ΝΟΜΟΣ 5039/2023

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5039 ΦΕΚ Α 83/3.4.2023

Μέτρα στήριξης των συγγενών των θυμάτων και  των πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήμα τος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023, συνταξιοδοτική διάταξη, ρυθμίσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας των συγκοινωνιών, διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης, παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό της τουριστικής νομοθε σίας και άλλες επείγουσες διατάξεις.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α’: ΣΚΟΠΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1 Σκοπός

Άρθρο 2 Αντικείμενο

ΜΕΡΟΣ Β’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Άρθρο 3 Χορήγηση άδειας συνεχόμενων πλόων για τις ανάγκες της κατασκευής έργων στρατηγικών επενδύσεων Προσθήκη άρθρου 7Α και τροποποίηση άρθρου 29 ν. 4864/2021

Άρθρο 4 Πιστοποίηση της υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%) ή του εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των επενδυτικών σχεδίων των νόμων 3908/2011 και 3299/2004 Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 120 ν. 4887/2022

Άρθρο 5 Αξιοποίηση κινήτρου φορολογικής απαλλαγής σε επενδυτικά σχέδια των νόμων 3908/2011 και 4399/2016

Άρθρο 6 Αποζημιώσεις μελών του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών και του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών για τις αξιολογήσεις και τους ελέγχους επενδυτικών σχεδίων αναπτυξιακών νόμων Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 80 ν. 4914/2022

Άρθρο 7 Δυνατότητα προκήρυξης του καθεστώτος της «Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης» με τη μορφή διακριτών καθεστώτων ενίσχυσης Υποστήριξη του καθεστώτος «Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης» από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 29 και παρ. 1 και 4 άρθρου 126 ν. 4887/2022

Άρθρο 8 Διασφάλιση έκτασης Επιχειρηματικού Πάρκου Παροχή ανταποδοτικών υπηρεσιών από την Εταιρεία Ανάπτυξης και Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 9, παρ. 1 άρθρου 17 και παρ. 3 άρθρου 25 ν. 4982/2022

Άρθρο 9 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων των επιχειρήσεων του άρθρου 25 του ν. 27/1975 για την έκδοση πιστοποιητικών περί εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους προς το Δημόσιο, χωρίς δυνατότητα παράτασης Δυνατότητα επιστροφής τραπεζικής εγγύησης Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 44 και παρ. 2 άρθρου 45 ν. 4712/2020

Άρθρο 10 Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων και Περιφερειών κατά την εκτέλεση συμβάσεων, που υλοποιούνται με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα του ν. 3389/2005 Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 72 και παρ. 1 άρθρου 163 ν. 3852/2010

Άρθρο 11 Δυνατότητα εισαγωγής και εξαγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού, πρώτων υλών και ουσιών Δυνατότητα εισαγωγής και εξαγωγής ενδιάμεσων ημιέτοιμων προϊόντων ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του μηδέν κόμμα δύο τοις εκατό (0,2%) Τροποποίηση άρθρου 2ΙΔ ν. 4139/2013

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Άρθρο 12 Ανακοινώσεις μείωσης τιμών στους καταναλωτές Τροποποίηση παρ. 2α άρθρου 15 ν. 4177/2013

Άρθρο 13 Ρύθμιση ζητημάτων ενώσεων καταναλωτών Τροποποίηση άρθρου 10γ ν. 2251/1994

Άρθρο 14 Παρατάσεις ρυθμίσεων Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρονική επέκταση της ισχύος της πρωτοβουλίας «το καλάθι του νοικοκυριού» Παράταση προθεσμίας ανανέωσης άδειας παραγωγού και επαγγελματία πωλητή Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 87 ν. 4986/2022 και παρ. 2 άρθρου 66 ν. 4849/2021

Άρθρο 15 Αρμόδια όργανα για την επιβολή των κυρώσεων περί παράβασης των διατάξεων σχετικά με τις ανακοινώσεις μείωσης τιμής και τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 21 ν. 4177/2013

Άρθρο 16 Δέσμευση λογαριασμών πίστωσης λόγω διενέργειας μη εγκεκριμένης πράξης πληρωμής

Άρθρο 17 Διόρθωση παροραμάτων στον ν. 5019/2023

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

Άρθρο 18 Ρυθμίσεις για τα μέλη Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Τροποποίηση άρθρου 3 ν. 1100/1980

Άρθρο 19 Ρύθμιση ζητημάτων μελών κεντρικών και τοπικών διοικήσεων Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Τροποποίηση παρ. 8 και 14 άρθρου 9 ν. 1100/1980

Άρθρο 20 Πειθαρχικά παραπτώματα μελών του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Είσπραξη προστίμων Τροποποίηση παρ. 2 και 4 άρθρου 10 ν. 1100/1980

Άρθρο 21 Ρύθμιση προϋποθέσεων εγγραφής στο μητρώο εσωτερικών ελεγκτών Φορέας τεκμηρίωσης παρακολούθησης ή διδασκαλίας επαγγελματικής εκπαίδευσης για τους εγκεκριμένους εσωτερικούς ελεγκτές Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 86 και παρ. 1 άρθρου 90 ν. 4849/2021

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Άρθρο 22 Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης Έλεγχος νομιμότητας Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 12 ν. 4919/2022

Άρθρο 23 Ένταξη του «Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος» στους τεχνολογικούς φορείς του ν. 4310/2014 Τροποποίηση παρ. Β’ άρθρου 13α ν. 4310/2014

Άρθρο 24 Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών (ΙΠΕ) ως φορέας δικαιώματος συμμετοχής στα προγράμματα χρηματοδότησης της Γ.Γ.Ε.Κ. Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 3 ν. 4310/2014 Άρθρo 25 Μεταβατικές διατάξεις για την επιβολή κράτησης υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ)

Άρθρο 26 Ανάθεση υποστήριξης λειτουργίας Ενιαίου Μητρώου Ανελκυστήρων Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 11Α ν. 3982/2022

Άρθρο 27 Δικαίωμα επί εμπορίας ποσίμων ιαματικών ή μη υδάτων Χρονική ισχύς της άδειας Ύψος δικαιώματος Τροποποίηση παρ. 1, 2 και 3 άρθρου 12 του από 24.9.1958/20.10.1958 β.δ.

Άρθρο 28 Διάρκεια της «Μ.Ο.Δ. Α.Ε.» Τροποποίηση άρθρου 33 ν. 3614/2007

ΜΕΡΟΣ Γ’: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 29 Συμφωνίες παραχώρησης τουριστικών λιμένων πριν από την ολοκλήρωση σταδίου χωροθέτησης Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 114 ν. 4926/2022

Άρθρο 30 Θέσεις στάθμευσης μπροστά ή πλησίον ξενοδοχείων Τροποποίηση άρθρου 68 ν. 4582/2018

Άρθρο 31 Παράταση προθεσμιών κατάταξης κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων Τροποποίηση περ. β’ παρ. 3 άρθρου 6 ν. 4276/2014

Άρθρο 32 Συμβάσεις χρονομεριστικής μίσθωσης τουριστικών καταλυμάτων Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 1 ν. 1652/1986

Άρθρο 33 Σύστημα καταγραφής αφίξεων αναχωρήσεων επισκεπτών στα τουριστικά καταλύματα

Άρθρο 34 Προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης του Υπουργείου Τουρισμού -Αντικατάσταση παρ. 9 άρθρου 70 ν. 4875/2021

Άρθρο 35 Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων Αντικατάσταση άρθρου 12 ν. 4002/2011

Άρθρο 36 Σύσταση και λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας Υπουργείου Τουρισμού

Άρθρο 37 Σύσταση Υπηρεσίας Ε.Ο.Τ. Αυστραλίας

Άρθρο 38 Κατανομή θέσεων Υπηρεσιών Εξωτερικού Ε.Ο.Τ.

Άρθρο 39 Βραβεία σημάτων επισκέψιμων εγκαταστάσεων, τουριστικών προορισμών και επιχειρήσεων Προσθήκη άρθρου 25Δ στον ν. 4276/2014

Άρθρο 40 Επιτροπή Προστασίας Ιαματικών Πόρων Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 10 ν. 3498/2006

Άρθρο 41 Παράταση προθεσμιών που αφορούν στη λειτουργία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»

Άρθρο 42 Σύσταση Εθνικού Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης Τροποποίηση άρθρου 18 ν. 4179/2013

Άρθρο 43 Παράταση λειτουργίας υφιστάμενων ορειβατικών καταφυγίων Τροποποίηση άρθρου 52 ν. 4280/2014

Άρθρο 44 Ορειβατικά καταφύγια Τροποποίηση άρθρου 56 ν. 998/1979

Άρθρο 45 Ορισμός υπολόγου για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας της Υπηρεσίας Ε.Ο.Τ. Ρωσίας

Άρθρο 46 Υπαίθριοι χώροι στάθμευσης για την εξυπηρέτηση του αεροδρομίου Ηρακλείου Κρήτης

Άρθρο 47 Υπηρεσιακές ταυτότητες υπαλλήλων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 7 ν. 4276/2014

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Άρθρο 48 Παράταση προσωρινής εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής νερού ύδρευσης μέσω αφαλάτωσης Τροποποίηση άρθρου 50 ν. 4487/2017

Άρθρο 49 Γλώσσα Σχεδίου Διαχείρισης Έρματος πλοίων ελληνικής σημαίας Τροποποίηση άρθρου δέκατου του ν. 4470/2017

Άρθρο 50 Πλωτοί τερματικοί σταθμοί φυσικού αερίου Τροποποίηση άρθρου 267 ν. 4555/2018

Άρθρο 51 Κοινωνική ασφάλιση ναυτικών σε επαγγελματικά πλοία αναψυχής Τροποποίηση άρθρου 134 του ν. 4964/2022

Άρθρο 52 Βελτίωση του τρόπου επιλογής τόπου προτίμησης των στελεχών του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής Τροποποίηση άρθρου 28 ν. 4504/2017

Άρθρο 53 Ρυθμίσεις για την οριογραμμή αιγιαλού, τα πάσης φύσεως τεχνικά, λιμενικά και άλλα έργα, κύρια ή βοηθητικά, λιμενικές και άλλες εγκαταστάσεις, χερσαίες ή θαλάσσιες, και τα πλωτά στοιχεία εντός της χερσαίας και της θαλάσσιας Ζώνης Λιμένα Ηγουμενίτσας

Άρθρο 54 Διαδικασία νομιμοποίησης υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων που κατασκευάστηκαν έως τις 29.4.2013 Τροποποίηση παρ. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 και 11 αντικατάσταση παρ. 4, κατάργηση παρ. 10 άρθρου 86 ν. 4504/2017

Άρθρο 55 Ρύθμιση για τον επανακαθορισμό των ορίων της ζώνης λιμένα στο Εμπορικό Λιμάνι «Φίλιππος Β’»

Άρθρο 56 Νομοτεχνικές βελτιώσεις Τροποποίηση άρθρου 289 Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου και παρ. 3 άρθρου 1 ν. 1665/1986

ΜΕΡΟΣ Δ’: ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ ΤΗΣ 28ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ ΤΗΣ 28ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ΥΠΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Άρθρο 57 Χορήγηση ειδικής σύνταξης στους παθόντες και στην οικογένεια όσων απεβίωσαν στο σιδηροδρομικό δυστύχημα ΥΠΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Άρθρο 58 Απαλλαγή από φόρο κληρονομιάς των κληρονομιαίων περιουσιακών στοιχείων αποβιωσάντων Προσθήκη περ. θ’ στην παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 2961/2001

Άρθρο 59 Διαγραφή ατομικών οφειλών αποβιωσάντων ή σοβαρά πληγέντων, καθώς και στενών συγγενών τους

Άρθρο 60 Διαγραφή οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία

Άρθρο 61 Δικαίωμα διορισμού στο δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα

Άρθρο 62 Κάλυψη δαπανών νοσηλείας και αποκατάστασης τραυματιών

Άρθρο 63 Παροχή δωρεάν εξατομικευμένης ψυχολογικής υποστήριξης στους τραυματίες, στα μέλη των οικογενειών των αποβιωσάντων και στους επιβαίνοντες στις αμαξοστοιχίες

Άρθρο 64 Μέτρα ενίσχυσης σε φοιτητές και υποψηφίους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και σε συγγενείς τους

Άρθρο 65 Παροχή νομικής βοήθειας σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Υποχρεωτική εκτελεστότητα πολιτικών αποφάσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑ ΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Άρθρο 66 Επικίνδυνη οδήγηση Υπέρβαση επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας Τροποποίηση άρθρου 290Α Ποινικού Κώδικα

Άρθρο 67 Επικίνδυνες παρεμβάσεις στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς, πλοίων και αεροσκαφών Τροποποίηση άρθρου 291 Ποινικού Κώδικα

Άρθρο 68 Διακεκριμένη κλοπή Τροποποίηση άρθρου 374 Ποινικού Κώδικα

Άρθρο 69 Αποδοχή και διάθεση προϊόντων επικίνδυνων παρεμβάσεων στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς, πλοίων ή αεροσκαφών Τροποποίηση άρθρου 394Α Ποινικού Κώδικα

Άρθρο 70 Προσαρμογές στη νομοθεσία για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας Τροποποίηση άρθρων 4 και 39 ν. 4557/2018

ΜΕΡΟΣ Ε’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

Άρθρο 71 Ρύθμιση θεμάτων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 37 ν. 4427/2016

Άρθρο 72 Ρύθμιση θεμάτων Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.) Τροποποίηση περ. δ’ παρ. 1 άρθρου 37 ν. 4757/2020

Άρθρο 73 Ενίσχυση περιφερειακών αερολιμένων με προσωπικό επιχειρησιακών κλάδων Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 3 υποπαρ. Δ.9 παρ. Δ άρθρου 2 ν. 4336/2015

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.)

Άρθρο 74 Προσλήψεις προσωπικού από τις εταιρείες Ομίλου Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.

Άρθρο 75 Διενέργεια ελέγχων μετακίνησης με νόμιμο κόμιστρο Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 2 ν. 1214/1981

Άρθρο 76 Σταθμός μετεπιβίβασης λεωφορείων και δημιουργία χώρων στάθμευσης στον τερματικό σταθμό του μετρό της Ν. Ελβετίας Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Θεσσαλονίκης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΖΗΤΗΜΑΤΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.

Άρθρο 77 Πλήρωση θέσεων προσωπικού Ο.Σ.Ε. Α.Ε. για την αντιμετώπιση αυξημένων αναγκών

Άρθρο 78 Ανανέωση συμβάσεων ΙΔΟΧ στον τομέα φύλαξης του Ο.Σ.Ε. Α.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Άρθρο 79 Αντικατάσταση Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων με επιβατηγά αυτοκίνητα από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 68 ν. 4850/2021

Άρθρο 80 Ρυθμίσεις ζητημάτων Ε.Ι.Χ. με οδηγό Τροποποίηση περ. 1 υποπαρ. Η2 παρ. Η άρθρου πρώτου ν. 4093/2012

Άρθρο 81 Ρυθμίσεις για τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας και πινακίδων οχημάτων κατηγορίας Ο1-Ο2 για τη θέση αυτών σε κυκλοφορία

Άρθρο 82 Παροχή ενισχύσεων για τη θέση σε κυκλοφορία ή την αντικατάσταση αστικών και υπεραστικών λεωφορείων ιδιοκτησίας νομικών προσώπων Τροποποίηση παρ. 2 και 3 άρθρου 12 ν. 2963/2001

Άρθρο 83 Εκτέλεση μικροσυγκοινωνίας άγονης γραμμής σε νήσους με πληθυσμό κάτω των 10.000 κατοίκων Τροποποίηση παρ. 2 και προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 67 του ν. 4850/2021

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Άρθρο 84 Πρότυπα εκπομπών ρύπων φορτηγών Δ.Χ. Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 4 ν. 3887/2010

Άρθρο 85 Θέματα φορτηγών Δ.Χ. νομαρχιακών μεταφορών

Άρθρο 86 Τέλος αδείας ρυμουλκουμένων Προσθήκη παρ. 2Α’ στο άρθρο 26 του ν. 2873/2000

Άρθρο 87 Τέλος μεταβίβασης ρυμουλκουμένων Τροποποίηση περ. β’, ε’ και προσθήκη περ. ζ’ στην παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 2873/2000

Άρθρο 88 Μεταβίβαση κυριότητας οχημάτων κατηγορίας Ο

Άρθρο 89 Τέλος ανταλλακτικών κρατικών πινακίδων οχημάτων κατηγορίας Ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Άρθρο 90 Ζητήματα λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 1 ν.δ. 511/1970, παρ. 3 άρθρου 51 ν. 4178/2013

Άρθρο 91 Παράταση λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης Τροποποίηση περ. β’ παρ. 3 άρθρου 70 ν. 4530/2018

Άρθρο 92 Απλοποίηση όρων και προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υψηλής τάσης και τεχνίτη οχημάτων που κινούνται με υδρογόνο, βιοκαύσιμα και συνθετικά και παραφινικά καύσιμα Αντικατάσταση παρ. 11 άρθρου 62 ν. 4710/2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Σ.Β.Α.Κ.)

Άρθρο 93 Παράταση προθεσμιών για έναρξη κατάρτισης Σ.Β.Α.Κ. και εξουσιοδοτικής διάταξης Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 1 και παρ. 4 άρθρου 12 ν. 4784/2021

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’:ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΟΔΗΓΩΝ, ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Άρθρο 94 Συστέγαση Σχολών Οδηγών με άλλες επιχειρήσεις Αντικατάσταση παρ. 4 άρθρου 217 ν. 4442/2016

Άρθρο 95 Δυνατότητα ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών και οδηγών και από ιατρούς κρατικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων ή κρατικών κέντρων υγείας Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 4 ν. 4850/2021

Άρθρο 96 Διεύρυνση του πεδίου επιλογής επιτηρητών θεωρητικής εξέτασης Αντικατάσταση άρθρου 7 ν. 4850/2021

Άρθρο 97 Δυνατότητα διεύρυνσης του Μητρώου Εξεταστών με εγγραφή και δημοσίων υπαλλήλων κατηγορίας ΔΕ Τροποποίηση άρθρου 17 ν. 4850/2021

Άρθρο 98 Οδήγηση στην ελληνική επικράτεια από κατόχους άδειας οδήγησης εκδοθείσας από ξένες χώρες Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 94 Κ.Ο.Κ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 99 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 100 Καταργούμενες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’: ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Άρθρο 101 Μισθολογικές διαφορές εργαζομένων και καταβληθέντα ποσά για επιδόματα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και θέσεων ευθύνης στους εργαζομένους της εταιρείας Σταθερές Συγκοινωνίες Μον. Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ Μ.Α.Ε.)

Άρθρο 102 Ασφαλιστήρια προγράμματα κάλυψης προληπτικών και διαγνωστικών εξετάσεων για προσωπικό των Ο.Σ.Υ. Α.Ε., ΣΤΑΣΥ Μ.Α.Ε. και Ο.Σ.Ε. Α.Ε.

Άρθρο 103 Προσόντα διορισμού και ηλικιακό όριο ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας Τροποποίηση περ. α’ και ε’ παρ. 2 άρθρου 14 και παρ. 3 άρθρου 53 π.δ. 85/2018

Άρθρο 104 Οικονομική ενίσχυση Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών Α.Ε. Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 2 ν. 4810/2021

Άρθρο 105 Ευθύνη των μελών της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για τη διερεύνηση και ανάδειξη των συστημικών προβλημάτων και δυσλειτουργιών αναφορικά με το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023

Άρθρο 106 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Άρθρο 107 Ορισμοί

Άρθρο 108 Σύσταση Μητρώου Απασχολούμενων στον Πολιτισμό Αρμόδια υπηρεσία λειτουργίας

Άρθρο 109 Προσωπικός λογαριασμός εγγεγραμμένων στο ΜΑΠ

Άρθρο 110 Έναρξη λειτουργίας ΜΑΠ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙ ΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Άρθρο 111 Καταπολέμηση της αδήλωτης και ανασφάλιστης πρόβας σε παραγωγές θεάτρου, χορού και μουσικής

Άρθρο 112 Ενίσχυση ψηφιακού μετασχηματισμού επιχειρήσεων πολιτιστικού, δημιουργικού και χειροτεχνικού κλάδου

Άρθρο 113 Ρυθμίσεις για την επιδότηση καλλιτεχνών και χειροτεχνών μέσω ειδικών δεσμευμένων καταπιστευτικών λογαριασμών Τροποποίηση παρ. 2 και 3 άρθρου 59 ν. 4949/2022

Άρθρο 114 Κατασκευή χώρων μόνιμης προστασίας και ανάδειξης των αρχαιοτήτων του Πολυανδρίου στην περιοχή Εσπλανάδα Φαλήρου

Άρθρο 115 Κατασκευή έργων για την προστασία, λειτουργία και ανάδειξη χώρων και εγκαταστάσεων πολιτιστικού χαρακτήρα, σε δάση, δασικές εκτάσεις και δημόσιες εκτάσεις των περ. α) και β) της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979

Άρθρο 116 Ρύθμιση για την πρόσβαση φυσικών και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται σε έργα συντήρησης αρχαιοτήτων, μνημείων και έργων τέχνης Τροποποίηση άρθρου 43 Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς

Άρθρο 117 Προθεσμία για την έκδοση απόφασης του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας για την κατανομή των ποσοστών της εύλογης αμοιβής στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 18 ν. 2121/1993

Άρθρο 118 Προθεσμία διορισμού του πρώτου Γενικού Διευθυντή και των μελών του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου και του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 34 ν. 5021/2023

Άρθρο 119 Ζητήματα οικονομικής διαχείρισης του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου και του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Προσθήκη παρ. 16 στο άρθρο 34 του ν. 5021/2023

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΜΕΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Άρθρο 120 Δικαίωμα διατήρησης αθλητικής ιδιότητας από προπονητές σκοποβολής Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 31 ν. 2725/1999

Άρθρο 121 Δικαίωμα αναγγελίας προπονητών χωρίς απολυτήριο λυκείου

Άρθρο 122 Προσαρμογή καταστατικού αθλητικών σωματείων, αθλητικών ενώσεων και αθλητικών ομοσπονδιών Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 30 ν. 4726/2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 123 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Ζ’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Άρθρο 124 Ρυθμίσεις σχετικά με τα Κυβερνητικά Νέφη Αντικατάσταση παρ. 54 άρθρου 107 ν. 4727/2020

Άρθρο 125 Ρύθμιση ζητημάτων Κυβερνητικής Υπηρεσίας «Public Regulated Service» (PRS) Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 84 ν. 4961/2022

Άρθρο 126 Ψηφιακή υπηρεσία διαβίβασης στοιχείων τίτλων σπουδών (e-Diplomas) Κατάργηση άρθρου 15 ν. 4704/2020

Άρθρο 127 Ρυθμίσεις για τη συμμετοχή Μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στη διοίκηση φορέων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΜΕΡΟΣ Η’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 128 Ίδρυση Τμήματος Ψυχολογίας στη Σχολή Επιστημών Αγωγής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Άρθρο 129 Ρυθμίσεις για τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης Τροποποίηση άρθρου 301 και παρ. 1 άρθρου 315 ν. 4957/2022

Άρθρο 130 Στελέχωση και λειτουργία του παιδικού σταθμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Αντικατάσταση περ. στ) και τροποποίηση υποπερ. ζζ) και θθ) περ. ζ) παρ. 3 άρθρου 329 ν. 4072/2012

ΜΕΡΟΣ Θ’: ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 131 Άσκηση του επαγγέλματος του γεωπόνου, δασολόγου και ιχθυολόγου Τροποποίηση άρθρου 1 π.δ. 344/2000

Άρθρο 132 Υπηρεσία Εναερίων Μέσων Ελληνικής Αστυνομίας

Άρθρο 133 Υπηρεσία Εναερίων Μέσων Πυροσβεστικού Σώματος Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 86 ν. 4662/2020

Άρθρο 134 Εκτέλεση πρόσθετης υπηρεσίας πυροσβεστικού προσωπικού κατά την αντιπυρική περίοδο έτους 2023 Επέκταση ισχύος της παρ. ΚΑ του άρθρου 127 του ν. 4472/2017

Άρθρο 135 Χωροθέτηση και καθορισμός χρήσεων και ειδικών όρων δομήσεως για τη δημιουργία αστυνομικών μεγάρων

Άρθρο 136 Ζητήματα δαπανών ταχυδρομικών υπηρεσιών που παρέχονται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη δυνάμει συμφωνίας πλαίσιο

Άρθρο 137 Λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων Τροποποίηση άρθρων 15Α και 16 ν. 4177/2013

Άρθρο 138 Καθορισμός ανώτατου ορίου αναπροσαρμογής μισθώματος για εμπορικές μισθώσεις διατηρητέων ακινήτων για το έτος 2023 Προσθήκη παρ. 1Α στο άρθρο 96 του ν. 5007/2022

Άρθρο 139 Στελέχωση ΔΙ.Μ.Ε.Α. Τροποποίηση άρθρου 12 ν. 4712/2020

Άρθρο 140 Παράταση χρόνου παραχώρησης ακινήτου Τροποποίηση παρ. 2α άρθρου 19 ν. 3226/2004

Άρθρο 141 Δημιουργία Ειδικού Διανεμητικού Λογαριασμού με σκοπό τη διανομή μερίσματος στο σύνολο των Αρχιπλοηγών και Πλοηγών από ιδιωτικές χορηγίες Προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 10 ν. 3142/1955

Άρθρο 142 Σύμπραξη νομικών προσώπων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού στην υλοποίηση του προγράμματος «Κάλυψη» Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 8 ν. 5006/2022

Άρθρο 143 Παράταση ισχύος συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης

Άρθρο 144 Παράταση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών φύλαξης στα κτίρια του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιθεώρησης Εργασίας

Άρθρο 145 Ρυθμίσεις για τον χαρακτηρισμό ή την ίδρυση σχολείου ως Πρότυπου ή Πειραματικού Σχολείου και για το διδακτικό προσωπικό του Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 13 και παρ. 15 και 16 άρθρου 19 ν. 4692/2020

Άρθρο 146 Αποσπάσεις μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού σε διεθνείς οργανισμούς

Άρθρο 147 Ασυμβίβαστο της ιδιότητας μέλους του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας Τροποποίηση περ. ε) παρ. 2 άρθρου 2 ν. 3149/2003

Άρθρο 148 Είσοδος στον αγωνιστικό χώρο και τα αποδυτήρια με σκοπό την πρόκληση επεισοδίων ή τη διατάραξη του αγώνα Προσθήκη παρ. 2Α στο άρθρο 41ΣΤ και κατάργηση περ. α) παρ. 2 ν. 2725/1999

Άρθρο 149 Κωλύματα λόγω ποινικής παραπομπής ή καταδίκης Τροποποίηση περ. β), γ) και δ) παρ. 1 άρθρου 3 ν. 2725/1999

Άρθρο 150 Διοργάνωση αθλητικών συναντήσεων αντισφαίρισης και από μη αθλητικούς φορείς Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 56Δ ν. 2725/1999

Άρθρο 151 Σύνταξη ληξιαρχικής πράξης θανάτου σε περίπτωση θανάτου κατά τη διάρκεια ταξιδιού δια σιδηροδρόμου

ΜΕΡΟΣ Ι’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 152 Έναρξη ισχύος

ΜΕΡΟΣ Α’
ΣΚΟΠΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος είναι ιδίως: α) η στήριξη και αρωγή συγγενών θυμάτων και τραυματιών στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023 και η ενίσχυση της ασφάλειας των συγκοινωνιών,

β) η ομαλή λειτουργία της αγοράς και η ενίσχυση της ανάπτυξης, η προώθηση των επενδύσεων και η ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή,

γ) η στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και όσων εργάζονται στον τουριστικό τομέα, η στήριξη οργανωτικών δομών για την τουριστική προβολή της χώρας μας στο εξωτερικό, η αξιοποίηση και ο εξορθολογισμός της λειτουργίας των λιμένων, η αντιμετώπιση της ανεπάρκειας νερού στη νησιωτική Ελλάδα,

δ) η βελτίωση της λειτουργίας φορέων και υπηρεσιών που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, μέσω της επικαιροποίησης της νομοθεσίας, η οποία ρυθμίζει ζητήματα σχετικά με τις επιβατικές μεταφορές, τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές, τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) και τις άδειες οδήγησης, και η επιτάχυνση των προσλήψεων στην «Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.»,

ε) η υιοθέτηση αποτελεσματικότερων και δικαιότερων πολιτικών που αφορούν στη δραστηριοποίηση, αμοιβή, ασφάλιση και ενίσχυση των εργαζόμενων και επαγγελματιών του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα, με τρόπο που να ανταποκρίνεται στην ιδιαίτερη φύση της απασχόλησης, η αντιμετώπιση του φαινομένου της αδήλωτης και ανασφάλιστης πρόβας, μέσω της ρητής αναγνώρισης του χρόνου προετοιμασίας (πρόβας) ως χρόνου εργασίας των ηθοποιών, χορευτών, μουσικών και τραγουδιστών, που απασχολούνται σε παραγωγές θεάτρου, μουσικού θεάτρου, λυρικού θεάτρου, χοροθεάτρου, μουσικής και χορού, η ενίσχυση του πολιτιστικού προϊόντος της χώρας και, επίσης, η περαιτέρω θωράκιση της αθλητικής νομοθεσίας.

Άρθρο 2
Αντικείμενο
Αντικείμενο του παρόντος είναι ιδίως: α) Η θέσπιση μέτρων στήριξης στους πληγέντες από το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023,

β) η τροποποίηση ρυθμίσεων που αφορούν στην επιχειρηματικότητα, τη λειτουργία της αγοράς και την προστασία του καταναλωτή,

γ) η λήψη οργανωτικών και αναπτυξιακών μέτρων για την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης, καθώς και η ρύθμιση ζητημάτων λειτουργίας λιμένων και θεμάτων επάρκειας νερού στη νησιωτική Ελλάδα,

δ) η διευθέτηση ζητημάτων σχετικών με τις επιβατικές μεταφορές, τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές, τις προσλήψεις στην «Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.», τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) και τις άδειες οδήγησης υποψήφιων οδηγών και οδηγών,

ε) η σύσταση μητρώου εργαζόμενων και επαγγελματιών του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα και η θέσπιση θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του, η στοχευμένη τροποποίηση τόσο του Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς (ν. 4858/2021, Α’ 220) όσο και της αθλητικής νομοθεσίας (ν. 2725/1999, Α’ 121).

ΜΕΡΟΣ Β’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Άρθρο 3
Χορήγηση άδειας συνεχόμενων πλόων για τις ανάγκες της κατασκευής έργων στρατηγικών επενδύσεων Προσθήκη άρθρου 7Α και τροποποίηση άρθρου 29 ν. 4864/2021

1. Στον ν. 4864/2021 (Α’ 237) προστίθεται άρθρο 7Α ως εξής:

«Άρθρο 7Α Χορήγηση άδειας συνεχόμενων πλόων για τις ανάγκες της κατασκευής έργων στρατηγικών επενδύσεων

Για την εξυπηρέτηση των κατασκευαστικών αναγκών Στρατηγικών Επενδύσεων, οι οποίες είναι χωροθετημένες σε περιοχές όπου δεν υφίσταται χερσαία ή άλλη επαρκής σύνδεση με το κεντρικό οδικό δίκτυο της ηπειρωτικής χώρας, όπως νησιά και δύσκολα προσβάσιμοι παραλιακοί οικισμοί, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από γνώμη της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, δύναται να χορηγείται σε επιβατικά οχηματαγωγά πλοία που εξυπηρετούν σκοπούς της Στρατηγικής Επένδυσης, έκτακτη δρομολόγηση, από και προς ενδεδειγμένους τοπικούς εμπορικούς λιμένες ή λιμένες εξυπηρέτησης αλιευτικών σκαφών ή μικτής χρήσης, για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα έργα κατασκευής, κατά παρέκκλιση του Κεφαλαίου Γ’ του Τμήματος Ι του Μέρους Α’ του ν. 4948/2022 (Α’ 125).»

2. Στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4864/2021, περί μεταβατικών διατάξεων, προστίθεται και το άρθρο 7Α του ιδίου νόμου και η παρ. 1 διαμορφώνονται ως εξής:

«1. Τα άρθρα 7A, 15, 16, 17, το άρθρο 18, πλην της παρ. 4, και τα άρθρα 19, 20, 21 και 22 εφαρμόζονται και στα επενδυτικά σχέδια, τα οποία έχουν ενταχθεί στις στρατηγικές επενδύσεις βάσει του ν. 3894/2010 (Α’ 204), καθώς και στα επενδυτικά σχέδια, τα οποία έχουν υποβληθεί προς αξιολόγηση στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», κατ’ εφαρμογή του ν. 3894/2010.»

3. Στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4864/2021, περί μεταβατικών διατάξεων, προστίθεται και το άρθρο 7Α του ιδίου νόμου και η παρ. 3 διαμορφώνονται ως εξής:

«3. Τα άρθρα 7Α και 15 έως 22 εφαρμόζονται και στα επενδυτικά σχέδια, τα οποία έχουν ενταχθεί με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.) στις Στρατηγικές Επενδύσεις, κατ’ εφαρμογή του ν. 4608/2019 (Α’ 66), καθώς και στα επενδυτικά σχέδια, τα οποία έχουν υποβληθεί προς αξιολόγηση στην«Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», κατ’ εφαρμογή του ν. 4608/2019.»

Άρθρο 4
Πιστοποίηση της υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%) ή του εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των επενδυτικών σχεδίων των νόμων 3908/2011 και 3299/2004 Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 120 ν. 4887/2022

1. Στην παρ. 5 του άρθρου 120 του ν. 4887/2022 (Α’ 16), περί οργάνων ελέγχου επενδυτικών σχεδίων, προστίθεται δεύτερο εδάφιο, περί πιστοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%) ή του εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους προγενέστερους αναπτυξιακούς νόμους, και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στους ν. 4399/2016, 3908/2011 και 3299/2004 εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 21 του παρόντος για τη διενέργεια των ελέγχων τους. Για τα επενδυτικά σχέδια του πρώτου εδαφίου, οι φορείς των οποίων υποβάλλουν αίτημα έως τις 31.8.2023 για την πιστοποίηση της υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%) ή του εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου, εφαρμόζεται η παρ. 11 του άρθρου 16 του ν. 4399/2016.»

2. Η παρ. 1 ισχύει από την έναρξη ισχύος του ν. 4887/2022.

Άρθρο 5
Αξιοποίηση κινήτρου φορολογικής απαλλαγής σε επενδυτικά σχέδια των νόμων 3908/2011 και 4399/2016
Επιχειρήσεις, επενδυτικά σχέδια των οποίων έχουν υπαχθεί στους ν. 3908/2011 (Α’ 8) και 4399/2016 (Α’ 117), τα οποία, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022, έχουν υποβάλει αίτηση για την πιστοποίηση υλοποίησης ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) ή εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού τους σχεδίου ή της ολοκλήρωσής του, δικαιούνται τη χρήση της ωφέλειας κινήτρου φορολογικής απαλλαγής, κατ’ εξαίρεση για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2022, εφόσον η απόφαση πιστοποίησης εκδοθεί έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων εισοδήματος του φορολογικού έτους 2022.

Άρθρο 6
Αποζημιώσεις μελών του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών και του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών για τις αξιολογήσεις και τους ελέγχους επενδυτικών σχεδίων αναπτυξιακών νόμων Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 80 ν. 4914/2022

1. Η παρ. 2 του άρθρου 80 του ν. 4914/2022 (Α’ 61), περί αποζημιώσεων μελών του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών για τις αξιολογήσεις και τους ελέγχους επενδυτικών σχεδίων αναπτυξιακών νόμων, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Στα μέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών (Ε.Μ.Π.Α.) του άρθρου 7 και του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών (Ε.Μ.Π.Ε.) του άρθρου 11 του π.δ. 33/2011, τα οποία πραγματοποίησαν αξιολογήσεις και ελέγχους επενδυτικών σχεδίων, κατ’ εφαρμογή των νόμων 4399/2016, 3908/2011 και 3299/2004, από 1ης.1.2017 έως τις 31.12.2019, καταβάλλονται οι αποζημιώσεις που προβλέπονται στην υπ’ αρ. 26226/13.3.2017 (ΥΟΔΔ 117) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 4399/2016.»

2. Οι αποζημιώσεις των μελών των Μητρώων της παρ. 2 του άρθρου 80 του ν. 4914/2022 καταβάλλονται με την προϋπόθεση τα μέλη να επανυποβάλλουν, εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το αίτημά τους, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν εισπράξει τη σχετική αποζημίωση σε προγενέστερο χρόνο.

Άρθρο 7
Δυνατότητα προκήρυξης του καθεστώτος της «Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης» με τη μορφή διακριτών καθεστώτων ενίσχυσης Υποστήριξη του καθεστώτος «Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης» από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 29 και παρ. 1 και 4 άρθρου 126 ν. 4887/2022

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4887/2022 (Α’ 16), προστίθεται δεύτερο εδάφιο σχετικά με τη δυνατότητα προκήρυξης του καθεστώτος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση», και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Θεσπίζονται καθεστώτα χορήγησης ενισχύσεων κατά τα προβλεπόμενα στα Υποκεφάλαια Α’ΙΓ’ του Κεφαλαίου Β’ του παρόντος Μέρους, τα οποία προκηρύσσονται ετησίως, σύμφωνα με το άρθρο 30. Ειδικά το καθεστώς του Υποκεφαλαίου Δ’ «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» δύναται να προκηρύσσεται με τη μορφή δύο (2) ή περισσοτέρων διακριτών καθεστώτων ενίσχυσης, με διαφοροποιήσεις σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 30 και το άρθρο 55, υπό την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 4 του Κανονισμού ΕΕ 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά (L 187).»

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 126 του ν. 4887/2022, περί θεμάτων λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος του αναπτυξιακού νόμου, προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο σχετικά με το καθεστώς της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Για την υποστήριξη της εφαρμογής των καθεστώτων του παρόντος λειτουργεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων Πληροφοριακό Σύστημα Αναπτυξιακού Νόμου (Π.Σ.-Αν), το οποίο διαλειτουργεί με το Πληροφοριακό Σύστημα που προβλέπεται από τις διατάξεις που διέπουν τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027. Το σύνολο των διαδικασιών που προβλέπονται στον παρόντα, διενεργείται υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Αναπτυξιακών Νόμων (Π.Σ.-Αν). Ειδικά για το καθεστώς της «Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης» οι διαδικασίες δύνανται να διενεργούνται είτε μέσω του Πληροφοριακού Σύστηματος Αναπτυξιακού Νόμου (Π.Σ-Αν) είτε μέσω του Πληροφοριακού Σύστηματος Κρατικών Ενισχύσεων (Ο.Π.Σ.Κ.Ε.). Το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.), η λειτουργία του οποίου διέπεται από τον ν. 4314/2014 (Α’ 265) εξακολουθεί να λειτουργεί στο πλαίσιο της εφαρμογής των προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων.

Τα Πληροφοριακά Συστήματα της παρούσας είναι προσβάσιμα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).»

3. Στην παρ. 4 του άρθρου 126 του ν. 4887/2022, περί θεμάτων λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος του αναπτυξιακού νόμου, προστίθεται δεύτερο εδάφιο σχετικά με το καθεστώς της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας των αιτημάτων τους μέσω του Π.Σ.-Αν. Ειδικά για το καθεστώς της «Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης» οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας των αιτημάτων τους είτε μέσω του Π.Σ.-Αν, είτε μέσω του Ο.Π.Σ.Κ.Ε..»

Άρθρο 8
Διασφάλιση έκτασης Επιχειρηματικού Πάρκου Παροχή ανταποδοτικών υπηρεσιών από την Εταιρεία Ανάπτυξης και Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου -Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 9, παρ. 1 άρθρου 17 και παρ. 3 άρθρου 25 ν. 4982/2022

1. Στην παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4982/2022 (Α’ 195), περί χωροθέτησης Επιχειρηματικών Πάρκων (Ε.Π.), προστίθεται έκτο εδάφιο, περί συνυπολογισμού των κοινόχρηστων εκτάσεων για τη διασφάλιση της απαιτούμενης έκτασης, και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Η έκταση στην οποία δημιουργείται το Ε.Π. μπορεί να τέμνεται από υδατορέματα, κάθε κατηγορίας οδικά δίκτυα, φυσικά εμπόδια, σιδηροδρομικά δίκτυα και τεχνικά έργα, εφόσον πληρούνται η λειτουργική συνέχεια της έκτασης και η ασφάλεια της κυκλοφορίας, χωρίς αυτά να συνιστούν κατάτμηση του Ε.Π.. Η ευθύνη συντήρησης των οδικών δικτύων παραμένει στον οικείο φορέα. Για τη διατήρηση του ενιαίου της έκτασης εξασφαλίζεται η δυνατότητα λειτουργικής ενοποίησης των οικοπέδων μέσω γεφύρωσης των υδατορεμάτων ή των οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων ή ενοποίησης των οικοπέδων με κατάλληλο τεχνικό έργο. Τα έργα λειτουργικής ενοποίησης πραγματοποιούνται με δαπάνη της Ε.Α.Δ.Ε.Π., μετά από έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας. Δημοτικοί, κοινοτικοί και αγροτικοί δρόμοι, εφόσον κρίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες ότι η διατήρησή τους δεν είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση του κοινού μπορούν να καταργούνται και να ενσωματώνονται στην έκταση του Ε.Π.. Οι εκτάσεις της παρούσας συνυπολογίζονται για τη διασφάλιση της έκτασης του άρθρου 8 υπέρ της Ε.Α.Δ.Ε.Π..»

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4982/2022, περί μεταβολών και επέκτασης του Επιχειρηματικού Πάρκου: α) το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται, ώστε η έκταση να υπολογίζεται επί της αιτούμενης προς επέκταση και όχι επί της συνολικής έκτασης του Επιχειρηματικού Πάρκου, β) προστίθεται τρίτο εδάφιο για την προστασία των δασικών εκτάσεων, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Η μεταβολή των ορίων του Επιχειρηματικού Πάρκου (Ε.Π.), καθώς και των λοιπών δεδομένων ίδρυσης και λειτουργίας του, μετά από την έγκριση ανάπτυξής του, επιτρέπεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, με την προϋπόθεση ότι οι υφιστάμενες χρήσεις γης δεν απαγορεύουν την επέκταση ή μεταβολή της έκτασης του Ε.Π.. Στην περίπτωση αυτή, τα ποσοστά για τη διασφάλιση της έκτασης υπολογίζονται επί της αιτούμενης προς επέκταση έκτασης του Ε.Π.. Επί των εκτάσεων δασικού χαρακτήρα εφαρμόζονται οι προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.»

3. Στην παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 4982/2022, περί παροχής υπηρεσιών, η περ. β), περί του συντελεστή χρέωσης των ανταποδοτικών τελών στις επιχειρήσεις του Επιχειρηματικού Πάρκου, αντικαθίσταται, και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Αν η Ε.Α.Δ.Ε.Π. ασκήσει το εν λόγω δικαίωμα και για τις διαχειριστικές χρήσεις στις οποίες αφορά η δήλωση:

α) ο Ο.Τ.Α. α’ βαθμού απέχει από την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών στα όρια του Ε.Π. και, αντίστοιχα, από την επιβολή των ανταποδοτικών τελών,

β) το συνολικό ποσό που χρεώνει η Ε.Α.Δ.Ε.Π. για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες της παρ. 1 δεν υπερβαίνει το αντίστοιχο συνολικό ποσό που χρέωνε ο Ο.Τ.Α. κατά το προηγούμενο έτος της υποβολής της δήλωσης της παρ. 2 και οι δαπάνες για την παροχή των υπηρεσιών επιμερίζονται στις εγκατεστημένες επιχειρήσεις με τους κανόνες επιμερισμού των κοινοχρήστων δαπανών που προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας,

γ) η Ε.Α.Δ.Ε.Π. εισπράττει τα ανταποδοτικά τέλη: γα) είτε απευθείας από τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις, μαζί με την τιμολόγηση των λοιπών κοινοχρήστων δαπανών. Σε αυτήν την περίπτωση η Ε.Α.Δ.Ε.Π. τιμολογεί και ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί του ποσού των τελών το οποίο, εφόσον εισπράττει, αποδίδει στον οικείο Ο.Τ.Α.,

γβ) είτε μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων και διαδικασιών που εφαρμόζονται για τους Ο.Τ.Α.. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον το ποσό που αντιστοιχεί στο ογδόντα τοις εκατό (80%) των καταβαλλόμενων τελών επαρκεί για να καλύψει το κόστος της παροχής των ανταποδοτικών υπηρεσιών από την Ε.Α.Δ.Ε.Π., το υπόλοιπο είκοσι τοις εκατό (20%) των καταβαλλόμενων τελών αποδίδεται στον οικείο Ο.Τ.Α.. Και στις δύο προαναφερόμενες υποπεριπτώσεις είσπραξης των ανταποδοτικών τελών, το ποσό που αποδίδει η Ε.Α.Δ.Ε.Π. στον Ο.Τ.Α. λογίζεται ως αντισταθμιστικό όφελος του

Ο.Τ.Α. για τη λειτουργία του Ε.Π. εντός των διοικητικών του ορίων,

δ) στην περίπτωση είσπραξης ανταποδοτικών τελών μέσω λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, τα ανταποδοτικά τέλη αποδίδονται απευθείας από τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας με κατάθεσή του στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της Ε.Α.Δ.Ε.Π. που έχει γνωστοποιηθεί με τη δήλωση της παρ. 2.»

Άρθρο 9
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων των επιχειρήσεων του άρθρου 25 του ν. 27/1975 για την έκδοση πιστοποιητικών περί εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους προς το Δημόσιο, χωρίς δυνατότητα παράτασης Δυνατότητα επιστροφής τραπεζικής εγγύησης Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 44 και παρ. 2 άρθρου 45 ν. 4712/2020

1. Στην παρ. 4 του άρθρου 44 του ν. 4712/2020 (Α’ 146), περί ρύθμισης θεμάτων εγγυητικών επιστολών που υποβάλλονται από ναυτιλιακές επιχειρήσεις: α) το πρώτο εδάφιο βελτιώνεται νομοτεχνικά, επικαιροποιείται ως προς την αρμόδια υπηρεσία, ορίζεται σε αυτό προθεσμία για την υποβολή των αναφερόμενων αιτήσεων και τροποποιείται ως προς την προθεσμία προσκόμισής τους στην αρμόδια υπηρεσία, β) το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Η μη υποβολή των αιτήσεων για έκδοση των πιστοποιητικών περί εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους προς το Δημόσιο, εκ μέρους των επιχειρήσεων, εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης ανάκλησης, καθώς και η μη προσκόμιση των αιτήσεων αυτών στη Διεύθυνση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση της ως άνω απόφασης, συνιστούν λόγο ολικής κατάπτωσης της τραπεζικής εγγύησης. Οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις μετά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του πρώτου εδαφίου οφείλουν να προσκομίσουν στη Διεύθυνση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων τα εκδοθέντα από τις αρμόδιες αρχές πιστοποιητικά ή βεβαίωση: α) περί μη δυνατότητας έκδοσής τους λόγω της κείμενης νομοθεσίας και β) περί μη ύπαρξης οφειλών από τα τηρούμενα αρχεία των αρμοδίων αρχών σε βάρος της επιχείρησης, που αφορούν στην περίοδο ισχύος της απόφασης υπαγωγής στο άρθρο 25 του ν. 27/1975.»

2. Η παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 4712/2020, περί μεταβατικών και καταργούμενων διατάξεων, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. α) Για τις επιχειρήσεις των οποίων η δημοσίευση της απόφασης ανάκλησης της υπαγωγής στο άρθρο 25 του ν. 27/1975 είναι προγενέστερη της έναρξης ισχύος του παρόντος, δεν ισχύουν οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 44. Οι επιχειρήσεις του πρώτου εδαφίου, οι οποίες δεν έχουν ήδη προσκομίσει στη Διεύθυνση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων τα πιστοποιητικά περί εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους προς το Δημόσιο ή αντίγραφο σχετικής αίτησης που έχουν υποβάλει στις αρμόδιες αρχές για έκδοση των ανωτέρω πιστοποιητικών, οφείλουν να τα προσκομίσουν μέχρι τις 31.12.2023. Η μη προσκόμιση των πιστοποιητικών ή του αντιγράφου του αιτήματος, εντός της προθεσμίας του δεύτερου εδαφίου, συνιστά λόγο ολικής κατάπτωσης της τραπεζικής εγγύησης.

β) Στις επιχειρήσεις, των οποίων η απόφαση ανάκλησης της υπαγωγής στο άρθρο 25 του ν. 27/1975 έχει δημοσιευθεί μετά το πέρας του χρόνου παραγραφής των υποχρεώσεών τους προς το Δημόσιο και οι οποίες έχουν υποβάλει αίτημα στην οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) για έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού, η τραπεζική εγγύηση, αν κρατείται λόγω μη προσκόμισης του πιστοποιητικού αυτού, δύναται να επιστραφεί υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχουν άλλοι λόγοι κατάπτωσης, καθώς και με την προσκόμιση βεβαίωσης της ίδιας Υπηρεσίας, από την οποία διαπιστώνεται ότι: βα) το αιτηθέν πιστοποιητικό δεν δύναται να εκδοθεί διότι έχει παρέλθει ο χρόνος που βάσει της κείμενης νομοθεσίας δύναται να εκδοθούν οριστικές πράξεις προσδιορισμού του φόρου για διαχειριστικές περιόδους μέχρι την ανάκληση της απόφασης υπαγωγής της επιχείρησης στο άρθρο 25 του ν. 27/1975, και ββ) από τα τηρούμενα αρχεία δεν προκύπτουν σε βάρος της επιχείρησης ανεξόφλητες οφειλές που να αφορούν την περίοδο ισχύος της απόφασης υπαγωγής στο άρθρο 25 του ν. 27/1975.

