NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4965 ΦΕΚ Α 162/2.9.2022

Εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας και άλλες διατάξεις αναπτυξιακού χαρακτήρα.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Άρθρο 1 Χορήγηση εξουσιοδότησης στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Άρθρο 2 Ενδεικτικό περιεχόμενο συμφωνίας εξυγίανσης

Άρθρο 3 Άλλοι όροι της συμφωνίας εξυγίανσης

Άρθρο 4 Διαδοχή δικαιωμάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Άρθρο 5 Χωρικός προορισμός Επενδυτική ταυτότητα δημοσίων ακινήτων Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 12 του ν. 3986/2011

Άρθρο 6 Εκπτώσεις Προσφορές Τροποποίηση άρθρου 15 του ν. 4177/2013

Άρθρο 7 Ρήτρα αναπροσαρμογής των τιμών στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών Τροποποίηση άρθρου 53 του ν. 4412/2016

Άρθρο 8 Νομοτεχνική διόρθωση Τροποποίηση άρθρου 34 του ν. 4919/2022

Άρθρο 9 Προσαρμογή υποχρεώσεων άρθρου 3 του ν. 3139/2003 στις περιόδους λήψης περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 10 Κατ’ εξαίρεση ρυθμίσεις περί καταγγελίας συμβάσεων μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων και των πελατών τους για την παροχή τουριστικών υπηρεσιών Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου εβδομηκοστού της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

Άρθρο 11 Ίδρυση του Ινστιτούτου Κβαντικής Υπολογιστικής και Κβαντικής Τεχνολογίας (Ι.Κ.Υ.Κ.Τ.) και του Ινστιτούτου Γονιδιωματικής του Ανθρώπου

Άρθρο 12 Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Τροποποίηση άρθρου 22Α του ν. 4172/2013

Άρθρο 13 Διεύρυνση φορέων από τους οποίους δύνανται να προέρχονται τα μέλη των Επιτροπών Αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων Τροποποίηση άρθρου 118 του ν. 4887/2022

Άρθρο 14 Διεύρυνση φορέων από τους οποίους δύνανται να προέρχονται τα μέλη των Επιτροπών Αξιολόγησης Τροποποιήσεων των επενδυτικών σχεδίων Τροποποίηση άρθρου 123 του ν. 4887/2022

Άρθρο 15 Αρμοδιότητα έκδοσης αποφάσεων ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων των περ. β) και γ) της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4887/2022 Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 23 του ν. 4887/2022

Άρθρο 16 Παράταση προθεσμίας καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου της «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» του ν. 4872/2021 Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 15 του ν. 4872/2021

Άρθρο 17 Δυνατότητα άσκησης αρμοδιοτήτων Επιτελικής Δομής Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 23 του ν. 4914/2022

Άρθρο 18 Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού και λοιπών θεμάτων της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Προσθήκη περ. γ), δ) και ε) στην παρ. 5 άρθρου 33 του ν. 4914/2022

Άρθρο 19 Ανέγερση Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Ραχών

Άρθρο 20 Ρυθμίσεις για την Επιτροπή Ανταγωνισμού Τροποποίηση άρθρου 3 του ν. 4886/2022

Άρθρο 21 Παράταση προθεσμιών διεξαγωγής γενικών συνελεύσεων νομικών προσώπων για το έτος 2022

Άρθρο 22 Άδειες δραστηριοποίησης σε λαϊκή αγορά που εκδόθηκαν από τη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής κατά τα έτη 2008 έως 2009

Άρθρο 23 Αναστολή καθηκόντων Προέδρου Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.). ως μέλους Δ.Ε.Π.

Άρθρο 24 Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.) Τροποποίηση περ. α΄ παρ. 8 άρθρου 160 του ν. 4957/2022

Άρθρο 25 Παράταση θητείας Προέδρου του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.)

Άρθρο 26 Επιτροπή καθορισμού των προσόντων και πιστοποίησης των μελών του Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών Εμπειρογνωμόνων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)

Άρθρο 27 Μεταβατική διάταξη για την απαλλαγή ή τη μη παρακράτηση υπό όρους φόρου εισοδήματος των ενδοομιλικών μερισμάτων που εισπράττονται από νομικό πρόσωπο φορολογικό κάτοικο Ελλάδος και των μερισμάτων που διανέμονται σε νομικό πρόσωπο φορολογικό κάτοικο Ηνωμένου Βασιλείου για το φορολογικό έτος 2021 Προσθήκη παρ.82 στο άρθρο 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Άρθρο 28 Παράταση της προθεσμίας υποβολής της αίτησης κατασκευαστή οικοδομών για την υπαγωγή στο καθεστώς αναστολής του φόρου Τροποποίηση παρ. 4α άρθρου 6 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

Άρθρο 29 Κανόνες Εσωτερικού Ελέγχου Άσκηση επαγγέλματος εσωτερικού ελεγκτή Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 85 του ν. 4849/2021

Άρθρο 30 Δικαιολογητικά εγγραφής στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών Τροποποίηση άρθρου 86 του ν. 4849/2021

Άρθρο 31 Αρμοδιότητες Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου Τροποποίηση άρθρου 87 του ν. 4849/2021

Άρθρο 32 Κανόνες Εσωτερικού Ελέγχου Τροποποίηση άρθρου 89 του ν. 4849/2021

Άρθρο 33 Θέσπιση κώδικα δεοντολογίας πιστοποιημένων εσωτερικών ελεγκτών Τροποποίηση περ. α΄ άρθρου 93 του ν. 4849/2021

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 34 Ρυθμίσεις για την Προεδρία της Κυβέρνησης Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 21 και παρ. 3 άρθρου 23 του ν. 4622/2019

Άρθρο 35 Ρυθμίσεις για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και τους Ιατρικούς Συλλόγους Τροποποίηση περ. ζ) πρώτου εδαφίου άρθρου 276 του ν. 4512/2018 Εφαρμογή παρ. 5 άρθρου 278 του ν. 4512/2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 36 Έναρξη ισχύος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Άρθρο 1
Χορήγηση εξουσιοδότησης στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων

1. Προκειμένης της εξυγίανσης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «ΝΒΕΕ»), σύμφωνα με τα άρθρα 31 έως 64 του ν. 4738/2020 (Α΄ 207), ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζεται αποκλειστικά αρμόδιος και εξουσιοδοτείται να συμβληθεί με τη ΝΒΕΕ, τους λοιπούς συναινούντες πιστωτές της εταιρείας αυτής, τυχόν εγγυητές ή άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, καθώς και με τις εταιρείες ΝΕΩΡΙΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΟΝΕΧ ELEFSIS SHIPYARDS AND INDUSTRIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΟΝΕΧ ELEFSIS NAVAL AND MARITIME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, όπως οι τελευταίες νόμιμα εκπροσωπούνται, και να συνυπογράψει για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων του Πολεμικού Ναυτικού (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων), καθώς και των λοιπών απαιτήσεων του Δημοσίου, του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και λοιπών ασφαλιστικών φορέων, συμφωνία εξυγίανσης μεταβίβασης επιχείρησης της ΝΒΕΕ κατά τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους Δεύτερου του Βιβλίου Πρώτου, καθώς και τα άρθρα 170 και 171 του ν. 4738/2020 (εφεξής «συμφωνία εξυγίανσης»). Για τις ανάγκες της συμφωνίας εξυγίανσης οι υποχρεώσεις της ΝΒΕΕ προσδιορίζονται βάσει κατάστασης πιστωτών που συντάσσεται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 4738/2020 εντός τριμήνου από την κατάθεση της συμφωνίας εξυγίανσης (στο εξής: «Ημερομηνία Κατάστασης Πιστωτών»).

2. Ο εμπειρογνώμονας, του οποίου η έκθεση συνοδεύει την αίτηση επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης, σύμφωνα με το άρθρο 48 του ν. 4738/2020, προσδιορίζει το ελάχιστο ποσό που ικανοποιεί, κατά περίπτωση, την αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης των πιστωτών, αναφορικά με το σύνολο των απαιτήσεων πιστωτών, κατά την έννοια των άρθρων 31 έως 64 του ν. 4738/2020 που υπάγονται στη συμφωνία, το ύψος των οποίων, βεβαιωμένων και μη, δύναται να προσδιοριστεί, με όρους παρούσας αξίας (στο εξής: Ποσό Ανάκτησης). Η συμφωνία εξυγίανσης προβλέπει ως ποσό ανάκτησης ανά πιστωτή κατ’ ελάχιστον το Ποσό Ανάκτησης, όπως αυτό ισχύει για τον αντίστοιχο πιστωτή, όπου αυτό ειδικότερα προβλέπεται στο παρόν.

3. Το επιχειρηματικό πλάνο που συνοδεύει τη συμφωνία εξυγίανσης προβλέπει τη διατήρηση και ανάπτυξη νέων θέσεων εργασίας. Με βάση το από 20 Δεκεμβρίου 2021 πρακτικό διαβούλευσης («Πρακτικό Διαβούλευσης») μεταξύ του σωματείου εργαζομένων της ΝΒΕΕ και της διοίκησης της ΝΒΕΕ προβλέπεται ότι οι θέσεις εργασίας εντός δώδεκα (12) μηνών από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης των Μεταβιβάσεων διατηρούνται στα

ίδια επίπεδα με σήμερα, με προτεραιότητα στο υφιστάμενο προσωπικό και σύμφωνα με τις υπάρχουσες ανάγκες κατά περίπτωση, με στόχο εντός των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης των Μεταβιβάσεων, να έχουν διπλασιαστεί. Με βάση το Πρακτικό Διαβούλευσης, οι νέες εργασιακές σχέσεις της «ΟΝΕΧ ELEFSIS NAVAL AND MARITIME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και των εργαζομένων καθορίζονται, κατόπιν συνεννόησης με τους εργαζομένους, με νέα συλλογική σύμβαση εργασίας.

Άρθρο 2
Ενδεικτικό περιεχόμενο συμφωνίας εξυγίανσης
Στη συμφωνία εξυγίανσης της ΝΒΕΕ περιλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι εξής όροι, οι οποίοι δύνανται να εξειδικεύονται περαιτέρω στη συμφωνία εξυγίανσης από τα συμβαλλόμενα μέρη:

1. Η εξυγίανση και αναδιάρθρωση της ΝΒΕΕ λαμβάνει χώρα με τη μεταβίβαση μέρους του ενεργητικού και παθητικού αυτής στις εταιρείες ΟΝΕΧ ELEFSIS SHIPYARDS AND INDUSTRIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΟΝΕΧ ELEFSIS NAVAL AND MARITIME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής από κοινού «νέες εταιρείες») κατά το άρθρο 64 του ν. 4738/2020 (Α΄ 207), το δε υπόλοιπο μη μεταβιβαζόμενο ενεργητικό και παθητικό παραμένουν στη ΝΒΕΕ και το μη μεταβιβαζόμενο ενεργητικό ρευστοποιείται από ειδικό εντολοδόχο που διορίζεται βάσει του άρθρου 55 του ν. 4738/2020. Το προϊόν που προκύπτει από τη ρευστοποίηση του μη μεταβιβαζόμενου ενεργητικού άγεται προς ικανοποίηση των απαιτήσεων του μη μεταβιβαζόμενου παθητικού. Σε περίπτωση εξάλειψης του μη μεταβιβαζόμενου ενεργητικού, οι εν λόγω απαιτήσεις διαγράφονται ολοσχερώς κατά τους όρους της συμφωνίας εξυγίανσης.

2. Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού και ο διαχωρισμός αυτών σε μεταβιβαζόμενα και μη μεταβιβαζόμενα στοιχεία εξειδικεύονται στη συμφωνία εξυγίανσης και στα Παραρτήματα αυτής. Κατά την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού πρωτοκόλλου μεταβίβασης της επιχείρησης, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας εξυγίανσης, η οποία δεν απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την πλήρωση των αιρέσεων που τυχόν τεθούν στη συμφωνία εξυγίανσης (εφεξής «Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής»), η ΝΒΕΕ μεταβιβάζει στις νέες εταιρείες το μεταβιβαζόμενο ενεργητικό, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί τότε και αποτυπώνεται στο ισοζύγιο επικύρωσης που συντάσσεται από ορκωτό ελεγκτή των νέων εταιρειών. Ως τίμημα για τη μεταβίβαση του μεταβιβαζόμενου ενεργητικού, συμφωνείται η ανάληψη και αποπληρωμή από τις νέες εταιρείες των υποχρεώσεων της ΝΒΕΕ που περιοριστικά προσδιορίζονται στη συμφωνία εξυγίανσης ως περιλαμβανόμενες στο μεταβιβαζόμενο παθητικό.

3. α) Η συμφωνία εξυγίανσης προβλέπει ότι από το σύνολο των υποχρεώσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο που φέρουν το γενικό προνόμιο της περ. 3 του άρθρου 975 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Α΄ 182), οι οποίες δεν περιλαμβάνουν τις υποχρεώσεις της ΝΒΕΕ προς το Ελληνικό Δημόσιο/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων) που απορρέουν από τις υπό στοιχεία 0001Β/2000, 004B/2000, 032Β/2003 συμβάσεις μεταξύ της ανωτέρω εταιρείας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν με τις Πρόσθετες Πράξεις/Τροποποιήσεις αυτών, καθώς και την υπ’ αριθμ. 8/2014 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 04/2000 «Σύμβασης Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων», όπως αυτό έχει διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης (στο εξής: «Ημερομηνία Επικύρωσης»), μέρος τουλάχιστον ίσο προς το Ποσό Ανάκτησης μεταβιβάζεται, μεταφέρεται και αναλαμβάνεται από την ΟΝΕΧ ELEFSIS SHIPYARDS AND INDUSTRIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία αναλαμβάνει την αποπληρωμή μόνο της βασικής οφειλής, πλην τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, που διαγράφονται κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%), ενώ το υπόλοιπο παραμένει στη ΝΒΕΕ και ικανοποιείται μέσω του προϊόντος ρευστοποίησης του μη μεταβιβαζόμενου ενεργητικού, το οποίο άγεται προς ικανοποίηση του συνόλου των πιστωτών, μεταξύ των οποίων και το Ελληνικό Δημόσιο. Το ανωτέρω ποσό που είναι τουλάχιστον ίσο προς το Ποσό Ανάκτησης, ως μη διαγραφόμενη βασική οφειλή των υποχρεώσεων της ΝΒΕΕ προς το Ελληνικό Δημόσιο, ρυθμίζεται, διακανονίζεται και αποπληρώνεται σε διακόσες εξήντα τέσσερις (264) ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις, χωρίς σε αυτές να επιβάλλονται τόκοι, προσαυξήσεις ή λοιπές άλλες επιβαρύνσεις, καθ’ ό χρόνο τηρείται η ρύθμιση της συμφωνίας εξυγίανσης. Στην περίπτωση αυτή η πρώτη δόση καταβάλλεται στο τέλος του πρώτου μήνα μετά το πέρας τριών (3) ετών από την ημερομηνία καταχώρισης στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο ή μεταγραφής στο κατά τόπον αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή καταχώρησης στο Νηολόγιο/Λιμεναρχείο της τελευταίας χρονικά εκ των συμβολαιογραφικών πράξεων, εφόσον είναι περισσότερες από μία, ή, όπου επιτρέπεται, εκ των σχετικών ιδιωτικών συμφωνητικών, εφόσον είναι περισσότερα από ένα, καθώς και της έκδοσης των προβλεπόμενων διαπιστωτικών πράξεων περί μεταβίβασης/ επανέκδοσης του συνόλου των διοικητικών αδειών για τη μεταβίβαση στην ΟΝΕΧ ELEFSIS SHIPYARDS AND INDUSTRIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ των περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται δυνάμει της συμφωνίας εξυγίανσης (εφεξής «Ημερομηνία Ολοκλήρωσης των Μεταβιβάσεων») και εκάστη εκ των επόμενων δόσεων καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα εκάστου επόμενου ημερολογιακού μηνός.

β) Οι υποχρεώσεις της εταιρείας προς το Ελληνικό Δημόσιο, που ανάγονται στη χρονική περίοδο από την Ημερομηνία Κατάστασης Πιστωτών μέχρι την Ημερομηνία Επικύρωσης, ανεξαρτήτως τυχόν μεταγενέστερης έκδοσης του νόμιμου τίτλου είσπραξης (βεβαίωσης) παραμένουν στη ΝΒΕΕ και ικανοποιούνται μέσω του προϊόντος ρευστοποίησης του μη μεταβιβαζόμενου ενεργητικού, το οποίο άγεται προς ικανοποίηση του συνόλου των πιστωτών, μεταξύ των οποίων και το Ελληνικό Δημόσιο και σε περίπτωση μη ικανοποίησής τους διαγράφονται ολοσχερώς.

