ΝΟΜΟΣ 4999/2022

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4999 ΦΕΚ Α 225/7.12.2022

Δευτεροβάθμια περίθαλψη, ιατρική εκπαίδευση, μισθολογικές ρυθμίσεις για τους ιατρούς και οδοντιάτρους του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α’: ΣΚΟΠΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1 Σκοπός

Άρθρο 2 Αντικείμενο

ΜΕΡΟΣ Β’: ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Άρθρο 3 Πιλοτικό πρόγραμμα προκαταρκτικής κλινικής άσκησης

ΜΕΡΟΣ Γ’:ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο 4 Συμβούλια κρίσης και επιλογής ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας Τροποποίηση άρθρου 7 ν. 4498/2017

Άρθρο 5 Υποβολή υποψηφιότητας και διαδικασία κρίσης/τοποθέτησης σε θέσεις ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας Τροποποίηση άρθρου 8 ν. 4498/2017

Άρθρο 6 Περιορισμοί στην υποβολή υποψηφιότητας για θέση ιατρού κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας Τροποποίηση παρ. 5 και 7 άρθρου 23 ν. 2519/1997

Άρθρο 7 Προκήρυξη θέσεων ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας με καθεστώς μερικής απασχόλησης Προσθήκη περ. γ’ στην παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2889/2001

Άρθρο 8 Κατάργηση προκηρύξεων και αποδέσμευση θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας

Άρθρο 9 Κωλύματα διορισμού ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 27 ν. 1397/1983

Άρθρο 10 Απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα των ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, των ιατρών του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου» και των ιατρών μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Τροποποίηση περ. α’ παρ. 1 και αντικατάσταση παρ. 4 άρθρου 11 ν. 2889/2001

Άρθρο 11 Επιλογή και αξιολόγηση Συντονιστών Διευθυντών

Άρθρο 12 Ορισμός προϊσταμένου σε ιατρικά τμήματα ή μονάδες Αντικατάσταση παρ. 8 άρθρου 7 ν. 2889/2001

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Άρθρο 13 Αξιολόγηση επικουρικού ιατρικού και οδοντιατρικού προσωπικού

Άρθρο 14 Πειθαρχική ευθύνη επικουρικού ιατρικού και οδοντιατρικού προσωπικού Τροποποίηση περ. ι’ παρ. 2 άρθρου 21 ν. 3580/2007

ΜΕΡΟΣ Δ’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Άρθρο 15 Διαδικασία τοποθέτησης ιατρών για άσκηση προς απόκτηση ειδικότητας

Άρθρο 16 Καθορισμός ομάδων νοσοκομείων και θέσεων ιατρών για απόκτηση ειδικότητας

Άρθρο 17 Χρόνος άσκησης στο εξωτερικό για απόκτηση ειδικότητας Τροποποίηση παρ. 10 άρθρου 5 ν. 2194/1994

Άρθρο 18 Συμμετοχή στις εξετάσεις για απόκτηση τίτλου ειδικότητας Αντικατάσταση περ. α’ παρ. 1 άρθρου 22 ν. 4208/2013

Άρθρο 19 Νόμιμη απαλλαγή από την υποχρεωτική εκπλήρωση υπηρεσίας υπαίθρου Τροποποίηση υποπερ. 4 και 7 περ. β’ παρ. 1 άρθρου 22 ν. 4208/2013

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Άρθρο 20 Μετεκπαίδευση ιατρών ή οδοντιάτρων, ειδικότητες και μετεκπαιδεύσεις επιστημόνων και επαγγελματιών υγείας Tροποποίηση παρ. 5 άρθρου 21 ν. 3580/2007

Άρθρο 21 Χορήγηση βεβαίωσης άσκησης ιατρικού και οδοντιατρικού επαγγέλματος Τροποποίηση άρθρου 113 ν. 4600/2019

ΜΕΡΟΣ Ε’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Άρθρο 22 Δυνατότητα σύστασης αυτοτελούς Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών σε νοσοκομεία δυναμικότητας κάτω των τριακοσίων (300) κλινών Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 6 ν. 2889/2001

Άρθρο 23 Αναγνώριση χρόνου άσκησης σε ιατρική εξειδίκευση ως χρόνου προϋπηρεσίας Tροποποίηση παρ. 1 άρθρου 19 ν. 3730/2008

Άρθρο 24 Πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας ή Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών ή Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 95 ν. 4821/2021

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο 25 Σύσταση και διάρθρωση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας Τροποποίηση άρθρου 1 ν. 1278/1982

Άρθρο 26 Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας Τροποποίηση παρ. 1 και 3 και προσθήκη παρ. 4 έως 7 στο άρθρο 2 του ν. 1278/1982

Άρθρο 27 Διοικούσα Επιτροπή και Επιτροπές για την υποβοήθηση του έργου του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας Τροποποίηση άρθρου 4 ν. 1278/1982

ΜΕΡΟΣ Ζ’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο 28 Σύσταση θέσεων ειδικευόμενων νοσηλευτών και προϋποθέσεις απόκτησης νοσηλευτικής ειδικότητας και εξειδίκευσης Τροποποίηση παρ. 12, 13 και 15 άρθρου 58 ν. 4690/2020

Άρθρο 29 Κώδικες Δεοντολογίας νοσηλευτών/νοσηλευτριών, επισκεπτών/επισκεπτριών υγείας, μαιών/ μαιευτών και βοηθών νοσηλευτών/νοσηλευτριών Αντικατάσταση άρθρου 114 ν. 2071/1992

Άρθρο 30 Καθηκοντολόγιο νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού Αντικατάσταση παρ. 3 άρθρου 10 ν. 3754/2009

Άρθρο 31 Κώδικας Δεοντολογίας Εργοθεραπευτών Προσθήκη άρθρου 84Α στον ν. 4461/2017

Άρθρο 32 Επαγγελματικά δικαιώματα επαγγελματιών υγείας

Άρθρο 33 Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας

ΜΕΡΟΣ Η’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Άρθρο 34 Αρμοδιότητες περιφερειών στον τομέα της υγείας Τροποποίηση στοιχ. 12 υποπερ. ΙΙ περ. Ζ’ παρ. ΙΙ άρθρου 186 ν. 3852/2010

Άρθρο 35 Εποπτεία Υπουργού Υγείας επί των Οδοντιατρικών Συλλόγων και της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας Αντικατάσταση άρθρου 74 ν. 1026/1980

Άρθρο 36 Ρυθμίσεις για τον Πανελλήνιο Σύλλογο Οπτικών και Οπτομετρών Προσθήκη άρθρου 93Α στον ν. 4486/2017

Άρθρο 37 Δυνατότητα αναστολής των αρχαιρεσιών επαγγελματικών συλλόγων που λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας

ΜΕΡΟΣ Θ’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Άρθρο 38 Προαγωγή του μη παρεμβατικού (φυσικού) τοκετού

Άρθρο 39 Υπηρεσίες κατ’ οίκον μαιευτικής φροντίδας «Μαίες στο σπίτι»

ΜΕΡΟΣ Ι’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΚΟΜΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Άρθρο 40 Διακομιδές ασθενών νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας

Άρθρο 41 Απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων που ανήκουν κατά κυριότητα στις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 17 ν. 2367/1953

ΜΕΡΟΣ ΙΑ’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ

Άρθρο 42 Δυνατότητα χρήσης του όρου «Ιδιωτικό Νοσοκομείο» στην επωνυμία ή στον διακριτικό τίτλο ιδιωτικών κλινικών Προσθήκη παρ. 2 στο άρθρο 33 του ν. 4600/2019

Άρθρο 43 Καθιέρωση ελάχιστου αριθμού κλινών ειδικότητας παιδοορθοπαιδικής και παιδοωτορινολαρυγγολογίας για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικής γενικής κλινικής Τροποποίηση περ. α) παρ. 1 άρθρου 23 ν. 4600/2019

Άρθρο 44 Παράταση ισχύος αδειών ίδρυσης ιδιωτικών κλινικών

Άρθρο 45 Διάρκεια προσωρινής διακοπής λειτουργίας ιδιωτικών κλινικών λόγω μεταστέγασης, κτιριακής μετατροπής, γενικής ανακαίνισης ή άλλων εξαιρετικών λόγων

Άρθρο 46 Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας ίδρυσης ιδιωτικής κλινικής Τροποποίηση άρθρου 8 ν. 4600/2019

Άρθρο 47 Μεταβατικό νομικό καθεστώς της κτιριακής επέκτασης και αύξησης κλινών των ιδιωτικών κλινικών Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 47 ν. 4600/2019

ΜΕΡΟΣ ΙΒ’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Άρθρο 48 Επιτροπή αδειοδότησης και ελέγχου εργαστηρίων φυσικοθεραπείας

Άρθρο 49 Υποχρέωση καταχώρισης στο Μητρώο Εργαστηρίων Φυσικοθεραπείας Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 120 ν. 4600/2019

ΜΕΡΟΣ ΙΓ’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Άρθρο 50 Σειρά προτίμησης αιτήσεων για την απόκτηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου Τροποποίηση περ. β) άρθρου 3 ν. 1963/1991

Άρθρο 51 Προμήθεια κλειστών μονάδων, πλοίων και αεροπλάνων με φάρμακα, ναρκωτικά και αντιβιοτικά φάρμακα από τα φαρμακεία

Άρθρο 52 Εταιρεία εκμετάλλευσης φαρμακείου ειδικού τύπου

Άρθρο 53 Ωράριο λειτουργίας φαρμακαποθηκών

ΜΕΡΟΣ ΙΔ’: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΟΥΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ, ΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΕΣ

Άρθρο 54 Μισθολόγιο ιατρών και οδοντιάτρων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, των έμμισθων ειδικευόμενων ιατρών και των επικουρικών ιατρών

Άρθρο 55 Μισθολόγιο ιατρών και οδοντιάτρων Δημόσιας Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας και ιατρών Γενικής Ιατρικής και Βιοπαθολογίας που υπηρετούν στις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

Άρθρο 56 Μισθολόγιο μόνιμων αγροτικών ιατρών και ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου

Άρθρο 57 Εφημερίες Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 45 ν. 3205/2003

Άρθρο 58 Μισθολόγιο ιατροδικαστών του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Άρθρο 59 Διασφάλιση αποδοχών

Άρθρο 60 Επέκταση πεδίου εφαρμογής μισθολογικών διατάξεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΠΡΟΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ, ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Άρθρο 61 Αποδοχές προσωπικού των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών

Άρθρο 62 Αποδοχές προσωπικού των Κέντρων Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών και των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης

ΜΕΡΟΣ ΙΕ’: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο 63 Παράταση χρόνου παραμονής στην υπηρεσία ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας

Άρθρο 64 Παράταση παραμονής ειδικευομένων νοσηλευτών στις ειδικότητες της επείγουσας εντατικής νοσηλευτικής και της νοσηλευτικής της δημόσιας υγείας/ κοινοτικής νοσηλευτικής Τροποποίηση άρθρου ένατου ν. 4889/2022

Άρθρο 65 Παράταση ισχύος της δυνατότητας υπέρβασης της σαρανταοκτάωρης εβδομαδιαίας διάρκειας εργασίας των ιατρών των νοσοκομείων και μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας

Άρθρο 66 Μεταφορά στα έτη 2023 και 2024 των ημερών κανονικής άδειας των ετών 2020 και 2021 που δεν χορηγήθηκαν στο προσωπικό της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων του κατά το έτος 2022

Άρθρο 67 Δυνατότητα ανανέωσης της θητείας της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 254 ν. 4512/2018

Άρθρο 68 Αποζημίωση για τις μετακινήσεις των διασωστών πληρωμάτων, νοσηλευτών και ιατρών του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 28 ν. 4958/2022

Άρθρο 69 Ρυθμίσεις για τις δαπάνες των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, των Υγειονομικών Περιφερειών και των Κέντρων Υγείας

ΜΕΡΟΣ ΙΣΤ’: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΤΕΛΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ, ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 70 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 71 Τελικές διατάξεις

Άρθρο 72 Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 73 Εφαρμοζόμενες διατάξεις

Άρθρο 74 Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΙΖ’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 75 Έναρξη ισχύος

ΜΕΡΟΣ Α’
ΣΚΟΠΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1
Σκοπός
1. Σκοπός του παρόντος είναι:

α) η βελτίωση της κλινικής εκπαίδευσης που λαμβάνουν οι απόφοιτοι της ιατρικής, μέσω της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα προκαταρκτικής κλινικής άσκησης,

β) η κρίση και επιλογή μόνιμου ιατρικού προσωπικού για τη στελέχωση των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), η οποία καλύπτει τις ανάγκες του δημόσιου συστήματος υγείας,

γ) η επιτάχυνση της τοποθέτησης ιατρών για άσκηση σε ιατρική ειδικότητα,

δ) η αριθμητική ενίσχυση του ιατρικού προσωπικού του Ε.Σ.Υ., μέσω της προσέλκυσης ιδιωτών ιατρών,

ε) η βελτίωση του εργασιακού καθεστώτος των ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ.,

στ) η συμπλήρωση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη διάρθρωση της Ιατρικής Υπηρεσίας των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.,

ζ) η βελτίωση των ικανοτήτων και των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών από τους επικουρικούς ιατρούς και η ενίσχυση της λογοδοσίας τους,

η) η ενίσχυση της άσκησης της επείγουσας ιατρικής και της εντατικής θεραπείας ή εντατικής νοσηλείας νεογνών, θ) η οργανωτική αναδιάρθρωση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας,

ι) η βελτίωση της παρεχόμενης μαιευτικής περίθαλψης,

ια) η επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, τα οποία έχουν αντανακλαστικές συνέπειες στην οικονομία και την κοινωνία,

ιβ) ο εκσυγχρονισμός των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών κλινικών,

ιγ) ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας και ελέγχου των εργαστηρίων φυσικοθεραπείας,

ιδ) η ενίσχυση των νέων φαρμακοποιών, η εξασφάλιση της αυτάρκειας σε αναγκαία φάρμακα, αντιβιοτικά και ναρκωτικά για την κάλυψη έκτακτων και επειγουσών αναγκών σε εμπορικά πλοία και αεροπλάνα και σε ιδιωτικές, δημόσιες και δημοτικές μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και φροντίδας ατόμων με αναπηρία, και η κινητροδότηση συμπράξεων φαρμακείων για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του κοινού,

ιε) η ρύθμιση του ωραρίου λειτουργίας των φαρμακαποθηκών και ιστ) η ιδιαίτερη μισθολογική μεταχείριση των Ιατρών και Οδοντιάτρων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, των έμμισθων Ειδικευόμενων Ιατρών, των Επικουρικών Ιατρών, των Ιατρών και Οδοντιάτρων Δημόσιας Υγείας του Ε.Σ.Υ., των Ιατρών Γενικής Ιατρικής και Βιοπαθολογίας που υπηρετούν στις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, καθώς και των Μόνιμων Αγροτικών Ιατρών και Ιατρών Υπηρεσίας Υπαίθρου.

Άρθρο 2
Αντικείμενο
Αντικείμενο του παρόντος είναι ιδίως:

α) η πρόβλεψη της πιλοτικής εφαρμογής προγράμματος προκαταρκτικής κλινικής άσκησης έξι (6) μηνών σε νοσοκομείο,

β) η τροποποίηση του νομικού πλαισίου που διέπει την κρίση και επιλογή των ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.),

γ) η μεταφορά της αρμοδιότητας τοποθέτησης ιατρών για άσκηση σε ιατρική ειδικότητα από το Υπουργείο Υγείας στα νοσοκομεία, που αποτελούν εκπαιδευτικά κέντρα, η δημιουργία ομάδων νοσοκομείων ανά ειδικότητα για τοποθέτηση ιατρών προς άσκηση για απόκτηση ειδικότητας, η κυκλική τοποθέτηση των ιατρών στα νοσοκομεία της ομάδας στην οποία θα ενταχθούν και ο καθορισμός του κατ’ έτους αριθμού θέσεων ανά ειδικότητα και ανά νοσοκομείο, ανάλογα με τις ανάγκες του συστήματος υγείας της χώρας,

δ) η θέσπιση της δυνατότητας προκήρυξης θέσεων μερικής απασχόλησης ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία,

ε) η πρόβλεψη δυνατότητας για απασχόληση ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. στον ιδιωτικό τομέα της ιατρικής και η ρύθμιση αντίστοιχων θεμάτων για τους ιατρούς μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού,

στ) η πρόβλεψη διαδικασίας επιλογής και αξιολόγησης των Συντονιστών Διευθυντών, καθώς και διαδικασίας επιλογής προσωρινού προϊσταμένου τμήματος ή μονάδας νοσοκομείου του Ε.Σ.Υ., όπου απαιτείται ο ορισμός του,

ζ) η αξιολόγηση και η ενίσχυση της πειθαρχικής ευθύνης του επικουρικού ιατρικού προσωπικού που υπηρετεί στο δημόσιο σύστημα υγείας,

η) η δυνατότητα σύστασης αυτοτελούς Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών και σε άλλα νοσοκομεία, εκτός από αυτά για τα οποία προβλέπεται ήδη, η λήψη μέτρων για την πλήρωση θέσεων σε Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών και η αναγνώριση του χρόνου άσκησης στην εξειδίκευση ως προϋπηρεσίας στο Ε.Σ.Υ.,

θ) ο εκσυγχρονισμός της δομής και της οργάνωσης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, ι) η συμπλήρωση του νομικού πλαισίου που διέπει τους ιατρούς, νοσηλευτές και λοιπούς επαγγελματίες υγείας, προκειμένου να επιλυθούν ζητήματα που σχετίζονται με την πρόσβαση στην άσκηση καθηκόντων, τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση, τα επαγγελματικά τους δικαιώματα και το καθηκοντολόγιό τους,

ια) η ρύθμιση ζητημάτων που σχετίζονται με τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών κλινικών,

ιβ) η εισαγωγή ρυθμίσεων για την εξασφάλιση του καλύτερου δυνατού επιπέδου παροχής υπηρεσιών φυσικοθεραπείας,

ιγ) η ρύθμιση ειδικών ζητημάτων λειτουργίας φαρμακείων, μεταξύ των οποίων η προτεραιοποίηση εκείνων που δεν λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης, εξαιρούμενης της προσωρινής σύνταξης λόγω αναπηρίας, στη σειρά με βάση την οποία κρίνονται οι αιτήσεις για την απόκτηση άδειας φαρμακείου,

ιδ) η ρύθμιση του τρόπου κάλυψης έκτακτων και επειγουσών αναγκών προμήθειας φαρμάκων, αντιβιοτικών και ναρκωτικών σε ιδιωτικές, δημόσιες και δημοτικές μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και φροντίδας ατόμων με αναπηρία, σε πλοία και σε αεροπλάνα,

ιε) η θέσπιση πλαισίου λειτουργίας των εταιρειών εκμετάλλευσης φαρμακείων ειδικού τύπου, ιστ) η αναδιαμόρφωση του πλαισίου καθορισμού του ωραρίου λειτουργίας των φαρμακαποθηκών, προς διασφάλιση της διαθεσιμότητας των αναγκαίων για τους πολίτες φαρμακευτικών προϊόντων και

ιζ) η αναμόρφωση των ειδικών μισθολογικών ρυθμίσεων και η αύξηση των αποδοχών που αφορούν τους Ιατρούς και Οδοντιάτρους του Εθνικού Συστήματος Υγείας, τους έμμισθους Ειδικευόμενους Ιατρούς, τους Επικουρικούς Ιατρούς, τους Ιατρούς και Οδοντιάτρους Δημόσιας Υγείας του Ε.Σ.Υ., τους Ιατρούς Γενικής Ιατρικής και Βιοπαθολογίας που υπηρετούν στις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, καθώς και τους Μονίμους Αγροτικούς Ιατρούς και Ιατρούς Υπηρεσίας Υπαίθρου, και η προσαρμογή των διατάξεων για το μισθολόγιο των ιατροδικαστών, καθώς και των ιατρών, οδοντιάτρων και του προσωπικού των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών, των Κέντρων Φιλοξενίας Αλλοδαπών και Προσφύγων και των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

ΜΕΡΟΣ Β’
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Άρθρο 3
Πιλοτικό πρόγραμμα προκαταρκτικής κλινικής άσκησης

1. Θεσπίζεται σε πιλοτική εφαρμογή πρόγραμμα προκαταρκτικής κλινικής άσκησης διάρκειας έξι (6) μηνών σε κλινικές του παθολογικού ή χειρουργικού τομέα, καθώς και σε τμήματα επειγόντων περιστατικών σε επιλεγμένα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) εντός των υγειονομικών περιφερειών (Υ.ΠΕ.) της χώρας. Οι κλινικές του παθολογικού ή χειρουργικού τομέα, καθώς και τα τμήματα επειγόντων περιστατικών του πρώτου εδαφίου καθορίζονται από τον Υπουργό Υγείας και ανακοινώνονται σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδει κάθε Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.) για τα νοσοκομεία αρμοδιότητάς της.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα της παρ. 1 έχουν οι ιατροί, οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει από ιατρικές σχολές των πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής από την 1η.1.2022 και εφεξής, δεν έχουν τοποθετηθεί για εκπαίδευση σε κανένα στάδιο της ειδικότητας και δεν έχουν επιλεγεί από προκήρυξη ή πρόσκληση για την εκπλήρωση της υπηρεσίας υπαίθρου ούτε την έχουν εκπληρώσει.

3. Για τη συμμετοχή των ιατρών στο πρόγραμμα εκδίδεται από κάθε Δ.Υ.ΠΕ. πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα νοσοκομεία αρμοδιότητάς της και οι ιατροί δύνανται να υποβάλουν αίτηση σε μία (1) Δ.Υ.ΠΕ. και για ένα (1) νοσοκομείο από αυτά που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

4. Οι ιατροί της παρ. 2 που επιλέγονται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, τοποθετούνται με απόφαση του Διοικητή της οικείας Δ.Υ.ΠΕ., σε προσωρινά συνιστώμενες, με την απόφαση διορισμού τους, θέσεις προκαταρκτικής κλινικής άσκησης στον παθολογικό ή χειρουργικό τομέα ή στα τμήματα επειγόντων περιστατικών, σε νοσοκομείο αρμοδιότητάς της, εξ αυτών που συμμετέχουν στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και λαμβάνουν αποδοχές ειδικευόμενου ιατρού. Σε συνέχεια της απόφασης τοποθέτησης, η οποία εκδίδεται από τον Διοικητή της οικείας Υ.ΠΕ., υπογράφεται σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, μεταξύ του ιατρού και του οικείου νοσοκομείου, η οποία έχει διάρκεια έξι (6) μηνών και δεν δύναται να παραταθεί. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος χορηγείται από την οικεία Δ.Υ.ΠΕ. σχετική βεβαίωση.

5. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι ιατροί που συμμετέχουν σε αυτό δεν επιτρέπεται να μετακινούνται ή να αποσπώνται.

6. Αν ο ιατρός διακόψει τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, δεν δύναται να υποβάλει εκ νέου αίτηση για συμμετοχή σε αυτό. Σε περίπτωση τοποθέτησης των ιατρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα για άσκηση προς απόκτηση ειδικότητας, η απόφαση τοποθέτησης ανακαλείται μετά από αίτησή τους, και εκδίδεται νέα απόφαση τοποθέτησης, μετά από την πρώτη κένωση θέσης, με την προσκόμιση της βεβαίωσης ολοκλήρωσης του προγράμματος.

7. Για τους ιατρούς που ολοκληρώνουν το πρόγραμμα προκαταρκτικής κλινικής άσκησης:

α) μειώνεται κατά έναν (1) μήνα ο χρόνος ειδίκευσης σε οποιαδήποτε ειδικότητα, κατά την έναρξη αυτής, και

β) μειώνεται σε έξι (6) μήνες η υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου, κατά παρέκκλιση της περ. Α’ της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (Α’ 134), περί δωδεκάμηνης υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου.

Οι ιατροί της παρούσας δεν υποχρεούνται στην εκπαιδευτική πρακτική εξάσκηση της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4025/2011 (Α’ 228).

8. Μετά από την ολοκλήρωση του προγράμματος κλινικής άσκησης του παρόντος και της εξάμηνης υπηρεσίας υπαίθρου της περ. β) της παρ. 6 του παρόντος, αναγνωρίζονται τρεις (3) μήνες άσκησης ειδικότητας παθολογίας ή χειρουργικής, κατ’ επιλογή των ιατρών, εκτός αυτών που ειδικεύονται στη Γενική Ιατρική σύμφωνα με την περ. Γ’ της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007.

9. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται έως την 31η.12.2024, δύναται δε να παραταθεί χρονικά με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Μετά από την ολοκλήρωση της πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας υποβάλλει στον Υπουργό έκθεση αξιολόγησης με συγκεντρωτικά στοιχεία, καταγραφέντα προβλήματα, εξαχθέντα συμπεράσματα και εισηγήσεις αναφορικά με την υλοποίηση της πιλοτικής εφαρμογής και ανάλογα με τα αποτελέσματα αυτής δύναται να εκκινεί, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, η σταδιακή καθολική εφαρμογή του προγράμματος.

ΜΕΡΟΣ Γ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο 4
Συμβούλια κρίσης και επιλογής ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας Τροποποίηση άρθρου 7 ν. 4498/2017
Στο άρθρο 7 του ν. 4498/2017 (Α’ 172), περί των συμβουλίων κρίσης και επιλογής ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) η παρ. 1 αντικαθίσταται, β) στην παρ. 2 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: βα) το εισαγωγικό εδάφιο τροποποιείται, ώστε να αναφέρεται στη θητεία και συγκρότηση των συμβουλίων της παρ. 1, χωρίς αριθμητικό προσδιορισμό των μελών τους, ββ) η περ. α’ τροποποιείται, ώστε να αναφέρεται στα συμβούλια της περ. α) της παρ. 1 και στον αριθμό των μελών τους, βγ) η υποπερ. γγ’ της περ. α’ τροποποιείται, ως προς την αναφορά σε κρινόμενη ειδικότητα και όχι σε κρινόμενους, βδ) στο τέλος της περ. α’ προστίθενται νέα εδάφια τρίτο, τέταρτο και πέμπτο, βε) η περ. β’ τροποποιείται, ώστε να αναφέρεται στα συμβούλια της περ. γ) της παρ. 1 και τον αριθμό των μελών τους, και βστ) το τελευταίο εδάφιο τροποποιείται, ώστε να αναφέρεται σε υπαλλήλους, και όχι σε υπάλληλο, και σε απόφαση συγκρότησης, και όχι σε ίδια απόφαση,

γ) στην παρ. 3, τα εδάφια πρώτο και τρίτο τροποποιούνται, ώστε να αφορούν στα συμβούλια των περ. α) και γ) της παρ. 1 και να παραπέμπουν στις υποπερ. αα’, ββ’ και γγ’ των περ. α’ και β’ της παρ. 2, και όχι της παρ. 1,

δ) στην παρ. 5, μετά από τη φράση «το Συμβούλιο Κρίσης και Επιλογής» προστίθεται η φράση «συγκροτείται στην έδρα του νοσοκομείου με απόφαση του Υπουργού Υγείας, είναι πενταμελές με διετή θητεία και είναι αρμόδιο για τον έλεγχο των δικαιολογητικών, τη μοριοδότηση, την αναμοριοδότηση, τη διεξαγωγή της συνέντευξης και τη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας των ιατρών»,

ε) στην παρ. 6 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: εα) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 6, μετά από τη φράση «το Συμβούλιο Κρίσης και Επιλογής» προστίθεται η φράση «συγκροτείται στην έδρα του Ε.Κ.Α.Β. με απόφαση του Υπουργού Υγείας, είναι πενταμελές με διετή θητεία και είναι αρμόδιο για τον έλεγχο των δικαιολογητικών, τη μοριοδότηση, την αναμοριοδότηση, τη διεξαγωγή της συνέντευξης και τη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας των ιατρών και» και, εβ) το δεύτερο εδάφιο καταργείται,

στ) προστίθεται παρ. 7, ζ) επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και το άρθρο 7 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 7 Συμβούλια Κρίσης και Επιλογής ιατρών Ε.Σ.Υ.

1. Για την κρίση και επιλογή οδοντιάτρων και ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) σε θέσεις νοσοκομείων, γενικών νοσοκομείων κέντρων υγείας και πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας συγκροτούνται συμβούλια ως εξής:

α) στην έδρα των Διοικήσεων των Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.ΠΕ.) συγκροτούνται, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, συμβούλια αρμόδια για τον έλεγχο των δικαιολογητικών, τη μοριοδότηση και την αναμοριοδότηση των ιατρών που υποβάλλουν υποψηφιότητα για θέσεις νοσοκομείων και γενικών νοσοκομείων κέντρων υγείας σε ολόκληρη την επικράτεια, για συγκεκριμένη ειδικότητα, η οποία ορίζεται για κάθε Δ.Υ.ΠΕ. με απόφαση του Υπουργού Υγείας, σύμφωνα με την παρ. 7,

β) στην έδρα των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.), συγκροτούνται συμβούλια αρμόδια για τη διεξαγωγή της συνέντευξης και τη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας των ιατρών που υποβάλλουν υποψηφιότητα για θέσεις που έχει προκηρύξει το νοσοκομείο ή το γενικό νοσοκομείο κέντρο υγείας, και

γ) στην έδρα των Δ.Υ.ΠΕ., με απόφαση του Υπουργού Υγείας, συγκροτούνται συμβούλια αρμόδια για τον έλεγχο των δικαιολογητικών, τη μοριοδότηση, την αναμοριοδότηση, τη διεξαγωγή της συνέντευξης και τη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας των ιατρών που υποβάλλουν υποψηφιότητα για θέσεις πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

2. Τα συμβούλια της παρ. 1 συγκροτούνται για διετή θητεία ως εξής:

α. Τα συμβούλια της περ. α) της παρ. 1 είναι πενταμελή και αποτελούνται από:

αα. έναν (1) διοικητή νοσοκομείου της Δ.Υ.ΠΕ. ως Πρόεδρο, ο οποίος επιλέγεται με κλήρωση, με αναπληρωτή τον αναπληρωτή διοικητή του ίδιου νοσοκομείου και, εάν δεν υπάρχει, τον διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας,

ββ. έναν (1) ιατρό κλάδου Ε.Σ.Υ., Πρόεδρο Επιστημονικού Συμβουλίου των νοσοκομείων της Δ.Υ.ΠΕ., με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι επιλέγονται με κλήρωση μεταξύ των Προέδρων των Επιστημονικών Συμβουλίων των νοσοκομείων της Δ.Υ.ΠΕ. που είναι ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ.,

γγ. τρεις (3) ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ., που υπηρετούν στην Περιφέρεια της Δ.Υ.ΠΕ., με βαθμό Διευθυντή ή Συντονιστή, οι οποίοι επιλέγονται με κλήρωση μεταξύ των Διευθυντών ή Συντονιστών Διευθυντών της ίδιας ειδικότητας με την κρινόμενη, με τους αναπληρωτές τους, και ελλείψει αυτών από ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ. άλλων βαθμών ίδιας ειδικότητας με την κρινόμενη ή, εάν ελλείπουν και αυτοί, από ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ. της ίδιας ειδικότητας, οι οποίοι υπηρετούν σε οποιαδήποτε άλλη Δ.Υ.ΠΕ.

Εάν η κρίση αφορά διευθυντική θέση και ελλείπουν οι ιατροί της ίδιας ειδικότητας με βαθμό Διευθυντή ή Συντονιστή, επιλέγονται ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ. που υπηρετούν σε οποιαδήποτε άλλη Δ.Υ.ΠΕ.

Η γραμματειακή υποστήριξη των συμβουλίων της περ. α) της παρ. 1 παρέχεται από δύο (2) γραμματείς, έναν (1) τακτικό και έναν (1) αναπληρωτή, υπαλλήλους κλάδου ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού, που ορίζονται με την απόφαση συγκρότησης, μετά από πρόταση του Διοικητή της οικείας Δ.Υ.ΠΕ.

Τα συμβούλια της περ. β) της παρ. 1 είναι τριμελή και αποτελούνται από:

αα. τον Διοικητή του Νοσοκομείου, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου και, ελλείψει αυτού, τον Διοικητικό Διευθυντή του Νοσοκομείου,

ββ. τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, με αναπληρωτή τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, αν είναι ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ., άλλως από τους κατά σειρά αρχαιότερους σε προϋπηρεσία ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ. του Νοσοκομείου και

γγ. κατά περίπτωση: i. αν η επιλογή αφορά σε θέση Διευθυντή, από τον

Συντονιστή Διευθυντή του Τμήματος ή της Μονάδας της κρινόμενης θέσης, με αναπληρωτή έναν (1) Συντονιστή Διευθυντή Τμήματος ή Μονάδας αντίστοιχου Τμήματος ή Μονάδας, ο οποίος επιλέγεται με κλήρωση μεταξύ Συντονιστών Διευθυντών άλλων νοσοκομείων της ίδιας Δ.Υ.ΠΕ., ή, ελλείψει αυτού, έναν (1) Συντονιστή Διευθυντή Τμήματος ή Μονάδας αντίστοιχου Τμήματος ή Μονάδας, με αναπληρωτή έναν (1) Συντονιστή Διευθυντή Τμήματος ή Μονάδας αντίστοιχου Τμήματος ή Μονάδας, οι οποίοι επιλέγονται με κλήρωση μεταξύ Συντονιστών Διευθυντών άλλων νοσοκομείων της ιδίας Δ.Υ.ΠΕ., ή, ελλείψει αυτού, έναν (1) Συντονιστή Διευθυντή Τμήματος ή Μονάδας αντίστοιχου Τμήματος ή Μονάδας, με αναπληρωτή έναν (1) Συντονιστή Διευθυντή Τμήματος ή Μονάδας αντίστοιχου Τμήματος ή Μονάδας, οι οποίοι επιλέγονται με κλήρωση μεταξύ Συντονιστών Διευθυντών, που υπηρετούν σε οποιαδήποτε άλλη Δ.Υ.ΠΕ.,

ii. αν η επιλογή αφορά σε θέση Επιμελητή Α’ ή Επιμελητή Β’, από τον Συντονιστή Διευθυντή ή τον Διευθυντή που προΐσταται του Τμήματος ή της Μονάδας της κρινόμενης θέσης, με αναπληρωτή έναν (1) ιατρό κλάδου Ε.Σ.Υ. με βαθμό Διευθυντή που υπηρετεί στο Τμήμα ή τη Μονάδα της κρινόμενης θέσης, ο οποίος επιλέγεται με κλήρωση μεταξύ Διευθυντών που υπηρετούν στο Τμήμα ή τη Μονάδα της κρινόμενης θέσης, ή, ελλείψει αυτού, τον Συντονιστή Διευθυντή ή τον Διευθυντή που προΐσταται αντίστοιχου Τμήματος ή Μονάδας, με αναπληρωτή έναν (1) ιατρό κλάδου Ε.Σ.Υ. με βαθμό Διευθυντή που υπηρετεί σε αντίστοιχο Τμήμα ή Μονάδα της κρινόμενης θέσης, οι οποίοι επιλέγονται με κλήρωση μεταξύ Συντονιστών Διευθυντών ή Διευθυντών άλλων νοσοκομείων εντός της ίδιας Δ.Υ.ΠΕ., ή, ελλείψει αυτού, τον Συντονιστή Διευθυντή ή τον Διευθυντή που προΐσταται αντίστοιχου Τμήματος ή Μονάδας, με αναπληρωτή έναν (1) ιατρό κλάδου Ε.Σ.Υ. με βαθμό Διευθυντή που υπηρετεί σε αντίστοιχο Τμήμα ή Μονάδα, οι οποίοι επιλέγονται με κλήρωση μεταξύ Συντονιστών Διευθυντών ή Διευθυντών, που υπηρετούν σε οποιαδήποτε άλλη Δ.Υ.ΠΕ.,

iii. αν η επιλογή αφορά σε θέση ιατρού ειδικότητας μη υπαγόμενης σε Τμήμα ή Μονάδα του Νοσοκομείου, από ιατρό της κρινόμενης ειδικότητας με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι κατέχουν βαθμό ανώτερο της κρινόμενης θέσης και επιλέγονται με κλήρωση μεταξύ ιατρών της κρινόμενης ειδικότητας που υπηρετούν σε άλλα νοσοκομεία εντός της ίδιας Δ.Υ.ΠΕ.

Η γραμματειακή υποστήριξη των συμβουλίων της περ. β) της παρ. 1 παρέχεται από δύο (2) γραμματείς, έναν (1) τακτικό και έναν (1) αναπληρωτή, υπαλλήλους κλάδου ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού του νοσοκομείου, που ορίζονται με την απόφαση συγκρότησης.

