ΝΟΜΟΣ 4994/2022

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4994 ΦΕΚ Α 215/18.11.2022

Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882 του  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις απαιτή σεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσι ών και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ενί σχυση της ανάπτυξης.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α’: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1 Σκοπός

Άρθρο 2 Αντικείμενο (άρθρο 1 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)

ΜΕΡΟΣ Β’: ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/882 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ 17ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A’: Εισαγωγικές διατάξεις

Άρθρο 3 Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 2 και παρ. 2 άρθρου 31 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)

Άρθρο 4 Ορισμοί (άρθρο 3 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: Απαιτήσεις προσβασιμότητας και ελεύθερη κυκλοφορία

Άρθρο 5 Απαιτήσεις προσβασιμότητας (άρθρο 4 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)

Άρθρο 6 Ισχύουσα νομοθεσία της Ένωσης στον τομέα των επιβατικών μεταφορών (άρθρο 5 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: Υποχρεώσεις των οικονομικών φορέων που διαχειρίζονται προϊόντα και υπηρεσίες

Άρθρο 7 Υποχρεώσεις των κατασκευαστών (άρθρο 7 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)

Άρθρο 8 Εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι (άρθρο 8 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)

Άρθρο 9 Υποχρεώσεις των εισαγωγέων (άρθρο 9 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)

Άρθρο 10 Υποχρεώσεις των διανομέων (άρθρο 10 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)

Άρθρο 11 Περιπτώσεις στις οποίες οι υποχρεώσεις των κατασκευαστών εφαρμόζονται στους εισαγωγείς και στους διανομείς (άρθρο 11 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)

Άρθρο 12 Ταυτοποίηση των οικονομικών φορέων που διαχειρίζονται προϊόντα (άρθρο 12 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)

Άρθρο 13 Υποχρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών (άρθρο 13 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: Τεκμήριο συμμόρφωσης και παρεκκλίσεις

Άρθρο 14 Θεμελιώδης μεταβολή και δυσανάλογη επιβάρυνση (άρθρο 14 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)

Άρθρο 15 Τεκμήριο συμμόρφωσης (άρθρο 15 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: Σήμανση «CE»

Άρθρο 16 Δήλωση ΕΕ για τη συμμόρφωση των προϊόντων (άρθρο 16 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)

Άρθρο 17 Γενικές αρχές της σήμανσης «CE» των προϊόντων (άρθρο 17 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)

Άρθρο 18 Κανόνες και όροι για την τοποθέτηση της σήμανσης «CE» (άρθρο 18 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: Εποπτεία της αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών και προσβασιμότητα

Άρθρο 19 Εποπτεία της αγοράς προϊόντων (άρθρο 19 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)

Άρθρο 20 Διαδικασία για τη μεταχείριση των προϊόντων που δεν συμμορφώνονται με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας (άρθρο 20 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)

Άρθρο 21 Τυπική μη συμμόρφωση (άρθρο 22 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)

Άρθρο 22 Συμμόρφωση των υπηρεσιών που παρέχονται από ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς (άρθρο 23 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)

Άρθρο 23 Προσβασιμότητα τραπεζικών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

Άρθρο 24 Πρόσβαση και προστασία των καταναλωτών από άμεσες και έμμεσες πολιτικές διακριτικής τιμολόγησης

Άρθρο 25 Προσβασιμότητα δυνάμει ενωσιακών πράξεων (άρθρα 24 και 25 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)

Άρθρο 26 Διοικητικές κυρώσεις (άρθρο 30 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’: Εξουσιοδοτικές και μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 27 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 28 Μεταβατικές διατάξεις (παρ. 3 άρθρου 31 και άρθρου 32 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)

ΜΕΡΟΣ Γ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Άρθρο 29 Αρμοδιότητα ελέγχου διάθεσης πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, μαζικής εστίασης και τροφοδοσίας (catering) Τροποποίηση περ. γ) παρ. 1 άρθρου 17 ν. 4736/2020

Άρθρο 30 Ορισμός Προέδρου εφορευτικής επιτροπής κατά τις εκλογικές διαδικασίες επαγγελματικών οργανώσεων Τροποποίηση παρ. 20 άρθρου 7 ν. 1712/1987

Άρθρο 31 Παραχώρηση ακινήτων ευρισκομένων εντός των Ζωνών Απολιγνιτοποίησης Προσθήκη παρ. 12 στο άρθρο 4 του ν. 4061/2012

Άρθρο 32 Παράταση προθεσμίας απομάκρυνσης λόγω αλλαγής χρήσης γης των μεταποιητικών δραστηριοτήτων Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 75 ν. 3982/2011

Άρθρο 33 Υποστηρικτικές δράσεις προς τη Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακών Νόμων και Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Εξουσιοδοτική διάταξη Τροποποποίηση παρ. 4 άρθρου 129 ν. 4887/2022

Άρθρο 34 Μη υποχρέωση υποβολής βεβαιώσεων υλοποίησης από μέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών Μεταβατική διάταξη

Άρθρο 35 Οργανικές μονάδες Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 7 ν. 4872/2021

Άρθρο 36 Παράταση ισχύος απογευματινής υπερωριακής εργασίας Τροποποίηση περ. α’ παρ. 2 Μέρους Α’ άρθρου 20 ν. 4354/2015

Άρθρο 37 Προσωρινή απαγόρευση αποστολής προϊόντων υλοτομίας σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 38 Προσωρινή απαγόρευση εξαγωγής προϊόντων υλοτομίας σε τρίτα κράτη

Άρθρο 39 Λειτουργία καταστημάτων την τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου του 2022 Εξουσιοδοτική διάταξη

Άρθρο 40 Προσωρινός Μηχανισμός Επιστροφής Μέρους Εσόδων από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας

Άρθρο 41 Υπηρεσία Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας Προσθήκη άρθρου 143Ζ στον ν. 4001/2011

Άρθρο 42 Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης Προσθήκη παρ. 15, 16 και 17 στο εξηκοστό πρώτο άρθρο του ν. 4839/2021

Άρθρο 43 Πρόγραμμα «Ετοιμότητα Υποδομών για Έξυπνα Κτίρια» («Smart Readiness»)

Άρθρο 44 Χρηματοδοτικά και άλλα κίνητρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης νέων και υφιστάμενων κτιρίων Εξουσιοδοτική διάταξη Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 10 ν. 4122/2013

Άρθρο 45 Ορισμός του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ως φορέα υλοποίησης προγραμμάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Εξουσιοδοτική διάταξη Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 102 ν. 4821/2021

ΜΕΡΟΣ Δ’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 46 Έναρξη ισχύος (παρ. 2 άρθρου 31 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Παράρτημα Ι Απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες

Παράρτημα ΙΙ Ενδεικτικά μη δεσμευτικά παραδείγματα δυνητικών λύσεων που συμβάλλουν στην εκπλήρωση των απαιτήσεων προσβασιμότητας του Παραρτήματος I

Παράρτημα ΙΙΙ Απαιτήσεις προσβασιμότητας για τον σκοπό της παρ. 3 του άρθρου 5 σχετικά με το δομημένο περιβάλλον όπου παρέχονται υπηρεσίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος

Παράρτημα ΙV Διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης Προϊόντα

Παράρτημα V Πληροφορίες σχετικά με υπηρεσίες που πληρούν τις απαιτήσεις προσβασιμότητας

Παράρτημα VΙ Κριτήρια για την εκτίμηση της δυσανάλογης επιβάρυνσης

Παράρτημα VΙI Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

ΜΕΡΟΣ Α’
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1
Σκοπός

1. Σκοπός του παρόντος είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών (L 151). Ειδικότερα σκοπούνται η ενίσχυση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, όσον αφορά στις απαιτήσεις προσβασιμότητας σε ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες, η αύξηση της διαθεσιμότητας των προσβάσιμων προϊόντων και υπηρεσιών, η βελτίωση της προσβασιμότητάς τους σε άτομα με αναπηρία, η δημιουργία οικονομιών κλίμακας, η διευκόλυνση του διασυνοριακού εμπορίου και της κινητικότητας και η ενίσχυση της καινοτομίας.

2. Παράλληλα, αντιμετωπίζεται μια σειρά ζητημάτων που έχουν ανακύψει ως προσκόμματα στη λειτουργία της αγοράς και στην ανάπτυξη εν γένει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο (άρθρο 1 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)

1. Αντικείμενο του παρόντος είναι η ρύθμιση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, όσον αφορά τις απαιτήσεις προσβασιμότητας, μέσω της εξάλειψης και πρόληψης φραγμών στην ελεύθερη κυκλοφορία, οι οποίοι προκύπτουν από αποκλίνουσες απαιτήσεις προσβασιμότητας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των προϊόντων και υποστηρικτικών υπηρεσιών που καλύπτονται από τον παρόντα.

2. Παράλληλα, διευκρινίζονται ζητήματα και απλοποιούνται διαδικασίες, προς ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης.

ΜΕΡΟΣ Β’
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/882 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ 17ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 3
Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 2 και παρ. 2 άρθρου 31 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)

1. Ο παρών εφαρμόζεται στα ακόλουθα προϊόντα: α) τα υλικά συστήματα πληροφορικής γενικής χρήσης

από τους καταναλωτές και τα λειτουργικά συστήματα για τα εν λόγω υλικά συστήματα,

β) τα ακόλουθα τερματικά αυτοεξυπηρέτησης: βα) τερματικά πληρωμών, ββ) τα ακόλουθα τερματικά αυτοεξυπηρέτησης που

προορίζονται ειδικά για την παροχή υπηρεσιών που καλύπτονται από τον παρόντα:

i) αυτόματες ταμειακές μηχανές, ii) μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων, iii) μηχανήματα ελέγχου εισιτηρίων, iv) διαδραστικά τερματικά αυτοεξυπηρέτησης που

παρέχουν πληροφορίες, εκτός από τα τερματικά που εγκαθίστανται ως αναπόσπαστα τμήματα οχημάτων, αεροσκαφών, πλοίων ή τροχαίου υλικού,

γ) τον τερματικό εξοπλισμό καταναλωτών με διαδραστικές υπολογιστικές δυνατότητες που χρησιμοποιείται για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών,

δ) τον τερματικό εξοπλισμό καταναλωτών με διαδραστική υπολογιστική δυνατότητα που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση σε υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, και

ε) τις συσκευές ανάγνωσης ηλεκτρονικών βιβλίων.

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 28, ο παρών εφαρμόζεται στις ακόλουθες υπηρεσίες:

α) τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών πλην των υπηρεσιών μετάδοσης, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών μεταξύ μηχανών,

β) τις υπηρεσίες που παρέχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων,

γ) τα ακόλουθα στοιχεία των υπηρεσιών επιβατικών μεταφορών με αεροπορικά μέσα, λεωφορεία, σιδηροδρομικά και πλωτά μέσα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες αστικών, προαστιακών και περιφερειακών υπηρεσιών μεταφορών για τις οποίες ισχύει μόνο η υποπερ. γε):

γα) δικτυακούς τόπους. Ειδικότερα για τους δικτυακούς τόπους των οργανισμών του δημόσιου τομέα, όπως αυτοί ορίζονται στην περ. 1 του άρθρου 38 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 22 του παρόντος.

γβ) υπηρεσίες για φορητές συσκευές, συμπεριλαμβανομένων των φορητών εφαρμογών. Ειδικότερα για τις εφαρμογές για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα, όπως αυτοί ορίζονται στην περ. 1 του άρθρου 38 του ν. 4727/2020, ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 22 του παρόντος.

γγ) ηλεκτρονικά εισιτήρια και υπηρεσίες ηλεκτρονικής έκδοσης εισιτηρίων,

γδ) μετάδοση πληροφοριών σχετικά με υπηρεσίες μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των ταξιδιωτικών πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο. Ειδικά ως προς τις οθόνες πληροφοριών, αφορά μόνον στις διαδραστικές οθόνες που βρίσκονται εντός της ελληνικής επικράτειας,

και γε) διαδραστικά αυτοεξυπηρέτησης που βρίσκονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), πλην όσων είναι εγκατεστημένα ως αναπόσπαστα τμήματα οχημάτων, αεροσκαφών, πλοίων ή τροχαίου υλικού που χρησιμοποιείται στην παροχή οποιουδήποτε τμήματος των εν λόγω υπηρεσιών επιβατικών μεταφορών,

δ) τραπεζικές υπηρεσίες για καταναλωτές, ε) ηλεκτρονικά βιβλία και υλικό εξοπλισμό που προορίζεται ειδικά για αυτά, και στ) υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου.

3. Ο παρών εφαρμόζεται στη διαχείριση των εισερχόμενων και εξερχόμενων επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης προς και από τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης «112», μετά την 28η Ιουνίου 2027.

4. Ο παρών δεν εφαρμόζεται στο ακόλουθο περιεχόμενο δικτυακών τόπων και φορητών εφαρμογών:

α) στα προεγγεγραμμένα μέσα με διάσταση χρόνου που θα δημοσιευθούν μέχρι την 28η Ιουνίου 2025,

β) στους μορφότυπους αρχείου γραφείου που θα δημοσιευθούν μέχρι την 28η Ιουνίου 2025,

γ) στους επιγραμμικούς χάρτες και υπηρεσίες χαρτογράφησης, εφόσον παρέχονται αναγκαίες πληροφορίες με προσβάσιμο ψηφιακό τρόπο και προορίζονται για χρήσεις πλοήγησης,

δ) στο περιεχόμενο τρίτου μέρους το οποίο ούτε χρηματοδοτείται, ούτε αναπτύσσεται από τον οικονομικό φορέα, ούτε είναι υπό τον έλεγχό του,

ε) στο περιεχόμενο των δικτυακών τόπων και των φορητών εφαρμογών που χαρακτηρίζονται ως αρχεία, και περιέχουν αποκλειστικά περιεχόμενο που δεν επικαιροποιείται ή τίθεται υπό δημοσίευση μετά την 28η Ιουνίου 2025.

