ΝΟΜΟΣ 4995/2022

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4995 ΦΕΚ Α 216/18.11.2022

Ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/884 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 για την τροποποίηση της απόφασης πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών και όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) και για την αντικατάσταση της απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου (L 151) και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α’: ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/884 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 17ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 2009/315/ΔΕΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (ECRIS), ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2009/316/ ΔΕΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Αντικείμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 4360/2016

Άρθρο 3: Καθορισμός των προϋποθέσεων ανταλλαγής πληροφοριών με άλλα κράτη μέλη της ΕΕ Τροποποίηση άρθρου 19 ν. 4360/2016 (παρ. 1 άρθρου 1 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/884)

Άρθρο 4: Προσθήκη ορισμών Τροποποίηση άρθρου 20 ν. 4360/2016 (παρ. 2 άρθρου 1 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/884)

Άρθρο 5: Περιεχόμενο της διαβίβασης Τροποποίηση άρθρου 23 ν. 4360/2016 (παρ. 3 άρθρου 1 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/884)

Άρθρο 6: Αιτήσεις παροχής πληροφοριών Τροποποίηση άρθρου 25 ν. 4360/2016 (παρ. 4 άρθρου 1 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/884)

Άρθρο 7: Απάντηση σε αιτήσεις πληροφοριών Τροποποίηση άρθρου 26 ν. 4360/2016 (παρ. 5 άρθρου 1 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/884)

Άρθρο 8: Προθεσμίες Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 27 ν. 4360/2016 (παρ. 6 άρθρου 1 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/884)

Άρθρο 9: Όροι χρήσης προσωπικών δεδομένων Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 28 ν. 4360/2016 (παρ. 7 άρθρου 1 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/884)

Άρθρο 10: Μορφότυπος και άλλοι τρόποι ανταλλαγής πληροφοριών Τροποποίηση άρθρου 30 ν. 4360/2016 (περ. β’ παρ. 8 άρθρου 1 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/884)

ΜΕΡΟΣ Β’: ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 2830/2000

Άρθρο 11: Κάλυψη κενών θέσεων συμβολαιογράφων με μεταθέσεις Τροποποίηση άρθρου 18 ν. 2830/2000

Άρθρο 12: Χρονικό σημείο υπολογισμού κενών θέσεων για την προκήρυξη εισαγωγικού διαγωνισμού υποψηφίων συμβολαιογράφων Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 25 ν. 2830/2000

Άρθρο 13: Μετάθεση συμβολαιογράφου εντός της ίδιας ειρηνοδικειακής περιφέρειας Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 28 ν. 2830/2000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

Άρθρο 14: Στοιχεία δελτίων ποινικού μητρώου Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 569 ΚΠΔ

Άρθρο 15: Κατανομή αναλογικών δικαιωμάτων από κρατικά συμβόλαια Αντικατάσταση άρθρου 116 ν. 2830/2000

Άρθρο 16: Συμβόλαια τραπεζών και προβληματικών επιχειρήσεων Διαμαρτυρικά Τροποποίηση άρθρου 117 ν. 2830/2000

Άρθρο 17: Καθορισμός αρμοδιότητας δικαστικού συμβουλίου για την παράταση ή την άρση διάταξης δέσμευσης του εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος και καθιέρωση της υποχρέωσης ενημέρωσης των αρμοδίων φορέων και οργανισμών για την αρχειοθέτηση ποινικών δικογραφιών Τροποποίηση παρ. 2 και 3 άρθρου 36 ΚΠΔ

Άρθρο 18: Άσκηση διδακτικού έργου από τον Πρόεδρο, τους Συμβούλους και τα μέλη της Ενιαίας Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 349 ν. 4412/2016

Άρθρο 19: Πιλοτική λειτουργία προγράμματος «Κομβίον Πανικού» (Panic Button)

Άρθρο 20: Μεταβίβαση επιχείρησης που κατέχει άδεια τηλεοπτικού σταθμού με ιδιωτικό συμφωνητικό Τροποποίηση παρ. 13 άρθρου 1 ν. 2328/1995

Άρθρο 21: Μεταβίβαση επιχείρησης που κατέχει άδεια ραδιοφωνικού σταθμού με ιδιωτικό συμφωνητικό Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 40 ν. 4779/2021

Άρθρο 22: Εξέταση γνώσεων του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού Τροποποίηση πρώτου εδαφίου παρ. 2 άρθρου 9 ν. 4765/2021

Άρθρο 23: Προσοντολόγιο προσωπικού φορέων του Δημοσίου Τροποποίηση άρθρου 52 ν. 4830/2021

ΜΕΡΟΣ Γ’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 24: Έναρξη ισχύος

ΜΕΡΟΣ Α’
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/884 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 17ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 2009/315/ΔΕΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (ECRIS) ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2009/316/ ΔΕΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος είναι η βελτίωση και ο εξορθολογισμός του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, όπως ρυθμίζεται με τον ν. 4360/2016 (Α’ 9), για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών μέσω της ενσωμάτωσης της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/884 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών και όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS), και για την αντικατάσταση της απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου (L 151).

Άρθρο 2
Αντικείμενο
Αντικείμενο του παρόντος είναι: α) η λήψη των αναγκαίων μέτρων ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι καταδίκες συνοδεύονται από πληροφορίες σχετικά με την ιθαγένεια ή τις ιθαγένειες του καταδικασθέντος προσώπου,

β) η εισαγωγή διαδικασιών απάντησης σε αιτήσεις πληροφοριών,

γ) η εξασφάλιση ότι κάθε απόσπασμα ποινικού μητρώου που ζητείται από υπήκοο τρίτης χώρας συμπληρώνεται κατά περίπτωση με πληροφορίες από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

δ) η πρόβλεψη των απαραίτητων τεχνικών αλλαγών για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 4360/2016

Άρθρο 3
Καθορισμός των προϋποθέσεων ανταλλαγής πληροφοριών με άλλα κράτη μέλη της ΕΕ Τροποποίηση άρθρου 19 ν. 4360/2016 (παρ. 1 άρθρου 1 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/884)
Στο άρθρο 19 του ν. 4360/2016 (Α’ 9) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) η λέξη «ρυθμίζουν» αντικαθίσταται από τη λέξη «καθορίζουν», β) η περ. α’ αντικαθίσταται και το άρθρο 19 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 19 Αντικείμενο της ρύθμισης (άρθρο 1 της απόφασης πλαίσιο)

Οι διατάξεις των άρθρων 19 έως 32 καθορίζουν: α) τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες κράτος μέλος καταδίκης ανταλλάσσει με άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πληροφορίες σχετικά με καταδικαστικές αποφάσεις, β) τις υποχρεώσεις διατήρησης των πληροφοριών αυτών και τη διευκρίνιση των μεθόδων που πρέπει να ακολουθούνται όταν υποβάλλονται αιτήσεις για πληροφορίες ποινικού μητρώου και γ) την εφαρμογή του «Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου» (ECRIS) για την ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών ποινικού μητρώου με άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

Άρθρο 4
Προσθήκη ορισμών Τροποποίηση άρθρου 20 ν. 4360/2016 (παρ. 2 άρθρου 1 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/884)
Στο άρθρο 20 του ν. 4360/2016 (Α’ 9) προστίθενται περ. δ’, ε’, στ’, ζ’ και η’ και το άρθρο 20 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 20 Ορισμοί (άρθρο 2 της απόφασης πλαίσιο)

Για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 19 έως 32 ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) «καταδίκη»: κάθε αμετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου κατά φυσικού προσώπου, η οποία αφορά αξιόποινη πράξη που καταχωρίζεται στο ποινικό μητρώο του κράτους μέλους καταδίκης,

