ΝΟΜΟΣ 5015/2023

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5015

Κύρωση: α) της από 22.11.2022 Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς Έργο ΧΙ, Παράρτημα 13 της από 6.9.2018 κύριας Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του  Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας και β) της από 22.11.2022 Τροποποί ησης της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος  Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την  ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον  τομέα της Υγείας και άλλες διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α’:

ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 22.11.2022 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΕΡΓΟ ΧΙ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13 ΤΗΣ ΑΠΟ 6.9.2018 ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ» ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο πρώτο Κύρωση σύμβασης ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΩΡΕΑΣ ΕΡΓΟ ΧΙ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13 ΤΟΥ Ν. 4564/2018)

Άρθρο 1 Σκοπός και αντικείμενο Περιγραφή του έργου

Άρθρο 2 Όροι υλοποίησης της δωρεάς του έργου

Άρθρο 3 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Άρθρο 4 Προϋπολογισμός

Άρθρο 5 Πιστοποίηση ολοκλήρωσης και δωρεά του έργου

Άρθρο 6 Ονομασία

Άρθρο 7 Αποποίηση ευθύνης

Άρθρο 8 Λοιποί όροι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της Επιμέρους Σύμβασης Σχέδιο Μνημονίου

ΜΕΡΟΣ Β’:

ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 22.11.2022 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 6.9.2018 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ» ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο δεύτερο Κύρωση της από 22.11.2022 Τροποποίησης της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας

ΜΕΡΟΣ Γ’:

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο τρίτο Υλοποίηση προγραμμάτων για τη μεταρρύθμιση της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης (dentist pass)

Άρθρο τέταρτο Ρυθμίσεις για την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών σε δομές υγείας Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 29 ν. 4495/2017

Άρθρο πέμπτο Παράταση της διάρκειας κάλυψης της μισθοδοσίας και λοιπών εξόδων λειτουργίας των Τοπικών Ομάδων Υγείας από ενωσιακούς πόρους στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 106 ν. 4461/2017

Άρθρο έκτο Ρυθμίσεις για τις δαπάνες των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, των Υγειονομικών Περιφερειών και των Κέντρων Υγείας

Άρθρο έβδομο Παράταση διαδικασίας υπολογισμού εκπτώσεων και ωφελημάτων δημοσίων νοσοκομείων από αγορές φαρμάκων Τροποποίηση παρ. 1 και 3 και προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο ενενηκοστό του ν. 4812/2021

Άρθρο όγδοο Κινητικότητα νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού μεταξύ φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας Τροποποίηση παρ. 2, 4 και 8 και προσθήκη παρ. 11 και 12 στο άρθρο 50 του ν. 4368/2016

Άρθρο ένατο Αναγνώριση προϋπηρεσίας ιατρικού προσωπικού στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας νοσηλευτικού ιδρύματος «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» Άρθρο δέκατο Αποσπάσεις πάσης φύσεως προσωπικού από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, φορείς του Υπουργείου Υγείας και τις Υγειονομικές Περιφέρειες στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε.» Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 13 ν. 4715/2020

Άρθρο ενδέκατο Δυνατότητα παράτασης συμβάσεων υπηρεσιών αρχειοθέτησης και διαχείρισης αρχείου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

Άρθρο δωδέκατο Δημόσιες συμβάσεις για τη διάθεση εμβολίων κατά του κορωνοϊού COVID-19 στα εμβολιαστικά κέντρα της Επικράτειας

Άρθρο δέκατο τρίτο Αρχεία ιατρικών δεδομένων από τον εμβολιασμό του πληθυσμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 45 ν. 4790/2021

Άρθρο δέκατο τέταρτο Ρύθμιση ζητημάτων σχετικά με το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 22 ν. 2737/1999 και τροποποίηση άρθρου 7 ν. 1965/1991

Άρθρο δέκατο πέμπτο Προμήθεια φαρμάκων των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας και του Γενικού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου από διαγωνιστικές διαδικασίες που υλοποιεί η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας και από συμφωνίες που συνάπτει η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων

Άρθρο δέκατο έκτο Διαδικασία υπολογισμού εκπτώσεων, επιστροφών και ωφελημάτων των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας και του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» από αγορές φαρμάκων

Άρθρο δέκατο έβδομο Διάρθρωση των υπηρεσιών της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας Τροποποίηση άρθρου 16 ν. 4865/2021

Άρθρο δέκατο όγδοο Εφαρμογή κλειστού προϋπολογισμού Καθορισμός ορίου δαπάνης φαρμάκων που ανήκουν στη θεραπευτική ομάδα των ηπαρινών για το έτος 2022

Άρθρο δέκατο ένατο Εξαίρεση της αποζημίωσης των προσωπικών ιατρών από τον μηχανισμό αυτόματης επιστροφής (claw back) και κλιμακωτού ποσοστού εκπτώσεων (rebate) Προσθήκη παρ. 7Α στο άρθρο 5 ν. 4138/2014

Άρθρο εικοστό Αποζημίωση μετακινούμενου ιατρικού προσωπικού σε συγκεκριμένες δομές υγείας της ίδιας ή άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας

Άρθρο εικοστό πρώτο Αποζημίωση μετακινούμενου νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού σε συγκεκριμένες δομές υγείας της ίδιας ή άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας

Άρθρο εικοστό δεύτερο Μετάθεση ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας σε συνέχεια απόσπασης ή μετακίνησης

Άρθρο εικοστό τρίτο Παράταση απασχόλησης προσωπικού των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών

Άρθρο εικοστό τέταρτο Διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων από τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 11 του ν. 2716/1999

Άρθρο εικοστό πέμπτο Επιλογή στελεχών της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων Τροποποίηση περ. α) πρώτου εδαφίου παρ. 2 άρθρου 47 ν. 4823/2021

Άρθρο εικοστό έκτο Δυνατότητα παράτασης συμβάσεων σίτισης φοιτητών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Άρθρο εικοστό έβδομο Πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Τροποποίηση περ. β) παρ. 17 άρθρου 169 ν. 4763/2020 Άρθρο εικοστό όγδοο Ρύθμιση θεμάτων Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου για το έτος 2023

Άρθρο εικοστό ένατο Υποβολή γνώμης δήμων για τον προσδιορισμό της τιμής ζώνης ακινήτων Τροποποίηση παρ. 1Α άρθρου 41 ν. 1249/1982

Άρθρο τριακοστό Καταργούμενη διάταξη

ΜΕΡΟΣ Δ’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ Άρθρο τριακοστό πρώτο Έναρξη ισχύος

ΜΕΡΟΣ Α’
ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 22.11.2022 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΕΡΓΟ ΧΙ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13 ΤΗΣ ΑΠΟ 6.9.2018 ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ» ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο πρώτο
Κύρωση σύμβασης
Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η από 22.11.2022 Επιμέρους Σύμβαση Δωρεάς Έργο ΧΙ (Παράρτημα 13) της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου, για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4564/2018 (Α’ 170), καθώς και το συνημμένο σε αυτή Παράρτημα Ι, που υπεγράφησαν μεταξύ των ανωτέρω μερών για την υλοποίηση της δωρεάς του Ιδρύματος που αφορά στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός πενταετούς επιστημονικού προγράμματος για την ενίσχυση του τομέα ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων στην Ελλάδα και τη διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας στις δημόσιες δομές ψυχικής υγείας, το κείμενο των οποίων έχει ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ Β’
ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 22.11.2022 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 6.9.2018 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ» ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο δεύτερο
Κύρωση της από 22.11.2022 Τροποποίησης της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας
Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η από 22.11.2022 τροποποίηση της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου, για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4564/2018 (Α’ 170), που υπεγράφη μεταξύ των ανωτέρω μερών για την υλοποίηση της δωρεάς του Ιδρύματος, το κείμενο της οποίας έχει ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ Γ’
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο τρίτο
Υλοποίηση προγραμμάτων για τη μεταρρύθμιση της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης (dentist pass)

1. Παρέχεται οικονομική ενίσχυση στο πλαίσιο του έργου «Υλοποίηση Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης της Δημόσιας Υγείας «Σπύρος Δοξιάδης»» (κωδικός Δράσης 16783), του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0., που χρηματοδοτείται σύμφωνα με το «Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.», με αρμόδιο Υπουργείο το Υπουργείο Υγείας, για τη διενέργεια πράξεων προληπτικής οδοντιατρικής φροντίδας σε φυσικά πρόσωπα ηλικίας έξι (6) έως δώδεκα (12) ετών (δικαιούχοι).

2. Η οικονομική ενίσχυση της παρ. 1 πιστώνεται στους δικαιούχους σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα, που εκδίδεται ειδικά για τον σκοπό αυτόν από πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό, κατά την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), αντίστοιχα. Για την έκδοση της ανωτέρω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και την πίστωση του χρηματικού ποσού δημιουργείται Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του Προγράμματος (Η.Π.Π.), από την ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε.), η οποία εποπτεύεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε. αποτελεί φορέα υλοποίησης του έργου και επέχει θέση εκτελούσας την επεξεργασία για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας.

