ΝΟΜΟΣ 5055/2023

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5055

Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2121 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 όσον αφορά τις διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών και επείγουσες δια τάξεις για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1 Σκοπός

Άρθρο 2 Αντικείμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Άρθρο 3 Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2121 για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών Προσθήκη Κεφαλαίου ΙΑ’ στο Μέρος Β’ του ν. 4601/2019

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Άρθρο 53α Πεδίο εφαρμογής (παρ. 1 έως 3 άρθρου 120 Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

Άρθρο 53β Ορισμοί (άρθρο 119 Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

Άρθρο 53γ Κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης (άρθρο 122 Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

Άρθρο 53δ Δημοσιότητα (άρθρο 123 Οδηγίας 2017/1132)

Άρθρο 53ε Έκθεση του διοικητικού συμβουλίου ή των διαχειριστών προς τους μετόχους ή εταίρους και τους εργαζομένους (άρθρο 124 Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

Άρθρο 53στ Έκθεση ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων (άρθρο 125 και 133α Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

Άρθρο 53ζ Έγκριση από τη συνέλευση (άρθρο 126 Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

Άρθρο 53η Προστασία των μετόχων ή εταίρων (άρθρο 126α Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

Άρθρο 53θ Προστασία των πιστωτών (άρθρο 126β Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

Άρθρο 53ι Ενημέρωση και διαβούλευση των εργαζομένων (άρθρο 126γ Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

Άρθρο 53ια Συμμετοχή των εργαζομένων στη διοίκηση της προκύπτουσας από τη διασυνοριακή συγχώνευση εταιρείας (άρθρο 133 της Οδηγίας 2017/ 1132/ΕΕ)

Άρθρο 53ιβ Πιστοποιητικό πριν από τη διασυνοριακή συγχώνευση (άρθρο 127 Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

Άρθρο 53ιγ Διαβίβαση του «πιστοποιητικού πριν από τη διασυνοριακή συγχώνευση» (άρθρο 127α Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

Άρθρο 53ιδ Έλεγχος νομιμότητας της διασυνοριακής συγχώνευσης (άρθρο 128 Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

Άρθρο 53ιε Ημερομηνία έναρξης αποτελεσμάτων της διασυνοριακής συγχώνευσης (άρθρο 129 Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

Άρθρο 53ιστ Καταχώριση της διασυνοριακής συγχώνευσης (άρθρο 130 Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

Άρθρο 53ιζ Αποτελέσματα της διασυνοριακής συγχώνευσης (άρθρα 131 και 134 Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

Άρθρο 53ιη Απλουστευμένες διατυπώσεις (άρθρο 132 Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Άρθρο 4 Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2121 για τις διασυνοριακές διασπάσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών Προσθήκη Κεφαλαίου ΙΒ’ στο Μέρος Γ’ του ν. 4601/2019

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ’ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Άρθρο 103α Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 160α Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

Άρθρο 103β Ορισμοί (άρθρο 160β Οδηγίας 2017/ 1132/ΕΕ)

Άρθρο 103γ Διαδικασίες και διατυπώσεις (άρθρο 160γ Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

Άρθρο 103δ Σχέδιο διασυνοριακής διάσπασης (άρθρο 160δ Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

Άρθρο 103ε Δημοσιότητα (άρθρο 160ζ Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

Άρθρο 103στ Έκθεση του διοικητικού συμβουλίου ή των διαχειριστών προς μετόχους ή εταίρους και εργαζομένους (άρθρο 160ε Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

Άρθρο 103ζ Έκθεση ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων (άρθρο 160στ Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

Άρθρο 103η Έγκριση από τη γενική συνέλευση (άρθρο 160η Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

Άρθρο 103θ Προστασία των μετόχων ή εταίρων (άρθρο 160θ Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

Άρθρο 103ι Προστασία των πιστωτών (άρθρο 160ι Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

Άρθρο 103ια Ενημέρωση και διαβούλευση των εργαζομένων (άρθρο 160ια Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

Άρθρο 103ιβ Συμμετοχή των εργαζομένων στη διοίκηση της επωφελούμενης ή των επωφελούμενων εταιρειών (άρθρο 160ιβ Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

Άρθρο 103ιγ Πιστοποιητικό πριν από τη διασυνοριακή διάσπαση (άρθρο 160ιγ Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

Άρθρο 103ιδ Διαβίβαση του «πιστοποιητικού πριν από τη διασυνοριακή διάσπαση» (άρθρο 160ιδ Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

Άρθρο 103ιε Έλεγχος νομιμότητας της διασυνοριακής διάσπασης (άρθρο 160ιε Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

Άρθρο 103ιστ Ημερομηνία έναρξης αποτελεσμάτων της διασυνοριακής διάσπασης (άρθρο 160ιζ Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

Άρθρο 103ιζ Καταχώριση της διασυνοριακής διάσπασης (άρθρο 160ιστ Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

Άρθρο 103ιη Αποτελέσματα της διασυνοριακής διάσπασης (άρθρα 160ιη και 160κα Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

Άρθρο 103ιθ Απλουστευμένες διατυπώσεις (άρθρο 160ιθ Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Άρθρο 5 Ενσωμάτωση των διατάξεων της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2121 για τις διασυνοριακές μετατροπές κεφαλαιουχικών εταιρειών Προσθήκη Κεφαλαίου Ζ’ στο Μέρος Δ’ του ν. 4601/2019

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Άρθρο 139α Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 86α Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

Άρθρο 139β Ορισμοί (άρθρο 86β Οδηγίας 2017/1132/ ΕΕ)

Άρθρο 139γ Διαδικασίες και διατυπώσεις (άρθρο 86γ Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

Άρθρο 139δ Σχέδιο διασυνοριακής μετατροπής (άρθρο 86δ Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

Άρθρο 139ε Δημοσιότητα (άρθρο 86ζ Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

Άρθρο 139στ Έκθεση του διοικητικού συμβουλίου ή των διαχειριστών προς μετόχους ή εταίρους και εργαζομένους (άρθρο 86ε Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

Άρθρο 139ζ Έκθεση ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων (άρθρα 86στ και 86ιθ της Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

Άρθρο 139η Έγκριση από τη γενική συνέλευση (άρθρο 86η Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

Άρθρο 139θ Προστασία των μετόχων ή εταίρων (άρθρο 86θ Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

Άρθρο 139ι Προστασία των πιστωτών (άρθρο 86ι Οδηγίας 2017/1133/ΕΕ)

Άρθρο 139ια Ενημέρωση και διαβούλευση των εργαζομένων (άρθρο 86ια Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

Άρθρο 139ιβ Συμμετοχή των εργαζομένων στη διοίκηση της μετατραπείσας εταιρείας (άρθρο 86ιβ Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

Άρθρο 139ιγ Πιστοποιητικό πριν από τη διασυνοριακή μετατροπή (άρθρο 86ιγ Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

Άρθρο 139ιδ Διαβίβαση «πιστοποιητικού πριν από τη διασυνοριακή μετατροπή» (άρθρο 86ιδ Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

Άρθρο 139ιε Έλεγχος νομιμότητας της διασυνοριακής μετατροπής (άρθρο 86ιε Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

Άρθρο 139ιστ Ημερομηνία έναρξης αποτελεσμάτων της διασυνοριακής διάσπασης (άρθρο 86ιζ Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

Άρθρο 139ιζ Καταχώριση της διασυνοριακής μετατροπής (άρθρο 86ιστ Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

Άρθρο 139ιη Αποτελέσματα της διασυνοριακής μετατροπής (άρθρα 86ιη και 86κ Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/2121 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 27ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2017/1132 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΑΣΕΙΣ

Άρθρο 6 Δημοσίευση του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης Τροποποίηση άρθρου 8 ν. 4601/2019

Άρθρο 7 Δημοσίευση του σχεδίου σύμβασης διάσπασης Τροποποίηση άρθρου 60 ν. 4601/2019

Άρθρο 8 Κατάργηση έγκρισης Περιφερειάρχη για τη συγχώνευση εταιρειών Τροποποίηση άρθρου 17 ν. 4601/2019

Άρθρο 9 Κατάργηση έγκρισης Περιφερειάρχη για τη διάσπαση εταιρειών Τροποποίηση άρθρου 69 ν. 4601/2019

Άρθρο 10 Κατάργηση έγκρισης Περιφερειάρχη για τη μετατροπή εταιρειών Τροποποίηση άρθρου 112 ν. 4601/2019

Άρθρο 11 Επικαιροποίηση Παραπομπών Τροποποίηση άρθρου 142 ν. 4601/2019

Άρθρο 12 Διόρθωση σφάλματος στο άρθρο 147 του ν. 4601/2019

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 13 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Προσθήκη άρθρου 140α στον ν. 4601/2019

Άρθρο 14 Καταργούμενες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Άρθρο 15 Υποχρέωση ανακοίνωσης ανατιμήσεων προϊόντων

Άρθρο 16 Επισήμανση προϊόντων με δέσμευση μείωσης τιμής Πρωτοβουλία «Μόνιμη Μείωση Τιμής»

Άρθρο 17 Ανακοίνωση ενδεικτικών τιμών λιανικής πώλησης οπωροκηπευτικών προϊόντων

Άρθρο 18 Παράταση προθεσμιών διεξαγωγής γενικών συνελεύσεων κεφαλαιουχικών εταιρειών για το έτος 2023

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 19 Έναρξη ισχύος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος είναι η άρση των περιορισμών στην ελευθερία εγκατάστασης των εταιρειών στην εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της ρύθμισης των διασυνοριακών μετασχηματισμών, καθώς και η προστασία των ενδιαφερόμενων μερών, ιδίως των εργαζομένων, πιστωτών, μετόχων και εταίρων.

Άρθρο 2
Αντικείμενο
Αντικείμενο του παρόντος είναι η ορθολογική συστηματοποίηση του δικαίου εταιρικών μετασχηματισμών σε ένα ενιαίο νομοθέτημα, μέσω της συμπλήρωσης του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου, το οποίο αφορά μόνον σε διασυνοριακές συγχωνεύσεις, με ρυθμίσεις που αφορούν σε διασυνοριακές διασπάσεις και μετατροπές κεφαλαιουχικών εταιρειών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Άρθρο 3
Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2121 για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών Προσθήκη Κεφαλαίου ΙΑ’ στο Μέρος Β’ του ν. 4601/2019
Στο Μέρος Β’ του ν. 4601/2019 (Α’ 44), προστίθεται Κεφάλαιο ΙΑ’ ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Άρθρο 53α Πεδίο εφαρμογής (παρ. 1 έως 3 άρθρου 120 Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

1. Το παρόν Κεφάλαιο εφαρμόζεται στις διασυνοριακές συγχωνεύσεις, με την επιφύλαξη της παρ. 2, καθώς και στις διασυνοριακές συγχωνεύσεις που γίνονται με καταβολή χρηματικού ποσού που υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της ονομαστικής αξίας ή, ελλείψει ονομαστικής αξίας, της λογιστικής αξίας των εταιρικών συμμετοχών που αντιπροσωπεύουν το κεφάλαιο της εταιρείας που προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση, εφόσον αυτό προβλέπεται από τη νομοθεσία ενός (1) τουλάχιστον κράτους μέλους, η οποία διέπει την αλλοδαπή εταιρεία που μετέχει στη διασυνοριακή συγχώνευση.

2. Το παρόν Κεφάλαιο δεν εφαρμόζεται στις διασυνοριακές συγχωνεύσεις στις οποίες μετέχει εταιρεία με αντικείμενο τη συλλογική επένδυση κεφαλαίων που παρέχονται από το κοινό, η οποία λειτουργεί βάσει της αρχής της διασποράς των κινδύνων και τα μερίδια της οποίας, εφόσον το ζητήσουν οι κάτοχοί τους, εξαγοράζονται ή εξοφλούνται, άμεσα ή έμμεσα, από τα περιουσιακά της στοιχεία. Κάθε ενέργεια την οποία αναλαμβάνει μια τέτοια εταιρεία για να διασφαλίσει ότι η χρηματιστηριακή αξία των μεριδίων της δεν διαφέρει σημαντικά από την καθαρή αξία του ενεργητικού της θεωρείται ισοδύναμη με τέτοια εξαγορά ή εξόφληση.

3. Στην ημεδαπή εταιρεία που μετέχει σε διασυνοριακή συγχώνευση εφαρμόζονται τα άρθρα 6 έως και 53, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν Κεφάλαιο.

Άρθρο 53β Ορισμοί (άρθρο 119 Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

Για τους σκοπούς του παρόντος Κεφαλαίου νοούνται ως:

α) «εταιρεία»: η Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.), η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (I.K.E.), η ετερόρρυθμη κατά μετοχές εταιρεία, η Ευρωπαϊκή Εταιρεία («SE») και κάθε άλλη εταιρεία με τη μορφή που απαριθμείται στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 2017/1132 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, «σχετικά με ορισμένες πτυχές του εταιρικού δίκαιου» (L 169),

β) «ημεδαπή εταιρεία»: εταιρεία με καταστατική έδρα στην Ελλάδα εφόσον έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.),

γ) «αλλοδαπή εταιρεία»: μη ημεδαπή εταιρεία, η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο κράτους μέλους της Ε.Ε. και έχει την καταστατική της έδρα, την κεντρική της διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή της εντός της Ε.Ε.,

δ) «συγχώνευση»: κάθε πράξη του άρθρου 6, καθώς και κάθε πράξη με την οποία:

δα) μία ή περισσότερες εταιρείες μεταβιβάζουν, ύστερα από λύση τους, χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση, το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεών τους, σε άλλη εταιρεία που κατέχει το σύνολο των εταιρικών συμμετοχών τους ή

δβ) μία ή περισσότερες εταιρείες μεταβιβάζουν, ύστερα από τη λύση τους, χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση, το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεών τους, σε άλλη, προϋπάρχουσα εταιρεία (απορροφώσα εταιρεία), χωρίς την έκδοση νέων εταιρικών συμμετοχών από την απορροφώσα εταιρεία, αν ένα πρόσωπο κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, όλες τις εταιρικές συμμετοχές των εταιρειών που μετέχουν στη διασυνοριακή συγχώνευση ή αν οι μέτοχοι ή εταίροι των εταιρειών που μετέχουν στη διασυνοριακή συγχώνευση κατέχουν τις εταιρικές τους συμμετοχές στην ίδια αναλογία, σε όλες τις εταιρείες που μετέχουν στη διασυνοριακή συγχώνευση,

ε) «διασυνοριακή συγχώνευση»: κάθε συγχώνευση στην οποία συμμετέχουν μια ή περισσότερες ημεδαπές κεφαλαιουχικές εταιρείες και μια ή περισσότερες αλλοδαπές κεφαλαιουχικές εταιρείες.

Άρθρο 53γ Κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης (άρθρο 122 Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

Τα διοικητικά συμβούλια ή οι διαχειριστές καθεμιάς από τις εταιρείες που μετέχουν στη διασυνοριακή συγχώνευση καταρτίζουν το κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης, το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον:

α) για κάθε συγχωνευόμενη εταιρεία, τη νομική μορφή, την επωνυμία και τον τόπο της καταστατικής της έδρας, καθώς και τη νομική μορφή, την επωνυμία της εταιρείας που προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση και τον τόπο της καταστατικής της έδρας,

β) τη σχέση ανταλλαγής των εταιρικών συμμετοχών και το ποσό πληρωμής σε μετρητά, κατά περίπτωση,

γ) τον τρόπο διάθεσης των εταιρικών συμμετοχών της εταιρείας που προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση,

δ) τις πιθανές επιπτώσεις από τη διασυνοριακή συγχώνευση στην απασχόληση των εργαζομένων των συγχωνευόμενων εταιρειών,

ε) την ημερομηνία από την οποία οι εταιρικές συμμετοχές παρέχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, καθώς και κάθε ειδικό όρο σχετικά με το δικαίωμα αυτό,

στ) την ημερομηνία από την οποία οι πράξεις των απορροφώμενων ή συγχωνευόμενων εταιρειών θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της εταιρείας που προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση,

ζ) τα δικαιώματα που εξασφαλίζονται από την εταιρεία που προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση στους μετόχους ή εταίρους που έχουν ειδικά δικαιώματα, καθώς και στους δικαιούχους άλλων δικαιωμάτων, ή τα μέτρα που προτείνονται γι’ αυτούς,

η) τα τυχόν ειδικά πλεονεκτήματα που παρέχονται σε μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών, εποπτικών ή εσωτερικών ελεγκτικών οργάνων των συγχωνευόμενων εταιρειών,

θ) την ιδρυτική πράξη της εταιρείας που προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση, κατά περίπτωση, και το καταστατικό, εφόσον αυτό αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερης πράξης,

ι) αν απαιτείται, πληροφορίες για τις διαδικασίες σύμφωνα με τις οποίες καθορίζονται, κατά το άρθρο 53ια, οι ρυθμίσεις για τον ρόλο των εργαζομένων στον καθορισμό της συμμετοχής τους στη διοίκηση της εταιρείας που προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση,

ια) πληροφορίες σχετικά με την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων που μεταβιβάζονται στην εταιρεία που προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση,

ιβ) τις ημερομηνίες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των συγχωνευόμενων εταιρειών, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για τον καθορισμό των όρων της διασυνοριακής συγχώνευσης,

ιγ) τις λεπτομέρειες της προσφοράς χρηματικού ανταλλάγματος για μετόχους ή εταίρους σύμφωνα με το άρθρο 53η,

ιδ) τις διασφαλίσεις που παρέχονται σε πιστωτές, ιδίως εγγυήσεις ή ενέχυρα.

Άρθρο 53δ Δημοσιότητα (άρθρο 123 Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

1. Έναν (1) τουλάχιστον μήνα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης του άρθρου 53ζ, για τη λήψη απόφασης με αντικείμενο τη διασυνοριακή συγχώνευση, καταχωρίζονται και δημοσιεύονται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.):

α) το κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης, β) ανακοίνωση που ενημερώνει τους μετόχους ή εταίρους, τους πιστωτές και τους εκπροσώπους των εργαζομένων της ημεδαπής εταιρείας, ή, αν δεν υπάρχουν εκπρόσωποι, τους ίδιους τους εργαζομένους, ότι μπορούν να υποβάλουν στην εταιρεία, το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, παρατηρήσεις σχετικά με το κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης,

γ) η έκθεση του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα του άρθρου 53στ. Η εταιρεία έχει δικαίωμα να μη δημοσιεύσει τις εμπιστευτικές πληροφορίες της έκθεσης του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα.

2. Τα έγγραφα που δημοσιοποιούνται στο Γ.Ε.ΜΗ., κατά την παρ. 1, είναι επίσης προσβάσιμα στο κοινό δωρεάν, μέσω του Συστήματος Διασύνδεσης Μητρώων Επιχειρήσεων της περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4919/2022 (Α’ 71).

3. Οι υποχρεώσεις της παρ. 1 εκπληρώνονται ηλεκτρονικά και δωρεάν.

4. Αν δεν απαιτείται η έγκριση της διασυνοριακής συγχώνευσης από τη γενική συνέλευση της απορροφώσας εταιρείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 53ζ, η δημοσίευση της παρ. 1 πραγματοποιείται έναν (1) τουλάχιστον μήνα πριν από τη γενική συνέλευση της άλλης συγχωνευόμενης εταιρείας ή εταιρειών.

Άρθρο 53ε Έκθεση του διοικητικού συμβουλίου ή των διαχειριστών προς τους μετόχους ή εταίρους και τους εργαζομένους (άρθρο 124 Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ή οι διαχειριστές της ημεδαπής εταιρείας συντάσσουν έκθεση προς τους μετόχους ή εταίρους και τους εργαζόμενους που εξηγεί και αιτιολογεί τις νομικές και οικονομικές πτυχές της διασυνοριακής συγχώνευσης, καθώς και τις συνέπειες της διασυνοριακής συγχώνευσης για τους εργαζόμενους. Η έκθεση εξηγεί, ιδίως, τις συνέπειες της διασυνοριακής συγχώνευσης για τις μελλοντικές επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας.

2. Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης ένα τμήμα για τους μετόχους ή εταίρους και ένα τμήμα για τους εργαζόμενους. Η εταιρεία μπορεί να συντάξει είτε μια έκθεση που περιέχει και τα δύο αυτά τμήματα, είτε χωριστές εκθέσεις.

3. Το τμήμα της έκθεσης για τους μετόχους ή εταίρους εξηγεί, ιδίως:

α) το χρηματικό αντάλλαγμα και τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό του,

β) τη σχέση ανταλλαγής εταιρικών συμμετοχών και τη μέθοδο ή τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της, κατά περίπτωση,

γ) τις συνέπειες της διασυνοριακής συγχώνευσης για τους μετόχους ή εταίρους,

δ) τα δικαιώματα και τα μέσα έννομης προστασίας των μετόχων ή εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 53η.

4. Το τμήμα της έκθεσης για τους μετόχους ή εταίρους δεν απαιτείται, αν όλοι οι μέτοχοι ή οι εταίροι της εταιρείας έχουν συμφωνήσει να παραιτηθούν από την απαίτηση αυτή.

5. Το τμήμα της έκθεσης για τους εργαζόμενους εξηγεί ιδίως:

α) τις συνέπειες της διασυνοριακής συγχώνευσης για τις εργασιακές σχέσεις, καθώς και τα μέτρα που λαμβάνονται για τη διαφύλαξη αυτών,

β) ουσιώδεις μεταβολές των ισχυουσών συνθηκών απασχόλησης και των τόπων εγκατάστασης της εταιρείας,

γ) τον τρόπο που τα στοιχεία των περ. α) και β) επηρεάζουν και τις θυγατρικές της εταιρείας.

6. Οι εκθέσεις καταχωρίζονται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσιεύονται στον διαδικτυακό του τόπο τουλάχιστον έξι (6) εβδομάδες πριν από τη γενική συνέλευση του άρθρου 53ζ. Οι εκθέσεις είναι διαθέσιμες, σε κάθε περίπτωση, σε ηλεκτρονική μορφή μαζί με το σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης, στους μετόχους ή εταίρους και στους εκπροσώπους των εργαζομένων των εταιρειών που μετέχουν στη συγχώνευση ή, αν δεν υπάρχουν εκπρόσωποι, στους ίδιους τους εργαζόμενους, εντός της ίδιας προθεσμίας. Αν, ωστόσο, δεν απαιτείται η έγκριση της διασυνοριακής συγχώνευσης από τη γενική συνέλευση της απορροφώσας ημεδαπής εταιρείας, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 53ζ, η έκθεση καθίσταται διαθέσιμη τουλάχιστον έξι (6) εβδομάδες πριν από τη συνέλευση της άλλης εταιρείας ή των άλλων εταιρειών που μετέχουν στη διασυνοριακή συγχώνευση.

7. Εφόσον το Δ.Σ. ή οι διαχειριστές της ημεδαπής εταιρείας λάβουν εγκαίρως γνώμη των εκπροσώπων των εργαζομένων ή, αν δεν υπάρχουν εκπρόσωποι, των ίδιων των εργαζομένων, σύμφωνα με το π.δ. 240/2006 (Α’ 252), σχετικά με τις πληροφορίες των παρ. 1 και 5, οι μέτοχοι ή εταίροι ενημερώνονται σχετικά και η γνώμη επισυνάπτεται στην έκθεση.

8. Το τμήμα της έκθεσης για τους εργαζομένους δεν απαιτείται, αν η ημεδαπή εταιρεία και οι θυγατρικές της δεν έχουν άλλους εργαζόμενους πέραν εκείνων που συμμετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο ή είναι διαχειριστές.

9. Δεν απαιτείται έκθεση του Δ.Σ. ή των διαχειριστών, αν πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις των παρ. 4 και 8.

10. Οι παρ. 1 έως 9 δεν θίγουν τα ισχύοντα δικαιώματα ενημέρωσης και διαβούλευσης και τις διαδικασίες που προβλέπονται στο π.δ. 178/2002 (Α’ 162) και στο Κεφάλαιο ΙΒ’ του ν. 4052/2012 (Α’ 41).

