ΝΟΜΟΣ 5006/2022

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5006 ΦΕΚ Α 239/22.12.2022

Σπίτι μου στεγαστική πολιτική για τους νέους, αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για κοινωνι κή κατοικία, στεγαστική αποκατάσταση πυρόπλη κτων στην περιοχή «Μάτι» και άλλες διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α’ ΣΚΟΠΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1 Σκοπός

Άρθρο 2 Αντικείμενο

ΜΕΡΟΣ Β’ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΤΕΓΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ»

Άρθρο 3 Αντικείμενο, σκοπός και δικαιούχοι του προγράμματος

Άρθρο 4 Βασικοί όροι του δανείου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ

Άρθρο 5 Έννοια κοινωνικής αντιπαροχής

Άρθρο 6 Βασικοί όροι της σύμβασης

Άρθρο 7 Επιλογή αναδόχου, προδικαστική προστασία, κατάρτιση και εκτέλεση σύμβασης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Άρθρο 8 Πρόγραμμα «Κάλυψη»

Άρθρο 9 Πρόγραμμα «Ανακαινίζω Νοικιάζω»

ΜΕΡΟΣ Γ’ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Άρθρο 10 Ειδική κατηγορία χρήσης «Κοινωνική Κατοικία» Τροποποίηση άρθρων 1, 6 και 14 π.δ. 59/2018

Άρθρο 11 Χρήση ακινήτων που ανήκουν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης

Άρθρο 12 Αυτοδίκαιη ανάκληση παραχωρήσεων κατά χρήση ή κυριότητα ακίνητης περιουσίας φορέων της Κεντρικής Διοίκησης για την επιτέλεση μη πραγματοποιηθέντος αποκλειστικού σκοπού

Άρθρο 13 Διαδικασία κατεπείγοντος προσδιορισμού αποζημίωσης επί απαλλοτριωτέων ακινήτων του Δημοσίου

ΜΕΡΟΣ Δ’ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΜΑΤΙ» ΑΤΤΙΚΗΣ

Άρθρο 14 Πρόγραμμα «Στεγαστική Αποκατάσταση των Πυροπλήκτων από την πυρκαϊά της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 στην περιοχή “Μάτι” της Ανατολικής Αττικής»

Άρθρο 15 Διαδικασία κατασκευής κατοικιών και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου

Άρθρο 16 Χρηματοδότηση Σύσταση και διαχείριση ειδικού λογαριασμού

Άρθρο 17 Δικαιούχοι

Άρθρο 18 Διαδικασία και προϋποθέσεις παραχώρησης

Άρθρο 19 Υποχρεώσεις μετά από την παραχώρηση

Άρθρο 20 Διαδικασία ανάκλησης παραχωρητηρίου

ΜΕΡΟΣ Ε’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Άρθρο 21 Εισοδηματικές προϋποθέσεις για παροχές προς ανέργους και αναζητούντες εργασία Τροποποίηση άρθρου 19 ν. 4921/2022

Άρθρο 22 Υφιστάμενες μισθώσεις ακινήτων του πρώην Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας

Άρθρο 23 Κατάργηση πίνακα επιλαχόντων κληρούχων κατοικιών του πρώην Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας

Άρθρο 24 Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας εκκαθάρισης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ολυμπιακό Χωριό Α.Ε.» Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 35 ν. 4144/2013

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Άρθρο 25 Υπαγωγή στην ασφάλιση του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου Τροποποίηση παρ. 10 άρθρου 3 και περ. β) παρ. 8 άρθρου 37 π.δ. 913/1978

Άρθρο 26 Λειτουργία διοικητικού συμβουλίου του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου Αντικατάσταση παρ. 5 άρθρου 7 π.δ. 913/1978

Άρθρο 27 Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 73 ν. 4387/2016

Άρθρο 28 Ισολογισμοί του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου

Άρθρο 29 Στελέχωση της Μονάδας Υποστήριξης της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 69 ν. 4826/2021

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 30 Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης αγροτών Τροποποίηση περ. γ’ παρ. 3 άρθρου 34 ν. 4387/2016 και παρ. 7 άρθρου 14 π.δ. 78/1998

Άρθρο 31 Ασφάλιση σπουδαστών κολλεγίων κατά την πρακτική άσκηση

Άρθρο 32 Μέθοδος υπολογισμού χρόνου ασφάλισης μελών διοικητικών συμβουλίων

ΜΕΡΟΣ Ζ’ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 33 Αναπροσαρμογή του κατώτατου ορίου σύνταξης λόγω θανάτου Τροποποίηση υποπερ. α) περ. Β) παρ. 4 άρθρου 12 ν. 4387/2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 34 Αναστολή αύξησης επιτοκίων σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής και σε περίπτωση πάγιας ρύθμισης οφειλών προς ασφαλιστικούς οργανισμούς

Άρθρο 35 Προϋποθέσεις για τη χορήγηση ενίσχυσης βαριάς αναπηρίας ανασφάλιστων ή έμμεσα ασφαλισμένων με σοβαρή σωματική, νοητική ή ψυχική ασθένεια

Άρθρο 36 Παράταση ισχύος συμβάσεων καθαριότητας της Περιφερειακής Υπηρεσίας Συντονισμού και Υποστήριξης του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης

Άρθρο 37 Στελέχωση Μονάδας Εσωτερικών Ερευνών του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 7 ν. 4892/2022

Άρθρο 38 Ρυθμίσεις για την Επιθεώρηση Εργασίας Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 90 ν. 4876/2021

Άρθρο 39 Μονάδες Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης

Άρθρο 40 Πιλοτικό Πρόγραμμα Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών μέσω Τεχνολογίας

Άρθρο 41 Ρυθμίσεις για την ευθύνη των προσώπων που έχουν οριστεί μέλη προσωρινής διοίκησης σε προνοιακές δομές Προσθήκη παρ. 6Α έως 6Γ στο άρθρο 2 ν. 2345/1995

Άρθρο 42 Εξυγίανση προνοιακών φορέων Αντικατάσταση παρ. 7 και τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 55 ν. 4262/2014

Άρθρο 43 Διατακτικές σίτισης Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 145 Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου

Άρθρο 44 Δαπάνες για τα τέλη λειτουργίας του ενιαίου αριθμού 1555 Προσθήκη παρ. 2 και 3 στο άρθρο 78 του ν. 4915/2022

ΜΕΡΟΣ Η’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 45 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Θ’ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 46 Έναρξη ισχύος

ΜΕΡΟΣ Α’
ΣΚΟΠΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοποί του παρόντος είναι:

α) η καθιέρωση μορφών στεγαστικής συνδρομής για νέους και, ειδικότερα: αα) η χορήγηση χαμηλότοκων ή άτοκων στεγαστικών δανείων, αβ) η σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα στην αξιοποίηση ακινήτων του δημόσιου τομέα για τη διάθεσή τους ως κατοικιών έναντι ελεγχόμενου μισθώματος, αγ) η αξιοποίηση ακινήτων, τα οποία έχουν ήδη αξιοποιηθεί για στέγαση αιτούντων διεθνή προστασία, για τη στέγαση νέων,

αδ) η αύξηση του διαθέσιμου κτιριακού αποθέματος με την επιδότηση της επισκευής κενών οικιών και διαμερισμάτων που θα διατεθούν για κατοικία,

β) η διευκόλυνση της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας προς τον σκοπό της κοινωνικής κατοικίας με τους παρακάτω τρόπους:

βα) πολεοδομικές ρυθμίσεις, ββ) ανάκληση παραχωρήσεων που έχουν γίνει για δημόσιο σκοπό, εφόσον αυτός δεν έχει εκπληρωθεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος,

βγ) ταχύτερη εκκαθάριση ιδιοκτησιακών εκκρεμοτήτων του Δημοσίου σε περιπτώσεις επέκτασης του σχεδίου πόλεως,

γ) η στεγαστική αποκατάσταση των πυρόπληκτων στην περιοχή «Μάτι» Αττικής,

δ) η επίλυση ζητημάτων που σχετίζονται με οικισμούς που είχε ανεγείρει ο πρώην Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) και με την ανώνυμη εταιρεία «Ολυμπιακό Χωριό Α.Ε.»,

ε) η επίλυση διοικητικών ζητημάτων του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.) και του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.),

στ) η επίλυση εκκρεμών ασφαλιστικών ζητημάτων.

Άρθρο 2
Αντικείμενο
Με τις διατάξεις του παρόντος: α) θεσπίζεται το πρόγραμμα «Σπίτι μου», με αντικείμενο τη χορήγηση χαμηλότοκων ή άτοκων δανείων από πιστωτικά ιδρύματα σε νέα άτομα ή νέα ζευγάρια, με σκοπό την απόκτηση πρώτης κατοικίας με συμμετοχή της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) στη χρηματοδότηση των δανείων,

β) ορίζεται η έννοια της κοινωνικής αντιπαροχής, η οποία αποτελεί μία νέα μορφή σύμπραξης μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, με ειδικό αντικείμενο

την οικοδόμηση αδόμητων ακινήτων που ανήκουν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, χωρίς κόστος για τον φορέα, και τη διάθεση των οριζόντιων ανεγερθησόμενων ιδιοκτησιών με ελεγχόμενο μίσθωμα,

γ) θεσπίζεται το πρόγραμμα «Κάλυψη», με αντικείμενο την αξιοποίηση ακινήτων, τα οποία είχαν διατεθεί στο παρελθόν για τη στέγαση αιτούντων διεθνή προστασία, με σκοπό την κάλυψη στεγαστικών αναγκών νέων,

δ) θεσπίζεται το πρόγραμμα «Ανακαινίζω Νοικιάζω», με αντικείμενο την ανακαίνιση ή επισκευή ιδιωτικών κατοικιών, με σκοπό την αύξηση του διαθέσιμου κτιριακού αποθέματος για κατοικία, μέσω της εκμίσθωσής τους,

ε) θεσπίζονται πολεοδομικές και άλλες ρυθμίσεις για τη βέλτιστη αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας,

στ) προβλέπεται η ανέγερση κατοικιών και η διαχείρισή τους για τη στεγαστική αποκατάσταση των πυρόπληκτων στην περιοχή «Μάτι» Αττικής,

ζ) ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα, τις μισθώσεις ή παραχωρήσεις χρήσης που έχουν λήξει και παλαιές κληρώσεις του πρώην Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.), καθώς και με την εκκαθάριση της «Ολυμπιακό Χωριό Α.Ε.»,

η) ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με την υπαγωγή συνταξιούχων στην ασφάλιση του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.), καθώς και διοικητικά ζητήματα του Ν.Α.Τ. και του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.),

θ) ρυθμίζονται άλλα ασφαλιστικά θέματα, όπως η αναγνώριση χρόνου ασφάλισης στον πρώην Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.), η ασφάλιση σπουδαστών κολλεγίων και η ασφάλιση μελών διοικητικών συμβουλίων ανωνύμων εταιρειών ή συνεταιρισμών, όταν η αποζημίωσή τους είναι μικρότερη από τον κατώτατο νομοθετημένο μισθό,

ι) διευκρινίζονται οι προϋποθέσεις, υπό τις οποίες οι διατακτικές σίτισης που παρέχονται από τους εργοδότες στους εργαζομένους δεν συνιστούν εισόδημα που υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές,

ια) διευκρινίζεται ο τρόπος υπολογισμού των τελών που οφείλονται στον πάροχο του τετραψήφιου αριθμού 1555.

ΜΕΡΟΣ Β’
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΤΕΓΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ»

Άρθρο 3
Αντικείμενο, σκοπός και δικαιούχοι του προγράμματος

1. Θεσπίζεται το πρόγραμμα δανείων «Σπίτι μου», με το οποίο παρέχονται χαμηλότοκα ή άτοκα στεγαστικά δάνεια προς τους δικαιούχους της παρ. 2 με σκοπό την απόκτηση πρώτης κατοικίας.

2. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι άτομα ηλικίας, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση δανείου, από είκοσι πέντε (25) έως τριάντα εννέα (39) ετών, ή σύζυγοι ή πρόσωπα που συνδέονται με σύμφωνο συμβίωσης, εφόσον ο ένας (1) εκ των δύο (2) είναι ηλικίας, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση δανείου, από είκοσι πέντε (25) έως τριάντα εννέα (39) ετών, εφόσον:

α) διαθέτουν συνολικό ετήσιο εισόδημα από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως το ποσό που αντιστοιχεί, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση, στο εισοδηματικό κριτήριο που ορίζεται για τη λήψη επιδόματος θέρμανσης με την απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4756/2020 (Α’ 235), και

β) δεν διαθέτουν ακίνητο κατάλληλο για την κατοικία τους.

3. Οι συμβάσεις πίστωσης που καταρτίζονται στο πλαίσιο του προγράμματος «Σπίτι μου» εξαιρούνται από τον ν. 4438/2016 (Α’ 220).

Άρθρο 4
Βασικοί όροι του δανείου

1. Το δάνειο που χορηγείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Σπίτι μου» κατευθύνεται στην αγορά πρώτης κύριας κατοικίας των δικαιούχων, αξίας μέχρι διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ, όπως αυτή προσδιορίζεται στο συμβόλαιο αγοράς.

2. Βασικοί όροι της συναλλαγής και του δανείου είναι οι εξής:

α) Η αγορά του ακινήτου δεν μπορεί να γίνει από συγγενή πρώτου ή δεύτερου βαθμού του αγοραστή ή από σύζυγο ή πρόσωπο που συνδέεται με σύμφωνο συμβίωσης με τον αγοραστή.

β) Η έκταση του ακινήτου που αποκτάται δεν μπορεί να υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα (150) τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.) και το ακίνητο βρίσκεται εντός οικιστικής περιοχής, επί οικοδομής με παλαιότητα τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη κατά τον χρόνο της αγοράς.

γ) Το ακίνητο αποκτάται κατά πλήρη κυριότητα από τον αγοραστή ή τους αγοραστές, αν πρόκειται για συζύγους ή για μέρη συμφώνου συμβίωσης, με κατανομή του ποσοστού κυριότητας μεταξύ τους ανάλογη με την οικονομική συμβολή καθενός από αυτούς στο χορηγούμενο δάνειο.

