ΝΟΜΟΣ 4957/2022

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4957 ΦΕΚ Α 141/21.7.2022

Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α’ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 1 Σκοπός

Άρθρο 2 Αντικείμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 3 Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης Αποστολή των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Άρθρο 4 Ακαδημαϊκές ελευθερίες

Άρθρο 5 Διαδικασία ίδρυσης, συγχώνευσης, κατάργησης, μετονομασίας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Άρθρο 6 Ίδρυση παραρτημάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 7 Όργανα διοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Άρθρο 8 Συμβούλιο Διοίκησης

Άρθρο 9 Διαδικασία εκλογής εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης

Άρθρο 10 Διαδικασία εκλογής εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης

Άρθρο 11 Διαδικασία ανάδειξης Πρύτανη

Άρθρο 12 Αντιπρυτάνεις

Άρθρο 13 Οργάνωση και λειτουργία του Συμβουλίου Διοίκησης

Άρθρο 14 Αρμοδιότητες Συμβουλίου Διοίκησης

Άρθρο 15 Αρμοδιότητες Πρύτανη

Άρθρο 16 Σύγκλητος

Άρθρο 17 Εκτελεστικός Διευθυντής

Άρθρο 18 Αρμοδιότητες Εκτελεστικού Διευθυντή

Άρθρο 19 Απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥΣ

Άρθρο 20 Ακαδημαϊκή διάρθρωση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Άρθρο 21 Ίδρυση Κατάργηση Μεταβολές ακαδημαϊκών μονάδων

Άρθρο 22 Όργανα Σχολής

Άρθρο 23 Κοσμητεία

Άρθρο 24 Διαδικασία ανάδειξης Κοσμήτορα

Άρθρο 25 Ρυθμίσεις για το αξίωμα του Κοσμήτορα

Άρθρο 26 Αρμοδιότητες Κοσμήτορα

Άρθρο 27 Αναπτυξιακό σχέδιο Σχολής

Άρθρο 28 Όργανα Τμήματος

Άρθρο 29 Συνέλευση Τμήματος Συγκρότηση

Άρθρο 30 Αρμοδιότητες Συνέλευσης Τμήματος

Άρθρο 31 Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 32 Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος Τμήματος Διαδικασία εκλογής

Άρθρο 33 Αρμοδιότητες Προέδρου και Αντιπροέδρου Τμήματος

Άρθρο 34 Όργανα Τομέα

Άρθρο 35 Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης Τομέα

Άρθρο 36 Διαδικασία εκλογής Διευθυντή Τομέα

Άρθρο 37 Αρμοδιότητες Διευθυντή Τομέα

Άρθρο 38 Αυτοδυναμία ακαδημαϊκών μονάδων

Άρθρο 39 Όργανα μη αυτοδύναμων ακαδημαϊκών μονάδων

Άρθρο 40 Γενικές διατάξεις για την εκλογή οργάνωση και λειτουργία των οργάνων διοίκησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Άρθρο 41 Εκπρόσωποι μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού στα όργανα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Άρθρο 42 Ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών σε όργανα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Άρθρο 43 Συμβούλιο Φοιτητών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 44 Συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων και επιτροπών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Άρθρο 45 Ιστότοποι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Άρθρο 46 Πανεπιστημιακά εργαστήρια Διαδικασία ίδρυσης Σκοπός

Άρθρο 47 Πρότυπος εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας

Άρθρο 48 Διευθυντής εργαστηρίου Διαδικασία εκλογής Αρμοδιότητες

Άρθρο 49 Οργάνωση και λειτουργία πανεπιστημιακού εργαστηρίου

Άρθρο 50 Προσωπικό πανεπιστημιακού εργαστηρίου

Άρθρο 51 Όροι και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από πανεπιστημιακά εργαστήρια

Άρθρο 52 Διαδικασία σύναψης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

Άρθρο 53 Οικονομική διαχείριση πόρων εργαστηρίων

Άρθρο 54 Πανεπιστημιακές κλινικές Διαδικασία ίδρυσης Σκοπός

Άρθρο 55 Διευθυντής Κλινικής Διαδικασία εκλογής Αρμοδιότητες

Άρθρο 56 Oργάνωση και λειτουργία πανεπιστημιακής κλινικής

Άρθρο 57 Προσωπικό πανεπιστημιακής κλινικής

Άρθρο 58 Επιστημονικοί συνεργάτες πανεπιστημιακών εργαστηρίων και κλινικών

Άρθρο 59 Λοιπές διατάξεις για τα πανεπιστημιακά εργαστήρια και τις κλινικές

Άρθρο 60 Πανεπιστημιακά μουσεία Διαδικασία ίδρυσης Σκοπός

Άρθρο 61 Διευθυντής Πανεπιστημιακού Μουσείου

Άρθρο 62 Προσωπικό Μουσείου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Άρθρο 63 Διάρθρωση σπουδών σε κύκλους

Άρθρο 64 Διδακτικό έργο

Άρθρο 65 Αξιολόγηση φοιτητών Εξετάσεις

Άρθρο 66 Ιδρυματικός κατάλογος μαθημάτων

Άρθρο 67 Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Άρθρο 68 Πλατφόρμα ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Άρθρο 69 Πρακτική άσκηση φοιτητών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Άρθρο 70 Ίδρυση προγράμματος πρώτου κύκλου σπουδών

Άρθρο 71 Διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών

Άρθρο 72 Διπλά προγράμματα σπουδών

Άρθρο 73 Τμήματα Εφαρμοσμένων Επιστημών και Τεχνολογίας Προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου εφαρμοσμένων επιστημών και τεχνολογίας

Άρθρο 74 Θέματα οργάνωσης και λειτουργίας προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου

Άρθρο 75 Χρονική διάρκεια σπουδών

Άρθρο 76 Ανώτατη διάρκεια φοίτησης και μερική φοίτηση

Άρθρο 77 Πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας φοιτητών

Άρθρο 78 Ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Άρθρο 79 Επιτροπή μεταπτυχιακών σπουδών

Άρθρο 80 Διαδικασία ίδρυσης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Άρθρο 81 Όργανα διοίκησης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Σύνθεση

Άρθρο 82 Αρμοδιότητες οργάνων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Άρθρο 83 Διδάσκοντες Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Άρθρο 84 Πόροι Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Οικονομική διαχείριση

Άρθρο 85 Οικονομική συνεργασία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος

Άρθρο 86 Δικαίωμα δωρεάν φοίτησης σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τέλη φοίτησης Υποτροφίες

Άρθρο 87 Περιοδική αξιολόγηση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του ίδιου Τμήματος ή Σχολής

Άρθρο 88 Λοιπές διατάξεις για Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Άρθρο 89 Επαγγελματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Άρθρο 90 Διδακτορικές σπουδές

Άρθρο 91 Κανονισμός διδακτορικών σπουδών

Άρθρο 92 Προϋποθέσεις εγγραφής Διαδικασία επιλογής υποψήφιων διδακτόρων

Άρθρο 93 Χρονική διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής Υποχρεώσεις και δικαιώματα υποψήφιων διδακτόρων

Άρθρο 94 Επίβλεψη Yποστήριξη διδακτορικής διατριβής

Άρθρο 95 Αξιολόγηση Απονομή του διδακτορικού διπλώματος

Άρθρο 96 Βιομηχανικά διδακτορικά

Άρθρο 97 Λοιπά θέματα για τις σπουδές τρίτου κύκλου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Άρθρο 98 Προγράμματα σπουδών δευτερεύουσας κατεύθυνσης

Άρθρο 99 Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

Άρθρο 100 Πιστοποιητικό ψηφιακών δεξιοτήτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Άρθρο 101 Ίδρυση Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών

Άρθρο 102 Όργανα διοίκησης

Άρθρο 103 Διδακτικό προσωπικό

Άρθρο 104 Λοιπό προσωπικό

Άρθρο 105 Πόροι

Άρθρο 106 Μετακινήσεις

Άρθρο 107 Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών διπλής ειδίκευσης

Άρθρο 108 Διπλά Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών

Άρθρο 109 Χειμερινά και θερινά προγράμματα σπουδών

Άρθρο 110 Συνεργασίες με Ιδρύματα της αλλοδαπής

Άρθρο 111 Οργάνωση και λειτουργία Κοινών Διεθνών Διιδρυματικών Προγραμμάτων Σπουδών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ’ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Άρθρο 112 Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης

Άρθρο 113 Σκοπός του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης

Άρθρο 114 Όργανα διοίκησης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης

Άρθρο 115 Συμβούλιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης

Άρθρο 116 Πρόεδρος του Συμβουλίου

Άρθρο 117 Διευθυντής Επιμόρφωσης Λοιπό προσωπικό

Άρθρο 118 Επιστημονικός Υπεύθυνος Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος

Άρθρο 119 Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης

Άρθρο 120 Εκπαιδευτές Μητρώα Εκπαιδευτών Εκπαιδευομένων του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης

Άρθρο 121 Επιμορφωτικά και εκπαιδευτικά προγράμματα

Άρθρο 122 Συνεργασία με άλλους φορείς

Άρθρο 123 Πόροι του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ’ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Άρθρο 124 Βιβλιοθήκες

Άρθρο 125 Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ’ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Άρθρο 126 Κανονισμός αποδοχών για την παροχή διδακτικού έργου

Άρθρο 127 Παροχή διδακτικού και ερευνητικού έργου από δημόσιους υπαλλήλους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ’ ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 128 Κέντρο Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης

Άρθρο 129 Κέντρο υποστήριξης διδασκαλίας και μάθησης

Άρθρο 130 Συνήγορος του Φοιτητή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ’ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Άρθρο 131 Πανεπιστημιακά Κέντρα Έρευνας και Καινοτομίας Διαδικασία ίδρυσης Αποστολή

Άρθρο 132 Όργανα διοίκησης του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας

Άρθρο 133 Όργανα διοίκησης των Ερευνητικών Ινστιτούτων

Άρθρο 134 Κοινά Ερευνητικά Ινστιτούτα

Άρθρο 135 Πόροι

Άρθρο 136 Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας

Άρθρο 137 Λοιπές ρυθμίσεις για τα Πανεπιστημιακά Κέντρα Έρευνας και Καινοτομίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΖ’ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Άρθρο 138 Διαδικασία υποβολής αιτήματος ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

Άρθρο 139 Κατανομή θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού και έκδοση προκηρύξεων

Άρθρο 140 Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Βαθμίδες

Άρθρο 141 Επαναπροκήρυξη θέσης Αυτοδίκαια ιδρυόμενες θέσεις

Άρθρο 142 Ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης εκλογής και εξέλιξης μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

Άρθρο 143 Προϋποθέσεις εκλογής και εξέλιξης μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

Άρθρο 144 Μητρώα Γνωστικών Αντικειμένων

Άρθρο 145 Μητρώα Εσωτερικών και Εξωτερικών Εκλεκτόρων

Άρθρο 146 Διαδικασία συγκρότησης εκλεκτορικών σωμάτων

Άρθρο 147 Διαδικασία εκλογής και εξέλιξης μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

Άρθρο 148 Ολοκλήρωση της διαδικασίας εκλογής ή εξέλιξης Ανακατανομή και επαναπροκήρυξη θέσεων

Άρθρο 149 Διαδικασία διορισμού μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

Άρθρο 150 Έλεγχος νομιμότητας από το Συμβούλιο Διοίκησης

Άρθρο 151 Έλεγχος νομιμότητας από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Άρθρο 152 Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου

Άρθρο 153 Μετακινήσεις μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΗ’ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Άρθρο 154 Πλήρης και μερική απασχόληση μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

Άρθρο 155 Υποχρεώσεις μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

Άρθρο 156 Δικαιώματα μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

Άρθρο 157 Άδειες μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

Άρθρο 158 Παράλληλη απασχόληση μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Άρθρο 159 Ασυμβίβαστα

Άρθρο 160 Αναστολή καθηκόντων

Άρθρο 161 Πιστώσεις αποδοχών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΘ’ ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 162 Κατηγορίες ειδικού διδακτικού προσωπικού

Άρθρο 163 Μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Άρθρο 164 Μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού

Άρθρο 165 Μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κ’ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Άρθρο 166 Ερευνητές

Άρθρο 167 Δυνατότητα σύστασης θέσης μέλους Δ.Ε.Π./Ερευνητή για επιστήμονες που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας

Άρθρο 168 Επώνυμες Έδρες

Άρθρο 169 Συνεργαζόμενοι Καθηγητές

Άρθρο 170 Ομότιμοι Καθηγητές Αφυπηρετήσαντα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

Άρθρο 171 Επισκέπτες καθηγητές Επισκέπτες ερευνητές

Άρθρο 172 Ερευνητές επί συμβάσει

Άρθρο 173 Εντεταλμένοι Διδάσκοντες

Άρθρο 174 Μεταδιδακτορικοί ερευνητές

Άρθρο 175 Επικουρικό διδακτικό προσωπικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑ’ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 176 Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 177 Πειθαρχικά παραπτώματα

Άρθρο 178 Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωμάτων

Άρθρο 179 Πειθαρχικές ποινές

Άρθρο 180 Έναρξη και λήξη πειθαρχικής ευθύνης

Άρθρο 181 Πειθαρχική δίωξη

Άρθρο 182 Σχέση πειθαρχικής διαδικασίας και ποινικής δίκης

Άρθρο 183 Πειθαρχικά όργανα μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

Άρθρο 184 Πειθαρχικό Συμβούλιο μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

Άρθρο 185 Διαδικασία ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

Άρθρο 186 Πειθαρχικά όργανα μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού

Άρθρο 187 Επίδοση και εκτέλεση πειθαρχικών αποφάσεων

Άρθρο 188 Ένσταση και προσφυγή

Άρθρο 189 Επανάληψη της πειθαρχικής διαδικασίας

Άρθρο 190 Ομότιμοι καθηγητές

Άρθρο 191 Πρόσθετο προσωπικό

Άρθρο 192 Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων

Άρθρο 193 Οριστική παύση λόγω ποινικής καταδίκης, νόσου, αναπηρίας ή υπηρεσιακής ανεπάρκειας

Άρθρο 194 Αποχή από την άσκηση καθηκόντων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΒ’ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Άρθρο 195 Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί

Άρθρο 196 Βασικές αρχές

Άρθρο 197 Πειθαρχικά παραπτώματα

Άρθρο 198 Πειθαρχικές ποινές

Άρθρο 199 Πειθαρχικά όργανα

Άρθρο 200 Πειθαρχική δίωξη και διαδικασία

Άρθρο 201 Πειθαρχική ανάκριση και ανακριτικές πράξεις

Άρθρο 202 Ένορκη Διοικητική Εξέταση

Άρθρο 203 Αποφάσεις πειθαρχικών οργάνων και τρόπος λήψης τους

Άρθρο 204 Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωμάτων και ποινών

Άρθρο 205 Δικαστική προστασία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΓ’ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 206 Οργανισμός

Άρθρο 207 Μονάδα Ασφάλειας και Προστασίας

Άρθρο 208 Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών

Άρθρο 209 Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης Ατόμων με Αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Άρθρο 210 Μονάδα Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Άρθρο 211 Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας

Άρθρο 212 Μονάδα Υποστήριξης Αλλοδαπών Φοιτητών

Άρθρο 213 Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου

Άρθρο 214 Λοιπές ρυθμίσεις για την οργάνωση και τη λειτουργία των διοικητικών δομών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΔ’ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Άρθρο 215 Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας

Άρθρο 216 Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΕ’ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Άρθρο 217 Επιτροπή Δεοντολογίας

Άρθρο 218 Επιτροπή Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων

Άρθρο 219 Επιτροπή Ασφάλειας και Προστασίας του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος

Άρθρο 220 Επιτροπή Ισότιμης Πρόσβασης Ατόμων με Αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Άρθρο 221 Επιτροπή Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Άρθρο 222 Επιτροπή Μεταφοράς Τεχνολογίας, Καινοτομίας και Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΣΤ’ ΘΕΣΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Άρθρο 223 Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Άρθρο 224 Στρατηγικό Σχέδιο Ιδρύματος

Άρθρο 225 Σχέδιο ασφάλειας και προστασίας

Άρθρο 226 Σχέδιο για την Ισότιμη Πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Άρθρο 227 Σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού

Άρθρο 228 Σχέδιο αειφόρου ανάπτυξης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΖ’ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Άρθρο 229 Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Σκοπός

Άρθρο 230 Πόροι και χρηματοδοτήσεις των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας

Άρθρο 231 Επιτροπή Ερευνών

Άρθρο 232 Αρμοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών

Άρθρο 233 Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών Αρμοδιότητες

Άρθρο 234 Επιστημονικός Υπεύθυνος

Άρθρο 235 Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας

Άρθρο 236 Προσωπικό της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας

Άρθρο 237 Θέματα οικονομικής διαχείρισης

Άρθρο 238 Προϋπολογισμός Απολογισμός Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας

Άρθρο 239 Προϋπολογισμός έργων/προγραμμάτων

Άρθρο 240 Ανάληψη υποχρέωσης

Άρθρο 241 Αξιοποίηση αδιάθετου ταμειακού υπολοίπου έργων/προγραμμάτων

Άρθρο 242 Διαδικασία χρήσης περιουσιακών ταμειακών διαθεσίμων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας

Άρθρο 243 Ομάδα Έργου Απασχόληση σε έργα/προγράμματα

Άρθρο 244 Διαδικασία πρόσκλησης

Άρθρο 245 Ενστάσεις Επιτροπή Ενστάσεων

Άρθρο 246 Θέματα αποδοχών

Άρθρο 247 Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Άρθρο 248 Μετακινήσεις

Άρθρο 249 Δημόσιες συμβάσεις

Άρθρο 250 Απευθείας αναθέσεις για τις ανάγκες έργων/προγραμμάτων

Άρθρο 251 Δημόσιες συμβάσεις με φορείς της αλλοδαπής

Άρθρο 252 Συμμετοχή σε συνέδρια/Δημοσιεύσεις

Άρθρο 253 Διαδικασία χορήγησης προκαταβολών

Άρθρο 254 Έλεγχος, εκκαθάριση και πληρωμή δαπανών

Άρθρο 255 Πληροφοριακό Σύστημα Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης

Άρθρο 256 Φορολογικά κίνητρα επιχειρήσεων για τη χρηματοδότηση έρευνας Απόσβεση εξοπλισμού

Άρθρο 257 Διαδικασία είσπραξης εσόδων από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μελών του προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Άρθρο 258 Τακτικός, έκτακτος και κατασταλτικός οικονομικός έλεγχος Εσωτερικός έλεγχος

Άρθρο 259 Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΗ’ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 260 Εταιρείες Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Άρθρο 261 Αποστολή των Εταιρειών Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Άρθρο 262 Θέματα διαχείρισης και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Άρθρο 263 Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 264 Σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης

Άρθρο 265 Κανονισμός Λειτουργίας

Άρθρο 266 Θέματα προσωπικού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΘ’ ΙΔΡΥΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ

Άρθρο 267 Αποστολή

Άρθρο 268 Ίδρυση

Άρθρο 269 Όργανα διοίκησης

Άρθρο 270 Πόροι Χρηματοδότηση

Άρθρο 271 Οικονομική διαχείριση

Άρθρο 272 Δημοσιότητα Ψηφιακή Διαφάνεια

Άρθρο 273 Προσωπικό

Άρθρο 274 Εσωτερικός Κανονισμός

Άρθρο 275 Εξωτερική αξιολόγηση

Άρθρο 276 Γενικές ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Λ’ ΘΕΜΑΤΑ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Άρθρο 277 Σύσταση σκοπός

Άρθρο 278 Σύνθεση θητεία

Άρθρο 279 Αρμοδιότητες

Άρθρο 280 Υποβολή προτάσεων

Άρθρο 281 Θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της Ε.Η.Δ.Ε.

Άρθρο 282 Ασυμβίβαστα Σύγκρουση συμφερόντων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΑ’ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Άρθρο 283 Χορήγηση υποτροφιών αριστείας, βραβείων και ανταποδοτικών υποτροφιών

Άρθρο 284 Φοιτητική μέριμνα Υγειονομική περίθαλψη

Άρθρο 285 Διδακτικά συγγράμματα

Άρθρο 286 Σύλλογοι φοιτητών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΒ’ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Άρθρο 287 Ακαδημαϊκή ταυτότητα

Άρθρο 288 Θέματα μισθολογικών αποδοχών διδακτικού προσωπικού Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 129, άρθρων 131 και 156 ν. 4472/2017

Άρθρο 289 Μετατάξεις εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Άρθρο 290 Ψηφιακές υπηρεσίες σχετικές με πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και τίτλους σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Άρθρο 291 Ρυθμίσεις σχετικά με την υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης Καθηγητών Πανεπιστημίων της αλλοδαπής ή ερευνητών ερευνητικών κέντρων της αλλοδαπής

Άρθρο 292 Ίδρυση ή συμμετοχή των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σε Εταιρείες

Άρθρο 293 Ίδρυση εταιρείας για τη διεθνή προβολή των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Άρθρο 294 Δωρεές και οικονομικές ενισχύσεις

Άρθρο 295 Θέματα προβολής και προώθησης δράσεων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Άρθρο 296 Συγχώνευση Απορρόφηση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

ΜΕΡΟΣ Β’ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 297 Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης Ονομασία και έδρα

Άρθρο 298 Σκοπός

Άρθρο 299 Ορισμοί

Άρθρο 300 Παροχή πληροφοριών

Άρθρο 301 Όργανα διοίκησης

Άρθρο 302 Πόροι

Άρθρο 303 Εθνικό Μητρώο Αξιολογητών

Άρθρο 304 Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της Αλλοδαπής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Άρθρο 305 Ακαδημαϊκή ισοδυναμία Συνέπειες

Άρθρο 306 Προϋποθέσεις ακαδημαϊκής ισοδυναμίας

Άρθρο 307 Κατάλογος αλλοδαπών ιδρυμάτων με συμφωνία δικαιόχρησης

Άρθρο 308 Αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών

Άρθρο 309 Αιτήσεις και αποφάσεις αναγνώρισης

Άρθρο 310 Διαδικασία ακαδημαϊκής ισοδυναμίας τίτλων ανώτατης εκπαίδευσης

Άρθρο 311 Αντισταθμιστικά μέτρα

Άρθρο 312 Ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων σπουδών Ιατρικής και Οδοντιατρικής εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 313 Αίτηση επανεξέτασης

Άρθρο 314 Διακρατικές συμφωνίες ακαδημαϊκής αναγνώρισης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 315 Διάρθρωση διοικητικών υπηρεσιών

Άρθρο 316 Αξιολόγηση

ΜΕΡΟΣ Γ’ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟ

Άρθρο 317 Εκκλησιαστικό καθεστώς των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου και της Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτμου

Άρθρο 318 Νομική προσωπικότητα των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου και της Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτμου

Άρθρο 319 Αριθμός και ονομασία Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου

Άρθρο 320 Πατριαρχική Εξαρχία Πάτμου

Άρθρο 321 Όρια των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου

Άρθρο 322 Ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευση Ιεράς Μητρόπολης

Άρθρο 323 Εκλογή Μητροπολίτη

Άρθρο 324 Μετάθεση Μητροπολίτη

Άρθρο 325 Παύση Μητροπολίτη

Άρθρο 326 Κοίμηση, παραίτηση και απαλλαγή για λόγους υγείας ή γήρατος Μητροπολίτη

Άρθρο 327 Καθήκοντα Μητροπολιτών

Άρθρο 328 Αποδοχές Μητροπολιτών

Άρθρο 329 Ενορίες

Άρθρο 330 Ιερές Μονές και Ησυχαστήρια

Άρθρο 331 Ιερά Βασιλική, Πατριαρχική, Σταυροπηγιακή και Κοινοβιακή Ανδρώα Μονή Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου και Ευαγγελιστού

Άρθρο 332 Ιερές Πατριαρχικές και Σταυροπηγιακές Μονές

Άρθρο 333 Σύσταση Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων

Άρθρο 334 Διαχείριση και αξιοποίηση περιουσίας και οικονομικός έλεγχος

Άρθρο 335 Οργανικές θέσεις Κληρικών και εκκλησιαστικών υπαλλήλων

Άρθρο 336 Εφημέριοι και Διάκονοι

Άρθρο 337 Μητροπολιτικά και Εκκλησιαστικά Συμβούλια

Άρθρο 338 Έκδοση Κανονισμών

Άρθρο 339 Επίσημο Δελτίο των Επαρχιών του Οικουμενικού Θρόνου της Δωδεκανήσου «Δωδεκάνησος»