β) «ποινική διαδικασία»: η προδικασία, η διαδικασία στο ακροατήριο, η διαδικασία των ενδίκων μέσων και η εκτέλεση,

γ) «ποινικό μητρώο»: το εθνικό μητρώο ή τα εθνικά μητρώα στα οποία καταχωρίζονται οι καταδίκες σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο,

δ) «κράτος μέλος καταδίκης»: το κράτος μέλος στο οποίο εκδίδεται καταδικαστική απόφαση,

ε) «υπήκοος τρίτης χώρας», κάθε πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 20 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σ.Λ.Ε.Ε.) ή είναι ανιθαγενής ή πρόσωπο άγνωστης ιθαγένειας,

στ) «δεδομένα δακτυλικών αποτυπωμάτων»: τα δεδομένα που σχετίζονται με τα σταθερά και κυλιόμενα δακτυλικά αποτυπώματα κάθε δακτύλου ενός προσώπου,

ζ) «εικόνα προσώπου»: ψηφιακή εικόνα προσώπου, η) «εφαρμογή αναφοράς ECRIS»: το λογισμικό που έχειναναπτυχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διατίθεται στα κράτη μέλη για την ανταλλαγή πληροφοριών ποινικού μητρώου μέσω του ECRIS.»

Άρθρο 5
Περιεχόμενο της διαβίβασης Τροποποίηση άρθρου 23 ν. 4360/2016 (παρ. 3 άρθρου 1 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/884)
Στην περ. α’ του άρθρου 23 του ν. 4360/2016 (Α’ 9) προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφιο και το άρθρο 23 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 23 Περιεχόμενο της διαβίβασης (άρθρο 11 παρ. 1 της απόφασης πλαίσιο)

Η διαβίβαση πληροφοριών κατά το προηγούμενο άρθρο περιλαμβάνει υποχρεωτικά τις ακόλουθες πληροφορίες, εκτός αν αυτές δεν είναι γνωστές στην κεντρική αρχή, σχετικά:

α) με τον καταδικασθέντα και ειδικότερα με το πλήρες ονοματεπώνυμο, το τυχόν ψευδώνυμο, το όνομα γονέων, την ημερομηνία γέννησης, την πόλη και το κράτος γέννησης, το φύλο, την ιθαγένεια, το τυχόν προηγούμενο όνομα ή ονόματα, και τον αριθμό και το είδος των εγγράφων ταυτοποίησης.

Κάθε κράτος μέλος καταδίκης λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε οι καταδικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται στην επικράτειά του να συνοδεύονται από πληροφορίες σχετικά με την ιθαγένεια ή τις ιθαγένειες του καταδικασθέντος προσώπου. Αν ο καταδικασθείς είναι άγνωστης ιθαγένειας ή ανιθαγενής, αυτό αναφέρεται στο ποινικό μητρώο,

β) με τα στοιχεία της καταδίκης και ειδικότερα με τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης της καταδικαστικής απόφασης, το δικαστήριο που την εξέδωσε και την ημερομηνία κατά την οποία αυτή κατέστη αμετάκλητη,

γ) με το αδίκημα που οδήγησε στην καταδίκη, τον ειδικό νομικό χαρακτηρισμό της αξιόποινης πράξης, τον τόπο και τον χρόνο τέλεσής της και τη μνεία των διατάξεων που εφαρμόστηκαν και

δ) με την καταδίκη και ιδίως το ύψος της ποινής, την τυχόν συμμετοχική δράση του καταδικασθέντος, την περίπτωση υποτροπής αυτού, τις παρεπόμενες ποινές και τα μέτρα ασφαλείας που έχουν επιβληθεί, καθώς και τις επακόλουθες αποφάσεις που τροποποιούν την εκτέλεση της ποινής.»

Άρθρο 6
Αιτήσεις παροχής πληροφοριών Τροποποίηση άρθρου 25 ν. 4360/2016 (παρ. 4 άρθρου 1 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/884)
Στην παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4360/2016 (Α’ 9) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στην περ. β’ μετά τη λέξη «απευθύνει» διαγράφεται η λέξη «πάντοτε» και μετά τις λέξεις «σχετικές πληροφορίες» προστίθενται οι λέξεις «και συναφή στοιχεία ποινικού μητρώου,», β) προστίθεται περ. γ’ και το άρθρο 25 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 25 Αιτήσεις παροχής πληροφοριών (άρθρο 6 παρ. 1, 2, 3 και 4 της απόφασης πλαίσιο)

1. Όταν ζητούνται πληροφορίες από το ποινικό μητρώο για τους σκοπούς ποινικής διαδικασίας στην Ελλάδα ή για κάθε άλλον σκοπό που προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο, η ημεδαπή κεντρική αρχή απευθύνει στην κεντρική αρχή του κράτους μέλους ιθαγένειας ή καταδίκης αίτηση για πληροφορίες και συναφή στοιχεία ποινικού μητρώου.

2. Όταν ένα πρόσωπο ζητεί πληροφορίες σχετικά με το ποινικό του μητρώο, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, η ημεδαπή κεντρική αρχή:

α) αν ο αιτών είναι ή ήταν έλληνας πολίτης και κατοικεί ή κατοικούσε σε άλλο κράτος μέλος, μπορεί να απευθύνει στην κεντρική αρχή του άλλου κράτους μέλους αίτηση για πληροφορίες και συναφή στοιχεία ποινικού μητρώου,

β) αν ο αιτών είναι πολίτης άλλου κράτους μέλους και κατοικεί στην Ελλάδα, απευθύνει αίτηση στην κεντρική αρχή του κράτους εκείνου, προκειμένου να συμπεριλάβει τις σχετικές πληροφορίες και συναφή στοιχεία ποινικού μητρώου, στο απόσπασμα που θα του δοθεί,

γ) όταν υπήκοος τρίτης χώρας ζητεί πληροφορίες για το ποινικό του μητρώο από την ημεδαπή κεντρική αρχή, η εν λόγω αρχή υποβάλλει αίτηση για πληροφορίες και συναφή στοιχεία που προέρχονται από το ποινικό μητρώο μόνο στις κεντρικές αρχές των κρατών μελών που διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με το ποινικό μητρώο του εν λόγω προσώπου και τις συμπεριλαμβάνει στο απόσπασμα το οποίο πρόκειται να δοθεί στον ενδιαφερόμενο.

3. Κάθε αίτηση για παροχή πληροφοριών υποβάλλεται μέσω του εγγράφου που παρατίθεται στο Παράρτημα Α’.»

Άρθρο 7
Απάντηση σε αιτήσεις πληροφοριών Τροποποίηση άρθρου 26 ν. 4360/2016 (παρ. 5 άρθρου 1 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/884)
Στο άρθρο 26 του ν. 4360/2016 (Α’ 9) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στην παρ. 5 αντικαθίστανται οι λέξεις «για υπηκόους τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς» από τις λέξεις «για υπηκόους άλλου κράτους μέλους», β) προστίθεται παρ. 6 και το άρθρο 26 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 26 Απάντηση σε αιτήσεις πληροφοριών (άρθρο 7 της απόφασης πλαίσιο)

1. Όταν ζητούνται από την ημεδαπή κεντρική αρχή πληροφορίες ποινικού μητρώου για πρόσωπα με ελληνική ιθαγένεια, για τους σκοπούς ποινικής διαδικασίας, σε άλλο κράτος μέλος, η ημεδαπή κεντρική αρχή διαβιβάζει στην κεντρική αρχή του αιτούντος κράτους μέλους πληροφορίες που αφορούν:

α) καταδίκες στην Ελλάδα που είναι καταχωρισμένες στο ποινικό μητρώο,

β) καταδικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σε άλλα κράτη μέλη, οι οποίες διαβιβάσθηκαν στην ημεδαπή κεντρική αρχή και καταχωρίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 24,

γ) καταδικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σε τρίτες χώρες, οι οποίες διαβιβάσθηκαν στην ημεδαπή κεντρική αρχή και είναι καταχωρισμένες στο ποινικό μητρώο.