5. Ο παρών εφαρμόζεται με την επιφύλαξη του ν. 4672/2020 (Α’ 48), περί επιτρεπόμενων χρήσεων προστατευόμενων έργων και άλλων αντικειμένων προστασίας, δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, προς όφελος των τυφλών, αμβλυώπων και των ατόμων με προβλήματα ανάγνωσης εντύπων, καθώς και του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1563 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 «για τη διασυνοριακή ανταλλαγή μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο ορισμένων προστατευόμενων έργων και άλλων αντικειμένων προστασίας δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων ή ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων» (L 242).

Άρθρο 4
Ορισμοί (άρθρο 3 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)
Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1) «Άτομα με αναπηρία»: τα άτομα με μακροχρόνιες σωματικές, ψυχικές, νοητικές ή αισθητηριακές διαταραχές, οι οποίες, σε αλληλεπίδραση με διάφορα εμπόδια, δύνανται να παρεμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην κοινωνία σε ίση βάση με τους άλλους.

2) «Προϊόν»: η ουσία, παρασκεύασμα ή αγαθό που παράγεται μέσω μεταποιητικής διεργασίας, εκτός από τα τρόφιμα, τις ζωοτροφές, τα ζώντα φυτά και ζώα, τα προϊόντα ανθρώπινης προέλευσης και τα προϊόντα φυτών και ζώων που σχετίζονται άμεσα με τη μελλοντική αναπαραγωγή τους.

3) «Υπηρεσία»: η υπηρεσία κατά την περ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3844/2010 (Α’ 63).

4) «Πάροχος υπηρεσιών»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρέχει μια υπηρεσία ή προβαίνει σε προσφορές για την παροχή τέτοιας υπηρεσίας στους καταναλωτές.

5) «Υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων»: οι υπηρεσίες της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4779/2021 (Α’ 27).

6) «Υπηρεσίες που παρέχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων»: οι υπηρεσίες που μεταδίδονται μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση, την επιλογή, τη λήψη πληροφοριών και την παρακολούθηση υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων και όλων των παρεχόμενων χαρακτηριστικών, όπως η εμφάνιση υποτίτλων για τα κωφά και βαρήκοα άτομα, η ακουστική περιγραφή, οι εκφωνούμενοι υπότιτλοι και η διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 4779/2021 και τον παρόντα και περιλαμβάνουν ηλεκτρονικούς οδηγούς προγραμμάτων («EPG»).

7) «Καταναλωτικός τερματικός εξοπλισμός με διαδραστική υπολογιστική ικανότητα που χρησιμοποιείται για την παροχή πρόσβασης σε υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων»: κάθε είδους εξοπλισμός του οποίου κύριος σκοπός είναι να παρέχει πρόσβαση σε υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων.

8) «Υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών»: η υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών της περ. 39 της παρ. Α’ του άρθρου 110 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

9) «Υπηρεσίες πλήρους συνομιλίας»: οι υπηρεσίες πλήρους συνομιλίας της περ. 40 της παρ. Α’ του άρθρου 110 του ν. 4727/2020.

10) «Κέντρο λήψης κλήσεων έκτακτης ανάγκης»: το κέντρο λήψης κλήσεων έκτακτης ανάγκης ή «PSAP» της περ. 16 της παρ. Α’ του άρθρου 110 του ν. 4727/2020.

11) «Πλέον κατάλληλο PSAP»: το πλέον κατάλληλο «PSAP» της περ. 21 της παρ. Α’ του άρθρου 110 του ν. 4727/2020.

12) «Επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης»: οι επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης της περ. 13 της παρ. Α’ του άρθρου 110 του ν. 4727/2020.

13) «Υπηρεσία έκτακτης ανάγκης»: η υπηρεσία έκτακτης ανάγκης της περ. 35 της παρ. Α’ του άρθρου 110 του ν. 4727/2020.

14) «Κείμενο σε πραγματικό χρόνο»: η συνομιλία μέσω κειμένου από ένα σημείο σε άλλο ή τηλεδιασκέψεις πολλαπλών σημείων όπου το κείμενο που εισάγεται αποστέλλεται το ένα στοιχείο μετά το άλλο κατά τέτοιον τρόπον ώστε η επικοινωνία να γίνεται αντιληπτή από τον χρήστη ως συνεχής διεργασία.

15) «Διαθεσιμότητα στην αγορά»: κάθε προσφορά προϊόντος για διανομή, κατανάλωση ή χρήση στην ενωσιακή αγορά στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας, έναντι αντιτίμου ή δωρεάν.

16) «Διάθεση στην αγορά»: η πρώτη φορά κατά την οποία προϊόν καθίσταται διαθέσιμο στην ενωσιακή αγορά.

17) «Κατασκευαστής»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατασκευάζει ένα προϊόν ή αναθέτει σε άλλους τον σχεδιασμό ή την κατασκευή ενός προϊόντος και το προωθεί στην αγορά υπό την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του.

18) «Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εγκατεστημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), που έχει λάβει γραπτή εντολή από κατασκευαστή να ενεργεί εξ ονόματός του για την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων.

19) «Εισαγωγέας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην ΕΕ που διαθέτει προϊόν τρίτης χώρας στην αγορά της ΕΕ.

20) «Διανομέας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην αλυσίδα εφοδιασμού, άλλο από τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα, το οποίο καθιστά ένα προϊόν διαθέσιμο στην αγορά.

21) «Οικονομικός φορέας»: ο κατασκευαστής, ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, ο εισαγωγέας, ο διανομέας ή ο πάροχος υπηρεσιών.

22) «Καταναλωτής»: κάθε φυσικό πρόσωπο που αγοράζει το σχετικό προϊόν ή είναι αποδέκτης της σχετικής υπηρεσίας για σκοπούς άσχετους με τις εμπορικές, επιχειρηματικές, βιοτεχνικές δραστηριότητές του ή το επάγγελμά του.

23) «Πολύ μικρή επιχείρηση»: η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από δέκα (10) εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ ή με συνολικό ετήσιο ισολογισμό που δεν υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ.

24) «Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)»: οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από διακόσιους πενήντα (250) εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα σαράντα τρία εκατομμύρια (43.000.000) ευρώ, εξαιρουμένων των πολύ μικρών επιχειρήσεων.

25) «Εναρμονισμένο πρότυπο»: εναρμονισμένο πρότυπο της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση, την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 89/686/ΕΟΚ και 93/15/ΕΟΚ και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 98/34/ ΕΚ, 2004/22/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ, 2009/23/ΕΚ και 2009/105/ ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 87/95/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης αριθμ. 1673/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (L 316).

26) «Κοινή τεχνική προδιαγραφή»: τεχνική προδιαγραφή της παρ. 4 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 1025/2012, το οποίο παρέχει ένα μέσο συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ισχύουν για ένα προϊόν ή μια υπηρεσία.

27) «Απόσυρση»: κάθε μέτρο που αποσκοπεί να αποτρέψει τη διαθεσιμότητα στην αγορά προϊόντος από την αλυσίδα εφοδιασμού.

28) «Τραπεζικές υπηρεσίες για καταναλωτές»: η παροχή στους καταναλωτές των ακόλουθων τραπεζικών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών:

α) συμβάσεις πίστωσης που ρυθμίζονται στην υπό στοιχεία Ζ1-699/23.6.2010 κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Β’ 917) ή στον ν. 4438/2016 (Α’ 220),

β) υπηρεσίες των παρ. 1, 2, 4 και 5 του τμήματος Α’ και των παρ. 1, 2, 4 και 5 του τμήματος Β’ του Παραρτήματος I του ν. 4514/2018 (Α’ 14),

γ) υπηρεσίες πληρωμών της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018 (Α’ 84),

δ) υπηρεσίες που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 4465/2017 (Α’ 47),

ε) ηλεκτρονικό χρήμα της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4021/2011 (Α’ 218).

29) «Τερματικό πληρωμών»: η συσκευή της οποίας κύριος σκοπός είναι να επιτρέπει τη διενέργεια πληρωμών με τη χρήση μέσων πληρωμών της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018 σε υλικό σημείο πώλησης, αλλά όχι σε εικονικό περιβάλλον.

30) «Υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου»: οι υπηρεσίες που παρέχονται εξ αποστάσεως μέσω δικτυακών τόπων και υπηρεσιών που βασίζονται σε φορητές συσκευές, με ηλεκτρονικά μέσα και κατόπιν ατομικού αιτήματος καταναλωτή, με σκοπό τη σύναψη συμβάσεως καταναλωτών.

31) «Υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών επιβατών»: οι εμπορικές υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών επιβατών της περ. ιβ) του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 «σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς» (L 204), σε περίπτωση αναχώρησης ή διέλευσης ή άφιξης σε αερολιμένα ευρισκόμενο στην Επικράτεια κράτους μέλους, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται πτήσεις που αναχωρούν από αερολιμένα ευρισκόμενο σε τρίτη χώρα προς αερολιμένα ευρισκόμενο στην Επικράτεια κράτους μέλους, όταν οι υπηρεσίες παρέχονται από ενωσιακούς αερομεταφορείς.

32) «Υπηρεσίες μεταφορών επιβατών με λεωφορεία»: οι υπηρεσίες που καλύπτονται από τις παρ. 1 και 2 του

άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 181/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 «για τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 2006/2004» (L 55).

33) «Υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών επιβατών»: όλες οι υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών επιβατών της παρ. 1 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 1371/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 «σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών» (L 315), εξαιρουμένων των υπηρεσιών που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ίδιου Κανονισμού.

34) «Υπηρεσίες πλωτών μεταφορών επιβατών»: οι επιβατικές υπηρεσίες που καλύπτονται από την παρ. 1 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 1177/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 «για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 2006/2004» (L 334), με εξαίρεση τις υπηρεσίες που ρυθμίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 2 του εν λόγω Κανονισμού.

35) «Υπηρεσίες αστικών και προαστιακών μεταφορών»: οι αστικές και προαστιακές υπηρεσίες της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 4408/2016 (Α’ 135), οι οποίες, για τους σκοπούς του παρόντος, περιλαμβάνουν μόνο: τρένο, λεωφορείο και πούλμαν, μετρό, τραμ και τρόλεϊ.

36) «Υπηρεσίες περιφερειακών μεταφορών»: οι περιφερειακές υπηρεσίες της παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 4408/2016, οι οποίες, για τους σκοπούς του παρόντος, περιλαμβάνουν μόνο: τρένο, λεωφορείο και πούλμαν, μετρό, τραμ και τρόλεϊ.

37) «Υποστηρικτική τεχνολογία»: κάθε στοιχείο, τμήμα εξοπλισμού, υπηρεσία ή προϊόν συστήματος που περιλαμβάνει λογισμικό το οποίο χρησιμοποιείται για να αυξηθούν, να διατηρηθούν, να υποκατασταθούν ή να βελτιωθούν οι λειτουργικές δυνατότητες των ατόμων με αναπηρία ή για την ανακούφιση και αντιστάθμιση της αναπηρίας και των περιορισμών δραστηριότητας ή συμμετοχής.

38) «Λειτουργικό σύστημα»: το λογισμικό, το οποίο, μεταξύ άλλων, υποστηρίζει τη διασύνδεση του περιφερειακού υλικού εξοπλισμού, προγραμματίζει καθήκοντα, κατανέμει αποθήκευση, και παρουσιάζει στον χρήστη μια προεπιλεγμένη διεπαφή, όταν δεν βρίσκεται σε λειτουργία κανένα πρόγραμμα εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων των διεπαφών γραφικών των χρηστών, είτε το εν λόγω λογισμικό αποτελεί αναπόσπαστο μέρος υλικού συστήματος πληροφορικής γενικής χρήσης από τους καταναλωτές, είτε αποτελεί άλλου είδους αυτοτελές λογισμικό που προορίζεται να λειτουργεί σε υλικό σύστημα πληροφορικής γενικής χρήσης από τους καταναλωτές. Εξαιρούνται οι φορτωτές λειτουργικού συστήματος, τα βασικά συστήματα εισροής/εκροής ή το λοιπό υλικό λογισμικού που απαιτείται κατά την εκκίνηση ή την εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος.

39) «Υλικό σύστημα πληροφορικής για γενική χρήση από τους καταναλωτές»: ο συνδυασμός υλικού εξοπλισμού που συνιστά έναν πλήρη υπολογιστή και χαρακτηρίζεται από την πολυλειτουργική του φύση, την ικανότητά του να εκτελεί, με το κατάλληλο λογισμικό, τις περισσότερες κοινές υπολογιστικές εργασίες που ζητούν οι καταναλωτές και προορίζεται για χρήση από αυτούς, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται οι προσωπικοί υπολογιστές, ιδίως οι επιτραπέζιοι υπολογιστές, οι φορητοί υπολογιστές, τα έξυπνα τηλέφωνα και οι ταμπλέτες.

40) «Διαδραστική υπολογιστική ικανότητα»: η λειτουργία που υποστηρίζει την αλληλεπίδραση ανθρώπου συσκευής και επιτρέπει την επεξεργασία και τη μετάδοση δεδομένων, φωνής ή βίντεο ή οποιονδήποτε συνδυασμό των ανωτέρω.

