ΝΟΜΟΣ 5047/2023

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5047

Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/514 του Συμβουλίου της 22ας Μαρτίου 2021 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας, διατάξεις για τη φορολογική διαδικασία, την κατάρτιση του κρατικού προϋπολογισμού, το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1 Σκοπός

Άρθρο 2 Αντικείμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΕΝΣΩΜAΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓIAΣ (ΕΕ) 2021/514 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΤΗΣ 22ΑΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟIΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓIΑΣ 2011/16/ΕΕ ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚH ΣΥΝΕΡΓΑΣIΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓIΑΣ

Άρθρο 3 Επέκταση της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών φορολογικών αρχών και των φορολογικών αρχών των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας και σε άλλους έμμεσους φόρους Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 2 ν. 4170/2013

Άρθρο 4 Ορισμοί για την ανταλλαγή πληροφοριών, τους κοινούς ελέγχους και την παραβίαση δεδομένων Τροποποίηση παρ. 9 και προσθήκη παρ. 26 και 27 στο άρθρο 4 του ν. 4170/2013 (παρ. 1 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/514/ΕΕ)

Άρθρο 5 Ορισμός εύλογης συνάφειας στην ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος Προσθήκη άρθρου 6Α στον ν. 4170/2013 (παρ. 2 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/514/ΕΕ)

Άρθρο 6 Διοικητικές έρευνες Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 7 ν. 4170/2013 (παρ. 3 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/514/ΕΕ)

Άρθρο 7 Προθεσμίες για παροχή πληροφοριών Αντικατάσταση παρ. 1 και κατάργηση παρ. 5 άρθρου 8 ν. 4170/2013 (παρ. 4 και 5 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/514/ΕΕ)

Άρθρο 8 Πεδίο εφαρμογής και προϋποθέσεις της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών Τροποποίηση περ. α) παρ. 1 άρθρου 9 ν. 4170/2013 (περ. α) παρ. 6 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/514/ΕΕ)

Άρθρο 9 Πεδίο εφαρμογής και προϋποθέσεις της υποχρεωτικής αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τις εκ των προτέρων διασυνοριακές αποφάσεις και τις εκ των προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης Τροποποίηση περ. α) παρ. 5 και περ. β) παρ. 6 άρθρου 9Α ν. 4170/2013 (παρ. 7 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/514/ΕΕ)

Άρθρο 10 Πεδίο εφαρμογής και προϋποθέσεις της υποχρεωτικής αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών που υποβάλλονται από Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας Προσθήκη άρθρου 9ΑΓ στον ν. 4170/2013 (παρ. 8 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/514/ΕΕ)

Άρθρο 11 Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις αυτόματες ανταλλαγές Αντικατάσταση άρθρου 9Β ν. 4170/2013 (περ. α) παρ. 9 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/514/ΕΕ)

Άρθρο 12 Παρουσία σε διοικητικές υπηρεσίες και συμμετοχή σε διοικητικές έρευνες Αντικατάσταση άρθρου 12 ν. 4170/2013 (παρ. 10 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/514/ΕΕ)

Άρθρο 13 Ταυτόχρονοι έλεγχοι Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 13 ν. 4170/2013 (παρ. 11 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/514/ΕΕ)

Άρθρο 14 Κοινοί έλεγχοι Προσθήκη άρθρου 13Α στον ν. 4170/2013 (παρ. 12 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/514/ΕΕ)

Άρθρο 15 Γνωστοποίηση πληροφοριών και εγγράφων Τροποποίηση άρθρου 16 ν. 4170/2013 (παρ. 13 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/514/ΕΕ)

Άρθρο 16 Τυποποιημένα έντυπα και ηλεκτρονικοί μορφότυποι Τροποποίηση άρθρου 20 ν. 4170/2013 (παρ. 14 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/514/ΕΕ)

Άρθρο 17 Πρακτικές ρυθμίσεις Προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 21 του ν. 4170/2013 (παρ. 15 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/ 514/ΕΕ)

Άρθρο 18 Αμοιβαία διοικητική συνδρομή Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 29 Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (παρ. 16 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/514/ΕΕ)

Άρθρο 19 Προστασία δεδομένων Αντικατάσταση άρθρου 24 ν. 4170/2013 (παρ. 18 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/514/ΕΕ)

Άρθρο 20 Κυρώσεις για παραβάσεις υποχρεώσεων για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών που υποβάλλονται από Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης ΠλατφόρE 7 Σεπτεμβρίου 2023 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 147 5137 μας Προσθήκη άρθρου 54ΙΑ στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (παρ. 19 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/514/ΕΕ)

Άρθρο 21 Πληροφορίες από τρίτους προς τη Φορολογική Διοίκηση Τροποποίηση παρ. 3α άρθρου 15 Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Άρθρο 22 Εφαρμογή του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας στους Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 29 Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Άρθρο 23 Συμπλήρωση των κυρώσεων για τη μη παροχή πληροφοριών ή στοιχείων από τις ψηφιακές πλατφόρμες της οικονομίας διαμοιρασμού Τροποποίηση τίτλου και παρ. 1 άρθρου 54Δ Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Άρθρο 24 Εξουσιοδοτικές και τελικές διατάξεις Προσθήκη παρ. 9 στο άρθρο 5 του ν. 4170/2013

Άρθρο 25 Προσθήκη Παραρτήματος V στον ν. 4170/2013 (παρ. 20 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/514/ΕΕ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΜΗΜΑ Ι ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ III ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ IV ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Άρθρο 26 Διασύνδεση τερματικών Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 15Β Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Άρθρο 27 Υποχρεώσεις οντοτήτων που δραστηριοποιούνται στον τομέα υπηρεσιών πληρωμών μέσω κάρτας Προσθήκη άρθρου 15Γ Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Άρθρο 28 Διαδικαστικές παραβάσεις σχετικά με τα τερματικά Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης Προσθήκη περ. ιη) στην παρ. 1 και περ. ια) στην παρ. 2 του άρθρου 54 στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Άρθρο 29 Κυρώσεις περί μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις λειτουργίας και διασύνδεσης των τερματικών Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης Προσθήκη άρθρου 54ΙΑ στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 30 Υποβολή δήλωσης και καταβολή τέλους παρεπιδημούντων και τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων για το έτος 2022 και τους μήνες Ιανουάριο έως Σεπτέμβριο 2023 Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 17 ν. 2130/1993

Άρθρο 31 Ετήσιες αποδόσεις υπέρ τρίτων από τον κρατικό προϋπολογισμό

Άρθρο 32 Συγκεντρωτική ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Τροποποίηση άρθρου 55Α ν. 4270/2014

Άρθρο 33 Διαχείριση κινητών αξιών του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Τροποποίηση περ. α) παρ. 2 και παρ. 11 και αντικατάσταση παρ. 6 και 13 άρθρου 5 ν. 3986/2011

Άρθρο 34 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων πριν από συναλλαγές Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 6 ν. 3986/2011

Άρθρο 35 Προσυμβατικός έλεγχος συμβάσεων αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 9 ν. 3986/2011

Άρθρο 36 Παράταση συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου προσωπικού καθαριότητας για τις ανάγκες καθαριότητας των κτιρίων της Κεντρικής Υπηρεσίας και περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 37 Υπηρεσιακή κατάσταση Μόνιμου και Αναπληρωτή Μόνιμου Αντιπροσώπου στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 211 ν. 4920/2022 και περ. στ) παρ. 1 ν. 4957/2022

Άρθρο 38 Παράταση διαδικασιών ειδικής διαχείρισης των εταιρειών άρθρου 76 ν. 4307/2014

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 39 Παράταση της διάρκειας ισχύος των συμβάσεων ιατρών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για κάλυψη των αναγκών των δομών της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 και των συμβάσεων εργασίας του αναγκαίου προσωπικού προς υλοποίηση του προγράμματος με αντικείμενο τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών των προσφύγων και μεταναστών

Άρθρο 40 Δυνατότητα παράτασης της διάρκειας απόσπασης υπαλλήλων στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας

Άρθρο 41 Δυνατότητα παράτασης χρόνου παραμονής στην υπηρεσία ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας

Άρθρο 42 Κατ’ εξαίρεση εγγραφή μη πιστοποιημένων αποφοίτων Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στη Β’ τάξη των Επαγγελματικών Λυκείων Προσθήκη παρ. 36 στο άρθρο 169 ν. 4763/2020

Άρθρο 43 Έναρξη ισχύος των εφαρμογών τεχνολογίας διαδικτύου των πραγμάτων του ν. 4961/2022 Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 116 ν. 4961/2022

Άρθρο 44 Προσλήψεις και υπηρεσιακές μεταβολές προ της διενέργειας των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών Τροποποίηση περ. δ’ δευτέρου εδαφίου και προσθήκη τρίτου εδαφίου στο άρθρο 17 του ν. 3870/2010

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 45 Έναρξη ισχύος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος είναι:

α) Η βελτίωση της διαδικασίας ανταλλαγής πληροφοριών και η αποτελεσματικότητα της συνεργασίας μεταξύ των φορολογικών αρχών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της φορολογίας εισοδήματος, του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) και των λοιπών έμμεσων φόρων,

β) η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής μέσω ρυθμίσεων για τη διασύνδεση των τερματικών ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων με τη φορολογική διοίκηση,

γ) η επίλυση τεχνικών ζητημάτων που τίθενται ενόψει της κατάρτισης του Kρατικού Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2024 και

δ) η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των κινητών αξιών του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.).

Άρθρο 2
Αντικείμενο
Αντικείμενο του παρόντος είναι:

α) Η ρύθμιση του πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών φορολογικών αρχών και των αντίστοιχων αρχών των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η καθιέρωση κοινών ελέγχων, η επιβολή υποχρεώσεων στους φορείς εκμετάλλευσης πλατφορμών για την παροχή στοιχείων που είναι απαραίτητα για τη διαπίστωση της φορολογητέας ύλης, ιδίως στον τομέα του φόρου εισοδήματος και του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και η διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

β) οι τροποποιήσεις και συμπληρώσεις στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας σχετικά με τη διασύνδεση των τερματικών ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων με τη φορολογική διοίκηση,

γ) η προσαρμογή των προθεσμιών για την απόδοση τέλους παρεπιδημούντων για τη χρονική περίοδο έως και τον Σεπτέμβριο 2023,

δ) η παράταση της ισχύος της διάταξης περί αποδόσεων υπέρ τρίτων από τον κρατικό προϋπολογισμό μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2027,

ε) η επέκταση μέχρι το έτος 2025 της συγκεντρωτικής ψήφισης στον Κωδικό 29 των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, και

στ) η επικαιροποίηση του πλαισίου για τη διαχείριση εκ μέρους του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.) κινητών αξιών σε Ρυθμιζόμενες Αγορές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2021/514 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 22ΑΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2011/16/ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Άρθρο 3
Επέκταση της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών φορολογικών αρχών και των φορολογικών αρχών των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας και σε άλλους έμμεσους φόρους Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 2 ν. 4170/2013
Στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4170/2013 (Α’ 163), περί του αντικειμένου του ως άνω νόμου: α) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο, ώστε το πεδίο συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών φορολογικών αρχών και των αρχών των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επεκτείνεται και στον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας και σε άλλους έμμεσους φόρους, β) προστίθεται τελευταίο εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Με τα άρθρα 1 έως και 25 ορίζονται οι κανόνες και οι διαδικασίες βάσει των οποίων οι ελληνικές αρχές συνεργάζονται με τις αρχές των κρατών μελών με στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών που είναι εύλογα συναφείς με την εφαρμογή και την επιβολή της ελληνικής νομοθεσίας ή της εθνικής νομοθεσίας των κρατών μελών, όσον αφορά τους φόρους οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 3, τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας και άλλους έμμεσους φόρους. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση και την επιβολή άλλων φόρων και δασμών που καλύπτονται από το άρθρο 296 του ν. 4072/2012 (Α’ 86) (άρθρο 2 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ του Συμβουλίου, της 16ης Μαρτίου 2010, περί αμοιβαίας συνδρομής για την είσπραξη απαιτήσεων σχετικών με φόρους, δασμούς και άλλα μέτρα, ΕΕ L 84 της 31.3.2010), ή για την εκτίμηση και επιβολή υποχρεωτικών εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Επιπλέον, οι πληροφορίες του πρώτου εδαφίου μπορούν να χρησιμοποιούνται σε δικαστικές και διοικητικές διαδικασίες, οι οποίες εκκινούν κατόπιν παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας και ενδέχεται να συνεπάγονται κυρώσεις, χωρίς να θίγονται οι γενικοί κανόνες που διέπουν τα δικαιώματα των κατηγορουμένων και των μαρτύρων σε τέτοιες διαδικασίες.»

Άρθρο 4
Ορισμοί για την ανταλλαγή πληροφοριών, τους κοινούς ελέγχους και την παραβίαση δεδομένων Τροποποίηση παρ. 9 και προσθήκη παρ. 26 και 27 στο άρθρο 4 του ν. 4170/2013 (παρ. 1 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/514/ΕΕ)

1. Στους ορισμούς της παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 4170/2013 (Α’ 163), το πρώτο εδάφιο της περ. α) επικαιροποιείται ως προς τις παραπεμπόμενες διατάξεις, η περ. γ) αντικαθίσταται, και η παρ. 9 διαμορφώνεται ως εξής:

«9. «αυτόματη ανταλλαγή»:

α) Για τους σκοπούς της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 9 και των άρθρων 9Α, 9ΑΑ, 9ΑΒ και 9ΑΓ, η συστηματική κοινοποίηση σε άλλο κράτος μέλος, χωρίς προηγούμενο αίτημα, προκαθορισμένων πληροφοριών ανά καθορισμένα εκ των προτέρων τακτά διαστήματα. Για τους σκοπούς της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 9, ως διαθέσιμες πληροφορίες νοούνται οι πληροφορίες των φορολογικών αρχείων του κράτους μέλους που κοινοποιεί τις πληροφορίες, οι οποίες μπορούν να ανακτηθούν σύμφωνα με τις διαδικασίες συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών του εν λόγω κράτους μέλους·

β) για τους σκοπούς της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 9, η συστηματική κοινοποίηση προκαθορισμένων πληροφοριών σχετικά με φορολογικούς κατοίκους άλλων κρατών μελών στο οικείο κράτος μέλος φορολογικής κατοικίας, χωρίς προηγούμενο αίτημα και ανά καθορισμένα εκ των προτέρων τακτά διαστήματα·

γ) για τους σκοπούς του παρόντος, πλην των περ. α) και β) της παρ. 1 του άρθρου 9 και των άρθρων 9Α, 9ΑΑ, 9ΑΒ και 9ΑΓ, η συστηματική κοινοποίηση προκαθορισμένων πληροφοριών των περ. α) και β). Στο πλαίσιο της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 9, της παρ. 5 του άρθρου 9, της παρ. 2 του άρθρου 21, και του Παραρτήματος IV, κάθε όρος γραμμένος με κεφαλαία αρχικά έχει την έννοια που του αποδίδεται στους αντίστοιχους ορισμούς που καθορίζονται στο Παράρτημα Ι.

Στο πλαίσιο των παρ. 2 και 3 του άρθρου 24, κάθε όρος γραμμένος με κεφαλαία αρχικά έχει την έννοια που του αποδίδεται στους αντίστοιχους ορισμούς που καθορίζονται στο Παράρτημα I ή στο Παράρτημα V. Στο πλαίσιο του άρθρου 9ΑΑ και του Παραρτήματος ΙΙΙ, κάθε όρος γραμμένος με κεφαλαία αρχικά έχει την έννοια που του αποδίδεται στους αντίστοιχους ορισμούς που καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ. Στο πλαίσιο του άρθρου 9ΑΓ και του Παραρτήματος V, κάθε όρος γραμμένος με κεφαλαία αρχικά έχει την έννοια που του αποδίδεται στους αντίστοιχους ορισμούς που καθορίζονται στο Παράρτημα V.»

2. Στο άρθρο 4 του ν. 4170/2013 προστίθενται παρ. 26 και 27, ως εξής:

«26. «κοινός έλεγχος»: διοικητική έρευνα που διενεργείται από κοινού από τις αρμόδιες αρχές δύο ή περισσοτέρων κρατών μελών και συνδέεται με ένα ή περισσότερα πρόσωπα που παρουσιάζουν κοινό ή συμπληρωματικό ενδιαφέρον για τις αρμόδιες αρχές των εν λόγω κρατών μελών.

27. «παραβίαση δεδομένων»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε καταστροφή, απώλεια, μεταβολή ή οποιοδήποτε συμβάν ακατάλληλης ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, γνωστοποίησης ή χρήσης πληροφοριών, ιδίως η διαβίβαση, αποθήκευση ή άλλου είδους επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ως αποτέλεσμα σκόπιμων παράνομων πράξεων, αμέλειας ή ατυχήματος. Η παραβίαση δεδομένων μπορεί να αφορά την εμπιστευτικότητα, τη διαθεσιμότητα και την ακεραιότητα των δεδομένων.»

Άρθρο 5
Ορισμός εύλογης συνάφειας στην ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος Προσθήκη άρθρου 6Α στον ν. 4170/2013 (παρ. 2 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/514/ΕΕ)
Στον ν. 4170/2013 (Α’ 163) προστίθεται άρθρο 6Α ως εξής:

«Άρθρο 6Α Εύλογη συνάφεια

1. Για τους σκοπούς αιτήματος του άρθρου 6, οι ζητούμενες πληροφορίες είναι εύλογα συναφείς όταν κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματος, η αιτούσα αρχή πιθανολογεί ευλόγως ότι, σύμφωνα με την εθνική της νομοθεσία, αυτές είναι συναφείς με τις φορολογικές υποθέσεις ενός ή περισσότερων φορολογουμένων, είτε προσδιορίζονται ονομαστικά είτε όχι, και δικαιολογούνται για τους σκοπούς της έρευνας.

2. Προκειμένου να αποδειχθεί η εύλογη συνάφεια των ζητούμενων πληροφοριών, η αιτούσα ελληνική αρχή παρέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες στη λαμβάνουσα αρχή κράτους μέλους και η λαμβάνουσα ελληνική αρχή αξιώνει τις πληροφορίες αυτές στην περίπτωση που δέχεται αίτημα από αιτούσα αρχή άλλου κράτους μέρους:

α) Τους φορολογικούς σκοπούς για τους οποίους ζητούνται οι πληροφορίες, και

β) διευκρίνιση των πληροφοριών που απαιτούνται για την εφαρμογή ή την επιβολή της ελληνικής νομοθεσίας, όταν η αίτηση προέρχεται από ελληνική αρχή, ή της εθνικής νομοθεσίας του έτερου κράτους μέλους, από το οποίο προέρχεται το αίτημα.

3. Όταν αίτημα του άρθρου 6 αφορά ομάδα φορολογουμένων που δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν ατομικά, η ελληνική αιτούσα αρχή παρέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες στη λαμβάνουσα αρχή κράτους μέλους και η λαμβάνουσα ελληνική αρχή αξιώνει τις πληροφορίες αυτές αν δέχεται αίτημα από αιτούσα αρχή άλλου κράτους μέλους:

α) Λεπτομερή περιγραφή της ομάδας, β) επεξήγηση του εφαρμοστέου δικαίου και των πραγματικών περιστατικών, στη βάση των οποίων εικάζεται ότι οι φορολογούμενοι της ομάδας δεν έχουν συμμορφωθεί με αυτό,

γ) επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο οι ζητούμενες πληροφορίες θα βοηθήσουν στον προσδιορισμό της συμμόρφωσης των φορολογουμένων της ομάδας, και

δ) κατά περίπτωση, τα πραγματικά περιστατικά και τις περιστάσεις που σχετίζονται με τη συμμετοχή τρίτου μέρους που συνέβαλε ενεργά στην πιθανή μη συμμόρφωση των φορολογουμένων της ομάδας με το εφαρμοστέο δίκαιο.»

Άρθρο 6
Διοικητικές έρευνες Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 7 ν. 4170/2013 (παρ. 3 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/514/ΕΕ)
Στην παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4170/2013 (Α’ 163), περί των διοικητικών ερευνών η φράση «ελέγχου ή άλλων συγκεκριμένων διοικητικών ενεργειών» αντικαθίσταται από τη φράση «διοικητικής έρευνας», επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Το αίτημα του άρθρου 6 μπορεί να περιλαμβάνει αιτιολογημένα τη διενέργεια διοικητικής έρευνας. Αν η λαμβάνουσα ελληνική αρχή θεωρεί ότι δεν είναι αναγκαία η διενέργεια διοικητικής έρευνας, το αιτιολογεί αμέσως στην αιτούσα αρχή κράτους μέλους.»