2. Όταν ζητούνται από την ημεδαπή κεντρική αρχή πληροφορίες ποινικού μητρώου για πρόσωπα με ελληνική ιθαγένεια, εκτός του πλαισίου της ποινικής διαδικασίας σε άλλο κράτος μέλος, για να χρησιμοποιηθούν για ρητά αναφερόμενο σκοπό από δικαστική ή διοικητική αρχή ή από το πρόσωπο που ζητά πληροφορίες για το δικό του ποινικό μητρώο, η ημεδαπή κεντρική αρχή τις διαβιβάζει σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Αν, όμως, πρόκειται για πληροφορίες για καταδικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος, και το τελευταίο είχε πληροφορήσει την ημεδαπή κεντρική αρχή, κατά τη διαβίβαση των πληροφοριών, ότι αυτές δεν μπορούν να διαβιβασθούν περαιτέρω για σκοπούς εκτός των ποινικών διαδικασιών, τότε η ημεδαπή κεντρική αρχή ενημερώνει το αιτούν κράτος μέλος σχετικά με την ταυτότητα του κράτους μέλους το οποίο είχε διαβιβάσει τις πληροφορίες, προκειμένου το αιτούν κράτος να υποβάλει αίτηση απευθείας στο κράτος μέλος που εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση.

3. Ο περιορισμός που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο ισχύει και στην περίπτωση που τρίτη χώρα ζητεί από την κεντρική αρχή πληροφορίες ποινικού μητρώου για πρόσωπα με ελληνική ιθαγένεια.

4. Για την απάντηση χρησιμοποιείται το έγγραφο που παρατίθεται στο Παράρτημα Α’, συνοδευόμενο κατά περίπτωση από σχετικό αντίγραφο ποινικού μητρώου.

5. Όταν κράτος μέλος ζητεί από την ημεδαπή κεντρική αρχή πληροφορίες ποινικού μητρώου για υπηκόους άλλου κράτους μέλους, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 13 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης περί αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής επί ποινικών υποθέσεων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.δ. 4218/1961 (Α’ 171).

6. Όταν κράτος μέλος ζητεί από την ημεδαπή κεντρική αρχή πληροφορίες ποινικού μητρώου για υπηκόους τρίτης χώρας ή ανιθαγενείς βάσει του άρθρου 25 του παρόντος για τους σκοπούς ποινικής διαδικασίας, η ημεδαπή κεντρική αρχή διαβιβάζει τις πληροφορίες που αφορούν καταδικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα και καταδικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σε τρίτες χώρες και εν συνεχεία διαβιβάστηκαν στην Ελλάδα και καταχωρίστηκαν στο ποινικό μητρώο.»

Άρθρο 8
Προθεσμίες Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 27 ν. 4360/2016 (παρ. 6 άρθρου 1 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/884)
Στην παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4360/2016 (Α’ 9) μετά τις λέξεις «κράτους μέλους,» προστίθενται οι λέξεις «βάσει του άρθρου 25», η λέξη «παραλαβής» αντικαθίσταται από τη λέξη «λήψης» και το άρθρο 27 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 27 Προθεσμίες (άρθρο 8 παρ. 1 και 2 της απόφασης πλαίσιο)

1. Αν η αίτηση αφορά σε πληροφορίες που ζητεί η κεντρική αρχή άλλου κράτους μέλους, η απάντηση διαβιβάζεται αμέσως και, σε κάθε περίπτωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής της αίτησης, μέσω του εγγράφου που παρατίθεται στο Παράρτημα A’. Όταν απαιτούνται συμπληρωματικές πληροφορίες για την ταυτοποίηση του προσώπου που αναφέρεται στην αίτηση, η ημεδαπή κεντρική αρχή διαβουλεύεται αμέσως με το αιτούν κράτος μέλος, προκειμένου να απαντήσει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των αιτούμενων συμπληρωματικών πληροφοριών.

2. Αν η αίτηση αφορά σε πληροφορίες που ζητεί ένα πρόσωπο σχετικά με το ποινικό του μητρώο μέσω της κεντρικής αρχής άλλου κράτους μέλους βάσει του άρθρου 25, η απάντηση διαβιβάζεται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα λήψης της.

3. Στις περιπτώσεις του άρθρου 25, ως προς τις πληροφορίες που πρέπει να αναζητηθούν από την κεντρική αρχή άλλου κράτους μέλους, η αποστολή του αιτήματος γίνεται εντός τριών (3) ημερών από την υποβολή της αίτησης στην ημεδαπή κεντρική αρχή και η σχετική απάντηση γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο εντός τριών (3) ημερών από την λήψη της.»

Άρθρο 9
Όροι χρήσης προσωπικών δεδομένων Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 28 ν. 4360/2016 (παρ. 7 άρθρου 1 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/884)
Στην παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4360/2016 (Α’ 9) διορθώνεται η παραπεμπόμενη διάταξη και το άρθρο 28 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 28 Όροι χρήσης προσωπικών δεδομένων (άρθρο 9 παρ. 1, 3, 4 και 5 της απόφασης πλαίσιο)

1. Τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται στην ημεδαπή κεντρική αρχή από άλλο κράτος μέλος με βάση το άρθρο 16 παρ. 1, 2, 5 και 6 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για τους συγκεκριμένους σκοπούς για τους οποίους ζητήθηκαν, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο έγγραφο που παρατίθεται στο Παράρτημα Α’.

2. Κατ’ εξαίρεση, τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιούνται από το αιτούν κράτος μέλος και για την πρόληψη άμεσου και σοβαρού κινδύνου συνδεόμενου με τη δημόσια ασφάλεια.

3. Ο περιορισμός που αναφέρεται στην παρ. 1, ισχύει και όταν τα προσωπικά δεδομένα διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα. Στην περίπτωση αυτή η ημεδαπή κεντρική αρχή ενημερώνει την αιτούσα χώρα για την υποχρέωση εφαρμογής του.

4. Ο περιορισμός της παρ. 1 δεν εφαρμόζεται σε προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται μεν κατ’ εφαρμογή του παρόντος νόμου, αλλά προέρχονται από την Ελλάδα.»

Άρθρο 10
Μορφότυπος και άλλοι τρόποι ανταλλαγής πληροφοριών Τροποποίηση άρθρου 30 ν. 4360/2016 (περ. β’ παρ. 8 άρθρου 1 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/884)
Στο άρθρο 30 του ν. 4360/2016 (Α’ 9) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) οι παρ. 1 και 2 αντικαθίστανται, β) προστίθεται παρ. 2Α και το άρθρο 30 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 30 Μορφότυπος και άλλοι τρόποι ανταλλαγής πληροφοριών (άρθρο 4 παρ. 1 και 2 της απόφασης)

1. Η ημεδαπή κεντρική αρχή διαβιβάζει ηλεκτρονικά, χρησιμοποιώντας το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) και τυποποιημένο μορφότυπο σύμφωνα με τα πρότυπα που καθορίζονται στις εκτελεστικές πράξεις του άρθρου 10 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/816 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, για τη θέσπιση κεντρικού συστήματος εντοπισμού των κρατών μελών που διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος υπηκόων τρίτων χωρών και ανιθαγενών (ECRIS-TCN) με σκοπό τη συμπλήρωση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου, και για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1726 (L 135):

α) τις πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 22 και 23,

β) τις αιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 25, γ) τις απαντήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 26 και δ) άλλες συναφείς πληροφορίες.

