ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5034 ΦΕΚ Α 69/18.3.2023

Σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ογκολογικό Κέντρο Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη ΕΛΠΙΔΑ”», εκσυγ χρονισμός του δικαίου για τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων, ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊου COVID-19 και την προστασία της δημοσίας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α’ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΩΝ “ΜΑΡΙΑΝΝΑ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΠΙΔΑ”» ΤΜΗΜΑ Α’ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1 Σκοπός

Άρθρο 2 Αντικείμενο ΤΜΗΜΑ Β’ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΩΝ “ΜΑΡΙΑΝΝΑ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΠΙΔΑ”»

Άρθρο 3 Ίδρυση Επωνυμία Έδρα Χαρακτήρας

Άρθρο 4 Σκοπός του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ογκολογικό Κέντρο Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη ΕΛΠΙΔΑ”»

Άρθρο 5 Λειτουργία του Ογκολογικού Κέντρου Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη ΕΛΠΙΔΑ»

Άρθρο 6 Πόροι του Ογκολογικού Κέντρου Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη ΕΛΠΙΔΑ»

Άρθρο 7 Εποπτεία Έλεγχος

Άρθρο 8 Όργανα διοίκησης

Άρθρο 9 Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 10 Παύση ή αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 11 Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 12 Αρμοδιότητες του Προέδρου

Άρθρο 13 Προσωπικό Οργάνωση

Άρθρο 14 Απαλλαγές

Άρθρο 15 Εσωτερικός Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας ΤΜΗΜΑ Γ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 16 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 17 Μεταβατικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Β’ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΩΡΕΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Α’ ΣΚΟΠΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 18 Σκοπός

Άρθρο 19 Αντικείμενο ΤΜΗΜΑ Β’ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 20 Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 21 Γενικές αρχές

Άρθρο 22 Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ ΖΩΝΤΑ ΔΟΤΗ

Άρθρο 23 Προϋποθέσεις δωρεάς από ζώντα δότη

Άρθρο 24 Διαδικασία ενημέρωσης και συναίνεσης δυνητικού ζώντα δότη

Άρθρο 25 Μητρώο Ζώντων Δοτών Φροντίδα Ζώντων Δοτών

Άρθρο 26 Δαπάνες Αποζημίωση Πρόταξη στο Εθνικό Μητρώο Υποψήφιων Ληπτών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΑ ΔΟΤΗ

Άρθρο 27 Προϋποθέσεις αφαίρεσης οργάνων από αποβιώσαντα δότη

Άρθρο 28 Πιστοποίηση θανάτου

Άρθρο 29 Δωρεά οργάνων για ερευνητικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς

Άρθρο 30 Δαπάνες

Άρθρο 31 Μητρώο Αποβιωσάντων Δοτών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ

Άρθρο 32 Κατανομή των οργάνων

Άρθρο 33 Κριτήρια κατανομής των οργάνων

Άρθρο 34 Εθνικό Μητρώο Υποψήφιων Ληπτών Οργάνων

Άρθρο 35 Διεθνής ανταλλαγή οργάνων

Άρθρο 36 Δομές Μεταμοσχεύσεων Οργάνων

Άρθρο 37 Δίκτυα Δωρεάς και Μεταμόσχευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Άρθρο 38 Πλαίσιο ποιότητας και ασφάλειας

Άρθρο 39 Μεταφορά οργάνων και μετακίνηση δοτών,υποψήφιων ληπτών και μεταμοσχευτικών ομάδων

Άρθρο 40 Χαρακτηρισμός οργάνου και δότη

Άρθρο 41 Ιχνηλασιμότητα

Άρθρο 42 Υποχρεώσεις Μονάδων Μεταμοσχεύσεων Σύστημα υποβολής στοιχείων και διαχείρισης σοβαρών ανεπιθύμητων συμβάντων και αντιδράσεων

Άρθρο 43 Αρμόδιες αρχές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ

Άρθρο 44 Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ ΔΙΟΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 45 Διοικητικές κυρώσεις

Άρθρο 46 Ποινικές κυρώσεις

Άρθρο 47 Επιβαρυντικές περιστάσεις

Άρθρο 48 Τοπικά όρια ισχύος του νόμου

Άρθρο 49 Δήμευση Διάθεση εσόδων

Άρθρο 50 Απαγόρευση άσκησης ιατρικού επαγγέλματος

Άρθρο 51 Ενημέρωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ΤΜΗΜΑ Γ’ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Άρθρο 52 Επωνυμία, έδρα, σκοπός και αποστολή Αντικατάσταση άρθρου 24 ν. 3984/2011

Άρθρο 53 Αρμοδιότητες Προσθήκη άρθρου 24Α στον ν. 3984/2011

Άρθρο 54 Όργανα διοίκησης Προσθήκη άρθρου 24Β στον ν. 3984/2011

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Άρθρο 55 Πόροι Οικονομική διαχείριση Προϋπολογισμός Αντικατάσταση άρθρου 26 ν. 3984/2011

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Άρθρο 56 Σύσταση και συγκρότηση ειδικών επιτροπών Προσθήκη άρθρου 27Α στον ν. 3984/2011

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ

Άρθρο 57 Πληροφοριακό Σύστημα Μεταμοσχεύσεων ΤΜΗΜΑ Δ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 58 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 59 Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 60 Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Γ’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α’ ΣΚΟΠΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 61 Σκοπός

Άρθρο 62 Αντικείμενο ΤΜΗΜΑ Β’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

Άρθρο 63 Παράταση ισχύος επειγουσών ρυθμίσεων για το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών ΤΜΗΜΑ Γ’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

Άρθρο 64 Παράταση ισχύος των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ιατρών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 65 Παράταση ισχύος διατάξεων περί μετακινήσεων προσωπικού

Άρθρο 66 Παράταση ισχύος των συμβάσεων και καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης παιδιάτρων ως οικογενειακών ιατρών

Άρθρο 67 Παράταση ισχύος της κατ’ οίκον ή εξ αποστάσεως παροχής ιατρικών υπηρεσιών των συμβεβλημένων ιατρών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και ιατρών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας προς ασθενείς με κορωνοϊό COVID-19

Άρθρο 68 Παράταση ισχύος της ρύθμισης για την εργασία καθ’ υπέρβαση του ωραρίου των εργαζομένων στις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών και στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας ΤΜΗΜΑ Δ’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

Άρθρο 69 Παράταση ισχύος συμβάσεων έργου και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών επαγγελματιών υγείας διαφόρων ειδικοτήτων και διοικητικού προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 70 Παράταση ισχύος της ρύθμισης για τις συμβάσεις έργου και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας

Άρθρο 71 Παράταση ισχύος της ρύθμισης για την υπερωριακή απασχόληση προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας

Άρθρο 72 Παράταση ισχύος της διάθεσης ιατρικού προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας σε Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων

Άρθρο 73 Παράταση ανάθεσης υπηρεσιών από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας για την εξέταση δειγμάτων σε ιδιωτικούς παρόχους

Άρθρο 74 Παράταση ισχύος συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για υπηρεσίες φύλαξης και καθαριότητας και κάλυψη αναγκών εστίασης και σίτισης ΤΜΗΜΑ Ε’ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

Άρθρο 75 Παράταση ισχύος άλλων έκτακτων ρυθμίσεων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 76 Παράταση ισχύος των όρων χρήσης δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) και της υποχρέωσης ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19

Άρθρο 77 Παράταση ισχύος της διενέργειας δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) από τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού

Άρθρο 78 Παράταση ισχύος της διαδικασίας χορήγησης φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων σε νοσούντες από τον κορωνοϊό COVID-19 από θεράποντες ιατρούς

Άρθρο 79 Παράταση ισχύος της διαδικασίας αποστολής φαρμάκων σε ευπαθείς ομάδες και σε ασθενείς που βρίσκονται σε περιορισμό

Άρθρο 80 Παράταση ισχύος της δυνατότητας μετατροπής χρήσης κλινών για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 81 Παράταση ισχύος των δυνατοτήτων αναγκαστικής ή μη διάθεσης για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας

Άρθρο 82 Παράταση ισχύος αποζημίωσης ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων που δεσμεύθηκαν αναγκαστικά για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 83 Παράταση ισχύος της δυνατότητας επίταξης ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και της αποζημίωσης της χρήσης του προς επίταξη εξοπλισμού

Άρθρο 84 Παράταση ισχύος της χρήσης αεροσκαφών για τη διενέργεια αεροδιακομιδών ασθενών

Άρθρο 85 Παράταση ισχύος της χρήσης πλωτών μέσων για τη διακομιδή διά θαλάσσης ασθενών

Άρθρο 86 Παράταση ισχύος της δυνατότητας διάθεσης ειδικού εξοπλισμού Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. και έκτακτης ανάπτυξης κλινών Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ.

Άρθρο 87 Παράταση ισχύος της ρύθμισης για τη διάθεση εγκαταστάσεων, θαλάμων, κλινών νοσηλείας, κλινών αυξημένης φροντίδας και εντατικής θεραπείας των στρατιωτικών νοσοκομείων και του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού στο Δημόσιο

Άρθρο 88 Παράταση ισχύος ρυθμίσεων ζητημάτων δημοσίων συμβάσεων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 89 Παράταση ισχύος ρυθμίσεων ειδικών ζητημάτων δημοσίων συμβάσεων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 90 Παράταση συμβάσεων του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας

Άρθρο 91 Παράταση ισχύος της διαδικασίας αποδοχής δωρεών

Άρθρο 92 Παράταση ισχύος δυνατότητας δωρεών Ο.Τ.Α., Κ.Ε.Δ.Ε., ΕΝ.Π.Ε., Π.Ε.Δ. σε νοσοκομεία, λοιπές δημόσιες υγειονομικές μονάδες, Ν.Π.Δ.Δ., ιδρύματα και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες κοινωφελούς σκοπού

Άρθρο 93 Απλοποίηση διαδικασιών παροχής υπηρεσιών υγείας

Άρθρο 94 Παράταση ισχύος των ρυθμίσεων για την αποζημίωση ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων για μετακίνηση σε νοσοκομεία της ίδιας ή άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας, την κάλυψη κενών ενεργού (εικοσιτετράωρης) εφημερίας σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας και την αποζημίωση των πρόσθετων ενεργών εφημεριών

Άρθρο 95 Εξουσιοδοτική διάταξη για την εφαρμογή των άρθρων 88, 89 και 90 ν. 4850/2021 Τροποποίηση άρθρου 91 ν. 4850/2021

Άρθρο 96 Παράταση συμβάσεων εργασίας επικουρικού προσωπικού σε προνοιακούς φορείς

ΜΕΡΟΣ Δ’ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α’ ΣΚΟΠΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 97 Σκοπός

Άρθρο 98 Αντικείμενο ΤΜΗΜΑ Β’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο 99 Επιβολή ανώτατου ορίου ποσού αυτόματης επιστροφής (clawback) στα φαρμακευτικά σκευάσματα που χορηγούνται από τα φαρμακεία κοινότητας με Κόστος Ημερήσιας Θεραπείας μικρότερο ή ίσο των είκοσι λεπτών του ευρώ Τροποποίηση περ. α) παρ. 1 άρθρου 11 ν. 4052/2012

Άρθρο 100 Υπολογισμός και επιβολή αυτόματης επιστροφής (clawback) για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη των φαρμάκων που προμηθεύεται η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας για λογαριασμό των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας και του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» Τροποποίηση περ. στ’ παρ. 1 άρθρου 11 ν. 4052/2012

Άρθρο 101 Σύσταση συνεργείων ελέγχου και εκκαθάρισης δαπανών υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Διαχείρισης Φαρμάκου, Υλικών και Υπηρεσιών της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας

Άρθρο 102 Πόροι της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας Αντικατάσταση περ. β) παρ. 1 άρθρου 5 και παρ. 2 άρθρου 21 ν. 4865/2021

Άρθρο 103 Διάρκεια αποσπάσεων στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 64 ν. 4368/2016

Άρθρο 104 Πρόβλεψη νέων ειδικοτήτων δυνάμενων να παράσχουν τις υπηρεσίες τους σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών, το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων, την Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε., το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών, την ανώνυμη εταιρεία Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία Α.Ε., τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και τα Κέντρα Υγείας με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 41 ν. 4058/2012

Άρθρο 105 Προσωπικό της πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19» Τροποποίηση του τίτλου και του πρώτου εδαφίου παρ. 1 άρθρου 267 ν. 4798/2021

Άρθρο 106 Γραμματέας και υποστήριξη του έργου της Επιτροπής Ελέγχου και Διαφάνειας του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας Τροποποίηση παρ. 2 και 4 άρθρου 22Α ν. 3918/2011

Άρθρο 107 Σύσταση Ειδικής Επιτροπής Ενστάσεων Φαρμακείων και Λοιπών Παρόχων Υγείας στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας Προσθήκη παρ. 7Α στο άρθρο 90 του ν. 4368/2016

Άρθρο 108 Ζητήματα νοσηλευτικών ειδικοτήτων Τροποποίηση παρ. 15 άρθρου 58 ν. 4690/2020

Άρθρο 109 Παράταση παραμονής ειδικευομένων νοσηλευτών στην ειδικότητα της επείγουσας εντατικής νοσηλευτικής και της νοσηλευτικής της δημόσιας υγείας/ κοινοτικής νοσηλευτικής Τροποποίηση άρθρου ένατου ν. 4889/2022

Άρθρο 110 Χρονικό όριο παράτασης παραμονής των ιατρών που έχουν ολοκληρώσει τον χρόνο άσκησης στην ειδικότητα στη θέση που κατείχαν ως ειδικευόμενοι Τροποποίηση περ. β’ παρ. 1 άρθρου 10 ν. 1609/1986

Άρθρο 111 Τοποθέτηση αθλητών με πτυχίο ιατρικής ως υπεράριθμων σε προσωποπαγή θέση για απόκτηση ειδικότητας Κατάργηση παρ. 2 άρθρου 42 ν. 4238/2014

Άρθρο 112 Συλλογικό όργανο διοίκησης διασυνδεόμενων νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας Τροποποίηση περ. Α’ παρ. 11 άρθρου 66 και προσθήκη περ. Δ’ στην παρ. 11 του άρθρου 66 του ν. 3984/2011

Άρθρο 113 Χορήγηση, συνταγογράφηση και διάθεση ανταγωνιστικών ουσιών αδρανοποίησης της λειτουργίας των υποδοχέων των οπιούχων Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 22 ν. 4139/2013

Άρθρο 114 Όργανο εποπτείας και ελέγχου για θέματα σχετικά με τα ναρκωτικά από διεθνείς και ευρωπαϊκές συμβάσεις Αντικατάσταση άρθρου 4 ν. 4139/2013

Άρθρο 115 Δυνατότητα ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως διεξαγωγής εκλογών στους Φαρμακευτικούς Συλλόγους με περισσότερα από πεντακόσια (500) μέλη Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 22 και άρθρου 33 ν. 3601/1928

Άρθρο 116 Ιδιότητα του προέδρου της επιτροπής αδειοδότησης και ελέγχου εργαστηρίων φυσικοθεραπείας Τροποποίηση περ. α) παρ. 3 άρθρου 48 ν. 4999/2022

Άρθρο 117 Προθεσμία έκδοσης πράξεων χορήγησης, αναστολής και ανάκλησης βεβαίωσης λειτουργίας ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 85 ν. 4472/2017

Άρθρο 118 Αρμόδια ελεγκτικά όργανα για την εφαρμογή υγειονομικών διατάξεων Τροποποίηση άρθρου 43 ν. 4025/2011

Άρθρο 119 Υγειονομικά Πιστοποιητικά Πλοίων Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο δεύτερο του ν. 3991/2011

Άρθρο 120 Θέματα λειτουργίας μονάδων χρόνιας αιμοκάθαρσης Τροποποίηση άρθρου τριακοστού ενάτου ν. 4771/2021

Άρθρο 121 Επίδομα θέσης ευθύνης σε κατηγορίες ιατρικού προσωπικού που αμείβονται με ειδικό μισθολόγιο Τροποποίηση υποπαρ. Η’ παρ. 11 άρθρου 54 ν. 4999/2022

Άρθρο 122 Επαγγελματικά δικαιώματα οδοντοτεχνιτών

Άρθρο 123 Ρύθμιση ζητημάτων για την Ένωση Τεχνολόγων Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας Ελλάδας Νομοτεχνικές βελτιώσεις στον ν. 4975/2022 Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 5, παρ. 4 άρθρου 6, παρ. 1, 2, 3 και 4 άρθρου 9, παρ. 1 άρθρου 10, περ. α) άρθρου 17, παρ. 2 άρθρου 19, περ. γ) παρ. 2 άρθρου 22 και περ. α) παρ. 1 και παρ. 3 άρθρου 23 ν. 4975/2022

Άρθρο 124 Εφαρμογή μηδενικού συντελεστή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στα εμβόλια κατά του κορωνοϊού COVID-19 Αντικατάσταση παρ. 1Α άρθρου 21 Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

Άρθρο 125 Διαδικασία εκκαθάρισης, ενταλματοποίησης και πληρωμής δαπανών αγοράς αντιϊκών φαρμάκων και μονοκλωνικών αντισωμάτων κατά του COVID-19

Άρθρο 126 Εφαρμογή του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 25 ν. 4549/2018

Άρθρο 127 Ρύθμιση για το Σύστημα Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου πρώτου ν. 4286/2014

Άρθρο 128 Ανάπτυξη, επεξεργασία και επικαιροποίηση μητρώου ασθενών με νεοπλασματικές ασθένειες και ολοκλήρωση της αναγκαίας προετοιμασίας για τη λειτουργία του Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών Τροποποίηση άρθρου 72 ν. 4975/2022

Άρθρο 129 Μετάθεση ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας σε συνέχεια απόσπασης ή μετακίνησης Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου εικοστού δεύτερου ν. 5015/2023

Άρθρο 130 Απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα της ιατρικής των ιατρών του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 10 ν. 4999/2022

Άρθρο 131 Απασχόληση στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο των ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας Προσθήκη παρ. 1Α στο άρθρο 11 του ν. 2889/2001

Άρθρο 132 Συνεργασία πανεπιστημιακών εργαστηρίων και νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, καθώς και πανεπιστημιακών εργαστηρίων με νοσοκομεία αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας Αντικατάσταση άρθρου 105 ν. 4692/2020

Άρθρο 133 Συντονιστές μεταμοσχεύσεων Τροποποίηση άρθρων 27 και 18 ν. 3984/2011

ΜΕΡΟΣ Ε’ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 134 Έναρξη Ισχύος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΜΕΡΟΣ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΩΝ “ΜΑΡΙΑΝΝΑ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΠΙΔΑ”»

ΤΜΗΜΑ Α’
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του Μέρους Α’ είναι η αποτελεσματικότερη δυνατή αντιμετώπιση του παιδικού καρκίνου, μέσω της δημιουργίας ενός υπερσύγχρονου Δημόσιου Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, αφιερωμένου κατά τρόπο εμβληματικό, στην αποκλειστική φροντίδα και περίθαλψη των παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες.

ΤΜΗΜΑ Β’
ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΩΝ “ΜΑΡΙΑΝΝΑ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΠΙΔΑ”»

Άρθρο 2
Αντικείμενο
Αντικείμενο του Μέρους Α’ είναι η σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, με την επωνυμία «Ογκολογικό Κέντρο Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη ΕΛΠΙΔΑ”» (Κέντρο), το οποίο, σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» και με το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Π. & Α. Κυριακού», θα παρέχει ιατρικές υπηρεσίες και νοσηλεία σε παιδιά και εφήβους που πάσχουν από καλοήθη και κακοήθη νοσήματα, θα υποστηρίζει ψυχολογικά τα πάσχοντα παιδιά και εφήβους και τις οικογένειές τους και θα εφαρμόζει νέες μεθόδους και μορφές νοσηλείας και ιατρικής εν γένει περίθαλψης, με σκοπό την ανάπτυξη και προαγωγή της έρευνας στον τομέα της υγείας με έμφαση στις παιδικές νεοπλασματικές ασθένειες.

Άρθρο 3
Ίδρυση Επωνυμία Έδρα Χαρακτήρας

1. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ογκολογικό Κέντρο Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη ΕΛΠΙΔΑ”» (Κέντρο) και έδρα τον Δήμο Αθηναίων, το οποίο απολαύει οικονομικής και διοικητικής αυτοτέλειας, υπάγεται στον δημόσιο τομέα, υπό την έννοια της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), και εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας.

2. Η επωνυμία της παρ. 1 απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί ως επωνυμία, σήμα ή άλλως από οποιονδήποτε τρίτο.

3. Το Κέντρο είναι κοινωφελές νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

4. Το Κέντρο παρέχει δωρεάν τις υπηρεσίες του στο σύνολο των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των ανασφάλιστων και οικονομικά αδύναμων πολιτών, όπως ορίζεται στο άρθρο 33 του ν. 4368/2016 (Α’ 21).

5. Το Ελληνικό Δημόσιο εγγυάται την ομαλή λειτουργία του Κέντρου και την κάλυψή του με αναγκαίους πόρους.

Άρθρο 4
Σκοπός του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ογκολογικό Κέντρο Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη ΕΛΠΙΔΑ”»

1. Σκοπός του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ογκολογικό Κέντρο Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη ΕΛΠΙΔΑ”» (Κέντρο) είναι η παροχή υπηρεσιών νοσηλείας στον τομέα της Παιδιατρικής Αιματολογίας Ογκολογίας και σε συναφείς τομείς, που περιλαμβάνονται στην αποστολή ενός σύγχρονου Ογκολογικού Κέντρου, εξοπλισμένου με τελευταίας τεχνολογίας ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.

2. Ο ως άνω σκοπός επιδιώκεται ιδίως μέσω: α) της συνεργασίας με το σύνολο των τμημάτων του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» και του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Π. & Α. Κυριακού»,

β) της πρόσβασης σε προηγμένες θεραπείες, συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων μεταμόσχευσης αιμοποιητικών προγονικών κυττάρων για την αντιμετώπιση νεοπλασματικών νόσων της παιδικής ηλικίας, καθώς και παρασκευής και εφαρμογής προηγμένων κυτταρικών και γονιδιακών θεραπειών,

γ) της προαγωγής της επιστημονικής έρευνας και της εκπαίδευσης των φοιτητών, των ειδικευόμενων και ειδικευμένων ιατρών και νοσηλευτών και μέσω του σχεδιασμού, του προγραμματισμού και της εκτέλεσης ερευνητικών προγραμμάτων στον τομέα της Παιδιατρικής Αιματολογίας Ογκολογίας για λογαριασμό του ιδίου ή και τρίτων είτε αυτοτελώς, είτε σε συνεργασία με άλλους συγγενείς από πλευράς δραστηριότητας, φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,

δ) της οργάνωσης κάθε είδους διεθνών συναντήσεων, συνδιασκέψεων, συνεδρίων και σεμιναρίων στον τομέα της Παιδιατρικής Αιματολογίας Ογκολογίας, σε συνεργασία με άλλους φορείς της ημεδαπής και αλλοδαπής,

ε) της συλλογής και αξιοποίησης επιστημονικών πληροφοριών στον τομέα της Παιδιατρικής Αιματολογίας Ογκολογίας, καθώς και της αξιοποίησης των πληροφοριών αυτών μέσω των σύγχρονων τεχνολογιών, κυρίως μέσω της διασύνδεσης του Κέντρου με κορυφαία Ογκολογικά Κέντρα του Εξωτερικού,

στ) της σύναψης συμβάσεων εργασίας μερικής απασχόλησης με μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Πανεπιστημίων ή Ερευνητικών Κέντρων της ημεδαπής. Η αμοιβή σε αυτές τις συμβάσεις δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την ελάχιστη εκ του νόμου προβλεπόμενη.

3. Το Κέντρο λειτουργεί ως «Κέντρο Αριστείας» και αναφοράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο, του οποίου σκοπός είναι να παρέχει ιατρικές υπηρεσίες και νοσηλεία σε παιδιά που πάσχουν από καλοήθη και κακοήθη νοσήματα, να διαθέτει χώρους αφιερωμένους στην έρευνα για τη θεραπεία των ανωτέρω παθήσεων, να εφαρμόζει νέες μεθόδους και μορφές νοσηλείας και ιατρικής εν γένει περίθαλψης και να υποστηρίζει ψυχολογικά τα πάσχοντα παιδιά και τις οικογένειές τους.

Άρθρο 5
Λειτουργία του Ογκολογικού Κέντρου Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη ΕΛΠΙΔΑ»

1. Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ογκολογικό Κέντρο Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη ΕΛΠΙΔΑ”» (Κέντρο) λειτουργεί στο κτίριο της Ογκολογικής Μονάδας Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη ΕΛΠΙΔΑ» του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων «H ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», το οποίο κτίριο ανεγέρθηκε σε εκτέλεση της από 27.3.2007 Σύμβασης Δωρεάς του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο» υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Νοσοκομείο Παίδων H ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», η οποία κυρώθηκε με τον ν. 3627/2007 (Α’ 292). Το ως άνω κτίριο, ο εν γένει ξενοδοχειακός, ιατρικός και λοιπός εξοπλισμός του, καθώς και τα οικόπεδα, επί των οποίων αυτό έχει αναγερθεί, περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στο Κέντρο.

2. Στο Κέντρο μεταφέρονται: α) από το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», τα ακόλουθα τμήματα και μονάδες: αα) το Τμήμα Παιδιατρικής Αιματολογίας Ογκολογίας και αβ) η Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, β) από το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Π. & Α.Κυριακού», το Ογκολογικό Τμήμα. Επιπλέον, η Μονάδα Ειδικών Θεραπειών Αιματολογίας Ογκολογίας της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία λειτουργεί σήμερα στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», δύναται να ενταχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 4957/2022 (Α’ 141) στο συνιστώμενο Κέντρο με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών, με την οποία καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εν λόγω μεταφορά.

3. Το Κέντρο διασυνδέεται λειτουργικά με το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» και με το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Π. & Α. Κυριακού», πρωτίστως για την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων υποστηρικτικών ιατρικών και θεραπευτικών πράξεων που απαιτούνται για τη θεραπεία παιδιών και εφήβων και εποπτεύεται από τη Διοίκηση της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας.

Άρθρο 6
Πόροι του Ογκολογικού Κέντρου Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη ΕΛΠΙΔΑ»

1. Οι πόροι του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ογκολογικό Κέντρο Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη ΕΛΠΙΔΑ”» (Κέντρο) είναι:

α) Τα ημερήσια νοσήλια και οι εισπράξεις από τις σχετικές με το αντικείμενό του ιατρικές πράξεις.

β) Κληρονομίες, κληροδοσίες, δωρεές και επιχορηγήσεις από τρίτους, όπως και οι πρόσοδοι από αυτές, συμπεριλαμβανομένων, ιδίως, δωρεών για την ανακαίνιση ή αναβάθμιση του Κέντρου.

γ) Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες ή άλλους πιστωτικούς οργανισμούς.

δ) Έσοδα από συνέδρια, ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις. ε) Έσοδα από ερευνητικά πρωτόκολλα, καθώς και από

άλλες δραστηριότητες, τις οποίες το Κέντρο υλοποιεί για την ιατρική έρευνα.

στ) Έσοδα από την εξυπηρέτηση του προσωπικού, των νοσηλευόμενων και επισκεπτών, όπως εκμετάλλευση ή μισθώματα από κυλικεία, εστιατόριο, ανθοπωλεία και είδη δώρων.

ζ) Έσοδα από την εκποίηση παλαιών μηχανημάτων, επίπλων, σκευών και κάθε είδους άχρηστου υλικού.

η) Η προβλεπόμενη στην παρ. 2 επιχορήγηση από το δημόσιο και κάθε άλλη πρόσθετη επιχορήγηση που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας.

2. Το ελληνικό δημόσιο παρέχει τακτική επιχορήγηση προς το Κέντρο, η οποία εντάσσεται στον ετήσιο τακτικό κρατικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, σε συγκεκριμένο κωδικό. Το ποσό αυτό καταβάλλεται στο Κέντρο σε δωδεκατημόρια σε τέσσερις ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις. Για τον σκοπό αυτόν το Κέντρο υποβάλει ετησίως στο Υπουργείο Υγείας τον προϋπολογισμό του το αργότερο μέχρι την 31η Ιουλίου κάθε έτους για το επόμενο έτος.

3. Τα έσοδα του Κέντρου κατά πρώτο μεν λόγο διατίθενται για την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό του ιατρικού και λοιπού εξοπλισμού του, την εφαρμογή πρωτοποριακών θεραπειών, την έρευνα και ανάπτυξη νέων καινοτόμων μεθόδων, κατά δεύτερο δε λόγο περιέρχονται στο Δημόσιο.

Άρθρο 7
Εποπτεία Έλεγχος

1. Η εποπτεία και ο έλεγχος του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ογκολογικό Κέντρο Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη ΕΛΠΙΔΑ”» (Κέντρο) ασκείται από τον Υπουργό Υγείας και περιλαμβάνει:

α) Τον διορισμό της διοίκησης σύμφωνα με το άρθρο 10, β) την έγκριση του απολογισμού και του προϋπολογισμού και γ) την άσκηση διαχειριστικού ελέγχου.

2. Κάθε έτος γίνεται έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Κέντρου του προηγούμενου έτους από δύο (2) ορκωτούς λογιστές, οι οποίοι ορίζονται από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών μετά από αίτηση του Κέντρου. Η έκθεση του πορίσματος του ελέγχου κοινοποιείται στον εποπτεύοντα Υπουργό σε έναν (1) μήνα από την υποβολή του στο Κέντρο. Ο εποπτεύων Υπουργός δύναται οποτεδήποτε να διατάξει έκτακτο έλεγχο οικονομικής διαχείρισης του Κέντρου. Οι έλεγχοι, τακτικοί και έκτακτοι, βαρύνουν το Κέντρο.

Άρθρο 8
Όργανα διοίκησης
Όργανα διοίκησης του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ογκολογικό Κέντρο Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη ΕΛΠΙΔΑ”» (Κέντρο) είναι: α) το Διοικητικό Συμβούλιο και β) ο Πρόεδρος του Ογκολογικού Κέντρου Παίδων.

Άρθρο 9
Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ογκολογικό Κέντρο Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη ΕΛΠΙΔΑ”» (Κέντρο) είναι επταμελές και αποτελείται από τον Πρόεδρο του Κέντρου, ως Πρόεδρο, και έξι (6) τακτικά μέλη, με ισάριθμα αναπληρωματικά, τα οποία επιλέγονται μεταξύ προσωπικοτήτων εγνωσμένου κύρους της επιστημονικής κοινότητας ή της κοινωνικής ή οικονομικής ζωής της χώρας ή μεταξύ ατόμων, ιδίως ασθενών ή συγγενών ασθενών ή εκπροσώπων ενώσεων ασθενών ή συγγενών ασθενών που με τις γνώσεις, την πείρα και τα προσωπικά τους βιώματα, δύνανται να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην επίτευξη των σκοπών του Κέντρου, εκ των οποίων τέσσερα (4) ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας και δύο (2) προτείνονται από το κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία «Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη». Με την απόφαση συγκρότησης του πρώτου εδαφίου της παρ. 2, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται ως Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. ένα (1) εκ των μελών που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας. Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. αναπληρώνει τον Πρόεδρο του Κέντρου στα καθήκοντά του ως Προέδρου του Δ.Σ., όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.

2. Το Δ.Σ. συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας για τετραετή θητεία, η οποία δύναται, με όμοια απόφαση, να ανανεωθεί άπαξ. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν εκδοθεί η απόφαση του πρώτου εδαφίου, η θητεία του Δ.Σ. παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τον ορισμό του νέου Δ.Σ.. Αν για οποιονδήποτε λόγο εκλείψουν ο Πρόεδρος ή μέλος του Δ.Σ., ο νέος Πρόεδρος ή το νέο μέλος ορίζονται για το υπόλοιπο της θητείας του συλλογικού οργάνου, το οποίο εξακολουθεί να λειτουργεί νόμιμα, εφόσον παραμένουν τουλάχιστον τέσσερα (4) από τα ορισθέντα μέλη του, συμπεριλαμβανομένου σε αυτά του Προέδρου.

3. α) Το Δ.Σ. συνεδριάζει, με φυσική παρουσία ή με χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιασκεψη), κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του, τακτικά μία (1) φορά τον μήνα και εκτάκτως κάθε φορά που κρίνεται αναγκαίο. Η σύγκληση του Δ.Σ. σε έκτακτη συνεδρίαση είναι υποχρεωτική για τον Πρόεδρο του Δ.Σ., αν υποβληθεί σχετικό αίτημα από τρία (3) τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ.. Το αίτημα του δεύτερου εδαφίου αναφέρεται απαραιτήτως στο προς συζήτηση θέμα και υποβάλλεται εγγράφως στον Πρόεδρο του Δ.Σ., ο οποίος συγκαλεί το Δ.Σ. σε έκτακτη συνεδρίαση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος.

β) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. καθορίζει την ημέρα, την ώρα, τον τόπο και τον τρόπο της συνεδρίασης, προσδιορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ορίζει τους εισηγητές και διευθύνει τη συζήτηση κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

γ) Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη με την οποία συντάσσεται ο Πρόεδρος.

δ) Το πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ. υπογράφεται από όλα τα μέλη που παρέστησαν σε αυτή. Στο πρακτικό καταχωρίζονται, ιδίως, τα ονόματα και οι ιδιότητες των παριστάμενων μελών, ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, τα θέματα που συζητήθηκαν, το είδος και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, καθώς και οι αποφάσεις που λήφθηκαν. Στο πρακτικό καταχωρίζονται, επιπροσθέτως, οι γνώμες των μελών που μειοψήφησαν με συνοπτική αναφορά στην αιτιολογία τους.

ε) Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλόγως ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45), εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του παρόντος.

4. Η ιδιότητα μέλους του Δ.Σ. είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μέλους συλλογικού οργάνου παρεμφερούς ιδρύματος ή νοσοκομείου δημόσιου ή ιδιωτικού, προμηθευτή ή εργολάβου ή εργαζόμενου υπό οποιαδήποτε έννομη σχέση με το Ογκολογικό Κέντρο Παίδων. Επίσης, μέλη του Δ.Σ. δεν δύνανται να είναι μετακλητοί δημόσιοι υπάλληλοι ή πρόσωπα, που συνδέονται μεταξύ τους με συγγένεια μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.

5. Σε κάθε περίπτωση, από την εφαρμογή του παρόντος δεν θίγονται οι διατάξεις του Μέρους Δ’ του ν. 4622/2019 (Α’ 133), περί διαφάνειας και ακεραιότητας και των άρθρων 20 έως 23 του ν. 4735/2020 (Α’ 197), περί επιλογής από την Κυβέρνηση των διοικήσεων στον δημόσιο τομέα.

Άρθρο 10
Παύση ή αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου
Με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται να παυθούν ή να αντικατασταθούν πριν από την λήξη της θητείας τους, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ογκολογικό Κέντρο Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη ΕΛΠΙΔΑ”» (Κέντρο), που ορίζονται από τον ίδιο, σύμφωνα με το άρθρο 10, για σπουδαίο λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους. Με την ίδια ή όμοια απόφαση δύνανται να παυθούν ή να αντικατασταθούν πριν από την λήξη της θητείας τους, τα μέλη του Δ.Σ. του Κέντρου, που προτείνονται από το Ίδρυμα «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη», σύμφωνα με το άρθρο 10, για σπουδαίο λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους. Μετά από την απόφαση του δευτέρου εδαφίου το Ίδρυμα «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη» προτείνει το νέο μέλος του Δ.Σ. του Κέντρου εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή της απόφασης της πρόωρης παύσης ή αντικατάστασης στο μέλος του Δ.Σ. του Κέντρου που παύεται ή αντικαθίσταται. Ως σπουδαίος λόγος θεωρείται για την εφαρμογή του πρώτου και δευτέρου εδαφίου, εκείνος που ανάγεται στη συμπεριφορά του μέλους του Δ.Σ. κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή αντικειμενικός λόγος, όπως η έλλειψη συνεργασίας ή λοιπές περιστάσεις, ανεξάρτητες με την ειδικότερη συμπεριφορά του μέλους, που τον καθιστούν ακατάλληλο για την άσκηση των καθηκόντων του. Στους σπουδαίους λόγους, επίσης, συμπεριλαμβάνεται η συνδρομή των περιπτώσεων της παρ. 4 του άρθρου 10 και η περίπτωση της αδικαιολόγητης απουσίας, χωρίς αποχρώντα λόγο, του μέλους του Δ.Σ. του Κέντρου από πέντε (5) συνολικά συνεδριάσεις εντός του έτους.

Άρθρο 11
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) αποτελεί το ανώτατο όργανο διοίκησης των υποθέσεων και διαχείρισης της περιουσίας του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ογκολογικό Κέντρο Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη ΕΛΠΙΔΑ”» (Κέντρο).

