ΝΟΜΟΣ 5046/2023

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5046 ΦΕΚ Α 137/29.7.2023

Κύρωση: α) της από 12.6.2023 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών προστασίας της δημόσιας υγείας και διασφάλισης της συνέχει ας στη διοίκηση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)» (Α’ 125) και  β) της από 5.7.2023 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της  κατεπείγουσας ανάγκης ενίσχυσης της στελέχωσης των πληρωμάτων στα ασθενοφόρα των δομών του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, των  Κέντρων Υγείας και των Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων των νησιωτικών και ορεινών περιοχών της χώρας» (Α’ 132) και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α’ ΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Άρθρο 1 Κύρωση της από 12.6.2023 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών προστασίας της δημόσιας υγείας και διασφάλισης της συνέχειας στη διοίκηση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. (e-ΕΦΚΑ)» (Α’ 125)

Άρθρο 2 Κύρωση της από 5.7.2023 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας ανάγκης ενίσχυσης της στελέχωσης των πληρωμάτων στα ασθενοφόρα των δομών του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, των Κέντρων Υγείας και των Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων των νησιωτικών και ορεινών περιοχών της χώρας» (Α’ 132)

ΜΕΡΟΣ Β’ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο 3 Ρύθμιση για την προμήθεια και διάθεση μονοκλωνικών αντισωμάτων ή λοιπών φαρμάκων για την αντιμετώπιση της νόσου COVID-19 Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο δεύτερο της από 12.6.2023 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών προστασίας της δημόσιας υγείας και διασφάλισης της συνέχειας στη διοίκηση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)» (Α’ 125)

Άρθρο 4 Πρόσληψη επικουρικού, πλην ιατρών, προσωπικού για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών των δημόσιων φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας Τροποποίηση παρ. 2 και 6 άρθρου 10 ν. 3329/2005

Άρθρο 5 Παροχή υπηρεσιών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 41 ν. 4058/2012

Άρθρο 6 Παράταση θητείας διοικήσεων νοσοκομείων και εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας

ΜΕΡΟΣ Γ’ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. Α’ ΚΑΙ Β’ ΒΑΘΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ν. 4804/2021

Άρθρο 7 Προσδιορισμός εκλογικών περιφερειών Αντικατάσταση περ. β) άρθρου 12 ν. 4804/2021

Άρθρο 8 Αρμόδιο δικαστήριο Αντικατάσταση άρθρου 14 ν. 4804/2021

Άρθρο 9 Διευκρίνιση ως προς την ποσόστωση υποψηφίων γυναικών Εναρμόνιση κωλυμάτων εκλογιμότητας με κατάργηση της παρεπόμενης ποινής της αποστέρη σης των πολιτικών δικαιωμάτων βάσει του Ποινικού Κώδικα Επικύρωση με υπεύθυνη δήλωση της υποψηφιότητας πολιτών κρατών μελών της Ε.Ε. Μη επέλευση ακυρότητας του συνδυασμού σε περίπτωση μη υποβολής ατομικού ηλεκτρονικού παραβόλου υποψηφίου που δεν ανακηρύσσεται Τροποποίηση άρθρου 15 ν. 4804/2021

Άρθρο 10 Προθεσμία παράδοσης ψηφοδελτίων Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 21 ν. 4804/2021

Άρθρο 11 Αποσαφήνιση τρόπου κατανομής των εδρών του δημοτικού συμβουλίου Αντικατάσταση παρ. 3 και τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 26 ν. 4804/2021

Άρθρο 12 Αποσαφήνιση απονομής έδρας σε περίπτωση ίσου αδιάθετου υπολοίπου συνδυασμού σε δύο εκλογικές περιφέρειες Τροποποίηση περ. γ) άρθρου 27 ν. 4804/2021

Άρθρο 13 Αποσαφήνιση κατανομής εδρών σε περίπτωση ανακήρυξης ενός μόνο συνδυασμού σε δημοτικές κοινότητες έως δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 30 ν. 4804/2021

Άρθρο 14 Αποστολή αποφάσεων επικύρωσης από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 36 ν. 4804/2021

Άρθρο 15 Δήλωση περί μη στέρησης δικαιώματος του εκλέγειν Υποψήφιοι πολίτες των λοιπών κρατών μελών της Ε.Ε. Δήλωση του επικεφαλής του συνδυασμού Συνέπειες της μη επικύρωσης της υποψηφιότητας και μη καταβολής του παραβόλου ατομικά από τον υποψήφιο Τροποποίηση παρ. 7 και 9 άρθρου 52 ν. 4804/2021

Άρθρο 16 Αύξηση των σταυρών προτίμησης σε εκλογικές περιφέρειες που εκλέγουν δύο (2) περιφερειακούς συμβούλους Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 55 ν. 4804/2021

Άρθρο 17 Αποσαφήνιση τρόπου κατανομής των εδρών του περιφερειακού συμβουλίου Αντικατάσταση παρ. 3 και τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 59 ν. 4804/2021

Άρθρο 18 Αποσαφήνιση για την κατανομή έδρας σε περίπτωση ίσου αριθμού αδιάθετου υπολοίπου συνδυασμού σε δύο εκλογικές περιφέρειες Τροποποίηση περ. γ’ άρθρου 60 ν. 4804/2021

Άρθρο 19 Αντικατάσταση υποψήφιου περιφερειάρχη σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου κατά την επαναληπτική ψηφοφορία Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 58 ν. 4804/2021

Άρθρο 20 Ορισμός τρόπου εκλογής προέδρου συμβουλίου δημοτικής κοινότητας άνω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 79 ν. 3852/2010

Άρθρο 21 Αναγνωρισμένες δημοτικές κοινότητες μετά την ημέρα αναφοράς της απογραφής μόνιμου πληθυσμού έτους 2021

Άρθρο 22 Γραμματέας της οικείας Αποκεντρωμένη Διοίκησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Άρθρο 23 Ρυθμίσεις για την έγκαιρη έναρξη της μεταφοράς των μαθητών και τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών Τροποποίηση άρθρου 391 ν. 4957/2022

Άρθρο 24 Καταργούμενες διατάξεις Μέρους Γ’

ΜΕΡΟΣ Δ’ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 25 Όργανα διοίκησης του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας Τροποποίηση άρθρου 3 ν. 4633/2019

Άρθρο 26 Αρμοδιότητες Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας Τροποποίηση άρθρου 4 ν. 4633/2019

Άρθρο 27 Αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας Προσθήκη άρθρου 4Α στον ν. 4633/2019

Άρθρο 28 Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας Τροποποίηση άρθρου 5 ν. 4633/2019

Άρθρο 29 Διοικητική διάρθρωση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 8 ν. 4633/2019

Άρθρο 30 Μεταβατικές ρυθμίσεις για τη διοίκηση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας

Άρθρο 31 Στελέχωση Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) για την εκπαιδευτική περίοδο 2023-2024

Άρθρο 32 Ρυθμίσεις για το διδακτικό προσωπικό Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

Άρθρο 33 Παράταση ατομικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την καθαριότητα των χώρων πανεπιστημίων

Άρθρο 34 Μετατάξεις κλάδου επιτελικών στελεχών

Άρθρο 35 Εγγραφή πιστώσεων στον προϋπολογισμό του ΑΣΕΠ για την κάλυψη δαπανών Τροποποίηση άρθρου 54 ν. 4765/2021

Άρθρο 36 Ειδική πρόβλεψη για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 35 ν. 5027/2023

Άρθρο 37 Παράταση προθεσμίας συμμόρφωσης δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών με το π.δ. 99/2017Ορισμός προθεσμίας για την αποστολή στο Υπουργείο Εσωτερικών πιστοποιητικού πυρασφάλειας ή βεβαίωσης έναρξης μελέτης Τροποποίηση άρθρου 13 ν. 4623/2019 και άρθρου 189 ν. 4972/2022

Άρθρο 38 Παρατάσεις ρυθμίσεων αρμοδιότητας του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 2 ν. 2308/1995 και παρ. 1 άρθρου 18 ν. 4821/2021

Άρθρο 39 Ρυθμίσεις για τη ναυπήγηση του Ταχέος Περιπολικού Κατευθυνόμενων Βλημάτων (ΤΠΚ) υπ’ αρ. 7 (ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ BΛΑΧΑΚΟΣ) και για την κάλυψη επισκευαστικών αναγκών των λοιπών ΤΠΚ τ. ΡΟΥΣΣΕΝ του Πολεμικού Ναυτικού Προσθήκη παρ. 19Β και τροποποίηση στοιχείου Α’ παρ. 20 άρθρου 32 ν. 4361/2016

Άρθρο 40 Χρονική μετάθεση της διαδικασίας εκλογής μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των επιμελητηρίων του ν. 4497/2017

Άρθρο 41 Παράταση συμβάσεων εργασίας επικουρικού προσωπικού του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Άρθρο 42 Παράταση προθεσμίας για την έκδοση απόφασης του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας για την κατανομή των ποσοστών της εύλογης αμοιβής στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης Τροποποίηση περ. β) παρ. 2 άρθρου 117 ν. 5039/2023

Άρθρο 43 Παράταση προθεσμίας παράδοσης Πολεοδομικού Σχεδίου Εφαρμογής περιοχών της Ανατολικής Αττικής

Άρθρο 44 Άρση του απορρήτου των επικοινωνιών για τη διακρίβωση των κακουργημάτων των άρθρων 290 και 291 ΠΚ Τροποποίηση περ. α’ παρ. 1 άρθρου 6 ν. 5002/2022

Άρθρο 45 Παράταση χρόνου έναρξης εφαρμογής της υποχρέωσης προμήθειας κάρτας φιλάθλου Τροποποίηση περ. η) παρ. 6 άρθρου 41Γ ν. 2725/1999

ΜΕΡΟΣ Ε’ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 46 Έναρξη ισχύος

ΜΕΡΟΣ Α’
ΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Άρθρο 1
Κύρωση της από 12.06.2023 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών προστασίας της δημόσιας υγείας και διασφάλισης της συνέχειας στη διοίκηση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)» (Α’ 125)
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η από 12.06.2023 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών προστασίας της δημόσιας υγείας και διασφάλισης της συνέχειας στη διοίκηση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)», που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αρ. 125 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α’) τη 12η Ιουνίου 2023 και έχει ως εξής:

«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών προστασίας της δημόσιας υγείας και διασφάλισης της συνέχειας στη διοίκηση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Την παρ. 5 του άρθρου 5, την παρ. 3 του άρθρου 21,

την παρ. 5 του άρθρου 22 και την παρ. 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.

2. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη α) να αποτραπεί η διατάραξη της εύρυθμης λειτουργίας των υγειονομικών μονάδων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ιδίως εν μέσω της τουριστικής περιόδου, εξαιτίας της επικείμενης αποχώρησης από την υπηρεσία ιατρών ειδικοτήτων πλέον εκείνων που προβλέπονται στις περ. α, β και γ του άρθρου 95 του ν. 5041/2023 (Α’ 87), β) να συνεχιστεί η ομαλή προμήθεια των υγειονομικών μονάδων του Εθνικού Συστήματος Υγείας με μονοκλωνικά αντισώματα και λοιπά φάρμακα για την αντιμετώπιση της νόσου COVID-19, και γ) να διασφαλισθεί η συνεχής και αδιατάρακτη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), εν όψει της λήξης της αυτοδίκαιης παράτασης της θητείας του Διοικητικού του Συμβουλίου.

3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:

Άρθρο πρώτο Παράταση χρόνου παραμονής στην υπηρεσία ιατρών κλάδου Εθνικού Σύστήματος Υγείας

Δύνανται να παραμείνουν στην υπηρεσία τους, έως την 31η.8.2023, ιατροί κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), των οποίων η υπαλληλική σχέση θα έληγε αυτοδικαίως την 31η.12.2022, την 31η.12.2021 ή την

31η.12.2020, λόγω συμπλήρωσης του εξηκοστού έβδόμου έτους της ηλικίας τους και οι οποίοι παραμένουν στην υπηρεσία τους έως την 30ή.6.2023 κατ’ εφαρμογή του άρθρου 63 του ν. 4999/2022 (Α’ 225), εφόσον δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 95 του ν. 5041/2023 (Α’ 87) και περιλαμβάνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: α) έχουν ειδικότητα εσωτερική παθολογία, νεφρολογία, παιδιατρική, χειρουργική παίδων και υπηρεούν σε οποιονδήποτε φορέα, β) έχουν ειδικότητα πνευμονιολογία και υπηρετουύν σε Κέ ντρα Υγείας ή γ) έχουν ειδικότητα χειρουργική και υπηρετούν σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. με δυναμικότητα μικρότερη των τριακοσίων (300) κλινών, Γενικά Νοσοκομεία Κέντρα Υγείας και Κέντρα Υγείας. Για την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου, οι ιατροί υποβάλλουν αίτηση έως την 20ή.6.2023 προς τον Διοικητή ή τον Πρόεδρο του φορέα, στον οποίον υπηρετούν, εφόσον η θέση τους δεν έχει προκηρυχθεί ή δεσμευθεί με άλλον τρόπο, και συμμετέ χουν στο πρόγραμμα εφημεριώ ν. Η αίτησή τους, η οποία συνοδεύ εται από βεβαιώσεις του φορέα σχετικά με τη μη προκήρυξη ή δέσμευση της θέσης τους και τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα εφημεριώ ν, αποστέλλεται αμελλητί στο Υπουργεί ο Υγεί ας με μέριμνα του φορέα.

Άρθρο δεύτερο Επείγουσες ρυθμίσεις για την προμήθεια και διάθεση μονοκλωνικώ ν αντισωμά των ή λοιπών φαρμάκων για την αντιμετώ πιση της νόσου COVID-19

1. Προς τον σκοπό καλύ ψεως των επειγουσώ ν αναγκώ ν για τη χορήγηση μονοκλωνικών αντισωμά των ή λοιπών φαρμάκων, σύ μφωνα με το άρθρο τεσσαρακοστό τρίτο του ν. 4839/2021 (Α’ 181), είναι δυνατή η σύ ναψη, έ ως την 31η.7.2023, συμβάσεων προμή θειας μονοκλωνικώ ν αντισωμά των ή λοιπώ ν φαρμάκων για την αντιμετωώπιση της νόσου COVID19, περιλαμβανομένων όσων εέχουν λά βει οριστική έ γκριση, με διαδικασία διαπραγμά τευσης χωρί ς δημοσ ίευση διακή ρυξης, κατά παρέ κκλιση κά θε εθνικής διάταξης και ιδί ως της κείμενης νομοθεσί ας περί δημοσί ων συμβά σεων, εφό σον τηρούνται οι προϋποθέ σεις της παρ. 1 του ανωτέ ρω ά ρθρου του ν. 4839/2021 και αντισυμβαλλό μενος είναι ο οικονομικός φορέ ας που κατέ χει αποκλειστικά δικαιώματα διανοητική ς ιδιοκτησίας επί των αντισωμά των/ φαρμάκων ή συνδεδεμένες με αυτό ν επιχειρήσεις, στις οποίες έχουν παραχωρηθεί αντίστοιχα δικαιώ ματα. Οι συμβά σεις του πρώ του εδαφίου υποβάλλονται προς έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο σύ μφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 324 του ν. 4700/2020 (Α’ 127).

