ΝΟΜΟΣ 5049/2023

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5049 ΦΕΚ Α 152/15.9.2023

Επιτάχυνση διαδικασιών στελέχωσης και λειτουργίας Δικαστικής Αστυνομίας Τροποποιήσεις ν. 4963/2022 Άλλες ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Άρθρο 1 Σκοπός Άρθρο 2 Αντικείμενο Άρθρο 3 Προϊστάμενος υπηρεσίας Δικαστικής Αστυνομίας Αρμοδιότητες εισαγγελέα Τροποποίηση παρ. 3, 4 και 5 άρθρου 3 ν. 4963/2022

Άρθρο 4 Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Δικαστικής Αστυνομίας και περιφερειακών υπηρεσιών Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 4 ν. 4963/2022

Άρθρο 5 Στελέχωση και εγγυήσεις του προσωπικού της Δικαστικής Αστυνομίας Τροποποίηση άρθρου 5 ν. 4963/2022

Άρθρο 6 Ηλικία διορισμού Τροποποίηση άρθρου 7 ν. 4963/2022

Άρθρο 7 Απαγόρευση δερματοστιξίας Τροποποίηση άρθρου 10 ν. 4963/2022

Άρθρο 8 Σύσταση περιφερειακών υπηρεσιών Δικαστικής Αστυνομίας και κατανομή οργανικών θέσεων Προσθήκη άρθρου 16Α στον ν. 4963/2022

Άρθρο 9 Τυπικά προσόντα προσωπικού Δικαστικής Αστυνομίας Αντικατάσταση άρθρου 19 ν. 4963/2022

Άρθρο 10 Διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού του αστυνομικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας Αντικατάσταση άρθρου 20 ν. 4963/2022

Άρθρο 11 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων του προσωπικού του αστυνομικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας Αντικατάσταση άρθρου 21 ν. 4963/2022

Άρθρο 12 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής για την πλήρωση θέσεων προσωπικού του αστυνομικού τομέα

της Δικαστικής Αστυνομίας Αντικατάσταση άρθρου 22 ν. 4963/2022

Άρθρο 13 Επιτροπές διαγωνισμού επιλογής προσωπικού του αστυνομικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας Αντικατάσταση άρθρου 23 ν. 4963/2022

Άρθρο 14 Υποβολή δικαιολογητικών υποψήφιων για τον αστυνομικό τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας Πίνακες κατάταξης Αντικατάσταση άρθρου 24 ν. 4963/2022

Άρθρο 15 Ενστάσεις κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης και απορριπτέων Οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων για τον αστυνομικό τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας Αντικατάσταση άρθρου 25 ν. 4963/2022

Άρθρο 16 Υγειονομικές εξετάσεις Ψυχοτεχνικές και αθλητικές δοκιμασίες του προσωπικού του αστυνομικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας Αντικατάσταση άρθρου 26 ν. 4963/2022

Άρθρο 17 Διορισμός επιλεγομένων για την πλήρωση των θέσεων του αστυνομικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας Αντικατάσταση άρθρου 27 ν. 4963/2022

Άρθρο 18 Μετατάξεις Μετακινήσεις προσωπικού Δικαστικής Αστυνομίας Αντικατάσταση άρθρου 38 ν. 4963/2022

Άρθρο 19 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Τροποποίηση άρθρου 59 ν. 4963/2022

Άρθρο 20 Μεταβατικές διατάξεις Αντικατάσταση άρθρου 60 ν. 4963/2022

Άρθρο 21 Καταργούμενες διατάξεις ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Άρθρο 22 Καθορισμός διαδικασιών εκκαθάρισης και

είσπραξης της αποζημίωσης των δικαιούχων της νομικής βοήθειας μέσω διαδικτυακής εφαρμογής της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 14 ν. 3226/2004

Άρθρο 23 Επιμόρφωση μελών των Συμβουλίων Επιθεώρησης και των επιθεωρητών Αντικατάσταση άρθρου 99 Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών

Άρθρο 24 Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού Υπουργείου Δικαιοσύνης

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 25 Διαδικασίες κατεπείγουσας εκτέλεσης έργων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας

Άρθρο 26 Αποζημίωση επιτροπών, κλιμακίων αυτοψίας και ομάδων συντονισμού για φυσικές καταστροφές Τροποποίηση άρθρου 18 ν. 4797/2021

Άρθρο 27 Κάλυψη των εξόδων έκτακτου ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και έκδοσης υπεύθυνης δήλωσης αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη για τους πληγέντες από τις πλημμύρες Προσθήκη παρ. 4A στο άρθρο 36 του ν. 4508/2017

Άρθρο 28 Παράταση αναστολής οικοδομικών εργασιών στον Υμηττό

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 29 Έναρξη ισχύος

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος είναι η επιτάχυνση της διαδικασίας στελέχωσης της «Υπηρεσίας Δικαστικής Αστυνομίας» (Δικαστική Αστυνομία) του άρθρου 3 του ν. 4963/2022 (Α’ 149), προς διασφάλιση της άμεσης, πλήρους και αποτελεσματικής λειτουργίας της.

Άρθρο 2
Αντικείμενο
Αντικείμενο του παρόντος είναι:

α) η συγκεκριμενοποίηση της διαδικασίας στελέχωσης και λειτουργίας της Δικαστικής Αστυνομίας,

β) η εξειδίκευση των προσόντων διορισμού του προσωπικού του αστυνομικού και του πολιτικού τομέα της δικαστικής αστυνομίας και

γ) η σύσταση των περιφερειακών υπηρεσιών Δικαστικής Αστυνομίας σε επίπεδο Τμήματος πολιτικού και αστυνομικού τομέα.

Άρθρο 3
Προϊστάμενος υπηρεσίας Δικαστικής Αστυνομίας Αρμοδιότητες εισαγγελέα Τροποποίηση παρ. 3, 4 και 5 άρθρου 3 ν. 4963/2022
Στο άρθρο 3 του ν. 4963/2022 (Α’ 149) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στην παρ. 3, αα) στο πρώτο εδάφιο μετά από τη λέξη «λειτουργός» προστίθεται η φράση «, ο οποίος έχει αφυπηρετήσει τουλάχιστον δύο (2) χρόνια πριν από την έκδοση της δημόσιας πρόσκλησης του τρίτου εδαφίου,», αβ) προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο, β) στην περ. α’ της παρ. 4 η λέξη «προΐσταται» αντικαθίσταται από τη φράση «ασκεί τη διεύθυνση» και αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο, γ) στην παρ. 5 η λέξη «προΐσταται» αντικαθίσταται από τις λέξεις «ασκούν τη διεύθυνση» και οι παρ 3,4 και 5 διαμορφώνονται ως εξής:

«3. Της Διεύθυνσης Δικαστικής Αστυνομίας προΐσταται συνταξιούχος ανώτατος ή ανώτερος δικαστικός λειτουργός, ο οποίος έχει αφυπηρετήσει τουλάχιστον δύο (2) χρόνια πριν από την έκδοση της δημόσιας πρόσκλησης του τρίτου εδαφίου. Ο συνταξιούχος ανώτατος ή ανώτερος δικαστικός λειτουργός προΐσταται του συνόλου της υπηρεσίας της παρ. 1. Για την επιλογή του Διευθυντή της Δικαστικής Αστυνομίας δημοσιεύεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, δημόσια πρόσκληση υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος (υποψηφιότητας) από τους ενδιαφερόμενους. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της πρόσκλησης, μαζί με τα δικαιολογητικά που ορίζονται σε αυτή. Κατάλογος των υποψηφίων υποβάλλεται στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με μέριμνα του Υπουργού Δικαιοσύνης. Ο Διευθυντής της Δικαστικής Αστυνομίας διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, που παρέχεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Κανονισμό της Βουλής, για θητεία τριών (3) ετών που μπορεί να ανανεωθεί άπαξ.

4. Ο εισαγγελικός λειτουργός που διευθύνει την εισαγγελία: α) ασκεί τη διεύθυνση των αντίστοιχων περιφερειακών υπηρεσιών της Δικαστικής Αστυνομίας πολιτικού και αστυνομικού τομέα, β) εποπτεύει το έργο τους και γ) δίνει τις αναγκαίες οδηγίες για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία τους, μεριμνώντας ώστε το προσωπικό του πολιτικού και αστυνομικού τομέα να κατανέμεται με τέτοιο τρόπο για να καλύπτονται οι ανάγκες όλων των δικαστικών υπηρεσιών. Στους δικαστικούς σχηματισμούς που δεν υπάρχει εισαγγελική αρχή, η δικαστική αστυνομία υπάγεται στις διοικήσεις των δικαστηρίων αυτών.

5. Οι προϊστάμενοι των περιφερειακών υπηρεσιών της Δικαστικής Αστυνομίας πολιτικού και αστυνομικού τομέα, ακολουθώντας τις οδηγίες του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού, που ασκούν τη διεύθυνση των υπηρεσιών αυτών κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4: α) διευθύνουν τις αντίστοιχες υπηρεσίες, β) συντονίζουν τις εργασίες τους και γ) δίνουν τις αναγκαίες οδηγίες στο προσωπικό τους.».

Άρθρο 4
Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Δικαστικής Αστυνομίας και περιφερειακών υπηρεσιών Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 4 ν. 4963/2022
Στο άρθρο 4 του ν. 4963/2022 (Α’ 149) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στην παρ. 1 οι λέξεις «διοικητική και οικονομική υποστήριξη» αντικαθίστανται από τις λέξεις «μεριμνά για τη διοικητική και οικονομική υποστήριξη», β) στην παρ. 2 βα) στο εισαγωγικό εδάφιο η φράση «Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Προστασίας του Πολίτη, καθορίζονται οι αρμοδιότητες των περιφερειακών υπηρεσιών της Δικαστικής Αστυνομίας, οι οποίες συνίστανται, ιδίως:» αντικαθίσταται από τη φράση «Οι αρμοδιότητες των περιφερειακών υπηρεσιών της Δικαστικής Αστυνομίας είναι οι εξής:», ββ) γίνονται λεκτικές προσαρμογές στην ανωτέρω αλλαγή και οι παρ. 1 και 2 διαμορφώνονται ως εξής:

«1. Η Διεύθυνση Δικαστικής Αστυνομίας είναι αρμόδια για τη χάραξη των γενικών κατευθύνσεων της Δικαστικής Αστυνομίας και μεριμνά για τη διοικητική και οικονομική υποστήριξη των περιφερειακών υπηρεσιών.

2. Οι αρμοδιότητες των περιφερειακών υπηρεσιών της Δικαστικής Αστυνομίας είναι οι εξής:

α. Για τις περιφερειακές υπηρεσίες Δικαστικής Αστυνομίας πολιτικού τομέα:

αα) η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, προανάκρισης και ανακριτικών πράξεων, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας ή παραγγελίας του ανακριτή,

αβ) η παροχή επιστημονικής και τεχνικής συνδρομής στους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς επί θεμάτων των οποίων η μελέτη και ανάλυση απαιτούν ειδικές γνώσεις. Ειδικότερα, κατόπιν σχετικών γραπτών αιτημάτων από δικαστικές ή εισαγγελικές αρχές ή προδικαστικών αποφάσεων ή διατάξεων δικαστηρίων, οι υπάλληλοι του πολιτικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας συντάσσουν γραπτές εκθέσεις επί επιστημονικών ή τεχνικών θεμάτων. Αναφορικά με τη φύση τους και την αποδεικτική τους δύναμη, οι εκθέσεις του προηγουμένου εδαφίου αποτελούν, ανάλογα με τη φύση των διαφορών, αποδεικτικά μέσα κατά την έννοια των άρθρων 178 ΚΠΔ, 339 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας [π.δ. 503/1985, (Α’ 182), ΚΠολΔ] και 147 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας [ν. 2717/1999, (Α’ 97), ΚΔΔ], τα οποία εκτιμώνται ελεύθερα. Οι δικαστικές και εισαγγελικές αρχές δύνανται να διατάξουν, είτε κατόπιν αιτήματος των διαδίκων είτε αυτεπάγγελτα, τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης επί των επιστημονικών ή τεχνικών θεμάτων, για τα οποία προηγήθηκε γραπτή επιστημονική ή τεχνική έκθεση της Δικαστικής Αστυνομίας. Οι εκθέσεις που συντάσσονται από υπαλλήλους του πολιτικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας είναι πλήρως αιτιολογημένες.

