ΝΟΜΟΣ 5045/2023

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5045  ΦΕΚ Α  136/29.7.2023

Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων, της οικογένειας και της εργασίας Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α’: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1 Σκοπός

Άρθρο 2 Αντικείμενο

ΜΕΡΟΣ Β’: ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ

Άρθρο 3 Αναπροσαρμογή συντάξεων των προσώπων των περ. α’, β’ και ε’ παρ. 3 άρθρου 4 ν. 4387/2016

Άρθρο 4 Συντάξιμος μισθός πολιτικών υπαλλήλων και λειτουργών Προσθήκη άρθρου 9Α στο π.δ. 169/2007

Άρθρο 5 Συντάξιμος μισθός στρατιωτικών Προσθήκη άρθρου 34Α στο π.δ. 169/2007

Άρθρο 6 Προσαύξηση για εξάμηνα πτητικά, καταδυτικά, αλεξιπτωτιστή και υποβρύχιου καταστροφέα Προσθήκη άρθρου 43Α στο π.δ. 169/2007

Άρθρο 7 Επίδομα νόσου και ανικανότητας Προσθήκη άρθρου 54Α στο π.δ. 169/2007

Άρθρο 8 Υπολογισμός της σύνταξης αναπήρων οπλιτών Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 88 π.δ. 168/2007

Άρθρο 9 Αξιωματικοί, ανθυπασπιστές, πολιτικοί υπάλληλοι, δημοτικοί και κοινοτικοί άρχοντες, εκκλησιαστικοί λειτουργοί, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και σιδηροδρομικοί υπάλληλοι Τροποποίηση άρθρου 92 π.δ. 168/2007

Άρθρο 10 Υπολογισμός της πολεμικής σύνταξης των οικογενειών των αξιωματικών που δεν υπάγονται στο άρθρο 75 του Α.Ν. 1854/1951 Τροποποίηση άρθρου 95 π.δ. 168/2007

Άρθρο 11 Επιδόματα ανικανότητας Τροποποίηση άρθρου 100 π.δ. 168/2007

Άρθρο 12 Ειδικά πρόσθετα επιδόματα ανικανότητας βαριά ανάπηρων πολέμου Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 101 π.δ. 168/2007

Άρθρο 13 Επιδόματα φυματικού ή νόσου Τροποποίηση άρθρου 102 π.δ. 168/2007

Άρθρο 14 Επίδομα τυφλότητας η οποία δεν οφείλεται στην υπηρεσία Τροποποίηση άρθρου 103 π.δ. 168/2007

Άρθρο 15 Αποδοχές υπαξιωματικών πολεμικής αποστρατείας Τροποποίηση άρθρου 166 π.δ. 168/2007

Άρθρο 16 Μηνιαία σύνταξη λογοτεχνών και καλλιτεχνών Τροποποίηση άρθρου 1 ν. 3075/2002

Άρθρο 17 Αύξηση συντάξεων νέων ασφαλισμένων

Άρθρο 18 Απλοποίηση εξουσιοδοτήσεων για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης Τροποποίηση παρ. 8 υποπαρ. ΙΑ.6. παρ. ΙΑ άρθρου πρώτου ν. 4093/2012

Άρθρο 19 Τελικές συμπληρωματικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Γ’: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Άρθρο 20 Αναπροσαρμογή βασικών μισθών

Άρθρο 21 Επανακαθορισμός οικογενειακής παροχής Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 15 ν. 4354/2015

Άρθρο 22 Αναπροσαρμογή επιδόματος θέσης ευθύνης

Άρθρο 23 Ειδικό Επίδομα Βιβλιοθήκης σε Ερευνητές και Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 135 ν. 4472/2017

Άρθρο 24 Αναπροσαρμογή επιδόματος ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας Τροποποίηση περ. Β’ άρθρου 127 ν. 4472/2017

Άρθρο 25 Αναπροσαρμογή επιδόματος των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος Τροποποίηση περ. Ε’ άρθρου 127 ν. 4472/2017

Άρθρο 26 Χιλιομετρική αποζημίωση Τροποποίηση άρθρου 8 υποπαρ. Δ9 παρ. Δ’ άρθρου 2 ν. 4336/2015

Άρθρο 27 Έξοδα διανυκτέρευσης Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 10 και παρ. 1 άρθρου 19 υποπαρ. Δ9 παρ. Δ’ άρθρου 2 ν. 4336/2015

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟYΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΟΥ Ν. 4957/2022 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 173 ΤΟΥ Ν. 4957/2022

Άρθρο 28 Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 29 Μισθολογική κατάταξη

Άρθρο 30 Χρόνος και τρόπος μισθολογικής εξέλιξης

Άρθρο 31 Βασικός μισθός

Άρθρο 32 Επιδόματα

Άρθρο 33 Επιμέρους μισθολογικές ρυθμίσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ, ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ, ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ, ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

Άρθρο 34 Πεδίο εφαρμογής Άρθρο

35 Μισθολογική κατάταξη

Άρθρο 36 Χρόνος και τρόπος μισθολογικής εξέλιξης

Άρθρο 37 Βασικός μισθός

Άρθρο 38 Επιδόματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Π.Δ. 407/1980 ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Άρθρο 39 Μισθολογικές ρυθμίσεις για τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης και το επιστημονικό προσωπικό του π.δ. 407/1980

Άρθρο 40 Λοιπά θέματα αποδοχών Άρθρο

41 Διατηρούμενες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 42 Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Δ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Άρθρο 43 Μείωση φόρου εισοδήματος για φορολογουμένους με εξαρτώμενα τέκνα Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 16 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Άρθρο 44 Μείωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων επί ασφαλισμένων οικοδομών Προσθήκη παρ. 7Ζ στο άρθρο 3 του ν. 4223/2013

Άρθρο 45 Απαλλαγή από συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη όσων έχουν στερηθεί το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου δεύτερου ν. 4655/2020

Άρθρο 46 Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης από τον κρατικό προϋπολογισμό με σκοπό την κάλυψη μέρους του αυξημένου κόστους των νοικοκυριών λόγω της σημαντικής αύξησης του δείκτη τιμών καταναλωτή

Άρθρο 47 Υποστηρικτικά μέτρα των νέων ηλικίας δεκαοκτώ (18) και δεκαεννέα (19) ετών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Άρθρο 48 Αρμοδιότητα δημοσιονομικού συμβουλίου για έλεγχο οικονομικών συνεπειών προγραμμάτων κομμάτων Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 2 ν. 4270/2014

Άρθρο 49 Εκτέλεση κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023

Άρθρο 50 Συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2023

Άρθρο 51 Καθορισμός ανώτατου ορίου αναπροσαρμογής μισθώματος για μισθώσεις ακινήτων για τη στέγαση δημοσίων υπηρεσιών για το έτος 2023

Άρθρο 52 Επέκταση της απαλλαγής των τόκων των κρατικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου από τη φορολογία εισοδήματος Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 47 και παρ. 9 άρθρου 64 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Άρθρο 53 Χρήση ψηφιακής υπογραφής κατά τους ελέγχους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Προσθήκη περ. ι) στο άρθρο 3, τροποποίηση άρθρου 5 και προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 6 του ν. 4987/2022

ΜΕΡΟΣ Ε’: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Άρθρο 54 Περιστολή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας

Άρθρο 55 Παρατηρητήριο τιμών προϊόντων που είναι απαραίτητα για την αξιοπρεπή διαβίωση των νοικοκυριών «Καλάθι του νοικοκυριού»

Άρθρο 56 Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για τη στήριξη του τουρισμού της βόρειας Εύβοιας

Άρθρο 57 Ρύθμιση για την ολοκλήρωση εργασιών σε υποβρύχια (Υ/Β) του Πολεμικού Ναυτικού Τροποποίηση παρ. 8 και 9 άρθρου 26 ν. 4258/2014

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Άρθρο 58 Δικαιούχοι του προγράμματος δανείων «Σπίτι μου» Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 3 ν. 5006/2022

Άρθρο 59 Βασικοί όροι του δανείου που χορηγείται στο πλαίσιο του προγράμματος δανείων «Σπίτι μου» Τροποποίηση παρ. 2, 4 και 5 άρθρου 4 ν. 5006/2022

Άρθρο 60 Εξουσιοδοτική διάταξη για τη λειτουργία του προγράμματος δανείων «Σπίτι μου» Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 45 ν. 5006/2022

Άρθρο 61 Προγράμματα απασχόλησης ανέργων ηλικίας πενήντα πέντε (55) ετών και άνω Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 74 ν. 3863/2010

Άρθρο 62 Παράταση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών φύλαξης στα κτίρια του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, της Επιθεώρησης Εργασίας και του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Άρθρο 63 Ρύθμιση για το μεταφερόμενο στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας προσωπικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 64 Μεταβίβαση μετοχών της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης και της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης από την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας στο Ελληνικό Δημόσιο

Άρθρο 65 Ρυθμίσεις σχετικά με την εισαγωγή της εταιρείας Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και τη διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση της διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών

Άρθρο 66 Παράταση απόσπασης για κάλυψη θέσεων στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 211 ν. 4920/2022

Άρθρο 67 Απαλλαγή ταχυδρομικών υπηρεσιών από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας Αντικατάσταση περ. α’ παρ. 1 άρθρου 22 Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

Άρθρο 68 Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2022 φυσικών προσώπων και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων Τροποποίηση παρ. 85 και 86 άρθρου 72 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Άρθρο 69 Απαλλαγή από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων 2023, 2024 και 2025 για τα κτίσματα μετά του αναλογούντος οικοπέδου που ευρίσκονται σε πληγείσες περιοχές από τις πυρκαγιές Ιουλίου 2023 Προσθήκη παρ. 7Η στο άρθρο 3 του ν. 4223/2013

Άρθρο 70 Έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας σε περιοχές που πλήττονται από πυρκαγιές ή άλλες φυσικές καταστροφές Προσθήκη άρθρου 6Α στον ν. 4797/2021

Άρθρο 71 Ρυθμίσεις για τις Επιτελικές Δομές των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 72 Έναρξη ισχύος

ΜΕΡΟΣ Α’
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος είναι η συστηματική ρύθμιση συνταξιοδοτικών και μισθολογικών θεμάτων, καθώς και η θέσπιση σειράς μέτρων για την τόνωση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών και την ενίσχυση της οικογένειας, της ανάπτυξης και της εργασίας.

Άρθρο 2
Αντικείμενο
Αντικείμενο του παρόντος είναι η τροποποίηση συνταξιοδοτικών, μισθολογικών και φορολογικών διατάξεων, προς τον σκοπό ενίσχυσης του πραγματικού εισοδήματος των πολιτών, καθώς και η ανάληψη πρωτοβουλιών για την προστασία της οικογένειας, της ανάπτυξης και της εργασίας.

ΜΕΡΟΣ Β’
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ

Άρθρο 3
Αναπροσαρμογή συντάξεων των προσώπων των περ. α’, β’ και ε’ της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016

1. Οι συντάξεις των προσώπων των περ. α’, β’ και ε’ της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) αναπροσαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2017, σύμφωνα με τα άρθρα 9Α και 34Α του π.δ. 169/2007 (Α’ 210), τα άρθρα 92, 94, 95, 157 και 166 του π.δ. 168/2007 (Α’ 209), τα άρθρα 14, 15, 16, 18 και 19 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) και τα άρθρα 123 έως 161 του ν. 4472/2017 (Α’ 74). Αν κατά την εκτέλεση της πράξης αναπροσαρμογής της σύνταξης, σύμφωνα με το παρόν, το συνολικό ποσό της αναπροσαρμοσμένης σύνταξης την 1η Ιανουαρίου 2017, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το ποσό του τυχόν καταβαλλόμενου επιδόματος ανικανότητας, είναι μικρότερο από το συνολικό ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης την 31η Δεκεμβρίου 2016, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το ποσό του τυχόν καταβαλλόμενου επιδόματος ανικανότητας, καθώς και της τυχόν καταβαλλόμενης κατά την ημερομηνία αυτή προσωπικής διαφοράς, η προκύπτουσα από την 1η Ιανουαρίου 2017 διαφορά διατηρείται ως προσωπική και αμεταβίβαστη μέχρι την εξάλειψή της από την αύξηση της σύνταξης λόγω αλλαγής των συνταξιοδοτικών στοιχείων υπολογισμού της.

2. α. Στα πρόσωπα, που κατά την εφαρμογή της παρ. 1 προκύπτει προσωπική διαφορά, καταβάλλεται εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ποσού τριακοσίων (300) ευρώ. Αν κατά την αναπροσαρμογή της παρ. 1 προκύπτει, από την 1η Ιανουαρίου 2017 έως την 31η Δεκεμβρίου 2022, ποσό αναδρομικών που υπολείπεται των τριακοσίων (300) ευρώ, καταβάλλεται εφάπαξ οικονομική ενίσχυση μέχρι τη συμπλήρωση του ποσού αυτού.

Εάν στη σύνταξη συμμετέχουν περισσότερα του ενός δικαιούχα πρόσωπα, το ποσό της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης καταβάλλεται επιμεριζόμενο σύμφωνα με τα καταβαλλόμενα σε αυτά μερίδια σύνταξης.

β. Η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση είναι αφορολόγητη, δεν κληρονομείται, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα, δεν κατάσχεται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο ή χρηματοδοτικά ή πιστωτικά ιδρύματα και καταβάλλεται ανεξαρτήτως της καταβολής κάθε άλλης σύνταξης ή μισθού.

3. Από 1η Ιανουαρίου 2017, το άρθρο 2 του ν. 3513/ 2006 (Α’ 265), περί του συντάξιμου μισθού των πολιτικών υπαλλήλων και η παρ. 11 του άρθρου 59 του π.δ. 169/2007, περί κρατήσεων για συντάξεις, δεν έχουν εφαρμογή για τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016.

Άρθρο 4
Συντάξιμος μισθός πολιτικών υπαλλήλων και λειτουργών Προσθήκη άρθρου 9Α στο π.δ. 169/2007
Στο π.δ. 169/2007 (Α’ 210) προστίθεται άρθρο 9Α ως εξής:

«Άρθρο 9Α Συντάξιμος μισθός πολιτικών υπαλλήλων λειτουργών που υπάγονται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016

1. Για τους υπαλλήλους και λειτουργούς που υπάγονται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), ως μισθός με βάση τον οποίο κανονίζεται η σύνταξη, λαμβάνεται ποσοστό του μηνιαίου μισθού ενεργείας του μισθολογικού κλιμακίου ή του βαθμού που έφερε και εμισθοδοτείτο ο υπάλληλος κατά την έξοδό του από την υπηρεσία, όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.

2. Για την εφαρμογή της παρ. 1 ως μισθός νοείται ο βασικός μισθός ενεργείας του μισθολογικού κλιμακίου ή του βαθμού, κατά την έξοδο από την υπηρεσία, μαζί με την προσαύξηση του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας, καθώς και:

α) για τους δικαστικούς λειτουργούς η πάγια αποζημίωση της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 3205/2003 (Α’ 297),

β) για το κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους η πάγια αποζημίωση της παρ. 5 του άρθρου 33 του ν. 3205/2003,

γ) για τους πολιτικούς δημοσίους υπαλλήλους προϊσταμένους οργανικών μονάδων, οποιουδήποτε επιπέδου, το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ποσού του επιδόματος θέσης ευθύνης του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), ανεξάρτητα εάν αποχωρούν από τις θέσεις αυτές.

Στην περ. γ’ υπάγονται μόνο όσα από τα αναφερόμενα σε αυτήν πρόσωπα έχουν ασκήσει τα καθήκοντα του Προϊσταμένου Οργανικής Μονάδας, όχι κατά αναπλήρωση ή κατ’ ανάθεση, τουλάχιστον για μία διετία, μετά την επιλογή τους για τη θέση αυτήν από το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο. Αν τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν συμπληρώσει την προβλεπόμενη διετία ως Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων διαφορετικής βαθμίδας, καταβάλλεται το επίδομα θέσης που κατείχε ο υπάλληλος για περισσότερο χρόνο. Επί συρροής αξιώσεων για υπολογισμό των εν λόγω επιδομάτων από δύο βαθμίδες, λαμβάνεται υπόψη μόνο το ποσό που αντιστοιχεί στην ανώτερη βαθμίδα.»

Άρθρο 5
Συντάξιμος μισθός στρατιωτικών Προσθήκη άρθρου 34Α στο π.δ. 169/2007
Στο π.δ. 169/2007 (Α’ 210) προστίθεται άρθρο 34Α ως εξής:

«Άρθρο 34Α Συντάξιμος μισθός στρατιωτικών που υπάγονται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016

1. Για τους στρατιωτικούς που υπάγονται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), ως μισθός με βάση τον οποίο κανονίζεται η σύνταξη, λαμβάνεται ποσοστό του μηνιαίου μισθού ενέργειας, που ορίζεται κάθε φορά από τις διατάξεις που ισχύουν και που ανήκει στον βαθμό που έφερε και με τον οποίο εμισθοδοτείτο ο στρατιωτικός κατά την έξοδό του από την υπηρεσία.

2. Για την εφαρμογή της παρ. 1, ως μισθός νοούνται ο βασικός μισθός ενεργείας του βαθμού με τον οποίον εμισθοδοτείτο κατά την έξοδό του από την υπηρεσία, το επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας της παρ. Β’ του άρθρου 127 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), καθώς και το επίδομα θέσης ευθύνης της παρ. Γ’ του ιδίου άρθρου, όπως αυτά ορίζονται κάθε φορά από τις οικείες μισθολογικές διατάξεις.»

Άρθρο 6
Προσαύξηση για εξάμηνα πτητικά, καταδυτικά, αλεξιπτωτιστή και υποβρύχιου καταστροφέα Προσθήκη άρθρου 43Α στο π.δ. 169/2007
Στο π.δ. 169/2007 (Α’ 210) προστίθεται άρθρο 43Α ως εξής:

«Άρθρο 43Α Προσαύξηση για εξάμηνα πτητικά, καταδυτικά, αλεξιπτωτιστή και υποβρύχιου καταστροφέα που υπάγονται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016

Για τους υπαγόμενους στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) με εξάμηνα πτητικά, καταδυτικά, αλεξιπτωτιστή και υποβρύχιου καταστροφέα, ισχύουν τα εξής:

1. Η μηνιαία σύνταξη κάθε δημόσιου λειτουργού που απομακρύνεται από την υπηρεσία και διατέλεσε ως στρατιωτικός σε κατάσταση πτητικής ενέργειας ή υπηρέτησε σε υποβρύχια, προσαυξάνεται για όσους συμπλήρωσαν αντίστοιχα ένα (1) έως είκοσι επτά (27) εξάμηνα πτητικής ενέργειας ή κατάδυσης σε περίοδο ειρήνης, κατά μηδέν κόμμα τετρακόσια σαράντα τρία τοις εκατό (0,443%), του μηνιαίου βασικού μισθού του λοχαγού του τριακοστού πρώτου (31ου) κλιμακίου της Α’ Κατηγορίας του άρθρου 125 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), όπως αυτός ισχύει κάθε φορά, για κάθε εξάμηνο από το πρώτο (1ο) μέχρι και το εικοστό έβδομο (27ο) και για όσους συμπλήρωσαν αντίστοιχα περισσότερα από είκοσι οχτώ (28) εξάμηνα πτητικής ενέργειας ή κατάδυσης σε περίοδο ειρήνης, κατά μηδέν κόμμα τετρακόσια σαράντα τρία τοις εκατό (0,443%) του παραπάνω μισθού για κάθε εξάμηνο, από το πρώτο (1ο) μέχρι και το εικοστό έβδομο (27ο) και κατά μηδέν κόμμα οχτακόσια ογδόντα επτά τοις εκατό (0,887%) για κάθε εξάμηνο πέρα από το εικοστό έβδομο (27ο).

Όσοι διατέλεσαν ως στρατιωτικοί σε κατάσταση πτητικής ενέργειας ή υπηρεσίας σε μαχητικά αεροσκάφη σταθερών πτερύγων για τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) μήνες, η μηνιαία σύνταξη προσαυξάνεται, αν συμπληρώθηκε ένα (1) έως είκοσι επτά (27) εξάμηνα πτητικής ενέργειας σε περίοδο ειρήνης, κατά μηδέν κόμμα εξακόσια εξήντα πέντε τοις εκατό (0,665%) του μηνιαίου μισθού ενέργειας του βαθμού του λοχαγού του τριακοστού πρώτου (31ου) κλιμακίου της Α’ Κατηγορίας του άρθρου 125 του ν. 4472/2017, που ισχύει κάθε φορά, για κάθε εξάμηνο από το πρώτο (1ο) μέχρι το εικοστό έβδομο (27ο). Για όσους συμπλήρωσαν περισσότερα από είκοσι οχτώ (28) εξάμηνα πτητικής ενέργειας σε περίοδο ειρήνης κατά μηδέν κόμμα εξακόσια εξήντα πέντε τοις εκατό (0,665%) του παραπάνω μισθού για κάθε εξάμηνο από το πρώτο (1ο) μέχρι και το εικοστό έβδομο (27ο) και κατά ένα κόμμα τριακόσια τριάντα ένα τοις εκατό (1,331%) για κάθε εξάμηνο πέρα από το εικοστό έβδομο (27ο). Ο ελάχιστος χρόνος των ως άνω σαράντα οκτώ (48) μηνών δεν ισχύει για τους χειριστές αεροσκαφών που σκοτώθηκαν σε αεροπορικό δυστύχημα.

2. Η μηνιαία σύνταξη κάθε δημόσιου λειτουργού που απομακρύνεται από την υπηρεσία και ο οποίος διατέλεσε ως στρατιωτικός σε κατάσταση ενέργειας αλεξιπτωτιστή ή υποβρύχιου καταστροφέα προσαυξάνεται για όσους συμπλήρωσαν από ένα (1) έως δέκα (10) εξάμηνα ενέργειας αλεξιπτωτιστή ή υποβρύχιου καταστροφέα σε περίοδο ειρήνης, κατά μηδέν κόμμα τετρακόσια σαράντα τρία τοις εκατό (0,443%) του μηνιαίου βασικού μισθού ενέργειας του λοχαγού του τριακοστού πρώτου

(31ου) κλιμακίου της Α’ Κατηγορίας του άρθρου 125 του ν. 4472/2017, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά, για κάθε εξάμηνο ενέργειας από το πρώτο (1ο) μέχρι και το δέκατο (10ο), και για όσους συμπλήρωσαν περισσότερα από έντεκα (11) εξάμηνα ενέργειας αλεξιπτωτιστή ή υποβρύχιου καταστροφέα σε περίοδο ειρήνης, κατά μηδέν κόμμα τετρακόσια σαράντα τρία τοις εκατό (0,443%) του παραπάνω μισθού για κάθε εξάμηνο από το πρώτο (1ο) μέχρι και το δέκατο (10ο) και κατά μηδέν κόμμα οχτακόσια ογδόντα επτά τοις εκατό (0,887%) για κάθε εξάμηνο πέρα από το δέκατο (10ο).

3. Για κάθε εξάμηνο ενέργειας των στρατιωτικών των παρ. 1 και 2, που διανύεται ανεξάρτητα από τον αριθμό τους σε περίοδο πολέμου, η προσαύξηση συνίσταται σε ένα κόμμα εκατόν εννέα τοις εκατό (1,109%) του μηνιαίου βασικού μισθού του λοχαγού του τριακοστού πρώτου (31ου) κλιμακίου της Α’ Κατηγορίας του άρθρου 125 του ν. 4472/2017, που ισχύει κάθε φορά.

4. Για τον καθορισμό των εξαμήνων ενέργειας των στρατιωτικών των παρ. 1 και 2 λαμβάνονται υπόψη οι προϋποθέσεις συμπλήρωσης εξαμήνων για κάθε κατηγορία τους, οι οποίες καθορίζονται στα άρθρα 41 και 71.

5. Το εξάμηνο κατά το οποίο ο στρατιωτικός των παρ. 1 και 2 σκοτώθηκε ή τραυματίσθηκε εξαιτίας πτήσης, πτώσης, υποβρύχιας κολύμβησης ή υποβρύχιας καταστροφής, καθώς και κατάδυσης, ενώ τελούσε σε κατάσταση ενέργειας, λογίζεται ως πλήρες εξάμηνο ενέργειας, ανεξάρτητα από τον χρόνο ή τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 41 για τον λογισμό των εξαμήνων ως τέτοιων ενέργειας.

6. Τα εξάμηνα ενέργειας που συμπληρώθηκαν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης στις αντίστοιχες Σχολές από τους στρατιωτικούς των παρ. 1 και 2 με την ιδιότητα των μαθητών ή εκπαιδευομένων γενικά, δεν συνυπολογίζονται για την προσαύξηση της σύνταξης.

7. Τα εξάμηνα αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου και την 1η Ιουλίου κάθε έτους και λήγουν την 30ή Ιουνίου και 31η Δεκεμβρίου αντίστοιχα. Τα δεκαοκτάμηνα για κάθε τριετία αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου του πρώτου έτους και την 1η Ιουλίου του δεύτερου έτους και λήγουν την 30ή Ιουνίου του δεύτερου έτους και την 31η Δεκεμβρίου του τρίτου έτους, αντίστοιχα.

8. Σε περίπτωση που διαστήματα όχι πλήρων εξαμήνων λογίζονται ως τέτοια ενέργειας, προστίθενται αυτά και εξάγεται ο αριθμός των εξαμήνων και το υπόλοιπο λογίζεται ως πλήρες εξάμηνο, αν αποτελείται από τρεις (3) μήνες.

9. Οι προσαυξήσεις του παρόντος παρέχονται μόνο στην περίπτωση κανονισμού σύνταξης, σύμφωνα με τον παρόντα Κώδικα.

10. Οι παραπάνω προσαυξήσεις κανονίζονται και απονέμονται μαζί με τη σύνταξη και λαμβάνονται υπόψη για τον κανονισμό της σύνταξης της οικογένειας του στρατιωτικού, σύμφωνα με τα άρθρα 31, 32, 46 και 47 του παρόντος Κώδικα.

11. Η παρ. 8 του άρθρου 41 εφαρμόζονται και στο παρόν.

12. Οι παρ. 2 έως 10, κατά το μέρος που αφορούν στους υποβρύχιους καταστροφείς του Πολεμικού Ναυτικού,

εφαρμόζονται ανάλογα και στα πρόσωπα των παρ. 10 και 12 του άρθρου 41. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 και οι παρ. 3 έως 10 του παρόντος, εφαρμόζονται αναλόγως και στα πρόσωπα των παρ. 8 και 9 του άρθρου 15, καθώς και στα πρόσωπα των παρ. 9 και 11 του άρθρου 41.»

