ΝΟΜΟΣ 4960/2022

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4960 ΦΕΚ Α 145/22.7.2022

Εθνικό Σύστημα Επιτροπείας και Πλαίσιο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Πίνακας Περιεχομένων

ΜΕΡΟΣ Α’: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1 Σκοπός

Άρθρο 2 Αντικείμενο

ΜΕΡΟΣ Β’: ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 4939/2022

Άρθρο 3 Ορισμοί Τροποποίηση περ. ιε) και προσθήκη περ. λθ) έως νδ) στο άρθρο 1 του ν. 4939/2022

Άρθρο 4 Υποδοχή ασυνόδευτων και χωρισμένων ανηλίκων και ενημέρωση αρμόδιων αρχών Τροποποίηση άρθρου 64 ν. 4939/2022

Άρθρο 5 Αρμόδια αρχή για την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων Τροποποίηση άρθρου 65 ν. 4939/2022

Άρθρο 6 Εθνική Στρατηγική για την Προστασία Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αντικατάσταση άρθρου 66 ν. 4939/2022

Άρθρο 7 Εθνικό Σύστημα Επιτροπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Προσθήκη άρθρου 66Α στον ν. 4939/2022

Άρθρο 8 Γενικές αρχές Προσθήκη άρθρου 66Β στον ν. 4939/2022

Άρθρο 9 Λειτουργίες επιτροπείας ασυνόδευτων ανηλίκων Προσθήκη άρθρου 66Γ στον ν. 4939/2022

Άρθρο 10 Επιμέλεια ασυνόδευτου ανηλίκου Προσθήκη άρθρου 66Δ στον ν. 4939/2022

Άρθρο 11 Εκπροσώπηση σε θέματα προσωπικής κατάστασης Προσθήκη άρθρου 66E στον ν. 4939/2022

Άρθρο 12 Συνδρομή σε περιουσιακά θέματα Προσθήκη άρθρου 66ΣΤ στον ν. 4939/2022

Άρθρο 13 Αρμόδια αρχή και όργανα της επιτροπείας ασυνόδευτων ανηλίκων Προσθήκη άρθρου 66Ζ στον ν. 4939/2022

Άρθρο 14 Φορείς παροχής υπηρεσιών επιτροπείας Προσθήκη άρθρου 66Η στον ν. 4939/2022

Άρθρο 15 Πόροι χρηματοδότησης Προσθήκη άρθρου 66Θ στον ν. 4939/2022

Άρθρο 16 Αναγγελία κατάστασης επιτροπείας Προσθήκη άρθρου 66Ι στον ν. 4939/2022

Άρθρο 17 Διαδικασία ορισμού επιτρόπου Προσθήκη άρθρου 66ΙΑ στον ν. 4939/2022

Άρθρο 18 Αποποίηση και παραίτηση επιτρόπου Προσθήκη άρθρου 66ΙΒ στον ν. 4939/2022

Άρθρο 19 Λήξη επιτροπείας Προσθήκη άρθρου 66ΙΓ στον ν. 4939/2022

Άρθρο 20 Εντεταλμένος επιτροπείας Προσθήκη άρθρου 66ΙΔ στον ν. 4939/2022

Άρθρο 21 Συντονισμός και επίβλεψη εντεταλμένων επιτροπείας Προσθήκη άρθρου 66ΙΕ στον ν. 4939/2022

Άρθρο 22 Σύγκρουση συμφερόντων Προσθήκη άρθρου 66ΙΣΤ στον ν. 4939/2022

Άρθρο 23 Παύση επιτρόπου και εντεταλμένου επιτροπείας Προσθήκη άρθρου 66ΙΖ στον ν. 4939/2022

Άρθρο 24 Ευθύνη επιτρόπου και εντεταλμένου επιτροπείας Προσθήκη άρθρου 66ΙΗ στον ν. 4939/2022

Άρθρο 25 Σύσταση, συγκρότηση, αρμοδιότητες και λειτουργία Συμβουλίου Επιτροπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Προσθήκη άρθρου 66ΙΘ στον ν. 4939/2022

Άρθρο 26 Διαδικασία εποπτείας και ελέγχου Προσθήκη άρθρου 66Κ στον ν. 4939/2022

Άρθρο 27 Υποβολή αναφορών Προσθήκη άρθρου 66ΚΑ στον ν. 4939/2022

Άρθρο 28 Διαδικασία υποβολής και διαχείρισης παραπόνων Προσθήκη άρθρου 66ΚΒ στον ν. 4939/2022

Άρθρο 29 Κατάρτιση και επιμόρφωση Προσθήκη άρθρου 66ΚΓ στον ν. 4939/2022

Άρθρο 30 Κατευθυντήριες γραμμές και πρότυπες διαδικασίες Προσθήκη άρθρου 66ΚΔ στον ν. 4939/2022

Άρθρο 31 Πλαίσιο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων Προσθήκη άρθρου 66ΚΕ στον ν. 4939/2022

Άρθρο 32 Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Προσθήκη άρθρου 66ΚΣΤ στον ν. 4939/2022

Άρθρο 33 Εποπτευόμενα διαμερίσματα ημιαυτόνομης διαβίωσης Προσθήκη άρθρου 66ΚΖ στον ν. 4939/2022

Άρθρο 34 Φορείς λειτουργίας Δομών Μακροχρόνιας Φιλοξενίας Προσθήκη άρθρου 66ΚΗ στον ν. 4939/2022

Άρθρο 35 Αρμόδια αρχή διαχείρισης αιτημάτων στέγασης Προσθήκη άρθρου 66ΚΘ στον ν. 4939/2022

Άρθρο 36 Διαδικασία διαχείρισης αιτημάτων στέγασης Προσθήκη άρθρου 66Λ στον ν. 4939/2022

Άρθρο 37 Διαδικασία εποπτείας και αξιολόγησης Δομών Μακροχρόνιας Φιλοξενίας Προσθήκη άρθρου 66ΛΑ στον ν. 4939/2022

Άρθρο 38 Εθνικό Μητρώο Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Προσθήκη άρθρου 66ΛΒ στον ν. 4939/2022

Άρθρο 39 Εθνικός Μηχανισμός Επείγουσας Ανταπόκρισης Προσθήκη άρθρου 66ΛΓ στον ν. 4939/2022

Άρθρο 40 Φορείς και διαδικασίες παροχής υπηρεσιών συνοδείας ασυνόδευτων ανηλίκων Προσθήκη άρθρου 66ΛΔ στον ν. 4939/2022

ΜΕΡΟΣ Γ’: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 41 Μεταβατικές διατάξεις Προσθήκη παρ. 3, 4 και 5 στο άρθρο 147 του ν. 4939/2022

Άρθρο 42 Καταργούμενες διατάξεις Τροποποίηση άρθρου 148 ν. 4939/2022

ΜΕΡΟΣ Δ’: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Άρθρο 43 Προσαρμογή Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας

Άρθρο 44 Μητρώο Μελών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) Τροποποίηση άρθρου 78 ν. 4939/2022

Άρθρο 45 Ηλεκτρονική υπογραφή αποφάσεων των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών

Άρθρο 46 Φύλαξη εγκαταστάσεων Δαπάνες μίσθωσης στρατοπέδων που καταβάλλονται από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου Τροποποίηση άρθρου 16 ν. 4375/2016

Άρθρο 47 Διευθέτηση οικονομικών εκκρεμοτήτων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Άρθρο 48 Συγχώνευση Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Ελέγχου Συνόρων, Μετανάστευσης και Ασύλου (Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.M.A.) και Ενιαίου Φορέα Επιτήρησης Συνόρων (ΕΝ.Φ.Ε.Σ.) Μετονομασία σε Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Ελέγχου και Επιτήρησης Συνόρων (Ε.Σ.Κ.Ε.Ε.Σ.) -Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 49 Υπεύθυνος Προστασίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Άρθρο 50 Σύσταση Ειδικής Επιτροπής για τη Συμμόρφωση με τα Θεμελιώδη Δικαιώματα στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

ΜΕΡΟΣ Ε’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 51 Έναρξη ισχύος

ΜΕΡΟΣ Α’
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η διασφάλιση του βέλτιστου συμφέροντος, η προάσπιση των δικαιωμάτων και η πλήρης προστασία των ασυνόδευτων και χωρισμένων πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που βρίσκονται στην Ελλάδα, μέσω της δημιουργίας ενός εθνικού συστήματος επιτροπείας και της ρύθμισης του πλαισίου φιλοξενίας και φροντίδας για τους ασυνόδευτους ανηλίκους.

Άρθρο 2
Αντικείμενο
Αντικείμενο του παρόντος είναι: α) η αντικατάσταση και κατάργηση διατάξεων που ρυθμίζουν την επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων στον ν. 4939/2022 (Α’ 111) και στον ν. 4554/2018 (Α’ 130) αντίστοιχα,

β) η εισαγωγή νέων κανόνων για τη δημιουργία ενός εθνικού συστήματος επιτροπείας ασυνόδευτων ανηλίκων,

γ) η ρύθμιση του πλαισίου φιλοξενίας των ασυνόδευτων ανηλίκων, και

δ) η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος προστασίας των ασυνόδευτων ανηλίκων με την εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής για την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων, την εισαγωγή διαδικασιών, τη δημιουργία ενός εκσυγχρονισμένου μητρώου προστασίας ασυνόδευτων ανηλίκων και την καθιέρωση ενός μηχανισμού άμεσης ανταπόκρισης για τους ανηλίκους που διαβιούν σε επισφαλείς συνθήκες.

ΜΕΡΟΣ Β’
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 4939/2022

Άρθρο 3
Ορισμοί Τροποποίηση περ. ιε) και προσθήκη περ. λθ) έως νδ) στο άρθρο 1 του ν. 4939/2022
Στο άρθρο 1 του ν. 4939/2022 (Α’ 111), περί ορισμών, τροποποιείται η περ. ιε) ως προς τον ορισμό του εκπροσώπου, προστίθενται περ. λθ) έως νδ) και το άρθρο 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 1 Ορισμοί

Για την εφαρμογή του Κώδικα, οι παρακάτω όροι έχουν την εξής έννοια:

α) «Σύμβαση της Γενεύης» είναι η Σύμβαση περί της Νομικής Καταστάσεως των Προσφύγων, η οποία υπεγράφη στη Γενεύη στις 28 Ιουλίου 1951 και κυρώθηκε με το ν.δ. 3989/1959 (Α’ 201), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης της 31ης Ιανουαρίου 1967, το οποίο κυρώθηκε με τον α.ν. 389/1968 (Α’ 125),

β) «αίτηση διεθνούς προστασίας» ή «αίτηση ασύλου» ή «αίτηση» είναι η αίτηση παροχής προστασίας από το ελληνικό κράτος που υποβάλει ο πολίτης τρίτης χώρας ή ο ανιθαγενής, με την οποία ζητά την αναγνώριση στο πρόσωπό του της ιδιότητας του πρόσφυγα, σύμφωνα με τη Σύμβαση της Γενεύης, ή τη χορήγηση καθεστώτος επικουρικής προστασίας, εφόσον ο ίδιος δεν ζητά ρητώς να του χορηγηθεί άλλη μορφή προστασίας που δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κώδικα και μπορεί να ζητηθεί αυτοτελώς,

γ) «αιτών διεθνή προστασία» ή «αιτών άσυλο» ή «αιτών» είναι ο πολίτης τρίτης χώρας ή ο ανιθαγενής, ο οποίος δηλώνει προφορικώς ή εγγράφως ενώπιον οποιασδήποτε ελληνικής αρχής, στα σημεία εισόδου στην ελληνική

επικράτεια ή εντός αυτής, ότι ζητά άσυλο ή επικουρική προστασία στη χώρα μας ή με οποιονδήποτε τρόπο ζητά να μην απελαθεί σε κάποια χώρα εκ φόβου δίωξης λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, πολιτικών πεποιθήσεων ή συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα, σύμφωνα με τη Σύμβαση της Γενεύης ή επειδή κινδυνεύει να υποστεί σοβαρή βλάβη, σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος Κώδικα και επί του αιτήματος του οποίου δεν έχει ληφθεί ακόμη τελεσίδικη απόφαση. Επίσης, αιτών διεθνή προστασία θεωρείται και ο πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος υπέβαλε αίτηση διεθνούς προστασίας σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα (L 180) ή σε άλλο κράτος που δεσμεύεται από και εφαρμόζει τον ως άνω Κανονισμό, και μεταφέρεται στην Ελλάδα βάσει των διατάξεων του ως άνω Κανονισμού,

δ) «διεθνής προστασία» είναι το καθεστώς πρόσφυγα και το καθεστώς επικουρικής προστασίας, όπως ορίζονται στις περ. κζ’ και κθ’ του παρόντος άρθρου,

ε) «χώρα καταγωγής» είναι η χώρα της ιθαγένειας ή για τους ανιθαγενείς, η χώρα της προηγούμενης συνήθους διαμονής τους,

στ) «παραμονή στη χώρα» είναι η παραμονή στο έδαφος της ελληνικής επικράτειας, περιλαμβανομένων των συνόρων και των ζωνών διέλευσης,

ζ) «συνθήκες υποδοχής» είναι η πλήρης δέσμη μέτρων που το Ελληνικό Κράτος εφαρμόζει προς όφελος των αιτούντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα,

η) «υλικές συνθήκες υποδοχής» είναι οι συνθήκες υποδοχής που περιλαμβάνουν την παροχή στέγης, τροφής και ρουχισμού, σε είδος ή υπό μορφή οικονομικού βοηθήματος ή δελτίων ή συνδυασμό των τριών, καθώς και ένα βοήθημα για τα καθημερινά έξοδα,

θ) «κράτηση» είναι ο περιορισμός σε ειδικό χώρο που επιβάλλεται από κρατική αρχή σε αιτούντα, με αποτέλεσμα τη στέρηση της ελεύθερης κυκλοφορίας του προσώπου,

ι) «κέντρο φιλοξενίας» είναι κάθε χώρος που χρησιμοποιείται για την ομαδική φιλοξενία αιτούντων και ασυνόδευτων ανηλίκων,

ια) «αιτούντες με ειδικές ανάγκες υποδοχής» είναι τα ευάλωτα πρόσωπα, σύμφωνα με την περ. λγ’ του παρόντος άρθρου, τα οποία χρήζουν ειδικών εγγυήσεων, προκειμένου να απολαμβάνουν τα δικαιώματα και να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον Κώδικα,

ιβ) «αιτούντες που χρήζουν ειδικών διαδικαστικών εγγυήσεων» είναι οι αιτούντες, των οποίων η ικανότητα να απολαμβάνουν τα δικαιώματα και να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον παρόντα Κώδικα περιορίζεται λόγω ιδιαίτερων περιστάσεων που αφορούν την προσωπική τους κατάσταση και ιδίως την κατάσταση της υγείας τους,

ιγ) «ασυνόδευτος ανήλικος» είναι ο ανήλικος, ο οποίος φθάνει στην Ελλάδα χωρίς να συνοδεύεται από πρόσωπο που ασκεί, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, τη γονική του μέριμνα ή την επιμέλειά του ή από ενήλικο συγγενή που ασκεί στην πράξη τη φροντίδα του και για όσο χρόνο η άσκηση των καθηκόντων αυτών δεν έχει ανατεθεί σε κάποιο άλλο πρόσωπο, σύμφωνα με τον νόμο. Στον ορισμό αυτόν περιλαμβάνεται και ο ανήλικος που παύει να συνοδεύεται μετά την είσοδό του στην Ελλάδα,

ιδ) «χωρισμένος από την οικογένειά του ανήλικος» ή «χωρισμένος ανήλικος» είναι ο ανήλικος, ο οποίος φθάνει στην Ελλάδα χωρίς να συνοδεύεται από πρόσωπο που ασκεί τη γονική του μέριμνα, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ή από άλλο πρόσωπο στο οποίο αυτή έχει ανατεθεί σύμφωνα με τον νόμο, αλλά συνοδεύεται από ενήλικο συγγενή που ασκεί στην πράξη τη φροντίδα του,

ιε) «εκπρόσωπος ασυνόδευτου ανηλίκου»: το φυσικό πρόσωπο ή ο φορέας παροχής υπηρεσιών επιτροπείας που έχει οριστεί από το δικαστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 1592 του Αστικού Κώδικα, ή τον κατά τόπον αρμόδιο Εισαγγελέα Ανηλίκων, ή ελλείψει αυτού, Εισαγγελέα Πρωτοδικών, αντίστοιχα, για την προάσπιση των συμφερόντων του ανηλίκου. Αν ο επίτροπος είναι νομικό πρόσωπο που έχει οριστεί σύμφωνα με τα άρθρα 66Η και 66ΙΑ (φορέας παροχής υπηρεσιών επιτροπείας), εξουσιοδοτεί φυσικό πρόσωπο για να ασκεί τα επιτροπικά καθήκοντα όσον αφορά στον ασυνόδευτο ανήλικο, σύμφωνα με το άρθρο 66 ΙΔ,

ιστ) «αρμόδια Αρχή Υποδοχής» είναι η υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου,

ιζ) «αρμόδιες Αρχές Παραλαβής και Εξέτασης Αίτησης Παροχής Διεθνούς Προστασίας» είναι τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου, τα Αυτοτελή Κλιμάκια της Υπηρεσίας Ασύλου και τα Κινητά Κλιμάκια Ασύλου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο π.δ. 106/2020 (Α’ 255). Για την πλήρη καταγραφή αιτήσεων διεθνούς προστασίας που υποβάλλονται από πολίτες τρίτης χώρας ή ανιθαγενείς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 69 του παρόντος Κώδικα, «αρμόδιες Αρχές Παραλαβής» μπορούν να είναι και οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης,

ιη) «Κεντρική Αρχή» είναι η Διεύθυνση Υποστήριξης της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου,

ιθ) «Αποφαινόμενη Αρχή» είναι o υπάλληλος της αρμόδιας Αρχής Παραλαβής, ο οποίος ορίζεται ως χειριστής για την εξέταση της αίτησης διεθνούς προστασίας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του παρόντος Κώδικα. Στην περίπτωση του άρθρου 96, Αποφαινόμενη Αρχή είναι η Διεύθυνση Επιστροφών και Ανακλήσεων της Υπηρεσίας Ασύλου. Στις περιπτώσεις της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 89 η Αποφαινόμενη Αρχή εκδίδει και τη σχετική πράξη μεταφοράς κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 604/2013,

κ) «αρμόδιες Αρχές Απόφασης» είναι η Αποφαινόμενη Αρχή και οι Επιτροπές Προσφυγών της Αρχής Προσφυγών,

κα) «δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία» ή «δελτίο» είναι το ειδικό ατομικό δελτίο που εκδίδεται για τον αιτούντα κατά τη διάρκεια της διοικητικής διαδικασίας εξέτασης της αίτησής του από τις αρμόδιες αρχές και του επιτρέπει την παραμονή στην ελληνική επικράτεια μέχρι την ολοκλήρωσή της,

κβ) «σύμβουλος του αιτούντος» είναι ο ιατρός, ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός, ο οποίος τον υποστηρίζει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξέτασης της αίτησής του,

κγ) «τελεσίδικη απόφαση» είναι: (α) η απόφαση των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών που ορίζει εάν ο πολίτης τρίτης χώρας ή ανιθαγενής αναγνωρίζεται ή όχι πρόσφυγας ή δικαιούχος επικουρικής προστασίας, η οποία εκδίδεται επί της προσφυγής που ασκείται κατά των αποφάσεων της Υπηρεσίας Ασύλου, σύμφωνα με το άρθρο 97 ή (β) η απόφαση της Υπηρεσίας Ασύλου κατά της οποίας δεν μπορεί να ασκηθεί η ως άνω προσφυγή λόγω παρόδου απράκτων των προθεσμιών άσκησής της,

κδ) «μεταγενέστερη αίτηση» είναι η αίτηση για παροχή διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται μετά τη λήψη τελεσίδικης απόφασης επί προηγούμενης αίτησης διεθνούς προστασίας, περιλαμβανομένων περιπτώσεων όπου ο αιτών ρητά ανακάλεσε την αίτησή του και περιπτώσεων όπου η Αποφαινόμενη Αρχή απέρριψε την αίτηση μετά από τη σιωπηρή της ανάκληση,

κε) «δικαιούχος διεθνούς προστασίας» είναι το πρόσωπο στο οποίο έχει χορηγηθεί καθεστώς πρόσφυγα ή καθεστώς επικουρικής προστασίας, όπως ορίζονται στις περ. κζ’ και κθ’ του παρόντος άρθρου,

κστ) «πρόσφυγας» είναι ο πολίτης τρίτης χώρας ο οποίος, συνεπεία βάσιμου φόβου δίωξης λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, πολιτικών πεποιθήσεων ή συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα, βρίσκεται εκτός της χώρας της ιθαγένειάς του και δεν μπορεί ή, λόγω του φόβου αυτού, δεν επιθυμεί να θέσει εαυτόν υπό την προστασία της εν λόγω χώρας ή ο ανιθαγενής ο οποίος, βρισκόμενος εκτός της χώρας της προηγούμενης συνήθους διαμονής του για τους ίδιους προαναφερθέντες λόγους, δεν μπορεί ή, λόγω του φόβου αυτού, δεν επιθυμεί να επιστρέψει σε αυτήν και στον οποίο δεν έχει εφαρμογή το άρθρο 11,

κζ) «καθεστώς πρόσφυγα» είναι η αναγνώριση από την αρμόδια ελληνική αρχή ενός πολίτη τρίτης χώρας ή ανιθαγενούς ως πρόσφυγα,

κη) «πρόσωπο που δικαιούται επικουρική προστασία» είναι, με την επιφύλαξη του άρθρου 16, ο πολίτης τρίτης χώρας ή ο ανιθαγενής που δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας αλλά στο πρόσωπο του συντρέχουν ουσιώδεις λόγοι από τους οποίους προκύπτει ότι, αν επιστρέψει στη χώρα της καταγωγής του ή, στην περίπτωση ανιθαγενούς, στη χώρα της προηγούμενης συνήθους διαμονής του, κινδυνεύει να υποστεί σοβαρή βλάβη κατά την έννοια του άρθρου 14 και που δεν μπορεί ή, λόγω του κινδύνου αυτού, δεν επιθυμεί να θέσει εαυτόν υπό την προστασία της εν λόγω χώρας,

κθ) «καθεστώς επικουρικής προστασίας» είναι η αναγνώριση από την αρμόδια ελληνική αρχή ενός πολίτη τρίτης χώρας ή ανιθαγενούς ως δικαιούχου επικουρικής προστασίας,

λ) «ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας» είναι η απόφαση της Αποφαινόμενης Αρχής να ανακαλέσει καθεστώς πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας. Σε περίπτωση άρνησης ανανέωσης άδειας διαμονής πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις και εγγυήσεις περί ανάκλησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας,

λα) «άδεια διαμονής» είναι κάθε άδεια η οποία εκδίδεται από τις ελληνικές αρχές, σύμφωνα με τον τύπο που προβλέπει η ελληνική νομοθεσία και η οποία επιτρέπει σε πολίτη τρίτης χώρας ή σε ανιθαγενή τη διαμονή του στην ελληνική επικράτεια,

λβ) «μέλη της οικογένειας» του δικαιούχου διεθνούς προστασίας, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια σε σχέση με την αίτηση διεθνούς προστασίας και εφόσον η οικογένεια υπήρχε ήδη στη χώρα καταγωγής θεωρούνται:

i. ο σύζυγος ή ο εκτός γάμου σύντροφός του, με τον οποίο διατηρεί σταθερή σχέση δεόντως αποδεδειγμένη,

ii. τα ανήλικα άγαμα τέκνα του, ανεξαρτήτως αν γεννήθηκαν σε γάμο ή εκτός γάμου των γονέων τους ή είναι υιοθετημένα,

iii. ο πατέρας ή η μητέρα ή άλλος ενήλικος που ασκεί την επιμέλεια του αιτούντος, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, εάν ο εν λόγω αιτών είναι ανήλικος,

iv. τα ενήλικα άγαμα τέκνα που πάσχουν από πνευματική ή σωματική αναπηρία και δεν δύνανται να υποβάλουν αυτοτελώς αίτηση,