Άρθρο 10
Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων και Περιφερειών κατά την εκτέλεση συμβάσεων, που υλοποιούνται με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα του ν. 3389/2005 Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 72 και παρ. 1 άρθρου 163 ν. 3852/2010

1. Στην περ. ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 82), περί αρμοδιοτήτων της οικονομικής επιτροπής των δήμων, προστίθεται δεύτερο εδάφιο σχετικά με τις συμβάσεις που υλοποιούνται με σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και η περ. ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 72 διαμορφώνεται ως εξής:

«ζ) Ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016 (Α’ 147). Ειδικά για τις συμβάσεις που υλοποιούνται με σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα του ν. 3389/2005 (Α’ 232) ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής και κατά το στάδιο εκτέλεσης αυτών και αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου τους, κατά τους όρους της σύμβασης σύμπραξης και της, κατά περίπτωση, εφαρμοζόμενης νομοθεσίας.»

2. Στο πρώτο εδάφιο της περ. ιστ’ της παρ. 1 του άρθρου 163 του ν. 3852/2010, περί αρμοδιοτήτων του περιφερειακού συμβουλίου, προστίθεται η φράση «και των συμβάσεων που υλοποιούνται με σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα του ν. 3389/2005 (Α’ 232) που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής» και η περ. ιστ’ της παρ. 1 του άρθρου 163 διαμορφώνεται ως εξής:

«ιστ) Ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο εκτέλεσης των συμβάσεων υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Περιφερειάρχη και των συμβάσεων που υλοποιούνται με σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα του ν. 3389/2005 (Α’ 232) που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής. Αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου των συμβάσεων του πρώτου εδαφίου, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία. Στις συμβάσεις του πρώτου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή του. Δύναται να εξουσιοδοτεί τις αρμόδιες υπηρεσίες προς άσκηση καθηκόντων αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο εκτέλεσης των συμβάσεων της περ. ιστ) πλην των ζητημάτων που άπτονται τροποποίησης του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου αυτών.»

3. Στην περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 176 του ν. 3852/2010, περί αρμοδιοτήτων της οικονομικής επιτροπής των περιφερειών, προστίθεται τρίτο εδάφιο σχετικά με τις συμβάσεις που υλοποιούνται με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και η περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 176 διαμορφώνεται ως εξής:

«στ) Ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Περιφερειάρχη. Ασκεί, επίσης, τις αρμοδιότητες Προϊσταμένης Αρχής, που της έχουν απονεμηθεί με το άρθρο 3 του π.δ. 7/2013 (Α’ 26). Ειδικά για τις συμβάσεις που υλοποιούνται με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα του ν. 3389/2005 (Α’ 232), ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής και κατά το στάδιο εκτέλεσης αυτών και αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή/ και οικονομικού αντικειμένου τους, κατά τους όρους της σύμβασης σύμπραξης και της, κατά περίπτωση, εφαρμοζόμενης νομοθεσίας.»

4. Αποφάσεις Οικονομικών Επιτροπών Δήμων και Περιφερειών που ελήφθησαν από την έναρξη ισχύος του ν. 5013/2023 (Α’ 12) για συμβάσεις που υλοποιούνται με σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα του ν. 3389/2005 (Α’ 232) και αφορούν στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 3 του παρόντος, λογίζονται ως έγκυρες.

Άρθρο 11
Δυνατότητα εισαγωγής και εξαγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού, πρώτων υλών και ουσιών -Δυνατότητα εισαγωγής και εξαγωγής ενδιάμεσων ημιέτοιμων προϊόντων ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του μηδέν κόμμα δύο τοις εκατό (0,2 %) Τροποποίηση άρθρου 2ΙΔ ν. 4139/2013
Στο άρθρο 2ΙΔ του ν. 4139/2013 (Α’ 74), περί εισαγωγής και εξαγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού, πρώτων υλών και ουσιών, αντικαθίσταται η παρ. 2, προστίθενται παρ. 3 και 4, και το άρθρο 2ΙΔ διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 2ΙΔ Εισαγωγή και εξαγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού, πρώτων υλών και ουσιών «1. Για την εισαγωγή του πολλαπλασιαστικού υλικού ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του μηδέν κόμμα δύο τοις εκατό (0,2%), καθώς και για την εξαγωγή του αρκεί η έγκριση της παρ. 1 του άρθρου 2Α σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της κοινής υπουργικής απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 2ΙΣΤ. Επιτρέπεται στα ερευνητικά δημόσια εργαστήρια, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ) η εισαγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού και η καλλιέργειά του, με σκοπό την επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη και τις κλινικές μελέτες, καθώς και η συνεργασία τους για τους σκοπούς αυτούς με φορείς που έχουν λάβει την έγκριση της παρ. 1 του άρθρου 2Α.

2. Δεν επιτρέπονται η εισαγωγή, η εξαγωγή των πρώτων υλών και ουσιών των ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του μηδέν κόμμα δύο τοις εκατό (0,2%), κατά παράβαση του παρόντος, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης της σχετικής άδειας, από το Υπουργείο Υγείας της παρ. 5 του άρθρου 2, προς τον φορέα που έχει λάβει την έγκριση της παρ. 2 του άρθρου 2Α. Επίσης, δεν επιτρέπεται η διάθεση στην ελληνική αγορά των πρώτων υλών και ουσιών των ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του μηδέν κόμμα δύο τοις εκατό (0,2%), κατά παράβαση των όρων του παρόντος.

3. Επιτρέπεται, στο πλαίσιο της παραγωγικής διαδικασίας των προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης και ιδίως για εργασίες, που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν εντός της μονάδας, η εισαγωγή και η εξαγωγή από και προς την Ελλάδα, καθώς και η μεταφορά ημιέτοιμων ενδιάμεσων προϊόντων ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του μηδέν κόμμα δύο τοις εκατό (0,2%) που βρίσκονται στη διαδικασία παραγωγής από τους φορείς που έχουν λάβει την έγκριση της παρ. 1 του άρθρου 2 Α, με έκδοση μόνο της άδειας της παρ. 5 του άρθρου 2 που χορηγείται από το Υπουργείο Υγείας, κατόπιν γνώμης της Επιτροπής Ναρκωτικών και τηρουμένων των όρων και των προϋποθέσεων της απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 2ΙΣΤ. Για την εκτέλεση της μεταφοράς, της εισαγωγής και εξαγωγής προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης της παρούσας δεν απαιτείται η προηγούμενη έκδοση και προσκόμιση της άδειας παραγωγής για εξαγωγή των τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης του Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων των άρθρων 2ΙΑ και 2ΙΒ, κατά παρέκκλιση κάθε διάταξης.

4. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων και προϋποθέσεων του παρόντος, ανακαλείται η άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας του άρθρου 2Α. Η ανάκληση του πρώτου εδαφίου πραγματοποιείται πέραν της επιβολής των κυρώσεων των άρθρων 19 και 20 του ν.δ. 96/1973 (Α’ 172), του άρθρου 16 της υπό στοιχεία Δ3 (γ) 52558/2018 (Β’ 2480) απόφασης του Υπουργού Υγείας και ανεξάρτητα από την εφαρμογή των περί λαθρεμπορίας διατάξεων του Ε’ Μέρους του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265).»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Άρθρο 12
Ανακοινώσεις μείωσης τιμών στους καταναλωτές Τροποποίηση παρ. 2α άρθρου 15 ν. 4177/2013
Στην παρ. 2α του άρθρου 15 του ν. 4177/2013 (Α’ 173), περί εκπτώσεων προσφορών, το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται ως προς το χρονικό όριο εφαρμογής της μείωσης των τιμών, στο τρίτο και τέταρτο εδάφιο εξειδικεύεται η έννοια της προγενέστερης τιμής, και η παρ. 2α διαμορφώνεται ως εξής:

«2α. Σε κάθε ανακοίνωση περί μείωσης τιμής υποδεικνύεται η προγενέστερη τιμή που εφάρμοζε ο έμπορος για καθορισμένο χρονικό διάστημα πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος των τριάντα (30) ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Όταν το προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά για λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες, ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος που το προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά. Όταν η τιμή μειώνεται προοδευτικά κατά τη διάρκεια των τριάντα (30) ημερών, πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής, ως προγενέστερη τιμή νοείται η τιμή που ίσχυε πριν από την εφαρμογή της πρώτης από τις διαδοχικές μειώσεις τιμών.»

Άρθρο 13
Ρύθμιση ζητημάτων ενώσεων καταναλωτών Τροποποίηση άρθρου 10γ ν. 2251/1994

1. Στο άρθρο 10γ του ν. 2251/1994 (Α’ 191), περί ενώσεων καταναλωτών, προστίθενται παρ. 9 και 10 ως εξής:

«9. Οι ενώσεις καταναλωτών ευθύνονται για την ακρίβεια των πληροφοριών που ανακοινώνουν προς ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού. Όταν ανακοινώνουν στοιχεία, τα οποία προκύπτουν από έρευνες που έχουν πραγματοποιήσει, οφείλουν να θέτουν στη διάθεση του καταναλωτικού κοινού και κάθε ενδιαφερόμενου, τα στοιχεία που αφορούν στον τρόπο διεξαγωγής της έρευνας, όπως είναι, ιδίως, η μεθοδολογία της δειγματοληψίας, με επιτόπιες, τηλεφωνικές ή ηλεκτρονικές συνεντεύξεις, η μέθοδος και τα στοιχεία της τιμοληψίας.

10. Η ανακοίνωση στο καταναλωτικό κοινό αναληθών πληροφοριών από την ένωση καταναλωτών, καθώς και η παράβαση από αυτή του παρόντος νόμου συνιστούν λόγο ανάκλησης της πιστοποίησής της. Την ανάκληση του πρώτου εδαφίου μπορούν να ζητήσουν, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την τελευταία παράβαση ή από την ανακοίνωση της αναληθούς πληροφορίας, όποιος θίγεται από αυτές, κάθε μέλος της ένωσης, κάθε ένωση καταναλωτών, ο αρμόδιος εισαγγελέας, ο Συνήγορος του Καταναλωτή και ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου. Η ανάκληση της πιστοποίησης της ένωσης καταναλωτών γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων μετά από γνώμη της Επιτροπής της παρ. 2 του άρθρου 10ζ.»

2. Η παρ. 1 ισχύει από τις 26 Ιουνίου 2023.

Άρθρο 14
Παρατάσεις ρυθμίσεων Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρονική επέκταση της ισχύος της πρωτοβουλίας «το καλάθι του νοικοκυριού» Παράταση προθεσμίας ανανέωσης άδειας παραγωγού και επαγγελματία πωλητή Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 87 ν. 4986/2022 και παρ. 2 άρθρου 66 ν. 4849/2021
1. Η παρ. 7 του άρθρου 87 του ν. 4986/2022 (Α’ 204), περί της χρονικής ισχύος της πρωτοβουλίας «καλάθι του νοικοκυριού», παρατείνεται και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής:

«7. Το παρόν ισχύει μέχρι την 30ή Ιουνίου 2023.» 2. Το πρώτο εδάφιο της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 4849/2021 (Α’ 207) τροποποιείται ως προς την προθεσμία ανανέωσης της άδειας, προστίθεται τελευταίο εδάφιο, και η περ. γ’ διαμορφώνεται ως εξής:

«γ) Υφιστάμενοι κάτοχοι αδειών παραγωγού και επαγγελματία πωλητή, οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν ανανεωθεί, μπορούν να ανανεωθούν έως την 30ή.4.2023, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 17. Αν η ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, οι παλαιότερες άδειες καταργούνται οριστικά.

Η ισχύς του παρόντος μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2023.»

Άρθρο 15
Αρμόδια όργανα για την επιβολή των κυρώσεων περί παράβασης των διατάξεων σχετικά με τις ανακοινώσεις μείωσης τιμής και τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 21 ν. 4177/2013
Η παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 4177/2013 (Α’ 173), περί ειδικών κυρώσεων για εκπτώσεις, προσφορές και μη νόμιμη λειτουργία τις Κυριακές, αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Αρμόδιος για την επιβολή των προστίμων του παρόντος άρθρου είναι:

α) ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπου διαπιστώνεται η παράβαση, με την επιφύλαξη της περ. β). Ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης υποχρεούται, ανά μήνα, να κοινοποιεί τις σχετικές αποφάσεις στον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς και στον Διοικητή της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.). Σε περίπτωση παράβασης του παρόντος σε πλοία, αρμόδιος για την επιβολή των προστίμων είναι ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην περιοχή αρμοδιότητας του οποίου εδρεύει η Υπηρεσία του Λιμενικού

Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, όργανο της οποίας βεβαίωσε την παράβαση,

β) ο Διοικητής της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για ελέγχους που πραγματοποιούνται από τις υπηρεσίες ελέγχου της ΔΙ.Μ.Ε.Α.»

Άρθρο 16
Δέσμευση λογαριασμών πίστωσης λόγω διενέργειας μη εγκεκριμένης πράξης πληρωμής
Αν εγείρονται υπόνοιες διενέργειας μη εγκεκριμένης πράξης πληρωμής, κατά την έννοια του άρθρου 74 του ν. 4537/2018 (Α’ 84), ο πάροχος δικαιούται να ζητά την άμεση δέσμευση του λογαριασμού πίστωσης από το ελληνικό πιστωτικό ίδρυμα ή το υποκατάστημα αλλοδαπού πιστωτικού ιδρύματος, που έχει άδεια λειτουργίας και εγκατάστασης στην Ελλάδα και στο οποίο τηρείται ο συγκεκριμένος λογαριασμός, το δε πιστωτικό ίδρυμα που λαμβάνει το αίτημα οφείλει να το εκτελέσει άμεσα. Το πιστωτικό ίδρυμα, που έχει δεχθεί και εκτελέσει το αίτημα δέσμευσης, το γνωστοποιεί άμεσα στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Αν, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη γνωστοποίηση στην ως άνω Αρχή, αυτή δεν εγκρίνει τη δέσμευση, η δέσμευση αίρεται αυτοδικαίως.

Άρθρο 17
Διόρθωση παροραμάτων στον ν. 5019/2023

1. Στην παρ. 4α του άρθρου 14 του ν. 2251/1994 (Α’ 191), όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 5013/2023 (Α’ 27), οι λέξεις «παρ. 3» αντικαθίστανται από τις λέξεις «παρ. 4» και η παρ. 4α διαμορφώνεται ως εξής:

«4α. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων εκδίδεται ο Κανονισμός Προστασίας Ανήλικων Καταναλωτών της παρ. 4 του άρθρου 7α.»

2. Στην παρ. 4στ του άρθρου 14 του ν. 2251/1994, όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 5013/2023, οι λέξεις «του άρθρου 10β» αντικαθίστανται από τις λέξεις «των άρθρων 10γ και 10δ» και η παρ. 4στ διαμορφώνεται ως εξής:

«4στ. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο Ενώσεων Καταναλωτών, καθώς και κάθε ζήτημα για την εφαρμογή των άρθρων 10γ και 10δ.»

3. Στην παρ. 2 του άρθρου 103 του ν. 5019/2023 (Α’ 27), α) ο αριθμός «10», όπου αναφέρεται, αντικαθίσταται από τον αριθμό «14», β) οι λέξεις «άρθρο 9 του παρόντος» αντικαθίστανται με τις λέξεις «άρθρα 9 και 10 του παρόντος» και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Η ισχύς του Μέρους Α’, πλην των εσωτερικών παρ. 4α, 4β, 4ια, 4ιβ και 4ιγ του άρθρου 14 του ν. 2251/1994 (Α’ 191), καθώς και της εσωτερικής παρ. 12 του άρθρου 14 του ν. 2251/1994, όπως αυτές προστίθενται με τα άρθρα 9 και 10 του παρόντος αντίστοιχα, αρχίζει από την 26η Ιουνίου 2023 και αφορά στις αντιπροσωπευτικές αγωγές που ασκούνται από την 25η Ιουνίου 2023.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

Άρθρο 18
Ρυθμίσεις για τα μέλη Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Τροποποίηση άρθρου 3 ν. 1100/1980
Στο άρθρο 3 του ν. 1100/1980 (Α’ 295) περί μελών του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.): α) στην περ. γ) της παρ. 3 συμπληρώνονται οι πτυχιούχοι τμημάτων που έχουν υποχρέωση εγγραφής στο Ο.Ε.Ε., β) στις παρ. 5 έως 7 επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, γ) η περ. β) του δεύτερου εδαφίου της παρ. 8 τροποποιείται ως προς τα αναφερόμενα αδικήματα, δ) προστίθεται παρ. 10 σχετικά με τους λόγους διαγραφής των μελών του Ο.Ε.Ε., και το άρθρο 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 3 Μέλη

1. Ως μέλη του Ο.Ε.Ε. εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι πτυχιούχοι των ελληνικών ανωτάτων οικονομικών σχολών, δηλαδή του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας (πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), του Πανεπιστημίου Πειραιά (Πρώην Α.Β.Σ.Π.), του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών (πρώην Α.Β.Σ.Θ.), των Οικονομικών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, οι πτυχιούχοι ισότιμων οικονομικών σχολών του εξωτερικού και οι πτυχιούχοι οικονομικών σχολών ή τμημάτων Πανεπιστημίων που θα ιδρυθούν ή θα μετατραπούν σε οικονομικές, εφόσον χρησιμοποιούν το πτυχίο τους για επαγγελματικούς λόγους στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.

2. Υποχρεούνται, επίσης, να εγγραφούν ως μέλη του Ο.Ε.Ε. οι πτυχιούχοι πολιτικών, διοικητικών ή νομικών επιστημών, ημεδαπών ή αλλοδαπών ανωτάτων σχολών εφόσον κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού ασκούν αποδεδειγμένως επαγγέλματα που προσιδιάζουν στην ιδιότητα του οικονομικού επιστήμονα, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παρ. 6 του παρόντος άρθρου.

3. Υποχρεούνται, επίσης, να εγγραφούν ως μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος:

α) οι διδάκτορες των οποίων η διδακτορική διατριβή αφορά στο γνωστικό αντικείμενο της οικονομικής επιστήμης, εφόσον χρησιμοποιούν το διδακτορικό τους δίπλωμα για επαγγελματικούς λόγους,

β) οι κάτοχοι βασικού πτυχίου πανεπιστημίου, οι οποίοι είναι και κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην οικονομική επιστήμη των ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή ισότιμου μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην οικονομική επιστήμη της αλλοδαπής, εφόσον αποδεδειγμένως χρησιμοποιούν το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης

για την κατάληψη θέσης στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ή για την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος,

γ) οι κάτοχοι πτυχίου τμημάτων οικονομικής κατεύθυνσης των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, οι οποίοι είναι και κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην οικονομική επιστήμη των ελληνικών Α.Ε.Ι. ή ισότιμου μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην οικονομική επιστήμη της αλλοδαπής, εφόσον αποδεδειγμένως χρησιμοποιούν το πτυχίο τους ή το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης για την κατάληψη θέσης στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ή για την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος.

4. Οι πτυχιούχοι ανώτατων σχολών της παρ. 2 του άρθρου αυτού, οι οποίοι απέκτησαν το πτυχίο τους μετά την 1.1.1980, καθώς και όσοι αποκτήσουν την ιδιότητα του φοιτητή των σχολών αυτών μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 1984 δικαιούνται να ζητήσουν και να λάβουν προσωρινή άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Ο.Ε.Ε., μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 5 ετών από την ημερομηνία που έλαβαν το πτυχίο τους, χωρίς να καθίστανται μέλη του. Η άδεια αυτή έχει διάρκεια δύο (2) ετών και ανακαλείται, εφόσον μέσα στην προθεσμία αυτή δεν προσκομισθούν από τους ενδιαφερόμενους τα αναγκαία δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται ότι άρχισαν να ασκούν οικονομολογικό επάγγελμα ως κύρια βιοποριστική απασχόληση. Εάν αποδείξουν εμπροθέσμως την έναρξη της άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος ως κύριας βιοποριστικής απασχόλησής τους, υποχρεούνται να εγγραφούν ως μέλη του Ο.Ε.Ε., πριν από τη χορήγηση οριστικής επαγγελματικής άδειας.

5. Οι πτυχιούχοι ανώτατων οικονομικών σχολών της παρ. 1 και οι διδάκτορες ή κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών των σχολών της παρούσας δικαιούνται να εγγραφούν ως μέλη του Ο.Ε.Ε., εφόσον δεν χρησιμοποιούν το πτυχίο τους για επαγγελματικούς λόγους ή είναι μέλη άλλου Επιμελητηρίου στο οποίο η εγγραφή δεν προϋποθέτει την ύπαρξη πτυχίου. Επίσης δικαιούνται να εγγραφούν ως μέλη του Ο.Ε.Ε. και οι διδάκτορες, των οποίων η διδακτορική διατριβή και η μετέπειτα αυτοδύναμη διδασκαλία σε ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα αφορούν στο γνωστικό αντικείμενο της οικονομικής επιστήμης, χωρίς τις προϋποθέσεις πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών της παρ. 3.

6. Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε., καθορίζονται επακριβώς τα οικονομολογικά επαγγέλματα των οποίων η άσκηση προϋποθέτει την επαγγελματική άδεια της περ. η’ του άρθρου 2, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και οι διαδικασίες για τη χορήγηση της άδειας, το εργασιακό περιεχόμενο κάθε επαγγέλματος από τα παραπάνω, καθώς επίσης και οι διαδικασίες για να αποδεχθεί η άσκησή τους.

7. Για την έναρξη ή συνέχιση της άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος, μετά την 1η Ιανουαρίου 1986 απαιτείται η κατοχή επαγγελματικής άδειας του Ο.Ε.Ε.. Όσοι πτυχιούχοι άλλων σχολών και ειδικοτήτων,

εκτός από αυτές που αναφέρονται στις παρ. 1 και 2 ή μη πτυχιούχοι μισθωτοί και ελεύθεροι επαγγελματίες ασκούν αποδεδειγμένως, κατά τη δημοσίευση των παραπάνω προεδρικών διαταγμάτων επαγγέλματα για τα οποία απαιτείται επαγγελματική άδεια του Ο.Ε.Ε., εξακολουθούν να τα ασκούν ακωλύτως, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

8. Ως μέλη του Ο.Ε.Ε. εγγράφονται Έλληνες υπήκοοι ή ομογενείς που κατοικούν μονίμως στην Ελλάδα ή υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι ανωτέρω δεν μπορούν να εγγραφούν ως μέλη εφόσον, μετά τη λήψη του πτυχίου τους: α) καταδικάστηκαν αμετακλήτως σε ποινή κάθειρξης ή β) καταδικάστηκαν αμετακλήτως για πλαστογραφία, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, δωροδοκία, δωροληψία, απιστία, παράνομη βεβαίωση ή είσπραξη δικαιωμάτων δημοσίου, παράβαση καθήκοντος, εγκλήματα του 19ου Κεφαλαίου του Ειδικού Μέρους του Δεύτερου Βιβλίου του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α’ 95), παράβαση καθήκοντος, χρεοκοπία, λαθρεμπορία και παράβαση της νομοθεσίας για την εμπορία των ναρκωτικών.

9. Αν μέλος εγγράφηκε στο μητρώο μελών του Ο.Ε.Ε. προσκομίζοντας πλαστό πτυχίο, το Ο.Ε.Ε. διαγράφει αυτό από το εν λόγω μητρώο. Στην ποινική δίκη που αφορά την πλαστογραφία ή τη χρήση πλαστού εγγράφου του προηγούμενου εδαφίου, το Ο.Ε.Ε. δύναται να παρίσταται ως πολιτικώς ενάγον για την υποστήριξη της κατηγορίας.

10. Tα μέλη του Ο.Ε.Ε. διαγράφονται με απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε., εφόσον καταδικαστούν αμετάκλητα για τα αδικήματα της παρ. 8. Επίσης, τα μέλη του Ο.Ε.Ε. διαγράφονται με απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε., κατόπιν αίτησής τους, αν αποδείξουν εγγράφως ότι δεν ασκούν το οικονομικό επάγγελμα στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα και έχουν εξοφλήσει τις συνδρομές μέλους μέχρι την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.»

Άρθρο 19
Ρύθμιση ζητημάτων μελών κεντρικών και τοπικών διοικήσεων Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Τροποποίηση παρ. 8 και 14 άρθρου 9 ν. 1100/1980

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 1100/1980 (Α’ 295), περί κεντρικών και τοπικών διοικήσεων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.), αντικαθίσταται με δύο νέα εδάφια και η παρ. 8 διαμορφώνεται ως εξής:

«8. Τα μέλη της Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε., εφόσον είναι υπάλληλοι του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) δικαιούνται άδειας απουσίας από την υπηρεσία τους χωρίς περικοπή αποδοχών, μέχρι έξι (6) ημέρες τον μήνα. Ειδικώς ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι, ο Γενικός Γραμματέας και ο Οικονομικός Επόπτης της Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε., οι Πρόεδροι και οι Γενικοί Γραμματείς των Τοπικών Διοικήσεων των Περιφερειακών Τμημάτων του Ο.Ε.Ε., εφόσον είναι υπάλληλοι του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, δικαιούνται άδειας απουσίας από την υπηρεσία τους χωρίς περικοπή αποδοχών, μέχρι δέκα (10) ημέρες τον μήνα, για να εκπληρώσουν τα καθήκοντα που απορρέουν από την ιδιότητά τους. Ο Πρόεδρος του Ο.Ε.Ε., εφόσον είναι υπάλληλος του δημόσιου τομέα, πλην των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., δύναται να πάρει άδεια απουσίας από την υπηρεσία του για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η θητεία του ή κατόπιν δηλώσεώς του να παραμείνει στην υπηρεσία του ασκώντας παράλληλα τα καθήκοντά του. Σε κάθε περίπτωση, διατηρεί όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την υπαλληλική του ιδιότητα, εκτός από το δικαίωμα να λαμβάνει μισθό από την υπηρεσία του.»

2. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 14 του άρθρου 9 του ν. 1100/1980, τροποποιείται ως προς την εξομοίωση των αμοιβών των μελών των τοπικών διοικήσεων με τις αμοιβές των μελών της κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε., και η παρ. 14 διαμορφώνονται ως εξής:

«14. Τα μέλη των Τοπικών Διοικήσεων των Περιφερειακών Τμημάτων του Ο.Ε.Ε. εφόσον είναι υπάλληλοι ή μισθωτοί του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, δεν μετατίθενται, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Επίσης δικαιούνται να παίρνουν άδεια απουσίας, χωρίς αποδοχές, τρεις (3) το πολύ ημέρες τον μήνα, για να εκπληρώνουν τα καθήκοντα που απορρέουν από την ιδιότητά τους. Για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των Τοπικών Διοικήσεων καταβάλλεται σε όλους από το Ο.Ε.Ε. αποζημίωση ίση με την αποζημίωση που προβλέπεται για τα μέλη της Κεντρικής Διοίκησης και έως δύο (2) συνεδριάσεις τον μήνα. Τα μέλη Τοπικών Διοικήσεων που διαμένουν έξω από την έδρα κάθε Περιφερειακού Τμήματος δικαιούνται να αποζημιωθούν για τις δαπάνες μετακίνησης και διαμονής τους.»

Άρθρο 20
Πειθαρχικά παραπτώματα μελών του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Είσπραξη προστίμων Τροποποίηση παρ. 2 και 4 άρθρου 10 ν. 1100/1980

1. Η παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 1100/1980 (Α’ 295), περί πειθαρχικών παραπτωμάτων των μελών του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.), αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Ως πειθαρχικά παραπτώματα θεωρούνται η παράβαση καθηκόντων και υποχρεώσεων που ορίζονται στον παρόντα νόμο ή σε αποφάσεις των οργάνων του Ο.Ε.Ε. ή στον Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών Φοροτεχνικών, η ασυμβίβαστη προς την επιστημονική δεοντολογία διαγωγή, η αποδεδειγμένη πλημμέλεια και η ανάρμοστη ή αναξιοπρεπής συμπεριφορά των μελών, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, επιφυλασσόμενης της εφαρμογής του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α’ 95).»

2. Η παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 1100/1980, τροποποιείται ως προς τον τρόπο είσπραξης των επιβαλλόμενων χρηματικών κυρώσεων, και διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Τα ποσά των ποινών της παρ. 3 θεωρούνται έσοδα του Ο.Ε.Ε. και εισπράττονται κατά τη διαδικασία είσπραξης των εσόδων του Ο.Ε.Ε..»

Άρθρο 21
Ρύθμιση προϋποθέσεων εγγραφής στο μητρώο εσωτερικών ελεγκτών Φορέας τεκμηρίωσης παρακολούθησης ή διδασκαλίας επαγγελματικής εκπαίδευσης για τους εγκεκριμένους εσωτερικούς ελεγκτές Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 86 και παρ. 1 άρθρου 90 ν. 4849/2021
1. Η παρ. 8 του άρθρου 86 του ν. 4849/2021 (Α’ 207) τροποποιείται ως προς τις προϋποθέσεις εγγραφής στο μητρώο εσωτερικών ελεγκτών, και διαμορφώνεται ως εξής:

«8. Τα φυσικά πρόσωπα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της περ. β’ της παρ. 2, δύνανται να εγγραφούν στο μητρώο των εσωτερικών ελεγκτών εφόσον κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος:

α) εργάζονται ως εσωτερικοί ελεγκτές ή είναι κάτοχοι πιστοποίησης της περ. η’ της παρ. 2, και

β) έχουν τρία (3) έτη αποδεδειγμένης εμπειρίας στον εσωτερικό έλεγχο, είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε ως μισθωτοί.»

2. Η περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 90 του ν. 4849/2021, περί υποχρεώσεων εγγεγραμμένων στο μητρώο εσωτερικών ελεγκτών, τροποποιείται ως προς τον φορέα τεκμηρίωσης της παρακολούθησης ή διδασκαλίας επαγγελματικής εκπαίδευσης, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Οι εγκεκριμένοι εσωτερικοί ελεγκτές υποχρεούνται: α) να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος

και του Διεθνούς Αναγνωρισμένου Κώδικα Δεοντολογίας,

β) να προσκομίζουν ανά διετία στην αρμόδια διοικητική αρχή τεκμηρίωση παρακολούθησης ή διδασκαλίας επαγγελματικής εκπαίδευσης (είτε δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως) τουλάχιστον τριάντα (30) ωρών σχετικά με τον εσωτερικό έλεγχο, από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας ή οποιονδήποτε νόμιμο πάροχο σχετικής εκπαίδευσης.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Άρθρο 22
Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης Έλεγχος νομιμότητας Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 12 ν. 4919/2022

1. H παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4919/2022 (Α’ 71), περί Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης, διαμορφώνεται ως περ. α), στο τέλος της περ. α) προστίθεται νέο εδάφιο, καθώς και διαζευκτικά περ. β), στο τέλος της παρ. 2 προστίθενται δυο εδάφια, και οι παρ. 1 και 2 διαμορφώνονται ως εξής:

«1. Στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης (e-Υ.Μ.Σ.), η σύσταση εταιρείας πραγματοποιείται:

α) είτε εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά με τη χρήση εξειδικευμένης ψηφιακής πλατφόρμας, μέσω του διαδικτυακού τόπου του Γ.Ε.ΜΗ.. Μέσω της e-Υ.Μ.Σ. συστήνονται επιγραμμικά μόνο οι εταιρείες για τις οποίες δεν προβλέπεται σύσταση με τήρηση του τύπου του συμβολαιογραφικού εγγράφου ή διοικητικός έλεγχος και εφόσον χρησιμοποιούν το πρότυπο καταστατικό ή το πρότυπο καταστατικό με πρόσθετο περιεχόμενο που προβλέπεται στο άρθρο 13. Στις περιπτώσεις που απαιτείται διοικητικός έλεγχος, η σύσταση μπορεί να ολοκληρωθεί μέσω της e-Y.M.S., μόνο εφόσον ο έλεγχος πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά,

β) είτε ηλεκτρονικά σε συνδυασμό με έλεγχο νομιμότητας από την αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., όπου απαιτείται. Στην πε ρίπτωση αυτή, η σύσταση ολοκληρώνεται μέσω της e-Υ.Μ.Σ., εφόσον προηγηθεί ηλεκτρονικά διοικητικός έλεγχος από την αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις που διέπουν κάθε εταιρικό τύπο.

2. Στην e-Υ.Μ.Σ. οι ιδρυτές της εταιρείας ή τα νόμιμα εξουσιοδοτημένα από αυτούς πρόσωπα:

α) Επαληθεύουν την ταυτότητά τους μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (e-ID) βάσει των προτύπων του Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 (L 257), καθώς και των σχετικών εκτελεστικών πράξεων ή εναλλακτικά μέσω του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης που κάθε ενδιαφερόμενος ήδη διαθέτει για την πρόσβαση στο TAXISnet ή σε άλλη διαδικτυακή πύλη του Δημοσίου,

β) χορηγούν εξουσιοδότηση στην εν λόγω υπηρεσία, ώστε να αποκτήσει πρόσβαση στα στοιχεία τους που βρίσκονται σε ηλεκτρονικές βάσεις του Δημοσίου,

γ) συμπληρώνουν τα στοιχεία που απαιτούνται για τη σύσταση της εταιρείας, την εγγραφή της στο φορολογικό μητρώο και την απόδοση Α.Φ.Μ., καθώς και την εγγραφή στο μητρώο εργοδοτών του e-Ε.Φ.Κ.Α. και την απόδοση Α.Μ.Ε., όπου απαιτείται από τη νομοθεσία περί κοινωνικής ασφάλισης. Εφόσον, μετά από τη συμπλήρωση των στοιχείων, απαιτείται έλεγχος νομιμότητας από την αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., ο ενδιαφερόμενος υποβάλει σχετικό ηλεκτρονικό αίτημα προς την αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ.. Μετά από την ολοκλήρωση του ελέγχου, η σύσταση της εταιρείας πραγματοποιείται μέσω της e-Υ.Μ.Σ..»

Άρθρο 23
Ένταξη του «Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος» στους τεχνολογικούς φορείς του ν. 4310/2014 Τροποποίηση παρ. Β άρθρου 13α ν. 4310/2014
Στην παρ. Β’ του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 (Α’ 258), περί ερευνητικών κέντρων, ινστιτούτων και τεχνολογικών φορέων, προστίθεται, ως περ. 6, νέος τεχνολογικός φορέας, και η παρ. Β’ διαμορφώνεται ως εξής:

«Β. Οι Τεχνολογικοί Φορείς που διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου είναι οι εξής:

1. Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.).

2. Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας.

3. Επιστημονικό Πάρκο Πατρών Α.Ε..

4. Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας (ΝΟΗΣΙΣ).

5. Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε. (ΚτΠ Μ.Α.Ε.).

6. Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος» (ΕΛ.ΚΕ.Δ.).»

Άρθρο 24
Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών (ΙΠΕ) ως φορέας δικαιώματος συμμετοχής στα προγράμματα χρηματοδότησης της Γ.Γ.Ε.Κ. Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 3 ν. 4310/2014
Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4310/2014 (Α’ 258), περί πεδίου εφαρμογής, προστίθεται το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών (ΙΠΕ) και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Τα ερευνητικά κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών, το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, το Ίδρυμα Ευγενίδου, το Ίδρυμα Ορμύλια, το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας, η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου, το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος και το Ερευνητικό Κέντρο Μοχάμετ Άλι, και το Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης Πληροφόρησης και Έρευνας του Καρκίνου ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, δύνανται να χρηματοδοτούνται για την επιστημονική έρευνα που διεξάγουν, η οποία εντάσσεται στη συνολική ερευνητική προσπάθεια της χώρας, μέσω των προγραμμάτων της Γ.Γ.Ε.Κ. και με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στον παρόντα νόμο. Στους φορείς της παρούσας υπάγονται και οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την επιστημονική έρευνα που διεξάγουν.

Στους φορείς αυτούς υπάγονται και οι εξής φορείς, για την επιστημονική έρευνα που διεξάγουν: α) το Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, β) η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης (ΟΑΚ), γ) το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών (ΙΠΕ).

Οι φορείς του προηγούμενου εδαφίου έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα χρηματοδότησης της Γ.Γ.Ε.Κ. τα οποία προκηρύσσονται για τους φορείς του άρθρου 13Α.»

Άρθρο 25
Μεταβατικές διατάξεις για την επιβολή κράτησης υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ)

1. Στο άρθρο 376 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) περί μεταβατικών διατάξεων, προστίθεται παρ. 18, ως εξής:

«18. Μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 36 η κράτηση της παρ. 1 του ιδίου άρθρου του πρώτου εδαφίου της ιδίας παραγράφου δεν επιβάλλεται.»

2. Ποσά που έχουν παρακρατηθεί υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ δυνάμει του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 36 και έχουν εμφανισθεί στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, δεν επιστρέφονται και φαίνονται ως έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού. Ποσά που έχουν παρακρατηθεί από τις αναθέτουσες αρχές, αλλά δεν έχουν αποδοθεί στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, δεν επιστρέφονται και εμφανίζονται στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ακόμα και μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος.»

Άρθρο 26
Ανάθεση υποστήριξης λειτουργίας Ενιαίου Μητρώου Ανελκυστήρων Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 11Α ν. 3982/2022
Στην παρ. 4 του άρθρου 11Α του ν. 3982/2011 (Α’ 143), περί ενιαίου μητρώου ανελκυστήρων, διευκρινίζονται τα νομικά πρόσωπα στα οποία μπορεί να ανατίθεται η υποστήριξη της λειτουργίας του Ενιαίου Μητρώου Ανελκυστήρων, και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Η τεχνική υποστήριξη ή/και η διαχείριση, που αφορά στη λειτουργία, συντήρηση και αναβάθμιση του Ενιαίου Μητρώου Ανελκυστήρων δύναται να ανατίθεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου εντός των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που διαθέτουν σχετική εμπειρία.»

Άρθρο 27
Δικαίωμα επί εμπορίας ποσίμων ιαματικών ή μη υδάτων Χρονική ισχύς της άδειας Ύψος δικαιώματος Τροποποίηση παρ. 1, 2 και 3 άρθρου 12 του από 24.9.1958/20.10.1958 β.δ.
Οι παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 12 του από 24.9.1958/20.10.1958 β.δ. (Α’ 171), περί δικαιώματος επί εμπορίας ποσίμων και ιαματικών ή μη υδάτων, αντικαθίστανται, πλην του πρώτου εδαφίου της παρ. 1, επί του οποίου προστίθενται τα ιαματικά νερά και επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, καθώς και των δύο πρώτων εδαφίων της περ. β και της περ. γ) της παρ. 3, και οι παρ. 1, 2 και 3 διαμορφώνονται ως εξής:

«1. Η εμπορία των ποσίμων ιαματικών η μη ιαματικών νερών που διατίθενται είτε σε φυσική κατάσταση, είτε με ανάμειξη με χημικές ή άλλες ουσίες ή χυμούς και με οποιαδήποτε ονομασία, κατάσταση και συσκευασία, επιτρέπεται μόνο έπειτα από άδεια, που χορηγείται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκονται τα νερά, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, η οποία συνοδεύεται από την απόφαση περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου ή της δραστηριότητας του ενδιαφερόμενου, εφόσον απαιτείται, καθώς και από σύμφωνη γνώμη του προϊσταμένου της υγειονομικής υπηρεσίας της Περιφέρειας για την καταλληλότητα του νερού.

Στην απόφαση του δημοτικού συμβουλίου προσδιορίζεται και η χρονική διάρκεια της άδειας, σύμφωνα με τη διάρκεια ισχύος της υποβληθείσας απόφασης περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου ή της δραστηριότητας. Αν δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση, η διάρκεια της άδειας εμπορίας καθορίζεται με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου εκδίδεται εντός προθεσμίας πενήντα (50) ημερών από την υποβολή της αίτησης και πλήρους φακέλου από τον ενδιαφερόμενο. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της ως άνω προθεσμίας, η άδεια εμπορίας τεκμαίρεται ως εκδοθείσα με διάρκεια ισχύος ισόχρονη με την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου ή της δραστηριότητας και αν τέτοια δεν απαιτείται, με διετή διάρκεια ισχύος. Η απόδειξη ύπαρξης του σχετικού τεκμηρίου προκύπτει από την επίδειξη της αίτησης και των συνημμένων δικαιολογητικών, μετά την πάροδο της ως άνω προθεσμίας. Η παρούσα εφαρμόζεται και σε αιτήσεις για άδεια εμπορίας, οι οποίες εκκρεμούν μέχρι την 1η Μαρτίου 2023, ενώπιον δημοτικών συμβουλίων.

2. Όταν το δικαίωμα εκμετάλλευσης των υδάτων που διατίθενται ανήκει σε δήμους, στην ίδια απόφαση με την οποία χορηγούν άδεια, προσδιορίζονται η ελάχιστη ποσότητα νερού, για την οποία καταβάλλεται το ανάλογο δικαίωμα ανεξάρτητα από τη λήψη ή μη της ποσότητας αυτής, ο χρόνος καταβολής του δικαιώματος και κάθε όρος που διασφαλίζει τα συμφέρονται του δήμου. Σε αντίθετη περίπτωση, αρμόδιος να χορηγήσει την άδεια, να ορίσει τη διάρκειά της, κατά την παρ. 1 και να προσδιορίσει μόνο το δικαίωμα, κατά την περ. β) της παρ. 3, είναι ο δήμος, στην περιφέρεια του οποίου γίνεται η υδροληψία.

3. Ο λήπτης της αδείας, κατά τις παρ. 1 και 2: α. τηρεί τους κατά τις κείμενες διατάξεις όρους που διασφαλίζουν τη γνησιότητα και την υγιεινή κατάσταση των υδάτων,

β. καταβάλλει υπέρ του Δήμου για τις ποσότητες νερού που εμφιαλώνονται δικαίωμα επί της συνολικής αξίας των αντίστοιχων πωλήσεων, όπως προκύπτουν από τα λογιστικά αρχεία (βιβλία και στοιχεία) της οντότητας και τα αποτελέσματα του ελέγχου από τη φορολογική αρχή. Η αξία των προϊόντων που διατίθενται δωρεάν υπολογίζεται με τιμή αναφοράς τη μέση τιμή πώλησης αυτών. Το ύψος του δικαιώματος καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σε ποσοστό από τρία τοις χιλίοις (3‰) έως πέντε τοις χιλίοις (5 ‰) και από τρία τοις χιλίοις (3 ‰) έως τρισήμιση τοις χιλίοις (3,5 ‰), όταν γίνεται πρόσμιξη του νερού με χυμούς. Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης του Δημοτικού Συμβουλίου να εκδώσει την ως άνω απόφαση καθορισμού του ποσοστού του δικαιώματος εντός προθεσμίας πενήντα (50) ημερών από την έκδοση άδειας εμπορίας, το ύψος του δικαιώματος εμπορίας τεκμαίρεται σε ποσοστό πέντε τοις χιλίοις (5‰) και τρισήμιση τοις χιλίοις (3,5 ‰), όταν γίνεται πρόσμιξη του νερού με χυμούς.

γ. Το ποσό του δικαιώματος που προκύπτει βάσει της περ. β’, καταβάλλεται από τον υπόχρεο στο οικείο δημοτικό ταμείο μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα από την έκδοση των παραστατικών πωλήσεων. Σε περίπτωση μη καταβολής ή ελλιπούς ή εκπρόθεσμης καταβολής του δικαιώματος, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το αναλογούν δικαίωμα, προσαυξημένο με ισόποσο πρόστιμο. Η δημοτική αρχή υποχρεούται να διεξάγει ελέγχους περί της κανονικής έκδοσης του σχετικού παραστατικού και της καταβολής του δικαιώματος.»

Άρθρο 28
Διάρκεια της «Μ.Ο.Δ. Α.Ε.» Τροποποίηση άρθρου 33 ν. 3614/2007
Το πρώτο εδάφιο της περ. (α) του άρθρου 2 του καταστατικού της «Μ.Ο.Δ. Α.Ε.», του άρθρου 33 του ν. 3614/2007 (Α’ 267), τροποποιείται ως προς τη διάρκεια της εταιρείας, και το άρθρο 2 του καταστατικού διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 2 Διάρκεια Έδρα

(α) Η διάρκεια της Μ.Ο.Δ. Α.Ε. ορίζεται μέχρι το τέλος του έτους 2042. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης μπορεί να παρατείνεται για μια ή περισσότερες φορές η διάρκεια της εταιρείας.

(β) Έδρα της Μ.Ο.Δ. Α.Ε. ορίζεται η Αθήνα. Είναι δυνατή η ίδρυση παραρτημάτων, υποκαταστημάτων και γραφείων, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

(γ) Η Μ.Ο.Δ. Α.Ε. δύναται, στο πλαίσιο του σκοπού της, να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Το καταστατικό των εταιρειών αυτών εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Οι προβλέψεις των άρθρων 8 και 9 του καταστατικού της Μ.Ο.Δ. Α.Ε. ισχύουν και για τις θυγατρικές της εταιρείες.

(δ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, η Μ.Ο.Δ. Α.Ε. δύναται να συμμετέχει σε άλλες εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που λειτουργούν χάριν του δημοσίου συμφέροντος.»

ΜΕΡΟΣ Γ’
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 29
Συμφωνίες παραχώρησης τουριστικών λιμένων πριν από την ολοκλήρωση σταδίου χωροθέτησης Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 114 ν. 4926/2022
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 114 του ν. 4926/2022 (Α’ 82) τροποποιείται ως προς την έκταση της χερσαίας ζώνης και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Σε περίπτωση μαρινών που χωροθετούνται σε δύο στάδια, σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993 (Α’ 118) και έχουν χερσαία Ζώνη που υπερβαίνει τις είκοσι πέντε χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα (25.000 τ.μ.), η προκήρυξη διαγωνιστικής διαδικασίας δύναται να διενεργείται πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας χωροθέτησης και την εκτέλεση όλων των απαιτούμενων έργων για τη δημιουργία, λειτουργία και εκμετάλλευσή τους. Από τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται οι μαρίνες που εμπίπτουν εντός αρχαιολογικών χώρων ως προς τις οποίες η σύμβαση παραχώρησης συνάπτεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 31 του ν. 2160/1993, μετά από την ολοκλήρωση της χωροθέτησης. Η σύμβαση παραχώρησης δύναται να συνάπτεται με μόνη την έκδοση του προεδρικού διατάγματος γενικού σχεδιασμού της μαρίνας, με τήρηση όλων των περιβαλλοντικών όρων της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Η παραχώρηση δύναται να διενεργείται σε επιχείρηση ή επιχειρήσεις, δημόσιες ή ιδιωτικές, ή σε όμιλο επιχειρήσεων, δημόσιων ή ιδιωτικών. Η σύμβαση παραχώρησης περιλαμβάνει τα ουσιώδη στοιχεία παραχώρησης, δηλαδή, τη διάρκεια, το αντίτιμο χρήσης, ή τον τρόπο υπολογισμού του, τους όρους διατήρησής της σε ισχύ ανάλογα με την πορεία της υλοποίησης, τις κυρώσεις σε περίπτωση μη σύμπραξης στην υλοποίηση των έργων χωροθέτησης και λήψης άδειας ή έγκρισης λειτουργίας, καθώς και τους τρόπους καταγγελίας ή πρόωρης λήξης της σύμβασης.»

Άρθρο 30
Θέσεις στάθμευσης μπροστά ή πλησίον ξενοδοχείων Τροποποίηση άρθρου 68 ν. 4582/2018
Η παρ. 6 του άρθρου 68 του ν. 4582/2018 (Α’ 208) τροποποιείται ως προς τις διαστάσεις του μήκους της εσοχής και διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Η εσοχή που δημιουργείται σύμφωνα με την παράγραφο 1 ή παραχωρείται σύμφωνα με την παράγραφο 3, σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) μέτρων, εκτός από τις περιπτώσεις που αυτή δημιουργείται επί τμήματος πεζόδρομου ή πλατείας, οπότε δεν μπορεί να είναι μικρότερη των πέντε (5) μέτρων.»