2. Το Δ.Σ. αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τη διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία του Κέντρου, με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στο άρθρο 13 αρμοδιοτήτων του Προέδρου του Κέντρου, και ασκεί τις εξής, ιδίως, αρμοδιότητες:

α) διαμορφώνει τη στρατηγική επίτευξης των σκοπών του Κέντρου και την πολιτική ανάπτυξης και βελτιστοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας/νοσηλείας/ φροντίδας και της επιστημονικής δραστηριότητας του Κέντρου,

β) εγκρίνει το συνολικό επιχειρησιακό σχέδιο δράσης του Κέντρου, ανά άξονες προτεραιότητας, καθώς και τα επιμέρους έργα,

γ) εισηγείται τον αριθμό, τις κατηγορίες, τις ειδικότητες και τα προσόντα όλου του αναγκαίου προσωπικού του Κέντρου, καθώς κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με τον Εσωτερικό Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας του άρθρου 16,

δ) εγκρίνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση κλινικών, πειραματικών, ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων,

ε) εγκρίνει τη διοργάνωση και διεξαγωγή διεθνών συναντήσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων, διαλέξεων και επιστημονικών ανακοινώσεων,

στ) αποφασίζει για τη διενέργεια των πάσης φύσεως προμηθειών, καθώς και για τον τρόπο διαχείρισης των πάσης φύσεως εσόδων, εξόδων και περιουσιακών στοιχείων του Κέντρου, ιδίως δε εγκρίνει προτάσεις για την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων του Κέντρου,

ζ) αποφασίζει για την αποδοχή δωρεών και κληροδοτημάτων υπέρ του Κέντρου,

η) αποφασίζει την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων, καθώς και τη συμβιβαστική, δικαστική ή εξώδικη, επίλυση διαφορών μεταξύ του Κέντρου και τρίτων,

θ) εισηγείται την κατάρτιση και τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας του Κέντρου, ιδίως δε τη σύσταση, κατάργηση ή συγχώνευση μονάδων ή τμημάτων του Κέντρου,

ι) εισηγείται την κατάρτιση και τροποποίηση του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων του Κέντρου,

ια) εγκρίνει την κατάρτιση και τροποποίηση του ενιαίου προγράμματος προμηθειών του Κέντρου,

ιβ) εγκρίνει την κατάρτιση και τροποποίηση του προϋπολογισμού, του απολογισμού και του ισολογισμού του Κέντρου,

ιγ) εγκρίνει την κατάρτιση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων του Κέντρου,

ιδ) εγκρίνει την ανέγερση νέων κτιρίων, την επέκταση ή επέμβαση επί υφιστάμενων κτιρίων, τη διαμόρφωση ή αναδιαμόρφωση ή αναδιάταξη χώρων, την εγκατάσταση, αναβάθμιση ή ανακατανομή του εξοπλισμού, καθώς και των λοιπών υποδομών του Κέντρου,

ιε) ενημερώνει το Υπουργείο Υγείας για τα επιστημονικά αποτελέσματα και τις δραστηριότητες του Κέντρου,

ιστ) αποφασίζει και καθορίζει, μετά από έγκριση του Υπουργού Υγείας, τη διαδικασία προβολής και δημοσιότητας των επιστημονικών δραστηριοτήτων του Κέντρου στην Ελλάδα και διεθνώς.

Άρθρο 12
Αρμοδιότητες του Προέδρου

1. Ο Πρόεδρος του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ογκολογικό Κέντρο Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη ΕΛΠΙΔΑ”» (Κέντρο) προτείνεται από το κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία «Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη», μετά από δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδεται από το ίδρυμα, και διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής ορίζονται ως ελάχιστα προσόντα: α) το πτυχίο ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης (πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αρμοδίως αναγνωρισμένο, και β) η επαγγελματική εμπειρία ή η ακαδημαϊκή εξειδίκευση στη διοίκηση υπηρεσιών υγείας.

2. Ο Πρόεδρος του Κέντρου είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

3. Ο Πρόεδρος του Κέντρου ασκεί τις εξής αρμοδιότητες:

α) εκπροσωπεί το Κέντρο δικαστικώς και εξωδίκως, β) προΐσταται όλων των υπηρεσιών του Κέντρου, εποπτεύει και ελέγχει αυτές και λαμβάνει τα κατά την κρίση του μέτρα για την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας,

γ) υπογράφει κάθε πράξη αναφορικά με το καθεστώς του πάσης φύσεως προσωπικού του Κέντρου, σε εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.),

δ) ασκεί πειθαρχικό έλεγχο και εξουσία στο πάσης φύσεως προσωπικό του Κέντρου και δύναται να διατάσσει τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης,

ε) προβαίνει στην εκποίηση ή καταστροφή του άχρηστου και ακατάλληλου για χρήση και διάθεση υλικού,

στ) έχει την εποπτεία, τον έλεγχο και την ευθύνη της λειτουργίας των καταστημάτων, που αναπτύσσει το Ογκολογικό Κέντρο Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη ΕΛΠΙΔΑ» προς εξυπηρέτηση του προσωπικού και των επισκεπτών του,

ζ) συγκροτεί επιτροπές ή ομάδες εργασίας από το επιστημονικό και λοιπό προσωπικό του Κέντρου, για τη μελέτη ή γνωμοδότηση επί θεμάτων που ανάγονται στη δραστηριότητα του Κέντρου, καθώς και για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ερευνητικών και άλλων προγραμμάτων,

η) υπογράφει συμβάσεις εκτέλεσης ερευνητικών και άλλων προγραμμάτων για την επίτευξη των σκοπών του Κέντρου, μετά από απόφαση του Δ.Σ.,

θ) εκπονεί το συνολικό επιχειρησιακό σχέδιο δράσης του Κέντρου, ανά άξονες προτεραιότητας και έργα, και το υποβάλλει προς έγκριση στο Δ.Σ. του Κέντρου,

ι) εισηγείται προς το Δ.Σ. τον εσωτερικό κανονισμό οργάνωσης και λειτουργίας του Κέντρου, καθώς και τις τροποποιήσεις του,

ια) εισηγείται προς το Δ.Σ. τον ετήσιο προγραμματισμό των προσλήψεων του Κέντρου, καθώς και τις τροποποιήσεις του,

ιβ) εισηγείται προς το Δ.Σ. το ενιαίο πρόγραμμα προμηθειών του Κέντρου, καθώς και τις τροποποιήσεις του,

ιγ) εισηγείται προς το Δ.Σ. τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό και τον ισολογισμό του Κέντρου,

ιδ) συντάσσει και εισηγείται προς το Δ.Σ. την ετήσια και κάθε τριμηνιαία έκθεση πεπραγμένων του Κέντρου,

ιε) παρακολουθεί και ελέγχει σε μηνιαία βάση την ορθή εκτέλεση του προϋπολογισμού και την εν γένει οικονομική λειτουργία του Κέντρου,

ιστ) υποβάλλει στο Δ.Σ. προτάσεις για την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Κέντρου,

ιζ) εισηγείται προς το Δ.Σ. την ανέγερση νέων κτιρίων, την επέκταση ή επέμβαση επί υφιστάμενων κτιρίων, τη διαμόρφωση ή αναδιαμόρφωση ή αναδιάταξη χώρων, την εγκατάσταση, αναβάθμιση ή ανακατανομή του εξοπλισμού, καθώς και των λοιπών υποδομών του Κέντρου.

4. Ο Πρόεδρος του Κέντρου δύναται με απόφασή του, να ορίζει τον νόμιμο αναπληρωτή του κατά την άσκηση των καθηκόντων της παρ. 2 σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, να μεταβιβάζει το σύνολο ή μέρος των αρμοδιοτήτων του στον Αντιπρόεδρο ή άλλο μέλος του Δ.Σ. ή σε προϊστάμενο μονάδας ή τμήματος, έχοντας τη δυνατότητα να ορίσει ότι εξακολουθεί και ο ίδιος να ασκεί παράλληλα τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες, καθώς και να εξουσιοδοτεί τα ως άνω όργανα να υπογράφουν, με εντολή του, πράξεις ή άλλα έγγραφα της αρμοδιότητάς του. Η απόφαση αυτή είναι ελευθέρως ανακλητή ως προς το σύνολο ή μέρος των μεταβιβασθεισών αρμοδιοτήτων.

Άρθρο 13
Προσωπικό Οργάνωση

1. Οι προσλήψεις του ιατρικού και λοιπού προσωπικού γίνονται σύμφωνα με τον προγραμματισμό προσλήψεων του άρθρου 51 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), μετά από προκήρυξη των εγκρινόμενων θέσεων προς πλήρωση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

2. Το Κέντρο δύναται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να καλύπτει επιτακτικές ανάγκες του σε ιατρικό και λοιπό, πλην ιατρών, επικουρικό προσωπικό, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 3580/2007 (Α’ 134) και το άρθρο 10 του ν. 3329/2005 (Α’ 81), αντιστοίχως, καθώς και να συνεργάζεται για την κάλυψη των αναγκών του και για την προσήκουσα λειτουργία του, εφόσον δεν επαρκεί το προσωπικό του, με τις ειδικότητες ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού που προβλέπονται στο άρθρο 41 του ν. 4058/2012 (Α’ 63), με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους.

3. Όλες ανεξαιρέτως οι πληρωμές των πάσης φύσεως αποδοχών, απολαβών και αποζημιώσεων, τακτικών ή έκτακτων, του πάσης φύσεως προσωπικού του Κέντρου, καθώς και της ειδικής αμοιβής των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) της Μονάδας Ειδικών Θεραπειών Αιματολογίας Ογκολογίας της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που προβλέπεται στην περ. Ε’ της παρ. 1 του άρθρου 131 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), καταβάλλονται από το Κέντρο και βαρύνουν τον προϋπολογισμό του μετά από ισόποση επιχορήγηση του Υπουργείου Υγείας.

Άρθρο 14
Απαλλαγές
Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ογκολογικό Κέντρο Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη ΕΛΠΙΔΑ”» (Κέντρο) απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο, δημοτικό και δικαστικό τέλος ή άλλο άμεσο ή έμμεσο φόρο, πλην του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), του φόρου εισοδήματος, του φόρου δωρεών και κληρονομιών και του φόρου μεταβίβασης ακινήτου, καθώς και από κάθε εισφορά υπέρ τρίτων, δικαίωμα ή κράτηση και απολαύει όλων των δασμολογικών ατελειών και φορολογικών απαλλαγών και ευεργετημάτων που ισχύουν για τα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα. Στις απαλλαγές αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται οι εισφορές υπέρ ασφαλιστικών ταμείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης. Ως προς την απαλλαγή από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) εφαρμόζεται η περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 (Α’ 287).

Άρθρο 15
Εσωτερικός Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας

1. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ογκολογικό Κέντρο Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη ΕΛΠΙΔΑ”» ρυθμίζονται, ιδίως:

α) η σύσταση, η κατάργηση ή η συγχώνευση, και γενικώς διάρθρωση των οργανικών μονάδων του Κέντρου, η στελέχωση και ο τρόπος λειτουργίας των επιμέρους ιατρικών, νοσηλευτικών, διοικητικών και λοιπών υπηρεσιών,

β) η σύσταση, η περιγραφή των θέσεων εργασίας του προσωπικού, τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα και η διαδικασία πρόσληψης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η υπηρεσιακή κατάσταση, οι υποχρεώσεις, ο πειθαρχικός έλεγχος και η πειθαρχική εξουσία για όλο το προσωπικό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,

γ) οι διαδικασίες προμηθειών πάσης φύσεως, συμπεριλαμβανόμενης της παροχής υπηρεσιών και αγαθών. Ειδικότερα, δύναται να καταρτιστεί κανονισμός για τις προμήθειες πάσης φύσεως, μισθώσεις και εκμισθώσεις ακινήτων εν γένει, αγορές ή εκποιήσεις ακινήτων, εκποιήσεις κινητών, αναθέσεις και εκπονήσεις μελετών, καθώς και εκτέλεση έργων, εντός του πλαισίου της κείμενης νομοθεσίας για τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, σε συνδυασμό με τον ν. 4412/2016 (Α’ 147).

2. Στον κανονισμό της παρ. 1 εξειδικεύονται επιπλέον τα εγκριτικά επίπεδα, η παρακολούθηση τιμών, η διαχείριση των αποθηκών, οι τρόποι παρακολούθησης συμβάσεων, η αξιολόγηση προμηθευτών, τα κριτήρια και οι τρόποι εισαγωγής της καινοτομίας και οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετικά με τις προμήθειες και τη διαχείρισή τους.

3. Στον κανονισμό της παρ. 1 ρυθμίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια, που δεν προβλέπεται από τον παρόντα νόμο και είναι απαραίτητη για την επίτευξη των σκοπών του Κέντρου.

ΤΜΗΜΑ Γ’
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 16
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται να καταβάλλεται, διά του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, έκτακτη επιχορήγηση προς το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ογκολογικό Κέντρο Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη ΕΛΠΙΔΑ”» (Κέντρο), για την κάλυψη δαπανών που προκύπτουν από αποδείξεις παροχής υπηρεσιών.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών ορίζεται το ύψος των αποδοχών του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Κέντρου, καθώς και το ύψος της αποζημίωσης των λοιπών μελών του Δ.Σ..

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Οικονομικών και Εσωτερικών, μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του Κέντρου, καθορίζεται ο Εσωτερικός Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας του Κέντρου.

Άρθρο 17
Μεταβατικές διατάξεις

1. Το μόνιμο και επικουρικό προσωπικό πάσης φύσεως που υπηρετεί στο Τμήμα Παιδιατρικής Αιματολογίας Ογκολογίας και στη Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «H ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», καθώς και στο Ογκολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Π. & Α. Κυριακού», εξαιρούμενου του προσωπικού της Μονάδας Ειδικών Θεραπειών Αιματολογίας Ογκολογίας της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μεταφέρεται στο συνιστώμενο με τον παρόντα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ογκολογικό Κέντρο Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη ΕΛΠΙΔΑ”» (Κέντρο), μετά από αίτησή του, η οποία υποβάλλεται από την 1η.7.2023 έως την 31η.7.2023, στην αρμόδια διεύθυνση του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «H ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ». Οι αιτήσεις διαβιβάζονται στην αρμόδια υπηρεσία της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας, η οποία εκδίδει, εμπρόθεσμα, τις σχετικές διαπιστωτικές πράξεις μεταφοράς, οι οποίες στην περίπτωση επικουρικού προσωπικού διαρκούν έως τη λήξη της σύμβασής του.

2. Το προσωπικό που μεταφέρεται στο Κέντρο, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 1, διατηρεί και δεσμεύει την οργανική του θέση στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ή, κατά περίπτωση, στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Π. & Α. Κυριακού».

3. Ως ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Ογκολογικό Κέντρο Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη ΕΛΠΙΔΑ”» ορίζεται η 1η Σεπτεμβρίου 2023. Ο Υπουργός Υγείας δύναται, αν κρίνει ότι απαιτείται επιπλέον χρόνος για τη διασφάλιση της πλήρους στελέχωσης και ομαλής λειτουργίας του Κέντρου, να μεταθέτει με απόφασή του το χρονικό σημείο έναρξης λειτουργίας του Κέντρου, όπως προσδιορίζεται στο πρώτο εδάφιο. Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου ή με όμοια απόφασή του ο Υπουργός Υγείας δύναται να τάσσει εκ νέου προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων μεταφοράς του πάσης φύσεως μόνιμου και επικουρικού προσωπικού της παρ. 1 στο Κέντρο.

4. Συμβάσεις που έχουν συναφθεί μεταξύ τρίτων προσώπων, φυσικών ή νομικών, και, κατά περίπτωση, του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ή του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Π. & Α. Κυριακού» και εκτελούνται έως την έναρξη ισχύος του παρόντος από την Ογκολογική Μονάδα Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη ΕΛΠΙΔΑ» του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων «H ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», εκτελούνται από το Κέντρο από την ημέρα έναρξης λειτουργίας του, σύμφωνα με την παρ. 3, και εφεξής.

ΜΕΡΟΣ Β’
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΩΡΕΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ A’
ΣΚΟΠΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 18
Σκοπός (άρθρο 1 Οδηγίας 2010/53/ΕΕ)

1. Σκοπός του Τμήματος Β’ είναι η προσαρμογή στις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις του δικαίου των μεταμοσχεύσεων και ειδικότερα του ν. 3984/2011 (Α’ 150), με τον οποίο έχει ενσωματωθεί στη ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2010/53/ΕΕ (αρχικά 2010/45/ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2010, σχετικά με τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας των ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση (L 207/06.08.2010), και η βελτίωση των μεταμοσχευτικών επιδόσεων της Ελλάδας διεθνώς.

2. Σκοπός του Τμήματος Γ’ είναι η συμπλήρωση και επικαιροποίηση του νομικού πλαισίου που διέπει τον εθνικό φορέα μεταμοσχεύσεων, προκειμένου να ασκήσει αποτελεσματικά τις αρμοδιότητές του στο πεδίο των μεταμοσχεύσεων.

Άρθρο 19
Αντικείμενο (άρθρο 1 Οδηγίας 2010/53/ΕΕ)

1. Αντικείμενο του Τμήματος Β’ είναι η επικαιροποίηση των κανόνων που ρυθμίζουν τη δωρεά από άνθρωπο και τη χρήση οργάνων, με σκοπό τη μεταμόσχευση ή άλλη θεραπευτική ή επιτρεπτή κατά τις διατάξεις του παρόντος χρήση, και τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας των οργάνων, καθώς και η θέσπιση κριτηρίων αξιολόγησης των μεταμοσχευτικών κέντρων, ώστε να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας.

2. Αντικείμενο του Τμήματος Γ’ είναι η μετονομασία του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και η αναβάθμιση της λειτουργίας του, μέσω της ενίσχυσης των αρμοδιοτήτων του και της δημιουργίας ενός ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος Μεταμοσχεύσεων.

ΤΜΗΜΑ Β’
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 20
Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 2 Οδηγίας 2010/53/ΕΕ)

1. Το Κεφάλαιο Β’ εφαρμόζεται στην αφαίρεση, διακίνηση, επεξεργασία, αποθήκευση, έλεγχο, χαρακτηρισμό, συντήρηση και χρήση ανθρωπίνων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση στον άνθρωπο ή εν γένει χρήση για επιτρεπόμενους σκοπούς.

2. Δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Β’:

(α) Οι αυτομεταμοσχεύσεις, (β) τα τεχνητά όργανα.

Άρθρο 21
Γενικές αρχές (άρθρο 13 Οδηγίας 2010/53/ΕΕ)

1. Η αφαίρεση οργάνων πραγματοποιείται με απόλυτο σεβασμό στην προσωπικότητα και την αξία του δότη, και με κάθε επιμέλεια, ώστε να μην προκύψει κίνδυνος για την ανθρώπινη ζωή και υγεία ή βλάβη στα αφαιρούμενα όργανα.

2. Η αφαίρεση οργάνων γίνεται χωρίς οποιοδήποτε αντάλλαγμα.

3. Δεν συνιστούν αντάλλαγμα με την έννοια της παρ. 2: (α) Η απόδοση κάθε είδους δαπανών, στις οποίες υποβλήθηκε ο δότης συνεπεία της αφαίρεσης, όπως προσδιορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 26,

(β) η καταβολή αποζημίωσης στον δότη λόγω επιπλοκών από την αφαίρεση οργάνου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 26,

(γ) η συμβολική έκφραση ευγνωμοσύνης με τιμητικές εκδηλώσεις, και

(δ) η πρόταξη των δωρητών οργάνων εν ζωή ή των οικείων τους στο Εθνικό Μητρώο Υποψήφιων Ληπτών, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 23 και την παρ. 3 του άρθρου 26 αντίστοιχα.

4. Απαγορεύεται η γνωστοποίηση της ανάγκης ή της διαθεσιμότητας ανθρώπινων οργάνων, όταν αυτή γίνεται με σκοπό την πρόκληση προσφοράς ή την αναζήτηση οικονομικού οφέλους ή συγκριτικού πλεονεκτήματος ή όταν γίνεται με τρόπο που απάδει στα χρηστά ήθη ή που δύναται να προκαλέσει σύγχυση ή εσφαλμένη αντίληψη και παραπλάνηση στο ευρύ κοινό για θέματα που αφορούν στη διαδικασία της δωρεάς ή της μεταμόσχευσης.

5. Η ταυτότητα του αποβιώσαντα δότη δεν αποκαλύπτεται στον λήπτη και στην οικογένειά του. Επίσης, δεν αποκαλύπτεται η ταυτότητα του λήπτη στην οικογένεια του αποβιώσαντα δότη.

6. H δωρεά από αποβιώσαντα δότη δεν επιτρέπεται να γίνεται προς ορισμένο λήπτη. Υπόδειξη του λήπτη από τον δωρητή ή τους οικείους του δεν λαμβάνεται υπόψη, αλλά ακολουθείται η σειρά προτεραιότητας του Εθνικού Μητρώου Υποψήφιων Ληπτών. Κατ’ εξαίρεση, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων δύναται με απόφασή του να λάβει υπόψη υπόδειξη του δωρητή ή των οικείων του υπέρ ορισμένου ήδη ενταγμένου στο Εθνικό Μητρώο υποψήφιου λήπτη, υπό τον όρο ότι αυτός είναι: α) ο σύζυγoς ή σύντροφος με τον οποίο ο δότης συνδέεται με σύμφωνο συμβίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 4356/2015 (Α’ 181), β) συγγενής του δότη μέχρι και τον τέταρτο βαθμό εξ αίματος, σε ευθεία ή πλάγια γραμμή ή γ) συγγενής του δότη μέχρι και τον δεύτερο βαθμό εξ αγχιστείας σε ευθεία και πλάγια γραμμή.

Άρθρο 22
Ορισμοί (άρθρο 3 Οδηγίας 2010/53/ΕΕ)
Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) «Άδεια»: η έγκριση, κατόπιν ελέγχου των προϋποθέσεων, η χορήγηση άδειας και η καταχώριση σε μητρώο από την αρμόδια αρχή.

β) «Αρμόδια αρχή»: η αρχή, ο φορέας, ο οργανισμός ή το ίδρυμα που φέρει την ευθύνη για την εφαρμογή του παρόντος.

γ) «Ασυμβατότητα»: κάθε παράγοντας που υποδεικνύει την αδυναμία πραγματοποίησης μεταμόσχευσης μεταξύ συγκεκριμένου δότη και λήπτη για ιατρικούς λόγους,

δ) «Αφαίρεση»: η διαδικασία, με την οποία τα δωριζόμενα όργανα καθίστανται διαθέσιμα.

ε) «Διαδικασίες»: γραπτές οδηγίες που περιγράφουν τα στάδια συγκεκριμένης διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων των υλικών και των μεθόδων που πρέπει να χρησιμοποιούνται, καθώς και του αναμενόμενου τελικού αποτελέσματος.

στ) «Δίκτυο Δωρεάς οργάνων»: σύστημα αποτελούμενο από τους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, οι οποίοι συμμετέχουν στις δωρεές οργάνων, το οποίο διασυνδέεται με την αρμόδια αρχή σε ενιαίο δίκτυο επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών.

ζ) «Δίκτυο Μεταμόσχευσης οργάνων»: σύστημα αποτελούμενο από τις Δομές Μεταμοσχεύσεων οργάνων, το οποίο διασυνδέεται με την αρμόδια αρχή σε ενιαίο δίκτυο επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών.

η) «Δομές Μεταμοσχεύσεων»: οι οργανωμένες μονάδες που έχουν λάβει άδεια διενέργειας αφαίρεσης ή/ και μεταμοσχεύσεων οργάνων από την αρμόδια αρχή και περιλαμβάνουν τις Μονάδες Μεταμόσχευσης και τις Ομάδες Αφαίρεσης.

θ) «Δότης»: το πρόσωπο που προβαίνει στη δωρεά ενός ή περισσότερων οργάνων, εν ζωή ή μετά τον θάνατό του.

ι) «Δωρητής»: το πρόσωπο που επιθυμεί να προβεί σε δωρεά ενός ή περισσότερων οργάνων, εν ζωή ή μετά τον θάνατό του, ανεξαρτήτως αν πραγματοποιείται η δωρεά.

ια) «Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων» (ΕΟΜ): η αρμόδια αρχή που φέρει την ευθύνη για την εφαρμογή του παρόντος στην ελληνική επικράτεια.

ιβ) «Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ανταλλαγής Οργάνων»: κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που ασχολείται με την εντός των κρατών και τη διασυνοριακή ανταλλαγή οργάνων, του οποίου οι χώρες μέλη είναι, στην πλειονότητά τους, κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ιγ) «Ιχνηλασιμότητα»: η ικανότητα εντοπισμού και ταυτοποίησης: ιγα) του οργάνου σε κάθε στάδιο της αλυσίδας από τη δωρεά έως τη μεταμόσχευση ή τη μη χρησιμοποίησή του, ιγβ) του δότη, ιγγ) του λήπτη στη Μονάδα Μεταμόσχευσης και ιγδ) των προϊόντων και των υλικών που έρχονται σε επαφή με το εν λόγω όργανο.

ιδ) «Λήπτης»: το πρόσωπο που λαμβάνει μόσχευμα. ιε) «Μεταμόσχευση»: η διαδικασία μέσω της οποίας

επιχειρείται η αποκατάσταση ορισμένων λειτουργιών του ανθρώπινου σώματος με τη μεταφορά ενός οργάνου, από έναν δότη σε έναν λήπτη.

ιστ) «Όργανο»: διαφοροποιημένο μέρος του ανθρώπινου σώματος, που σχηματίζεται από διάφορους ιστούς και που διατηρεί τη δομή του, την αγγείωσή του και τη δυνατότητά του να αναπτύσσει φυσιολογικές λειτουργίες με σημαντικό επίπεδο αυτονομίας. Τα μέρη οργάνων θεωρείται, επίσης, ότι εμπίπτουν στον παρόντα ορισμό, εφόσον προορίζονται για τον ίδιο σκοπό, όπως το πλήρες όργανο στο ανθρώπινο σώμα και πληρούν τις απαιτήσεις δομής και αγγείωσης.

ιζ) «Σοβαρό ανεπιθύμητο συμβάν»: κάθε ανεπιθύμητο και μη αναμενόμενο περιστατικό που συμβαίνει σε οποιοδήποτε στάδιο της αλυσίδας από τη δωρεά έως τη μεταμόσχευση και το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε μετάδοση νόσου, να είναι θανατηφόρο ή απειλητικό για τη ζωή, να προκαλέσει αναπηρία ή ανικανότητα, να επιφέρει ή να παρατείνει τη νοσηλεία ή τη νοσηρότητα.

(ιη) «Σοβαρή ανεπιθύμητη αντίδραση»: κάθε απρόβλεπτη απόκριση, στην οποία συμπεριλαμβάνεται μεταδοτική νόσος, του ζωντανού δότη ή του λήπτη, η οποία ενδέχεται να συμβαίνει σε οποιοδήποτε στάδιο της αλυσίδας από τη δωρεά έως τη μεταμόσχευση και η οποία είναι θανατηφόρα ή απειλητική για τη ζωή, προκαλεί αναπηρία ή ανικανότητα που επιφέρει ή παρατείνει τη νοσηλεία ή τη νοσηρότητα.

(ιθ) «Συντήρηση»: η χρήση χημικών παραγόντων ή άλλων μέσων, καθώς και η μεταβολή των περιβαλλοντικών συνθηκών, για να προληφθεί ή να επιβραδυνθεί η δομική ή λειτουργική βλάβη των ανθρώπινων οργάνων, από την αφαίρεση έως τη μεταμόσχευση.

(κ) «Χαρακτηρισμός δότη»: η συλλογή των κατάλληλων στοιχείων σχετικά με τα χαρακτηριστικά του δότη, τα οποία είναι αναγκαία για την αξιολόγηση της καταλληλότητάς του για τη δωρεά, ώστε να γίνεται η ορθή εκτίμηση επικινδυνότητας, να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι για τον λήπτη και να βελτιστοποιούνται η κατανομή των οργάνων και τα αποτελέσματα των μεταμοσχεύσεων.

(κα) «Χαρακτηρισμός οργάνου»: η συλλογή των κατάλληλων πληροφοριών σχετικά με τα χαρακτηριστικά του οργάνου, οι οποίες είναι αναγκαίες για την αξιολόγηση της καταλληλότητάς του, ώστε να γίνεται ορθή εκτίμηση επικινδυνότητας, να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι για τον λήπτη και να βελτιστοποιούνται η κατανομή των οργάνων και τα αποτελέσματα των μεταμοσχεύσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ ΖΩΝΤΑ ΔΟΤΗ

Άρθρο 23
Προϋποθέσεις δωρεάς από ζώντα δότη (άρθρο 15 Οδηγίας 2010/53/ΕΕ)

1. Η δωρεά οργάνων από ζώντα δότη επιτρέπεται αποκλειστικά προς τον σκοπό της μεταμόσχευσης στον λήπτη και εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Η αφαίρεση δεν συνεπάγεται προφανή, σοβαρό κίνδυνο για τη ζωή ή την υγεία του δότη,

β) δεν υφίσταται ανάλογης αποτελεσματικότητας διαθέσιμη θεραπευτική προσέγγιση, κατά τους γενικά αποδεκτούς κανόνες της ιατρικής επιστήμης,

γ) μέχρι τον χρόνο της επέμβασης αφαίρεσης του οργάνου από τον ζώντα δότη, δεν διατίθενται όργανα από αποβιώσαντα δότη,

δ) ο υποψήφιος δότης είναι ενήλικος και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Πρόσωπα που τελούν σε επικουρική δικαστική συμπαράσταση λόγω αποκλειστικά σωματικής αναπηρίας, κατά την παρ. 2 του άρθρου 1667 του Αστικού Κώδικα, ή λόγω έκτισης ποινής στερητικής της ελευθερίας, κατά το άρθρο 1688 του Αστικού Κώδικα, μπορούν να γίνουν δωρητές οργάνων κατά τις ακόλουθες διακρίσεις:

(δα) στην περίπτωση της πλήρους επικουρικής δικαστικής συμπαράστασης, με τη συναίνεση τόσο των ιδίων όσο και του δικαστικού συμπαραστάτη τους και

(δβ) στην περίπτωση της μερικής επικουρικής δικαστικής συμπαράστασης, με τη συναίνεση των ιδίων. Συναίνεση του δικαστικού συμπαραστάτη απαιτείται μόνο εφόσον επιβάλλεται σύμφωνα με το διατακτικό της σχετικής δικαστικής απόφασης που υποβάλλει τον υποψήφιο δότη σε μερική επικουρική δικαστική συμπαράσταση,

ε) ο υποψήφιος λήπτης έχει λάβει πλήρη και σαφή ενημέρωση και έχει δώσει ελεύθερα την έγγραφη συναίνεσή του, σύμφωνα με το άρθρο 24. Εάν ο λήπτης δεν έχει ικανότητα προς συναίνεση, εφαρμόζονται τα άρθρα 11 και 12 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (ν. 3418/2005, Α’ 287).

στ) λήπτης του οργάνου είναι: στα) ο σύζυγoς ή σύντροφος, με τον οποίο ο δυνητικός δότης συνδέεται με σύμφωνο συμβίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 4356/2015 (Α’ 181) και εφόσον έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών από την τέλεση του γάμου ή την καταχώριση του συμφώνου στο Ειδικό Βιβλίο του αρμόδιου Ληξιαρχείου, αντίστοιχα είτε στβ) συγγενής μέχρι τον τέταρτο βαθμό εξ αίματος, σε ευθεία ή πλάγια γραμμή είτε στγ) συγγενής μέχρι τον δεύτερο

βαθμό εξ αγχιστείας σε ευθεία και πλάγια γραμμή είτε στδ) πρόσωπο, με το οποίο ο δυνητικός δότης διατηρεί στενή προσωπική σχέση και συνδέεται συναισθηματικά (συναισθηματικός δότης), υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρ. 2.

2. Η δωρεά οργάνου από συναισθηματικό δότη επιτρέπεται με ειδική άδεια, που δίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) μετά από τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Ζώντα Δότη της παρ. 6.

3. Εάν, παρά τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1, διαπιστωθεί ασυμβατότητα μεταξύ δυνητικού δότη και υποψήφιου λήπτη και ο δυνητικός δότης επιθυμεί να προχωρήσει στη δωρεά του οργάνου, είναι επιτρεπτή η δωρεά στο Εθνικό Μητρώο Υποψήφιων Ληπτών. Μετά την πραγματοποίηση της δωρεάς στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου, ο υποψήφιος λήπτης, στον οποίο θα γινόταν η δωρεά, προτάσσεται στο Εθνικό Μητρώο Υποψήφιων Ληπτών, με την επιφύλαξη της προτεραιότητας επειγόντων περιστατικών.

4. Εάν υπάρχει ασυμβατότητα μεταξύ υποψήφιου ζώντα δότη και υποψήφιου λήπτη της περ. (στ) της παρ. 1 και το ίδιο συμβαίνει με ένα ή περισσότερα ζευγάρια υποψήφιων ζώντων δοτών ληπτών, επιτρέπεται η δωρεά με αμοιβαίες ανταλλαγές («χιαστί» μεταμόσχευση ή «αλυσίδα μεταμόσχευσης»).

5. Η διαπίστωση ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη δωρεά ή τις δωρεές, που αναφέρονται στις παρ. 3 και 4 γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ).

6. Συστήνεται Επιτροπή Ζώντα Δότη, με έδρα στην Αθήνα, η οποία αποτελείται από δύο (2) Πρωτοδίκες, που ορίζονται από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών, δυο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΜ, δύο (2) ψυχιάτρους και δύο (2) κοινωνικούς λειτουργούς, με τους αναπληρωτές τους. Η Επιτροπή λειτουργεί σε δύο αυτοτελή τμήματα, καθένα από τα οποία συντίθεται από έναν (1) πρωτοδίκη, ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Eλληνικού Oργανισμού Mεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), έναν (1) ψυχίατρο και έναν (1) κοινωνικό λειτουργό, με τους αναπληρωτές τους. Η Επιτροπή συγκροτείται ανά τμήμα με την απόφαση του Υπουργού Υγείας της παρ. 1 του άρθρου 58. Ως γραμματέας ορίζεται σε κάθε τμήμα με την απόφαση συγκρότησης, ένας υπάλληλος ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού του ΕΟΜ με τον αναπληρωτή του. Χρέη Προέδρου σε κάθε Τμήμα εκτελεί ο Πρωτοδίκης. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη του Προέδρου. Η θητεία της Επιτροπής είναι τετραετής. Σε περίπτωση λήξης της θητείας και έως τον διορισμό των νέων μελών, η Επιτροπή εξακολουθεί να λειτουργεί νομίμως. Αν οι ορισθέντες πρωτοδίκες προαχθούν ή μετατεθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους στην Επιτροπή μέχρι τη λήξη της τετραετούς θητείας της επιτροπής ή τη συγκρότηση νέας. Η ανάθεση των υποθέσεων προς γνωμοδότηση στα Τμήματα της Επιτροπής πραγματοποιείται από τον Πρόεδρο του ΕΟΜ, ανάλογα με τον φόρτο εργασίας τους.

7. Τα μέλη της Επιτροπής έχουν το δικαίωμα, από κοινού ή χωριστά, με την έγγραφη συναίνεση του δυνητικού δότη και του υποψήφιου λήπτη, να προβαίνουν σε επεξεργασία, κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (L 119) (Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων) και του ν. 4624/2019 (Α’ 137), και σε πλήρη έλεγχο και αξιολόγηση κάθε είδους πρόσφορων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του δωρητή και του λήπτη, όπως των συνθηκών της καθημερινής διαβίωσής τους, των κοινωνικών σχέσεων και της εργασίας τους και του ιατρικού φακέλου τους, καθώς και πληροφοριών οποιασδήποτε διαβάθμισης που λαμβάνονται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για το εάν συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας ως προς τα ανωτέρω πρόσωπα, που μπορεί να σχετίζονται με την αιτηθείσα μεταμόσχευση, λαμβάνοντας υπόψη κάθε αποδεικτικό μέσο, όπως αυτοψία, ιδιωτικά ή δημόσια έγγραφα και καταθέσεις ατόμων του οικογενειακού, φιλικού, κοινωνικού ή εργασιακού περιβάλλοντός τους.

8. Σε περίπτωση αδυναμίας αξιοποίησης ήδη αφαιρεθέντος οργάνου από ζώντα δότη, στον λήπτη για τον οποίο προοριζόταν και προκειμένου να αποφευχθεί η απώλεια του οργάνου, μπορεί, με απόφαση του ΕΟΜ, το όργανο να διατεθεί στο Εθνικό Μητρώο Υποψήφιων Ληπτών. Προτεραιότητα δίνεται στους ενταγμένους στο Εθνικό Μητρώο υποψήφιους λήπτες της Μονάδας, στην οποία διενεργείται η μεταμόσχευση. Στην περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος λήπτης, στον οποίο θα γινόταν η δωρεά, προτάσσεται στο Εθνικό Μητρώο Υποψήφιων Ληπτών, με την επιφύλαξη της προτεραιότητας επειγόντων περιστατικών.

Άρθρο 24
Διαδικασία ενημέρωσης και συναίνεσης δυνητικού ζώντα δότη (άρθρο 14 Οδηγίας 2010/53/ΕΕ)

1.α. Η ενημέρωση εκείνων που επιθυμούν να γίνουν δότες οργάνων, με σκοπό τη μεταμόσχευση, καθώς και όσων καλούνται να δώσουν τη συναίνεσή τους σύμφωνα με την περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 23, γίνεται προφορικά και πρέπει να είναι πλήρης, εύκολα κατανοητή, αντικειμενική και να παρέχεται με σεβασμό στην ελευθερία και την προσωπικότητά τους, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (ν. 3418/2005, Α’ 287). Η ενημέρωση αφορά, ιδίως, τη φύση της επέμβασης αφαίρεσης των οργάνων, την αναγκαία προετοιμασία του δότη, τη διαδικασία και τον χρόνο αποκατάστασης της υγείας του, τους κινδύνους που εγκυμονεί για τη ζωή και την υγεία του, ακόμη και αν αυτοί είναι σπάνιοι, καθώς και τα θεραπευτικά οφέλη που συνεπάγεται ή που αναμένονται από αυτήν για τον λήπτη. Η ενημέρωση είναι ενδελεχής και λεπτομερής και όταν ο δότης δεν κατανοεί την ελληνική γλώσσα, γίνεται παρουσία διερμηνέα, ο οποίος συνυπογράφει στο έντυπο «Ενημέρωσης Συναίνεσης» της παρ. 3.

β. Η ως άνω ενημέρωση παρέχεται από ιατρούς αντίστοιχης ειδικότητας με το προς αφαίρεση όργανο, κατά προτίμηση διαφορετικούς από τους θεράποντες ιατρούς του υποψήφιου λήπτη, ή από τους Συντονιστές Μεταμοσχεύσεων, εφόσον έχουν την ιατρική ιδιότητα. Κατά την ενημέρωση απαντώνται όλες οι ερωτήσεις του δυνητικού δότη.

γ. Η προηγούμενη προφορική ενημέρωση αποδεικνύεται με την υπογραφή του κειμένου ενημέρωσης που περιέχεται στο προδιατυπωμένο έντυπο της παρ. 3, από τον δυνητικό δότη και τον ιατρό ή τους ιατρούς που την παρέχουν. Το έντυπο του πρώτου εδαφίου παραμένει στον ιατρικό φάκελο του δότη και αντίγραφό του καταχωρίζεται στο τηρούμενο από τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) σύστημα αρχειοθέτησης.