2. Στις συμβά σεις της προηγούμενης παραγράφου εί ναι δυνατόν να περιλαμβάνονται ρήτρες κατά τα διεθνή συναλλακτικά ή θη, ιδίως ρή τρες διαιτησί ας σ ύμφωνα με τους διεθνεί ς παραδεδεγμένους κανό νες δικαί ου, περιλαμβανομένων των κανόνων διαιτησίας του Διεθνού ς Εμπορικού Επιμελητηρί ου, ρήτρες αποζημίωσης και ευθύνης, καθώς και εκούσιας υπαγωγής σε αλλοδαπό δίκαιο, κατά παρέ κκλιση των κείμενων διατάξεων και ιδίως των διατάξεων που εκά στοτε ισχύ ουν για τις διαιτησί ες του Ελληνικού Δημοσίου.

Άρθρο τρί το Παράταση θητείας Διοικητικού Συμβουλίου του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέ α Κοινωνικής Ασφάλισης

Παρατείνεται η θητεία του Διοικητικού Συμβουλί ου του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέ α Κοινωνικής Ασφά λισης (e-ΕΦΚΑ) από τη λή ξη της αυτοδί καιης παράτασης αυτή ς σύ μφωνα με την παρ. 5 του ά ρθρου 57 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) μέ χρι τον ορισμό νέ ου Διοικητικού Συμβουλίου και πάντως όχι πέραν της 30ής Σεπτεμβρίου 2023.

Ά ρθρο τέταρτο Έναρξη Ισχύ ος

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά την παρ. 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2023

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Πρωθυπουργός ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΜΑΣ

Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΚΟΥΡΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕΛΑΓΙΔΗΣ, ΕΛΕΝΗ ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΣΚΑΡΕΛΗΣ, ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ, ΠΑΤΡΙΝΑ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΤΑΝΙΔΟΥ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΠΡΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΑΛΟΥΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΠΑΝΟΥ, ΔΑΝΙΗΛ ΕΣΔΡΑΣ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΙΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΛΙΑΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ, ΙΩΑΝΝΑ ΔΡΕΤΤΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥΡΝΑΣ.»

Άρθρο 2
Κύρωση της από 5.7.2023 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας ανάγκης ενίσχυσης της στελέχωσης των πληρωμάτων στα ασθενοφόρα των δομών του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, των Κέντρων Υγείας και των Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων των νησιωτικών και ορεινών περιοχών της χώρας» (Α’ 132)
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η από 5.7.2023 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας ανάγκης ενίσχυσης της στελέχωσης των πληρωμάτων στα ασθενοφόρα των δομών του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, των Κέντρων Υγείας και των Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων των νησιωτικών και ορεινών περιοχών της χώρας», που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αρ. 132 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α’) την 5η.7.2022 και έχει ως εξής:

«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας ανάγκης ενίσχυσης της στελέχωσης των πληρωμάτων

στα ασθενοφόρα των δομών του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, των Κέντρων Υγείας και των Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων των νησιωτικών και ορεινών περιοχών της χώρας

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Την παρ. 5 του άρθρου 5, την παρ. 3 του άρθρου 21,

την παρ. 1 του άρθρου 44 και την παρ. 4 του άρθρου 101 του Συντάγματος.

2. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη ενίσχυσης της στελέχωσης των πληρωμάτων στα ασθενοφόρα των δομών του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), των Κέντρων Υγείας και των Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων των νησιωτικών και ορεινών περιοχών της χώρας με διάθεση προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος ή των Ενόπλων Δυνάμεων ή με απόσπαση προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:

Άρθρο πρώ το 1. Στις δομές του Εθνικού Κέ ντρου Ά μεσης Βοή θειας

(Ε.Κ.Α.Β.), των Κέ ντρων Υγείας και των Πολυδύ ναμων Περιφερειακώ ν Ιατρείων των νησιωτικών δή μων της χώρας, συμπεριλαμβανομέ νων των δή μων της Περιφέ ρειας Κρήτης, και των ορεινώ ν δή μων του άρθρου 2β του ν. 3852/2010 (Α’ 87), αντί στοιχα, στις οποίες δεν υπά ρχει ή δεν επαρκεί το προσωπικό κλά δων ΔΕ Πληρωμά των Ασθενοφό ρων ή ΔΕ Οδηγώ ν για τη λειτουργία των ασθενοφόρων οχημά των τους, δύναται να διατίθεται, μέχρι την 31η.12.2023, προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώ ματος ή στρατιωτικό προσωπικό των Ενό πλων Δυνά μεων, εξαιρουμέ νων των οπλιτώ ν θητείας, για την εκτέ λεση υπηρεσίας οδηγού στα ασθενοφό ρα οχή ματα των ως ά νω δομώ ν. Το ανωτέ ρω προσωπικό διατίθεται σύ μφωνα με τις κεί μενες διατά ξεις, κατό πιν αιτή ματος των δομώ ν και από φασης του αρμοδίου οργά νου του φορέ α προέ λευσης και εφό σον οι υπηρεσιακέ ς ανά γκες δεν το απαγορεύ ουν.

2. Ελλείψει προσωπικού της παρ. 1 ή σε περίπτωση που το προσωπικό αυτό δεν επαρκεί, εί ναι δυνατή η από σπαση υπαλλήλων κλά δων και ειδικοτή των Οδηγώ ν των οικείων Οργανισμών Τοπική ς Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). Η από σπαση διενεργείται κατό πιν αιτιολογημέ νου αιτή ματος των δομώ ν και από φασης των αρμό διων για τον διορισμό οργά νων των Ο.Τ.Α., κατά παρέ κκλιση των διατά ξεων του ν. 4440/2016 (Α’ 224), περί Ενιαίου Συστή ματος Κινητικό τητας, και για διά στημα που δεν υπερβαίνει την 31η.12.2023. Οι αποδοχές του αποσπασμένου προσωπικού συνεχίζουν να καταβάλλονται από την υπηρεσία προέ λευσης.

3. Το διατιθέ μενο ή αποσπώ μενο προσωπικό των παρ. 1 και 2 απαιτείται να διαθέτει ά δεια οδή γησης κατηγορίας Β’ και να έ χει εκπαιδευτεί σε βασικέ ς γνώσεις παροχής πρώτων βοηθειώ ν. Η διακομιδή των ασθενώ ν διενεργεί ται: α) στην περί πτωση περιοχώ ν αρμοδιότητας του Ε.Κ.Α.Β., με τη συνοδεί α προσωπικού ειδικό τητας διασώστη πληρώ ματος ασθενοφόρου, β) στην περί πτωση περιοχών αρμοδιό τητας των Κέ ντρων Υγείας και των Πολυδύ ναμων Περιφερειακώ ν Ιατρείων, με τη συνοδεί α υγειονομικού προσωπικού πάσης φύ σεως.

4. Η περ. ΚΑ’ του ά ρθρου 127 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), περί της εκτέλεσης πρό σθετης υπηρεσίας του πυροσβεστικού προσωπικού , εφαρμόζεται και για την εκτέ λεση υπηρεσίας του παρό ντος από το προσωπικό του Π.Σ. καθ’ όλη τη διά ρκεια του έτους. Η παρ. 3 του ά ρθρου 7 του π.δ. 200/1993 (Α’ 75), περί των οδοιπορικώ ν εξό δων εκτέ λεσης υπηρεσί ας του προσωπικού των Ενό πλων Δυνά μεων που εκτελεί περιπολίες σε δασικές περιοχές, εφαρμό ζεται και για την εκτέ λεση υπηρεσίας του παρόντος από το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων. Επιπλέον, στο διατιθέ μενο προσωπικό των Ενό πλων Δυνά μεων καταβά λλεται, κατ’ εξαί ρεση, και η ειδική αποζημίωση εργασίας σε νυχτερινέ ς ώ ρες σύ μφωνα με την υποπερ. β’ της περ. Δ’ του άρθρου 127 του ν. 4472/2017. Η ως ά νω δαπάνη βαρύ νει τους προϋπολογισμού ς των φορέ ων προέ λευσης του προσωπικού , οι οποί οι ενισχύονται για τον σκοπό αυτό από τον κρατικό προϋπολογισμό και καταβά λλεται κατό πιν βεβαί ωσης που εκδίδεται από το Ε.Κ.Α.Β. ή το Κέντρο Υγείας ή το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο, στο οποί ο παρέ χονται οι υπηρεσίες.

5. Το Υπουργείο Υγείας, μέσω του Ε.Κ.Α.Β. και των οικεί ων Υγειονομικώ ν Περιφερειώ ν, καθώς και οι οικείοι Ο.Τ.Α. μεριμνού ν για την εξασφά λιση καταλύ ματος για το διατιθέ μενο ή αποσπώ μενο προσωπικό και βαρύ νονται, αντιστοίχως, με κά θε σχετική δαπά νη. Η σχετική δαπά νη δύναται να υπερβαί νει τα ανώ τατα όρια που τίθενται από τις κεί μενες διατά ξεις και έ ως εκατό ν πενή ντα (150) ευρώ ανά διανυκτέρευση με απόδοση λογαριασμού .

Άρθρο δεύ τερο Έναρξη ισχύ ος

Η ισχύς της παρούσας, η οποί α θα κυρωθεί νομοθετικά κατά την παρ. 1 του ά ρθρου 44 του Συντά γματος, αρχίζει από τη δημοσί ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Ιουλίου 2023

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Πρωθυπουργός ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΜΑΣ

Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ, ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ, ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ, ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ, ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΕΡΤΣΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ ΑΓΑΠΗΔΑΚΗ.»

ΜΕΡΟΣ Β’
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο 3
Ρύθμιση για την προμήθεια και διάθεση μονοκλωνικών αντισωμάτων ή λοιπών φαρμάκων για την αντιμετώπιση της νόσου COVID-19 Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο δεύτερο της από 12.6.2023 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών προστασίας της δημόσιας υγείας και διασφάλισης της συνέχειας στη διοίκηση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)» (Α’ 125)
Στο άρθρο δεύτερο της από 12.6.2023 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 125), περί της προμήθειας και διάθεσης μονοκλωνικών αντισωμάτων ή λοιπών φαρμάκων για την αντιμετώπιση της νόσου COVID-19, προστίθεται παρ. 3 ως εξής:

«3. Δαπάνες προμήθειας μονοκλωνικών αντισωμάτων ή λοιπών φαρμάκων για την αντιμετώπιση της νόσου COVID-19, οι οποίες προκύπτουν από την εκτέλεση των συμβάσεων που συνάπτονται κατ’ εφαρμογή του παρόντος είναι νόμιμες, εκκαθαρίζονται και πληρώνονται σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί προμηθειών του Δημοσίου και των διατάξεων περί ανάληψης υποχρέωσης, με μόνα παραστατικά την υπογραφείσα σύμβαση και το τιμολόγιο της προμηθεύτριας εταιρείας.».

Άρθρο 4
Πρόσληψη επικουρικού, πλην ιατρών, προσωπικού για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών των δημόσιων φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας Τροποποίηση παρ. 2 και 6 άρθρου 10 ν. 3329/2005

1. Στην περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 (Α’ 81), περί της κατάρτισης ηλεκτρονικών καταλόγων επικουρικού, πλην ιατρών, προσωπικού για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών των δημόσιων φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) το μόνο εδάφιο τροποποιείται, ώστε να εναρμονιστεί με το π.δ. 85/2022 (Α’ 232), περί του καθορισμού των προσόντων διορισμού σε φορείς του δημόσιου τομέα, β) προστίθεται δεύτερο εδάφιο, και η περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 10 διαμορφώνεται ως εξής:

«α) Για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών των δημόσιων Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, των Δ.Υ.ΠΕ., του Ε.Κ.Α.Β., του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., του Ε.Κ.Ε.Α., του Ε.Ο.Φ., του Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Παπαγεωργίου», του Ο.Κ.Α.Ν.Α., του Κ.Ε.Θ.Ε.Α., της Ε.Κ.Α.Π.Υ., των στρατιωτικών νοσοκομείων, του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) και της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. καταρτίζονται, σε κάθε Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.) της Χώρας, ηλεκτρονικοί κατάλογοι λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, στους οποίους εγγράφονται οι προς πρόσληψη υποψήφιοι που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα, όπως αυτά καθορίζονται στο π.δ. 85/2022 (Α’ 232), περί του καθορισμού των προσόντων διορισμού σε φορείς του δημόσιου τομέα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται μετά από αιτιολογημένο αίτημα των φορέων του πρώτου εδαφίου, δύναται να ενεργοποιείται η ηλεκτρονική εφαρμογή για την εγγραφή στους ηλεκτρονικούς καταλόγους υποψηφίων συγκεκριμένων κατηγοριών, κλάδων και ειδικοτήτων επικουρικού, πλην ιατρών, προσωπικού, καθώς και να περιορίζονται τα καθοριζόμενα στο π.δ. 85/2022 επικουρικά προσόντα.».

2. Η περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3329/2005, περί της εγγραφής σε ηλεκτρονικούς καταλόγους των υποψηφίων για πρόσληψη ως επικουρικό, πλην ιατρών, προσωπικό σε δημόσιους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Οι προς πρόσληψη υποψήφιοι εγγράφονται, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, στους ηλεκτρονικούς καταλόγους της περ. α) μίας (1) μόνο Δ.Υ.ΠΕ. Οι κατάλογοι αναρτώνται και παραμένουν αναρτημένοι και επικαιροποιούμενοι, στην ιστοσελίδα της οικείας Δ.Υ.ΠΕ., έως την εξάντληση του αριθμού των υποψηφίων, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα και, πάντως, για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Στην περίπτωση που υποψήφιος παραιτείται εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης εργασίας, προσλαμβάνεται ο επόμενος κατά σειρά στον ηλεκτρονικό κατάλογο υποψήφιος για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό της αρχικής σύμβασης.».

3. Η παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 3329/2005, περί της νομοθετικής εξουσιοδότησης για τη ρύθμιση κάθε θέματος σχετικού με την πρόσληψη επικουρικού, πλην ιατρών, προσωπικού σε δημόσιους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Οικονομικών και Εσωτερικών, καθορίζεται η διαδικασία πρόσληψης του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού και ρυθμίζεται κάθε σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος θέμα, ιδίως δε: α) οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εγγραφής των υποψηφίων στους ηλεκτρονικούς καταλόγους, β) τα κριτήρια μοριοδότησης των υποψηφίων, γ) η υποβολή των αιτήσεων των υποψηφίων, δ) ο έλεγχος των δικαιολογητικών, ε) η υποβολή ενστάσεων, στ) η κατάρτιση και τήρηση των ηλεκτρονικών καταλόγων, ζ) η πρόσληψη, η διάρκεια της σύμβασης και ο αποκλεισμός υποψηφίων.».

