ΝΟΜΟΣ 4989/2022

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4989 ΦΕΚ Α 208/4.11.2022

Εθνικός Μηχανισμός Εναέριας Έρευνας και Διά σωσης «Θεοφάνης Ερμής Θεοχαρόπουλος», διατάξεις για τη λειτουργία του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1 Σκοπός

Άρθρο 2 Αντικείμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ «ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΕΡΜΗΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ»

Άρθρο 3 Ορισμός διάσωσης

Άρθρο 4 Εθνικό Σχέδιο Εναέριας Έρευνας και Διάσωσης

Άρθρο 5 Προδιαγραφές δικτύου εναέριας έρευνας και διάσωσης

Άρθρο 6 Περιφερειακές Βάσεις Ετοιμότητας/Επιφυλακής Πυροσβεστικού Σώματος

Άρθρο 7 Προσωπικό, προδιαγραφές και λειτουργία του Εθνικού Σχεδίου Εναέριας Έρευνας και Διάσωσης

Άρθρο 8 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 9 Μεταβατικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Άρθρο 10 Σκοπός Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 2 ν. 1349/1983

Άρθρο 11 Γενικός Διευθυντής Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Τροποποίηση άρθρου 7 ν. 1349/1983

Άρθρο 12 Στελέχωση του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Αντικατάσταση παρ. 4 άρθρου 13 ν. 1349/1983

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 13 Ρυθμίσεις για τη λειτουργία της Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας

Άρθρο 14 Κέντρο Εκπαίδευσης Πυροσβεστικού Σώματος Προσθήκη περ. στ’ στην παρ. 5 του άρθρου 39 του ν. 4662/2020

Άρθρο 15 Προϋποθέσεις απόκτησης της ιδιότητας του Εθελοντή Πολιτικής Προστασίας Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 59 ν. 4662/2020

Άρθρο 16 Αποστρατεία λόγω ορίου ηλικίας Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 146 ν. 4662/2020

Άρθρο 17 Αναστολή εκτέλεσης πρωτοκόλλων κατεδάφισης και διοικητικής αποβολής Τροποποίηση άρθρου 247 ν. 4782/2021

Άρθρο 18 Εγγύηση του ελληνικού δημοσίου προς όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 91Α ν. 4549/2018

Άρθρο 19 Λειτουργία καταστημάτων την πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου του 2022

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 20 Έναρξη ισχύος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος είναι η δημιουργία ενός εθνικού μηχανισμού εναέριας έρευνας και διάσωσης, η εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, καθώς και η αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων που χρήζουν άμεσης ρύθμισης.

Άρθρο 2
Αντικείμενο

1.α. Αντικείμενο του Κεφαλαίου Β’ είναι η θέσπιση του Εθνικού Μηχανισμού Εναέριας Έρευνας και Διάσωσης «Θεοφάνης Ερμής Θεοχαρόπουλος» (ΕΜΕΕΔ), για την υποστήριξη και ενίσχυση του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος, με υλικοτεχνικό εξοπλισμό, υποδομές και προσωπικό, σε συμβάντα και επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που υπάγονται στην αρμοδιότητά του, εντός του χερσαίου χώρου της ελληνικής επικράτειας.

β. Στο Κεφάλαιο Β’ δεν εμπίπτουν: βα. Η διεξαγωγή επιχειρήσεων ναυτικής και αεροπορικής έρευνας και διάσωσης (Ε Δ) στην περιοχή ευθύνης της Ελλάδας, εκτός αν υποβληθεί σχετικό αίτημα συνδρομής από τον αρμόδιο φορέα, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.

ββ. Η παροχή συνδρομής στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), εκτός και αν υποβληθεί σχετικό αίτημα συνδρομής από τον αρμόδιο φορέα, υπό τον συντονισμό του ΕΚΑΒ.

2. Με το Κεφάλαιο Γ’ επικαιροποιείται ο ν. 1349/1983 (Α’ 52) για τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, προκειμένου να ρυθμιστούν ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας του.