Άρθρο 7
Επίδομα νόσου και ανικανότητας Προσθήκη άρθρου 54Α στο π.δ. 169/2007
Στο π.δ. 169/2007 (Α’ 210) προστίθεται άρθρο 54Α ως εξής:

«Άρθρο 54Α Επιδόματα νόσου και ανικανότητας υπαγόμενων στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016

Ειδικά για τους υπαγόμενους στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) δικαιούχους επιδομάτων νόσου και ανικανότητας ισχύουν τα εξής:

1. Στους πολιτικούς υπαλλήλους λειτουργούς και στρατιωτικούς γενικά που δικαιούνται σύνταξη από πάθημα το οποίο προήλθε πρόδηλα και αναμφισβήτητα λόγω της υπηρεσίας, παρέχεται μαζί με τη σύνταξη μηνιαίο προσωπικό και αμεταβίβαστο επίδομα, ανάλογα με τον από το πάθημα βαθμό μείωσης της ικανότητας για εργασία, το οποίο υπολογίζεται στον μηνιαίο βασικό μισθό του λοχαγού του τριακοστού πρώτου (31ου) κλιμακίου της Α’ Κατηγορίας του άρθρου 125 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, σύμφωνα με τα παρακάτω:

Ανικανότητα 25 45% ποσοστό 1,545% Ανικανότητα 50 55% ποσοστό 1,932% Ανικανότητα 60 65% ποσοστό 2,318% Ανικανότητα 70 75% ποσοστό 2,704% Ανικανότητα 80 95% ποσοστό 3,091% Ανικανότητα 100% ποσοστό 3,477%

Το παραπάνω επίδομα προσαυξάνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον πρόκειται για αυτόν που συνταξιοδοτείται από φυματίωση ή νόσο φυματιώδους φύσης ή για όποιον έχει υποστεί μείωση της ικανότητας για εργασία, τουλάχιστον κατά ογδόντα τοις εκατό (80%), ο οποίος συγχρόνως δεν μπορεί, σύμφωνα με τη γνωμάτευση της οικείας Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής, να εκτελέσει της στοιχειώδεις ανάγκες του χωρίς τη βοήθεια τρίτου προσώπου.

2. Με τις προϋποθέσεις της παρ. 1 παρέχονται τα ίδια επιδόματα και όταν η σύνταξη του παθόντος κανονίζεται με βάση τα έτη της συντάξιμης υπηρεσίας του και καταβάλλεται ως μεγαλύτερη.

3. Σε αυτούς που συνταξιοδοτούνται γιατί έπαθαν, εξαιτίας της υπηρεσίας, απώλεια της όρασης και των δύο ματιών ή ακρωτηριασμό στα δύο χέρια ή στα δύο πόδια από το ύψος της κνήμης, παρέχεται και επίδομα, το οποίο υπολογίζεται σε ποσοστό τριάντα οχτώ κόμμα εξακόσια τριάντα ένα τοις εκατό (38, 631%) στον μηνιαίο βασικό μισθό του λοχαγού του τριακοστού πρώτου (31ου) κλιμακίου της Α’ Κατηγορίας του άρθρου 125 του ν. 4472/2017, όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.

4. Σε αυτούς που συνταξιοδοτούνται γιατί έπαθαν εξαιτίας της υπηρεσίας: α) σπαστική ή υστερική παραπληγία, β) αχρηστία των δύο χεριών, γ) τραύμα του κρανίου που συνεπάγεται ανικανότητα εκατό τοις εκατό (100%) και δ) πολλαπλή αναπηρία από τις οποίες η μια, σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) και οι υπόλοιπες τουλάχιστον σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), καθώς και σε όσους έχουν δύο ή περισσότερες παθήσεις, καθεμία από τις οποίες συνεπάγεται αναπηρία εκατό τοις εκατό (100%), παρέχεται και επίδομα που υπολογίζεται σε ποσοστό τριάντα κόμμα εννιακόσια πέντε τοις εκατό (30,905%) στον μηνιαίο βασικό μισθό του λοχαγού του τριακοστού πρώτου κλιμακίου της Α’ Κατηγορίας του άρθρου 125 του ν. 4472/2017, όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.

5. Στους αξιωματικούς και οπλίτες που συνταξιοδοτούνται γιατί έπαθαν παραπληγία με ορθοκυστικές διαταραχές παρέχεται και ειδικό επίδομα το οποίο υπολογίζεται σε ποσοστό σαράντα έξι κόμμα τριακόσια πενήντα οχτώ τοις εκατό (46,358%) στον μηνιαίο βασικό μισθό του λοχαγού του τριακοστού πρώτου (31ου) κλιμακίου της Α’ Κατηγορίας του άρθρου 125 του ν. 4472/2017, όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.

6. Τα επιδόματα των προηγούμενων παραγράφων καταβάλλονται στους δικαιούχους, εφόσον δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της παρ. 5 του άρθρου 45 του παρόντος Κώδικα.

7. Τα επιδόματα ανικανότητας που παρέχονται σύμφωνα με τις παρ. 3, 4 και 5 δεν μπορούν, με συνυπολογισμό και των επιδομάτων της παρ. 1, να είναι μικρότερα, ούτε μεγαλύτερα συνολικά από το ποσό των αντίστοιχων επιδομάτων που καταβάλλονται κάθε φορά σε στρατιωτικό, ο οποίος έχει υποστεί την ίδια πάθηση και φέρει την ίδια ανικανότητα εξαιτίας της υπηρεσίας του σε πόλεμο.»

Άρθρο 8
Υπολογισμός της σύνταξης αναπήρων οπλιτών Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 88 π.δ. 168/2007
Η παρ. 1 του άρθρου 88 του π.δ. 168/2007 (Α’ 209) τροποποιείται ως προς τον υπολογισμό της βασικής μηνιαίας πολεμικής σύνταξης ανικανότητας και διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Η βασική μηνιαία πολεμική σύνταξη ανικανότητας που αναγνωρίζεται στους αναπήρους πολέμου οπλίτες, των οποίων η σύνταξη δεν κανονίζεται με βάση το μισθό ενέργειας, είναι ίση με 1,0215% του μηνιαίου βασικού μισθού του λοχαγού του τριακοστού πρώτου (31ου) κλιμακίου της Α’ Κατηγορίας του άρθρου 125 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), όπως αυτός ισχύει κάθε φορά, ανά εκατοστό ανικανότητας.»

Άρθρο 9
Αξιωματικοί, ανθυπασπιστές, πολιτικοί υπάλληλοι, δημοτικοί και κοινοτικοί άρχοντες, εκκλησιαστικοί λειτουργοί, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και σιδηροδρομικοί υπάλληλοι Τροποποίηση άρθρου 92 π.δ. 168/2007
Στον υπολογισμό σύνταξης της περ. α) της παρ. 1, καθώς και στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 92 του π.δ. 168/2007 (Α’ 209), προστίθεται ως παράμετρος το μισθολογικό κλιμάκιο, καταργείται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1, περί υπολογισμού της προσαύξησης και διορθώνεται η αναφορά στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), στο τέλος του εισαγωγικού εδαφίου της ίδιας παραγράφου προστίθεται παρ. 1Α, και οι παρ. 1, 1Α και 2 του άρθρου 92 διαμορφώνονται ως εξής:

«1. Ο συντάξιμος μισθός με βάση τον οποίο υπολογίζεται η σύνταξη των αξιωματικών και ανθυπασπιστών γενικά που δεν έχουν υπαχθεί στις ειδικές πολεμικές καταστάσεις, των τακτικών δημόσιων υπαλλήλων και του βοηθητικού προσωπικού, των δημοτικών και κοινοτικών αρχόντων και των εκκλησιαστικών λειτουργών και όσων εξομοιώνονται με αυτούς, των τακτικών σιδηροδρομικών υπαλλήλων, των τακτικών υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. ορίζεται ως εξής:

α) για όσους έχουν υποστεί μείωση της ικανότητας για εργασία μέχρι 45%, στα 80% του κάθε φορά μηνιαίου βασικού μισθού ενεργείας του μισθολογικού κλιμακίου ή του βαθμού, του οποίου τη σύνταξη δικαιώθηκαν,

β) για όσους έχουν υποστεί μείωση της ικανότητας για εργασία 50% 65%, στα 90% του παραπάνω βασικού μισθού,

γ) για όσους έχουν υποστεί μείωση της ικανότητας για εργασία 70% 80% στο 100% του παραπάνω βασικού μισθού,

δ) για όσους έχουν υποστεί μείωση της ικανότητας για εργασία 85% 90%, στα 110% του παραπάνω βασικού μισθού,

ε) για όσους έχουν υποστεί μείωση της ικανότητας για εργασία 95%, στα 120% του παραπάνω βασικού μισθού,

στ) για όσους έχουν υποστεί μείωση της ικανότητας για εργασία 100% στα 150% του παραπάνω βασικού μισθού με εφαρμογή και των διατάξεων του άρθρου 129, όποτε συντρέχει περίπτωση.

1Α. Για την εφαρμογή της παρ. 1 ως συντάξιμος μισθός νοείται ο μισθός των άρθρων 9Α και 34Α του π.δ. 169/2007 (Α’ 210).

2. Η σύνταξη των αξιωματικών και των ανθυπασπιστών ορίζεται: α) για όσους είναι ανίκανοι για τη στρατιωτική υπηρεσία, στο σύνολο του συντάξιμου μισθού τους, β) για όσους έχουν αναπηρία 25% και άνω, στα 2/3 του συντάξιμου μισθού τους, γ) για τους υπόλοιπους στο 1/2 του συντάξιμου μισθού τους.

Βοηθητικοί υπολοχαγοί του ν. 2588/21, όπως αυτός τροποποιήθηκε αργότερα, που έχουν απομακρυνθεί ή απομακρύνονται οπωσδήποτε από την υπηρεσία, λαμβάνουν ως σύνταξη ολόκληρο το συντάξιμο μισθό του βαθμού τους.

Ως συντάξιμος μισθός, με βάση τον οποίο κανονίζεται η σύνταξη των παραπάνω, λαμβάνεται υπόψη αυτός που ανήκει στο μισθολογικό κλιμάκιο ή στον βαθμό τον οποίο αυτοί έφεραν κατά τον χρόνο του παθήματος.»

Άρθρο 10
Υπολογισμός της πολεμικής σύνταξης των οικογενειών των αξιωματικών που δεν υπάγονται στο άρθρο 75 του Α.Ν. 1854/1951 Τροποποίηση άρθρου 95 π.δ. 168/2007
Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 και στην παρ. 2 του άρθρου 95 του π.δ. 168/2007 (Α’ 209), περί υπολογισμού της βασικής μηνιαίας πολεμικής σύνταξη, εξειδικεύεται ως παράμετρος υπολογισμού του βασικού μισθού του λοχαγού, το τριακοστό πρώτο (31ο) κλιμάκιο της Α’ Κατηγορίας του άρθρου 125 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις στους πίνακες των ως άνω παραγράφων, επικαιροποιείται η παραπομπή στο προεδρικό διάταγμα της παρ. 1, και το άρθρο 95 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 95 Οικογένειες έγγαμων ή άγαμων αξιωματικών που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 75 του Α.Ν. 1854/1951

1. Η βασική μηνιαία πολεμική σύνταξη που αναγνωρίζεται στις οικογένειες όσων αξιωματικών και ανθυπασπιστών και εξομοιούμενων με αυτούς σκοτώθηκαν, εξαφανίστηκαν ή πέθαναν, των οποίων οι συντάξεις δεν έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 7 του Α.Ν. 1854/1951, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του Ν.Δ. 3768/1957 (άρθρο 70 παρ. 6 του π.δ. 169/2007, Α’ 210), είναι ίση με το ακόλουθο κατά βαθμό ποσοστό επί του μηνιαίου βασικού μισθού του βαθμού του λοχαγού του τριακοστού πρώτου (31ου) κλιμακίου της Α’ Κατηγορίας του άρθρου 125 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Αντιστράτηγου ποσοστό 60%

Υποστράτηγου ποσοστό 55%

Συνταγματάρχη ποσοστό 50%

ΑντισυνταγματάρχηΤαγματάρχη ποσοστό 45%

Λοχαγού Υπολοχαγού ποσοστό 40%

Ανθυπολοχαγού Ανθυπασπιστή ποσοστό 35%

2. Η παραπάνω σύνταξη προσαυξάνεται για κάθε παιδί που δικαιούται σύνταξη με ποσό ίσο με το ακόλουθο κατά βαθμό ποσοστό επί του μηνιαίου βασικού μισθού του λοχαγού του τριακοστού πρώτου (31ου) κλιμακίου της Α’ Κατηγορίας του άρθρου 125 του ν. 4472/2017, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Αντιστράτηγου Υποστράτηγου ποσοστό 4,5%

Συνταγματάρχη-Ταγματάρχη ποσοστό 3%

Λοχαγού Ανθυπασπιστή ποσοστό 2,5%

»

Άρθρο 11
Επιδόματα ανικανότητας Τροποποίηση άρθρου 100 π.δ. 168/2007
To άρθρο 100 του π.δ. 168/2007 (Α’ 209), περί υπολογισμού επιδόματος ανικανότητας σε ανάπηρους πολέμου, τροποποιείται ως προς τον υπολογισμό του επιδόματος ανικανότητας και διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 100 Επιδόματα ανικανότητας

1. Στους ανάπηρους πολέμου αξιωματικούς και ανθυπασπιστές και σε όσους εξομοιώνονται ή αντιστοιχούν με αυτούς, παρέχεται μαζί με τη σύνταξη προσωπικό

και αμεταβίβαστο επίδομα ανάλογα με τον βαθμό μείωσης της ικανότητας για εργασία εξαιτίας του παθήματος, το οποίο υπολογίζεται σε ποσοστό επί του μηνιαίου βασικού μισθού του λοχαγού του τριακοστού πρώτου (31ου) κλιμακίου της Α’ Κατηγορίας του άρθρου 125 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, ως εξής:

Σε όσους έχουν αναπηρία 2535% ποσοστό 2,318%

Σε όσους έχουν αναπηρία 4045% ποσοστό 3,863%

Σε όσους έχουν αναπηρία 50 65% ποσοστό 5,795%

Σε όσους έχουν αναπηρία 7080% ποσοστό 7,726%

Σε όσους έχουν αναπηρία 85 95% ποσοστό 9,658% 2. Αν αυτοί που αναφέρονται στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου έχουν ανικανότητα 100% ή πολλαπλές αναπηρίες, από τις οποίες η μία 100% και οι λοιπές 10 95% ή δύο ή περισσότερες παθήσεις, καθεμία από τις οποίες επάγεται αναπηρία 100%, παρέχεται μαζί με τη σύνταξη προσωπικό και αμεταβίβαστο επίδομα, το οποίο υπολογίζεται σε ποσοστό επί του μηνιαίου βασικού μισθού του λοχαγού του τριακοστού πρώτου (31ου) κλιμακίου της Α’ Κατηγορίας του άρθρου 125 του ν. 4472/2017, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά κατά βαθμό ως εξής:

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΒΑΘΜΟΣ 100% 100% 10 έως 95%

100% 100%

Ανθυπασπιστής ποσοστό 15,453% 16,998% 21,634%

Ανθυπολοχαγός ποσοστό 18,543% 19,316% 24,724%

Υπολοχαγός ποσοστό 22,406% 23,179% 27,815%

Λοχαγός ποσοστό 26,269% 27,042% 30,905%

Ταγματάρχης και άνω ποσοστό 30,132% 30,905%, 34,768% »

Άρθρο 12
Ειδικά πρόσθετα επιδόματα ανικανότητας βαριά ανάπηρων πολέμου Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 101 π.δ. 168/2007
Στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 101 του π.δ. 168/2007 (Α’ 209), περί υπολογισμού πρόσθετου επιδόματος ανικανότητας, τροποποιούνται τα ποσοστά υπολογισμού και εξειδικεύεται ως παράμετρος υπολογισμού του βασικού μισθού του λοχαγού το τριακοστό πρώτο (31ο) κλιμάκιο της Α’ Κατηγορίας του άρθρου 125 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), και οι παρ. 1 και 2 διαμορφώνονται ως εξής:

«1. Όσοι συνταξιοδοτούνται επειδή πάσχουν από παραπληγία με ορθοκυστικές διαταραχές δικαιούνται πέρα από το επίδομα ανικανότητας που αναφέρεται στο προηγούμενο άρθρο και πρόσθετο επίδομα το οποίο υπολογίζεται σε ποσοστό 46,358% επί του μηνιαίου βασικού του λοχαγού του τριακοστού πρώτου (31ου) κλιμακίου της Α’ Κατηγορίας του άρθρου 125 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.

2. Όσοι συνταξιοδοτούνται λόγω παντελούς απώλειας της όρασης και των δύο οφθαλμών (εντελώς τυφλοί) ή λόγω ακρωτηριασμού των δύο άνω άκρων ή λόγω ακρωτηριασμού των δύο κάτω άκρων από του ύψους της κνήμης, λαμβάνουν πέρα από το επίδομα ανικανότητας που αναφέρεται στο προηγούμενο άρθρο και πρόσθετο επίδομα, το οποίο υπολογίζεται σε ποσοστό 38,631% επί του μηνιαίου βασικού μισθού του λοχαγού του τριακοστού πρώτου (31ου) κλιμακίου της Α’ Κατηγορίας του άρθρου 125 του ν. 4472/2017, όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.»

Άρθρο 13
Επιδόματα φυματικού ή νόσου Τροποποίηση άρθρου 102 π.δ. 168/2007
Στο άρθρο 102 του π.δ. 168/2007 (Α’ 209), περί υπολογισμού επιδομάτων φυματικού ή νόσου, τροποποιείται το ποσοστό υπολογισμού και εξειδικεύεται ως παράμετρος υπολογισμού του βασικού μισθού του λοχαγού, το τριακοστό πρώτο (31ο) κλιμάκιο της Α’ Κατηγορίας του άρθρου 125 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), και το άρθρο 102 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 102 Επιδόματα φυματικού ή νόσου

Τα επιδόματα φυματικού ή νόσου εξακολουθούν να καταβάλλονται στους δικαιούχους τους με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, εφόσον δε δικαιούνται το επίδομα ανικανότητας του άρθρου 101 ή το καταβαλλόμενο είναι μικρότερο από το επίδομα του ίδιου άρθρου και υπολογίζονται σε ποσοστό 4,250% επί του βασικού μισθού του λοχαγού του τριακοστού πρώτου (31ου) κλιμακίου της Α’ Κατηγορίας του άρθρου 125 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.»

Άρθρο 14
Επίδομα τυφλότητας η οποία δεν οφείλεται στην υπηρεσία Τροποποίηση άρθρου 103 π.δ. 168/2007
Στο άρθρο 103 του π.δ. 168/2007 (Α’ 209), περί υπολογισμού επιδόματος τυφλότητας, τροποποιείται το ποσοστό υπολογισμού, εξειδικεύεται ως παράμετρος υπολογισμού του βασικού μισθού του λοχαγού, το τριακοστό πρώτο (31ο) κλιμάκιο της Α’ Κατηγορίας του άρθρου 125 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), και το άρθρο 103 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 103 Επίδομα τυφλότητας η οποία δεν οφείλεται στην υπηρεσία

Σε όσους συνταξιοδοτούνται λόγω πολεμικού τραύματος ή νόσου που προήλθε από τις κακουχίες του πολέμου και υπέστησαν οποτεδήποτε μείωση της ικανότητας για εργασία σε ποσοστό 100% λόγω απώλειας της όρασης και των δύο οφθαλμών και δε λαμβάνουν προσαύξηση του επιδόματος ανικανότητας, λόγω της κατάστασης τους αυτής, παρέχεται επίδομα, το οποίο υπολογίζεται σε ποσοστό 19,316% επί του μηνιαίου βασικού μισθού του λοχαγού του τριακοστού πρώτου (31ου) κλιμακίου της Α’ Κατηγορίας του άρθρου 125 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.»

Άρθρο 15
Αποδοχές υπαξιωματικών πολεμικής αποστρατείας Τροποποίηση άρθρου 166 π.δ. 168/2007
Στην παρ. 1 του άρθρου 166 του π.δ. 168/2007 (Α’ 209), περί αποδοχών των υπαξιωματικών πολεμικής αποστρατείας, αφαιρείται η αναφορά σε επίδομα χρόνου υπηρεσίας, προστίθεται παρ. 3, και το άρθρο 166 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 166 Αποδοχές

1. Οι υπαξιωματικοί πολεμικής αποστρατείας λαμβάνουν ισόβια όλο τον συντάξιμο μισθό του βαθμού στον οποίο προάγονται.

2. Οι πιο πάνω αποδοχές αρχίζουν από τη χρονολογία δημοσίευσης του προεδρικού διατάγματος για τη θέση σε κατάσταση πολεμικής αποστρατείας.

3. Για την εφαρμογή του παρόντος, ως συντάξιμος μισθός νοείται ο μισθός του άρθρου 34Α του π.δ. 169/2007 (Α’ 210).»

Άρθρο 16
Μηνιαία σύνταξη λογοτεχνών και καλλιτεχνών Τροποποίηση άρθρου 1 ν. 3075/2002
Στο άρθρο 1 του ν. 3075/2002 (Α’ 297), περί σύνταξης λογοτεχνών και καλλιτεχνών: α) στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 αυξάνεται ο αριθμός των προτεινόμενων δικαιούχων και καταργείται το τελευταίο εδάφιο της ίδιας παραγράφου για τους δικαιούχους του έτους 2008, β) η εξουσιοδότηση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 εξειδικεύεται και διευρύνεται ως προς το αντικείμενό της, γ) στην παρ. 4 το ποσό της περ. β’ αυξάνεται, οι αναφορές της περ. γ’ τρέπονται από «οικονομικά» έτη σε «φορολογικά», το πρώτο εδάφιο της ίδια περίπτωσης τροποποιείται ως προς την αντιστοιχία της μηνιαίας κύριας σύνταξης και μειώνονται τα απαιτούμενα έτη δημόσιας υπηρεσίας, στο δεύτερο εδάφιο της ίδιας περίπτωσης επικαιροποιείται το αρμόδιο όργανο για τη δήλωση εισοδήματος, δ) το ποσό της σύνταξης του πρώτου εδαφίου της περ. α’ και της περ. β’ της παρ. 5 αυξάνεται και το τελευταίο εδάφιο της περ. α’ καταργείται, ε) τα έτη της παρ. 6 επικαιροποιούνται, στ) η Διεύθυνση της παρ. 8 επικαιροποιείται, ζ) το ποσοστό κράτησης της παρ. 9 τροποποιείται, η) η περ. α’ της παρ. 10 αντικαθίσταται και η περ. β’ της ίδιας παραγράφου καταργείται, θ) οι παραπομπές των παρ. 11 και 12 επικαιροποιούνται, ι) η παρ. 14 καταργείται, και το άρθρο 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 1 Συνταξιοδότηση λογοτεχνών καλλιτεχνών

1. Δικαίωμα ισόβιας σύνταξης από το Δημόσιο Ταμείο αποκτούν και οι Ελληνικής υπηκοότητας ή Έλληνες το γένος λογοτέχνες και καλλιτέχνες, γενικά, που έχουν προσφέρει διακεκριμένες υπηρεσίες στην ανάπτυξη των γραμμάτων ή των τεχνών. Η σύνταξη αυτή είναι μηνιαία, απονέμεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού, ο δε αριθμός των προτεινόμενων δικαιούχων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα (30) ετησίως.

2. Στην έννοια των λογοτεχνών και καλλιτεχνών της προηγούμενης παραγράφου περιλαμβάνονται:

α. Λογοτέχνες, μεταφραστές λογοτεχνίας, δοκιμιογράφοι φιλοσοφικού και φιλολογικού δοκιμίου, ιστορικοί συγγραφείς ιστοριογράφοι και σεναριογράφοι.

β. Μεταφραστές θεατρικών έργων και θεατρικοί συγγραφείς.

γ. Εικαστικοί καλλιτέχνες, σκηνογράφοι, φωτογράφοι, σκιτσογράφοι και γελοιογράφοι.

δ. Μουσουργοί, αρχιμουσικοί, ερμηνευτές και λυρικοί καλλιτέχνες.

ε. Συνθέτες, στιχουργοί, ερμηνευτές ελληνικής μουσικής.

στ. Σκηνοθέτες και ηθοποιοί. ζ. Χορογράφοι και χορευτές και η. Λαϊκοί καλλιτέχνες, ιδίως καραγκιοζοπαίχτες, ξυλογλύπτες και καλλιτέχνες του κουκλοθέατρου, των μαριονέτων και της παντομίμας.

3. Για την προσφορά η όχι διακεκριμένων υπηρεσιών αποφαίνεται, με πλήρως αιτιολογημένη γνώμη, εννεαμελής Επιτροπή η οποία συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού αποτελούμενη από έναν (1) Πρόεδρο προερχόμενο από τον πανεπιστημιακό χώρο, με τον αναπληρωτή του, τέσσερις (4) προσωπικότητες των γραμμάτων, των τεχνών και των επιστημών, έναν (1) υπάλληλο της Υπηρεσίας Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τον Προϊστάμενο της καθ’ ύλην αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Πολιτισμού, ο οποίος μπορεί να αναπληρώνεται από τον Προϊστάμενο του οικείου Τμήματος και δύο (2) προσωπικότητες, αναλόγως των οκτώ (8) κατηγοριών λογοτεχνών και καλλιτεχνών της προηγούμενης παραγράφου, μετά από πρόταση των συλλογικών τους φορέων, σε όσες περιπτώσεις υπάρχει συλλογική εκπροσώπηση. Σε περίπτωση κατά την οποία οι ανωτέρω φορείς παραλείπουν εντός μηνός από τη σχετική ειδοποίηση να υποδείξουν εκπροσώπους για διορισμό, ο Υπουργός Πολιτισμού προβαίνει κατά την κρίση του στη συμπλήρωση της σύνθεσης της Επιτροπής. Καθήκοντα εισηγητή στην Επιτροπή ασκεί το οριζόμενο εκάστοτε από τον Πρόεδρο, μέλος της Επιτροπής. Καθήκοντα Γραμματέων ασκούν υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού ή εποπτευόμενων από αυτό Δημοσίων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού ρυθμίζεται το θέμα της αποζημίωσης του Προέδρου, των Μελών, του Εισηγητή και των Γραμματέων της Επιτροπής, η οποία καταβάλλεται κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, η διάρκεια της θητείας της Επιτροπής, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναφορικά με τη συγκρότηση και λειτουργία της.

4. Για τη χορήγηση της σύνταξης της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού πρέπει στα πρόσωπα των δικαιούχων να συντρέχουν σωρευτικά και οι εξής προϋποθέσεις:

α. Να έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας τους ή το πεντηκοστό (50ό) έτος εφόσον έχουν καταστεί ανίκανοι για την άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό ανικανότητας 67% και άνω. Η ανικανότητα κρίνεται με γνωμάτευση της Ανωτάτης του Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής, στην οποία παραπέμπεται ο αιτών από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Πολιτισμού.

