ΝΟΜΟΣ 5005/2022

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5005 ΦΕΚ Α 236/21.12.2022

Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο Σύσταση ηλεκτρονικών μητρώων εντύπου και ηλεκτρονικού Τύπου Διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α’: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1 Σκοπός

Άρθρο 2 Αντικείμενο

ΜΕΡΟΣ Β’: ΣΥΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 3 Πεδίο εφαρμογής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΥΠΟΥ

Άρθρο 4 Σύσταση Μητρώου Έντυπου Τύπου (M.E.T.) Προϋποθέσεις εγγραφής και επανεγγραφής

Άρθρο 5 Πιστοποίηση εγγραφής Καταχώριση Αριθμός Μ.Ε.Τ.

Άρθρο 6 Διαλειτουργικότητα Μ.Ε.Τ.

Άρθρο 7 Υποχρέωση γνωστοποίησης μεταβολών εγγεγραμμένων επιχειρήσεων στο Μ.Ε.Τ.

Άρθρο 8 Διαδικασία εγγραφής και ανανέωσης εγγραφής στο Μ.Ε.Τ.

Άρθρο 9 Ένσταση κατά αποφάσεων αναφορικά με το Μ.Ε.Τ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (M.H.T.)

Άρθρο 10 Σύσταση Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.Η.Τ.) Προϋποθέσεις εγγραφής και επανεγγραφής

Άρθρο 11 Πιστοποίηση εγγραφής Καταχώριση Αριθμός Μ.Η.Τ.

Άρθρο 12 Διαλειτουργικότητα Μ.Η.Τ.

Άρθρο 13 Υποχρέωση γνωστοποίησης μεταβολών εγγεγραμμένων επιχειρήσεων στο Μ.Η.Τ.

Άρθρο 14 Διαδικασία εγγραφής και ανανέωσης εγγραφής στο Μ.Η.Τ.

Άρθρο 15 Ένσταση κατά αποφάσεων αναφορικά με το Μ.Η.Τ.

Άρθρο 16 Επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον έντυπο και στον ηλεκτρονικό τύπο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Άρθρο 17 Δειγματοληπτικός έλεγχος εγγεγραμμένων επιχειρήσεων στα Μητρώα Έντυπου και Ηλεκτρονικού Τύπου

Άρθρο 18 Κριτήρια διενέργειας επιτόπιου ελέγχου

Άρθρο 19 Επιτόπιος έλεγχος των εγγεγραμμένων στα Μητρώα επιχειρήσεων

Άρθρο 20 Διασταυρωτικός έλεγχος

Άρθρο 21 Αδυναμία ολοκλήρωσης ελέγχου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΡΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Άρθρο 22 Απαγόρευση διαφήμισης φορέων του Δημοσίου και της Γενικής Κυβέρνησης σε μη πιστοποιημένα έντυπα ή ιστοσελίδες ενημερωτικού περιεχομένου

Άρθρο 23 Απαγόρευση συμμετοχής σε κρατικά προγράμματα ενισχύσεων σε μη πιστοποιημένα έντυπα ή ιστοσελίδες ενημερωτικού περιεχομένου

Άρθρο 24 Δημοσιότητα δεδομένων

Άρθρο 25 Επιτροπή για την τήρηση των αρχών της δημοσιογραφικής ηθικής και δεοντολογίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: ΥΠΟΜΗΤΡΩΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Άρθρο 26 Υπομητρώο περιφερειακού και τοπικού τύπου Αντικατάσταση άρθρου 2 ν. 3548/2007 Τροποποίηση παρ. 3 και προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 4 του ν. 3548/2007

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 27 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 28 Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 29 Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Γ’: ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Άρθρο 30 Ειδικό τέλος επί των τιμολογίων διαφημιστικής δαπάνης υπέρ της «Αστικής Εταιρείας Δεοντολογίας της Επικοινωνίας» Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 48 ν. 3801/2009

Άρθρο 31 Παράταση προθεσμίας αδειοδότησης παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης και υποχρεωτικής μετάδοσης σε υψηλή ευκρίνεια Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 2 ν. 4339/2015

Άρθρο 32 Απασχολούμενο προσωπικό αδειούχων παρόχων περιεχομένου Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 9 ν. 4339/2015

Άρθρο 33 Εγγυήσεις προστασίας ανταγωνισμού Προσθήκη τελευταίου εδαφίου στην παρ. 10 του άρθρου 12 του ν. 2328/1995

Άρθρο 34 Διαφημίσεις, χορηγίες και εμπορική επικοινωνία ως εισφορά μετοχικού κεφαλαίου Προσθήκη παρ. 15 στο άρθρο 12 του ν. 2328/1995

Άρθρο 35 Καθορισμός τρόπου υπολογισμού και καταλογισμού του οικονομικού ανταλλάγματος και διαδικασία επιστροφής εγγυητικών επιστολών Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 52 ν. 4779/2021

Άρθρο 36 Διαδικασία ανάθεσης καταχώρισης διαφημιστικών και λοιπών μηνυμάτων του δημοσίου Ρυθμίσεις για τον ηλεκτρονικό Τύπο και την κρατική διαφήμιση Τροποποίηση περ. 4 και 6 άρθρου 2, αντικατάσταση άρθρου 4, τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 7 π.δ. 261/1997

Άρθρο 37 Παράταση προθεσμίας ως προς ιδιότητες Διευθυντή και Διευθυντή Σύνταξης μέσων περιφερειακού και τοπικού Τύπου Τροποποίηση περ. α’ παρ. 3Α άρθρου μόνου ν. 1178/1981

Άρθρο 38 Παράλληλη απασχόληση δημοσιογράφων της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και του Α.Π.Ε.Μ.Π.Ε. Α.Ε. Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 55 ν. 4339/2015

Άρθρο 39 Επέκταση της προσαυξημένης έκπτωσης διαφημιστικής δαπάνης του άρθρου 22Γ του Κ.Φ.Ε. και για το φορολογικό έτος 2023 Τροποποίηση άρθρου 22Γ ν. 4172/2013

Άρθρο 40 Παράταση της αναστολής επιβολής του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων στους παρόχους περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης Τροποποίηση παρ. 12Α άρθρου 5 ν. 3845/2010

Άρθρο 41 Διασπορά ψευδών ειδήσεων Τροποποίηση άρθρου 191 ΠΚ

Άρθρο 42 Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 43 Καταργούμενη διάταξη

ΜΕΡΟΣ Δ’: ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Άρθρο 44 Ρυθμίσεις για τα υποθηκοφυλακεία και τα κτηματολογικά γραφεία Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 1, παρ. 2 άρθρου 15, παρ. 3 και 6 άρθρου 20 ν. 4512/2018

Άρθρο 45 Προθεσμία έκδοσης κοινής υπουργικής απόφασης για την επιβολή προστίμου εκπρόθεσμης δήλωσης εγγραπτέων δικαιωμάτων Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 2 ν. 2308/1995

Άρθρο 46 Κυριότητα ανοικτών θέσεων στάθμευσης στην πιλοτή Προσθήκη παρ. 5Α στο άρθρο 1 του ν. 960/1979

Άρθρο 47 Προθεσμία συμπλήρωσης εκκρεμών αιτήσεων αδειοδότησης κεραιών Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 8 ν. 4918/2022

Άρθρο 48 Προέγκριση δράσεων ανάπτυξης δικτυακών υποδομών Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 44 ν. 4635/2019

ΜΕΡΟΣ Ε’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 49 Έναρξη ισχύος

ΜΕΡΟΣ Α’
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και της δημοσιότητας στον χώρο του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου μέσω της δημιουργίας σύγχρονων και λειτουργικών Μητρώων, της διασύνδεσής του με τις αναπτυξιακές ανάγκες των επιχειρήσεων των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, της καταχώρισης και προβολής στις επιχειρήσεις αυτές διαφήμισης από τον δημόσιο τομέα και τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης όπως ορίζονται στις περ. α’ έως και στ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) και της ένταξής τους σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης.

Άρθρο 2
Αντικείμενο
Αντικείμενο του παρόντος νόμου αποτελεί: α) η σύσταση ηλεκτρονικού Μητρώου Έντυπου Τύπου (Μ.Ε.Τ.) για το σύνολο των εφημερίδων και περιοδικών, το οποίο περιλαμβάνει και εκσυγχρονίζει το υφιστάμενο ηλεκτρονικό Μητρώο Περιφερειακού και Τοπικού Τύπου, καθώς και β) η σύσταση ηλεκτρονικού Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.Η.Τ.).

ΜΕΡΟΣ Β’
ΣΥΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 3
Πεδίο εφαρμογής
Το παρόν Μέρος εφαρμόζεται: α) στον έντυπο τύπο, δηλαδή στις εφημερίδες κατά την έννοια του άρθρου 4 του α.ν. 1092/1938 (Α’ 68) και τα περιοδικά κατά την έννοια του άρθρου 5 του α.ν. 1092/1938, συμπεριλαμβανομένων και των περιοδικών που εκδίδονται πέραν του τριμήνου, υπό την προϋπόθεση ότι τα τελευταία εκδίδονται και κυκλοφορούν δύο (2) τουλάχιστον φορές ετησίως,

β) στον ηλεκτρονικό τύπο, δηλαδή στις ιστοσελίδες, τους ιστοτόπους και τα ιστολόγια ενημερωτικού περιεχομένου που αναρτούν και δημοσιεύουν μέσω του διαδικτύου ειδήσεις, πληροφορίες, άρθρα, συνεντεύξεις ή οπτικοακουστικό υλικό με πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό, αθλητικό, πολιτιστικό και άλλο περιεχόμενο, με ή χωρίς αντάλλαγμα, καθώς και σε άλλες εκδόσεις με το ίδιο περιεχόμενο που κυκλοφορούν και διακινούνται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, με ή χωρίς αντάλλαγμα,

γ) στις διαφημιστικές δραστηριότητες και άλλες συναφείς δραστηριότητες του Δημοσίου και των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζονται στις περ. α’έως στ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) κατά την παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 261/1997 (Α’ 186), δηλαδή στην οργάνωση, προπαρασκευή και καθ’ οιονδήποτε τρόπον ή μέσο ανακοίνωση προς το κοινό των αγαθών ή των υπηρεσιών που παρέχουν οι αναθέτουσες αρχές, καθώς και την προβολή των εν γένει δραστηριοτήτων τους και ιδίως:

γα) τον σχεδιασμό και την οργάνωση διαφημιστικής στρατηγικής,

γβ) την παραγωγή πρωτοτύπων δημιουργημάτων λόγου ή τέχνης, καθώς και την καθ’ οιοδήποτε μέσον εγγραφή, προσαρμογή, εκτέλεση ή αναπαραγωγή τους κατά τον ν. 2121/1993 (Α’ 25) που γίνεται για τους παραπάνω σκοπούς,

γγ) την παροχή συμβουλών σχετικά με την επιλογή από τις αναθέτουσες αρχές του κατάλληλου μέσου προβολής των διαφημιστικών και λοιπών μηνυμάτων του Δημοσίου, την κατάρτιση του πλάνου δημοσιότητας και την υποστήριξη της αναθέτουσας αρχής στη διαχείριση των αναθέσεων μετάδοσης και καταχώρισης των διαφημιστικών και λοιπών μηνυμάτων του Δημοσίου,

γδ) την παροχή συμβουλών και εν γένει υπηρεσιών προώθησης και δημοσίων σχέσεων ή διαμόρφωσης περιεχομένου ιστοσελίδων στο διαδίκτυο,

γε) τη μετάδοση ή την καταχώριση ή με άλλο υλικό μέσο προβολή των διαφημιστικών και λοιπών μηνυμάτων του Δημοσίου.

Στις δραστηριότητες της περ. γ’ εμπίπτουν και τα μηνύματα κοινωνικού περιεχομένου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της υπ’ αρ. 1686/5.6.2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Υγείας (Β’ 2037).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΥΠΟΥ

Άρθρο 4
Σύσταση Μητρώου Έντυπου Τύπου (Μ.Ε.Τ.) Προϋποθέσεις εγγραφής και επανεγγραφής

1. Στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης (Γ.Γ.Ε.Ε.) συστήνεται Μητρώο Έντυπου Τύπου (Μ.Ε.Τ.), στο οποίο δύνανται να εγγράφονται οι επιχειρήσεις έντυπου τύπου κατόπιν αιτήσεώς τους. Το Μ.Ε.Τ. τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή.

2. Το Μητρώο Περιφερειακού και Τοπικού Τύπου που προβλέπεται στο άρθρο 2 του ν. 3548/2007 (Α’ 68), όπως το άρθρο αυτό αντικαθίσταται με το άρθρο 26 του παρόντος, και στο οποίο μπορούν να εγγράφονται οι περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες που δικαιούνται να προβαίνουν στις δημοσιεύσεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3548/2007, εντάσσεται στο Μ.Ε.Τ. ως Υπομητρώο.

3. Ειδικά οι περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες που επιθυμούν να εγγράφονται στο Υπομητρώο της παρ. 2, οφείλουν να εγγράφονται πρώτα στο Μ.Ε.Τ. και, εφόσον επιθυμούν να προβαίνουν στις δημοσιεύσεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3548/2007, οφείλουν να πληρούν και τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 του ν. 3548/2007. Οι προϋποθέσεις αυτές πρέπει να πληρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της εγγραφής τους, καθώς και για την ανανέωσή τους ή την επανεγγραφή τους.

4. Για την εγγραφή της στο Μ.Ε.Τ. η επιχείρηση έντυπου τύπου πρέπει να πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) να διαθέτει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και την απαραίτητη εγκατάσταση οργανωμένου γραφείου στην Ελλάδα, από το οποίο δίδονται κατευθύνσεις για την εμφάνιση των εφημερίδων ή των περιοδικών, τη συγκέντρωση, την επεξεργασία και τον έλεγχο της ύλης τους, καθώς και κεντρικές οδηγίες για την εκτύπωσή τους,

β) να πληροί τις προϋποθέσεις των παρ. 3 και 3Α του άρθρου μόνου του ν. 1178/1981 (Α’ 187),

γ) ο ιδιοκτήτης, ο εκδότης, ο διευθυντής και ο διευθυντής σύνταξης της εφημερίδας ή του περιοδικού, είτε αυτά ανήκουν σε φυσικό είτε σε νομικό πρόσωπο, να μην έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, απειλή, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Αν η εφημερίδα ή το περιοδικό ανήκει σε οποιασδήποτε μορφής προσωπική ή κεφαλαιουχική εταιρεία, η ανωτέρω απαγόρευση ισχύει και για τους εταίρους ή μετόχους που κατέχουν ποσοστό άνω του δέκα τοις εκατό (10%) του εταιρικού ή μετοχικού κεφαλαίου και τους διαχειριστές. Aν η εφημερίδα ή το περιοδικό ανήκει σε ανώνυμη εταιρεία, η απαγόρευση ισχύει και για τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

δ) εφόσον η επιχείρηση έντυπου τύπου είναι οποιασδήποτε μορφής προσωπική ή κεφαλαιουχική εταιρεία, να δηλώνονται οι κύριοι των μετοχών ή των μεριδίων μέχρι φυσικού προσώπου. Από την εν λόγω υποχρέωση εξαιρούνται επιχειρήσεις των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.) ή σε χρηματιστήριο άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.),

ε) να αναγράφει σε κάθε αντίτυπο και σε εμφανές σημείο, την ταυτότητα της εφημερίδας ή του περιοδικού και ειδικότερα τον τίτλο, τη συχνότητα έκδοσης, τον αριθμό φύλλου, εφόσον πρόκειται για εφημερίδα και τον αριθμό τεύχους, εφόσον πρόκειται για περιοδικό, την τιμή μονάδας, την επωνυμία και την έδρα της επιχείρησης, τα ονόματα του μετόχου ή εταίρου που κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, το ήμισυ τουλάχιστον των μετοχών ή των εταιρικών μεριδίων, του εκδότη, του νόμιμου εκπροσώπου, του διευθυντή, του διευθυντή σύνταξης, τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας και ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας του μέσου και την ημερομηνία σε κάθε σελίδα,

στ) να μην περιέχει ύλη η οποία αποτελεί αναπαραγωγή του περιεχομένου άλλου εντύπου, εφημερίδας, περιοδικού ή ηλεκτρονικού μέσου που έχει δημοσιευθεί ή δημοσιεύεται σε έντυπο διαφορετικού εκδότη ή σε ηλεκτρονικό μέσο άλλης επιχείρησης. Ως αναπαραγωγή κειμένου νοείται η αναδημοσίευση κειμένου άλλου εντύπου του ίδιου ή άλλου εκδότη ή άλλης δημοσιογραφικής πηγής, χωρίς ουσιαστική συντακτική παρέμβαση και χωρίς αναφορά στην πηγή. Σε περίπτωση δημοσίευσης όμοιων κειμένων σε διαφορετικά έντυπα, ως αναπαραγωγή νοείται το κείμενο του χρονικά επόμενου σε έκδοση εντύπου,

ζ) τα περιοδικά και οι εφημερίδες να μην είναι χειρόγραφες, να μην φέρουν εκτύπωση σε μία μόνο όψη και να μην εκτυπώνονται με φωτοτυπικό μηχάνημα ή εκτυπωτή ηλεκτρονικού υπολογιστή,

η) να απασχολεί δημοσιογράφους είτε ασφαλισμένους στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς είτε εγγεγραμμένους στα οικεία επαγγελματικά σωματεία. Ειδικότερα:

ηα) οι ημερήσιες πανελλαδικής κυκλοφορίας εφημερίδες τουλάχιστον δεκαπέντε (15) δημοσιογράφους,

ηβ) οι λοιπές πανελλαδικής κυκλοφορίας εφημερίδες δέκα (10) τουλάχιστον δημοσιογράφους. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση που εφημερίδα της περίπτωσης αυτής κυκλοφορεί ανελλιπώς και με τον ίδιο τίτλο για τουλάχιστον τριάντα (30) έτη κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος να απασχολεί κατ’ ελάχιστον τέσσερις (4) δημοσιογράφους,

ηγ) οι ημερήσιες περιφερειακές εφημερίδες: i) εφόσον κυκλοφορούν σε περιφερειακές ενότητες με

πληθυσμό μέχρι διακόσιες χιλιάδες κατοίκους (200.000), σύμφωνα με την τελευταία διενεργηθείσα απογραφή πληθυσμού, δυο (2) τουλάχιστον δημοσιογράφους,

ii) εφόσον κυκλοφορούν σε περιφερειακές ενότητες με πληθυσμό άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία διενεργηθείσα απογραφή πληθυσμού, τρεις (3) τουλάχιστον δημοσιογράφους,

ηδ) οι εβδομαδιαίες περιφερειακές εφημερίδες: δύο (2) δημοσιογράφους με την επιφύλαξη της περ. α’ του άρθρου 3α του ν. 1178/1981,

ηε) οι περιφερειακές εκδόσεις με περιοδικότητα άνω της δεκαπενθήμερης κυκλοφορίας έκδοσης έναν (1) τουλάχιστον δημοσιογράφο,

ηστ) οι εφημερίδες που κυκλοφορούν αποκλειστικά σε δήμο εντός της Περιφέρειας Αττικής και της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και δεν είναι πανελλαδικής κυκλοφορίας δύο (2) τουλάχιστον δημοσιογράφους,

ηζ) τα περιοδικά έναν (1) τουλάχιστον δημοσιογράφο. Σε περίπτωση απόλυσης, καταγγελίας ή λύσης της

σύμβασης ή οικειοθελούς αποχώρησης δημοσιογράφου, που έχει ως αποτέλεσμα να μην πληρούνται όσα ορίζονται στην περ. η’ δεν δημιουργείται κώλυμα, εφόσον αντικατασταθεί από άλλο δημοσιογράφο εντός χρονικού διαστήματος σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία της καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύσης της σύμβασής του.