γ) Οφειλές της εταιρείας που δεν περιλαμβάνονται στην κατάσταση πιστωτών της παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 4738/2020 βεβαιώνονται μετά την ημερομηνία αυτή και αφορούν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σε καταλογισμό φόρων, τελών, εισφορών υπέρ Ελληνικού Δημοσίου ή υπέρ τρίτων, φόρου εισοδήματος, παρακρατούμενων ή επιρριπτόμενων φόρων, Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων, τελών χαρτοσήμου, φόρου κεφαλαίου, έκτακτης εισφοράς, καθώς και σε καταλογισμό προστίμων ή κυρώσεων για παράβαση του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ν. 4093/2012, Α΄ 222), του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, του ν. 2523/1997 (Α΄ 179), με οποιονδήποτε τρόπο και αν καταλογίζονται ή εισπράττονται, καθώς και των τυχόν προστίμων, προσαυξήσεων, τόκων και λοιπών επιβαρύνσεων, και οι οποίοι φόροι ή πρόστιμα αφορούν σε οποιαδήποτε παρελθούσα εταιρική χρήση ή σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία επικύρωσης και για οποιαδήποτε αιτία, όπως εκκαθαρίσεις και δικαστικές αποφάσεις, οποτεδήποτε και εάν προκύψουν, καταλογισθούν ή βεβαιωθούν, από παρελθόντες, τρέχοντες ή μελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους και ανεξαρτήτως του χρόνου που είχε αρχίσει η ελεγκτική διαδικασία, καθώς επίσης και ανεξαρτήτως από τη διενέργεια ή μη φορολογικού ελέγχου ή την υποβολή τυχόν τροποποιητικών δηλώσεων, καθώς και οφειλές της εταιρείας προς το Ελληνικό Δημόσιο όπως και προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και φορείς κοινωνικής ασφάλισης που απορρέουν από απαιτήσεις εργαζομένων που αφορούν, γεννήθηκαν ή σχετίζονται ενδεικτικά με μισθούς (δεδουλευμένες αποδοχές και μισθούς υπερημερίας), δώρα, επιδόματα, αποζημιώσεις και πάσης φύσεως άλλες απαιτήσεις, που απορρέουν από τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας τους με τη ΝΒΕΕ για το χρονικό διάστημα από την 30ή.9.2021 έως την Ημερομηνία Επικύρωσης, δεν καταλογίζονται, δεν μεταβιβάζονται και δεν αναλαμβάνονται από τις νέες εταιρείες, αλλά αποτελούν υποχρέωση της εταιρείας, ενώ, σε περίπτωση εξάλειψης και του μη μεταβιβαζόμενου ενεργητικού, διαγράφονται κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).

δ) Η συμφωνία εξυγίανσης προβλέπει ότι τα δικαιώματα των πιστωτών, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου και των ασφαλιστικών οργανισμών κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, κατά των εγγυητών και συνοφειλετών εις ολόκληρον της ΝΒΕΕ περιορίζονται στο ίδιο ποσό και υπό τους αυτούς όρους με την αντίστοιχη απαίτησή τους, όπου κατά περίπτωση προβλέπεται στη συμφωνία αυτή.

4. Η συμφωνία εξυγίανσης προβλέπει παρόμοια ρύθμιση με αυτήν των υποχρεώσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο, αναφορικά με τις υποχρεώσεις της εταιρείας προς τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και τυχόν λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης. Αναφορικά με τις υποχρεώσεις της ΝΒΕΕ προς τον e-ΕΦΚΑ και τους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς ως έχουν διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία επικύρωσης, (α) τμήμα των εν λόγω υποχρεώσεων συνολικού ποσού ίσου κατ’ ελάχιστον προς το Ποσό Ανάκτησης μεταβιβάζεται, μεταφέρεται και αναλαμβάνεται από την ONEX ELEFSIS SHIPYARDS AND INDUSTRIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία αναλαμβάνει την αποπληρωμή μόνο του ως άνω βασικού χρέους (κεφαλαίου) της οφειλής, πλην τόκων, προστίμων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων, που διαγράφονται κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%), και (β) το υπόλοιπο των υποχρεώσεων αυτών παραμένει στην εταιρεία και ικανοποιείται μέσω του προϊόντος ρευστοποίησης του μη μεταβιβαζόμενου ενεργητικού, το οποίο άγεται προς ικανοποίηση του συνόλου των πιστωτών, μεταξύ των οποίων και ο e-ΕΦΚΑ και οι λοιποί ασφαλιστικοί οργανισμοί, ενώ σε περίπτωση μη ικανοποίησής του διαγράφεται ολοσχερώς. Το ανωτέρω υπό (α) ποσό, ως μη διαγραφόμενο βασικό χρέος ή κεφάλαιο της οφειλής των υποχρεώσεων της NBEE προς τον e-ΕΦΚΑ και τους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς, ρυθμίζεται, διακανονίζεται και αποπληρώνεται σε διακόσιες εξήντα τέσσερις (264) ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις, χωρίς σε αυτές να επιβάλλονται τόκοι, προσαυξήσεις ή λοιπές άλλες επιβαρύνσεις, καθ’ ό χρόνο τηρείται η ρύθμιση της παρούσας Συμφωνίας Εξυγίανσης. Στην περίπτωση αυτή η πρώτη δόση καταβάλλεται μετά το πέρας τριών (3) ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης των μεταβιβάσεων και εκάστη εκ των επόμενων δόσεων καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα εκάστου επόμενου ημερολογιακού μηνός.

5. Οι υποχρεώσεις της εταιρείας προς τον e-ΕΦΚΑ και τους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς, που δημιουργούνται από την Ημερομηνία Κατάστασης Πιστωτών μέχρι και την Ημερομηνία Επικύρωσης παραμένουν στην εταιρεία και ικανοποιούνται μέσω του προϊόντος ρευστοποίησης του μη μεταβιβαζόμενου ενεργητικού, το οποίο άγεται προς ικανοποίηση του συνόλου των πιστωτών, μεταξύ των οποίων και ο e-ΕΦΚΑ και οι λοιποί ασφαλιστικοί οργανισμοί, ενώ σε περίπτωση μη ικανοποίησής του διαγράφεται ολοσχερώς. Οφειλές, που τυχόν προκύπτουν ή καταλογίζονται ή βεβαιώνονται στην εταιρεία, ανεξάρτητα του χρόνου βεβαίωσης και καταλογισμού αυτών, και αφορούν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε καταλογισμό οποιωνδήποτε ασφαλιστικών εισφορών, με οποιονδήποτε τρόπο και αν καταλογίζονται ή εισπράττονται, καθώς και των τυχόν προστίμων, προσαυξήσεων, τόκων και λοιπών επιβαρύνσεων, και οι οποίες ασφαλιστικές εισφορές αφορούν σε οποιαδήποτε παρελθούσα εταιρική χρήση και σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία επικύρωσης και για οποιαδήποτε αιτία, οποτεδήποτε και εάν προκύψουν, καταλογισθούν ή βεβαιωθούν, από παρελθόντες, τρέχοντες ή μελλοντικούς ελέγχους των ασφαλιστικών φορέων και ανεξαρτήτως του χρόνου που είχε αρχίσει η ελεγκτική διαδικασία, καθώς και ανεξαρτήτως από τη διενέργεια ή μη σχετικού ελέγχου ή την υποβολή τροποποιητικών Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων, δεν καταλογίζονται, δεν μεταβιβάζονται και δεν αναλαμβάνονται από τις νέες εταιρείες, αλλά αποτελούν υποχρέωση της NBEE, ενώ, σε περίπτωση εξάλειψης και του μη μεταβιβαζόμενου ενεργητικού, διαγράφονται κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).

6. Από το σύνολο των υποχρεώσεων καταβολής ποσών από τη ΝΒΕΕ προς το Ελληνικό Δημόσιο/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων), που απορρέουν από τις υπό στοιχεία: 0001Β/2000, 004B/2000, 032Β/2003 συμβάσεις μεταξύ της ανωτέρω εταιρείας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν με τις Πρόσθετες Πράξεις/Τροποποιήσεις αυτών, καθώς και την υπ’ αριθμ. 8/2014 τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 04/2000 «Σύμβασης Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων», ποσό εκατόν σαράντα δύο εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων εβδομήντα επτά ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (142.337.077,45) ευρώ και σε κάθε περίπτωση το τελικό και ακριβές ποσό το οποίο προκύπτει κατά την ολοκλήρωση/παράδοση των έργων εκ των οποίων προκύπτουν οι υποχρεώσεις αυτές, εφόσον είναι μικρότερο, αλλά, κατ’ ανώτατο όριο, το ως άνω ποσό, μεταφέρεται και αναλαμβάνεται από την ΟΝΕΧ ELEFSIS NAVAL AND MARITIME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αποπληρώνεται άτοκα μετά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης των Μεταβιβάσεων σταδιακά και σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ετών, με παρακράτηση ροών ως εξής: (α) μέχρι ποσοστού δύο τοις εκατό (2%) επί της καθαρής αξίας του τιμήματος των εγχώριων συμβάσεων έργου που αναλαμβάνει η ΟΝΕΧ ELEFSIS NAVAL AND MARITIME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, (β) μέχρι ποσοστού ένα τοις εκατό (1%) επί της καθαρής αξίας του τιμήματος των συμβάσεων έργου εξωτερικού που αναλαμβάνονται από την ΟΝΕΧ ELEFSIS NAVAL AND MARITIME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ή (γ) με καταβολή μετρητών. Κατ’ ελάχιστον η ΟΝΕΧ ELEFSIS NAVAL AND MARITIME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει να αποδώσει σε ικανοποίηση της ως άνω αναδεχόμενης οφειλής ποσό τουλάχιστον ίσο προς το Ποσό Ανάκτησης, και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερο από είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) ευρώ, υπολογιζόμενο σε παρούσες αξίες. Αν οποιοδήποτε μέρος πέραν αυτού, ήτοι ποσό ίσο προς το Ποσό Ανάκτησης και, σε κάθε περίπτωση, όχι λιγότερο από είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) ευρώ υπολογιζόμενο σε παρούσες αξίες, της αναδεχόμενης οφειλής δεν έχει αποπληρωθεί με τους ανωτέρω αναφερόμενους τρόπους μέχρι το πέρας των τριάντα (30) ετών διαγράφεται ολοσχερώς. Η συμφωνία εξυγίανσης προβλέπει ότι το υπολειπόμενο ποσό ενός εκατομμυρίου και πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000,00) ευρώ, που αφορά στο κόστος του εργαλειακού εξοπλισμού, που είχε παραδοθεί από το Πολεμικό Ναυτικό στη ΝΒΕΕ για την εκτέλεση συμβατικών της υποχρεώσεων έναντι αυτού παραμένει ως υποχρέωση της ΝΒΕΕ και μετά την επιστροφή του εν λόγω εξοπλισμού στο Πολεμικό Ναυτικό απομειώνεται σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%), άλλως, σε περίπτωση μη επιστροφής του εν λόγω εξοπλισμού, η εν λόγω υποχρέωση ικανοποιείται από τη ρευστοποίηση του μη μεταβιβαζόμενου ενεργητικού της ΝΒΕΕ και σε περίπτωση μη ικανοποίησής της διαγράφεται ολοσχερώς.

7. Στη συμφωνία εξυγίανσης προβλέπεται ότι μετά την υπογραφή της συμφωνίας εξυγίανσης τo Ελληνικό Δημόσιο δια του αρμοδίου οργάνου υποχρεούται να επιστρέψει στην πιστώτρια της ΝΒΕΕ, ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., το σύνολο των εγγυητικών επιστολών που αφορούν την ΤΠΚ7 και εκδόθηκαν στο πλαίσιο της Τροποποίησης υπ’. αριθμ. 10 της Σύμβασης 001Β/00, που τηρεί εις χείρας του, απαλλασσόμενης της ΝΒΕΕ από κάθε ευθύνη εξ αυτών. Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται και για κάθε άλλη εγγυητική επιστολή που έχει εκδοθεί αιτήσει της υπέρ του Πολεμικού Ναυτικού και δεν έχει επιστραφεί μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας εξυγίανσης, απαλλασσόμενης της ΝΒΕΕ από κάθε ευθύνη εξ αυτών.

8. Στη συμφωνία εξυγίανσης μεταρρυθμίζονται οι υποχρεώσεις της ΝΒΕΕ προς την «CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστριας της αλλοδαπής εταιρείας με την επωνυμία «GALAXY IV FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» βάσει του ν. 4548/2018 (Α΄ 104) ειδικής διαδόχου της «ΑLPHA BANK ΑΕ» (εφεξής «CEPAL/GALAXY»), απορρέουσες από την υπ’ αριθμ. 3300/12.7.1999 Σύμβαση Πιστώσεως με Ανοικτό Αλληλόχρεο Λογαριασμό και τις από 21.6.2002, 27.5.2003, 7.7.2005, 3.12.2008, 30.9.2014, 13.1.2015, 28.5.2015, 30.3.2016, 29.9.2017, 28.6.2018 Πρόσθετες Πράξεις στην άνω σύμβαση, η οποία καταρτίστηκε μεταξύ της ALPHA BANK καθολικής διαδόχου της «ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», νομίμως εκπροσωπούμενης, απώτερης δικαιοπαρόχου της CEPAL/GALAXY, ως δανείστριας και της ΝΒΕΕ, νομίμως εκπροσωπούμενης, ως πιστούχου. Εκ της ως άνω οφειλής, ποσό τουλάχιστον ίσο προς το Ποσό Ανάκτησης μεταφέρεται και αναλαμβάνεται από την ΟΝΕΧ ELEFSIS SHIPYARDS AND INDUSTRIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αποπληρώνεται σε συνολικά τριάντα (30) συνεχείς εξαμηνιαίες ισόποσες χρεολυτικές δόσεις και ειδικότερα ως εξής: α) τα πρώτα τρία (3) έτη, αρχής γενομένης από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Μεταβιβάσεων, αποτελούν περίοδο χάριτος ως προς την αποπληρωμή του κεφαλαίου, β) κατά το ανωτέρω διάστημα της περιόδου χάριτος καταβάλλονται μόνο δεδουλευμένοι τόκοι, καταβλητέοι στο τέλος κάθε εκτοκιστικής περιόδου, ήτοι του εξαμήνου που άρχεται από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Μεταβιβάσεων και κάθε επόμενης εκτοκιστικής περιόδου από τη λήξη της αμέσως προηγουμένης, γ) έξι (6) μήνες μετά τη λήξη της περιόδου χάριτος, είναι καταβλητέα η πρώτη δόση του κεφαλαίου, ομού μετά των δεδουλευμένων τόκων της αντίστοιχης εκτοκιστικής περιόδου, υπολογιζομένων των τόκων επί του εκάστοτε ανεξοφλήτου κεφαλαίου. Για το ως άνω συνολικό ποσό της αναδεχόμενης οφειλής, η ΟΝΕΧ ELEFSIS SHIPYARDS AND INDUSTRIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαμβάνει την υποχρέωση, να καταβάλλει στην Τράπεζα τόκο, ο οποίος υπολογίζεται τοκαριθμικώς, με βάση έτος τριακοσίων εξήντα (360) ημερών, επί του πραγματικού ημερήσιου χρεωστικού υπολοίπου του ως άνω ρυθμιζόμενου ποσού σε Ευρώ, με σταθερό επιτόκιο, ανερχόμενο σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) ετησίως. Στο εν λόγω επιτόκιο για τις εν λόγω οφειλές συμπεριλαμβάνεται η εισφορά του ν. 128/1975 (Α΄ 178), όπως και κάθε άλλος φόρος, εισφορά ή τέλος τυχόν επιβληθεί στο μέλλον, μέχρι την ολοσχερή εξόφληση της οφειλής. Ως περίοδος εκτοκισμού συμφωνείται κάθε αλλεπάλληλη χρονική περίοδος έξι (6) μηνών. Στη συμφωνία εξυγίανσης προβλέπεται ότι το υπόλοιπο κατάλοιπο παραμένει στη ΝΒΕΕ και ικανοποιείται μέσω της ρευστοποίησης από τον ειδικό εντολοδόχο του μη μεταβιβαζόμενου ενεργητικού, το οποίο άγεται προς ικανοποίηση του συνόλου των πιστωτών, μεταξύ των οποίων και η CEPAL/GALAXY, ενώ σε περίπτωση μη ικανοποίησής του διαγράφεται ολοσχερώς. Οι πάσης φύσεως εξασφαλίσεις (ενοχικές ή εμπράγματες), που έχουν παρασχεθεί τόσο από τη ΝΒΕΕ επί των μεταβιβαζόμενων στοιχείων ενεργητικού, όσο και από τους εγγυητές ή τρίτους, εξακολουθούν να ασφαλίζουν αποκλειστικά και μόνο το κατά τα ανωτέρω μέρος της απαίτησης που μεταβιβάζεται στην ΟΝΕΧ ELEFSIS SHIPYARDS AND INDUSTRIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ενώ οι πάσης φύσεως εγγυήσεις που έχουν παρασχεθεί, παραμένουν στη ΝΒΕΕ. Λοιπές υποχρεώσεις προς την CEPAL/GALAXY που απορρέουν από μη εμπραγμάτως εξασφαλισμένες απαιτήσεις δεν αναλαμβάνονται από τις νέες εταιρείες, αλλά αντιθέτως παραμένουν στη ΝΒΕΕ, προκειμένου να ικανοποιηθούν από το προϊόν ρευστοποίησης του μη μεταβιβαζόμενου ενεργητικού, ενώ σε περίπτωση μη ικανοποίησής τους διαγράφονται ολοσχερώς.