β. Να μη λαμβάνουν άλλη σύνταξη ίση ή μεγαλύτερη των επτακοσίων εβδομήντα έξι (776) ευρώ από οποιονδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης.

γ. Ο μέσος όρος του εισοδήματος που έχει δηλωθεί συνολικά κατά τα τρία προηγούμενα φορολογικά έτη από εκείνο που υποβάλλεται η αίτηση για συνταξιοδότηση, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και αυτό που προκύπτει με βάση τα τεκμήρια, να μην υπερβαίνει το δωδεκαπλάσιο της μηνιαίας κύριας ακαθάριστης σύνταξης που αντιστοιχεί σε θανόντα εξαιτίας της Υπηρεσίας και ένεκα ταύτης δημόσιο υπάλληλο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με είκοσι επτά (27) έτη δημόσιας υπηρεσίας. Επίσης, να υπάρχει δηλωθέν εισόδημα στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων από την άσκηση της δραστηριότητας λογοτέχνη ή καλλιτέχνη, κατά ένα οποιοδήποτε φορολογικό έτος πριν τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας ή του πεντηκοστού (50ού) για όσους έχουν καταστεί ανίκανοι.

5. α. Η μηνιαία σύνταξη της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων εβδομήντα έξι (776) ευρώ. Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου η σύνταξη αυτή μεταβιβάζεται στον επιζώντα σύζυγο και στα ανήλικα ή ανίκανα με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω τέκνα, εφόσον τα ανωτέρω πρόσωπα δεν λαμβάνουν άλλη σύνταξη ή δεν έχουν εισόδημα μεγαλύτερο του κατωτάτου ορίου σύνταξης του Δημοσίου, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.

β. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος λαμβάνει και άλλη σύνταξη μικρότερη των επτακοσίων εβδομήντα έξι (776) ευρώ, η σύνταξη της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού περιορίζεται τόσο όσο το άθροισμα των δύο (2) συντάξεων να μην υπερβαίνει το ανωτέρω ποσό.

6. Ενδιαφερόμενοι λογοτέχνες και καλλιτέχνες μετά τη συμπλήρωση του εξηκοστού εβδόμου (67ου) έτους της ηλικίας τους ή του πεντηκοστού (50ού), κατά περίπτωση, δύνανται να υποβάλλουν στο Υπουργείο Πολιτισμού αίτηση για απονομή σύνταξης, μαζί με τα στοιχεία εκείνα που θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, αναφορικά με την προσφορά των υπηρεσιών τους.

Η ανωτέρω Επιτροπή συνεδριάζει εντός του πρώτου (1ου) τριμήνου κάθε έτους και αποφαίνεται κατά το μέρος της αρμοδιότητάς της επί των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί μέχρι την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.

7. Για εκείνες από τις ανωτέρω αιτήσεις που θα κριθούν θετικά από την Επιτροπή σχηματίζεται φάκελος, στον οποίο περιλαμβάνεται η αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής και γραπτή η εισήγηση του εισηγητή που έχει ορισθεί για την υπόθεση, ο οποίος συμπληρώνεται από τους ενδιαφερόμενους με τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

α. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. β. Εκκαθαριστικά σημειώματα του φόρου εισοδήματος

των τριών προηγούμενων φορολογικών ετών εκείνου που υποβάλλεται η αίτηση. Υποχρέωση υποβολής εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος έχουν και οι διαμένοντες στην αλλοδαπή, υποβάλλοντας το αντίστοιχο έγγραφο της χώρας διαμονής τους.

γ. Γνωμάτευση της Α.Σ.Υ.Ε., όπου απαιτείται, με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, όπως αυτές ισχύουν.

8. Ο ανωτέρω φάκελος διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, για τη διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων. Η εν λόγω Διεύθυνση συντάσσει σχέδιο κοινής απόφασης με την οποία κρίνεται το συνταξιοδοτικό δικαίωμα των προσώπων του άρθρου αυτού και η οποία αποστέλλεται για υπογραφή στους συναρμόδιους Υπουργούς και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.

9. Η καταβολή της σύνταξης αρχίζει από την πρώτη του επόμενου μήνα εκείνου που υποβάλλεται η αίτηση στο Υπουργείο Πολιτισμού και υπόκειται σε κράτηση 6% για υγειονομική περίθαλψη και στις λοιπές κρατήσεις στις οποίες υποβάλλονται οι συντάξεις του Δημοσίου.

10. α. Στους δικαιούχους της σύνταξης του παρόντος άρθρου δεν καταβάλλεται η οικογενειακή παροχή, γάμου και τέκνων.

β. Καταργείται γ. Στην οικογένεια του θανόντος καταβάλλονται έξοδα

κηδείας σύμφωνα με όσα ισχύουν για τους πολιτικούς συνταξιούχους του Δημοσίου.

11. Όλες οι μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 3620/2007 κανονισθείσες συντάξεις με βάση τις διατάξεις του ν.δ. 214/1973, του ν. 2435/1996 και της περ. δ’ της παρ. 9 του άρθρου 1 του ν. 3234/2004 συνεχίζουν να καταβάλλονται σύμφωνα με όσα ορίζονται σε αυτές.

12. Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού, εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, όπως κάθε φορά ισχύουν, με εξαίρεση τις διατάξεις του άρθρου 54Α του Κώδικα αυτού.

13.α. Εφόσον οι αιτήσεις για χορήγηση σύνταξης απορρίπτονται από την Επιτροπή της παρ. 3 του παρόντος, λόγω μη προσφοράς διακεκριμένων υπηρεσιών, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται μετά πάροδο τριετίας από την έκδοση της σχετικής απορριπτικής απόφασης, επικαλούμενοι το κατά την περίοδο αυτήν παραχθέν νέο έργο τους, να επανέρχονται με νέα αίτησή τους προς το Υπουργείο Πολιτισμού, για τη χορήγηση σύνταξης.

Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί για μία μόνο φορά.

β. Τυχόν μη προταθέντες από την Επιτροπή της παρ. 3, λόγω κάλυψης του αριθμού της παρ. 1, μπορούν να επανακριθούν για μία ακόμη φορά, εντός της επομένης τριετίας και, κατόπιν παρέλευσης της τριετίας, για μία ακόμη φορά.

14. Καταργείται 15. Κάθε άλλη διάταξη, που προβλέπει τη χορήγηση

σύνταξης σε λογοτέχνες καλλιτέχνες, από το Δημόσιο, καταργείται.»

Άρθρο 17
Αύξηση συντάξεων νέων ασφαλισμένων
Η σύνταξη των προσώπων της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) που υπάγονται στα άρθρα 5, 6,9 και 10 του ν. 2084/1992 (Α’ 165) και έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία μέχρι την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 2022, αυξάνεται από την 1η Ιανουαρίου 2023 κατά επτά κόμμα εβδομήντα πέντε τοις εκατό (7,75%).

Άρθρο 18
Απλοποίηση εξουσιοδοτήσεων για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης Τροποποίηση παρ. 8 υποπαρ. ΙΑ.6. παρ. ΙΑ άρθρου πρώτου ν. 4093/2012
Η εξουσιοδότηση του όγδοου εδαφίου της παρ. 8 της υποπαρ. ΙΑ.6. της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), περί ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην κοινωνική ασφάλιση, τροποποιείται ως προς τη διαδικασία έκδοσης της σχετικής απόφασης, η εξουσιοδότηση του ένατου (9ου) εδαφίου τροποποιείται ως προς το αντικείμενό της, και στις δύο (2) ως άνω εξουσιοδοτήσεις προστίθεται ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις στο σύνολο της παραγράφου, και τα εννέα (9) πρώτα εδάφια της παρ. 8 διαμορφώνονται ως εξής:

«8. Από 1.7.2013 η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) του ν. 3607/2007 (Α’ 245) καθίσταται ενιαίος φορέας ελέγχου και πληρωμών συντάξεων των δικαιούχων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) και του Δημοσίου. Από 1.1.2013 μέχρι την 30ή.6.2013 οι πληρωμές των συντάξεων διενεργούνται από τους Φ.Κ.Α. μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των επόμενων παραγράφων.

Από 1.12.2012 η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. συγκεντρώνει, ελέγχει και διασταυρώνει τα στοιχεία των συντάξεων των δικαιούχων των Φ.Κ.Α. και υπολογίζει το ποσό της μείωσης για τους συνταξιούχους, καθώς και για όσους λαμβάνουν συντάξεις από περισσότερους του ενός φορέα.

Οι Φ.Κ.Α. αποστέλλουν έως τη δέκατη (10η) ημέρα κάθε μήνα στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., σε ηλεκτρονική μορφή μηνιαίο αρχείο πληρωμών συντάξεων, στο οποίο περιέχονται αναλυτικά και ανά συνταξιούχο τα ποσά των συντάξεων που καταβάλλει ο κάθε φορέας.

Τα Αρχεία Πληρωμών Συντάξεων περιέχουν όλα τα αναγκαία στοιχεία ταυτοποίησης (Α.M.Κ.Α., Α.Φ.Μ. κ.λπ.). Σε περίπτωση ελλιπών στοιχείων, η επεξεργασία υλοποιείται στα διαθέσιμα στοιχεία και στους ταυτοποιημένους συνταξιούχους.

Οι Φ.Κ.Α. πραγματοποιούν τις μεταβολές των ποσών συντάξεων για τις οποίες έχουν ενημερωθεί από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε..

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μετά από γνώμη του Δ.Σ. της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.), ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις υποχρεώσεις των Φ.Κ.Α., τις υποχρεώσεις της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., θέματα διασταυρώσεων και ταυτοποίησης στοιχείων προσώπων και αλληλοενημερώσεων μεταξύ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ., καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την υλοποίηση του παρόντος.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ρυθμίζονται τα θέματα των συντάξεων των προσώπων της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), αναφορικά με τις υποχρεώσεις της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και του Υπουργείου Οικονομικών, θέματα διασταυρώσεων και ταυτοποίησης στοιχείων προσώπων και αλληλοενημερώσεων μεταξύ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. και ΔΙΑΣ Α.Ε., καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τον καθορισμό και την εφαρμογή της διαδικασίας πληρωμής των συντάξεων της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016.»

Άρθρο 19
Τελικές συμπληρωματικές διατάξεις

1. Για τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), η παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 4151/2013 (Α’ 103) παύει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2023.

2. α. Τα άρθρα 9Α, 34Α, 43Α και 54Α του π.δ. 169/2007 (Α’ 210) εφαρμόζονται μόνο στα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016.

β. Διατάξεις που αφορούν τα πρόσωπα της περ. α και παραπέμπουν στα άρθρα 9, 34, 43 και 54 του π.δ. 169/2007, από την 1η Ιανουαρίου 2017 παραπέμπουν στα άρθρα 9Α, 34Α, 43Α και 54Α του π.δ. 169/2007, αντίστοιχα.

3. Για τα άρθρα 3 έως 17 του παρόντος, δεν εφαρμόζεται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016, κατά το μέρος που ορίζεται ότι οι συντάξεις των προσώπων της παραγράφου αυτής, κανονίζονται με βάση τις ισχύουσες, κατά την έναρξη ισχύος του ως άνω νόμου, συνταξιοδοτικές διατάξεις του Δημοσίου.

4. Τα άρθρα 3 έως 17 και το παρόν εφαρμόζονται και για τα πρόσωπα στα οποία έχουν συντρέξει οι προϋποθέσεις αυτών και έχουν εξέλθει της υπηρεσίας, πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθώς και για τις οικογένειες όσων από αυτούς έχουν πεθάνει.

5. Οφειλές στο Δημόσιο από σύνταξη που εισπράχθηκε, χωρίς να οφείλεται, από συνταξιούχο που πέθανε και η σύνταξή του δεν μεταβιβάσθηκε στα μέλη της οικογένειάς του, συμψηφίζονται με τυχόν αναδρομικά συντάξεων που καταβάλλονται στους κληρονόμους αυτού.

6. Η σύνταξη των προσώπων του άρθρου 22 του ν. 1813/1988 (Α’ 243) αυξάνεται από την 1η Ιανουαρίου 2023 κατά ποσοστό επτά κόμμα εβδομήντα πέντε τοις εκατό (7,75%).

ΜΕΡΟΣ Γ’
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Άρθρο 20
Αναπροσαρμογή βασικών μισθών

1. Οι βασικοί μισθοί των μισθολογικών κλιμακίων, όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί την 31η.12.2023, βάσει των άρθρων 9 και 14 του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015, (Α’ 176) προσαυξάνονται με ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο γινόμενο του εισαγωγικού μισθού της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), πολλαπλασιαζόμενο με συντελεστή 0,0897, στρογγυλοποιούμενο στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ. Η εν λόγω προσαύξηση καταβάλλεται και στους βασικούς μισθούς του προσωπικού ειδικών κατηγοριών των παρ. 1, 2, 4, 6 και 7 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015.

2. Το ως άνω ποσό προσαυξάνει τους βασικούς μισθούς όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί την 31η.12.2023 για τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικού:

α) στο προσωπικό που υπάγεται στο άρθρο 30 του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015,

β) στο προσωπικό που υπάγεται στα άρθρα 104 έως 107 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

γ) στο προσωπικό που υπάγεται στην παρ. 3α του άρθρου 31 του ν. 4256/2014 (Α’ 92),

δ) στο προσωπικό που υπάγεται στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 28 του ν. 4780/2021 (Α’ 30),

ε) στο προσωπικό που υπάγεται στα άρθρα 29 και 32 του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Β’ του ν. 3205/2003 (Α’ 297),

στ) σε όσους υπάγονται στα Κεφάλαια Β’, Δ’, ΣΤ’, Ζ’, Η’ του Μέρους ΣΤ’ του ν. 4472/2017 (Α’ 74),

ζ) σε όσους υπάγονται στα Κεφάλαια Β’ και Γ’, καθώς και στο άρθρο 39 του Κεφαλαίου Δ’ του Μέρους Γ’ του παρόντος,

η) στους μόνιμους και δόκιμους πολιτικούς δημοσίους υπαλλήλους, καθώς και στους υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου, που υπάγονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α’ του ν. 4778/2021 (Α’ 26),

θ) στο πάσης φύσεως προσωπικό αορίστου και ορισμένου χρόνου, των εταιρειών που υπάγονται:

θα) στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Β’ του. ν. 4972/2022 (Α’ 181), εκτός των Γενικών Διευθυντών,

θβ) στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Δ’ του ν. 4972/2022, πλην των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛ.ΤΑ.) Α.Ε. και της ΔΕΘ HELEXPO,

θγ) στο Α’ Μέρος του ν. 3429/2005 (Α’ 314), συμπεριλαμβανομένης της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Α.Ε.,

ι) στο προσωπικό που υπάγεται στα Κεφαλαία Α’ και Β’ του Μέρους ΙΔ’ του ν. 4999/2022 (Α’ 225).

3. Η ανωτέρω προσαύξηση δεν συμψηφίζεται με τυχόν καταβαλλόμενη προσωπική διαφορά.

4. Η παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4354/2015 εφαρμόζεται και για τους δικηγόρους που υπάγονται στην παρ. 10 του ίδιου άρθρου. Για τη συνδρομή ή μη της προϋπόθεσης του πρώτου εδαφίου της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4354/2015 αποφαίνονται τα όργανα που είναι αρμόδια για την αναγνώριση των τίτλων αυτών, για τους υπαλλήλους που υπηρετούν με σχέση ιδιωτικού δικαίου στον φορέα και, εάν δεν υφίστανται τέτοιοι, για τους υπαλλήλους του φορέα.

Άρθρο 21
Επανακαθορισμός οικογενειακής παροχής Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 15 ν. 4354/2015

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), περί της οικογενειακής παροχής, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στο δεύτερο εδάφιο τo ύψος της οικογενειακής παροχής αναδιαμορφώνεται, β) το τρίτο και το τέταρτο εδάφιο καταργούνται, γ) στο νέο τρίτο εδάφιο οι λέξεις «προερχόμενα από γάμο» διαγράφονται και η φράση «στη Μέση Εκπαίδευση» αντικαθίσταται από τη φράση «στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», και το άρθρο 15 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 15 Οικογενειακή παροχή

1. Για την ενίσχυση της οικογένειας των υπαλλήλων, που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος νόμου, χορηγείται μηνιαία οικογενειακή παροχή, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση των υπαλλήλων, ως εξής: Για υπάλληλο με τέκνα ανήλικα ή ανίκανα σωματικά ή πνευματικά για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον, η παροχή ορίζεται σε εβδομήντα (70) ευρώ για ένα (1) τέκνο, σε εκατόν είκοσι (120) ευρώ συνολικά για δύο (2) τέκνα, σε εκατόν εβδομήντα (170) ευρώ συνολικά για τρία (3) τέκνα, σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ συνολικά για τέσσερα (4) τέκνα και προσαυξάνεται κατά εβδομήντα (70) ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο. Η κατά τα ανωτέρω παροχή χορηγείται για τέκνα φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, εφόσον είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο έτος, εφόσον φοιτούν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

2. Ειδικά για τέκνα που φοιτούν σε οποιονδήποτε φορέα μεταλυκειακής εκπαίδευσης, δημόσιας ή ιδιωτικής, η παροχή δίδεται μόνο κατά τη διάρκεια του ελάχιστου αριθμού των αναγκαίων για την απονομή των τίτλων σπουδών εξαμήνων, που προβλέπεται από τον οργανισμό κάθε φορέα εκπαίδευσης και σε καμία περίπτωση πέρα από τη συμπλήρωση του εικοστού τέταρτου (24ου) έτους της ηλικίας τους.

3. Για τη διακοπή της παροχής, λόγω συμπλήρωσης των ανωτέρω, κατά περίπτωση, ορίων, ως ημέρα γέννησης των παιδιών θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησής τους και, προκειμένου περί φοιτητών ή σπουδαστών, η λήξη του ακαδημαϊκού ή σπουδαστικού έτους.

4. Η παροχή του παρόντος άρθρου δεν καταβάλλεται στους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων.»

2. Από 1ης.1.2024 καταργούνται το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4354/2015, όπως ισχύουν έως τη δημοσίευση του παρόντος.

Άρθρο 22
Αναπροσαρμογή επιδόματος θέσης ευθύνης

1. Το επίδομα θέσης ευθύνης αυξάνεται σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), περί του επιδόματος θέσης ευθύνης των προϊσταμένων οργανικών μονάδων,

β) της παρ. Γ’ του άρθρου 127, περί των επιδομάτων, του Κεφαλαίου Β’ και της περ. Δ’ της παρ. 1 του άρθρου 135, περί των επιδομάτων, του Κεφαλαίου Δ’ του Μέρους ΣΤ’ του ν. 4472/2017 (Α’ 74),

γ) της Ενότητας Η’ της παρ. 11 του άρθρου 54, περί του επιδόματος θέσης ευθύνης στους προϊσταμένους οργανικών μονάδων, και της Ενότητας Δ’ της παρ. 9 του άρθρου 55, περί του επιδόματος θέσης ευθύνης στους προϊσταμένους οργανικών μονάδων, του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους ΙΔ’ του ν. 4999/2022 (Α’ 225).

2. Η ειδική αμοιβή του άρθρου 11 του ν. 4778/2021 (Α’ 26), που καταβάλλεται στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, προσαυξάνεται ισόποσα και ανάλογα με τη θέση ευθύνης, με το ποσό της αύξησης της περ. α) της παρ. 1.

3. Τα επιδόματα των παρ. 1 και 2 στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.

Άρθρο 23
Ειδικό Επίδομα Βιβλιοθήκης σε Ερευνητές και Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 135 ν. 4472/2017
Στην παρ. 1 του άρθρου 135 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), περί επιδομάτων, προστίθεται υποπαρ. Ε’ ως εξής:

«Ε. Ειδικό επίδομα βιβλιοθήκης στους Ερευνητές και τους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες του Κεφαλαίου Δ’ του Μέρους ΣΤ’ από 1ης.1.2024 ως εξής:

α) Γενικός Διευθυντής ή Διευθυντής Ερευνητικού Κέντρου, Ινστιτούτου και αυτοτελούς Ερευνητικού Ινστιτούτου, Πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) εκατόν πενήντα (150) ευρώ,

β) Ερευνητής Α’ εκατόν πενήντα (150) ευρώ,

γ) Ερευνητής Β’ εκατόν πενήντα (150) ευρώ,

δ) Ερευνητής Γ’ εκατόν είκοσι (120) ευρώ,

ε) Ερευνητής Δ’ εκατόν είκοσι (120) ευρώ,

στ) Ε.Λ.Ε. εκατό (100) ευρώ. Το ανωτέρω επίδομα συγκαταλέγεται στις τακτικές μηνιαίες αποδοχές του ως άνω προσωπικού.»

Άρθρο 24
Αναπροσαρμογή επιδόματος ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας Τροποποίηση περ. Β’ άρθρου 127 ν. 4472/2017
Στην περ. Β’ του άρθρου 127 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), περί των επιδομάτων, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στο δεύτερο εδάφιο αα) αναπροσαρμόζονται οι προσαυξήσεις του επιδόματος ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας που καταβάλλεται στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, αβ) μετά τη φράση «για τα στελέχη που είναι έγγαμα» προστίθεται η φράση «ή έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης», β) στο τρίτο εδάφιο αναπροσαρμόζονται οι προσαυξήσεις του ως άνω επιδόματος για τα στελέχη που έχουν τέκνα, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης της οικογενειακής παροχής του άρθρου 15 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), γ) προστίθεται νέο τέταρτο εδάφιο, δ) διαγράφεται το όγδοο εδάφιο, και η περ. Β’ διαμορφώνεται ως εξής:

«Β. Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας, λόγω της ιδιαίτερης φύσης των καθηκόντων των εν λόγω στελεχών καθώς και της απασχόλησης χωρίς ωράριο εργασίας ή πέραν του ωραρίου εργασίας, οριζόμενο ως εξής:

ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΟΣΟ ΣΕ € ΠΟΣΟ ΣΕ €

ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.ΕΘ.Α 500

ΑΡΧΗΓΟΣ Γ.Ε.Σ. και αντίστοιχοι 450 390

Α/ Α.Τ.Α. και αντίστοιχοι και Υπαρχηγοί Σωμάτων Ασφαλείας 450 370

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ και αντίστοιχοι 420 360

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ και αντίστοιχοι 400 340

ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ και αντίστοιχοι 395 335

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ και αντίστοιχοι 385 325

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ και αντιστοιχοι 375 315

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ και αντίστοιχοι 285 225

ΛΟΧΑΓΟΣ και αντίστοιχοι 220 160

ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ και αντίστοιχοι 190 130

ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ και αντιστοιχοι 180 120

ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ και αντιστοιχοι 160 100

ΑΡΧΙΛΟΧΙΑΣ και αντίστοιχοι 150 90

ΕΠΙΛΟΧΙΑΣ και αντίστοιχοι 140 80

ΛΟΧΙΑΣ και αντίστοιχοι 115 55

ΔΕΚΑΝΕΑΣ και αντίστοιχοι 105

ΜΟΝΙΜΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ και ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ που δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεωσεις 105 45

Το εν λόγω επίδομα προσαυξάνεται κατά εβδομήντα (70) ευρώ για τα στελέχη που είναι έγγαμα ή έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης χωρίς τέκνα. Για τα στελέχη που έχουν τέκνα, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης της οικογενειακής παροχής του άρθρου 15 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), το εν λόγω επίδομα προσαυξάνεται κατά εκατόν τριάντα (130) ευρώ. Σε περίπτωση συζύγων ή συμβιούντων που αμείβονται και οι δύο (2) με τις διατάξεις της παρούσας, η ως άνω προσαύξηση καταβάλλεται και στους δύο (2).

Από 1.1.2023 το επίδομα της παρούσας προσαυξάνεται για τα πληρώματα των πολεμικών πλοίων που βρίσκονται σε αποστολή, καθώς και για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που εκτελεί ειδική αποστολή. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών καθορίζονται το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της προσαύξησης του ως άνω επιδόματος. Η δαπάνη δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) ευρώ ετησίως.

Το ως άνω επίδομα καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι του προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στα καθήκοντα και τις συνθήκες που δικαιολογούν την καταβολή του.

Σε περίπτωση απομάκρυνσης των στελεχών με απόσπαση, μετακίνηση, διάθεση ή εκπαιδευτική άδεια μεγαλύτερη των δύο (2) μηνών, από τα εν γένει καθήκοντα, τις θέσεις και τις συνθήκες, οι οποίες δικαιολογούν τη χορήγηση του επιδόματος αυτού, διακόπτεται ισοχρόνως και η καταβολή του με βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου.»

Άρθρο 25
Αναπροσαρμογή επιδόματος των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος Τροποποίηση περ. Ε’ άρθρου 127 ν. 4472/2017
Το ποσό του επιδόματος του πρώτου εδαφίου της περ. Ε’ του άρθρου 127 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), περί των επιδομάτων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος που υπηρετούν εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (μόνο πρώην Ν. Δωδεκανήσου), των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν στις Μονάδες Προκαλύψεως της ηπειρωτικής μεθορίου (Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης), στη νήσο Σκύρο και τις τοπικές κοινότητες Ζίρου και Παλαιοκάστρου του Δήμου Σητείας, αναπροσαρμόζεται, και η περ. Ε’ διαμορφώνεται ως εξής:

«Ε. Στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος που υπηρετούν εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (μόνο πρώην ν. Δωδεκανήσου), καθώς και στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν στις Μονάδες Προκαλύψεως της ηπειρωτικής μεθορίου (Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης), στη νήσο Σκύρο και τις τοπικές κοινότητες Ζίρου και Παλαιοκάστρου του Δήμου Σητείας, χορηγείται μηνιαίο επίδομα ύψους εκατόν τριάντα (130) ευρώ.

Το ανωτέρω επίδομα ύψους εκατόν τριάντα (130) ευρώ χορηγείται και στα στελέχη του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής που υπηρετούν στις Λιμενικές Αρχές Οθωνών, Σαγιάδας και Σκύρου.

Το επίδομα αυτό καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στην Υπηρεσία της περιοχής που δικαιολογεί την καταβολή του. Επίσης καταβάλλεται και για όσο διάστημα οι υπάλληλοι τελούν σε θεσμοθετημένες άδειες.

Σε περίπτωση απομάκρυνσης των υπαλλήλων, για οποιονδήποτε λόγο, όπως μετακίνηση, απόσπαση, μετάθεση, διάθεση, από την περιοχή η οποία δικαιολογεί τη χορήγησή του, διακόπτεται ισοχρόνως η καταβολή του με βεβαίωση του οικείου Προϊσταμένου.