Για τις επιχειρήσεις περιφερειακού και τοπικού έντυπου τύπου, δύναται να προσμετρηθεί κατά την εφαρμογή της παρούσας προϋπόθεσης και ο ιδιοκτήτης ή ο εταίρος, εφόσον είναι δημοσιογράφος ασφαλισμένος στον οικείο ασφαλιστικό φορέα ή είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επαγγελματικό σωματείο,

θ) να απασχολεί λοιπό, πλην δημοσιογράφων, προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων και κατηγοριών, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και συγκεκριμένα:

θα) οι ημερήσιες πανελλαδικής κυκλοφορίας εφημερίδες πέντε (5) τουλάχιστον εργαζομένους,

θβ) οι λοιπές πανελλαδικής κυκλοφορίας εφημερίδες δύο (2) τουλάχιστον εργαζομένους. Από την προϋπόθεση της παρούσας περίπτωσης εξαιρούνται εφημερίδες της κατηγορίας αυτής που κυκλοφορούν ανελλιπώς και με τον ίδιο τίτλο για τουλάχιστον τριάντα (30) έτη κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος,

θγ) οι ημερήσιες περιφερειακές εφημερίδες, έναν (1) τουλάχιστον εργαζόμενο,

θδ) οι περιφερειακές εκδόσεις με περιοδικότητα άνω της δεκαπενθήμερης έκδοσης έναν (1) τουλάχιστον εργαζόμενο,

θε) τα περιοδικά έναν (1) τουλάχιστον εργαζόμενο. Σε περίπτωση απόλυσης, καταγγελίας ή λύσης της σύμβασης ή οικειοθελούς αποχώρησης εργαζομένου που έχει ως αποτέλεσμα να μην πληρούνται όσα ορίζονται στην περ. θ’, δεν δημιουργείται κώλυμα, εφόσον αντικατασταθεί από άλλον εργαζόμενο εντός χρονικού διαστήματος σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία της καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύσης της σύμβασής του.

Η επιχείρηση οφείλει να υποβάλλει πίνακα προσωπικού αρμοδίως θεωρημένο από το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,

ι) να εκδίδεται ανελλιπώς σύμφωνα με την περιοδικότητα που τηρεί. Ειδικότερα για τις επιχειρήσεις έκδοσης περιφερειακού και τοπικού έντυπου τύπου εφαρμόζεται η παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3548/2007, όπως το άρθρο αυτό αντικαθίσταται με το άρθρο 26 του παρόντος,

ια) να αναρτά αυθημερόν στην πλατφόρμα του Μ.Ε.Τ., ένα αντίτυπο κάθε φύλλου ή τεύχους.

Όπου γίνεται αναφορά σε πληθυσμό στην παρούσα, νοείται ο μόνιμος πληθυσμός της παρ. 3 του άρθρου 87 του ν. 4804/2021 (Α’ 90).

5. Με την αίτηση για την εγγραφή της ή για την ανανέωση της εγγραφής της ή για την επανεγγραφή της στο Μ.Ε.Τ., η ενδιαφερόμενη επιχείρηση οφείλει να υποβάλει για κάθε έντυπο που εκδίδει ξεχωριστά πλήρη στοιχεία για την κυκλοφορία του κατά το τελευταίο έτος, όπως παραστατικά από πρακτορεία διανομής, συνδρομές, παραστατικά από σημεία πώλησης, καθώς επίσης να δηλώνει υπεύθυνα τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Μία (1) έως τέσσερις (4) βασικές θεματικές ενότητες, με σειρά από την κύρια θεματολογία προς τις κατά σειρά προτεραιότητας δευτερεύουσες θεματολογίες, του περιεχομένου της,

β) Γεωγραφική εμβέλεια και περιοχές κυκλοφορίας. 6. Για την πρώτη εγγραφή στο Μ.Ε.Τ., ο έντυπος τύπος

πρέπει να εκδίδεται ανελλιπώς με τον ίδιο τίτλο επί ένα (1) έτος πριν από την υποβολή της αίτησης.

Η προϋπόθεση του πρώτου εδαφίου ισχύει και για την περίπτωση επανεγγραφής επιχείρησης στο Μ.Ε.Τ., είτε κατόπιν διαγραφής της είτε κατόπιν εκούσιας μη ανανέωσης της εγγραφής της.

Σε περίπτωση συγχώνευσης δύο (2) ή περισσότερων επιχειρήσεων έντυπου τύπου, ο χρόνος κυκλοφορίας εκάστου εντύπου πριν από τη συγχώνευση προσμετράται για τον υπολογισμό του ανωτέρω ελάχιστου χρονικού διαστήματος, εφόσον υπερβαίνει το ήμισυ του ελάχιστου χρόνου του πρώτου εδαφίου.

Άρθρο 5
Πιστοποίηση εγγραφής Καταχώριση Αριθμός Μ.Ε.Τ.

1. Η Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης (Γ.Γ.Ε.Ε.), με απόφασή της, πιστοποιεί την εγγραφή της επιχείρησης έντυπου τύπου στο Μ.Ε.Τ., αφού διαπιστώσει τη συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 4. Αν απαιτούνται περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν, ορίζεται προθεσμία δέκα (10) ημερών προς την επιχείρηση, προκειμένου να τις παράσχει. Η πιστοποίηση διενεργείται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υποβολή πλήρους φακέλου της αίτησης. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 4, η αίτηση εγγραφής της επιχείρησης στο Μ.Ε.Τ. απορρίπτεται. Η απόφαση κοινοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της αιτούσας.

2. Η επιχείρηση καταχωρίζεται στο Μ.Ε.Τ. σε δική της μερίδα, όπου αναγράφονται τα στοιχεία της. Αν η ίδια επιχείρηση τηρεί περισσότερα του ενός έντυπα, κάθε έντυπό της καταχωρίζεται στην ίδια μεν μερίδα, αλλά σε ξεχωριστή εγγραφή με όλα τα αιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες.

3. Η επιχείρηση, δια της εγγραφής της στο Μητρώο, αποκτά μοναδικό αριθμό Μ.Ε.Τ. και σήμα, τα οποία αναγράφονται σε κάθε αντίτυπο του φύλλου ή του τεύχους κυκλοφορίας.

4. Κατάλογος των πιστοποιημένων επιχειρήσεων αναρτάται στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε.

Άρθρο 6
Διαλειτουργικότητα Μ.Ε.Τ.
Τα στοιχεία που υποβάλλουν οι επιχειρήσεις δύνανται να διασταυρώνονται, ιδίως μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με τα δεδομένα που τηρούνται σε πληροφοριακά συστήματα φορέων του δημόσιου τομέα, όπως η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Άρθρο 7
Υποχρέωση γνωστοποίησης μεταβολών εγγεγραμμένων επιχειρήσεων στο Μ.Ε.Τ.

1. Οι επιχειρήσεις που έχουν εγγραφεί στο Μ.Ε.Τ. υποχρεούνται να γνωστοποιούν στο Τμήμα Μητρώων και Διαφάνειας της Γ.Γ.Ε.Ε. οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων που έχουν υποβάλλει στο πλαίσιο του παρόντος, εντός εξήντα (60) ημερών από τη συντέλεσή της.

2. Κάθε μεταβίβαση επιχείρησης έντυπου τύπου που έχει εγγραφεί στο Μ.Ε.Τ. στο σύνολό της ή μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων ή μετοχών, εντός ή εκτός του Χρηματιστηρίου, κάθε σύσταση νέας εταιρείας με τη συμμετοχή επιχείρησης αυτής της κατηγορίας και γενικά κάθε μετασχηματισμός της εταιρείας, γνωστοποιείται εντός εξήντα (60) ημερών από τη συντέλεσή του στο Τμήμα Μητρώων και Διαφάνειας της Γ.Γ.Ε.Ε.

3. Κάθε τροποποίηση του καταστατικού εταιρείας που έχει εγγραφεί στο Μ.Ε.Τ., καθώς και κάθε μεταβολή των λοιπών στοιχείων που έχουν δηλωθεί στο Μ.Ε.Τ. γνωστοποιείται εντός εξήντα (60) ημερών από τη συντέλεσή της στο Τμήμα Μητρώων και Διαφάνειας της Γ.Γ.Ε.Ε.

4. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράλειψης γνωστοποίησης των στοιχείων των παρ. 1, 2 και 3, το Τμήμα Μητρώων και Διαφάνειας αποστέλλει, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει η επιχείρηση, αίτημα υποβολής των δικαιολογητικών που ελλείπουν. Η επιχείρηση οφείλει να υποβάλει, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος, τα σχετικά δικαιολογητικά. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, με απόφαση της Διεύθυνσης Εποπτείας Μ.Μ.Ε. της Γ.Γ.Ε.Ε., η επιχείρηση διαγράφεται από το Μ.Ε.Τ., χάνει την πιστοποίηση του άρθρου 5 και δεν επανεγγράφεται για το έτος που έπεται της διαγραφής της. Η απόφαση κοινοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει η επιχείρηση.

Άρθρο 8
Διαδικασία εγγραφής και ανανέωσης εγγραφής στο Μ.Ε.Τ.

1. Για την πρώτη εγγραφή ή την ανανέωση της εγγραφής στο Μ.Ε.Τ. η επιχείρηση έντυπου τύπου υποβάλλει αίτηση στο Τμήμα Μητρώων και Διαφάνειας της Γ.Γ.Ε.Ε. από την 1η Μαρτίου μέχρι την 31η Μαρτίου κάθε έτους. Με την αίτηση για πρώτη εγγραφή στο Μ.Ε.Τ. η επιχείρηση έντυπου τύπου συνυποβάλλει τα δικαιολογητικά των παρ. 4 και 5 του άρθρου 4, όπως αυτά καθορίζονται στην απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 27. Εφόσον από τον έλεγχο των δικαιολογητικών που προσκομίστηκαν διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις εγγραφής, η επιχείρηση εγγράφεται στο Μ.Ε.Τ. Αν δεν πληρούνται, το Τμήμα Μητρώων και Διαφάνειας της Γ.Γ.Ε.Ε. αποστέλλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει η εν λόγω επιχείρηση αίτημα υποβολής των δικαιολογητικών που ελλείπουν. Η επιχείρηση οφείλει να υποβάλλει, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία αποστολής του αιτήματος, τα σχετικά δικαιολογητικά. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, το αίτημα εγγραφής απορρίπτεται, με απόφαση της αρμόδιας Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γ.Γ.Ε.Ε.

2. Για την ανανέωση της εγγραφής της, η επιχείρηση έντυπου τύπου υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov. gr-Ε.Ψ.Π.) ότι πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις. Αν το Τμήμα Μητρώων και Διαφάνειας της Γ.Γ.Ε.Ε. διαπιστώσει, είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν καταγγελίας είτε κατόπιν τυχαίου ελέγχου, σύμφωνα με τα άρθρα 17 έως 21, ότι δεν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις, απορρίπτεται το αίτημα ανανέωσης της εγγραφής με την έκδοση σχετικής απόφασης και η επιχείρηση διαγράφεται από το Μ.Ε.Τ., χάνει την πιστοποίηση του άρθρου 5 και δεν επανεγγράφεται για τα δύο (2) έτη που έπονται της διαγραφής της. Για το χρονικό διάστημα από την υποβολή της αίτησης ανανέωσης εγγραφής της επιχείρησης στο Μ.Ε.Τ. μέχρι την ανανέωση της πιστοποίησής της από το Τμήμα Μητρώων και Διαφάνειας της Γ.Γ.Ε.Ε. εξακολουθεί να ισχύει η πιστοποίηση που έχει ήδη η επιχείρηση.

3. Οι αποφάσεις που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 κοινοποιούνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει η επιχείρηση. Ειδικά αν η επιχείρηση περιφερειακού και τοπικού έντυπου τύπου δεν πληροί τις προϋποθέσεις ή δεν υποβάλλει τα δικαιολογητικά του άρθρου 2 του ν. 3548/2007 (Α’ 68), εγγράφεται μόνο στο Μ.Ε.Τ.

Άρθρο 9
Ένσταση κατά αποφάσεων αναφορικά με το Μ.Ε.Τ.

1. Κατά των αποφάσεων της παρ. 1 του άρθρου 5, των άρθρων 7, 8, 17, 19, 20 και 21 και της παρ. 4 του άρθρου 25, όσοι έχουν έννομο συμφέρον δύνανται να ασκήσουν ένσταση ενώπιον της Γ.Γ.Ε.Ε. εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης σε αυτούς. Η ένσταση αυτή αποτελεί ενδικοφανή προσφυγή και επ’ αυτής αποφαίνεται, εντός είκοσι (20) ημερών από την υποβολή της, ο Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, ύστερα από γνώμη της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της παρ. 2. Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης προσβάλλεται ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της επιχείρησης με αίτηση ακυρώσεως.

2. Στη Γ.Γ.Ε.Ε. συστήνεται Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων. Η Επιτροπή αποτελείται από υπαλλήλους της Γ.Γ.Ε.Ε., με τους νόμιμους αναπληρωτές τους, οι οποίοι έχουν την ιδιότητα είτε του μονίμου δημοσίου υπαλλήλου είτε του υπαλλήλου του Δημοσίου με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, κατηγορίας ΠΕ με τουλάχιστον δυο (2) χρόνια υπηρεσίας. Η θητεία των μελών της ανωτέρω Επιτροπής είναι διετής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (Μ.Η.Τ.)

Άρθρο 10
Σύσταση Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.Η.Τ.) Προϋποθέσεις εγγραφής και επανεγγραφής

1. Στη Γ.Γ.Ε.Ε. συστήνεται Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.Η.Τ.). Οι επιχειρήσεις ηλεκτρονικού τύπου, όπως αυτός ορίζεται στην περ. β’ του άρθρου 3, δύνανται να εγγράφονται στο Μ.Η.Τ. με αίτησή τους προς το Τμήμα Μητρώων και Διαφάνειας της Γ.Γ.Ε.Ε. Το Μ.Η.Τ. τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή. Αρμόδια υπηρεσία για την τήρησή του είναι η Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γ.Γ.Ε.Ε.