9. Στη συμφωνία εξυγίανσης μεταρρυθμίζονται οι υποχρεώσεις της ΝΒΕΕ προς την εταιρεία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» υπό την ιδιότητά της ως ειδικής διαδόχου της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΕ» (εφεξής «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε.»), απορρέουσες από την υπ’ αριθμ. 24.553/20.6.1997 Σύμβαση Μεταβίβασης Ενεργητικού της υπό ειδική εκκαθάριση του άρθρου 46α του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) τελούσης Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΑΕ» της Συμβολαιογράφου Καλλιθέας Αττικής Αριστειδούλας Μεταξά Χατζάκη, κυρωθείσα με τον ν. 2528/1997 (Α΄ 216). Εκ της ως άνω οφειλής, ποσό ίσο τουλάχιστον προς το Ποσό Ανάκτησης, μεταφέρεται και αναλαμβάνεται από την ΟΝΕΧ ELEFSIS SHIPYARDS AND INDUSTRIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αποπληρώνεται σε συνολικά τριάντα (30) συνεχείς εξαμηνιαίες ισόποσες χρεολυτικές δόσεις και ειδικότερα ως εξής: α) τα πρώτα τρία (3) έτη, αρχής γενομένης από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Μεταβιβάσεων, αποτελούν περίοδο χάριτος ως προς την αποπληρωμή του κεφαλαίου, β) κατά το ανωτέρω διάστημα της περιόδου χάριτος καταβάλλονται μόνο δεδουλευμένοι τόκοι, καταβλητέοι στο τέλος κάθε εκτοκιστικής περιόδου, ήτοι του εξαμήνου που άρχεται από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Μεταβιβάσεων και κάθε επόμενης εκτοκιστικής περιόδου από τη λήξη της αμέσως προηγουμένης, γ) έξι (6) μήνες μετά τη λήξη της περιόδου χάριτος, είναι καταβλητέα η πρώτη δόση του κεφαλαίου, ομού μετά των δεδουλευμένων τόκων της αντίστοιχης εκτοκιστικής περιόδου υπολογιζόμενων των τόκων επί του εκάστοτε ανεξόφλητου κεφαλαίου. Για το ως άνω συνολικό ποσό της αναδεχόμενης οφειλής, η ΟΝΕΧ ELEFSIS SHIPYARDS AND INDUSTRIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαμβάνει την υποχρέωση, να καταβάλλει στην ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε. τόκο, με σταθερό επιτόκιο, ανερχόμενο σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) ετησίως (συμπεριλαμβανομένων τυχόν λοιπών επιβαρύνσεων). Ως περίοδος εκτοκισμού συμφωνείται κάθε αλλεπάλληλη χρονική περίοδος έξι (6) μηνών. Το υπόλοιπο κατάλοιπο παραμένει στη ΝΒΕΕ και ικανοποιείται μέσω της ρευστοποίησης από τον ειδικό εντολοδόχο του μη μεταβιβαζόμενου ενεργητικού, το οποίο άγεται προς ικανοποίηση του συνόλου των πιστωτών, μεταξύ των οποίων και η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε., ενώ σε περίπτωση μη ικανοποίησής του διαγράφεται ολοσχερώς. Οι πάσης φύσεως εξασφαλίσεις (ενοχικές ή εμπράγματες), που έχουν παρασχεθεί τόσο από τη ΝΒΕΕ επί των μεταβιβαζόμενων στοιχείων ενεργητικού, όσο και από τους εγγυητές ή τρίτους, εξακολουθούν να ασφαλίζουν αποκλειστικά και μόνο το κατά τα ανωτέρω μέρος της απαίτησης που μεταβιβάζεται στην ΟΝΕΧ ELEFSIS SHIPYARDS AND INDUSTRIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ενώ οι πάσης φύσεως εγγυήσεις που έχουν παρασχεθεί, παραμένουν στη ΝΒΕΕ.

10. Στη συμφωνία εξυγίανσης αναγνωρίζεται ότι οι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία εξυγίανσης εργαζόμενοι συμφωνούν με τη ΝΒΕΕ και συναποδέχονται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα τη λύση και κατάργηση της μεταξύ τους εργασιακής σχέσης και σύμβασης με ισχύ από την προτεραία της Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Μεταβιβάσεων. Από την ημερομηνία αυτή και εντεύθεν, οι συμβαλλόμενοι εργαζόμενοι παύουν να παρέχουν την εργασία τους προς τη ΝΒΕΕ, συμφώνως και προς τη σχετική διαβούλευση που έλαβε χώρα με το σωματείο των εργαζομένων σύμφωνα με τον ν. 1387/1983 (Α΄ 110) και την υπ’ αριθμ. 11223/9.3.2021 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (Β΄ 923), όπως προκύπτει από το από 20.12.2021 Πρακτικό Διαβούλευσης. Οι νέες εταιρείες δεν αποτελούν διάδοχο εργοδότη, κατά την έννοια του π.δ. 178/2002 (Α΄ 162), αλλά αναλαμβάνουν την ενοχική υποχρέωση αποπληρωμής των ρυθμιζόμενων υποχρεώσεων της ΝΒΕΕ προς αυτούς.

11. Ως προς τις υποχρεώσεις της ΝΒΕΕ προς τους εργαζομένους, οι απαιτήσεις των οποίων ικανοποιούνται προνομιακά σε σχέση με τις λοιπές κατηγορίες πιστωτών, ισχύουν τα εξής:

α. Οι εμφαινόμενες υποχρεώσεις της ΝΒΕΕ έναντι των εργαζομένων με ημερομηνία υπολογισμού την 30ή.9.2021 που αφορούν απαιτήσεις από μισθούς (δεδουλευμένες αποδοχές και μισθούς υπερημερίας), δώρα, επιδόματα και λοιπές αποζημιώσεις πάσης φάσης που απορρέουν από τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας τους με τη ΝΒΕΕ συνολικού ποσού είκοσι επτά εκατομμυρίων σαράντα μίας χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και δέκα λεπτών (27.041.925,10 €), καθώς και οι αποζημιώσεις απόλυσής τους ποσού δεκατριών εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι ένα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (13.397.421,35 €) αναλαμβάνονται εξ ολοκλήρου από την ONEX ELEFSIS NAVAL AND MARITIME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και καταβάλλονται εντός εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών από την οριστική και αμετάκλητη ολοκλήρωση των μεταβιβάσεων. Ειδικότερα, αναφορικά με την καταβολή της αποζημίωσης απόλυσης, αυτή καταβάλλεται σε κάθε έναν από τους εργαζομένους σε δόσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία νομοθεσία. Κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης των Μεταβιβάσεων, η ONEX

ELEFSIS NAVAL AND MARITIME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ καταβάλλει το ποσό της πρώτης δόσης της αποζημίωσης σε κάθε έναν από αυτούς. Και οι λοιπές δόσεις καταβάλλονται από την ONEX ELEFSIS NAVAL AND MARITIME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά τον ίδιο τρόπο. Το ύψος της αποζημίωσης απόλυσης υπολογίζεται με τη διανυθείσα έως την 30ή.9.2021 προϋπηρεσία, ημερομηνία μέχρι την οποία οφείλονται και οι δεδουλευμένες αποδοχές, δηλαδή όσες αποδοχές οφείλονταν από την εδώ συμβαλλόμενη Εταιρεία πριν από την 1η.2.2016 οπότε το Πολεμικό Ναυτικό άρχισε να καταβάλλει το εβδομήντα τοις εκατό (70%) της μισθοδοσίας του προσωπικού και από την 1η.2.2016 τη διαφορά μεταξύ του συμφωνηθέντος μισθού και του αντίτιμου της εργασίας που καταβάλλεται από το Πολεμικό Ναυτικό (ήτοι τριάντα τοις εκατό [30%] του μισθού, Δώρου Πάσχα, Δώρου Χριστουγέννων, επιδομάτων κ.λπ.). Η, δε, καταβολή από την ONEX ELEFSIS NAVAL AND MARITIME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ συνιστά εκπλήρωση ενοχικής υποχρέωσης με βάση την παρούσα και όχι εργοδοτικής υποχρέωσης με βάση την εργατική νομοθεσία. Οι απαιτήσεις από μισθούς (δεδουλευμένες αποδοχές και μισθούς υπερημερίας), δώρα, επιδόματα και λοιπές αποζημιώσεις πάσης φύσεως, αποπληρώνονται από την ONEX ELEFSIS NAVAL AND MARITIME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου μετά την Ημερομηνία Επικύρωσης και σε ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) μετά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης των Μεταβιβάσεων, ανεξαρτήτως αμυντικών προγραμμάτων.

β. Απαιτήσεις εργαζομένων που αφορούν, γεννήθηκαν ή σχετίζονται ενδεικτικά με μισθούς (δεδουλευμένες αποδοχές και μισθούς υπερημερίας), δώρα, επιδόματα, αποζημιώσεις και πάσης φύσεως άλλες απαιτήσεις, που απορρέουν από τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας τους με τη ΝΒΕΕ για το χρονικό διάστημα από την 30ή.9.2021 έως την Ημερομηνία Επικύρωσης, πλην αυτών που ρητώς ρυθμίζονται κατά τα ανωτέρω, διαγράφονται ολοσχερώς.

γ. Πέραν των ανωτέρω αναφερόμενων συνολικών υποχρεώσεων, ουδεμία άλλη υποχρέωση (συμπεριλαμβανομένων τυχόν οφειλόμενων λοιπών αποζημιώσεων) προς εργαζόμενους ή αξίωση των τελευταίων αναλαμβάνεται ή αναγνωρίζεται από τις νέες εταιρείες, αυτές ικανοποιούνται από το μη Μεταβιβαζόμενο Ενεργητικό, ενώ σε περίπτωση μη ικανοποίησής τους αυτές διαγράφονται ολοσχερώς.

δ. Δεν αναγνωρίζονται και δεν αναλαμβάνονται από τις νέες εταιρίες τυχόν οικονομικές υποχρεώσεις εξ οιασδήποτε αιτίας, συμπεριλαμβανομένων αποζημιώσεων και αποδοχών, τις οποίες έχει αναλάβει η ΝΒΕΕ έναντι διευθυντικών στελεχών, διευθυνόντων υπαλλήλων και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δυνάμει διμερών συμφωνιών, ή καθ’ οιονδήποτε άλλον τρόπον, οι οποίες υπερβαίνουν ή αποκλίνουν από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

ε. Υποχρεώσεις που έχουν προκύψει ή ενδέχεται να προκύψουν στο μέλλον από εκκρεμοδικίες της ΝΒΕΕ με εργαζομένους της (αποτιμώμενες ως προβλέψεις και με βάση την πιθανολόγηση ευδοκίμησής τους) δεν \αναλαμβάνονται από τις νέες εταιρείες, αλλά παραμένουν στη ΝΒΕΕ και ικανοποιούνται από το μη Μεταβιβαζόμενο Ενεργητικό, ενώ σε περίπτωση μη ικανοποίησής τους αυτές διαγράφονται ολοσχερώς.

12. Στη συμφωνία εξυγίανσης μεταρρυθμίζονται οι υποχρεώσεις της εταιρείας προς την εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, μέρος των οποίων είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένο (ενέγγυο τμήμα) με προσημείωση υποθήκης ως εξής: το ενέγγυο τμήμα της οφειλής των υποχρεώσεων αυτών αναλαμβάνεται από την ΟΝΕΧ ELEFSIS SHIPYARDS AND INDUSTRIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αποπληρώνεται σε συνολικά τριάντα έξι (36) συνεχείς ισόποσες μηνιαίες χρεολυτικές δόσεις και ειδικότερα ως εξής: α) τα πρώτα τρία (3) έτη, αρχής γενομένης από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης των Μεταβιβάσεων, αποτελούν περίοδο χάριτος ως προς την αποπληρωμή του κεφαλαίου, β) κατά το ανωτέρω διάστημα της περιόδου χάριτος καταβάλλονται μόνο δεδουλευμένοι τόκοι, καταβλητέοι στο τέλος κάθε εκτοκιστικής περιόδου, ήτοι του μήνα που άρχεται από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Μεταβιβάσεων και κάθε επόμενης εκτοκιστικής περιόδου από τη λήξη της αμέσως προηγουμένης, γ) έναν μήνα μετά τη λήξη της περιόδου χάριτος, είναι καταβλητέα η πρώτη (1η) δόση του κεφαλαίου, ομού μετά των δεδουλευμένων τόκων της αντίστοιχης εκτοκιστικής περιόδου υπολογιζόμενων των τόκων επί του εκάστοτε ανεξόφλητου κεφαλαίου. Για το ως άνω συνολικό ποσό της αναδεχόμενης οφειλής, η ΟΝΕΧ ELEFSIS SHIPYARDS AND INDUSTRIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαμβάνει την υποχρέωση, να καταβάλλει τόκο, με σταθερό επιτόκιο, ανερχόμενο σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) ετησίως (συμπεριλαμβανομένων τυχόν λοιπών επιβαρύνσεων). Συμφωνείται μηνιαία περίοδος εκτοκισμού. Η συμφωνία εξυγίανσης προβλέπει ότι το ανέγγυο τμήμα των ως άνω υποχρεώσεων αποπληρώνεται, σύμφωνα με τα αναφερόμενα ως προς τη ρύθμιση των απαιτήσεων των λοιπών ανέγγυων πιστωτών, ενώ το υπόλοιπο παραμένει στη ΝΒΕΕ και ικανοποιείται μέσω του προϊόντος ρευστοποίησης του μη μεταβιβαζόμενου ενεργητικού, το οποίο άγεται προς ικανοποίηση του συνόλου των πιστωτών, μεταξύ των οποίων και η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενώ σε περίπτωση μη ικανοποίησής του διαγράφεται ολοσχερώς.

13. Η συμφωνία εξυγίανσης μεταρρυθμίζει το σύνολο των υποχρεώσεων της ΝΒΕΕ προς τους λοιπούς ανέγγυους πιστωτές, προς τους Οργανισμούς και τις Εταιρείες Κοινής Ωφελείας και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (πλην όσων ήδη αναφέρονται ανωτέρω) καθώς και τους γενικούς προνομιούχους πιστωτές κατά την περ. 5 του άρθρου 975 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, συμπεριλαμβανομένου του Ελληνικού Δημοσίου, ως εξής: α) τμήμα των υποχρεώσεων, συνολικού ποσού ίσου τουλάχιστον προς το Ποσό Ανάκτησης αναλαμβάνεται από τη ΟΝΕΧ ELEFSIS SHIPYARDS AND INDUSTRIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αποπληρώνεται σε διακόσιες εξήντα τέσσερις (264) ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις. Στην περίπτωση αυτή η πρώτη δόση καταβάλλεται μετά το πέρας τριών (3) ετών από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης των Μεταβιβάσεων και εκάστη εκ των επόμενων δόσεων καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα εκάστου επόμενου ημερολογιακού μηνός, ενώ β) το υπόλοιπο παραμένει στη ΝΒΕΕ και ικανοποιείται μέσω του προϊόντος ρευστοποίησης του μη μεταβιβαζόμενου ενεργητικού, το οποίο άγεται προς ικανοποίηση του συνόλου των πιστωτών, ενώ σε περίπτωση μη ικανοποίησής τους διαγράφεται ολοσχερώς.

14. Η συμφωνία εξυγίανσης προβλέπει ότι οι απαιτήσεις αφανών πιστωτών της ΝΒΕΕ, οι οποίες είχαν γεννηθεί κατά την ημερομηνία ισοζυγίου αναφοράς ή γεννηθούν μέχρι την Hμερομηνία Eπικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης (η «Ενδιάμεση Περίοδος»), αλλά δεν εμφανίζονται στα βιβλία της ΝΒΕΕ, δεν μεταβιβάζονται στις νέες εταιρείες, αλλά παραμένουν εξ ολοκλήρου ως υποχρέωση της ΝΒΕΕ, και καταβάλλονται μέσω της ρευστοποίησης του μη μεταβιβαζόμενου ενεργητικού από τον ειδικό εντολοδόχο. Σε περίπτωση δε εξάλειψης του μη μεταβιβαζόμενου ενεργητικού, διαγράφονται κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100 %).

15. Κατά την Ενδιάμεση Περίοδο οι νέες εταιρείες δεν ευθύνονται για καμία οφειλή που ενδέχεται να προκύψει κατά το ως άνω χρονικό διάστημα και ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνεται από τις νέες εταιρείες έναντι της ΝΒΕΕ, καθώς και έναντι των πιστωτών αυτής.

16. Τα συμβαλλόμενα μέρη δύνανται να συμπεριλάβουν στη συμφωνία εξυγίανσης αναφορικά με τα υφιστάμενα ενέχυρα και βάρη επί πάσης φύσεως στοιχείων του μεταβιβαζόμενου ενεργητικού, ότι οι πιστωτές (φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα) υπέρ των οποίων έχουν συσταθεί τα ενέχυρα αυτά μέχρι την Ημερομηνία Επικύρωσης, εξαιρουμένων των συμβαλλομένων πιστωτών για τους οποίους δύναται να υπάρξει ειδική μνεία, υποχρεούνται όπως εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προς τον σκοπό μεταβολής του προσώπου, άρσης, οριστικής εξάλειψης και αποδέσμευσης αυτών. Η μη υλοποίηση του συγκεκριμένου όρου δύναται να θεμελιώσει δικαίωμα της ΟΝΕΧ ELEFSIS SHIPYARDS AND INDUSTRIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ μόνο κατά των μη συμβαλλομένων πιστωτών. Αναφορικά με τα υφιστάμενα ενέχυρα και βάρη επί πάσης φύσεως στοιχείων του μεταβιβαζόμενου ενεργητικού, που έχουν συστήσει ή εγγράψει οι συμβαλλόμενοι πιστωτές, τόσο κατά την 30ή.9.2021 όσο και μέχρι την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής συμφωνείται ότι οι τελευταίοι και η ΟΝΕΧ ELEFSIS SHIPYARDS AND INDUSTRIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προς τον σκοπό μεταβολής του προσώπου και απομείωσης της εξασφαλιστικής απαίτησης αυτών κατά το απομειούμενο ποσό της απαίτησης που αναλαμβάνει η ΟΝΕΧ ELEFSIS SHIPYARDS AND INDUSTRIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ να αποπληρώσει, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στη συμφωνία εξυγίανσης και εντός των προβλεπομένων στην παρούσα προθεσμιών, προκειμένου τα εν λόγω ενέχυρα και βάρη να εξακολουθούν να ασφαλίζουν το αναλαμβανόμενο από την ΟΝΕΧ ELEFSIS SHIPYARDS AND INDUSTRIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ μέρος των υποχρεώσεων σε ποσοστό εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της ασφαλιζόμενης απαίτησης.