3. Με το Κεφάλαιο Δ’ αντιμετωπίζονται άμεσα επιμέρους ζητήματα της Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και άλλα επείγοντα ζητήματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ «ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΕΡΜΗΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ»

Άρθρο 3
Ορισμός διάσωσης
Για τους σκοπούς του παρόντος Κεφαλαίου, ο όρος «διάσωση» της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 75 του ν. 4662/2020 (Α’ 27), περιλαμβάνει και την παροχή πρώτων βοηθειών από πιστοποιημένο υγειονομικό προσωπικό ή από προσωπικό με πιστοποιημένη γνώση παροχής πρώτων βοηθειών.

Άρθρο 4
Εθνικό Σχέδιο Εναέριας Έρευνας και Διάσωσης
O Εθνικός Μηχανισμός Εναέριας Έρευνας και Διάσωσης λειτουργεί βάσει του Εθνικού Σχεδίου Εναέριας Έρευνας και Διάσωσης, το οποίο εγκρίνεται και επικαιροποιείται με την κοινή απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 8 και περιλαμβάνει τουλάχιστον:

α) Τις ελάχιστες επιχειρησιακές απαιτήσεις της υπηρεσίας εναέριας έρευνας και διάσωσης, στην οποία συμπεριλαμβάνονται τα κατάλληλα εναέρια μέσα έρευνας και διάσωσης, καθώς και το αναγκαίο προσωπικό.

β) Τις κατάλληλες και αναγκαίες Βάσεις Επιφυλακής/ Ετοιμότητας προσωπικού, καθώς και των εναέριων λοιπών μέσων, για την εκτέλεση του επιχειρησιακού έργου.

γ) Το χρονοδιάγραμμα, την προϋπολογιζόμενη δαπάνη και τις πηγές χρηματοδότησης των υπηρεσιών έρευνας και διάσωσης.

Άρθρο 5
Προδιαγραφές δικτύου εναέριας έρευνας και διάσωσης
Το δίκτυο εναέριας έρευνας και διάσωσης, που υποστηρίζει τον Εθνικό Μηχανισμό Εναέριας Έρευνας και Διάσωσης, λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας «EASA» (European Aviation Safety Agency).

Άρθρο 6
Περιφερειακές Βάσεις Ετοιμότητας/ Επιφυλακής Πυροσβεστικού Σώματος

1. Για τις ανάγκες σχεδίασης και υλοποίησης του Eθνικού Σχεδίου Εναέριας Έρευνας και Διάσωσης (ΕΣΕΕΔ), συστήνονται, ως ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.), οι κάτωθι Βάσεις Ετοιμότητας/Επιφυλακής (ΒΕΕ), οι οποίες διοικητικά υπάγονται στην Υπηρεσία Εναερίων Μέσων Π.Σ. και επιχειρησιακά στον Αρχηγό του Π.Σ.:

α) πρώτη ΒΕΕ, με έδρα την Ελευσίνα Αττικής, β) δεύτερη ΒΕΕ, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, γ) τρίτη ΒΕΕ, με έδρα τη Νέα Αγχίαλο, δ) τέταρτη ΒΕΕ, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, ε) πέμπτη ΒΕΕ, με έδρα τα Ιωάννινα, στ) έκτη ΒΕΕ, με έδρα την Ανδραβίδα.

2. Σε καθεμία από τις ανωτέρω ΒΕΕ διατίθενται εναέρια μέσα (ελικόπτερα), καθώς και το αναγκαίο σε ειδικότητες και αριθμό προσωπικό, τα οποία εκτελούν υπηρεσία φυλακής και βρίσκονται σε ετοιμότητα για τη διενέργεια επιχείρησης έρευνας και διάσωσης.

3. H έναρξη λειτουργίας των ΒΕΕ ορίζεται με απόφαση του Αρχηγού Π.Σ.

4. Στo πλαίσιο επικαιροποίησης του ΕΣΕΕΔ, δύναται να τροποποιείται και ο αριθμός των ΒΕΕ.