2. Για την εγγραφή στο Μ.Η.Τ., η επιχείρηση ηλεκτρονικού τύπου πρέπει να πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) να διαθέτει Α.Φ.Μ. και την απαραίτητη εγκατάσταση οργανωμένου γραφείου στην Ελλάδα, από το οποίο δίδονται κατευθύνσεις για τη συγκέντρωση, την επεξεργασία και τον έλεγχο της ύλης του,

β) ο διαχειριστής της ιστοσελίδας, ο διευθυντής και ο διευθυντής σύνταξης να είναι υποχρεωτικά φυσικά πρόσωπα. Ο διαχειριστής και ο διευθυντής να είναι κάτοικοι Ελλάδας. Οι ιδιότητες του διευθυντή και του διαχειριστή δύναται να συμπίπτουν στο ίδιο φυσικό πρόσωπο. Ο διευθυντής ή ο διευθυντής σύνταξης να έχει τη δημοσιογραφική ιδιότητα,

γ) ο ιδιοκτήτης, ο διευθυντής, ο διευθυντής σύνταξης και ο διαχειριστής της ιστοσελίδας, είτε αυτή ανήκει σε φυσικό είτε σε νομικό πρόσωπο, να μην έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, απειλή, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Αν η ιστοσελίδα ανήκει σε οποιασδήποτε μορφής προσωπική ή κεφαλαιουχική εταιρεία, η ανωτέρω απαγόρευση ισχύει και για τους εταίρους ή μετόχους που κατέχουν ποσοστό άνω του δέκα τοις εκατό (10%) του εταιρικού ή μετοχικού κεφαλαίου και τους διαχειριστές. Αν η ιστοσελίδα ανήκει σε ανώνυμη εταιρεία, η απαγόρευση ισχύει και για τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

δ) αν η επιχείρηση ηλεκτρονικού τύπου είναι οποιασδήποτε μορφής προσωπική ή κεφαλαιουχική εταιρεία, να δηλώνονται οι κύριοι των μετοχών ή των μεριδίων μέχρι φυσικού προσώπου. Από την εν λόγω υποχρέωση εξαιρούνται επιχειρήσεις, των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.) ή σε χρηματιστήριο άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.),

ε) να αναρτά στην αρχική σελίδα σε εμφανές και εύκολα αναγνωρίσιμο σημείο την ταυτότητα της ιστοσελίδας και ειδικότερα την επωνυμία, τον διακριτικό τίτλο, τον τίτλο, την έδρα της επιχείρησης, τη νομική μορφή της, τον Α.Φ.Μ. και την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και στοιχεία επικοινωνίας με την επιχείρηση, δηλαδή την ταχυδρομική διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας, την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας, τα ονόματα του ιδιοκτήτη, του νόμιμου εκπροσώπου, του διευθυντή, του διευθυντή σύνταξης, του διαχειριστή και του δικαιούχου του ονόματος τομέα (domain name). Επίσης να αναρτά δήλωση συμμόρφωσης με τη Σύσταση (ΕΕ) 2018/334 της Επιτροπής της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με τα μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο (L 63),

στ) να μην περιέχει ύλη, η οποία αποτελεί αναπαραγωγή του περιεχομένου που έχει αναρτηθεί ή αναρτάται σε άλλη ιστοσελίδα, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της τελευταίας ή σε άλλο έντυπο διαφορετικού εκδότη. Ως αναπαραγωγή νοείται η αναδημοσίευση περιεχομένου άλλης ιστοσελίδας ή εντύπου χωρίς ουσιαστική παρέμβαση και χωρίς αναφορά στην πηγή. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που το περιεχόμενο αναπαράγεται από ιστοσελίδες ή έντυπα που ανήκουν στην ίδια επιχείρηση. Σε περίπτωση ανάρτησης όμοιου περιεχομένου σε διαφορετικές ιστοσελίδες, ως αναπαραγωγή νοείται η χρονικά επόμενη δημοσίευση,

ζ) να απασχολεί δημοσιογράφους είτε ασφαλισμένους στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς είτε εγγεγραμμένους στο οικείο επαγγελματικό σωματείο. Ειδικότερα:

ζα) οι επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών κατά την τελευταία οικονομική χρήση μέχρι ογδόντα χιλιάδες (80.000) ευρώ έναν (1) τουλάχιστον δημοσιογράφο,

ζβ) οι επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών κατά την τελευταία οικονομική χρήση από ογδόντα χιλιάδες ένα (80.001) μέχρι διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ, δυο (2) τουλάχιστον δημοσιογράφους,

ζγ) οι επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών κατά την τελευταία οικονομική χρήση από διακόσιες χιλιάδες ένα (200.001) ευρώ μέχρι τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) ευρώ, τρεις (3) τουλάχιστον δημοσιογράφους,

ζδ) οι επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών κατά την τελευταία οικονομική χρήση πάνω από τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ (400.000) τουλάχιστον τέσσερις (4) δημοσιογράφους.

Σε περίπτωση απόλυσης, καταγγελίας, λύσης της σύμβασης ή οικειοθελούς αποχώρησης δημοσιογράφου που έχει ως αποτέλεσμα να μην πληρούνται όσα ορίζονται στην περ. ζ’, δεν δημιουργείται κώλυμα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, εφόσον αντικατασταθεί από άλλο δημοσιογράφο εντός χρονικού διαστήματος σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία της καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύσης της σύμβασής του,

η) να απασχολεί λοιπό, πλην δημοσιογράφων, προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων και κατηγοριών με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και συγκεκριμένα:

ηα) οι επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών κατά την τελευταία οικονομική χρήση μέχρι ογδόντα χιλιάδες (80.000) ευρώ έναν (1) τουλάχιστον εργαζόμενο,

ηβ) οι επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών κατά την τελευταία οικονομική χρήση από ογδόντα χιλιάδες ένα (80.001) μέχρι διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ δύο (2) τουλάχιστον εργαζομένους,

ηγ) οι επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών κατά την τελευταία οικονομική χρήση από διακόσιες χιλιάδες ένα (200.001) ευρώ μέχρι τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) ευρώ τρεις (3) τουλάχιστον εργαζομένους.

ηδ) οι επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών κατά την τελευταία οικονομική χρήση από τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) ευρώ και πάνω τουλάχιστον τέσσερις (4) εργαζομένους.

Σε περίπτωση απόλυσης, καταγγελίας, λύσης της σύμβασης ή οικειοθελούς αποχώρησης εργαζομένου που έχει ως αποτέλεσμα να μην πληρούνται τα οριζόμενα στην περ. η’, δεν δημιουργείται κώλυμα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, εφόσον αντικατασταθεί από άλλον εργαζόμενο εντός χρονικού διαστήματος σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία της καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύσης της σύμβασής του.

Η επιχείρηση οφείλει να υποβάλλει πίνακα προσωπικού αρμοδίως θεωρημένο από το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,

θ) να συμμορφώνεται, εφόσον έχει την υποχρέωση, με το άρθρο 10 του ν. 4779/2021 (Α’ 27), σχετικά με την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία στις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων,

ι) να έχει αναρτημένους τους όρους χρήσεως και την πολιτική απορρήτου της ιστοσελίδας.

3. Με την αίτηση για την εγγραφή της ή για την ανανέωση της εγγραφής της ή για την επανεγγραφή της στο Μ.Η.Τ. η ενδιαφερόμενη επιχείρηση οφείλει να δηλώνει κάθε ιστοσελίδα που διατηρεί και για καθεμία εξ αυτών να υποβάλει αντικειμενική καταγραφή από ευρέως αποδεκτό φορέα σχετικά με την απήχηση και την επισκεψιμότητά της κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) προ της υποβολής της αίτησης μήνες, που συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα περί της πληρότητας και ορθότητας της μέτρησης. Επίσης οφείλει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr Ε.Ψ.Π.), η οποία περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

α) μία (1) έως τέσσερις (4) βασικές θεματικές ενότητες, με σειρά από την κύρια θεματολογία προς τις κατά σειρά προτεραιότητας δευτερεύουσες θεματολογίες, του περιεχομένου της,

β) μία (1) έως τρεις (3) βασικές κατηγορίες κοινού στόχου, με σειρά από το βασικότερο κοινό στόχο προς τα δευτερεύοντα,

γ) γεωγραφική στόχευση.

4. Για την πρώτη εγγραφή στο Μ.Η.Τ., η ιστοσελίδα πρέπει να λειτουργεί ανελλιπώς με τον ίδιο τίτλο και στο ίδιο όνομα τομέα, επί ένα (1) έτος πριν από την υποβολή της αίτησης. Η προϋπόθεση του πρώτου εδαφίου ισχύει και για την περίπτωση επανεγγραφής ιστοσελίδας στο Μ.Η.Τ. είτε κατόπιν διαγραφής της είτε κατόπιν εκούσιας μη ανανέωσης της εγγραφής της.

Σε περίπτωση συγχώνευσης δύο (2) ή περισσότερων επιχειρήσεων ηλεκτρονικού τύπου, ο χρόνος λειτουργίας καθεμιάς ιστοσελίδας πριν από τη συγχώνευση προσμετράται για τον υπολογισμό του ελάχιστου χρονικού διαστήματος του πρώτου εδαφίου, εφόσον ο χρόνος καθεμιάς υπερβαίνει το ήμισυ του προαναφερόμενου ελάχιστου χρόνου.

Άρθρο 11
Πιστοποίηση εγγραφής Καταχώριση Αριθμός Μ.Η.Τ.

1. Η Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γ.Γ.Ε.Ε. με απόφασή της, πιστοποιεί την εγγραφή της επιχείρησης ηλεκτρονικού τύπου στο Μ.Η.Τ., αφού διαπιστώσει την τήρηση των προϋποθέσεων του παρόντος. Αν απαιτούνται διευκρινίσεις σχετικά με τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν, ορίζεται προθεσμία δέκα (10) ημερών προς την επιχείρηση, προκειμένου να τις παράσχει. Η πιστοποίηση διενεργείται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υποβολή πλήρους φακέλου της αίτησης. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη τήρησης των προϋποθέσεων του παρόντος, η αίτηση εγγραφής της επιχείρησης στο Μ.Η.Τ. απορρίπτεται. Η απόφαση κοινοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση των αιτούντων.

2. Η επιχείρηση καταχωρίζεται στο Μ.Η.Τ. σε δική της μερίδα όπου αναγράφονται τα στοιχεία της. Αν η ίδια επιχείρηση τηρεί περισσότερες της μίας ιστοσελίδες, κάθε ιστοσελίδα καταχωρίζεται στην ίδια μερίδα, αλλά σε ξεχωριστή εγγραφή με όλα τα αιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες.

3. Η επιχείρηση, διά της εγγραφής της στο Μητρώο, αποκτά μοναδικό αριθμό Μ.Η.Τ. και σήμα, τα οποία αναρτά στην αρχική σελίδα.

4. Κατάλογος των πιστοποιημένων επιχειρήσεων αναρτάται στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε.

Άρθρο 12
Διαλειτουργικότητα Μ.Η.Τ.
Τα στοιχεία που υποβάλλονται δύνανται να διασταυρώνονται, ιδίως μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με τα δεδομένα που τηρούνται σε πληροφοριακά συστήματα φορέων του δημόσιου τομέα, όπως η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Άρθρο 13
Υποχρέωση γνωστοποίησης μεταβολών εγγεγραμμένων επιχειρήσεων στο Μ.Η.Τ.

1. Οι επιχειρήσεις που έχουν εγγραφεί στο Μ.Η.Τ. υποχρεούνται να γνωστοποιούν στο Τμήμα Μητρώων και Διαφάνειας της Γ.Γ.Ε.Ε. οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων που έχουν υποβάλλει στο πλαίσιο του παρόντος, εντός εξήντα (60) ημερών από τη συντέλεσή της.

2. Κάθε μεταβίβαση επιχείρησης που έχει εγγραφεί στο Μ.Η.Τ. στο σύνολό της ή μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων ή μετοχών, εντός ή εκτός του Χρηματιστηρίου, κάθε σύσταση νέας εταιρείας με τη συμμετοχή επιχείρησης αυτής της κατηγορίας και γενικά κάθε μετασχηματισμός της εταιρείας, γνωστοποιείται εντός εξήντα (60) ημερών από τη συντέλεσή του στο Τμήμα Μητρώων και Διαφάνειας της Γ.Γ.Ε.Ε.

3. Κάθε τροποποίηση του καταστατικού εταιρείας που έχει εγγραφεί στο Μ.Η.Τ., γνωστοποιείται εντός εξήντα (60) ημερών από τη συντέλεσή της στο Τμήμα Μητρώων και Διαφάνειας της Γ.Γ.Ε.Ε.

4. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράλειψης της γνωστοποίησης των στοιχείων των παρ. 1, 2 και 3, το Τμήμα Μητρώων και Διαφάνειας της Γ.Γ.Ε.Ε. αποστέλλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει η επιχείρηση αίτημα υποβολής των δικαιολογητικών που ελλείπουν. Η επιχείρηση οφείλει να υποβάλει τα σχετικά δικαιολογητικά, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αποστολής του αιτήματος υποβολής των δικαιολογητικών που ελλείπουν. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, με απόφαση της Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γ.Γ.Ε.Ε., η επιχείρηση διαγράφεται από το Μ.Η.Τ., χάνει την πιστοποίηση του άρθρου 11 και δεν επανεγγράφεται για το έτος που έπεται της διαγραφής. Η απόφαση κοινοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει η επιχείρηση.

Άρθρο 14
Διαδικασία εγγραφής και ανανέωσης εγγραφής στο Μ.Η.Τ.

1. Για την πρώτη εγγραφή ή την ανανέωση της εγγραφής στο Μ.Η.Τ., η επιχείρηση ηλεκτρονικού τύπου υποβάλλει αίτηση στο Τμήμα Μητρώων και Διαφάνειας της Γ.Γ.Ε.Ε. από την 1η Μαΐου μέχρι την 31η Μαΐου κάθε έτους. Με την αίτηση για πρώτη εγγραφή στο Μ.Η.Τ. η επιχείρηση ηλεκτρονικού τύπου συνυποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των παρ. 2 και 3 του άρθρου 10, όπως αυτά καθορίζονται στην απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 27. Εφόσον από τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις, η επιχείρηση εγγράφεται στο Μ.Η.Τ. Αν δεν πληρούνται, το Τμήμα Μητρώων και Διαφάνειας της Γ.Γ.Ε.Ε. αποστέλλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει η εν λόγω επιχείρηση αίτημα υποβολής των δικαιολογητικών που ελλείπουν. Η επιχείρηση οφείλει να υποβάλλει, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία αποστολής του αιτήματος, τα σχετικά δικαιολογητικά. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, το αίτημα εγγραφής απορρίπτεται, με απόφαση της αρμόδιας Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γ.Γ.Ε.Ε.

2. Για την ανανέωση της εγγραφής της η επιχείρηση ηλεκτρονικού τύπου υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr Ε.Ψ.Π.) ότι πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις. Αν το Τμήμα Μητρώων και Διαφάνειας της Γ.Γ.Ε.Ε. διαπιστώσει, είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν καταγγελίας είτε κατόπιν τυχαίου ελέγχου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 17 έως 21, ότι δεν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις, απορρίπτεται το αίτημα ανανέωσης της εγγραφής και η επιχείρηση διαγράφεται από το Μ.Η.Τ., δεν έχει δικαίωμα επανεγγραφής για τα δύο (2) επόμενα της διαγραφής έτη και χάνει την πιστοποίηση του άρθρου 11. Για το χρονικό διάστημα από την υποβολή της αίτησης ανανέωσης εγγραφής της επιχείρησης στο Μ.Η.Τ. μέχρι την ανανέωση της πιστοποίησής της από το Τμήμα Μητρώων και Διαφάνειας της Γ.Γ.Ε.Ε. εξακολουθεί να ισχύει η πιστοποίηση που έχει ήδη η επιχείρηση.

3. Οι αποφάσεις των παρ. 1 και 2 κοινοποιούνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει η επιχείρηση.

Άρθρο 15
Ένσταση κατά αποφάσεων αναφορικά με το Μ.Η.Τ.
Κατά των αποφάσεων της παρ. 1 του άρθρου 11, των άρθρων 13, 14, 17, 19, 20 και 21 και της παρ. 4 του άρθρου 25 όσοι έχουν έννομο συμφέρον δύνανται να ασκήσουν ένσταση ενώπιον της Γ.Γ.Ε.Ε. εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης σε αυτούς. Η ένσταση αυτή αποτελεί ενδικοφανή προσφυγή και επ’ αυτής αποφαίνεται εντός είκοσι (20) ημερών από την υποβολή της ο Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, ύστερα από γνώμη της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της παρ. 2 του άρθρου 9. Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης προσβάλλεται ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της επιχείρησης με αίτηση ακυρώσεως.

Άρθρο 16
Επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον έντυπο και στον ηλεκτρονικό τύπο
Επιχείρηση που δραστηριοποιείται και στον έντυπο και στον ηλεκτρονικό τύπο, δύναται να εγγράφεται και στα δύο (2) Μητρώα. Δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν για την εγγραφή στο Μ.Ε.Τ., δύνανται να υποβληθούν και για την εγγραφή στο Μ.Η.Τ. Ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός δημοσιογράφων και λοιπού προσωπικού που δηλώνεται από την επιχείρηση για την εγγραφή στο ένα Μητρώο, προσμετράται για την εγγραφή της και στο άλλο Μητρώο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Άρθρο 17
Δειγματοληπτικός έλεγχος εγγεγραμμένων επιχειρήσεων στα Μητρώα Έντυπου και Ηλεκτρονικού Τύπου
Προκειμένου να διαπιστωθεί ότι η εγγεγραμμένη επιχείρηση στα Μητρώα έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου πληροί τις προϋποθέσεις εγγραφής στο αντίστοιχο Μητρώο, η Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γ.Γ.Ε.Ε. διενεργεί, ετησίως, τυχαίους αυτοματοποιημένους δειγματοληπτικούς διοικητικούς ελέγχους, βάσει των μεθόδων της στατιστικής επιστήμης, σε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) τουλάχιστον των εγγεγραμμένων στα Μητρώα Έντυπου και Ηλεκτρονικού Τύπου επιχειρήσεων. Αν από τους εν λόγω ελέγχους προκύψει ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 4 και 10, η Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης, αποστέλλει, εντός πέντε (5) ημερών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει η εν λόγω επιχείρηση αίτημα υποβολής των δικαιολογητικών που ελλείπουν. Η επιχείρηση οφείλει να υποβάλλει, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία αποστολής του αιτήματος, τα σχετικά δικαιολογητικά. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, η Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης με απόφασή της, την οποία κοινοποιεί στην επιχείρηση, διαγράφει την επιχείρηση από το αντίστοιχο Μητρώο. Επιχείρηση που έχει διαγραφεί από το αντίστοιχο Μητρώο, δεν έχει δικαίωμα επανεγγραφής για τα επόμενα δύο (2) έτη μετά από τη διαγραφή της.