Άρθρο 31
Παράταση προθεσμιών κατάταξης κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων Τροποποίηση περ. β’ παρ. 3 άρθρου 6 ν. 4276/2014
Στην περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4276/2014 (Α’ 155) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται ως προς το πεδίο εφαρμογής και την προθεσμία κατάταξης των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, β) στο τρίτο εδάφιο γίνεται νομοτεχνική βελτίωση, γ) στο τέταρτο εδάφιο τροποποιείται η καταληκτική προθεσμία έκδοσης πιστοποιητικών κατάταξης, δ) στο πέμπτο εδάφιο προσδιορίζεται η ισχύς των πιστοποιητικών βάσει του χρόνου κατάταξης και η περ. β’ διαμορφώνεται ως εξής:

«β. Η προθεσμία κατάταξης των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων των υποπερ. αα’ και ββ’ της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 1, τα οποία λειτουργούν με βάση προϊσχύουσες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι τις 31.10.2023. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, η εγκατάσταση σφραγίζεται με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού κατάταξης από τον φορέα διαχείρισης του καταλύματος κατά τις κείμενες διατάξεις. Εάν το πιστοποιητικό κατάταξης των ως άνω καταλυμάτων έχει εκδοθεί έως τις 31.12.2020, η διάρκεια ισχύος του θα είναι πέντε (5) έτη. Εάν το πιστοποιητικό κατάταξης των ως άνω καταλυμάτων εκδοθεί από 1.1.2021 έως 31.10.2023, η διάρκεια ισχύος του θα είναι τρία (3) έτη. Για τα καταλύματα που έχουν καταταγεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού έως τις 31.12.2020, η ισχύς του πιστοποιητικού κατάταξης παρατείνεται για τέσσερα (4) έτη από τη λήξη του και για εκείνα που έχουν καταταγεί από 1.1.2021 έως 31.12.2022 παρατείνεται για τρία (3) χρόνια από τη λήξη του.»

Άρθρο 32
Συμβάσεις χρονομεριστικής μίσθωσης τουριστικών καταλυμάτων Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 1 ν. 1652/1986
Στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 1652/1986 (Α’ 167) προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφιο και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Η χρονομεριστική μίσθωση καταρτίζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο και υποβάλλεται σε μεταγραφή. Επί μισθωμένων Τουριστικών Δημόσιων Κτημάτων, κατά την έννοια του ν.δ. 180/1946 (Α’ 324), τμήματα των οποίων έχουν υπεκμισθωθεί σε τρίτους υπομισθωτές από τον μισθωτή, οι χρονομεριστικές μισθώσεις που αφορούν στα τουριστικά καταλύματα εντός των υπομισθωμένων τμημάτων καταρτίζονται αυτοτελώς μεταξύ του τρίτου υπομισθωτή, στον οποίο ο αρχικός μισθωτής έχει υπεκμισθώσει τμήμα του μισθωμένου Τουριστικού Δημόσιου Κτήματος, και του χρονομεριστικού μισθωτή, χωρίς να απαιτείται, κατά την κατάρτιση της σύμβασης χρονομεριστικής μίσθωσης, η σύμπραξη του αρχικού μισθωτή που σύνηψε τη σύμβαση με το Δημόσιο ως μισθωτή του Τουριστικού Δημόσιου Κτήματος. Στις περιπτώσεις αυτές, εφόσον στο Τουριστικό Δημόσιο Κτήμα λειτουργούν τουριστικά καταλύματα υπό ένα ενιαίο Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, κατά την έννοια της ξενοδοχειακής νομοθεσίας, τα οποία είχαν υπαχθεί σε καθεστώς χρονομεριστικής μίσθωσης δυνάμει ενιαίας Δήλωσης, οι χρονομεριστικές μισθώσεις που αφορούν στα τουριστικά καταλύματα του υπομισθωμένου τμήματος κατά το δεύτερο εδάφιο θεωρούνται καταρτισμένες υπό το αυτό Ειδικό Σήμα Λειτουργίας και στο πλαίσιο της αυτής ενιαίας Δήλωσης.»

Άρθρο 33
Σύστημα καταγραφής αφίξεων αναχωρήσεων επισκεπτών στα τουριστικά καταλύματα
Δημιουργείται στο Υπουργείο Τουρισμού ενιαίο σύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής στατιστικών δεδομένων αφίξεων αναχωρήσεων επισκεπτών στα κύρια και μη κύρια τουριστικά καταλύματα της χώρας. Τα δεδομένα καταχωρίζονται κατά την άφιξη του επισκέπτη στα ως άνω καταλύματα μέσω του ενιαίου πληροφοριακού συστήματος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Τουρισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται τα επιμέρους πεδία του συστήματος, καθώς και οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια κρίνεται αναγκαία για την παρακολούθηση μεταβλητών για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.

Άρθρο 34
Προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης του Υπουργείου Τουρισμού Αντικατάσταση παρ. 9 άρθρου 70 ν. 4875/2021
Η παρ. 9 του άρθρου 70 του ν. 4875/2021 (Α’ 250) αντικαθίσταται ως εξής:

«9.α. Το Υπουργείο Τουρισμού δύναται να σχεδιάζει και να ενεργεί ως φορέας υλοποίησης προγραμμάτων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, τα οποία χρηματοδοτούνται από πόρους του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο έργων που εντάσσονται στην οικεία ΣΑΤΑ 011 του ΠΔΕ 2022 του Υπουργείου Τουρισμού. Οι πληρωμές δύναται να πραγματοποιούνται και μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

β. Τα προγράμματα της παρούσας δύνανται να υλοποιούνται από επιλέξιμους παρόχους επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και επιλέξιμους παρόχους πιστοποίησης των άρθρων 50 και 51 του ν. 4763/2020 (Α’ 254), που επιλέγονται είτε μέσω των διαδικασιών των άρθρων 1 έως 221Α του ν. 4412/2016 (Α’ 147), είτε μέσω συστήματος επιταγών κατάρτισης (vouchers) με μητρώα επιλέξιμων παρόχων κατάρτισης και παροχών πιστοποίησης που συγκροτούνται από το Υπουργείο Τουρισμού και ισχύουν για τα αντίστοιχα προγράμματα. Στην τελευταία περίπτωση, στο μητρώο παρόχων κατάρτισης που συγκροτείται από το Υπουργείο Τουρισμού εγγράφονται, μετά από αίτησή τους, μόνο πάροχοι που είναι εγγεγραμμένοι στο Πληροφοριακό Σύστημα υποστήριξης των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) του άρθρου 61 του ν. 4763/2020, όπου εντάσσονται και τα Κέντρα Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) της παρ. 4 του άρθρου 113 του ν. 4957/2022 (Α’ 141) και πληρούν τις ειδικότερες προϋποθέσεις που τίθενται με τη σχετική πρόσκληση του Υπουργείου Τουρισμού. Το Υπουργείο Τουρισμού διαγράφει παρόχους από τα μητρώα που συγκροτεί, εφόσον δεν συντρέχουν πλέον οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ή εφόσον δεν τηρούν βασικούς όρους των προσκλήσεων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, στις οποίες συμμετέχουν, όπως προκύπτει από σχετικούς ελέγχους του Υπουργείου.

γ. Το επίδομα που καταβάλλεται στους καταρτιζόμενους των προγραμμάτων της παρούσας είναι ανεκχώρητο και ακατάσχετο, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη φορολογική διοίκηση, στο δημόσιο, στα ασφαλιστικά ταμεία ή στα πιστωτικά ιδρύματα.

δ. Η επιτυχής παρακολούθηση του προγράμματος κατάρτισης ορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 50, 55 και 58 του ν. 4763/2020 για τα ΚΔΒΜ. Η πλήρης παρακολούθηση του προγράμματος χωρίς επιτυχία σε εξετάσεις πιστοποίησης οδηγεί σε απόκτηση βεβαίωσης συμμετοχής που εκδίδεται για τον σκοπό αυτό, από το Υπουργείο Τουρισμού. Η επιτυχής παρακολούθηση του προγράμματος και η επιτυχία στις εξετάσεις πιστοποίησης προσόντων οδηγούν στην απόκτηση Βεβαίωσης Παρακολούθησης και Πιστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 58 του ν. 4763/2020 για τα ΚΔΒΜ και αντίστοιχης βεβαίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 119 του ν. 4957/2022 για τα ΚΕΔΙΒΜ.

ε. Για την τεχνική υποστήριξη των προγραμμάτων κατάρτισης το Υπουργείο Τουρισμού δύναται να συνάπτει προγραμματική σύμβαση συνεργασίας με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».

στ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού, Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι ειδικότητες, οι θεματικές ενότητες, ο σκοπός και τα μαθησιακά αποτελέσματα, ο τρόπος υλοποίησης και διδασκαλίας, η διάρκεια σε ώρες, οι όροι παρακολούθησης, ο αριθμός, η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής των καταρτιζόμενων, τα επιδόματα ή η αποζημίωση που καταβάλλονται στους καταρτιζόμενους, τα ειδικότερα θέματα παρόχων κατάρτισης και πιστοποίησης, τα θέματα που αφορούν στη διενέργεια πληρωμών που απαιτούνται στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης της παρούσας παραγράφου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, για την εφαρμογή του παρόντος. Η απόφαση του πρώτου εδαφίου εκδίδεται σύμφωνα με τον ν. 4763/2020 για το Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, την υπ’ αρ. 82759/29.8.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Σύστημα Σχεδιασμού και Διαχείρισης της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων/επιδοτούμενων προγραμμάτων μη τυπικής μάθησης, Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) και Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Ε.Ε.)» (Β’ 4581), τον ν. 4921/2022 (Α’ 75) για την επιδοτούμενη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και την υπ’ αρ. 65809/12.7.2022 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Εξειδίκευση των κριτηρίων για την επιλεξιμότητα των παρόχων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, καθορισμός του τρόπου πλήρωσής τους και κατάρτιση και υλοποίηση του πλαισίου αξιολόγησης των επιλέξιμων παρόχων» (Β’ 3703).»

Άρθρο 35
Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων Αντικατάσταση άρθρου 12 ν. 4002/2011
Το άρθρο 12 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 12 Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων στο Υπουργείο Τουρισμού

1. Συστήνεται Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε.) στο Υπουργείο Τουρισμού, που υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης.

2. Η υπηρεσία της παρ. 1 είναι αρμόδια για νέα ή υφιστάμενα κύρια τουριστικά καταλύματα τεσσάρων (4) ή πέντε (5) αστέρων, δυναμικότητας άνω των τριακοσίων (300) κλινών, για εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, που λειτουργούν αυτοτελώς ή σε συνδυασμό με τουριστικά καταλύματα των παραπάνω κατηγοριών ή σε σύνθετο τουριστικό κατάλυμα ή εντός Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης, καθώς και για σύνθετα τουριστικά καταλύματα που προβλέπονται στο άρθρο 8 του παρόντος και για Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.) που προβλέπονται στο άρθρο 29 του ν. 2545/1997 (Α’ 254).

Για τις ως άνω τουριστικές επιχειρήσεις, η Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε.: α. Ενημερώνει τους επενδυτές για το νομοθετικό πλαίσιο των τουριστικών επενδύσεων, καθώς και για τους όρους, τις διαδικασίες και τις προδιαγραφές δημιουργίας αυτών και για την αδειοδότησή τους,

β. λειτουργεί ως υπηρεσία μιας στάσης και για τον σκοπό αυτό, παραλαμβάνει το φάκελο της κατά περίπτωση αιτούμενης αδειοδότησης, ελέγχει την πληρότητά του, φροντίζει για τη συμπλήρωση των αναγκαίων δικαιολογητικών από τον ενδιαφερόμενο και είτε προβαίνει στην έκδοση της αιτούμενης αδειοδότησης, εφόσον εμπίπτει στις κατά νόμο αρμοδιότητές της, είτε διαβιβάζει τον φάκελο στους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς, οι οποίοι υποχρεούνται να προβαίνουν κατά προτεραιότητα στις επιβαλλόμενες για τον σκοπό αυτό ενέργειες, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους. Οι φορείς αυτοί υποχρεούνται να παρέχουν στην Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε. κάθε αναγκαία ενημέρωση, έγγραφη ή προφορική, για το στάδιο, στο οποίο βρίσκονται οι σχετικές διαδικασίες, τις ελλείψεις του φακέλου και τον τρόπο συμπλήρωσής τους, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης ή της αδυναμίας παροχής των αιτουμένων αδειών ή εγκρίσεων. Σε κάθε περίπτωση, τηρείται η πολεοδομική, δασική και αρχαιολογική νομοθεσία, καθώς και η νομοθεσία περί αιγιαλού και παραλίας,

γ. διατυπώνει προτάσεις και υποδεικνύει λύσεις για την αντιμετώπιση των διοικητικών δυσχερειών και προβλημάτων, τα οποία προκύπτουν κατά την αδειοδοτική ή άλλη συναφή διαδικασία που αφορά σε τουριστικές επενδύσεις αρμοδιότητάς της.

3. Η Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων διαρθρώνεται σε επίπεδο Διεύθυνσης και αποτελείται από:

αα. Το Τμήμα Αδειοδότησης, το οποίο είναι υπεύθυνο για την προσέλκυση τουριστικών επενδύσεων, την παραλαβή των γνωστοποιήσεων έναρξης λειτουργίας, τη χορήγηση Ειδικών Σημάτων Λειτουργίας, εγκρίσεων εγκατάστασης και λειτουργίας δραστηριοτήτων, αδειών ίδρυσης και λειτουργίας, την παρακολούθηση της πορείας αδειοδότησης των εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής και τη διατύπωση προτάσεων ρυθμίσεων για τη διευκόλυνση της αδειοδότησης στις ανωτέρω περιπτώσεις.

ββ. Το Τμήμα Έγκρισης Τουριστικής Καταλληλότητας και Έγκρισης Σκοπιμότητας, το οποίο είναι υπεύθυνο για την πληροφόρηση και εξατομικευμένη υποστήριξη των επενδυτών, την παραλαβή και τον έλεγχο των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης και στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης ως προς τα στοιχεία που αφορούν την τουριστική καταλληλότητα του γηπέδου/οικοπέδου και την έγκριση σκοπιμότητας των τουριστικών καταλυμάτων αρμοδιότητας Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε., καθώς και την τουριστική καταλληλότητα του γηπέδου/οικοπέδου και την έγκριση σκοπιμότητας χωροθέτησης για τις εγκαταστάσεις ειδικών τουριστικών υποδομών, την ενημέρωση για ελλείψεις του φακέλου, τη διαβίβαση των φακέλων

στην αρμόδια κατά νόμο υπηρεσία για την έναρξη της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, τη γνωμοδότηση ως προς την καταλληλότητα του γηπέδου/οικοπέδου για τη διατύπωση της γνώμης που προβλέπεται στην παρ. 11 του άρθρου 2 του ν. 4014/2011 (Α’ 209) την ίδρυση των τουριστικών καταλυμάτων ή των εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής, την υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις των έργων και δραστηριοτήτων της κατηγορίας Β’ του άρθρου 1 του ν. 4014/2011, με ταυτόχρονη έγκριση καταλληλότητας του γηπέδου/οικοπέδου, τη μέριμνα έκδοσης κοινής απόφασης των Υπουργών Τουρισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του κατά περίπτωση συναρμόδιου υπουργού για τη δημιουργία σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, την παροχή στους επενδυτές κάθε απαραίτητης πληροφορίας και υπόδειξης για το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι σχετικές διαδικασίες, καθώς και τη διατύπωση προτάσεων και την υπόδειξη λύσεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των διοικητικών δυσχερειών και προβλημάτων, τα οποία προκύπτουν κατά την αδειοδοτική ή άλλη συναφή διαδικασία.

γγ. Το Πολεοδομικό Γραφείο, το οποίο είναι υπεύθυνο για την παραλαβή των αιτήσεων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-adeies για την άδεια και αναθεώρηση άδειας δόμησης τουριστικών εγκαταστάσεων και εγκρίσεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε.. Της προέγκρισης άδειας ή αναθεώρησης άδειας δόμησης, η οποία χορηγείται στη βάση του άρθρου 35 του ν. 4495/2017 (Α’ 167), προηγείται η έγκριση της Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε., η οποία εκδίδεται μετά από αίτηση του διαχειριστή στο ηλεκτρονικό σύστημα των αδειών e-adeies, που συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

α) Τοπογραφικό διάγραμμα θεωρημένο ως προς την καταλληλότητα γηπέδου για τουριστική εγκατάσταση σύμφωνα με την υπ’ αρ. 216/8.1.2015 απόφαση του Υπουργού Τουρισμού (Β’ 10), όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες κοινές αποφάσεις των Υπουργών Τουρισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που αφορούν σε τουριστικά καταλύματα και εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής,

β) τεχνική έκθεση περιγραφής του έργου και γ) δηλώσεις αναθέσεων αναλήψεων μελετών. Πέραν των ανωτέρω, το Πολεοδομικό Γραφείο της

Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε. εκδίδει διαπιστωτικές πράξεις και εισηγείται την έκδοση αποφάσεων περί νομιμοποίησης ορειβατικών καταφυγίων.

Όλα τα τμήματα της Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε. συντάσσουν απόψεις για περιπτώσεις δικαστικών υποθέσεων αρμοδιότητάς τους, τηρούν στατιστικά στοιχεία, επεξεργάζονται απαντήσεις στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, επεξεργάζονται και διατυπώνουν προτάσεις επί νομοθετικών ρυθμίσεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των διοικητικών δυσχερειών και προβλημάτων, τα οποία προκύπτουν κατά τις διαδικασίες αρμοδιότητάς τους, και παρακολουθούν και υλοποιούν προγράμματα αρμοδιότητας του τμήματος.

4. Αιτήματα έγκρισης καταλληλότητας γηπέδου/οικοπέδου που αφορούν σε τουριστικά καταλύματα τεσσάρων (4) και πέντε (5) αστέρων δυναμικότητας κάτω των τριακοσίων (300) κλινών και τα οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί με τη γνωμοδότηση της υπηρεσίας κατά τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης από την κατά νόμο αρμόδια υπηρεσία, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, διαβιβάζονται στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού.

5. Το άρθρο 42 του ν. 4582/2018 (Α’ 208), περί αρμοδιοτήτων του Τμήματος Υποστήριξης Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων, καταργείται.

Άρθρο 36
Σύσταση και λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας Υπουργείου Τουρισμού

1. Συστήνεται και τηρείται στο Υπουργείο Τουρισμού Ηλεκτρονική Πλατφόρμα με την ονομασία My Digital Tourism, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης. Η διαχείριση, παραγωγική λειτουργία, καθώς και η τεχνολογική ανάπτυξη και υποστήριξη της πλατφόρμας ανήκουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Τουρισμού, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Σκοπός της πλατφόρμας είναι, μέσω της αξιοποίησης ενός εύχρηστου, διαφανούς και σύγχρονου πληροφοριακού συστήματος, η διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών, επιχειρηματιών και τουριστών σε θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού, καθώς και η επικοινωνία μεταξύ των Υπηρεσιών του εν λόγω Υπουργείου.

2. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην τήρηση, την οργάνωση, τις τεχνικές προδιαγραφές, την τεχνική διαχείριση και την εν γένει λειτουργία και δημοσιότητα της πλατφόρμας, τη συνεργασία των υπηρεσιών τήρησης της πλατφόρμας με άλλες υπηρεσίες, αρχές και φορείς για τη συλλογή, την κοινοποίηση, τον έλεγχο και τον συσχετισμό στοιχείων, εγγράφων και εν γένει πληροφοριών που καταχωρίζονται στην πλατφόρμα αυτή, τις αναγκαίες διαλειτουργικότητες μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων και κάθε αναγκαία τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια.

β) Με όμοια απόφαση δύναται να καθορίζονται το περιεχόμενο και οι διαδικασίες λειτουργίας και ενημέρωσης της πλατφόρμας, τα καταχωριστέα στοιχεία και οι καταχωριστέες διοικητικές πράξεις, και να ρυθμίζεται το δικαίωμα κάθε ενδιαφερομένου να αποκτά, ύστερα από ηλεκτρονική αίτησή του προς την αρμόδια Υπηρεσία διαχείρισης της πλατφόρμας, δικαίωμα πρόσβασης στα ηλεκτρονικά αρχεία της και αυτοδύναμης ανάκτησης των αποθηκευμένων σε αυτήν δεδομένων. Με την ίδια απόφαση, καθορίζονται και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες ασκείται το δικαίωμα αυτό κατά τρόπον σύμφωνο με τους εθνικούς και ενωσιακούς κανόνες για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η διαδικασία ελέγχου της συνδρομής των προϋποθέσεων αυτών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 37
Σύσταση Υπηρεσίας Ε.Ο.Τ. Αυστραλίας
Στην παρ. 1 του άρθρου 25 του π.δ. 72/2018 (Α’ 141) προστίθεται περ. ιη’ ως προς τη σύσταση Υπηρεσίας Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Αυστραλίας και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Οι Υπηρεσίες Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Εσωτερικού και Εξωτερικού του Ε.Ο.Τ. και διαρθρώνονται ως εξής:

α. Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας, με έδρα το Λονδίνο και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία.

β. Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Αμερικής, με έδρα τη Νέα Υόρκη και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας τα κράτη της Βόρειας Αμερικής.

γ. Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Γερμανίας, με έδρα τη Φρανκφούρτη και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας.

δ. Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Αυστρίας με έδρα τη Βιέννη και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Αυστρία, την Ελβετία, την Ουγγαρία και τη Σλοβακία.

ε. Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Ιταλίας με έδρα το Μιλάνο και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Ιταλία.

στ. Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Γαλλίας με έδρα το Παρίσι και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας τη Γαλλία.

ζ. Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Ρωσίας και Κ.Α.Κ. με έδρα τη Μόσχα και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας τη Ρωσία, τα Κ.Α.Κ (εκτός Βαλτικής) και τη Γεωργία.

η. Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Κάτω Χωρών με έδρα το Άμστερνταμ και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Ολλανδία, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο.

θ. Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Σκανδιναβίας με έδρα τη Στοκχόλμη και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας τη Σουηδία, τη Νορβηγία, τη Φινλανδία, τη Δανία, την Ισλανδία και τις χώρες της Βαλτικής.

ι. Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Σερβίας με έδρα το Βελιγράδι και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας τη Σερβία, την Κροατία και τη Σλοβενία.

ια. Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Ρουμανίας με έδρα το Βουκουρέστι και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Ουκρανία.

ιβ. Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Τουρκίας με έδρα την Κωνσταντινούπολη και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Τουρκία.

ιγ. Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Ισραήλ με έδρα το Τελ Αβίβ και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας το Ισραήλ.

ιδ Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Κύπρου με έδρα τη Λευκωσία και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Κύπρο.

ιε. Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Κίνας, με έδρα το Πεκίνο και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Κίνα.

ιστ. Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Πολωνίας, με έδρα τη Βαρσοβία και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Πολωνία και την Τσεχία.

ιζ. Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Ισπανίας, με έδρα τη Μαδρίτη και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Ισπανία, την Πορτογαλία και τη Νότια Αμερική.

ιη. Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Αυστραλίας, με έδρα τη Μελβούρνη και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και τα λοιπά Νησιωτικά Κράτη Ωκεανίας.»

Άρθρο 38
Κατανομή θέσεων Υπηρεσιών Εξωτερικού Ε.Ο.Τ.
Το άρθρο 28 του π.δ. 72/2018 (Α’ 141), τροποποιείται: α) στην παρ. 1 ως προς την αύξηση των θέσεων τακτικού προσωπικού από είκοσι πέντε (25) σε είκοσι επτά (27) και την πρόβλεψη μιας θέσης Αναπληρωτή Προϊσταμένου, β) στην παρ. 2 με την αύξηση των θέσεων επιτόπιου προσωπικού από σαράντα επτά (47) σε σαράντα εννέα (49) και τη δυνατότητα κατανομής στην Υπηρεσία Αυστραλίας θέσεων της περ. γ’ και το άρθρο 28 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 28 Κατανομή θέσεων Υπηρεσιών Εξωτερικού

«1. Ο αριθμός των θέσεων τακτικού προσωπικού, των Υπηρεσιών Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού ανέρχεται σε είκοσι επτά (27) και κατανέμονται ως εξής:

α. Μία (1) θέση Προϊσταμένου κατηγορίας εκπαίδευσης/ εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ ή ΤΕ, ανεξαρτήτως κλάδου ή ειδικότητας, με βαθμό τουλάχιστον Β’ σε όλες τις υπηρεσίες.

β. Μία (1) θέση Αναπληρωτή Προϊσταμένου κατηγορίας εκπαίδευσης/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ ή ΤΕ, ανεξαρτήτως κλάδου ή ειδικότητας, με βαθμό τουλάχιστον Β’ σε καθεμία από τις Υπηρεσίες: Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας, Αμερικής, Γερμανίας, Γαλλίας, Ρωσίας, Κάτω Χωρών, Σκανδιναβίας, Κίνας και Αυστραλίας.

2. Ο αριθμός των θέσεων επιτόπιου προσωπικού των Υπηρεσιών Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού ανέρχεται σε σαράντα εννέα (49) και κατανέμονται ανάλογα με τις ανάγκες και την προβλεπόμενη εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

α. Τέσσερις (4) θέσεις σε καθεμία από τις Υπηρεσίες Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας, Αμερικής, Γερμανίας και Ρωσίας που κατανέμονται ανάλογα με τις ανάγκες και την προβλεπόμενη εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

β. Τρεις (3) θέσεις σε καθεμία από τις Υπηρεσίες Αυστρίας, Κάτω Χωρών, Ιταλίας, Γαλλίας, Σκανδιναβίας, Ρουμανίας και Κίνας που κατανέμονται ανάλογα με τις ανάγκες και την προβλεπόμενη εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

γ. Δύο (2) θέσεις σε καθεμία από τις Υπηρεσίες Ισπανίας, Κύπρου, Πολωνίας, Σερβίας και Αυστραλίας που κατανέμονται ανάλογα με τις ανάγκες και την προβλεπόμενη εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

δ. Μία (1) θέση σε καθεμία από τις Υπηρεσίες Τουρκίας και Ισραήλ, με βάση τις ανάγκες της Υπηρεσίας και την προβλεπόμενη εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.»

Άρθρο 39
Βραβεία σημάτων επισκέψιμων εγκαταστάσεων, τουριστικών προορισμών και επιχειρήσεων Προσθήκη άρθρου 25Δ στον ν. 4276/2014
Στον ν. 4276/2014 (Α’ 155) προστίθεται άρθρο 25Δ, ως εξής:

«Άρθρο 25Δ Βραβεία σημάτων επισκέψιμων εγκαταστάσεων, τουριστικών προορισμών και επιχειρήσεων

Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Τουρισμού δύναται να θεσπίζονται μη χρηματικά βραβεία, που απονέμονται στις επισκέψιμες εγκαταστάσεις, τους τουριστικούς προορισμούς και τις επιχειρήσεις με σήματα που έχουν απονεμηθεί από το Υπουργείο Τουρισμού. Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής, η διαδικασία, τα κριτήρια, οι τομείς αξιολόγησης, η σύσταση και λειτουργία των οργάνων αξιολόγησης, οι συνεργαζόμενοι φορείς, οι μορφές και οι κατηγορίες των βραβείων, καθώς και η απονομή αυτών.»

Άρθρο 40
Επιτροπή Προστασίας Ιαματικών Πόρων Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 10 ν. 3498/2006
Στην παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3498/2006 (Α’ 230) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στην περ. ε’επικαιροποιείται το όργανο προέλευσης του υπαλλήλου, β) στην περ. ια’ προστίθεται ένας ειδικός επιστήμονας, γ) προστίθεται περ. ιβ’, δ) στο τελευταίο εδάφιο επικαιροποιείται η εφαρμοστέα νομοθεσία και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Συνιστάται Επιτροπή Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων, η οποία αποτελείται από:

α) ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. ή ομότιμο καθηγητή ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, με ειδικότητα σχετική με τους ιαματικούς πόρους, ως Πρόεδρο,

β) ένα (1) μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή δικηγόρο,

γ) τον προϊστάμενο του αρμόδιου για τους ιαματικούς φυσικούς πόρους τμήματος του Υπουργείου Τουρισμού,

δ) έναν (1) υπάλληλο του Γενικού Χημείου του Κράτους, με βαθμό Α’ και ειδικότητα χημικού ή χημικού μηχανικού Α.Ε.Ι.,

ε) έναν (1) υπάλληλο της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.), με βαθμό Α’, πτυχιούχο Α.Ε.Ι.,

στ) έναν (1) υπάλληλο της Γενικής Διεύθυνσης Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατηγορίας ΠΕ Γεωτεχνικών ειδικότητας γεωλόγου ή κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας μεταλλειολόγου ή μηχανικού Ορυκτών Πόρων,

ζ) έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με βαθμό Α’, πτυχιούχο Α.Ε.Ι., από τη Γενική Διεύθυνση Ορυκτών Πρώτων Υλών,

η) έναν (1) μηχανικό του Υπουργείου Τουρισμού, θ) έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Υγείας, με βαθμό

Α’, πτυχιούχο Α.Ε.Ι., της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγιεινής ή της Διεύθυνσης Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος,

ι) έναν (1) ειδικό επιστήμονα ως εκπρόσωπο του Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας,

ια) δύο (2) ειδικούς επιστήμονες,

ιβ) έναν (1) εκπρόσωπο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ιαματικές Πηγές Ελλάδος Α.Ε..» Η συγκρότηση της Επιτροπής γίνεται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού. Ο Υπουργός Τουρισμού επιλέγει τον Πρόεδρο και τα μέλη των περιπτώσεων β’, αν συμμετέχει δικηγόρος, γ’, η’, και ια’, καθώς και τους αναπληρωτές τους. Τα λοιπά μέλη προτείνονται από τους καθ’ ύλην αρμόδιους φορείς με τους αναπληρωτές τους. Η συμμετοχή των μελών Δ.Ε.Π. ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην Επιτροπή γίνεται σύμφωνα με τον ν. 4957/2022 (Α’ 141).»

Άρθρο 41
Παράταση προθεσμιών που αφορούν στη λειτουργία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»
Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης ή μη στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), και πάντως όχι πέραν της 30ής.9.2023 παρατείνονται οι προθεσμίες που αφορούν:

(α) στη σύνταξη κανονισμού λειτουργίας του Διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας,

(β) στη σύνταξη εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας,

(γ) στη σύσταση των επιτροπών Ελέγχου και Αποδοχών,

(δ) στη σύνταξη στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου, και (ε) στην προθεσμία των δημοτικών συμβουλίων των οικείων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, προκειμένου να εκδώσουν απόφαση περί αξιοποίησης των ιαματικών φυσικών πόρων και των εγκαταστάσεων που συνέχονται με αυτούς, σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 4875/2021 (Α’ 250).

Για τις περ. α’ έως και δ’ εφαρμόζεται το Κεφάλαιο Β’ του Μέρους Α’ του ν. 4972/2022 (Α’ 181).

Άρθρο 42
Σύσταση Εθνικού Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης Τροποποίηση άρθρου 18 ν. 4179/2013
Στο άρθρο 18 του ν. 4179/2013 (Α’ 175) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) το Παρατηρητήριο Τουρισμού μετονομάζεται σε «Εθνικό Παρατηρητήριο Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης (Εθνικό Παρατηρητήριο)» και επικαιροποιούνται οι σχετικές αναφορές, β) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 προβλέπεται η υπηρεσία στην οποία υπάγεται το εν λόγω παρατηρητήριο, γ) η παρ. 2 αντικαθίσταται, δ) στην παρ. 3 προβλέπεται η διοικητική ένταξη του Εθνικού Παρατηρητηρίου στη Γενική Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής και το άρθρο 18 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 18 Εθνικό Παρατηρητήριο Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Τουρισμού «Εθνικό Παρατηρητήριο Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης», το οποίο υπάγεται στο Τμήμα Στατιστικών Τουρισμού της Διεύθυνσης Έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής του Υπουργείου Τουρισμού (Εθνικό Παρατηρητήριο). Σκοπός του Εθνικού Παρατηρητηρίου είναι η αξιοποίηση των στοιχείων και πορισμάτων του Δορυφόρου Λογαριασμού Τουρισμού, η μελέτη της τουριστικής αγοράς και η παρουσίαση πορισμάτων, με στόχο την υποστήριξη τεκμηριωμένων επεμβάσεων για την εύρυθμη λειτουργία της και η πρόταση στοχευμένων μέτρων αναπτυξιακού χαρακτήρα στον τομέα του τουρισμού με στόχο την ανάδειξη όλων των θεματικών ενοτήτων του εγχώριου τουριστικού προϊόντος.

2. Στο Εθνικό Παρατηρητήριο τηρείται δίκτυο επικοινωνίας αναφορικά με τα δεδομένα στον τουρισμό με φορείς του τουρισμού σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με σκοπό την παρακολούθηση της πορείας των τουριστικών μεγεθών. Το Τμήμα Στατιστικών Τουρισμού είναι αρμόδιο για τον συντονισμό των Περιφερειακών και Τοπικών Παρατηρητηρίων Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης, την παροχή κατευθύνσεων για τη λειτουργία τους, καθώς και οποιαδήποτε άλλη αναγκαία ενέργεια για την υποστήριξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους και την υποβοήθηση της λειτουργίας τους.

3. To Εθνικό Παρατηρητήριο εντάσσεται διοικητικά στη Γενική Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής, στην οποία μπορεί να αποσπάται εξειδικευμένο προσωπικό πανεπιστημιακής εκπαίδευσης από το Δημόσιο και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με κοινή απόφαση του Υπουργού Τουρισμού και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3528/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α’ 26), όπως ισχύει.

4. Το Εθνικό Παρατηρητήριο έχει πρόσβαση σε κάθε στοιχείο που είναι απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών του. Οι δημόσιες αρχές και υπηρεσίες υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ακώλυτη πρόσβαση του σε αρχεία και βάσεις δεδομένων και να παρέχουν κάθε αναγκαία συνδρομή και παροχή στοιχείων με κάθε νόμιμη επιφύλαξη για την προστασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τους νόμους 2472/1997 και 3471/2006 όπως ισχύουν.»

Άρθρο 43
Παράταση λειτουργίας υφιστάμενων ορειβατικών καταφυγίων Τροποποίηση άρθρου 52 ν. 4280/2014
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου 52 του ν. 4280/2014 (Α’ 159) τροποποιείται ως προς την ημερομηνία έκδοσης της κοινής απόφασης των συναρμόδιων οργάνων και ως προς το αντικείμενο της προβλεπόμενης προθεσμίας και διαμορφώνεται ως εξής:

«Για τα υφιστάμενα ορειβατικά καταφύγια τα οποία λειτουργούν χωρίς νόμιμη άδεια εκδίδεται μέχρι τις 30.6.2024 κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Τουρισμού, υπό την προϋπόθεση έκδοσης διαπιστωτικής πράξης από το Πολεοδομικό Γραφείο της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού, συνοδευόμενης από θεωρημένα τοπογραφικά διαγράμματα.»

Άρθρο 44
Ορειβατικά καταφύγια Τροποποίηση άρθρου 56 ν. 998/1979
Στο άρθρο 56 του ν. 998/1979 (Α’ 289) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1, επικαιροποιείται η νομοθετική παραπομπή, β) στην παρ. 4 βα) γίνονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, ββ) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο ως προς τους υπαγόμενους φορείς, γ) στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 διαγράφονται οι λέξεις «εισήγηση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας και Αναρρίχησης και», και μετά από τη λέξη «διαχείρισης» προστίθενται οι λέξεις «του Εθνικού Δρυμού», γ) προστίθεται παρ. 7 και το άρθρο 56 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 56 Ορειβατικά καταφύγια

1. Ορειβατικό καταφύγιο είναι κτιριακή εγκατάσταση δυναμικότητας μέχρι ογδόντα (80) κλίνες, σε υψόμετρο πάνω από εννιακόσια (900) μέτρα, που εξυπηρετεί την πεζοπορία, την ορειβασία και την αναρρίχηση και γενικά τις δραστηριότητες ορεινού τουρισμού. Τα ορειβατικά καταφύγια είναι εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής κατά την έννοια της περ. β’ της παρ 1 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155).

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Τουρισμού καθορίζονται οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε λεπτομέρεια για τη χορήγηση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας των ορειβατικών καταφυγίων.

2. Ορειβατικά μονοπάτια είναι τα μονοπάτια που χαράσσονται και χρησιμοποιούνται για πεζοπορία είτε στην ελληνική επικράτεια (εθνικά μονοπάτια) είτε αποτελούν τμήματα διεθνών μονοπατιών που διέρχονται από διάφορες χώρες (ευρωπαϊκά μονοπάτια). Για την χάραξη ή τη διάνοιξη ορειβατικών μονοπατιών απαιτείται έγκριση επέμβασης, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του παρόντος νόμου. Αντάλλαγμα χρήσης δεν απαιτείται.

3. Η πρόσβαση προς τα ορειβατικά καταφύγια ενεργείται από δημόσια ή δασική οδό, όπου υπάρχει, άλλως από ορειβατικά μονοπάτια. Την ευθύνη οροσήμανσης και συντήρησης των μονοπατιών έχουν οι κατά την επόμενη παράγραφο δικαιούχοι, σε συνεργασία με τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες και την Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α.).

4. Επιτρέπεται σε δάση, δασικές εκτάσεις ή σε δημόσιες εκτάσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 5 του άρθρου 3 η εγκατάσταση ορειβατικού καταφυγίου από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και από τον οικείο Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και τον Ε.Ο.Τ..

Η εγκατάσταση ορειβατικών καταφυγίων σε δάση, δασικές εκτάσεις ή δημόσιες εκτάσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 5 του άρθρου 3 που βρίσκονται εντός περιοχών προστασίας των νόμων 1650/1986 (Α’ 160) και 3028/2002 (Α’ 153) επιτρέπεται, εφόσον προβλέπεται από το ειδικό καθεστώς προστασίας των ανωτέρω περιοχών και με την τήρηση και των ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων αυτού. Ειδικότερα, η εγκατάσταση σε περιοχές του δικτύου NATURA 2000 επιτρέπεται, εφόσον είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στα ειδικότερα διατάγματα και τις υπουργικές αποφάσεις χαρακτηρισμού τους. Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων του δευτέρου εδαφίου, για τη διενέργεια των επεμβάσεων του παρόντος ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 10 του ν. 4014/2011 (Α’ 209).

5. Επιτρέπεται η εκμίσθωση ορειβατικού καταφυγίου με την υποχρέωση τήρησης των όρων και προϋποθέσεων που περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Ορειβατικών Καταφυγίων, όπως ισχύει, και στην απόφαση έγκρισης επέμβασης ή στην πράξη της παρ. 6 του άρθρου 45.

6. Επιτρέπεται σε δάση, δασικές εκτάσεις ή σε δημόσιες εκτάσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 5 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών που εντάσσονται σε εθνικούς δρυμούς και εθνικά πάρκα, η εγκατάσταση κατασκευής μικρής κλίμακας (καταφυγίου ανάγκης) για την προστασία ορειβατών, περιπατητών, αναρριχητών και ερευνητών από έκτακτα καιρικά φαινόμενα. Η έγκριση επέμβασης χορηγείται με την πράξη της παρ. 2 του άρθρου 45 μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου φορέα διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού, εφόσον υπάρχει. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Τουρισμού καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές των καταφυγίων ανάγκης.

7. Τα νομικά πρόσωπα, τα οποία εμπίπτουν στον ν. 2725/1999 και διαθέτουν σε ισχύ ειδικό σήμα λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) ορειβατικού καταφυγίου, επανεκδίδουν, εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το Ε.Σ.Λ., σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της κοινής υπουργικής απόφασης των παρ. 1 και 6.»

Άρθρο 45
Ορισμός υπολόγου για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας της Υπηρεσίας Ε.Ο.Τ. Ρωσίας

1. Κατά παρέκκλιση των παρ. 1 και 3 του άρθρου 100 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) του δέκατου έκτου άρθρου του από 29.4.1952 Β.Δ. (Α’ 119), δύναται να ορίζεται ως υπόλογος διαχειριστής αποκλειστικά για την εξόφληση ανελαστικών λειτουργικών δαπανών επιτόπιος υπάλληλος της Υπηρεσίας Εξωτερικού Ε.Ο.Τ. Ρωσίας και ΚΑΚ, ο οποίος φέρει την ελληνική υπηκοότητα, διαθέτει ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και ελληνικό διαβατήριο και εκτελεί χρέη υπόλογου διαχειριστή, μέχρις ότου καταστεί δυνατό να αναλάβει καθήκοντα Προϊσταμένου Υπόλογου στην ανωτέρω Υπηρεσία, μόνιμος υπάλληλος του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ή του Υπουργείου Τουρισμού και πάντως όχι πέραν της 31ης.12.2023.

2. Οι απλήρωτες υποχρεώσεις της Υπηρεσίας Εξωτερικού Ε.Ο.Τ. Ρωσίας και ΚΑΚ με έδρα τη Μόσχα, που αφορούν σε ανελαστικές λειτουργικές δαπάνες, για το χρονικό διάστημα από την 1η.6.2022 έως την 31η.12.2022, δύνανται, κατά παρέκκλιση των παρ. 1 και 4 του άρθρου 100 του ν. 4270/2014, να αποπληρωθούν εντός του οικονομικού έτους 2023, με την αποστολή Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής στο όνομα του υπόλογου που ορίζεται σύμφωνα με την παρ. 1.

3. Για τις απλήρωτες ανελαστικές λειτουργικές δαπάνες οικονομικού έτους 2022 και τις ανελαστικές λειτουργικές δαπάνες οικονομικού έτους 2023, μέχρις ότου καταστεί δυνατό να αναλάβει καθήκοντα Προϊσταμένου Υπόλογου στην Υπηρεσία Εξωτερικού Ρωσίας και ΚΑΚ, μόνιμος υπάλληλος του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, και πάντως όχι πέραν της 31ης.12.2023, δύναται να εκδίδεται και να αποστέλλεται στο όνομα του Υπόλογου Διαχειριστή της παρ. 1 Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.). Η ακριβής διαδικασία αποστολής Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) και απόδοσης λογαριασμού Υπόλογου Διαχειριστή για την εξόφληση των δαπανών του πρώτου εδαφίου ορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ..

Άρθρο 46
Υπαίθριοι χώροι στάθμευσης για την εξυπηρέτηση του αεροδρομίου Ηρακλείου Κρήτης

1. Ελεύθεροι δημοτικοί χώροι, όμοροι του αεροδρομίου Ηρακλείου Κρήτης «Νίκος Καζαντζάκης», δύναται να χρησιμοποιηθούν κατά παρέκκλιση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Νέας Αλικαρνασσού, μετά από παραχώρηση του Δήμου Ηρακλείου κατά παρέκκλιση της υπ’ αρ. 1732/2009 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, περί επέκτασης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και αναθεώρησης εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Νέας Αλικαρνασσού Νομού Ηρακλείου (ΑAΠ 122), ως εν γένει υπαίθριοι χώροι στάθμευσης του αεροδρομίου για τη χρονική περίοδο από την έναρξη ισχύος του παρόντος έως την 31η.10.2024.

2. Ο Δήμος Ηρακλείου δύναται να παραχωρήσει τον δημοτικό χώρο ατελώς για τον σκοπό της παρ. 1 σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.

Άρθρο 47
Υπηρεσιακές ταυτότητες υπαλλήλων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 7 ν. 4276/2014
Στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4276/2014 (Α’ 155) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο προστίθεται η φράση «εφοδιασμένοι με ειδικές υπηρεσιακές ταυτότητες που εκδίδονται από τη Διεύθυνση Διοικητικού του Υπουργείου Τουρισμού», β) προστίθεται τρίτο εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Υπάλληλοι των αρμόδιων υπηρεσιών τουρισμού, εφοδιασμένοι με ειδικές υπηρεσιακές ταυτότητες που εκδίδονται από τη Διεύθυνση Διοικητικού του Υπουργείου Τουρισμού, διενεργούν ελέγχους στις τουριστικές επιχειρήσεις του άρθρου 1 οπουδήποτε εντός της χώρας. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού ορίζεται το είδος και το περιεχόμενο των παραπάνω ελέγχων, οι επιχειρήσεις και τα καταστήματα, η εκπαίδευση των ελεγκτικών οργάνων του Υπουργείου Τουρισμού και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού ορίζονται ο τύπος, το περιεχόμενο, η διαδικασία έκδοσης των δελτίων ειδικών υπηρεσιακών ταυτοτήτων των υπαλλήλων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) ή των υπαλλήλων οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας προς διενέργεια ελέγχων υπηρεσίας, οι υποχρεώσεις, οι περιορισμοί και οι δεσμεύσεις των κατόχων των υπηρεσιακών ταυτοτήτων ως προς τη χρήση τους και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Άρθρο 48
Παράταση προσωρινής εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής νερού ύδρευσης μέσω αφαλάτωσης Τροποποίηση άρθρου 50 ν. 4487/2017
Στο άρθρο 50 του ν. 4487/2017 (Α’ 116), περί προσωρινής εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων αφαλάτωσης, α) στην παρ. 1 διαγράφεται η καταληκτική ημερομηνία, προστίθενται ο χαρακτηρισμός «διαπιστωμένων» ως προς τις ανάγκες υδροδότησης και η παραπομπή στον ν. 4832/2021 (Α’ 172), β) στην παρ. 2 στην υποπερ. ββ) προστίθεται η δυναμικότητα και στην υποπερ. βι) τροποποιείται η καταληκτική ημερομηνία λειτουργίας, γ) στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 προστίθεται ο χαρακτηρισμός «προσωρινών» ως προς τις φορητές μονάδες παραγωγής νερού, δ) στην παρ. 4 στο πρώτο εδάφιο τροποποιείται η αρμόδια Διεύθυνση, προστίθενται περ. ε) και δεύτερο εδάφιο, ε) στην παρ. 5 αντικαθίσταται η παραπομπή στον ν. 4412/2016 και διαγράφεται η φράση «ανεξάρτητα με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης», στ) η παρ. 6 αντικαθίσταται, προστίθενται παρ. 7, 8 και 9 και το άρθρο 50 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 50 Προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης

1. Επιτρέπεται η προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων παραγωγής νερού ύδρευσης μέσω αφαλάτωσης, με δυναμικότητα μικρότερη από 2.000 κ.μ./ ημέρα, για την εξυπηρέτηση διαπιστωμένων επειγουσών και βραχυχρόνιων αναγκών υδροδότησης νησιών αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, όπως αυτή καθορίζεται με το άρθρο 12 του ν. 4597/2019 (Α’ 35) και την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4832/2021 (Α’ 172).

2. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εγκρίνεται η εγκατάσταση και λειτουργία των μονάδων αφαλάτωσης της παρ. 1.

Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου: α) εγκρίνονται η χωροθέτηση των μονάδων αφαλάτωσης και τα απαιτούμενα τεχνικά έργα, β) καθορίζονται: βα) το είδος της εγκατάστασης, ββ) τα τεχνικά χαρακτηριστικά των χρησιμοποιούμενων μηχανημάτων (δυναμικότητα, κινητήρια ισχύς, θερμική ισχύς, σύνολο κινητήριας και θερμικής ισχύος, αξία),

βγ) οι όροι διάθεσης του αλμόλοιπου στη θάλασσα, βδ) οι αναγκαίοι όροι και οι προϋποθέσεις για την αποφυγή πρόκλησης ατυχήματος, βε) οι αναγκαίοι όροι για την αποφυγή ρύπανσης της

θάλασσας, την προστασία των οικοσυστημάτων και των θαλασσίων ειδών, σύμφωνα με το π.δ. 55/1998 (Α’ 58) και τις υποδείξεις της κατά τόπον αρμόδιας Λιμενικής Αρχής,

βστ) τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και τη μη πρόκληση ενοχλήσεων στους περίοικους,

βζ) οι όροι και οι προϋποθέσεις χρησιμοποίησης μηχανημάτων έργου,

βη) τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, όπως προστατευτικά περιφράγματα προ των κινούμενων μηχανημάτων, επαρκής φωτισμός και αερισμός στον χώρο εργασίας, φαρμακείο πρώτων βοηθειών,

βθ) ο τρόπος προσήκουσας απογραφής, αποθήκευσης και φύλαξης των χημικών πρόσθετων,

βι) η χρονική διάρκεια της λειτουργίας, η οποία δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν των δύο (2) ετών από την έκδοση της απόφασης της παρ. 2,

βια) τα προσκομιζόμενα μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης δικαιολογητικά.

Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 («Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις») και του π.δ. 149/2006 (Α’ 159), οι αστυνομικές και υγειονομικές διατάξεις, καθώς και οι διατάξεις για την πυροπροστασία.

3. Φορέας εκμετάλλευσης των φορητών μονάδων παραγωγής νερού του παρόντος άρθρου μπορεί να είναι είτε κρατικός φορέας, όπως ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α’ 65) είτε Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). Η λειτουργία προσωρινών φορητών μονάδων παραγωγής νερού από τους φορείς του προηγούμενου εδαφίου γίνεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί πολεοδομικής και περιβαλλοντικής αδειοδότησης και των νόμων 4014/2011 (Α’ 209) και 3982/2011 (Α’ 143).

4. Για την έκδοση της απόφασης της παρ. 2, ο ενδιαφερόμενος φορέας υποβάλλει στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:

α) τεχνική έκθεση με το σύνολο των απαιτούμενων, σύμφωνα με τα ανωτέρω, στοιχείων και σχεδιαγραμμάτων,

β) υπεύθυνη δήλωση για την τήρηση των αναφερόμενων στην τεχνική έκθεση,

γ) υπεύθυνη δήλωση για τον αριθμό και την ειδικότητα των τεχνικών που θα εργασθούν και του υπευθύνου της λειτουργίας και συντήρησης του εξοπλισμού,

δ) πιστοποιητικό πυροπροστασίας και ε) απόφαση του συλλογικού οργάνου που έχει την

αρμοδιότητα για την υδροδότηση του νησιού, η οποία αφορά στην έκτακτη ανάγκη υδροδότησης του νησιού με μονάδα αφαλάτωσης.