αγ) η υποβοήθηση των αρμοδίων δικαστικών και εισαγγελικών αρχών στην εκτέλεση αιτημάτων δικαστικής συνδρομής.

β. Για τις περιφερειακές υπηρεσίες Δικαστικής Αστυνομίας αστυνομικού τομέα:

βα) η επίδοση δικογράφων και διαδικαστικών εγγράφων,

ββ) η εκτέλεση των αποφάσεων των ποινικών δικαστηρίων και

βγ) η ευταξία των δικαστικών συνεδριάσεων και η φύλαξη των δικαστικών καταστημάτων.

γ) Οι υπηρετούντες στις περιφερειακές υπηρεσίες παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα δικαστήρια, τις γενικές επιτροπείες και τις εισαγγελίες.».

Άρθρο 5
Στελέχωση και εγγυήσεις του προσωπικού της Δικαστικής Αστυνομίας Τροποποίηση άρθρου 5 ν. 4963/2022
Στο άρθρο 5 του ν. 4963/2022 (Α’ 149) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στον τίτλο προστίθενται οι λέξεις «και εγγυήσεις του προσωπικού», β) το υφιστάμενο εδάφιο αριθμείται ως παρ. 1, γ) προστίθενται παρ. 2 και 3 και το άρθρο 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 5 Στελέχωση και εγγυήσεις του προσωπικού της Δικαστικής Αστυνομίας

1. Η Δικαστική Αστυνομία στελεχώνεται από το προσωπικό του πολιτικού και του αστυνομικού τομέα που είναι πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι του κράτους κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. [ν. 3528/2007, (Α’ 26)].

2. Το προσωπικό του πολιτικού τομέα της δικαστικής αστυνομίας επιλέγεται μέσω του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) σύμφωνα με τα άρθρα 8 έως 25 του ν. 4765/2021 (Α’ 6) και εφόσον, κατά την κρίση του ΑΣΕΠ, δεν είναι δυνατή η επιλογή του μέσω του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού, κατά τα άρθρα 28 έως 30 του ιδίου νόμου. Το προσωπικό του πρώτου εδαφίου υποβάλλεται σε υγειονομικές εξετάσεις και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες κατά τα οριζόμενα στην οικεία προκήρυξη και σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 23 του παρόντος. Το προσωπικό του αστυνομικού τομέα επιλέγεται σύμφωνα με τα άρθρα 6 έως 27 του παρόντος.

3. Κάθε αντίσταση, απείθεια, εξύβριση, άσκηση ή απειλή βίας εναντίον του προσωπικού της δικαστικής αστυνομίας, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από την ποινική νομοθεσία, ανεξάρτητα από την αποκατάσταση των ζημιών που προκαλούνται σε αυτούς, σύμφωνα με τα άρθρα 914 έως 938 του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση διάπραξης των ανωτέρω αδικημάτων συντάσσεται από το προσωπικό της δικαστικής αστυνομίας σχετική έκθεση προς την υπηρεσία του, η οποία διαβιβάζεται, αμέσως, στον αρμόδιο εισαγγελέα.».

Άρθρο 6
Ηλικία διορισμού Τροποποίηση άρθρου 7 ν. 4963/2022
Στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4963/2022 (Α’ 149):

α) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο ως προς το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού στη Δικαστική Αστυνομία,

β) τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο ως προς το ανώτατο όριο ηλικίας διορισμού για το προσωπικό του αστυνομικού τομέα,

γ) αντικαθίσταται το τρίτο εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Ορίζεται ως κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού το δέκατο ένατο (19ο) έτος. Για το προσωπικό του αστυνομικού τομέα ορίζεται ανώτατο όριο ηλικίας διορισμού το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος. Ως ημέρα γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης για το κατώτατο όριο και η 31η Δεκεμβρίου του αντίστοιχου έτους για το ανώτατο όριο.».

Άρθρο 7
Απαγόρευση δερματοστιξίας Τροποποίηση άρθρου 10 ν. 4963/2022
Στο άρθρο 10 του ν. 4963/2022 (Α’ 149): α) τροποποιείται ο τίτλος με την προσθήκη της λέξης «Δερματοστιξία»,

β) προστίθεται δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 10 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 10 Σωματικά προσόντα Ύψος Δερματοστιξία

Το προσωπικό του αστυνομικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας πρέπει να έχει ανάστημα, το οποίο είναι τουλάχιστον ένα μέτρο και εβδομήντα εκατοστά (1,70 μ.) για τους άνδρες και τουλάχιστον ένα μέτρο και εξήντα εκατοστά (1,60 μ.) για τις γυναίκες, χωρίς υποδήματα. Το προσωπικό αυτό δεν επιτρέπεται να φέρει στο σώμα δερματοστιξία, η οποία είναι εξωτερικά εμφανής με την ενδυμασία (θερινή και χειμερινή στολή) και επιπλέον, λόγω του είδους των περιεχομένων σε αυτή απεικονίσεων, είτε αναιρεί την επιβαλλόμενη από το Σύνταγμα ουδετερότητα των υπαλλήλων του Δημοσίου είτε δεν συνάδει προς την ιδιότητα και τα καθήκοντα αυτών.».

Άρθρο 8
Σύσταση περιφερειακών υπηρεσιών Δικαστικής Αστυνομίας και κατανομή οργανικών θέσεων Προσθήκη άρθρου 16Α στον ν. 4963/2022
Στον ν. 4963/2022 (Α’ 149) προστίθεται άρθρο 16Α ως εξής:

«Άρθρο 16Α Σύσταση περιφερειακών υπηρεσιών Δικαστικής Αστυνομίας και κατανομή οργανικών θέσεων

1. Στην Υπηρεσία Δικαστικής Αστυνομίας πολιτικού τομέα συστήνονται εκατόν εβδομήντα (170) οργανικές θέσεις των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ, οι οποίες κατανέμονται σε κλάδους και ειδικότητες, ως εξής:

α) πενήντα πέντε (55) θέσεις για τον Κλάδο ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού (Νομικών), με καθήκοντα τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης ή ανακριτικών πράξεων, καθώς και την υποβοήθηση του έργου των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών,

β) τριάντα (30) θέσεις για τον Κλάδο ΠΕ ΔιοικητικούΟικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού και δεκαπέντε (15) θέσεις για τον Κλάδο ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ειδικότητας ΤΕ Λογιστικού, με αρμοδιότητα την παροχή επιστημονικής και τεχνικής συνδρομής στους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς επί θεμάτων λογιστικής, οικονομίας, χρηματιστηριακών συναλλαγών και συναφών θεμάτων, των οποίων η έρευνα, μελέτη και ανάλυση απαιτούν ειδικές επιστημονικές γνώσεις,

γ) δώδεκα (12) θέσεις για τον Κλάδο ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών-Μηχανικών και τρεις (3) θέσεις για τον Κλάδο ΤΕ Μηχανικών, ειδικότητας ΤΕ Μηχανολόγων-Μηχανικών, με αρμοδιότητα την παροχή επιστημονικής συνδρομής στους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς επί τεχνολογικών ζητημάτων, πολεοδομικών θεμάτων, ζητημάτων που σχετίζονται με τεχνικές προδιαγραφές σε δημόσιους διαγωνισμούς και συναφών θεμάτων, των οποίων η έρευνα, μελέτη και ανάλυση απαιτούν ειδικές επιστημονικές γνώσεις,

δ) δώδεκα(12) θέσεις για τον Κλάδο ΠΕ Περιβάλλοντος, ειδικότητας ΠΕ Περιβάλλοντος και τρεις (3) θέσεις για τον Κλάδο ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας, ειδικότητας ΤΕ Δασοπονίας, με αρμοδιότητα την παροχή επιστημονικής συνδρομής στους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς επί περιβαλλοντικών ζητημάτων, ζητημάτων διαχείρισης απορριμμάτων, θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης και συναφών θεμάτων, των οποίων η έρευνα, μελέτη και ανάλυση απαιτούν ειδικές επιστημονικές γνώσεις και

ε) τριάντα (30) θέσεις για τον Κλάδο ΠΕ Πληροφορικής, ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής (Software) και δέκα (10) θέσεις για τον Κλάδο ΤΕ Πληροφορικής, ειδικότητας ΤΕ Πληροφορικής (Software ή Hardware) με αρμοδιότητα την παροχή επιστημονικής και τεχνικής συνδρομής στους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς επί θεμάτων πληροφορικής, επιστήμης ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμματισμού, διαδικτύου και συναφών θεμάτων, των οποίων η έρευνα, μελέτη και ανάλυση απαιτούν ειδικές επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις.

2. Στην Υπηρεσία Δικαστικής Αστυνομίας αστυνομικού τομέα συστήνονται εξακόσιες τριάντα (630) οργανικές θέσεις των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, οι οποίες κατανέμονται σε κλάδους, ως εξής:

α) τριάντα (30) θέσεις για τον Κλάδο ΠΕ Δικαστικής Αστυνομίας,

β) εβδομήντα πέντε (75) θέσεις για τον Κλάδο ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και

γ) πεντακόσιες είκοσι πέντε (525) θέσεις για τον Κλάδο ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας.

3. α) Συστήνεται Τμήμα Πολιτικού Τομέα στη Διεύθυνση Δικαστικής Αστυνομίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στο οποίο κατανέμονται οι οργανικές θέσεις της παρ. 1, ως εξής: μία (1) του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού (Νομικών), μία (1) του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού και μία (1) του Κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής (Software).

β) Συστήνονται στις παρακάτω εισαγγελικές αρχές περιφερειακές υπηρεσίες πολιτικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας, επιπέδου Τμήματος, στις οποίες κατανέμονται οι οργανικές θέσεις της παρ. 1, ως ακολούθως:

βα) Στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, με έδρα την Αθήνα, κατανέμονται σαράντα μία (41) οργανικές θέσεις, ως εξής: δεκαπέντε (15) του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού (Νομικών), πέντε (5) του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού, δύο (2) του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών-Μηχανικών, δύο (2) του Κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος, ειδικότητας ΠΕ Περιβάλλοντος, τέσσερις (4) του Κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής (Software), έξι (6) του Κλάδου ΤΕ

Διοικητικού-Λογιστικού ειδικότητας ΤΕ Λογιστικού, μία (1) του Κλάδου ΤΕ Μηχανικών, ειδικότητας ΤΕ Μηχανολόγων-Μηχανικών, μία (1) του Κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας, ειδικότητας ΤΕ Δασοπονίας και πέντε (5) του Κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, ειδικότητας ΤΕ Πληροφορικής (Software ή Hardware).

ββ) Στην Εισαγγελία Εφετών Αιγαίου, με έδρα τη Σύρο, κατανέμονται τρεις (3) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού (Νομικών), μία (1) του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού και μία (1) του Κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής (Software).

βγ) Στην Εισαγγελία Εφετών Ανατολικής Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο, κατανέμονται οκτώ (8) οργανικές θέσεις, ως εξής: δύο (2) του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού (Νομικών), μία (1) του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού, μία (1) του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών-Μηχανικών, μία (1) του Κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος, ειδικότητας ΠΕ Περιβάλλοντος, δύο (2) του Κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής (Software) και μία (1) του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ειδικότητας ΤΕ Λογιστικού.

βδ) Στην Εισαγγελία Εφετών Βορείου Αιγαίου, με έδρα τη Μυτιλήνη, κατανέμονται τρεις (3) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού (Νομικών), μία (1) του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού και μία (1) του Κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής (Software).

βε) Στην Εισαγγελία Εφετών Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα την Κοζάνη, κατανέμονται τρεις (3) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού (Νομικών), μία (1) του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού και μία (1) του Κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής (Software).

βστ) Στην Εισαγγελία Εφετών Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, με έδρα το Αγρίνιο, κατανέμονται τρεις (3) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού (Νομικών), μία (1) του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού και μία (1) του Κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής (Software).

βζ) Στην Εισαγγελία Εφετών Δωδεκανήσου, με έδρα τη Ρόδο, κατανέμονται τρεις (3) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού (Νομικών), μία (1) του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού και μία (1) του Κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής (Software).

βη) Στην Εισαγγελία Εφετών Ευβοίας, με έδρα τη Χαλκίδα, κατανέμονται τρεις (3) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού (Νομικών), μία (1) του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού και μία (1) του Κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής (Software).