Άρθρο 18
Κριτήρια διενέργειας επιτόπιου ελέγχου
Επιτόπιος έλεγχος στις εγγεγραμμένες επιχειρήσεις διενεργείται υποχρεωτικά στο πλαίσιο χειρισμού καταγγελιών που αφορούν στην τήρηση των προϋποθέσεων του παρόντος, καθώς και σε κάθε περίπτωση που κριθεί αναγκαίος για τη διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων του παρόντος όπως ενδεικτικά:

α) όταν για τη διαπίστωση των προϋποθέσεων ανανέωσης και διατήρησης της εγγραφής στα Μητρώα, κρίνεται απαραίτητη η επαλήθευση στοιχείων μέσω επιτόπιου ελέγχου και

β) προκειμένου να ελεγχθούν μεταβολές ή έκτακτες καταστάσεις στην επιχείρηση, οι οποίες είναι δυνατόν να επηρεάσουν το αντικείμενο της πιστοποίησης.

Άρθρο 19
Επιτόπιος έλεγχος των εγγεγραμμένων στα Μητρώα επιχειρήσεων

1. Ο επιτόπιος έλεγχος διενεργείται στις εγκαταστάσεις της εγγεγραμμένης στο αντίστοιχο Μητρώο επιχείρησης, καθώς και σε καταστήματα και σημεία πώλησης στις περιοχές κυκλοφορίας, από κλιμάκιο αποτελούμενο από δύο (2) έως τέσσερις (4) ελεγκτές της Γ.Γ.Ε.Ε. Το κλιμάκιο ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γ.Γ.Ε.Ε. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο τόπος διενέργειας του ελέγχου. Στο κλιμάκιο ελέγχου δεν συμμετέχουν άτομα που η σχέση τους με την ελεγχόμενη επιχείρηση δύναται να επηρεάσει την αμεροληψία και την αντικειμενικότητα του ελέγχου. Στα κλιμάκια ελέγχου και ανάλογα με τις ανάγκες, δύναται να συμμετέχουν, επιπλέον, εμπειρογνώμονες και εκπαιδευόμενοι ελεγκτές.

2. Oι ελεγκτές εφοδιάζονται με ειδικά έγγραφα ταυτοπροσωπίας, τα οποία υποχρεούνται να επιδεικνύουν στους ελεγχόμενους κατά τη διάρκεια των ελέγχων. Η Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γ.Γ.Ε.Ε. καταρτίζει το πρόγραμμα ελέγχου, το οποίο περιλαμβάνει τις προς έλεγχο επιχειρήσεις, το αντικείμενο και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου. Της διενέργειας του ελέγχου προηγούνται μελέτη και αξιοποίηση των δεδομένων και στοιχείων του φακέλου των ελεγχόμενων επιχειρήσεων.

3. Κατά τη διενέργεια του ελέγχου, το κλιμάκιο ελέγχου ενημερώνει τους ελεγχόμενους για τους σκοπούς του ελέγχου και επιδεικνύει τα έγγραφα ταυτοπροσωπίας και τις σχετικές αποφάσεις διενέργειας του ελέγχου. Στο πλαίσιο του ελέγχου, οι ελεγκτές ενδεικτικά δύνανται να διαπιστώνουν την πραγματική κυκλοφορία των εντύπων, να ελέγχουν ότι τα έντυπα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και ότι το έντυπο που κυκλοφορεί ταυτίζεται με το αναρτώμενο στην πλατφόρμα του αντίστοιχου Μητρώου.

4. Μετά το πέρας του ελέγχου συμπληρώνεται εις διπλούν πρακτικό ελέγχου, στο οποίο καταγράφονται τα ευρήματα του ελέγχου. Τα δύο (2) αντίτυπα του πρακτικού συνυπογράφονται από τους ελεγκτές και τον υπεύθυνο της επιχείρησης ή τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, ο οποίος έχει δικαίωμα να εκθέσει τις επιφυλάξεις του, οι οποίες καταγράφονται στο πρακτικό ελέγχου. Άρνηση υπογραφής του τελευταίου, δεν καθιστά άκυρη τη διαδικασία ελέγχου και η επιχείρηση που ελέγχεται θεωρείται ότι έλαβε γνώση, η οποία καταγράφεται με ειδική μνεία περί αρνήσεως υπογραφής στο πρακτικό ελέγχου. Το ένα (1) αντίτυπο του πρακτικού παραδίδεται στην επιχείρηση και το δεύτερο κατατίθεται στη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γ.Γ.Ε.Ε.

5. Αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για την ένταξη στα αντίστοιχα Μητρώα, η Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης τάσσει προθεσμία δέκα (10) ημερών στην ελεγχόμενη επιχείρηση για παροχή εξηγήσεων. Εφόσον οι εξηγήσεις κριθούν ανεπαρκείς, η επιχείρηση διαγράφεται από το αντίστοιχο Μητρώο, με απόφαση της Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γ.Γ.Ε.Ε., χάνει την πιστοποίηση των άρθρων 5 και 11 και δεν έχει δικαίωμα επανεγγραφής για τα δύο (2) έτη που έπονται της διαγραφής της. Η απόφαση κοινοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει η επιχείρηση.

Άρθρο 20
Διασταυρωτικός έλεγχος
Η Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης δύναται να διενεργεί διασταυρωτικούς ελέγχους, οι οποίοι, ανάλογα με το αν η επιχείρηση είναι έντυπου η ηλεκτρονικού τύπου, δύνανται να είναι: α) επιτόπιοι, σε σημεία πώλησης και διάθεσης έντυπου τύπου ή β) διοικητικοί έλεγχοι ηλεκτρονικού τύπου μέσω διαδικτύου. Συγκεκριμένα:

α) Η Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, δύναται να διενεργεί ελέγχους σε κάθε χώρο πώλησης, διάθεσης, μεταφοράς έντυπου τύπου, προκειμένου να εξασφαλίζεται η συνεχής ορθή εφαρμογή των απαιτήσεων του παρόντος που αφορούν στην παραγωγή, κυκλοφορία, διακίνηση, επισήμανση του έντυπου τύπου, καθώς και την καταχρηστική ή μη ορθή χρήση του σήματος. Μετά το πέρας κάθε ελέγχου, συντάσσεται από τους αρμόδιους ελεγκτές πρακτικό ελέγχου, ανεξαρτήτως της διαπίστωσης ή μη συμμόρφωσης. Το εν λόγω πρακτικό συμπληρώνεται εις διπλούν και συνυπογράφεται από τον εκπρόσωπο της ελεγχόμενης επιχείρησης που παρίσταται, ο οποίος διατηρεί το δικαίωμα να εκθέσει τις επιφυλάξεις του, οι οποίες καταγράφονται στο πρακτικό ελέγχου. Άρνηση υπογραφής του τελευταίου δεν καθιστά άκυρη τη διαδικασία ελέγχου και η ελεγχόμενη επιχείρηση θεωρείται ότι έλαβε γνώση, η οποία καταγράφεται με ειδική μνεία περί αρνήσεως υπογραφής στο πρακτικό ελέγχου. Το ένα αντίτυπο του πρακτικού ελέγχου παραδίδεται στην επιχείρηση και το δεύτερο κατατίθεται στη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης,

β) η Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης δύναται να διενεργεί ελέγχους ιστοσελίδων ή ιστοτόπων, προκειμένου να διασφαλίσει τη συνδρομή των προϋποθέσεων που τίθενται στο παρόν σχετικά με την πιστοποίηση μιας επιχείρησης ηλεκτρονικού τύπου,

γ) αν κατά τη διενέργεια των εν λόγω ελέγχων διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 4 και 10, η Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης τάσσει προθεσμία δέκα (10) ημερών στην ελεγχόμενη επιχείρηση για παροχή εξηγήσεων. Εφόσον οι εξηγήσεις κριθούν ανεπαρκείς, η επιχείρηση διαγράφεται από το αντίστοιχο Μητρώο, με απόφαση της Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης, χάνει την πιστοποίηση των άρθρων 5 και 11 και δεν έχει δικαίωμα επανεγγραφής για τα δύο (2) έτη που έπονται της διαγραφής της. Η απόφαση κοινοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει η επιχείρηση.

Άρθρο 21
Αδυναμία ολοκλήρωσης ελέγχου

1. Σε περίπτωση που προγραμματισμένος έλεγχος δεν δύναται να διενεργηθεί ή διακόπτεται λόγω συνδρομής έκτακτης ανάγκης, όπως η απουσία του υπευθύνου για απρόβλεπτους και σοβαρούς λόγους, ή ανωτέρας βίας, η Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γ.Γ.Ε.Ε. δύναται να αναβάλλει τον έλεγχο και να ορίσει νέα ημερομηνία.

2. Αν το κλιμάκιο ελέγχου αντιμετωπίσει προβλήματα συνεργασίας με τον ελεγχόμενο, όπως ενδεικτικά άρνηση ελέγχου ή παροχής στοιχείων, ενημερώνει τον ιδιοκτήτη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, εφόσον είναι διαφορετικό πρόσωπο. Αν η αδυναμία συνεργασίας συνεχίζεται, το κλιμάκιο ελέγχου αποφασίζει τη διακοπή του ελέγχου με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης, καταγράφοντας στο πρακτικό ελέγχου το πρόβλημα που έχει ανακύψει. Ανάλογα με τη σοβαρότητα των προβλημάτων που καταγράφονται, η Διεύθυνση δύναται να αποφασίσει την ανάκληση της πιστοποίησης και τη διαγραφή της επιχείρησης από τα Μητρώα.

3. Σε περίπτωση που προγραμματισμένος έλεγχος δεν μπορεί να διενεργηθεί ή διακόπτεται, για τους λόγους της παρ. 1, το πρακτικό ελέγχου συμπληρώνεται με τους λόγους ματαίωσης ή διακοπής του ελέγχου και με τα ευρήματα που έχουν καταγραφεί μέχρι τη στιγμή της διακοπής. Σε περίπτωση επανάληψης του ελέγχου από υπαιτιότητα των ελεγχόμενων, το κόστος βαρύνει την ελεγχόμενη επιχείρηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΡΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Άρθρο 22
Απαγόρευση διαφήμισης φορέων του Δημοσίου και της Γενικής Κυβέρνησης σε μη πιστοποιημένα έντυπα ή ιστοσελίδες ενημερωτικού περιεχομένου

1. Η καταχώριση διαφημίσεων και κάθε άλλη καταχώριση έναντι άμεσου ή έμμεσου αντίτιμου από τον δημόσιο τομέα και τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης όπως ορίζονται στις περ. α’ έως και στ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), πραγματοποιείται, με ποινή ακυρότητας της σύμβασης ή εντολής, μόνο σε έντυπο τύπο ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο Μ.Ε.Τ.

2. Η καταχώριση διαφημίσεων και κάθε άλλη προβολή έναντι άμεσου ή έμμεσου αντίτιμου από τον δημόσιο τομέα και από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης όπως ορίζονται στις περ. α’ έως και στ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 πραγματοποιείται, με ποινή ακυρότητας της σύμβασης ή εντολής, μόνο σε ηλεκτρονικό τύπο ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο Μ.Η.Τ.

3. Για την κατανομή των διαφημίσεων και λοιπών καταχωρίσεων της περ. γ’ του άρθρου 3, οι αναθέτουσες αρχές λαμβάνουν υπόψη και το μέγεθος της επιχείρησης, τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 4 και την παρ. 3 του άρθρου 10 του παρόντος, καθώς και στην παρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ. 261/1997 (Α’ 186).

Άρθρο 23
Απαγόρευση συμμετοχής σε κρατικά προγράμματα ενισχύσεων σε μη πιστοποιημένα έντυπα ή ιστοσελίδες ενημερωτικού περιεχομένου
Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 3 σε κρατικά προγράμματα ενίσχυσης έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, είναι η πιστοποίησή τους σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 11.

Άρθρο 24
Δημοσιότητα δεδομένων
Τα Μητρώα των άρθρων 4 και 10 είναι προσβάσιμα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr Ε.Ψ.Π.). Ειδικότερα, μέσω της Πύλης παρέχεται πρόσβαση στα ακόλουθα στοιχεία: α) επωνυμία, β) διακριτικός τίτλος, γ) νομική μορφή, δ) έδρα, ε) διεύθυνση οργανωμένου γραφείου, στ) Α.Φ.Μ. και αρμόδια Δ.Ο.Υ., ζ) ονοματεπώνυμο εκδότη για τον έντυπο και διαχειριστή ιστοσελίδας για τον ηλεκτρονικό τύπο, διευθυντή, διευθυντή σύνταξης, η) στοιχεία ιδιοκτήτη μέχρι φυσικού προσώπου, θ) περιοδικότητα, ι) τίτλος εντύπου και ονομασία ιστοσελίδας, ια) στοιχεία κυκλοφορίας για τον έντυπο και στοιχεία απήχησης και επισκεψιμότητας για τον ηλεκτρονικό τύπο, ιβ) θεματικές ενότητες, ιγ) κοινό στόχος για τον ηλεκτρονικό τύπο, ιδ) γεωγραφική εμβέλεια και περιοχές κυκλοφορίας για τον έντυπο τύπο και γεωγραφική στόχευση για τον ηλεκτρονικό τύπο.

Άρθρο 25
Επιτροπή για την τήρηση των αρχών της δημοσιογραφικής ηθικής και δεοντολογίας

1. Συστήνεται ειδική Επιτροπή για την κρίση περί τήρησης ή μη των αρχών της δημοσιογραφικής ηθικής και δεοντολογίας κατά την εφαρμογή του Μέρους Β’. Για την κρίση αυτή, λαμβάνονται υπόψη οι ισχύοντες Κώδικες Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας των δημοσιογράφων, ιδίως ο Κώδικας Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.), ο Κώδικας Δεοντολογίας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.Σ.Υ.), καθώς και ο Παγκόσμιος Χάρτης Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας.

2. Η Επιτροπή της παρ. 1 αποτελείται από εννέα (9) μέλη, με τα αναπληρωματικά τους, ως εξής: α) έναν (1) εκπρόσωπο του κοινωφελούς Ιδρύματος «Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθανασίου Βασιλείου Μπότση», ως Προέδρο, β) ένα (1) μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ελληνικού Α.Ε.Ι. με γνωστικό αντικείμενο τη δημοσιογραφία, την επικοινωνία ή τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το οποίο ορίζεται από το εκάστοτε τμήμα του Α.Ε.Ι. ως Αντιπρόεδρο, γ) έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.), δ) έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Συντακτών Μακεδονίας Θράκης (ΕΣΗΕΜ Θ) ή της Ένωσης Συντακτών Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου (Ε.Σ.Π.Η.Τ.), ε) έναν (1) εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.ΣΥ.), στ) έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Εκδοτών Διαδικτύου (ΕΝ.Ε.Δ.), ζ) ένα (1) μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.), η) έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Ι.Η.Ε.Α.) και θ) έναν (1) εκπρόσωπο του επαρχιακού τύπου. Η θητεία των μελών της είναι διετής. Με την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 27, το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στην Επιτροπή ορίζεται από τον φορέα από τον οποίον προέρχεται.

3. Η Επιτροπή συγκαλείται οποτεδήποτε, είτε αυτεπαγγέλτως, κατά την κρίση των μελών της είτε κατόπιν καταγγελίας οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, εναντίον μέσου του έντυπου ή ηλεκτρονικού τύπου, κατά την έννοια του άρθρου 3, και επιλαμβάνεται των υπό εξέταση ή των καταγγελλομένων θεμάτων. Η καταγγελία υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γ.Γ.Ε.Ε. και διαβιβάζεται αμελλητί στον γραμματέα της Επιτροπής.

4. Η Επιτροπή διατυπώνει εγγράφως απλή γνώμη εντός δέκα (10) ημερών από τότε που περιήλθε σε γνώση της η κρινόμενη υπόθεση και ακολούθως διαβιβάζει τον σχετικό φάκελο στη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης, η οποία εκδίδει απόφαση περί διαγραφής ή μη της επιχείρησης από τα αντίστοιχα Μητρώα.

5. Η Επιτροπή, πριν από τη διατύπωση της γνώμης της παρ. 4, καλεί τον εκπρόσωπο του ελεγχόμενου μέσου, προκειμένου να εκφράσει τις απόψεις του και να παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εγγράφως ή προφορικώς, ως προς τα σχετικά ζητήματα.

6. Η Επιτροπή δύναται να καλεί στις συνεδριάσεις της προς διατύπωση γνώμης, παροχή πληροφοριών ή στοιχείων, πρόσωπα εγνωσμένου κύρους με εμπειρία στον χώρο των μέσων ενημέρωσης, ιδίως σε θέματα τήρησης της δημοσιογραφικής ηθικής και δεοντολογίας, εμπειρογνώμονες και μεταφραστές και εν γένει οποιουσδήποτε ειδικούς επιστήμονες κατά την κρίση της.