Άρθρο 7
Προθεσμίες για παροχή πληροφοριών Αντικατάσταση παρ. 1 και κατάργηση παρ. 5 άρθρου 8 ν. 4170/2013 (παρ. 4 και 5 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/514/ΕΕ)
Στο άρθρο 8 του ν. 4170/2013 (Α’ 163), περί προθεσμιών, η παρ. 1 αντικαθίσταται, η παρ. 5, περί μη εμπρόθεσμης απάντησης, καταργείται, και το άρθρο 8 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 8 Προθεσμίες (άρθρο 7 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ)

1. Η λαμβάνουσα ελληνική αρχή παρέχει τις πληροφορίες του άρθρου 6 το ταχύτερο δυνατόν και το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος. Όταν η λαμβάνουσα ελληνική αρχή δεν είναι σε θέση να απαντήσει στο αίτημα εμπροθέσμως, ενημερώνει την αιτούσα αρχή κράτους μέλους αμέσως και σε κάθε περίπτωση εντός τριών (3) μηνών από την παραλαβή του αιτήματος για τους λόγους της καθυστερημένης απάντησης και για την ημερομηνία έως την οποία θεωρεί ότι ενδεχομένως θα είναι σε θέση να απαντήσει. Η προθεσμία δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος. Ωστόσο, όταν η λαμβάνουσα ελληνική αρχή διαθέτει ήδη τις πληροφορίες αυτές, οι πληροφορίες διαβιβάζονται εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία αυτή.

2. Σε συγκεκριμένες ειδικές περιπτώσεις, η λαμβάνουσα ελληνική αρχή και η αιτούσα αρχή κράτους μέλους δύνανται να συμφωνούν προθεσμίες διαφορετικές από αυτές που προβλέπονται στην παρ. 1.

3. Η λαμβάνουσα ελληνική αρχή επιβεβαιώνει στην αιτούσα αρχή κράτους μέλους την παραλαβή του αιτήματος αμέσως και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός επτά εργάσιμων ημερών μετά την παραλαβή. Η επιβεβαίωση αυτή λαμβάνει χώρα, ει δυνατόν, με ηλεκτρονικά μέσα.

4. Η λαμβάνουσα ελληνική αρχή κοινοποιεί στην αιτούσα αρχή κράτους μέλους τυχόν ελλείψεις του αιτήματος και την ανάγκη συμπληρωματικών βασικών πληροφοριών, εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Στην περίπτωση αυτή, οι προθεσμίες που προβλέπονται στην παρ. 1 αρχίζουν την επομένη της παραλαβής των συμπληρωματικών βασικών πληροφοριών, τις οποίες ζήτησε η λαμβάνουσα ελληνική αρχή.

5. Καταργείται.

6. Όταν η λαμβάνουσα ελληνική αρχή δεν διαθέτει τις ζητούμενες πληροφορίες και δεν είναι σε θέση να απαντήσει στο αίτημα παροχής πληροφοριών ή αρνείται να απαντήσει για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 17, ενημερώνει αμέσως την αιτούσα αρχή κράτους μέλους για τους λόγους αδυναμίας ή άρνησης παροχής αυτών των πληροφοριών και σε κάθε περίπτωση εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος.»

Άρθρο 8
Πεδίο εφαρμογής και προϋποθέσεις της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών Τροποποίηση περ. α) παρ. 1 άρθρου 9 ν. 4170/2013 (περ. α) παρ. 6 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/514/ΕΕ)
Στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4170/2013 (Α’ 163), περί του πεδίου εφαρμογής και των προϋποθέσεων της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών, αντικαθίσταται το εισαγωγικό εδάφιο, προστίθενται υποπερ. στ) και νέο τελευταίο εδάφιο, και η περ. α) διαμορφώνεται ως εξής:

«α) Η αρμόδια αρχή της παρ. 1 του άρθρου 4 κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους, με αυτόματη ανταλλαγή, όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με άτομα που κατοικούν στο εν λόγω άλλο κράτος μέλος, όσον αφορά τις ακόλουθες συγκεκριμένες κατηγορίες εισοδήματος και κεφαλαίου, όπως αυτές ορίζονται στην ελληνική νομοθεσία:

α) Εισόδημα από απασχόληση· β) αμοιβές διευθυντών· γ) προϊόντα ασφάλειας ζωής που δεν καλύπτονται από άλλες νομικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανταλλαγή πληροφοριών και άλλα παρόμοια μέτρα·

δ) συντάξεις·

ε) ακίνητη περιουσία και εισόδημα από ακίνητη περιουσία·

στ) άλλης φύσεως οικονομικές αξιώσεις και δικαιώματα. Για φορολογικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2024, η Ελλάδα επιδιώκει να συμπεριλάβει τον αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) των κατοίκων που έχει εκδοθεί από το κράτος μέλος κατοικίας στην κοινοποίηση των πληροφοριών του πρώτου εδαφίου.»

Άρθρο 9
Πεδίο εφαρμογής και προϋποθέσεις της υποχρεωτικής αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τις εκ των προτέρων διασυνοριακές αποφάσεις και τις εκ των προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης Τροποποίηση περ. α) παρ. 5 και περ. β) παρ. 6 άρθρου 9Α ν. 4170/2013 (παρ. 7 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/514/ΕΕ)

1. Η περ. α) της παρ. 5 του άρθρου 9Α του ν. 4170/2013 (Α’ 163), περί του πεδίου εφαρμογής και των προϋποθέσεων της υποχρεωτικής αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τις εκ των προτέρων διασυνοριακές αποφάσεις και τις εκ των προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης, πλην του εισαγωγικού της εδαφίου, αντικαθίσταται ως εξής:

«α) όσον αφορά τις πληροφορίες που ανταλλάσσονται σύμφωνα με την παράγραφο 1:

χωρίς καθυστέρηση μετά από την έκδοση, τροποποίηση ή ανανέωση των εκ των προτέρων διασυνοριακών αποφάσεων ή των εκ των προτέρων συμφωνιών ενδοομιλικής τιμολόγησης και το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά από το τέλος του εξαμήνου του ημερολογιακού έτους κατά τη διάρκεια του οποίου εκδόθηκαν, τροποποιήθηκαν ή ανανεώθηκαν οι εκ των προτέρων διασυνοριακές αποφάσεις ή οι εκ των προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης,».

2. Στην περ. β) της παρ. 6 του άρθρου 9Α του ν. 4170/2013, περί κοινοποιούμενων πληροφοριών, η φράση «υπό γενικούς όρους» αντικαθίσταται από τη φράση «και οποιωνδήποτε άλλων πληροφοριών που μπορούν να βοηθήσουν την αρμόδια αρχή στην εκτίμηση του δυνητικού φορολογικού κινδύνου», και η περ. β) διαμορφώνεται ως εξής:

«β) σύνοψη του περιεχομένου της εκ των προτέρων διασυνοριακής απόφασης ή της εκ των προτέρων συμφωνίας ενδοομιλικής τιμολόγησης, περιλαμβανομένης περιγραφής των σχετικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή συναλλαγών ή σειράς συναλλαγών και οποιωνδήποτε άλλων πληροφοριών που μπορούν να βοηθήσουν την αρμόδια αρχή στην εκτίμηση του δυνητικού φορολογικού κινδύνου, χωρίς να αποκαλύπτεται εμπορικό, βιομηχανικό ή επαγγελματικό απόρρητο, εμπορική διαδικασία ή πληροφορία της οποίας η κοινοποίηση αντιβαίνει στη δημόσια τάξη,».

Άρθρο 10
Πεδίο εφαρμογής και προϋποθέσεις της υποχρεωτικής αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών που υποβάλλονται από Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας Προσθήκη άρθρου 9ΑΓ στον ν. 4170/2013 (παρ. 8 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/514/ΕΕ)
Στον ν. 4170/2013 (Α’ 163) προστίθεται άρθρο 9ΑΓ ως εξής:

«Άρθρο 9ΑΓ Πεδίο εφαρμογής και προϋποθέσεις της υποχρεωτικής αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών που υποβάλλονται από Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας

1. Οι Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας εφαρμόζουν τις διαδικασίες δέουσας επιμέλειας και πληρούν τις απαιτήσεις υποβολής στοιχείων των Τμημάτων ΙΙ και ΙΙΙ του Παραρτήματος V.

2. Σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διαδικασίες δέουσας επιμέλειας και τις απαιτήσεις υποβολής στοιχείων των Τμημάτων II και ΙΙΙ του Παραρτήματος V, όταν υποβάλλονται στοιχεία στην Ελλάδα, η αρχή της παρ. 1 του άρθρου 5 κοινοποιεί, μέσω αυτόματης ανταλλαγής και εντός της προθεσμίας της παρ. 3, στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους του οποίου ο Δηλωτέος Πωλητής είναι κάτοικος, όπως καθορίζεται στην Ενότητα Δ’ του Τμήματος II του Παραρτήματος V, και, ειδικά αν ο Δηλωτέος Πωλητής παρέχει υπηρεσίες μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται η ακίνητη περιουσία, τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με κάθε Δηλωτέο Πωλητή:

α) Το όνομα, τη διεύθυνση της έδρας, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και, κατά περίπτωση, τον ατομικό αριθμό ταυτοποίησης, που χορηγείται βάσει του πρώτου εδαφίου της παρ. 4, του Δηλούντος Φορέα Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας, καθώς και την εταιρική επωνυμία της Πλατφόρμας ή τις εταιρικές επωνυμίες των Πλατφορμών για την οποία ή τις οποίες υποβάλλει στοιχεία ο Δηλών Φορέας Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας,

β) το όνομα και το επώνυμο του Δηλωτέου Πωλητή, ο οποίος είναι φυσικό πρόσωπο και την επωνυμία του Δηλωτέου Πωλητή που είναι Οντότητα,

γ) την κύρια διεύθυνση, δ) κάθε Α.Φ.Μ. του Δηλωτέου Πωλητή, συμπεριλαμβανομένου κάθε κράτους μέλους έκδοσης, ή, ελλείψει Α.Φ.Μ., τον τόπο γέννησης του Δηλωτέου Πωλητή, ο οποίος είναι φυσικό πρόσωπο,

ε) τον αριθμό καταχώρισης επιχείρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Δηλωτέου Πωλητή, ο οποίος είναι Οντότητα,

στ) τον αριθμό μητρώου Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) του Δηλωτέου Πωλητή, εφόσον υπάρχει,

ζ) την ημερομηνία γέννησης του Δηλωτέου Πωλητή, ο οποίος είναι φυσικό πρόσωπο,

η) το Αναγνωριστικό Χρηματοοικονομικού Λογαριασμού προς τον οποίο καταβάλλεται ή πιστώνεται το Αντίτιμο, εφόσον είναι διαθέσιμο στον Δηλούντα Φορέα Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας και η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους του οποίου είναι κάτοικος ο Δηλωτέος Πωλητής, κατά την Ενότητα Δ’ του Τμήματος II του Παραρτήματος V, δεν έχει ενημερώσει την αρμόδια αρχή της παρ. 1 του άρθρου 4 ότι δεν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το Αναγνωριστικό Χρηματοοικονομικού Λογαριασμού για τον σκοπό αυτόν,

θ) αν είναι διαφορετικό από το όνομα του Δηλωτέου Πωλητή, επιπλέον του Αναγνωριστικού Χρηματοοικονομικού Λογαριασμού, το όνομα του δικαιούχου του χρηματοοικονομικού λογαριασμού στον οποίο καταβάλλεται ή πιστώνεται το Αντίτιμο, εφόσον είναι διαθέσιμο στον Δηλούντα Φορέα Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία χρηματοοικονομικής ταυτοποίησης που έχει στη διάθεσή του ο Δηλών Φορέας Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας σχετικά με τον εν λόγω δικαιούχο του λογαριασμού,

ι) κάθε κράτος μέλος του οποίου ο Δηλωτέος Πωλητής είναι κάτοικος όπως προσδιορίζεται βάσει της Ενότητας Δ’ του Τμήματος II του Παραρτήματος V,

ια) το συνολικό Αντίτιμο που καταβλήθηκε ή πιστώθηκε κατά τη διάρκεια κάθε τριμήνου της Περιόδου Αναφοράς και τον αριθμό των Σχετικών Δραστηριοτήτων για τις οποίες καταβλήθηκε ή πιστώθηκε,

ιβ) τυχόν αμοιβές, προμήθειες ή φόρους που παρακρατήθηκαν ή χρεώθηκαν από τον Δηλούντα Φορέα Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας κατά τη διάρκεια κάθε τριμήνου της Περιόδου Αναφοράς.

Όταν ο Δηλωτέος Πωλητής παρέχει υπηρεσίες μίσθωσης ακινήτων, κοινοποιούνται οι ακόλουθες πρόσθετες πληροφορίες:

α) Η διεύθυνση κάθε Καταχωρισμένου Ακινήτου, όπως καθορίζεται βάσει των διαδικασιών της Ενότητας Ε’ του Τμήματος II του Παραρτήματος V, καθώς και ο αριθμός κτηματολογίου ή ο αντίστοιχός του βάσει της εθνικής νομοθεσίας του κράτους μέλους όπου βρίσκεται, εφόσον είναι διαθέσιμος,

β) το συνολικό Αντίτιμο που καταβλήθηκε ή πιστώθηκε κατά τη διάρκεια κάθε τριμήνου της Περιόδου Αναφοράς και ο αριθμός των Σχετικών Δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν για κάθε Καταχωρισμένο Ακίνητο,

γ) εφόσον είναι διαθέσιμος, ο αριθμός των ημερών μίσθωσης κάθε Καταχωρισμένου Ακινήτου κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αναφοράς και ο τύπος κάθε Καταχωρισμένου Ακινήτου.

3. Η κοινοποίηση βάσει της παρ. 2 πραγματοποιείται με χρήση του τυποποιημένου ηλεκτρονικού μορφότυπου που αναφέρεται στην παρ. 4 του άρθρου 20 εντός δύο

(2) μηνών από τη λήξη της Περιόδου Αναφοράς που αφορούν οι εφαρμοστέες απαιτήσεις υποβολής στοιχείων του Δηλούντος Φορέα Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας. Οι πρώτες πληροφορίες κοινοποιούνται για τις Περιόδους Αναφοράς από την 1η Ιανουαρίου 2023.

4. Οι Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας κατά την περ. β) της παρ. 4 της Ενότητας Α’ του Τμήματος I του Παραρτήματος V καταχωρίζονται κατά το δεύτερο εδάφιο. Η αρμόδια αρχή της παρ. 1 του άρθρου 5 ή άλλου κράτους μέλους καταχώρισης χορηγεί ατομικό αριθμό ταυτοποίησης στους εν λόγω Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας.

5. Οι Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας μπορούν να επιλέξουν να καταχωριστούν από την αρμόδια αρχή ενός μόνο κράτους μέλους σύμφωνα με την Ενότητα Δ’ του Τμήματος IV του Παραρτήματος V.

6. Ο Δηλών Φορέας Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας, κατά την περ. β) της παρ. 4 της Ενότητας Α’ του Τμήματος I του Παραρτήματος V, του οποίου η καταχώριση έχει ανακληθεί με την παρ. 6 της Ενότητας Δ’ του Τμήματος IV του Παραρτήματος V, δύναται να επανακαταχωρίζεται στην Ελλάδα, μόνο εφόσον παρέχει στις ελληνικές αρχές τις δέουσες εγγυήσεις σχετικά με τη δέσμευσή του να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις υποβολής στοιχείων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων εκκρεμών ανεκπλήρωτων απαιτήσεων υποβολής στοιχείων.

7. Όταν Φορέας Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας θεωρείται Εξαιρούμενος Φορέας Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας, και η σχετική απόδειξη παρασχέθηκε στην Ελλάδα σύμφωνα με την παρ. 3 της Ενότητας A’ του Τμήματος Ι του Παραρτήματος V, η αρμόδια αρχή της παρ. 1 του άρθρου 5 πληροφορεί σχετικά τις αρμόδιες αρχές όλων των άλλων κρατών μελών, καθώς και σχετικά με τυχόν επακόλουθες αλλαγές.

8. Η αρμόδια αρχή της παρ. 1 του άρθρου 5 καταχωρίζει σε κεντρικό μητρώο της Επιτροπής τις πληροφορίες που πρέπει να κοινοποιούνται σύμφωνα με την παρ. 7 του παρόντος, καθώς και την παρ. 2 και την περ. α) της παρ. 4 της Ενότητας Δ’ του Τμήματος IV του Παραρτήματος V.

9. Η αρμόδια αρχή της παρ. 1 του άρθρου 5 δύναται να αποστείλει αιτιολογημένο αίτημα στην Επιτροπή για να καθορίσει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, αν οι πληροφορίες που απαιτείται να ανταλλάσσονται αυτόματα βάσει συμφωνίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών της Ελλάδας και μιας δικαιοδοσίας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι, κατά την παρ. 7 της Ενότητας Α’ του Τμήματος I του Παραρτήματος V, ισοδύναμες με τις πληροφορίες που καθορίζονται στην Ενότητα Β’ του Τμήματος III του Παραρτήματος V.

10. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) καθορίζονται οι προϋποθέσεις για να ζητηθούν, σύμφωνα με την παρ. 3α του άρθρου 15 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206), τα στοιχεία που ορίζονται στα Τμήματα ΙΙ και ΙΙΙ του Παραρτήματος V από τους Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας.

11. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται: α) Οι διαδικασίες για την καταχώριση των Δηλούντων Φορέων Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας, κατά την περ. β) της παρ. 4 της Ενότητας Α’ του Τμήματος Ι του Παραρτήματος V, την ανάκληση της καταχώρισης και την επανακαταχώρισή τους στην αρμόδια αρχή της παρ. 1 του άρθρου 5,

β) οι διαδικασίες για την απαλλαγή των Δηλούντων Φορέων Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας κατά την περ. α) της παρ. 4 της Ενότητας Α’ του Τμήματος Ι του Παραρτήματος V, από την υποχρέωση υποβολής στοιχείων στην αρμόδια αρχή της παρ. 1 του άρθρου 5, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 της Ενότητας Α’ του Τμήματος ΙΙΙ του ως άνω Παραρτήματος,

γ) οι διαδικασίες για την εξαίρεση Φορέων Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας από την υποχρέωση υποβολής πληροφοριών στην αρμόδια αρχή της παρ. 1 του άρθρου 5, σύμφωνα με την παρ. 3 της Ενότητας Α’ του Τμήματος Ι του Παραρτήματος V,

δ) οι διαδικασίες για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης των Δηλούντων Φορέων Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας με τις διαδικασίες δέουσας επιμέλειας και τις απαιτήσεις υποβολής στοιχείων που προβλέπονται στα Τμήματα II και ΙΙΙ του Παραρτήματος V,

ε) οι διαδικασίες για επακόλουθες ενέργειες έναντι των Δηλούντων Φορέων Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας, αν τα υποβληθέντα στοιχεία είναι ελλιπή ή ανακριβή.»

Άρθρο 11
Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις αυτόματες ανταλλαγές Αντικατάσταση άρθρου 9Β ν. 4170/2013 (περ. α) παρ. 9 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/514/ΕΕ)
Το άρθρο 9Β του ν. 4170/2013 (Α’ 163), περί των στατιστικών στοιχείων σχετικά με τις αυτόματες συναλλαγές, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 9Β Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις αυτόματες ανταλλαγές

Η αρμόδια αρχή της παρ. 1 του άρθρου 5 παρέχει στην Επιτροπή, κατ’ έτος, στατιστικά στοιχεία για τον όγκο των αυτόματων ανταλλαγών, σύμφωνα με τις περ. α) και β) της παρ. 1 του άρθρου 9, τα άρθρα 9ΑΑ και 9ΑΓ και πληροφορίες σχετικά με τις διοικητικές και άλλες συναφείς δαπάνες και το όφελος, που συνδέονται με τις πραγματοποιηθείσες ανταλλαγές, καθώς και οποιεσδήποτε ενδεχόμενες μεταβολές, τόσο για τη φορολογική διοίκηση, όσο και για τρίτους.»

Άρθρο 12
Παρουσία σε διοικητικές υπηρεσίες και συμμετοχή σε διοικητικές έρευνες Αντικατάσταση άρθρου 12 ν. 4170/2013 (παρ. 10 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/514/ΕΕ)
Το άρθρο 12 του ν. 4170/2013, (Α’ 163), περί της παρουσίας σε διοικητικές υπηρεσίες και της συμμετοχής σε διοικητικές έρευνες υπαλλήλων αρμόδιων αρχών των κρατών μελών, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 12 Παρουσία σε διοικητικές υπηρεσίες και συμμετοχή σε διοικητικές έρευνες

1. Για την ανταλλαγή πληροφοριών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2, η αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να ζητήσει από το αρμόδιο τμήμα διασύνδεσης της παρ. 4 του άρθρου 5, ανάλογα με την περίπτωση, ώστε υπάλληλοι εξουσιοδοτημένοι από το εν λόγω κράτος μέλος και σύμφωνα με τις διαδικαστικές ρυθμίσεις που ορίζει αυτό το τμήμα διασύνδεσης:

α) Να είναι παρόντες στα γραφεία στα οποία εκτελούν τα καθήκοντά τους οι υπηρεσίες της αρμόδιας ημεδαπής ελεγκτικής αρχής,

β) να είναι παρόντες κατά τις διοικητικές έρευνες οι οποίες διεξάγονται σε ελληνικό έδαφος, και

γ) να συμμετέχουν στις διοικητικές έρευνες που διενεργούν οι υπηρεσίες της αρμόδιας ημεδαπής ελεγκτικής αρχής με ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας, όπου απαιτείται.