41) «Ηλεκτρονικό βιβλίο και ειδικό λογισμικό»: η υπηρεσία, που συνίσταται στην παροχή ψηφιακών αρχείων που φέρουν ηλεκτρονική εκδοχή αρχείου βιβλίου, η οποία προσφέρει δυνατότητες πρόσβασης, πλοήγησης, ανάγνωσης και χρήσης και το λογισμικό στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι υπηρεσίες και οι εφαρμογές για φορητές συσκευές, που προορίζονται ειδικά για την πρόσβαση, πλοήγηση, ανάγνωση και χρήση αυτών των ψηφιακών αρχείων και δεν περιλαμβάνει λογισμικό που καλύπτεται από τον ορισμό της περ. 42.

42) «Συσκευή ανάγνωσης ηλεκτρονικών βιβλίων»: ο ειδικός εξοπλισμός, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται τόσο ο υλικός εξοπλισμός, όσο και το λογισμικό που χρησιμοποιείται για πρόσβαση, πλοήγηση, ανάγνωση και χρήση αρχείων ηλεκτρονικών βιβλίων.

43) «Ηλεκτρονικά εισιτήρια»: κάθε σύστημα στο οποίο αποθηκεύεται ηλεκτρονικά σε υλική κάρτα μετακινήσεων ή σε άλλη συσκευή, αντί να εκτυπώνεται σε έντυπο εισιτήριο, το δικαίωμα ταξιδίου, υπό μορφή μεμονωμένων ή πολλαπλών εισιτηρίων ταξιδίου, ταξιδιωτικών συνδρομών, ή ταξιδιωτικής πίστωσης.

44) «Υπηρεσίες ηλεκτρονικής έκδοσης εισιτηρίων»: κάθε σύστημα στο οποίο αγοράζονται, μεταξύ άλλων σε επιγραμμικό (on line) περιβάλλον, εισιτήρια επιβατικών μεταφορών με τη χρήση συσκευής με διαδραστική υπολογιστική ικανότητα, και παραδίδονται στον αγοραστή σε ηλεκτρονική μορφή, προκειμένου να μπορούν να τυπωθούν σε χαρτί ή να εμφανιστούν με τη χρήση φορητής συσκευής με διαδραστική υπολογιστική ικανότητα στη διάρκεια του ταξιδιού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

Άρθρο 5
Απαιτήσεις προσβασιμότητας (άρθρο 4 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)

1. Όλα τα προϊόντα τηρούν τις απαιτήσεις προσβασιμότητας των Τμημάτων I και ΙΙ του Παραρτήματος I, εξαιρουμένων των τερματικών αυτοεξυπηρέτησης, ως προς το Τμήμα ΙΙ του ως άνω Παρατήματος.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4, όλες οι υπηρεσίες τηρούν τις απαιτήσεις προσβασιμότητας των Τμημάτων ΙΙΙ και IV του Παραρτήματος I, εξαιρουμένων των αστικών και προαστιακών υπηρεσιών μεταφορών και περιφερειακών υπηρεσιών μεταφορών, ως προς το Τμήμα III του ως άνω Παραρτήματος.

3. Το δομημένο περιβάλλον που χρησιμοποιούν οι πελάτες των υπηρεσιών που καλύπτονται από τον παρόντα, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας, σύμφωνα με την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία και τη νομοθεσία που διέπει τις περιπτώσεις προσβασιμότητας εντός χερσαίας ζώνης λιμένα.

4. Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες απαλλάσσονται από την τήρηση των απαιτήσεων προσβασιμότητας της παρ. 2, καθώς και από οποιαδήποτε υποχρέωση σχετικά με την τήρηση των εν λόγω απαιτήσεων.

5. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας εξασφαλίζουν ότι η απάντηση στις επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης προς τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης «112» από το κέντρο λήψης κλήσεων έκτακτης ανάγκης «PSAP» τηρεί τις ειδικές απαιτήσεις προσβασιμότητας του Τμήματος V του Παραρτήματος I.

Άρθρο 6
Ισχύουσα νομοθεσία της Ένωσης στον τομέα των επιβατικών μεταφορών (άρθρο 5 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)
Υπηρεσίες που τηρούν τις απαιτήσεις σχετικά με την παροχή προσβάσιμων πληροφοριών και πληροφοριών σχετικά με την προσβασιμότητα που καθορίζονται στους Κανονισμούς α) (ΕΚ) 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου του 2004 «για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 295/91» (L 46), β) 1107/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 «σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς» (L 204), γ) 1371/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 «σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών» (L 315), δ) 1177/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 «για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 2006/2004» (L 334), και ε) 181/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2021 «για τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 2006/2004» (L 55) και στις σχετικές κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν βάσει του π.δ. 104/2010 (Α’ 181), θεωρείται ότι συμμορφώνονται με τις αντίστοιχες απαιτήσεις του παρόντος. Σε περιπτώσεις στις οποίες ο παρών προβλέπει πρόσθετες απαιτήσεις πέρα από εκείνες που προβλέπονται στους εν λόγω Κανονισμούς και στις εν λόγω πράξεις, οι πρόσθετες απαιτήσεις εφαρμόζονται πλήρως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Άρθρο 7
Υποχρεώσεις των κατασκευαστών (άρθρο 7 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)

1. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα που διαθέτουν στην αγορά είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα σύμφωνα με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας του παρόντος.

2. Οι κατασκευαστές καταρτίζουν τον τεχνικό φάκελο σύμφωνα με το Παράρτημα IV και διενεργούν τη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης που ορίζεται στο εν λόγω Παράρτημα ή αναθέτουν τη διενέργειά της σε τρίτο για λογαριασμό τους.

Όταν η συμμόρφωση προϊόντος με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας αποδεικνύεται με αυτήν τη διαδικασία, οι κατασκευαστές καταρτίζουν δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ και θέτουν τη σήμανση «CE».

3. Οι κατασκευαστές διατηρούν τον τεχνικό φάκελο και τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ επί πέντε (5) έτη από τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά.

4. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση των σειρών παραγωγής προς τον παρόντα. Οι αλλαγές στον σχεδιασμό ή τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και οι αλλαγές στα εναρμονισμένα πρότυπα ή τις τεχνικές προδιαγραφές, με βάση τις οποίες δηλώνεται η συμμόρφωση προϊόντος, λαμβάνονται, δεόντως, υπόψη.

5. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα τους φέρουν αριθμό τύπου, παρτίδας ή σειράς ή άλλο στοιχείο που επιτρέπει την ταύτισή τους ή, όταν δεν το επιτρέπει το μέγεθος ή η φύση του προϊόντος, εξασφαλίζουν ότι οι απαραίτητες πληροφορίες αναγράφονται στη συσκευασία ή σε έγγραφο που συνοδεύει το προϊόν.

6. Οι κατασκευαστές σημειώνουν το όνομά τους, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία τους ή το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα τους και τη διεύθυνση επικοινωνίας τους στο προϊόν ή, όταν δεν είναι δυνατόν, στη συσκευασία του ή σε έγγραφο που συνοδεύει το προϊόν. Η διεύθυνση υποδεικνύει ένα μοναδικό στοιχείο επικοινωνίας με τον κατασκευαστή. Τα στοιχεία επικοινωνίας διατυπώνονται στην ελληνική γλώσσα, σε γραφή μπράιγ ή σε άλλες προσβάσιμες μορφές.

7. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι το προϊόν συνοδεύεται από οδηγίες και πληροφορίες ασφάλειας στην ελληνική γλώσσα. Οι ανωτέρω οδηγίες και πληροφορίες, καθώς και κάθε επισήμανση είναι σαφείς, κατανοητές και εύληπτες και είναι δυνατόν να παρασχεθούν σε προσβάσιμη μορφή εφόσον ζητηθεί από τον πελάτη.

8. Οι κατασκευαστές που θεωρούν ότι προϊόν που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα λαμβάνουν αμέσως τα διορθωτικά μέτρα που είναι αναγκαία για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωσή του ή, κατά περίπτωση, να το αποσύρουν. Επιπλέον, όταν το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας του παρόντος, οι κατασκευαστές ενημερώνουν αμέσως τις αρμόδιες αρχές εποπτείας

της αγοράς και παραθέτουν λεπτομέρειες, ιδίως, για τη μη συμμόρφωση και τα διορθωτικά μέτρα που έλαβαν. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι κατασκευαστές διατηρούν μητρώο προϊόντων τα οποία δεν συμμορφώνονται με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας, καθώς και σχετικών καταγγελιών.

9. Οι κατασκευαστές παρέχουν, στην ελληνική γλώσσα, στην αρχή εποπτείας της αγοράς, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματός της, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του προϊόντος. Αν προκύπτει η μη συμμόρφωση του προϊόντος σύμφωνα με τον παρόντα, οι κατασκευαστές συνεργάζονται με την αρχή, κατόπιν αιτήματός της, για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης των προϊόντων με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας.

Άρθρο 8
Εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι (άρθρο 8 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)

1. Οι κατασκευαστές μπορούν να διορίζουν, με γραπτή εντολή, εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

2. Οι υποχρεώσεις που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 7 και η κατάρτιση του τεχνικού φακέλου δεν ανατίθενται σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

Η εντολή προς τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο επιτρέπει τουλάχιστον:

α) τη διατήρηση της δήλωσης συμμόρφωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον τεχνικό φάκελο στη διάθεση των εποπτικών αρχών της αγοράς επί πέντε (5) έτη,

β) την παροχή στην αρχή εποπτείας της αγοράς, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματός της, όλων των πληροφοριών και της τεκμηρίωσης που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση ενός προϊόντος,

γ) τη συνεργασία με την αρχή εποπτείας της αγοράς, κατόπιν αιτήματός της, για τις ενέργειες για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων που καλύπτει η εντολή του.

Άρθρο 9
Υποχρεώσεις των εισαγωγέων (άρθρο 9 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)

1. Οι εισαγωγείς διαθέτουν στην αγορά μόνο συμμορφούμενα προϊόντα.

2. Πριν διαθέσουν προϊόν στην αγορά, οι εισαγωγείς διασφαλίζουν ότι ο κατασκευαστής έχει διενεργήσει την κατάλληλη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης του Παραρτήματος IV. Επίσης, οι εισαγωγές εξασφαλίζουν α) ότι ο κατασκευαστής έχει καταρτίσει τον τεχνικό φάκελο που απαιτεί το εν λόγω Παράρτημα, β) ότι το προϊόν φέρει τη σήμανση «CE» και συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα και γ) ότι ο κατασκευαστής έχει τηρήσει τις απαιτήσεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 7.

3. Εφόσον ένας εισαγωγέας θεωρεί ότι κάποιο προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας του παρόντος, δεν διαθέτει το προϊόν στην αγορά μέχρις ότου αυτό συμμορφωθεί. Επίσης, ο εισαγωγέας ενημερώνει σχετικά τον κατασκευαστή, καθώς και την αρχή εποπτείας της αγοράς, όταν το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας.

4. Οι εισαγωγείς σημειώνουν το όνομα, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία τους ή το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα τους και τη διεύθυνση επικοινωνίας τους στο προϊόν ή, όταν δεν είναι δυνατόν, στη συσκευασία του ή σε έγγραφο που συνοδεύει το προϊόν. Τα στοιχεία επικοινωνίας διατυπώνονται στην ελληνική γλώσσα, σε γραφή μπράιγ ή σε άλλες προσβάσιμες μορφές.

5. Οι εισαγωγείς εξασφαλίζουν ότι το προϊόν συνοδεύεται από οδηγίες και πληροφορίες ασφαλείας στην ελληνική γλώσσα και είναι δυνατόν να παρασχεθούν σε προσβάσιμη μορφή εφόσον ζητηθεί από τον πελάτη.

6. Οι εισαγωγείς μεριμνούν ώστε, ενόσω είναι υπεύθυνοι για κάποιο προϊόν, οι συνθήκες αποθήκευσης ή μεταφοράς να μη θέτουν σε κίνδυνο τη συμμόρφωσή του με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας.

7. Οι εισαγωγείς θέτουν, για περίοδο πέντε (5) ετών, αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ στη διάθεση της αρχής εποπτείας της αγοράς και εξασφαλίζουν ότι ο τεχνικός φάκελος μπορεί να καταστεί διαθέσιμος, κατόπιν αιτήματός της.

8. Οι εισαγωγείς που θεωρούν ότι προϊόν που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα λαμβάνουν αμέσως τα διορθωτικά μέτρα που είναι αναγκαία για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωσή του ή να το αποσύρουν. Επιπλέον, όταν το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας, οι εισαγωγείς ενημερώνουν αμέσως σχετικά με το θέμα αυτό την αρχή εποπτείας της αγοράς και παραθέτουν λεπτομέρειες ιδίως για τη μη συμμόρφωση και τα διορθωτικά μέτρα που έλαβαν. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι εισαγωγείς διατηρούν μητρώο προϊόντων τα οποία δεν συμμορφώνονται με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας, καθώς και σχετικών καταγγελιών.

9. Οι εισαγωγείς παρέχουν, στην ελληνική γλώσσα, στην αρχή εποπτείας της αγοράς, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματός της, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του προϊόντος. Επίσης, συνεργάζονται με την αρχή αυτή, κατόπιν αιτήματός της, για τις απαιτούμενες ενέργειες προς εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας των προϊόντων που έχουν διαθέσει στην αγορά.