λγ) «ευάλωτα πρόσωπα» νοούνται ιδίως οι ανήλικοι ασυνόδευτοι ή μη, άμεσοι συγγενείς θυμάτων σε ναυάγια (γονείς, αδέρφια τέκνα και σύζυγοι), τα άτομα με αναπηρία, οι ηλικιωμένοι, οι εγκυμονούσες, οι μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα παιδιά, τα θύματα εμπορίας ανθρώπων, τα άτομα με σοβαρές ασθένειες, τα άτομα με νοητική και ψυχική αναπηρία και τα άτομα που έχουν υποστεί βασανιστήρια, βιασμό ή άλλες σοβαρές μορφές ψυχολογικής, σωματικής ή σεξουαλικής βίας, όπως τα θύματα ακρωτηριασμού γεννητικών οργάνων,

λδ) «συνεργασία» ή «διοικητική συνεργασία», η απευθείας επαφή και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών σημείων επαφής των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

λε) «προσωρινή προστασία», είναι μία διαδικασία με έκτακτο χαρακτήρα που εξασφαλίζει, σε περίπτωση μαζικής εισροής ή αν επίκειται μαζική εισροή εκτοπισθέντων από τρίτες χώρες οι οποίοι δεν μπορούν να επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους, άμεση και προσωρινή προστασία σε αυτά τα άτομα, ιδίως εάν υπάρχει κίνδυνος το σύστημα ασύλου να μην μπορεί να αντιμετωπίσει αυτήν την εισροή χωρίς αρνητικές συνέπειες για την καλή λειτουργία του, το συμφέρον των ενδιαφερομένων ατόμων και το συμφέρον άλλων ατόμων που ζητούν προστασία,

λστ) «εκτοπισθέντες», είναι οι πολίτες τρίτων χωρών ή απάτριδες, οι οποίοι υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα ή την περιοχή καταγωγής τους, ή έφυγαν, υποβοηθούμενοι μέσω προγράμματος εκκένωσης, ιδίως κατόπιν έκκλησης διεθνών οργανισμών και των οποίων ο επαναπατρισμός υπό ασφαλείς και σταθερές συνθήκες είναι αδύνατος λόγω της επικρατούσας σε αυτήν τη χώρα κατάστασης, οι οποίοι ενδεχομένως εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1Α της Σύμβασης της Γενεύης ή άλλων διεθνών ή εθνικών πράξεων που παρέχουν διεθνή προστασία και ιδιαίτερα:

i. άτομα τα οποία εγκατέλειψαν ζώνες ενόπλων συγκρούσεων ή ενδημικής βίας,

ii. άτομα που αντιμετωπίζουν σοβαρό κίνδυνο ή έχουν υπάρξει θύματα συστηματικών ή γενικευμένων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους,

λζ) «μαζική εισροή», η άφιξη σημαντικού αριθμού εκτοπισθέντων, οι οποίοι προέρχονται από καθορισμένη χώρα ή γεωγραφική ζώνη, ανεξαρτήτως του αν η άφιξή τους υπήρξε αυθόρμητη ή υποβοηθούμενη, όπως μέσω προγράμματος εκκένωσης,

λη) «διαμένων», o πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος απολαμβάνει προσωρινής προστασίας, σύμφωνα με απόφαση η οποία προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 5 της Οδηγίας 2011/55 και ο οποίος επιθυμεί να καλέσει μέλη της οικογένειάς του/της,

λθ) «ανήλικος» είναι το φυσικό πρόσωπο που δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του,

μ) «ανιθαγενής» είναι το φυσικό πρόσωπο το οποίο κανένα κράτος δεν αναγνωρίζει ως υπήκοό του βάσει της νομοθεσίας του,

μα) «πολίτης τρίτης χώρας» είναι το φυσικό πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 20 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών μελών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και της Ελβετίας,

μβ) «βέλτιστο συμφέρον ασυνόδευτου ανηλίκου» είναι το βέλτιστο συμφέρον, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 63,

μγ) «εθνικό σύστημα επιτροπείας ασυνόδευτων ανηλίκων» είναι το σύνολο των κανόνων, των εργασιών, των προγραμμάτων και δράσεων, καθώς και των φορέων που είναι αρμόδιοι για ζητήματα επιτροπείας ασυνόδευτων ανηλίκων,

μδ) «εισαγγελέας» είναι ο Εισαγγελέας Ανηλίκων ή, ελλείψει αυτού, ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών του τόπου περιστασιακής ή παροδικής διαμονής του ασυνόδευτου ανηλίκου, κατά τον χρόνο ενημέρωσης της αρμόδιας αρχής, κατά την παρ. 1 του άρθρου 66ΙΑ. Στην περίπτωση άστεγου ασυνόδευτου ανηλίκου ή ανηλίκου που διαβιεί σε επισφαλείς συνθήκες, η τοπική αρμοδιότητα του Εισαγγελέα καθορίζεται στη βάση του τόπου εντοπισμού του ανηλίκου από φορέα αναγγελίας,

με) «επιτροπεία ασυνόδευτου ανηλίκου» είναι o θεσμός που αποβλέπει στην προστασία των προσωπικών και περιουσιακών συμφερόντων του ασυνόδευτου ανηλίκου μέσω της εγκαθίδρυσης οιονεί οικογενειακής σχέσης που αναπληρώνει τη γονική μέριμνα του ασυνόδευτου ανηλίκου, η οποία ελλείπει ή δεν ασκείται κατά το χρονικό διάστημα που βρίσκεται ο ανήλικος στη χώρα, για λόγους πραγματικούς ή νομικούς,

μστ) «επίτροπος» είναι το νομικό πρόσωπο που ορίζεται από τον Εισαγγελέα και αναδέχεται την επιτροπεία

ασυνόδευτου ανηλίκου, με σκοπό τη διασφάλιση του βέλτιστου συμφέροντος και την προάσπιση των δικαιωμάτων, των εννόμων συμφερόντων και της συνολικής ευημερίας του ανηλίκου,

μζ) «κατάσταση επιτροπείας» είναι κάθε περίπτωση ασυνόδευτου ανηλίκου που συνεπάγεται τον ορισμό επιτρόπου,

μη) «συντονιστής» είναι το φυσικό πρόσωπο που υποδεικνύεται από τον επίτροπο ως βοηθητικό όργανο για την εποπτεία των πράξεων του εντεταλμένου επιτροπείας και την προσωρινή αναπλήρωσή του σε περίπτωση κωλύματος,

μθ) «εντεταλμένος επιτροπείας» είναι το φυσικό πρόσωπο που υποδεικνύεται από τον επίτροπο για την άσκηση, στο όνομα και για λογαριασμό του, των επιτροπικών καθηκόντων,

ν) «προστασία της παιδικής ηλικίας» είναι η προστασία του παιδιού από τη βία, την κακοποίηση, την παραμέληση, την εγκατάλειψη και την εκμετάλλευση, εντός και εκτός οικογενειακού περιβάλλοντος, και η προώθηση και διασφάλιση των δικαιωμάτων του, υπό το πρίσμα, ιδίως, του Συντάγματος, του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 2101/1992 (Α’ 192) και του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, το οποίο κυρώθηκε με τον ν. 2462/1997 (Α’ 25),

να) «σύγκρουση συμφερόντων» είναι οποιαδήποτε κατάσταση που επηρεάζει αντικειμενικά την αμερόληπτη και ανεξάρτητη άσκηση των καθηκόντων των επιτροπικών οργάνων,

νβ) «φορέας αναγγελίας» είναι κάθε δημόσια αρχή, υπηρεσία, ιδιωτικός φορέας, διεθνής οργανισμός που διαπιστώνει την παρουσία ασυνόδευτου ανηλίκου στην ελληνική επικράτεια,

νγ) «ωριμότητα ανηλίκου» είναι η εν γένει ψυχοπνευματική και συναισθηματική συγκρότηση του ανηλίκου που του επιτρέπει να αντιλαμβάνεται το βέλτιστο συμφέρον του, την κατάσταση επιτροπείας και να έχει επίγνωση των συνεπειών αυτής,

νδ) «συνοδεία» είναι η οργανωμένη μετακίνηση των ασυνόδευτων ανηλίκων εντός της χώρας από ένα προκαθορισμένο σημείο σε ένα άλλο, όπως είναι τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης ή οι δομές φιλοξενίας αιτούντων άσυλο ή προσφύγων της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 (Α’ 51) και οι δομές επείγουσας ή μακροχρόνιας φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, με χρήση ιδιωτικών ή δημόσιων μέσων μεταφοράς, παρουσία εξειδικευμένου προσωπικού σε ζητήματα παιδικής προστασίας.»

Άρθρο 4
Υποδοχή ασυνόδευτων και χωρισμένων ανηλίκων και ενημέρωση αρμόδιων αρχών Τροποποίηση άρθρου 64 ν. 4939/2022
Στο άρθρο 64 του ν. 4939/2022 (Α’ 111) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) η παρ. 1 τροποποιείται ως προς τις αρχές που ενημερώνονται για την είσοδο στην ελληνική επικράτεια ασυνόδευτου ή χωρισμένου ανηλίκου και

μετά από τη λέξη «ασυνόδευτου» διαγράφεται η λέξη «ανηλίκου» β) αντικαθίσταται η παρ. 2 και το άρθρο 64 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 64 Ασυνόδευτοι και χωρισμένοι ανήλικοι

1. Οι αρμόδιες αρχές στα σημεία εισόδου στην ελληνική επικράτεια, καθώς και κάθε αρμόδια Αρχή που διαπιστώνει την είσοδο στην ελληνική επικράτεια ασυνόδευτου ή χωρισμένου ανηλίκου, ενημερώνει αμελλητί την Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και την πλησιέστερη Εισαγγελική Αρχή.

2. Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης είναι υπεύθυνη για την υποδοχή και ταυτοποίηση των ασυνόδευτων και χωρισμένων ανηλίκων στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης ή στις Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές. Στο πλαίσιο αυτό μεριμνά, επίσης, μέσω της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και του αρμόδιου Εισαγγελέα, για την άμεση ανάθεση της καθημερινής φροντίδας ασυνόδευτου ή χωρισμένου ανηλίκου σε ενήλικο συγγενή εξ αίματος έως τον τρίτο (3o) βαθμό ή σε πρόσωπο του φιλικού του περιβάλλοντος, εφόσον αυτό κρίνεται ότι εξυπηρετεί το βέλτιστο συμφέρον του ανηλίκου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 66ΙΑ.»

Άρθρο 5
Αρμόδια αρχή για την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων Τροποποίηση άρθρου 65 ν. 4939/2022
Στο άρθρο 65 του ν. 4939/2022 (Α’ 111) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) αντικαθίσταται ο τίτλος του άρθρου, β) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 η λέξη «εκπροσώπηση» αντικαθίσταται από τη λέξη «στέγαση», γ) το δεύτερο εδάφιο της περ. ε) της παρ. 1 περί παροχής εξουσιοδότησης στον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου διαγράφεται, δ) η περ. ζ) της παρ. 1 περί οργάνωσης και τήρησης του Μητρώου Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων και ανάθεσης στους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης και Ασύλου της ρύθμισης ειδικότερων σχετικών λεπτομερειών διαγράφεται, ε) η παρ. 2 αντικαθίσταται, και το άρθρο 65 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 65 Αρμόδια Αρχή για την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων

1. Αρμόδια Αρχή για την προστασία, την επιτροπεία και τη στέγαση των ασυνόδευτων ανηλίκων και των χωρισμένων ανηλίκων ορίζεται η Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, η οποία, σε συνεργασία με άλλες αρχές, κατά τον λόγο της αρμοδιότητάς τους:

α) Μεριμνά για την αναζήτηση των μελών της οικογένειας του ασυνόδευτου ανηλίκου και του χωρισμένου ανηλίκου, με τη συνδρομή πιστοποιημένων φορέων και οργανώσεων, το συντομότερο δυνατόν αφότου υποβληθεί αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας. Εάν

υπάρχει κίνδυνος να απειληθεί η ζωή ή η ακεραιότητα του ανηλίκου ή των στενών συγγενών του, ιδίως εάν αυτοί διαμένουν στη χώρα καταγωγής, η συλλογή, επεξεργασία και διαβίβαση των πληροφοριών που αφορούν τα εν λόγω πρόσωπα, γίνεται εμπιστευτικά, ώστε να μην διακυβεύεται η ασφάλειά τους.

β) Μεριμνά για την παραπομπή και συνοδεία των ασυνόδευτων ανηλίκων σε ειδικά κέντρα φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων ή σε άλλου είδους καταλύματα κατάλληλα για ανηλίκους ή σε άλλα κέντρα φιλοξενίας, εφόσον υπάρχουν κατάλληλα διαμορφωμένοι προς τούτο χώροι, για όσο χρόνο διαρκεί η παραμονή τους στη χώρα ή έως ότου τοποθετηθούν σε ανάδοχη οικογένεια ή σε εποπτευόμενα διαμερίσματα. Οι μεταβολές του τόπου διαμονής των ασυνόδευτων ανηλίκων περιορίζονται στο ελάχιστο και μόνο εφόσον είναι αναγκαίες. Ειδικότερα μεριμνά για:

βα) Τη διαχείριση των αιτημάτων στέγασης ασυνόδευτων ανηλίκων, την προτεραιοποίησή τους με κριτήρια ευαλωτότητας ή αναπηρίας και τον συντονισμό των ενεργειών μετάβασης, τοποθέτησης και φιλοξενίας τους σε κατάλληλα διαμορφωμένα κέντρα φιλοξενίας που λειτουργούν συνεργαζόμενοι κρατικοί και μη φορείς.

ββ) Τη διαχείριση θέσεων προσωρινής φιλοξενίας, όπως ασφαλείς ζώνες, που λειτουργούν συνεργαζόμενοι κρατικοί και μη φορείς για την κάλυψη των άμεσων αναγκών στέγασης ασυνόδευτων ανηλίκων.

βγ) Τον έλεγχο της εφαρμογής των προδιαγραφών λειτουργίας των κέντρων φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

βδ) Την παρακολούθηση και τακτική αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από τα κέντρα φιλοξενίας των ασυνόδευτων ανηλίκων.

βε) Τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών των κέντρων φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, μέσω της συστηματικής διερεύνησης των δυσχερειών που παρουσιάζονται και της παροχής διαρκούς εκπαίδευσης και υποστήριξης του προσωπικού τους.

βστ) Τη διαχείριση των αιτημάτων επείγουσας φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, οι οποίοι εντοπίζονται από τις αστυνομικές αρχές, κάθε άλλη αρχή ή υπηρεσία ή φορείς της κοινωνίας των πολιτών ή τρίτα πρόσωπα, και στερούνται ασφαλούς ή γνωστής διαμονής.

γ) Μεριμνά για τη στέγαση ανηλίκων μαζί με τους ενήλικους συγγενείς τους ή σε οικογένεια που θα έχει την επιμέλεια του ανηλίκου ή με άλλα ενήλικα πρόσωπα κατάλληλα για να αναλάβουν τη φροντίδα τους, εφόσον αυτό εξυπηρετεί το βέλτιστο συμφέρον των ανηλίκων και έχουν λάβει χώρα διαδικασίες ανάθεσης της φροντίδας στα πρόσωπα αυτά σύμφωνα με τον νόμο. Η γνώμη του ανηλίκου λαμβάνεται υπόψη ανάλογα με την ηλικία του και τον βαθμό της ωριμότητάς του.

δ) Διασφαλίζει την από κοινού στέγαση και συμβίωση των αδελφών, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία, το φύλο, την ωριμότητα και γενικά το συμφέρον κάθε ανηλίκου.

ε) Μεριμνά για τη φιλοξενία των ασυνόδευτων ανηλίκων που έχουν συμπληρώσει το δέκατο έκτο (16ο) έτος, σε εποπτευόμενα διαμερίσματα, χωρίς να θίγεται η προστασία της ανηλικότητας.

στ) Συντονίζει τις ενέργειες που απαιτούνται για τη μετεγκατάσταση ασυνόδευτων ανηλίκων προς άλλα κράτη στο πλαίσιο διακρατικών συμφωνιών.

ζ) [Καταργείται]. η) Συντονίζει τη δράση όλων των υπηρεσιών και

φορέων, δημόσιων ή ιδιωτικών, που εμπλέκονται σε ζητήματα προστασίας ασυνόδευτων ανηλίκων, όπως υγεία, εκπαίδευση, εργασία, και καθορίζει την εθνική στρατηγική για την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων σε συνεργασία με τις υπόλοιπες αρμόδιες αρχές, κατά τον λόγο της αρμοδιότητάς τους.

θ) Συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς, όργανα ή/ και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων κρατών για την ανάληψη πρωτοβουλιών, τη λήψη μέτρων και την υλοποίηση προγραμμάτων που συμβάλλουν στην προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων.

ι) Μεριμνά για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με το ζήτημα της προστασίας των ασυνόδευτων ανηλίκων και την ανάπτυξη δράσεων εθελοντικού χαρακτήρα.

ια) Ενημερώνεται και διατυπώνει γνώμη σχετικά με ρυθμίσεις οι οποίες πρόκειται να περιληφθούν σε νόμο ή κανονιστική πράξη και αφορούν την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων.

2. Η Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων:

α) λαμβάνει το ταχύτερο δυνατό κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίσει ότι ο ασυνόδευτος ή χωρισμένος ανήλικος διαθέτει επίτροπο που ενεργεί προς το βέλτιστο συμφέρον του και διασφαλίζει τη συνολική ευημερία του,

β) είναι αρμόδια για την εφαρμογή του θεσμού της επιτροπείας των ασυνόδευτων και χωρισμένων ανηλίκων και μεριμνά για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας των αναγκαίων μέσων για την απρόσκοπτη άσκηση της επιτροπείας τους. Κατά την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής, παρακολουθεί και τηρεί στοιχεία για τον αριθμό των ασυνόδευτων και χωρισμένων ανηλίκων που τελούν υπό επιτροπεία, την αποτελεσματικότητα της υλοποίησης του θεσμού, τα προβλήματα που εντοπίζει και γενικότερα για οποιοδήποτε θέμα αφορά την επιτροπεία ασυνόδευτων ή χωρισμένων ανηλίκων,

γ) συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την ένταξη των ασυνόδευτων ανηλίκων στο «Εθνικό Σύστημα Αναδοχής» του ν. 4538/2018 (Α’ 85).

3. Το προσωπικό των φορέων που ασχολείται με υποθέσεις ασυνόδευτων ανηλίκων και χωρισμένων ανηλίκων και τα άτομα που επιλαμβάνονται της φροντίδας, διαθέτει και λαμβάνει συνεχώς κατάλληλη κατάρτιση σχετικά με τις ανάγκες των ανηλίκων. Το προσωπικό αυτό δεσμεύεται από κώδικα δεοντολογίας και έχει καθήκον εχεμύθειας για τα προσωπικά δεδομένα των οποίων λαμβάνει γνώση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή επ’ ευκαιρία εκτέλεσης αυτών.»

Άρθρο 6
Εθνική Στρατηγική για την Προστασία Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αντικατάσταση άρθρου 66 ν. 4939/2022
Το άρθρο 66 του ν. 4939/2022 (Α’ 111) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 66 Εθνική Στρατηγική για την Προστασία των Ασυνόδευτων Ανηλίκων

1. Η Εθνική Στρατηγική για την Προστασία των Ασυνόδευτων Ανηλίκων συνιστά το σύνολο των πολιτικών και κατευθύνσεων της χώρας και το συνεκτικό πλαίσιο δράσεων, παρεμβάσεων και έργων για τη διασφάλιση της προστασίας αυτής. Σκοπός αυτής είναι η διασφάλιση της παροχής ολοκληρωμένης προστασίας κατά την υποδοχή και φιλοξενία των ασυνόδευτων ανηλίκων, μέσω της προώθησης των δικαιωμάτων τους, της αναζήτησης και υλοποίησης βιώσιμης λύσης για κάθε ασυνόδευτο ανήλικο, της πρόληψης και αποτελεσματικής προστασίας από κάθε μορφή βίας, εκμετάλλευσης και κακοποίησης, και του εκσυγχρονισμού του συστήματος συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων για τους ασυνόδευτους ανηλίκους και τις δομές φιλοξενίας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ [L 119 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)] και του ν. 4624/2019 (Α’ 137).

2. Η Εθνική Στρατηγική για την Προστασία των Ασυνόδευτων Ανηλίκων καταρτίζεται από την Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και αναθεωρείται κάθε πέντε (5) έτη.

Για την υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής, η Ειδική Γραμματεία:

α) συνεργάζεται με κάθε συναρμόδια αρχή και υπηρεσία, ευρωπαϊκούς οργανισμούς και ευρωπαϊκές υπηρεσίες, διεθνείς οργανισμούς, και φορείς της κοινωνίας των πολιτών,

β) εκπονεί ετήσιο σχέδιο δράσης, το οποίο ενσωματώνει τα συστατικά στοιχεία της εθνικής στρατηγικής ανά πυλώνα, τους δείκτες υλοποίησης και παρακολούθησης, καθώς και τους δείκτες αντικτύπου και αποτελεσματικότητας, ώστε να προκύπτει στο τέλος κάθε έτους, το αντίστοιχο ποσοστό υλοποίησης και τα αποτελέσματά του, ανά σκοπό, στόχο και πεδίο δράσης.

Για την κατάρτιση της Εθνικής Στρατηγικής λαμβάνονται, ιδίως, υπόψη:

α) η Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού,

β) η «Ευρωπαϊκή Εγγύηση για το Παιδί», και το ετήσιο σχέδιο δράσης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την εφαρμογή της Σύστασης ΕΕ 2021/1004 του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 για τη θέσπιση ευρωπαϊκής εγγύησης για τα παιδιά (L 223),

γ) η Στρατηγική του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Δικαιώματα του Παιδιού,

δ) η Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη αιτούντων άσυλο και δικαιούχων διεθνούς προστασίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, και

ε) το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού του Υπουργείου Δικαιοσύνης.»

Άρθρο 7
Εθνικό Σύστημα Επιτροπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Προσθήκη άρθρου 66Α στον ν. 4939/2022
Μετά το άρθρο 66 του ν. 4939/2022 (Α’ 111), προστίθενται: α) Κεφάλαιο Γ’ με τίτλο «Εθνικό Σύστημα Επιτροπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων», β) Υποκεφάλαιο Α’ με τίτλο «Πεδίο εφαρμογής Γενικές Αρχές» και γ) άρθρο 66Α, το οποίο εντάσσεται στο Υποκεφάλαιο Α’ του Κεφαλαίου Γ’, ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 66Α

Πεδίο εφαρμογής

1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου έχουν εφαρμογή σε κάθε ασυνόδευτο ανήλικο, ανεξάρτητα από την υποβολή ή μη αίτησης διεθνούς προστασίας.

2. Για τις ανάγκες του παρόντος στον ορισμό του ασυνόδευτου ανήλικου της περ. ιγ) του άρθρου 1 εμπίπτει και ο χωρισμένος ανήλικος της περ. ιδ) του άρθρου 1, καθώς και ο ανήλικος πολίτης τρίτης χώρας ή ανιθαγενής που, κατά την παραμονή του στην ελληνική επικράτεια, εγκαταλείπεται, παραμελείται ή κακοποιείται από τους γονείς του και εφαρμόζονται, αναλόγως και κατά περίπτωση, τα άρθρα 1532 και 1533 του Αστικού Κώδικα (π.δ. 456/1984, Α’ 164), περί συνεπειών της κακής άσκησης της γονικής μέριμνας.»