Άρθρο 53στ Έκθεση ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων (άρθρα 125 και 133α Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

1. Για την ημεδαπή εταιρεία συντάσσεται έκθεση ενός (1) ή περισσότερων ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, η οποία απευθύνεται στους μετόχους ή εταίρους και είναι διαθέσιμη έναν (1) τουλάχιστον μήνα πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της συνέλευσης του άρθρου 53ζ. Κατά τα λοιπά, ως προς τους εμπειρογνώμονες, εφαρμόζονται οι παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 10. Ωστόσο, αν δεν απαιτείται η έγκριση της διασυνοριακής συγχώνευσης από τη συνέλευση της απορροφώσας ημεδαπής εταιρείας, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 53ζ, η έκθεση καθίσταται διαθέσιμη έναν (1) τουλάχιστον μήνα πριν από την ημερομηνία της συνέλευσης της εταιρείας.

2. Οι συγχωνευόμενες εταιρείες μπορούν να ζητήσουν τη σύνταξη ενιαίας γραπτής έκθεσης από έναν (1) ή περισσότερους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, κατόπιν κοινής τους αίτησης ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής οποιουδήποτε από τα κράτη μέλη η νομοθεσία του οποίου διέπει τις εταιρείες αυτές ή την εταιρεία που προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση. Αρμόδια αρχή για την παραλαβή της ως άνω κοινής αίτησης είναι η Διεύθυνση Εταιρειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η εναλλακτική δυνατότητα διορισμού κοινών εμπειρογνωμόνων, κατά το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 10, διατηρείται.

3. Η έκθεση της παρ. 1 περιλαμβάνει τη γνώμη των εμπειρογνωμόνων σχετικά με την επάρκεια του προτεινόμενου χρηματικού ανταλλάγματος και της προτεινόμενης σχέσης ανταλλαγής των εταιρικών συμμετοχών. Κατά την αξιολόγηση του χρηματικού ανταλλάγματος, οι εμπειρογνώμονες λαμβάνουν υπόψη την αγοραία τιμή των εταιρικών συμμετοχών των εταιρειών που μετέχουν στη διασυνοριακή συγχώνευση πριν από την ανακοίνωση της πρότασης διασυνοριακής συγχώνευσης ή την αξία των εταιρειών, εξαιρώντας την επίπτωση της προτεινόμενης διασυνοριακής συγχώνευσης, όπως καθορίζεται σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές μεθόδους αποτίμησης. Στην έκθεση αναφέρονται, τουλάχιστον:

α) η μέθοδος ή οι μέθοδοι που υιοθετήθηκαν για να καθοριστεί το ποσό του προτεινόμενου χρηματικού ανταλλάγματος,

β) η μέθοδος ή οι μέθοδοι που υιοθετήθηκαν για τον καθορισμό της προτεινομένης σχέσης ανταλλαγής,

γ) κατά πόσον η μέθοδος ή οι μέθοδοι που υιοθετήθηκαν είναι κατάλληλες για την αξιολόγηση του χρηματικού ανταλλάγματος και της σχέσης ανταλλαγής των εταιρικών συμμετοχών, η αξία στην οποία κατέληξαν με τη χρήση των εν λόγω μεθόδων και η γνώμη τους, όσον αφορά στη σχετική βαρύτητα που αποδόθηκε στις εν λόγω μεθόδους, κατά τον υπολογισμό της αξίας, και σε περίπτωση χρήσης διαφορετικών μεθόδων στις εταιρείες που μετέχουν στη διασυνοριακή συγχώνευση, κατά πόσον η χρήση διαφορετικών μεθόδων είναι δικαιολογημένη, και

δ) πιθανές ειδικές δυσχέρειες αποτίμησης που έχουν ανακύψει.

4. Για τη σύνταξη της έκθεσης της παρ. 1, ο εμπειρογνώμονας έχει δικαίωμα να λάβει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες από τις εταιρείες που μετέχουν στη διασυνοριακή συγχώνευση για την εκπλήρωση των καθηκόντων του.

5. Αν όλοι οι μέτοχοι ή εταίροι καθεμιάς από τις εταιρείες που μετέχουν στη διασυνοριακή συγχώνευση συμφωνούν, δεν απαιτείται εξέταση του κοινού σχεδίου διασυνοριακής συγχώνευσης από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, ή έκθεση εμπειρογνωμόνων. Για την ημεδαπή εταιρεία που μετέχει στη διασυνοριακή συγχώνευση εφαρμόζεται η παρ. 7 του άρθρου 10.

Άρθρο 53ζ Έγκριση από τη συνέλευση (άρθρο 126 Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

1. Για τη διασυνοριακή συγχώνευση απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης της ημεδαπής εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 14 και, κατά περίπτωση, την παρ. 1 του άρθρου 32, την παρ. 1 του άρθρου 41, την παρ. 2 του άρθρου 42, και το άρθρο 46, αφού λάβει γνώση των εκθέσεων της διοίκησης και των εμπειρογνωμόνων, καθώς επίσης και των παρατηρήσεων των εργαζομένων. Στην περίπτωση αυτή, ρήτρες του καταστατικού που απαιτούν πλειοψηφία μεγαλύτερη του ενενήντα τοις εκατό (90%) δεν ισχύουν για το υπερβάλλον ποσοστό. Η ως άνω έγκριση δεν απαιτείται στις περιπτώσεις του άρθρου 53ιη.

2. Η απόφαση της συνέλευσης για την έγκριση της διασυνοριακής συγχώνευσης δεν μπορεί να προσβληθεί για τον λόγο ότι:

α) η σχέση ανταλλαγής των εταιρικών συμμετοχών ή το χρηματικό αντάλλαγμα, που αναφέρονται στο άρθρο 53η, δεν είναι επαρκή ή

β) οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τη σχέση ανταλλαγής ή την παροχή χρηματικού ανταλλάγματος δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας.

Άρθρο 53η Προστασία των μετόχων ή εταίρων (άρθρο 126α Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

1. Οι μέτοχοι ή οι εταίροι που καταψήφισαν το κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης έχουν το δικαίωμα να διαθέσουν τις εταιρικές τους συμμετοχές έναντι καταβολής επαρκούς χρηματικού ανταλλάγματος υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος, αν, ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης, πρόκειται να λάβουν εταιρικές συμμετοχές εταιρείας, η οποία διέπεται από το δίκαιο άλλου κράτους μέλους. Για την άσκηση του ως άνω δικαιώματος απαιτείται προηγούμενη δήλωση των μετόχων ή εταίρων, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός ενός (1) μηνός από την απόφαση της συνέλευσης του άρθρου 14. Η συγχωνευόμενη ημεδαπή εταιρεία παρέχει διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω της οποίας παραλαμβάνει ηλεκτρονικά την ως άνω δήλωση.

2. Το χρηματικό αντάλλαγμα της παρ. 1 καταβάλλεται εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος της διασυνοριακής συγχώνευσης, σύμφωνα με το άρθρο 53ιε.

3. Κάθε διαφορά που προκύπτει από την εφαρμογή της παρ. 1 επιλύεται από το δικαστήριο της παρ. 1 του άρθρου 5. Η σχετική αγωγή του μετόχου ή εταίρου ασκείται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος της διασυνοριακής συγχώνευσης, σύμφωνα με το άρθρο 53ιε. Η τελεσίδικη απόφαση του δικαστηρίου για την παροχή πρόσθετου οικονομικού ανταλλάγματος ισχύει για όλους τους μετόχους ή εταίρους της συγχωνευόμενης ημεδαπής εταιρείας που έχουν δηλώσει την απόφασή τους να ασκήσουν το δικαίωμα διάθεσης των εταιρικών συμμετοχών τους σύμφωνα με την παρ. 1.

4. Ενώπιον του δικαστηρίου και εντός της προθεσμίας της παρ. 3, οι μέτοχοι ή εταίροι της ημεδαπής εταιρείας, που δεν διαθέτουν δικαίωμα διάθεσης των εταιρικών τους συμμετοχών ή δεν άσκησαν το δικαίωμα της παρ. 1, δύνανται να αξιώσουν την καταβολή αποζημίωσης σε μετρητά, εφόσον η σχέση ανταλλαγής, όπως ορίζεται στο κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης, δεν είναι επαρκής. Η τελεσίδικη απόφαση του δικαστηρίου για τον καθορισμό επαρκούς σχέσης ανταλλαγής ισχύει για όλους τους μετόχους ή εταίρους της συγχωνευόμενης ημεδαπής εταιρείας που δεν έχουν δικαίωμα διάθεσης των εταιρικών συμμετοχών τους ή δεν το έχουν ασκήσει.

5. Η διαδικασία της παρ. 3 δεν εμποδίζει την καταχώριση της διασυνοριακής συγχώνευσης. Η απόφαση του δικαστηρίου δεσμεύει την εταιρεία που προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση.

Άρθρο 53θ Προστασία των πιστωτών (άρθρο 126β Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

1. Μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων του άρθρου 53δ, οι πιστωτές της ημεδαπής εταιρείας, των οποίων οι απαιτήσεις έχουν γεννηθεί πριν από τον χρόνο αυτόν, χωρίς να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν, η δε εταιρεία έχει υποχρέωση να τους παράσχει, κατάλληλες εγγυήσεις, εφόσον αποδεικνύουν επαρκώς ότι λόγω της διασυνοριακής συγχώνευσης διακυβεύεται η ικανοποίηση των απαιτήσεών τους και δεν έχουν λάβει επαρκείς εγγυήσεις. Οι εγγυήσεις του πρώτου εδαφίου παράγουν αποτελέσματα υπό την προϋπόθεση της συντέλεσης της διασυνοριακής συγχώνευσης, σύμφωνα με το άρθρο 53ιε.

2. Κάθε διαφορά που προκύπτει από την εφαρμογή της παρ. 1 επιλύεται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 13.

3. Οι εγγυήσεις που χορηγούνται στους πιστωτές της ημεδαπής εταιρείας μπορεί να είναι διαφορετικές από αυτές που χορηγούνται στους πιστωτές της αλλοδαπής εταιρείας.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο ή οι διαχειριστές της ημεδαπής εταιρείας, συντάσσουν δήλωση, η οποία αποτυπώνει με ακρίβεια τη χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρείας εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία δημοσιοποίησης της δήλωσης. Στη δήλωση του πρώτου εδαφίου αναφέρεται ότι, βάσει των πληροφοριών που το Δ.Σ. ή οι διαχειριστές της ημεδαπής εταιρείας διαθέτουν κατά την ημερομηνία έκδοσης της δήλωσης και μετά τη διενέργεια εύλογων ερευνών, δεν γνωρίζουν λόγους από

τους οποίους να συνάγεται ότι η εταιρεία που προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση δεν θα είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όταν αυτές καταστούν ληξιπρόθεσμες. Η δήλωση του πρώτου εδαφίου υποβάλλεται σε δημοσιότητα μαζί με το κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης σύμφωνα με το άρθρο 53δ.

5. Η εφαρμογή του παρόντος δεν θίγει την ικανοποίηση ή την εξασφάλιση χρηματικών ή μη χρηματικών υποχρεώσεων που οφείλονται σε δημόσιους φορείς και ιδίως το ελληνικό Δημόσιο, τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.).

Άρθρο 53ι Ενημέρωση και διαβούλευση των εργαζομένων (άρθρο 126γ Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

1. Στη διασυνοριακή συγχώνευση εφαρμόζονται οι κανόνες περί ενημέρωσης και διαβούλευσης των εργαζομένων του π.δ. 240/2006 (Α’ 252), καθώς και του άρθρου 8 του π.δ. 178/2002 (Α’ 162), εφόσον η διασυνοριακή συγχώνευση ενέχει μεταβίβαση επιχείρησης, κατά το ως άνω π.δ. 240/2006 ή, κατά περίπτωση, οι κανόνες περί ενημέρωσης και διαβούλευσης των εργαζομένων του Κεφαλαίου ΙΒ’ του ν. 4052/2012 (Α’ 41).

2. Με την επιφύλαξη της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 53δ και της παρ. 7 του άρθρου 53ε, η ενημέρωση και διαβούλευση των εργαζομένων πραγματοποιείται πριν από τη λήψη απόφασης για την κατάρτιση του κοινού σχεδίου διασυνοριακής συγχώνευσης και πριν από την έκθεση του άρθρου 53ε, ώστε να δίνεται αιτιολογημένη απάντηση στους εργαζομένους, πριν από τη συνέλευση του άρθρου 53ζ.

3. Για τις πρακτικές λεπτομέρειες της ενημέρωσης και διαβούλευσης εφαρμόζεται το άρθρο 4 του π.δ. 240/2006.

Άρθρο 53ια Συμμετοχή των εργαζομένων στη διοίκηση της προκύπτουσας από τη διασυνοριακή συγχώνευση εταιρείας (άρθρο 133 Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του παρόντος, η προκύπτουσα από τη διασυνοριακή συγχώνευση ημεδαπή εταιρεία υπόκειται σε κανόνες περί συμμετοχής των εργαζομένων στη διοίκησή της, κατά το μέρος που τέτοιοι κανόνες προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις, ιδίως στις παρ. 2 και 4 του άρθρου 12 του Κανονισμού (ΕΚ) 2157/2001 του Συμβουλίου, της 8ης Οκτωβρίου 2001, περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής εταιρείας («SE», L 294), το άρθρο 25 του ν. 3412/2005 (Α’ 276) και το π.δ. 91/2006 (Α’ 92).

2. Ωστόσο, οι ισχύοντες κανόνες σχετικά με τη συμμετοχή των εργαζομένων στη διοίκηση δεν έχουν εφαρμογή, αν, τουλάχιστον μια από τις εταιρείες που μετέχουν στη διασυνοριακή συγχώνευση, έχει, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου που προηγείται της δημοσίευσης του κοινού σχεδίου διασυνοριακής συγχώνευσης, μέσο αριθμό εργαζομένων ίσο με τα τέσσερα πέμπτα (4/5) του ισχύοντος κατώτατου ορίου, όπως προβλέπεται στο δίκαιο του

κράτους μέλους στη δικαιοδοσία του οποίου υπόκειται η εταιρεία που συγχωνεύεται, και το οποίο ενεργοποιεί τη συμμετοχή των εργαζομένων κατά την έννοια της περ. ια) του άρθρου 2 του π.δ. 91/2006, ή στις περιπτώσεις στις οποίες οι κείμενες διατάξεις:

α) δεν προβλέπουν τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο συμμετοχής των εργαζομένων, όπως ίσχυε πριν από τη διασυνοριακή συγχώνευση στις εταιρείες που μετέχουν σε αυτήν, μετρούμενο με την αναλογία των εκπροσώπων των εργαζομένων μεταξύ των μελών του διοικητικού ή εποπτικού οργάνου ή των επιτροπών τους ή της ομάδας που διευθύνει τις παραγωγικές μονάδες της επιχείρησης, εφόσον προβλέπεται η εν λόγω εκπροσώπηση, ή

β) δεν προβλέπουν ότι οι εργαζόμενοι στις εγκαταστάσεις της εταιρείας που προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση, οι οποίες βρίσκονται σε άλλα κράτη μέλη, μπορούν να ασκούν τα ίδια δικαιώματα συμμετοχής με αυτά που απολαμβάνουν οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στην ημεδαπή.

3. Στην περίπτωση εφαρμογής της παρ. 2, η συμμετοχή των εργαζομένων στην ημεδαπή εταιρεία που προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση και ο ρόλος τους κατά τον καθορισμό των αντίστοιχων δικαιωμάτων ρυθμίζονται, με την επιφύλαξη των παρ. 4 έως 6, με ανάλογη εφαρμογή των παρ. 2 και 4 του άρθρου 12 του Κανονισμού (ΕΚ) 2157/2001, του άρθρου 25 του ν. 3412/2005, καθώς και των εξής διατάξεων του π.δ. 91/2006:

α) των παρ. 1, 2, 3, 4, 5 και 7 του άρθρου 3, β) της παρ. 1, των περ. α), ζ) και η) της παρ. 2, καθώς και της παρ. 3 του άρθρου 4, γ) των άρθρων 5, 6, 7, 8, 10 και 11, δ) των άρθρων 8, 10 και 11, ε) των περ. β), γ) και δ) του τμήματος 3 του Παραρτήματος. 4. Επί ημεδαπής εταιρείας που προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση ισχύουν τα εξής: α) Τα σχετικά όργανα των εταιρειών που μετέχουν

στη διασυνοριακή συγχώνευση, αν τουλάχιστον μια από αυτές λειτουργεί υπό καθεστώς συμμετοχής των εργαζομένων κατά την έννοια της περ. ια) του άρθρου 2 του π.δ. 91/2006, μπορούν να επιλέξουν, χωρίς καμία προηγούμενη διαπραγμάτευση, να υπαχθούν απευθείας στις διατάξεις αναφοράς σχετικά με τη συμμετοχή που προβλέπονται στην περ. γ) της παρ. 3 και να συμμορφωθούν με τους κανόνες αυτούς από την ημερομηνία της καταχώρισης.

β) Η ειδική διαπραγματευτική ομάδα μπορεί να αποφασίσει, με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) των εργαζομένων, περιλαμβανομένων των ψήφων των μελών που εκπροσωπούν εργαζομένους σε τουλάχιστον δύο (2) διαφορετικά κράτη μέλη, να μην αρχίσει διαπραγματεύσεις ή να τερματίσει διαπραγματεύσεις που έχουν ήδη αρχίσει και να βασιστεί στους κανόνες συμμετοχής που ισχύουν στην ημεδαπή.

γ) Αν, αφού προηγηθούν διαπραγματεύσεις, εφαρμόζονται οι διατάξεις αναφοράς σχετικά με τη συμμετοχή, το ποσοστό των εκπροσώπων των εργαζομένων στο διοικητικό όργανο της εταιρείας που προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) των μελών του οργάνου αυτού.

5. Αν, τουλάχιστον μια από τις εταιρείες που μετέχουν στη διασυνοριακή συγχώνευση, λειτουργεί υπό καθεστώς συμμετοχής των εργαζομένων και η εταιρεία που προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση διέπεται από τέτοιο καθεστώς σύμφωνα με τους κανόνες της παρ. 2, η εταιρεία αυτή λαμβάνει τη νομική μορφή που επιτρέπει την άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής.

6. Αν η εταιρεία που προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση λειτουργεί υπό καθεστώς συμμετοχής των εργαζομένων, λαμβάνει μέτρα, προκειμένου να διασφαλίσει, για τέσσερα (4) έτη από την έναρξη ισχύος της διασυνοριακής συγχώνευσης, την προστασία των δικαιωμάτων συμμετοχής των εργαζομένων στην περίπτωση μεταγενέστερης συγχώνευσης, διάσπασης ή μετατροπής, εγχώριας ή διασυνοριακής, εφαρμόζοντας κατ’ αναλογία τις παρ. 1 έως 5.

7. Η εταιρεία γνωστοποιεί με κάθε πρόσφορο μέσο στους εργαζομένους της ή στους εκπροσώπους τους, αν επιλέγει να εφαρμόσει τις διατάξεις αναφοράς για τη συμμετοχή που αναφέρονται στην περ. γ) της παρ. 3 ή αν θα αρχίσει διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας. Στη δεύτερη περίπτωση, η εταιρεία γνωστοποιεί αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στους εργαζομένους ή στους εκπροσώπους τους το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων.

8. Η ημεδαπή εταιρεία που προκύπτει από διασυνοριακή συγχώνευση γνωστοποιεί εγγράφως τον αριθμό των απασχολούμενων και τον αριθμό των εκπροσώπων των εργαζομένων, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, εντός τριμήνου από την έναρξη ισχύος της διασυνοριακής συγχώνευσης.»

Άρθρο 53ιβ Πιστοποιητικό πριν από τη διασυνοριακή συγχώνευση (άρθρο 127 Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

1. Η διαδικασία της διασυνοριακής συγχώνευσης υπόκειται σε προληπτικό έλεγχο νομιμότητας, σύμφωνα με το παρόν, ως προς το σκέλος που αφορά στις μετέχουσες στη διασυνοριακή συγχώνευση ημεδαπές εταιρείες. Αρμόδια αρχή για τη διενέργεια του ελέγχου ορίζεται η Διεύθυνση Εταιρειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης.

2. Η αρμόδια αρχή χορηγεί στις ημεδαπές εταιρείες που μετέχουν στη διασυνοριακή συγχώνευση «πιστοποιητικό πριν από τη διασυνοριακή συγχώνευση», με το οποίο βεβαιώνονται η συμμόρφωσή τους με όλους τους σχετικούς όρους και η ορθή εκτέλεση όλων των διαδικασιών και διατυπώσεων που προηγούνται της ολοκλήρωσης της διασυνοριακής συγχώνευσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Στην ορθή εκτέλεση των εν λόγω διαδικασιών και διατυπώσεων περιλαμβάνονται:

α) η έγκριση από εποπτική ή άλλη αρχή ή η υποβολή γνωστοποίησης σε τέτοια αρχή, αν απαιτείται, και

β) η ικανοποίηση ή εξασφάλιση των χρηματικών ή μη χρηματικών υποχρεώσεων που οφείλονται σε δημόσιους φορείς και ιδίως το ελληνικό Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

3. H αίτηση για την έκδοση του πιστοποιητικού της παρ. 2 συνοδεύεται από:

α) το κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης, β) την έκθεση και την επισυναπτόμενη γνώμη του άρθρου 53ε, καθώς και την έκθεση του άρθρου 53στ, αν υπάρχουν,

γ) τις παρατηρήσεις που υποβάλλονται, σύμφωνα με το άρθρο 53δ,

δ) την έγκριση του κοινού σχεδίου διασυνοριακής συγχώνευσης από τη γενική συνέλευση του άρθρου 53η, όπου απαιτείται,

ε) τον αριθμό των εργαζομένων τη στιγμή της κατάρτισης του κοινού σχεδίου διασυνοριακής συγχώνευσης,

στ) την ύπαρξη θυγατρικών και την έδρα τους, ζ) πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση με τις

περ. α) και β) της παρ. 2, η) τη δήλωση της ημεδαπής εταιρείας ότι η διαδικασία

του άρθρου 53ια έχει αρχίσει, αν απαιτείται. Για τους σκοπούς της παρούσας, η αρμόδια αρχή μπορεί να ζητεί τις πληροφορίες των περ. ε) και ζ) απευθείας από τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, αρχές, αν αυτές δεν παρέχονται από την ημεδαπή εταιρεία.

4. Η αίτηση της παρ. 3, περιλαμβανομένων των εγγράφων και πληροφοριών από τα οποία συνοδεύεται, μπορεί να υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή και μόνο ηλεκτρονικά.

5. Στο πλαίσιο του ελέγχου νομιμότητας των παρ. 1 και 2, η αρμόδια αρχή:

α) εξετάζει όλα τα έγγραφα και τις πληροφορίες που υποβάλλονται σε αυτήν, σύμφωνα με την παρ. 3,

β) όσον αφορά στη συμμόρφωση με τους κανόνες συμμετοχής των εργαζομένων, σύμφωνα με το άρθρο 53ια, επαληθεύει ότι το κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης περιλαμβάνει πληροφορίες για τις διαδικασίες με τις οποίες καθορίζονται οι σχετικές ρυθμίσεις και τις πιθανές επιλογές σχετικά με τις εν λόγω ρυθμίσεις,

γ) μεριμνά για την επαλήθευση των πληροφοριών της περ. ζ) της παρ. 3.