Η Διεύθυνση του πρώτου εδαφίου, εφόσον διαπιστώσει την επείγουσα ανάγκη υδροδότησης του αιτούντος νησιού, που σχετίζεται με την ανάγκη άμεσης χωροθέτησης και λειτουργίας μονάδας αφαλάτωσης, προβαίνει σε θετική εισήγηση στον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ο οποίος διαβιβάζει στο αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έγγραφο με τη σύμφωνη γνώμη του.

5. Για την προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργία των μονάδων του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στον ν. 4412/2016 (Α’ 147), σχετικά με την ανάθεση δημόσιας σύμβασης έργου σε ανάδοχο.

6. Μετά την έκδοση της απόφασης της παρ. 2 ο φορέας εκμετάλλευσης της φορητής μονάδας υποχρεούται να προβεί στην έκδοση μόνιμης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας της, εντός δύο (2) ετών από την έκδοση της απόφασης, συμπεριλαμβανομένης της απαιτούμενης περιβαλλοντικής αδειοδότησης και κάθε άλλης προβλεπόμενης στον νόμο αδειοδότησης, βάσει της κατάταξης της εγκατάστασης. Η Διεύθυνση Μελετών είναι αρμόδια για την παρακολούθηση της εν λόγω διαδικασίας.

7. Με την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της μόνιμης άδειας, η ισχύς της προσωρινής άδειας παύει αυτοδικαίως και αναστέλλεται η λειτουργία της φορητής μονάδας μέχρι την έκδοση της μόνιμης άδειας, με ευθύνη του φορέα εκμετάλλευσης. Ως προς τον έλεγχο για την έκδοση της μόνιμης άδειας και την επιβολή προστίμων ισχύουν τα προβλεπόμενα στον ν. 3982/2011 (Α’ 143) και στην υπό στοιχεία 484/36/Φ.15/17.1.2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Β’ 230).

8. Όσον αφορά στις προσωρινές άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων αφαλάτωσης, οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και είχαν ισχύ μέχρι την 31η.12.2022, η ισχύς τους παρατείνεται μέχρι την 31η.12.2023. Μετά την παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας και εφόσον οι αρμόδιοι φορείς δεν έχουν ακολουθήσει την προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία για την έκδοση μονίμων αδειών, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 6.

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Ψηφιακής Διακυβέρνησης δημιουργείται πληροφοριακό σύστημα ως μηχανισμός παρακολούθησης της πορείας των αδειοδοτήσεων προς συνδρομή του έργου της Διεύθυνσης Μελετών, σύμφωνα με τις παρ. 4 και 5.

Άρθρο 49
Γλώσσα Σχεδίου Διαχείρισης Έρματος πλοίων ελληνικής σημαίας Τροποποίηση άρθρου δέκατου ν. 4470/2017
Η περ. 7 του άρθρου δέκατου του ν. 4470/2017 (Α’ 65), περί σχεδίου διαχείρισης έρματος πλοίων ελληνικής σημαίας, τροποποιείται ως προς τη γλώσσα σύνταξης, προστίθεται νέο εδάφιο και η περ. 7 διαμορφώνεται ως εξής:

«7. Το Σχέδιο Διαχείρισης Έρματος για τα ελληνικής σημαίας πλοία συντάσσεται στη γλώσσα εργασίας του πλοίου. Εάν η γλώσσα που χρησιμοποιείται δεν είναι η αγγλική, γαλλική ή ισπανική, περιλαμβάνεται μετάφραση σε μία από αυτές τις γλώσσες.»

Άρθρο 50
Πλωτοί τερματικοί σταθμοί φυσικού αερίου Τροποποίηση άρθρου 267 ν. 4555/2018
Στο άρθρο 267 του ν. 4555/2018 (Α’ 133), περί πλωτών τερματικών σταθμών φυσικού αερίου, ο τίτλος τροποποιείται με την προσθήκη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και της διαχείρισης φυσικού αερίου, στην παρ. 1 προστίθενται η αναφορά και σε πλωτές κατασκευές και ο σκοπός χρήσης των πλωτών τερματικών σταθμών, στην παρ. 2 διαγράφεται η φράση «εντός ελληνικών χωρικών υδάτων», και το άρθρο 267 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 267 Πλωτοί τερματικοί σταθμοί παραλαβής, προσωρινής αποθήκευσης, επαναεριοποίησης, παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και διαχείρισης φυσικού αερίου

1. Πλοία ή πλωτές κατασκευές που εκ κατασκευής ή εκ μετασκευής προορίζονται να χρησιμοποιούνται ως πλωτοί τερματικοί σταθμοί, με σκοπό την παραλαβή, την προσωρινή αποθήκευση ή την επαναεριοποίηση υγροποιημένου φυσικού αερίου και τη διανομή του ή την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο και τη διανομή της, χαρακτηρίζονται ως πλωτά ναυπηγήματα.

2. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η οργανική σύνθεση των πλωτών ναυπηγημάτων της παραγράφου 1 για το χρονικό διάστημα που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς αυτούς και είναι μόνιμα αγκυροβολημένα, με βάση τον απαιτούμενο για το χειρισμό και τη στελέχωση των σωστικών μέσων του πλωτού ναυπηγήματος αριθμό ναυτικών, όπως αυτός καθορίζεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη και τις αντίστοιχες απαιτήσεις της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4078/2012 (Α’ 179). Με την ίδια απόφαση, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης των απαραίτητων εγγράφων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με τα οποία εφοδιάζονται τα πλωτά ναυπηγήματα της παρ. 1 που είναι μόνιμα αγκυροβολημένα.

3. Τα πλοία της παρ. 1, που έχουν ήδη υπαχθεί στις διατάξεις του ν.δ. 2687/1953 (Α’ 317) και χρησιμοποιούνται ως πλωτά ναυπηγήματα για τους σκοπούς της παραγράφου 1, εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις αυτές.»

Άρθρο 51
Κοινωνική ασφάλιση ναυτικών σε επαγγελματικά πλοία αναψυχής Τροποποίηση άρθρου 134 ν. 4964/2022
Το άρθρο 134 του ν. 4964/2022 (Α’ 150), περί κοινωνικής ασφάλισης ναυτικών σε επαγγελματικά πλοία αναψυχής, τροποποιείται ως προς τις καταληκτικές ημερομηνίες και το άρθρο 134 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 134 Κοινωνική ασφάλιση ναυτικών σε επαγγελματικά πλοία αναψυχής Παράταση έναρξης ισχύος υποπερ. βα’ περ. (β) παρ. 2 άρθρου 11 ν. 4926/2022

1. Η υποχρέωση εφαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας ως προς την κοινωνική ασφάλιση των ναυτικών της υποπερ. βα’ της περ. (β) της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4926/2022 (Α’ 82), εφαρμόζεται από την 1η.1.2024.

2. Από την 20ή.4.2022 έως την 31η.12.2023, τα ζητήματα της παρ. 1 ρυθμίζονται σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους της σημαίας του πλοίου.»

Άρθρο 52
Βελτίωση του τρόπου επιλογής τόπου προτίμησης των στελεχών του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής Τροποποίηση άρθρου 28 ν. 4504/2017
Στο άρθρο 28 του ν. 4504/2017 (Α’ 184), περί τόπου προτίμησης, α) στην περ. β) της παρ. 1 προστίθεται η αναφορά σε «απόσπαση ή μετάθεση», β) στην παρ. 2 προστίθεται νέο πρώτο εδάφιο και στο νέο δεύτερο εδάφιο προστίθεται η φράση «και δηλώνονται ως μία έδρα οι ακόλουθες έδρες», γ) στην παρ. 3, στο εισαγωγικό εδάφιο αντικαθίσταται η λέξη «επιλογής» από τη λέξη «προτίμησης», αντικαθίστανται οι περ. α και δ και το άρθρο 28 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 28 Τόπος προτίμησης

1. Τόπος προτίμησης είναι η έδρα Κεντρικής ή Περιφερειακής Υπηρεσίας Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., η οποία ευρίσκεται πλησιέστερα στον τόπο ο οποίος πληροί μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) αποτελεί τόπο εγγραφής στα δημοτολόγια ή πολιτογράφησης του στελέχους Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. ή του συζύγου ή της συζύγου του,

β) αποτελεί τόπο στον οποίο υπηρετεί, με απόσπαση ή μετάθεση, το στέλεχος Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., ή εργάζεται ο σύζυγος ή η σύζυγός του,

γ) αποτελεί τόπο στον οποίο έχει ιδιόκτητη κατοικία το στέλεχος Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., ή ο σύζυγος ή η σύζυγός του,

δ) αποτελεί τόπο στον οποίον διαμένουν οι γονείς του στελέχους Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., ή του συζύγου του ή της συζύγου του.

2. Για τον σκοπό της παρ. 1, τα στελέχη Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. δηλώνουν μία έδρα Κεντρικής ή Περιφερειακής Υπηρεσίας Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., εκτός αν είναι σύζυγοι ή συμβαλλόμενοι με σύμφωνο συμβίωσης, οπότε δηλώνουν από κοινού μία έδρα. Δεν θεωρούνται ως διαφορετικός τόπος προτίμησης και δηλώνονται ως μία έδρα οι ακόλουθες έδρες:

α) οι έδρες Κεντρικών ή Περιφερειακών Υπηρεσιών Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., οι οποίες ευρίσκονται στις Περιφερειακές Ενότητες Αθηνών και Πειραιώς, καθώς και στους Δήμους Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Σαρωνικού, Σαλαμίνας, Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Αχαρνών,

β) οι έδρες Κεντρικών ή Περιφερειακών Υπηρεσιών Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., οι οποίες ευρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης,

γ) οι έδρες Κεντρικών ή Περιφερειακών Υπηρεσιών Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., των οποίων η μεταξύ τους απόσταση είναι μικρότερη ή ίση των δεκαπέντε (15) χιλιομέτρων.

3. Αλλαγή του τόπου προτίμησης επιτρέπεται μόνον ύστερα από νέα δήλωση του στελέχους Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) μεταβολής ενός εκ των περιπτώσεων της παρ. 1, β) τέλεσης ή λύσης γάμου ή σύναψης ή λύσης συμφώνου συμβίωσης,

γ) θανάτου συζύγου ή του αντισυμβαλλομένου στο σύμφωνο συμβίωσης,

δ) αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος τέκνου, ε) κατάργησης Κεντρικής ή Περιφερειακής Υπηρεσίας

Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., η έδρα της οποίας έχει δηλωθεί ως τόπος επιλογής,

στ) μετάταξης σε ανώτερη ή κατώτερη τάξη Περιφερειακής Υπηρεσίας Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., η έδρα της οποίας έχει δηλωθεί ως τόπος επιλογής,

ζ) μεταβολής της έδρας Κεντρικής ή Περιφερειακής Υπηρεσίας Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., η οποία έχει δηλωθεί ως τόπος επιλογής,

η) ίδρυσης Κεντρικής ή Περιφερειακής Υπηρεσίας Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ.»

Άρθρο 53
Ρυθμίσεις για την οριογραμμή αιγιαλού, τα πάσης φύσεως τεχνικά, λιμενικά και άλλα έργα, κύρια ή βοηθητικά, λιμενικές και άλλες εγκαταστάσεις, χερσαίες ή θαλάσσιες, και τα πλωτά στοιχεία εντός της χερσαίας και της θαλάσσιας Ζώνης Λιμένα Ηγουμενίτσας

1. H Προκαταρκτική Οριογραμμή Αιγιαλού (Π.Ο.Α.) για τις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, όπως οριστικοποιήθηκε με την υπό στοιχεία οικ. 154018/28.9.2018 διαπιστωτική πράξη του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας (Δ’ 434), ορίζεται ως η γραμμή αιγιαλού στη Ζώνη Λιμένα Ηγουμενίτσας, με εξαίρεση τις περιοχές για τις οποίες έχει ήδη καθορισθεί διοικητικά αιγιαλός.

2. Τα πάσης φύσεως τεχνικά, λιμενικά και άλλα έργα, κύρια ή βοηθητικά, λιμενικές και άλλες εγκαταστάσεις, χερσαίες ή θαλάσσιες, και τα πλωτά στοιχεία εντός της χερσαίας και της θαλάσσιας Ζώνης Λιμένα Ηγουμενίτσας, όπως αυτά εμφαίνονται στα από μηνός Νοεμβρίου 2021 τοπογραφικά διαγράμματα (Αρ. Σχεδίου 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, κλίμακας 1:500), που θεωρήθηκαν από τη Διεύθυνση Λιμενικών Υπηρεσιών του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε., προσαρτώνται στο παρόν ως Παράρτημα Α’ και περιγράφονται συνοπτικά στην αντίστοιχη από Νοεμβρίου 2021 θεωρημένη Τεχνική Έκθεση, χαρακτηρίζονται στο σύνολό τους, νομίμως υφιστάμενα από τη δημοσίευση του παρόντος, κατ’ εξαίρεση κάθε ειδικής ή άλλης γενικής διάταξης. Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων ακολουθείται το Κεφάλαιο Α’ του ν. 4014/2011 (Α’ 209).

Άρθρο 54
Διαδικασία νομιμοποίησης υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων που κατασκευάστηκαν έως τις 29.4.2013 Τροποποίηση παρ. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 και 11, αντικατάσταση παρ. 4, κατάργηση παρ. 10 άρθρου 86 ν. 4504/2017
Στο άρθρο 86 του ν. 4504/2017 (Α’ 184), περί νομιμοποίησης υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στην παρ. 1 στο πρώτο εδάφιο απαλείφεται η αναφορά στους λιμένες διεθνούς ενδιαφέροντος, εθνικής σημασίας και μείζονος ενδιαφέροντος, στην περ. δ) απαλείφεται η αναφορά στα προγράμματα Master Plan, Π.Ε.Α.Λ. και προστίθεται περ. ε), β) στην παρ. 2 απαλείφεται το πρώτο εδάφιο, γ) στην παρ. 3 στο πρώτο εδάφιο διαγράφεται η αναφορά στην παρ. 2 και προστίθενται τέταρτο και πέμπτο εδάφιο, δ) η παρ. 4 αντικαθίσταται, ε) στην παρ. 5 στο πρώτο εδάφιο διαγράφεται η αναφορά στην παρ. 2, προστίθεται η αναγκαιότητα ως αντικείμενο της εισήγησης, προστίθενται οι λέξεις «σε κάτοψη» και διαγράφονται οι λέξεις «του λιμένα ή» αναφορικά με τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά, στ) στις παρ. 6, 7, 8 και 9, όπου γίνεται αναφορά σε φορείς διαχείρισης λιμένων, αυτή αντικαθίσταται από τους φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων, ζ) στην παρ. 6 απαλείφονται οι λέξεις «ανεξάρτητα από την κατάταξη του λιμένα βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας», η) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 7 απαλείφεται η αναφορά στην παρ. 2 και επικαιροποιείται η αρμόδια υπηρεσία κοινοποίησης, θ) η παρ. 10, περί εξουσιοδοτικής διάταξης, καταργείται, ι) στην παρ. 11, στο πρώτο εδάφιο απαλείφεται η αναφορά στην παρ. 2, ορίζεται νέα καταληκτική ημερομηνία, στο τρίτο εδάφιο απαλείφονται οι λέξεις «για τους Οργανισμούς Λιμένων Α.Ε..», και το άρθρο 86 του ν. 4504/2017 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 86 Νομιμοποίηση Υφιστάμενων Λιμενικών Εγκαταστάσεων

1. Υφιστάμενες λιμενικές εγκαταστάσεις, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 46 του ν. 4150/2013 (Α’ 102), στη ζώνη λιμένα που δεν κατασκευάστηκαν νομίμως έως τις 29.4.2013, από φορείς του Δημοσίου, θεωρούνται νόμιμες από την έκδοση σχετικής απόφασης από τον Γενικό Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, κατόπιν αίτησης του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα, η οποία συνοδεύεται από:

α) τεχνική περιγραφή του προς νομιμοποίηση έργου, β) εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα με κλίμακα 1:500,

γ) φωτογραφίες και χάρτη της ευρύτερης περιοχής με την ακριβή θέση του έργου, δ) τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους των έργων και

ε) απόφαση του αρμοδίου οργάνου του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα.

2. Η διαδικασία νομιμοποίησης δεν κωλύεται από τη μη ύπαρξη οριοθετημένων ζωνών αιγιαλού, παραλίας, χερσαίας ή εξομοιούμενης με χερσαία ζώνης λιμένα, υπό την προϋπόθεση της εκκίνησης της διαδικασίας καθορισμού ή εξομοίωσης, σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 28 αντίστοιχα του ν. 2971/2001 (Α’ 285), μετά τη λήψη της σύμφωνης γνώμης του Υπουργείου Οικονομικών, η ολοκλήρωση της οποίας δύναται να επιφέρει τον αυτοδίκαιο επανακαθορισμό των ορίων της χερσαίας ζώνης λιμένα.

3. Αποζημίωση αυθαίρετης χρήσης για τα έργα της παρ. 1 για το χρονικό διάστημα πριν την εκκίνηση της διαδικασίας νομιμοποίησης εξακολουθεί να οφείλεται, μη κωλυομένης για τον λόγο αυτόν, της υλοποίησης του οριζόμενου στο παρόν άρθρο. Η εξόφλησή της αποζημίωσης μπορεί να γίνει: α) εφάπαξ, με καταβολή του πενήντα τοις εκατό (50%) του οφειλόμενου ποσού, β) με άτοκες δόσεις επί του αρχικώς βεβαιωμένου ποσού και διαγραφή προσαυξήσεων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ρυθμίζονται ο αριθμός των δόσεων και τα λοιπά θέματα εφαρμογής της παρούσας διάταξης.

Στην περίπτωση λήψης της απόφασης του άρθρου 21 του ν. 2971/2001 από τον φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα για επικείμενο αποχαρακτηρισμό εκτάσεων, στις οποίες υφίστανται τα προς νομιμοποίηση έργα της παρ. 1 του παρόντος, δεν οφείλεται αποζημίωση χρήσης. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται μόνον σε περιπτώσεις εκτάσεων που περιέρχονται αυτομάτως στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Οικονομικών ως κοινόχρηστες εκτάσεις αιγιαλού και παραλίας.

4. Εκκρεμείς διαδικασίες νομιμοποίησης λιμενικών εγκαταστάσεων της παρ. 1, που έχουν υποβληθεί από φορείς προς την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, μπορούν να ανασταλούν, κατόπιν αίτησης του φορέα προς την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία, και να υπαχθούν στις διατάξεις της παρ. 1.

5. Είναι δυνατή, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, σε υφιστάμενα έργα της παρ. 1, η εκτέλεση των αναγκαίων τεχνικών εργασιών συντήρησης και επισκευής προς αποτροπή άμεσου κινδύνου με την επίβλεψη της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας, κατόπιν εισήγησης ως προς την αναγκαιότητα της οικείας Λιμενικής Αρχής και έγκρισης του Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο σε κάτοψη τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της λιμενικής εγκατάστασης. Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών προσωρινής αποκατάστασης δεν απαιτείται η ύπαρξη εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων. Η εκτέλεση των μόνιμων έργων διενεργείται με βάση τις κείμενες διατάξεις.

6. Η νομιμοποίηση ή η διατήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα, που κατασκευάσθηκαν από φορείς του Δημοσίου, διενεργείται από τον φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

7. Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων των παρ. 1 και 5 κοινοποιείται στην κατά τόπον αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών. Με επιμέλεια του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα κοινοποιείται στις αρμόδιες Διευθύνσεις των Υπουργείων Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής η βεβαίωση υπαγωγής στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, των κτιριακών εγκαταστάσεων της παρ. 6 του παρόντος.

8. Οι φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων που έχουν την υποχρέωση σύνταξης αναπτυξιακού προγράμματος και μελέτης διαχείρισης (Master Plan), οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει τη σύνταξή τους έως την 31η.12.2023. Μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας και μέχρι τη σύνταξη αναπτυξιακού προγράμματος και μελέτης διαχείρισης (Master Plan), δεν είναι δυνατή η υλοποίηση έργων στις περιοχές αρμοδιότητάς τους.

9. Οι εγκαταστάσεις του παρόντος άρθρου ανήκουν κατά κυριότητα στο ελληνικό δημόσιο. Η διαχείρισή τους ανήκει στον φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα.

10. [Καταργείται]

11. Τίθεται καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήματος νομιμοποίησης των λιμενικών εγκαταστάσεων της παρ. 1 η 31η.12.2024. Μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας απαγορεύεται η χρήση και κάθε επέμβαση επ’ αυτών μέχρι την κατεδάφισή τους μετά την έκδοση σχετικής διαπιστωτικής πράξης του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Οικονομικών. Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η ανωτέρω προθεσμία δύναται να παραταθεί μέχρι δύο (2) έτη.

12. Υφιστάμενη εγκατάσταση ανέλκυσης, καθέλκυσης και χερσαίας μεταφοράς υποβρυχίων (shiplift), η οποία βρίσκεται εντός του αιγιαλού και θαλασσίου χώρου έμπροσθεν των εγκαταστάσεων των ναυπηγείων Σκαραμαγκά και, μεταξύ άλλων, συμβάλλει στην κάλυψη των αυξημένων επιχειρησιακών αναγκών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την εθνική άμυνα της χώρας για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, θεωρείται νόμιμη με την έκδοση σχετικής απόφασης από τον Γενικό Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, κατόπιν εισήγησης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αναφορικά με τη σπουδαιότητα και σημασία της εν λόγω εγκατάστασης για την εθνική άμυνα και σχετικό αίτημα του φορέα διαχείρισης ή του κυρίου της εγκατάστασης ή άλλου αρμοδίου φορέα το οποίο συνοδεύεται από:

α) Τεχνική περιγραφή του προς νομιμοποίηση έργου εγκατάστασης,

β) εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα με κλίμακα 1:500 και με συντεταγμένες κορυφών λιμενικής εγκατάστασης σε ΕΓΣΑ 87,

γ) φωτογραφίες και χάρτη της ευρύτερης περιοχής με την ακριβή θέση του έργου εγκατάστασης.»

Άρθρο 55
Ρύθμιση για τον επανακαθορισμό των ορίων της ζώνης λιμένα στο Εμπορικό Λιμάνι «Φίλιππος Β’»
Επανακαθορίζονται τα όρια της ζώνης λιμένα στον εμπορικό λιμένα «Φίλιππος Β’», όπως περιγράφονται στην υπ’ αρ. 1α απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Οργανισμός Λιμένος Καβάλας (ΟΛΚ) Α.Ε. της 14ης συνεδρίασης του έτους 2022 (ΑΔΑ:ΨΩΨ0469ΗΞ5-ΥΑΚ) και αποτυπώνονται στα από μηνός Σεπτεμβρίου 2022 τοπογραφικά διαγράμματα υπ’ αρ. σχεδίων Τ1/Π1, Τ1/Π2 και Τ2, που έχουν θεωρηθεί από την ΟΛΚ Α.Ε., και των οποίων αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση προσαρτάται στο παρόν ως Παράρτημα Β’.

Άρθρο 56
Νομοτεχνικές βελτιώσεις Τροποποίηση άρθρου 289 Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου και παρ. 3 άρθρου 1 ν. 1665/1986

1. Στον Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου ν. 5020/2023 (Α’ 29) επέρχονται οι κάτωθι νομοτεχνικές βελτιώσεις:

α. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου (ν. 5020/2023, Α’ 29), οι λέξεις «Το Έβδομο Κεφάλαιο» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Το Έβδομο Μέρος» και η παρ. 1 του άρθρου 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Τα Κεφάλαια Δ’ και Ε’ του Μέρους Τρίτου, τα Μέρη Τέταρτο, Πέμπτο, Έκτο, το Κεφάλαιο Γ’ του Μέρους Όγδοου και το Κεφάλαιο Γ’ του Μέρους Ένατου δεν εφαρμόζονται σε στατικά ναυπηγήματα. Το Έβδομο Mέρος εφαρμόζεται σε στατικά ναυπηγήματα, εφόσον έχει συναφθεί σύμβαση ναυτολόγησης.»

β. Στην παρ. 1 του άρθρου 5 του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου, διαγράφεται η λέξη «ολικής» και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Σε νηολόγιο που τηρείται στις αρμόδιες λιμενικές αρχές καταχωρίζονται τα στατικά ναυπηγήματα ανεξαρτήτως χωρητικότητας ή εκτοπίσματος.»

γ. Στην παρ. 2 του άρθρου 21 του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου, μετά τη λέξη «νηολογίου» προστίθενται οι λέξεις «ή καταχώρισης», και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Η δήλωση πρέπει να περιέχει, εκτός από τα απαιτούμενα σύμφωνα με το κοινό δίκαιο στοιχεία, την περιγραφή του πλοίου, σύμφωνα με το άρθρο 3, τον αριθμό νηολογίου ή καταχώρισης, καθώς και τον διορισμό αντίκλητου με κατοικία στον τόπο όπου τηρείται το βιβλίο υποθηκών.»

δ. Στην παρ. 4 του άρθρου 145 του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου, οι λέξεις «των παραληπτών και την υπεραναμονή» αντικαθίστανται από τις λέξεις «του μεταφορέα», και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Ως προς την ικανοποίηση των αξιώσεων του μεταφορέα, εφαρμόζεται η παρ. 4 του άρθρου 140.»

ε. Στην παρ. 3 του άρθρου 146 του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου, οι λέξεις «των παραληπτών και την υπεραναμονή» αντικαθίστανται από τις λέξεις «του μεταφορέα» και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Ως προς την ικανοποίηση των αξιώσεων του μεταφορέα, εφαρμόζεται η παρ. 4 του άρθρου 140.»

στ. Στην παρ. 1 του άρθρου 291 του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου, οι λέξεις «του άρθρου 306» αντικαθίστανται από τις λέξεις «του άρθρου 293», και η παρ. 1 του άρθρου 291 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Το άρθρο 4 εφαρμόζεται στις καταχωρίσεις που γίνονται στο ειδικό δημόσιο βιβλίο μετά από την έναρξη ισχύος του, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 293.»

ζ. Η παρ. 2 του άρθρου 293 του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου τροποποιείται ως προς την έναρξη ισχύος, και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Τα άρθρα 4, 5 και 7 έως 9 τίθενται σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου 2023.»

2. Στην παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 1665/1986 (Α’ 194), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 289 του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου, περί χαρακτηρισμού κινητών πραγμάτων, στο πλαίσιο συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης, στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο εδάφιο οι ειδικότερες αναφορές σε ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής αντικαθίστανται από τη γενικότερη έννοια του πλοίου, προστίθενται τρία τελευταία εδάφια και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Στην έννοια των κινητών πραγμάτων της παρ. 1 περιλαμβάνονται τα αεροσκάφη και τα πλοία, όπως κάθε φορά αυτά ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις, ενώ στην έννοια των ακινήτων πραγμάτων συμπεριλαμβάνονται οι αγροτικές εκτάσεις, οι οριζόντιες και κάθετες ιδιοκτησίες με κτίσματα μετά του ποσοστού του γηπέδου που αναλογεί στα συγκεκριμένα κτίσματα σε σχέση με τη δομήσιμη επιφάνεια του γηπέδου και γενικά τα κτίσματα ή το συγκρότημα κτισμάτων μετά των λοιπών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένου του γηπέδου που αναλογεί στα συγκεκριμένα κτίσματα, σε συνάρτηση με το εμβαδόν του και τη συνολική δομήσιμη επιφάνεια που μπορεί να πραγματοποιηθεί στο γήπεδο και επιπλέον ο ακάλυπτος χώρος που προβλέπεται από τις πολεοδομικές διατάξεις ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων. Επιτρέπεται η χρηματοδοτική μίσθωση πλοίων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται οι ειδικοί όροι που ρυθμίζουν τη χρηματοδοτική μίσθωση ως προς τα πλοία. Η σχετική σύμβαση, καθώς και κάθε τροποποίησή της καταρτίζεται υποχρεωτικά, στην περίπτωση ακινήτων, με συμβολαιογραφικό έγγραφο, στις δε άλλες περιπτώσεις με ιδιωτικό έγγραφο. Οι συμβάσεις αυτές εγγράφονται στα βιβλία μεταγραφών της περιφέρειας του μισθούμενου ακινήτου, στα μητρώα αεροσκαφών και στα βιβλία καταχώρισης πλοίων, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τις μεταβιβάσεις ακινήτων, αεροσκαφών και πλοίων, αντίστοιχα. Οι συμβάσεις της παρούσας καταχωρίζονται, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4, στο βιβλίο του άρθρου 5 του ν.δ. 1038/1949 (Α’ 179) του Πρωτοδικείου Αθηνών.»

ΜΕΡΟΣ Δ’
ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ ΤΗΣ 28ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ ΤΗΣ 28ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Άρθρο 57
Χορήγηση ειδικής σύνταξης στους παθόντες και στην οικογένεια όσων απεβίωσαν στο σιδηροδρομικό δυστύχημα
1. Σε όσους υπέστησαν μόνιμη αναπηρία ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω λόγω του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023, καθώς και στην οικογένεια όσων απεβίωσαν, χορηγείται από 1ης Μαρτίου 2023 ειδική σύνταξη ίση με το τετραπλάσιο της πλήρους εθνικής σύνταξης του άρθρου 7 του ν. 4387/2016 (Α’ 85).

2. Η καταβολή της σύνταξης της παρ. 1 στην οικογένεια των αποβιωσάντων, διενεργείται, για κάθε πρόσωπο που απεβίωσε, ως εξής:

α. Σε περίπτωση έγγαμου αποβιώσαντος ή συμβίου χωρίς τέκνα, το ποσό της σύνταξης καταβάλλεται ολόκληρο στον ή στην εν ζωή σύζυγο ή συμβίο συμβία.

β. Σε περίπτωση έγγαμου ή συμβίου αποβιώσαντος με τέκνα,

βα. το ήμισυ (1/2) του ποσού καταβάλλεται στον ή στην εν ζωή σύζυγο ή συμβίο συμβία,

ββ. το υπόλοιπο ήμισυ (1/2) ισομερώς στα τέκνα του αποβιώσαντος,

ββα. μέχρι την ενηλικίωσή τους, ή βββ. μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών τους και πάντως όχι πέραν από τη συμπλήρωση του εικοστού τετάρτου (24ου) έτους της ηλικίας τους, ή

ββγ. εφ’ όρου ζωής, εφόσον είναι άγαμα, ανίκανα για την άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος σε ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω.

Μετά την απώλεια του δικαιώματος των τέκνων, το μερίδιό τους προσαυξάνει αυτό του ή της εν ζωή συζύγου ή συμβίου.

Αν ο ή η εν ζωή σύζυγος ή συμβίος συμβία αποβιώσει, παντρευτεί, συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή το δικαίωμά του τεθεί σε αναστολή, το μερίδιό του προσαυξάνει ισομερώς το μερίδιο των τέκνων.

γ. Σε περίπτωση χήρου ή διαζευγμένου ή άγαμου αποβιώσαντος με τέκνα, το ποσό καταβάλλεται ισομερώς στα τέκνα μέχρι:

γα) την ενηλικίωσή τους, ή γβ) την ολοκλήρωση των σπουδών τους και, πάντως,

έως τη συμπλήρωση του εικοστού τετάρτου (24ου) έτους της ηλικίας τους, ή

γγ) εφ’ όρου ζωής, εφόσον είναι άγαμα, ανίκανα για την άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος σε ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω. Τα ηλικιακά όρια της παρούσας δεν ισχύουν για δέκα (10) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

δ. Σε περίπτωση άγαμου και άτεκνου αποβιώσαντος, το ποσό της σύνταξης καταβάλλεται στους γονείς του, κατανεμημένο σε ίσα μερίδια. Εάν ο ένας (1) από τους δύο (2) γονείς αποβιώσει, το μερίδιό του προσαυξάνει το μερίδιο του εν ζωή γονέα.

ε. Σε περίπτωση άγαμου, άτεκνου και ορφανού αποβιώσαντος, το ποσό της σύνταξης καταβάλλεται ισομερώς στα αδέλφια του ή της, μέχρι:

εα) την ενηλικίωσή τους, ή εβ) την ολοκλήρωση των σπουδών τους και πάντως έως τη συμπλήρωση του εικοστού τετάρτου (24ου) έτους της ηλικίας τους, ή

εγ) εφ’ όρου ζωής, εφόσον είναι άγαμα, ανίκανα για την άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος σε ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω. Τα ηλικιακά όρια της παρούσας δεν ισχύουν για δέκα (10) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

στ. Το δικαίωμα του ή της εν ζωή συζύγου ή συμβίου συμβίας κρίνεται ανεξάρτητα από τη χρονική διάρκεια του έγγαμου βίου ή της συμβίωσης, κατά περίπτωση.

ζ. Το ποσοστό ανικανότητας των παθόντων κρίνεται κατά τον χρόνο του δυστυχήματος και εντός του επόμενου εξαμήνου από αυτό και βεβαιώνεται με γνωμάτευση της Ανώτατης Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Σ.Υ.Ε.).

3.α. Το δικαίωμα της ειδικής σύνταξης της παρ. 1 διαπιστώνεται με πράξη του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με την οποία δίδεται εντολή πληρωμής.

β. Για την εγγραφή στο πληροφοριακό σύστημα των δικαιούχων της ειδικής σύνταξης της παρ. 1, την παρακολούθηση της καταβολής, τις μεταβολές στην προσωπική κατάσταση των δικαιούχων και για κάθε ζήτημα που αφορά στην ειδική σύνταξη της παρ. 1, αρμόδιο είναι το Ε’ Τμήμα της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Για θέματα τα οποία, κατά περίπτωση, δεν ρυθμίζονται από το παρόν, εφαρμόζεται η νομοθεσία που διέπει τις Ειδικές Συντάξεις του Δημοσίου, με την εξαίρεση της εφαρμογής όσων ορίζονται για την καταβολή επιδομάτων ανικανότητας και οικογενειακής παροχής, καθώς και του δευτέρου εδαφίου της υποπαρ. Β4 της παρ. Β’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222).

γ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της ειδικής σύνταξης και οι λεπτομέρειες της διαδικασίας καταβολής της.

3. α. Η ειδική σύνταξη: αα) είναι αφορολόγητη, αβ) δεν μεταβιβάζεται, αγ) δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα,

αδ) δεν κατάσχεται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης,

αε) δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένες κατά την ημερομηνία του συμβάντος οφειλές προς το Δημόσιο ή χρηματοδοτικά ή πιστωτικά ιδρύματα, και

αστ) καταβάλλεται ανεξαρτήτως της καταβολής κάθε άλλης σύνταξης ή μισθού.

β. Αύξηση του ποσού της εθνικής σύνταξης του άρθρου 7 του ν. 4387/2016, λαμβάνεται υπόψη για την αύξηση της ειδικής σύνταξης της παρ. 1.

γ. Η ειδική σύνταξη κανονίζεται σύμφωνα με το παρόν, καταβάλλεται από το Δημόσιο και ως προς τη λήψη αυτής, τα δικαιούχα πρόσωπα περιλαμβάνονται στις εξαιρέσεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Άρθρο 58
Απαλλαγή από φόρο κληρονομιάς των κληρονομιαίων περιουσιακών στοιχείων αποβιωσάντων Προσθήκη περ. θ’ στην παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 2961/2001
Στην παρ. 2 του άρθρου 25 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από τυχερά παίγνια (ν. 2961/2001, Α’ 266), προστίθεται περ. θ’ ως εξής:

«θ) τα περιουσιακά στοιχεία των κληρονομούμενων που απεβίωσαν λόγω του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023.»

Άρθρο 59
Διαγραφή ατομικών οφειλών αποβιωσάντων ή σοβαρά πληγέντων, καθώς και στενών συγγενών τους

1. Οι ανεξόφλητες την 31η.3.2023, βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση, ατομικές οφειλές των αποβιωσάντων στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023, καθώς και των γονέων, των συζύγων ή των συμβίων, των τέκνων και των αδελφών αυτών, διαγράφονται αυτοδικαίως.

2. Η παρ. 1 εφαρμόζεται επιπλέον για:

α) θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος της παρ. 1 που υπέστησαν μόνιμη αναπηρία σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%),

β) όσους νοσηλεύτηκαν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) εξαιτίας του σιδηροδρομικού δυστυχήματος της παρ. 1,

γ) γονείς,

δ) συζύγους ή συμβίους,

ε) τέκνα, και

στ) αδελφούς αυτών.

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθορίζονται ειδικότερα ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 60
Διαγραφή οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία

1. Οι ανεξόφλητες κατά την 31η.3.2023, βεβαιωμένες και μη, ατομικές οφειλές προς ασφαλιστικά ταμεία:

α) των αποβιωσάντων στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023, καθώς και

β) των γονέων, των τέκνων, των αδελφών, των συζύγων ή των συμβίων των αποβιωσάντων, και

γ) των θυμάτων στο σιδηροδρομικό δυστύχημα της περ. α), τα οποία υπέστησαν μόνιμη αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) ή νοσηλεύτηκαν σε μονάδα εντατικής θεραπείας (Μ.Ε.Θ.), καθώς και των γονέων, των τέκνων, των αδελφών, των συζύγων ή των συμβίων των αποβιωσάντων, διαγράφονται αυτοδικαίως.

2. Ο χρόνος ασφάλισης, ο οποίος αντιστοιχεί στις οφειλές, οι οποίες διαγράφονται, παραμένει σε ισχύ. Για τον υπολογισμό των παροχών λογίζεται ότι οι εισφορές, οι οποίες διαγράφονται, έχουν καταβληθεί.

3. Κατ’ εξαίρεση, μετά τη διαγραφή, σύμφωνα με την παρ. 1, των οφειλών προς το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) ή προς το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης της παρ. 4 του άρθρου 36 του ν. 4052/2012 (Α’ 41), οι οφειλές, οι οποίες διαγράφονται, βεβαιώνονται στο όνομα του ελληνικού δημοσίου στο ύψος, στο οποίο είχαν διαμορφωθεί κατά τον χρόνο της διαγραφής και καταβάλλονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να ρυθμίζονται η διαδικασία και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την αυτοδίκαιη διαγραφή των οφειλών του παρόντος.

Άρθρο 61
Δικαίωμα διορισμού στο δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα

1. Η παρ. 20 του άρθρου 14 του ν. 2266/1994 (Α’ 218), περί διορισμού στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα μέλους της οικογένειας, συζύγου ή συμβίου λόγω θανάτου κατά και εξαιτίας της εκτέλεσης υπηρεσιακού καθήκοντος εργαζόμενου, εφαρμόζεται αναλόγως και επί συζύγων ή συμβίων, καθώς και επί συγγενών μέχρι β’ βαθμού, προσώπων που απεβίωσαν συνεπεία του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023.

2. Το δικαίωμα διορισμού της παρ. 1 παρέχεται και σε πρόσωπα που νοσηλεύτηκαν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) ή για τα οποία προκύπτει ποσοστό μόνιμης αναπηρίας τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) συνεπεία του δυστυχήματος της παρ. 1. Αν δεν είναι δυνατός ο διορισμός τους, για λόγους υγείας, το δικαίωμα διορισμού μεταβιβάζεται στον/στη σύζυγό τους ή στον/στην συμβίο/α τους ή σε ένα (1) τέκνο τους. Αν δεν έχουν σύζυγο ή συμβίο/α, το δικαίωμα διορισμού μεταβιβάζεται σε έναν από τους γονείς ή σε ένα από τα αδέλφια τους.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ορίζονται οι φορείς υποδοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος βεβαίωσης της αιτίας του θανάτου, η σειρά προτεραιότητας των δικαιούχων, η προθεσμία και η διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 62
Κάλυψη δαπανών νοσηλείας και αποκατάστασης τραυματιών
Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) καλύπτει πλήρως τις δαπάνες νοσηλείας και αποκατάστασης των τραυματιών του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023, σε υλικά και υπηρεσίες, σε όλες τις δομές Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και τα έξοδα μετάβασής τους σε δομές αποκατάστασης του εξωτερικού, χωρίς οποιαδήποτε συμμετοχή αυτών. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 63
Παροχή δωρεάν εξατομικευμένης ψυχολογικής υποστήριξης στους τραυματίες, στα μέλη των οικογενειών των αποβιωσάντων και στους επιβαίνοντες στις αμαξοστοιχίες
Οι τραυματίες, τα μέλη των οικογενειών των αποβιωσάντων και οι επιβαίνοντες στις αμαξοστοιχίες του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023 δικαιούνται, δια ζώσης και κατ’ οίκον, δωρεάν εξατομικευμένη ψυχολογική υποστήριξη μέσα από το δίκτυο Μονάδων Ψυχικής Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, μέσω των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 11 του ν. 2716/1999 (Α’ 96) που διαθέτουν άδεια Μονάδων Ψυχικής Υγείας, καθώς και τηλεφωνικά, μέσω της Δωρεάν Εθνικής Γραμμής Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 10306.

Άρθρο 64
Μέτρα ενίσχυσης σε φοιτητές και υποψηφίους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και σε συγγενείς τους

1. Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου εμπίπτουν οι φοιτητές και υποψήφιοι για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση:

α) οι οποίοι επέβαιναν στις αμαξοστοιχίες του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023 και

β) των οποίων τα τέκνα, οι γονείς, οι αδελφοί και οι σύζυγοι ή συμβίοι απεβίωσαν ή απέκτησαν μόνιμη αναπηρία σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) εξαιτίας του σιδηροδρομικού δυστυχήματος της περ. α).

2. Για τους φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2022 -2023 της παρ. 1 ισχύουν τα εξής:

α) Μπορούν να υποβάλουν αίτηση μετεγγραφής σε αντίστοιχο τμήμα άλλου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας (Α.Ε.Α.) ή μετακίνησης σε άλλο τμήμα άλλου Α.Ε.Ι. ή άλλης Α.Ε.Α. του ίδιου επιστημονικού πεδίου, με αυτό του τμήματος στο οποίο έχουν εισαχθεί και εγγραφεί, στον τόπο κύριας ή μόνιμης κατοικίας των ιδίων ή συγγενούς α’ βαθμού ή αδελφού, εφόσον φοιτούν σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και δεν έχουν υπερβεί τα υποχρεωτικά εξάμηνα φοίτησης για τη λήψη του πτυχίου. Αρμόδια για την εξέταση των αιτήσεων μετεγγραφής ή μετακίνησης είναι η επιτροπή της παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4692/2020 (Α’ 111). Η μετεγγραφή ή μετακίνηση γίνεται καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου αριθμού μετεγγραφόμενων ή μετακινούμενων φοιτητών.

β) Οι αιτήσεις τους για στέγαση και σίτιση σε Α.Ε.Ι. και A.E.A. γίνονται δεκτές κατά προτεραιότητα.

3. Για τους υποψηφίους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της παρ. 1 ισχύουν τα εξής:

α) Όσοι υπέβαλαν αίτηση δήλωση και θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις της τακτικής και επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου του έτους 2023, εισάγονται σε σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι. και των Α.Ε.Α., για το ακαδημαϊκό έτος 2023 2024, καθ’ υπέρβαση του συνολικού αριθμού εισακτέων, σύμφωνα με τα επόμενα εδάφια της παρούσας περίπτωσης.

Για την εισαγωγή σε Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. παρέχεται προσαύξηση είκοσι τοις εκατό (20%) σε κάθε βαθμολογική επίδοση των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων, των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών. Προϋπόθεση μετά από την προσαύξηση του δευτέρου εδαφίου είναι οι υποψήφιοι να συγκεντρώνουν συνολικό αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο με τον συνολικό αριθμό μορίων του τελευταίου εισαχθέντος στη συγκεκριμένη σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση στο οικείο ακαδημαϊκό έτος. Τα εδάφια πρώτο, δεύτερο και τρίτο εφαρμόζονται και στους υποψηφίους για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της παρ. 1 που θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, τακτικής και επαναληπτικής περιόδου, των ετών 2024 και 2025.

β) Σε όσους πρόκειται να μετέχουν στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή σε σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι. και των Α.Ε.Α., για το έτος 2023, με το ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), χωρίς νέα εξέταση, παρέχεται προσαύξηση είκοσι τοις εκατό (20%) σε κάθε βαθμολογική επίδοση των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων, των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών, που είχαν επιτύχει τα έτη 2021 και 2022. Προϋπόθεση μετά από την προσαύξηση του πρώτου εδαφίου είναι οι υποψήφιοι να συγκεντρώνουν συνολικό αριθμό μορίων, τουλάχιστον ίσο με τον συνολικό αριθμό μορίων, του τελευταίου εισαχθέντος, στη συγκεκριμένη σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση, καθ’ υπέρβαση του συνολικού αριθμού εισακτέων.

γ) Κατά τα λοιπά, ιδίως ως προς τις προϋποθέσεις εισαγωγής, εφαρμόζεται ο ν. 4186/2013 (Α’ 193).

4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορούν να καθορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις, η διαδικασία, τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι, οι σχετικές προθεσμίες και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 65
Παροχή νομικής βοήθειας σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Υποχρεωτική εκτελεστότητα πολιτικών αποφάσεων

1. Δικαιούχοι νομικής βοήθειας του ν. 3226/2004 (Α’ 24) ως προς τις ποινικές και αστικές τους αξιώσεις είναι και τα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023. Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται αναλόγως και επί συζύγων ή συμβίων, καθώς και επί συγγενών μέχρι β’ βαθμού, προσώπων που απεβίωσαν συνεπεία του σιδηροδρομικού δυστυχήματος του πρώτου εδαφίου.

2. Αποφάσεις των πολιτικών δικαστηρίων που αφορούν στις απαιτήσεις αποζημίωσης και χρηματικής ικανοποίησης από οποιαδήποτε αιτία σε σχέση με το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023, κηρύσσονται υποχρεωτικά προσωρινά εκτελεστές κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 910 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας [π.δ. 503/1985 (Α’ 182)].

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Άρθρο 66
Επικίνδυνη οδήγηση Υπέρβαση επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας Τροποποίηση άρθρου 290Α Ποινικού Κώδικα
Στην παρ. 1 του άρθρου 290A του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α’ 95) προστίθενται περ. γ’ και δ’ και το άρθρο 290Α διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 290Α Επικίνδυνη οδήγηση

1. Όποιος κατά τη συγκοινωνία στους δρόμους ή στις πλατείες: α) οδηγεί όχημα, μολονότι δεν είναι σε θέση να το πράξει με ασφάλεια εξαιτίας της κατανάλωσης οινοπνεύματος ή χρήσης ναρκωτικών ουσιών ή λόγω σωματικής ή πνευματικής εξάντλησης ή β) οδηγεί όχημα σε εθνικές ή περιφερειακές οδούς αντίστροφα στο ρεύμα της εκάστοτε κατεύθυνσης ή σε πεζοδρόμους, πεζοδρόμια ή πλατείες, ή οδηγεί όχημα που είναι τεχνικά ανασφαλές ή με ανασφαλή τρόπο φορτωμένο ή προβαίνει κατά την οδήγηση σε επικίνδυνους ελιγμούς ή μετέχει σε αυτοσχέδιους αγώνες, ή γ) οδηγεί όχημα i) σε αυτοκινητόδρομο ή σε οδό ταχείας κυκλοφορίας με ταχύτητα που υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας κατά τουλάχιστον εξήντα (60) χλμ. ανά ώρα και αν πρόκειται για λεωφορείο ή φορτηγό αυτοκίνητο, κατά τουλάχιστον τριάντα (30) χλμ. ανά ώρα, ii) εντός κατοικημένης περιοχής ή σε άλλο οδικό δίκτυο με ταχύτητα που υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας κατά τουλάχιστον σαράντα (40) χλμ. ανά ώρα και αν πρόκειται για λεωφορείο ή φορτηγό αυτοκίνητο, κατά τουλάχιστον είκοσι (20) χλμ. ανά ώρα, ή δ) οδηγεί όχημα στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης (Λ.Ε.Α.) εκτός των περιπτώσεων αποκλειστικού προορισμού της, τιμωρείται, αν δεν προβλέπονται βαρύτερες κυρώσεις σε άλλες διατάξεις:

αα) με φυλάκιση έως τρία (3) έτη, αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα,

ββ) με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους, αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο,

γγ) με κάθειρξη έως δέκα (10) έτη, αν η πράξη είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη ή προκάλεσε σημαντική βλάβη σε κοινωφελείς εγκαταστάσεις,

δδ) με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών, αν η πράξη είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο άλλου.

Αν προκλήθηκε ο θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει ισόβια κάθειρξη.

2. Όποιος στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου οδηγεί επικίνδυνα από αμέλεια και από την πράξη του αυτή μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα ή κίνδυνος για άνθρωπο, τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο (2) έτη ή χρηματική ποινή.»