2.α. Η συναίνεση αποδεικνύεται με την υπογραφή από τον δότη του ενιαίου προδιατυπωμένου εντύπου της παρ. 3, στο οποίο βεβαιώνεται η γνησιότητα της υπογραφής του δυνητικού δότη, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. Το έντυπο του πρώτου εδαφίου παραμένει στον ιατρικό φάκελο του δότη και αντίγραφό του καταχωρίζεται στο τηρούμενο από τον ΕΟΜ σύστημα αρχειοθέτησης.

β. Η συναίνεση του δυνητικού δότη είναι ελευθέρως ανακλητή, ανά πάσα στιγμή, έως και την έναρξη χορήγησης αναισθησίας για τη διαδικασία της αφαίρεσης. Η ανάκληση γίνεται με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την ανάγκη τήρησης τύπου.

3. Για τη διασφάλιση της τήρησης των προϋποθέσεων ενημέρωσης και παροχής συναίνεσης που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, καθώς και στα άρθρα 11 και 12 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (ν. 3418/2005, Α’ 287), συντάσσεται από τον ΕΟΜ ενιαίο προδιατυπωμένο έντυπο «Ενημέρωσης Συναίνεσης». Το έντυπο αυτό διανέμεται ηλεκτρονικά σε όλα τα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας, ιδίως στις Ομάδες Αφαίρεσης και τις Μονάδες Μεταμόσχευσης.

Άρθρο 25
Μητρώο Ζώντων Δοτών Φροντίδα Ζώντων Δοτών (άρθρο 15 Οδηγίας 2010/53/ΕΕ)

1. Συστήνεται από το Υπουργείο Υγείας και τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), ως υπευθύνους επεξεργασίας από κοινού, το Μητρώο Ζώντων Δοτών, το οποίο τηρείται από τον ΕΟΜ. Το Μητρώο Ζώντων Δοτών συνιστά Εθνικό Μητρώο Ασθενών (ήτοι, ληπτών υπηρεσιών υγείας) του άρθρου 83 του ν. 4600/2019 (Α’ 43). Οι Μονάδες Μεταμοσχεύσεων οφείλουν να αναφέρουν στον ΕΟΜ τα στοιχεία ταυτότητας των δοτών, πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση υγείας τους πριν και μετά τη δωρεά, καθώς και τις αναγκαίες πληροφορίες για την επέμβαση αφαίρεσης και για τα ίδια τα όργανα.

2. Οι Μονάδες Μεταμοσχεύσεων, οι φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας και οι επαγγελματίες υγείας που αναλαμβάνουν την περίθαλψη του δότη μετά τη δωρεά υποχρεούνται να αναφέρουν στον ΕΟΜ: α) κάθε περιστατικό και πληροφορία που ενδέχεται να σχετίζονται με την ποιότητα και την ασφάλεια του δωριζόμενου οργάνου και συνακόλουθα με την ασφάλεια του λήπτη και β) οποιοδήποτε συμβάν και σοβαρή ανεπιθύμητη αντίδραση εμφανιστεί στον δότη ως αποτέλεσμα της δωρεάς.

3. H Μονάδα Μεταμόσχευσης, στην οποία διενεργείται η αφαίρεση, οφείλει να προβαίνει σε τακτικό προληπτικό έλεγχο του δότη τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος, εφ’ όρου ζωής, και να ενημερώνει άμεσα τον ΕΟΜ για τυχόν επιπλοκές στην εξέλιξη της υγείας του ή για τυχόν ανεπιθύμητα συμβάντα.

Άρθρο 26
Δαπάνες Αποζημίωση Πρόταξη στο Εθνικό Μητρώο Υποψήφιων Ληπτών (άρθρο 13 Οδηγίας 2010/53/ΕΕ)

1. Οι δαπάνες που σχετίζονται με τη διενέργεια της δωρεάς και της μεταμόσχευσης βαρύνουν τον ασφαλιστικό οργανισμό του λήπτη ή του υποψήφιου λήπτη. Αν αυτοί είναι ανασφάλιστοι, οι ανωτέρω δαπάνες καλύπτονται από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας σύμφωνα με τον Κανονισμό του. Ως δαπάνες σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο νοούνται, ενδεικτικά, εκείνες που αφορούν: α) στις ιατρικές πράξεις, τις πάσης φύσεως εξετάσεις που απαιτούνται για τη διαπίστωση της καταλληλότητας του δότη, ακόμη και στην περίπτωση που τελικά δεν επιτευχθεί η δωρεά, την προετοιμασία και τη διενέργεια της επέμβασης, καθώς και την αποθεραπεία, β) στη φαρμακευτική αγωγή, γ) στα υλικά μέσα αποκατάστασης της υγείας ή ανακούφισης του δότη, δ) στη νοσηλεία πριν και μετά την αφαίρεση οργάνου, συμπεριλαμβανομένης της απασχόλησης αποκλειστικού/ ής νοσοκόμου, ε) στα έξοδα μετακίνησης και διαμονής του δότη στον τόπο όπου θα λάβει χώρα η δωρεά, στ) σε κάθε θετική ζημία εξαιτίας της δικαιολογημένης αποχής του δότη από την εργασία του, ζ) σε αμοιβές για εργασία που στερήθηκε, προκειμένου να προετοιμαστεί και να πραγματοποιηθεί η αφαίρεση και να αποκατασταθεί η υγεία του δότη. Η απουσία του δότη από την εργασία του για τη διενέργεια προμεταμοσχευτικού ελέγχου, την επέμβαση και τη μετέπειτα αποκατάστασή του καλύπτεται στο πλαίσιο αναρρωτικής άδειας από τον ασφαλιστικό οργανισμό του λήπτη.

2. Σε περίπτωση θανάτου ή βαριάς σωματικής βλάβης του δότη που τεκμηριωμένα σχετίζεται με επιπλοκές από την αφαίρεση οργάνου, καταβάλλεται αποζημίωση από το Δημόσιο, πέραν των παροχών των ασφαλιστικών οργανισμών, στον ίδιο ή στους δικαιούχους διατροφής από αυτόν.

3. Εάν, μετά από την πραγματοποίηση εν ζωή προσφοράς οργάνου, ο δότης χρειασθεί να υποβληθεί σε μεταμόσχευση οργάνου, αυτός προτάσσεται στο Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων Ληπτών, με την επιφύλαξη της προτεραιότητας επειγόντων περιστατικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΑ ΔΟΤΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΑ ΔΟΤΗ

Άρθρο 27
Προϋποθέσεις αφαίρεσης οργάνων από αποβιώσαντα δότη

1. Η αφαίρεση οργάνων από αποβιώσαντα δότη επιτρέπεται με σκοπό τη μεταμόσχευση και εφόσον:

α) Ο αποβιώσας είχε εν ζωή παράσχει τη συναίνεσή του για τη δωρεά των οργάνων σύμφωνα με την παρ. 6 και

β) έχει επέλθει ο θάνατος.

2. Αν δεν υπάρχει καταγεγραμμένη άρνηση ή συναίνεση του αποβιώσαντα, σύμφωνα με την παρ. 6, η αφαίρεση επιτρέπεται μόνον εφόσον οι οικείοι του αποβιώσαντα συναινέσουν σε αυτήν. Η λήψη της σχετικής απόφασης από τους οικείους του αποβιώσαντος γίνεται με γνώμονα τη βούλησή του και με σεβασμό στην τυχόν προγενέστερα εκφρασθείσα επιθυμία του που αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο μέσο. Ως «οικείοι» για την εφαρμογή του παρόντος νοούνται ο σύζυγος ή σύντροφος συνδεόμενος με σύμφωνο συμβίωσης, τα ενήλικα τέκνα, οι γονείς και τα ενήλικα αδέρφια. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των οικείων, υπερτερεί η γνώμη του πλησιέστερου οικείου με τη σειρά που αναφέρονται στο τρίτο εδάφιο. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ οικείων της ίδιας τάξης, δεν πραγματοποιείται η αφαίρεση. Εάν δεν υπάρχει καταγεγραμμένη άρνηση του αποβιώσαντα και δεν ανευρίσκονται οι οικείοι, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 58, η αφαίρεση πραγματοποιείται.

3. Οι ιατροί υποχρεούνται να σεβαστούν την καταγεγραμμένη δήλωση του αποβιώσαντα σύμφωνα με την παρ. 6 ακόμη και αν οι οικείοι εκφράζουν αντίθετη άποψη.

4. Η αφαίρεση από ανήλικο επιτρέπεται, εάν συναινούν σε αυτό οι γονείς ή ο γονέας που έχει την επιμέλεια του τέκνου. Εάν δεν υπάρχουν ή έχουν εκπέσει από τη γονική μέριμνα, η συναίνεση παρέχεται από τον επίτροπο.

5. Η συναίνεση των κατά περίπτωση αρμόδιων να συναινέσουν οικείων παρέχεται με έγγραφη δήλωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα που συντάσσει και διανέμει στους φορείς υγείας ο Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ). Έως την έκδοση και διανομή του σχετικού εντύπου από τον ΕΟΜ, αρκεί η έγγραφη παροχή της συναίνεσης να είναι ρητή και σαφής. Σε περίπτωση παροχής συναίνεσης σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, η γνησιότητα της υπογραφής των οικείων βεβαιώνεται με κάθε πρόσφορο μέσο κατά τις κείμενες διατάξεις ή με δύο μάρτυρες που δεν ανήκουν στη Μονάδα Μεταμόσχευσης.

6. Η δήλωση της συναίνεσης ή της άρνησης στην αφαίρεση οργάνων γίνεται προς τον ΕΟΜ είτε ηλεκτρονικά μέσω σχετικής εφαρμογής, η οποία αναπτύσσεται για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΜ από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.), είτε με έγγραφη δήλωση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Για τη δήλωση δεν απαιτείται συγκεκριμένος τύπος, αρκεί να συνάγεται ρητά και αβίαστα η ακριβής βούληση του προσώπου. Η κατά το πρώτο εδάφιο συναίνεση ή άρνηση παρέχεται από ενήλικο πρόσωπο που έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα ή τελεί υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση υπό τις προϋποθέσεις της περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 23.

Άρθρο 28
Πιστοποίηση θανάτου

1. Η αφαίρεση οργάνων πραγματοποιείται μετά την επέλευση του θανάτου, ήτοι με τη μη αναστρέψιμη απώλεια της λειτουργίας του εγκεφαλικού στελέχους (εγκεφαλικός θάνατος) ή τη μη αναστρέψιμη παύση της καρδιακής λειτουργίας (καρδιακός θάνατος).

2. Όταν ο θεράπων ιατρός διαγνώσει την επέλευση του θανάτου, υποχρεούται να προβεί αμελλητί, από κοινού με τους ιατρούς των κατά περίπτωση προβλεπόμενων ειδικοτήτων, ανάλογα με το είδος του θανάτου, στην επιβεβαίωσή του και την υπογραφή του πιστοποιητικού θανάτου. Η ανωτέρω υποχρέωση είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από την αφαίρεση ή μη των οργάνων. Στην πιστοποίηση του θανάτου απαγορεύεται να συμμετέχουν ιατροί που ανήκουν στη Μονάδα Μεταμόσχευσης και την ομάδα αφαίρεσης.

3. Εφόσον πιστοποιηθεί ο θάνατος, ο θεράπων ιατρός ή ο Τοπικός Συντονιστής Μεταμοσχεύσεων οφείλουν να ενημερώσουν τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο εκλιπών ήταν εγγεγραμμένος στο Μητρώο Δωρητών ή στο Μητρώο Αρνητών Δωρεάς οργάνων που τηρούνται στον ΕΟΜ.

4. Η αφαίρεση οργάνων από αποβιώσαντα δότη γίνεται με τον προσήκοντα σεβασμό στο σώμα του νεκρού.

5. Οι χειρουργικές πράξεις της αφαίρεσης και της μεταμόσχευσης διενεργούνται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα σε σχέση με τις λοιπές χειρουργικές επεμβάσεις με την εξαίρεση των περιστατικών που κρίνονται εξαιρετικώς επείγοντα, μετά από σύμφωνη και τεκμηριωμένη γνώμη και του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας. Υπεύθυνοι για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του πρώτου εδαφίου είναι οι Διοικητές των οικείων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων.

Άρθρο 29
Δωρεά οργάνων για ερευνητικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς
Αφαίρεση και χρήση οργάνων από αποβιώσαντα δότη που δεν προορίζονται για μεταμόσχευση επιτρέπεται αποκλειστικά για ερευνητικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς και μόνο μετά από άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων. Υπό τους ίδιους όρους επιτρέπεται η χρήση οργάνων των οποίων, μετά την αφαίρεση, διαπιστώθηκε η ακαταλληλότητα για μεταμόσχευση. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζονται αναλογικά τα άρθρα 27 και 28.

Άρθρο 30
Δαπάνες
Οι δαπάνες που απαιτούνται για την αφαίρεση ενός ή περισσότερων οργάνων από τον αποβιώσαντα δότη, τη συντήρηση, τη μεταφορά και τη μεταμόσχευσή τους ή τη μεταφορά των υποψήφιων ληπτών βαρύνουν τον ασφαλιστικό οργανισμό των ληπτών ή των υποψήφιων ληπτών. Εάν αυτοί είναι ανασφάλιστοι, οι ανωτέρω δαπάνες καλύπτονται από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας σύμφωνα με τον Κανονισμό του. Ως δαπάνες, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, νοούνται, ενδεικτικά, εκείνες που αφορούν: α) τις ιατρικές πράξεις,τις πάσης φύσεως εξετάσεις που απαιτούνται για την διαπίστωση της καταλληλότητας του δότη, ακόμη και εάν τελικά δεν επιτευχθεί η δωρεά, την προετοιμασία και τη διενέργεια της επέμβασης, β) τη φαρμακευτική αγωγή και γ) τη νοσηλεία του δότη μετά τη διαπίστωση του θανάτου και έως την αφαίρεση του οργάνου.

Άρθρο 31
Μητρώο Αποβιωσάντων Δοτών

1. Συστήνεται από το Υπουργείο Υγείας και τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), ως υπευθύνους επεξεργασίας από κοινού, Μητρώο Αποβιωσάντων Δοτών, το οποίο τηρείται από τον ΕΟΜ και περιέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την κατάσταση του αποβιώσαντα, την επέμβαση αφαίρεσης και τα αφαιρεθέντα όργανα.

2. Τα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα οφείλουν να ενημερώνουν μηνιαίως τον ΕΟΜ, στέλνοντας ηλεκτρονικά, σε διαχειρίσιμη και προτυποποιημένη μορφή, τα απαραίτητα στοιχεία για όλους τους αποβιώσαντες που πληρούν τα κριτήρια για αφαίρεση οργάνων, ανεξάρτητα από την πραγματοποίηση της δωρεάς. Τα ανωτέρω στοιχεία καθορίζονται από τον ΕΟΜ. Με την ολοκλήρωση του Πληροφοριακού Συστήματος Μεταμοσχεύσεων του άρθρου 57 τα συστήματα πληροφορικής των νοσηλευτικών ιδρυμάτων διαλειτουργούν με το Σύστημα αυτό, ώστε τα στοιχεία να αποστέλλονται σε πραγματικό χρόνο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ

Άρθρο 32
Κατανομή των οργάνων
Η κατανομή των οργάνων προς μεταμόσχευση γίνεται με διαφανή, αντικειμενικά και επιστημονικά κριτήρια, σύμφωνα με τις αρχές της ίσης μεταχείρισης, της διαφάνειας και της δικαιοσύνης.

Άρθρο 33
Κριτήρια κατανομής των οργάνων
Για την κατανομή των οργάνων λαμβάνονται υπόψη: α) ο επείγων χαρακτήρας της μεταμόσχευσης, β) ο χρόνος αναμονής για μεταμόσχευση του υποψήφιου λήπτη, γ) η απουσία ασυμβατότητας, και δ) το ιατρικό όφελος για τον λήπτη. Επιπλέον, εφαρμόζεται διακριτό σύστημα κατανομής ανά όργανο, για το οποίο αποφασίζει ο Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων, μετά από εισήγηση των οικείων επιστημονικών ομάδων, λαμβάνοντας υπόψη ελληνικά και διεθνή επιδημιολογικά και επιστημονικά δεδομένα. Το σύστημα κατανομής επικαιροποιείται, όποτε κρίνεται αναγκαίο, με βάση τα επιστημονικά και επιδημιολογικά δεδομένα και το αργότερο ανά πενταετία.

Άρθρο 34
Εθνικό Μητρώο Υποψήφιων Ληπτών Οργάνων

1. Συστήνεται από το Υπουργείο Υγείας και τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), ως υπευθύνους επεξεργασίας από κοινού, το Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων Ληπτών (ΕΜΥΛ) ανά όργανο, το οποίο είναι ενιαίο για όλη την Επικράτεια και τηρείται από τον ΕΟΜ και στο οποίο εντάσσονται οι υποψήφιοι λήπτες κατόπιν αξιολόγησης και πιστοποίησης της προσφορότητας καθενός εξ αυτών για μεταμόσχευση από Μονάδα Μεταμόσχευσης της επιλογής του. Το ΕΜΥΛ συνιστά Εθνικό Μητρώο Ασθενών (ήτοι, ληπτών υπηρεσιών υγείας) του άρθρου 83 του ν. 4600/2019 (Α’ 43).

2. Ο θεράπων ιατρός που έχει την ευθύνη της τακτικής παρακολούθησης ασθενή ενταγμένου στο ΕΜΥΛ οφείλει να ενημερώνει τη Μονάδα Μεταμόσχευσης και τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) κάθε φορά που η κλινική κατάσταση του ασθενή μεταβάλλεται με τρόπο που επηρεάζει την καταλληλότητά του προς μεταμόσχευση. Ενδεχόμενη μεταβολή της κλινικής κατάστασης, που απαιτεί επαναξιολόγηση της καταλληλότητάς του προς μεταμόσχευση ή της προτεραιότητάς του με βάση τα κριτήρια του άρθρου 33, δύναται να οδηγεί σε προσωρινή εξαίρεση ή οριστική διαγραφή του ασθενή από το ΕΜΥΛ, για την οποία η Μονάδα Μεταμόσχευσης ενημερώνει τον ΕΟΜ αμελλητί.

3. Οι Mονάδες Mεταμοσχεύσεων οφείλουν να ενημερώνουν αμελλητί τον ασθενή για την αποδοχή ή την προσωρινή εξαίρεση ή οριστική διαγραφή του από το ΕΜΥΛ.

4. Η κατανομή των προσφερόμενων οργάνων προς μεταμόσχευση πραγματοποιείται με βάση την κατάταξη των δυνητικών ληπτών του ΕΜΥΛ, η οποία προκύπτει από την εφαρμογή συστήματος προτεραιοποίησης ανά όργανο, σύμφωνα με το άρθρο 33.

5. Κατ’ εξαίρεση, για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας οργάνων με επιτρεπόμενο χρόνο ψυχρής ισχαιμίας μικρότερο από δώδεκα (12) ώρες (ήπαρ, πνεύμονες, καρδιά), όταν οι αντίστοιχες Μονάδες Μεταμόσχευσης είναι τουλάχιστον δύο (2), το ΕΜΥΛ κατανέμεται ανά Μονάδα με κριτήρια που αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΜ, κατόπιν γνώμης ειδικής επιτροπής του άρθρου 27Α του ν. 3984/2011 (Α’ 150).

6. Εάν κατά την εξέλιξη της συντονιστικής διαδικασίας δωρεάς και μεταμόσχευσης, προκύψει τεκμηριωμένος κίνδυνος απώλειας προσφερόμενων μοσχευμάτων, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΜ ή ο νόμιμος αντικαταστάτης του δύναται να λαμβάνει τις αποφάσεις της παρ. 5, καθώς και της παρ. 1 του άρθρου 35, για τη διασφάλιση της αξιοποίησης των προσφερόμενων οργάνων.

7. Οι υποψήφιοι λήπτες δικαιούνται να ενημερώνονται για τη χρονολογική σειρά κατάταξής τους στο ΕΜΥΛ.

8. Η ταυτόχρονη εγγραφή υποψήφιου λήπτη στο ΕΜΥΛ και σε αντίστοιχο Μητρώο δυνητικών ληπτών χώρας του εξωτερικού απαγορεύεται. Υποψήφιοι λήπτες που με ίδια πρωτοβουλία εγγράφονται σε μητρώο δυνητικών ληπτών χώρας του εξωτερικού διαγράφονται από το ΕΜΥΛ της παρ. 1 και παύουν να ισχύουν οι αρμοδιότητες του ΕΟΜ έναντι αυτών.

9. Υποψήφιος λήπτης που αρνείται τη λήψη μοσχεύματος περισσότερες από τρεις (3) φορές χωρίς τη συνδρομή σπουδαίου λόγου διαγράφεται από το ΕΜΥΛ. Η συνδρομή ή μη σπουδαίου λόγου που δικαιολογεί την άρνηση διαπιστώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΜ.

Άρθρο 35
Διεθνής ανταλλαγή οργάνων (άρθρα 20, 21 Οδηγίας 2010/53/ΕΕ)

1. Αν δεν είναι δυνατή η αξιοποίηση του οργάνου στην Ελλάδα, ο Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) το προσφέρει σε διεθνή οργανισμό ανταλλαγής οργάνων ή σε μεταμοσχευτική μονάδα του εξωτερικού, στο πλαίσιο διακρατικών συμφωνιών. Προσφορές οργάνων από άλλες χώρες γίνονται αποδεκτές μόνον από τον ΕΟΜ. Ο ΕΟΜ δύναται να συνάπτει διακρατικές συμφωνίες σχετικά με την ανταλλαγή οργάνων, μετά από έγκριση του Υπουργείου Υγείας, η οποία χορηγείται κατόπιν γνώμης του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΜ επιτρέπεται η διάθεση μοσχεύματος από αποβιώσαντα ή ζώντα δότη σε χώρα του εξωτερικού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών αναγκών υποψηφίων ληπτών.

2. Την ανταλλαγή οργάνων με τρίτες χώρες, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβλέπει ο ΕΟΜ, ο οποίος μπορεί να συνάπτει συμφωνίες αυτοτελώς ή από κοινού με ευρωπαϊκούς οργανισμούς ανταλλαγής οργάνων με τους ομολόγους του σε τρίτες χώρες. Οι ανταλλαγές οργάνων με τρίτες χώρες επιτρέπονται μόνο αν τα όργανα:

α) μπορούν να ιχνηλατηθούν από τον δότη έως τον λήπτη και αντιστρόφως και

β) πληρούν απαιτήσεις ποιότητας και ασφάλειας ισοδύναμες με αυτές που ισχύουν στην Ελλάδα.

3. Ο ΕΟΜ δύναται να συνάπτει γραπτές συμφωνίες με ευρωπαϊκούς οργανισμούς ανταλλαγής οργάνων, με τον όρο ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ποιότητας και ασφάλειας του παρόντος και να τους αναθέτει: α) την εκτέλεση των δραστηριοτήτων που προβλέπονται δυνάμει του πλαισίου ποιότητας και ασφάλειας του άρθρου 38 και β) ειδικά καθήκοντα όσον αφορά τις ανταλλαγές οργάνων προς και από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες.

Άρθρο 36
Δομές μεταμοσχεύσεων οργάνων (άρθρα 5, 6, 9 και 18 Οδηγίας 2010/53/ΕΕ)

1. Οι μεταμοσχεύσεις οργάνων διενεργούνται αποκλειστικά από ειδικά οργανωμένες μονάδες (Μονάδες Μεταμοσχεύσεων) νοσηλευτικών ιδρυμάτων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) κοινωφελούς και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν προηγουμένως λάβει σχετική άδεια από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ). Με την επιφύλαξη του ν. 4565/2018 (Α’ 173), περί κύρωσης σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Κοινωφελούς Ιδρύματος «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ», του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου και του Ελληνικού Δημοσίου, οι Μονάδες Μεταμοσχεύσεων οργανώνονται και λειτουργούν στο πλαίσιο των οικείων Τομέων της Ιατρικής Υπηρεσίας νοσηλευτικού ιδρύματος (διατομεακές) ή περισσότερων διασυνδεόμενων μεταξύ τους νοσηλευτικών ιδρυμάτων (διανοσοκομειακές) και στελεχώνονται από ιατρικό και λοιπό επιστημονικό προσωπικό που διαθέτει την κατάλληλη εξειδίκευση και εμπειρία κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στην απόφαση της περ. α) της παρ. 10 του άρθρου 58.

2. Στις Μονάδες Μεταμοσχεύσεων οργανώνονται και λειτουργούν Ομάδες Αφαίρεσης, οι οποίες υποχρεούνται να διενεργούν λήψεις οργάνων σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΕΟΜ. Επίσης, μπορούν να λειτουργούν αυτοτελείς Ομάδες Αφαίρεσης μετά από πιστοποίηση και άδεια του ΕΟΜ, η οποία έχει τριετή διάρκεια και δύναται να ανανεώνεται ισόχρονα με την ίδια διαδικασία. Η αμοιβή των ομάδων αυτών ειδικά για τις διενεργούμενες ιατρικές πράξεις αφαίρεσης καθορίζεται με την κοινή απόφαση της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 58 ή, κατά περίπτωση, της περ. β) της παρ. 6 του άρθρου 58 και βαρύνει τον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό του λήπτη ή τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, εάν ο λήπτης είναι ανασφάλιστος. Η πιστοποίηση και η άδεια των αυτοτελών ομάδων αφαίρεσης δύνανται να ανακαλούνται μετά από τακτικό ή έκτακτο έλεγχο, ακόμη και πριν από τη λήξη της ισχύος τους.

3. Η άδεια λειτουργίας που προβλέπεται στην παρ. 1, χορηγείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΜ, εφόσον οι υποψήφιες Μονάδες:

α) πληρούν τις τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις που καθορίζονται με την απόφαση του Υπουργού Υγείας της περ. α) της παρ. 10 του άρθρου 58,

β) εφαρμόζουν σύστημα διασφάλισης ποιότητας σε όλες τις διαδικασίες αφαίρεσης και μεταμόσχευσης και

γ) έχουν προηγουμένως λάβει άδεια σκοπιμότητας από τον ΕΟΜ, που τεκμηριώνει τη δυνατότητα ουσιαστικής συμβολής τους στο σύστημα μεταμοσχεύσεων της χώρας.

4. Για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας της παρ. 1 δεν απαιτείται η Μονάδα Μεταμόσχευσης να προβλέπεται στον Οργανισμό του αιτούντος Νοσηλευτικού Ιδρύματος. Εφόσον η Μονάδα λάβει την αιτηθείσα άδεια, θεωρείται αυτοδίκαια οργανική μονάδα του οικείου νοσηλευτικού ιδρύματος και εντάσσεται υποχρεωτικά στον Οργανισμό του, όταν αυτός τροποποιηθεί.

5. Η άδεια λειτουργίας της παρ. 1 έχει τριετή ισχύ. Μετά την πάροδο τριών (3) ετών η άδεια ανανεώνεται, ομοίως με απόφαση του ΕΟΜ, για ίσο χρόνο, με βάση τα αποτελέσματα της μεταμοσχευτικής δραστηριότητας της Μονάδας και την αξιολόγηση αυτών επί τη βάσει των δεικτών ποιότητας που καθορίζονται με την απόφαση του Υπουργού Υγείας της περ. δ) της παρ. 10 του άρθρου 58.

6. Ο ΕΟΜ καταγράφει την ετήσια μεταμοσχευτική δραστηριότητα στη χώρα, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Μεταμοσχεύσεων και τυποποιημένων εντύπων Παροχής Ετήσιων Στοιχείων Μεταμοσχευτικής Δραστηριότητας που συμπληρώνονται και υποβάλλονται υποχρεωτικά στον Οργανισμό, από τις Μονάδες Μεταμοσχεύσεων.

7. Στο πρώτο εξάμηνο κάθε έτους, ο ΕΟΜ εκδίδει την «Ετήσια Έκθεση Μεταμοσχευτικής Δραστηριότητας Οργάνων» που αφορά στο προηγούμενο έτος. Η Έκθεση υποβάλλεται στο Υπουργείο Υγείας και αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού.

8. Εφόσον διαπιστωθεί στο πλαίσιο τακτικού ή έκτακτου ελέγχου από τον ΕΟΜ ότι η Δομή Μεταμόσχευσης δεν πληροί τους όρους που καθορίζονται με τις αποφάσεις των περ. α) και β) της παρ. 10 του άρθρου 58 ή δεν ανταποκρίνεται στο πλαίσιο ποιότητας ή ασφάλειας της παρ. 11 του άρθρου 58 ή στα κριτήρια της περ. δ) της παρ. 10 του άρθρου 58, η ισχύς της άδειας μπορεί είτε να ανασταλεί για ορισμένο χρονικό διάστημα είτε να ανακληθεί, ακόμη και πριν από τη λήξη της ισχύος της.

9. Οι Δομές Μεταμοσχεύσεων έχουν τη δυνατότητα ετοιμότητας για τη λήψη και αξιοποίηση των μοσχευμάτων καθημερινά σε εικοσιτετράωρη βάση.

10. Οι Δομές Μεταμοσχεύσεων τελούν υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του ΕΟΜ και του Υπουργείου Υγείας και υποβάλλουν απολογιστικά στον ΕΟΜ ετήσια έκθεση για τη δραστηριότητά τους, εντός του πρώτου διμήνου του επόμενου έτους.

11. Κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Υπουργείο Υγείας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας σε Δομές Μεταμοσχεύσεων.

Άρθρο 37
Δίκτυα Δωρεάς και Μεταμόσχευσης

1. Το Δίκτυο Δωρεάς οργάνων αποτελείται από όλους τους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας της χώρας, που διαθέτουν Μονάδες Εντατικής Θεραπείας ή άλλα τμήματα στα οποία είναι δυνατόν να νοσηλεύονται δυνητικοί δότες οργάνων. Οι φορείς του πρώτου εδαφίου υποχρεούνται να διευκολύνουν το έργο και να διασφαλίζουν την πρόσβαση των Συντονιστών Μεταμοσχεύσεων του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) και του εμπλεκόμενου στη διαδικασία της μεταμόσχευσης ιατρικού προσωπικού, στους ατομικούς ηλεκτρονικούς φακέλους υγείας των δοτών, τηρουμένων των διατάξεων για το ιατρικό απόρρητο και για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

2. Το Δίκτυο Μεταμόσχευσης οργάνων αποτελείται από όλες τις Δομές Μεταμοσχεύσεων της χώρας, οι οποίες υποχρεούνται να συνεργάζονται με τους Κεντρικούς και Τοπικούς Συντονιστές του ΕΟΜ και τους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας για τη διευκόλυνση της διαδικασίας της μεταμόσχευσης. Οι φορείς του πρώτου εδαφίου υποχρεούνται να διασφαλίζουν την πρόσβαση των Κεντρικών και Τοπικών Συντονιστών του ΕΟΜ και του εμπλεκόμενου στη διαδικασία της μεταμόσχευσης ιατρικού προσωπικού, στους ατομικούς φακέλους υγείας των ληπτών, τηρουμένων των διατάξεων για το ιατρικό απόρρητο και για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

3. Η πρόσβαση στους ατομικούς φακέλους υγείας των υποψήφιων δοτών και ληπτών σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 εξασφαλίζεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Μεταμοσχεύσεων του άρθρου 57. Για την ενίσχυση των Δικτύων Δωρεάς και Μεταμόσχευσης ο ΕΟΜ δύναται να συνάπτει με τους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας μνημόνια συνεργασίας, στα οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες διασύνδεσης των φορέων με τον ΕΟΜ και τις Μονάδες Μεταμόσχευσης και εξειδικεύονται οι υποχρεώσεις τους για την εκπλήρωση των σκοπών των Δικτύων Δωρεάς και Μεταμόσχευσης, ιδίως η υποχρέωση συνεργασίας με τους Κεντρικούς και Τοπικούς Συντονιστές Μεταμοσχεύσεων, καταγραφής των δυνητικών δοτών και προώθησης των μεταμοσχεύσεων.

4. Στο πλαίσιο των Δικτύων Δωρεάς και Μεταμόσχευσης οργάνων λειτουργούν: α) ένα (1) Εργαστήριο Ανοσολογίας/Ιστοσυμβατότητας των Μεταμοσχεύσεων με έδρα την Αθήνα, το οποίο είναι αρμόδιο για τη διενέργεια σε εικοσιτετράωρη βάση εξετάσεων ανοσολογίας και ιστοσυμβατότητας για τις ανάγκες των Μονάδων Μεταμοσχεύσεων αρμοδιότητας της 1ης, της 2ης, της 5ης, της 6ης και της 7ης Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας και β) ένα (1) Εργαστήριο Ανοσολογίας/Ιστοσυμβατότητας των Μεταμοσχεύσεων με έδρα τη Θεσσαλονίκη, το οποίο είναι αρμόδιο για την παροχή σε εικοσιτετράωρη βάση των ως άνω υπηρεσιών για τις ανάγκες των Μονάδων Μεταμοσχεύσεων αρμοδιότητας της 3ης και της 4ης Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας.

5. Τα Εργαστήρια Ανοσολογίας/Ιστοσυμβατότητας της παρ. 4 λειτουργούν σε δημόσια νοσοκομεία ή σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Άρθρο 38
Πλαίσιο ποιότητας και ασφάλειας (άρθρα 4, 12 Οδηγίας 2010/53/ΕΕ)

1. Το πλαίσιο ποιότητας και ασφάλειας που διέπει όλα τα στάδια της αλυσίδας από τη δωρεά έως τη μεταμόσχευση ή τη μη χρήση οργάνων, προβλέπει την υιοθέτηση και την εφαρμογή διαδικασιών:

α) για την επαλήθευση της ταυτότητας του δότη, β) για την επαλήθευση της συνδρομής των προϋποθέσεων της εν ζωή ή της μετά τον θάνατο δωρεάς, όπως προβλέπονται στα άρθρα 23 και 27 αντίστοιχα,

γ) για την επαλήθευση του χαρακτηρισμού του οργάνου και του δότη, σύμφωνα με το άρθρο 40,

δ) για την προμήθεια, τη συντήρηση, τη συσκευασία και τη σήμανση των οργάνων, σύμφωνα με το άρθρο 39,

ε) για τη μεταφορά ανθρώπινων οργάνων, σύμφωνα με το άρθρο 39,

στ) για την εξασφάλιση της ιχνηλασιμότητας, σύμφωνα με το άρθρο 41, την προστασία των ατόμων από την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία του ιατρικού απορρήτου,

ζ) για την ακριβή, ταχεία και δυνάμενη να επαληθευθεί υποβολή στοιχείων σχετικά με σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάντα και αντιδράσεις, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 42,

η) για τη διαχείριση των σοβαρών ανεπιθύμητων συμβάντων και αντιδράσεων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 42,

θ) για τη θέσπιση δεικτών ποιότητας.

Τις διαδικασίες των περ. στ), ζ) και η) αναλαμβάνουν οι Δομές Μεταμοσχεύσεων και οι Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί Ανταλλαγής Οργάνων.

2. Το πλαίσιο ποιότητας και ασφάλειας εξασφαλίζει ότι οι επαγγελματίες υγείας που εμπλέκονται σε όλα τα στάδια της αλυσίδας από τη δωρεά έως τη μεταμόσχευση ή τη μη χρήση του οργάνου είναι κατάλληλα καταρτισμένοι, εκπαιδευμένοι και ικανοί. Επίσης, προβλέπει την οργάνωση και υλοποίηση ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους εμπλεκόμενους επαγγελματίες υγείας.

Άρθρο 39
Μεταφορά οργάνων και μετακίνηση δοτών, υποψήφιων ληπτών και μεταμοσχευτικών ομάδων (άρθρο 8 Οδηγίας 2010/53/ΕΕ)

1. Ο Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) συντονίζει τη διαδικασία μεταφοράς οργάνων και μετακίνησης των μεταμοσχευτικών ομάδων σε συνεργασία με τις Δομές Μεταμοσχεύσεων και φροντίζει για την επιλογή και ανεύρεση του κατάλληλου μέσου για την κατά απόλυτη προτεραιότητα χερσαία, εναέρια ή θαλάσσια μεταφορά του οργάνου. Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) παρέχει κάθε αναγκαία συνδρομή προς τον ΕΟΜ και τις Δομές Μεταμοσχεύσεων, ώστε η μεταφορά να διενεργείται κατά απόλυτη προτεραιότητα.

2. Οι φορείς της παρ. 1 μεριμνούν, επίσης, για τη μετακίνηση των υποψήφιων ληπτών, από όπου και αν βρίσκονται, προς τη Μονάδα Μεταμόσχευσης όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η μεταμόσχευση.

3. Ο ΕΟΜ δύναται να συνάπτει συμβάσεις με ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών μεταφοράς για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Δομών Μεταμόσχευσης. Οι δαπάνες για τη μεταφορά βαρύνουν τον ασφαλιστικό φορέα των υποψήφιων ληπτών ή τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, κατά τις διακρίσεις του άρθρου 30, που εφαρμόζεται αναλόγως.

4. Όλοι οι φορείς και τα πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στη μεταφορά των οργάνων προς τις Μονάδες Μεταμόσχευσης υποχρεούνται:

α) να επιλέγουν και να εφαρμόζουν τις κατάλληλες διαδικασίες, ώστε να διασφαλίζονται η ακεραιότητα και ασφάλεια του οργάνου/ιστού κατά τη μεταφορά του και χρόνος μεταφοράς προσαρμοσμένος στις ανάγκες της διαδικασίας μεταμόσχευσης,

β) να μεριμνούν ώστε οι συσκευασίες που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά να φέρουν σήμανση με τα εξής στοιχεία: βα) προσδιοριστικά στοιχεία της Ομάδας Αφαίρεσης, μεταξύ των οποίων διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου, ββ) προσδιοριστικά στοιχεία της Μονάδας Μεταμόσχευσης όπου προορίζονται τα όργανα, μεταξύ των οποίων διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου, βγ) μνεία ότι η συσκευασία περιέχει ανθρώπινο όργανο, με προσδιορισμό του είδους του οργάνου και της δεξιάς ή αριστερής θέσης του, εφόσον απαιτείται τέτοια διευκρίνιση, και την ένδειξη «ΕΥΠΑΘΕΣ», βδ) αναφορά των συνιστώμενων συνθηκών μεταφοράς, καθώς και οδηγίες για τη διατήρηση της συσκευασίας στην κατάλληλη θερμοκρασία και θέση· η διαχείριση του υλικού και του εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση οργάνων γίνεται σύμφωνα με τις οικείες διεθνείς, ευρωπαϊκές και εθνικές νομοθετικές ρυθμίσεις, πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές που ρυθμίζουν την αποστείρωση των ιατρικών εργαλείων και

γ) να μεριμνούν ώστε τα μεταφερόμενα όργανα να συνοδεύονται από την έκθεση χαρακτηρισμού του οργάνου, η οποία έχει αποσταλεί στον ΕΟΜ.