4. Οι υφιστάμενοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος ηλεκτρονικοί κατάλογοι διατηρούνται σε ισχύ έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Άρθρο 5
Παροχή υπηρεσιών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 41 ν. 4058/2012
Στην παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4058/2012 (Α’ 63), περί της δυνατότητας παροχής υπηρεσιών προς τα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλους φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας από επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο προστίθενται οι φράσεις: αα) «το Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.,», αβ) «και τα στρατιωτικά νοσοκομεία, με απόφαση του Διοικητή τους,» και αγ) «ΔΕ Οδηγών,», β) στο δεύτερο εδάφιο προστίθεται η φράση «ή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, αντίστοιχα», και η παρ. 1 του άρθρου 41 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., το Ν.Ι.Μ.Τ.Σ., ο Ε.Ο.Δ.Υ., ο Ο.ΚΑ.ΝΑ., το Κ.Ε.Θ.Ε.Α., η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., το Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε., η Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ. Α.Ε. και ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τους, και τα στρατιωτικά νοσοκομεία, με απόφαση του Διοικητή τους, καθώς και τα Κέντρα Υγείας νησιωτικών, ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών ή των περιοχών όπου έχουν εξαντληθεί οι υποψήφιοι επικουρικοί ιατροί από τους αντίστοιχους ηλεκτρονικούς καταλόγους των Υ.ΠΕ., με απόφαση του Διοικητή της αρμόδιας Υ.ΠΕ., δύνανται για την κάλυψη των αναγκών τους σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία τους, εφόσον δεν επαρκεί το προσωπικό τους, να συνεργάζονται με ιατρούς κάθε ειδικότητας, οδοντιάτρους, ακτινοφυσικούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνιολόγους, νοσηλευτές, ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας, ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών, ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων, ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών εργαστηρίων, ΔΕ Τεχνικών (Ηλεκτρολόγων, Υδραυλικών Θερμοϋδραυλικών), ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΠΕ φαρμακοποιών, ΔΕ βοηθών φαρμακοποιών, ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, ΔΕ Οδηγών, ΠΕ Θετικών Επιστημών, ΠΕ Μηχανικών και ΠΕ Βιολόγων και ειδικούς θεραπευτές πρώην εξαρτημένους, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία θεραπευτικό πρόγραμμα των εγκεκριμένων Οργανισμών ή Φορέων του ν. 4139/2013 (Α’ 74), με καθεστώς έκδοσης από αυτούς δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους. Η συνεργασία με τους ανωτέρω πραγματοποιείται κατά παρέκκλιση του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α’ 206), καθώς και της περ. α’ της παρ. 20 του ένατου άρθρου του ν. 4057/2012 (Α’ 54), μετά από πλήρως αιτιολογημένη έκθεση του φορέα και απόφαση του Υπουργού Υγείας ή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, αντίστοιχα.».

Άρθρο 6
Παράταση θητείας διοικήσεων νοσοκομείων και εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας
Η θητεία των διοικητών των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας και των προέδρων και διευθυνόντων συμβούλων των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας, η οποία έληξε ή λήγει πριν από την 30ή.9.2023, παρατείνεται από τη λήξη της έως την ημερομηνία αυτή.

ΜΕΡΟΣ Γ’
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. Α’ ΚΑΙ Β’ ΒΑΘΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ν. 4804/2021

Άρθρο 7
Προσδιορισμός εκλογικών περιφερειών Αντικατάσταση περ. β) άρθρου 12 ν. 4804/2021
Η περ. β) του άρθρου 12 του ν. 4804/2021 (Α’ 90) αντικαθίσταται και το άρθρο 12 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 12 Εκλογικές περιφέρειες

Ως εκλογικές περιφέρειες για την ανάδειξη των δημοτικών συμβούλων ορίζονται:

α) η δημοτική ενότητα της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) και

β) οι δημοτικές ενότητες του άρθρου 84 του παρόντος.».

Άρθρο 8
Αρμόδιο δικαστήριο Αντικατάσταση άρθρου 14 ν. 4804/2021
Το άρθρο 14 του ν. 4804/2021 (Α’ 90) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 14 Αρμόδιο δικαστήριο

Αρμόδιο για τις ενέργειες που ορίζονται στα άρθρα 15 και επόμενα είναι το Πολυμελές Πρωτοδικείο στην περιφέρεια του οποίου έχει την έδρα του ο οικείος δήμος.».

Άρθρο 9
Διευκρίνιση ως προς την ποσόστωση υποψηφίων γυναικών Εναρμόνιση κωλυμάτων εκλογιμότητας με κατάργηση της παρεπόμενης ποινής της αποστέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων βάσει του Ποινικού Κώδικα Επικύρωση με υπεύθυνη δήλωση της υποψηφιότητας πολιτών κρατών μελών της Ε.Ε. Μη επέλευση ακυρότητας του συνδυασμού σε περίπτωση μη υποβολής ατομικού ηλεκτρονικού παραβόλου υποψηφίου που δεν ανακηρύσσεται Τροποποίηση άρθρου 15 ν. 4804/2021
Στο άρθρο 15 του ν. 4804/2021 (Α’ 90) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στην παρ. 1 προστίθεται τέταρτο εδάφιο, β) στο πρώτο εδάφιο της περ. γ) της παρ. 2 οι λέξεις «των συμβούλων δημοτικής κοινότητας» αντικαθίστανται από τις λέξεις «εξαιρουμένων των υποψηφίων προέδρων δημοτικών κοινοτήτων έως και διακοσίων (200) κατοίκων», γ) στην παρ. 7: γα) η λέξη «υπέχει» αντικαθίσταται από τη λέξη «επέχει», γβ) στην περ. β’ οι λέξεις

«των πολιτικών του δικαιωμάτων και», αντικαθίστανται από τις λέξεις «του δικαιώματος του εκλέγειν,», γγ) στην περ. γ’ διαγράφονται οι λέξεις «και ασυμβίβαστα», γδ) ροστίθενται δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και πέμπτο εδάφιο, δ) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 10: δα) μετά από τις λέξεις «της παρ. 6», προστίθεται η φράση «ή το προβλεπόμενο στην περ. β) της παρ. 6 ηλεκτρονικό παράβολο, όταν αυτό εκδίδεται ατομικά από τον υποψήφιο,», δβ) η λέξη «βεβαιωθεί» αντικαθίσταται από τη λέξη «βεβαιώνεται», ε) στην παρ. 11 προστίθεται τρίτο εδάφιο και το άρθρο 15 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 15 Κατάρτιση συνδυασμών Υποβολή υποψηφιοτήτων

1. Η εκλογή των δημάρχων, των δημοτικών συμβούλων, των συμβούλων δημοτικών κοινοτήτων και των προέδρων των δημοτικών κοινοτήτων γίνεται κατά συνδυασμούς. Υποψηφιότητες για τα αξιώματα του πρώτου εδαφίου εκτός συνδυασμών αποκλείονται. Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει τον υποψήφιο δήμαρχο, τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους, ανά εκλογική περιφέρεια, τους υποψήφιους συμβούλους δημοτικών κοινοτήτων και τους υποψήφιους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων, ανά δημοτική κοινότητα και για ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) τουλάχιστον των δημοτικών κοινοτήτων. Δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με το μισό της μονάδας και άνω.

2. Ο ελάχιστος αριθμός υποψηφίων που πρέπει να περιλαμβάνει ένας συνδυασμός είναι:

α) Για τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους, ίσος τουλάχιστον με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας, με δυνατότητα προσαύξησης έως και εκατόν πενήντα τοις εκατό (150%). Δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με το μισό της μονάδας και άνω.

β) Για τους υποψήφιους προέδρους και συμβούλους κάθε δημοτικής κοινότητας, ίσος τουλάχιστον με τον αριθμό των εδρών κάθε δημοτικής κοινότητας, με δυνατότητα προσαύξησης έως και εκατόν πενήντα τοις εκατό (150%). Δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με το μισό της μονάδας και άνω.

γ) Από κάθε φύλο, ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των υποψηφίων του οικείου συνδυασμού, συμπεριλαμβανομένου του υποψηφίου δημάρχου και εξαιρουμένων των υποψηφίων προέδρων δημοτικών κοινοτήτων έως και διακοσίων (200) κατοίκων. Δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με το μισό της μονάδας και άνω.

3. Κανείς δεν επιτρέπεται να συμμετέχει σε περισσότερους συνδυασμούς ή να είναι υποψήφιος για περισσότερα του ενός (1) αξιώματα των δήμων ή των περιφερειών.

4. Η δήλωση των συνδυασμών υποβάλλεται στην ηλεκτρονική πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων του άρθρου 33 του π.δ. 26/2012 (Α’ 57), περί εκλογής βουλευτών, με αναλογική εφαρμογή των άρθρων 32 έως 34 αυτού, η

οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ), από τους επικεφαλής των συνδυασμών υποψήφιους δημάρχους το αργότερο έως τις 23:59 την 31η Αυγούστου του έτους των εκλογών. Μέχρι τη λήξη της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου, επιτρέπεται μόνο να συμπληρωθεί ο συνδυασμός έως τον επιτρεπόμενο αριθμό των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων, συμβούλων δημοτικών κοινοτήτων και προέδρων δημοτικών κοινοτήτων με υποβολή συμπληρωματικής δήλωσης του υποψήφιου δημάρχου. Μετά από τη λήξη της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου καμιά μεταβολή της δήλωσης δεν επιτρέπεται, εκτός από την αντικατάσταση προσώπων που παραιτήθηκαν ή απεβίωσαν, σύμφωνα με το άρθρο 16.

5. Στη δήλωση καταχωρίζονται, για κάθε συνδυασμό, το όνομα και το έμβλημά του, εφόσον αυτό υπάρχει.

6. Στη δήλωση, για κάθε υποψήφιο: α) Καταχωρίζονται: αα) Το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο ή το μητρώνυμο, η ημερομηνία γέννησης, η ιδιότητα και η πλήρης διεύθυνση του προτεινόμενου ως υποψηφίου δημάρχου, δημοτικού συμβούλου, συμβούλου ή προέδρου δημοτικής κοινότητας, καθώς και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).

αβ) Η εκλογική περιφέρεια ή η δημοτική κοινότητα στην οποία είναι υποψήφιος.

β) Επισυνάπτεται ηλεκτρονικό παράβολο, από το οποίο προκύπτει ότι ο υποψήφιος δήμαρχος, κάθε υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, σύμβουλος δημοτικής κοινότητας και πρόεδρος δημοτικής κοινότητας έχει καταθέσει υπέρ του Δημοσίου ποσό διακοσίων (200), πενήντα (50), δέκα (10) ή δέκα (10) ευρώ, αντίστοιχα. Το ηλεκτρονικό παράβολο εκδίδεται είτε ατομικά ανά υποψήφιο είτε για το σύνολο ή μέρος του συνδυασμού.

7. Κάθε υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, σύμβουλος ή πρόεδρος δημοτικής κοινότητας επικυρώνει την υποψηφιότητά του με τη διαδικασία της παρ. 5 του άρθρου 34 του π.δ. 26/2012 (Α’ 57), περί εκλογής βουλευτών, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης για κάθε έννομη συνέπεια, με την οποία δηλώνει ότι:

α) αποδέχεται την υποψηφιότητα για το συγκεκριμένο αξίωμα και στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια ή δημοτική κοινότητα,

β) δεν στερείται του δικαιώματος του εκλέγειν και γ) δεν συντρέχουν τα κωλύματα εκλογιμότητας του

άρθρου 10. Σε περίπτωση μη επικύρωσης της υποψηφιότητας,

ο υποψήφιος δεν ανακηρύσσεται. Όσον αφορά στους πολίτες των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάθε υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, σύμβουλος ή πρόεδρος δημοτικής κοινότητας επικυρώνει την υποψηφιότητά του με τη διαδικασία της παρ. 5 του άρθρου 34 του π.δ. 26/2012 περί εκλογής βουλευτών, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και για όσα προβλέπονται στην παρ. 12 του άρθρου 3 του π.δ. 133/1997 (Α’ 121). Η υποβολή της δήλωσης του συνδυασμού στην ηλεκτρονική πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων από τον επικεφαλής του συνδυασμού υποψήφιο δήμαρχο επέχει, αναλογικά, για τον ίδιο θέση υπεύθυνης δήλωσης για όλα τα παραπάνω για κάθε έννομη συνέπεια. Κατ’

εξαίρεση, αντί για την επικύρωση από τους υποψηφίους της υποψηφιότητάς τους, ο επικεφαλής του συνδυασμού μπορεί να επισυνάψει, στην ηλεκτρονική πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ), σχετικά με την αποδοχή της υποψηφιότητας και τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρούσας.

8. Στη δήλωση των συνδυασμών: α) Απαγορεύεται να ορίζεται ή να χρησιμοποιείται ως

όνομα ή ως έμβλημα του συνδυασμού σύμβολο θρησκευτικής λατρείας, ή σημαία, ή άλλο παρόμοιο σύμβολο κράτους, ή σημείο ιδιαίτερης ευλάβειας, στέμμα, όνομα ή έμβλημα πολιτικής οργάνωσης, φωτογραφία οποιουδήποτε προσώπου, έμβλημα κράτους, που ίσχυε παλαιότερα ή ισχύει ακόμη, καθώς και σύμβολα ή εμβλήματα του δικτατορικού καθεστώτος της 21ης Απριλίου 1967 ή σύμβολα ή εμβλήματα με ρατσιστικό ή ξενοφοβικό περιεχόμενο, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 927/1979 (Α’ 139).

β) Eπιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί πέραν του ονόματος ή του επωνύμου του υποψηφίου και υποκοριστικό ή ψευδώνυμο, καλλιτεχνικό ή άλλο, αυτού, εφόσον με αυτό είναι ευρύτερα γνωστός. Στην περίπτωση αυτή, το υποκοριστικό ακολουθεί το όνομα ή το επώνυμο και τίθεται σε παρένθεση. Δεν επιτρέπεται να τίθεται άλλο στοιχείο πέραν του υποκοριστικού ή ψευδωνύμου, όπως κάθε είδους επαγγελματική, πολιτική ή άλλη ιδιότητα. Στην περίπτωση αυτή, η αναγραφή θεωρείται μη γενόμενη και ο υποψήφιος ανακηρύσσεται από το δικαστήριο μόνο με τα ονοματεπωνυμικά του στοιχεία. Κάθε υποψήφιος, εφόσον είναι έγγαμος ή έγγαμη ή έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, μπορεί να προσθέσει, ανεξαρτήτως σειράς, και το επώνυμο του ή της συζύγου, του συμβιούντος ή της συμβιούσης. Γυναίκες που είναι εγγεγραμμένες στην οικογενειακή τους μερίδα με το επώνυμο του συζύγου τους, μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως πρώτο επώνυμο είτε το πατρικό, είτε του συζύγου, είτε μόνο ένα από αυτά. Αν γίνει χρήση μόνο του συζυγικού επωνύμου, αντί του πατρωνύμου τίθεται το όνομα του συζύγου, με την ένδειξη «σύζυγος» ή, συντετμημένα, «συζ.».