β. Τα συμβούλια της περ. γ) της παρ. 1 είναι πενταμελή και αποτελούνται από:

αα. τον Διοικητή της Δ.Υ.ΠΕ., ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή έναν (1) Υποδιοικητή της Δ.Υ.ΠΕ.,

ββ. έναν (1) ιατρό κλάδου Ε.Σ.Υ., μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας της Δ.Υ.ΠΕ.,

γγ. τρεις (3) ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ., που υπηρετούν στην περιφέρεια της Δ.Υ.ΠΕ., με βαθμό Διευθυντή ή Συντονιστή, οι οποίοι επιλέγονται με κλήρωση μεταξύ των Διευθυντών ή Συντονιστών Διευθυντών της ίδιας ειδικότητας με τους κάθε φορά κρινόμενους, με τους αναπληρωτές τους, και ελλείψει αυτών από ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ. άλλων βαθμών ίδιας ειδικότητας με τους κρινόμενους ή, εάν ελλείπουν και αυτοί, από ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ. της ίδιας ειδικότητας, οι οποίοι υπηρετούν σε οποιαδήποτε άλλη Δ.Υ.ΠΕ. Εάν η κρίση αφορά διευθυντική θέση και ελλείπουν οι ιατροί της ίδιας ειδικότητας με βαθμό Διευθυντή ή Συντονιστή, επιλέγονται ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ. που υπηρετούν σε οποιαδήποτε άλλη Δ.Υ.ΠΕ.

Η γραμματειακή υποστήριξη παρέχεται από έναν (1) γραμματέα με τον αναπληρωτή του υπαλλήλους κλάδου ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού, που ορίζονται με την απόφαση συγκρότησης μετά από πρόταση του Διοικητή της οικείας Δ.Υ.ΠΕ.

3. Για τα συμβούλια των περ. α) και γ) της παρ. 1, στη διαδικασία κρίσης και επιλογής για τις θέσεις κάθε ιατρικής ειδικότητας συμμετέχει διαφορετικό μέλος από τις υποπερ. αα’, ββ’ και γγ’ των περ. α’ και β’ της παρ. 2. Με κλήρωση που διενεργείται στη Δ.Υ.ΠΕ. από τριμελή επιτροπή οριζόμενη από τον διοικητή, καθορίζεται σε ποιο συμβούλιο κρίσης ανά ειδικότητα θα συμμετέχουν τα μέλη του προηγούμενου εδαφίου. Εάν, για τα συμβούλια των περ. α) και γ) της παρ. 1, ο διαθέσιμος προς κλήρωση αριθμός των μελών των υποπερ. αα’ και ββ’ των περ. α’ και β’ της παρ. 2 είναι μικρότερος από τον αριθμό των ιατρικών ειδικοτήτων για τις οποίες γίνεται η κρίση, μπορεί κάποιο μέλος να συμμετέχει σε περισσότερες από μία διαδικασίες κρίσης.

4. Κριτήρια επιλογής αποτελούν η προϋπηρεσία/κλινική εμπειρία, το επιστημονικό και εκπαιδευτικό έργο και οι διοικητικές ικανότητες στις περιπτώσεις που κρίνονται υποψήφιοι για διευθυντικές θέσεις.

5. Ειδικά για θέσεις του ιατρικού προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης (Γ.Ν.Θ.) «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ», το Συμβούλιο Κρίσης και Επιλογής συγκροτείται στην έδρα του νοσοκομείου με απόφαση του Υπουργού Υγείας, είναι πενταμελές με διετή θητεία και είναι αρμόδιο για τον έλεγχο των δικαιολογητικών, τη μοριοδότηση, την αναμοριοδότηση, τη διεξαγωγή της συνέντευξης και τη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας των ιατρών και αποτελείται από:

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου,

β) τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, με αναπληρωτή τον Αντιπρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου,

γ) τρεις (3) ιατρούς, με βαθμό Διευθυντή ή Συντονιστή, οι οποίοι επιλέγονται με κλήρωση μεταξύ των Διευθυντών ή Συντονιστών Διευθυντών της ίδιας ειδικότητας με τους κάθε φορά κρινόμενους, με τους αναπληρωτές τους και ελλείψει αυτών από ιατρούς άλλων βαθμών ίδιας ειδικότητας με τους κρινόμενους ή, εάν ελλείπουν και αυτοί από ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ. ίδιας ειδικότητας με τους κρινόμενους, από εκείνους που υπηρετούν σε νοσοκομεία αρμοδιότητας και εποπτείας της οικείας Δ.Υ.ΠΕ.

6. Ειδικά για θέσεις του ιατρικού προσωπικού του Ε.Κ.Α.Β., το Συμβούλιο Κρίσης και Επιλογής συγκροτείται στην έδρα του Ε.Κ.Α.Β. με απόφαση του Υπουργού Υγείας, είναι πενταμελές με διετή θητεία και είναι αρμόδιο για τον έλεγχο των δικαιολογητικών, τη μοριοδότηση, την αναμοριοδότηση, τη διεξαγωγή της συνέντευξης και τη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας των ιατρών και αποτελείται από:

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Α.Β. ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή έναν (1) από τους αντιπρόεδρους του Διοικητικού Συμβουλίου,

β) τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Α.Β., με αναπληρωτή ένα (1) μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου,

γ) τον Συντονιστή Διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών του Ε.Κ.Α.Β., με αναπληρωτή τον αρχαιότερο Διευθυντή ιατρό κλάδου Ε.Σ.Υ. του Ε.Κ.Α.Β.,

δ) δύο (2) Διευθυντές ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ. του Ε.Κ.Α.Β., με αναπληρωτές δύο (2) Διευθυντές ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ. του Ε.Κ.Α.Β. και ελλείψει αυτών από ιατρούς άλλων βαθμών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Ε.Κ.Α.Β.

Οι διαδικασίες κρίσης/τοποθέτησης του ιατρικού προσωπικού του Ε.Κ.Α.Β., που εκκρεμούν στα Συμβούλια τα οποία συγκροτήθηκαν, σύμφωνα με την παρ. 24 του άρθρου 11 του ν. 2889/2001 (Α’ 37), για θέσεις που έχουν προκηρυχθεί μετά την 1η.1.2018, ολοκληρώνονται από το Συμβούλιο της παρούσας. Η γραμματειακή υποστήριξη του συμβουλίου της παρούσας παρέχεται από υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού, που ορίζονται με την απόφαση συγκρότησής του, μετά από πρόταση του Προέδρου του Ε.Κ.Α.Β. Η παρ. 24 του άρθρου 11 του ν. 2889/2001 (Α’ 37) καταργείται.

7. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίζονται οι ιατρικές ειδικότητες, για τις οποίες είναι αρμόδιο σε ολόκληρη την επικράτεια καθένα από τα συμβούλια της περ. α) της παρ. 1, και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τα συμβούλια του παρόντος άρθρου.».

Άρθρο 5
Υποβολή υποψηφιότητας και διαδικασία κρίσης/τοποθέτησης σε θέσεις ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας Τροποποίηση άρθρου 8 ν. 4498/2017
Στο άρθρο 8 του ν. 4498/2017 (Α’ 172), περί της υποβολής υποψηφιότητας και της διαδικασίας κρίσης/τοποθέτησης σε θέσεις ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) η παρ. 1 αντικαθίσταται, β) στην παρ. 4 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: βα) το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται, ως προς τα συμβούλια τα οποία αφορά και ως προς την προθεσμία για τη συνεδρίασή τους, ββ) το τρίτο εδάφιο τροποποιείται, ομοίως, ως προς τα συμβούλια τα οποία αφορά, βγ) το τέταρτο εδάφιο τροποποιείται, ομοίως, ως προς τα συμβούλια τα οποία αφορά και ως προς τον αριθμό των υποψηφίων για τους οποίους διενεργείται επαλήθευση της σειράς κατάταξης, βδ) το πέμπτο εδάφιο τροποποιείται, ομοίως, ως προς τα συμβούλια τα οποία αφορά και ως προς τον αριθμό των υποψηφίων για τους οποίους διενεργείται αναμοριοδότηση, και βε) το έκτο εδάφιο τροποποιείται, ομοίως, ως προς τα συμβούλια τα οποία αφορά και ως προς τη χρονική διάρκεια της συνεδρίασής τους,γ) στην παρ. 5 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: γα) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε να προβλέπεται συγκεκριμένη προθεσμία για την ανάρτηση της μοριοδότησης και της σειράς κατάταξης των υποψηφίων, γβ) το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται, ως προς την προθεσμία υποβολής ένστασης, και γγ) προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο,δ) στην παρ. 6 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: δα) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται, ως προς τα συμβούλια τα οποία αφορά και ώστε να προβλέπεται συγκεκριμένη ημέρα για τη συνεδρίασή τους, δβ) το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται, ως προς τα συμβούλια τα οποία αφορά και ώστε να προβλέπεται συγκεκριμένη προθεσμία για την αναδιαμόρφωση του πίνακα κατάταξης υποψηφίων, σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ένστασης, δγ) το τρίτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε να προβλέπεται συγκεκριμένη προθεσμία για την ανάρτηση του πίνακα κατάταξης υποψηφίων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ένστασης, στον ιστότοπο όχι μόνο της Δ.Υ.ΠΕ. αλλά και των φορέων που διενεργούν τις συνεντεύξεις, και δδ) προστίθενται εδάφια τέταρτο, πέμπτο, έκτο και έβδομο,ε) στην παρ. 7 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: εα) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται, ως προς την αναφορά στην παρ. 6, εβ) το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται, ώστε κάθε υποψήφιος να υποβάλλεται σε συνέντευξη για κάθε θέση για την οποία έχει υποβάλει αίτηση, εγ) το τρίτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε οι πίνακες τελικής βαθμολογίας των υποψηφίων να αναρτώνται στον ιστότοπο όχι μόνο της Δ.Υ.ΠΕ. αλλά και των φορέων που διενεργούν τις συνεντεύξεις, εδ) το τέταρτο εδάφιο αντικαθίσταται, εε) το όγδοο εδάφιο τροποποιείται, ως προς την προθεσμία για την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης αποδοχής της θέσης, εστ) το ένατο εδάφιο τροποποιείται, ως προς την αναφορά σε θέσεις για τις οποίες έχει υποβληθεί υποψηφιότητα, και εζ) προστίθεται νέο δέκατο εδάφιο,

στ) η παρ. 8 τροποποιείται, ώστε να προβλέπεται συγκεκριμένη προθεσμία για την ανάρτηση της τελικής βαθμολογίας και της τελικής επιλογής στους ιστοτόπους των φορέων που προκήρυξαν τις θέσεις, καθώς και στους ιστοτόπους των Δ.Υ.ΠΕ.,ζ) στην παρ. 9 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: ζα) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε ναπροβλέπεται ότι η σύνταξη των πρακτικών γίνεται από τα συμβούλια που διενεργούν τις συνεντεύξεις, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, και ανά φορέα και θέση, και ζβ) το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται, ως προς την αναφορά σε ανάλογη εφαρμογή των παρ. 1 και 2 τoυ άρθρου 90 του ν. 3528/2007 (Α’ 26),η) προστίθεται παρ. 13, και θ) επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και το άρθρο 8 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 8 Υποβολή υποψηφιότητας και διαδικασία κρίσης/τοποθέτησης

1. Κάθε υποψήφιος δύναται να υποβάλει μία (1) ηλεκτρονική αίτηση ανά έγκριση προκήρυξης θέσεων. Στην αίτηση ο υποψήφιος δύναται να δηλώσει έως τρεις (3) θέσεις της ειδικότητάς του σε νοσοκομεία και γενικά νοσοκομεία κέντρα υγείας, για το σύνολο των Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.ΠΕ.) της χώρας, και έως τρεις (3) θέσεις της ειδικότητάς του σε δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, μίας (1) μόνο Δ.Υ.ΠΕ., προσδιορίζοντας τη σειρά προτίμησής του. Για την πλήρωση των θέσεων του Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ και του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) εκδίδονται διακριτές προκηρύξεις. Η υποψηφιότητα για θέσεις του δεύτερου εδαφίου δεν προσμετράται στον ανώτατο αριθμό θέσεων του πρώτου εδαφίου.

2. Θέσεις για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί υποψηφιότητα ή οι επιλεγέντες έχουν αποποιηθεί τον διορισμό και δεν ακολουθούν άλλοι στη σειρά κατάταξης, πληρούνται με νέα προκήρυξη, μετά από αίτημα της οικείας Δ.Υ.ΠΕ., στην ίδια ή άλλη ειδικότητα και στον ίδιο ή άλλον φορέα αρμοδιότητάς της.

3. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, εντός προθεσμίας, η οποία ορίζεται με την απόφαση έγκρισης της προκήρυξης των θέσεων συνοδευόμενες με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της παρ. 10 του παρόντος άρθρου. Τα δικαιολογητικά αυτά αποτελούνται από δικαιολογητικά:

α) αναγκαία για την εγκυρότητα της συμμετοχής του υποψηφίου στη διαδικασία επιλογής, τα οποία καλούνται «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ Α», καθώς και

β) αποδεικτικά της μοριοδότησης των υποψηφίων («ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ Β»).

4. Αμέσως μετά από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, καταρτίζεται αυτοματοποιημένα κατάλογος υποψηφίων σύμφωνα με τα δηλωθέντα προσόντα και προτιμήσεις τους, με σειρά κατάταξης δυνάμει των προβλεπόμενων κριτηρίων αξιολόγησης πλην της συνέντευξης. Εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση του αυτοματοποιημένου καταλόγου υποψηφίων στους ιστότοπους των Δ.Υ.ΠΕ., συνέρχονται τα συμβούλια των περ. α) και γ) της παρ. 1, της παρ. 5 και της παρ. 6 του άρθρου 7, προκειμένου να ελέγξουν την ορθότητα των ηλεκτρονικά κατατεθειμένων δικαιολογητικών των υποψηφίων. Τα συμβούλια του δεύτερου εδαφίου διενεργούν έλεγχο ορθότητας των δικαιολογητικών τύπου Α ως προς το σύνολο των υποψηφίων και αφαιρούν από τον πίνακα κατάταξης τους στερούμενους τα ελάχιστα αναγκαία προσόντα συμμετοχής. Εν συνεχεία, τα συμβούλια του δεύτερου εδαφίου διενεργούν επαλήθευση της σειράς κατάταξης υποψηφίων του αρχικού καταλόγου (δυνάμει δικαιολογητικών τύπου Β) για το σύνολο των υποψηφίων. Εφόσον από τον έλεγχο μοριοδότησης διαπιστωθεί αναντιστοιχία μεταξύ μοριοδότησης και δικαιολογητικών τύπου Β, τα συμβούλια του δεύτερου εδαφίου διενεργούν αναμοριοδότηση υποψηφίων μέχρι τη συμπλήρωση αριθμού ίσου με το πενταπλάσιο των υποψηφίων ανά προκηρυχθείσα θέση. Η συνεδρίαση των συμβουλίων του δεύτερου εδαφίου για όλες τις θέσεις και για όλες τις ειδικότητες, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες.

5. Εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της προθεσμίας του τελευταίου εδαφίου της παρ. 4, η μοριοδότηση και η σειρά κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται στον ιστότοπο της Δ.Υ.ΠΕ. Παρέχεται δυνατότητα υποβολής ενστάσεων εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της ανάρτησης. Οι ενστάσεις του δεύτερου εδαφίου υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά.

6. Τα συμβούλια των περ. α) και γ) της παρ. 1, της παρ. 5 και της παρ. 6 του άρθρου 7 συνέρχονται την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων, προκειμένου να εξετάσουν το περιεχόμενό τους. Σε περίπτωση αποδοχής ένστασης, τα συμβούλια του πρώτου εδαφίου, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη συνεδρίασή τους, αναδιαμορφώνουν τον πίνακα σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ένστασης, διενεργώντας νέα μοριοδότηση και επανακατάταξη, όπου αυτή απαιτείται, μέχρι του συνολικού αριθμού υποψηφίων του προτελευταίου εδαφίου της παρ. 4. Ο πίνακας κατάταξης υποψηφίων του προηγούμενου εδαφίου περιλαμβάνει τους υποψηφίους που προκρίνονται για τη διαδικασία των συνεντεύξεων, με σκοπό την κατάρτιση της τελικής κατάταξης αξιολόγησης, και αναρτάται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη συνεδρίαση των συμβουλίων του πρώτου εδαφίου στον ιστότοπο των Δ.Υ.ΠΕ. και των φορέων που διεξάγουν τις συνεντεύξεις. Εντός της ίδιας προθεσμίας, τα συμβούλια του πρώτου εδαφίου συντάσσουν πρακτικά ανά φορέα, ανά ειδικότητα και ανά θέση, τα δε συμβούλια της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 7, εντός της ίδιας προθεσμίας, αποστέλλουν ηλεκτρονικά τα πρακτικά στα συμβούλια της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 7 που διεξάγουν τις συνεντεύξεις. Τα συμβούλια της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 7 διαθέτουν πρόσβαση στα δικαιολογητικά των ιατρών για τους οποίους διενεργούνται συνεντεύξεις. Κάθε φορέας διενεργεί συνεντεύξεις για όλες τις θέσεις που έχουν προκηρυχθεί για αυτόν ανά προκήρυξη. Οι συνεντεύξεις ολοκληρώνονται εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση των πινάκων κατάταξης υποψηφίων και διενεργούνται ως εξής:

α) για θέσεις ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. των νοσοκομείων, από τα συμβούλια της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 7,

β) για θέσεις ιατρών της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας από τα συμβούλια της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 7,

γ) για θέσεις ιατρικού προσωπικού του Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ από το συμβούλιο της παρ. 5 του άρθρου 7,

δ) για θέσεις ιατρικού προσωπικού του Ε.Κ.Α.Β. από το συμβούλιο της παρ. 6 του άρθρου 7.

7. Τα μόρια που λαμβάνει ο υποψήφιος στη συνέντευξη προστίθενται στη μοριοδότηση εκάστου υποψηφίου του πίνακα κατάταξης υποψηφίων της παρ. 6, για να προκύψει η τελική βαθμολογία τους, σύμφωνα με την οποία θα γίνει η τελική επιλογή για κάθε θέση. Κάθε υποψήφιος υποβάλλεται σε συνέντευξη για κάθε θέση για την οποία έχει υποβάλει αίτηση. Οι εν λόγω πίνακες αναρτώνται στους ιστότοπους της Δ.Υ.ΠΕ. και των φορέων που διενήργησαν τις συνεντεύξεις. Μετά την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων, αν υποψήφιος στους τελικούς πίνακες αξιολόγησης έχει καταταγεί πρώτος σε περισσότερες από μία (1) θέσεις, υποχρεούται, με υπεύθυνη δήλωσή του εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση του τελευταίου χρονολογικά (τελικού) πίνακα από τους φορείς που προκήρυξαν τις θέσεις στις οποίες υπέβαλε αίτηση, να επιλέξει τη θέση που επιθυμεί και εντός της ίδιας προθεσμίας να ενημερώσει τους λοιπούς φορείς για την αποδοχή του. Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο (2) ή περισσότερων υποψηφίων, προηγείται ο αρχαιότερος με κριτήριο την απόκτηση ειδικότητας. Για τις υπόλοιπες θέσεις στις οποίες έχει καταταγεί πρώτος, επιλέγονται οι επόμενοι σε σειρά κατάταξης. Σε περίπτωση που εξαντληθούν για οποιονδήποτε λόγο οι επιτυχόντες, δύναται να επαναληφθεί η διαδικασία της συνέντευξης με την κλήση επιλαχόντων από τον αρχικό πίνακα κατάταξης της παρ. 4 με τη διαδικασία που περιγράφεται σε αυτή.

Μετά από την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων οι υποψήφιοι που έχουν επιλεγεί υποχρεούνται με υπεύθυνη δήλωσή τους, η οποία υποβάλλεται εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση του τελευταίου χρονολογικά (τελικού) πίνακα από τους φορείς που προκήρυξαν τις θέσεις στις οποίες υπέβαλαν αίτηση, να αποδεχθούν τη θέση. Δήλωση αποδοχής μιας (1) θέσης ισοδυναμεί με αυτοδίκαιη παραίτηση από τη διεκδίκηση των άλλων θέσεων για τις οποίες έχουν υποβάλλει υποψηφιότητα. Η μη εμπρόθεσμη υποβολή υπεύθυνης δήλωσης αποδοχής της θέσης ή η μη εμφάνιση του υποψηφίου στη συνέντευξη ισοδυναμεί με μη αποδοχή της θέσης.

8. Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της προθεσμίας διεξαγωγής των συνεντεύξεων, η τελική βαθμολογία και η τελική επιλογή αναρτώνται, με ευθύνη των φορέων που προκήρυξαν τις θέσεις, στους ιστοτόπους τους και στους ιστότοπους των Δ.Υ.ΠΕ.

9. Εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη διενέργεια των συνεντεύξεων, τα συμβούλια που διενεργούν τις συνεντεύξεις συντάσσουν πρακτικά ανά φορέα, ανά ειδικότητα και ανά θέση και τα αποστέλλουν στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας. Ο Υπουργός διατηρεί το δικαίωμα αναπομπής των πρακτικών με ανάλογη εφαρμογή των παρ. 1 και 2 του άρθρου 90 του ν. 3528/2007 (Α’ 26). Η παρούσα ισχύει και για προκηρύξεις του παρόντος νόμου που δεν έχουν ολοκληρωθεί.

10. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίζονται αναλυτικά τα κριτήρια επιλογής, ο συντελεστής βαρύτητας του κάθε κριτηρίου, καθώς και κάθε άλλο θέμα που αφορά στη διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας,

μοριοδότησης των υποψηφίων και της τελικής επιλογής για κάθε θέση που έχει προκηρυχθεί.

11. Οι διαδικασίες κρίσης/τοποθέτησης ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. που εκκρεμούν στα συμβούλια για θέσεις που έχουν προκηρυχθεί μετά την 1η.1.2018 ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τον χρόνο προκήρυξής τους.

12. Η θητεία των Συμβουλίων Κρίσης και Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ. τα οποία έχουν συγκροτηθεί έως τη 16η.12.2019, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος σε συνδυασμό με την παρ. 11 του άρθρου 4 του ν. 4647/2019 (Α’ 204), παρατείνεται και μετά από την πάροδο της προβλεπόμενης διετίας και μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών κρίσης/τοποθέτησης Ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. που εκκρεμούν στα εν λόγω συμβούλια.

13. Η τήρηση της διαδικασίας και των προθεσμιών του παρόντος από τα συμβούλια του άρθρου 7 του παρόντος αποτελεί ειδικότερη υποχρέωση που αναλαμβάνουν οι Διοικητές των νοσοκομείων και των Υ.ΠΕ. που συμμετέχουν σε αυτά και η παραβίαση αυτής επιφέρει πρόωρη λήξη της θητείας τους αζημίως για το Δημόσιο.».

Άρθρο 6
Περιορισμοί στην υποβολή υποψηφιότητας για θέση ιατρού κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας Τροποποίηση παρ. 5 και 7 άρθρου 23 ν. 2519/1997

1. Η παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 2519/1997 (Α’ 165), περί των ιατρών που υποβάλλουν υποψηφιότητα και κρίνονται διοριστέοι σε θέση ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), τροποποιείται ώστε: α) να αναφέρεται σε ιατρούς που κρίνονται διοριστέοι σε θέσεις ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., και όχι σε θέσεις κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., β) να προβλέπεται ότι δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για νέο διορισμό σε θέση ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. ιατροί που δεν αποδέχονται τον διορισμό τους, όπως και ιατροί που διορίζονται αλλά παραιτούνται, πριν από τη συμπλήρωση πέντε (5), και όχι δύο (2) ετών από τον διορισμό τους, για χρονικό διάστημα δύο (2), και όχι πέντε (5), ετών από την παρέλευση της προθεσμίας ανάληψης υπηρεσίας ή από την ημερομηνία παραίτησής τους, αντιστοίχως, και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Ιατροί που υποβάλουν υποψηφιότητα και κρίνονται διοριστέοι σε θέση ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., αλλά δεν αποδέχονται τον διορισμό τους, όπως και ιατροί που διορίζονται, αλλά παραιτούνται πριν από τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών από τον διορισμό τους, δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για νέο διορισμό σε θέση ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. πριν τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την παρέλευση της προθεσμίας ανάληψης υπηρεσίας ή από την ημερομηνία παραίτησής τους αντιστοίχως.».

2. Η παρ. 7 του άρθρου 23 του ν. 2519/1997, περί των ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. που υποβάλλουν υποψηφιότητα για άλλη θέση, αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ. δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για άλλη θέση, αν δεν έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη συνεχούς υπηρεσίας στον Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) στον οποίο υπηρετούν κατά την ημερομηνία υποβολής της υποψηφιότητας. Μετά τη συμπλήρωση της πενταετίας, οι υποψήφιοι ιατροί επιτρέπεται να διεκδικήσουν μόνο θέση του ίδιου ή ανώτερου βαθμού από αυτόν που κατέχουν. Ο περιορισμός του πρώτου εδαφίου δεν καταλαμβάνει ιατρούς που θέτουν υποψηφιότητα για θέση Συντονιστή Διευθυντή.».

Άρθρο 7
Προκήρυξη θέσεων ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας με καθεστώς μερικής απασχόλησης Προσθήκη περ. γ’ στην παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2889/2001
Στην παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2889/2001 (Α’ 37), περί του καθεστώτος απασχόλησης των ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), προστίθεται περ. γ’ ως εξής:

«γ. Οι θέσεις ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., που αποβαίνουν άγονες μετά από την προκήρυξή τους, δύνανται, με έγκριση του Υπουργού Υγείας κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του Διοικητή του νοσοκομείου, αν πρόκειται για θέση σε νοσοκομείο, ή του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.), αν πρόκειται για θέση σε κέντρο υγείας ή πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο, να προκηρύσσονται ως θέσεις μερικής απασχόλησης, κατά το άρθρο 69 του ν. 2071/1992 (Α’ 123). Με την ίδια διαδικασία, ως θέσεις μερικής απασχόλησης δύνανται να προκηρύσσονται οι θέσεις σε άγονες και προβληματικές περιοχές της χώρας, όπως αυτές ορίζονται στο π.δ. 131/1987 (Α’ 73), οι θέσεις σε ειδικότητες που χαρακτηρίζονται ως άγονες, κατά την παρ. 6 του άρθρου 38 του ν. 1397/1983 (Α’ 143), καθώς και θέσεις με ειδική εμπειρία ή κάθε άλλη θέση, για την οποία τεκμηριώνεται σχετική ανάγκη. Οι θέσεις μερικής απασχόλησης προκηρύσσονται ανά ειδικότητα στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β’. Ο Υπουργός Υγείας, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Διοικητή του νοσοκομείου ή του Διοικητή της οικείας Δ.Υ.ΠΕ., δύναται να εγκρίνει την προκήρυξη θέσεων μερικής απασχόλησης ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. στον βαθμό του Επιμελητή Α’ ή Διευθυντή. Κάθε θέση προκηρύσσεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την απόφαση έγκρισης. Οι ιατροί που διορίζονται σε θέσεις μερικής απασχόλησης ασκούν δημόσιο λειτούργημα επί θητεία και διατηρούν το δικαίωμα ετεροαπασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα της ιατρικής και το δικαίωμα διατήρησης ιδιωτικού ιατρείου ή οδοντιατρείου. Ο διορισμός του ιατρού σε θέση μερικής απασχόλησης έχει χρονική διάρκεια τριών (3) ετών. Με τη συμπλήρωση των τριών (3) ετών η θέση επαναπροκηρύσσεται είτε ως πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης είτε ως μερικής απασχόλησης και ο ιατρός που την κατέχει δύναται να παραμένει σε αυτήν μέχρι την επαναπλήρωσή της. Οι ιατροί με καθεστώς μερικής απασχόλησης εργάζονται τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα σε επτάωρο συνεχές πρωινό τακτικό ωράριο, συμμετέχουν στο πρόγραμμα εφημερίας των νοσοκομείων και λαμβάνουν αναλογία αποδοχών ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ. αντίστοιχου βαθμού πλήρους απασχόλησης. Αν ο ιατρός δεν αποδεχθεί την τοποθέτησή του στη θέση μερικής απασχόλησης ή παραιτηθεί από αυτή, δεν έχει δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα για νέο διορισμό σε θέση ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ., πριν από τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την ημερομηνία μη αποδοχής του διορισμού ή παραίτησης από τη θέση. Ο χρόνος παραμονής του ιατρού σε θέση μερικής απασχόλησης αναγνωρίζεται κατά τα τρία πέμπτα (3/5) ως χρόνος προϋπηρεσίας στο Ε.Σ.Υ. και προσμετράται για την κατάληψη θέσης και τη βαθμολογική εξέλιξη ειδικευμένου ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις του καθεστώτος μερικής απασχόλησης, ο αριθμός και το είδος των εφημεριών, η διαδικασία προκήρυξης των θέσεων, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.».

Άρθρο 8
Κατάργηση προκηρύξεων και αποδέσμευση θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας
Οι προκηρύξεις θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), οι οποίες εκδόθηκαν με απόφαση Διοικητή νοσοκομείου ή του Υπουργού Υγείας έως και την 31η.12.2013 και εκκρεμούν στα αρμόδια προς κρίση συμβούλια, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία με την έκδοση τελικού πίνακα κατάταξης έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργούνται και οι θέσεις αποδεσμεύονται. Κατ’ εξαίρεση του προηγούμενου εδαφίου, ολοκληρώνονται οι κρίσεις που εκκρεμούν στο αρμόδιο συμβούλιο κρίσης, έπειτα από αναπομπή του πρακτικού ή κατ’ εφαρμογή απόφασης διοικητικού δικαστηρίου.

Άρθρο 9
Κωλύματα διορισμού ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 27 ν. 1397/1983
Στην παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 1397/1983 (Α’ 143), περί των κωλυμάτων διορισμού ιατρών στον κλάδο ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) τα πρώτα εννέα εδάφια καταργούνται, β) το δέκατο εδάφιο τροποποιείται, βα) με την κατάργηση της περ. δ) και ββ) με την αντικατάσταση της περ. ε), και η παρ. 4 του άρθρου 27 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Δεν διορίζεται ο γιατρός που: α) δεν είναι γραμμένος στα μητρώα αρρένων ή για γυναίκες στα γενικά μητρώα δημοτών, β) δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή δεν έχει νόμιμα απαλλαγεί, γ) είναι ανυπότακτος ή καταδικασμένος για λιποταξία, δ) [ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ], ε) έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για οποιοδήποτε κακούργημα ή για τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδούς ιατρικής πιστοποίησης, ψευδούς κατάθεσης, ψευδούς καταμήνυσης, απιστίας, δωροδοκίας, δωροληψίας, παράβασης καθήκοντος, για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, για εγκλήματα που ανάγονται στην προσβολή του δημοκρατικού πολιτεύματος ή έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε ποινή στερητική της ελευθερίας τουλάχιστον ενός (1) έτους για τα πλημμελήματα των νόμων περί ναρκωτικών, περί προστασίας των ζώων συντροφιάς, περί όπλων, περί ενδοοικογενειακής βίας, περί καταπολέμησης του ρατσισμού και της ξενοφοβίας και στ) δεν είναι υγιής.».

Άρθρο 10
Απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα των ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, των ιατρών του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου» και των ιατρών μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Τροποποίηση περ. α’ παρ. 1 και αντικατάσταση παρ. 4 άρθρου 11 ν. 2889/2001
1. Στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2889/2001 (Α’ 37), περί της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο δεύτερο εδάφιο επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: αα) αντί της φράσης «το πειθαρχικό αδίκημα της χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς για υπάλληλο συμπεριφοράς» τίθεται η φράση «το πειθαρχικό παράπτωμα της αναξιοπρεπούς ή ανάρμοστης ή ανάξιας για υπάλληλο συμπεριφοράς εντός ή εκτός υπηρεσίας» και αβ) γίνονται νομοτεχνικές βελτιώσεις ως προς τις παραπεμπόμενες διατάξεις, β) προστίθενται νέα εδάφια, τρίτο έως και δωδέκατο, γ) στο παλαιό τρίτο εδάφιο επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: γα) προστίθενται οι λέξεις «καθώς και του λοιπού επιστημονικού και νοσηλευτικού προσωπικού του Ε.Σ.Υ.» και γβ) γίνεται διόρθωση παροράματος, δ) στο παλαιό τέταρτο εδάφιο προστίθενται οι λέξεις «ή μονάδες ή εργαστήρια» και γίνονται οι αναγκαίες προσαρμογές λόγω της τροποποίησης αυτής, και η περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 11 διαμορφώνεται ως εξής:

«α. Οι ιατροί του Ε.Σ.Υ. είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Η λειτουργία ιδιωτικού ιατρείου εντός ή εκτός του νοσοκομείου ή του κέντρου υγείας ή η με οποιονδήποτε τρόπο απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα αποτελεί εκτός από το παράπτωμα της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 2071/1992 (Α’ 123), το πειθαρχικό παράπτωμα της αναξιοπρεπούς ή ανάρμοστης ή ανάξιας για υπάλληλο συμπεριφοράς εντός ή εκτός υπηρεσίας της περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 107 του ν. 3528/2007 (Α’ 26) και συνεπάγεται την άμεση θέση του παραβάτη σε κατάσταση αναστολής καθηκόντων, κατά το άρθρο 104 του ιδίου νόμου, με απόφαση του Διοικητή της οικείας Δ.Υ.ΠΕ., που δεν απαιτείται να έχει περαιτέρω αιτιολογία εκτός από τη διαπίστωση της παράβασης, καθώς και την παραπομπή του υπαιτίου στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο με το ερώτημα της οριστικής παύσης.

Κατ’ εξαίρεση, δεν συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για τους ιατρούς του Ε.Σ.Υ. που υπηρετούν σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. η λειτουργία ιδιωτικού ιατρείου ή η παροχή ιατρικών υπηρεσιών με οποιαδήποτε σχέση, συμπεριλαμβανόμενης και αυτής του συμβούλου, σε ιδιωτική κλινική ή ιδιωτικό διαγνωστικό ή θεραπευτικό εργαστήριο και γενικότερα σε κάθε είδους ιδιωτικές επιχειρήσεις που παρέχουν ή καλύπτουν υπηρεσίες υγείας, έως δύο

(2) φορές την εβδομάδα, μετά από άδεια του Διοικητή ή του Προέδρου του νοσοκομείου, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου ιατρού, εφόσον συμμετέχουν στην εκτός του τακτικού ωραρίου λειτουργία του νοσοκομείου, συμπεριλαμβανόμενης της ολοήμερης λειτουργίας του νοσοκομείου και των ενεργών ή μικτών εφημεριών, τουλάχιστον οκτώ (8) φορές τον μήνα, εκ των οποίων τουλάχιστον οι τέσσερις (4) αφορούν στην ολοήμερη, πέραν του τακτικού ωραρίου, λειτουργία του νοσοκομείου. Για τους ιατρούς που εκ του νόμου απαλλάσσονται από την υποχρέωση συμμετοχής στις εφημερίες, το τρίτο εδάφιο εφαρμόζεται, εφόσον συμμετέχουν στην ολοήμερη λειτουργία του νοσοκομείου τουλάχιστον οκτώ (8) φορές τον μήνα. Τα περιστατικά που υποβάλλονται σε διαγνωστικές πράξεις ή παρακλινικές εξετάσεις ή χειρουργικές ή επεμβατικές πράξεις που διενεργούνται εκτός του νοσοκομείου ανά εβδομάδα δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των αντίστοιχων πράξεων που διενεργούνται αθροιστικά κατά το τακτικό ωράριο και την ολοήμερη λειτουργία του νοσοκομείου από τον ίδιο ιατρό.

Η παράβαση των όρων του τρίτου, τέταρτου και πέμπτου εδαφίου συνιστά το πειθαρχικό παράπτωμα της περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 2071/1992 και της αναξιοπρεπούς ή ανάρμοστης ή ανάξιας για υπάλληλο συμπεριφοράς εντός ή εκτός υπηρεσίας της περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 107 του ν. 3528/2007 και συνεπάγεται, εκτός από την άμεση ανάκληση της άδειας απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα της ιατρικής με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητή ή του Προέδρου του νοσοκομείου, την άμεση ανάκληση της άδειας λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου και την άμεση καταγγελία της σύμβασης παροχής ιατρικών υπηρεσιών από τον συμβαλλόμενο πάροχο αζημίως. Επιπλέον, η παράβαση των όρων του τρίτου, τέταρτου και πέμπτου εδαφίου συνεπάγεται την απαγόρευση υποβολής νέας αίτησης σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών. Σε περίπτωση πρώτης υποτροπής, η χρονική διάρκεια της απαγόρευσης εκτείνεται σε δύο (2) έτη και σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής, επέρχεται οριστική απώλεια του δικαιώματος. Η κύρωση της απαγόρευσης υποβολής νέας αίτησης επιβάλλεται με απόφαση του Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του νοσοκομείου και μετά από έγγραφη κλήση του ιατρού να υποβάλει τις αντιρρήσεις του μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της κλήσης. Η επιβολή κύρωσης σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια λαμβάνεται υπόψη σε κάθε κρίση και αξιολόγηση του ιατρού, όταν πρόκειται για ιατρό του Ε.Σ.Υ.

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται ειδικότερα το είδος, η έκταση, οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι φορείς της απασχόλησης ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. στον ιδιωτικό τομέα της ιατρικής, τα αρμόδια όργανα και η διαδικασία για τη χορήγηση της σχετικής άδειας και την ανάκληση αυτής, η εξειδίκευση των κυρώσεων, η διαδικασία και τα όργανα ελέγχου της τήρησης των όρων του τρίτου, τέταρτου και πέμπτου εδαφίου, της διαπίστωσης της παράβασης και της κοινοποίησης αυτής στις αρμόδιες υπηρεσίες και της επιβολής κυρώσεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του τρίτου, τέταρτου, πέμπτου, έκτου, έβδομου, όγδοου, ένατου και δέκατου εδαφίου. Με την ίδια ή όμοια απόφαση δύναται να προβλέπεται ότι τα εδάφια τρίτο έως δέκατο εφαρμόζονται σταδιακά σε συγκεκριμένα νοσοκομεία ανά Υγειονομική Περιφέρεια.

