ΝΟΜΟΣ 4976/2022

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4976 ΦΕΚ Α 188/7.10.2022

Κύρωση της Εκπαιδευτικής Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και  της Κυβέρνησης του Μαυροβουνίου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο πρώτο

Κύρωση Συμφωνίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Άρθρο 2 Γενική διάταξη Άρθρο 3 Συνεργασία στο πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων Άρθρο 4 Επαφές μεταξύ κρατικών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Άρθρο 5 Ανταλλαγή καθηγητών, εμπειριών, πληροφοριών και άλλοι τρόποι συνεργασίας Άρθρο 6 Ανταλλαγή εμπειριών και πληροφοριών Τομείς συνεργασίας και θεματικές Άρθρο 7 Σχολικές συμπράξεις και σχολικό δίκτυο Άρθρο 8 Συνεργασία στον τομέα της ενσωμάτωσης παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκεςΆρθρο 9 Επαγγελματική εκπαίδευση και εκπαίδευση ενηλίκων Άρθρο 10 Υποτροφίες Άρθρο 11 Ανταλλαγή μελών Ακαδημιών και διδακτικού προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης Άρθρο 12 Σπουδές στη γλώσσα και τη λογοτεχνία Άρθρο 13 Συνεργασία σε θέματα αμοιβαίας αναγνώρισης πτυχίων και τίτλων σπουδών Άρθρο 14 Περιοδικά προγράμματα Άρθρο 15 Αρμόδιες αρχές υλοποίησης της Συμφωνίας Άρθρο 16 Επιτροπή υλοποίησης της Συμφωνίας Σύσταση, μέλη, έργο Άρθρο 17 Διαφωνία κατά τη συνεργασία Άρθρο 18 Ισχύς, διάρκεια, λήξη, ανανέωση

Άρθρο δεύτερο

Έγκριση περιοδικών προγραμμάτων συνεργασίας των άρθρων 14 και 16 της Συμφωνίας Άρθρο τρίτο Έναρξη ισχύος

Άρθρο πρώτο
Κύρωση Συμφωνίας
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που προβλέπει η παρ. 1 του άρθρου 28 του Συντάγματος, η Εκπαιδευτική Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Μαυροβουνίου, που υπεγράφη στην Ποντγκόριτσα, την 26η Ιουνίου 2015, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:

Σημ.: για το κείμενο της συμφωνίας ανατρέξτε στο φεκ

Άρθρο δεύτερο
Έγκριση περιοδικών προγραμμάτων συνεργασίας
Τα περιοδικά προγράμματα συνεργασίας των άρθρων 14 και 16 της Συμφωνίας εγκρίνονται με απόφαση των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών.

Άρθρο τρίτο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 18 αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2022

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Εξωτερικών ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Παιδείας και Θρησκευμάτων ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Επικρατείας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2022

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