Άρθρο 10
Υποχρεώσεις των διανομέων (άρθρο 10 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)

1. Όταν οι διανομείς καθιστούν ένα προϊόν διαθέσιμο στην αγορά, ενεργούν με τη δέουσα προσοχή σε σχέση με τις απαιτήσεις του παρόντος.

2. Οι διανομείς, προτού καταστήσουν ένα προϊόν διαθέσιμο στην αγορά, επαληθεύουν: α) ότι το προϊόν φέρει τη σήμανση «CE», β) ότι συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα, τις οδηγίες και τις πληροφορίες ασφαλείας στην ελληνική γλώσσα, και γ) ότι ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας έχουν τηρήσει τις απαιτήσεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 7 και της παρ. 4 του άρθρου 9 αντίστοιχα.

3. Εφόσον ένας διανομέας θεωρεί ότι κάποιο προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας του παρόντος, ο διανομέας δεν καθιστά το προϊόν διαθέσιμο στην αγορά, μέχρις ότου αυτό συμμορφωθεί. Επίσης, ο διανομέας ενημερώνει σχετικά τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα, καθώς και την αρχή εποπτείας της αγοράς, όταν το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας.

4. Οι διανομείς μεριμνούν ώστε, ενόσω είναι υπεύθυνοι για κάποιο προϊόν, οι συνθήκες αποθήκευσης ή μεταφοράς να μην θέτουν σε κίνδυνο τη συμμόρφωσή του με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας.

5. Οι διανομείς που θεωρούν ή έχουν λόγους να πιστεύουν ότι προϊόν που έχουν καταστήσει διαθέσιμο στην αγορά δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται τα διορθωτικά μέτρα που είναι αναγκαία για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση του προϊόντος ή, κατά περίπτωση, την απόσυρσή του. Επιπλέον, όταν το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας, οι διανομείς ενημερώνουν αμέσως την αρχή εποπτείας της αγοράς και παραθέτουν λεπτομέρειες ιδίως για τη μη συμμόρφωση και τα διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.

6. Οι διανομείς παρέχουν στην αρχή εποπτείας της αγοράς, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματός της, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του προϊόντος. Επίσης, συνεργάζονται με την αρχή αυτή, κατόπιν αιτήματός της, για την εξάλειψη της μη συμμόρφωσης με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων που έχουν διαθέσει στην αγορά.

Άρθρο 11
Περιπτώσεις στις οποίες οι υποχρεώσεις των κατασκευαστών εφαρμόζονται στους εισαγωγείς και στους διανομείς (άρθρο 11 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)
Για τους σκοπούς του παρόντος, ο εισαγωγέας ή ο διανομέας θεωρείται κατασκευαστής και υπόκειται στις υποχρεώσεις του κατασκευαστή σύμφωνα με το άρθρο 7, όταν διαθέτει προϊόν στην αγορά με την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του ή τροποποιεί προϊόν που διατίθεται ήδη στην αγορά κατά τρόπο που είναι δυνατόν να επηρεάσει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του παρόντος.

Άρθρο 12
Ταυτοποίηση των οικονομικών φορέων που διαχειρίζονται προϊόντα (άρθρο 12 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)

1. Οι οικονομικοί φορείς που αναφέρονται στα άρθρα 7 έως 10 προσδιορίζουν στις αρχές εποπτείας της αγοράς τα ακόλουθα:

α) κάθε άλλον οικονομικό φορέα ο οποίος τους έχει προμηθεύσει προϊόν,

β) κάθε άλλον οικονομικό φορέα στον οποίον έχουν προμηθεύσει προϊόν.

2. Οι οικονομικοί φορείς των άρθρων 7 έως 10 οφείλουν να είναι σε θέση να παρέχουν τις πληροφορίες της παρ. 1 επί πέντε (5) έτη αφότου έχουν προμηθευτεί το προϊόν και επί πέντε (5) έτη αφότου έχουν προμηθεύσει το προϊόν.

Άρθρο 13
Υποχρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών (άρθρο 13 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών σχεδιάζουν και παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας του παρόντος.

2. α) Οι πάροχοι υπηρεσιών συντάσσουν τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το Παράρτημα V και παραθέτουν πώς οι υπηρεσίες ικανοποιούν τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας. Οι πληροφορίες διατίθενται στο κοινό σε γραπτή και προφορική μορφή, μεταξύ άλλων, με τρόπο ώστε να είναι προσβάσιμες σε άτομα με αναπηρία. Οι πάροχοι υπηρεσιών διατηρούν τις πληροφορίες για όσο χρονικό διάστημα η υπηρεσία είναι σε λειτουργία.

β) Οι ειδικές απαιτήσεις προσβασιμότητας του Τμήματος V του Παραρτήματος Ι προσφέρονται από τους παρόχους υπηρεσιών ατελώς στο σύνολό τους και χωρίς υποχρέωση χρήσης οποιουδήποτε μέσου πληρωμής, σύμφωνα με το άρθρο 217 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 28 του παρόντος, οι πάροχοι υπηρεσιών εξασφαλίζουν ότι προβλέπονται διαδικασίες, ώστε η παροχή υπηρεσιών να συμμορφώνεται με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας. Οι αλλαγές στα χαρακτηριστικά της παροχής της υπηρεσίας, οι αλλαγές στις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας και οι αλλαγές στα εναρμονισμένα πρότυπα ή τις τεχνικές προδιαγραφές με βάση τις οποίες δηλώνεται η συμμόρφωση της υπηρεσίας με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας λαμβάνονται δεόντως υπόψη από τους παρόχους υπηρεσιών.

4. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, οι πάροχοι υπηρεσιών λαμβάνουν τα διορθωτικά μέτρα που είναι αναγκαία για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση της υπηρεσίας, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας.

Επιπλέον, όταν η υπηρεσία δεν συμμορφώνεται με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας, οι πάροχοι υπηρεσιών ενημερώνουν αμέσως σχετικά με το θέμα αυτό την αρμόδια αρχή εποπτείας της αγοράς και παραθέτουν λεπτομέρειες ιδίως για τη μη συμμόρφωση και τα διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.

5. Οι πάροχοι υπηρεσιών παρέχουν στην αρμόδια αρχή, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματός της, όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση της υπηρεσίας με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας. Επίσης, συνεργάζονται με την αρχή αυτή, κατόπιν αιτήματός της, για τη συμμόρφωση της υπηρεσίας με τις εν λόγω απαιτήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ

Άρθρο 14
Θεμελιώδης μεταβολή και δυσανάλογη επιβάρυνση (άρθρο 14 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)

1. Οι απαιτήσεις προσβασιμότητας που αναφέρονται στο άρθρο 5 εφαρμόζονται στον βαθμό που η συμμόρφωση:

α) δεν απαιτεί σημαντική αλλαγή στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες με αποτέλεσμα τη θεμελιώδη μεταβολή του βασικού χαρακτήρα τους, και

β) δεν συνεπάγεται την επιβολή δυσανάλογης επιβάρυνσης για τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς.

2. Οι οικονομικοί φορείς διενεργούν τεκμηριωμένη εκτίμηση ως προς το κατά πόσον η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας του άρθρου 5 προκαλεί σημαντική αλλαγή ή, με βάση τα σχετικά κριτήρια που προσδιορίζονται στο Παράρτημα VI, συνεπάγεται δυσανάλογη επιβάρυνση κατά την περ. β) της παρ. 1.

3. Οι οικονομικοί φορείς διατηρούν όλα τα σχετικά αποτελέσματα για περίοδο πέντε (5) ετών, η οποία υπολογίζεται από την ημερομηνία της τελευταίας διάθεσης προϊόντος στην αγορά ή της τελευταίας παροχής υπηρεσίας, κατά περίπτωση. Κατόπιν αιτήματος της αρχής εποπτείας της αγοράς ή της αρχής ελέγχου της συμμόρφωσης των υπηρεσιών, κατά περίπτωση, οι οικονομικοί φορείς παρέχουν στις αρχές αντίγραφο της εκτίμησης που αναφέρεται στην παρ. 2.

4. Κατά παρέκκλιση της παρ. 2, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις στον τομέα των προϊόντων απαλλάσσονται από την απαίτηση να τεκμηριώνουν την εκτίμησή τους. Ωστόσο, εάν η αρχή εποπτείας της αγοράς το ζητήσει, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις στον τομέα των προϊόντων για τα οποία έχουν επιλέξει να επικαλεστούν την παρ. 1, παρέχουν στην αρχή τα τεκμήρια που αφορούν στην εκτίμηση που αναφέρεται στην παρ. 2.

5. Οι πάροχοι υπηρεσιών που επικαλούνται την περ. β) της παρ. 1, ανανεώνουν, τουλάχιστον για πέντε (5) έτη, για κάθε κατηγορία ή είδος υπηρεσίας, την εκτίμησή τους για το κατά πόσον η επιβάρυνση είναι δυσανάλογη:

α) όταν μεταβάλλεται η προσφερόμενη υπηρεσία, ή β) όταν ζητείται από τις αρχές εποπτείας της συμμόρφωσης των υπηρεσιών.

6. Όταν οι οικονομικοί φορείς, είτε του δημόσιου, είτε του ιδιωτικού τομέα, λαμβάνουν χρηματοδότηση από άλλες πηγές, πλην των ιδίων πόρων του οικονομικού φορέα, που παρέχεται για τον σκοπό της βελτίωσης της προσβασιμότητας, δεν μπορούν να επικαλούνται την περ. β) της παρ. 1.

7. Όταν οι οικονομικοί φορείς επικαλούνται την παρ. 1 για συγκεκριμένο προϊόν ή συγκεκριμένη υπηρεσία, ενημερώνουν σχετικά την αρχή εποπτείας της αγοράς ή την υπηρεσία που είναι αρμόδια για τον έλεγχο της συμμόρφωσης των υπηρεσιών. Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Άρθρο 15
Τεκμήριο συμμόρφωσης (άρθρο 15 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)

1. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που συμμορφώνονται με τα εναρμονισμένα πρότυπα ή με μέρη αυτών, τα στοιχεία των οποίων έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεκμαίρεται ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας του παρόντος, εφόσον τα εν λόγω πρότυπα ή τα μέρη τους καλύπτουν τις απαιτήσεις αυτές.

2. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που συμμορφώνονται με τις τεχνικές προδιαγραφές ή με μέρη αυτών τεκμαίρεται ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας του παρόντος, εφόσον οι εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές ή τα μέρη τους καλύπτουν τις απαιτήσεις αυτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΣΗΜΑΝΣΗ «CE»

Άρθρο 16
Δήλωση ΕΕ για τη συμμόρφωση των προϊόντων (άρθρο 16 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)

1. Με τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ δηλώνεται ότι πληρούνται αποδεδειγμένα οι εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας. Όταν κατ’ εξαίρεση γίνεται χρήση του άρθρου 14, η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ αναφέρει ποιες απαιτήσεις προσβασιμότητας υπάγονται σε αυτή την εξαίρεση.

2. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ συντάσσεται ή μεταφράζεται στην ελληνική γλώσσα και έχει τη δομή που ορίζεται στο Παράρτημα VII. Επίσης, περιέχει τα στοιχεία που ορίζονται στο Παράρτημα IV και επικαιροποιείται συνεχώς. Οι απαιτήσεις σχετικά με την τεχνική τεκμηρίωση δεν επιβάλλουν αδικαιολόγητη επιβάρυνση στις πολύ μικρές, τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις.

3. Όταν ένα προϊόν διέπεται από περισσότερες από μία ενωσιακές πράξεις βάσει των οποίων απαιτείται δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ, καταρτίζεται μια και μόνο δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ για όλες τις εν λόγω ενωσιακές πράξεις. Η δήλωση αυτή περιέχει τα στοιχεία των οικείων πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων δημοσίευσής τους.

4. Με την κατάρτιση της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ, ο κατασκευαστής αναλαμβάνει την ευθύνη για τη συμμόρφωση του προϊόντος προς τις απαιτήσεις του παρόντος.

Άρθρο 17
Γενικές αρχές της σήμανσης «CE» των προϊόντων (άρθρο 17 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)
Η σήμανση «CE» υπόκειται στις γενικές αρχές του άρθρου 30 του Κανονισμού (ΕΚ) 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 «για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 339/93 του Συμβουλίου» (L 218).

Άρθρο 18
Κανόνες και όροι για την τοποθέτηση της σήμανσης «CE» (άρθρο 18 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)

1. Η σήμανση «CE» τοποθετείται κατά τρόπο εμφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο στο προϊόν ή στην πινακίδα με τα στοιχεία του. Όταν η φύση του προϊόντος δεν το επιτρέπει ή δεν το δικαιολογεί, η σήμανση «CE» τοποθετείται στη συσκευασία του προϊόντος και στα συνοδευτικά έγγραφα.

2. Η σήμανση «CE» τοποθετείται προτού διατεθεί το προϊόν στην αγορά.

3. Η αρχή εποπτείας της αγοράς λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΣΤ’ και το άρθρο 26 για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής του καθεστώτος που διέπει τη σήμανση «CE» και την αντιμετώπιση της αθέμιτης χρήσης της εν λόγω σήμανσης αντίστοιχα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Άρθρο 19
Εποπτεία της αγοράς προϊόντων (άρθρο 19 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)

1. Η παρ. 3 του άρθρου 2, οι παρ. 1, 2, 5 και 6 του άρθρου 10, τα άρθρα 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 24, 25, 26 και 27, οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 28 του Κανονισμού (ΕE) 2019/1020 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 «για την εποπτεία της αγοράς και τη συμμόρφωση των προϊόντων και για την κατάργηση της Οδηγίας 2004/42/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 765/2008 και (ΕΕ) αριθμ. 305/2011» (L 169) ισχύουν για τα προϊόντα του παρόντος.