Άρθρο 40
Χαρακτηρισμός οργάνου και δότη (άρθρο 7, 15 Οδηγίας 2010/53/ΕΕ)

1. Όλα τα αφαιρούμενα όργανα και όλοι οι δυνητικοί δότες χαρακτηρίζονται πριν από τη μεταμόσχευση, μέσω της συλλογής των πληροφοριών που αναφέρονται στο Παράρτημα του παρόντος. Στο Μέρος Α’ του Παραρτήματος περιλαμβάνονται οι ελάχιστες πληροφορίες που συλλέγονται υποχρεωτικά για κάθε δωρεά. Στο Μέρος Β’ του Παραρτήματος περιλαμβάνονται οι συμπληρωματικές πληροφορίες που συλλέγονται επιπροσθέτως, ύστερα από απόφαση της ιατρικής ομάδας, αφού ληφθούν υπόψη η διαθεσιμότητα των πληροφοριών αυτών και οι ιδιαίτερες συνθήκες του εκάστοτε περιστατικού.

2. Κατά παρέκκλιση της παρ. 1, ακόμα και αν δεν είναι διαθέσιμες οι ελάχιστες πληροφορίες που προσδιορίζονται στο Μέρος Α’ του Παραρτήματος, η μεταμόσχευση οργάνου είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί, μετά την ανάλυση της αναλογίας κινδύνου-οφέλους στη συγκεκριμένη περίπτωση, περιλαμβανομένων και των επειγόντων περιστατικών, εφόσον υπάρχει απειλή για τη ζωή του ασθενούς και τα αναμενόμενα οφέλη υπερβαίνουν τους κινδύνους λόγω της ύπαρξης ελλιπών ελάχιστων πληροφοριών.

3. Προκειμένου να πληρούνται οι απαιτήσεις του πλαισίου ποιότητας και ασφάλειας του άρθρου 38, η ιατρική ομάδα που πραγματοποιεί την αφαίρεση οργάνων, πιστοποιεί τη συγκέντρωση όλων των πληροφοριών του Μέρους Α’ του Παραρτήματος. Ειδικότερα, όταν πραγματοποιείται αφαίρεση οργάνων από ζώντα δότη, η ιατρική ομάδα επιβεβαιώνει μαζί του τη συγκέντρωση των εν λόγω πληροφοριών. Η συγκέντρωση των πληροφοριών γίνεται με προφορική δήλωση του υποψήφιου δότη, με έγγραφα του ιατρικού του φακέλου και με την υποβολή του σε ιατρικές εξετάσεις. Όταν πραγματοποιείται αφαίρεση οργάνων από αποβιώσαντα δότη, η ιατρική ομάδα μεριμνά, στο μέτρο του δυνατού, για τη συγκέντρωση των ως άνω πληροφοριών από όλες τις πρόσφορες πηγές. Η ιατρική ομάδα υποχρεούται να ζητήσει τον ιατρικό φάκελο του ζώντος ή του αποβιώσαντος δυνητικού δότη, καθώς και κάθε σχετική πληροφορία από τον θεράποντα ιατρό του ή το δημόσιο ή ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα όπου νοσηλεύεται ή έλαβε περίθαλψη κατά το παρελθόν. Ο θεράπων ιατρός ή το νοσηλευτικό ίδρυμα οφείλουν να διαβιβάσουν αμελλητί τον ιατρικό φάκελο και κάθε σχετικό στοιχείο. Σε επείγουσες περιπτώσεις, είναι δυνατή και η προφορική ανακοίνωση των αναγκαίων πληροφοριών. Η ιατρική ομάδα οφείλει να επισημαίνει σε όλα τα πρόσωπα από τα οποία ζητούνται πληροφορίες ότι είναι σημαντική η ταχεία διαβίβασή τους.

4. Οι εξετάσεις που απαιτούνται για τον χαρακτηρισμό οργάνου και δότη διενεργούνται από εργαστήρια που διαθέτουν κατάλληλα εκπαιδευμένο, καταρτισμένο και ικανό προσωπικό, όπως και κατάλληλες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό.

5. Οι Δομές Μεταμοσχεύσεων, οι επαγγελματίες υγείας ή άλλοι φορείς, καθώς και τα εργαστήρια που συμμετέχουν στον χαρακτηρισμό οργάνου και δότη οφείλουν να διαβιβάζουν τα στοιχεία χαρακτηρισμού του οργάνου και του δότη εγκαίρως στις Μονάδες Μεταμόσχευσης.

6. Όταν πραγματοποιείται ανταλλαγή οργάνων μεταξύ κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες για τον χαρακτηρισμό του οργάνου και του δότη, όπως προσδιορίζονται στο Παράρτημα, διαβιβάζονται στο άλλο κράτος μέλος με διαδικασίες που ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατ’ εφαρμογή του άρθρου 29 της Οδηγίας 2010/53/ΕΕ.

Άρθρο 41
Ιχνηλασιμότητα (άρθρο 10 Οδηγίας 2010/53/ΕΕ)

1. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για την εξασφάλιση ιχνηλασιμότητας όλων των οργάνων που αφαιρούνται, διατίθενται, μεταφέρονται και μεταμοσχεύονται, με σκοπό τη διαφύλαξη της υγείας των δοτών και των ληπτών. Μόνο ο ιατρός ή η ιατρική ομάδα που αναλαμβάνει την περίθαλψη του δότη ή του λήπτη έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στις πληροφορίες που εξασφαλίζουν την ιχνηλασιμότητα των οργάνων. Καμία πληροφορία που αφορά άμεσα ή έμμεσα την ταυτότητα του δότη ή του λήπτη δεν επιτρέπεται να δοθεί στον δότη, στον λήπτη και στις οικογένειες αυτών, κατ’ εφαρμογή της αρχής της ανωνυμίας, όπως προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 21.

2. Οι Δομές Μεταμοσχεύσεων που συμμετέχουν στην αλυσίδα από τη δωρεά έως τη μεταμόσχευση ή τη μη χρήση του οργάνου, τηρούν αρχείο, το οποίο περιλαμβάνει: α) τα στοιχεία που είναι αναγκαία για να εξασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα σε κάθε κρίκο της αλυσίδας από τη δωρεά έως τη μεταμόσχευση ή τη μη χρήση του οργάνου και β) τις πληροφορίες σχετικά με τον χαρακτηρισμό του οργάνου και του δότη, όπως ορίζονται στο Παράρτημα, σύμφωνα με το πλαίσιο ποιότητας και ασφάλειας του άρθρου 38. Οι Δομές Μεταμοσχεύσεων αποστέλλουν στον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) τις πληροφορίες που εμπεριέχονται στο αρχείο αυτό μετά την πραγματοποίηση κάθε αφαίρεσης οργάνου ή μεταμόσχευσης.

3. Ο ΕΟΜ, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, συστήνει και λειτουργεί σύστημα αρχειοθέτησης, όπου καταχωρίζονται οι πληροφορίες της παρ. 1, σχετικά με τα όργανα, τους δότες και τους λήπτες, ώστε να είναι δυνατός ο προσδιορισμός κάθε δωρεάς, κάθε οργάνου και κάθε λήπτη που συνδέεται με αυτήν. Ως προς την τήρηση του εν λόγω συστήματος αρχειοθέτησης και την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός ΕΕ 2016/679, L 119) και της εθνικής νομοθεσίας.

4. Τα αρχεία των παρ. 2 και 3 τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον τριάντα (30) ετών μετά τη δωρεά.

5. Σε περιπτώσεις ανταλλαγής οργάνων με άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαβιβάζονται οι αναγκαίες πληροφορίες για την εξασφάλιση της ιχνηλασιμότητας των οργάνων, σύμφωνα με διαδικασίες που ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατ’ εφαρμογή του άρθρου 29 της Οδηγίας 2010/53/ΕΕ.

Άρθρο 42
Υποχρεώσεις Μονάδων Μεταμοσχεύσεων Σύστημα υποβολής στοιχείων και διαχείριση σοβαρών ανεπιθύμητων συμβάντων και αντιδράσεων (άρθρο 11 Οδηγίας 2010/53/ΕΕ)

1. Οι Μονάδες Μεταμοσχεύσεων, προτού προβούν στη μεταμόσχευση, επαληθεύουν ότι:

α) ο χαρακτηρισμός του οργάνου και του δότη ολοκληρώθηκε και καταγράφηκε σύμφωνα με τον παρόντα και το Παράρτημα,

β) τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις συντήρησης και μεταφοράς των οργάνων.

2. Οι Μονάδες Μεταμοσχεύσεων και οι Ομάδες Αφαίρεσης διαθέτουν σύστημα καταγραφής και αναφέρουν εγκαίρως στον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ): α) τα σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάντα, που είναι ικανά να επηρεάσουν την ποιότητα και την ασφάλεια των οργάνων και τα οποία ενδέχεται να συνδέονται με τον έλεγχο, τον χαρακτηρισμό, την αφαίρεση, τη συντήρηση και τη μεταφορά τους, β) οποιαδήποτε σοβαρή ανεπιθύμητη αντίδραση, που διαπιστώνεται κατά ή μετά τη μεταμόσχευση και η οποία δύναται να συνδέεται με τις προαναφερόμενες δραστηριότητες, γ) τις διαδικασίες που εφαρμόζουν για τη διαχείριση των σοβαρών ανεπιθύμητων συμβάντων και αντιδράσεων. Ο ΕΟΜ συσχετίζει τις πληροφορίες αυτές με το σύστημα αρχειοθέτησης της παρ. 3 του άρθρου 41 και τις διαβιβάζει περαιτέρω εγκαίρως στους φορείς, όπου είναι αναγκαίο.

3. Ο ΕΟΜ είναι αρμόδιος για τη διασφάλιση της τήρησης των κατάλληλων διαδικασιών διαχείρισης σοβαρών ανεπιθύμητων συμβάντων ή αντιδράσεων από τις Μονάδες Μεταμοσχεύσεων, όπως αυτές αποτυπώνονται στο πλαίσιο ποιότητας και ασφάλειας του άρθρου 38.

4. Στην περίπτωση ανταλλαγής οργάνων με άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρονται τα σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάντα και αντιδράσεις, σύμφωνα με ειδικά προβλεπόμενες διαδικασίες, που ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατ’ εφαρμογή του άρθρου 29 της Οδηγίας 2010/45/ΕΕ.

5. Όταν ο δότης οργάνου είναι και δότης ιστών, ο ΕΟΜ εξασφαλίζει τη διασύνδεση ανάμεσα στο σύστημα υποβολής στοιχείων της παρ. 1 και στο σύστημα αναφοράς που καθιερώνεται δυνάμει του άρθρου 11 του π.δ. 26/2008 (Α’ 51).

Άρθρο 43
Αρμόδιες αρχές (άρθρα 17, 22 Οδηγίας 2010/53/ΕΕ)

1. Για την εφαρμογή του Κεφαλαίου Β’, αρμόδιες αρχές είναι: α) το Υπουργείο Υγείας και β) ο Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων.

2. Στις περιπτώσεις ταυτόχρονης δωρεάς ή/και μεταμόσχευσης οργάνων, ιστών και κυττάρων ο Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων συνεργάζεται με την Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, η οποία θεσπίστηκε με τον ν. 3305/2005 (Α’ 17).

3. Το Υπουργείο Υγείας υποβάλλει, ανά τριετία, έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται κατ’ εφαρμογή του παρόντος και για την πείρα που αποκτάται από αυτή.

4. Το Υπουργείο Υγείας υποβάλλει, ανά διετία, έκθεση στη Βουλή των Ελλήνων για τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται κατ’ εφαρμογή του παρόντος και για την εν γένει κατάσταση, πορεία και τα αποτελέσματα των μεταμοσχεύσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 16 Οδηγίας 2010/53/ΕΕ)

Άρθρο 44
Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Όλοι οι φορείς που εμπλέκονται στη δωρεά και μεταμόσχευση οφείλουν να λαμβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε να εξασφαλίζουν ότι:

α) τα κρίσιμα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τηρούνται εμπιστευτικά και ασφαλή, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ιδίως τα άρθρα 25, 32, 35 και 36 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός ΕΕ 2016/679). Κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε δεδομένα και συστήματα που καθιστά δυνατή την ταυτοποίηση του δότη ή του λήπτη τιμωρείται, σύμφωνα με τις παρ. 8 και 9 του άρθρου 83 του ν. 4600/2019 (Α’ 43) και τα άρθρα 38 έως 40 του ν. 4624/2019 (Α’ 137), σε συνδυασμό με το όγδοο κεφάλαιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός ΕΕ 2016/679),

β) διασφαλίζονται πλήρως οι θεμελιώδεις αρχές επεξεργασίας των κρίσιμων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές κατοχυρώνονται ιδίως στο άρθρο 5 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός ΕΕ 2016/679).

2. Επιπλέον των ιατρών και των Συντονιστών Μεταμοσχεύσεων που συμμετέχουν στην αφαίρεση και τη μεταμόσχευση, μπορούν να έχουν πρόσβαση στα σχετικά αρχεία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα οι ιατροί που παρέχουν περίθαλψη στον δότη και τον λήπτη, σύμφωνα με το άρθρο 41 σχετικά με την εξασφάλιση ιχνηλασιμότητας και μόνο για θεραπευτικό σκοπό.

3. Οι ιατροί που συμμετέχουν στην αφαίρεση και μεταμόσχευση υπόκεινται στον κανόνα προστασίας του ιατρικού απορρήτου που προβλέπουν ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 3418/2005 (Α’ 287) και το άρθρο 371 του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α’ 95). Αντίστοιχα δεσμεύονται από τις οικείες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και οι λοιποί επαγγελματίες υγείας που συμμετέχουν στην αφαίρεση και τη μεταμόσχευση.

4. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων του Υπουργείου Υγείας εποπτεύει τη συμμόρφωση του ΕΟΜ προς τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός ΕΕ 2016/679) και κάθε άλλη ρύθμιση για την προστασία του ατόμου έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 45
Διοικητικές κυρώσεις

1. Οι Διοικητές των νοσηλευτικών ιδρυμάτων που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κοινωφελούς και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο των οποίων λειτουργούν οι Δομές Μεταμοσχεύσεων, διασφαλίζουν την απαραίτητη διοικητική και οργανωτική δομή, το απαραίτητο προσωπικό, την υλικοτεχνική υποδομή και τον εξοπλισμό που απαιτούνται για τη χορήγηση της άδειας της παρ. 1 του άρθρου 36.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), οι Διοικητές και οι Διευθυντές Ιατρικής Υπηρεσίας των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, στο πλαίσιο των οποίων λειτουργούν οι Μονάδες Μεταμοσχεύσεων, καθώς και οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι των Μονάδων είναι υπεύθυνοι για την τήρηση του παρόντος καθώς και των σχετικών αποφάσεων του ΕΟΜ. Η παραβίαση της υποχρέωσης αυτής συνιστά παράβαση καθήκοντος και επισύρει τις ισχύουσες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, πειθαρχικές και ποινικές κυρώσεις.

3. Επιπλέον των ανωτέρω, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, ο ΕΟΜ δύναται να επιβάλλει πρόστιμο ύψους έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ σε όποιον:

α) παρακωλύει με οποιονδήποτε τρόπο, στο πλαίσιο εφαρμογής του παρόντος, τη διαδικασία της δωρεάς οργάνων ή της μεταμόσχευσης ή

β) αρνείται ή παρακωλύει την παροχή πληροφοριών στον ΕΟΜ, απευθείας ή μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Μεταμοσχεύσεων του άρθρου 57, ή παρέχει εν γνώσει του ψευδείς πληροφορίες ή αποκρύπτει αληθείς πληροφορίες ή

γ) γνωστοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο, κατά παράβαση της παρ. 3 του άρθρου 21, την ανάγκη υποβολής σε μεταμόσχευση του ίδιου ή τρίτου, καθώς και τη διαθεσιμότητα οργάνων για μεταμόσχευση με σκοπό την προσέλκυση δυνητικών δοτών ή ληπτών.

Άρθρο 46
Ποινικές κυρώσεις (άρθρο 23 Οδηγίας 2010/53/ΕΕ)

1. Όποιος με πρόθεση προβαίνει σε αφαίρεση οργάνου κατά παράβαση των άρθρων 23 και 29, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή από πεντακόσιες (500) μέχρι χίλιες (1000) ημερήσιες μονάδες, το ύψος καθεμίας εκ των οποίων δεν μπορεί να είναι κατώτερο από τριάντα (30) ούτε ανώτερο από εκατό (100) ευρώ.

2. Όποιος αποθηκεύει ή χρησιμοποιεί όργανο που αφαιρέθηκε με σκοπό τη μεταμόσχευση για ερευνητικούς σκοπούς χωρίς τη συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 29, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή από πεντακόσιες (500) μέχρι χίλιες (1000) ημερήσιες μονάδες, το ύψος καθεμίας εκ των οποίων δεν μπορεί να είναι κατώτερο από τριάντα (30) ούτε ανώτερο από εκατό (100) ευρώ.

3. Όποιος υπόκειται σε αφαίρεση οργάνου με οικονομικό αντάλλαγμα, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Το δικαστήριο μπορεί, όμως, εκτιμώντας ελεύθερα όλες τις περιστάσεις, να κρίνει την πράξη ατιμώρητη.

4. Όποιος ανακοινώνει δημόσια την προσφορά εκ μέρους του οργάνου, με οικονομικό αντάλλαγμα τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

5. Όποιος συμφωνεί ή λαμβάνει οικονομικό αντάλλαγμα για να μεσολαβήσει σε αφαίρεση οργάνου άλλου προσώπου για μεταμόσχευση, ανεξάρτητα από την πραγματοποίηση της αφαίρεσης, της μεταμόσχευσης ή και των δύο, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή από πεντακόσιες (500) μέχρι χίλιες (1000) ημερήσιες μονάδες, το ύψος καθεμίας εκ των οποίων δεν μπορεί να είναι κατώτερο από τριάντα (30) ούτε ανώτερο από εκατό (100) ευρώ.

6. Όποιος λαμβάνει ή προσφέρεται να λάβει, με οικονομικό αντάλλαγμα, όργανο ανθρώπινης προέλευσης, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή. Εάν σκοπός της απόκτησης των μοσχευμάτων είναι η μεταπώληση, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) ετών και χρηματική ποινή από πεντακόσιες (500) μέχρι χίλιες (1000) ημερήσιες μονάδες, το ύψος καθεμίας εκ των οποίων δεν μπορεί να είναι κατώτερο από τριάντα (30) ούτε ανώτερο από εκατό (100) ευρώ.

7. Όποιος δίνει εντολή, διευκολύνει ή συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στη μεταμόσχευση οργάνου σε λήπτη άλλον από τον δικαιούχο βάσει της σειράς κατάταξης υποψήφιων ληπτών στο Εθνικό Μητρώο Υποψήφιων Ληπτών του άρθρου 34, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή από πεντακόσιες (500) μέχρι χίλιες (1000) ημερήσιες μονάδες, το ύψος καθεμίας εκ των οποίων δεν μπορεί να είναι κατώτερο από τριάντα (30) ούτε ανώτερο από εκατό (100) ευρώ.

8. Όποιος δίνει εντολή, διευκολύνει ή συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στη μεταμόσχευση οργάνου σε λήπτη που δεν εμπεριέχεται στο Εθνικό Μητρώο Υποψήφιων Ληπτών του άρθρου 34, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή από πεντακόσιες (500) μέχρι χίλιες (1000) ημερήσιες μονάδες, το ύψος καθεμίας εκ των οποίων δεν μπορεί να είναι κατώτερο από τριάντα (30) ούτε ανώτερο από εκατό (100) ευρώ.

9. Όποιος συντάσσει το Εθνικό Μητρώο Υποψήφιων Ληπτών, κατά παράβαση των κριτηρίων κατάταξης υποψήφιων ληπτών της παρ. 4 του άρθρου 34, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή από πεντακόσιες (500) μέχρι χίλιες (1000) ημερήσιες μονάδες, το ύψος καθεμίας εκ των οποίων δεν μπορεί να είναι κατώτερο από τριάντα (30) ούτε ανώτερο από εκατό (100) ευρώ.

10. Όποιος, με οποιονδήποτε τρόπο, παρακωλύει παρανόμως την αφαίρεση μοσχεύματος, τη φύλαξη ή τη μεταφορά ή τη διατήρηση ή τη μεταμόσχευσή του, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή από διακόσιες (200) μέχρι πεντακόσιες (500) ημερήσιες μονάδες, το ύψος καθεμίας εκ των οποίων δεν μπορεί να είναι κατώτερο από τριάντα (30) ούτε ανώτερο από εκατό (100) ευρώ. Εάν η τέλεση του αδικήματος της παρ. 9 είχε ως αποτέλεσμα τη μη αξιοποίηση του μοσχεύματος, ο δράστης τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή από πεντακόσιες (500) μέχρι χίλιες (1000) ημερήσιες μονάδες, το ύψος καθεμίας εκ των οποίων δεν μπορεί να είναι κατώτερο από τριάντα (30) ούτε ανώτερο από εκατό (100) ευρώ.

11. Όποιος διενεργεί αφαίρεση ή μεταμόσχευση οργάνου χωρίς τις απαιτούμενες άδειες, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή από πεντακόσιες (500) μέχρι χίλιες (1000) ημερήσιες μονάδες, το ύψος καθεμίας εκ των οποίων δεν μπορεί να είναι κατώτερο από τριάντα (30) ούτε ανώτερο από εκατό (100) ευρώ.

12. Οι ποινές για τα αδικήματα που προβλέπονται στις παρ. 1 έως 11, επιβάλλονται εφόσον δεν τιμωρούνται βαρύτερα με άλλη ποινική διάταξη.

Άρθρο 47
Επιβαρυντικές περιστάσεις

1. Εάν τα αδικήματα του άρθρου 46 τελούνται κατ’ επάγγελμα ή κατά συνήθεια ή αν το θύμα είναι ανήλικος ή άτομο με διατάραξη των πνευματικών λειτουργιών ή της συνείδησης, τιμωρούνται με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών και χρηματική ποινή από πεντακόσιες (500) μέχρι χίλιες (1000) ημερήσιες μονάδες, το ύψος καθεμίας εκ των οποίων δεν μπορεί να είναι κατώτερο από εκατό (100) ούτε ανώτερο από τριακόσια (300) ευρώ.

2. Εάν τα αδικήματα του άρθρου 46 τελούνται στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης, ο δράστης τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών και χρηματική ποινή και χρηματική ποινή από πεντακόσιες (500) μέχρι χίλιες (1000) ημερήσιες μονάδες, το ύψος καθεμίας εκ των οποίων δεν μπορεί να είναι κατώτερο από διακόσια (200) ούτε ανώτερο από πεντακόσια (500) ευρώ.

Άρθρο 48
Τοπικά όρια ισχύος του νόμου
Τα αδικήματα που προβλέπονται στα άρθρα 46 και 47, τιμωρούνται όταν έχουν τελεσθεί από ημεδαπό ή αλλοδαπό ανεξάρτητα από τον τόπο όπου τελέσθηκαν.

Άρθρο 49
Δήμευση Διάθεση εσόδων

1. Σε περίπτωση καταδίκης κατ’ εφαρμογή των άρθρων 46 και 47, το δικαστήριο διατάσσει υποχρεωτικά τη δήμευση του παρανόμως δοθέντος οικονομικού ανταλλάγματος, καθώς και των κινητών και ακινήτων πραγμάτων που αποκτήθηκαν με το τίμημα αυτό.

2. Τα έσοδα από διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 45 από χρηματικές ποινές ή μετατροπές ποινών, που επιβάλλονται κατ’ εφαρμογή των άρθρων 46 και 47, καθώς και από δημεύσεις, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1, αποτελούν δημόσια έσοδα και εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α’ 190). Στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας εγγράφονται πιστώσεις που αντιστοιχούν στο ύψος των ανωτέρω εσόδων, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4270/2014 (Α’ 143). Ειδικότερα, οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται σε Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδων επιχορήγησης του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) για την καταβολή των δαπανών μεταμόσχευσης των ανασφάλιστων ληπτών.

Άρθρο 50
Απαγόρευση άσκησης ιατρικού επαγγέλματος
Σε περίπτωση καταδίκης ιατρού για αδικήματα των άρθρων 46 και 47, το δικαστήριο, ανεξαρτήτως του ύψους της ποινής, διατάσσει την απαγόρευση άσκησης του επαγγέλματός του για χρονικό διάστημα από έναν (1) μήνα έως δύο (2) έτη. Οι διατάξεις που προβλέπουν πειθαρχικές ή διοικητικές κυρώσεις, δεν θίγονται. Η απαγόρευση της άσκησης του επαγγέλματος αρχίζει σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 65 του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α’ 95) και συνεπάγεται και την παύση της λειτουργίας του ιατρείου του για ίσο χρονικό διάστημα.

Άρθρο 51
Ενημέρωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής (άρθρο 23 Οδηγίας 2010/53/ΕΕ)
Το Υπουργείο Υγείας ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις κυρώσεις που επισύρουν οι παραβάσεις του παρόντος νόμου, έως την 31η Δεκεμβρίου 2023, καθώς και για κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση των διατάξεων αυτών.

ΤΜΗΜΑ Γ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Άρθρο 52
Επωνυμία, έδρα, σκοπός και αποστολή Αντικατάσταση άρθρου 24 ν. 3984/2011

1. Το άρθρο 24 του ν. 3984/2011 (Α’ 150) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 24 Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (άρθρο 17 Οδηγίας 2010/53/ΕΕ)

1. Ιδρύεται ο Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και απολαύει διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας. Η επωνυμία του Οργανισμού στις διεθνείς του σχέσεις αποδίδεται στα αγγλικά ως «HELLENIC TRANSPLANT ORGANIZATION».

2. Ο ΕΟΜ έχει έδρα σε δήμο εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής.

3. O ΕΟΜ έχει ως αποστολή την υποβοήθηση του Υπουργείου Υγείας κατά τη χάραξη και την υλοποίηση της εθνικής πολιτικής στον τομέα της δωρεάς και της μεταμόσχευσης οργάνων, ιστών και κυττάρων και την εποπτεία, από κοινού με το Υπουργείο Υγείας, της εφαρμογής και υλοποίησης της διεθνούς, ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας στους ανωτέρω τομείς και εν γένει την άσκηση των αρμοδιοτήτων που του ανατίθενται με τον παρόντα νόμο ή με άλλες ειδικές διατάξεις.».

2. Όπου αναφέρεται στη νομοθεσία ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων, νοείται ο Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων.».

Άρθρο 53
Αρμοδιότητες Προσθήκη άρθρου 24A στον ν. 3984/2011 (άρθρο 17 Οδηγίας 2010/53/ΕΕ)
Στον ν. 3984/2011 (Α’ 150) προστίθεται άρθρο 24A ως εξής:

«Άρθρο 24Α Αρμοδιότητες Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων

1. Για την υλοποίηση των σκοπών του ο Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Εισηγείται τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας, χορήγησης, ανανέωσης, αναστολής και ανάκλησης αδείας των Δομών Μεταμοσχεύσεων οργάνων, ιστών και κυττάρων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον παρόντα.

β) Χορηγεί, ανανεώνει, αναστέλλει, ανακαλεί και αναθεωρεί τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του παρόντος άδειες λειτουργίας των Δομών Μεταμοσχεύσεων.

γ) Εισηγείται το θεσμικό πλαίσιο αξιολόγησης των δομών μεταμοσχεύσεων και των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, στο οποίο περιγράφονται, αναλύονται και τυποποιούνται τα κριτήρια και οι δείκτες αξιολόγησης της ποιότητας των ιατρικών και λοιπών υπηρεσιών που παρέχονται από τις ανωτέρω δομές και φορείς σε συνάρτηση με τη δωρεά και τη μεταμόσχευση οργάνων, ιστών και κυττάρων.

δ) Εισηγείται το πλαίσιο ποιότητας και ασφάλειας και την αναθεώρησή του ανά τριετία.

ε) Εισηγείται τους κανονισμούς και τις προτυποποιημένες διαδικασίες που διέπουν τη διαδικασία της δωρεάς και μεταμόσχευσης και τη διαχείριση σοβαρών ανεπιθύμητων συμβάντων ή αντιδράσεων από τις δομές μεταμοσχεύσεων, σύμφωνα με το πλαίσιο ποιότητας και ασφάλειας.

στ) Εκδίδει κανονιστικές πράξεις για τη ρύθμιση ειδικών τεχνικών και λεπτομερειακών θεμάτων, εφόσον προβλέπεται σχετική εξουσιοδότηση στην κείμενη νομοθεσία.

ζ) Εισηγείται στους αρμόδιους Υπουργούς την πολιτική τιμολόγησης, χρηματοδότησης και αποζημίωσης των υπηρεσιών υγείας και των λοιπών υπηρεσιών που παρέχονται στο πλαίσιο της δωρεάς και μεταμόσχευσης οργάνων, ιστών και κυττάρων, για την απρόσκοπτη εξασφάλιση, διαχείριση και διακίνηση των μοσχευμάτων σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο. Ιδίως, εισηγείται την κοστολόγηση θεραπευτικών υπηρεσιών και πράξεων που δεν περιλαμβάνονται στην εκάστοτε ισχύουσα λίστα αποζημίωσης με βάση τα Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια (ΚΕΝ) ή στο εκάστοτε ισχύον καθεστώς αποζημίωσης, καθώς και την ανακοστολόγηση υφιστάμενων υπηρεσιών και πράξεων στον τομέα των μεταμοσχεύσεων, με βάση την τοπική προσαρμογή ισχυόντων διεθνών προτύπων και τιμών, ώστε να καλύπτεται το πραγματικό κόστος παροχής των σχετικών υπηρεσιών και πράξεων του Οργανισμού, των Δομών Μεταμοσχεύσεων και των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Η εισήγηση περιέχει υποχρεωτικά αναλυτική κοστολόγηση της εκάστοτε υπηρεσίας ή πράξης, η οποία δύναται να προκύπτει είτε από αναλυτική αποτίμηση είτε από αναφορά σε χώρες με αντίστοιχο οικονομικό επίπεδο.

η) Yποβάλλει προτάσεις προς τον Υπουργό Υγείας για τροποποιήσεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου των μεταμοσχεύσεων.

θ) Παρακολουθεί την εφαρμογή του πλαισίου ποιότητας και ασφάλειας.

ι) Ασκεί εποπτεία και διενεργεί ελέγχους, τακτικούς και έκτακτους, στις Δομές Μεταμοσχεύσεων σύμφωνα με το εγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο ελέγχου και επιβάλλει τις προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης του παρόντος. Κατά τη διενέργεια των ελέγχων, ο ΕΟΜ έχει εξουσία πρόσβασης σε όλα τα δεδομένα και τις πληροφορίες που απαιτούνται για τους σκοπούς του σχετικού ελέγχου και την εκτέλεση των καθηκόντων του, ακόμη και σε εκείνα που εμπίπτουν σε επαγγελματικό ή οποιοδήποτε άλλο απόρρητο.

ια) Αξιολογεί, τακτικά σε ετήσια βάση και εκτάκτως, δειγματοληπτικά ή μετά από αναφορά, τις Δομές Μεταμοσχεύσεων και τους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας ως προς την προσαρμογή των υπηρεσιών τους στα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας και υποβάλλει σχετική έκθεση στον Υπουργό Υγείας. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση των παρόχων υπηρεσιών υγείας από τον Οργανισμό Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε. του ν. 4715/2020 (Α’ 149), στον οποίο και κοινοποιούνται.

ιβ) Καταγράφει την ετήσια δραστηριότητα των δημόσιων και ιδιωτικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων που διαθέτουν Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, σε ό,τι αφορά στη δωρεά οργάνων και ιστών. Η σχετική έκθεση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΕΟΜ.

ιγ) Καταγράφει την ετήσια δραστηριότητα των Μονάδων Μεταμόσχευσης οργάνων, ιστών και κυττάρων, σε ό,τι αφορά στον αριθμό των μεταμοσχεύσεων, στον αριθμό μοσχευμάτων που δεν χρησιμοποιήθηκαν και σε βασικούς ποιοτικούς δείκτες, όπως ενδεικτικά η θνητότητα των ληπτών και η απώλεια μοσχευμάτων, οι οποίοι καθορίζονται και αναθεωρούνται με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας. Η σχετική έκθεση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΕΟΜ.

ιδ) Τηρεί, ως υπεύθυνος από κοινού με το Υπουργείο Υγείας, τα Μητρώα Δωρητών, Αρνητών, Ζώντων και

Αποβιωσάντων Δοτών, το Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων Ληπτών Οργάνων, καθώς και κάθε άλλο μητρώο εθνικού επιπέδου, το οποίο είναι απαραίτητο για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων του και προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.

ιε) Τηρεί αρχείο, στο οποίο συγκεντρώνονται οι πληροφορίες που απαιτούνται για την εξασφάλιση της ιχνηλασιμότητας όλων των οργάνων, ιστών, κυττάρων που αφαιρούνται, διατίθενται, μεταφέρονται ή μεταμοσχεύονται, για τη διαφύλαξη της υγείας των δοτών και των ληπτών.

ιστ) Τηρεί τα αρχεία και τις εκθέσεις σχετικά με τις Δομές Μεταμοσχεύσεων.

ιζ) Συντονίζει και επιβλέπει τη λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Μεταμοσχεύσεων.

ιη) Διασφαλίζει την ιχνηλασιμότητα των οργάνων, ιστών και κυττάρων από τη δωρεά έως τη μεταμόσχευση, εφαρμόζοντας σύστημα υποβολής και διαχείρισης στοιχείων για σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάντα και αντιδράσεις.

ιθ) Μεριμνά για την επιμόρφωση, τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και την πιστοποίηση των επαγγελματιών υγείας και ιδίως των συντονιστών μεταμοσχεύσεων και εκδίδει σχετικά πιστοποιητικά ειδικής εκπαίδευσης.

κ) Μεριμνά για την τήρηση των διατάξεων για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με τη δωρεά και τη μεταμόσχευση οργάνων, ιστών και κυττάρων, συνεργαζόμενος με τις αντίστοιχες αρχές και οργανισμούς.

κα) Εκπροσωπεί τη χώρα σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, συνεργάζεται με διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς και μεταμοσχευτικά κέντρα της αλλοδαπής σε θέματα δωρεάς και μεταμόσχευσης οργάνων, ιστών και κυττάρων και υλοποιεί προγράμματα που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς. Με τους οργανισμούς αυτούς μπορεί να συνάπτει συμφωνίες συνεργασίας για την επίτευξη των σκοπών του και εισηγείται σχέδιο ενσωμάτωσης της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο.

κβ) Οργανώνει και συντονίζει σε τοπικό, κρατικό και διακρατικό επίπεδο τη διακίνηση μοσχευμάτων οργάνων, ιστών και κυττάρων και καθορίζει το πλαίσιο της διαδικασίας συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων.

κγ) Επιβλέπει την ανταλλαγή οργάνων με τρίτες χώρες, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, και συνάπτει συμφωνίες, αυτοτελώς ή από κοινού με τους ομολόγους του ευρωπαϊκούς οργανισμούς ανταλλαγής οργάνων σε τρίτες χώρες.

κδ) Συμμετέχει στο δίκτυο των αρμόδιων για τις μεταμοσχεύσεις αρχών που συστήνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 19 της Οδηγίας 2010/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2010, σχετικά με τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας των ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση, για την ανταλλαγή πληροφοριών αναφορικά με την πείρα που αποκτάται από την εφαρμογή του παρόντος.

κε) Οργανώνει εκστρατείες ενημέρωσης και πληροφόρησης του κοινού με στόχο την αύξηση του αριθμού των οργάνων, ιστών και κυττάρων που προορίζονται για μεταμόσχευση.

κστ) Ασκεί όσες άλλες αρμοδιότητες του ανατίθενται δυνάμει γενικών ή ειδικών διατάξεων.

2. Οι κανονιστικές πράξεις του ΕΟΜ δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι λοιπές αποφάσεις δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΕΟΜ και ισχύουν από την έκδοση ή την κοινοποίησή τους.».

Άρθρο 54
Όργανα διοίκησης Προσθήκη άρθρου 24Β στον ν. 3984/2011
Στον ν. 3984/2011 (Α’ 159) προστίθεται άρθρο 24Β ως εξής:

«Άρθρο 24Β Όργανα διοίκησης

Όργανα διοίκησης του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων είναι:

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο και β) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Άρθρο 55
Πόροι Οικονομική διαχείριση Προϋπολογισμός Αντικατάσταση άρθρου 26 ν. 3984/2011
Το άρθρο 26 του ν. 3984/2011 (Α’ 150), περί των πόρων του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 26 Πόροι Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων

1. Πόροι του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) είναι:

α) η ετήσια επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας,

β) οι δωρεές, οι κληρονομίες, τα κληροδοτήματα, οι εισφορές και επιχορηγήσεις από τρίτους, και τα έσοδα από κάθε είδους δραστηριότητα ή οι πρόσοδοι από την κινητή και ακίνητη περιουσία του,

γ) τα έσοδα από τη διαχείριση κονδυλίων ερευνητικών, αναπτυξιακών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που προέρχονται από τη χρηματοδότηση αντίστοιχων προγραμμάτων και αποσκοπούν στην προαγωγή της δημόσιας υγείας,

δ) τα έσοδα από την υλοποίηση προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς,

ε) τα έσοδα που προέρχονται από την παροχή των υπηρεσιών του ΕΟΜ, όπως αυτές οι υπηρεσίες τιμολογούνται με τις εκάστοτε ισχύουσες υπουργικές αποφάσεις ή με αποφάσεις του ΕΟΜ και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο,

στ) τα έσοδα από παράβολα για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας δομών οργάνων, ιστών και κυττάρων.