δ) Το ύψος του δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εκατό πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ.

ε) Η διάρκεια του δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τριάντα (30) έτη.

στ) Το δάνειο δεν μπορεί να καλύπτει περισσότερο από το ενενήντα τοις εκατό (90%) της αξίας του ακινήτου που αποκτάται, όπως αυτή αναγράφεται στο συμβόλαιο αγοράς. Το υπολειπόμενο τίμημα καλύπτεται από ίδιους πόρους του αγοραστή.

ζ) Το δάνειο χρηματοδοτείται κατά εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.). Για το ποσοστό του δανείου που χρηματοδοτείται από τη Δ.ΥΠ.Α. δεν οφείλεται τόκος. Το ύψος της χρηματοδότησης της Δ.ΥΠ.Α. για τα δάνεια του παρόντος δεν υπερβαίνει τα τριακόσια εβδομήντα πέντε εκατομμύρια (375.000.000) ευρώ.

η) Το υπολειπόμενο δάνειο χορηγείται από πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα. Αν ο δανειολήπτης είναι ή καθίσταται, μετά από τη σύναψη του δανείου, τρίτεκνος ή πολύτεκνος, το ποσό των τόκων καλύπτεται από τη Δ.ΥΠ.Α..

θ) Δεν μπορεί να ζητηθεί η παροχή προσωπικής εγγύησης τρίτου ως προϋπόθεση για τη χορήγηση του δανείου.

ι) Το δάνειο απαλλάσσεται από την εισφορά της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 128/1975 (Α’ 178).

3. Τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας καλούνται μέσω δημόσιας πρόσκλησης να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα του παρόντος.

4. Κατά τη διάρκεια του δανείου απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη οποιαδήποτε εμπράγματη σύμβαση που έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή την επιβάρυνση του αποκτώμενου ακινήτου, πλην αυτής που απαιτείται για παροχή εξασφάλισης για το δάνειο, εκτός αν συναινούν η Δ.ΥΠ.Α. και το πιστωτικό ίδρυμα που χορηγεί το δάνειο.

5. Για την υλοποίηση του συνόλου ή μέρους του προγράμματος η Δ.ΥΠ.Α. δύναται να συνεργάζεται με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ

Άρθρο 5
Έννοια κοινωνικής αντιπαροχής

1. Κοινωνική αντιπαροχή είναι η σύμβαση με αντικείμενο τη σύμπραξη φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή ορίζεται στην περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), με ιδιώτες αναδόχους, κατά την οποία ο ανάδοχος ανεγείρει, με δικές του δαπάνες, κτίριο επί αδόμητου ακινήτου του φορέα και το αντάλλαγμά του συνίσταται στην εκμετάλλευση για ορισμένο χρονικό διάστημα του ακινήτου με την παράλληλη υποχρέωσή του να εκμισθώνει μέρος αυτού σε δικαιούχους έναντι προκαθορισμένου μισθώματος. Η επιλογή του αναδόχου γίνεται μετά από δημόσια πρόσκληση που απευθύνει ο φορέας, στον οποίο ανήκει το ακίνητο. Μετά από το πέρας του χρόνου εκμετάλλευσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το ακίνητο στον ιδιοκτήτη φορέα.

2. Η σύμβαση κοινωνικής αντιπαροχής μπορεί να αφορά και δομημένα ακίνητα. Στην περίπτωση αυτή το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει και την κατεδάφιση των κτισμάτων, η οποία γίνεται με δαπάνες του αναδόχου.

3. Οι δικαιούχοι μισθωτές σε προγράμματα κοινωνικής αντιπαροχής επιλέγονται από τον φορέα, στον οποίο ανήκει το ακίνητο, με βάση αντικειμενικά κοινωνικά κριτήρια, και ιδίως το εισόδημα, την οικογενειακή τους κατάσταση και την ηλικία των τέκνων των δικαιούχων.

4. Στα κτίρια που ανεγείρονται κατόπιν σύμβασης κοινωνικής αντιπαροχής επιτρέπεται η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης με δικαίωμα προαίρεσης για την εξαγορά της οριζόντιας ιδιοκτησίας (rent to own) από τους δικαιούχους. Η σύμβαση αυτή, στην οποία συμμετέχει και ο φορέας ιδιοκτήτης του ακινήτου, περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και ισχύει μόνο μετά από τη μεταγραφή της στο οικείο Υποθηκοφυλακείο ή την εγγραφή της στο οικείο Κτηματολογικό Γραφείο.

5. Συμβάσεις της παρ. 4 επιτρέπεται να συνάπτονται και για ακίνητα φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή ορίζεται στην περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, πέραν αυτών που ανεγείρονται κατόπιν σύμβασης κοινωνικής αντιπαροχής.

Άρθρο 6
Βασικοί όροι της σύμβασης

1. Ο μέγιστος χρόνος εκμετάλλευσης του ακινήτου από τον ανάδοχο προσδιορίζεται στη σχετική πρόσκληση μετά από μελέτη, η οποία τεκμηριώνει τον χρόνο που απαιτείται για την ανάκτηση των δαπανών κατασκευής και το εύλογο εργολαβικό κέρδος.

2. Το ποσοστό των οριζόντιων ιδιοκτησιών που εκμισθώνονται προς δικαιούχους αντιστοιχεί σε ποσοστό μεταξύ τριάντα τοις εκατό (30%) και εξήντα τοις εκατό (60%) του συνόλου της συνιδιοκτησίας.

Άρθρο 7
Επιλογή αναδόχου, προδικαστική προστασία, κατάρτιση και εκτέλεση σύμβασης

1. Στην πρόσκληση για την επιλογή του αναδόχου περιγράφονται τουλάχιστον τα εξής:

α) το αδόμητο ακίνητο, τυχόν υφιστάμενα κτίσματα που ευρίσκονται εντός αυτού, και τα χαρακτηριστικά του κτιρίου που πρόκειται να ανεγερθεί επ’ αυτού, το οποίο με τον περιβάλλοντα χώρο του, πληροί τις προϋποθέσεις πρόσβασης ατόμων με αναπηρία,

β) οι οριζόντιες ιδιοκτησίες που θα συσταθούν και οι επιτρεπόμενες χρήσεις τους,

γ) τα κριτήρια συμμετοχής και επιλογής του αναδόχου,

δ) οι βασικοί όροι των συμβάσεων μίσθωσης μεταξύ του αναδόχου και των δικαιούχων, πλην του μισθώματος.

2. Στην πρόσκληση μπορεί να περιγράφεται και ο τρόπος καθορισμού του μισθώματος για τις κατοικίες που εκμισθώνονται υποχρεωτικά προς δικαιούχους.

3. Στα κριτήρια επιλογής του αναδόχου μπορεί να περιλαμβάνονται:

α) ο βραχύτερος χρόνος εκμετάλλευσης του ακινήτου, β) η εκμίσθωση περισσότερων κατοικιών προς δικαιούχους, γ) το ύψος του μισθώματος για τις κατοικίες που εκμισθώνονται προς δικαιούχους, εάν αυτό δεν έχει ορισθεί στην πρόσκληση, σύμφωνα με την παρ. 2,

δ) οποιοσδήποτε συνδυασμός των παραπάνω.

4. Οι συμβάσεις κοινωνικής αντιπαροχής θεωρούνται συμβάσεις παραχώρησης του ν. 4413/2016 (Α’ 148). Οι διατάξεις του ν. 4413/2016 εφαρμόζονται ως προς την επιλογή αναδόχου, την κατάρτιση και την εκτέλεση της σύμβασης και για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα δεν καλύπτεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Ως προς την προδικαστική προστασία και τη δικαστική προστασία στο στάδιο που προηγείται της σύναψης της σύμβασης εφαρμόζεται το Βιβλίο IV του ν. 4412/2016 (Α’ 147).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Άρθρο 8
Πρόγραμμα «Κάλυψη»

1. Θεσπίζεται το πρόγραμμα στεγαστικής συνδρομής «Κάλυψη», με το οποίο αξιοποιούνται ιδιωτικές κατοικίες που είχαν διατεθεί για στέγαση αιτούντων διεθνή προστασία στο πλαίσιο του προγράμματος «ESTIA II» της υπ’ αρ. 13348/2.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Μετανάστευσης και Ασύλου (Β’ 1199) και του προγράμματος «ESTIA 2021» της υπ’ αρ. 270/2.2.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Μετανάστευσης και Ασύλου (Β’ 451), μετά από τη λήξη των συμβάσεων μίσθωσης που είχαν συναφθεί στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών για τη στέγαση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

2. Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι άτομα ηλικίας είκοσι πέντε (25) έως τριάντα εννέα (39) ετών, οι οποίοι περιλαμβάνονται στις ωφελούμενες μονάδες του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Δ13/οικ.53923/23.7.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Επικρατείας (Β’ 3359).

3. Το πρόγραμμα καλύπτει τη δαπάνη μίσθωσης της κατοικίας για τρία (3) έτη. Η δαπάνη δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό μίσθωσης με το οποίο η κατοικία είχε διατεθεί στο πλαίσιο των προγραμμάτων «ESTIA II» και «ESTIA 2021», αναπροσαρμοζόμενο κατά τη μεταβολή του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το έτος 2022. Το πρόγραμμα καλύπτει, επίσης, δαπάνες για επισκευές των φθορών που διαπιστώνονται στα ακίνητα κατά τη διάρκεια της μίσθωσης και με τη λήξη αυτής.

4. Η δαπάνη χρηματοδότησης του Προγράμματος καλύπτεται από τον προϋπολογισμό της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

5. Το πρόγραμμα προκηρύσσεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η διαχείριση του προγράμματος μπορεί να ανατεθεί από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης. Για την υλοποίησή του επιτρέπεται η σύμπραξη, μέσω προγραμματικής σύμβασης, με οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού.

Άρθρο 9
Πρόγραμμα «Ανακαινίζω Νοικιάζω»

1. Θεσπίζεται το πρόγραμμα «Ανακαινίζω Νοικιάζω», με το οποίο επιδοτείται η επισκευή κατοικιών με σκοπό τη διάθεσή τους για εκμίσθωση και στο οποίο συμμετέχουν, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr), ιδιοκτήτες ή επικαρπωτές ακινήτων με χρήση κατοικίας για ένα (1) ακίνητό τους με χρήση κατοικίας, εφόσον:

α) διαθέτουν την κυριότητα ή την επικαρπία του ακινήτου κατά ποσοστό που υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%),

β) το ακίνητο έχει έκταση έως εκατό (100) τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.) και βρίσκεται σε οικιστική περιοχή,

γ) έχουν ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημα που δεν υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ και διαθέτουν ακίνητη περιουσία, της οποίας η συνολική αξία δεν υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ,

δ) το ακίνητο δεν έχει δηλωθεί ως πρώτη κατοικία, δεν έχει δηλωθεί ως μισθωμένο και δηλώνεται ως κενό στο έντυπο Ε2 που συνοδεύει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των τριών (3) τελευταίων ετών, και

ε) οι δικαιούχοι δεν έχουν λάβει επιδότηση για πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας ή ανακαίνισης σε ακίνητο της ιδιοκτησίας τους τα τελευταία πέντε (5) έτη και δεν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα επιδοτούμενης ενεργειακής εξοικονόμησης για οποιοδήποτε ακίνητό τους.

2. Οι εντασσόμενοι στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω Νοικιάζω» επιδοτούνται για την πραγματοποίηση δαπανών επισκευής και ανακαίνισης επί του ακινήτου τους, ύψους μέχρι δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, που περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα υλικά και τις εργασίες. Η επιδότηση ανέρχεται στο σαράντα τοις εκατό (40%) των πραγματοποιηθεισών δαπανών και χορηγείται υπό τις εξής προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά:

α) τα σχετικά τιμολόγια εξοφλούνται ηλεκτρονικά,

β) μετά την ανακαίνιση προχωρούν σε εκμίσθωση του ακινήτου με διάρκεια τριών (3) τουλάχιστον ετών.

3. Η Δ.ΥΠ.Α. δύναται να συνεργάζεται με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. για την υλοποίηση όλου ή μέρους του προγράμματος «Ανακαινίζω Νοικιάζω».

4. Η συνολική δαπάνη του προγράμματος «Ανακαινίζω Νοικιάζω» δεν υπερβαίνει τα πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ και βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.).

ΜΕΡΟΣ Γ’
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Άρθρο 10
Ειδική κατηγορία χρήσης «Κοινωνική Κατοικία» Τροποποίηση άρθρων 1, 6 και 14 π.δ. 59/2018
Στο π.δ. 59/2018 (Α’ 114), περί κατηγοριών και χρήσεων γης, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) στην περ. ΙΙ του άρθρου 1, περί των ειδικών κατηγοριών χρήσεων γης, μετά από την περ. 1 προστίθεται περ. 1α, ως εξής:

«1α. Κοινωνική κατοικία. Χρησιμοποιείται για τη στέγαση νέων και προσώπων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως αυτές προσδιορίζονται στο πλαίσιο άσκησης στεγαστικής πολιτικής από το κράτος και τους δημόσιους φορείς. Η κοινωνική κατοικία επιτρέπεται σε όλες τις γενικές κατηγορίες χρήσεων, στις οποίες επιτρέπεται και η κατοικία, ακόμη και αν δεν μνημονεύεται ειδικώς.»,

β) στο άρθρο 6, περί των ειδικών κατηγοριών χρήσεων γης που επιτρέπονται στις περιοχές της γενικής κατηγορίας χρήσεων γης «Κοινωφελείς Λειτουργίες», πριν από την περ. (2) προστίθεται περ. (1α) ως εξής:

«(1α) Κοινωνική κατοικία, μόνο σε κτίρια που ανήκουν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή ορίζεται στην περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143)» και

γ) στο άρθρο 14, περί των ειδικών κατηγοριών χρήσεων γης που επιτρέπονται στις περιοχές της γενικής κατηγορίας χρήσεων γης «Αγροτική χρήση», μετά από την περ. (1), προστίθεται περ. (1α) ως εξής:

«(1α) Κοινωνική κατοικία, μόνο σε κτίρια που ανήκουν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή ορίζεται στην περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).».