Άρθρο 340 Ιστοσελίδες Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου και Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτμου

Άρθρο 341 Άδειες δόμησης ιερών ναών και εκκλησιαστικών ακινήτων

Άρθρο 342 Εκκλησιαστικά Δικαστήρια

Άρθρο 343 Επικοινωνία

Άρθρο 344 Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Ρόδου

Άρθρο 345 Αναλογική εφαρμογή διατάξεων

Άρθρο 346 Απόδειξη σύστασης παλαιών Ενοριών και Ιερών Μονών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 347 Οργανικές θέσεις Κληρικών στην Εκκλησία της Ελλάδος

Άρθρο 348 Οργανικές θέσεις Κληρικών στην Εκκλησία της Κρήτης

Άρθρο 349 Μετατροπή θέσεων διακόνων και ιεροκηρύκων μεταφορές θέσεων διακόνων και ιεροκηρύκων μετατροπή κλάδου θέσεων εκκλησιαστικών υπαλλήλων

Άρθρο 350 Θέματα Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών Αντικατάσταση του άρθρου 2 ν. 3512/2006 Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 3 παρ. 1.α άρθρου 5, παρ. 1 άρθρου 6 και παρ. 2 άρθρου 7 ν. 3512/2006

Άρθρο 351 Θέματα Ιεροδιδασκάλων Ισλαμικής Θρησκείας Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 37 και άρθρου 38 ν. 3536/2007

Άρθρο 352 Οργανισμοί Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Κω και Ρόδου Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 117 ν. 4821/2021

Άρθρο 353 Εξετάσεις για την εισαγωγή στα Γενικά Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και στα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια Προσθήκη παρ. 9 στο άρθρο 123 του ν. 4823/2021

ΜΕΡΟΣ Δ’ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Άρθρο 354 Συμμετοχή σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τροποποίηση άρθρου 28 ν. 4763/2020

Άρθρο 355 Πειραματικές ειδικότητες και ειδικότητες με πιλοτικό πρόγραμμα των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Τροποποίηση άρθρου 29 ν. 4763/2020

Άρθρο 356 Αντιστοίχιση ειδικοτήτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Τροποποίηση παρ. 19 άρθρου 34 ν. 4763/2020

Άρθρο 357 Φοίτηση στο Μεταλυκειακό έτος Τάξη Μαθητείας Τροποποίηση παρ. 2 και 6 άρθρου 36 ν. 4763/2020

Άρθρο 358 Εξουσιοδοτικές διατάξεις για το Μεταλυκειακό Έτος Τάξη Μαθητείας Τροποποιήση άρθρου 40 ν. 4763/2020

Άρθρο 359 Οδηγοί Κατάρτισης Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 41 ν. 4763/2020

Άρθρο 360 Πιστοποίηση αποφοίτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Προσθήκη παρ. 15Α στο άρθρο 169 του ν. 4763/2020

Άρθρο 361 Εξετάσεις πιστοποίησης για την ισοτιμία πτυχίων επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) Τροποποίηση παρ. 16 άρθρου 169 ν. 4763/2020

Άρθρο 362 Καταβολή αμοιβής μη πιστοποιημένων εκπαιδευτών των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης των Δήμων Τροποποίηση παρ. 27 άρθρου 169 ν. 4763/2020

Άρθρο 363 Πρακτική άσκηση των καταρτιζόμενων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Τροποποίηση παρ. 31 άρθρου 169 ν. 4763/2020

Άρθρο 364 Ηλεκτρονική έκδοση τίτλων του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΙΝΕΔΙΒΙΜ)

Άρθρο 365 Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης Τροποποιήσεις άρθρου 4 ν. 4115/2013

Άρθρο 366 Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης Προσθήκη άρθρου 4Α στον ν. 4115/2013

Άρθρο 367 Οικονομική διαχείριση του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης Προσθήκη παρ. 7, 8 και 9 στο άρθρο 6 του ν. 4115/2013

Άρθρο 368 Κανονισμός λειτουργίας του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης Τροποποίηση άρθρου 7 ν. 4115/2013

Άρθρο 369 Προσωπικό του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 9 του ν. 4115/2013

Άρθρο 370 Εσωτερική διάρθρωση Οργανωτική δομή του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης Αντικατάσταση άρθρου 10 ν. 4115/2013

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 371 Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου

Άρθρο 372 Μονάδες Συνθηκών Διαβίωσης νεοδιόριστων εκπαιδευτικών ή μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ή Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 63 ν. 4589/2019

Άρθρο 373 Παράταση άσκησης καθηκόντων των διευθυντών, προϊσταμένων και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων και των υπευθύνων τομέων των Εργαστηριακών Κέντρων και ρύθμιση συναφών θεμάτων

Άρθρο 374 Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής υποψήφιων στελεχών της εκπαίδευσης Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 33 ν. 4823/2021

Άρθρο 375 Παράταση της θητείας και άσκησης καθηκόντων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης

Άρθρο 376 Αρμοδιότητες περιφερειακών συμβουλίων Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 231 ν. 4823/2021

Άρθρο 377 Παροχή υπηρεσιών από στελέχη εκπαίδευσης και λοιπούς εκπαιδευτικούς στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο πλαίσιο των Ε.Σ.Π.Α. 20142020 και 2021-2027 Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 58 ν. 4075/2012

Άρθρο 378 Οδοιπορικά έξοδα εκπαιδευτικών, συντονιστών και διοικητικών υπαλλήλων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης εξωτερικού Προσθήκη άρθρου 19Β στον ν. 4415/2016

Άρθρο 379 Θέματα αποσπάσεων εκπαιδευτικών στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας Τροποποίηση άρθρου 66 ν. 4623/2019

Άρθρο 380 Στέγαση Δημοσίων Βιβλιοθηκών Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 7 ν. 3149/2003

Άρθρο 381 Προσωπικό του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Αντικατάσταση υποπερ. γγ) περ. β) παρ. 1 άρθρου 6 ν. 4505/2017

Άρθρο 382 Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 4Β, παρ. 6 άρθρου 13Δ ν. 4186/2013 και άρθρου 54 ν. 4777/2021

Άρθρο 383 Εισαγωγή σπουδαστών στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών Αντικατάσταση άρθρου 19 ν. 4559/2018

Άρθρο 384 Θέματα δαπανών για τη συμμετοχή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πρόγραμμα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης για τη διεθνή αποτίμηση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των Ενηλίκων

Άρθρο 385 Μεταφορά έδρας Σχολικής Μονάδας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Προσθήκη περ. η) στην παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 3699/2008

Άρθρο 386 Ρυθμίσεις για τη λειτουργία της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 8, παρ. 2 και 4 άρθρου 9, παρ. 2 άρθρου 11, παρ. 1 άρθρου 12, παρ. 1, 2, 3 και 4 άρθρου 13 και παρ. 2 άρθρου 19 ν. 4653/2020

Άρθρο 387 Ρυθμίσεις για τη στελέχωση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης Τροποποίηση παρ. 5, 6, 8 και 9 άρθρου 18 ν. 4653/2020

Άρθρο 388 Παράταση ατομικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την καθαριότητα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Άρθρο 389 Διορισμός μόνιμων εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ή Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού Τροποποίηση παρ. 5Α άρθρου 62 ν. 4589/2019

Άρθρο 390 Χρηματοδότηση από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων των αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού Τροποποίηση άρθρου 19 ν. 4283/2014

Άρθρο 391 Ρυθμίσεις για την έγκαιρη έναρξη της μεταφοράς των μαθητών και τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών

Άρθρο 392 Υπαγωγή του προσωπικού των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας σε υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια Τροποποίηση άρθρου 80 ν. 4796/2021

Άρθρο 393 Απλούστευση των διαδικασιών συμμετοχής σε δράσεις διεθνούς συνεργασίας στην έρευνα και καινοτομία Τροποποίηση άρθρων 23 και 28 ν. 4310/2014

Άρθρο 394 Επιλογή διοικήσεων στον δημόσιο τομέα Τροποποίηση περ. α) παρ. 3 ν. 4735/2020

Άρθρο 395 Συμβούλιο Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (ΣΥ.Π.ΕΠΑ.Λ.) Επιτροπές Συντονισμού Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Ε.Σ.Π.ΕΠΑ.Λ.) Προσθήκη άρθρου 17Α στον ν. 4763/2020

Άρθρο 396 Όργανα διοίκησης των Π.ΕΠΑ.Λ. Προσθήκη άρθρου 17Β στον ν. 4763/2020

Άρθρο 397 Εκπαιδευτικός οδηγός των Π.ΕΠΑ.Λ. Τροποποίηση άρθρου 19 ν. 4763/2020

Άρθρο 398 Συγκρότηση Ε.Σ.Π.ΕΠΑ.Λ. Εξουσιοδοτική διάταξη Τροποποίηση άρθρου 21 ν. 4763/2020

Άρθρο 399 Μεταβατικές διατάξεις Τροποποίηση άρθρου 169 ν. 4763/2020

Άρθρο 400 Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 401 Κάλυψη πάγιων λειτουργικών αναγκών των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία

Άρθρο 402 Ζητήματα αποδοχών των εργαζομένων στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης

Άρθρο 403 Συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας κομμωτών κουρέων και τεχνιτών περιποίησης χεριών και ποδιών Τροποποίηση άρθρου 108 ν. 4763/2020

ΜΕΡΟΣ Ε’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Άρθρο 404 Ρυθμίσεις για το προσωπικό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού που απασχολείται σε συγχρηματοδοτούμενα έργα και σε έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Άρθρο 405 Περάτωση εκκαθάρισης και λύση του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου δέκατου ένατου ν. 4639/2019

Άρθρο 406 Διάρκεια συμβάσεων εργασίας που καταρτίζονται μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και των αποφοίτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων»

Άρθρο 407 Ζητήματα μετακινήσεων εκτός έδρας εργαζομένων Εθνικού Θεάτρου και ΚΘΒΕ Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 10 υποπαρ. Δ.9 παρ. Δ’ άρθρου 2 ν. 4336/2015

Άρθρο 408 Μεταβατική δυνατότητα συμμετοχής σε αθλητικές διοργανώσεις σωματείων τα οποία στερούνται ειδικής αθλητικής αναγνώρισης και εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 30 ν. 4726/2020

Άρθρο 409 Τροποποίηση του Καταστατικού της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.) από την 35η Ολομέλεια/2.3.2021 και την 3η Ολομέλεια/2.11.2021 Τροποποίηση άρθρου δέκατου τρίτου ν. 4639/2019

Άρθρο 410 Αναγνώριση αγωνιστικών διακρίσεων για το έτος 2022 Εισαγωγή αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Α’

Άρθρο 411 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Β’

Άρθρο 412 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ’

Άρθρο 413 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Δ’

Άρθρο 414 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Ε’

Άρθρο 415 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΣΤ’

Άρθρο 416 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Ζ’

Άρθρο 417 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Η’

Άρθρο 418 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Θ’

Άρθρο 419 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Ι’

Άρθρο 420 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΑ’

Άρθρο 421 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΒ’

Άρθρο 422 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΓ’

Άρθρο 423 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΔ’

Άρθρο 424 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΕ’

Άρθρο 425 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΣΤ’

Άρθρο 426 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΖ’

Άρθρο 427 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΗ’

Άρθρο 428 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΘ’

Άρθρο 429 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Κ’

Άρθρο 430 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΚΑ’

Άρθρο 431 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΚΒ’

Άρθρο 432 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΚΓ’

Άρθρο 433 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΚΔ’

Άρθρο 434 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΚΕ’

Άρθρο 435 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΚΣΤ’

Άρθρο 436 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΚΖ’

Άρθρο 437 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΚΗ’

Άρθρο 438 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΚΘ’

Άρθρο 439 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Λ’

Άρθρο 440 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΛΑ’

Άρθρο 441 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΛΒ’

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Β’

Άρθρο 442 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Α’

Άρθρο 443 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Β’

Άρθρο 444 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ’

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Γ’

Άρθρο 445 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Α’

Άρθρο 446 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Β’

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Δ’

Άρθρο 447 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ’

