ΝΟΜΟΣ 5011/2023

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5010 ΦΕΚ Α 9/17.1.2023

Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τη μείωση της οξίνισης, του ευτροφισμού και του όζοντος σε επίπεδο εδάφους, στη Σύμβαση του 1979 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη «σχετικά με τη διασυνοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση σε μεγάλη απόσταση» που κυρώθηκε με τον ν. 1374/1983 και των τροποποιήσεων του Πρωτοκόλλου που υιοθετήθηκαν από τη Σύνοδο των συμβαλλομένων στη Σύμβαση Μερών, με τις Αποφάσεις 2012/1 και 2012/2.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο πρώτο

Κύρωση Συμφωνίας Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τη μείωση της οξίνισης, του ευτροφισμού και του όζοντος σε επίπεδο εδάφους, στη Σύμβαση του 1979 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη σχετικά με τη διασυνοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση σε μεγάλη απόσταση που κυρώθηκε με τον ν. 1374/1983 (Α΄91) και των τροποποιήσεων του Πρωτοκόλλου

Άρθρο 1 Ορισμοί

Άρθρο 2 Στόχος

Άρθρο 3 Βασικές υποχρεώσεις

Άρθρο 4 Ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνολογίας

Άρθρο 5 Ευαισθητοποίηση του κοινού

Άρθρο 6 Στρατηγικές, πολιτικές, προγράμματα, μέτρα και πληροφορίες

Άρθρο 7 Εκθέσεις

Άρθρο 8 Έρευνα, ανάπτυξη και παρακολούθηση

Άρθρο 9 Συμμόρφωση

Άρθρο 10 Ανασκόπηση από τα μέρη κατά τις συνόδους του Εκτελεστικού Οργάνου

Άρθρο 11 Διευθέτηση των διαφορών

Άρθρο 12 Παραρτήματα

Άρθρο 13 Τροποποιήσεις και αναπροσαρμογές

Άρθρο 14 Υπογραφή

Άρθρο 15 Κύρωση, αποδοχή, έγκριση και προσχώρηση

Άρθρο 16 Θεματοφύλακας

Άρθρο 17 Έναρξη ισχύος

Άρθρο 18 Αποχώρηση

Άρθρο 19 Αυθεντικά κείμενα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΚΡΙΣΙΜΑ ΦΟΡΤΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΡΥΠΟΓΟΝΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ (ΡΕΜΑ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΘΕΙΟΥ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΠΗΓΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΠΗΓΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΠΗΓΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΩΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΠΗΓΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΜΜΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ Απόφαση 2012/1 Απόφαση 2012/2 Άρθρο δεύτερο Αρμόδια αρχή

Άρθρο τρίτο Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο τέταρτο Έναρξη ισχύος

Άρθρο πρώτο
Κύρωση Συμφωνίας
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει η παρ. 1 του άρθρου 28 του Συντάγματος, το Πρωτόκολλο για τη μείωση της οξίνισης, του ευτροφισμού και του όζοντος σε επίπεδο εδάφους, το οποίο έχει συναφθεί στο πλαίσιο της Σύμβασης της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη σχετικά με τη διασυνοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση σε μεγάλη απόσταση που κυρώθηκε με τον ν. 1374/1983 (Α΄91) και υπογράφηκε στο Γκέτεμποργκ Σουηδίας στις 30 Νοεμβρίου 1999, καθώς και οι τροποποιήσεις του Πρωτοκόλλου που υιοθετήθηκαν στη Γενεύη Ελβετίας με τις Αποφάσεις 2012/1 και 2012/2, στην 30ή Σύνοδο των Συμβαλλομένων Μερών. Το κείμενο του Πρωτοκόλλου και οι ανωτέρω Αποφάσεις 2012/1 και 2012/2, σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική, έχουν ως εξής:

Σημ.: για το κείμενο της συμφωνίας ανατρέξτε στο φεκ

Άρθρο δεύτερο
Αρμόδια αρχή
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συντονίζει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, τα συναρμόδια Υπουργεία και τους λοιπούς συναρμόδιους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για την εφαρμογή του κυρούμενου Πρωτοκόλλου και των τροποποιήσεών του.

Άρθρο τρίτο
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή του κυρούμενου Πρωτοκόλλου και των τροποποιήσεών του.

2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών εγκρίνονται πρόσθετα Παραρτήματα και τροποποιήσεις στα Παραρτήματα που υιοθετούνται, σύμφωνα με το άρθρο 13α του Πρωτοκόλλου.

Άρθρο τέταρτο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Πρωτοκόλλου και των τροποποιήσεών του που κυρώνονται από την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρ. 2 του άρθρου 17 του Πρωτοκόλλου.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2023

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Εξωτερικών ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Υγείας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Εσωτερικών ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Υποδομών και Μεταφορών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2023

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