17. Η συμφωνία εξυγίανσης προβλέπει ότι η ολοκλήρωση της συναλλαγής και η υλοποίηση των προβλεπόμενων στη συμφωνία εξυγίανσης ρυθμίσεων αποπληρωμής και απομειώσεων εξαρτώνται από την προηγούμενη σωρευτική εκπλήρωση των ακόλουθων προϋποθέσεων και αναβλητικών αιρέσεων: α) την επικύρωση από το αρμόδιο πτωχευτικό δικαστήριο της συμφωνίας εξυγίανσης, β) άρση των πάσης φύσεως κατασχέσεων, συντηρητικών ή αναγκαστικών, επί των μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας εξυγίανσης, γ) τη λήψη τυχόν απαιτούμενης έγκρισης από την αρμόδια εθνική ή ενωσιακή αρχή προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού κατόπιν υποβολής γνωστοποίησης συγκέντρωσης κατά τα οριζόμενα στην οικεία νομοθεσία και δ) τη λήψη είτε επιστολής είτε απόφασης από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που διαπιστώνει ότι δεν υφίσταται κρατική ενίσχυση ή ότι, εάν υφίσταται, αυτή είναι συμβατή υπό το πρίσμα των ενωσιακών κανόνων ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 107 και 108 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

18. Σε περίπτωση μη πλήρωσης των αιρέσεων της παρ. 17, η συμφωνία εξυγίανσης, καθώς και όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν και γενικά οι έννομες συνέπειές της δεν επέρχονται και ουδεμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα δύναται να εγερθεί έναντι οιουδήποτε συμβαλλόμενου μέρους για οιοδήποτε λόγο από τη συμφωνία εξυγίανσης, έκαστος δε πιστωτής δικαιούται να αξιώσει τις απαιτήσεις του με κάθε νόμιμο μέσο, κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, κατά της εταιρίας, ως είχαν κατά τον χρόνο υπογραφής της συμφωνίας εξυγίανσης, πλέον τόκων και εξόδων μέχρις εξοφλήσεως.

19. Στη συμφωνία εξυγίανσης δύναται να περιλαμβάνονται οι συνήθεις σε αντίστοιχες συμφωνίες εξυγίανσης λόγοι καταγγελίας ή τυχόν άλλοι συμφωνηθούν κατά απόλυτη διακριτική ευχέρεια των συμβαλλόμενων μερών.

20. Η συμφωνία εξυγίανσης προβλέπει ότι άπασες οι δικαστικές υποθέσεις, αγωγές, σχετικά ένδικα βοηθήματα και μέσα, ανακοπές κατά διοικητικών πράξεων βεβαίωσης οφειλών, διοικητικές προσφυγές, που έχουν ασκηθεί και οι λοιπές δικαστικές ενέργειες σχετικά με απαιτήσεις της ΝΒΕΕ κατά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων παραμένουν στη ΝΒΕΕ. Η είσπραξη των απαιτήσεων αυτών και η συνέχιση των εκκρεμών δικών και των γένει δικαστικών ενεργειών, γίνονται μέσω του ορισθέντος, δυνάμει της δικαστικής απόφασης, ειδικού εντολοδόχου. Αντιστοίχως κάθε δικαστική υπόθεση, αγωγή, αίτηση και υποχρέωση, είτε αυτή απορρέει από διάταξη νόμου είτε από σύμβαση είτε ακόμη και από αδικοπραξία και κάθε άλλη υποχρέωση/εκκρεμότητα της ΝΒΕΕ έναντι τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, παραμένει στη ΝΒΕΕ, ως υποχρέωση, η οποία αποπληρώνεται από την απόκτηση αμετάκλητου τίτλου εκτελεστού από το μη μεταβιβαζόμενο ενεργητικό και σε περίπτωση εξάλειψης του μη μεταβιβαζόμενου ενεργητικού διαγράφονται σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100 %). Τυχόν προβλέψεις επίδικων υποθέσεων, καθώς και το σύνολο των προκαταβολών που έχουν δοθεί για επίδικες απαιτήσεις παραμένουν στη ΝΒΕΕ.

21. Η συμφωνία εξυγίανσης προβλέπει συγκεκριμένο τρόπο ρευστοποίησης του μη μεταβιβαζόμενου παθητικού από τον διορισμένο ειδικό εντολοδόχο δυνάμει της δικαστικής απόφασης που θα εκδοθεί. Το μη μεταβιβαζόμενο παθητικό της ΝΒΕΕ, όπως ορίζεται στη συμφωνία εξυγίανσης, ενδεικτικά οι οφειλές της ΝΒΕΕ προς τους συμβαλλόμενους πιστωτές, το Ελληνικό Δημόσιο, τον e-ΕΦΚΑ και τους λοιπούς πιστωτές, όπως αυτές έχουν απομειωθεί και διαμορφωθεί με τη συμφωνία εξυγίανσης, ικανοποιείται μέσω της διαδικασίας ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας από τον ειδικό εντολοδόχο, σύμφωνα με το άρθρο 55 του ν. 4738/2020. Ο ειδικός εντολοδόχος θα έχει τις εξής εξουσίες: (α) την έκδοση εκτελεστού τίτλου κατά των οφειλετών της ΝΒΕΕ και τυχόν ασφαλειοδοτών, (β) την επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης κατά των οφειλετών της ΝΒΕΕ και τυχόν ασφαλειοδοτών, (γ) την εκπροσώπηση της ΝΒΕΕ ενώπιον των αρμοδίων πολιτικών, διοικητικών δικαστηρίων και αρμοδίων αρχών, (δ) τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων που παραμένουν στη ΝΒΕΕ, (ε) την ικανοποίηση των πιστωτών που παραμένουν στη ΝΒΕΕ. Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω εντολών ή το πέρας τριών (3) ετών από την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης, οποιοδήποτε γεγονός επέλθει νωρίτερα, ολοκληρώνεται και η εντολή του ειδικού εντολοδόχου. Η αμοιβή του ειδικού εντολοδόχου για την υλοποίηση όσων ορίζονται ανωτέρω, καταβάλλεται με την ολοκλήρωση των ανωτέρω εντολών από το προϊόν ρευστοποίησης του μη μεταβιβαζόμενου ενεργητικού. Οιοδήποτε ποσό, το οποίο ενδεχομένως προκύψει από τη ρευστοποίηση των μη μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων της ΝΒΕΕ και υπερβαίνει την αξία ρευστοποίησης που αναγράφεται στην έκθεση του Εμπειρογνώμονα, αυξάνει την ικανοποίηση των πιστωτών που παραμένουν στη ΝΒΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 977 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Mετά το πέρας της ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων της ΝΒΕΕ και με την προϋπόθεση ότι η ΝΒΕΕ δεν θα διαθέτει οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο ή πάγιο εξοπλισμό ή απαίτηση προς είσπραξη, παρά μόνο υποχρεώσεις, η ΝΒΕΕ προβαίνει στη διαγραφή των άνω υποχρεώσεων από τα τηρούμενα βιβλία της, στο κλείσιμο της εκκαθάρισης, καθώς και στη σύνταξη Ισολογισμού εκκαθάρισης, οι δε πιστωτές (συμβαλλόμενοι ή μη) δεν επιδιώκουν την ικανοποίηση κατά της ΝΒΕΕ τυχόν εναπομείνασας απαίτησής τους λόγω μη επάρκειας του ενεργητικού το οποίο θα έχει εκποιηθεί και διατεθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και με βάση τις αρχές της συλλογικής ικανοποίησης και της ισότιμης μεταχείρισης των πιστωτών. Προς τούτο, οι αρμόδιες φορολογικές αρχές εκδίδουν, ατελώς και χωρίς καμία επιβάρυνση, τις σχετικές φορολογικές πράξεις και πιστοποιητικά προς τον σκοπό ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης.

22. Στη συμφωνία εξυγίανσης δύναται να προβλέπεται ότι, κατ’ εφαρμογή της περ. δ) της παρ. 6 του άρθρου 60 του ν. 4738/2020, με την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης αίρονται αυτοδικαίως τυχόν κατασχέσεις που έχουν ως αιτία οφειλές που ρυθμίζονται με τη συμφωνία εξυγίανσης, συμπεριλαμβανομένων και των κατασχέσεων εις χείρας τρίτων αναφορικά με τις κατασχεθείσες απαιτήσεις που γεννώνται μετά τη δικαστική επικύρωση της συμφωνίας.

23. Στη συμφωνία εξυγίανσης περιλαμβάνεται όρος σχετικά με την αναστολή των ατομικών και συλλογικών διώξεων του συνόλου των πιστωτών αναφορικά με απαιτήσεις κατά της εταιρείας και των νέων εταιρειών για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την Ημερομηνία Επικύρωσης, κατ’ άρθρο 39 του ν. 4738/2020.

24. Στη συμφωνία εξυγίανσης προβλέπεται ότι από την επικύρωση της παρούσας Συμφωνίας από το αρμόδιο πρωτοδικείο, η ΝΒΕΕ και η εγγυήτρια ΝΕΩΡΙΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, θεωρούνται και παραμένουν ενήμερες ως προς τις οφειλές τους που ρυθμίζονται με τη συμφωνία εξυγίανσης, εφόσον τηρούν πλήρως και προσηκόντως τους όρους της συμφωνίας εξυγίανσης. Υπό την ίδια προϋπόθεση της πλήρους και προσηκούσης τήρησης των όρων της συμφωνίας εξυγίανσης από την ΝΒΕΕ, όλοι οι συμβαλλόμενοι και οι μη συμβαλλόμενοι υποχρεούνται να τους χορηγούν για χρήση σε οποιαδήποτε συναλλαγή τους, ατελώς και χωρίς καμία επιβάρυνση, όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά και βεβαιώσεις ενημερότητας, η δε είσπραξη ποσών για τα οποία απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας γίνεται με μηδενική παρακράτηση ως προς τις οφειλές της ΝΒΕΕ που ρυθμίζονται με τη συμφωνία εξυγίανσης. Σε περίπτωση είσπραξης χρηματικών απαιτήσεων από φορείς της κεντρικής διοίκησης, διενεργείται συμψηφισμός κατ’ άρθρο 83 του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90).

25. Αναφορικά με τη μεταβίβαση της επιχείρησης, οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου καθώς και πάσης φύσεως διοικητικών ή άλλων αδειών της ΝΒΕΕ προς τις νέες εταιρείες, η συμφωνία εξυγίανσης προβλέπει τις διευκολύνσεις των άρθρων 64, 170 και 171 του ν. 4738/2020. Τα συμβαλλόμενα μέρη δύνανται να εξειδικεύουν συμβατικά τα ανωτέρω προς τον σκοπό της ταχείας υλοποίησης της συμφωνίας εξυγίανσης μετά την επικύρωσή της από το αρμόδιο δικαστήριο. Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 170 του ν. 4738/2020, το πιστοποιητικό Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων ή η βεβαίωση περί μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας δεν απαιτούνται για τη σύνταξη των συμβολαιογραφικών εγγράφων και την ολοκλήρωση της μεταγραφής τους.

26. Στη συμφωνία εξυγίανσης δύναται να τεθεί όρος που προβλέπει ότι, σε περίπτωση άσκησης εκ μέρους οποιουδήποτε πιστωτή τριτανακοπής ή οποιουδήποτε άλλου ενδίκου μέσου σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας κατά της απόφασης που θα επικυρώσει τη συμφωνία εξυγίανσης, η καταβολή του αναλογούντος και δια της συμφωνίας εξυγίανσης προσδιοριζόμενου ποσοστού τους αναστέλλεται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης επί της ασκηθείσης τριτανακοπής ή του ενδίκου μέσου.

27. Στη συμφωνία εξυγίανσης δύναται να προβλέπεται ότι από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης των Μεταβιβάσεων εκκινεί και η επιχειρηματική δραστηριότητα των νέων εταιρειών. Η εν λόγω ημερομηνία, κατά την οποία συντελείται η μεταβίβαση μέρους ενεργητικού και παθητικού προς τις νέες εταιρείες, αποτελεί τον κρίσιμο χρόνο για την ανάληψη δικαιωμάτων και υποχρεώσεων από αυτές.

Άρθρο 3
Άλλοι όροι της συμφωνίας εξυγίανσης

1. Με τη συμφωνία εξυγίανσης ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων εξουσιοδοτείται να συμφωνεί και να συνομολογεί για λογαριασμό του Πολεμικού Ναυτικού (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων), του Ελληνικού Δημοσίου καθώς και του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e ΕΦΚΑ) και εν γένει λοιπών ασφαλιστικών φορέων και φορέων του Δημοσίου εν γένει όσους άλλους όρους είναι αναγκαίοι, επωφελείς, συνήθεις ή προβλέπονται εκ του νόμου, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των κανόνων κρατικών ενισχύσεων, προκειμένου να επιτευχθεί η κατά τον νόμο απαιτούμενη συναίνεση των πιστωτών της ΝΒΕΕ Α.Ε..

2. Στην περίπτωση που ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, δρώντας κατ’ ενάσκηση της εξουσιοδότησης της προηγούμενης παραγράφου, έχει διαβουλευθεί με τους πιστωτές της ΝΒΕΕ Α.Ε. και πρόκειται να συμφωνήσει και συνομολογήσει συγκεκριμένους τελικούς όρους πέραν των ενδεικτικά αναφερομένων στο άρθρο 2, υποχρεούται να υποβάλλει αμέσως στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής των Ελλήνων το σχέδιο του συναφούς κειμένου και τεκμηριωμένο φάκελο για τη συνάφεια, τη σκοπιμότητα και αναγκαιότητα αυτών σε σχέση με την επίτευξη της κατά νόμο απαιτούμενης συναίνεσης των πιστωτών της ΝΒΕΕ Α.Ε..

Άρθρο 4
Διαδοχή δικαιωμάτων
Αναφορικά με τη διαδικασία εξυγίανσης της ΝΒΕΕ Α.Ε. του παρόντος, σε περίπτωση μεταβίβασης των στοιχείων του ενεργητικού της εταιρείας, στο πλαίσιο της συναφθησόμενης συμφωνίας εξυγίανσης σύμφωνα με τους όρους της παρούσας εξουσιοδότησης, οι νέοι φορείς καθίστανται διάδοχοι των δικαιωμάτων που ορίζονται στις παρ. 6 και 7 του άρθρου τέταρτου του ν. 2528/1997 (Α΄ 216) και μπορούν να συνεχίσουν να ασκούν τα εν λόγω δικαιώματα σύμφωνα με τους υφιστάμενους όρους παραχώρησης αυτών για τις ανάγκες της ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητάς τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Άρθρο 5
Χωρικός προορισμός Επενδυτική ταυτότητα δημοσίων ακινήτων Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 12 του ν. 3986/2011

1. Οι περ. α΄, β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 7 του άρθρου 12 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) αντικαθίστανται ως εξής:

«7.α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομικών και Τουρισμού,που εκδίδεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο οικείο Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α., εγκρίνεται η πολεοδόμηση ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και ορίων οικισμών προ του 1923 ή κάτω των δύο χιλιάδων(2.000) κατοίκων και τα οποία προορίζονται για τη χρήση του παραθεριστικού τουριστικού χωριού, ύστερα από εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας και γνώμη του οικείου δήμου, η οποία παρέχεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από τότε που περιέρχεται σε αυτόν ο σχετικός φάκελος προς γνωμοδότηση. Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου, η διαδικασία μπορεί να συνεχίζεται χωρίς τη γνώμη του δήμου. Για την έκδοση της απόφασης του πρώτου εδαφίου, υποβάλλεται από τον κύριο του ακινήτου ή τον δικαιούχο εμπράγματου δικαιώματος ή τον κάτοχο δικαιώματος περιουσιακής φύσης ή δικαιώματος διαχείρισης και εκμετάλλευσης ή τον έλκοντα εξ αυτών δικαιώματα, στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, πολεοδομική μελέτη, η οποία περιλαμβάνει το πολεοδομικό σχέδιο που συντάσσεται με βάση: α) οριζοντιογραφικό και υψομετρικό τοπογραφικό διάγραμμα, β) τον πολεοδομικό κανονισμό και γ) έκθεση που περιγράφει και αιτιολογεί τις προτεινόμενες από τη μελέτη ρυθμίσεις. Η πολεοδομική μελέτη, όταν πρόκειται για περιοχή για την οποία έχει περαιωθεί η κτηματογράφηση και έχει οριστεί η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου κατά τον ν. 2664/1998 (Α΄ 275), συνοδεύεται από το κτηματογραφικό διάγραμμα της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 2664/1998, καθώς και από διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών επί του οποίου αποτυπώνονται οι γεωμετρικές μεταβολές που επέρχονται στην απεικόνιση του ακινήτου από την καταχώριση της απόφασης έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υποπερ. ββ΄ της περ. β΄ της παρούσας, και την εφαρμογή της στα τηρούμενα κτηματολογικά διαγράμματα της ψηφιακής χωρικής βάσης του Εθνικού Κτηματολογίου. Η πολεοδομική μελέτη περιέχει τις ειδικότερες χρήσεις γης, εντός του πλαισίου των γενικών χρήσεων που καθορίζονται στο άρθρο 11, και τις τυχόν πρόσθετες απαγορεύσεις και υποχρεώσεις, τα διαγράμματα των δικτύων υποδομής, τους ειδικότερους όρους και περιορισμούς δόμησης των οικοπέδων, οι οποίοι μπορεί να ορίζονται ανά οικοδομικό τετράγωνο ή τμήμα οικοδομικού τετραγώνου, εφόσον αυτό επιβάλλεται από τη διαμόρφωση του εδάφους, την ανάγκη προστασίας του φυσικού ή πολιτιστικού περιβάλλοντος ή άλλες πολεοδομικές ανάγκες, καθώς και τους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους που πρέπει να ανέρχονται σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής έκτασης της προς πολεοδόμηση περιοχής. Στην πολεοδομική μελέτη περιέχεται, επίσης, ειδικός κανονισμός κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων και εγκαταστάσεων, συνοδευόμενος από σχετικό διάγραμμα, όπου απαιτείται, με τον οποίο καθορίζονται οι επιτρεπόμενες χρήσεις και κατασκευές στους χώρους αυτούς, σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 21 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79), όπως ισχύουν, οι τελικές διαμορφώσεις και επιστρώσεις, τα υλικά κατασκευής, το είδος και η έκταση της φύτευσης, οι θέσεις και οι κανόνες τοποθέτησης του αστικού εξοπλισμού, όπως ιδίως στεγάστρων, καθιστικών, κιγκλιδωμάτων, ζαρντινιέρων, στύλων φωτισμού, φώτων, βρυσών, κάδων απορριμμάτων, πινακίδων σήμανσης, διαφημίσεων, ποδηλατοστασίων και στάσεων μέσων μαζικής μεταφοράς, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Στη συνολική κατά τα ανωτέρω έκταση της προς πολεοδόμηση περιοχής δεν περιλαμβάνεται το τμήμα της επιφανείας του παραθεριστικού τουριστικού χωριού, το οποίο προορίζεται για τη δημιουργία γηπέδου ή γηπέδων γκολφ. Το τμήμα αυτό διαμορφώνεται λειτουργικά, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές γηπέδων γκολφ, ενώ οι επιφάνειες των πάσης φύσεως κτιριακών εγκαταστάσεων που απαιτούνται κατά τις ανωτέρω προδιαγραφές για τη δημιουργία γηπέδου γκολφ, προσμετρώνται στη μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση, η οποία που ορίζεται από το οικείο Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α. για το παραθεριστικό τουριστικό χωριό.