6. Ο έλεγχος νομιμότητας των παρ. 1 και 2 πραγματοποιείται εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία λήψης των εγγράφων και των πληροφοριών σχετικά με την έγκριση της διασυνοριακής συγχώνευσης, από τη συνέλευση της ημεδαπής εταιρείας, σύμφωνα με την παρ. 3. Στο πλαίσιο του ανωτέρω ελέγχου:

α) Εφόσον διαπιστωθεί ότι η διασυνοριακή συγχώνευση πληροί όλους τους σχετικούς όρους και ότι έχουν εκτελεσθεί όλες οι απαραίτητες διαδικασίες και διατυπώσεις, η αρμόδια αρχή εκδίδει το πιστοποιητικό της παρ. 2, ή

β) εφόσον διαπιστωθεί ότι η διασυνοριακή συγχώνευση δεν πληροί όλους τους σχετικούς όρους ή ότι δεν έχουν εκτελεσθεί όλες οι απαραίτητες διαδικασίες και διατυπώσεις, η αρμόδια αρχή δεν εκδίδει το πιστοποιητικό της παρ. 2 και ενημερώνει την εταιρεία για τους λόγους της απόφασής της. Σε αυτή την περίπτωση, η αρμόδια αρχή μπορεί να δώσει στην εταιρεία τη δυνατότητα να εκπληρώσει τις σχετικές προϋποθέσεις ή να

ολοκληρώσει τις διαδικασίες και τις διατυπώσεις εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

7. Η αρμόδια αρχή δεν εκδίδει το πιστοποιητικό της παρ. 2, εφόσον διαπιστώσει, ότι η διασυνοριακή συγχώνευση γίνεται για καταχρηστικούς ή δόλιους σκοπούς που δύναται να οδηγήσουν σε αποφυγή ή καταστρατήγηση του ενωσιακού ή του εθνικού δικαίου ή σε εγκληματικούς σκοπούς. Στους σκοπούς αυτούς περιλαμβάνεται και η αποφυγή υποχρεώσεων που μπορεί να προκύψουν από εκκρεμείς δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες, οφειλόμενες σε παραβίαση της ημεδαπής νομοθεσίας, στον βαθμό που η παραβίαση αυτή ενδέχεται να οδηγήσει στην επιβολή περαιτέρω υποχρεώσεων στην ημεδαπή εταιρεία, μεταξύ άλλων και έναντι φυσικών προσώπων και οντοτήτων του ιδιωτικού δικαίου.

8. Εφόσον η αρμόδια αρχή, στο πλαίσιο του ελέγχου νομιμότητας της παρ. 1, έχει σοβαρές ενδείξεις ότι η διασυνοριακή συγχώνευση γίνεται για τους σκοπούς της παρ. 7, λαμβάνει υπόψη όλα τα σχετικά γεγονότα και περιστάσεις και τουλάχιστον τις διαθέσιμες σε αυτήν ενδείξεις για τα χαρακτηριστικά της εγκατάστασης στο κράτος μέλος στο οποίο η ημεδαπή εταιρεία θα εγκατασταθεί μετά από αυτήν, περιλαμβανομένων του σκοπού της επιχείρησης, του τομέα της επένδυσης, του καθαρού κύκλου εργασιών και των κερδών ή ζημιών, του αριθμού των εργαζομένων, της σύνθεσης του ισολογισμού, της φορολογικής κατοικίας, των στοιχείων ενεργητικού και της θέσης τους, του εξοπλισμού, των πραγματικών δικαιούχων της εταιρείας, του συνήθους τόπου εργασίας των εργαζομένων και συγκεκριμένων ομάδων εργαζομένων, του τόπου όπου πρέπει να καταβληθούν οι ασφαλιστικές εισφορές, του αριθμού των εργαζομένων που έχουν αποσπαστεί κατά το έτος πριν από τη διασυνοριακή πράξη κατά τον Κανονισμό (ΕΚ) 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 «για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας» (L 166) και το π.δ. 219/2000 (Α’ 190), του αριθμού των εργαζομένων που εργάζονται ταυτόχρονα σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη, κατά τον ανωτέρω Κανονισμό και των εμπορικών κινδύνων που αναλαμβάνονται από την εταιρεία ή τις εταιρείες, πριν και μετά τη διασυνοριακή συγχώνευση. Όλα τα ανωτέρω στοιχεία θεωρούνται ενδεικτικά στη συνολική αξιολόγηση και δεν εξετάζονται μεμονωμένα. Η αρμόδια αρχή μπορεί να θεωρήσει το γεγονός ότι η διασυνοριακή συγχώνευση έχει ως αποτέλεσμα ο τόπος της πραγματικής διοίκησης ή της οικονομικής δραστηριότητας να βρίσκεται στο κράτος μέλος όπου η εταιρεία πρόκειται να καταχωριστεί μετά τη διασυνοριακή πράξη, ως ένδειξη απουσίας περιστάσεων που οδηγούν σε κατάχρηση ή απάτη.

9. Όταν για τους σκοπούς της αξιολόγησης βάσει των παρ. 7 και 8, είναι αναγκαίο να ληφθούν υπόψη πρόσθετες πληροφορίες ή να διεξαχθούν πρόσθετες έρευνες, η περίοδος των τριών (3) μηνών της παρ. 6 μπορεί να παραταθεί έως τρεις (3) επιπλέον μήνες.

10. Όταν λόγω της πολυπλοκότητας της διασυνοριακής διαδικασίας δεν είναι δυνατή η διενέργεια της αξιολόγησης εντός των προθεσμιών των παρ. 6 και 9, η

αιτούσα ενημερώνεται από την αρμόδια αρχή για τους λόγους της καθυστέρησης, πριν από τη λήξη αυτών.

11. Για τους σκοπούς του ελέγχου νομιμότητας που διενεργείται σύμφωνα με το παρόν, η αρμόδια αρχή δύναται να προσφεύγει σε ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα, διοριζόμενο από την ίδια, ο οποίος δεν έχει καμία προηγούμενη ή τρέχουσα σχέση με την ημεδαπή εταιρεία, η οποία δύναται να επηρεάσει την ανεξαρτησία του. Σχετικά με το πρόσωπο των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων και τα κριτήρια ανεξαρτησίας τους εφαρμόζεται ανάλογα το άρθρο 10.

12. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με το παρόν, η αρμόδια αρχή μπορεί να συνεργάζεται με εποπτικές, φορολογικές, ασφαλιστικές ή άλλες καθ’ ύλην αρμόδιες ημεδαπές αρχές και υπηρεσίες, περιλαμβανομένων των δικαστικών και εισαγγελικών αρχών και της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες του άρθρου 47 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), καθώς και με αρχές που προέρχονται από το κράτος μέλος της εταιρείας που προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση και να ανταλλάσσει ή να λαμβάνει από αυτές, καθώς και από την ημεδαπή εταιρεία, όλες τις πληροφορίες και τα έγγραφα, εμπιστευτικής φύσεως και μη, που απαιτούνται για τη διενέργεια του προληπτικού ελέγχου νομιμότητας, περιλαμβανομένου του ελέγχου αν η διασυνοριακή συγχώνευση γίνεται για καταχρηστικούς ή δόλιους σκοπούς που δύναται να οδηγήσουν σε αποφυγή ή καταστρατήγηση του ενωσιακού ή εθνικού δικαίου. Για τη συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στην αρμόδια αρχή και σε άλλες καθ’ ύλην αρμόδιες ημεδαπές αρχές και υπηρεσίες ή αρχές και υπηρεσίες άλλων κρατών μελών εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 34, 34Α, 34Β και 34Γ του ν. 4557/2018.

Άρθρο 53ιγ Διαβίβαση του «πιστοποιητικού πριν από τη διασυνοριακή συγχώνευση» (άρθρο 127α Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

1. Το «πιστοποιητικό πριν από τη διασυνοριακή συγχώνευση» του άρθρου 53ιβ διαβιβάζεται στην αρχή του κράτους μέλους που είναι αρμόδια για τον έλεγχο νομιμότητας της διασυνοριακής συγχώνευσης, ως προς το σκέλος της διαδικασίας που αφορά στην ολοκλήρωση αυτής, μέσω του Συστήματος Διασύνδεσης Μητρώων Επιχειρήσεων της περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4919/2022 (Α’ 71) και είναι διαθέσιμο μέσω αυτού.

2. Η πρόσβαση στο ανωτέρω πιστοποιητικό είναι δωρεάν για τις αρμόδιες αρχές της παρ. 1 και τα οικεία μητρώα.

Άρθρο 53ιδ Έλεγχος νομιμότητας της διασυνοριακής συγχώνευσης (άρθρο 128 Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

1. Η διαδικασία της διασυνοριακής συγχώνευσης υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας, ως προς το σκέλος που αφορά στην ολοκλήρωση της διασυνοριακής συγχώνευσης και, κατά περίπτωση, τη σύσταση της νέας εταιρείας που προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση,

εφόσον η εταιρεία αυτή είναι ημεδαπή. Αρμόδια αρχή για τη διενέργεια του ως άνω ελέγχου είναι η Διεύθυνση Εταιρειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η αρμόδια αρχή ελέγχει, ιδίως, αν οι εταιρείες που μετέχουν στη διασυνοριακή συγχώνευση ενέκριναν το κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης με τους ίδιους όρους, και, κατά περίπτωση, εάν οι τρόποι συμμετοχής των εργαζομένων καθορίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 53ια.

2. Για τους σκοπούς της παρ. 1, κάθε εταιρεία που μετέχει στη διασυνοριακή συγχώνευση υποβάλλει στην αρμόδια αρχή αίτηση για διενέργεια του ελέγχου και καταχώριση της διασυνοριακής συγχώνευσης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, η οποία συνοδεύεται από:

α) το κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης, β) την έγκριση του κοινού σχεδίου διασυνοριακής συγχώνευσης από τη συνέλευση, όπου απαιτείται, και, γ) τη σύμβαση συγχώνευσης του άρθρου 15.

3. Η αίτηση της παρ. 2, περιλαμβανομένων των εγγράφων και πληροφοριών από τα οποία συνοδεύεται, μπορεί να υποβάλλεται και μόνον ηλεκτρονικά.

4. Η αρμόδια αρχή της παρ. 1 εγκρίνει τη διασυνοριακή συγχώνευση, μόλις διαπιστώσει ότι οι όροι των παρ. 1 και 2 έχουν πληρωθεί.

5. Το πιστοποιητικό του άρθρου 53ιβ γίνεται δεκτό από την αρμόδια αρχή της παρ. 1 ως επαρκής απόδειξη για την ορθή ολοκλήρωση των εφαρμοστέων πριν από τη διασυνοριακή συγχώνευση διαδικασιών και διατυπώσεων στο οικείο κράτος μέλος, χωρίς τα οποία η διασυνοριακή συγχώνευση δεν μπορεί να εγκριθεί.

Άρθρο 53ιε Ημερομηνία έναρξης αποτελεσμάτων της διασυνοριακής συγχώνευσης (άρθρο 129 Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

Αν η εταιρεία που προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση είναι ημεδαπή, η διασυνοριακή συγχώνευση συντελείται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 18, και η ημερομηνία έναρξης των αποτελεσμάτων της διασυνοριακής συγχώνευσης είναι η ημερομηνία καταχώρισης της σύμβασης διασυνοριακής συγχώνευσης που καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 15, ανεξαρτήτως της διαγραφής των λοιπών εταιρειών που μετέχουν στη διασυνοριακή συγχώνευση από το οικείο μητρώο.

Άρθρο 53ιστ Καταχώριση της διασυνοριακής συγχώνευσης (άρθρο 130 Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

1. Η διασυνοριακή συγχώνευση υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 16 για κάθε ημεδαπή εταιρεία που μετέχει σε αυτήν.

2. Αν η εταιρεία που προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση είναι ημεδαπή, η σχετική καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) αναφέρει:

α) ότι η καταχώριση της εταιρείας που προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση είναι το αποτέλεσμα διασυνοριακής συγχώνευσης,

β) την ημερομηνία καταχώρισης της εταιρείας που προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση, και

γ) τον αριθμό καταχώρισης, την επωνυμία και τη νομική μορφή της εταιρείας που προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση.

3. Αν συγχωνευόμενη εταιρεία είναι ημεδαπή, η σχετική καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. αναφέρει:

α) ότι η διαγραφή της συγχωνευόμενης εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ. είναι το αποτέλεσμα διασυνοριακής συγχώνευσης,

β) την ημερομηνία διαγραφής της συγχωνευόμενης εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., και

γ) τον αριθμό καταχώρισης, την επωνυμία και τη νομική μορφή της συγχωνευόμενης εταιρείας.

4. Το Γ.Ε.ΜΗ. καθιστά τις πληροφορίες των παρ. 2 και 3 διαθέσιμες και προσβάσιμες δωρεάν και δημοσίως μέσω του Συστήματος Διασύνδεσης Μητρώων Επιχειρήσεων (Σ.ΔΙ.ΜΗ.Ε. B.R.I.S.).

5. Αν η εταιρεία που προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση είναι ημεδαπή, το Γ.Ε.ΜΗ. ενημερώνει το μητρώο του κάθε κράτους μέλους καθεμίας των συγχωνευόμενων εταιρειών, μέσω του Συστήματος Διασύνδεσης Μητρώων Επιχειρήσεων (Σ.ΔΙ.ΜΗ.Ε. B.R.I.S.), ότι η διασυνοριακή συγχώνευση έχει συντελεστεί.

6. Εφόσον συντρέχει περίπτωση διαγραφής της ημεδαπής εταιρείας λόγω διασυνοριακής συγχώνευσης, η αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει στη διαγραφή, μόλις παραλάβει από το μητρώο του κράτους μέλους στη νομοθεσία του οποίου υπάγεται η εταιρεία που προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση, την ενημέρωση ότι η διασυνοριακή συγχώνευση έχει συντελεστεί.

Άρθρο 53ιζ Αποτελέσματα της διασυνοριακής συγχώνευσης (άρθρα 131 και 134 Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

1. Από την ημερομηνία καταχώρισης της διασυνοριακής συγχώνευσης της υποπερ. δβ) της περ. δ) του άρθρου 53β:

α) το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων των συγχωνευόμενων εταιρειών μεταβιβάζονται στη νέα εταιρεία,

β) οι μέτοχοι ή εταίροι των συγχωνευόμενων εταιρειών γίνονται μέτοχοι ή εταίροι της νέας εταιρείας, και

γ) οι συγχωνευόμενες εταιρείες παύουν να υφίστανται.

2. Σε περίπτωση διασυνοριακής συγχώνευσης στην οποία μετέχουν εταιρείες που διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, στις περιπτώσεις στις οποίες προβλέπεται σε αυτό συμβολαιογραφικός τύπος ή άλλες ιδιαίτερες διατυπώσεις, προκειμένου η μεταβίβαση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των εταιρειών που συμμετέχουν στη διασυνοριακή συγχώνευση να είναι αντιτάξιμη έναντι τρίτων, οι διατυπώσεις αυτές τηρούνται από την εταιρεία που προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση.

3. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταιρειών που μετέχουν στη διασυνοριακή συγχώνευση και τα οποία απορρέουν από συμβάσεις ή σχέσεις εργασίας και υφίστανται κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της διασυνοριακής συγχώνευσης, μεταφέρονται στην εταιρεία που προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της διασυνοριακής συγχώνευσης.

4. Διασυνοριακή συγχώνευση που έχει αρχίσει να παράγει αποτελέσματα σύμφωνα με το παρόν δεν μπορεί να κηρυχθεί άκυρη, χωρίς να θίγεται η δυνατότητα επιβολής άλλων μέτρων και κυρώσεων, σύμφωνα με διατάξεις αναγκαστικού δικαίου.

Άρθρο 53ιη Απλουστευμένες διατυπώσεις (άρθρο 132 Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

1. Αν στη διασυνοριακή συγχώνευση με απορρόφηση μετέχει εταιρεία, η οποία κατέχει το σύνολο των εταιρικών συμμετοχών που παρέχουν δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση της απορροφώμενης ή των απορροφώμενων εταιρειών:

α) δεν εφαρμόζονται ως προς την ημεδαπή εταιρεία οι περ. β), γ) και ε) της παρ. 1 του άρθρου 53γ, το άρθρο 53ε, το άρθρο 53στ και η περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 18, και

β) εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 35. 2. Αν στη διασυνοριακή συγχώνευση με απορρόφηση

η απορροφώσα εταιρεία κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο, όχι όμως το σύνολο των εταιρικών συμμετοχών, που παρέχουν δικαίωμα ψήφου στις συνελεύσεις των απορροφώμενων εταιρειών, εφαρμόζεται ως προς την ημεδαπή απορροφώσα εταιρεία, το άρθρο 36.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Άρθρο 4
Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2121 για τις διασυνοριακές διασπάσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών Προσθήκη Κεφαλαίου ΙΒ’ στο Μέρος Γ’ του ν. 4601/2019
Στο Μέρος Γ’ του ν. 4601/2019 (Α’ 44), προστίθεται Κεφάλαιο ΙΒ’ ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ’ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Άρθρο 103α Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 160α Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

1. Το παρόν Κεφάλαιο εφαρμόζεται στις διασυνοριακές διασπάσεις.

2. Το παρόν Κεφάλαιο εφαρμόζεται και στις διασυνοριακές διασπάσεις που γίνονται με καταβολή χρηματικού ποσού που υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της ονομαστικής αξίας ή, ελλείψει ονομαστικής αξίας, της λογιστικής αξίας των εταιρικών συμμετοχών που αντιπροσωπεύουν το κεφάλαιο της επωφελούμενης εταιρείας, εφόσον αυτό προβλέπεται από τη νομοθεσία ενός (1) τουλάχιστον κράτους μέλους, η οποία διέπει αλλοδαπή επωφελούμενη εταιρεία.

3. Το παρόν Κεφάλαιο δεν εφαρμόζεται στις διασυνοριακές διασπάσεις στις οποίες μετέχει εταιρεία, η οποία έχει ως αντικείμενο τη συλλογική επένδυση κεφαλαίων που παρέχονται από το κοινό, λειτουργεί βάσει της αρχής

της διασποράς των κινδύνων και τα μερίδια της οποίας, εφόσον το ζητήσουν οι κάτοχοί τους, εξαγοράζονται ή εξοφλούνται, άμεσα ή έμμεσα, από τα περιουσιακά στοιχεία της εν λόγω εταιρείας. Κάθε ενέργεια, την οποία αναλαμβάνει μια τέτοια εταιρεία για να διασφαλίσει ότι η χρηματιστηριακή αξία των μεριδίων της δεν διαφέρει σημαντικά από την καθαρή αξία του ενεργητικού της, θεωρείται ισοδύναμη με τέτοια εξαγορά ή εξόφληση.

Άρθρο 103β Ορισμοί (άρθρο 160β Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

Για τους σκοπούς του παρόντος Κεφαλαίου νοούνται ως:

α) «εταιρεία»: η Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.), η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (I.K.E.), η ετερόρρυθμη κατά μετοχές εταιρεία, η Ευρωπαϊκή Εταιρεία («SE») και κάθε άλλη εταιρεία με μορφή που απαριθμείται στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 2017/1132 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, «σχετικά με ορισμένες πτυχές του εταιρικού δίκαιου» (L 169),

β) «ημεδαπή εταιρεία»: εταιρεία με καταστατική έδρα στην Ελλάδα, εφόσον έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.),

γ) «αλλοδαπή εταιρεία»: μη ημεδαπή εταιρεία η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο κράτους μέλους της Ε.Ε. και έχει την καταστατική της έδρα, την κεντρική της διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή της, εντός της Ε.Ε.,

δ) «επωφελούμενη εταιρεία»: η νεοσυσταθείσα εταιρεία που προκύπτει από τη διασυνοριακή διάσπαση,

ε) «διάσπαση»: η διάσπαση με σύσταση νέας εταιρείας ή νέων εταιρειών του άρθρου 74, σύμφωνα με τα άρθρα 55, 56 και 57.

στ) «διασυνοριακή διάσπαση»: κάθε διάσπαση που προβλέπεται στο άρθρο 74 και στην οποία συμμετέχουν, ως διασπώμενες ή επωφελούμενες, μια ή περισσότερες ημεδαπές ή αλλοδαπές κεφαλαιουχικές εταιρείες.

Άρθρο 103γ Διαδικασίες και διατυπώσεις (άρθρο 160γ Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

1. Εφόσον ημεδαπή εταιρεία μετέχει στη διάσπαση ως διασπώμενη, το εθνικό δίκαιο διέπει τα τμήματα των διαδικασιών και διατυπώσεων που τηρούνται σε σχέση με τη διασυνοριακή διάσπαση για την απόκτηση του «προ της διασπάσεως πιστοποιητικού» του άρθρου 103ιβ, σε σχέση με την εταιρεία αυτή.

2. Εφόσον ημεδαπή εταιρεία μετέχει στη διάσπαση ως επωφελούμενη, το εθνικό δίκαιο διέπει τα τμήματα των διαδικασιών και των διατυπώσεων που τηρούνται μετά τη λήψη του «προ της διασπάσεως πιστοποιητικού» του άρθρου 103ιβ, σε σχέση με την εταιρεία αυτή.

Άρθρο 103δ Σχέδιο διασυνοριακής διάσπασης (άρθρο 160δ Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

Το Διοικητικό Συμβούλιο ή οι διαχειριστές της ημεδαπής διασπώμενης εταιρείας καταρτίζουν το σχέδιο

διασυνοριακής διάσπασης, το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον:

α) τη νομική μορφή, την επωνυμία της διασπώμενης εταιρείας, τον τόπο της καταστατικής της έδρας, τη νομική μορφή και την επωνυμία που προτείνονται για τη νέα ή τις νέες εταιρείες που προκύπτουν από τη διασυνοριακή διάσπαση και την προτεινόμενη καταστατική τους έδρα,

β) τη σχέση ανταλλαγής των εταιρικών συμμετοχών της εταιρείας και το τυχόν ποσό πληρωμής σε μετρητά,

γ) τον τρόπο διάθεσης των εταιρικών συμμετοχών των επωφελούμενων εταιρειών ή της διασπώμενης εταιρείας,

δ) το προτεινόμενο ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για τη διασυνοριακή διάσπαση,

ε) τις πιθανές επιπτώσεις της διασυνοριακής διάσπασης στην απασχόληση των εργαζομένων της διασπώμενης εταιρείας,

στ) την ημερομηνία από την οποία οι εταιρικές συμμετοχές παρέχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, καθώς και κάθε ειδικό όρο σχετικά με το δικαίωμα αυτό,

ζ) την ημερομηνία από την οποία οι πράξεις της διασπώμενης εταιρείας θεωρούνται, από λογιστική άποψη, ότι γίνονται για λογαριασμό καθεμίας από τις επωφελούμενες εταιρείες,

η) τα ειδικά πλεονεκτήματα που παρέχονται σε μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών, εποπτικών ή εσωτερικών ελεγκτικών οργάνων της διασπώμενης εταιρείας,

θ) τα δικαιώματα που απονέμονται από τις επωφελούμενες εταιρείες στους μετόχους ή εταίρους της διασπώμενης εταιρείας που έχουν ειδικά δικαιώματα, καθώς και στους δικαιούχους άλλων δικαιωμάτων, ή τα προτεινόμενα μέτρα που αφορούν σε αυτά τα δικαιώματα,

ι) τις ιδρυτικές πράξεις ή τα καταστατικά των επωφελούμενων εταιρειών, κατά περίπτωση, και τις αλλαγές στην ιδρυτική πράξη ή το καταστατικό της διασπώμενης εταιρείας στην περίπτωση μερικής διάσπασης ή απόσχισης κλάδου,

ια) εφόσον απαιτείται, τις πληροφορίες για τις διαδικασίες με τις οποίες καθορίζονται, κατά το άρθρο 103ιβ, οι ρυθμίσεις για τον ρόλο των εργαζομένων στον καθορισμό της συμμετοχής τους στη διοίκηση των επωφελούμενων εταιρειών,

ιβ) την ακριβή περιγραφή των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της διασπώμενης εταιρείας, καθώς και δήλωση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα εν λόγω στοιχεία ενεργητικού και παθητικού κατανέμονται μεταξύ των επωφελούμενων εταιρειών ή παραμένουν στη διασπώμενη εταιρεία, σε περίπτωση μερικής διάσπασης, ή απόσχισης κλάδου, συμπεριλαμβανομένης και πρόβλεψης για την αντιμετώπιση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που δεν κατανέμονται ρητά στο σχέδιο διασυνοριακής διάσπασης, ιδίως των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που είναι άγνωστα κατά την ημερομηνία σύνταξης του σχεδίου διασυνοριακής διάσπασης,

ιγ) τις πληροφορίες σχετικά με την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων που κατανέμονται σε κάθε εταιρεία που μετέχει στη διασυνοριακή διάσπαση,

ιδ) την ημερομηνία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της διασπώμενης εταιρείας, η οποία χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των όρων της διασυνοριακής διάσπασης,

ιε) εφόσον απαιτείται, την κατανομή, στους μετόχους ή εταίρους της διασπώμενης εταιρείας, εταιρικών συμμετοχών στις επωφελούμενες εταιρείες, στη διασπώμενη εταιρεία ή σε αμφότερες, καθώς και το κριτήριο στο οποίο βασίζεται η κατανομή αυτή,

ιστ) τις λεπτομέρειες της προσφοράς χρηματικού ανταλλάγματος για τους μετόχους ή εταίρους σύμφωνα με το άρθρο 103θ,

ιζ) τυχόν εγγυήσεις που παρέχονται σε πιστωτές, όπως εγγυήσεις ή ενέχυρα.