Άρθρο 8
Γενικές αρχές Προσθήκη άρθρου 66Β στον ν. 4939/2022
Μετά το άρθρο 66Α του ν. 4939/2022 (Α’ 111), προστίθεται άρθρο 66Β, ως εξής:

«Άρθρο 66Β Γενικές αρχές

1. Κάθε απόφαση, διάταξη ή ενέργεια των αρμόδιων αρχών και οργάνων, που λαμβάνεται στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Επιτροπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (Ε.Σ.Ε.Α.Α.), αποβλέπει στη διασφάλιση του βέλτιστου συμφέροντος του ανηλίκου, στην προστασία των δικαιωμάτων του, στην προάσπιση των εννόμων συμφερόντων του στις συναλλαγές με τρίτους και στην ασφάλεια των συναλλαγών του.

2. Οι αρχές και τα όργανα, στον τομέα των αρμοδιοτήτων τους, οφείλουν, πριν από κάθε απόφασή τους σχετική με την επιτροπεία, να ενημερώνουν τον ανήλικο για τα δικαιώματα, τις διαδικασίες, τις αποφάσεις και τις συνέπειες αυτών σε γλώσσα που κατανοεί, να ζητούν τη γνώμη του ασυνόδευτου ανηλίκου και να τη συνεκτιμούν, ανάλογα με την ηλικία και τον βαθμό ωριμότητάς του.

3. Για την αξιολόγηση του βέλτιστου συμφέροντος του ανηλίκου λαμβάνονται υπόψη πληροφορίες που αναζητούνται από τον ανήλικο, τους επαγγελματίες και τους φροντιστές που τον πλαισιώνουν, και αφορούν, κατ’ ελάχιστον, τα προσωπικά στοιχεία του ανηλίκου, το οικογενειακό περιβάλλον και τον αποχωρισμό του από αυτό, τις τρέχουσες συνθήκες διαβίωσης και φροντίδας, την ασφάλεια, την υγεία και την πρόσβασή του σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τη διατροφή, την υγιεινή, την εκπαίδευση, τις καθημερινές δραστηριότητες, την ψυχοκοινωνική ευημερία και προστασία που απολαμβάνει, καθώς και τις προσπάθειες αναζήτησης και εντοπισμού μελών της οικογένειάς του. Η αξιολόγηση του βέλτιστου συμφέροντος αποσκοπεί, ιδίως, στον σχεδιασμό των ενεργειών που λαμβάνονται για κάθε ανήλικο, και στην αναζήτηση μίας βιώσιμης λύσης για εκείνον.

4. Κάθε αρχή και όργανο, στον τομέα των αρμοδιοτήτων τους, οφείλουν να αναζητούν ταχέως μία βιώσιμη λύση, συμβατή με την ευημερία του ασυνόδευτου ανηλίκου και το βέλτιστο συμφέρον αυτού, όπως είναι η κοινωνική ένταξη, η οικογενειακή επανένωση, η μετεγκατάσταση και ο επαναπατρισμός.

5. Οι υπηρεσίες επιτροπείας ασυνόδευτων ανηλίκων παρέχονται χωρίς διακρίσεις και με σεβασμό στις ιδιαίτερες προσωπικές, κοινωνικές, θρησκευτικές και διαπολιτισμικές ανάγκες των ασυνόδευτων ανηλίκων.»

Άρθρο 9
Λειτουργίες επιτροπείας ασυνόδευτων ανηλίκων Προσθήκη άρθρου 66Γ στον ν. 4939/2022
Μετά το άρθρο 66Β του ν. 4939/2022 (Α’ 111), προστίθενται στο Κεφάλαιο Γ’: α) Υποκεφάλαιο Β’ με τίτλο «Περιεχόμενο της επιτροπείας ασυνόδευτων ανηλίκων» και β) άρθρο 66Γ, το οποίο εντάσσεται στο νέο Υποκεφάλαιο Β’ του Κεφαλαίου Γ’, ως εξής:

«ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Άρθρο 66Γ Λειτουργίες της επιτροπείας ασυνόδευτων ανηλίκων Οι λειτουργίες της επιτροπείας ασυνόδευτου ανηλίκου διακρίνονται: α) Στην επιμέλεια του προσώπου του ασυνόδευτου ανηλίκου, β) στην εκπροσώπησή του σε θέματα προσωπικής κατάστασης, και γ) στη συνδρομή του σε περιουσιακά θέματα.»

Άρθρο 10
Επιμέλεια ασυνόδευτου ανηλίκου Προσθήκη άρθρου 66Δ στον ν. 4939/2022
Μετά το άρθρο 66Γ του ν. 4939/2022 (Α’ 111), προστίθεται άρθρο 66Δ ως εξής:

«Άρθρο 66Δ Επιμέλεια ασυνόδευτου ανηλίκου

1. Ο επίτροπος επιμελείται του προσώπου του ασυνόδευτου ανηλίκου κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην ελληνική επικράτεια.

2. Ο επίτροπος προβαίνει σε κάθε ενέργεια που προβλέπεται από την οικεία νομοθεσία, ιδίως για ζητήματα:

α) Στέγασης, όπως είναι η αναζήτηση και ο καθορισμός του τόπου κατάλληλης και ασφαλούς διαμονής του ασυνόδευτου ανηλίκου, η υποβολή αιτήματος στέγασης, η συνεργασία με τη Μονάδα Διαχείρισης Αιτημάτων Στέγασης και Μετεγκαταστάσεων της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων και την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης που είναι αρμόδιες για τη στέγαση ασυνόδευτων ανηλίκων και των πολιτών τρίτων χωρών αντίστοιχα, καθώς και με το προσωπικό των Δομών Μακροχρόνιας Φιλοξενίας και των Δομών Επείγουσας Φιλοξενίας, με σκοπό την ενημέρωση και τον έλεγχο της ποιότητας, της ασφάλειας και της καταλληλότητας των παρεχόμενων υποστηρικτικών υπηρεσιών, η τοποθέτηση του ασυνόδευτου ανηλίκου σε ανάδοχη οικογένεια, σύμφωνα με τα άρθρα 1655 έως 1665 του Αστικού Κώδικα και τα άρθρα 5 έως 19 του ν. 4538/2018 (Α’ 85), η συνεργασία και η επικοινωνία με τις υπηρεσίες των Υπουργείων Μετανάστευσης και Ασύλου και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και τις εισαγγελικές αρχές για τη φιλοξενία ασυνόδευτου ανηλίκου με αναπηρία ή με χρόνια πάθηση σε εξειδικευμένο και κατάλληλο ίδρυμα ή για την παροχή άλλης μορφής φιλοξενίας εξειδικευμένης φροντίδας,

β) ιατρικής φροντίδας, όπως είναι η πρόσβαση στις αρμόδιες υπηρεσίες υγείας για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στον εκπροσωπούμενο ασυνόδευτο ανήλικο, η καθημερινή φροντίδα της υγείας του ανηλίκου σε συνεργασία με το προσωπικό των δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων και το ιατρικό προσωπικό των υπηρεσιών υγείας, η παροχή συναίνεσης σε ιατρικές πράξεις που αφορούν σε τρέχοντα θέματα υγείας του ανηλίκου, η έκδοση Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) και Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ή Προσωρινού Αριθμού Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.), η διαδικασία μετάπτωσης του Π.Α.Μ.Κ.Α ή Α.Μ.Κ.Α. σε Π.Α.Α.Υ.Π.Α., όπως και του Π.Α.Α.Υ.Π.Α. σε Α.Μ.Κ.Α., η πρόσβαση στον ιατρικό φάκελο του εκπροσωπούμενου ανηλίκου, η εξασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου υγείας, συμπεριλαμβανομένης της ψυχικής υγείας, η πρόσβαση σε παροχές και υπηρεσίες κοινωνικής αλληλεγγύης, εφόσον ο εκπροσωπούμενος πληροί τις οικείες προϋποθέσεις,

γ) μόρφωσης και εκπαίδευσης, όπως είναι η εγγραφή του εκπροσωπούμενου ασυνόδευτου ανηλίκου στο σχολείο, η πρόσβαση σε υπηρεσίες μη τυπικής εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, η συνεργασία και η επικοινωνία με το διδακτικό προσωπικό, η μέριμνα για την εκμάθηση της μητρικής, της ελληνικής και άλλων ξένων γλωσσών,

δ) καθημερινής φροντίδας, όπως είναι η μέριμνα και εποπτεία για την εξασφάλιση επαρκούς και υγιεινής διατροφής που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ανηλίκου,

στην ηλικία του και στην κατάσταση της υγείας του, κατάλληλης και αξιοπρεπούς ένδυσης του ασυνόδευτου ανηλίκου, ανάλογα με την εποχή του έτους, την ηλικία του, την ανάπτυξή του και το φύλο του, για την ατομική και καθημερινή καθαριότητα, τη σχολική προετοιμασία του παιδιού, την επίβλεψη επί των απασχολήσεων, δραστηριοτήτων και συναναστροφών του ασυνόδευτου ανηλίκου, καθώς και η προώθηση θετικών προτύπων συμπεριφοράς, η αποτροπή της παραβατικότητας και η ενίσχυση της συμμετοχής σε δραστηριότητες κατάλληλες για την ηλικία και τα ενδιαφέροντά του, η διαδικτυακή διαπαιδαγώγηση και ενημέρωση του ανηλίκου για τους κινδύνους στο διαδίκτυο, η συνεργασία και η τακτική επικοινωνία με το προσωπικό των δομών ή με τον ενήλικο συγγενή ή οικείο του ασυνόδευτου ανηλίκου ή την οικογένεια ή τα πρόσωπα που τον αναδέχονται, για τη δημιουργία ενός κοινού πλάνου δράσης για κάθε ανήλικο, επί τη βάσει των κανόνων που ισχύουν για το πλαίσιο λειτουργίας των δομών φιλοξενίας, καθώς και η εποπτεία αυτών, η δήλωση εξαφάνισης του ανηλίκου στην αρμόδια αστυνομική αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 124 του π.δ. 141/1991 (Α’ 58) και την υπ’ αρ. 2/1985 Κανονιστική Διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.

3. Εξαιρετικά, σε περίπτωση σοβαρού θέματος υγείας του ασυνόδευτου ανηλίκου που απαιτεί τη διενέργεια ιατρικής επέμβασης, ο Εισαγγελέας μπορεί, αν αρνείται αιτιολογημένα ο επίτροπος, να δώσει αυτός αμέσως την απαιτούμενη άδεια, ύστερα από αίτηση του αρμόδιου για τη θεραπεία γιατρού ή του διευθυντή της κλινικής όπου νοσηλεύεται ο ασυνόδευτος ανήλικος ή οποιουδήποτε άλλου αρμόδιου υγειονομικού οργάνου, η οποία κοινοποιείται στη Μονάδα Θεσμικής Προστασίας. Ο Εισαγγελέας λαμβάνει υπόψη τη γνώμη του επιτρόπου και, με την επιφύλαξη του άρθρου 12 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας [ν. 3418/2005, (Α’ 287)], τη γνώμη του ανηλίκου, εφόσον αυτός, κατά την κρίση του ιατρού, έχει την ηλικιακή, πνευματική και συναισθηματική ωριμότητα να κατανοεί την κατάσταση της υγείας του, το περιεχόμενο, τις συνέπειες και τους κινδύνους της ιατρικής πράξης.»

Άρθρο 11
Εκπροσώπηση σε θέματα προσωπικής κατάστασης Προσθήκη άρθρου 66E στον ν. 4939/2022
Μετά το άρθρο 66Δ του ν. 4939/2022 (Α’ 111), προστίθεται άρθρο 66Ε ως εξής:

«Άρθρο 66Ε Εκπροσώπηση σε θέματα προσωπικής κατάστασης

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 134 έως 137 του Αστικού Κώδικα που ισχύουν για την περιορισμένη δικαιοπρακτική ικανότητα του ανηλίκου, ο επίτροπος εκπροσωπεί τον ασυνόδευτο ανήλικο:

α) σε κάθε νομική πράξη δεκτική άμεσης αντιπροσώπευσης,

β) στις διαδικασίες που ορίζονται στη νομοθεσία για τη διεθνή προστασία, όπως και στη νομοθεσία για τη μετανάστευση και την κοινωνική ένταξη, καθώς και

γ) σε κάθε άλλη διαδικασία, διοικητική ή δικαστική. 2. Ο επίτροπος προβαίνει, στο όνομα και για λογαριασμό του ασυνόδευτου ανηλίκου, σε κάθε ενέργεια, ιδίως, για ζητήματα:

α) Διεθνούς προστασίας και μετανάστευσης, όπως είναι οι διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης, σύμφωνα με τα άρθρα 37 έως 62, η υποβολή αίτησης ασύλου, η παράσταση κατά τη διαδικασία καταγραφής του σχετικού αιτήματος, σύμφωνα με το άρθρο 69, η υπογραφή κάθε εγγράφου, ιδίως στην περίπτωση του ασυνόδευτου ανηλίκου κάτω των δεκαπέντε (15) ετών, σύμφωνα με τις παρ. 12 έως 15 του άρθρου 69 και την παρ. 1 του άρθρου 80, η παραλαβή του πρωτότυπου δελτίου αιτούντος ασύλου, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 75, η παράσταση κατά τη διενέργεια της προσωπικής συνέντευξης του ανηλίκου προς υποστήριξη της αίτησης ασύλου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 80, η παραλαβή αποφάσεων ασύλου, σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 69, η άσκηση των προβλεπόμενων από τους οικείους κανόνες διοικητικών προσφυγών και ενδίκων μέσων στην περίπτωση της απόρριψης της αίτησης ασύλου, σύμφωνα με τα άρθρα 97 έως 118, η συνδρομή στις διαδικασίες έκδοσης άδειας διαμονής στο πλαίσιο χορήγησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας, έκδοσης και παραλαβής ταξιδιωτικών εγγράφων, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24, η συνδρομή στις διαδικασίες χορήγησης καθεστώτος προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 124, η κατάθεση αίτησης χορήγησης άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς ή άλλους λόγους, και η παραλαβή της, καθώς και η υποβολή αίτησης για την ανανέωση άδειας διαμονής, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4251/2014 (Α’ 80),

β) διενέργειας εκτίμησης για τον προσδιορισμό της ανηλικότητας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 80, όπως είναι η ενημέρωση του εκπροσωπούμενου ασυνόδευτου ανηλίκου για τη μεθοδολογία των σταδίων και εξετάσεων, σύμφωνα με την απόφαση της παρ. 8 του άρθρου 7 του ν. 4375/2016 (Α’ 51) για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις διαπίστωσης της ανηλικότητας αιτούντων διεθνή προστασία, η παράσταση στη διαδικασία προσδιορισμού της ηλικίας και η ανάληψη ενεργειών για την υποβολή σχετικής προσφυγής,

γ) οικογενειακής επανένωσης, όπως είναι η συνδρομή στις διαδικασίες για τον εντοπισμό μελών της οικογένειας του εκπροσωπούμενου ασυνόδευτου ανηλίκου, την αποκατάσταση της επικοινωνίας με μέλη της οικογένειάς του και τη συλλογή στοιχείων προς τον σκοπό αυτό, η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, η συνδρομή στη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων γενετικής ταυτοποίησης (DNA) του ανηλίκου με μέλη της οικογένειάς του και η διενέργεια «αξιολόγησης βέλτιστου συμφέροντος», σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 8 του Κανονισμού (ΕΕ) 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα (L 180), τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 118/2014 της Επιτροπής, της 30ής Ιανουαρίου 2014, για την τροποποίηση του κανονισμού

(ΕΚ) 1560/2003 για τα μέτρα εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 343/2003 του Συμβουλίου για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας και τον Κανονισμό (ΕΚ) 1560/2003 της Επιτροπής, της 2ας Σεπτεμβρίου 2003, για τα μέτρα εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 343/2003 του Συμβουλίου για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας (L 222),

δ) μετεγκατάστασης, όπως είναι η κατάθεση των απαραίτητων εγγράφων και αιτήσεων και η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, όπως την Υπηρεσία Ασύλου, την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, την Ελληνική Αστυνομία, όργανα και κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κράτη εταίρους, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς,

ε) δικαστικών διαδικασιών, όπως είναι η συνεργασία με τις αρμόδιες εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές και την Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων, σε περίπτωση τέλεσης αξιόποινης πράξης, η άσκηση των προβλεπόμενων από τις οικείες δικονομικές και ουσιαστικές διατάξεις ενδίκων μέσων, η παράσταση στο δικαστήριο, με την επιφύλαξη των άρθρων 63, 64, 66 και 742 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας [π.δ. 503/1985, (Α’ 182)] περί ικανότητας παράστασης στα δικαστήρια και η παραλαβή κάθε εγγράφου που απευθύνεται στον ασυνόδευτο ανήλικο,

στ) νομικής προστασίας, όπως είναι η εξασφάλιση δωρεάν νομικής συνδρομής, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 76 του παρόντος Κώδικα, ενώπιον διοικητικών αρχών ή δικαστηρίων, και νομικής βοήθειας του ν. 3226/2004 (Α’ 24) ή μέσω της συνεργασίας με τον νομικό σύμβουλο ή δικηγόρο της δομής φιλοξενίας, ή με άλλο δικηγόρο ή οργάνωση της κοινωνίας πολιτών ή νομικό πρόσωπο, για την παράσταση του δικηγόρου σε πολιτικά, ποινικά ή διοικητικά δικαστήρια και την άσκηση αγωγών ή άλλων ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 58 του ν. 4194/2013 (Α’ 208).

Άρθρο 12
Συνδρομή σε περιουσιακά θέματα Προσθήκη άρθρου 66ΣΤ στον ν. 4939/2022
Μετά το άρθρο 66Ε του ν. 4939/2022 (Α’ 111), προστίθεται άρθρο 66ΣΤ ως εξής:

«Άρθρο 66ΣΤ Συνδρομή σε περιουσιακά θέματα

1. Ο επίτροπος συνεπικουρεί τον ασυνόδευτο ανήλικο στη διαχείριση περιουσιακών ζητημάτων.

2. Ο επίτροπος προβαίνει σε κάθε ενέργεια που προβλέπεται από την οικεία νομοθεσία, ιδίως, για ζητήματα:

α) Πρόσβασης σε παροχές μεταναστευτικής πολιτικής και κοινωνικής προστασίας, όπως είναι η ενημέρωση, η συμβουλευτική και η υποστήριξη σχετικά με διαδικασίες χορήγησης οικονομικού βοηθήματος για την εξασφάλιση επαρκούς βιοτικού επιπέδου του ασυνόδευτου ανηλίκου,

β) συμμετοχής στην οικονομική ζωή και στην απασχόληση, όπως είναι η έκδοση αριθμού μητρώου του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, η χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας, η απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου και η έκδοση βιβλιαρίου εργασίας,

γ) πρόσβασης σε τραπεζικές υπηρεσίες και εργασίες, όπως είναι το άνοιγμα, η τήρηση και το κλείσιμο λογαριασμού πληρωμών, σύμφωνα με τον ν. 4465/2017 (Α’ 47), η κτήση μέσων πληρωμών και η εκτέλεση κάθε πράξης πληρωμής.

3. Εξαιρετικά, σε περίπτωση συνδρομής ειδικών και κατονομαζόμενων στην εισαγγελική διάταξη ορισμού επιτρόπου περιστάσεων που συνιστούν ανάγκη επιμέλειας της περιουσίας του ασυνόδευτου ανηλίκου, όπως είναι α) οι διαχειριστικές πράξεις χωρίς διατυπώσεις, β) η διοίκηση περιουσίας που παραχωρείται με διαχειριστικούς όρους, γ) οι διαχειριστικές πράξεις που απαιτούν την άδεια του εποπτικού συμβουλίου του άρθρου 1634 του Αστικού Κώδικα και δ) οι διαχειριστικές πράξεις που απαιτούν, πέραν της γνώμης του εποπτικού συμβουλίου, και άδεια του δικαστηρίου, εφαρμόζονται αναλόγως και κατά περίπτωση τα άρθρα 1615 περί διαχειριστικής εξουσίας επιτρόπου, 1616 περί διοίκησης της περιουσίας του ανηλίκου που περιήλθε σε αυτόν με δωρεά ή διαθήκη, 1619 περί σύναψης σύμβασης εργασίας ή μαθητείας του ανηλίκου, 1620 περί χορήγησης γενικής συναίνεσης ή συναίνεσης να ασκήσει επάγγελμα ο ανήλικος, 1621 περί του δικαιώματος του επιτρόπου να ασκεί αγωγή στο όνομα του ανηλίκου και 1624 περί των συγκεκριμένων περιπτώσεων που ο επίτροπος επιδιώκει να ενεργήσει στο όνομα του ανηλίκου πράξεις διάθεσης της περιουσίας αυτού, του Αστικού Κώδικα. Οι αρμοδιότητες του εποπτικού συμβουλίου και του δικαστηρίου των άρθρων του προηγούμενου εδαφίου ασκούνται από το Συμβούλιο Επιτροπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων. Κατά την εφαρμογή της παρούσας, ο επίτροπος δεν χρησιμοποιεί για δικό του λογαριασμό οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο, υλικό και άυλο, του ασυνόδευτου ανηλίκου.»

Άρθρο 13
Αρμόδια αρχή και όργανα της επιτροπείας ασυνόδευτων ανηλίκων Προσθήκη άρθρου 66Ζ στον ν. 4939/2022
Μετά το άρθρο 66ΣΤ του ν. 4939/2022 (Α’ 111) προστίθενται στο Κεφάλαιο Γ’: α) Υποκεφάλαιο Γ’ με τίτλο «Διαδικασίες επιλογής και ορισμού επιτρόπου λήξη επιτροπείας» και β) προστίθεται άρθρο 66Ζ, το οποίο εντάσσεται στο νέο Υποκεφάλαιο Γ’ του Κεφαλαίου Γ’, ως εξής:

«ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥΛΗΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ

Άρθρο 66Ζ Αρμόδια αρχή και όργανα της επιτροπείας ασυνόδευτων ανηλίκων

1. Η Μονάδα Θεσμικής Προστασίας της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου είναι αρμόδια για τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, την οργάνωση, τον συντονισμό, την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση επιχειρησιακών προγραμμάτων, δράσεων και διαδικασιών ως προς την επιτροπεία των ασυνόδευτων ανηλίκων.

2. Όργανα της επιτροπείας ασυνόδευτων ανηλίκων είναι: α) ο Εισαγγελέας, β) ο επίτροπος, γ) ο εντεταλμένος επιτροπείας και δ) το Συμβούλιο Επιτροπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του άρθρου 66ΙΘ.»

Άρθρο 14
Φορείς παροχής υπηρεσιών επιτροπείας Προσθήκη άρθρου 66Η στον ν. 4939/2022
Μετά το άρθρο 66Ζ του ν. 4939/2022 (Α’ 111), προστίθεται άρθρο 66Η ως εξής:

«Άρθρο 66Η Φορείς παροχής υπηρεσιών επιτροπείας

1. Στο Ε.Σ.Ε.Α.Α. υπηρεσίες δύναται να παρέχουν ως φορείς παροχής υπηρεσιών επιτροπείας (Φ.Π.Υ.Ε.):

α) Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143),

β) οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού (Ο.Τ.Α.) και τα υφιστάμενα νομικά πρόσωπα αυτών, κατά την έννοια της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014,

γ) τα κρατικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, δ) τα σωματεία των άρθρων 78 έως 106 του Αστικού

Κώδικα, ε) τα κοινωφελή ιδρύματα του ν. 4182/2013 (Α’ 185), στ) οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, ζ) οι ενώσεις προσώπων του άρθρου 107 του Αστικού

Κώδικα, η) οι οργανώσεις κοινωνίας πολιτών της περ. α’ της

παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4873/2021 (Α’ 248), θ) οι μη κυβερνητικές οργανώσεις της αλλοδαπής που

έχουν παράρτημα στην ελληνική επικράτεια, ι) οι διεθνείς οργανισμοί. 2. Οι Φ.Π.Υ.Ε. της παρ. 1: α) Επιδιώκουν αποδεδειγμένα μη εμπορικό σκοπό, β) υλοποιούν, βάσει οργανικών διατάξεων ή συστατικής και καταστατικής πράξης, δράσεις και προγράμματα προστασίας της παιδικής ηλικίας, που αποδεικνύονται από τον απολογισμό έργου των δύο (2) προηγούμενων ετών,

γ) εφόσον πρόκειται για Φ.Π.Υ.Ε. των περ. δ), ε), στ), ζ), η) και θ) της παρ. 1, είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) του άρθρου 78 του παρόντος Κώδικα, και

δ) τηρούν Πολιτική Παιδικής Προστασίας (Π.Π.Π.), η οποία ακολουθεί τις γενικές αρχές της Διεθνούς Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 2101/1992 (Α’ 192) και βασίζεται στο διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο περί προστασίας των παιδιών από κάθε μορφή βίας, κακομεταχείρισης ή εκμετάλλευσης.