βθ) Στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, κατανέμονται είκοσι τρεις (23) οργανικές θέσεις, ως εξής: οκτώ (8) του Κλάδου ΠΕ ΔιοικητικούΟικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού (Νομικών), δύο (2) του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού, μία (1) του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών-Μηχανικών, μία (1) του Κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος, ειδικότητας ΠΕ Περιβάλλοντος, τρεις (3) του Κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής (Software), τρεις (3) του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ειδικότητας ΤΕ Λογιστικού, μία (1) του Κλάδου ΤΕ Μηχανικών, ειδικότητας ΤΕ Μηχανολόγων-Μηχανικών, μία (1) του Κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας, ειδικότητας ΤΕ Δασοπονίας και τρεις (3) του Κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, ειδικότητας ΤΕ Πληροφορικής (Software ή Hardware).

βι) Στην Εισαγγελία Εφετών Θράκης, με έδρα την Κομοτηνή, κατανέμονται τρεις (3) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού (Νομικών), μία (1) του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού και μία (1) του Κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής (Software).

βια) Στην Εισαγγελία Εφετών Ιωαννίνων, με έδρα τα Ιωάννινα, κατανέμονται έξι (6) οργανικές θέσεις, ως εξής: δύο (2) του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού (Νομικών), μία (1) του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού, δύο (2) του Κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής (Software) και μία (1) του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ειδικότητας ΤΕ Λογιστικού.

βιβ) Στην Εισαγγελία Εφετών Καλαμάτας, με έδρα την Καλαμάτα, κατανέμονται τρεις (3) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού (Νομικών), μία (1) του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού και μία (1) του Κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής (Software).

βιγ) Στην Εισαγγελία Εφετών Κέρκυρας, με έδρα την Κέρκυρα, κατανέμονται τρεις (3) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού (Νομικών), μία (1) του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού και μία (1) του Κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής (Software).

βιδ) Στην Εισαγγελία Εφετών Κρήτης, με έδρα τα Χανιά, κατανέμονται τρεις (3) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού (Νομικών), μία (1) του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού και μία (1) του Κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής (Software).

βιε) Στην Εισαγγελία Εφετών Λαμίας, με έδρα τη Λαμία, κατανέμονται τρεις (3) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού (Νομικών), μία (1) του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού και μία (1) του Κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής (Software).

βιστ) Στην Εισαγγελία Εφετών Λάρισας, με έδρα τη Λάρισα, κατανέμονται οκτώ (8) οργανικές θέσεις, ως εξής: δύο (2) του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού (Νομικών), μία (1) του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού, μία (1) του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών-Μηχανικών, μία (1) του Κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος, ειδικότητας ΠΕ Περιβάλλοντος, δύο (2) του Κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής (Software) και μία (1) του Κλάδου ΤΕ ΔιοικητικούΛογιστικού ειδικότητας ΤΕ Λογιστικού.

βιζ) Στην Εισαγγελία Εφετών Ναυπλίου, με έδρα το Ναύπλιο, κατανέμονται τρεις (3) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού (Νομικών), μία (1) του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού και μία (1) του Κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής (Software).

βιη) Στην Εισαγγελία Εφετών Πατρών, με έδρα την Πάτρα, κατανέμονται εννέα (9) οργανικές θέσεις, ως εξής: τρεις (3) του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού (Νομικών), μία (1) του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού, μία (1) του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών-Μηχανικών, μία (1) του Κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος, ειδικότητας ΠΕ Περιβάλλοντος, δύο (2) του Κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής (Software) και μία (1) του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ειδικότητας ΤΕ Λογιστικού.

βιθ) Στην Εισαγγελία Εφετών Πειραιά, με έδρα τον Πειραιά, κατανέμονται α) δεκαέξι (16) οργανικές θέσεις, ως εξής: πέντε (5) του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού (Νομικών), μία (1) του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού, μία (1) του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών-Μηχανικών, μία (1) του Κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος, ειδικότητας ΠΕ Περιβάλλοντος, δύο (2) του Κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής (Software), δύο (2) του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ειδικότητας ΤΕ Λογιστικού, μία (1) του Κλάδου ΤΕ Μηχανικών, ειδικότητας ΤΕ ΜηχανολόγωνΜηχανικών, μία (1) του Κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας, ειδικότητας ΤΕ Δασοπονίας και δύο (2) του Κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, ειδικότητας ΤΕ Πληροφορικής (Software ή Hardware).

γ) Στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων συστήνεται περιφερειακή υπηρεσία πολιτικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας, επιπέδου τμήματος, στην οποία αντιστοιχούν είκοσι (20) οργανικές θέσεις ως εξής: πέντε (5) Κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού (Νομικών), πέντε (5) Κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού, πέντε (5) Κλάδου ΠΕ Μηχανικών και πέντε (5) Κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος. Η κατανομή των οργανικών θέσεων του πρώτου εδαφίου σε Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια διενεργείται με απόφαση του Γενικού Επίτροπου της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, λαμβανομένων υπόψη των αναγκών τους.

4. α) Συστήνεται Τμήμα Αστυνομικού Τομέα στη Διεύθυνση Δικαστικής Αστυνομίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στο οποίο κατανέμονται οι οργανικές θέσεις της παρ. 2, ως εξής: μία (1) θέση του Κλάδου ΠΕ Δικαστικής Αστυνομίας, δύο (2) θέσεις του Κλάδου ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και πέντε (5) θέσεις του Κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας.

αα) Συστήνονται περιφερειακές υπηρεσίες αστυνομικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας, επιπέδου τμήματος, στις οποίες κατανέμονται οι οργανικές θέσεις της παρ. 2, ως ακολούθως:

αβ) Στο Συμβούλιο της Επικρατείας, με έδρα την Αθήνα, κατανέμονται επτά (7) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) του Κλάδου ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και έξι (6) του Κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας.

αγ) Στο Ελεγκτικό Συνέδριο, με έδρα την Αθήνα, κατανέμονται επτά (7) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) του Κλάδου ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και έξι (6) του Κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας,

αδ) Στη Γενική Επιτροπεία της Επικράτειας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, με έδρα την Αθήνα, αντιστοιχούν είκοσι έξι (26) οργανικές θέσεις, ως εξής: πέντε (5) του Κλάδου ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και είκοσι μία (21) του Κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας. Η κατανομή των οργανικών θέσεων του πρώτου εδαφίου σε Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια διενεργείται με απόφαση του Γενικού Επίτροπου της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, λαμβανομένων υπόψη των αναγκών τους.

β) Συστήνονται στις παρακάτω εισαγγελικές αρχές περιφερειακές υπηρεσίες αστυνομικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας, επιπέδου Τμήματος, στις οποίες κατανέμονται οι οργανικές θέσεις της παρ. 2, ως ακολούθως:

βα) Στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με έδρα την Αθήνα, κατανέμονται πέντε (5) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) του Κλάδου ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και τέσσερις (4) του Κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας.

ββ) Στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, με έδρα την Αθήνα, κατανέμονται σαράντα δύο (42) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) του κλάδου ΠΕ Δικαστικής Αστυνομίας, μία (1) του Κλάδου ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και σαράντα (40) του Κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, με έδρα την Αθήνα, κατανέμονται εκατόν πενήντα έξι (156) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) του Κλάδου ΠΕ Δικαστικής Αστυνομίας, μία (1) του κλάδου ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και εκατόν πενήντα τέσσερις (154) του Κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας.

βγ) Στην Εισαγγελία Εφετών Αιγαίου, με έδρα τη Σύρο, κατανέμονται τρεις (3) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) του κλάδου ΠΕ Δικαστικής Αστυνομίας και δύο (2) του Κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Νάξου, με έδρα τη Νάξο, κατανέμονται τρεις (3) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) του Κλάδου ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και δύο (2) του Κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σάμου, με έδρα τη Σάμο, κατανέμονται τρεις (3) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) του κλάδου ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και δύο (2) του Κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου, με έδρα τη Σύρο, κατανέμονται τρεις (3) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) του κλάδου ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και δύο (2) του Κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας.

βδ) Στην Εισαγγελία Εφετών Ανατολικής Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο, κατανέμονται τρεις (3) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) του κλάδου ΠΕ Δικαστικής Αστυνομίας και δύο (2) του Κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου, με έδρα το Ηράκλειο, κατανέμονται έξι (6) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) θέση του Κλάδου ΠΕ Δικαστικής Αστυνομίας και πέντε (5) του Κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λασιθίου, με έδρα τον Άγιο Νικόλαο, κατανέμονται τρεις (3) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) του κλάδου ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και δύο (2) του Κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας.

βε) Στην Εισαγγελία Εφετών Βορείου Αιγαίου, με έδρα τη Μυτιλήνη, κατανέμονται τρεις (3) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) του κλάδου ΠΕ Δικαστικής Αστυνομίας και δύο (2) του Κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Μυτιλήνης, με έδρα τη Μυτιλήνη, κατανέμονται τέσσερις (4) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) του Κλάδου ΠΕ Δικαστικής Αστυνομίας και τρεις (3) του Κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χίου, με έδρα τη Χίο, κατανέμονται τρεις (3) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) του κλάδου ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και δύο (2) του Κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας.

βστ) Στην Εισαγγελία Εφετών Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα την Κοζάνη, κατανέμονται τρεις (3) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) του κλάδου ΠΕ Δικαστικής Αστυνομίας, μία (1) του Κλάδου ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και μία (1) του Κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Γρεβενών, με έδρα τα Γρεβενά, κατανέμονται τρεις (3) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) του κλάδου ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και δύο (2) του Κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Καστοριάς, με έδρα την Καστοριά, κατανέμονται τρεις (3) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) του κλάδου ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και δύο (2) του Κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κοζάνης, με έδρα την Κοζάνη, κατανέμονται τέσσερις (4) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) του κλάδου ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και τρεις (3) του Κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Φλώρινας, με έδρα τη Φλώρινα, κατανέμονται τρεις (3) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) του κλάδου ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και δύο (2) του Κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας.

βζ) Στην Εισαγγελία Εφετών Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, με έδρα το Αγρίνιο, κατανέμονται τρεις (3) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) του κλάδου ΠΕ Δικαστικής Αστυνομίας και δύο (2) του Κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αγρινίου, με έδρα το Αγρίνιο, κατανέμονται πέντε (5) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) του κλάδου ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και τέσσερις (4) του Κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λευκάδας, με έδρα τη Λευκάδα, κατανέμονται τρεις (3) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία

(1) του κλάδου ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και δύο (2) του Κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Μεσολογγίου, με έδρα το Μεσολόγγι, κατανέμονται τρεις (3) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) του κλάδου ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και δύο (2) του Κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας.

βη) Στην Εισαγγελία Εφετών Δωδεκανήσου, με έδρα τη Ρόδο, κατανέμονται τρεις (3) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) του κλάδου ΠΕ Δικαστικής Αστυνομίας και δύο (2) του Κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω, με έδρα την Κω, κατανέμονται τρεις (3) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) του κλάδου ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και δύο (2) του Κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, με έδρα τη Ρόδο, κατανέμονται τέσσερις (4) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) θέση του Κλάδου ΠΕ Δικαστικής Αστυνομίας και τρεις (3) του Κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας.

βθ) Στην Εισαγγελία Εφετών Ευβοίας, με έδρα τη Χαλκίδα, κατανέμονται τρεις (3) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) του κλάδου ΠΕ Δικαστικής Αστυνομίας και δύο (2) του Κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θηβών, με έδρα τη Θήβα, κατανέμονται τρεις (3) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) του κλάδου ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και δύο (2) του Κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας, με έδρα τη Χαλκίδα, κατανέμονται τέσσερις (4) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) του κλάδου ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και τρεις (3) του Κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας.

βι) Στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, κατανέμονται οκτώ (8) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) του κλάδου ΠΕ Δικαστικής Αστυνομίας, μία (1) του Κλάδου ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και έξι (6) του Κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Βέροιας, με έδρα τη Βέροια, κατανέμονται τέσσερις (4) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) του κλάδου ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και τρεις (3) του Κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Γιαννιτσών, με έδρα τα Γιαννιτσά, κατανέμονται τρεις (3) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) του κλάδου ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και δύο (2) του Κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Έδεσσας, με έδρα την Έδεσσα, κατανέμονται τρεις (3) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) του κλάδου ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και δύο (2) του Κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, κατανέμονται εβδομήντα (70) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) θέση του Κλάδου ΠΕ Δικαστικής Αστυνομίας, μία (1) του κλάδου ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και εξήντα οκτώ (68) του Κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κατερίνης, με έδρα την Κατερίνη, κατανέμονται τρεις (3) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) του κλάδου ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και δύο (2) του Κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κιλκίς, με έδρα το Κιλκίς, κατανέμονται τρεις (3) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) του κλάδου ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και δύο (2) του Κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών, με έδρα τις Σέρρες, κατανέμονται τέσσερις (4) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) του κλάδου ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και τρεις (3) του Κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκιδικής, με έδρα τον Πολύγυρο, κατανέμονται τρεις (3) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) του κλάδου ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και δύο (2) του Κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας.