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η συμμετοχή των ιατρών Ε.Σ.Υ., καθώς και του λοιπού επιστημονικού και νοσηλευτικού προσωπικού του Ε.Σ.Υ. σε επιστημονικές εκδηλώσεις τύπου Α στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και Β στην Ελλάδα και η καταβολή σε αυτούς της ανάλογης εύλογης τιμητικής αμοιβής μέσω ΕΛΚΕΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη της παρ. 18 του παρόντος άρθρου και την ισχύουσα νομοθεσία για τον Ε.Ο.Φ. και τα προϊόντα αρμοδιότητάς του, όπως εκάστοτε εξειδικεύεται με τις αποφάσεις του, για την έκδοση των οποίων ρητά εξουσιοδοτείται με την παρούσα διάταξη.

Επίσης, επιτρέπεται στους ιατρούς, στο λοιπό επιστημονικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Ε.Σ.Υ., καθώς και σε πανεπιστημιακούς ιατρούς, που εργάζονται σε κλινικές ή μονάδες ή εργαστήρια που έχουν εγκατασταθεί σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. ή των Α.Ε.Ι., να συμμετέχουν σε ομάδες εργασίας όπως «Συμβουλευτικές Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων» για φάρμακα και θεραπείες, με αυστηρά επιστημονικό περιεχόμενο, που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και οργανώνονται από φαρμακευτικές εταιρείες, με ή χωρίς αμοιβή, εφόσον έχουν λάβει σχετική άδεια από τον φορέα που τους εποπτεύει. Η καταβολή της αμοιβής γίνεται μέσω του ΕΛΚΕΑ. Σε περίπτωση που απαιτείται εκπαιδευτική άδεια για τη συμμετοχή σε τέτοιες ομάδες εργασίας ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στην περ. β’. Η παρούσα συμπληρώνει τις εξαιρέσεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 1397/1983 (Α’ 143).».

2. Στο πεδίο εφαρμογής της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2889/2001 υπάγονται και οι ιατροί του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου».

3. Η παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 2889/2001, περί της απαγόρευσης παροχής υπηρεσιών με οποιαδήποτε σχέση, περιλαμβανομένης και αυτής του συμβούλου, σε ιδιωτικές κλινικές ή σε ιδιωτικά διαγνωστικά ή θεραπευτικά εργαστήρια και γενικότερα σε κάθε είδους ιδιωτικές επιχειρήσεις, που παρέχουν ή καλύπτουν υπηρεσίες υγείας, καθώς και περί της απαγόρευσης εγκατάστασης ιδιωτικών ιατρείων ή ιατρικών μηχανημάτων εντός των παραπάνω ιδιωτικών φορέων, από πανεπιστημιακούς ιατρούς, οι οποίοι εργάζονται σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες που είναι εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. ή των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) που είναι ιατροί και τοποθετούνται σε πανεπιστημιακές κλινικές ή πανεπιστημιακά εργαστήρια ή μονάδες Τμημάτων ή Σχολών Επιστημών Υγείας των Α.Ε.Ι., που είναι εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ή στην ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ», δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες προς ιδιωτικές κλινικές, ιδιωτικά διαγνωστικά ή θεραπευτικά εργαστήρια και γενικότερα σε κάθε είδους ιδιωτικές επιχειρήσεις, που παρέχουν ή καλύπτουν υπηρεσίες υγείας, κατόπιν χορήγησης ειδικής άδειας από τη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι. Ειδικά, για τα μέλη Δ.Ε.Π. που υπηρετούν σε πανεπιστημιακές κλινικές ή πανεπιστημιακά εργαστήρια ή μονάδες Τμημάτων ή Σχολών Επιστημών Υγείας των Α.Ε.Ι., που είναι εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., προϋπόθεση για τη χορήγηση της ειδικής άδειας του προηγούμενου εδαφίου είναι η συμμετοχή τους στην ολοήμερη, πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία του νοσοκομείου τουλάχιστον δύο (2) φορές την εβδομάδα εκτός των ημερών εφημερίας. Η καθ’ οιονδήποτε τρόπον απασχόληση σε ιδιωτικές κλινικές, ιδιωτικά διαγνωστικά ή θεραπευτικά εργαστήρια και γενικότερα σε κάθε είδους ιδιωτικές επιχειρήσεις, που παρέχουν ή καλύπτουν υπηρεσίες υγείας χωρίς τη χορήγηση της ειδικής άδειας από τη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι. συνιστά το πειθαρχικό παράπτωμα της περ. ε) της παρ. 2 του άρθρου 177 του ν. 4957/2022 (Α’ 141). Δεν απαιτείται άδεια σε περίπτωση απασχόλησης μελών Δ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. στην ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ», υπό την προϋπόθεση ότι το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) εξακολουθεί να διαθέτει άνω του ενενήντα τοις εκατό (90%) των μετοχών της εταιρίας και τα μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. εκπληρώνουν πλήρως το διδακτικό, ερευνητικό και διοικητικό τους έργο προς το Α.Ε.Ι. που υπηρετούν. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις απασχόλησης των μελών Δ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. στον ιδιωτικό τομέα της ιατρικής, η διαδικασία και τα αρμόδια όργανα χορήγησης της ειδικής άδειας, η έκτασή της, οι λόγοι και η διαδικασία ανάκλησής της και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.».

Άρθρο 11
Επιλογή και αξιολόγηση Συντονιστών Διευθυντών

1. Μετά από αίτημα της οικείας Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.) και έγκριση του Υπουργού Υγείας, προκηρύσσονται σε Τμήματα ή Μονάδες Νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., στον βαθμό του Συντονιστή Διευθυντή. Το πρώτο εδάφιο ισχύει και για τις θέσεις ειδικευμένων ιατρών στον βαθμό του Συντονιστή Διευθυντή για το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης (Γ.Ν.Θ.) «Παπαγεωργίου».

2. Η κάλυψη θέσης Συντονιστή Διευθυντή πραγματοποιείται με ανοιχτή προκήρυξη, στην οποία δύνανται να συμμετέχουν ως υποψήφιοι ειδικευμένοι ιατροί με προϋπηρεσία τουλάχιστον οκτώ (8) ετών στην οικεία ειδικότητα. Δεν επιτρέπεται να θέσουν υποψηφιότητα για τη θέση Συντονιστή Διευθυντή όσοι αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας της προκηρυσσόμενης θέσης, η οποία υπολογίζεται από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, με εξαίρεση όσους υπηρετούν κατά τη δημοσίευση της προκήρυξης ως προσωρινοί προϊστάμενοι για τουλάχιστον τρία (3) έτη.

3. Κριτήρια επιλογής ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. σε βαθμό Συντονιστή Διευθυντή αποτελούν, μεταξύ άλλων, οι ακαδημαϊκοί τίτλοι σπουδών, η εκπαιδευτική δραστηριότητα, η επιστημονική δραστηριότητα, η κλινική εμπειρία με κριτήριο τις ιατρικές πράξεις, οι διοικητικές ικανότητες και το οργανωτικό έργο από θέσεις ευθύνης, ιδιαίτερα την τελευταία πενταετία, η συνεργασία με το ιατρικό και λοιπό προσωπικό, καθώς και η σχέση με τους ασθενείς.

4. Η επιλογή γίνεται από το Συμβούλιο Επιλογής Συντονιστών Διευθυντών της παρ. 8. Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης και απόρριψης ή αποδοχής με αιτιολογημένη απόφαση των ενστάσεων επί του πίνακα κατάταξης και της προφορικής συνέντευξης, συντάσσεται πρακτικό ανά προκήρυξη, το οποίο αποστέλλεται στην αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας. Ο Υπουργός διατηρεί το δικαίωμα αναπομπής των πρακτικών με ανάλογη εφαρμογή των παρ. 1 και 2 του άρθρου 90 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26).

5. Ο Συντονιστής Διευθυντής διορίζεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Υγείας ή του Προέδρου του Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου» για τριετή θητεία, με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης από τη λήξη της, έπειτα από ατομική αξιολόγηση, που διενεργείται με την ολοκλήρωση της θητείας του από την Επιτροπή Ατομικής Αξιολόγησης Συντονιστών Διευθυντών της παρ. 9. Με την ολοκλήρωση της τριετούς θητείας που έπεται της ανανέωσης, ακολουθεί εκ νέου αξιολόγηση από την Επιτροπή της παρ. 9. Η διαδικασία ατομικής αξιολόγησης των Συντονιστών Διευθυντών του παρόντος εκκινεί με ευθύνη του Διοικητή ή Προέδρου του οικείου νοσοκομείου έξι (6) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας τους και ολοκληρώνεται εντός μηνός. Αν το αποτέλεσμα της ατομικής αξιολόγησης είναι θετικό, ο ιατρός μονιμοποιείται στον βαθμό του Συντονιστή Διευθυντή στη συγκεκριμένη θέση. Αν το αποτέλεσμα της ατομικής αξιολόγησης είναι αρνητικό, η θέση Συντονιστή Διευθυντή κενούται και προκηρύσσεται εκ νέου πέντε (5) μήνες πριν από την ολοκλήρωση της θητείας του υπηρετούντος Συντονιστή Διευθυντή, υπό τους όρους και τη διαδικασία της παρ. 1. Σε περίπτωση μη ανανέωσης της θητείας του, ο ειδικευμένος ιατρός κλάδου Ε.Σ.Υ. τοποθετείται στο νοσοκομείο ή στον φορέα προέλευσής του, σε κενή οργανική θέση της ειδικότητάς του ή, αν δεν υπάρχει, σε προσωποπαγή θέση, στον βαθμό που κατείχε πριν αναλάβει τη θέση του Συντονιστή Διευθυντή και ο χρόνος υπηρεσίας του ως Συντονιστή Διευθυντή λαμβάνεται υπόψη για τη βαθμολογική του εξέλιξη. Ο Συντονιστής Διευθυντής, του οποίου η θητεία δεν ανανεώνεται, δεν δύναται να υποβάλει υποψηφιότητα για την ίδια θέση στον βαθμό του Συντονιστή Διευθυντή, κατά την επόμενη προκήρυξη της θέσης αυτής.

6. Το έργο των Συντονιστών Διευθυντών αξιολογείται με βάση, ιδίως, το κλινικό, επιστημονικό, εκπαιδευτικό και διοικητικό τους έργο και την εν γένει συμπεριφορά τους προς τους συναδέλφους, τους ασθενείς και το κοινό και κριτήρια, μεταξύ άλλων, τη διοικητική ικανότητά τους και την ικανότητά τους να προσφέρουν στην ανάπτυξη και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του Τμήματος, του οποίου προΐστανται, καθώς και την ατομική τους αξιολόγηση ως Συντονιστών Διευθυντών.

7. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης οι αξιολογούμενοι Συντονιστές Διευθυντές καλούνται να υποβάλουν έκθεση αυτοαξιολόγησης για το έργο που έχουν επιτελέσει κατά τη διάρκεια του αξιολογούμενου χρονικού διαστήματος. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ατομικής αξιολόγησης, συντάσσεται πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται αμελλητί επί αποδείξει στον αξιολογούμενο Συντονιστή Διευθυντή, ο οποίος έχει δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίησή του σε αυτόν. Μετά από την εξέταση των ενστάσεων και την αποδοχή ή απόρριψή της από το Συμβούλιο της παρ. 9, οριστικοποιείται το πρακτικό, διαβιβάζεται στην αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας, και αναλόγως με το αποτέλεσμα εκδίδεται απόφαση περί ανανέωσης της θητείας, μονιμοποίησης του υπηρετούντος ως Συντονιστή Διευθυντή ή λήξης της θητείας και, προκειμένου για ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ., επιστροφής στο νοσοκομείο ή τον φορέα προέλευσης.

8. Συστήνεται Συμβούλιο Επιλογής Συντονιστών Διευθυντών ανά ειδικότητα, με έδρα τη Διοίκηση της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.), που είναι αρμόδιο για τον έλεγχο των δικαιολογητικών, τη μοριοδότηση των αιτήσεων που υποβάλλονται και την επιλογή των ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. σε βαθμό Συντονιστή Διευθυντή για το σύνολο των θέσεων που έχουν προκηρυχθεί. Το Συμβούλιο Επιλογής Συντονιστών Διευθυντών, το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, αποτελείται από πέντε (5) μέλη, με διετή θητεία, ως εξής:

α) έναν (1) Διοικητή Υ.ΠΕ. ως Πρόεδρο, ο οποίος επιλέγεται με κλήρωση και αναπληρώνεται από τον Υποδιοικητή που τον αναπληρώνει,

β) τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας ενός νοσοκομείου του Ε.Σ.Υ., ο οποίος επιλέγεται με κλήρωση από κατάλογο, που συντάσσει και τηρεί η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, και αναπληρώνεται από άλλον Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας νοσοκομείου του Ε.Σ.Υ., ο οποίος επιλέγεται με την ίδια διαδικασία,

γ) τρεις (3) Συντονιστές Διευθυντές, ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ., που έχουν την ίδια με την κρινόμενη θέση ειδικότητα, οι οποίοι επιλέγονται με τους αναπληρωτές τους, Συντονιστές Διευθυντές, ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ., που ομοίως, έχουν την ίδια με την κρινόμενη θέση ειδικότητα, με κλήρωση από σχετικό κατάλογο που συντάσσει και τηρεί η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας. Αν οι υπηρετούντες Συντονιστές Διευθυντές της ίδιας ειδικότητας δεν επαρκούν, στην κλήρωση συμμετέχουν και Συντονιστές Διευθυντές με άλλη ειδικότητα του οικείου τομέα. Η γραμματειακή υποστήριξη κάθε Συμβουλίου

Επιλογής Συντονιστών Διευθυντών παρέχεται από έναν (1) γραμματέα με τον αναπληρωτή του ανά ειδικότητα, υπαλλήλους κλάδου ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού της 1ης Δ.Υ.ΠΕ., οι οποίοι ορίζονται με την απόφαση συγκρότησης, μετά από πρόταση του Διοικητή της.

Για την επιλογή ιατρών σε βαθμό Συντονιστή Διευθυντή στο Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου» συστήνεται Συμβούλιο Επιλογής Συντονιστών Διευθυντών στο εν λόγω νοσοκομείο.

Το Συμβούλιο Επιλογής Συντονιστών Διευθυντών για το Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου» συγκροτείται στην έδρα του νοσοκομείου με απόφαση του Υπουργού Υγείας και αποτελείται από πέντε (5) μέλη, με διετή θητεία, ως εξής:

α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του νοσοκομείου ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου,

β) τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου με τον αναπληρωτή του,

γ) τρεις (3) ιατρούς με βαθμό Συντονιστή Διευθυντή κλάδου Ε.Σ.Υ. που υπηρετούν σε νοσοκομεία της 3ης Δ.Υ.ΠΕ. με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι έχουν την ίδια ειδικότητα με την κρινόμενη θέση και επιλέγονται με κλήρωση από σχετικό κατάλογο που συντάσσει και τηρεί η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας. Αν οι υπηρετούντες Συντονιστές Διευθυντές της ίδιας ειδικότητας με την κρινόμενη θέση που υπηρετούν σε νοσοκομεία της 3ης Δ.Υ.ΠΕ. δεν επαρκούν, στην κλήρωση συμμετέχουν και Συντονιστές Διευθυντές κλάδου Ε.Σ.Υ. της ίδιας ειδικότητας με την κρινόμενη θέση που υπηρετούν σε νοσοκομεία της 4ης Δ.Υ.ΠΕ., σύμφωνα με σχετικό κατάλογο που επίσης συντάσσει και τηρεί η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας. Αν οι υπηρετούντες Συντονιστές Διευθυντές της ίδιας ειδικότητας δεν επαρκούν, στην κλήρωση συμμετέχουν και Συντονιστές Διευθυντές με άλλη ειδικότητα του οικείου τομέα. Η γραμματειακή υποστήριξη του Συμβουλίου Επιλογής Συντονιστών Διευθυντών παρέχεται από έναν (1) γραμματέα με τον αναπληρωτή του, υπαλλήλους του νοσοκομείου που ορίζονται με την απόφαση συγκρότησης.

9. Ανά νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ., συστήνεται τριμελής Επιτροπή Ατομικής Αξιολόγησης Συντονιστών Διευθυντών, για την ατομική αξιολόγηση των Συντονιστών Διευθυντών, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Διοικητή του ή Προέδρου του η οποία αποτελείται από:

α) τον Διοικητή ή Πρόεδρο του νοσοκομείου ως Πρόεδρο,

β) τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας και γ) τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου. Η γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής Ατομικής Αξιολόγησης παρέχεται από έναν (1) γραμματέα με τον αναπληρωτή του, υπαλλήλους κλάδου ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού, οι οποίοι ορίζονται με την απόφαση συγκρότησης.

Στο Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου» συστήνεται πενταμελής Επιτροπή Ατομικής Αξιολόγησης Συντονιστών Διευθυντών, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και αποτελείται από:

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ως Πρόεδρο, β) τον Γενικό Διευθυντή, γ) τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας, δ) τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου και ε) τον Διευθυντή του Τομέα, στον οποίον ανήκει το τμήμα ή η μονάδα, όπου υπηρετεί ο αξιολογούμενος Συντονιστής Διευθυντής.

Η γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής Ατομικής Αξιολόγησης παρέχεται από έναν (1) γραμματέα με τον αναπληρωτή του, υπαλλήλους του νοσοκομείου που ορίζονται με την απόφαση συγκρότησης.

10. Ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ. που υποβάλλουν υποψηφιότητα και κρίνονται διοριστέοι σε θέση ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. με βαθμό Συντονιστή Διευθυντή και δεν αποδέχονται τον διορισμό τους, καθώς και ιατροί που διορίζονται, αλλά παραιτούνται πριν από την ολοκλήρωση της θητείας τους, δεν δύνανται να υποβάλουν εκ νέου υποψηφιότητα για διορισμό σε θέση ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. με βαθμό Συντονιστή Διευθυντή πριν από τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την παρέλευση της προθεσμίας ανάληψης υπηρεσίας ή από την ημερομηνία παραίτησής τους.

11. Όσοι διορίζονται σε θέση ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ. με βαθμό Συντονιστή Διευθυντή κατ’ εφαρμογή του παρόντος δεν δύνανται να μετακινούνται, μετατίθενται ή αποσπώνται κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

12. Οι Διευθυντές που κατέστησαν Συντονιστές Διευθυντές κατ’ εφαρμογή της περ. Ζ) του τέταρτου εδαφίου του άρθρου 4 του ν. 3754/2009 (Α’ 43) παραμένουν Συντονιστές Διευθυντές μέχρι την αποχώρησή τους για οποιονδήποτε λόγο.

Άρθρο 12
Ορισμός προϊσταμένου σε ιατρικά τμήματα ή μονάδες Αντικατάσταση παρ. 8 άρθρου 7 ν. 2889/2001
Η παρ. 8 του άρθρου 7 του ν. 2889/2001 (Α’ 37), περί του προϊσταμένου τμήματος σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Κάθε ιατρικό τμήμα ή μονάδα έχει επιστημονική αυτοτέλεια. Σε κάθε ιατρικό τμήμα ή μονάδα προΐσταται και έχει τον συνολικό συντονισμό και την επιστημονική ευθύνη ιατρός αντίστοιχης ειδικότητας, που κατέχει βαθμό Συντονιστή Διευθυντή, εξαιρουμένης της περίπτωσης του Συντονιστή Διευθυντή από μετάθεση σε κενή οργανική θέση Διευθυντή, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου δέκατου πέμπτου του ν. 4693/2020 (Α’ 116), ή άλλος επιστήμονας της Ιατρικής Υπηρεσίας με τον μεγαλύτερο βαθμό. Ο προϊστάμενος, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ορίζει ως αναπληρωτή του έναν ιατρό με βαθμό Διευθυντή ή, αν δεν υπάρχει, έναν Επιμελητή Α’ ή άλλον επιστήμονα της Ιατρικής Υπηρεσίας με τον μεγαλύτερο βαθμό.

Αν σε ένα (1) ιατρικό τμήμα ή μονάδα υπηρετούν δύο (2) ή περισσότεροι ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ. που κατέχουν βαθμό Συντονιστή Διευθυντή, ως προϊστάμενος ορίζεται ένας (1) από αυτούς, με απόφαση του Διοικητή, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας, με κριτήρια την κλινική εμπειρία, όπως χρόνο προϋπηρεσίας, νοσοκομεία, κλινικές και θέσεις, στις οποίες υπηρέτησε, τη μετεκπαίδευση με ιδιαίτερη έμφαση στην τελευταία πενταετία, το ερευνητικό έργο με ιδιαίτερη έμφαση στην τελευταία πενταετία, το διδακτικό έργο, προπτυχιακό και μεταπτυχιακό, τους ακαδημαϊκούς τίτλους σπουδών, την ελληνική και διεθνή επιστημονική παρουσία, το διοικητικό έργο, κυρίως από θέσεις ευθύνης, τη συνεργασία με το ιατρικό και λοιπό προσωπικό του τμήματος, εργαστηρίου ή μονάδας, το προσωπικό του νοσοκομείου εν γένει, καθώς και τη σχέση με τους ασθενείς.

Αν δεν υπάρχει ιατρός κλάδου Ε.Σ.Υ. με βαθμό Συντονιστή Διευθυντή, ορίζεται προσωρινός προϊστάμενος, με απόφαση του Διοικητή του νοσοκομείου, ο μοναδικός ιατρός κλάδου Ε.Σ.Υ. αντίστοιχης ειδικότητας με βαθμό Διευθυντή. Αν υπηρετούν περισσότεροι ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ. αντίστοιχης ειδικότητας με βαθμό Διευθυντή, ως προσωρινός προϊστάμενος ορίζεται ένας (1) από αυτούς, με απόφαση του Διοικητή του νοσοκομείου, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας, με βάση τα κριτήρια του τρίτου εδαφίου, συνεκτιμώμενου επιπλέον και του διορισμού τους ως Διευθυντών μετά από προκήρυξη στο ίδιο νοσοκομείο ή σε νοσοκομείο αντίστοιχου αριθμού κλινών. Αν δεν υπηρετεί κανένας ιατρός κλάδου Ε.Σ.Υ. αντίστοιχης ειδικότητας με βαθμό Διευθυντή, εφαρμόζονται τα ως άνω για τους ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ. αντίστοιχης ειδικότητας που υπηρετούν στον βαθμό του Επιμελητή Α’. Η θητεία του προσωρινού προϊσταμένου είναι τριετής και διακόπτεται, αν οριστεί Συντονιστής Διευθυντής μετά από προκήρυξη στο εν λόγω τμήμα ή μονάδα. Τρεις (3) μήνες πριν από τη συμπλήρωση της τριετίας επαναλαμβάνεται η ως άνω διαδικασία για τον ορισμό προσωρινού προϊσταμένου, η θητεία του οποίου άρχεται με τη συμπλήρωσή της. Ο προσωρινός προϊστάμενος, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ορίζει ως αναπληρωτή του άλλον ιατρό με βαθμό Διευθυντή ή, αν δεν υπάρχει, Επιμελητή Α’.

Στο Φαρμακευτικό Τμήμα προΐσταται φαρμακοποιός που υπηρετεί στο τμήμα σε οργανική διαβαθμισμένη θέση του κλάδου Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών με βαθμό Διευθυντή. Αν υπηρετούν δύο ή περισσότεροι φαρμακοποιοί Διευθυντές σε οργανική διαβαθμισμένη θέση του κλάδου Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, ο προϊστάμενος ορίζεται με απόφαση του Διοικητή, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση του Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας. Για την επιλογή και αναπλήρωση των προϊσταμένων, εκτός ιατρών και φαρμακοποιών, ισχύουν οι διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26), σε συνδυασμό με τις οικείες οργανικές διατάξεις.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Άρθρο 13
Αξιολόγηση επικουρικού ιατρικού και οδοντιατρικού προσωπικού

1. Για την αξιολόγηση του κλινικού και εν γένει ιατρικού έργου, της ανταπόκρισής τους στις επιταγές του ιατρικού και οδοντιατρικού λειτουργήματος, της τήρησης των υποχρεώσεών τους και της εν γένει υπηρεσιακής επίδοσης και απόδοσης των ιατρών και οδοντιάτρων που υπηρετούν ως επικουρικό ιατρικό προσωπικό σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης (Γ.Ν.Θ.) «Παπαγεωργίου», σε στρατιωτικά νοσοκομεία, στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία, σε δημόσιες μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) και σε εποπτευόμενους φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, τηρείται υπηρεσιακός φάκελος με ευθύνη του Διευθυντή ή του προϊσταμένου του τμήματος του νοσοκομείου ή του φορέα ή του υπεύθυνου της επιστημονικής λειτουργίας της δομής της Π.Φ.Υ., όπου υπηρετεί ο ιατρός ή οδοντίατρος, στον οποίο περιέχονται οι ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησής τους.

2. Οι εκθέσεις συντάσσονται κατά τον δέκατο μήνα εκάστου έτους υπηρεσίας από: α) τον προϊστάμενο ή τον προσωρινό προϊστάμενο του τμήματος ή της μονάδας, ως πρώτο αξιολογητή, και τον Διευθυντή του αντίστοιχου τομέα, ως δεύτερο αξιολογητή, όσον αφορά τους ιατρούς και οδοντιάτρους των νοσοκομείων, ή τον αρμόδιο προϊστάμενο και τον Διοικητή ή Πρόεδρο του φορέα, ως πρώτο και δεύτερο αξιολογητή, αντίστοιχα, όσον αφορά τους ιατρούς και οδοντιάτρους που υπηρετούν σε εποπτευόμενους φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, ή β) τον υπεύθυνο της επιστημονικής λειτουργίας της δομής της Π.Φ.Υ., ως πρώτο αξιολογητή, και τον αρχαιότερο ιατρό κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. του οικείου Επιστημονικού Συμβουλίου Π.Φ.Υ., ως δεύτερο αξιολογητή, όσον αφορά τους ιατρούς και οδοντιάτρους της Π.Φ.Υ., και γνωστοποιούνται στους αξιολογούμενους.

3. Οι αξιολογούμενοι, πριν από τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησής τους, καλούνται από την αρμόδια για θέματα προσωπικού υπηρεσία, να υποβάλουν έκθεση αυτοαξιολόγησης για το έργο που έχουν επιτελέσει κατά τη διάρκεια του αξιολογούμενου χρονικού διαστήματος.

4. Η ετήσια έκθεση αξιολόγησης δύναται να αναθεωρηθεί, μετά από αίτηση του αξιολογούμενου, η οποία υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη γνωστοποίηση σε αυτόν της έκθεσης αξιολόγησης, ως εξής: α) για τους ιατρούς και οδοντιάτρους των νοσοκομείων ή των εποπτευόμενων φορέων, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου νοσοκομείου ή εποπτευόμενου φορέα και β) για τους ιατρούς και οδοντιάτρους της Π.Φ.Υ., με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.).

5. Η διαδικασία αξιολόγησης, καθώς και η διαδικασία αναθεώρησής της, ολοκληρώνονται έως τη συμπλήρωση εκάστου δωδεκάμηνου διαστήματος υπηρεσίας των ιατρών και οδοντιάτρων που υπηρετούν ως επικουρικό προσωπικό. Σε περίπτωση αρνητικής, ειδικώς αιτιολογημένης, αξιολόγησης, η σύμβαση των ιατρών και οδοντιάτρων που υπηρετούν ως επικουρικό προσωπικό δεν ανανεώνεται ούτε παρατείνεται, ακόμη και αν σε αυτήν περιέχεται σχετικός όρος. Αν η διάρκεια της σύμβασης είναι μεγαλύτερη των δύο (2) ετών, για τη μη ανανέωση ή παράταση απαιτούνται τουλάχιστον δύο (2) αρνητικές αξιολογήσεις, μεταξύ των οποίων και αυτή του τελευταίου συμβατικού έτους. Οι ιατροί και οι οδοντίατροι που λαμβάνουν δύο (2) αρνητικές αξιολογήσεις εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ετών, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης εγγραφής στον κατάλογο επικουρικού ιατρικού προσωπικού οποιασδήποτε Υ.ΠΕ. της ειδικότητάς τους πριν από την πάροδο διετίας από την τελευταία αρνητική αξιολόγηση.

6. Η παράλειψη σύνταξης των εκθέσεων αξιολόγησης από τα αρμόδια όργανα της παρ. 2 συνιστά παράλειψη εκτέλεσης υπηρεσιακού καθήκοντος και ελέγχεται πειθαρχικά σύμφωνα με τις οικείες πειθαρχικές διατάξεις.

Άρθρο 14
Πειθαρχική ευθύνη επικουρικού ιατρικού και οδοντιατρικού προσωπικού Τροποποίηση περ. ι’ παρ. 2 άρθρου 21 ν. 3580/2007
Στην περ. ι’ της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (Α’ 134), περί της πειθαρχικής ευθύνης του επικουρικού ιατρικού και οδοντιατρικού προσωπικού, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) προστίθεται νέο πρώτο εδάφιο, β) το νέο δεύτερο εδάφιο τροποποιείται, ώστε βα) ο άμεσος πειθαρχικός προϊστάμενος να δύναται, με αιτιολογημένη απόφασή του, να αναστέλλει τη σύμβαση του ιατρού ή του οδοντιάτρου μέχρι την ολοκλήρωση της πειθαρχικής διαδικασίας και την έκδοση οριστικής απόφασης, για πειθαρχικό παράπτωμα που τιμωρείται με την ποινή της οριστικής παύσης ή σε περίπτωση άσκησης ποινικής δίωξης για αδίκημα για το οποίο επέρχεται έκπτωση από την υπηρεσία, και όχι για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα, μετά από γνώμη του οικείου Πειθαρχικού Συμβουλίου, και όχι του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, και ββ) η αναστολή της σύμβασης να επέρχεται αζημίως για το Δημόσιο, γ) το νέο τρίτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε να αναφέρεται και σε οδοντιάτρους, δ) προστίθενται νέα εδάφια, τέταρτο και πέμπτο και έκτο, και η περ. ι’ διαμορφώνεται ως εξής:

«ι. Για τους επικουρικούς ιατρούς και οδοντιάτρους που υπηρετούν στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., στις δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) αρμόδια είναι τα πειθαρχικά όργανα ιατρών Ε.Σ.Υ. και εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 77 του ν. 2071/1992 (Α’ 123). Σε περίπτωση άσκησης πειθαρχικής δίωξης σε βάρος επικουρικού ιατρού ή οδοντιάτρου κατά τη διάρκεια της θητείας του για πειθαρχικό παράπτωμα που τιμωρείται με την ποινή της οριστικής παύσης ή σε περίπτωση άσκησης ποινικής δίωξης για αδίκημα για το οποίο επέρχεται έκπτωση από την υπηρεσία, ο άμεσος πειθαρχικός προϊστάμενός του, δηλαδή ο Διοικητής του νοσοκομείου ή ο Διοικητής της Υγειονομικής Περιφέρειας ή ο Πρόεδρος του Ε.Κ.Α.Β., δύναται με αιτιολογημένη απόφασή του, μετά από γνώμη του οικείου Πειθαρχικού Συμβουλίου, να αναστέλλει αζημίως για το Δημόσιο τη σύμβαση του ιατρού μέχρι την ολοκλήρωση της πειθαρχικής διαδικασίας και την έκδοση οριστικής απόφασης. Με την έκδοση αθωωτικής απόφασης ή την επιβολή σε βάρος του ιατρού ή οδοντιάτρου πειθαρχικής ποινής ελαφρύτερης της προσωρινής παύσης, η αναστολή παύει και η σύμβαση του ιατρού ή του οδοντιάτρου συνεχίζεται μέχρι τη συμπλήρωση του υπολειπόμενου χρόνου διάρκειάς της. Αν κατά του επικουρικού ιατρού ή οδοντιάτρου εκδοθεί καταδικαστική απόφαση, με την οποία επιβάλλεται η πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης, το Δημόσιο καταγγέλλει αζημίως τη σύμβαση του επικουρικού ιατρού ή οδοντιάτρου για σπουδαίο λόγο και ο επικουρικός ιατρός ή οδοντίατρος δεν δύναται να τοποθετηθεί, αν δεν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την έκδοση της απόφασης. Πράξεις που έχουν τελεστεί από επικουρικό ιατρό ή οδοντίατρο κατά τη διάρκεια προγενέστερης υπηρεσίας του ως επικουρικού ιατρού ή οδοντιάτρου σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., σε δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και στο Ε.Κ.Α.Β., τιμωρούνται πειθαρχικά, αν δεν έχει παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τους. Ιατρός ή οδοντίατρος ο οποίος έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 27 του ν. 1397/1983 (Α’ 143) δεν δύναται να τοποθετηθεί ως επικουρικός ιατρός ή οδοντίατρος.».

ΜΕΡΟΣ Δ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Άρθρο 15
Διαδικασία τοποθέτησης ιατρών για άσκηση προς απόκτηση ειδικότητας

1. Η τοποθέτηση των ιατρών σε κενές οργανικές θέσεις ειδικευόμενων, καθώς και των ιατρών της παρ. 3 του άρθρου 82 του ν. 2071/1992 (Α’ 123), του άρθρου 22 του ν. 3209/2003 (Α’ 304), του άρθρου 42 του ν. 4238/2014 (Α’ 38) και της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 4850/2021 (Α’ 208), για άσκηση προς απόκτηση ιατρικής ειδικότητας στα νοσοκομεία ή φορείς της χώρας που έχουν αναγνωριστεί ως κατάλληλα για χορήγηση ιατρικής ειδικότητας, γίνεται με απόφαση του Διοικητή ή του Προέδρου τους.

2. Για την υποβολή αιτήσεων για τοποθέτηση των ιατρών προς απόκτηση ειδικότητας και για την τήρηση καταλόγων αναμονής των ιατρών για τοποθέτηση προς απόκτηση ειδικότητας, δημιουργείται ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ). Οι αναγκαίες διαλειτουργικότητες για την ταυτοποίηση των στοιχείων των χρηστών της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής πραγματοποιούνται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) και το άρθρο 84 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

Άρθρο 16
Καθορισμός ομάδων νοσοκομείων και θέσεων ιατρών για απόκτηση ειδικότητας

1. Για την τοποθέτηση ιατρών προς άσκηση για απόκτηση ειδικότητας, δημιουργούνται ομάδες νοσοκομείων ανά ειδικότητα, οι οποίες αποτελούνται από δύο (2) τουλάχιστον νοσοκομεία της ίδιας ή άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.), στην οποία υπάγονται τα τμήματα και οι μονάδες νοσοκομείων, που έχουν αναγνωριστεί ως κατάλληλα για πλήρη ή μερική άσκηση ανά ειδικότητα, εκ των οποίων ένα (1) είναι το νοσοκομείο αναφοράς. Οι ιατροί επιλέγονται για τοποθέτηση σε τμήμα ή μονάδα νοσοκομείου από την ομάδα νοσοκομείων του πρώτου εδαφίου, μετά από αίτησή τους προς το νοσοκομείο αναφοράς και κατόπιν αξιολόγησης. Κατά τη διάρκεια της άσκησης για απόκτηση ειδικότητας, ο ιατρός υποχρεούται σε κυκλική τοποθέτηση στα αντίστοιχα τμήματα και μονάδες, εντός της ομάδας νοσοκομείων, στην οποία έχει ενταχθεί.

2. Για την τοποθέτηση ιατρών προς άσκηση για απόκτηση ειδικότητας διατίθεται συγκεκριμένος κατ’ έτος αριθμός θέσεων ανά ειδικότητα και ανά νοσοκομείο, ανάλογα με τις ανάγκες του συστήματος υγείας της χώρας.

Άρθρο 17
Χρόνος άσκησης στο εξωτερικό για απόκτηση ειδικότητας Τροποποίηση παρ. 10 άρθρου 5 ν. 2194/1994
Στην παρ. 10 του άρθρου 5 του ν. 2194/1994 (Α’ 34), περί της άσκησης ιατρών στο εξωτερικό για απόκτηση ειδικότητας, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται, ως προς το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει για την πραγματοποίηση άσκησης προς απόκτηση ειδικότητας σε αναγνωρισμένο κέντρο του εξωτερικού, β) το τρίτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε να αναφέρεται σε πιστοποιητικό σχετικά με την άσκηση, και όχι σε πιστοποιητικό μετεκπαίδευσης, γ) το τέταρτο εδάφιο τροποποιείται, ως προς το αντικείμενο της εξουσιοδότησης, και η παρ. 10 του άρθρου 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«10. Με απόφαση του Διοικητή ή του Προέδρου του νοσηλευτικού ιδρύματος ή του φορέα, στον οποίο πραγματοποιείται η άσκηση προς απόκτηση ειδικότητας και ύστερα από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ., μπορεί ο ειδικευόμενος κατά τη διάρκεια της ειδίκευσής του να πραγματοποιήσει μέχρι έξι (6) μήνες άσκηση σε αναγνωρισμένο κέντρο του εξωτερικού, η δε άσκηση αυτή λογίζεται ως χρόνος ειδίκευσης και συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο ειδίκευσής του. Οι ιατροί αυτοί λαμβάνουν τις κανονικές αποδοχές τους ως ειδικευόμενοι. Μετά την επιστροφή τους θα υποβάλουν στο ΚΕ.Σ.Υ. πιστοποιητικό σχετικά με την ανωτέρω άσκηση. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη μετάβαση και άσκηση των ειδικευόμενων ιατρών σε αναγνωρισμένο κέντρο του εξωτερικού και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας.».