ΜΕΡΟΣ Ζ’ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΤΕΛΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Α’

Άρθρο 448 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Β’

Άρθρο 449 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ’

Άρθρο 450 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Δ’

Άρθρο 451 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Ε’

Άρθρο 452 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΣΤ’

Άρθρο 453 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Ζ’

Άρθρο 454 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Η’

Άρθρο 455 Τελικές-Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Θ’

Άρθρο 456 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Ι’

Άρθρο 457 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΑ’

Άρθρο 458 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΒ’

Άρθρο 459 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΓ’

Άρθρο 460 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΔ’

Άρθρο 461 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΕ’

Άρθρο 462 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΣΤ’

Άρθρο 463 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΖ’

Άρθρο 464 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΗ’

Άρθρο 465 Τελικές Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΘ’

Άρθρο 466 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Κ’

Άρθρο 467 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΚΑ’

Άρθρο 468 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΚΒ’

Άρθρο 469 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΚΓ’

Άρθρο 470 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίων ΚΔ’

Άρθρο 471 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίων ΚΕ’

Άρθρο 472 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΚΣΤ’

Άρθρο 473 Τελικές Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΚΖ’

Άρθρο 474 Τελικές Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΚΗ’

Άρθρο 475 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΚΘ’

Άρθρο 476 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Λ’

Άρθρο 477 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΛΑ’

Άρθρο 478 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΛΒ’

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Β’

Άρθρο 479 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Α’

Άρθρο 480 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Β’

Άρθρο 481 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ’

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Γ’

Άρθρο 482 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Α’

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Δ’

Άρθρο 483 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Β’

Άρθρο 484 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ’

ΜΕΡΟΣ Η’ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Α’

Άρθρο 485 Καταργούμενες διατάξεις Κεφαλαίων Α’ έως Λ’

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Β’

Άρθρο 486 Καταργούμενες διατάξεις Κεφαλαίων Α’Γ’

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Γ’

Άρθρο 487 Καταργούμενες διατάξεις Κεφαλαίου Α’

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Δ’

Άρθρο 488 Καταργούμενη διάταξη Κεφαλαίου Α’

ΜΕΡΟΣ Θ’ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 489 Έναρξη ισχύος

ΜΕΡΟΣ Α’
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος είναι η βελτίωση της λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) μέσω μίας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την αναβάθμιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και εν γένει επιστημονικού έργου των Α.Ε.Ι., καθώς και των επιμέρους ακαδημαϊκών και ερευνητικών μονάδων και δομών τους, την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού των Α.Ε.Ι., τη διασύνδεσή τους με τις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας και την παροχή πρόσθετων εργαλείων για την υλοποίηση του στρατηγικού τους σχεδίου, της Εθνικής Στρατηγικής στην Ανώτατη Εκπαίδευση του άρθρου 14 του ν. 4653/2020 (Α’ 12) και της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας του άρθρου 4 του ν. 4310/2014 (Α’ 258), προς υλοποίηση του ενιαίου χώρου έρευνας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 3
Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης Αποστολή των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

1. Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.). Τα Α.Ε.Ι. είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου πλήρως αυτοδιοικούμενα και σε αυτά περιλαμβάνονται τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία, η Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών και η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

2. Η εποπτεία του Κράτους στα Α.Ε.Ι. ασκείται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Συντάγματος και τον παρόντα. Η Ανεξάρτητη Αρχή με την επωνυμία «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης» του άρθρου 2 του ν. 4653/2020 (Α’ 12) είναι αρμόδια για την αξιολόγηση και πιστοποίηση των Α.Ε.Ι., των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων τους και των προγραμμάτων σπουδών τους.

3. Τα Α.Ε.Ι. έχουν ως αποστολή: α) να προσφέρουν υψηλής ποιότητας ανώτατη εκπαίδευση, δίχως διακρίσεις και αποκλεισμούς, να παράγουν και να μεταδίδουν τη γνώση μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας, να προετοιμάζουν τους φοιτητές για την εφαρμογή της στο επαγγελματικό και κοινωνικό πεδίο και να καλλιεργούν και να προάγουν τις επιστήμες, τις τέχνες, τα γράμματα και τον πολιτισμό,

β) να οργανώνουν και να παρέχουν προγράμματα σπουδών τυπικής εκπαίδευσης πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου, προγράμματα σπουδών σύντομης διάρκειας και διά βίου μάθησης,

γ) να εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας με έμφαση στη διεπιστημονικότητα και την καινοτόμο έρευνα στο ανώτερο επίπεδο ποιότητας κατά τα διεθνώς αναγνωρισμένα κριτήρια, περιλαμβανομένης και της εξ αποστάσεως διδασκαλίας,

δ) να αναπτύσσουν τις ικανότητες και τις δεξιότητες των φοιτητών με κριτική σκέψη, να μεριμνούν για την επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων παρέχοντάς τους τις απαραίτητες γνώσεις και εφόδια για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία, να διαμορφώνουν τις απαραίτητες συνθήκες για την ανάδειξη νέων ερευνητών και την προσέλκυση νέων επιστημόνων, καθώς και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας, της αγοράς εργασίας και των επαγγελματικών πεδίων,

ε) να διεξάγουν καινοτόμο έρευνα και να προωθούν τη διάχυση της γνώσης προς την κοινωνία, καθώς και την καινοτομία και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, με προσήλωση στις αρχές της επιστημονικής και ηθικής δεοντολογίας, της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής και μη διάκρισης, του Καθολικού Σχεδιασμού και του ψηφιακού μετασχηματισμού και να συμβάλλουν στις εθνικές αναπτυξιακές προτεραιότητες σύμφωνα με την Εθνική Στρατηγική Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας και την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης,

στ) να προωθούν τη συνεργασία με άλλα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς της ημεδαπής και αλλοδαπής, καθώς και με δημόσιους, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς και παραγωγικούς φορείς,

ζ) να αναπτύσσουν συνεργασίες και συμμαχίες με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, δημιουργώντας κοινά προγράμματα σπουδών, ενισχύοντας την κινητικότητα των φοιτητών, του διδακτικού και λοιπού προσωπικού των Α.Ε.Ι., καθώς και των ερευνητών, συμβάλλοντας στην οικοδόμηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας,

η) να συμβάλουν στη διαμόρφωση υπεύθυνων πολιτών, ικανών να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις όλων των πεδίων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων με επιστημονική, επαγγελματική και πολιτισμική επάρκεια και υπευθυνότητα, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και στις αξίες της δικαιοσύνης, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της κοινωνικής αλληλεγγύης, της ειρήνης και της ισότητας και

θ) να αναπτύσσουν κοινές εκπαιδευτικές και ερευνητικές υποδομές στην ημεδαπή και αλλοδαπή για την προαγωγή της εκπαίδευσης, της έρευνας, της τεχνολογίας και του πολιτισμού.

4. Στο πλαίσιο της εκπλήρωσης της εκπαιδευτικής τους αποστολής, τα Α.Ε.Ι. δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στα επαγγελματικά πεδία. Τα Α.Ε.Ι. δύνανται να ιδρύουν ακαδημαϊκές μονάδες εφαρμοσμένων επιστημών και τεχνολογίας, να οργανώνουν και να λειτουργούν προγράμματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών που έχουν ως στόχο την εκπαίδευση στις εφαρμογές των επιστημών, την τεχνολογία και τις τέχνες, σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας για την κάλυψη απαιτήσεων συγκεκριμένων επαγγελμάτων ή ομάδων επαγγελμάτων. Τα εν λόγω προγράμματα σπουδών συνδυάζουν την καλλιέργεια υψηλού επιπέδου επιστημονικών γνώσεων και την υψηλής ποιότητας εργαστηριακή και πρακτική εφαρμογή.

5. Για την εκπλήρωση της αποστολής τους, τα Α.Ε.Ι. οργανώνονται και λειτουργούν με κανόνες και πρακτικές που διασφαλίζουν την τήρηση και προάσπιση ιδίως των αρχών:

α) της ελευθερίας στην έρευνα και τη διδασκαλία,

β) της ερευνητικής και επιστημονικής δεοντολογίας,

γ) της ποιότητας της εκπαίδευσης και των υπηρεσιών τους,

δ) της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας στη διαχείριση του προσωπικού, των πόρων και των υποδομών τους,

ε) της διαφάνειας και λογοδοσίας του συνόλου των δραστηριοτήτων τους,

στ) της αμεροληψίας κατά την άσκηση του έργου τους και τη λήψη αποφάσεων,

ζ) της αξιοκρατίας στην επιλογή και εξέλιξη του προσωπικού τους και

η) της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των φύλων, της μη διάκρισης, του καθολικού σχεδιασμού σε κάθε τομέα της αρμοδιότητας ή δραστηριοποίησής τους προκειμένου να διασφαλίζουν για το διδακτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό και τους φοιτητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες την προσβασιμότητα των υποδομών, των υπηρεσιών, φυσικών και ψηφιακών, του εξοπλισμού και του εκπαιδευτικού υλικού.

6. Στο πλαίσιο της εκπλήρωσης της αποστολής τους, τα Α.Ε.Ι. επιχορηγούνται ετησίως από κράτος σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4653/2020 (Α’ 12). Οι πόροι των Α.Ε.Ι., εκτός από την κρατική επιχορήγηση του προηγούμενου εδαφίου, προέρχονται από: α) το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, β) προσόδους από την αξιοποίηση ακίνητης και κινητής περιουσίας των Α.Ε.Ι., γ) δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες, δ) τα έσοδα που αποδίδει ετησίως ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι. προς το Α.Ε.Ι. σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 237 και ε) έσοδα από κάθε άλλη πηγή.

Άρθρο 4
Ακαδημαϊκές ελευθερίες

1. Στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) κατοχυρώνεται και προστατεύεται η ακαδημαϊκή ελευθερία στην έρευνα και τη διδασκαλία, η οποία αποτελεί θεσμική εγγύηση της αδέσμευτης και απαραβίαστης επιστημονικής σκέψης, έρευνας και διδασκαλίας.

2. Η ακαδημαϊκή ελευθερία, καθώς και η ελεύθερη έκφραση και διακίνηση των ιδεών, προστατεύονται σε όλους τους χώρους των Α.Ε.Ι., έναντι οποιουδήποτε προσπαθεί να τις καταλύσει ή περιορίσει.

3. Εντός των χώρων των Α.Ε.Ι. οι δημόσιες αρχές ασκούν όλες τις κατά νόμο αρμοδιότητές τους, συμπεριλαμβανομένης της επέμβασης λόγω τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Άρθρο 5
Διαδικασία ίδρυσης, συγχώνευσης, κατάργησης, μετονομασίας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

1. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) δύνανται να συγχωνεύονται, κατατέμνονται, μετονομάζονται, μεταβάλλουν την έδρα τους, απορροφώνται από άλλο Α.Ε.Ι. ή να καταργούνται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Εσωτερικών, σύμφωνα με τη διαδικασία των παρ. 2 και 3.

2. Προϋπόθεση για την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παρ. 1 είναι να υφίσταται αιτιολογημένη ανάγκη, η οποία δύναται να συνίσταται σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους:

α) στην εξυπηρέτηση συγκεκριμένων αναγκών για την ανάπτυξη της ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς και των αναγκών εξέλιξης της επιστήμης και της έρευνας, της κοινωνίας και της οικονομίας σύμφωνα με την Εθνική Στρατηγική στην Ανώτατη Εκπαίδευση, την Εθνική Στρατηγική Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας, τις εθνικές αναπτυξιακές προτεραιότητες και την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης,

β) στην ανάγκη για καλλιέργεια νέων επιστημονικών, καλλιτεχνικών και τεχνολογικών πεδίων, καθώς και την ενίσχυση πεδίων διεπιστημονικού χαρακτήρα, που δεν καλύπτονται με επάρκεια από τα Α.Ε.Ι. ή τις επιμέρους ακαδημαϊκές μονάδες τους, για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας,

γ) στην καλύτερη σύνδεση της ανώτατης εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας ή συγκεκριμένων περιφερειών,

δ) στη μη πιστοποίηση των Α.Ε.Ι. ή σημαντικού αριθμού των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων τους και των προγραμμάτων σπουδών τους από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.),

ε) στον δυσανάλογα μεγάλο ή μικρό ετήσιο αριθμό φοιτητών ή αποφοίτων του Α.Ε.Ι. σε σύγκριση με τον αριθμό των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), καθώς και την ιδιαίτερα χαμηλή προτίμηση για εισαγωγή στα προγράμματα σπουδών τυπικής εκπαίδευσης που παρέχει.