Άρθρο 11
Χρήση ακινήτων που ανήκουν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης
Κάθε ακίνητο που ανήκει σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή ορίζεται στην περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κοινωνική κατοικία, αν βρίσκεται σε περιοχές που ανήκουν στις γενικές κατηγορίες χρήσης των άρθρων 2, 3, 4, 5, 6 και 14 του π.δ. 59/2018 (Α’ 114) και των άρθρων 2, 3, 4, 8 και 10 του από 23.2.1987 π.δ. (Δ’ 166).

Άρθρο 12
Αυτοδίκαιη ανάκληση παραχωρήσεων κατά χρήση ή κυριότητα ακίνητης περιουσίας φορέων της Κεντρικής Διοίκησης για την επιτέλεση μη πραγματοποιηθέντος αποκλειστικού σκοπού

1. Παραχωρήσεις κατά χρήση ή κυριότητα ακίνητης περιουσίας φορέων της Κεντρικής Διοίκησης, όπως αυτή ορίζεται στην περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), προς οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ελέγχονται από το Δημόσιο, οι οποίες εχώρησαν δυνάμει νομοθετικής διάταξης ή απόφασης του αρμόδιου οργάνου των ανωτέρω φορέων, χωρίς αντάλλαγμα και για την πραγματοποίηση αποκλειστικά δημόσιου σκοπού, ανακαλούνται αυτοδικαίως και αζημίως για τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος και τα ακίνητα επιστρέφουν στη διαχείριση ή κυριότητα του φορέα, στον οποίο ανήκαν πριν από την παραχώρηση, αν ο σκοπός δεν πραγματοποιήθηκε εντός δεκαπενταετίας από την παραχώρηση. Για την ανάκληση εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του φορέα, η οποία αποτελεί τίτλο που μεταγράφεται στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο, με επιμέλεια του φορέα. Μετά από την κοινοποίηση της διαπιστωτικής πράξης σε οποιονδήποτε έχει εγκατασταθεί στο ακίνητο, αυτός θεωρείται αυθαίρετος κάτοχος αυτού και αποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 263/1968 (Α’ 12). Ειδικά για μισθωτές που έχουν εγκατασταθεί στο ακίνητο, εφαρμόζεται η παρ. 3 του παρόντος.

2. Η ανάκληση και η μεταβίβαση της κυριότητας συντελούνται ακόμη και αν εντός των ακινήτων της παρ. 1 έχουν ανεγερθεί κτίσματα ή λοιπές κατασκευές, χωρίς να εφαρμόζεται η απαγόρευση της παρ. 1 του άρθρου 82 του ν. 4495/2017 (Α’ 167), περί απαγόρευσης δικαιοπραξιών σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές ή πολεοδομικές παραβάσεις.

3. Οι φορείς στους οποίους επιστρέφουν τα ακίνητα της παρ. 1 δεν ευθύνονται για την εν γένει κατάσταση αυτών ή για κτίσματα ή αυθαίρετες κατασκευές, που δημιουργήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα της παραχώρησης ούτε ευθύνονται έναντι οποιουδήποτε επικαλείται εμπράγματα ή άλλα δικαιώματα επ’ αυτών, που δημιουργήθηκαν κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. Υφιστάμενες μισθώσεις του παραχωρησιούχου φορέα προς τρίτους λύονται με την παρέλευση τριμήνου από την κοινοποίηση της διαπιστωτικής πράξης της παρ. 1 προς τον τρίτο μισθωτή, μετά την πάροδο του οποίου δύναται να αποβληθεί μετά τη σύνταξη πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής του άρθρου 2 του α.ν. 263/1968. Το πρωτόκολλο εκδίδεται και κατά του αυθαίρετου κατόχου του ακινήτου, μετά τη λήξη της μίσθωσης. Μετά από την κοινοποίηση της πράξης, τα οφειλόμενα μισθώματα ή αποζημιώσεις χρήσεις καταβάλλονται στον ιδιοκτήτη φορέα Κεντρικής Διοίκησης, ο οποίος υποκαθιστά αυτοδικαίως τον παραχωρησιούχο σε όλα τα δικαιώματα του εκμισθωτή.

4. Εντός της προθεσμίας της παρ. 1 οι παραχωρησιούχοι δύνανται να υποβάλουν αίτηση για την εξαίρεσή τους από την αυτοδίκαιη ανάκληση εκθέτοντας τους λόγους αναγκαιότητας της εξαίρεσης και μη πραγματοποίησης του σκοπού της αρχικής παραχώρησης. Η αίτηση αξιολογείται από τον παραχωρούντα φορέα κατά τη διακριτική ευχέρειά του.

Άρθρο 13
Διαδικασία κατεπείγοντος προσδιορισμού αποζημίωσης επί απαλλοτριωτέων ακινήτων του Δημοσίου
Στις περιπτώσεις απαλλοτρίωσης ακίνητων ή τμημάτων ακινήτων του Ελληνικού Δημοσίου για τις οποίες απαιτείται η σύνταξη πράξης αναλογισμού του άρθρου 32 του από 17.7.1923 ν.δ. (Α’ 228), όπως αυτό κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 277 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (Κ.Β.Π.Ν., από 14.7.1999 π.δ., Δ’ 580), ο προσωρινός προσδιορισμός της αποζημίωσης γίνεται από το δικαστήριο της παρ. 1 του άρθρου 19 του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (ν. 2882/2001, Α’ 17), το οποίο εφαρμόζει τη διαδικασία προσωρινού καθορισμού της αποζημίωσης του άρθρου 18Α του ν.δ. 797/1971 (Α’ 1), περί κατεπειγουσών απαλλοτριώσεων.

ΜΕΡΟΣ Δ’
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΜΑΤΙ» ΑΤΤΙΚΗΣ

Άρθρο 14
Πρόγραμμα «Στεγαστική Αποκατάσταση των Πυροπλήκτων από την πυρκαϊά της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 στην περιοχή “Μάτι” της Ανατολικής Αττικής»

1. Θεσπίζεται το πρόγραμμα «Στεγαστική Αποκατάσταση των Πυροπλήκτων από την πυρκαϊά της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 στην περιοχή “Μάτι” της Ανατολικής Αττικής», με σκοπό την αποκατάσταση των πυροπλήκτων και αντικείμενο την ανέγερση κοινωνικών κατοικιών, μέσω της αξιοποίησης της δωρεάς της Κυπριακής Δημοκρατίας που προβλέπεται στο από 19.10.2021 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυπριακής Δημοκρατίας για την υλοποίηση έργων υποδομής για την ανασυγκρότηση και αναβάθμιση των πυρόπληκτων περιοχών της Ανατολικής Αττικής, που κυρώθηκε με τον ν. 4888/2022 (Α’ 20), τη διάθεσή τους στους δικαιούχους του άρθρου 17 και την περαιτέρω διαχείρισή τους.

2. Η ανέγερση των κοινωνικών κατοικιών και η διαμόρφωση των χώρων που περιγράφονται στο από 19.10.2021 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυπριακής Δημοκρατίας πραγματοποιούνται επί των ακινήτων με Κωδικούς Αριθμούς Εθνικού Κτηματολογίου (Κ.Α.Ε.Κ.) 051273004071, 051273004085 και 051473004087 του Οικοδομικού Τετραγώνου (Ο.Τ.) 132, όπως διαμορφώνονται σύμφωνα με την πράξη εφαρμογής που κυρώθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/88380 2896/8.9.2022 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Δ’ 571), και οι οποίοι βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου Αττικής.

Άρθρο 15
Διαδικασία κατασκευής κατοικιών και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου

1. Για την κατασκευή των κοινωνικών κατοικιών και τη διαμόρφωση των λοιπών χώρων που περιγράφονται στο από 19.10.2021 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυπριακής Δημοκρατίας για την υλοποίηση έργων υποδομής για την ανασυγκρότηση και αναβάθμιση των πυρόπληκτων περιοχών της Ανατολικής Αττικής, που κυρώθηκε με τον ν. 4888/2022 (Α’ 20) προκηρύσσεται δημόσιος διαγωνισμός με αναθέτουσα αρχή το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να ορισθεί αναθέτουσα αρχή το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας κατόπιν της υπογραφής σχετικής σύμβασης.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας περιγράφονται οι κατασκευές και οι διαμορφώσεις της παρ. 1. Με την ίδια απόφαση μπορούν να τίθενται τεχνικές και άλλες προδιαγραφές, όπως και η προθεσμία κατασκευής του έργου ή επιμέρους έργων. Η απόφαση του πρώτου εδαφίου προσδιορίζει, επιπλέον, τις συσταθησόμενες κάθετες και οριζόντιες ιδιοκτησίες και αποτελεί εγγραπτέο τίτλο στο οικείο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο.

3. Αρμόδια για την έκδοση των οικοδομικών αδειών που σχετίζονται με την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών για την υλοποίηση του προγράμματος του άρθρου 14 είναι η Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

4. Η παραλαβή των κατασκευών και διαμορφώσεων γίνεται από Επιτροπή Παραλαβής, η οποία ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αποτελείται από πέντε μέλη υποδεικνυόμενα, με τους αναπληρωματικούς τους, από τον Υπουργό Οικονομικών, τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον Δήμο Μαραθώνος και τον Δήμο Ραφήνας Πικερμίου. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται το μέλος που υποδεικνύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

5. Μετά από την παραλαβή των κατασκευών, η διαχείριση των οριζόντιων ιδιοκτησιών γίνεται από φορέα διαχείρισης που συστήνουν οι Δήμοι Ραφήνας Πικερμίου και Μαραθώνος.

Άρθρο 16
Χρηματοδότηση Σύσταση και διαχείριση ειδικού λογαριασμού

1. Η δαπάνη υλοποίησης του έργου καλύπτεται από τη δωρεά της Κυπριακής Δημοκρατίας που περιγράφεται στο από 19.10.2021 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυπριακής Δημοκρατίας για την υλοποίηση έργων υποδομής για την ανασυγκρότηση και αναβάθμιση των πυρόπληκτων περιοχών της Ανατολικής Αττικής. Σε περίπτωση υπέρβασης του ποσού της δωρεάς αυτής, η χρηματοδότηση γίνεται με πόρους του κρατικού προϋπολογισμού.

2. Η κίνηση των ποσών της δωρεάς γίνεται μέσω ειδικού λογαριασμού που συστήνεται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η διαχείριση του ειδικού λογαριασμού γίνεται από τον Υπουργό Οικονομικών ή εντεταλμένο από αυτόν όργανο, κατόπιν γνώμης που παρέχεται από τριμελή Επιτροπή Διαχείρισης.

Άρθρο 17
Δικαιούχοι

1. Δικαιούχοι του προγράμματος του άρθρου 14 είναι πρόσωπα ή οικογένειες, εφόσον σωρευτικά:

α) έχουν την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία κατά τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) ακινήτου, αα) το οποίο βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος ή της Δημοτικής Ενότητας Ραφήνας του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής που έχουν οριοθετηθεί ως πυρόπληκτες, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.Κ.Ε./8706/Α325/3.8.2018 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 3255),

β) το κτίσμα εντός του ακινήτου της περ. α) αποτελούσε, την 23η Ιουλίου 2018, τη μόνιμη κατοικία των ίδιων ή δικαιοπαρόχων τους εκ κληρονομικής διαδοχής και έχει καταστραφεί ολοσχερώς ή έχει υποστεί τέτοιας έκτασης λειτουργικές ζημιές που το καθιστούν μη κατοικήσιμο εξαιτίας της πυρκαϊάς,

γ) αποκλείονται από τη στεγαστική συνδρομή της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ. Κ.Ε./8706/Α325/3.8.2018 κοινής υπουργικής απόφασης, σύμφωνα με την υποπαρ. 3.5 της παρ. 3 αυτής, καθώς και από τη χορήγηση οικοδομικής άδειας ή άδειας για την επισκευή του ακινήτου από την αρμόδια υπηρεσία, επειδή το ακίνητο βρίσκεται σε δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις, σε αιγιαλό, παραλία, όχθη, παρόχθια ζώνη ή ρέμα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,

δ) δεν διαθέτουν οι ίδιοι ή τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς τους άλλα ακίνητα κατάλληλα να εξασφαλίσουν τη στέγασή τους εντός της Περιφέρειας Αττικής,

ε) δεν έχουν λάβει οι ίδιοι ή τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς τους άλλης μορφής στεγαστική συνδρομή από δημόσιο φορέα και

στ) το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται στην απόφαση της παρ. 11 του άρθρου 45.

2. Δεν εμπίπτουν στα ακίνητα της περ. α) της παρ. 1: α) κτίσματα που, κατά την 23η Ιουλίου 2018, ήταν εγκαταλειμμένα και για τα οποία δεν έχει αρθεί ο χαρακτηρισμός αυτός, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ. Κ.Ε./8706/Α325/3.8.2018 κοινή υπουργική απόφαση και τη διαδικασία που αυτή προβλέπει,

β) κτίσματα πρόχειρης κατασκευής, όπως κτίρια από φύλλα λαμαρίνας ή φύλλα μοριοσανίδας, εκτός αν αποδεδειγμένα χρησιμοποιούνταν, την 23η Ιουλίου 2018, ως κύρια κατοικία των δικαιούχων της παρ. 1.

3. Αν ο αριθμός των δικαιούχων υπερβαίνει τον αριθμό των διατιθέμενων κατοικιών, γίνεται επιλογή με βάση, ιδίως, την οικονομική και οικογενειακή τους κατάσταση.