2. Εάν ο τρόπος διαβίβασης που αναφέρεται στην παρ. 1 δεν είναι διαθέσιμος, η ημεδαπή κεντρική αρχή διαβιβάζει όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παρ. 1, με οποιοδήποτε μέσο ικανό να χρησιμοποιηθεί ως γραπτή απόδειξη, υπό προϋποθέσεις που επιτρέπουν στην κεντρική αρχή του κράτους μέλους παραλαβής να εξακριβώσει τη γνησιότητα των πληροφοριών, λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια της διαβίβασης.

Αν ο τρόπος διαβίβασης που προβλέπεται στην παρ. 1 δεν είναι διαθέσιμος για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή.

2Α. Κάθε κράτος μέλος προβαίνει στις αναγκαίες τεχνικές προσαρμογές για τη χρήση του τυποποιημένου μορφοτύπου, καθώς και για την ηλεκτρονική διαβίβαση όλων των πληροφοριών που αναφέρονται στην παρ. 1 στα άλλα κράτη μέλη μέσω του ECRIS. Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή την ημερομηνία από την οποία είναι σε θέση να πραγματοποιεί τις εν λόγω διαβιβάσεις.

3. Κατά τη διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με το νομικό χαρακτηρισμό της αξιόποινης πράξης και την εφαρμοσθείσα διάταξη νόμου, γίνεται αναφορά του κωδικού που αντιστοιχεί σε καθεμία πράξη, σύμφωνα με τον πίνακα του Παραρτήματος Β’. Σε ειδικές περιπτώσεις, όταν η αξιόποινη πράξη δεν αντιστοιχεί ακριβώς σε συγκεκριμένη υποκατηγορία, χρησιμοποιείται ο κωδικός «ανοικτή κατηγορία» της σχετικής ή της εγγύτερης κατηγορίας πράξεων ή, ελλείψει τούτου, ο κωδικός «λοιπές αξιόποινες πράξεις».

4. Κατά τη διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με το περιεχόμενο της καταδικαστικής απόφασης, γίνεται αναφορά του κωδικού που αντιστοιχεί σε καθεμία από τις ποινές και τα μέτρα που αναφέρονται στη διαβίβαση, σύμφωνα με τον πίνακα του Παραρτήματος Γ’. Σε ειδικές περιπτώσεις, όταν η ποινή ή το μέτρο δεν αντιστοιχεί ακριβώς σε συγκεκριμένη υποκατηγορία, χρησιμοποιείται ο κωδικός «ανοικτή κατηγορία» της σχετικής ή της εγγύτερης κατηγορίας ποινών και μέτρων ή, ελλείψει τούτου, ο κωδικός «λοιπές ποινές και μέτρα».

5. Η διαβίβαση πληροφοριών που αφορούν στη φύση και τους όρους εκτέλεσης της επιβληθείσας ποινής ή μέτρου, ή σε επακόλουθες αποφάσεις που τροποποιούν την εκτέλεση της ποινής, γίνεται με αναφορά στις αντίστοιχες παραμέτρους του Παραρτήματος Γ’.

6. Στις περιπτώσεις που κατά τη διαβίβαση των πληροφοριών των προηγουμένων παραγράφων έχουν χρησιμοποιηθεί οι κωδικοί «ανοικτή κατηγορία», «λοιπές αξιόποινες πράξεις» και «λοιπές ποινές και μέτρα», η ημεδαπή κεντρική αρχή δύναται να διαβιβάζει και το κείμενο της διάταξης που προβλέπει την πράξη, την ποινή ή το μέτρο σε μία από τις γλώσσες που αναφέρονται στο άρθρο 29 του παρόντος νόμου.

7. Οι πληροφορίες που διαβιβάζονται στην κεντρική αρχή από άλλα κράτη μέλη μέσω του ECRIS, καταχωρίζονται στα αντίγραφα ποινικού μητρώου με αναφορά του αδικήματος και του περιεχομένου της καταδίκης κατά την αντιστοίχιση που προβλέπεται στα Παραρτήματα Β’ και Γ’. Ο χαρακτηρισμός της αξιόποινης πράξης μπορεί επιπρόσθετα να καταχωρίζεται και στη γλώσσα του κράτους από το οποίο γίνεται η διαβίβαση.»

ΜΕΡΟΣ Β’
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 2830/2000

Άρθρο 11
Κάλυψη κενών θέσεων συμβολαιογράφων με μεταθέσεις Τροποποίηση άρθρου 18 ν. 2830/2000
Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 18 του Κώδικα Συμβολαιογράφων (ν. 2830/2000, Α’ 96) τροποποιείται ως προς την ημερομηνία που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των θέσεων που καλύπτονται με μετάθεση και με διαγωνισμό και το άρθρο 18 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 18 Κάλυψη κενών θέσεων

Οι κενές θέσεις συμβολαιογράφων καλύπτονται με διαγωνισμό και με μετάθεση. Με μετάθεση καλύπτεται ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) των θέσεων κάθε ειρηνοδικειακής περιφέρειας, που υπάρχουν την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους και το υπόλοιπο ποσοστό με διαγωνισμό. Κατά την πρώτη εφαρμογή της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου θα καλυφθεί με μετάθεση το πενήντα τοις εκατό (50%) των θέσεων. Κατά τον υπολογισμό του ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%), εφόσον το υπόλοιπο είναι από μηδέν κόμμα έξι (0,6) και άνω, θεωρείται ως ακέραιη μονάδα και κάτω από αυτό παραλείπεται. Αν οι κενούμενες θέσεις είναι μόνο δύο, η μία καλύπτεται με μετάθεση και η άλλη με διαγωνισμό. Αν υπάρχει μόνο μία κενή θέση, αυτή καλύπτεται με διαγωνισμό. Κατά την πρώτη εφαρμογή της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου η μοναδική θέση θα καλυφθεί με μετάθεση. Όσες θέσεις παραμείνουν κενές για οποιονδήποτε λόγο καλύπτονται το επόμενο έτος σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.»

Άρθρο 12
Χρονικό σημείο υπολογισμού κενών θέσεων για την προκήρυξη εισαγωγικού διαγωνισμού υποψηφίων συμβολαιογράφων Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 25 ν. 2830/2000
Η παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 2830/2000 (Α’ 96) τροποποιείται ως προς το χρονικό σημείο υπολογισμού των κενών θέσεων, προκειμένου να ορισθούν οι θέσεις που θα πληρωθούν σε κάθε ειρηνοδικειακή περιφέρεια των Εφετείων της χώρας και διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Στην προκήρυξη ορίζεται ο συνολικός αριθμός θέσεων που θα πληρωθούν σε κάθε ειρηνοδικειακή περιφέρεια των Εφετείων της χώρας, με βάση τις κενές θέσεις που υπάρχουν την 1η Απριλίου του έτους έκδοσης της υπουργικής απόφασης, ο χρόνος έναρξης του διαγωνισμού, η κατανομή των εφετειακών περιφερειών στα εξεταστικά κέντρα της παρ. 1, και κάθε άλλο θέμα σχετικό με το διαγωνισμό.»