Η Π.Π.Π. περιλαμβάνει, τουλάχιστον: δα) την περιγραφή των ρόλων του προσωπικού του Φ.Π.Υ.Ε. για την εφαρμογή και παρακολούθηση της Π.Π.Π., δβ) την περιγραφή των διαδικασιών που ακολουθούνται για τη διασφάλιση της τήρησης της Π.Π.Π. από το προσωπικό, δγ) τον μηχανισμό υποβολής παραπόνων των ασυνόδευτων ανηλίκων, και γδ) τον μηχανισμό παρακολούθησης της εφαρμογής της Π.Π.Π..

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μετανάστευσης και Ασύλου και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να καθορίζονται το περιεχόμενο και οι διαδικασίες κατάρτισης και έκδοσης, της Π.Π.Π..

3. Η επιλογή των Φ.Π.Υ.Ε. διενεργείται από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου μέσω:

α) Ειδικών διαδικασιών για την κατανομή των δημοσιονομικών πόρων ευρωπαϊκών προγραμμάτων και χρηματοδοτικών μηχανισμών, όπως είναι ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ε.Ο.Χ. και το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1147 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Ιουλίου 2021 για τη θέσπιση του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (L 251),

β) διαγωνιστικής διαδικασίας, σύμφωνα με τον ν. 4412/2016 (Α’ 147) περί δημοσίων συμβάσεων,

γ) σύναψης προγραμματικής σύμβασης, του άρθρου 61 του ν. 4609/2019 (Α’ 67),

δ) επιχορήγησης από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου Φ.Π.Υ.Ε. του ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που πληρούν τα κριτήρια του παρόντος,

ε) υπογραφής μνημονίου ή συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και του Φ.Π.Υ.Ε..

4. Όταν ολοκληρώνονται οι διαδικασίες της παρ. 3 με την υπογραφή νομικά δεσμευτικού εγγράφου και παρέρχονται άπρακτες οι προθεσμίες άσκησης των προβλεπόμενων από την οικεία νομοθεσία ενδίκων βοηθημάτων, οι επιλεγόμενοι Φ.Π.Υ.Ε. καταχωρίζονται σε κατάλογο, ο οποίος, με επιμέλεια της Μονάδας Θεσμικής Προστασίας, κοινοποιείται άμεσα στις εισαγγελικές αρχές για την κίνηση της διαδικασίας ορισμού επιτρόπων της παρ. 2 του άρθρου 66ΙΑ.

5. Η Μονάδα Θεσμικής Προστασίας μεριμνά για την τακτική επικαιροποίηση του καταλόγου της παρ. 4.»

Άρθρο 15
Πόροι χρηματοδότησης Προσθήκη άρθρου 66Θ στον ν. 4939/2022
Μετά το άρθρο 66Η του ν. 4939/2022 (Α’ 111), προστίθεται άρθρο 66Θ ως εξής:

«Άρθρο 66Θ Πόροι χρηματοδότησης

1. Με γνώμονα την αποτελεσματικότερη απόδοση των διατιθέμενων πόρων, η Μονάδα Θεσμικής Προστασίας εισηγείται και υποβάλλει προτάσεις για τη χρηματοδότηση, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, δράσεων και προγραμμάτων επιτροπείας των ασυνόδευτων ανηλίκων.

2. Το Ε.Σ.Ε.Α.Α. δύναται να χρηματοδοτείται, ιδίως, από: α) το εθνικό και συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του

προγράμματος δημοσίων επενδύσεων για υλοποίηση δράσεων διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης ασυνόδευτων ανηλίκων,

β) τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου,

γ) ίδιους πόρους των Φ.Π.Υ.Ε., δ) δωρεές και κληροδοτήματα, και ε) χρηματοδοτήσεις προγραμμάτων από διεθνείς οργανισμούς.»

Άρθρο 16
Αναγγελία κατάστασης επιτροπείας Προσθήκη άρθρου 66Ι στον ν. 4939/2022
Μετά το άρθρο 66Θ του ν. 4939/2022 (Α’ 111), προστίθεται άρθρο 66Ι ως εξής:

«Άρθρο 66Ι Αναγγελία κατάστασης επιτροπείας

1. Κάθε φορέας αναγγελίας, μόλις λαμβάνει γνώση της παρουσίας, είτε σε σημεία εισόδου είτε στην ενδοχώρα, πολίτη τρίτης χώρας ή ανιθαγενούς, ο οποίος: α) είναι προδήλως ανήλικος ή έχει καταγραφεί ως ανήλικος από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, και β) πληροί τα κριτήρια υπαγωγής στον ορισμό του ασυνόδευτου ανηλίκου κατά την παρ. 2 του άρθρου 66Α, ενημερώνει, με τη χρήση μέσων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών τη Μονάδα Θεσμικής Προστασίας και τον Εισαγγελέα, γνωστοποιώντας κάθε πληροφορία σχετική με την προσωπική κατάσταση του ασυνόδευτου ανηλίκου.

2. Η αναγγελία της κατάστασης επιτροπείας ασυνόδευτου ανηλίκου εκκινεί όταν ένας ανήλικος ταυτοποιηθεί ή καταγραφεί ως ασυνόδευτος από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης ή την Υπηρεσία Ασύλου ή άλλη αρμόδια αρχή.

3. Η Μονάδα Θεσμικής Προστασίας, σε συνεργασία με τον Εισαγγελέα, μεριμνά για τον άμεσο ορισμό επιτρόπου, σύμφωνα με το άρθρο 66ΙΑ.»

Άρθρο 17
Διαδικασία ορισμού επιτρόπου Προσθήκη άρθρου 66 ΙΑ στον ν. 4939/2022
Μετά το άρθρο 66Ι του ν. 4939/2022 (Α’ 111), προστίθεται άρθρο 66ΙΑ ως εξής:

Άρθρο 66 ΙΑ Διαδικασία ορισμού επιτρόπου

1. Ο Εισαγγελέας α) διατάσσει την επιτροπεία, β) ορίζει τον επίτροπο, γ) προσδιορίζει τα προσωπικά στοιχεία και τον τόπο διαμονής των ασυνόδευτων ανηλίκων που τελούν υπό επιτροπεία και δ) καθορίζει τον τομέα δράσης του επιτρόπου.

2. Ο Εισαγγελέας που διατάσσει την επιτροπεία, ορίζει, κατ’ αρχήν, επίτροπο από τον κατάλογο των Φ.Π.Υ.Ε. της παρ. 4 του άρθρου 66Η. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν έχει ολοκληρωθεί η κατάρτιση του καταλόγου αυτού, ο Εισαγγελέας ορίζει ως επίτροπο

οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο πληροί τα κριτήρια των παρ. 1 και 2 του άρθρου 66Η ύστερα από α) αίτηση του νομικού προσώπου, ή β) πρόταση της Μονάδας Θεσμικής Προστασίας, με την οποία γνωστοποιείται κατάσταση επιτροπείας.

3. Ο Εισαγγελέας που διατάσσει την επιτροπεία, δύναται να αναθέτει, μέσω διάταξης, την άσκηση της καθημερινής φροντίδας ασυνόδευτου ανηλίκου κατά την έννοια της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 66Δ σε ενήλικο συγγενή εξ αίματος έως τον τρίτο βαθμό ή σε ενήλικο πρόσωπο του φιλικού του περιβάλλοντος, κατόπιν αξιολόγησης της καταλληλότητάς του, με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον του ανηλίκου. Για την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου, λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του ανηλίκου, εκτιμάται η σχέση του ανηλίκου με το ανωτέρω ενήλικο πρόσωπο και διερευνάται αν το πρόσωπο αυτό διαθέτει οριστικό ή προσωρινό τίτλο διαμονής, συναινεί και είναι σε θέση να φροντίσει τον ανήλικο. Προς τούτο συμβάλλουν η αξιολόγηση βέλτιστου συμφέροντος ή η κοινωνική έκθεση που έχει διενεργηθεί από τον επίτροπο ή την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης ή άλλη αρμόδια αρχή ή φορέα παιδικής προστασίας.

4. Ο ορισμός επιτρόπου ασυνόδευτου ανηλίκου καταχωρίζεται σε ειδικό δημόσιο βιβλίο που τηρείται στη γραμματεία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών. Η εισαγγελική διάταξη επιδίδεται, με επιμέλεια της οικείας γραμματείας, στη Μονάδα Θεσμικής Προστασίας και στον επίτροπο. Η Μονάδα Θεσμικής Προστασίας γνωστοποιεί αμελλητί τον ορισμό επιτρόπου στον φορέα αναγγελίας και αυτός ενημερώνει άμεσα τον ασυνόδευτο ανήλικο σε γλώσσα που κατανοεί.»

Άρθρο 18
Αποποίηση και παραίτηση επιτρόπου Προσθήκη άρθρου 66ΙΒ στον ν. 4939/2022
Μετά το άρθρο 66ΙΑ του ν. 4939/2022 (Α’ 111), προστίθεται άρθρο 66ΙΒ ως εξής:

«Άρθρο 66ΙΒ Αποποίηση και παραίτηση επιτρόπου

1. Ο επίτροπος που ορίζεται από τον Εισαγγελέα έχει το δικαίωμα, εντός τεσσάρων (4) ημερολογιακών ημερών από την επίδοση της σχετικής διάταξης σέ αυτόν, να αποποιηθεί τον ορισμό, εκτός αν έχει οριστεί σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 66 ΙΑ.

2. Σε περίπτωση ρητής αποδοχής του ορισμού ή παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας της παρ. 1, ο επίτροπος υποχρεούται, εντός τριών (3) ημερολογιακών ημερών, να γνωστοποιήσει στη Μονάδα Θεσμικής Προστασίας τα στοιχεία των συντονιστών και των εντεταλμένων επιτροπείας για τους ανηλίκους που τίθενται υπό επιτροπεία με τη συγκεκριμένη διάταξη του Εισαγγελέα.

3. Η δήλωση αποποίησης κοινοποιείται στον Εισαγγελέα και στη Μονάδα Θεσμικής Προστασίας και καταχωρίζεται στο βιβλίο της παρ. 4 του άρθρου 66 ΙΑ.

4. Ο επίτροπος έχει το δικαίωμα να παραιτηθεί, εφόσον συντρέχει αντικειμενική αδυναμία συνέχισης της επιτροπείας, όπως πτώχευση.

5. Η παραίτηση καταχωρίζεται στο βιβλίο της παρ. 4 του άρθρου 66 ΙΑ και κοινοποιείται στη Μονάδα Θεσμικής Προστασίας.

6. Ο επίτροπος υποχρεούται να αποποιηθεί τον ορισμό του ή να παραιτηθεί, αν συντρέχουν περιστάσεις που δύναται να επηρεάσουν την ανεξαρτησία και την αμεροληψία του, σύμφωνα με το άρθρο 66ΙΣΤ.»

Άρθρο 19
Λήξη επιτροπείας Προσθήκη άρθρου 66ΙΓ στον ν. 4939/2022
Μετά το άρθρο 66ΙΒ του ν. 4939/2022 (Α’ 111), προστίθεται άρθρο 66ΙΓ ως εξής:

«Άρθρο 66ΙΓ Λήξη επιτροπείας

1. Η επιτροπεία του ασυνόδευτου ανηλίκου λήγει αυτοδικαίως με:

α) Την ενηλικίωσή του, β) τον θάνατό του, γ) την αναχώρησή του από την ελληνική επικράτεια

με οποιονδήποτε τρόπο, δ) τη διαπίστωση ότι δεν είναι ανήλικος, σύμφωνα με

την απόφαση της παρ. 8 του άρθρου 7 του ν. 4375/2016 (Α’ 51) για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις διαπίστωσης της ανηλικότητας αιτούντων διεθνή προστασία, κατόπιν κρίσης επί ενδικοφανούς προσφυγής ή αφού παρέλθει άπρακτη η σχετική προθεσμία,

ε) την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας, σύμφωνα με τον Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας [ν. 3284/2004 (Α’ 217)],

στ) την παρέλευση ενός (1) μήνα από τη δήλωση εξαφάνισης του ασυνόδευτου ανηλίκου, εφόσον η σχετική αναζήτηση αποβαίνει αναποτελεσματική έπειτα από έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας για τον εντοπισμό του ανηλίκου, σύμφωνα με το άρθρο 24 του π.δ. 141/1991 (Α’ 58), την υπ’ αρ. 2/1985 Κανονιστική Διαταγή και τις οικείες εγκυκλίους/διαταγές της Ελληνικής Αστυνομίας.

Αν ο ασυνόδευτος ανήλικος εμφανιστεί μετά από την παρέλευση ενός (1) μήνα από τη δήλωση εξαφάνισης του, ακολουθείται η διαδικασία της αναγγελίας κατάστασης επιτροπείας του άρθρου 66Ι,

ζ) την επανένωσή του στην ελληνική επικράτεια με τους ασκούντες τη γονική του μέριμνα ή έναν από αυτούς.

2. Κατ’ εξαίρεση, μετά από την αναχώρηση του ασυνόδευτου ανηλίκου από την ελληνική επικράτεια, ο επίτροπος εξακολουθεί να τον εκπροσωπεί σε εκκρεμείς διαδικασίες, διοικητικές και δικαστικές, μέχρι την ολοκλήρωσή τους.

3. Σε κάθε περίπτωση λήξης της επιτροπείας, ο επίτροπος ενημερώνει αμελλητί τη Μονάδα Θεσμικής Προστασίας και τον Εισαγγελέα.»

Άρθρο 20
Εντεταλμένος επιτροπείας Προσθήκη άρθρου 66ΙΔ στον ν. 4939/2022
Μετά το άρθρο 66ΙΓ του ν. 4939/2022 (Α’ 111), προστίθενται στο Κεφάλαιο Γ’: α) Υποκεφάλαιο Δ’ με τίτλο «Απασχολούμενο προσωπικό και θεσμικά όργανα» και

β) προστίθεται άρθρο 66ΙΔ, το οποίο εντάσσεται στο νέο Υποκεφάλαιο Δ’ του Κεφαλαίου Γ’, ως εξής:

«ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Άρθρο 66ΙΔ Εντεταλμένος επιτροπείας

1. Ο Φ.Π.Υ.Ε. που ορίζεται από τον Εισαγγελέα ως επίτροπος ασυνόδευτων ανηλίκων, αναθέτει την άσκηση των επιτροπικών καθηκόντων σε εντεταλμένο επιτροπείας, τον οποίο απασχολεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή μορφή απασχόλησης. Ο εντεταλμένος επιτροπείας ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό του επιτρόπου και έχει τις ίδιες επιτροπικές εξουσίες. Κατά την άσκηση των καθηκόντων των άρθρων 66Δ, 66Ε και 66ΣΤ ο εντεταλμένος επιτροπείας ακολουθεί τις οδηγίες και τις εντολές του επιτρόπου. Η σύμβαση μαθητείας, η de facto παροχή εργασίας και κάθε μορφή εθελοντικής απασχόλησης αποκλείονται από το καθεστώς εργασίας της παρούσας.

2. Ο εντεταλμένος επιτροπείας, κατά τον χρόνο της ανάθεσης των επιτροπικών καθηκόντων, πρέπει να:

α) Κατέχει πτυχίο ανθρωπιστικών ή νομικών ή κοινωνικών επιστημών ή δίπλωμα πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής των ίδιων επιστημονικών αντικειμένων,

β) έχει άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας, ή αραβικών, Ουρντού ή άλλης γλώσσας η οποία ομιλείται από σημαντικό αριθμό ασυνόδευτων ανηλίκων στη χώρα μας, και

γ) είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Μελών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων του άρθρου 78. Στην περίπτωση του εντεταλμένου επιτροπείας που χρησιμοποιείται από Φ.Π.Υ.Ε. του δημόσιου τομέα ή διεθνή οργανισμό, εφαρμόζονται αναλόγως το άρθρο 7 του ν. 4837/2021 (Α’ 178) περί κωλύματος απασχόλησης προσωπικού σε Φορείς Παιδικής Προστασίας και το άρθρο 8 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. [ν. 3528/2007 (Α’ 26)], περί ανικανότητας διορισμού σε θέσεις δημόσιου υπαλλήλου. Κάθε εντεταλμένος επιτροπείας, του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, υποχρεούται σε εκ νέου προσκόμιση αντιγράφου ποινικού μητρώου δικαστικής ή γενικής χρήσης εντός του τελευταίου διμήνου κάθε έτους και ο φορέας πρόσληψης παρακολουθεί την τήρηση αυτής της υποχρέωσης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ισχύουν αναλόγως οι κυρώσεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 7 του ν. 4837/2021.

3. Ο αριθμός των ασυνόδευτων ανηλίκων που ανατίθενται σε εντεταλμένο επιτροπείας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15).»

Άρθρο 21
Συντονισμός και επίβλεψη εντεταλμένων επιτροπείας Προσθήκη άρθρου 66ΙΕ στον ν. 4939/2022
Μετά το άρθρο 66ΙΓΔ του ν. 4939/2022 (Α’ 111), προστίθεται άρθρο 66ΙΕ ως εξής:

«Άρθρο 66ΙΕ Συντονισμός και επίβλεψη εντεταλμένων επιτροπείας

1. Ο Φ.Π.Υ.Ε. που ορίζεται από τον Εισαγγελέα ως επίτροπος ασυνόδευτων ανηλίκων τοποθετεί, διορίζει ή χρησιμοποιεί συντονιστή, τον οποίο απασχολεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή μορφή απασχόλησης, με σκοπό την εποπτεία των πράξεων του εντεταλμένου επιτροπείας. Η σύμβαση μαθητείας, η de facto παροχή εργασίας και κάθε μορφή εθελοντικής απασχόλησης αποκλείονται από το καθεστώς εργασίας της παρούσας.

2. Τα καθήκοντα του συντονιστή είναι: α) Η επίβλεψη και ο συντονισμός των εντεταλμένων

επιτροπείας κατά την άσκηση των επιτροπικών τους καθηκόντων,

β) η παροχή εμπειρογνωμοσύνης σε ζητήματα λειτουργιών της επιτροπείας,

γ) η ενημέρωση του επιτρόπου για οποιαδήποτε μεταβολή της σύνθεσης, είτε των εντεταλμένων επιτροπείας είτε των ασυνόδευτων ανηλίκων που τελούν υπό επιτροπεία,

δ) η αποτελεσματική διαχείριση των υποθέσεων των ασυνόδευτων ανηλίκων, λαμβανομένων υπόψη του αριθμού και της φύσης των υποθέσεων, των χαρακτηριστικών και των ιδιαίτερων αναγκών των εκπροσωπουμένων, καθώς και του επιπέδου υποστήριξης από τους εντεταλμένους επιτροπείας,

ε) η αναζήτηση και ο εντοπισμός κωλυμάτων ή ασυμβίβαστων στο πρόσωπο των εντεταλμένων επιτροπείας,

στ) η μέριμνα για την αρχειοθέτηση των ατομικών φακέλων των ασυνόδευτων ανηλίκων που τελούν υπό επιτροπεία, επί τη βάσει των αρχών της ακρίβειας της πληροφορίας, της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ανηλίκων, όπως ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ [L 119 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), Γ.Κ.Π.Δ.] και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137),

ζ) η υποβολή αναφοράς προς τη Μονάδα Θεσμικής Προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 66Κ και

η) η μέριμνα για τη διαδικασία υποβολής, εξέτασης και επίλυσης των παραπόνων των ασυνόδευτων ανηλίκων, σύμφωνα με το άρθρο 66 ΚΒ.

3. Ο συντονιστής αναπληρώνει αμελλητί τον εντεταλμένο επιτροπείας, όταν αυτός αδυνατεί, για λόγους τυχηρού γεγονότος ή ανώτερης βίας, να ασκήσει εν όλω ή εν μέρει τα επιτροπικά καθήκοντα και συντρέχει επείγουσα ανάγκη για τον ασυνόδευτο ανήλικο. Ο χρόνος αναπλήρωσης δεν μπορεί να υπερβεί τον έναν (1) μήνα. Σε περίπτωση οριστικής και αποδεδειγμένης αδυναμίας άσκησης, ο επίτροπος παύει, ύστερα από πρόταση του συντονιστή, τον εντεταλμένο επιτροπείας, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 66ΙΖ, και οφείλει να αναθέσει επιτροπικά καθήκοντα σε νέο εντεταλμένο επιτροπείας.

4. Ο αριθμός των εντεταλμένων επιτροπείας που έχει υπό την επίβλεψή του ένας συντονιστής δεν υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15).

5. Ο συντονιστής, κατά τον χρόνο ανάθεσης των καθηκόντων της παρ. 2, πρέπει να:

α) Kατέχει πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, με τίτλο σπουδών, ψυχολογίας, κοινωνικής εργασίας, κοινωνιολογίας, κοινωνικής ανθρωπολογίας, παιδαγωγικής, νομικής ή πολιτικής επιστήμης,

β) έχει την ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια άλλου κράτους μέλους της ΕΕ,

γ) έχει καλή γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας και άριστη γνώση της ελληνικής,

δ) έχει διετή τουλάχιστον επαγγελματική πείρα σε προγράμματα και δράσεις προστασίας της παιδικής ηλικίας ή διεθνούς προστασίας ασυνόδευτων ανηλίκων,

ε) είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Μελών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων του άρθρου 78. Στην περίπτωση συντονιστή που χρησιμοποιείται από Φ.Π.Υ.Ε. του δημόσιου τομέα ή διεθνή οργανισμό, εφαρμόζονται αναλόγως το άρθρο 7 του ν. 4837/2021 (Α’ 178) περί κωλύματος απασχόλησης προσωπικού σε Φορείς Παιδικής Προστασίας και το άρθρο 8 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26), περί ανικανότητας διορισμού σε θέσεις δημόσιου υπαλλήλου. Κάθε συντονιστής, του ιδιωτικού ή του δημοσίου τομέα, υποχρεούται σε εκ νέου προσκόμιση αντιγράφου ποινικού μητρώου δικαστικής ή γενικής χρήσης εντός του τελευταίου διμήνου κάθε έτους και ο φορέας πρόσληψης παρακολουθεί την τήρηση αυτής της υποχρέωσης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ισχύουν αναλόγως οι κυρώσεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 7 του ν. 4837/2021.»