2. Ως αρμόδια αρχή εποπτείας της αγοράς για τα προϊόντα ως προς τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας του παρόντος ορίζεται:

α) η Διεύθυνση Ασφάλειας και Συμμόρφωσης Βιομηχανικών Προϊόντων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τα προϊόντα των περ. α) και ε) της παρ. 1 του άρθρου 3 και για τα τερματικά πληρωμών και τις αυτόματες ταμειακές μηχανές,

β) η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων για τα προϊόντα της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 3,

γ) η Γενική Γραμματεία Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών από κοινού με τη Διεύθυνση Ασφάλειας και Συμμόρφωσης Βιομηχανικών Προϊόντων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τα προϊόντα των στοιχείων ii), iii) και iv) της υποπερ. ββ) της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 3,

δ) το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης από κοινού με τη Διεύθυνση Ασφάλειας και Συμμόρφωσης Βιομηχανικών Προϊόντων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τα προϊόντα της περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 3.

3. Για την άσκηση εποπτείας της αγοράς των προϊόντων ως προς τις απαιτήσεις του παρόντος συγκροτούνται κλιμάκια ελέγχου κατά τον ετήσιο τακτικό προγραμματισμό, καθώς και μετά από καταγγελία.

4. Κατά την άσκηση της εποπτείας της αγοράς για προϊόντα, η αρχή εποπτείας της αγοράς, εφόσον ο οικονομικός φορέας έχει επικαλεσθεί το άρθρο 14:

α) ελέγχει ότι η εκτίμηση που αναφέρεται στο άρθρο 14 έχει διενεργηθεί από τον οικονομικό φορέα,

β) επανεξετάζει την εκτίμηση και τα αποτελέσματά της, καθώς και την ορθή χρήση των κριτηρίων που καθορίζονται στο Παράρτημα VI, και

γ) ελέγχει τη συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας.

5. Οι πληροφορίες που κατέχει η αρχή εποπτείας της αγοράς σχετικά με τη συμμόρφωση των οικονομικών φορέων προς τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας του παρόντος και με την εκτίμηση που προβλέπεται στο άρθρο 14 διατίθενται στους καταναλωτές κατόπιν αιτήματος και σε προσβάσιμη μορφή, εκτός αν οι πληροφορίες αυτές δεν είναι δυνατόν να παρέχονται για λόγους εμπιστευτικότητας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕE) 2019/1020 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019 «για την εποπτεία της αγοράς και τη συμμόρφωση των προϊόντων και για την κατάργηση της Οδηγίας 2004/42/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 765/2008 και (ΕΕ) αριθμ. 305/2011» (L 169).

6. Κατά την άσκηση της εποπτείας της αγοράς, η αρχή εποπτείας συνεργάζεται με την αντιπροσωπευτικότερη οργάνωση των ατόμων με αναπηρία.

Άρθρο 20
Διαδικασία για τη μεταχείριση των προϊόντων που δεν συμμορφώνονται με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας (άρθρο 20 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)

1. Εάν η αρχή εποπτείας της αγοράς έχει επαρκείς λόγους να πιστεύει ότι ένα προϊόν που καλύπτεται από τον παρόντα δεν συμμορφώνεται με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας, τότε διενεργεί αξιολόγηση για το εν λόγω προϊόν. Για τον σκοπό αυτόν, οι σχετικοί οικονομικοί φορείς συνεργάζονται πλήρως με την αρχή εποπτείας της αγοράς. Εάν, κατά την αξιολόγηση του πρώτου εδαφίου, η αρχή εποπτείας της αγοράς διαπιστώσει ότι το προϊόν δεν συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις που καθορίζονται στον παρόντα, τότε ζητά χωρίς καθυστέρηση από τον σχετικό οικονομικό φορέα να λάβει όλα τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να φέρει το προϊόν σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις εντός προθεσμίας που ορίζει, ανάλογα προς τη φύση της μη συμμόρφωσης.

Επίσης, απαιτεί από τον σχετικό οικονομικό φορέα να αποσύρει το προϊόν από την αγορά εντός ευλόγου διαστήματος, μόνον εάν ο σχετικός οικονομικός φορέας δεν λάβει τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα εντός της προθεσμίας του τρίτου εδαφίου.

Το άρθρο 16 του Κανονισμού (ΕE) 2019/1020 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 «για την εποπτεία της αγοράς και τη συμμόρφωση των προϊόντων και για την κατάργηση της Οδηγίας 2004/42/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 765/2008 και (ΕΕ) αριθμ. 305/2011» (L 169) ισχύει για τα μέτρα του τρίτου και του τέταρτου εδαφίου.

2. Εάν η αρχή εποπτείας της αγοράς διαπιστώνει ότι η μη συμμόρφωση δεν περιορίζεται στην ελληνική επικράτεια, ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και για τα μέτρα που ζήτησε να λάβει ο οικονομικός φορέας.

3. Ο οικονομικός φορέας διασφαλίζει ότι λαμβάνονται όλα τα ενδεικνυόμενα διορθωτικά μέτρα για όλα τα προϊόντα που έχει θέσει σε κυκλοφορία στην αγορά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

4. Εάν ο σχετικός οικονομικός φορέας, εντός του χρονικού διαστήματος του τρίτου εδαφίου της παρ. 1, δεν λάβει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα, τότε η αρχή εποπτείας της αγοράς λαμβάνει όλα τα κατάλληλα προσωρινά μέτρα για να απαγορεύσει ή να περιορίσει τη διαθεσιμότητα του προϊόντος στην αγορά ή να αποσύρει το προϊόν από την αγορά.

Η αρχή εποπτείας της αγοράς ενημερώνει αμέσως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα μέτρα αυτά.

5. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 περιλαμβάνουν όλες τις διαθέσιμες λεπτομέρειες, ιδίως τα στοιχεία που απαιτούνται για την ταυτοποίηση του μη συμμορφούμενου προϊόντος, την καταγωγή του, τη φύση της εικαζόμενης μη συμμόρφωσης και τις απαιτήσεις προσβασιμότητας με τις οποίες δεν συμμορφώνεται το προϊόν, τη φύση και τη διάρκεια των μέτρων που ελήφθησαν, καθώς και τα επιχειρήματα που προβάλλει ο σχετικός οικονομικός φορέας. Ειδικότερα, η αρχή εποπτείας αναφέρει εάν η έλλειψη συμμόρφωσης οφείλεται στο ότι:

α) το προϊόν δεν πληροί τις εφαρμοστέες απαιτήσεις προσβασιμότητας, ή

β) υπάρχουν ελλείψεις στα εναρμονισμένα πρότυπα ή στις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο άρθρο 15 όπου βασίζεται το τεκμήριο της συμμόρφωσης.

6. Η αρχή εποπτείας της αγοράς ενημερώνει αμέσως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα μέτρα που έλαβε και παρέχει άλλες πρόσθετες πληροφορίες που ενδεχομένως έχει όσον αφορά στη μη συμμόρφωση του προϊόντος, και, σε περίπτωση διαφωνίας με το κοινοποιηθέν μέτρο, για τις τυχόν αντιρρήσεις της.

7. Εάν, εντός τριών (3) μηνών από τη λήψη των πληροφοριών του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4, δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από άλλο κράτος μέλος ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με προσωρινό μέτρο που έχει λάβει η αρμόδια αρχή, το μέτρο θεωρείται δικαιολογημένο.

Άρθρο 21
Τυπική μη συμμόρφωση (άρθρο 22 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 20, απαιτείται από τον σχετικό οικονομικό φορέα να θέσει τέλος στη μη συμμόρφωση, όταν διαπιστωθεί ένα από τα ακόλουθα:

α) η σήμανση «CE» έχει τεθεί κατά παράβαση του άρθρου 30 του Κανονισμού (ΕΚ) 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 «για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 339/93 του Συμβουλίου» (L 218) ή του άρθρου 18 του παρόντος,

β) η σήμανση «CE» δεν έχει τοποθετηθεί, γ) η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ δεν έχει καταρτιστεί ή

δεν έχει καταρτιστεί σωστά, δ) ο τεχνικός φάκελος είτε δεν είναι διαθέσιμος, είτε

δεν είναι πλήρης,

ε) οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρ. 6 του άρθρου 7 ή στην παρ. 4 του άρθρου 9 απουσιάζουν, είναι λανθασμένες ή ελλιπείς,

στ) δεν πληρούται οποιαδήποτε άλλη από τις διοικητικές απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 7 ή στο άρθρο 9.

2. Εάν η μη συμμόρφωση της παρ. 1 εξακολουθήσει να υφίσταται, λαμβάνονται όλα τα δέοντα μέτρα για τον περιορισμό ή την απαγόρευση της διαθεσιμότητας στην αγορά του προϊόντος ή για την εξασφάλιση της απόσυρσής του από την αγορά.

Άρθρο 22
Συμμόρφωση των υπηρεσιών που παρέχονται από ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς (άρθρο 23 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)

1. Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 193 και την παρ. 1 του άρθρου 219 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), θεσπίζονται, υλοποιούνται και επικαιροποιούνται τακτικά επαρκείς διαδικασίες προκειμένου:

α) να ελέγχεται η συμμόρφωση των υπηρεσιών με τις απαιτήσεις του παρόντος, καθώς και η εκτίμηση που αναφέρεται στο άρθρο 14 και για την οποία εφαρμόζεται αναλογικά η παρ. 2 του άρθρου 19,

β) να δίνεται συνέχεια στις καταγγελίες ή τις εκθέσεις που υποβάλλονται σχετικά με θέματα που αφορούν στη μη συμμόρφωση των υπηρεσιών με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας του παρόντος,

γ) να επαληθεύεται ότι ο οικονομικός φορέας έχει λάβει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα.

2. Αρμόδια αρχή για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της συμμόρφωσης των υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), σύμφωνα με το άρθρο 113 του ν. 4727/2020.

Η ΕΕΤΤ εξασφαλίζει ότι το κοινό είναι ενήμερο για την ύπαρξη, τις αρμοδιότητες, την ταυτότητα, το έργο και τις αποφάσεις της και καθιστά αυτές τις πληροφορίες διαθέσιμες σε προσβάσιμη μορφή, εφόσον ζητηθεί.

3. Σε ό,τι αφορά την παροχή υπηρεσιών που διατίθενται μέσω των ιστοτόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα, εφαρμόζεται το Κεφάλαιο Η’ του ν. 4727/2020 και συγκεκριμένα:

α) ως προς τη συμμόρφωση των υπηρεσιών με τις απαιτήσεις του παρόντος νόμου, ισχύει το τεκμήριο συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας, κατ’εφαρμογή του άρθρου 41 του ν. 4727/2020,

β) ως προς το σκέλος υποβολής των καταγγελιών, ισχύει η δυνατότητα υποβολής παρατηρήσεων, αιτημάτων για παροχή πληροφοριών και αναφορών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 45 του ν. 4727/2020,

γ) ως προς την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων αναφορικά με τη συμμόρφωση, εφαρμόζεται το άρθρο 47 του ν. 4727/2020,

δ) ως προς την επιμόρφωση υπαλλήλων και την ευαισθητοποίηση του κοινού, εφαρμόζεται το άρθρο 46 του ν. 4727/2020.

Άρθρο 23
Προσβασιμότητα τραπεζικών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών
Τα τραπεζικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και όσες επιχειρήσεις παρέχουν τραπεζικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες προσαρμόζουν τις διαδικασίες και τα έγγραφά τους για τις υπηρεσίες της περ. 28 του άρθρου 4, ώστε να ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις προσβασιμότητας των Τμημάτων ΙΙΙ και ΙV του Παραρτήματος Ι και τα κριτήρια λειτουργικής απόδοσης του Τμήματος VIII του ίδιου Παραρτήματος.

Άρθρο 24
Πρόσβαση και προστασία των καταναλωτών από άμεσες και έμμεσες πολιτικές διακριτικής τιμολόγησης
Δεν επιτρέπεται η εφαρμογή δυσμενούς διακριτικής τιμολογιακής πολιτικής ή η πάσης φύσεως επιλεκτική οικονομική επιβάρυνση, έναντι όσων καταναλωτών η πρόσβαση βελτιώνεται ή μεγιστοποιείται, ως αποτέλεσμα της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων και των τραπεζικών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στις προβλέψεις του παρόντος.

Άρθρο 25
Προσβασιμότητα δυνάμει ενωσιακών πράξεων (άρθρα 24 και 25 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)

1. Όσον αφορά στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 3, οι απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στο Παράρτημα I συνιστούν υποχρεωτικές απαιτήσεις προσβασιμότητας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 54 και την παρ. 1 του άρθρου 282 του ν. 4412/2016 (Α’ 149).

2. Κάθε προϊόν ή υπηρεσία, των οποίων τα χαρακτηριστικά, τα στοιχεία ή οι λειτουργίες συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στο Παράρτημα I, σύμφωνα με το Τμήμα VI αυτού, τεκμαίρεται ότι πληροί τις σχετικές υποχρεώσεις που ορίζονται σε άλλες ενωσιακές πράξεις, εκτός από τον παρόντα, όσον αφορά την προσβασιμότητα, για τα εν λόγω χαρακτηριστικά, στοιχεία ή λειτουργίες εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στις εν λόγω άλλες πράξεις.