Άρθρο 103ε Δημοσιότητα (άρθρο 160ζ Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

1. Έναν (1) τουλάχιστον μήνα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης του άρθρου 103η, για τη λήψη απόφασης με αντικείμενο τη διασυνοριακή διάσπαση, καταχωρίζονται και δημοσιεύονται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.):

α) το σχέδιο διασυνοριακής διάσπασης της ημεδαπής εταιρείας,

β) η ανακοίνωση που ενημερώνει τους μετόχους ή εταίρους, τους πιστωτές και τους εκπροσώπους των εργαζομένων της διασπώμενης εταιρείας, ή, αν δεν υπάρχουν εκπρόσωποι, τους ίδιους τους εργαζόμενους, ότι μπορούν να υποβάλουν στην εταιρεία, το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, παρατηρήσεις σχετικά με το σχέδιο διασυνοριακής διάσπασης,

γ) η έκθεση του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα κατά το άρθρο 103ζ. Η εταιρεία έχει δικαίωμα να μη δημοσιεύσει τις εμπιστευτικές πληροφορίες της έκθεσης του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα.

2. Τα έγγραφα που δημοσιοποιούνται στο Γ.Ε.ΜΗ., κατά την παρ. 1, είναι επίσης προσβάσιμα στο κοινό δωρεάν, μέσω του Συστήματος Διασύνδεσης Μητρώων Επιχειρήσεων της περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4919/2022 (Α’ 71).

3. Οι υποχρεώσεις της παρ. 1 εκπληρώνονται ηλεκτρονικά και δωρεάν.

Άρθρο 103στ Έκθεση του διοικητικού συμβουλίου ή των διαχειριστών προς μετόχους ή εταίρους και εργαζόμενους (άρθρο 160ε Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ή οι διαχειριστές της ημεδαπής διασπώμενης εταιρείας συντάσσουν έκθεση προς τους μετόχους ή εταίρους και τους εργαζομένους που εξηγεί και αιτιολογεί τις νομικές και οικονομικές πτυχές της διασυνοριακής διάσπασης και εξηγεί τις συνέπειες της διασυνοριακής διάσπασης για τους εργαζόμενους. Η έκθεση εξηγεί ιδίως τις συνέπειες της διασυνοριακής διάσπασης για τις μελλοντικές επιχειρηματικές δραστηριότητες των εταιρειών.

2. Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης ένα τμήμα για τους μετόχους ή εταίρους και ένα τμήμα για τους εργαζόμενους. Η εταιρεία μπορεί να συντάξει είτε μια έκθεση που περιέχει τα δύο αυτά τμήματα είτε χωριστές εκθέσεις.

3. Το τμήμα της έκθεσης για τους μετόχους ή εταίρους εξηγεί ιδίως:

α) το χρηματικό αντάλλαγμα και τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό του,

β) τη σχέση ανταλλαγής εταιρικών συμμετοχών και τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της, κατά περίπτωση,

γ) τις συνέπειες της διασυνοριακής διάσπασης για τους μετόχους ή εταίρους,

δ) τα δικαιώματα και τα μέσα έννομης προστασίας των μετόχων ή εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 103θ.

4. Το τμήμα της έκθεσης για τους μετόχους ή εταίρους δεν απαιτείται αν όλοι οι μέτοχοι ή οι εταίροι της εταιρείας έχουν συμφωνήσει να παραιτηθούν από την απαίτηση αυτή.

5. Το τμήμα της έκθεσης για τους εργαζόμενους εξηγεί ιδίως:

α) τις συνέπειες της διασυνοριακής διάσπασης για τις εργασιακές σχέσεις, καθώς και μέτρα για τη διαφύλαξη αυτών,

β) τις ουσιώδεις μεταβολές των ισχυουσών συνθηκών απασχόλησης ή των τόπων εγκατάστασης της εταιρείας,

γ) πώς τα στοιχεία των περ. α) και β) επηρεάζουν επίσης τις θυγατρικές της εταιρείας.

6. Η έκθεση καταχωρίζεται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσιεύεται στον διαδικτυακό του τόπο τουλάχιστον έξι (6) εβδομάδες πριν από τη συνέλευση του άρθρου 103η. Η έκθεση είναι διαθέσιμη σε κάθε περίπτωση σε ηλεκτρονική μορφή μαζί με το σχέδιο διασυνοριακής διάσπασης στους μετόχους ή εταίρους και στους εκπροσώπους των εργαζομένων της διασπώμενης εταιρείας ή, αν δεν υπάρχουν εκπρόσωποι, στους ίδιους τους εργαζόμενους, εντός της ίδιας προθεσμίας.

7. Εφόσον το Δ.Σ. ή οι διαχειριστές της διασπώμενης εταιρείας λάβουν εγκαίρως γνώμη των εκπροσώπων των εργαζομένων ή, αν δεν υπάρχουν εκπρόσωποι, των ίδιων των εργαζομένων, σύμφωνα με το π.δ. 240/2006 (Α’ 252), σχετικά με τις πληροφορίες των παρ. 1 και 5 του παρόντος, οι μέτοχοι ή εταίροι ενημερώνονται σχετικά και η γνώμη επισυνάπτεται στην έκθεση.

8. Το τμήμα της έκθεσης για τους εργαζόμενους δεν απαιτείται, εφόσον η διασπώμενη εταιρεία και οι θυγατρικές της δεν έχουν άλλους εργαζόμενους πέραν εκείνων που συμμετέχουν στο Δ.Σ. ή είναι διαχειριστές.

9. Δεν απαιτείται έκθεση του Δ.Σ. ή των διαχειριστών, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις των παρ. 4 και 8.

10. Οι παρ. 1 έως 9 δεν θίγουν τα ισχύοντα δικαιώματα ενημέρωσης και διαβούλευσης και τις διαδικασίες που προβλέπονται στο π.δ. 178/2002 (Α’ 162) και στο Κεφάλαιο ΙΒ’ του ν. 4052/2012 (Α’ 41).

Άρθρο 103ζ Έκθεση ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων (άρθρο 160στ Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

1. Για την ημεδαπή διασπώμενη εταιρεία συντάσσεται έκθεση ενός (1) ή περισσότερων ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, η οποία απευθύνεται στους μετόχους ή εταίρους και είναι διαθέσιμη έναν (1) τουλάχιστον μήνα πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της γενικής συνέλευσης του άρθρου 103η. Κατά τα λοιπά, ως προς τους εμπειρογνώμονες, εφαρμόζονται οι παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 10.

2. Η έκθεση της παρ. 1 περιλαμβάνει, σε κάθε περίπτωση, τη γνώμη των εμπειρογνωμόνων σχετικά με το κατά πόσο το προτεινόμενο χρηματικό αντάλλαγμα, σύμφωνα με το άρθρο 103θ, και η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής είναι επαρκή. Κατά την αξιολόγηση του χρηματικού ανταλλάγματος, οι εμπειρογνώμονες λαμβάνουν υπόψη τυχόν αγοραία τιμή των εταιρικών συμμετοχών της ημεδαπής διασπώμενης εταιρείας, πριν από την ανακοίνωση της πρότασης διασυνοριακής διάσπασης ή την αξία της διασπώμενης εταιρείας, εξαιρώντας την επίπτωση της προτεινόμενης διασυνοριακής διάσπασης, όπως καθορίζεται σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές μεθόδους αποτίμησης. Στην ίδια έκθεση αναφέρονται τουλάχιστον:

α) η μέθοδος ή οι μέθοδοι που υιοθετήθηκαν για να καθοριστεί το ποσό του προτεινόμενου χρηματικού ανταλλάγματος,

β) η μέθοδος ή οι μέθοδοι που υιοθετήθηκαν για τον καθορισμό της προτεινόμενης σχέσης ανταλλαγής,

γ) κατά πόσο η μέθοδος ή οι μέθοδοι που υιοθετήθηκαν είναι κατάλληλες για την αξιολόγηση του χρηματικού ανταλλάγματος και της σχέσης ανταλλαγής των εταιρικών συμμετοχών, η αξία στην οποία κατέληξαν με τη χρήση των εν λόγω μεθόδων και η γνώμη τους, όσον αφορά τη σχετική βαρύτητα που αποδόθηκε στις εν λόγω μεθόδους κατά τον υπολογισμό της αξίας, και

δ) πιθανές ειδικές δυσχέρειες αποτίμησης που έχουν ανακύψει.

4. Για τη σύνταξη της έκθεσης της παρ. 1 ο εμπειρογνώμονας έχει δικαίωμα να λάβει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες από την ημεδαπή διασπώμενη εταιρεία για την εκπλήρωση των καθηκόντων του.

5. Αν όλοι οι μέτοχοι ή εταίροι της ημεδαπής διασπώμενης εταιρείας συμφωνούν, δεν απαιτείται εξέταση του κοινού σχεδίου διασυνοριακής διάσπασης από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες ή έκθεση εμπειρογνωμόνων.

Άρθρο 103η Έγκριση από τη γενική συνέλευση (άρθρο 160η Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

1. Για τη διασυνοριακή διάσπαση απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης της ημεδαπής διασπώμενης εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 66 και, κατά περίπτωση, το άρθρο 85, την παρ. 1 του άρθρου 91, την παρ. 2 του άρθρου 92 και το άρθρο 96, αφού λάβει γνώση των εκθέσεων της διοίκησης και των εμπειρογνωμόνων, καθώς επίσης και των παρατηρήσεων των εργαζομένων. Στην περίπτωση αυτή, ρήτρες του καταστατικού που απαιτούν πλειοψηφία μεγαλύτερη του ενενήντα τοις εκατό (90%) δεν ισχύουν για το υπερβάλλον ποσοστό. Η ως άνω έγκριση δεν απαιτείται στις περιπτώσεις του άρθρου 103ιη.

2. Η απόφαση της συνέλευσης για την έγκριση της διασυνοριακής διάσπασης δεν μπορεί να προσβληθεί για τον λόγο ότι:

α) η σχέση ανταλλαγής των εταιρικών συμμετοχών ή το χρηματικό αντάλλαγμα, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 103θ, δεν είναι επαρκή ή

β) οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τη σχέση ανταλλαγής ή την παροχή χρηματικού ανταλλάγματος δεν πληρούν τους όρους του νόμου.

Άρθρο 103θ Προστασία των μετόχων ή εταίρων (άρθρο 160θ Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

1. Οι μέτοχοι ή οι εταίροι που καταψήφισαν το κοινό σχέδιο διασυνοριακής διάσπασης έχουν το δικαίωμα να διαθέσουν τις εταιρικές τους συμμετοχές έναντι καταβολής επαρκούς χρηματικού ανταλλάγματος, υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος, αν ως αποτέλεσμα της διασυνοριακής διάσπασης πρόκειται να λάβουν εταιρικές συμμετοχές σε επωφελούμενη εταιρεία που διέπεται από το δίκαιο άλλου κράτους μέλους. Για την άσκηση του ως άνω δικαιώματος απαιτείται προηγούμενη δήλωση των μετόχων ή εταίρων, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός ενός (1) μηνός από την απόφαση της συνέλευσης του άρθρου 66. Η διασπώμενη ημεδαπή εταιρεία παρέχει διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω της οποίας παραλαμβάνει ηλεκτρονικά την ως άνω δήλωση.

2. Το χρηματικό αντάλλαγμα της παρ. 1 καταβάλλεται εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος της διασυνοριακής διάσπασης, σύμφωνα με το άρθρο 103ιστ.

3. Κάθε διαφορά που προκύπτει από την εφαρμογή της παρ. 1 επιλύεται από το δικαστήριο της παρ. 1 του άρθρου 5. Η σχετική αγωγή του μετόχου ή εταίρου ασκείται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος της διασυνοριακής διάσπασης, σύμφωνα με το άρθρο 103ιστ. Η τελεσίδικη απόφαση του δικαστηρίου για την παροχή πρόσθετου οικονομικού ανταλλάγματος ισχύει για όλους τους μετόχους ή εταίρους της διασπώμενης ημεδαπής εταιρείας που έχουν δηλώσει την απόφασή τους να ασκήσουν το δικαίωμα διάθεσης των εταιρικών συμμετοχών τους, σύμφωνα με την παρ. 1.

4. Ενώπιον του δικαστηρίου και εντός της προθεσμίας της παρ. 3, οι μέτοχοι ή εταίροι της ημεδαπής διασπώμενης εταιρείας, που δεν διαθέτουν δικαίωμα διάθεσης των εταιρικών τους συμμετοχών ή δεν άσκησαν το δικαίωμα της παρ. 1, δύνανται να αξιώσουν την καταβολή αποζημίωσης σε μετρητά, εφόσον η σχέση ανταλλαγής, όπως ορίζεται στο κοινό σχέδιο διασυνοριακής διάσπασης, δεν είναι επαρκής. Η τελεσίδικη απόφαση του δικαστηρίου για τον καθορισμό επαρκούς σχέσης ανταλλαγής ισχύει για όλους τους μετόχους ή εταίρους της διασπώμενης ημεδαπής εταιρείας που δεν έχουν δικαίωμα διάθεσης των εταιρικών συμμετοχών τους ή δεν το έχουν ασκήσει.

Άρθρο 103ι Προστασία των πιστωτών (άρθρο 160ι Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

1. Μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων του άρθρου 103ε, οι πιστωτές της ημεδαπής διασπώμενης εταιρείας, των οποίων οι απαιτήσεις έχουν γεννηθεί πριν από τον χρόνο αυτό, χωρίς να έχουν

καταστεί ληξιπρόθεσμες, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν, η δε εταιρεία έχει υποχρέωση να τους παράσχει, κατάλληλες εγγυήσεις, εφόσον αποδεικνύουν επαρκώς ότι λόγω της διασυνοριακής διάσπασης διακυβεύεται η ικανοποίηση των απαιτήσεών τους και δεν έχουν λάβει επαρκείς εγγυήσεις. Οι εγγυήσεις του πρώτου εδαφίου παράγουν αποτελέσματα υπό την προϋπόθεση συντέλεσης της διασυνοριακής διάσπασης, σύμφωνα με το άρθρο 103ιστ.

2. Κάθε διαφορά που προκύπτει από την εφαρμογή της παρ. 1 επιλύεται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 65.

3. Εφόσον δεν ικανοποιήθηκε απαίτηση πιστωτή της διασπώμενης εταιρείας που αναλήφθηκε από επωφελούμενη εταιρεία, ιδίως σε περίπτωση άκαρπης αναγκαστικής εκτέλεσης ή κήρυξης σε πτώχευση, για την απαίτηση αυτή ευθύνονται εις ολόκληρον και οι λοιπές επωφελούμενες εταιρείες, μέχρι του ύψους της καθαρής θέσης της περιουσίας που εισφέρθηκε από τη διασπώμενη εταιρεία σε κάθε μια από τις εταιρείες αυτές, ή στις περιπτώσεις μερικής διάσπασης ή απόσχισης κλάδου και η ίδια η διασπώμενη εταιρεία.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ή οι διαχειριστές της ημεδαπής διασπώμενης εταιρείας συντάσσουν δήλωση, η οποία αποτυπώνει με ακρίβεια τη χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρείας σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από έναν (1) μήνα από την ημερομηνία δημοσιοποίησης της δήλωσης. Στη δήλωση του πρώτου εδαφίου αναφέρεται ότι, βάσει των πληροφοριών που το Δ.Σ. ή οι διαχειριστές της ημεδαπής εταιρείας διαθέτουν, κατά την ημερομηνία έκδοσης της δήλωσης και μετά τη διενέργεια εύλογων ερευνών, δεν γνωρίζουν λόγους από τους οποίους να συνάγεται ότι οποιαδήποτε επωφελούμενη εταιρεία και σε περίπτωση μερικής διάσπασης, η ημεδαπή διασπώμενη εταιρεία και οποιαδήποτε επωφελούμενη εταιρεία δεν θα είναι σε θέση να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, όταν αυτές καταστούν ληξιπρόθεσμες. Η δήλωση του πρώτου εδαφίου υποβάλλεται σε δημοσιότητα μαζί με το σχέδιο διασυνοριακής διάσπασης, σύμφωνα με το άρθρο 103ε.

5. Η εφαρμογή του παρόντος δεν θίγει την ικανοποίηση ή την εξασφάλιση χρηματικών ή μη χρηματικών υποχρεώσεων που οφείλονται σε δημόσιους φορείς και ιδίως το ελληνικό Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Άρθρο 103ια Ενημέρωση και διαβούλευση των εργαζόμενων (άρθρο 160ια Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

1. Στη διασυνοριακή διάσπαση εφαρμόζονται οι κανόνες περί ενημέρωσης και διαβούλευσης των εργαζομένων που προβλέπονται στο π.δ. 240/2006 (Α’ 252), καθώς και στο άρθρο 8 του π.δ. 178/2002 (Α’ 162), εφόσον η διασυνοριακή διάσπαση ενέχει μεταβίβαση επιχείρησης, ή, κατά περίπτωση, οι κανόνες περί ενημέρωσης και διαβούλευσης των εργαζομένων του Κεφαλαίου ΙΒ’ του ν. 4052/2012 (Α’ 41).

2. Με την επιφύλαξη της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 103ε και της παρ. 7 του άρθρου 103στ, η ενημέρωση και διαβούλευση των εργαζομένων πραγματοποιείται πριν

από τη λήψη απόφασης για την κατάρτιση του σχεδίου διασυνοριακής διάσπασης και πριν από την έκθεση του άρθρου 103στ, ώστε να τους δίνεται αιτιολογημένη απάντηση πριν τη συνέλευση του άρθρου 103η.

3. Για τις πρακτικές λεπτομέρειες της ενημέρωσης και διαβούλευσης εφαρμόζεται το άρθρο 4 του π.δ. 240/2006.

Άρθρο 103ιβ Συμμετοχή των εργαζομένων στη διοίκηση της επωφελούμενης ή των επωφελούμενων εταιρειών (άρθρο 160ιβ Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του παρόντος, η προκύπτουσα από τη διασυνοριακή διάσπαση ημεδαπή επωφελούμενη εταιρεία υπόκειται σε κανόνες περί συμμετοχής των εργαζομένων στη διοίκησή της, κατά το μέρος που τέτοιοι κανόνες προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις, ιδίως στις παρ. 2 και 4 του άρθρου 12 του Κανονισμού (ΕΚ) 2157/2001 του Συμβουλίου, της 8ης Οκτωβρίου 2001, περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής εταιρείας («SE», L 294), το άρθρο 25 του ν. 3412/2005 (Α’ 276) και το π.δ. 91/2006 (Α’ 92).

2. Ωστόσο, οι ισχύοντες κανόνες σχετικά με τη συμμετοχή των εργαζομένων στη διοίκηση δεν έχουν εφαρμογή, αν η επωφελούμενη εταιρεία έχει, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου που προηγείται της δημοσίευσης του σχεδίου διασυνοριακής διάσπασης, μέσο αριθμό εργαζομένων ίσο με τα τέσσερα πέμπτα (4/5) του ισχύοντος κατώτατου ορίου, όπως προβλέπεται στο δίκαιο του κράτους μέλους στη δικαιοδοσία του οποίου υπόκειται η διασπώμενη εταιρεία, και το οποίο ενεργοποιεί τη συμμετοχή των εργαζομένων κατά την έννοια της περ. ια) του άρθρου 2 του π.δ. 91/2006, ή εφόσον οι κείμενες διατάξεις που εφαρμόζονται σε επωφελούμενη εταιρεία:

α) δεν προβλέπουν τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο συμμετοχής των εργαζομένων, όπως ίσχυε στη διασπώμενη εταιρεία πριν από τη διασυνοριακή διάσπασή της, μετρούμενο με την αναλογία των εκπροσώπων των εργαζομένων μεταξύ των μελών του διοικητικού ή εποπτικού οργάνου ή των επιτροπών τους ή της ομάδας που διευθύνει τις παραγωγικές μονάδες της επιχείρησης, εφόσον προβλέπεται η εν λόγω εκπροσώπηση, ή

β) δεν προβλέπουν ότι οι εργαζόμενοι στις εγκαταστάσεις της επωφελούμενης εταιρείας, οι οποίες βρίσκονται σε άλλα κράτη μέλη, μπορούν να ασκούν τα ίδια δικαιώματα συμμετοχής με αυτά που απολαμβάνουν οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στην ημεδαπή.

3. Στην περίπτωση της παρ. 2, η συμμετοχή των εργαζομένων στην επωφελούμενη εταιρεία και ο ρόλος τους κατά τον καθορισμό των αντίστοιχων δικαιωμάτων ρυθμίζονται, με την επιφύλαξη των παρ. 4 έως 6, με ανάλογη εφαρμογή των παρ. 2 και 4 του άρθρου 12 του Κανονισμού (ΕΚ) 2157/2001, του άρθρου 25 του ν. 3412/2005, καθώς και των εξής διατάξεων του π.δ. 91/2006:

α) της παρ. 1 του άρθρου 3, της υποπερ. (i) της περ. α), καθώς και των περ. β) και γ) της παρ. 2 του ίδιου άρθρου, της παρ. 3 του ίδιου άρθρου, των δύο πρώτων εδαφίων της παρ. 4 του ίδιου άρθρου, καθώς και των παρ. 5 και 7 του ίδιου άρθρου,

β) της παρ. 1, των περ. α), ζ) και η) της παρ. 2, καθώς και των παρ. 3 και 4 του άρθρου 4,

γ) των άρθρων 5, 6 και της παρ. 1 του άρθρου 7, δ) των άρθρων 8, 10 και 11, ε) του τμήματος 3 του Παραρτήματος.

4. Επί ημεδαπής επωφελούμενης εταιρείας ισχύουν τα εξής: α) Η ειδική διαπραγματευτική ομάδα μπορεί να αποφασίσει, με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) των εργαζομένων, να μην αρχίσει διαπραγματεύσεις ή να τερματίσει διαπραγματεύσεις που έχουν ήδη αρχίσει και να βασιστεί στους κανόνες συμμετοχής που ισχύουν στην ημεδαπή.

β) Αν, αφού προηγηθούν διαπραγματεύσεις, εφαρμόζονται οι διατάξεις αναφοράς σχετικά με τη συμμετοχή, το ποσοστό των εκπροσώπων των εργαζομένων στο διοικητικό όργανο της επωφελούμενης εταιρείας δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) των μελών του οργάνου αυτού.

γ) Οι κανόνες σχετικά με τη συμμετοχή των εργαζομένων που ίσχυαν πριν από τη διασυνοριακή διάσπαση εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την ημερομηνία εφαρμογής των τυχόν μεταγενέστερα συμφωνημένων κανόνων ή, ελλείψει τέτοιων, μέχρι την εφαρμογή των κανόνων αναφοράς, σύμφωνα με το τμήμα 3 του Παραρτήματος του π.δ. 91/2006.