βια) Στην Εισαγγελία Εφετών Θράκης, με έδρα την Κομοτηνή, κατανέμονται τρεις (3) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) του κλάδου ΠΕ Δικαστικής Αστυνομίας, μία (1) του Κλάδου ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και μία (1) του Κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, με έδρα την Αλεξανδρούπολη, κατανέμονται τέσσερις (4) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) θέση του Κλάδου ΠΕ Δικαστικής Αστυνομίας και τρεις (3) του Κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Δράμας, με έδρα τη Δράμα, κατανέμονται τρεις (3) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) του κλάδου ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και δύο (2) του Κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Καβάλας, με έδρα την Καβάλα, κατανέμονται τέσσερις (4) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) του κλάδου ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και τρεις (3) του Κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ξάνθης, με έδρα την Ξάνθη, κατανέμονται τρεις (3) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) του κλάδου ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και δύο (2) του Κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ορεστιάδας, με έδρα την Ορεστιάδα, κατανέμονται τρεις (3) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) του κλάδου ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και δύο (2) του Κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ροδόπης, με έδρα την Κομοτηνή, κατανέμονται τρεις (3) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) του κλάδου ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και δύο (2) του Κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας.

βιβ) Στην Εισαγγελία Εφετών Ιωαννίνων, με έδρα τα Ιωάννινα, κατανέμονται τρεις (3) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) του κλάδου ΠΕ Δικαστικής Αστυνομίας και δύο (2) του Κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας, με έδρα την Άρτα, κατανέμονται τρεις (3) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) του κλάδου ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και δύο (2) του Κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων, με έδρα τα Ιωάννινα, κατανέμονται τέσσερις (4) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) του Κλάδου ΠΕ Δικαστικής Αστυνομίας και τρεις (3) του Κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας, με έδρα την Πρέβεζα, κατανέμονται τρεις (3) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) του κλάδου ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και δύο (2) του Κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας.

βιγ) Στην Εισαγγελία Εφετών Καλαμάτας, με έδρα την Καλαμάτα, κατανέμονται τρεις (3) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) του κλάδου ΠΕ Δικαστικής Αστυνομίας και δύο (2) του Κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Γυθείου, με έδρα το Γύθειο, κατανέμονται τρεις (3) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) του κλάδου ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και δύο (2) του Κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Καλαμάτας, με έδρα την Καλαμάτα, κατανέμονται τρεις (3) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) του κλάδου ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και δύο (2) του Κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κυπαρισσίας, με έδρα την Κυπαρισσία, κατανέμονται τρεις (3) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) του κλάδου ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και δύο (2) του Κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας.

βιδ) Στην Εισαγγελία Εφετών Κέρκυρας, με έδρα την Κέρκυρα, κατανέμονται τρεις (3) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) του κλάδου ΠΕ Δικαστικής Αστυνομίας και δύο (2) του Κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας, με έδρα την Ηγουμενίτσα, κατανέμονται τρεις (3) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) του κλάδου ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και δύο (2) του Κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κέρκυρας, με έδρα την Κέρκυρα, κατανέμονται τέσσερις (4) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) του κλάδου ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και τρεις (3) του Κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας.

βιε) Στην Εισαγγελία Εφετών Κρήτης, με έδρα τα Χανιά, κατανέμονται τρεις (3) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) του κλάδου ΠΕ Δικαστικής Αστυνομίας, μία (1) του Κλάδου ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και μία (1) του Κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρεθύμνου, με έδρα το Ρέθυμνο, κατανέμονται τρεις (3) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) του κλάδου ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και δύο (2) του Κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χανίων, με έδρα τα Χανιά, κατανέμονται τέσσερις (4) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) του κλάδου ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και τρεις (3) του Κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας.

βιστ) Στην Εισαγγελία Εφετών Λαμίας, με έδρα τη Λαμία, κατανέμονται τρεις (3) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) του κλάδου ΠΕ Δικαστικής Αστυνομίας, μία (1) του Κλάδου ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και μία (1) του Κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άμφισσας, με έδρα την Άμφισσα, κατανέμονται τρεις (3) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) του κλάδου ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και δύο (2) του Κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ευρυτανίας, με έδρα το Καρπενήσι, κατανέμονται τρεις (3) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) του κλάδου ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και δύο (2) του Κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας, με έδρα τη Λαμία, κατανέμονται τέσσερις (4) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) του κλάδου ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και τρεις (3) του Κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λιβαδειάς, με έδρα τη Λιβαδειά, κατανέμονται τρεις (3) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) του κλάδου ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και δύο (2) του Κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας.

βιζ) Στην Εισαγγελία Εφετών Λάρισας, με έδρα τη Λάρισα, κατανέμονται τέσσερις (4) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) του κλάδου ΠΕ Δικαστικής Αστυνομίας, μία (1) του Κλάδου ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και δύο (2) του Κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Βόλου, με έδρα τον Βόλο, κατανέμονται πέντε (5) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) του κλάδου ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και τέσσερις (4) του Κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Καρδίτσας, με έδρα την Καρδίτσα, κατανέμονται τέσσερις (4) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) του κλάδου ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και τρεις (3) του Κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας, με έδρα τη Λάρισα, κατανέμονται έξι (6) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) του Κλάδου ΠΕ Δικαστικής Αστυνομίας και πέντε (5) του Κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Τρικάλων, με έδρα τα Τρίκαλα, κατανέμονται τέσσερις (4) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) του κλάδου ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και τρεις (3) του Κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας.

βιη) Στην Εισαγγελία Εφετών Ναυπλίου, με έδρα το Ναύπλιο, κατανέμονται τρεις (3) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) του κλάδου ΠΕ Δικαστικής Αστυνομίας και δύο (2) του Κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κορίνθου, με έδρα την Κόρινθο, κατανέμονται τέσσερις (4) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) του κλάδου ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και τρεις (3) του Κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ναυπλίου, με έδρα το Ναύπλιο, κατανέμονται τέσσερις (4) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) του κλάδου ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και τρεις (3) του Κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σπάρτης, με έδρα τη Σπάρτη, κατανέμονται τρεις (3) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) του κλάδου ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και δύο (2) του Κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Τρίπολης, με έδρα την Τρίπολη, κατανέμονται τέσσερις (4) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) του κλάδου ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και τρεις (3) του Κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας.

βιθ) Στην Εισαγγελία Εφετών Πατρών, με έδρα την Πάτρα, κατανέμονται τέσσερις (4) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) του κλάδου ΠΕ Δικαστικής Αστυνομίας, μία (1) του Κλάδου ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και δύο (2) του Κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αιγίου, με έδρα το Αίγιο, κατανέμονται τρεις (3) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) του κλάδου ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και δύο (2) του Κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αμαλιάδος, με έδρα την Αμαλιάδα, κατανέμονται τρεις (3) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) του κλάδου ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και δύο (2) του Κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ζακύνθου, με έδρα τη Ζάκυνθο, κατανέμονται τρεις (3) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) του κλάδου ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και δύο (2) του Κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηλείας, με έδρα τον Πύργο, κατανέμονται τρεις (3) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) του κλάδου ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και δύο (2) του Κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Καλαβρύτων, με έδρα τα Καλάβρυτα, κατανέμονται τρεις (3) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία

(1) του κλάδου ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και δύο (2) του Κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κεφαλληνίας, με έδρα την Κεφαλλονιά, κατανέμονται τρεις (3) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) του κλάδου ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και δύο (2) του Κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρών, με έδρα την Πάτρα, κατανέμονται επτά (7) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) θέση του Κλάδου ΠΕ Δικαστικής Αστυνομίας και έξι (6) του Κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας.

βκ) Στην Εισαγγελία Εφετών Πειραιά, με έδρα τον Πειραιά, κατανέμονται πέντε (5) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) του κλάδου ΠΕ Δικαστικής Αστυνομίας, μία (1) του Κλάδου ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και τρεις (3) του Κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά, με έδρα τον Πειραιά, κατανέμονται τριάντα πέντε (35) οργανικές θέσεις, ως εξής: μία (1) του Κλάδου ΠΕ Δικαστικής Αστυνομίας, μία (1) του κλάδου ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και τριάντα τρεις (33) του Κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας.».

Άρθρο 9
Τυπικά προσόντα προσωπικού Δικαστικής Αστυνομίας Αντικατάσταση άρθρου 19 ν. 4963/2022
Το άρθρο 19 του ν. 4963/2022 (Α’ 149) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 19 Τυπικά προσόντα

1. Για τις θέσεις των κλάδων του πολιτικού τομέα τυπικά προσόντα διορισμού ορίζονται τα προβλεπόμενα στο π.δ. 85/2022 (Α’ 232). Θέσεις κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) καλύπτονται επίσης και από κατόχους των τίτλων του άρθρου 7 του π.δ. 85/2022, εφόσον οι τίτλοι αυτοί δίνουν τη δυνατότητα διορισμού στην κατηγορία ΠΕ ή ΤΕ.

2. Για τις θέσεις του κλάδου ΠΕ Δικαστικής Αστυνομίας του αστυνομικού τομέα ως τυπικό προσόν διορισμού ορίζεται το πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.

3. Για τις θέσεις του κλάδου ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας του αστυνομικού τομέα ως τυπικό προσόν διορισμού ορίζεται το πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.

4. Για τις θέσεις του κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Δικαστικής Αστυνομίας του αστυνομικού τομέα ως τυπικό προσόν διορισμού ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας» ή «Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών» Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού Έτους Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β’ κύκλου σπουδών ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή Τμήματος Ειδίκευσης Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών [άρθρο 1 ν.δ. 580/1970 (Α’ 139)] ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας μαζί με την απαραίτητη πιστοποίηση. Αν οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους που κατέχουν τους ανωτέρω τίτλους σπουδών, οι κενές θέσεις καλύπτονται από υποψήφιους με οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού Έτους Τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β’ κύκλου Σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών [άρθρο 1 ν.δ. 580/1970] ή Γενικού Λυκείου ή Ενιαίου Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας.

5. Ειδικά για την κατηγορία ΠΕ ή ΤΕ των θέσεων του πολιτικού και αστυνομικού τομέα απαιτείται ως πρόσθετο τυπικό προσόν η πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ισπανικής ή ιταλικής γλώσσας και για την κατηγορία ΔΕ η καλή γνώση μίας από τις παραπάνω γλώσσες, η γνώση της οποίας αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 10 του π.δ. 85/2022.

6. Ως πρόσθετο τυπικό προσόν διορισμού για τις θέσεις του πολιτικού και αστυνομικού τομέα απαιτείται η γνώση πληροφορικής ή χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, και γ) υπηρεσιών διαδικτύου, σύμφωνα με το άρθρο 9 του π.δ. 85/2022.

7. Ως πρόσθετο τυπικό προσόν διορισμού για τις θέσεις του αστυνομικού τομέα απαιτείται η κατοχή άδειας οδήγησης αυτοκινήτου Β’ κατηγορίας ή δίκυκλης μηχανής, πενήντα (50) τουλάχιστον κυβικών εκατοστών.».

Άρθρο 10
Διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού του αστυνομικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας Αντικατάσταση άρθρου 20 ν. 4963/2022
Το άρθρο 20 του ν. 4963/2022 (Α’ 149) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 20 Διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού του αστυνομικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας

1. Για την πρόσληψη του προσωπικού του αστυνομικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας εφαρμόζεται σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων, σύμφωνα με το οποίο οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας ανά κατηγορία και κλάδο, και ακολούθως υποβάλλονται σε υγειονομικές εξετάσεις, ψυχοτεχνικές και αθλητικές δοκιμασίες.