3. Για την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παρ. 1 απαιτείται η διατύπωση γνώμης της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. και του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε., κατόπιν ερωτήματος του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η γνώμη υποβάλλεται εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του ερωτήματος του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για εξαιρετικούς λόγους, όπως ιδίως για την υποβολή διευκρινιστικών ερωτημάτων από τα αρμόδια γνωμοδοτικά όργανα, η ως άνω προθεσμία δύναται να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για μία (1) μόνο φορά και για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβεί τις τριάντα (30) ακόμη ημέρες. Αν η προθεσμία του δεύτερου και τρίτου εδαφίου παρέλθει άπρακτη, η πρόταση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Εσωτερικών για την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παρ. 1 υποβάλλεται χωρίς την παροχή γνώμης.

4. Με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 1 ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα που ανακύπτουν από τη μεταβολή, όπως η ολοκλήρωση της φοίτησης των ήδη εγγεγραμμένων φοιτητών στα προγράμματα σπουδών του Α.Ε.Ι., η κατανομή διδακτικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού σε άλλο Α.Ε.Ι. ή φορέα του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), ο χρόνος έναρξης ισχύος της μεταβολής, η διάθεση της ακίνητης και κινητής περιουσίας, καθώς και του πάσης φύσεως εξοπλισμού του Α.Ε.Ι., η προθεσμία τροποποίησης του ισχύοντος οργανισμού, εφόσον απαιτείται, καθώς και λοιπά ζητήματα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία του Α.Ε.Ι. και των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων του. Το Α.Ε.Ι. που συγχωνεύεται με άλλο Α.Ε.Ι. ή απορροφά άλλο Α.Ε.Ι., υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και τις λοιπές υποχρεώσεις του υπό συγχώνευση ή υπό απορρόφηση Α.Ε.Ι., ως οιονεί καθολικός διάδοχος αυτού, κατά τον χρόνο που ορίζεται στο προεδρικό διάταγμα και χωρίς άλλη διατύπωση. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτείται η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας για τα ακίνητα και δεν απαιτείται η καταβολή φόρου, τέλους ή άλλου δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή άλλων νομικών προσώπων. Εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως από το Α.Ε.Ι. χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμία από αυτές. Οι αρμοδιότητες των μονομελών και συλλογικών οργάνων των Α.Ε.Ι. που συγχωνεύονται, περιέρχονται στα αντίστοιχα όργανα του Α.Ε.Ι. που προκύπτει από τη συγχώνευση, τα οποία καθορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 1.

5. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Εσωτερικών, μετά από εισήγηση της ΕΘ.Α.Α.Ε., ιδρύεται Α.Ε.Ι. εντός της ελληνικής επικράτειας, αν υφίστανται ένας ή περισσότεροι λόγοι των περ. α), β) και γ) της παρ. 2 ή άλλος ειδικός λόγος που αιτιολογεί την ανάγκη ίδρυσης νέου Α.Ε.Ι. Με το προεδρικό διάταγμα του πρώτου εδαφίου καθορίζονται ζητήματα σχετικά με την προσωρινή διοίκηση του Α.Ε.Ι. που ιδρύεται, την ακαδημαϊκή του διάρθρωση, τον συνολικό αριθμό οργανικών θέσεων μελών Δ.Ε.Π., Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) που συστήνονται για τις ανάγκες του Α.Ε.Ι. και των ακαδημαϊκών του μονάδων, τον χρόνο έναρξης της λειτουργίας του, τον αριθμό θέσεων διοικητικού προσωπικού,την προθεσμία έκδοσης του οργανισμού και του εσωτερικού κανονισμού του Α.Ε.Ι., καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την οργάνωση και λειτουργία του.

6. Τα Α.Ε.Ι. που ιδρύονται σύμφωνα με την παρ. 5 είναι μη αυτοδύναμα και διοικούνται από προσωρινή διοίκηση, τα μέλη της οποίας καθορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 5. Αν δύο (2) τουλάχιστον ακαδημαϊκές μονάδες επιπέδου Σχολής γίνουν αυτοδύναμες, το Α.Ε.Ι. γίνεται αυτοδικαίως αυτοδύναμο και εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι έννομες συνέπειες της οποίας ανατρέχουν στον χρόνο πλήρωσης των προϋποθέσεων αυτοδυναμίας. Εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοση της διαπιστωτικής απόφασης, με ευθύνη του Προέδρου της προσωρινής διοίκησης, εκκινεί η διαδικασία για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης του Α.Ε.Ι.

Άρθρο 6
Ίδρυση παραρτημάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν εισήγησης της Συγκλήτου του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), παρέχεται η άδεια για την ίδρυση παραρτήματος του Α.Ε.Ι. με σκοπό την εγκατάσταση ερευνητικού πανεπιστημιακού ινστιτούτου του άρθρου 267 ή πανεπιστημιακού μουσείου του άρθρου 60, σε άλλη πόλη της ημεδαπής από την πόλη, όπου βρίσκεται η έδρα του Α.Ε.Ι. ή τις πόλεις στις οποίες είναι εγκατεστημένες οι επιμέρους ακαδημαϊκές του μονάδες, εφόσον με την ίδρυση του παραρτήματος προάγονται η επιστήμη, η έρευνα, ο πολιτισμός και η τέχνη. Η ίδρυση ερευνητικού πανεπιστημιακού ινστιτούτου ή πανεπιστημιακού μουσείου πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος μετά από τη χορήγηση της άδειας του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Εσωτερικών μετά από εισήγηση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., ιδρύεται παράρτημα του Α.Ε.Ι. στην αλλοδαπή, εφόσον το επιτρέπει το εθνικό δίκαιο της χώρας όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το παράρτημα. Η εισήγηση της Συγκλήτου για την ίδρυση παραρτήματος στην αλλοδαπή περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: α) το είδος της υπό ίδρυση ακαδημαϊκής μονάδας στην αλλοδαπή, Σχολής ή Τμήματος, και την ακαδημαϊκή της διάρθρωση, β) το αντικείμενο και τον σκοπό ίδρυσής της, ο οποίος συνάδει με την αποστολή του Α.Ε.Ι., γ) τη δυνατότητα οργάνωσης προγραμμάτων σπουδών και του επιπέδου τους, δ) την προσωρινή διοίκηση της ακαδημαϊκής μονάδας, ε) τον χρόνο έναρξης λειτουργίας της, στ) τη δυνατότητα ίδρυσης και εγκατάστασης επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων των άρθρων 46 έως 62 εντός αυτής και ζ) κάθε άλλο θέμα σχετικό με την οργάνωση και λειτουργία της. Η εισήγηση συνοδεύεται απαραιτήτως από οικονομοτεχνική μελέτη και μελέτη βιωσιμότητας της υπό ίδρυση ακαδημαϊκής μονάδας, στην οποία αναλύονται οι κάθε είδους πόροι που απαιτούνται για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία της μονάδας σε ανθρώπινο δυναμικό, υποδομές και εξοπλισμό. Το κόστος ίδρυσης και λειτουργίας του παραρτήματος στην αλλοδαπή καλύπτεται αποκλειστικά από ιδιωτικούς, διεθνείς ή ίδιους πόρους του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Α.Ε.Ι. ή πόρους της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Α.Ε.Ι. και δεν δύναται να βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. Κατά την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του πρώτου εδαφίου λαμβάνεται υπόψη η νομοθεσία για την ανώτατη εκπαίδευση του κράτους, όπου πρόκειται να εγκατασταθεί η ακαδημαϊκή μονάδα. Προϋπόθεση για την ίδρυση παραρτήματος στην αλλοδαπή είναι η τήρηση των αρχών της παρ. 5 του άρθρου 3 και των ακαδημαϊκών ελευθεριών του άρθρου 4.

3. Η οργάνωση και λειτουργία κοινών προγραμμάτων σπουδών σε συνεργασία με ιδρύματα της αλλοδαπής, με επισπεύδον το ίδρυμα της αλλοδαπής, δεν προϋποθέτει την οργάνωση και ίδρυση παραρτήματος του Α.Ε.Ι. στην αλλοδαπή, εκτός και αν αυτό προβλέπεται στο πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ των Α.Ε.Ι. ή στη νομοθεσία του κράτους όπου εδρεύει το Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, οπότε και εφαρμόζεται η παρ. 2.

4. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται κατ’ αναλογική εφαρμογή της παρ. 2 δύναται να ιδρύεται παράρτημα του Α.Ε.Ι. στην αλλοδαπή με σκοπό την εγκατάσταση ερευνητικού πανεπιστημιακού ινστιτούτου του Α.Ε.Ι. για την ανάπτυξη της επιστήμης και της έρευνας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 7
Όργανα διοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα έχουν τα ακόλουθα όργανα, καθένα εκ των οποίων ασκεί τις αρμοδιότητες που καθορίζονται στο παρόν Κεφάλαιο:

α) το Συμβούλιο Διοίκησης, β) τη Σύγκλητο, γ) τον Πρύτανη, δ) τους Αντιπρυτάνεις, ε) τον Εκτελεστικό Διευθυντή.

Άρθρο 8
Συμβούλιο Διοίκησης

1. Το Συμβούλιο Διοίκησης (Σ.Δ.) αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, εκ των οποίων έξι (6) μέλη είναι εσωτερικά και εκλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 9, και πέντε (5) μέλη είναι εξωτερικά και αναδεικνύονται σύμφωνα με το άρθρο 10. Η θητεία των μελών του Σ.Δ. είναι τετραετής.

2. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση εσωτερικού μέλους έχουν όλα τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), της βαθμίδας του Καθηγητή, που τελούν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης κατ’ ελάχιστον για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων. Ειδικά, για τα Α.Ε.Ι. στα οποία κατά τον χρόνο προκήρυξης των εκλογών υπηρετεί αριθμός μελών Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή ίσος ή μικρότερος από σαράντα (40), δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του εσωτερικού μέλους έχουν όλα τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, που τελούν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης κατ’ ελάχιστον για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων.

3. Η ιδιότητα εσωτερικού μέλους του Σ.Δ. είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Αντιπρύτανη, του Κοσμήτορα, του Προέδρου Τμήματος και του Διευθυντή Τομέα. Τα μέλη του Σ.Δ. δύνανται να κατέχουν παράλληλα τη θέση Διευθυντή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ή Ξενόγλωσσου Προγράμματος Σπουδών ή Πανεπιστημιακού Εργαστηρίου ή Πανεπιστημιακής Κλινικής ή Πανεπιστημιακού Μουσείου ή Ερευνητικού Ινστιτούτου. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι για τη θέση εσωτερικού μέλους:

α) όσοι αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας για την οποία προκηρύσσεται η θέση,

β) όσοι έχουν διατελέσει στο αξίωμα του Πρύτανη για τουλάχιστον δύο (2) θητείες στο ίδιο ή άλλο Α.Ε.Ι.,

γ) όσοι έχουν διατελέσει αθροιστικά μία (1) φορά μέλος του Σ.Δ. και μία (1) φορά στο αξίωμα Πρύτανη,

δ) όσοι έχουν διατελέσει αθροιστικά τουλάχιστον τρεις (3) θητείες στα αξιώματα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη.