5. Αν επωφελούμενη εταιρεία λειτουργεί υπό καθεστώς συμμετοχής των εργαζομένων σύμφωνα με τους κανόνες της παρ. 2, η εταιρεία λαμβάνει τη νομική μορφή που επιτρέπει την άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής.

6. Αν επωφελούμενη εταιρεία λειτουργεί υπό καθεστώς συμμετοχής των εργαζομένων, λαμβάνει μέτρα, προκειμένου να διασφαλίσει, για τέσσερα (4) έτη από την έναρξη ισχύος της διασυνοριακής διάσπασης, την προστασία των δικαιωμάτων συμμετοχής των εργαζομένων στην περίπτωση μεταγενέστερης συγχώνευσης, διάσπασης ή μετατροπής, εγχώριας ή διασυνοριακής, εφαρμόζοντας τις παρ. 1 έως 5.

7. Η εταιρεία γνωστοποιεί αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στους εργαζομένους της ή στους εκπροσώπους τους το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων σχετικά με τη συμμετοχή των εργαζομένων.

8. Η ημεδαπή επωφελούμενη εταιρεία γνωστοποιεί εγγράφως τον αριθμό των απασχολουμένων και τον αριθμό των εκπροσώπων των εργαζομένων, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εντός τριμήνου από την έναρξη ισχύος της διασυνοριακής διάσπασης.

Άρθρο 103ιγ Πιστοποιητικό πριν από τη διασυνοριακή διάσπαση (άρθρο 160ιγ Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

1. Η διαδικασία της διασυνοριακής διάσπασης υπόκειται σε προληπτικό έλεγχο νομιμότητας, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, ως προς το σκέλος που αφορά στη διασπώμενη εταιρεία, εφόσον αυτή είναι ημεδαπή. Αρμόδια αρχή για τη διενέργεια του ελέγχου ορίζεται η Διεύθυνση Εταιρειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης.

2. Η αρμόδια αρχή χορηγεί στη διασπώμενη ημεδαπή εταιρεία «πιστοποιητικό πριν από τη διασυνοριακή συγχώνευση», με το οποίο βεβαιώνονται η συμμόρφωσή της με όλους τους σχετικούς όρους και η ορθή εκτέλεση όλων των διαδικασιών και διατυπώσεων που προηγούνται της ολοκλήρωσης της διάσπασης, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Στην ορθή εκτέλεση των εν λόγω διαδικασιών και διατυπώσεων περιλαμβάνονται:

α) η συμμόρφωση με ειδικές τομεακές απαιτήσεις, περιλαμβανομένης της έγκρισης από εποπτική ή άλλη αρχή ή της υποβολής γνωστοποίησης σε τέτοια αρχή, αν απαιτείται και

β) η ικανοποίηση ή εξασφάλιση χρηματικών ή μη χρηματικών υποχρεώσεων που οφείλονται σε δημόσιους φορείς και ιδίως το ελληνικό Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

3. H αίτηση για την έκδοση του πιστοποιητικού της παρ. 2 συνοδεύεται από:

α) το σχέδιο διασυνοριακής διάσπασης, β) την έκθεση και την επισυναπτόμενη γνώμη του άρθρου 103στ, καθώς και την έκθεση του άρθρου 103ζ, εφόσον υπάρχουν,

γ) παρατηρήσεις που υποβάλλονται, σύμφωνα με το άρθρο 103ε,

δ) την έγκριση του σχεδίου διασυνοριακής διάσπασης από τη γενική συνέλευση, όπου απαιτείται,

ε) τον αριθμό των εργαζομένων τη στιγμή της κατάρτισης του σχεδίου διασυνοριακής διάσπασης,

στ) την ύπαρξη θυγατρικών και την έδρα τους, ζ) πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση με τις

απαιτήσεις των περ. α) και β) της παρ. 2, η) τη δήλωση της ημεδαπής εταιρείας ότι η διαδικασία του άρθρου 103ιβ έχει αρχίσει, εφόσον συντρέχει περίπτωση.

Για τους σκοπούς της παρούσας, η αρμόδια αρχή μπορεί να ζητεί τις πληροφορίες των περ. ε) και ζ) απευθείας από τις αρμόδιες κατά περίπτωση αρχές, αν αυτές δεν παρέχονται από την ημεδαπή εταιρεία.

4. Η αίτηση της παρ. 3, περιλαμβανομένων των εγγράφων και πληροφοριών από τα οποία συνοδεύεται, μπορεί να υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή και μόνον ηλεκτρονικά.

5. Στο πλαίσιο του ελέγχου νομιμότητας των παρ. 1 και 2, η αρμόδια αρχή:

α) εξετάζει όλα τα έγγραφα και τις πληροφορίες που υποβάλλονται σε αυτήν σύμφωνα με την παρ. 3,

β) όσον αφορά στη συμμόρφωση με τους κανόνες συμμετοχής των εργαζομένων, σύμφωνα με το άρθρο 103ιβ, επαληθεύει ότι το σχέδιο διασυνοριακής διάσπασης περιλαμβάνει πληροφορίες για τις διαδικασίες με τις οποίες καθορίζονται οι σχετικές ρυθμίσεις και τις πιθανές επιλογές σχετικά με τις εν λόγω ρυθμίσεις,

γ) μεριμνά για την επαλήθευση των πληροφοριών της περ. ζ) της παρ. 3.

6. Ο έλεγχος νομιμότητας που αναφέρεται στις παρ. 1 και 2 πραγματοποιείται εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία λήψης των εγγράφων και των πληροφοριών σχετικά με την έγκριση της διασυνοριακής διάσπασης από τη γενική συνέλευση της ημεδαπής εταιρείας, σύμφωνα με την παρ. 3. Στο πλαίσιο του ανωτέρω ελέγχου:

α) Εφόσον διαπιστωθεί ότι η διασυνοριακή διάσπαση πληροί όλους τους σχετικούς όρους και ότι έχουν εκτελεσθεί όλες οι απαραίτητες διαδικασίες και διατυπώσεις, η αρμόδια αρχή εκδίδει το πιστοποιητικό της παρ. 2, ή

β) εφόσον διαπιστωθεί ότι η διασυνοριακή διάσπαση δεν πληροί όλους τους σχετικούς όρους ή ότι δεν έχουν εκτελεσθεί όλες οι απαραίτητες διαδικασίες και διατυπώσεις, η αρμόδια αρχή δεν εκδίδει το πιστοποιητικό της παρ. 2 και ενημερώνει την εταιρεία για τους λόγους της απόφασής της. Σε αυτήν την περίπτωση, η αρμόδια αρχή μπορεί να δώσει στην εταιρεία τη δυνατότητα να εκπληρώσει τις σχετικές προϋποθέσεις ή να ολοκληρώσει τις διαδικασίες και τις διατυπώσεις εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

7. Η αρμόδια αρχή δεν εκδίδει το πιστοποιητικό της παρ. 2, εφόσον διαπιστώσει, ότι η διασυνοριακή διάσπαση γίνεται για καταχρηστικούς ή δόλιους σκοπούς που δύναται να οδηγήσουν σε αποφυγή ή καταστρατήγηση του ενωσιακού ή εθνικού δικαίου, ή σε εγκληματικούς σκοπούς. Στους σκοπούς αυτούς περιλαμβάνεται και η αποφυγή υποχρεώσεων που μπορεί να προκύψουν από εν εξελίξει δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες, οφειλόμενες σε παραβίαση της ημεδαπής νομοθεσίας, στον βαθμό που η παραβίαση αυτή ενδέχεται να οδηγήσει στην επιβολή περαιτέρω υποχρεώσεων στην ημεδαπή εταιρεία, μεταξύ άλλων και έναντι φυσικών προσώπων και οντοτήτων του ιδιωτικού δικαίου.

8. Εφόσον η αρμόδια αρχή της παρ. 1, στο πλαίσιο του ελέγχου νομιμότητας που διενεργεί, έχει σοβαρές ενδείξεις ότι η διασυνοριακή διάσπαση γίνεται για τους σκοπούς της παρ. 7, λαμβάνει υπόψη όλα τα σχετικά γεγονότα και τις περιστάσεις και τουλάχιστον τις διαθέσιμες σε αυτήν ενδείξεις για τα χαρακτηριστικά της εγκατάστασης στο κράτος μέλος στο οποίο η ημεδαπή εταιρεία θα εγκατασταθεί μετά από αυτήν, περιλαμβανομένων του σκοπού της επιχείρησης, του τομέα της επένδυσης, του καθαρού κύκλου εργασιών και των κερδών ή ζημιών, του αριθμού των εργαζομένων, της σύνθεσης του ισολογισμού, της φορολογικής κατοικίας, των στοιχείων ενεργητικού και της θέσης τους, του εξοπλισμού, των πραγματικών δικαιούχων της εταιρείας, του συνήθους τόπου εργασίας των εργαζομένων και συγκεκριμένων ομάδων εργαζομένων, του τόπου όπου πρέπει να καταβληθούν οι ασφαλιστικές εισφορές, του αριθμού των εργαζομένων που έχουν αποσπαστεί κατά το έτος πριν από τη διασυνοριακή πράξη κατά τον Κανονισμό 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 «για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας» (L 166) και το π.δ. 219/2000 (Α’ 190), του αριθμού των εργαζομένων που εργάζονται ταυτόχρονα σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη κατά τον ανωτέρω Kανονισμό 883/2004 και των εμπορικών κινδύνων που αναλαμβάνονται από την εταιρεία ή τις εταιρείες, πριν και μετά τη διασυνοριακή διάσπαση. Όλα τα ανωτέρω στοιχεία θεωρούνται ενδεικτικά στη συνολική αξιολόγηση και δεν εξετάζονται μεμονωμένα. Η αρμόδια αρχή μπορεί να θεωρήσει το γεγονός ότι η διασυνοριακή διάσπαση έχει ως αποτέλεσμα ο τόπος της πραγματικής διοίκησης ή της οικονομικής δραστηριότητας να βρίσκεται στο κράτος μέλος όπου η εταιρεία πρόκειται να καταχωριστεί μετά τη διασυνοριακή πράξη ως ένδειξη απουσίας περιστάσεων που οδηγούν σε κατάχρηση ή απάτη.

9. Όταν για τους σκοπούς της αξιολόγησης βάσει των παρ. 7 και 8, είναι αναγκαίο να ληφθούν υπόψη πρόσθετες πληροφορίες ή να διεξαχθούν πρόσθετες έρευνες, η περίοδος των τριών (3) μηνών της παρ. 6 μπορεί να παραταθεί έως τρεις (3) επιπλέον μήνες.

10. Όταν λόγω της πολυπλοκότητας της διασυνοριακής διαδικασίας δεν είναι δυνατή η διενέργεια της αξιολόγησης βάσει των παρ. 7 και 8, εντός των προθεσμιών των παρ. 6 και 9, η αιτούσα ενημερώνεται από την αρμόδια αρχή για τους λόγους της καθυστέρησης πριν από τη λήξη αυτών.

11. Για τους σκοπούς του ελέγχου νομιμότητας που διενεργείται σύμφωνα με το παρόν, η αρμόδια αρχή δύναται να προσφεύγει σε ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα, διοριζόμενο από την ίδια, ο οποίος δεν έχει καμία προηγούμενη ή τρέχουσα σχέση με την ημεδαπή εταιρεία που θα μπορούσε να επηρεάσει την ανεξαρτησία του. Σχετικά με το πρόσωπο των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων και τα κριτήρια ανεξαρτησίας τους εφαρμόζεται ανάλογα το άρθρο 10.

12. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με το παρόν, η αρμόδια αρχή μπορεί να συνεργάζεται με εποπτικές, φορολογικές, ασφαλιστικές ή άλλες καθ’ ύλην αρμόδιες ημεδαπές αρχές και υπηρεσίες, περιλαμβανομένων των δικαστικών και εισαγγελικών αρχών και της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες του άρθρου 47 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), καθώς και με αρχές που προέρχονται από το κράτος μέλος της εταιρείας που προκύπτει από τη διασυνοριακή διάσπαση και να ανταλλάσσει ή να λαμβάνει από αυτές, καθώς και από την ημεδαπή εταιρεία, όλες τις πληροφορίες και τα έγγραφα, εμπιστευτικής φύσεως και μη, που απαιτούνται για τη διενέργεια του προληπτικού ελέγχου νομιμότητας, περιλαμβανομένου του ελέγχου αν η διασυνοριακή διάσπαση γίνεται για καταχρηστικούς ή δόλιους σκοπούς που δύναται να οδηγήσουν σε αποφυγή ή καταστρατήγηση του ενωσιακού ή εθνικού δικαίου. Για τη συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στην αρμόδια αρχή και σε άλλες καθ’ ύλην αρμόδιες ημεδαπές αρχές και υπηρεσίες ή αρχές και υπηρεσίες άλλων κρατών μελών εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 34, 34Α, 34Β και 34Γ του ν. 4557/2018.

Άρθρο 103ιδ Διαβίβαση του «πιστοποιητικού πριν από τη διασυνοριακή διάσπαση» (άρθρο 160ιδ Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

1. Το «πιστοποιητικό πριν από τη διασυνοριακή διάσπαση» του άρθρου 103ιγ διαβιβάζεται στις αρχές των κρατών μελών που είναι αρμόδιες για τον έλεγχο νομιμότητας της διασυνοριακής διάσπασης, ως προς

το σκέλος της διαδικασίας που διέπεται από το δίκαιο των επωφελούμενων εταιρειών, μέσω του Συστήματος Διασύνδεσης Μητρώων Επιχειρήσεων της περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4919/2022 (Α’ 71) και είναι διαθέσιμο μέσω αυτού.

2. Η πρόσβαση στο «πιστοποιητικό πριν από τη διασυνοριακή διάσπαση» είναι δωρεάν για τις αρμόδιες αρχές της παρ. 1 και τα οικεία μητρώα.

Άρθρο 103ιε Έλεγχος νομιμότητας της διασυνοριακής διάσπασης (άρθρο 160ιε Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

1. Η διαδικασία της διασυνοριακής διάσπασης υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας, για το σκέλος που αφορά στην ολοκλήρωση της διασυνοριακής διάσπασης, ως προς την επωφελούμενη ή τις επωφελούμενες από τη διάσπαση ημεδαπές εταιρείες. Αρμόδια αρχή για τη διενέργεια του ως άνω ελέγχου ορίζεται η Διεύθυνση Εταιρειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η αρμόδια αρχή ελέγχει, ιδίως, αν η επωφελούμενη ή οι επωφελούμενες ημεδαπές εταιρείες συμμορφώνονται με τις διατάξεις του ημεδαπού δικαίου περί σύστασης και καταχώρισης εταιρειών και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, εάν έχουν θεσπισθεί ρυθμίσεις για τη συμμετοχή των εργαζομένων, σύμφωνα με το άρθρο 103ιβ.

2. Για τους σκοπούς της παρ. 1, κάθε εταιρεία που μετέχει στη διασυνοριακή διάσπαση υποβάλλει στην αρμόδια αρχή αίτηση για διενέργεια του ελέγχου και για καταχώριση της διασυνοριακής διάσπασης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, η οποία συνοδεύεται από:

α) το σχέδιο διασυνοριακής διάσπασης, β) την έγκριση του σχεδίου διασυνοριακής διάσπασης

από τη συνέλευση, όπου απαιτείται, και γ) τη σύμβαση διάσπασης του άρθρου 67. 3. Η αίτηση της παρ. 2, περιλαμβανομένων των εγγράφων και πληροφοριών από τα οποία συνοδεύεται, μπορεί να υποβάλλεται και μόνον ηλεκτρονικά.

4. Η αρμόδια αρχή της παρ. 1 εγκρίνει τη διασυνοριακή διάσπαση, μόλις διαπιστώσει ότι οι όροι των παρ. 1 και 2 έχουν πληρωθεί.

5. Το πιστοποιητικό του άρθρου 103ιγ γίνεται δεκτό από την αρμόδια αρχή της παρ. 1 ως επαρκής απόδειξη για την ορθή ολοκλήρωση των εφαρμοστέων πριν από τη διασυνοριακή διάσπαση διαδικασιών και διατυπώσεων στο οικείο κράτος μέλος, χωρίς τα οποία η διασυνοριακή διάσπαση δεν μπορεί να εγκριθεί.

Άρθρο 103ιστ Ημερομηνία έναρξης αποτελεσμάτων της διασυνοριακής διάσπασης (άρθρο 160ιζ Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

Αν η διασπώμενη εταιρεία στο πλαίσιο της διασυνοριακής διάσπασης είναι ημεδαπή, η διάσπαση συντελείται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 70. Η ημερομηνία έναρξης των αποτελεσμάτων της διασυνοριακής συγχώνευσης είναι αυτή της καταχώρισης της σύμβασης διασυνοριακής διάσπασης που καταρτίζεται σύμφωνα

με το άρθρο 67, μετά τη λήψη εκ μέρους του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, από τα μητρώα των κρατών μελών των επωφελούμενων εταιρειών, της ενημέρωσης, ότι αυτές έχουν καταχωρισθεί.

Άρθρο 103ιζ Καταχώριση της διασυνοριακής διάσπασης (άρθρο 160ιστ Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

1. Η διασυνοριακή διάσπαση υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 68 για κάθε ημεδαπή εταιρεία που μετέχει σε αυτήν.

2. Αν η επωφελούμενη εταιρεία που προκύπτει από τη διασυνοριακή διάσπαση είναι ημεδαπή, η σχετική καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) αναφέρει:

α) ότι η καταχώριση της επωφελούμενης εταιρείας είναι το αποτέλεσμα διασυνοριακής διάσπασης,

β) την ημερομηνία καταχώρισης της επωφελούμενης εταιρείας, και

γ) τον αριθμό καταχώρισης, την επωνυμία και τη νομική μορφή της επωφελούμενης εταιρείας που προκύπτει από τη διασυνοριακή συγχώνευση.

3. Αν η διασπώμενη εταιρεία είναι ημεδαπή και η διάσπαση είναι πλήρης, η σχετική καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. για τη διασπώμενη εταιρεία αναφέρει:

α) ότι η διαγραφή της διασπώμενης εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ. είναι το αποτέλεσμα διασυνοριακής διάσπασης, και

β) την ημερομηνία διαγραφής της διασπώμενης εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ..

4. Το Γ.Ε.ΜΗ. καθιστά τις πληροφορίες των παρ. 2 και 3 διαθέσιμες και προσβάσιμες δωρεάν και δημοσίως μέσω του Συστήματος Διασύνδεσης Μητρώων Επιχειρήσεων (Σ.ΔΙ.ΜΗ.Ε. B.R.I.S.).

5. Αν η επωφελούμενη εταιρεία που προκύπτει από τη διασυνοριακή διάσπαση είναι ημεδαπή, το Γ.Ε.ΜΗ. ενημερώνει το μητρώο του κράτους μέλους της διασπώμενης εταιρείας, μέσω του Σ.ΔΙ.ΜΗ.Ε. B.R.I.S., ότι η επωφελούμενη εταιρεία έχει καταχωριστεί.

6. Αν η διασπώμενη εταιρεία, που έχει διασπαστεί πλήρως, είναι ημεδαπή, διαγράφεται από το Γ.Ε.ΜΗ. αμέσως μόλις ληφθούν οι κοινοποιήσεις της παρ. 5.

7. Αν η διασπώμενη εταιρεία είναι ημεδαπή, το Γ.Ε.ΜΗ. ενημερώνει το μητρώο του κράτους μέλους κάθε επωφελούμενης εταιρείας που έχει προέλθει από διασυνοριακή διάσπαση, μέσω του Σ.ΔΙ.ΜΗ.Ε. B.R.I.S., ότι η διασυνοριακή διάσπαση έχει συντελεστεί.

Άρθρο 103ιη Αποτελέσματα της διασυνοριακής διάσπασης (άρθρα 160ιη και 160κα Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

1. Από την ημερομηνία συντέλεσης της πλήρους διασυνοριακής διάσπασης, σύμφωνα με το άρθρο 103ιστ:

α) όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της διασπώμενης εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων όλων των συμβάσεων, πιστώσεων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, μεταβιβάζονται στις επωφελούμενες εταιρείες, σύμφωνα με την κατανομή που καθορίζεται στο σχέδιο διασυνοριακής διάσπασης,

β) οι εταίροι της διασπώμενης εταιρείας γίνονται εταίροι των επωφελούμενων εταιρειών, σύμφωνα με την

κατανομή των μεριδίων που καθορίζεται στο σχέδιο διασυνοριακής διάσπασης, εκτός εάν διέθεσαν τα μερίδιά τους, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 103ι,

γ) τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της διασπώμενης εταιρείας που απορρέουν από συμβάσεις εργασίας ή σχέσεις εργασίας και υφίστανται κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της διασυνοριακής διάσπασης μεταφέρονται στις επωφελούμενες εταιρείες, και

δ) η διασπώμενη εταιρεία παύει να υφίσταται. 2. Από την ημερομηνία συντέλεσης της μερικής διασυνοριακής διάσπασης, σύμφωνα με το άρθρο 103ιστ: α) μέρος των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού

της διασπώμενης εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων, των πιστώσεων, των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων, μεταβιβάζεται στην επωφελούμενη ή τις επωφελούμενες εταιρείες, ενώ το υπόλοιπο μέρος συνεχίζει να είναι της διασπώμενης εταιρείας, σύμφωνα με την κατανομή που καθορίζεται στο σχέδιο της διασυνοριακής διάσπασης,

β) τουλάχιστον ορισμένοι εταίροι της διασπώμενης εταιρείας γίνονται εταίροι της επωφελούμενης εταιρείας ή εταιρειών και τουλάχιστον κάποιοι από τους εταίρους παραμένουν στη διασπώμενη εταιρεία ή γίνονται εταίροι και των δύο, σύμφωνα με την κατανομή των μεριδίων που καθορίζεται στο σχέδιο της διασυνοριακής διάσπασης, εκτός εάν οι εν λόγω εταίροι διέθεσαν τα μερίδιά τους, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 103ι, και

γ) τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της διασπώμενης εταιρείας τα οποία απορρέουν από συμβάσεις εργασίας ή σχέσεις εργασίας και τα οποία υφίστανται κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της διασυνοριακής διάσπασης, και κατανέμονται στην επωφελούμενη εταιρεία ή εταιρείες, σύμφωνα με το σχέδιο διασυνοριακής διάσπασης, μεταφέρονται στην αντίστοιχη επωφελούμενη εταιρεία ή εταιρείες.

3. Από την ημερομηνία συντέλεσης της διασυνοριακής διάσπασης με απόσχιση κλάδου, σύμφωνα με το άρθρο 103ιστ:

α) μέρος των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της διασπώμενης εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων, των πιστώσεων, των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων, μεταβιβάζεται στην επωφελούμενη εταιρεία ή εταιρείες, ενώ το υπόλοιπο μέρος συνεχίζει να είναι της διασπώμενης εταιρείας, σύμφωνα με την κατανομή που καθορίζεται στο σχέδιο διασυνοριακής διάσπασης,

β) τα μερίδια της επωφελούμενης εταιρείας ή εταιρειών κατανέμονται στη διασπώμενη εταιρεία,

γ) τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της διασπώμενης εταιρείας, τα οποία απορρέουν από συμβάσεις εργασίας ή σχέσεις εργασίας και τα οποία υφίστανται κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της διασυνοριακής διάσπασης, και κατανέμονται στην επωφελούμενη εταιρεία ή τις επωφελούμενες εταιρείες σύμφωνα με το σχέδιο της διασυνοριακής διάσπασης, μεταφέρονται στην αντίστοιχη επωφελούμενη εταιρεία ή εταιρείες.