Άρθρο 22
Σύγκρουση συμφερόντων Προσθήκη άρθρου 66ΙΣΤ στον ν. 4939/2022
Μετά το άρθρο 66ΙΕ του ν. 4939/2022 (Α’ 111), προστίθενται στο Κεφάλαιο Γ’: α) Υποκεφάλαιο Ε’ με τίτλο «Σύγκρουση συμφερόντων Παύση και ευθύνη επιτρόπου και εντεταλμένου επιτροπείας» και β) προστίθεται άρθρο 66ΙΣΤ, το οποίο εντάσσεται στο νέο Υποκεφάλαιο Ε’ του Κεφαλαίου Γ’, ως εξής:

«ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΑΥΣΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ

Άρθρο 66ΙΣΤ Σύγκρουση συμφερόντων

1. Τα μέλη του οργάνου διοίκησης του Φ.Π.Υ.Ε., που ορίζεται από τον Εισαγγελέα ως επίτροπος, ο συντονιστής και ο εντεταλμένος επιτροπείας δεν μπορούν να ασκούν τα καθήκοντα που προβλέπονται από τον παρόντα, εφόσον τα συμφέροντα του εκπροσωπούμενου ασυνόδευτου ανηλίκου συγκρούονται με τα δικά τους, των συζύγων ή των συμβιούντων, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4356/2015 (Α’ 181), των συγγενών εξ

αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθείαν γραμμή απεριόριστα, καθώς και εκ πλαγίου έως και δευτέρου βαθμού.

2. Η αμερόληπτη και ανεξάρτητη άσκηση των καθηκόντων επηρεάζεται, ιδίως, όταν προκύπτει:

α) Όφελος, οικονομικό ή μη, για τα επιτροπικά όργανα της παρ. 1 τους συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθείαν γραμμή απεριόριστα, καθώς και εκ πλαγίου έως και δευτέρου βαθμού, ή πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, με τα οποία υφίσταται ιδιαίτερος δεσμός ή ιδιάζουσα σχέση, και σωρευτικά,

β) βλάβη, οικονομική ή μη, για τον εκπροσωπούμενο ασυνόδευτο ανήλικο.

3. Ο Φ.Π.Υ.Ε. που ορίζεται από τον Εισαγγελέα ως επίτροπος ασυνόδευτου ανηλίκου, εφόσον έχει οριστεί σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 66ΙΑ, δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα φορέας λειτουργίας δομής στην οποία φιλοξενείται ο ίδιος ανήλικος.»

Άρθρο 23
Παύση επιτρόπου και εντεταλμένου επιτροπείας Προσθήκη άρθρου 66ΙΖ στον ν. 4939/2022
Μετά το άρθρο 66ΙΣΤ του ν. 4939/2022 (Α’ 111), προστίθεται άρθρο 66ΙΖ ως εξής:

«Άρθρο 66ΙΖ Παύση επιτρόπου και εντεταλμένου επιτροπείας

1. Το λειτούργημα του επιτρόπου παύει: α) Αυτοδικαίως, αν αυτός, μετά από την έναρξη της

επιτροπείας, δεν πληροί πλέον τα κριτήρια εγγραφής του άρθρου 78 περί Μητρώου Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

β) Με διάταξη του Εισαγγελέα, ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον ή αναφορά της Μονάδας Θεσμικής Προστασίας, εφόσον συντρέχει υπαίτια συμπεριφορά ή κατάσταση που κρίνεται ότι μπορεί να θέσει σε κίνδυνο το βέλτιστο συμφέρον και τα δικαιώματα του ασυνόδευτου ανηλίκου, όπως:

βα) η παραμέληση των επιτροπικών καθηκόντων, ββ) η παράβαση περιορισμών και διαδικασιών που

προβλέπονται στο παρόν Μέρος, βγ) η σοβαρή και μόνιμη σύγκρουση των συμφερόντων επιτρόπου και ασυνόδευτου ανηλίκου. 2. Η άσκηση των επιτροπικών καθηκόντων από τον

εντεταλμένο επιτροπείας παύει: α) Αυτοδικαίως στις περιπτώσεις: αα) Αλλαγής του τόπου διαμονής του ασυνόδευτου

ανηλίκου λαμβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική εγγύτητα με τον τόπο εργασίας του και τη δυνατότητα αποτελεσματικής άσκησης των καθηκόντων του,

αβ) συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 1650 του Αστικού Κώδικα περί αυτοδίκαιης παύσης του επιτρόπου,

αγ) υποβολής παραίτησης. β) Με απόφαση του οργάνου διοίκησης του Φ.Π.Υ.Ε.,

που ορίζεται από τον Εισαγγελέα ως επίτροπος, στις περιπτώσεις:

βα) υπαίτιας παράβασης των επιτροπικών καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί,

ββ) οριστικής αδυναμίας να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του,

βγ) σύγκρουσης συμφερόντων του εντεταλμένου επιτροπείας και του ασυνόδευτου ανηλίκου.

3. Με την επέλευση της παύσης του επιτρόπου, η Μονάδα Θεσμικής Προστασίας, σε συνεργασία με τον αρμόδιο Εισαγγελέα, μεριμνά για την άμεση αντικατάσταση του επιτρόπου από νέο Φ.Π.Υ.Ε. για κάθε ασυνόδευτο ανήλικο που τελούσε υπό την επιτροπεία του.

4. Με την επέλευση της παύσης του εντεταλμένου επιτροπείας, ο επίτροπος μεριμνά για την άμεση αντικατάστασή του και ενημερώνει εντός τριών (3) ημερών τη Μονάδα Θεσμικής Προστασίας για την υπόδειξη νέου εντεταλμένου επιτροπείας.»

Άρθρο 24
Ευθύνη επιτρόπου και εντεταλμένου επιτροπείας Προσθήκη άρθρου 66ΙΗ στον ν. 4939/2022
Μετά το άρθρο 66ΙΖ του ν. 4939/2022 (Α’ 111), προστίθεται άρθρο 66ΙΗ ως εξής:

«Άρθρο 66ΙΗ Ευθύνη επιτρόπου και εντεταλμένου επιτροπείας

1. Σε περίπτωση ζημίας σε βάρος του ανηλίκου, ο επίτροπος ευθύνεται κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 1632 του Αστικού Κώδικα. Το ίδιο ισχύει για τον εντεταλμένο επιτροπείας, καθώς και για τον συντονιστή κατά την άσκηση των καθηκόντων της παρ. 2 του άρθρου 66ΙΕ.

2. Ο Φ.Π.Υ.Ε. που ορίζεται από τον Εισαγγελέα ως επίτροπος ασυνόδευτων ανηλίκων Φ.Π.Υ.Ε. ευθύνεται εις ολόκληρον για τις πράξεις και παραλείψεις του συντονιστή και του εντεταλμένου επιτροπείας, κατ’ ανάλογη εφαρμογή είτε του άρθρου 922 του Αστικού Κώδικα περί σχέσης πρόστησης, είτε των άρθρων 105 και 106 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα περί ευθύνης του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.»

Άρθρο 25
Σύσταση, συγκρότηση, αρμοδιότητες και λειτουργία Συμβουλίου Επιτροπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Προσθήκη άρθρου 66ΙΘ στον ν. 4939/2022
Μετά το άρθρο 66ΙΗ του ν. 4939/2022 (Α’ 111), προστίθενται στο Κεφάλαιο Γ’: α) Υποκεφάλαιο ΣΤ’ με τίτλο «Συμβούλιο επιτροπείας ασυνόδευτων ανηλίκων» και β) προστίθεται άρθρο 66ΙΘ, το οποίο εντάσσεται στο νέο Υποκεφάλαιο ΣΤ’ του Κεφαλαίου Γ’, ως εξής:

«ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Άρθρο 66ΙΘ Σύσταση, συγκρότηση, αρμοδιότητες και λειτουργία Συμβουλίου Επιτροπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

1. Συστήνεται στην Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου το Συμβούλιο Επιτροπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (Σ.Ε.Α.Α.), ως συλλογικό γνωμοδοτικό και αποφασιστικό όργανο.

2. Το Σ.Ε.Α.Α. συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου και αποτελείται από πέντε (5) μέλη, ως εξής:

α) Τον Ειδικό Γραμματέα Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, ως Πρόεδρο,

β) τον Προϊστάμενο της Μονάδας Θεσμικής Προστασίας,

γ) τον Προϊστάμενο της Μονάδας Εποπτείας και Αξιολόγησης Κέντρων Φιλοξενίας του άρθρου 40 του π.δ. 106/2020 (Α’ 225),

δ) τον Προϊστάμενο της Μονάδας Διαχείρισης Αιτημάτων Στέγασης και Μετεγκαταστάσεων του άρθρου 41 του π.δ. 106/2020 και

ε) τον Προϊστάμενο της Μονάδας Ένταξης και Υποστήριξης Ασυνόδευτων Ανηλίκων του άρθρου 42 του π.δ. 106/2020.

3. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από τον Γενικό Γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο. Τα λοιπά μέλη ορίζουν τους αναπληρωτές τους στην πρώτη συνεδρίαση του Σ.Ε.Α.Α..

4. Το Σ.Ε.Α.Α.: α) παρέχει γνώμη ή χορηγεί άδεια, όταν συντρέχουν

οι όροι και οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 66ΣΤ του παρόντος Κώδικα,

β) αποφασίζει για διαφωνίες που ανακύπτουν μεταξύ επιτρόπου και ασυνόδευτου ανηλίκου ή μεταξύ των οργάνων της επιτροπείας ή μεταξύ επιτρόπου και προσωπικού φροντίδας της δομής φιλοξενίας ή αναδόχου γονέα ή συγγενή ή οικείου προσώπου που του έχει ανατεθεί η καθημερινή φροντίδα,

γ) εξετάζει, ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον ή αυτεπαγγέλτως, κάθε καταγγελία και αναφορά ως προς την εφαρμογή των κανόνων που ισχύουν για την επιτροπεία των ασυνόδευτων ανηλίκων και ιδίως επί των παραπόνων που υποβάλλονται από τους ασυνόδευτους ανηλίκους, για τις υπηρεσίες επιτροπείας που λαμβάνουν, κατόπιν παραπομπής από τη Μονάδα Θεσμικής Προστασίας.

5. Η γραμματειακή υποστήριξη του Σ.Ε.Α.Α. ανατίθεται σε υπάλληλο της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, ο οποίος ορίζεται από τον Πρόεδρο του Σ.Ε.Α.Α. και τηρεί και τα πρακτικά των συνεδριάσεων.

6. Το Σ.Ε.Α.Α. συνεδριάζει, με φυσική παρουσία ή μέσω τηλεδιάσκεψης, τακτικά μία (1) φορά τον μήνα και, έκτακτα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Συνεδριάζει εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των οικείων υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση.

7. Τα μέλη του Σ.Ε.Α.Α. υποχρεούνται να επικαλούνται εγκαίρως κώλυμα και να απέχουν από τη διαχείριση συγκεκριμένων υποθέσεων, εφόσον συντρέχει περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων, ιδίως όταν η ικανοποίηση προσωπικού συμφέροντός τους συνδέεται με την έκβαση της υπόθεσης ή έχουν ιδιαίτερο δεσμό ή ιδιάζουσα σχέση ή εχθρότητα με τον επίτροπο, τον συντονιστή, τον εντεταλμένο επιτροπείας ή τον ασυνόδευτο ανήλικο ή όπου το βέλτιστο συμφέρον και τα δικαιώματα του

ανηλίκου συγκρούονται με τα δικά τους ή του συζύγου τους ή του συμβιούντος, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4356/2015 (Α’ 181) ή των συγγενών τους, σε ευθεία γραμμή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας απεριόριστα και σε πλάγια γραμμή εξ αίματος έως τον δεύτερο βαθμό.

Μέλη του Σ.Ε.Α.Α., τα οποία είναι σύζυγοι ή συνδέονται μεταξύ τους με συγγένεια έως και τέταρτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, δεν επιτρέπεται να μετέχουν στην ίδια συνεδρίαση. Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον δύναται, σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, να υποβάλλει αιτιολογημένο αίτημα εξαίρεσης μέλους του Σ.Ε.Α.Α..

8. Για την υποβοήθηση του έργου του, το Σ.Ε.Α.Α. συστήνει ομάδες εργασίας από υπαλλήλους της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ή και εξωτερικούς συνεργάτες, ορίζει τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους και παρακολουθεί το έργο τους.

9. Στα μέλη του Σ.Ε.Α.Α. και των ομάδων εργασίας της παρ. 8 δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση.

10. Με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου καθορίζεται ο κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας του Σ.Ε.Α.Α..»

Άρθρο 26
Διαδικασία εποπτείας και ελέγχου Προσθήκη άρθρου 66Κ στον ν. 4939/2022
Μετά το άρθρο 66ΙΘ του ν. 4939/2022 (Α’ 111), προστίθενται στο Κεφάλαιο Γ’: α) Υποκεφάλαιο Ζ’ με τίτλο «Παρακολούθηση και καθοδήγηση της επιτροπείας ασυνόδευτων ανηλίκων» και β) άρθρο 66Κ, το οποίο εντάσσεται στο νέο Υποκεφάλαιο Ζ’ του Κεφαλαίου Γ’, ως εξής:

«ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Άρθρο 66Κ Διαδικασία εποπτείας και ελέγχου

Η Μονάδα Θεσμικής Προστασίας είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, υποστήριξη και τακτική αξιολόγηση του έργου του επιτρόπου, του συντονιστή και του εντεταλμένου επιτροπείας, μέσω:

α) Ελέγχου των αναφορών, τακτικών και έκτακτων, που υποβάλλουν ο επίτροπος και ο συντονιστής,

β) της διενέργειας επιτόπιων δειγματοληπτικών ελέγχων στην έδρα των Φ.Π.Υ.Ε. που αναδέχονται επιτροπεία,

γ) ελέγχου των ατομικών φακέλων των ασυνόδευτων ανηλίκων που τελούν υπό επιτροπεία,

δ) ακροάσεων των ασυνόδευτων ανηλίκων και ε) ανταλλαγής πληροφοριών με άλλες αρμόδιες αρχές

ή επαγγελματίες ή πρόσωπα αναφοράς ή φορείς που πλαισιώνουν τους ασυνόδευτους ανηλίκους, ιδίως μέσω της συμπλήρωσης ειδικά διαμορφωμένων ερωτηματολογίων ή της υποβολής παραπόνων.»

Άρθρο 27
Υποβολή αναφορών Προσθήκη άρθρου 66ΚΑ στον ν. 4939/2022
Μετά το άρθρο 66Κ του ν. 4939/2022 (Α’ 111), προστίθεται άρθρο 66ΚΑ ως εξής:

«Άρθρο 66ΚΑ Υποβολή αναφορών

1. Ο επίτροπος υποβάλλει εξαμηνιαία αναφορά, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον:

α) Τον αριθμό των συντονιστών και των εντεταλμένων επιτροπείας, τα προσόντα και το καθεστώς εργασίας αυτών,

β) τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της υλοποίησης του προγράμματος επιτροπείας ασυνόδευτων ανηλίκων,

γ) την κατάρτιση και τη διαρκή επιμόρφωση του προσωπικού που υποστηρίζει την υλοποίηση του προγράμματος,

δ) τις εσωτερικές πολιτικές προστασίας των ασυνόδευτων ανηλίκων σχετικά με τον τρόπο επίβλεψης, παρακολούθησης και χειρισμού καταγγελιών.

2. Ο συντονιστής υποβάλλει τριμηνιαία αναφορά, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον:

α) Στοιχεία των εντεταλμένων επιτροπείας και των ασυνόδευτων ανηλίκων, με τους οποίους είναι επιφορτισμένοι,

β) το περιεχόμενο και τα όρια της επίβλεψης του έργου των εντεταλμένων επιτροπείας,

γ) προβλήματα που προκύπτουν κατά την άσκηση των επιτροπικών καθηκόντων,

δ) παράπονα που έχουν υποβληθεί από ασυνόδευτους ανηλίκους, σύμφωνα με το άρθρο 66ΚΒ.

3. Η Μονάδα Θεσμικής Προστασίας σχεδιάζει και εφαρμόζει εργαλεία αξιολόγησης της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών επιτροπείας. Υπηρεσίες και αρχές, καθώς και δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, που συνεργάζονται με τον επίτροπο κατά την άσκηση των επιτροπικών καθηκόντων, παρέχουν έγκαιρα στη Μονάδα Θεσμικής Προστασίας τις αναγκαίες, στο πλαίσιο της αξιολόγησης, πληροφορίες, καθώς και κάθε διευκόλυνση και συνδρομή.

4. Τα πορίσματα της αξιολόγησης των αναφορών και των ελέγχων του άρθρου 66Κ κοινοποιούνται στις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση προγραμμάτων χρηματοδότησης από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους, εφόσον στα προγράμματα αυτά συμμετέχουν οι ελεγχόμενοι Φ.Π.Υ.Ε.. Τα πορίσματα δεσμεύουν τα αρμόδια όργανα για τη διαχείριση και υλοποίηση των προγραμμάτων του πρώτου εδαφίου, για τις δικές τους ενέργειες κατά τομέα αρμοδιότητας.»

Άρθρο 28
Διαδικασία υποβολής και διαχείρισης παραπόνων Προσθήκη άρθρου 66ΚΒ στον ν. 4939/2022
Μετά το άρθρο 66ΚΑ του ν. 4939/2022 (Α’ 111), προστίθεται άρθρο 66ΚΒ ως εξής:

«Άρθρο 66ΚΒ Διαδικασία υποβολής και διαχείρισης παραπόνων

1. Ο κάθε Φ.Π.Υ.Ε. που ορίζεται από τον Εισαγγελέα ως επίτροπος ασυνόδευτων ανηλίκων, τηρεί διαδικασία υποβολής, εξέτασης και επίλυσης παραπόνων των ασυνόδευτων ανηλίκων που τίθενται υπό την επιτροπεία του. Ο υπό επιτροπεία ασυνόδευτος ανήλικος ενημερώνεται σε απλή και κατανοητή γλώσσα από τον εντεταλμένο επιτροπείας για το δικαίωμα υποβολής παραπόνου επί των υπηρεσιών επιτροπείας που λαμβάνει, τη διαδικασία υποβολής και τον τρόπο εξέτασης του παραπόνου, τη διαδικασία ανατροφοδότησής του και συμμετοχής του, όπως και τους τρόπους διαχείρισης και επίλυσης. Ποινικού ενδιαφέροντος παράπονα συνιστούν καταγγελίες και υποβάλλονται αμελλητί στις αρμόδιες εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές.

2. Με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου καθορίζονται οι διαδικασίες υποβολής, εξέτασης και επίλυσης των παραπόνων και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.»

Άρθρο 29
Κατάρτιση και επιμόρφωση Προσθήκη άρθρου 66ΚΓ στον ν. 4939/2022
Μετά το άρθρο 66ΚΒ του ν. 4939/2022 (Α’ 111), προστίθεται άρθρο 66ΚΓ ως εξής:

«Άρθρο 66ΚΓ Κατάρτιση και επιμόρφωση

1. Η Μονάδα Θεσμικής Προστασίας καθιερώνει και αναπτύσσει προγράμματα κατάρτισης και διαρκούς επιμόρφωσης των επιτρόπων, των συντονιστών επιτροπείας και των εντεταλμένων επιτροπείας, σε συνεργασία με φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και με διεθνείς οργανισμούς και ευρωπαϊκές υπηρεσίες.

2. Οι Φ.Π.Υ.Ε. που ορίζονται από τον Εισαγγελέα ως επίτροποι ασυνόδευτων ανηλίκων, αναπτύσσουν την κατάλληλη εισαγωγική κατάρτιση και διαρκή επιμόρφωση για το προσωπικό τους, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς, διεθνείς και εθνικούς κανόνες που ισχύουν για την επιτροπεία των ασυνόδευτων ανηλίκων. Η Μονάδα Θεσμικής Προστασίας παρέχει οδηγίες σχετικά με το περιεχόμενο της εκπαίδευσης και δύναται να ασκεί επίβλεψη στους Φ.Π.Υ.Ε. του πρώτου εδαφίου.

3. Στο πλαίσιο του Ε.Σ.Ε.Α.Α., η κατάρτιση και η επιμόρφωση αφορούν, ιδίως:

α) Κάθε νομικό και πραγματικό ζήτημα σχετικό με την άσκηση των λειτουργιών της επιτροπείας ασυνόδευτων ανηλίκων,

β) στοιχεία του οικογενειακού, προσφυγικού και μεταναστευτικού δικαίου, των θεμελιωδών δικαιωμάτων του παιδιού σε ευρωπαϊκό, διεθνές και εθνικό επίπεδο, καθώς και του θεσμικού πλαισίου προστασίας και διασφάλισης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

γ) κάθε νομικό και πραγματικό ζήτημα που αφορά στην εν γένει προστασία της παιδικής ηλικίας και την ιδιαίτερη φύση των αναγκών και του βέλτιστου συμφέροντος του ασυνόδευτου ανηλίκου όπως και τη διαδικασία αξιολόγησης του βέλτιστου συμφέροντος,

δ) κάθε ζήτημα διαπολιτισμικής μεσολάβησης, διερμηνείας, και κοινωνικής ένταξης,

ε) θέματα συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης.»

Άρθρο 30
Κατευθυντήριες γραμμές και πρότυπες διαδικασίες Προσθήκη άρθρου 66ΚΔ στον ν. 4939/2022
Μετά το άρθρο 66ΚΓ του ν. 4939/2022 (Α’ 111), προστίθεται άρθρο 66ΚΔ ως εξής:

«Άρθρο 66ΚΔ Κατευθυντήριες γραμμές και πρότυπες διαδικασίες

Η Μονάδα Θεσμικής Προστασίας οργανώνει και συντονίζει πολιτικές για την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων, ευρωπαϊκών, διεθνών και εθνικών, που ισχύουν για την επιτροπεία των ασυνόδευτων ανηλίκων, μέσω:

α) Της κατάρτισης πρότυπων διαδικασιών άσκησης των επιτροπικών καθηκόντων,

β) του καθορισμού δεικτών αξιολόγησης του βέλτιστου συμφέροντος του ασυνόδευτου ανηλίκου, σε συνεργασία με διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς και, ιδίως, την Ύπατη Αρμοστεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο, της καθιέρωσης πρότυπης φόρμας αξιολόγησης, και των διαδικασιών προσδιορισμού του βέλτιστου συμφέροντος,

γ) της χάραξης κατευθυντήριων γραμμών και οδηγιών σε θέματα επιτροπείας και εκπαίδευσης επιτρόπων, και

δ) της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ υπηρεσιών, αρχών και φορέων ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.»

Άρθρο 31
Πλαίσιο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων Προσθήκη άρθρου 66ΚΕ στον ν. 4939/2022
Μετά το άρθρο 66ΚΔ του ν. 4939/2022 (Α’ 111), προστίθενται: α) Κεφάλαιο Δ’ με τίτλο «Πλαίσιο Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων», β) Υποκεφάλαιο Α’ με τίτλο «Φιλοξενία ασυνόδευτων ανηλίκων» και γ) άρθρο 66ΚΕ, το οποίο εντάσσεται στο Υποκεφάλαιο Α’ του Κεφαλαίου Δ’, ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Άρθρο 66ΚΕ Πεδίο εφαρμογής

1. Το παρόν Κεφάλαιο έχει εφαρμογή σε κάθε ασυνόδευτο και χωρισμένο ανήλικο, κατά την έννοια των περ. ιγ) και ιδ) του άρθρου 1 αντίστοιχα, ανεξάρτητα από την υποβολή ή μη αίτησης διεθνούς προστασίας.

2. Η Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων διασφαλίζει τη στέγαση και τις συνοδευτικές υπηρεσίες αυτής για τους ασυνόδευτους ανηλίκους, σε α) Δομές Μακροχρόνιας Φιλοξενίας (Δ.Μ.Φ.), οι οποίες διακρίνονται σε: αα) Κέντρα Φιλοξενίας για Ασυνόδευτους Ανηλίκους (Κ.Φ.Α.Α.) από έξι (6) έως δεκαοκτώ (18) ετών και αβ) Εποπτευόμενα Διαμερίσματα Ημιαυτόνομης Διαβίωσης (Ε.Δ.Η.Δ.) για ασυνόδευτους ανηλίκους από δεκαέξι (16) έως δεκαοκτώ (18) ετών και σε β) δομές επείγουσας φιλοξενίας για ασυνόδευτους ανηλίκους που διαβιούν σε επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης και εντοπίζονται μέσω του Εθνικού Μηχανισμού Επείγουσας Ανταπόκρισης.»