Άρθρο 13
Μετάθεση συμβολαιογράφου εντός της ίδιας ειρηνοδικειακής περιφέρειας Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 28 ν. 2830/2000
Στην παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 2830/2000 (Α’ 96) προστίθεται τρίτο εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Για την κάλυψη του ποσοστού των κενών θέσεων των συμβολαιογράφων με μετάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, με ποινή του απαραδέκτου αυτής, τον μήνα Ιανουάριο κάθε έτους, στην οποία να φέρεται η συγκεκριμένη κενή θέση την οποία επιθυμούν να καταλάβουν. Δεν επιτρέπεται μετάθεση συμβολαιογράφου εντός της ίδιας ειρηνοδικειακής περιφέρειας. Από την παρούσα εξαιρούνται οι συμβολαιογράφοι, που εδρεύουν στις έδρες ειρηνοδικειακών περιφερειών, στις οποίες έλαβε χώρα κατάργηση ειρηνοδικείου σύμφωνα με το π.δ. 110/2012 (Α’ 193), οι οποίοι μπορούν να μετατεθούν από μία έδρα σε άλλη της ιδίας ειρηνοδικειακής περιφέρειας υπό την προϋπόθεση ότι οι δύο (2) έδρες έχουν διαφορετική κατά τόπον αρμοδιότητα.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

Άρθρο 14
Στοιχεία δελτίων ποινικού μητρώου Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 569 ΚΠΔ
Στην παρ. 3 του άρθρου 569 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας [ν. 4620/2019 (Α’ 96)] προστίθεται περ. δ’ και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Στα δελτία ποινικού μητρώου εγγράφονται επίσης τα ακόλουθα στοιχεία:

α) η χάρη με άρση των συνεπειών της καταδίκης, η παραγραφή της πράξης ή της ποινής με ειδικό νόμο, η αναστολή εκτέλεσης της ποινής υπό όρους με ειδικό νόμο, η απόλυση από τις φυλακές υπό όρο και η μεταβολή ή η άρση των μέτρων ασφαλείας που έχουν επιβληθεί, καθώς και οι αποφάσεις που εκδίδονται σύμφωνα με τα άρθρα 550 και 551,

β) η χρονολογία και ο τρόπος απότισης της στερητικής της ελευθερίας ποινής που επιβλήθηκε για κακούργημα ή πλημμέλημα από δόλο, εφ’ όσον είναι ανώτερη από τρεις (3) μήνες,

γ) η διάταξη του εισαγγελέα που εκδίδεται κατόπιν ποινικής διαμεσολάβησης σε εγκλήματα ενδοοικογενειακής βίας,

δ) κάθε ποινική δίωξη που ασκείται, καθώς και το δικονομικό της στάδιο, για τα εγκλήματα που προβλέπονται στα άρθρα 299, 306, 312, 323Α, 324, στο 19ο Κεφάλαιο του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα [ν. 4619/2019 (Α’ 95)], στα άρθρα 20, 22 και 23 του ν. 4139/2013 (Α’ 74) και στον ν. 3500/2006 (Α’ 232) για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, όταν τα ανωτέρω εγκλήματα στρέφονται σε βάρος ανηλίκου, μέχρι την αμετάκλητη εκδίκαση της υπόθεσης.»

Άρθρο 15
Κατανομή αναλογικών δικαιωμάτων από κρατικά συμβόλαια Αντικατάσταση άρθρου 116 ν. 2830/2000
Το άρθρο 116 του ν. 2830/2000 (Α’ 96) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 116 Κατανομή αναλογικών δικαιωμάτων από κρατικά συμβόλαια Από τα αναλογικά δικαιώματα του συμβολαιογράφου τα οποία προέρχονται από τη σύνταξη συμβολαίων, πράξεων ή εκθέσεων των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 115, ο συμβολαιογράφος που τα συντάσσει παρακρατεί ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) και αποδίδει το υπόλοιπο ποσό στο ταμείο του οικείου Συλλόγου ή στον εντεταλμένο συμβολαιογράφο, προκειμένου να διανεμηθεί σύμφωνα με το άρθρο 120.»

Άρθρο 16
Συμβόλαια τραπεζών και προβληματικών επιχειρήσεων Διαμαρτυρικά Τροποποίηση άρθρου 117 ν. 2830/2000
Οι παρ. 1, 3, 4 και 5 του άρθρου 117 του ν. 2830/2000 (Α’ 96) τροποποιούνται ως προς τα ποσοστά επί των αναλογικών δικαιωμάτων που κατατίθενται και παρακρατούνται, επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και το άρθρο 117 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 117 Συμβόλαια τραπεζών και προβληματικών επιχειρήσεων Διαμαρτυρικά

1. Για συμβόλαια ημεδαπών ή αλλοδαπών Τραπεζών οι οποίες λειτουργούν ή συμβάλλονται στην Ελλάδα, πλην εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 115, ο συμβολαιογράφος που τα συντάσσει καταθέτει το ογδόντα τοις εκατό (80%) των αναλογικών δικαιωμάτων στο ταμείο του οικείου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου ή στον εντεταλμένο συμβολαιογράφο, προκειμένου αυτά να διανεμηθούν σύμφωνα με το άρθρο 120, και παρακρατεί το υπόλοιπο είκοσι τοις εκατό (20%).

Η ίδια υποχρέωση βαρύνει τον συμβολαιογράφο και για τα συμβόλαια στα οποία συμβαλλόμενες είναι θυγατρικές εταιρίες των Τραπεζών του πρώτου εδαφίου ή εταιρίες κατά τη σύσταση, τροποποίηση, μετατροπή ή συγχώνευση των οποίων μετέχουν οι πιο πάνω Τράπεζες ή θυγατρικές εταιρίες των εν λόγω Τραπεζών.

2. Η παρ. 1 εφαρμόζεται και ως προς τις πράξεις που αφορούν την εκκαθάριση προβληματικών επιχειρήσεων σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, αν εκκαθαριστής ή υπό εκκαθάριση επιχείρηση ή αγοραστής είναι πρόσωπο από τα αναφερόμενα στην ίδια παράγραφο.

3. Η παρ. 1 εφαρμόζεται και ως προς τις πράξεις που ακολουθούν τη διαδικασία του αναγκαστικού, εκούσιου ή δικαστικού πλειστηριασμού, όπως η περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης, η πράξη παράδοσης πράγματος και η εξόφληση πλειστηριάσματος, αν επισπεύδων ή αιτών ή συνεχίζων ή καθ’ ου είναι πρόσωπο από τα αναφερόμενα στις προηγούμενες παραγράφους.

Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου ο συμβολαιογράφος από τα αναλογικά δικαιώματα έχει υποχρέωση να καταθέσει στο Ταμείο του οικείου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου ή στον εντεταλμένο συμβολαιογράφο το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) και παρακρατεί το υπόλοιπο εικοσιπέντε τοις εκατό (25%). Κατά τα λοιπά ισχύει το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1.

4. Για τα δικαιώματα από διαμαρτυρικά που ο συμβολαιογράφος συντάσσει κατά μήνα, ανεξάρτητα από την Τράπεζα από την οποία αυτά προέρχονται, ισχύουν τα ακόλουθα:

α. στα πρώτα εκατό (100) διαμαρτυρικά κρατεί για τον εαυτό του το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των δικαιωμάτων και αποδίδει το υπόλοιπο εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) στο ταμείο του οικείου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου ή στον εντεταλμένο συμβολαιογράφο,

β. στα επόμενα εκατό (100), κρατεί για τον εαυτό του το πενήντα τοις εκατό (50%) των δικαιωμάτων και αποδίδει το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%) στο ταμείο του οικείου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου ή στον εντεταλμένο συμβολαιογράφο,

γ. για διαμαρτυρικά από διακόσια ένα (201) και πάνω κρατεί για τον εαυτό του ποσοστό εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) και από το υπόλοιπο αποδίδει το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) στον Σύλλογο.