3. Η Η.Π.Π. είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ). Στην Η.Π.Π. εισέρχεται ένας εκ των ασκούντων την επιμέλεια ή τη γονική μέριμνα (εκπρόσωπος) των δικαιούχων της παρ. 1., αφού αυθεντικοποιηθεί με τους προσωπικούς κωδικούς του διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), και αιτείται την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και την πίστωση του ανωτέρω χρηματικού ποσού σε αυτήν, συμπληρώνοντας τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ή τον Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) του ανηλίκου, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του εισερχόμενου στην Η.Π.Π. και, ειδικότερα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του. Για τον σκοπό της επαλήθευσης των δικαιούχων της παρ. 1, το πληροφοριακό σύστημα της Η.Π.Π. διαλειτουργεί, ιδίως με το Φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), το Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών και το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑΕΜΑΕΣ.

4. Η αίτηση για την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και την πίστωση του ποσού οικονομικής ενίσχυσης της παρ. 1 δύναται να υποβληθεί από τα πρόσωπα της παρ. 3 και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

5. Η Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε., ως φορέας υλοποίησης του έργου και επέχουσα θέση εκτελούσας την επεξεργασία για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, αναλαμβάνει τον τεχνικό σχεδιασμό, την υλοποίηση της Η.Π.Π., καθώς και την οργάνωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων δεδομένων από κάθε πηγή, την τήρηση υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων και κάθε άλλο θέμα που αφορά στην ομαλή λειτουργία της Η.Π.Π., τηρώντας τις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

6. Η Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε., ως εκτελούσα την επεξεργασία για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων, της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο, και εποπτεύεται ως προς τα ανωτέρω από τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του Υπουργείου Υγείας.

7. Μετά από την ολοκλήρωση της αίτησης και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος, διαβιβάζονται στο πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό, αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της παρ. 1, τα στοιχεία του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση, και ειδικότερα το όνομα, το επώνυμο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο αριθμός κινητού τηλεφώνου του, τα οποία είναι απαραίτητα για την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας.

8. Το χρηματικό ποσό δύναται να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τα πρόσωπα της παρ. 3 για την πραγματοποίηση πράξεων προληπτικής οδοντιατρικής φροντίδας στον ανήλικο δικαιούχο της παρ. 1 και δεν είναι επιτρεπτή οποιαδήποτε μεταφορά σε τρίτο πρόσωπο εκτός των ανωτέρω ή η ανάληψή του.

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθορίζονται, τηρουμένων των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων, το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης ανά οδοντιατρική πράξη, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για τη χορήγησή της, οι δικαιούχοι, οι ειδικότητες οδοντιάτρων που δύνανται να συμμετέχουν, ο χρόνος έναρξης και λήξης της παραγωγικής λειτουργίας της Η.Π.Π., τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη λειτουργία της, οι απαραίτητες διαλειτουργικότητες, ο χρόνος απενεργοποίησης της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, και η διαδικασία επιστροφής οποιουδήποτε εναπομείναντος ποσού οικονομικής ενίσχυσης στο Δημόσιο, ο τρόπος και η διαδικασία πληρωμής και πιστοποίησης των οδοντιάτρων, τα ειδικότερα ζητήματα εκκαθάρισης του χρηματικού ποσού της οικονομικής ενίσχυσης, κάθε τεχνικό ή άλλο αναγκαίο ζήτημα σχετικά με τη διαχείριση, παρακολούθηση, χρηματοδότηση, υλοποίηση, λειτουργία και εκτέλεση του προγράμματος, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο τέταρτο
Ρυθμίσεις για την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών σε δομές υγείας Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 29 ν. 4495/2017
Στην παρ. 8 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017 (Α’ 167), περί των διοικητικών πράξεων που απαιτούνται για την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε στο πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης να εμπίπτουν και εργασίες σε δημόσιες δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.), β) το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται, ώστε, για την περίπτωση των δημόσιων δομών Π.Φ.Υ., να υποβάλλονται στο πληροφοριακό σύστημα αδειών βα) στην περ. β), εγκρίσεις που χορηγούνται από τις κατά περίπτωση αρμόδιες Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών και ββ) στην περ. στ), αρχιτεκτονικά σχέδια των δημόσιων δομών Π.Φ.Υ., και η παρ. 8 διαμορφώνεται ως εξής:

«8. Οι εργασίες για τη δημιουργία Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) και Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας (Μ.Α.Φ.), τη δημιουργία τμημάτων πυρηνικής ιατρικής, απεικονίσεων και ακτινοθεραπείας και τη δημιουργία θαλάμων ελεγχόμενων συνθηκών νοσηλείας, οι εργασίες για ανακαινίσεις Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) σε υφιστάμενους χώρους νοσοκομείων, οι υποστηρικτικές εργασίες που προκύπτουν από τη δημιουργία των Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. και αφορούν στη μετεγκατάσταση υφιστάμενων κλινικών ή άλλων λειτουργικών χώρων σε υπάρχοντες άλλους χώρους των νοσοκομείων, οι εργασίες σε υφιστάμενα κτίρια δημοσίων δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) για την ανακαίνιση και την ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμισή τους, καθώς και οι εργασίες για την ανάπτυξη Ιατρείων Διαχείρισης Χρόνιων Νοσημάτων εντός των δημόσιων δομών Π.Φ.Υ., εκτελούνται μετά από έκδοση έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας της περ. β) του άρθρου 28, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού του έργου. Η έγκριση του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται από τη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από υποβολή στο πληροφοριακό σύστημα αδειών των κάτωθι δικαιολογητικών:

α) Αίτησης του ιδιοκτήτη ή του έχοντος το νόμιμο δικαίωμα, στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του και τα στοιχεία του ακινήτου.

β) Εγκρίσεων των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας ή του Νοσοκομείου ή της αρμόδιας Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας, όπου αυτές απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις, με τα συνοδευτικά τους στοιχεία.

γ) Τεχνικής Έκθεσης Μηχανικού, στην οποία αναφέρεται η θέση του ακινήτου, περιγράφονται αναλυτικά οι εργασίες που θα εκτελεστούν και βεβαιώνεται ότι:

i) οι εργασίες πληρούν τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και κανονισμούς,

ii) δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου και

iii) το ακίνητο δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές περιπτώσεις του άρθρου 1 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174/11.5.2020 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 1843).

δ) Σχεδίου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του έργου, με ορισμό του υπεύθυνου συντονιστή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 305/1996 (Α’ 212), όπου απαιτείται.

ε) Αντιγράφου τοπογραφικού διαγράμματος. στ) Αρχιτεκτονικών σχεδίων των χώρων των νοσοκομείων ή των δημοσίων δομών Π.Φ.Υ. που τροποποιούνται σε κλίμακα 1:100 ή 1:50.

ζ) Στατικής μελέτης και βεβαίωσης στατικής επάρκειας του χώρου επέμβασης, αποκλειστικά στην περίπτωση επεμβάσεων στον στατικό φορέα.

Στην περίπτωση που τροποποιούνται οι μελέτες του κτιρίου, κατατίθεται, εντός έξι (6) μηνών από την έκδοση της άδειας, επικαιροποιημένος φάκελος με τις κατά περίπτωση τροποποιούμενες μελέτες, συνολικά ή τμηματικά.».

Άρθρο πέμπτο
Παράταση της διάρκειας κάλυψης της μισθοδοσίας και λοιπών εξόδων λειτουργίας των Τοπικών Ομάδων Υγείας από ενωσιακούς πόρους στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 106 ν. 4461/2017
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 106 του ν. 4461/2017 (Α’ 38), περί συγκρότησης Τοπικών Ομάδων Υγείας, τροποποιείται, ώστε να αναφέρεται: α) σε Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και όχι σε Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, και β) σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, και όχι σε τετραετή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής:

«7. Η μισθοδοσία του προσλαμβανόμενου με βάση την παρούσα διάταξη προσωπικού, τα μισθώματα, τα έξοδα για εγκατάσταση και λειτουργία καλύπτονται από ενωσιακούς πόρους, υπό τους όρους των Κανονισμών για τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος με αξιοποίηση πόρων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Δικαιούχοι των Πράξεων για συγχρηματοδούμενα έργα ορίζονται η Επιτελική Δομή του Υπουργείου Υγείας ή οι Δ.Υ.Πε. Για έργα προαπαιτούμενων μικροδιαμορφώσεων παραχωρούμενων ακινήτων, ως δικαιούχος δύναται να ορίζεται ο φορέας παραχώρησης. Ειδικότερα ζητήματα που αφορούν τους όρους χρηματοδότησης, ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και κατά περίπτωση με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ανάπτυξης και Επενδύσεων.».

Άρθρο έκτο
Ρυθμίσεις για τις δαπάνες των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, των Υγειονομικών Περιφερειών και των Κέντρων Υγείας

1. Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4332/2015 (Α’ 76), ως προς τη νομιμοποίηση δαπανών για την εξόφληση υποχρεώσεων των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας και των Υγειονομικών Περιφερειών, παρατείνεται από τη λήξη της έως τη δημοσίευση του παρόντος.