2.α) Τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για τη μοριοδότηση και οι μονάδες ανά κριτήριο είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 29 του ν. 4765/2021 (Α’ 6).

β) Επιπλέον, ο υποψήφιος για τον αστυνομικό τομέα που έχει υπηρετήσει ως οπλίτης βραχείας ανακατάταξης (ΟΒΑ) στις Ένοπλες Δυνάμεις λαμβάνει δεκαπέντε (15) μονάδες, ο υποψήφιος που υπηρέτησε ως επαγγελματίας οπλίτης (ΕΠ.ΟΠ.) και έχει ολοκληρώσει την αρχικώς αναληφθείσα υποχρέωση λαμβάνει είκοσι πέντε (25) μονάδες, ο υποψήφιος που εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις στην Προεδρική Φρουρά λαμβάνει πενήντα (50) μονάδες, ο υποψήφιος που εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις σε ειδικές δυνάμεις λαμβάνει εβδομήντα πέντε (75) μονάδες και ο υποψήφιος που εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ως έφεδρος αξιωματικός λαμβάνει εκατό (100) μονάδες. Αν υποψήφιος έχει υπηρετήσει τουλάχιστον εννέα (9) μήνες ως ΕΠ.ΟΠ. σε ειδικές δυνάμεις, λαμβάνει και την προβλεπόμενη μοριοδότηση ως υπηρετήσας σε ειδικές δυνάμεις.

2Α. Για την πρόσληψη του προσωπικού γίνονται δεκτές οι ειδικές κατηγορίες α) πολυτέκνων και τέκνων πολυτέκνων, β) τριτέκνων και τέκνων τριτέκνων και γ) υποψηφίων που έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο ή είναι τέκνα ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων, όπως διαπιστώνεται από τις υγειονομικές επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας και κατ’ εξαίρεση, όταν τα άτομα έχουν νοητική αναπηρία ή αυτισμό, για την παροχή της προστασίας απαιτείται ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%). Για την πλήρωση των θέσεων από τους υποψηφίους που υπάγονται στις ανωτέρω ειδικές κατηγορίες εφαρμόζονται τα αντίστοιχα ποσοστά της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4765/2021.

3. Η συνολική βαθμολογία κάθε υποψηφίου εξάγεται μέχρι εκατοστού της μονάδας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων του αστυνομικού τομέα, προηγείται εκείνος που έχει τον μεγαλύτερο βαθμό στον κύριο τίτλο σπουδών και, αν αυτοί συμπίπτουν, στην εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4765/2021 ή στα λοιπά κριτήρια αν ισοβαθμούν εκ νέου, σύμφωνα με τις λοιπές περιπτώσεις της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4765/2021. Αν εξαντληθούν τα κριτήρια του δευτέρου εδαφίου, χωρίς να καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς μεταξύ εκείνων που ισοβαθμούν, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται με δημόσια κλήρωση από την Επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 23 του παρόντος, η οποία μπορεί να διεξάγεται και ηλεκτρονικά. Η Επιτροπή ορίζει τον ακριβή τόπο και χρόνο της κλήρωσης και κάθε άλλο σχετικό θέμα, περιλαμβανομένων των θεμάτων που αφορούν στη δημοσιότητα της κλήρωσης. Με μέριμνα της Επιτροπής ειδοποιούνται, δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν, να παραστούν ή να παρακολουθήσουν ηλεκτρονικά, οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό τους που ορίζεται με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75). Η κλήρωση πραγματοποιείται ανεξαρτήτως της παρουσίας των ενδιαφερομένων ή των αντιπροσώπων τους.».

Άρθρο 11
Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων του προσωπικού του αστυνομικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας Αντικατάσταση άρθρου 21 ν. 4963/2022
Το άρθρο 21 του ν. 4963/2022 (Α’ 149) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 21 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων του προσωπικού του αστυνομικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας

1. Η προκήρυξη πλήρωσης θέσεων εκδίδεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κατόπιν έγκρισης από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) και περιλαμβάνει:

α. τον συνολικό αριθμό των θέσεων που προκηρύσσονται,

β. τον αριθμό των προς πλήρωση οργανικών θέσεων ανά υπηρεσία και ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα,

γ. τον τρόπο πλήρωσης των θέσεων,

δ. την περιγραφή του αντικειμένου των προκηρυσσόμενων θέσεων (περίγραμμα),

ε. τα γενικά και ειδικά προσόντα διορισμού, καθώς και τα τυχόν πρόσθετα προσόντα, στ. τα κριτήρια κατάταξης,

ζ. τον τρόπο και τα δικαιολογητικά απόδειξης των προσόντων και των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη για τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων, καθώς και την προθεσμία υποβολής τους,

η. τους αποδεκτούς μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών,

θ. τα αποδεκτά επιστημονικά πεδία, σύμφωνα με την ταξινόμηση του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών, προκειμένου για τα διδακτορικά διπλώματα,

ι. την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και τον τρόπο υποβολής τους,

ια. την υποβολή των υποψηφίων σε υγειονομικές εξετάσεις και ψυχοτεχνικές και αθλητικές δοκιμασίες και τον τρόπο εξέτασής τους,

ιβ. τη διαδικασία επιλογής και το δικαίωμα άσκησης ένστασης από τους υποψηφίους, καθώς και τον τρόπο υποβολής της,

ιγ. κάθε άλλο στοιχείο ή πληροφορία που κρίνεται ότι διευκολύνει όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων που προκηρύσσονται.

2. Η προκήρυξη εγκρίνεται από το ΑΣΕΠ εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την περιέλευση σε αυτό του σχεδίου προκήρυξης και των τυχόν αναγκαίων συνοδευτικών εγγράφων και αναρτάται στους διαδικτυακούς τόπους του ΑΣΕΠ, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του προγράμματος «Διαύγεια». Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της εν λόγω προθεσμίας, τεκμαίρεται η έγκριση του ΑΣΕΠ.».

Άρθρο 12
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής για την πλήρωση θέσεων προσωπικού του αστυνομικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας Αντικατάσταση άρθρου 22 ν. 4963/2022
Το άρθρο 22 του ν. 4963/2022 (Α’ 149) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 22 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής για την πλήρωση θέσεων προσωπικού του αστυνομικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας

1. Οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ηλεκτρονικά, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να αρχίσει πριν από την πάροδο πέντε (5) ημερών από την ανάρτηση της προκήρυξης κατά την παρ. 2 του άρθρου 21 του παρόντος. Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται η καταβολή παραβόλου του άρθρου 18 του ν. 4765/2021 (Α’ 6).

2. Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής είναι αποκλειστικά ευθύνη του υποψηφίου. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή. Αν οι υποψήφιοι δεν συμπληρώσουν ορθά τα πεδία της αίτησης, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα και τα κριτήρια που αντιστοιχούν στα πεδία αυτά, έστω και αν προσκομίζονται τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη συνδρομή των ανωτέρω προσόντων και κριτηρίων, υπό τον όρο ότι τα ανωτέρω αναγράφονται ρητά στην προκήρυξη.

3. Η υποβολή περισσότερων της μιας αιτήσεων για θέσεις της ίδιας προκήρυξης ή η σώρευση στην αίτηση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού, συνεπάγεται τον αυτοδίκαιο αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.».

Άρθρο 13
Επιτροπές διαγωνισμού επιλογής προσωπικού του αστυνομικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας Αντικατάσταση άρθρου 23 ν. 4963/2022
Το άρθρο 23 του ν. 4963/2022 (Α’ 149) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 23 Επιτροπές διαγωνισμού επιλογής προσωπικού του αστυνομικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας

1. Για την πρόσληψη του προσωπικού του αστυνομικού τομέα συγκροτείται, με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού (Επιτροπή). Η Επιτροπή αποτελείται από:

α) έναν (1) δικαστικό λειτουργό του Εφετείου Αθηνών, ο οποίος ορίζεται από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του δικαστηρίου και είναι ο Πρόεδρος της Επιτροπής, με τον αναπληρωτή του,

β) έναν (1) δικαστικό λειτουργό του Πρωτοδικείου Αθηνών, ο οποίος ορίζεται από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του δικαστηρίου, με τον αναπληρωτή του,

γ) δύο (2) συμβούλους του ΑΣΕΠ, οι οποίοι ορίζονται από τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ, με τους αναπληρωτές τους,

δ) έναν (1) Ταξίαρχο της ΕΛ.ΑΣ., που ορίζεται από τον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ, με τον αναπληρωτή του,

ε) έναν (1) δικηγόρο, ο οποίος ορίζεται από τον Πρόεδρο της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, με τον αναπληρωτή του και

στ) έναν (1) εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, με τον αναπληρωτή του.

Στην Επιτροπή συμμετέχει ως μέλος χωρίς δικαίωμα ψήφου και ο Υπηρεσιακός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Γραμματείς της επιτροπής ορίζονται δύο (2) προϊστάμενοι τμήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης μαζί με τους αναπληρωτές τους. Την Επιτροπή συνεπικουρούν οι υπάλληλοι της παρ. 2.

2. Με απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης συγκροτείται ειδικό συνεργείο από υπαλλήλους του Υπουργείου Δικαιοσύνης, μέχρι εκατό (100) άτομα κατ’ ανώτατο όριο, με αποκλειστική απασχόληση τη διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής, καθώς και την προετοιμασία των πράξεων διορισμού.

3. Έδρα της Επιτροπής της παρ. 1 είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Η Επιτροπή και το συνεργείο της παρ. 2 μπορούν να συνεδριάζουν και να απασχολούνται, αντιστοίχως, είτε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης είτε στο ΑΣΕΠ.

4. Οι υγειονομικές εξετάσεις και οι ψυχοτεχνικές και αθλητικές δοκιμασίες διενεργούνται κατ’ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 5 του π.δ. 4/1995 (Α’ 1) από τις εκεί προβλεπόμενες επιτροπές.».

Άρθρο 14
Υποβολή δικαιολογητικών υποψήφιων για τον αστυνομικό τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας Πίνακες κατάταξης Αντικατάσταση άρθρου 24 ν. 4963/2022
Το άρθρο 24 του ν. 4963/2022 (Α’ 149) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 24 Υποβολή δικαιολογητικών για τον αστυνομικό τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας Κατάρτιση πινάκων κατάταξης

1. Η υποβολή των δικαιολογητικών διενεργείται ηλεκτρονικά, εκτός εάν με την προκήρυξη ορισθεί άλλος τρόπος υποβολής. Τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβάλλονται με την αίτηση συμμετοχής, όταν προβλέπεται από την προκήρυξη. Πιστοποιητικά ή δικαιολογητικά που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, δεν γίνονται δεκτά. Στην απαγόρευση του τρίτου εδαφίου περιλαμβάνονται και τα συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά εκείνων που έχουν κατατεθεί εμπροθέσμως.

2. Η Επιτροπή καλεί, με τη συνδρομή του ΑΣΕΠ, προς υποβολή δικαιολογητικών, με σχετική ανάρτηση στους διαδικτυακούς τόπους του ΑΣΕΠ και του Υπουργείου Δικαιοσύνης τους υποψηφίους που προηγούνται στη σειρά κατάταξης, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους σε συνδυασμό με τις προτιμήσεις τους,και αντιστοιχούν σε αριθμό τουλάχιστον διπλάσιο του συνόλου των θέσεων που έχουν προκηρυχθεί.

3. Υποψήφιος, ο οποίος προσκομίζει ψευδή δικαιολογητικά που επηρεάζουν την κατάταξή του στον πίνακα, εκτός των ποινικών κυρώσεων, αποκλείεται από τη διαδικασία.

4. Οι τίτλοι σπουδών οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας της αλλοδαπής δεν γίνονται δεκτοί αν δεν είναι αρμοδίως αναγνωρισμένοι.

5. Αν, κατόπιν του ελέγχου των δικαιολογητικών, ο αριθμός των υποψηφίων δεν επαρκεί για την κάλυψη των θέσεων που προκηρύχθηκαν, η διαδικασία των παρ. 1 έως 4 επαναλαμβάνεται για τους επόμενους κατά σειρά υποψηφίους. Ο αριθμός των επιπλέον υποψηφίων που καλούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής τους, καθώς και η προθεσμία υποβολής τους καθορίζονται από την Επιτροπή.