5. Η συνολική αμοιβή που παρακρατεί ο συμβολαιογράφος από τη σύνταξη των συμβολαίων των παρ. 1, 2 και 3 δεν μπορεί να υπερβεί κατ’ έτος, για όσους συμβολαιογράφους έχουν την έδρα τους στις περιφέρειες ειρηνοδικείων που υπάγονται στα Πρωτοδικεία Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, το διπλάσιο του ποσού της ανώτατης σύνταξης που χορηγεί ετησίως σε συμβολαιογράφους το Ταμείο Νομικών και για τους συμβολαιογράφους που υπηρετούν στις περιφέρειες των λοιπών ειρηνοδικείων της χώρας, το αντίστοιχο του ετήσιου εισοδήματος της πιο πάνω σύνταξης.

Ποσά που αντιστοιχούν στο ποσοστό που παρακρατεί ο συμβολαιογράφος από τη σύνταξη των συμβολαίων των παρ. 1, 2 και 3 αποδίδονται υποχρεωτικά στο ταμείο του οικείου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου ή τον εντεταλμένο συμβολαιογράφο, στην περίπτωση που υπερβαίνουν τα όρια του προηγούμενου εδαφίου, προκειμένου και αυτά να διανεμηθούν σύμφωνα με το άρθρο 120.»

Άρθρο 17
Καθορισμός αρμοδιότητας δικαστικού συμβουλίου για την παράταση ή την άρση διάταξης δέσμευσης του εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος και καθιέρωση της υποχρέωσης ενημέρωσης των αρμοδίων φορέων και οργανισμών για την αρχειοθέτηση ποινικών δικογραφιών Τροποποίηση παρ. 2 και 3 άρθρου 36 ΚΠΔ
Το πρώτο εδάφιο των παρ. 2 και 3 του άρθρου 36 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ν. 4620/2019, Α’ 96) τροποποιούνται ως προς το αρμόδιο συμβούλιο για την παράταση ή την άρση της δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών, περιεχομένου τραπεζικών θυρίδων και περιουσιακών εν γένει στοιχείων (κινητών και ακινήτων), προς τον σκοπό διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου, στο τρίτο εδάφιο της παρ. 3 προστίθεται η υποχρέωση ενημέρωσης των αρμοδίων φορέων και οργανισμών για την αρχειοθέτηση ποινικών δικογραφιών και οι παρ. 2 και 3 διαμορφώνονται ως εξής:

«2. Οι εισαγγελείς του άρθρου 33, όταν διενεργούν προκαταρκτική εξέταση για τη διακρίβωση τέλεσης εγκλημάτων της αρμοδιότητάς τους, έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν, με αιτιολογημένη διάταξή τους, σε δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών, περιεχομένου τραπεζικών θυρίδων και περιουσιακών εν γένει στοιχείων (κινητών και ακινήτων), προς τον σκοπό διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου, για χρονικό διάστημα μέχρι εννέα (9) μηνών που μπορεί να παρατείνεται με βούλευμα του συμβουλίου εφετών, εάν η διάταξη έχει εκδοθεί από εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος ή τον αναπληρωτή του ή του συμβουλίου πλημμελειοδικών, εάν η διάταξη έχει εκδοθεί από επίκουρο εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος, κατ’ ανώτατο όριο για άλλους εννέα (9) μήνες, λόγω δικαιολογημένης μη ολοκλήρωσης της διενεργούμενης, κατά τα ανωτέρω, προκαταρκτικής εξέτασης. Η διάταξη εκδίδεται χωρίς προηγούμενη κλήση του καθ’ ου ή τρίτου και δεν είναι απαραίτητο να αναφέρει συγκεκριμένο λογαριασμό, τίτλο, χρηματοπιστωτικό προϊόν, θυρίδα, κινητό ή ακίνητο περιουσιακό στοιχείο. Η δέσμευση ισχύει από τη χρονική στιγμή της αποδεδειγμένης γνωστοποίησης της διάταξης στον οργανισμό ή την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται.

Ως χρονική στιγμή αποδεδειγμένης γνωστοποίησης της διάταξης της παρούσας προς τους αρμόδιους οργανισμούς και υπηρεσίες, λογίζεται η ημέρα που γνωστοποιείται με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, ιδίως δε τηλεομοιοτυπικά ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία, η διάταξη στην Τράπεζα της Ελλάδος και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, οι οποίες οφείλουν να ενημερώνουν αμελλητί τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην ημεδαπή. Σε περίπτωση δέσμευσης ακινήτου, πλοίου ή αεροσκάφους, η δέσμευση επιδίδεται στον αρμόδιο υποθηκοφύλακα ή προϊστάμενο του κτηματολογικού γραφείου ή στον οικείο λιμενάρχη ή στην υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, οι οποίοι υποχρεούνται να προβούν την ίδια ημέρα σε σχετική σημείωση στα τηρούμενα από αυτούς βιβλία και ακολούθως να αρχειοθετήσουν το έγγραφο που τους επιδόθηκε. Με τον ίδιο τρόπο, η διάταξη γνωστοποιείται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η οποία δεν κωλύεται να λαμβάνει όλα τα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις μέτρα διασφάλισης.

3. Η κατά την παρ. 2 διάταξη επιδίδεται εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών στον καθ’ ου ή στον τρίτο, οι οποίοι μπορούν να προσφύγουν, με αίτησή τους, προς το συμβούλιο εφετών, εάν η διάταξη έχει εκδοθεί από εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος ή τον αναπληρωτή του ή το συμβούλιο πλημμελειοδικών, εάν η διάταξη έχει εκδοθεί από επίκουρο εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος, και να ζητήσουν την άρση της, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, η οποία δεν αναστέλλει την εκτέλεσή της. Η διάταξη ή το βούλευμα ανακαλούνται ή τροποποιούνται αν προκύψουν νέα στοιχεία. Μετά το πέρας της προκαταρκτικής εξέτασης: α) στην περίπτωση που παραγγέλλεται από εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος άσκηση ποινικής δίωξης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΚΠΔ, β) σε περίπτωση αρχειοθέτησης της ποινικής δικογραφίας, η δέσμευση αίρεται αυτοδικαίως και ενημερώνονται σχετικά οι οργανισμοί και οι υπηρεσίες στις οποίες είχε γνωστοποιηθεί η διάταξη της παρ. 2.»

Άρθρο 18
Άσκηση διδακτικού έργου από τον Πρόεδρο, τους Συμβούλους και τα μέλη της Ενιαίας Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 349 ν. 4412/2016
Στην παρ. 2 του άρθρου 349 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο ως προς τη δυνατότητα άσκησης διδακτικού έργου και σχετικών υπηρεσιών ή έργου από τους Συμβούλους και τα μέλη της Ενιαίας Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων, ύστερα από έγκριση του Προέδρου της Ενιαίας Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων και η παρ. 2 του άρθρου 349 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 349 Λειτουργική ανεξαρτησία

2. Ο Πρόεδρος, οι Σύμβουλοι και τα μέλη της Αρχής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, τελούν δε, για τον λόγο αυτό, σε αναστολή άσκησης οποιουδήποτε άμισθου ή έμμισθου δημόσιου ή δικηγορικού λειτουργήματος, ή οποιασδήποτε άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας. Κατ’ εξαίρεση, οι Σύμβουλοι και τα μέλη της Αρχής δύνανται να ασκούν διδακτικό έργο σε Α.Ε.Ι., καθώς και να παρέχουν υπηρεσίες ή έργο, προς μη κερδοσκοπικά ιδρύματα ή σωματεία εκπαιδευτικού σκοπού, ύστερα από έγκριση του Προέδρου της Ενιαίας Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων. Ο Πρόεδρος, οι Σύμβουλοι και τα μέλη της Αρχής, αν κατέχουν, με οποιαδήποτε ιδιότητα, έμμισθη θέση στον δημόσιο τομέα κατά την έννοια της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), απαλλάσσονται, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, από την υποχρέωση άσκησης των καθηκόντων της θέσης τους.»