Τα επιδόματα των παρ. Β’ έως Ε’ δεν καταβάλλονται στους οπλίτες βραχείας ανακατάταξης, στους μαθητές των σχολών αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των σχολών των Σωμάτων Ασφαλείας, με την επιφύλαξη της περ. δ’ της παρ. Δ’, στους τελούντες σε κατάσταση πολεμικής ή μόνιμης διαθεσιμότητας, καθώς και στους έφεδρους και δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς.

Στο στρατιωτικό προσωπικό, που υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, καθώς και στο στρατιωτικό προσωπικό ειδικότητας μετεωρολόγου που υπηρετεί σε μετεωρολογικά κλιμάκια της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας ή σε μετεωρολογικά κλιμάκια, που εδρεύουν σε μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας, ο τρόπος καταβολής και κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζεται με την υπουργική απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 65 του ν. 4427/2016 (Α’ 188).»

Άρθρο 26
Χιλιομετρική αποζημίωση Τροποποίηση άρθρου 8 υποπαρ. Δ9 παρ. Δ’ άρθρου 2 ν. 4336/2015
Στο άρθρο 8 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94), περί της χιλιομετρικής αποζημίωσης, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) η φράση «καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών» αντικαθίσταται από τη φράση «όπως αυτό καταβάλλεται σύμφωνα με την υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ’ του άρθρου 2, ορίζεται στο ποσό των είκοσι λεπτών (0,20 €) για κάθε χιλιόμετρο», β) προστίθεται δεύτερο εδάφιο, και το άρθρο 8 διαμορφώνεται ως εξής:

«8. Το ύψος της χιλιομετρικής αποζημίωσης για τις μετακινήσεις εντός ή εκτός έδρας, όταν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση ιδιωτικής χρήσης μεταφορικού μέσου, όπως αυτό καταβάλλεται σύμφωνα με την υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ’ του άρθρου 2, ορίζεται στο ποσό των είκοσι λεπτών (0,20 €) για κάθε χιλιόμετρο. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών το ανωτέρω ποσό δύναται να αναπροσαρμόζεται. Με όμοια απόφαση μπορεί να καθορίζεται και το ανώτατο όριο των κατά μήνα χιλιομέτρων, που επιτρέπεται να πραγματοποιούν οι μετακινούμενοι με ιδιωτικής χρήσης μεταφορικά μέσα εκτός έδρας. Μετά την εξάντληση του ανωτέρω ορίου καταβάλλεται μόνο το αντίτιμο των εισιτηρίων των φθηνότερων μέσων μαζικής μεταφοράς.»

Άρθρο 27
Έξοδα διανυκτέρευσης Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 10 και παρ. 1 άρθρου 19 υποπαρ. Δ9 παρ. Δ’ άρθρου 2 ν. 4336/2015

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 10 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94), περί των εξόδων διανυκτέρευσης, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο αναπροσαρμόζεται το ποσό των εξόδων διανυκτέρευσης, β) στο δεύτερο εδάφιο διαγράφεται η φράση «έως τις 31.12.2022 κατά είκοσι τοις εκατό (20 %) και από 1ης.1.2023», γ) προστίθεται νέο τέταρτο εδάφιο, και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Το ποσό των εξόδων διανυκτέρευσης αναγνωρίζεται ανάλογα με την κατηγορία, στην οποία εντάσσονται οι δικαιούχοι βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του παρόντος και βάσει του καταβληθέντος ποσού, και ορίζεται ως εξής:

α. Κατηγορία Ι, μέχρι εκατό (100) ευρώ ανά διανυκτέρευση

β. Κατηγορία ΙΙ, μέχρι ογδόντα (80) ευρώ ανά διανυκτέρευση.

Τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά τριάντα τοις εκατό (30%) για διαμονή εντός των ορίων των δήμων Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Η ως άνω προσαύξηση ισχύει και για διαμονή στη νησιωτική χώρα από την 1η Μαΐου έως και την 30ή Σεπτεμβρίου εκάστου έτους. Ειδικά για τη διενέργεια φορολογικών, τελωνειακών ελέγχων, ελέγχων της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς, ελέγχων του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και ελέγχων της Επιθεώρησης Εργασίας στη νησιωτική χώρα, από την 1η Μαΐου έως και την 30ή Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, καταβάλλεται σε υπαλλήλους ανεξαρτήτως κατηγορίας για τη μετακίνησή τους το ποσό των εξόδων διανυκτέρευσης της περ. α’, με την προσαύξηση τριάντα τοις εκατό (30%) του τρίτου εδαφίου της παρούσας. Σε περίπτωση διανυκτέρευσης σε κατάλυμα κόστους υψηλότερου του οριζόμενου, ανά κατηγορία στην παρούσα παράγραφο, η δαπάνη αναγνωρίζεται μέχρι του οριζόμενου αυτού ποσού. Νόμοι και υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότησή τους μετά την 1η.1.2016 και καθορίζουν ποσά εξόδων διανυκτέρευσης διαφορετικά από αυτά της παρούσας, εξακολουθούν να ισχύουν.»

2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 19 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, περί των εξόδων διανυκτέρευσης εξωτερικού, αναπροσαρμόζονται τα έξοδα διανυκτέρευσης, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Το ποσό των εξόδων διανυκτέρευσης που αναγνωρίζεται, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εντάσσεται ο μετακινούμενος βάσει του άρθρου 5, ορίζεται ως εξής:

α. Κατηγορία Ι, μέχρι διακόσια σαράντα δύο (242) ευρώ ανά διανυκτέρευση.

β. Κατηγορία ΙΙ, μέχρι εκατόν εβδομήντα έξι (176) ευρώ ανά διανυκτέρευση.

Σε περίπτωση διανυκτέρευσης στη Νέα Υόρκη και στην Ουάσιγκτον τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά εκατό (100) ευρώ.

Σε περίπτωση διανυκτέρευσης σε κατάλυμα κόστους υψηλότερου του οριζομένου, ανά κατηγορία, στην παρούσα παράγραφο, η δαπάνη αναγνωρίζεται μέχρι του οριζόμενου αυτού ποσού.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟYΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΟΥ Ν. 4957/2022 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 173 ΤΟΥ Ν. 4957/2022

Άρθρο 28
Πεδίο εφαρμογής
Στο παρόν Κεφάλαιο υπάγονται:

α) τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4957/2022 (Α’ 141),

β) τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των ανωτέρω φορέων,

γ) οι Εντεταλμένοι Διδάσκοντες του άρθρου 173 του ν. 4957/2022.

Άρθρο 29
Μισθολογική κατάταξη
Για τη μισθολογική κατάταξη των λειτουργών και υπαλλήλων του παρόντος Κεφαλαίου ορίζονται δεκαέξι (16) μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.) για κάθε βαθμίδα με εισαγωγικό το Μ.Κ. 1 και καταληκτικό το Μ.Κ. 16.

Άρθρο 30
Χρόνος και τρόπος μισθολογικής εξέλιξης

1. Για τη μισθολογική εξέλιξη απαιτείται υπηρεσία ενός (1) έτους στο πρώτο μισθολογικό κλιμάκιο (Μ.Κ. 1) και δύο (2) έτη για κάθε επόμενο.

2. Για τη μισθολογική εξέλιξη των λειτουργών ή υπαλλήλων από το κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο στο αμέσως ανώτερο, απαιτείται να έχει συμπληρωθεί ο καθορισμένος χρόνος υπηρεσίας στο κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο.

3. Η κατά την παρ. 2 εξέλιξη του λειτουργού ή υπαλλήλου γίνεται με πράξη του αρμόδιου για τον διορισμό οργάνου.

4. Ως υπηρεσία για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη υπολογίζεται η αναφερόμενη στην παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4354/2015 (Α’ 176). Ειδικώς για τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Α.Ε.Ι. της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία το διδακτικό ή ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε δημόσια ή ιδιωτικά πανεπιστήμια του εξωτερικού, εφόσον οι τίτλοι σπουδών που αυτά παρέχουν αναγνωρίζονται, από το αρμόδιο για τον σκοπό αυτόν όργανο, ως ακαδημαϊκά ισότιμοι με αυτούς των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής. Επίσης, αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία το διδακτικό ή ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258), ανεξαρτήτως της συμβατικής σχέσης με αυτά. Η αναγνώριση των ανωτέρω υπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου και τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Άρθρο 31
Βασικός μισθός

1. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ. 1 της βαθμίδας του Καθηγητή των Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων και της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.) ορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων είκοσι οκτώ (2.228) ευρώ. Ο βασικός μισθός των επόμενων μισθολογικών κλιμακίων διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού των εξήντα τριών (63) ευρώ.

2. α. Ο μηνιαίος βασικός μισθός των λοιπών βαθμίδων των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων και της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.) διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. της βαθμίδας του Καθηγητή, ως εξής:

αα. Αναπληρωτής Καθηγητής: ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%).

αβ. Επίκουρος Καθηγητής: εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%).

αγ. Επίκουρος Καθηγητής επί θητεία: εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%).

αδ. Λέκτορας: εβδομήντα τοις εκατό (70%). β. Ο μηνιαίος βασικός μισθός των μελών Δ.Ε.Π. των

Α.Ε.Ι. της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), που προέρχονται από τα πρώην Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Τ.Ε.Ι.) και εντάχθηκαν σε προσωποπαγείς θέσεις, διατηρώντας το μισθολογικό καθεστώς της θέσης που κατείχαν, διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. της βαθμίδας του Καθηγητή των Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων και της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.), ως εξής:

βα. Καθηγητής: ενενήντα τοις εκατό (90%). ββ. Αναπληρωτής Καθηγητής: εβδομήντα επτά τοις εκατό (77%). βγ. Επίκουρος Καθηγητής: εξήντα οκτώ τοις εκατό

(68%). βδ. Λέκτορας Εφαρμογών/πρώην Καθηγητής Εφαρμογών: πενήντα οκτώ τοις εκατό (58%).

3. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων και της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.) διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. της

βαθμίδας του Καθηγητή των Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων και της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.), ως εξής:

α. ΒΑΘΜΙΔΑ A’ ΠΕ Ε.Ε.Π., ΠΕ Ε.ΔΙ.Π. και ΤΕ Ε.ΔΙ.Π.: εξήντα δύο τοις εκατό (62%).

β. ΒΑΘΜΙΔΑ Β’ ΠΕ Ε.Ε.Π., ΠΕ Ε.ΔΙ.Π. και ΤΕ Ε.ΔΙ.Π.: πενήντα εννέα τοις εκατό (59%).

γ. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ’ ΠΕ Ε.Ε.Π., ΠΕ Ε.ΔΙ.Π. και ΤΕ Ε.ΔΙ.Π.: πενήντα έξι τοις εκατό (56%).

δ. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ’ ΠΕ Ε.Ε.Π., ΠΕ Ε.ΔΙ.Π. και ΤΕ Ε.ΔΙ.Π.: πενήντα πέντε τοις εκατό (55%).

4. Ο μηνιαίος βασικός μισθός των μελών Δ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. της βαθμίδας του Καθηγητή των Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων και της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.), ως εξής:

α. Καθηγητής: ενενήντα τοις εκατό (90%). β. Αναπληρωτής Καθηγητής: εβδομήντα επτά τοις

εκατό (77%). γ. Επίκουρος Καθηγητής: εξήντα οκτώ τοις εκατό (68%). δ. Λέκτορας/Καθηγητής Εφαρμογών: πενήντα οκτώ

τοις εκατό (58%). ε. Ε.ΔΙ.Π.: πενήντα πέντε τοις εκατό (55%). 5. Όλοι οι ως άνω βασικοί μισθοί στρογγυλοποιούνται

στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.

Άρθρο 32
Επιδόματα
Πέρα από τον βασικό μισθό του άρθρου 31 χορηγούνται και τα εξής επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις κατά μήνα:

1. Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας, οριζόμενο ως εξής:

α. Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού που προέρχεται από τα πρώην Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Τ.Ε.Ι.) και εντάχθηκε σε προσωποπαγείς θέσεις:

αα. Καθηγητής: πεντακόσια (500) ευρώ. αβ. Αναπληρωτής Καθηγητής: τετρακόσια πενήντα

(450) ευρώ. αγ. Επίκουρος Καθηγητής: τετρακόσια (400) ευρώ. αδ. Eπίκουρος Καθηγητής επί θητεία: τετρακόσια (400)

ευρώ. αε. Λέκτορας/Καθηγητής Εφαρμογών: διακόσια πενήντα (250) ευρώ. β. Mέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)

και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων και της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.), τριακόσια (300) ευρώ. Όσοι εξ αυτών δεν κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα σπουδών, αλλά κατέχουν μεταπτυχιακό δίπλωμα, διακόσια πενήντα (250) ευρώ και όσοι δεν κατέχουν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών, εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

γ. Μέλη Ε.ΔΙ.Π. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., εκατό (100) ευρώ. 2. Ειδικό επίδομα βιβλιοθήκης, οριζόμενο ως εξής:

α. Μέλη Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων και της Α.Σ.Κ.Τ.:

αα. Καθηγητής: διακόσια (200) ευρώ. αβ. Αναπληρωτής Καθηγητής: εκατόν εβδομήντα (170)

ευρώ. αγ. Επίκουρος Καθηγητής: εκατόν πενήντα (150) ευρώ. αδ. Eπίκουρος Καθηγητής επί θητεία: εκατόν πενήντα

(150) ευρώ. αε. Λέκτορας: εκατόν είκοσι (120) ευρώ. β. Μέλη Δ.Ε.Π.

των Α.Ε.Ι. της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4957/2022, που προέρχονται από τα πρώην Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Τ.Ε.Ι.) και εντάχθηκαν σε προσωποπαγείς θέσεις:

βα. Καθηγητής: εκατόν πενήντα (150) ευρώ. ββ. Αναπληρωτής Καθηγητής: εκατόν πενήντα (150)

ευρώ. βγ. Επίκουρος Καθηγητής: εκατόν είκοσι (120) ευρώ. βδ. Λέκτορας Εφαρμογών/πρώην Καθηγητής Εφαρμογών: εκατόν είκοσι (120) ευρώ. γ. Μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. των Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων και Α.Σ.Κ.Τ.: εκατό (100) ευρώ. δ. Μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.): δα. Καθηγητής: εκατόν πενήντα (150) ευρώ. δβ. Αναπληρωτής Καθηγητής: εκατόν πενήντα (150)

ευρώ. δγ. Επίκουρος Καθηγητής: εκατόν είκοσι (120) ευρώ. δδ. Λέκτορας/Καθηγητής Εφαρμογών: εκατόν είκοσι

(120) ευρώ. δε. E.ΔΙ.Π.: εκατό (100) ευρώ. 3. Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με το άρθρο 15 του

ν. 4354/2015 (Α’ 176). 4. Έξοδα παράστασης στους Πρυτάνεις, στους Αντιπρυτάνεις, στους Προέδρους και Αντιπροέδρους Διοικουσών Επιτροπών του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, στους Κοσμήτορες Σχολών και στους Προέδρους Τμημάτων, οριζόμενα ως εξής:

«α. Πρύτανης, Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος: πεντακόσια (500) ευρώ.

β. Αντιπρύτανης, Αντιπρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος: τριακόσια πενήντα (350) ευρώ.

γ. Κοσμήτορας Σχολής: διακόσια δέκα (210) ευρώ. δ. Πρόεδρος Τμήματος: διακόσια δέκα (210) ευρώ. 5. Στους ιατρούς, φυσικούς ιατρικής ακτινοφυσικούς,

ψυχολόγους, φαρμακοποιούς και νοσηλευτές, καθώς και στους χημικούς, κλινικούς χημικούς, βιοχημικούς και βιολόγους, οι οποίοι είναι μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. που τοποθετούνται σε πανεπιστημιακές κλινικές, πανεπιστημιακά εργαστήρια ή ειδικές μονάδες κλινικών ή εργαστηρίων, που εγκαθίστανται σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, καταβάλλεται, από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού

του οικείου νοσοκομείου, ειδική αμοιβή για το κλινικό και εργαστηριακό έργο που παρέχουν, το ύψος της οποίας ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας. Μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης, η εν λόγω ειδική αμοιβή καταβάλλεται στο ύψος που έχει διαμορφωθεί με την υπό στοιχεία Γ4α/ Γ.Π.76467/2018/24.4.2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας (Β’ 1786). Η ως άνω ειδική αμοιβή δεν υπάγεται στα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις ανώτατα όρια αποδοχών. Για την καταβολή της ειδικής αμοιβής απαιτείται η υποβολή στη Διοίκηση του νοσοκομείου της μηνιαίας καταγραφής του παρεχόμενου κλινικού εργαστηριακού έργου που βεβαιώνεται από τον διευθυντή της κλινικής, του εργαστηρίου ή της ειδικής μονάδας, και η έγκρισή της από αυτό ύστερα από θετική εισήγηση του επιστημονικού συμβουλίου και του διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου.

Άρθρο 33
Επιμέρους μισθολογικές ρυθμίσεις

1. Το ύψος των μηνιαίων αποδοχών των εντεταλμένων διδασκόντων του άρθρου 173 του ν. 4957/2022 (Α’ 141) καθορίζεται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του βασικού μισθού του Μ.Κ. 1 της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4957/2022, καθώς και στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του ειδικού επιδόματος διδασκαλίας και έρευνας της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή για πλήρη απασχόληση. Στους ανωτέρω καταβάλλεται και οικογενειακή παροχή σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4354/2015 (Α’ 176). Σε περίπτωση επιλογής τους με καθεστώς μερικής απασχόλησης εφαρμόζεται η παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4472/2017 (Α’ 74).

2. Το ύψος της αμοιβής ανά κατηγορία διδακτικού προσωπικού του Ξενόγλωσσου Προγράμματος Σπουδών του άρθρου 103 του ν. 4957/2022, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησής της καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, διατηρείται σε ισχύ το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 103 του ν. 4957/2022.

3. Ειδικά για τα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4957/2022 που λαμβάνουν επιστημονική άδεια του άρθρου 157 του ν. 4957/2022 με σκοπό τη συνεργασία χωρίς αμοιβή με ιδρύματα ή ερευνητικούς οργανισμούς της αλλοδαπής, η προσαύξηση υπολογίζεται επί του συνόλου των αποδοχών αυτών. Ειδικά, για όσους τελούν σε επιστημονική άδεια κατά τη δημοσίευση του παρόντος, δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 157 του ν. 4957/2022, και μέχρι τη λήξη της, συνεχίζει να καταβάλλεται η προβλεπόμενη προσαύξηση.

4. Τα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4957/2022 που εντάσσονται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις στην κατηγορία μερικής απασχόλησης, λαμβάνουν το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των τακτικών αποδοχών της αντίστοιχης βαθμίδας πλήρους απασχόλησης με τα ίδια έτη υπηρεσίας.

5. Για τα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4957/2022, το ανώτατο όριο αποδοχών, όπως ορίζεται

από τις κείμενες διατάξεις, αναπροσαρμόζεται και καθορίζεται στο ποσό που αντιστοιχεί στο καταληκτικό κλιμάκιο (Μ.Κ. 16) της βαθμίδας του καθηγητή πολλαπλασιαζόμενο με τον συντελεστή ένα κόμμα εξακόσια είκοσι πέντε (1,625).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ, ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ, ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ, ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

Άρθρο 34
Πεδίο εφαρμογής
Στο παρόν κεφάλαιο υπάγονται: α) τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

(Δ.Ε.Π.) και Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.),

β) τα μέλη Διδακτικού Προσωπικού και Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.),

γ) τα μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) και Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.),

δ) τα μέλη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και το προσωπικό της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 3966/2011 (Α’ 118).

Άρθρο 35
Μισθολογική κατάταξη
Για τη μισθολογική κατάταξη των λειτουργών και υπαλλήλων του παρόντος Κεφαλαίου ορίζονται δεκαέξι (16) μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.) για κάθε βαθμίδα με εισαγωγικό το Μ.Κ. 1 και καταληκτικό το Μ.Κ. 16.

Άρθρο 36
Χρόνος και τρόπος μισθολογικής εξέλιξης

1. Για τη μισθολογική εξέλιξη απαιτείται υπηρεσία ενός (1) έτους στο πρώτο μισθολογικό κλιμάκιο (Μ.Κ. 1) και δύο (2) έτη για κάθε επόμενο.

2. Για τη μισθολογική εξέλιξη των λειτουργών ή υπαλλήλων από το κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο στο αμέσως ανώτερο, απαιτείται να έχει συμπληρωθεί ο καθορισμένος χρόνος υπηρεσίας στο κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο.

3. Η κατά την παρ. 2 εξέλιξη του λειτουργού ή υπαλλήλου γίνεται με πράξη του αρμόδιου για τον διορισμό οργάνου.

4. α) Ως υπηρεσία για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη υπολογίζεται η αναφερόμενη στην παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).

β) Ειδικώς για τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία και το διδακτικό ή ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε δημόσια ή ιδιωτικά πανεπιστήμια του εξωτερικού, εφόσον οι τίτλοι σπουδών που αυτά παρέχουν αναγνωρίζονται, από το αρμόδιο για τον σκοπό αυτόν όργανο, ως ακαδημαϊκά ισότιμοι με αυτούς των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής. Επίσης, αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία και το διδακτικό ή ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258), ανεξαρτήτως της συμβατικής σχέσης με αυτά.

γ) Ειδικά για τα μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Π.) ναυτικών μαθημάτων των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία και χρόνος μέχρι δώδεκα (12) ετών πραγματικής θαλάσσιας υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου που απαιτήθηκε ως προσόν διορισμού. Ειδικά για τους κατόχους διπλώματος Πλοιάρχου Α’ και Β’ ή Μηχανικού Α’ και Β’ τάξης Εμπορικού Ναυτικού προσμετράται η πραγματική θαλάσσια υπηρεσία μετά από την απόκτηση του διπλώματος Γ’ τάξης. Για τους κατόχους διπλώματος Ραδιοτηλεγραφητού Α’ τάξης προσμετράται η πραγματική θαλάσσια υπηρεσία μετά από την απόκτηση του αντίστοιχου διπλώματος Β’ τάξης. Για την κατηγορία ΒΙΙ/8 (Δάσκαλοι πρακτικών εφαρμογών) βάσει της υπ’ αρ. 152091/7891/12.12.1975 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας (Β’ 1482) προσμετράται η πραγματική θαλάσσια υπηρεσία μετά από την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών, εφόσον δεν συμπίπτει με προϋπηρεσία της περ. (α).

δ) Για τα λοιπά μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Α.Ε.Ν. γενικών και τεχνικών μαθημάτων, αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία και η συναφής με την ειδικότητα της κατεχόμενης θέσης επαγγελματική εμπειρία ιδιωτικού τομέα που απαιτήθηκε ως προσόν διορισμού, εφαρμοζόμενων αναλόγως του άρθρου 26 του ν. 4369/2016 (Α’ 33) και του π.δ. 69/2016 (Α’ 127).

Προϋπόθεση για την αναγνώριση των προϋπηρεσιών που αναφέρονται στις περ. α’ έως δ’, είναι να μην έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση άλλης οικονομικής παροχής ή συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Η αναγνώριση των ανωτέρω υπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου και τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Άρθρο 37
Βασικός μισθός

1. α. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ. 1 της βαθμίδας του Καθηγητή των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) ορίζεται στο ποσό των χιλίων εννιακοσίων ογδόντα έξι (1.986) ευρώ. Ο βασικός μισθός των επόμενων μισθολογικών κλιμακίων διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού των πενήντα τεσσάρων (54) ευρώ.

β. Ο μηνιαίος βασικός μισθός των λοιπών βαθμίδων των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Α.Σ.Ε.Ι. διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. της βαθμίδας του Καθηγητή των Α.Σ.Ε.Ι., ως εξής:

βα. Αναπληρωτής Καθηγητής: ογδόντα πέντε τοις εκατό (85 %).

ββ. Επίκουρος Καθηγητής: εβδομήντα πέντε κόμμα πενήντα πέντε τοις εκατό (75,55%).

βγ. Λέκτορας: εξήντα τρία τοις εκατό (63%). γ. Ο μηνιαίος βασικός μισθός των Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Α.Σ.Ε.Ι. διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. της βαθμίδας του Καθηγητή των Α.Σ.Ε.Ι., ως εξής:

γα. Βαθμίδα Α’ Κλάδος I ΠΕ Ε.Ε.ΔΙ.Π., Κλάδος II ΠΕ Ε.Ε.ΔΙ.Π. και Κλάδος II ΤΕ Ε.Ε.ΔΙ.Π.: πενήντα εννέα τοις εκατό (59 %).

γβ. Βαθμίδα Β’ Κλάδος I ΠΕ Ε.Ε.ΔΙ.Π., Κλάδος II ΠΕ Ε.Ε.ΔΙ.Π. και Κλάδος II ΤΕ Ε.Ε.ΔΙ.Π.: πενήντα επτά τοις εκατό (57 %).

γγ. Βαθμίδα Γ’ Κλάδος I ΠΕ Ε.Ε.ΔΙ.Π., Κλάδος II ΠΕ Ε.Ε.ΔΙ.Π. και Κλάδος II ΤΕ Ε.Ε.ΔΙ.Π.: πενήντα έξι τοις εκατό (56 %).

γδ. Βαθμίδα Δ’ Κλάδος I ΠΕ Ε.Ε.ΔΙ.Π., Κλάδος II ΠΕ Ε.Ε.ΔΙ.Π. και Κλάδος II ΤΕ Ε.Ε.ΔΙ.Π.: πενήντα πέντε τοις εκατό (55 %).

2. α. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ. 1 της βαθμίδας του Καθηγητή των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) ορίζεται στο ποσό των χιλίων εννιακοσίων ογδόντα έξι (1.986) ευρώ. Ο βασικός μισθός των επόμενων μισθολογικών κλιμακίων διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού των πενήντα τεσσάρων (54) ευρώ.

β. Ο μηνιαίος βασικός μισθός των λοιπών βαθμίδων του διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Α. διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. της βαθμίδας του Καθηγητή των Α.Ε.Α., ως εξής:

βα. Αναπληρωτής Καθηγητής: ογδόντα πέντε τοις εκατό (85 %).

ββ. Επίκουρος Καθηγητής: εβδομήντα πέντε κόμμα πενήντα πέντε τοις εκατό (75,55%).

βγ. Λέκτορας: εξήντα τρία τοις εκατό (63 %). γ. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ε.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Α. διαμορφώνεται σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60 %) επί του αντίστοιχου Μ.Κ. της βαθμίδας του Καθηγητή των Α.Ε.Α..

3. α. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ. 1 της βαθμίδας του Καθηγητή των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) ορίζεται στο ποσό των χιλίων εννιακοσίων ογδόντα έξι (1.986) ευρώ. Ο βασικός μισθός των επόμενων μισθολογικών κλιμακίων διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού των πενήντα τεσσάρων (54) ευρώ.