2. Οι πόροι του ΕΟΜ κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδας με τον τίτλο «Λογαριασμός ΕΟΜ», ο οποίος τελεί υπό τη διοίκηση και διαχείριση του ΕΟΜ.

3. Η έγκριση του προϋπολογισμού και απολογισμού του Οργανισμού, συμπεριλαμβανομένης της θέσης του ανώτατου ορίου δαπανών και του διαχειριστικού ελέγχου, υπάγεται στην αρμοδιότητα του Υπουργού Υγείας.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών δύναται να προβλέπονται επιπλέον πόροι, πέραν αυτών της παρ. 1, υπέρ του ΕΟΜ, οι οποίοι προέρχονται είτε από νοσοκομεία, είτε από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, είτε από εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας και να καθορίζεται και να εξειδικεύεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Άρθρο 56
Σύσταση και συγκρότηση ειδικών επιτροπών Προσθήκη άρθρου 27Α στον ν. 3984/2011
Στον ν. 3984/2011 (Α’ Α 150) προστίθεται άρθρο 27Α ως εξής:

«Άρθρο 27Α Ειδικές Επιτροπές

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για την προώθηση του έργου και την εκπλήρωση των σκοπών του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), δύνανται να συστήνονται και να συγκροτούνται μη αμειβόμενες ειδικές επιτροπές, οι οποίες αποτελούνται ιδίως από επιστήμονες που διαθέτουν ακαδημαϊκή ή επαγγελματική εξειδίκευση και εμπειρία σε επιμέρους αντικείμενα του τομέα των μεταμοσχεύσεων. Κατά τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών λαμβάνεται μέριμνα, ώστε να εκπροσωπούνται οι Μονάδες Μεταμοσχεύσεων, οι οικείες επιστημονικές οργανώσεις και κάθε άλλη ειδικότητα που κρίνεται απαραίτητη για την υλοποίηση του έργου που έχει ανατεθεί στην ειδική επιτροπή. Οι Ειδικές Επιτροπές εισηγούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΜ επί των θεμάτων που τους ανατίθενται. Με την απόφαση σύστασης και συγκρότησης των επιτροπών αυτών καθορίζονται η θητεία, το έργο και οι αρμοδιότητές τους, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα για τη λειτουργία τους.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ

Άρθρο 57
Πληροφοριακό Σύστημα Μεταμοσχεύσεων

1. Για την εκπλήρωση της αποστολής του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) συστήνεται και λειτουργεί, από τον ΕΟΜ, ως υπεύθυνο επεξεργασίας από κοινού με το Υπουργείο Υγείας, Πληροφοριακό Σύστημα Μεταμοσχεύσεων (ΠΣΜ), με το οποίο διαλειτουργούν, με ασφαλή τρόπο, τα Μητρώα που τηρούνται σύμφωνα με το άρθρο 25, την παρ. 3 του άρθρου 28, και τα άρθρα 31 και 34. Το ΠΣΜ διαλειτουργεί, με ασφαλή τρόπο, με τα πληροφορικά συστήματα των Νοσοκομείων, υποστηρίζεται από την ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» και υποστηρίζει, με ασφαλή τρόπο, μέσω των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, τις επεξεργασίες σχετικά με τη δωρεά, τη συλλογή και τη μεταμόσχευση.

2. Ως εκτελούσα την επεξεργασία, για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΜ, για τη σύσταση και τη λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Μεταμοσχεύσεων (ΠΣΜ) ορίζεται, σύμφωνα με τα άρθρα 83 του ν. 4600/2019 (Α’ 43) και 3 του ν. 3607/2007 (Α’ 245), η «Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.», η οποία αναλαμβάνει τον τεχνικό σχεδιασμό, την υλοποίηση, την οργάνωση της μετάπτωσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων δεδομένων από κάθε πηγή, την τήρηση υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων σχετικά με τα όργανα, τους δότες και τους λήπτες, ώστε να είναι δυνατός ο προσδιορισμός κάθε δωρεάς, κάθε οργάνου και κάθε λήπτη που συνδέεται με αυτήν και κάθε άλλο θέμα, που αφορά στην ομαλή λειτουργία του ΠΣΜ, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

ΤΜΗΜΑ Δ’
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 58
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με την απόφαση του Υπουργού Υγείας, με την οποία συγκροτείται η Επιτροπή Ζώντα Δότη της παρ. 6 του άρθρου 23, ή με όμοια απόφαση δύναται να καθορίζονται η διαδικασία λειτουργίας της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος των μελών της για πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του δυνητικού δότη και του υποψήφιου λήπτη και για επεξεργασία αυτών των δεδομένων, τα κριτήρια που εξετάζονται κατά τη σύνταξη των γνωμοδοτήσεών της, η δυνατότητα υποβοήθησης του έργου της Επιτροπής από εμπειρογνώμονες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εκτέλεση του έργου της. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών δύναται να προβλέπεται και να καθορίζεται αμοιβή των μελών της Επιτροπής ή ορισμένων εξ αυτών, εξαιρουμένων των δικαστικών λειτουργών.

2. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης για τις ιατρικές πράξεις της παρ. 1 του άρθρου 26.

β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα που αφορούν στην καταβολή των σχετικών δαπανών της παρ. 1 του άρθρου 26.

γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΜ, καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης της παρ. 2 του άρθρου 26.

δ) Με απόφαση του ΕΟΜ καθορίζονται οι λεπτομέρειες πρόταξης του ζώντα δότη στο Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων Ληπτών, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 26.

3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΜ, καθορίζεται η διαδικασία ανεύρεσης των οικείων του αποβιώσαντος δότη.

4. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.), καθορίζονται τα ιατρικά κριτήρια, οι ειδικότητες των ιατρών που συμμετέχουν και τα τηρούμενα πρωτόκολλα για τη διάγνωση και την πιστοποίηση της επέλευσης του εγκεφαλικού και του καρδιακού θανάτου, σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.

5. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΜ, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια αναφορικά με την αφαίρεση και χρήση οργάνων από αποβιώσαντα δότη για ερευνητικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 29.

6. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών καθορίζεται το ύψος των ΚΕΝ για τις ιατρικές πράξεις του άρθρου 30.

β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και, μετά από εισήγηση του ΕΟΜ, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα που αφορούν στον καθορισμό του ύψους των σχετικών δαπανών και στη διαδικασία απόδοσης και καταβολής του άρθρου 30.

7. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΜ, ρυθμίζονται ειδικότερα, τεχνικά ή λεπτομερειακά θέματα για τη σύσταση και λειτουργία του Μητρώου Ζώντων Δοτών του άρθρου 25 και του Μητρώου Αποβιωσάντων Δοτών του άρθρου 31, καθώς και για τη συλλογή, την τήρηση και κάθε περαιτέρω επεξεργασία στοιχείων και δεδομένων που καταχωρίζονται σε αυτό σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή, κάθε οργανωτικό και τεχνικό μέτρο για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης τεχνικών ανωνυμοποίησης, ψευδωνυμοποίησης και κρυπτογράφησης, θέματα οργάνωσης και διαχείρισης του Μητρώου με βάση τον ειδικότερο σκοπό σύστασης και λειτουργίας του, για τους αποδέκτες των δεδομένων, για τους ακριβείς όρους της διάθεσης στατιστικής φύσης συγκεντρωτικών στοιχείων, από τα οποία δεν μπορεί πλέον να προσδιοριστεί η ταυτότητα του κάθε δότη, το ύψος της συνδρομής ή του παραβόλου για τη διάθεση αυτή, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.

8. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΜ, καθορίζονται οι κατηγορίες υποψηφίων ληπτών που δύνανται να εντάσσονται στο Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων Ληπτών Οργάνων (ΕΜΥΛ) του άρθρου 34, καθώς και η διαδικασία ένταξής τους.

9. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΜ, κατόπιν γνώμης ειδικής επιτροπής του άρθρου 27Α του ν. 3984/2011 (Α’ 150), η οποία συστήνεται ανά όργανο, καθορίζονται το σύστημα προτεραιοποίησης, η διαδικασία κατανομής των οργάνων, η διαχείριση των επειγόντων περιστατικών που χρήζουν μεταμόσχευσης και η διαχείριση των περιπτώσεων ισοβαθμίας των δυνητικών ληπτών του ΕΜΥΛ του άρθρου 34, καθώς και οι προϋποθέσεις αποκλεισμού τους.

10. α) Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΜ, ορίζονται οι προδιαγραφές για τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τη διατήρηση, τη στελέχωση και τη λειτουργία της υλικοτεχνικής και ξενοδοχειακής υποδομής των Μονάδων Μεταμοσχεύσεων, την εξειδίκευση και ειδική κατάρτιση των επαγγελματιών υγείας που συνεργάζονται για τις σχετικές επεμβάσεις, καθώς και τα πρωτόκολλα για την εξασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των αφαιρούμενων οργάνων, καθώς και εν γένει οι όροι που απαιτούνται για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας και της άδειας σκοπιμότητας των Μονάδων Μεταμοσχεύσεων και τα κριτήρια διαπίστωσης ουσιαστικής συμβολής τους στην κάλυψη των αναγκών του συστήματος μεταμοσχεύσεων της χώρας, η διαδικασία χορήγησης και ανάκλησής της, η διαδικασία διενέργειας τακτικών ή έκτακτων ελέγχων από τον ΕΟΜ, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή των παρ. 1 και 3 του άρθρου 36.

β) Με την ίδια ή όμοια απόφαση, μετά από εισήγηση του ΕΟΜ, καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία για την πιστοποίηση και την αδειοδότηση των αυτοτελών ομάδων αφαίρεσης της παρ. 2 του άρθρου 36, το νομικό καθεστώς τους, το πλαίσιο συνεργασίας τους με τις Μονάδες Μεταμοσχεύσεων, η διενέργεια τακτικών ή έκτακτων ελέγχων σε αυτές, καθώς και οι όροι και η διαδικασία ανάκλησης της άδειας.

γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών δύναται να προβλέπεται η καταβολή παραβόλου για την υποβολή αίτησης χορήγησης, τροποποίησης ή ανανέωσης άδειας λειτουργίας Μονάδας Μεταμόσχευσης οργάνων ή Ομάδας Αφαίρεσης και να ρυθμίζεται κάθε σχετική αναγκαία λεπτομέρεια.

δ) Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΜ, η οποία εκδίδεται κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης ειδικής επιτροπής του άρθρου 27Α του ν. 3984/2011, καθορίζονται: α) τα κριτήρια και οι δείκτες αξιολόγησης της λειτουργίας των δομών μεταμοσχεύσεων της παρ. 5 του άρθρου 36, όπως, ενδεικτικά, θνητότητα, επιπλοκές, βαθμός αξιοποίησης των προσφερόμενων μοσχευμάτων, χρόνος λειτουργικής επιβίωσης μοσχευμάτων μετά τη μεταμόσχευση, καθώς και οι λοιπές συνθήκες λειτουργίας της Μονάδας και β) τα στοιχεία που υποχρεούνται να παρέχουν οι εν λόγω δομές, προκειμένου να εκτιμηθούν οι αντίστοιχοι δείκτες αξιολόγησης και τα επιτρεπτά όρια διακύμανσης των δεικτών αξιολόγησης.

11. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΜ, καθορίζεται το πλαίσιο ποιότητας και ασφάλειας του άρθρου 38 και

ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτομερειακό ζήτημα.

12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Υγείας καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την απόδοση στο Υπουργείο Υγείας των εσόδων από διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 45, από χρηματικές ποινές ή μετατροπές ποινών, που επιβάλλονται κατ’ εφαρμογή των άρθρων 46 και 47, καθώς και από δημεύσεις, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 49 και για την εγγραφή τους σε ειδικό κωδικό αριθμό, όπως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

13. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης προβλέπεται ο τρόπος διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας του Πληροφοριακού Συστήματος Μεταμοσχεύσεων (ΠΜΣ) του άρθρου 57 με τα Πληροφοριακά Συστήματα των νοσοκομείων, με τα επιμέρους πληροφοριακά συστήματα των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας που ανήκουν στο Δίκτυο Δωρεάς οργάνων της παρ. 1 του άρθρου 37 και στο Δίκτυο Μεταμόσχευσης οργάνων της παρ. 2 του άρθρου 37, με τα πληροφοριακά συστήματα των Ανοσολογικών Εργαστηρίων της παρ. 4 του άρθρου 37 και με κάθε άλλο πληροφοριακό σύστημα που τηρείται στο πλαίσιο της διαδικασίας δωρεάς και μεταμόσχευσης οργάνων, και ρυθμίζεται κάθε άλλο τεχνικό ή λεπτομερειακό θέμα που αφορά τη λειτουργία του ΠΣΜ, ιδίως τα θέματα της συλλογής, της τήρησης και της περαιτέρω επεξεργασίας στοιχείων και δεδομένων που καταχωρίζονται σε αυτό και της ασφάλειας της επεξεργασίας των συλλεγόμενων δεδομένων.

β) Με την ίδια ή όμοια απόφαση δύναται να προβλέπεται η διαλειτουργία, με ασφαλή τρόπο, του ΠΣΜ του άρθρου 57 με το Μητρώο της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Μεταμόσχευσης Οργάνων (European Society for Organ Transplantation ESOT) και να καθορίζεται κάθε άλλο τεχνικό ή λεπτομερειακό θέμα αναφορικά με τη διαλειτουργία αυτή.

14. Οι αποφάσεις του παρόντος εκδίδονται εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 59
Μεταβατικές διατάξεις

1. Μέχρι τη θέση σε λειτουργία της εφαρμογής του πρώτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 27, η διατύπωση της συναίνεσης ή άρνησης στη δωρεά οργάνων γίνεται μέσω της εφαρμογής που λειτουργεί με επιμέλεια του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ). Κατά τη θέση σε λειτουργία της ανωτέρω εφαρμογής του άρθρου 27, τα τηρούμενα στον ΕΟΜ δεδομένα μεταφέρονται με επιμέλεια του ΕΟΜ και της Ανώνυμης Εταιρίας «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.).

2. Η υπό στοιχεία Υ4α/36538/2.4.2012 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β’ 1262), περί καθορισμού των όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας των Μονάδων Μεταμοσχεύσεων συμπαγών οργάνων και περί της διαδικασίας χορήγησης και ανάκλησης άδειας λειτουργίας αυτών, εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την έναρξη ισχύος των αποφάσεων του Υπουργού Υγείας της παρ. 10 του άρθρου 58 που καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας, αξιολόγησης, χορήγησης, ανανέωσης, αναστολής και ανάκλησης αδειών των δομών του συστήματος μεταμοσχεύσεων οργάνων, οπότε και καταργείται αυτοδικαίως. Οι άδειες που έχουν χορηγηθεί σε Μονάδες Μεταμοσχεύσεων σύμφωνα με την υπό στοιχεία Υ4α/36538/2.4.2012 υπουργική απόφαση εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους.

3. Η υπ’ αρ. 9 από 21/20.3.1985 απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, περί διάγνωσης του εγκεφαλικού θανάτου, εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την έναρξη ισχύος της απόφασης της παρ. 4 του άρθρου 58, οπότε και καταργείται αυτοδικαίως.

4. Μέχρι την έναρξη ισχύος των αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του παρόντος, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι, σχετικές, ισχύουσες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος αποφάσεις.

Άρθρο 60
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται τα άρθρα 1 έως 23, εξαιρουμένου του άρθρου 18, τα άρθρα 29 έως 41 και το άρθρο 67 του ν. 3984/2011 (Α’ 150).

ΜΕΡΟΣ Γ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Α’
ΣΚΟΠΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 61
Σκοπός
Σκοπός του Μέρους Γ’ είναι η αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και η προστασία της δημόσιας υγείας.

Άρθρο 62
Αντικείμενο
Αντικείμενο του Μέρους Γ’ είναι η παράταση της ισχύος επειγουσών ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19.

ΤΜΗΜΑ Β’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

Άρθρο 63
Παράταση ισχύος επειγουσών ρυθμίσεων για το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών

1. Η ισχύς του άρθρου 205 του ν. 4820/2021 (Α’ 130), περί της υποχρέωσης επίδειξης πιστοποιητικού ή βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης από τους εργαζόμενους στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.6.2023, μόνο για τους εργαζόμενους σε υγειονομικές δομές δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων.

2. Η ισχύς του άρθρου τριακοστού δεύτερου του ν. 4771/2021 (Α’ 16), περί λειτουργίας εμβολιαστικών κέντρων, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.6.2023.

3. Η ισχύς του άρθρου 58 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), περί διενέργειας εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.6.2023.

4. Η ισχύς του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 (Α’ 68), περί των φορέων υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.6.2023.

5. Η ισχύς του άρθρου 52Α του ν. 4764/2020, περί ένταξης ιδιωτών ιατρών κάθε ειδικότητας στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.6.2023.

ΤΜΗΜΑ Γ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

Άρθρο 64
Παράταση ισχύος των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ιατρών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19

1. Η διάρκεια των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου των ιατρών που έχουν τοποθετηθεί, κατ’ εφαρμογή του άρθρου τεσσαρακοστού έκτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), και της παρ. 1 του άρθρου τριακοστού δεύτερου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.6.2023. Η περαιτέρω παράταση κατ’ εφαρμογή του πρώτου εδαφίου απομειώνει τον χρόνο ειδικότητας, εφόσον οι ιατροί έχουν τοποθετηθεί σε κενή θέση ειδικευομένου της ειδικότητας, στην οποία έχουν κάνει αίτηση να ειδικευτούν, και υλοποιείται το προβλεπόμενο γι’ αυτήν την ειδικότητα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, σύμφωνα με βεβαίωση του Διευθυντή της οικείας κλινικής.

2. Η παράταση των συμβάσεων της παρ. 1 δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές και δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134).

3. Η δυνατότητα άμεσης πρόσληψης των ιατρών όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι βρίσκονται υπό διορισμό, αλλά δεν έχει εκδοθεί ακόμη η απόφαση τοποθέτησής τους από το Υπουργείο Υγείας κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου τριακοστού δεύτερου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.6.2023.

Άρθρο 65
Παράταση ισχύος διατάξεων περί μετακινήσεων προσωπικού

1. Η ισχύς του άρθρου πέμπτου του ν. 4693/2020 (Α’ 116), περί μετακινήσεων του πάσης φύσεως προσωπικού των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.6.2023.

2. Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου εικοστού όγδοου του ν. 4737/2020 (Α’ 204), περί μετακινήσεων ιατρικού, νοσηλευτικού και πάσης φύσεως προσωπικού από Τοπικές Μονάδες Υγείας, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.6.2023.

3. Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου τεσσαρακοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), περί μετακινήσεων επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και κέντρων υγείας, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.6.2023.

4. Η ισχύς της παρ. 4 του άρθρου 49 του ν. 4825/2021 (Α’ 157), περί της δυνατότητας μετακίνησης προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας με απόφαση του Προέδρου του και της πειθαρχικής αξιολόγησης και τιμώρησης της μη συμμόρφωσης με το περιεχόμενο της απόφασης μετακίνησης, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.6.2023.

5. Η ισχύς της παρ. 5 του άρθρου 49 του ν. 4825/2021, περί της δυνατότητας μετακίνησης ιατρικού, νοσηλευτικού και πάσης φύσεως προσωπικού Τοπικών Ομάδων Υγείας με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.6.2023.

6. Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), περί μετακίνησης ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.6.2023.

Άρθρο 66
Παράταση ισχύος των συμβάσεων και καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης παιδιάτρων ως οικογενειακών ιατρών

1. Η ισχύς των υφιστάμενων συμβάσεων των παιδιάτρων ως οικογενειακών ιατρών των άρθρων 6 και 11 του ν. 4486/2017 (Α’ 115) και των ασκούντων καθήκοντα οικογενειακού ιατρού ιδιωτών παιδιάτρων παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.6.2023, ανεξαρτήτως του χρόνου λήξης τους, με τους ίδιους όρους.

2. Η μηνιαία αποζημίωση των ιατρών της παρ. 1 ορίζεται για το χρονικό διάστημα από 1ης.4.2023 έως τις 30.6.2023 σε ποσό δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ κατ’ ανώτατο όριο.

Άρθρο 67
Παράταση ισχύος της κατ’ οίκον ή εξ αποστάσεως παροχής ιατρικών υπηρεσιών των συμβεβλημένων ιατρών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και ιατρών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας προς ασθενείς με κορωνοϊό COVID-19
Η ισχύς της παρ. 1 των άρθρων δέκατου έκτου και δέκατου έβδομου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), περί της δυνατότητας κατ’ οίκον ή εξ αποστάσεως παροχής ιατρικών υπηρεσιών των ιατρών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και των ιατρών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε ασφαλισμένους και ανασφάλιστους ασθενείς, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.6.2023.

Άρθρο 68
Παράταση ισχύος της ρύθμισης για την εργασία καθ’ υπέρβαση του ωραρίου των εργαζομένων στις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών και στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας
Η ισχύς του άρθρου 169 του ν. 4876/2021 (Α’ 251), περί της εργασίας καθ’ υπέρβαση του ωραρίου των εργαζομένων στις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.ΠΕ.) και στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.6.2023.

ΤΜΗΜΑ Δ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

Άρθρο 69
Παράταση ισχύος συμβάσεων έργου και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών επαγγελματιών υγείας διαφόρων ειδικοτήτων και διοικητικού προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19
Οι συμβάσεις έργου και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών επαγγελματιών υγείας διαφόρων ειδικοτήτων και διοικητικού προσωπικού, που έχουν συναφθεί κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου δεύτερου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι την 30ή.6.2023, ανεξαρτήτως του χρόνου λήξης τους. Η παρούσα καταλαμβάνει και συμβάσεις που έληξαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφόσον συνέτρεξαν οι ανωτέρω συνθήκες και προϋποθέσεις.

Άρθρο 70
Παράταση ισχύος της ρύθμισης για τις συμβάσεις έργου και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας
Οι συμβάσεις έργου και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών επαγγελματιών υγείας διαφόρων ειδικοτήτων και διοικητικού προσωπικού, που έχουν συναφθεί κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου δέκατου έβδομου του ν. 4737/2020, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, παρατείνονται αυτοδικαίως έως την 30ή.6.2023, ανεξαρτήτως του χρόνου λήξης τους. Η παρούσα καταλαμβάνει και συμβάσεις που έληξαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, εφόσον συνέτρεξαν οι ανωτέρω συνθήκες και προϋποθέσεις.

Άρθρο 71
Παράταση ισχύος της ρύθμισης για την υπερωριακή απασχόληση προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας
Η ισχύς του άρθρου 11 του ν. 4790/2021 (Α’ 48), ως προς την υπερωριακή απασχόληση προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.6.2023.

Άρθρο 72
Παράταση ισχύος της διάθεσης ιατρικού προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας σε Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων
Η ισχύς του άρθρου 66 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), ως προς τη δυνατότητα διάθεσης του ιατρικού προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας σε Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.6.2023.

Άρθρο 73
Παράταση ανάθεσης υπηρεσιών από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας για την εξέταση δειγμάτων σε ιδιωτικούς παρόχους
Η ισχύς του άρθρου δωδέκατου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), ως προς τη δυνατότητα ανάθεσης υπηρεσιών από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας για την εξέταση δειγμάτων σε ιδιωτικούς παρόχους, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.6.2023.

Άρθρο 74
Παράταση ισχύος συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για υπηρεσίες φύλαξης και καθαριότητας και κάλυψη αναγκών εστίασης και σίτισης
Η ισχύς του άρθρου δωδέκατου του ν. 4812/2021 (Α’ 110), ως προς τις συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, που έχει συνάψει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας για τις ανάγκες φύλαξης και καθαριότητας των κτιρίων της ευθύνης του και των περιβαλλόντων αυτών χώρων, καθώς και για τις ανάγκες εστίασης και σίτισης, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.6.2023.

ΤΜΗΜΑ Ε’
ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

Άρθρο 75
Παρατάσεις ισχύος άλλων έκτακτων ρυθμίσεων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

1. α. Η ισχύς του άρθρου 47 του ν. 4753/2020 (Α’ 227), περί υγειονομικής κάλυψης ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 (Α’ 21), που χρήζουν νοσηλείας, ανεξαρτήτως της φύσης της ασθένειάς τους, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.6.2023.

β. Η ισχύς του άρθρου πεντηκοστού τέταρτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), περί της δυνατότητας ένταξης των απόρων και ανασφάλιστων ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου σε συμβεβλημένες με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας μονάδες αιμοκάθαρσης του ιδιωτικού τομέα για τη διενέργεια τακτικών αιμοκαθάρσεων, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.6.2023.

2. Η ισχύς του άρθρου δέκατου τέταρτου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), ως προς τη δυνατότητα απασχόλησης ιδιωτών ιατρών σε δημόσια νοσοκομεία για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας λόγω της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.6.2023.

3. Η ισχύς των παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου δεύτερου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), ως προς την ένταξη στο δυναμικό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, των νοσοκομείων και κάθε οργανικής μονάδας του Εθνικού Συστήματος Υγείας και την αποζημίωση εθελοντικού ή αναγκαστικά διατιθέμενου ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού από τον ιδιωτικό τομέα για την κάλυψη των αναγκών δημόσιας υγείας, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.6.2023.

4. Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4753/2020 (Α’ 227), ως προς την απασχόληση συνταξιούχων ιατρών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.6.2023.

5. Η ισχύς του άρθρου εξηκοστού πέμπτου του ν. 4812/2021 (Α’ 110), ως προς τη διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 (rapid test ή PCR) για τις ανάγκες της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός και εκτός Ελλάδος, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.6.2023.

6. Η ισχύς του άρθρου 3 του ν. 4790/2021 (Α’ 48), περί της διενέργειας μοριακού ελέγχου ανίχνευσης (τεστ PCR) κορωνοϊού COVID-19 στους υπόχρεους για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.6.2023.

7. Η ισχύς του άρθρου 46 του ν. 4790/2021, ως προς τον υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο για τον κορωνοϊό COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.6.2023, μόνο για τους εργαζόμενους σε υγειονομικές δομές δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων.

Άρθρο 76
Παράταση ισχύος των όρων χρήσης δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) και της υποχρέωσης ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19
Η ισχύς του άρθρου τριακοστού πρώτου του ν. 4737/2020 (Α’ 204), περί των όρων χρήσης δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) και της υποχρέωσης ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.6.2023.

Άρθρο 77
Παράταση ισχύος της διενέργειας δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) από τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού
Η ισχύς της παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), ως προς την προμήθεια ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test), όπως προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 98 του ν. 4796/2021 (Α’ 63), παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.6.2023.

Άρθρο 78
Παράταση ισχύος της διαδικασίας χορήγησης φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων σε νοσούντες από τον κορωνοϊό COVID-19 από θεράποντες ιατρούς
Η ισχύς του άρθρου τριακοστού έβδομου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), περί της διαδικασίας χορήγησης φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων σε νοσούντες από τον κορωνοϊό COVID-19 από θεράποντες ιατρούς, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.6.2023.

Άρθρο 79
Παράταση ισχύος της διαδικασίας αποστολής φαρμάκων σε ευπαθείς ομάδες και σε ασθενείς που βρίσκονται σε περιορισμό
Η ισχύς του άρθρου πεντηκοστού πρώτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), περί της διαδικασίας αποστολής φαρμάκων σε ευπαθείς ομάδες και σε ασθενείς που βρίσκονται σε περιορισμό, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.6.2023.

Άρθρο 80
Παράταση ισχύος της δυνατότητας μετατροπής χρήσης κλινών για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Η ισχύς του άρθρου τριακοστού της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), περί της δυνατότητας μετατροπής χρήσης κλινών για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.6.2023.

Άρθρο 81
Παράταση ισχύος των δυνατοτήτων αναγκαστικής ή μη διάθεσης για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας

1. Η ισχύς του άρθρου τέταρτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), περί δυνατότητας αναγκαστικής διάθεσης χώρων στο Δημόσιο για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.6.2023.

2. Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 86 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), περί δυνατότητας διάθεσης επιμέρους χώρων ιδιωτικών θεραπευτηρίων, δομών υγείας, παρόχων υπηρεσιών υγείας, κέντρων αποκατάστασης, καθώς και ιατρικού, νοσηλευτικού, βοηθητικού προσωπικού ιδιωτικών παρόχων υπηρεσιών υγείας προς το Δημόσιο, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.6.2023.

Άρθρο 82
Παράταση ισχύος αποζημίωσης ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων που δεσμεύθηκαν αναγκαστικά για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19
Η ισχύς του άρθρου πεντηκοστού τρίτου του ν. 4812/2021 (Α’ 110), περί της αποζημίωσης ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων που δεσμεύθηκαν αναγκαστικά για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.6.2023.

Άρθρο 83
Παράταση ισχύος της δυνατότητας επίταξης ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και της αποζημίωσης της χρήσης του προς επίταξη εξοπλισμού
H ισχύς της παρ. 2 του άρθρου έκτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), περί της δυνατότητας επίταξης κινητών πραγμάτων, ήτοι ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.6.2023.

Άρθρο 84
Παράταση ισχύος της χρήσης αεροσκαφών για τη διενέργεια αεροδιακομιδών ασθενών
Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 4693/2020 (Α’ 116), περί της διάθεσης, οικειοθελούς προσφοράς και επίταξης αεροσκαφών για τη διενέργεια αεροδιακομιδών ασθενών, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.6.2023.

Άρθρο 85
Παράταση ισχύος της χρήσης πλωτών μέσων για τη διακομιδή διά θαλάσσης ασθενών
H ισχύς του τριακοστού πρώτου άρθρου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), περί της διάθεσης, οικειοθελούς προσφοράς και επίταξης πλωτών μέσων για τη διακομιδή δια θαλάσσης ασθενών νοσούντων με κορωνοϊό COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.6.2023.

Άρθρο 86
Παράταση ισχύος της δυνατότητας διάθεσης ειδικού εξοπλισμού Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. και έκτακτης ανάπτυξης κλινών Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ.
Η ισχύς του άρθρου δέκατου τρίτου της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 157), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4722/2020 (Α’ 177), περί της δυνατότητας διάθεσης ειδικού εξοπλισμού Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) και Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας (Μ.Α.Φ.) και έκτακτης ανάπτυξης κλινών Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. λόγω έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.6.2023.

Άρθρο 87
Παράταση ισχύος της ρύθμισης για τη διάθεση εγκαταστάσεων, θαλάμων, κλινών νοσηλείας, κλινών αυξημένης φροντίδας και εντατικής θεραπείας των στρατιωτικών νοσοκομείων και του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού στο Δημόσιο
Η ισχύς του άρθρου τρίτου του ν. 4889/2022 (Α’ 21), περί της δυνατότητας διάθεσης άνευ αντιτίμου στο Δημόσιο εγκαταστάσεων, θαλάμων, κλινών νοσηλείας, κλινών αυξημένης φροντίδας και εντατικής θεραπείας των στρατιωτικών νοσοκομείων και του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.6.2023.

Άρθρο 88
Παράταση ισχύος ρυθμίσεων ζητημάτων δημοσίων συμβάσεων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19

1. Η ισχύς του άρθρου τρίτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), περί της σύναψης δημοσίων συμβάσεων για τις προμήθειες υγειονομικού υλικού, φαρμάκων και μέσων προστασίας, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.6.2023.

2. Η ισχύς του άρθρου τριακοστού τέταρτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), περί των ζητημάτων δημοσίων συμβάσεων του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.6.2023.

3. Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου δέκατου της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 157), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4722/2020 (Α’ 177), περί της διενέργειας προμηθειών από Υγειονομικές Περιφέρειες ως Κεντρικές Αρχές Αγορών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.6.2023.

4. Η ισχύς του άρθρου ενδέκατου της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4722/2020, περί της διενέργειας προμηθειών ιατροτεχνολογικών τεστ για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.6.2023.

5. Η ισχύς του άρθρου πέμπτου της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4722/2020, περί των έκτακτων προμηθειών ανταλλακτικών για το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.6.2023.

6. Η ισχύς του άρθρου 48 του ν. 4753/2020 (Α’ 227), περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών σε εξοπλισμό νοσηλείας και την παροχή υπηρεσιών, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.6.2023.

7. Η ισχύς του άρθρου 31 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), περί της σύναψης συμβάσεων για τις δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.6.2023.

8. Η ισχύς του άρθρου 22 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), περί της ισχύος συμβάσεων μεταξύ του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και παρόχων του, κατά την περίοδο της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.6.2023.

Άρθρο 89
Παράταση ισχύος ρυθμίσεων ειδικών ζητημάτων δημοσίων συμβάσεων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19

1. Η ισχύς του άρθρου 63 του ν. 4975/2022 (Α’ 187), περί παράτασης της ισχύος συμβάσεων προθέσεων και ορθωτικών μέσων με παρόχους του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) κατά την περίοδο της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.6.2023.

2. Η ισχύς των συμβάσεων οι οποίες έχουν συναφθεί μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των παρόχων του, για την παροχή Διαγνωστικού Ραδιοφαρμάκου F-18-FDG για τη διενέργεια της διαγνωστικής εξέτασης PETCT, και οι οποίες έχουν εγκριθεί με την υπό στοιχεία 712/ συν.781/22.7.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.6.2023.

Άρθρο 90
Παράταση συμβάσεων του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας

1. Παρατείνεται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, από τη λήξη της και έως την 30ή.9.2023 η διάρκεια ισχύος: α) της υπ’ αρ. 01/2014 σύμβασηςσυμφωνίας πλαίσιο του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), συναφθείσας σε συνέχεια της υπ’ αρ. 01/2014 διακήρυξης του Ε.ΚΕ.Α, για την προμήθεια αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό για τον ορολογικό έλεγχο των μονάδων αίματος των αιμοδοτών της χώρας για τα μεταδιδόμενα με τη μετάγγιση νοσήματα, και β) των υπ’ αρ. 02/2018-1 και 02/2018-2 συμβάσεων του Ε.ΚΕ.Α., συναφθεισών σε συνέχεια της υπ’ αρ. 02/2018 διακήρυξης του Ε.ΚΕ.Α. για την προμήθεια αντιδραστηρίων ομάδων αίματος με συνοδό εξοπλισμό, τεχνικές στηλών και στερεάς φάσης, οι οποίες λήγουν την 31η.3.2023.

2. Αν ολοκληρωθούν, πριν από την παρέλευση της ανωτέρω ημερομηνίας, ήτοι της 30ής.9.2023, οι διαγωνιστικές διαδικασίες για τη σύναψη συμβάσεων με το ίδιο αντικείμενο με τις παρατεινόμενες, επέρχεται αυτοδίκαιη λήξη των ανωτέρω συμβάσεων.

Άρθρο 91
Παράταση ισχύος της διαδικασίας αποδοχής δωρεών

1. Η ισχύς του άρθρου όγδοου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), περί της διαδικασίας αποδοχής δωρεών ειδών ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού πάσης φύσεως, μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων πάσης φύσεως, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.6.2023.

2. Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου πεντηκοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), περί της διαδικασίας χρηματικών δωρεών για απευθείας προμήθεια νοσοκομειακού εξοπλισμού για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.6.2023.

3. Η ισχύς του άρθρου δέκατου τρίτου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), περί της διαδικασίας αποδοχής δωρεών προς τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας για την καταπολέμηση του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.6.2023.

4. Η παρ. 1 του άρθρου 59 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), περί της αποδοχής από τον Υπουργό Υγείας δωρεών για τον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.6.2023.

5. Η ισχύς του άρθρου 25 του ν. 4816/2021 (Α’ 118), περί της διαδικασίας αποδοχής από πλευράς των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υγείας δωρεών, κινητών, υπηρεσιών και έργων ψηφιακής υποστήριξης προς επίτευξη της ασφαλούς φύλαξης, αποθήκευσης και μεταφοράς φαρμάκων, καθώς και της διενέργειας εμβολίων κατά του COVID-19, από τρίτους, φυσικά και νομικά πρόσωπα, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.6.2023.

Άρθρο 92
Παράταση ισχύος δυνατότητας δωρεών Ο.Τ.Α., Κ.Ε.Δ.Ε., ΕΝ.Π.Ε., Π.Ε.Δ. σε νοσοκομεία, λοιπές δημόσιες υγειονομικές μονάδες, Ν.Π.Δ.Δ., ιδρύματα και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες κοινωφελούς σκοπού
Η ισχύς της παρ. 6 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), περί της δυνατότητας των δήμων και των περιφερειών, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.), της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.) και των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (Π.Ε.Δ.) να προβαίνουν σε δωρεές ιατρικού εξοπλισμού, οικίσκων για διεξαγωγή εξετάσεων ανίχνευσης COVID-19 και ιατροφαρμακευτικού υλικού, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.6.2023.

Άρθρο 93
Απλοποίηση διαδικασιών παροχής υπηρεσιών υγείας

1. Η ισχύς του άρθρου πεντηκοστού τρίτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), ως προς τη διαδικασία επανέκδοσης γνωματεύσεων στο πληροφοριακό σύστημα υποβολής δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. e-dapy, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.6.2023.

2. Η ισχύς των προθεσμιών της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4683/2020, ως προς τη θεώρηση παραπεμπτικών κατά την περίοδο διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.6.2023.

3. Η ισχύς του άρθρου εικοστού τρίτου του ν. 4737/2020 (Α’ 204), ως προς τη διαδικασία επανέκδοσης συνταγών στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και έγκρισης φαρμάκων μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.6.2023.

4. Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), ως προς τις μηνιαίες και επαναλαμβανόμενες γνωματεύσεις χρονίως πασχόντων, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.6.2023.

Άρθρο 94
Παράταση ισχύος των ρυθμίσεων για την αποζημίωση ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων για μετακίνηση σε νοσοκομεία της ίδιας ή άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας, την κάλυψη κενών ενεργού (εικοσιτετράωρης) εφημερίας σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας και την αποζημίωση των πρόσθετων ενεργών εφημεριών

1. Η ισχύς του άρθρου 29 του ν. 4816/2021 (Α’ 118), περί της αποζημίωσης των ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων για τη μετακίνηση σε νοσοκομεία της ίδιας ή άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.Πε.), παρατείνεται από τη λήξη της έως την 30ή.6.2023.