6. Η Επιτροπή του άρθρου 23 ελέγχει, με βάση τα δικαιολογητικά, την ορθότητα των καταχωρίσεων σύμφωνα με τη μοριοδότηση των κριτηρίων και καταρτίζει τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης. Οι προσωρινοί πίνακες αναρτώνται στους διαδικτυακούς τόπους του ΑΣΕΠ και του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Σε αυτούς παρατίθενται τα στοιχεία και κριτήρια με βάση τα οποία καθορίσθηκε η σειρά κατάταξης των υποψηφίων. Η Επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά όσων υποψηφίων είναι αναγκαίο για να συμπληρωθεί ο αριθμός που απαιτείται για την κάλυψη των θέσεων που προκηρύχθηκαν. Οι λοιποί υποψήφιοι κατατάσσονται βάσει των δηλωθέντων στην αίτησή τους στοιχείων.

7. Οι προσωρινοί πίνακες των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ καταρτίζονται κατά κατηγορία και κλάδο και κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας.

8. Οι υποψήφιοι που δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού εμφανίζονται σε πίνακα απορριπτέων με τον μοναδικό κωδικό αριθμό τους και την αιτιολογία αποκλεισμού τους χωρίς τη δημοσιοποίηση προσωπικών τους δεδομένων. Οι πίνακες απορριπτέων αναρτώνται στους διαδικτυακούς τόπους του ΑΣΕΠ και του Υπουργείου Δικαιοσύνης.».

Άρθρο 15
Ενστάσεις κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης και απορριπτέων Οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων για τον αστυνομικό τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας Αντικατάσταση άρθρου 25 ν. 4963/2022
Το άρθρο 25 του ν. 4963/2022 (Α’ 149) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 25 Ενστάσεις κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης και απορριπτέων Οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων για τον αστυνομικό τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας

1. Κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης και απορριπτέων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση ενώπιον του ΑΣΕΠ μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Η προθεσμία αρχίζει από την επομένη της ανάρτησης των πινάκων στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ και ορίζεται ρητώς στην οικεία ανάρτηση. Για την παραδεκτή άσκηση της ένστασης απαιτείται η πληρωμή του παραβόλου που ορίζεται στην προκήρυξη του άρθρου 21. Το ΑΣΕΠ αποφαίνεται επ’ αυτών εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών και ενημερώνεται ο ενιστάμενος. Εάν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η ένσταση θεωρείται ότι έχει απορριφθεί.

2. Η Επιτροπή του άρθρου 23 προβαίνει, αν απαιτείται, στις αναγκαίες διορθώσεις, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην απόφαση του ΑΣΕΠ επί των ενστάσεων και καταρτίζει τους οριστικούς πίνακες κατάταξης και απορριπτέων, οι οποίοι αναρτώνται στους διαδικτυακούς τόπους του ΑΣΕΠ, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του προγράμματος «Διαύγεια», εφαρμοζομένου αναλογικά του πρώτου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 24. Ο πίνακας κατάταξης δεν μπορεί να περιλαμβάνει αριθμό υποψηφίων μεγαλύτερο του αριθμού των θέσεων που προκηρύχθηκαν.».

Άρθρο 16
Υγειονομικές εξετάσεις Ψυχοτεχνικές και αθλητικές δοκιμασίες του προσωπικού του αστυνομικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας Αντικατάσταση άρθρου 26 ν. 4963/2022
Το άρθρο 26 του ν. 4963/2022 (Α’ 149) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 26 Υγειονομικές εξετάσεις Ψυχοτεχνικές και αθλητικές δοκιμασίες του προσωπικού του αστυνομικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας

1. Μετά την ανάρτηση των πινάκων κατάταξης οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε υγειονομικές εξετάσεις, καθώς και σε αθλητικές και σε ψυχοτεχνικές δοκιμασίες, προκειμένου να ερευνηθούν η κρίση, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, η σκέψη, η αντίληψη και η εν γένει προσωπικότητα και φυσική ικανότητα και καταλληλότητα του υποψηφίου.

2. Με πρόσκληση της Επιτροπής του άρθρου 23 καλούνται από τους οριστικούς πίνακες, οι υποψήφιοι που πληρούν τα τυπικά προσόντα του άρθρου 19, κατά σειρά επιτυχίας και σε αριθμό ίσο με τον αριθμό των προσλαμβανόμενων, προσαυξημένο κατά ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%), να προσέλθουν εντός των προθεσμιών που τίθενται στην πρόσκληση, προκειμένου να λάβουν μέρος στις υγειονομικές εξετάσεις και αθλητικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες κατ’ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 5 του π.δ. 4/1995 από τις εκεί προβλεπόμενες επιτροπές. Οι υγειονομικές εξετάσεις του πρώτου εδαφίου περιλαμβάνουν και την αναστημομέτρηση.

3. Αιτήματα υποψηφίων για αναβολή της εξέτασης ή δοκιμασίας τους δεν γίνονται δεκτά παρά μόνο μία (1) φορά για κάθε υποψήφιο ή υποψήφια και εφόσον: α) αποδεικνύεται ανωτέρα βία και β) η νέα ημέρα εξέτασης ή δοκιμασίας καθορίζεται εντός του συνολικού χρονοδιαγράμματος της αντίστοιχης εξέτασης ή δοκιμασίας και σε κάθε περίπτωση σε χρόνο που δεν υπερβαίνει συνολικά τον χρόνο των εξετάσεων και δοκιμασιών του παρόντος.

4. Οι υποψήφιοι, που κρίνονται μη ικανοί από τις ανωτέρω δοκιμασίες ή δεν μετείχαν σε όλες ή κάποιες από αυτές, αποκλείονται της διαδικασίας και καταχωρίζονται από την Επιτροπή του άρθρου 23 σε πίνακα αποκλειομένων, ο οποίος αναρτάται στους διαδικτυακούς τόπους του ΑΣΕΠ και του Υπουργείου Δικαιοσύνης, προς ενημέρωσή τους, εφαρμοζομένου αναλογικά του πρώτου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 24. Ένσταση σχετικά με τις υγειονομικές, αθλητικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες δεν επιτρέπεται, εκτός από τις περιπτώσεις πρόδηλου τυπικού σφάλματος, το οποίο κρίνεται από την επιτροπή που διενήργησε την εξέταση. Στη συνέχεια η Επιτροπή του άρθρου 23 καταρτίζει τους πίνακες διοριστέων από τους αναμορφωμένους πίνακες κατάταξης και απορριπτέων όπως προκύπτουν μετά από τις απαιτούμενες, κατά περίπτωση, διαδικασίες της παρ. 1, με βάση τη σειρά που έχουν οι υποψήφιοι, σε συνδυασμό με τη δήλωση προτίμησής τους. Οι πίνακες περιλαμβάνουν αριθμό διοριστέων που δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των θέσεων που προκηρύχθηκαν και κυρώνονται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης.».

Άρθρο 17
Διορισμός επιλεγομένων για την πλήρωση των θέσεων του αστυνομικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας Αντικατάσταση άρθρου 27 ν. 4963/2022
Το άρθρο 27 του ν. 4963/2022 (Α’ 149) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 27 Διορισμός επιλεγομένων για την πλήρωση των θέσεων του αστυνομικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας

1. Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον οριστικό πίνακα διοριστέων, διορίζονται στη Δικαστική Αστυνομία, με απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου του Υπουργείου Δικαιοσύνης κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.. Η επίδοση της απόφασης διορισμού διενεργείται από την εισαγγελία του τόπου κατοικίας του διοριζόμενου σύμφωνα με τα άρθρα 155 έως 165 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ν. 4620/2019, Α’ 96). Παράταση της προθεσμίας ορκωμοσίας δεν επιτρέπεται εκτός από την περίπτωση ανωτέρας βίας και για όσο χρόνο διαρκεί το απρόβλεπτο γεγονός.

2. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης αναζητά αυτεπάγγελτα για τους υποψηφίους που καλούνται για διορισμό τα εξής δικαιολογητικά:

α. αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης,

β. πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, για όλους τους άνδρες και για όσες γυναίκες έχουν υπηρετήσει στις ένοπλες δυνάμεις,

γ. πιστοποιητικό της εισαγγελικής αρχής περί μη ύπαρξης ποινικής εκκρεμότητας σε βάρος του διοριζομένου,

δ. πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση ή απαγόρευση,

ε. πιστοποιητικό ότι ο υποψήφιος δεν έχει απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας, Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλου νομικού προσώπου του δημοσίου τομέα λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.

3. Στα κενά που δημιουργούνται από τον, για οποιονδήποτε λόγο, μη διορισμό υποψηφίων ή την παραίτηση όσων διορίσθηκαν εντός ενός (1) έτους από τον διορισμό τους, καλύπτονται με απόφαση του αρμόδιου για διορισμό οργάνου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, από τον πίνακα επιλαχόντων υποψηφίων της αντίστοιχης κατηγορίας εκπαίδευσης.

4. Ο διοριζόμενος υποχρεούται να υπηρετήσει στην Υπηρεσία Δικαστικής Αστυνομίας για πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια. Αν παραιτηθεί προτού συμπληρωθεί η πενταετία, επιστρέφει τις αποδοχές που εισέπραξε κατά τη διάρκεια της εισαγωγικής εκπαίδευσης του άρθρου 33.».

Άρθρο 18
Μετατάξεις Μετακινήσεις προσωπικού Δικαστικής Αστυνομίας Αντικατάσταση άρθρου 38 ν. 4963/2022
Το άρθρο 38 του ν. 4963/2022 (Α’ 149) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 38 Μετατάξεις Μετακινήσεις

1. Το προσωπικό του πολιτικού και του αστυνομικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας δεν μετατάσσεται ούτε αποσπάται σε άλλους φορείς κατ’ εφαρμογή οποιασδήποτε γενικής ή ειδικής διάταξης, με την επιφύλαξη του άρθρου 40. Θέσεις του αστυνομικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας, για τις οποίες εκδίδεται προκήρυξη πλήρωσής τους με διορισμό, δεν καλύπτονται με μετάταξη.

2. Με απόφαση του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών επιτρέπεται η μετακίνηση του προσωπικού του πολιτικού και του αστυνομικού τομέα από οποιαδήποτε δικαστική ή εισαγγελική αρχή εντός της εφετειακής περιφέρειας σε άλλη δικαστική ή εισαγγελική αρχή εντός της ίδιας περιφέρειας, αν παρίσταται προς τούτο ανάγκη, και για χρονικό διάστημα που κρίνεται ανά περίπτωση. Με απόφαση του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων επιτρέπεται η μετακίνηση του προσωπικού του πολιτικού και του αστυνομικού τομέα των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, αν παρίσταται προς τούτο ανάγκη, και για χρονικό διάστημα που κρίνεται ανά περίπτωση.».

Άρθρο 19
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Τροποποίηση άρθρου 59 ν. 4963/2022
Στο άρθρο 59 του ν. 4963/2022 (Α’ 149) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) η παρ. 1 τροποποιείται με τη συμπλήρωση της εξουσιοδότησης για τη σύσταση νέων ή την κατάργηση υφιστάμενων περιφερειακών υπηρεσιών προς προσαρμογή στο άρθρο 19 του παρόντος, β) η περ. α’ της παρ. 2, και οι παρ. 5 και 8 διαγράφονται, γ) στην παρ. 6 προστίθεται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη στα εξουσιοδοτούμενα όργανα και η φράση «αποδοχές των μελών των Επιτροπών του άρθρου 22, των εξεταστών, των επιτηρητών και των γραμματέων των επιτροπών διαγωνισμού» αντικαθίσταται με τη φράση «αποζημιώσεις των μελών και των γραμματέων των Επιτροπών των παρ. 1 και 4 του άρθρου 23», δ) προστίθεται παρ. 8Α και το άρθρο 59 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 59 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών δύναται να συστήνονται νέες ή να καταργούνται υφιστάμενες περιφερειακές υπηρεσίες της Δικαστικής Αστυνομίας των περ. β’ και γ’ της παρ. 2 του άρθρου 3 και να καθορίζεται η έδρα τους.

2. α. [Καταργείται].

β. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Προστασίας του Πολίτη, καθορίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με τη στολή και τον οπλισμό της παρ. 7 του άρθρου 4, που φέρει το προσωπικό του αστυνομικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας.

3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών, τίθενται οι ουσιαστικές και διαδικαστικές ρυθμίσεις για την πλήρωση των θέσεων υπαλλήλων της Δικαστικής Αστυνομίας του άρθρου 15 και, κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις που αφορούν στους δημόσιους διοικητικούς υπαλλήλους, καθορίζονται ειδικά προσόντα και προϋποθέσεις για την πρόσληψη του αστυνομικού προσωπικού της Δικαστικής Αστυνομίας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου 15.