β. Ο μηνιαίος βασικός μισθός των λοιπών βαθμίδων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Α.Ε.Ν. διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. της βαθμίδας του Καθηγητή των Α.Ε.Ν., ως εξής:

βα. Αναπληρωτής Καθηγητής: ογδόντα πέντε τοις εκατό (85 %).

ββ. Επίκουρος Καθηγητής: εβδομήντα πέντε κόμμα πενήντα πέντε τοις εκατό (75,55 %).

βγ. Καθηγητής Εφαρμογών: εξήντα τρία τοις εκατό (63 %). γ. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ειδικού Διδακτικού

Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Α.Ε.Ν. διαμορφώνεται σε ποσοστό 60 % επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή των Α.Ε.Ν..

δ. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Α.Ε.Ν. που διατηρεί προσωποπαγείς θέσεις, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3450/2006 (Α’ 64), διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή των Α.Ε.Ν., ως εξής:

δα. Καθηγητής: εβδομήντα επτά τοις εκατό (77 %). δβ. Επίκουρος Καθηγητής: εξήντα οκτώ τοις εκατό (68

%). δγ. Επιμελητής: εξήντα ένα τοις εκατό (61 %). δδ. Καθηγητής Ειδικών Μαθημάτων: πενήντα οκτώ

κόμμα πέντε τοις εκατό (58,5 %). 4. α. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ. 1 της βαθμίδας του Σύμβουλου Α’ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 3966/2011 (Α’ 118) ορίζεται στο ποσό των χιλίων οχτακοσίων δέκα (1.810) ευρώ. Ο βασικός μισθός των επόμενων μισθολογικών κλιμακίων διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού των πενήντα (50) ευρώ.

β. Ο μηνιαίος βασικός μισθός των λοιπών μελών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), καθώς και του προσωπικού της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 3966/2011 διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Σύμβουλου Α’, ως εξής:

βα. Σύμβουλος Β’: ογδόντα εννέα τοις εκατό (89%). ββ. Σύμβουλος Γ’: εβδομήντα έξι κόμμα ογδόντα πέντε

τοις εκατό (76,85%). βγ. Εισηγητής: εξήντα οκτώ κόμμα τρία τοις εκατό

(68,3%). 5. Όλοι οι ως άνω βασικοί μισθοί στρογγυλοποιούνται

στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.

Άρθρο 38
Επιδόματα
Πέρα από τον βασικό μισθό του άρθρου 37 χορηγούνται και τα εξής επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις κατά μήνα:

1. Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας, οριζόμενο ως εξής:

α. Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), Διδακτικό Προσωπικό των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) και Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.):

αα. Καθηγητής: πεντακόσια (500) ευρώ. αβ. Αναπληρωτής Καθηγητής: τετρακόσια πενήντα

(450) ευρώ. αγ. Επίκουρος Καθηγητής: τετρακόσια (400) ευρώ. αδ. Λέκτορας/Καθηγητής Εφαρμογών: διακόσια πενήντα (250) ευρώ. β. Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Α.Σ.Ε.Ι.:

τριακόσια (300) ευρώ. Όσοι εξ αυτών δεν κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα σπουδών, αλλά κατέχουν μεταπτυχιακό δίπλωμα, διακόσια πενήντα (250) ευρώ και όσοι δεν κατέχουν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών, εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

γ. Στα μέλη Ε.ΔΙ.Π. της Α.Ε.Ν. και της Α.Ε.Α. εκατό (100) ευρώ.

δ. Εκπαιδευτικό προσωπικό των Α.Ε.Ν. που διατηρεί προσωποπαγείς θέσεις, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3450/2006 (Α’ 64), εκατό (100) ευρώ.

ε. Μέλη Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), καθώς και το προσωπικό της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 3966/2011 (Α’ 118):

εα. Σύμβουλος Α’: διακόσια τριάντα (230) ευρώ. εβ. Σύμβουλος Β’: διακόσια είκοσι πέντε (225) ευρώ. εγ. Σύμβουλος Γ’: διακόσια δέκα (210) ευρώ. εδ. Εισηγητής: εκατόν ενενήντα πέντε (195) ευρώ. 2. Χορηγείται ειδικό επίδομα βιβλιοθήκης, οριζόμενο

ως εξής: α. Μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι., Διδακτικό προσωπικό των

Α.Ε.Α. και Ε.Π. των Α.Ε.Ν.: αα. Καθηγητής: εκατόν πενήντα (150) ευρώ. αβ. Αναπληρωτής Καθηγητής: εκατόν πενήντα (150)

ευρώ. αγ. Επίκουρος Καθηγητής: εκατόν είκοσι (120) ευρώ. αδ. Λέκτορας/Καθηγητής Εφαρμογών: εκατόν είκοσι

(120) ευρώ. β. Μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. των Α.Σ.Ε.Ι.: εκατό (100) ευρώ. γ. Μέλη Ε.ΔΙ.Π. της Α.Ε.Ν. και της Α.Ε.Α., καθώς και εκπαιδευτικό προσωπικό των Α.Ε.Ν. που διατηρεί προσωποπαγείς θέσεις, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3450/2006 (Α’ 64), εκατό (100) ευρώ.

3. Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).

4. Έξοδα παράστασης στους Κοσμήτορες και στους Διευθυντές Τομέων των Α.Σ.Ε.Ι., στους Διευθυντές Σχολών των Α.Ε.Ν., στους Προέδρους του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου και στους Διευθυντές Σπουδών των Α.Ε.Α., οριζόμενα ως εξής:

α. Πρόεδρος Ακαδημαϊκού Συμβουλίου Α.Ε.Α.: διακόσια πενήντα (250) ευρώ.

β. Διευθυντής Σπουδών Α.Ε.Α.: διακόσια (200) ευρώ. γ. Κοσμήτορας Α.Σ.Ε.Ι.: διακόσια δέκα (210) ευρώ. δ. Διευθυντής Τομέα Α.Σ.Ε.Ι.: εκατό σαράντα (140)

ευρώ. ε. Διευθυντές Σχολών Α.Ε.Ν.: διακόσια δέκα (210) ευρώ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Π.Δ. 407/1980 ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Άρθρο 39
Μισθολογικές ρυθμίσεις για τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης και το επιστημονικό προσωπικό του π.δ. 407/1980

1. Οι αποδοχές του μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης ισούνται ανά εκπαιδευτική βαθμίδα με το ενενήντα τοις εκατό (90%) των πάσης φύσεως τακτικών αποδοχών των αντίστοιχων βαθμίδων διδακτικού ερευνητικού προσωπικού της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Για την εφαρμογή του παρόντος η βαθμίδα του Καθηγητή Τεχνικών Μαθημάτων αντιστοιχεί στη βαθμίδα του Λέκτορα/Καθηγητή Εφαρμογών.

2. Στο επιστημονικό προσωπικό του π.δ. 407/1980 (Α’ 112) που υπηρετεί στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος κεφαλαίου καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση, ανάλογα με τη βαθμίδα στην οποία έχει προσληφθεί, η οποία αποτελείται από το ογδόντα τοις εκατό (80%) του βασικού μισθού του Μισθολογικού Κλιμακίου (Μ.Κ.) 1 της αντίστοιχης βαθμίδας των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Α.Ε.Ι., καθώς και το ογδόντα τοις εκατό (80%) του ειδικού επιδόματος διδασκαλίας και έρευνας της αντίστοιχης βαθμίδας και για πλήρη απασχόληση. Στους ανωτέρω καταβάλλεται και η οικογενειακή παροχή, του άρθρου 15 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).

Άρθρο 40
Λοιπά θέματα αποδοχών
1. Προσωπική διαφορά των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) που προήλθαν από τα πρώην Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Τ.Ε.Ι.), καθώς και των επιμελητών και επιστημονικών συνεργατών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.) που εντάχθηκαν σε προσωποπαγείς θέσεις Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Δ.Ι.Π.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, διατηρείται και μειώνεται από οποιαδήποτε αύξηση των τακτικών μηναίων αποδοχών, πλην της οικογενειακής παροχής, προκύπτει από την εφαρμογή του παρόντος και από οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση αποδοχών.

2. Για την εφαρμογή των Κεφαλαίων Β’, Γ’ και Δ’ του Μέρους Γ’, οι τακτικές μηνιαίες αποδοχές του προσωπικού που υπάγονται σε αυτά, αποτελούνται από τον βασικό μισθό, τα επιδόματα και τις παροχές που καθορίζονται στις διατάξεις του παρόντος.

Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται παραπομπή στο Κεφάλαιο Γ’ του Μέρους ΣΤ’ του ν. 4472/2017 (Α’ 74), αναφορικά με τον καθορισμό αποδοχών και πάσης φύσεως απολαβών, νοείται παραπομπή στα Κεφάλαια Β’, Γ’ και Δ’ του Μέρους Γ’ του παρόντος, κατά περίπτωση. Στις περιπτώσεις αυτές, οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του παρόντος αποδοχές καταβάλλονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος, χωρίς να είναι δυνατή η αναδρομική αναπροσαρμογή τους από τις 7 Οκτωβρίου 2022.

4. Κατά την πρώτη εφαρμογή των Κεφαλαίων Β’, Γ’ και Δ’ του Μέρους Γ’ του παρόντος, η μισθολογική κατάταξη των λειτουργών και υπαλλήλων στα μισθολογικά κλιμάκια των άρθρων 29 και 35 πραγματοποιείται σύμφωνα με τον χρόνο υπηρεσίας στον φορέα όπου υπηρετούν, καθώς και τον χρόνο υπηρεσίας, που έχει αναγνωριστεί για μισθολογική εξέλιξη από τον φορέα αυτόν μέχρι την 6η.10.2022.

Άρθρο 41
Διατηρούμενες διατάξεις
Για όσους υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των Κεφαλαίων Β’, Γ’ και Δ’ του Μέρους Γ’ του παρόντος εξακολουθούν να εφαρμόζονται, κατά περίπτωση:

α) Tα άρθρα 150, 151, 152, 153, 156, 157 και 158 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), περί αποδοχών των αποσπασμένων ή μετακινούμενων λειτουργών, υπαλλήλων και στελεχών, επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών, αμοιβών συλλογικών οργάνων, γενικών ρυθμίσεων για θέματα αποδοχών, ανωτάτου ορίου αποδοχών, ελέγχου μισθοδοσίας και αποδοχών εκπαιδευτικής άδειας, αντίστοιχα.

β) Η περ. 6 της παρ. Γ’ του άρθρου 15 του ν. 2638/1998 (Α’ 204), περί απασχόλησης του εκπαιδευτικού προσωπικού στις ακαδημίες εμπορικού ναυτικού.

γ) Η υποπαρ. Γ’ της παρ. 11 του άρθρου 54, περί του μηνιαίου οικονομικού κινήτρου άγονης ειδικότητας που χορηγείται στους ιατρούς που κατέχουν ή ειδικεύονται στην ειδικότητα της αναισθησιολογίας και υπηρετούν σε αναισθησιολογικά τμήματα νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και η παρ. 2 του άρθρου 60, περί της επέκτασης εφαρμογής του μηνιαίου οικονομικού κινήτρου άγονης ειδικότητας και στους ιατρούς μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού ειδικότητας αναισθησιολογίας που υπηρετούν σε αναισθησιολογικές κλινικές ή αναισθησιολογικά τμήματα νοσοκομείων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού του Μέρους ΙΔ’ του ν. 4999/2022 (Α’ 225).

δ) Τα άρθρα 126, περί του Κανονισμού αποδοχών για την παροχή διδακτικού έργου, 167, περί της δυνατότητας σύστασης θέσης μέλους Δ.Ε.Π./Ερευνητή για επιστήμονες που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, και 171, περί των επισκεπτών καθηγητών και των επισκεπτών ερευνητών, του ν. 4957/2022 (Α’ 141).

ε) Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 19 του ν. 1404/1983 (Α’ 173), περί συνεργατών, εκπαιδευτικών ειδικών μαθημάτων και επισκεπτών καθηγητών και η παρ. 8 του άρθρου 7 του ν. 3075/2002 (Α’ 297), περί των αποδοχών των υπηρετούντων στα πανεπιστήμια βοηθών, επιστημονικών συνεργατών και επιμελητών.

στ) Το άρθρο 6 του π.δ. 147/2009 (Α’ 189), περί χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών.

ζ) Το άρθρο 13 του ν. 3187/2003 (Α’ 233), περί της απασχόλησης μελών Δ.Ε.Π., καθώς και το άρθρο 296 του ν. 5020/2023 (Α’ 29), περί της υπερωριακής απασχόλησης εκπαιδευτικού προσωπικού σε περίπτωση μη πλήρωσης του συνόλου των οργανικών θέσεων επιστημονικού προσωπικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 42
Καταργούμενες διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Γ’ καταργείται η υπό στοιχεία 2/56533/0022ΕΞ/10.10.2006 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, περί καθορισμού της χιλιομετρικής αποζημίωσης των μετακινουμένων υπαλλήλων με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα (Β’ 1772).

2. Από την έναρξη ισχύος των Κεφαλαίων Β’, Γ’ και Δ’ του Μέρους Γ’, καταργούνται:

α) Τα άρθρα 128, 129, 130 και 131 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), περί της μισθολογικής κατάταξης, του χρόνου και τρόπου μισθολογικής εξέλιξης, του βασικού μισθού, των επιδομάτων, αντίστοιχα, και

β) κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη κατά το μέρος που αντίκειται στα ως άνω Κεφάλαια.

3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 3105/2003 (Α’ 29), περί καθορισμού των αποδοχών του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ανώτατων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης.

ΜΕΡΟΣ Δ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Άρθρο 43
Μείωση φόρου εισοδήματος για φορολογουμένους με εξαρτώμενα τέκνα Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 16 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 16 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167) τροποποιείται, ώστε να αυξηθούν τα ποσά μείωσης φόρου σε φορολογουμένους με εξαρτώμενα τέκνα και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή του άρθρου 15 μειώνεται κατά το ποσό των επτακοσίων εβδομήντα επτά (777) ευρώ για τον φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11. Η μείωση του φόρου ανέρχεται σε εννιακόσια (900) ευρώ για τον φορολογούμενο με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο, σε χίλια εκατόν είκοσι (1.120) ευρώ για δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα, σε χίλια τριακόσια σαράντα (1.340) ευρώ για τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα, σε χίλια πεντακόσια ογδόντα (1.580) ευρώ για τέσσερα (4) εξαρτώμενα τέκνα και σε χίλια επτακόσια ογδόντα (1.780) ευρώ για πέντε (5) εξαρτώμενα τέκνα. Για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο μετά το πέμπτο, η μείωση του φόρου αυξάνεται κατά διακόσια είκοσι (220) ευρώ για κάθε επόμενο τέκνο. Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των ποσών αυτών, η μείωση του φόρου περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου.»

Άρθρο 44
Μείωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων επί ασφαλισμένων οικοδομών Προσθήκη παρ. 7Ζ στο άρθρο 3 του ν. 4223/2013
Στο άρθρο 3 του ν. 4223/2013 (Α’ 287), περί απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), προστίθεται παρ. 7Ζ ως εξής:

«7Ζ. Για τα έτη 2024 και επόμενα, ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. μειώνεται κατά δέκα τοις εκατό (10%) για κατοικίες φυσικών προσώπων που ασφαλίζονται σε ασφαλιστική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, που τηρείται στη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος, για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα, εφόσον η ασφάλιση καλύπτει το σύνολο της αξίας του ακινήτου. Ως αξία του ακινήτου, για τις ανάγκες εφαρμογής του πρώτου εδαφίου, λαμβάνεται η αξία ανακατασκευής του κτίσματος ή των κτισμάτων, μη υπολογιζόμενης της αξίας του οικοπέδου, η οποία δεν μπορεί να υπολείπεται των χιλίων (1000) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Προϋπόθεση για την εφαρμογή του παρόντος είναι η ασφάλιση να αφορά το προηγούμενο έτος με διάρκεια τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Αν η διάρκεια της ασφάλισης του πρώτου εδαφίου είναι μικρότερη του ενός (1) έτους, η μείωση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. προσαρμόζεται αναλογικά.

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζεται το κόστος της αξίας ανακατασκευής του ακινήτου, μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ποσό του δευτέρου εδαφίου, καθώς και να ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.»

Άρθρο 45
Απαλλαγή από συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη όσων έχουν στερηθεί το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου δεύτερου ν. 4655/2020
Η παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 4655/2020 (Α’ 16), περί εφαρμογής αντισταθμιστικού μέτρου, για όσους στερήθηκαν το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.), καθίσταται πάγια, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Σε όσους, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 92 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), στερήθηκαν σταδιακά την παροχή του Ε.Κ.Α.Σ. με ημερομηνία οριστικής κατάργησής του την 31η.12.2019, εφαρμόζεται ως αντισταθμιστικό μέτρο, από 1.1.2020 και εφεξής, η πλήρης απαλλαγή τους από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη.»

Άρθρο 46
Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης από τον κρατικό προϋπολογισμό με σκοπό την κάλυψη μέρους του αυξημένου κόστους των νοικοκυριών λόγω της σημαντικής αύξησης του δείκτη τιμών καταναλωτή

1. Για τους μήνες Αύγουστο 2023 έως και Οκτώβριο 2023, παρέχεται οικονομική ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισμό, σε νοικοκυριά που πληρούν τα κριτήρια της παρ. 2, με σκοπό την κάλυψη μέρους του αυξημένου κόστους αγορών, ιδίως των ειδών διατροφής, λόγω της σημαντικής αύξησης του δείκτη τιμών καταναλωτή.

2. Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι φυσικά πρόσωπα, άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή εν διαστάσει ή διαζευγμένα. Ειδικά για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, κατά το άρθρο 67 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167) ή ο ένας εκ των δύο σε περίπτωση υποβολής χωριστής δήλωσης.

Τα φυσικά πρόσωπα δικαιούνται της ενίσχυσης, εφόσον πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

α) Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους κατά το φορολογικό έτος 2022, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, ανέρχεται έως δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ευρώ για άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και έως είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ευρώ για έγγαμο υπόχρεο ή τους έγγαμους ή τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης που υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση βάσει της υποπερ. ββ) της περ. στ) της παρ. 4 του άρθρου 67 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ή τους έγγαμους που υποβάλλουν φορολογική δήλωση βάσει της περ. β) της παρ. 4 του άρθρου 67 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ή τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και έχουν υποβάλει κοινή φορολογική δήλωση χωρίς τέκνα, το οποίο προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, άλλο εξαρτώμενο μέλος και φιλοξενούμενο μέλος του νοικοκυριού. Για τη μονογονεϊκή οικογένεια το εισόδημα του πρώτου εδαφίου ανέρχεται έως είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, άλλο εξαρτώμενο μέλος και φιλοξενούμενο μέλος, μετά το πρώτο. Στο ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν περιλαμβάνεται εκείνο το οποίο αθροιστικά απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος.

Για τον προσδιορισμό της οικογενειακής κατάστασης, του αριθμού των εξαρτώμενων τέκνων, άλλων εξαρτώμενων μελών και φιλοξενούμενων μελών, καθώς και των εισοδηματικών κριτηρίων, χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων του φορολογικού έτους 2022, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων φορολογικού έτους 2022. Αν οι σύζυγοι ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης υποβάλλουν χωριστή δήλωση, λαμβάνεται ο μεγαλύτερος εκ του αριθμού τέκνων που έχει δηλωθεί σε μια εκ των δύο (2) δηλώσεων.

β) Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προκύπτει από την πράξη διοικητικού προσδιορισμού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του έτους 2023, υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων, κατά τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, τέκνων, που αναγράφονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2022, να μην υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και το ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Εξαιρούνται από τη χορήγηση της ενίσχυσης: α) Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνονται στη

Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους 2022 ως εξαρτώμενα μέλη του υπόχρεου κατά το άρθρο 11 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

β) Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνουν στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους 2022 ότι φιλοξενούνται.

γ) Τα φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στον φόρο πολυτελούς διαβίωσης για το φορολογικό έτος 2022.

δ) Οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής. ε) Τα φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υποβάλλει τη

δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2022 έως και την ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων φορολογικού έτους 2022.

3. Η ενίσχυση χορηγείται σε επίπεδο νοικοκυριού. Ως μέλη του νοικοκυριού θεωρούνται οι σύζυγοι ή μέλη με σύμφωνο συμβίωσης, τα εξαρτώμενα τέκνα αυτών, τα λοιπά εξαρτώμενα μέλη και τα φιλοξενούμενα μέλη.

4. Το ύψος της ενίσχυσης ανά νοικοκυριό ανέρχεται σε δέκα τοις εκατό (10%) επί του μηνιαίου ύψους αγορών που καθορίζεται στο δεύτερο εδάφιο. Το μηνιαίο ύψος των αγορών, επί του οποίου χορηγείται ενίσχυση δέκα τοις εκατό (10%), ανέρχεται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ για το μονομελές νοικοκυριό, αυξανόμενο κατά εκατό (100) ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού και έως χίλια (1000) ευρώ αγορών. Το ανωτέρω όριο αγορών δεν ισχύει για δικαιούχους με περισσότερα από έξι (6) εξαρτώμενα τέκνα.

5. Η οικονομική ενίσχυση της παρ. 4 πιστώνεται υπέρ του δικαιούχου από την ανώνυμη εταιρεία του ελληνικού Δημοσίου, «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (ΚτΠ Μ.Α.Ε.), κατόπιν αίτησής του που υποβάλλεται κατά την παρ. 8 σε ειδική εφαρμογή της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ). Η πίστωση διενεργείται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

α) σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα, που εκδίδεται ειδικά για τον σκοπό αυτόν από πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό, κατά την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), αντίστοιχα, ή

β) σε τραπεζικό λογαριασμό επιλογής του.

6. Εάν ο δικαιούχος επιλέξει την πίστωση του ποσού της ενίσχυσης στην ψηφιακή χρεωστική κάρτα, η ενίσχυση πιστώνεται μηνιαίως σε αυτήν και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αγορά αγαθών κάθε είδους σε καταστήματα ή λαϊκές αγορές που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο τροφίμων, όπως αυτά εξειδικεύονται με την απόφαση της παρ. 15. Εάν ο δικαιούχος επιλέξει την πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό, τα ποσά που καταβάλλονται ανέρχονται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) επί του αρχικά προσδιοριζόμενου ποσού της ενίσχυσης, το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με την παρ. 4, καταβάλλονται ανά τρίμηνο και μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς περιορισμούς.

7. Η ΚτΠ Μ.Α.Ε. αναλαμβάνει τον τεχνικό σχεδιασμό, την υλοποίηση της ειδικής εφαρμογής, καθώς και την οργάνωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων δεδομένων από κάθε πηγή, την τήρηση υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων και κάθε άλλο θέμα που αφορά στην ομαλή λειτουργία της εφαρμογής, τηρώντας τις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που καταχωρίζονται στην εφαρμογή της παρούσας, συλλέγονται, τηρούνται και τυγχάνουν

περαιτέρω επεξεργασίας αποκλειστικά για τον σκοπό της παρ. 1. Τα ανωτέρω δεδομένα τηρούνται για τους σκοπούς της παρούσας, για περίοδο δύο (2) ετών, και στη συνέχεια διαγράφονται.

8. Ο δικαιούχος της παρ. 2, αφού αυθεντικοποιηθεί με τους προσωπικούς κωδικούς του διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), εισέρχεται στην εφαρμογή και αιτείται είτε την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και την πίστωση του ανωτέρω χρηματικού ποσού σε αυτήν είτε την πίστωση στον τραπεζικό του λογαριασμό. Ο αιτών συμπληρώνει και ενημερώνει τα στοιχεία επικοινωνίας του και, ειδικότερα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου και τον αριθμό του προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού του σε περίπτωση επιλογής της πίστωσης της οικονομικής ενίσχυσης σε τραπεζικό λογαριασμό. Η επιβεβαίωση ότι ο αιτών είναι δικαιούχος του τραπεζικού λογαριασμού που δηλώνεται, πραγματοποιείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Για τον σκοπό της επαλήθευσης των προϋποθέσεων των παρ. 2 και 3, το πληροφοριακό σύστημα της εφαρμογής διαλειτουργεί με τα απαραίτητα μητρώα μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ιδίως με το Φορολογικό Μητρώο. Ο δικαιούχος μπορεί να υποβάλλει αίτηση είτε για την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας είτε για την πίστωση στον τραπεζικό του λογαριασμό και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). Ειδικά ως προς τους δικαιούχους που έχουν λάβει την οικονομική ενίσχυση του άρθρου 115 του ν. 5007/2023 (Α’ 241) γίνεται αυτεπάγγελτη εξέταση της πλήρωσης των κριτηρίων της παρ. 2 και δεν απαιτείται η υποβολή της αίτησης της παρούσας παραγράφου.

9. Υπεύθυνος επεξεργασίας της ειδικής εφαρμογής ορίζεται η ΚτΠ Μ.Α.Ε., η οποία, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων, της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και ιδίως, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (ΕΕ L 119) (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων [Γ.Κ.Π.Δ.]) και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137).

10. Η οικονομική ενίσχυση της παρ. 4 είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

11. Μετά την ολοκλήρωση της αίτησης του δικαιούχου της παρ. 2 και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των παρ. 3 έως και 8, διαβιβάζονται αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό της παρ. 1 στο πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό τα στοιχεία του δικαιούχου και, ιδίως, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, το όνομα, το επώνυμο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο αριθμός κινητού τηλεφώνου, τα οποία είναι απαραίτητα για την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, καθώς και ο αριθμός του τραπεζικού του λογαριασμού.

12. Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα του δικαιούχου της παρ. 2 παραμένει ενεργοποιημένη έως την 31η Δεκεμβρίου 2023, μετά την πάροδο της οποίας το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός υποχρεούται άμεσα να την απενεργοποιήσει. Εναπομείναν υπόλοιπο του χρηματικού ποσού της οικονομικής ενίσχυσης επιστρέφεται στο ελληνικό δημόσιο και αποκλείεται η περαιτέρω αναζήτησή του από τον δικαιούχο. Ειδικά ως προς τους δικαιούχους του άρθρου 115 του ν. 5007/2023 (Α’ 241), οι οποίοι έχουν λάβει την οικονομική ενίσχυση μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, το ποσό της νέας οικονομικής ενίσχυσης δύναται να καταβάλλεται στην ήδη εκδοθείσα ψηφιακή χρεωστική κάρτα, η οποία παραμένει ενεργοποιημένη έως την 31η Δεκεμβρίου 2023.

13. Δεν είναι δυνατή: α) οποιαδήποτε μεταφορά σε τρίτο πρόσωπο του χρηματικού ποσού που πιστώνεται στη χρεωστική κάρτα, ή β) η ανάληψή του.