Άρθρο 67
Επικίνδυνες παρεμβάσεις στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς, πλοίων και αεροσκαφών Τροποποίηση άρθρου 291 Ποινικού Κώδικα
Στην παρ. 1 του άρθρου 291 του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α’ 95) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) Στην παρ. 1: α) η περ. α) τροποποιείται με την προσθήκη των λέξεων «ή αφαίρεση εξοπλισμού λειτουργίας, κίνησης, ηλεκτροδότησης ή ασφάλειας» μετά τη λέξη «μετακίνηση», β) η περ. δδ) τροποποιείται με τη διαγραφή των λέξεων «κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών» και την προσθήκη των λέξεων «ισόβια κάθειρξη» και γ) το τελευταίο εδάφιο απαλείφεται και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Όποιος διαταράσσει την ασφάλεια της συγκοινωνίας μέσων σταθερής τροχιάς, πλοίων ή αεροσκαφών:

α) με καταστροφή, βλάβη, μετακίνηση ή αφαίρεση εξοπλισμού λειτουργίας, κίνησης, ηλεκτροδότησης ή ασφάλειας, εγκαταστάσεων ή συγκοινωνιακών μέσων, β) με τοποθέτηση ή διατήρηση εμποδίων, γ) με αλλοίωση σημείων ή σημάτων ή με τοποθέτηση ή διατήρηση εσφαλμένων σημείων ή σημάτων, δ) με παραβίαση των κανόνων τεχνικού ελέγχου ή ασφαλούς φόρτωσης των συγκοινωνιακών μέσων, ε) με παραβίαση των κανόνων λειτουργίας συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών, στ) με άλλες, εξίσου επικίνδυνες, για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξεις τιμωρείται: αα) με φυλάκιση αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα, ββ) με κάθειρξη έως δέκα (10) έτη αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, γγ) με κάθειρξη αν η πράξη είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη ή προκάλεσε σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, δδ) με ισόβια κάθειρξη αν η πράξη είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο άλλου.»

Άρθρο 68
Διακεκριμένη κλοπή Τροποποίηση άρθρου 374 Ποινικού Κώδικα
Στην παρ. 1 του άρθρου 374 του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α’ 95) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) προστίθενται περ. βα’ και ββ’, β) το διαζευκτικό «ή» διαγράφεται πριν από την περ. δ’ και τίθεται μετά από την ίδια περίπτωση, γ) προστίθεται περ. ε’ και το άρθρο 374 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 374 Διακεκριμένη κλοπή

1. Η κλοπή τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηματική ποινή αν: α) ο υπαίτιος αφαιρεί από τόπο προορισμένο για θρησκευτική λατρεία, πράγμα αφιερωμένο σε αυτή καλλιτεχνικής ή αρχαιολογικής ή ιστορικής σημασίας, β) ο υπαίτιος αφαιρεί πράγμα επιστημονικής ή καλλιτεχνικής ή αρχαιολογικής ή ιστορικής σημασίας που βρίσκεται σε συλλογή εκτεθειμένη σε κοινή θέα ή σε δημόσιο οίκημα ή σε άλλο δημόσιο τόπο, βα) ο υπαίτιος αφαιρεί πράγμα προορισμένο από τη θέση του ή από την κατασκευή του για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας ή την ασφάλεια της συγκοινωνίας μέσων σταθερής τροχιάς, πλοίων ή αεροσκαφών, ββ) ο υπαίτιος αφαιρεί πράγμα που αποτελεί τμήμα εξοπλισμού δικτύου μεταφοράς ή διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων υδάτων, γ) η συνολική αξία των αφαιρεθέντων αντικειμένων υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ, δ) τελέστηκε από δύο ή περισσότερους που είχαν οργανωθεί με σκοπό την τέλεση κλοπών, ε) η πράξη τελέστηκε από πρόσωπο που διαπράττει κλοπές κατ’ επάγγελμα.»

Άρθρο 69
Αποδοχή και διάθεση προϊόντων επικίνδυνων παρεμβάσεων στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς, πλοίων ή αεροσκαφών Τροποποίηση άρθρου 394Α Ποινικού Κώδικα
Στο άρθρο 394Α του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α’ 95) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) ο τίτλος αντικαθίσταται, β) η μόνη παράγραφος αριθμείται ως παρ. 1, γ) προστίθεται παρ. 2 και το άρθρο 394Α διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 394Α Διακεκριμένη αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος

1. Τα πλημμελήματα των περ. α’ έως ε’ της παρ. 1 του άρθρου 386Α που αφορούν σε μέσα πληρωμής πλην των μετρητών, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 394, όταν τελούνται στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης, τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή.

2. Αν το αντικείμενο της πράξης της παρ. 1 του άρθρου 394 προήλθε από την αξιόποινη πράξη της περ. βα’ του άρθρου 374, ο δράστης τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα (10) έτη.»

Άρθρο 70
Προσαρμογές στη νομοθεσία για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας Τροποποίηση άρθρων 4 και 39 ν. 4557/2018

1. Στην περ. ζ’ του άρθρου 4 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), περί βασικών αδικημάτων, προστίθεται παραπομπή στην παρ. 2 του άρθρου 394Α του Ποινικού Κώδικα και η περ. ζ’ διαμορφώνεται ως εξής:

«ζ) η παραχάραξη νομίσματος και άλλων μέσων πληρωμής κατά το άρθρο 207 ΠΚ, η κυκλοφορία πλαστών νομισμάτων και άλλων μέσων πληρωμής κατά το άρθρο 208 ΠΚ, η καθ’ υπέρβαση κατασκευή νομίσματος κατά το άρθρο 208Α ΠΚ, η πλαστογραφία και κατάχρηση ενσήμων κατά την παρ. 1 του άρθρου 208Γ ΠΚ, οι προπαρασκευαστικές πράξεις του άρθρου 211 ΠΚ, η πλαστογραφία κατά το άρθρο 216 ΠΚ, η διακεκριμένη πλαστογραφία πιστοποιητικών κατά την παρ. 3 του άρθρου 217 ΠΚ, η κλοπή κατά το άρθρο 372 ΠΚ, η διακεκριμένη κλοπή κατά το άρθρο 374 ΠΚ, η υπεξαίρεση κατά το άρθρο 375 ΠΚ, η ληστεία κατά το άρθρο 380 ΠΚ, η εκβίαση κατά το άρθρο 385 ΠΚ, η απάτη κατά το άρθρο 386 ΠΚ, η απάτη με υπολογιστή κατά το άρθρο 386Α ΠΚ, η απάτη σχετικά με τις επιχορηγήσεις κατά το άρθρο 386Β ΠΚ, η απιστία κατά το άρθρο 390 ΠΚ, η αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος κατά την παρ. 1 του άρθρου 394 ΠΚ, η διακεκριμένη αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος κατά την παρ. 2 του άρθρου 394Α ΠΚ και η τοκογλυφία κατά το άρθρο 404 ΠΚ,».

2. Στην υποπερ. γγ) της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 4557/2018, περί ποινικών κυρώσεων, προστίθεται παραπομπή στην παρ. 2 του άρθρου 394Α του Ποινικού Κώδικα και η υποπερ. γγ) διαμορφώνεται ως εξής:

«γγ) αν η περιουσία που είναι αντικείμενο νομιμοποίησης προέρχεται από τα κακουργήματα των περ. α’, β’, γ’, η’ και θ’ του άρθρου 4, καθώς και των άρθρων 323Α, 374, 380, της παρ. 2 και του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 385, της παρ. 2 του άρθρου 394Α του Ποινικού Κώδικα (ΠΚ, 4619/2019, Α’ 95), της παρ. 5 του άρθρου 29 και του άρθρου 30 του ν. 4251/2014 (Α’ 80).»

ΜΕΡΟΣ Ε’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

Άρθρο 71
Ρύθμιση θεμάτων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 37 ν. 4427/2016

1. Η προθεσμία του άρθρου 30 του ν. 4903/2022 (Α’ 46), περί ολοκλήρωσης της διαδικασίας κάλυψης θέσεων τακτικού προσωπικού του κλάδου ΠΕ2 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.), χωρίς τη δημοσίευση νέας προκήρυξης, από τον πίνακα επιλαχόντων του διαγωνισμού του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), που προκηρύχθηκε δυνάμει της υπό στοιχεία 1Γ/2015 Προκήρυξης (Α.Σ.Ε.Π. 8), μετά από σύμφωνη γνώμη του Α.Σ.Ε.Π. και της Υ.Π.Α., με βάση τη σειρά κατάταξης και τη δήλωση προτίμησης των ανωτέρω επιλαχόντων, και γεννηθέντων κατά τα έτη 1985 έως και 1994 σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης και κατ’ εξαίρεση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, παρατείνεται έως τις 31.12.2023.

2. Η παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4427/2016 (Α’ 188) τροποποιείται ως προς την κάλυψη των θέσεων στο γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας διαζευκτικά, από δημοσιογράφους, με την προσθήκη της φράσης «ή δύο (2) δημοσιογράφους» και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Το Γραφείο της παραγράφου 1 στελεχώνεται από δύο (2) υπαλλήλους ή δύο (2) δημοσιογράφους, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στην οποία τίθεται υποχρεωτικά όρος, ότι αυτή λύεται αυτοδικαίως και χωρίς αποζημίωση και ότι ο προσληφθείς απολύεται με την αποχώρηση για οποιοδήποτε λόγο του Διοικητή.»

Άρθρο 72
Ρύθμιση θεμάτων Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.) Τροποποίηση περ. δ’ παρ. 1 άρθρου 37 ν. 4757/2020

1. Τα υπόλοιπα των ποσών: α) του ειδικού λογαριασμού με τίτλο «Κάθε είδους έσοδα Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.)», β) του λογαριασμού Πάγιας Προκαταβολής Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.) και γ) του λογαριασμού που η Α.Π.Α. τηρεί σε εμπορική τράπεζα, όπως προβλέπονται στην περ. ιε’ της παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 4757/2020 (Α’ 240), μεταφέρονται, με εντολή του Διοικητή της Α.Π.Α., σε τραπεζικό λογαριασμό της Α.Π.Α., εκτός των δεσμευμένων υποχρεώσεων και έως την πληρωμή αυτών, και τα ποσά χρησιμοποιούνται για κάθε είδους ανάγκες της Α.Π.Α..

2. Δαπάνες ή υποχρεώσεις κατά την περίοδο από την έναρξη ισχύος του ν. 4757/2020 μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων μη εκκαθαρισμένων δαπανών σε βάρος του Αρχικού Προϋπολογισμού και της Πάγιας Προκαταβολής της περ. ιε’ της παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 4757/2020, θεωρούνται νόμιμες και κανονικές, εκκαθαρίζονται και διενεργούνται από τις αρμόδιες μονάδες της Α.Π.Α. κατά παρέκκλιση του ν. 4412/2016 (Α’ 147), του ν. 4270/2014 (Α’ 143), του π.δ. 80/2016 (Α’ 145), των διατάξεων περί ανάληψης υποχρεώσεων και κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης. Οι ανωτέρω δαπάνες και υποχρεώσεις εκκαθαρίζονται από τις αρμόδιες μονάδες της Α.Π.Α. με απόφαση που επέχει θέση απαλλαγής υπολόγων και εφόσον δεν έχουν διενεργηθεί, αυτές διενεργούνται από τις αρμόδιες μονάδες της Α.Π.Α. με μόνη την εντολή πληρωμής αυτών, σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού Α.Π.Α. 2023, με την προϋπόθεση ότι κυμαίνονται εντός του ύψους των πιστώσεων αυτών.

3. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Π.Α. καθορίζονται οι οργανικές μονάδες της Α.Π.Α. που λειτουργούν σε εικοσιτετράωρη βάση για την εξυπηρέτηση της ειδικής αποστολής και του έργου της.

4. Κενές οργανικές θέσεις της Α.Π.Α., σε συνέχεια της υπ’ αρ. 23/2.6.2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία δημοσιεύθηκε σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 4757/2020, δύναται να καλυφθούν με μετατάξεις των επόμενων κατά σειρά υποψηφίων που περιλαμβάνονται στους πίνακες αποτελεσμάτων της τριμελούς επιτροπής. Το ανώτατο όριο των κενών οργανικών θέσεων που επιτρέπεται να στελεχωθούν από το προσωπικό που υπηρετεί σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, της υποπερ. αβ’ της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 4757/2020, αυξάνεται κατά εικοσιπέντε (25) επιπλέον κενές οργανικές θέσεις. Οι μετατάξεις της παρούσας διενεργούνται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Α.Π.Α..

5. Συμβάσεις μίσθωσης ή πάσης φύσεως παραχώρησης ή διάθεσης χώρων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» (Δ.Α.Α.) με το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο του Δ.Α.Α. προς εξυπηρέτηση των αναγκών εγκατάστασης βοηθητικών υπηρεσιών της Α.Π.Α. εντός των εγκαταστάσεων του Δ.Α.Α., δύναται να συνάπτονται από τον Διοικητή της Α.Π.Α. κατόπιν απόφασης του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Α.Π.Α., που εκδίδεται κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης.

6. Ποσά τα οποία: α) έχουν κατατεθεί υπέρ του Δημοσίου ως έσοδα από παράβολα, από την έναρξη ισχύος του ν. 4757/2020 έως την έκδοση της κοινής απόφασης της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 49 του ιδίου νόμου, η οποία προβλέπει τον καθορισμό θεμάτων διαχείρισης παραβόλων, και β) δεν έχουν διατεθεί στην Α.Π.Α., μεταφέρονται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σε λογαριασμό της Α.Π.Α., για τη διάθεσή τους, σύμφωνα με το άρθρο 5 και την παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4757/2020. Για την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου, η απόδοση των ποσών σε λογαριασμό της Α.Π.Α. είναι δυνατή μέσω επιχορήγησης της Α.Π.Α. από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ο οποίος ενισχύεται για τον σκοπό αυτό από το αποθεματικό, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 59 του ν. 4270/2014, των Γενικών Κρατικών Δαπανών του Υπουργείου Οικονομικών.

7. Η περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 4757/2020 τροποποιείται: α) ως προς την εξειδίκευση των προβλεπόμενων θέσεων νομικής υποστήριξης και β) με την προσθήκη δευτέρου εδαφίου ως προς τη διαδικασία κάλυψης της κενής θέσης νομικού συμβούλου και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Στην Α.Π.Α. συστήνονται εκατόν εβδομήντα δύο (172) θέσεις, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

α. Εκατόν δέκα πέντε (115) θέσεις εκπαιδευτικής κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ),

β. σαράντα δύο (42) θέσεις εκπαιδευτικής κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ),

γ. δεκατρείς (13) θέσεις εκπαιδευτικής κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ),

δ. μία (1) θέση δικηγόρου και μία (1) θέση νομικού συμβούλου με σχέση έμμισθης εντολής, οι οποίες δεν είναι ασυμβίβαστες με την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος, με την επιφύλαξη του άρθρου 24. Εφόσον η θέση νομικού συμβούλου είναι κενή, καλύπτεται με εισήγηση του Διοικητή Α.Π.Α. και με απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου.»

Άρθρο 73
Ενίσχυση περιφερειακών αερολιμένων με προσωπικό επιχειρησιακών κλάδων Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 3 υποπαρ. Δ.9 παρ. Δ άρθρου 2 ν. 4336/2015
Στην παρ. 5 του άρθρου 3 της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94): α) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο ως προς την αύξηση των ημερών μετακίνησης από εκατόν είκοσι (120) σε εκατόν ογδόντα (180), β) προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Για τη στελέχωση των περιφερειακών αερολιμένων οι ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τις εκατόν ογδόντα (180) κατ’ έτος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομικών καθορίζονται ανά έτος οι περιφερειακοί αερολιμένες, για το προσωπικό των οποίων ισχύουν οι επιπλέον εξήντα (60) ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας. Οι εν λόγω μετακινήσεις εκτελούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα επόμενα άρθρα 7, 8, 10 και 11 του Κεφαλαίου Β’ της υποπαραγράφου Δ.9 του παρόντος.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.)

Άρθρο 74
Προσλήψεις προσωπικού από τις εταιρείες Ομίλου Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.

1. Οι εταιρείες «ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» και «ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» προσλαμβάνουν προσωπικό, κατά την κείμενη νομοθεσία, με συμβάσεις εργασίας αορίστου και ορισμένου χρόνου, συμβάσεις έργου και έμμισθης εντολής.

2. Έως τις 31.12.2023 επιτρέπεται η πλήρωση θέσεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, ειδικοτήτων Οδηγών και Τεχνιτών και υπό τους όρους ειδικής δοκιμαστικής υπηρεσίας ενός (1) έτους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ν. 4722/2020 (Α’ 177), από τον πίνακα των επιλαχόντων του διαγωνισμού που διενεργήθηκε δυνάμει της Προκήρυξης 1/2020 του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

3. Έως τις 31.12.2023 επιτρέπεται στην εταιρεία «ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» η σταθερή απασχόληση συνεργατών δικηγόρων με αμοιβή, το ύψος της οποίας δεν υπερβαίνει το ύψος της πάγιας περιοδικής αμοιβής βάσει της παρ. 10 του άρθρου 9 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.

Άρθρο 75
Διενέργεια ελέγχων μετακίνησης με νόμιμο κόμιστρο Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 2 ν. 1214/1981
Στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 1214/1981 (Α’ 286) προστίθεται τρίτο εδάφιο, σχετικά με την αρμοδιότητα του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (Ο.Σ.Ε.Θ.), για τη διενέργεια του ελέγχου καταβολής κομίστρου, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 2 1. Αρμόδιοι για τη διενέργεια των ελέγχων μετακίνησης με το νόμιμο κόμιστρο και της επιβολής προστίμου στους καταλαμβανόμενους παραβάτες (οι οποίοι μετακινούνται χωρίς το επικυρωμένο νόμιμο κόμιστρο ή δεν το επιδεικνύουν κατά τον έλεγχο) είναι οι εντεταλμένοι Ελεγκτές Κομίστρου, οι οποίοι είναι υπάλληλοι του οικείου συγκοινωνιακού φορέα ή υπάλληλοι τρίτου φορέα (νομικού προσώπου), στον οποίο έχει αναθέσει ο οικείος συγκοινωνιακός φορέας τον έλεγχο κομίστρου, εφόσον οι υπάλληλοι του τρίτου φορέα φέρουν ειδική προς τούτο εξουσιοδότηση του οικείου συγκοινωνιακού φορέα. Ειδικά, για τις αστικές συγκοινωνίες της περιοχής ευθύνης του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.), αρμόδιος φορέας για τη διενέργεια του ελέγχου καταβολής κομίστρου είναι ο Ο.Α.Σ.Α., ο οποίος μπορεί να αναθέσει τη δραστηριότητα αυτή στις οικείες Εταιρείες Παροχής Συγκοινωνιακού Έργου (ΕΠΣΕ) του ν. 3920/2011 (Α’ 33). Για τις αστικές συγκοινωνίες της περιοχής ευθύνης του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (Ο.Σ.Ε.Θ.), αρμόδιος φορέας για τη διενέργεια του ελέγχου καταβολής κομίστρου είναι ο Ο.Σ.Ε.Θ..»

Άρθρο 76
Σταθμός μετεπιβίβασης λεωφορείων και δημιουργία χώρων στάθμευσης στον τερματικό σταθμό του μετρό της Ν. Ελβετίας Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Θεσσαλονίκης

1. Εγκρίνεται η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Θεσσαλονίκης, με τις επιμέρους ρυθμίσεις, όπως αποτυπώνονται στο από 18.5.2022 τοπογραφικό διάγραμμα με τίτλο «Τοπογραφικό διάγραμμα τροποποίησης ρυμοτομίας» του Δήμου Θεσσαλονίκης, που θεωρήθηκε αρμοδίως από τον Δήμο Θεσσαλονίκης και από την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και το οποίο προσαρτάται ως Παράρτημα Γ’ στο παρόν.

2. α) Εντός του κοινόχρηστου χώρου Ο.Τ.131 με στοιχεία Τ1, Τ2, Τ3, …, Τ21, Τ22, Τ24, Τ1 της περιοχής της Κηφισιάς Νέας Ελβετίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, χωροθετείται πολυτροπικός τερματικός χώρος Μέσων Μαζικής Μεταφοράς που περιγράφεται υπό στοιχεία:

Τ25, Τ26, Τ27, Τ28, Τ29, Τ30, Τ31, Τ32, Τ33, Τ34, Τ35, Τ36, Τ37, Τ38, Τ39, Τ40, Τ21, Τ22, Τ23, Τ24, Τ25,

με τους εξής όρους και περιορισμούς: αα) μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση: 150 τ.μ. για την κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης του πολυτροπικού χώρου,

αβ) μέγιστο ύψος κτιρίων: 4,50 μ., αγ) επιτρεπόμενες κατασκευές: αυτές των παρ. 1 και 2 του άρθρου 20 του ν. 4067/2012 (Α’ 79). β) Στο Οικοδομικό Τετράγωνο Γ366, υπό στοιχεία Τ1,Τ2, Τ3, Τ4, Τ1, της περιοχής της Κηφισιάς Νέας Ελβετίας του Δήμου Θεσσαλονίκης καταργούνται οι χρήσεις Δημοτικού Σχολείου και Πνευματικού Κέντρου και καθορίζεται ενιαίος χώρος ανέγερσης πολυώροφου κτιρίου στάθμευσης οχημάτων, όπως περιγράφεται υπό στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Α, με τους εξής όρους και περιορισμούς:

βα) καθορίζεται κόκκινο περίγραμμα, υπό στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Α, για την ανέγερση πολυώροφου κτιρίου στάθμευσης οχημάτων σε απόσταση πέντε (5) μέτρων μέσα από την ισχύουσα ρυμοτομική γραμμή του Ο.Τ. Γ366,

ββ) μέγιστος αριθμός ορόφων του κτιρίου τρεις (3), με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος τα δέκα (10) μέτρα,

βγ) η επιφάνεια της οροφής του κτιρίου είναι βατό, φυτεμένο δώμα,

βδ) το κτίριο ως προς την επεξεργασία των όψεων είναι υψηλού αρχιτεκτονικού προφίλ.

γ) Στο Οικοδομικό Τετράγωνο 132 της περιοχής της Κηφισιάς Νέας Ελβετίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, υπό στοιχεία Τ1,Τ2…, Τ8, Τ9, Τ1 που έχει χρήση «Ελεύθεροι χώροι Αστικό Πράσινο» του άρθρου 7 του π.δ. 59/2018 (Α’ 114), επιτρέπεται η κατασκευή υπόγειου χώρου για τη στάθμευση οχημάτων.

δ) Στο Οικοδομικό Τετράγωνο Γ1 της περιοχής της Κηφισιάς Νέας Ελβετίας του Δήμου Θεσσαλονίκης καταργούνται οι χρήσεις Νηπιαγωγείου και Παιδικού Σταθμού και καθορίζεται νέος Κοινόχρηστος Χώρος Κ.Χ. που περιγράφεται υπό στοιχεία Τ1, Τ2, Τ3, Τ4, Τ1, στον οποίο καθορίζεται χρήση «Ελεύθεροι χώροι Αστικό Πράσινο», σύμφωνα με το άρθρο 7 του π.δ. 59/2018 (Α’ 114).

ε) Καταργείται πλήρως το Οικοδομικό Τετράγωνο Γ329 της περιοχής της Κηφισιάς Νέας Ελβετίας του Δήμου Θεσσαλονίκης και μετατρέπεται από Κοινόχρηστο πράσινο σε Κοινόχρηστο χώρο οδικό δίκτυο.

στ) Καταργείται πλήρως το Οικοδομικό Τετράγωνο Γ363 της περιοχής της Κηφισιάς Νέας Ελβετίας του Δήμου Θεσσαλονίκης και μετατρέπεται από Κοινόχρηστο πράσινο σε Κοινόχρηστο χώρο οδικό δίκτυο.

ζ) Προτείνονται βελτιωτικές διορθώσεις επί του Ο.Τ. 121, όπως αυτές αποτυπώνονται στο «Τοπογραφικό διάγραμμα τροποποίησης ρυμοτομίας» (Παράρτημα Γ’), ώστε να υλοποιηθούν τα πεζοδρόμια και ο κόμβος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΖΗΤΗΜΑΤΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.

Άρθρο 77
Πλήρωση θέσεων προσωπικού Ο.Σ.Ε. Α.Ε. για την αντιμετώπιση αυξημένων αναγκών

1. Για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών σε προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου των ειδικοτήτων ΔΕ Προσωπικού Ελιγμών Κλειδούχων, ΔΕ Σταθμαρχών, ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρονικών, ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων και ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου της «Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.» (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.), δύναται να καλύπτονται από τους περιλαμβανομένους στους πίνακες κατάταξης της υπ’ αρ. 1/2022 Προκήρυξης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: Ψ0ΟΞ465ΧΘΞ 81Ψ) και θέσεις που περιλαμβάνονται σε Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου στο πλαίσιο του εκάστοτε ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για την Ο.Σ.Ε. Α.Ε., εφόσον αφορούν σε: α) θέσεις των ως άνω ειδικοτήτων και β) έδρες Περιφερειακές Ενότητες που περιλαμβάνονται στην εν λόγω Προκήρυξη για τις ειδικότητες αυτές. Mε απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών προσαυξάνονται οι θέσεις της υπ’ αρ. 1/2022 Προκήρυξης κατά ειδικότητα και περιφερειακή ενότητα, με ανάλογη προσαύξηση των θέσεων που αντιστοιχούν στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 13 του ν. 4765/2021 (Α’ 6), τηρουμένης της διαδικασίας που προβλέπεται από την οικεία προκήρυξη.

2. Ειδικά για την πλήρωση θέσεων με σειρά προτεραιότητας προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στην Ο.Σ.Ε. Α.Ε. δυνάμει της υπ’ αρ. 1/2022 Προκήρυξης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών δεν εφαρμόζεται η διαδικασία υποβολής ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.

3. Για τη διεξαγωγή της πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων της υπ’ αρ. 1/2022 Προκήρυξης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών περί πλήρωσης θέσεων στην Ο.Σ.Ε. Α.Ε. συγκροτούνται με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου ειδικές επιτροπές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω Προκήρυξη, σε αριθμό τέτοιο που να εξασφαλίζει ότι η πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων θα ολοκληρωθεί αποκλειστικά εντός είκοσι (20) ημερών. Στις Επιτροπές του πρώτου εδαφίου, καθώς και στην Επιτροπή Αξιολόγησης της ως άνω Προκήρυξης μετέχει, επιπλέον, υποχρεωτικά και ένας (1) Σύμβουλος ή πρώην Σύμβουλος του ΑΣΕΠ, ο οποίος και προεδρεύει σε αυτές.

Άρθρο 78
Ανανέωση συμβάσεων ΙΔΟΧ στον τομέα φύλαξης του Ο.Σ.Ε. Α.Ε.
Συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στον τομέα της φύλαξης ισόπεδων διαβάσεων και εγκαταστάσεων του Ο.Σ.Ε. Α.Ε. που συνήφθησαν σύμφωνα με το άρθρο όγδοο του ν. 4506/2017 (Α’ 191), δύνανται να ανανεώνονται για διάστημα έως είκοσι τεσσάρων (24) μηνών. Η παράταση των συμβάσεων του πρώτου εδαφίου δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Άρθρο 79
Αντικατάσταση Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων με επιβατηγά αυτοκίνητα από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 68 ν. 4850/2021
1. Η παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4850/2021 (Α’ 208) τροποποιείται: α) στο εισαγωγικό εδάφιο ως προς το τοπικό πεδίο εφαρμογής, β) στην περ. α) με την προσθήκη πρόβλεψης για αντικατάσταση οχημάτων και με μεταχειρισμένα οχήματα έως τριών (3) ετών και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Επιτρέπεται η αντικατάσταση κυκλοφορούντων Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων, τα οποία έχουν ως έδρα διοικητική μονάδα που ανήκει στις Περιφέρειες Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης και στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με επιβατηγά αυτοκίνητα από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων, τα οποία φέρουν ταξίμετρο, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) τα επιβατηγά οχήματα να είναι καινούργια ή μεταχειρισμένα έως τριών (3) ετών από την αρχική θέση αυτών σε κυκλοφορία στην Ελλάδα ή διεθνώς,

β) τα οχήματα τα οποία τίθενται σε κυκλοφορία σύμφωνα με την παρούσα, να μην δύνανται να αντικατασταθούν ξανά με οχήματα πέντε (5) θέσεων πριν από την παρέλευση πενταετίας από την ημερομηνία θέσης αυτών σε κυκλοφορία.»

Άρθρο 80
Ρυθμίσεις ζητημάτων Ε.Ι.Χ. με οδηγό Τροποποίηση περ. 1 υποπαρ. Η2 παρ. Η’ άρθρου πρώτου ν. 4093/2012
1. Στην περ. 1 της υποπαρ. Η2 της παρ. Η’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222): α) στο πρώτο εδάφιο τροποποιείται η ελάχιστη διάρκεια της σύμβασης από έξι σε τρεις ώρες, β) στο τέλος του δευτέρου εδαφίου προστίθεται η φράση «συμπεριλαμβανομένης της θέσης του οδηγού», γ) προστίθενται εδάφια τρίτο και τέταρτο και η περ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Επιτρέπεται στα τουριστικά γραφεία και στα γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, όπως ορίζονται στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Α’ 118), και σε εταιρείες και συνεταιρισμούς Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης Αυτοκινήτων, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3109/2003 (Α’ 38) και το άρθρο 87 του ν. 4070/2012 (Α’ 82), η ολική εκμίσθωση με οδηγό μέσω προκρατήσεως με αντίστοιχη σύμβαση ελάχιστης διάρκειας τριών (3) ωρών, Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκινήτων απαγορευομένης της μεταφοράς επιβατών με κόμιστρο με τα αυτοκίνητα αυτά. Στα ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα περιλαμβάνονται επίσης τα κάθε είδους τροχοφόρα επιβατηγά οχήματα τύπου mini bus έως εννέα (9) θέσεων, συμπεριλαμβανομένης της θέσης του οδηγού. Ειδικά για τα νησιά της χώρας, πλην της Κρήτης και της Εύβοιας, και για την περίοδο από την 1η Απριλίου έως και την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους, η ελάχιστη διάρκεια της σύμβασης ολικής εκμίσθωσης με οδηγό μέσω προκρατήσεως ορίζεται σε μισή ώρα. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών δύναται να καθορίζονται τα αναγκαία ζητήματα για την εφαρμογή του τρίτου εδαφίου.»

Άρθρο 81
Ρυθμίσεις για τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας και πινακίδων οχημάτων κατηγορίας Ο1 Ο2 για τη θέση αυτών σε κυκλοφορία

1. Τα καινούργια ρυμουλκούμενα οχήματα κατηγορίας Ο1-Ο2 εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 7 και 48 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/858 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) 715/2007 και (ΕΚ) 595/2009 και για την κατάργηση της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ (L 151).

2. Για την έγκριση τύπου των μεταχειρισμένων ρυμουλκούμενων οχημάτων κατηγορίας Ο1, καθώς και κατηγορίας Ο2, εφόσον μεταφέρουν αγωνιστικά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες, σκάφη αναψυχής, άλογα, και οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων και των ιδιοκατασκευών, εφαρμόζεται, μέχρι τις 30.6.2024, η διαδικασία που ορίζεται στην υπ’ αρ. 23780/11.7.1978 (Β’ 642) απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών. Στην περίπτωση αυτή, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από Μηχανολόγο Μηχανικό ή Τεχνολόγο Μηχανολόγο Μηχανικό, όπου:

α) δηλώνονται τα τεχνικά στοιχεία του ρυμουλκούμενου, και

β) βεβαιώνεται ότι έλεγξε το όχημα και το έκρινε τεχνικά άρτιο και κατάλληλο για κυκλοφορία, και ότι αυτό πληροί τους απαραίτητους όρους της ασφαλούς από κάθε άποψη κυκλοφορίας, όπως αυτοί καθορίζονται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, και χαράσσει Αριθμό Πλαισίου, σύμφωνα με τη διαδικασία της υπ’ αρ. 2805/7.1.2021 απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 99).

Άρθρο 82
Παροχή ενισχύσεων για τη θέση σε κυκλοφορία ή την αντικατάσταση αστικών και υπεραστικών λεωφορείων ιδιοκτησίας νομικών προσώπων Τροποποίηση παρ. 2 και 3 άρθρου 12 ν. 2963/2001
Στο άρθρο 12 του ν. 2963/2001 (Α’ 268) τροποποιούνται: α) η παρ. 2 με την αντικατάσταση της περ. δ’, β) η περ. β’ της παρ. 3 με την προσθήκη υποπερ. (iv) και οι παρ. 2 και 3 διαμορφώνονται ως εξής:

«2. Στις ανώνυμες εταιρείες που ιδρύονται σύμφωνα με το άρθρο 3, καθώς και στα Κ.Τ.Ε.Λ. που δεν υποχρεούνται να μετατραπούν σε ανώνυμες εταιρείες, στη ΡΟΔΑ και στη Δ.E.A.Σ. ΚΩ παρέχονται ενισχύσεις για:

α. την κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμό κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων σταθμών και πρακτορείων άφιξης και αναχώρησης λεωφορείων υπεραστικών συγκοινωνιών και σταθμών στέγασης, επισκευής και συντήρησης των αστικών και υπεραστικών λεωφορείων,

β. τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου των υπό (α) εγκαταστάσεων και την αγορά του αναγκαίου εξοπλισμού διακίνησης υλικών,

γ. την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχανοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένου του αναγκαίου λογισμικού,

δ. τη θέση σε κυκλοφορία ή την αντικατάσταση αστικών και υπεραστικών λεωφορείων κυριότητας των Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. ή την αντικατάσταση αστικών και υπεραστικών λεωφορείων κυριότητας των μετόχων αυτών.

3. Για τις προβλεπόμενες στην παρ. 2 ενισχύσεις διατίθεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών το αδιάθετο υπόλοιπο, έως το ύψος του ποσού των είκοσι δύο εκατομμυρίων (22.000.000) ευρώ, που έχει ήδη πιστωθεί για τον σκοπό αυτόν και συμπληρωματικό ποσό τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Τα ποσά διατίθενται, κατά προτεραιότητα, για την ικανοποίηση των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί από 1.1.2016 ή θα υποβληθούν μέχρι 31.12.2022, για την ενίσχυση επενδύσεων των περ. α’, β’ και γ’ της παρ. 2.

Επίσης, από τις ως άνω πιστώσεις διατίθεται ποσό και για την ενίσχυση των επενδύσεων της περ. δ’ της παρ. 2, για την ικανοποίηση αιτήσεων που έχουν υποβληθεί από 1.1.2010 ή θα υποβληθούν μέχρι 31.12.2022. Όλες οι αιτήσεις υποβάλλονται στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που ορίζεται στην κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία. Για την εκταμίευση των ενισχύσεων, τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και τα δικαιούμενα πρόσωπα εφαρμόζονται οι διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης, της παρ. 4.

Οι ανωτέρω ενισχύσεις διατίθενται, εφόσον κατά περίπτωση πληρούνται οι προϋποθέσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2013 (L 352) και του Κανονισμού (ΕΕ) 360/2012 της Επιτροπής, της 25ης Απριλίου 2012 (L 114).

Η χρηματοδότηση των ανωτέρω επενδυτικών προγραμμάτων γίνεται ως εξής:

α. Για την ενίσχυση των επενδύσεων των περ. α’, β’ και γ’ της παρ. 2 διατίθεται ποσό τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων (4.400) ευρώ ανά λεωφορείο του οικείου Κ.Τ.Ε.Λ.. Η εν λόγω ενίσχυση δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού κόστους του έργου.

β. Για την ενίσχυση των επενδύσεων της περ. δ’ της παρ. 2 διατίθενται:

(i) Τριάντα τοις εκατό (30%) της τιμής κτήσης αυτών, αν είναι καινούργια ή ηλικίας μέχρις ενός έτους από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου, χωρίς να έχουν κυκλοφορήσει.

(ii) Δέκα τοις εκατό (10%) της τιμής κτήσης αυτών, αν είναι μεταχειρισμένα και έχουν συμπληρώσει μέχρι πέντε (5) έτη από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου.

(iii) Σε περιπτώσεις συνένωσης δύο ή περισσότερων Κ.Τ.Ε.Λ., ενός ή περισσοτέρων περιφερειακών ενοτήτων ή Κ.Τ.Ε.Λ. και δημοτικής επιχείρησης, εφόσον συμμετέχουν στη συνένωση αυτήν όλα τα Κ.Τ.Ε.Λ. της περιφερειακής ενότητας ή των περιφερειακών ενοτήτων ή της μεμονωμένης νήσου ή τουλάχιστον όλα τα υπεραστικά Κ.Τ.Ε.Λ., το ποσοστό της ενίσχυσης για την περίπτωση του στοιχείου (i) για την αγορά καινούργιων λεωφορείων ανέρχεται σε τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) και για την περίπτωση του στοιχείου (ii) για την αγορά μεταχειρισμένων λεωφορείων σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%).

(iv) Εξήντα τοις εκατό (60%) της τιμής κτήσης αυτών, εφόσον είναι αμιγώς ηλεκτρικά ή εξωτερικώς φορτιζόμενα (plug-in) υβριδικά, καινούργια ή ηλικίας μέχρι ενός (1) έτους από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου, χωρίς να έχουν κυκλοφορήσει.

Στις ενισχύσεις αυτές υπάγονται και τα λεωφορεία των άγονων γραμμών, όπως προβλέπονται στις διατάξεις του π.δ. 967/1979 (Α’ 272).»

Άρθρο 83
Εκτέλεση μικροσυγκοινωνίας άγονης γραμμής σε νήσους με πληθυσμό κάτω των 10.000 κατοίκων Τροποποίηση παρ. 2 και προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 67 του ν. 4850/2021
Το άρθρο 67 του ν. 4850/2021 (Α’ 208), τροποποιείται: α) στην περ. β’ της παρ. 2 με την προσθήκη δεύτερου και τρίτου εδαφίου, β) με την προσθήκη παρ. 3 και το άρθρο 67 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 67 Παραχώρηση μικροσυγκοινωνίας άγονης γραμμής σε νήσους με πληθυσμό κάτω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων

1. Στις περιπτώσεις νήσων με πληθυσμό κάτω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, των κατά το άρθρο 3 του π.δ. 967/1979 (Α’ 272) χαρακτηριζόμενων νέων άγονων γραμμών, καθώς και των ήδη υφιστάμενων έως την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί πράξη παραχώρησης του μεταφορικού έργου, η παραχώρηση της μικροσυγκοινωνίας υπό την έννοια της περ. δ) του άρθρου 1 του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος, γίνεται με απόφαση του οικείου Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, σύμφωνα με τους λοιπούς όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 5 του π.δ. 967/1979.

2. Οι Ο.Τ.Α. α’ βαθμού σε νήσους κάτω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων δύνανται:

(α) να αναλαμβάνουν οι ίδιοι ή οι δημοτικές επιχειρήσεις αυτών το έργο της μικροσυγκοινωνίας με ίδια ή μισθωμένα λεωφορεία ηλικίας έως είκοσι επτά (27) ετών από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου, ή

(β) να παραχωρούν το έργο της εκτέλεσης της μικροσυγκοινωνίας σε τρίτους με λεωφορεία ηλικίας έως είκοσι επτά (27) ετών από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου, με απόφαση έγκρισης της οικείας περιφέρειας και ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία δημοσιεύεται με κάθε πρόσφορο μέσο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5 του π.δ. 967/1979, καθώς και με τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις που τίθενται σε αυτήν.

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών της παρούσας, άδειες παραχώρησης μικροσυγκοινωνίας σε έτερους μεταφορείς μεμονωμένους αυτοκινητιστές παύουν να ισχύουν. Τα πρόσωπα αυτά καταθέτουν τις άδειες κυκλοφορίας και τις πινακίδες των λεωφορείων ιδιοκτησίας τους στην αρμόδια υπηρεσία μεταφορών και επικοινωνιών της οικείας περιφέρειας.

3. Οι ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ της αφετηρίας, των ενδιάμεσων στάσεων και του τέρματος της διαδρομής της αγόνου γραμμής, στην οποία εκτελείται η μικροσυγκοινωνία, ορίζεται σε τετρακόσια (400) μέτρα, με δυνατότητα περαιτέρω μείωσης, εφόσον υφίστανται ιδιαίτερες συνθήκες που το επιβάλλουν και ύστερα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του οικείου Ο.Τ.Α. α’ βαθμού.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Άρθρο 84
Πρότυπα εκπομπών ρύπων φορτηγών Δ.Χ. Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 4 ν. 3887/2010
Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3887/2010 (Α’ 174) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι άδειες κυκλοφορίας Φ.Δ.Χ. του άρθρου 5 (αρχική χορήγηση Φ.Δ.Χ.) χορηγούνται για φορτηγά που πληρούν τις προδιαγραφές του ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων EURO V και μεταγενέστερων προτύπων. Από την 1η.1.2024 και μετά, οι άδειες κυκλοφορίας Φ.Δ.Χ. του άρθρου 5 χορηγούνται για φορτηγά που πληρούν ανάλογα τις προδιαγραφές του ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων EURO VI-D για βαρέα οχήματα ή τις προδιαγραφές των ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών ρύπων ελαφρών οχημάτων που εφαρμόζονται από 1ης.9.2019 και μετά για την πρώτη ταξινόμηση καινούριων φορτηγών, και μεταγενέστερων προτύπων. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μπορεί να oρίζεται νεότερο ευρωπαϊκό πρότυπο εκπομπών ρύπων (EURO) που πρέπει να πληρούν τα φορτηγά στα οποία χορηγείται η άδεια κυκλοφορίας Φ.Δ.Χ. του άρθρου 5.

Δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση των φορτηγών με άλλα φορτηγά οποιουδήποτε μικτού βάρους. Επιτρέπονται η διάσπαση συρμού ή αρθρωτού οχήματος και η προσάρτηση απεριόριστου αριθμού ανεξάρτητων ρυμουλκουμένων, χωρίς καταβολή επιπλέον εισφοράς.»

Άρθρο 85
Θέματα φορτηγών Δ.Χ. νομαρχιακών μεταφορών
Από την 1η.1.2024 απαγορεύεται η μετατροπή κυκλοφορούντων αδειών κυκλοφορίας φορτηγών δημοσίας χρήσεως (Φ.Δ.Χ.) νομαρχιακών μεταφορών που είχαν εκδοθεί πριν την έναρξη ισχύος του ν. 3887/2010 (Α’ 174).

Μετά την πάροδο της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου, οι άδειες Φ.Δ.Χ., που δεν έχουν αντικατασταθεί, ανακαλούνται από την αρμόδια υπηρεσία μεταφορών και επικοινωνιών της περιφέρειας. Η ρύθμιση αφορά στα Φ.Δ.Χ. νομαρχιακών μεταφορών όλων των κατηγοριών του ν. 1073/1980 (Α’ 214), του ν.δ. 531/1970 (Α’ 101), καθώς και νομαρχιακά βυτιοφόρα μεταφοράς λυμάτων, με εξαίρεση τα βυτιοφόρα λυμάτων που ανήκουν σε δήμους.

Άρθρο 86
Τέλος αδείας ρυμουλκουμένων Προσθήκη παρ. 2Α στο άρθρο 26 του ν. 2873/2000
Στο άρθρο 26 του ν. 2873/2000 (Α’ 285) προστίθεται παρ. 2Α ως εξής:

«2Α. Για τα οχήματα ιδιωτικής χρήσης κατηγορίας Ο1, με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, εισπράττεται το τέλος αδείας οχήματος της παρ. 1, ύψους τριάντα (30) ευρώ. Για τα οχήματα ιδιωτικής χρήσης κατηγοριών Ο2, Ο3 και Ο4, με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, εισπράττεται το τέλος αδείας οχήματος της παρ. 1, ύψους εβδομήντα πέντε (75) ευρώ. Για τα οχήματα δημοσίας χρήσης κατηγορίας Ο, με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, εισπράττεται το τέλος αδείας οχήματος της παρ. 1, ύψους εκατό (100) ευρώ.»

Άρθρο 87
Τέλος μεταβίβασης ρυμουλκουμένων Τροποποίηση περ. β’, ε’ και προσθήκη περ. ζ’ στην παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 2873/2000
Στην παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 2873/2000 (Α’ 285) επέρχονται οι εξής αλλαγές:

1. Αντικαθίσταται η περ. β’, ως εξής: «(β) Μηχανοκίνητα ιδιωτικής Χρήσης οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων. Κατηγορία Τέλος μεταβίβασης (σε ευρώ) Ν1 30 Ν2 75 Ν3 100»

2. Αντικαθίσταται η περ. ε’, ως εξής: «(ε) Μηχανοκίνητα Δημοσίας Χρήσης οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων μαζί με την άδεια κυκλοφορίας. Κατηγορία Τέλος μεταβίβασης (σε ευρώ) Ν1 75 Ν2 180 Ν3 370»

3. Προστίθεται περ. ζ), ως εξής: «(ζ) Ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα. Κατηγορία Τέλος μεταβίβασης (σε ευρώ) Ο1 Δεν οφείλεται τέλος μεταβίβασης Ο2 Δεν οφείλεται τέλος μεταβίβασης Ο3 50 Ο4 75».

Άρθρο 88
Μεταβίβαση κυριότητας οχημάτων κατηγορίας Ο

1. Η άδεια κυκλοφορίας οχήματος κατηγορίας Ο, που έχει τεθεί σε κυκλοφορία ως ανεξάρτητο όχημα, είναι τίτλος κυριότητας του οχήματος.

2. Η μεταβίβαση της κυριότητας από επαχθή αιτία των οχημάτων της παρ. 1, συντελείται με έγγραφη συμφωνία των μερών, που καταχωρίζεται με ευθύνη τους στην οικεία θέση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος. Ο αρμόδιος υπάλληλος της υπηρεσίας μεταφορών και επικοινωνιών της περιφέρειας, ενώπιον του οποίου γίνεται η πράξη της μεταβίβασης, κρατάει την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος που μεταβιβάστηκε και αμέσως, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Αδειών Κυκλοφορίας, εκδίδει νέα άδεια κυκλοφορίας στο όνομα του αγοραστή, η οποία και παραδίδεται στον νέο αγοραστή.

3. Εάν το όχημα της παρ. 1, που μεταβιβάζεται, δεν τίθεται αμέσως σε κυκλοφορία από τον αγοραστή (μεταβίβαση ως εμπόρευμα), κατατίθενται οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος και εκδίδεται στο όνομα του αγοραστή έντυπο άδειας κυκλοφορίας με την παρατήρηση «ΟΧΙ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ». Κατά τα λοιπά, η μεταβίβαση συντελείται σύμφωνα με την παρ. 2.

Άρθρο 89
Τέλος ανταλλακτικών κρατικών πινακίδων οχημάτων κατηγορίας Ο
Το τέλος υπέρ του Δημοσίου, για τη χορήγηση ανταλλακτικών πινακίδων σε οχήματα κατηγορίας Ο, με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας λόγω φθοράς, καταστροφής, κλοπής ή απώλειάς τους, ορίζεται στα δεκαπέντε (15) ευρώ για την πρώτη φορά και τριάντα (30) ευρώ: α) για τη δεύτερη φορά και β) για κάθε επόμενη φορά. Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής, φθοράς ή καταστροφής κρατικών πινακίδων οχημάτων κατηγορίας Ο, χορηγούνται ανταλλακτικές πινακίδες με νέο αριθμό κυκλοφορίας. Για θέματα διαδικασίας αντικατάστασης, είσπραξης του τέλους και κάθε σχετικό θέμα που δεν ρυθμίζεται ειδικά στο παρόν, εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις για τις ανταλλακτικές πινακίδες των αυτοκινήτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Άρθρο 90
Ζητήματα λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 1 ν.δ. 511/1970, παρ. 3 άρθρου 51 ν. 4178/2013

1. Στην παρ. 6 του άρθρου 1 του ν.δ. 511/1970 (Α’ 91), α) στο πρώτο εδάφιο αα) παρατείνεται η προθεσμία για δύο (2) επιπλέον έτη, αβ) η υποχρέωση πιστοποιητικού πυρασφάλειας αντικαθίσταται από την υποχρέωση τήρησης των προβλεπόμενων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας,

β) στο δεύτερο εδάφιο προστίθεται στα εξουσιοδοτούμενα όργανα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Οι εγκαταστάσεις διάθεσης υγρών και αερίων καυσίμων, συνεργείων οχημάτων, πλυντηρίων λιπαντηρίων και χώρων στάθμευσης που εξυπηρετούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς των εταιρειών Ο.Σ.Υ. Α.Ε. και ΣΤΑΣΥ Α.Ε., των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και των επιχειρήσεών τους, καθώς και οι υφιστάμενες μονάδες τεμαχισμού και συμπίεσης ογκωδών αντικειμένων και βιομάζας, που χωροθετούνται εντός των αμαξοστασίων τους, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων παραμένουν και λειτουργούν ως έχουν, έως και τις 30 Ιουνίου 2024, εφόσον τηρούνται τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα και μέσα πυροπροστασίας.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία των εγκαταστάσεων υγρών και αερίων καυσίμων, των συνεργείων οχημάτων, των πλυντηρίων λιπαντηρίων και των χώρων στάθμευσης που εξυπηρετούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς των παραπάνω εταιρειών και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και των επιχειρήσεών τους που ιδρύονται εφεξής. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την προσαρμογή των ανωτέρω εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων που ήδη λειτουργούν.»

2. Η προθεσμία της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3897/2010 (Α’ 208), περί αίτησης νέας άδειας λειτουργίας των πρατηρίων ή σταθμών αυτοκινήτων των οποίων η άδεια λειτουργίας ανακαλείται προσωρινά, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η Δεκεμβρίου 2023.