Άρθρο 32
Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Προσθήκη άρθρου 66ΚΣΤ στον ν. 4939/2022
Μετά το άρθρο 66ΚΕ του ν. 4939/2022 (Α’ 111), προστίθενται: α) Υποκεφάλαιο Β’ με τίτλο «Δομές μακροχρόνιας φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων» και β) άρθρο 66ΚΣΤ, το οποίο εντάσσεται στο νέο Υποκεφάλαιο Β’ του Κεφαλαίου Δ’, ως εξής:

«ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΔΟΜΕΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Άρθρο 66ΚΣΤ Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

1. Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (Κ.Φ.Α.Α.) είναι κάθε δομή μακροχρόνιας φιλοξενίας που χρησιμοποιείται για τη φιλοξενία ασυνόδευτων ανηλίκων, λειτουργεί σε δημόσιο ή ιδιωτικό κτήριο κατάλληλα διαμορφωμένο και έχει λάβει άδεια λειτουργίας.

2. Σκοπός των Κ.Φ.Α.Α. είναι η δημιουργία και η παροχή ενός επαρκούς πλαισίου φιλοξενίας και προστασίας των ασυνόδευτων ανηλίκων.

3. Η οργάνωση και λειτουργία των Κ.Φ.Α.Α. διέπονται από τις αρχές:

α) του βέλτιστου συμφέροντος του ανηλίκου, β) της εμπιστευτικότητας και του σεβασμού της ιδιωτικής ζωής, γ) της συμμετοχής του ανηλίκου στη διαδικασία λήψης

αποφάσεων, μέσω της διαβούλευσης και της ελεύθερης έκφρασης για κάθε θέμα που τον αφορά,

δ) της απαγόρευσης των διακρίσεων, και ε) της διατήρησης της οικογενειακής ενότητας. 3. Στους φιλοξενούμενους ασυνόδευτους ανηλίκους

προσφέρονται υπηρεσίες και παροχές, όπως είναι η στέγαση, η σίτιση, η ψυχοκοινωνική υποστήριξη, η υγειονομική περίθαλψη, η νομική συνδρομή, εκπαιδευτικές δραστηριότητες και επαγγελματική κατάρτιση, η διερμηνεία, η χρηματική ενίσχυση στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενου προγράμματος, η παροχή ιματισμού, η ατομική υγιεινή και καθαριότητα.

4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών καθορίζονται και εξειδικεύονται: α) οι κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας των Κ.Φ.Α.Α., β) ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας και ο Κώδικας Δεοντολογίας του προσωπικού αυτών, γ) η δυναμικότητα και ο τρόπος στελέχωσης των Κ.Φ.Α.Α., δ) οι παρεχόμενες υπηρεσίες φιλοξενίας, ε) η διαδικασία υποβολής παραπόνων από

τους φιλοξενούμενους ασυνόδευτους ανηλίκους, στ) το πλαίσιο και η διαδικασία αδειοδότησης για τη λειτουργία Κ.Φ.Α.Α., καθώς και ζ) κάθε άλλο, τεχνικό και λεπτομερειακό, θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.»

Άρθρο 33
Εποπτευόμενα διαμερίσματα ημιαυτόνομης διαβίωσης Προσθήκη άρθρου 66ΚΖ στον ν. 4939/2022
Μετά το άρθρο 66ΚΣΤ του ν. 4939/2022 (Α’ 111), προστίθεται άρθρο 66ΚΖ ως εξής:

«Άρθρο 66ΚΖ Εποπτευόμενα διαμερίσματα ημιαυτόνομης διαβίωσης

1. Εποπτευόμενο Διαμέρισμα Ημιαυτόνομης Διαβίωσης (Ε.Δ.Η.Δ.) είναι κάθε διαμέρισμα που χρησιμοποιείται ως Δομή Μακροχρόνιας Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων που έχουν συμπληρώσει το δέκατο έκτο έτος της ηλικίας τους.

2. Σκοπός της τοποθέτησης σε Ε.Δ.Η.Δ. είναι η διασφάλιση της ομαλής μετάβασης των ασυνόδευτων ανηλίκων στην ενηλικίωση, στην αυτόνομη διαβίωση και στην κοινωνική ένταξη.

3. Προϋποθέσεις ένταξης ασυνόδευτου ανηλίκου σε Ε.Δ.Η.Δ. είναι:

α) η συμπλήρωση του δεκάτου έκτου (16ου) έτους της ηλικίας του,

β) η καταγραφή του από την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης ή τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας ή τις αρμόδιες αρχές παραλαβής και εξέτασης αίτησης διεθνούς προστασίας,

γ) η συμφωνία του για την ένταξή του στο πλαίσιο της ημιαυτόνομης διαβίωσης.

4. Κατόπιν αξιολόγησης του βέλτιστου συμφέροντος, των αναγκών και της κατάστασης κάθε ανηλίκου, ασυνόδευτοι ανήλικοι με αυξημένες ανάγκες φροντίδας και προστασίας, ώστε να απαιτείται εικοσιτετράωρη παρακολούθηση από εξειδικευμένο ή μη προσωπικό, όπως είναι η παρουσία ενεργού ψυχιατρικού νοσήματος ή η χρήση παράνομων ψυχοδραστικών ή άλλων τοξικών ουσιών, δεν εντάσσονται σε Ε.Δ.Η.Δ..

5. Κάθε φορέας μπορεί να λειτουργεί ένα ή περισσότερα Ε.Δ.Η.Δ..

6. Κατά τη διάρκεια της παρεχόμενης φιλοξενίας σε Ε.Δ.Η.Δ., οι ασυνόδευτοι ανήλικοι λαμβάνουν υπηρεσίες και παροχές, όπως στέγαση, υλικές παροχές, το οικονομικό βοήθημα της παρ. 6 του άρθρου 60, ψυχοκοινωνική στήριξη, διερμηνεία, συνδρομή στην πρόσβαση στην εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση και την αγορά εργασίας, νομική συνδρομή, πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη.

7. Με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου καθορίζονται: α) η οργάνωση και λειτουργία των Ε.Δ.Η.Δ., β) η δυναμικότητα και οι γενικές κτηριακές προδιαγραφές για τη λειτουργία των Ε.Δ.Η.Δ., γ) οι παρεχόμενες υπηρεσίες φιλοξενίας, δ) ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός των Ε.Δ.Η.Δ. και η στελέχωση της ομάδας υποστήριξης του φορέα λειτουργίας, ε) η διαδικασία

υποδοχής του φιλοξενούμενου ασυνόδευτου ανηλίκου στο Ε.Δ.Η.Δ, στ) οι μεταβατικές διατάξεις για τη λειτουργία των Ε.Δ.Η.Δ., καθώς και ζ) κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.»

Άρθρο 34
Φορείς λειτουργίας Δομών Μακροχρόνιας Φιλοξενίας Προσθήκη άρθρου 66ΚΗ στον ν. 4939/2022
Μετά το άρθρο 66ΚΖ του ν. 4939/2022 (Α’ 111), προστίθεται άρθρο 66ΚΗ ως εξής:

«Άρθρο 66ΚΗ Φορείς λειτουργίας Δομών Μακροχρόνιας Φιλοξενίας

1. Οι φορείς, οι οποίοι δύνανται να λειτουργούν ως Δομές Μακροχρόνιας Φιλοξενίας Δ.Μ.Φ. είναι:

α) τα Ν.Π.Δ.Δ. της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143),

β) οι Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και τα υφιστάμενα νομικά πρόσωπα αυτών, κατά την έννοια της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014,

γ) τα κρατικά Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, δ) τα σωματεία των άρθρων 78 έως 106 του Αστικού

Κώδικα, ε) τα κοινωφελή ιδρύματα του ν. 4182/2013 (Α’ 185), στ) οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, ζ) οι ενώσεις προσώπων του άρθρου 107 του Αστικού

Κώδικα, η) οι οργανώσεις κοινωνίας πολιτών της περ. α’ της

παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4873/2021 (Α’ 248), θ) οι μη κυβερνητικές οργανώσεις της αλλοδαπής που

έχουν παράρτημα στην ελληνική επικράτεια, ι) οι διεθνείς οργανισμοί. 2. Οι φορείς, που επιθυμούν να λειτουργούν Δ.Μ.Φ.,

σωρευτικά: α) επιδιώκουν αποδεδειγμένα μη εμπορικό σκοπό, β) υλοποιούν, βάσει οργανικών διατάξεων ή συστατικής και καταστατικής πράξης, δράσεις και προγράμματα προστασίας της παιδικής ηλικίας, που αποδεικνύονται από τον απολογισμό έργου των δύο (2) προηγούμενων ετών,

γ) εφόσον πρόκειται για φορείς λειτουργίας των περ. δ), ε), στ), ζ), η), και θ) της παρ. 1, είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων του άρθρου 78, και

δ) έχουν εγγράψει τις Δ.Μ.Φ. στο Εθνικό Μητρώο Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του άρθρου 66ΛΒ.»

Άρθρο 35
Αρμόδια αρχή διαχείρισης αιτημάτων στέγασης Προσθήκη άρθρου 66ΚΘ στον ν. 4939/2022
Μετά το άρθρο 66ΚΗ του ν. 4939/2022 (Α’ 111), προστίθενται: α) Υποκεφάλαιο Γ’ με τίτλο «Διαδικασίες ανάθεσης και αξιολόγησης της φιλοξενίας Εθνικό Μητρώο Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων» και β) άρθρο 66ΚΘ, το οποίο εντάσσεται στο νέο Υποκεφάλαιο Γ’ του Κεφαλαίου Δ’, ως εξής:

«ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Άρθρο 66ΚΘ Αρμόδια αρχή διαχείρισης αιτημάτων στέγασης

Η Μονάδα Διαχείρισης Αιτημάτων Στέγασης και Μετεγκαταστάσεων της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (Μονάδα Διαχείρισης) είναι αρμόδια για:

α) τη διαχείριση των αιτημάτων στέγασης ασυνόδευτων ανηλίκων σε κατάλληλο πλαίσιο φιλοξενίας,

β) την προτεραιοποίηση των αιτημάτων, βάσει κριτηρίων ευαλωτότητας, και

γ) τον συντονισμό κάθε ενέργειας μετάβασης, τοποθέτησης, συνοδείας και φιλοξενίας των ασυνόδευτων ανηλίκων σε θέσεις προσωρινής φιλοξενίας, κέντρων μακροχρόνιας φιλοξενίας ή σε εποπτευόμενα διαμερίσματα ημιαυτόνομης διαβίωσης.»

Άρθρο 36
Διαδικασία διαχείρισης αιτημάτων στέγασης Προσθήκη άρθρου 66Λ στον ν. 4939/2022
Μετά το άρθρο 66ΚΘ του ν. 4939/2022 (Α’ 111), προστίθεται άρθρο 66Λ ως εξής:

«Άρθρο 66Λ Διαδικασία διαχείρισης αιτημάτων στέγασης

1. Η διαδικασία διαχείρισης των αιτημάτων στέγασης των ασυνόδευτων ανηλίκων διακρίνεται στα εξής στάδια:

α) Υποβολή του αιτήματος στέγασης, β) αξιολόγησή του, και γ) προετοιμασία του ασυνόδευτου ανηλίκου για τη

μεταφορά του σε κατάλληλο πλαίσιο φιλοξενίας. 2. Κάθε φορέας αναγγελίας, συμπεριλαμβανομένου

και του επιτρόπου που ορίζεται από τον Εισαγγελέα, υποβάλλει, με τη χρήση μέσων Τ.Π.Ε., αίτημα στέγασης ασυνόδευτου ανηλίκου στη Μονάδα Διαχείρισης.

Το αίτημα στέγασης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα εξής: α) στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας του φορέα

αναγγελίας, β) την προσωπική και νομική κατάσταση του άμεσα

ενδιαφερόμενου ανηλίκου, γ) στοιχεία ευαλωτότητας, όπως είναι η κατάσταση

υγείας του ανηλίκου, δ) στοιχεία κοινωνικού ιστορικού, και ε) εκτίμηση του βέλτιστου συμφέροντος του ανηλίκου. Η Μονάδα Διαχείρισης μεριμνά για την αμελλητί καταχώριση των στοιχείων του προηγούμενου εδαφίου στο Εθνικό Μητρώο Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (Ε.Μ.Π.Α.Α.) του άρθρου 66ΛΒ και εισάγει την υπόθεση του ενδιαφερόμενου ανήλικου σε κατάλογο αναμονής για τοποθέτηση σε δομή φιλοξενίας.

3. Κατά το στάδιο της αξιολόγησης του αιτήματος στέγασης, η Μονάδα Διαχείρισης:

α) εκτιμά και, κατά περίπτωση, προτεραιοποιεί αιτήματα στέγασης, επί τη βάσει κριτηρίων ευαλωτότητας του

άμεσα ενδιαφερόμενου ανηλίκου, όπως είναι η ηλικία, το φύλο, η κατάσταση της σωματικής και ψυχικής υγείας, τυχόν θυματοποίησή του, προηγούμενος τόπος διαμονής και χρόνος αναμονής για τοποθέτηση,

β) επιλέγει τους προς στέγαση ανηλίκους, συνεκτιμώντας τη διαθεσιμότητα των κενών θέσεων σε δομές φιλοξενίας,

γ) εκδίδει πράξη τοποθέτησης του ασυνόδευτου ανηλίκου στην οριζόμενη δομή φιλοξενίας, με την οποία αναθέτει τη φροντίδα και την ευημερία ενός ανηλίκου στον συγκεκριμένο φορέα λειτουργίας της Δ.Μ.Φ, και

δ) ενημερώνει άμεσα τον Εισαγγελέα για τον νέο τόπο διαμονής του ανηλίκου.

Η πράξη τοποθέτησης επιδίδεται, με επιμέλεια της Μονάδας Διαχείρισης, στον φορέα λειτουργίας της δομής που έχει επιλεγεί για τη διαμονή του ασυνόδευτου ανηλίκου, στον φορέα αναγγελίας και στον φορέα συνοδείας.

4. Κατά το στάδιο της προετοιμασίας για τη μετάβαση του ανηλίκου στη νέα δομή, ο φορέας αναγγελίας:

α) ενημερώνει, μετά από την επίδοση της πράξης της παρ. 3, τον ενδιαφερόμενο ανήλικο για τη τοποθέτησή του σε γλώσσα που κατανοεί ή ευλόγως θεωρείται ότι κατανοεί, με απλό και προσιτό τρόπο,

β) μεριμνά για τη διενέργεια των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 54 περί ιατρικών εξετάσεων υπηκόων τρίτων χωρών που εισέρχονται χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις,

γ) επικοινωνεί με τον φορέα συνοδείας για τον ορισμό ημερομηνίας μετάβασης του ανηλίκου στη νέα δομή, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 66ΛΔ, και

δ) μεριμνά για την παράδοση στον ανήλικο, υπό την ευθύνη του συνοδού του, των πρωτότυπων εγγράφων που αφορούν στην υπόθεσή του, όπως έγγραφα ταυτοποίησης, πράξεις του Εισαγγελέα και ιατρικά έγγραφα.

5. Ο φορέας λειτουργίας της δομής που έχει οριστεί για τη διαμονή του ασυνόδευτου ανηλίκου ενημερώνει εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών τη Μονάδα Διαχείρισης για κάθε άφιξη και αποχώρηση ανηλίκου.»

Άρθρο 37
Διαδικασία εποπτείας και αξιολόγησης Δομών Μακροχρόνιας Φιλοξενίας Προσθήκη άρθρου 66ΛΑ στον ν. 4939/2022
Μετά το άρθρο 66Λ του ν. 4939/2022 (Α’ 111), προστίθεται άρθρο 66ΛΑ ως εξής:

«Άρθρο 66ΛΑ Διαδικασία εποπτείας και αξιολόγησης Δομών Μακροχρόνιας Φιλοξενίας

1. Η Μονάδα Εποπτείας και Αξιολόγησης Κέντρων Φιλοξενίας της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (Μονάδα Εποπτείας) παρακολουθεί και αξιολογεί την εύρυθμη λειτουργία των Δ.Μ.Φ με:

α) τακτικούς ή δειγματοληπτικούς επιτόπιους ελέγχους στις Δ.Μ.Φ.,

β) έκτακτους επιτόπιους ελέγχους στις Δ.Μ.Φ., κατόπιν υποβολής αναφοράς από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

Κατόπιν κάθε επιτόπιου ελέγχου, συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης. Για κάθε Δ.Μ.Φ. συντάσσεται τουλάχιστον ετήσια έκθεση αξιολόγησης και εποπτείας.

2. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη τήρησης των υποχρεώσεων των άρθρων 66ΚΣΤ και 66ΚΖ και της απόφασης της παρ. 4 του άρθρου 66ΚΣΤ ή της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 66ΚΖ από φορέα λειτουργίας Κ.Φ.Α.Α. ή Ε.Δ.Η.Δ., αντίστοιχα, η Μονάδα Εποπτείας επιδίδει στον άμεσα ενδιαφερόμενο την έκθεση αξιολόγησης με σύσταση προς συμμόρφωση εντός σαράντα (40) ημερών και προειδοποίηση επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση υποτροπής.

3. Η μη συμμόρφωση του φορέα λειτουργίας με τη σύσταση της παρ. 2 συνεπάγεται τη διακοπή έκδοσης νέων πράξεων τοποθέτησης της περ. γ) της παρ. 3 του άρθρου 66Λ. Εντός δύο (2) μηνών από την επιβολή του μέτρου του πρώτου εδαφίου εξετάζεται εκ νέου η συμμόρφωση του φορέα λειτουργείας Δ.Μ.Φ. και, εφόσον διαπιστώνεται υποτροπή, ανακαλούνται οι πράξεις τοποθέτησης ασυνόδευτων ανηλίκων στην ελεγχόμενη Δ.Μ.Φ. και επέρχεται η διαγραφή της Δ.Μ.Φ. από το Εθνικό Μητρώο Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων. Στην περίπτωση αυτή η Μονάδα Διαχείρισης Αιτημάτων Στέγασης μεριμνά για την άμεση μετακίνηση και τοποθέτηση των ασυνόδευτων ανηλίκων, σε άλλη δομή μακροχρόνιας φιλοξενίας κατά τη διαδικασία της περ. γ) της παρ. 3 του άρθρου 66Λ.

4. Αν από την παράβαση που διαπιστώνεται κατά τη διάρκεια επιτόπιου ελέγχου κρίνεται ότι υφίσταται κίνδυνος ζωής ή σωματικής ακεραιότητας ή ψυχικής ευημερίας των ανηλίκων, λαμβάνονται μέτρα άμεσα χωρίς να απαιτείται η πλήρωση της προϋπόθεσης παρέλευσης των προθεσμιών των παρ. 2 και 3.

5. Τα πορίσματα της αξιολόγησης των αναφορών και των ελέγχων των παρ. 2 και 3 κοινοποιούνται στις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση προγραμμάτων χρηματοδότησης από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους, εφόσον στα προγράμματα αυτά συμμετέχουν οι ελεγχόμενοι φορείς λειτουργίας Δ.Μ.Φ., καθώς και στην αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση ή ανάκληση άδειας λειτουργίας των Κ.Φ.Α.Α.. Τα πορίσματα δεσμεύουν τα όργανα του πρώτου εδαφίου για τις δικές τους ενέργειες κατά τον λόγο της αρμοδιότητάς τους.»

Άρθρο 38
Εθνικό Μητρώο Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Προσθήκη άρθρου 66ΛΒ
Μετά το άρθρο 66ΛΑ του ν. 4939/2022 (Α’ 111), προστίθεται άρθρο 66ΛΒ ως εξής:

«Άρθρο 66ΛΒ Εθνικό Μητρώο Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

1. Στη Διεύθυνση Εφαρμογών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου τηρείται διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων των ασυνόδευτων ανηλίκων που εντοπίζονται στην ελληνική επικράτεια, με την ονομασία «Εθνικό Μητρώο Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων» (Ε.Μ.Π.Α.Α.). Ως υπεύθυνος επεξεργασίας του Ε.Μ.Π.Α.Α. ορίζεται η Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Σκοπός του Ε.Μ.Π.Α.Α. είναι η διαχείριση, η προστασία και ο προγραμματισμός της φιλοξενίας και της επιτροπείας των ασυνόδευτων ανηλίκων. Το Ε.Μ.Π.Α.Α. δύναται να διαλειτουργεί, όπου απαιτείται, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με όλα τα Μητρώα του δημόσιου τομέα.

2. Δικαίωμα πρόσβασης στο Ε.Μ.Π.Α.Α., κατά τον τομέα των αρμοδιοτήτων τους, έχουν:

α) οι υπάλληλοι της Μονάδας Εποπτείας και Αξιολόγησης Κέντρων Φιλοξενίας του άρθρου 40 του π.δ. 106/2020 (Α’ 255),

β) οι υπάλληλοι της Μονάδας Διαχείρισης Αιτημάτων Στέγασης και Μετεγκαταστάσεων του άρθρου 41 του π.δ. 106/2020,

γ) οι υπάλληλοι της Μονάδας Ένταξης και Υποστήριξης Ασυνόδευτων Ανηλίκων του άρθρου 42 του π.δ. 106/2020,

δ) οι υπάλληλοι της Μονάδας Θεσμικής Προστασίας του άρθρου 43 του π.δ. 106/2020,

ε) το προσωπικό του Εθνικού Μηχανισμού Επείγουσας Ανταπόκρισης του άρθρου 66ΛΓ,

στ) οι υπάλληλοι του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για ζητήματα αναδοχής ασυνόδευτων ανηλίκων, σύμφωνα με τον ν. 4538/2018 (Α’ 85),

ζ) οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Εφαρμογών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, και

η) το προσωπικό των φορέων παροχής υπηρεσιών επιτροπείας και λειτουργίας δομών φιλοξενίας.

3. Στο Ε.Μ.Π.Α.Α. καταχωρίζονται από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες τα στοιχεία που αφορούν στην προσωπική και νομική κατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων, καθώς και τη διαχείριση και εποπτεία της φιλοξενίας των ασυνόδευτων ανηλίκων. Η καταχώριση και η επεξεργασία των δεδομένων του πρώτου εδαφίου διενεργούνται σύμφωνα με τον Γ.Κ.Π.Δ. και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137). Τα στοιχεία που τηρούνται, κατά το μέρος που αφορούν στην προσωπική και νομική κατάσταση των ανηλίκων, είναι, ιδίως, τα εξής:

α) στοιχεία ταυτότητας του ανηλίκου, η φωτογραφία και τα ταυτοποιητικά του έγγραφα,

β) η φυλετική και εθνοτική καταγωγή, άλλα στοιχεία αναγνώρισης,

γ) τα στοιχεία επικοινωνίας του ανηλίκου, τα στοιχεία γονέων και συγγενών, τα έγγραφα που αφορούν στο νομικό καθεστώς, τη διαδικασία οικογενειακής επανένωσης και άλλες διοικητικές ή δικαστικές ενέργειες, δεδομένα κοινωνικής ασφάλισης, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου,

δ) εκπαιδευτικό αρχείο, επαγγελματική κατάρτιση ή μαθητεία, ιατρικό ιστορικό και πληροφορίες για εμβολιασμούς, ψυχοκοινωνικό ιστορικό, έγγραφα ή πράξεις δημόσιων αρχών,

ε) πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση επιτροπείας του και την φιλοξενία του σε Δ.Μ.Φ. ή ανάδοχη

οικογένεια ή σε άλλο συγγενικό ή οικείο πρόσωπο, η αξιολόγηση βέλτιστου συμφέροντος, καθώς και στοιχεία επαγγελματιών που τον πλαισιώνουν.