Η λαμβάνουσα ελληνική αρχή απαντά στα αιτήματα κατά το πρώτο εδάφιο εντός εξήντα (60) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος για να επιβεβαιώσει τη συμφωνία της ή να ανακοινώσει την αιτιολογημένη άρνησή της στην αιτούσα αρχή.

Αν οι ζητούμενες πληροφορίες περιέχονται σε έγγραφα στα οποία έχουν πρόσβαση οι υπάλληλοι των υπηρεσιών της αρμόδιας ημεδαπής ελεγκτικής αρχής, παρέχονται αντίγραφα των εγγράφων στους υπαλλήλους της αιτούσας αρχής.

2. Όταν οι υπάλληλοι της αιτούσας αρχής είναι παρόντες κατά τη διάρκεια διοικητικής έρευνας ή συμμετέχουν σε διοικητικές έρευνες με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, δύνανται να διενεργούν συνέντευξη με φυσικά πρόσωπα και να εξετάζουν φακέλους με την επιφύλαξη των διαδικαστικών ρυθμίσεων του κράτους μέλους προς το οποίο απευθύνεται το αίτημα.

Η άρνηση του προσώπου που αποτελεί αντικείμενο έρευνας να συμμορφωθεί προς τα μέτρα ελέγχου των υπαλλήλων της αιτούσας αρχής αντιμετωπίζεται από τη λαμβάνουσα αρχή ως άρνηση κατά των δικών της υπαλλήλων.

3. Οι ημεδαπές ελεγκτικές υπηρεσίες μπορούν αιτιολογημένα να ζητήσουν, μέσω του τμήματος διασύνδεσης της παρ. 4 του άρθρου 5, την παρουσία δικών τους εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων σε διοικητικές υπηρεσίες και τη συμμετοχή τους σε διοικητικές έρευνες άλλου κράτους μέλους με την άσκηση ελεγκτικών διαδικασιών αντίστοιχων αυτών των παρ. 1 και 2.

4. Οι υπάλληλοι που εξουσιοδοτούνται από το αιτούν κράτος μέλος να είναι παρόντες σε άλλο κράτος μέλος, ανά πάσα στιγμή είναι σε θέση να επιδείξουν γραπτή εξουσιοδότηση, στην οποία αναφέρονται η ταυτότητα και τα επίσημα καθήκοντά τους.»

Άρθρο 13
Ταυτόχρονοι έλεγχοι Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 13 ν. 4170/2013 (παρ. 11 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/514/ΕΕ)
Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 13 του ν. 4170/2013 (Α’ 163), περί των ταυτόχρονων ελέγχων,προστίθεται προθεσμία απόκρισης εκ μέρους του τμήματος διασύνδεσης, και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Για τις προτάσεις που υποβάλλονται, αντίστοιχα, στο αρμόδιο τμήμα διασύνδεσης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κατά το άρθρο 5 παρ. 4, ανάλογα με την περίπτωση, από τις αιτούσες αρχές των άλλων κρατών μελών για συμμετοχή της λαμβάνουσας ελληνικής αρχής σε ταυτόχρονους ελέγχους, αποφαίνεται το ίδιο τμήμα διασύνδεσης, κατόπιν σχετικής εισήγησης και παροχής των απαραίτητων πληροφοριών από την αρμόδια ημεδαπή ελεγκτική αρχή. Το παραπάνω τμήμα διασύνδεσης γνωστοποιεί στην αιτούσα αρχή του άλλου κράτους μέλους τη συμφωνία του ως προς τη διενέργεια των ταυτόχρονων ελέγχων ή την αιτιολογημένη άρνησή του εντός εξήντα (60) ημερών από τη λήψη της πρότασης.»

Άρθρο 14
Κοινοί έλεγχοι Προσθήκη άρθρου 13Α στον ν. 4170/2013 (παρ. 12 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/514/ΕΕ)
Στον ν. 4170/2013 (Α’ 163) προστίθεται άρθρο 13A ως εξής:

«Άρθρο 13A Κοινοί έλεγχοι

1. Η αρμόδια αρχή ενός ή περισσότερων κρατών μελών μπορεί να ζητήσει από την αρμόδια αρχή της παρ. 1 του άρθρου 5 τη διενέργεια κοινού ελέγχου στην Ελλάδα. Η λαμβάνουσα ελληνική αρχή απαντά στο αίτημα για κοινό έλεγχο εντός εξήντα (60) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος. Η λαμβάνουσα ελληνική αρχή μπορεί να απορρίψει αιτιολογημένα αίτημα για τη διενέργεια κοινού ελέγχου από την αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους. Αίτημα για κοινό έλεγχο μπορεί να υποβάλει και η αρμόδια αρχή της παρ. 1 του άρθρου 5.

2. Οι κοινοί έλεγχοι διενεργούνται με πρότερη συμφωνία και με συντονισμό, συμπεριλαμβανομένων των γλωσσικών ρυθμίσεων, από τις αρμόδιες αρχές του αιτούντος κράτους μέλους και σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις διαδικαστικές απαιτήσεις του κράτους μέλους στο οποίο διεξάγονται οι δραστηριότητες του κοινού ελέγχου. Σε κάθε κράτος μέλος στο οποίο διεξάγονται οι δραστηριότητες κοινού ελέγχου, η αρμόδια αρχή του εν λόγω κράτους μέλους διορίζει εκπρόσωπο, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εποπτεία και τον συντονισμό του κοινού ελέγχου στο εν λόγω κράτος μέλος.

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των υπαλλήλων των κρατών μελών που συμμετέχουν στον κοινό έλεγχο, όταν είναι παρόντες σε δραστηριότητες που εκτελούνται σε διαφορετικό κράτος μέλος, καθορίζονται σύμφωνα με τους νόμους του κράτους μέλους στο οποίο διεξάγονται οι εν λόγω δραστηριότητες κοινού ελέγχου. Οι υπάλληλοι άλλου κράτους μέλους, ενώ τηρούν τη νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο διεξάγονται οι δραστηριότητες του κοινού ελέγχου, δεν ασκούν εξουσίες που υπερβαίνουν το πεδίο των εξουσιών που τους εκχωρεί η νομοθεσία του κράτους μέλους τους.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 2, όταν διενεργείται κοινός έλεγχος στην Ελλάδα:

α) Επιτρέπεται στους υπαλλήλους άλλων κρατών μελών που συμμετέχουν στις δραστηριότητες του κοινού ελέγχου να διενεργούν συνεντεύξεις με φυσικά πρόσωπα και να εξετάζουν φακέλους μαζί με τους υπαλλήλους της ελληνικής Φορολογικής Διοίκησης, με την τήρηση των αντίστοιχων διαδικαστικών ρυθμίσεων που ισχύουν στην Ελλάδα,

β) τα αποδεικτικά στοιχεία που συλλέγονται κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων του κοινού ελέγχου μπορούν να αξιολογούνται και όσον αφορά το παραδεκτό τους, υπό τις ίδιες νομικές προϋποθέσεις, όπως στην περίπτωση ελέγχου που διενεργείται στην Ελλάδα, αν στον έλεγχο αυτόν συμμετέχουν μόνο υπάλληλοι της ελληνικής Φορολογικής Διοίκησης, ιδίως κατά τη διάρκεια ενδεχόμενης διαδικασίας καταγγελίας, επανεξέτασης ή προσφυγής, και

γ) το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που υπόκεινται σε κοινό έλεγχο ή επηρεάζονται από αυτόν απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα και έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις, όπως στην περίπτωση ελέγχου στον οποίον συμμετέχουν μόνο υπάλληλοι της ελληνικής Φορολογικής Διοίκησης, ιδίως κατά τη διάρκεια διαδικασίας καταγγελίας, επανεξέτασης ή προσφυγής.

4. Όταν οι αρμόδιες ελληνικές αρχές διενεργούν κοινό έλεγχο με τις αρχές ενός ή περισσότερων άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιδιώκουν να συμφωνήσουν για τα πραγματικά περιστατικά και τις περιστάσεις που αφορούν στον κοινό έλεγχο και επιδιώκουν να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τη φορολογική κατάσταση του ελεγχόμενου προσώπου ή των ελεγχόμενων προσώπων βάσει των αποτελεσμάτων του κοινού ελέγχου. Οι διαπιστώσεις του κοινού ελέγχου ενσωματώνονται σε τελική έκθεση. Τα θέματα επί των οποίων συμφωνούν οι αρμόδιες αρχές αποτυπώνονται στην τελική έκθεση και λαμβάνονται υπόψη στις σχετικές πράξεις που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές των συμμετεχόντων κρατών μελών μετά από τον κοινό έλεγχο.

5. Το ελεγχόμενο πρόσωπο ή τα ελεγχόμενα πρόσωπα ενημερώνονται για το αποτέλεσμα του κοινού ελέγχου, με τη χορήγηση αντιγράφου της τελικής έκθεσης, εντός εξήντα (60) ημερών από την εκπόνηση της τελικής έκθεσης.

6. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μετά από γνώμη του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μπορεί να προβλέπονται κανόνες για τη διασφάλιση των διαδικασιών της παρ. 3 και να ρυθμίζονται άλλα ειδικότερα θέματα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος.»

Άρθρο 15
Γνωστοποίηση πληροφοριών και εγγράφων Τροποποίηση άρθρου 16 ν. 4170/2013 (παρ. 13 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/514/ΕΕ)
Στο άρθρο 16 του ν. 4170/2013 (Α’ 163), περί γνωστοποίησης πληροφοριών και εγγράφων, αφαιρείται από τον τίτλο η αναφορά στην ενωσιακή νομοθεσία, οι παρ. 1, 4, 5 και 6 αντικαθίστανται, το πρώτο εδάφιο των παρ. 3 και 8 τροποποιείται ως προς τις παραπεμπόμενες διατάξεις, στην παρ. 7 επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, και το άρθρο 16 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 16 Γνωστοποίηση πληροφοριών και εγγράφων

1. Οι πληροφορίες που κοινοποιούνται στην αρμόδια αρχή της παρ. 1 του άρθρου 5 υπό οποιαδήποτε μορφή καλύπτονται από το υπηρεσιακό απόρρητο και προστατεύονται από το φορολογικό απόρρητο δυνάμει του άρθρου 17 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206). Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση, την εφαρμογή και την επιβολή της ελληνικής νομοθεσίας σχετικά με τους φόρους που αναφέρονται στο άρθρο 3, τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας και άλλους έμμεσους φόρους.

Οι πληροφορίες αυτές μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση και την επιβολή άλλων φόρων και δασμών που καλύπτονται από το άρθρο 296 του ν. 4072/2012 (Α’ 86) ή για την εκτίμηση και επιβολή υποχρεωτικών εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

2. Οι εν λόγω πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιούνται σε δικαστικές και διοικητικές διαδικασίες που ενδέχεται να συνεπάγονται κυρώσεις, οι οποίες κινούνται κατόπιν παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας, χωρίς να θίγονται οι γενικοί κανόνες και διατάξεις που διέπουν τα δικαιώματα των κατηγορουμένων και των μαρτύρων σε τέτοιες διαδικασίες.

3. Με την άδεια της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους που κοινοποιεί πληροφορίες και μόνον στο μέτρο που αυτό επιτρέπεται δυνάμει της ελληνικής νομοθεσίας, οι πληροφορίες και τα έγγραφα που λαμβάνονται από την αρμόδια αρχή της παρ. 1 του άρθρου 5 μπορούν να χρησιμοποιούνται για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους που αναφέρονται στην παρ. 1. Η άδεια αυτή χορηγείται εάν οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παρόμοιους σκοπούς στο κράτος μέλος της αρμόδιας αρχής που κοινοποιεί τις πληροφορίες.

4. Η αρμόδια αρχή της παρ. 1 του άρθρου 5, που λαμβάνει πληροφορίες και έγγραφα από την αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους, δύναται να χρησιμοποιεί τις ληφθείσες πληροφορίες και έγγραφα για σκοπούς άλλους από αυτούς που αναφέρονται στην παρ. 1 χωρίς την άδεια της παρ. 2 για οποιονδήποτε σκοπό, εφόσον ο σκοπός αυτός περιλαμβάνεται σε κατάλογο της αρμόδιας αρχής αυτού του κράτους μέλους, ο οποίος της κοινοποιείται και απαριθμεί τους σκοπούς για τους οποίους επιτρέπεται η χρήση των πληροφοριών και εγγράφων σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο αυτού του κράτους μέλους.

Με την άδεια της αρμόδιας αρχής της παρ. 1 του άρθρου 5, οι πληροφορίες και τα έγγραφα που λαμβάνονται από την αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους μπορούν να χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από αυτούς που αναφέρονται στην παρ. 1. Η άδεια αυτή χορηγείται εάν οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παρόμοιους σκοπούς στην Ελλάδα. Αν η αρμόδια αρχή της παρ. 1 του άρθρου 4 κοινοποιήσει στις αρμόδιες αρχές όλων των άλλων κρατών μελών κατάλογο των σκοπών για τους οποίους, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, μπορούν να χρησιμοποιούνται πληροφορίες και έγγραφα, πλην των αναφερομένων στην παρ. 1, η άδεια του πρώτου εδαφίου της παρούσας δεν απαιτείται.

5. Όταν η αρμόδια αρχή της παρ. 1 του άρθρου 5 θεωρεί ότι οι πληροφορίες τις οποίες έλαβε από την αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους ενδέχεται να είναι χρήσιμες για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρ. 1 στην αρμόδια αρχή τρίτου κράτους μέλους, δύναται να τις διαβιβάζει σε αυτήν, αν η διαβίβαση αυτή συνάδει προς τους κανόνες και τις διαδικασίες των άρθρων 1 έως και 25. Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια αρχή της παρ. 1 του άρθρου 4 ενημερώνει την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης των πληροφοριών για την πρόθεσή της να διαβιβάσει τις πληροφορίες σε τρίτο κράτος μέλος. Οι πληροφορίες διαβιβάζονται στο τρίτο κράτος μέλος, εφόσον το κράτος μέλος προέλευσης των πληροφοριών δεν αντιταχθεί στη διαβίβαση εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία παρέλαβε τη σχετική κοινοποίηση από την αρμόδια αρχή της παρ. 1 του άρθρου 5.

6. Η αρμόδια αρχή της παρ. 1 του άρθρου 5 από την οποία προέρχονται οι πληροφορίες δύναται να αντιταχθεί στη διαβίβασή τους από το κράτος μέλος που λαμβάνει τις πληροφορίες σε τρίτο κράτος μέλος, σύμφωνα με την παρ. 5.

Η άδεια για τη χρησιμοποίηση κατά την παρ. 4 πληροφοριών, οι οποίες διαβιβάσθηκαν σε τρίτο κράτος μέλος, μπορεί να χορηγείται μόνο από την αρμόδια αρχή της παρ. 1 του άρθρου 5 από την οποία προέρχονται αυτές οι πληροφορίες.

7. Οι διοικητικές ή δικαστικές αρχές της Ελλάδας δύνανται να επικαλούνται πληροφορίες, εκθέσεις, δηλώσεις και κάθε άλλο έγγραφο ή επικυρωμένα γνήσια αντίγραφα ή αποσπάσματά τους που έχουν περιέλθει στη λαμβάνουσα αρχή άλλου κράτους μέλους και γνωστοποιούνται στην αιτούσα ελληνική αρχή, ως αποδεικτικά στοιχεία στην ίδια βάση με παρόμοιες πληροφορίες, εκθέσεις, δηλώσεις και οποιοδήποτε άλλα έγγραφα παρέχονται από μία άλλη αρχή της Ελλάδας.

8. Με την επιφύλαξη των παρ. 1 έως 7, οι πληροφορίες που κοινοποιούνται μεταξύ κρατών μελών, σύμφωνα με το άρθρο 9ΑΑ, χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αξιολόγησης υψηλών κινδύνων σε σχέση με τις τιμές ενδοομιλικών συναλλαγών και άλλων κινδύνων σε σχέση με τη διάβρωση της φορολογικής βάσης και τη μεταφορά κερδών, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης του κινδύνου μη συμμόρφωσης μελών του Ομίλου ΠΕ με τους εφαρμοστέους κανόνες για τις τιμές ενδοομιλικών συναλλαγών, και κατά περίπτωση για σκοπούς οικονομικής και στατιστικής ανάλυσης. Οι διορθώσεις των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών από τις ελληνικές φορολογικές αρχές δεν βασίζονται στις πληροφορίες που ανταλλάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 9ΑΑ. Παρά τα ανωτέρω, δεν υπάρχει καμία απαγόρευση ως προς τη χρησιμοποίηση των ως άνω πληροφοριών ως βάση για την πραγματοποίηση περαιτέρω ερευνών όσον αφορά στις ρυθμίσεις του Ομίλου ΠΕ για τις τιμές ενδοομιλικών συναλλαγών ή όσον αφορά σε άλλα φορολογικά θέματα στο πλαίσιο του φορολογικού ελέγχου και, ως εκ τούτου, ενδέχεται να γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις στο φορολογητέο εισόδημα μιας Συνιστώσας Οντότητας.»

Άρθρο 16
Τυποποιημένα έντυπα και ηλεκτρονικοί μορφότυποι Τροποποίηση άρθρου 20 ν. 4170/2013 (παρ. 14 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/514/ΕΕ)
Στο άρθρο 20 του ν. 4170/2013 (Α’ 163), περί τυποποιημένων εντύπων και ηλεκτρονικών μορφοτύπων, αφαιρείται από τον τίτλο η αναφορά στην ενωσιακή νομοθεσία, στην περ. α) της παρ. 2 προστίθεται και η περίπτωση ομαδοποιημένων αιτημάτων, στην παρ. 3 επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και προστίθεται αναφορά στις κοινοποιήσεις, η παρ. 4 αντικαθίσταται, η παρ. 5, περί χρησιμοποίησης τυποποιημένου ηλεκτρονικού μορφότυπου, καταργείται, και το άρθρο 20 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 20 Τυποποιημένα έντυπα και ηλεκτρονικοί μορφότυποι

1. Τα αιτήματα παροχής πληροφοριών και διεξαγωγής διοικητικών ερευνών σύμφωνα με το άρθρο 6 και οι απαντήσεις τους, η αποδοχή τους, το αίτημα συμπληρωματικών βασικών πληροφοριών, η αδυναμία ή η άρνηση ικανοποίησης του αιτήματος σύμφωνα με το άρθρο 8, αποστέλλονται, στο μέτρο του δυνατού, με χρήση τυποποιημένου εντύπου το οποίο εγκρίνει η Επιτροπή με τη διαδικασία του άρθρου 26 παρ. 2 της Οδηγίας 2011/16/ ΕΕ. Τα τυποποιημένα έντυπα μπορούν να συνοδεύονται από εκθέσεις, δηλώσεις και κάθε άλλο έγγραφο ή επικυρωμένα γνήσια αντίγραφα ή αποσπάσματα αυτών.

2. Το τυποποιημένο έντυπο που αναφέρεται στην παρ. 1 περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες, τις οποίες πρέπει να παρέχει η αιτούσα ελληνική αρχή:

α) Τα στοιχεία ταυτότητας του προσώπου που αποτελεί αντικείμενο εξέτασης ή έρευνας και, σε περίπτωση ομαδοποιημένων αιτημάτων, όπως αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου 6A, λεπτομερή περιγραφή της ομάδας,

β) τους φορολογικούς λόγους για τους οποίους ζητούνται οι πληροφορίες.

Η αιτούσα ελληνική αρχή δύναται, στον βαθμό που γνωρίζει και σύμφωνα με τις διεθνείς εξελίξεις, να παρέχει το όνομα και τη διεύθυνση κάθε προσώπου που εικάζεται ότι έχει στην κατοχή του τις ζητούμενες πληροφορίες, καθώς και κάθε στοιχείο που μπορεί να διευκολύνει τη συλλογή των πληροφοριών από τη λαμβάνουσα αρχή άλλου κράτους μέλους.

3. Οι αυθόρμητα παρεχόμενες πληροφορίες και η αποδοχή τους σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11, αντίστοιχα, τα αιτήματα διοικητικών κοινοποιήσεων σύμφωνα με το άρθρο 14, η πληροφόρηση σχετικά με τη χρησιμότητα των ζητούμενων πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 15 και οι κοινοποιήσεις σύμφωνα με τις παρ. 3 και 5 του άρθρου 16 και την παρ. 2 του άρθρου 23 αποστέλλονται μέσω των τυποποιημένων εντύπων που εγκρίνει η Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 26 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ.

4. Η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 9ΑΓ πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας τυποποιημένο μηχανογραφημένο μορφότυπο που έχει στόχο τη διευκόλυνση αυτής της αυτόματης ανταλλαγής και ο οποίος εγκρίνεται από την Επιτροπή με τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 26 της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ.

5. Καταργείται.