Ο μέσος συντελεστής δόμησης στο σύνολο των οικοδομήσιμων χώρων του παραθεριστικού τουριστικού χωριού δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το μηδέν κόμμα τέσσερα (0,4).

β. βα) Η απόφαση έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης επέχει θέση πράξης εφαρμογής και μεταγράφεται υποχρεωτικώς στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου ή καταχωρίζεται στα κτηματολογικά βιβλία του αρμόδιου κτηματολογικού γραφείου με επιμέλεια οποιουδήποτε εκ των εμπράγματων δικαιούχων του ακινήτου ή και οποιουδήποτε άλλου έχει έννομο συμφέρον. Η μεταγραφή ή η καταχώριση της πολεοδομικής μελέτης συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση οποιασδήποτε οικοδομικής άδειας στο ακίνητο. Τα εδαφικά τμήματα που καταλαμβάνονται από τους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης θεωρούνται αυτοδικαίως εισφερόμενα, ως εισφορά σε γη, για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται. Με την εισφορά αυτή εκπληρώνονται όλες οι υποχρεώσεις σε εισφορά σε γη των ιδιοκτησιών που περιλαμβάνονται στο παραθεριστικό τουριστικό χωριό, οι οποίες και δεν υπόκεινται ως εκ τούτου σε άλλη εισφορά γης. Η εισφορά αυτή δεν επιτρέπεται να μετατρέπεται σε χρηματική συμμετοχή. Νομοθεσία, η οποία αφορά στην εισφορά σε χρήμα δεν εφαρμόζεται.

ββ) Με τη μεταγραφή στα βιβλία μεταγραφών ή την καταχώριση στα κτηματολογικά βιβλία επέρχονται όλες οι γεωμετρικές μεταβολές στο ακίνητο, που προβλέπονται στην εγκεκριμένη πολεοδομική μελέτη, καθώς και οι μεταβολές στα εμπράγματα δικαιώματα επί των τμημάτων του ακινήτου που καταλαμβάνονται από τους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους. Με την ανωτέρω μεταγραφή ή καταχώριση οι χώροι αυτοί περιέρχονται κατά κυριότητα στον οικείο δήμο, αλλά παραμένουν στη διοίκηση και διαχείριση του κυρίου της επένδυσης έως τη διαμόρφωση και παράδοσή τους στον δήμο. Η παράδοση αυτή είναι δυνατό να λάβει χώρα και τμηματικά, με βάση το σχετικό χρονοδιάγραμμα που έχει περιληφθεί στην πολεοδομική μελέτη. Όταν πρόκειται για περιοχή για την οποία έχει περαιωθεί η κτηματογράφηση και έχει οριστεί η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου κατά τον ν. 2664/1998, οι γεωμετρικές μεταβολές του πρώτου εδαφίου επέρχονται στην υφιστάμενη απεικόνιση του ακινήτου στα κτηματολογικά διαγράμματα και δεν επηρεάζουν, ούτε θίγουν δικαιώματα δικαιούχων σε όμορα ακίνητα.

βγ) Μετά τη μεταγραφή στα βιβλία μεταγραφών ή την καταχώριση στα κτηματολογικά βιβλία της απόφασης έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης, ο κύριος της επένδυσης προβαίνει, με δική του ευθύνη και δαπάνη και ύστερα από θεώρηση των σχετικών μελετών από τους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς, στην εκτέλεση των κοινόχρηστων έργων υποδομής και των έργων διαμόρφωσης των κοινόχρηστων χώρων, όπως αυτά προβλέπονται στην πολεοδομική μελέτη. Ως αρμόδιοι οργανισμοί για τη θεώρηση των σχετικών μελετών νοούνται ιδίως: για το δίκτυο ηλεκτροδότησης ο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., για το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης η αρμόδια υπηρεσία ή επιχείρηση του οικείου δήμου και για τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών οι σχετικοί κατά περίπτωση πάροχοι. Η πιστοποίηση της εκτέλεσης των κοινόχρηστων έργων υποδομής και των έργων διαμόρφωσης των κοινόχρηστων χώρων, γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περ. δ΄.

βδ) Εντός τριών(3) μηνών από την πιστοποίηση της εκτέλεσης των κοινόχρηστων έργων υποδομής και των έργων διαμόρφωσης των κοινόχρηστων χώρων, ο κύριος της επένδυσης οφείλει να παραδώσει τους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους στον οικείο Δήμο, απευθύνοντας στον Δήμο σχετική έγγραφη πρόσκληση, ο δε Δήμος να τους παραλάβει με την έκδοση σχετικής βεβαίωσης από την αρμόδια για θέματα πολεοδομικών εφαρμογών υπηρεσία του. Για την έκδοση της πιο πάνω βεβαίωσης ελέγχεται αν οι παραδιδόμενοι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι αντιστοιχούν στους χώρους που έχουν περιέλθει κατά κυριότητα στον Δήμο με τη μεταγραφή ή καταχώριση της πολεοδομικής μελέτης και αν έχει προηγηθεί η προβλεπόμενη στην περ. δ΄ πιστοποίηση της εκτέλεσης των βασικών κοινοχρήστων έργων υποδομής. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της έγγραφης πρόσκλησης από τον κύριο της επένδυσης προς τον οικείο δήμο και δεν έχει εκδοθεί η κατά τα ανωτέρω βεβαίωση παραλαβής, η παραλαβή των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων που περιλαμβάνονται στη σχετική πράξη πιστοποίησης θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

Η χρήση και λειτουργία των πιο πάνω χώρων γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον ειδικό κανονισμό κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων και εγκαταστάσεων που έχει εγκριθεί με την πολεοδομική μελέτη.

γ. Η συντήρηση, καθαριότητα και ανανέωση του κοινόχρηστου τεχνικού εξοπλισμού, καθώς και η συντήρηση των έργων υποδομής, του κυκλοφοριακού δικτύου και των χώρων πρασίνου, γίνεται αποκλειστικά με επιμέλεια, ευθύνη και δαπάνη του κυρίου της επένδυσης ή των καθολικών ή ειδικών διαδόχων αυτού, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης. Ο κύριος της επένδυσης κατά τη μεταβίβαση των ακινήτων ή την παραχώρηση εμπραγμάτων ή ενοχικών δικαιωμάτων επί αυτών σε τρίτους κατανέμει με συμβατικούς όρους αναλογικά το κόστος συντήρησης του κοινόχρηστου τεχνικού εξοπλισμού, των έργων υποδομής, του κυκλοφοριακού δικτύου και των χώρων πρασίνου.

Για την εύρυθμη λειτουργία του παραθεριστικού τουριστικού χωριού, ο κύριος της επένδυσης καταρτίζει, με συμβολαιογραφική πράξη που μεταγράφεται στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή καταχωρίζεται στα κτηματολογικά βιβλία του αρμόδιου κτηματολογικού γραφείου, Κανονισμό Διαχείρισης και Λειτουργίας με τον οποίο καθορίζονται ιδίως:

γα) οι, πέραν των προβλεπόμενων στην οικεία πολεοδομική μελέτη, αρχιτεκτονικοί, πολεοδομικοί και κατασκευαστικοί περιορισμοί και υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται από τους ιδιοκτήτες των οικοπέδων ή των αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών, ώστε να επιτυγχάνεται εντός του παραθεριστικού τουριστικού χωριού συναφές αρχιτεκτονικό, πολεοδομικό και κατασκευαστικό ύφος και κοινά πρότυπα κτιριακής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης για όλα τα καταλαμβανόμενα και επηρεαζόμενα μέρη,

γβ) τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών επί των κοινόκτητων και κοινόχρηστων χώρων, πραγμάτων και εγκαταστάσεων των οικοπέδων ή κτιρίων του παραθεριστικού τουριστικού χωριού, καθώς και οι περιορισμοί χρήσης αυτών,

γγ) οι κοινόχρηστες δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης, επισκευής και ανανέωσης των κοινόχρηστων και κοινόκτητων χώρων, έργων, μερών, πραγμάτων και εγκαταστάσεων του παραθεριστικού τουριστικού χωριού, καθώς και ο τρόπος και η μέθοδος υπολογισμού και επιμερισμού τους στους ιδιοκτήτες των οικοπέδων ή των αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών,

γδ) ο φορέας διαχείρισης και λειτουργίας του παραθεριστικού τουριστικού χωριού και οι υποχρεώσεις και αρμοδιότητες τις οποίες αναλαμβάνει για την εύρυθμη λειτουργία του παραθεριστικού τουριστικού χωριού και των κοινόκτητων και κοινόχρηστων χώρων και εγκαταστάσεων αυτού, σύμφωνα και με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον ειδικό κανονισμό κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων και εγκαταστάσεων που έχει εγκριθεί με την πολεοδομική μελέτη.

Ο εγκρινόμενος κατά τα ανωτέρω Κανονισμός Διαχείρισης και Λειτουργίας προσαρτάται σε κάθε δικαιοπραξία με αντικείμενο τη σύσταση, αλλοίωση, μετάθεση ή μεταβίβαση εμπραγμάτων ή ενοχικών δικαιωμάτων επί των οικοπέδων ή των αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών του παραθεριστικού τουριστικού χωριού και είναι υποχρεωτικός για τον κύριο της επένδυσης και για τους καθολικούς και ειδικούς διαδόχους αυτού, τον φορέα διαχείρισης και λειτουργίας, καθώς και για όλους τους αποκτώντες εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα εντός του παραθεριστικού τουριστικού χωριού.

δ. Η μεταβίβαση από τον κύριο της επένδυσης προς τρίτους εμπραγμάτων και ενοχικών δικαιωμάτων επί των οικοπέδων και κτιρίων που κατασκευάζονται μέσα στα ακίνητα που αναφέρονται στην παρούσα επιτρέπεται μόνον μετά την ολοκλήρωση των κοινόχρηστων έργων υποδομής, όπως ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεπικοινωνιών και των έργων διαμόρφωσης των κοινόχρηστων χώρων. Η ολοκλήρωση των ανωτέρω έργων πιστοποιείται με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από έκθεση τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και συγκροτείται με απόφαση του Συντονιστή. Η απόφαση αυτή εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από τότε που ο κύριος της επένδυσης υποβάλλει σχετική αίτηση στην αρμόδια για θέματα χωρικού σχεδιασμού υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του επιβλέποντος μηχανικού περί καλής εκτέλεσης των έργων, και μνημονεύεται στη σχετική πράξη μεταβίβασης ή παραχώρησης οποιουδήποτε ενοχικού ή εμπραγμάτου δικαιώματος από τον κύριο της επένδυσης.

Στις περιπτώσεις ακινήτων, στα οποία προβλέπονται περισσότερες της μιας ζώνες υποδοχής παραθεριστικού τουριστικού χωριού, μπορεί να προβλέπεται στην οικεία πολεοδομική μελέτη η δυνατότητα τμηματικής ολοκλήρωσης των βασικών κοινοχρήστων έργων υποδομής ανά ζώνη υποδοχής, εφόσον τεκμηριώνεται η λειτουργική αυτοτέλεια της κάθε ζώνης. Αν η χρήση του παραθεριστικού τουριστικού χωριού αναπτύσσεται στο σύνολο του δημοσίου ακινήτου ή σε μία ζώνη υποδοχής, είναι δυνατόν να προβλέπεται στην οικεία πολεοδομική μελέτη η δυνατότητα τμηματικής ολοκλήρωσης των βασικών κοινοχρήστων έργων υποδομής κατά φάσεις, υπό την προϋπόθεση ότι η κάθε, αυτοτελής χρονικά, φάση εκτέλεσης των έργων υποδομής αντιστοιχεί σε πολεοδομική ενότητα επιφάνειας πενήντα (50) στρεμμάτων τουλάχιστον. Στις παραπάνω περιπτώσεις, επιτρέπεται η μεταβίβαση εμπραγμάτων και ενοχικών δικαιωμάτων προς τρίτους σε κάθε ζώνη υποδοχής ή σε κάθε πολεοδομική ενότητα, για την οποία ολοκληρώνονται τα έργα υποδομής, μετά την πιστοποίηση των σχετικών εργασιών από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.».

2. α. Σε πολεοδομικές μελέτες παραθεριστικών τουριστικών χωριών, που έχουν εγκριθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η περ. β΄ της παρ. 7 του άρθρου 12 του ν. 3986/2011 εφαρμόζεται όπως ίσχυε μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία έναρξης ισχύος και η προβλεπόμενη στο πρώτο εδάφιο της εν λόγω διάταξης διάθεση της απαιτούμενης έκτασης για τη δημιουργία των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων και εγκαταστάσεων αποξενώνει οριστικώς τον διαθέτοντα από κάθε δικαίωμά του, εμπράγματο ή ενοχικό, επί αυτής, το οποίο αποκτάται αυτοδικαίως από τον οικείο δήμο ή, προκειμένου ειδικότερα περί κοινωφελών χώρων και εγκαταστάσεων, και από άλλους κατά τον προορισμό τους δικαιούχους. Η διάθεση για τους ανωτέρω λόγους απαλλάσσεται κάθε φόρου ή τέλους υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων. Εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφόσον έχουν ήδη λάβει χώρα οι κατά τα ανωτέρω πράξεις διάθεσης, όποιος έχει έννομο συμφέρον υποβάλλει:

αα. αίτηση για μεταγραφή της οικείας πολεοδομικής μελέτης στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου ή

αβ. καταχώρισή της στα κτηματολογικά βιβλία του αρμόδιου κτηματολογικού γραφείου, συνοδευόμενη από τις πράξεις διαθέσεως και, εφόσον πρόκειται για περιοχή για την οποία έχει περαιωθεί η κτηματογράφηση και έχει οριστεί η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου κατά τον ν. 2664/1998 (Α΄ 275), από το κτηματογραφικό διάγραμμα της παρ. 4 του άρθρου 14 του ίδιου νόμου, και το διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών επί του οποίου αποτυπώνονται οι γεωμετρικές μεταβολές που επέρχονται στην απεικόνιση του ακινήτου από την καταχώριση της πολεοδομικής μελέτης. Για την κατάθεση της αίτησης δεν απαιτείται η επισύναψη οποιουδήποτε πιστοποιητικού, βεβαίωσης ή συνοδευτικού εγγράφου, ούτε η καταβολή τέλους, πάγιου ή αναλογικού. Ο προϊστάμενος του οικείου υποθηκοφυλακείου ή κτηματολογικού γραφείου, αντίστοιχα, μεταγράφει ή, αντιστοίχως, καταχωρεί την πολεοδομική μελέτη. Η μεταγραφή ή η καταχώριση στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή κτηματολογικό γραφείο δεν έχει συστατικό χαρακτήρα για την κτήση των δικαιωμάτων από τον υπέρ ού η διάθεση. Η μεταγραφή ή η καταχώριση του τετάρτου εδαφίου της παρούσας διενεργείται, ανεξαρτήτως αν έχουν ήδη υποβληθεί αυτοτελώς σε δημοσιότητα στα βιβλία μεταγραφών ή στα κτηματολογικά βιβλία, αντιστοίχως, οι σχετικές πράξεις διάθεσης. Στις περιπτώσεις που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν διενεργηθεί οι πράξεις διάθεσης που προβλέπονται από τον νόμο, η μεταγραφή ή η καταχώριση της πολεοδομικής μελέτης στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή κτηματολογικό γραφείο, αντίστοιχα, διενεργείται μετά την υλοποίηση της πράξης διάθεσης, σύμφωνα με την παρούσα.

β. Μετά τη μεταγραφή ή καταχώριση της πολεοδομικής μελέτης, σύμφωνα με την περ. α΄, εφαρμόζονται οι περ. γ΄ και δ΄ της παρ. 7 του άρθρου 12 του ν. 3986/2011. Εφόσον η ανωτέρω πολεοδομική μελέτη έχει εγκριθεί χωρίς ειδικό κανονισμό κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων και εγκαταστάσεων, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του οικείου δήμου και εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να εγκρίνονται ειδικοί κανόνες για τη χρήση και λειτουργία των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων του παραθεριστικού τουριστικού χωριού, ύστερα από σχετικό αίτημα του κυρίου της επένδυσης που υποβάλλεται στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών. Η γνώμη του δήμου παρέχεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από τότε που περιέρχεται σε αυτόν ο σχετικός φάκελος προς γνωμοδότηση. Μετά την άπρακτη πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, η διαδικασία μπορεί να συνεχίζεται χωρίς τη γνώμη του δήμου. Αν δεν εκδοθεί απόφαση σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο, η χρήση και λειτουργία των πιο πάνω χώρων γίνεται με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με τις κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδει ο οικείος δήμος, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114).