2. Η ισχύς του άρθρου δέκατου του ν. 4737/2020 (Α’ 204), ως προς τη νομιμοποίηση δαπανών των Κέντρων Υγείας για την εξέταση δειγμάτων βιολογικού υλικού ύποπτων κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται από τη λήξη της έως τη δημοσίευση του παρόντος.

3. Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4715/2020 (Α’ 149), ως προς την εκκαθάριση και πληρωμή δαπανών νοσοκομείων για την εξέταση δειγμάτων βιολογικού υλικού ύποπτων κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται από τη λήξη της έως τη δημοσίευση του παρόντος.

4. Η ισχύς της παρ. 28 του άρθρου 66 του ν. 3984/2011 (Α’ 150), ως προς τη νομιμοποίηση δαπανών που απορρέουν από προμήθειες των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. συμπεριλαμβανομένων των Ψυχιατρικών και των Πανεπιστημιακών Κλινικών, των Νοσοκομείων Αρεταίειο και Αιγινήτειο, του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου και του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, παρατείνεται από τη λήξη της έως τη δημοσίευση του παρόντος.

Άρθρο έβδομο
Παράταση διαδικασίας υπολογισμού εκπτώσεων και ωφελημάτων δημοσίων νοσοκομείων από αγορές φαρμάκων Τροποποίηση παρ. 1 και 3 και προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο ενενηκοστό του ν. 4812/2021
Στο άρθρο ενενηκοστό του ν. 4812/2021 (Α’ 110), περί της διαδικασίας υπολογισμού εκπτώσεων και ωφελημάτων των δημόσιων νοσοκομείων από αγορές φαρμάκων, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 τροποποιείται, ώστε να διευρυνθεί το χρονικό πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης, β) στην παρ. 3 προστίθεται νέο, τρίτο, εδάφιο, γ) προστίθεται παρ. 5, και το άρθρο ενενηκοστό διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο ενενηκοστό Διαδικασία υπολογισμού εκπτώσεων και ωφελημάτων δημοσίων νοσοκομείων από αγορές φαρμάκων

1. Ο υπολογισμός πάσης φύσεως εκπτώσεων, επιστροφών και ωφελημάτων επί των τιμών αγοράς φαρμάκων, που αγοράστηκαν από δημόσια νοσοκομεία από την 1η.6.2019 μέχρι τη 31.12.2022, και εμπίπτουν στο πλαίσιο συμφωνιών με ΚΑΚ ή σε κλειστούς προϋπολογισμούς νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης, διενεργείται από τη Διεύθυνση Εποπτείας Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Πάσης φύσεως πιστώσεις που δεν έχουν ήδη παρασχεθεί στα νοσοκομεία κατ’ εφαρμογή των συμφωνιών του πρώτου εδαφίου, υπολογίζονται ανά νοσοκομείο συγκεντρωτικά και γνωστοποιούνται από τη Διεύθυνση Εποπτείας Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στον αντίστοιχο ΚΑΚ ή φαρμακευτική εταιρεία, ο οποίος χορηγεί ισόποση πίστωση στο νοσοκομείο εντός μηνός από τη γνωστοποίηση.

2. Για την υλοποίηση των σκοπών της παρ. 1 η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης διαβιβάζει αμελλητί με πράξη του Προέδρου της εμπιστευτικά το σύνολο των συμφωνιών και των κλειστών προϋπολογισμών στον Υπουργό Υγείας. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Υγείας ορίζονται οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Εποπτείας Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς τους οποίους διαβιβάζονται οι συμφωνίες για τον υπολογισμό των εκπτώσεων, και οι οποίοι υποχρεούνται κατά τον χρόνο ανάληψης των καθηκόντων τους στην υπογραφή δήλωσης εμπιστευτικότητας.

3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας προσδιορίζονται όλοι οι υπόχρεοι υποβολής δήλωσης εμπιστευτικότητας κατά τη διαβίβαση και επεξεργασία των συμφωνιών, εξειδικεύεται το περιεχόμενο της δήλωσης και ορίζεται κάθε συναφές ζήτημα με την υλοποίηση του παρόντος. Ο υπολογισμός και η εκκαθάριση των πάσης φύσεως εκπτώσεων, επιστροφών και ωφελημάτων επί των τιμών αγοράς φαρμάκων που αγοράστηκαν από δημόσια νοσοκομεία από την 1η Ιουνίου 2019 και μέχρι την 30ή Ιουνίου 2021, υλοποιούνται με τον υπολογισμό της αυτόματης επιστροφής (claw back) του πρώτου εξαμήνου του έτους 2021. Ο υπολογισμός και η εκκαθάριση των πάσης φύσεως εκπτώσεων, επιστροφών και ωφελημάτων επί των τιμών αγοράς φαρμάκων που αγοράστηκαν από δημόσια νοσοκομεία από την 1η Ιουλίου 2021 και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022, υλοποιούνται με τον υπολογισμό της αυτόματης επιστροφής (claw back) του πρώτου ή δεύτερου εξαμήνου του έτους 2022.

4. H Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Υγείας δύναται, προς τον σκοπό υπολογισμού και επιβολής του claw back της φαρμακευτικής δαπάνης των δημόσιων Νοσοκομείων και του ΓΝΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, κατά το σκέλος που προκύπτει από κλειστούς Προϋπολογισμούς και συμφωνίες της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων, να λαμβάνει τη συνδρομή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των επιμέρους διευθύνσεών του και ιδίως της Διεύθυνσης Φαρμάκου. Όλοι οι υπάλληλοι των ανωτέρω διευθύνσεων του Υπουργείου Υγείας και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., οι οποίοι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου συμφωνιών και κλειστών προϋπολογισμών του πρώτου εδαφίου, υποχρεούνται στην υπογραφή προηγούμενης δήλωσης εμπιστευτικότητας.

5. Αν κατά τον υπολογισμό του ποσού αυτόματης επιστροφής της υπερβάλλουσας φαρμακευτικής δαπάνης προκύπτει αρνητικό ποσό claw back, οι υπολογισμένες κατά τα ανωτέρω πάσης φύσεως εκπτώσεις, επιστροφές και ωφελήματα δύνανται να συμψηφισθούν με ποσό claw back επόμενου εξαμήνου.».

Άρθρο όγδοο
Κινητικότητα νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού μεταξύ φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας Τροποποίηση παρ. 2, 4 και 8 και προσθήκη παρ. 11 και 12 στο άρθρο 50 του ν. 4368/2016
Στο άρθρο 50 του ν. 4368/2016 (Α’ 21), περί της κινητικότητας προσωπικού φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) το τελευταίο, τέταρτο, εδάφιο της παρ. 2 καταργείται και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Οι αποσπάσεις του ως άνω προσωπικού, που βρίσκονται στην ίδια Υ.Πε., γίνονται με αποφάσεις του Διοικητή της Υ.Πε. Οι αποσπάσεις του προσωπικού, πλην των Ιατρών του Ε.Σ.Υ., των Φ.Π.Υ.Υ. μιας Δ.Υ.Πε. σε Φ.Π.Υ.Υ. άλλης Δ.Υ.Πε., γίνονται με κοινή απόφαση των Διοικητών των αντίστοιχων Υ.Πε., μετά από γνώμη των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων. Το χρονικό όριο των αποσπάσεων ορίζεται στα δύο (2) χρόνια με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος, μετά από αίτηση του υπαλλήλου.»,

β) το τελευταίο, τρίτο, εδάφιο της παρ. 4 καταργείται και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Οι μετατάξεις του ως άνω προσωπικού, που βρίσκονται στην ίδια Δ.Υ.Πε., γίνονται με αποφάσεις του Διοικητή της Υ.Πε. Οι μετατάξεις του προσωπικού μιας ΔΥ.Πε. σε Φ.Π.Υ.Υ. άλλης Δ.Υ.Πε., γίνονται με κοινή απόφαση των Διοικητών των αντίστοιχων Υ.Πε., μετά από γνώμη των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων, χωρίς να απαιτείται η έγκριση της Π.Υ.Σ. που προβλέπει η παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α’ 180).»,

γ) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 8 η φράση «κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης» αντικαθίσταται από τη φράση «απόφαση του Υπουργού Υγείας» και η παρ. 8 διαμορφώνεται ως εξής:

«8. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, υπάλληλοι του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου δύνανται, μετά από αίτησή τους, να αποσπώνται για χρονικό διάστημα έως δύο (2) ετών σε εποπτευόμενα από το Υπουργείο Υγείας Ν.Π.Δ.Δ. Οι εν λόγω αποσπάσεις διενεργούνται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου και γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του φορέα υποδοχής.» και

δ) προστίθενται παρ. 11 και 12 εξής: «11. α) Με κοινή απόφαση των αρμόδιων προς διορισμό οργάνων των φορέων υποδοχής και προέλευσης, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό, μόνιμο και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, των Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, πλην των Κεντρικών Υπηρεσιών των Δ.Υ.Πε. και των Φ.Π.Υ.Υ. αρμοδιότητας των Δ.Υ.Πε., δύναται να αποσπάται σε Φ.Π.Υ.Υ. αρμοδιότητας των Δ.Υ.Πε. Η απόσπαση διενεργείται κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου και μετά από γνώμη των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων. Η χρονική διάρκεια της απόσπασης δεν δύναται να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος. Η μισθοδοσία βαρύνει τον φορέα υποδοχής.

