ΝΟΜΟΣ 4984/2022

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4984

Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας αναφορικά με  φόρους εισοδήματος και την πρόληψη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο πρώτο Κύρωση Σύμβασης και του συνοδευτικού αυτής Πρωτοκόλλου Σύμβαση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας αναφορικά με φόρους εισοδήματος και την πρόληψη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής

Κεφάλαιο I Πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης

Άρθρο 1 Πρόσωπα που καλύπτονται

Άρθρο 2 Φόροι που καλύπτονται

Κεφάλαιο II Ορισμοί

Άρθρο 3 Γενικοί ορισμοί

Άρθρο 4 Κάτοικος

Άρθρο 5 Μόνιμη εγκατάσταση

Κεφάλαιο III Φορολογία εισοδήματος

Άρθρο 6 Εισόδημα από ακίνητη περιουσία

Άρθρο 7 Κέρδη επιχειρήσεων

Άρθρο 8 Διεθνείς ναυτιλιακές και αεροπορικές μεταφορές

Άρθρο 9 Συνδεδεμένες επιχειρήσεις

Άρθρο 10 Μερίσματα

Άρθρο 11 Τόκοι

Άρθρο 12 Δικαιώματα

Άρθρο 13 Ωφέλεια από κεφάλαιο

Άρθρο 14 Εισόδημα από απασχόληση

Άρθρο 15 Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 16 Καλλιτέχνες, αθλητές και μοντέλα

Άρθρο 17 Συντάξεις

Άρθρο 18 Κυβερνητικές υπηρεσίες

Άρθρο 19 Καθηγητές, δάσκαλοι, σπουδαστές, μαθητευόμενοι και εκπαιδευόμενοι

Άρθρο 20 Άλλα εισοδήματα Κεφάλαιο IV Μέθοδοι για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας

Άρθρο 21 Εξάλειψη της διπλής φορολογίας Κεφάλαιο V Ειδικές διατάξεις

Άρθρο 22 Μη διακριτική μεταχείριση

Άρθρο 23 Διαδικασία αμοιβαίου διακανονισμού

Άρθρο 24 Ανταλλαγή πληροφοριών

Άρθρο 25 Συνδρομή για την είσπραξη φόρων

Άρθρο 26 Μέλη διπλωματικών και προξενικών αποστολών

Άρθρο 27 Άρνηση παροχής των προνομιών της Σύμβασης

Άρθρο 28 Τρόπος εφαρμογής

Άρθρο 29 Θέση σε ισχύ

Άρθρο 30 Καταγγελία της Σύμβασης Πρωτόκολλο Άρθρο δεύτερο Κατάργηση ν.δ. 4386/1964

Άρθρο τρίτο Έναρξη ισχύος

Άρθρο πρώτο
Κύρωση Σύμβασης και του συνοδευτικού αυτής Πρωτοκόλλου
Κυρώνονται και έχουν την ισχύ, που ορίζει η παρ. 1 του άρθρου 28 του Συντάγματος, η Σύμβαση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας αναφορικά με φόρους εισοδήματος και την πρόληψη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής και το συνοδευτικό αυτής Πρωτόκολλο, που υπεγράφησαν στην Αθήνα, στις 11 Μαΐου 2022, τα πρωτότυπα κείμενα των οποίων στην ελληνική και γαλλική γλώσσα έχουν ως εξής:

Σημ.: για το κείμενο ανατρέξτε στο φεκ

Άρθρο δεύτερο
Κατάργηση ν.δ. 4386/1964 Από τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης που κυρώνεται, παύει να ισχύει η «Σύμβασις μεταξύ της Ελλάδος και της Γαλλίας αποσκοπούσα την αποφυγήν της διπλής φορολογίας και την θέσπισιν κανόνων αμοιβαίας διοικητικής επικουρίας εν σχέσει προς τον φόρον επί του εισοδήματος», η οποία υπεγράφη στην Αθήνα, στις 21 Αυγούστου 1963 και το κυρωτικό αυτής νομοθετικό διάταγμα 4386/1964 (Α΄ 192) καταργείται.

Άρθρο τρίτο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Σύμβασης που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 29 αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2022

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Εξωτερικών ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Παιδείας και Θρησκευμάτων ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Πολιτισμού και Αθλητισμού ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

Δικαιοσύνης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Υποδομών και Μεταφορών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2022

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