4. Ως εξωτερικά μέλη δύνανται να επιλέγονται Καθηγητές Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, φυσικά πρόσωπα με ευρεία αναγνώριση ή συμβολή στον πολιτισμό, τις τέχνες, τα γράμματα ή τις επιστήμες, την οικονομία ή την κοινωνία, καθώς και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών ή κοινωνικών εταίρων. Ένα (1) εκ των εξωτερικών μελών δύναται να προέρχεται από Ομότιμους Καθηγητές ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν αυξημένα τυπικά προσόντα και τουλάχιστον πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Αποκλείονται για τη θέση εξωτερικού μέλους:

α) μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής,

β) Ομότιμοι Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του ίδιου Α.Ε.Ι.,

γ) ερευνητές κάθε βαθμίδας και ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες ερευνητικών κέντρων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258), μόνιμοι ερευνητές λοιπών ερευνητικών οργανισμών της ημεδαπής, μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και λοιπό τακτικό προσωπικό άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής,

δ) φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα επισκέπτη Καθηγητή ή επισκέπτη Ερευνητή του Α.Ε.Ι. του άρθρου 171, εφόσον δεν έχουν παράλληλα την ιδιότητα Καθηγητή Πανεπιστημίου της αλλοδαπής, ή εντεταλμένου διδάσκοντα του άρθρου 173 ή ερευνητή επί συμβάσει του άρθρου 172 κατά τον χρόνο έκδοσης της πρόσκλησης,

ε) οποιοσδήποτε είχε οικονομική συναλλαγή με το Α.Ε.Ι., τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Α.Ε.Ι. ή την Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Α.Ε.Ι. με σκοπό το κέρδος κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες πριν από την έκδοση της πρόσκλησης, με εξαίρεση την απασχόληση σε έργα/ προγράμματα που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε.

5. Τα εσωτερικά και εξωτερικά μέλη του Σ.Δ. έχουν δυνατότητα εκλογής έως δύο (2) φορές συνολικά στο ίδιο Α.Ε.Ι.

Άρθρο 9
Διαδικασία εκλογής εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης

1. Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή των εσωτερικών μελών απαρτίζεται από το σύνολο των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.). Η εκλογή των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.) πραγματοποιείται με καθολική, άμεση και μυστική ψηφοφορία που διενεργείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τη χρήση του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.). Η ψηφοφορία διεξάγεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο που περιλαμβάνει όλα τα ονόματα των υποψηφίων για τη θέση εσωτερικού μέλους, που πληρούν τις προϋποθέσεις εκλογιμότητας. Η ψηφοφορία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με τη χρήση του συστήματος ταξινομικής ψήφου και κάθε εκλογέας δηλώνει τη σειρά προτίμησης των υποψηφίων με διαδοχικούς ακέραιους αριθμούς.

2. Ο υπηρετών Πρύτανης έχει την ευθύνη της οργάνωσης της εκλογικής διαδικασίας και είναι αρμόδιος για την έκδοση της προκήρυξης για την εκλογή των εσωτερικών μελών κατ’ ελάχιστον έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία λήξης της θητείας των αποχωρούντων μελών του Συμβουλίου Διοίκησης. Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων δεν δύναται να είναι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών. Αν ο υπηρετών Πρύτανης είναι υποψήφιος για τη θέση εσωτερικού μέλους στο Σ.Δ., την ευθύνη της οργάνωσης της εκλογικής διαδικασίας αναλαμβάνει ο πρώτος σε σειρά αναπλήρωσης Αντιπρύτανης του Α.Ε.Ι. Αν δεν εκδοθεί η προκήρυξη για την εκλογή των εσωτερικών μελών από τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. εντός της προθεσμίας της παρούσας, η αρμοδιότητα έκδοσης της προκήρυξης περιέρχεται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3. Δεν δύναται να εκλεγούν περισσότερα από ένα (1) εσωτερικά μέλη ανά Σχολή του Α.Ε.Ι. στο Συμβούλιο Διοίκησης. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η ανάδειξη δύο (2) μελών στο Σ.Δ. από την ίδια Σχολή του Α.Ε.Ι., αν το Α.Ε.Ι. διαθέτει Σχολές που αντιστοιχούν σε μικρότερο αριθμό από έξι (6) ή αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι από έξι (6) διαφορετικές Σχολές του Α.Ε.Ι. Ειδικά, στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.) δεν ισχύουν οι περιορισμοί των δύο προηγούμενων εδαφίων, πλην όμως απαιτείται η εκπροσώπηση κάθε Τμήματος της Α.Σ.Κ.Τ. στο Σ.Δ. με τουλάχιστον δύο (2) μέλη.

4. Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., που εκδίδεται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων, συγκροτείται Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.) αποτελούμενη από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του Α.Ε.Ι., με ισάριθμα αναπληρωματικά, της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, η οποία έχει την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας. Καθήκοντα Προέδρου εκτελεί το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. της Κ.Ε.Ε. στη βαθμίδα του Καθηγητή. Κατά την τελευταία ημέρα υποβολής των υποψηφιοτήτων και τρεις (3) ώρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας, η Κ.Ε.Ε. συνεδριάζει με σκοπό τον έλεγχο των υποψηφιοτήτων που έχουν υποβληθεί, την εξέταση των προϋποθέσεων εκλογιμότητας των υποψηφίων και την ανακήρυξη των υποψηφίων κατά τη λήξη της προθεσμίας. Αν η Κ.Ε.Ε. κατά τη συνεδρίασή της διαπιστώσει ότι ο αριθμός των υποψηφίων δεν επαρκεί για την πλήρωση των θέσεων των εσωτερικών μελών του Σ.Δ., εισηγείται προς τον Πρύτανη την παράταση της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για επτά (7) ημέρες και με πράξη του Πρύτανη που εκδίδεται πριν τη λήξη της προθεσμίας, παρατείνεται υποχρεωτικά για άλλες επτά (7) ημέρες η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων.

5. Αν κατά την εκλογική διαδικασία δεν πληρωθεί το σύνολο των θέσεων των εσωτερικών μελών, για την πλήρωση των υπόλοιπων θέσεων αναδεικνύονται ως μέλη του Σ.Δ. οι πρώτοι σε αριθμό ψήφων υποψήφιοι, ακόμη και αν δεν έλαβαν τον απαιτούμενο αριθμό σταθμισμένων ψήφων, σύμφωνα με την παρ. 3, κατά σειρά μεγέθους της Σχολής που δεν εκπροσωπείται ήδη στο Σ.Δ. Για το κριτήριο του μεγέθους της Σχολής λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των υπηρετούντων μελών Δ.Ε.Π. κατά τη διενέργεια της εκλογικής διαδικασίας.

6. Αν η εκλογική διαδικασία αποβεί άγονη, η διαδικασία εκλογής επαναλαμβάνεται μετά από επτά (7) ημέρες. Επί νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας ή έλλειψης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων που καλύπτουν τον αριθμό των θέσεων του Σ.Δ. ως εσωτερικά μέλη διορίζονται τα αρχαιότερα μέλη Δ.Ε.Π. του Α.Ε.Ι. στη βαθμίδα του Καθηγητή, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποχωρούν από την υπηρεσία πριν από τη λήξη της θητείας για την οποία προκηρύσσεται η θέση. Αν υφίστανται περισσότερα μέλη Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή με την ίδια αρχαιότητα από τον απαιτούμενο αριθμό για τη συμπλήρωση των θέσεων, διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ αυτών έως τη συμπλήρωση των απαιτούμενων θέσεων.

Άρθρο 10
Διαδικασία εκλογής εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης

1. Τα εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.) αναδεικνύονται κατόπιν διεθνούς δημόσιας πρόσκλησης, που εκδίδεται με ευθύνη του υπηρετούντος Πρύτανη του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.). Η πρόσκληση εκδίδεται κατ’ ελάχιστον έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία λήξης της θητείας των αποχωρούντων μελών του Συμβουλίου Διοίκησης παράλληλα με την έκδοση της πρόσκλησης για την εκλογική διαδικασία των εσωτερικών μελών του Σ.Δ. Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων είναι κατ’ ελάχιστον τριάντα (30) ημέρες και δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του εξωτερικού μέλους έχουν φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8. Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων δύναται να παρατείνεται άπαξ με πράξη του Πρύτανη του Α.Ε.Ι. για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες ακόμη, αν έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής δεν έχει υποβληθεί επαρκής αριθμός υποψηφιοτήτων. Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για τη θέση των εξωτερικών μελών ολοκληρώνεται το αργότερο έως την ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών. Ο Πρύτανης λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής δημοσιότητας της πρόσκλησης. Αν δεν εκδοθεί η προκήρυξη για την εκλογή των εξωτερικών μελών από τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. εντός της προθεσμίας της παρούσας, η αρμοδιότητα έκδοσης της προκήρυξης περιέρχεται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων, οι υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης της παρ. 1 διαβιβάζονται, με επιμέλεια της αρμόδιας διοικητικής υπηρεσίας του Α.Ε.Ι., στα μέλη Δ.Ε.Π. που αναδείχτηκαν ως εσωτερικά μέλη του Σ.Δ. και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

3. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ολοκλήρωση της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, ο Πρύτανης του Α.Ε.Ι. συγκαλεί σε συνεδρίαση τα μέλη Δ.Ε.Π. που αναδείχτηκαν ως εσωτερικά μέλη του Σ.Δ., προκειμένου να αξιολογήσουν τις υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί και να αναδείξουν τα εξωτερικά μέλη. Την ευθύνη για τον συντονισμό των εργασιών κατά τη συνεδρίαση έχει το πρώτο σε σειρά προτίμησης αναδειχθέν εσωτερικό μέλος στο Σ.Δ. Ο υπηρετών Πρύτανης του Α.Ε.Ι. δεν συμμετέχει στη συνεδρίαση των εσωτερικών μελών, εκτός αν ο ίδιος έχει εκλεγεί ως εσωτερικό μέλος, οπότε και συμμετέχει με την ιδιότητα αυτή.

4. Τα εσωτερικά μέλη επιλέγουν με μυστική ψηφοφορία και πλειοψηφία πέντε έκτων (5/6) τα φυσικά πρόσωπα που κρίνονται ως καταλληλότερα για την πλήρωση των θέσεων των εξωτερικών μελών. Αν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία για το σύνολο των θέσεων των εξωτερικών μελών, η διαδικασία επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα για τον αριθμό των θέσεων για τον οποίο δεν επετεύχθη η ως άνω απαιτούμενη πλειοψηφία, οπότε και απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των εσωτερικών μελών.

5. Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάδειξης των εξωτερικών μελών εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του Α.Ε.Ι., με την οποία συγκροτείται το Συμβούλιο Διοίκησης.

Άρθρο 11
Διαδικασία ανάδειξης Πρύτανη

1. Πρύτανης του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) αναδεικνύεται ένας (1) εκ των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.) σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος.

2. Εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάδειξης των εξωτερικών μελών του Σ.Δ., ο υπηρετών Πρύτανης προσκαλεί τα εσωτερικά μέλη που ενδιαφέρονται να υποβάλουν υποψηφιότητα για το αξίωμα του Πρύτανη να καταθέσουν την υποψηφιότητά τους ενώπιον της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. Αν ο υπηρετών Πρύτανης έχει εκλεγεί ως εσωτερικό μέλος του Σ.Δ., η πρόσκληση πραγματοποιείται με ευθύνη του επόμενου σε σειρά αναπλήρωσης Αντιπρύτανη, που δεν έχει σχετικό κώλυμα. Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι κατ’ ελάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες.

3. Η υποψηφιότητα κάθε ενδιαφερόμενου εσωτερικού μέλους συνοδεύεται απαραιτήτως από:

α) τεκμηριωμένη πρόταση του υποψηφίου με το προτεινόμενο σχέδιο ανάπτυξης του Α.Ε.Ι. σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την ιδιαίτερη φυσιογνωμία και την αποστολή του Α.Ε.Ι. κατά την προκηρυσσόμενη θητεία, το οποίο περιλαμβάνει τους τομείς: αα) ακαδημαϊκής πολιτικής, και ειδικότερα της εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής, αβ) διά βίου μάθησης και εκπαίδευσης, αγ) εξωστρέφειας και διεθνοποίησης του Α.Ε.Ι., αδ) σύνδεσης με την κοινωνία και την οικονομία και ενίσχυσης της καινοτομίας και αε) αναβάθμισης της ποιότητας του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος του Α.Ε.Ι. και

β) κατάλογο των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, πλήρους απασχόλησης του Α.Ε.Ι., που προτείνονται από κάθε υποψήφιο να αναλάβουν το αξίωμα του Αντιπρύτανη, καθώς και τους τομείς ευθύνης που προτείνεται να τους ανατεθούν, οι οποίοι δύνανται να αφορούν σε θέματα ακαδημαϊκά, φοιτητικής μέριμνας, έρευνας και καινοτομίας, διά βίου μάθησης, οικονομικών, ανάπτυξης, διοικητικών υποθέσεων και διεθνών σχέσεων και εξωστρέφειας. Ο αριθμός των υποψήφιων Αντιπρυτάνεων δεν δύναται να υπερβαίνει τους τέσσερις (4).