9. Αν υποβληθούν περισσότερες δηλώσεις συνδυασμών με το ίδιο όνομα ή έμβλημα από υποψήφιους συνδυασμούς για την ανάδειξη δημοτικών αρχών του ίδιου δήμου, δικαίωμα χρήσης έχει ο συνδυασμός που το έχει δηλώσει πρώτος.

10. Αν κατά την υποβολή της δήλωσης δεν καταχωριστούν για κάποιον υποψήφιο τα στοιχεία των υποπερ. αα) και αβ) της περ. α) της παρ. 6, ή το προβλεπόμενο στην περ. β) της παρ. 6 ηλεκτρονικό παράβολο, όταν αυτό εκδίδεται ατομικά από τον υποψήφιο, ή αν από τη διασταύρωση των στοιχείων με το Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολιτών» του άρθρου 115 του ν. 4483/2017 (Α’ 107) δεν βεβαιώνεται η συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 9, ο υποψήφιος δεν ανακηρύσσεται. Απλά σφάλματα στην αναγραφή των ονοματεπωνυμικών στοιχείων υποψηφίου διορθώνονται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο, εφόσον τα ορθά στοιχεία του προκύπτουν χωρίς αμφιβολία από το «Μητρώο Πολιτών».

11. Η δήλωση του συνδυασμού είναι απαράδεκτη, αν βεβαιωθεί από το αρμόδιο δικαστήριο ότι αυτή:

α) δεν περιλαμβάνει τα στοιχεία των παρ. 1 και 4 έως 7 ή

β) δεν περιλαμβάνει έγκυρο όνομα συνδυασμού, σύμφωνα με τις παρ. 8 και 9 ή

γ) υποβάλλεται εκπρόθεσμα ή δ) περιλαμβάνει, εξαρχής ή κατόπιν εφαρμογής του

δευτέρου εδαφίου της παρ. 4, λιγότερους υποψηφίους από τα ελάχιστα όρια της παρ. 2 ή

ε) δεν περιλαμβάνει υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους για το σύνολο των εκλογικών περιφερειών ή

στ) δεν περιλαμβάνει συμβούλους δημοτικών κοινοτήτων ή υποψήφιους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων για ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) των δημοτικών κοινοτήτων ή

ζ) δεν πληροί την ποσόστωση φύλου της περ. γ) της παρ. 2 ή

η) δεν έχει καταβληθεί το παράβολο που προβλέπεται στην περ. β) της παρ. 6.

Αν βεβαιωθεί από το αρμόδιο δικαστήριο παράβαση του πρώτου εδαφίου της περ. α) της παρ. 8 αναφορικά με το έμβλημα του συνδυασμού, ο συνδυασμός ανακηρύσσεται μόνο με το όνομά του και χωρίς έμβλημα. Η μη επικύρωση της υποψηφιότητας από τον υποψήφιο και η μη καταβολή παραβόλου ατομικά από τον υποψήφιο δεν θίγουν τη νομιμότητα του συνδυασμού, όταν συντρέχουν οι ελάχιστες προϋποθέσεις της παρ. 2.».

Άρθρο 10
Προθεσμία παράδοσης ψηφοδελτίων Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 21 ν. 4804/2021
Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4804/2021 (Α’ 90) μετά τη φράση «είκοσι τοις εκατό (20%),» ο αριθμός «είκοσι (20)» αντικαθίσταται από τον αριθμό «δέκα (10)» και το άρθρο 21 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 21 Εκτύπωση και διανομή των ψηφοδελτίων

1. Τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών εκτυπώνονται με μέριμνα του οικείου συνδυασμού. Οι συνδυασμοί οφείλουν να τυπώσουν τα ψηφοδέλτια και να παραδώσουν στον δήμαρχο του οικείου δήμου, με απόδειξη, ψηφοδέλτια σε αριθμό επαρκή για τις ανάγκες των εκλογικών τμημάτων του οικείου δήμου, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τον αριθμό των αντίστοιχων εκλογέων, με δυνατότητα προσαύξησης έως και είκοσι τοις εκατό (20%), δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ψηφοφορία. Σε περίπτωση επανάληψης της ψηφοφορίας, σύμφωνα με το άρθρο 25, τα ψηφοδέλτια παραδίδονται τέσσερις (4) ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας.

2. Ο δήμαρχος του οικείου δήμου οφείλει να εφοδιάσει τις εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τμημάτων της περιφέρειάς του με επαρκή αριθμό ψηφοδελτίων.».

Άρθρο 11
Αποσαφήνιση τρόπου κατανομής των εδρών του δημοτικού συμβουλίου Αντικατάσταση παρ. 3 και τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 26 ν. 4804/2021

1. Η παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 4804/2021 (Α’ 90) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Για τον επιτυχόντα συνδυασμό της παρ. 5 του άρθρου 25 εφαρμόζονται αναλογικά οι παρ. 1 και 2 του παρόντος.».

2. Στο πρώτο εδάφιο της περ. γ) της παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4804/2021 προστίθενται οι λέξεις «κατά φθίνουσα σειρά» και η περ. γ) διαμορφώνεται ως εξής:

«γ) Αν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί που συμμετέχουν στην κατανομή με την προηγούμενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση, όσες απομένουν, κατανέμονται ανά μία (1) μεταξύ όλων των συνδυασμών που δικαιούνται έδρα, είτε έλαβαν έδρα κατά το προηγούμενο εδάφιο είτε όχι, τηρουμένης της προϋπόθεσης της περ. α), κατά φθίνουσα σειρά ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπά τους. Αν οι συνδυασμοί αυτοί ή μερικοί από αυτούς έχουν ίσο αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων, διεξάγεται κλήρωση από το αρμόδιο δικαστήριο.».

Άρθρο 12
Αποσαφήνιση απονομής έδρας σε περίπτωση ίσου αδιάθετου υπολοίπου συνδυασμού σε δύο εκλογικές περιφέρειες Τροποποίηση περ. γ) άρθρου 27 ν. 4804/2021
Στην περ. γ) του άρθρου 27 του ν. 4804/2021 (Α’ 90) προστίθεται τέταρτο εδάφιο και η περ. γ) διαμορφώνεται ως εξής:

«γ. Αν σε κάθε εκλογική περιφέρεια υπάρχουν τόσες διαθέσιμες έδρες όσες δικαιούται ο συνδυασμός, τις καταλαμβάνει όλες και ο αριθμός τους αφαιρείται από τις διαθέσιμες έδρες της εκλογικής περιφέρειας. Αν δεν υπάρχει επαρκής αριθμός εδρών της εκλογικής περιφέρειας, στον συνδυασμό κατακυρώνονται μόνον οι διαθέσιμες έδρες. Αν μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής παραμένουν αδιάθετες για τον συνδυασμό έδρες, κατανέμονται ανά μία (1) κατά σειρά στις εκλογικές περιφέρειες, στις οποίες ο συνδυασμός διατηρεί το μεγαλύτερο, κατά φθίνουσα σειρά, αδιάθετο υπόλοιπο ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση ίσου αριθμού αδιάθετου υπολοίπου ψηφοδελτίων σε δύο (2) εκλογικές περιφέρειες, η έδρα απονέμεται σε αυτή με τον μεγαλύτερο αριθμό μόνιμων κατοίκων.».

Άρθρο 13
Αποσαφήνιση κατανομής εδρών σε περίπτωση ανακήρυξης ενός μόνο συνδυασμού σε δημοτικές κοινότητες έως δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 30 ν. 4804/2021
Στην παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4804/2021 (Α’ 90) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο, β) τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο ως προς τον ελάχιστο αριθμό κατοίκων και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Αν έχει ανακηρυχθεί ένας μόνο συνδυασμός για τον πρόεδρο δημοτικής κοινότητας έως διακόσιους (200) κατοίκους ή για το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας από διακόσιους έναν (201) έως δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους, ο πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας έως διακόσιους (200) κατοίκους και οι σύμβουλοι της δημοτικής κοινότητας από διακόσιους έναν (201) έως δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους εκλέγονται από τον μοναδικό αυτόν συνδυασμό. Οι πρώτοι κατά σειρά σε σταυρούς προτίμησης, μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των εδρών του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας από διακόσιους έναν (201) έως δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους εκλέγονται τακτικοί σύμβουλοι και οι υπόλοιποι αναπληρωματικοί.».

Άρθρο 14
Αποστολή αποφάσεων επικύρωσης από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 36 ν. 4804/2021
Στην παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4804/2021 (Α’ 90) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στο πρώτο εδάφιο οι λέξεις «συντονιστή της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης» αντικαθίστανται με τις λέξεις «Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης», β) προστίθεται τρίτο εδάφιο περί της αρμοδιότητας του Γραμματέα για αποστολή αντιγράφου αποφάσεων επικύρωσης της εκλογής σε κάθε δήμο, και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Ο πρόεδρος πρωτοδικών εκθέτει τις αποφάσεις στο κατάστημα του δικαστηρίου επί τρεις (3) ημέρες και αποστέλλει αντίγραφό τους στον περιφερειάρχη και στον Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Οι αποφάσεις επικύρωσης της εκλογής αναρτώνται αμελλητί στην ιστοσελίδα του αρμοδίου δικαστηρίου, στην ιστοσελίδα της περιφέρειας και στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Αντίγραφο των αποφάσεων αποστέλλει ο αρμόδιος Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε κάθε δήμο που ανήκει στη χωρική αρμοδιότητα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.»

Άρθρο 15
Δήλωση περί μη στέρησης δικαιώματος του εκλέγειν Υποψήφιοι πολίτες των λοιπών κρατών μελών της Ε.Ε. Δήλωση του επικεφαλής του συνδυασμού Συνέπειες της μη επικύρωσης της υποψηφιότητας και μη καταβολής του παραβόλου ατομικά από τον υποψήφιο Τροποποίηση παρ. 7 και 9 άρθρου 52 ν. 4804/2021

1. Στην παρ. 7 του άρθρου 52 του ν. 4804/2021 (Α’ 90) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στο πρώτο εδάφιο οι λέξεις «έχει χαρακτήρα» αντικαθίστανται από τις λέξεις «επέχει θέση», β) στην περ. β) οι λέξεις «των πολιτικών δικαιωμάτων του» αντικαθίστανται από τις λέξεις «του δικαιώματος του εκλέγειν», γ) στην περ. γ) διαγράφονται οι λέξεις «και τα ασυμβίβαστα», δ) στο τέλος της παρ. 7 προστίθενται εδάφια τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο και έβδομο και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής:

«7. Κάθε υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος επικυρώνει την υποψηφιότητά του με τη διαδικασία της παρ. 5 του άρθρου 34 του π.δ. 26/2012 (Α’ 57), περί εκλογής

βουλευτών, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Κατά την επικύρωση ο υποψήφιος επιβεβαιώνει ότι:

α) αποδέχεται την υποψηφιότητα για το συγκεκριμένο αξίωμα και στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια,

β) δεν στερείται του δικαιώματος του εκλέγειν και γ) δεν συντρέχουν τα κωλύματα εκλογιμότητας του

άρθρου 48. Σε περίπτωση μη επικύρωσης της υποψηφιότητας, ο

υποψήφιος δεν ανακηρύσσεται. Όσον αφορά στους πολίτες των λοιπών κρατών μελών

της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάθε υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος επικυρώνει την υποψηφιότητά του με τη διαδικασία της παρ. 5 του άρθρου 34 του π.δ. 26/2012, περί εκλογής βουλευτών, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και για όσα προβλέπονται στην παρ. 12 του άρθρου 3 του π.δ. 133/1997 (Α’ 121). Η υποβολή της δήλωσης του συνδυασμού στην ηλεκτρονική πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων από τον επικεφαλής του συνδυασμού υποψήφιο περιφερειάρχη επέχει, αναλογικά, για τον ίδιο θέση υπεύθυνης δήλωσης για όλα τα παραπάνω για κάθε έννομη συνέπεια. Κατ’ εξαίρεση, αντί για την επικύρωση από τους υποψηφίους της υποψηφιότητάς τους, ο επικεφαλής του συνδυασμού μπορεί να επισυνάψει, στην ηλεκτρονική πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ), σχετικά με την αποδοχή της υποψηφιότητας και τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρούσας. Η μη επικύρωση της υποψηφιότητας από τον υποψήφιο και η μη καταβολή παραβόλου ατομικά από τον υποψήφιο δεν θίγουν τη νομιμότητα του συνδυασμού, όταν συντρέχουν οι ελάχιστες προϋποθέσεις της παρ. 2.»

2. Στην παρ. 9 του άρθρου 52 του ν. 4804/2021 οι λέξεις «το δικαστήριο του άρθρου 14» αντικαθίστανται από τις λέξεις «το Πολυμελές Πρωτοδικείο της έδρας της περιφέρειας και το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής» και η παρ. 9 διαμορφώνεται ως εξής:

«9. Αρμόδιο δικαστήριο για τις ενέργειες που ορίζονται στα άρθρα 53 και επόμενα είναι το Πολυμελές Πρωτοδικείο της έδρας της περιφέρειας και το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών για την Περιφέρεια Αττικής.».

Άρθρο 16
Αύξηση των σταυρών προτίμησης σε εκλογικές περιφέρειες που εκλέγουν δύο (2) περιφερειακούς συμβούλους Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 55 ν. 4804/2021
Στην παρ. 3 του άρθρου 55 του ν. 4804/2021 (Α’ 90) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στην περ. α) οι λέξεις «έως τρεις (3) περιφερειακούς συμβούλους» αντικαθίστανται από τις λέξεις «έναν (1) περιφερειακό σύμβουλο», β) στην περ. β) η λέξη «τέσσερις (4)» αντικαθίσταται από τη λέξη «δύο (2)» και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ:

α) ενός (1) υποψηφίου, σε εκλογικές περιφέρειες που εκλέγουν έναν (1) περιφερειακό σύμβουλο,

β) ενός (1) ή δύο (2) υποψηφίων, σε εκλογικές περιφέρειες που εκλέγουν από δύο (2) έως επτά (7) περιφερειακούς συμβούλους,

γ) ενός (1), δύο (2) ή τριών (3) υποψηφίων, σε εκλογικές περιφέρειες που εκλέγουν από οκτώ (8) έως δώδεκα (12) περιφερειακούς συμβούλους και

δ) ενός (1), δύο (2), τριών (3) ή τεσσάρων (4) υποψηφίων, σε εκλογικές περιφέρειες που εκλέγουν περισσότερους από δώδεκα (12) περιφερειακούς συμβούλους.».