Άρθρο 7
Προσωπικό, προδιαγραφές και λειτουργία του Εθνικού Σχεδίου Εναέριας Έρευνας και Διάσωσης
Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών:

α) Συστήνονται οι αναγκαίες για τη στελέχωση των Βάσεων Ετοιμότητας/Επιφυλακής (ΒΕΕ) οργανικές θέσεις, καθορίζονται τα ειδικότερα προσόντα και κωλύματα του προσωπικού, οι προϋποθέσεις, ο τρόπος, η διαδικασία επιλογής, τα αρμόδια όργανα πρόσληψης και η σχέση εργασίας του προσωπικού, τα ζητήματα εκπαίδευσης, αθλητικής αξιολόγησης και υγειονομικής εξέτασης ιατρικής παρακολούθησής του, κατά τη διάρκεια παροχής υπηρεσιών έρευνας και διάσωσης, καθώς και τα αρμόδια ατομικά και συλλογικά όργανα στα οποία ανατίθενται οι ανωτέρω σχετικές αρμοδιότητες.

β) Καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των ΒΕΕ, η χωρική τους αρμοδιότητα, τα ειδικότερα θέματα εσωτερικής διάρθρωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών εκπαίδευσης, συντήρησης και επιφυλακής του προσωπικού τους, τα χρησιμοποιούμενα μέσα και ο σχετικός εξοπλισμός τους, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

γ) Ρυθμίζονται τα ζητήματα ελέγχου της πιστοποίησης μέσων και προσωπικού, επιχειρησιακής εμπλοκής, ελέγχου, εποπτείας και συντονισμού των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης από το Πυροσβεστικό Σώμα (Π.Σ.),διοικητικής υποστήριξης, αποζημίωσης και ασφάλισης του προσωπικού και των εναέριων μέσων που επικουρούν την αποστολή του Π.Σ., κατά την εκτέλεση επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης.

δ) Καθορίζεται κάθε άλλο αναγκαίο ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 8
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Το Εθνικό Σχέδιο Εναέριας Έρευνας και Διάσωσης εγκρίνεται και επικαιροποιείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Υποδομών και Μεταφορών, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού του Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.), η οποία υποβάλλεται στον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η απόφαση του πρώτου εδαφίου εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της γνώμης του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού του Επιτελείου του Π.Σ.

2. Οι αποδοχές του προσωπικού της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 9 καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Οικονομικών.

Άρθρο 9
Μεταβατικές διατάξεις

1. Έως την πλήρη υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Εναέριας Έρευνας και Διάσωσης (ΕΣΕΕΔ), η ημερομηνία της οποίας καθορίζεται με την απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 8 και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος, με κοινή απόφαση των Υπουργών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Οικονομικών και Εσωτερικών καθορίζεται το μεταβατικό πλαίσιο εναέριας έρευνας και διάσωσης εντός του αντικειμένου του παρόντος. Προς τον σκοπό έκδοσης της ανωτέρω απόφασης, εντός ενός (1) μηνός από την έγκριση του ΕΣΕΕΔ, υποβάλλεται γνώμη του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού του Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.), κατόπιν εισήγησης του Προϊσταμένου Κλάδου Επιχειρήσεων του Αρχηγείου Π.Σ. Η κοινή απόφαση του παρόντος εκδίδεται εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή της ανωτέρω γνώμης. Με την ανωτέρω κοινή απόφαση εγκρίνονται:

α) Η σύναψη συμβάσεων για την παροχή υπηρεσιών έρευνας και διάσωσης με εναέρια ιδιωτικά μέσα και προσωπικό, ιδίως μέλη πληρώματος, χειριστές, τεχνικούς, διασώστες, ορειβάτες και υγειονομικό προσωπικό.

β) Η σύναψη συμβάσεων για τη μίσθωση των αναγκαίων εναέριων μέσων έρευνας και διάσωσης.

γ) Η πρόσληψη πιστοποιημένου προσωπικού έρευνας και διάσωσης, ειδικότητας χειριστών, με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών του Π.Σ. Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες, δυνάμενος να παραταθεί τρείς (3) φορές κατ’ ανώτατο όριο, με ανώτατη συνολική διάρκεια τριάντα έξι (36) μηνών, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Αρχηγού του Π.Σ., σε περίπτωση υφιστάμενων υπηρεσιακών αναγκών που επιβάλλουν την παράταση και εφόσον το υπάρχον μόνιμο προσωπικό δεν επαρκεί. Στην απόφαση του Αρχηγού του Π.Σ. εξειδικεύονται οι υφιστάμενες ανάγκες, ο απαιτούμενος αριθμός προσωπικού για την κάλυψή τους και η διάρκεια της παράτασης.