3. Η συμμόρφωση με εναρμονισμένα πρότυπα και τεχνικές προδιαγραφές ή τμήματα αυτών που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 15 δημιουργεί το τεκμήριο συμμόρφωσης της παρ. 2, στο μέτρο που τα εν λόγω πρότυπα και οι τεχνικές προδιαγραφές ή τα τμήματά τους πληρούν τις απαιτήσεις προσβασιμότητας του παρόντος.

Άρθρο 26
Διοικητικές κυρώσεις (άρθρο 30 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)

1. Στους παραβάτες του παρόντος, επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις, με βάση την αρχή της αναλογικότητας.

2. Για την επιβολή κυρώσεων λαμβάνονται ιδίως υπόψη η έκταση της μη συμμόρφωσης, η ιδιότητα του οικονομικού φορέα (κατασκευαστής, εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, εισαγωγέας, διανομέας) και το μέγεθος της επιχείρησης, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τελέσθηκε ή εξακολουθεί να τελείται η παράβαση, οι ιδιαιτερότητες των ευρημάτων και οι επιπτώσεις αυτών, οι τυχόν διορθωτικές ενέργειες και η εκ των υστέρων συμμόρφωση του οικονομικού φορέα, καθώς και ο βαθμός της συνεργασίας του ελεγχόμενου με τα κλιμάκια ελέγχου και την αρμόδια υπηρεσία.

3. Εάν διαπιστωθεί ότι το ελεγχόμενο προϊόν δεν συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις του παρόντος, η αρχή εποπτείας της αγοράς δύναται να λαμβάνει, μεταξύ άλλων, αναλόγως τα ακόλουθα διοικητικά μέτρα:

α) σύσταση για διορθωτικές ενέργειες, β) προσωρινή δέσμευση, γ) απαγόρευση κυκλοφορίας και διαθεσιμότητας.

4. Για την επιβολή κυρώσεων στο πλαίσιο των υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 138 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), αρμόδια αρχή είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, σύμφωνα με το άρθρο 113 του ν. 4727/2020.

5. Σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων του παρόντος εκ μέρους των παρόχων υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης επιβάλλει στον πάροχο της υπηρεσίας τις προβλεπόμενες στην παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 4779/2021 (Α’ 27) ή στο άρθρο 4 του ν. 2328/1995 (Α’ 159) κυρώσεις.

6. Σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων ως προς το δομημένο περιβάλλον κατά την παρ. 3 του άρθρου 5, εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην κείμενη πολεοδομική νομοθεσία και τη νομοθεσία που διέπει τις περιπτώσεις προσβασιμότητας εντός χερσαίας ζώνης λιμένα.

7. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων του ν. 4412/2016 (Α’ 147).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 27
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Kατ’ εφαρμογή του άρθρου 19, με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών και Μεταφορών εξειδικεύονται, ύστερα από εισήγηση της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας, η οργανωτική και υλικοτεχνική υποδομή για την άσκηση της εποπτείας της αγοράς, οι απαιτούμενες διοικητικές διαδικασίες για τη συγκρότηση μικτών κλιμακίων ελέγχου και καθορίζονται οι αποζημιώσεις και λοιπές δαπάνες των ελεγκτών.

2. Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 26, με προεδρικό διάταγμα, κατόπιν πρότασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών και Μεταφορών εξειδικεύονται για τα προϊόντα: α) οι περιπτώσεις επιβολής κυρώσεων, β) το ύψος των διοικητικών προστίμων για κάθε παράβαση, γ) η διαδικασία και τα όργανα επιβολής αυτών, δ) η διαδικασία είσπραξης των διοικητικών προστίμων, καθώς και ε) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ως προς τα προϊόντα που υπάγονται σε αυτόν.

Άρθρο 28
Μεταβατικές διατάξεις (παρ. 3 άρθρου 31 και άρθρου 32 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 2, έως την 28η Ιουνίου 2030, οι πάροχοι υπηρεσιών δύνανται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους με προϊόντα που χρησιμοποιούν νόμιμα για την παροχή παρόμοιων υπηρεσιών πριν από την ως άνω ημερομηνία. Οι συμβάσεις υπηρεσιών που έχουν συναφθεί πριν από την 28η Ιουνίου 2025 μπορούν να παραμείνουν σε ισχύ χωρίς μεταβολή έως τη λήξη τους, έως πέντε (5) έτη από την παραπάνω ημερομηνία.

2. Ο παρών εφαρμόζεται μόνο σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων για τις οποίες η αναθέτουσα αρχή έχει κινήσει τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, κατά τα άρθρα 61, 120, 290 και 330 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) μετά την 28η Ιουνίου 2025.

3. Τερματικά αυτοεξυπηρέτησης που χρησιμοποιούνται νομίμως από παρόχους υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών, πριν την 28η Ιουνίου 2025, μπορούν να χρησιμοποιούνται για την παροχή παρόμοιων υπηρεσιών, μέχρι το τέλος της οικονομικά ωφέλιμης ζωής τους, για ανώτατο διάστημα έως είκοσι (20) ετών από την έναρξη της χρήσης τους.

ΜΕΡΟΣ Γ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Άρθρο 29
Αρμοδιότητα ελέγχου διάθεσης πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, μαζικής εστίασης και τροφοδοσίας (catering) Τροποποίηση περ. γ) παρ. 1 άρθρου 17 ν. 4736/2020
Η περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4736/2020 (Α’ 200), περί ελέγχου και αρμοδίων αρχών ελέγχου, τροποποιείται ως προς τη διεύρυνση της αρμοδιότητας ελέγχου της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς σχετικά με τη διάθεση πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, μαζικής εστίασης και τροφοδοσίας (catering), και η περ. γ’ διαμορφώνεται ως εξής:

«γ) η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τον έλεγχο της εφαρμογής των υποχρεώσεων των παρ. 4 έως 6 του άρθρου 4 και της παρ. 1 του άρθρου 5 στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, μαζικής εστίασης και τροφοδοσίας (catering).»

Άρθρο 30
Ορισμός Προέδρου εφορευτικής επιτροπής κατά τις εκλογικές διαδικασίες επαγγελματικών οργανώσεων Τροποποίηση παρ. 20 άρθρου 7 ν. 1712/1987
Η παρ. 20 του άρθρου 7 του ν. 1712/1987 (Α’ 115), περί εκλογικών διαδικασιών επαγγελματικών οργανώσεων, τροποποιείται ως προς την ιδιότητα του προεδρεύοντος της εφορευτικής επιτροπής, επικαιροποιούνται οι νομοθετικές παραπομπές, και η παρ. 20 διαμορφώνεται ως εξής:

«20. Στην εφορευτική επιτροπή προεδρεύει δικηγόρος του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, που ορίζεται κατά τις παρ. 3, 4 και 6 του άρθρου 11 του ν. 1264/1982 (Α’ 79).»

Άρθρο 31
Παραχώρηση ακινήτων ευρισκομένων εντός των Ζωνών Απολιγνιτοποίησης Προσθήκη παρ. 12 στο άρθρο 4 του ν. 4061/2012
Στο άρθρο 4 του ν. 4061/2012 (Α’ 66), περί παραχωρήσεων ακινήτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προστίθεται παρ. 12 ως εξής:

«12. Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από αίτηση της Ελληνικής Εταιρείας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Α.Ε. (ΕΛΕ.Δ.Α.Μ.) με τον διακριτικό τίτλο «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» δύνανται να παραχωρούνται, κατά χρήση, έναντι τιμήματος, χωρίς δημοπρασία, ακίνητα της περ. α) της παρ. 1, ανεξαρτήτως έκτασης, εφόσον τα ακίνητα βρίσκονται εντός των Ζωνών Απολιγνιτοποίησης της παρ. 1 του άρθρου 155 του ν. 4759/2020 (Α’ 245), για δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα, του τομέα μεταποίησης και εφοδιαστικής αλυσίδας, για καινοτόμες και νεοφυείς δραστηριότητες, καθώς και για επενδύσεις, όπως ίδρυση ή επέκταση βιοτεχνικών, βιομηχανικών και λοιπών εγκαταστάσεων, ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων και επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή και συστήματα αποθήκευσης. Η παραχώρηση γίνεται κατά ανώτατο όριο για σαράντα (40) έτη, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον είκοσι (20) έτη.

Στη σχετική αίτηση περιγράφεται το ακίνητο, κατά εμβαδόν, θέση και συντεταγμένες στο ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς. Στην ίδια απόφαση αναγράφονται επίσης οι όροι και οι προϋποθέσεις της παραχώρησης, η χρονική διάρκειά της, το τίμημα, ο τρόπος και η έναρξη καταβολής του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Η «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» υπεκμισθώνει, είτε κατά τμήματα, είτε στο σύνολό τους, τα ακίνητα που της παραχωρήθηκαν. Το τίμημα της παραχώρησης ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), επί του εισπραττόμενου μισθώματος, για την υλοποίηση των ανωτέρω επενδυτικών σκοπών, εφαρμοζόμενου του άρθρου 9. Η «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» εντός προθεσμίας: α) έξι (6) ετών από την παραχώρηση, υπεκμισθώνει τα παραχωρούμενα ακίνητα, και β) εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την υπογραφή της σύμβασης υπεκμίσθωσης, ενημερώνει το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που εξέδωσε την απόφαση της παραχώρησης για την υπεκμίσθωσή τους, άλλως ανακαλείται η παραχώρηση.»

Άρθρο 32
Παράταση προθεσμίας απομάκρυνσης λόγω αλλαγής χρήσης γης των μεταποιητικών δραστηριοτήτων Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 75 ν. 3982/2011
Στην παρ. 1 του άρθρου 75 του ν. 3982/2011 (Α’ 143), περί της προθεσμίας απομάκρυνσης λόγω αλλαγής χρήσης γης των νομίμως υφιστάμενων μεταποιητικών δραστηριοτήτων, παρατείνεται η προθεσμία του πρώτου και του τετάρτου εδαφίου και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Η προθεσμία απομάκρυνσης λόγω αλλαγής χρήσης γης των νομίμως υφιστάμενων μεταποιητικών δραστηριοτήτων παρατείνεται μέχρι τις 31.12.2027. Προκειμένου να ισχύσει το προηγούμενο εδάφιο, οι επιχειρήσεις οφείλουν να λειτουργούν μέχρι τότε με εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. Μετά την ημερομηνία αυτήν με ευθύνη της Αδειοδοτούσας Αρχής διακόπτεται η λειτουργία των δραστηριοτήτων και σφραγίζονται όσα μηχανήματα εξακολουθούν να υπάρχουν στους χώρους της εγκατάστασης. Διαδικασίες διακοπής λειτουργίας λόγω αλλαγής χρήσης γης, οι οποίες για τον λόγο αυτόν βρίσκονται σε εκκρεμότητα, αναστέλλονται σύμφωνα με τα παραπάνω εδάφια μέχρι 31.12.2027. Ως «νόμιμα υφιστάμενες» νοούνται οι δραστηριότητες, οι οποίες διαθέτουν τον απαιτούμενο διοικητικό τύπο λειτουργίας τους σε ισχύ, καθώς και εκείνες, οι οποίες πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για ανανέωση της διοικητικής διαδικασίας για τη λειτουργία τους, εκτός από την προϋπόθεση περί χρήσης γης. Τα προηγούμενα εδάφια δεν εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε περιοχή, η οποία καθορίζεται, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του ν. 3481/2006 (Α’ 162).»

Άρθρο 33
Υποστηρικτικές δράσεις προς τη Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακών Νόμων και Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Εξουσιοδοτική διάταξη Τροποποποίηση παρ. 4 άρθρου 129 ν. 4887/2022
Στην παρ. 4 του άρθρου 129 του ν. 4887/2022 (Α’ 16), περί εξουσιοδοτικών διατάξεων, προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων δύναται να ανατίθεται στον Ενδιάμεσο Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» (ΕΦΕΠΑΕ) ή σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων υπό όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτήν.

Με όμοια απόφαση δύναται να ανατίθενται στον ΕΦΕΠΑΕ υποστηρικτικές δράσεις προς τη Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακών Νόμων και Άμεσων Ξένων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την πληρέστερη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, τη συστηματική εκπαίδευση των μελών των Εθνικών Μητρώων Πιστοποιημένων Αξιολογητών και Ελεγκτών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.»

Άρθρο 34
Μη υποχρέωση υποβολής βεβαιώσεων υλοποίησης από μέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών Μεταβατική διάταξη

1. Η υποχρέωση του δεύτερου εδαφίου της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 120 του ν. 4887/2022 (Α’ 16) για την προέλευση από το Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών (Ε.Μ.Π.Ε.) των πολιτικών μηχανικών και των λοιπών επαγγελματικών ειδικοτήτων προσώπων που εκδίδουν βεβαιώσεις υλοποίησης της επένδυσης και συνυποβάλλονται με τις εκθέσεις ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικών εταιρειών, έχει εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2023.

2. Εκθέσεις ελέγχου επενδύσεων που έχουν υποβληθεί ή θα υποβληθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022 στις αρμόδιες υπηρεσίες των αναπτυξιακών νόμων από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες, και οι συνυποβαλλόμενες βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί από πρόσωπα των προβλεπόμενων επαγγελματικών ειδικοτήτων, μη μέλη του Ε.Μ.Π.Ε., εξετάζονται σύμφωνα με τον οικείο αναπτυξιακό νόμο.

Άρθρο 35
Οργανικές μονάδες Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 7 ν. 4872/2021
Η περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4872/2021 (Α’ 247), περί διάρθρωσης της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, τροποποιείται αναφορικά με τον τίτλο του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και το άρθρο 7 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 7 Σύσταση Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης

1. Συστήνεται Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, η οποία λειτουργεί εντός της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ).

2. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης είναι:

α) Ο σχεδιασμός των απαραίτητων διαδικασιών για τη λειτουργία της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ, πλην της Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ-ΔΑΜ, και

β) η τεχνολογική και ψηφιακή υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ.

3. Η Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης αποτελείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

α) Το Τμήμα Οργάνωσης και Ψηφιακής Υποστήριξης και β) το Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού.»

Άρθρο 36
Παράταση ισχύος απογευματινής υπερωριακής εργασίας Τροποποίηση περ. α’ παρ. 2 Μέρους Α’ άρθρου 20 ν. 4354/2015
Το τελευταίο εδάφιο της περ. α’ της παρ. 2 του Μέρους Α’ του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) ως προς την απογευματινή υπερωριακή εργασία του προσωπικού των οργάνων ελέγχου της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) τροποποιείται ως προς τον χρόνο εφαρμογής, και η περ. α’ διαμορφώνεται ως εξής:

«α. Απογευματινή υπερωριακή εργασία Για απογευματινή υπερωριακή εργασία μέχρι εκατόν είκοσι (120) ανά υπάλληλο. Για τα πληρώματα ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β. οι ως άνω ώρες ορίζονται μέχρι διακόσιες (200) ανά υπάλληλο. Για το προσωπικό των οργάνων ελέγχου της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία λειτουργεί, βάσει νόμου, σε εικοσιτετράωρη βάση, οι ως άνω ώρες ορίζονται, ειδικά για τα έτη 2022 και 2023, μέχρι εκατόν ογδόντα (180) ώρες ανά υπάλληλο.»

Άρθρο 37
Προσωρινή απαγόρευση αποστολής προϊόντων υλοτομίας σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1. Από τη δημοσίευση του παρόντος έως και την 1η Μαρτίου 2023 απαγορεύεται η αποστολή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) επεξεργασμένων ή ανεπεξέργαστων προϊόντων υλοτομίας που προορίζονται για καύση (καυσόξυλα, μπρικέτες, πέλλετ, προσάναμμα) από την Επικράτεια.

2. Αρμόδιες αρχές για την απαγόρευση της αποστολής των εμπορευμάτων της παρ. 1 είναι οι κατά τόπον αρμόδιες αστυνομικές, λιμενικές και τελωνειακές αρχές.

3. Το σύνολο των προϊόντων υλοτομίας που επιχειρείται να αποσταλούν σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ κατάσχεται. Τα κατασχεμένα παραδίδονται άμεσα στην κατά τόπον αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας, προκειμένου αυτά να διατίθενται για τη θεραπεία άμεσης κοινωνικής ανάγκης ή την εκπλήρωση κοινωφελούς σκοπού ή τη διενέργεια δράσεων φιλανθρωπικού χαρακτήρα.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Εσωτερικών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων εξειδικεύονται ζητήματα που αφορούν στη διαδικασία ελέγχου και συντονισμού των συναρμόδιων αρχών, τη διάθεση των κατασχεμένων προϊόντων υλοτομίας και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.

Άρθρο 38
Προσωρινή απαγόρευση εξαγωγής προϊόντων υλοτομίας σε τρίτα κράτη

1. Από τη δημοσίευση του παρόντος έως και την 1η Μαρτίου 2023 απαγορεύεται η εξαγωγή επεξεργασμένων ή ανεπεξέργαστων προϊόντων υλοτομίας που προορίζονται για καύση (καυσόξυλα, μπρικέτες, πέλλετ, προσάναμμα) από την Επικράτεια σε τρίτα κράτη.

2. Αρμόδιες αρχές για την απαγόρευση της εξαγωγής των εμπορευμάτων της παρ. 1 είναι οι τελωνειακές αρχές.

3. Η παραβίαση της απαγόρευσης της παρ. 1 ως προς τις εξαγωγές συνιστά λαθρεμπορία, σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 155 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), για την οποία επιβάλλονται σωρευτικά:

α) ως διοικητική κύρωση πρόστιμο ύψους διακοσίων (200) ευρώ ανά κυβικό μέτρο προϊόντων υλοτομίας που επιχειρείται να εξαχθεί ή αποδεικνύεται ότι έχει εξαχθεί από την Επικράτεια, το οποίο επιβάλλεται με τη διαδικασία του Κεφαλαίου Α’ του Πέμπτου Μέρους του ν. 2960/2001, και

β) ποινή φυλάκισης ενός (1) τουλάχιστον έτους.

4. Το διοικητικό πρόστιμο της παρ. 3 αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού.

5. Το σύνολο των προϊόντων υλοτομίας που επιχειρείται να εξαχθούν κατάσχεται, εφαρμοζομένης της παρ. 2 του άρθρου 158 του ν. 2960/2001. Τα κατασχεμένα παραδίδονται άμεσα στην κατά τόπον αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας, ώστε να διατίθενται για τη θεραπεία άμεσης κοινωνικής ανάγκης ή την εκπλήρωση κοινωφελούς σκοπού ή τη διενέργεια δράσεων φιλανθρωπικού χαρακτήρα.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Οικονομικών, Εσωτερικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μπορούν να εξειδικεύονται ζητήματα που αφορούν στη διαδικασία ελέγχου για την εφαρμογή του παρόντος, στη διαδικασία είσπραξης των προστίμων και στη διάθεση των κατασχεμένων προϊόντων υλοτομίας.

Άρθρο 39
Λειτουργία καταστημάτων την τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου του 2022 Εξουσιοδοτική διάταξη
Επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων την Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2022, σε ολόκληρη την Επικράτεια, από ώρα 11:00 έως ώρα 20:00. Η ημερομηνία της προαιρετικής λειτουργίας του πρώτου εδαφίου μπορεί να μετατεθεί με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Άρθρο 40
Προσωρινός Μηχανισμός Επιστροφής Μέρους Εσόδων από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας

1. Θεσπίζεται Προσωρινός Μηχανισμός Επιστροφής Μέρους Εσόδων Λιανικής Αγοράς, ο οποίος εφαρμόζεται για το χρονικό διάστημα ισχύος της παρ. 1 του άρθρου 138 του ν. 4951/2022 (Α’ 129). Κατ’ εφαρμογή του Προσωρινού Μηχανισμού, επιβάλλεται στους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας έκτακτη εισφορά, βάσει των υπερβαλλόντων εσόδων τους από τη δραστηριοποίηση εκάστου στην εγχώρια λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας κατά την περίοδο του πρώτου εδαφίου.

2. Για τον υπολογισμό των υπερβαλλόντων εσόδων, ορίζεται ανά μήνα (εφεξής μήνας εξέτασης) Εύλογη Μέγιστη Τιμή Λιανικής (Ε.Μ.Τ.Λ.), με βάση το μέσο κόστος προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, προσαυξημένο με εύλογο μέγιστο περιθώριο κέρδους και λαμβάνοντας υπόψη εύλογο ποσοστό για απώλειες συστήματος, λειτουργικό κόστος και επισφάλειες, όπως καθορίζεται με την κοινή απόφαση της παρ. 12.

Επιπλέον, υπολογίζεται η Μέση Τιμή Χρέωσης (Μ.Τ.Χ.) ανά μήνα εξέτασης, ως η μεσοσταθμική τιμή χρέωσης επί των τιμολογίων που παρέχονται από τον Προμηθευτή, επί τη βάσει των καταναλώσεων ανά τιμολόγιο, εξαιρουμένης κάθε κρατικής επιδότησης. Για τον υπολογισμό της Μ.Τ.Χ. ανά μήνα εξέτασης, δύναται να συνυπολογίζονται και τύποι τιμολογίων σταθερής χρέωσης των καταναλωτών, κατά προτεραιότητα, χαμηλής τάσης, καθώς και εκπτώσεις που παρέχουν οι Προμηθευτές, όπως καθορίζεται με την κοινή απόφαση της παρ. 12.

3. Τα υπερβάλλοντα έσοδα ανά μήνα για κάθε Προμηθευτή υπολογίζονται ως το γινόμενο της διαφοράς της Μ.Τ.Χ. και της αντίστοιχης Ε.Μ.Τ.Λ., επί την ποσότητα της προμηθευόμενης ανά μήνα ηλεκτρικής ενέργειας, αφαιρουμένων των ποσών που ο υπόχρεος έχει καταβάλει στο πλαίσιο εκκαθάρισης μηνιαίων συμβάσεων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και μηνιαίων πράξεων αντιστάθμισης κινδύνου, όπως καθορίζεται με την κοινή απόφαση της παρ. 12.

4. Η εισφορά της παρ. 1 ισούται με τα συνολικά υπερβάλλοντα έσοδα του μήνα εξέτασης για κάθε Προμηθευτή, εφόσον αυτά έχουν θετική τιμή. Αν τα υπερβάλλοντα έσοδα του μήνα εξέτασης λάβουν αρνητική τιμή, η εισφορά μήνα για τον Προμηθευτή λογίζεται ως μηδενική και το εν λόγω αρνητικό ποσό απομειώνει την έκτακτη εισφορά των αμέσως επόμενων μηνών, μέχρι το πέρας εφαρμογής του παρόντος Προσωρινού Μηχανισμού.

5. Αν κατά τον χρόνο υπολογισμού της εισφοράς, οι μετρήσεις ορισμένων καταναλώσεων επί λογαριασμών κατανάλωσης δεν είναι διαθέσιμες, υπολογίζεται και επιβάλλεται προσωρινό ποσό εισφοράς με βάση την ενέργεια που χρεώθηκε σε έκαστο λογαριασμό κατανάλωσης. Με το πέρας ισχύος του παρόντος Προσωρινού Μηχανισμού υπολογίζεται το οριστικό ποσό της εισφοράς βάσει των διαθέσιμων μετρήσεων κατανάλωσης του μήνα εξέτασης και πραγματοποιείται η τελική εκκαθάριση.

6. Μέχρι το πέρας του χρονικού διαστήματος ισχύος του παρόντος Προσωρινού Μηχανισμού επιβάλλεται και εισπράττεται σε τριμηνιαία βάση το εξήντα τοις εκατό (60%) της έκτακτης εισφοράς που υπολογίζεται κατά τις παρ. 2 έως 5 και το υπολειπόμενο σαράντα τοις εκατό (40%) με το πέρας του χρονικού διαστήματος ισχύος αυτού. Μετά το πέρας ισχύος του παρόντος Προσωρινού Μηχανισμού πραγματοποιείται συνολική εκκαθάριση της εισφοράς που αντιστοιχεί στα τυχόν υπερβάλλοντα έσοδα του συνόλου της περιόδου. Αν η συνολικώς αντιστοιχούσα έκτακτη εισφορά υπολείπεται αυτής που αρχικά υπολογίσθηκε βάσει των περιοδικών τριμηνιαίων εκκαθαρίσεων, λαμβάνοντας υπόψη την εκκαθάριση της παρ. 5, τότε απομειώνεται αναλόγως το υπολειπόμενο σαράντα τοις εκατό (40%) της εισφοράς που δεν είχε επιβληθεί και βεβαιωθεί ακόμη και μέχρι του ύψους αυτού. Σε κάθε περίπτωση δεν επιστρέφονται ούτε αναζητούνται νομίμως συμψηφισθέντα ή εισπραχθέντα ποσά.

7. Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, το εξήντα τοις εκατό (60%) της από 1ης Αυγούστου 2022 έως 31ης Οκτωβρίου 2022 έκτακτης εισφοράς που υπολογίζεται επί των υπερβαλλόντων εσόδων της περιόδου αυτής επιβάλλεται έως την 23η Δεκεμβρίου 2022. Κατόπιν η έκτακτη εισφορά επιβάλλεται σε τριμηνιαία βάση και αφορά περιοδικά τους αμέσως επόμενους τρεις (3) μήνες.

8. Το ποσό της εισφοράς της παρ. 1 υπολογίζεται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), ανά προμηθευτή, και επιβάλλεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η πράξη προσδιορισμού του ανωτέρω ποσού κοινοποιείται επ’ αποδείξει αμελλητί στον υπόχρεο.

Στη συνέχεια: α) εφόσον εκκρεμούν αιτήματα πληρωμής από τον ειδικό λογαριασμό «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» (Τ.Ε.Μ.) προς τον Προμηθευτή, κατά τον χρόνο που βεβαιώνεται η εισφορά, ο Διαχειριστής Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. A.E.), ως διαχειριστής του ανωτέρω ειδικού λογαριασμού, συμψηφίζει απαιτήσεις σύμφωνα με την παρ. 17 του άρθρου 61 του ν. 4839/2022, και β) εφόσον υπάρχει υπολειπόμενο ποσό, η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. αποστέλλει τα σχετικά στοιχεία στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο αποστέλλει τα σχετικά δεδομένα μαζί με τον οικείο χρηματικό κατάλογο ανά προμηθευτή στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και το υπολειπόμενο ποσό βεβαιώνεται ταμειακά και εισπράττεται, ως δημόσιο έσοδο, σύμφωνα με τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α’ 190).

Τα έσοδα από την εισφορά αποδίδονται στη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. ως διαχειριστή του Τ.Ε.Μ. για την επιδότηση λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας σε καταναλωτές.

9. Οι διαφορές που γεννώνται στο πλαίσιο εφαρμογής του παρόντος υπόκεινται αποκλειστικώς στη δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων. Η προθεσμία και η άσκηση ενδίκων βοηθημάτων κατά των πράξεων προσδιορισμού και ταμειακής βεβαιώσεως δεν αναστέλλουν την εκτέλεση αυτών.