6. Η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με: α) Τις εκ των προτέρων διασυνοριακές αποφάσεις και συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης, σύμφωνα με το άρθρο 9Α, και

β) τις δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις σύμφωνα με το άρθρο 9ΑΒ, διενεργείται με τη χρήση τυποποιημένων εντύπων, που εγκρίνονται από την Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένων των γλωσσικών ρυθμίσεων. Τα τυποποιημένα έντυπα περιλαμβάνουν μόνο τα στοιχεία που προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 9Α και στην παρ. 13 του άρθρου 9ΑΒ για την ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και άλλα σχετικά πεδία που συνδέονται άμεσα με αυτά τα στοιχεία και απαιτούνται για την επίτευξη των σκοπών των άρθρων 9Α και 9ΑΒ αντίστοιχα. Με βάση τις γλωσσικές ρυθμίσεις του προηγούμενου εδαφίου, οι πληροφορίες που ορίζονται στα άρθρα 9Α και 9ΑΒ κοινοποιούνται στην ελληνική γλώσσα, υπό την προϋπόθεση ότι τα βασικά στοιχεία των εν λόγω πληροφοριών αποστέλλονται και σε κάποια άλλη επίσημη γλώσσα της Ένωσης.

7. Η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την Έκθεση ανά χώρα, σύμφωνα με το άρθρο 9ΑΑ, πραγματοποιείται μέσω του τυποποιημένου εντύπου που προβλέπεται στο Παράρτημα ΙΙΙ Τμήμα ΙΙΙ Πίνακες 1, 2 και 3, συμπεριλαμβανομένων των γλωσσικών ρυθμίσεων, που εγκρίνονται από την Επιτροπή. Με βάση τις ως άνω γλωσσικές ρυθμίσεις, οι πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 9ΑΑ μπορεί να κοινοποιούνται στην ελληνική γλώσσα ή και σε οποιαδήποτε άλλη από τις επίσημες γλώσσες και γλώσσες εργασίας της Ένωσης, με την πρόβλεψη ότι τα βασικά στοιχεία των εν λόγω πληροφοριών αποστέλλονται επίσης και σε κάποια άλλη επίσημη γλώσσα της Ένωσης.»

Άρθρο 17
Πρακτικές ρυθμίσεις Προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 21 του ν. 4170/2013 (παρ. 15 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/514/ΕΕ)
Στο άρθρο 21 του ν. 4170/2013 (Α’ 163), περί πρακτικών ρυθμίσεων, προστίθεται παρ. 8 ως εξής:

«8. Η αρμόδια αρχή της παρ. 1 του άρθρου 5 έχει πρόσβαση στην ασφαλή κεντρική διεπαφή της Επιτροπής για τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας όταν τα κράτη μέλη επικοινωνούν με τη χρήση τυποποιημένων εντύπων, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 20.»

Άρθρο 18
Αμοιβαία διοικητική συνδρομή Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 29 Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (παρ. 16 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/514/ΕΕ)
Η παρ. 2 του άρθρου 29 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206), περί εφαρμογής του ν. 4170/2013 (Α’ 163), αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Για τους σκοπούς της εφαρμογής και επιβολής του ν. 4170/2013 (Α’ 163) και της διασφάλισης της λειτουργίας της διοικητικής συνεργασίας που θεσπίζει, η φορολογική διοίκηση έχει πρόσβαση στους μηχανισμούς, τις διαδικασίες, τα έγγραφα και τις πληροφορίες του άρθρου 13, της παρ. 4 του άρθρου 14 και των άρθρων 20, 21, 21Α και 30 του ν. 4557/2018 (Α’ 139).»

Άρθρο 19
Προστασία δεδομένων Αντικατάσταση άρθρου 24 ν. 4170/2013 (παρ. 18 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/514/ΕΕ)
Το άρθρο 24 του ν. 4170/2013 (Α’ 163), περί προστασίας δεδομένων, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 24 Προστασία δεδομένων

1. Όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών δυνάμει των άρθρων 1 έως και 25 υπόκεινται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, L 119), καθώς και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137). Οι υποχρεώσεις ενημέρωσης του άρθρου 13 και της παρ. 1 του άρθρου 14 και το δικαίωμα πρόσβασης των υποκειμένων των δεδομένων του άρθρου 15 του Κανονισμού 2016/679/ΕΕ περιορίζονται στον βαθμό και για το χρονικό διάστημα που ο περιορισμός τους συνιστά αναγκαίο και αναλογικό μέτρο για τη διασφάλιση σημαντικών στόχων γενικού δημοσίου συμφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελλάδας ή άλλου κράτους μέλους, ιδίως επί σημαντικών οικονομικών ή χρηματοοικονομικών, νομισματικών, δημοσιονομικών και φορολογικών στόχων. Οι αρμόδιες αρχές της Ελλάδας:

α) Αποφασίζουν τον περιορισμό των εν λόγω υποχρεώσεων και δικαιωμάτων τεκμηριώνοντας τους πραγματικούς ή νομικούς λόγους επί των οποίων βασίζεται αυτή η απόφαση, κατόπιν γνώμης του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων της Φορολογικής Διοίκησης. Οι πληροφορίες αυτές τίθενται στη διάθεση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εφόσον ζητηθούν,

β) ενημερώνουν εγγράφως το υποκείμενο των δεδομένων για κάθε άρνηση ή περιορισμό της ενημέρωσης ή της πρόσβασης και για τον λόγο αυτής. Η εν λόγω ενημέρωση μπορεί να παραλείπεται εάν η παροχή των σχετικών πληροφοριών υπονομεύει έναν από τους ως άνω σκοπούς,

γ) ενημερώνουν το υποκείμενο των δεδομένων για τη δυνατότητα να προβεί σε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και να ασκήσει προσφυγή ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.

2. Τα Δηλούντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, οι ενδιάμεσοι, οι Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας και η αρμόδια αρχή της παρ. 1 του άρθρου 4 θεωρούνται υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων όταν, ενεργώντας μεμονωμένα ή από κοινού, καθορίζουν τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τον ν. 4624/2019.

3. Κάθε Δηλούν Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα ή ο ενδιάμεσος ή ο Δηλών Φορέας Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας, ανάλογα με την περίπτωση:

α) Ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο ότι οι πληροφορίες που το αφορούν συλλέγονται και διαβιβάζονται σύμφωνα με τα άρθρα 1 έως και 25, και

β) παρέχει σε κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο όλες τις πληροφορίες που δικαιούται να λάβει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων ώστε να έχει επαρκή χρόνο να ασκήσει τα δικαιώματα προστασίας των δεδομένων του και, σε κάθε περίπτωση, πριν από την υποβολή των πληροφοριών.

Παρά την περ. β), οι Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας ενημερώνουν τους Δηλωτέους Πωλητές για το δηλωθέν Αντίτιμο.

4. Οι πληροφορίες που υφίστανται επεξεργασία σύμφωνα με τα άρθρα 1 έως και 25 διατηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών των εν λόγω άρθρων και σύμφωνα με τους κανόνες περί παραγραφής κάθε υπευθύνου επεξεργασίας.

5. Στην περίπτωση παραβίασης δεδομένων στην Ελλάδα:

α) Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές ερευνούν την παραβίαση δεδομένων και λαμβάνουν κάθε απαραίτητο μέτρο για τον περιορισμό των συνεπειών της και την αποκατάστασή της.

β) Η αρμόδια αρχή της παρ. 1 του άρθρου 5: βα) αναφέρει την παραβίαση δεδομένων και κάθε

επακόλουθη διορθωτική ενέργεια στην Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση,

ββ) ζητά την αναστολή της πρόσβασης στο Κοινό Δίκτυο Επικοινωνιών που έχει αναπτύξει η Ευρωπαϊκή Ένωση («Common Communication Network-CCN») για τους σκοπούς των άρθρων 1 έως και 25, εάν η παραβίαση των δεδομένων δεν μπορεί να περιοριστεί αμέσως και καταλλήλως, ενημερώνοντας εγγράφως την Επιτροπή,

βγ) δύναται να ζητήσει από την Επιτροπή από κοινού επαλήθευση ως προς το αν ήταν επιτυχής η αποκατάσταση της παραβίασης δεδομένων.

6. Η αρμόδια αρχή της παρ. 1 του άρθρου 4 ενημερώνεται από την Επιτροπή σχετικά με:

α) Την παραβίαση δεδομένων σε άλλο κράτος μέλος ή άλλα κράτη μέλη που της έχει αναφερθεί ή την οποία γνωρίζει και σχετικά με ενδεχόμενα διορθωτικά μέτρα,

β) την παραβίαση δεδομένων στο κεντρικό ευρετήριο ή στο CCN και διορθωτικά μέτρα που ελήφθησαν, εφόσον από την παραβίαση δεδομένων ενδέχεται να θιγούν οι ανταλλαγές των κρατών μελών μέσω του CCN. Στα διορθωτικά αυτά μέτρα μπορεί να περιλαμβάνεται η αναστολή της πρόσβασης στο κεντρικό ευρετήριο ή στο CCN για τους σκοπούς της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας (L 64), έως ότου διορθωθεί η παραβίαση των δεδομένων.

7. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με απόφασή του, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, δύναται να αναστείλει την ανταλλαγή πληροφοριών με το κράτος μέλος ή τα κράτη μέλη όπου σημειώθηκε παραβίαση δεδομένων, ειδοποιώντας γραπτώς την Επιτροπή και τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη. Η αναστολή έχει άμεση ισχύ.

8. Τα κράτη μέλη, επικουρούμενα από την Επιτροπή, συμφωνούν επί των πρακτικών ρυθμίσεων που απαιτούνται για την εφαρμογή του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών διαχείρισης παραβιάσεων δεδομένων που ευθυγραμμίζονται με διεθνώς αναγνωρισμένες ορθές πρακτικές και, κατά περίπτωση, ορίζοντας με συμφωνία τους κοινό υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, εκτελούντα την επεξεργασία δεδομένων υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων ή ακολουθώντας συναφή υποδείγματα.»

Άρθρο 20
Κυρώσεις για παραβάσεις υποχρεώσεων για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών που υποβάλλονται από Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας Προσθήκη άρθρου 54ΙΑ στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (παρ. 19 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/514/ΕΕ)
Στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206) προστίθεται άρθρο 54ΙΑ ως εξής:

«Άρθρο 54ΙΑ Κυρώσεις για παραβάσεις υποχρεώσεων για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών που υποβάλλονται από Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας

1. Εφόσον υπέχουν αντίστοιχη υποχρέωση βάσει του άρθρου 29, επιβάλλεται πρόστιμο στους Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας, αν:

α) Υποβάλλουν εκπρόθεσμα τις πληροφορίες σχετικά με κάθε Δηλωτέο Πωλητή,

β) δεν υποβάλλουν πληροφορίες σχετικά με κάθε Δηλωτέο Πωλητή,

γ) υποβάλλουν ελλιπείς ή ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με κάθε Δηλωτέο Πωλητή,

δ) δεν ανταποκρίνονται σε αίτημα της φορολογικής διοίκησης, είτε για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων, είτε για συμπλήρωση ή διόρθωση πληροφοριών ή στοιχείων σχετικά με κάθε Δηλωτέο Πωλητή εντός προθεσμίας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 15,

ε) δεν συνεργάζονται στη διάρκεια ελέγχου για τη συμμόρφωση με τους κανόνες υποβολής των στοιχείων και δέουσας επιμέλειας,

στ) δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις υποβολής πληροφοριών, σχετικά με κάθε Δηλωτέο Πωλητή σύμφωνα με τους κανόνες υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας εντός προθεσμίας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 15.

2. Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις της παρ. 1 καθορίζονται ως εξής:

(α) εκατό (100) ευρώ, για κάθε παράβαση της περ. α), ανά Δηλωτέο Πωλητή,

(β) τριακόσια (300) ευρώ, για κάθε παράβαση των περ. β) και γ), ανά Δηλωτέο Πωλητή,

(γ) χίλια (1.000) ευρώ, για κάθε παράβαση της περ. δ), ανά Δηλωτέο Πωλητή,

(δ) δυόμισι χιλιάδες ευρώ (2.500) ευρώ, για κάθε παράβαση της περ. ε),

(ε) πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, για κάθε παράβαση της περ. στ), κατόπιν ελέγχου.

Το συνολικό ύψος των πράξεων επιβολής προστίμου ανά έλεγχο συμμόρφωσης με τους κανόνες δέουσας επιμέλειας και υποβολής στοιχείων του παρόντος δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ.

Για τις παραβάσεις της περ. α) της παρ. 1 το συνολικό ύψος των πράξεων επιβολής προστίμου, ανά έτος αναφοράς, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.

3. Για τις παραβάσεις των περ. δ), ε) και στ) της παρ. 1, πέραν των ως άνω προστίμων, επιβάλλονται και οι κυρώσεις του άρθρου 54Δ.

4. Αν οι Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας διαπράξουν την ίδια παράβαση, μέσα σε πέντε (5) έτη από τη διαπίστωση της αρχικής παράβασης, τα πρόστιμα της παρ. 2 επιβάλλονται στο διπλάσιο. Σε περίπτωση νέας διάπραξης της ίδιας παράβασης για τρίτη ή περισσότερες φορές, επιβάλλεται το τετραπλάσιο του αρχικού προστίμου, ανεξαρτήτως του χρόνου τέλεσής της.»

Άρθρο 21
Πληροφορίες από τρίτους προς τη Φορολογική Διοίκηση Τροποποίηση παρ. 3α άρθρου 15 Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3α του άρθρου 15 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206), περί ανταλλαγής πληροφοριών, αντικαθίσταται, στην έννοια του πωλητή του προτελευταίου εδαφίου, προστίθεται η πώληση αγαθών, από την εξουσιοδότηση του τελευταίου εδαφίου αφαιρείται ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, και η παρ. 3α διαμορφώνεται ως εξής:

«3α. Η Φορολογική Διοίκηση, ανεξαρτήτως των στοιχείων που υποβάλλονται στο πλαίσιο της υποχρεωτικής αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών του άρθρου 9ΑΓ του ν. 4170/2013 (Α’ 163), δύναται να ζητά, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, από κάθε διαχειριστή ψηφιακής πλατφόρμας, η οποία δραστηριοποιείται στην οικονομία του διαμοιρασμού ή μέσω της οποίας διατίθενται αγαθά ή υπηρεσίες στην Ελλάδα ή από φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας ή από μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από το εάν αυτή έχει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα κατά το άρθρο 6 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167) ή τις Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας που έχει συνάψει η Ελλάδα, οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχείο σχετικά με πρόσωπα που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα ως πωλητές, για τα οποία προκύπτουν φορολογικές υποχρεώσεις στην ημεδαπή.

Οι κατά τα ως άνω αιτούμενες πληροφορίες ή στοιχεία παρέχονται ή διαβιβάζονται από τον διαχειριστή ψηφιακής πλατφόρμας στην ΑΑΔΕ μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα, από τον μήνα παραλαβής του αιτήματος. Η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου δύναται να παρατείνεται κατά έναν (1) μήνα, ανάλογα με τον όγκο των αιτούμενων πληροφοριών ή στοιχείων, κατόπιν υποβολής αιτήματος από τον διαχειριστή της

ψηφιακής πλατφόρμας. Οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου (ISPs) και κάθε άλλο πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, ή νομική οντότητα ή αρχή διαβιβάζουν στη Φορολογική Διοίκηση, κατόπιν σχετικού αιτήματός της, με το οποίο ορίζονται ο χρόνος και ο τρόπος διαβίβασης, κάθε στοιχείο που έχουν στην κατοχή τους και αφορά στα πρόσωπα, τα οποία έχουν την ιδιοκτησία, τη χρήση ή την ευθύνη λειτουργίας ή διαχείρισης των ιστότοπων/ ονομάτων χώρου των ανωτέρω ψηφιακών πλατφορμών. Για τις ανάγκες της παρούσας, νοούνται:

Ως «ψηφιακή πλατφόρμα», κάθε λογισμικό, συμπεριλαμβανομένου ενός δικτυακού τόπου ή ενός μέρους του και εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για κινητά, όπου δύο (2) ή περισσότεροι χρήστες ή ομάδες χρηστών επικοινωνούν μέσω διαδικτύου με τη μεσολάβηση του διαχειριστή της πλατφόρμας, προκειμένου να διευκολυνθεί μια συναλλαγή μεταξύ τους, επιτρέποντας στους πωλητές να συνδέονται με άλλα πρόσωπα για την παροχή σε αυτούς σχετικών υπηρεσιών και αγαθών, έναντι αντιτίμου.

Ως «διαχειριστής ψηφιακής πλατφόρμας», κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατέχει ή καθιστά διαθέσιμη την πλατφόρμα ή μέρος αυτής στους χρήστες ή νόμιμο εκπρόσωπό της στην Ελλάδα.

Ως «πωλητής», το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα, που χρησιμοποιεί την πλατφόρμα για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών και αγαθών και τη σύνδεσή του με αντισυμβαλλόμενα πρόσωπα μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας.

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Διοικητή δύναται να καθορίζονται κάθε αναγκαίο θέμα και διαδικασία, καθώς και οι ειδικότερες λεπτομέρειες διαδικαστικού περιεχομένου για την εφαρμογή της παρούσας.»

Άρθρο 22
Εφαρμογή του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας στους Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 29 Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
Στο πεδίο εφαρμογής του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 29 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206), περί ελέγχου της τήρησης των υποχρεώσεων που αφορούν στη συμμόρφωση με τους κανόνες υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας, προστίθενται οι Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Ως προς την αμοιβαία διοικητική συνδρομή, συμπεριλαμβανομένων των ταυτόχρονων φορολογικών ελέγχων, εφαρμόζονται τα Κεφάλαια Α’ έως και Η’ του ν. 4170/2013 (Α’ 163), ο ν. 4153/2013 (Α’ 116) για την κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), σχετικά με την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε φορολογικά θέματα, οι διεθνείς συμβάσεις, όπως κυρώνονται και ισχύουν με τις διατάξεις εφαρμογής τους και τα σχετικά σχόλια του Ο.Ο.Σ.Α., καθώς και η νομοθεσία σχετικά με την αμοιβαία διοικητική

συνδρομή. Για τον έλεγχο της τήρησης των υποχρεώσεων που αφορούν τη συμμόρφωση με τους κανόνες υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας από τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και τους Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας εφαρμόζεται από τη Φορολογική Διοίκηση ο Κώδικας.»

Άρθρο 23
Συμπλήρωση των κυρώσεων για τη μη παροχή πληροφοριών ή στοιχείων από τις ψηφιακές πλατφόρμες της οικονομίας διαμοιρασμού Τροποποίηση τίτλου και παρ. 1 άρθρου 54Δ Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
Από τον τίτλο του άρθρου 54Δ του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206) αφαιρείται η αναφορά στην οικονομία διαμοιρασμού, στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1, περί διακοπής της πρόσβασης στους ιστότοπους των ψηφιακών πλατφορμών, προστίθεται η φράση «ή η συνδρομή των προϋποθέσεων των περ. δ), ε) ή στ) της παρ. 1 του άρθρου 54ΙΑ», και το άρθρο 54Δ διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 54Δ Κυρώσεις για τη μη παροχή πληροφοριών ή στοιχείων από τις ψηφιακές πλατφόρμες

1. Η μη ανταπόκριση στο αίτημα της παρ. 3α του άρθρου 15, εντός της ταχθείσας προθεσμίας, ή η παροχή στοιχείων που δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του ως άνω αιτήματος, ή η συνδρομή των προϋποθέσεων των περ. δ), ε) ή στ) της παρ. 1 του άρθρου 54ΙΑ, συνεπάγεται τη διακοπή της πρόσβασης στους ιστότοπους των ψηφιακών πλατφορμών, από τους Παρόχους Υπηρεσιών Διαδικτύου με καταστατική έδρα ή με τόπο πραγματικής διοίκησης ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα κατά τα οριζόμενα στο του Κ.Φ.Ε. ή στις Σ.Α.Δ.Φ. που έχει συνάψει η Ελλάδα, όταν η πρόσβαση διενεργείται από Διεύθυνση Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου (Διεύθυνση IP) που βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια.

Για τη διακοπή εκδίδεται κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Διοικητή, εφόσον το αίτημα αφορά σε στοιχεία ή πληροφορίες που συντελούν στην ταυτοποίηση ή και στην εκτίμηση της φορολογικής υποχρέωσης πωλητών. Στην περίπτωση αυτή, ο διαχειριστής της ψηφιακής πλατφόρμας δύναται, εάν αμφισβητεί τη συνδρομή των περιστάσεων που δικαιολογούν την έκδοση της απόφασης του δεύτερου εδαφίου, να προσφύγει κατά της απόφασης απευθείας ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου χωρίς την εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 63. Στον Πάροχο Υπηρεσιών Διαδικτύου που παραβαίνει την ανωτέρω υποχρέωση επιβάλλεται πρόστιμο από τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.