7. Η Επιτροπή συνεδριάζει στην έδρα της Γ.Γ.Ε.Ε. σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών διοικητικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας [ν. 2690/1999 (Α’ 45)]. Τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβάνουν για τη συμμετοχή τους σε αυτή οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση. Χρέη γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής εκτελεί υπάλληλος της Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γ.Γ.Ε.Ε.

8. Η Ειδική Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γ.Γ.Ε.Ε.

9. Επιχείρηση που διαγράφεται από τα Μητρώα, με την απόφαση της παρ. 4, δύναται να υποβάλλει εκ νέου αίτηση ένταξης μετά την πάροδο δύο (2) ετών, κατόπιν γνώμης της ειδικής Επιτροπής και εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 4 και 10. Σε περίπτωση μεταβίβασης της επιχείρησης έκδοσης του εντύπου ή λειτουργίας της ιστοσελίδας, το διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση της διετίας ισχύει για τη διάδοχο επιχείρηση. Σε περίπτωση μεταβίβασης του μέσου, το διάστημα που απομένει μέχρι τη συμπλήρωση της διετίας ισχύει για τον νέο ιδιοκτήτη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΥΠΟΜΗΤΡΩΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Άρθρο 26
Υπομητρώο περιφερειακού και τοπικού τύπου Αντικατάσταση άρθρου 2 ν. 3548/2007 Τροποποίηση παρ. 3 και προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 4 του ν. 3548/2007

1. Το άρθρο 2 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 2 Σύσταση υπομητρώου περιφερειακού και τοπικού τύπου

1. Συστήνεται στο ηλεκτρονικό Μητρώο Έντυπου Τύπου (Μ.Ε.Τ.) που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης (Γ.Γ.Ε.Ε.) ηλεκτρονικό υπομητρώο περιφερειακού και τοπικού τύπου, στο οποίο καταχωρίζονται, σε ειδικές μερίδες, τα στοιχεία των εφημερίδων περιφερειακού και τοπικού τύπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 1.

2. Οι περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες καταχωρίζονται στο Υπομητρώο, ύστερα από αίτηση του νόμιμου εκπροσώπου τους προς τη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γ.Γ.Ε.Ε., εφόσον πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) έχουν πωλήσεις, κατ’ ελάχιστον τετρακοσίων (400) φύλλων ανά έκδοση. Σε περιφερειακές ενότητες με πληθυσμό μικρότερο των ογδόντα χιλιάδων (80.000) κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία διενεργηθείσα απογραφή πληθυσμού, οι ανωτέρω εφημερίδες αρκεί να έχουν κατ’ ελάχιστον πωλήσεις διακοσίων πενήντα (250) φύλλων ανά έκδοση,

β) η εκτύπωση της εφημερίδας γίνεται, ανεξαρτήτως σελίδων, για μεν τις ημερήσιες, σε χαρτί επιφάνειας συνολικού εμβαδού, κατά κατώτατο όριο, δεκαέξι χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα έξι τετραγωνικών εκατοστών (16.936 cm2), για δε τις εβδομαδιαίες, σε χαρτί επιφάνειας συνολικού εμβαδού, κατά κατώτατο όριο, είκοσι πέντε χιλιάδων τετρακοσίων τεσσάρων τετραγωνικών εκατοστών (25.404 cm2).

Σε περιφερειακές ενότητες με πληθυσμό μικρότερο από ογδόντα χιλιάδες (80.000) κατοίκους, σύμφωνα με την εκάστοτε τελευταία διενεργηθείσα δημόσια απογραφή, η εκτύπωση της εφημερίδας γίνεται, ανεξαρτήτως σελίδων, για τις ημερήσιες σε χαρτί επιφάνειας συνολικού εμβαδού, κατά κατώτατο όριο, δώδεκα χιλιάδων επτακοσίων δύο τετραγωνικών εκατοστών (12.702 cm2) και για τις εβδομαδιαίες σε χαρτί επιφάνειας συνολικού εμβαδού, κατά κατώτατο όριο, είκοσι ενός χιλιάδων εκατόν εβδομήντα τετραγωνικών εκατοστών (21.170 cm2),

γ) οι περιφερειακές εφημερίδες περιλαμβάνουν επίκαιρη και ενημερωτική ύλη για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος της περιφερειακής ενότητας όπου εδρεύουν, σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής τους ύλης. Οι τοπικές εφημερίδες περιλαμβάνουν επίκαιρη και ενημερωτική ύλη για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος του δήμου όπου εδρεύουν σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής τους ύλης. Ως θέματα τοπικού ενδιαφέροντος για την κάλυψη του ανωτέρω ποσοστού του πενήντα τοις εκατό (50%), νοούνται και τα σχετικά με τις αντίστοιχες περιφερειακές ενότητες του δήμου όπου εδρεύουν. Ειδικά για τις τοπικές εφημερίδες που έχουν έδρα στον Δήμο Αθηναίων και στον Δήμο Θεσσαλονίκης, ως θέματα τοπικού ενδιαφέροντος για την κάλυψη του ανωτέρω ποσοστού του πενήντα τοις εκατό (50%), νοούνται και τα σχετικά με τις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, αντίστοιχα,

δ) να διατηρούν γραφεία στην έδρα τους, όπως αυτή αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 1.

3. Για τον έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων του παρόντος, οι περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες υποχρεούνται κατά την πρώτη εγγραφή τους στο Μητρώο Έντυπου Τύπου, να αποστέλλουν ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γ.Γ.Ε.Ε., εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αρχικής αίτησης εγγραφής, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη της εφημερίδας σχετικά με τους δημοσιογράφους που απασχολεί και τα χρονικά διαστήματα απασχόλησής τους, η οποία συνοδεύεται από βεβαίωση ασφάλισης του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα των δημοσιογράφων που νομίμως απασχολεί. Επιπλέον, προσκομίζεται πίνακας προσωπικού, νομίμως κατατεθειμένος στην Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας του ν. 4808/2021 (Α’ 101),

β) αντίγραφα των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. όλων των τριμήνων που συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), στην οποία αναφέρεται ότι στις δηλώσεις αυτές έχουν συμπεριληφθεί τα έσοδα από την πώληση των αντιτύπων και των συνδρομών, τα νόμιμα παραστατικά παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών ή άλλων υπηρεσιών συναφούς σκοπού ή το θεωρημένο τιμολόγιο του πρακτορείου διανομής τύπου που αφορούν στις εκάστοτε εκδόσεις της εφημερίδας. Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες μπορεί να παρέχονται από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ.) ή από ιδιωτικές ταχυδρομικές επιχειρήσεις, είτε αυτές είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) είτε όχι. Σε περίπτωση διακίνησης της εφημερίδας με δικά της μέσα, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του νομίμως απασχολούμενου διανομέα, σχετικά με τον αριθμό των κατ’ έκδοση διακινούμενων φύλλων. Αν ο διανομέας είναι ασφαλισμένος στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), εκτός της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης, προσκομίζονται σύμβαση νομίμως κατατεθειμένη στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και αντίγραφα των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών που εκδόθηκαν νομίμως για την υπηρεσία που παρέχεται από τον διανομέα. Σε περίπτωση απόλυσης ή οικειοθελούς αποχώρησης του διανομέα, δεν δημιουργείται κώλυμα ως προς την ένταξη στο Υπομητρώο, εφόσον προσληφθεί άλλος διανομέας εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παραίτησης ή απόλυσης του προηγούμενου.

4. α) Οι προϋποθέσεις καταχώρισης στο Υπομητρώο της παρ. 2 πρέπει να συντρέχουν και σε περίπτωση μη ουσιώδους αλλαγής του τίτλου της εφημερίδας, προκειμένου η εφημερίδα να εγγραφεί στο Υπομητρώο. Η διαπίστωση του ουσιώδους ή μη χαρακτήρα της αλλαγής του τίτλου εφημερίδας λαμβάνει χώρα σύμφωνα με την παρ. 3, καθώς και με την αυθημερόν ανάρτηση στην πλατφόρμα του Μ.Ε.Τ., ενός αντιτύπου κάθε φύλλου της.

β) Επιτρέπεται ετησίως, κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών, από Ιούνιο έως και Αύγουστο, η διακοπή της έκδοσης των ημερήσιων περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων για μία (1) μόνο φορά για δέκα (10) συνεχόμενες ημερολογιακές ημέρες και των εβδομαδιαίων για δεκαπέντε (15) ημέρες κατ’ ανώτατο όριο. Θεωρείται δικαιολογημένη επίσης η διακοπή της έκδοσης των ημερήσιων και εβδομαδιαίων περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων μόνο κατά τις επίσημες αργίες, κατά τις τοπικές αργίες και για λόγους ανωτέρας βίας.».

2. Στο άρθρο 4 του ν. 3548/2007 επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 η λέξη «νομαρχιακές» αντικαθίσταται από τη λέξη «περιφερειακές», β) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, γ) στην παρ. 3 διαγράφονται οι λέξεις «Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης», δ) προστίθεται παρ. 4 και το άρθρο 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 4 Αμοιβή για την καταχώριση δημοσιεύσεων

1. Οι δημοσιεύσεις της παρ. 3 του άρθρου 1 αποστέλλονται από τους φορείς ή τις επιχειρήσεις ή τους οργανισμούς προς καταχώριση στις ημερήσιες και εβδομαδιαίες περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες απευθείας. Η χρησιμοποίηση διαφημιστικών γραφείων ή άλλων ενδιαμέσων απαγορεύεται.

2. Όλες οι ανωτέρω δημοσιεύσεις καταχωρίζονται με αμοιβή, η οποία καθορίζεται εκάστοτε κατά διατίμηση χιλιοστομέτρου με κοινή απόφαση του αρμόδιου για τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται:

α) η επιτρεπόμενη έκταση τίτλων, υπότιτλων και του τίτλου του φορέα ή της επιχείρησης ή του οργανισμού που εξέδωσε το υπό δημοσίευση κείμενο και

β) το επιτρεπόμενο μέγεθος των τυπογραφικών στοιχείων.

3. Τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον εργολάβο ή τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών. Οι εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του παρόντος διακηρύξεις δημοπρασιών συνεχίζουν και ολοκληρώνονται με το προγενέστερο νομικό καθεστώς.

4. Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, καταβάλλονται από τον φορέα που έδωσε την εντολή καταχώρισης στην εφημερίδα, εντός των προθεσμιών του άρθρου 69Ζ του ν. 4270/2014 (Α’ 143). Σε περίπτωση ανακήρυξης αναδόχου της δημοσιευόμενης διαδικασίας, οι ως άνω δαπάνες παρακρατούνται από τον φορέα και αφαιρούνται από το τίμημα που οφείλει στον ανάδοχο για το σχετικό έργο ή προμήθεια.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 27
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γ.Γ.Ε.Ε. και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθορίζονται τα δικαιολογητικά που υποβάλλει ηλεκτρονικά κάθε επιχείρηση έντυπου τύπου, ο τρόπος υποβολής τους σύμφωνα με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 4, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό ή αναγκαίο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του άρθρου 4.

2. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης συγκροτείται η Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων του άρθρου 9. Με την ίδια απόφαση προσδιορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας της ανωτέρω Επιτροπής.

3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γ.Γ.Ε.Ε. και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ορίζεται ο χρόνος έναρξης λειτουργίας των Μητρώων των άρθρων 4 και 10, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γ.Γ.Ε.Ε. και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται:

α) τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται ηλεκτρονικά από κάθε επιχείρηση ηλεκτρονικού τύπου, σύμφωνα με την παρ. 2 και τις περ. α’, β’ και γ’ της παρ. 3 του άρθρου 10,

β) κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή του άρθρου 10.

5. Με απόφαση του Υπουργού στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γ.Γ.Ε.Ε., καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αφορούν στο σήμα της παρ. 3 του άρθρου 5 και της παρ. 3 του άρθρου 11.

6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργού στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γ.Γ.Ε.Ε., καθορίζεται η διαδικασία μετάπτωσης δεδομένων από υπάρχουσες βάσεις δεδομένων των άρθρων 6 και 12.

7. Με απόφαση του Υπουργού στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γ.Γ.Ε.Ε., καθορίζονται: α) ο κατάλογος των Τμημάτων των Α.Ε.Ι. της χώρας από τα οποία προέρχεται το μέλος της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 25, καθώς και η ισόρροπη και εκ περιτροπής εκπροσώπηση των Τμημάτων αυτών στην Επιτροπή, β) η ισόρροπη και εκ περιτροπής εκπροσώπηση των φορέων του περιφερειακού και τοπικού τύπου στην Επιτροπή, γ) η ισόρροπη και εκ περιτροπής εκπροσώπηση των ενώσεων της περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 25 στην Επιτροπή.

8. Με απόφαση του Υπουργού στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γ.Γ.Ε.Ε., καθορίζονται οι αρμόδιοι φορείς για την πιστοποίηση των μετρήσεων επισκεψιμότητας και απήχησης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα για την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 10.

Άρθρο 28
Μεταβατικές διατάξεις

1. Για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, έντυπος τύπος ο οποίος ήδη κυκλοφορεί κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Μ.Ε.Τ., δύναται να υποβάλει αίτηση εγγραφής εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη λειτουργίας του. Στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου, η διαδικασία πιστοποίησης από τη Γ.Γ.Ε.Ε. ολοκληρώνεται εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

2. Για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, ηλεκτρονικός τύπος, ο οποίος ήδη λειτουργεί κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Μ.Η.Τ., δύναται να υποβάλει αίτηση εγγραφής εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη λειτουργίας του. Στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου, η διαδικασία πιστοποίησης από τη Γ.Γ.Ε.Ε. ολοκληρώνεται εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

3. Εφημερίδες, οι οποίες είναι ήδη καταχωρισμένες στο Μητρώο Περιφερειακού και Τοπικού Τύπου του άρθρου 2 του ν. 3548/2007 (Α’ 68), εφόσον επιθυμούν να διατηρήσουν την εγγραφή τους, οφείλουν να υποβάλουν αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος, εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη λειτουργίας του Μ.Ε.Τ. Η διαδικασία εγγραφής τους στο Υπομητρώο περιφερειακού και τοπικού τύπου ολοκληρώνεται εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

4. Διακηρύξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) που έχουν ήδη δημοσιευθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ολοκληρώνονται με το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς.

5. α) Τα άρθρα 22 και 23 ισχύουν μετά από την πάροδο της προθεσμίας του παρόντος για την πιστοποίηση των μέσων από τη Γ.Γ.Ε.Ε.

β) Συμβάσεις και εντολές ανάθεσης καταχώρισης των διαφημιστικών και άλλων συναφών δραστηριοτήτων της περ. γ’ του άρθρου 3, καθώς και κρατικά προγράμματα ενίσχυσης που είναι σε ισχύ και δεν έχουν ολοκληρωθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, ολοκληρώνονται σύμφωνα με το π.δ. 261/1997 (Α’ 186) όπως τροποποιείται με το παρόν και τις υφιστάμενες μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάξεις.

γ) Συμβάσεις και εντολές ανάθεσης καταχώρισης των διαφημιστικών και άλλων συναφών δραστηριοτήτων της περ. γ’ του άρθρου 3, καθώς και κρατικά προγράμματα ενίσχυσης, που πραγματοποιούνται ή εκκινούν κατά τη χρονική περίοδο από την έναρξη ισχύος του παρόντος μέχρι και την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης, ολοκληρώνονται σύμφωνα με το π.δ. 261/1997 (Α’ 186), όπως τροποποιείται με το παρόν και με τις υφιστάμενες μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάξεις.

Άρθρο 29
Καταργούμενες διατάξεις
Τα άρθρα 52 και 53 του ν. 4339/2015 (Α’ 133) περί σύστασης Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης και η μεταβατική διάταξη της παρ. 11 του άρθρου 56 του ν. 4339/2015 καταργούνται μετά από την πάροδο της προθεσμίας του άρθρου 28 για την πιστοποίηση των μέσων από τη Γ.Γ.Ε.Ε.

ΜΕΡΟΣ Γ’
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Άρθρο 30
Ειδικό τέλος επί των τιμολογίων διαφημιστικής δαπάνης υπέρ της «Αστικής Εταιρείας Δεοντολογίας της Επικοινωνίας» Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 48 ν. 3801/2009
Στο άρθρο 48 του ν. 3801/2009 (Α’ 163) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) τροποποιείται η επωνυμία της αστικής εταιρείας υπέρ της οποίας θεσπίζεται το ειδικό τέλος, β) στο πρώτο εδάφιο αναπροσαρμόζεται το ύψος του ειδικού τέλους και προβλέπεται η εφαρμογή του σε όλα τα ψηφιακά μέσα και εργαλεία, γ) προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο, δ) στο νέο τέταρτο εδάφιο οι λέξεις «ο πάροχος των διαφημιστικών υπηρεσιών» αντικαθίστανται από τη λέξη «διαφημιστής», ε) προστίθεται έκτο εδάφιο και το άρθρο 48 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 48 Τέλος επί των τιμολογίων διαφημιστικής δαπάνης

Θεσπίζεται υπέρ της αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Αστική Εταιρεία Δεοντολογίας της Επικοινωνίας», η οποία έχει συσταθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2863/2000, ειδικό τέλος ποσοστού μηδέν κόμμα μηδέν τέσσερα τοις εκατό (0,04%), το οποίο αναπροσαρμόζεται σε ποσοστό μηδέν κόμμα μηδέν έξι (0,06%) από την 1η.1.2025, επί των τιμολογίων διαφημιστικής δαπάνης κατά το μέρος που αυτή αφορά στην αγορά χρόνου ή χώρου, με σκοπό τη μετάδοση ή καταχώριση, μέσω της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου, του κινηματογράφου, του διαδικτύου και όλων των ψηφιακών μέσων και εργαλείων, και του ημερήσιου ή περιοδικού τύπου, ή την ανάρτηση σε χώρους που νόμιμα προορίζονται για υπαίθρια διαφήμιση, διαφημιστικών ή επί πληρωμή δημοσιεύσεων. Το τέλος του πρώτου εδαφίου δεν επιβάλλεται επί των τιμολογίων διαφημιστικής δαπάνης για αγορά χρόνου ή χώρου, με σκοπό τη μετάδοση ή καταχώριση, μέσω των παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης περιφερειακής εμβέλειας και μέσω του περιφερειακού και τοπικού ημερήσιου ή περιοδικού τύπου.