δ) Η εξειδίκευση των υφιστάμενων αναγκών και ο απαιτούμενος αριθμός χειριστών για την κάλυψή τους, ο αριθμός των αναγκαίων εναέριων μέσων, ο χρόνος διάρκειας κάθε επιμέρους σύμβασης, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

2. Σε όλες τις περιπτώσεις της παρ. 1, η έρευνα και διάσωση τελούν υπό τον πλήρη και αποκλειστικό έλεγχο, συντονισμό και εποπτεία του Π.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Άρθρο 10
Σκοπός Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 2 ν. 1349/1983
Στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 1349/1983 (Α’ 52), περί σχεδιασμού της αντισεισμικής πολιτικής της χώρας από τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ), η περ. γ’ και ζ’ αντικαθίστανται, και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Για την πραγμάτωση του σκοπού αυτού ο ΟΑΣΠ συντάσσει τα απαιτούμενα προγράμματα, κατευθύνει και συντονίζει το έργο της αντισεισμικής άμυνας της χώρας κατά την προσεισμική και σεισμική περίοδο, καθώς και το έργο ανασυγκρότησης κατά τη μετασεισμική περίοδο. Για τον σκοπό αυτόν ο ΟΑΣΠ συνεργάζεται στο εσωτερικό και εξωτερικό με το σχετικό ερευνητικό δυναμικό (κέντρα ερευνών, Πανεπιστήμια, επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, ειδικούς επιστήμονες κ.λπ.) και με φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, που έχουν δραστηριότητα σε σχετικά θέματα.

Στον σκοπό αυτόν περιλαμβάνονται ενδεικτικά: α. Η συγκέντρωση επιστημονικών και άλλων πληροφοριών γύρω από τα προβλήματα που σχετίζονται με την αντισεισμική πολιτική της χώρας και η διατήρηση κέντρου τεκμηρίωσης πληροφοριών, που παρέχονται από όλους τους φορείς.

β. Ο καθορισμός και η ενδεχόμενη χρηματοδότηση μερική ή ολική προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας.

γ. Ο προγραμματισμός, συντονισμός, η εγκατάσταση δικτύου σεισμογράφων, επιταχυνσιογράφων και άλλων επιστημονικών οργάνων, η σύνταξη γεωλογικών, σεισμοτεκτονικών και άλλων χαρτών και μικροζωνικών μελετών, η ανάλυση του σεισμικού κινδύνου και των συνοδών γεωδυναμικών φαινομένων, η εκτίμηση της τρωτότητας και ο υπολογισμός της σεισμικής διακινδύνευσης.

δ. Η ευθύνη για τη σύνταξη, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, των αντισεισμικών κανονισμών των κατασκευών και η παροχή των στοιχείων που χρειάζονται για τους οικιστικούς πολεοδομικούς χωροταξικούς αντισεισμικούς σχεδιασμούς.

ε. Ο καθορισμός, συντονισμός και παρακολούθηση του έργου της πληροφόρησης και εκπαίδευσης του πληθυσμού στα θέματα του σεισμού και στα σχετικά σχέδια έκτακτης ανάγκης, η εισήγηση των σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων στη στοιχειώδη, μέση και ανώτερη παιδεία και η ενίσχυση προγραμμάτων σχετικής εκπαίδευσης στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

στ. Η προώθηση των σχέσεων της χώρας με τους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς, η αντιπροσώπευσή τους στους οργανισμούς αυτούς, ο συντονισμός της επιστημονικής βοήθειας σε ξένες χώρες που πλήττονται από τους σεισμούς και η αξιοποίηση παρόμοιας βοήθειας.