2. Πριν την έκδοση της απόφασης για τη διακοπή της πρόσβασης και μετά την παρέλευση της ταχθείσας προθεσμίας, αποστέλλεται επιστολή από τον Διοικητή στον διαχειριστή της ψηφιακής πλατφόρμας για την επικείμενη διακοπή πρόσβασης, μέσα σε δεκαπέντε

(15) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της επιστολής, προκειμένου ο διαχειριστής να διατυπώσει τις απόψεις του. Η διακοπή της πρόσβασης στους ιστότοπους των ανωτέρω ψηφιακών πλατφορμών αίρεται άμεσα με την ικανοποίηση του αιτήματος της Α.Α.Δ.Ε., κατόπιν απόφασης του Διοικητή. Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να δημοσιεύει στον ιστότοπό της κατάλογο ψηφιακών πλατφορμών στις οποίες έχει επιβληθεί η κύρωση του πρώτου εδαφίου.

3. α) Σε περίπτωση που κατά παράβαση της επιβληθείσας στην παρ. 1 διακοπής πρόσβασης, πραγματοποιούνται συναλλαγές από τους πωλητές στις ανωτέρω πλατφόρμες, επιβάλλεται πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ στον πωλητή.

β) Στον Πάροχο Υπηρεσιών Διαδικτύου επιβάλλεται πρόστιμο από τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, σε περίπτωση μη εφαρμογής της απόφασης του Διοικητή, καθώς και σε περίπτωση μη χορήγησης στοιχείων του τετάρτου εδαφίου της παρ. 3α του άρθρου 15, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1.

γ) Σε περίπτωση μη χορήγησης στοιχείων του τετάρτου εδαφίου της παρ. 3α του άρθρου 15 από κάθε άλλο πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, ή νομική οντότητα πλην του Παρόχου Υπηρεσιών Διαδικτύου, επιβάλλεται πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ.

4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Διοικητή δύναται να καθορίζονται η διαδικασία διακοπής της πρόσβασης και άρσης αυτής, η επιβολή του προστίμου της παρ. 3 και κάθε άλλη αναγκαία και ειδικότερη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.»

Άρθρο 24
Εξουσιοδοτικές και τελικές διατάξεις Προσθήκη παρ. 9 στο άρθρο 5 του ν. 4170/2013
Στο άρθρο 5 του ν. 4170/2013 (Α’ 163) προστίθεται παρ. 9 ως εξής:

«9. Όπου στο Μέρος Πρώτο του ν. 4170/2013 (Α’ 163) αναφέρονται οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών νοούνται ως αρμόδια αρχή ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και ως κεντρική υπηρεσία διασύνδεσης ή τμήμα ή τμήματα διασύνδεσης οι υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4389/2016 (Α’ 94). Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., μπορεί να ορίζεται κεντρική υπηρεσία διασύνδεσης ή τμήμα ή τμήματα διασύνδεσης εκτός των αναφερομένων στις παρ. 2 και 4.»

Άρθρο 25
Προσθήκη Παραρτήματος V στον ν. 4170/2013 (παρ. 20 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/514/ΕΕ)
Στο Κεφάλαιο Η’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4170/2013 (Α’ 163) προστίθεται Παράρτημα V ως εξής:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

Στο παρόν Παράρτημα ορίζονται οι διαδικασίες δέουσας επιμέλειας, οι απαιτήσεις υποβολής στοιχείων και άλλοι κανόνες που πρέπει να εφαρμόζουν οι Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας, προκειμένου η Ελλάδα να μπορεί να κοινοποιεί, μέσω αυτόματης ανταλλαγής, τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 9ΑΓ. Επίσης, ορίζονται οι κανόνες και οι διοικητικές διαδικασίες που πρέπει να διαθέτει η Ελλάδα, προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματική εφαρμογή των διαδικασιών δέουσας επιμέλειας και των απαιτήσεων υποβολής στοιχείων που ορίζονται σε αυτό, καθώς και η συμμόρφωση προς αυτές.

ΤΜΗΜΑ I ΟΡΙΣΜΟΙ

Οι ακόλουθοι ορισμοί έχουν την έννοια που ορίζεται κάτωθι:

Α. Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας 1. «Πλατφόρμα»: κάθε λογισμικό, περιλαμβανομένου

δικτυακού τόπου ή μέρους αυτού, και κάθε εφαρμογή, περιλαμβανομένων των εφαρμογών για φορητές συσκευές, που είναι προσβάσιμη από χρήστες και επιτρέπει σε Πωλητές να συνδέονται με άλλους χρήστες για την πραγματοποίηση Σχετικής Δραστηριότητας, άμεσα ή έμμεσα, για τους εν λόγω χρήστες. Περιλαμβάνει επίσης κάθε ρύθμιση για την είσπραξη και πληρωμή Αντιτίμου Σχετικής Δραστηριότητας.

Ο όρος «Πλατφόρμα» δεν περιλαμβάνει λογισμικό που, χωρίς περαιτέρω παρέμβαση στην πραγματοποίηση Σχετικής Δραστηριότητας, επιτρέπει αποκλειστικά οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

α) Διεκπεραίωση πληρωμών σε σχέση με Σχετική Δραστηριότητα,

β) καταχώριση ή διαφήμιση Σχετικής Δραστηριότητας από χρήστες,

γ) ανακατεύθυνση ή μεταφορά χρηστών σε Πλατφόρμα. 2. «Φορέας Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας»: Οντότητα

που συνάπτει συμβάσεις με Πωλητές για τη διάθεση του συνόλου ή μέρους μιας Πλατφόρμας στους εν λόγω Πωλητές.

3. «Εξαιρούμενος Φορέας Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας»: Φορέας Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας, ο οποίος έχει αποδείξει εκ των προτέρων και σε ετήσια βάση κατά τρόπο ικανοποιητικό για την αρμόδια αρχή της παρ. 1 του άρθρου 5, στην οποία θα έπρεπε να υποβάλλει πληροφορίες, σύμφωνα με τους κανόνες των παρ. 1 έως 3 της Ενότητας Α’ του Τμήματος III ο Φορέας Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας αν δεν ήταν εξαιρούμενος, ότι ολόκληρο το επιχειρηματικό μοντέλο της Πλατφόρμας είναι τέτοιο, που δεν έχει Δηλωτέους Πωλητές.

4. «Δηλών Φορέας Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας»: κάθε Φορέας Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας, εκτός από τους Εξαιρούμενους Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας,

που βρίσκεται σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

α) Έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα ή, αν δεν έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, πληροί οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

αα) Έχει συσταθεί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία,

αβ) έχει τον τόπο της διοίκησής του (περιλαμβανομένης της πραγματικής διοίκησης) στην Ελλάδα,

αγ) έχει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και δεν είναι Εγκεκριμένος Μη Ενωσιακός Φορέας Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας,

β) δεν έχει τη φορολογική κατοικία του, δεν έχει συσταθεί, ούτε έχει διοικητική έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά διευκολύνει την πραγματοποίηση Σχετικής Δραστηριότητας από Δηλωτέους Πωλητές ή Σχετικής Δραστηριότητας που αφορά στη μίσθωση ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται στην Ελλάδα και δεν είναι Εγκεκριμένος Μη Ενωσιακός Φορέας Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας.

5. «Εγκεκριμένος Μη Ενωσιακός Φορέας Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας»: Φορέας Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας για τον οποίον όλες οι Σχετικές Δραστηριότητες που διευκολύνει είναι επίσης Εγκεκριμένες Σχετικές Δραστηριότητες και ο οποίος έχει τη φορολογική κατοικία του σε Εγκεκριμένη Δικαιοδοσία εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή, αν δεν έχει φορολογική κατοικία σε Εγκεκριμένη Δικαιοδοσία εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, πληροί οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία Εγκεκριμένης Δικαιοδοσίας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή

β) έχει τον τόπο της διοίκησής του, περιλαμβανομένης της πραγματικής διοίκησης, σε Εγκεκριμένη Δικαιοδοσία εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6. «Εγκεκριμένη Δικαιοδοσία Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης»: μη ενωσιακή δικαιοδοσία που εφαρμόζει Ισχύουσα Ειδική Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών με τις αρμόδιες αρχές όλων των κρατών μελών, που χαρακτηρίζονται ως δηλωτέες δικαιοδοσίες σε κατάλογο που δημοσιεύεται από την εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης δικαιοδοσία.

7. «Ισχύουσα Ειδική Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών»: συμφωνία μεταξύ των αρμόδιων αρχών ενός κράτους μέλους και μιας δικαιοδοσίας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την οποία απαιτείται η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών ισοδύναμων με εκείνες της Ενότητας Β’ του Τμήματος III, όπως επιβεβαιώνεται με εκτελεστική πράξη, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 8αγ της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/514 του Συμβουλίου της 22ας Μαρτίου 2021 «για την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας» (L 104).

8. «Σχετική Δραστηριότητα»: δραστηριότητα που πραγματοποιείται έναντι Αντιτίμου και μπορεί να είναι οποιαδήποτε από τις ακόλουθες:

α) Η μίσθωση ακίνητης περιουσίας, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων κατοικίας και εμπορικών ακινήτων, καθώς και κάθε άλλης ακίνητης περιουσίας και χώρων στάθμευσης,

β) Προσωπική Υπηρεσία,

γ) η πώληση αγαθών, δ) η μίσθωση οποιουδήποτε μέσου μεταφοράς. Ο όρος «Σχετική Δραστηριότητα» δεν περιλαμβάνει

δραστηριότητες που πραγματοποιούνται από Πωλητή, ο οποίος ενεργεί ως υπάλληλος του Φορέα Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας ή σχετικής Οντότητας του Φορέα Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας.

9. «Εγκεκριμένες Σχετικές Δραστηριότητες»: κάθε Σχετική Δραστηριότητα που καλύπτεται από την αυτόματη ανταλλαγή δυνάμει Ισχύουσας Ειδικής Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών.

10. «Αντίτιμο»: κάθε μορφή αποζημίωσης, μετά την αφαίρεση τυχόν αμοιβών, προμηθειών ή φόρων που παρακρατούνται ή χρεώνονται από τον Δηλούντα Φορέα Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας, η οποία καταβάλλεται ή πιστώνεται σε Πωλητή σε σχέση με τη Σχετική Δραστηριότητα και το ποσό της οποίας είναι γνωστό ή μπορεί εύλογα να είναι γνωστό από τον Φορέα Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας.

11. «Προσωπική Υπηρεσία»: υπηρεσία που περιλαμβάνει εργασία βάσει χρόνου ή βάσει καθηκόντων που εκτελείται από ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα που ενεργούν είτε ανεξάρτητα είτε για λογαριασμό Οντότητας, και η οποία διεξάγεται κατόπιν αιτήματος χρήστη, είτε διαδικτυακά είτε με φυσική παρουσία εκτός διαδικτύου, έχοντας πρώτα καταστεί δυνατή μέσω Πλατφόρμας.

Β. Δηλωτέοι Πωλητές 1. «Πωλητής»: χρήστης Πλατφόρμας, είτε φυσικό

πρόσωπο είτε Οντότητα, που είναι εγγεγραμμένος στην Πλατφόρμα ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αναφοράς και διεξάγει τη Σχετική Δραστηριότητα.

2. «Ενεργός Πωλητής»: κάθε Πωλητής που είτε παρέχει Σχετική Δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αναφοράς ή στον οποίον καταβάλλεται ή πιστώνεται Αντίτιμο σε σχέση με Σχετική Δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αναφοράς.

3. «Δηλωτέος Πωλητής»: κάθε Ενεργός Πωλητής, εκτός των Εξαιρούμενων Πωλητών, που είναι κάτοικος κράτους μέλους ή που εκμίσθωσε ακίνητη περιουσία, η οποία βρίσκεται σε κράτος μέλος.

4. «Εξαιρούμενος Πωλητής»: κάθε πωλητής: α) Που είναι Κρατική Οντότητα, β) που είναι Οντότητα της οποίας οι τίτλοι κεφαλαίου

αποτελούν αντικείμενο τακτικής διαπραγμάτευσης σε αναγνωρισμένη αγορά κινητών αξιών ή συνδεόμενη Οντότητα της οποίας οι τίτλοι κεφαλαίου αποτελούν αντικείμενο τακτικής διαπραγμάτευσης σε αναγνωρισμένη αγορά κινητών αξιών,

γ) που είναι Οντότητα για την οποία ο Φορέας Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας διευκόλυνε περισσότερες από δύο χιλιάδες (2.000) Σχετικές Δραστηριότητες μέσω της μίσθωσης ακίνητης περιουσίας όσον αφορά Καταχωρισμένο Ακίνητο κατά την Περίοδο Αναφοράς, ή

δ) για τον οποίο ο Φορέας Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας διευκόλυνε λιγότερες από τριάντα (30) Σχετικές Δραστηριότητες μέσω της πώλησης Αγαθών, για τις οποίες το συνολικό ποσό του Αντιτίμου που καταβλήθηκε ή

πιστώθηκε δεν υπερέβη τα δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ κατά την Περίοδο Αναφοράς.

Γ. Λοιποί ορισμοί 1. «Οντότητα»: νομικό πρόσωπο ή νομικό μόρφωμα,

όπως κεφαλαιουχική εταιρεία, προσωπική εταιρεία, καταπίστευμα ή ίδρυμα. Μια Οντότητα είναι συνδεόμενη Οντότητα άλλης Οντότητας αν κάποια εκ των δύο Οντοτήτων ελέγχει την άλλη Οντότητα ή οι δύο Οντότητες τελούν υπό κοινό έλεγχο. Για τον σκοπό αυτόν, ο έλεγχος περιλαμβάνει την άμεση ή έμμεση κυριότητα ποσοστού μεγαλύτερου του πενήντα τοις εκατό (50%) των δικαιωμάτων ψήφου και αξίας της Οντότητας. Στην έμμεση συμμετοχή, η εκπλήρωση της απαίτησης για κατοχή ποσοστού άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) του δικαιώματος κυριότητας στο κεφάλαιο της άλλης Οντότητας κρίνεται με πολλαπλασιασμό των κατεχόμενων ποσοστών στα διαδοχικά επίπεδα. Πρόσωπο που κατέχει άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) των δικαιωμάτων ψήφου λογίζεται ως κάτοχος του εκατό τοις εκατό (100%).

2. «Κρατική Οντότητα»: η κυβέρνηση κράτους μέλους ή άλλης δικαιοδοσίας, κάθε πολιτική υποδιαίρεση κράτους μέλους ή άλλης δικαιοδοσίας (όρος που καλύπτει τα κράτη, τις επαρχίες, τις περιφέρειες και τους δήμους) ή κάθε υπηρεσία ή όργανο που τελεί υπό την πλήρη κυριότητα κράτους μέλους ή άλλης δικαιοδοσίας ή ενός ή περισσοτέρων εκ των προαναφερόμενων (καθένα από τα οποία αποτελεί «Κρατική Οντότητα»).

3. «Α.Φ.Μ.»: ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, που εκδίδεται από κράτος μέλος, ή λειτουργικό ισοδύναμο εάν δεν υπάρχει Α.Φ.Μ..

4. «Αριθμός μητρώου Φ.Π.Α.»: ο μοναδικός αριθμός που ταυτοποιεί ένα πρόσωπο υποκείμενο στον φόρο ή μια νομική οντότητα μη υποκείμενη στον φόρο που είναι εγγεγραμμένα για σκοπούς φόρου προστιθέμενης αξίας.

5. «Κύρια Διεύθυνση»: η διεύθυνση στην οποία βρίσκεται η κύρια κατοικία ενός Πωλητή ο οποίος είναι φυσικό πρόσωπο, καθώς και η διεύθυνση στην οποία βρίσκεται η καταστατική έδρα ενός Πωλητή που είναι Οντότητα.

6. «Περίοδος Αναφοράς»: το ημερολογιακό έτος αναφορικά με το οποίο ολοκληρώνεται η υποβολή στοιχείων, σύμφωνα με το Τμήμα III.

7. «Καταχωρισμένο Ακίνητο»: όλες οι μονάδες ακίνητης περιουσίας που βρίσκονται στην ίδια διεύθυνση, ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη και παρέχονται προς μίσθωση σε Πλατφόρμα από τον ίδιο Πωλητή.

8. «Αναγνωριστικό Χρηματοοικονομικού Λογαριασμού»: ο μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός ή κωδικός που διαθέτει ο Φορέας Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας για τον τραπεζικό λογαριασμό ή άλλο λογαριασμό συναφών υπηρεσιών πληρωμής στον οποίον καταβάλλεται ή πιστώνεται το Αντίτιμο.

9. «Αγαθά»: οποιαδήποτε υλικά περιουσιακά στοιχεία.

ΤΜΗΜΑ II ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ

Οι ακόλουθες διαδικασίες ισχύουν για τον σκοπό της ταυτοποίησης των Δηλωτέων Πωλητών.

Α. Πωλητές που δεν υπόκεινται σε έλεγχο Προκειμένου να διαπιστώσει εάν ένας Πωλητής που

είναι Οντότητα μπορεί να θεωρηθεί Εξαιρούμενος

Πωλητής των περ. α) και β) της παρ. 4 της Ενότητας Β’ του Τμήματος I, o Δηλών Φορέας Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας μπορεί να βασισθεί σε δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες ή σε επιβεβαίωση από τον Πωλητή που είναι Οντότητα.

Προκειμένου να διαπιστώσει εάν ένας Πωλητής μπορεί να θεωρηθεί Εξαιρούμενος Πωλητής των περ. γ) και δ) της παρ. 4 της Ενότητας Β’ του Τμήματος Ι, ο Δηλών Φορέας Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας μπορεί να βασισθεί στα διαθέσιμα αρχεία του.

Β. Συλλογή των στοιχείων του Πωλητή 1. Ο Δηλών Φορέας Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας συλλέγει όλα τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε Πωλητή ο οποίος είναι φυσικό πρόσωπο και όχι Εξαιρούμενος Πωλητής:

α) Το όνομα και το επώνυμο, β) την Κύρια Διεύθυνση, γ) κάθε Α.Φ.Μ. που έχει χορηγηθεί στον εν λόγω Πωλητή, περιλαμβανομένου κάθε κράτους μέλους έκδοσης, και ελλείψει Α.Φ.Μ., τον τόπο γέννησης του εν λόγω Πωλητή,

δ) τον αριθμό μητρώου Φ.Π.Α. του εν λόγω Πωλητή, εάν υπάρχει,

ε) την ημερομηνία γέννησης. 2. Ο Δηλών Φορέας Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας συλλέγει όλα τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε Πωλητή που είναι Οντότητα και όχι Εξαιρούμενος Πωλητής:

α) Την επωνυμία, β) την Κύρια Διεύθυνση, γ) κάθε Α.Φ.Μ. που έχει χορηγηθεί στον εν λόγω Πωλητή, περιλαμβανομένου κάθε κράτους μέλους έκδοσης, δ) τον αριθμό μητρώου Φ.Π.Α. του εν λόγω Πωλητή,

εάν υπάρχει, ε) τον αριθμό μητρώου της επιχείρησης, στ) την ύπαρξη κάθε μόνιμης εγκατάστασης μέσω της

οποίας πραγματοποιούνται Σχετικές Δραστηριότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν υπάρχει, αναφέροντας κάθε αντίστοιχο κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται μια τέτοια μόνιμη εγκατάσταση.

3. Παρά τις παρ. 1 και 2 της Ενότητας Β’, ο Δηλών Φορέας Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας δεν υποχρεούται να συλλέγει τις πληροφορίες των περ. α) και β) της παρ. 1 της Ενότητας Β’ και των περ. β) έως στ) της παρ. 2 της Ενότητας Β’, όταν βασίζεται σε άμεση επιβεβαίωση της ταυτότητας και της κατοικίας του Πωλητή μέσω υπηρεσίας ταυτοποίησης που διατίθεται από κράτος μέλος ή την Ευρωπαϊκή Ένωση για την εξακρίβωση της ταυτότητας και της φορολογικής κατοικίας του Πωλητή.

4. Παρά την περ. γ) της παρ. 1 της Ενότητας Β’ και τις περ. γ) και ε) της παρ. 2 της Ενότητας Β’, ο Δηλών Φορέας Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας δεν υποχρεούται να συλλέγει τον Α.Φ.Μ. ή τον αριθμό μητρώου της επιχείρησης, σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Το κράτος μέλος κατοικίας του Πωλητή δεν χορηγεί Α.Φ.Μ. ή αριθμό μητρώου επιχείρησης στον Πωλητή,

β) το κράτος μέλος κατοικίας του Πωλητή δεν απαιτεί τη συλλογή του Α.Φ.Μ. που έχει χορηγηθεί στον Πωλητή.

Γ. Επαλήθευση των στοιχείων του Πωλητή 1. Ο Δηλών Φορέας Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας

κρίνει εάν οι πληροφορίες που συλλέγονται σύμφωνα

με την παρ. 1 της Ενότητας Α’, τις περ. α) έως ε) της παρ. 2 της Ενότητας B’ και την Ενότητα Ε’, είναι αξιόπιστες, χρησιμοποιώντας όλες τις πληροφορίες και τα έγγραφα που διαθέτει στα αρχεία του ο Δηλών Φορέας Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας, καθώς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική διεπαφή που καθίσταται διαθέσιμη δωρεάν από κράτος μέλος ή την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να εξακριβώνει την εγκυρότητα του Α.Φ.Μ. ή του αριθμού μητρώου του Φ.Π.Α.