Το ανωτέρω ειδικό τέλος θα υπολογίζεται επί της καθαρής αξίας του κόστους για την αγορά χρόνου ή χώρου και θα βαρύνει τον διαφημιζόμενο. Το ποσό που αναλογεί στο ειδικό αυτό τέλος αναγράφεται υποχρεωτικά στο σχετικό τιμολόγιο που εκδίδει ο διαφημιστής, ο οποίος το εισπράττει αμέσως από τον διαφημιζόμενο με την προσκόμιση του τιμολογίου και το καταθέτει σε ειδικό λογαριασμό που τηρείται σε τραπεζικό ίδρυμα στο όνομα της «Αστικής Εταιρείας Δεοντολογίας της Επικοινωνίας». Η κατάθεση του ως άνω ποσού γίνεται εντός τριάντα (30) ημερών από το τέλος του μήνα μέσα στον οποίο αυτό εισπράχθηκε. Αν δεν μεσολαβεί διαφημιστής, το ποσό που αναλογεί στο ειδικό τέλος, κατατίθεται απευθείας από τον διαφημιζόμενο στον ειδικό λογαριασμό της εν λόγω αστικής εταιρείας, σύμφωνα με τους παραπάνω όρους.».

Άρθρο 31
Παράταση προθεσμιών αδειοδότησης παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης και υποχρεωτικής μετάδοσης σε υψηλή ευκρίνεια Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 2 ν. 4339/2015
Στην παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4339/2015 (Α’ 133) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται ως προς την καταληκτική ημερομηνία μετάδοσης περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης σε τυπική ευκρίνεια (standard definition), β) το τρίτο εδάφιο τροποποιείται ως προς την ημερομηνία έναρξης υποχρεωτικής μετάδοσης περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης σε υψηλή ευκρίνεια (high definition), γ) στο έβδομο εδάφιο τροποποιείται η καταληκτική προθεσμία και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Με απόφαση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, μετά από σύμφωνη γνώμη του Ε.Σ.Ρ. και δημόσια διαβούλευση, καθορίζεται ο αριθμός των δημοπρατούμενων αδειών παρόχου περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης ανά κατηγορία εμβέλειας (εθνικής ή περιφερειακής), προγράμματος (ενημερωτικού γενικού περιεχομένου ή μη ενημερωτικού περιεχομένου), είδος στόχευσης (γενικής ή ειδικής) σε περίπτωση μη ενημερωτικού προγράμματος και είδος θεματικού περιεχομένου σε περίπτωση προγράμματος ειδικής στόχευσης.

Το πρόγραμμα των παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας όλων των κατηγοριών μεταδίδεται υποχρεωτικά σε υψηλή ευκρίνεια (high definition), καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας, και ταυτόχρονα σε τυπική ευκρίνεια (standard definition) μέχρι την 30ή.6.2023, εκτός εάν αποδεδειγμένα δεν είναι τεχνικά εφικτή η εκπομπή σε υψηλή ευκρίνεια (high definition), οπότε το ως άνω πρόγραμμα δύναται να μεταδίδεται μόνο σε τυπική ευκρίνεια (standard definition) ανά περιοχές απονομής.

Από την 1η.7.2023 το πρόγραμμα των παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας όλων των κατηγοριών μεταδίδεται υποχρεωτικά σε υψηλή ευκρίνεια (high definition), εκτός αν αυτό αποδεδειγμένα δεν είναι τεχνικά εφικτό, οπότε το ως άνω πρόγραμμα δύναται να μεταδίδεται σε τυπική ευκρίνεια (standard definition) ανά περιοχές απονομής.

Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης οι ως άνω προθεσμίες δύνανται να παραταθούν έως έξι (6) μήνες.

H τιμή εκκίνησης ανά κατηγορία δημοπρατούμενης άδειας καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού στον οποίο ανατίθεται εκάστοτε οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, μετά από σύμφωνη γνώμη του Ε.Σ.Ρ.

Με την απόφαση του Υπουργού περί καθορισμού του αριθμού των αδειών, δύναται να αποκλείεται, με ειδική αιτιολόγηση, ειδικής στόχευσης περιεχόμενο των προς χορήγηση αδειών μη ενημερωτικού περιεχομένου, ιδίως για λόγους προστασίας της εθνικής ασφάλειας, διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και προστασίας της δημόσιας υγείας. Καταληκτική προθεσμία για τη διαδικασία αδειοδότησης των παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας μη ενημερωτικού περιεχομένου και περιφερειακής εμβέλειας (ενημερωτικού γενικού και μη ενημερωτικού περιεχομένου) ορίζεται η 30ή.6.2023.».

Άρθρο 32
Απασχολούμενο προσωπικό αδειούχων παρόχων περιεχομένου Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 9 ν. 4339/2015
Στην παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4339/2015 (Α’ 133) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) το τέταρτο εδάφιο τροποποιείται ως προς το ποσοστό του προσωπικού των συνδεδεμένων επιχειρήσεων και των ανεξάρτητων εταιρειών παραγωγής των αδειούχων παρόχων περιεχομένου, που εργάζεται με βεβαίωση απασχόλησης ανάλογου χρόνου, β) προστίθεται πέμπτο εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Οι αδειούχοι πάροχοι περιεχομένου υποχρεούνται να εξασφαλίζουν ότι διαθέτουν επαρκείς ανθρωπίνους πόρους, ανάλογα με την κατηγορία της εμβέλειας, εθνικής ή περιφερειακής, και το είδος του προγράμματος, ενημερωτικού γενικού περιεχομένου ή μη ενημερωτικού περιεχομένου. Προς τον σκοπό αυτόν, για την κάλυψη των αναγκών τους που αφορούν σε θέσεις δημοσιογράφων και των αναγκών τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης, υποχρεούνται να διατηρούν συγκεκριμένο ετήσιο μέσο όρο προσωπικού, το οποίο δύναται να απαρτίζεται από: (α) εργαζομένους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, (β) προσωπικό συνδεδεμένων με τον αδειούχο πάροχο περιεχομένου επιχειρήσεων με βεβαίωση απασχόλησης ανάλογου χρόνου αποκλειστικά για τις ανάγκες του συγκεκριμένου παρόχου και (γ) προσωπικό ανεξάρτητων εταιρειών παραγωγής στις οποίες ο πάροχος αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου με βεβαίωση απασχόλησης ανάλογου χρόνου αποκλειστικά για τις ανάγκες του συγκεκριμένου παρόχου. Για την περ. β), το προσωπικό των συνδεδεμένων επιχειρήσεων δύναται να συνυπολογίζεται και να προσμετράται στο προσωπικό του αδειούχου παρόχου περιεχομένου, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: βα) Η συνδεδεμένη επιχείρηση έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την παραγωγή περιεχομένου ή παροχής υπηρεσιών προς τον αδειούχο πάροχο περιεχομένου, ββ) Το προσμετρώμενο προσωπικό της συνδεδεμένης επιχείρησης με βεβαίωση απασχόλησης ανάλογου χρόνου ορίζεται ως το γινόμενο του συνόλου των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της συνδεδεμένης επιχείρησης επί το ποσοστό συμμετοχής του αδειούχου παρόχου περιεχομένου σε αυτή. Σε κάθε περίπτωση, το προσμετρώμενο προσωπικό των συνδεδεμένων επιχειρήσεων και των ανεξάρτητων εταιρειών παραγωγής, με βεβαίωση απασχόλησης ανάλογου χρόνου, δεν υπερβαίνει το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ετήσιου μέσου όρου προσωπικού. Δημοσιογράφοι που απασχολούνται με σύμβαση πλήρους απασχόλησης στις Διευθύνσεις Ενημέρωσης και Ειδήσεων των αδειούχων παρόχων περιεχομένου, σε περίπτωση μεταφοράς τους σε συνδεδεμένη με τον αδειούχο πάροχο περιεχομένου επιχείρηση ή σε ανεξάρτητη εταιρεία παραγωγής, στην οποία ο πάροχος αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου, δεν συνυπολογίζονται στο προσμετρώμενο προσωπικό των συνδεδεμένων επιχειρήσεων και των ανεξάρτητων εταιρειών παραγωγής.».

Άρθρο 33
Εγγυήσεις προστασίας ανταγωνισμού Προσθήκη τελευταίου εδαφίου στην παρ. 10 του άρθρου 12 του ν. 2328/1995
Στην παρ. 10 του άρθρου 12 του ν. 2328/1995 (Α’ 159) προστίθεται νέο τελευταίο εδάφιο και η παρ. 10 του άρθρου 12 διαμορφώνεται ως εξής:

«10. Οι γενικές διατάξεις του δικαίου του ανταγωνισμού ισχύουν και ως προς την εμπορική πρακτική των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, των διαφημιστών και των διαφημιζομένων, ως προς τις μεταξύ τους σχέσεις. Απαγορεύεται κάθε άμεση ή έμμεση οργανωμένη και συστηματική ή μη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ διαφημιζόμενων επιχειρήσεων ή/και διαφημιστών, ή μεταξύ των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, σχετικά με τις τιμές πώλησης ή τις μέσες τιμές πώλησης ή το κόστος ανά μονάδα διαφημιστικής φόρτισης (CPR) ή τη διαφημιστική δαπάνη για την αγορά διαφημιστικού χώρου ή χρόνου από μέσα της παρ. 1. Οι διαφημιστικές επιχειρήσεις, εφόσον λειτουργούν ως ανώνυμες εταιρείες, έχουν υποχρεωτικά ονομαστικές μετοχές. Εφόσον οι μετοχές αυτές κατέχονται από άλλη ανώνυμη εταιρεία, οι μετοχές αυτής της εταιρείας πρέπει να είναι ονομαστικές και ούτω καθεξής μέχρι φυσικού προσώπου. Από την υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται οι εταιρείες που είναι εισηγμένες σε ημεδαπό ή αλλοδαπό χρηματιστήριο αξιών, καθώς και οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου. Ειδικά για την παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών προς τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, η εξαίρεση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει μόνο για τις ανώνυμες εταιρείες, οι οποίες προσκομίζουν πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας προς το ελληνικό δημόσιο, καθώς και έγγραφο δανειοληπτικής ικανότητας από αξιόχρεο πιστωτικό ίδρυμα. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, μπορούν να καθορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις και οι τυχόν αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας. Το παρόν δεν θίγει την εφαρμογή των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σ.Λ.Ε.Ε.).».

Άρθρο 34
Διαφημίσεις, χορηγίες και εμπορική επικοινωνία ως εισφορά μετοχικού κεφαλαίου Προσθήκη παρ. 15 στο άρθρο 12 του ν. 2328/1995
Στο άρθρο 12 του ν. 2328/1995 (Α’ 159) προστίθεται παρ. 15 ως εξής:

«15. Χρόνος και χώρος για διαφημίσεις, χορηγίες και κάθε μορφής εμπορική επικοινωνία δύναται να εισφέρονται ως μετοχικό κεφάλαιο σε επιχειρήσεις κάθε μορφής. Για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του εταιρικού δικαίου ως προς την αποτίμηση της εισφοράς αυτής σε είδος, ως αξία λαμβάνεται υπόψη το ποσό που αναφέρεται στην έγγραφη σύμβαση των μετόχων ως το ποσό της εισφοράς εμπορικής επικοινωνίας. Για την ολοκλήρωση της εισφοράς της σχετικής απαίτησης στο μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης δεν απαιτείται ούτε η τιμολόγηση της παρ. 2, ούτε η υλοποίηση της μετάδοσης ή καταχώρισης της εμπορικής επικοινωνίας που εισφέρεται. Η επιχείρηση που αποκτά από εισφορά το δικαίωμα για εμπορική επικοινωνία: α) υποχρεούται να αναλώσει η ίδια την εμπορική επικοινωνία χωρίς δικαίωμα να την μεταβιβάσει ή εισφέρει σε άλλο πρόσωπο και β) για την ανάλωση της σχετικής εμπορικής επικοινωνίας που της εισφέρθηκε αποστέλλει προς το μέσο όλες τις σχετικές εντολές της παρ. 1 και τιμολογείται από το μέσο για όλες τις διαφημίσεις και χορηγίες που αναλώνει σύμφωνα με την παρ. 2.».

Άρθρο 35
Καθορισμός τρόπου υπολογισμού και καταλογισμού του οικονομικού ανταλλάγματος και διαδικασία επιστροφής εγγυητικών επιστολών Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 52 ν. 4779/2021
Στην παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 4779/2021 (Α’ 27) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στο πρώτο εδάφιο συμπληρώνονται οι παραπεμπόμενες διατάξεις, β) προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Οι υποχρεώσεις των παρ. 7 και 7Α του άρθρου 9 του ν. 2644/1998 (Α’ 233) αφορούν και τις ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών, οι οποίες οφείλουν να υποβάλλουν αναλυτική δήλωση στο Ε.Σ.Ρ. για τα κανάλια που μεταδίδουν εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού, στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, μετά από σύμφωνη γνώμη του Ε.Σ.Ρ., καθορίζονται:

α) ο τρόπος υπολογισμού και καταλογισμού του οικονομικού ανταλλάγματος που προβλέπεται στις περ. α’ και β’ της παρ. 7 του ν. 2644/1998 και οφείλει να καταβάλλει ετησίως ο πάροχος, η διαδικασία συμψηφισμού και διακανονισμού ήδη καταβληθέντος για την απόκτηση ή ανανέωση άδειας οικονομικού ανταλλάγματος και οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων,

β) ο τρόπος και η διαδικασία επιστροφής των ήδη κατατεθειμένων εγγυητικών επιστολών στις ως άνω επιχειρήσεις και αντικατάστασης αυτών με νέες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.».

Άρθρο 36
Διαδικασία ανάθεσης καταχώρισης διαφημιστικών και λοιπών μηνυμάτων του Δημοσίου Ρυθμίσεις για τον ηλεκτρονικό Τύπο και την κρατική διαφήμιση Τροποποίηση περ. 4 και 6 άρθρου 2, αντικατάσταση άρθρου 4, τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 7 π.δ. 261/1997

1. Στην περ. 4 του άρθρου 2 του π.δ. 261/1997 (Α’ 186) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στο πρώτο εδάφιο συμπληρώνεται ο ορισμός με αναφορά στα νομικά πρόσωπα, β) στο δεύτερο εδάφιο διαγράφεται η λέξη «προσηκόντως» και επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, γ) προστίθενται τρίτο και τέταρτο εδάφιο και η περ. 4 του άρθρου 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Ανάδοχοι μετάδοσης ή καταχώρισης διαφημιστικών και λοιπών μηνυμάτων του Δημοσίου»: τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ασκούν τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο υπό στοιχείο ε’ της παρ. 2 του παρόντος και κατέχουν νομίμως άδεια λειτουργίας ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2328/1995 ή εκδίδουν εφημερίδες ή περιοδικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 1746/1988. Τα πρόσωπα αυτά πρέπει να είναι καταχωρημένα στο Μητρώο που τηρείται στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, σύμφωνα με το π.δ. 310/1996 (Α’ 114) και, εφόσον λειτουργούν με τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, έχουν ονομαστικές μετοχές σύμφωνα με τους όρους και τις εξαιρέσεις που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις. «Ανάδοχοι», σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, θεωρούνται και τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που διατηρούν επιχειρήσεις ηλεκτρονικού τύπου, δηλαδή ιστοσελίδες, ιστότοπους και ιστολόγια ενημερωτικού περιεχομένου που αναρτούν και δημοσιεύουν μέσω του διαδικτύου ειδήσεις, πληροφορίες, άρθρα, συνεντεύξεις, ή οπτικοακουστικό υλικό για πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά, αθλητικά και άλλα γεγονότα, με ή χωρίς αντάλλαγμα. Από την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.Η.Τ.) της Γ.Γ.Ε.Ε., ανάδοχοι κατά το τρίτο εδάφιο θεωρούνται τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που διατηρούν επιχειρήσεις ηλεκτρονικού τύπου που είναι εγγεγραμμένα στο Μ.Η.Τ. και φέρουν σχετική πιστοποίηση.».

2. Στην περ. 6 του άρθρου 2 του π.δ. 261/1997, αντικαθίστανται οι λέξεις «τριών εκατομμυρίων (3.000.000) δρχ.» με τις λέξεις «δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ» και η περ. 6 του άρθρου 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. «Συμβάσεις διαφημιστικών υπηρεσιών»: συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας που συνάπτονται εγγράφως μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και ενός από τους αναδόχους διαφημιστικών υπηρεσιών, εφόσον το ύψος της προβλεπόμενης δαπάνης της αναθέτουσας αρχής υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ.».