ζ. Ο συντονισμός των εμπλεκόμενων φορέων για την εκτίμηση του ηφαιστειακού κινδύνου, της τρωτότητας και της ηφαιστειακής διακινδύνευσης, η εισήγηση των ενδεδειγμένων μέτρων προστασίας από ηφαιστειακές εκρήξεις και συνοδών φαινομένων, καθώς και η συνεχής ενόργανη παρακολούθηση της δραστηριότητας του ελληνικού ηφαιστειακού τόξου.».

Άρθρο 11
Γενικός Διευθυντής Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Τροποποίηση άρθρου 7 ν. 1349/1983
Το άρθρο 7 του ν. 1349/1983 (Α’ 52), περί ορισμού θέσης Διευθυντή του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 7 Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας

1. Στον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) συνιστάται μία (1) θέση μετακλητού υπαλλήλου της κατηγορίας ειδικών θέσεων με βαθμό «2ο», ο οποίος έχει τον τίτλο του Γενικού Διευθυντή του ΟΑΣΠ και είναι προϊστάμενος όλων των υπηρεσιών του, συμμετέχοντας στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, όπου εισηγείται τα θέματα χωρίς ψήφο.

2. Γενικός Διευθυντής του ΟΑΣΠ διορίζεται, με απόφαση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, πρόσωπο που έχει διοικητικές ικανότητες και επιστημονικά προσόντα σχετικά με το αντικείμενο του ΟΑΣΠ. Οι αποδοχές του Γενικού Διευθυντή είναι οι αποδοχές του βαθμού της θέσης του με το ανώτατο όριο των σχετικών προβλεπόμενων από τη νομοθεσία επιδομάτων αντίστοιχης επιστημονικής ιδιότητας.

3. Με απόφαση των αρμόδιων οργάνων του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπουργείων ή του αρμόδιου για τον διορισμό οργάνου, μπορεί να αποσπασθεί στον ΟΑΣΠ υπάλληλος του δημόσιου τομέα, όπως προσδιορίζεται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), προκειμένου να του ανατεθούν καθήκοντα Γενικού Διευθυντή του ΟΑΣΠ με απόφαση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, εφόσον έχει τα σχετικά προσόντα. Ο χρόνος άσκησης καθηκόντων Γενικού Διευθυντή θεωρείται για κάθε συνέπεια ως χρόνος υπηρεσίας στην τακτική θέση του υπαλλήλου. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλονται οι αποδοχές μιας (1) μόνο θέσης που επιλέγει ο υπάλληλος.

4. Τον Γενικό Διευθυντή του ΟΑΣΠ, κωλυόμενο ή απουσιάζοντα, αναπληρώνει ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας του ΟΑΣΠ.

5. Όπου στον παρόντα και στο π.δ. 485/1988 (Α’ 219), περί Οργανισμού του ΟΑΣΠ, αναφέρεται «Διευθυντής του ΟΑΣΠ» νοείται εφεξής «Γενικός Διευθυντής του ΟΑΣΠ.».

Άρθρο 12
Στελέχωση του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Αντικατάσταση παρ. 4 άρθρου 13 ν. 1349/1983
Η παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 1349/1983 (Α’ 52), περί στελέχωσης του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Μέχρι την επαρκή στελέχωση του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) με το αναγκαίο προσωπικό, δύναται να διατίθεται προσωπικό από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με απόφαση των κατά περίπτωση αρμοδίων οργάνων. Οι αποδοχές των υπαλλήλων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που διατίθενται στον ΟΑΣΠ καταβάλλονται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022. Από την 1η Ιανουαρίου 2023, οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται απευθείας στον προϋπολογισμό του Ειδικού Φορέα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, εκτός από αυτές που αφορούν στους υπαλλήλους του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του ΟΑΣΠ.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 13
Ρυθμίσεις για τη λειτουργία της Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας

1. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Εθνικής Σχολής Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων του άρθρου 39 του ν. 4662/2020 (Α’ 27), η Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας (Α.ΠΟ.Π.) υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Η λειτουργία της Α.ΠΟ.Π. υποστηρίζεται διοικητικά, οικονομικά και τεχνικά από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις και τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

2. Στην Α.ΠΟ.Π. προΐσταται ο Διοικητής, ο οποίος επικουρείται από το γραφείο Διοικητή και τα κάτωθι εκπαιδευτικά όργανα:

α. Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, και β. τον Διευθυντή Εκπαίδευσης.