14. Για την εξυπηρέτηση του σκοπού της παρ. 1 και την εφαρμογή του παρόντος, η ΚτΠ Μ.Α.Ε. επιχορηγείται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατόπιν ενίσχυσης των σχετικών πιστώσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης από τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 1023711-0000000 (Γενικές Κρατικές Δαπάνες) του Υπουργείου Οικονομικών.

15. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται ο χρόνος της παραγωγικής λειτουργίας της ειδικής εφαρμογής της παρ. 5, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη λειτουργία της, οι απαραίτητες διαλειτουργικότητες, τις λεπτομέρειες σχετικά με την έκδοση βεβαιώσεων δικαιούχων, τα καταστήματα και οι λαϊκές αγορές όπου χρησιμοποιείται η ψηφιακή κάρτα και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 47
Υποστηρικτικά μέτρα των νέων ηλικίας δεκαοκτώ (18) και δεκαεννέα (19) ετών

1. Προκειμένου να επιτευχθούν η ενθάρρυνση και εισαγωγή των νέων στις πολιτιστικές και τουριστικές δραστηριότητες, η ενίσχυση του εγχώριου πολιτιστικού και τουριστικού κλάδου, καθώς και η εξοικείωση των νέων με την χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών, παρέχεται οικονομική διευκόλυνση, από το έτος 2023 και επόμενα, από τον κρατικό προϋπολογισμό, ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ, κατ’ έτος, σε νέους δεκαοκτώ (18) και δεκαεννέα (19) ετών, με τη μορφή ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, για την πραγματοποίηση αγορών ή τη λήψη υπηρεσιών από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού και των μεταφορών.

2. Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, που κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) και δέκατο ένατο (19ο) έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν συμπληρώσει κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους το εικοστό (20ο) έτος.

3. Η οικονομική διευκόλυνση της παρ. 1 πιστώνεται από την ανώνυμη εταιρεία του ελληνικού δημοσίου, «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (ΚτΠ Μ.Α.Ε.), υπέρ του δικαιούχου σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα, που εκδίδεται ειδικά για τον σκοπό αυτόν από πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό, κατά την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), αντίστοιχα, ύστερα από αίτησή του κατά την παρ. 5 που υποβάλλεται σε ειδική εφαρμογή προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ) υπέρ του δικαιούχου.

4. Η ΚτΠ Μ.Α.Ε. αναλαμβάνει τον τεχνικό σχεδιασμό, την υλοποίηση της ειδικής εφαρμογής, καθώς και την οργάνωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων δεδομένων από κάθε πηγή, την τήρηση υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων και κάθε άλλο θέμα που αφορά στην ομαλή λειτουργία της εφαρμογής, τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που καταχωρίζονται στην εφαρμογή της παρούσας, συλλέγονται, τηρούνται και τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας αποκλειστικά για τον σκοπό της παρ. 1. Τα ανωτέρω δεδομένα τηρούνται για τους σκοπούς της παρούσας, για περίοδο δύο (2) ετών, και στη συνέχεια διαγράφονται.

5. Ο δικαιούχος της παρ. 2, αφού αυθεντικοποιηθεί με τους προσωπικούς κωδικούς του διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), εισέρχεται στην εφαρμογή και αιτείται την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και την πίστωση του ανωτέρω χρηματικού ποσού σε αυτήν. Ο αιτών συμπληρώνει και ενημερώνει τα στοιχεία επικοινωνίας του και, ειδικότερα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου. Για τον σκοπό της επαλήθευσης των προϋποθέσεων της παρ. 2, το πληροφοριακό σύστημα της εφαρμογής διαλειτουργεί με τα απαραίτητα μητρώα μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ιδίως με το Φορολογικό Μητρώο. Ο δικαιούχος μπορεί να υποβάλλει αίτηση και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.

6. Υπεύθυνος επεξεργασίας της ειδικής εφαρμογής ορίζεται η ΚτΠ Μ.Α.Ε., η οποία, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων, της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το ενωσιακό και

εθνικό δίκαιο, ιδίως, με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (ΕΕ L 119) (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ.) και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137).

7. Η ως άνω οικονομική διευκόλυνση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

8. Μετά την ολοκλήρωση της αίτησης του δικαιούχου της παρ. 2 και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των παρ. 2 έως και 5, διαβιβάζονται αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό της παρ. 1 στο πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό τα στοιχεία του δικαιούχου και, ιδίως, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, το όνομα, το επώνυμο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο αριθμός κινητού τηλεφώνου, τα οποία είναι απαραίτητα για την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας.

9. Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα του δικαιούχου της παρ. 2 παραμένει ενεργοποιημένη για δύο (2) έτη από τον επόμενο μήνα της έκδοσής της, μετά την πάροδο των οποίων το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός υποχρεούται άμεσα να την απενεργοποιήσει. Εναπομείναν υπόλοιπο του χρηματικού ποσού της οικονομικής ενίσχυσης επιστρέφεται στο Ελληνικό Δημόσιο και αποκλείεται η περαιτέρω αναζήτησή του από τον δικαιούχο.

10. Το χρηματικό ποσό δύναται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά από τον δικαιούχο για την πραγματοποίηση αγορών ή τη λήψη υπηρεσιών από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού και των μεταφορών. Δεν είναι δυνατή: α) οποιαδήποτε μεταφορά σε τρίτο πρόσωπο του χρηματικού ποσού που πιστώνεται στη χρεωστική κάρτα, ή β) η ανάληψή του.

11. Για την εξυπηρέτηση του σκοπού της παρ. 1 και την εφαρμογή του παρόντος, η ΚτΠ Μ.Α.Ε. επιχορηγείται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατόπιν ενίσχυσης των σχετικών πιστώσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης από τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 1023711-0000000 (Γενικές Κρατικές Δαπάνες) του Υπουργείου Οικονομικών.

12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθορίζονται οι ειδικότερες κατηγορίες των επιχειρήσεων της παρ. 10, ο χρόνος έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της ειδικής εφαρμογής της παρ. 3, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη λειτουργία της, οι απαραίτητες διαλειτουργικότητες και ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα εκκαθάρισης του χρηματικού ποσού και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Άρθρο 48
Αρμοδιότητα δημοσιονομικού συμβουλίου για έλεγχο οικονομικών συνεπειών προγραμμάτων κομμάτων Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 2 ν. 4270/2014
Στην παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), περί των αρμοδιοτήτων του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, προστίθεται περ. εα’, και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Μετά το δεύτερο έτος από τη σύστασή του, επιπρόσθετα προς τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στην παρ. 4 το Δημοσιονομικό Συμβούλιο προβαίνει σε:

α. Αξιολογήσεις των μακροοικονομικών προβλέψεων επί των οποίων βασίζονται το Μ.Π.Δ.Σ., το προσχέδιο και το σχέδιο του ετήσιου κρατικού προϋπολογισμού, κατόπιν σύγκρισης των προβλέψεων αυτών με τις πλέον πρόσφατες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και, αν απαιτείται, και άλλων ανεξάρτητων φορέων, καθώς και σε αξιολογήσεις των μεθοδολογιών και των υποθέσεων που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπόνηση των προβλέψεων και σε συστάσεις για τη διόρθωση τυχόν σημαντικών μεροληψιών, κατά την έννοια της παραγράφου 6 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ.

β. Αξιολογήσεις των δημοσιονομικών προβλέψεων σε σχέση με το Μ.Π.Δ.Σ. και τον ετήσιο κρατικό προϋπολογισμό και ειδικότερα μέσω:

αα. της σύγκρισης των δημοσιονομικών προβλέψεων με τις πλέον επικαιροποιημένες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και, αν κρίνεται σκόπιμο, και άλλων ανεξαρτήτων φορέων,

ββ. των αξιολογήσεων των μεθοδολογιών και των παραδοχών που χρησιμοποιήθηκαν για τις δημοσιονομικές προβλέψεις, και

γγ. των συστάσεων για τη διόρθωση συστημικών μεροληψιών κατά την έννοια της παραγράφου 6 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ στις δημοσιονομικές προβλέψεις.

γ. Αξιολογήσεις των μακροοικονομικών και δημοσιονομικών προβλέψεων επί των οποίων βασίζεται ο συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός, ειδικότερα μέσω συγκρίσεων με εκείνες που περιλήφθηκαν στον Ετήσιο κρατικό προϋπολογισμό για το οικείο έτος.

δ. Αξιολογήσεις των δημοσιονομικών στόχων του οικείου έτους ή των ετών που καλύπτει το Μ.Π.Δ.Σ. και ο κρατικός προϋπολογισμός, και της εφαρμογής της σχετικής πολιτικής, περιλαμβανομένης και της ανάλυσης της βιωσιμότητας του χρέους.

ε. Αξιολογήσεις των δημοσιονομικών αποτελεσμάτων ειδικότερα μέσω της σύγκρισης με τους δημοσιονομικούς στόχους που περιλαμβάνονται στο Μ.Π.Δ.Σ. και τον ετήσιο κρατικό προϋπολογισμό.

εα. Αξιολογήσεις και ποσοτικοποιήσεις του δημοσιονομικού αντικτύπου που αναμένεται να έχουν οι προτάσεις που περιλαμβάνονται στα προγράμματα των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων, κατόπιν

αιτήματός τους. Οι αξιολογήσεις και ποσοτικοποιήσεις εξετάζονται σύμφωνα με το υπόδειγμα, τη διαδικασία και τη μεθοδολογία που ορίζονται από το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Η υποβολή του αιτήματος του δευτέρου εδαφίου γίνεται κατόπιν απόφασης του αρμόδιου οργάνου του κάθε πολιτικού κόμματος.

στ. Αναλύσεις των μακροοικονομικών και δημοσιονομικών εξελίξεων που επηρεάζουν την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση και τα αποτελέσματα του Κοινωνικού Προϋπολογισμού, σύμφωνα με την περίπτωση ιδ’ του άρθρου 53, σε σχέση με δημογραφικούς παράγοντες, με δική του πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος του Υπουργικού Συμβουλίου ή της Βουλής.

ζ. Οποιαδήποτε άλλη ενέργεια είναι απαραίτητη για την υλοποίηση των αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5, καθώς και τους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν τη δημοσιονομική διαχείριση.»

Άρθρο 49
Εκτέλεση κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023
Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, για τον κρατικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2023:

α. Οι δαπάνες των υπηρεσιών που μεταφέρονται σύμφωνα με το π.δ. 77/2023 (Α’ 130) βαρύνουν τους προϋπολογισμούς των φορέων από τους οποίους μεταφέρονται.

β. Οι διατάκτες εκτελούν τον κρατικό προϋπολογισμό σύμφωνα με τη διοικητική ταξινόμηση, η οποία αποτυπώνεται στο Παράρτημα Β της υπό στοιχεία 2/58493/ ΔΠΓΚ/31.7.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’ 3240), κατά το μέρος που αφορά σε δαπάνες των υπηρεσιών που μεταφέρονται ή υπάγονται σε άλλα όργανα. Διατάκτες των πιστώσεων του προϋπολογισμού των συνιστώμενων και μεταφερόμενων, κατά το π.δ. 77/2023, υπηρεσιών των φορέων λογίζονται οι υπηρεσιακοί γραμματείς των φορέων από τους οποίους μεταφέρθηκαν οι εν λόγω υπηρεσίες.

γ. Δαπάνες των υπηρεσιών της περ. β) που δεν εξοφλούνται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023 αναλαμβάνονται από την 1η Ιανουαρίου 2024 εκ νέου, εκκαθαρίζονται και ενταλματοποιούνται από τον φορέα στον οποίο έχουν μεταφερθεί ή υπαχθεί, ανεξάρτητα από τον χρόνο που έχει δημιουργηθεί η υποχρέωση για την πληρωμή τους.

δ. Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για την κάλυψη αναγκών των μεταφερόμενων κατά το π.δ. 77/2023 υπηρεσιών, μετά την έναρξη ισχύος αυτού και έως τη δημοσίευση του παρόντος, θεωρούνται ότι έχουν διενεργηθεί από νόμιμο όργανο.

Άρθρο 50
Συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2023
Οι πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 αυξάνονται κατά το ποσό των επτακοσίων εκατομμυρίων (700.000.000) ευρώ. Ειδικότερα:

1. Οι πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών του ειδικού φορέα 1023-711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες», αυξάνονται κατά εξακόσια εκατομμύρια (600.000.000) ευρώ. Οι εν λόγω πιστώσεις εγγράφονται υπό τον Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδου 2910601001 «Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων» του ως άνω φορέα και ειδικού φορέα.

2. Οι πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών του ειδικού φορέα 1007-206-0000000 «Γενική Γραμματεία Εσωτερικών και Οργάνωσης», αυξάνονται κατά εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ ως εξής:

α) κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ευρώ υπό τον Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδου 2910601002 «Πιστώσεις για δαπάνες εκλογών πλην οδοιπορικών και εκλογικής αποζημίωσης», και

β) κατά ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000) ευρώ υπό τον Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδου 2910601056 «Πιστώσεις για οδοιπορικά και αποζημίωση για τη διενέργεια εκλογών».

Άρθρο 51
Καθορισμός ανώτατου ορίου αναπροσαρμογής μισθώματος για μισθώσεις ακινήτων για τη στέγαση δημοσίων υπηρεσιών για το έτος 2023

1. Η αναπροσαρμογή του μισθώματος στις μισθώσεις ακινήτων που έχουν μισθωθεί από το ελληνικό δημόσιο και τους φορείς του δημόσιου τομέα, όπως προσδιορίζεται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), για τη στέγαση των υπηρεσιών τους, από την 1η Ιανουαρίου 2023 έως την 31η Δεκεμβρίου 2023, δεν υπερβαίνει το τρία τοις εκατό (3%) σε σχέση με το μίσθωμα που ήταν καταβλητέο τον Δεκέμβριο 2022.

2. Καταβολές μισθωμάτων που έχουν γίνει εντός του έτους 2023 καθ’ υπέρβαση του ανώτατου ποσοστού αναπροσαρμογής της παρ. 1 συμψηφίζονται με το πρώτο μίσθωμα που καταβάλλεται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος ή, εάν απαιτείται, και με επόμενα μισθώματα.

Άρθρο 52
Επέκταση της απαλλαγής των τόκων των κρατικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου από τη φορολογία εισοδήματος Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 47 και παρ. 9 άρθρου 64 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 47 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167), περί φορολόγησης των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα, τροποποιείται, προκειμένου η απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος των τόκων ομολογιακών δανείων και εντόκων γραμματίων του ελληνικού δημοσίου που ισχύει για τα φυσικά πρόσωπα να επεκταθεί σε όλα τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που είναι υποκείμενα φόρου εισοδήματος, και διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 37 και της παρ. 6 του άρθρου 42 εφαρμόζονται και στα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες του άρθρου 45. Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 37 εφαρμόζονται και στα νομικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής και δεν διατηρούν στην Ελλάδα μόνιμη εγκατάσταση.»

2. Η παρ. 9 του άρθρου 64 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, περί συντελεστών παρακράτησης φόρου, τροποποιείται, προκειμένου να προσαρμοσθεί στην παρ. 5 του άρθρου 47, όπως αυτή διαμορφώνεται με τον παρόντα, και να απαλειφθεί η αναφορά σε παρακράτηση εισοδήματος από τόκους κρατικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων του ελληνικού δημοσίου, και διαμορφώνεται ως εξής:

«9. Ειδικά το εισόδημα από τόκους εταιρικών ομολογιών της παρ. 5 του άρθρου 37 που αποκτούν νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, που είναι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής και δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, καθώς και φυσικά πρόσωπα φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με την παράγραφο 1.»

3. Η έκδοση και η διάθεση ομολογιακών δανείων και εντόκων γραμματίων του ελληνικού δημοσίου, καθώς και κάθε σχετική ή παρεπόμενη σύμβαση ή πράξη, οι προσωρινοί και οριστικοί τίτλοι ομολόγων ή εντόκων γραμματίων του ελληνικού δημοσίου, η κυκλοφορία αυτών, η εξόφληση του κεφαλαίου και τόκων από ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του ελληνικού δημοσίου και εν γένει η άσκηση δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτά, η μεταβίβαση ομολόγων ή εντόκων γραμματίων του ελληνικού δημοσίου εντός ή εκτός οργανωμένης αγοράς η χρηματιστηρίου ή άλλου τόπου διαπραγμάτευσης απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, ανταποδοτικό ή μη, τέλος χαρτοσήμου ή οποιοδήποτε άλλο τέλος υπέρ του Δημοσίου, εισφορά, περιλαμβανομένης και της εισφοράς του ν. 128/1975 (Α’ 178), προμήθεια, δικαίωμα ή άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, με την επιφύλαξη των διατάξεων που αφορούν Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων, εφαρμοζομένων του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α’ 248) και του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167).

4. Το παρόν δεν εφαρμόζεται για τα πιστωτικά ιδρύματα της περ. 1 της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 (Α’ 107).

Άρθρο 53
Χρήση ψηφιακής υπογραφής κατά τους ελέγχους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Προσθήκη περ. ι) στο άρθρο 3, τροποποίηση άρθρου 5 και προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 6 του ν. 4987/2022

1. Στο άρθρο 3 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206), περί ορισμών, προστίθεται περ. ι) ως εξής:

«ι) ως «ψηφιοποιημένη ιδιόχειρη υπογραφή» νοείται η ιδιόχειρη υπογραφή που τίθεται με φυσική παρουσία του υπογράφοντος σε επιφάνεια καταγραφής (tablet) με χρήση γραφίδας, η οποία έχει την ίδια νομική και αποδεικτική ισχύ με την ιδιόχειρη υπογραφή φυσικού προσώπου επί χάρτου.»

2. Στην παρ. 6 του άρθρου 5 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, περί κοινοποίησης πράξεων και λοιπών εγγράφων, προστίθενται νέα εδάφια, δεύτερο και τρίτο, και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Στις περιπτώσεις της ηλεκτρονικής κοινοποίησης στον λογαριασμό φυσικού, νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. α) των παρ. 2 και 3, η πράξη ή το έγγραφο θεωρείται ότι έχει νομίμως κοινοποιηθεί μετά την παρέλευση δέκα (10) ημερών από την ανάρτησή τους στον λογαριασμό του προσώπου το οποίο αφορά η κοινοποίηση και την ηλεκτρονική ειδοποίησή του στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, εφόσον δεν προκύπτει προγενέστερος χρόνος παραλαβής της. Στην περίπτωση μερικού επιτόπιου ελέγχου πρόληψης, η κοινοποίηση των εγγράφων βεβαιώνεται με την ψηφιοποιημένη ιδιόχειρη υπογραφή επί αυτών από το πρόσωπο στο οποίο αφορά η κοινοποίηση, ή σε περίπτωση απουσίας του, από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 24 του Κώδικα. Αν τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου λείπουν ή αρνούνται να υπογράψουν, η κοινοποίηση συντελείται με την ανάρτηση των εγγράφων στον λογαριασμό του προσώπου στο οποίο αφορά η κοινοποίηση και την ηλεκτρονική ειδοποίησή του στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του. Με απόφαση του Διοικητή καθορίζονται όλες οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής κοινοποίησης και ιδίως τα σχετικά με την επικαιροποίηση των στοιχείων ηλεκτρονικής επικοινωνίας των φορολογουμένων, το σημείο ανάρτησης στον λογαριασμό της κοινοποιούμενης πράξης ή του εγγράφου, ο τρόπος πιστοποίησης των ηλεκτρονικών ιχνών παραλαβής, η δημιουργία πιστοποιητικού παραλαβής και τα στοιχεία της ηλεκτρονικής ειδοποίησης.»

3. Στο άρθρο 6 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας προστίθεται παρ. 3 ως εξής:

«3. Ως έγγραφα νοούνται και τα έγγραφα της Φορολογικής Διοίκησης που παράγονται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής ή μέσω ειδικού πληροφοριακού συστήματος που συνθέτει αυτοματοποιημένα τα σχετικά δεδομένα. Τα έγγραφα αυτά δύναται να υπογράφονται από τον φορολογούμενο ή άλλο πρόσωπο με χρήση ψηφιοποιημένης ιδιόχειρης υπογραφής. Σε περίπτωση εκτύπωσης εγγράφων με ψηφιοποιημένη ιδιόχειρη υπογραφή ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45).»

ΜΕΡΟΣ Ε’
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Άρθρο 54
Περιστολή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και έως την 31η Δεκεμβρίου 2023, απαγορεύεται η αποκόμιση μικτού κέρδους από την πώληση οποιουδήποτε προϊόντος ή την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας που είναι απαραίτητη για την υγεία, τη διατροφή, τη διαβίωση, τη μετακίνηση, τη θέρμανση, την παραγωγή ζεστού νερού χρήσεως και την ασφάλεια του καταναλωτή, καθώς και από την πώληση σχολικών ειδών και γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, ιδίως πρώτων υλών για την παραγωγή λιπασμάτων, ζωοτροφών, ωμών δημητριακών παντός είδους, αλεύρων, ηλίανθου φυτικών ελαίων, όταν το περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα υπερβαίνει το αντίστοιχο περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα προ της 31ης Δεκεμβρίου 2021.

2. Για το χρονικό διάστημα από την έναρξη έως την ολοκλήρωση του προγράμματος «Αλλάζω Συσκευή», που προκηρύχθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/61929/864/15.6.2022 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 3099), απαγορεύεται η αποκόμιση μικτού κέρδους από την πώληση οποιουδήποτε προϊόντος που:

α) πωλείται από προμηθευτή που έχει συμπεριληφθεί στο Μητρώο Εγκεκριμένων Προμηθευτών ή από έμπορο λιανικής, που συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω Συσκευή», ή

β) έχει ενταχθεί στο Ενιαίο Μητρώο Εγκεκριμένου Εξοπλισμού της ως άνω απόφασης, όταν το περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα υπερβαίνει το αντίστοιχο περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα προ της 31ης Δεκεμβρίου 2021.

3. Αρμόδιες αρχές για τη λήψη καταγγελιών και τη διαπίστωση παράβασης των παρ. 1 και 2 ορίζονται:

α) η Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης,

β) η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.), και

γ) οι αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου των Περιφερειών.

4. Οι αρχές της παρ. 3 δύνανται να: α) έχουν πρόσβαση σε κάθε πληροφορία, δεδομένο και έγγραφο από οιαδήποτε πηγή που διευκολύνει τον έλεγχο οιασδήποτε πιθανολογούμενης παράβασης,

β) διενεργούν έλεγχο, ο οποίος συμπεριλαμβάνει την πρόσβαση σε κάθε χώρο ή μέσο μεταφοράς που χρησιμοποιεί ο προμηθευτής, τον οποίον αφορά ο έλεγχος, ή να παραγγέλλουν ελέγχους που διενεργούνται από άλλες δημόσιες αρχές, προκειμένου να λαμβάνονται, να εξετάζονται και να κατάσχονται στοιχεία, δεδομένα ή έγγραφα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ανεξαρτήτως του μέσου αποθήκευσής τους,

γ) διατηρούν στην κατοχή τους τα στοιχεία, τα δεδομένα και τα έγγραφα που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου για όσο χρόνο και στον βαθμό που απαιτείται για την ομαλή διεκπεραίωση του ελέγχου,

δ) αναζητούν την παροχή πληροφοριών όσον αφορά στα πραγματικά περιστατικά από κάθε εκπρόσωπο ή μέλος του προσωπικού του προμηθευτή που ελέγχεται, ο οποίος έχει την υποχρέωση να παρέχει πληροφορίες και εξηγήσεις όσον αφορά στα πραγματικά περιστατικά, τα δεδομένα ή τα έγγραφα που σχετίζονται με το αντικείμενο του ελέγχου.

5. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αρχής Ελέγχου της παρ. 3, επιβάλλονται εις βάρος οποιουδήποτε παραβαίνει τις απαγορεύσεις των παρ. 1 και 2 ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, σωρευτικά ή διαζευκτικά, κυρώσεις ως εξής:

α) σύσταση με σκοπό την παύση της παράνομης πρακτικής και τη συμμόρφωση εντός οριζόμενης με την απόφαση αποκλειστικής προθεσμίας, καθώς και την παράλειψή της στο μέλλον,

β) πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ και ανακοίνωση της επωνυμίας του παραβάτη και του επιβληθέντος προστίμου με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 13α του ν. 2251/1994 (Α’ 191).

6. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αρχής Ελέγχου της παρ. 3, επιβάλλονται εις βάρος του ελεγχόμενου προσώπου πρόστιμο έως πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, εάν αυτό αποκρύψει, παραποιήσει ή δεν προσκομίσει τα στοιχεία που ζητούνται από τις αρμόδιες αρχές ή παρεμποδίσει με οποιονδήποτε τρόπο την άσκηση των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων των παρ. 3 και 4.

7. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης δύνανται να εξειδικεύονται οι κατηγορίες των αγαθών και των υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος και ο ακριβής τρόπος υπολογισμού του περιθωρίου κέρδους της παρ. 1, και ιδίως το χρονικό διάστημα προ της 31ης Δεκεμβρίου 2021 που λαμβάνεται υπόψη γι’ αυτόν, να καθορίζονται η διαδικασία του ελέγχου και της επιβολής των κυρώσεων των παρ. 5 και 6, η κλιμάκωση των προστίμων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος λεπτομέρεια.

8. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης δύναται να καθορίζεται ανώτατη τιμή πώλησης στους καταναλωτές για τα αγαθά και τις υπηρεσίες της παρ. 1.

Άρθρο 55
Παρατηρητήριο τιμών προϊόντων που είναι απαραίτητα για την αξιοπρεπή διαβίωση των νοικοκυριών «Καλάθι του νοικοκυριού»

1. Oι επιχειρήσεις υπεραγορών τροφίμων και άλλων προϊόντων που ασκούν δραστηριότητες λιανικής πώλησης («super markets»), των οποίων ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει τα ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000) ευρώ ετησίως, βάσει των οικονομικών καταστάσεων της αμέσως προηγούμενης, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, διαχειριστικής περιόδου, αποστέλλουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κατάλογο καταναλωτικών προϊόντων («καλάθι του νοικοκυριού») που είναι απαραίτητα για την αξιοπρεπή διαβίωση.

2. Ειδικότερα, οι υπόχρεοι της παρ. 1 εντάσσουν ένα (1) τουλάχιστον προϊόν από κάθε κατηγορία προϊόντων που περιλαμβάνεται στο «καλάθι του νοικοκυριού» και το διαθέτουν σε προσιτή τιμή, ιδίως συγκριτικά με τα υπόλοιπα προϊόντα της ίδιας κατηγορίας, ενημερώνοντας τους καταναλωτές, που προσέρχονται στα φυσικά ή ψηφιακά καταστήματά τους, ως προς τη σύνθεση του «καλαθιού του νοικοκυριού» που προτείνουν. Η ενημέρωση αυτή γίνεται με κάθε πρόσφορό μέσο, ιδίως με λίστες, φυλλάδια και ειδική σήμανση επί των προϊόντων ή του χώρου πώλησής τους.