Άρθρο 18
Συμμετοχή στις εξετάσεις για απόκτηση τίτλου ειδικότητας Αντικατάσταση περ. α’ παρ. 1 άρθρου 22 ν. 4208/2013
Η περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4208/2013 (Α’ 252), περί της συμμετοχής ιατρών στις εξετάσεις για απόκτηση τίτλου ειδικότητας, αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Οι ιατροί, ελληνικής υπηκοότητας ή υπήκοοι άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν τίτλο ειδικότητας στη χώρα μας και δεν έχουν λάβει νόμιμη απαλλαγή από την υποχρέωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου, δύνανται να συμμετέχουν στις εξετάσεις για την απόκτηση του τίτλου ειδικότητας, χωρίς να απαιτείται να έχουν προηγουμένως εκπληρώσει την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου. Στους επιτυχόντες στις εξετάσεις απονέμεται ο τίτλος ειδικότητας με ημερομηνία κτήσης την ημερομηνία διεξαγωγής εξετάσεων, μετά από την εκπλήρωση της υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου ή της δωδεκάμηνης υπηρεσίας σε νοσοκομείο, που πραγματοποιείται είτε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 32 του ν. 4865/2021 (Α’ 238) είτε κατόπιν αίτησής τους, η οποία υποβάλλεται σε μία από τις επτά (7) Υγειονομικές Περιφέρειες (Υ.ΠΕ.) και σε συνέχεια της οποίας δύνανται να τοποθετούνται, με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.ΠΕ., σε κενή οργανική θέση ειδικευμένων της οικείας ειδικότητας, σε νοσοκομείο αρμοδιότητάς της, ανάλογα με τις ανάγκες του δημόσιου συστήματος υγείας. Σε συνέχεια της απόφασης τοποθέτησης, υπογράφεται σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου μεταξύ του ιατρού και του οικείου νοσοκομείου, κατά τη διάρκεια ισχύος της οποίας οι ιατροί λαμβάνουν τις αποδοχές των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου. Η διάρκεια της δωδεκάμηνης υπηρεσίας που πραγματοποιείται μετά από την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση του τίτλου ειδικότητας λογίζεται ως προϋπηρεσία ειδικευμένου ιατρού και με την ολοκλήρωσή της ο ιατρός απαλλάσσεται από την υποχρέωση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου. Κατά τη διάρκεια της δωδεκάμηνης υπηρεσίας, οι ιατροί δύνανται να μετακινούνται, ανάλογα με τις ανάγκες του δημόσιου συστήματος υγείας, σε νοσοκομείο ή δημόσια δομή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας της ίδιας Υ.ΠΕ., με απόφαση του Διοικητή της, ή σε νοσοκομείο ή δημόσια δομή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας άλλης Υ.ΠΕ., με κοινή απόφαση των Διοικητών των οικείων Υ.ΠΕ. Με την προσκόμιση βεβαίωσης ολοκλήρωσης της δωδεκάμηνης υπηρεσίας, η οποία χορηγείται από τον φορέα ή τους φορείς τοποθέτησης και, κατά περίπτωση, μετακίνησης του ιατρού, χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας βεβαίωση απαλλαγής από την υποχρέωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου. Για τη χορήγηση του τίτλου ειδικότητας απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης εκπλήρωσης της υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου ή βεβαίωσης απαλλαγής από την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου μετά από ολοκλήρωση δωδεκάμηνης υπηρεσίας, που πραγματοποιείται είτε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 32 του ν. 4865/2021 είτε κατ’ εφαρμογή της παρούσας.».

Άρθρο 19
Νόμιμη απαλλαγή από την υποχρεωτική εκπλήρωση υπηρεσίας υπαίθρου Τροποποίηση υποπερ. 4 και 7 περ. β’ παρ. 1 άρθρου 22 ν. 4208/2013

1. Η υποπερ. 4 της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4208/2013 (Α’ 252), περί των κατηγοριών των ιατρών που πληρούν τις προϋποθέσεις νόμιμης απαλλαγής από την υποχρεωτική εκπλήρωση υπηρεσίας υπαίθρου, αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Υπάλληλοι που έχουν την ιδιότητα του εργαζόμενου με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, σε εποπτευόμενα από το Υπουργείο Υγείας, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) και αποκτούν πτυχίο ιατρικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αρμοδίως αναγνωρισμένο.».

2. Στην υποπερ. 7 της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4208/2013, περί των κατηγοριών των ιατρών που πληρούν τις προϋποθέσεις νόμιμης απαλλαγής από την υποχρεωτική εκπλήρωση υπηρεσίας υπαίθρου, η φράση «μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006» αντικαθίσταται από τη φράση «μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009» και η υποπερ. 7 της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 22 διαμορφώνεται ως εξής:

«7. Οι ιατροί που έχουν εγγραφεί στο Α’ έτος Ιατρικών Σχολών της ημεδαπής και αλλοδαπής μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Άρθρο 20
Μετεκπαίδευση ιατρών ή οδοντιάτρων, ειδικότητες και μετεκπαιδεύσεις επιστημόνων και επαγγελματιών υγείας Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 21 ν. 3580/2007

1. Στο πρώτο εδάφιο της περ. Γ’ της παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (Α’ 134), περί σύστασης, μετονομασίας, ενοποίησης, διαχωρισμού και κατάργησης ειδικοτήτων και μετεκπαιδεύσεων επιστημόνων και επαγγελματιών υγείας, πλην ιατρών, η φράση «οι προϋποθέσεις απόκτησης πιστοποίησης ή τίτλου μετά την ολοκλήρωση της άσκησης στην ειδικότητα ή μετεκπαίδευση» αντικαθίσταται από τη φράση «οι προϋποθέσεις απόκτησης πιστοποίησης ή τίτλου ειδικότητας ή μετεκπαίδευσης» και η περ. Γ’ της παρ. 5 του άρθρου 22 διαμορφώνεται ως εξής:

«Γ. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ., συνιστώνται, μετονομάζονται, ενοποιούνται, διαχωρίζονται, καταργούνται ειδικότητες και μετεκπαιδεύσεις επιστημόνων και επαγγελματιών υγείας, πλην ιατρών, καθορίζονται η εκπαίδευση αυτών, ο χρόνος, το περιεχόμενο της εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης, η αναγνώριση του χρόνου άσκησης στην ειδικότητα ή μετεκπαίδευσης στην αλλοδαπή, οι εξεταστικές περίοδοι, η διαδικασία των εξετάσεων και οι αρμόδιες επιτροπές, οι προϋποθέσεις απόκτησης πιστοποίησης ή τίτλου ειδικότητας ή μετεκπαίδευσης, ο τύπος της πιστοποίησης ή του τίτλου, η αναγνώριση αντίστοιχης πιστοποίησης της αλλοδαπής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία τοποθέτησης για εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση των ως άνω επιστημόνων και επαγγελματιών υγείας, πλην ιατρών, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.».

2. Στην παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007, περί των ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων, εξειδικεύσεων και μετεκπαιδεύσεων, προστίθεται περ. Δ’ ως εξής:

«Δ. Οι ιατροί ή οι οδοντίατροι, μετά από τη λήψη τίτλου ειδικότητας, δύνανται να μετεκπαιδεύονται σε ειδικά γνωστικά αντικείμενα της ειδικότητας που έχουν λάβει. Η διάρκεια της μετεκπαίδευσης δεν δύναται να είναι μικρότερη των έξι (6) μηνών ή μεγαλύτερη του ενός (1) έτους. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ., συνιστώνται, μετονομάζονται, ενοποιούνται, ή καταργούνται ιατρικές ή οδοντιατρικές μετεκπαιδεύσεις και καθορίζονται ο χρόνος και το περιεχόμενο άσκησης, η αναγνώριση χρόνου άσκησης στην αλλοδαπή, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία απόκτησης τίτλου μετεκπαίδευσης από ειδικευμένους ιατρούς ή οδοντιάτρους, τα κριτήρια για την αναγνώριση των εκπαιδευτικών κέντρων, ο τύπος του τίτλου ιατρικής μετεκπαίδευσης, η αναγνώριση του τίτλου μετεκπαίδευσης στην αλλοδαπή, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία τοποθέτησης των ιατρών ή οδοντιάτρων για μετεκπαίδευση και ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.».

Άρθρο 21
Χορήγηση βεβαίωσης άσκησης ιατρικού και οδοντιατρικού επαγγέλματος Τροποποίηση άρθρου 113 ν. 4600/2019
Στο άρθρο 113 του ν. 4600/2019 (Α’ 43), περί της χορήγησης βεβαίωσης άσκησης ιατρικού και οδοντιατρικού επαγγέλματος, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) τροποποιείται η περ. γ’ του υφιστάμενου εδαφίου, με την αντικατάσταση της φράσης «έχει αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ως ισότιμος και αντίστοιχος» από τη φράση «έχει αναγνωριστεί από αρμόδιο όργανο ως ισότιμος και αντίστοιχος ή ως ισοδύναμος», β) τροποποιείται η περ. ε’ του υφιστάμενου εδαφίου βα) με την αντικατάσταση της φράσης «του πτυχίου της ιατρικής σχολής» από τη φράση «του πτυχίου της ιατρικής ή της οδοντιατρικής σχολής, αντίστοιχα,» και ββ) με την αντικατάσταση της φράσης «της έκδοσης της απόφασης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου σπουδών» από τη φράση «της έκδοσης της απόφασης του αρμοδίου οργάνου για την ισοτιμία και αντιστοιχία ή ισοδυναμία του τίτλου σπουδών», γ) προστίθενται νέα εδάφια δεύτερο και τρίτο, και το άρθρο 113 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 113 Χορήγηση βεβαίωσης άσκησης ιατρικού και οδοντιατρικού επαγγέλματος

Για τη χορήγηση βεβαίωσης άσκησης των επαγγελμάτων του ιατρού και του οδοντιάτρου απαιτείται:

α) πτυχίο ιατρικής ή οδοντιατρικής, αντίστοιχα, των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής, ή

β) τίτλος σπουδών από εκπαιδευτικό οργανισμό κράτους μέλους της Ε.Ε., βάσει του οποίου έχει αναγνωριστεί επαγγελματική ισοδυναμία, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 38/2010 (Α’ 78), ή

γ) τίτλος σπουδών από εκπαιδευτικό οργανισμό τρίτης χώρας, εκτός Ε.Ε., ο οποίος έχει αναγνωριστεί από αρμόδιο όργανο ως ισότιμος και αντίστοιχος ή ως ισοδύναμος με τα πτυχία ιατρικής ή οδοντιατρικής σχολής της ημεδαπής,

δ) το αιτούμενο πρόσωπο: αα) να μην στερείται των πολιτικών δικαιωμάτων του, ββ) να μην βρίσκεται σε δικαστική συμπαράσταση, γγ) να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, κιβδηλεία, παραχάραξη, για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παιδοκτονία, για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, για αρπαγή προσώπου, για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, για αισχροκέρδεια,

ε) να μην έχει παρέλθει διετία από την ημερομηνία της κτήσης του πτυχίου της ιατρικής ή της οδοντιατρικής σχολής, αντίστοιχα, των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αναγνώρισης του τίτλου σπουδών του εκπαιδευτικού οργανισμού κράτους μέλους της Ε.Ε. ή της έκδοσης της απόφασης του αρμοδίου οργάνου για την ισοτιμία και αντιστοιχία ή ισοδυναμία του τίτλου σπουδών από εκπαιδευτικούς οργανισμούς τρίτων χωρών. Υπέρβαση του ως άνω χρονικού ορίου επιτρέπεται για σπουδαίο λόγο, όπως η απουσία στο εξωτερικό, οι λόγοι υγείας του ενδιαφερόμενου ή η εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων. Σε αυτήν την περίπτωση, η χορήγηση βεβαίωσης άσκησης του ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος επιτρέπεται, με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου ή της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας αντίστοιχα, υπό την προϋπόθεση ότι ο ιατρός ή ο οδοντίατρος αποδεικνύει ότι δεν αποξενώθηκε από την ιατρική ή την οδοντιατρική επιστήμη κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα.».

ΜΕΡΟΣ Ε’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Άρθρο 22
Δυνατότητα σύστασης αυτοτελούς Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών σε νοσοκομεία δυναμικότητας κάτω των τριακοσίων (300) κλινών Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 6 ν. 2889/2001
Στην παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 2889/2001 (Α’ 37), περί της σύστασης αυτοτελούς Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.), προστίθενται νέα εδάφια, δεύτερο και τέταρτο, και η παρ. 5 του άρθρου 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Σε κάθε νοσοκομείο δυναμικότητας άνω των 300 κλινών, καθώς και στο νοσοκομείο με τη μεγαλύτερη δυναμικότητα κάθε περιφερειακής ενότητας των Περιφερειών του ν. 3852/2010 (Α’ 87) συνίσταται αυτοτελές Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών με ειδική στελέχωση και εξοπλισμό για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών. Σε κάθε νοσοκομείο δυναμικότητας κάτω των 300 κλινών, ανεξάρτητα από το αν αυτό αποτελεί το νοσοκομείο με τη μεγαλύτερη δυναμικότητα σε μία περιφερειακή ενότητα, δύναται να συστήνεται αυτοτελές Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών με ειδική στελέχωση και εξοπλισμό, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου νοσοκομείου και εισήγηση της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας, στην αρμοδιότητα της οποίας αυτό υπάγεται. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ρυθμίζονται η οργάνωση και ο τρόπος λειτουργίας και στελέχωσης των Τ.Ε.Π. με εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό, ο διορισμός, ως Προϊσταμένου αυτού, ιατρού Διευθυντή ή Αναπληρωτή Διευθυντή του Ε.Σ.Υ., ο τρόπος συνεργασίας αυτού με το Ε.Κ.Α.Β. και κάθε άλλη λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή των πιο πάνω διατάξεων. Με όμοια απόφαση δύνανται να ρυθμίζονται τα ζητήματα του τρίτου εδαφίου για νοσοκομεία μικρότερης δυναμικότητας των 300 κλινών, μη συμπεριλαμβανομένων των νοσοκομείων κάθε περιφερειακής ενότητας με τη μεγαλύτερη δυναμικότητα, ακόμη και αν είναι μικρότερη των 300 κλινών. Στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. απασχολούνται και ιατροί Γενικής Ιατρικής.».

Άρθρο 23
Αναγνώριση χρόνου άσκησης σε ιατρική εξειδίκευση ως χρόνου προϋπηρεσίας Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 19 ν. 3730/2008
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 3730/2008 (Α’ 262), περί του χρόνου εξειδίκευσης σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, τροποποιείται, ώστε να αφορά τον χρόνο άσκησης σε αναγνωρισμένη ιατρική εξειδίκευση, καθώς και τον χρόνο παράτασης της παραμονής σε εκπαιδευτικό κέντρο, μετά από τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου χρόνου άσκησης στην εξειδίκευση, και όχι τον χρόνο εξειδίκευσης σε μονάδα εντατικής θεραπείας ή αντίστοιχη μονάδα νεογνών και παίδων και στη λοιμωξιολογία, και η παρ. 1 του άρθρου 19 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. O χρόνος άσκησης σε αναγνωρισμένη ιατρική εξειδίκευση, καθώς και ο χρόνος παράτασης της παραμονής σε εκπαιδευτικό κέντρο, μετά από τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου χρόνου άσκησης σε αναγνωρισμένη ιατρική εξειδίκευση, θεωρούνται ως χρόνος προϋπηρεσίας στο Ε.Σ.Υ. και ως τέτοιος λαμβάνονται υπόψη κατά την κρίση υποψηφίων για την πρόσληψη σε θέση ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ. και για την περαιτέρω εξέλιξη των ιατρών στο Ε.Σ.Υ., οποτεδήποτε και αν διανύθηκαν. Ομοίως αναγνωρίζεται ως χρόνος προϋπηρεσίας στο Ε.Σ.Υ. για την πρόσληψη και την εξέλιξη ο χρόνος προϋπηρεσίας σε Πανεπιστημιακές Κλινικές, Μονάδες ή Εργαστήρια που είναι εγκατεστημένες ή εγκατεστημένα σε Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. και στο Αρεταίειο και Αιγινίτειο Νοσοκομείο.».

Άρθρο 24
Πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας ή Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών ή Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 95 ν. 4821/2021
Στην παρ. 1 του άρθρου 95 του ν. 4821/2021 (Α’ 134), περί της πλήρωσης θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) ή Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (Μ.Ε.Ν.Ν.) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο, αα) προστίθεται η φράση «ή Τ.Ε.Π.», αβ) η φράση «στον βαθμό του Επιμελητή Α’ ή του Διευθυντή» αντικαθίσταται από τη φράση «στον βαθμό του Επιμελητή Α’, του Διευθυντή ή του Συντονιστή Διευθυντή», και αγ) προστίθεται η φράση «ή στην επείγουσα ιατρική», β) στο δεύτερο εδάφιο, προστίθενται η φράση «ή Τ.Ε.Π.» και η φράση «ή επείγουσα ιατρική», γ) στο τρίτο εδάφιο προστίθεται η φράση «ή στο Τ.Ε.Π.», και η παρ. 1 του άρθρου 95 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Για την πλήρωση θέσης ειδικευμένου ιατρού Ε.Σ.Υ. σε Μ.Ε.Θ. ή Μ.Ε.Ν.Ν. ή Τ.Ε.Π., η οποία προκηρύσσεται στον βαθμό του Επιμελητή Α’, του Διευθυντή ή του Συντονιστή Διευθυντή, επιτρέπεται να υποβάλλουν υποψηφιότητα μόνο ιατροί που κατέχουν πιστοποιητικό εξειδίκευσης στην εντατική θεραπεία ή εντατική νοσηλεία νεογνών ή επείγουσα ιατρική αντίστοιχα, πέραν των άλλων τυπικών προσόντων που απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις. Για την πλήρωση θέσης ειδικευμένου ιατρού Ε.Σ.Υ. σε Μ.Ε.Θ. ή ΜΕ.Ν.Ν. ή Τ.Ε.Π., η οποία προκηρύσσεται στον βαθμό του Επιμελητή Β’, δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή υποψηφιότητας το πιστοποιητικό εξειδίκευσης στην εντατική θεραπεία ή εντατική νοσηλεία νεογνών ή επείγουσα ιατρική, προηγούνται, ωστόσο, στη σειρά κατάταξης στον πίνακα αξιολόγησης οι υποψήφιοι ιατροί που κατέχουν το πιστοποιητικό αυτό. Σε κάθε περίπτωση το πιστοποιητικό εξειδίκευσης είναι προαπαιτούμενο για την εξέλιξη ειδικευμένου ιατρού Επιμελητή Β’ που υπηρετεί στη Μ.Ε.Θ. ή Μ.Ε.Ν.Ν. ή στο Τ.Ε.Π. στον επόμενο βαθμό.».

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο 25
Σύσταση και διάρθρωση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας Τροποποίηση άρθρου 1 ν. 1278/1982
Στο άρθρο 1 του ν. 1278/1982 (Α’ 105), περί του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) ο τίτλος τροποποιείται, ώστε να αναφέρεται και στη διάρθρωση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, β) η μόνη παράγραφος αριθμείται ως παρ. 1, γ) προστίθεται παρ. 2, και το άρθρο 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 1 Σύσταση Διάρθρωση

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Υγείας, συμβουλευτικό όργανο σε θέματα δομής και λειτουργίας του συστήματος Υγείας, το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.).

2. Το ΚΕ.Σ.Υ. αποτελείται από: α) τη Διοικούσα Επιτροπή του άρθρου 4, β) το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων του άρθρου 2 και γ) τις επιτροπές της παρ. 6 του άρθρου 4. Για την εκπλήρωση των σκοπών του ΚΕ.Σ.Υ. δύναται να συστήνονται και να συγκροτούνται, επιπλέον, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ειδικές επιτροπές και ομάδες εργασίας.».

Άρθρο 26
Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας Τροποποίηση παρ. 1 και 3 και προσθήκη παρ. 4 έως 7 στο άρθρο 2 του ν. 1278/1982
Στο άρθρο 2 του ν. 1278/1982 (Α’ 105), περί της συγκρότησης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) αντικαθίσταται ο τίτλος, β) στην παρ. 1 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: βα) το εισαγωγικό εδάφιο τροποποιείται, ώστε να αναφέρεται στο Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων, και όχι στο ΚΕ.Σ.Υ., να προβλέπεται ότι το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων αποτελεί εισηγητικό όργανο της Διοικούσας Επιτροπής του ΚΕ.Σ.Υ. και σε αυτό συμμετέχουν τριάντα έξι (36), και όχι είκοσι εννέα (29) μέλη, ββ) η περ. θ’ τροποποιείται, ώστε το μέλος με τον αναπληρωτή του να αναδεικνύονται με δημόσια κλήρωση από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, βγ) η περ. ι’ τροποποιείται, ομοίως, ώστε το μέλος με τον αναπληρωτή του να αναδεικνύονται με δημόσια κλήρωση από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας μεταξύ εκπροσώπων και από τις Πανελλήνιες Ενώσεις Βιοεπιστημόνων, βδ) η περ. ιστ’ τροποποιείται, ώστε να μετέχει ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) που ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., και όχι ο Πρόεδρός του με τον αναπληρωτή του αντιπρόεδρο, βε) η περ. ιθ’ τροποποιείται, ώστε να μετέχει ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ιατρών, Επιστημόνων και Επαγγελματιών Υγείας, με αναπληρωτή τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Νοσηλευτικών Μονάδων και Εποπτευόμενων Φορέων του Υπουργείου Υγείας, και όχι ο Γενικός Διευθυντής Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας, με αναπληρωτή του τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ιατρών, Επιστημόνων και Επαγγελματιών Υγείας, βστ) η περ. κβ’ τροποποιείται, με την προσθήκη της φράσης «της ημεδαπής», βζ) οι περ. κγ’ και κε’ αντικαθίστανται, και βη) προστίθενται περ. κζ’, κη’, κθ’, λ’, λα’ και λβ’, γ) το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 τροποποιείται, ώστε να αναφέρεται στο Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων, και όχι στο ΚΕ.Σ.Υ., δ) στην παρ. 3 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: δα) το πρώτο εδάφιο της περ. α’ τροποποιείται, ώστε να αναφέρεται στο Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων, και όχι στο ΚΕ.Σ.Υ., δβ) στην περ. α’ προστίθεται δεύτερο εδάφιο, και δγ) οι περ. β’ και γ’ αντικαθίστανται, και ε) προστίθενται παρ. 4 έως 7, και το άρθρο 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 2 Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων

1. Το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων αποτελεί εισηγητικό όργανο της Διοικούσας Επιτροπής του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) και σε αυτό συμμετέχουν τα εξής τριάντα έξι (36) μέλη:

α) δύο (2) μέλη του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (Π.Ι.Σ.) με τους αναπληρωτές τους, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου,

β) ένα (1) μέλος της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.) με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου,

γ) ένα (1) μέλος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας (Ε.Ο.Ο.) με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου,

δ) ένα (1) μέλος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (Π.Φ.Σ.) με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου,

ε) ένα (1) μέλος της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.) με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου,

στ) ένα (1) μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.) με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από το Γενικό της Συμβούλιο,

ζ) ένα (1) μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Επισκεπτών Επισκεπτριών Υγείας (Π.Σ.Ε.Υ.) με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου,

η) ένα (1) μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.) με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται με απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού του Συμβουλίου,

θ) ένα (1) μέλος με τον αναπληρωτή του, που αναδεικνύονται με δημόσια κλήρωση από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας μεταξύ εκπροσώπων που προτείνονται από τους Συλλόγους Μαιών Μαιευτών,

ι) ένα (1) μέλος με τον αναπληρωτή του, που αναδεικνύονται με δημόσια κλήρωση από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας μεταξύ εκπροσώπων που προτείνονται από τις Πανελλήνιες Ενώσεις Χημικών, Βιοχημικών, Βιολόγων, Ακτινοφυσικών, Βιοεπιστημόνων και Τεχνολόγων Εργαστηρίων,

ια) έναν (1) εκπρόσωπο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου,

ιβ) έναν (1) εκπρόσωπο του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.) με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου,

ιγ) έναν (1) εκπρόσωπο του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου,

ιδ) έναν (1) εκπρόσωπο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου,

ιε) έναν (1) εκπρόσωπο του Οργανισμού κατά των ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου,

ιστ) ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου,

ιζ) έναν (1) εκπρόσωπο του Συντονιστικού Οργάνου των Περιφερειακών Διοικήσεων Τομέων Ψυχικής Υγείας

(Πε.Δι.Το.Ψ.Υ.) με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας,

ιη) τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας με αναπληρωτή του τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής,

ιθ) τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ιατρών, Επιστημόνων και Επαγγελματιών Υγείας με αναπληρωτή του τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Νοσηλευτικών Μονάδων και Εποπτευόμενων Φορέων του Υπουργείου Υγείας,

κ) έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από το Διοικητικό της Συμβούλιο,

κα) έναν (1) εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από το Διοικητικό της Συμβούλιο,

κβ) έναν (1) εκπρόσωπο των Σχολών Επιστημών Υγείας των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από τη Σύνοδο των Πρυτάνεων,

κγ) ένα (1) μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού με βαθμό Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή Α.Ε.Ι. της ημεδαπής σε θέματα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας ή Πολιτικής Υγείας ή Δημόσιας Υγείας με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας,

κδ) έναν (1) εκπρόσωπο των υγειονομικών υπηρεσιών των ενόπλων δυνάμεων με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.ΕΘ.Α.),

κε) δύο (2) εκπροσώπους των ληπτών υπηρεσιών υγείας με τους αναπληρωτές τους, εκ των οποίων ένας (1) εκπρόσωπος με τον αναπληρωτή του ορίζεται από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) και ένας (1) εκπρόσωπος με τον αναπληρωτή του ορίζεται από την Ένωση Ασθενών Ελλάδας ή με δημόσια κλήρωση από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας μεταξύ αυτών που ορίζονται από κάθε άλλη ένωση ή σύλλογο ασθενών που αναγνωρίζεται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 60 του ν. 4931/2022 (Α’ 94) ως συνομιλητής της Πολιτείας σε θέματα παροχής υπηρεσιών υγείας, κατόπιν έκδοσης της σχετικής απόφασης,

κστ) τρία (3) μέλη με τους αναπληρωτές τους, με εγνωσμένο επιστημονικό κύρος, εμπειρία συμμετοχής σε εθνικά ή ευρωπαϊκά όργανα ή επιτροπές με αντικείμενο τις πολιτικές υγείας και κοινωνική δραστηριότητα στον τομέα της παροχής υπηρεσιών υγείας, που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας,

κζ) ένα (1) μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (Π.Ε.Φ.Ν.Ι.) με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου,

κη) ένα (1) μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Οδοντοτεχνιτών (Π.Σ.Ο.) με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου,

κθ) ένα (1) μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Οπτικών και Οπτομετρών (Π.Σ.Ο.Ο.) με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου,

λ) ένα (1) μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργοθεραπευτών (Π.Σ.Ε.) με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου,

λα) ένα (1) μέλος της Ένωσης Τεχνολόγων Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας (Ε.Τ.Α.Α.) με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται με απόφαση της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής ή του Διοικητικού του Συμβουλίου, και

λβ) έναν (1) εκπρόσωπο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου.

2. Οι φορείς της παρ. 1 ορίζουν τους εκπροσώπους τους στο Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την αποστολή σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης του Υπουργού Υγείας. Εάν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη από τον φορέα, ο εκπρόσωπος ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας.

3. α) Το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και η θητεία των μελών του είναι τριετής. Η θητεία των μελών παρατείνεται αυτοδικαίως από τη λήξη της μέχρι την εκ νέου συγκρότηση του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες.

β) Μεταξύ των μελών του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων ορίζονται, με την απόφαση συγκρότησης, ένας (1) συντονιστής και τρεις (3) αναπληρωτές συντονιστές. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο αναπληρωτής συντονιστής που αναπληρώνει τον συντονιστή στα καθήκοντά του, αν ο τελευταίος απουσιάζει ή κωλύεται. Ο συντονιστής καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων με βάση τις προτάσεις που καταθέτουν τα μέλη και τα αιτήματα της Διοικούσας Επιτροπής και προεδρεύει σε αυτές. Οι αναπληρωτές συντονιστές προετοιμάζουν την ημερήσια διάταξη της κάθε συνεδρίασης, όπως αυτή διαμορφώνεται από τον συντονιστή και σύμφωνα με τις οδηγίες του και τον επικουρούν στην άσκηση των καθηκόντων του.

γ) Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων παρίσταται μέλος της Διοικούσας Επιτροπής, προκειμένου να παρέχει ενημέρωση επί των τρεχόντων θεμάτων και να ζητεί τη συνδρομή των εμπειρογνωμόνων για θέματα που σχετίζονται με το έργο των επιτροπών της παρ. 6 του άρθρου 4, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο.

4. Το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων εισηγείται προς τη Διοικούσα Επιτροπή, αυτεπαγγέλτως ή μετά από αίτημά της, τόσο επί θεμάτων που απασχολούν άμεσα το έργο των επιτροπών της παρ. 6 του άρθρου 4, όσο και επί ειδικότερων θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του ΚΕ.Σ.Υ.

5. Μετά από πρόσκληση της Διοικούσας Επιτροπής επιτρέπεται η συμμετοχή μελών του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων στις ανωτέρω επιτροπές, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

6. Το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων συγκαλείται σε τακτική συνεδρίαση από τη Διοικούσα Επιτροπή του ΚΕ.Σ.Υ., ανά δύο (2) μήνες. Επίσης, συνεδριάζει εκτάκτως οποτεδήποτε αυτό ζητηθεί από το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των μελών του ή από τη Διοικούσα Επιτροπή.

7. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού της Διεύθυνσης Επιστημονικής Τεκμηρίωσης, Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης του ΚΕ.Σ.Υ., ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την απόφαση συγκρότησης του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων.».

Άρθρο 27
Διοικούσα Επιτροπή και Επιτροπές για την υποβοήθηση του έργου του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας Τροποποίηση άρθρου 4 ν. 1278/1982
Στο άρθρο 4 του ν. 1278/1982 (Α’ 105), περί της Ολομέλειας και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) αντικαθίσταται ο τίτλος, β) οι παρ. 1 έως 5 αντικαθίστανται, γ) στην παρ. 6 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: γα) στο πρώτο εδάφιο, η φράση «και μετά από πρόταση της Ε.Ε.» αντικαθίσταται από τη φράση «η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής», γβ) στην περ. α) του πρώτου εδαφίου, η φράση «και έχει Πρόεδρο τον Πρόεδρο του ΚΕ.Σ.Υ.» αντικαθίσταται από τη φράση «και της οποίας ο Πρόεδρος ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης», γγ) στην περ. β) του πρώτου εδαφίου, η φράση «η οποία είναι εννεαμελής, με Πρόεδρο τον εκπρόσωπο της Ε.Σ.Δ.Υ. στο ΚΕ.Σ.Υ. και μέλη επιστήμονες» αντικαθίσταται από τη φράση «η οποία αποτελείται από εννέα (9) επιστήμονες» και η φράση,«καθώς και τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Υγείας» αντικαθίσταται από τη φράση «μεταξύ των οποίων και εκπρόσωπος των ληπτών υπηρεσιών υγείας», γδ) στο πρώτο εδάφιο προστίθεται περ. γ), γε) προστίθενται νέα εδάφια, δεύτερο και τρίτο, και το άρθρο 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 4 Διοικούσα Επιτροπή Επιτροπές για την υποβοήθηση του έργου του ΚΕ.Σ.Υ.

1. Η Διοικούσα Επιτροπή αποτελεί το ανώτατο επιστημονικό και αποφασιστικό όργανο του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.). Η Διοικούσα Επιτροπή είναι εννεαμελής και αποτελείται από τα εξής μέλη:

α) Δύο (2) ιατρούς μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές Ιατρικής Σχολής, με σημαντικό επιστημονικό έργο, δραστηριότητα και εμπειρία στον τομέα της παροχής υπηρεσιών υγείας, ένας (1) εκ των οποίων ορίζεται ως Πρόεδρος,

β) δύο (2) ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ. με βαθμό Διευθυντή ή Συντονιστή Διευθυντή, με σημαντικό επιστημονικό έργο, δραστηριότητα και εμπειρία στον τομέα της παροχής υπηρεσιών υγείας, ένας (1) εκ των οποίων ορίζεται ως Αντιπρόεδρος,

γ) έναν (1) επιστήμονα της υγείας, πλην ιατρών, μέλος Δ.Ε.Π. Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής, με σημαντικό επιστημονικό έργο, δραστηριότητα και εμπειρία στον τομέα της παροχής υπηρεσιών υγείας,

δ) τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας,

ε) έναν (1) επιστήμονα με σημαντικό επιστημονικό έργο, δραστηριότητα και εμπειρία στις πολιτικές της υγείας, ή στα οικονομικά της υγείας, ή στη διοίκηση υπηρεσιών υγείας,

στ) ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.), που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του και

ζ) έναν (1) εκπρόσωπο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (Π.Ι.Σ.) που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.

Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού της Διεύθυνσης Επιστημονικής Τεκμηρίωσης, Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης του ΚΕ.Σ.Υ., ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την απόφαση συγκρότησης της Διοικούσας Επιτροπής.

2. Οι φορείς των περ. στ’ και ζ’ της παρ. 1 ορίζουν τους εκπροσώπους τους στη Διοικούσα Επιτροπή μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την αποστολή σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης του Υπουργού Υγείας. Εάν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ο εκπρόσωπος ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας.

3. Η Διοικούσα Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και η θητεία των μελών της είναι τριετής. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής. Η θητεία των μελών παρατείνεται αυτοδικαίως από τη λήξη της μέχρι την εκ νέου συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες.

4. α) Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής προΐσταται του ΚΕ.Σ.Υ., συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Διοικούσας Επιτροπής και προεδρεύει σε αυτές και επιλαμβάνεται των τακτικών και έκτακτων θεμάτων που σχετίζονται με την αποστολή ή τη λειτουργία του. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

β) Η Διοικούσα Επιτροπή συνεδριάζει, τακτικά, δύο (2) φορές ανά μήνα και έκτακτα, όταν κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο, έπειτα από εντολή του Υπουργού Υγείας ή κατόπιν εγγράφου αιτήματος, τουλάχιστον τριών (3) μελών της. Κατά την κατάθεση του αιτήματος αυτού, προσδιορίζονται τα προς συζήτηση θέματα και προτείνεται ο χρόνος συνεδρίασης. Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες συνεδριάσεις αντικαθίσταται υποχρεωτικά από τον Υπουργό Υγείας.

γ) Η Διοικούσα Επιτροπή, για την προώθηση του έργου της και την εκπλήρωση των σκοπών του ΚΕ.Σ.Υ., δύναται να εισηγείται τη σύσταση και συγκρότηση, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ειδικών επιτροπών και ομάδων εργασίας, να καθορίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων των επιτροπών, να εισηγείται θέματα προς συζήτηση και να ορίζει εισηγητές στο Συμβούλιο, να επιμελείται τη διατύπωση και προώθηση των σχετικών γνωμοδοτήσεων-εισηγήσεων-εκθέσεων προς τον Υπουργό Υγείας, να καλεί στις συνεδριάσεις της, χωρίς δικαίωμα ψήφου, υπηρεσιακούς παράγοντες ή ειδικούς εισηγητές από τον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, ή να απευθύνεται σε αυτούς εγγράφως, για παροχή πληροφοριών ή διατύπωση γνώμης επί εξειδικευμένων θεμάτων.

5. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής, καθορίζονται ο τρόπος λειτουργίας αυτής, του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων και των επιτροπών και ομάδων εργασίας του, οι υποχρεώσεις των μελών, η διαδικασία

σύγκλησης και λήψης αποφάσεων και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα για την εσωτερική λειτουργία του ΚΕ.Σ.Υ.