Άρθρο 18
Διαδικασία και προϋποθέσεις παραχώρησης

1. Στους δικαιούχους του προγράμματος που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 17, μεταβιβάζεται κατά κυριότητα χωρίς αντάλλαγμα, πλήρης και αποπερατωμένη κοινωνική κατοικία (διαμέρισμα) από τις κατοικίες του συγκροτήματος οικιστικών μονάδων του άρθρου 14, εφόσον αυτοί παραδώσουν οικειοθελώς προς κατεδάφιση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής το πληγέν από τις πυρκαϊές κτίσμα του οποίου έχουν την κυριότητα ή την επικαρπία, εντός δασικής ή αναδασωτέας έκτασης, ρέματος, αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης, ή εφόσον έχει ήδη ολοκληρωθεί η κατεδάφιση αυτού μετά από την 23η Ιουλίου 2018. Η παράδοση βεβαιώνεται με σχετικό πρωτόκολλο.

2. Η μεταβίβαση της κυριότητας της κατοικίας γίνεται με την έκδοση από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικού παραχωρητηρίου, μετά την παράδοση προς κατεδάφιση του πληγέντος από τις πυρκαϊές κτίσματος ή την κατεδάφιση αυτού, κατά την παρ. 1. Το παραχωρητήριο επέχει θέση οριστικού τίτλου μεταβίβασης του παραχωρούμενου ακινήτου και μεταγράφεται στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου ή Κτηματολογικού Γραφείου.

3. Το παραχωρητήριο εκδίδεται στο όνομα του δικαιούχου. Αν δικαιούχος είναι ο επικαρπωτής του ακινήτου που παραδίδεται για κατεδάφιση, με το παραχωρητήριο παραχωρείται σε αυτόν η επικαρπία επί της κοινωνικής κατοικίας, ενώ η ψιλή κυριότητα μεταβιβάζεται στον ψιλό κύριο του παραδοθέντος.

Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου είτε πριν, είτε μετά από την έκδοση του παραχωρητηρίου, αυτό εκδίδεται ή ισχύει υπέρ των κληρονόμων του κατά τον λόγο της κληρονομικής τους μερίδας, υπό τον όρο ότι συντρέχουν στο πρόσωπό τους, οι προϋποθέσεις του άρθρου 17. Δικαίωμα οίκησης στην κατοικία που μεταβιβάζεται στον δικαιούχο έχουν ο ίδιος και τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειας που αναφέρονται στο παραχωρητήριο. Το ίδιο δικαίωμα έχουν και επιγενόμενα τέκνα και σύζυγος ή μέρος συμφώνου συμβίωσης.

4. Μεταξύ συγκυρίων του πληγέντος κτίσματος που παραδίδεται προς κατεδάφιση, το παραχωρητήριο εκδίδεται επ’ ονόματι όλων και κατά το ποσοστό συγκυριότητας εκάστου, αλλά δικαίωμα οίκησης σε αυτό έχει μόνο αυτός που συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις του άρθρου 17, επί δε πλειόνων ο ένας από αυτούς, ύστερα από κοινή τους απόφαση. Σε περίπτωση διαφωνίας τους, δικαίωμα οίκησης έχει αυτός που συγκεντρώνει τις λιγότερες ημέρες εργασίας σε ασφάλιση και, αν ο χρόνος ασφάλισης είναι ίσος, αυτός που έχει το χαμηλότερο εισόδημα.

Άρθρο 19
Υποχρεώσεις μετά από την παραχώρηση

1. Οι παραχωρησιούχοι υποχρεούνται να χρησιμοποιούν την κοινωνική κατοικία του προγράμματος, ως κύρια μόνιμη κατοικία τους. Φυσικό πρόσωπο ή οικογένεια θεωρείται ότι κατοικεί μονίμως σε αυτήν όταν ο δικαιούχος και τα προστατευόμενα μέλη του είναι εγκατεστημένοι και διαβιούν συνεχώς και αδιαλείπτως στην κατοικία καθ’ όλη τη διάρκεια της παραχώρησης. Ενδιάμεσες απουσίες που οφείλονται αποδεδειγμένα σε λόγους ανωτέρας βίας ή στράτευσης ή σε εποχιακή μετακίνηση για επαγγελματικούς λόγους ή εργασία ή σε προσωρινή εγκατάσταση σε άλλο τόπο για εργασία ή έργα που δεν έχουν μόνιμο χαρακτήρα, δεν λαμβάνονται υπόψη. Εκμίσθωση της κατοικίας από τους δικαιούχους ή παραχώρηση της χρήσης της με ή χωρίς αντάλλαγμα σε τρίτους, δεν επιτρέπεται, επάγεται δε υποχρεωτικά την ανάκληση του παραχωρητηρίου. Επιπλέον, οι παραχωρησιούχοι υποχρεούνται να τηρούν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τον Κανονισμό Σχέσεων των συνιδιοκτητών του συγκροτήματος στο οποίο βρίσκεται η κατοικία.

2. Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη έναντι πάντων και ουδέν αποτέλεσμα επάγεται κάθε διάθεση εν ζωή της κατοικίας από τον παραχωρησιούχο, καθώς και κάθε επιβάρυνσή της με εμπράγματα βάρη. Η παράβαση της ανωτέρω υποχρέωσης επάγεται την ανάκληση του παραχωρητηρίου από τον δικαιούχο, σύμφωνα με το άρθρο 20, και τον αποκλεισμό του από κάθε άλλο πρόγραμμα στεγαστικής συνδρομής που εφαρμόζεται από τη Δ.ΥΠ.Α. ή άλλο φορέα για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών.

3. Οι δικαιούχοι συναινούν στην τήρηση των αρχείων και των ατομικών τους φακέλων, σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ο φορέας διαχείρισης της παρ. 5 του άρθρου 15 έχει το δικαίωμα να διασταυρώνει τα στοιχεία για τη συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 18 και του παρόντος άρθρου, μέσω των αρμόδιων αρχών, δημοσίων ή δημοτικών υπηρεσιών, καθώς και των διαχειριστικών ή εποπτικών αρχών άλλων κοινωνικών προγραμμάτων που αφορούν στεγαστική συνδρομή.

Άρθρο 20
Διαδικασία ανάκλησης παραχωρητηρίου

1. Αν διαπιστωθεί ότι δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις παραχώρησης του άρθρου 18 ή ότι παραβιάζονται οι υποχρεώσεις μετά την παραχώρηση του άρθρου 19, ανακαλείται το παραχωρητήριο με απόφαση του φορέα διαχείρισης της παρ. 5 του άρθρου 15, η οποία εκδίδεται μετά από ακρόαση του παραχωρησιούχου. Ο παραχωρησιούχος έχει δικαίωμα να ζητήσει την ακύρωση της ανακλητικής απόφασης εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της, ασκώντας ένσταση. Με την ένσταση, η οποία αποτελεί ενδικοφανή προσφυγή, μπορούν να προβληθούν νομικοί και πραγματικοί ισχυρισμοί. Η απόφαση επί της ένστασης προσβάλλεται με προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

2. Η ανακλητική απόφαση, συνοδευόμενη από έγγραφα που αποδεικνύουν ότι παρήλθε άπρακτη η προθεσμία για την άσκηση ένστασης ή προσφυγής ή ότι αυτές απορρίφθηκαν, αποτελεί εγγραπτέο τίτλο στο οικείο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο. Κατόπιν αυτής μπορεί να εκδοθεί πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής του άρθρου 2 του α.ν. 263/1968 (Α’ 12), προκειμένου να αποβληθούν ο παραχωρησιούχος και οποιοσδήποτε τρίτος από το ακίνητο.

3. Μετά την ανάκληση του παραχωρητηρίου το ακίνητο επανέρχεται στη διαχείριση του φορέα διαχείρισης της παρ. 5 του άρθρου 15.

ΜΕΡΟΣ Ε’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Άρθρο 21
Εισοδηματικές προϋποθέσεις για παροχές προς ανέργους και αναζητούντες εργασία Τροποποίηση άρθρου 19 ν. 4921/2022
Στο άρθρο 19 του ν. 4921/2022 (Α’ 75), περί των εισοδηματικών προϋποθέσεων για τις παροχές της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) προς ανέργους και αναζητούντες εργασία, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε: αα) να συμπληρωθεί η παραπομπή στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 20 του ίδιου νόμου, και αβ) να προσδιορίζονται οι εισοδηματικές προϋποθέσεις για τις παροχές της Δ.ΥΠ.Α. προς ανέργους και αναζητούντες εργασία βάσει των εισοδηματικών κριτηρίων που θέτει η υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4756/2020 (Α’ 235), περί χορήγησης επιδόματος θέρμανσης, όπως εκάστοτε ισχύει, και όχι βάσει αυτών που θέτει η υπό στοιχεία A. 1243/15.11.2021 κοινή απόφαση του Υπουργού, του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 5298), β) στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο επέρχονται λεκτικές μεταβολές προς τον σκοπό εναρμόνισης του περιεχομένου τους με την τροποποίηση του πρώτου εδαφίου, και το άρθρο 19 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 19 Εισοδηματικές προϋποθέσεις για παροχές προς ανέργους και αναζητούντες εργασία

Μετά από την έκδοση της απόφασης της παρ. 8 του άρθρου 18, με την οποία διαπιστώνεται η έναρξη λειτουργίας του Ψηφιακού Μητρώου Δ.ΥΠ.Α., κάθε επίδομα, παροχή, βοήθημα ή διευκόλυνση που χορηγείται σύμφωνα με τη νομοθεσία σε ανέργους και αναζητούντες εργασία, οι οποίοι δεν είναι ήδη εργαζόμενοι, πλην των επιδομάτων και χρηματικών ενισχύσεων προς ανέργους που προβλέπονται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 20, χορηγείται σε αναζητούντες εργασία που είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α., εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια που θέτει η υπουργική απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4756/2020 (Α’ 235), περί χορήγησης επιδόματος θέρμανσης, όπως εκάστοτε ισχύει. Τα περιουσιακά κριτήρια που θέτει η υπουργική απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4756/2020 δεν λαμβάνονται υπόψη. Τα κριτήρια της υπουργικής απόφασης που εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4756/2020 δεν απαιτείται να συντρέχουν για όσους είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. για χρονικό διάστημα μέχρι δώδεκα (12) μήνες. Πόροι που εξοικονομούνται από την εφαρμογή των κριτηρίων του παρόντος κατευθύνονται υποχρεωτικά σε άλλες δράσεις προστασίας των αναζητούντων εργασία.».

Άρθρο 22
Υφιστάμενες μισθώσεις ακινήτων του πρώην Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας

1. Μετά από τη λήξη της παραχώρησης της χρήσης ακινήτων με χρήση καταστήματος ή χώρου συγκέντρωσης από τον πρώην Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (π. Ο.Ε.Κ.) προς οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α’ βαθμού, επιτρέπεται η χρήση τους από επιχειρήσεις, οι οποίες μίσθωναν ή αξιοποιούσαν τα ακίνητα κατόπιν νόμιμης μίσθωσης ή δωρεάν παραχώρησης χρήσης από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών δημοπρασίας για την εκμίσθωση των αντίστοιχων ακινήτων από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), ακόμη και αν δεν έχουν ενεργή σύμβαση μίσθωσης ή παραχώρηση χρήσης.

2. Για το χρονικό διάστημα από την 1η.3.2023 μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών δημοπρασίας εκμίσθωσης των ακινήτων της παρ. 1, οι επιχειρήσεις της παρ. 1 που εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τα ακίνητα οφείλουν να καταβάλλουν προς τη Δ.ΥΠ.Α. μηνιαία αποζημίωση χρήσης των ακινήτων, καταβλητέα την τελευταία ημέρα εκάστου μηνός, η οποία ανέρχεται στο ποσό που προκύπτει από τη διαίρεση ποσοστού τέσσερα τοις εκατό (4%) επί της αξίας του ακινήτου, όπως αυτή προσδιορίζεται με το αντικειμενικό σύστημα, διά του αριθμού δώδεκα (12).

Άρθρο 23
Κατάργηση πίνακα επιλαχόντων κληρούχων κατοικιών του πρώην Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας

1. Αν παραμένουν αδιάθετες κατοικίες σε οικισμούς του πρώην Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (π. Ο.Ε.Κ.) μετά από την παρέλευση είκοσι πέντε (25) ετών από τη διενέργεια της κλήρωσης για την επιλογή των παραχωρησιούχων οικιστών, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) εκδίδει δημόσια πρόσκληση προς τους επιλαχόντες κληρούχους των άνω οικισμών και τους αναζητεί με κάθε πρόσφορο τρόπο, προκειμένου να τους παραχωρήσει τις αδιάθετες κατοικίες κατά τη σειρά της κλήρωσης.

2. Μετά από την πάροδο έξι (6) μηνών από την παραπάνω πρόσκληση, αποσβήνεται το δικαίωμα των επιλαχόντων κληρούχων που δεν έχουν προσέλθει για παραχώρηση αδιάθετης κατοικίας του αντίστοιχου οικισμού και ο σχετικός πίνακας επιλαχόντων κληρούχων παύει να ισχύει με την έκδοση διαπιστωτικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.ΥΠ.Α..

3. Μετά από τη λήξη ισχύος των πινάκων επιλαχόντων κατά την παρ. 2, τα ακίνητα που απομένουν αδιάθετα επιτρέπεται να αξιοποιηθούν από τη Δ.ΥΠ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 62 του ν. 4756/2020 (Α’ 235), περί των εξαιρετικών περιπτώσεων παραχώρησης αδιάθετων και κενών κατοικιών από τον πρώην Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (π. Ο.Α.Ε.Δ. και ήδη Δ.ΥΠ.Α.), ή με κάθε άλλον τρόπο σύμφωνο με τους σκοπούς της Δ.ΥΠ.Α..