4. Όταν ένα στοιχείο του ενεργητικού ή παθητικού της διασπώμενης εταιρείας δεν κατανέμεται ρητά στο πλαίσιο του σχεδίου διασυνοριακής διάσπασης και όταν η ερμηνεία των όρων του ως άνω σχεδίου δεν επιτρέπει τη λήψη απόφασης σχετικά με τη διάθεσή του, με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 103ι, αυτό το στοιχείο ενεργητικού, η αντιπαροχή γι’ αυτό ή το στοιχείο παθητικού, κατανέμεται σε όλες τις επωφελούμενες εταιρείες ή, σε περίπτωση μερικής διάσπασης, ή διάσπασης μέσω διαχωρισμού, σε όλες τις επωφελούμενες εταιρείες και τη διασπώμενη εταιρεία κατ’ αναλογία του μεριδίου των καθαρών στοιχείων ενεργητικού που κατανέμεται σε καθεμία από τις εν λόγω εταιρείες, σύμφωνα με το σχέδιο της διασυνοριακής διάσπασης.

5. Αν στη διασυνοριακή διάσπαση μετέχουν εταιρείες που διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, στις περιπτώσεις στις οποίες σε αυτό προβλέπεται συμβολαιογραφικός τύπος ή άλλες ιδιαίτερες διατυπώσεις, προκειμένου η μεταβίβαση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της διασπώμενης εταιρείας να είναι αντιτάξιμη έναντι τρίτων, οι διατυπώσεις αυτές τηρούνται από τη διασπώμενη εταιρεία.

6. Οι εταιρικές συμμετοχές επωφελούμενης εταιρείας δεν μπορούν να ανταλλαγούν με εταιρικές συμμετοχές της διασπώμενης εταιρείας τα οποία κατέχονται είτε από την ίδια την εταιρεία, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο δικό του όνομα αλλά για λογαριασμό της.

7. Διασυνοριακή διάσπαση που έχει αρχίσει να παράγει αποτελέσματα σύμφωνα με το παρόν δεν μπορεί να κηρυχθεί άκυρη, χωρίς να θίγεται η δυνατότητα επιβολής άλλων μέτρων και κυρώσεων σύμφωνα με διατάξεις αναγκαστικού δικαίου.

Άρθρο 103ιθ Απλουστευμένες διατυπώσεις (άρθρο 160ιθ Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

Αν η διασυνοριακή διάσπαση γίνεται με απόσχιση κλάδου, δεν εφαρμόζονται οι περ. β’, γ’, στ’, θ’, ιστ’ και ιζ’ του άρθρου 103δ και τα άρθρα 103στ, 103ζ και 103θ.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Άρθρο 5
Ενσωμάτωση των διατάξεων της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2121 για τις διασυνοριακές μετατροπές κεφαλαιουχικών εταιρειών Προσθήκη Κεφαλαίου Ζ’ στο Μέρος Δ’ του ν. 4601/2019
Στο Μέρος Δ’ του ν. 4601/2019 (Α’ 44), προστίθεται Κεφάλαιο Ζ’ ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Άρθρο 139α Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 86α Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

1. Το παρόν Κεφάλαιο εφαρμόζεται στις διασυνοριακές μετατροπές.

2. Το παρόν Κεφάλαιο δεν εφαρμόζεται σε διασυνοριακές μετατροπές στις οποίες μετέχει εταιρεία με αντικείμενο τη συλλογική επένδυση κεφαλαίων που παρέχονται

από το κοινό, η οποία λειτουργεί βάσει της αρχής της διασποράς των κινδύνων και τα μερίδια της οποίας, εφόσον το ζητήσουν οι κάτοχοί τους, εξαγοράζονται ή εξοφλούνται, άμεσα ή έμμεσα, από τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας. Οι ενέργειες στις οποίες προβαίνει η εταιρεία, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η χρηματιστηριακή αξία των μεριδίων της δεν αποκλίνει σημαντικά από την καθαρή αξία των περιουσιακών στοιχείων της, λογίζονται ως ισοδύναμες με τέτοια εξαγορά ή εξόφληση.

3. Στις διασυνοριακές μετατροπές κεφαλαιουχικών εταιρειών εφαρμόζεται το Μέρος Δ’, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν Κεφάλαιο.

Άρθρο 139β Ορισμοί (άρθρο 86β Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

Για τους σκοπούς του παρόντος Κεφαλαίου νοούνται ως: α) «εταιρεία»: η Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.), η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (I.K.E.), η ετερόρρυθμη κατά μετοχές εταιρεία, η Ευρωπαϊκή Εταιρεία («SE») και κάθε άλλη εταιρεία με μορφή που απαριθμείται στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 2017/1132 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, «σχετικά με ορισμένες πτυχές του εταιρικού δίκαιου» (L 169),

β) «ημεδαπή εταιρεία»: εταιρεία με καταστατική έδρα στην Ελλάδα εφόσον έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.),

γ) «αλλοδαπή εταιρεία»: μη ημεδαπή εταιρεία η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους της Ε.Ε. και έχει την καταστατική της έδρα, την κεντρική της διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή της εντός της Ε.Ε.,

δ) «διασυνοριακή μετατροπή»: πράξη με την οποία μια εταιρεία, χωρίς να λυθεί ή να τεθεί υπό εκκαθάριση, μετατρέπει τη νομική μορφή υπό την οποία είναι καταχωρισμένη σε ένα κράτος μέλος αφετηρίας, σε μια νομική μορφή του κράτους μέλους προορισμού, περιεχόμενη στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 2017/1132 και μεταφέρει τουλάχιστον την καταστατική έδρα της στο κράτος μέλος προορισμού, διατηρώντας τη νομική προσωπικότητά της, εφόσον η Ελλάδα αποτελεί είτε το κράτος μέλος αφετηρίας, είτε το κράτος μέλος προορισμού,

ε) «κράτος μέλος αφετηρίας»: κράτος μέλος στο οποίο είναι καταχωρισμένη εταιρεία υπό τη νομική μορφή της πριν από τη διασυνοριακή μετατροπή,

στ) «κράτος μέλος προορισμού»: κράτος μέλος στο οποίο μια μετατραπείσα εταιρεία καταχωρίζεται ως αποτέλεσμα της διασυνοριακής μετατροπής της,

ζ) «μετατραπείσα εταιρεία»: η εταιρεία που συστήνεται σε κράτος μέλος προορισμού ως αποτέλεσμα διασυνοριακής μετατροπής.

Άρθρο 139γ Διαδικασίες και διατυπώσεις (άρθρο 86γ Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

1. Εφόσον ημεδαπή εταιρεία μετατρέπεται σε αλλοδαπή, το ελληνικό δίκαιο διέπει τα τμήματα των διαδικασιών και διατυπώσεων που τηρούνται για τη διασυνοριακή

μετατροπή και την απόκτηση του πιστοποιητικού του άρθρου 139ιγ σε σχέση με την εταιρεία αυτή.

2. Εφόσον αλλοδαπή κεφαλαιουχική εταιρεία μετατρέπεται σε ημεδαπή, το ελληνικό δίκαιο διέπει τα τμήματα των διαδικασιών και διατυπώσεων που τηρούνται μετά τη λήψη του πιστοποιητικού του άρθρου 139ιγ σε σχέση με την εταιρεία αυτή.

Άρθρο 139δ Σχέδιο διασυνοριακής μετατροπής (άρθρο 86δ Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

Το διοικητικό συμβούλιο ή οι διαχειριστές της ημεδαπής εταιρείας καταρτίζουν το σχέδιο διασυνοριακής μετατροπής, το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον:

α) τη νομική μορφή, την επωνυμία της εταιρείας στο κράτος μέλος αφετηρίας και τον τόπο της καταστατικής της έδρας,

β) τη νομική μορφή και την επωνυμία που προτείνονται για τη μετατραπείσα εταιρεία στο κράτος μέλος προορισμού και τον προτεινόμενο τόπο της καταστατικής της έδρας στο εν λόγω κράτος μέλος,

γ) την ιδρυτική πράξη ή το καταστατικό της εταιρείας στο κράτος μέλος προορισμού,

δ) το προτεινόμενο ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για τη διασυνοριακή μετατροπή,

ε) τα δικαιώματα που παρέχονται από τη μετατραπείσα εταιρεία στους μετόχους ή εταίρους της υπό μετατροπή εταιρείας που έχουν ειδικά δικαιώματα, καθώς και στους δικαιούχους άλλων δικαιωμάτων, ή τα μέτρα που προτείνονται γι’ αυτούς,

στ) τις διασφαλίσεις που παρέχονται σε πιστωτές, όπως εγγυήσεις ή ενέχυρα,

ζ) τα ειδικά πλεονεκτήματα που παρέχονται σε μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών, εποπτικών ή εσωτερικών ελεγκτικών οργάνων της εταιρείας,

η) τη δήλωση σχετικά με το κατά πόσον η εταιρεία έλαβε κίνητρα ή επιδοτήσεις στο κράτος μέλος αφετηρίας κατά τα προηγούμενα πέντε (5) έτη,

θ) τις λεπτομέρειες της προσφοράς χρηματικού ανταλλάγματος για τους μετόχους ή εταίρους, σύμφωνα με το άρθρο 139θ,

ι) τις πιθανές επιπτώσεις της διασυνοριακής μετατροπής στην απασχόληση των εργαζομένων της μετατρεπόμενης εταιρείας,

ια) εφόσον συντρέχει περίπτωση, πληροφορίες για τις διαδικασίες με τις οποίες καθορίζονται οι κατά το άρθρο 139ιβ ρυθμίσεις για τον ρόλο των εργαζομένων, στον καθορισμό της συμμετοχής τους, στη διοίκηση της μετατραπείσας εταιρείας.

Άρθρο 139ε Δημοσιότητα (άρθρο 86ζ Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

1. Έναν (1) τουλάχιστον μήνα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης του άρθρου 139η, για τη λήψη απόφασης με αντικείμενο τη διασυνοριακή μετατροπή ημεδαπής εταιρείας, καταχωρίζονται και δημοσιεύονται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.):

α) το σχέδιο της διασυνοριακής μετατροπής,

β) ανακοίνωση που ενημερώνει τους μετόχους ή εταίρους, τους πιστωτές και τους εκπροσώπους των εργαζομένων της εταιρείας, ή, αν δεν υπάρχουν εκπρόσωποι, τους ίδιους τους εργαζόμενους, ότι μπορούν να υποβάλουν στην εταιρεία, το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνέλευση, παρατηρήσεις σχετικά με το σχέδιο διασυνοριακής μετατροπής, και

γ) η έκθεση του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα του άρθρου 139ζ. Η εταιρεία έχει δικαίωμα να μη δημοσιεύσει τις εμπιστευτικές πληροφορίες της έκθεσης του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα.

2. Τα έγγραφα που δημοσιοποιούνται στο Γ.Ε.ΜΗ., κατά την παρ. 1, είναι επίσης προσβάσιμα στο κοινό δωρεάν, μέσω του Συστήματος Διασύνδεσης Μητρώων Επιχειρήσεων της περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4919/2022 (Α’ 71).

3. Οι υποχρεώσεις της παρ. 1 εκπληρώνονται ηλεκτρονικά και δωρεάν.

Άρθρο 139στ Έκθεση του διοικητικού συμβουλίου ή των διαχειριστών προς μετόχους ή εταίρους και εργαζομένους (άρθρο 86ε Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

1. Το Διοικητικό συμβούλιο (Δ.Σ.) ή οι διαχειριστές της ημεδαπής εταιρείας συντάσσουν έκθεση προς τους μετόχους ή εταίρους και τους εργαζόμενους που εξηγεί και αιτιολογεί τις νομικές και οικονομικές πτυχές της διασυνοριακής μετατροπής, καθώς και τις συνέπειες της διασυνοριακής μετατροπής για τους εργαζόμενους. Η έκθεση εξηγεί ιδίως τις συνέπειες της διασυνοριακής μετατροπής στις μελλοντικές επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας.

2. Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης ένα τμήμα για τους μετόχους ή εταίρους και ένα τμήμα για τους εργαζόμενους. Η εταιρεία μπορεί να συντάξει είτε μια έκθεση που περιέχει και τα δύο αυτά τμήματα, είτε χωριστές εκθέσεις.

3. Το τμήμα της έκθεσης για τους μετόχους ή εταίρους εξηγεί, ιδίως:

α) το χρηματικό αντάλλαγμα και τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό του,

β) τις συνέπειες της διασυνοριακής μετατροπής για τους μετόχους ή εταίρους,

γ) τα δικαιώματα και τα μέσα έννομης προστασίας των μετόχων ή εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 139θ.

4. Το τμήμα της έκθεσης για τους μετόχους ή εταίρους δεν απαιτείται, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 106.

5. Το τμήμα της έκθεσης για τους εργαζόμενους εξηγεί, ιδίως:

α) τις συνέπειες της διασυνοριακής μετατροπής για τις εργασιακές σχέσεις, καθώς και τα μέτρα για τη διαφύλαξη αυτών,

β) ουσιώδεις μεταβολές των ισχυουσών συνθηκών απασχόλησης ή των τόπων εγκατάστασης της εταιρείας,

γ) τον τρόπο που τα στοιχεία που αναφέρονται στις περ. α) και β) επηρεάζουν επίσης τις θυγατρικές της εταιρείας.

6. Η έκθεση καταχωρίζεται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσιεύεται στον διαδικτυακό του τόπο τουλάχιστον έξι (6) εβδομάδες πριν από τη συνέλευση του άρθρου 139η. Η έκθεση είναι διαθέσιμη σε κάθε περίπτωση σε ηλεκτρονική μορφή μαζί με το σχέδιο διασυνοριακής μετατροπής, στους μετόχους ή εταίρους και στους εκπροσώπους των εργαζομένων της εταιρείας ή, αν δεν υπάρχουν εκπρόσωποι, στους ίδιους τους εργαζομένους, εντός της ίδιας προθεσμίας.

7. Εφόσον το Δ.Σ. ή οι διαχειριστές της εταιρείας λάβουν εγκαίρως γνώμη των εκπροσώπων των εργαζομένων της εταιρείας ή, αν δεν υπάρχουν εκπρόσωποι, των ίδιων των εργαζομένων, σύμφωνα με το π.δ. 240/2006 (Α’ 252), σχετικά με τις πληροφορίες των παρ. 1 και 5, οι μέτοχοι ή εταίροι ενημερώνονται σχετικά και η γνώμη επισυνάπτεται στην έκθεση.

8. Το τμήμα της έκθεσης για τους εργαζομένους δεν απαιτείται, αν η εταιρεία και οι θυγατρικές της δεν έχουν εργαζόμενους πέραν εκείνων που συμμετέχουν στο Δ.Σ. ή είναι διαχειριστές.

9. Δεν απαιτείται έκθεση του Δ.Σ. ή των διαχειριστών, αν πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις των παρ. 4 και 8.

10. Οι παρ. 1 έως 9 δεν θίγουν τα ισχύοντα δικαιώματα ενημέρωσης και διαβούλευσης και τις διαδικασίες που προβλέπονται στο π.δ. 178/2002 (Α’ 162) και στο Κεφάλαιο ΙΒ’ του ν. 4052/2012 (Α’ 41).

Άρθρο 139ζ Έκθεση ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων (άρθρα 86στ και 86ιθ Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

1. Για την ημεδαπή εταιρεία συντάσσεται έκθεση ενός (1) ή περισσότερων ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων προς τους μετόχους ή εταίρους και η οποία είναι διαθέσιμη ένα (1) μήνα τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της συνέλευσης του άρθρου 139η. Κατά τα λοιπά, ως προς τους εμπειρογνώμονες, εφαρμόζονται οι παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 10.

2. Στην έκθεση της παρ. 1, οι εμπειρογνώμονες δηλώνουν σε κάθε περίπτωση αν, κατά τη γνώμη τους, το προτεινόμενο χρηματικό αντάλλαγμα ανταποκρίνεται στην πραγματική αξία των εταιρικών συμμετοχών. Κατά την αξιολόγηση του χρηματικού ανταλλάγματος οι εμπειρογνώμονες λαμβάνουν υπόψη τυχόν αγοραία τιμή των εταιρικών συμμετοχών της ημεδαπής εταιρείας, πριν από την ανακοίνωση της πρότασης διασυνοριακής μετατροπής ή την αξία της ημεδαπής εταιρείας, εξαιρώντας την επίπτωση της προτεινόμενης διασυνοριακής μετατροπής, όπως καθορίζεται σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές μεθόδους αποτίμησης. Στην ίδια έκθεση αναφέρονται:

α) η μέθοδος ή οι μέθοδοι που υιοθετήθηκαν για να καθοριστεί το ποσό του προτεινόμενου χρηματικού ανταλλάγματος,

β) κατά πόσο η μέθοδος ή οι μέθοδοι που υιοθετήθηκαν είναι κατάλληλες για την αξιολόγηση του χρηματικού ανταλλάγματος, η αξία στην οποία κατέληξαν με τη χρήση των εν λόγω μεθόδων και η γνώμη τους, όσον αφορά τη σχετική βαρύτητα που αποδόθηκε στις εν λόγω μεθόδους κατά τον υπολογισμό της αξίας, και

γ) ειδικές δυσχέρειες αποτίμησης που έχουν ανακύψει.

3. Για τη σύνταξη της έκθεσης ο εμπειρογνώμονας έχει δικαίωμα να λάβει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες από την ημεδαπή εταιρεία για την εκπλήρωση των καθηκόντων του.

4. Αν όλοι οι μέτοχοι ή εταίροι της ημεδαπής εταιρείας συμφωνούν, δεν απαιτείται εξέταση του σχεδίου διασυνοριακής μετατροπής από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, ή έκθεση εμπειρογνωμόνων.

Άρθρο 139η Έγκριση από τη γενική συνέλευση (άρθρο 86η Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

1. Για τη διασυνοριακή μετατροπή απαιτείται απόφαση της συνέλευσης της ημεδαπής εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 και, κατά περίπτωση, την παρ. 1 του άρθρου 130 και το άρθρο 134, αφού αυτή έχει λάβει γνώση των εκθέσεων της διοίκησης και των εμπειρογνωμόνων, καθώς επίσης και των παρατηρήσεων των εργαζομένων. Στην περίπτωση αυτή, ρήτρες του καταστατικού που απαιτούν πλειοψηφία μεγαλύτερη του ενενήντα τοις εκατό (90%) δεν ισχύουν για το υπερβάλλον ποσοστό.

2. Η απόφαση της συνέλευσης για την έγκριση της διασυνοριακής μετατροπής δεν μπορεί να προσβληθεί για τον λόγο ότι:

α) το χρηματικό αντάλλαγμα του άρθρου 139θ δεν είναι επαρκές ή

β) οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την παροχή χρηματικού ανταλλάγματος δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας.

Άρθρο 139θ Προστασία των μετόχων ή εταίρων (άρθρο 86θ Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

1. Οι μέτοχοι ή οι εταίροι της ημεδαπής εταιρείας που καταψήφισαν το σχέδιο διασυνοριακής μετατροπής έχουν το δικαίωμα να διαθέσουν τις εταιρικές τους συμμετοχές έναντι καταβολής του επαρκούς χρηματικού ανταλλάγματος που προσδιορίζεται στο σχέδιο. Για την άσκηση του ως άνω δικαιώματος απαιτείται προηγούμενη δήλωση των μετόχων ή εταίρων, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός μηνός από την απόφαση της συνέλευσης του άρθρου 108. Η μετατρεπόμενη ημεδαπή εταιρεία παρέχει διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω της οποίας παραλαμβάνει ηλεκτρονικά την ως άνω δήλωση.

2. Το χρηματικό αντάλλαγμα της παρ. 1 καταβάλλεται εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος της διασυνοριακής μετατροπής, σύμφωνα με το άρθρο 139ιστ.

3. Κάθε διαφορά που προκύπτει από την εφαρμογή της παρ. 1 επιλύεται από το δικαστήριο της παρ. 1 του άρθρου 5. Η σχετική αγωγή του μετόχου ή εταίρου ασκείται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος της διασυνοριακής μετατροπής, σύμφωνα με το άρθρο 139ιζ. Εντός της ίδιας προθεσμίας, οι μέτοχοι ή εταίροι της ημεδαπής εταιρείας, δύνανται να αξιώσουν την καταβολή πρόσθετου χρηματικού ανταλλάγματος, εφόσον το χρηματικό αντάλλαγμα που προσδιορίζεται στο σχέδιο διασυνοριακής μετατροπής δεν είναι επαρκές. Η τελεσίδικη απόφαση του δικαστηρίου για την παροχή πρόσθετου οικονομικού ανταλλάγματος ισχύει για όλους τους μετόχους ή εταίρους της μετατρεπόμενης ημεδαπής εταιρείας που έχουν δηλώσει την απόφασή τους να ασκήσουν το δικαίωμα διάθεσης των εταιρικών συμμετοχών τους, σύμφωνα με την παρ. 1.

4. Η διαδικασία της παρ. 3 δεν εμποδίζει την καταχώριση της διασυνοριακής μετατροπής. Η απόφαση του δικαστηρίου δεσμεύει την εταιρεία που προκύπτει από τη διασυνοριακή μετατροπή.

Άρθρο 139ι Προστασία των πιστωτών (άρθρο 86ι Οδηγίας 2017/1133/ΕΕ)

1. Μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων του άρθρου 139στ, οι πιστωτές της ημεδαπής εταιρείας, των οποίων οι απαιτήσεις έχουν γεννηθεί πριν από τον χρόνο αυτόν, χωρίς να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν, η δε εταιρεία έχει υποχρέωση να τους παράσχει κατάλληλες εγγυήσεις, εφόσον αποδεικνύουν επαρκώς ότι λόγω της διασυνοριακής μετατροπής διακυβεύεται η ικανοποίηση των απαιτήσεών τους και ότι δεν έχουν λάβει επαρκείς εγγυήσεις. Οι εγγυήσεις του πρώτου εδαφίου παράγουν αποτελέσματα υπό την προϋπόθεση της συντέλεσης της διασυνοριακής μετατροπής, σύμφωνα με το άρθρο 139ιστ.

2. Κάθε διαφορά που προκύπτει από την εφαρμογή της παρ. 1 επιλύεται από το δικαστήριο της παρ. 1 του άρθρου 5. Η σχετική αίτηση κατατίθεται εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων του άρθρου 139στ.

3. Αξιώσεις πιστωτών κατά της ημεδαπής εταιρείας, των οποίων οι απαιτήσεις είναι προγενέστερες της δημοσιότητας του άρθρου 139ε, μπορεί να ασκηθούν και ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία συντέλεσης της διασυνοριακής μετατροπής σύμφωνα με το άρθρο 139ιστ.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ή οι διαχειριστές της ημεδαπής εταιρείας, συντάσσουν δήλωση, η οποία αποτυπώνει με ακρίβεια τη χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρείας σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από έναν (1) μήνα από την ημερομηνία της δημοσιοποίησης της δήλωσης. Στη δήλωση του πρώτου εδαφίου αναφέρεται, βάσει των πληροφοριών που το Δ.Σ. ή οι διαχειριστές της ημεδαπής εταιρείας διαθέτουν, κατά την ημερομηνία έκδοσης της δήλωσης και μετά τη διενέργεια εύλογων ερευνών, ότι δεν γνωρίζουν λόγους από τους οποίους να συνάγεται ότι η μετατραπείσα εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 139ιζ δεν θα είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όταν αυτές καταστούν ληξιπρόθεσμες. Η δήλωση του πρώτου εδαφίου υποβάλλεται σε δημοσιότητα μαζί με το σχέδιο διασυνοριακής μετατροπής, σύμφωνα με το άρθρο 139ε.

5. Η εφαρμογή του παρόντος δεν θίγει την ικανοποίηση ή την εξασφάλιση χρηματικών ή μη χρηματικών υποχρεώσεων που οφείλονται σε δημόσιους φορείς και ιδίως το ελληνικό Δημόσιο, τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.).