6. Στο πλαίσιο του ΚΕ.Σ.Υ. συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής: α) μόνιμη επιτροπή συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης, αρμόδια για θέματα σχετικά με τις ειδικότητες και τις εξειδικεύσεις των ιατρών και των άλλων επιστημόνων, η οποία είναι ενδεκαμελής και της οποίας ο Πρόεδρος ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης, β) επιτροπή αξιολόγησης υπηρεσιών υγείας, η οποία αποτελείται από εννέα (9) επιστήμονες με εξειδίκευση και εμπειρία στην αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας, μεταξύ των οποίων και εκπρόσωπος των ληπτών υπηρεσιών υγείας, και γ) επιτροπή έρευνας και τεχνολογίας, η οποία αποτελείται από τουλάχιστον επτά (7) μέλη, μεταξύ των οποίων και εκπρόσωπος των ληπτών υπηρεσιών υγείας, με ειδίκευση σε ζητήματα αξιολόγησης της βιοτεχνολογίας και των δεοντολογικών διλημμάτων που αναφύονται από τη χρήση της. Για την επιλογή του εκπροσώπου των ληπτών υπηρεσιών υγείας καλούνται, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την αποστολή σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης του Υπουργού Υγείας, να υποβάλουν προτάσεις η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), η Ένωση Ασθενών Ελλάδας, καθώς και κάθε άλλη ένωση ή σύλλογος ασθενών που αναγνωρίζεται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 60 του ν. 4931/2022 (Α’ 94) ως συνομιλητής της Πολιτείας σε θέματα παροχής υπηρεσιών υγείας, κατόπιν έκδοσης της σχετικής απόφασης. Αν η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου παρέλθει άπρακτη, ο εκπρόσωπος ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας. Με την ίδια ή άλλη απόφαση του Υπουργού Υγείας εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες και το έργο των επιτροπών της παρούσας παραγράφου, καθορίζονται τα μέλη και τα επιστημονικά και άλλα προσόντα αυτών, η διάρκεια της θητείας τους, η σύγκληση και λειτουργία τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με αυτές θέμα. Τα μέλη των ανωτέρω επιτροπών δεν αμείβονται.».

ΜΕΡΟΣ Ζ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο 28
Σύσταση θέσεων ειδικευόμενων νοσηλευτών και προϋποθέσεις απόκτησης νοσηλευτικής ειδικότητας και εξειδίκευσης Τροποποίηση παρ. 12, 13 και 15 άρθρου 58 ν. 4690/2020

1. Στο πέμπτο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου 58 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), περί της σύστασης θέσεων ειδικευόμενων νοσηλευτών, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) η φράση «καθώς και υπηρετούντες σε στρατιωτικά νοσοκομεία» αντικαθίσταται από τη φράση «καθώς και αξιωματικοί νοσηλευτές που προέρχονται από τη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (Σ.Α.Ν.)», β) μετά από τις λέξεις «με απόσπαση» προστίθενται οι λέξεις «ή με καθεστώς Εκτός Οργανικής Δύναμης (Ε.Ο.Δ.), για το στρατιωτικό προσωπικό,» και η παρ. 12 διαμορφώνεται ως εξής:

«12. Συστήνονται δύο χιλιάδες διακόσιες πενήντα (2.250) θέσεις ειδικευομένων νοσηλευτών. Οι ανωτέρω θέσεις ειδικευομένων νοσηλευτών καταλαμβάνονται από νοσηλευτές ΠΕ σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) και από νοσηλευτές ΤΕ σε ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%). Τα ανωτέρω ποσοστά μπορεί να μεταβάλλονται μόνο στην περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων σε κάποια κατηγορία. Οι θέσεις στο σύνολό τους αφορούν υποψηφίους που δεν εργάζονται στον δημόσιο τομέα. Νοσηλευτές εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα, καθώς και αξιωματικοί νοσηλευτές που προέρχονται από τη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (Σ.Α.Ν.) δύνανται να καταλαμβάνουν με απόσπαση ή με καθεστώς Εκτός Οργανικής Δύναμης (Ε.Ο.Δ.), για το στρατιωτικό προσωπικό, θέση υπεράριθμου ειδικευόμενου σε ποσοστό μέχρι είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των θέσεων ειδικευομένων νοσηλευτών κάθε εκπαιδευτικής μονάδας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εθνικής Άμυνας καθορίζονται η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων ειδικευομένων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.».

2. Στην παρ. 13 του άρθρου 58 του ν. 4690/2020, περί των προϋποθέσεων απόκτησης νοσηλευτικής ειδικότητας ή εξειδίκευσης, το τέταρτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε κάθε υποψήφιος: αα) να έχει δικαίωμα για τη λήψη μίας (1) νοσηλευτικής ειδικότητας και αβ) να δύναται να διακόψει άπαξ και αζημίως την παρακολούθηση προγράμματος εκπαίδευσης για τη λήψη νοσηλευτικής ειδικότητας, προκειμένου να αιτηθεί τη συμμετοχή του σε πρόγραμμα εκπαίδευσης για λήψη άλλης νοσηλευτικής ειδικότητας, και η παρ. 13 διαμορφώνεται ως εξής:

«13. Οι υποψήφιοι για την απόκτηση νοσηλευτικής ειδικότητας ή εξειδίκευσης πρέπει να διαθέτουν ως ελάχιστα αναγκαία προσόντα πτυχίο τριτοβάθμιας νοσηλευτικής εκπαίδευσης ή ισοτίμου σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής επίσημα αναγνωρισμένου στην Ελλάδα και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος νοσηλευτή. Η διαδικασία επιλογής ειδικευομένων νοσηλευτών γίνεται με ευθύνη των Υ.ΠΕ. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται να καθορίζονται τυχόν πρόσθετα κριτήρια επιλογής, γενικά και ειδικά, για κάθε ειδικότητα ή εξειδίκευση, η διαδικασία επιλογής των ειδικευόμενων νοσηλευτών από την οικεία Υ.ΠΕ., καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα για τη λήψη μίας (1) νοσηλευτικής ειδικότητας και δύναται να διακόψει άπαξ και αζημίως την παρακολούθηση προγράμματος εκπαίδευσης για τη λήψη νοσηλευτικής ειδικότητας, προκειμένου να αιτηθεί τη συμμετοχή του σε πρόγραμμα εκπαίδευσης για λήψη άλλης νοσηλευτικής ειδικότητας.».

3. Στην παρ. 15 του άρθρου 58 του ν. 4690/2020, περί της παροχής εξουσιοδότησης στον Υπουργό Υγείας για την εξειδίκευση του προγράμματος και την κατανομή της θεωρητικής και κλινικής εκπαίδευσης των ειδικευόμενων νοσηλευτών, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο, β) το παλαιό δεύτερο εδάφιο τροποποιείται, ώστε η απόφαση του Υπουργού Υγείας να εκδίδεται μετά από γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Ανάπτυξης Νοσηλευτικής, και όχι του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, γ) προστίθεται νέο τέταρτο εδάφιο, και η παρ. 15 διαμορφώνεται ως εξής:

«15. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, εξειδικεύονται το πρόγραμμα και η κατανομή της θεωρητικής και κλινικής εκπαίδευσης των ειδικευόμενων, οι υποχρεώσεις των ειδικευόμενων και των εκπαιδευτών τους, ο αριθμός των ειδικευόμενων και η κατανομή των θέσεων ανά ειδικότητα, υγειονομική Περιφέρεια και εκπαιδευτική μονάδα ειδικότητας για κάθε χρονική περίοδο ειδικότητας, οι προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις απόκτησης νοσηλευτικής ειδικότητας, η αναγνώριση του χρόνου άσκησης στην αλλοδαπή, η αναγνώριση του τίτλου νοσηλευτικής ειδικότητας της αλλοδαπής, οι προϋποθέσεις ισοτίμησης των υφιστάμενων τίτλων ειδικότητας και κάθε άλλο αναγκαίο ειδικότερο ζήτημα. Ειδικώς για τα ζητήματα της αναγνώρισης του χρόνου άσκησης στην αλλοδαπή, της αναγνώρισης του τίτλου νοσηλευτικής ειδικότητας της αλλοδαπής και των προϋποθέσεων ισοτίμησης των υφιστάμενων τίτλων ειδικότητας, η απόφαση του πρώτου εδαφίου εκδίδεται μετά από γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Ανάπτυξης Νοσηλευτικής (Ε.Σ.Α.Ν.).

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του Ε.Σ.Α.Ν., καθορίζονται ο χρόνος, το περιεχόμενο άσκησης, η αναγνώριση του χρόνου άσκησης στην αλλοδαπή, οι εξεταστικές περίοδοι, η διαδικασία των εξετάσεων, οι προϋποθέσεις απόκτησης του τίτλου νοσηλευτικής εξειδίκευσης από ειδικευμένους νοσηλευτές, η αναγνώριση του τίτλου νοσηλευτικής εξειδίκευσης της αλλοδαπής, οι προϋποθέσεις ισοτίμησης των υφιστάμενων τίτλων εξειδίκευσης, οι προϋποθέσεις και λεπτομέρειες τοποθέτησης των ειδικευμένων νοσηλευτών για εξειδίκευση και κάθε άλλο ειδικότερο, σχετικό με τις νοσηλευτικές εξειδικεύσεις θέμα. Με όμοια απόφαση, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του Ε.Σ.Α.Ν., συνιστώνται, μετονομάζονται, διαχωρίζονται, ενοποιούνται ή καταργούνται νοσηλευτικές ειδικότητες και εξειδικεύσεις.».

Άρθρο 29
Κώδικες Δεοντολογίας νοσηλευτών/ νοσηλευτριών, επισκεπτών/επισκεπτριών υγείας, μαιών/μαιευτών και βοηθών νοσηλευτών/νοσηλευτριών Αντικατάσταση άρθρου 114 ν. 2071/1992
Tο άρθρο 114 του ν. 2071/1992 (Α’ 123), περί των κωδίκων νοσηλευτικής δεοντολογίας και δεοντολογίας επισκεπτών υγείας, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 114 Κώδικες Δεοντολογίας νοσηλευτών/ νοσηλευτριών, επισκεπτών/επισκεπτριών υγείας, μαιών/μαιευτών και βοηθών νοσηλευτών/ νοσηλευτριών

1. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση του οικείου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, εκδίδονται και τροποποιούνται οι κώδικες δεοντολογίας των νοσηλευτών/νοσηλευτριών, επισκεπτών/επισκεπτριών υγείας και μαιών/μαιευτών. Με όμοια απόφαση, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Ανάπτυξης Νοσηλευτικής, εκδίδεται και τροποποιείται ο κώδικας δεοντολογίας των βοηθών νοσηλευτών/νοσηλευτριών.

2. Οι κανόνες που διέπουν το νοσηλευτικό λειτούργημα και αυτό των επισκεπτών/επισκεπτριών υγείας και μαιών/μαιευτών και των βοηθών νοσηλευτών/νοσηλευτριών, οι σχέσεις μεταξύ των νοσηλευτών/νοσηλευτριών, των επισκεπτών/επισκεπτριών υγείας, των μαιών/ μαιευτών και των βοηθών νοσηλευτών/νοσηλευτριών, οι σχέσεις με τους ασθενείς, τους ιατρούς και το λοιπό προσωπικό με το οποίο συνεργάζονται, καθορίζονται με τον κώδικα δεοντολογίας νοσηλευτών/νοσηλευτριών και τους κώδικες δεοντολογίας των επισκεπτών/επισκεπτριών υγείας, των μαιών/μαιευτών και των βοηθών νοσηλευτών/νοσηλευτριών, αντίστοιχα.».

Άρθρο 30
Καθηκοντολόγιο νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού Αντικατάσταση παρ. 3 άρθρου 10 ν. 3754/2009
Η παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3754/2009 (Α’ 43), περί της θέσπισης καθηκοντολογίου του νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού των νοσοκομείων και των λοιπών νοσηλευτικών ιδρυμάτων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Ανάπτυξης Νοσηλευτικής, θεσπίζεται καθηκοντολόγιο των επαγγελματιών υγείας, που ανήκουν στο νοσηλευτικό προσωπικό της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 1579/1985 (Α’ 217), και του βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού, που ανήκει στη Νοσηλευτική Υπηρεσία, οι οποίοι υπηρετούν σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε στρατιωτικά νοσοκομεία και το Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), καθώς και σε λοιπά νοσηλευτικά ιδρύματα, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και σε δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.). Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.), θεσπίζεται καθηκοντολόγιο των επαγγελματιών υγείας, πλην όσων αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, που υπηρετούν σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε στρατιωτικά νοσοκομεία και το Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), καθώς και σε λοιπά νοσηλευτικά ιδρύματα, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και σε δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ.».

Άρθρο 31
Κώδικας Δεοντολογίας Εργοθεραπευτών Προσθήκη άρθρου 84Α στον ν. 4461/2017
Στον ν. 4461/2017 (Α’ 38), μετά από το άρθρο 84, προστίθεται άρθρο 84Α ως εξής:

«Άρθρο 84Α Κώδικας Δεοντολογίας Εργοθεραπευτών

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργοθεραπευτών (Π.Σ.Ε.), εκδίδεται και τροποποιείται ο Κώδικας Δεοντολογίας Εργοθεραπευτών.».

Άρθρο 32
Επαγγελματικά δικαιώματα επαγγελματιών υγείας

1. Τα επαγγελματικά δικαιώματα που ρυθμίζονται σε προεδρικά διατάγματα, για τους πτυχιούχους αισθητικής (π.δ. 83/1989, Α’ 37), ραδιολογίας ακτινολογίας, τεχνολόγων ραδιολόγων-ακτινολόγων, ακτινολογίας και ακτινοθεραπείας (π.δ. 164/1996, Α’ 118, π.δ. 160/2014, Α’ 242), δημόσιας υγιεινής (π.δ. 83/1989), διατροφής, διαιτολογίας-διατροφής και διατροφής-διαιτολογίας (π.δ. 78/1989, Α’ 36, π.δ. 133/2014, Α’ 213), εργοθεραπείας (π.δ. 83/1989), ιατρικών εργαστηρίων (π.δ. 163/1996, Α’ 118), λογοθεραπείας (π.δ. 96/2002, Α’ 82), οδοντοτεχνικής (π.δ. 83/1989), φυσικοθεραπείας (π.δ. 90/95, Α’ 53), νοσηλευτικής, μαιευτικής, επισκεπτών και επισκεπτριών υγείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας και του Τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (π.δ. 351/1989, Α’ 159), και στην υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π. οικ. 66381/29.8.2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (Β’ 3247), για τους οπτικούς οπτομέτρες, ισχύουν αντίστοιχα και για τους πτυχιούχους των αντίστοιχων Σχολών, Τμημάτων ή Κατευθύνσεων Αισθητικής και Κοσμητολογίας, Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας, Δημόσιας Υγείας ή Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας, Διαιτολογίας και Διατροφολογίας, Διατροφής και Διαιτολογίας, Εργοθεραπείας, Ιατρικών Εργαστηρίων, Βιοϊατρικών Επιστημών, Λογοθεραπείας, Οδοντικής Τεχνολογίας, Φυσικοθεραπείας, Νοσηλευτικής, Μαιευτικής και Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας και Οπτικής και Οπτομετρίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.).

2. Οι πτυχιούχοι των Σχολών, Τμημάτων ή Κατευθύνσεων των Α.Ε.Ι. της παρ. 1 υποχρεούνται να εκδώσουν βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από τις αρμόδιες υπηρεσίες των κατά τόπο αρμοδίων Περιφερειών και υπόκεινται στους όρους, τις προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση που ισχύει για την άσκηση του οικείου επαγγέλματος υγείας.

3. Ως τακτικά μέλη των συλλόγων των επαγγελματιών υγείας που έχουν συσταθεί ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου εγγράφονται και οι πτυχιούχοι των αντίστοιχων Σχολών, Τμημάτων ή Κατευθύνσεων των Α.Ε.Ι. της παρ. 1, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία εκάστου επαγγέλματος υγείας.

Άρθρο 33
Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας

1. Κάθε Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας αποτελεί παράρτημα του νοσοκομείου, στο οποίο λειτουργεί, και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας. Η αρμοδιότητα οργάνωσης και λειτουργίας των Δ.Ι.Ε.Κ. του πρώτου εδαφίου ανήκει στο νοσοκομείο, του οποίου αποτελεί παράρτημα, και η αρμοδιότητα διαμόρφωσης και εποπτείας του εκπαιδευτικού πλαισίου του ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το εκπαιδευτικό έργο στα Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του υπουργείου Υγείας ασκείται από νοσηλευτικό εκπαιδευτικό προσωπικό. Το Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ι.Ε.Κ. Ε.Κ.Α.Β.) αποτελεί παράρτημα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας και το εκπαιδευτικό προσωπικό του ανήκει στις ειδικότητες που προβλέπονται στον οικείο Οδηγό Σπουδών.

2. Τα Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας δύνανται να παραχωρούν χώρους για χρήση από τα Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΜΕΡΟΣ Η’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Άρθρο 34
Αρμοδιότητες Περιφερειών στον τομέα της υγείας Τροποποίηση στοιχ. 12 υποπερ. ΙΙ περ. Ζ’ παρ. ΙΙ άρθρου 186 ν. 3852/2010
Το στοιχ. 12 της υποπερ. ΙΙ της περ. Ζ’ της παρ. ΙΙ του άρθρου 186 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), περί των αρμοδιοτήτων των Περιφερειών στον τομέα της υγείας, τροποποιείται, ώστε: α) αναφορικά με τους Ιατρικούς Συλλόγους, η ρύθμιση να εναρμονιστεί με το άρθρο 316 του ν. 4512/2018 (Α’ ’5), περί της υπαγωγής στην εποπτεία του Υπουργού Υγείας όλων των Ιατρικών Συλλόγων και του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, και β) αναφορικά με τους Οδοντιατρικούς Συλλόγους, η εποπτεία να μην αποτελεί αρμοδιότητα των Περιφερειών, και διαμορφώνεται ως εξής:

«12. Η εποπτεία Φαρμακευτικών Συλλόγων της Περιφέρειας.».

Άρθρο 35
Εποπτεία Υπουργού Υγείας επί των Οδοντιατρικών Συλλόγων και της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας Αντικατάσταση άρθρου 74 ν. 1026/1980
Το άρθρο 74 του ν. 1026/1980 (Α’ 48), περί της αρμοδιότητας εποπτείας επί των Οδοντιατρικών Συλλόγων και της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 74 Αρμοδιότητα Υπουργού

Οι Οδοντιατρικοί Σύλλογοι της χώρας και η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία (Ε.Ο.Ο.) υπόκεινται στην εποπτεία του Υπουργού Υγείας. Στο πλαίσιο άσκησης της εποπτείας του πρώτου εδαφίου, ο Υπουργός Υγείας δύναται, ιδίως, να ελέγχει τη νομιμότητα των αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων των Οδοντιατρικών Συλλόγων και της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας και τη διαχείριση αυτών.».

Άρθρο 36
Ρυθμίσεις για τον Πανελλήνιο Σύλλογο Οπτικών και Οπτομετρών Προσθήκη άρθρου 93Α στον ν. 4486/2017
Στον ν. 4486/2017 (Α’ 115), μετά από το άρθρο 93, προστίθεται άρθρο 93Α ως εξής:

«Άρθρο 93Α Θέσεις προσωπικού

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Οικονομικών και Εσωτερικών, συστήνονται στην κεντρική Διοίκηση του Πανελλήνιου Συλλόγου Οπτικών και Οπτομετρών Ν.Π.Δ.Δ. (Π.Σ.Ο.Ο.) και στα περιφερειακά τμήματα αυτού, κατά κλάδο, οι αναγκαίες για τη λειτουργία του οργανικές θέσεις προσωπικού, ορίζονται τα απαιτούμενα για την κάθε θέση προσόντα και καθορίζονται οι αντίστοιχες αρμοδιότητες και αποδοχές.

2. Για την πλήρωση των θέσεων της παρ. 1, ο Π.Σ.Ο.Ο. δύναται να προσλαμβάνει προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ή έμμισθη εντολή.

3. Οι προσλήψεις προσωπικού για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Π.Σ.Ο.Ο. γίνονται από το κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο. Οι αποδοχές, αποζημιώσεις και τα έξοδα των υπαλλήλων καλύπτονται από ίδιους πόρους του συλλόγου και δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.».

Άρθρο 37
Δυνατότητα αναστολής των αρχαιρεσιών επαγγελματικών συλλόγων που λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας
Ο Υπουργός Υγείας δύναται, με αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση του οικείου επαγγελματικού συλλόγου, ο οποίος έχει συσταθεί ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και εποπτεύεται από αυτόν, να αναστείλει, για σπουδαίο λόγο και για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, τη διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης του επαγγελματικού συλλόγου. Για την υποβολή της πρότασης του πρώτου εδαφίου απαιτείται απόφαση του ανώτατου οργάνου διοίκησης του επαγγελματικού συλλόγου, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του. Μέχρι τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών, παρατείνεται η θητεία των ήδη υπηρετούντων οργάνων διοίκησης.

ΜΕΡΟΣ Θ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Άρθρο 38
Προαγωγή του μη παρεμβατικού (φυσικού) τοκετού

1. Το Κράτος μεριμνά για την προαγωγή και την πρακτική εφαρμογή των σύγχρονων γνώσεων και υψηλών διεθνών προδιαγραφών σε θέματα μη παρεμβατικού (φυσικού) τοκετού.

2. Τα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου», τα νοσοκομεία που εποπτεύονται από τα Υπουργεία Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εθνικής Άμυνας, καθώς και οι ιδιωτικές κλινικές, δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες μη παρεμβατικού (φυσικού) τοκετού μέσω κέντρων φυσικού τοκετού. Για την ανάπτυξη, οργάνωση και λειτουργία των κέντρων, τα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου», καθώς και τα νοσοκομεία που εποπτεύονται από τα Υπουργεία Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εθνικής Άμυνας απαιτείται να διαθέτουν Μαιευτικό-Γυναικολογικό Τμήμα, ενώ οι ιδιωτικές κλινικές, Τμήμα Μαιευτικών Επεμβάσεων. Υπηρεσίες μη παρεμβατικού (φυσικού) τοκετού δύνανται, επίσης, να παρέχονται σε ανεξάρτητα κέντρα φυσικού τοκετού, που συστήνονται ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, με την υποχρέωση να διασυνδέονται με φορείς του πρώτου εδαφίου, οι οποίοι διαθέτουν Μαιευτικό-Γυναικολογικό Τμήμα ή Τμήμα Μαιευτικών Επεμβάσεων, κατά τη ανωτέρω διάκριση.

3. Στην περίπτωση των δημόσιων νοσοκομείων, τα κέντρα φυσικού τοκετού υπάγονται απευθείας στον Διοικητή του δημόσιου νοσοκομείου, ενώ στην περίπτωση των ιδιωτικών κλινικών, τα κέντρα υπάγονται στον Διοικητικό Διευθυντή της ιδιωτικής κλινικής. Τα ανεξάρτητα κέντρα φυσικού τοκετού αποτελούν αυτοτελείς και αυτόνομες δομές, με μαιευτική διεύθυνση και διαχείριση. Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των ανεξάρτητων κέντρων φυσικού τοκετού, καθώς και για την ανάκλησή της, είναι η κατά τόπον αρμόδια Περιφέρεια, από την οποία και εποπτεύονται.

4. Τα κέντρα φυσικού τοκετού της παρ. 2 αναγνωρίζονται ως τέτοια και πιστοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις, που καθορίζονται στην απόφαση της παρ. 9 του άρθρου 70. Για την αναγνώριση και την πιστοποίησή τους απαιτείται εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.).

Άρθρο 39
Υπηρεσίες κατ’ οίκον μαιευτικής φροντίδας «Μαίες στο σπίτι»

1. Για την προώθηση της φυσικής και ψυχικής υγείας της μητέρας κατά την εγκυμοσύνη και τον τοκετό, την εξειδικευμένη φροντίδα κάθε γυναίκας και του νεογνού της, καθώς και την υποστήριξη και ενδυνάμωση της γυναίκας και του συντρόφου της στην ανάληψη του γονεϊκού τους ρόλου, αναπτύσσεται η κατ’ οίκον μαιευτική φροντίδα για την παροχή υπηρεσιών στην οικία τους σε έγκυες, λεχωίδες και νεογνά.

2. Η κατ’ οίκον μαιευτική φροντίδα δύναται να αναπτύσσεται και να οργανώνεται από δημόσιες δομές υγείας, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης, νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία παρέχουν υπηρεσίες υγείας, Δίκτυα Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών Υγείας Μαιών Μαιευτών του άρθρου 12 του ν. 4486/2017 (Α’ 115), οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αυτών, που παρέχουν υπηρεσίες υγείας, καθώς και ιδιώτες επαγγελματίες υγείας με σχετικά επαγγελματικά δικαιώματα.

3. Η κατ’ οίκον μαιευτική φροντίδα περιλαμβάνει, ιδίως, την πρόληψη, την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, την περιγεννητική φροντίδα, την παροχή συμπτωματικής φροντίδας σε κάθε έγκυο, λεχωίδα και νεογνό την αποκατάσταση και σταθεροποίηση της υγείας τους μετά από νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ή Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, καθώς και την υποστήριξη του μητρικού θηλασμού και του οικογενειακού προγραμματισμού.

ΜΕΡΟΣ Ι΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΚΟΜΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Άρθρο 40
Διακομιδές ασθενών νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας
Οι διακομιδές ασθενών μετά από την ολοκλήρωση της νοσηλείας τους, δύναται να διενεργούνται και από τα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, στα οποία νοσηλεύονται. Για την εξυπηρέτηση των διακομιδών του πρώτου εδαφίου, τα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας δύνανται επικουρικά να συνάπτουν συμβάσεις με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία είναι κάτοχοι αδειοδοτημένων ασθενοφόρων αυτοκινήτων του ιδιωτικού τομέα, σύμφωνα με τον ν. 4412/2016 (Α’ 147).

Άρθρο 41
Απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων που ανήκουν κατά κυριότητα στις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 17 ν. 2367/1953
Η περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 2367/1953 (Α’ 82), περί απαλλαγών από τα τέλη κυκλοφορίας, τροποποιείται, ώστε να απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας, εφόσον χρησιμοποιούνται για συγκεκριμένους σκοπούς, και τα απαριθμούμενα οχήματα που ανήκουν κατά κυριότητα στις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών, και η περ. στ’ διαμορφώνεται ως εξής:

«στ. Τα εις τον Ελληνικόν Ερυθρόν Σταυρόν, τους σταθμούς πρώτων βοηθειών, τα δημοτικά ή Κοινοτικά Νοσοκομεία, το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα κοινής ωφελείας, καθώς και τις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών ανήκοντα κατά κυριότητα ασθενοφόρα αυτοκίνητα, αυτοκίνητα κινητών ιατρείων και χειρουργείων εκστρατείας και φορτηγά αυτοκίνητα, εφ’ όσον εις πάσας τας περιπτώσεις ταύτας χρησιμοποιούνται διά την μεταφοράν ασθενών, αδελφών νοσοκόμων ή υγειονομικού υλικού, ή ιματισμού, ειδών υποδήσεως, τροφίμων κ.λπ., προοριζομένων διά τας ανάγκας των Ιδρυμάτων ή προς ενίσχυσιν απόρων τάξεων του πληθυσμού.».

ΜΕΡΟΣ ΙΑ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ

Άρθρο 42
Δυνατότητα χρήσης του όρου «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ» στην επωνυμία ή στον διακριτικό τίτλο ιδιωτικών κλινικών Προσθήκη παρ. 2 στο άρθρο 33 του ν. 4600/2019
Στο άρθρο 33 του ν. 4600/2019 (Α’ 43), περί των επωνυμιών των ιδιωτικών κλινικών, η υφιστάμενη διάταξη τίθεται ως παρ. 1 και προστίθεται παρ. 2 ως εξής:

«2. Κατ’ εξαίρεση, οι Ιδιωτικές Κλινικές δύνανται να χρησιμοποιούν στην επωνυμία ή στον διακριτικό τίτλο τους τον όρο «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ», σε οποιαδήποτε γλώσσα, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν, κατ’ ελάχιστο, διακόσιες (200) κλίνες, Παθολογικό και Χειρουργικό Τομέα και Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και ότι λειτουργούν με συγκεκριμένα ποιοτικά κριτήρια. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται τα ποιοτικά κριτήρια του πρώτου εδαφίου, δύνανται να τίθενται πρόσθετες προϋποθέσεις για τη χρήση του όρου «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ» και να ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας.».

Άρθρο 43
Καθιέρωση ελάχιστου αριθμού κλινών ειδικότητας παιδοορθοπαιδικής και παιδοωτορινολαρυγγολογίας για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικής γενικής κλινικής Τροποποίηση περ. α) παρ. 1 άρθρου 23 ν. 4600/2019
Το δεύτερο εδάφιο της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4600/2019 (Α’ 43), περί του ελάχιστου αριθμού κλινών για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικής γενικής κλινικής, τροποποιείται, με την προσθήκη ελάχιστου αριθμού κλινών για τις ειδικότητες της παιδοορθοπαιδικής και παιδοωτορινολαρυγγολογίας, και η περ. α) της παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«α) για τις Γενικές Κλινικές ορίζεται ελάχιστος συνολικός αριθμός σαράντα (40) κλινών, ο δε ελάχιστος αριθμός κλινών του παθολογικού τμήματος και του τμήματος γενικής χειρουργικής αντίστοιχα ορίζεται σε δέκα (10) κλίνες και των τμημάτων των λοιπών ειδικοτήτων σε πέντε (5) κλίνες. Για τις ειδικότητες της ρευματολογίας, της δερματολογίας αφροδισιολογίας, της ενδοκρινολογίας και της αλλεργιολογίας, απαιτείται ελάχιστος αριθμός μίας (1) κλίνης και για τις ειδικότητες της παιδοορθοπαιδικής και παιδοωτορινολαρυγγολογίας απαιτείται ελάχιστος αριθμός τριών (3) κλινών.».

Άρθρο 44
Παράταση ισχύος αδειών ίδρυσης ιδιωτικών κλινικών
Η ισχύς των αδειών ίδρυσης ιδιωτικών κλινικών του άρθρου 7 του π.δ. 247/1991 (Α’ 93), για τις οποίες η προθεσμία έναρξης λειτουργίας της ιδιωτικής κλινικής έληξε από την 1η.3.2020 και έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι την 31η.12.2023.

Άρθρο 45
Διάρκεια προσωρινής διακοπής λειτουργίας ιδιωτικών κλινικών λόγω μεταστέγασης, κτιριακής μετατροπής, γενικής ανακαίνισης ή άλλων εξαιρετικών λόγων

1. Για όλες τις ιδιωτικές κλινικές, ανεξαρτήτως νομικού καθεστώτος, οι οποίες διακόπτουν ή έχουν διακόψει προσωρινά τη λειτουργία τους λόγω μεταστέγασης, κτιριακής μετατροπής, γενικής ανακαίνισης ή άλλων εξαιρετικών λόγων, με σκοπό την τροποποίηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τους, το χρονικό διάστημα προσωρινής διακοπής της λειτουργίας τους δεν δύναται να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη.

2. Παρατείνεται έως την 31η.12.2023 η προθεσμία υποβολής αίτησης επαναλειτουργίας ιδιωτικών κλινικών μετά από προσωρινή διακοπή λειτουργίας, της οποίας η λήξη έχει επέλθει έως την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 46
Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας ίδρυσης ιδιωτικής κλινικής Τροποποίηση άρθρου 8 ν. 4600/2019

1. Στο άρθρο 8 του ν. 4600/2019 (Α’ 43), περί των προϋποθέσεων χορήγησης άδειας ίδρυσης ιδιωτικής κλινικής, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) οι περ. α) και β) της παρ. 2 τροποποιούνται, ως προς τις προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν για να θεωρηθεί ένα κτίριο αυτοτελές και ανεξάρτητο, β) η παρ. 3 τροποποιείται, ως προς τις προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν για να οριστούν δύο ή περισσότερα κτίρια ως συγκρότημα κτιρίων, γ) το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 τροποποιείται, ως προς τις προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν για να επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η αύξηση κλινών σε κλινικές που διέπονται από το π.δ. 235/2000 (Α’ 199), δ) προστίθενται νέα εδάφια τρίτο και τέταρτο, και το άρθρο 8 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 8 Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας ίδρυσης Ιδιωτικής Κλινικής

1. Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης Ιδιωτικής Κλινικής, επιπλέον των άλλων προϋποθέσεων, απαιτείται αυτοτελές και ανεξάρτητο κτίριο στο οποίο θα λειτουργεί η Ιδιωτική Κλινική και το οποίο θα ανταποκρίνεται στις σχετικές κτιριολογικές και κτιριοδομικές προδιαγραφές, καθώς και στις πολεοδομικές διατάξεις για την έκδοση της οικοδομικής άδειας.

2. Αυτοτελές και ανεξάρτητο είναι το κτίριο ή συγκρότημα κτιρίων στο οποίο συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) όλοι οι χώροι του κτιρίου ή του συγκροτήματος κτιρίων έχουν ως αποκλειστική χρήση την παροχή υπηρεσιών υγείας,

β) οι ανωτέρω χώροι δεν συνδέονται λειτουργικά με οποιονδήποτε τρόπο με χώρους που προορίζονται για άλλη χρήση, εκτός χώρων φορέων που παρέχουν επίσης υπηρεσίες υγείας.

3. Συγκρότημα κτιρίων είναι δύο ή περισσότερα κτίρια, μεμονωμένα ή μη, τα οποία βρίσκονται στο ίδιο ή σε

όμορα οικόπεδα, είναι κατάλληλα για χρήση υπηρεσιών υγείας, και διασφαλίζουν τη μεταξύ τους ασφαλή κυκλοφορία ασθενών, επισκεπτών και προσωπικού.

4. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται στο κτίριο ή στο συγκρότημα κτιρίων της ιδιωτικής κλινικής και σε ανεξάρτητο λειτουργικά χώρο, η εγκατάσταση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 16228/17.5.2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης (Β’ 1723), που προορίζονται για χώρους εστίασης, καθώς και καταστημάτων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και πώλησης ειδών δώρων και ανθοπωλείων, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: α) προορίζονται για την εξυπηρέτηση των ασθενών, του προσωπικού και των επισκεπτών και β) δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλειά τους και δεν παρεμποδίζουν την παροχή υπηρεσιών υγείας. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η αύξηση κλινών σε κλινικές που διέπονται από το π.δ. 235/2000 (Α’ 199), εφόσον υπάρχει διαθέσιμος χώρος στο υπάρχον κτίριο, με αντίστοιχη μεταφορά κλινών άλλης ιδιωτικής κλινικής, της οποίας η άδεια ανακαλείται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη.

Επίσης επιτρέπεται η αύξηση κλινών σε κλινικές που διέπονται από το π.δ. 235/2000, εφόσον πραγματοποιείται σε συνδυασμό με οποιαδήποτε κτιριακή επέκταση συγκροτήματος κτιρίων, η οποία πληροί τις προδιαγραφές της παρ. 3 του παρόντος, με ολική ή μερική μεταφορά κλινών άλλης ιδιωτικής κλινικής, που βρίσκεται ήδη, πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, στην ιδιοκτησία του ιδίου δικαιούχου αδείας, η οποία, σύμφωνα με το αίτημα του δικαιούχου, ανακαλείται ή τροποποιείται, αντιστοίχως, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη. Αιτήσεις για αυξήσεις κλινών, οι οποίες έχουν υποβληθεί κατά τις προϊσχύσασες διατάξεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με αυτές.

5. Στις Γενικές ή Μεικτές Κλινικές επιτρέπεται η ανάπτυξη τμημάτων νοσηλείας ανηλίκων, εφόσον αποτελούν ανεξάρτητα λειτουργικά χώρο ή σύνολο χώρων μέσα στο κτίριο της κλινικής.».

2. Ενοποιήσεις κτιρίων που έχουν γίνει με άδεια των αρμόδιων πολεοδομικών υπηρεσιών πριν από την έναρξη ισχύος της παρ. 1 τεκμαίρεται ότι πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4600/2019.

Άρθρο 47
Μεταβατικό νομικό καθεστώς της κτιριακής επέκτασης και αύξησης κλινών των ιδιωτικών κλινικών Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 47 ν. 4600/2019
Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 4600/2019 (Α’ 43), περί των μεταβατικών και τελικών διατάξεων του νόμου αυτού, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) τροποποιείται το τέταρτο εδάφιο, ως προς τις προϋποθέσεις κτιριακής επέκτασης των ιδιωτικών κλινικών που υπάγονται στο π.δ. 235/2000 (Α’ 199), β) προστίθεται νέο πέμπτο εδάφιο, και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Οι διατάξεις των άρθρων 2 έως 5, 15, 17, 19 έως 34, 44 και 45, καθώς και της παρ. 2 του άρθρου 6, των παρ. 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 8, της παρ. 3 του άρθρου 13, της υποπαρ. 8 της παρ. Β’ 1.1 και της παρ. Β’ 6.1 του Παραρτήματος Β’, όπου προβλέπεται η σύσταση εργαστηρίου βιοπαθολογίας, εφαρμόζονται σε όλες τις ιδιωτικές κλινικές, που έλαβαν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας έως τη δημοσίευση του παρόντος. Κατ’ εξαίρεση, στις ιδιωτικές κλινικές που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας σύμφωνα με το π.δ. 235/2000 (Α’ 199) δεν εφαρμόζεται η περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 23 και ο ελάχιστος συνολικός αριθμός κλινών των μεικτών ως άνω κλινικών ορίζεται σε είκοσι (20) για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, πλην των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 23. Η εφαρμογή της παρούσας δεν συνεπάγεται την ανάκληση, ούτε κωλύει την τροποποίηση, συμπεριλαμβανομένης της κτιριακής επέκτασης χωρίς αύξηση αριθμού κλινών, αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Κλινικών, που έχουν χορηγηθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τον χρόνο έκδοσής τους διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή, οποιαδήποτε κτιριακή επέκταση ιδιωτικών κλινικών που υπάγονται στο π.δ. 235/2000, εφόσον η κτιριακή επέκταση δεν συνοδεύεται από αύξηση του συνολικού αριθμού των κλινών τους, ή αυτή πραγματοποιείται με μεταφορά κλινών, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του παρόντος, μπορεί να πραγματοποιείται με βάση τις προδιαγραφές και λοιπές απαιτήσεις που αναφέρονται στο π.δ. 235/2000. Σε οποιαδήποτε άλλη κτιριακή επέκταση, η οποία συνοδεύεται από αύξηση του συνολικού αριθμού των κλινών, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος, μόνο ως προς το τμήμα της επέκτασης, και κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες έχει αδειοδοτηθεί η ιδιωτική κλινική.».