3. Οι υπόχρεοι της παρ. 1 τοποθετούν ευκρινές ειδικό σήμα στον χώρο πώλησης (ράφι) των προϊόντων που συμμετέχουν στο «καλάθι του νοικοκυριού», καθώς και

ευκρινή κατάλογο των προϊόντων που συνθέτουν το «καλάθι του νοικοκυριού» σε εμφανές σημείο στην είσοδο του καταστήματος, που συμπεριλαμβάνει τις τιμές στις οποίες προσφέρονται τα προϊόντα. Επιπροσθέτως, οι υπόχρεοι της παρ. 1 διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα που συμμετέχουν στο «καλάθι του νοικοκυριού» βρίσκονται στα καταστήματά τους σε επάρκεια και διατίθενται απρόσκοπτα στο καταναλωτικό κοινό. Για κάθε παράβαση της παρούσας επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους από χίλια (1.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ σύμφωνα με την απόφαση της παρ. 7.

4. Ο κατάλογος των προϊόντων που συμμετέχουν στο «καλάθι του νοικοκυριού» και οι τιμές τους διαμορφώνονται ελεύθερα από τις επιχειρήσεις, τηρουμένου του άρθρου 55, περί αθέμιτης κερδοφορίας. Τα προϊόντα που εντάσσονται στο «καλάθι του νοικοκυριού» ελέγχονται, κατά προτεραιότητα, από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές ως προς τη συμμόρφωση με την ανωτέρω διάταξη. Τα προϊόντα του καταλόγου μπορούν να διαφοροποιούνται κάθε φορά που αποστέλλεται από τους υπόχρεους νέος κατάλογος προς το Υπουργείο Ανάπτυξης.

5. Κατάλογο προϊόντων που εντάσσονται στο «καλάθι του νοικοκυριού» μπορούν να αποστέλλουν και επιχειρήσεις που δεν εντάσσονται στους υπόχρεους της παρ. 1. Οι ως άνω επιχειρήσεις, εφόσον αποστείλουν κατάλογο προϊόντων, καθίστανται υπόχρεοι τήρησης του παρόντος μέχρι τη λήξη της ισχύος του.

6. Η μη αποστολή καταλόγου προϊόντων ή η ελλιπής αποστολή καταλόγου προϊόντων από τους υπόχρεους τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης αποστολής πλήρους καταλόγου.

7. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται οι κατηγορίες των προϊόντων που εντάσσονται στο «καλάθι του νοικοκυριού», η συχνότητα αποστολής του καταλόγου προϊόντων από τους υπόχρεους, οι αρμόδιες για την επιβολή των κυρώσεων της παρ. 5 αρχές, η διαδικασία ελέγχων και είσπραξης των προστίμων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα που αφορά στην εφαρμογή του παρόντος.

8. Το παρόν ισχύει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Άρθρο 56
Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για τη στήριξη του τουρισμού της βόρειας Εύβοιας

1. Παρέχεται οικονομική διευκόλυνση για το έτος 2023 από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε κάθε ενήλικο φυσικό πρόσωπο προς τον σκοπό της ενίσχυσης του τουρισμού στη βόρεια Εύβοια, που επλήγη από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2021.

2. Δικαιούχοι είναι όλα τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας βάσει της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2022. Ειδικά για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 67 του Kώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013,

Α’ 167) ή ένας εκ των δύο, σε περίπτωση χωριστής δήλωσης, σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 67 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

3. Ωφελούμενοι των δικαιούχων ορίζονται: α) τα ενήλικα τέκνα του δικαιούχου που δηλώνονται ως

εξαρτώμενα μέλη στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2022 και

β) ο/η σύζυγος του δικαιούχου ή το πρόσωπο που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με αυτόν.

Σε περιπτώσεις συζύγων ή τέκνων που αμφότεροι είναι δικαιούχοι κατά την έννοια της παρ. 2, ο ένας εκλαμβάνεται ως ωφελούμενος του άλλου, εφόσον δηλωθεί στην αίτηση της παρ. 8.

4. Δεν καθίστανται δικαιούχοι ωφελούμενοι: α) οι επιλεγέντες ως δικαιούχοι ωφελούμενοι στο

πλαίσιο του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού της περιόδου 2022-2023 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, ή όσοι επιλεγούν ως δικαιούχοι του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης της περιόδου 2023-2024, ανεξαρτήτως από το αν γίνει, τελικώς, χρήση των ανωτέρω παροχών ή όχι, καθώς και

β) οι επιλεγέντες ως δικαιούχοι ωφελούμενοι συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο.

5. Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε εκατό (100) ευρώ για τον Δήμο Ιστιαίας Αιδηψού και σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ για τον Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας.

6. Η οικονομική ενίσχυση της παρ. 5 πιστώνεται από την εταιρεία του ελληνικού Δημοσίου με τίτλο «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. ΕΔΥΤΕ Α.Ε.» (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.) μέσω ειδικής εφαρμογής της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ) που δημιουργείται από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε., στον δικαιούχο σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα, που εκδίδεται ειδικά για τον σκοπό αυτό από πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό, κατά την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3 του ν. 4557/2018 (Α’ 139).

7. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. αναλαμβάνει τον τεχνικό σχεδιασμό, την υλοποίηση της ειδικής εφαρμογής, καθώς και την οργάνωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων δεδομένων από κάθε πηγή, την τήρηση υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων και κάθε άλλο θέμα που αφορά στην ομαλή λειτουργία της εφαρμογής σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, L 119 [ΓΚΠΔ]) και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137). Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που καταχωρίζονται στην ανωτέρω εφαρμογή, συλλέγονται, τηρούνται και τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας αποκλειστικά για τον σκοπό της παρ. 1. Τα δεδομένα τηρούνται για τους ως άνω σκοπούς για περίοδο δύο (2) ετών και στη συνέχεια διαγράφονται.

8. Υπεύθυνος επεξεργασίας της ειδικής εφαρμογής ορίζεται η ΕΔΥΤΕ Α.Ε., η οποία διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων, της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και ιδίως, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και τον ν. 4624/2019.

9. Ο δικαιούχος, αφότου αυθεντικοποιηθεί με τους προσωπικούς κωδικούς του διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), εισέρχεται στην εφαρμογή, αιτείται την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για έναν από τους προορισμούς της παρ. 5 και την πίστωση του αντίστοιχου χρηματικού ποσού σε αυτή. Ο αιτών συμπληρώνει και πιστοποιεί τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου. Για τον σκοπό της επαλήθευσης των προϋποθέσεων των παρ. 2 και 3, το πληροφοριακό σύστημα της εφαρμογής διαλειτουργεί με τα απαραίτητα μητρώα, και ιδίως με το Φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Ο δικαιούχος μπορεί να υποβάλλει αίτηση και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Υποβολή δεύτερης αίτησης δεν επιτρέπεται.

10. Η οικονομική ενίσχυση του παρόντος είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

11. Οι τελικοί δικαιούχοι προκύπτουν μετά από κλήρωση ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων των προσώπων που πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις. Εν συνεχεία, διαβιβάζονται, αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό της παρ. 1, στο πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό το όνομα, το επώνυμο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο αριθμός κινητού τηλεφώνου, τα οποία είναι απαραίτητα για την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας.

12. Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα παραμένει ενεργοποιημένη μέχρι την ημερομηνία λήξης της, μετά την πάροδο της οποίας το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός υποχρεούται άμεσα να την απενεργοποιήσει. Εναπομείναν υπόλοιπο του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης επιστρέφεται στο ελληνικό Δημόσιο και αποκλείεται η περαιτέρω αναζήτησή του από τον δικαιούχο.

13. Το χρηματικό ποσό που πιστώνεται στη χρεωστική κάρτα δύναται να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον δικαιούχο για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς, εστίασης και διαμονής του ιδίου και των ωφελούμενων της παρ. 3 και δεν είναι εφικτή οποιαδήποτε μεταφορά σε τρίτο πρόσωπο ή η ανάληψή του.

14. Για την εξυπηρέτηση του σκοπού της παρ. 1, η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. επιχορηγείται από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

15. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τουρισμού, εξειδικεύονται οι συναφείς παροχές κατά την έννοια της περ. β’ της παρ. 4, καθορίζονται οι κατηγορίες των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, η χρονική περίοδος της δράσης, η οποία δύναται να μεταβάλλεται, οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, ο επιμερισμός της οικονομικής ενίσχυσης ανά κατηγορία δαπανών, ο χρόνος έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της ειδικής εφαρμογής, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη λειτουργία αυτής, οι απαραίτητες διαλειτουργικότητες και ρυθμίζεται κάθε τεχνική ή άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Με την ίδια ή όμοια απόφαση δύνανται να αναπροσαρμόζονται τα ποσά της παρ. 5.

Άρθρο 57
Ρύθμιση για την ολοκλήρωση εργασιών σε υποβρύχια (Υ/Β) του Πολεμικού Ναυτικού Τροποποίηση παρ. 8 και 9 άρθρου 26 ν. 4258/2014

1. Στο άρθρο 26 του ν. 4258/2014 (Α’ 94) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην παρ. 8 παρατείνεται το χρονικό διάστημα αξιοποίησης των αναγκαίων πιστώσεων, β) στην περ. α’ της παρ. 9 παρατείνεται το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης και υποστήριξης, γ) στο δεύτερο εδάφιο της περ. β’ της παρ. 9, παρατείνεται η ημερομηνία έως την οποία εκτείνονται οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου και οι παρ. 8 και 9 διαμορφώνονται ως εξής:

«8. Για τα Υ/Β «ΠΙΠΙΝΟΣ», «ΜΑΤΡΩΖΟΣ», «ΚΑΤΣΩΝΗΣ» και «ΩΚΕΑΝΟΣ», τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα στο ελληνικό δημόσιο και τα οποία παραλαμβάνονται αυτοδίκαια, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 5A, καθώς και για τα πλοία του Αρχηγείου Στόλου, το ελληνικό δημόσιο, στο πλαίσιο του δικαιώματός του, νομής και κατοχής σε αυτά, προκειμένου να συνεχιστεί η αδιάλειπτη συντήρηση και υποστήριξη αυτών και για την κάλυψη των τεχνικών αναγκών των Υ/Β, και με σκοπό τη διατήρηση της επιχειρησιακής ετοιμότητάς τους, αναθέτει στο Πολεμικό Ναυτικό την αξιοποίηση των αναγκαίων πιστώσεων, που διατίθενται από πιστώσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, για το χρονικό διάστημα από 1ης Φεβρουαρίου 2023 έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2023.

9. Οι υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης των πολεμικών πλοίων της παρ. 8, παρέχονται ως εξής:

α. Οι εργασίες συντήρησης και υποστήριξης εκτελούνται από στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού, πρώην εργαζομένους της ΕΝΑΕ, τρίτους εργαζόμενους και τους αναγκαίους υπεργολάβους, σε εγκαταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού, καθώς και σε εγκαταστάσεις και με κινητό εξοπλισμό της ΕΝΑΕ, ή του οικονομικού

φορέα, στον οποίο μεταβιβάζεται το ενεργητικό της ΕΝΑΕ, στο πλαίσιο της ειδικής διαχείρισης, που δύναται να χρησιμοποιεί το Πολεμικό Ναυτικό, έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2023.

β. Το Πολεμικό Ναυτικό συμβάλλεται από 1η Φεβρουαρίου 2023, με πρώην εργαζομένους της ΕΝΑΕ και με τρίτους εργαζόμενους, εκτός της ΕΝΑΕ, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, προκειμένου να παράσχουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες, για τη συντήρηση και την υποστήριξη των Υ/Β και των πολεμικών πλοίων του Αρχηγείου Στόλου. Οι συμβάσεις αυτές έχουν μηνιαία ή διμηνιαία διάρκεια και δεν εκτείνονται πέραν της 30ής Σεπτεμβρίου 2023. Οι συμβαλλόμενοι στις ως άνω συμβάσεις ορισμένου χρόνου δύναται να είναι και συνταξιούχοι ή να έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης την 1η Φεβρουαρίου 2023, εφόσον κριθούν απαραίτητοι για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών συντήρησης και υποστήριξης. Το Πολεμικό Ναυτικό καταβάλλει τις μηνιαίες αμοιβές που συμφωνούνται για κάθε εργαζόμενο, πλέον της αναλογούσας στην αμοιβή ασφαλιστικής εισφοράς ως αποδοχές για την παρεχόμενη εργασία. Οι συμβάσεις με πρώην εργαζομένους της ΕΝΑΕ και τρίτους εργαζόμενους δεν δημιουργούν οποιαδήποτε διαδοχή του Πολεμικού Ναυτικού στις απαιτήσεις αυτών έναντι της ΕΝΑΕ. Κατά την αυτοδίκαιη ολοκλήρωση και λύση των συμβάσεων, εφαρμόζεται η παρ. 5A.

γ. Για τη σύναψη των τυχόν αναγκαίων συμβάσεων της περ. α’ και για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης και υποστήριξης των Υ/Β και πλοίων του Αρχηγείου Στόλου, με τρίτους προμηθευτές και υπεργολάβους για κάθε επί μέρους αντικείμενο, παραμένει σε ισχύ η εξουσιοδότηση της παρ. 4.»

2. Οι συμβάσεις που συνάπτονται μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 26 του ν. 4258/2014, όπως τροποποιείται με την παρ. 1 του παρόντος, ισχύουν από 1ης.7.2023.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Άρθρο 58
Δικαιούχοι του προγράμματος δανείων «Σπίτι μου» Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 3 ν. 5006/2022
Η περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 5006/2022 (Α’ 239), περί των δικαιούχων του προγράμματος δανείων «Σπίτι μου», τροποποιείται, ώστε να αναφέρεται σε συνολικό ετήσιο εισόδημα ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό ή τεκμαρτό, και διαμορφώνεται ως εξής:

«α) διαθέτουν συνολικό ετήσιο εισόδημα, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό ή τεκμαρτό, από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως το ποσό που αντιστοιχεί, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση, στο εισοδηματικό κριτήριο που ορίζεται για τη λήψη επιδόματος θέρμανσης με την απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4756/2020 (Α’ 235), και».

Άρθρο 59
Βασικοί όροι του δανείου που χορηγείται στο πλαίσιο του προγράμματος δανείων «Σπίτι μου» Τροποποίηση παρ. 2, 4 και 5 άρθρου 4 ν. 5006/2022

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 5006/2022 (Α’ 239), περί των βασικών όρων του δανείου που χορηγείται στο πλαίσιο του προγράμματος δανείων «Σπίτι μου», επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) η περ. β) αντικαθίσταται ως εξής: «β) Το ακίνητο που αποκτάται αποτελεί ενιαία αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία ή μονοκατοικία, και η έκτασή του δεν μπορεί να υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα (150) τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.). Στα τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.) του προηγούμενου εδαφίου δεν προσμετρώνται αυτά που αποτυπώνονται στο συμβόλαιο αγοράς ως παραρτήματα παρακολουθήματα. Το ακίνητο που αποκτάται βρίσκεται εντός οικιστικής περιοχής, επί οικοδομής, η οποία κατά τον χρόνο της αγοράς, όπως αναγράφεται στο σχετικό συμβόλαιο, έχει παλαιότητα τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη από τον χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας.»,

β) η περ. γ) τροποποιείται, ώστε να αναφέρεται στη συμμετοχή στη δανειακή σύμβαση, και όχι στην οικονομική συμβολή στο χορηγούμενο δάνειο, και διαμορφώνεται ως εξής:

«γ) Το ακίνητο αποκτάται κατά πλήρη κυριότητα από τον αγοραστή ή τους αγοραστές, αν πρόκειται για συζύγους ή για μέρη συμφώνου συμβίωσης, με κατανομή του ποσοστού κυριότητας μεταξύ τους ανάλογη με τη συμμετοχή καθενός από αυτούς στη δανειακή σύμβαση.»,

γ) στην περ. ζ) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: γα) το τρίτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε να αναφέρεται στην αρχική χρηματοδότηση της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) και να προσδιορίζεται ότι αυτή ανέρχεται στα τριακόσια εβδομήντα πέντε εκατομμύρια (375.000.000) ευρώ, γβ) προστίθεται τέταρτο εδάφιο, και η περ. ζ) διαμορφώνεται ως εξής:

«ζ) Το δάνειο χρηματοδοτείται κατά εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.). Για το ποσοστό του δανείου που χρηματοδοτείται από τη Δ.ΥΠ.Α. δεν οφείλεται τόκος. Το ύψος της αρχικής χρηματοδότησης της Δ.ΥΠ.Α. για τα δάνεια του παρόντος ανέρχεται στα τριακόσια εβδομήντα πέντε εκατομμύρια (375.000.000) ευρώ. Με τη δέσμευση του ποσού του προηγούμενου εδαφίου, το ύψος της χρηματοδότησης της Δ.ΥΠ.Α. για τα δάνεια του παρόντος διπλασιάζεται.»

2. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 5006/2022, προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Κατά τη διάρκεια του δανείου απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη οποιαδήποτε εμπράγματη σύμβαση που έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή την επιβάρυνση του αποκτώμενου ακινήτου, πλην αυτής που απαιτείται για παροχή εξασφάλισης για το δάνειο, εκτός αν συναινούν η Δ.ΥΠ.Α. και το πιστωτικό ίδρυμα που χορηγεί το δάνειο. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του δανείου απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη η εκμίσθωση του αποκτώμενου ακινήτου, εκτός αν συναινεί η αρμόδια Επιτροπή που συγκροτείται για τον συντονισμό της υλοποίησης και την επίτευξη των στόχων του προγράμματος.»

3. Η παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 5006/2022 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Η Δ.ΥΠ.Α. δύναται να αναθέτει τη διαχείριση του συνόλου ή μέρους του προγράμματος «Σπίτι μου» στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. (Ε.Α.Τ. Α.Ε.). Στην περίπτωση αυτή, σύμφωνα με την πορεία υλοποίησης του προγράμματος, η Δ.ΥΠ.Α. μεταφέρει τα ποσά της δημόσιας συνεισφοράς των δανείων σε τραπεζικούς λογαριασμούς στην Τράπεζα της Ελλάδος υπό τη διαχείριση της Ε.Α.Τ. Α.Ε. για το πρόγραμμα «Σπίτι μου», τα οποία μεταφέρονται στη συνέχεια σε αντίστοιχους λογαριασμούς στα πιστωτικά ιδρύματα και λογίζονται μέχρι την πληρωμή των δικαιούχων ως ταμειακά διαθέσιμα της Δ.ΥΠ.Α.. Για την πληρωμή στους δικαιούχους των ποσών της δημόσιας συνεισφοράς και των επιδοτούμενων τόκων του προγράμματος εκδίδονται από τη Δ.ΥΠ.Α. χρηματικά εντάλματα πληρωμής και εκταμιεύονται τα αντίστοιχα ποσά από τους λογαριασμούς του προγράμματος που τηρούνται στα πιστωτικά ιδρύματα, προς τους λογαριασμούς των δικαιούχων των δανείων. Τίτλος είσπραξης εκδίδεται από τη Δ.Υ.Π.Α. κατά την απόδοση από τα πιστωτικά ιδρύματα στους λογαριασμούς επιστροφών που τηρούνται σε αυτά, των ποσών που αφορούν στη δημόσια συνεισφορά του προγράμματος.»

4. Συναλλαγές που τυχόν έχουν πραγματοποιηθεί, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, για τη μεταφορά κεφαλαίων στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος, θεωρούνται νόμιμες και ισχυρές.

Άρθρο 60
Εξουσιοδοτική διάταξη για τη λειτουργία του προγράμματος δανείων «Σπίτι μου» Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 45 ν. 5006/2022
Στην παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 5006/2022 (Α’ 239), περί της νομοθετικής εξουσιοδότησης για τη ρύθμιση κάθε θέματος σχετικού με τη λειτουργία του προγράμματος δανείων «Σπίτι μου», επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) το εισαγωγικό εδάφιο τροποποιείται, ως προς τα εξουσιοδοτούμενα όργανα και ως προς το αντικείμενο της εξουσιοδότησης, β) στην περ. β) προστίθεται αναφορά στους ειδικότερους όρους ως προς την πλήρωση των εισοδηματικών κριτηρίων, καθώς και σε ζητήματα σχετικά με την επιδότηση επιτοκίου, και η παρ. 1 του άρθρου 45, μετά από λεκτικές προσαρμογές, διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Οικονομικών και Ανάπτυξης ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια και ειδικότερο θέμα σχετικά με τη λειτουργία και υλοποίηση του προγράμματος «Σπίτι μου» του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Β’ και, ιδίως:

α) η διαδικασία υποβολής και έγκρισης αιτήσεων των δικαιούχων για συμμετοχή στο πρόγραμμα, η διαδικασία παροχής πληροφοριών και συνδρομής από τη Δημόσια

Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) προς τους αιτούντες, και οι δέουσες απαιτήσεις πληροφόρησης, οι οποίες περιλαμβάνουν, τουλάχιστον, έγκαιρη ενημέρωση για τα κύρια χαρακτηριστικά, τους κινδύνους και το κόστος τέτοιων συμβάσεων πίστωσης στο προσυμβατικό στάδιο, όπως και το θεσμικό πλαίσιο για τη διαφήμιση τέτοιων συμβάσεων πίστωσης, ώστε να διασφαλίζεται ότι η διαφήμιση είναι ακριβής, σαφής και μη παραπλανητική,

β) οι ειδικότεροι όροι αναφορικά με την πλήρωση των εισοδηματικών κριτηρίων, ζητήματα σχετικά με την επιδότηση επιτοκίου, τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τους αιτούντες, ιδίως, για την απόδειξη συνδρομής του εισοδηματικού κριτηρίου και την έλλειψη άλλης κατοικίας κατάλληλης για τη στέγασή τους, καθώς και η διαδικασία ελέγχου και επαλήθευσης των δικαιολογητικών,

γ) η διαδικασία νομικού ελέγχου και έγκρισης του φακέλου από το πιστωτικό ίδρυμα που χορηγεί το δάνειο, το κόστος της διαδικασίας και η κάλυψη αυτού,

δ) η διαδικασία κάλυψης της συμμετοχής της Δ.ΥΠ.Α. στο δάνειο,

ε) οι συνέπειες και η διαχείριση του δανείου σε περίπτωση υπερημερίας ως προς την αποπληρωμή του,

στ) οι όροι και οι προϋποθέσεις για συνεργασία της Δ.ΥΠ.Α. με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. για την υλοποίηση όλου ή μέρους του προγράμματος, και

ζ) η διαδικασία διάθεσης των αναγκαίων κεφαλαίων στα πιστωτικά ιδρύματα, το άνοιγμα και η τήρηση ειδικών τραπεζικών λογαριασμών για τη διακίνηση των εν λόγω κεφαλαίων και η παροχή κάθε αναγκαίας εντολής, εξουσιοδότησης και πληρεξουσιότητας για τη διενέργεια αναλήψεων, καταθέσεων, χρεώσεων, πιστώσεων και μεταφορών από και προς τους λογαριασμούς αυτούς.»

Άρθρο 61
Προγράμματα απασχόλησης ανέργων ηλικίας πενήντα πέντε (55) ετών και άνω Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 74 ν. 3863/2010
Στην παρ. 6 του άρθρου 74 του ν. 3863/2010 (Α’ 115), περί της ένταξης σε προγράμματα απασχόλησης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) των μακροχρόνια ανέργων ηλικίας πενήντα πέντε (55) ως εξήντα επτά (67) ετών, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε: αα) να προστεθεί ο Υπουργός Εσωτερικών στα εξουσιοδοτούμενα όργανα, αβ) να καταργηθεί η προϋπόθεση της μακροχρόνιας ανεργίας, αγ) να γίνεται αναφορά στο Ψηφιακό Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α., και όχι στα μητρώα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), και αδ) να γίνεται παραπομπή στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) και στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Α’ 6), β) το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται, ώστε να προβλεφθεί η δυνατότητα να καθορίζονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες είναι δυνατή η εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 74 του ν. 3863/2010 σε ανέργους ηλικίας άνω των εξήντα επτά (67) και έως εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών, που δεν έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο συντάξιμο χρόνο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, και η παρ. 6 του άρθρου 74, μετά από λεκτικές προσαρμογές, διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Οικονομικών και Εσωτερικών, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), είναι δυνατή η ένταξη ανέργων, εγγεγραμμένων στο Ψηφιακό Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α., ηλικίας πενήντα πέντε (55) έως εξήντα επτά (67) ετών, σε προγράμματα που καταρτίζονται από τη Δ.ΥΠ.Α., για την απασχόλησή τους στον δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), κατά παρέκκλιση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Α’ 6). Με την ίδια απόφαση δύνανται να καθορίζονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες είναι δυνατή η εφαρμογή του παρόντος σε ανέργους ηλικίας άνω των εξήντα επτά (67) και έως εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών, που δεν έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο συντάξιμο χρόνο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, και να ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η χρηματοδότηση και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση του προγράμματος.»

Άρθρο 62
Παράταση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών φύλαξης στα κτίρια του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, της Επιθεώρησης Εργασίας και του
Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Η ισχύς του άρθρου 144 του ν. 5039/2023 (Α’ 83), περί παράτασης της ισχύος συμβάσεων παροχής υπηρεσιών φύλαξης στα κτίρια του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιθεώρησης Εργασίας, παρατείνεται από τη λήξη της έως την ολοκλήρωση της υπ’ αρ. 67397/12.7.2022 και ΑΔΑΜ: 22PROC010954025 22-07-18 εν εξελίξει διαγωνιστικής διαδικασίας και την υπογραφή των νέων συμβάσεων, και πάντως όχι πέραν της 31ης.10.2023.