2. Παρά την παρ. 1 της Ενότητας Γ’, για την ολοκλήρωση των διαδικασιών δέουσας επιμέλειας δυνάμει της παρ. 2 της Ενότητας ΣΤ’, ο Δηλών Φορέας Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας μπορεί να κρίνει εάν οι πληροφορίες που συλλέγονται σύμφωνα με την Ενότητα Α’, την παρ. 1 και τις περ. α) έως ε) της παρ. 2 της Ενότητας Β’, καθώς και την Ενότητα Ε’, είναι αξιόπιστες, χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες και τα έγγραφα που διαθέτει στα ηλεκτρονικώς αναζητήσιμα αρχεία του ο Δηλών Φορέας Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας.

3. Κατ’ εφαρμογή της περ. β) της παρ. 3 της Ενότητας ΣΤ’ και παρά τις παρ. 1 και 2 της Ενότητας Γ’, αν ο Δηλών Φορέας Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας θεωρεί ευλόγως ότι οποιαδήποτε από τα πληροφοριακά στοιχεία που περιγράφονται στην Ενότητα Β’ ή στην Ενότητα Ε’ ενδέχεται να είναι ανακριβή, βάσει πληροφοριών που παρέχονται από την αρμόδια αρχή κράτους μέλους σε αίτημα που αφορά συγκεκριμένο Πωλητή, ζητεί από τον Πωλητή να διορθώσει τα πληροφοριακά στοιχεία που διαπιστώθηκε ότι ήταν ανακριβή και να προσκομίσει δικαιολογητικά έγγραφα, στοιχεία ή πληροφορίες, τα οποία είναι αξιόπιστα και από ανεξάρτητη πηγή, όπως:

α) ’Εγκυρο έγγραφο ταυτότητας, το οποίο έχει εκδοθεί από κρατική αρχή,

β) πρόσφατο πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας. Δ. Προσδιορισμός του κράτους μέλους ή των κρατών

μελών κατοικίας του Πωλητή 1. Ο Δηλών Φορέας Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας θεωρεί τον Πωλητή κάτοικο του κράτους μέλους της Κύριας Διεύθυνσης του Πωλητή. Εάν αυτό διαφέρει από το κράτος μέλος της Κύριας Διεύθυνσης του Πωλητή, ο Δηλών Φορέας Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας θεωρεί τον Πωλητή επίσης κάτοικο του κράτους μέλους έκδοσης του Α.Φ.Μ.. Εάν ο Πωλητής έχει παράσχει πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη μόνιμης εγκατάστασης, σύμφωνα με την περ. στ) της παρ. 2 της Ενότητας Β’, ο Δηλών Φορέας Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας θεωρεί τον Πωλητή επίσης κάτοικο του αντίστοιχου κράτους μέλους όπως αυτό δηλώνεται από τον Πωλητή.

2. Παρά την παρ. 1 της Ενότητας Δ’, ο Δηλών Φορέας Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας θεωρεί τον Πωλητή κάτοικο κάθε κράτους μέλους που έχει επιβεβαιωθεί μέσω ηλεκτρονικής υπηρεσίας ταυτοποίησης, η οποία διατίθεται από κράτος μέλος ή την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με την παρ. 3 της Ενότητας Β’.

Ε. Συλλογή στοιχείων για μισθωμένη ακίνητη περιουσία Εάν ο Πωλητής διεξάγει Σχετική Δραστηριότητα η

οποία περιλαμβάνει τη μίσθωση ακινήτων, ο Δηλών Φορέας Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας συλλέγει τη διεύθυνση κάθε Καταχωρισμένου Ακινήτου και, εάν έχει

χορηγηθεί, τον αντίστοιχο αριθμό κτηματολογίου ή τον ισοδύναμό του βάσει της εθνικής νομοθεσίας του κράτους μέλους όπου βρίσκεται. Εάν Δηλών Φορέας Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας διευκόλυνε περισσότερες από δύο χιλιάδες (2.000) Σχετικές Δραστηριότητες μέσω της μίσθωσης Καταχωρισμένου Ακινήτου για τον ίδιο Πωλητή ο οποίος είναι Οντότητα, ο Δηλών Φορέας Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας συλλέγει δικαιολογητικά έγγραφα, στοιχεία ή πληροφορίες ότι το Καταχωρισμένο Ακίνητο ανήκει στον ίδιο ιδιοκτήτη.

ΣΤ. Χρονοδιάγραμμα και εγκυρότητα των διαδικασιών δέουσας επιμέλειας

1. Δηλών Φορέας Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας ολοκληρώνει τις διαδικασίες δέουσας επιμέλειας που ορίζονται στις Ενότητες Α’ έως Ε’ έως την 31η Δεκεμβρίου της Περιόδου Αναφοράς.

2. Παρά την παρ. 1 της Ενότητας ΣΤ’, για τους Πωλητές που ήταν ήδη εγγεγραμμένοι στην Πλατφόρμα την 1η Ιανουαρίου 2023 ή την ημερομηνία στην οποία μια Οντότητα καθίσταται Δηλών Φορέας Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας, οι διαδικασίες δέουσας επιμέλειας που ορίζονται στις Ενότητες Α’ έως Ε’ είναι απαραίτητο να έχουν ολοκληρωθεί έως την 31η Δεκεμβρίου της δεύτερης Περιόδου Αναφοράς για τον Δηλούντα Φορέα Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας.

3. Παρά την παρ. 1 της Ενότητας ΣΤ’, ένας Δηλών Φορέας Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας μπορεί να βασίζεται στις διαδικασίες δέουσας επιμέλειας που διεξήχθησαν σε σχέση με προηγούμενες Περιόδους Αναφοράς, αν:

α) Οι πληροφορίες του Πωλητή των παρ. 1 και 2 της Ενότητας Β’ έχουν συλλεχθεί και επαληθευθεί ή επιβεβαιωθεί εντός των τελευταίων τριάντα έξι (36) μηνών, και

β) ο Δηλών Φορέας Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας δεν έχει λόγους να θεωρήσει ότι οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν σύμφωνα με τις Ενότητες Α’, Β’ και Ε’ είναι ή έχουν καταστεί αναξιόπιστες ή λανθασμένες.

Ζ. Εφαρμογή των διαδικασιών δέουσας επιμέλειας μόνο σε Ενεργούς Πωλητές

Ένας Δηλών Φορέας Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας μπορεί να επιλέξει να ολοκληρώσει τις διαδικασίες δέουσας επιμέλειας σύμφωνα με τις Ενότητες Α’ έως ΣΤ’ μόνο για τους Ενεργούς Πωλητές.

Η. Ολοκλήρωση των διαδικασιών δέουσας επιμέλειας από τρίτους

1. Ένας Δηλών Φορέας Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας μπορεί να βασίζεται σε τρίτο πάροχο υπηρεσιών για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας που ορίζονται στο παρόν Τμήμα, αλλά οι υποχρεώσεις αυτές παραμένουν ευθύνη του Δηλούντος Φορέα Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας.

2. Eάν Φορέας Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας εκπληρώνει τις υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας για έναν Δηλούντα Φορέα Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας, αναφορικά με την ίδια Πλατφόρμα, σύμφωνα με την παρ. 1 της Eνότητας Η’, ο εν λόγω Φορέας Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας εκτελεί τις διαδικασίες δέουσας επιμέλειας, σύμφωνα με το παρόν Tμήμα. Οι υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας παραμένουν ευθύνη του Δηλούντος Φορέα Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας.

ΤΜΗΜΑ III ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Α. Χρονοδιάγραμμα και τρόπος υποβολής στοιχείων 1. Ένας Δηλών Φορέας Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας,

κατά την περ. α) της παρ. 4 της Ενότητας Α’ του Τμήματος I, υποβάλλει στην αρμόδια αρχή της παρ. 1 του άρθρου 4 τα στοιχεία της Ενότητας Β’ του παρόντος Τμήματος για την Περίοδο Αναφοράς, το αργότερο έως την 31η Ιανουαρίου του έτους που έπεται του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο ο Πωλητής ταυτοποιήθηκε ως Δηλωτέος Πωλητής. Εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας, οποιοσδήποτε από τους εν λόγω Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας απαλλάσσεται από την υποχρέωση υποβολής των στοιχείων εάν διαθέτει αποδείξεις, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, ότι τα ίδια στοιχεία έχουν υποβληθεί από άλλον Δηλούντα Φορέα Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας.

2. Εάν ένας Δηλών Φορέας Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας κατά την περ. α) της παρ. 4 της Ενότητας Α’ του Τμήματος I πληροί οποιαδήποτε από τις αναφερόμενες προϋποθέσεις σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη, επιλέγει ένα από τα εν λόγω κράτη μέλη, στο οποίο θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων που προβλέπονται στο παρόν Τμήμα. Ο εν λόγω Δηλών Φορέας Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας υποβάλλει τα στοιχεία που ορίζονται στην Ενότητα Β’ του παρόντος Τμήματος για την Περίοδο Αναφοράς στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους επιλογής του, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την Ενότητα Γ’ του Τμήματος IV, το αργότερο έως την 31η Ιανουαρίου του έτους που έπεται του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο ο Πωλητής ταυτοποιήθηκε ως Δηλωτέος Πωλητής. Εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας, οποιοσδήποτε από τους εν λόγω Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας απαλλάσσεται από την υποχρέωση υποβολής των στοιχείων εάν διαθέτει αποδείξεις, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, ότι τα ίδια στοιχεία έχουν υποβληθεί από άλλον Δηλούντα Φορέα Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας σε άλλο κράτος μέλος.

3. Δηλών Φορέας Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας, κατά την περ. β) της Ενότητας Α’ του Τμήματος I, υποβάλλει τα στοιχεία που ορίζονται στην Ενότητα Β’ του παρόντος Τμήματος για την Περίοδο Αναφοράς στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταχώρισής του, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την παρ. 1 της Ενότητας Δ’ του Τμήματος IV, το αργότερο έως την 31η Ιανουαρίου του έτους που έπεται του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο ο Πωλητής ταυτοποιήθηκε ως Δηλωτέος Πωλητής.

4. Παρά την παρ. 3 της Ενότητας Α’ του παρόντος Τμήματος, ο Δηλών Φορέας Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας, κατά την περ. β) της παρ. 4 της Ενότητας Α’ του Τμήματος I, δεν απαιτείται να υποβάλει τα στοιχεία της Ενότητας Β’ του παρόντος Τμήματος, όσον αφορά Εγκεκριμένες Σχετικές Δραστηριότητες, που καλύπτονται από Ισχύουσα Ειδική Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών, η οποία ήδη προβλέπει την αυτόματη ανταλλαγή ισοδύναμων πληροφοριών με κράτος μέλος σχετικά με Δηλωτέους Πωλητές που κατοικούν στο εν λόγω κράτος μέλος.

5. Ένας Δηλών Φορέας Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας παρέχει επίσης τα στοιχεία που ορίζονται στις παρ. 2 και 3 της Ενότητας Β’ στον Δηλωτέο Πωλητή στον οποίον αναφέρονται τα στοιχεία, το αργότερο έως την 31η Ιανουαρίου του έτους που έπεται του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο ο Πωλητής ταυτοποιήθηκε ως Δηλωτέος Πωλητής.

6. Τα στοιχεία αναφορικά με το Αντίτιμο που καταβλήθηκε ή πιστώθηκε σε παραστατικό νόμισμα υποβάλλονται στο καταβληθέν ή πιστωθέν νόμισμα. Εάν το Αντίτιμο καταβλήθηκε ή πιστώθηκε σε μορφή άλλη από παραστατικό νόμισμα, τα στοιχεία υποβάλλονται στο τοπικό νόμισμα, με μετατροπή ή αποτίμησή του με σταθερά καθοριζόμενο τρόπο από τον Δηλούντα Φορέα Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας.

7. Τα στοιχεία που αφορούν στο Αντίτιμο και άλλα ποσά υποβάλλονται για το τρίμηνο της Περιόδου Αναφοράς κατά την οποία καταβλήθηκε ή πιστώθηκε το Αντίτιμο.

Β. Στοιχεία προς υποβολή Κάθε Δηλών Φορέας Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας

υποβάλλει τις ακόλουθες πληροφορίες: 1. Το όνομα, τη διεύθυνση της έδρας, τον Α.Φ.Μ. και,

κατά περίπτωση, τον ατομικό αριθμό ταυτοποίησης, που χορηγείται βάσει της περ. α) της παρ. 4 της Ενότητας Δ’ του Τμήματος IV, του Δηλούντος Φορέα Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας, καθώς και την εταιρική επωνυμία της Πλατφόρμας τις εταιρικές επωνυμίες των Πλατφορμών για την οποία ή τις οποίες υποβάλλει στοιχεία ο Δηλών Φορέας Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας.

2. Όσον αφορά κάθε Δηλωτέο Πωλητή που πραγματοποίησε Σχετική Δραστηριότητα, εκτός από τη μίσθωση ακίνητης περιουσίας:

α) Τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτείται να συλλέγονται, σύμφωνα με την Ενότητα Β’ του Τμήματος II,

β) το Αναγνωριστικό Χρηματοοικονομικού Λογαριασμού, εφόσον είναι διαθέσιμο στον Δηλούντα Φορέα Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας και η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους του οποίου είναι κάτοικος ο Δηλωτέος Πωλητής, κατά την Ενότητα Δ’ του Τμήματος II, δεν έχει δημοσιοποιήσει ότι δεν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το Αναγνωριστικό Χρηματοοικονομικού Λογαριασμού για τον σκοπό αυτόν,

γ) αν είναι διαφορετικό από το όνομα του Δηλωτέου Πωλητή, επιπλέον του Αναγνωριστικού Χρηματοοικονομικού Λογαριασμού, το όνομα του δικαιούχου του χρηματοοικονομικού λογαριασμού στον οποίον καταβάλλεται ή πιστώνεται το Αντίτιμο, εφόσον είναι διαθέσιμο στον Δηλούντα Φορέα Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία χρηματοοικονομικής ταυτοποίησης που έχει στη διάθεσή του ο Δηλών Φορέας Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας σχετικά με τον εν λόγω δικαιούχο του λογαριασμού,

δ) κάθε κράτος μέλος του οποίου είναι κάτοικος ο Δηλωτέος Πωλητής, όπως προσδιορίζεται στην Ενότητα Δ’ του Τμήματος II,

ε) το συνολικό Αντίτιμο που καταβλήθηκε ή πιστώθηκε κατά τη διάρκεια κάθε τριμήνου της Περιόδου Αναφοράς

και τον αριθμό των Σχετικών Δραστηριοτήτων για τις οποίες καταβλήθηκε ή πιστώθηκε,

στ) τυχόν αμοιβές, προμήθειες ή φόρους που παρακρατήθηκαν ή χρεώθηκαν από τον Δηλούντα Φορέα Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας κατά τη διάρκεια κάθε τριμήνου της Περιόδου Αναφοράς.

3. Όσον αφορά κάθε Δηλωτέο Πωλητή που πραγματοποίησε Σχετική Δραστηριότητα που αφορά μίσθωση ακίνητης περιουσίας:

α) Τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτείται να συλλέγονται σύμφωνα με την Ενότητα Β’ του Τμήματος II,

β) το Αναγνωριστικό Χρηματοοικονομικού Λογαριασμού, εφόσον είναι διαθέσιμο στον Δηλούντα Φορέα Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας και η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους του οποίου είναι κάτοικος ο Δηλωτέος Πωλητής, κατά την Ενότητα Δ’ του Τμήματος II, δεν έχει δημοσιοποιήσει ότι δεν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το Αναγνωριστικό Χρηματοοικονομικού Λογαριασμού για τον σκοπό αυτόν,

γ) αν είναι διαφορετικό από το όνομα του Δηλωτέου Πωλητή, επιπλέον του Αναγνωριστικού Χρηματοοικονομικού Λογαριασμού, το όνομα του δικαιούχου του χρηματοοικονομικού λογαριασμού στον οποίον καταβάλλεται ή πιστώνεται το Αντίτιμο, εφόσον είναι διαθέσιμο στον Δηλούντα Φορέα Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία χρηματοοικονομικής ταυτοποίησης που έχει στη διάθεσή του ο Δηλών Φορέας Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας σχετικά με τον δικαιούχο του λογαριασμού,

δ) κάθε κράτος μέλος του οποίου είναι κάτοικος ο Δηλωτέος Πωλητής, κατά την Ενότητα Δ’ του Τμήματος II,

ε) τη διεύθυνση κάθε Καταχωρισμένου Ακινήτου, όπως καθορίζεται βάσει των διαδικασιών της Ενότητας Ε’ του Τμήματος II, καθώς και τον αντίστοιχο αριθμό κτηματολογίου ή τον ισοδύναμό του βάσει της εθνικής νομοθεσίας του κράτους μέλους όπου βρίσκεται, εφόσον είναι διαθέσιμος,

στ) το συνολικό Αντίτιμο που καταβλήθηκε ή πιστώθηκε κατά τη διάρκεια κάθε τριμήνου της Περιόδου Αναφοράς και τον αριθμό των Σχετικών Δραστηριοτήτων που παρασχέθηκαν για κάθε Καταχωρισμένο Ακίνητο,

ζ) τυχόν αμοιβές, προμήθειες ή φόρους που παρακρατήθηκαν ή χρεώθηκαν από τον Δηλούντα Φορέα Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας κατά τη διάρκεια κάθε τριμήνου της Περιόδου Αναφοράς,

η) εφόσον είναι διαθέσιμος, τον αριθμό των ημερών μίσθωσης κάθε Καταχωρισμένου Ακινήτου κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αναφοράς και τον τύπο κάθε Καταχωρισμένου Ακινήτου.

ΤΜΗΜΑ IV ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 9ΑΓ, η Ελλάδα διαθέτει κανόνες και διοικητικές διαδικασίες, ώστε να διασφαλίζονται η αποτελεσματική εφαρμογή των διαδικασιών δέουσας επιμέλειας και των απαιτήσεων υποβολής στοιχείων των Τμημάτων II και ΙΙΙ και η συμμόρφωση προς αυτές.

Α. Κανόνες για την επιβολή των απαιτήσεων συλλογής και επαλήθευσης που ορίζονται στο Τμήμα II

1. Οι Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας εφαρμόζουν τις απαιτήσεις συλλογής και επαλήθευσης δυνάμει του Τμήματος II αναφορικά με τους Πωλητές τους.

2. Αν Πωλητής δεν παρέχει τα στοιχεία που απαιτούνται, βάσει του Τμήματος II, μετά από δύο (2) υπενθυμίσεις, κατόπιν του αρχικού αιτήματος από τον Δηλούντα Φορέα Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας, αλλά όχι πριν από την παρέλευση προθεσμίας εξήντα (60) ημερών, ο Δηλών Φορέας Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας κλείνει τον λογαριασμό του Πωλητή και δεν επιτρέπει στον Πωλητή να επανακαταχωριστεί στην Πλατφόρμα ή παρακρατεί την πληρωμή του Αντιτίμου προς τον Πωλητή για όσο χρονικό διάστημα ο Πωλητής δεν παρέχει τα ζητούμενα στοιχεία.

Β. Κανόνες που επιβάλλουν στους Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας την τήρηση αρχείων σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνουν και τυχόν πληροφορίες στις οποίες βασίζονται για την τήρηση των διαδικασιών δέουσας επιμέλειας και των απαιτήσεων υποβολής στοιχείων, καθώς και κατάλληλα μέτρα για την πρόσβαση στα αρχεία αυτά

Οι Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας τηρούν αρχεία σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνουν και τυχόν πληροφορίες στις οποίες βασίζονται για την τήρηση των διαδικασιών δέουσας επιμέλειας και των απαιτήσεων υποβολής στοιχείων που προβλέπονται στα Τμήματα II και ΙΙΙ. Τα εν λόγω αρχεία παραμένουν διαθέσιμα για επαρκώς μεγάλο χρονικό διάστημα και για τουλάχιστον πέντε (5) έτη, αλλά όχι πάνω από δέκα (10) έτη, από τη λήξη της Περιόδου Αναφοράς.

Γ. Διοικητική διαδικασία για την επιλογή ενός μόνου κράτους μέλους για την υποβολή στοιχείων

Εάν ένας Δηλών Φορέας Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας κατά την περ. α) της παρ. 4 της Ενότητας Α’ του Τμήματος I πληροί οποιαδήποτε από τις αναφερόμενες προϋποθέσεις σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη, επιλέγει ένα από τα εν λόγω κράτη μέλη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων υποβολής στοιχείων σύμφωνα με το Τμήμα III. Ο Δηλών Φορέας Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας γνωστοποιεί την επιλογή του σε όλες τις αρμόδιες αρχές των εν λόγω κρατών μελών.