Άρθρο 139ια Ενημέρωση και διαβούλευση των εργαζομένων (άρθρο 86ια Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

1. Στη διασυνοριακή μετατροπή εφαρμόζονται οι κανόνες περί ενημέρωσης και διαβούλευσης των εργαζομένων που προβλέπονται στο π.δ. 240/2006 (Α’ 252) ή, κατά περίπτωση, οι κανόνες περί ενημέρωσης και διαβούλευσης των εργαζομένων που προβλέπονται στο Κεφάλαιο ΙΒ’ του ν. 4052/2012 (Α’ 41).

2. Με την επιφύλαξη της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 139ε και της παρ. 7 του άρθρου 139στ, η ενημέρωση και διαβούλευση των εργαζομένων πραγματοποιείται πριν από τη λήψη απόφασης για την κατάρτιση του σχεδίου διασυνοριακής μετατροπής και πριν από την έκθεση του άρθρου 139στ, ώστε να δίνεται αιτιολογημένη απάντηση στους εργαζόμενους πριν από τη συνέλευση του άρθρου 139η.

3. Για τις πρακτικές λεπτομέρειες της ενημέρωσης και διαβούλευσης εφαρμόζεται το άρθρο 4 του π.δ. 240/2006.

Άρθρο 139ιβ Συμμετοχή των εργαζομένων στη διοίκηση της μετατραπείσας εταιρείας (άρθρο 86ιβ Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του παρόντος, η μετατραπείσα εταιρεία, εφόσον είναι ημεδαπή, υπόκειται σε κανόνες περί συμμετοχής των εργαζομένων στη διοίκησή της, κατά το μέρος κατά το οποίο αυτοί προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις, ιδίως στις παρ. 2 και 4 του άρθρου 12 του Κανονισμού 2157/2001 του Συμβουλίου, της 8ης Οκτωβρίου 2001, περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής εταιρείας («SE», L 294), το άρθρο 25 του ν. 3412/2005 (Α’ 276) και το π.δ. 91/2006 (Α’ 92).

2. Ωστόσο, οι ισχύοντες κανόνες σχετικά με τη συμμετοχή των εργαζομένων στη διοίκηση δεν έχουν εφαρμογή, αν η υπό μετατροπή αλλοδαπή εταιρεία έχει, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου που προηγείται της δημοσίευσης του σχεδίου διασυνοριακής μετατροπής, μέσο αριθμό εργαζομένων ίσο με τα τέσσερα πέμπτα (4/5) του ισχύοντος κατώτατου ορίου, όπως προβλέπεται στο δίκαιο του κράτους μέλους στη δικαιοδοσία του οποίου υπόκειται, και το οποίο ενεργοποιεί τη συμμετοχή των εργαζομένων κατά την έννοια της περ. ια) του άρθρου 2 του π.δ. 91/2006, ή εφόσον οι κείμενες διατάξεις:

α) δεν προβλέπουν τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο συμμετοχής των εργαζομένων, όπως ίσχυε πριν από τη διασυνοριακή μετατροπή στην υπό μετατροπή αλλοδαπή εταιρεία, μετρούμενο με την αναλογία των εκπροσώπων των εργαζομένων μεταξύ των μελών του διοικητικού ή εποπτικού οργάνου ή των επιτροπών τους ή της ομάδας που διευθύνει τις παραγωγικές μονάδες της επιχείρησης, εφόσον προβλέπεται η εν λόγω εκπροσώπηση, ή

β) δεν προβλέπουν ότι οι εργαζόμενοι στις εγκαταστάσεις της μετατραπείσας ημεδαπής εταιρείας, οι οποίες βρίσκονται σε άλλα κράτη μέλη, μπορούν να ασκούν τα ίδια δικαιώματα συμμετοχής με αυτά που απολαμβάνουν οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στην ημεδαπή.

3. Στην περίπτωση της παρ. 2, η συμμετοχή των εργαζομένων στη μετατραπείσα ημεδαπή εταιρεία και ο ρόλος τους κατά τον καθορισμό των αντίστοιχων δικαιωμάτων ρυθμίζονται, με την επιφύλαξη των παρ. 4 έως 6, με ανάλογη εφαρμογή των παρ. 2 και 4 του άρθρου 12 του Κανονισμού 2157/2001, του άρθρου 25 του ν. 3412/2005, καθώς και των εξής διατάξεων του π.δ. 91/2006:

α) των παρ. 1, 2, 3, 4, 5 και 7 του άρθρου 3, β) της παρ. 1, των περ. α), ζ) και η) της παρ. 2, καθώς και της παρ. 3 του άρθρου 4, γ) του άρθρου 5, δ) του άρθρου 6, ε) της παρ. 1 του άρθρου 7, καθώς και του δευτέρου και τρίτου εδαφίου της περ. β) της παρ. 2 του ίδιου άρθρου. Για τους σκοπούς του παρόντος και για την εφαρμογή των διατάξεων αναφοράς που περιλαμβάνονται στο Τμήμα 3 του Παραρτήματος του π.δ. 91/2006, αντί του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 7 του ίδιου π.δ., ισχύει ποσοστό ένα τρίτο (1/3),

στ) των άρθρων 8, 10 και 11, ζ) των περ. β), γ) και δ) του Τμήματος 3 του Παραρτήματος.

4. Στην παρ. 3, επί μετατραπείσας ημεδαπής εταιρείας ισχύουν τα εξής: α) Η ειδική διαπραγματευτική ομάδα μπορεί να αποφασίσει, με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) των εργαζομένων, να μην αρχίσει διαπραγματεύσεις ή να τερματίσει διαπραγματεύσεις που έχουν ήδη αρχίσει και να βασιστεί στους κανόνες συμμετοχής που ισχύουν στην ημεδαπή.

β) Αν, αφού προηγηθούν διαπραγματεύσεις, εφαρμόζονται οι διατάξεις αναφοράς σχετικά με τη συμμετοχή, το ποσοστό των εκπροσώπων των εργαζομένων στο διοικητικό όργανο της μετατραπείσας εταιρείας δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) των μελών του οργάνου αυτού.

γ) Οι κανόνες περί συμμετοχής που ίσχυαν πριν από τη διασυνοριακή μετατροπή εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την ημερομηνία εφαρμογής των μεταγενέστερα συμφωνημένων κανόνων ή, ελλείψει τέτοιων, μέχρι την εφαρμογή των κανόνων αναφοράς, σύμφωνα με το Τμήμα 3 του Παραρτήματος του π.δ. 91/2006.

5. Αν μετατραπείσα ημεδαπή εταιρεία λειτουργεί υπό καθεστώς συμμετοχής των εργαζομένων, σύμφωνα με τους κανόνες της παρ. 2, η εταιρεία αυτή λαμβάνει υποχρεωτικά νομική μορφή που επιτρέπει την άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής.

6. Αν μετατραπείσα ημεδαπή εταιρεία λειτουργεί υπό καθεστώς συμμετοχής των εργαζομένων, υποχρεούται να λαμβάνει μέτρα, προκειμένου να διασφαλίσει, για τέσσερα (4) έτη από την έναρξη ισχύος της διασυνοριακής μετατροπής, την προστασία των δικαιωμάτων συμμετοχής των εργαζομένων στην περίπτωση μεταγενέστερης συγχώνευσης, διάσπασης ή μετατροπής, εγχώριας ή διασυνοριακής, εφαρμόζοντας κατ’ αναλογία τους κανόνες των παρ. 1 έως 5.

7. Η μετατραπείσα ημεδαπή εταιρεία γνωστοποιεί αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στους εργαζόμενους της ή στους εκπροσώπους τους το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων σχετικά με τη συμμετοχή των εργαζομένων.

8. Η μετατραπείσα ημεδαπή εταιρεία γνωστοποιεί εγγράφως τον αριθμό των απασχολούμενων και τον αριθμό των εκπροσώπων των εργαζομένων, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, εντός τριμήνου από την έναρξη ισχύος της διασυνοριακής μετατροπής.

Άρθρο 139ιγ Πιστοποιητικό πριν από τη διασυνοριακή μετατροπή (άρθρο 86ιγ Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

1. Η διαδικασία της διασυνοριακής μετατροπής υπόκειται σε προληπτικό έλεγχο νομιμότητας, σύμφωνα με το παρόν, ως προς το σκέλος που αφορά στην υπό μετατροπή ημεδαπή εταιρεία. Αρμόδια αρχή για τη διενέργεια του ελέγχου ορίζεται η Διεύθυνση Εταιρειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης.

2. Η αρμόδια αρχή χορηγεί στην υπό μετατροπή ημεδαπή εταιρεία «πιστοποιητικό πριν από τη διασυνοριακή μετατροπή», με το οποίο βεβαιώνονται η συμμόρφωσή της με όλους τους σχετικούς όρους και η ορθή εκτέλεση όλων των διαδικασιών και διατυπώσεων που προηγούνται της ολοκλήρωσης της διασυνοριακής μετατροπής, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Στην ορθή εκτέλεση των εν λόγω διαδικασιών και διατυπώσεων περιλαμβάνονται:

α) η συμμόρφωση με ειδικές τομεακές απαιτήσεις, περιλαμβανομένης της έγκρισης από εποπτική ή άλλη αρχή ή της υποβολής γνωστοποίησης σε τέτοια αρχή, αν απαιτείται, και

β) η ικανοποίηση ή εξασφάλιση των χρηματικών ή μη χρηματικών υποχρεώσεων που οφείλονται σε δημόσιους φορείς και ιδίως το ελληνικό Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

3. H αίτηση για την έκδοση του πιστοποιητικού της παρ. 2, την οποία υποβάλλει προς την αρμόδια αρχή η υπό μετατροπή ημεδαπή εταιρεία, συνοδεύεται από:

α) το σχέδιο διασυνοριακής μετατροπής, β) την έκθεση και την επισυναπτόμενη γνώμη του άρθρου 139στ, καθώς και την έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 139ζ, εφόσον υπάρχουν,

γ) παρατηρήσεις που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 139ε,

δ) την έγκριση του σχεδίου διασυνοριακής μετατροπής από τη συνέλευση, όπου απαιτείται,

ε) τον αριθμό των εργαζομένων τη στιγμή της κατάρτισης του σχεδίου διασυνοριακής μετατροπής,

στ) την ύπαρξη θυγατρικών και την έδρα τους,

ζ) τις πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των περ. α) και β) της παρ. 2,

η) τη δήλωση της υπό μετατροπή ημεδαπής εταιρείας ότι η διαδικασία του άρθρου 139ιβ έχει αρχίσει, εφόσον απαιτείται.

Για τους σκοπούς της παρούσας, η αρμόδια αρχή μπορεί να ζητεί τις ανωτέρω πληροφορίες των περ. ε) και ζ)

απευθείας από τις αρμόδιες κατά περίπτωση αρχές, αν δεν παρέχονται από την ημεδαπή εταιρεία.

4. Η αίτηση της παρ. 3, περιλαμβανομένων των εγγράφων και πληροφοριών από τα οποία συνοδεύεται, μπορεί να υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή και μόνο ηλεκτρονικά.

5. Στο πλαίσιο του ελέγχου νομιμότητας των παρ. 1 και 2, η αρμόδια αρχή:

α) εξετάζει όλα τα έγγραφα και τις πληροφορίες που υποβάλλονται σε αυτήν, σύμφωνα με την παρ. 3,

β) όσον αφορά στην κατ’ άρθρο 139ιβ συμμόρφωση με τους κανόνες συμμετοχής των εργαζομένων, επαληθεύει ότι το σχέδιο διασυνοριακής μετατροπής περιλαμβάνει πληροφορίες για τις διαδικασίες με τις οποίες καθορίζονται οι σχετικές ρυθμίσεις και για τις πιθανές επιλογές σχετικά με τις εν λόγω ρυθμίσεις,

γ) μεριμνά για την επαλήθευση των πληροφοριών της περ. ζ) της παρ. 3.

6. Ο έλεγχος νομιμότητας των παρ. 1 και 2 πραγματοποιείται εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία λήψης των εγγράφων και των πληροφοριών σχετικά με την έγκριση της διασυνοριακής μετατροπής από τη συνέλευση της υπό μετατροπή ημεδαπής εταιρείας, σύμφωνα με την παρ. 3. Στο πλαίσιο του εν λόγω ελέγχου:

α) Εφόσον διαπιστωθεί ότι η διασυνοριακή μετατροπή πληροί όλους τους σχετικούς όρους και ότι έχουν εκτελεσθεί όλες οι απαραίτητες διαδικασίες και διατυπώσεις, η αρμόδια αρχή εκδίδει το πιστοποιητικό της παρ. 2, ή

β) εφόσον διαπιστωθεί ότι η διασυνοριακή μετατροπή δεν πληροί όλους τους σχετικούς όρους ή ότι δεν έχουν εκτελεσθεί όλες οι απαραίτητες διαδικασίες και διατυπώσεις, η αρμόδια αρχή δεν εκδίδει το πιστοποιητικό της παρ. 2 και ενημερώνει την εταιρεία για τους λόγους της απόφασής της. Σε αυτή την περίπτωση, η αρμόδια αρχή μπορεί να δώσει στην εταιρεία τη δυνατότητα να εκπληρώσει τις σχετικές προϋποθέσεις ή να ολοκληρώσει τις διαδικασίες και τις διατυπώσεις εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

7. Η αρμόδια αρχή δεν εκδίδει το πιστοποιητικό της παρ. 2, εφόσον διαπιστώσει, σύμφωνα με τις επόμενες διατάξεις, ότι η διασυνοριακή μετατροπή γίνεται για καταχρηστικούς ή δόλιους σκοπούς που δύναται να οδηγήσουν στην αποφυγή ή στην καταστρατήγηση του ενωσιακού ή του εθνικού δικαίου ή σε εγκληματικούς σκοπούς. Στους σκοπούς αυτούς περιλαμβάνεται και η αποφυγή υποχρεώσεων που μπορεί να προκύψουν από εν εξελίξει δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες, οφειλόμενες σε παραβίαση της ημεδαπής νομοθεσίας εν γένει, στον βαθμό που η παραβίαση αυτή ενδέχεται να οδηγήσει στην επιβολή περαιτέρω υποχρεώσεων στην ημεδαπή εταιρεία, μεταξύ άλλων και έναντι φυσικών προσώπων και οντοτήτων του ιδιωτικού δικαίου.

8. Εφόσον η αρμόδια αρχή, στο πλαίσιο του ελέγχου νομιμότητας που διενεργεί με βάση τις ανωτέρω διατάξεις, έχει σοβαρές ενδείξεις ότι η διασυνοριακή μετατροπή γίνεται για τους σκοπούς της παρ. 7, λαμβάνει υπόψη όλα τα σχετικά γεγονότα και περιστάσεις και τουλάχιστον τις διαθέσιμες σε αυτήν ενδείξεις για τα χαρακτηριστικά της εγκατάστασης στο κράτος μέλος στο οποίο η υπό

μετατροπή ημεδαπή εταιρεία θα εγκατασταθεί μετά από αυτήν, περιλαμβανομένων του σκοπού της επιχείρησης, του τομέα της επένδυσης, του καθαρού κύκλου εργασιών και των κερδών ή ζημιών, του αριθμού των εργαζομένων, της σύνθεσης του ισολογισμού, της φορολογικής κατοικίας, των στοιχείων ενεργητικού και της θέσης τους, του εξοπλισμού, των πραγματικών δικαιούχων της εταιρείας, του συνήθους τόπου εργασίας των εργαζομένων και συγκεκριμένων ομάδων εργαζομένων, του τόπου όπου πρέπει να καταβληθούν οι ασφαλιστικές εισφορές, του αριθμού των εργαζομένων που έχουν αποσπαστεί κατά το έτος πριν από τη διασυνοριακή πράξη κατά τον Κανονισμό 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 «για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας» (L 166) και του π.δ. 219/2000 (Α’ 190), του αριθμού των εργαζομένων που εργάζονται ταυτόχρονα σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη κατά τον Kανονισμό 883/2004 και των εμπορικών κινδύνων που αναλαμβάνονται από την εταιρεία, πριν και μετά, τη διασυνοριακή μετατροπή. Όλα τα ανωτέρω στοιχεία θεωρούνται ενδεικτικά στη συνολική αξιολόγηση και δεν εξετάζονται μεμονωμένα. Η αρμόδια αρχή μπορεί να θεωρήσει το γεγονός ότι η διασυνοριακή μετατροπή έχει ως αποτέλεσμα ο τόπος της πραγματικής διοίκησης ή της οικονομικής δραστηριότητας να βρίσκεται στο κράτος μέλος όπου η εταιρεία πρόκειται να καταχωριστεί μετά τη διασυνοριακή πράξη, ως ένδειξη απουσίας περιστάσεων που οδηγούν σε κατάχρηση ή απάτη.

9. Όταν για τους σκοπούς της αξιολόγησης βάσει των παρ. 7 και 8, είναι αναγκαίο να ληφθούν υπόψη πρόσθετες πληροφορίες ή να διεξαχθούν πρόσθετες έρευνες, η περίοδος των τριών (3) μηνών της παρ. 6 μπορεί να παραταθεί έως τρεις (3) επιπλέον μήνες.

10. Όταν, λόγω της πολυπλοκότητας της διασυνοριακής διαδικασίας, δεν είναι δυνατή η διενέργεια της αξιολόγησης βάσει των παρ. 7 και 8, εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στις παρ. 6 και 9, η αιτούσα ενημερώνεται από την αρμόδια αρχή για τους λόγους της καθυστέρησης πριν από τη λήξη των προθεσμιών αυτών.

11. Για τους σκοπούς του ελέγχου νομιμότητας που διενεργείται σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, η αρμόδια αρχή δύναται να προσφεύγει σε ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα, διοριζόμενο από την ίδια, ο οποίος δεν έχει καμία προηγούμενη ή τρέχουσα σχέση με την υπό μετατροπή ημεδαπή εταιρεία που θα μπορούσε να επηρεάσει την ανεξαρτησία του. Σχετικά με το πρόσωπο των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων και τα κριτήρια ανεξαρτησίας τους εφαρμόζεται ανάλογα το άρθρο 10.

12. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, η αρμόδια αρχή μπορεί να συνεργάζεται με εποπτικές, φορολογικές, ασφαλιστικές ή άλλες καθ’ ύλην αρμόδιες ημεδαπές αρχές και υπηρεσίες, περιλαμβανομένων των δικαστικών και εισαγγελικών αρχών και της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες του άρθρου 47 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), καθώς και με αρχές που προέρχονται από το κράτος μέλος της μετατραπείσας αλλοδαπής εταιρείας και να ανταλλάσσει ή να λαμβάνει από αυτές, καθώς και από την υπό μετατροπή ημεδαπή εταιρεία, όλες τις πληροφορίες και τα έγγραφα, εμπιστευτικής φύσεως και μη, που απαιτούνται για τη διενέργεια του προληπτικού ελέγχου νομιμότητας, περιλαμβανομένου του ελέγχου αν η διασυνοριακή μετατροπή γίνεται για καταχρηστικούς ή δόλιους σκοπούς που δύναται να οδηγήσουν σε αποφυγή ή καταστρατήγηση του ενωσιακού ή εθνικού δικαίου. Για τη συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στην αρμόδια αρχή και σε άλλες καθ’ ύλην αρμόδιες ημεδαπές αρχές και υπηρεσίες ή αρχές και υπηρεσίες άλλων κρατών μελών εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 34, 34Α, 34Β και 34Γ του ν. 4557/2018.

Άρθρο 139ιδ Διαβίβαση «πιστοποιητικού πριν από τη διασυνοριακή μετατροπή» (άρθρο 86ιδ Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

1. Το «πιστοποιητικό πριν από τη διασυνοριακή μετατροπή» του άρθρου 139ιγ διαβιβάζεται στην αρχή κράτους μέλους προορισμού που είναι αρμόδια για τον έλεγχο νομιμότητας της διασυνοριακής μετατροπής, ως προς το σκέλος της διαδικασίας που αφορά στην ολοκλήρωση αυτής, μέσω του Συστήματος Διασύνδεσης Μητρώων Επιχειρήσεων της περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4919/2022 (Α’ 71) και είναι διαθέσιμο μέσω αυτού.

2. Η πρόσβαση στο «πιστοποιητικό πριν από τη διασυνοριακή συγχώνευση» είναι δωρεάν για τις αρμόδιες αρχές της παρ. 1 και για τα οικεία μητρώα.

Άρθρο 139ιε Έλεγχος νομιμότητας της διασυνοριακής μετατροπής (άρθρο 86ιε Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

1. Η διαδικασία της διασυνοριακής μετατροπής υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας, σύμφωνα με το παρόν, ως προς το σκέλος της που διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, εφόσον αυτό είναι το δίκαιο που θα διέπει τη μετατραπείσα εταιρεία. Αρμόδια αρχή για τη διενέργεια του ως άνω ελέγχου ορίζεται η Διεύθυνση Εταιρειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η αρμόδια αρχή ελέγχει, ιδίως, εάν η υπό μετατροπή αλλοδαπή εταιρεία συμμορφώνεται με τις διατάξεις του ημεδαπού δικαίου περί συστάσεως και καταχώρισης εταιρειών και, εάν οι τρόποι συμμετοχής των εργαζομένων καθορίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 139ιβ.

2. Για τους σκοπούς της παρ. 1, η υπό μετατροπή αλλοδαπή εταιρεία υποβάλλει στην αρμόδια αρχή αίτηση για διενέργεια του ελέγχου και για καταχώριση της διασυνοριακής μετατροπής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, η οποία συνοδεύεται από:

α) το σχέδιο διασυνοριακής μετατροπής και β) την έγκριση του σχεδίου διασυνοριακής μετατροπής από τη συνέλευση, όπου απαιτείται. Επιπλέον, εφόσον συντρέχει περίπτωση, η υπό μετατροπή αλλοδαπή εταιρεία υποβάλλει το συμβολαιογραφικό έγγραφο στον τύπο του οποίου έχει υποβληθεί το καταστατικό της μετατραπείσας ημεδαπής εταιρείας.

3. Η αίτηση της παρ. 2, περιλαμβανομένων των εγγράφων και πληροφοριών από τα οποία συνοδεύεται, μπορεί να υποβάλλεται και μόνο ηλεκτρονικά.

4. Η αρμόδια αρχή της παρ. 1 εγκρίνει τη διασυνοριακή μετατροπή, μόλις διαπιστώσει ότι οι όροι των παρ. 1 και 2 έχουν πληρωθεί.

5. Το πιστοποιητικό του άρθρου 139ιγ γίνεται δεκτό από την αρμόδια αρχή της παρ. 1, ως επαρκής απόδειξη για την ορθή ολοκλήρωση των εφαρμοστέων, πριν από τη διασυνοριακή μετατροπή διαδικασιών και διατυπώσεων στο οικείο κράτος μέλος, άνευ των οποίων η διασυνοριακή μετατροπή δεν μπορεί να εγκριθεί.

Άρθρο 139ιστ Ημερομηνία έναρξης αποτελεσμάτων της διασυνοριακής διάσπασης (άρθρο 86ιζ Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

Αν η εταιρεία υπό τη νέα νομική της μορφή είναι ημεδαπή, η διασυνοριακή μετατροπή συντελείται με την καταχώριση του σχεδίου διασυνοριακής μετατροπής ή με την καταχώριση του συμβολαιογραφικού εγγράφου, εφόσον το καταστατικό της εταιρείας έχει υποβληθεί στον τύπο αυτόν, στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, και εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι των άρθρων 139ιγ και 139ιε.

Άρθρο 139ιζ Καταχώριση της διασυνοριακής μετατροπής (άρθρο 86ιστ Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

1. Η διασυνοριακή μετατροπή υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 111.

2. Αν η υπό διασυνοριακή μετατροπή εταιρεία είναι ημεδαπή η σχετική καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) αναφέρει:

α) ότι η διαγραφή της εταιρείας από το μητρώο είναι αποτέλεσμα διασυνοριακής μετατροπής,

β) την ημερομηνία διαγραφής της εταιρείας από το μητρώο,

γ) τον αριθμό καταχώρισης, την επωνυμία και τη νομική μορφή της υπό μετατροπή εταιρείας.