Άρθρο 19
Πιλοτική λειτουργία προγράμματος «Κομβίον Πανικού» (Panic Button)

1. Θεσπίζεται πιλοτική λειτουργία του προγράμματος αξιοποίησης της ψηφιακής εφαρμογής «Κομβίον Πανικού» (Panic Button), η οποία εγκαθίσταται στο κινητό τηλέφωνο έξυπνης τεχνολογίας (smartphone) της δικαιούχου και με τη χρήση της οποίας η δικαιούχος μπορεί να ειδοποιεί κατά τρόπο ασφαλή την Ελληνική Αστυνομία σε περίπτωση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας που συνδέονται με απειλή ή κίνδυνο της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας, προς τον σκοπό άμεσης επέμβασης της αστυνομικής δύναμης.

2. Δικαιούχοι εγγραφής στην εφαρμογή «Κομβίον Πανικού» (Panic Button) και εγκατάστασής της στα κινητά τους τηλέφωνα, κατά την πιλοτική λειτουργία του προγράμματος της παρ. 1, είναι γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας που διαμένουν στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, οι οποίες απευθύνονται στις κατά τόπον αρμόδιες αστυνομικές αρχές ή σε Συμβουλευτικό Κέντρο του Δικτύου της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ.) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην κοινή υπουργική απόφαση της περ. α’ της παρ. 7. Οι αστυνομικές αρχές και τα Συμβουλευτικά Κέντρα ενημερώνουν τις δικαιούχους για τη δυνατότητά τους να αποκτήσουν και να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή «Κομβίον Πανικού» (Panic Button). H εφαρμογή και η εγκατάστασή της παρέχονται δωρεάν.

3. Με τη χρήση της εφαρμογής «Κομβίον Πανικού» (Panic Button) από την δικαιούχο, η οποία γίνεται με την επιλογή της οικείας ένδειξης στην οθόνη του κινητού τηλεφώνου, η Ελληνική Αστυνομία πληροφορείται με σύντομο γραπτό μήνυμα (τύπου SMS) την απειλή ή τον κίνδυνο της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας της δικαιούχου, λαμβάνει τα στοιχεία για τον χωρικό της εντοπισμό και επεμβαίνει για την προστασία της.

4. Στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης τηρείται και λειτουργεί βάση δεδομένων με την ονομασία «Κομβίον Πανικού» (Panic Button), στην οποία καταχωρίζονται, κρυπτογραφημένες, οι απαραίτητες εξατομικευμένες πληροφορίες του εγγεγραμμένου στην εφαρμογή προσώπου για τον σκοπό λειτουργίας της εφαρμογής.

5. Η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος της παρ. 1 γίνεται στις περιοχές που εμπίπτουν στη χωρική αρμοδιότητα των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Η χρονική διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής ορίζεται σε ένα (1) έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

6. Μετά από τη λήξη της πιλοτικής εφαρμογής το πρόγραμμα «Κομβίον Πανικού» (Panic Button) αξιολογείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Προστασίας του Πολίτη.

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Προστασίας του Πολίτη και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα και λεπτομέρειες σε σχέση με τη λειτουργία του προγράμματος «Κομβίον Πανικού» (Panic Button) και, ιδίως:

α) οι προϋποθέσεις για την εγγραφή των δικαιούχων στην εφαρμογή «Κομβίον Πανικού» (Panic Button) και την εγκατάστασή της στο κινητό τηλέφωνο των δικαιούχων, τα σημεία χορήγησης αυτής και η σχετική διαδικασία,

β) τα προσωπικά και λοιπά στοιχεία που υποβάλλονται κατά την αίτηση για την εγγραφή στην εφαρμογή «Κομβίον Πανικού» (Panic Button), ο τρόπος τήρησης αυτών, οι υπεύθυνοι επεξεργασίας και ο εκτελών την επεξεργασία των δεδομένων αυτών,

γ) ο χρόνος διατήρησης, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία κατάργησης, μεταφόρτωσης και ανανέωσης της εφαρμογής «Κομβίον Πανικού» (Panic Button) στο ίδιο ή άλλο κινητό τηλέφωνο της δικαιούχου,

δ) η μορφή κάθε εντύπου ή ηλεκτρονικής αίτησης που σχετίζεται με το πρόγραμμα, και

ε) κάθε λεπτομέρεια που αφορά στη βάση δεδομένων με την ονομασία «Κομβίον Πανικού» (Panic Button).

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Προστασίας του Πολίτη και Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύναται να προβλέπεται η χωρική ή χρονική επέκταση ή η καθολική εφαρμογή του προγράμματος της παρ. 1 κατά τη διάρκεια της πιλοτικής του λειτουργίας και μετά το πέρας αυτής, καθώς και η επέκταση του προγράμματος σε άλλες κατηγορίες δικαιούχων. Η εξουσιοδότηση της παρ. 7 ισχύει και σε περίπτωση χωρικής ή χρονικής επέκτασης ή ευρύτερης ή καθολικής εφαρμογής του προγράμματος, σύμφωνα με την απόφαση του πρώτου εδαφίου.

Άρθρο 20
Μεταβίβαση επιχείρησης που κατέχει άδεια τηλεοπτικού σταθμού με ιδιωτικό συμφωνητικό Τροποποίηση παρ. 13 άρθρου 1 ν. 2328/1995
Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 13 του άρθρου 1 του ν. 2328/1995 (Α’ 159) προστίθενται οι λέξεις «του σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού βέβαιης χρονολογίας ή» και η παρ. 13 του άρθρου 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«13. Επιτρέπεται η μεταβίβαση επιχείρησης που κατέχει άδεια τηλεοπτικού σταθμού ελεύθερης λήψης. Στην περίπτωση αυτή πρόκειται για καθολική μεταβίβαση, κατά τις κοινές διατάξεις. Κάθε τέτοια μεταβίβαση στο σύνολό της ή η μεταβίβαση μετοχών εταιρείας που κατέχει άδεια σε ποσοστό τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) του κεφαλαίου, εντός ή εκτός του Χρηματιστηρίου, κάθε σύσταση νέας εταιρείας με τη συμμετοχή επιχείρησης αυτής της κατηγορίας και γενικά κάθε μετασχηματισμός της εταιρείας, γνωστοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες στο Ε.Σ.Ρ., με κατάθεση αντιγράφου του σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού βέβαιης χρονολογίας ή της σχετικής σύμβασης που περιβάλλεται τον συμβολαιογραφικό τύπο ή τον κατά περίπτωση άλλον τύπο δημοσιότητας. Το Ε.Σ.Ρ. ελέγχει τα σχετικά έγγραφα, δυνάμενο να καλεί σε ακρόαση τους κατά περίπτωση ενδιαφερομένους, προβαίνει στον έλεγχο των μέσων χρηματοδότησης της εταιρείας και των μετόχων, σύμφωνα με τον ν. 4339/2015 (Α’ 133) και αποφασίζει για την έγκριση ή μη της μεταβίβασης ή του μετασχηματισμού. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω επιβάλλονται οι προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο κυρώσεις. Στο Ε.Σ.Ρ. γνωστοποιείται, επίσης, κάθε τροποποίηση του καταστατικού εταιρείας.»