10. Οι υπόχρεοι δύνανται, κατά τον προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών για σκοπούς επιβολής φόρου εισοδήματος, να εκπίπτουν το ποσό της εισφοράς της παρ. 1, ως δαπάνη, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167).

11. Ο Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. A.E., ο Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθώς και οι Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας, παρέχουν στη Ρ.Α.Ε. και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για τις ανάγκες εφαρμογής και εποπτείας του παρόντος.

12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών καθορίζονται ή μεταβάλλονται:

α) παραδοχές, ζητήματα εφαρμογής της μεθοδολογίας, παράμετροι, κριτήρια συνυπολογισμού τύπων τιμολογίων και κάθε ειδικότερο θέμα για τον υπολογισμό της εισφοράς, κατόπιν πρότασης της Ρ.Α.Ε.,

β) η διαδικασία και ο χρόνος επιβολής, βεβαίωσης, είσπραξης και απόδοσης της εισφοράς στο Τ.Ε.Μ., ο τύπος και το περιεχόμενο της πράξης επιβολής, τα αρμόδια όργανα για την έκδοσή της, και

γ) κάθε σχετική λεπτομέρεια και διαδικασία.

Άρθρο 41
Υπηρεσία Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας Προσθήκη άρθρου 143Ζ στον ν. 4001/2011
Στον ν. 4001/2011 (Α’ 179) προστίθεται άρθρο 143Z ως εξής:

«Άρθρο 143Z Υπηρεσία Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας

1. Συστήνεται Υπηρεσία Μείωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας, ως υποχρέωση των καταναλωτών ηλεκτρικής

ενέργειας ή των φορέων σωρευτικής εκπροσώπησης φορτίου, για τον περιορισμό της ενεργού ισχύος που καταναλίσκουν ή εκπροσωπούν κατά τις ώρες αιχμής, τουλάχιστον κατά μια ποσότητα, όπως αυτή ορίζεται στην απόφαση της παρ. 4, έναντι οικονομικού αντισταθμίσματος.

2. Το οικονομικό αντιστάθμισμα που δικαιούνται οι πάροχοι της Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας, καταβάλλεται από τα έσοδα του ειδικού λογαριασμού «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης (Τ.Ε.Μ.)». Για τον σκοπό αυτόν, οι αρμόδιοι διαχειριστές κοινοποιούν στον Διαχειριστή Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.), ως διαχειρίστρια εταιρεία του Τ.Ε.Μ., σε μηνιαία βάση, κατάσταση με την αποζημίωση που δικαιούται κάθε πάροχος της υπηρεσίας, προκειμένου η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. να προβαίνει στις σχετικές πιστώσεις.

3. Αν οι πάροχοι της Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας δεν εξασφαλίσουν τον περιορισμό της ενεργού ισχύος που καταναλίσκουν ή εκπροσωπούν κατά τις ώρες αιχμής, τουλάχιστον κατά τη συμπεφωνημένη ποσότητα, επιβάλλονται χρεώσεις μη συμμορφώσεως, οι οποίες αποτελούν έσοδα του Τ.Ε.Μ..

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών καθορίζονται η περιγραφή της Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας, ο τρόπος συμμετοχής και επιλογής των καταναλωτών, οι κατηγορίες καταναλωτών που δικαιούνται να συμμετέχουν και να παρέχουν την υπηρεσία αυτή και οι υποχρεώσεις των αρμοδίων διαχειριστών, ιδίως της Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., καθώς και των συμμετεχόντων καταναλωτών για την εφαρμογή της.

Με την απόφαση καθορίζονται, επίσης, οι προϋποθέσεις παροχής της υπηρεσίας, οι ώρες αιχμής κατά τις οποίες παρέχεται, ο τρόπος προσδιορισμού της ποσότητας μείωσης της καταναλισκόμενης ή εκπροσωπούμενης ενέργειας, ο τρόπος προσδιορισμού, ο τρόπος, ο χρόνος και οι προϋποθέσεις καταβολής του οικονομικού αντισταθμίσματος των επιλεγομένων συμμετεχόντων για παροχή της υπηρεσίας και το ύψος των χρεώσεων μη συμμορφώσεως της παρ. 3, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

5. Στην κοινή απόφαση της παρ. 4 δύναται, μετά από σχετική εισήγηση του αρμόδιου Διαχειριστή Συστήματος και Δικτύου και γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, να καθορίζονται ιδίως η μέθοδος και τα κριτήρια επιλογής, οι κατηγορίες καταναλωτών που υποχρεούνται να παρέχουν την Υπηρεσία Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθώς και η εύλογη αποζημίωσή τους, σε περίπτωση που η συμμετοχή τους στην υπηρεσία δεν κρίνεται επαρκής για την κάλυψη του στόχου του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1854 του Συμβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 2022 «σχετικά με την παρέμβαση έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας» (LI 261).

6. Η Υπηρεσία Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας του παρόντος δύναται να παρέχεται για το χρονικό διάστημα από 1ης Δεκεμβρίου 2022 έως 31 Μαρτίου 2023.»

Άρθρο 42
Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης Προσθήκη παρ. 15, 16 και 17 στο εξηκοστό πρώτο άρθρο του ν. 4839/2021
Στο εξηκοστό πρώτο άρθρο του ν. 4839/2021 (Α’ 181), περί συστάσεως ειδικού λογαριασμού με την ονομασία «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης (Τ.Ε.Μ.)», προστίθενται παρ. 15, 16 και 17 ως εξής:

«15. Από τα έσοδα του ειδικού λογαριασμού της παρ. 1 χρηματοδοτείται το οικονομικό αντιστάθμισμα που καταβάλλεται στους παρόχους Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας για τις υπηρεσίες που παρέχουν, σύμφωνα με το άρθρο 143Ζ του ν. 4001/2011.

16. Οι χρεώσεις που επιβάλλονται λόγω μη συμμόρφωσης, στο πλαίσιο της παροχής της Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας, του άρθρου 143Ζ του ν. 4001/2011, αποτελούν έσοδα του ειδικού λογαριασμού της παρ. 1.

17. H Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. A.E., ως διαχειριστής του ειδικού λογαριασμού της παρ. 1, δύναται να συμψηφίζει απαιτήσεις μεταξύ του Υπολογαριασμού Εσόδων και του Υπολογιαριασμού Εξόδων του ειδικού λογαριασμού της παρ. 1, αν είναι καταχωρισμένες στον ίδιο διακριτό λογιστικό λογαριασμό και αφορούν τον ίδιο δικαιούχο ή υπόχρεο. Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται και σε περίπτωση γεγενημένων προκαταβολών στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας προ της 18ης Νοεμβρίου 2022, για τη χορήγηση των επιδοτήσεων στους τελικούς καταναλωτές, σύμφωνα με τις αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των παρ. 3 και 4. Ως προς τη διαδικασία εφαρμόζεται η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/73978/911/28.7.2020 (Β’ 3149) απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.»

Άρθρο 43
Πρόγραμμα «Ετοιμότητα Υποδομών για Έξυπνα Κτίρια» («Smart Readiness»)

1. Θεσπίζεται πρόγραμμα με τίτλο «Ετοιμότητα Υποδομών για Έξυπνα Κτίρια» («Smart Readiness») από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0., και υλοποιείται από την ανώνυμη εταιρεία του ελληνικού Δημοσίου «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (ΚτΠ Μ.Α.Ε.). Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση κτιρίων μέσω συστήματος επιταγών (voucher), που διατίθενται στους δικαιούχους για την αντιστάθμιση του κόστους εγκατάστασης υποδομών, προκειμένου τα κτίρια να καταστούν «έξυπνα».

2. Επιλέξιμα είναι όλα τα κτίρια εντός των περιοχών παρέμβασης, όπως νομίμως εκπροσωπούνται από τους διαχειριστές τους. Ως διαχειριστής νοείται ο ιδιοκτήτης μονοκατοικίας ή ο εκπρόσωπος των ιδιοκτητών πολυκατοικίας. Δεν είναι επιλέξιμα και εξαιρούνται του προγράμματος τα κτίρια ιδιοκτησίας των φορέων γενικής κυβέρνησης της περ. (β) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).

3. Οι διαχειριστές δύνανται να επιλέξουν τον εγκαταστάτη που θα αναλάβει την υλοποίηση των εργασιών

από το Μητρώο Εγκαταστατών. Οι επιλεχθέντες εγκαταστάτες υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης για λογαριασμό των δικαιούχων της ενίσχυσης της παρ. 1, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος, την οποία αναπτύσσει, τηρεί και διαχειρίζεται η ΚτΠ Μ.Α.Ε..

4. Κάθε εγκαταστάτης, αφότου αυθεντικοποιηθεί με τους προσωπικούς κωδικούς του και τα διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), εισέρχεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και αιτείται την έκδοση της επιταγής για λογαριασμό των δικαιούχων, που τον έχουν εξουσιοδοτήσει. Η ΚτΠ Μ.Α.Ε. διενεργεί έλεγχο της τήρησης των προϋποθέσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα και, εφόσον επιβεβαιώσει την επιλεξιμότητα των τελικών δικαιούχων, αυτοί λαμβάνουν την επιχορήγηση.

5. Η ΚτΠ Μ.Α.Ε., ως υπεύθυνη επεξεργασίας, διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων, της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο, βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (L 119) [Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και του ν. 4624/2019 (Α’ 137)].

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, οι όροι, ο ειδικότερος χρόνος υλοποίησης του προγράμματος, τα αρμόδια για την υλοποίηση όργανα και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με τη διαχείριση, παρακολούθηση, χρηματοδότηση, υλοποίηση, λειτουργία και εκτέλεση του προγράμματος, η σύσταση και οι λεπτομέρειες λειτουργίας του Μητρώου Εγκαταστατών, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος, οι απαραίτητες διαλειτουργικότητες και ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 44
Χρηματοδοτικά και άλλα κίνητρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης νέων και υφιστάμενων κτιρίων Εξουσιοδοτική διάταξη Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 10 ν. 4122/2013
Στην παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4122/2013 (Α’ 42), περί βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών προκηρύσσονται προγράμματα που αφορούν παρεμβάσεις στον κτιριακό τομέα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, περιλαμβανομένων και κτιρίων κατοικιών, λαμβάνοντας υπόψη τα βέλτιστα από πλευράς κόστους επίπεδα ενεργειακής απόδοσης. Στο πλαίσιο των ανωτέρω προγραμμάτων δύνανται να περιλαμβάνονται, ως συμπληρωματικές, και ευρύτερες παρεμβάσεις ανακαίνισης για την αισθητική και λειτουργική ανακαίνιση και αναβάθμιση των κτιρίων και κτιριακών μονάδων.

Με την ίδια απόφαση καθορίζονται ο προϋπολογισμός του σχετικού προγράμματος, οι επιλέξιμες κατηγορίες κτιρίων και οι επιλέξιμες κτιριακές παρεμβάσεις, το είδος της χρηματοδότησης και το ποσοστό αυτής, τα κριτήρια επιλογής των έργων για την καθεμία, οι ωφελούμενοι από το πρόγραμμα, ο τρόπος πληροφόρησης του κοινού για το πρόγραμμα, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής σε αυτό, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η προθεσμία υποβολής τους, η διαδικασία παραλαβής, ελέγχου, αξιολόγησης και έγκρισης των αιτήσεων, η διαδικασία παρακολούθησης της υλοποίησης των επί μέρους έργων που έχουν εγκριθεί και πιστοποίησης των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί, ο τρόπος καταβολής της χρηματοδότησης, οι υποχρεώσεις αυτών που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα και οι συνέπειες μη τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων του προγράμματος, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του προγράμματος.»

Άρθρο 45
Ορισμός του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ως φορέα υλοποίησης προγραμμάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Εξουσιοδοτική διάταξη Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 102 ν. 4821/2021
Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 102 του ν. 4821/2021 (Α’ 134), περί δράσεων που ανατίθενται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), διευρύνεται το αντικείμενο της εξουσιοδότησης και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων δύναται να ανατίθενται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), για τις δράσεις της εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα, της ενεργειακής απόδοσης και αναβάθμισης κατοικιών με τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), της μείωσης εκπομπών ρύπων που συμβάλλουν στην επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου και της επίτευξης καθαρότερου περιβάλλοντος, καθώς και της αισθητικής και λειτουργικής ανακαίνισης και αναβάθμισης των κατοικιών σε συνδυασμό με τις ανωτέρω παρεμβάσεις, καθήκοντα υλοποίησης και διαχείρισης του εκάστοτε σχετικού προγράμματος, ιδίως δε η διαχείριση και υποστήριξη του πληροφοριακού συστήματος, η διαχείριση και αξιολόγηση των αιτήσεων, ο έλεγχος των δικαιολογητικών, η συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, η εισήγηση προς τον φορέα του προγράμματος για επίλυση τυχόν προβλημάτων που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία και η ενημέρωση για την εξέλιξη του προγράμματος, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του. Τα παραπάνω καθήκοντα ασκούνται σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τους συναρμόδιους φορείς. Με την ίδια απόφαση, μέρος των καθηκόντων υλοποίησης και διαχείρισης του εκάστοτε σχετικού προγράμματος δύναται να ανατίθεται στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα A.E.»

ΜΕΡΟΣ Δ’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 46
Έναρξη ισχύος (παρ. 2 άρθρου 31 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882)

1. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται άλλως.

2. Η εφαρμογή του Μέρους Β’αρχίζει από την 28η Ιουνίου 2025, εκτός αν ορίζεται άλλως.