ΝΟΜΟΣ 4959/2022

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4959 ΦΕΚ Α 144/22.7.2022

Κύρωση Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Μπαγκλαντές για τη μετανάστευση και την κινητικότητα.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Πίνακας περιεχομένων Άρθρο Πρώτο Κύρωση Μνημονίου Κατανόησης Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της

Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Μπαγκλαντές για τη μετανάστευση και την κινητικότητα

Προοίμιο Ενότητα Ι: Γενικές Διατάξεις Άρθρο 1 Αντικείμενο Άρθρο 2 Ορισμοί Άρθρο 3 Πεδίο εφαρμογής Ενότητα ΙΙ: Νόμιμη Μετανάστευση και Κινητικότητα Προώθηση νόμιμων διαύλων μετανάστευσης και κινητικότητας

Άρθρο 4 Όγκοι εισδοχής Άρθρο 5 Όροι προσωρινής νόμιμης διαμονής υπηκόων Μπαγκλαντές που ήδη διαμένουν στην ελληνική επικράτεια: κριτήρια και προϋποθέσεις

Άρθρο 6 Όροι εισδοχής: κριτήρια και προϋποθέσεις εισδοχής για προσωρινή απασχόληση

Άρθρο 7 Λόγοι απόρριψης/Ανάκληση της άδειας προσωρινής διαμονής

Άρθρο 8 Διάρκεια διαμονής

Άρθρο 9 Διευκόλυνση επανεισόδου Άρθρο 10 Δικαιώματα Ενότητα ΙΙΙ: Παράτυπη Μετανάστευση και Επιστροφές Καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης και συνεργασία για την επιστροφή και τον επαναπατρισμό

Άρθρο 11 Ενίσχυση συνεργασίας για τις επιστροφές Άρθρο 12 Καταπολέμηση παράτυπης μετανάστευσης,

παράνομης διακίνησης μεταναστών και εμπορίας ανθρώπων

Ενότητα ΙV: Παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του Μνημονίου Κατανόησης

Άρθρο 13 Ρυθμίσεις παρακολούθησης, αξιολόγησης και υποβολής στοιχείων

Ενότητα V: Τελικές διατάξεις Άρθρο 14 Διάρκεια του Μνημονίου Κατανόησης Άρθρο 15 Λήξη του Μνημονίου Κατανόησης Άρθρο 16 Έναρξη ισχύος Άρθρο 17 Τροποποιήσεις Άρθρο δεύτερο Εξουσιοδοτικές διατάξεις Άρθρο τρίτο Έναρξη ισχύος

Άρθρο πρώτο
Κύρωση μνημονίου κατανόησης
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που προβλέπει η παρ. 1 του άρθρου 28 του Συντάγματος, το Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Μπαγκλαντές για τη μετανάστευση και την κινητικότητα, που υπογράφηκε στη Ντάκα στις 9 Φεβρουαρίου 2022. Το κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης, σε πρωτότυπο, στην αγγλική, και η μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, έχουν ως εξής:

Άρθρο δεύτερο
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών δύναται να καθορίζονται τα δικαιολογητικά χορήγησης των αδειών διαμονής, η διαδικασία αίτησης, επεξεργασίας και χορήγησης, οι αρμόδιες αρχές έκδοσης, η αναπροσαρμογή του παραβόλου που καταβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 18Α του ν. 4251/2014 (Α’ 80), καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης.

2. Με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου δύναται να παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τις άδειες διαμονής που χορηγούνται σύμφωνα με το Μνημόνιο Κατανόησης.

Άρθρο τρίτο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωσή των προϋποθέσεων του άρθρου 16 αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 22 Ιουλίου 2022

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Εξωτερικών ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Υγείας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

Προστασίας του Πολίτη ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕOΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Δικαιοσύνης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Εσωτερικών ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Μετανάστευσης και Ασύλου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 22 Ιουλίου 2022

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