3. Στην παρ. 3 του άρθρου 51 του ν. 4178/2013 (Α’ 174), περί λοιπών πολεοδομικών διατάξεων, στο πεδίο εφαρμογής του πρώτου εδαφίου προστίθεται και η απαγόρευση μεταβιβάσεως αδείας ή αλλαγής ιδιοκτησιακού καθεστώτος ή επωνυμίας, στο όγδοο εδάφιο διευκρινίζεται ότι η προσωρινή αναστολή της υποχρέωσης μετεγκατάστασης ισχύει ανεξάρτητα μεταβίβασης της άδειας της επιχείρησης ή αλλαγής επωνυμίας ή ιδιοκτησιακού καθεστώτος και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη και κανονιστική πράξη, αναστέλλεται από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και για τρία (3) έτη, η υποχρέωση μετεγκατάστασης ή απομάκρυνσης κτιρίου ή εγκατάστασης με νόμιμη χρήση, κατόπιν αδείας που εκδόθηκε στο παρελθόν, που επιβλήθηκε για λόγους αλλαγής των προβλεπόμενων χρήσεων γης της περιοχής, καθώς και η απαγόρευση μεταβίβασης αδείας ή αλλαγής ιδιοκτησιακού καθεστώτος ή επωνυμίας. Ειδικά στις περιπτώσεις έγκρισης Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων, που εκδόθηκαν μεταγενεστέρως των ειδικών διατάξεων Ζ.Ο.Ε., και προβλέπουν τη διατήρηση των συγκεκριμένων χρήσεων, η ως άνω αναστολή ισχύει για πέντε (5) χρόνια. Σε κάθε περίπτωση εντός ενός (1) έτους από τη δημοσίευση του παρόντος, θα πρέπει να τροποποιηθούν οι προβλεπόμενες χρήσεις των Ζ.Ο.Ε., ώστε να εναρμονιστούν με τις προβλέψεις του Γ.Π.Σ.. Στις ανωτέρω περιπτώσεις επιτρέπεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας των τριών (3) ετών ο εκσυγχρονισμός και η κτιριακή τους επέκταση με τους όρους δόμησης που ίσχυαν κατά τον χρόνο έκδοσης της άδειας ή χορήγησης της έγκρισης παράκλησης, μετά από έγκριση του αρμόδιου για τη λειτουργικότητα φορέα, καθώς και εργασίες συντήρησης, επισκευής, ενεργειακής αναβάθμισης και διαρρυθμίσεων των κτηρίων, που αποσκοπούν στη βελτίωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, τη λειτουργική τους αναβάθμιση, την ασφάλεια και την υγιεινή των διαβιούντων και εργαζομένων σε αυτά. Η επέκταση των εγκαταστάσεων πραγματοποιείται μέσα στο γήπεδο όπου λειτουργεί η εγκατάσταση ή σε όμορό του, ανεξαρτήτως του χρόνου κτήσης του όμορου γηπέδου. Η προθεσμία του εδαφίου α’ παρατείνεται μέχρι τις 8.8.2019 για την υποχρέωση μετεγκατάστασης ή απομάκρυνσης κτιρίου ή εγκατάστασης. Στην περίοδο αυτή μπορούν να εκτελούνται οι δραστηριότητες του εδαφίου γ’, πλην της κτιριακής επέκτασης. Η αναστολή της υποχρέωσης μετεγκατάστασης ή απομάκρυνσης πρατηρίων καυσίμων, υγραερίου, φυσικού αερίου και των συνοδών χρήσεων αυτών με νόμιμη χρήση, κατόπιν άδειας που εκδόθηκε στο παρελθόν για την συγκεκριμένη θέση και ανεξαρτήτως μεταβίβασης ή αλλαγής ιδιοκτησιακού καθεστώτος ή επωνυμίας, που επιβλήθηκε για λόγους αλλαγής των προβλεπόμενων χρήσεων γης της περιοχής του εδαφίου α’ παρατείνεται μέχρι την έγκριση τοπικού ή ειδικού χωρικού σχεδίου του ν. 4447/2016 (Α’ 241) και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2024. Στην περίοδο αυτή μπορούν να εκτελούνται οι δραστηριότητες του εδαφίου γ’, πλην της κτιριακής επέκτασης.»

Άρθρο 91
Παράταση λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης Τροποποίηση περ. β’ παρ. 3 άρθρου 70 ν. 4530/2018
Η προθεσμία της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 70 του ν. 4530/2018 (Α’ 59), περί δυνατότητας τοποθέτησης δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων αποκλειστικά για τον εφοδιασμό των ιδιόκτητων ή μισθωμένων λεωφορείων, παρατείνεται για ένα (1) επιπλέον έτος και η περ. β’ διαμορφώνεται ως εξής:

«β. Η ισχύς των διατάξεων της παραπάνω περίπτωσης παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.»

Άρθρο 92
Απλοποίηση όρων και προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υψηλής τάσης και τεχνίτη οχημάτων που κινούνται με υδρογόνο, βιοκαύσιμα και συνθετικά και παραφινικά καύσιμα Αντικατάσταση παρ. 11 άρθρου 62 ν. 4710/2020
Η παρ. 11 του άρθρου 62 του ν. 4710/2020 (Α’ 142) αντικαθίσταται ως εξής:

«11. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την επέκταση του αντικειμένου της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και της βεβαίωσης έναρξης άσκησης επαγγέλματος των τεχνιτών που αναφέρονται στις περ. α’ (μηχανοτεχνίτης) και β’ (ηλεκτροτεχνίτης) της παρ. 2 του άρθρου 2 και στις περ. α’ (διπλωματούχος μηχανικός οχημάτων) και β’ (τεχνολόγος μηχανικός οχημάτων) της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 1575/1985 (Α’ 207), προκειμένου οι τεχνίτες αυτοί να δύνανται να αναλαμβάνουν τη συντήρηση και την επισκευή οχημάτων υψηλής τάσης ως τεχνίτες οχημάτων υψηλής τάσης κατηγορίας 1 και κατηγορίας 2.

Έως την έκδοση της απόφασης του πρώτου εδαφίου, τα συνεργεία οχημάτων υψηλής τάσης υποχρεούνται προς συμμόρφωση στην κείμενη νομοθεσία, να ορίσουν τεχνίτη ή τεχνίτες ως υπεύθυνους για την τήρηση της νομοθεσίας, για την παροχή υπηρεσιών και εργασιών σε οχήματα υψηλής τάσης. Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που είναι υπεύθυνο κατά τον νόμο για το συνεργείο οχημάτων υψηλής τάσης, υποχρεούται να εκδώσει βεβαίωση, με την οποία ορίζονται οι τεχνίτες υψηλής τάσης και βεβαιώνεται ότι:

(α) είναι κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ή βεβαίωσης έναρξης άσκησης επαγγέλματος μίας εκ των κάτωθι περιπτώσεων του ν. 1575/1985 (Α’ 207):

αα) Μηχανοτεχνίτη της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 2, αβ) Ηλεκτροτεχνίτη της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 2, αγ) Διπλωματούχου μηχανικού της περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 4, όσοι έχουν πτυχίο μηχανολόγου ηλεκτρολόγου ή μηχανολόγου μηχανικού ή ηλεκτρολόγου μηχανικού ή ναυπηγού μηχανικού ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής,

αδ) Τεχνολόγου μηχανικού της περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 4, όσοι έχουν πτυχίο των τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) ή των ανώτερων σχολών (σχολών υπομηχανικών, Κ.Α.Τ.Ε.Ε./Α.Σ.Ε.Τ.Ε.Μ./Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.) ειδικότητας μηχανολόγων, ηλεκτρολόγων και μηχανικών αυτοκινήτων ή πτυχίο ισότιμης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,

(β) έχουν λάβει την απαιτούμενη εκπαίδευση από τις εμπορικές αντιπροσωπείες οχημάτων υψηλής τάσης, στο πλαίσιο εσωτερικών ή εξωτερικών προγραμμάτων εκπαίδευσης για τη διενέργεια ελέγχων, εργασιών και χειρισμών, όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 4β της υπ’ αρ. 194135/15.7.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 3407) και

(γ) πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 30 του παρόντος.

Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα προσόντα και η διαδικασία για την απόκτηση της βεβαίωσης έναρξης άσκησης επαγγέλματος του τεχνίτη επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων που κινούνται με υδρογόνο, βιοκαύσιμα και συνθετικά και παραφινικά καύσιμα, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 2 του ν. 4439/2016 (Α’ 222).»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Σ.Β.Α.Κ.)

Άρθρο 93
Παράταση προθεσμιών για έναρξη κατάρτισης Σ.Β.Α.Κ. και εξουσιοδοτικής διάταξης Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 1 και παρ. 4 άρθρου 12 ν. 4784/2021

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4784/2021 (Α’ 40) τροποποιείται ως προς την προθεσμία της υποχρέωσης έναρξης της κατάρτισης Σ.Β.Α.Κ. και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριάντα χιλιάδων (30.000) κατοίκων, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη γενική απογραφή πληθυσμού, οι Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, ανεξαρτήτως πληθυσμού κατοίκων εφόσον εμπίπτουν στις περιοχές αρμοδιότητας του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) και του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (Ο.Σ.Ε.Θ.) και το σύνολο των Ο.Τ.Α. β’ βαθμού υποχρεούνται στην έναρξη κατάρτισης Σ.Β.Α.Κ. έως 31.12.2024. Η απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 5 συνιστά την έναρξη της κατάρτισης Σ.Β.Α.Κ..»

2. Η παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4784/2021 τροποποιείται ως προς την προθεσμία έκδοσης της κοινής απόφασης και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης που εκδίδεται εντός τριών (3) ετών, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται η διαδικασία δημιουργίας, ανάπτυξης, λειτουργίας και συντήρησης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τα Σ.Β.Α.Κ. και κάθε άλλο σχετικό με αυτή θέμα.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΟΔΗΓΩΝ, ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Άρθρο 94
Συστέγαση Σχολών Οδηγών με άλλες επιχειρήσεις Αντικατάσταση παρ. 4 άρθρου 217 ν. 4442/2016
Η παρ. 4 του άρθρου 217 του ν. 4442/2016 (Α’ 230) αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Σχολή οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο., σχολή επαγγελματικής κατάρτισης για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.), Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε.) και Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (Σ.Ε.ΚΑ.Μ.) δύνανται να συστεγάζονται στον ίδιο χώρο, καθώς και να συστεγάζονται με επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες διεκπεραίωσης διοικητικής φύσεως εργασιών με ΚΑΔ 96.09.19.11, ασφαλιστικού διαμεσολαβητή και μεσίτη ασφαλίσεων με ΚΑΔ 66.22.10.01 και 66.22.10.05, εφόσον ανήκουν στο ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.»

Άρθρο 95
Δυνατότητα ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών και οδηγών και από ιατρούς κρατικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων ή κρατικών κέντρων υγείας Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 4 ν. 4850/2021
Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4850/2021 (Α’ 208) αντικαθίσταται ως εξής:

«1.α. Προϋπόθεση για την παρακολούθηση της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, καθώς και για την εξέταση των υποψηφίων οδηγών και οδηγών είναι ο εφοδιασμός τους με το αντίστοιχο Δελτίο Εκπαίδευσης Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.). Το Δ.Ε.Ε. είναι έντυπο με τριετή ισχύ, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία του υποψηφίου, καθώς και μνημόνιο δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς και εκδίδεται από τον Φορέα Εξετάσεων. Στις περιπτώσεις διαδικασιών που απαιτείται ιατρική εξέταση το Δ.Ε.Ε. εκδίδεται κατόπιν αυτής.

β. Η ιατρική εξέταση των υποψηφίων οδηγών και οδηγών διενεργείται από:

βα. Ιδιώτες ιατρούς των ειδικοτήτων του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 51/2012 (Α’ 101), που λειτουργούν στην Ελλάδα νόμιμα ιατρείο.

ββ. Ιδιώτες ιατρούς των ιδίων ειδικοτήτων, που συμμετέχουν ή είναι μέλη ιατρικής εταιρείας στην Ελλάδα οποιασδήποτε νομικής μορφής.

βγ. Ιατρούς των ιδίων ειδικοτήτων, κρατικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων ή κρατικών κέντρων υγείας στο πλαίσιο της ολοήμερης λειτουργίας τους (απογευματινά ραντεβού), σε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας, για την οποία προκύπτει, με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, ότι δεν υφίστανται διαθέσιμοι ιδιώτες ιατροί των απαιτούμενων ειδικοτήτων.

βδ. Ιατρούς των ιδίων ειδικοτήτων, κρατικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων στο πλαίσιο της λειτουργίας των τακτικών εξωτερικών ιατρείων, σε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας, για την οποία, προκύπτουν, με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, σωρευτικά τα παρακάτω:

βδα) Δεν υφίστανται διαθέσιμοι ιδιώτες ιατροί των απαιτούμενων ειδικοτήτων.

βδβ) Δεν υφίστανται διαθέσιμοι ιατροί των απαιτούμενων ειδικοτήτων στα κρατικά νοσηλευτικά ιδρύματα και κρατικά κέντρα υγείας κατά την ολοήμερη λειτουργία τους (απογευματινά ραντεβού) ή δεν πραγματοποιείται ολοήμερη λειτουργία (απογευματινά ραντεβού).

γ. Μετά την ιατρική εξέταση εκδίδονται Πιστοποιητικά Υγείας, σύμφωνα με τα υποδείγματα που παρατίθενται στο τέλος του Κεφαλαίου Α’ του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 51/2012.»

Άρθρο 96
Διεύρυνση του πεδίου επιλογής επιτηρητών θεωρητικής εξέτασης Αντικατάσταση άρθρου 7 ν. 4850/2021
Το άρθρο 7 του ν. 4850/2021 (Α’ 208) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 7 Επιτηρητές θεωρητικής εξέτασης

1. Οι επιτηρητές της θεωρητικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών και οδηγών είναι υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ, TE και ΔΕ των Υπηρεσιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και ορίζονται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη. Για τον σκοπό αυτόν καταρτίζεται πίνακας με τα στοιχεία των επιτηρητών.

2. Βάσει του πίνακα της παρ. 1, την ημέρα της θεωρητικής εξέτασης, ο Προϊστάμενος της οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών ορίζει δύο (2) τουλάχιστον υπαλλήλους, ανά αίθουσα, ως επιτηρητές της θεωρητικής εξέτασης. Σε περίπτωση ορισμού υπαλλήλων άλλων Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας, πλην της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών, ο ορισμός και η ενημέρωση των υπαλλήλων αυτών δύναται να πραγματοποιούνται και την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα με μέριμνα του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών, στην οποία διενεργείται η εξέταση.

3. Υπεύθυνος της αίθουσας θεωρητικής εξέτασης ορίζεται ο αρχαιότερος σε κατηγορία και βαθμό επιτηρητής και στην περίπτωση ισόβαθμων, ο επιτηρητής με περισσότερο πλεονάζοντα χρόνο στον συγκεκριμένο βαθμό.»

Άρθρο 97
Δυνατότητα διεύρυνσης του Μητρώου Εξεταστών με εγγραφή και δημοσίων υπαλλήλων κατηγορίας ΔΕ Τροποποίηση άρθρου 17 ν. 4850/2021
Στην παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4850/2021 (Α’ 208) προστίθεται περ. δ’ και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Στο Μητρώο Εξεταστών εγγράφονται: α) Αυτοδίκαια, με την επιφύλαξη της παρ. 3, οι ήδη πιστοποιημένοι σύμφωνα με την υπό στοιχεία Α3/13948/1902/2013 απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β’ 633) από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εν ενεργεία υπάλληλοι εξεταστές της πρακτικής δοκιμασίας υποψήφιων οδηγών και οδηγών όλων των κατηγοριών άδειας οδήγησης,

β) δημόσιοι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία εκδίδεται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών. Δεν μπορεί να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο οι υπάλληλοι που κατέχουν τη θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ή Προϊσταμένου Τμήματος της Διεύθυνσης Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας του ιδίου Υπουργείου,

γ) δημόσιοι υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) στην ειδικότητα «Εκπαιδευτής Υποψήφιων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών»,

δ) δημόσιοι υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ, κατόπιν νεότερης δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία εκδίδεται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, εφόσον ο αριθμός των εγγεγραμμένων εξεταστών των περ. α’, β’ και γ’ δεν επαρκεί για την κάλυψη του έργου που ανατίθεται σε αυτούς.»

Άρθρο 98
Οδήγηση στην ελληνική επικράτεια από κατόχους άδειας οδήγησης εκδοθείσας από ξένες χώρες Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 94 Κ.Ο.Κ.
Η παρ. 3 του άρθρου 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ., ν. 2696/1999, Α’ 57) τροποποιείται: α) στην περ. ζ’ με την προσθήκη δεύτερου εδαφίου σχετικά με τη μετάφραση άδειας οδήγησης, β) στην περ. η’ με την προσθήκη στις εξαιρέσεις και των κατόχων άδειας οδήγησης εκδοθείσας από τα εξαρτώμενα εδάφη του Βρετανικού Στέμματος (Γκέρνσεϊ, Νήσος Μαν και Τζέρσεϋ), και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 94 Άδειες Οδήγησης Κυρώσεις Άδειες εκπαιδευτών υποψήφιων οδηγών

3. Δεν υπάγονται στις απαγορεύσεις της περ. α’ της παρ. 2 του παρόντος και εφόσον έχουν συμπληρώσει την ελάχιστη απαιτούμενη ηλικία που προβλέπεται για τη χορήγηση ελληνικής άδειας οδήγησης:

α. Οι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης, αντίστοιχης κατηγορίας, η οποία έχει εκδοθεί από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τα κράτη Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν.

β. Οι κάτοχοι ισχύουσας διεθνούς άδειας οδήγησης η οποία έχει εκδοθεί από οποιοδήποτε κράτος, εκτός της Ελλάδος, και δεν έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα.

γ. Οι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης, η οποία έχει εκδοθεί από κράτη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τα οποία η Ελλάδα έχει συνάψει ειδική συμφωνία, η οποία έχει κυρωθεί με νόμο και οι οποίοι δεν έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα.

δ. Οι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης κατά τα οριζόμενα σε διεθνείς συμβάσεις ή συμφωνίες που έχουν κυρωθεί με νόμο και οι οποίοι δεν έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα.

ε. Οι οδηγοί μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών, μηχανοκίνητων τρικύκλων, τετρακύκλων και αυτοκινήτων, τα οποία ανήκουν στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις ή στα σώματα ασφαλείας, εφόσον είναι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης που έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες τους.

στ. Τα μέλη διπλωματικών αποστολών και προξενικών αρχών, καθώς και τα μέλη Διεθνών Οργανισμών και Γραφείων Διεθνών Οργανισμών στην Ελλάδα ως και τα μέλη των οικογενειών τους, υπήκοοι τρίτων χωρών, πλην των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Νορβηγίας, της Ισλανδίας ή του Λιχτενστάιν, και κάτοχοι Δελτίου Ταυτότητας εκδοθέντος από τη Διεύθυνση Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών, εφόσον κατέχουν ισχύουσα άδεια οδήγησης της χώρας τους, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή συνοδεύεται από βεβαίωση της εκδούσας αρχής, για το δικαίωμα οδήγησης οχήματος βάσει των κατηγοριών που κατέχουν, επίσημα μεταφρασμένης.

ζ. Οι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών, μηχανοκίνητων τρικύκλων, τετρακύκλων και επιβατικών αυτοκινήτων που δεν έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα και η οποία έχει εκδοθεί από κράτος στο οποίο δεν εκδίδεται διεθνής άδεια οδήγησης. Προς τούτο, απαιτείται η εθνική άδεια των αντίστοιχων κατηγοριών να συνοδεύεται από επίσημη μετάφρασή της στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα.

η. Οι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών, μηχανοκίνητων τρικύκλων, τετρακύκλων και επιβατικών αυτοκινήτων, κατά τη διαμονή τους στην Ελλάδα, η οποία έχει εκδοθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τον Καναδά, την Κοινοπολιτεία της

Αυστραλίας, το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, τα εξαρτώμενα εδάφη του Βρετανικού Στέμματος (Γκέρνσεϊ, Νήσος Μαν και Τζέρσεϋ) ή το Γιβραλτάρ.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 99
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Με αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του κατά περίπτωση συναρμόδιου υπουργού:

(α) Καθορίζεται η διαδικασία χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων ή επιβατών από τις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία για την προσωρινή λειτουργία μεταφορικής επιχείρησης στις περιπτώσεις του άρθρου 13 του Κανονισμού (ΕΚ) 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα και για την κατάργηση της οδηγίας 96/26/ΕΚ του Συμβουλίου (L 300) και σε περίπτωση θανάτου και φυσικής ή δικαιοπρακτικής ανικανότητας του ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

(β) Προβλέπονται οι αρχές που έχουν πρόσβαση στο Εθνικό Μητρώο Μεταφορικών Εταιρειών (ΕΜΜΕ) του άρθρου 9 του ν. 3887/2010 (Α’ 174), στο Σύστημα Αποτίμησης Επικινδυνότητας Επιχειρήσεων, στα Πληροφοριακά Συστήματα Ελέγχων του άρθρου 30 της υπό στοιχεία Φ451/107877/8.4.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Προστασίας του Πολίτη και Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 1765), στη διασύνδεση των εθνικών ηλεκτρονικών μητρώων μεταφορικών επιχειρήσεων (European Registers of Road Transport Undertakings, ERRU) και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την καταχώριση και επεξεργασία δεδομένων από τις αρμόδιες αρχές.

(γ) Λαμβάνονται εθνικά μέτρα εφαρμογής των άρθρων 3, 4, 5, 6, 7 και 8 του Κανονισμού (ΕΚ) 1071/2009 σχετικά με την απαίτηση πραγματικής και σταθερής εγκατάστασης της μεταφορικής επιχείρησης στην Ελλάδα, εχεγγύων αξιοπιστίας, οικονομικής επιφάνειας και επαγγελματικής επάρκειας.

(δ) Καθορίζεται η διαδικασία ελέγχου των μεταφορικών επιχειρήσεων για την τήρηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1071/2009 και η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων του Κανονισμού (ΕΚ) 1071/2009 και των σχετικών διοικητικών μέτρων από τις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων. Με την ίδια απόφαση μπορεί να προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου και από άλλες αρχές σε μεταφορικές επιχειρήσεις για τήρηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1071/2009.

(ε) Μπορούν να εξαιρούνται κατηγορίες προσώπων που διενεργούν οδικές εμπορευματικές ή επιβατικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων από την υποχρέωση να διαθέτουν την άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα του Κανονισμού (ΕΚ) 1071/2009, εντός των ορίων της παρ. 5 του άρθρου 1 του ανωτέρω Κανονισμού.

Άρθρο 100
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργούνται:

1. Η παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4313/2014 (Α’ 261),σχετικά με τη μεταφορά ασυνόδευτων δεμάτων.

2. Η παρ. 5 του άρθρου 69 του ν. 4530/2018 (Α’ 59),σχετικά με πρατήρια υγρών καυσίμων σε ισόγεια κτιρίων με ορόφους.

3. Η παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3887/2010 (Α’ 174), σχετικά με την προθεσμία μετατροπής των υφιστάμενων αδειών Φ.Δ.Χ. σε Άδειες Οδικών Μεταφορών.

4. Ο ν. 1073/1980 (Α’ 214), περί αντικαταστάσεως των κυκλοφορούντων τριτρόχων φορτηγών οχημάτων δημόσιας χρήσεως (μοτοσυκλετών) δια φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως.

5. Το ν.δ. 531/1970 (Α’ 101), περί αντικαταστάσεως ζωηλάτων οχημάτων πόλεων δια φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως.

6. Η παρ. 6 του άρθρου 37 του ν. 4757/2020 (Α’ 240), σχετικά με τις θέσεις των επιθεωρητών στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας.

7. Η παρ. 2 του άρθρου 113 του ν. 4850/2021 (Α’ 208), σχετικά με την έναρξη ισχύος των διατάξεων για την κυκλοφορία των οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος.

8. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 12 του ν. 4439/2016 (Α’ 222) σχετικά με την έκδοση προεδρικού διατάγματος για τον καθορισμό των προσόντων και της διαδικασίας για την απόκτηση της βεβαίωσης έναρξης άσκησης επαγγέλματος του τεχνίτη επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων που κινούνται με υδρογόνο, βιοκαύσιμα και συνθετικά και παραφινικά καύσιμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Άρθρο 101
Μισθολογικές διαφορές εργαζομένων και καταβληθέντα ποσά για επιδόματα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και θέσεων ευθύνης στους εργαζομένους της εταιρείας Σταθερές Συγκοινωνίες Μον. Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ Μ.Α.Ε.)

1. α) Οι μισθολογικές διαφορές, οι οποίες προκύπτουν από παροχές μισθολογικής φύσης προς τους εργαζομένους της εταιρείας με την επωνυμία «Σταθερές Συγκοινωνίες Μ.Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ Μ.Α.Ε.)», που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με την από 3.10.2016 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για το χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος της ως άνω Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας έως την 31η.3.2022, δεν αναζητούνται.

β) Από τον επόμενο μήνα της έναρξης ισχύος του παρόντος, χορηγείται στο προσωπικό της ΣΤΑΣΥ Μ.Α.Ε., μηνιαία οικονομική ενίσχυση, η οποία ισούται με το δύο τοις εκατό (2%) επί του ποσού που λαμβάνει ο εργαζόμενος, ως βασικό μισθό. Ειδικά για το προσωπικό της ΣΤΑΣΥ Μ.Α.Ε., το οποίο απασχολείται σε βάρδιες, χορηγείται μηνιαία οικονομική ενίσχυση ίση με το τέσσερα τοις εκατό (4%) επί του ποσού που λαμβάνει ο εργαζόμενος, ως βασικό μισθό. Οι ενισχύσεις της παρούσας καταβάλλονται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης και δεν συμψηφίζονται με το ποσό της προσωπικής διαφοράς, το οποίο καταβάλλεται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

2. Τα ποσά, που έχουν καταβληθεί στους εργαζομένους της ΣΤΑΣΥ Μ.Α.Ε. και αντιστοιχούν στα επιδόματα θέσεων ευθύνης και επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, δεν αναζητούνται. Μέχρι την έκδοση των κοινών αποφάσεων των άρθρων 16 και 18 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), και πάντως όχι πέραν της 31ης.12.2023, τα ποσά, που αντιστοιχούν στα επιδόματα θέσεων ευθύνης και επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, συνεχίζουν να καταβάλλονται προς τους εργαζομένους της ΣΤΑΣΥ Μ.Α.Ε., κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης.

Άρθρο 102
Ασφαλιστήρια προγράμματα κάλυψης προληπτικών και διαγνωστικών εξετάσεων για προσωπικό των Ο.Σ.Υ. Α.Ε., ΣΤΑΣΥ Μ.Α.Ε. και Ο.Σ.Ε. Α.Ε.
Προς τον σκοπό ενίσχυσης της ασφάλειας των συγκοινωνιών, οι ανώνυμες εταιρείες Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε., Σταθερές Συγκοινωνίες Μ.Α.Ε. και Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε. δύνανται να συνάπτουν, με τήρηση των διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, ασφαλιστήρια προγράμματα κάλυψης προληπτικών και διαγνωστικών εξετάσεων των εργαζομένων τους, οι οποίοι απασχολούνται σε βάρδιες και εκτελούν ή εποπτεύουν συγκοινωνιακό έργο ή την τεχνική υποστήριξη αυτού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Οικονομικών και Υγείας, ορίζεται το ανώτατο ετήσιο όριο ανά εργαζόμενο για τις εξετάσεις του πρώτου εδαφίου.

Άρθρο 103
Προσόντα διορισμού και ηλικιακό όριο ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας Τροποποίηση περ. α’ και ε’ παρ. 2 άρθρου 14 και παρ. 3 άρθρου 53 π.δ. 85/2018

1. H παρ. 2 του άρθρου 14 του π.δ. 85/2018 (Α’ 157) τροποποιείται: α) στην περ. α’ με την επαναδιατύπωση των προϋποθέσεων αναγνώρισης πτυχίου ή διπλώματος από την αλλοδαπή, β) στην περ. ε’ με την αναπροσαρμογή του ηλικιακού ορίου, γ) με τη διόρθωση παροραμάτων και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του κλάδου ορίζονται:

α) πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο με πράξη αρμοδίου οργάνου, ή με αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) ή το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Τ.Ε.Ν.), σύμφωνα με το π.δ. 38/2010 (Α’ 78),

β) η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, γ) ειδικές δεξιότητες όπως ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά είναι η διατήρηση της προσοχής και της συγκέντρωσης, η παρατηρητικότητα, η μνήμη, η αντίληψη του χώρου και του χρόνου και οπωσδήποτε η ορθοφωνία διαπιστούμενων στο σύνολό τους κατόπιν εξέτασης από ειδική προς τούτο συγκροτούμενη Επιτροπή,

δ) πιστοποιητικό υγείας Γ’ κατηγορίας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις,

ε) ηλικία μέχρι τριάντα (30) ετών.»

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 53 του π.δ. 85/2018 τροποποιείται ως προς το ηλικιακό όριο διορισμού και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Στον κλάδο των ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας τίθεται ηλικιακό όριο διορισμού εκείνο των τριάντα (30) ετών. Ειδικώς για την μετάταξη στον κλάδο ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας υπαλλήλων που προέρχονται από άλλο κλάδο της ΥΠΑ ή από άλλο δημόσιο φορέα τίθεται το ηλικιακό όριο των σαράντα (40) ετών. Τα παραπάνω ηλικιακά όρια ισχύουν και για την περίπτωση μεταφοράς υπαλλήλου στην ειδικότητα ΙΔΑΧ ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας.»

Άρθρο 104
Οικονομική ενίσχυση Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών Α.Ε. Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 2 ν. 4810/2021
Στην παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4810/2021 (Α’ 107) προστίθενται νέα εδάφια, τρίτο και τέταρτο, και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Η δαπάνη της οικονομικής ενίσχυσης της παρ. 1 βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών οικονομικού έτους 2021 και καλύπτεται με μεταφορά πιστώσεων από τον Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδων (ΑΛΕ) 2910601058, «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού» του Ειδικού Φορέα (ΕΦ) 1023-7110000000, «Γενικές Κρατικές Δαπάνες». Για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης της παρ. 1, η εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.» υποβάλλει προς το ελληνικό δημόσιο, το οποίο νομίμως εκπροσωπείται από τα Υπουργεία Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, αίτηση, η οποία συνοδεύεται από οικονομοτεχνική έκθεση ως προς το ακριβές ύψος της ζημίας που υπέστη, με βάση οικονομικά στοιχεία δεόντως πιστοποιημένα και ηλεγμένα από ανεξάρτητη ελεγκτική συμβουλευτική εταιρεία διεθνούς κύρους και με επαρκή εμπειρία σε ανάλογους ελέγχους, προκειμένου το συνολικό ποσό της οικονομικής ενίσχυσης να μην υπερβαίνει τη ζημία που υπέστη η εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.», ως άμεση συνέπεια της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, κατά τη χρονική περίοδο της οικονομικής ενίσχυσης που προσδιορίζεται στην εγκριτική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η δαπάνη της οικονομικής ενίσχυσης της εταιρείας με την επωνυμία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.» για το έτος 2020, έως του ποσού των δέκα εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα χιλιάδων (19.980.000,00) ευρώ,ως προς την οποία εκδόθηκε η υπό στοιχεία C (2022) 9078final/12.12.2022 εγκριτική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα «State Aid.100264 (2022/n)Greece COVID-19-Second damage compensation to Athens International Airport» βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών έτους 2023 και μπορεί να καλυφθεί με μεταφορά πιστώσεων από το Υπουργείο Οικονομικών από τον Ε.Φ. 1023-711 0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες».

Με την επιφύλαξη του τρίτου εδαφίου της παρούσας, εφαρμόζεται η υπό στοιχεία ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ/ ΥΠΑ/6825/29.12.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 6845), όπως εκάστοτε ισχύει.

Η αίτηση συνοδεύεται από έγγραφη δήλωση προς το ελληνικό δημόσιο παραίτησης από οποιαδήποτε απαίτηση της εταιρείας, αναφορικά με τη χρονική περίοδο της οικονομικής ενίσχυσης, που προσδιορίζεται στην εγκριτική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξαιτίας ενεργειών οποιουδήποτε οργάνου του ελληνικού δημοσίου ή άλλου οργάνου του δημοσίου τομέα που λειτουργεί ως φορέας δημόσιας εξουσίας που σχετίζονται με την επιβολή περιοριστικών μέτρων στον τομέα των αερομεταφορών για την ανάσχεση εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, οι όροι, οι προθεσμίες, τα δικαιολογητικά, το ακριβές ύψος της ενίσχυσης, ο χρόνος χορήγησης, τόσο της άμεσης επιχορήγησης, όσο και της διενέργειας συμψηφισμού, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης.»

Άρθρο 105
Ευθύνη των μελών της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για τη διερεύνηση και ανάδειξη των συστημικών προβλημάτων και δυσλειτουργιών αναφορικά με το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023
Ο πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για τη διερεύνηση και ανάδειξη των συστημικών προβλημάτων και δυσλειτουργιών αναφορικά με το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023, που συστήθηκε και συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. 71651/6.3.2023 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 1310), ασκούν τα καθήκοντά τους ανεξάρτητα και αμερόληπτα. Δεν δέχονται οδηγίες και υποδείξεις, δεν ευθύνονται, δεν διώκονται και δεν εξετάζονται για γνώμη που διατύπωσαν ή ψήφο που έδωσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους στο πλαίσιο της λειτουργίας της ως άνω Επιτροπής, εκτός αν ενήργησαν με δόλο. Αν ο πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής διώκονται ή ενάγονται για πράξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, η δικαστική υποστήριξη και εκπροσώπησή τους δύναται να ανατίθεται:

α) σε λειτουργό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ), κατόπιν απόφασης του Προέδρου του ΝΣΚ, ή

β) με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σε δικηγόρο της επιλογής τους, η αμοιβή του οποίου καταβάλλεται από το Δημόσιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 4831/2021 (Α’ 170).

Άρθρο 106
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, ύστερα από εισήγηση του οικείου περιφερειάρχη και γνώμη του μεγαλύτερου σωματείου αυτοκινητιστών Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ της οικείας περιφερειακής ενότητας, καθορίζεται το ποσοστό των Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων, τα οποία μπορούν να αντικατασταθούν, σύμφωνα με το άρθρο 79 με επιβατηγά αυτοκίνητα από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων σε κάθε έδρα της οικείας περιφερειακής ενότητας, για τις Περιφέρειες Αττικής, Ιονίων Νήσων, Κρήτης και την Π.Ε. Θεσσαλονίκης, ο τρόπος επιλογής των δικαιούχων, ο τρόπος λειτουργίας και εκτέλεσης του έργου των Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων, οι προδιαγραφές του οχήματος, σχετικά με την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την αντικατάσταση και λειτουργία αυτών. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι κατηγορίες της κάθε διοικητικής παράβασης, για τις οποίες επιβάλλεται η κύρωση αφαίρεσης της άδειας κυκλοφορίας που κυμαίνεται από δέκα (10) ημέρες μέχρι έξι (6) μήνες για κάθε παράβαση του τρόπου εκτέλεσης του μεταφορικού έργου των Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων της παρ. 2 του άρθρου 79.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών δύναται να χορηγείται στον Ο.Α.Σ.Α. επιπλέον ποσό κρατικής επιδότησης για την κάλυψη του κόστους ανάθεσης υπηρεσιών παροχής συγκοινωνιακού έργου από τις εταιρείες του Ομίλου, κατά παρέκκλιση των περ. α’ και δ’ της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 3920/2011 (Α’ 33). Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου προσδιορίζεται το επιπλέον ποσό για την κάλυψη της δαπάνης ανάθεσης υπηρεσιών παροχής συγκοινωνιακού έργου και προβλέπονται οι λοιπές λεπτομέρειες απόδοσής του στον Ο.Α.Σ.Α.. Η ισχύς της παρούσας λήγει την 31η.12.2023.

3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μπορεί να καθορίζεται το μεταφορικό έργο των Φορτηγών αυτοκινήτων Δημόσιας Χρήσης (Φ.Δ.Χ.), ανάλογα με το είδος των μεταφερόμενων εμπορευμάτων. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του κατά περίπτωση συναρμόδιου υπουργού μπορούν να ορίζονται κατηγορίες μεταφορικού έργου που πραγματοποιούνται αποκλειστικά με Φ.Δ.Χ., τα οποία φέρουν ειδικό αμάξωμα, κατάλληλο για τη μεταφορά ορισμένης κατηγορίας εμπορευμάτων («ειδικοποιημένα Φ.Δ.Χ.»), για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος ή της οδικής ασφάλειας. Με όμοια απόφαση μπορούν να ορίζονται κατηγορίες μεταφορικού έργου που αποκλείουν τη διενέργεια ορισμένων ή όλων των άλλων μεταφορικών έργων με το ίδιο όχημα, όταν αυτό απαιτείται για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Άρθρο 107
Ορισμοί
Για τις ανάγκες του παρόντος, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1.«Πολιτιστικός και δημιουργικός τομέας» ορίζεται ο τομέας οικονομικής δραστηριότητας που καταλαμβάνει τα εξής πεδία:

α) Έργα λόγου, β) εικαστικές τέχνες, γ) μουσική, δ) θέατρο, ε) χορός, στ) κινηματογράφος και εν γένει οπτικοακουστικός τομέας και ζ) χειροτεχνία, Στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα εμπίπτει κάθε δραστηριότητα στο πλαίσιο των ανωτέρω πεδίων που αφορά στην ανάπτυξη, δημιουργία, παραγωγή, διάδοση, διαχείριση και διατήρηση των αγαθών και των υπηρεσιών που ενσωματώνουν πολιτιστική, καλλιτεχνική ή άλλη δημιουργική έκφραση ή άπτονται πολιτιστικών αξιών, καθώς και συναφείς λειτουργίες όπως η εκπαίδευση ή η κατάρτιση σε αυτά τα πεδία.

2. «Εργαζόμενος στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα» είναι το φυσικό πρόσωπο που έχει παράσχει εργασία με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, που αποδεικνύεται από μία (1) τουλάχιστον ημέρα απασχόλησης, σύμφωνα με τα στοιχεία που αντλούνται από το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ (Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ) σε κωδικό ειδικότητας που εμπίπτει στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα.

3. «Επαγγελματίας του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα» είναι το φυσικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται σε έναν από τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα με ενεργό ΚΑΔ.

4. «Υποστηρικτικές δραστηριότητες του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα» νοούνται οι δραστηριότητες, οι οποίες, αν και μη άμεσα συνδεόμενες με την ανάπτυξη, δημιουργία, παραγωγή, διάδοση, διαχείριση και διατήρηση των αγαθών και των υπηρεσιών που ενσωματώνουν πολιτιστική, καλλιτεχνική ή άλλη δημιουργική έκφραση ή άπτονται πολιτιστικών αξιών, καθώς και συναφείς λειτουργίες όπως η εκπαίδευση ή η κατάρτιση, είναι αναγκαίες κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας για την άσκηση των δραστηριοτήτων του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα της παρ. 1.

5. «Εργαζόμενος σε υποστηρικτικές δραστηριότητες του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα» είναι το φυσικό πρόσωπο που έχει παράσχει εργασία με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, που αποδεικνύεται από μία (1) τουλάχιστον ημέρα απασχόλησης σύμφωνα με τα στοιχεία που αντλούνται από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ σε κωδικό ειδικότητας που αποτελεί υποστηρικτική δραστηριότητα του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα.

6. «Επαγγελματίας υποστηρικτικών δραστηριοτήτων του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα» είναι το φυσικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται σε έναν από τους ΚΑΔ υποστηρικτικών δραστηριοτήτων του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα με ενεργό ΚΑΔ.

Άρθρο 108
Σύσταση Μητρώου Απασχολούμενων στον Πολιτισμό Αρμόδια υπηρεσία λειτουργίας

1. Συστήνεται Μητρώο Απασχολούμενων στον Πολιτισμό (ΜΑΠ), το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr -ΕΨΠ) ή τυχόν μετεξέλιξης αυτής.

2. Σκοπός του ΜΑΠ είναι: α) Η καταγραφή και η αξιόπιστη χαρτογράφηση των

εργαζόμενων και επαγγελματιών στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα και σε υποστηρικτικές αυτού δραστηριότητες, με στόχο τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό και την εφαρμογή μέτρων στήριξης και κατάρτισης, την εφαρμογή των υφιστάμενων και τη θέσπιση νέων δικαιωμάτων, παροχών, εργαλείων, πολιτικών και μέτρων στήριξης των εργαζόμενων και επαγγελματιών στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα και τη βελτίωση των συνθηκών δραστηριοποίησης, εργασίας και ασφάλισής τους και τη δημιουργία των απαραίτητων μηχανισμών για την εφαρμογή και παρακολούθηση του σχετικού πλαισίου.

β) Η ενημέρωση των εγγεγραμμένων για τα δικαιώματα που έχουν σε σχέση με παροχές, εργαλεία, πολιτικές και μέτρα στήριξης, περιλαμβανομένων σχετικών χρηστικών πληροφοριών, καθώς και η συγκέντρωση σε ένα σημείο του συνόλου της πληροφορίας για την κατάσταση εργασίας, ασφάλισης και δραστηριοποίησής τους στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα.

3. Για την εκπλήρωση των σκοπών του παρόντος, το ΜΑΠ διασυνδέεται ηλεκτρονικά, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τα άρθρα 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134), περί των δεδομένων του δημοσίου τομέα, και 84 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), περί της διαλειτουργικότητας των φορέων του δημοσίου τομέα, με τις βάσεις δεδομένων του Πληροφορικού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ (Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ), του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.), καθώς και με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας (Taxis).

4. Το ΜΑΠ αντλεί από τις βάσεις με τις οποίες διαλειτουργεί τα ακόλουθα στοιχεία εκάστου φυσικού προσώπου, το οποίο εμπίπτει στους ορισμούς των παρ. 2, 3, 5 και 6 του άρθρου 107:

α) Το σύνολο των ημερών απασχόλησής του κατ’ έτος, όπως αυτό αντλείται από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ,

β) την ασφαλιστική του κατάσταση, όπως αντλείται από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. και το Τ.Ε.Κ.Α.,

γ) τις ημέρες ασφάλισής του κατ’ έτος, όπως αντλούνται από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. και το Τ.Ε.Κ.Α.,

δ) την ημεροχρονολογία έναρξης δραστηριότητας, καθώς και τους ΚΑΔ υπό τους οποίους δραστηριοποιείται κάθε φυσικό πρόσωπο,

ε) τα ετήσια εισοδήματα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, τα οποία κάθε δραστηριοποιούμενος έχει δηλώσει, υπό την προϋπόθεση ότι όλοι οι ενεργοί του ΚΑΔ για κάθε έτος, αποτελούν ΚΑΔ του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα ή ΚΑΔ υποστηρικτικών δραστηριοτήτων του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα.

5. Τα στοιχεία της παρ. 4 υπόκεινται σε ψευδωνυμοποίηση μετά την άντλησή τους και προ της εμφάνισής του στην πλατφόρμα του ΜΑΠ, στην οποία έχουν πρόσβαση οι υπηρεσίες της παρ. 6.

6. Πρόσβαση στα ψευδωνυμοποιημένα στοιχεία του ΜΑΠ έχει η Γενική Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονομικών και η Ελληνική Στατιστική Αρχή, οι οποίες δύνανται να αντλούν ψευδωνυμοποιημένα πληροφοριακά και στατιστικά στοιχεία που αφορούν τους εργαζόμενους και επαγγελματίες στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα, για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου.

7. Αρμόδια για την τήρηση του ΜΑΠ είναι η Γενική Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και ειδικότερα για:

α) την οργάνωση και την εποπτεία των βάσεων δεδομένων του,

β) την κανονική, συνεχή και ασφαλή λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος του μητρώου και την άντληση στοιχείων από αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος,

γ) τη δημιουργία και ανάρτηση στο ΜΑΠ ενημερωτικού υλικού για τα ισχύοντα δικαιώματα, παροχές, εργαλεία, πολιτικές και μέτρα στήριξης, καθώς και για σχετικές με τα ανωτέρω χρηστικές πληροφορίες, προθεσμίες και λοιπούς όρους υποβολής αιτημάτων σε συνεργασία με τις εκάστοτε αρμόδιες Υπηρεσίες των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονομικών.

8. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού αποτελεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης αποτελεί τον εκτελούντα την επεξεργασία σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137). Οι κατ’ ελάχιστον υποχρεώσεις του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ως εκτελούντα την επεξεργασία διέπονται από το άρθρο 28 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και το άρθρο 60 του ν. 4624/2019, περί του εκτελούντος την επεξεργασία.

Άρθρο 109
Προσωπικός λογαριασμός εγγεγραμμένων στο ΜΑΠ

1. Στο Μητρώο Απασχολούμενων στον Πολιτισμό (ΜΑΠ) δικαιούνται να εγγραφούν όλοι όσοι εμπίπτουν στους ορισμούς των περ. 2, 3, 5 και 6 του άρθρου 107 κατόπιν αυθεντικοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

2. Η εγγραφή στο ΜΑΠ είναι προαιρετική και παρέχει στον εγγεγραμμένο πρόσβαση στις πληροφορίες και τα στοιχεία των παρ. 3 και 4 του παρόντος. Κάθε εγγεγραμμένος δικαιούται να ζητήσει τη διαγραφή του οποτεδήποτε, άνευ άλλης διατύπωσης, μέσω επιλογής που του παρέχει το ΜΑΠ.

3. Από και με την εγγραφή στο ΜΑΠ δημιουργείται προσωπικός λογαριασμός εκάστου εγγεγραμμένου φυσικού προσώπου, στον οποίο αποτυπώνονται:

α) Το σύνολο των ημερών απασχόλησής του κατ’ έτος, όπως αυτά αντλούνται από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ,

β) η ασφαλιστική του κατάσταση, όπως αντλείται από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. και το Τ.Ε.Κ.Α.,

γ) οι ημέρες ασφάλισής του κατ’ έτος, όπως αντλούνται από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. και το Τ.Ε.Κ.Α.,

δ) η ημεροχρονολογία έναρξης δραστηριότητας, καθώς και οι ΚΑΔ υπό τους οποίους δραστηριοποιείται κάθε εγγεγραμμένος και

ε) τα ετήσια εισοδήματα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας κατ’ έτος, τα οποία ο εγγεγραμμένος έχει δηλώσει, εφόσον όλοι οι ενεργοί του ΚΑΔ καθ’ έκαστο έτος, αποτελούν ΚΑΔ του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα ή ΚΑΔ υποστηρικτικών δραστηριοτήτων του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα.

4. Μέσω του προσωπικού του λογαριασμού ο εγγεγραμμένος εργαζόμενος και επαγγελματίας στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα:

α) Ενημερώνεται για τη συνολική εικόνα δραστηριοποίησης, εργασίας και ασφάλισής του στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα,

β) ενημερώνεται για τα ισχύοντα δικαιώματα, παροχές, εργαλεία, πολιτικές και μέτρα στήριξης με προσωποποιημένη πληροφόρηση με βάση τα στοιχεία που έχουν αντληθεί και υφίστανται στο ΜΑΠ, καθώς και για σχετικές με τα ανωτέρω χρηστικές πληροφορίες, προθεσμίες και λοιπούς όρους υποβολής αιτημάτων,

γ) λαμβάνει ηλεκτρονικά αντίγραφα του συνόλου των στοιχείων του που έχουν καταχωρισθεί στον λογαριασμό του, καθώς και οποιοδήποτε πληροφοριακό ή άλλο υλικό είναι διαθέσιμο,

δ) ενημερώνεται για όλες τις προβλεπόμενες πληροφορίες και δικαιώματα που προβλέπονται στα άρθρα 12 έως 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

5. Κάθε πρόσβαση στο ΜΑΠ μετά την εγγραφή λαμβάνει χώρα κατόπιν αυθεντικοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020, περί των τρόπων αυθεντικοποίησης για χρήση υπηρεσιών μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.

Άρθρο 110
Έναρξη λειτουργίας ΜΑΠ
To Μητρώο Απασχολούμενων στον Πολιτισμό (ΜΑΠ) τίθεται σε λειτουργία με ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού εντός εύλογου χρόνου αμέσως μετά από την οριστική, ποσοτική και ποιοτική, παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης με τίτλο «Πλατφόρμα εργασιακών και ασφαλιστικών ζητημάτων στον τομέα της ΠΔΒ (Labor and Social Security Culture)», όπως αυτή περιγράφεται στο Τεχνικό Δελτίο του έργου «Εργασιακές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα», το οποίο εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με την υπό στοιχεία 20041 ΕΞ 2022/ΥΠΟΙΚ/15.2.2022 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΑΔΑ: 6ΥΤ7Η-ΦΛ8).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Άρθρο 111
Καταπολέμηση της αδήλωτης και ανασφάλιστης πρόβας σε παραγωγές θεάτρου, χορού και μουσικής

1. Η συμμετοχή των ηθοποιών, χορευτών, μουσικών, τραγουδιστών, τεχνικών και λοιπών εργαζομένων με ειδικότητες απαραίτητες για τη διεξαγωγή των δοκιμών (προβών), που απασχολούνται σε παραγωγές θεάτρου, μουσικού θεάτρου, λυρικού θεάτρου, χοροθεάτρου, μουσικής και χορού, σε δοκιμές (πρόβες) πριν από την έναρξη των παραστάσεων, λογίζεται ως χρόνος εξαρτημένης εργασίας και αμείβεται αναλόγως του χρόνου απασχόλησης, με ατομική συμφωνία, η οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη των θεσπισμένων ελάχιστων αμοιβών. Στην ατομική συμφωνία του πρώτου εδαφίου προβλέπεται ελάχιστος αριθμός δοκιμών.