2. Η ισχύς του άρθρου πεντηκοστού πρώτου του ν. 4839/2021 (Α’ 181), περί της κάλυψης κενών ενεργού (εικοσιτετράωρης) εφημερίας στα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας από ιδιώτες ιατρούς και της αποζημίωσής τους, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 30ή.6.2023.

3. Η ισχύς του άρθρου 90 του ν. 4850/2021 (Α’ 208), περί της αποζημίωσης των ενεργών εφημεριών που πραγματοποιούνται καθ’ υπέρβαση του ανώτατου προβλεπόμενου ανά βαθμό και ζώνη αριθμού ενεργών εφημεριών, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 30ή.6.2023.

Άρθρο 95
Εξουσιοδοτική διάταξη για την εφαρμογή των άρθρων 88, 89 και 90 ν. 4850/2021 Τροποποίηση άρθρου 91 ν. 4850/2021
Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 91 του ν. 4850/2021 (Α’ 208), περί της δαπάνης που προκύπτει από την εφαρμογή των άρθρων 88, 89 και 90 του ιδίου νόμου, τροποποιείται ως προς την καταληκτική ημερομηνία, και το άρθρο 91 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 91 Εξουσιοδοτική διάταξη για την εφαρμογή των άρθρων 88, 89 και 90

Η δαπάνη που προκύπτει από την εφαρμογή των άρθρων 88, περί τροποποίησης των παρ. 1 και 4 του άρθρου 29 του ν. 4816/2021 (Α’ 118), 89, περί τροποποίησης της παρ. 1 του άρθρου πεντηκοστού πρώτου του ν. 4839/2021 (Α’ 181), και 90 του παρόντος, περί αποζημίωσης των πρόσθετων ενεργών εφημεριών για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2021 δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ. Η κατανομή του ποσού του πρώτου εδαφίου για τις ανάγκες εφαρμογής των επιμέρους άρθρων κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, ο ειδικότερος προσδιορισμός των δικαιούχων, η διαδικασία και ο έλεγχος της διάθεσής του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών. Με όμοια απόφαση προσδιορίζεται το ύψος της δαπάνης και ρυθμίζονται τα ζητήματα του προηγούμενου εδαφίου για το χρονικό διάστημα από 1ης.1.2022 έως τις 30.6.2023.».

Άρθρο 96
Παράταση συμβάσεων εργασίας επικουρικού προσωπικού σε προνοιακούς φορείς

1. Οι συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, που έχουν συναφθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου εικοστού πρώτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και της κατ’ εξουσιοδότησή του εκδοθείσας υπ’ αρ. 12549/4426/16.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών (Β’ 868), για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, και οι συμβάσεις που συνήφθησαν κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 56 του ν. 4837/2021 (Α’ 178), παρατείνονται από τη λήξη τους, έως την 30ή.9.2023. Η παράταση των συμβάσεων, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές, ούτε εμπίπτει στους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134).

2. Συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, που συνάπτονται μετά τη δημοσίευση του παρόντος, κατ’ εφαρμογή του άρθρου εικοστού πρώτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και της υπουργικής απόφασης της παρ. 1, δεν δύνανται να έχουν ημερομηνία λήξης μετά την 30ή.9.2023.

ΜΕΡΟΣ Δ’
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Α’
ΣΚΟΠΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 97
Σκοπός
Σκοπός του Μέρους Δ’ είναι η ρύθμιση επειγόντων ζητημάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας.

Άρθρο 98
Αντικείμενο
Αντικείμενο του Μέρους Δ’ είναι η επίλυση προβλημάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, όπως η ρύθμιση του τρόπου υπολογισμού και επιβολής του ποσού αυτόματης επιστροφής (clawback) για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη φαρμακευτικών προϊόντων που προμηθεύεται η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) για τα δημόσια νοσοκομεία, η βελτίωση του τρόπου είσπραξης του κυριότερου πόρου της Ε.Κ.Α.Π.Υ. υπό τη μορφή απευθείας κράτησης από τους προμηθευτές, ο εμπλουτισμός των ειδικοτήτων, οι οποίες δύνανται να απασχολούνται σε δημόσια νοσοκομεία και εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας με καθεστώς παροχής υπηρεσιών και η διευκόλυνση των αποσπάσεων προς το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας με την κατάργηση της πρόβλεψης για την ελάχιστη χρονική διάρκεια της απόσπασης.

ΤΜΗΜΑ Β
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο 99
Επιβολή ανώτατου ορίου ποσού αυτόματης επιστροφής (clawback) στα φαρμακευτικά σκευάσματα που χορηγούνται από τα φαρμακεία κοινότητας με Κόστος Ημερήσιας Θεραπείας μικρότερο ή ίσο των είκοσι λεπτών του ευρώ Τροποποίηση περ. α) παρ. 1 άρθρου 11 ν. 4052/2012
Στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α’ 41), περί του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (clawback), προστίθενται νέα εδάφια, όγδοο και ένατο, και η περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 11 διαμορφώνεται ως εξής:

«α) Η μηνιαία φαρμακευτική δαπάνη των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα δωδέκατο (1/12) του κονδυλίου που είναι εγγεγραμμένο στον ετήσιο κοινωνικό προϋπολογισμό και αντιστοιχεί στη φαρμακευτική περίθαλψη. Από 1.9.2020 η δαπάνη των εμβολίων δεν συνυπολογίζεται στο μηνιαίο όριο της φαρμακευτικής δαπάνης του πρώτου εδαφίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζονται το ύψος της δαπάνης των εμβολίων, η διαδικασία, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη τεχνική λεπτομέρεια για την εξαίρεση της εν λόγω δαπάνης από τη φαρμακευτική δαπάνη των Φ.Κ.Α.. Από 1.1.2021 και για όσο διαρκούν οι έκτακτες ανάγκες δημόσιας υγείας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και πάντως όχι πέραν της 31ης.12.2021, η δαπάνη των ηπαρινών δεν συνυπολογίζεται στο μηνιαίο όριο της φαρμακευτικής δαπάνης του πρώτου εδαφίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζονται το ύψος της δαπάνης των ηπαρινών, η διάρκεια εξαίρεσής τους από τον συνυπολογισμό της δαπάνης τους στη φαρμακευτική δαπάνη του πρώτου εδαφίου, η διαδικασία, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη τεχνική λεπτομέρεια για την εξαίρεση της εν λόγω δαπάνης από τη φαρμακευτική δαπάνη των Φ.Κ.Α.. Από 1.7.2020 αποκλειστικά και μόνο στην εξωνοσοκομειακή δαπάνη, η δαπάνη των γενοσήμων φαρμάκων, καθώς και των φαρμάκων για τα οποία έχει λήξει η περίοδος προστασίας των δεδομένων τους (off patent φάρμακα), οι επιμέρους κατηγορίες των οποίων εξειδικεύονται με την υπουργική απόφαση του ενδέκατου εδαφίου, συνυπολογίζεται στο μηνιαίο όριο της φαρμακευτικής δαπάνης, αλλά εξαιρείται από τον επιμερισμό του ποσού επιστροφής που προκύπτει από την υπέρβαση της μηνιαίας φαρμακευτικής δαπάνης ως προς την παράμετρο iv), όπως αυτή ορίζεται κατωτέρω. Το υπερβάλλον μηνιαίο ποσό αναζητείται εκ μέρους των φορέων κοινωνικής ασφάλισης είτε από τους Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων ή τις φαρμακευτικές εταιρείες είτε από ευρωπαϊκούς πόρους. Από 1ης.1.2023 στα φαρμακευτικά σκευάσματα τα οποία χορηγούνται από τα φαρμακεία κοινότητας και για τα οποία έχει υπολογιστεί και είναι διαθέσιμο στον κατάλογο αποζημιούμενων φαρμάκων του άρθρου 251 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), Κόστος Ημερήσιας Θεραπείας (Κ.Η.Θ.) μικρότερο από ή ίσο με είκοσι λεπτά του ευρώ (0,20), επιβάλλεται μέγιστο ποσοστό αυτόματης επιστροφής (clawback) δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης του Ε.Ο.Π.Π.Υ. για τα εν λόγω φάρμακα. Το υπερβάλλον ποσό αυτόματης επιστροφής (clawback), που θα αναλογούσε στα ανωτέρω φαρμακευτικά σκευάσματα, εάν δεν είχε τεθεί το μέγιστο ποσοστό αυτόματης επιστροφής (clawback) του προηγούμενου εδαφίου, αναζητείται αναλογικά από τα υπόλοιπα φαρμακευτικά σκευάσματα που συμμετέχουν στον μηχανισμό αυτόματης επιστροφής (clawback) της φαρμακευτικής δαπάνης φαρμακείων κοινότητας.

Το ανωτέρω ποσό υπολογίζεται σε εξαμηνιαία βάση και καταβάλλεται από τους υπόχρεους Κ.Α.Κ. ή τις φαρμακευτικές εταιρείες, εντός μηνός από την πιστοποίησή του, σε λογαριασμό τραπέζης που θα υποδείξει ο κάθε φορέας.

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου

και ιδίως ο ακριβής τρόπος υπολογισμού των ποσών που υποχρεούται να καταβάλει κάθε Κ.Α.Κ. ή φαρμακευτική εταιρεία με βάση:

i) την ποσοστιαία αναλογία συμμετοχής κάθε φαρμάκου που συμμετέχει στη φαρμακευτική δαπάνη (χωρίς Φ.Π.Α.) της παρούσας, η οποία υπολογίζεται με βάση την ποσότητα που αποδεδειγμένα διατέθηκε σε ασφαλισμένους, όπως προκύπτει από το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης ή μέσω άλλου ηλεκτρονικού συστήματος σάρωσης των συνταγών,

ii) το μερίδιο αγοράς κάθε φαρμάκου της παρούσας στη θεραπευτική κατηγορία της θετικής λίστας,

iii) τη δυνατότητα τελικού συμψηφισμού τυχόν υπολειπόμενων ποσών με βάση τον συνολικό τζίρο κάθε εταιρείας,

iv) κάθε ειδικότερο ζήτημα που αφορά στον τρόπο και χρόνο καταβολής των οφειλόμενων ποσών, καθώς και στη διαδικασία τυχόν συμψηφισμών σε επόμενους λογαριασμούς. Σε περίπτωση μη έγκαιρης απόδοσης των ποσών επιστροφής της παρούσας, αυτά εισπράττονται με τη διαδικασία του Κ.Ε.Δ.Ε..

Από 1.1.2013 εισάγεται έκτακτο τέλος για τα φαρμακευτικά προϊόντα που συμπεριλαμβάνονται στον θετικό κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμάκων, που αποζημιώνονται από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.). Το έκτακτο τέλος που οφείλει να καταβάλει ο κάθε κάτοχος αδείας κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων ή η φαρμακευτική εταιρεία, που συμπεριλαμβάνονται στον θετικό κατάλογο, ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί των λιανικών πωλήσεων κάθε φαρμακευτικού προϊόντος που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2011 και καταβάλλεται, σε λογαριασμό που θα υποδείξει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., έως τις 15.12.2012. Το έκτακτο τέλος που οφείλει να καταβάλει ο κάθε κάτοχος αδείας κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων ή η φαρμακευτική εταιρεία, που συμπεριλαμβάνονται στον θετικό κατάλογο, για το έτος 2013, δύναται να συμψηφίζεται με το καταβληθέν ή συμψηφισθέν ποσό που του αντιστοιχεί από το claw back του έτους 2012. Σε περίπτωση που το έκτακτο τέλος υπερβαίνει το claw back του έτους 2012, δύναται μετά τον ανωτέρω συμψηφισμό το υπολειπόμενο ποσό να συμψηφιστεί με το claw back του έτους 2013 ή το rebate του ν. 4052/2012 για τα φάρμακα που περιέχονται στον θετικό κατάλογο του έτους 2013. Φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα, για τα οποία δεν έχει καταβληθεί το έκτακτο τέλος κατά τα ανωτέρω, μεταφέρονται αυτόματα από τον κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμάκων και αποζημιούμενων από τους Φ.Κ.Α. (θετικός κατάλογος), στον κατάλογο φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορηγούνται με ιατρική συνταγή και δεν αποζημιώνονται από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (αρνητικός κατάλογος). Η παρούσα διάταξη δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις των Κ.Α.Κ. ή των φαρμακευτικών εταιρειών που έχουν καταβάλει ή συμψηφίσει το claw back του 2012, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4052/2012 και του ν. 4093/2012 και τις κείμενες υπουργικές αποφάσεις, μέχρι 10.12.2012. Η διάταξη αυτή δύναται να ενεργοποιείται αυτόματα σε κάθε περίπτωση όπου, μετά την πάροδο ενός μήνα, οι Κ.Α.Κ.

ή οι φαρμακευτικές εταιρείες δεν συμμορφώνονται με τις κείμενες διατάξεις και δεν καταβάλλουν κανονικά ή δεν συμψηφίζουν το claw back που τους αναλογεί. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται να αναπροσαρμόζεται το ύψος του έκτακτου τέλους, ο τρόπος υπολογισμού του και να ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα εφαρμογής της διάταξης, για να επιτευχθούν οι στόχοι της φαρμακευτικής δαπάνης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4052/2012, του ν. 4093/2012 και των κείμενων υπουργικών αποφάσεων και η ενεργοποίησή της σε περιπτώσεις που οι Κ.Α.Κ. ή οι φαρμακευτικές εταιρείες δεν συμμορφώνονται με τις κείμενες διατάξεις αναφορικά με το claw back. Επιπροσθέτως, με απόφαση του Υπουργού Υγείας εξειδικεύεται η μεθοδολογία υπολογισμού του ποσού της υπέρβασης, καθώς και η μεθοδολογία επιμερισμού του ποσού επιστροφής των φαρμακευτικών εταιρειών, σε περιπτώσεις υπέρβασης των φαρμακευτικών δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από τους προκαθορισμένους στον εκάστοτε ετήσιο προϋπολογισμό του στόχους. Για τον υπολογισμό της υπέρβασης ή τον επιμερισμό του ποσού επιστροφής δύναται να χρησιμοποιείται η καθαρή δαπάνη του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., όπως αυτή προκύπτει αφότου αφαιρεθούν ο Φ.Π.Α., οι συμμετοχές των ασθενών, οι εκπτώσεις των φαρμακευτικών επιχειρήσεων και φαρμακείων, το rebate εισαγωγής στον θετικό κατάλογο και το rebate όγκου των φαρμακευτικών εταιρειών, η δαπάνη για Φάρμακα Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) του πίνακα 1Α της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010, το ποσοστό χονδρεμπορικού κέρδους που επιστρέφουν οι φαρμακευτικές εταιρείες, όταν πωλούν απευθείας στα φαρμακεία, και άλλα ποσά τα οποία προσδιορίζονται στη σχετική απόφαση. Με όμοια απόφαση δύναται να τίθενται στόχοι φαρμακευτικής δαπάνης ανά έτος σε επίπεδο φαρμάκου, δραστικής ουσίας (ΑTC5) ή θεραπευτικής κατηγορίας (ΑTC4). Επιπλέον, δύναται να προσδιορίζεται η διαδικασία συμψηφισμού του ποσού υπέρβασης της φαρμακευτικής δαπάνης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., εν γένει με το ποσό τυχόν υστέρησης της φαρμακευτικής δαπάνης των δημόσιων νοσοκομείων, σε σχέση με τον προϋπολογισμό τους.

Επίσης, δύναται να προσδιορίζονται μηνιαίοι στόχοι φαρμακευτικής δαπάνης ανάλογα με την εξέλιξη των μέτρων της φαρμακευτικής πολιτικής σε σχέση με τους ετήσιους στόχους και να προσδιορίζεται κάθε απαραίτητο μέτρο για την αποτελεσματική εφαρμογή τους.».

Άρθρο 100
Υπολογισμός και επιβολή αυτόματης επιστροφής (clawback) για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη των φαρμάκων που προμηθεύεται η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας για λογαριασμό των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας και του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» Τροποποίηση περ. στ’ παρ. 1 άρθρου 11 ν. 4052/2012
Στην περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α’ 41), περί του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (clawback) για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη,

επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) προστίθεται νέο εδάφιο, δέκατο τέταρτο, β) το παλαιό δέκατο τέταρτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε να αναφέρεται και στην Εθνική Κεντρική Αρχή Προμήθειων Υγείας, και η περ. στ’ διαμορφώνεται ως εξής:

«στ. Καθιερώνεται μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (clawback) για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη.

Το όριο δαπανών των νοσοκομείων του ΕΣΥ, του ΓΝΘ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» και των φαρμακείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη πέραν του οποίου εφαρμόζεται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (clawback), ορίζεται σε πεντακόσια ενενήντα εκατομμύρια (590.000.000) ευρώ για το έτος 2016, από τα οποία τα πεντακόσια δέκα εκατομμύρια (510.000.000) ευρώ στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, τα δεκατρία εκατομμύρια (13.000.000) ευρώ στο ΓΝΘ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» και τα εξήντα επτά εκατομμύρια (67.000.000) ευρώ στα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Για το έτος 2017, το όριο δαπανών των νοσοκομείων του ΕΣΥ, του ΓΝΘ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» και των φαρμακείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη, πέραν του οποίου εφαρμόζεται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (clawback), ορίζεται σε πεντακόσια ογδόντα εκατομμύρια (580.000.000) ευρώ, από τα οποία τετρακόσια ογδόντα πέντε εκατομμύρια (485.000.000) ευρώ στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, τα δεκατρία εκατομμύρια (13.000.000) ευρώ στο ΓΝΘ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» και τα ογδόντα δύο εκατομμύρια (82.000.000) ευρώ στα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Για το έτος 2018, το όριο δαπανών των νοσοκομείων του ΕΣΥ, του ΓΝΘ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» και των φαρμακείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη, πέραν του οποίου εφαρμόζεται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (clawback), ορίζεται στα πεντακόσια πενήντα εκατομμύρια (550.000.000) ευρώ, από τα οποία τετρακόσια πενήντα πέντε εκατομμύρια (455.000.000) ευρώ αφορούν στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, δεκατρία εκατομμύρια (13.000.000) ευρώ αφορούν στο ΓΝΘ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» και ογδόντα δύο εκατομμύρια (82.000.000) ευρώ αφορούν στα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ειδικά για το έτος 2020, το συνολικό όριο φαρμακευτικής δαπάνης του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), πέραν του οποίου ενεργοποιείται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (clawback) του άρθρου 11 του ν. 4052/2012, ορίζεται σε δυο δισεκατομμύρια ογδόντα οχτώ εκατομμύρια (2.088.000.000) ευρώ.

Το ποσό αυτό επιμερίζεται σε ογδόντα επτά εκατομμύρια (87.000.000) ευρώ για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη των φαρμακείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (φάρμακα της λίστας 1Α του ν. 3816/2010) και δυο δισεκατομμύρια ένα εκατομμύριο (2.001.000.000) ευρώ για τη λοιπή φαρμακευτική δαπάνη του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

Ειδικά για το έτος 2021, οι ηπαρίνες εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του ποσού της αυτόματης επιστροφής (clawback) για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη των νοσοκομείων του ΕΣΥ και του ΓΝΘ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ», το οποίο υποχρεούται να καταβάλλει κάθε υπόχρεος Κ.Α.Κ. και κάθε υπόχρεη φαρμακευτική εταιρεία.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών καθορίζεται το ύψος του ποσού της αυτόματης επιστροφής (clawback), η διαδικασία καταβολής του και κάθε άλλη σχετική τεχνική λεπτομέρεια.

Ο υπολογισμός και η επιβολή του ποσού επιστροφής για τη φαρμακευτική δαπάνη των νοσοκομείων του ΕΣΥ και του ΓΝΘ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» ανά φαρμακευτική εταιρεία ή Κ.Α.Κ. γίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας.

Για την εξεύρεση των ποσών του προηγούμενου εδαφίου οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας αποστέλλουν προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τα στοιχεία που αντλούν από τον ΕΟΦ, ή κάθε άλλη υπηρεσία ή φορέα που διαθέτει σχετικές πληροφορίες για τον υπολογισμό των ποσών της επιστροφής της παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (Α’ 31) των νοσοκομείων του ΕΣΥ και του ΓΝΘ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ», και το ποσό που υπολογίζεται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., διαβιβάζεται στις υπηρεσίες του Υπουργείου για τον τελικό υπολογισμό και την επιβολή του clawback.

Ο υπολογισμός και η επιβολή του ποσού επιστροφής για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ανά φαρμακευτική εταιρεία ή Κ.Α.Κ. γίνεται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

Για τα δημόσια νοσοκομεία εκτός των νοσοκομείων του ΕΣΥ ο υπολογισμός και η επιβολή του ποσού επιστροφής δύναται να γίνεται σε ετήσια βάση.

Δεν αναζητείται τυχόν υπολογιζόμενο ποσό επιστροφής από εταιρείες για τις οποίες το επιβαλλόμενο ποσό είναι ίσο ή μικρότερο των τριάντα (30) ευρώ ανά εξάμηνο και από φορείς που ανήκουν στο δημόσιο τομέα.

Από 1ης.4.2023 η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) αναλαμβάνει τις διαδικασίες υπολογισμού και επιβολής του ποσού επιστροφής για τη φαρμακευτική δαπάνη των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και του Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» ανά φαρμακευτική εταιρεία ή Κ.Α.Κ. για τις διαδικασίες προμήθειας φαρμάκων, που διενεργούνται από την Ε.Κ.Α.Π.Υ., κατόπιν υλοποίησης συμφωνιών που συνάπτει η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων, και αφορούν κλειστούς ή ανοιχτούς προϋπολογισμούς, για τον εφοδιασμό των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και του Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ».

Η φαρμακευτική δαπάνη που υπερβαίνει τα παραπάνω καθορισμένα όρια, επιστρέφεται από τις φαρμακευτικές εταιρείες ή τους κατόχους άδειας κυκλοφορίας, συνιστά έσοδο των νοσοκομείων, του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή της Ε.Κ.Α.Π.Υ. και καταβάλλεται σε τραπεζικό λογαριασμό που ορίζεται από τα νοσοκομεία, τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή την Ε.Κ.Α.Π.Υ. αντίστοιχα ή συμψηφίζεται με οφειλές για την προμήθεια φαρμακευτικών προϊόντων.

Στην περίπτωση του συμψηφισμού για το εν λόγω έσοδο εκδίδεται από τις φαρμακευτικές εταιρείες ή τους κατόχους άδειας κυκλοφορίας ειδικό παραστατικό συμψηφισμού με τη μορφή ισόποσου πιστωτικού τιμολογίου για το σύνολο των τιμολογίων που αναφέρονται σε αγορές πέραν του ορίου της φαρμακευτικής δαπάνης για τη συγκεκριμένη περίοδο εφαρμογής του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής.

Το εν λόγω ειδικό παραστατικό δεν τροποποιεί τη συνολική αξία αγορών φαρμακευτικού υλικού δεδομένου ότι αποτελεί ποσό επιστροφής (clawback).

Τυχόν αποκλίσεις στα στοιχεία της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης βάσει των οποίων υπολογίζεται για κάθε νοσοκομείο το ποσό επιστροφής, καθώς και διαφορές επί των επιβαλλόμενων ποσών επιστροφής, συνυπολογίζονται και συμψηφίζονται σε επόμενη εφαρμογή του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης (clawback) ή σε μελλοντικές συναλλαγές.».

Άρθρο 101
Σύσταση συνεργείων ελέγχου και εκκαθάρισης δαπανών υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Διαχείρισης Φαρμάκου, Υλικών και Υπηρεσιών της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας

1. Για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής και αποδοτικής διεκπεραίωσης από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) των διαδικασιών προμήθειας φαρμάκων, που διενεργούνται κατόπιν διαγωνιστικών διαδικασιών που υλοποιεί η Ε.Κ.Α.Π.Υ. και συμφωνιών που συνάπτει η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων, και αφορούν κλειστούς ή ανοιχτούς προϋπολογισμούς, για τον εφοδιασμό των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης (Γ.Ν.Θ.) «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ», καθώς και των διαδικασιών υπολογισμού και επιβολής του ποσού επιστροφής για τη φαρμακευτική δαπάνη των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και του Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» ανά φαρμακευτική εταιρεία ή κάτοχο άδειας κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.), συστήνονται, υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Διαχείρισης Φαρμάκου, Υλικών και Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης της Ε.Κ.Α.Π.Υ., συνεργεία ελέγχου και εκκαθάρισης των υποβαλλόμενων παραστατικών των φαρμακευτικών εταιριών, αναδόχων υπηρεσιών και προμηθευτών προϊόντων και καθιερώνεται η λειτουργία τους εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση. Στα συνεργεία ελέγχου και εκκαθάρισης του πρώτου εδαφίου δύναται να συμμετέχει το με οποιαδήποτε σχέση εργασίας προσωπικό της Ε.Κ.Α.Π.Υ..

2. Οι δαπάνες για την αποζημίωση του προσωπικού της Ε.Κ.Α.Π.Υ. που συμμετέχει στα συνεργεία της παρ. 1 καλύπτονται από τα ποσά που προκύπτουν από ποινές ή εκπτώσεις βάσει των ελέγχων, καθώς και μέρος της επιστροφής (rebate) των κατόχων άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (Α’ 31), των οποίων τα φαρμακευτικά προϊόντα προμηθεύεται η Ε.Κ.Α.Π.Υ. για λογαριασμό των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και του Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Δ.Σ. της Ε.Κ.Α.Π.Υ., καθορίζονται η κατανομή προσωπικού στα συνεργεία της παρ. 1, το μέγιστο μηνιαίο πλήθος των συνεδριών εκκαθάρισης, καθώς και το ύψος αποζημίωσης των συνεδριών και ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα που σχετίζεται με την οργάνωση, λειτουργία και αποζημίωση των εν λόγω συνεργείων.

Άρθρο 102
Πόροι της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας Αντικατάσταση περ. β) παρ. 1 άρθρου 5 και παρ. 2 άρθρου 21 ν. 4865/2021

1. Η περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4865/2021 (Α’ 238), περί των πόρων της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας, αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Κράτηση ποσοστού επί των τιμολογίων των προμηθευτών, για τους κεντρικούς διαγωνισμούς που έχουν διενεργηθεί από την Ε.Κ.Α.Π.Υ. ή από τις Υγειονομικές Περιφέρειες για λογαριασμό της Ε.Κ.Α.Π.Υ., σύμφωνα με την απόφαση της παρ. 6 του άρθρου 21, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης, η οποία παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Ε.Κ.Α.Π.Υ. και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, η διαχείριση του οποίου γίνεται από την Ε.Κ.Α.Π.Υ.,».

2. H παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4865/2021, περί των εξουσιοδοτικών διατάξεων του Μέρους Α’ του νόμου αυτού, για την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμήθειων Υγείας, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Δ.Σ. της Ε.Κ.Α.Π.Υ., καθορίζεται το ύψος της κράτησης της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 5, ο χρόνος, ο τρόπος και η διαδικασία παρακράτησης των αντίστοιχων χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία σχετική λεπτομέρεια.».

Άρθρο 103
Διάρκεια αποσπάσεων στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 64 ν. 4368/2016
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 64 του ν. 4368/2016 (Α’ 21), περί της δυνατότητας απόσπασης προσωπικού στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.) για τις ανάγκες της νοσηλευτικής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας, τροποποιείται ώστε η απόσπαση να διενεργείται για χρονικό διάστημα έως δύο (2) ετών, και όχι για δύο (2) έτη, δυνάμενο να παραταθεί έως δύο (2) ακόμη έτη, και όχι για ένα (1) ακόμη έτος, και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Προσωπικό όλων των κλάδων και κατηγοριών, επιστημονικό προσωπικό, μόνιμοι ιατροί του Ε.Σ.Υ. και ιατροί των ΠΕΔΥ, που υπηρετούν σε νοσηλευτικά ιδρύματα του Ε.Σ.Υ. και ΠΕΔΥ των Υ.Π.Ε., μπορούν με αίτηση προς την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., να αποσπάται στην Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. για τις ανάγκες της νοσηλευτικής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας, μετά από γνώμη του Δ.Σ. της Α.Ε.Μ.Υ., για χρονικό διάστημα έως δύο ετών δυνάμενο να παραταθεί έως δύο (2) ακόμη έτη, προκειμένου να διευκολυνθεί η λειτουργία του. Η απόσπαση διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων για τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., χωρίς να απαιτείται γνώμη του Δ.Σ. του οικείου νοσηλευτικού ιδρύματος. Στους αποσπασμένους υπαλλήλους του παρόντος άρθρου, δύναται να ανατεθούν καθήκοντα προϊσταμένου, οποιασδήποτε βαθμίδας, μετά από απόφαση του Δ.Σ. της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.. Η δαπάνη μισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού βαρύνει τον φορέα προέλευσης του αποσπώμενου υπαλλήλου και συμπεριλαμβάνει τα επιδόματα της οργανικής του θέσης.».

Άρθρο 104
Πρόβλεψη νέων ειδικοτήτων δυνάμενων να παράσχουν τις υπηρεσίες τους σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών, το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων, την Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε., το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών, την ανώνυμη εταιρεία Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία Α.Ε., τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και τα Κέντρα Υγείας με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 41 ν. 4058/2012
Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4058/2012 (Α’ 63), περί της δυνατότητας παροχής υπηρεσιών προς τα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλους φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας από επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών, προστίθεται οι εξής νέες ειδικότητες: οδοντίατροι, ΠΕ Θετικών Επιστημών, ΠΕ Μηχανικών και ΠΕ Βιολόγων και η παρ. 1. του άρθρου 41 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., ο Ε.Ο.Δ.Υ., ο Ο.ΚΑ.ΝΑ., το Κ.Ε.Θ.Ε.Α., η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., το Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε., η Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ. Α.Ε. και ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τους, καθώς και τα Κέντρα Υγείας νησιωτικών, ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών ή των περιοχών όπου έχουν εξαντληθεί οι υποψήφιοι επικουρικοί ιατροί από τους αντίστοιχους ηλεκτρονικούς καταλόγους των Υ.ΠΕ., με απόφαση του Διοικητή της αρμόδιας Υ.ΠΕ., δύνανται για την κάλυψη των αναγκών τους σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία τους, εφόσον δεν επαρκεί το προσωπικό τους, να συνεργάζονται με ιατρούς κάθε ειδικότητας, οδοντιάτρους, ακτινοφυσικούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνιολόγους, νοσηλευτές, ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας, ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών, ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων, ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών εργαστηρίων, ΔΕ Τεχνικών (Ηλεκτρολόγων, Υδραυλικών Θερμοϋδραυλικών), ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΠΕ φαρμακοποιών, ΔΕ βοηθών φαρμακοποιών, ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, ΠΕ Θετικών Επιστημών, ΠΕ Μηχανικών και ΠΕ Βιολόγων και ειδικούς θεραπευτές πρώην εξαρτημένους, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία θεραπευτικό πρόγραμμα των εγκεκριμένων Οργανισμών ή Φορέων του ν. 4139/2013 (Α’ 74), με καθεστώς έκδοσης από αυτούς δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους. Η συνεργασία με τους ανωτέρω πραγματοποιείται κατά παρέκκλιση του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α’ 206), καθώς και της περ. α της παρ. 20 του ένατου άρθρου του ν. 4057/2012 (Α’ 54), μετά από πλήρως αιτιολογημένη έκθεση του φορέα και απόφαση του Υπουργού Υγείας.».

Άρθρο 105
Προσωπικό της πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19» Τροποποίηση του τίτλου και του πρώτου εδαφίου παρ. 1 άρθρου 267 ν. 4798/2021
Στο άρθρο 267 του ν. 4798/2021 (Α’ 68), περί του προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και των Κέντρων Υγείας που απασχολούνται για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) ο τίτλος τροποποιείται, ώστε να αναφέρεται ειδικά στο προσωπικό της πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19», και όχι γενικά στο προσωπικό των Κινητών Ομάδων Υγείας του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, β) το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 τροποποιείται, ομοίως, και το άρθρο 267 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 267 Αποζημίωση προσωπικού πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19» του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και προσωπικού των Κέντρων Υγείας

1. Στο προσωπικό που απασχολείται στην πράξη «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19» του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, χορηγείται καθαρό ποσό είκοσι (20) ευρώ, ανά εργαζόμενο, για εκάστη ημέρα απασχόλησης τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις αργίες. Η ανωτέρω αποζημίωση δύναται να καλυφθεί μέσω ενωσιακών πόρων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος.

2. Λοιπό προσωπικό των Κέντρων Υγείας κατά του κορωνοϊού COVID-19, που απασχολείται τα Σάββατα, αποζημιώνεται σύμφωνα με την υποπερ. αα’ της περ. γ’ της υποπαρ. 3 της παρ. Α’ του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).».

Άρθρο 106
Γραμματέας και υποστήριξη του έργου της Επιτροπής Ελέγχου και Διαφάνειας του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας Τροποποίηση παρ. 2 και 4 άρθρου 22Α ν. 3918/2011

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 22A του ν. 3918/2011 (Α’ 31), περί της Επιτροπής Ελέγχου και Διαφάνειας του Εθνικού

Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, προστίθενται εδάφια τέταρτο και πέμπτο, και η παρ. 2 του άρθρου 22Α διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Συστήνεται Επιτροπή Ελέγχου και Διαφάνειας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., η οποία αποτελείται από τον μη εκτελεστικό Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ως Πρόεδρο και δύο (2) μέλη με πλήρη ανεξαρτησία προς τα λοιπά όργανα διοίκησης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και τους αναπληρωματικούς τους. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του μη Εκτελεστικού Προέδρου αναπληρώνεται στα καθήκοντά του στην Επιτροπή Ελέγχου και Διαφάνειας από εκείνο εκ των μελών που ορίζεται ως αναπληρωτής του στην απόφαση συγκρότησης της παρ. 3. Τα μέλη επιλέγονται για θητεία τεσσάρων (4) ετών και πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής, καθώς και αποδεδειγμένη γνώση σε θέματα οικονομικής διαχείρισης, νομικού ελέγχου και διοίκησης. Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί υπάλληλος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που υποδεικνύεται από τον Διοικητή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Η υποστήριξη του έργου της Επιτροπής κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της δύναται να ανατίθεται σε υπαλλήλους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..».

2. Στην παρ. 4 του άρθρου 22Α του ν. 3918/2011, καταργείται το δεύτερο εδάφιο και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Η Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) παρακολουθεί και ελέγχει όλες τις πράξεις οικονομικής διαχείρισης και διαχείρισης της περιουσίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εκ μέρους των οργάνων διοίκησής του και συντάσσει ετήσια έκθεση για τη διαπίστωση ελλείψεων και δυσλειτουργιών και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας σε ζητήματα οικονομικής διαχείρισης, προτείνοντας βέλτιστες διοικητικές πρακτικές, την οποία υποβάλλει στον Υπουργό Υγείας και στον Διοικητή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,

β) εισηγείται στη διοίκηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. την υιοθέτηση συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και αποτελεσματικής διαχείρισης κινδύνων,

γ) παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, του συστήματος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και της λειτουργίας της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου,

δ) παρακολουθεί την πορεία εκτέλεσης και ασκεί τον έλεγχο επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,

ε) συντάσσει τον κανονισμό λειτουργίας της εντός διμήνου από τη συγκρότησή της σε σώμα.».

Άρθρο 107
Σύσταση Ειδικής Επιτροπής Ενστάσεων Φαρμακείων και Λοιπών Παρόχων Υγείας στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας Προσθήκη παρ. 7Α στο άρθρο 90 του ν. 4368/2016
Στο άρθρο 90 του ν. 4368/2016 (Α’ 21), περί του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, προστίθεται παρ. 7Α, ως εξής:

«7Α. Συστήνεται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ειδική Επιτροπή Ενστάσεων Φαρμακείων και Λοιπών Παρόχων Υγείας, για την εξέταση των ενστάσεών τους κατά των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της εκκαθάρισης των δαπανών των περ. α), β) και γ) της παρ. 7. Η επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, εκ των οποίων τα δύο (2) έχουν γνώση θεμάτων φαρμακευτικού ελέγχου. Η επιτροπή συγκροτείται από υπαλλήλους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με θέση ευθύνης, που ορίζονται, για διετή θητεία, με τους αναπληρωτές τους, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Με την ίδια ή όμοια απόφαση καθορίζεται η έδρα της επιτροπής, ορίζονται, μεταξύ των μελών της, ο πρόεδρος και ο γραμματέας της, με τους αναπληρωτές τους, και ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εύρυθμη λειτουργία της. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών δύναται να καθορίζεται μηναία αποζημίωση για τα μέλη και τον γραμματέα της Ειδικής Επιτροπής Ενστάσεων Φαρμακείων και Λοιπών Παρόχων Υγείας.».