Άρθρο 21
Μεταβίβαση επιχείρησης που κατέχει άδεια ραδιοφωνικού σταθμού με ιδιωτικό συμφωνητικό Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 40 ν. 4779/2021
Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 40 του ν. 4779/2021 (Α’ 27) προστίθενται οι λέξεις «του σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού βέβαιης χρονολογίας ή» και η παρ. 3 του άρθρου 40 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Επιτρέπεται η μεταβίβαση επιχείρησης που κατέχει άδεια ραδιοφωνικού σταθμού ελεύθερης λήψης. Στην περίπτωση αυτή πρόκειται για καθολική μεταβίβαση, κατά τις σχετικές κοινές διατάξεις. Κάθε τέτοια μεταβίβαση στο σύνολό της ή μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων ή μετοχών εταιρείας που κατέχει άδεια σε ποσοστό τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) του κεφαλαίου, εντός ή εκτός του Χρηματιστηρίου, κάθε σύσταση νέας εταιρείας με τη συμμετοχή επιχείρησης αυτής της κατηγορίας και γενικά κάθε μετασχηματισμός της εταιρείας, γνωστοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες στο Ε.Σ.Ρ. με κατάθεση αντιγράφου του σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού βέβαιης χρονολογίας ή της σχετικής σύμβασης που πρέπει να περιβάλλεται τον συμβολαιογραφικό τύπο, ή τον κατά περίπτωση άλλον τύπο δημοσιότητας. Το Ε.Σ.Ρ. ελέγχει τα σχετικά έγγραφα, δυνάμενο να καλεί σε ακρόαση τους κατά περίπτωση ενδιαφερομένους, προβαίνει στον έλεγχο των μέσων χρηματοδότησης της εταιρείας και των εταίρων ή μετόχων σύμφωνα με τον ν. 3592/2007 (Α’ 161) και αποφασίζει για την έγκριση ή μη της μεταβίβασης ή του μετασχηματισμού. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω επιβάλλονται οι προβλεπόμενες στον ν. 2328/1995 (Α’ 159) κυρώσεις. Στο Ε.Σ.Ρ. γνωστοποιείται, επίσης, κάθε τροποποίηση του καταστατικού εταιρείας.»

Άρθρο 22
Εξέταση γνώσεων του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού Τροποποίηση πρώτου εδαφίου παρ. 2 άρθρου 9 ν. 4765/2021
Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4765/2021 (Α’ 6) η λέξη «καθώς» αντικαθίσταται από το διαζευκτικό «ή», μετά τη λέξη «συγκεκριμένων» προστίθενται οι λέξεις «ή όλων» και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Η εξέταση γνώσεων της περ. α’ της παρ. 1 περιλαμβάνει την αξιολόγηση γνώσεων γενικού περιεχομένου ή και γνώσεων που συνδέονται με τη φύση συγκεκριμένων ή όλων των κλάδων των προκηρυσσόμενων θέσεων. Η δοκιμασία της περ. β’ της παρ. 1 αξιολογεί, ιδίως, δεξιότητες γλωσσικού και αριθμητικού συλλογισμού, δεξιότητες ανάλυσης, επίλυσης προβλημάτων και ιεράρχησης προτεραιοτήτων στο χώρο εργασίας, καθώς και χαρακτηριστικά που συνδέονται με την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα στην εργασία. Η εξέταση της περ. α’ της παρ. 1 και η δοκιμασία της περ. β’ της παρ. 1 διενεργούνται είτε με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών είτε με ανάπτυξη κειμένου είτε με συνδυασμό των δύο.»

Άρθρο 23
Προσοντολόγιο προσωπικού φορέων του Δημοσίου Τροποποίηση άρθρου 52 ν. 4830/2021
Μετά την παρ. 3 του άρθρου 52 του ν. 4830/2021 (Α’ 169) προστίθενται παρ. 3Α και 3Β, και το άρθρο 52 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 52 Προσοντολόγιο Κλαδολόγιο προσωπικού των φορέων του Δημοσίου

1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, ορίζονται ενιαία για όλους ή για μερικούς φορείς του Δημόσιου Τομέα που υπάγονται στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Α’ 6) οι κατηγορίες, οι κλάδοι και οι ειδικότητες, τα τυπικά προσόντα, κύρια, πρόσθετα ή επικουρικά, διορισμού ή πρόσληψης σε θέσεις κάθε κλάδου ή ειδικότητας του μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού τους. Με το διάταγμα του πρώτου εδαφίου δύναται να αντιστοιχίζονται οι υφιστάμενοι κλάδοι και ειδικότητες των ως άνω φορέων με τους νέους κλάδους και ειδικότητες και να καθορίζεται η διαδικασία αντιστοίχισης των υφιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων για τους φορείς της παρ. 3.

2. Η Επιτροπή Θεμάτων Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του άρθρου 77 του ν. 4674/2020 (Α’ 53) παρακολουθεί την εξέλιξη των αναγκών των φορέων της παρ. 1 και υποβάλλει ετησίως στον Υπουργό Εσωτερικών έκθεση για την ανάγκη τροποποίησης ή μη του διατάγματος της παρ. 1, κατόπιν εισήγησης των αρμόδιων οργανικών μονάδων του Υπουργείου Εσωτερικών.

3. Εντός δύο (2) μηνών από τη θέση σε ισχύ του διατάγματος της παρ. 1, οι φορείς υποχρεούνται σε αντιστοίχιση των κλάδων και ειδικοτήτων των Οργανισμών και των Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας τους, καθώς και σε αναπροσαρμογή των ψηφιακών οργανογραμμάτων του άρθρου 16 του ν. 4440/2016 (Α’ 224). Νέοι Οργανισμοί και Εσωτερικοί Κανονισμοί Λειτουργίας εκδίδονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο διάταγμα της παρ. 1.

3Α. Εκκρεμείς κατά τη θέση σε ισχύ του διατάγματος της παρ. 1 διαδικασίες μετατάξεων, αποσπάσεων και επιλογής προϊσταμένων ολοκληρώνονται με βάση το πλαίσιο περί καθορισμού προσόντων διορισμού ή πρόσληψης σε κλάδους ή ειδικότητες που ίσχυε, κατά περίπτωση, μέχρι τη θέση σε ισχύ του εν λόγω διατάγματος.

3B. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του διατάγματος της παρ. 1, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο αρμόδιος φορέας πιστοποίησης της γνώσης ξένης γλώσσας ως προσόντος διορισμού ή πρόσληψης, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα περί αναγνώρισης τίτλων ή πιστοποιητικών γλωσσομάθειας από τον ως άνω φορέα. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου, η απόφαση εκδίδεται από τον Υπουργό Εσωτερικών κατόπιν γνώμης του Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.).

4. Από τη θέση σε ισχύ του διατάγματος της παρ. 1 καταργούνται:

α) το π.δ. 37α/1987 (Α’ 11), β) το π.δ. 22/1990 (Α’ 7), γ) το π.δ. 50/2001 (Α’ 39) και δ) η παρ. 6 του άρθρου 21 του ν. 2738/1999 (Α’ 180).»

ΜΕΡΟΣ Γ’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 24
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.