Δ. Διοικητική διαδικασία για μια μόνο καταχώριση ενός Δηλούντος Φορέα Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας

1. Ένας Δηλών Φορέας Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας κατά την περ. β) της παρ. 4 της Ενότητας Α’ του Τμήματος I καταχωρίζεται από την αρμόδια αρχή της παρ. 1 του άρθρου 5 ή την αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 9ΑΓ κατά την έναρξη των δραστηριοτήτων του ως Φορέα Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας.

2. Ο Δηλών Φορέας Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας γνωστοποιεί στην αρμόδια αρχή της παρ. 1 του άρθρου 4 ή σε άλλο κράτος μέλος της μοναδικής καταχώρισής του τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Όνομα, β) ταχυδρομική διεύθυνση, γ) ηλεκτρονικές διευθύνσεις και ιστοσελίδες,

δ) κάθε Α.Φ.Μ. που έχει χορηγηθεί στον Δηλούντα Φορέα Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας,

ε) δήλωση με πληροφορίες σχετικά με την ταυτοποίηση του εν λόγω Δηλούντα Φορέα Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας για τους σκοπούς του Φ.Π.Α. εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα άρθρα 47β και 47γ του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α’ 248),

στ) τα κράτη μέλη των οποίων είναι κάτοικοι οι Δηλωτέοι Πωλητές κατά την Ενότητα Δ’ του Τμήματος II.

3. Ο Δηλών Φορέας Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας γνωστοποιεί στην αρμόδια αρχή της παρ. 1 του άρθρου 5 ή σε άλλο κράτος μέλος της μοναδικής καταχώρισής του αλλαγές στα στοιχεία που παρέχονται βάσει της παρ. 2 της Ενότητας Δ’.

4. Εάν η Ελλάδα αποτελεί το κράτος μέλος της μοναδικής καταχώρισης, η αρμόδια αρχή της παρ. 1 του άρθρου 5:

α) Χορηγεί ατομικό αριθμό ταυτοποίησης στον Δηλούντα Φορέα Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας και τον γνωστοποιεί στις αρμόδιες αρχές όλων των κρατών μελών με ηλεκτρονικά μέσα,

β) ζητεί από την Επιτροπή να διαγράψει από το κεντρικό μητρώο Δηλούντα Φορέα Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

βα) εάν ο Φορέας Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας γνωστοποιεί ότι δεν διεξάγει πλέον καμία δραστηριότητα ως Φορέας Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας,

ββ) εάν ελλείψει γνωστοποίησης βάσει της υποπερ. βα), υπάρχει λόγος να θεωρείται ότι η δραστηριότητα ενός Φορέα Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας έχει παύσει,

βγ) εάν ο Φορέας Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις της περ. β) της παρ. 4 της Ενότητας Α’ του Τμήματος I,

βδ) αν ανακάλεσε την καταχώριση σύμφωνα με την παρ. 6 της Ενότητας Δ’.

5. Εάν Δηλών Φορέας Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας δεν συμμορφώνεται με την υποχρέωση καταχώρισης ή η καταχώρισή του έχει ανακληθεί σύμφωνα με την παρ. 6 της Ενότητας Δ’ του παρόντος Τμήματος, τα κράτη μέλη λαμβάνουν, με την επιφύλαξη των κυρώσεων που θεσπίζουν για παραβάσεις των Δηλούντων Φορέων Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας, αποτελεσματικά, αναλογικά και αποτρεπτικά μέτρα για να επιβάλλουν τη συμμόρφωση εντός της δικαιοδοσίας τους. Η επιλογή των μέτρων εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών.

6. Εάν Δηλών Φορέας Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας δεν συμμορφώνεται με την υποχρέωση υποβολής στοιχείων σύμφωνα με την παρ. 3 της Ενότητας Α’ του Τμήματος III, μετά από δύο (2) υπενθυμίσεις από την αρμόδια αρχή της παρ. 1 του άρθρου 4, όταν η Ελλάδα αποτελεί το κράτος μέλος μοναδικής καταχώρισης, ανακαλείται η καταχώρισή του που είχε γίνει σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 9ΑΓ, με την επιφύλαξη του άρθρου 54ΙΑ του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206). Η καταχώριση ανακαλείται το αργότερο μετά από την παρέλευση ενενήντα (90) ημερών, αλλά όχι πριν από την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από τη δεύτερη υπενθύμιση.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Άρθρο 26
Διασύνδεση τερματικών Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 15Β Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
Στην παρ. 1 του άρθρου 15Β του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206), περί υποχρεωτικής διασύνδεσης των τερματικών ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων στο σημείο πώλησης ημεδαπής και αλλοδαπής με τη φορολογική διοίκηση, προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α’ 251) που χρησιμοποιούν τερματικά «Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης (Electronic Funds Transfer at the point of sale, EFT/POS)», ημεδαπών ή αλλοδαπών παρόχων, υποχρεούνται να διασυνδέονται και να παρέχουν στη Φορολογική Διοίκηση πληροφορίες για τις συναλλαγές που εκτελούνται μέσω αυτών είτε μέσω διασύνδεσης των τερματικών με Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς (Φ.Η.Μ.) είτε απευθείας με τα πληροφοριακά συστήματα Φορολογικής Διοίκησης. Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του πρώτου εδαφίου, οι οντότητες υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τερματικά Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης («Electronic Funds Transfer at the point of sale, EFT/ POS») που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 15Γ.»

Άρθρο 27
Υποχρεώσεις οντοτήτων που δραστηριοποιούνται στον τομέα υπηρεσιών πληρωμών μέσω κάρτας Προσθήκη άρθρου 15Γ στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
Στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206) προστίθεται άρθρο 15Γ ως εξής:

«Άρθρο 15Γ Υποχρεώσεις οντοτήτων που δραστηριοποιούνται στον τομέα υπηρεσιών πληρωμών μέσω κάρτας

1. Οντότητες που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια στον τομέα των υπηρεσιών πληρωμών μέσω κάρτας, ανεξαρτήτως της καταστατικής έδρας τους ή του τόπου πραγματικής διοίκησής τους ή της ύπαρξης μόνιμης εγκατάστασής τους στην Ελλάδα, και παρέχουν υπηρεσίες αποδοχής καρτών πληρωμών («merchant acquiring»), παροχής τερματικών «POS», παρόχων εμπορικού δικτύου συναλλαγών μέσω ηλεκτρονικών και άλλων μηχανημάτων («POS Network Service Providers»), εκκαθάρισης συναλλαγών, καθώς και κάθε άλλη συναφή υπηρεσία, συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις λειτουργίας και διασύνδεσης με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) των τερματικών Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης «Electronic Funds Transfer at the point of sale» («τερματικά EFT/POS»), σύμφωνα με το άρθρο 15Β, περί υποχρεωτικής διασύνδεσης των τερματικών ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων στο σημείο πώλησης ημεδαπής και αλλοδαπής με τη φορολογική διοίκηση.

2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δύναται να ορίζονται οι οντότητες της παρ. 1 που υποβάλλουν στην Aνεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) δήλωση συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις λειτουργίας και διασύνδεσης με την Α.Α.Δ.Ε. των τερματικών «EFT/POS». Η δήλωση συμμόρφωσης δημοσιοποιείται στον ιστότοπο της Α.Α.Δ.Ε. και αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη ή τη συνέχιση, κατά περίπτωση, της νόμιμης λειτουργίας στην ελληνική επικράτεια των σχετικών τερματικών «EFT/POS».

3. Η παράλειψη υποβολής της δήλωσης συμμόρφωσης της παρ. 2 εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής της συνεπάγεται την παύση της νόμιμης λειτουργίας στην ελληνική επικράτεια των τερματικών «EFT/POS», που σχετίζονται με τις υπόχρεες στη δήλωση συμμόρφωσης οντότητες. Οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α’ 251) που χρησιμοποιούν τερματικά «EFT/POS» για τα οποία δεν έχουν υποβληθεί οι σχετικές δηλώσεις συμμόρφωσης, τα αντικαθιστούν με νομίμως λειτουργούντα τερματικά «EFT/POS» εντός της προθεσμίας που ορίζεται με την απόφαση της παρ. 4.

4. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται ο τύπος, το περιεχόμενο, η διαδικασία και ο χρόνος υποβολής της δήλωσης συμμόρφωσης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.»

Άρθρο 28
Διαδικαστικές παραβάσεις σχετικά με τα τερματικά Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης Προσθήκη περ. ιη) στην παρ. 1 και περ. ια) στην παρ. 2 του άρθρου 54 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 54 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ., ν. 4987/2022, Α’ 206), περί διαδικαστικών παραβάσεων, προστίθεται περ. ιη) ως εξής:

«ιη) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα ή υποβάλλει ανακριβή δήλωση κατοχής, απόκτησης, μεταβολής και διακοπής λειτουργίας τερματικών Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης («Electronic Funds Transfer at the point of sale, EFT/POS»).»

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Δ., περί επιβολής προστίμων για τις παραβάσεις της παρ. 1, προστίθεται περ. ια) ως εξής:

«ια) πεντακόσια (500) ευρώ για κάθε παράβαση της περ. ιη) της παρ. 1.»

Άρθρο 29
Κυρώσεις περί μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις λειτουργίας και διασύνδεσης των τερματικών Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης Προσθήκη άρθρου 54ΙΒ στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
Στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206) προστίθεται άρθρο 54ΙΒ ως εξής:

«Άρθρο 54ΙΒ Κυρώσεις για παραβίαση των υποχρεώσεων του άρθρου 15Γ

Σε οντότητες της παρ. 1 του άρθρου 15Γ που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις λειτουργίας και διασύνδεσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) των τερματικών Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης («Electronic Funds Transfer at the point of sale, EFT/POS»), παρά την υποβολή της δήλωσης συμμόρφωσης του άρθρου 15Γ, επιβάλλεται, με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., ανάλογα με την ένταση και τη διάρκεια της παράβασης, καθώς και τυχόν υποτροπή, πρόστιμο ύψους από χίλια (1.000) έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ. Σε χρήστες των τερματικών «EFT/POS» που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις λειτουργίας και διασύνδεσης με την Α.Α.Δ.Ε., παρά την υποβολή της δήλωσης συμμόρφωσης του άρθρου 15Γ, επιβάλλεται, με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., ανάλογα με την ένταση και τη διάρκεια της παράβασης, καθώς και τυχόν υποτροπή, πρόστιμο ύψους από διακόσια (200) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 30
Υποβολή δήλωσης και καταβολή τέλους παρεπιδημούντων και τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων για το έτος 2022 και τους μήνες Ιανουάριο έως Σεπτέμβριο 2023 Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 17 ν. 2130/1993
Στην παρ. 9 του άρθρου 17 του ν. 2130/1993 (Α’ 62), περί παροχής διευκολύνσεων για την καταβολή οφειλών σε δήμους: α) Το πέμπτο εδάφιο τροποποιείται ως προς την προσθήκη και των μηνών Ιανουαρίου έως Σεπτεμβρίου 2023 για την καταβολή των οφειλόμενων τελών παρεπιδημούντων και ακαθάριστων εσόδων, καθώς και την καταληκτική προθεσμία υποβολής της δήλωσης απόδοσης, β) στο τελευταίο εδάφιο απαλείφεται η προθεσμία για την έκδοση της προβλεπόμενης κοινής υπουργικής απόφασης και η παρ. 9 διαμορφώνεται ως εξής:

«9. Οι υπόχρεοι σε καταβολή τέλους παρεπιδημούντων ή τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων, εφόσον υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α., υποβάλλουν την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία δήλωση απόδοσης τέλους παρεπιδημούντων ή τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων, μέσω της ψηφιακής εφαρμογής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), στον ίδιο χρόνο με την υποβολή της δήλωσης Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 38 του Κώδικα Φ.Π.Α.. Για τους υπόχρεους σε καταβολή τέλους παρεπιδημούντων ή τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων μη υπόχρεους στην υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α., η δήλωση απόδοσης τέλους παρεπιδημούντων ή τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων υποβάλλεται στον ίδιο χρόνο που προβλέπεται η υποβολή της δήλωσης Φ.Π.Α. για όσους χρησιμοποιούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα. Στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης ή μη καταβολής των τελών, επιβάλλεται εις βάρος του υπόχρεου, αντί του τόκου εκπροθέσμου καταβολής με το άρθρο 6 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α’190), προσαύξηση ίση με δύο επί τοις εκατό (2%) επί του τέλους που δεν καταβλήθηκε για κάθε μήνα καθυστέρησης, μη δυνάμενη να υπερβεί το εκατό τοις εκατό (100%) του οφειλόμενου κάθε φορά χρέους. Η εν λόγω προσαύξηση επιβάλλεται από την Α.Α.Δ.Ε. στις περιπτώσεις υποβολής δηλώσεων μέσω της ψηφιακής εφαρμογής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). Ειδικά, για ποσά οφειλόμενων τελών παρεπιδημούντων και ακαθάριστων εσόδων που αφορούν το έτος 2022 και τους μήνες Ιανουάριο έως και Σεπτέμβριο του έτους 2023, η δήλωση απόδοσης υποβάλλεται για το σύνολο των οφειλόμενων ποσών έως και την 31η Οκτωβρίου 2023 και η καταβολή διενεργείται έως και την ίδια ως άνω ημερομηνία. Ο τρόπος υλοποίησης της ως άνω διαδικασίας, καθώς και κάθε λεπτομέρεια για την είσπραξη των τελών και την απόδοσή τους στους δικαιούχους δήμους μέσω αυτής καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη της Α.Α.Δ.Ε..»

Άρθρο 31
Ετήσιες αποδόσεις υπέρ τρίτων από τον κρατικό προϋπολογισμό
Η ισχύς της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 3867/2010 (Α’ 128), περί περιορισμού των ετήσιων αποδόσεων υπέρ τρίτων του γενικού προϋπολογισμού του Κράτους στο ενενήντα τοις εκατό (90%), παρατείνεται, από τη λήξη της, μέχρι τις 31.12.2027.

Άρθρο 32
Συγκεντρωτική ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Τροποποίηση άρθρου 55Α ν. 4270/2014
Το άρθρο 55Α του ν. 4270/2014 (Α’ 143), περί ειδικών διατάξεων, τροποποιείται ως προς τα οικονομικά έτη, στα οποία οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ψηφίζονται συγκεντρωτικά στη μείζονα κατηγορία 29 «πιστώσεις υπό κατανομή», σε επίπεδο φορέα και ειδικού φορέα και το άρθρο 55Α διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 55Α Ειδικές διατάξεις

Ειδικά για τον Προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) οικονομικών ετών 2022, 2023, 2024 και 2025, οι πιστώσεις ψηφίζονται συγκεντρωτικά στη μείζονα κατηγορία 29 «πιστώσεις υπό κατανομή», σε επίπεδο φορέα και ειδικού φορέα.»

Άρθρο 33
Διαχείριση κινητών αξιών του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Τροποποίηση περ. α) παρ. 2, παρ. 6 και παρ. 11 και αντικατάσταση παρ. 13 άρθρου 5 ν. 3986/2011

1. Το πρώτο εδάφιο της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3986/2011 (Α’ 152), περί αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων, τροποποιείται, προκειμένου να παρασχεθεί στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων αναδοχής κινητών αξιών με ή χωρίς πρόβλεψη μηχανισμού σταθεροποίησης, και η περ. α) διαμορφώνεται ως εξής:

«α) Το Ταμείο μπορεί, για τη διευκόλυνση της αξιοποίησης των περιουσιακών του στοιχείων, ακόμη και πριν από την απόκτηση τους, να συνάπτει κάθε μορφής συμβάσεις, όπως ενδεικτικά συμβάσεις δανείου, ανάθεσης έργου, αναδοχής κινητών αξιών με ή χωρίς πρόβλεψη μηχανισμού σταθεροποίησης, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014 (κανονισμός για την κατάχρηση της αγοράς, L 173), συμβάσεις μετόχων και συμβάσεις παροχής ή λήψης δικαιωμάτων προαίρεσης πώλησης ή αγοράς περιουσιακών στοιχείων, συμβάσεις ανταλλαγής μετοχών ή περιουσιακών στοιχείων, καθώς και να υπεισέρχεται σε κοινές διαδικασίες πώλησης με άλλους πωλητές ή να αποκτά δικαιώματα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία με σκοπό την επαύξηση της αξίας των προς αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων. Οι συμβάσεις της παρούσας παραγράφου συνομολογούνται με όρους ανοικτής αγοράς, οποιοδήποτε δε κόστος από αυτές, αποτελεί λειτουργικό κόστος του Ταμείου και βαρύνει το τίμημα που αυτό εισπράττει από την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων. Το Ταμείο δεν επιτρέπεται να συνομολογεί συμβάσεις από τις οποίες προκύπτουν δαπάνες για επενδύσεις ή για την αναδιάρθρωση των περιουσιακών του στοιχείων, ούτε να καταβάλει επιχορηγήσεις ή να προβαίνει σε εξυπηρέτηση δανειακών υποχρεώσεων που αφορούν τα περιουσιακά του στοιχεία. Οι δαπάνες αυτές θα διεκπεραιώνονται μέσω του κρατικού προϋπολογισμού. Το ελληνικό Δημόσιο ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με το Ταμείο για τις υποχρεώσεις που το τελευταίο αναλαμβάνει κατά την κατάρτιση, τροποποίηση ή λύση συμβάσεων του παρόντος άρθρου.»

2. Στην παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 3986/2011, περί πώλησης εισηγμένων μετοχών, η αναφορά στην Οργανωμένη Αγορά κατά την έννοια του ν. 3606/2007 αντικαθίσταται από την αναφορά στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του ν. 4514/2018, επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Για την πώληση μετοχών εισηγμένων σε Ρυθμιζόμενη Αγορά του ν. 4514/2018 (Α’ 14), το Ταμείο δύναται να αναθέτει την εξεύρεση αγοραστή σε πιστωτικά ιδρύματα ή Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.). Στην περίπτωση αυτή τα πιστωτικά ιδρύματα ή οι Ε.Π.Ε.Υ. προσλαμβάνονται σύμφωνα με τις διαδικασίες του Κανονισμού της παρ. 4 του άρθρου 8 και οι σχετικές συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα σε Ρυθμιζόμενη Αγορά του ν. 4514/2018 δεν υπόκεινται στον έλεγχο της παρ. 4 του άρθρου 9.»

3. Στην παρ. 11 του άρθρου 5 του ν. 3986/2011, περί πώλησης μετοχών, η αναφορά στην Οργανωμένη Αγορά κατά την έννοια του ν. 3606/2007 αντικαθίσταται από την αναφορά στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του ν. 4514/2018, προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 11 διαμορφώνεται ως εξής:

«11. Για την πώληση μετοχών που είναι εισηγμένες σε Ρυθμιζόμενη Αγορά ή εισάγονται σε Ρυθμιζόμενη Αγορά κατά την έννοια του ν. 4514/2018, παράλληλα με την πώληση το Ταμείο δύναται επίσης να αναθέτει σε πιστωτικά ιδρύματα ή Ε.Π.Ε.Υ. την εξεύρεση αγοραστών μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών με ή χωρίς την υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων ή Ε.Π.Ε.Υ. να αγοράσουν τις μετοχές που τυχόν δεν θα διατεθούν. Η τελική τιμή διάθεσης των μετοχών καθορίζεται με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών και εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου.»

4. Η παρ. 13 του άρθρου 5 του ν. 3986/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«13. Στις παρ. 11 και 12, εφόσον το τίμημα ή το χρηματικό αντάλλαγμα της αξιοποίησης υπερβαίνει το όριο του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 9, ασκείται ο προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας της σύμβασης υποχρεωτικά σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στα εδάφια τέταρτο και πέμπτο της παρ. 4 του άρθρου 9. Ο έλεγχος του πρώτου εδαφίου ολοκληρώνεται μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από την υποβολή στο αρμόδιο κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου που ενέκρινε την τιμή πώλησης των μετοχών, καθώς και των γνωμοδοτήσεων και λοιπών εγγράφων που το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη του για την έγκριση της τιμής πώλησης.»

Άρθρο 34
Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων πριν από συναλλαγές Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 6 ν. 3986/2011
Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3986/2011(Α’ 152), περί αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, προστίθενται νέα εδάφια, τρίτο και τέταρτο, και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου μετά από γνώμη του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων είναι δυνατόν αντί της αποτίμησης της προηγούμενης παραγράφου να λαμβάνεται γνωμοδότηση πιστωτικού ιδρύματος ή Ε.Π.Ε.Υ. σχετικά με το δίκαιο και εύλογο της προτεινόμενης συναλλαγής. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει με απόφαση του να καθορίσει τα κριτήρια βάσει των οποίων θα δύναται να επιλέγεται η λήψη γνωμοδότησης κατά το προηγούμενο εδάφιο. Πριν από συναλλαγές της παρ. 11 του άρθρου 5 λαμβάνεται υποχρεωτικά γνωμοδότηση πιστωτικού ιδρύματος ή Ε.Π.Ε.Υ. σχετικά με το δίκαιο και εύλογο της προτεινόμενης συναλλαγής, με την οποία πιστοποιείται ότι η διαδικασία είναι σύμφωνη με τη διεθνή βέλτιστη πρακτική που ακολουθείται σε αντίστοιχες συναλλαγές. Δεν επιτρέπεται η λήψη της γνωμοδότησης του τρίτου εδαφίου από το πιστωτικό ίδρυμα ή την Ε.Π.Ε.Υ. ή από πιστωτικό ίδρυμα ή Ε.Π.Ε.Υ. που ανήκει στον ίδιο όμιλο ή έχει σχέση ελέγχουσας και ελεγχόμενης επιχείρησης ή συνδεδεμένου προσώπου υπό την έννοια της περ. (ζ) του άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167) με αυτό στο οποίο ανατίθεται, σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 5 του παρόντος, η εξεύρεση αγοραστών μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών.»