3. Στην Α.ΠΟ.Π. εισάγονται, για πιστοποιημένη, θεωρητική και πρακτική, εκπαίδευση και επιμόρφωση σε θέματα πολιτικής προστασίας και διαχείρισης κρίσεων εθελοντές μέλη εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας, στελέχη του δημόσιου τομέα της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, μετά από πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, η οποία περιλαμβάνει τον αριθμό των θέσεων, τα κριτήρια επιλογής των εκπαιδευομένων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, κατόπιν εισήγησης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Εθελοντισμού και Εκπαίδευσης στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Στην Α.ΠΟ.Π. δύναται να εκπαιδεύονται και μαθητές, σπουδαστές/φοιτητές, προσωπικό φορέων του ιδιωτικού τομέα και πολίτες.

4. Η Α.ΠΟ.Π. περιλαμβάνει τις Σχολές της παρ. 27 του άρθρου 39 του ν. 4662/2020.

5. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα σχεδιάζονται με μέριμνα της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Εθελοντισμού και Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, εφόσον πρόκειται για προγράμματα που αφορούν στο αντικείμενό της, και εγκρίνονται από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Α.ΠΟ.Π. Για την οργάνωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η Αυτοτελής Διεύθυνση Εθελοντισμού και Εκπαίδευσης συνεργάζεται με τον Διευθυντή Εκπαίδευσης της Α.ΠΟ.Π.

6. Οι συμμετέχοντες στα εκπαιδευτικά προγράμματα της Α.ΠΟ.Π. λαμβάνουν βεβαίωση πιστοποίησης ή παρακολούθησης, η οποία υπογράφεται από τον Διοικητή της.

7. Για την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού ιστορικού κάθε εκπαιδευομένου, προβλέπεται ειδικό ατομικό δελτίο εκπαίδευσης.

8. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της Α.ΠΟ.Π., τα αντικείμενα των προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης της Α.ΠΟ.Π., η εκπαιδευτική διαδικασία, το σύστημα πιστοποίησης των ανωτέρω προγραμμάτων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Οικονομικών καθορίζεται η αποζημίωση των εκπαιδευτών της Α.ΠΟ.Π.».

Άρθρο 14
Κέντρο Εκπαίδευσης Πυροσβεστικού Σώματος Προσθήκη περ. στ’ στην παρ. 5 του άρθρου 39 του ν. 4662/2020

1. Το Κέντρο Ειδικών Εκπαιδεύσεων της Εθνικής Σχολής Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων της παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 4662/2020 (Α’ 27) μετονομάζεται σε Κέντρο Εκπαίδευσης Πυροσβεστικού Σώματος.

2. Όπου στον ν. 4662/2020 γίνεται αναφορά στο Κέντρο Ειδικών Εκπαιδεύσεων της Εθνικής Σχολής Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, νοείται το Κέντρο Εκπαίδευσης Πυροσβεστικού Σώματος.

3. Στην παρ. 5 του άρθρου 39 του ν. 4662/2020, περί Πυροσβεστικής Ακαδημίας, προστίθεται περ. στ’, και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Η Πυροσβεστική Ακαδημία περιλαμβάνει τις ακόλουθες Σχολές:

α. Σχολή Αξιωματικών. β. Σχολή Αρχιπυροσβεστών. γ. Σχολή Πυροσβεστών. δ. Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης. ε. Σχολή Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών Στελεχών. στ. Κέντρο Εκπαίδευσης Πυροσβεστικού Σώματος.».

Άρθρο 15
Προϋποθέσεις απόκτησης της ιδιότητας του Εθελοντή Πολιτικής Προστασίας Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 59 ν. 4662/2020
Στην περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 59 του ν. 4662/2020 (Α’ 27), περί προϋποθέσεων απόκτησης της ιδιότητας του Εθελοντή Πολιτικής Προστασίας, αφαιρείται η αναφορά στην Πυροσβεστική Ακαδημία και επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, η περ. ζ’, περί κωλύματος εθελοντών πυροσβεστών, καταργείται, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Τα μέλη των εθελοντικών οργανώσεων, προκειμένου να λάβουν την ιδιότητα του Εθελοντή Πολιτικής Προστασίας, πρέπει να έχουν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα επί τουλάχιστον τριετία ή υπήκοοι τρίτων χωρών, που είναι κάτοχοι άδειας παραμονής επί μακρόν διαμένοντος.