4. Η ενημέρωση για τα στοιχεία των ασυνόδευτων ανηλίκων διενεργείται κατά τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 66Ι του παρόντος Κώδικα. Η ενημέρωση δύναται να υλοποιείται και μέσω τυποποιημένων εντύπων και διαδικασιών που εκπονούνται από την Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων και είναι περιοδική.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μετανάστευσης και Ασύλου, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται οι όροι δημιουργίας, τήρησης και λειτουργίας του Ε.Μ.Π.Α.Α., τα δεδομένα που καταχωρίζονται, τα ζητήματα χορήγησης πρόσβασης, πιστοποίησης και αυθεντικοποίησης των χρηστών, τα θέματα μεταφοράς των δεδομένων από τα υφιστάμενα Μητρώα των άρθρων 24 και 26 του ν. 4554/2018 (Α’ 130), οι απαιτούμενες διαλειτουργικότητες του Ε.Μ.Π.Α.Α. με άλλα πληροφοριακά συστήματα του δημοσίου τομέα, η διαδικασία εγγραφής, υποβολής, ενημέρωσης των στοιχείων και οι προϋποθέσεις καταχώρισής τους, οργανωτικά και τεχνικά θέματα απορρήτου και πολιτικής ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων του παρόντος, όπως δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης, οι περιπτώσεις, ο σκοπός και ο όρος για τους οποίους επιτρέπεται η πρόσβαση, η κρυπτογράφηση δεδομένων, η ασφάλεια επικοινωνιών, η εμπιστευτικότητα, η χρήση τεχνικών ανωνυμοποίησης και κάθε άλλη αναγκαία, τεχνική ή εν γένει, λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.»

Άρθρο 39
Εθνικός Μηχανισμός Επείγουσας Ανταπόκρισης Προσθήκη άρθρου 66ΛΓ στον ν. 4939/2022
Μετά το άρθρο 66ΛΒ του ν. 4939/2022 (Α’ 111), προστίθενται: α) Υποκεφάλαιο Δ’ με τίτλο «Προστασία ασυνόδευτων ανηλίκων που διαβιούν σε αστεγία και επισφαλείς συνθήκες» και β) άρθρο 66ΛΓ, το οποίο εντάσσεται στο νέο Υποκεφάλαιο Δ’ του Κεφαλαίου Δ’, ως εξής:

«ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΕ ΑΣΤΕΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Άρθρο 66ΛΓ Εθνικός Μηχανισμός Επείγουσας Ανταπόκρισης

1. Η Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ορίζεται ως Εθνικός Μηχανισμός Επείγουσας Ανταπόκρισης (Ε.Μ.Ε.Α.).

2. Σκοπός του Ε.Μ.Ε.Α. είναι ο εντοπισμός και η άμεση παραπομπή και τοποθέτηση σε δομές επείγουσας φιλοξενίας αστέγου ασυνόδευτου ανηλίκου ή ανηλίκου που διαβιεί σε επισφαλείς συνθήκες, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 43 του ν. 4760/2020 (Α’ 247) περί της κατάργησης της προστατευτικής φύλαξης των ασυνόδευτων ανηλίκων.

3. Ως άστεγος ασυνόδευτος ανήλικος νοείται ο ανήλικος που α) διαμένει σε δημόσιους ή εξωτερικούς χώρους, χωρίς το κατάλυμα να μπορεί να θεωρηθεί τόπος κατοικίας, β) διανυκτερεύει σε ξενώνες ύπνου, χωρίς σταθερό τόπο διαμονής, ή γ) διαμένει προσωρινά και σύντομα σε ξενώνα για αστέγους. Ως επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης νοούνται α) η προσωρινή φιλοξενία σε συγγενείς ή φίλους, β) η διαμονή σε καθεστώς παράνομης υπεκμίσθωσης ή κατάληψης χώρου και γ) η διαβίωση σε προσωρινά ή πρόχειρα καταλύματα, όπως είναι οι αυτοσχέδιες κατασκευές και τα αυτοκίνητα.

4. α) Η δομή επείγουσας φιλοξενίας παρέχει, κατ’ ελάχιστον, υπηρεσίες ασφαλούς στέγασης, σίτισης, συμβουλευτικής και ψυχολογικής στήριξης, νομικής υποστήριξης και πρόσβασης σε δομές υγείας, μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες καταγραφής και εκτίμησης του ψυχοκοινωνικού υποβάθρου του φιλοξενούμενου ανηλίκου,

β) η διαμονή ασυνόδευτου ανηλίκου, που διαβιοί σε καθεστώς έλλειψης στέγης ή επισφαλών συνθηκών, σε δομή επείγουσας φιλοξενίας διαρκεί μέχρι και τρεις (3) εβδομάδες. Κατ’ εξαίρεση, η διάρκεια της φιλοξενίας μπορεί να παρατείνεται, λαμβανομένων υπόψη των αναγκών κάθε ανηλίκου, χωρίς να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες.

5. Ο Ε.Μ.Ε.Α. είναι αρμόδιος για: α) τη διαχείριση των αιτημάτων στέγασης που υποβάλλονται από φορείς αναγγελίας ή φυσικά πρόσωπα για άστεγους ασυνόδευτους ανηλίκους ή ανηλίκους που διαβιούν σε επισφαλείς συνθήκες και τον συντονισμό της μεταφοράς αυτών σε δομές επείγουσας φιλοξενίας,

β) τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση άστεγων ασυνόδευτων ανηλίκων, σε συνεργασία με τις αστυνομικές ή λιμενικές αρχές ή άλλες αρμόδιες αρχές, καθώς και με νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που διαχειρίζονται ξενώνες αστέγων ή ομάδες παιδικής προστασίας στον δρόμο,

γ) τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη πρωτοκόλλου διαδικασιών εντοπισμού και τοποθέτησης ανηλίκων σε δομές επείγουσας φιλοξενίας,

δ) τη λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής για την παραλαβή και επεξεργασία αιτημάτων επείγουσας φιλοξενίας, καθώς και για την τεχνική καθοδήγηση και πληροφόρηση κάθε φορέα, συμπεριλαμβανομένου και του επιτρόπου που έχει ορισθεί από τον Εισαγγελέα, που εντοπίζει ασυνόδευτο ανήλικο που στερείται ασφαλούς ή γνωστής διαμονής,

ε) τη διερεύνηση, σε συνεργασία με τη Μονάδα Διαχείρισης, εναλλακτικών λύσεων στέγασης σε δομές μακροχρόνιας φιλοξενίας, λαμβάνοντας υπόψη το φύλο, την ηλικία και άλλα στοιχεία ευαλωτότητας,

στ) τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εξειδικευμένων δράσεων, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και τις αρχές, για τον εντοπισμό και τη μεταφορά σε ασφαλή στέγη ασυνόδευτων ανηλίκων σε κίνδυνο, ή ανηλίκων θυμάτων βίας, εμπορίας ανθρώπων, εκμετάλλευσης ή κακοποίησης,

ζ) την ανάληψη κάθε θέματος που εμπίπτει στις αρμοδιότητές του, ύστερα από αναφορά ή αυτεπαγγέλτως,

η) την άμεση ενημέρωση του Εισαγγελέα για τον νέο τόπο διαμονής του ανηλίκου.

6. α) Με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων συγκροτείται ομάδα λειτουργίας του Ε.Μ.Ε.Α. από εξωτερικούς συνεργάτες που απασχολούνται με σχέση δανεισμού εργασίας.

β) Για τις ανάγκες στελέχωσης της ομάδας της περ. α) και της εν γένει λειτουργίας του Ε.Μ.Ε.Α., η Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων δύναται να συνάπτει μνημόνια συνεργασίας με διεθνείς οργανισμούς, υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, των οποίων οι δράσεις συνάδουν με τους σκοπούς της προστασίας των ασυνόδευτων ανηλίκων. Η ομάδα αποτελείται κατ’ ελάχιστο από ειδικότητες νομικών, κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων.

7. Για τις ανάγκες της διαχείρισης των αιτημάτων στέγασης, η ομάδα λειτουργίας της περ. α) της παρ. 6 έχει, κατά τον τομέα των αρμοδιοτήτων της, δικαίωμα πρόσβασης στο Ε.Μ.Π.Α.Α., σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 66ΛΒ.

8. Οι δαπάνες που προκαλούνται από τη λειτουργία της τηλεφωνικής γραμμής της περ. δ) της παρ. 5 καλύπτονται από τις πιστώσεις που εγγράφονται κατ’ έτος στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

9. α. Με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου ρυθμίζεται ο κανονισμός λειτουργίας της τηλεφωνικής γραμμής της περ. δ) της παρ. 5.

β. Με όμοια απόφαση καθορίζονται: α) η οργάνωση και λειτουργία των δομών επείγουσας φιλοξενίας της περ. α) της παρ. 4, β) ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας και ο Κώδικας Δεοντολογίας του προσωπικού τους, γ) η δυναμικότητα και η στελέχωση, δ) οι παρεχόμενες υπηρεσίες φιλοξενίας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.»

Άρθρο 40
Φορείς και διαδικασίες παροχής υπηρεσιών συνοδείας ασυνόδευτων ανηλίκων Προσθήκη άρθρου 66ΛΔ στον ν. 4939/2022
Μετά το άρθρο 66ΛΓ του ν. 4939/2022 (Α’ 111), προστίθενται: α) Υποκεφάλαιο Ε’ με τίτλο «Συνοδείες ασυνόδευτων ανηλίκων» και β) άρθρο 66ΛΔ, το οποίο εντάσσεται στο νέο Υποκεφάλαιο Ε’ του Κεφαλαίου Δ’, ως εξής:

«ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Άρθρο 66ΛΔ Φορείς και διαδικασίες παροχής υπηρεσιών συνοδείας ασυνόδευτων ανηλίκων

1. Ως αρμόδια αρχή για τον συντονισμό κάθε ενέργειας συνοδείας ασυνόδευτων ανηλίκων ορίζεται η Μονάδα Διαχείρισης Αιτημάτων Στέγασης και Μετεγκαταστάσεων της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (Μονάδα Διαχείρισης), σύμφωνα με τα άρθρα 66ΚΘ και 66Λ.

2. Υπηρεσίες συνοδείας ασυνόδευτων ανηλίκων δύναται να παρέχουν:

α) τα Ν.Π.Δ.Δ., β) οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, γ) τα σωματεία των άρθρων 78 έως 106 του Αστικού

Κώδικα, δ) οι οργανώσεις κοινωνίας πολιτών της περ. α’ της

παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4873/2021 (Α’ 248), ε) οι μη κυβερνητικές οργανώσεις της αλλοδαπής που

έχουν παράρτημα στην ελληνική επικράτεια, στ) Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν συσταθεί με ειδική νομοθετική ρύθμιση,

ζ) οι διεθνείς οργανισμοί. 3. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών συνοδείας της παρ. 2,

σωρευτικά: α) επιδιώκουν αποδεδειγμένα μη εμπορικό σκοπό, β) υλοποιούν, βάσει οργανικών διατάξεων ή συστατικής και καταστατικής πράξης, δράσεις και προγράμματα προστασίας της παιδικής ηλικίας που αποδεικνύονται από τον απολογισμό έργου των δύο (2) προηγούμενων ετών, και

γ) εφόσον πρόκειται για φορείς των περ. β), γ), δ), ε) και στ), είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων του άρθρου 78.

4. Οι φορείς συνοδείας ασυνόδευτων ανηλίκων επιλέγονται από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου μέσω:

α) ειδικών διαδικασιών για την κατανομή των δημοσιονομικών πόρων ευρωπαϊκών προγραμμάτων και χρηματοδοτικών μηχανισμών, όπως είναι ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ε.Ο.Χ. και το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1147 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Ιουλίου 2021 για τη θέσπιση του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (L 251),

β) διαγωνιστικής διαδικασίας, σύμφωνα με τον ν. 4412/2016 (Α’ 147), περί δημοσίων συμβάσεων,

γ) σύναψης προγραμματικής σύμβασης, του άρθρου 61 του ν. 4609/2019 (Α’ 67),

δ) υπογραφής μνημονίου ή συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και του φορέα.

5. Οι υπηρεσίες συνοδείας δύναται να χρηματοδοτούνται από:

α) το εθνικό και το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων για υλοποίηση δράσεων διεθνούς προστασίας και μετανάστευσης,

β) ίδιους πόρους των φορέων παροχής υπηρεσιών συνοδείας,

γ) δωρεές και κληροδοτήματα, δ) χρηματοδοτήσεις προγραμμάτων από διεθνείς οργανισμούς. 6. Για κάθε συνοδεία ασυνόδευτου ανηλίκου, ο οριζόμενος φορέας: α) λαμβάνει την πράξη τοποθέτησης ασυνόδευτου

ανηλίκου της περ. γ) της παρ. 3 του άρθρου 66Λ, η οποία επέχει θέση εντολής μετακίνησης του συγκεκριμένου ανηλίκου, και συνεργάζεται με τον φορέα αναγγελίας και τον φορέα υποδοχής για την απρόσκοπτη παραλαβή και παράδοση του ανηλίκου,

β) διασφαλίζει, σε συνεργασία με τον φορέα αναγγελίας και τον επίτροπο, ότι ο ανήλικος κατέχει τα απαραίτητα έγγραφα που αφορούν στην προσωπική του κατάσταση, όπως πρωτότυπα έγγραφα ταυτοποίησης, πράξεις των εισαγγελικών ή των αστυνομικών αρχών, ιατρικά έγγραφα, αποφάσεις διοικητικών αρχών,

γ) λαμβάνει κάθε πρόσφορο και εύλογο μέτρο για την ασφάλεια και την ομαλή μετακίνηση του ανηλίκου,

δ) συντάσσει πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής, στο οποίο καταχωρίζονται και τα έγγραφα ή φάρμακα ή προσωπικά αντικείμενα που φέρει μαζί του ο υπό συνοδεία ανήλικος, και το κοινοποιεί αμελλητί στη Μονάδα Διαχείρισης,

ε) μεριμνά για την εκπαίδευση του προσωπικού του σε ζητήματα παιδικής προστασίας και πρώτων βοηθειών.»

ΜΕΡΟΣ Γ’
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 41
Μεταβατικές διατάξεις Προσθήκη παρ. 3, 4 και 5 στο άρθρο 147 του ν. 4939/2022

1. Στο άρθρο 147 του ν. 4939/2022 (Α’ 111), προστίθενται παρ. 3, 4 και 5 και το άρθρο 147 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 147 Μεταβατικές διατάξεις

1. Μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 23 του παρόντος Κώδικα, εξακολουθεί να εφαρμόζεται το άρθρο 24 του ν. 4636/2019 (Α’ 169), όπως ίσχυε μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4825/2021 (Α’ 157), σε συνδυασμό με την υπ’ αρ. 7315/29.8.2014 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, με θέμα «Διαδικασία χορήγησης Α.Δ.Ε.Τ. στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας» (Β’ 2461).

2. Βεβαιώσεις περί μη απομάκρυνσης για λόγους ανθρωπιστικούς που χορηγήθηκαν με αποφάσεις που εκδόθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4825/2021, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 68 και την παρ. 4 του άρθρου 104 του ν. 4636/2019, ανανεώνονται μετά από νέα κρίση της εκδούσας αρχής σχετικά με την εξακολούθηση του ανέφικτου της απομάκρυνσης.

3. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 5 του άρθρου 66ΛΒ του παρόντος, α) η υπό στοιχεία Δ11/ οικ.26945/1074/12.6.2019 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β’ 2399) περί του Μητρώου Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων και β) η υπό στοιχεία Δ11/οικ.26943/1073/24.6.2019 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β’ 2474) περί του Μητρώου Ασυνόδευτων Ανηλίκων, διατηρούνται σε ισχύ.

4. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 66ΚΖ, η υπό στοιχεία Δ11/οικ.60207/2717/20.12.2019 απόφαση της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’ 4924), περί των εποπτευόμενων διαμερισμάτων, διατηρείται σε ισχύ.

5. Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Εφαρμογών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για τη σταδιακή ένταξη και ενσωμάτωση των δεδομένων του Μητρώου Ασυνόδευτων Ανηλίκων και του Μητρώου Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων των άρθρων 24 και 26 του ν. 4554/2018 (Α’ 139) και τη μεταφορά του διακομιστή (server) και του ονόματος χώρου (domain name) από την ημερομηνία ανάθεσης της τήρησης της διαδικτυακής ηλεκτρονικής εφαρμογής με την ονομασία «Helidon» στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου μέχρι την ημερομηνία παράδοσής της σε αυτό.»

2. Οι εισαγγελικές διατάξεις, οι οποίες έχουν εκδοθεί, σύμφωνα με τον ν. 4554/2018, τον ν. 4636/2019 (Α’ 169) ή τον ν. 4939/2022, για την άσκηση πράξεων επιτροπείας ή εκπροσώπησης ασυνόδευτων ανηλίκων, διατηρούνται σε ισχύ για τέσσερις (4) μήνες από τη έναρξη ισχύος του παρόντος.

3. Για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, ο κατά τόπο αρμόδιος Εισαγγελέας Ανηλίκων ή Πρωτοδικών ενεργεί ως προσωρινός επίτροπος των ασυνόδευτων και χωρισμένων ανηλίκων που αφικνούνται στη χώρα, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 1601 του Αστικού Κώδικα περί ενεργειών σε επείγουσες περιπτώσεις και προσωρινού επιτρόπου, και δύναται να εκδίδει διάταξη με την οποία εξουσιοδοτεί φυσικά πρόσωπα για να ασκήσουν πράξεις επιτροπείας προς το βέλτιστο συμφέρον των ανηλίκων, ιδίως όσον αφορά τις διαδικασίες υποδοχής, ταυτοποίησης, ασύλου και προσωρινής προστασίας, όπως αυτές ορίζονται στον ν. 4939/2022, ή να αναθέτει την καθημερινή φροντίδα σε συγγενικά πρόσωπα, κατόπιν πρότασης αρμόδιου φορέα ή κρατικής αρχής, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 66ΙΑ του ν. 4939/2022.

Άρθρο 42
Καταργούμενες διατάξεις Τροποποίηση άρθρου 148 ν. 4939/2022

1. Η περ. δ) του άρθρου 148 του ν. 4939/2022 (Α’ 111) αντικαθίσταται και το άρθρο 148 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 148 Καταργούμενες διατάξεις

Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργούνται: α) τα άρθρα 1 έως 112 και 114 του ν. 4636/2019 (Α’ 169)

περί διεθνούς προστασίας, με την επιφύλαξή της παρ. 1 του άρθρου 147 του παρόντος Κώδικα,

β) το π.δ. 80/2006 (Α’ 82), γ) η παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4375/2016 (Α’ 51), δ) τα άρθρα 13 έως 31 του ν. 4554/2018 (Α’ 130), καθώς

και οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί βάσει της παρ. 6 του άρθρου 19 περί Κανονισμού λειτουργίας του Εποπτικού Συμβουλίου, της παρ. 3 του άρθρου 25 περί Μητρώου επαγγελματιών επιτρόπων και της παρ. 2 του άρθρου 28 περί καθορισμού των προσόντων και των κωλυμάτων των επαγγελματιών επιτρόπων του ν. 4554/2018,

ε) το άρθρο 24Α του ν. 4540/2018 (Α’ 91), στ) το άρθρο 58 του ν. 4686/2020 (Α’ 96),

ζ) οι παρ. 4 και 6 του άρθρου 71 του ν. 4825/2021 (Α’ 157), καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αντιβαίνει στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα.»

2. H υπ’ αρ. 8038/24/3/7-5-2013 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη «Καθορισμός του είδους, του περιεχομένου και της διάρκειας της εκπαίδευσης που υφίσταται το προσωπικό Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας, στο οποίο ανατίθεται η φύλαξη εγκαταστάσεων Κέντρων Πρώτης Υποδοχής, Μονάδων Πρώτης Υποδοχής και χώρων κράτησης, των παράνομα διαμενόντων στη χώρα μας, αλλοδαπών, καθώς και των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας που την παρέχουν.» (Β’ 1105) καταργείται.

ΜΕΡΟΣ Δ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Άρθρο 43
Προσαρμογή Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας

1. Εκκρεμείς σε οποιοδήποτε στάδιο διαδικασίες μετάταξης ή απόσπασης υπαλλήλων που διενεργούνται κατ’ εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 106 του ν. 4670/2020 (Α’ 43) και του άρθρου 110 του ν. 4674/2020 (Α’ 53), οι οποίες καταργούνται με την περ. λε) της παρ. 1 του άρθρου 20 σε συνδυασμό με την περ. β) του άρθρου 41 του ν. 4829/2021 (Α’ 166), ολοκληρώνονται βάσει των διατάξεων αυτών, ως ίσχυαν μέχρι την κατάργησή τους, σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Ειδικά για τις αποφάσεις μετάταξης στην έννοια της ολοκλήρωσης περιλαμβάνεται και η αποστολή, εντός της ως άνω αποκλειστικής προθεσμίας, της σχετικής απόφασης για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Υπάλληλοι, μόνιμοι και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, που ανήκουν οργανικά σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) και οι οποίοι υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος με απόσπαση στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, κατ’ εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 106 του ν. 4670/2020 και του άρθρου 110 του ν. 4674/2020, δύνανται, με αίτησή τους που υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος, να μεταταγούν στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, σε κενή οργανική θέση, εφόσον υπάρχει, σε κλάδο/ειδικότητα ίδιας κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ή ανώτερης κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας, βάσει των τυπικών τους προσόντων με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σε περίπτωση λήξης της διάρκειας απόσπασης πριν από την έκδοση της πράξης μετάταξης, αυτή παρατείνεται αυτοδικαίως έως την έκδοση της τελευταίας. Σε κάθε περίπτωση η ως άνω διαδικασία μετάταξης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ή να έχει λάβει η σχετική απόφαση μετάταξης Κωδικό Αριθμό Δημοσίευσης σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της αίτησης του υπαλλήλου. Από την ως άνω ρύθμιση περί δυνατότητας μετάταξης εξαιρούνται οι εκπαιδευτικοί, όλο το προσωπικό των καταστημάτων κράτησης ανεξαρτήτως κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας, κατέχοντες μόνιμη ή προσωρινή θέση ή θέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, καθώς και οι υπάλληλοι του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), για τους οποίους εξακολουθεί να ισχύει το άρθρο 36 του ν. 4778/2021 (Α’ 26). Αν δεν υφίσταται κενή οργανική θέση προς μετάταξη ή δεν υποβάλλεται αίτηση μετάταξης, καθώς και για το προσωπικό του προηγούμενου εδαφίου που εξαιρείται από τη δυνατότητα υποβολής αίτησης μετάταξης, η πράξη απόσπασης που έχει διενεργηθεί βάσει των διατάξεων που καταργούνται με την περ. λε) της παρ. 1 του άρθρου 20, σε συνδυασμό με την περ. β) του άρθρου 41 του ν. 4829/2021 και είναι σε ισχύ κατά τη δημοσίευση του παρόντος, δεν ανανεώνονται, εφόσον προβλεπόταν σχετικώς, και οι υπάλληλοι επιστρέφουν στις οργανικές τους θέσεις με τη λήξη της απόσπασης.

3. Σε περίπτωση μετάταξης από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου ο υπάλληλος κατατάσσεται βαθμολογικά και μισθολογικά βάσει των διατάξεων που ισχύουν για τους μόνιμους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους. Σε περίπτωση μετάταξης σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας, ο χρόνος υπηρεσίας που έχει διανυθεί στον βαθμό με τον οποίο μετατάσσεται ο υπάλληλος, θεωρείται ότι έχει διανυθεί στον βαθμό της θέσης στην οποία μετατάσσεται, εφόσον έχει διανυθεί με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται για τον κλάδο αυτόν. Όσοι μεταταχθούν στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου διατηρούν το ίδιο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς, καθώς και τυχόν προσωπική διαφορά στις αποδοχές τους.