2. Επί της αμοιβής της παρ. 1 διενεργούνται οι νόμιμες κρατήσεις και εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις της κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας.

3. Όροι συλλογικών συμβάσεων εργασίας ευνοϊκότεροι για τους ηθοποιούς, χορευτές, μουσικούς, τραγουδιστές, τεχνικούς και λοιπούς εργαζόμενους με ειδικότητες απαραίτητες για τη διεξαγωγή των δοκιμών (προβών), οι οποίοι απασχολούνται σε παραγωγές θεάτρου, μουσικού θεάτρου, λυρικού θεάτρου, χοροθεάτρου, μουσικής και χορού και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, κατισχύουν.

4. Οι ατομικές συμβάσεις εργασίας της παρ. 1 συνάπτονται πριν από την έναρξη των δοκιμών (προβών) και αναφέρουν υποχρεωτικά τον τόπο όπου θα πραγματοποιούνται οι δοκιμές (πρόβες). Οι προσλήψεις αναρτώνται στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ (Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση και έως την υπαγωγή του κλάδου, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4808/2021 (Α’ 101), στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, οι εργοδότες οφείλουν να προδηλώνουν στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ τη διάρκεια των δοκιμών (προβών) και τη συμμετοχή των εργαζομένων της παρ. 1 σε αυτές, το αργότερο μέχρι την έναρξη κάθε δοκιμής (πρόβας), σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 74 του ν. 4808/2021, περί της ψηφιακής κάρτας εργασίας, και την υπ’ αρ. 49758/26.5.2022 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, περί της εφαρμογής συστήματος ψηφιακής κάρτας εργασίας και της υποχρέωσης καταχώρισης ψηφιακών στοιχείων που σχετίζονται με το ωράριο απασχόλησης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ (Β’ 2668).

Άρθρο 112
Ενίσχυση ψηφιακού μετασχηματισμού επιχειρήσεων πολιτιστικού, δημιουργικού και χειροτεχνικού κλάδου

1. Είναι δυνατή η εκπόνηση προγράμματος με σκοπό τη στήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων του πολιτιστικού και δημιουργικού κλάδου, καθώς και των χειροτεχνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αγγειοπλαστικής, της υφαντικής και της ξυλοτεχνίας, την ενθάρρυνση νέων/ εναλλακτικών επιχειρηματικών μοντέλων πολιτιστικής παραγωγής, διανομής, προβολής και διάχυσης, την επένδυση σε υποδομές και τεχνογνωσία για την ανάπτυξη και διάχυση ψηφιακού, ξενόγλωσσου και εξαγώγιμου πολιτιστικού περιεχομένου, με τίτλο «Ενίσχυση ψηφιακού μετασχηματισμού Επιχειρήσεων Πολιτιστικού, Δημιουργικού και Χειροτεχνικού Κλάδου», χρηματοδοτούμενου από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, το οποίο υλοποιείται από την «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.».

2. Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό, δημιουργικό και χειροτεχνικό κλάδο στον τομέα της αγγειοπλαστικής, της υφαντικής και της ξυλοτεχνίας.

Άρθρο 113
Ρυθμίσεις για την επιδότηση καλλιτεχνών και χειροτεχνών μέσω ειδικών δεσμευμένων καταπιστευτικών λογαριασμών Τροποποίηση παρ. 2 και 3 άρθρου 59 ν. 4949/2022
Στο άρθρο 59 του ν. 4949/2022 (Α’ 126), περί της επιδότησης των καλλιτεχνών και χειροτεχνών, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην παρ. 2 προστίθενται τρίτο και τέταρτο εδάφιο, β) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3: βα) η φράση «Με την κοινή απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 58 του ν. 4915/2022 καθορίζονται οι όροι» αντικαθίσταται από τη φράση «Με την κοινή απόφαση της παρ. 9 του άρθρου 58 του ν. 4915/2022 καθορίζονται επιπλέον οι όροι», ββ) προστίθεται η φράση «οι ενέργειες στις οποίες απαιτείται να προβεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για την υλοποίηση του έργου», γ) το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 καταργείται και το άρθρο 59 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 59 Επιδότηση καλλιτεχνών και χειροτεχνών

1. Φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στην περ. α) της παρ. 10 του άρθρου 31 ν. 3986/2011 (Α’ 152) δικαιούνται επιδότησης για τα φορολογικά έτη 2022, 2023 και 2024 με ποσό ίσο με ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί του ετήσιου κύκλου εργασιών τους και μέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ συνολικά. Η ανωτέρω ρύθμιση εφαρμόζεται στα πρώτα τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) φυσικά πρόσωπα που θα υποβάλλουν αίτηση έναρξης στο φορολογικό μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

2. Όσοι υπαχθούν στο καθεστώς επιδότησης της παρ. 1 θεωρούνται δικαιούχοι χρηματοδότησης καθεστώτος ενίσχυσης του Έργου με κωδικό 16715 που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0» και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και εφαρμόζεται σε αυτούς το άρθρο 58 του ν. 4915/2022 (Α’ 63) περί ειδικών δεσμευμένων καταπιστευτικών λογαριασμών (escrow accounts). Ως απόφαση έγκρισης της χρηματοδότησης εκάστου δικαιούχου από το αρμόδιο όργανο της παρ. 1 του άρθρου 58 του ως άνω νόμου νοείται η επανέναρξη της δραστηριότητάς τους σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος. Ως εγκεκριμένη επιδότηση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 4915/2022 νοείται το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Κατά παρέκκλιση της παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 4915/2022, στους λογαριασμούς των δικαιούχων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος μεταφέρεται το ως άνω ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, το οποίο και παραμένει στους λογαριασμούς αυτούς έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την επιδότηση του κύκλου εργασιών αναφορικά με το τελευταίο έτος της παρ. 1 του παρόντος, μετά το πέρας της οποίας διενεργείται η διαδικασία της επιστροφής του άρθρου 58 του ν. 4915/2022.

3. Με την κοινή απόφαση της παρ. 9 του άρθρου 58 του ν. 4915/2022 καθορίζονται επιπλέον οι όροι, οι προϋποθέσεις, ο τρόπος διαπίστωσης της επανέναρξης δραστηριότητας των πρώτων τριών χιλιάδων εκατό (3.100) φυσικών προσώπων, οι ενέργειες στις οποίες απαιτείται να προβεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για την υλοποίηση του έργου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος, τηρουμένων των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων.»

Άρθρο 114
Κατασκευή χώρων μόνιμης προστασίας και ανάδειξης των αρχαιοτήτων του Πολυανδρίου στην περιοχή Εσπλανάδα Φαλήρου

1. Εντός της ζώνης Γ του οικοδομικού τετραγώνου 345 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Καλλιθέας Αττικής, στο χώρο του Παλαιού Ιπποδρόμου στο Φάληρο, όπως η ζώνη αυτή καθορίζεται στην υποπερ. α.1.3) της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου τρίτου του ν. 3785/2009 (Α’ 138), επιτρέπεται η κατασκευή χώρων μόνιμης προστασίας και ανάδειξης των αρχαιοτήτων Πολυανδρίου στην περιοχή Εσπλανάδα, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 626446/16.12.2022 απόφαση έγκρισης προμελέτης της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Οι χώροι του πρώτου εδαφίου κατασκευάζονται, κατά παρέκκλιση των πολεοδομικών διατάξεων και των όρων δόμησης του ακινήτου, και δεν προσμετρώνται στα μέγιστα πολεοδομικά του μεγέθη, όπως εμφαίνονται στα σχεδιαγράμματα των Παραρτημάτων Δ1 και Δ2.

2. Κατόπιν θεώρησης της οριστικής μελέτης κατασκευής των χώρων της παρ. 1, από τη Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, εκδίδονται η προέγκριση της οικοδομικής άδειας και η οικοδομική άδεια από τη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν αίτησης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και υποβολής των απαιτούμενων εγκρίσεων κατά το στάδιο της προέγκρισης και μετά από έλεγχο του διαγράμματος κάλυψης και της πληρότητας των απαιτούμενων εγκρίσεων. Οι προβλεπόμενες εισφορές και κρατήσεις υποβάλλονται με ευθύνη του αρμόδιου μηχανικού, χωρίς περαιτέρω έλεγχο.

Άρθρο 115
Κατασκευή έργων για την προστασία, λειτουργία και ανάδειξη χώρων και εγκαταστάσεων πολιτιστικού χαρακτήρα σε δάση, δασικές εκτάσεις και δημόσιες εκτάσεις των περ. α) και β) της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979
Στο άρθρο 54 του ν. 998/1979 (Α’ 289), περί των προϋποθέσεων διενέργειας και εκτέλεσης έργων πολιτιστικού χαρακτήρα εντός δασών, δασικών εκτάσεων, αναδασωτέων εκτάσεων και δημόσιων εκτάσεων των περ. α) και β) της παρ. 5 του άρθρου 3 του νόμου αυτού, προστίθεται παρ. 4 ως εξής:

«4. Επιτρέπεται η επέμβαση σε δάση, δασικές εκτάσεις και δημόσιες εκτάσεις των περ. α) και β) της παρ. 5 του άρθρου 3 για την κατασκευή έργων απαραίτητων για την προστασία, λειτουργία και ανάδειξη χώρων και εγκαταστάσεων πολιτιστικού χαρακτήρα, όπως είναι η διάνοιξη οδών πρόσβασης σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικούς τόπους και η δημιουργία χώρων στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών, ύστερα από αίτημα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και σύμφωνη γνώμη της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ειδικότερα, για τις οδούς πρόσβασης, οι οποίες δεν διαθέτουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά της παρ. 3 του άρθρου 48, αλλά ακολουθούν τις προδιαγραφές, κατά περίπτωση, επαρχιακών ή δημοτικών οδών, καθώς και για τα συνοδά ή υποστηρικτικά αυτών έργα και εγκαταστάσεις, η επέμβαση του πρώτου εδαφίου επιτρέπεται σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της τεχνικής και περιβαλλοντικής μελέτης του έργου, τηρούμενης της περιβαλλοντικής αδειοδοτικής διαδικασίας και του επιτρεπτού της επέμβασης κατά τα ειδικώς οριζόμενα στις οικείες διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Κατά τη χάραξη και την κατασκευή των έργων του πρώτου εδαφίου λαμβάνεται μέριμνα για τη μη αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος, την προστασία και την αποκατάσταση της υφιστάμενης δασικής βλάστησης ή τη δημιουργία νέας για λόγους λειτουργικούς και αισθητικούς. Εφόσον τα έργα του πρώτου εδαφίου προβλέπονται από ειδικό πολεοδομικό σχέδιο του άρθρου 8 του ν. 4447/2016 (Α’ 241), διενεργούνται σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και ρυθμίσεις του σχεδίου αυτού.»

Άρθρο 116
Ρύθμιση για την πρόσβαση φυσικών και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται σε έργα συντήρησης αρχαιοτήτων, μνημείων και έργων τέχνης Τροποποίηση άρθρου 43 Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς
1. Στο άρθρο 43 του Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς (ν. 4858/2021, Α’ 220), περί των εργασιών συντήρησης μνημείων, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 γίνεται λεκτική βελτίωση και η φράση «κατέχουν την προβλεπόμενη στην παρ. 3 άδεια» αντικαθίσταται από τη φράση «είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Επαγγελματικής Δραστηριότητας Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της παρ. 3»,

β) στην παρ. 3: βα) στην υποπερ. βγ) στο τέλος του τρίτου εδαφίου διαγράφονται οι λέξεις «, ανά ειδικότητα» και στο τέταρτο εδάφιο, αφενός, η φράση «βάσει του βασικού ή και του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών» αντικαθίσταται από τη φράση «έπειτα από την απόκτηση νέου πτυχίου από Σχολή ή Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα) ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου από αρμόδιο όργανο ή με αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. ή το Σ.Α.Ε.Π., βάσει του π.δ. 38/2010 (Α’ 78)» και, αφετέρου, η φράση «σε κάθε πρόσθετη ειδικότητα» αντικαθίσταται από τη φράση «για κάθε πρόσθετη ειδικότητα»,

ββ) η υποπερ. βδ) καταργείται, βγ) στην υποπερ. βε) η φράση «εγγεγραμμένος στο Μητρώο Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης» αντικαθίσταται από τη φράση «κάτοχος της άδειας για τη μελέτη, ανάληψη, επίβλεψη έργου συντήρησης και λειτουργία εργαστηρίων για τη συντήρηση αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, κινητών και ακινήτων μνημείων»,

βδ) στην υποπερ. βστ) η φράση «εγγεγραμμένων στο Μητρώο Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης» αντικαθίσταται από τη φράση «κατόχων της άδειας»,

βε) προστίθεται περ. δ), περί της σύστασης Μητρώου Επαγγελματικής Δραστηριότητας, του οποίου τα εγγεγραμμένα μέλη αποτελούν οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στη συντήρηση αρχαιοτήτων και έργων τέχνης ως φυσικά ή νομικά πρόσωπα και

γ) στην παρ. 4 το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται, και το άρθρο 43 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 43 Εργασίες συντήρησης μνημείων

1. Οι εργασίες συντήρησης σε κινητά μνημεία και σε γλυπτικά, ζωγραφικά, διακοσμητικά ή άλλα στοιχεία που είναι αναπόσπαστα τμήματα ακίνητων μνημείων διενεργούνται από την Υπηρεσία ή από πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Επαγγελματικής Δραστηριότητας Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της παρ. 3 υπό την εποπτεία της Υπηρεσίας, ύστερα από μελέτη που εγκρίνεται από αυτήν ή, αν είναι μείζονος σημασίας, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου. Για την έγκριση της μελέτης απαιτείται να έχει προηγηθεί τεκμηρίωση του μνημειακού χαρακτήρα του κινητού ή του ακινήτου.

2. Αν παρίσταται επείγουσα ανάγκη, οι εργασίες διενεργούνται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και χωρίς άλλη διατύπωση επί τόπου από τον συντηρητή που ορίζει η Υπηρεσία.

3.α. Για τη μελέτη, την ανάληψη και την επίβλεψη έργου συντήρησης και τη λειτουργία εργαστηρίων για τη συντήρηση αρχαιοτήτων και έργων τέχνης κινητών και ακινήτων απαιτείται άδεια που χορηγείται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, έπειτα από γνώμη τριμελούς επιτροπής, που αποτελείται από τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ή τον αναπληρωτή του, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων του ανωτέρω Υπουργείου ή τον αναπληρωτή του και ένα μέλος του Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ή τον αναπληρωτή του.

β. Η άδεια χορηγείται σε κάθε περίπτωση, εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

βα) Σε όσους διαθέτουν βασικό τίτλο σπουδών από Σχολή ή Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της ανώτατης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα) της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και έχουν συμπληρώσει διετή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών.

ββ) Στους κατόχους απόφασης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης από το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει διετή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών.

βγ) Η άδεια χορηγείται σύμφωνα με την ειδικότητα του συντηρητή αρχαιοτήτων και έργων τέχνης. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής ειδικότητες: συντήρηση πέτρας, κεραμικού, γυαλιού, ψηφιδωτού, υφάσματος, μετάλλου, οργανικών ανασκαφικών ευρημάτων, ξύλου, ζωγραφικών έργων σε ύφασμα, βιβλίου, χαρτιού, τοιχογραφίας, φορητών εικόνων, δέρματος, φωτογραφικού υλικού, οπτικοακουστικού υλικού, εικαστικών έργων με σύγχρονα υλικά. Η ειδικότητα προσδιορίζεται από τον βασικό ή και τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και τη βεβαίωση προγράμματος σπουδών που τον συνοδεύει, καθώς και από αποδεδειγμένη διετή επαγγελματική εμπειρία μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών. Δυνατότητα επέκτασης της άδειας και σε άλλες ειδικότητες είναι δυνατή, έπειτα από νέα γνωμοδότηση της επιτροπής έπειτα από την απόκτηση νέου πτυχίου από Σχολή ή Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα) ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου από αρμόδιο όργανο ή με αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. ή το Σ.Α.Ε.Π., βάσει του π.δ. 38/2010 (Α’ 78) και την αντίστοιχη βεβαίωση προγράμματος σπουδών, καθώς και από αποδεδειγμένη μονοετή επαγγελματική εμπειρία για κάθε πρόσθετη ειδικότητα. Οι αιτήσεις των υποψηφίων για τη χορήγηση της άδειας πρέπει να εξετάζονται το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την ημέρα συμπλήρωσης του φακέλου με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα πρέπει να λαμβάνεται απόφαση περί της χορήγησης ή μη της άδειας.

βδ) Καταργείται. βε) Ως επαγγελματική εμπειρία νοείται η εργασία σε έργα συντήρησης είτε του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού είτε κάθε άλλου δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα, εφόσον υπάρχει επιβλέπων συντηρητής αρχαιοτήτων και έργων τέχνης κάτοχος της άδειας για τη μελέτη, ανάληψη, επίβλεψη έργου συντήρησης και λειτουργία εργαστηρίων για τη συντήρηση αρχαιοτήτων και έργων τέχνης κινητών και ακινήτων μνημείων, καθώς και η αποκτηθείσα σε αντίστοιχους φορείς σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

βστ) Συστήνεται τριμελής επιτροπή πειθαρχικού ελέγχου των κατόχων της άδειας, η οποία αποτελείται από τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ή τον αναπληρωτή του, τον Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ή τον αναπληρωτή του, και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων του ανωτέρω Υπουργείου ή τον αναπληρωτή του. Ο κανονισμός λειτουργίας του οργάνου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εντός έξι (6) μηνών.

γ. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού και Δικαιοσύνης, καταρτίζεται Κώδικας Δεοντολογίας Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης. Ο Κώδικας Δεοντολογίας περιέχει τις αρχές, τις υποχρεώσεις και τη συμπεριφορά που πρέπει να ακολουθεί αυστηρώς κατά την άσκηση του επαγγέλματός του ο Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, καθώς και τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των όρων που θέτει ο Κώδικας.

δ) Οι κάτοχοι της άδειας της παρούσας δύναται να εγγραφούν στο Μητρώο Επαγγελματικής Δραστηριότητας Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης που τηρείται στη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων, ύστερα από αίτησή τους.

δα) Ειδικότερα η εγγραφή στο Μητρώο φυσικών ή νομικών προσώπων πραγματοποιείται εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

i) Το φυσικό πρόσωπο να είναι κάτοχος της άδειας για τη μελέτη, την ανάληψη και την επίβλεψη έργου συντήρησης και τη λειτουργία εργαστηρίων για τη συντήρηση αρχαιοτήτων και έργων τέχνης κινητών και ακινήτων μνημείων και να μην διατηρεί σχέση εργασίας τακτικού ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου με τον δημόσιο τομέα ή να διαθέτει διαπιστωτική πράξη συνταξιοδότησης για την περίπτωση προσώπων που τελούσαν ως τακτικοί ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου υπάλληλοι του δημοσίου τομέα.

ii) Η ατομική επιχείρηση φυσικού προσώπου, κατόχου της άδειας της παρούσας να έχει έναρξη επιτηδεύματος σε δραστηριότητα σχετική με τη συντήρηση αρχαιοτήτων και έργων τέχνης και να είναι εγγεγραμμένη στο οικείο επιμελητήριο.

iii) Το σύνολο των φυσικών προσώπων που απαρτίζουν την εταιρική σύνθεση νομικού προσώπου να είναι κάτοχοι της άδειας για τη μελέτη, την ανάληψη και την επίβλεψη έργου συντήρησης και τη λειτουργία εργαστηρίων για τη συντήρηση αρχαιοτήτων και έργων τέχνης κινητών και ακινήτων μνημείων και να μην διατηρούν σχέση εργασίας τακτικού ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου με τον δημόσιο τομέα ή να διαθέτουν διαπιστωτική πράξη συνταξιοδότησης για την περίπτωση προσώπων που τελούσαν ως τακτικοί ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου υπάλληλοι του δημοσίου τομέα. Το νομικό πρόσωπο να έχει έναρξη επιτηδεύματος σε δραστηριότητα σχετική με τη συντήρηση αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, να είναι εγγεγραμμένο στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και να διαθέτει καταστατικό σε ισχύ.

δβ) Οι ειδικότητες δραστηριοποίησης στη συντήρηση των εγγεγραμμένων προσώπων στο Μητρώο Επαγγελματικής Δραστηριότητας Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης προκύπτουν από τις κατηγορίες ειδικοτήτων που έχουν χορηγηθεί στα φυσικά πρόσωπα, είτε ατομικά είτε σωρευτικά στην περίπτωση νομικών προσώπων.

δγ) Στο Μητρώο Επαγγελματικής Δραστηριότητας Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης δημοσιεύονται τα στοιχεία επικοινωνίας και οι ειδικότητες του προσώπου.

δδ) Η εγγραφή στο Μητρώο Επαγγελματικής Δραστηριότητας Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης πραγματοποιείται με διαπιστωτική πράξη του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις της υποπερ. δα) για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα αντιστοίχως.

δε) Οι εγγεγραμμένες επιχειρήσεις διαγράφονται αυτοδίκαια σε περίπτωση διακοπής, παύσης ή αναστολής των εργασιών τους, δηλούμενης στη Δ.Ο.Υ., θανάτου, διάλυσης, πτώχευσης ή θέσης υπό ειδική εκκαθάριση του προσώπου που ασκεί την επιχείρηση, καθώς και παράβασης του παρόντος Κώδικα. Για τη διαγραφή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων, μέσα σε έναν (1) μήνα από τον χρόνο περιέλευσης στην υπηρεσία των σχετικών στοιχείων.

δστ) Το Μητρώο Επαγγελματικής Δραστηριότητας Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης επικαιροποιείται ετησίως ύστερα από τη γνωστοποίηση στη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων, περί της μεταβολής ή μη των στοιχείων των εγγεγραμμένων προσώπων, φυσικών και νομικών.

4. Οι άδειες που έχουν χορηγηθεί με βάση την παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 2557/1997 (Α’ 271), όπως ίσχυε μέχρι την αντικατάστασή της με την προηγούμενη παράγραφο, εξακολουθούν να ισχύουν. Οι κάτοχοι της άδειας που έχει χορηγηθεί με βάση την υποπερ. εε’ της περ. β’ της παρ. 2 της υποπαρ. Ε.7, της παρ. Ε’ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107) έχουν τη δυνατότητα επέκτασης της άδειάς τους στο σύνολο των ειδικοτήτων του βασικού τίτλου σπουδών κατόπιν αιτήσεώς τους, χωρίς συνεδρίαση της Επιτροπής, με διαπιστωτική πράξη του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων, εφόσον δεν είναι τακτικοί ή αορίστου χρόνου υπάλληλοι του δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

5. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των εργαστηρίων συντήρησης αρχαιοτήτων και έργων τέχνης.»

Άρθρο 117
Προθεσμία για την έκδοση απόφασης του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας για την κατανομή των ποσοστών της εύλογης αμοιβής στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 18 ν. 2121/1993

1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 18 του ν. 2121/1993 (Α’ 25), περί της συμφωνίας για την κατανομή του ποσοστού της εύλογης αμοιβής για την ιδιωτική αναπαραγωγή, η φράση «η οποία εκδίδεται εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη διαπίστωση της αδυναμίας συμφωνίας ως ανωτέρω και σε κάθε περίπτωση έως την 30ή Ιουνίου εκάστου έτους, άλλως οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης δικαιούνται να ζητήσουν τον καθορισμό της εν λόγω αμοιβής δικαστικώς σύμφωνα με τα επόμενα εδάφια» αντικαθίσταται από τη φράση «η οποία εκδίδεται εντός προθεσμίας οκτώ (8) μηνών από την εκκίνηση, είτε μετά από αίτηση οποιουδήποτε δικαιούχου οργανισμού συλλογικής διαχείρισης είτε μετά από σχετική κλήση του ΟΠΙ, της διαδικασίας έκδοσης απόφασης ενώπιον του ΟΠΙ και σε κάθε περίπτωση έως την 30ή Νοεμβρίου εκάστου έτους» και η παρ. 9 διαμορφώνεται ως εξής:

«9. Όταν στην ίδια κατηγορία ή υποκατηγορία δικαιούχων υπάρχουν περισσότεροι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης και η συμφωνία για τη μεταξύ τους κατανομή του ποσοστού της εύλογης αμοιβής δεν έχει επιτευχθεί μέχρι την 1η Απριλίου εκάστου έτους, η κατανομή των ποσοστών της εύλογης αυτής αμοιβής στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης της κάθε κατηγορίας ή υποκατηγορίας δικαιούχων, ο τρόπος είσπραξης και καταβολής, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του ΟΠΙ, η οποία εκδίδεται εντός προθεσμίας οκτώ (8) μηνών από την εκκίνηση είτε μετά από αίτηση οποιουδήποτε δικαιούχου οργανισμού συλλογικής διαχείρισης είτε μετά από σχετική κλήση του ΟΠΙ, της διαδικασίας έκδοσης απόφασης ενώπιον του ΟΠΙ και σε κάθε περίπτωση έως την 30ή Νοεμβρίου εκάστου έτους. Η απόφαση του ΟΠΙ διαμορφώνεται σύμφωνα με τις απόψεις των ενδιαφερόμενων οργανισμών συλλογικής διαχείρισης την καλή πίστη, τα συναλλακτικά ήθη και τις ακολουθούμενες πρακτικές σε διεθνές και κοινοτικό επίπεδο. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης που δεν συμφωνούν με την απόφαση του ΟΠΙ μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο δικάζον, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, να καθορίσει άλλη κατανομή, οι οφειλέτες όμως υποχρεούνται να καταβάλουν στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης την εύλογη αμοιβή με βάση την απόφαση του ΟΠΙ. Η καταβολή αυτή συνεπάγεται την εξόφληση και ελευθέρωσή τους.»

2. α) Η παρ. 1 ισχύει από 1ης.1.2022. β) Κατά την πρώτη εφαρμογή του πρώτου εδαφίου της παρ. 9 του άρθρου 18 του ν. 2121/1993, όπως τροποποιείται με την παρ. 1 του παρόντος, σε υποθέσεις που εκκρεμούσαν ενώπιον του ΟΠΙ έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος χορηγείται προθεσμία για την έκδοση της απόφασης του ΟΠΙ έως την 31η.7.2023.

Άρθρο 118
Προθεσμία διορισμού του πρώτου Γενικού Διευθυντή και των μελών του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου και του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 34 ν. 5021/2023

1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 5021/2023 (Α’ 31), περί των μεταβατικών διατάξεων του Μέρους Α’ του νόμου αυτού, οι λέξεις «τριάντα (30)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «εξήντα (60)» η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, ο Γενικός Διευθυντής εκάστου Μουσείου διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία εκδίδεται εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, χωρίς την τήρηση της διαδικασίας της παρ. 1 του άρθρου 14. Η θητεία του πρώτου Γενικού Διευθυντή ορίζεται έως τον διορισμό του Γενικού Διευθυντή του Μουσείου, κατά την παρ. 1 του άρθρου 14, και πάντως δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία (3) έτη. Για τον διορισμό του πρώτου Γενικού Διευθυντή εφαρμόζεται η υπ’ αρ. 33/2006 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (Α’ 280).»

2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 5021/2023, οι λέξεις «τριάντα (30)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «εξήντα (60)» και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) εκάστου Μουσείου διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία εκδίδεται εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η θητεία του πρώτου Δ.Σ. δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία (3) έτη. Ως προς τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο εφαρμόζεται η παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 4735/2020 (Α’ 197). Εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την έναρξη ισχύος της απόφασης του πρώτου εδαφίου, το Δ.Σ. εκάστου Μουσείου συγκροτείται σε σώμα.»

Άρθρο 119
Ζητήματα οικονομικής διαχείρισης του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου και του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Προσθήκη παρ. 16 στο άρθρο 34 του ν. 5021/2023
1. Μετά την παρ. 15 του άρθρου 34 του ν. 5021/2023 (Α’ 31), περί των μεταβατικών διατάξεων του Μέρους Α’ του νόμου αυτού, προστίθεται παρ. 16 ως εξής:

«16. Οι οικονομικές υποχρεώσεις του τρέχοντος οικονομικού έτους των ειδικών περιφερειακών υπηρεσιών των περ. α) έως ε) του άρθρου 28 του π.δ. 4/2018 (Α’ 7), που καταργούνται σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 85 του παρόντος, καθώς και εκάστου των Μουσείων των περ. α) έως ε) της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος, εξυπηρετούνται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με μέριμνα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του εν λόγω Υπουργείου έως την 31η.12.2023.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΜΕΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Άρθρο 120
Δικαίωμα διατήρησης αθλητικής ιδιότητας από προπονητές σκοποβολής Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 31 ν. 2725/1999
Στην παρ. 8 του άρθρου 31 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), περί της δυνατότητας συμμετοχής των προπονητών σε αγώνες, προστίθεται τέταρτο εδάφιο, περί της δυνατότητας συμμετοχής των προπονητών σκοποβολής σε αγώνες και η παρ. 8 διαμορφώνεται ως εξής:

«8. Όποιος κατέχει άδεια άσκησης του επαγγέλματος προπονητή από τη Γ.Γ.Α. δεν μπορεί να διατηρεί την αθλητική ιδιότητα και να αγωνίζεται σε επίσημους αγώνες του αθλήματος για το οποίο κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλματος, εκτός εάν έχει καταθέσει την άδειά του στην οικεία αθλητική ομοσπονδία. Εν ενεργεία αθλητής ομαδικού αθλήματος ή ατομικού αθλήματος, ο οποίος κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή, δύναται κατ’ εξαίρεση να ασκεί το επάγγελμα του προπονητή σε: α) άλλη αγωνιστική κατηγορία από αυτήν στην οποία συμμετέχει ως αθλητής, β) ακαδημίες, ή γ) ομάδες αντίθετου με αυτόν φύλου οποιασδήποτε αγωνιστικής κατηγορίας. Κατ’ εξαίρεση, εν ενεργεία αθλητής ιππασίας, ο οποίος κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή, επιτρέπεται να ασκεί το επάγγελμα του προπονητή. Ειδικά για το άθλημα της σκοποβολής, προπονητές στους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια κατοχής όπλων σκοποβολής δύνανται να διατηρούν την αθλητική ιδιότητα και, κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου, να συμμετέχουν σε αγώνες, εκτός αυτών που περιλαμβάνονται στο αγωνιστικό πρόγραμμα Διεθνούς Ομοσπονδίας, καθώς και των αγώνων του πανελλήνιου πρωταθλήματος, του κυπέλλου και της Α’ κατηγορίας της οικείας Ομοσπονδίας.»

Άρθρο 121
Δικαίωμα αναγγελίας προπονητών χωρίς απολυτήριο λυκείου
Προπονητής, του οποίου οι αθλητές έχουν κατακτήσει 1η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ή 1η έως 6η νίκη σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ή 1η έως 4η νίκη σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανδρών ή γυναικών, δύναται να αποκτήσει άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή Α’ επιπέδου, κατόπιν σχετικής αναγγελίας προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) έως την 31η.3.2024, σύμφωνα με την διαδικασία των παρ. 1 και 2 του άρθρου 31 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), χωρίς να απαιτείται απολυτήριο λυκείου ή ισότιμος τίτλος ή ανώτερος τίτλος σπουδών, κατά παρέκκλιση της υποπερ. αστ) της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 2725/1999.

Άρθρο 122
Προσαρμογή καταστατικού αθλητικών σωματείων, αθλητικών ενώσεων και αθλητικών ομοσπονδιών Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 30 ν. 4726/2020
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4726/2020 (Α’ 181), περί της υποχρέωσης αθλητικών σωματείων, αθλητικών ενώσεων και αθλητικών ομοσπονδιών να τροποποιήσουν το καταστατικό τους, με σκοπό την προσαρμογή του σε συγκεκριμένες ρυθμίσεις του αθλητικού νόμου, τροποποιείται με την προσθήκη των άρθρων 2, 11 και 20 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) στην απαρίθμηση των άρθρων, επί των οποίων οφείλουν να προσαρμοστούν τα καταστατικά των αθλητικών σωματείων, των αθλητικών ενώσεων και των αθλητικών ομοσπονδιών, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Έως την 31η.12.2023, τα αθλητικά σωματεία, οι αθλητικές ενώσεις και οι αθλητικές ομοσπονδίες οφείλουν να τροποποιήσουν το καταστατικό τους, με σκοπό την προσαρμογή του στα άρθρα 2, 3, 5, 11, 14, 20, 22 και 24 του ν. 2725/1999 (Α’ 121). Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.), περί τροποποίησης του καταστατικού προς εναρμόνιση με τις αναφερόμενες στο πρώτο εδάφιο διατάξεις, λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, κατά παρέκκλιση από κάθε διαφορετική καταστατική πρόβλεψη. Έως ότου γίνει η προσαρμογή του καταστατικού, οι αναφερόμενες στο πρώτο εδάφιο διατάξεις κατισχύουν κάθε διαφορετικής καταστατικής ρύθμισης. Αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, αίρεται αυτοδικαίως η ειδική αθλητική αναγνώριση που είτε έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 28 του ν. 2725/1999 είτε λογίζεται ως χορηγηθείσα κατά την παρ. 5 του άρθρου 135 του ιδίου ως άνω νόμου.

Η σχετική διαπιστωτική πράξη περί της αυτοδίκαιης άρσης της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 123
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζονται οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) και οι κωδικοί ειδικότητας, στους οποίους εμπίπτουν οι δραστηριότητες της παρ. 1 του άρθρου 107, καθώς και οι ΚΑΔ και οι κωδικοί ειδικότητας στους οποίους εμπίπτουν οι υποστηρικτικές δραστηριότητες της παρ. 4 του άρθρου 107.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Οικονομικών, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την άντληση των στοιχείων της παρ. 4 του άρθρου 108 από κάθε βάση με την οποία διαλειτουργεί, τυχόν πρόσθετα στοιχεία τα οποία πρέπει να αντληθούν, στο μέτρο που είναι αναγκαία για την πραγμάτωση των σκοπών της παρ. 2 του άρθρου 108, το χρονικό σημείο από το οποίο και μετά αντλούνται τα εκάστοτε στοιχεία για κάθε βάση ανάλογα με τις δυνατότητες κάθε βάσης, η διαδικασία ψευδωνυμοποίησης των στοιχείων μετά την άντλησή τους και προ της εμφάνισής τους στην πλατφόρμα του ΜΑΠ, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 108, οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονομικών, καθώς και της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, οι οποίες δύνανται να έχουν πρόσβαση στο ΜΑΠ, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 108 και να συνεργάζονται με τη Γενική Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 7 του άρθρου 108, ο τρόπος εγγραφής και διαγραφής του προσωπικού λογαριασμού του εγγεγραμμένου αιτήσει του εγγεγραμμένου, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των άρθρων 108 και 109. Με την απόφαση αυτή δύναται να προβλέπονται επιπλέον κατηγορίες στοιχείων και πληροφοριών προς καταχώρηση στο ΜΑΠ.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται ο χρόνος έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της ειδικής εφαρμογής, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη λειτουργία της εφαρμογής, η διαδικασία, ο τρόπος αυθεντικοποίησης των χρηστών της εφαρμογής, καθώς και κάθε άλλο, τεχνικό ή λεπτομερειακό, θέμα για τη λειτουργία του ΜΑΠ.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το πρόγραμμα του άρθρου 112 καθορίζονται:

α) Οι επιμέρους δράσεις του προγράμματος, οι προϋποθέσεις και τα σχετικά κριτήρια,

β) οι δικαιούχοι του προγράμματος,

γ) η διαδικασία, οι όροι, ο ειδικότερος χρόνος υλοποίησης του προγράμματος και τα αρμόδια για την υλοποίηση όργανα,

δ) κάθε άλλο αναγκαίο, τεχνικό ή λεπτομερειακό, θέμα σχετικά με τη διαχείριση, παρακολούθηση, χρηματοδότηση, υλοποίηση, λειτουργία και εν γένει εφαρμογή και εκτέλεση του προγράμματος της παρ. 1 του άρθρου 112.

ΜΕΡΟΣ Ζ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Άρθρο 124
Ρυθμίσεις σχετικά με τα Κυβερνητικά Νέφη Αντικατάσταση παρ. 54 άρθρου 107 ν. 4727/2020
Η παρ. 54 του άρθρου 107 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) αντικαθίσταται ως εξής:

«54. Με πράξη του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης διαπιστώνεται η εγκατάσταση των κεντρικών ηλεκτρονικών εφαρμογών και των κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων των φορέων της παρ. 4 του άρθρου 87 στο Κυβερνητικό Νέφος Δημόσιου Τομέα (G-Cloud). Με πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.) διαπιστώνεται η εγκατάσταση των κεντρικών ηλεκτρονικών εφαρμογών και των κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων των φορέων της παρ. 5 του άρθρου 87 στο Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RE-Cloud). Με πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) διαπιστώνεται η εγκατάσταση των κεντρικών ηλεκτρονικών εφαρμογών και των κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων των φορέων της παρ. 6 του άρθρου 87 στο Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Υγείας (H-Cloud). Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι κεντρικές ηλεκτρονικές εφαρμογές και τα κεντρικά πληροφοριακά συστήματα, η διαδικασία εγγραφής των φορέων του δημοσίου τομέα, των παρόχων υπηρεσιών Cloud, τα στοιχεία που αναρτώνται και οι απαραίτητες τεχνικές και άλλες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του άρθρου 87.»

Άρθρο 125
Ρύθμιση ζητημάτων Κυβερνητικής Υπηρεσίας «Public Regulated Service» (PRS) Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 84 ν. 4961/2022
Στο άρθρο 84 του ν. 4961/2022 (Α’ 146) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στην παρ. 1 προστίθεται δεύτερο εδάφιο, β) στο τέλος της παρ. 2 προστίθεται η φράση: «σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας» και το άρθρο 84 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 84 Ρύθμιση ζητημάτων Κυβερνητικής Υπηρεσίας «Public Regulated Service» (PRS)

1. Η πρόσβαση στην Κυβερνητική Υπηρεσία «Public Regulated Service» (PRS) της απόφασης 1104/2011/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τις μεθόδους πρόσβασης στην κυβερνητική υπηρεσία η οποία προσφέρεται από το παγκόσμιο σύστημα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης που υλοποιήθηκε από το πρόγραμμα «Galileo» (L 287), είναι δυνατή μόνο μετά από εξουσιοδότηση που παρέχεται από την αρμόδια αρχή για την Κυβερνητική Υπηρεσία της παρ. 6 του άρθρου 44 του π.δ. 40/2020 (Α’ 185) που υπάγεται στην Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας συνεπικουρεί την αρμόδια αρχή για την Κυβερνητική Υπηρεσία στην εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων της.

2. Η ανάπτυξη ή η κατασκευή δεκτών PRS ή μονάδων ασφαλείας που έχουν σχεδιαστεί για την ανωτέρω Υπηρεσία είναι δυνατή μόνο μετά από εξουσιοδότηση που παρέχεται από το συμβούλιο διαπίστευσης ασφαλείας του άρθρου 36 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/696 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Απριλίου 2021 για τη θέσπιση του ενωσιακού διαστημικού προγράμματος και του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό πρόγραμμα, και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) 912/2010, (ΕΕ) 1285/2013 και (ΕΕ) 377/2014 και της απόφασης 541/2014/ΕΕ (L 170), κατόπιν εισήγησης της αρχής της παρ. 1, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

3. Οι εξουσιοδοτήσεις των παρ. 1 και 2 δύνανται να υπόκεινται σε όρους ή περιορισμούς, να τροποποιούνται, να ανακαλούνται ή να αναστέλλονται, εφόσον ο κάτοχός τους δεν συμμορφώνεται με τους όρους που καθορίζονται σε αυτές, καθώς και όταν η επιβολή όρων ή περιορισμών, η τροποποίηση, η ανάκληση ή αναστολή δικαιολογείται για λόγους εθνικής ασφαλείας ή στο πλαίσιο συμμόρφωσης της χώρας με τις διεθνείς υποχρεώσεις της.»

Άρθρο 126
Ψηφιακή υπηρεσία διαβίβασης στοιχείων τίτλων σπουδών (e-Diplomas) Kατάργηση άρθρου 15 ν. 4704/2020
Το άρθρο 15 του ν. 4704/2020 (Α’ 133), περί της ψηφιακής υπηρεσίας διαβίβασης στοιχείων τίτλων σπουδών (e-Diplomas), καταργείται.

Άρθρο 127
Ρυθμίσεις για τη συμμετοχή Μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στη διοίκηση φορέων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

1. Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), δύνανται να αναλαμβάνουν καθήκοντα προέδρου, αντιπροέδρου, αναπληρωτή προέδρου, διοικητή, αναπληρωτή διοικητή, υποδιοικητή, γενικού διευθυντή και διευθυντή ή να ορίζονται ως μέλη διοικητικών συμβουλίων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ή Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) και λοιπών φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, διατηρώντας την ιδιότητα μέλους Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης, όταν δεν ασκούν εκτελεστικές αρμοδιότητες, κατ’ εξαίρεση της παρ. 3 του άρθρου 154 και του άρθρου 160 του ν. 4957/2022 (Α’ 141) και κάθε άλλης αντίθετης κείμενης διάταξης, μετά από άδεια της Συνέλευσης του Τμήματος που υπηρετούν ή της Κοσμητείας σε περίπτωση Μονοτμηματικής Σχολής. Αν τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου ασκούν εκτελεστικές αρμοδιότητες, εντάσσονται αυτοδικαίως σε καθεστώς μερικής απασχόλησης για όλη τη διάρκεια της θητείας τους. Για την ένταξη σε καθεστώς μερικής απασχόλησης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Κοσμήτορα της Σχολής όπου υπηρετεί το μέλος Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Ε.Π., η οποία κοινοποιείται στον Πρύτανη του Α.Ε.Ι.. Τα μέλη Δ.Ε.Π. που εντάσσονται αυτοδικαίως σε καθεστώς μερικής απασχόλησης σύμφωνα με την παρούσα, δεν εμπίπτουν στο ανώτατο όριο των εντασσόμενων σε καθεστώς μερικής απασχόλησης της παρ. 4 του άρθρου 154 του ν. 4957/2022.

2. Μέλη Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., που αναλαμβάνουν καθήκοντα διευθύνοντος ή εντεταλμένου συμβούλου Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ή Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) και λοιπών φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, εντάσσονται αυτοδικαίως σε καθεστώς μερικής απασχόλησης για όλη τη διάρκεια της θητείας τους. Για την ένταξη σε καθεστώς μερικής απασχόλησης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Κοσμήτορα της Σχολής που υπηρετεί το μέλος Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Ε.Π., η οποία κοινοποιείται στον Πρύτανη του Α.Ε.Ι.. Τα μέλη Δ.Ε.Π. που εντάσσονται αυτοδικαίως σε καθεστώς μερικής απασχόλησης σύμφωνα με την παρούσα, δεν εμπίπτουν στο ανώτατο όριο εντασσόμενων σε καθεστώς μερικής απασχόλησης της παρ. 4 του άρθρου 154 του ν. 4957/2022.

3. Η περ. γ’ της παρ. 8 του άρθρου 160 του ν. 4957/2022, περί θέσης σε καθεστώς μερικής απασχόλησης του προέδρου ή του αντιπροέδρου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.), που εποπτεύεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καταργείται.

4. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την 21η.7.2022, ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 4957/2022.

ΜΕΡΟΣ Η’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 128
Ίδρυση Τμήματος Ψυχολογίας στη Σχολή Επιστημών Αγωγής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

1. Στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.) ιδρύεται νέα ακαδημαϊκή μονάδα επιπέδου Τμήματος με τίτλο «Τμήμα Ψυχολογίας» και έδρα το Διδυμότειχο, η οποία εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Αγωγής.

2. Αποστολή του Τμήματος Ψυχολογίας είναι η άρτια θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών στους σημαντικότερους κλάδους της Ψυχολογίας, η εξοικείωσή τους με τις βασικές αρχές και μεθόδους της ψυχολογικής έρευνας, η ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους για την κατανόηση και ερμηνεία της ανθρώπινης συμπεριφοράς, καθώς και η ανάπτυξη και προώθηση της επιστήμης της Ψυχολογίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

3. Το Τμήμα Ψυχολογίας δύναται να οργανώνει προγράμματα σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου. Ο πρώτος κύκλος σπουδών διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η έναρξη λειτουργίας των προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας τελεί υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης πιστοποίησής τους από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4957/2022 (Α’ 141).

4. Στο Τμήμα Ψυχολογίας συνιστώνται οκτώ (8) θέσεις μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.). Έως την πλήρωση των θέσεων του πρώτου εδαφίου, οι εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος Ψυχολογίας καλύπτονται από μέλη Δ.Ε.Π., Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού άλλων Τμημάτων του Δ.Π.Θ. με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με το επιστημονικό πεδίο του Τμήματος της παρ. 1 και πρόσθετο διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του Κεφαλαίου Κ’ του Μέρους Α’ του ν. 4957/2022.

5. Για τις ανάγκες διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Τμήματος Ψυχολογίας συνιστάται νέα οργανική μονάδα (Γραμματεία Τμήματος), η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος.

6. Η διοικητική λειτουργία του Τμήματος της παρ. 1 άρχεται από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η ακαδημαϊκή λειτουργία του Τμήματος της παρ. 1, με την επιφύλαξη της προηγούμενης πιστοποίησης του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου σύμφωνα με την παρ. 3, άρχεται από το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, κατά το οποίο πραγματοποιείται η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών.

7. Μέχρι το Τμήμα Ψυχολογίας να καταστεί αυτοδύναμο, ορίζονται προσωρινή Συνέλευση Τμήματος, προσωρινός Πρόεδρος και προσωρινός Αντιπρόεδρος, σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 4957/2022, περί των οργάνων μη αυτοδύναμων ακαδημαϊκών μονάδων. Τα όργανα του πρώτου εδαφίου ορίζονται εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 129
Ρυθμίσεις για τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης Τροποποίηση άρθρου 301 και παρ. 1 άρθρου 315 ν. 4957/2022

1. Στο άρθρο 301 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), περί της διοίκησης του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) Στον τίτλο του άρθρου, η φράση «Όργανα διοίκησης» αντικαθίσταται από τη φράση «Διοικητικό Συμβούλιο» και ο τίτλος διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 301 Διοικητικό Συμβούλιο

β) Στην παρ. 1: βα) μετά από τη φράση «Όργανο διοίκησης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)» διαγράφεται η φράση «και ο Γενικός Διευθυντής», ββ) το αρκτικόλεξο γράφεται και ολογράφως και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Όργανο διοίκησης του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).»

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 315 του ν. 4957/2022, περί της διάρθρωσης των διοικητικών υπηρεσιών του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο το αρκτικόλεξο γράφεται και ολογράφως, β) στο δεύτερο εδάφιο, η φράση «υπάγονται στον Γενικό Διευθυντή» αντικαθίσταται από τη φράση «υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση» και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Στον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ιδρύονται μία (1) Γενική Διεύθυνση, τρεις (3) Διευθύνσεις, ένα (1) Αυτοτελές Τμήμα και Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου ως εξής:

α) Διεύθυνση Ακαδημαϊκής Αναγνώρισης. β) Διεύθυνση Ενημέρωσης. γ) Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης. δ) Αυτοτελές Τμήμα Ψηφιακών Εφαρμογών. ε) Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου. Οι Διευθύνσεις των περ. α) έως γ) υπάγονται στη Γενική

Διεύθυνση και το Αυτοτελές Τμήμα Ψηφιακών Εφαρμογών και η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου υπάγονται στον Πρόεδρο.»

Άρθρο 130
Στελέχωση και λειτουργία του παιδικού σταθμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Αντικατάσταση περ. στ) και τροποποίηση υποπερ. ζζ) και θθ) περ. ζ) παρ. 3 άρθρου 329 ν. 4072/2012

1. Η περ. στ) της παρ. 3 του άρθρου 329 του ν. 4072/2012 (Α’ 86), περί της στελέχωσης του παιδικού σταθμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αντικαθίσταται ως εξής:

«στ) Ο παιδικός σταθμός στελεχώνεται από διοικητικούς υπαλλήλους των κλάδων ΠΕ Παιδαγωγών πρώιμης παιδικής ηλικίας, ΤΕ Παιδαγωγών πρώιμης παιδικής ηλικίας, ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων και ΠΕ Ψυχολόγων, καθώς και από μόνιμους εκπαιδευτικούς ή μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των κλάδων ΠΕ87.09 Βρεφονηπιοκόμων, ΤΕ01.30 Βοηθών Βρεφοκόμων Παιδοκόμων και ΠΕ23 Ψυχολόγων, που αποσπώνται σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 2740/1999 (Α’ 186). Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι διοικητικοί υπάλληλοι ή οι εκπαιδευτικοί των κλάδων του πρώτου εδαφίου, ο παιδικός σταθμός μπορεί να στελεχώνεται και από διοικητικούς υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Νηπιαγωγών ή από αποσπασμένους μόνιμους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ 60 Νηπιαγωγών. Αν δεν καθίσταται δυνατή η κάλυψη των αναγκών του παιδικού σταθμού, σύμφωνα με τα δύο πρώτα εδάφια, στον παιδικό σταθμό μπορεί να διατίθενται μόνιμοι εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. των κλάδων των εδαφίων αυτών που υπηρετούν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) σχολικό έτος, με απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής. Ως προϊστάμενος του παιδικού σταθμού επιλέγεται διοικητικός υπάλληλος ή εκπαιδευτικός, σύμφωνα με το άρθρο 84 του π.δ. 18/2018 (Α’ 31), περί των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων.»

