσεις των γηπέδων της περ. δ’,

ζ) έχουν ελάχιστο εμβαδόν τέσσερις χιλιάδες (4.000) τ.μ., όταν επ’ αυτών ανεγείρονται τουριστικές εγκαταστάσεις.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Άρθρο 27
Παράταση συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και συμβάσεων έργου στην εταιρεία «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.»
Οι συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και οι συμβάσεις έργου που έχουν συναφθεί από την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε.», έχουν παραταθεί δυνάμει του άρθρου 194 του ν. 4964/2022 (Α’ 150) και είναι ενεργές έως και την 30ή.9.2023, ανανεώνονται, αυτοδίκαια από τη λήξη τους, έως και την 30ή.9.2024. Σε κάθε περίπτωση, οι συμβάσεις του πρώτου εδαφίου απαγορεύεται να μετατραπούν σε συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Άρθρο 28
Παράταση συμβάσεων εργασίας επικουρικού προσωπικού προνοιακών φορέων Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 35 ν. 4578/2018
Στο πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4578/2018 (Α’ 200), περί κάλυψης θέσεων εποπτευόμενων φορέων, η προθεσμία της 30ής.9.2023 παρατείνεται έως τις 31.3.2024, και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Οι συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του έκτακτου προσωπικού των φορέων του άρθρου 34, που παρέχουν τις υπηρεσίες τους, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, παρατείνονται από τη λήξη τους μέχρι τη δημοσίευση του διορισμού των επιτυχόντων των οριστικών πινάκων διοριστέων της υπ’ αρ. 7Κ/2019 Προκήρυξης του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ 42) και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης.3.2024. Αν οι οικείοι προσωρινοί πίνακες διοριστέων για τις προσλήψεις της παρ. 1 έχουν καταρτιστεί πριν από τη δημοσίευση του παρόντος, οι συμβάσεις εργασίας του έκτακτου προσωπικού του προηγούμενου εδαφίου διατηρούνται σε ισχύ κατά το διάστημα μεταξύ της κατάρτισης των ανωτέρω πινάκων και της ανάληψης υπηρεσίας από τους υπαλλήλους που περιλαμβάνονται σε αυτούς και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης.3.2024.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Άρθρο 29
Παράταση συμβάσεων προσωπικού ορισμένου χρόνου στην ανώνυμη εταιρεία Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.

1. Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου του προσωπικού που προσλήφθηκε από την ανώνυμη εταιρεία Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.), δυνάμει των υπ’ αρ. 1/2022 και 2/2022 προκηρύξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου, η λήξη των οποίων παρατάθηκε για την 30ή.9.2023, παρατείνονται εκ νέου για το προσωπικό που απασχολείται την 30ή.9.2023, αυτοδικαίως από τη λήξη τους έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης μόνιμου τακτικού προσωπικού που διενεργείται και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης.5.2024.

2. Η παράταση των συμβάσεων της παρ. 1, δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι, απαγορευομένης, σε κάθε περίπτωση, της μετατροπής τους σε συμβάσεις αορίστου χρόνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 30
Ρυθμίσεις για την ολοκλήρωση του προγράμματος ναυπήγησης του Ταχέος Περιπολικού Κατευθυνομένων Βλημάτων (ΤΠΚ) υπ’ αρ. 7 (ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΒΛΑΧΑΚΟΣ) και για την κάλυψη επισκευαστικών αναγκών των λοιπών ΤΠΚ τ. ΡΟΥΣΣΕΝ του Πολεμικού Ναυτικού Προσθήκη παρ. 19Γ στο στοιχείο Α’ άρθρου 32 ν. 4361/2016
Στο στοιχείο A’ του άρθρου 32 του ν. 4361/2016 (Α’ 10) προστίθεται παρ. 19Γ ως εξής:

«19Γ. Επιπλέον ποσό μέχρι τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα χιλιάδων (4.650.000) ευρώ διατίθεται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την ομαλή ολοκλήρωση του προγράμματος ναυπήγησης του Ταχέος Περιπολικού Κατευθυνόμενων Βλημάτων (ΤΠΚ) υπ’ αρ. 7 (ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΒΛΑΧΑΚΟΣ), στο οποίο περιλαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 16 της Σύμβασης 001Β/2000 και η εγγύηση καλής λειτουργίας για περίοδο δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής του, καθώς και για την εκτέλεση επισκευαστικών εργασιών στα ΤΠΚ τ. ΡΟΥΣΣΕΝ, που θα συμφωνηθούν μεταξύ του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ) και της εταιρείας «Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας Α.Ε.» (ΝΒΕΕ Α.Ε.). Η επιπλέον χρηματοδότηση διατίθεται σταδιακά μέχρι τη συμπλήρωση του συνόλου της, υπό την προϋπόθεση αντίστοιχης προόδου στην εκτέλεση και ολοκλήρωση του συνόλου των επισκευαστικών εργασιών που θα συμφωνηθούν, έως την 31η.12.2023. Η ισχύς της υπό στοιχείο Β’ κυρωθείσας τριμερούς συμφωνίας μεταξύ του Πολεμικού Ναυτικού, της ΝΒΕΕ Α.Ε. και των εκπροσώπων των εργαζομένων της ΝΒΕΕ Α.Ε. παρατείνεται έως την 31η.12.2023, πέραν της οποίας: α) δεν εκτελούνται εργασίες στο ΤΠΚ ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΒΛΑΧΑΚΟΣ ή σε έτερο ΤΠΚ τ. ΡΟΥΣΣΕΝ στις εγκαταστάσεις των ΝΒΕΕ Α.Ε. στο πλαίσιο της υπό στοιχείο Β’ κυρωθείσας τριμερούς συμφωνίας και β) δεν συνεχίζεται η χρηματοδότηση της μισθοδοσίας, των εξόδων μετακίνησης προσωπικού και της πληρωμής των λογαριασμών κοινής ωφέλειας (Δ.Ε.Η., Ε.ΥΔ.Α.Π.) της ΝΒΕΕ Α.Ε.. Για την ολοκλήρωση του προγράμματος του ΤΠΚ ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΒΛΑΧΑΚΟΣ και για την κάλυψη τόσο των τεχνικών αναγκών του πλοίου, που προκύπτουν κατά την παραλαβή αυτού και πιστοποιούνται από τα οικεία πρωτόκολλα και για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους μετά από την παραλαβή του την 30ή.9.2023, όσο και για την κάλυψη των επισκευαστικών αναγκών των λοιπών ΤΠΚ τ. ΡΟΥΣΣΕΝ, με σκοπό τη διατήρηση της επιχειρησιακής ετοιμότητάς τους εξουσιοδοτείται το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού για την αξιοποίηση του συνόλου των πιστώσεων που διατέθηκαν, για χρονική περίοδο ενός (1) έτους μετά από την παραλαβή του ΤΠΚ ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΒΛΑΧΑΚΟΣ την 30ή.9.2023 και την έκδοση του οικείου πρωτοκόλλου παραλαβής, για τη χρηματοδοτική υποστήριξη, τόσο της Σύμβασης 001Β/2000 και των τροποποιήσεών της όσο και της κυρωθείσας τριμερούς συμφωνίας, δυνάμει του παρόντος άρθρου, καθώς και των άρθρων 62 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 23 του ν. 4618/2019 (Α’ 89), 216 του ν. 4635/2019 (Α’ 167), 67 του ν. 4688/2020 (Α’ 101), 80 του ν. 4712/2020 (Α’ 146), 37 του ν. 4734/2020 (Α’ 196), 151 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), 248 του ν. 4798/2021 (Α’ 68), 60 του ν. 4818/2021 (Α’ 124), 187 του ν. 4855/2021 (Α’ 215), 10 του ν. 4890/2022 (Α’ 23), 124 του ν. 4964/2022 (Α’ 150), 86 του ν. 4985/2022 (Α’ 203), 75 του ν. 5018/2023 (Α’ 25) και 39 του ν. 5046/2023 (Α’ 137). Η σύναψη των αναγκαίων δημοσίων συμβάσεων για τους ανωτέρω σκοπούς πραγματοποιείται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 της κυρωθείσας τριμερούς συμφωνίας, έως και ένα (1) έτος μετά από την παραλαβή του ΤΠΚ ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΒΛΑΧΑΚΟΣ την 30ή.9.2023 και την έκδοση του οικείου πρωτοκόλλου παραλαβής. Τα ποσά που διατίθενται από τις ανωτέρω χρηματοδοτήσεις για την ανάθεση συμβάσεων προμήθειας υλικών και παροχής υπηρεσιών προς κάλυψη απαιτούμενων εργασιών του ΤΠΚ ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΒΛΑΧΑΚΟΣ και των λοιπών ΤΠΚ τ. ΡΟΥΣΣΕΝ και στο πλαίσιο της εγγύησης καλής λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένων της μισθοδοσίας και των εξόδων μετακίνησης προσωπικού και της πληρωμής των λογαριασμών κοινής ωφέλειας (Δ.Ε.Η., Ε.ΥΔ.Α.Π.) καταλογίζονται στη ΝΒΕΕ Α.Ε.. Η καταβολή από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας των μηνιαίων αμοιβών των εργαζομένων παρατείνεται εκ νέου για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την 1η.10.2023,όσο και το χρονικό διάστημα παράτασης του προγράμματος ναυπήγησης. Η ισχύς των υπογραφεισών/συναφθεισών ατομικών δηλώσεων αποδοχής ενασχόλησης μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των εργαζομένων της ΝΒΕΕ Α.Ε. παρατείνεται έως την 31η.12.2023, οπότε αυτές λύονται αυτοδίκαια και εφαρμόζεται η περ. γ) της παρ. 20. Το ελληνικό δημόσιο επιφυλάσσεται παντός νομίμου ή συμβατικού δικαιώματός του είτε αυτό απορρέει από την υπό στοιχεία 001Β/2000 σύμβαση είτε από την κυρωθείσα τριμερή συμφωνία. Επί των πιστώσεων που έχουν εγκριθεί με τα άρθρα 62 του ν. 4557/2018, 23 του ν. 4618/2019, 216 του ν. 4635/2019, 67 του ν. 4688/2020, 80 του ν. 4712/2020, 37 του ν. 4734/2020, 151 του ν. 4764/2020, 248 του ν. 4798/2021, 60 του ν. 4818/2021, 187 του ν. 4855/2021, 10 του ν. 4890/2022, 124 του ν. 4964/2022, 86 του ν. 4985/2022, 75 του ν. 5018/2023 και 39 του ν. 5046/2023 χορηγείται παράταση ανάληψης νομικών δεσμεύσεων δαπανών έως και ένα (1) έτος μετά από την παραλαβή του ΤΠΚ ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΒΛΑΧΑΚΟΣ την 30ή.9.2023 και την έκδοση του οικείου πρωτοκόλλου παραλαβής.».