4. Δεν επιτρέπεται να προταθούν ως υποψήφιοι για το αξίωμα του Αντιπρύτανη:

α) μέλη Δ.Ε.Π., τα οποία αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας της θέσης που προκηρύσσεται,

β) μέλη Δ.Ε.Π. που έχουν διατελέσει στο αξίωμα του Πρύτανη για τουλάχιστον δύο (2) θητείες στο ίδιο ή άλλο Α.Ε.Ι.,

γ) μέλη Δ.Ε.Π. που έχουν διατελέσει ως εσωτερικά μέλη του Σ.Δ. για τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις θητείες στο ίδιο ή άλλο Α.Ε.Ι.,

δ) μέλη Δ.Ε.Π. που έχουν διατελέσει τουλάχιστον μία (1) θητεία ως εσωτερικά μέλη του Σ.Δ. και τουλάχιστον μία (1) θητεία στο αξίωμα του Πρύτανη,

ε) μέλη Δ.Ε.Π. που έχουν διατελέσει αθροιστικά τουλάχιστον τρεις (3) θητείες στα αξιώματα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη.

5. Ο υπηρετών Πρύτανης ή ο πρώτος σε σειρά αναπλήρωσης μη κωλυόμενος Αντιπρύτανης, αν ο υπηρετών Πρύτανης έχει εκλεγεί ως εσωτερικό μέλος του Σ.Δ., προσκαλεί τους υποψηφίους για την παρουσίαση των προτάσεών τους στα υπόλοιπα μέλη του Σ.Δ. και στη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι., μεριμνά για τη δημοσίευση των προτάσεών τους και τους καλεί σε ανοικτή ακρόαση από την ακαδημαϊκή κοινότητα, στην οποία δύνανται να συμμετέχουν και οι υποψήφιοι για το αξίωμα του Αντιπρύτανη. Η διαδικασία ακρόασης και αξιολόγησης των υποψηφίων και των προτάσεων δεν δύναται να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες, οι οποίες υπολογίζονται από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

6. Τα μέλη του Σ.Δ. αξιολογούν τα διοικητικά, ακαδημαϊκά και ερευνητικά προσόντα των υποψηφίων, τις προτάσεις αναπτυξιακών σχεδίων που υποβλήθηκαν και τα αντίστοιχα προσόντα των υποψήφιων Αντιπρυτάνεων, που προτείνονται ανά υποψήφιο. Μετά από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων, με απόφαση του Σ.Δ., που λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και πλειοψηφία οκτώ ενδεκάτων (8/11), εκλέγεται ο Πρύτανης μεταξύ των υποψηφίων. Αν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία, η διαδικασία επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε απαιτείται η πλειοψηφία επτά ενδεκάτων (7/11). Αν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία, η διαδικασία επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών. Αν κανείς υποψήφιος δεν λάβει την απόλυτη πλειοψηφία, η διαδικασία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο (2) πρώτων σε ψήφους υποψηφίους. Αν στη δεύτερη θέση ισοψηφούν δύο (2) υποψήφιοι, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται, και εφόσον το αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο, διενεργείται κλήρωση μεταξύ αυτών που ισοψήφησαν.

7. Αν υπάρχει μόνο ένας (1) υποψήφιος εκ των εσωτερικών μελών για το αξίωμα του Πρύτανη, για την εκλογή του απαιτείται κατ’ ελάχιστον πλειοψηφία οκτώ ενδεκάτων (8/11). Αν δεν συμπληρωθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία του πρώτου εδαφίου από τα μέλη του Σ.Δ., ο υποψήφιος δεν εκλέγεται Πρύτανης και επαναλαμβάνεται η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Πρύτανη από την αρχή. Για την εκλογή του Πρύτανη στην περίπτωση αυτή απαιτείται η συγκέντρωση της απόλυτης πλειοψηφίας του συνόλου των μελών του Σ.Δ.

8. Η ιδιότητα του Πρύτανη είναι ασυμβίβαστη με κάθε επαγγελματική ενασχόληση εκτός του Α.Ε.Ι. Η ύπαρξη ασυμβίβαστου ελέγχεται καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του Πρύτανη και αν διαπιστωθεί η ύπαρξη τέτοιου, ο Πρύτανης παύεται από το Σ.Δ. Ο Πρύτανης μπορεί να κατέχει παράλληλα τη θέση Διευθυντή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, Ξενόγλωσσου Προγράμματος Σπουδών, Πανεπιστημιακού Εργαστηρίου, Πανεπιστημιακής Κλινικής, Πανεπιστημιακού Μουσείου και Ερευνητικού Ινστιτούτου.

Άρθρο 12
Αντιπρυτάνεις

1. Οι Αντιπρυτάνεις έχουν θητεία παράλληλη με αυτήν του Πρύτανη. Η ιδιότητα του Αντιπρύτανη είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του εσωτερικού μέλους Συμβουλίου Διοίκησης του Α.Ε.Ι., του Κοσμήτορα, του Προέδρου Τμήματος και του Διευθυντή Τομέα, καθώς και με κάθε επαγγελματική ενασχόληση εκτός του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.). Η ύπαρξη ασυμβίβαστου ελέγχεται καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του Αντιπρύτανη. Οι Αντιπρυτάνεις δύνανται να κατέχουν παράλληλα τη θέση Διευθυντή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, Ξενόγλωσσου Προγράμματος Σπουδών, Πανεπιστημιακού Εργαστηρίου, Πανεπιστημιακής Κλινικής, Πανεπιστημιακού Μουσείου και Ερευνητικού Ινστιτούτου.

2. Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.) ορίζονται οι Αντιπρυτάνεις που προτάθηκαν από το υποψήφιο μέλος που εξελέγη ως Πρύτανης του Α.Ε.Ι. Αν ένας Αντιπρύτανης παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο, με απόφαση του Σ.Δ., κατόπιν πρότασης του Πρύτανη, που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία οκτώ ενδέκατων (8/11), ορίζεται νέος Αντιπρύτανης έως τη λήξη της θητείας του Πρύτανη.

3. Με πράξη του Πρύτανη, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Σ.Δ. καθορίζονται οι τομείς ευθύνης των Αντιπρυτάνεων και οι αρμοδιότητες του άρθρου 15 που μεταβιβάζονται προς κάθε Αντιπρύτανη ανάλογα με τον τομέα ευθύνης που του ανατίθεται.

4. Οι Αντιπρυτάνεις υποχρεούνται να παρέχουν προς το Σ.Δ. κάθε αναγκαία πληροφορία ή στοιχείο σχετικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων που τους έχουν ανατεθεί και να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Σ.Δ. χωρίς δικαίωμα ψήφου.

5. Με απόφαση του Σ.Δ., η οποία λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία οκτώ ενδέκατων (8/11), δύναται να παύεται από τα καθήκοντά του ένας Αντιπρύτανης για σπουδαίο λόγο, όπως η ύπαρξη ασυμβίβαστου στο πρόσωπό του, η τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος, η μη εφαρμογή της νομοθεσίας ή του εσωτερικού κανονισμού ή των αποφάσεων του Σ.Δ. ή του στρατηγικού σχεδίου του Α.Ε.Ι.

Άρθρο 13
Οργάνωση και λειτουργία του Συμβουλίου Διοίκησης

1. Ο Πρύτανης του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) προεδρεύει των εργασιών του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.), καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, συγκαλεί τις συνεδριάσεις του και μεριμνά για την υλοποίηση των αποφάσεών του.

2. Οποιοδήποτε μέλος του Σ.Δ. δύναται να ζητήσει από τον Πρύτανη την εισαγωγή θέματος στην ημερήσια διάταξη, εφόσον το θέμα εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Σ.Δ., καθώς και να ζητήσει από τον Πρύτανη να συγκαλέσει εκτάκτως το Σ.Δ., εφόσον υφίσταται σπουδαίος λόγος.

3. Το Σ.Δ. λειτουργεί νομίμως υπό την προϋπόθεση ότι τα υπόλοιπα μέλη επαρκούν για την επίτευξη της απαιτούμενης απαρτίας, αν κάποιο από τα μέλη του Σ.Δ.: α) εκλείψει ή αποχωρήσει για οποιονδήποτε λόγο, β) απωλέσει την ιδιότητα βάσει της οποίας εκλέχθηκε ή επιλέχθηκε, γ) εκπέσει, σύμφωνα με την παρ. 4.

4. Μέλος του Σ.Δ. εκπίπτει αυτοδικαίως αν

α) απουσιάσει αδικαιολόγητα για περισσότερες από τρεις (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις του Συμβουλίου Διοίκησης,

β) αποκτήσει μία (1) από τις ιδιότητες της παρ. 3 του άρθρου 8, εφόσον είναι εσωτερικό μέλος,

γ) αποκτήσει κάποιο από τα κωλύματα της παρ. 4 του άρθρου 8 ή υποβάλει υποψηφιότητα για την εκλογή σε θέση του Α.Ε.Ι., η κατοχή της οποίας αποτελεί κώλυμα, εφόσον είναι εξωτερικό μέλος. Με απόφαση του Σ.Δ., το μέλος που εκπίπτει, αντικαθίσταται, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 6 του παρόντος.

5. Μέλος του Σ.Δ. δύναται να παυθεί με αυξημένη πλειοψηφία οκτώ ενδεκάτων (8/11), αν διαπιστωθεί η τέλεση πειθαρχικών παραπτωμάτων ή η μη εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας ή των αποφάσεων του Σ.Δ.

6. Η αντικατάσταση εσωτερικού μέλους πραγματοποιείται με τον επόμενο σε σειρά υποψήφιο σύμφωνα με την κατάταξή του στο πρακτικό εκλογής των εσωτερικών μελών, υπό την προϋπόθεση τήρησης των περιορισμών της παρ. 3 του άρθρου 9. Αν δεν υπάρχει επόμενος σε σειρά κατάταξης υποψήφιος, διενεργείται εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των ελλειπόντων εσωτερικών μελών, σύμφωνα με το άρθρο 9.

7. Η αντικατάσταση εξωτερικού μέλους πραγματοποιείται από έναν (1) μεταξύ των υποψηφίων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον στην ανοιχτή πρόσκληση και δεν επιλέχθηκαν με απόφαση του Σ.Δ., η οποία λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία οκτώ ενδεκάτων (8/11), εφόσον κρίνεται ότι έχει τα απαιτούμενα προσόντα για την εν λόγω θέση. Αν δεν υπάρχει υποψήφιος ή δεν επιτυγχάνεται η πλειοψηφία του πρώτου εδαφίου, εκδίδεται νέα πρόσκληση για την προσέλκυση νέων υποψηφίων.

8. Το Σ.Δ. συνεδριάζει κατ’ ελάχιστον μία (1) φορά ανά τριάντα (30) ημέρες, κατόπιν πρόσκλησης του Πρύτανη. Τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης λαμβάνουν κατ’ αποκοπήν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του.

Άρθρο 14
Αρμοδιότητες Συμβουλίου Διοίκησης

1. Το Συμβούλιο Διοίκησης (Σ.Δ.) έχει τις αρμοδιότητες του παρόντος και όσες άλλες προβλέπονται από τον εσωτερικό κανονισμό του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), εφόσον αυτές δεν έχουν ανατεθεί από τον νόμο σε άλλα όργανα του Α.Ε.Ι. Ειδικότερα, το Συμβούλιο Διοίκησης ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Εγκρίνει, μετά από εισήγηση του Πρύτανη και γνώμη της Συγκλήτου, το τετραετές στρατηγικό σχέδιο του Α.Ε.Ι., το οποίο περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τη στρατηγική για την ανάπτυξη του Α.Ε.Ι. σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την ιδιαίτερη φυσιογνωμία του και το πλαίσιο της αποστολής του στους ακόλουθους τομείς: ακαδημαϊκή και ερευνητική πολιτική, διά βίου μάθηση και εκπαίδευση, ενίσχυση της εξωστρέφειας και της διεθνοποίησης του Ιδρύματος, ενίσχυση της σύνδεσης με την κοινωνία και την οικονομία, ανάπτυξη της καινοτομίας εντός του Α.Ε.Ι. και αναβάθμιση της ποιότητας του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος του Α.Ε.Ι.