Άρθρο 17
Αποσαφήνιση τρόπου κατανομής των εδρών του περιφερειακού συμβουλίου Αντικατάσταση παρ. 3 και τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 59 ν. 4804/2021

1. Η παρ. 3 του άρθρου 59 του ν. 4804/2021 (Α’ 90) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Για τον επιτυχόντα συνδυασμό της παρ. 5 του άρθρου 58 εφαρμόζονται αναλογικά οι παρ. 1 και 2 του παρόντος.»

2. Στο πρώτο εδάφιο της περ. γ) της παρ. 4 του άρθρου 59 του ν. 4804/2021 πριν από τις λέξεις «ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπά τους» προστίθενται οι λέξεις «κατά φθίνουσα σειρά» και η περ. γ) διαμορφώνεται ως εξής:

«γ) Αν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί που συμμετέχουν στην κατανομή με τη διαδικασία των περ. α) και β) είναι λιγότερες από τις προς διάθεση, όσες απομένουν κατανέμονται ανά μία (1) μεταξύ όλων των συνδυασμών που δικαιούνται έδρα, είτε έλαβαν έδρα κατά την περ. β) είτε όχι, τηρουμένης της προϋπόθεσης της περ. α) κατά φθίνουσα σειρά ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπά τους. Αν οι συνδυασμοί αυτοί, ή μερικοί από αυτούς έχουν ίσο αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων, διεξάγεται κλήρωση από το αρμόδιο δικαστήριο.».

Άρθρο 18
Αποσαφήνιση για την κατανομή έδρας σε περίπτωση ίσου αριθμού αδιάθετου υπολοίπου συνδυασμού σε δύο εκλογικές περιφέρειες Τροποποίηση περ. γ’ άρθρου 60 ν. 4804/2021
Στην περ. γ’ του άρθρου 60 του ν. 4804/2021 (Α’ 90) προστίθεται τέταρτο εδάφιο και η περ. γ’ διαμορφώνεται ως εξής:

«γ. Αν σε κάθε εκλογική περιφέρεια υπάρχουν τόσες διαθέσιμες έδρες όσες δικαιούται ο συνδυασμός, τις καταλαμβάνει όλες και ο αριθμός τους αφαιρείται από τις διαθέσιμες έδρες της εκλογικής περιφέρειας. Αν δεν υπάρχει επαρκής αριθμός εδρών της εκλογικής περιφέρειας, στον συνδυασμό κατακυρώνονται μόνον οι διαθέσιμες έδρες. Αν μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής παραμένουν αδιάθετες για τον συνδυασμό έδρες, κατανέμονται ανά μία (1) κατά σειρά στις εκλογικές περιφέρειες, στις οποίες ο συνδυασμός διατηρεί το μεγαλύτερο, κατά φθίνουσα σειρά, αδιάθετο υπόλοιπο ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση ίσου αριθμού αδιάθετου υπολοίπου ψηφοδελτίων σε δύο (2) εκλογικές περιφέρειες, η έδρα απονέμεται σε αυτή με τον μεγαλύτερο αριθμό μόνιμων κατοίκων.».

Άρθρο 19
Αντικατάσταση υποψήφιου περιφερειάρχη σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου κατά την επαναληπτική ψηφοφορία Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 58 ν. 4804/2021
Στην παρ. 8 του άρθρου 58 του ν. 4804/2021 (Α’ 90) προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 8 διαμορφώνεται ως εξής:

«8. Στην περίπτωση παραίτησης ή θανάτου του υποψήφιου περιφερειάρχη κατά την επαναληπτική ψηφοφορία εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 28. Αν δεν υποβληθεί η δήλωση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 28, δεν ανακηρύσσεται κανένας υποψήφιος περιφερειάρχης και περιφερειάρχης εκλέγεται ο πλειοψηφήσας σύμβουλος του συνδυασμού στη μεγαλύτερη σε πληθυσμό εκλογική περιφέρεια, εφόσον ο συνδυασμός του αναδειχθεί επιτυχών.».

Άρθρο 20
Ορισμός τρόπου εκλογής προέδρου συμβουλίου δημοτικής κοινότητας άνω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 79 ν. 3852/2010
Στην παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στο πρώτο εδάφιο οι λέξεις «από τριακόσιους έναν (301)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «από διακόσιους έναν (201)», β) προστίθενται νέα εδάφια δεύτερο και τρίτο, γ) στο τελευταίο εδάφιο πριν από τη λέξη «κοινότητας» προστίθεται η λέξη «δημοτικής» και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας από διακόσιους έναν (201) έως δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους ορίζεται ο σύμβουλος του πρώτου κατά σειρά συνδυασμού στη δημοτική κοινότητα που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης μεταξύ των υποψηφίων του συνδυασμού του και σε περίπτωση ισοψηφίας, αυτός που είναι γραμμένος πρώτος στην απόφαση επικύρωσης της εκλογής από το αρμόδιο Πρωτοδικείο. Πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας άνω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων ορίζεται ο σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού του δημάρχου που έλαβε στη δημοτική κοινότητα τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης μεταξύ των υποψηφίων του συνδυασμού του και σε περίπτωση ισοψηφίας, αυτός που είναι γραμμένος πρώτος στην απόφαση επικύρωσης της εκλογής από το αρμόδιο Πρωτοδικείο. Αν σε δημοτική κοινότητα άνω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων δεν έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοι του συνδυασμού του επιτυχόντος δημάρχου, πρόεδρος του συμβουλίου ορίζεται ο σύμβουλος του πρώτου κατά σειρά συνδυασμού στη δημοτική κοινότητα που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης μεταξύ των υποψηφίων του συνδυασμού του και σε περίπτωση ισοψηφίας, αυτός που είναι γραμμένος πρώτος στην απόφαση επικύρωσης της εκλογής από το αρμόδιο Πρωτοδικείο. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ των δύο πρώτων συνδυασμών, Πρόεδρος ορίζεται ο υποψήφιος που έλαβε τις περισσότερες ψήφους. Η μη αποδοχή του αξιώματος του Προέδρου δεν οδηγεί σε απώλεια της ιδιότητας μέλους του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας.».

Άρθρο 21
Αναγνωρισμένες δημοτικές κοινότητες μετά την ημέρα αναφοράς της απογραφής μόνιμου πληθυσμού έτους 2021
Για τους οικισμούς για τους οποίους εκδόθηκε προεδρικό διάταγμα αναγνώρισής τους σε δημοτική κοινότητα σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 283 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) μετά από την 22α Οκτωβρίου 2021, ημέρα αναφοράς της απογραφής μόνιμου πληθυσμού έτους 2021, ως μόνιμος πληθυσμός για τις δημοτικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 λαμβάνεται υπόψη αυτός της ημέρας αναφοράς της απογραφής μόνιμου πληθυσμού του έτους 2011.

Άρθρο 22
Γραμματέας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Όπου στα άρθρα 36, 37, 38, 39, 41, 62, 64, 65, 66, 67, 68 και 69 του ν. 4804/2021 (Α’ 90) αναφέρεται «ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης» νοείται «ο Γραμματέας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Άρθρο 23
Ρυθμίσεις για την έγκαιρη έναρξη της μεταφοράς των μαθητών και τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών Τροποποίηση άρθρου 391 ν. 4957/2022
Στο άρθρο 391 του ν. 4957/2022 (Α’ 141) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στην παρ. 1 αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο και προστίθενται εδάφια τρίτο και τέταρτο, β) οι παρ. 2 και 3 καταργούνται, γ) στην παρ. 4 γα) τροποποιείται το σχολικό έτος κατά το οποίο εκκρεμούν διαγωνιστικές διαδικασίες, γβ) τροποποιείται το απώτατο χρονικό όριο εκτέλεσης των δρομολογίων, γγ) οι λέξεις «προσωρινούς μειοδότες ή προσωρινούς αναδόχους» αντικαθίστανται από τις λέξεις «προσωρινούς αναδόχους», γδ) στο πρώτο εδάφιο διαγράφονται οι λέξεις «περιλαμβανομένων και των περιπτώσεων των παρ. 1 και 3, γε) αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο, δα) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 οι λέξεις «της παρ. » αντικαθίστανται από τις λέξεις «των παρ. 1 και», δβ) το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 τροποποιείται ως προς τις προϋποθέσεις εκκαθάρισης και πληρωμής των δαπανών και μετά από τη λέξη «αναδόχου» και «ανάδοχος» διαγράφονται οι λέξεις «ή μειοδότη» και «ή μειοδότης» αντιστοίχως, ε) η παρ. 6 τροποποιείται ως προς το σχολικό έτος στο οποίο αφορούν οι δαπάνες μεταφοράς μαθητών και τις προϋποθέσεις της νόμιμης καταβολής τους και το άρθρο 391 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 391 Ρυθμίσεις για την έγκαιρη έναρξη της μεταφοράς των μαθητών και τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών

1. Για το σχολικό έτος 2023 2024, οι αναθέτουσες αρχές που διενεργούν διαδικασίες ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), δύνανται να εφαρμόζουν τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση χωρίς να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.). Αν οι διαγωνισμοί προβλέπουν ως μέσο μετακίνησης των μαθητών τα Ε.Δ.Χ. οχήματα, εξετάζεται από το αρμόδιο όργανο της οικείας περιφερειακής ενότητας, η δυνατότητα συνένωσης υφιστάμενων όμορων εδρών εντός της ίδιας περιφερειακής ενότητας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 83 του ν. 4070/2012 (Α’ 82). Στις περιπτώσεις αυτές, η οικονομική επιτροπή μπορεί, κατ’ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων, να αποφασίζει την ανάθεση της εκτέλεσης των σχετικών δρομολογίων στους προσωρινούς αναδόχους, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάθεσης με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων. Το τρίτο εδάφιο ισχύει και για τις περιπτώσεις προσφυγής στην περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 εφόσον προκύψουν νέες ανάγκες μετά από την προκήρυξη διαγωνισμού.

2. [Καταργείται]. 3. [Καταργείται]. 4. Στις περιπτώσεις των εκκρεμών κατά την έναρξη

του σχολικού έτους 2023 2024 διαγωνισμών και αφού έχει γίνει χρήση των προβλεπόμενων δυνατοτήτων χρονικής παράτασης του αντικειμένου της σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών με την υποπερ. στ.2) της περ. 2 του Κεφαλαίου Γ’ του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 50025/2018 κοινής υπουργικής απόφασης και τροποποίησης της σύμβασης κατά τη διάρκειά της, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, η οικονομική επιτροπή μπορεί, κατ’ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων να αποφασίζει την ανάθεση της εκτέλεσης των σχετικών δρομολογίων στους προσωρινούς αναδόχους μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων και πάντως το αργότερο μέχρι την 30ή.6.2024. Σε περίπτωση που κατά την έναρξη του σχολικού έτους δεν έχει αναδειχθεί ούτε προσωρινός ανάδοχος, η Οικονομική Επιτροπή, δύναται να αναθέτει το σχετικό έργο με αιτιολογημένη πράξη της, ακολουθώντας τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016, κατ’ εξαίρεση των κειμένων διατάξεων περί έγκρισης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης από την Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ, έως την ανάδειξη οριστικού αναδόχου.

5. Στις περιπτώσεις των παρ. 1 και 4, τα σχέδια των σχετικών συμβάσεων ανάθεσης μεταφοράς μαθητών και οι σχετικοί φάκελοι αποστέλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών, από την απόφαση κατακύρωσης. Αν ο έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποβεί αρνητικός ή αν ο οριστικός ανάδοχος διαφέρει του προσωρινού ανάδοχου, οι δαπάνες για την εκτέλεση των μέχρι τότε παρασχεθεισών υπηρεσιών από τον τελευταίο, εκκαθαρίζονται και πληρώνονται νόμιμα, εφόσον: α) βεβαιώνεται από την οικεία επιτροπή παραλαβής η προσήκουσα εκτέλεση της υπηρεσίας σύμφωνα με τα άρθρα 216 έως 220 του ν. 4412/2016

και β) το ύψος της σχετικής δαπάνης είναι σύμφωνο με τους όρους και το περιεχόμενο της οικείας διακήρυξης μεταφοράς μαθητών και υπό την προϋπόθεση ότι ο προσωρινός ανάδοχος δεν αποκλείσθηκε για τους λόγους που προβλέπονται στις παρ. 3 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016.

6. Οι δαπάνες μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων, που αφορούν στο σχολικό έτος 2023 2024 και στα προηγούμενα έτη, καταβάλλονται νόμιμα μέχρι τη σύναψη της σχετικής σύμβασης μεταφοράς, εφόσον βεβαιώνεται από την οικεία επιτροπή παραλαβής η προσήκουσα εκτέλεση της υπηρεσίας σύμφωνα με τα άρθρα 216 έως 220 του ν. 4412/2016 και το ύψος της σχετικής δαπάνης είναι σύμφωνο με την απόφαση ανάθεσης της οικείας οικονομικής επιτροπής.».

Άρθρο 24
Καταργούμενες διατάξεις Μέρους Γ’
Από την έναρξη ισχύος του νόμου καταργούνται: α) Η παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 4804/2021 (Α’ 91), και β) η παρ. 4 του άρθρου 53 του ν. 4804/2021.

ΜΕΡΟΣ Δ’
ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 25
Όργανα διοίκησης του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας Τροποποίηση άρθρου 3 ν. 4633/2019
Στο άρθρο 3 του ν. 4633/2019 (Α’ 161), περί των οργάνων διοίκησης του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην παρ. 1, αα) στην περ. β) διαγράφονται οι λέξεις «και οι δύο (2) Αντιπρόεδροι» και αβ) προστίθεται περ. γ), β) στην παρ. 2, βα) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται, ως προς τα προσόντα και το είδος της απασχόλησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ββ) τα εδάφια δεύτερο, τρίτο και τέταρτο καταργούνται, και βγ) προστίθεται νέο, δεύτερο εδάφιο, γ) στην παρ. 3, γα) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται, με την προσθήκη πρόβλεψης για συμμετοχή του Διευθύνοντος Συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο, γβ) το τρίτο εδάφιο τροποποιείται, (i) με την αφαίρεση της αναφοράς στο καθεστώς απασχόλησης των Αντιπροέδρων του Διοικητικού Συμβουλίου και (ii) με την προσθήκη της αναφοράς στην παρ. 2 του άρθρου 4 του ίδιου νόμου, και γγ) το τέταρτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε, εκτός από τη θητεία του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναφέρεται στη θητεία του Διευθύνοντος Συμβούλου και όχι των Αντιπροέδρων, δ) στην παρ. 4, δα) το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται, ώστε τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να αντικαθιστά ο Διευθύνων Σύμβουλος και όχι ένας Αντιπρόεδρος, και δβ) το τέταρτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε να εναρμονιστεί με την τροποποίηση του δεύτερου εδαφίου, και το άρθρο 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 3 Όργανα Διοίκησης του ΕΟΔΥ

1. Όργανα διοίκησης του ΕΟΔΥ είναι: α) Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ).

β) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. γ) Ο Διευθύνων Σύμβουλος. 2. Ο Πρόεδρος του ΔΣ πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου στο γνωστικό αντικείμενο των επιστημών υγείας και διδακτορικού διπλώματος σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με τους σκοπούς του άρθρου 2, Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου και τίτλου, αντίστοιχα, από ακαδημαϊκό ίδρυμα της αλλοδαπής αναγνωρισμένο κατά την κείμενη νομοθεσία, ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και είναι μερικής απασχόλησης. Ο Διευθύνων Σύμβουλος πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου στο γνωστικό αντικείμενο των επιστημών υγείας και διδακτορικού διπλώματος σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με τους σκοπούς του άρθρου 2, ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου και τίτλου, αντίστοιχα, από ακαδημαϊκό ίδρυμα της αλλοδαπής αναγνωρισμένο κατά την κείμενη νομοθεσία, ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχει και ο Διευθύνων Σύμβουλος, είναι επταμελές. Τα έξι (6) μέλη του διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και το έβδομο μέλος προτείνεται από τον Σύλλογο των εργαζομένων. Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 4, με την απόφαση διορισμού του ΔΣ, ορίζεται και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος για κάθε τακτικό μέλος του ΔΣ. Η θητεία του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του ΔΣ είναι τριετής με δυνατότητα ανανέωσης για μια ακόμη θητεία.

4. Το ΔΣ βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον τέσσερα (4) από τα μέλη του. Μεταξύ των παρόντων πρέπει υποχρεωτικά να είναι και ο Πρόεδρος ή, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, το μέλος του ΔΣ, που τον αντικαθιστά. Ο διορισμός νέου μέλους, κατά τη διάρκεια της θητείας του ΔΣ, λόγω κένωσης θέσης από οποιαδήποτε αιτία, γίνεται για τον χρόνο μέχρι τη λήξη της θητείας των λοιπών μελών. Αν κενωθούν θέσεις μελών και μέχρι να διοριστούν νέα μέλη, το ΔΣ εξακολουθεί να λειτουργεί νόμιμα για έξι (6) μήνες, εφόσον παραμένουν τέσσερα (4) τουλάχιστον από τα ορισθέντα μέλη του, συμπεριλαμβανομένων σε αυτά του Προέδρου ή του μέλους του ΔΣ που τον αντικαθιστά.».

Άρθρο 26
Αρμοδιότητες Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας Τροποποίηση άρθρου 4 ν. 4633/2019
Στο άρθρο 4 του ν. 4633/2019 (Α’ 161), περί των αρμοδιοτήτων του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην παρ. 1, καταργούνται οι περ. β), γ), δ), ε), ζ), η) και θ), β) στην παρ. 2, βα) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται, ως προς την αναπλήρωση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, και ββ) προστίθεται δεύτερο εδάφιο, γ) η παρ. 3 αντικαθίσταται, δ) η παρ. 4 καταργείται, και το άρθρο 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 4 Αρμοδιότητες Προέδρου του ΔΣ του ΕΟΔΥ

1. Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΟΔΥ έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) συγκαλεί το ΔΣ, προεδρεύει των συνεδριάσεων αυτού και μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεών του,

β) [Καταργείται] γ) [Καταργείται] δ) [Καταργείται] ε) [Καταργείται] στ) εκπροσωπεί τον Οργανισμό δικαστικώς και εξωδίκως ενώπιον κάθε αρχής και ιδιωτών, ζ) [Καταργείται] η) [Καταργείται] θ) [Καταργείται]. 2. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από το τακτικό μέλος του ΔΣ, με εξαίρεση τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, που ορίζεται με την απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 3. Το μέλος του ΔΣ που αναπληρώνει τον Πρόεδρο πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου στο γνωστικό αντικείμενο των επιστημών υγείας και διδακτορικού διπλώματος σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με τους σκοπούς του άρθρου 2, ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου και τίτλου, αντίστοιχα, από ακαδημαϊκό ίδρυμα της αλλοδαπής αναγνωρισμένο κατά την κείμενη νομοθεσία.

3. Ο Πρόεδρος δύναται, με πράξη του, να μεταβιβάζει, για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία του, την αρμοδιότητα της δικαστικής και εξώδικης εκπροσώπησης του Οργανισμού προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

4. [Καταργείται].».

Άρθρο 27
Αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας Προσθήκη άρθρου 4Α στον ν. 4633/2019
Στον ν. 4633/2019 (Α’ 161) προστίθεται άρθρο 4Α ως εξής:

«Άρθρο 4Α Αρμοδιότητες Διευθύνοντος Συμβούλου του ΕΟΔΥ

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΟΔΥ έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) προΐσταται διοικητικά όλων των υπηρεσιών του Οργανισμού και μεριμνά για την οργάνωση, τον συντονισμό και την καθοδήγηση του εκτελούμενου έργου,

β) υπογράφει τις συμβάσεις εργασίας ή έργου όσων προσλαμβάνονται με αποφάσεις του ΔΣ,

γ) κατανέμει το πάσης φύσεως προσωπικό του Οργανισμού, ύστερα από απόφαση του ΔΣ,

δ) εγκρίνει τις πάσης φύσεως δαπάνες, ύστερα από απόφαση του ΔΣ,

ε) αποφασίζει για τις πάσης φύσεως υπηρεσιακές μεταβολές του προσωπικού του Οργανισμού και εγκρίνει τις μετακινήσεις του για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό και εξωτερικό, ύστερα από απόφαση του ΔΣ,

στ) ασκεί πειθαρχικό έλεγχο ως πειθαρχικός προϊστάμενος όλου του προσωπικού του οργανισμού, εφόσον

το είδος του παραπτώματος δεν αποτελεί αρμοδιότητα άλλου οργάνου.».

Άρθρο 28
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας Τροποποίηση άρθρου 5 ν. 4633/2019
Στο άρθρο 5 του ν. 4633/2019 (Α’ 161), περί των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) η περ. α) της παρ. 1 τροποποιείται, με την αφαίρεση της αναφοράς στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια Υγεία, β) η παρ. 2 τροποποιείται, ως προς τα πρόσωπα που εκτελούν χρέη εισηγητή προς το Διοικητικό Συμβούλιο, γ) προστίθενται παρ. 3 και 4, και το άρθρο 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 5 Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ

1. Το ΔΣ του ΕΟΔΥ έχει τις εξής αρμοδιότητες: α) διαμορφώνει την επιστημονική στρατηγική του

Οργανισμού, β) αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση

και την οργάνωση του φορέα και, ειδικότερα, τη διαχείριση των ανθρώπινων και υλικών πόρων, την πραγματοποίηση και τον έλεγχο των εκάστοτε δαπανών, την ορθολογική λειτουργία και γενικότερα τη λήψη οιουδήποτε μέτρου που αποσκοπεί στην εκπλήρωση των σκοπών του Οργανισμού,

γ) προβαίνει στη συγκρότηση επιστημονικών επιτροπών,

δ) καταρτίζει και υποβάλλει προς έγκριση στον Υπουργό Υγείας τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του ΕΟΔΥ,

ε) καταρτίζει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό του οργανισμού, τους υποβάλλει προς έγκριση στον Υπουργό Υγείας και κατανέμει τις πιστώσεις του ΕΟΔΥ.

2. Χρέη εισηγητή προς το ΔΣ εκτελεί ο Πρόεδρος ή άλλο μέλος του ΔΣ το οποίο ορίζεται με απόφαση του Προέδρου.

3. Το ΔΣ του ΕΟΔΥ δύναται, με απόφασή του, για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία του, να μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες της περ. β) της παρ. 1 του παρόντος προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

4. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας συγκροτείται Επιστημονική Επιτροπή τριετούς θητείας, η οποία αποτελείται από πέντε (5) τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, με έργο την παροχή γνώμης προς τον Πρόεδρο του ΔΣ, όταν αυτός εκτελεί χρέη εισηγητή. Η λήψη της γνώμης του πρώτου εδαφίου είναι: α) υποχρεωτική, όταν η συγκεκριμένη εισήγηση σχετίζεται με την υλοποίηση πάσης φύσεως έργων και προγραμμάτων που αναλαμβάνει ο ΕΟΔΥ, και β) προαιρετική, όταν ζητείται από τον Πρόεδρο, για κάθε θέμα επιστημονικής φύσεως. Τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής πρέπει να είναι μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή αντίστοιχου ιδρύματος της αλλοδαπής στο γνωστικό αντικείμενο των επιστημών υγείας ή και άλλων συναφών με τους σκοπούς

του άρθρου 2 γνωστικών αντικειμένων. Τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του προηγούμενου εδαφίου είναι μη αμειβόμενα.».

Άρθρο 29
Διοικητική διάρθρωση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 8 ν. 4633/2019
Στην παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4633/2019 (Α’ 161), περί διοικητικής διάρθρωσης του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην υποπερ. δα) της περ. δ) καταργείται το στοιχείο iii), β) προστίθεται περ. στ), και η παρ. 1 του άρθρου 8 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Ο ΕΟΔΥ διαρθρώνεται στις εξής Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις και Τμήματα:

α) Γενική Διεύθυνση Επιστημονικής Λειτουργίας, β) Γενική Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Λειτουργίας, γ) Διεύθυνση Ετοιμότητας και Απόκρισης, η οποία

υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο και διαρθρώνεται ως εξής:

γα) Τμήμα Σχεδιασμού, Εγρήγορσης και Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού,

γβ) Τμήμα Συντονισμού, Ετοιμότητας και Απόκρισης, γγ) Τμήμα Ταξιδιωτικής Ιατρικής, γδ) Τμήμα Μετακινούμενων Πληθυσμών, καθώς και δ) Αυτοτελή Τμήματα, που υπάγονται απευθείας στον

Πρόεδρο, ως εξής: δα) Αυτοτελές Τμήμα Διοίκησης, το οποίο διαρθρώνεται στα εξής Γραφεία: i) Γραμματείας του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ, ii) Γραμματείας Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ, και iii) [Καταργείται],

δβ) Αυτοτελές Τμήμα Τύπου και Επικοινωνίας, δγ) Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, δδ) Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας (Κ.Ε.Δ.Υ.),

καθώς και δε) Περιφερειακά Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας που

προβλέπονται στο άρθρο 12 του παρόντος νόμου και δστ) Νομική Υπηρεσία, ε) Αυτοτελή Τμήματα, που υπάγονται απευθείας στο

Διοικητικό Συμβούλιο, ως εξής: εα) Τμήμα Προσωπικών Δεδομένων, στ) Γραφείο Γραμματείας του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΕΟΔΥ, που υπάγεται απευθείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο.»

Άρθρο 30
Μεταβατικές ρυθμίσεις για τη διοίκηση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας

1. Μέχρι τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), με την απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4633/2019 (Α’ 161), οι αρμοδιότητές του ασκούνται από το υφιστάμενο, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Μέχρι τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ, με την απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4633/2019, εξακολουθεί να ισχύει η υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.:91717/2019/2.1.2020 κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και του Υφυπουργού Οικονομικών (ΥΟΔΔ 2), περί του καθορισμού των μηνιαίων αποδοχών του Προέδρου και των Αντιπροέδρων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ.

3. Με την έκδοση της απόφασης της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4633/2019 λήγει αυτοδικαίως και αζημίως για το Δημόσιο η θητεία του υφιστάμενου, κατά την έναρξη ισχύος της απόφασης, Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 31
Στελέχωση Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) για την εκπαιδευτική περίοδο 2023-2024
Η στελέχωση των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) με ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό, συμβούλους σταδιοδρομίας και συμβούλους ψυχολόγους, διενεργείται για την εκπαιδευτική περίοδο 2023-2024, σύμφωνα με τους οριστικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης της εκπαιδευτικής περιόδου 2022-2023.

Άρθρο 32
Ρυθμίσεις για το διδακτικό προσωπικό Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
Η αρχική ή κατά παράταση θητεία των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Πρότυπο Σχολείο (Π.Σ.) ή σε Πειραματικό Σχολείο (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2022-2023, η οποία λήγει την 31η.8.2023, παρατείνεται έως την 31η.8.2024. Οι εκπαιδευτικοί του πρώτου εδαφίου, οι οποίοι δεν επιθυμούν την παράταση της θητείας τους, επιστρέφουν στο σχολείο της οριστικής τοποθέτησής τους ή στη διάθεση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου της περιοχής μετάθεσης, στην οποία ανήκουν οργανικά.

Άρθρο 33
Παράταση ατομικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την καθαριότητα των χώρων πανεπιστημίων
Ατομικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται για την καθαριότητα των χώρων του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών δύνανται να παρατείνονται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του οικείου πανεπιστημίου, από την ημερομηνία λήξης τους έως την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η.10.2023. Σε κάθε περίπτωση, η μετατροπή των συμβάσεων αυτών σε συμβάσεις αορίστου χρόνου απαγορεύεται.

Άρθρο 34
Μετατάξεις κλάδου επιτελικών στελεχών
Στο άρθρο 73 του ν. 5003/2022 (Α’ 230) προστίθενται παρ. 3 και 4 ως εξής:

«3. Η υποχρεωτική μετάταξη στον κλάδο επιτελικών στελεχών πραγματοποιείται κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε γενικής ή ειδικής διάταξης που προβλέπει την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου οργάνου του φορέα προέλευσης ή την απαγόρευση διενέργειας μετάταξης.

4. Στον χρόνο της υποχρεωτικής παραμονής των υπαλλήλων επί πενταετία στον κλάδο ΠΕ Επιτελικών Στελεχών κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 106 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) υπολογίζεται αποκλειστικά ο χρόνος της εν τοις πράγμασι άσκησης καθηκόντων του κλάδου ΠΕ Επιτελικών.».

Άρθρο 35
Εγγραφή πιστώσεων στον προϋπολογισμό του ΑΣΕΠ για την κάλυψη δαπανών Τροποποίηση άρθρου 54 ν. 4765/2021

1. Στο άρθρο 54 του ν. 4765/2021 (Α’ 6) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) η παρ. 1 αντικαθίσταται, β) προστίθεται παρ. 1Α και το άρθρο 54 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 54 Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης

1. Στον προϋπολογισμό του ΑΣΕΠ εγγράφονται πιστώσεις για την κάλυψη δαπανών που αφορούν στη διεξαγωγή των διαδικασιών του παρόντος για την πλήρωση θέσεων ή την πρόσληψη προσωπικού των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Οι σχετικές πιστώσεις δύναται να ανακατανέμονται στους φορείς που μετέχουν στη διεξαγωγή των διαδικασιών του παρόντος για την πλήρωση θέσεων ή την πρόσληψη προσωπικού.