Άρθρο 24
Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας εκκαθάρισης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ολυμπιακό Χωριό Α.Ε.» Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 35 ν. 4144/2013
Στην παρ. 8 του άρθρου 35 του ν. 4144/2013 (Α’ 88), στην οποία περιέχονται ρυθμίσεις για την εκκαθάριση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ολυμπιακό Χωριό Α.Ε.» (Ο.Χ.Α.Ε.), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) το ακρωνύμιο «ΟΧΑΕ ΑΕ» αντικαθίσταται από το ακρωνύμιο «Ο.Χ.Α.Ε. Α.Ε.», το ακρωνύμιο «ΟΕΚ» αντικαθίσταται από το ακρωνύμιο «Ο.Ε.Κ.» και το ακρωνύμιο «ΟΕΕ» αντικαθίσταται από ακρωνύμιο «Ο.Ε.Ε.», β) η περ. α) τροποποιείται, ώστε να αναφέρεται η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), και όχι ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), γ) η περ. β) τροποποιείται, ώστε η καταληκτική ημερομηνία για την εκκαθάριση της Ο.Χ.Α.Ε. να παραταθεί μέχρι την 31η.12.2023, δ) η περ. γ) τροποποιείται, ομοίως, ώστε να αναφέρεται η Δ.ΥΠ.Α., και όχι ο Ο.Α.Ε.Δ., και η παρ. 8 του άρθρου 35 διαμορφώνεται ως εξής:

«8.α) Η μετοχή της Ο.Χ.Α.Ε. Α.Ε. (Ολυμπιακό Χωριό Α.Ε.), η οποία τελεί σε εκκαθάριση με την από 23.7.2010 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 15266/1226/29.7.2010 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, περιέρχεται από τις 14.2.2012, ημερομηνία κατάργησης των Ο.Ε.Κ. και Ο.Ε.Ε., άνευ οποιουδήποτε άλλου τύπου στη Δ.ΥΠ.Α..

β) Η εκκαθάριση της Ο.Χ.Α.Ε. Α.Ε. παρατείνεται από τη λήξη της, κατ’ εξαίρεση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, μέχρι την 31η.12.2023.

γ) Ο νέος εκκαθαριστής της Ο.Χ.Α.Ε. Α.Ε. διορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.ΥΠ.Α., ως μοναδικού μετόχου της, η οποία εκδίδεται εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.».

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Άρθρο 25
Υπαγωγή στην ασφάλιση του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου Τροποποίηση παρ. 10 άρθρου 3 και περ. β) παρ. 8 άρθρου 37 π.δ. 913/1978

1. Στην περ. 10 του άρθρου 3 του π.δ. 913/1978 (Α’ 220), περί των προσώπων που υπάγονται στην ασφάλιση του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) το εισαγωγικό εδάφιο τροποποιείται, ώστε να αρθεί η απαγόρευση της υπαγωγής συνταξιούχων στην ασφάλιση του Ν.Α.Τ., β) στην περ. δ) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: βα) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε να διορθωθεί η παραπομπή στις περ. α) και β), και όχι στα εδάφια πρώτο και δεύτερο, και ββ) το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται, ώστε να προβλεφθεί παραπομπή στην παρούσα, και όχι στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής, γ) προστίθενται εδάφια, δεύτερο και τρίτο, και η περ. 10 του άρθρου 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«10. Οι αρχιπλοίαρχοι και αρχιμηχανικοί ναυτιλιακών επιχειρήσεων που είναι κάτοχοι διπλώματος πλοιάρχου ή μηχανικού Α’ τάξης αντίστοιχα μετά την απόκτηση του διπλώματος Α’ τάξης επί πλοίων με ελληνική σημαία ή με ξένη σημαία συμβεβλημένων μετά του Ν.Α.Τ. ή επί πλοίων με ξένη σημαία εξαγορασμένη στο Ν.Α.Τ. και δεν ασκούν αποδεδειγμένα άλλο επάγγελμα ή λειτούργημα, εφόσον συντρέχουν και οι εξής προϋποθέσεις:

α) Για την ασφάλιση στο Ν.Α.Τ. ενός Αρχιπλοιάρχου και ενός Αρχιμηχανικού, η ναυτιλιακή επιχείρηση στην οποία απασχολούνται διαχειρίζεται ή εκπροσωπεί:

I. δύο τουλάχιστον πλοία Φ/Γ-Δ/Ξ συνολικής χωρητικότητας άνω των 2.000 κ.ο.χ., ή ένα ολικής χωρητικότητας άνω των 10.000 κ.ο.χ., ή

II. ένα τουλάχιστον Ε/Γ ή Ε/Γ-Ο/Γ ή Ε/Γ-Τ/Ρ πλοίο συνολικής χωρητικότητας 2.500 κ.ο.χ. ή δύο άνω των 1.000 κ.ο.χ. ή

III. τρία τουλάχιστον υδροπτέρυγα ή ένα καταμαράν ανεξαρτήτως χωρητικότητας ή τρία τουλάχιστον Ρ/Κ άνω των 1.000 Η.Ρ έκαστο ή δύο Ν/Γ άνω των 5.000 Η.Ρ έκαστο.

β) Για την ασφάλιση περισσότερων, η ναυτιλιακή επιχείρηση πρέπει να εκπροσωπεί ή να διαχειρίζεται για κάθε επιπλέον Αρχιπλοίαρχο και Αρχιμηχανικό, πέραν των κατά περίπτωση προβλεπόμενων πλοίων, 3 Ψ/Γ πλοία άνω των 2.000 κ.ο.χ. έκαστο ή 2 άνω των 10.000 έκαστο ή 1 άνω των 100.000 κ.ο.χ. ή 2 Ε/Γ-Ο/Γ οποιασδήποτε κατηγορίας άνω των 3.500 κ.ο.χ. έκαστο ή 4 Ν/Γ 5.000 ΗΡ συνολικά ή 2 καταμαράν ή 6 υδροπτέρυγα.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Α.Τ. δύναται να εγκρίνει την ασφάλιση ενός επιπλέον Αρχιπλοιάρχου και Αρχιμηχανικού σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που επιβάλλεται από λόγους που συνδέονται με τεχνολογικές εξελίξεις, έκτακτες ή πρόσθετες υποχρεώσεις ή τρόπο εκμετάλλευσης των πλοίων.

δ) Η ναυτιλιακή επιχείρηση δύναται να ασφαλίσει Πλοίαρχο ή Μηχανικό Α’ τάξης αντί Αρχιπλοιάρχου ή Αρχιμηχανικού, εάν τα πλοία που απομένουν μετά την ασφάλιση των Αρχιπλοιάρχων και Αρχιμηχανικών που αντιστοιχούν κατά τις περ. α) και β) ή το σύνολο των πλοίων που εκπροσωπεί, δεν επαρκούν για ασφάλιση Αρχιπλοιάρχου ή Αρχιμηχανικού. Οι ασφαλιζόμενοι ως Πλοίαρχοι Α’ και Μηχανικοί Α’ πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας για τους Αρχιπλοιάρχους και Αρχιμηχανικούς και ο χρόνος υπηρεσίας τους αναγνωρίζεται μόνο κατά τα δύο τρίτα αυτού.

ε) Σε κάθε περίπτωση ασφάλισης, τα πλοία πρέπει να φέρουν ελληνική σημαία ή να είναι υπό ξένη σημαία συμβεβλημένα ή ελληνόκτητα υπό ξένη σημαία.

Δεν θεωρείται επανάληψη του ναυτικού επαγγέλματος η υπηρεσία συνταξιούχων που ασφαλίζονται στο Ν.Α.Τ. σύμφωνα με την παρούσα. Οι ασφαλιζόμενοι της παρούσας επιτρέπεται να είναι νόμιμοι εκπρόσωποι ναυτιλιακής επιχείρησης.».

2. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περ. β) της παρ. 8 του άρθρου 37 του π.δ. 913/1978, περί της απόδειξης της υπηρεσίας σε πλοία με ξένη σημαία προκειμένου για την εξαγορά του χρόνου υπηρεσίας που διανύεται και μετά από την έναρξη ισχύος του ν. 485/1976 (Α’ 317), καταργούνται και η περ. β) της παρ. 8 του άρθρου 37 διαμορφώνεται ως εξής:

«β) Η υπηρεσία σε πλοία με ξένη σημαία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον πλοίαρχο του πλοίου, στο οποίο υπηρέτησε ο ναυτικός, και θεωρείται το ακριβές του περιεχομένου του, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 372/1977 (Α’ 115), μέσα σε χρονικό διάστημα τριάντα έξι (36) μηνών από την απόλυσή του από το πλοίο.».

Άρθρο 26
Λειτουργία διοικητικού συμβουλίου του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου Αντικατάσταση παρ. 5 άρθρου 7 π.δ. 913/1978
Η παρ. 5 του άρθρου 7 του π.δ. 913/1978 (Α’ 220), περί της λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.), αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Η λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Α.Τ. διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος και το άρθρο 30 του ν. 4892/2022 (Α’ 28), περί του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Α.Τ., και, συμπληρωματικά, από το Δεύτερο Κεφάλαιο του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45), περί των συλλογικών οργάνων της Διοίκησης, και από τον Κανονισμό του.».

Άρθρο 27
Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 73 ν. 4387/2016
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 73 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), στο οποίο περιέχονται διατάξεις για την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.), τροποποιείται, ώστε να προβλεφθεί ότι για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασής τους οι υπάλληλοι του Ν.Α.Τ. υπάγονται στο υπηρεσιακό και πειθαρχικό συμβούλιο του Ν.Α.Τ., προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο, και η παρ. 3 του άρθρου 73 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασής τους οι υπάλληλοι που παραμένουν στο Ν.Α.Τ. υπάγονται στο Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ν.Α.Τ.. Μέχρι τη συγκρότηση Υπηρεσιακού και Πειθαρχικού Συμβουλίου στο Ν.Α.Τ., για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασής τους οι υπάλληλοι που παραμένουν στο Ν.Α.Τ. υπάγονται στο Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο του e-Ε.Φ.Κ.Α.. Για τους υπαλλήλους του Ο.Γ.Α. εξακολουθεί να ισχύει η οικεία νομοθεσία, εφόσον δεν έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.».

Άρθρο 28
Ισολογισμοί του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου
Το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.) υποχρεούται να καταρτίσει το αργότερο μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2023 τους ισολογισμούς των ετών 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 και 2022. Από το 2023 και για κάθε επόμενη χρήση οι ισολογισμοί υποβάλλονται το αργότερο μέχρι την 30ή Ιουνίου του επόμενου έτους κάθε χρήσης.

Άρθρο 29
Στελέχωση της Μονάδας Υποστήριξης της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 69 ν. 4826/2021
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 69 του ν. 4826/2021 (Α’ 160), περί της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.), τροποποιείται, ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των συνεργατών που υπηρετούν στη Μονάδα Υποστήριξης της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Κ.Α. από δέκα (10) σε είκοσι (20), και διαμορφώνεται ως εξής:

«9. Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή συνεπικουρείται από Μονάδα Υποστήριξης, η οποία αποτελείται από είκοσι (20) συνεργάτες, εκ των οποίων οι τρεις (3) μπορούν να είναι μετακλητοί. Για τη στελέχωση και τη λειτουργία της Μονάδας Υποστήριξης της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 27.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 30
Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης αγροτών Τροποποίηση περ. γ’ παρ. 3 άρθρου 34 ν. 4387/2016 και παρ. 7 άρθρου 14 π.δ. 78/1998

1. Στην περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), περί του χρόνου ασφάλισης στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) το ακρωνύμιο «ΟΓΑ» αντικαθίσταται από το ακρωνύμιο «Ο.Γ.Α.» και το ακρωνύμιο «ΟΑΕΕ» αντικαθίσταται από το ακρωνύμιο «Ο.Α.Ε.Ε.», β) στο δεύτερο εδάφιο, η λέξη «καλώς» αντικαθίσταται από τη λέξη «νομίμως», γ) προστίθεται έκτο εδάφιο, και η περ. γ’ διαμορφώνεται ως εξής:

«γ. Χρόνος ασφάλισης έως τις 31.12.2016 στον πρώην Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης και στον πρώην Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του πρώην Ο.Γ.Α., για τον οποίο οι ασφαλισμένοι δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 9 του ν. 3050/2002 (Α’ 214), και βάσει της ασκούμενης δραστηριότητας πρόεκυπτε υποχρέωση ασφάλισης στον πρώην Ο.Α.Ε.Ε., παραμένει ως χρόνος ασφάλισης στον πρώην Ο.Γ.Α..

Οι ανωτέρω ασφαλισμένοι θεωρείται ότι νομίμως ασφαλίζονται στον πρώην Ο.Γ.Α. και μετά την 1η.1.2017, κατά παρέκκλιση του άρθρου 2 του ν. 4554/2018 (Α’ 130), εφόσον συνεχίζουν να ασκούν την ίδια δραστηριότητα, και εξαιρούνται της ασφάλισης του πρώην Ο.Α.Ε.Ε..

Τυχόν οφειλές στον πρώην Ο.Α.Ε.Ε., βεβαιωμένες ή μη, που έχουν προκύψει για τις ανωτέρω περιπτώσεις ασφαλισμένων, διαγράφονται και δεν αναζητούνται.

Τυχόν ποσά που έχουν καταβληθεί έναντι των ανωτέρω οφειλών πριν από την ισχύ του παρόντος δεν αναζητούνται και προσμετρώνται κατά τον υπολογισμό της σύνταξης ως εισφορές στον πρώην Ο.Γ.Α..

Ειδικά για τους ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων εξακολουθεί να ισχύει το άρθρο 35 του ν. 4670/2020 (Α’ 43).

Χρόνος ασφάλισης έως τις 31.12.2016 στον πρώην Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης και στον πρώην Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του πρώην Ο.Γ.Α., για τον οποίο οι ασφαλισμένοι έχουν καταβάλει τις ασφαλιστικές τους εισφορές έως τις 31.12.2017 ή τις έχουν ρυθμίσει έως τις 31.12.2017 και τηρούν τη ρύθμιση έως την ημερομηνία άσκησης του δικαιώματος συνταξιοδότησης, θεωρείται ως πραγματικός χρόνος ασφάλισης στον Ο.Γ.Α., εφόσον: α) κατά τον ίδιο χρόνο, δεν έχουν ασφαλισθεί ή δεν υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση άλλου φορέα κύριας ασφάλισης ή έχουν ασφαλισθεί αλλά δεν δικαιούνται σύνταξη από την ασφάλισή τους αυτή, είτε αυτοτελώς, είτε με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης, ή δεν συνταξιοδοτούνται από άλλον φορέα κύριας ασφάλισης της Ελλάδος ή του εξωτερικού με την επιφύλαξη της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4169/1961 (Α’ 81), ως προς την επιλογή μιας καταβλητέας σύνταξης, και β) διέμενε νόμιμα στη χώρα, αν ο ασφαλισμένος είναι υπήκοος τρίτης χώρας.».