Άρθρο 35
Προσυμβατικός έλεγχος συμβάσεων αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 9 ν. 3986/2011
Στην παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 3986/2011 (Α’ 152), περί συμβάσεων αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο, β) στο τρίτο εδάφιο προστίθεται η αναφορά σε μια ή περισσότερες συμβάσεις και οι λέξεις «που έχουν υποβληθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο» αντικαθίστανται από τις λέξεις «που έχουν εγκριθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο», γ) προστίθενται νέα εδάφια τέταρτο, πέμπτο και έκτο, δ) επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και η παρ. 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Κατ’ εξαίρεση της παρ. 3 του άρθρου 1, στις συμβάσεις αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου και των εταιρειών των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Ταμείο που συνάπτονται κατά την παρ. 1 του άρθρου 5, διενεργείται προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας των άρθρων 324, 326 έως και 337 του ν. 4700/2020 (Α’ 127), εφόσον το τίμημα ή το χρηματικό αντάλλαγμα της αξιοποίησης υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου επτακοσίων χιλιάδων (1.700.000,00) ευρώ και αφού έχει γνωμοδοτήσει το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ε.), σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 4. Ο προσυμβατικός έλεγχος μπορεί να ασκείται συνολικά για κατηγορία συμβάσεων, εφόσον υποβάλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο ο τύπος της σύμβασης και η διαδικασία εξεύρεσης αντισυμβαλλομένου από την έναρξη της διαδικασίας αυτής, μέχρι και τον ορισμό των υποψηφίων αντισυμβαλλομένων. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται προσυμβατικός έλεγχος μιας ή περισσότερων κατ’ ιδίαν συμβάσεων μόνο στο μέτρο που υπάρχει απόκλιση από τον τύπο της σύμβασης ή της διαδικασίας που έχουν εγκριθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ο Πρόεδρος του αρμόδιου κλιμακίου προσυμβατικού ελέγχου μπορεί, ύστερα από αίτημα του Ταμείου, να ορίζει τον εισηγητή για τον προσυμβατικό έλεγχο σε φάση προγενέστερη της αποστολής του φακέλου της υπόθεσης στο Δικαστήριο για την άσκηση του ελέγχου του. Στην περίπτωση αυτή, ο εισηγητής έχει πλήρη πρόσβαση σε κάθε στοιχείο της προδικασίας της κατακύρωσης και μπορεί να ζητεί να ενημερώνεται για ό,τι κρίνει αναγκαίο προς προετοιμασία της εισήγησής του. To Ταμείο δύναται να ζητεί από το αρμόδιο κλιμάκιο να ασκεί προσυμβατικό έλεγχο μέχρι τρεις (3) φορές όταν ολοκληρώνεται ορισμένη μόνο φάση της προδικασίας, εφόσον κρίνει ότι λόγοι ασφάλειας του δικαίου επιβάλλουν να μην προχωρήσει η διαδικασία αξιοποίησης του περιουσιακού στοιχείου χωρίς να έχει προηγουμένως κριθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο η νομιμότητα των πράξεων που συνθέτουν την ανωτέρω φάση. Συμβάσεις που συνομολογήθηκαν, σύμφωνα με τον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τη γνωμοδότηση του Σ.Ε., θεωρούνται επωφελείς και συμφέρουσες για το Ταμείο και το ελληνικό Δημόσιο, όσον αφορά την αστική ή ποινική ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Συμβάσεις που συνομολογήθηκαν, σύμφωνα με τον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θεωρούνται επωφελείς για το Ταμείο και το ελληνικό Δημόσιο, όσον αφορά την αστική ή ποινική ευθύνη των μελών του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων.»

Άρθρο 36
Παράταση συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου προσωπικού καθαριότητας για τις ανάγκες καθαριότητας των κτιρίων της Κεντρικής Υπηρεσίας και περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

1. Συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου προσωπικού, το οποίο απασχολείται την 15η Σεπτεμβρίου 2023 για τις ανάγκες καθαριότητας των κτιρίων της Κεντρικής Υπηρεσίας και περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, παρατείνονται αυτοδικαίως από τη λήξη τους έως την ολοκλήρωση των εν εξελίξει διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας που διενεργούνται, και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2023.

2. Η παράταση των συμβάσεων, σύμφωνα με την παρ. 1, δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας οι απασχολούμενοι προσλήφθηκαν στις θέσεις αυτές, απαγορευόμενης κάθε περίπτωσης μετατροπής τους σε συμβάσεις αορίστου χρόνου.

3. Το διάστημα παράτασης των συμβάσεων της παρ. 1 δεν προσμετράται στο ανώτατο διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και γίνεται κατά παρέκκλιση των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134).

Άρθρο 37
Υπηρεσιακή κατάσταση Μόνιμου και Αναπληρωτή Μόνιμου Αντιπροσώπου στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 211 ν. 4920/2022 και περ. στ) παρ. 1 ν. 4957/2022

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 211 του ν. 4920/2022 (Α’ 74), περί τρόπου και διαδικασίας κάλυψης θέσεων στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Μ.Ε.Α. Ο.Ο.Σ.Α.), προστίθεται εδάφιο, προκειμένου να ρυθμίζεται η υπηρεσιακή κατάσταση μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) που αναλαμβάνουν καθήκοντα Μόνιμου και Αναπληρωτή Μόνιμου Αντιπροσώπου στη Μ.Ε.Α. Ο.Ο.Σ.Α., και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. α) Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος και ο Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος διορίζονται με τριετή θητεία, που δύναται να ανανεωθεί για μία ακόμη φορά και για ίσο χρονικό διάστημα.

β) Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος και ο Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος διορίζονται και παύονται από τα καθήκοντά τους με Προεδρικό Διάταγμα, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εξωτερικών. Αν η θητεία του Μονίμου και του Αναπληρωτή Μονίμου Αντιπροσώπου δεν ανανεωθεί ή δεν διοριστεί νέος Μόνιμος Αντιπρόσωπος και Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος, η θητεία των υπηρετούντων Αντιπροσώπων παρατείνεται αυτοδικαίως έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανανέωσής της ή του νέου διορισμού, για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.

γ) Στις θέσεις των περ. α) και β) του άρθρου 209 διορίζονται μόνιμοι ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου υπάλληλοι του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), ή που προέρχονται από διεθνείς οργανισμούς ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα, οι οποίοι διαθέτουν τα προσόντα που προβλέπονται στο άρθρο 210 για τη θέση αυτή.

Για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία στις θέσεις των περ. α) και β) του άρθρου 209, οι οργανικές θέσεις των υπαλλήλων που διορίζονται παραμένουν κενές, μετά δε τη λήξη της θητείας, επανέρχονται αυτοδικαίως στις οργανικές τους θέσεις.

Για τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) που αναλαμβάνουν καθήκοντα στις θέσεις των περ. α) και β) του άρθρου 209, εφαρμόζεται η παρ. 1 του άρθρου 160 του ν. 4957/2022 (Α’ 141).»

2. Η περ. στ) της παρ. 1 του άρθρου 160 του ν. 4957/ 2022 (Α’ 141), περί αναστολής καθηκόντων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. τροποποιείται, προκειμένου να προβλεφθεί αναστολή καθηκόντων και για μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. που αναλαμβάνουν καθήκοντα Μόνιμου και Αναπληρωτή Μόνιμου Αντιπροσώπου στη Μ.Ε.Α. Ο.Ο.Σ.Α., και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) τίθενται σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων, αν αναλάβουν καθήκοντα:

α) Μέλους της Κυβέρνησης ή Υφυπουργού, β) Βουλευτή ή Ευρωβουλευτή, γ) Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχη ή Δημάρχου, δ) Γενικού Γραμματέα του άρθρου 41 του ν. 4622/2019

(Α’ 133) και Ειδικού Γραμματέα του άρθρου 42 του ν. 4622/2019,

ε) Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα ή Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης,

στ) επικεφαλής σε διεθνείς οργανισμούς ή Μόνιμου Αντιπροσώπου ή Αναπληρωτή Μόνιμου αντιπροσώπου στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Μ.Ε.Α. Ο.Ο.Σ.Α.),

ζ) προέδρου ή επικεφαλής ανεξάρτητων αρχών, η) Επισκόπου ή Αρχιεπισκόπου της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού, του οποίου η έδρα βρίσκεται εκτός Ελλάδας,

θ) προέδρου, αντιπροέδρου, διοικητή, αναπληρωτή διοικητή, υποδιοικητή, διευθύνοντα ή εντεταλμένου συμβούλου Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), τα οποία υπάγονται στον δημόσιο τομέα της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) και των οποίων η επιλογή ανήκει στην Κυβέρνηση, με εξαίρεση τους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Β’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314).»

3. Οι παρ. 1 και 2 ισχύουν από την 18η Μαΐου 2023.

Άρθρο 38
Παράταση διαδικασιών ειδικής διαχείρισης των εταιρειών άρθρου 76 ν. 4307/2014

1. Οι διαδικασίες ειδικής διαχείρισης του τέταρτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 76 του ν. 4307/2014 (Α’ 246), αν τελούν ήδη σε παράταση και εκκρεμεί η διανομή του προϊόντος ρευστοποίησης στους πιστωτές, παρατείνονται αυτοδικαίως έως την ολοκλήρωση της διανομής του προϊόντος ρευστοποίησης στους πιστωτές, και πάντως όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2023.

2. Η ισχύς της παράτασης της ειδικής διαχείρισης της παρ. 1 αρχίζει από την 1η Αυγούστου 2023.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 39
Παράταση της διάρκειας ισχύος των συμβάσεων ιατρών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για κάλυψη των αναγκών των δομών της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 και των συμβάσεων εργασίας του αναγκαίου προσωπικού προς υλοποίηση του προγράμματος με αντικείμενο τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών των προσφύγων και μεταναστών

1. Η ισχύς του άρθρου 33 του ν. 5007/2022 (Α’ 241), περί συμβάσεων ιατρών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) για κάλυψη των αναγκών των δομών της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 (Α’ 51) παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 15η.2.2024.

2. Η διάρκεια των συμβάσεων εργασίας που συνήφθησαν, δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 8 της υπό στοιχεία Γ.Π.οικ.64186/5.9.2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Υγείας και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Β’ 3877), όπως τροποποιήθηκε με την περ. 9 της υπό στοιχεία Γ.Π.οικ.78066/15.12.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας και Εσωτερικών (Β’ 6054) μεταξύ του Ε.Ο.Δ.Υ. και του αναγκαίου προσωπικού προς υλοποίηση του προγράμματος του άρθρου 123 του ν. 4549/2018 (Α’ 105), με αντικείμενο τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών των προσφύγων και μεταναστών και έχουν παραταθεί με την περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 5041/2023 (Α’ 87), παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 15η.2.2024. Η χρηματοδότηση των συμβάσεων δύναται να προέρχεται από συγχρηματοδοτούμενα έργα της προγραμματικής περιόδου 2021 2027. Η παράταση των συμβάσεων δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές, ούτε εμπίπτει στους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134).

Άρθρο 40
Δυνατότητα παράτασης της διάρκειας απόσπασης υπαλλήλων στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας
Η διάρκεια της απόσπασης των υπαλλήλων, μόνιμων και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, οι οποίοι υπηρετούν στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 9 του ν. 4440/2016 (Α’ 224), η οποία παρατάθηκε για ένα (1) έτος, δυνάμει του άρθρου 39 του ν. 4958/2022 (Α’ 143), δύναται, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Υγείας που εκδίδεται μετά από αίτηση των ενδιαφερόμενων υπαλλήλων, να παραταθεί από τη λήξη της και έως την 31η.3.2024, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων περί αποσπάσεων.

Άρθρο 41
Δυνατότητα παράτασης χρόνου παραμονής στην υπηρεσία ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας
Ιατροί κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), των οποίων η υπαλληλική σχέση θα έληγε αυτοδικαίως την 31η.12.2022, την 31η.12.2021 ή την 31η.12.2020 λόγω συμπλήρωσης του εξηκοστού έβδομου (67) έτους της ηλικίας τους και οι οποίοι παραμένουν στην υπηρεσία τους α) έως την 31η.8.2023 κατ’ εφαρμογή του άρθρου πρώτου της από 12.6.2023 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 125), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 5046/2023 (Α’ 137), ή β) έως την 30ή.9.2023 κατ’ εφαρμογή του άρθρου 95 του ν. 5041/2023 (Α’ 87), δύνανται να παραμείνουν στην υπηρεσία τους έως την 31η.3.2024, εφόσον η θέση τους δεν έχει προκηρυχθεί ή δεσμευθεί με άλλον τρόπο και συμμετέχουν στο πρόγραμμα εφημεριών. Για την εφαρμογή του παρόντος οι ιατροί της περ. α) του πρώτου εδαφίου υποβάλλουν αίτηση προς τον Διοικητή ή Πρόεδρο του φορέα, στον οποίο υπηρετούν, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος και οι ιατροί της περ. β) του πρώτου εδαφίου έως την 15η.9.2023. Η αίτηση, η οποία συνοδεύεται από βεβαιώσεις του φορέα σχετικά με τη μη προκήρυξη ή δέσμευση της θέσης τους και τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα εφημεριών, αποστέλλεται αμελλητί στο Υπουργείο Υγείας με μέριμνα του φορέα. Για τις ανάγκες εφαρμογής του παρόντος, οι ιατροί της περ. α) του πρώτου εδαφίου παραμένουν αυτοδικαίως στην υπηρεσία τους έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας του δεύτερου και του τρίτου εδαφίου, η οποία πάντως δεν μπορεί να διαρκέσει πέραν της 1ης.10.2023.

Άρθρο 42
Κατ’ εξαίρεση εγγραφή μη πιστοποιημένων αποφοίτων Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στη Β’ τάξη των Επαγγελματικών Λυκείων Προσθήκη παρ. 36 στο άρθρο 169 του ν. 4763/2020
Στο άρθρο 169 του ν. 4763/2020 (Α’ 254), περί των μεταβατικών διατάξεων του νόμου αυτού, προστίθεται παρ. 36, για την κατ’ εξαίρεση δυνατότητα εγγραφής των μη πιστοποιημένων αποφοίτων των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) στη Β’ τάξη των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) για το σχολικό έτος 2023 2024, καθώς και τη συνέχιση φοίτησής τους υπό προϋποθέσεις, ως εξής:

«36. Ειδικά για το σχολικό έτος 2023-2024 μπορούν να εγγραφούν στη Β’ τάξη των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) μη πιστοποιημένοι απόφοιτοι των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) στους οποίους έχει χορηγηθεί Βεβαίωση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Β.Ε.Ε.) κατά το σχολικό έτος 2022-2023. Οι ανωτέρω απόφοιτοι υποχρεούνται να υποβάλουν έως τη λήξη του πρώτου τετραμήνου Πτυχίο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου τρία (3), που χορηγείται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ύστερα από την επιτυχή συμμετοχή τους σε εξετάσεις πιστοποίησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 42. Αν δεν υποβληθεί το Πτυχίο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου τρία (3), η φοίτησή τους στη Β’ τάξη των ΕΠΑ.Λ. διακόπτεται.»

Άρθρο 43
Έναρξη ισχύος των εφαρμογών τεχνολογίας διαδικτύου των πραγμάτων του ν. 4961/2022 Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 116 ν. 4961/2022
Η παρ. 3 του άρθρου 116 του ν. 4961/2022 (Α’ 146) τροποποιείται ως προς την έναρξη ισχύος του Κεφαλαίου Γ’ του Μέρους Β’, περί εφαρμογών τεχνολογίας διαδικτύου των πραγμάτων, και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Η ισχύς του Κεφαλαίου Γ’ του Μέρους Β’αρχίζει την 1η.3.2024.»

Άρθρο 44
Προσλήψεις και υπηρεσιακές μεταβολές προ της διενέργειας των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών Τροποποίηση περ. δ) δευτέρου εδαφίου και προσθήκη τρίτου εδαφίου στο άρθρο 17 του ν. 3870/2010
Στο άρθρο 17 του ν. 3870/2010 (Α’ 138) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στην περ. δ) του δεύτερου εδαφίου οι λέξεις «των αμειβομένων μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, των εργαζομένων στις παιδικές κατασκηνώσεις, του έκτακτου προσωπικού με αντίτιμο και λοιπές καταβολές» αντικαθίστανται από τις λέξεις «του έκτακτου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα, με αντίτιμο

και λοιπές αντικαταβολές, των απασχολούμενων στον σχεδιασμό, τη διοικητική υποστήριξη, την εκτέλεση και την παρακολούθηση αναπτυξιακών προγραμμάτων ή έργων που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους ή διεθνείς οργανισμούς ή απασχολείται σε ερευνητικά προγράμματα και προγράμματα τεχνικής βοήθειας του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από συμβάσεις με διεθνείς οργανισμούς, των εργαζομένων στις παιδικές κατασκηνώσεις», β) προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο και το άρθρο 17 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 17 Ρύθμιση προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών

Οι διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2190/1994 (Α’ 28) ισχύουν για το χρονικό διάστημα του ενός μηνός που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων.

Εξαιρούνται των περιορισμών του παρόντος: α) Οι διορισμοί και οι προσλήψεις μόνιμου και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού στους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών, εφόσον οι προκηρύξεις για την πλήρωση των αντίστοιχων θέσεων δημοσιεύθηκαν από το Α.Σ.Ε.Π. πριν από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών,

β) οι διορισμοί, οι προσλήψεις και κάθε υπηρεσιακή μεταβολή για την πλήρωση των θέσεων που περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη 3Κ/2018 Α.Σ.Ε.Π. (τ. Α.Σ.Ε.Π. 4/2018),

γ) η διαδικασία μετάταξης του άρθρου 278 του ν. 4555/2018, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 παρ. 1 του ν. 4571/2018 (Α’ 186), καθώς και η διαδικασία μετάταξης της παρ. 7 του άρθρου 15 του ν. 4257/2014,

δ) οι προσλήψεις προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, καθώς και οι προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες, από τους Ο.Τ.Α. και τα νομικά πρόσωπα αυτών, προκειμένου για τις ειδικότητες των ναυαγοσωστών,

των υδρονομέων άρδευσης, των χειριστών μηχανημάτων, των εργαζομένων στους τομείς της πυρασφάλειας, των παιδικών σταθμών, της καθαριότητας, των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.), του έκτακτου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα, με αντίτιμο και λοιπές αντικαταβολές, των απασχολούμενων στον σχεδιασμό, τη διοικητική υποστήριξη, την εκτέλεση και την παρακολούθηση αναπτυξιακών προγραμμάτων ή έργων που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους ή διεθνείς οργανισμούς ή απασχολείται σε ερευνητικά προγράμματα και προγράμματα τεχνικής βοήθειας του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από συμβάσεις με διεθνείς οργανισμούς, των εργαζομένων στις παιδικές κατασκηνώσεις, και των απασχολούμενων στα προγράμματα δακοκτονίας,

ε) η κάλυψη οργανικών θέσεων των Ο.Τ.Α. με βάση τις διατάξεις του άρθρου 82 του ν. 4483/2017 (Α’ 107),

στ) οι προσλήψεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα της υποπαρ. ΙΔ.1 της παρ. ΙΔ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107),

ζ) η διαδικασία μετατάξεων του άρθρου 87, υπαλλήλων ειδικότητας σχολικών φυλάκων, οι οποίοι, μετά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα, σύμφωνα με το άρθρο 80 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), μεταφέρθηκαν σε θέσεις ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού σε νοσοκομεία της χώρας.

Η παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 5043/2023 (Α’ 91) ισχύει για το χρονικό διάστημα του ενός (1) μηνός που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 45
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται σε επιμέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2023

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
Εσωτερικών
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
Υγείας
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
Ανάπτυξης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ
Μετανάστευσης και Ασύλου
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ
Αναπληρωτής
Υπουργός Εσωτερικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ
Αναπληρώτρια
Υπουργός Υγείας
ΕΙΡΗΝΗ ΑΓΑΠΗΔΑΚΗ
Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Εξωτερικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ
Παιδείας, Θρησκευμάτων
και Αθλητισμού
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
Δικαιοσύνης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ
Επικρατείας
ΣΤΑΥΡΟΣ N. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2023

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