1Α. Δαπάνες που απορρέουν από την υπό στοιχεία ΓΓΑΔΔΤ/ΟΙΚ:3895/3.3.2023 (ΥΟΔΔ 221) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, για το έτος 2023, εκκαθαρίζονται και ενταλματοποιούνται, κατά παρέκκλιση των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων, ως δαπάνες του προϋπολογισμού του ΑΣΕΠ, καθώς και των φορέων Γενικής Κυβέρνησης, στους οποίους μεταφέρθηκαν οι σχετικές πιστώσεις. Δαπάνες που ενταλματοποιήθηκαν, σύμφωνα με τα ανωτέρω, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, είναι νόμιμες.

2. Οι δαπάνες διεξαγωγής των διαδικασιών του παρόντος νόμου για την πλήρωση θέσεων ή την πρόσληψη προσωπικού των φορέων εκτός Γενικής Κυβέρνησης βαρύνουν τους φορείς υπέρ των οποίων εκδίδονται οι προκηρύξεις. Οι φορείς αναλαμβάνουν ρητά την κάλυψη των σχετικών δαπανών κατά τη διαδικασία έκδοσης των προκηρύξεων.

3. Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων των συμμετεχόντων της οικείας προκήρυξης, και μετά από αίτημα του Προέδρου του ΑΣΕΠ, οι φορείς της παρ. 2 μεταφέρουν το τριάντα τοις εκατό (30%) τουλάχιστον των αναγκαίων πιστώσεων για τη διεξαγωγή των διαδικασιών του κάθε διαγωνισμού. Η οριστικοποίηση του ποσού που βαρύνει τον εκάστοτε φορέα πραγματοποιείται με την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων και το υπολειπόμενο ποσό μεταφέρεται, μετά από αίτημα του Προέδρου του ΑΣΕΠ που απευθύνεται στον οικείο φορέα. Τα ανωτέρω ποσά κατατίθενται στον κρατικό προϋπολογισμό και ακολούθως εγγράφεται ισόποση πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων του ΑΣΕΠ Ειδικός Φορέας 1007-801-0000000 και στον ΑΛΕ 2120207001.

4. Τον προϋπολογισμό του ΑΣΕΠ εισηγείται ο Υπουργός Εσωτερικών.».

2. Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4765/2021 άρχεται την 1η.1.2023.

Άρθρο 36
Ειδική πρόβλεψη για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 35 ν. 5027/2023

1. Μετά από το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 5027/2023 (Α’ 48) προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και η παρ. 1 του άρθρου 35 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Έως τις 30.6.2023 επανεξετάζονται οι εξαιρέσεις του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (Α’ 280) και της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 4829/2021 (Α’ 166) και δύναται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, να προβλέπεται η διατήρηση αυτών, εν όλω ή εν μέρει, σε ισχύ. Στον ετήσιο προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού δημόσιου τομέα του άρθρου 51 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), δεν υπάγονται: α) το προσωπικό που προσλαμβάνεται για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες ή, κατ’ εξαίρεση, τους τρεις (3) μήνες προκειμένου περί δημοτικών κατασκηνώσεων, ή τους τέσσερις (4) μήνες, προκειμένου περί ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών, ή τους πέντε (5) μήνες προκειμένου για πυρασφάλεια, μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού και τις πάσης φύσεως επιχειρήσεις τους και β) το προσωπικό που προσλαμβάνεται ως υδρονομείς άρδευσης στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού και τις επιχειρήσεις αυτών. Όπου στις κείμενες διατάξεις γίνεται αναφορά στην ανωτέρω Πράξη ή στο άρθρο 25 του ν. 4829/2021, νοούνται από την 1η.7.2023 τα προβλεπόμενα στο άρθρο 51 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), όπως διαμορφώνεται με το άρθρο 20 του παρόντος.».

2. Η ισχύς του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 5027/2023, όπως προστίθεται με την παρ. 1 του παρόντος, αρχίζει την 1η.7.2023.

Άρθρο 37
Παράταση προθεσμίας συμμόρφωσης δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών με το π.δ. 99/2017 Ορισμός προθεσμίας για την αποστολή στο Υπουργείο Εσωτερικών πιστοποιητικού πυρασφάλειας ή βεβαίωσης έναρξης μελέτης Τροποποίηση άρθρου 13 ν. 4623/2019 και άρθρου 189 ν. 4972/2022

1. Στις παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 13 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) η ημερομηνία «31η.7.2023» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31η.3.2024» και το άρθρο 13 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 13 Παράταση προθεσμιών

1. Η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017 (Α’ 141), ως προς το πιστοποιητικό πυρασφάλειας της περ. α’ της ανωτέρω διάταξης, παρατείνεται έως την 31η.3.2024 για τις εξής περιπτώσεις:

α) για τα κτίρια παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών με ημερομηνία αίτησης έκδοσης οικοδομικής άδειας μετά τις 17.2.1989, καθώς και για τα κτίρια, τα οποία διαθέτουν οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο ανέγερσης μετά την ανωτέρω ημερομηνία και για τα οποία απαιτείται αλλαγή της χρήσης τους μερικά ή ολικά, προκειμένου να ενταχθούν στην κατηγορία «Ε’ Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια» του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α’ και του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Β’ του π.δ. 41/2018 (Α’ 80) ή και προσθήκη δόμησης λειτουργικά εξαρτημένης, σύμφωνα με την παρ. 2.1.γ του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α’ και στον πίνακα 1 του π.δ. 41/2018,

β) για τα κτίρια παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών με ημερομηνία αίτησης για έκδοση οικοδομικής άδειας πριν τις 17.2.1989, καθώς και για τα κτίρια, τα οποία διαθέτουν οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο ανέγερσης πριν από την ανωτέρω ημερομηνία και για τα οποία απαιτείται αλλαγή της χρήσης τους συνολικά, προκειμένου να ενταχθούν στην κατηγορία «Ε’ Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια» του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α’ και του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Β’ του π.δ. 41/2018 ή και προσθήκη δόμησης λειτουργικά εξαρτημένης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2.1.δ του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α’ και στον πίνακα 1 του π.δ. 41/2018.

2. Η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017, ως προς τα δικαιολογητικά της περ. β’ και ως προς την απόφαση παραχώρησης των χώρων ή το παραχωρητήριο της περ. γ’ παρατείνεται έως την 31η.7.2023.

3. Σε περίπτωση μη προσκόμισης του πιστοποιητικού πυρασφάλειας, της οικοδομικής άδειας ή άλλου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης νομιμοποίησης του κτιρίου ή της απόφασης παραχώρησης ή παραχωρητηρίου μέσα στην αποκλειστική προθεσμία των παρ. 1 και 2, η άδεια που εκδόθηκε, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017, ανακαλείται.

4. Η προθεσμία των παρ. 2 και 3 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017 ως προς τη συμμόρφωση των σταθμών στις διατάξεις των στοιχείων Β1, Β2, Β3, Β5, Γ1 και Ζ’ του άρθρου 4 του π.δ. 99/2017, παρατείνεται έως την 31η.3.2024. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των σταθμών στις ως άνω διατάξεις, μέσα στην ανωτέρω αποκλειστική προθεσμία, η άδειά τους ανακαλείται.».

2. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 189 του ν. 4972/2022 (Α’ 181) η ημερομηνία «31.7.2023» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31.3.2024» και το άρθρο 189 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 189 Παράταση προθεσμίας συμμόρφωσης δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών προς το π.δ. 99/2017

Η προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017 (Α’ 141) ως προς την πλήρη συμμόρφωση των παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών των δήμων και των νομικών προσώπων αυτών στο περιεχόμενο του π.δ. 99/2017 παρατείνεται έως τις 31.3.2024. Η μη συμμόρφωση των σταθμών με τις διατάξεις αυτού μετά το πέρας της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τους.».

3. Έως την 1η.9.2023 οι αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων υποχρεούνται να αποστείλουν στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Γενικής Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Γενικής Γραμματείας Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών, είτε το πιστοποιητικό πυρασφάλειας, εφόσον έχει εκδοθεί, είτε βεβαίωση μηχανικού για την έναρξη της διαδικασίας εκπόνησης της αναγκαίας για την έκδοση του πιστοποιητικού πυρασφάλειας μελέτης, για τους λειτουργούντες δημοτικούς παιδικούς, βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Άρθρο 38
Παρατάσεις ρυθμίσεων αρμοδιότητας του Ν.Π.Π.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 2 ν. 2308/1995 και παρ. 1 άρθρου 18 ν. 4821/2021

1. Στo όγδοο εδάφιο της περ. α’ της παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995 (Α’ 114) τροποποιείται η προθεσμία έκδοσης της κοινής υπουργικής απόφασης για την επιβολή προστίμου σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης εγγραπτέων δικαιωμάτων και η παρ. 8 του άρθρου 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«8. α) Αν δεν υποβληθεί δήλωση, απαγορεύεται η κατάρτιση εμπράγματης δικαιοπραξίας για το δικαίωμα που δεν δηλώθηκε, καθώς και η χορήγηση άδειας οικοδομής στο όνομα εκείνου που παρέλειψε να υποβάλει τη δήλωση. Το αποδεικτικό υποβολής δήλωσης μνημονεύεται και επισυνάπτεται στο συμβόλαιο, μνημονεύεται στην οικοδομική άδεια και τηρείται στον φάκελο της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας. Με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα επιβάλλεται πρόστιμο. Το πρόστιμο υπολογίζεται βάσει του είδους του εγγραπτέου δικαιώματος που δηλώνεται της αξίας των ακινήτων, βάσει του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού αυτής, καθώς και του χρόνου κατά τον οποίον καθυστέρησε η υποβολή της δήλωσης σε σχέση με την προθεσμία που καθορίζεται σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 5. Το πρόστιμο για δικαιώματα κυριότητας (ψιλής και πλήρους) και επικαρπίας υπολογίζεται για το σύνολο των ακινήτων που δεν έχουν δηλωθεί εμπροθέσμως ακόμη και στις αγροτικές περιοχές της υποπερ. αα’ της περ. α’ της παρ. 10, βάσει υπολογισμού του προστίμου αποτελεί η αξία του δικαιώματος που δηλώνεται. Η βάση υπολογισμού αντιστοιχεί σε ποσό που δεν μπορεί να είναι κατώτερο των τριακοσίων (300) και ανώτερο των δυο χιλιάδων (2.000) ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται ανάλογα με τον χρόνο καθυστέρησης υποβολής της δήλωσης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία δημοσιεύεται έως την 31η.12.2023 ορίζονται ο ειδικότερος τρόπος υπολογισμού του προστίμου ανά είδος δικαιώματος, συμπεριλαμβανομένου του συντελεστή προσαύξησης λόγω καθυστέρησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Η απόφαση αρχίζει να ισχύει έναν (1) μήνα μετά τη δημοσίευσή της. Σε περίπτωση παρέλευσης της προθεσμίας καταβολής προστίμου, αυτό εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε..

β) Οποιαδήποτε απαγόρευση και ακυρότητα από την εφαρμογή της παρούσας αίρεται είτε με την εκ των υστέρων υποβολή δήλωσης από εκείνον που παρέλειψε να την υποβάλει εμπροθέσμως, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποξενώθηκε πλήρως από το δικαίωμά του επί του ακινήτου είτε από εκείνον που αποκτά εγγραπτέο δικαίωμα με την παραπάνω δικαιοπραξία. Η υποβολή των δηλώσεων αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση, η οποία εκδίδεται ατελώς από το αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης. Με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα, της οποίας το περιεχόμενο περιλαμβάνεται στην ανακοίνωση για την ανάρτηση που προβλέπεται στο άρθρο 4, καθορίζεται η ημερομηνία μέχρι την οποία είναι επιτρεπτή η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων στην περιοχή που κτηματογραφείται. Με όμοια απόφαση, η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται. Αποφάσεις του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο που εκδόθηκαν μετά την 9η.12.2020 και έως την 18η.6.2021, δυνάμει των οποίων αποφασίστηκε η παράταση της προθεσμίας υποβολής εκπρόθεσμων δηλώσεων σε κτηματογραφούμενες περιοχές, θεωρούνται έγκυρες από τη δημοσίευσή τους.».

2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4821/2021 (Α’ 134) τροποποιείται η προθεσμία εξαίρεσης από τη δυνατότητα απόσπασης, μετάταξης και μετακίνησης του προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» σε άλλον φορέα του δημοσίου τομέα και η παρ. 1 του άρθρου 18 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, το προσωπικό του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» εξαιρείται από τη δυνατότητα απόσπασης, μετάταξης και μετακίνησης καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε άλλον Φορέα του Δημόσιου Τομέα έως την 31η.12.2025. Η εξαίρεση του πρώτου εδαφίου δεν καταλαμβάνει αποφάσεις μετάταξης που είχαν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως και την 31η Αυγούστου 2021 ή εκκρεμείς αποφάσεις μετάταξης που είχαν αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και λάβει Κωδικό Αριθμό Δημοσίευσης (ΚΑΔ) έως την ως άνω ημερομηνία.».