4. α. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, οι θέσεις του άρθρου 16 κατανέμονται στη Διεύθυνση Δικαστικής Αστυνομίας και στις περιφερειακές υπηρεσίες.

β. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη και Εσωτερικών, δύνανται να συστήνονται και να καταργούνται οργανικές θέσεις του άρθρου 16, καθώς και να ανακατανέμονται ανά κατηγορία και κλάδο.

5. [Καταργείται]. 6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη και Δικαιοσύνης, ρυθμίζονται τα θέματα που σχετίζονται με τις αποζημιώσεις των μελών και των γραμματέων των Επιτροπών των παρ. 1 και 4 του άρθρου 23, τη διαδικασία καταβολής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου 23.

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, καθορίζονται ο τόπος και ο τρόπος διενέργειας, καθώς και το περιεχόμενο της εισαγωγικής εκπαίδευσης του άρθρου 33, το εκπαιδευτικό προσωπικό, οι χώροι και οι εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την εκπαιδευτική διαδικασία, οι αμοιβές των εκπαιδευτών, ο τρόπος καταβολής αυτών και κάθε άλλης δαπάνης σχετικής με την εισαγωγική εκπαίδευση, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 33. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ένας ανώτατος ή ανώτερος δικαστικός λειτουργός που υπηρετεί σε δικαστήριο της Αθήνας ως υπεύθυνος εκπαίδευσης για την εισαγωγική εκπαίδευση του πολιτικού προσωπικού της Δικαστικής Αστυνομίας και ένας Αστυνομικός Διευθυντής ή Αστυνομικός Υποδιευθυντής ή Αστυνόμος Α’ της ΕΛ.ΑΣ., ως υπεύθυνος εκπαίδευσης για την εισαγωγική εκπαίδευση του προσωπικού του αστυνομικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας που επιλέγεται με διαταγή της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ..

8. [Καταργείται].

8Α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης καθορίζονται οι πάσης φύσεως τακτικές αποδοχές, επιδόματα και απολαβές του Διευθυντή της Διεύθυνσης Δικαστικής Αστυνομίας, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.».

Άρθρο 20
Μεταβατικές διατάξεις Αντικατάσταση άρθρου 60 ν. 4963/2022
Στο άρθρο 60 του ν. 4963/2022 (Α’ 149) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) οι παρ. 1 και 2 αντικαθίστανται, β) η παρ. 3 τροποποιείται ως προς το απώτατο χρονικό διάστημα άσκησης καθηκόντων του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ. και το άρθρο 60 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 60 Μεταβατικές διατάξεις

1. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, για την πλήρωση των θέσεων των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ του πολιτικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας οι υγειονομικές εξετάσεις και οι ψυχοτεχνικές δοκιμασίες διενεργούνται μεταξύ των υποψηφίων που περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων από τις αρμόδιες επιτροπές της παρ. 4 του άρθρου 23, κατά τα οριζόμενα στην οικεία προκήρυξη. Σε περίπτωση διαγραφής υποψηφίου από τον πίνακα διοριστέων καλείται ο επόμενος κατά σειρά κατάταξης υποψήφιος.

2. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος και μέχρι την επιλογή των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων του πολιτικού και του αστυνομικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας για την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και τις περιφερειακές υπηρεσίες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36, καθήκοντα προϊσταμένου των τμημάτων του πολιτικού τομέα, ασκεί υπάλληλος του πολιτικού τομέα, κατηγορίας ΠΕ, που διαθέτει τα περισσότερα τυπικά προσόντα και καθήκοντα προϊσταμένων των τμημάτων του αστυνομικού τομέα ασκούν υπάλληλοι του αστυνομικού τομέα κατηγορίας ΠΕ που διαθέτουν τα περισσότερα τυπικά προσόντα, και ελλείψει αυτών υπάλληλοι της κατηγορίας ΤΕ με τα περισσότερα τυπικά προσόντα. Η επιλογή γίνεται από το υπηρεσιακό συμβούλιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

3. Μέχρι τη στελέχωση της Δικαστικής Αστυνομίας με το προσωπικό του αστυνομικού τομέα και πάντως όχι πέραν της 30ής.6.2024, το προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του που σχετίζονται με τις δικαστικές υπηρεσίες.».

Άρθρο 21
Καταργούμενες διατάξεις

1. To άρθρο 42 του ν. 4963/2022 (Α’ 149) περί του Κανονισμού Λειτουργίας της Δικαστικής Αστυνομίας, καταργείται.

2. Το π.δ. 6/2023 (Α’ 13), περί σύστασης Διεύθυνσης Δικαστικής Αστυνομίας, τεσσάρων περιφερειακών υπηρεσιών Δικαστικής Αστυνομίας, οργανικών θέσεων Δικαστικής Αστυνομίας και καθορισμού των αρμοδιοτήτων των περιφερειακών υπηρεσιών της Δικαστικής Αστυνομίας, καταργείται.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Άρθρο 22
Καθορισμός διαδικασιών εκκαθάρισης και είσπραξης της αποζημίωσης των δικαιούχων της νομικής βοήθειας μέσω διαδικτυακής εφαρμογής της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 14 ν. 3226/2004
Στην παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3226/2004 (Α’ 24) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στο δεύτερο εδάφιο μετά από τις λέξεις, «και των αιτήσεων των δικαιούχων δικηγόρων και άλλων προσώπων,» προστίθενται οι λέξεις «καθώς και η διαδικασία εκκαθάρισης και είσπραξης με απευθείας πληρωμή της αποζημίωσης στον δικαιούχο», β) προστίθεται τέταρτο εδάφιο και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Αρμόδιο όργανο για τη συλλογή των δικαιολογητικών και των αιτήσεων των δικαιούχων δικηγόρων και άλλων προσώπων για τη διαβίβασή τους στο Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) είναι η διοίκηση του αρμόδιου Δικαστηρίου. Η συλλογή των δικαιολογητικών και των αιτήσεων των δικαιούχων δικηγόρων και άλλων προσώπων, καθώς και η διαδικασία εκκαθάρισης και είσπραξης με απευθείας πληρωμή της αποζημίωσης στον δικαιούχο δύναται να υλοποιούνται και μέσω διαδικτυακής εφαρμογής προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ gov.gr). Η είσοδος των χρηστών στην εφαρμογή, πραγματοποιείται μέσω των μοναδικών κωδικών αυθεντικοποίησης που προβλέπονται για την είσοδο των χρηστών, στο Πληροφοριακό Σύστημα της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθορίζεται η διαδικασία εκκαθάρισης και είσπραξης με απευθείας πληρωμή της αποζημίωσης στον δικαιούχο και δύνανται να καθορίζονται τα ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής του πρώτου εδαφίου, η είσοδος των χρηστών και η συλλογή των δικαιολογητικών και των αιτήσεων των δικαιούχων δικηγόρων και άλλων προσώπων, οι απαιτούμενες διαλειτουργικότητες με άλλα πληροφοριακά συστήματα ή μητρώα του δημόσιου τομέα, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και κάθε αναγκαία, τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.».

Άρθρο 23
Επιμόρφωση μελών των Συμβουλίων Επιθεώρησης και των επιθεωρητών Αντικατάσταση άρθρου 99 Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
Το άρθρο 99 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών [ν. 4938/2022 (Α’ 109)] αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 99 Επιμόρφωση επιθεωρητών

Πριν από την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, τα μέλη των Συμβουλίων Επιθεώρησης και οι επιθεωρητές των δικαστικών λειτουργών, παρακολουθούν υποχρεωτικά έκτακτα προγράμματα επιμόρφωσης που διοργανώνονται από το Ανώτατο Δικαστήριο της δικαιοδοσίας του επιθεωρητή.».

Άρθρο 24
Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού Υπουργείου Δικαιοσύνης

1. Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης συστήνεται Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού, με αρμοδιότητα τον άμεσο και μεσομακροπρόθεσμο σχεδιασμό των δράσεων του Υπουργείου. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και αποτελείται από: α) τον Γενικό Γραμματέα Δικαιοσύνης ως πρόεδρο, β) τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του Υπουργείου, γ) τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης του Υπουργείου, δ) τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου, ε) τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου, στ) έναν (1) εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας και ζ) έναν (1) δικηγόρο που ορίζεται από τον Πρόεδρο της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας με τον αναπληρωτή του. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

2. Η Επιτροπή είναι αρμόδια για να: α) παρακολουθεί τις εξελίξεις στον χώρο της Δικαιοσύνης, να σχεδιάζει και να εισηγείται στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης άμεσες και μακροπρόθεσμες παρεμβάσεις,

β) αξιολογεί προηγούμενες ή και εν εξελίξει δράσεις του Υπουργείου και να εισηγείται έγκαιρες διορθωτικές κινήσεις ή επικαιροποίηση των δράσεων,

γ) βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία και συντονίζει όλες τις επιτροπές παρακολούθησης έργων και δράσεων, ώστε να αξιοποιούνται όλα τα διαθέσιμα μέσα για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη υλοποίηση των στόχων του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

3. Η Επιτροπή δύναται κατά τις συνεδριάσεις της να προσκαλεί κατά την κρίση της εμπειρογνώμονες, πρόσωπα που διαθέτουν τις κατά περίπτωση απαιτούμενες ειδικές νομικές ή τεχνικές γνώσεις ή εμπειρία και ιδίως, μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, δικηγόρους, ειδικούς πληροφορικής και ηλεκτρονικών υπολογιστών, μηχανικούς, καθώς και υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

4. Η συμμετοχή στην Επιτροπή είναι άμισθη. Τα μέλη της Επιτροπής και όσοι προσκαλούνται στις συνεδριάσεις της υπέχουν υποχρέωση εμπιστευτικότητας.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Άρθρο 25
Διαδικασίες κατεπείγουσας εκτέλεσης έργων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας

1. Στις περιοχές που κηρύσσονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4662/2020 (Α’ 27) και απαιτείται η κατεπείγουσα εκτέλεση έργων που συνδέονται, άμεσα ή έμμεσα, με την αποκατάσταση των υποδομών τους, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δύναται να αναλαμβάνει, δια των υπηρεσιών και των εποπτευόμενων φορέων του, τον σχεδιασμό, την ανάθεση και την εκτέλεση των κατεπειγόντων έργων αποκατάστασης βλαβών των υποδομών, ακόμα και όταν δεν υπάγονται στις αρμοδιότητές του, σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος.

2. Για την ανάληψη της αρμοδιότητας της παρ. 1, για έργα που δεν υπάγονται στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, απαιτείται, μετά την κήρυξη περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, στην οποία περιλαμβάνεται συνοπτική περιγραφή των σχετικών έργων.

3. Με αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών εξειδικεύονται τα προς εκτέλεση έργα που είναι κατεπείγοντα, τελούν σε άμεση συνάφεια και είναι αναγκαία, αποκλειστικά για την αποκατάσταση βλαβών στις υποδομές και δεν περιλαμβάνουν εργασίες συμπλήρωσης ή επέκτασης αυτών, με την εξαίρεση απολύτως απαραίτητων συνοδών έργων, ιδίως αντιπλημμυρικής προστασίας στο σύνολο της λεκάνης απορροής, καθορίζονται οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ή οι εποπτευόμενοι φορείς του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που αναλαμβάνουν τον σχεδιασμό, την ανάθεση και την εκτέλεση των έργων της παρ. 2, καθώς και τυχόν ειδικότερες λεπτομέρειες ως προς αυτά. Για την έκδοση της απόφασης του πρώτου εδαφίου απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

4. Σε κάθε περίπτωση που Αναθέτουσα Αρχή έργων του παρόντος είναι ή καθίσταται με τη διαδικασία της παρ. 2, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ή εποπτευόμενοι φορείς αυτού, ακολουθείται η διαδικασία ανάθεσης των επόμενων παραγράφων.