Άρθρο 63
Ρύθμιση για το μεταφερόμενο στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας προσωπικό

1. Οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 125 του ν. 4808/2021 (Α’ 101), περί της υποστήριξης των εργασιών της Επιθεώρησης Εργασίας και περί της κατά προτεραιότητα κάλυψης κενών οργανικών θέσεων της Επιθεώρησης Εργασίας από υπαλλήλους του πρώην Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, εξακολουθούν να εφαρμόζονται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για τους υπαλλήλους οι οποίοι κατ’ εφαρμογή του π.δ. 77/2023 (Α’ 130) μεταφέρθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

2. Υπάλληλοι οι οποίοι κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2 του π.δ. 77/2023 μεταφέρθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και συμμετέχουν στις Διοικητικές Επιτροπές του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), σύμφωνα με την υπ’ αρ. 11641/8.2.2022 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Σύσταση, σύνθεση και λειτουργία Διοικητικών Επιτροπών του e-ΕΦΚΑ» (Α’ 102), εξακολουθούν να συμμετέχουν στις επιτροπές αυτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 64
Μεταβίβαση μετοχών της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης και της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης από την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας στο Ελληνικό Δημόσιο

1. Το σύνολο των μετοχών κυριότητας της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (Ε.Ε.ΣΥ.Π. Α.Ε.) στην Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.) και στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) μεταβιβάζεται στο Ελληνικό Δημόσιο. Η μεταβίβαση αυτή απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος ή δικαίωμα υπέρ τρίτων. Μετά τη μεταβίβαση τα δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου ως μετόχου ασκούνται: α) στην Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. από κοινού από τους Υπουργούς Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, β) στην Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. από κοινού από τους Υπουργούς Οικονομικών, Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας Θράκης) και Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με μέριμνα του Υπουργού Οικονομικών η μεταβίβαση αυτή καταχωρίζεται στο Σύστημα του Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων του Μέρους Πρώτου του ν. 4569/2018 (Α’ 179) και γίνονται οι απαιτούμενες ενημερώσεις του Κεφαλαίου Γ’ του ν. 3556/2007 (Α’ 91).

2. Η εποπτεία επί της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και της Ε.Υ.Α.Θ. ΠΑΓΙΩΝ ασκείται από τα Υπουργεία Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας Θράκης) και Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η εποπτεία επί της Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. και της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ Ε.Υ.Δ.Α.Π. που μεταφέρθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το άρθρο 27 του ν. 5037/2023 (Α’ 87) εξακολουθεί να ασκείται από αυτό.

3. Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργείται κάθε αντίθετη διάταξη.

Άρθρο 65
Ρυθμίσεις σχετικά με την εισαγωγή της εταιρείας Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και τη διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση της διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών

1. Προς εκπλήρωση του σκοπού της, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 185 του ν. 4389/2016 (Α’ 94), η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. δύναται:

α) να συνάπτει μνημόνια συνεννόησης και συμφωνίες μετόχων με τους λοιπούς μετόχους της εταιρείας με την επωνυμία Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. (Δ.Α.Α.), προκειμένου να εισαχθούν οι μετοχές της Δ.Α.Α. στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών,

β) να ασκεί τα δικαιώματά της ως μετόχου της Δ.Α.Α. σε συνελεύσεις μετόχων και κάθε άλλο δικαίωμα προς τον ίδιο σκοπό,

γ) μετά την εισαγωγή των μετοχών της Δ.Α.Α. στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, να ασκεί όλα τα δικαιώματά της ως μετόχου της Δ.Α.Α., συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών με τον ορισμό ή την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Δ.Α.Α..

2. Επιτρέπεται να λαμβάνονται υπό την αναβλητική αίρεση της έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της Δ.Α.Α. στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, να καταχωρίζονται και να δημοσιεύονται από την ημερομηνία λήψης τους με τη ειδική μνεία στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ως προς την έναρξη ισχύος τους υπό την ανωτέρω αναβλητική αίρεση οι παρακάτω αποφάσεις οργάνων της Δ.Α.Α., οι οποίες απαιτούνται για την εισαγωγή των μετοχών της Δ.Α.Α. στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών:

α) αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με αντικείμενο την τροποποίηση του καταστατικού της Δ.Α.Α. και την εκλογή Δ.Σ. για την εναρμόνιση του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης της Δ.Α.Α. με αυτό των ανώνυμων εταιρειών που είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά στην Ελλάδα, σύμφωνα με το Μέρος Α’ του ν. 4706/2020 (Α’ 136), περί διακυβέρνησης των ανώνυμων εταιρειών που είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά στην Ελλάδα,

β) αποφάσεις του νέου Δ.Σ. για τη συγκρότησή του σε σώμα και τη χορήγηση εξουσιών εκπροσώπησης, καθώς και τη σύσταση και στελέχωση επιτροπής ελέγχου του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 (Α’ 7), περί επιτροπής ελέγχου, και επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων των άρθρων 10 έως και 12 του ν. 4706/2020, περί επιτροπών του Δ.Σ., καθώς και των λοιπών επιτροπών που είναι απαραίτητες για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για ανώνυμες εταιρείες που είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά στην Ελλάδα.

3. Το Χρηματιστήριο Αθηνών εισάγει προς διαπραγμάτευση τις μετοχές της Δ.Α.Α., εφόσον η Δ.Α.Α. πληροί τις προϋποθέσεις συμμόρφωσης ως προς την εταιρική διακυβέρνηση βάσει των αποφάσεων της παρ. 2. Κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της Δ.Α.Α. στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, το Χρηματιστήριο Αθηνών εκδίδει και κοινοποιεί αμελλητί προς το Γενικό Εμπορικό Μητρώο σχετική βεβαίωση έναρξης διαπραγμάτευσης, η οποία καταχωρίζεται και δημοσιεύεται αυτεπαγγέλτως. Με τη λήψη επικυρωμένου αντιγράφου της ως άνω βεβαίωσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η αρμόδια υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης προβαίνει σε αυτόματη και αυτεπάγγελτη καταχώριση και δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ.: (α) διαπιστωτικής πράξης, που εκδίδεται από την ως άνω υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., περί πλήρωσης της ανωτέρω αναβλητικής αίρεσης της έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της Δ.Α.Α. στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την έναρξη ισχύος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης των μετόχων και του νέου Δ.Σ. της Δ.Α.Α. οι οποίες αναφέρονται στην παρ. 2, καθώς και, κατά συνέπεια της έναρξης ισχύος των αποφάσεων αυτών, (β) των τροποποιήσεων του καταστατικού της Δ.Α.Α. σύμφωνα με την παρ. 2, καθώς και του πλήρους κωδικοποιημένου καταστατικού της Δ.Α.Α. όπως τροποποιηθέν θα ισχύει, (γ) της εκλογής του νέου Δ.Σ. της Δ.Α.Α., (δ) της συγκρότησης του νέου Δ.Σ. της Δ.Α.Α. σε σώμα και της χορήγησης εξουσιών εκπροσώπησης της Δ.Α.Α. και (ε) της σύστασης και στελέχωσης επιτροπής ελέγχου του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων των άρθρων 10 έως και 12 του ν. 4706/2020, καθώς και τυχόν λοιπών επιτροπών.

4. Κατ’ ελάχιστον έξι (6) έτη προ της λήξης της Συμβατικής Περιόδου της σύμβασης ανάπτυξης αεροδρομίου, η οποία υπογράφηκε στην Αθήνα στις 31 Ιουλίου 1995 και κυρώθηκε με τον ν. 2338/1995 (η «Σύμβαση Ανάπτυξης Αεροδρομίου»), η χρονική διάρκεια της οποίας παρατάθηκε σύμφωνα με τον ν. 4594/2019 (Α’ 29), το Ελληνικό Δημόσιο προκηρύσσει διαγωνιστική διαδικασία με αντικείμενο τη νέα ανάθεση της διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, ελάχιστης διάρκειας τριάντα (30) ετών (η «Νέα Διαγωνιστική Διαδικασία»), η οποία ολοκληρώνεται το αργότερο τέσσερα (4) έτη προ της λήξης της Συμβατικής Περιόδου της Σύμβασης Ανάπτυξης Αεροδρομίου. Η προκήρυξη της Νέας Διαγωνιστικής Διαδικασίας δύναται να αναβληθεί, εφόσον τούτο είναι ευλόγως δικαιολογημένο σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς. Κατά παρέκκλιση του ν. 3986/2011 (Α’ 152) όσον αφορά την πρόβλεψη μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του Ελληνικού Δημοσίου στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ), δύναται να ανατεθεί, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, στο ΤΑΙΠΕΔ, ή τυχόν διάδοχο αυτού, η διεξαγωγή για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου της Νέας Διαγωνιστικής Διαδικασίας. Στην ίδια απόφαση προσδιορίζονται οι βασικοί όροι της συνεργασίας μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ, ή του τυχόν διαδόχου αυτού, και του Ελληνικού Δημοσίου, προκειμένου να οριστούν οι όροι της Νέας Διαγωνιστικής Διαδικασίας, περιλαμβανομένων και των όρων της νέας σύμβασης παραχώρησης, η οποία υπογράφεται για τη νέα ανάθεση της διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών σε συνέχεια της Νέας Διαγωνιστικής Διαδικασίας (η «Νέα Σύμβαση Παραχώρησης»), προσδιορίζονται τα λειτουργικά έξοδα και οι διοικητικές δαπάνες του ΤΑΙΠΕΔ, ή του τυχόν διαδόχου αυτού, για τη Νέα Διαγωνιστική Διαδικασία που βαρύνουν το Ελληνικό Δημόσιο, καθώς και ο τρόπος κάλυψής τους και ρυθμίζεται κάθε άλλο ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος. Η διαμόρφωση των όρων της Νέας Διαγωνιστικής Διαδικασίας και της Νέας Σύμβασης Παραχώρησης, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο και την προαναφερθείσα κοινή υπουργική απόφαση, γίνεται από το Ελληνικό Δημόσιο και το ΤΑΙΠΕΔ, ή τυχόν διάδοχο αυτού, σύμφωνα με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που ισχύει κατά τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, καθώς και τις επικρατούσες συνθήκες και την πρακτική της αγοράς, και υπόκειται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων παραχώρησης. Η Δ.Α.Α. δικαιούται να συμμετέχει στη Νέα Διαγωνιστική Διαδικασία και, στο μέτρο που τούτο είναι σύμφωνο με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, που ισχύει κατά τη διεξαγωγή της, συμπεριλαμβάνεται στους όρους αυτής δικαίωμα υπέρ της Δ.Α.Α. υποβολής, υπό προϋποθέσεις, όμοιας προσφοράς με την υψηλότερη προσφορά που θα έχει υποβληθεί στη Νέα Διαγωνιστική Διαδικασία και προτιμητέας σε σχέση με την τελευταία (matching right). Στον προβλεπόμενο στην παρούσα διαγωνισμό ακολουθείται αναλογικά η διαδικασία του ν. 3986/2011, κατά το μέρος που δεν αντιτίθεται στην παρούσα παράγραφο, με την εξαίρεση της παρ. 2 του άρθρου 1 και των παρ. 14 και 15 του άρθρου 2 του ιδίου νόμου. Η παρούσα παράγραφος τελεί υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς εισαγωγής των μετοχών της Δ.Α.Α. στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Άρθρο 66
Παράταση απόσπασης για κάλυψη θέσεων στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 211 ν. 4920/2022
Στην παρ. 2 του άρθρου 211 του ν. 4920/2022 (Α’ 74), περί κάλυψης θέσεων στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Μ.Ε.Α. Ο.Ο.Σ.Α.), προστίθεται έβδομο εδάφιο, και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Τέσσερις (4) θέσεις της περ. γ) και η θέση της περ. δ) του άρθρου 209 καλύπτονται με αποσπάσεις μονίμων ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). Τρεις (3) θέσεις της περ. γ) του άρθρου 209 καλύπτονται από υπαλλήλους του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014. Οι ως άνω αποσπάσεις πραγματοποιούνται έπειτα από σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κατά παρέκκλιση του ν. 4440/2016 (Α’ 224), με μόνη απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Οικονομικών, εάν πρόκειται για απόσπαση υπαλλήλου του Υπουργείου Οικονομικών και με κοινή απόφαση του οργάνου αυτού και του αρμοδίου οργάνου του υπουργείου προέλευσης του υπαλλήλου σε κάθε άλλη περίπτωση. Σε περίπτωση υπαλλήλου που προέρχεται από εποπτευόμενο φορέα, η απόσπαση πραγματοποιείται με κοινή απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Οικονομικών και του αρμοδίου οργάνου που εποπτεύει τον φορέα προέλευσης του υπαλλήλου. Επί απόσπασης υπαλλήλου της Α.Α.Δ.Ε. εφαρμόζεται το άρθρο 25 του ν. 4389/2016 (Α’ 94). Η απόσπαση πραγματοποιείται για χρονικό διάστημα έως τρία (3) έτη από την ανάληψη της υπηρεσίας και μπορεί να παραταθεί για τρία (3) επιπλέον έτη, για μία μόνο φορά. Αν συντρέχουν ειδικοί υπηρεσιακοί λόγοι επιτρέπεται, μετά από πρόταση του Μονίμου Αντιπροσώπου ή, αν αυτός κωλύεται, του Αναπληρωτή Μονίμου Αντιπροσώπου και απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η περαιτέρω παράταση της απόσπασης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες. Η ανάληψη υπηρεσίας πραγματοποιείται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης απόσπασης. Μετά τη λήξη της απόσπασής τους, οι υπάλληλοι επιστρέφουν στις οργανικές τους θέσεις. Ο χρόνος υπηρεσίας στις ανωτέρω θέσεις λογίζεται ως χρόνος δημόσιας υπηρεσίας.»

Άρθρο 67
Απαλλαγή ταχυδρομικών υπηρεσιών από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας Αντικατάσταση περ. α) παρ. 1 άρθρου 22 Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
Η περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α’ 248), περί απαλλαγών, αντικαθίσταται ως εξής:

«α) η παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών από τον Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας, οι οποίες περιλαμβάνονται στην καθολική υπηρεσία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, καθώς και οι παρεπόμενες των υπηρεσιών αυτών παραδόσεις αγαθών. Στην απαλλαγή δεν συμπεριλαμβάνονται οι υπηρεσίες, των οποίων οι τιμές και οι όροι με τους οποίους προσφέρονται, έχουν αποτελέσει αντικείμενο μεμονωμένης διαπραγμάτευσης ή εμπορικής συμφωνίας ή ειδικής προσφοράς στο πλαίσιο διαγωνιστικών διαδικασιών ή άλλου είδους αναθέσεων στον φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας, καθώς και οι παρεπόμενες αυτών παραδόσεις αγαθών.»

Άρθρο 68
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2022 φυσικών προσώπων και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων Τροποποίηση παρ. 85 και 86 άρθρου 72 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

1. Η παρ. 85 του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167), περί δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, αντικαθίσταται ως εξής:

«85. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2022 των νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων του άρθρου 45, των οποίων το φορολογικό έτος λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022, παρατείνεται μέχρι και την 31η Αυγούστου 2023 και ώρα 15:00. Η καταβολή του φόρου για τις δηλώσεις του πρώτου εδαφίου, με εξαίρεση τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που έχουν λυθεί ή έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση, πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες οι δύο (2) πρώτες δόσεις καταβάλλονται μέχρι και την 31η Αυγούστου 2023 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των έξι (6) επόμενων μηνών.»

2. Στην παρ. 86 του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, περί δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, προστίθενται νέα εδάφια πρώτο και δεύτερο, στο προτελευταίο εδάφιο διαγράφεται η φράση «με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση», και η παρ. 86 διαμορφώνεται ως εξής:

«86. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2022 των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 παρατείνεται μέχρι και την 31η Αυγούστου 2023 και ώρα 15:00. Η καταβολή του φόρου για τις δηλώσεις του πρώτου εδαφίου, πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες οι δύο (2) πρώτες δόσεις καταβάλλονται μέχρι και την 31η Αυγούστου 2023 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των έξι (6) επόμενων μηνών. Η καταβολή του φόρου, που προσδιορίζεται από δηλώσεις φορολογουμένων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, γίνεται σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου 2023 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε (5) επόμενων μηνών. Όταν ο φόρος που οφείλεται καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την 31η Ιουλίου 2023, παρέχεται στο συνολικό ποσό του φόρου και των συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών, έκπτωση τρία τοις εκατό (3%). Η παρούσα δεν καταλαμβάνει τα φυσικά πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στην εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος του άρθρου 5Β.»

Άρθρο 69
Απαλλαγή από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων 2023, 2024 και 2025 για τα κτίσματα μετά του αναλογούντος οικοπέδου που ευρίσκονται σε πληγείσες περιοχές από τις πυρκαγιές Ιουλίου 2023 Προσθήκη παρ. 7Η στο άρθρο 3 του ν. 4223/2013
Στο άρθρο 3 του ν. 4223/2013 (Α’ 287), περί των απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), προστίθεται παρ. 7Η, προκειμένου να απαλλαγούν από την υποχρέωση καταβολής ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα έτη 2023, 2024 και 2025 τα κτίσματα μετά του αναλογούντος οικοπέδου που ευρίσκονται σε πληγείσες περιοχές από τις πυρκαγιές του Ιουλίου 2023, ως εξής:

«7Η. Ειδικά για τα έτη 2023, 2024 και 2025 απαλλάσσονται τα κτίσματα μετά του αναλογούντος οικοπέδου που ευρίσκονται σε περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν τον μήνα Ιούλιο του 2023 έως και την 25η Ιουλίου 2023 και για τις οποίες εκδίδονται αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξή τους σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, εφόσον οι ιδιοκτήτες τους είναι κάτοχοι Δελτίου Επανελέγχου ή Έκθεσης Αυτοψίας, σύμφωνα με τα οποία το κτήριο έχει χαρακτηριστεί επικίνδυνο ή ακατάλληλο για χρήση, ή Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτηρίου της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, που εκδίδονται έως την 31η.1.2024, και κατά τον κρίσιμο χρόνο η κυριότητα ή τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα στο ακίνητο ανήκουν στον υπόχρεο σε φόρο για τα έτη αυτά. Για τη χορήγηση της απαλλαγής υποβάλλεται αίτηση για τα έτη 2023 και 2024 στη Φορολογική Διοίκηση από τον δικαιούχο αυτής, η οποία ισχύει και για το επόμενο έτος.»

Άρθρο 70
Έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας σε περιοχές που πλήττονται από πυρκαγιές ή άλλες φυσικές καταστροφές Προσθήκη άρθρου 6Α στον ν. 4797/2021

1. Στον ν. 4797/2021 (Α’ 66) προστίθεται άρθρο 6Α ως εξής:

«Άρθρο 6Α Έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας σε περιοχές που πλήττονται από πυρκαγιές ή άλλες φυσικές καταστροφές

1. Οι επιχειρήσεις εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας, σε περιοχές που πλήττονται από πυρκαγιές ή άλλες φυσικές καταστροφές, των οποίων οι εγκαταστάσεις υφίστανται ολοσχερή καταστροφή ή σοβαρές υλικές ζημιές σε βαθμό που δεν είναι ασφαλής η παροχή εργασίας εντός του εργασιακού χώρου, και πιστοποιούνται ως τέτοιες από την οικεία υπηρεσία, μπορούν να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους, οι οποίοι είχαν προσληφθεί μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από την πυρκαγιά ή άλλη φυσική καταστροφή, μέχρι την αποκατάσταση των ζημιών που έχουν προκληθεί εξαιτίας της πυρκαγιάς ή άλλης φυσικής καταστροφής και πάντως όχι πέραν των τριών (3) μηνών.

2. Οι επιχειρήσεις εργοδότες της παρ. 1 υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας, για το χρονικό διάστημα για το οποίο θέτουν τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους σε αναστολή, σύμφωνα με την παρ. 1. Σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες.

3. Οι επιχειρήσεις εργοδότες της παρ. 1 που κάνουν χρήση της ανωτέρω ρύθμισης υποχρεούνται μετά από τη λήξη του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους, να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της αναστολής.

4. Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή, σύμφωνα με την παρ. 1, είναι δικαιούχοι έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), ποσού πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (534,00 €), που αντιστοιχεί σε τριάντα (30) ημέρες, κατ’ αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους, καθώς και αναλογίας επιδομάτων εορτών. Στους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη, υπολογιζόμενη επί του ονομαστικού τους μισθού, για το χρονικό διάστημα αναστολής της σύμβασης εργασίας, καθώς και για τα επιδόματα εορτών που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα αυτό. Οι Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις των εργαζομένων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, υποβάλλονται από τον εργοδότη.

5. Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις εργοδότες της παρ. 1, των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί με καταγγελία κατά το χρονικό διάστημα από την 17η Ιουλίου 2023, μέχρι και τη δημοσίευση του παρόντος, καθίστανται δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού του ως άνω δέκατου τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, από την ημερομηνία λύσης της εργασιακής σχέσης τους και για χρονικό διάστημα όχι πέραν των τριών (3) μηνών. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού ανέρχεται σε ποσό ύψους πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (534,00 €) ανά μήνα, ποσό που αντιστοιχεί σε τριάντα (30) ημέρες, εφόσον δεν έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας με άλλον εργοδότη ή δεν λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Στους εργαζόμενους παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη επί του ποσού των πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (534,00 €). Η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση παράγεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

6. Η αποζημίωση των παρ. 4 και 5 είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

7. Η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού και την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων των παρ. 4 και 5, καθώς και των επιδομάτων εορτών της παρ. 4 καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

8. Για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού από τους εργαζόμενους, η επιχείρηση εργοδότης υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με την οποία δηλώνει τους εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή. Η επιχείρηση εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιήσει την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, στον εργαζόμενο, δηλώνοντάς του και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης του στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».

9. Προκειμένου για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, οι δικαιούχοι εργαζόμενοι της παρ. 4 μετά από τη γνωστοποίηση της παρ. 8, καθώς και οι δικαιούχοι της παρ. 5, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α’ 75), στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.services. gov.gr), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) του άρθρου 22 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), η οποία τηρείται στη Γενική Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία της Γενικής Γραμματείας Εργασιακών Σχέσεων, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Οικονομικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, διαπιστώνεται η πλήρωση των προϋποθέσεων της παρ. 1, οριοθετείται χωρικά το πεδίο εφαρμογής του παρόντος και ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης των επιχειρήσεων στο μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους, το ποσοστό των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις εργασίας δύνανται να τίθενται σε αναστολή, τα στοιχεία των υπεύθυνων δηλώσεων

εργοδοτών και εργαζομένων, οι όροι, οι προϋποθέσεις χορήγησης της αποζημίωσης ειδικού σκοπού η διαδικασία καταβολής αυτής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύνανται να καθορίζονται οι όροι και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια ειδικώς για την εφαρμογή του παρόντος μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που τηρείται για τον σκοπό αυτόν στη Γενική Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία της Γενικής Γραμματείας Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.».

2. Η ισχύς της παρ. 1 άρχεται τη 17η Ιουλίου 2023.

Άρθρο 71
Ρυθμίσεις για τις Επιτελικές Δομές των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

1. α) Η περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4914/2022 (Α’ 61), περί των ειδικών υπηρεσιών που ασκούν αρμοδιότητες επιτελικής δομής του άρθρου 22 του ίδιου νόμου, αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.»

β) Στην παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4914/2022 προστίθεται περ. ιβ) ως εξής:

«ιβ) Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.»

2. Η παρ. 13 του άρθρου 65 του ν. 4914/2022, περί της διάρθρωσης των ειδικών υπηρεσιών που ασκούν αρμοδιότητες επιτελικής δομής του άρθρου 22 του ίδιου νόμου, αντικαθίσταται ως εξής:

«13. α) Η Ειδική Υπηρεσία με την επωνυμία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία με την επωνυμία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης». Στη νέα Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» παραμένει το σύνολο των αρμοδιοτήτων, οργανικών μονάδων και θέσεων προσωπικού της Υποδιεύθυνσης Ι του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 103119/26.10.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’ 5597) κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων των τομέων πολιτικής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

β) Στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας συστήνεται νέα Ειδική Υπηρεσία με την επωνυμία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και

Οικογένειας», στην οποία μεταφέρεται το σύνολο των αρμοδιοτήτων, οργανικών μονάδων και θέσεων προσωπικού των Υποδιευθύνσεων ΙΙ και ΙΙΙ του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 103119/26.10.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και ο τομέας πολιτικής που αφορά στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία.»

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 72
Έναρξη ισχύος

1. α) Τα άρθρα 9Α, 34Α, 43Α, και 54Α που προστίθενται στο π.δ. 169/2007 (Α’ 210) διά των άρθρων 4, 5, 6 και 7 του παρόντος, τα άρθρα 92, 95, 100, και 166 του π.δ. 168/ 2007 (Α’ 209), όπως τροποποιούνται με τα άρθρα 9, 10, 11 και 15 του παρόντος, καθώς και τα άρθρα 101, 102 και 103 του π.δ. 168/2007 (Α’ 209), όπως τροποποιούνται με τα άρθρα 12, 13 και 14 του παρόντος, αντίστοιχα, ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2017.

β) Η παρ. 1 του άρθρου 88 του π.δ. 168/2007, όπως τροποποιείται με το άρθρο 8 του παρόντος, καθώς και το άρθρο 1 του ν. 3075/2002 (Α’ 297), όπως τροποποιείται με το άρθρο 16 του παρόντος, ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2023.

2. Το Κεφάλαιο Α’ του Μέρους Γ’ ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2024, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 27, η οποία ισχύει από τη δημοσίευση του παρόντος. Ειδικά για φορολογικούς και τελωνειακούς ελέγχους, ελέγχους της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς, ελέγχους του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και ελέγχους της Επιθεώρησης Εργασίας στη νησιωτική χώρα, η αποζημίωση διανυκτέρευσης υπολογίζεται στο ποσό που διαμορφώνεται με την παρ. 1 του άρθρου 27 από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4, τα Κεφάλαια Β’, Γ’ και Δ’ του Μέρους Γ’ ισχύουν από την 7η Οκτωβρίου 2022.

4. Η περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 32, η περ. γ) της παρ. 1 και η παρ. 2 του άρθρου 38 ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2024.

5. Η ισχύς του άρθρου 43 αρχίζει από το φορολογικό έτος 2024.

6. Η ισχύς των άρθρων 59 και 60 αρχίζει από την 22α Δεκεμβρίου 2022, ήτοι από την έναρξη ισχύος του ν. 5006/2022 (Α’ 239), όπως αυτή καθορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 5006/2022. Ειδικώς, η παρ. 4 του άρθρου 60 αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος.

7. Υπό την επιφύλαξη των παρ. 1 έως 6 και αν δεν ορίζεται ειδικότερα, η έναρξη ισχύος του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 28 Ιουλίου 2023

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Εξωτερικών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ

Εθνικής Άμυνας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Εσωτερικών ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Υγείας ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Υποδομών και Μεταφορών ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ανάπτυξης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Προστασίας του Πολίτη ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Δικαιοσύνης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ

Πολιτισμού ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

Υφυπουργός Πολιτισμού ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ

Μετανάστευσης και Ασύλου ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ

Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

Τουρισμού ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

Ψηφιακής Διακυβέρνησης ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Επικρατείας ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ

Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 28 Ιουλίου 2023

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