ΜΕΡΟΣ ΙΒ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Άρθρο 48
Επιτροπή αδειοδότησης και ελέγχου εργαστηρίων φυσικοθεραπείας

1. Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση, αναστολή, ανάκληση και ακύρωση βεβαίωσης λειτουργίας εργαστηρίου φυσικοθεραπείας ορίζεται η οικεία Περιφέρεια. Στο πλαίσιο της άσκησης διοικητικής εποπτείας και ελέγχου, ο Περιφερειάρχης επιβάλλει τις διοικητικές κυρώσεις και τα πρόστιμα που προβλέπονται στο π.δ. 29/1987 (Α’ 8). Οι διαπιστωτικές πράξεις και αποφάσεις του Περιφερειάρχη περί χορήγησης, αναστολής, ανάκλησης και ακύρωσης βεβαίωσης λειτουργίας και περί επιβολής διοικητικών κυρώσεων και προστίμων σε εργαστήρια φυσικοθεραπείας κοινοποιούνται υποχρεωτικά στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας.

2. Στην έδρα κάθε Περιφέρειας συστήνεται επιτροπή, με αρμοδιότητα:

α) την εποπτεία και τον έλεγχο των εργαστηρίων φυσικοθεραπείας κατά τη λειτουργία τους και

β) την εισήγηση, μετά από επιτόπιο έλεγχο, για την έκδοση των αποφάσεων της παρ. 1.

3. Η επιτροπή της παρ. 2 συγκροτείται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη και αποτελείται από:

α) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της οικείας Περιφέρειας, Ιατρό κλάδου ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ. ή κλάδου ΠΕ Ιατρών, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση, ως Πρόεδρος,

β) έναν (1) διπλωματούχο μηχανικό που υπηρετεί στην οικεία Περιφέρεια, με τον αναπληρωτή του, και

γ) έναν (1) εκπρόσωπο του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών ή των Περιφερειακών Τμημάτων αυτού, με τον αναπληρωτή του.

4. Χρέη γραμματέα της επιτροπής ανατίθενται σε διοικητικό υπάλληλο της οικείας Περιφέρειας.

Άρθρο 49
Υποχρέωση καταχώρισης στο Μητρώο Εργαστηρίων Φυσικοθεραπείας Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 120 ν. 4600/2019
Στην παρ. 1 του άρθρου 120 του ν. 4600/2019 (Α’ 43), περί του Μητρώου Εργαστηρίων Φυσικοθεραπείας, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε να αναφέρεται αα) μόνο στη νόμιμη λειτουργία εργαστηρίου φυσικοθεραπείας και αβ) στη λήψη της προβλεπόμενης άδειας/βεβαίωσης λειτουργίας εργαστηρίου φυσικοθεραπείας από την αρμόδια αρχή, και όχι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, β) προστίθενται νέα εδάφια, δεύτερο έως και έκτο, και η παρ. 1 του άρθρου 120 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Για τη νόμιμη λειτουργία εργαστηρίου φυσικοθεραπείας από φυσικό ή νομικό πρόσωπο είναι υποχρεωτική, εκτός από τη λήψη της προβλεπόμενης άδειας/ βεβαίωσης λειτουργίας εργαστηρίου φυσικοθεραπείας από την αρμόδια αρχή, και η καταχώριση του εργαστηρίου στο Μητρώο Εργαστηρίων Φυσικοθεραπείας που τηρεί ο Π.Σ.Φ. Η καταχώριση στο Μητρώο Εργαστηρίων Φυσικοθεραπείας γίνεται κατόπιν αίτησης του φορέα της οικονομικής δραστηριότητας προς τη Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος του Π.Σ.Φ., στην περιφέρεια της τοπικής αρμοδιότητας του οποίου εδρεύει το εργαστήριο, και ανανεώνεται κάθε έτος. Η παράβαση της υποχρέωσης καταχώρισης στο Μητρώο Εργαστηρίων Φυσικοθεραπείας συνεπάγεται την επιβολή προστίμου ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ σε βάρος του φορέα της οικονομικής δραστηριότητας. Η πράξη επιβολής προστίμου εκδίδεται από τη Διοικούσα Επιτροπή του οικείου Περιφερειακού Τμήματος του Π.Σ.Φ., μετά από κλήση σε ακρόαση. Το πρόστιμο εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α’ 190). Αν ο φορέας της οικονομικής δραστηριότητας συνεχίζει να μην συμμορφώνεται προς την υποχρέωση καταχώρισης στο Μητρώο Εργαστηρίων Φυσικοθεραπείας του Π.Σ.Φ., κατόπιν και της επιβολής του προστίμου του τρίτου εδαφίου, η βεβαίωση λειτουργίας του εργαστηρίου φυσικοθεραπείας ανακαλείται από την αρμόδια αρχή του πρώτου εδαφίου, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης αυτής από τη Διοικούσα Επιτροπή του αρμόδιου Περιφερειακού Τμήματος του Π.Σ.Φ.».

ΜΕΡΟΣ ΙΓ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Άρθρο 50
Σειρά προτίμησης αιτήσεων για την απόκτηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου Τροποποίηση περ. β) άρθρου 3 ν. 1963/1991
H περ. β) του άρθρου 3 του ν. 1963/1991 (Α’ 138), περί της σειράς με βάση την οποία κρίνονται οι αιτήσεις για την απόκτηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου, τροποποιείται, ώστε να προτάσσεται η αίτηση εκείνου, που κατά τον χρόνο χορήγησης άδειας ίδρυσης, ο ίδιος και προκειμένου περί του ιδιώτη μη φαρμακοποιού και ο δηλωθείς από αυτόν υπεύθυνος φαρμακοποιός, δεν λαμβάνει σύνταξη από οποιονδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης, και η περ. β) του άρθρου 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«β) Εάν συντρέχουν αιτήσεις φαρμακοποιών και ιδιωτών μη φαρμακοποιών, προτιμάται η αίτηση εκείνου, που κατά τον χρόνο χορήγησης άδειας ίδρυσης, ο ίδιος και προκειμένου περί του ιδιώτη μη φαρμακοποιού και ο δηλωθείς από αυτόν υπεύθυνος φαρμακοποιός, δεν λαμβάνει σύνταξη από οποιονδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης, εξαιρούμενης της προσωρινής σύνταξης λόγω αναπηρίας, έστω και αν παραιτήθηκε ή θα παραιτηθεί από το δικαίωμα της λήψης σύνταξης, και έπεται κατά την εξής σειρά η αίτηση: αα) εκείνου, που δεν έχει κατά τον χρόνο χορήγησης άδειας ίδρυσης, άλλη άδεια ίδρυσης φαρμακείου ο ίδιος και προκειμένου περί του ιδιώτη μη φαρμακοποιού και ο δηλωθείς από αυτόν υπεύθυνος φαρμακοποιός, ββ) στην οποία η άδεια εξάσκησης του επαγγέλματος του φαρμακοποιού (αιτούμενου φαρμακοποιού ή του δηλωθέντος υπεύθυνου από τον αιτούντα ιδιώτη) είναι η αρχαιότερη, γγ) στην οποία ο φαρμακοποιός (ο αιτών φαρμακοποιός ή ο δηλωθείς από τον ιδιώτη αιτούντα υπεύθυνος φαρμακοποιός) προηγείται χρονικά στη λήψη του πανεπιστημιακού του πτυχίου της φαρμακευτικής σχολής και σε περίπτωση σύγχρονης λήψης του πτυχίου, ο φαρμακοποιός με το μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου, και δδ) του πολύτεκνου ή του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας.».

Άρθρο 51
Προμήθεια κλειστών μονάδων, πλοίων και αεροπλάνων με φάρμακα, ναρκωτικά και αντιβιοτικά φάρμακα από τα φαρμακεία

1. Προκειμένου να εφοδιάζονται οι ιδιωτικές, δημόσιες και δημοτικές μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και φροντίδας ατόμων με αναπηρία, ήτοι: α) κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης του άρθρου 10 του ν. 2072/1992 (Α’ 125), β) Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία του άρθρου 30 του ν. 2072/1992, γ) Στέγες Αυτόνομης Διαβίωσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες της υπό στοιχεία Π4β/οικ.4681/29.8.1996 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (Β’ 825), δ) Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 2345/1995 (Α’ 213), ε) Θεραπευτήρια Χρονίως Πασχόντων του π.δ. 631/1974 (Α’ 271), στ) κλειστές δομές των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α’ 16), στις οποίες φιλοξενούνται ηλικιωμένοι ή άτομα με αναπηρία, ζ) ιδρύματα περίθαλψης χρονίως πασχόντων του άρθρου 28 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Β’ 4898/2018), η) οικοτροφεία του άρθρου 30 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, θ) ειδικά ιδρύματα του άρθρου 6 του ν. 861/1979 (Α’ 2), ι) Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων της υπό στοιχεία Π1γ/ΑΓΠ/ οικ.14963/9.10.2001 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (Β’ 1397), ια) Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας της υπό στοιχεία Π4α/οικ.4633/29.9.1993 απόφασης του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Β’ 789), και ιβ) Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία του άρθρου 2 του ν. 4756/2020 (Α’ 235), από τα φαρμακεία με α) εμβόλια, β) ιδιοσκευάσματα ή σκευάσματα που περιέχουν τις ουσίες που περιλαμβάνονται στους πίνακες Α’ Δ’ του άρθρου 1 του ν. 3459/2006 (Α’ 103), καθώς και στους πίνακες της παρ. 8 του άρθρου 1 του π.δ. 148/2007 (Α’ 191), και γ) αντιβιοτικά φάρμακα, προς κάλυψη έκτακτων και επειγουσών αναγκών των ατόμων που φιλοξενούν, οι ως άνω μονάδες εκδίδουν δελτίο προμήθειας των εν λόγω φαρμάκων, διακριτό για τα ναρκωτικά και τα αντιβιοτικά φάρμακα, στο οποίο αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της μονάδας, τα προμηθευόμενα φάρμακα και οι ακριβείς ποσότητες αυτών και το οποίο υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της μονάδας ή άλλο πρόσωπο νομίμως εντεταλμένο και εξουσιοδοτημένο από τη μονάδα προς τούτο. Το δελτίο προμήθειας φαρμάκων φέρει όλα τα ως άνω στοιχεία και κατατίθεται στο ιδιωτικό φαρμακείο με τη χορήγηση των φαρμάκων. Ο φαρμακοποιός υποχρεούται να φυλάσσει το μεν δελτίο προμήθειας ναρκωτικών φαρμάκων επί τριετία, το δε δελτίο προμήθειας αντιβιοτικών φαρμάκων επί διετία, μαζί με το νόμιμο παραστατικό πώλησης που εξέδωσε το φαρμακείο.

2. α) Ο εφοδιασμός των πλοίων με φάρμακα, στις ποσότητες που ορίζονται στο π.δ. 376/1995 (Α’ 206), γίνεται από τα ιδιωτικά φαρμακεία. Η πλοιοκτήτρια ή διαχειρίστρια εταιρεία εκδίδει, για κάθε πλοίο που τελεί υπό τη διαχείριση ή πλοιοκτησία της, δελτίο προμήθειας των φαρμάκων, στο οποίο αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας, το όνομα του πλοίου, ο λιμένας και ο αριθμός νηολόγησης, καθώς και ο αριθμός Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (Δ.Ν.Ο.), τα προμηθευόμενα φάρμακα και οι ακριβείς ποσότητες αυτών, σύμφωνα με τα Παραρτήματα του π.δ. 376/1995, και το οποίο υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή άλλο πρόσωπο νομίμως εντεταλμένο και εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία προς τούτο. Το δελτίο προμήθειας φαρμάκων φέρει όλα τα ως άνω στοιχεία και κατατίθεται στο ιδιωτικό φαρμακείο με τη χορήγηση των ως άνω φαρμάκων.

β) Προκειμένου να εφοδιάζονται τα πλοία από τα ιδιωτικά φαρμακεία με α) ιδιοσκευάσματα ή σκευάσματα που περιέχουν τις ουσίες που περιλαμβάνονται στους πίνακες Α’ Δ’ του άρθρου 1 του ν. 3459/2006, καθώς και στους πίνακες της παρ. 8 του άρθρου 1 του π.δ. 148/2007, και β) αντιβιοτικά φάρμακα, στις ποσότητες που ορίζονται στο άρθρο 10 του π.δ. 376/1995, προς κάλυψη έκτακτων και επειγουσών αναγκών των πληρωμάτων και επιβατών τους, η πλοιοκτήτρια ή διαχειρίστρια εταιρεία εκδίδει, για κάθε πλοίο υπό τη διαχείριση ή πλοιοκτησία της, δελτίο προμήθειας των εν λόγω φαρμάκων, διακριτό για τα ναρκωτικά και τα αντιβιοτικά φάρμακα, στο οποίο αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας, το όνομα του πλοίου, ο λιμένας και ο αριθμός νηολόγησης, καθώς και ο αριθμός Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (Δ.Ν.Ο.), τα προμηθευόμενα φάρμακα και οι ακριβείς ποσότητες αυτών, σύμφωνα με τα Παραρτήματα του π.δ. 376/1995, και το οποίο υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή άλλο πρόσωπο νομίμως εντεταλμένο και εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία προς τούτο. Το δελτίο προμήθειας φαρμάκων φέρει όλα τα ως άνω στοιχεία και κατατίθεται στο ιδιωτικό φαρμακείο με τη χορήγηση των ως άνω φαρμάκων. Ο φαρμακοποιός υποχρεούται να φυλάσσει το μεν δελτίο προμήθειας ναρκωτικών φαρμάκων επί τριετία, το δε δελτίο προμήθειας αντιβιοτικών φαρμάκων επί διετία, μαζί με το νόμιμο παραστατικό πώλησης που εξέδωσε το φαρμακείο.

3. Ο εφοδιασμός των αεροπλάνων με φάρμακα προς κάλυψη έκτακτων και επειγουσών αναγκών των πληρωμάτων και επιβατών τους, γίνεται από τα ιδιωτικά φαρμακεία. Η αεροπορική εταιρεία εκδίδει δελτίο προμήθειας των εν λόγω φαρμάκων, στο οποίο αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας, τα προμηθευόμενα φάρμακα και οι ακριβείς ποσότητες αυτών και το οποίο υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή άλλο πρόσωπο νομίμως εντεταλμένο και εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία προς τούτο. Το δελτίο προμήθειας φαρμάκων φέρει όλα τα ως άνω στοιχεία και κατατίθεται στο ιδιωτικό φαρμακείο με τη χορήγηση των ως άνω φαρμάκων.

Άρθρο 52
Εταιρεία εκμετάλλευσης φαρμακείου ειδικού τύπου

1. Δύο (2) ή και περισσότεροι φαρμακοποιοί, κάτοχοι άδειας ίδρυσης φαρμακείου η οποία έχει χορηγηθεί βάσει πληθυσμιακών κριτηρίων εντός της ίδιας περιφερειακής ενότητας, δύνανται να συστήσουν εταιρεία εκμετάλλευσης φαρμακείου ειδικού τύπου, οποιασδήποτε μορφής, πλην εκείνης της ανώνυμης εταιρείας. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων φαρμακοποιών κατόχων άδειας ιδρύσεως φαρμακείου στην εταιρεία εκμετάλλευσης φαρμακείου ειδικού τύπου ορίζεται σε επτά (7), έκαστος δε φαρμακοποιός δύναται να συμμετέχει σε μία (1) μόνο εταιρεία πανελλαδικώς.

2. Στην εταιρεία εκμετάλλευσης φαρμακείου ειδικού τύπου δύνανται να συμμετέχουν αδειούχοι φαρμακοποιοί συστεγαζόμενοι στο ίδιο κατάστημα σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 1963/1991 (Α’ 138), φαρμακοποιοί στο φαρμακείο των οποίων έχει πραγματοποιηθεί η συστέγαση της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 3918/2011 (Α’ 3), καθώς και φαρμακοποιοί που κατέχουν άδεια ίδρυσης και άδεια λειτουργίας φαρμακείου σε διαφορετικό κατάστημα. Έκαστος των φαρμακοποιών δύναται να συμμετέχει στην εταιρεία εκμετάλλευσης φαρμακείου ειδικού τύπου με μία (1) μόνο άδεια ίδρυσης φαρμακείου, η οποία έχει χορηγηθεί βάσει πληθυσμιακών κριτηρίων εντός της ίδιας περιφερειακής ενότητας, με ανώτατο ποσοστό συμμετοχής εξήντα τοις (60%) στο κεφάλαιο, τα κέρδη και τις ζημίες της εταιρείας, αν στην εταιρεία συμμετέχουν δύο (2) εταίροι αδειούχοι φαρμακοποιοί, ή σαράντα τοις εκατό (40%), αν στην εταιρεία συμμετέχουν τρεις (3) ή περισσότεροι εταίροι αδειούχοι φαρμακοποιοί, τουλάχιστον δύο (2) εκ των οποίων ορίζονται στην περίπτωση αυτή ως συνδιαχειριστές. Στους διαχειριστές παρέχεται το δικαίωμα να εξουσιοδοτούν με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, ή εξουσιοδότηση νόμιμα θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής, τον έναν (1) εκ των διαχειριστών προς έγκυρη εκπροσώπηση της εταιρείας για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων ή τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων υποθέσεων αυτής.

3. Η εταιρεία εκμετάλλευσης φαρμακείου ειδικού τύπου έχει έδρα στο φαρμακείο που ορίζουν οι εταίροι στο καταστατικό της εταιρείας, τα δε άλλα καταστήματα φαρμακείων, όπου οι φαρμακοποιοί κάτοχοι των σχετικών αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας φαρμακείου συμμετέχουν στην εν λόγω εταιρεία, ορίζονται ως υποκαταστήματά της. Η εταιρεία εκμετάλλευσης φαρμακείου ειδικού τύπου έχει αποκλειστικό σκοπό τη λειτουργία και εκμετάλλευση των ανωτέρω φαρμακείων και η διάρκειά της είναι ορισμένου χρόνου, δυνάμενη να παραταθεί πριν από τη λήξη της, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η εταιρεία εκμετάλλευσης φαρμακείου ειδικού τύπου έχει έναν (1) Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.

4. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων περί των πληθυσμιακών κριτηρίων για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου, επιτρέπεται η συστέγαση στο ίδιο κατάστημα φαρμακείου υπό λειτουργία, από αδειούχο φαρμακοποιό ο οποίος είναι εταίρος σε εταιρεία εκμετάλλευσης φαρμακείου ειδικού τύπου, με φαρμακείο υπό ίδρυση, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 1963/1991 ή την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 3918/2011. Αν στην εταιρεία εκμετάλλευσης φαρμακείου ειδικού τύπου συμμετέχουν φαρμακοποιοί συστεγαζόμενοι στο ίδιο κατάστημα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 1963/1991 ή την παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 1963/1991 ή την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 3918/2011, η εταιρεία δεν είναι υποχρεωτικό να λειτουργεί υπό τη μορφή της ομόρρυθμης εταιρείας και να ορίζονται συνδιαχειριστές όλοι οι συμμετέχοντες στη συστέγαση φαρμακοποιοί, αλλά εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος.

5. Σε περίπτωση θανάτου αδειούχου φαρμακοποιού, ο οποίος είναι εταίρος σε εταιρεία εκμετάλλευσης φαρμακείου ειδικού τύπου, εφαρμόζεται το άρθρο 20 του ν. 1666/1986 (Α’ 200) ως προς την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείου του θανόντος εταίρου φαρμακοποιού, όταν πληρούνται στο πρόσωπο των κληρονόμων αυτού οι προϋποθέσεις του ανωτέρω άρθρου. Οι κληρονόμοι του θανόντος εταίρου φαρμακοποιού συμμετέχουν στην εταιρεία υποχρεωτικά υπό τη μορφή κοινωνίας κληρονόμων και ορίζουν ως διαχειριστή της έναν (1) εκ των κληρονόμων, ο οποίος εκπροσωπεί την κοινωνία κληρονόμων έναντι των υπολοίπων εταίρων της εταιρείας. Αν οι κληρονόμοι δεν συμφωνούν για τον ορισμό διαχειριστή της κοινωνίας κληρονόμων, οι υπόλοιποι εταίροι της εταιρείας δύνανται να αιτηθούν, ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου, τον ορισμό διαχειριστή της κοινωνίας κληρονόμων. Οι κληρονόμοι του θανόντος εταίρου φαρμακοποιού υποχρεούνται να μεταβιβάσουν, στους εταίρους που το επιθυμούν, το εταιρικό μερίδιο που έχουν κληρονομήσει, πριν από την παρέλευση του χρόνου που ορίζεται στο άρθρο 20 του ν. 1666/1986 και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου. Αν, πριν από την παρέλευση του χρόνου που ορίζεται στο άρθρο 20 του ν. 1666/1986, ένας (1) εκ των κληρονόμων λάβει άδεια άσκησης επαγγέλματος φαρμακοποιού, οι κληρονόμοι υποχρεούνται να μεταβιβάσουν το κληρονομούμενο μερίδιο στον κληρονόμο που απέκτησε την άδεια άσκησης επαγγέλματος. Σε κάθε περίπτωση, είναι υποχρεωτική η συστέγαση του κληρονομικού φαρμακείου του αποβιώσαντος φαρμακοποιού με τους υπόλοιπους αδειούχους φαρμακοποιούς εταίρους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τους όρους του παρόντος. Αν στο πρόσωπο των κληρονόμων του θανόντος εταίρου φαρμακοποιού δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ν. 1666/1986, οι κληρονόμοι υποχρεούνται να μεταβιβάσουν στους εταίρους που το επιθυμούν, το εταιρικό μερίδιο που έχουν κληρονομήσει, εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία θανάτου, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου. Ο προσδιορισμός της αξίας του μεριδίου του θανόντος εταίρου φαρμακοποιού που μεταβιβάζεται υποχρεωτικά, η διαδικασία και ο τρόπος μεταβίβασης ορίζονται στο καταστατικό της εταιρείας ή κατόπιν δικαστικής απόφασης, σε περίπτωση διαφωνίας.

6. Στην εταιρεία εκμετάλλευσης φαρμακείου ειδικού τύπου επιτρέπεται η συμμετοχή μόνο φαρμακοποιών κατόχων άδειας ίδρυσης φαρμακείου. Η συμμετοχή ιδιωτών μη φαρμακοποιών, καθώς επίσης και η συμμετοχή νομικών προσώπων, ιδίως, εταιρειών, κοινοπραξιών, συνεταιρισμών, καθώς και υποκαταστημάτων αλλοδαπής εταιρείας απαγορεύεται.

7. Η αποχώρηση του αδειούχου φαρμακοποιού εταίρου από την εταιρεία εκμετάλλευσης φαρμακείου ειδικού τύπου επιτρέπεται σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το καταστατικό της εταιρείας. Αν, μετά από την αποχώρηση αδειούχου φαρμακοποιού εταίρου από την εταιρεία εκμετάλλευσης φαρμακείου ειδικού τύπου, οι εταίροι, κάτοχοι άδειας ίδρυσης φαρμακείου, η οποία έχει χορηγηθεί βάσει πληθυσμιακών κριτηρίων, είναι λιγότεροι από δύο (2), η εταιρεία λύεται υποχρεωτικώς.

8. Οι αδειούχοι φαρμακοποιοί, οι οποίοι είναι εταίροι σε εταιρεία εκμετάλλευσης φαρμακείου ειδικού τύπου, είναι συνυπεύθυνοι για κάθε παράβαση της φαρμακευτικής νομοθεσίας, καθώς και για την αυτοπρόσωπη διεύθυνση και την κανονική λειτουργία των φαρμακείων τους, και υποχρεούνται να αναγράφουν τα ονοματεπώνυμά τους στις προθήκες και τις επιγραφές αυτών.

9. Στην εταιρική επωνυμία περιέχεται υποχρεωτικά ο τίτλος «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (Ε.Φ.Ε.Τ.)». Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας εκμετάλλευσης φαρμακείου ειδικού τύπου, θεωρημένο από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), κατατίθεται στη Διεύθυνση Φαρμάκων και Φαρμακείων της κατά τόπον αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας, καθώς και στον οικείο Φαρμακευτικό Σύλλογο, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την καταχώρισή της στο Γ.Ε.ΜΗ. Το ίδιο ισχύει και για τις τροποποιήσεις του εταιρικού καταστατικού και όλες τις μεταβολές της εταιρείας.

10. Κάθε παράβαση του παρόντος συνεπάγεται την αυτεπάγγελτη ανάκληση των αδειών ίδρυσης που έχουν χορηγηθεί στους φαρμακοποιούς εταίρους της εταιρείας εκμετάλλευσης φαρμακείου ειδικού τύπου, από την αρμόδια για τη χορήγησή τους αρχή.

11. Ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας της εταιρείας εκμετάλλευσης φαρμακείου ειδικού τύπου που δεν ρυθμίζονται στο παρόν, ρυθμίζονται με το καταστατικό της εταιρείας σύμφωνα με τη βούληση των εταίρων, υπό την προϋπόθεση ότι οι ρυθμίσεις αυτές δεν αντίκεινται στο παρόν και στην ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 53
Ωράριο λειτουργίας φαρμακαποθηκών

1. Οι φαρμακαποθήκες λειτουργούν, κατ’ ελάχιστον, σαράντα (40) ώρες εβδομαδιαίως.

2. Ο νόμιμος εκπρόσωπος κάθε φαρμακαποθήκης δύναται να διαμορφώσει το ωράριο λειτουργίας της φαρμακαποθήκης καθ’ υπέρβαση των χρονικών ορίων της παρ. 1, καθώς και κατά την ημέρα του Σαββάτου, με συμπεριλαμβανομένης πάντως της Κυριακής, υπό την προϋπόθεση ότι τηρείται η εργατική νομοθεσία. Ο νόμιμος εκπρόσωπος υποχρεούται να δηλώνει το ωράριο της φαρμακαποθήκης στον κατά τόπον αρμόδιο Δήμο.

ΜΕΡΟΣ ΙΔ’
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΟΥΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ, ΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΕΣ

Άρθρο 54
Μισθολόγιο ιατρών και οδοντιάτρων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, των έμμισθων ειδικευόμενων ιατρών και των επικουρικών ιατρών

1. Για τη μισθολογική κατάταξη των ιατρών και οδοντιάτρων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), των έμμισθων ειδικευόμενων ιατρών και των επικουρικών ιατρών, ορίζονται δεκαέξι (16) μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.) για κάθε βαθμίδα με εισαγωγικό το Μ.Κ. 1 και καταληκτικό το Μ.Κ. 16.

2. Για τη μισθολογική εξέλιξη απαιτείται υπηρεσία ενός (1) έτους στο πρώτο Μ.Κ. (Μ.Κ.1) και δύο (2) έτη για κάθε επόμενο.

3. Για τη μισθολογική εξέλιξη από το κατώτερο Μ.Κ. στο αμέσως ανώτερο απαιτείται να έχει συμπληρωθεί ο καθορισμένος χρόνος υπηρεσίας στο κατώτερο Μ.Κ.

4. Η μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη συντελείται α) με πράξη του Διοικητή του οικείου Νοσοκομείου, για τους ιατρούς και οδοντίατρους του Ε.Σ.Υ., τους έμμισθους ειδικευόμενους ιατρούς και τους επικουρικούς ιατρούς, β) με πράξη του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.), για τους ιατρούς και οδοντιάτρους που υπηρετούν στις αποκεντρωμένες μονάδες της, και γ) με πράξη του Προέδρου του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), για τους ιατρούς που υπηρετούν στις υπηρεσίες του. Οι πράξεις αυτές δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

5. Ως υπηρεσία για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη υπολογίζεται η αναφερόμενη στην παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), καθώς και ο χρόνος άσκησης για την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας. Επιπλέον, για τους ειδικευμένους ιατρούς και οδοντίατρους του Ε.Σ.Υ. υπολογίζεται και η αναφερόμενη στο άρθρο 27 του ν. 4461/2017 (Α’ 38) προϋπηρεσία. Δεν υπολογίζεται η στρατιωτική υπηρεσία κληρωτού και εφέδρου, καθώς και ο χρόνος φοίτησης σε σχολές. Η αναγνώριση των ανωτέρω υπηρεσιών πραγματοποιείται α) με απόφαση του Διοικητή του οικείου Νοσοκομείου, για τους ιατρούς και οδοντίατρους του Ε.Σ.Υ., τους έμμισθους ειδικευόμενους ιατρούς και τους επικουρικούς ιατρούς, β) με πράξη του Διοικητή της οικείας Υ.ΠΕ., για τους ιατρούς και οδοντιάτρους που υπηρετούν στις αποκεντρωμένες μονάδες της, και γ) με πράξη του Προέδρου του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), για τους ιατρούς που υπηρετούν στις υπηρεσίες του. Τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.

6. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ. 1 του Συντονιστή Διευθυντή ορίζεται στο ποσό των χιλίων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ (1.998) ευρώ. Ο βασικός μισθός των επόμενων Μ.Κ. μέχρι το Μ.Κ. 16 διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού των εβδομήντα ενός (71) ευρώ.

7. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ. 1 του Διευθυντή διαμορφώνεται σε ποσοστό ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) επί του αντίστοιχου Μ.Κ. 1 του Συντονιστή Διευθυντή, στρογγυλοποιημένο στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ. Ο βασικός μισθός των επόμενων Μ.Κ. μέχρι το Μ.Κ. 16 διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού των εξήντα επτά (67) ευρώ.

8. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ.1 του Επιμελητή Α’ διαμορφώνεται σε ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) επί του αντίστοιχου Μ.Κ. 1 του Συντονιστή Διευθυντή, στρογγυλοποιημένο στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.

Ο βασικός μισθός των επόμενων Μ.Κ. μέχρι το Μ.Κ. 16 διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού των εξήντα τεσσάρων (64) ευρώ.

9. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ. 1 του Επιμελητή Β’ διαμορφώνεται σε ποσοστό εβδομήντα οκτώ τοις εκατό (78%) επί του αντίστοιχου Μ.Κ. 1 του Συντονιστή Διευθυντή, στρογγυλοποιημένο στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ. Ο βασικός μισθός των επόμενων Μ.Κ. μέχρι το Μ.Κ. 16 διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού των πενήντα πέντε (55) ευρώ.

10. Ο μηνιαίος βασικός μισθός των ειδικευόμενων ιατρών διαμορφώνεται σε ποσοστό εξήντα τρία τοις εκατό (63%) επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Συντονιστή Διευθυντή και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.

11. Πέρα από τον βασικό μισθό των προηγούμενων παραγράφων, στους υπαγόμενους στο παρόν άρθρο χορηγούνται και τα εξής επιδόματα, κίνητρα, παροχές και αποζημιώσεις κατά μήνα:

Α. α) Στους ιατρούς και οδοντιάτρους του Ε.Σ.Υ., στους έμμισθους ειδικευόμενους ιατρούς και στους επικουρικούς ιατρούς, χορηγείται επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου, οριζόμενο ως εξής:

αα) Συντονιστής Διευθυντής και Διευθυντής, τετρακόσια εξήντα (460) ευρώ,

αβ) Επιμελητής Α’, τετρακόσια δεκαπέντε (415) ευρώ, αγ) Επιμελητής Β’, τετρακόσια (400) ευρώ, αδ) Ειδικευόμενος, τριακόσια πενήντα (350) ευρώ. β) Από την 1η.1.2023 το επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου χορηγείται προσαυξημένο:

βα) κατά πενήντα τοις εκατό (50%) σε ιατρικό προσωπικό που υπάγεται στο παρόν άρθρο, απασχολείται αποκλειστικά σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας ή Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών των Νοσοκομείων και έχει την αντίστοιχη εξειδίκευση,

ββ) κατά σαράντα τοις εκατό (40%) σε ιατρικό προσωπικό που υπάγεται στο παρόν άρθρο, απασχολείται αποκλειστικά σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας ή Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών των Νοσοκομείων και δεν έχει την αντίστοιχη εξειδίκευση,

βγ) κατά σαράντα τοις εκατό (40%) στους ιατρούς που ασκούνται, προκειμένου να αποκτήσουν την εξειδίκευση στην εντατική θεραπεία και την εντατική νοσηλεία νεογνών, καθώς και σε αυτούς που παρατείνουν τον χρόνο παραμονής τους στα εκπαιδευτικά κέντρα που ασκούνται και μετά από την ολοκλήρωση του νόμιμου χρόνου άσκησης για την απόκτηση της εξειδίκευσης.

γ) Η προσαύξηση της περ. β) δεν καταβάλλεται σωρευτικά με οποιοδήποτε από τα οικονομικά κίνητρα των υποπαρ. Β’ και Γ’.

δ) Το επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου καταβάλλεται, εφόσον οι δικαιούχοι του προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους όπου δικαιολογείται η καταβολή του. Σε περίπτωση απομάκρυνσης των λειτουργών, με απόσπαση, μετακίνηση,

διάθεση ή εκπαιδευτική άδεια μεγαλύτερη των δύο (2) μηνών, από τα καθήκοντα, τις θέσεις, τους χώρους και τις συνθήκες, που δικαιολογούν τη χορήγηση του επιδόματος αυτού, διακόπτεται ισοχρόνως και η καταβολή του με βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου.

Β. α) Από την 1η.1.2023 χορηγείται, στους ιατρούς που έχουν εξειδικευθεί στην επείγουσα ιατρική και υπηρετούν σε Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, στους ιατρούς που ασκούνται για την απόκτηση της εξειδίκευσης της επείγουσας ιατρικής και στους ιατρούς άνευ τίτλου εξειδίκευσης στην επείγουσα ιατρική που υπηρετούν σε Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, μηνιαίο οικονομικό κίνητρο προσέλκυσης και παραμονής, οριζόμενο ως εξής:

αα) στους ιατρούς που υπηρετούν σε Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., οι οποίοι κατέχουν τίτλο εξειδίκευσης στην επείγουσα ιατρική, τετρακόσια (400) ευρώ,

αβ) στους ιατρούς που ασκούνται, προκειμένου να λάβουν την εξειδίκευση της επείγουσας ιατρικής, διακόσια πενήντα (250) ευρώ,

αγ) στους ιατρούς που ασκούνται, προκειμένου να λάβουν την εξειδίκευση της επείγουσας ιατρικής και οι οποίοι παρατείνουν την παραμονή τους, μετά από το πέρας του προβλεπόμενου χρόνου άσκησης για την απόκτηση της εξειδίκευσης, ως παρατασιακοί εξειδικευόμενοι, διακόσια πενήντα (250) ευρώ,

αδ) στους ιατρούς που υπηρετούν σε Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., χωρίς να έχουν λάβει την εξειδίκευση της επείγουσας ιατρικής, διακόσια πενήντα (250) ευρώ.

β) Η καταβολή του οικονομικού κινήτρου προσέλκυσης και παραμονής διακόπτεται, αν οι δικαιούχοι της υποπερ. αδ) της περ. α) δεν λάβουν τον τίτλο εξειδίκευσης στην επείγουσα ιατρική, εντός οκτώ (8) μηνών από τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου κατά περίπτωση χρόνου υπηρεσίας, σύμφωνα με τις περ. Α’, Β’ και Δ’ του άρθρου 1α της υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π.οικ.64845/29.8.2018 (Β’ 3958) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, περί της απόκτησης τίτλου εξειδίκευσης στην επείγουσα ιατρική, ή εντός οκτώ (8) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, σε περίπτωση που έχουν ήδη συμπληρώσει τον προβλεπόμενο χρόνο υπηρεσίας.

γ) Το οικονομικό κίνητρο προσέλκυσης και παραμονής καταβάλλεται από τον φορέα, στον οποίο οι δικαιούχοι υπηρετούν ή έχουν τοποθετηθεί για άσκηση προς απόκτηση της εξειδίκευσης.

δ) Σε περίπτωση απομάκρυνσης των λειτουργών, με απόσπαση, μετακίνηση, διάθεση ή εκπαιδευτική άδεια μεγαλύτερη των δύο (2) μηνών, από τα καθήκοντα, τις θέσεις, τους χώρους και τις συνθήκες, που δικαιολογούν τη χορήγηση του κινήτρου αυτού, διακόπτεται ισοχρόνως και η καταβολή του με βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου.