3. Το άρθρο 4 του π.δ. 261/1997, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 4 Υποχρέωση προγραμματισμού διαφημιστικής προβολής

1. Οι φορείς του δημοσίου τομέα, οφείλουν, το αργότερο εντός του πρώτου τριμήνου του έτους έναρξης υλοποίησης, να καταρτίζουν αναλυτικό, σε διάρκεια, είδος και προϋπολογιζόμενη αξία, πρόγραμμα προβολής των υπηρεσιών ή αγαθών που παρέχουν στο κοινό, καθώς και των δραστηριοτήτων τους για το επόμενο έτος. Τα προγράμματα προβολής περιλαμβάνουν τις διαφημιστικές και άλλες συναφείς δραστηριότητες του δημοσίου τομέα, όπως αυτές ορίζονται στην περ. 2 του άρθρου 2.

2. Στα προγράμματα αυτά περιλαμβάνεται υποχρεωτικά και η κατανομή της προϋπολογιζόμενης δαπάνης κάθε φορέα στα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης (έντυπα μέσα, ραδιόφωνο, τηλεόραση). Η συμμετοχή των περιφερειακών μέσων ενημέρωσης, ανά κατηγορία μέσου ενημέρωσης, είναι τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) επί της προϋπολογισθείσας συνολικής δαπάνης. Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο δεν εφαρμόζονται σε προγράμματα προβολής υπηρεσιών ή αγαθών που έχουν ενδιαφέρον ή χρηστικότητα αποκλειστικής εντοπιότητας συγκεκριμένου δήμου ή περιφέρειας.

3. Τα προγράμματα υποβάλλονται στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης (Γ.Γ.Ε.Ε.) και μετά από έλεγχο νομιμότητας του περιεχομένου τους ως προς την τήρηση των προϋποθέσεων των παρ. 1 και 2 από την αρμόδια υπηρεσία, διαβιβάζονται προς έγκριση προς τον Υπουργό, στον οποίο ανατίθενται οι αρμοδιότητες της Γ.Γ.Ε.Ε., ο οποίος τα εγκρίνει με σχετική απόφασή του.

4. Τα προγράμματα δύνανται να αναπροσαρμόζονται κατά τη διάρκεια του έτους υλοποίησης στην περίπτωση που αποφασίζεται η επέκταση ή δημιουργία νέων δραστηριοτήτων ή ανακύπτουν έκτακτες ανάγκες διαφημιστικής προβολής. Επί της υποβολής του αιτήματος προς έγκριση αναπροσαρμογής, εφαρμόζεται η παρ. 3.

5. Η τήρηση των διαδικασιών των παρ. 1 έως 4 αποτελεί προϋπόθεση του κύρους κάθε σύμβασης ανάθεσης διαφημιστικών υπηρεσιών, μετάδοσης ή καταχώρισης των σχετικών μηνυμάτων που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος διατάγματος.

6. Οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται, μετά την περάτωση της υλοποίησης του προγράμματος προβολής, σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση του Υπουργού, να αναρτούν στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε. στο διαδίκτυο και με την επιφύλαξη των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέχρι την 31η Μαρτίου του επόμενου της περάτωσης έτους:

α) τις καταστάσεις που προβλέπονται στην παρ. 24 του άρθρου 14 του ν. 2328/1995 (Α’ 159), στις οποίες αναφέρεται το ύψος των ποσών που διέθεσαν κατά το προηγούμενο έτος για κάθε είδους συμβάσεις παροχής διαφημιστικών και συναφών υπηρεσιών και συμβάσεις μετάδοσης ή καταχώρισης. Τα σχετικά ποσά αναγράφονται αναλυτικά για κάθε οικονομικό φορέα που ανέλαβε οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες της περ. 2 του άρθρου 2 και δεν αποκλίνουν από τα αναφερόμενα στο εγκεκριμένο πρόγραμμα διαφημιστικής προβολής. Αν ο Υπουργός στον οποίο ανατίθενται οι αρμοδιότητες της Γ.Γ.Ε.Ε., διαπιστώσει τέτοια απόκλιση συντάσσει σχετική έκθεση την οποία υποβάλλει στον Πρωθυπουργό και στον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

β) έκθεση απολογισμού του προγράμματος προβολής με εκτίμηση για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος, από την οποία προκύπτει η τήρηση του προβλεπόμενου ελάχιστου ποσοστού συμμετοχής τριάντα τοις εκατό (30%) των περιφερειακών μέσων στην κατανομή της συνολικής δαπάνης, σύμφωνα με την παρ. 2.

7. Αν διαπιστωθεί από την αρμόδια υπηρεσία της Γ.Γ.Ε.Ε. ότι δεν τηρήθηκε το προβλεπόμενο από την παρ. 2 ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής των περιφερειακών μέσων ενημέρωσης στην κατανομή της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης, ο φορέας υποχρεούται να διαθέσει το ποσό που υπολείπεται στην κατηγορία του περιφερειακού μέσου για την οποία δεν τηρήθηκε η ποσόστωση, κατά την υλοποίηση νέου προγράμματος προβολής εντός του επόμενου της περάτωσης έτους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με το προηγούμενο εδάφιο, επιβάλλεται στον φορέα από τον Υπουργό στον οποίο ανατίθενται οι αρμοδιότητες της Γ.Γ.Ε.Ε., διοικητικό πρόστιμο ίσο με τη διαφημιστική δαπάνη που υπολείπεται, προς συμπλήρωση του ανωτέρω ποσοστού συμμετοχής.».

4. Στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 7 του π.δ. 261/1997 επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στην παρ. 1 προστίθεται πρόβλεψη για τις επιχειρήσεις ηλεκτρονικού τύπου, β) το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 τροποποιείται, προς τον σκοπό εφαρμογής και σε διαδικτυακά μέσα, γ) επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 7 διαμορφώνονται ως εξής:

«1. Προκειμένου περί ανάθεσης καταχώρισης διαφημιστικών ή άλλων συναφών μηνυμάτων του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα σε επιχειρήσεις έκδοσης εφημερίδων ή περιοδικών που είναι καταχωρισμένες στο Μητρώο του Τμήματος Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. ή σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικού τύπου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2, οι αναθέτουσες αρχές εφαρμόζουν αναλογικά τις διαδικασίες ανάθεσης μετάδοσης που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 6.

2. Η επιλογή του συγκεκριμένου μέσου, στο οποίο ανατίθεται η καταχώριση του διαφημιστικού ή άλλου συναφούς μηνύματος, γίνεται μετά από συνεκτίμηση των στοιχείων της παρ. 2 του άρθρου 6.

Για την εκτίμηση της απήχησης του έντυπου μέσου στο ευρύ κοινό λαμβάνονται υπόψη η μέση μηνιαία κυκλοφορία του εντύπου, όπως αυτή βεβαιούται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και η απήχηση και επισκεψιμότητα του διαδικτυακού μέσου, όπως αυτή βεβαιούται από ευρέως αποδεκτό φορέα.».

Άρθρο 37
Παράταση προθεσμίας ως προς ιδιότητες Διευθυντή και Διευθυντή Σύνταξης μέσων περιφερειακού και τοπικού τύπου Τροποποίηση περ. α’ παρ. 3Α άρθρου μόνου ν. 1178/1981
Στην περ. α’ της παρ. 3Α του άρθρου μόνου του ν. 1178/1981 (Α’ 187) τροποποιείται η ημερομηνία του τελευταίου εδαφίου και η περ. α’ της παρ. 3Α διαμορφώνεται ως εξής:

«3Α. α) Σε κάθε εφημερίδα που εκδίδεται και διανέμεται στην Ελλάδα ορίζονται διευθυντής και διευθυντής σύνταξης, οι οποίοι αμφότεροι είναι μέλη επαγγελματικού σωματείου δημοσιογράφων. Σε περίπτωση κυκλοφορίας φύλλου κατά παράβαση του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλεται εντός δέκα (10) ημερών από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, κάθε φορά, διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Για τα έντυπα που είναι εγγεγραμμένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Περιφερειακού και Τοπικού Τύπου της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης έως τις 28.2.2022, οι ιδιότητες του διευθυντή και του διευθυντή σύνταξης μπορεί να ταυτίζονται, το δε πρόσωπο αυτό μπορεί εναλλακτικά να είναι μέλος επαγγελματικού σωματείου εκδοτών. Για τα έντυπα του προηγούμενου εδαφίου το παρόν ισχύει από 1ης.4.2024.».

Άρθρο 38
Παράλληλη απασχόληση δημοσιογράφων της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και του Α.Π.Ε. Μ.Π.Ε. Α.Ε. Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 55 ν. 4339/2015
Στην παρ. 3 του άρθρου 55 του ν. 4339/2015 (Α’ 133) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στο πρώτο εδάφιο επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, β) το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται με τη διεύρυνση του αντικειμένου της υπουργικής απόφασης ως προς τη διαδικασία και το όργανο που χορηγεί την άδεια του πρώτου εδαφίου, γ) διαγράφονται το τρίτο και το τέταρτο εδάφιο και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης (Γ.Γ.Ε.Ε.), καθώς και οι δημοσιογράφοι και οι καλλιτεχνικές ειδικότητες της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων Α.Ε. με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, μπορούν κατόπιν άδειας να απασχολούνται παράλληλα με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή παροχής υπηρεσιών ή έργου σε έντυπα ηλεκτρονικά ή διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης του ιδιωτικού τομέα, εφόσον η παράλληλη απασχόλησή τους δεν σχετίζεται ως προς το αντικείμενό της με τα ιδιαίτερα καθήκοντα της θέσης τους και δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας τους. Τα κριτήρια, η διαδικασία και το όργανο χορήγησης της άδειας του πρώτου εδαφίου προσδιορίζονται με απόφαση που εκδίδει ο Υπουργός στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες της Γ.Γ.Ε.Ε. Επιτρέπεται η παράλληλη απασχόληση δημοσιογράφων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων Α.Ε. ως ανταποκριτών στο εξωτερικό είτε με σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου είτε με σύμβαση έργου.».

Άρθρο 39
Επέκταση της προσαυξημένης έκπτωσης διαφημιστικής δαπάνης του άρθρου 22Γ του Κ.Φ.Ε. και για το φορολογικό έτος 2023 Τροποποίηση άρθρου 22Γ ν. 4172/2013
Στο άρθρο 22Γ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167) τροποποιούνται: α) ο τίτλος και β) το πρώτο εδάφιο σε τρία σημεία, με την προσθήκη της αναφοράς στο έτος 2023, ως προς την προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης και το άρθρο 22Γ διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 22Γ Προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης κατά τα φορολογικά έτη 2020, 2021, 2022 και 2023

Η διαφημιστική δαπάνη που πραγματοποιεί επιχείρηση κατά τα φορολογικά έτη 2020, 2021, 2022 και 2023, κατά το μέρος που η εν λόγω δαπάνη αφορά:

α) στην ανάρτηση σε χώρους που νόμιμα προορίζονται για υπαίθρια διαφήμιση, διαφημιστικών και χορηγικών μηνυμάτων ή επί πληρωμή δημοσιεύσεων ή

β) στην αγορά χρόνου ή χώρου, με σκοπό τη μετάδοση ή καταχώρηση διά των ακόλουθων Μέσων Ψυχαγωγίας: βα) της τηλεόρασης, ββ) του ραδιοφώνου, βγ) του κινηματογράφου, βδ) του διαδικτύου, βε) των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης και των λοιπών ψηφιακών μέσων και εργαλείων, εφόσον η μετάδοση ή η καταχώριση στις υποπερ. βδ) και βε) πραγματοποιήθηκε από επιχείρηση που έχει καταχωρισθεί στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης του άρθρου 52 του ν. 4339/2015 (Α’ 133) και βστ) των εφημερίδων και περιοδικών, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής της, προσαυξημένη κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) για το φορολογικό έτος 2020, κατά εξήντα τοις εκατό (60%) για το φορολογικό έτος 2021 και κατά τριάντα τοις εκατό (30%) για τα φορολογικά έτη 2022 και 2023 υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(i) η διαφημιστική δαπάνη της επιχείρησης για το φορολογικό έτος 2020 ανέρχεται τουλάχιστον στο ισόποσο της προ εκδόσεως πιστωτικών τιμολογίων κύκλου εργασιών (τζίρου) διαφημιστικής δαπάνης στα οριζόμενα στις περ. α) και β) για το έτος 2019 και

(ii) η διαφημιστική δαπάνη της επιχείρησης για το φορολογικό έτος 2021 και τα φορολογικά έτη 2022 και 2023 ανέρχεται τουλάχιστον στο εκατόν πέντε τοις εκατό (105%) του ποσού της προ εκδόσεως πιστωτικών τιμολογίων κύκλου εργασιών (τζίρου) διαφημιστικής δαπάνης στα οριζόμενα στις περ. α) και β) για το έτος 2019.

Εφόσον η επιχείρηση, βάσει σχετικών κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης, έχει αναστείλει τη δραστηριότητά της ή επλήγη οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η ανωτέρω υπό στοιχείο (i) προϋπόθεση πληρούται, εφόσον το ύψος της διαφημιστικής δαπάνης για το έτος 2020 ανέρχεται τουλάχιστον σε ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) της προ εκδόσεως πιστωτικών τιμολογίων κύκλου εργασιών (τζίρου) διαφημιστικής δαπάνης έτους 2019.

Αν προκύψουν ζημιές μετά από την αφαίρεση των ως άνω ποσοστών, αυτές μεταφέρονται με βάση το άρθρο 27.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, έπειτα από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ορίζεται κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή της παρούσας.».

Άρθρο 40
Παράταση της αναστολής επιβολής του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων στους παρόχους περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης Τροποποίηση παρ. 12Α άρθρου 5 ν. 3845/2010
Η παρ. 12Α του άρθρου 5 του ν. 3845/2010 (Α’ 65) τροποποιείται ως προς την παράταση της αναστολής επιβολής του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων στους παρόχους περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης έως τις 31.12.2023 και η παρ. 12Α διαμορφώνεται ως εξής:

«12Α. Η ρύθμιση της παρ. 12 δεν καταλαμβάνει τους παρόχους περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης έως τις 31.12.2023.».

Άρθρο 41
Διασπορά ψευδών ειδήσεων Τροποποίηση άρθρου 191 ΠΚ
Στο άρθρο 191 του Ποινικού Κώδικα [ν. 4619/2019, (Α’ 96)] α) αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο, β) καταργείται το δεύτερο εδάφιο, γ) στο τρίτο εδάφιο επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και το άρθρο 191 του Ποινικού Κώδικα διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 191 Διασπορά ψευδών ειδήσεων

Όποιος δημόσια ή μέσω του διαδικτύου διαδίδει ή διασπείρει με οποιονδήποτε τρόπο ψευδείς ειδήσεις με αποτέλεσμα να προκαλέσει φόβο σε αόριστο αριθμό ανθρώπων ή σε ορισμένο κύκλο ή κατηγορία προσώπων που αναγκάζονται έτσι να προβούν σε μη προγραμματισμένες πράξεις ή σε ματαίωσή τους, με κίνδυνο να προκληθεί ζημία στην οικονομία, στην αμυντική ικανότητα της χώρας ή στη δημόσια υγεία τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία (3) έτη ή με χρηματική ποινή. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και ο πραγματικός ιδιοκτήτης ή εκδότης του μέσου με το οποίο τελέστηκαν οι πράξεις του παρόντος.».

Άρθρο 42
Μεταβατικές διατάξεις
Η κατάργηση της υποχρέωσης των εταιρειών του πρώτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 27 του ν. 3166/2003 (Α’ 178), κατά το άρθρο 39 του παρόντος, εφαρμόζεται και σε εκκρεμείς, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, δημόσιες συμβάσεις παροχής διαφημιστικών υπηρεσιών προς το Δημόσιο και τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζονται στις περ. α’ έως και στ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).

Άρθρο 43
Καταργούμενη διάταξη
Η παρ. 6 του άρθρου 27 του ν. 3166/2003 (Α’ 178), περί υποχρέωσης υποβολής αναλυτικής κατάστασης από τις εταιρείες που αναλαμβάνουν την παροχή προς τους φορείς του Δημοσίου και τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζονται στις περ. α’ εως και στ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), υπηρεσιών σχετικά με την καταχώριση ή τη μετάδοση σε έντυπα ή ηλεκτρονικά, αντίστοιχα, μέσα ενημέρωσης κάθε είδους διαφημιστικών ή άλλων μηνυμάτων των καταργείται.