2. Στην παρ. 7 του άρθρου 14 του π.δ. 78/1998 (Α’ 72), περί καταβολής ασφαλιστικών εισφορών προς τον πρώην Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (π. Ο.Γ.Α.), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται, ως προς την αναφορά στον ενταχθέντα στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) πρώην Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (π. Ο.Γ.Α.), β) το τρίτο εδάφιο τροποποιείται, ως προς την αναφορά στον e-Ε.Φ.Κ.Α., γ) το τέταρτο εδάφιο καταργείται, και η παρ. 7 του άρθρου 14 διαμορφώνεται ως εξής:

«7. Ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως επιστρέφονται ατόκως στον δικαιούχο κατόπιν αιτήσεως του. Σε περίπτωση που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως στον δικαιούχο από τον ενταχθέντα στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) πρώην Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (π. Ο.Γ.Α.) συντάξεις ή άλλες πάσης φύσεως παροχές, επιτρέπεται ο συμψηφισμός τους με τις εισφορές αυτές. Ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως από αποβιώσαντα ασφαλισμένο καταβάλλονται, άνευ ευθύνης του e-Ε.Φ.Κ.Α. έναντι τυχόν κληρονόμων δυναμένων να στραφούν μόνο κατά του λαβόντος, στον επιζώντα σύζυγο και, εν ανυπαρξία τούτου, στον κληρονόμο που έχει εξουσιοδοτηθεί προς τούτο από τους λοιπούς κληρονόμους.».

Άρθρο 31
Ασφάλιση σπουδαστών κολλεγίων κατά την πρακτική άσκηση

1. Οι σπουδαστές κολλεγίων που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση, σύμφωνα με το άρθρο 103 του ν. 4763/2020 (Α’ 254), υπάγονται στην ασφάλιση:

α) του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) κατά του κινδύνου εργατικού ατυχήματος και

β) του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) για παροχές ασθένειας σε είδος, εφόσον δεν καλύπτονται άλλως, άμεσα ή έμμεσα, για τις παροχές αυτές.

2. Για την ασφάλιση κατά του κινδύνου εργατικού ατυχήματος, ο χρόνος ασφάλισης, το ύψος της καταβλητέας εισφοράς και ο υπόχρεος καταβολής προσδιορίζονται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2217/1994 (Α’ 83), περί καταβολής εισφοράς κατά του κινδύνου εργατικού ατυχήματος.

3. Για την ασφάλιση παροχών ασθένειας σε είδος, ο υπόχρεος καταβολής προσδιορίζεται σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 3232/2004 (Α’ 48), περί πρακτικής άσκησης φοιτητών και σπουδαστών.

Άρθρο 32
Μέθοδος υπολογισμού χρόνου ασφάλισης μελών διοικητικών συμβουλίων
Ο τρόπος υπολογισμού του χρόνου ασφάλισης των περ. δ’ και ε’ της παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 34 του ν. 4670/2020 (Α’ 43), περί των ασφαλιστικών εισφορών των προσώπων που διορίζονται ως μέλη διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας και λαμβάνουν αμοιβή,καθώς και των διαχειριστών όλων των νομικών μορφών των εταιρειών, πλην των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, και περί των μελών των διοικητικών συμβουλίων των αγροτικών συνεταιρισμών, εφόσον λαμβάνουν αμοιβή, αντίστοιχα, ισχύει από 13.5.2016.

ΜΕΡΟΣ Ζ’
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 33
Αναπροσαρμογή του κατώτατου ορίου σύνταξης λόγω θανάτου Τροποποίηση υποπερ. α) περ. Β) παρ. 4 άρθρου 12 ν. 4387/2016
Μετά το τρίτο εδάφιο της υποπερ. α) της περ. Β) της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), περί σύνταξης λόγω θανάτου, προστίθεται νέο τέταρτο εδάφιο, και η υποπερ. α) διαμορφώνεται ως εξής:

«α) Το συνολικό ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου του επιζώντος ή/και του διαζευγμένου συζύγου, δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού της εθνικής σύνταξης του άρθρου 7 του παρόντος νόμου που αντιστοιχεί σε είκοσι (20) έτη ασφάλισης. Εάν ο χρόνος ασφάλισης του θανόντος είναι μικρότερος των είκοσι (20) ετών, το ως άνω ποσό βαίνει μειούμενο κατά 1,25% για κάθε έτος ασφάλισης που υπολείπεται των είκοσι (20) ετών και μέχρι τη συμπλήρωση δεκαπέντε (15) ετών ασφάλισης. Για χρόνο ασφάλισης μικρότερο των δεκαπέντε (15) ετών, το ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου του επιζώντος ή/και του διαζευγμένου συζύγου δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των τριακοσίων εξήντα (360) ευρώ. Το ποσό του κατώτατου ορίου του προηγούμενου εδαφίου αναπροσαρμόζεται με βάση την παρ. 4 του άρθρου 14. Τα ποσά των προηγούμενων εδαφίων επιμερίζονται μεταξύ επιζώντος και διαζευγμένου συζύγου, σύμφωνα με τα ποσοστά που προβλέπονται στην υποπερίπτωση β’ της περίπτωσης Α’ της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 34
Αναστολή αύξησης επιτοκίων σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής και σε περίπτωση πάγιας ρύθμισης οφειλών προς ασφαλιστικούς οργανισμούς
Ως επιτόκιο επί της κύριας οφειλής, με το οποίο επιβαρύνονται οφειλές προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίες υπάγονται στις ρυθμίσεις των υποπαρ. ΙΑ.1 και ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107) από την 13η.9.2022 μέχρι την 12η.9.2023, ορίζεται αυτό που ίσχυσε κατά την 13η.9.2022 και προσδιορίσθηκε σύμφωνα με την περ. 8 της υποπαρ. ΙΑ.1 και την περ. 11 της υποπαρ. ΙΑ.2, αντίστοιχα, της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013. Το επιτόκιο αυτό μεταβάλλεται και προσδιορίζεται εκ νέου σύμφωνα με την περ. 8 της υποπαρ. ΙΑ.1 και την περ. 11 της υποπαρ. ΙΑ.2, αντίστοιχα, της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, μόνο εάν μεταβληθεί το επιτόκιο των πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σωρευτικά κατά τέσσερις (4) ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με αυτό που ίσχυε κατά την 1η.1.2014. Χρηματικά ποσά, τα οποία έχουν καταβληθεί με επιτόκιο που ίσχυε πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, αναζητούνται, στον βαθμό που υπερβαίνουν τα οφειλόμενα με βάση το επιτόκιο του πρώτου εδαφίου.

Άρθρο 35
Προϋποθέσεις για τη χορήγηση ενίσχυσης βαριάς αναπηρίας ανασφάλιστων ή έμμεσα ασφαλισμένων με σοβαρή σωματική, νοητική ή ψυχική ασθένεια

1. Η οικονομική ενίσχυση βαριάς αναπηρίας δεν χορηγείται σε όσους λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση για τον ίδιο λόγο από δημόσιο φορέα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ίση ή μεγαλύτερη από το ποσό των τριακοσίων δεκατριών (313) ευρώ μηνιαίως. Το ποσό του πρώτου εδαφίου αναπροσαρμόζεται κάθε έτος μετά από την 1η.1.2023 κατά το ποσοστό που προβλέπει η υπουργική απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 4387/2016 (Α’ 85).

2. Η οικονομική ενίσχυση βαριάς αναπηρίας χορηγείται ολόκληρη στα ανασφάλιστα και έμμεσα ασφαλισμένα τέκνα που λαμβάνουν οικονομική παροχή για την αναπηρία τους ή σύνταξη ή προσαύξηση από το δημόσιο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή φορέα κοινωνικής ασφάλισης ίση ή μικρότερη από το ποσό της παρ. 1.

3. Διατάξεις σε κανονιστικές πράξεις που ρυθμίζουν την οικονομική ενίσχυση βαριάς αναπηρίας και προβλέπουν μικρότερο όριο από αυτό των παρ. 1 και 2 παύουν να ισχύουν.

Άρθρο 36
Παράταση ισχύος συμβάσεων καθαριότητας της Περιφερειακής Υπηρεσίας Συντονισμού και Υποστήριξης του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης

1. Η ισχύς του άρθρου 133 του ν. 4926/2022 (Α’ 82), περί παράτασης της ισχύος συμβάσεων καθαριότητας του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), παρατείνεται μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης των παραπάνω υπηρεσιών σε ανάδοχο και πάντως όχι αργότερα από την 31η.5.2023 για τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας που έχει συνάψει η Περιφερειακή Υπηρεσία Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) του e-Ε.Φ.Κ.Α. Αττικής.

2. Η ισχύς της παρ. 1 αρχίζει από την 30ή.11.2022.

Άρθρο 37
Στελέχωση Μονάδας Εσωτερικών Ερευνών του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 7 ν. 4892/2022
Στην παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4892/2022 (Α’ 28), περί σύστασης και στελέχωσης της Μονάδας Εσωτερικών Ερευνών του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), το δεύτερο εδάφιο α) τροποποιείται, με την προσθήκη πρόβλεψης για πλήρωση των θέσεων, που έχουν συσταθεί σε αυτή, και με διορισμό, σύμφωνα με τον ν. 4765/2021 (Α’ 21), β) βελτιώνεται νομοτεχνικά, με την προσθήκη αναφοράς στο περιεχόμενο της παραπεμπόμενης διάταξης του ν. 4837/2021 (Α’ 248), και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Για τη λειτουργία της Μονάδας, συνιστώνται στον e-Ε.Φ.Κ.Α. τρεις (3) θέσεις ΠΕ Νομικών, πέντε (5) θέσεις ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, δύο (2) θέσεις ΠΕ Πληροφορικής, καθώς και δύο (2) θέσεις ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. H πλήρωση των θέσεων της Μονάδας Εσωτερικών Ερευνών γίνεται σύμφωνα με τον ν. 4765/2021 (Α’ 21), με διορισμό, ή σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4873/2021 (Α’ 248), περί κινητικότητας υπαλλήλων σε νεοσύστατες υπηρεσίες φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, με απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλων που υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει ιδίως σε ελεγκτικά σώματα, αρχές και υπηρεσίες, εξαιρουμένων των υπηρεσιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Ελληνικής Αστυνομίας.».

Άρθρο 38
Ρυθμίσεις για την Επιθεώρηση Εργασίας Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 90 ν. 4876/2021
Στην παρ. 4 του άρθρου 90 του ν. 4876/2021 (Α’ 251), περί της σύστασης Τμήματος για την εκκαθάριση δαπανών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται, ως προς την ημερομηνία αυτοδίκαιης κατάργησης του Τμήματος αυτού, β) το δεύτερο εδάφιο βελτιώνεται νομοτεχνικά, προς τον σκοπό εναρμόνισης με την τροποποίηση του πρώτου εδαφίου, και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Το Τμήμα της παρ. 1 καταργείται αυτοδίκαια την 31η.1.2023 ή την ημερομηνία κατά την οποία παρατείνεται η παραπάνω προθεσμία, σύμφωνα με την απόφαση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 125 του ν. 4808/2021 (Α’ 101). Το προσωπικό που υπηρετεί στο Τμήμα της παρ. 1, μεταφέρεται αυτοδίκαια κατά την παραπάνω ημερομηνία σε αντίστοιχες κενές θέσεις στην Επιθεώρηση Εργασίας και ισχύει για αυτό η παρ. 3 του άρθρου 117 του ν. 4808/2021.».

Άρθρο 39
Μονάδες Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης

1. Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) ασκεί την αρμοδιότητα που προβλέπεται στην περ. κ) της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4921/2022 (Α’ 75), περί μετονομασίας και σκοπού της Δ.ΥΠ.Α., με την ίδρυση και λειτουργία Μονάδων Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Μονάδων Φ.Π.Α.Δ.), με σκοπό τη φροντίδα βρεφών ή και παιδιών μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική δίχρονη προσχολική εκπαίδευση σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985 (Α’ 167). Οι Μονάδες Φ.Π.Α.Δ. ιδρύονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.ΥΠ.Α.,κατόπιν σχετικής τροποποίησης του Οργανισμού της για πρόβλεψη των αντίστοιχων οργανικών μονάδων σε αυτόν. Με την απόφαση ίδρυσης της Μονάδας καθορίζεται η κατηγορία της, ανάλογα με την ηλικία των παιδιών που φιλοξενεί και τις υπηρεσίες που παρέχει. Η πρόσληψη προσωπικού στις Μονάδες Φ.Π.Α.Δ. της Δ.ΥΠ.Α. γίνεται σύμφωνα με τον ν. 4765/2021(Α’ 6).

2. Οι Μονάδες Φ.Π.Α.Δ. της παρ. 1 διέπονται ως προς την αδειοδότηση και τη λειτουργία τους από τον ν. 2345/1995 (Α’ 213) και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2345/1995, η αδειοδότηση, ίδρυση και λειτουργία τους διέπεται από την υπό στοιχεία Δ22/οικ.11828/293/4.4.2017 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β’ 1157).

3. Οι βρεφικοί, παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, που έχει συστήσει η Δ.ΥΠ.Α., αντιστοιχούν στις οργανικές μονάδες της περ. 7 του άρθρου 6 του π.δ. 11/2022 (Α’ 25) και λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, οφείλουν εντός δύο (2) ετών να προσαρμοσθούν στις προβλέψεις της παρ. 2 και να αδειοδοτηθούν. Κατά το χρονικό διάστημα του πρώτου εδαφίου, η συστατική πράξη επέχει τη θέση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του ν. 2345/1995 και οι βρεφικοί, παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί λειτουργούν νομίμως, υπαγόμενοι στις αντίστοιχες κατηγορίες της παρ. 2 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ22/οικ. 11828/293/4.4.2017 απόφασης.