Γ. α) Από την 1η.1.2023, χορηγείται στους ιατρούς που κατέχουν ή ειδικεύονται στην ειδικότητα της αναισθησιολογίας και υπηρετούν σε αναισθησιολογικά τμήματα νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., μηνιαίο οικονομικό κίνητρο άγονης ειδικότητας, οριζόμενο ως εξής:

αα) στους ιατρούς ειδικότητας αναισθησιολογίας, τετρακόσια (400) ευρώ,

αβ) στους επικουρικούς ιατρούς και στους ιατρούς τριετούς θητείας ειδικότητας αναισθησιολογίας που υπηρετούν σε αναισθησιολογικές κλινικές/αναισθησιολογικά τμήματα Νοσοκομείων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, τετρακόσια (400) ευρώ,

αγ) στους ιατρούς που ειδικεύονται στην ειδικότητα της αναισθησιολογίας, καθώς και στους ιατρούς, οι οποίοι παρατείνουν την παραμονή τους, μετά από το πέρας του χρόνου ειδίκευσής τους, ως παρατασιακοί ειδικευόμενοι, διακόσια πενήντα (250) ευρώ.

β) Το οικονομικό κίνητρο άγονης ειδικότητας καταβάλλεται από τον φορέα, στον οποίο οι δικαιούχοι υπηρετούν ή στον οποίο έχουν τοποθετηθεί για άσκηση στην ειδικότητα.

γ) Από την 1η.1.2023 το οικονομικό κίνητρο του άρθρου 32 του ν. 4816/2021 (Α’ 118) παύει να καταβάλλεται. Τα ποσά του επιδόματος που αφορούν σε μήνες άσκησης στην ειδικότητα της αναισθησιολογίας πριν από την 1η.1.2023 και δεν έχουν καταβληθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή, χορηγούνται εφάπαξ μέχρι την 31η.3.2023. To άρθρο 3 του π.δ. 131/1987 (Α’ 73) καταργείται από την 1η.1.2023.

δ) Σε περίπτωση απομάκρυνσης των λειτουργών, με απόσπαση, μετακίνηση, διάθεση ή εκπαιδευτική άδεια μεγαλύτερη των δύο (2) μηνών από τα καθήκοντα, τις θέσεις, τους χώρους και τις συνθήκες, οι οποίες δικαιολογούν τη χορήγηση του κινήτρου αυτού, διακόπτεται ισοχρόνως και η καταβολή του με βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου.

Δ. α) Από την 1η.1.2023 χορηγείται, στους ιατρούς που υπηρετούν στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), μηνιαίο οικονομικό κίνητρο προσέλκυσης και παραμονής, οριζόμενο σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ.

β) Το οικονομικό κίνητρο προσέλκυσης και παραμονής καταβάλλεται από το Ε.Κ.Α.Β.

γ) Σε περίπτωση απομάκρυνσης των λειτουργών, με απόσπαση, μετακίνηση, διάθεση ή εκπαιδευτική άδεια μεγαλύτερη των δύο (2) μηνών, από τα καθήκοντα, τις θέσεις, τους χώρους και τις συνθήκες, που δικαιολογούν τη χορήγηση του κινήτρου αυτού, διακόπτεται ισοχρόνως και η καταβολή του με βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου.

Ε. Στους ειδικευμένους ιατρούς και οδοντίατρους του Ε.Σ.Υ. χορηγείται αποζημίωση ως κίνητρο προσέλκυσης και παραμονής σε προβληματικές και άγονες περιοχές, σύμφωνα με το π.δ. 131/1987 και την παρ. 8 του άρθρου 30 του ν. 1397/1983 (Α’ 143). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται μέχρι την 30ή.6.2023, καθορίζονται εκ νέου οι δικαιούχοι, το ύψος και οι προϋποθέσεις χορήγησης οικονομικών κινήτρων για την προσέλκυση και παραμονή σε προβληματικές και άγονες περιοχές, με κριτήριο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της νησιωτικότητας και της ορεινότητας των περιοχών. Μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης του δευτέρου εδαφίου η αποζημίωση που χορηγείται ως κίνητρο προσέλκυσης και παραμονής σε

προβληματικές και άγονες περιοχές εξακολουθεί να καταβάλλεται στους ίδιους δικαιούχους, στο ίδιο ύψος και με τους ίδιους όρους και τις προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά την 27η.6.2022.

ΣΤ. Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4354/2015.

Ζ. α) Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών, οριζόμενο ως εξής:

αα) για κατόχους διδακτορικού διπλώματος, εβδομήντα πέντε (75) ευρώ,

αβ) για κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος ετήσιας, τουλάχιστον, φοίτησης, σαράντα πέντε (45) ευρώ.

β) Το επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών χορηγείται για τίτλους που έχουν χορηγηθεί με ξεχωριστές σπουδές, μετά από τη λήψη του πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης. Προκειμένου για κατόχους τίτλων αλλοδαπών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, το επίδομα χορηγείται μετά από την αναγνώριση της ισοτιμίας τους προς τους μεταπτυχιακούς τίτλους που απονέμονται από τα Πανεπιστήμια και τα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Το επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών χορηγείται μόνο στην περίπτωση που το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών σπουδών είναι συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης του λειτουργού ή υπαλλήλου, όπως προκύπτει από την προκήρυξη της θέσης κατά την πλήρωση και την περιγραφή της εργασίας από τον οργανισμό της υπηρεσίας. Για τη συνδρομή ή όχι της προϋπόθεσης αυτής αποφαίνεται το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή άλλο αρμόδιο όργανο. Η καταβολή του επιδόματος ανατρέχει στον χρόνο κατάθεσης της αίτησης και των σχετικών τίτλων στο αρμόδιο όργανο για τη συνάφειά τους. Σε περίπτωση κατοχής πλέον του ενός (1) των ανωτέρω τίτλων, καταβάλλεται το επίδομα που προβλέπεται για τον ανώτερο τίτλο σπουδών.

Η. α) Επίδομα θέσης ευθύνης, στους προϊσταμένους οργανικών μονάδων, για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντά τους, οριζόμενο κατά βαθμίδα θέσης, ως εξής:

αα) Προϊστάμενοι της Ιατρικής Υπηρεσίας των Νοσοκομείων, εκατόν ενενήντα πέντε (195) ευρώ,

αβ) Προϊστάμενοι Τομέων της Ιατρικής Υπηρεσίας των Νοσοκομείων, εκατόν πενήντα έξι (156) ευρώ,

αγ) Προϊστάμενοι Τμημάτων της Ιατρικής Υπηρεσίας των Νοσοκομείων επιστημονικά υπεύθυνοι και υπεύθυνοι για τον συντονισμό της επιστημονικής λειτουργίας των Κέντρων Υγείας και λοιπών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, εκατόν τριάντα (130) ευρώ.

β) Οι προϋποθέσεις χορήγησης είναι ίδιες με αυτές που προβλέπονται στις παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015.

12. Στην περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015, περί εξαίρεσης από το ανώτατο όριο αποδοχών της παρ. 1 του ίδιου άρθρου, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται, το δεύτερο εδάφιο βελτιώνεται νομοτεχνικά και η περ. β) διαμορφώνεται ως εξής:

«β) Οι ιατροί του Ε.Σ.Υ., για τους οποίους ως όριο ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στον καταληκτικό βασικό μισθό (Μ.Κ. 16) του Συντονιστή Διευθυντή, πολλαπλασιαζόμενο με τον συντελεστή 2,06, στρογγυλοποιούμενο στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ. Στα όρια των αποδοχών των ιατρών του Ε.Σ.Υ. δεν συνυπολογίζονται οι αμοιβές τους από τη συμμετοχή τους σε ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων των Ε.Λ.Κ.Ε.Α. των Υγειονομικών Περιφερειών.».

13. Τα κίνητρα των υποπαρ. Β’ και Γ’ της παρ. 11 δεν καταβάλλονται σωρευτικά.

14. Οι επικουρικοί ιατροί λαμβάνουν τις αποδοχές και την αποζημίωση εφημεριών του Επιμελητή Β’ του Ε.Σ.Υ., πλην των κινήτρων που έχουν θεσπιστεί για την προσέλκυση, εγκατάσταση και παραμονή των ιατρών του Ε.Σ.Υ. σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας και κρατικά θεραπευτήρια που έχουν την έδρα τους σε προβληματικές και άγονες περιοχές. Για την κατάταξη και εξέλιξή τους στα μισθολογικά κλιμάκια, που αντιστοιχούν στον βαθμό του Επιμελητή Β’, αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία που ορίζεται στην παρ. 5.

15. Πέραν των παροχών και αποζημιώσεων του παρόντος άρθρου και του άρθρου 57, καθώς και των παροχών που προβλέπονται στις εφαρμοζόμενες διατάξεις του άρθρου 73, δεν δικαιολογείται η χορήγηση άλλων μισθολογικών παροχών με οποιαδήποτε ονομασία και από οποιαδήποτε πηγή.

Άρθρο 55
Μισθολόγιο ιατρών και οδοντιάτρων Δημόσιας Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας και ιατρών Γενικής Ιατρικής και Βιοπαθολογίας που υπηρετούν στις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

1. Για τη μισθολογική κατάταξη των ιατρών και οδοντιάτρων Δημόσιας Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και των ιατρών Γενικής Ιατρικής και Βιοπαθολογίας που υπηρετούν στις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ορίζονται δεκαέξι (16) μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.) για κάθε βαθμίδα με εισαγωγικό το Μ.Κ. 1 και καταληκτικό το Μ.Κ. 16.

2. Για τη μισθολογική εξέλιξη απαιτείται υπηρεσία ενός (1) έτους στο πρώτο Μ.Κ. (Μ.Κ. 1) και δύο (2) έτη για κάθε επόμενο.

3. Για τη μισθολογική εξέλιξη από το κατώτερο Μ.Κ. στο αμέσως ανώτερο απαιτείται να έχει συμπληρωθεί ο καθορισμένος χρόνος υπηρεσίας στο κατώτερο Μ.Κ.

4. Η μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη συντελείται με πράξη του αρμόδιου για τον διορισμό οργάνου, που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

5. Ως υπηρεσία για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη υπολογίζεται η αναφερόμενη στην παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), καθώς και ο χρόνος άσκησης για την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας. Δεν υπολογίζεται η στρατιωτική υπηρεσία κληρωτού και εφέδρου, καθώς και ο χρόνος φοίτησης σε σχολές. Η αναγνώριση των ανωτέρω υπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου. Τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.

6. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ. 1 του Διευθυντή ορίζεται στο ποσό των χιλίων οκτακοσίων ενενήντα οκτώ (1.898) ευρώ. Ο βασικός μισθός των επόμενων Μ.Κ. μέχρι το Μ.Κ. 16 διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού των εξήντα επτά (67) ευρώ.

7. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ. 1 του βαθμού Α’ προσδιορίζεται με βάση το Μ.Κ. 1 του Διευθυντή, πολλαπλασιαζόμενο με συντελεστή 0,947, στρογγυλοποιημένο στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ. Ο βασικός μισθός των επόμενων μισθολογικών κλιμακίων μέχρι το Μ.Κ. 16 διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού των εξήντα τεσσάρων (64) ευρώ.

8. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ. 1 του βαθμού Β’ και του Ιατρού Γενικής Ιατρικής και Βιοπαθολογίας προσδιορίζεται με βάση το Μ.Κ. 1 του Διευθυντή, πολλαπλασιαζόμενο με συντελεστή 0,821, στρογγυλοποιημένο στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ. Ο βασικός μισθός των επόμενων Μ.Κ. μέχρι το Μ.Κ. 16 διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού των πενήντα πέντε (55) ευρώ.

9. Πέρα από τον βασικό μισθό των προηγούμενων παραγράφων, στους υπαγόμενους στο παρόν άρθρο χορηγούνται και τα εξής επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις κατά μήνα:

Α. α) Επίδομα ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου, οριζόμενο ως εξής:

αα) Διευθυντής, διακόσια πενήντα (250) ευρώ, αβ) Βαθμός Α’, διακόσια δέκα (210) ευρώ, αγ) Βαθμός Β’ και Ιατρός Γενικής Ιατρικής και Βιοπαθολογίας, διακόσια (200) ευρώ. β) Το επίδομα ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού

έργου καταβάλλεται, εφόσον οι δικαιούχοι του προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους που δικαιολογείται η καταβολή του. Σε περίπτωση απομάκρυνσης των λειτουργών και υπαλλήλων, με απόσπαση, μετακίνηση, διάθεση ή εκπαιδευτική άδεια μεγαλύτερη των δύο (2) μηνών, από τα καθήκοντα, τις θέσεις, τους χώρους και τις συνθήκες, που δικαιολογούν τη χορήγηση του επιδόματος αυτού, διακόπτεται ισοχρόνως και η καταβολή του με βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου.

Β. Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4354/2015.

Γ. α) Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών, οριζόμενο ως εξής:

αα) για κατόχους διδακτορικού διπλώματος, εβδομήντα πέντε (75) ευρώ,

αβ) για κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος ετήσιας, τουλάχιστον, φοίτησης, σαράντα πέντε (45) ευρώ.

β) Το επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών χορηγείται για τίτλους που έχουν χορηγηθεί με ξεχωριστές σπουδές, μετά από τη λήψη του πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης. Προκειμένου για κατόχους τίτλων αλλοδαπών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, το επίδομα χορηγείται μετά από την αναγνώριση της ισοτιμίας τους προς τους μεταπτυχιακούς τίτλους που απονέμονται από τα Πανεπιστήμια και τα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Το επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών χορηγείται μόνο στην περίπτωση που το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών σπουδών είναι συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης του λειτουργού ή υπαλλήλου, όπως προκύπτει από την προκήρυξη της θέσης κατά την πλήρωση και την περιγραφή της εργασίας από τον οργανισμό της υπηρεσίας. Για τη συνδρομή ή όχι της προϋπόθεσης αυτής αποφαίνεται το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή άλλο αρμόδιο όργανο. Η καταβολή του επιδόματος ανατρέχει στον χρόνο κατάθεσης της αίτησης και των σχετικών τίτλων στο αρμόδιο όργανο για τη συνάφειά τους. Σε περίπτωση κατοχής πλέον του ενός (1) των ανωτέρω τίτλων, καταβάλλεται το επίδομα που προβλέπεται για τον ανώτερο τίτλο σπουδών.

Δ. α) Επίδομα θέσης ευθύνης, στους προϊσταμένους οργανικών μονάδων, για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντά τους, οριζόμενο κατά βαθμίδα θέσης, ως εξής:

αα) Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων Διοίκησης, εκατόν ενενήντα πέντε (195) ευρώ.

αβ) Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Διοίκησης, εκατόν πενήντα έξι (156) ευρώ.

αγ) Προϊστάμενοι Τμημάτων Διοίκησης, εκατόν τριάντα (130) ευρώ.

β) Οι προϋποθέσεις χορήγησης είναι ίδιες με αυτές που προβλέπονται στις παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015.

Ε. Το μηνιαίο επίδομα επιφυλακής της παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 3172/2003 (Α’ 197), εξακολουθεί να καταβάλλεται στους δικαιούχους της διάταξης αυτής και ορίζεται σε ποσοστό είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) επί του βασικού τους μισθού. Το επίδομα αυτό περικόπτεται σε περίπτωση απομάκρυνσης του γιατρού για οποιονδήποτε λόγο, όπως μετακίνηση, απόσπαση, μετάθεση, μετάταξη, διάθεση, από τα καθήκοντα, τα οποία δικαιολογούν τη χορήγησή του, καθώς και σε κάθε περίπτωση χορήγησης θεσμοθετημένης άδειας, όπως αναρρωτικής, άδειας κύησης και λοχείας, εκπαιδευτικής, ανατροφής παιδιών, εκτός από τις περιπτώσεις χορήγησης κανονικής ή συνδικαλιστικής άδειας.

10. Οι υπαγόμενοι στο παρόν άρθρο εμπίπτουν στο ανώτατο όριο αποδοχών της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015, όπως κάθε φορά ισχύει.

11. Πέραν των παροχών και αποζημιώσεων του παρόντος άρθρου, καθώς και των παροχών που προβλέπονται στις εφαρμοζόμενες διατάξεις του άρθρου 73, δεν δικαιολογείται η χορήγηση άλλων μισθολογικών παροχών με οποιαδήποτε ονομασία και από οποιαδήποτε πηγή.

Άρθρο 56
Μισθολόγιο μόνιμων αγροτικών ιατρών και ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου

1. Για τη μισθολογική κατάταξη των μόνιμων αγροτικών ιατρών και των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου, ορίζονται δεκαέξι (16) μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.) για κάθε βαθμίδα με εισαγωγικό το Μ.Κ. 1 και καταληκτικό το Μ.Κ. 16.

2. Για τη μισθολογική εξέλιξη απαιτείται υπηρεσία ενός (1) έτους στο πρώτο Μ.Κ. (Μ.Κ. 1) και δύο (2) έτη για κάθε επόμενο.

3. Για τη μισθολογική εξέλιξη των υπαγόμενων στο παρόν άρθρο από το κατώτερο Μ.Κ. στο αμέσως ανώτερο απαιτείται να έχει συμπληρωθεί ο καθορισμένος χρόνος υπηρεσίας στο κατώτερο Μ.Κ.

4. Η μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη συντελείται με πράξη του αρμόδιου για τον διορισμό οργάνου, που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

5. Ως υπηρεσία για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη υπολογίζεται η αναφερόμενη στην παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), καθώς και ο χρόνος άσκησης για την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας. Δεν υπολογίζεται η στρατιωτική υπηρεσία κληρωτού και εφέδρου, καθώς και ο χρόνος φοίτησης σε σχολές. Η αναγνώριση των ανωτέρω υπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου. Τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.

6. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ. 1 των μονίμων αγροτικών ιατρών και των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου ορίζεται στο ποσό των χιλίων διακοσίων δέκα εννέα (1.219) ευρώ. Ο βασικός μισθός των επόμενων Μ.Κ. μέχρι το Μ.Κ. 16 διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού των σαράντα τριών (43) ευρώ.

7. Όλοι οι ως άνω βασικοί μισθοί στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.

8. Πέρα από τον βασικό μισθό των προηγούμενων παραγράφων, στους υπαγόμενους στο παρόν άρθρο χορηγούνται και τα εξής επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις κατά μήνα:

Α. Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4354/2015.

Β. α) Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών, οριζόμενο ως εξής:

αα) για κατόχους διδακτορικού διπλώματος, εβδομήντα πέντε (75) ευρώ,

αβ) για κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος ετήσιας, τουλάχιστον, φοίτησης, σαράντα πέντε (45) ευρώ.

β) Το επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών χορηγείται για τίτλους που έχουν χορηγηθεί με ξεχωριστές σπουδές, μετά από τη λήψη του πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης. Προκειμένου για κατόχους τίτλων αλλοδαπών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, το επίδομα χορηγείται μετά από την αναγνώριση της ισοτιμίας τους προς τους μεταπτυχιακούς τίτλους που απονέμονται από τα Πανεπιστήμια και τα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Το επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών χορηγείται μόνο στην περίπτωση που το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών σπουδών είναι συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης του λειτουργού ή υπαλλήλου, όπως προκύπτει από την προκήρυξη της θέσης κατά την πλήρωση και την περιγραφή της εργασίας από τον οργανισμό της Υπηρεσίας. Για τη συνδρομή ή όχι της προϋπόθεσης αυτής αποφαίνεται το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή άλλο αρμόδιο όργανο. Η καταβολή του επιδόματος ανατρέχει στον χρόνο κατάθεσης της αίτησης και των σχετικών τίτλων στο αρμόδιο όργανο για τη συνάφειά τους. Σε περίπτωση

κατοχής πλέον του ενός (1) των ανωτέρω τίτλων, καταβάλλεται το επίδομα που προβλέπεται για τον ανώτερο τίτλο σπουδών.

Γ. Στους μόνιμους αγροτικούς ιατρούς και τους ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου, υπόχρεους και επί θητεία, χορηγείται αποζημίωση ως κίνητρο προσέλκυσης και παραμονής σε παραμεθόριες, προβληματικές και άγονες περιοχές. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών, που εκδίδεται μέχρι την 30ή.6.2023, καθορίζονται οι δικαιούχοι, το ύψος και οι προϋποθέσεις χορήγησης του κινήτρου, με κριτήριο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της νησιωτικότητας και της ορεινότητας των περιοχών. Μέχρι την έκδοση της ως άνω απόφασης, επιδόματα, κίνητρα και παροχές που καταβάλλονταν σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4354/2015 και την παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 4368/2016 (Α’ 21) συνεχίζουν να καταβάλλονται στους ίδιους δικαιούχους, στο ίδιο ύψος και με τους ίδιους όρους και τις προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά την 27η.6.2022. Από την 1η.1.2023 επί συρροής αξιώσεων καταβάλλεται μόνο η παροχή της παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 4368/2016.

9. Οι υπαγόμενοι στο παρόν άρθρο εμπίπτουν στο ανώτατο όριο αποδοχών της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015.

10. Πέραν των παροχών και αποζημιώσεων του παρόντος άρθρου και του άρθρου 57, καθώς και των παροχών που προβλέπονται στις εφαρμοζόμενες διατάξεις του άρθρου 73, δεν δικαιολογείται η χορήγηση άλλων μισθολογικών παροχών με οποιαδήποτε ονομασία και από οποιαδήποτε πηγή.

Άρθρο 57
Εφημερίες Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 45 ν. 3205/2003
Στην παρ. 9 του άρθρου 45 του ν. 3205/2003 (Α’ 297), το πρώτο εδάφιο τροποποιείται ως προς τις αποδοχές που συνυπολογίζονται για τον καθορισμό του ανωτάτου ορίου αποδοχών, το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται ως προς το ανώτατο όριο των αποδοχών της οργανικής θέσης και των πρόσθετων αμοιβών και η παρ. 9 διαμορφώνεται ως εξής:

«9. Το σύνολο των πρόσθετων αμοιβών ή άλλων απολαβών των ιατρών, περιλαμβανομένων και των αποζημιώσεων από Εφημερίες, δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβεί κατά μήνα τις αποδοχές της οργανικής τους θέσης, χωρίς συνυπολογισμό σε αυτές της οικογενειακής παροχής. Το σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους θέσης και των πρόσθετων αμοιβών τους κατά μήνα δεν μπορεί να υπερβεί το ανώτατο όριο αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών των Ιατρών του Ε.Σ.Υ., όπως κάθε φορά ισχύει.».

Άρθρο 58
Μισθολόγιο ιατροδικαστών του Υπουργείου Δικαιοσύνης

1. Για τη μισθολογική κατάταξη των υπαγόμενων στο παρόν άρθρο, ορίζονται δεκαέξι (16) μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.) για κάθε βαθμίδα με εισαγωγικό το Μ.Κ. 1 και καταληκτικό το Μ.Κ. 16.

2. Για τη μισθολογική εξέλιξη απαιτείται υπηρεσία ενός (1) έτους στο πρώτο Μ.Κ. (Μ.Κ.1) και δύο (2) έτη για κάθε επόμενο.

3. Για τη μισθολογική εξέλιξη από το κατώτερο Μ.Κ. στο αμέσως ανώτερο απαιτείται να έχει συμπληρωθεί ο καθορισμένος χρόνος υπηρεσίας στο κατώτερο Μ.Κ.

4. Η μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη συντελείται με πράξη του αρμόδιου για τον διορισμό οργάνου, που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

5. Ως υπηρεσία για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη υπολογίζεται η αναφερόμενη στην παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), καθώς και ο χρόνος απόκτησης ιατρικής ειδικότητας. Δεν υπολογίζεται η στρατιωτική υπηρεσία κληρωτού και εφέδρου, καθώς και ο χρόνος φοίτησης σε σχολές. Η αναγνώριση των ανωτέρω υπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου. Τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.

6. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ. 1 του Ιατροδικαστή Α’ Τάξεως ορίζεται στο ποσό των χιλίων εννιακοσίων τριών (1.903) ευρώ. Ο βασικός μισθός των επόμενων Μ.Κ. μέχρι το Μ.Κ. 16 διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού των εξήντα επτά (67) ευρώ.

7. Ο μηνιαίος βασικός μισθός των λοιπών βαθμών της ιεραρχίας των ιατροδικαστών διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Ιατροδικαστή Α’ Τάξεως, ως εξής:

α) Ιατροδικαστής Β’ Τάξεως, ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%),

β) Ιατροδικαστής Γ’ Τάξεως, ενενήντα τοις εκατό (90%), γ) Ιατροδικαστής Δ’ Τάξεως, ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%).

8. Όλοι οι ως άνω βασικοί μισθοί στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.

9. Πέρα από τον βασικό μισθό των προηγούμενων παραγράφων, στους υπαγόμενους στο παρόν άρθρο χορηγούνται και τα εξής επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις κατά μήνα:

Α. α) Ειδικό επίδομα ιατροδικαστικής υπηρεσίας, οριζόμενο ως εξής:

αα) Ιατροδικαστής Α’ Τάξεως, χίλια εκατό (1.100) ευρώ, αβ) Ιατροδικαστής Β’ Τάξεως, χίλια (1.000) ευρώ, αγ) Ιατροδικαστής Γ’ Τάξεως, εννιακόσια (900) ευρώ, αδ) Ιατροδικαστής Δ’ Τάξεως, οκτακόσια (800) ευρώ. β) Το ειδικό επίδομα ιατροδικαστικής υπηρεσίας καταβάλλεται, εφόσον οι δικαιούχοι του προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους όπου δικαιολογείται η καταβολή του. Σε περίπτωση απομάκρυνσης των λειτουργών με απόσπαση, μετακίνηση, διάθεση ή εκπαιδευτική άδεια μεγαλύτερη των δύο (2) μηνών, από τα καθήκοντα, τις θέσεις, τους χώρους και τις συνθήκες, που δικαιολογούν τη χορήγηση του επιδόματος αυτού, διακόπτεται ισοχρόνως και η καταβολή του με βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου.

Β. Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4354/2015

Γ. α) Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών, οριζόμενο ως εξής:

αα) για κατόχους διδακτορικού διπλώματος, εβδομήντα πέντε (75) ευρώ,

αβ) για κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος ετήσιας, τουλάχιστον, φοίτησης, σαράντα πέντε (45) ευρώ.

β) Το επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών παρέχεται για τίτλους που έχουν χορηγηθεί με ξεχωριστές σπουδές, μετά από τη λήψη του πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης. Προκειμένου για κατόχους τίτλων αλλοδαπών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, το επίδομα παρέχεται μετά από την αναγνώριση της ισοτιμίας τους προς τους μεταπτυχιακούς τίτλους που απονέμονται από τα Πανεπιστήμια και τα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Το επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών χορηγείται μόνο στην περίπτωση που το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών σπουδών είναι συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης του λειτουργού, όπως προκύπτει από την προκήρυξη της θέσης κατά την πλήρωση και την περιγραφή της εργασίας από τον οργανισμό της υπηρεσίας. Για τη συνδρομή ή όχι της προϋπόθεσης αυτής αποφαίνεται το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή άλλο αρμόδιο όργανο. Η καταβολή του επιδόματος ανατρέχει στον χρόνο κατάθεσης της αίτησης και των σχετικών τίτλων στο αρμόδιο όργανο για τη συνάφειά τους. Σε περίπτωση κατοχής πλέον του ενός (1) των ανωτέρω τίτλων, καταβάλλεται το επίδομα που προβλέπεται για τον ανώτερο τίτλο σπουδών.

10. Οι υπαγόμενοι στο παρόν άρθρο εμπίπτουν στο ανώτατο όριο αποδοχών της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015.

11. Πέραν των παροχών και αποζημιώσεων του παρόντος δεν δικαιολογείται η χορήγηση άλλων μισθολογικών παροχών με οποιαδήποτε ονομασία και από οποιαδήποτε πηγή.

Άρθρο 59
Διασφάλιση αποδοχών

1. Τυχόν υφιστάμενη κατά την 27η.6.2022 προσωπική διαφορά αποδοχών της παρ. 1 του άρθρου 155 του ν. 4472/2017 (Α’ 74) των υπαγομένων στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου συμψηφίζεται μόνο με την προκύπτουσα από τις διατάξεις αυτού αύξηση του ύψους του καταβαλλόμενου βασικού μισθού (Μ.Κ.).

2. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου οι τακτικές μηνιαίες αποδοχές του υπαγόμενου σε αυτόν προσωπικού αποτελούνται από τον βασικό μισθό, τα επιδόματα και τις παροχές που καθορίζονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού. Δεν περιλαμβάνονται στην έννοια των μηνιαίων τακτικών αποδοχών οι αποζημιώσεις εφημεριών.

Άρθρο 60
Επέκταση πεδίου εφαρμογής μισθολογικών διατάξεων

1. Τα άρθρα 54, 57, 59, η παρ. 8 του άρθρου 72 και τα άρθρα 73, 74 και 75 έχουν εφαρμογή και στο ιατρικό προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ».

2. Από την 1η.1.2023 το κίνητρο άγονης ειδικότητας της υποπαρ. Γ’ της παρ. 11 του άρθρου 54 καταβάλλεται και στους ιατρούς μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού ειδικότητας αναισθησιολογίας που υπηρετούν σε αναισθησιολογικές κλινικές ή αναισθησιολογικά τμήματα νοσοκομείων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΠΡΟΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ, ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Άρθρο 61
Αποδοχές προσωπικού των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών

1. Οι ιατροί και οδοντίατροι που προσλαμβάνονται στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.) και απασχολούνται αποκλειστικά στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών λαμβάνουν τις αποδοχές των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου, όπως αυτές καθορίζονται σύμφωνα με το Κεφάλαιο Ε’ του Μέρους ΣΤ’ του ν. 4472/2017 (Α’ 74), μέχρι την 27η.6.2022, και σύμφωνα με το άρθρο 56 του παρόντος, από την 28η.6.2022. Πλέον των αποδοχών του προηγούμενου εδαφίου καταβάλλεται:

α) μηνιαίο ειδικό οικονομικό κίνητρο προσέλκυσης και παραμονής, σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί του καταβαλλόμενου βασικού μισθού,

β) μηνιαίο επίδομα που έχει καθοριστεί κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 4368/2016 (Α’ 21), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,

γ) επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας Α’ Κατηγορίας, οριζόμενο σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ μηνιαίως σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρ. 6 της υπό στοιχεία οικ.2/16519/0022/24.2.2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δικαιοσύνης και Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Β’ 465).

2. Όλο το λοιπό προσωπικό, ανεξαρτήτως κατηγορίας και κλάδου, πλην ιατρών και οδοντιάτρων, που προσλαμβάνεται στην Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. και που απασχολείται αποκλειστικά στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών λαμβάνει αποδοχές που καθορίζονται σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β’ του ν. 4354/2015 (Α’ 176). Πλέον των αποδοχών του προηγούμενου εδαφίου, στο εν λόγω προσωπικό καταβάλλονται:

α) μηνιαίο ειδικό οικονομικό κίνητρο προσέλκυσης και παραμονής, σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί του καταβαλλόμενου βασικού μισθού,

β) επίδομα απομακρυσμένων παραμεθόριων περιοχών, οριζόμενο σε εκατό (100) ευρώ μηνιαίως με τους

ίδιους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4354/2015 και

γ) επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας Α’ Κατηγορίας, οριζόμενο σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ μηνιαίως σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρ. 6 της υπό στοιχεία οικ.2/16519/0022/24.2.2012 κοινής υπουργικής απόφασης.

3. Το ειδικό οικονομικό κίνητρο της περ. α) του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 και της περ. α) του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 συνεντέλλεται με τις τακτικές αποδοχές των υπαλλήλων και περικόπτεται σε κάθε περίπτωση περικοπής των επιδομάτων της περ. γ) του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 και της περ. γ) του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2.

4. Τα ανωτέρω ποσά καταβάλλονται σωρευτικά υπό τους ανωτέρω προβλεπόμενους όρους καταβολής. Τα επιδόματα της περ. γ) του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 και της περ. γ) του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 δεν καταβάλλονται σε περίπτωση που συντρέχουν με άλλο επίδομα που χορηγείται για τον ίδιο δικαιολογητικό λόγο.

Άρθρο 62
Αποδοχές προσωπικού των Κέντρων Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών και των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης
1. Οι ιατροί και οδοντίατροι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα που υλοποιεί ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 123 του ν. 4549/2018 (Α’ 105), λαμβάνουν τις αποδοχές των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου, όπως αυτές καθορίζονται σύμφωνα με το Κεφάλαιο Ε’ του Μέρους ΣΤ’ του ν. 4472/2017 (Α’ 74), μέχρι την 27η.6.2022, και καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 56 του παρόντος, από την 28η.6.2022. Πλέον των αποδοχών του προηγούμενου εδαφίου, σε όσους εκ των ανωτέρω απασχολούνται αποκλειστικά στα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών και στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης καταβάλλεται:

α) μηνιαίο ειδικό οικονομικό κίνητρο προσέλκυσης και παραμονής, σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί του καταβαλλόμενου βασικού μισθού,

β) μηνιαίο επίδομα που έχει καθοριστεί κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 4368/2016 (Α’ 21), εφόσον εργάζονται στις αναφερόμενες υπηρεσίες που εδρεύουν στις περιφερειακές ενότητες Χίου, Λέσβου και Σάμου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στην περιφερειακή ενότητα Κω της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στον δήμο Λέρου της περιφερειακής ενότητας Καλύμνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και στην περιφερειακή ενότητα Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,

γ) επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας Α’ Κατηγορίας, οριζόμενο σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ μηνιαίως, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρ. 6 της υπό στοιχεία οικ.2/16519/0022/24.02.2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών, Εθνικής

Άμυνας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δικαιοσύνης και Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Β’ 465). Σε ειδικευμένους γιατρούς και οδοντιάτρους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα που υλοποιεί ο Ε.Ο.Δ.Υ., κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 123 του ν. 4549/2018, και απασχολούνται αποκλειστικά σε νοσοκομεία και στις δημόσιες δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), πλέον των αποδοχών των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου, όπως αυτές καθορίζονται σύμφωνα με το Κεφάλαιο Ε’ του Μέρους ΣΤ’ του ν. 4472/2017, μέχρι την 27η.6.2022, και καθορίζονται, σύμφωνα με το άρθρο 56 του παρόντος, από την 28η.6.2022, καταβάλλεται και το επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης του Επιμελητή Β’.

2. Όλο το λοιπό προσωπικό, ανεξαρτήτως κατηγορίας και κλάδου, πλην ιατρών και οδοντιάτρων, που εμπίπτει στις στο πεδίο εφαρμογής των παρ. 7 και 8 του άρθρου 50 του ν. 4633/2019 (Α’ 161), λαμβάνει αποδοχές που καθορίζονται σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β’ του ν. 4354/2015. Πλέον των αποδοχών του προηγούμενου εδαφίου, στο ανωτέρω προσωπικό που απασχολείται αποκλειστικά στα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών και στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης καταβάλλονται:

α) μηνιαίο ειδικό οικονομικό κίνητρο προσέλκυσης και παραμονής, σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί του καταβαλλόμενου βασικού μισθού,

β) επίδομα απομακρυσμένων παραμεθόριων περιοχών, οριζόμενο σε εκατό (100) ευρώ μηνιαίως με τους ίδιους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4354/2015 και

γ) επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας Α’ Κατηγορίας, οριζόμενο σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ μηνιαίως σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρ. 6 της υπό στοιχεία οικ.2/16519/0022/24.2.2012 κοινής υπουργικής απόφασης.

3. Το ειδικό οικονομικό κίνητρο της περ. α) της παρ. 1 και της περ. α) της παρ. 2 συνεντέλλεται με τις τακτικές αποδοχές των υπαλλήλων και δεν συμψηφίζεται με τυχόν προσωπική διαφορά του δικαιούχου. Το ειδικό κίνητρο περικόπτεται σε κάθε περίπτωση περικοπής των επιδομάτων της περ. γ) της παρ. 1 και της περ. γ) της παρ. 2.

4. Τα ανωτέρω ποσά καταβάλλονται σωρευτικά υπό τους ανωτέρω προβλεπόμενους όρους καταβολής. Τα επιδόματα της περ. γ) του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 και της περ. γ) του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 δεν καταβάλλονται σε περίπτωση που συντρέχουν με άλλο επίδομα που χορηγείται για τον ίδιο δικαιολογητικό λόγο.

5. Ιατρικό προσωπικό που υπηρετεί ήδη στο Υπουργείο Υγείας ή στους φορείς που αυτό εποπτεύει και τοποθετείται ή αποσπάται για τις ανάγκες του αναφερόμενου προγράμματος διατηρεί τις τακτικές αποδοχές του, όπως έχουν καθοριστεί από τις εκάστοτε ισχύουσες μισθολογικές διατάξεις. Οι αποδοχές του προηγούμενου εδαφίου δεν μπορεί να είναι χαμηλότερες του ιατρικού προσωπικού που καθορίζεται από τις ανωτέρω παραγράφους.

6. Η δαπάνη για την αμοιβή του προσωπικού βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Δ.Υ.