Άρθρο 31
Συντελεστές Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 21, προσθήκη παρ. 55 στο Κεφάλαιο Α’ και προσθήκη παρ. 11 στο Κεφάλαιο Β’ του Παραρτήματος III του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
Στην παρ. 1 του άρθρου 21 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α. ν. 2859/2000, Α’ 248), α) στο δεύτερο εδάφιο διαγράφονται οι λέξεις «κατ’ εξαίρεση», β) το τρίτο εδάφιο τροποποιείται, προκειμένου να προβλεφθεί επιπλέον συντελεστής φόρου τέσσερα τοις εκατό (4%), και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Ο συντελεστής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ορίζεται σε είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%) στη φορολογητέα αξία.

Για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα III του παρόντος, ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε δεκατρία τοις εκατό (13%).

Για τα αγαθά και τις υπηρεσίες για τα οποία υπάρχει ειδική πρόβλεψη στο Παράρτημα III του παρόντος, ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%) και σε τέσσερα τοις εκατό (4%) κατά περίπτωση.

Ο συντελεστής Φ.Π.Α. που ορίζεται για τα αγαθά και τις υπηρεσίες του Παραρτήματος III δεν εφαρμόζεται στις ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες, με την εξαίρεση εκείνων που εμπίπτουν στην παρ. 8 του Κεφαλαίου Β’. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του Παραρτήματος III.».

2. Στο Κεφάλαιο Α’. ΑΓΑΘΑ του Παραρτήματος III του Κώδικα Φ.Π.Α., προστίθεται παρ. 55 ως εξής:

«55. Γεωργικοί ελκυστήρες και ελκυστήρες δασών (ΔΚ ΕΧ 8701), γεωργικές μηχανές, συσκευές και εργαλεία (ΔΚ ΕΧ 8201, ΕΧ 8413, ΕΧ 8419, ΕΧ 8424, ΕΧ 8432, ΕΧ 8433, ΕΧ 8434, ΕΧ 8435, ΕΧ 8436, ΕΧ 8437), αντλίες για υγρά (ΔΚ ΕΧ 8413), αεραντλίες και αεροσυμπιεστές για δεξαμενές ψαριών (ΔΚ ΕΧ 8414), κινητά σιλό (ΔΚ ΕΧ 8716), θερμοκήπια (ΔΚ ΕΧ 9406), δεξαμενές για ιχθυοκαλλιέργειες από γυαλί (ΔΚ ΕΧ 7020), κελύφη συσσωρευτών (ΔΚ ΕΧ 8479),πλωτές κατασκευές εκτροφής ψαριών (ΔΚ ΕΧ 8907), τα οποία από τη φύση τους και τα χαρακτηριστικά τους προορίζονται κυρίως ή αποκλειστικά για τη γεωργία, την κτηνοτροφία ή τη δασοκομία. Στην κτηνοτροφία περιλαμβάνεται κάθε δραστηριότητα εκτροφής ζώων, πτηνών, εντόμων ή ψαριών. Δεξαμενές αποθήκευσης νερού που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην αποθήκευση νερού για την άρδευση ή τη στράγγιση ή την πυρόσβεση ή στις ιχθυοκαλλιέργειες (ΔΚ ΕΧ 3925, ΕΧ 3926, ΕΧ 6810, ΕΧ 6811, ΕΧ 7309, ΕΧ 7310, ΕΧ 7611, ΕΧ 7612). Από την παρούσα εξαιρούνται τα μέρη και τα εξαρτήματα των παραπάνω αγαθών.»