5. Για την ανάθεση έργων του παρόντος δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 49 και 50 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και αρκεί η σύνταξη και έγκριση εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής του τεύχους της τεχνικής περιγραφής των προς εκτέλεση εργασιών, του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης αυτών, του προϋπολογισμού δημοπράτησης και του τεύχους Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). Για τη σύνταξη των στοιχείων αυτών η αναθέτουσα αρχή μπορεί να υποβοηθηθεί από Νομικούς και Τεχνικούς Συμβούλους με τους οποίους συνάπτεται σύμβαση, έναντι αμοιβής μέχρι των ορίων των περ. β) και δ), αντίστοιχα, του άρθρου 5 του ν. 4412/2016. Το είδος και ο ανώτατος αριθμός των συμβούλων του προηγούμενου εδαφίου δύνανται να καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Η σύναψη της σύμβασης του συμβούλου γίνεται με τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 128 του ν. 4412/2016, χωρίς να απαιτείται γνώμη του αρμοδίου Τεχνικού Συμβουλίου Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και χωρίς να απαιτείται η χρησιμοποίηση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

6. Η εκπόνηση των μελετών γίνεται με μέριμνα και δαπάνες του αναδόχου, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και διατάξεις. Σε περίπτωση τεχνικού έργου γεφύρωσης ποταμού ή υδατορέματος, εφαρμόζεται το άρθρο 4 του ν. 4258/2014 (Α’ 94). Η εκπόνηση της μελέτης κτηματογράφησης και κτηματολογίου γίνεται με μέριμνα και δαπάνες του αναδόχου του έργου.

7. Η ανάθεση των έργων του παρόντος έπεται της έκδοσης απόφασης εξαίρεσης από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, κατ’ εφαρμογή της διαδικασίας της περ. α) της παρ. 2α του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α’ 209). Ως αρμόδια περιβαλλοντική αρχή νοείται το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανεξαρτήτως της κατάταξης της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 του έργου ή της δραστηριότητας. Στην απόφαση της παρούσας συμπεριλαμβάνονται και οι υποστηρικτικοί χώροι για την υλοποίηση των απαιτούμενων εργασιών, ιδίως εργοταξιακοί χώροι, αποθεσιοθάλαμοι και δανειοθάλαμοι γεωδών υλικών.

8. Αναγκαστικές απαλλοτριώσεις εκτάσεων για την εκτέλεση έργου του παρόντος διενεργούνται με τη διαδικασία του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (ν. 2882/2001, Α’ 17), χωρίς να αποκλείεται και η διαδικασία επίταξης των προς απαλλοτρίωση εκτάσεων μετά των συστατικών τους και των επικειμένων, για την έγκριση της οποίας δεν απαιτείται γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

9. Η διαδικασία επιλογής του αναδόχου για την εκτέλεση έργου του παρόντος πραγματοποιείται, σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016. Στη διαδικασία προσκαλούνται τρεις (3) τουλάχιστον εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στην εκτέλεση έργων αντίστοιχης κατηγορίας υποδομών, εφόσον με την προσφορά τους και επί ποινή αποκλεισμού, αποδέχονται εγγράφως την εκτέλεση και παράδοση του έργου εντός της τασσόμενης προθεσμίας που προσδιορίζεται στην πρόσκληση και εκκινεί από την υπογραφή της οικείας σύμβασης, προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά τους εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής. Αποκλειστικό κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης του παρόντος, είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών δύνανται να καθορίζονται ειδικότερες προϋποθέσεις πρόσκλησης εργοληπτικών επιχειρήσεων ανά κατηγορία υποδομών για την εφαρμογή της παρούσας.

10. Οι προσκαλούμενες κατά την παρ. 9 του παρόντος εργοληπτικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλουν την προσφορά κατ’ αποκοπή για ολόκληρο το έργο, σύμφωνα με τα στοιχεία των παρ. 6 και 11. Οι οικονομικές προσφορές συντάσσονται υποχρεωτικά επί του εντύπου που χορηγεί η αναθέτουσα αρχή ή βάσει υποδείγματος που περιλαμβάνεται ως Παράρτημα στα έγγραφα της σύμβασης. Με τα έγγραφα της σύμβασης μπορεί να ζητείται και ανάλυση της κατ’ αποκοπήν προσφοράς από τον οικονομικό φορέα.

11. Στο κατ’ αποκοπήν τίμημα περιλαμβάνονται ανηγμένα: α) η εκπόνηση όλων των μελετών, από μελετητές που διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα κατά τις διατάξεις του ν. 4412/2016 η διενέργεια όλων των αναγκαίων ερευνών και δοκιμών, καθώς και η αξιολόγηση αυτών, β) οι δαπάνες για το σύνολο των αναφερόμενων στο τεύχος της Ε.Σ.Υ. λοιπών υποχρεώσεων εκ μέρους του αναδόχου, γ) το ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος αναδόχου, δ) οι πάσης φύσεως απρόβλεπτες δαπάνες κατά την κατασκευή του έργου, ε) οι δαπάνες για την εκτίμηση της αξίας των απαλλοτριωμένων ακινήτων μετά των συστατικών τους και των επικειμένων και στ) οι δαπάνες για την εκπόνηση της Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης της περ. β’ της παρ. 2β του άρθρου 1 του ν. 4014/2011, όπου απαιτείται, και την υλοποίησή της.

12. Καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου οφειλόμενες σε υπαιτιότητα της αναθέτουσας αρχής, πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, δεν δημιουργούν, υπέρ του αναδόχου, δικαίωμα για την υποβολή όχλησης για την καταβολή οιασδήποτε αποζημίωσης εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής, περιλαμβανόμενης και της δαπάνης αναθεώρησης τιμών.

13. Για την αντιμετώπιση των αναγκών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που προκύπτουν από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και του φορέα προέλευσης και για το αναγκαίο χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη με δυνατότητα ανανέωσης μόνο μία φορά για χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα δύο (2) ακόμη έτη, η απόσπαση υπαλλήλων μονίμων και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, που υπηρετούν σε υπηρεσίες του δημοσίου τομέα υπό την έννοια της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) ή η πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου εξειδικευμένου προσωπικού, σε υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 36 του ν. 4765/2021 (Α’ 6).

14. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών δύναται να συστήνει, για τη μελέτη και παρακολούθηση ειδικών θεμάτων που αφορούν στην εφαρμογή του παρόντος, Ομάδες Εργασίας από υπαλλήλους του Υπουργείου, ειδικούς επιστήμονες και άλλα κατά την κρίση του κατάλληλα πρόσωπα.

Άρθρο 26
Αποζημίωση επιτροπών, κλιμακίων αυτοψίας και ομάδων συντονισμού για φυσικές καταστροφές Τροποποίηση άρθρου 18 ν. 4797/2021

1. Στο άρθρο 18 του ν. 4797/2021 (Α’ 66), περί αποζημίωσης επιτροπών και κάλυψης δαπανών, στον τίτλο προστίθενται οι λέξεις «κλιμακίων αυτοψίας και ομάδων συντονισμού», στην παρ. 1 προστίθενται τα μέλη των κλιμακίων που διενεργούν αυτοψίες και των ομάδων συντονισμού και υποστήριξης της διαδικασίας των ενισχύσεων, η παρ. 2, περί αποζημιώσεων, αντικαθίσταται, και το άρθρο 18 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 18 Αποζημίωση επιτροπών, κλιμακίων αυτοψίας και ομάδων συντονισμού Κάλυψη δαπανών

1. Εφόσον απαιτηθεί μετακίνηση εκτός περιφερειακής ενότητας μελών των επιτροπών κρατικής αρωγής, κλιμακίων διενεργούντων αυτοψίες και ομάδων συντονισμού και υποστήριξης της διαδικασίας των ενισχύσεων, για την εκτέλεση των καθηκόντων τους προς τους σκοπούς του παρόντος, καταβάλλονται δαπάνες μετακίνησης, κατά την υποπαρ. Δ.9 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94).

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μεγάλης έκτασης ζημιών σε επιχειρήσεις ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς ή νοικοκυριά ή κτήρια, μετά από εισήγηση της Επιτροπής του άρθρου 13, δύναται να χορηγείται αποζημίωση στις επιτροπές κρατικής αρωγής, στα κλιμάκια που διενεργούν τις αυτοψίες και καταγραφές για τα μέτρα ενισχύσεων, καθώς και στις ομάδες που συστήνονται για τον συντονισμό, τη διασταύρωση στοιχείων και την υποστήριξη της διαδικασίας των ενισχύσεων, στο πλαίσιο του έργου της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, κατά παρέκκλιση του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, καθορίζονται το ύψος, οι όροι, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις καταβολής της αποζημίωσης.».

2. Η ισχύς του παρόντος άρχεται από την 1η Ιουλίου 2023.

Άρθρο 27
Κάλυψη των εξόδων έκτακτου ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και έκδοσης υπεύθυνης δήλωσης αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη για τους πληγέντες από τις πλημμύρες Προσθήκη παρ. 4A στο άρθρο 36 του ν. 4508/2017
Στο άρθρο 36 του ν. 4508/2017 (Α’ 200) προστίθεται παρ. 4β, σχετικά με την ενίσχυση των πληγέντων εξαιτίας της κακοκαιρίας «Daniel», ως εξής:

«4A. α) Για τις Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (ΕΗΕ) των κτισμάτων που επλήγησαν από τις πλημμύρες, σε περιοχές της επικράτειας, που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4662/2019 (Α’ 27), από την κακοκαιρία «Daniel», καλύπτονται τα έξοδα έκτακτου ελέγχου των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και έκδοσης υπεύθυνης δήλωσης αδειούχου εγκαταστάτη (ΥΔΕ), κατά το άρθρο 2 του ν. 4483/1965 (Α’ 118) και τις σχετικές κανονιστικές διατάξεις, σύμφωνα με την παρούσα.

Οι πιστώσεις που προκύπτουν καλύπτονται από τον ειδικό λογαριασμό του άρθρου 36 του ν. 4508/2017 (Α’ 200). Προς αυτό τον σκοπό, ποσό έως δώδεκα εκατομμύρια (12.000.000,00) ευρώ από τα διαθέσιμα του ειδικού λογαριασμού της παρ. 2 διατίθεται για τα έξοδα έκτακτου ελέγχου και την κάλυψη των εξόδων έκδοσης υπεύθυνης δήλωσης αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη του παρόντος. Το ποσό του κόστους έκδοσης ΥΔΕ καταβάλλεται εφάπαξ από την Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., ο οποίος έχει ορισθεί ως διαχειριστής του ειδικού λογαριασμού, μετά την επανασύνδεση της παροχής, απευθείας στον Αδειούχο Ηλεκτρολόγο Εγκαταστάτη. Για τη διάθεση του ποσού αυτού δεν εφαρμόζεται η υπουργική απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 3.

β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, καθορίζονται οι δικαιούχοι, η διαδικασία, το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης ανά παροχή, τα δικαιολογητικά, οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες και οι επιμέρους αρμοδιότητές τους, ο χρόνος και ο τρόπος κάλυψης των εξόδων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της περ. α).».

2. Το ως άνω ποσό της οικονομικής ενίσχυσης του παρόντος είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Άρθρο 28
Παράταση αναστολής οικοδομικών εργασιών στον Υμηττό
Στο άρθρο 72 του ν. 4843/2021 (Α’ 193), περί παράτασης αναστολής οικοδομικών εργασιών στον Υμηττό, α) παρατείνεται η προθεσμία αναστολής, β) προστίθεται εξαίρεση, και το άρθρο 72 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 72 Παράταση αναστολής οικοδομικών εργασιών στον Υμηττό

Παρατείνεται η αναστολή της έκδοσης προεγκρίσεων οικοδομικών αδειών, οικοδομικών αδειών, εγκρίσεων εργασιών μικρής κλίμακας και της εκτέλεσης κάθε οικοδομικής εργασίας, που ορίζεται στην υπ’ αρ. 40399/29.9.2017 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Α.Π.Π. 229), όπως η ισχύς αυτής παρατάθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/6Ο327/3187/1.10.2018 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Α.Α.Π. 213), με το άρθρο τέταρτο της από 30.9.2019 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4638/2019 (Α’ 181) και με το άρθρο 85 του ν. 4722/2020 (Α’ 177), εξαιρουμένης της έκδοσης των απαιτούμενων διοικητικών πράξεων και της εκτέλεσης εργασιών για την τοποθέτηση προκατασκευασμένων σχολικών αιθουσών του άρθρου 220 του ν. 4610/2019 (Α’ 70), καθώς και της διαμόρφωσης υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων στη Δημοτική Ενότητα Βούλας, από τη λήξη της και έως τη θεσμοθέτηση του νέου προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού μέτρων προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού και των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή Ιλισσίων και πάντως όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2023.».

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 29
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2023

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Εθνικής Άμυνας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Εσωτερικών ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Υγείας ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Υποδομών και Μεταφορών ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ανάπτυξης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Προστασίας του Πολίτη ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Δικαιοσύνης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ

Ψηφιακής Διακυβέρνησης ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2023

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