ΜΕΡΟΣ ΙΕ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο 63
Παράταση χρόνου παραμονής στην υπηρεσία ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας
Ιατροί κλάδου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), με ειδικότητα αναισθησιολογία, αιματολογία, ακτινοθεραπευτική ογκολογία, ακτινολογία, ιατρική βιοπαθολογία/εργαστηριακή ιατρική, κυτταρολογία, νεφρολογία, παθολογική ανατομική και πυρηνική ιατρική, καθώς και ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ. που υπηρετούν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.),

α) των οποίων η υπαλληλική σχέση λήγει την 31η.12.2022, λόγω συμπλήρωσης του εξηκοστού έβδομου έτους της ηλικίας τους και

β) των οποίων η υπαλληλική σχέση θα έληγε αυτοδικαίως την 31η.12.2021 ή την 31η.12.2020, λόγω συμπλήρωσης του εξηκοστού έβδομου (67) έτους της ηλικίας τους, και οι οποίοι παραμένουν στην υπηρεσία τους έως την 31η.12.2022 κατ’ εφαρμογή του άρθρου 39 του ν. 4950/2022 (Α’ 128), δύνανται να παραμείνουν στην υπηρεσία τους έως την 30ή.6.2023, μετά από αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, προς τον Διοικητή ή Πρόεδρο του φορέα, στον οποίον υπηρετούν, εφόσον η θέση τους δεν έχει προκηρυχθεί ή δεσμευθεί με άλλον τρόπο. Η αίτησή τους, η οποία συνοδεύεται από βεβαίωση του φορέα σχετικά με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα εφημεριών, αποστέλλεται αμελλητί στο Υπουργείο Υγείας με μέριμνα του φορέα.

Κατ’ εξαίρεση, δύνανται να παραμείνουν στην υπηρεσία τους έως την 30ή.6.2023 και ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ. των περ. α) και β), ανεξαρτήτως ειδικότητας ή μονάδας, στην οποία υπηρετούν, έπειτα από αίτησή τους και αιτιολογημένη εισήγηση του φορέα, στον οποίον υπηρετούν, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, εφόσον τεκμηριώνεται η ανάγκη περαιτέρω παραμονής τους, η θέση τους δεν έχει προκηρυχθεί ή δεσμευθεί με άλλον τρόπο και η αίτησή τους εγκριθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών.

Για τις ανάγκες εφαρμογής του παρόντος, οι ιατροί των περ. α) και β), οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, παραμένουν αυτοδικαίως στην υπηρεσία τους έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Άρθρο 64
Παράταση παραμονής ειδικευομένων νοσηλευτών στις ειδικότητες της επείγουσας εντατικής νοσηλευτικής και της νοσηλευτικής της δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής Τροποποίηση άρθρου ένατου ν. 4889/2022

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου ένατου του ν. 4889/2022 (Α’ 21), περί της δυνατότητας παράτασης παραμονής ειδικευόμενων νοσηλευτών στις ειδικότητες της επείγουσας εντατικής νοσηλευτικής και της νοσηλευτικής της δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής, τροποποιείται, ως προς την καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ο νόμιμος χρόνος άσκησης για τη λήψη της νοσηλευτικής ειδικότητας, προκειμένου οι ειδικευόμενοι νοσηλευτές να δύνανται να αιτηθούν παράταση παραμονής στην εκπαιδευτική μονάδα στην οποία έχουν τοποθετηθεί για χρονικό διάστημα έως και έξι (6) μηνών από τη συμπλήρωση του νόμιμου χρόνου άσκησης, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Λόγω των έκτακτων αναγκών που προκαλεί για τη δημόσια υγεία η συνεχιζόμενη διάδοση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, οι ειδικευόμενοι νοσηλευτές Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), που ασκούνται στις ειδικότητες της επείγουσας εντατικής νοσηλευτικής και της νοσηλευτικής της δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής και ολοκληρώνουν τον νόμιμο χρόνο για τη λήψη της νοσηλευτικής ειδικότητας έως 31.3.2023, δύνανται, για χρονικό διάστημα έως και έξι (6) μηνών από τη συμπλήρωση του νόμιμου χρόνου, να παραμείνουν με τα ίδια δικαιώματα, τις ίδιες υποχρεώσεις και τις ίδιες αποδοχές στις εκπαιδευτικές μονάδες που έχουν τοποθετηθεί, με ισόχρονη παράταση της σύμβασής τους από τη λήξη της. Για την παράταση του πρώτου εδαφίου απαιτείται απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.), η οποία εκδίδεται αμελλητί έπειτα από αίτηση του ειδικευόμενου νοσηλευτή, η οποία υποβάλλεται προς την οικεία Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.) εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών πριν από τη λήξη της σύμβασής του. Η λήψη του τίτλου της νοσηλευτικής ειδικότητας κατά τη διάρκεια της παράτασης του πρώτου εδαφίου δεν εμποδίζει την ολοκλήρωση του χρόνου, για τον οποίο χορηγήθηκε η παράταση, με τα ίδια δικαιώματα, τις ίδιες υποχρεώσεις και τις ίδιες αποδοχές. Η παρ. 21 του άρθρου 58 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), περί της μοριοδότησης του χρόνου που έχει διανυθεί στην ειδίκευση/εξειδίκευση, εφαρμόζεται και για το χρονικό διάστημα της παράτασης του πρώτου εδαφίου. Η παράταση των συμβάσεων κατ’ εφαρμογή της παρούσας δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές και δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134).».

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου ένατου του ν. 4889/2022, περί της δυνατότητας περαιτέρω παράτασης παραμονής ειδικευόμενων νοσηλευτών στις ειδικότητες της επείγουσας εντατικής νοσηλευτικής και της νοσηλευτικής της δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής, τροποποιείται, ως προς την καταληκτική ημερομηνία, μέχρι την οποία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το χρονικό διάστημα παράτασης παραμονής στις συγκεκριμένες ειδικότητες, προκειμένου οι ειδικευόμενοι νοσηλευτές να δύνανται να αιτηθούν περαιτέρω παράταση παραμονής στην εκπαιδευτική μονάδα στην οποία έχουν τοποθετηθεί για χρονικό διάστημα έως και έξι (6) μηνών από τη λήξη της παράτασης παραμονής της παρ. 1 του ίδιου άρθρου, και η παρ. 2 του άρθρου ένατου διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Οι ειδικευόμενοι νοσηλευτές που ολοκληρώνουν έως 31.3.2023 την παράταση της παρ. 1 δύνανται να παρατείνουν περαιτέρω την παραμονή τους στις εκπαιδευτικές μονάδες που έχουν τοποθετηθεί, για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μηνών από τη λήξη της παράτασης της παρ. 1, με τα ίδια δικαιώματα, τις ίδιες υποχρεώσεις και τις ίδιες αποδοχές, με ισόχρονη παράταση της σύμβασής τους από τη λήξη της. Για την παράταση του πρώτου εδαφίου απαιτείται απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.ΠΕ., η οποία εκδίδεται αμελλητί έπειτα από αίτηση του ειδικευόμενου νοσηλευτή, η οποία υποβάλλεται προς την οικεία Δ.Υ.ΠΕ. εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών πριν από ή πέντε (5) εργάσιμων ημερών μετά από τη λήξη της παράτασης της παρ. 1. Η λήψη του τίτλου της νοσηλευτικής ειδικότητας κατά τη διάρκεια της παράτασης του πρώτου εδαφίου δεν εμποδίζει την ολοκλήρωση του χρόνου, για τον οποίο χορηγήθηκε η παράταση. Η παράταση των συμβάσεων κατ’ εφαρμογή της παρούσας δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές και δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004.».

Άρθρο 65
Παράταση ισχύος της δυνατότητας υπέρβασης της σαρανταοκτάωρης εβδομαδιαίας διάρκειας εργασίας των ιατρών των νοσοκομείων και μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας
Η ισχύς της περ. γ) της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4498/2017 (Α’ 172), περί της δυνατότητας υπέρβασης της σαρανταοκτάωρης εβδομαδιαίας διάρκειας εργασίας των ιατρών των νοσοκομείων και μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 30ή.6.2023.

Άρθρο 66
Μεταφορά στα έτη 2023 και 2024 των ημερών κανονικής άδειας των ετών 2020 και 2021 που δεν χορηγήθηκαν στο προσωπικό της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων του κατά το έτος 2022
Οι ημέρες κανονικής άδειας των ετών 2020 και 2021 που δεν χορηγήθηκαν λόγω της αναστολής κανονικών αδειών που ίσχυε στο πλαίσιο διαχείρισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και μεταφέρθηκαν στο έτος 2022 κατ’ εφαρμογή του άρθρου 11 του ν. 4876/2021 (Α’ 251) χωρίς να καταστεί δυνατό να χορηγηθούν κατά το έτος 2022 στους υπαλλήλους της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων του, μεταφέρονται αυτοδικαίως και χορηγούνται κατά τα έτη 2023 και 2024.

Άρθρο 67
Δυνατότητα ανανέωσης της θητείας της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 254 ν. 4512/2018
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 254 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), περί της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων, τροποποιείται, ώστε η θητεία της επιτροπής να δύναται να ανανεωθεί έως δύο (2) φορές, και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης είναι εννεαμελής, συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και αποτελείται από έξι (6) μέλη, που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας, εκ των οποίων πέντε (5) με ειδίκευση ή εμπειρία στη φαρμακοοικονομία ή φαρμακευτική αγορά ή φαρμακευτική νομοθεσία ή διοίκηση υπηρεσιών υγείας ή τη νομική ή την οικονομία και έναν (1) νοσοκομειακό φαρμακοποιό, δύο (2) μέλη που ορίζονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ένα (1) μέλος που ορίζεται από τον Ε.Ο.Φ. Τα μέλη ορίζονται με τριετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί έως δύο (2) φορές με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται να αντικαθίστανται τα μέλη της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης με τα ίδια ως άνω κριτήρια. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας συγκροτείται η Επιτροπή με τη νέα εννεαμελή της σύνθεση και λήγει αυτοδικαίως και αζημίως η θητεία των μελών που ορίστηκαν με την υπό στοιχεία Α1β/Γ.Π. 32884/8.5.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 280) υπουργική απόφαση. Για τη διευκόλυνση και ταχύτερη υλοποίηση του έργου της Επιτροπής, ο Πρόεδρος της Επιτροπής δύναται να συγκροτεί, με απόφασή του, υποεπιτροπές εκ των μελών της, που αποτελούνται τουλάχιστον από τρία (3) μέλη.».

Άρθρο 68
Αποζημίωση για τις μετακινήσεις των διασωστών πληρωμάτων, νοσηλευτών και ιατρών του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 28 ν. 4958/2022
Στην παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4958/2022 (Α’ 142), περί των μετακινήσεων εκτός έδρας του προσωπικού του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας», προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Η ισχύς της παρ. 1 άρχεται την 2α.10.2021. Έως την έκδοση των κοινών υπουργικών αποφάσεων του έκτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 2 και της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 3 της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, για τις μετακινήσεις εκτός έδρας, ανεξαρτήτως μέσου, των διασωστών πληρωμάτων, νοσηλευτών και ιατρών του Ε.Κ.Α.Β. που υπηρετούν ως μόνιμοι ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου οποιασδήποτε μορφής, οι οποίες δεν δύνανται να υπερβαίνουν τις διακόσιες (200) ημέρες συνολικά κατ’ έτος, εφαρμόζεται η υπ’ αρ. 2/81961/0022/29.9.2009 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β’ 2194), περί καθορισμού ημερήσιας αποζημίωσης και λοιπών συναφών δαπανών υπαλλήλων του Ε.Κ.A.B., εξαιρουμένης της περ. δ) του πρώτου εδαφίου αυτής.».

Άρθρο 69
Ρυθμίσεις για τις δαπάνες των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, των Υγειονομικών Περιφερειών και των Κέντρων Υγείας

1. Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4332/2015 (Α’ 76), ως προς τη νομιμοποίηση δαπανών για την εξόφληση υποχρεώσεων των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας και των Υγειονομικών Περιφερειών, παρατείνεται από τη λήξη της έως τη δημοσίευση του παρόντος.

2. Η ισχύς του άρθρου δέκατου του ν. 4737/2020 (Α’ 204), ως προς τη νομιμοποίηση δαπανών των Κέντρων Υγείας για την εξέταση δειγμάτων βιολογικού υλικού ύποπτων κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται από τη λήξη της έως τη δημοσίευση του παρόντος.

3. Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4715/2020 (Α’ 149), ως προς την εκκαθάριση και πληρωμή δαπανών νοσοκομείων για την εξέταση δειγμάτων βιολογικού υλικού ύποπτων κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται από τη λήξη της έως τη δημοσίευση του παρόντος.

4. Η ισχύς της παρ. 28 του άρθρου 66 του ν. 3984/2011 (Α’ 150), ως προς τη νομιμοποίηση δαπανών που απορρέουν από προμήθειες των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. συμπεριλαμβανομένων των Ψυχιατρικών και των Πανεπιστημιακών Κλινικών, των Νοσοκομείων Αρεταίειο και Αιγινήτειο, του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου και του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως τη δημοσίευση του παρόντος.

ΜΕΡΟΣ ΙΣΤ’
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΤΕΛΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ, ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 70
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις, το περιεχόμενο και η διαδικασία υλοποίησης της πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος προκαταρκτικής κλινικής άσκησης έξι (6) μηνών σε νοσοκομείο, τα επιλεγμένα νοσοκομεία ανά Υ.ΠΕ. που θα συμμετέχουν και ο αριθμός των θέσεων ανά νοσοκομείο, οι δικαιούμενοι να υποβάλουν αίτηση, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνυποβάλλονται, τα κριτήρια επιλογής των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, καθώς και η διαδικασία τοποθέτησής τους και ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 3, όπως το αντικείμενο της εκπαίδευσής τους και η κατανομή της εξάμηνης κλινικής άσκησης κατά τη διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής.

2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται ο τρόπος προκήρυξης των θέσεων Συντονιστών Διευθυντών, η λειτουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής για την υποβολή των αιτήσεων, η διαδικασία και η προθεσμία υποβολής αίτησης από τους υποψήφιους ιατρούς, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία ελέγχου τους, η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής τους, ο συντελεστής βαρύτητας κάθε κριτηρίου, ο αριθμός των αιτήσεων που μπορούν να υποβληθούν, η μοριοδότηση από το Συμβούλιο Επιλογής Συντονιστών Διευθυντών, η κατάρτιση του πίνακα κατάταξης, η διαδικασία και η προθεσμία υποβολής ενστάσεων από τους υποψηφίους και η εξέτασή τους, η διαδικασία της συνέντευξης των υποψηφίων, η προθεσμία και ο τρόπος αποδοχής της θέσης από τους επιλεγέντες, η ανάρτηση των τελικών πινάκων, τα κριτήρια, ο συντελεστής βαρύτητας των κριτηρίων, η υποβολή ενστάσεων, καθώς και η διαδικασία και ο τρόπος ολοκλήρωσης της ατομικής αξιολόγησης, και ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 11.

3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης και ο συντελεστής βαρύτητάς τους, η μορφή και το περιεχόμενο των εκθέσεων αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης, οι προθεσμίες και η διαδικασία αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης του επικουρικού ιατρικού και οδοντιατρικού προσωπικού, η προθεσμία και η διαδικασία αναθεώρησης της έκθεσης αξιολόγησης, καθώς και ο τρόπος ενημέρωσης των Δ.Υ.ΠΕ. σε περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης και ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 13.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των ιατρών στα νοσηλευτικά ιδρύματα ή σε φορείς για άσκηση προς απόκτηση ειδικότητας, η λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής για την υποβολή αιτήσεων των ιατρών προς απόκτηση ειδικότητας και την τήρηση καταλόγων αναμονής των ιατρών προς απόκτηση ειδικότητας, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων μέσω αυτής, η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υποκειμένων των δεδομένων και, ιδίως, ο τρόπος ταυτοποίησής τους, οι αναγκαίες διαλειτουργικότητες με πληροφοριακά συστήματα φορέων του δημόσιου τομέα, καθώς και τα σχετικά τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, και ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 15.

5. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.), καθορίζονται ανά ειδικότητα οι ομάδες νοσοκομείων και τα νοσοκομεία αναφοράς και ορίζονται ανά ειδικότητα ο τρόπος, ο χρόνος και η σειρά της κυκλικής τοποθέτησης των ιατρών στα συναφή τμήματα και μονάδες, η διάρκεια και το περιεχόμενο της άσκησης σε κάθε τμήμα ή μονάδα της ομάδας νοσοκομείων ανά ειδικότητα, οι όροι και οι προϋποθέσεις επιλογής και τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων για άσκηση προς απόκτηση ειδικότητας, και ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 16. Με την ίδια ή άλλη απόφαση καθορίζονται τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας για την υποβολή των αιτήσεων τοποθέτησης για ειδικότητα, οι αναγκαίες διαλειτουργικότητες με πληροφοριακά συστήματα φορέων του δημόσιου τομέα, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας και ρυθμίζεται κάθε άλλη σχετική με την ηλεκτρονική υπηρεσία λεπτομέρεια.

β) Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ. που υποβάλλεται εντός ταχθείσας από τον Υπουργό Υγείας προθεσμίας, καθορίζεται ο αριθμός των θέσεων που διατίθενται κατ’ έτος ανά ειδικότητα και νοσοκομείο για την άσκηση ιατρών κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16 και ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 16. Αν η γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ. δεν υποβληθεί εντός της ταχθείσας προθεσμίας, η απόφαση του πρώτου εδαφίου εκδίδεται μετά από εισήγηση ειδικής επιτροπής, η οποία συστήνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Στην απόφαση σύστασης καθορίζονται η συγκρότηση, η σύνθεση, η θητεία και οι αρμοδιότητές της ειδικής επιτροπής.

γ) Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται να τροποποιείται η έναρξη ισχύος του άρθρου 16.

6. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Υγείας, κατόπιν γνώμης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, καθορίζονται ή τροποποιούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα των αισθητικών, ακτινολόγων ακτινοθεραπευτών, εποπτών δημόσιας υγείας, διατροφολόγων-διαιτολόγων, εργοθεραπευτών, λογοθεραπευτών, οδοντοτεχνιτών, φυσικοθεραπευτών, τεχνολόγων ιατρικών εργαστηρίων, οπτικών οπτομετρών, καθώς και κάθε άλλου θεσμοθετημένου επαγγέλματος του τομέα υγείας.

7. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Υγείας, κατόπιν γνώμης του Εθνικού Συμβουλίου Ανάπτυξης Νοσηλευτικής, καθορίζονται ή τροποποιούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα των νοσηλευτών/νοσηλευτριών, των μαιών/μαιευτών και των επισκεπτών/επισκεπτριών υγείας.

8. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Οικονομικών και Εσωτερικών ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά στην οργάνωση, τη λειτουργία και το προσωπικό των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 33. Με την ίδια ή όμοια απόφαση ρυθμίζονται τα αντίστοιχα θέματα του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας.

β) Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια, τα όργανα και η διαδικασία επιλογής των Διευθυντών και αξιολόγησης του προσωπικού, καθώς και οι όροι, τα όργανα, τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης των Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας. Με την ίδια ή όμοια απόφαση ορίζονται η έναρξη λειτουργίας των Δ.Ι.Ε.Κ., κατά το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο, η ειδικότητά τους και το νοσοκομείο, του οποίου αποτελούν παράρτημα, και εγκρίνονται η ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων εξαμήνου και η λειτουργία ολιγομελούς Τμήματος.

γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία παραχώρησης χώρων Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας για χρήση από Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εσωτερικών και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της παροχής υπηρεσιών μη παρεμβατικού (φυσικού) τοκετού, οι κατηγορίες εγκύων, επιτόκων και λεχωίδων, προς τις οποίες παρέχονται οι υπηρεσίες αυτές, οι όροι και οι προϋποθέσεις σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας, αναγνώρισης και πιστοποίησης κέντρων παροχής των υπηρεσιών αυτών, η στελέχωση, ο εξοπλισμός, οι τεχνικές προδιαγραφές και οι εγκαταστάσεις των κέντρων, ο κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας τους, οι μαιευτικές και άλλες πράξεις που διενεργούνται σε αυτά, τα απαιτούμενα πρωτόκολλα, το ωράριο λειτουργίας, ο τρόπος και η διαδικασία εισαγωγής σε αυτά και ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 38. Ειδικώς για τα ανεξάρτητα κέντρα φυσικού τοκετού του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 38, με την ίδια ή όμοια απόφαση ορίζονται, επιπλέον, το πλαίσιο για τη διασύνδεσή τους με τα δημόσια νοσοκομεία ή τις ιδιωτικές κλινικές, τη χορήγηση και ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τους, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αδειοδότησή τους, τον έλεγχο και την εποπτεία αυτών, και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου 38.

10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Οικονομικών και Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Ανάπτυξης Νοσηλευτικής, καθορίζονται ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας της κατ’ οίκον μαιευτικής φροντίδας, οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες, οι ειδικότητες των επαγγελματιών υγείας που δύνανται να συμμετέχουν και η διαδικασία συμμετοχής τους σε αυτήν, η διαδικασία μεταφοράς και διάθεσης φαρμάκων και ναρκωτικών ουσιών, καθώς και το κόστος λειτουργίας. Με την ίδια ή όμοια απόφαση δύναται α) να ορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία υπαγωγής στην κατ’ οίκον μαιευτική περίθαλψη, β) να εκδίδονται και να επικαιροποιούνται πρωτόκολλα παροχής κατ’ οίκον μαιευτικής περίθαλψης, γ) να προβλέπεται η χρήση εφαρμογών και τηλεϊατρικής για την υποστήριξη όσων χρήζουν κατ’ οίκον μαιευτικής φροντίδας, δ) να καθορίζονται οι μαιευτικές και άλλες πράξεις που δύνανται να διενεργούνται στο πλαίσιο της κατ’ οίκον μαιευτικής περίθαλψης φροντίδας και ε) να ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 39.

11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται μέχρι την 30ή.6.2023, καθορίζονται οι δικαιούχοι, το ύψος και οι προϋποθέσεις χορήγησης οικονομικών κινήτρων για την προσέλκυση και παραμονή σε προβληματικές και άγονες περιοχές, των ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ., με κριτήριο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της νησιωτικότητας και της ορεινότητας των περιοχών.

12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται μέχρι την 30ή.6.2023, καθορίζονται οι δικαιούχοι, το ύψος και οι προϋποθέσεις χορήγησης του κινήτρου προσέλκυσης και παραμονής σε παραμεθόριες, προβληματικές και άγονες περιοχές των μονίμων αγροτικών ιατρών και των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου, υπόχρεων και επί θητείας, με κριτήριο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της νησιωτικότητας και της ορεινότητας των περιοχών.

Άρθρο 71
Τελικές διατάξεις

1. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται η Εκτελεστική Επιτροπή του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.), νοείται η Διοικούσα Επιτροπή.

2. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο Πρόεδρος της Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ., νοείται ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής.

3. Όπου στην κείμενη νομοθεσία, αναφορικά με τον καθορισμό αποδοχών και πάσης φύσεως απολαβών ιατρικού προσωπικού, γίνεται παραπομπή σε διατάξεις του Κεφαλαίου Ε’ του Μέρους ΣΤ’ του ν. 4472/2017 (Α’ 74), εξαιρουμένων των παρ. 1 έως 3 του άρθρου 140 του ν. 4472/2017, νοείται παραπομπή στις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους ΙΔ’, καθώς και των Μερών ΙΕ’ και ΙΣΤ’ του παρόντος κατά το μέρος που τους αφορούν.

Άρθρο 72
Μεταβατικές διατάξεις
1. Η θητεία των Συμβουλίων Κρίσης και Επιλογής ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) για θέσεις νοσοκομείων του άρθρου 4, τα οποία έχουν συγκροτηθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, για κρίσεις οι οποίες, είτε κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν ολοκληρωθεί είτε η προκήρυξη των κρινόμενων θέσεων έχει εγκριθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, παρατείνεται από τη λήξη της και έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών κρίσης και τοποθέτησης ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. σε θέσεις νοσοκομείων, οι οποίες εκκρεμούν σε αυτά ή έχουν αναπεμφθεί σε αυτά από το αρμόδιο δικαστήριο.

2. Όσοι είναι μοναδικοί Διευθυντές και υπηρετούν ως προσωρινοί προϊστάμενοι τμήματος ή μονάδας, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, ορίζονται αμελλητί ως προσωρινοί προϊστάμενοι κατ’ εφαρμογή του άρθρου 12. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, όσοι υπηρετούν ως προσωρινοί προϊστάμενοι τμήματος ή μονάδας, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους έως τη συμπλήρωση τριετίας από τον ορισμό τους, σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η θητεία των υπηρετούντων προσωρινών προϊσταμένων του προηγούμενου εδαφίου διακόπτεται πριν από τη συμπλήρωση τριετίας, αν οριστεί Συντονιστής Διευθυντής αντίστοιχης ειδικότητας από προκήρυξη στο εν λόγω Τμήμα ή Μονάδα. Αν οι υπηρετούντες προσωρινοί προϊστάμενοι έχουν ήδη συμπληρώσει τριετία από τον ορισμό τους, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους έως τον ορισμό νέων σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 12, η οποία ολοκληρώνεται χωρίς καθυστέρηση με ευθύνη των Διοικητών των νοσοκομείων.

3. Το άρθρο 15 εφαρμόζεται και για εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του, σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 75, αιτήσεις τοποθέτησης ιατρών για άσκηση προς απόκτηση ειδικότητας.

4. Κατά την πρώτη εφαρμογή του άρθρου 26 ισχύουν οι προτάσεις για ορισμό εκπροσώπων των φορέων που έχουν ήδη υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, εφόσον προβλέπεται η συμμετοχή τους στη νέα σύνθεση του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων. Οι εκπρόσωποι των λοιπών φορέων κατά την πρώτη εφαρμογή του άρθρου 26 ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας.

5. Κατά την πρώτη εφαρμογή του άρθρου 27 οι εκπρόσωποι του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε.» ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας.

6. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος όλοι οι κάτοχοι βεβαίωσης λειτουργίας εργαστηρίου φυσικοθεραπείας υποχρεούνται να λάβουν αριθμό μητρώου εργαστηρίου φυσικοθεραπείας.

7. Υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος εταιρείες εκμετάλλευσης συστεγαζόμενων φαρμακείων, καθώς και εταιρείες εκμετάλλευσης φαρμακείων, οι οποίες πληρούν τους όρους του άρθρου 52, δύνανται να συγχωνευθούν, με τη σύσταση νέας εταιρείας εκμετάλλευσης φαρμακείου ειδικού τύπου, ή να μετατραπούν σε εταιρεία εκμετάλλευσης φαρμακείου ειδικού τύπου, με ανάλογη τροποποίηση του καταστατικού τους, σύμφωνα με το άρθρο 52.

8. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, η μισθολογική κατάταξη των λειτουργών και υπαλλήλων στα μισθολογικά κλιμάκια του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους ΙΔ’ πραγματοποιείται σύμφωνα με τον χρόνο υπηρεσίας στον φορέα που υπηρετούν, καθώς και τον χρόνο υπηρεσίας, που έχει αναγνωριστεί για μισθολογική εξέλιξη από τον φορέα αυτόν μέχρι την 27η.6.2022.

Άρθρο 73
Εφαρμοζόμενες διατάξεις
Για τους υπαγόμενους στο πεδίο εφαρμογής του Μέρους ΙΔ’ εξακολουθούν να εφαρμόζονται, κατά περίπτωση:

α) Tα άρθρα 150, 151, 152, 153, 156, 157 και 158 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), περί αποδοχών των αποσπασμένων ή μετακινούμενων λειτουργών, υπαλλήλων και στελεχών, επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών, αμοιβών συλλογικών οργάνων, γενικών ρυθμίσεων για θέματα αποδοχών, ανώτατου ορίου αποδοχών, ελέγχου μισθοδοσίας και αποδοχών εκπαιδευτικής άδειας, αντίστοιχα, καθώς και το άρθρο 19, η παρ. 2 του άρθρου 23 και το άρθρο 28 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), περί του επιδόματος απομακρυσμένων παραμεθορίων περιοχών, περί εξαίρεσης του προσωπικού των νοσοκομείων της χώρας που αποσπάται ή διατίθεται από την οργανική του θέση σε άλλο νοσοκομείο για χρονικό διάστημα μέχρι

έξι (6) μήνες από την καταβολή των αποδοχών από την υπηρεσία στην οποία τοποθετούνται και περί του ανώτατου ορίου αποδοχών, αντίστοιχα,

β) τo άρθρο 45 του ν. 3205/2003 (Α’ 297), περί των εφημεριών,

γ) οι παρ. 4 και 5 του άρθρου 60 του ν. 1943/1991 (Α’ 50), περί του μηνιαίου ποσού εξόδων κίνησης που χορηγείται εφάπαξ και περί του μηνιαίου επιμισθίου που χορηγείται στους ελεγκτές ιατρούς, αντίστοιχα,

δ) το άρθρο 9 του ν. 2889/2001 (Α’ 37), περί της ολοήμερης λειτουργίας των νοσοκομείων που ανήκουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.),

ε) το άρθρο 38 και η παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 4368/2016 (Α’ 21), περί της κατάταξης και μισθολογικής αποκατάστασης ιατρών που μεταφέρθηκαν ή μετατάχθηκαν από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και το πρώην Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων στον κλάδο ιατρών Ε.Σ.Υ. και περί της παροχής οικονομικών και άλλων κινήτρων στους ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου που διορίζονται σε Π.Ε.Δ.Υ. Περιφερειακά Ιατρεία, Π.Ε.Δ.Υ. Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Π.Ε.Δ.Υ. Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία και Π.Ε.Δ.Υ. Κέντρα Υγείας ως Περιφερειακά Ιατρεία και Κέντρα Υγείας άγονων και προβληματικών περιοχών, αντίστοιχα,

στ) το άρθρο 29 του ν. 4816/2021 (Α’ 118), περί της μετακίνησης και αποζημίωσης ιατρικού προσωπικού συγκεκριμένων ειδικοτήτων,

ζ) το άρθρο 32 του ν. 4816/2021, περί του οικονομικού κινήτρου σε ιατρούς ειδικότητας αναισθησιολογίας νοσοκομείων αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας και Θρησκευμάτων, έως την 31η.12.2022,

η) το άρθρο 90 του ν. 4850/2021 (Α’ 208), περί της αποζημίωσης πρόσθετων ενεργών εφημεριών,

θ) το άρθρο 61 του ν. 4872/2021 (Α’ 247), περί της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης προσωπικού νοσοκομείων, κέντρων υγείας και άλλων δομών του Υπουργείου Υγείας,

ι) το άρθρο 36 του ν. 4931/2022 (Α’ 94), περί του θεσμού του προσωπικού ιατρού και

ια) η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2256/1994 (Α’ 196), περί της ειδικής αποζημίωσης που παρέχεται στους ιατρούς, τα πληρώματα ασθενοφόρων και το νοσηλευτικό προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, που εκτελούν διατεταγμένη υπηρεσία με ειδικά αεροπορικά μέσα.

Άρθρο 74
Καταργούμενες διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:

α) η περ. Ε) του τέταρτου εδαφίου του άρθρου 4 του ν. 3754/2009 (Α’ 43), περί της ένταξης και εξέλιξης των νοσοκομειακών ιατρών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.),

β) το πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο, έβδομο, όγδοο και ένατο εδάφιο της παρ. 4 και η παρ. 5 του άρθρου 27 του ν. 1397/1983 (Α’ 143), περί συμβουλίων επιλογής ιατρικού και οδοντιατρικού προσωπικού του άρθρου 6 του ν. 1278/1982 (Α’ 105) και διαδικασίας επιλογής ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. και περί των ζητημάτων που ρυθμίζονται με υπουργική απόφαση για τα συμβούλια επιλογής ιατρικού και οδοντιατρικού προσωπικού του άρθρου 6 του ν. 1278/1982, αντίστοιχα,

γ) η περ. Ζ) του τέταρτου εδαφίου του άρθρου 4 του ν. 3754/2009, περί της δημιουργίας θέσης Συντονιστή Διευθυντή σε τμήμα νοσοκομείου του Εθνικού Συστήματος Υγείας,

δ) η παρ. 3 του άρθρου δέκατου πέμπτου του ν. 4693/2020 (Α’ 116), περί ανάθεσης καθηκόντων συντονισμού τμημάτων ή μονάδων του Εθνικού Συστήματος Υγείας,

ε) η παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 1579/1985 (Α’ 217), περί τοποθέτησης των ειδικευομένων ιατρών με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και

στ) η περ. 35 του δεύτερου εδαφίου της παρ. ΙΙ του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114), περί της αρμοδιότητας λήψης απόφασης σχετικά με τον καθορισμό των ωρών ανοίγματος, μεσημβρινής διακοπής και κλεισίματος των φαρμακαποθηκών.

2. Από την έναρξη ισχύος του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους ΙΔ’ του παρόντος νόμου καταργούνται:

α) τα άρθρα 136, 137, 138, 139 και η παρ. 4 του άρθρου 140 του Μέρους ΣΤ’ του ν. 4472/2017 (Α’ 74), περί της μισθολογικής κατάταξης, του χρόνου και τρόπου μισθολογικής εξέλιξης, του βασικού μισθού και των επιδομάτων, και

β) κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη κατά το μέρος που αντίκειται στις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους ΙΔ’ του παρόντος νόμου ή κατά το μέρος που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο θέματα που ρυθμίζονται από αυτό.

3. Από την έναρξη ισχύος του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους ΙΔ’ του παρόντος νόμου καταργούνται:

α) η παρ. 3 του άρθρου 99 του ν. 4486/2017 (Α’ 115), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 4650/2019 (Α’ 207), περί των αποδοχών των ιατρών και οδοντιάτρων που απασχολούνται στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών και όπως ερμηνεύεται με την περ. α) του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 162 του ν. 4972/2022 (Α’ 181),

β) η παρ. 4 του άρθρου 99 του ν. 4486/2017, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 4650/2019, περί των αποδοχών του λοιπού προσωπικού ανεξαρτήτως κατηγορίας και κλάδου, πλην ιατρών και οδοντιάτρων, που απασχολείται στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών και όπως ερμηνεύεται σύμφωνα με την περ. α) του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 162 του ν. 4972/2022,

γ) η παρ. 5 του άρθρου 99 του ν. 4486/2017, περί μη καταβολής των επιδομάτων των περ. α) και β) σε περίπτωση που συντρέχουν με άλλο επίδομα που χορηγείται για τον ίδιο δικαιολογητικό λόγο, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 4650/2018,

δ) η παρ. 4 του άρθρου 123 του ν. 4549/2018 (Α’ 105), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4574/2018 (Α’ 191) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του ν. 4647/2019 (Α’ 204), περί των αποδοχών των ιατρών και οδοντιάτρων οι οποίοι εργάζονται σε πρόγραμμα με αντικείμενο τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών των προσφύγων και μεταναστών, και όπως ερμηνεύεται σύμφωνα με την περ. β) του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 162 του ν. 4972/2022, και

ε) η παρ. 9 του άρθρου 50 του ν. 4633/2019 (Α’ 161), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του ν. 4647/2019, περί των αποδοχών των νοσηλευτών, μαιών, επισκεπτών υγείας, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, γενικών/υγειονομικών συντονιστών, συντονιστών πεδίου, διασωστών, πληρωμάτων ασθενοφόρων, διαπολιτισμικών μεσολαβητών/διερμηνέων και όποιου προσωπικού άλλου κλάδου, πλην ιατρών, οι οποίοι εργάζονται στα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών και στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Επικράτειας, και όπως ερμηνεύεται σύμφωνα με την περ. β) του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 162 του ν. 4972/2022.

4. Από την 1η.1.2023 καταργούνται: α) τo άρθρο 3 του π.δ. 131/1987 (Α’ 73), περί άγονων ειδικοτήτων, και β) το άρθρο 32 του ν. 4816/2021 (Α’ 118), περί του οικονομικού κινήτρου σε ιατρούς ειδικότητας αναισθησιολογίας νοσοκομείων αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΜΕΡΟΣ ΙΖ’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 75
Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του.

2. Ειδικά: α) η ισχύς του άρθρου 15 αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης της παρ. 4 του άρθρου 70,

β) η ισχύς του άρθρου 16 αρχίζει την 1η.1.2024,

γ) το άρθρο 41 ισχύει για τα τέλη κυκλοφορίας ετών 2023 και επόμενων,

δ) η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου 46 αρχίζει την 9η.3.2019, ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 4600/2019 (Α’ 43),

ε) η ισχύς του άρθρου 47 αρχίζει την 9η.3.2019, ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 4600/2019,

στ) η ισχύς του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους ΙΔ’ του παρόντος νόμου αρχίζει την 28η.6.2022, εκτός αν άλλως ορίζεται σε επιμέρους διατάξεις του, και

ζ) η ισχύς του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους ΙΔ’ του παρόντος νόμου αρχίζει την 1η.1.2022.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2022

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Εθνικής Άμυνας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Παιδείας και Θρησκευμάτων ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Υγείας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Προστασίας του Πολίτη ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕOΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Δικαιοσύνης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Εσωτερικών ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Μετανάστευσης και Ασύλου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

Υποδομών και Μεταφορών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Επικρατείας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ

Επικρατείας ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2022

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