β) Με κοινή απόφαση των αρμόδιων προς διορισμό οργάνων των φορέων υποδοχής και προέλευσης, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό, μόνιμο και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, των Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, πλην των Κεντρικών Υπηρεσιών των Δ.Υ.Πε. και των Φ.Π.Υ.Υ. αρμοδιότητας των Δ.Υ.Πε., δύναται να μετατάσσεται σε Φ.Π.Υ.Υ. αρμοδιότητας των Δ.Υ.Πε. Η μετάταξη διενεργείται κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου και μετά από γνώμη των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων. Οι αιτήσεις για μετάταξη υποβάλλονται δύο (2) φορές κατ’ έτος, κατά τους μήνες Μάρτιο και Οκτώβριο.

Η απόφαση μετάταξης δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

12. α) Επιτρέπεται η αμοιβαία μετάταξη νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού των Φ.Π.Υ.Υ. αρμοδιότητας των Δ.Υ.Πε. Η μετάταξη διενεργείται κατόπιν αίτησης των ενδιαφερόμενων και μετά από γνώμη των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι ανήκουν στην ίδια κατηγορία/εκπαιδευτική βαθμίδα και κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου/ειδικότητας, στον οποίο μετατάσσονται. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η παρ. 4.

β) Επιτρέπεται η αμοιβαία μετάταξη νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού των Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, πλην των Κεντρικών Υπηρεσιών των Δ.Υ.Πε. και των Φ.Π.Υ.Υ. αρμοδιότητας των Δ.Υ.Πε., σε Φ.Π.Υ.Υ. αρμοδιότητας των Δ.Υ.Πε., κατόπιν αίτησης των ενδιαφερόμενων και μετά από γνώμη των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι ανήκουν στην ίδια κατηγορία/εκπαιδευτική βαθμίδα και κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου/ ειδικότητας, στον οποίο μετατάσσονται. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η περ. β) της παρ. 11.

γ) Η απόφαση μετάταξης δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για την έκδοση της απόφασης, επισπεύδουσα υπηρεσία θεωρείται η υπηρεσία στην οποία υπεβλήθη πρώτη χρονολογικά η αίτηση του ενδιαφερόμενου.».

Άρθρο ένατο
Αναγνώριση προϋπηρεσίας ιατρικού προσωπικού στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας νοσηλευτικού ιδρύματος «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»
Ο χρόνος διετούς συνεχούς υπηρεσίας ιατρών στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσηλευτικού ιδρύματος «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ», κατά το διάστημα που βρισκόταν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, ήτοι έως τις 24.11.2014, ημερομηνία δημοσίευσης της υπό στοιχεία Α1α/98001/18.11.2014 απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β’ 3149), περί επιβεβαίωσης της μεταβίβασης της άδειας λειτουργίας του κατ’ εφαρμογή του άρθρου δέκατου όγδοου του ν. 4296/2014 (Α’ 214) και περί της λειτουργίας του ως ιδιωτικής κλινικής με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ HOSPITAL CENTER» επιτρέπει την απόκτηση του πιστοποιητικού εξειδίκευσης στην εντατική θεραπεία μετά από επιτυχείς εξετάσεις ενώπιον τριμελούς εξεταστικής επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 2519/1997 (Α’ 165).

Άρθρο δέκατο
Αποσπάσεις πάσης φύσεως προσωπικού από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, φορείς του Υπουργείου Υγείας και τις Υγειονομικές Περιφέρειες στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε.» Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 13 ν. 4715/2020
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4715/2020 (Α’ 149), περί θεμάτων προσωπικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε.» (Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.), τροποποιείται, ως προς τη διάρκεια της απόσπασης και της ανανέωσης της απόσπασης του προσωπικού, και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Υγείας δύναται να αποσπάται στον Ο.ΔΙ.Π.Υ. πάσης φύσεως προσωπικό, ιατρικό, νοσηλευτικό, επιστημονικό, παραϊατρικό και διοικητικό, από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, φορείς του Υπουργείου Υγείας και τις Υγειονομικές Περιφέρειες, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και για χρονικό διάστημα έως τρία (3) έτη, με δυνατότητα ανανέωσης για τρία (3) επιπλέον έτη. Η δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού βαρύνει τον φορέα υποδοχής του αποσπώμενου υπαλλήλου. Η απόσπαση διενεργείται για την κάλυψη των έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών του Ο.ΔΙ.Π.Υ.».

Άρθρο ενδέκατο
Δυνατότητα παράτασης συμβάσεων υπηρεσιών αρχειοθέτησης και διαχείρισης αρχείου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) δύναται να παρατείνεται η ισχύς των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών αρχειοθέτησης και διαχείρισης αρχείου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., των οποίων το συμβατικό τίμημα εξαντλείται εντός του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2023, έως τη λήξη της αρχικής σύμβασης, ήτοι έως την 28η.2.2023, με αντίστοιχη αναπροσαρμογή των συμβατικών τιμημάτων που θα προκύψουν. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να παρατείνεται, εκ νέου, η ισχύς των συμβάσεων του πρώτου εδαφίου, έως την ολοκλήρωση της εν εξελίξει διαγωνιστικής διαδικασίας για τη σύναψη νέων συμβάσεων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 30ής.6.2023. Δαπάνες που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο των ανωτέρω συμβάσεων από 1ης.1.2023 και μέχρι τη σύναψη νέας σύμβασης θεωρούνται νόμιμες και εκκαθαρίζονται και πληρώνονται στον δικαιούχο με ένταλμα που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Άρθρο δωδέκατο
Δημόσιες συμβάσεις για τη διάθεση εμβολίων κατά του κορωνοϊού COVID-19 στα εμβολιαστικά κέντρα της επικράτειας

1. Οι συμβάσεις που έχουν συναφθεί και παραταθεί από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 63 του ν. 4872/2021 (Α’ 247), για την εξασφάλιση υπηρεσιών διάθεσης των εμβολίων κατά του κορωνοϊού COVID-19 και των αναλωσίμων τους στα εμβολιαστικά κέντρα της επικράτειας, ήτοι για την εξασφάλιση υπηρεσιών αποθήκευσης, φύλαξης και μεταφοράς τους στα εμβολιαστικά κέντρα, καθώς και κάθε είδους παρεπόμενων υπηρεσιών, σχετικών με την ασφαλή τους διάθεση, συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιών ασφάλισής τους, κατά τη διαδικασία αποθήκευσης και μεταφοράς τους, παρατείνονται αυτοδίκαια από τη λήξη τους έως την 30ή.6.2023. Στη θέση, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας εκ των ανωτέρω συμβάσεων υπεισέρχεται, για το χρονικό διάστημα της αυτοδίκαιης παράτασης δυνάμει του πρώτου εδαφίου, το Υπουργείο Υγείας.

2. Για την απρόσκοπτη εφαρμογή του Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 και την έγκαιρη διάθεση των εμβολίων κατά του κορωνοϊού COVID-19 στα εμβολιαστικά κέντρα, το Υπουργείο Υγείας δύναται να προβαίνει, σύμφωνα με τον ν. 4412/2016 (Α’ 147), στη σύναψη νέων συμβάσεων για την εξασφάλιση υπηρεσιών διάθεσης των εμβολίων κατά του κορωνοϊού COVID-19 και των αναλωσίμων τους στα εμβολιαστικά κέντρα της επικράτειας, μετά από τήρηση της προβλεπόμενης διαγωνιστικής διαδικασίας, με φορέα διενέργειας αυτής το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), με την επωνυμία «Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας» και τον διακριτικό τίτλο «Ε.Κ.Α.Π.Υ.».

3. Για την εφαρμογή της παρ. 2, ως υπηρεσίες διάθεσης εμβολίων κατά του κορωνοϊού COVID-19 και των αναλωσίμων τους ορίζονται οι υπηρεσίες αποθήκευσης, φύλαξης και μεταφοράς τους στα εμβολιαστικά κέντρα, καθώς και κάθε είδους παρεπόμενες υπηρεσίες σχετικές με την ασφαλή τους διάθεση, συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιών ασφάλισής τους, κατά τη διαδικασία αποθήκευσης και μεταφοράς τους.

4. Σε περίπτωση σύναψης νέων συμβάσεων, κατ’ εφαρμογή των παρ. 3 και 4, πριν από την 30ή.6.2023, οι παραταθείσες δυνάμει της παρ. 1 συμβάσεις παύουν, αυτοδικαίως και αζημίως, να ισχύουν.