ΜΕΡΟΣ Δ’
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Άρθρο 44
Ρυθμίσεις για τα υποθηκοφυλακεία και τα κτηματολογικά γραφεία Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 1, παρ. 2 άρθρου 15, παρ. 3 και 6 άρθρου 20 ν. 4512/2018

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) τροποποιείται ως προς την προθεσμία έκδοσης των αποφάσεων του Δ.Σ. του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» για την κατάργηση των Υποθηκοφυλακείων, των κτηματολογικών γραφείων και των θέσεων και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής:

«7. Για την, σύμφωνα με την παρ. 5, κατάργηση των υποθηκοφυλακείων, των κτηματολογικών γραφείων και των θέσεων, εκδίδονται σταδιακά εντός εβδομήντα δύο (72) μηνών, κατ’ ανώτατο όριο, από την 17η.1.2018, αντίστοιχες αποφάσεις του Δ.Σ. του Φορέα, κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή. Κατά το διάστημα του προηγούμενου εδαφίου, οι προϊστάμενοι των έμμισθων Υποθηκοφυλακείων και οι άμισθοι Υποθηκοφύλακες υποχρεούνται να χορηγούν προς τον Φορέα όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη μεταφορά της άσκησης αρμοδιότητας, όπως ενδεικτικά τα στοιχεία που αφορούν το προσωπικό, τον εξοπλισμό και τις μισθώσεις ακινήτων, κατόπιν αιτήματος του Φορέα και εντός εύλογης προθεσμίας που ορίζεται με το σχετικό αίτημα. Με ίδιο αίτημα ο Φορέας δύναται να ζητά τη διενέργεια προπαρασκευαστικών εργασιών, τις οποίες υποχρεούται να εκτελέσει ο υπηρετών προϊστάμενος του έμμισθου Υποθηκοφυλακείου ή ο άμισθος Υποθηκοφύλακας για την έγκαιρη έκδοση της απόφασης του πρώτου εδαφίου. Οι αποφάσεις του πρώτου εδαφίου δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για την ημερομηνία κατάργησης των Υποθηκοφυλακείων και των κτηματολογικών γραφείων του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 και έναρξης της λειτουργίας των κτηματολογικών γραφείων και των υποκαταστημάτων τους του άρθρου 15, αναρτάται ανακοίνωση του Φορέα στην ιστοσελίδα του.».

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4512/2018 τροποποιείται ως προς την προθεσμία σύστασης υποκαταστημάτων σε κάθε κτηματολογικό γραφείο και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Εντός εβδομήντα δύο (72) μηνών από τις 17.1.2018, σε κάθε Κτηματολογικό Γραφείο συστήνονται με την απόφαση της παρ. 7 του άρθρου 1, Υποκαταστήματα ως εξής:

α) Στο Κτηματολογικό Γραφείο Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, τα Υποκαταστήματα Αλεξανδρούπολης, Ορεστιάδας, Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, (5).

β) Στο Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης, τα Υποκαταστήματα Καλαμαριάς, Λαγκαδά, (2).

γ) Στο Κτηματολογικό Γραφείο Κεντρικής Μακεδονίας, τα Υποκαταστήματα Βέροιας, Κιλκίς, Έδεσσας, Γιαννιτσών, Κατερίνης, Σερρών, Πολυγύρου, (7).

δ) Στο Κτηματολογικό Γραφείο Δυτικής Μακεδονίας, τα Υποκαταστήματα Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας και Εορδαίας, (4).

ε) Στο Κτηματολογικό Γραφείο Ηπείρου, τα Υποκαταστήματα Άρτας, Ηγουμενίτσας, Πρέβεζας, (3).

στ) Στο Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλίας, τα Υποκαταστήματα Τυρνάβου, Καρδίτσας, Βόλου, Σκιάθου, Τρικάλων, (5).

ζ) Στο Κτηματολογικό Γραφείο Δυτικής Ελλάδας, τα Υποκαταστήματα Αιγιαλείας Αιγίου, Μεσολογγίου, Αγρινίου, Πύργου, Αμαλιάδας, (5).

η) Στο Κτηματολογικό Γραφείο Στερεάς Ελλάδας, τα Υποκαταστήματα Λιβαδειάς, Θήβας, Χαλκίδας, Καρπενησίου, Άμφισσας, (5).

θ) Στο Κτηματολογικό Γραφείο Αθηνών, τα Υποκαταστήματα Χαλανδρίου, Περιστερίου, Ηλιουπόλεως, Καλλιθέας, (4).

ι) Στο Κτηματολογικό Γραφείο Αττικής, τα Υποκαταστήματα Αμαρουσίου, Κηφισιάς, Αχαρνών, Νέας Ιωνίας, Ελευσίνας, Μαραθώνα, (6).

ια) Στο Κτηματολογικό Γραφείο Πειραιώς και Νήσων, τα Υποκαταστήματα Γλυφάδας, Παλαιού Φαλήρου, (2).

ιβ) Στο Κτηματολογικό Γραφείο Πελοποννήσου, τα Υποκαταστήματα Ναυπλίου, Κορίνθου, Σπάρτης, Καλαμάτας, Κυπαρισσίας, (5).

ιγ) Στο Κτηματολογικό Γραφείο Βορείου Αιγαίου, τα Υποκαταστήματα Χίου, Ικαρίας, Σάμου, και Λήμνου, (4).

ιδ) Στο Κτηματολογικό Γραφείο Κυκλάδων, τα Υποκαταστήματα Άνδρου, Θήρας, Τήνου, Μήλου, Μυκόνου, Νάξου και Πάρου, (7).

ιε) Στο Κτηματολογικό Γραφείο Κρήτης, τα Υποκαταστήματα Ρεθύμνου, Χανίων, Αγίου Νικολάου Λασιθίου, (3).

ιστ) Στο Κτηματολογικό Γραφείο Δωδεκανήσου, τα Υποκαταστήματα Καλύμνου, Πάτμου, Καρπάθου, Κώ, Λέρου, (5).

ιζ) Στο Κτηματολογικό Γραφείο Ιονίων Νήσων, τα Υποκαταστήματα Λευκάδας, Ζακύνθου και ΚεφαλληνίαςΙθάκης, (3).».

3. Η παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4512/2018 τροποποιείται ως προς την προθεσμία μεταφοράς και αυτοδίκαιης ένταξης του προσωπικού σε θέσεις υπαλλήλων εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων, επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Στις θέσεις της παρ. 1, όπως κατανέμονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του παρόντος, μεταφέρεται και εντάσσεται αυτοδικαίως κατά τα οριζόμενα στην απόφαση της παρ. 7 του άρθρου 1 ή με την πάροδο εβδομήντα δύο (72) μηνών από τις 17.1.2018, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 1, το προσωπικό που υπηρετεί, με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σε θέσεις υπαλλήλων εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων, οι οποίες καταργούνται σύμφωνα με τις παρ. 5 και 7 του άρθρου 1, εφόσον δεν έχει υποβάλει αίτηση μετάταξης κατά τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο.».

4. Η παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 4512/2018 τροποποιείται ως προς την προθεσμία αυτοδίκαιης ένταξης στις θέσεις του προσωρινού κλάδου, επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Στις θέσεις του προσωρινού Κλάδου της παρ. 5 εντάσσεται αυτοδίκαια κατά τα οριζόμενα στην απόφαση της παρ. 7 του άρθρου 1 ή με την πάροδο εβδομήντα δύο (72) μηνών από τις 17.1.2018:

α) το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου των Υποθηκοφυλακείων που μετατράπηκαν σε έμμισθα σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4456/2017 (Α’ 24) και

β) το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου των καταργούμενων ειδικών άμισθων Υποθηκοφυλακείων, εφόσον η πρόσληψη του τελευταίου διενεργήθηκε πριν από την πρώτη Ιανουαρίου 2015, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 56 του κ.δ. της 19/23.7.1941 όπως ίσχυαν κάθε φορά ή της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 2664/1998, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 2 του ν. 3127/2003 (Α’ 67). Το κόστος της μισθοδοσίας καλύπτεται από τα εισπραττόμενα τέλη.».

Άρθρο 45
Προθεσμία έκδοσης κοινής υπουργικής απόφασης για την επιβολή προστίμου εκπρόθεσμης δήλωσης εγγραπτέων δικαιωμάτων Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 2 ν. 2308/1995
Το όγδοο εδάφιο της περ. α’ της παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995 (Α’ 114) τροποποιείται ως προς την προθεσμία έκδοσης της κοινής υπουργικής απόφασης για την επιβολή προστίμου σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης εγγραπτέων δικαιωμάτων και η παρ. 8 διαμορφώνεται ως εξής:

«8. α) Αν δεν υποβληθεί δήλωση, απαγορεύεται η κατάρτιση εμπράγματης δικαιοπραξίας για το δικαίωμα που δεν δηλώθηκε, καθώς και η χορήγηση άδειας οικοδομής στο όνομα εκείνου που παρέλειψε να υποβάλει τη δήλωση. Το αποδεικτικό υποβολής δήλωσης μνημονεύεται και επισυνάπτεται στο συμβόλαιο, μνημονεύεται στην οικοδομική άδεια και τηρείται στον φάκελο της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας. Με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα επιβάλλεται πρόστιμο.

Το πρόστιμο υπολογίζεται βάσει του είδους του εγγραπτέου δικαιώματος που δηλώνεται της αξίας των ακινήτων, βάσει του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού αυτής, καθώς και του χρόνου κατά τον οποίον καθυστέρησε η υποβολή της δήλωσης σε σχέση με την προθεσμία που καθορίζεται σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 5. Το πρόστιμο για δικαιώματα κυριότητας (ψιλής και πλήρους) και επικαρπίας υπολογίζεται για το σύνολο των ακινήτων που δεν έχουν δηλωθεί εμπροθέσμως ακόμη και στις αγροτικές περιοχές της υποπερ. αα’ της περ. α’ της παρ. 10, βάση υπολογισμού του προστίμου αποτελεί η αξία του δικαιώματος που δηλώνεται. Η βάση υπολογισμού αντιστοιχεί σε ποσό που δεν μπορεί να είναι κατώτερο των τριακοσίων (300) και ανώτερο των δυο χιλιάδων (2.000) ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται ανάλογα με τον χρόνο καθυστέρησης υποβολής της δήλωσης.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία δημοσιεύεται έως την 31η.7.2023, ορίζονται ο ειδικότερος τρόπος υπολογισμού του προστίμου ανά είδος δικαιώματος, συμπεριλαμβανομένου του συντελεστή προσαύξησης λόγω καθυστέρησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Η απόφαση αρχίζει να ισχύει έναν (1) μήνα μετά τη δημοσίευσή της.

Σε περίπτωση παρέλευσης της προθεσμίας καταβολής προστίμου, αυτό εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.

β) Οποιαδήποτε απαγόρευση και ακυρότητα από την εφαρμογή της παρούσας αίρεται είτε με την εκ των υστέρων υποβολή δήλωσης από εκείνον που παρέλειψε να την υποβάλει εμπροθέσμως, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποξενώθηκε πλήρως από το δικαίωμά του επί του ακινήτου είτε από εκείνον που αποκτά εγγραπτέο δικαίωμα με την παραπάνω δικαιοπραξία. Η υποβολή των δηλώσεων αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση, η οποία εκδίδεται ατελώς από το αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης.

Με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα, της οποίας το περιεχόμενο περιλαμβάνεται στην ανακοίνωση για την ανάρτηση που προβλέπεται στο άρθρο 4, καθορίζεται η ημερομηνία μέχρι την οποία είναι επιτρεπτή η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων στην περιοχή που κτηματογραφείται. Με όμοια απόφαση, η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται. Αποφάσεις του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο που εκδόθηκαν μετά την 9η.12.2020 και έως την 18η.6.2021, δυνάμει των οποίων αποφασίστηκε η παράταση της προθεσμίας υποβολής εκπρόθεσμων δηλώσεων σε κτηματογραφούμενες περιοχές, θεωρούνται έγκυρες από τη δημοσίευσή τους.».

Άρθρο 46
Κυριότητα ανοικτών θέσεων στάθμευσης στην πιλοτή Προσθήκη παρ. 5Α στο άρθρο 1 του ν. 960/1979
Στο άρθρο 1 του ν. 960/1979 (Α’ 194), μετά την παρ. 5 προστίθεται νέα παρ. 5Α ως εξής:

«5Α. α) Ο ιδιοκτήτης οριζοντίου ιδιοκτησίας-χώρου κύριας χρήσης πολυκατοικίας που έχει εμπράγματο δικαίωμα σε ανοικτή θέση στάθμευσης στην πιλοτή της ίδιας πολυκατοικίας, που αποτελεί κατά τη σύσταση αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία, προβαίνει σε μονομερή τροποποίηση της πράξης οριζοντίου ιδιοκτησίας, προκειμένου να μετατρέψει τον ανοικτό χώρο στάθμευσης στην πιλοτή ως παρακολούθημα στην αποκλειστική χρήση της οριζοντίου ιδιοκτησίας του χώρου κύριας χρήσης και ταυτόχρονα να ενσωματώσει στην τελευταία ποσοστό συγκυριότητας στο οικόπεδο που είχε κατά τη σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών ο ανοιχτός χώρος στάθμευσης στην πιλοτή. Στην περίπτωση αυτή, η σύμφωνη γνώμη του συνόλου των συνιδιοκτητών τεκμαίρεται.

β) Ανοικτή θέση στάθμευσης στην πιλοτή πολυκατοικίας που αποτελεί κατά τη σύσταση αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία και επί της οποίας δεν έχει εμπράγματο δικαίωμα ιδιοκτήτης επί οριζοντίου ιδιοκτησίας-χώρου κύριας χρήσης της αυτής πολυκατοικίας δύναται να μεταβιβαστεί κατ’ εξαίρεση και μόνο σε άλλον ιδιοκτήτη επί οριζοντίου ιδιοκτησίας-χώρου κύριας χρήσης της αυτής πολυκατοικίας. Στην περίπτωση αυτή ο ιδιοκτήτης της οριζοντίου ιδιοκτησίας-χώρου κύριας χρήσης προβαίνει σε μονομερή τροποποίηση της πράξης οριζοντίου ιδιοκτησίας, προκειμένου να μετατρέψει τον ανοικτό χώρο στάθμευσης στην πιλοτή ως παρακολούθημα στην αποκλειστική χρήση της οριζοντίου ιδιοκτησίας του χώρου κύριας χρήσης και ταυτόχρονα να ενσωματώσει στην τελευταία το ποσοστό συγκυριότητας στο οικόπεδο που είχε κατά τη σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών ο ανοιχτός χώρος στάθμευσης στην πιλοτή. Στην περίπτωση αυτή, η σύμφωνη γνώμη του συνόλου των συνιδιοκτητών τεκμαίρεται.

γ) Ο ιδιοκτήτης οριζοντίου ιδιοκτησίας-χώρου κύριας χρήσης πολυκατοικίας, στον οποίο μεταβιβάστηκε και το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης επί ανοικτής θέσης στάθμευσης στην πιλοτή ή θέσης στον ακάλυπτο χώρο της ίδιας πολυκατοικίας, στην οποία θέση, σύμφωνα με την πράξη σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας ή τον κανονισμό της πολυκατοικίας, έχει συσταθεί αυτοτελές δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης χωρίς να συνδέεται με συγκεκριμένη οριζόντια ιδιοκτησία-χώρο κύριας χρήσης της πολυκατοικίας, προβαίνει σε μονομερή τροποποίηση της πράξης οριζοντίου ιδιοκτησίας, προκειμένου να αντιστοιχήσει τον ανοικτό χώρο στάθμευσης της πιλοτής ή του ακάλυπτου χώρου ως παρακολούθημα στην αποκλειστική χρήση της οριζοντίου ιδιοκτησίας του χώρου κύριας χρήσης. Στην περίπτωση αυτή, η σύμφωνη γνώμη του συνόλου των συνιδιοκτητών τεκμαίρεται.».

Άρθρο 47
Προθεσμία συμπλήρωσης εκκρεμών αιτήσεων αδειοδότησης κεραιών Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 8 ν. 4918/2022
Στην παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4918/2022 (Α’ 68) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο ως προς την προθεσμία και τις προϋποθέσεις συμπλήρωσης των αιτήσεων αδειοδότησης, β) προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και η παρ. 1 του άρθρου 8 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 8 Συμπλήρωση εκκρεμών αιτήσεων αδειοδότησης κεραιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 4635/2019

1. Αιτήσεις αδειοδότησης κατασκευών κεραιών που χρησιμοποιούνται ως μέρος του δικτύου για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών προς το κοινό, οι οποίες εμπίπτουν στην παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 4635/2019 (Α’ 167) και έχουν κατατεθεί ή επανυποβληθεί στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Κατασκευών Κεραιών (ΣΗΛΥΑ) έως την 30ή.4.2022, δύνανται να συμπληρώνονται περαιτέρω με πράξεις, γνώμες, πιστοποιητικά, αποφάσεις, βεβαιώσεις, εγκρίσεις και λοιπά δικαιολογητικά, που εκδίδονται το αργότερο έως την 31η.3.2023, εφόσον: α) οι ως άνω αιτήσεις αδειοδότησης δεν έχουν απορριφθεί από την Ε.Ε.Τ.Τ. και β) οι σχετικές αιτήσεις προς τις αρμόδιες αρχές έχουν υποβληθεί το αργότερο μέχρι την 31η.5.2022. Αποκλειστικά για τις κατασκευές κεραιών του πρώτου εδαφίου, η προθεσμία αδειοδότησης της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4635/2019 παρατείνεται έως την 30ή.6.2023.».

Άρθρο 48
Προέγκριση δράσεων ανάπτυξης δικτυακών υποδομών Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 44 ν. 4635/2019
Η παρ. 4 του άρθρου 44 του ν. 4635/2019 (Α’ 167) τροποποιείται ως προς τον φορέα της πρότασης και τις προϋποθέσεις υλοποίησης των δράσεων ανάπτυξης δικτυακών υποδομών που εξαιρούνται από την απαίτηση προέγκρισης και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Για την υλοποίηση δράσεων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, όπου φορέας της πρότασης εξειδίκευσης είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δεν απαιτείται η προέγκριση του παρόντος άρθρου.».

ΜΕΡΟΣ Ε’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 49
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2022

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Παιδείας και Θρησκευμάτων ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Πολιτισμού και Αθλητισμού ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

Δικαιοσύνης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Εσωτερικών ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Υποδομών και Μεταφορών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Επικρατείας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ

Επικρατείας ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2022

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