Άρθρο 39
Ρυθμίσεις για τη ναυπήγηση του Ταχέος Περιπολικού Κατευθυνόμενων Βλημάτων (ΤΠΚ) υπ’ αρ. 7 (ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ BΛΑΧΑΚΟΣ) και για την κάλυψη επισκευαστικών αναγκών των λοιπών ΤΠΚ τ. ΡΟΥΣΣΕΝ του Πολεμικού Ναυτικού Προσθήκη παρ. 19Β και τροποποίηση στοιχείου Α’ παρ. 20 άρθρου 32 ν. 4361/2016

1. Στo στοιχείο Α’ του άρθρου 32 του ν. 4361/2016 (Α’ 10), προστίθεται παρ. 19Β ως εξής:

«19Β. Επιπλέον ποσό μέχρι τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα χιλιάδες (4.650.000) ευρώ διατίθεται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την ομαλή εξέλιξη του προγράμματος ναυπήγησης του Ταχέος Περιπολικού Κατευθυνόμενων Βλημάτων (ΤΠΚ) υπ’ αρ. 7 (ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΒΛΑΧΑΚΟΣ) και την εκτέλεση επισκευαστικών εργασιών στα ΤΠΚ τ. ΡΟΥΣΣΕΝ που θα συμφωνηθούν μεταξύ του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ) και της εταιρείας «Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας Α.Ε.» (ΝΒΕΕ Α.Ε.). Η επιπλέον χρηματοδότηση διατίθεται σταδιακά μέχρι τη συμπλήρωση του συνόλου της, υπό την προϋπόθεση αντίστοιχης προόδου στην εκτέλεση και ολοκλήρωση του συνόλου των επισκευαστικών εργασιών που θα συμφωνηθούν, έως την 30ή.9.2023. Η ισχύς της υπό στοιχείο Β’ κυρωθείσας τριμερούς συμφωνίας μεταξύ του Πολεμικού Ναυτικού, της ΝΒΕΕ Α.Ε. και των εκπροσώπων των εργαζομένων της ΝΒΕΕ Α.Ε. παρατείνεται έως την 30ή.9.2023, πέραν της οποίας: α) δεν εκτελούνται εργασίες στο ΤΠΚ ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΒΛΑΧΑΚΟΣ ή σε έτερο ΤΠΚ τ. ΡΟΥΣΣΕΝ στις εγκαταστάσεις των ΝΒΕΕ Α.Ε. στο πλαίσιο της υπό στοιχείο Β’ κυρωθείσας τριμερούς συμφωνίας και β) δεν συνεχίζεται η χρηματοδότηση της μισθοδοσίας, των εξόδων μετακίνησης προσωπικού και της πληρωμής των λογαριασμών κοινής ωφέλειας (Δ.Ε.Η., Ε.Υ.Δ.Α.Π.) της ΝΒΕΕ Α.Ε.. Για τη συνέχιση του προγράμματος του ΤΠΚ ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΒΛΑΧΑΚΟΣ και για την κάλυψη τόσο των τεχνικών αναγκών του πλοίου που προκύπτουν κατά την παραλαβή αυτού και πιστοποιούνται από τα οικεία πρωτόκολλα και για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους μετά την παραλαβή του, όσο και για την κάλυψη των επισκευαστικών αναγκών των λοιπών ΤΠΚ τ. ΡΟΥΣΣΕΝ με σκοπό τη διατήρηση της επιχειρησιακής ετοιμότητάς τους, εξουσιοδοτείται το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού για την αξιοποίηση του συνόλου των πιστώσεων που διατέθηκαν, για χρονική περίοδο ενός (1) έτους μετά την παραλαβή του ΤΠΚ ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΒΛΑΧΑΚΟΣ και την έκδοση του οικείου πρωτοκόλλου παραλαβής, για τη χρηματοδοτική υποστήριξη, τόσο της Σύμβασης 001Β/2000 και των τροποποιήσεών της όσο και της κυρωθείσας τριμερούς συμφωνίας δυνάμει του άρθρου 32 του παρόντος, καθώς και των άρθρων 62 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 23 του ν. 4618/2019 (Α’ 89), 216 του ν. 4635/2019 (Α’ 167), 67 του ν. 4688/2020 (Α’ 101), 80 του ν. 4712/2020 (Α’ 146), 37 του ν. 4734/2020 (Α’ 196), 151 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), 248 του ν. 4798/2021 (Α’ 68), 60 του ν. 4818/2021 (Α’ 124), 187 του ν. 4855/2021 (Α’ 215), 10 του ν. 4890/2022 (Α’ 23), 124 του ν. 4964/2022 (Α’ 150), 86 του ν. 4985/2022 (Α’ 203) και 75 του ν. 5018/2023 (Α’ 25). Η σύναψη των αναγκαίων δημοσίων συμβάσεων για τους ανωτέρω σκοπούς πραγματοποιείται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 της κυρωθείσας τριμερούς συμφωνίας, έως και ένα (1) έτος μετά την παραλαβή του ΤΠΚ ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΒΛΑΧΑΚΟΣ και την έκδοση του οικείου πρωτοκόλλου παραλαβής. Τα ποσά που διατίθενται από τις ανωτέρω χρηματοδοτήσεις με σκοπό την ανάθεση συμβάσεων προμήθειας υλικών και παροχής υπηρεσιών προς αποκατάσταση των εκκρεμοτήτων του κατασκευαστικού έργου του ΤΠΚ ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΒΛΑΧΑΚΟΣ, συμπεριλαμβανομένων της μισθοδοσίας και των εξόδων μετακίνησης προσωπικού και της πληρωμής των λογαριασμών κοινής ωφέλειας (Δ.Ε.Η.,Ε.Υ.Δ.Α.Π.), καταλογίζονται στη ΝΒΕΕ Α.Ε. Η καταβολή από το Πολεμικό Ναυτικό των μηνιαίων αμοιβών των εργαζομένων παρατείνεται εκ νέου για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την 1η.7.2023, όσο και το χρονικό διάστημα παράτασης του προγράμματος ναυπήγησης. Η ισχύς των υπογραφεισών/συναφθεισών ατομικών δηλώσεων αποδοχής ενασχόλησης μεταξύ του Πολεμικού Ναυτικού και των εργαζομένων της ΝΒΕΕ Α.Ε. παρατείνεται έως την 30ή.9.2023, οπότε αυτές λύονται αυτοδίκαια και εφαρμόζεται η περ. γ’ της παρ. 20. Το ελληνικό δημόσιο επιφυλάσσεται παντός νομίμου ή συμβατικού δικαιώματός του είτε αυτό απορρέει από την υπό στοιχεία 001Β/2000 σύμβαση είτε από την κυρωθείσα τριμερή συμφωνία, η ισχύς της οποίας παρατείνεται έως την 30ή.9.2023. Επί των πιστώσεων που έχουν εγκριθεί με τα άρθρα 62 του ν. 4557/2018, 23 του ν. 4618/2019, 216 του ν. 4635/2019, 67 του ν. 4688/2020, 80 του ν. 4712/2020, 37 του ν. 4734/2020, 151 του ν. 4764/2020, 248 του ν. 4798/2021, 60 του ν. 4818/2021, 187 του ν. 4855/2021, 10 του ν. 4890/2022, 124 του ν. 4964/2022, 86 του ν. 4985/2022 και 75 του ν. 5018/2023 χορηγείται παράταση ανάληψης νομικών δεσμεύσεων δαπανών έως και ένα (1) έτος μετά την παραλαβή του ΤΠΚ ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΒΛΑΧΑΚΟΣ και την έκδοση του οικείου πρωτοκόλλου παραλαβής.».

2. Η παρ. 20 του στοιχείου Α’ του άρθρου 32 του ν. 4361/2016 τροποποιείται με την προσθήκη αναφοράς στη λήξη της παράτασης ισχύος της τριμερούς συμφωνίας μεταξύ του Πολεμικού Ναυτικού, της ΝΒΕΕ Α.Ε. και των εκπροσώπων των εργαζομένων της ΝΒΕΕ Α.Ε. και η παρ. 20 διαμορφώνεται ως εξής:

«20. Η ολοκλήρωση της μεταβίβασης της εταιρείας ΝΒΕΕ Α.Ε., δυνάμει της συμφωνίας εξυγίανσης, κατά το Κεφάλαιο Α’ του ν. 4965/2022 (Α’ 162) ή η λήξη της παράτασης της ισχύος της υπό στοιχείο Β’ κυρωθείσας τριμερούς συμφωνίας μεταξύ του Πολεμικού Ναυτικού, της ΝΒΕΕ Α.Ε. και των εκπροσώπων των εργαζομένων της ΝΒΕΕ Α.Ε. επιφέρει αυτοδίκαια:

α) την άμεση παραλαβή του ΤΠΚ ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΒΛΑΧΑΚΟΣ από το Πολεμικό Ναυτικό στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται κατά την ημερομηνία πραγματοποίησης της μεταβίβασης ή της λήξης της παράτασης ισχύος της τριμερούς συμφωνίας και τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής του πλοίου, έστω και μονομερώς από το Πολεμικό Ναυτικό,

β) την άμεση απόδοση της χρήσης χώρων και υποδομών του ναυπηγείου που ήταν απαραίτητοι για την ολοκλήρωση του ΤΠΚ ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΒΛΑΧΑΚΟΣ,

γ) τη λύση των συμβάσεων που έχουν συναφθεί με τους εργαζόμενους της ΝΒΕΕ Α.Ε.. Η εκκαθάριση των μηνιαίων αποζημιώσεων στο σύνολο των εργαζομένων, καθώς και των αναλογουσών σε αυτές ασφαλιστικών και φορολογικών εισφορών, υπολογίζεται μέχρι και την προηγούμενη της ημερομηνίας, κατά την οποία πραγματοποιείται η μεταβίβαση της κυριότητας ή την ημερομηνία λήξης της παράτασης της ισχύος της τριμερούς συμφωνίας. Οι σχετικές διαδικασίες ολοκληρώνονται εντός τριών (3) μηνών από τη μεταβίβαση ή τη λήξη της παράτασης της ισχύος της τριμερούς συμφωνίας.».

Άρθρο 40
Χρονική μετάθεση της διαδικασίας εκλογής μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των επιμελητηρίων του ν. 4497/2017
Η επόμενη, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, διαδικασία εκλογής των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των επιμελητηρίων της παρ. 1 του άρθρου 69 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), διεξάγεται σε ημερομηνία μεταξύ της 15ης Νοεμβρίου 2024 και της 15ης Δεκεμβρίου 2024, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου επιμελητηρίου.

Άρθρο 41
Παράταση συμβάσεων εργασίας επικουρικού προσωπικού του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Οι συμβάσεις εργασίας επικουρικού προσωπικού, οι οποίες έχουν συναφθεί βάσει της υπ’ αρ. 2978/25-5-2022 ΣΟΧ 1/2022 Προκήρυξης του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: Ψ4Λ5ΟΞΝΑΙΡΗ), παρατείνονται για ένα (1) έτος από τη λήξη τους. Η παράταση των συμβάσεων, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκε το προσωπικό αυτό, ούτε εμπίπτει στους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134).

Άρθρο 42
Παράταση προθεσμίας για την έκδοση απόφασης του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας για την κατανομή των ποσοστών της εύλογης αμοιβής στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης Τροποποίηση περ. β) παρ. 2 άρθρου 117 ν. 5039/2023
Η περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 117 του ν. 5039/2023 (Α’ 83), περί της προθεσμίας για την έκδοση απόφασης του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) για την κατανομή των ποσοστών της εύλογης αμοιβής στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, τροποποιείται, ως προς την καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας για την έκδοση της απόφασης του ΟΠΙ, και η περ. β) διαμορφώνεται ως εξής:

«β) Κατά την πρώτη εφαρμογή του πρώτου εδαφίου της παρ. 9 του άρθρου 18 του ν. 2121/1993, όπως τροποποιείται με την παρ. 1 του παρόντος, σε υποθέσεις που εκκρεμούσαν ενώπιον του ΟΠΙ έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος χορηγείται προθεσμία για την έκδοση της απόφασης του ΟΠΙ έως την 31η.1.2024.».

Άρθρο 43
Παράταση προθεσμίας παράδοσης Πολεοδομικού Σχεδίου Εφαρμογής περιοχών της Ανατολικής Αττικής
Η προθεσμία του άρθρου 86 του ν. 4722/2020 (Α’ 177), περί παράδοσης Πολεοδομικού Σχεδίου Εφαρμογής για περιοχές της Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018, δύναται να παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 31η Μαΐου 2024, κατ’ εφαρμογή σύμβασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος που υπογράφεται έως τις 5 Σεπτεμβρίου 2023.

Άρθρο 44
Άρση του απορρήτου των επικοινωνιών για τη διακρίβωση των κακουργημάτων των άρθρων 290 και 291 ΠΚ Τροποποίηση περ. α’ παρ. 1 άρθρου 6 ν. 5002/2022
Στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 5002/2022 (Α’ 228) μετά από τις λέξεις «εμπρηστικών υλών» προστίθενται οι λέξεις «290 περί επικίνδυνων παρεμβάσεων στην οδική συγκοινωνία, 291 περί επικίνδυνων παρεμβάσεων στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς, πλοίων και αεροσκαφών,» και η περ. α’ διαμορφώνεται ως εξής:

«α) των Κεφαλαίων Πρώτου, περί προσβολών του δημοκρατικού πολιτεύματος, Δεύτερου, περί προσβολών της διεθνούς υπόστασης της χώρας, Τέταρτου, περί εγκλημάτων κατά των πολιτειακών και πολιτικών οργάνων, Έκτου, περί εγκλημάτων κατά της δημόσιας τάξης, Ένατου, περί εγκλημάτων σχετικά με το νόμισμα, άλλα μέσα πληρωμής και ένσημα, Δέκατου Έκτου, περί εγκλημάτων κατά της σωματικής ακεραιότητας, Δέκατου Όγδοου, περί εγκλημάτων κατά της προσωπικής ελευθερίας, Δέκατου Ένατου, περί εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλημάτων οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, Εικοστού Δεύτερου, περί προσβολών ατομικού απορρήτου και επικοινωνίας, καθώς και των άρθρων 235, περί δωροληψίας υπαλλήλου, 236, περί δωροδοκίας υπαλλήλου, 237, περί δωροληψίας και δωροδοκίας δικαστικού λειτουργού, 264 περί εμπρησμού, 265 περί εμπρησμού σε δάση, 270 περί έκρηξης, 272 περί κατασκευής και κατοχής εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών, 290 περί επικίνδυνων παρεμβάσεων στην οδική συγκοινωνία, 291 περί επικίνδυνων παρεμβάσεων στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς,πλοίων και αεροσκαφών, 299 περί ανθρωποκτονίας με δόλο, 374 περί διακεκριμένης κλοπής, 380 περί ληστείας, 385 περί εκβίασης, 386 περί απάτης και 386Α περί απάτης με υπολογιστή του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α’ 95),».

Άρθρο 45
Παράταση χρόνου έναρξης εφαρμογής της υποχρέωσης προμήθειας κάρτας φιλάθλου Τροποποίηση περ. η) παρ. 6 άρθρου 41Γ ν. 2725/1999
Το πρώτο εδάφιο της περ. η) της παρ. 6 του άρθρου 41Γ του ν. 2725/1999 (Α’ 121), περί της έναρξης εφαρμογής της υποχρέωσης προμήθειας κάρτας φιλάθλου, τροποποιείται, ως προς τον χρόνο έναρξης εφαρμογής της υποχρέωσης, και η περ. η) της παρ. 6 του άρθρου 41Γ διαμορφώνεται ως εξής:

«η) Χρόνος έναρξης ισχύος της περ. ε) της παρούσας ορίζεται η 1η Ιουλίου 2024. Από την έναρξη ισχύος της παρ. 6 καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που με αυτήν ρυθμίζονται. Κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση της ισχύουσας μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας και δεν αντίκεινται σε διατάξεις της παρούσας ή δεν ρυθμίζουν διαφορετικά τα θέματα που με αυτήν ρυθμίζονται, εξακολουθούν να ισχύουν.».

ΜΕΡΟΣ Ε’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 46
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 28 Ιουλίου 2023

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Εξωτερικών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ

Εθνικής Άμυνας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Εσωτερικών ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Υγείας ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας ΕΙΡΗΝΗ ΑΓΑΠΗΔΑΚΗ

Υποδομών και Μεταφορών ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ανάπτυξης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Προστασίας του Πολίτη ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Δικαιοσύνης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ

Υφυπουργός Πολιτισμού ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ

Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Ψηφιακής Διακυβέρνησης ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Επικρατείας ΣΤΑΥΡΟΣ N. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 29 Ιουλίου 2023

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