Άρθρο 44
Μητρώο Μελών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) Τροποποίηση άρθρου 78 ν. 4939/2022

1. Στο άρθρο 78 του ν. 4939/2022 (Α’ 111) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) τροποποιείται ο τίτλος του άρθρου με την προσθήκη αναφοράς στο Μητρώο Μελών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ), β) προστίθενται νέες παρ. 4 και 5 και το άρθρο 78 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 78 Μητρώο Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) και Μητρώο Μελών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)

1. Στη Μονάδα Μητρώου Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων της Ειδικής Γραμματείας Συντονισμού Εμπλεκομένων Φορέων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου έχει συσταθεί και λειτουργεί Μητρώο Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ). Στο μητρώο αυτό διενεργείται από την αρμόδια υπηρεσία η εγγραφή όλων των ελληνικών και διεθνών εθελοντικών οργανώσεων και των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, οι οποίες πληρούν τους ελάχιστους αναγκαίους

όρους συμμετοχής στην υλοποίηση δράσεων διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης. Μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, εθελοντικές οργανώσεις και κάθε αντίστοιχη οργάνωση, ελληνική ή διεθνής, που δεν έχει εγγραφεί στο μητρώο, δεν δύναται να συμμετέχει στην υλοποίηση δράσεων διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης εντός της ελληνικής επικράτειας, και ιδίως στην παροχή νομικών, ψυχοκοινωνικών και ιατρικών υπηρεσιών της παρ. 5 του άρθρου 51, στην παροχή υλικών συνθηκών υποδοχής της παρ. 1 του άρθρου 59 και στην παροχή πληροφόρησης και ενημέρωσης των άρθρων 70 και 74 του παρόντος Κώδικα.

2. Οι ελάχιστοι αναγκαίοι όροι και προϋποθέσεις για την εγγραφή των δικαιούμενων εγγραφής, ελληνικών και διεθνών εθελοντικών οργανώσεων και των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, είναι οι ακόλουθοι:

α) η ρητή πρόβλεψη, ως σκοπού σύστασής τους, της υλοποίησης δραστηριοτήτων κοινωνικού και ανθρωπιστικού χαρακτήρα, διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης ή κοινωνικής ένταξης,

β) ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας του αιτούμενου την εγγραφή νομικού προσώπου και η μη διανομή κερδών στα μέλη και τους εταίρους του,

γ) η μη σύναψη συμβάσεων οιουδήποτε είδους με: γα) φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στα όργανα

διοίκησής τους ή είναι μέλη ή εταίροι τους που έχουν τον καταστατικό έλεγχό τους, σύζυγοι, τέκνα και γονείς των ανωτέρω προσώπων και

γβ) νομικά πρόσωπα, τα οποία ελέγχονται από τα πρόσωπα της υποπερ. γα’ έναντι αμοιβής ή ανταλλάγματος επαχθούς αιτίας που αποτιμάται σε ποσό άνω των χιλίων (1.000) ευρώ ετησίως,

δ) η μη λήψη αφενός τακτικής κρατικής επιχορήγησης μεγαλύτερης του πενήντα τοις εκατό (50%) επί του προϋπολογισμού για τη λειτουργία τους και αφετέρου δανείων με εγγύηση του Δημοσίου. Η προηγούμενη προϋπόθεση δεν ισχύει εφόσον η επιχορήγηση δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ετησίως,

ε) η μη ύπαρξη εις βάρος των φυσικών προσώπων που ασκούν τη διοίκηση τους ή/και είναι νόμιμοι εκπρόσωποί τους, τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και παιδικής εργασίας και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων,

στ) η τήρηση αναλυτικών οικονομικών καταστάσεων από ορκωτούς ελεγκτές, υπό την εποπτεία υπεύθυνου οικονομικής διαχείρισης ή Ταμία με πτυχίο οικονομικού τμήματος αναγνωρισμένου πανεπιστημίου, και η διασφάλιση μηχανισμού πλήρους λογοδοσίας των υπόχρεων για την υλοποίηση των δράσεών τους,

ζ) η εκπλήρωση των ασφαλιστικών και φορολογικών τους υποχρεώσεων και

η) ο ορισμός και απασχόληση Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer «DPO»), επιφορτισμένου με τη διαρκή συμμόρφωση της αντίστοιχης εθελοντικής μη κερδοσκοπικής οργάνωσης με τη νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς.

3. Με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου δύναται να ορίζονται επιπρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις για την εγγραφή των δικαιούμενων εγγραφής, ελληνικών και διεθνών εθελοντικών οργανώσεων και των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών στο Μητρώο Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ). Με όμοια απόφαση ορίζονται οι διαδικαστικές λεπτομέρειες σύστασης και τήρησης του Μητρώου Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ), προβλέπεται η διαδικασία δημόσιας πρόσκλησης για την εγγραφή, εξειδικεύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφής των δικαιούμενων στο Μητρώο και το σύνολο των σχετικώς προσκομιζόμενων αναγκαίων εγγράφων, προσδιορίζονται οι διαχρονικές προϋποθέσεις διατήρησης της εγγραφής τους στο Μητρώο, τα χρονικά σημεία επανυποβολής των αναγκαίων εγγράφων, η διαδικασία διαγραφής από το Μητρώο και ο τρόπος γνωστοποίησής της στον αποδέκτη, η δημοσιοποίηση του Μητρώου μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για τη διασφάλιση της αναγκαίας διαφάνειας, καθώς και κάθε συναφής και αναγκαία λεπτομέρεια για τη θέση σε λειτουργία και τη διαχρονική τήρηση του Μητρώου Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ).

4. Στη Μονάδα Μητρώου Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων της Ειδικής Γραμματείας Συντονισμού Εμπλεκομένων Φορέων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου έχει συσταθεί και λειτουργεί Μητρώο Μελών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) που δραστηριοποιούνται σε θέματα διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης, στο οποίο εγγράφονται και καταχωρίζονται τα μέλη, οι υπάλληλοι και οι συνεργάτες των ως άνω οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Η εγγραφή των προσώπων αυτών στο Μητρώο και η πιστοποίησή τους αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση τόσο για τη δραστηριοποίησή τους εντός της ελληνικής επικράτειας όσο και για τη συνεργασία τους με τους φορείς του δημοσίου.

5. Με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου ορίζονται οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά εγγραφής και πιστοποίησης στο Μητρώο, οι προϋποθέσεις διαγραφής από αυτό, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία του Μητρώου.»

2. Το άρθρο 191 του ν. 4662/2020 (Α’ 27), περί σύστασης Μητρώου Μελών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων καταργείται.

Άρθρο 45
Ηλεκτρονική υπογραφή αποφάσεων των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών
Στην παρ. 1 του άρθρου 107 του ν. 4939/2022 (Α’ 111) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στο τρίτο εδάφιο εισάγεται υποχρέωση ηλεκτρονικής υπογραφής των αποφάσεων των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών, β) διαγράφεται το τέταρτο εδάφιο και το άρθρο 107 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 107 Υπογραφή Διόρθωση απόφασης

1. Στις υποθέσεις τριμελούς σύνθεσης, η απόφαση υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Εισηγητή. Στις υποθέσεις μονομελούς σύνθεσης, η απόφαση υπογράφεται από τον Εισηγητή. Οι υπογραφές των αποφάσεων τίθενται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Θ’ του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

2. Σε περίπτωση που στην απόφαση έχουν παρεισφρήσει γραφικά λάθη ή το διατακτικό της απόφασης διατυπώθηκε ελλιπώς, ο δικαστής που την εξέδωσε ή ο Πρόεδρος, στις υποθέσεις της τριμελούς σύνθεσης, προβαίνει αυτεπαγγέλτως στη διόρθωσή της. Η ως άνω διαδικασία μπορεί να κινηθεί και κατόπιν αίτησης του προσφεύγοντος που υποβάλλεται αυτοπροσώπως ή δια του πληρεξουσίου του δικηγόρου.»

Άρθρο 46
Φύλαξη εγκαταστάσεων Δαπάνες μίσθωσης στρατοπέδων που καταβάλλονται από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου Τροποποίηση άρθρου 16 ν. 4375/2016
Στο άρθρο 16 του ν. 4375/2016 (Α’ 51), επέρχονται οι εξής αλλαγές:

1. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1 αντικαθίστανται και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Την ευθύνη της φύλαξης των εγκαταστάσεων των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης έχει η Ελληνική Αστυνομία. Η φύλαξη των παραπάνω εγκαταστάσεων μπορεί να ανατίθεται και σε προσωπικό ιδιωτικής εταιρείας παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, εκπαιδευμένο σύμφωνα με την περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2518/1997 (Α’ 164). Η διαδικασία εισόδου και εξόδου από τις εγκαταστάσεις του πρώτου εδαφίου, καθώς και τα αρμόδια όργανα ελέγχου ορίζονται με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 17 του παρόντος.»

2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 απαλείφεται η φράση «, στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων,» και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Για τις ανάγκες εγκατάστασης των υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στρατόπεδα που παραχωρούνται κατά χρήση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τους εποπτευόμενους φορείς του στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, με αντάλλαγμα (μίσθωμα) ή άνευ ανταλλάγματος και κατά παρέκκλιση των διατάξεων πολεοδομικού σχεδιασμού κάθε επιπέδου. Για τυχόν επισκευές, βελτιώσεις και αναγκαίες πρόσθετες εγκαταστάσεις σε αυτά, εφαρμόζονται αναλογικά από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου οι διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση στρατιωτικών έργων και εγκαταστάσεων εντός στρατοπέδων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος. ακίνητα του δημοσίου μπορεί επίσης να παραχωρούνται, κατά χρήση δωρεάν, από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για την αντιμετώπιση των στεγαστικών αναγκών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Δημόσια ακίνητα αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών μπορούν να παραχωρούνται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατά χρήση, άνευ ανταλλάγματος και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για την αντιμετώπιση των στεγαστικών αναγκών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.»

Άρθρο 47
Διευθέτηση οικονομικών εκκρεμοτήτων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

1. Πάσης φύσεως δαπάνες και μεταβιβαστικές πληρωμές των Ειδικών Φορέων 43-630 «Υπηρεσία Ασύλου», 43640 «Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής», 43-640 «Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης», 49-110 «Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υ.ΜΕ.ΠΟ.», 49-130 «Υπηρεσία Ασύλου του Υ.ΜΕ.ΠΟ.», 49-140 «Αρχή Προσφυγών του Υ.ΜΕ.ΠΟ.», 49-150 «Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υ.ΜΕ.ΠΟ.», 1049-1010000000 «Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων και Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων του Υ.ΜΕ.ΠΟ.», 1049-2010000000 «Γενική Διοικητική Γραμματεία του Υ.ΜΕ.ΠΟ.», 1049-2020000000 «Γενική Τομεακή Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υ.ΜΕ.ΠΟ.», 1049-2030000000 «Γενική Τομεακή Γραμματεία Υποδοχής του Υ.ΜΕ.ΠΟ.», 1049-4010000000 «Υπηρεσία Ασύλου του Υ.ΜΕ.ΠΟ.», 1049-4020000000 «Αρχή Προσφυγών του Υ.ΜΕ.ΠΟ.», 1047-1010000000 «Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων και Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη», 1047-2030000000 «Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη», 1055-1010000000 «Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων και Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου», 1055-2010000000 «Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου», καθώς και των νέων ειδικών φορέων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου 1055-1010000000 «Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου», 1055-2020000000 «Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου», 1055-2030000000 «Γενική Γραμματεία Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου», 1055-5010000000 «Λοιπές μονάδες/ αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο» του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, και ιδίως στους ΑΛΕ 2310802897, 2410201001, 2410203001, 2410204001, 2410207001, 2410904001, 2410989899, 2420101001, 2420102001, 2420103001, 2420201001, 2420203001, 2420301001, 2420302001, 2420389001, 2420905001, 2420906001,2420989001, 2440101001, 2440901001, 3120189001, 3120301001, 3120389001, που πραγματοποιήθηκαν από το 2014 μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, λογίζονται νόμιμες και κανονικές, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης μη εξαιρουμένων των διατάξεων περί παραγραφής, αναλαμβάνονται, εκκαθαρίζονται και πληρώνονται σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

2. Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών φύλαξης και καθαριότητας, καθώς και οι δαπάνες που απορρέουν από αυτές στους Ειδικούς Φορείς 43-630 «Υπηρεσία Ασύλου», 43640 «Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής», 43-640 «Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης», 49-110 «Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υ.ΜΕ.ΠΟ.», 49-130 «Υπηρεσία Ασύλου του Υ.ΜΕ.ΠΟ.», 49-140 «Αρχή Προσφυγών του Υ.ΜΕ.ΠΟ.», 49-150 «Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υ.ΜΕ.ΠΟ.», 1049-1010000000 «Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων και Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων του Υ.ΜΕ.ΠΟ.», 1049-2010000000 «Γενική Διοικητική Γραμματεία του Υ.ΜΕ.ΠΟ.», 10492020000000 «Γενική Τομεακή Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υ.ΜΕ.ΠΟ.», 1049-2030000000 «Γενική Τομεακή Γραμματεία Υποδοχής του Υ.ΜΕ.ΠΟ.», 1049-4010000000 «Υπηρεσία Ασύλου του Υ.ΜΕ.ΠΟ.», 1049-4020000000 «Αρχή Προσφυγών του Υ.ΜΕ.ΠΟ.», 1047-1010000000 «Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων και Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη», 1047-2030000000 «Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη», 1055-1010000000 «Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων και Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου», 1055-2010000000 «Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου», 1055-1010000000 «Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου», 1055-2020000000 «Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου», 1055-2030000000 «Γενική Γραμματεία Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου», των ΑΛΕ 2420911001, 2420204001, που πραγματοποιήθηκαν από το 2016 μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, λογίζονται νόμιμες και κανονικές, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης μη εξαιρουμένων των διατάξεων περί παραγραφής, αναλαμβάνονται, εκκαθαρίζονται και πληρώνονται σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού του τρέχοντος ή των επόμενων οικονομικών ετών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

3. Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού που πραγματοποιήθηκαν στους Ειδικούς Φορείς 43-630 «Υπηρεσία Ασύλου», 49-110 «Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υ.ΜΕ.ΠΟ.», 49-130 «Υπηρεσία Ασύλου του Υ.ΜΕ.ΠΟ.», 1049-1010000000 «Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων και Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων του Υ.ΜΕ. ΠΟ.», 1049-4010000000 «Υπηρεσία Ασύλου του Υ.ΜΕ.ΠΟ.», 1047-1010000000 «Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων και Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη», 1047-2030000000 «Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη», 1055-1010000000 «Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων και Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου», 1055-2010000000 «Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου», 1055-1010000000 «Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου», 1055-2020000000 «Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» 1055-2020000000 «Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής» και 1055-203000000 «Γενική Γραμματεία Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου», από το έτος 2016 μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και βάρυναν είτε τον τακτικό προϋπολογισμό είτε τον προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), λογίζονται νόμιμες και κανονικές, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, αναλαμβάνονται, εκκαθαρίζονται και πληρώνονται σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

4. Δαπάνες κοινοχρήστων που απορρέουν από τη μίσθωση κτιρίων για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, από το έτος 2020 μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, λογίζονται νόμιμες και κανονικές, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης και μη εξαιρουμένων των διατάξεων περί παραγραφής, αναλαμβάνονται, εκκαθαρίζονται και πληρώνονται, σε βάρος των οικείων πιστώσεων των Ειδικών Φορέων 1055-2020000000 «Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής», 1055-2030000000 «Γενική Γραμματεία Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο» και ΑΛΕ 2420989001, του τακτικού προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Από τη δημοσίευση του παρόντος, οι εν λόγω δαπάνες βαρύνουν τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

5. Δαπάνη που απορρέει από τη χρήση χώρου για τη στέγαση δομής φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών που έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία στην Τοπική Κοινότητα Μηλιάς του Δήμου Κατερίνης της περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, από 1ης.8.2018 έως την παύση λειτουργίας της ανωτέρω δομής, μέχρι του ποσού των δύο χιλιάδων εξακοσίων (2600) ευρώ μηνιαίως, αναλαμβάνεται, εκκαθαρίζεται και πληρώνεται σε βάρος των πιστώσεων του Ειδικού Φορέα 1055-2030000000, ΑΛΕ 2440989001, του τακτικού προϋπολογισμού του τρέχοντος ή των επόμενων οικονομικών ετών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

6. Πάσης φύσεως δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ανεξάρτητα από την προέλευση της χρηματοδότησής τους, που πραγματοποιήθηκαν από το έτος 2016 μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, λογίζονται νόμιμες και κανονικές, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης μη εξαιρουμένων των διατάξεων περί παραγραφής. Οι δαπάνες αυτές χρηματοδοτούνται, εκκαθαρίζονται και πληρώνονται σε βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων των Συλλογικών Αποφάσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Για τις ανωτέρω δαπάνες εκδίδονται αποφάσεις ένταξης, χρηματοδότησης και κατανομής και αυτές εκκαθαρίζονται και πληρώνονται σε βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων των υπ’ αρ. 755/2, 756/1 και 756/2 Συλλογικών Αποφάσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Οι αποφάσεις ένταξης, χρηματοδότησης, εκκαθάρισης και τα χρηματικά εντάλματα για την πληρωμή των παραπάνω δαπανών, λογίζεται ότι εκδόθηκαν ή εκδίδονται νομίμως, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.

Άρθρο 48
Συγχώνευση Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Ελέγχου Συνόρων, Μετανάστευσης και Ασύλου (Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.M.A.) και Ενιαίου Φορέα Επιτήρησης Συνόρων (ΕΝ.Φ.Ε.Σ.) Μετονομασία σε Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Ελέγχου και Επιτήρησης Συνόρων (Ε.Σ.Κ.Ε.Ε.Σ.) Καταργούμενες διατάξεις

1. Ο Ενιαίος Φορέας Επιτήρησης Συνόρων (ΕΝ.Φ.Ε.Σ.) και το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Ελέγχου Συνόρων, Μετανάστευσης και Ασύλου (Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.) συγχωνεύονται υπό το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Ελέγχου Συνόρων, Μετανάστευσης και Ασύλου (Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.), το οποίο μετονομάζεται σε Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Ελέγχου και Επιτήρησης Συνόρων (Ε.Σ.Κ.Ε.Ε.Σ.).

2. Τα άρθρα 11 περί σύστασης θέσης Εθνικού Συντονιστή για την αντιμετώπιση και διαχείριση του μεταναστευτικού προσφυγικού ζητήματος, 12 περί σύστασης, αποστολής και διάρθρωσης του Ενιαίου Φορέα Επιτήρησης Συνόρων (ΕΝ.Φ.Ε.Σ.), 13 περί των αρμοδιοτήτων του, 14 περί στελέχωσης και διάθεσης μέσων για τη λειτουργία του, 15 περί χρηματοδότησής του και 16 περί εξουσιοδοτικής διάταξης του ν. 4650/2019 (Α’ 207) καταργούνται.

Άρθρο 49
Υπεύθυνος Προστασίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

1. Στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου συστήνεται θέση Υπεύθυνου Προστασίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων με αρμοδιότητα τη συλλογή και προκαταρκτική αξιολόγηση καταγγελιών για φερόμενες παραβάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά την υποδοχή πολιτών τρίτων χωρών και τις διαδικασίες χορήγησης διεθνούς προστασίας σε αυτούς, καθώς και τη διαβίβασή τους στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας ή στα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

2. Ο διορισμός του Υπευθύνου πραγματοποιείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για θητεία τριών (3) ετών με δυνατότητα άπαξ ανανέωσης.

3. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων: α) κατέχει: αα) πτυχίο Νομικής ή Πολιτικής Επιστήμης Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής, ή αβ) μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στα ανωτέρω αντικείμενα ή στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής, ή αγ) άλλο πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής και πενταετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε ζητήματα θεμελιωδών δικαιωμάτων και β) διαθέτει άριστη γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.

4. Η θέση του Υπεύθυνου Προστασίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων δύναται να καλύπτεται από: α) δημόσιο υπάλληλο με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, που υπηρετεί σε υπηρεσίες, κεντρικές, αποκεντρωμένες ή περιφερειακές του δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ και β’ βαθμού και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ..), που υπάγονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, όπως εκάστοτε ορίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, ή β) με διορισμό μετακλητού υπαλλήλου. Ο Υπεύθυνος Θεμελιωδών Δικαιωμάτων μπορεί να παύεται πριν τη λήξη της θητείας του είτε κατόπιν παραίτησής του είτε λόγω αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων του ή για άλλο σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων του. Κατά τη διάρκεια της θητείας του αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε άλλου δημοσίου λειτουργήματος και δεν επιτρέπεται η άσκηση καμίας επαγγελματικής δραστηριότητας ή η ανάληψη άλλων αμειβόμενων καθηκόντων, στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα ή η ανάληψη άλλων μη αμειβόμενων καθηκόντων, σε αντικείμενο συναφές με τα καθήκοντά του.

5. Η επιλογή του Υπευθύνου γίνεται, κατόπιν ανοικτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, από Πενταμελή Επιτροπή Αξιολόγησης που συστήνεται με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου και αποτελείται από: α) ένα στέλεχος του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου που ορίζεται από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου ως Πρόεδρος, β) ένα (1) στέλεχος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη που ορίζεται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, γ) ένα στέλεχος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που ορίζεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, δ) τον Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου ή μέλος της Επιτροπής που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο και ε) τον Συνήγορο του Πολίτη ή Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη που υποδεικνύεται από τον Συνήγορο, ως μέλη. Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής, ασκεί υπάλληλος του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ο οποίος ορίζεται από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου μαζί με τον αναπληρωτή του.

6. Οι αποδοχές του Υπευθύνου καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Μετανάστευσης και Ασύλου και Οικονομικών. Αν οι αποδοχές του Υπευθύνου προέρχονται από τα ευρωπαϊκά ταμεία μετανάστευσης και εσωτερικών υποθέσεων, στην κοινή απόφαση του πρώτου εδαφίου συμπράττει και ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Άρθρο 50
Σύσταση Ειδικής Επιτροπής για τη Συμμόρφωση με τα Θεμελιώδη Δικαιώματα στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

1. Στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου συστήνεται Ειδική Επιτροπή για τη Συμμόρφωση με τα Θεμελιώδη Δικαιώματα με αρμοδιότητα την παρακολούθηση των διαδικασιών και της εφαρμογής της εθνικής, ενωσιακής και διεθνούς νομοθεσίας στους τομείς της προστασίας των συνόρων και της χορήγησης διεθνούς προστασίας.

2. Η Επιτροπή αποτελείται από: α) ένα στέλεχος του Υπουργείου Μεταναστευσης και Ασύλου, που ορίζεται από τον Υπουργό Μεταναστευσης και Ασύλου ως Πρόεδρος, β) τον Υπεύθυνο Προστασίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, γ) ένα στέλεχος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη που ορίζεται από τον Υπουργό προστασίας του πολίτη, δ) ένα στέλεχος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που ορίζεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ε) τον Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) ή μέλος της ΕΑΔ που υποδεικνύεται από τον Διοικητή, στ) τον Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου ή μέλος της Επιτροπής που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο και ζ) τον Συνήγορο του Πολίτη, ή Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη που υποδεικνύεται από τον Συνήγορο, ως μέλη. Χρέη γραμματέα της Επιτροπής ασκεί υπάλληλος του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου μαζί με τον αναπληρωτή του.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μετανάστευσης και Ασύλου, Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες της Επιτροπής και να καθορίζονται ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία της Επιτροπής και την εφαρμογή του παρόντος.

ΜΕΡΟΣ Ε’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 51
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου

του Κράτους.

Αθήνα, 22 Ιουλίου 2022

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Εξωτερικών ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

Εθνικής Άμυνας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Παιδείας και Θρησκευμάτων ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Υγείας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Προστασίας του Πολίτη ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕOΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Δικαιοσύνης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Εσωτερικών ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Μετανάστευσης και Ασύλου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Επικρατείας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ

Επικρατείας ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 22 Ιουλίου 2022

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