Άρθρο 40
Πιλοτικό Πρόγραμμα Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών μέσω Τεχνολογίας

1. Θεσπίζεται πιλοτικό πρόγραμμα που υλοποιείται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη δημιουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών μέσω Τεχνολογίας (Κ.Δ.Α.Π.Τ.) που λειτουργούν εκτός σχολικού ωραρίου. Στόχοι του προγράμματος είναι η εξοικείωση των ανηλίκων παιδιών με την επιστήμη, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά, μέσω ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων βιωματικής ενασχόλησης και πειραματισμού, η ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται με τις επιστήμες, την τεχνολογία, την ψηφιακή εποχή, και την ανάλυση δεδομένων καθώς και η, δια της επιστήμης, ανάπτυξη και καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων των ωφελουμένων παιδιών, όπως της συνεργατικότητας και του σεβασμού της διαφορετικότητας, ώστε να ενταχθούν και να συμμετέχουν ενεργά, ισότιμα και χωρίς διαχωρισμούς στην οικονομική και κοινωνική ζωή. Το πιλοτικό πρόγραμμα του πρώτου εδαφίου και το αντίστοιχο περιεχόμενο δραστηριοτήτων που αναπτύσσεται κατά την υλοποίηση των στόχων του προγράμματος δεν υποκαθιστούν το πρόγραμμα σχολικών σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και δεν επιδιώκουν την παροχή ενισχυτικής διδασκαλίας στους ωφελούμενους του πιλοτικού προγράμματος.

2. Ωφελούμενοι του πιλοτικού προγράμματος της παρ. 1 είναι ανήλικοι ηλικίας δώδεκα (12) έως δεκαπέντε (15) ετών, κατά προτεραιότητα προερχόμενοι από κοινωνικά ευάλωτες οικογένειες, στους οποίους απονέμεται αξία τοποθέτησης για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Κατά την υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος διασφαλίζεται η ενθάρρυνση της συμμετοχής των κοριτσιών.

3. Οι δαπάνες για τη χρηματοδότηση του πιλοτικού προγράμματος της παρ. 1 βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και προέρχονται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Φορέας υλοποίησης του έργου ορίζεται η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε., στην οποία μεταβιβάζονται οι αναγκαίες πιστώσεις για την υλοποίηση του προγράμματος.

4. Τα Κ.Δ.Α.Π.Τ. δύναται να στεγάζονται και σε δημόσια σχολικά κτίρια. Η λειτουργία τους στην περίπτωση αυτή τελεί υπό την επιφύλαξη της ομαλής και απρόσκοπτης λειτουργίας των πρόσθετων εκπαιδευτικών υπηρεσιών που παρέχονται στο πλαίσιο του διευρυμένου ωρολογίου προγράμματος και της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών καθορίζονται οι δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης μέσω τεχνολογίας, η διάρκεια του προγράμματος, οι αρμοδιότητες του φορέα υλοποίησης, οι δικαιούχοι φορείς, στους οποίους δύναται να συμπεριλαμβάνονται αδειοδοτημένα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του άρθρου 1 του ν. 4756/2020 (Α’ 235), η διαδικασία επιλογής τους, ο απαιτούμενος εξοπλισμός για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης και το ύψος της επιχορήγησης των δικαιούχων φορέων για την απόκτησή του, τα προσόντα του προσωπικού των δικαιούχων φορέων και η εκπαίδευσή του, το ύψος της αξίας τοποθέτησης που λαμβάνουν οι ωφελούμενοι, η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής των ωφελούμενων, οι προδιαγραφές λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Π.Τ. και η διαδικασία αδειοδότησής τους είτε ως αυτόνομων δομών κοινωνικής πρόνοιας είτε ως δομών συστεγαζόμενων με αδειοδοτημένα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του άρθρου 1 του ν. 4756/2020, η λειτουργία τους σε δημόσια σχολικά κτίρια, κάθε άλλο ειδικότερο θέμα που άπτεται του αντικειμένου του πιλοτικού προγράμματος, καθώς και κάθε άλλο λεπτομερειακό ή τεχνικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 41
Ρυθμίσεις για την ευθύνη των προσώπων που έχουν οριστεί μέλη προσωρινής διοίκησης σε προνοιακές δομές Προσθήκη παρ. 6Α έως 6Γ στο άρθρο 2 ν. 2345/1995
Μετά από την παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 2345/1995 (Α’ 213), περί της δυνατότητας ορισμού προσωρινής διοίκησης σε προνοιακές δομές μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που υπάγονται στον ιδιωτικό τομέα, όταν διαπιστώνεται σοβαρή παραβίαση των διατάξεων του καταστατικού τους, η οποία υποβαθμίζει σημαντικά την εύρυθμη λειτουργία τους, προστίθενται παρ. 6Α έως 6Γ ως εξής:

«6Α. Τα μέλη της προσωρινής Διοίκησης, που ορίζονται σύμφωνα με την παρ. 6, δεν υπέχουν αστική ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις στις οποίες προέβησαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, παρά μόνον για δόλο ή βαρειά αμέλεια.

6Β. Το άρθρο 50 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206), περί της αλληλέγγυας ευθύνης για την πληρωμή οφειλόμενων φόρων, εφαρμόζεται και στην περίπτωση ορισμού προσωρινής διοίκησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του παρόντος, με την προϋπόθεση ότι οι οφειλές της παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4987/2022 γεννήθηκαν και κατέστησαν ληξιπρόθεσμες κατά τη διάρκεια της θητείας των ανωτέρω προσώπων και δεν καταβλήθηκαν ή δεν αποδόθηκαν στο Δημόσιο από δόλο ή βαρεία αμέλειά τους. Σε περίπτωση που οι εν λόγω φορολογικές οφειλές έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, η ευθύνη βαραίνει τα μέλη της προσωρινής διοίκησης, που διορίζονται σύμφωνα με την παρ. 6, υπό την ειδικότερη προϋπόθεση ότι κάθε δόση της ρύθμισης γεννήθηκε και κατέστη ληξιπρόθεσμη, ή η ρύθμιση απωλέσθηκε κατά τη διάρκεια της θητείας των ανωτέρω προσώπων από δόλο ή βαρεία αμέλειά τους.

6Γ. Το άρθρο 31 του ν. 4321/2015 (Α’ 32), περί της αλληλέγγυας ευθύνης για την πληρωμή οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, εφαρμόζεται και στην περίπτωση ορισμού προσωρινής διοίκησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του παρόντος, με την προϋπόθεση ότι οι οφειλές της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4321/2015 γεννήθηκαν και κατέστησαν ληξιπρόθεσμες κατά τη διάρκεια της θητείας των ανωτέρω προσώπων και δεν καταβλήθηκαν ή δεν αποδόθηκαν στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης από δόλο ή βαρεία αμέλειά τους. Σε περίπτωση που οι εν λόγω ασφαλιστικές οφειλές έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, η ευθύνη βαραίνει τα μέλη της προσωρινής διοίκησης, που διορίζονται σύμφωνα με την παρ. 6, υπό την ειδικότερη προϋπόθεση ότι κάθε δόση της ρύθμισης γεννήθηκε και κατέστη ληξιπρόθεσμη, ή η ρύθμιση απωλέσθηκε κατά τη διάρκεια της θητείας των ανωτέρω προσώπων από δόλο ή βαρεία αμέλειά τους.».

Άρθρο 42
Εξυγίανση προνοιακών φορέων Αντικατάσταση παρ. 7 και τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 55 ν. 4262/2014

1. Η παρ. 7 του άρθρου 55 του ν. 4262/2014 (Α’ 114), περί του πλαισίου εξυγίανσης προνοιακών φορέων, αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Στο Σχέδιο Εξυγίανσης υποχρεωτικώς περιλαμβάνεται πρόγραμμα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προνοιακού φορέα προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Η ρύθμιση του πρώτου εδαφίου διαλαμβάνει τη διαδικασία καταβολής των οφειλών σε μία (1) ή περισσότερες δόσεις εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Από την επομένη της υπογραφής του Συμφώνου Εξυγίανσης οι συμφωνημένες δόσεις δεν επιβαρύνονται με τόκους, προσαυξήσεις ή πρόστιμα, αναστέλλεται η παραγραφή των χρεών για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ρύθμιση οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και δεν συμπληρώνεται πριν από την πάροδο έτους από τον χρόνο ανατροπής της ρύθμισης και την αυτοδίκαιη διακοπή της αναστολής. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής μίας δόσης, επιβάλλεται επί του καθυστερούμενου ποσού προσαύξηση δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Σε περίπτωση πλήρους συμμόρφωσης του συμβαλλόμενου φορέα προς τους όρους της ρύθμισης, είναι δυνατή η απαλλαγή των οφειλών από μέρος ή το σύνολο των πάσης φύσεως προσθέτων τελών, τόκων, προσαυξήσεων, προστίμων και επιβαρύνσεων. Η έγγραφη σύμφωνη γνώμη των φορέων κοινωνικής ασφάλισης σε ρύθμιση που προβλέπει απαλλαγή των οφειλών από μέρος ή το σύνολο των πάσης φύσεως προσθέτων τελών, τόκων, προσαυξήσεων, προστίμων και επιβαρύνσεων κατά το προηγούμενο εδάφιο χορηγείται, εφόσον το Σχέδιο ή το Σύμφωνο Εξυγίανσης προβλέπει την αύξηση των θέσεων εργασίας του προνοιακού φορέα, σε σχέση με αυτές που υφίστανται κατά την υπογραφή του Συμφώνου Εξυγίανσης, κατά πενήντα τοις εκατό (50%) εντός των πρώτων δύο (2) ετών της ρύθμισης και κατά εκατό τοις εκατό (100%) εντός των πρώτων πέντε (5) ετών της ρύθμισης και διατήρηση του αριθμού αυτού μέχρι το πέρας ισχύος της ρύθμισης. Κατά τη διάρκεια ισχύος της ρύθμισης χορηγείται στον προνοιακό φορέα αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με το άρθρο 58 του ν. 3863/2010 (Α’ 115). Η ρύθμιση ανατρέπεται αυτοδικαίως, αν δεν εξοφληθούν εμπροθέσμως τρεις (3) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις, το δε υπόλοιπο χρέος καθίσταται άμεσα απαιτητό με το σύνολο των πάσης φύσεως προσθέτων τελών, τόκων, προσαυξήσεων, προστίμων και επιβαρύνσεων από τη βεβαίωση μέχρι την εξόφλησή του και εφαρμόζονται όλα τα διαθέσιμα μέτρα διοικητικής εκτέλεσης.».

2. Στην παρ. 8 του άρθρου 55 του ν. 4262/2014 προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο και η παρ. 8 διαμορφώνεται ως εξής:

«8. Στο Σχέδιο Εξυγίανσης υποχρεωτικώς περιλαμβάνεται πρόγραμμα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών των προνοιακών φορέων προς τους εργαζόμενους και τρίτους πιστωτές ως απόρροια των διαπραγματεύσεων μεταξύ του φορέα προνοιακού χαρακτήρα, των εργαζομένων και των πιστωτών. Για την επίτευξη της ως άνω συμφωνίας απαιτείται η έγγραφη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων και τρίτων πιστωτών, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το εξήντα τοις εκατό (60%) του συνόλου των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι απαιτήσεις του Δημοσίου και του Ηλεκτρονικού Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), και του αιτούντος προνοιακού φορέα. Η έγγραφη σύμφωνη γνώμη του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να παρασχεθεί σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο πριν από την υπογραφή του Συμφώνου Εξυγίανσης. Από την επομένη της υπογραφής του Συμφώνου Εξυγίανσης αναστέλλεται η παραγραφή των χρεών για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ρύθμιση οφειλών προς τους συμβεβλημένους εργαζόμενους και πιστωτές.».

3. Οι παρ. 7 και 8 του ν. 4262/2014, όπως διαμορφώνονται με τις 1 και 2 του παρόντος, εφαρμόζονται και για Σχέδια Εξυγίανσης που έχουν υποβληθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

4. Η υπό στοιχεία Δ28/34026/2522/6.10.2014 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Β’ 3169), περί της ρύθμισης επιμέρους θεμάτων εξυγίανσης προνοιακών φορέων, Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καταργείται.

Άρθρο 43
Διατακτικές σίτισης Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 145 Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου
Στην παρ. 1 του άρθρου 145 του Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου (π.δ. 80/2022, Α’ 222) και στην παρ. 1 του κωδικοποιηθέντος άρθρου 9 του ν. 2336/1995 (Α’ 189), περί των παροχών σε είδος προς εργαζομένους για παραγωγικούς και λειτουργικούς σκοπούς των επιχειρήσεων, προστίθεται τρίτο εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Παροχές σε είδος προς εργαζομένους, οι οποίες χορηγούνται αυτούσιες εξ ελευθεριότητας του εργοδότη, δεν περιλαμβάνονται στις τακτικές αποδοχές των εργαζομένων, δεν θεωρούνται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ούτε υπόκεινται σε κοινωνικο-ασφαλιστικές ή άλλες κρατήσεις και αποτελούν παραγωγικές και λειτουργικές δαπάνες των επιχειρήσεων, εφόσον εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης, συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητάς της και στην ποιότητα των συνθηκών εργασίας ή αποτελούν μέτρα για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων και χορηγούνται προσωπικά προς τους δικαιούχους, μόνο αυτούσια και όχι σε χρήμα.

Στην έννοια των παροχών αυτών περιλαμβάνεται η χορήγηση τροφής (ελαφρύ γεύμα, γεύμα, δείπνο), κατά τη διάρκεια του ημερήσιου εργάσιμου χρόνου και κατά την ώρα του διαλείμματος, ανεξάρτητα εάν ο χρόνος του διαλείμματος είναι αμειβόμενος.