Άρθρο δέκατο τρίτο
Αρχεία ιατρικών δεδομένων από τον εμβολιασμό του πληθυσμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 45 ν. 4790/2021
Στην παρ. 3 του άρθρου 45 του ν. 4790/2021 (Α’ 48), περί των εμβολιαστικών κέντρων υψηλής δυναμικότητας, προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας καθορίζεται και κάθε ειδικότερο θέμα αναφορικά με την προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού, τη λειτουργία, οργάνωση, χωροθέτηση, φύλαξη, καθαριότητα και συντήρηση των εμβολιαστικών κέντρων υψηλής δυναμικότητας, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα λειτουργικού και οργανωτικού χαρακτήρα για την εφαρμογή του παρόντος. Ειδικά για την τήρηση, φύλαξη και εν γένει διαχείριση των αρχείων ιατρικών δεδομένων του εμβολιαζόμενου πληθυσμού που συλλέγονται ή έχουν συλλεγεί από τα εμβολιαστικά κέντρα υψηλής δυναμικότητας αποκλειστικά αρμόδιο είναι το Υπουργείο Υγείας.».

Άρθρο δέκατο τέταρτο
Ρύθμιση ζητημάτων σχετικά με το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 22 ν. 2737/1999 και τροποποίηση άρθρου 7 ν. 1965/1991

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 2737/1999 (Α’ 174), περί ρύθμισης θεμάτων του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) τα εδάφια πρώτο και δεύτερο αντικαθίστανται, β) τα εδάφια τρίτο, τέταρτο, πέμπτο και όγδοο τροποποιούνται, ώστε να αναφέρεται η ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε., και όχι η ΙΦΕΤ Α.Ε., και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας, που ιδρύθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 1965/1991 (Α’ 146) και λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 7 του ίδιου νόμου, μετατρέπεται σε ανώνυμη εταιρεία, με την επωνυμία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μονοπρόσωπη ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «IΦΕΤ Μ.Α.Ε.» και έδρα την Παλλήνη Αττικής, η οποία διέπεται από τον ν. 4548/2018 (Α’ 104), τον ν. 4972/2022 (Α’ 181), την παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 1965/1991, το Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της. Το καταστατικό συντάσσεται και τροποποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) των μετόχων της IΦΕΤ Μ.Α.Ε. Η μεταβολή της νομικής μορφής, κατά τα ανωτέρω, συντελείται με τη δημοσίευση του καταστατικού της IΦΕΤ Μ.Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις περί ανωνύμων εταιρειών.

Η ΦΑΡΜΕΤΡΙΚΑ Α.Ε. συγχωνεύεται με τη μετατραπείσα σε ανώνυμη εταιρεία «ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε.». Το μετοχικό κεφάλαιο της «ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε.» αποτελείται από μία ονομαστική μετοχή, η οποία ανήκει στον Ε.Ο.Φ., το Δ.Σ. του οποίου ασκεί τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης. Η μετατροπή και η συγχώνευση έχουν πλήρη απαλλαγή από φόρους, τέλη και κρατήσεις υπέρ οποιουδήποτε τρίτου. Τα δικαιώματα των συμβολαιογράφων και υποθηκοφυλάκων περιορίζονται στο 1/4 των νομίμων.

Η σχέση εργασίας που συνδέει το υπάρχον προσωπικό διατηρείται και μεταξύ αυτού και της «ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε.» υπό το ισχύον σήμερα καθεστώς και τους ίδιους όρους.».

2. Στο άρθρο 7 του ν. 1965/1991 (Α’ 146), περί των σκοπών του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) η παρ. 2 καταργείται,

β) η παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Η ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε. αποτελεί ανώνυμη εταιρεία, ασκεί εμπορική και βιομηχανική δραστηριότητα κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο των αγορών γενικού συμφέροντος που συναρτώνται με τα φαρμακευτικά προϊόντα και τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας, και έχει ως σκοπό ιδίως:

α) την παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων για δικό της λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων,

β) την εισαγωγή και εμπορία προϊόντων αρμοδιότητας του Ε.Ο.Φ., καθώς και την εξαγωγή και εμπορία αυτών, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων τα οποία η ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε. εισήγαγε για την κάλυψη έκτακτης ανάγκης και δεν είναι πλέον δυνατή η διάθεσή τους στην εγχώρια αγορά,

γ) τη βιομηχανική αποστείρωση προϊόντων και υλικών για λογαριασμό της εταιρείας ή τρίτων,

δ) τη διενέργεια ποιοτικών ελέγχων σε προϊόντα αρμοδιότητας του Ε.Ο.Φ. για λογαριασμό της εταιρείας ή τρίτων,

ε) την ανάπτυξη κάθε είδους δραστηριότητας ή συνέργειας στον τομέα του φαρμάκου, της υγείας, της περίθαλψης και της ασφάλισης,

στ) τη διενέργεια οποιασδήποτε άλλης πράξης, εργασίας ή συναλλαγής, οι οποίες είναι αμέσως ή εμμέσως συναφείς, συμπληρωματικές ή επιβοηθητικές των σκοπών της.

Οι σκοποί της ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε. δύνανται να εξειδικεύονται περαιτέρω με το Καταστατικό της.»,

γ) προστίθεται παρ. 3Α ως εξής: «3Α. Για την επίτευξη των σκοπών της, η εταιρεία δύναται να ενεργεί γενικά ό,τι κρίνεται αναγκαίο και επωφελές για την πραγματοποίηση του σκοπού της και ιδίως:

α) να συνεργάζεται και να συμβάλλεται με οποιοδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ημεδαπό ή αλλοδαπό) πρόσωπο,

β) να αναλαμβάνει, υπό τους ίδιους όρους και με την ίδια διαδικασία, όπως οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, την έκτακτη εισαγωγή φαρμάκων για την κάλυψη θεραπευτικών κενών, κατόπιν σχετικής ανάθεσης από τον Ε.Ο.Φ., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδίως την παρ. 5 του άρθρου 8 του ν.δ. 96/1973 (Α’ 172), περί εισαγωγής φαρμακευτικών προϊόντων χωρίς ποσοτικούς ή άλλους περιορισμούς, συνάπτοντας προς τούτο σχετική σύμβαση με τον Ε.Ο.Φ.,

γ) να αναθέτει την παραγωγή των προϊόντων της σε τρίτους, εφόσον αυτό κρίνεται οικονομικώς συμφέρον,

δ) να συμμετέχει ως υποψήφια σε διαδικασίες δημοσίων προμηθειών και να συνάπτει ως ανάδοχος συμβάσεις εκτέλεσης προμηθειών με το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και εν γένει με οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή,

ε) να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες εγκαταστάσεις δευτερεύουσας χρήσης,

στ) να πωλεί, εκμισθώνει και εν γένει να αξιοποιεί την ακίνητη και κινητή περιουσία της.

Τα μέσα επίτευξης των σκοπών της ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε. δύνανται να εξειδικεύονται περαιτέρω με το Καταστατικό της.» και

δ) η παρ. 8 καταργείται.

Άρθρο δεκατο πέμπτο
Προμήθεια φαρμάκων των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας και του Γενικού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου από διαγωνιστικές διαδικασίες που υλοποιεί η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας και από συμφωνίες που συνάπτει η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων

1. Από 1ης.4.2023 η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) αναλαμβάνει:

α) τις διαδικασίες προμήθειας φαρμάκων, που διενεργούνται κατόπιν διαγωνιστικών διαδικασιών που υλοποιεί η Ε.Κ.Α.Π.Υ. και συμφωνιών που συνάπτει η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων, και αφορούν κλειστούς ή ανοιχτούς προϋπολογισμούς, για τον εφοδιασμό των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης (Γ.Ν.Θ.) «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ», και

β) τις διαδικασίες υπολογισμού και επιβολής του ποσού επιστροφής για τη φαρμακευτική δαπάνη των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και του Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» ανά φαρμακευτική εταιρεία ή Κάτοχο Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) για την κατηγορία των προαναφερθέντων φαρμάκων.

2. Για τις προμήθειες της παρ. 1 εφαρμόζεται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αφορά την τιμή των νοσοκομειακών φαρμάκων, το ποσό επιστροφής (rebate) επί της τιμής ή επί του όγκου αυτών, καθώς και οποιαδήποτε άλλη έκπτωση.

3. Η εκκαθάριση των δαπανών και η πληρωμή των δικαιούχων για τις προμήθειες της παρ. 1 γίνονται από την Ε.Κ.Α.Π.Υ., σε βάρος του προϋπολογισμού της, από τα ποσά των επιχορηγήσεων από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας. Για την ορθή παρακολούθηση των δαπανών του Υπουργείου Υγείας και για τη διακριτή παρακολούθηση των επιχορηγήσεων ειδικού σκοπού που λαμβάνει η Ε.Κ.Α.Π.Υ. για την προμήθεια των ανωτέρω φαρμάκων, δημιουργείται νέος εξαβάθμιος Αναλυτικός Λογαριασμός Εσόδων (Α.Λ.Ε.) υπό τον πενταβάθμιο Α.Λ.Ε. 2310803 «Επιχορηγήσεις ειδικού σκοπού σε λοιπά νομικά πρόσωπα».

4. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών δύναται να ρυθμίζεται κάθε σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος θέμα και, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ., κάθε αναγκαία διαδικασία για την εφαρμογή του παρόντος από την Ε.Κ.Α.Π.Υ., ιδίως δε ο τρόπος παραγγελιοληψίας των νοσοκομείων.

β) Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται να μετατίθεται το χρονικό σημείο έναρξης εφαρμογής του παρόντος.

5. Οι διαγωνιστικές διαδικασίες που έχουν διενεργηθεί από την Ε.Κ.Α.Π.Υ. για την προμήθεια φαρμάκων των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και του Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» και βρίσκονται σε εξέλιξη ή υλοποιούνται εντός του έτους 2023, ολοκληρώνονται με την υπογραφή εκτελεστικών συμβάσεων, με συμβαλλόμενο μέρος την Ε.Κ.Α.Π.Υ., σύμφωνα με την παρ. 1.

6. Η παρ. 7 του άρθρου 254 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), περί της αγοράς φαρμάκων για λογαριασμό των δημόσιων νοσοκομείων από το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας, καταργείται.

Άρθρο δέκατο έκτο
Διαδικασία υπολογισμού εκπτώσεων, επιστροφών και ωφελημάτων των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας και του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» από αγορές φαρμάκων

1. Ο υπολογισμός πάσης φύσεως εκπτώσεων, επιστροφών και ωφελημάτων επί των τιμών αγοράς φαρμάκων, που αγοράζονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) για λογαριασμό των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης (Γ.Ν.Θ.) «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ», από την 1η.4.2023 και εντεύθεν και εμπίπτουν στο πλαίσιο συμφωνιών που συνάπτει η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων με Κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) ή φαρμακευτικές εταιρείες ή σε κλειστούς προϋπολογισμούς νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης, διενεργείται από την αρμόδια Διεύθυνση της Ε.Κ.Α.Π.Υ.

2. Για την υλοποίηση των σκοπών της παρ. 1 η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων διαβιβάζει αμελλητί με πράξη του Προέδρου της, εμπιστευτικά, το σύνολο των συμφωνιών και των κλειστών προϋπολογισμών στον Πρόεδρο της Ε.Κ.Α.Π.Υ.

3. Για τον υπολογισμό και την εκκαθάριση των πάσης φύσεως εκπτώσεων, επιστροφών και ωφελημάτων επί των τιμών αγοράς φαρμάκων που αγοράζονται από την Ε.Κ.Α.Π.Υ., σύμφωνα με την παρ. 1, εκδίδονται υπέρ της Ε.Κ.Α.Π.Υ. μηνιαία πιστωτικά τιμολόγια, ισόποσα των εκπτώσεων, επιστροφών και ωφελημάτων των αγορών του μηνός στον οποίο αφορούν, από τους αντίστοιχους Κ.Α.Κ. ή από τις αντίστοιχες φαρμακευτικές εταιρείες. Πάσης φύσεως εκπτώσεις, επιστροφές και ωφελήματα για τα οποία δεν εκδίδονται πιστωτικά τιμολόγια υπέρ της Ε.Κ.Α.Π.Υ., κατ’ εφαρμογή του πρώτου εδαφίου, υπολογίζονται από την αρμόδια Διεύθυνση της Ε.Κ.Α.Π.Υ. και γνωστοποιούνται στον αντίστοιχο Κ.Α.Κ. ή στην αντίστοιχη φαρμακευτική εταιρεία, προκειμένου να εκδώσουν ισόποσα πιστωτικά τιμολόγια υπέρ της Ε.Κ.Α.Π.Υ. εντός μηνός από τη γνωστοποίηση.

4. Για τον υπολογισμό και την επιβολή της αυτόματης επιστροφής (clawback) επί της φαρμακευτικής δαπάνης των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και του Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ», οι αρμόδιες υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) συνεπικουρούν με κάθε πρόσφορο τρόπο τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Κ.Α.Π.Υ.

5. Το προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην Ε.Κ.Α.Π.Υ. και τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και το οποίο κατά την άσκηση των καθηκόντων του λαμβάνει γνώση του περιεχομένου των συμφωνιών και των κλειστών προϋπολογισμών της παρ. 1 υποχρεούται σε υπογραφή δήλωσης εμπιστευτικότητας.

6. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ., ορίζεται το προσωπικό των αρμόδιων υπηρεσιών της Ε.Κ.Α.Π.Υ. προς το οποίο διαβιβάζονται οι συμφωνίες για τον υπολογισμό των εκπτώσεων, και το οποίο υποχρεούται κατά τον χρόνο ανάληψης των καθηκόντων του στην υπογραφή δήλωσης εμπιστευτικότητας. Με την ίδια ή όμοια απόφαση προσδιορίζονται οι υπόχρεοι υποβολής δήλωσης εμπιστευτικότητας κατά τη διαβίβαση και επεξεργασία των συμφωνιών και των κλειστών προϋπολογισμών της παρ. 1, εξειδικεύεται το περιεχόμενο της δήλωσης και ρυθμίζεται κάθε σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος ζήτημα.

Άρθρο δέκατο έβδομο
Διάρθρωση των υπηρεσιών της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας Τροποποίηση άρθρου 16 ν. 4865/2021
Στο άρθρο 16 του ν. 4865/2021 (Α’ 238), περί της διάρθρωσης των υπηρεσιών της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην περ. α) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: αα) ο αριθμός των Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης αυξάνεται από δεκαέξι (16) σε δεκαοκτώ (18), αβ) το στοιχείο ii) της υποπερ. αα) καταργείται και αβ) οι υποπερ. αβ), αγ), αδ), αε) και αστ) αντικαθίστανται, β) στην περ. β) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: βα) ο αριθμός των αυτοτελών οργανικών μονάδων μειώνεται από τέσσερα (4) Γραφεία σε δύο (2) Τμήματα, ββ) η υποπερ. βα) αντικαθίσταται, βγ) οι υποπερ. ββ) και βδ) καταργούνται, και το άρθρο 16 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 16 Διάρθρωση υπηρεσιών

Η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) διαρθρώνεται ως εξής:

α) Μία (1) Γενική Διεύθυνση, η οποία αποτελείται από έξι (6) Διευθύνσεις και δεκαοκτώ (18) Τμήματα και διαρθρώνεται ως εξής:

αα) Διεύθυνση Προμηθειών, στην οποία υπάγονται τα ακόλουθα Τμήματα:

i) Τμήμα Προγραμματισμού Προμηθειών, ii) [ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ] iii) Τμήμα Διαγωνιστικών Διαδικασιών, iv) Τμήμα Συμβάσεων. αβ) Διεύθυνση Σχεδιασμού και Εφοδιαστικής Αλυσίδας, στην οποία υπάγονται τα ακόλουθα Τμήματα: i) Τμήμα Μητρώων, ii) Τμήμα Τεχνικών Προδιαγραφών και Έρευνας Αγοράς, iii) Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και Εξοπλισμού, iv) Τμήμα Παρακολούθησης Αποθεμάτων και Αναλώσεων. αγ) Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, στην οποία υπάγονται τα ακόλουθα Τμήματα: i) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης, ii) Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. αδ) Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία υπάγονται τα ακόλουθα Τμήματα: i) Τμήμα Προϋπολογισμού και Πληρωμών, ii) Τμήμα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας και Δαπανών. αε) Διεύθυνση Διαχείρισης Έργων, στην οποία υπάγονται τα ακόλουθα Τμήματα: i) Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, ii) Τμήμα Συγχρηματοδοτούμενων Έργων. αστ) Διεύθυνση Διαχείρισης Φαρμάκου, Υλικών και Υπηρεσιών, στην οποία υπάγονται τα ακόλουθα Τμήματα:

i) Τμήμα Παραγγελιοληψίας, ii) Τμήμα Ελέγχου και Εκκαθάρισης, iii) Τμήμα Στατιστικής Ανάλυσης. β) Δυο (2) αυτοτελή Τμήματα, ως εξής: βα) Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης Προέδρου και Διοικητικού Συμβουλίου, ββ) [ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ] βγ) Νομική Υπηρεσία.

βδ) [ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ] γ) Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του ν. 4795/2021 (Α’ 62).».

Άρθρο δέκατο όγδοο
Εφαρμογή κλειστού προϋπολογισμού Καθορισμός ορίου δαπάνης φαρμάκων που ανήκουν στη θεραπευτική ομάδα των ηπαρινών για το έτος 2022

1. Για το έτος 2022 εφαρμόζεται κλειστός προϋπολογισμός για τα φάρμακα της θεραπευτικής ομάδας των ηπαρινών για τις ποσότητες που διατέθηκαν από τα ιδιωτικά φαρμακεία και αποζημιώνονται από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και για τις ποσότητες που διατέθηκαν από τα δημόσια νοσοκομεία, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, και το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης (Γ.Ν.Θ.) «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ». Ο κλειστός προϋπολογισμός του πρώτου εδαφίου συμπεριλαμβάνεται στα ισχύοντα ετήσια όρια της φαρμακευτικής δαπάνης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και του Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ».

2. Για το χρονικό διάστημα από 1ης.1.2022 έως 31.12.2022 το ύψος του προϋπολογισμού της παρ. 1 ορίζεται ως εξής:

α) για τις ποσότητες που διατέθηκαν από τα ιδιωτικά φαρμακεία και αποζημιώνονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σε σαράντα τρία εκατομμύρια (43.000.000) ευρώ,

β) για τις ποσότητες που διατέθηκαν από τα δημόσια νοσοκομεία, σε δώδεκα εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (12.600.000) ευρώ και

γ) για τις ποσότητες που διατέθηκαν από το Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ», σε τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) ευρώ.