β. Να μιλούν και να γράφουν με επάρκεια στην ελληνική γλώσσα.

γ. Να μην διώκονται και να μην έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα που αποτελούν κωλύματα για την πρόσληψη στο Δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007).

δ. Να έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος και να μην υπερβαίνουν το εξηκοστό πέμπτο (65ο) της ηλικίας τους, προκειμένου για υποστηρικτικές δράσεις το ως άνω όριο ηλικίας παρατείνεται έως το εβδομηκοστό (70ό) έτος.

ε. Να έχουν αποδεδειγμένα καλή σωματική και ψυχική υγεία που θα πιστοποιείται κατόπιν υποβολής γνωμάτευσης καλής γενικής ιατρικής κατάστασης, από ιατρούς ειδικότητας παθολόγου, καρδιολόγου και ψυχιάτρου, δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας.

στ. Να έχουν λάβει την απαιτούμενη πιστοποιημένη εκπαίδευση από τη Σχολή Εθελοντών και Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας της Α.ΠΟ.Π.

ζ. Καταργείται.».

Άρθρο 16
Αποστρατεία λόγω ορίου ηλικίας Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 146 ν. 4662/2020
Η παρ. 2 του άρθρου 146 του ν. 4662/2020 (Α’ 27), περί αποστρατείας λόγω ορίου ηλικίας, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Το όριο ηλικίας των Αξιωματικών ειδικών καθηκόντων μέχρι το οποίο επιτρέπεται να υπηρετούν, ανεξαρτήτως βαθμού, ορίζεται το 65ο έτος.».

Άρθρο 17
Αναστολή εκτέλεσης πρωτοκόλλων κατεδάφισης και διοικητικής αποβολής Τροποποίηση άρθρου 247 ν. 4782/2021
Το άρθρο 247 του ν. 4782/2021 (Α’ 36) τροποποιείται ως προς την προθεσμία αναστολής της εκτέλεσης πρωτοκόλλων κατεδάφισης και διοικητικής αποβολής και διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 247 Αναστολή εκτέλεσης πρωτοκόλλων κατεδάφισης και διοικητικής αποβολής Αναστέλλεται μέχρι τις 31.3.2023 η εκτέλεση πρωτοκόλλων κατεδάφισης και διοικητικής αποβολής για έργα που υφίστανται πριν τις 9.3.2021, κάθε είδους, που έχουν κατασκευαστεί στον αιγιαλό, την παραλία, την όχθη, την παρόχθια ζώνη, το υδάτινο στοιχείο, τον πυθμένα και το υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού χωρίς να υφίσταται απόφαση παραχώρησης της χρήσης αυτών.».

Άρθρο 18
Εγγύηση του ελληνικού δημοσίου προς όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 91Α ν. 4549/2018
Η παρ. 1 του άρθρου 91A του ν. 4549/2018 (Α’ 105), τροποποιείται α) ως προς τη διευκρίνιση του αρχικού αποδέκτη της εγγύησης, β) ως προς τη συμπλήρωση των τελικών αποδεκτών της χρηματοδότησης και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Ο Υπουργός Οικονομικών παρέχει την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση δια των οργάνων και οργανισμών της που χρηματοδοτούν τα κράτη μέλη αυτής ή τρίτες χώρες ή και πιστωτικά ιδρύματα ή φυσικά ή νομικά πρόσωπα και φορείς, στο πλαίσιο της ενωσιακής νομοθεσίας ή διακρατικής συμφωνίας ή συμφωνίας μεταξύ των κρατών μελών και των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.».

Άρθρο 19
Λειτουργία καταστημάτων την πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου του 2022
Επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων την Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2022, σε ολόκληρη την Επικράτεια, από ώρα 11:00 έως ώρα 20:00.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 20
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται άλλως σε επιμέρους διατάξεις του.