Άρθρο 108
Ζητήματα νοσηλευτικών ειδικοτήτων Τροποποίηση παρ. 15 άρθρου 58 ν. 4690/2020
Μετά από το δεύτερο εδάφιο της παρ. 15 του άρθρου 58 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), περί της παροχής εξουσιοδότησης προς τον Υπουργό Υγείας για τη ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τις νοσηλευτικές ειδικότητες, προστίθεται νέο, τρίτο, εδάφιο και η παρ. 15 διαμορφώνεται ως εξής:

«15. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, εξειδικεύονται το πρόγραμμα και η κατανομή της θεωρητικής και κλινικής εκπαίδευσης των ειδικευόμενων, οι υποχρεώσεις των ειδικευόμενων και των εκπαιδευτών τους, ο αριθμός των ειδικευόμενων και η κατανομή των θέσεων ανά ειδικότητα, υγειονομική Περιφέρεια και εκπαιδευτική μονάδα ειδικότητας για κάθε χρονική περίοδο ειδικότητας, οι προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις απόκτησης νοσηλευτικής ειδικότητας, η αναγνώριση του χρόνου άσκησης στην αλλοδαπή, η αναγνώριση του τίτλου νοσηλευτικής ειδικότητας της αλλοδαπής, οι προϋποθέσεις ισοτίμησης των υφιστάμενων τίτλων ειδικότητας και κάθε άλλο αναγκαίο ειδικότερο ζήτημα. Ειδικώς για τα ζητήματα της αναγνώρισης του χρόνου άσκησης στην αλλοδαπή, της αναγνώρισης του τίτλου νοσηλευτικής ειδικότητας της αλλοδαπής και των προϋποθέσεων ισοτίμησης των υφιστάμενων τίτλων ειδικότητας, η απόφαση του πρώτου εδαφίου εκδίδεται μετά από γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Ανάπτυξης Νοσηλευτικής (Ε.Σ.Α.Ν.). Με την ίδια ή όμοια απόφαση καθορίζεται για κάθε χρονική περίοδο λήψης νοσηλευτικής ειδικότητας το χρονικό διάστημα διεξαγωγής της διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων από τις οικείες Δ.Υ.ΠΕ., με άμεση ένταξη των ειδικευόμενων στους φορείς υποδοχής για την ειδικότητα, και τα προσόντα επιλογής αυτών, καθώς και οι θέσεις των ειδικευόμενων νοσηλευτών, οι οποίες παραμένουν ακάλυπτες κατά τη λήξη του ως άνω χρονικού διαστήματος και οι οποίες δύνανται να αναδιανέμονται σε άλλες ειδικότητες και να κατανέμονται αντίστοιχα ανά Δ.Υ.ΠΕ. και εκπαιδευτική μονάδα. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του Ε.Σ.Α.Ν., καθορίζονται ο χρόνος, το περιεχόμενο άσκησης, η αναγνώριση του χρόνου άσκησης στην αλλοδαπή, οι εξεταστικές περίοδοι, η διαδικασία των εξετάσεων, οι προϋποθέσεις απόκτησης του τίτλου νοσηλευτικής εξειδίκευσης από ειδικευμένους νοσηλευτές, η αναγνώριση του τίτλου νοσηλευτικής εξειδίκευσης της αλλοδαπής, οι προϋποθέσεις ισοτίμησης των υφιστάμενων τίτλων εξειδίκευσης, οι προϋποθέσεις και λεπτομέρειες τοποθέτησης των ειδικευμένων νοσηλευτών για εξειδίκευση και κάθε άλλο ειδικότερο, σχετικό με τις νοσηλευτικές εξειδικεύσεις θέμα. Με όμοια απόφαση, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του Ε.Σ.Α.Ν., συνιστώνται, μετονομάζονται, διαχωρίζονται, ενοποιούνται ή καταργούνται νοσηλευτικές ειδικότητες και εξειδικεύσεις.».

Άρθρο 109
Παράταση παραμονής ειδικευομένων νοσηλευτών στην ειδικότητα της επείγουσας εντατικής νοσηλευτικής και της νοσηλευτικής της δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής Τροποποίηση άρθρου ένατου ν. 4889/2022

1. Στο άρθρο ένατο του ν. 4889/2022 (Α’ 21), περί της δυνατότητας παράτασης παραμονής ειδικευόμενων νοσηλευτών στις ειδικότητες της επείγουσας εντατικής νοσηλευτικής και της νοσηλευτικής της δημόσιας υγείας/ κοινοτικής νοσηλευτικής, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1, αα) μετά από τη φράση «ασκούνται στις ειδικότητες της επείγουσας εντατικής νοσηλευτικής και της νοσηλευτικής της δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής», προστίθεται η φράση «κατά τη χρονική περίοδο 2020-2021» και αβ) μετά από τη φράση «ολοκληρώνουν τον νόμιμο χρόνο για τη λήψη της νοσηλευτικής ειδικότητας», διαγράφεται η φράση «έως 31.3.2023», β) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2, μετά από τη λέξη «ολοκληρώνουν», διαγράφεται η φράση «έως 31.3.2023», γ) προστίθεται παρ. 3, και το άρθρο ένατο του ν. 4899/2022 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο ένατο Παράταση παραμονής ειδικευόμενων νοσηλευτών στην ειδικότητα της επείγουσας εντατικής νοσηλευτικής και της νοσηλευτικής της δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής

1. Λόγω των έκτακτων αναγκών που προκαλεί για τη δημόσια υγεία η συνεχιζόμενη διάδοση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, οι ειδικευόμενοι νοσηλευτές Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), που ασκούνται στις ειδικότητες της επείγουσας εντατικής νοσηλευτικής και της νοσηλευτικής της δημόσιας υγείας/ κοινοτικής νοσηλευτικής κατά τη χρονική περίοδο 20202021 και ολοκληρώνουν τον νόμιμο χρόνο για τη λήψη της νοσηλευτικής ειδικότητας, δύνανται, για χρονικό διάστημα έως και έξι (6) μηνών από τη συμπλήρωση του νόμιμου χρόνου, να παραμείνουν με τα ίδια δικαιώματα, τις ίδιες υποχρεώσεις και τις ίδιες αποδοχές στις εκπαιδευτικές μονάδες που έχουν τοποθετηθεί, με ισόχρονη παράταση της σύμβασής τους από τη λήξη της. Για την παράταση του πρώτου εδαφίου απαιτείται απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.), η οποία εκδίδεται αμελλητί έπειτα από αίτηση του ειδικευόμενου νοσηλευτή, η οποία υποβάλλεται προς την οικεία Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.) εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών πριν από τη λήξη της σύμβασής του. Η λήψη του τίτλου της νοσηλευτικής ειδικότητας κατά τη διάρκεια της παράτασης του πρώτου εδαφίου δεν εμποδίζει την ολοκλήρωση του χρόνου, για τον οποίο χορηγήθηκε η παράταση, με τα ίδια δικαιώματα, τις ίδιες υποχρεώσεις και τις ίδιες αποδοχές. Η παρ. 21 του άρθρου 58 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), περί της μοριοδότησης του χρόνου που έχει διανυθεί στην ειδίκευση/ εξειδίκευση, εφαρμόζεται και για το χρονικό διάστημα της παράτασης του πρώτου εδαφίου. Η παράταση των συμβάσεων κατ’ εφαρμογή της παρούσας δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές και δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134).

2. Οι ειδικευόμενοι νοσηλευτές που ολοκληρώνουν την παράταση της παρ. 1, δύνανται να παρατείνουν περαιτέρω την παραμονή τους στις εκπαιδευτικές μονάδες που έχουν τοποθετηθεί, για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μηνών από τη λήξη της παράτασης της παρ. 1, με τα ίδια δικαιώματα, τις ίδιες υποχρεώσεις και τις ίδιες αποδοχές, με ισόχρονη παράταση της σύμβασής τους από τη λήξη της. Για την παράταση του πρώτου εδαφίου απαιτείται απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.ΠΕ., η οποία εκδίδεται αμελλητί έπειτα από αίτηση του ειδικευόμενου νοσηλευτή, η οποία υποβάλλεται προς την οικεία Δ.Υ.ΠΕ. εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών πριν από ή πέντε (5) εργάσιμων ημερών μετά από τη λήξη της παράτασης της παρ. 1. Η λήψη του τίτλου της νοσηλευτικής ειδικότητας κατά τη διάρκεια της παράτασης του πρώτου εδαφίου δεν εμποδίζει την ολοκλήρωση του χρόνου για τον οποίο χορηγήθηκε η παράταση. Η παράταση των συμβάσεων κατ’ εφαρμογή της παρούσας δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές και δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004.

3. Όσοι ολοκληρώνουν την παράταση της παρ. 2, δύνανται να παρατείνουν την παραμονή τους στις εκπαιδευτικές μονάδες που έχουν τοποθετηθεί, για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μηνών από τη λήξη της παράτασης της παρ. 2, με τα ίδια δικαιώματα, τις ίδιες υποχρεώσεις και τις ίδιες αποδοχές, με ισόχρονη παράταση της σύμβασής τους από τη λήξη της. Για την παράταση του πρώτου εδαφίου απαιτείται απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.ΠΕ., η οποία εκδίδεται αμελλητί έπειτα από αίτηση του ειδικευόμενου νοσηλευτή, η οποία υποβάλλεται προς την οικεία Δ.Υ.ΠΕ. εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών πριν από ή πέντε (5) εργάσιμων ημερών μετά από τη λήξη της παράτασης της παρ. 2. Η λήψη του τίτλου της νοσηλευτικής ειδικότητας κατά τη διάρκεια της παράτασης του πρώτου εδαφίου δεν εμποδίζει την ολοκλήρωση του χρόνου για τον οποίο χορηγήθηκε η παράταση. Η παράταση των συμβάσεων κατ’ εφαρμογή της παρούσας δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές και δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004.».

2. Η παράταση των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου ένατου του ν. 4889/2022 εφαρμόζεται και για συμβάσεις που έληξαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 110
Χρονικό όριο παράτασης παραμονής των ιατρών που έχουν ολοκληρώσει τον χρόνο άσκησης στην ειδικότητα στη θέση που κατείχαν ως ειδικευόμενοι Τροποποίηση περ. β’ παρ. 1 άρθρου 10 ν. 1609/1986

1. Στην περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 1609/1986 (Α’ 86), περί της δυνατότητας παραμονής των ιατρών που αποκτούν τίτλο ειδικότητας στη θέση που κατείχαν ως ειδικευόμενοι, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις α) στο πρώτο εδάφιο γίνεται νομοτεχνική βελτίωση, ως προς την αναφορά σε περίπτωση, και όχι σε παράγραφο, α’, β) στο δεύτερο εδάφιο γίνεται λεκτική μεταβολή, ως προς την αναφορά στην ειδικότητα, γ) προστίθεται τρίτο εδάφιο, και η περ. β’ διαμορφώνεται ως εξής:

«β. Ιατροί, που αποκτούν τίτλο ειδικότητας κατά τη διάρκεια της παράτασης της σύμβασής τους, σύμφωνα με την περ. α’, δύνανται να παραμένουν, με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις και με τις ίδιες αποδοχές, στην οργανική θέση που κατείχαν ως ειδικευόμενοι μέχρι την κάλυψη αυτής από τον επόμενο ειδικευόμενο ιατρό. Η παραμονή του ιατρού στη θέση αυτή δεν μπορεί να υπερβεί τα τέσσερα (4) συνεχή εξάμηνα από τη λήψη του τίτλου της ειδικότητας. Ιατροί που ολοκληρώνουν τον συνολικό χρόνο άσκησης στην ειδικότητα, χωρίς να αποκτούν τίτλο ειδικότητας, δύνανται να παραμένουν με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις και τις ίδιες αποδοχές στην οργανική θέση που κατείχαν ως ειδικευόμενοι μέχρι την κάλυψη αυτής από τον επόμενο ειδικευόμενο ιατρό και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα τέσσερα (4) συνεχή εξάμηνα από την ολοκλήρωση του χρόνου άσκησης στην ειδικότητα.».

2. Οι ιατροί που έχουν ολοκληρώσει τον συνολικό χρόνο άσκησης στην ειδικότητα, χωρίς να έχουν αποκτήσει τον τίτλο ειδικότητας, και των οποίων η σύμβαση κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχει παραταθεί κατ’ εφαρμογή της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 1609/1986 για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) συνεχών εξαμήνων, παραμένουν στη θέση που υπηρετούν έως την ολοκλήρωση της τρέχουσας σύμβασης παράτασης της παραμονής τους.

Άρθρο 111
Τοποθέτηση αθλητών με πτυχίο ιατρικής ως υπεράριθμων σε προσωποπαγή θέση για απόκτηση ειδικότητας Κατάργηση παρ. 2 άρθρου 42 ν. 4238/2014

1. Η παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4238/2014 (Α’ 38), περί της δυνατότητας τοποθέτησης αθλητών με πτυχίο ιατρικής ως υπεράριθμων σε προσωποπαγείς θέσεις για απόκτηση ειδικότητας, καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

2. Όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί, κατά την παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4238/2014, από την 31η.3.2021, ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου αυτού, έως την 31η.12.2022 και παραμένουν εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος γίνονται κατά παρέκκλιση δεκτές.

Άρθρο 112
Συλλογικό όργανο διοίκησης διασυνδεόμενων νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας Τροποποίηση περ. Α’ παρ. 11 άρθρου 66 και προσθήκη περ. Δ’ στην παρ. 11 του άρθρου 66 του ν. 3984/2011

1. Στο δεύτερο εδάφιο της περ. Α’ της παρ. 11 του άρθρου 66 του ν. 3984/2011 (Α’ 150), περί του συλλογικού οργάνου διοίκησης των διασυνδεόμενων νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) τροποποιείται ο αριθμός των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των νοσοκομείων μέχρι τριακόσιες ενενήντα εννέα (399) και με τετρακόσιες (400) και άνω κλίνες, β) η περ. γ) τροποποιείται ως προς τις κατηγορίες των ιατρών που εκπροσωπούνται στα Διοικητικά Συμβούλια, γ) προστίθενται περ. ε) και στ), και η περ. A’ διαμορφώνεται ως εξής:

«A. Τα Νοσοκομεία που διασυνδέονται, διοικούνται από ενιαίο συλλογικό όργανο Διοίκησης.

Το εν λόγω Διοικητικό Συμβούλιο είναι επταμελές, όταν ο συνολικός αριθμός οργανικών κλινών των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων είναι μέχρι τριακόσιες ενενήντα εννέα (399) κλίνες και εννεαμελές για τετρακόσιες (400) και άνω κλίνες και αποτελείται από:

α) Τον κοινό Διοικητή των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων, ο οποίος ορίζεται ως Πρόεδρος του Συμβουλίου.

β) Δύο (2) μέλη των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων έως τριακόσιες ενενήντα εννέα (399) οργανικές κλίνες και τέσσερα (4) μέλη των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων με τετρακόσιες (400) και άνω οργανικές κλίνες που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας με τους αναπληρωτές τους. Στην τελευταία περίπτωση, ένα ή περισσότερα εκ των τεσσάρων μελών είναι ο κοινός αναπληρωτής Διοικητής.

γ) Έναν εκπρόσωπο των ιατρών, που υπηρετούν στα διασυνδεόμενα Νοσοκομεία, ο οποίος εκλέγεται μαζί με τον αναπληρωτή του, από τους ιατρούς Ε.Σ.Υ., τους ειδικευόμενους και επικουρικούς ιατρούς, καθώς και τους ιατρούς μέλη Δ.Ε.Π. που υπηρετούν στα Νοσοκομεία.

δ) Έναν εκπρόσωπο του λοιπού, πλην των ιατρών προσωπικού του Νοσοκομείου, ο οποίος εκλέγεται, μαζί με τον αναπληρωτή του από το λοιπό, πλην των ιατρών προσωπικό των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων. Έως την εκλογή των νέων εκπροσώπων των ανωτέρω υπό γ’ και δ’ περιπτώσεων, συμμετέχουν στο Ενιαίο Συλλογικό Όργανο Διοίκησης οι αιρετοί εκπρόσωποι του μεγαλύτερου σε οργανική δύναμη νοσοκομείου, εξαιρουμένων των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων.

ε) Έναν περιφερειακό σύμβουλο της οικείας περιφερειακής ενότητας εντός των χωρικών ορίων της οποίας εδρεύει η οργανική μονάδα έδρας, ο οποίος ορίζεται

μαζί με τον αναπληρωτή του με απόφαση του οικείου περιφερειάρχη.

στ) Έναν εκπρόσωπο του ιατρικού συλλόγου, στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου εδρεύει η οργανική μονάδα έδρας, ο οποίος ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου.

Η λειτουργία του διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 13,14 και 15 του ν. 2690/1999, που αφορούν στη λειτουργία των Συλλογικών Οργάνων Διοίκησης. Έδρα του Ενιαίου Συλλογικού Οργάνου Διοίκησης είναι το μεγαλύτερο σε οργανική δύναμη κλινών Νοσοκομείο εξαιρουμένων των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων.

Η συγκρότηση του Ενιαίου Συλλογικού Οργάνου Διοίκησης γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι διετής.

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται οι αρμοδιότητες που ασκούνται από το Ενιαίο Συλλογικό Όργανο Διοίκησης, ενώ ο τόπος συνεδριάσεών του και η διαδικασία μετακίνησης προσωπικού μεταξύ των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων αποτελούν αρμοδιότητα του κοινού Διοικητή και οι κοινοί διαγωνισμοί προμηθειών, φαρμάκων, υγειονομικού υλικού, παγίων στοιχείων και η διαχείριση Διοικητικών, Οικονομικών, Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Πληροφορικής αποτελούν αρμοδιότητα του Ενιαίου Δ.Σ..

Ο κοινός Διοικητής, που συμμετέχει με την ιδιότητα του Προέδρου στο Ενιαίο Συλλογικό Όργανο Διοίκησης διασυνδεόμενων Νοσοκομείων, αναπληρώνεται στα καθήκοντά του από το μέλος εκείνο το οποίο ορίζεται ως Αντιπρόεδρος με την απόφαση ορισμού μελών του εν λόγω Οργάνου και εδρεύει στην έδρα του Δ.Σ.».

2. Στην παρ. 11 του άρθρου 66 του ν. 3984/2011, προστίθεται περ. Δ’ ως εξής:

«Δ. Όταν ένα εκ των νοσοκομείων που διασυνδέονται είναι ενιαίο και αυτοτελές νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, επέρχονται στο Διοικητικό Συμβούλιο οι ακόλουθες αλλαγές: α) αν ο συνολικός αριθμός των κλινών των διασυνδεόμενων νοσοκομείων είναι μέχρι τριακόσιες ενενήντα εννέα (399), το Διοικητικό Συμβούλιο είναι εννεαμελές και τα μέλη της υποπερ. β) του δεύτερου εδαφίου της περ. Α’ αυξάνονται από δύο (2) σε τέσσερα (4) και β) αν ο συνολικός αριθμός των κλινών είναι τετρακόσιες (400) και άνω, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι ενδεκαμελές και τα μέλη της υποπερ. β) του δεύτερου εδαφίου της περ. Α’ αυξάνονται από τέσσερα (4) σε έξι (6). Μεταξύ των μελών της υποπερ. β) του δεύτερου εδαφίου της περ. Α’ που ορίζονται με τους αναπληρωτές από τον Υπουργό Υγείας, περιλαμβάνονται οι Αναπληρωτές Διοικητές των διασυνδεόμενων νοσοκομείων και οι Αναπληρωτές Διοικητές των οργανικών μονάδων που συνιστούν το ενιαίο και αυτοτελές νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.».

3. Η παρ. 1 εφαρμόζεται από την επόμενη συγκρότηση ή τροποποίηση των υφιστάμενων Διοικητικών Συμβουλίων διασυνδεόμενων νοσοκομείων. Οι αποφάσεις συγκρότησης των Διοικητικών Συμβουλίων των διασυνδεόμενων νοσοκομείων που εμπίπτουν στην παρ. 2 και έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, τροποποιούνται κατ’ εφαρμογή της για το υπόλοιπο της θητείας των μελών τους.

Άρθρο 113
Χορήγηση, συνταγογράφηση και διάθεση ανταγωνιστικών ουσιών αδρανοποίησης της λειτουργίας των υποδοχέων των οπιούχων Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 22 ν. 4139/2013
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 4139/2013 (Α’ 74), περί της παροχής εξουσιοδότησης προς τον Υπουργό Υγείας για τη ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη χορήγηση, συνταγογράφηση και διάθεση ανταγωνιστικών ουσιών που αδρανοποιούν τη λειτουργία των υποδοχέων των οπιούχων, τροποποιείται, ώστε με την υπουργική απόφαση να καθορίζονται α) οι φορείς, οι επαγγελματίες και τα λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δύνανται να χορηγούν, συνταγογραφούν και διαθέτουν τις συγκεκριμένες ουσίες και β) κάθε άλλο σχετικό θέμα, και η παρ. 6 του άρθρου 22 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Η χορήγηση ανταγωνιστικών ουσιών που αδρανοποιούν τη λειτουργία των υποδοχέων των οπιούχων επιτρέπεται για τις ενδείξεις που αναφέρονται στην άδεια κυκλοφορίας τους. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από γνώμη του Ο.ΚΑ.ΝΑ., καθορίζονται ειδικώς οι ουσίες, οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι φορείς, οι επαγγελματίες και τα λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα χορήγησης, συνταγογράφησης και διάθεσης των ουσιών αυτών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας θέμα.».

Άρθρο 114
Όργανο εποπτείας και ελέγχου για θέματα σχετικά με τα ναρκωτικά από διεθνείς και ευρωπαϊκές συμβάσεις Αντικατάσταση άρθρου 4 ν. 4139/2013
Το άρθρο 4 του ν. 4139/2013 (Α’ 74), περί του ελέγχου και της εποπτείας επί των ναρκωτικών, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 4 Έλεγχος και εποπτεία επί των ναρκωτικών

Τον έλεγχο και την εποπτεία επί των ναρκωτικών, όπως και επί κάθε σχετικού με τα ναρκωτικά θέματος που προκύπτει από τις κυρωμένες από την Ελλάδα διεθνείς συμβάσεις ή από αίτηση των αρμόδιων διεθνών και υπερεθνικών οργανισμών («United Nations Fund for Drug Abuse Control UNFDAC», Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, Ευρωπαϊκή Ένωση), ασκεί ο Υπουργός Υγείας.».

Άρθρο 115
Δυνατότητα ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως διεξαγωγής εκλογών στους Φαρμακευτικούς Συλλόγους με περισσότερα από πεντακόσια (500) μέλη Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 22 και άρθρου 33 ν. 3601/1928

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 3601/1928 (Α’ 119), περί της εκλογής των μελών των Διοικητικών και Πειθαρχικών Συμβουλίων των Φαρμακευτικών Συλλόγων, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται, β) προστίθενται νέα εδάφια, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο, και η παρ. 1 του άρθρου 22 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Η εκλογή των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων, των Πειθαρχικών Συμβουλίων και των αντιπροσώπων στον Π.Φ.Σ., διεξάγεται κάθε τριετία στην τακτική συνεδρίαση της Γ.Σ. των Φαρμακευτικών Συλλόγων, η οποία λαμβάνει χώρα εντός του μηνός Νοεμβρίου, σύμφωνα με το άρθρο 12, με μυστική ψηφοφορία και αυτοπρόσωπη παρουσία των ψηφοφόρων.

Ειδικώς στους Φαρμακευτικούς Συλλόγους με περισσότερα από πεντακόσια (500) μέλη, η εκλογή των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων, των Πειθαρχικών Συμβουλίων και των αντιπροσώπων στον Π.Φ.Σ. διεξάγεται είτε διά αυτοπρόσωπης φυσικής παρουσίας είτε ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως, με διασφάλιση και στις δύο περιπτώσεις της ταυτοπροσωπίας των ψηφοφόρων και της μυστικότητας της ψήφου. Στην περίπτωση διενέργειας ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος εφαρμόζει διαδικασίες για την παροχή στα μέλη του της δυνατότητας εξ αποστάσεως συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση για τη διασφάλιση της ταυτότητας των προσώπων που συμμετέχουν στην ψηφοφορία και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και για την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης. Στην πρόσκληση υποχρεωτικά αναφέρεται και ο αριθμός των συμβούλων που εκλέγονται.».

2. Στο άρθρο 33 του ν. 3601/1928, περί της εκλογής των Προέδρων, των Αντιπροέδρων, των Γραμματέων και των Ταμιών των Διοικητικών Συμβουλίων των Φαρμακευτικών Συλλόγων, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) Στο πέμπτο εδάφιο γίνονται λεκτικές μεταβολές, προστίθεται αναφορά στην εκλογή του Αντιπροέδρου του Φαρμακευτικού Συλλόγου και το πέμπτο εδάφιο διαμορφώνεται ως εξής:

«Αν κατά την τρίτη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί η απαρτία ή η πλειοψηφία που απαιτεί το προηγούμενο άρθρο, τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία εκλέγει, εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία πραγματοποίησης της τρίτης συνεδρίασης, με απλή πλειοψηφία από τα επιτυχόντα μέλη για το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, που συνέρχεται έκτακτα για τον σκοπό αυτόν.».

β) Προστίθενται νέα εδάφια, έκτο, έβδομο, όγδοο και ένατο, ως εξής:

«Για τη λήψη απόφασης στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του προηγούμενου εδαφίου απαιτείται να συμμετέχουν στην ψηφοφορία τουλάχιστον τα μισά συν ένα (1) μέλη του συνόλου των μελών του Συλλόγου, σύμφωνα με το άρθρο 22.

Αν κατά τη συνεδρίαση του προηγούμενου εδαφίου δεν συμμετέχουν στην ψηφοφορία τουλάχιστον τα μισά συν ένα (1) μέλη του συνόλου των μελών του Συλλόγου, η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης επαναλαμβάνεται εντός οκτώ (8) ημερών, η δε ημέρα της επαναληπτικής συνεδρίασης ορίζεται στην αρχική πρόσκληση προς τα μέλη. Για τη λήψη απόφασης κατά την επαναληπτική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης απαιτείται η συμμετοχή στην ψηφοφορία τουλάχιστον του ενός τρίτου (1/3) του συνόλου των μελών του Συλλόγου.

Ειδικώς στους Φαρμακευτικούς Συλλόγους με περισσότερα από πεντακόσια (500) μέλη, η ψηφοφορία στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης γίνεται τόσο διά αυτοπρόσωπης φυσικής παρουσίας όσο και ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως, με διασφάλιση και στις δύο περιπτώσεις της ταυτοπροσωπίας των ψηφοφόρων και της μυστικότητας της ψήφου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 22.».

γ) Στο παλαιό έκτο εδάφιο γίνονται λεκτικές μεταβολές, προστίθεται πρόβλεψη για άσκηση του συνόλου των καθηκόντων του Προέδρου και του Γραμματέα από το μεγαλύτερο και τo νεότερο σε ηλικία μέλος του Φαρμακευτικού Συλλόγου, αντίστοιχα, μέχρι την ολοκλήρωση των αρχαιρεσιών, και το παλαιό έκτο εδάφιο διαμορφώνεται ως εξής:

«Μέχρι τη διεξαγωγή αυτής της εκλογής και αν δεν έχουν εκλεγεί ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει το μεγαλύτερο σε ηλικία μέλος, χρέη δε γραμματέα εκτελεί το νεότερο σε ηλικία μέλος, οι οποίοι ασκούν κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα το σύνολο των καθηκόντων του Προέδρου και του Γραμματέα, αντιστοίχως, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.».

Άρθρο 116
Ιδιότητα του προέδρου της επιτροπής αδειοδότησης και ελέγχου εργαστηρίων φυσικοθεραπείας Τροποποίηση περ. α) παρ. 3 άρθρου 48 ν. 4999/2022
Η περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 4999/2022 (Α’ 225), περί της επιτροπής αδειοδότησης και ελέγχου εργαστηρίων φυσικοθεραπείας, τροποποιείται, ως προς τις ιδιότητες των προσώπων μεταξύ των οποίων επιλέγεται ο πρόεδρος της επιτροπής, και η παρ. 3 του άρθρου 48 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Η επιτροπή της παρ. 2 συγκροτείται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη και αποτελείται από:

α) τον Προϊστάμενο ή Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της οικείας Περιφέρειας ή Ιατρό κλάδου ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας Εθνικού Συστήματος Υγείας ή κλάδου ΠΕ Ιατρών, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση, ως Πρόεδρο,

β) έναν (1) διπλωματούχο μηχανικό που υπηρετεί στην οικεία Περιφέρεια, με τον αναπληρωτή του και

γ) έναν (1) εκπρόσωπο του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών ή των Περιφερειακών Τμημάτων αυτού, με τον αναπληρωτή του.».

Άρθρο 117
Προθεσμία έκδοσης πράξεων χορήγησης, αναστολής και ανάκλησης βεβαίωσης λειτουργίας ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 85 ν. 4472/2017
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 85 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), περί της διαδικασίας έκδοσης πράξεων χορήγησης, αναστολής και ανάκλησης βεβαίωσης λειτουργίας ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, τροποποιείται, ώστε: α) η προθεσμία για την έκδοση των σχετικών πράξεων: α) να έχει διάρκεια τριών (3), και όχι δύο (2), μηνών και β) να εκκινεί είτε από την κατάθεση καταγγελίας είτε από την αυτεπάγγελτη διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου από την αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου και τη διαπίστωση παραβάσεων, και η παρ. 2 του άρθρου 85 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Όλες οι πράξεις της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να εκδίδονται σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από την κατάθεση σε αυτούς των σχετικών εγγράφων, αιτήσεων και δικαιολογητικών και των εισηγήσεων της Επιτροπής της παρ. 3 του παρόντος άρθρου περί επιβολής διοικητικών κυρώσεων και προστίμων και σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών από την κατάθεση των καταγγελιών που υποβάλλονται σε αυτούς και αφορούν σε φορείς αρμοδιότητάς τους ή την αυτεπάγγελτη διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου από την αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου και τη διαπίστωση παραβάσεων. Αν παρέλθουν άπρακτες οι προθεσμίες αυτές, αρμόδιος για την έκδοση των πράξεων της παρ. 1 καθίσταται ο κατά τόπον οικείος Περιφερειάρχης. Στην περίπτωση που το Δ.Σ. του Ιατρικού ή του Οδοντιατρικού Συλλόγου αποφασίσει αρνητικά επί αίτησης για έκδοση πράξης της παρ. 1 ή αποφασίσει την μη επιβολή διοικητικής κύρωσης ή προστίμου ή ανάκλησης της βεβαίωσης, ο κατά τόπον αρμόδιος Περιφερειάρχης μπορεί να επιληφθεί της υπόθεσης και να εκδώσει τις πράξεις της παρ. 1 εντός δύο (2) μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης του Δ.Σ. και των σχετικών γνωμοδοτήσεων της Επιτροπής της παρ. 3 του παρόντος άρθρου. Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Περιφερειάρχη κατά των πράξεων της παρ. 1 εντός ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση ή την αποδεδειγμένη λήψη γνώσης των πράξεων αυτών. Οι πράξεις της παρ. 1, μετά των σχετικών γνωμοδοτήσεων κοινοποιούνται υποχρεωτικά στην κατά τόπον αρμόδια Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα και στο Υπουργείο Υγείας. Οι πράξεις του Περιφερειάρχη, μετά των σχετικών γνωμοδοτήσεων, της παρούσας παραγράφου κοινοποιούνται υποχρεωτικά στο Υπουργείο Υγείας και στους κατά τόπον αρμόδιους Ιατρικούς ή Οδοντιατρικούς Συλλόγους.».

Άρθρο 118
Αρμόδια ελεγκτικά όργανα για την εφαρμογή υγειονομικών διατάξεων Τροποποίηση άρθρου 43 ν. 4025/2011

1. Η παρ. 3 του άρθρου 43 του ν. 4025/2011 (Α’ 228), περί της έκδοσης υγειονομικών διατάξεων, τροποποιείται, ως προς τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα για την εφαρμογή υγειονομικών διατάξεων, και διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Ως αρμόδια υγειονομικά ελεγκτικά όργανα για την εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων ορίζονται οι επιθεωρητές δημόσιας υγείας (υγειονομικοί επιθεωρητές), ήτοι Ιατροί Δημόσιας Υγείας, ΠΕ ή ΤΕ Υγιεινολόγοι/ Επόπτες Δημόσιας Υγείας, και Υγιεινολόγοι Μηχανικοί της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας, των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, του Ε.Ο.Φ. και οι επιθεωρητές-ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την οργάνωση και τη λειτουργία τους.».

2. Μετά από την παρ. 3 του άρθρου 43 του ν. 4025/2011, προστίθεται παρ. 3Α ως εξής:

«3Α. Υπάλληλοι υπηρεσιών άλλων φορέων δύνανται να συνδράμουν τα αρμόδια υγειονομικά-ελεγκτικά όργανα, κατόπιν αιτήματος των τελευταίων, κατά τη διενέργεια υγειονομικών ελέγχων, αν η συμμετοχή τους στον έλεγχο κρίνεται απαραίτητη από τα ελεγκτικά όργανα κατά τον λόγο της αρμοδιότητάς τους ή για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης.».

Άρθρο 119
Υγειονομικά Πιστοποιητικά Πλοίων Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο δεύτερο του ν. 3991/2011
Στο άρθρο δεύτερο του ν. 3991/2011 (Α’ 162), περί των εφαρμοστικών διατάξεων του αναθεωρημένου Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού που υιοθετήθηκε από την 58η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στις 23 Μαΐου 2005, μετά από την παρ. 2, προστίθεται παρ. 3, ως εξής:

«3. Για την έκδοση, παράταση και ανανέωση των Υγειονομικών Πιστοποιητικών Πλοίων, που προβλέπονται στο άρθρο 39 του παρόντος Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού και στην υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.47324/1.9.2022 (Β’ 4605) κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, επιβάλλεται τέλος που βαρύνει τους ιδιοκτήτες των πλοίων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ρυθμίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες που αφορούν το ύψος του τέλους που καταβάλλεται, ανάλογα με τον τύπο και το μέγεθος του πλοίου, τη διαδικασία είσπραξης του τέλους, την κατανομή του τέλους στις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπλέκονται στη διαδικασία έκδοσης και στην ηλεκτρονική καταχώριση των Υγειονομικών Πιστοποιητικών Πλοίων στην ηλεκτρονική ευρωπαϊκή πλατφόρμα «EU Common Ship Sanitation Database», τις τυχόν εξαιρέσεις από την επιβολή του τέλους και κάθε άλλο τεχνικό και λεπτομερειακό ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.».

Άρθρο 120
Θέματα λειτουργίας μονάδων χρόνιας αιμοκάθαρσης Τροποποίηση άρθρου τριακοστού ενάτου ν. 4771/2021
Στο άρθρο τριακοστό ένατο του ν. 4771/2021 (Α’ 16), περί της λειτουργίας των μονάδων χρόνιας αιμοκάθαρσης, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) η παρ. 1 τροποποιείται, ως προς το εμβαδόν του χώρου αποθήκευσης φαρμάκων, και διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Οι Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης που έχουν συσταθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 9 του π.δ. 225/2000 (Α’ 194), καθώς και όσες συσταθούν από την έναρξη ισχύος του παρόντος πρέπει να διαθέτουν ασανσέρ, στο οποίο να είναι ευχερής η μεταφορά φορείου είτε για επείγοντα περιστατικά είτε για ασθενείς με δυσκολία μετακίνησης ακόμη και με αναπηρικό αμαξίδιο και χώρο αποθήκευσης φαρμάκων, τουλάχιστον οκτώ (8) τετραγωνικών μέτρων, με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό (ψυγείο φύλαξης φαρμάκων, καταγραφικό θερμοκρασίας χώρου, χρηματοκιβώτιο για ναρκωτικά), για την κάλυψη των αναγκών των αιμοκαθαιρόμενων ασθενών.»,

β) μετά από την παρ. 1, προστίθεται παρ. 1Α, ως εξής: «1A. Οι Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης δύνανται να διαθέτουν εξωτερικό νεφρολογικό ιατρείο εξεταστήριο για την εξυπηρέτηση των αναγκών εξωτερικών ασθενών με νεφρολογικά προβλήματα.».

και γ) η παρ. 5 τροποποιείται, ως προς την καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας συμμόρφωσης, και διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Ειδικά ως προς την προσαρμογή στις τεχνικές προδιαγραφές του άρθρου 9 του π.δ. 225/2000 παρέχεται προθεσμία συμμόρφωσης έως την 1η.2.2024.».

Άρθρο 121
Επίδομα θέσης ευθύνης σε κατηγορίες ιατρικού προσωπικού που αμείβονται με ειδικό μισθολόγιο Τροποποίηση υποπαρ. Η’ παρ. 11 άρθρου 54 ν. 4999/2022
Οι υποπερ. αα), αβ) και αγ) της περ. α) της υποπαρ. Η’ της παρ. 11 του άρθρου 54 του ν. 4999/2022 (Α’ 225), περί του επιδόματος θέσης ευθύνης κατηγοριών ιατρικού προσωπικού που αμείβονται με ειδικό μισθολόγιο, τροποποιούνται, ως προς τις κατηγορίες δικαιούχων, και η υποπαρ. Η της παρ. 11 του άρθρου 54 διαμορφώνεται ως εξής:

«Η. α) Επίδομα θέσης ευθύνης, στους προϊσταμένους οργανικών μονάδων, για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντά τους, οριζόμενο κατά βαθμίδα θέσης, ως εξής:

αα) Προϊστάμενοι της Ιατρικής Υπηρεσίας των Νοσοκομείων και Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων Διοίκησης, εκατόν ενενήντα πέντε (195) ευρώ.

αβ) Προϊστάμενοι Τομέων της Ιατρικής Υπηρεσίας των Νοσοκομείων και Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Διοίκησης, εκατόν πενήντα έξι (156) ευρώ.

αγ) Προϊστάμενοι Τμημάτων της Ιατρικής Υπηρεσίας των Νοσοκομείων επιστημονικά υπεύθυνοι και υπεύθυνοι για τον συντονισμό της επιστημονικής λειτουργίας των Κέντρων Υγείας και λοιπών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, καθώς και Προϊστάμενοι Τμημάτων Διοίκησης, εκατόν τριάντα (130) ευρώ.

β) Οι προϋποθέσεις χορήγησης είναι ίδιες με αυτές που προβλέπονται στις παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015.».

Άρθρο 122
Επαγγελματικά δικαιώματα οδοντοτεχνιτών

1. Το έργο του οδοντοτεχνίτη, όπως προβλέπεται στον ν. 1666/1986 (Α’ 200) και στο π.δ. 83/1989 (Α’ 37), εκτελείται, μόνο σε ειδικώς αδειοδοτημένους χώρους (αδειοδοτημένα οδοντοτεχνικά εργαστήρια), και μόνο από κατόχους άδειας ή βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο μελών του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ» (Π.Σ.Ο.) και ανήκουν σε μια από τις παρακάτω, περιοριστικά αναφερόμενες, κατηγορίες: α) πτυχιούχοι Οδοντικής Τεχνολογίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας ή β) πτυχιούχοι Οδοντικής Τεχνολογίας ή Οδοντοτεχνικής των Τμημάτων Οδοντικής Τεχνολογίας ή Οδοντοτεχνικής του πρώην Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθηνών ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθηνών αντίστοιχα ή γ) πτυχιούχοι των πρώην Οδοντοτεχνικών Σχολών των Κέντρων Ανώτερης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.) και των Κέντρων Ανώτερης Τεχνικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.) ή δ) πτυχιούχοι των Σχολών ή Τμημάτων της αλλοδαπής, των οποίων τα πτυχία έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμα και αντίστοιχα ή ισοδύναμα με τα πτυχία οδοντοτεχνίτη ή οδοντικού τεχνολόγου της ημεδαπής ή ε) κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη του ν. 1666/1986.