Στα ποσά του πρώτου εδαφίου συμπεριλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας.

3. Τυχόν υπέρβαση του κλειστού προϋπολογισμού υπολογίζεται επί τη βάσει της καθαρής δαπάνης κατά τη λήξη του χρονικού διαστήματος της παρ. 2, ήτοι κατά την 31η.12.2022. Το ποσό της υπέρβασης, όπως αυτό υπολογίζεται ανωτέρω, επιμερίζεται σε κάθε φαρμακευτική εταιρεία ή κάτοχο άδειας κυκλοφορίας με βάση το ποσοστό συμμετοχής κάθε εταιρείας στη δαπάνη του κλειστού προϋπολογισμού.

4. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται το άρθρο 11 του ν. 4052/2012 (Α’ 41), περί του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (clawback) για τη φαρμακευτική δαπάνη.

Άρθρο δέκατο ένατο
Eξαίρεση της αποζημίωσης των προσωπικών ιατρών από τον μηχανισμό αυτόματης επιστροφής (clawback) και κλιμακωτού ποσοστού εκπτώσεων (rebate) Προσθήκη παρ. 7Α στο άρθρο 5 του ν. 4238/2014
Μετά από την παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 4238/2014 (Α’ 38), περί του προσωπικού ιατρού, προστίθεται παρ. 7Α ως εξής:

«7A. Η αποζημίωση των προσωπικών ιατρών δεν υπόκειται στον μηχανισμό αυτόματης επιστροφής (clawback) και κλιμακωτού ποσοστού εκπτώσεων (rebate) του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (Α’ 167).».

Άρθρο εικοστό
Αποζημίωση μετακινούμενου ιατρικού προσωπικού σε συγκεκριμένες δομές υγείας της ίδιας ή άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας

1. Στους ιατρούς κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), οι οποίοι μετακινούνται έως τις 30.9.2023, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 24 του ν. 3599/2007 (Α’ 176), περί των μετακινήσεων του πάσης φύσεως προσωπικού των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, σε συγκεκριμένες δομές υγείας της ίδιας ή άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.Πε.), λόγω έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών, χορηγείται μηνιαία αποζημίωση ύψους χιλίων οκτακοσίων (1.800) ευρώ, πλέον των μηνιαίων αποδοχών τους. Στους ιατρούς του πρώτου εδαφίου δεν καταβάλλεται η αποζημίωση του άρθρου 29 του ν. 4816/2021 (Α’ 118), περί της αποζημίωσης των ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων για τη μετακίνηση σε νοσοκομεία της ίδιας ή άλλης Υ.Πε.

2. Η αποζημίωση της παρ. 1 του παρόντος, οι δαπάνες διαμονής και μετακίνησης, καθώς και η αποζημίωση εφημεριακής και υπερωριακής απασχόλησης κατά τη διάρκεια της μετακίνησης, καταβάλλονται από τον φορέα υποδοχής. Η αποζημίωση της παρ. 1 δεν προσμετράται στο ανώτατο όριο αποδοχών που προβλέπεται για τους ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ., όπως αυτό καθορίζεται στην παρ. 9 του άρθρου 45 του ν. 3205/2003 (Α’ 297).

3. Οι έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες ανά φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας, κατηγορία και κλάδο σε ιατρικό προσωπικό, αξιολογούνται από τις οικείες Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.Πε.) και στη συνέχεια υποβάλλονται προς έγκριση στο Υπουργείο Υγείας, το οποίο καταρτίζει τον συγκεντρωτικό πίνακα με τις έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που εγκρίνονται ανά δομή υγείας και ανά Υ.Πε. Μετά από την ανάρτηση σε κάθε Δ.Υ.Πε. του συγκεντρωτικού πίνακα, οι ενδιαφερόμενοι εκδηλώνουν ενδιαφέρον στη Δ.Υ.Πε. του φορέα υποδοχής με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά και λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου. Για την επιλογή των προσώπων του πρώτου εδαφίου που θα μετακινηθούν, λαμβάνεται υπόψη με σειρά προτεραιότητας ο αύξων αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης, σε συνδυασμό με τις υπηρεσιακές ανάγκες του φορέα προέλευσης. Η διάρκεια της μετακίνησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τον έναν (1) μήνα, με δυνατότητα ανανέωσης σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Αν η μετακίνηση έχει διάρκεια μικρότερη του ενός (1) μηνός, η αποζημίωση των παρ. 1 και 2 καταβάλλεται αναλογικά.

4. Με απόφαση του Διοικητή της Υ.Πε. ή με κοινή απόφαση των Διοικητών των οικείων Υ.Πε., δύνανται να μετακινούνται σύμφωνα με το παρόν και οι επικουρικοί ιατροί για την κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών. Για τη μετακίνηση των προσώπων του πρώτου εδαφίου, εφαρμόζονται οι παρ. 1 έως 3.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών καθορίζεται ο αριθμός των ιατρών που δύνανται να μετακινηθούν κατ’ εφαρμογή του παρόντος και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας ανανέωσης της διάρκειας της μετακίνησης σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

Άρθρο εικοστό πρώτο
Αποζημίωση μετακινούμενου νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού σε συγκεκριμένες δομές υγείας της ίδιας ή άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας

1. Στο νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, το οποίο μετακινείται, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 24 του ν. 3599/2007 (Α’ 176), περί των μετακινήσεων του πάσης φύσεως προσωπικού των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, κατά το χρονικό διάστημα από την 1η.6.2023 έως την 30ή.9.2023, λόγω έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών, χορηγείται μηνιαία αποζημίωση ύψους χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ, πλέον των μηνιαίων αποδοχών τους.

2. Η αποζημίωση της παρ. 1, οι δαπάνες διαμονής και μετακίνησης, καθώς και η αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης κατά τη διάρκεια της μετακίνησης, καταβάλλονται από τον φορέα υποδοχής. Η αποζημίωση της παρ. 1 δεν προσμετράται στο ανώτατο όριο αποδοχών που προβλέπεται για το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 28 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).

3. Οι έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες ανά φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας, κατηγορία και κλάδο σε νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό αξιολογούνται από τις οικείες Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.Πε.) και στη συνέχεια υποβάλλονται προς έγκριση στο Υπουργείο Υγείας, το οποίο καταρτίζει τον συγκεντρωτικό πίνακα με τις έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που εγκρίνονται ανά δομή υγείας και ανά Υ.Πε. Μετά από την ανάρτηση σε κάθε Δ.Υ.Πε. του συγκεντρωτικού πίνακα, οι ενδιαφερόμενοι εκδηλώνουν ενδιαφέρον στη Δ.Υ.Πε. του φορέα υποδοχής με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά και λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου. Για την επιλογή των προσώπων του πρώτου εδαφίου που θα μετακινηθούν, λαμβάνεται υπόψη με σειρά προτεραιότητας ο αύξων αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης, σε συνδυασμό με τις υπηρεσιακές ανάγκες του φορέα προέλευσης. Η διάρκεια της μετακίνησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τον έναν (1) μήνα, με δυνατότητα ανανέωσης σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Αν η μετακίνηση έχει διάρκεια μικρότερη του ενός (1) μηνός, η αποζημίωση των παρ. 1 και 2 καταβάλλεται αναλογικά.

4. Με απόφαση του Διοικητή της Υ.Πε. ή με κοινή απόφαση των Διοικητών των οικείων Υ.Πε., δύναται να μετακινείται σύμφωνα με το παρόν και το επικουρικό νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό για την κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών. Για τη μετακίνηση των προσώπων του πρώτου εδαφίου, εφαρμόζονται οι παρ. 1 έως 3.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών καθορίζεται ο αριθμός του νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού που δύναται να μετακινηθεί κατ’ εφαρμογή του παρόντος και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας ανανέωσης της διάρκειας της μετακίνησης σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

Άρθρο εικοστό δεύτερο
Μετάθεση ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας σε συνέχεια απόσπασης ή μετακίνησης

1. Ειδικευμένοι ιατροί κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), πλην των Συντονιστών Διευθυντών, οι οποίοι, κατά την τελευταία πενταετία πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχουν υπηρετήσει με απόσπαση ή μετακίνηση από τις οργανικές τους θέσεις, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) συνεχόμενων μηνών, σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, δύνανται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Υγείας, η οποία εκδίδεται μετά από αίτησή τους, που υποβάλλεται εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος, στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Υγείας, να μετατίθενται σε κενή οργανική θέση της ίδιας ειδικότητας στον φορέα στον οποίο είχαν αποσπαστεί ή μετακινηθεί, διατηρώντας τον βαθμό τους. Αν δεν υπάρχει κενή οργανική θέση της ίδιας ειδικότητας, η μετάθεση διενεργείται με μεταφορά της θέσης που κατέχουν στον φορέα υποδοχής και ταυτόχρονη μεταφορά κενής θέσης οποιασδήποτε άλλης ειδικότητας ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. από το νοσοκομείο στον φορέα προέλευσης.