2. Στην υποπερ. ζζ) της περ. ζ) της παρ. 3 του άρθρου 329 του ν. 4072/2012, περί του καθορισμού με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του παιδικού σταθμού του αριθμού των εκπαιδευτικών που αποσπώνται για τη στελέχωση του παιδικού σταθμού σε αναλογία προς τον αριθμό των νηπίων, ύστερα από τη λέξη «εκπαιδευτικών» προστίθεται η φράση «ή μελών Ε.Ε.Π.» και η υποπερ. ζζ) διαμορφώνεται ως εξής:

«ζζ) Ο αριθμός των εκπαιδευτικών ή μελών Ε.Ε.Π. που αποσπώνται για τη στελέχωση του παιδικού σταθμού σε αναλογία προς τον αριθμό των νηπίων.»

3. Στο τέλος της υποπερ. θθ) της περ. ζ) της παρ. 3 του άρθρου 329 του ν. 4072/2012, περί του καθορισμού με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του παιδικού σταθμού του ωραρίου λειτουργίας του, προστίθεται η φράση «, καθώς και το χρονικό διάστημα παύσης της λειτουργίας του για λόγους συντήρησης χώρων ή παιδαγωγικούς ή άλλους λόγους που σχετίζονται με την εύρυθμη λειτουργία του» και η υποπερ. θθ) διαμορφώνεται ως εξής:

«θθ) Το ωράριο λειτουργίας του παιδικού σταθμού, καθώς και το χρονικό διάστημα παύσης της λειτουργίας του για λόγους συντήρησης χώρων ή παιδαγωγικούς ή άλλους λόγους που σχετίζονται με την εύρυθμη λειτουργία του.»

ΜΕΡΟΣ Θ’
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 131
Άσκηση του επαγγέλματος του γεωπόνου, δασολόγου και ιχθυολόγου Τροποποίηση άρθρου 1 π.δ. 344/2000

1. Στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 344/2000 (Α’ 297), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4262/2014 (Α’ 114), περί πτυχιούχων που δύνανται να ασκήσουν το επάγγελμα του γεωπόνου, η υποπερ. δδ) τροποποιείται ως προς τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προστίθενται υποπερ. εε), στστ), ζζ), ηη), θθ), ιι), κκ), και η περ. α) διαμορφώνεται ως εξής:

«α) στους πτυχιούχους γεωπόνους των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής και συγκεκριμένα των:

αα) Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ββ) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας,

γγ) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης,

δδ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας Αγροτεχνολογίας, Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής,

εε) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σχολή Γεωπονίας, Τμήμα Γεωπονίας,

στστ) Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας, Τμήμα Γεωπονίας και τα πρώην Τμήματα Γεωπονίας, με έδρα την Αμαλιάδα, πρώην Τμήμα Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής, με έδρα το Μεσολόγγι και πρώην Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, με έδρα το Μεσολόγγι,

ζζ) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σχολή Γεωπονίας και Τροφίμων, Τμήμα Γεωπονίας,

ηη) Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας,

θθ) Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας,

ιι) Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας, Τμήμα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας,

κκ) κάθε άλλου Τμήματος σπουδών γεωπονίας Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής, πενταετούς φοίτησης, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από αίτημα της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατόπιν γνώμης του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), η οποία παρέχεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη στιγμή που ζητηθεί, ενώ η άπρακτη παρέλευσή της δεν κωλύει την πρόοδο της διαδικασίας, καθώς και της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) και».

2. Στην περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 344/2000, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4262/2014, περί πτυχιούχων που δύνανται να ασκήσουν το επάγγελμα του δασολόγου, προστίθενται υποπερ. γγ), δδ), εε), στστ), και η περ. α) διαμορφώνεται ως εξής:

«α) στους πτυχιούχους δασολόγους των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής και συγκεκριμένα των:

αα) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,

ββ) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας, Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων,

γγ) Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Επιστημών των Φυτών, Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος,

δδ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Τεχνολογίας, Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού,

εε) Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,

στστ) κάθε άλλου Τμήματος σπουδών δασολογίας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, πενταετούς φοίτησης, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από αίτημα της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατόπιν γνώμης του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., η οποία παρέχεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη στιγμή που ζητηθεί, ενώ η άπρακτη παρέλευσή της δεν κωλύει την πρόοδο της διαδικασίας, καθώς και της ΕΘ.Α.Α.Ε. και».

3. Στην περ. α) της παρ. 5 του άρθρου 1 του π.δ. 344/2000, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4262/2014, περί πτυχιούχων που δύνανται να ασκήσουν το επάγγελμα του ιχθυολόγου, προστίθενται υποπερ. εε) και στστ) και η περ. α) διαμορφώνεται ως εξής:

«α) στους πτυχιούχους ιχθυολόγους των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής και συγκεκριμένα των:

αα) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος,

ββ) Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Περιβάλλοντος, Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας,

γγ) Ιδρυμάτων πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής με ειδίκευση ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας σε θέματα υδροβιολογίας, ιχθυολογίας, ιχθυοπαθολογίας ή αλιείας σε πανεπιστήμια ή ισότιμες με αυτά σχολές ή επιστημονικά εργαστήρια εφαρμοσμένης υδροβιολογίας της ημεδαπής ή αλλοδαπής,

δδ) Ιδρυμάτων πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής, που υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει με την ειδικότητα του ιχθυολόγου στο Δημόσιο ή τα Ν.Π.Δ.Δ.,

εε) Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών,

στστ) κάθε άλλου Τμήματος σπουδών ιχθυολογίας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, πενταετούς φοίτησης, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από αίτημα της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατόπιν γνώμης του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., η οποία παρέχεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη στιγμή που ζητηθεί, ενώ η άπρακτη παρέλευσή της δεν κωλύει την πρόοδο της διαδικασίας, καθώς και της ΕΘ.Α.Α.Ε. και»

Άρθρο 132
Υπηρεσία Εναερίων Μέσων Ελληνικής Αστυνομίας

1. Ιδρύεται Υπηρεσία Εναερίων Μέσων Ελληνικής Αστυνομίας (Υ.Ε.Μ.E.Α.). Με προεδρικό διάταγμα, κατόπιν πρότασης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, καθορίζονται θέματα οργάνωσης, υπαγωγής, διάρθρωσης, στελέχωσης, λειτουργίας, καθώς και ειδικότερα επιχειρησιακά και λοιπά ζητήματα που αφορούν στην αποστολή και στις αρμοδιότητές της.

2. Για την υγειονομική εξέταση του ιπτάμενου προσωπικού εναερίων μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας, προς διαπίστωση της πτητικής του καταλληλότητας, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τη χορήγηση πιστοποιητικού υγείας κατηγορίας «1» στο αντίστοιχο προσωπικό της Πολιτικής Αεροπορίας.

3. Στο ιπτάμενο προσωπικό της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων Ελληνικής Αστυνομίας χορηγείται πτητικό επίδομα, σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 4472/2017 (Α’ 74). Η παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 2334/1995 (Α’ 184) δεν θίγεται από την εφαρμογή του παρόντος.

4. To άρθρο 1 του ν. 976/1979 (Α’ 236) εφαρμόζεται και για τα ατυχήματα που προκαλούνται από τα εναέρια μέσα (επανδρωμένα και μη αεροσκάφη) της Ελληνικής Αστυνομίας. Η έννοια του αεροπορικού ατυχήματος, τα όργανα και η διαδικασία διερεύνησης αυτού και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Υποδομών και Μεταφορών.

5. Οι διαδικασίες που αφορούν στη μίσθωση εναερίων μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για το έτος 2024 και τα επόμενα έτη, διενεργείται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

6. Η Υ.Ε.Μ.Ε.Α., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, δύναται να συνάπτει συμβάσεις με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και με διεθνείς ή διακρατικούς οργανισμούς. Αποτελεί καθολικό διάδοχο των εκκρεμών διαγωνιστικών διαδικασιών και των ήδη συναφθεισών συμβάσεων της υπηρεσίας «Εναέρια Μέσα Σωμάτων Ασφαλείας», των παρ. 14 έως 16 του άρθρου 25 του ν. 2800/2000 (Α’ 41).

7. Η υπηρεσία «Εναέρια Μέσα Σωμάτων Ασφαλείας», μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παρ. 1, συνεχίζει να λειτουργεί σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 25 του ν. 2800/2000, για την υλοποίηση δαπανών που αφορούν στην προμήθεια ανταλλακτικών, στην παροχή υπηρεσιών τεχνικής και εφοδιαστικής υποστήριξης, συντήρησης και εκπαίδευσης χειριστών και τεχνικών των ιδιόκτητων εναερίων μέσων της υπηρεσίας Εναερίων Μέσων Σωμάτων Ασφαλείας της παρ. 14 του άρθρου 25 του ν. 2800/2000, που αφορούν ήδη συναφθείσες συμβάσεις, καθώς και για τις δαπάνες που αφορούν στη μίσθωση εναερίων μέσων Πυροσβεστικού Σώματος για το έτος 2023, όπως προκύπτουν από την παρ. 3 του άρθρου 7 της από 12.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 240), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 48 του ν. 4111/2013 (Α’ 18). Χρηματικά εντάλματα που έχουν εκδοθεί και δεν έχουν τακτοποιηθεί από την ως άνω υπηρεσία, τακτοποιούνται από την υπηρεσία Εναερίων Μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας. Η με οποιαδήποτε άλλη διαδικασία, σύναψη σύμβασης που αφορά σε ιδιόκτητα, καθώς και μισθωμένα εναέρια μέσα του

Πυροσβεστικού Σώματος πραγματοποιείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των δομών του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων ή του Πυροσβεστικού Σώματος και τίθενται στη διάθεση της ως άνω υπηρεσίας.

8. Το άρθρο 15 του ν. 4937/2022 (Α’ 106), ως προς το μέρος που αφορά σε δαπάνες μίσθωσης εναερίων μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για το έτος 2024 και επόμενα, όπως αυτές προκύπτουν από την παρ. 3 του άρθρου 7 της από 12.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 48 του ν. 4111/2013, καταργείται.

Άρθρο 133
Υπηρεσία Εναερίων Μέσων Πυροσβεστικού Σώματος Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 86 ν. 4662/2020

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 86 του ν. 4662/2020 (Α’ 27), περί Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων Πυροσβεστικού Σώματος, προστίθεται περ. στ’ ως εξής:

«στ. Την υλοποίηση των επιχειρησιακών αναγκών τεχνικής και εφοδιαστικής υποστήριξης, συντήρησης, μίσθωσης και αγοράς εναερίων μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος.»

2. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 86 του ν. 4662/2020 προστίθεται παρ. 2Α ως εξής:

«2Α. Η Υ.Ε.Μ.Π.Σ., στο πλαίσιο λειτουργίας της, δύναται να συνάπτει συμβάσεις με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και με διεθνείς ή διακρατικούς οργανισμούς.»

Άρθρο 134
Εκτέλεση πρόσθετης υπηρεσίας πυροσβεστικού προσωπικού κατά την αντιπυρική περίοδο έτους 2023 Επέκταση ισχύος παρ. ΚΑ άρθρου 127 ν. 4472/2017
Η παρ. ΚΑ του άρθρου 127 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), περί εκτέλεσης πρόσθετης υπηρεσίας του πυροσβεστικού προσωπικού, εφαρμόζεται με τους ίδιους όρους και κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου έτους 2023.

Άρθρο 135
Χωροθέτηση και καθορισμός χρήσεων και ειδικών όρων δομήσεως για τη δημιουργία αστυνομικών μεγάρων

1. Το προς παραχώρηση ακίνητο στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, κατόπιν της υπ’ αρ. 50/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων («ΑΔΑ: ΨΡ6ΞΩΛ7-4ΦΞ»), όπως εμφαίνεται στο Παράρτημα Ε1 του παρόντος, με στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-ΜΑ2-Ν-Ξ-Ο-Π-Α4-Α3-Α1-Ψ-Ω-Ω1-Ω2-Α, εμβαδού δέκα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων δύο τετραγωνικών μέτρων (14.202 τ.μ.), με ΚΑΕΚ «280554602012» και «280554602014», χρησιμοποιείται για την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων με σκοπό τη στέγαση Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και εντάσσεται στην κατηγορία χρήσης γης του άρθρου 4 του π.δ. 59/2018 (Α’ 114), κατά παρέκκλιση του ισχύοντος Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Δ’ 568/2021). Για την ανέγερση των κτιριακών εγκαταστάσεων της παρούσας ισχύουν ειδικά οι εξής όροι δόμησης:

α) επιτρέπεται η ανέγερση περισσότερων του ενός κτιρίων επί του γηπέδου,

β) το μέγιστο ποσοστό κάλυψης του γηπέδου ανέρχεται στο σαράντα τοις εκατό (40%) της επιφάνειάς του,

γ) ο μέγιστος συντελεστής δόμησης ανέρχεται σε μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%),

δ) οι ελάχιστες αποστάσεις των κτιρίων από τα όρια του γηπέδου ορίζονται κατά τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (ΝΟΚ, ν. 4067/2012, Α’ 79),

ε) ο μέγιστος αριθμός ορόφων ανέρχεται σε τρεις (3) και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων είναι τα δέκα μέτρα και πενήντα εκατοστά (10,50 μ.), μετρούμενο από το γύρω φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος,

στ) υπεράνω του μεγίστου ύψους επιτρέπεται τοποθέτηση κεραιών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων,

ζ) το ύψος της περίφραξης του γηπέδου, εφόσον τούτο απαιτείται για λόγους ασφαλείας του κοινού και των εγκαταστάσεων, δύναται να ανέρχεται στα τέσσερα μέτρα και πενήντα εκατοστά (4,50), εκ των οποίων το συμπαγές μέρος στα δύο (2) μ..

Επίσης: αα. απαγορεύονται τα κτίρια «PILOTIS», ββ. επιβάλλεται η έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής

για κτιριακές εγκαταστάσεις και την πρόσβαση σε αυτές, καθώς και για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου,

γγ. πριν την έκδοση της άδειας εκσκαφής και της οικοδομικής άδειας απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με τον Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς (ν. 4858/2021, Α’ 220).

2. Στο αγροτεμάχιο εμβαδού πέντε χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων (5.000 τ.μ.) του διαγράμματος του Παραρτήματος Ε2 του παρόντος, τμήματος της έκτασης τριάντα χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα κόμμα εξήντα πέντε τετραγωνικών μέτρων (30.688,65 τ.μ.), που βρίσκεται στη θέση «Καψούρες» της Κτηματικής Περιφέρειας Ριζαρίου του δήμου Τρικκαίων, η οποία εμφαίνεται στο ίδιο Παράρτημα, καθορίζεται η χρήση «αστυνομικό μέγαρο» και ισχύουν ειδικά οι εξής όροι δόμησης:

α) το μέγιστο ποσοστό κάλυψης ανέρχεται στο τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) της επιφανείας,

β) ο μέγιστος συντελεστής δόμησης ανέρχεται σε μηδέν κόμμα επτά (0,7),

γ) ο μέγιστος αριθμός ορόφων ανέρχεται σε τρεις (3), δ) επιβάλλεται προκήπιο πλάτους τριάντα (30) μέτρων

(μ.) και δέκα 10 μ., ε) ύψος κατά τον ΝΟΚ, στ) λοιποί όροι δόμησης κατά ΝΟΚ. Επίσης: αα. απαγορεύονται τα κτίρια «PILOTIS», ββ. επιβάλλεται η έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής

για κτιριακές εγκαταστάσεις και την πρόσβαση σε αυτές, καθώς και για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου,

γγ. πριν την έκδοση της οικοδομικής άδειας απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας εφορείας αρχαιοτήτων για άδεια εκσκαφής.

Άρθρο 136
Ζητήματα δαπανών ταχυδρομικών υπηρεσιών που παρέχονται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη δυνάμει συμφωνίας πλαίσιο
Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη που τιμολογήθηκαν και δεν αποπληρώθηκαν στο πλαίσιο των εκτελεστικών συμβάσεων υπ’ αρ. 6821/2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV 010579571) και 6845/2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010892592), που συνάφθηκαν δυνάμει της υπό στοιχεία 8/ΓΓΕ/2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010250900) συμφωνίας πλαίσιο της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Αγορών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, πληρώνονται σε βάρος της προϋπολογισθείσας δαπάνης της εκτελεστικής σύμβασης υπ’ αρ. 6875/2022 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012022388), που συνάφθηκε με τον ίδιο ανάδοχο, δυνάμει της ίδιας συμφωνίας πλαίσιο.

Άρθρο 137
Λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων Τροποποίηση άρθρων 15Α και 16 ν. 4177/2013

1. Στο άρθρο 15Α του ν. 4177/2013 (Α’ 73), περί ωραρίου εμπορικών καταστημάτων και καταστημάτων παροχής υπηρεσιών στον καταναλωτή: α) στην παρ. 1 τροποποιείται η περ. γ) ως προς την προσθήκη εξαίρεσης στη λειτουργία των καταστημάτων κατά την Καθαρά Δευτέρα και προστίθεται περ. ι), β) προστίθεται παρ. 1α περί παράτασης του ωραρίου λειτουργίας της παρ. 1, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Τα εμπορικά καταστήματα και τα καταστήματα παροχής υπηρεσιών σε καταναλωτές επιτρέπεται να λειτουργούν, τηρούμενης της εργατικής νομοθεσίας, από τις 6:00 έως τις 21:00, από τη Δευτέρα έως και το Σάββατο και τις Κυριακές, σύμφωνα με το άρθρο 16, εκτός από τις εξής ημέρες:

α) την πρώτη ημέρα του έτους (Πρωτοχρονιά), β) την ημέρα της εορτής των Θεοφανείων (6η Ιανουαρίου), γ) την Καθαρά Δευτέρα (κινητή εορτή), εκτός από τα

καταστήματα τροφίμων, δ) την ημέρα του εορτασμού της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 (25η Μαρτίου), ε) την Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα (κινητή εορτή), στ) την ημέρα του εορτασμού της Εργατικής Πρωτομαγιάς (1η Μαΐου), ζ) την ημέρα του εορτασμού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (15η Αυγούστου), η) την ημέρα του εορτασμού της επετείου του «Όχι» και της έναρξης του Ελληνοϊταλικού Πολέμου του 1940 στο πλαίσιο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου (28η Οκτωβρίου),

θ) την ημέρα των Χριστουγέννων και την επομένη της (25η και 26η Δεκεμβρίου) και

ι) την Κυριακή κατά την οποία διεξάγονται εθνικές εκλογές.»

1α. Το ωράριο λειτουργίας της παρ. 1 μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Δημάρχου, μετά από πρόταση του τοπικού εμπορικού συλλόγου, μέχρι και τις 6:00 της επόμενης ημέρας. Με την ίδια απόφαση ορίζεται το χρονικό διάστημα για το οποίο επιτρέπεται η παράταση του ωραρίου.»

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4177/2013, περί προαιρετικής λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων και καταστημάτων παροχής υπηρεσιών στον καταναλωτή τις Κυριακές: α) διαγράφεται το δεύτερο εδάφιο της περ. α), β) αντικαθίσταται η περ. ε), γ) προστίθεται τελευταίο εδάφιο, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις εξής Κυριακές:

α) Την πρώτη Κυριακή, κατά την έναρξη κάθε εκπτωτικής περιόδου της παρ. 1 του άρθρου 15,

β) τις δύο (2) Κυριακές, πριν από την ημέρα των Χριστουγέννων,

γ) την Κυριακή των Βαΐων, δ) την τελευταία Κυριακή κάθε έτους,

ε) τη δεύτερη Κυριακή των χειμερινών εκπτώσεων και την τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου. Αν οι Κυριακές των περ. α) έως ε) συμπίπτουν με επίσημη αργία της παρ. 1 του άρθρου 15Α, η προαιρετική λειτουργία μεταφέρεται την αμέσως επόμενη Κυριακή που δεν συμπίπτει με επίσημη αργία.»

Άρθρο 138
Καθορισμός ανώτατου ορίου αναπροσαρμογής μισθώματος για εμπορικές μισθώσεις διατηρητέων ακινήτων για το έτος 2023 Προσθήκη παρ. 1Α στο άρθρο 96 του ν. 5007/2022
Στο άρθρο 96 του ν. 5007/2022 (Α’ 241), περί καθορισμού ανώτατου ορίου αναπροσαρμογής μισθώματος για εμπορικές και επαγγελματικές μισθώσεις ακινήτων, προστίθεται παρ. 1α ως εξής:

«1α. Η παρ. 1 εφαρμόζεται και στις εμπορικές μισθώσεις των διατηρητέων ακινήτων της περ. θ) της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 34/1995 (Α’ 30).»

Άρθρο 139
Στελέχωση ΔΙ.Μ.Ε.Α. Τροποποίηση άρθρου 12 ν. 4712/2020
Στο άρθρο 12 του ν. 4712/2020 (Α’ 146), περί στελέχωσης της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.), α) στο τέλος της παρ. 1 προστίθεται νέο εδάφιο, β) στην παρ. 2α, τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο ως προς την προβλεπόμενη προθεσμία, γ) στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, στο τελευταίο εδάφιο αυξάνονται το ανώτατο χρονικό διάστημα παράτασης της απόσπασης, προστίθεται νέο τελευταίο εδάφιο, και το άρθρο 12 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 12 Στελέχωση της ΔΙ.Μ.Ε.Α.

1. Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. στελεχώνεται με: α) μετακίνηση υπάλληλων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, β) απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, μόνιμων ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, κατά παρέκκλιση του ν. 4440/2016 (Α’ 224) και κάθε ειδικής ή γενικής διάταξης. Η παρέκκλιση από τις διατάξεις του ν. 4440/2016 ισχύει για την πρώτη εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης. Για τη δεύτερη εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης εφαρμόζεται η παρ. 6Α του άρθρου 44 του ν. 4674/2020 (Α’ 53) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 177 του ν. 4876/2021 (Α’ 251), το άρθρο 68 του ν. 4954/2022 (Α’ 136) και το άρθρο 18 του ν. 4821/2021 (Α’ 134) περί αποσπάσεων και μετατάξεων υπαλλήλων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, υπαλλήλων ανεξάρτητων αρχών και υπαλλήλων του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», αντίστοιχα.

2. Η απόσπαση κατά την παρ. 1 είναι διετής και διενεργείται με κοινή απόφαση των αρμόδιων οργάνων του Υπουργείου προέλευσης και του Υπουργείου υποδοχής, αντίστοιχα. Μετά από το πέρας της διετίας, η απόσπαση των υπαλλήλων δύναται να παραταθεί μία μόνο φορά για δυο (2) ακόμη έτη, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου και μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Διοικητή της ΔΙ.Μ.Ε.Α..

2α. Οι υπάλληλοι που έχουν αποσπαστεί σύμφωνα με την παρ. 2 στη ΔΙ.ΜΕ.Α. μπορούν να μετατάσσονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Ειδικότερα, εντός προθεσμίας τουλάχιστον δύο (2) μηνών πριν από την ημερομηνία λήξης της απόσπασης, οι αποσπασμένοι υπάλληλοι της ΔΙ.Μ.Ε.Α. δύνανται να υποβάλουν αίτηση μετάταξης σε αυτή σε κενές οργανικές της θέσεις, με την ίδια σχέση εργασίας, κατηγορία εκπαίδευσης, κλάδο και ειδικότητα του φορέα υποδοχής. Η μετάταξη διενεργείται με απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη του Διοικητή της ΔΙ.Μ.Ε.Α. και, ειδικά ως προς τους υπαλλήλους Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 4873/2021 (Α’ 248) και την παρ. 1 του άρθρου 177 του ν. 4876/2021. Οι μετατασσόμενοι υπάλληλοι διατηρούν το μισθολογικό κλιμάκιο και την προσωπική διαφορά που κατέχουν, καθώς και το ίδιο ασφαλιστικό καθεστώς. Αν εκκρεμεί αίτημα μετάταξης αποσπασμένου υπαλλήλου για την οποία ο Διοικητής έχει χορηγήσει σύμφωνη γνώμη, η απόσπαση παρατείνεται μέχρι τη δημοσίευση της πράξης μετάταξης και πάντως όχι πέραν των πέντε (5) μηνών από τη λήξη της απόσπασης. Η παρούσα ισχύει από 1ης Νοεμβρίου 2022.

3. Ειδικότερα στη Διεύθυνση Διυπηρεσιακής Συνεργασίας για τον Έλεγχο της Αγοράς και την Αντιμετώπιση του Παράνομου Εμπορίου αποσπώνται με τη διαδικασία της παρ. 2 υπάλληλοι των κάτωθι υπηρεσιών:

α) Δέκα (10) υπάλληλοι ή προσωπικό των σωμάτων ασφαλείας της ΕΛ.ΑΣ..

β) Δύο (2) στελέχη του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ.).

γ) Ένας (1) υπάλληλος της Γενικής Διεύθυνσης του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.).

4. Οι αποσπάσεις ή μετατάξεις προσωπικού ή στελεχών στη ΔΙ.Μ.Ε.Α., διενεργούνται έπειτα από πρόσκληση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και ολοκληρώνονται με την έκδοση κοινής απόφασης των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου προέλευσης και του Υπουργείου υποδοχής αντίστοιχα.

5. Η κατανομή των θέσεων προσωπικού της ΔΙ.Μ.Ε.Α. ανά εργασιακή σχέση, κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα και η τοποθέτηση των υπαλλήλων της διενεργούνται, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4622/2019 (Α’ 133). Ο ελάχιστος αριθμός οργανικών θέσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που κατανέμονται στη ΔΙ.Μ.Ε.Α. είναι εβδομήντα (70).

6. Οι μηνιαίες αποδοχές των στελεχών της ΕΛ.ΑΣ. και του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., που αποσπώνται στη ΔΙ.Μ.Ε.Α., καταβάλλονται από τον φορέα από τον οποίο αποσπώνται.»

Άρθρο 140
Παράταση χρόνου παραχώρησης ακινήτου Τροποποίηση παρ. 2α άρθρου 19 ν. 3226/2004
Στο πρώτο εδάφιο της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 3226/2004 (Α’ 24), οι λέξεις «σαράντα εννέα (49)» αντικαθίστανται με τις λέξεις «ενενήντα πέντε (95)» και η περ. α διαμορφώνεται ως εξής:

«2. α. Το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης, εκμετάλλευσης και κάρπωσης του ακινήτου της παραγράφου 1, συμπεριλαμβανομένων των συστατικών και παραρτημάτων του, περιέρχεται αυτοδικαίως από το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων» (Ε.Ο.Φ.) στο ελληνικό δημόσιο, για χρονικό διάστημα ενενήντα πέντε (95) ετών, και τελεί υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο ή Υποθηκοφυλακείο της περιφέρειας του ακινήτου μεταγράφεται για την ως άνω παραχώρηση διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης.»

Άρθρο 141
Δημιουργία Ειδικού Διανεμητικού Λογαριασμού με σκοπό τη διανομή μερίσματος στο σύνολο των Αρχιπλοηγών και Πλοηγών από ιδιωτικές χορηγίες Προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 10 ν. 3142/1955
Στο άρθρο 10 του ν. 3142/1955 (Α’ 43), περί αποδοχών προσωπικού πλοηγικών σταθμών, προστίθεται παρ. 7 ως εξής:

«7. α) Θεσπίζεται Ειδικός Διανεμητικός Λογαριασμός για το σύνολο των υπηρετούντων Αρχιπλοηγών και Πλοηγών στους Πλοηγικούς Σταθμούς της επικράτειας, με σκοπό τη διανομή μερίσματος στο σύνολο των δικαιούχων από κάθε πόρο που προέρχεται από ιδιωτικές χορηγίες.

β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Οικονομικών καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι δικαιούχοι, η διαχείριση, ο τρόπος διανομής του μερίσματος, καθώς και κάθε ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας.»

Άρθρο 142
Σύμπραξη νομικών προσώπων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού στην υλοποίηση του προγράμματος «Κάλυψη» Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 8 ν. 5006/2022

1. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 5006/2022 (Α’ 239), περί του προγράμματος «Κάλυψη», τροποποιείται, ώστε να προβλέπεται η δυνατότητα σύμπραξης με οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) β’ βαθμού, καθώς και με νομικά πρόσωπα των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού ή απευθείας με νομικά πρόσωπα των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, και η παρ. 5 του άρθρου 8 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Το πρόγραμμα προκηρύσσεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η διαχείριση του προγράμματος μπορεί να ανατεθεί από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης. Για την υλοποίησή του επιτρέπεται η σύμπραξη, μέσω προγραμματικής σύμβασης, με οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ και β’ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών ή απευθείας με νομικά πρόσωπα Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού.»

2. Η παρ. 1 ισχύει από την 28η.2.2023.

Άρθρο 143
Παράταση ισχύος συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
Η ισχύς των συμβάσεων μίσθωσης έργου φυσικών προσώπων που έχουν συναφθεί με τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) κατόπιν της υπό στοιχεία ΣΜΕ1/2021 ανακοίνωσης του e-Ε.Φ.Κ.Α., περί της σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με αντικείμενο τη συνδρομή στην εξέταση και διεκπεραίωση των εκκρεμών αιτημάτων απονομής κύριας σύνταξης, επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ παροχής, καθώς και στη διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών για την εκκαθάρισή τους, παρατείνεται μέχρι την ολοκλήρωση του έργου, και πάντως όχι πέραν της 30ής.9.2023.

Άρθρο 144
Παράταση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών φύλαξης στα κτίρια του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιθεώρησης Εργασίας
Η ισχύς των εκτελούμενων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, συμβάσεων παροχής υπηρεσιών φύλαξης των εισόδων και χώρων των κτιρίων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και των κτιρίων της Επιθεώρησης Εργασίας (πρώην Σ.Ε.Π.Ε.), παρατείνονται αυτοδικαίως, από τη λήξη τους και με τους ίδιους όρους που περιέχονται σε αυτές, έως την ολοκλήρωση της υπ’ αρ. 67397/12.7.2022 και ΑΔΑΜ:22PROC010954025 2022-07-18, εν εξελίξει διαγωνιστικής διαδικασίας και την υπογραφή των νέων συμβάσεων, και πάντως όχι πέραν της 31ης.7.2023.

Άρθρο 145
Ρυθμίσεις για τον χαρακτηρισμό ή την ίδρυση σχολείου ως Πρότυπου ή Πειραματικού Σχολείου και για το διδακτικό προσωπικό του Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 13 και παρ. 15 και 16 άρθρου 19 ν. 4692/2020

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4692/2020 (Α’ 111), περί χαρακτηρισμού ή ίδρυσης σχολείου ως Πρότυπου Σχολείου (Π.Σ.) ή Πειραματικού Σχολείου (ΠΕΙ.Σ.), μετά το τρίτο εδάφιο προστίθεται νέο τέταρτο εδάφιο, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Ο χαρακτηρισμός ενός λειτουργούντος σχολείου ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. μπορεί να πραγματοποιηθεί με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται έπειτα από εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και γνώμη του Ι.Ε.Π. Εισήγηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και γνώμη του Ι.Ε.Π. απαιτούνται και για την ίδρυση νέων Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.. Κατά τα λοιπά, ως προς την ίδρυση των ανωτέρω σχολείων ισχύει το άρθρο 11 του ν. 1966/1991 (Α’ 147). Η απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για τον χαρακτηρισμό λειτουργούντος σχολείου ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. ή για την ίδρυση νέου Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. εκδίδεται το αργότερο εντός του μηνός Ιανουαρίου που προηγείται του σχολικού έτους έναρξης της λειτουργίας του. Έπειτα από δημόσια πρόσκληση που εκδίδει ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων προς τα σχολεία της Επικράτειας, με την οποία καλούνται να υποβάλουν αίτηση για τον χαρακτηρισμό τους ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. εντός ορισμένης προθεσμίας ή έπειτα από αίτηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία υπάγεται το σχολείο, η Δ.Ε.Π.Π.Σ. αξιολογεί τα σχολεία και εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για τον χαρακτηρισμό ενός σχολείου ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.. Κριτήρια αξιολόγησης των σχολείων συνιστούν ιδίως:

α) τα προσόντα και η επάρκεια του εκπαιδευτικού προσωπικού τους,

β) η συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα, καινοτόμες δράσεις, πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις, πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς,

γ) το μέγεθός τους και δ) η τοποθεσία τους. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται έπειτα από εισήγηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και γνώμη του Ι.Ε.Π., καθορίζονται ειδικότερα η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τις σχολικές μονάδες ή τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τα κριτήρια και η διαδικασία της αξιολόγησης για τον χαρακτηρισμό ενός σχολείου ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.. Με όμοια απόφαση, σχολείο που έχει χαρακτηριστεί ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. μπορεί να αποχαρακτηριστεί, ιδίως εάν δεν επιτυγχάνει τους σκοπούς του και δεν εκπληρώνει τις προϋποθέσεις χαρακτηρισμού του ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., λαμβανομένων υπόψη των εσωτερικών και εξωτερικών αξιολογήσεών του, σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 21. Με όμοια απόφαση καθορίζονται επίσης οι ειδικότερες προϋποθέσεις και η διαδικασία αποχαρακτηρισμού των Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ..»

2. Στην παρ. 15 του άρθρου 19 του ν. 4692/2020, περί διδακτικού προσωπικού των σχολείων που χαρακτηρίζονται ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται ώστε να ορίζεται ο χρόνος παύσης της οριστικής τοποθέτησης των εκπαιδευτικών σε σχολείο που χαρακτηρίζεται ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., β) το τρίτο εδάφιο τροποποιείται ως προς την προθεσμία υποβολής αίτησης παραμονής στο σχολείο που χαρακτηρίστηκε ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., γ) στο τέταρτο εδάφιο πραγματοποιείται λεκτική μεταβολή, δ) το έβδομο εδάφιο τροποποιείται ώστε να ορίζεται ο χρόνος έναρξης της διετούς θητείας των εκπαιδευτικών των Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., ε) προστίθενται νέα όγδοο, ενδέκατο και δωδέκατο εδάφια, και η παρ. 15 διαμορφώνεται ως εξής:

«15. Οι εκπαιδευτικοί που είναι τοποθετημένοι οριστικά σε σχολείο που χαρακτηρίζεται ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. παύουν να είναι οριστικά τοποθετημένοι σε αυτό την 31η Αυγούστου που προηγείται του σχολικού έτους έναρξης λειτουργίας του. Οι εκπαιδευτικοί του προηγούμενου εδαφίου μπορούν να παραμείνουν στο σχολείο που χαρακτηρίστηκε ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. με διετή θητεία, προκειμένου να επιμορφωθούν και προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις, κατόπιν αίτησής τους. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την επομένη του χαρακτηρισμού του σχολείου ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. στο οικείο ΕΠ.Ε.Σ. ή στην οικεία Π.Ε.Π.Π.Σ., αν το ΕΠ.Ε.Σ. δεν έχει συγκροτηθεί. Σε περίπτωση που δεν έχει συγκροτηθεί η Π.Ε.Π.Π.Σ. της οικείας Π.Δ.Ε., η αίτηση του προηγούμενου εδαφίου υποβάλλεται στον Διευθυντή ή Προϊστάμενο του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.. Το ΕΠ.Ε.Σ. ή η Π.Ε.Π.Π.Σ. ή ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος του σχολείου, κατά περίπτωση, υποβάλλει στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. πίνακα με τους εκπαιδευτικούς της παρούσας. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. υποβάλλει συγκεντρωτικό πίνακα των ανωτέρω εκπαιδευτικών όλων των σχολείων, που χαρακτηρίζονται ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. στη Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών στο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για διετή θητεία, η οποία αρχίζει από την έναρξη του σχολικού έτους της πρώτης λειτουργίας της σχολικής μονάδας ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.. Αν εκπαιδευτικός μετατεθεί πριν από την έναρξη της θητείας του στο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., εφαρμόζονται αναλόγως το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περ. β’ της παρ. 17. Οι εκπαιδευτικοί αξιολογούνται στο τελευταίο έτος της θητείας τους για το διδακτικό και παιδαγωγικό τους έργο, καθώς και την υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκειά τους, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 20. Κατά τα λοιπά, για τη διαδικασία της αξιολόγησης και ανανέωσης της θητείας των εκπαιδευτικών εφαρμόζονται οι παρ. 1 έως 7 του άρθρου 20. Οι διευθυντές των σχολικών μονάδων που χαρακτηρίζονται ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. εξακολουθούν να υπηρετούν σε αυτά με θητεία ως διευθυντές και μετά την έναρξη της λειτουργίας τους ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. μέχρι να πληρωθούν οι θέσεις με την τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των διευθυντών Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. που θα επιλεγούν κατά την πρώτη τακτική διαδικασία επιλογών που έπεται της έναρξης λειτουργίας τους ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.. Για την αξιολόγησή τους εφαρμόζονται οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 64 του ν. 4823/2021 (Α’ 136).»

3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 16 του άρθρου 19 του ν. 4692/2020, περί τοποθέτησης των εκπαιδευτικών οι οποίοι χάνουν την οριστική τοποθέτησή τους σε σχολείο που χαρακτηρίζεται ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., τροποποιείται ώστε να ορίζεται το σχολικό έτος, κατά το οποίο οι εκπαιδευτικοί αυτοί τοποθετούνται οριστικά σε κενές οργανικές θέσεις, και η παρ. 16 διαμορφώνεται ως εξής:

«16. Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι χάνουν την οριστική τους τοποθέτηση, σύμφωνα με την παρ. 15, τοποθετούνται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, συγκρινόμενοι με τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησής τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και, όπου αυτό δεν είναι δυνατόν, σε κενές θέσεις σχολείων όμορης ομάδας της ίδιας περιοχής μετάθεσης, κατά το σχολικό έτος που προηγείται του σχολικού έτους της πρώτης λειτουργίας της σχολικής μονάδας ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.. Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί δεν υπέχουν υποχρέωση υπηρέτησης στη θέση της οριστικής τους τοποθέτησης για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης κατά το άρθρο 8 του π.δ. 50/1996 (Α’ 45).»

Άρθρο 146
Αποσπάσεις μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού σε διεθνείς οργανισμούς
Στο άρθρο 162 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), περί των κατηγοριών ειδικού διδακτικού προσωπικού, προστίθεται νέα παρ. 9 ως εξής:

«9. Τα μέλη Ε.Ε.Π. και τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Ι. δύνανται να αποσπώνται ως εμπειρογνώμονες σε διεθνείς οργανισμούς κατ’ αναλογική εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 157.»

Άρθρο 147
Ασυμβίβαστο της ιδιότητας μέλους του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας Τροποποίηση περ. ε) παρ. 2 άρθρου 2 ν. 3149/2003
Στην περ. ε) της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3149/2003 (Α’ 141), περί των ασυμβιβάστων που προβλέπονται για τα μέλη του Εφορευτικού Συμβουλίου (ΕΣ) της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας (ΕΒΕ), καταργείται η υποπερ. γγ), και η περ. ε) διαμορφώνεται ως εξής:

«ε) Η ιδιότητα του μέλους του ΕΣ της ΕΒΕ είναι ασυμβίβαστη: αα) με την ιδιότητα του αντισυμβαλλομένου της ΕΒΕ με σύμβαση έργου ή προμηθειών ή παροχής υπηρεσιών και ββ) με την ιδιότητα του εν ενεργεία μέλους του Υπουργικού Συμβουλίου, Υφυπουργού Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα Υπουργείου ή Βουλευτή.»

Άρθρο 148
Είσοδος στον αγωνιστικό χώρο και τα αποδυτήρια με σκοπό την πρόκληση επεισοδίων ή τη διατάραξη του αγώνα Προσθήκη παρ. 2Α στο άρθρο 41ΣΤ και κατάργηση περ. α) παρ. 2 ν. 2725/1999

1. Στο άρθρο 41ΣΤ του ν. 2725/1999 (Α’ 121), περί των αδικημάτων βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις ή αθλητικό υπόβαθρο, μετά από την παρ. 2, προστίθεται παρ. 2Α ως εξής:

«2Α. Με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή, εκτός εάν η πράξη τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη, τιμωρείται όποιος, χωρίς δικαίωμα από τον νόμο ή τους κανονισμούς της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή υπερβαίνοντας το δικαίωμά του αυτό, κατά τη διάρκεια αθλητικής συνάντησης ή αμέσως πριν από την έναρξη ή αμέσως μετά από τη λήξη της, εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο ή στον χώρο των αποδυτηρίων των αθλητών και των διαιτητών ή στους διαδρόμους που συνδέουν τους ανωτέρω χώρους και με σκοπό τη διατάραξη της ομαλής διεξαγωγής του αγώνα ή την πρόκληση επεισοδίων, τελεί τις πράξεις της περ. β) της παρ. 1.»

2. Η περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 41ΣΤ του ν. 2725/1999, περί του αδικήματος της εισόδου φυσικού προσώπου, με σκοπό τη διατάραξη της ομαλής διεξαγωγής του αγώνα ή την πρόκληση επεισοδίων, κατά τη διάρκεια αθλητικής συνάντησης ή αμέσως πριν από την έναρξη ή αμέσως μετά τη λήξη της, στον αγωνιστικό χώρο ή στον χώρο των αποδυτηρίων των αθλητών και των διαιτητών ή στους διαδρόμους που συνδέουν τους ανωτέρω χώρους, χωρίς δικαίωμα από τον νόμο ή τους κανονισμούς της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή υπερβαίνοντας το δικαίωμά του αυτό, και για το οποίο αδίκημα προβλέπεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και χρηματική ποινή, καταργείται.

Άρθρο 149
Κωλύματα λόγω ποινικής παραπομπής ή καταδίκης Τροποποίηση περ. β), γ) και δ) παρ. 1 άρθρου 3 ν. 2725/1999

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), περί κωλυμάτων εγγραφής και περιορισμών εγγραφής ως μέλους αθλητικού σωματείου ή μέλους των οργάνων διοίκησης σωματείου, ένωσης, ομοσπονδίας, επαγγελματικού συνδέσμου ή αθλητικής ανώνυμης εταιρείας ή ειδικού συνεργάτη αυτών: α) η περ. β) τροποποιείται: αα) ώστε τα εγκλήματα του πρώτου εδαφίου της περ. β) της παρ. 8 του άρθρου 41Δ και των παρ. 1 και 5 του άρθρου 41ΣΤ να προστεθούν σε αυτά για τα οποία απαιτείται αμετάκλητη καταδίκη ανώτερη του ενός (1) έτους για τη συνδρομή κωλύματος, αβ) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ώστε να εξαιρείται της συνδρομής κωλύματος η καταδίκη για εξ αμελείας τέλεση αδικήματος, β) η περ. γ) τροποποιείται με τη διαγραφή της παρεπόμενης ποινής της αποστέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων, γ) η περ. δ) αντικαθίσταται, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Δεν μπορεί να είναι μέλος αθλητικού σωματείου ή μέλος των οργάνων διοίκησης σωματείου, ένωσης, ομοσπονδίας, επαγγελματικού συνδέσμου ή αθλητικής ανώνυμης εταιρείας ή ειδικός συνεργάτης αυτών, ούτε μπορεί να αναλάβει με οποιονδήποτε τρόπο ή απόφαση των ανωτέρω φορέων οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή έργο, ιδίως σχετικά με την εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείριση του φορέα:

α) Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του.

β) Όποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα ή με αμετάκλητο βούλευμα έως ότου εκδοθεί απαλλακτική απόφαση ή έχει καταδικασθεί αμετακλήτως για τέλεση κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει καταδικασθεί σε βαθμό πλημμελήματος με αμετάκλητη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλάκισης ανώτερη του ενός (1) έτους για οποιαδήποτε πράξη που τελέστηκε με δόλο και για τα πλημμελήματα του πρώτου εδαφίου της περ. β) της παρ. 8 του άρθρου 41Δ και των παρ. 1 και 5 του άρθρου 41ΣΤ είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για τα λοιπά ποινικά αδικήματα του παρόντος νόμου και ιδίως για αξιόποινη πράξη που τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 41ΣΤ του παρόντος νόμου ή για χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, εμπορία επιρροής μεσάζοντες, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων. Το κώλυμα της παρούσας δεν συντρέχει όταν, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, η αμετάκλητη καταδίκη αφορά σε πράξη που τελέστηκε από αμέλεια.

γ) Όποιος δυνάμει αμετάκλητης δικαστικής απόφασης έχει τιμωρηθεί με την παρεπόμενη ποινή της αποστέρησης θέσεων και αξιωμάτων, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η στέρηση αυτή.

δ) Όποιος έχει τιμωρηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 130, περί της υποχρέωσης τήρησης φιλάθλου πνεύματος, του παρόντος νόμου και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία, εφόσον αυτή έχει επικυρωθεί με απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (Α.Σ.Ε.Α.Δ.) μετά από άσκηση προσφυγής ή έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προσφυγής ενώπιον του Α.Σ.Ε.Α.Δ..»

2. Η ισχύς της περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), περί του χρόνου συνδρομής του προβλεπόμενου κωλύματος, όπως αντικαθίσταται με την παρ. 1 του παρόντος, αρχίζει από την 1η.1.2021.

Άρθρο 150
Διοργάνωση αθλητικών συναντήσεων αντισφαίρισης και από μη αθλητικούς φορείς Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 56Δ ν. 2725/1999
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 56Δ του ν. 2725/1999 (Α’ 121), περί άδειας διεξαγωγής αθλητικών συναντήσεων, τροποποιείται με την προσθήκη και του αθλήματος της αντισφαίρισης και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Για τη διοργάνωση οποιασδήποτε αναμέτρησης αθλητών ή ομάδων αθλητών αθλήματος ή αγωνίσματος που καλλιεργείται από εθνική αθλητική ομοσπονδία με ειδική αθλητική αναγνώριση, και συμπεριλαμβάνεται στο επίσημο αγωνιστικό πρόγραμμα της οικείας εθνικής ή παγκόσμιας ομοσπονδίας, συμπεριλαμβανομένου του κλασικού μαραθωνίου και του ημιμαραθωνίου, απαιτείται η προγενέστερη έγκριση της οικείας ομοσπονδίας, ακόμη και αν η αναμέτρηση αυτή δεν εμπίπτει στον ορισμό της παρ. 1. Ειδικά οι αθλητικές συναντήσεις δρομικών αθλητικών δραστηριοτήτων και αντισφαίρισης, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο επίσημο αγωνιστικό πρόγραμμα της οικείας εθνικής ή παγκόσμιας ομοσπονδίας, δύνανται να διοργανώνονται και από μη αθλητικούς φορείς, ιδίως, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης οποιουδήποτε βαθμού, δημόσιους οργανισμούς, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σωματεία του άρθρου 78 του Αστικού Κώδικα και ενώσεις προσώπων κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, χωρίς να απαιτείται η προγενέστερη έγκριση και βεβαίωση για την καταλληλότητα και ασφάλεια του χώρου της οικείας ομοσπονδίας. Αν η αθλητική συνάντηση του δευτέρου εδαφίου διεξάγεται αποκλειστικά εντός των διοικητικών ορίων Δήμου, η άδεια διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης χορηγείται, κατά παρέκκλιση της παρ. 3, από το αρμόδιο όργανο για τα θέματα αθλητισμού του οικείου Δήμου.»

Άρθρο 151
Σύνταξη ληξιαρχικής πράξης θανάτου σε περίπτωση θανάτου κατά τη διάρκεια ταξιδιού διά σιδηροδρόμου

1. Αν δεν βρεθεί σώμα προσώπου, συνεπεία του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023, αλλά θεωρείται βέβαιο ότι το πρόσωπο πέθανε, η ληξιαρχική πράξη θανάτου συντάσσεται κατά παρέκκλιση του άρθρου 38 του ν. 344/1976 (Α’ 143), περί ανεύρεσης πτώματος άγνωστης ταυτότητας και μη ανεύρεσης του σώματος του θανόντος. Στην περίπτωση αυτή, η σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης θανάτου βασίζεται σε υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρονται: α) ο θάνατος του προσώπου, ο οποίος είναι βέβαιος σύμφωνα με το άρθρο 39 του Αστικού Κώδικα, β) στοιχεία που έχουν συλλεγεί ή γ) κάθε άλλο πρόσφορο μέσο που αποδεικνύει ότι ο θάνατος του προσώπου είναι βέβαιος. Η υπεύθυνη δήλωση του δεύτερου εδαφίου υποβάλλεται από τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 344/1976.

2. Ειδικώς κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 η ληξιαρχική πράξη θανάτου συντάσσεται από το ληξιαρχείο της τελευταίας κατοικίας ή διαμονής του προσώπου.

3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το Κεφάλαιο Δ’ του ν. 344/1976 περί ληξιαρχικών πράξεων θανάτου.

ΜΕΡΟΣ Ι’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 152
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 3 Απριλίου 2023

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

Εθνικής Άμυνας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Παιδείας και Θρησκευμάτων ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Υγείας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Προστασίας του Πολίτη ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕOΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Πολιτισμού και Αθλητισμού ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

Δικαιοσύνης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Εσωτερικών ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

Τουρισμού ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Επικρατείας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ

Επικρατείας ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 3 Απριλίου 2023

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