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.

Άρθρο 123
Ρύθμιση ζητημάτων για την Ένωση Τεχνολόγων Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας Ελλάδας Νομοτεχνικές βελτιώσεις στον ν. 4975/2022 Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 5, παρ. 4 άρθρου 6, παρ. 1, 2, 3 και 4 άρθρου 9, παρ. 1 άρθρου 10, περ. α) άρθρου 17, παρ. 2 άρθρου 19, περ. γ) παρ. 2 άρθρου 22 και περ. α) παρ. 1 και παρ. 3 άρθρου 23 ν. 4975/2022

1. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 4975/2022 (Α’ 187), περί των μελών της Ένωσης Τεχνολόγων Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας Ελλάδας (Ε.Τ.Α.Α.Ε.), η φράση «της Γενικής Συνέλευσης των Αντιπροσώπων» αντικαθίσταται από τη φράση «της Γενικής Συνέλευσης των Μελών» και η παρ. 5 του άρθρου 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Ως επίτιμα μέλη της Ε.Τ.Α.Α.Ε. δύνανται να ανακηρυχθούν πρόσωπα που έχουν συμβάλλει στην ανάπτυξη και προαγωγή του κλάδου της ακτινοτεχνολογίας, καθώς και οι τεχνολόγοι ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας που έχουν συνταξιοδοτηθεί. Τα επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται, μετά από πρόταση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μελών. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, δύνανται όμως να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα λόγου, αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου.».

2. Στην παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 4975/2022, περί των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μελών της Ε.Τ.Α.Α.Ε., η φράση «των Γενικών Συνελεύσεων των Αντιπροσώπων» αντικαθίσταται από τη φράση «των Γενικών Συνελεύσεων των Μελών» και η παρ. 4 του άρθρου 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Τα μέλη που παραβιάζουν τις διατάξεις της νομοθεσίας, τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Μελών και τις αποφάσεις των Περιφερειακών Συνελεύσεων ή επιδεικνύουν διαγωγή, η οποία είναι αντίθετη προς το συμφέρον και το κύρος της Ε.Τ.Α.Α.Ε. και δεν συνάδει με το επάγγελμα του τεχνολόγου ακτινολογίαςακτινοθεραπείας, ελέγχονται πειθαρχικά, ανεξάρτητα από ενδεχόμενη ποινική ευθύνη τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.».

3. Στο άρθρο 9 του ν. 4975/2022, περί των οργάνων διοίκησης της Ε.Τ.Α.Α.Ε., επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1, μετά από τη φράση «και τα Περιφερειακά Τμήματα», προστίθεται η φράση «, εφόσον συσταθούν» και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Η Ένωση Τεχνολόγων Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας Ελλάδας (Ε.Τ.Α.Α.Ε.) συγκροτείται από την Κεντρική Διοίκηση που εδρεύει στην Αθήνα και τα Περιφερειακά Τμήματα, εφόσον συσταθούν. Η Κεντρική Διοίκηση ασκεί τη γενική εποπτεία της διοικητικής και οικονομικής οργάνωσης και λειτουργίας της Ε.Τ.Α.Α.Ε. και όλες τις αρμοδιότητες που δεν ανατίθενται στα Περιφερειακά Τμήματα.»,

β) στην παρ. 2, βα) στο πρώτο εδάφιο, η φράση «η Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων» αντικαθίσταται από τη φράση «η Γενική Συνέλευση των Μελών», ββ) στο τρίτο εδάφιο, η φράση «Η Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων» αντικαθίσταται από τη φράση «Η Γενική Συνέλευση των Μελών», βγ) στο τέταρτο εδάφιο, η φράση «της Γενικής Συνέλευσης των Αντιπροσώπων» αντικαθίσταται από τη φράση «της Γενικής Συνέλευσης των Μελών» και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Όργανα διοίκησης της Κεντρικής Διοίκησης είναι η Γενική Συνέλευση των Μελών και το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο. Στην Κεντρική Διοίκηση λειτουργούν, επίσης, Πρωτοβάθμιο και Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο, καθώς και Κεντρική Εξελεγκτική Επιτροπή. Η Γενική Συνέλευση των Μελών είναι το ανώτατο όργανο της Ε.Τ.Α.Α.Ε.. Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μελών και διοικεί την Ε.Τ.Α.Α.Ε..»,

γ) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3, μετά από τη φράση «κάθε Περιφερειακού Τμήματος», προστίθεται η φράση «, εφόσον συσταθούν,» και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Όργανα διοίκησης κάθε Περιφερειακού Τμήματος, εφόσον συσταθούν, είναι η Περιφερειακή Συνέλευση και η Διοικούσα Επιτροπή. Σε κάθε Περιφερειακό Τμήμα λειτουργεί επίσης Εξελεγκτική Επιτροπή.»,

και δ) στην παρ. 4, δα) μετά από τη φράση «Η θητεία»,

διαγράφεται η φράση «της Γενικής Συνέλευσης των Αντιπροσώπων,», δβ) μετά από τη φράση «των Διοικουσών Επιτροπών των Περιφερειακών Τμημάτων», προστίθεται η φράση «, εφόσον συσταθούν», δγ) μετά από τη φράση «των Εξελεγκτικών Επιτροπών των Περιφερειακών Τμημάτων», προστίθεται η φράση «, εφόσον συσταθούν,» και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Η θητεία του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου και των Διοικουσών Επιτροπών των Περιφερειακών Τμημάτων, εφόσον συσταθούν, καθώς και της Κεντρικής Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Εξελεγκτικών Επιτροπών των Περιφερειακών Τμημάτων, εφόσον συσταθούν, είναι τριετής.».

4. Στην παρ. 1 του άρθρου 10, περί των πειθαρχικών παραπτωμάτων και πειθαρχικών ποινών των μελών της Ε.Τ.Α.Α.Ε., μετά από τη φράση «και των Περιφερειακών Τμημάτων», προστίθεται η φράση «, εφόσον συσταθούν» και η παρ. 1 του άρθρου 10 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Πειθαρχικό παράπτωμα των μελών της Ένωσης Τεχνολόγων Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας Ελλάδας (Ε.Τ.Α.Α.Ε.) είναι, ανεξαρτήτως ποινικής ευθύνης ή άλλης συνέπειας κατά την κείμενη νομοθεσία, κάθε υπαίτια παράβαση των καθηκόντων και υποχρεώσεών τους που προβλέπονται για τους τεχνολόγους ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας από την ισχύουσα νομοθεσία, τον Κώδικα Δεοντολογίας των τεχνολόγων ακτινολογίας ακτινοθεραπείας, τον Εσωτερικό Κανονισμό της Ε.Τ.Α.Α.Ε., τις αποφάσεις των οργάνων διοίκησης της Κεντρικής Διοίκησης και των Περιφερειακών Τμημάτων, εφόσον συσταθούν, η αναξιοπρεπής και εν γένει απρεπής συμπεριφορά τους και η αποδεδειγμένη πλημμέλεια στην εκτέλεση των καθηκόντων και υποχρεώσεών τους.».

5. Στο άρθρο 17 του ν. 4975/2022, περί του Κανονισμού Λειτουργίας της Ε.Τ.Α.Α.Ε., επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην περ. α), αα) η φράση «τη Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων της Κεντρικής Διοίκησης» αντικαθίσταται από τη φράση «τη Γενική Συνέλευση των Μελών» και αβ) μετά από τη φράση «των Περιφερειακών Τμημάτων», προστίθεται η φράση «εφόσον συσταθούν,», β) στην περ. β), μετά από τη φράση «κάθε Περιφερειακού Τμήματος», προστίθεται η φράση «εφόσον συσταθούν,», γ) στην περ. γ) μετά από τη φράση «κάθε Περιφερειακού Τμήματος», προστίθεται η φράση «εφόσον συσταθούν,», δ) στην περ. δ), δα) μετά από τη φράση «της Εξελεγκτικής Επιτροπής κάθε Περιφερειακού Τμήματος», προστίθεται η φράση «, εφόσον συσταθούν» και δβ) διαγράφεται η φράση «, καθώς και» και καταργείται η περ. ε), και το άρθρο 17 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 17 Κανονισμός Λειτουργίας

Με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Ένωσης Τεχνολόγων Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας Ελλάδας ρυθμίζονται θέματα που αφορούν:

α) τη σύγκληση, την απαρτία, τις αρμοδιότητες και τον τρόπο λήψης των αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση των Μελών της Κεντρικής Διοίκησης και τις Περιφερειακές Συνελεύσεις των Περιφερειακών Τμημάτων, εφόσον συσταθούν,

β) τη σύγκληση, τις αρμοδιότητες και τον τρόπο λήψης των αποφάσεων από το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο και τη Διοικούσα Επιτροπή κάθε Περιφερειακού Τμήματος, εφόσον συσταθούν,

γ) την εκλογή και τη σύνθεση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου και της Διοικούσας Επιτροπής κάθε Περιφερειακού Τμήματος, εφόσον συσταθούν,

δ) την εκλογή των μελών και τη συγκρότηση της Κεντρικής Εξελεγκτικής Επιτροπής και της Εξελεγκτικής Επιτροπής κάθε Περιφερειακού Τμήματος, εφόσον συσταθούν.».

6. Στην παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4975/2022, περί της οικονομικής διαχείρισης της Ε.Τ.Α.Α.Ε., η φράση «τη Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων» αντικαθίσταται από τη φράση «τη Γενική Συνέλευση των Μελών» και η παρ. 2 του άρθρου 19 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Η διαχείριση και η αξιοποίηση της περιουσίας της Ε.Τ.Α.Α.Ε., καθώς και η εποπτεία και ο έλεγχος των οικονομικών και διαχειριστικών πράξεών της ανήκουν αποκλειστικά στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο, τη Γενική Συνέλευση των Μελών και την Κεντρική Εξελεγκτική Επιτροπή.».

7. Στην περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 4975/2022, περί της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής της Ε.Τ.Α.Α.Ε., επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) προστίθεται η φράση «τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μελών ή, εφόσον συσταθούν Περιφερειακά Τμήματα,» και β) διαγράφεται η φράση «καθώς και αντιπροσώπων στη Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων,», και η παρ. 2 του άρθρου 22 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Μέχρι την ανάδειξη του πρώτου Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Τ.Α.Α.Ε., η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) την ενημέρωση των τεχνολόγων ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας σε όλη τη χώρα,

β) τη μέριμνα για την εγγραφή όλων των τεχνολόγων ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας στην Ε.Τ.Α.Α.Ε. και τη χορήγηση των σχετικών βεβαιώσεων εγγραφής,

γ) τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μελών ή, εφόσον συσταθούν Περιφερειακά Τμήματα, τη σύγκληση Περιφερειακών Συνελεύσεων σε όλα τα Περιφερειακά Τμήματα και τη διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησής τους,

δ) τη μέριμνα για την υλοποίηση του σκοπού του άρθρου 4,

ε) την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν στο πλαίσιο υλοποίησης των παραπάνω αρμοδιοτήτων και αφορούν στη διοικητική, οικονομική και διαχειριστική λειτουργία της Ε.Τ.Α.Α.Ε.,

στ) τη διενέργεια πάσης φύσεως πράξεων που αφορούν στη διοικητική, οικονομική και διαχειριστική λειτουργία της Ε.Τ.Α.Α.Ε. και

ζ) τη συλλογική εκπροσώπηση των τεχνολόγων ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας για σύναψη συμβάσεων με οργανισμούς ή άλλους φορείς για παροχή ιατρικών υπηρεσιών, οι όροι των οποίων δεσμεύουν όλους τους τεχνολόγους ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας που ασκούν το επάγγελμα, και τη σύναψη και τροποποίηση των συμβάσεων αυτών.».

8. Στο άρθρο 23 του ν. 4975/2022, περί εξουσιοδοτικών διατάξεων, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) στην περ. α) της παρ. 1, η φράση «τη Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων» αντικαθίσταται από τη φράση «τη Γενική Συνέλευση των Μελών» και η περ. α) της παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«α) Με απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του και επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση των Μελών, δύναται να προβλέπεται, μετά τη λειτουργία των κατά περίπτωση αρμόδιων Περιφερειακών Τμημάτων και τη διενέργεια των εγγραφών των μελών από αυτά σύμφωνα με το άρθρο 7, ότι ποσοστό των εισφορών που τα Περιφερειακά Τμήματα εισπράττουν με την εγγραφή των μελών αποδίδεται στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Τ.Α.Α.Ε.. Με όμοια απόφαση δύναται να μεταβάλλεται το ποσοστό των εισφορών που τα Περιφερειακά Τμήματα αποδίδουν στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο.»,

και β) στην παρ. 3, βα) στο πρώτο εδάφιο, η φράση «της

Γενικής Συνέλευσης των Αντιπροσώπων» αντικαθίσταται από τη φράση «της Γενικής Συνέλευσης των Μελών», ββ) στο δεύτερο εδάφιο, η φράση «της Γενικής Συνέλευσης των Αντιπροσώπων» αντικαθίσταται από τις λέξεις «της Γενικής Συνέλευσης των Μελών», και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από εισήγηση της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής ή, κατά περίπτωση, της Γενικής Συνέλευσης των Μελών, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και ο τρόπος ίδρυσης των Περιφερειακών Τμημάτων, οι ειδικότερες αρμοδιότητες, καθώς και η κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ αυτών και της Κεντρικής Διοίκησης. Με την ίδια ή όμοια απόφαση, μετά από εισήγηση της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής ή, κατά περίπτωση, της Γενικής Συνέλευσης των Μελών, εκδίδεται Κανονισμός Λειτουργίας της Ε.Τ.Α.Α.Ε.».

Άρθρο 124
Εφαρμογή μηδενικού συντελεστή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στα εμβόλια κατά του κορωνοϊού COVID-19 Αντικατάσταση παρ. 1Α άρθρου 21 Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

1. Η παρ. 1Α του άρθρου 21 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α’ 248), περί των συντελεστών του φόρου, αντικαθίσταται ως εξής:

«1Α. Κατ’ εξαίρεση, για τα εμβόλια της ΔΚ ΕΧ 3002 κατά του κορωνοϊού COVID-19, που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε μηδέν τοις εκατό (0%), έως και τις 31.12.2023.».

2. H ισχύς της παρ. 1 αρχίζει από την 1η.1.2023.

Άρθρο 125
Διαδικασία εκκαθάρισης, ενταλματοποίησης και πληρωμής δαπανών αγοράς αντιικών φαρμάκων και μονοκλωνικών αντισωμάτων κατά του COVID-19
Δαπάνες προμήθειας αντιικών φαρμάκων και μονοκλωνικών αντισωμάτων κατά του κορωνοϊού COVID-19 είναι νόμιμες και εκκαθαρίζονται, ενταλματοποιούνται και πληρώνονται σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας υπογραφής των σχετικών συμβάσεων, η οποία πάντως πρέπει να έχει προηγηθεί της έναρξης ισχύος του παρόντος, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων δημοσιολογιστικού χαρακτήρα, καθώς και των διατάξεων περί ανάληψης υποχρέωσης από τους διατάκτες, με μόνα παραστατικά την υπογραφείσα σύμβαση και το τιμολόγιο της προμηθεύτριας εταιρείας.

Άρθρο 126
Εφαρμογή του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 25 ν. 4549/2018
Στην παρ. 4 του άρθρου 25 του ν. 4549/2018 (Α’ 105), περί του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής, προστίθενται εδάφια τρίτο και τέταρτο και η παρ. 4 του άρθρου 25 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Η ενδεχόμενη προκαλούμενη δαπάνη από την εφαρμογή της παρ. 3 θα βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Το ύψος και η κατανομή της ετήσιας αύξησης των ορίων ανάμεσα στις ανωτέρω κατηγορίες της φαρμακευτικής δαπάνης προσδιορίζονται ετησίως με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας. Στις περιπτώσεις της παρ. 3 και μέχρι την έκδοση των απολογιστικών στοιχείων της ετήσιας φαρμακευτικής δαπάνης, της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης των φαρμακείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθώς και της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και του Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου, τα σημειώματα επιβολής αυτόματης επιστροφής (clawback) εκδίδονται επί τη βάσει ετήσιων συνολικών ορίων των ανωτέρω κατηγοριών δαπανών, στα οποία συνυπολογίζονται οι προβλεπόμενες στην παρ. 3 ανώτατες προσαυξήσεις, οι οποίες κατανέμονται ανάμεσα στις ανωτέρω κατηγορίες της φαρμακευτικής δαπάνης με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας. Τυχόν διαφορές που προκύπτουν μετά από την έκδοση των απολογιστικών στοιχείων του προηγούμενου εδαφίου βεβαιώνονται με νέα σημειώματα επιβολής αυτόματης επιστροφής (clawback) εντός του ίδιου έτους.».

Άρθρο 127
Ρύθμιση για το Σύστημα Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου πρώτου ν. 4286/2014
Στην παρ. 3 του άρθρου πρώτου του ν. 4286/2014 (Α’ 194), περί του Συστήματος Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (Συ.Κ.Ν.Υ.), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) προστίθενται νέα, τέταρτο και πέμπτο, εδάφια, β) το νέο έκτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε να μην αφορά μόνο νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), γ) προστίθεται νέο, έβδομο, εδάφιο και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Το Συ.Κ.Ν.Υ. τίθεται σε δοκιμαστική εφαρμογή την 1η Σεπτεμβρίου 2017, σε συγκεκριμένα νοσοκομεία που θα επιλεγούν για τον σκοπό αυτό με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας.

Το Συ.Κ.Ν.Υ. τίθεται σε πλήρη εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2021 σε νοσοκομεία που ορίζει κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας μετά από εισήγηση του ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ.. Στην ίδια κοινή υπουργική απόφαση καθορίζονται και κάθε άλλο θέμα που σχετίζεται με τη διαδικασία καταβολής των αμοιβών στα νοσοκομεία αυτά και η διαδικασία κατάργησης της υποχρέωσής τους για υποβολή στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. των Κλειστών Ελληνικών Νοσηλίων (ΚΕΝ).

Το Συ.Κ.Ν.Υ. τίθεται σε πλήρη εφαρμογή στα στρατιωτικά νοσοκομεία, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας και Υγείας, μετά από εισήγηση του ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ.. Το Συ.Κ.Ν.Υ. τίθεται σε πλήρη εφαρμογή στα νοσοκομεία που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας, μετά από εισήγηση του ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ..

Με την ολοκλήρωση της ένταξης όλων των νοσοκομείων στην πλήρη εφαρμογή του Συ.Κ.Ν.Υ, το Συ.Κ.Ν.Υ. αντικαθιστά κάθε άλλο σύστημα αποτίμησης αξίας νοσοκομειακών υπηρεσιών ή κατανομής αμοιβών νοσοκομείων, που προέρχονται από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού, ασφαλιστικών οργανισμών, ιδιωτικών ή δημόσιων, ελληνικών ή μη, καθώς και από ιδιώτες ή άλλες πηγές αποζημίωσης νοσηλειών.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών μετά από την υποβολή σχετικής πρότασης από το ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. σύμφωνα με την περ. η) της παρ. 1 του άρθρου 3 του Καταστατικού του, το οποίο περιλαμβάνεται στο άρθρο δέκατο, α) καθορίζονται το νοσήλιο αναφοράς, ήτοι η νομισματική μονάδα, η οποία πολλαπλασιάζεται με τον προσαρμοσμένο συντελεστή βαρύτητας κόστους κάθε DRG, ώστε να υπολογιστεί η τιμή αποζημίωσης του DRG, και οι κανόνες χρέωσης του Ελληνικού Καταλόγου DRG, ήτοι οι κανόνες που καθορίζουν τη διαδικασία με την οποία υπολογίζεται ο προσαρμοσμένος συντελεστής βαρύτητας κόστους των DRG, καθώς και οποιαδήποτε άλλη διαδικασία για τη χρήση του Ελληνικού Καταλόγου DRG και τη χρέωση των υπηρεσιών του Καταλόγου Εξαιρουμένων των DRG, β) ορίζονται ο Ελληνικός Κατάλογος DRG, ήτοι ο κατάλογος, ο οποίος περιλαμβάνει βα) τις ομάδες DRG με τους συντελεστές βαρύτητας κόστους αυτών, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία για τον υπολογισμό του προσαρμοσμένου συντελεστή βαρύτητας κόστους, και ββ) τις ομάδες DRG χωρίς συντελεστές βαρύτητας κόστους, για τις οποίες η χρέωση δεν πραγματοποιείται βάσει συντελεστών βαρύτητας κόστους, και ο Κατάλογος Εξαιρουμένων των DRG, ήτοι ο κατάλογος των υπηρεσιών, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στους συντελεστές βαρύτητας κόστους των DRG, και γ) ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό με τη λειτουργία του Συ.Κ.Ν.Υ. θέμα.».

Άρθρο 128
Ανάπτυξη, επεξεργασία και επικαιροποίηση μητρώου ασθενών με νεοπλασματικές ασθένειες και ολοκλήρωση της αναγκαίας προετοιμασίας για τη λειτουργία του Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών Τροποποίηση άρθρου 72 ν. 4975/2022
Στο άρθρο 72 του ν. 4975/2022 (Α’ 187), περί της ανάπτυξης, επεξεργασίας και επικαιροποίησης μητρώου ασθενών με νεοπλασματικές ασθένειες από το Αυτοτελές Τμήμα Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων και Μητρώων Ασθενών του Υπουργείου Υγείας μέχρι τη στελέχωση και την ολοκλήρωση της αναγκαίας προετοιμασίας για τη λειτουργία του Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους Β’ του ν. 4600/2019 (Α’ 43), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στον τίτλο, η φράση «και την ολοκλήρωση» αντικαθίσταται από τη φράση «μέχρι την ολοκλήρωση», β) στο μόνο εδάφιο, η φράση «όχι πέραν της 31ης.3.2023» αντικαθίσταται από τη φράση «όχι πέραν της 30ής.9.2023», και το άρθρο 72 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 72 Ανάπτυξη, επεξεργασία και επικαιροποίηση μητρώου ασθενών με νεοπλασματικές ασθένειες μέχρι την ολοκλήρωση της αναγκαίας προετοιμασίας για τη λειτουργία του Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών

Mέχρι τη στελέχωση και την ολοκλήρωση της αναγκαίας προετοιμασίας για τη λειτουργία του Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους Β’ του ν. 4600/2019 (Α’ 43), η οποία διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 30ής.9.2023, η ανάπτυξη, επεξεργασία και επικαιροποίηση μητρώου ασθενών με νεοπλασματικές ασθένειες διενεργείται από το Αυτοτελές Τμήμα Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων και Μητρώων Ασθενών του Υπουργείου Υγείας.».

Άρθρο 129
Μετάθεση ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας σε συνέχεια απόσπασης ή μετακίνησης Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου εικοστού δεύτερου ν. 5015/2023
Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου εικοστού δεύτερου του ν. 5015/2023 (Α’ 20), περί της μετάθεσης ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας σε συνέχεια απόσπασης ή μετακίνησης, αντικαθίσταται και η παρ. 1 του άρθρου εικοστού δεύτερου διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Ειδικευμένοι ιατροί κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), πλην των Συντονιστών Διευθυντών, οι οποίοι, κατά την τελευταία πενταετία πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχουν υπηρετήσει με απόσπαση ή μετακίνηση από τις οργανικές τους θέσεις, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) συνεχόμενων μηνών, σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, δύνανται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Υγείας, η οποία εκδίδεται μετά από αίτησή τους, που υποβάλλεται εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος, στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Υγείας, να μετατίθενται σε κενή οργανική θέση της ίδιας ειδικότητας στον φορέα, στον οποίο είχαν αποσπαστεί ή μετακινηθεί, διατηρώντας τον βαθμό τους. Αν δεν υπάρχει κενή οργανική θέση της ίδιας ειδικότητας, για τη μετάθεση μεταφέρεται, με απόφαση του οργάνου του πρώτου εδαφίου, η θέση που κατέχει στο νοσοκομείο προέλευσης ο ιατρός που μετατίθεται, με ταυτόχρονη μεταφορά μίας κενής θέσης οποιασδήποτε άλλης ειδικότητας ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. από το νοσοκομείο υποδοχής στο νοσοκομείο προέλευσης.».

Άρθρο 130
Απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα της ιατρικής των ιατρών του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 10 ν. 4999/2022
Η παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4999/2022 (Α’ 225), περί της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα της ιατρικής των ιατρών του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου», τροποποιείται, ώστε να καταλαμβάνει και τους ιατρούς του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας, και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Στο πεδίο εφαρμογής της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2889/2001 υπάγονται και οι ιατροί του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου», καθώς και του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας.».

Άρθρο 131
Απασχόληση στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο των ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας Προσθήκη παρ. 1Α στο άρθρο 11 του ν. 2889/2001
Στο άρθρο 11 του ν. 2889/2001 (Α’ 37), περί της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα της ιατρικής των ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και των ιατρών του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου», προστίθεται παρ. 1Α, ως εξής:

«1Α. Ιατροί κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), επιτρέπεται να συνεργάζονται με το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο» (Ω.Κ.Κ.) για την προώθηση των μεταμοσχεύσεων συμπαγών οργάνων, εφόσον ειδικεύονται στους συγκεκριμένους τομείς, κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 4Α και της παρ. 12 του άρθρου 13 του ν. 2012/1992 (Α’ 28). Η συνεργασία εκκινεί, μετά από άδεια του Διοικητή ή του Πρόεδρου του νοσοκομείου, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου ιατρού και του Ω.Κ.Κ.. Η καταβολή των αμοιβών διενεργείται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (Ε.Α.Π.). Η έκδοση των οικείων παραστατικών πληρωμής γίνεται από το Ω.Κ.Κ., κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 του ν. 4308/2014 (Α’ 251).».

Άρθρο 132
Συνεργασία πανεπιστημιακών εργαστηρίων και νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, καθώς και πανεπιστημιακών εργαστηρίων με νοσοκομεία αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας Αντικατάσταση άρθρου 105 ν. 4692/2020
Το άρθρο 105 του ν. 4692/2020 (Α’ 111), περί της συνεργασίας πανεπιστημιακών νοσοκομείων και νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 105 Συνεργασία πανεπιστημιακών νοσοκομείων, εργαστηρίων, κλινικών με νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας

1. Τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων δύνανται να συνεργάζονται μεταξύ τους, καθώς και με νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.). Τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. δύνανται, επίσης, να συνεργάζονται με πανεπιστημιακά εργαστήρια ή πανεπιστημιακές κλινικές των Σχολών Επιστημών Υγείας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), ανεξάρτητα από την ένταξη και λειτουργία αυτών σε πανεπιστημιακό νοσοκομείο ή νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ., αποκλειστικά για δραστηριότητες που εμπίπτουν στον τομέα της παροχής υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα με τις ανάγκες των συνεργαζόμενων κατά περίπτωση νοσοκομείων, καθώς και στους τομείς της εκπαίδευσης, της επιστήμης και της έρευνας.

2. Η συνεργασία μεταξύ των πανεπιστημιακών νοσοκομείων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση των Διοικήσεων των συνεργαζόμενων νοσοκομείων και της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι.. Για τη συνεργασία μεταξύ των νοσοκομείων του πρώτου εδαφίου και των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. ή μεταξύ πανεπιστημιακών εργαστηρίων ή πανεπιστημιακών κλινικών των Σχολών Επιστημών Υγείας των Α.Ε.Ι., ανεξάρτητα από την ένταξη και λειτουργία αυτών σε πανεπιστημιακό νοσοκομείο ή νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ., και νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν εισήγησης αφενός της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου της ακαδημαϊκής μονάδας, στην οποία εντάσσεται η πανεπιστημιακή κλινική ή το πανεπιστημιακό εργαστήριο, κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή της πανεπιστημιακής κλινικής ή του πανεπιστημιακού εργαστηρίου, αντίστοιχα, και αφετέρου του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου νοσοκομείου, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Επιστημονικού Συμβουλίου.

3. Μετά από την έγκριση της συνεργασίας συνάπτεται προγραμματική συμφωνία μεταξύ των συνεργαζόμενων φορέων, στην οποία περιλαμβάνονται οι τομείς συνεργασίας, οι ειδικότεροι όροι συνεργασίας, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συνεργαζόμενων φορέων ή δομών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση της συνεργασίας.

4. Στο πλαίσιο της συνεργασίας με σκοπό την παροχή υπηρεσιών υγείας, το προσωπικό που υπηρετεί στα πανεπιστημιακά εργαστήρια των Σχολών Επιστημών Υγείας των Α.Ε.Ι., ανεξάρτητα από την ένταξη και λειτουργία αυτών σε πανεπιστημιακό νοσοκομείο ή νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ., δύναται να συμμετέχει στο πρόγραμμα εφημεριών των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., σύμφωνα με τις υπηρεσιακές τους ανάγκες, μετά από έγκριση της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.), στην οποία υπάγεται το οικείο νοσοκομείο. Η έγκριση της Δ.Υ.ΠΕ. εκδίδεται κατόπιν εισήγησης αφενός του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου νοσοκομείου και αφετέρου της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., μετά από εισήγηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου της ακαδημαϊκής μονάδας, στην οποία εντάσσεται το πανεπιστημιακό εργαστήριο όπου υπηρετεί το προσωπικό. Η αμοιβή των εφημεριών των ιατρών και του λοιπού επιστημονικού προσωπικού, καθώς και των υπερωριών του λοιπού προσωπικού καθορίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.».

Άρθρο 133
Συντονιστές μεταμοσχεύσεων Τροποποίηση άρθρων 27 και 18 ν. 3984/2011

1. Στην παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 3984/2011 (Α’ 150), περί του προσωπικού του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε αα) να αυξηθούν οι θέσεις του προσωπικού που απασχολείται με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και αβ) να καταργηθεί η παραπομπή στον ν. 2190/1994 (Α’ 28), β) το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται, ώστε να αυξηθούν οι θέσεις Συντονιστών Μεταμοσχεύσεων, γ) το τέταρτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε αντί της παραπομπής στο άρθρο 21 του ν. 2190/1994 να τεθεί παραπομπή στο άρθρο 37 του ν. 4765/2021 (Α’ 6), δ) στα εδάφια πέμπτο και έβδομο γίνονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Συνιστώνται τριάντα (30) θέσεις προσωπικού, που απασχολείται με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου. Από τις θέσεις αυτές οι είκοσι τρεις (23) είναι θέσεις Συντονιστών Μεταμοσχεύσεων. Οι λοιπές είναι θέσεις διοικητικού προσωπικού. Για την αντιμετώπιση των αναγκών μπορεί να προσλαμβάνεται προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4765/2021 (Α’ 6). Επιτρέπεται η απόσπαση από νοσοκομεία προσωπικού των κλάδων της παρ. 3 του άρθρου 18 αποκλειστικά και μόνον για απασχόληση σε θέσεις Συντονιστών Μεταμόσχευσης, στο Τμήμα Συντονισμού του Ε.Ο.Μ. για την κάλυψη της 24ωρης λειτουργίας αυτού. Η απόσπαση διενεργείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Υγείας, μετά από αίτηση του υπαλλήλου και σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του φορέα που ανήκει οργανικά ο υπάλληλος, έχει διάρκεια έως τρία (3) έτη και δύναται να ανανεώνεται. Επιτρέπεται η μετακίνηση και τοποθέτηση υπαλλήλων μεταξύ των κατηγοριών των παρ. 1 και 3 με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Υγείας, που εκδίδεται μετά από αίτηση του υπαλλήλου και σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Ο.Μ., και με μόνες προϋποθέσεις ο υπάλληλος να καλύπτει τα προσόντα της θέσης για την οποία αιτείται τη μετακίνηση και να το επιτρέπουν οι υπηρεσιακές ανάγκες.».

2. Στο άρθρο 27 του ν. 3984/2011 προστίθεται παρ. 3Α ως εξής:

«3Α. Η πλήρωση των κενών ή κενούμενων θέσεων Συντονιστών Μεταμοσχεύσεων γίνεται σύμφωνα με τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων του άρθρου 51 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) και, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρούσας. Οι προσλήψεις διενεργούνται ύστερα από δημόσια προκήρυξη, η οποία εγκρίνεται από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Μ. και ελέγχεται ως προς τη νομιμότητά της από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή της. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου, τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του Α.Σ.Ε.Π.. Η προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Μ., καθώς και στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. και περίληψή της, η οποία περιλαμβάνει τον αριθμό των θέσεων ανά κατηγορία και ειδικότητα, τα απαιτούμενα προσόντα, και την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, δημοσιεύεται σε δύο (2) εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας. Στην προκήρυξη καθορίζονται, ιδίως: α) ο αριθμός ανά κατηγορία/ειδικότητα του προσωπικού που πρόκειται να προσληφθεί, β) τα απαιτούμενα ανά κατηγορία/ειδικότητα κύρια, πρόσθετα ή επικουρικά προσόντα, γ) τα κριτήρια κατάταξης και η μοριοδότησή τους, δ) η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων και ο τρόπος υποβολής τους, ε) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής τους, στ) η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων, η διαδικασία διενέργειας συνέντευξης, η διαδικασία σύνταξης των πινάκων κατάταξης, τα αρμόδια όργανα, η διαδικασία ελέγχου νομιμότητας των πινάκων κατάταξης και η ολοκλήρωση της διαδικασίας και ζ) το δικαίωμα άσκησης ένστασης, ο τρόπος και ο χρόνος άσκησής της και το όργανο εξέτασής της, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υγείας, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Ε.Ο.Μ., καθορίζονται: α) τα απαιτούμενα ανά κατηγορία/ειδικότητα προσόντα (κύρια, πρόσθετα ή επικουρικά) και β) τα κριτήρια κατάταξης, λαμβάνοντας υπόψη ενδεχόμενες εξειδικευμένες ανάγκες για τη λειτουργία του φορέα. Οι αιτήσεις, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά, που υποβάλλονται σύμφωνα με την προκήρυξη στον Ε.Ο.Μ., αξιολογούνται από πενταμελή Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού (Επιτροπή). Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Μ.. Στην Επιτροπή συμμετέχει ένα (1) μέλος του Α.Σ.Ε.Π., που ορίζεται από τον Πρόεδρό του, και τέσσερα (4) μέλη του Ε.Ο.Μ., που ορίζονται από τον Πρόεδρό του. Στην Επιτροπή προεδρεύει ένα εκ των μελών του Ε.Ο.Μ.. Η Επιτροπή αξιολογεί τις αιτήσεις και διενεργεί δομημένη συνέντευξη σε τουλάχιστον τριπλάσιο, σε σχέση με τον αριθμό των προκηρυσσόμενων θέσεων, αριθμό υποψηφίων. Μετά από τη συνέντευξη, η Επιτροπή συντάσσει προσωρινούς πίνακες επιλεγόμενων, κατά σειρά προτίμησης, τους οποίους αναρτά στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Μ.. Επί των προσωρινών πινάκων υφίσταται δικαίωμα άσκησης ένστασης εντός πέντε (5) ημερών από την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Μ.. Η ένσταση υποβάλλεται στο Α.Σ.Ε.Π. και εξετάζεται από αυτό. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί τον έλεγχο νομιμότητας, καθώς και τον κατ’ ένσταση έλεγχο των προσωρινών πινάκων εντός διαστήματος δύο (2) μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων σε αυτό και κοινοποιεί την απόφασή του στον Ε.Ο.Μ., προκειμένου να καταρτίσει τον οριστικό πίνακα προσληπτέων. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των δύο (2) μηνών, τεκμαίρεται η επικύρωση από το Α.Σ.Ε.Π. των προσωρινών πινάκων κατάταξης ως οριστικών.».

3. Στην παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 3984/2011, περί του υγειονομικού προσωπικού του Ε.Ο.Μ., επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο, αα) διαγράφεται η φράση «ή κάτοχοι ισότιμου πτυχίου αλλοδαπής», αβ) η φράση «και ελλείψει αυτών νοσηλευτικής» αντικαθίσταται από τη φράση «ή πτυχιούχοι νοσηλευτικής», αγ) πριν από τη φράση «επισκεπτών/τριών υγείας» προστίθεται η φράση «πτυχιούχοι τμημάτων», αδ) πριν από τη λέξη «μαιευτικής» διαγράφεται η φράση «πτυχιούχοι τμημάτων,», β) προστίθεται νέο, δεύτερο, εδάφιο, γ) στο τρίτο εδάφιο γίνεται νομοτεχνική βελτίωση, και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Συντονιστές Μεταμοσχεύσεων μπορεί να είναι πτυχιούχοι Ιατρικής, με ή χωρίς ειδικότητα, ή πτυχιούχοι νοσηλευτικής, και ελλείψει αυτών πτυχιούχοι τμημάτων επισκεπτών/τριών υγείας, μαιευτικής, διοίκησης μονάδων υγείας, ιατρικών εργαστηρίων, κοινωνικής εργασίας και βοηθοί νοσηλευτών. Τα πτυχία του πρώτου εδαφίου είναι πτυχία της ημεδαπής ή πτυχία αρμοδίως αναγνωρισμένα της αλλοδαπής. Οι ανωτέρω λαμβάνουν πιστοποιητικό ειδικής εκπαίδευσης από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.), στις δε περιπτώσεις των πτυχιούχων τμημάτων διοίκησης μονάδων υγείας, ιατρικών εργαστηρίων, κοινωνικής εργασίας και βοηθών νοσηλευτών, η εκπαίδευσή τους διαρκεί ένα (1) έτος περισσότερο από τους λοιπούς.».

ΜΕΡΟΣ Ε’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 134
Έναρξη ισχύος

1. Με την επιφύλαξη των παρ. 2 και 3, η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται σε επιμέρους διατάξεις.

2. Η ισχύς του άρθρου 102 άρχεται από την 1η.1.2023. 3. Η ισχύς του άρθρου 121 άρχεται από την 28η.6.2022, ημερομηνία έναρξης ισχύος του άρθρου 54 του ν. 4999/2022 (Α’ 225).

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2023

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Εξωτερικών ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

Εθνικής Άμυνας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Παιδείας και Θρησκευμάτων ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Υγείας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Προστασίας του Πολίτη ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Πολιτισμού και Αθλητισμού ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

Δικαιοσύνης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Εσωτερικών ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

Τουρισμού ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Επικρατείας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ

Επικρατείας ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2023

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