2. Ειδικευμένοι ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ., πλην των Συντονιστών Διευθυντών, οι οποίοι πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: α) από τις οργανικές τους θέσεις, που βρίσκονται σε νοσοκομεία οιασδήποτε Υγειονομικής Περιφέρειας, έχουν αποσπαστεί ή μετακινηθεί για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. διαφορετικής Υγειονομικής Περιφέρειας, β) έχουν συμπληρώσει εννέα (9) συνεχόμενους μήνες στον φορέα απόσπασης ή μετακίνησης και γ) κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος εξακολουθούν να υπηρετούν σε αυτόν, δύνανται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Υγείας, η οποία εκδίδεται μετά από αιτιολογημένη γνώμη των Διοικητών της Διοίκησης της Υγειονομικής Περιφέρειας του φορέα υποδοχής και του φορέα προέλευσης, κατόπιν αίτησής τους, που υποβάλλεται εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος, στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Υγείας, να μετατίθενται στον φορέα υποδοχής, διατηρώντας τον βαθμό τους, εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέση της ίδιας ειδικότητας.

Άρθρο εικοστό τρίτο
Παράταση απασχόλησης προσωπικού των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών

1. Η ισχύς των συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του προσωπικού που απασχολείται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα με τίτλο «Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας), με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010510», της παρ. 2 του άρθρου 99 του ν. 4486/2017 (Α’ 115) και της υπό στοιχεία 8038/23/22-ριβ’/22.12.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου, περί της παράτασης λειτουργίας Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών (ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α.) για το έτος 2023 (Β’ 6787), οι οποίες ήταν ενεργές κατά την 31η.12.2022, παρατείνεται έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, από την Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.), των αναγκαίων κλάδων και ειδικοτήτων, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στελέχωσης των ΠΡΟ. ΚΕ.Κ.Α. για το έτος 2023.

2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας εγκρίνεται η κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού της παρ. 1 από την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στελέχωσης των ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. για το έτος 2023.

3. Η πρόσθετη δαπάνη από την παράταση της ισχύος των συμβάσεων του προσωπικού της παρ. 1 καλύπτεται από την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. με την εξασφάλιση ισόποσου κονδυλίου από το επιχειρησιακό πρόγραμμα της παρ. 1.

4. Η παράταση της ισχύος των συμβάσεων του προσωπικού της παρ. 1 δεν τις μεταβάλλει από ορισμένου σε αορίστου χρόνου καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

Άρθρο εικοστό τέταρτο
Διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων από τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 11 του ν. 2716/1999
Μετά από το άρθρο 11 του ν. 2716/1999 (Α’ 96), περί των Μονάδων Ψυχικής Υγείας του Ιδιωτικού Κερδοσκοπικού και μη Κερδοσκοπικού Τομέα, προστίθεται άρθρο 11Α ως εξής:

«Άρθρο 11Α Διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων από τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 11

1. Για τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών, έργων και μελετών από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 11, οι οποίες χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ή/και από πόρους του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147).

2. Γενικές και ειδικές διατάξεις για τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών κάτω των εκάστοτε προβλεπόμενων κατώτατων ορίων του άρθρου 5 (ΒΙΒΛΙΟ Ι) του ν. 4412/2016, καθώς και γενικές και ειδικές διατάξεις του ν. 4412/2016 για τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων αξίας μέχρι και εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ εκτός Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ή/και από πόρους του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 11 του παρόντος, ως προς την υποχρέωση ανάρτησης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και την υποχρέωση χρήσης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

3. Η δημοσιότητα και η διαφάνεια κατά τη σύναψη και εκτέλεση των συμβάσεων της παρ. 2 εξασφαλίζονται μέσω της χρήσης και λειτουργίας ενιαίας ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr), την οποία υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 11.

4. Εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζεται κάθε σχετικό ζήτημα και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία, τη χρήση και την ανάρτηση πράξεων στην ενιαία ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα της παρ. 3, σε σχέση με τις συμβάσεις της παρ. 2. Αν μετά από την πάροδο της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου δεν έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία η ενιαία ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα της παρ. 3 και μέχρι να τεθεί σε παραγωγική λειτουργία η ενιαία ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα της παρ. 3, γενικές και ειδικές διατάξεις του ν. 4412/2016, ως προς την υποχρέωση ανάρτησης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και την υποχρέωση χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., εφαρμόζονται και στις συμβάσεις της παρ. 2.».

Άρθρο εικοστό πέμπτο
Επιλογή στελεχών της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων Τροποποίηση περ. α) πρώτου εδαφίου παρ. 2 άρθρου 47 ν. 4823/2021
Η περ. α) του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 47 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), περί της συγκρότησης του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής στελεχών της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, τροποποιείται, ως προς την υπουργική απόφαση, στην οποία γίνεται παραπομπή, και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Όπου στις διατάξεις αυτές αναφέρονται: α) Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής, νοείται το υπηρεσιακό συμβούλιο της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, το οποίο συνεδριάζει χωρίς τη συμμετοχή των μελών της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου μόνου της υπό στοιχεία 53809/Δ2/19.6.2009 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 1314).

β) Σύλλογος Διδασκόντων, νοείται ο σύλλογος διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας ή Ε.Κ. της ίδιας σχολής και

γ) Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης ή Διευθυντής Εκπαίδευσης, νοείται μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, το οποίο είναι μόνιμος εκπαιδευτικός της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου για τέσσερα (4) έτη μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου ή τη με οποιοδήποτε τρόπο αποχώρηση του μέλους. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο παραλείψει να ορίσει το μέλος της περ. γ’ μέσα στην ανωτέρω αποκλειστική προθεσμία, όπου στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου αναφέρεται Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης ή Διευθυντής Εκπαίδευσης νοείται ο Γενικός Διευθυντής της σχολής.».

Άρθρο εικοστό έκτο
Δυνατότητα παράτασης συμβάσεων σίτισης φοιτητών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος
Δημόσιες συμβάσεις σίτισης φοιτητών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, οι οποίες έληξαν την 31η.12.2022, δύναται να παρατείνονται από την ημερομηνία λήξης τους έως την ολοκλήρωση των εκκρεμών διαγωνιστικών διαδικασιών και σε κάθε περίπτωση για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 30ή.6.2023, με απόφαση του αρμόδιου για την κατακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας οργάνου.

Άρθρο εικοστό έβδομο
Πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Τροποποίηση περ. β) παρ. 17 άρθρου 169 ν. 4763/2020

1. Η περ. β) της παρ. 17 του άρθρου 169 του ν. 4763/2020 (Α’ 254), περί των μεταβατικών διατάξεων του νόμου αυτού, τροποποιείται, ως προς την ημερομηνία από την οποία τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) που υποχρεούνται να υποβάλουν προς πιστοποίηση τα προγράμματά τους, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 57 του ίδιου νόμου, υποχρεούνται να παρέχουν πιστοποιημένα προγράμματα, και η περ. β) διαμορφώνεται ως εξής:

«β) Από 30.9.2023, τα Κ.Δ.Β.Μ., που υποχρεούνται να υποβάλουν προς πιστοποίηση τα προγράμματά τους, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 57, υποχρεούνται να παρέχουν πιστοποιημένα προγράμματα.».

2. Η παρ. 1 ισχύει από την 31η.12.2022.

Άρθρο εικοστό όγδοο
Ρύθμιση θεμάτων Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου για το έτος 2023
Στον αναλυτικό προϋπολογισμό του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, του οικονομικού έτους 2023, το έσοδο από το πρόγραμμα των Επισκοπήσεων κατά ορισμένων επιβλαβών οργανισμών για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2023 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023, περιλαμβάνεται στην κατηγορία εσόδων «Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό για Επενδύσεις».

Άρθρο εικοστό ένατο
Υποβολή γνώμης δήμων για τον προσδιορισμό της τιμής ζώνης ακινήτων Τροποποίηση παρ. 1Α άρθρου 41 ν. 1249/1982
Το όγδοο εδάφιο της παρ. 1Α του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α’ 43), περί προσδιορισμού της τιμής ζώνης ακινήτων, τροποποιείται ως προς την προθεσμία της δυνατότητας υποβολής γνώμης από τους δήμους για τις τιμές ζώνης εντός της χωρικής τους αρμοδιότητας και διαμορφώνεται ως εξής:

«Ειδικά για τις τιμές ζώνης που ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 2022 βάσει της υπό στοιχεία 57732 ΕΞ 2021 κοινής απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 2375) οι δήμοι δύνανται από τις 10.12.2022 έως και τις 6.2.2023 να υποβάλουν τη γνώμη του έβδομου εδαφίου για τις τιμές ζώνης της χωρικής τους αρμοδιότητας.».

Άρθρο τριακοστό
Καταργούμενη διάταξη
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος το άρθρο 63 του ν. 4872/2021 (Α’ 247) καταργείται.

ΜΕΡΟΣ Δ’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο τριακοστό πρώτο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται σε επιμέρους διατάξεις.