Άρθρο 6
Εκπτώσεις Προσφορές Τροποποίηση άρθρου 15 του ν. 4177/2013
Στο άρθρο 15 του ν. 4177/2013 (Α΄ 173), α) τροποποιείται η παρ. 1, με την κατάργηση των προβλέψεων για ενδιάμεσες εκπτώσεις και τη διάκριση μεταξύ χειμερινών και θερινών εκπτώσεων, β) στην παρ. 2 τροποποιείται η παραπεμπόμενη διάταξη ως προς την έννοια των προσφορών και καταργείται το τρίτο εδάφιο περί των περιορισμών επί του ποσοστού των ειδών ενός καταστήματος που μπορούν να διατίθενται ως προσφορές με μειωμένες τιμές, γ), προστίθεται παρ. 2β, δ) καταργείται η παρ. 3 και το άρθρο 15 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 15 Εκπτώσεις Προσφορές (άρθρο 6α της Οδηγίας 98/6/ΕΚ παρ.1 άρθρου 2 της Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ)

1. Ως εκπτωτικές περίοδοι, κατά τη διάρκεια των οποίων επιτρέπεται η πώληση εμπορευμάτων ή η παροχή υπηρεσιών με μειωμένες τιμές, ορίζονται οι εξής:

α) χειμερινές εκπτώσεις, από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου και

β) θερινές εκπτώσεις, από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου μέχρι το τέλος του Αυγούστου.

2. Οι προσφορές ορισμένης ποσότητας προϊόντων ή ορισμένης κατηγορίας προϊόντων, όπως ορίζονται στην απόφαση της παρ. 7, πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Κατά τη διενέργεια των προσφορών θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς, στα σημεία όπου πωλούνται τα προσφερόμενα προϊόντα, η αρχική και η νέα μειωμένη τιμή των προϊόντων, με αναφορά στην κατάλληλη μονάδα μέτρησης ανά προϊόν.

2α. Σε κάθε ανακοίνωση περί μείωσης τιμής υποδεικνύεται η προγενέστερη τιμή που εφάρμοζε ο έμπορος για καθορισμένο χρονικό διάστημα πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά τη διάρκεια χρονικού διαστήματος όχι συντομότερο των τριάντα (30) ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Όταν το προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά για λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες, ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά τη διάρκεια χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Όταν η μείωση της τιμής αυξάνεται προοδευτικά, ως προγενέστερη τιμή νοείται η τιμή χωρίς τη μείωση της τιμής πριν από την πρώτη εφαρμογή της μείωσης της τιμής.

2β. Η παρ. 2α δεν εφαρμόζεται για νωπά και ευαλλοίωτα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα τα οποία, από τη φύση τους ή στο στάδιο της μεταποίησης, ενδέχεται να καταστούν ακατάλληλα προς πώληση εντός τριάντα (30) ημερών από τη συγκομιδή, την παραγωγή ή τη μεταποίηση, και ιδίως όσα περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του ν. 4492/2017 (Α΄ 156).

3. Καταργείται.

4. (Έχει καταργηθεί).

5. (Έχει καταργηθεί).

6. (Έχει καταργηθεί).

7. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων εκδίδεται Κώδικας Δεοντολογίας για την προστασία του καταναλωτή κατά τις προσφορές και εκπτώσεις και τις προωθητικές ενέργειες, ιδίως σε ό,τι αφορά την ενημέρωση του κοινού, τις αναγραφόμενες τιμές, τη διάρκεια των προσφορών, την ποσότητα και τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ειδών, την επιβολή διοικητικών κυρώσεων για την παράβαση των προβλέψεών του και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. Με όμοια απόφαση καθορίζεται η χρονική περίοδος κατά την οποία τα εποχικά είδη μπορούν να προσφέρονται σε μειωμένη τιμή, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις χαρακτηρισμού των καταστημάτων πώλησης αποθεμάτων (stock) και των εκπτωτικών καταστημάτων (outlet) και η πώληση εμπορευμάτων από τα καταστήματα αυτά.».

Άρθρο 7
Ρήτρα αναπροσαρμογής των τιμών στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών Τροποποίηση άρθρου 53 του ν. 4412/2016

1. Στο άρθρο 53 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), α) στην παρ. 9, αα) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο ως προς την εφαρμογή του όρου περί αναπροσαρμογής της τιμής και αβ) καταργούνται τα εδάφια δεύτερο, τρίτο και τέταρτο, β) προστίθεται παρ. 9α, γ) το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 τροποποιείται με την προσθήκη των περιορισμών του άρθρου 132 του ιδίου νόμου, δ) προστίθεται παρ. 10α και οι παρ. 9, 9α, 10 και 10α διαμορφώνονται ως εξής:

«9. Στις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιας σύμβασης προμηθειών, όταν από τα έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται διάρκεια της σύμβασης μεγαλύτερη των δώδεκα (12) μηνών, περιλαμβάνεται στα έγγραφα της σύμβασης όρος περί αναπροσαρμογής της τιμής, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 132, περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης, με υπαιτιότητα του αναδόχου, ο χρόνος παράτασης δεν λαμβάνεται υπόψη για την αναπροσαρμογή. Προκαταβολή που χορηγήθηκε αφαιρείται από την προς αναπροσαρμογή συμβατική αξία.

9α. Στα έγγραφα της σύμβασης για την αναπροσαρμογή της τιμής εφαρμόζεται ο τύπος:

Όπου ΔΤΚ: ο δείκτης τιμών καταναλωτή της συγκεκριμένης κατηγορίας στην οποία υπάγονται τα αγαθά, όπως έχει ανακοινωθεί από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) για τον μήνα που προηγείται του χρόνου παράδοσης των αγαθών, σε σχέση με τον ίδιο μήνα του έτους κατά το οποίο υποβλήθηκε η προσφορά του οικονομικού φορέα, και ανακοινώνεται σε μηνιαία βάση από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων Τ προσφοράς: η τιμή της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση και Τ: η αναπροσαρμοσμένη τιμή. Η αναπροσαρμογή της τιμής εφαρμόζεται μόνο αν, κατά τον χρόνο παράδοσης των αγαθών, συντρέχουν αθροιστικά οι εξής συνθήκες:

α) έχουν παρέλθει δώδεκα (12) μήνες τουλάχιστον από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης,

β) ο δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) είναι μικρότερος από μείον τρία τοις εκατό (-3%) και μεγαλύτερος από τρία τοις εκατό (3%),

γ) η αναθέτουσα αρχή διαθέτει τις απαραίτητες πιστώσεις για την εφαρμογή της αναπροσαρμογής της τιμής.

Στα έγγραφα της σύμβασης μπορεί να προβλέπεται άλλος τύπος αναπροσαρμογής της τιμής εφόσον αυτός είναι σαφής, συγκεκριμένος, αποτυπώνεται μαθηματικά και αιτιολογείται ειδικά βάσει των ιδιαιτεροτήτων της σύμβασης ή εφόσον οι τιμές των αγαθών υπολογίζονται, βάσει επίσημων τιμών αναφοράς (παρατηρητήρια τιμών).

10. Στις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών, μπορεί να ορίζεται με σαφήνεια στα έγγραφα της σύμβασης όρος περί αναπροσαρμογής της τιμής, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 132, οι προϋποθέσεις και ο τρόπος αναπροσαρμογής αυτής.

10α. Ειδικά για τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης κτιρίων ορίζεται ότι η τιμή αναπροσαρμόζεται υποχρεωτικά, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 132, σύμφωνα με τον τύπο:

Όπου α: το ποσοστό αύξησης του κατώτατου μισθού εργαζόμενου σε σχέση με αυτόν που ίσχυε κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, Τ_προσφοράς: η τιμή της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση και Τ: η αναπροσαρμοσμένη τιμή. Η αναπροσαρμογή της τιμής εφαρμόζεται μόνο αν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει τις απαραίτητες πιστώσεις για την εφαρμογή της.».

2. Η παρ. 9α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016, όπως προστίθεται με την παρ. 1 του παρόντος, μπορεί να εφαρμόζεται, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, και σε συμβάσεις για προμήθειες που έχουν ήδη ανατεθεί και εκτελούνται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

3. Η παρ. 10α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016, όπως προστίθεται με την παρ. 1 του παρόντος, μπορεί να εφαρμόζεται, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, και σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης κτιρίων που συνάπτονται δυνάμει διαδικασιών ανάθεσης σύμβασης που έχουν ήδη εκκινήσει, καθώς και σε συμβάσεις που έχουν ήδη ανατεθεί και εκτελούνται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

4. Η παρ. 1 εφαρμόζεται σε διαδικασίες ανάθεσης δημόσιας σύμβασης που εκκινούν από την 1η.10.2022.

Άρθρο 8
Νομοτεχνική διόρθωση Τροποποίηση άρθρου 34 του ν. 4919/2022
Στην περ. ια΄ της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4919/2022 (Α΄ 71) οι λέξεις «των περ. β) και γ)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «της περ. β)» και η περ. ια΄ διαμορφώνεται ως εξής:

«ια) οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εφόσον συντρέχουν οι περιστάσεις της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251), περί εφαρμογής των ελληνικών λογιστικών προτύπων».

Άρθρο 9
Προσαρμογή υποχρεώσεων άρθρου 3 του ν. 3139/2003 στις περιόδους λήψης περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

1. Για την καταβολή των ποσών της περ. β΄ της παρ. 3 καθώς και της περ. β΄ της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3139/2003 (Α΄ 100), κατά την περίοδο λήψης περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς της πανδημίας του κορωνοϊού COVID 19, ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Για τις περιόδους διακοπής της λειτουργίας της εγκατάστασης, από 14.3.2020 έως και 30.6.2020, καθώς και από 3.11.2020 έως και 13.5.2021, δεν υφίσταται υποχρέωση καταβολής των ως άνω ποσών,

β) για τις περιόδους επιβολής λοιπών περιορισμών στη λειτουργία της εγκατάστασης, από 14.3.2020 έως και 30.4.2022, τα ως άνω ποσά οφείλονται μειωμένα κατά πενήντα τοις εκατό (50%).

Για την ακριβή καταβολή των ως άνω ποσών, αυτά καταβάλλονται με αναλογία των επηρεαζόμενων ημερών στο σύνολο του έτους, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο.

2. H ετήσια αναπροσαρμογή του ποσού της περ. β΄ της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3139/2003 για τα έτη 2020, 2021 και 2022 είναι μηδενική.

Άρθρο 10
Κατ’ εξαίρεση ρυθμίσεις περί καταγγελίας συμβάσεων μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων και των πελατών τους για την παροχή τουριστικών υπηρεσιών Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου εβδομηκοστού της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
Στην παρ. 3 του άρθρου εβδομηκοστού της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο, ως προς τις ημερομηνίες λήξης της ισχύος των πιστωτικών σημειωμάτων, και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Εάν, κατόπιν της κατά την παρ. 1 καταγγελίας, η τουριστική επιχείρηση υποχρεούται να επιστρέψει στον πελάτη οποιοδήποτε ποσό που ο πελάτης έχει καταβάλει ως προκαταβολή, εγγύηση, αρραβώνα, μερική ή ολική εξόφληση ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή για την εκτέλεση της σύμβασης, η τουριστική επιχείρηση δύναται, κατά παρέκκλιση των κατά περίπτωση εφαρμοστέων διατάξεων σύμβασης ή νόμου, να προσφέρει στον πελάτη αντί της επιστροφής χρημάτων ισόποσο πιστωτικό σημείωμα ισχύος δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία έκδοσής του. Τα ισόποσα πιστωτικά σημειώματα της παρ. 2, των οποίων η ισχύς έληξε ή λήγει έως και την 30ή.6.2022, παρατείνονται από τη λήξη τους έως και την 31η.12.2022.».

Άρθρο 11
Ίδρυση του Ινστιτούτου Κβαντικής Υπολογιστικής και Κβαντικής Τεχνολογίας (Ι.Κ.Υ.Κ.Τ.) και του Ινστιτούτου Γονιδιωματικής του Ανθρώπου

1. Στην παρ. Α5 του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) προστίθεται περ. στ΄ ως εξής:

«στ. Ινστιτούτο Κβαντικής Υπολογιστικής και Κβαντικής Τεχνολογίας (Ι.Κ.Υ.Κ.Τ.).».

2. Στην παρ. Α10 του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 προστίθεται περ. ι΄ ως εξής:

«ι. Ελληνικό Ινστιτούτο Γονιδιωματικής του Ανθρώπου (Ε.Ι.Γ.Α.).».

Άρθρο 12
Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Τροποποίηση άρθρου 22Α του ν. 4172/2013

1. Στην παρ. 3 του άρθρου 22Α του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), α) οι περ. α΄, β΄ και γ΄ αντικαθίστανται, β) το δεύτερο εδάφιο της περ. δ΄ τροποποιείται ως προς το ποσοστό δειγματοληπτικών ελέγχων σε εκθέσεις ελέγχου της περ. α΄ και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. α) Για αιτούμενο ύψος δαπανών άνω του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, συγχρόνως με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, η επιχείρηση υποβάλλει στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία συνοδεύονται υποχρεωτικά από έκθεση ελέγχου όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 32 του ν. 4449/2017 (Α΄ 7), εφεξής «Έκθεση Διασφάλισης», για την πραγματοποίηση των δαπανών και το ύψος αυτών. Η Έκθεση Διασφάλισης υπογράφεται από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία που είναι εγγεγραμμένος/η στο Δημόσιο Μητρώο με την αντίστοιχη ασφαλιστική κάλυψη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 14 και 37 του ν. 4449/2017, μετά από τη διενέργεια σχετικού ελέγχου, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Χ.Π.Α.) και τη φορολογική νομοθεσία.

Η εν λόγω Έκθεση Διασφάλισης καταρτίζεται εγγράφως, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών διεθνών προτύπων και πιο συγκεκριμένα του Διεθνούς Προτύπου Αναθέσεων Διασφάλισης 3000 με τίτλο: «ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ», και αποτελεί εργασία που εντάσσεται στους υποχρεωτικούς ελέγχους.

β) Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας προβαίνει σε έλεγχο επί του φυσικού αντικειμένου, ήτοι ελέγχει εάν οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες αφορούν σε δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογίας. Ο έλεγχος και η πιστοποίηση των δαπανών, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρούσας, διενεργούνται από την αρμόδια Υπηρεσία μέσα σε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών. Μετά από την άπρακτη παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας θεωρείται ότι οι σχετικές δαπάνες έχουν εγκριθεί.

γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζεται η διαδικασία ελέγχου από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και

Καινοτομίας. Η διενέργεια του ελέγχου των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες, όπως ορίζεται στο παρόν, θεωρείται υποχρεωτικός έλεγχος. Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες, που διενεργούν τον εν λόγω έλεγχο, εφαρμόζουν αναλογικά τις διατάξεις περί απαγόρευσης παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών που ισχύουν για τη διενέργεια υποχρεωτικού ελέγχου οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος, όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισμό ΕΕ 537/2014 (L 158) και τον ν. 4449/2017, για τις οντότητες μη δημοσίου συμφέροντος.

δ) Οι εκθέσεις ελέγχου της παρ. 3α υπόκεινται σε δειγματοληπτικό έλεγχο που διενεργείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Ο δειγματοληπτικός αυτός έλεγχος διενεργείται σε ετήσια βάση και αφορά κατ’ ελάχιστον στο δεκαπέντε τοις εκατό (15%) των κατατεθειμένων εκθέσεων ελέγχου. Αν κατά τον ως άνω δειγματοληπτικό έλεγχο διαπιστώνονται παραβάσεις των διατάξεων, ως προς την ακρίβεια και την πληρότητα της έκθεσης από τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή/και την ελεγκτική εταιρεία, η υπόθεση διαβιβάζεται στην Ε.Λ.Τ.Ε. για περαιτέρω έλεγχο και την επιβολή κυρώσεων της παρ. 10 του άρθρου 35 του ν. 4449/2017.».

2. Η παρ. 1 ισχύει για τα αιτήματα πιστοποίησης δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, τα οποία αφορούν στο φορολογικό έτος 2022 και εφεξής.

Άρθρο 13
Διεύρυνση φορέων από τους οποίους δύνανται να προέρχονται τα μέλη των Επιτροπών Αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων Τροποποίηση άρθρου 118 του ν. 4887/2022
Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 118 του ν. 4887/2022 (Α΄ 16) τροποποιείται με την προσθήκη των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης του Ε.Σ.Π.Α. και των λοιπών Υπηρεσιών των Περιφερειών και το άρθρο 118 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 118 Επιτροπή Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων

Για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων συστήνεται, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Επιτροπή Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων, που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) άτομα. Στην απόφαση ορίζονται η σύνθεση και ο τρόπος επιλογής των μελών, καθώς και οι αρμοδιότητες και οι κανόνες λειτουργίας της Επιτροπής.

Τα μέλη της Επιτροπής δύναται να προέρχονται από τους αρμόδιους φορείς της παρ. 3 του άρθρου 17, συμπεριλαμβανομένων των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης του Ε.Σ.Π.Α. και των λοιπών Υπηρεσιών των Περιφερειών, καθώς και των Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργείου Εσωτερικών Τομέας Μακεδονίας Θράκης, ή και από τα μέλη των Μητρώων Αξιολογητών του άρθρου 117 (Ε.Μ.Π.Α. και Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών).

Η Επιτροπή, για τη διευκόλυνση και επιτάχυνση του έργου της, μπορεί να ορίζει ειδικούς εισηγητές, οι οποίοι δεν είναι μέλη της. Οι εισηγητές μπορεί να προέρχονται από τα Μητρώα Αξιολογητών του άρθρου 117 ή από τους φορείς της παρ. 3 του άρθρου 17.

Η απόφαση συγκρότησης κάθε Επιτροπής εκδίδεται από τα αρμόδια όργανα της παρ. 3 του άρθρου 17, αναρτάται στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».