Οι διατακτικές σίτισης που χορηγούνται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή από τους εργοδότες στους εργαζομένους, εμπίπτουν στην έννοια των παροχών σε είδος του πρώτου και δεύτερου εδαφίου, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στις τακτικές αποδοχές των εργαζομένων, εφόσον χορηγούνται σε μηνιαία βάση από τον εργοδότη στους εργαζομένους για την κάλυψη των αναγκών διατροφής τους κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, η αξία τους δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι (6) ευρώ ανά εργάσιμη μέρα και ανταλλάσσονται μόνο με γεύματα, έτοιμα φαγητά, τρόφιμα έτοιμα προς κατανάλωση, ροφήματα, σε συμβεβλημένο δίκτυο καταστημάτων, στη βάση συμβάσεων μεταξύ του εκδότη των διατακτικών σίτισης και των καταστημάτων, στις οποίες ρυθμίζεται ο τρόπος αποδοχής και ανταλλαγής των διατακτικών σίτισης από τους δικαιούχους εργαζομένους.».

Άρθρο 44
Δαπάνες για τα τέλη λειτουργίας του ενιαίου αριθμού 1555 Προσθήκη παρ. 2 και 3 στο άρθρο 78 του ν. 4915/2022
Στο άρθρο 78 του ν. 4915/2022 (Α’ 63), περί των δαπανών για τα τέλη λειτουργίας του ενιαίου αριθμού 1555,επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) η μόνη παράγραφος αριθμείται ως παρ. 1, β) προστίθενται παρ. 2 και 3, και το άρθρο 78 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 78 Δαπάνες για τέλη λειτουργίας ενιαίου αριθμού 1555

1. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στο οποίο εκχωρήθηκε δευτερογενώς ο σύντομος κωδικός 1555 του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 41217/30.7.2021 Απόφαση της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει στον πάροχο Ο.Τ.Ε. Α.Ε., ο οποίος καθορίζεται στην ως άνω απόφαση, ή στον εκάστοτε πάροχο που καθορίζεται με αντίστοιχη απόφαση, για όλο το διάστημα λειτουργίας του σύντομου κωδικού 1555, ετήσια και μηνιαία τέλη, καθώς και τα τέλη εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων για τη λειτουργία του.

2. Το ύψος των τελών της παρ. 1 προκύπτει από τα φορολογικά παραστατικά που εκδίδει ο πάροχος και δεν δύνανται να υπερβαίνει μηνιαίως τα ποσά που καθορίζονται σε κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονομικών.

3. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων υποχρεούται να καταβάλλει στον πάροχο και το ετήσιο τέλος χρήσης τετραψήφιου Σύντομου Κωδικού προς την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων μετά από την έκδοση του αντίστοιχου φορολογικού παραστατικού από τον πάροχο.».

ΜΕΡΟΣ Η’
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 45
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος «Σπίτι μου» του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Β’ και, ιδίως:

α) η διαδικασία υποβολής και έγκρισης αιτήσεων των δικαιούχων για συμμετοχή στο πρόγραμμα, η διαδικασία παροχής πληροφοριών και συνδρομής από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) προς τους αιτούντες, και οι δέουσες απαιτήσεις πληροφόρησης, οι οποίες περιλαμβάνουν, τουλάχιστον, έγκαιρη ενημέρωση για τα κύρια χαρακτηριστικά, τους κινδύνους και το κόστος τέτοιων συμβάσεων πίστωσης στο προσυμβατικό στάδιο, όπως και το θεσμικό πλαίσιο για τη διαφήμιση τέτοιων συμβάσεων πίστωσης, ώστε να διασφαλίζεται ότι η διαφήμιση είναι ακριβής, σαφής και μη παραπλανητική,

β) τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τους αιτούντες, ιδίως, για την απόδειξη συνδρομής του εισοδηματικού κριτηρίου και την έλλειψη άλλης κατοικίας κατάλληλης για τη στέγασή τους, καθώς και η διαδικασία ελέγχου και επαλήθευσης των δικαιολογητικών,

γ) η διαδικασία νομικού ελέγχου και έγκρισης του φακέλου από το πιστωτικό ίδρυμα που χορηγεί το δάνειο, το κόστος της διαδικασίας και η κάλυψη αυτού,

δ) η διαδικασία κάλυψης της συμμετοχής της Δ.ΥΠ.Α. στο δάνειο,

ε) οι συνέπειες και η διαχείριση του δανείου σε περίπτωση υπερημερίας ως προς την αποπληρωμή του,

στ) οι όροι και οι προϋποθέσεις για συνεργασία της Δ.ΥΠ.Α. με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. για την υλοποίηση όλου ή μέρους του προγράμματος, και

ζ) η διαδικασία διάθεσης των αναγκαίων κεφαλαίων στα πιστωτικά ιδρύματα, το άνοιγμα και η τήρηση ειδικών τραπεζικών λογαριασμών για τη διακίνηση των εν λόγω κεφαλαίων και η παροχή κάθε αναγκαίας εντολής, εξουσιοδότησης και πληρεξουσιότητας για τη διενέργεια αναλήψεων, καταθέσεων, χρεώσεων, πιστώσεων και μεταφορών από και προς τους λογαριασμούς αυτούς.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικά με τη σύμβαση κοινωνικής αντιπαροχής της παρ. 1 του άρθρου 5 και, ιδίως:

α) ο τύπος της σύμβασης κοινωνικής αντιπαροχής, β) η διαδικασία επιλογής αναδόχου, στο πλαίσιο του ν. 4413/2016 (Α’ 148), γ) η ρύθμιση των συμβατικών σχέσεων με μισθωτές μετά το πέρας της εκμετάλλευσης του ακινήτου από τον ανάδοχο και

δ) η διαδικασία παράδοσης και παραλαβής του ακινήτου και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.ΥΠ.Α., ορίζονται τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων μισθωτών της παρ. 3 του άρθρου 5 και ρυθμίζονται η διαδικασία δημόσιας πρόσκλησης και επιλογής τους, τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, ο έλεγχος και η επαλήθευση αυτών.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονομικών ορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την κατάρτιση συμβάσεων μίσθωσης με σκοπό την εξαγορά μεταξύ δικαιούχων κοινωνικής κατοικίας που ανεγείρεται κατόπιν σύμβασης κοινωνικής αντιπαροχής και των ιδιοκτητών φορέων, και ιδίως:

α) οι ειδικότερες προϋποθέσεις για την κατάρτιση της σύμβασης και, ιδίως, οι σχετικές με την οικονομική και οικογενειακή κατάσταση των δικαιούχων, καθώς και η διαδικασία για την επιλογή τους,

β) τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής ακινήτων για την κατάρτιση συμβάσεων μίσθωσης με σκοπό την εξαγορά και

γ) οι βασικοί όροι της σύμβασης μίσθωσης με σκοπό την εξαγορά, περιλαμβανομένου και του τρόπου καθορισμού του μισθώματος, καθώς και του τιμήματος της τελικής εξαγοράς.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονομικών δύναται να προβλέπεται η επέκταση της δυνατότητας για κατάρτιση συμβάσεων μίσθωσης με σκοπό την εξαγορά (rent to own) και σε λοιπά ακίνητα φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή ορίζεται στην περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), πέραν αυτών που ανεγείρονται κατόπιν σύμβασης κοινωνικής αντιπαροχής. Με την ίδια ή όμοια απόφαση ρυθμίζονται τα υπόλοιπα ζητήματα της παρ. 4 σε σχέση με την κατάρτιση συμβάσεων μίσθωσης με σκοπό την εξαγορά για ακίνητα του πρώτου εδαφίου.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος «Κάλυψη» του άρθρου 8 και, ιδίως:

α) οι ειδικότεροι όροι και η διαδικασία ανάθεσης της διαχείρισης του προγράμματος σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης,

β) η διαδικασία πρόσκλησης προς τους ιδιοκτήτες για περαιτέρω εκμίσθωση των ακινήτων τους,

γ) η διαδικασία χρηματοδότησης του προγράμματος από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης,

δ) τα κριτήρια, στα οποία περιλαμβάνεται και η ιδιότητα του ατόμου με αναπηρία, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία επιλογής των μισθωτών της παρ. 2 του άρθρου 8, καθώς και η διαδικασία ελέγχου και επαλήθευσης των δικαιολογητικών,

ε) οι όροι και προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την κάλυψη των δαπανών επισκευής του ακινήτου και κάθε άλλης επιλέξιμης δαπάνης, καθώς και η διαδικασία ελέγχου και επαλήθευσης αυτών, και

στ) οι περιοχές της χώρας, στις οποίες εφαρμόζεται το πρόγραμμα.

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος «Ανακαινίζω Νοικιάζω» του άρθρου 9 και, ιδίως:

α) οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις και η διαδικασία πρόσκλησης προς τους ιδιοκτήτες και υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα,

β) τα δικαιολογητικά απόδειξης των δαπανών που έχουν γίνει για την επισκευή και ανακαίνιση της οικίας, επί των οποίων παρέχεται η επιδότηση,

γ) η διαδικασία ελέγχου της μίσθωσης της οικίας, και δ) η διαδικασία για την υποβολή, τον έλεγχο και την

επαλήθευση των δικαιολογητικών και την εκταμίευση της επιδότησης, καθώς και για τη διαπίστωση παραβάσεων, την ανάκληση της επιδότησης και την ανάκτηση του ποσού αυτής, όταν απαιτείται.

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζεται η σύνθεση του οργάνου που πρόκειται να παρακολουθεί την εκτέλεση των εργασιών του άρθρου 15, οι αρμοδιότητές του και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

9. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται η διαδικασία αδειοδότησης των έργων του άρθρου 15, εξειδικεύονται τεχνικές προδιαγραφές των κτιρίων και κατασκευών που περιγράφονται στην απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 15 και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα.

10. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ρυθμίζονται η μορφή και κάθε θέμα σχετικά με τη σύσταση του φορέα διαχείρισης της παρ. 5 του άρθρου 15.

11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Οικονομικών, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καταρτίζεται ο Κανονισμός Διαχείρισης του προγράμματος «Στεγαστική Αποκατάσταση των Πυροπλήκτων από την πυρκαϊά της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 στην περιοχή “Μάτι” της Ανατολικής Αττικής», με τον οποίο ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικά με την επιλογή δικαιούχων και τη μεταβίβαση προς αυτούς των ακινήτων και, ιδίως:

α) οι αρμοδιότητες του φορέα διαχείρισης της παρ. 5 του άρθρου 15,

β) ο τρόπος απόδειξης των προϋποθέσεων των περ. β) έως δ) της παρ. 1 του άρθρου 17,

γ) τα εισοδηματικά κριτήρια για την επιλογή των δικαιούχων με βάση την οικογενειακή τους κατάσταση, η έκταση της οικίας που δικαιούνται, καθώς και ο τρόπος και τα αναγκαία δικαιολογητικά για την απόδειξη του εισοδήματος και της οικογενειακής κατάστασης, καθώς και τα κριτήρια και η διαδικασία μοριοδότησης, κατάταξης και επιλογής των δικαιούχων σε περίπτωση που οι διατιθέμενες κατοικίες είναι λιγότερες από τους δικαιούχους,

δ) η διαδικασία υποβολής, παραλαβής και επεξεργασίας των αιτήσεων για συμμετοχή στο Πρόγραμμα, η μορφή, ο τύπος και το περιεχόμενο των αιτήσεων και τα αναγκαία δικαιολογητικά για την απόδειξη των προϋποθέσεων του άρθρου 17, καθώς και η διαδικασία ελέγχου και επαλήθευσης αυτών,

ε) η διαδικασία έκδοσης και ανάκλησης του παραχωρητηρίου και άλλα ζητήματα σχετικά με την παραχώρηση,

στ) η αντιστοίχιση του μεταβιβαζόμενου δικαιώματος κυριότητας ή επικαρπίας επί ενός ή πλειόνων κυρίων ή επικαρπωτών σε σχέση με το αντίστοιχο δικαίωμα επί του ακινήτου που παραδίδεται προς κατεδάφιση,

ζ) η διαδικασία διάθεσης ακινήτων, των οποίων το παραχωρητήριο ανακαλείται, σε δικαιούχους που δεν είχαν επιλεγεί κατά την αρχική διαδικασία, και

η) το όργανο που εξετάζει τις ενστάσεις της παρ. 1 του άρθρου 20 και η σχετική διαδικασία.

12. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του φορέα διαχείρισης της παρ. 5 του άρθρου 15, αποφασίζεται η διάθεση αδιάθετων ακινήτων για την κάλυψη άλλων προγραμμάτων στεγαστικής συνδρομής.

13. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικά με τη διαχείριση και λειτουργία του ειδικού λογαριασμού του άρθρου 16 και, ιδίως:

α) η σύνθεση της Επιτροπής Διαχείρισης του λογαριασμού της παρ. 2 του άρθρου 16 και οι αρμοδιότητές της,

β) η διαδικασία κίνησης του λογαριασμού, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία έγκρισης των πληρωμών και διαπίστωσης των προϋποθέσεων πληρωμής και

γ) η σύνθεση του οργάνου που πρόκειται να ελέγχει τον λογαριασμό και η διαδικασία ελέγχου.

14. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του φορέα διαχείρισης της παρ. 5 του άρθρου 15, εκδίδεται ο Κανονισμός σχέσεων των συνιδιοκτητών του συγκροτήματος κατοικιών του προγράμματος «Στεγαστική Αποκατάσταση των Πυροπλήκτων από την πυρκαϊά της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 στην περιοχή “Μάτι” της Ανατολικής Αττικής.».

ΜΕΡΟΣ Θ’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 46
Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την επιφύλαξη της παρ. 2.

2. Ειδικώς: α) η ισχύς του άρθρου 43 αρχίζει την 1η.1.2023 και β) η ισχύς του άρθρου 44 αρχίζει την 1η.10.2021.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2022

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Εθνικής Άμυνας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Παιδείας και Θρησκευμάτων ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Υγείας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Προστασίας του Πολίτη ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕOΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

Δικαιοσύνης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Εσωτερικών ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Μετανάστευσης και Ασύλου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

Υποδομών και Μεταφορών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

Τουρισμού ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Επικρατείας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ

Επικρατείας ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2022

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