3. Στο Κεφάλαιο Β’. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του Παραρτήματος III του Κώδικα Φ.Π.Α., προστίθεται παρ. 11 ως εξής:

«11. Η παροχή υπηρεσιών βάσει συμβάσεων για εργασίες που προορίζονται αποκλειστικά για την υπέρβαση ή απομάκρυνση αρχιτεκτονικών εμποδίων που περιορίζουν την κινητικότητα ατόμων με αναπηρία σε κτίρια δημόσια ή ιδιωτικά ή κτίρια που εξυπηρετούν δημόσιο συμφέρον. Ο συντελεστής του φόρου για τις υπηρεσίες της παρούσας ορίζεται σε τέσσερα τοις εκατό (4%).»

5. Το παρόν ισχύει από την 1η Νοεμβρίου 2023.

ΜΕΡΟΣ Ε’
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 32
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας η καταληκτική ημερομηνία της παράτασης του άρθρου 6, δύναται να παραταθεί έως την 31η.12.2023.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται, ειδικότερα, τεχνικά ή λεπτομερειακά θέματα για τη σύσταση και τη λειτουργία του συστήματος αρχειοθέτησης της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων, για το περιεχόμενο της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων, καθώς και για τη διαδικασία ένταξης ασθενών σε αυτήν, για τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία εκκαθάρισης των ήδη υφισταμένων Λιστών Χειρουργείων στα νοσοκομεία της παρ. 1 του άρθρου 13, για τους όρους και τις προϋποθέσεις δημοσιοποίησης, ιδίως μέσω διαδικτύου, της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων, για τη συλλογή, την τήρηση και την κάθε περαιτέρω επεξεργασία στοιχείων και δεδομένων που καταχωρίζονται σε αυτό, για κάθε οργανωτικό και τεχνικό μέτρο για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης των προσώπων που έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων, της καταγραφής των δεδομένων του χρήστη που εισέρχεται στο σύστημα και της συνακόλουθης ενημέρωσης του υποκειμένου των δεδομένων σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 13, της χρήσης τεχνικών ανωνυμοποίησης, ψευδωνυμοποίησης και κρυπτογράφησης, για θέματα οργάνωσης και διαχείρισής του με βάση τους σκοπούς σύστασης και λειτουργίας του, για την άσκηση και την ικανοποίηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, τους αποδέκτες των δεδομένων και τους ακριβείς όρους της διάθεσης συγκεντρωτικών στοιχείων στατιστικής φύσης.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υγείας καθορίζονται η διαδικασία και οι υπόχρεοι προς υποβολή στοιχείων, το περιεχόμενο των στοιχείων, οι κυρώσεις για την περίπτωση μη συμμόρφωσής τους, καθώς και οι τεχνικές και οργανωτικές λεπτομέρειες για τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Συστήματος Παρακολούθησης Διακίνησης Φαρμάκων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 14.

4. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), δύνανται να καθορίζονται ειδικότερα θέματα και λεπτομέρειες για την εφαρμογή του άρθρου 15, ιδίως σχετικά με τους δικαιούχους περίθαλψης και τον τρόπο υποβολής του αιτήματος αυτών για αποστολή φαρμάκων κατ’ οίκον, τα φάρμακα που αποστέλλονται κατ’ οίκον, τον τρόπο και χρόνο εκτέλεσης της ιατρικής συνταγής, την παρακολούθηση της αποστολής του φαρμάκου, τον τρόπο παράδοσης και παραλαβής του φαρμάκου από τον δικαιούχο περίθαλψης και τη σύσταση νέων φαρμακαποθηκών του ΕΟΠΥΥ.

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 33
Έναρξη ισχύος

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 2, η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

2. Ειδικά η ισχύς του άρθρου 24 άρχεται από τις 21.7.2022, ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 4957/2022 (Α’ 157).

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2023

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Εθνικής Άμυνας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Εσωτερικών ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Υγείας ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας ΕΙΡΗΝΗ ΑΓΑΠΗΔΑΚΗ

Υποδομών και Μεταφορών ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ανάπτυξης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Προστασίας του Πολίτη ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Δικαιοσύνης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ

Πολιτισμού ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

Υφυπουργός Πολιτισμού ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ

Μετανάστευσης και Ασύλου ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ

Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Ψηφιακής Διακυβέρνησης ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Επικρατείας ΣΤΑΥΡΟΣ Ν. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2023

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