Άρθρο 14
Διεύρυνση φορέων από τους οποίους δύνανται να προέρχονται τα μέλη των Επιτροπών Αξιολόγησης Τροποποιήσεων των επενδυτικών σχεδίων Τροποποίηση άρθρου 123 του ν. 4887/2022
Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 123 του ν. 4887/2022 (Α΄ 16) τροποποιείται με την προσθήκη φορέων προέλευσης των μελών των Επιτροπών Αξιολόγησης Τροποποιήσεων και η παρ. 1 του άρθρου 123 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Συστήνεται, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Επιτροπή Αξιολόγησης Τροποποιήσεων Αποφάσεων Υπαγωγής, που αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη για την εξέταση:

α. αιτημάτων τροποποιήσεων αποφάσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του παρόντος, καθώς και στους: ν. 4399/2016 (Α΄ 117), ν. 3908/2011 (Α΄ 8) και ν. 3299/2004 (Α΄ 261),

β. πορισμάτων ελεγκτικών υπηρεσιών, και γ. επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης υποχρεώσεων φορέων επενδύσεων. Στην απόφαση σύστασης της Επιτροπής, ορίζονται η σύνθεση και ο τρόπος επιλογής των μελών, οι αρμοδιότητες και οι κανόνες λειτουργίας της.

Τα μέλη της Επιτροπής δύναται να προέρχονται από όλες τις υπηρεσίες των αρμοδίων φορέων της παρ. 3 του άρθρου 17, συμπεριλαμβανομένων των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης του Ε.Σ.Π.Α. και των λοιπών Υπηρεσιών των Περιφερειών, καθώς και των Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργείου Εσωτερικών Τομέας Μακεδονίας Θράκης ή και από τα μέλη των Μητρώων Αξιολογητών του άρθρου 117 (Ε.Μ.Π.Α. και Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών).

Η Επιτροπή, για τη διευκόλυνση και επιτάχυνση του έργου της, μπορεί να ορίζει εισηγητές που προέρχονται από την αρμόδια υπηρεσία.».

Άρθρο 15
Αρμοδιότητα έκδοσης αποφάσεων ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων των περ. β) και γ) της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4887/2022 Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 23 του ν. 4887/2022
Στην παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 4887/2022 (Α΄ 16) τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο ως προς την προθεσμία έκδοσης των σχετικών αποφάσεων, προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Το επενδυτικό σχέδιο ολοκληρώνεται με την υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, εντός της ορισθείσας στην απόφαση υπαγωγής προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της απόφασης υπαγωγής. Η ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης πιστοποιείται με την έκδοση σχετικής απόφασης, από τα αρμόδια όργανα της παρ. 3 του άρθρου 17, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της έκθεσης τελικού ελέγχου της επένδυσης ή της ημερομηνίας υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων, εφόσον εξυπηρετούνται οι αρχικοί σκοποί παραγωγικής λειτουργίας και ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της επένδυσης και τεκμηριώνεται η λειτουργία της μονάδας, ιδίως με την πώληση προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών και με την έκδοση όλων των νομιμοποιητικών αδειών.

Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της προθεσμίας του δευτέρου εδαφίου για την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων των περ. β) και γ) της παρ. 3 του άρθρου 17 από τα οικεία όργανα, η αρμοδιότητα έκδοσης της σχετικής απόφασης ασκείται από τον αρμόδιο Υπουργό.».

Άρθρο 16
Παράταση προθεσμίας καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου της «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» του ν. 4872/2021 Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 15 του ν. 4872/2021
Η παρ. 3 του εσωτερικού άρθρου 3 της παρ. 7 του άρθρου 15 του ν. 4872/2021 (Α΄ 247) τροποποιείται ως προς την προθεσμία καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας καταβάλλεται άπαξ εντός δέκα (10) μηνών από της δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του παρόντος καταστατικού.».

Άρθρο 17
Δυνατότητα άσκησης αρμοδιοτήτων Επιτελικής Δομής Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 23 του ν. 4914/2022
Στην παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 4914/2022 (A΄ 61) προστίθεται η Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ) του ν. 4872/2021 (Α΄247) ως προς τη δυνατότητα άσκησης αρμοδιοτήτων Επιτελικής Δομής και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Αρμοδιότητες Επιτελικής Δομής σύμφωνα με το άρθρο 22 ασκεί και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως και η Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ) του ν. 4872/2021 (Α΄ 247).».

Άρθρο 18
Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού και λοιπών θεμάτων της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Προσθήκη περ. γ), δ) και ε) στην παρ. 5 άρθρου 33 του ν. 4914/2022
Στην παρ. 5 του άρθρου 33 του ν. 4914/2022 (A΄ 61) προστίθενται περ. γ), δ) και ε), ως εξής:

«γ) Η υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ), πλην των στελεχών της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση», εγκρίνεται με απόφαση του αρμόδιου για θέματα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης διατάκτη του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στην οποία αναφέρονται σαφή και συγκεκριμένα στοιχεία που δικαιολογούν την υπερωριακή εργασία. Στην ίδια απόφαση καθορίζονται ο αριθμός των υπαλλήλων, το χρονικό διάστημα και οι ώρες υπερωριακής απασχόλησής τους, τηρουμένων των ορίων των περ. 2 και 3 της παρ. Α΄ του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Η σχετική αποζημίωση δύναται να καταβάλλεται από τη «Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων» Ανώνυμη Εταιρεία (ΜΟΔ ΑΕ), με επιχορήγησή της από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

δ) Οι πιστώσεις για τη μισθοδοσία, την αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης, τυχόν επιπλέον ανταμοιβή σε περίπτωση επίτευξης στόχων, το ειδικό επίδομα του άρθρου 21 του ν. 4469/2017 (Α΄ 62) και λοιπές παροχές του προσωπικού της περ. γ) εγγράφονται σε ειδικό έργο συλλογικής απόφασης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

ε) Οι δαπάνες στέγασης, υλικοτεχνικής υποδομής, λειτουργικών και λοιπών δαπανών της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ εγγράφονται στο ίδιο ειδικό έργο συλλογικής απόφασης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων της περ. δ) και δύναται να καταβάλλονται από τη ΜΟΔ ΑΕ με επιχορήγησή της από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.».

Άρθρο 19
Ανέγερση Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Ραχών

1. Σε ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου Στυλίδας, υπό στοιχεία Α1, Α2, Α3 ,… Α24, Α25, το οποίο βρίσκεται στον οικισμό της Παραλίας Ραχών της Τοπικής Κοινότητας Ραχών, της Δημοτικής Ενότητας Εχιναίων του Δήμου Στυλίδας, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, όπως εμφαίνεται στο διάγραμμα του Παραρτήματος I, ισχύουν οι κάτωθι ειδικοί όροι για την ανέγερση Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου:

α. Συντελεστής Δόμησης: 1,20.

β. Kάλυψη: 60%.

γ. Ύψος: 14 μ.

δ. Αρτιότητα κατά κανόνα: 400 τ.μ.

ε. Ελάχιστα όρια προσώπου: 15 μ.

στ. Οικοδομικό σύστημα: κατά τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό ΝΟΚ (ν. 4067/2012, Α΄ 79).

ζ. Εξώστες και ανοικτοί ημιυπαίθριοι χώροι: κατά τον ΝΟΚ.

2. Οι οικοδομικές άδειες για την ανέγερση Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου εκδίδονται από την Υπηρεσία Δόμησης της «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.».

Άρθρο 20
Ρυθμίσεις για την Επιτροπή Ανταγωνισμού Τροποποίηση άρθρου 3 του ν. 4886/2022
Στο άρθρο 3 του ν. 4886/2022 (Α΄ 12) προστίθεται παρ. 3 και το άρθρο 3 του ν. 4886/2022 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 3 Ορισμοί

1. Όπου στον παρόντα νόμο, καθώς και στον ν. 3959/ 2011 (Α΄ 93) γίνεται αναφορά στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και σε απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, νοείται η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

2. Όπου στον παρόντα νόμο, καθώς και στον ν. 3959/ 2011, γίνεται αναφορά στα Μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, νοούνται οι Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Εισηγητές, τακτικά και αναπληρωματικά Μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

3. Όπου στον παρόντα, καθώς και στον ν. 3959/2011, γίνεται αναφορά σε Μέλη Δ.Ε.Π. νοούνται καθηγητές κάθε βαθμίδας Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.».

Άρθρο 21
Παράταση προθεσμιών διεξαγωγής γενικών συνελεύσεων νομικών προσώπων για το έτος 2022
Για το έτος 2022 η προθεσμία διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης της παρ. 1 του άρθρου 119 του ν. 4548/2018 (Α΄ 104), του άρθρου 69 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86) και του άρθρου 10 του ν. 3190/1955 (Α΄ 91) παρατείνεται για πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες. Προθεσμίες που συνδέονται με την υποβολή πρακτικών συνελεύσεων των μετόχων ή εταίρων και εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο παρατείνονται αναλόγως.

Άρθρο 22
Άδειες δραστηριοποίησης σε λαϊκή αγορά που εκδόθηκαν από τη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής κατά τα έτη 2008 έως 2009
Άδειες δραστηριοποίησης πωλητή σε λαϊκή αγορά που εκδόθηκαν με αποφάσεις του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ανατολικής Αττικής κατά τα έτη 2008 και 2009, θεωρείται ότι εκδόθηκαν νόμιμα και τίθενται σε ισχύ κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου που υποβάλλεται στη Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής μέχρι την 31η.10.2022. Για τη νόμιμη χρήση των αδειών του προηγούμενου εδαφίου απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας ανανέωσης της ισχύος τους σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4849/2021 (Α΄ 207).

Άρθρο 23
Αναστολή καθηκόντων Προέδρου Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.) ως μέλους Δ.Ε.Π.

1. Αν ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.) έχει ταυτόχρονα και την ιδιότητα μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, τότε, από τον διορισμό του ως Προέδρου του Σ.Ο.Ε., τίθεται σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων ως μέλους Δ.Ε.Π., κατ’ ανάλογη εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 160 του ν. 4957/2022 (Α΄141).

2. Η ισχύς της παρ. 1 αρχίζει από τις 21 Ιουλίου 2022.

Άρθρο 24
Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.) Τροποποίηση περ. α΄ παρ. 8 άρθρου 160 του ν. 4957/2022
Στο τέλος της περ. α΄ της παρ. 8 του άρθρου 160 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141) διαγράφεται η φράση: «ή του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.) του άρθρου 47 του ν. 4484/2017 (Α΄ 110)» και η περ. α) διαμορφώνεται ως εξής:

«α) Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»), του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).».

Άρθρο 25
Παράταση θητείας Προέδρου του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.)

1. Η θητεία του Προέδρου του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.) του άρθρου 47 του ν. 4484/2017 (Α΄ 10) παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης της μέχρι τον διορισμό νέου Προέδρου. Η διαδικασία διορισμού του νέου Προέδρου κινείται αμελλητί και ολοκληρώνεται εντός ευλόγου χρόνου, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβεί τους τρεις (3) μήνες από τη λήξη της θητείας.

2. Η ισχύς της παρ. 1 αρχίζει από τις 29 Αυγούστου 2022.

Άρθρο 26
Επιτροπή καθορισμού των προσόντων και πιστοποίησης των μελών του Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών Εμπειρογνωμόνων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)
Στην περ. β΄ της παρ. 11 του άρθρου 5 του ν. 4429/2016 (Α΄ 199): α) τροποποιούνται η παραπεμπόμενη διάταξη και η συγκρότηση της επιτροπής, β) προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η περ. β διαμορφώνεται ως εξής:

«β. Ο καθορισμός των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων και η πιστοποίηση των μελών του Μητρώου της περ. α πραγματοποιείται από πενταμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού και απαρτίζεται από τρία (3) μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ιδρύματος και δύο (2) μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας, με τους αναπληρωτές τους. Χρέη γραμματέα της Επιτροπής ασκεί υπάλληλος του Ιδρύματος που ορίζεται με απόφαση του Επιστημονικού του Συμβουλίου.».

Άρθρο 27
Μεταβατική διάταξη για την απαλλαγή ή τη μη παρακράτηση υπό όρους φόρου εισοδήματος των ενδοομιλικών μερισμάτων που εισπράττονται από νομικό πρόσωπο φορολογικό κάτοικο Ελλάδος και των μερισμάτων που διανέμονται σε νομικό πρόσωπο φορολογικό κάτοικο Ηνωμένου Βασιλείου για το φορολογικό έτος 2021 Προσθήκη παρ. 82 στο άρθρο 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

1. Στο άρθρο 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α΄ 167) προστίθεται παρ. 82 ως εξής:

«82. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2021: α) Τα ενδοομιλικά μερίσματα που εισπράττει νομικό πρόσωπο που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος από νομικό πρόσωπο φορολογικό κάτοικο Ηνωμένου Βασιλείου απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος, εφόσον ο λήπτης κατέχει ως ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας ή του πλήθους του μετοχικού ή βασικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου του νομικού προσώπου που διανέμει και το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής διακρατείται για τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

β) Στα μερίσματα και παρόμοιες πληρωμές που διανέμονται σε νομικό πρόσωπο φορολογικό κάτοικο Ηνωμένου Βασιλείου, δεν παρακρατείται φόρος εισοδήματος, εφόσον αυτό κατέχει μετοχές, μερίδια ή συμμετοχή τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%), βάσει αξίας ή αριθμού, στο μετοχικό κεφάλαιο ή δικαιώματα σε κέρδη, δικαιώματα ψήφου του φορολογούμενου που προβαίνει στη διανομή και το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής διακρατείται για τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) μήνες.».

2. Η ισχύς της παρ. 1 αρχίζει από τις 30 Αυγούστου 2022.

Άρθρο 28
Παράταση της προθεσμίας υποβολής της αίτησης κατασκευαστή οικοδομών για την υπαγωγή στο καθεστώς αναστολής του φόρου Τροποποίηση παρ. 4α άρθρου 6 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 α του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α΄ 248) τροποποιείται, ως προς την προθεσμία υποβολής της αίτησης κατασκευαστή οικοδομών για υπαγωγή στο καθεστώς αναστολής του Φ.Π.Α., ανάλογα με τον χρόνο έκδοσης των αδειών, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 31η.12.2022 και η παρ. 4α διαμορφώνεται ως εξής:

«4α. Με αίτηση του υποκειμένου στον φόρο, κατασκευαστή οικοδομών προς πώληση, αναστέλλεται, υποχρεωτικά μέχρι τις 31.12.2022, η εφαρμογή του Φ.Π.Α. στα ακίνητα των παραγράφων 1 και 2α του παρόντος άρθρου και επιβάλλεται φόρος μεταβίβασης ακινήτων. Η αναστολή αφορά το σύνολο των αδιάθετων παραπάνω ακινήτων του υποκειμένου. Μαζί με την αίτηση ο υποκείμενος υποβάλλει κατάσταση με τα αδιάθετα ακίνητα και το ποσό του φόρου που αντιστοιχεί στο κάθε ακίνητο προς διακανονισμό. Η αίτηση υποβάλλεται μέχρι την 31η.10.2022 για τις άδειες με χρόνο έκδοσης έως και την 30ή.4.2022, ενώ για άδειες που εκδίδονται από την 1η.5.2022 και εφεξής, τίθεται εξάμηνη προθεσμία από την έκδοση της άδειας, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την 31η.12.2022.».

2. Η ισχύς της παρ. 1 αρχίζει από την 1η Ιουλίου 2022.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

Άρθρο 29
Κανόνες Εσωτερικού Ελέγχου Άσκηση επαγγέλματος εσωτερικού ελεγκτή Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 85 του ν. 4849/2021
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 85 του ν. 4849/2021 (Α΄ 207) τροποποιείται ως προς την προσθήκη των οδηγιών εσωτερικού ελέγχου και του Κώδικα Ηθικής του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. «Εσωτερικός έλεγχος»: Ανεξάρτητη, αντικειμενική, διασφαλιστική και συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα. Βοηθάει την επιχείρηση να επιτύχει τους αντικειμενικούς σκοπούς της, υιοθετώντας μία συστηματική επαγγελματική προσέγγιση στην αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και της εταιρικής διακυβέρνησης και εκτελείται βάσει των διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων, των οδηγιών εσωτερικού ελέγχου και του Κώδικα Ηθικής του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών και του νομοθετικού πλαισίου που εκάστοτε εφαρμόζεται. Από τον εσωτερικό έλεγχο του παρόντος εξαιρούνται οι επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα, οι οργανισμοί, καθώς και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που είναι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης στους οποίους εφαρμόζεται το άρθρο 4 του ν. 3429/2005 (Α΄ 314).».

Άρθρο 30
Δικαιολογητικά εγγραφής στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών Τροποποίηση άρθρου 86 του ν. 4849/2021
Στο άρθρο 86 του ν. 4849/2021 (Α΄ 207) τροποποιούνται: α) το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 ως προς τον χρόνο έναρξης άσκησης επαγγέλματος του εσωτερικού ελεγκτή, β) στην παρ. 2 βα) το δεύτερο εδάφιο της περ. β΄ ως προς την προσθήκη των τυπικών προσόντων και τον ορισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ως αρμόδιας αρχής, ββ) η περ. δ΄ ως προς την προσθήκη αναφοράς στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, βγ) η περ. η΄ ως προς τη διόρθωση του αγγλικού αρκτικόλεξου της πιστοποίησης «ACA» και την προσθήκη της πιστοποίησης «QIAL», βδ), η περ. ια΄ ως προς τον χρόνο επικαιροποίησης της φορολογικής ενημερότητας, βε) η περ. ιβ΄ ως προς τον χρόνο επικαιροποίησης της ασφαλιστικής ενημερότητας και την εφαρμογή της περίπτωσης σε μη μισθωτούς, γ) η παρ. 4 ως προς τη σύντμηση του χρόνου έκδοσης Επαγγελματικής Ταυτότητας Εσωτερικού Ελεγκτή, δ) η παρ. 5 με τη συμπλήρωση της αναφοράς στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας και τη διόρθωση της παραπομπής στο άρθρο 93 του ιδίου νόμου, ε) αντικαθίσταται η περ. ι΄ της παρ. 2, στ) προστίθεται παρ. 8 και το άρθρο 86 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Το επάγγελμα του εσωτερικού ελεγκτή ασκείται ελεύθερα μετά την πάροδο δύο (2) μηνών από την αναγγελία έναρξής του στην αρμόδια διοικητική αρχή και την εγγραφή του εσωτερικού ελεγκτή στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών ή το Μητρώο Δοκίμων Εσωτερικών Ελεγκτών. Το αντίστοιχο Μητρώο τηρείται στην αρμόδια διοικητική αρχή και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της.