3. Αν η μετατραπείσα εταιρεία είναι ημεδαπή, η σχετική καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. αναφέρει:

α) ότι η καταχώριση της μετατραπείσας εταιρείας στο μητρώο είναι αποτέλεσμα διασυνοριακής μετατροπής,

β) την ημερομηνία καταχώρισης της μετατραπείσας εταιρείας στο μητρώο,

γ) τον αριθμό καταχώρισης, την επωνυμία και τη νομική μορφή της μετατραπείσας εταιρείας.

4. Το Γ.Ε.ΜΗ. καθιστά τις πληροφορίες των παρ. 2 και 3 διαθέσιμες και προσβάσιμες δωρεάν και δημοσίως μέσω του Συστήματος Διασύνδεσης Μητρώων Επιχειρήσεων (Σ.ΔΙ.ΜΗ.Ε. B.R.I.S.).

5. Αν η μετατραπείσα εταιρεία είναι ημεδαπή, το Γ.Ε.ΜΗ. ενημερώνει το μητρώο του κράτους μέλους της υπό μετατροπή εταιρείας, μέσω του Σ.ΔΙ.ΜΗ.Ε. B.R.I.S., ότι η μετατραπείσα εταιρεία έχει καταχωριστεί και ότι η διασυνοριακή μετατροπή έχει συντελεστεί.

6. Αν η υπό μετατροπή εταιρεία είναι ημεδαπή, διαγράφεται από το Γ.Ε.ΜΗ. αμέσως μόλις ληφθεί η ενημέρωση της παρ. 5.

Άρθρο 139ιη Αποτελέσματα της διασυνοριακής μετατροπής (άρθρα 86ιη και 86κ Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

1. Από την ημερομηνία καταχώρισης της διασυνοριακής μετατροπής, σύμφωνα με το άρθρο 139ιστ:

α) όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων όλων των συμβάσεων, πιστώσεων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, γίνονται στοιχεία της μετατραπείσας εταιρείας,

β) οι εταίροι της εταιρείας συνεχίζουν να είναι εταίροι της μετατραπείσας εταιρείας, εκτός εάν διέθεσαν τα μερίδιά τους, κατά την παρ. 1 του άρθρου 139θ,

γ) τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της εταιρείας τα οποία απορρέουν από συμβάσεις εργασίας ή σχέσεις εργασίας και τα οποία υφίστανται κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της διασυνοριακής μετατροπής γίνονται δικαιώματα και υποχρεώσεις της μετατραπείσας εταιρείας.

2. Διασυνοριακή μετατροπή που έχει αρχίσει να παράγει αποτελέσματα σύμφωνα με το παρόν δεν μπορεί να κηρυχθεί άκυρη, χωρίς να θίγεται η δυνατότητα επιβολής άλλων μέτρων και κυρώσεων σύμφωνα με διατάξεις αναγκαστικού δικαίου.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/2121 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 27ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2017/1132 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΑΣΕΙΣ

Άρθρο 6
Δημοσίευση του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης Τροποποίηση άρθρου 8 ν. 4601/2019
Στο άρθρο 8 του ν. 4601/2019 (Α’ 44), περί δημοσίευσης του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης: α) στην παρ. 1 επικαιροποιείται η νομοθετική παραπομπή, β) η παρ. 2, περί εταιρειών που μετέχουν στη συγχώνευση, καταργείται, γ) στην παρ. 3 διαγράφεται η φράση «καθώς και, κατά περίπτωση, στην ιστοσελίδα της απορροφώσας εταιρείας για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήψης απόφασης για το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης από τη συνέλευση ή τους εταίρους των εταιρειών που μετέχουν στη συγχώνευση», δ) η παρ. 4 καταργείται, και το άρθρο 8 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 8 Δημοσίευση του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης

1. Το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. για καθεμία από τις εταιρείες που μετέχουν στη συγχώνευση και δημοσιεύεται στον διαδικτυακό του τόπο, σύμφωνα με τον ν. 4919/2022 (Α’ 71), ένα (1) τουλάχιστον μήνα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης για τη λήψη απόφασης για το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης ή πριν από την ημερομηνία απόφασης των εταίρων γι’ αυτό.

2. Καταργείται.

3. Το σχέδιο διατηρείται δημοσιευμένο στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ..

4. Καταργείται.»

Άρθρο 7
Δημοσίευση του σχεδίου σύμβασης διάσπασης Τροποποίηση άρθρου 60 ν. 4601/2019
Στο άρθρο 60 του ν. 4601/2019 (Α’ 44), περί δημοσίευσης του σχεδίου σύμβασης διάσπασης: α) στην παρ. 1 επικαιροποιείται η νομοθετική παραπομπή, β) η παρ. 2, περί εταιρειών που μετέχουν στη συγχώνευση, καταργείται, γ) στην παρ. 3 διαγράφεται η φράση «και, κατά περίπτωση, στην ιστοσελίδα των επωφελούμενων εταιρειών, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήψης απόφασης επ’ αυτού, από τη συνέλευση ή τους εταίρους των εταιρειών που μετέχουν στη διάσπαση», δ) η παρ. 4 καταργείται, και το άρθρο 60 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 60 Δημοσίευση του σχεδίου σύμβασης διάσπασης

1. Το σχέδιο σύμβασης διάσπασης καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. για καθεμία από τις εταιρείες που μετέχουν στη διάσπαση και δημοσιεύεται στον διαδικτυακό του τόπο σύμφωνα με όσα ορίζονται στον ν. 4919/2022 (Α’ 71) και, κατά περίπτωση, στην ιστοσελίδα των εταιρειών που μετέχουν στη διάσπαση, έναν (1) μήνα τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης για τη λήψη απόφασης για το σχέδιο σύμβασης διάσπασης ή πριν από την ημερομηνία απόφασης των εταίρων επ’ αυτού.

2. Καταργείται.

3. Το σχέδιο σύμβασης διάσπασης διατηρείται δημοσιευμένο στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ..

4. Καταργείται.»

Άρθρο 8
Κατάργηση έγκρισης Περιφερειάρχη για τη συγχώνευση εταιρειών Τροποποίηση άρθρου 17 ν. 4601/2019
Στο άρθρο 17 του ν. 4601/2019 (Α’ 44), περί προληπτικού ελέγχου νομιμότητας: α) στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 επικαιροποιείται η νομοθετική παραπομπή, β) η παρ. 2, περί εταιρειών που μετέχουν στη συγχώνευση, καταργείται, γ) η παρ. 3 αντικαθίσταται, και το άρθρο 17 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 17 Προληπτικός έλεγχος νομιμότητας

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4548/2018 (Α’ 104), η δημοσιότητα προϋποθέτει σε κάθε περίπτωση προηγούμενο έλεγχο της νομιμότητας όλων των πράξεων και διατυπώσεων που επιβάλλει ο παρών στις εταιρείες, οι οποίες μετέχουν στη συγχώνευση. Ο έλεγχος νομιμότητας του προηγούμενου εδαφίου περιορίζεται στην τήρηση των διατάξεων του παρόντος και της εταιρικής νομοθεσίας που διέπει τις εταιρείες που μετέχουν στη συγχώνευση, του καταστατικού και των διατάξεων του ν. 4919/2022 (Α’ 71).

2. Καταργείται.

3. Η δημοσιότητα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 16 διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. του άρθρου 20 του ν. 4919/2022. Η υποβολή σε δημοσιότητα πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου νομιμότητας της παρ. 1, για τη διενέργεια του οποίου αρμόδια είναι η υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., στην περιφέρεια της οποίας έχει έδρα η απορροφώσα εταιρεία.

4. Εφόσον στη συγχώνευση μετέχει, ως απορροφώμενη ή απορροφώσα μία τουλάχιστον από τις εταιρείες που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4548/2018, η εγκριτική απόφαση εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ανάπτυξης.»

Άρθρο 9
Κατάργηση έγκρισης Περιφερειάρχη για τη διάσπαση εταιρειών Τροποποίηση άρθρου 69 ν. 4601/2019
Στο άρθρο 69 του ν. 4601/2019 (Α’ 44), περί προληπτικού ελέγχου νομιμότητας: α) στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 επικαιροποιείται η νομοθετική παραπομπή, β) η παρ. 2, περί εταιρειών που μετέχουν στη συγχώνευση, καταργείται, γ) η παρ. 3 αντικαθίσταται, και το άρθρο 69 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 69 Προληπτικός έλεγχος νομιμότητας

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4548/2018 (Α’ 104), η δημοσιότητα προϋποθέτει σε κάθε περίπτωση προηγούμενο έλεγχο της νομιμότητας όλων των πράξεων και των διατυπώσεων που επιβάλλει ο παρών στις εταιρείες που μετέχουν στη διάσπαση. Ο έλεγχος νομιμότητας του προηγούμενου εδαφίου περιορίζεται στην τήρηση των διατάξεων του παρόντος νόμου, της εταιρικής νομοθεσίας που διέπει τις εταιρείες που μετέχουν στη διάσπαση, του καταστατικού τους και των διατάξεων του ν. 4919/2022 (Α’ 71).

2. Καταργείται.

3. Η δημοσιότητα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 68 διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. του άρθρου 20 του ν. 4919/2022. Η υποβολή σε δημοσιότητα πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου νομιμότητας της παρ. 1, για τη διενέργεια του οποίου αρμόδια είναι η υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., στην περιφέρεια της οποίας έχει έδρα η επωφελούμενη εταιρεία. Στην περίπτωση επωφελούμενων εταιρειών που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα της ίδιας υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ,. αρμόδιος για τον έλεγχο νομιμότητας σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος και την υποβολή σε δημοσιότητα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 68 είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης.

4. Εφόσον στη διάσπαση μετέχει, ως διασπώμενη ή ως επωφελούμενη, έστω μία από τις εταιρείες που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4548/2018 η εγκριτική απόφαση εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ανάπτυξης.»

Άρθρο 10
Κατάργηση έγκρισης Περιφερειάρχη για τη μετατροπή εταιρειών Τροποποίηση άρθρου 112 ν. 4601/2019
Στο άρθρο 112 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) περί προληπτικού ελέγχου νομιμότητας: α) στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 επικαιροποιείται η νομοθετική παραπομπή, β) η παρ. 2, περί εταιρειών που μετέχουν στη συγχώνευση, καταργείται, γ) η παρ. 3 αντικαθίσταται, και το άρθρο 112 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 112 Προληπτικός έλεγχος νομιμότητας

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4548/2018 (Α’ 104), η δημοσιότητα προϋποθέτει σε κάθε περίπτωση προηγούμενο έλεγχο της νομιμότητας όλων των πράξεων και διατυπώσεων που επιβάλλει ο παρών στην υπό μετατροπή εταιρεία. Ο έλεγχος νομιμότητας του προηγούμενου εδαφίου περιορίζεται στην τήρηση των διατάξεων του παρόντος, της εταιρικής νομοθεσίας που διέπει την υπό μετατροπή εταιρεία, του καταστατικού αυτής και των διατάξεων του ν. 4919/2022 (Α’ 71).

2. Καταργείται.

3. Η δημοσιότητα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), σύμφωνα με την παρ. 1, διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. του άρθρου 20 του ν. 4919/2022. Η υποβολή σε δημοσιότητα πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου νομιμότητας της παρ. 1, για τη διενέργεια του οποίου μόνη αρμόδια είναι η υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., στην περιφέρεια της οποίας έχει έδρα η υπό μετατροπή εταιρεία.»

Άρθρο 11
Επικαιροποίηση παραπομπών Τροποποίηση άρθρου 142 ν. 4601/2019
Στο άρθρο 142 του ν. 4601/2019 (Α’ 44), περί παραπομπών στις διατάξεις που αφορούν συγχωνεύσεις, διασπάσεις και μετατροπές: α) το υφιστάμενο άρθρο διαμορφώνεται ως παρ. 1 και γίνονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, β) προστίθεται παρ. 2, και το άρθρο 142 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 142 Παραπομπές

1. Όπου διάταξη νόμου παραπέμπει στις περί συγχωνεύσεων, διασπάσεων ή μετατροπών διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 (Α’ 28), του ν. 3190/1955 (Α’ 249), του ν. 1667/1986 (Α’ 196), του ν. 4072/2012 (Α’ 143) ή άλλων νομοθετημάτων, όσον αφορά εταιρικές μορφές που εμπίπτουν στην παρ. 1 του άρθρου 2, από την έναρξη ισχύος του παρόντος η παραπομπή αυτή νοείται ότι αναφέρεται στις αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος.

2. Όπου διάταξη νόμου παραπέμπει στον περί διασυνοριακών συγχωνεύσεων ν. 3777/2009 (Α’ 127), νοείται ότι παραπέμπει στο Κεφάλαιο ΙΒ’ του παρόντος.»

Άρθρο 12
Διόρθωση σφάλματος στο άρθρο 147 του ν. 4601/2019
Στο άρθρο 147 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, στο εισαγωγικό εδάφιο αφαιρείται η παραπομπή στην παρ. 4, και το άρθρο 147 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 147 Καταργούμενες διατάξεις

Με την επιφύλαξη του άρθρου 141, από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:

α) τα άρθρα 66 έως 89 του κ.ν. 2190/1920 (Α’ 216),

β) τα άρθρα 51 και 53 έως 55 του ν. 3190/1955 (Α’ 91),

γ) το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 87, τα άρθρα 106 έως 115 και τα άρθρα 282, 282Α και 283 του ν. 4072/2012 (Α’ 86),

δ) οι παρ. 4 και 5 του άρθρου 10 και το άρθρο 16 του ν. 1667/1986 (Α’ 196),

ε) η παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 2166/1993 (Α’ 137), στ) κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, η οποία αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 13
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Προσθήκη άρθρου 140α στον ν. 4601/2019
Στον ν. 4601/2019 (Α’ 44) προστίθεται άρθρο 140α ως εξής:

«Άρθρο 140α Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης προσδιορίζονται τα απαραίτητα στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι για τη διενέργεια των ελέγχων των άρθρων 53ιβ, 103ιγ, και 139ιγ, η διαδικασία υποβολής τους και κάθε άλλο σχετικό τεχνικό ή λεπτομερειακό ζήτημα.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προσδιορίζεται η διαδικασία αυτεπάγγελτης αναζήτησης των στοιχείων και των δικαιολογητικών που είναι απαραίτητα για τη διενέργεια των ελέγχων των άρθρων 53ιβ, 103ιγ, και 139ιγ από τις αρμόδιες αρχές και ιδίως από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό τεχνικό ή λεπτομερειακό ζήτημα.»

Άρθρο 14
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται: α) τα άρθρα 1 έως και 17 του ν. 3777/2009 (Α’ 127), περί διασυνοριακών συγχωνεύσεων, και β) η παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4601/2019 (Α’ 44), περί εφαρμογής του ν. 3777/2009 (Α’ 127) στην περίπτωση των διασυνοριακών συγχωνεύσεων κεφαλαιουχικών εταιρειών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Άρθρο 15
Υποχρέωση ανακοίνωσης ανατιμήσεων προϊόντων

1. Oι επιχειρήσεις υπεραγορών τροφίμων και άλλων προϊόντων που ασκούν δραστηριότητες λιανικής πώλησης («super markets»), των οποίων ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει τα ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000) ευρώ, βάσει των οικονομικών καταστάσεων της αμέσως προηγούμενης, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, διαχειριστικής περιόδου, ανακοινώνουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης οποιαδήποτε αύξηση τιμής αγοράς από προμηθευτή καταναλωτικών προϊόντων που είναι απαραίτητα για την αξιοπρεπή διαβίωση ή παρουσιάζουν υψηλή ζήτηση.

2. Οι ανακοινώσεις αύξησης τιμών της παρ. 1 αξιοποιούνται για τον έλεγχο της εφαρμογής του άρθρου 54 του ν. 5045/2023 (Α’ 136) στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας των προϊόντων που διατίθενται από τις επιχειρήσεις της παρ. 1, στο καταναλωτικό κοινό, καθώς και για την παρακολούθηση της εξέλιξης των τιμών χονδρικής πώλησης των προϊόντων με σκοπό τον σχεδιασμό δημόσιων πολιτικών για την αντιμετώπιση ατελειών της αγοράς.

3. Τα στοιχεία που παρέχονται διά των ως άνω ανακοινώσεων παραμένουν εμπιστευτικά για τη διαφύλαξη του υγιούς ανταγωνισμού και για την τήρηση του εμπορικού απορρήτου των επιχειρήσεων της παρ. 1, κατά την παρ. 4 του άρθρου 22α του ν. 1733/1987 (Α’ 171).

4. Αρμόδιες αρχές για τη διαχείριση των ανακοινώσεων της παρ. 1 ορίζονται:

α) η Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, και

β) η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς.

5. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της παρ. 4, επιβάλλεται εις βάρος του ελεγχόμενου προσώπου πρόστιμο πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, κάθε φορά που αυτό αποκρύπτει, παραποιεί ή δεν προσκομίζει τις ανακοινώσεις της παρ. 1 ή τα στοιχεία που αποδεικνύουν την ορθότητά τους.

6. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης δύνανται να εξειδικεύονται οι κατηγορίες των προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, το περιεχόμενο της ανακοίνωσης, να καθορίζεται η διαδικασία αποστολής και διαχείρισης των ανακοινώσεων της παρ. 1, καθώς και επιβολής των κυρώσεων της παρ. 5 και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

7. Το παρόν ισχύει μέχρι την 31η Μαΐου 2024.

Άρθρο 16
Επισήμανση προϊόντων με δέσμευση μείωσης τιμής -Πρωτοβουλία «Μόνιμη Μείωση Τιμής»

1. Οι επιχειρήσεις παραγωγής ή χονδρικής εμπορίας καταναλωτικών προϊόντων δύνανται να συμμετέχουν στην πρωτοβουλία «Μόνιμη Μείωση Τιμής» εφόσον αποστείλουν, μέχρι την 30ή Νοεμβρίου 2023, έγγραφη δέσμευση προς το Υπουργείο Ανάπτυξης που περιλαμβάνει:

α) τον μοναδικό κωδικό («barcode»), την επωνυμία, το είδος και το περιεχόμενο του προϊόντος, εκφρασμένου σε κατάλληλη μονάδα μέτρησης,

β) την αντισυμβαλλόμενη επιχείρηση και

γ) δέσμευση για τη μείωση της τιμής πώλησης στις επιχειρήσεις υπεραγορών τροφίμων και άλλων προϊόντων που ασκούν δραστηριότητες λιανικής πώλησης («super markets»), των οποίων ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει τα ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000) ευρώ, βάσει των οικονομικών καταστάσεων της αμέσως προηγούμενης, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, διαχειριστικής περιόδου, σε σχέση με αυτήν της τελευταίας προμήθειας, μέχρι τη 19η Σεπτεμβρίου 2023, εξαιρουμένων των προωθητικών ενεργειών, κατά τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%), για τους επόμενους έξι (6) μήνες από τον χρόνο της αποστολής της έγγραφης δέσμευσης.

2. Τα προϊόντα της παρ. 1 επισημαίνονται με ευκρινές ειδικό σήμα στον χώρο πώλησης (ράφι) των προϊόντων που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία «Μόνιμη Μείωση Τιμής» με μέριμνα των επιχειρήσεων της περ. β) της παρ. 1.

3. Οι επιχειρήσεις της περ. β) της παρ. 1 μεταφέρουν πλήρως τις μειωμένες τιμές πώλησης των προμηθευτών τους στον τελικό καταναλωτή. Για τα προϊόντα της παρ. 1 εφαρμόζεται ο έλεγχος του μέγιστου περιθωρίου κέρδους του άρθρου 54 του ν. 5045/2023 (Α’ 136), για το χρονικό διάστημα της παρ. 6. Ειδικά, για τα προϊόντα που δεν είναι απαραίτητα για την αξιοπρεπή διαβίωση των καταναλωτών κατά το άρθρο 54 του ν. 5045/2023, κατά την εφαρμογή του παρόντος το περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα δεν υπερβαίνει το αντίστοιχο περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα, μέχρι τη 19η Σεπτεμβρίου 2023.

4. Σε περίπτωση μη τήρησης της έγγραφης δέσμευσης της παρ. 1, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ ανά κωδικό προϊόντος. Η χρήση του ειδικού σήματος, από τις επιχειρήσεις της περ. β) της παρ. 1, σε προϊόντα που δεν συμμετέχουν στην πρωτοβουλία «Μόνιμη Μείωση Τιμής» τιμωρείται με πρόστιμο ύψους δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ ανά κατάστημα και ανά κωδικό προϊόντος. Η αντιποίηση της πρωτοβουλίας «Μόνιμη Μείωση Τιμής» ή η απομίμηση του ειδικού σήματος της παρ. 2 τιμωρείται με πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ ανά κωδικό προϊόντος και ανά κατάστημα. Τα ως άνω πρόστιμα δεν αποκλείουν την εφαρμογή των άρθρων 9 έως 9θ του ν. 2251/1994 (Α’ 191), περί αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.

5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης δύνανται να προβλέπονται συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, να καθορίζεται η διαδικασία αποστολής και διαχείρισης των έγγραφων δεσμεύσεων της παρ. 1, καθώς και επιβολής των κυρώσεων της παρ. 4, οι λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή της επισήμανσης της παρ. 2, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

6. Το παρόν ισχύει μέχρι την 31η Μαΐου 2024.

Άρθρο 17
Ανακοίνωση ενδεικτικών τιμών λιανικής πώλησης οπωροκηπευτικών προϊόντων

1. Oι επιχειρήσεις υπεραγορών τροφίμων και άλλων προϊόντων που ασκούν δραστηριότητες λιανικής πώλησης («super markets»), των οποίων ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει τα ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000) ευρώ, βάσει των οικονομικών καταστάσεων της αμέσως προηγούμενης, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, διαχειριστικής περιόδου, ανακοινώνουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης λιανικές τιμές πώλησης οπωροκηπευτικών προϊόντων σε τακτά χρονικά διαστήματα.

2. Το Υπουργείο Ανάπτυξης ανακοινώνει ενδεικτικές τιμές λιανικής πώλησης οπωροκηπευτικών προϊόντων στους καταναλωτές, ιδίως μέσω των ιστοτόπων του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, καθώς και του «e-katanalotis».

3. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς, επιβάλλεται πρόστιμο είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ στους υπόχρεους της παρ. 1, κάθε φορά που δεν προβαίνουν στις ανακοινώσεις λιανικών τιμών πώλησης οπωροκηπευτικών προϊόντων, εκτός αν η παράλειψη της ανακοίνωσης τιμών οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας ή αντικειμενικούς λόγους τεχνικής αδυναμίας.

4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης δύνανται να εξειδικεύονται οι κατηγορίες των προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, το περιεχόμενο των ανακοινώσεων, να καθορίζονται η διαδικασία, τα χρονικά διαστήματα αποστολής και η διαχείριση των ανακοινώσεων της παρ. 1, καθώς και επιβολής των κυρώσεων της παρ. 3 και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

5. Το παρόν ισχύει μέχρι την 31η Μαΐου 2024.

Άρθρο 18
Παράταση προθεσμιών διεξαγωγής γενικών συνελεύσεων κεφαλαιουχικών εταιρειών για το έτος 2023
Για το έτος 2023 η προθεσμία διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης της παρ. 1 του άρθρου 119 του ν. 4548/2018 (Α’ 104), της παρ. 2 του άρθρου 69 του ν. 4072/2012 (Α’ 86) και της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3190/1955 (Α’ 91) παρατείνεται κατά πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες. Προθεσμίες που συνδέονται με την υποβολή πρακτικών συνελεύσεων των μετόχων ή εταίρων και εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο παρατείνονται αναλόγως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 19
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος εκκινεί από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται ειδικότερα σε επιμέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2023

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Εξωτερικών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

Ανάπτυξης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Δικαιοσύνης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

Ψηφιακής Διακυβέρνησης ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2023

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