2. Προκειμένου περί φυσικών προσώπων, η αναγγελία συνοδεύεται από τα κάτωθι απαραίτητα δικαιολογητικά:

α. Αίτηση έγκρισης, που συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα.

β. Φωτοαντίγραφο πτυχίου Ανώτατης Σχολής της ημεδαπής. Οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ως ισότιμοι προς τους απονεμόμενους από τα ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή να έχουν τύχει αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής Ανώτατης Εκπαίδευσης από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

γ. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, το οποίο ανανεώνεται κάθε δύο (2) έτη με επιμέλεια της αρμόδιας διοικητικής αρχής. Ο αιτών πρέπει να μην έχει καταδικαστεί αμετακλήτως για οποιοδήποτε κακούργημα ή για τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, πλαστογραφίας, απιστίας, ψευδορκίας, δόλιας χρεοκοπίας, καταδολίευσης δανειστών, τοκογλυφίας ή για άλλο οικονομικής φύσεως έγκλημα.

δ. Βεβαίωση τεκμηριωμένης επαγγελματικής εμπειρίας τουλάχιστον τριών (3) ετών στο αντικείμενο του εσωτερικού ελέγχου του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα.

ε. Για τους κατόχους αναγνωρισμένου διδακτορικού διπλώματος στον εσωτερικό έλεγχο ή την ελεγκτική, απαιτείται βεβαίωση τεκμηριωμένης επαγγελματικής εμπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους στο αντικείμενο του εσωτερικού ελέγχου.

στ. Για τους κατόχους αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού διπλώματος στον εσωτερικό έλεγχο ή την ελεγκτική, απαιτείται βεβαίωση τεκμηριωμένης επαγγελματικής εμπειρίας τουλάχιστον δύο (2) ετών στο αντικείμενο του εσωτερικού ελέγχου.

ζ. Για τους ορκωτούς ελεγκτές, απαιτείται τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στο αντικείμενο του εσωτερικού ελέγχου.

η. Για τους πτυχιούχους και κατόχους της Διεθνούς Πιστοποίησης CIA (Certified Internal Auditor), της Πιστοποίησης ACA (Associate Chartered Accountant), της Διεθνούς Πιστοποίησης Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ACCA (Association of Chartered Certified Accountants),της επαγγελματικής Πιστοποίησης Ελεγκτών Συστημάτων Πληροφορικής CISA (Certified Information Systems Auditor), της Πιστοποίησης Ελεγκτών Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου CICA (Certified Internal Controls Auditor), της Πιστοποίησης Ελεγκτών Διαχείρισης Κινδύνων CRMA (Certification in Risk Management Assurance), της Πιστοποίησης QIAL (Qualification in Internal Audit Leadership), της Πιστοποίησης Ελεγκτών κατά της Απάτης CFE (Certified Fraud Examiner) απαιτείται τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στο αντικείμενο του εσωτερικού ελέγχου.

θ. Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει, ότι εφαρμόζει τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών κατά τη διενέργεια εσωτερικών ελέγχων και τη δέσμευσή του για την πιστή τήρηση του Διεθνούς Κώδικα Δεοντολογίας.

ι. Βεβαίωση από την οποία να αποδεικνύεται η προϋπηρεσία του ως εσωτερικού ελεγκτή σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτο κράτος.

ια. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, το οποίο πρέπει να ανανεώνεται κάθε δύο έτη από τον ενδιαφερόμενο ή την αρμόδια διοικητική αρχή.

ιβ. Ως προς τους μη μισθωτούς, αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, το οποίο πρέπει να ενημερώνεται κάθε δύο έτη από τον ενδιαφερόμενο ή την αρμόδια διοικητική αρχή.

3. Η αρμόδια διοικητική αρχή μπορεί, εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή αναγγελίας, να μη συνηγορήσει στην έναρξη του επαγγέλματος, εφόσον δεν πληρούνται οι ανωτέρω νόμιμες προϋποθέσεις ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Στην περίπτωση αυτήν, η αρμόδια διοικητική αρχή ενημερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο, ότι δεν είναι δυνατή η εγγραφή του στο Μητρώο, γνωστοποιώντας του και τους σχετικούς λόγους.

4. Εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, η αρμόδια διοικητική αρχή εντός δύο (2) μηνών εκδίδει την Επαγγελματική Ταυτότητα Εσωτερικού Ελεγκτή και εγγράφει τον ενδιαφερόμενο στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών.

5. Για τους μη έχοντες την προβλεπόμενη επαγγελματική εμπειρία παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής τους στο Μητρώο Δοκίμων Εσωτερικών Ελεγκτών με χορήγηση Επαγγελματικής Ταυτότητας Δοκίμου Εσωτερικού Ελεγκτή με την προσκόμιση βεβαίωσης παρακολούθησης ολοκληρωμένου προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης εσωτερικού ελέγχου, διάρκειας τουλάχιστον εξήντα (60) ωρών, από οποιονδήποτε νόμιμο πάροχο σχετικής εκπαίδευσης ή το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το οποίο κατ’ ελάχιστο περιλαμβάνει τις ενότητες που προσδιορίζονται στην απόφαση της περ. β) του άρθρου 93.

6. Οι Δόκιμοι Εσωτερικοί Ελεγκτές αναβαθμίζονται σε Εσωτερικοί Ελεγκτές και εγγράφονται στο σχετικό Μητρώο, με αίτησή τους, εντός τριών (3) μηνών από την προσκόμιση της τεκμηρίωσης της αποκτηθείσας επαγγελματικής εμπειρίας στο επάγγελμα του εσωτερικού ελεγκτή.

7. Για την υποβολή της αναγγελίας απαιτείται η καταβολή παραβόλου, το ύψος του οποίου καθορίζεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1100/1980 (Α΄ 295).

8. Τα φυσικά πρόσωπα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της περ. β΄ της παρ. 2, δύνανται να εγγραφούν στο μητρώο των εσωτερικών ελεγκτών εφόσον κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος σωρευτικώς:

α) εργάζονται ως εσωτερικοί ελεγκτές, β) είναι κάτοχοι πιστοποίησης της περ. η΄ της παρ. 2,

και γ) έχουν τρία (3) έτη αποδεδειγμένης εμπειρίας στον εσωτερικό έλεγχο, είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε ως μισθωτοί.».

Άρθρο 31
Αρμοδιότητες Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου Τροποποίηση άρθρου 87 του ν. 4849/2021
Στο άρθρο 87 του ν. 4849/2021 (Α΄ 207), τροποποιούνται: α) το εισαγωγικό εδάφιο του άρθρου, με την αντικατάσταση της λέξης «Υπηρεσία» από τη λέξη «Μονάδα» και την εξειδίκευση εφαρμογής προτύπων κατά τη διενέργεια εσωτερικού ελέγχου, β) η περ. α΄ με την αφαίρεση του δειγματοληπτικού ελέγχου, γ) η περ. β΄ με την προσθήκη των κανόνων Εταιρικής Διακυβέρνησης και διαχείρισης κινδύνων στα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου, δ) η περ. ε΄ με την προσθήκη του προσωπικού και των εγκαταστάσεων, ε) η περ. στ΄ ως προς τις δράσεις της μονάδας, στ) η περ. ζ΄ με την προσθήκη της παροχής συστάσεων, ζ) η περ. η΄ με την εξειδίκευση των προτύπων με τα οποία εναρμονίζονται οι πολιτικές και τεχνικές εσωτερικού ελέγχου, η) η περ. γ΄ αντικαθίσταται, και το άρθρο 87 διαμορφώνεται ως εξής:

«Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων, με τις οποίες καθορίζονται ειδικές αρμοδιότητες της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και περιεχόμενα του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, οι εγκεκριμένοι εσωτερικοί ελεγκτές διενεργούν εσωτερικό έλεγχο, σύμφωνα με τα πρότυπα για την επαγγελματική εφαρμογή εσωτερικού ελέγχου του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών, που αφορά ενδεικτικά σε:

α) Διενέργεια προληπτικού και κατασταλτικού ελέγχου και υποβολή σχετικής αναφοράς έκθεσης ελέγχου στα αρμόδια όργανα,

β) εξέταση και αξιολόγηση της επάρκειας της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας της Εταιρικής Διακυβέρνησης, καθώς και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων ως προς λειτουργίες και διαδικασίες,

γ) έλεγχο οικονομικό, διοικητικό, λειτουργικό, τεχνικό, συμμόρφωσης πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, ασφάλειας πληροφοριών, εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, προσωπικών δεδομένων, φήμης, και κάθε είδους έλεγχο ανάλογα προς τις ελεγκτικές ανάγκες του φορέα με σύγχρονες ελεγκτικές τεχνικές, σε συμφωνία με τα Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή Εσωτερικού Ελέγχου του Ινστιτούτου των Εσωτερικών Ελεγκτών.

δ) επισκόπηση της τήρησης του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και του Καταστατικού του Οργανισμού, στις αποφάσεις της Διοίκησης, καθώς και του εν γένει νομοθετικού πλαισίου που διέπουν τον οργανισμό,

ε) απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλα τα αρχεία, στοιχεία, προσωπικό, εγκαταστάσεις και μέσα που κρίνονται απαραίτητα για τη διενέργεια και την αποτελεσματικότητα του ελεγκτικού έργου,

στ) σχεδιασμό και εκτέλεση του ετήσιου προγράμματος ελέγχου, σύνταξη αναφορών κάθε τρεις (3) μήνες με τα σημαντικότερα θέματα και τις προτάσεις της και υποβολή τους στα αρμόδια όργανα,

ζ) αξιολόγηση και αποτίμηση επιχειρηματικών κινδύνων, μέσω των ελεγκτικών έργων και παροχή συμβουλών και συστάσεων προς τα αρμόδια όργανα της διοίκησης και τους ελεγχόμενους για την καλύτερη διαχείριση των κινδύνων,

η) προώθηση και καθιέρωση πολιτικών και τεχνικών εσωτερικού ελέγχου στο πλαίσιο των ελεγκτικών προτύπων, σε εναρμόνιση προς τα Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή Εσωτερικού Ελέγχου του Ινστιτούτου των Εσωτερικών Ελεγκτών-ΙΙΑ,

θ) παροχή προστιθέμενης αξίας στις ελεγχόμενες λειτουργίες και επιδίωξη της ενίσχυσης της οικονομικής αξίας της επιχείρησης,

ι) συμμόρφωση με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, που αφορά στον συγκεκριμένο κλάδο του ιδιωτικού τομέα.».

Άρθρο 32
Κανόνες Εσωτερικού Ελέγχου Τροποποίηση άρθρου 89 του ν. 4849/2021
Το άρθρο 89 του ν. 4849/2021 (Α΄ 207) τροποποιείται ως προς τον εκδότη του Κώδικα Δεοντολογίας και το άρθρο 89 διαμορφώνεται ως εξής:

«Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να συντάσσουν τις αναφορές εσωτερικού ελέγχου τους, σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου και τον διεθνώς αναγνωρισμένο Κώδικα Δεοντολογίας του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (Institute of Internal Auditors -IIA).».

Άρθρο 33
Θέσπιση κώδικα δεοντολογίας πιστοποιημένων εσωτερικών ελεγκτών Τροποποίηση περ. α΄ άρθρου 93 του ν. 4849/2021
Η περ. α) του άρθρου 93 του ν. 4849/2021 (Α΄ 207) τροποποιείται ως προς την προσθήκη πρόβλεψης ότι ο θεσπιζόμενος κώδικας υιοθετεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών και το άρθρο 93 διαμορφώνεται ως εξής:

«Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μετά από εισήγηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος: α) θεσπίζεται κώδικας δεοντολογίας πιστοποιημένων εσωτερικών ελεγκτών, ο οποίος υιοθετεί πλήρως τον διεθνώς αναγνωρισμένο Κώδικα Δεοντολογίας του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (Institute of Internal Auditors -IIA), β) καθορίζονται το περιεχόμενο και ο τρόπος αξιολόγησης της ελάχιστης βασικής επαγγελματικής εκπαίδευσης του εσωτερικού ελεγκτή.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 34
Ρυθμίσεις για την Προεδρία της Κυβέρνησης Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 21 και παρ. 3 άρθρου 23 του ν. 4622/2019

1. Η παρ. 6 του άρθρου 21 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), περί της δυνατότητας υπαγωγής μίας ή περισσότερων οργανικών μονάδων της Προεδρίας της Κυβέρνησης σε Υπουργό Επικρατείας ή Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό με απόφαση του Πρωθυπουργού, τροποποιείται ως προς το πεδίο εφαρμογής της, και διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Mία ή περισσότερες οργανικές μονάδες της Προεδρίας της Κυβέρνησης μπορούν να υπάγονται σε Υπουργό Επικρατείας ή Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».

2. Η παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4622/2019, περί της δυνατότητας προσθήκης ή κατάργησης Γραφείων στους Τομείς της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού με απόφαση του Πρωθυπουργού, τροποποιείται ως προς το περιεχόμενο της εξουσιοδότησης, και διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Με απόφαση του Πρωθυπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να προστίθενται ή να καταργούνται Γραφεία ή Τμήματα στους Τομείς (α), (β) και (γ), να ανακαθορίζονται οι αρμοδιότητές τους ή το σύνολο ή μέρος των Τομέων αυτών να υπάγεται απευθείας στον ίδιο ή σε Υπουργούς Επικρατείας ή σε Υφυπουργούς στον Πρωθυπουργό, χωρίς να μεταβάλλεται ο συνολικός αριθμός θέσεων των μετακλητών υπαλλήλων της Προεδρίας της Κυβέρνησης, όπως αυτός προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 29 του παρόντος.».

Άρθρο 35
Ρυθμίσεις για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και τους Ιατρικούς Συλλόγους Τροποποίηση περ. ζ) πρώτου εδαφίου άρθρου 276 του ν. 4512/2018 Εφαρμογή παρ. 5 άρθρου 278 του ν. 4512/2018

1. Η περ. ζ) του πρώτου εδαφίου του άρθρου 276 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), περί των μελών της Γενικής Συνέλευσης του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (Π.Ι.Σ.), τροποποιείται, ώστε οι Ιατρικοί Σύλλογοι, που αριθμούν άνω των τριών χιλιάδων (3.000) μελών, να εκλέγουν έναν (1) επιπλέον εκπρόσωπο για κάθε διακόσια (200), και όχι για κάθε χίλια (1.000), πέραν των τριών χιλιάδων (3.000), μέλη, και το άρθρο 276 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 276 Γενική Συνέλευση Μέλη

Η Γενική Συνέλευση του Π.Ι.Σ. αποτελείται από εκπροσώπους που εκλέγονται από τις Γενικές Συνελεύσεις των Ιατρικών Συλλόγων, με βάση τον αριθμό των μελών τους κατά την ακόλουθη αναλογία:

α) Σύλλογοι που αριθμούν μέχρι πενήντα (50) μέλη, εκλέγουν έναν (1) εκπρόσωπο.

β) Σύλλογοι που αριθμούν μέχρι διακόσια (200) μέλη, εκλέγουν δύο (2) εκπροσώπους.

γ) Σύλλογοι που αριθμούν μέχρι πεντακόσια (500) μέλη, εκλέγουν τέσσερις (4) εκπροσώπους.

δ) Σύλλογοι που αριθμούν μέχρι χίλια (1.000) μέλη, εκλέγουν έξι (6) εκπροσώπους.

ε) Σύλλογοι που αριθμούν μέχρι δύο χιλιάδες (2.000) μέλη, εκλέγουν δέκα (10) εκπροσώπους.

στ) Σύλλογοι που αριθμούν μέχρι τρεις χιλιάδες (3.000) μέλη, εκλέγουν δεκαπέντε (15) εκπροσώπους.

ζ) Σύλλογοι που αριθμούν άνω των τριών χιλιάδων (3.000) μελών, εκλέγουν έναν (1) επιπλέον εκπρόσωπο για κάθε διακόσια (200), πέραν των τριών χιλιάδων (3.000), μέλη.

Στις γενικές συνελεύσεις του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου συμμετέχουν επίσης και οι πρόεδροι όλων των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους, μετά ψήφου.».

2. Η παρ. 5 του άρθρου 278 του ν. 4512/2018, περί των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης του Π.Ι.Σ., εφαρμόζεται αναλόγως και για τις Γενικές Συνελεύσεις των κατά τόπους Ιατρικών Συλλόγων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 36
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται άλλως σε επιμέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2022

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

 

 

Οικονομικών
Αναπληρωτής

Υπουργός Οικονομικών
 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Αναπληρωτής Υπουργός

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Αναπληρωτής Υπουργός

Εξωτερικών
Εθνικής Άμυνας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Παιδείας και Θρησκευμάτων
Εργασίας και

Κοινωνικών Υποθέσεων
Υγείας
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ
Αναπληρώτρια Υπουργός

Υγείας
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Δικαιοσύνης
ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
Εσωτερικών
Αναπληρωτής Υπουργός

Εσωτερικών
Υποδομών και Μεταφορών
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
Ναυτιλίας

και Νησιωτικής Πολιτικής
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Τουρισμού
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
Επικρατείας
Επικρατείας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2022

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