β) Εγκρίνει, μετά από εισήγηση του Πρύτανη, τις προγραμματικές συμφωνίες του άρθρου 15 του ν. 4653/2020 (Α’ 12) με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίες συνάπτονται μετά από πρόταση του Πρύτανη.

γ) Εγκρίνει, μετά από εισήγηση του Πρύτανη και του Εκτελεστικού Διευθυντή, τον αρχικό συνοπτικό και αναλυτικό ετήσιο προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. (τακτικό προϋπολογισμό, προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων και ίδιων πόρων), τις αναμορφώσεις του, καθώς και τον απολογισμό του Α.Ε.Ι. τους οποίους υποβάλλει προς έγκριση στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ειδικώς, οι αναμορφώσεις του τακτικού προϋπολογισμού που αφορούν σε μεταφορά πόρων από οποιονδήποτε κωδικό εξόδων, εφόσον το ύψος αυτών δεν υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) του τακτικού προϋπολογισμού, καθώς και οι αναμορφώσεις που αφορούν στον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων και την κατανομή έκτακτης επιχορήγησης στον τακτικό προϋπολογισμό, πραγματοποιούνται με απόφαση του Σ.Δ. χωρίς να απαιτείται έγκριση από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

δ) Εγκρίνει, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών, τον αρχικό συνοπτικό και αναλυτικό προϋπολογισμό του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι., τον απολογισμό του, τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τα αποτελέσματα χρήσης του.

ε) Εγκρίνει, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Α.Ε.Ι., τον αρχικό προϋπολογισμό της και τις αναμορφώσεις του, καθώς και τον απολογισμό της, τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τα αποτελέσματα χρήσης της.

στ) Εγκρίνει, κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη, την πρόταση για την έκδοση ή τροποποίηση του Οργανισμού του Α.Ε.Ι., την οποία υποβάλλει στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ζ) Εγκρίνει, κατόπιν εισήγησης του Εκτελεστικού Διευθυντή, την εκτέλεση δαπανών και λαμβάνει κάθε απόφαση που απαιτείται για τη διεξαγωγή κάθε είδους διαγωνιστικής διαδικασίας για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων με σκοπό την προμήθεια ειδών και την παροχή υπηρεσιών ή την εκτέλεση έργων ή μελετών, εφόσον οι δαπάνες βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό ή το ΕΠΑ του Α.Ε.Ι. και υπερβαίνουν το όριο της αξίας δαπανών που έχει ανατεθεί στον Πρύτανη του Α.Ε.Ι., σύμφωνα με την περ. ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 15, καθώς και την εκτέλεση έργων και μελετών για την αναβάθμιση των υποδομών και του εξοπλισμού των ακαδημαϊκών μονάδων και λοιπών ακαδημαϊκών και ερευνητικών δομών του Α.Ε.Ι. στο πλαίσιο υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου του Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τους διαθέσιμους πόρους του.

η) Συγκροτεί τις πάσης φύσεως επιτροπές, όπως τεχνικών προδιαγραφών, διενέργειας και αξιολόγησης, παρακολούθησης και παραλαβής, και εγκρίνει τα πρακτικά τους για διαγωνιστικές διαδικασίες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του.

θ) Εγκρίνει το περιεχόμενο των πάσης φύσεως συμβάσεων με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεσμεύουν το Α.Ε.Ι.

ι) Αποδέχεται, κατόπιν εισήγησης του Εκτελεστικού Διευθυντή, κάθε είδους δωρεά που αφορά σε χρήμα, ακίνητα, είδη, υπηρεσίες, εξοπλισμό ή την εκτέλεση έργων/μελετών, προς όφελος του Α.Ε.Ι., κληρονομιά ή κληροδοσία, καθώς και χορηγία, εφόσον δεν αντίκειται στην αποστολή του Α.Ε.Ι.

ια) Επιλέγει τον Εκτελεστικό Διευθυντή του Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη του Α.Ε.Ι., και τον παύει από τα καθήκοντά του.

ιβ) Εγκρίνει, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ερευνών, το ύψους του ποσοστού παρακράτησης επί τοις εκατό (%) των εσόδων κάθε κατηγορίας έργων/προγραμμάτων που παρακρατείται υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), καθώς και την κατανομή των ετήσιων εσόδων του Ε.Λ.Κ.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 237 και τη χρήση των αποθεματικών του Ε.Λ.Κ.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 242.

ιγ) Εποπτεύει και ελέγχει τη λειτουργία του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι., ορίζει τα μέλη της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη και πρότασης της Κοσμητείας κάθε Σχολής και ορίζει τους ορκωτούς ελεγκτές που διενεργούν τον ετήσιο έλεγχο.

ιδ) Ορίζει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Α.Ε.Ι., τους παύει από τα καθήκοντά τους, εποπτεύει τη λειτουργία της και ορίζει τους ορκωτούς ελεγκτές που διενεργούν τον ετήσιο έλεγχο.

ιε) Εγκρίνει την ίδρυση ή τη συμμετοχή σε εταιρείες τεχνοβλαστών ή άλλες εταιρείες, κατόπιν εισήγησης της

Επιτροπής Ερευνών, και ορίζει τους εκπροσώπους του Α.Ε.Ι. στα όργανα διοίκησής τους.

ιστ) Εγκρίνει τον ετήσιο προγραμματισμό και απολογισμό για την αξιοποίηση της περιουσίας του Α.Ε.Ι., καθώς και τον ετήσιο απολογισμό δραστηριοτήτων του Α.Ε.Ι.

ιζ) Εγκρίνει, κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη, το σχέδιο ετήσιου και πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων διοικητικού προσωπικού σύμφωνα με τις ανάγκες του Α.Ε.Ι. και υποβάλλει αυτό προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ιη) Συγκροτεί το Τεχνικό Συμβούλιο του Ιδρύματος.

ιθ) Εγκρίνει τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων ή συμφωνιών με άλλους φορείς του δημοσίου τομέα.

κ) Προσελκύει νέες χρηματοδοτήσεις, δωρεές, οικονομικές ενισχύσεις και συνεργασίες με φορείς του εξωτερικού.

κα) Συγκροτεί τις Επιτροπές των άρθρων 218 έως 222 και εγκρίνει τα σχέδια των άρθρων 224 έως 228.

κβ) Ορίζει τους Κοσμήτορες των Σχολών του Α.Ε.Ι., πλην των μονοτμηματικών Σχολών, μεταξύ των τριών (3) υποψηφίων που υποδεικνύονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης που συγκροτείται από την Κοσμητεία, σύμφωνα με το άρθρο 24, και τους παύει για σπουδαίο λόγο.

κγ) Ορίζει Πρόεδρο Τμήματος και Διευθυντή Τομέα αν σε ένα Τμήμα ή Τομέα δεν υπάρχουν υποψηφιότητες για το αντίστοιχο αξίωμα.

κδ) Ασκεί έλεγχο νομιμότητας των διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης των μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και δύναται να αναπέμπει τα πρακτικά εκλογής ή εξέλιξης εφόσον διαπιστώνονται πλημμέλειες επί της διαδικασίας.

κε) Παύει τους Αντιπρυτάνεις του Α.Ε.Ι. με αυξημένη πλειοψηφία οκτώ ενδεκάτων (8/11) για σπουδαίο λόγο, όπως την τέλεση πειθαρχικών παραπτωμάτων, τη μη εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, του Εσωτερικού Κανονισμού, του Οργανισμού και των αποφάσεων του Συμβουλίου Διοίκησης, καθώς και την αναιτιολόγητη μη υλοποίηση του εγκεκριμένου στρατηγικού σχεδίου και των προγραμματικών συμφωνιών του Ιδρύματος του άρθρου 15 του ν. 4653/2020.

κστ) Εγκρίνει την ίδρυση Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων, ελέγχει και εποπτεύει τη λειτουργία τους και ορίζει τους ορκωτούς ελεγκτές που διενεργούν τον ετήσιο έλεγχο.

κζ) Συνεργάζεται με τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Α.Ε.Ι.

κη) Δύναται να ζητά οποιαδήποτε πληροφορία, έγγραφο ή στοιχείο που σχετίζεται με τη λειτουργία του Α.Ε.Ι. και κατά την κρίση του είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του.

κθ) Εγκρίνει την έκθεση πεπραγμένων του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων του Α.Ε.Ι., της Επιτροπής Ερευνών και του Δ.Σ. της Εταιρείας Διαχείρισης και Αξιοποίησης της Περιουσίας.

λ) Συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή τη διεκπεραίωση θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.

λα) Συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων, την οποία κοινοποιεί στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.).

2. Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης η άσκηση αρμοδιοτήτων των περ. ζ’, η’, θ’, ι’ και ιθ’ της παρ. 1 δύναται να μεταβιβάζεται στον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. ή τον αρμόδιο Αντιπρύτανη, εφόσον του έχει ανατεθεί ο αντίστοιχος τομέας ευθύνης.

3. Οποιοδήποτε μέλος του Σ.Δ. δύναται να υποβάλει εγγράφως ενώπιον του Σ.Δ. πρόταση δυσπιστίας στο πρόσωπο του Πρύτανη, αν υφίσταται σπουδαίος λόγος, όπως η τέλεση πειθαρχικών παραπτωμάτων, η μη εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, του εσωτερικού κανονισμού και των αποφάσεων του Σ.Δ. και η αναιτιολόγητη μη υλοποίηση του εγκεκριμένου στρατηγικού σχεδίου και των προγραμματικών συμφωνιών του Ιδρύματος του άρθρου 15 του ν. 4653/2020. Με απόφαση του Σ.Δ., η οποία λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία οκτώ ενδεκάτων (8/11), δύναται να γίνει δεκτή η πρόταση δυσπιστίας. Κατά την ίδια συνεδρίαση, με όμοια απόφαση που λαμβάνεται με την ίδια πλειοψηφία, αποφασίζεται αν ο Πρύτανης παύεται και από εσωτερικό μέλος του Σ.Δ., καθώς και, στην περίπτωση αυτή, ποιο από τα εσωτερικά μέλη αναλαμβάνει προσωρινά τα καθήκοντα Πρύτανη. Η ανάληψη καθηκόντων Πρύτανη, κατ’ εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, είναι μεταβατική μέχρι την ανάδειξη νέου Πρύτανη, σύμφωνα με το άρθρο 11.

Άρθρο 15
Αρμοδιότητες Πρύτανη

1. Ο Πρύτανης έχει τις αρμοδιότητες του παρόντος και όσες άλλες προβλέπονται από τον εσωτερικό κανονισμό του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), εφόσον αυτές δεν έχουν ανατεθεί από τον νόμο σε άλλα όργανα του Α.Ε.Ι. Ειδικότερα ο Πρύτανης ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Προΐσταται του Α.Ε.Ι, το εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως και έχει τη γενική εποπτεία λειτουργίας του.

β) Προΐσταται του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.) και της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ορίζει εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, προεδρεύει των εργασιών τους, εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει ορίσει ως εισηγητή άλλο μέλος και μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεών τους.

γ) Έχει την ευθύνη της τήρησης της νομοθεσίας, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Α.Ε.Ι. και των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης του Α.Ε.Ι.

δ) Έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Α.Ε.Ι. και μεριμνά για τη συνεργασία των οργάνων του Α.Ε.Ι., των διδασκόντων και των φοιτητών.

ε) Καταρτίζει, σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιπρύτανη και τον Εκτελεστικό Διευθυντή, τον προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. (τακτικό προϋπολογισμό, προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων και ίδιων πόρων), καθώς και τις αναμορφώσεις τους και τους υποβάλλει προς έγκριση στο Σ.Δ.

στ) Καταρτίζει, σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιπρύτανη και τον Εκτελεστικό Διευθυντή, τον τελικό οικονομικό απολογισμό του Α.Ε.Ι. και τον υποβάλλει προς έγκριση στο Σ.Δ.

ζ) Εγκρίνει την εκτέλεση δαπανών και λαμβάνει κάθε απόφαση που απαιτείται για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων με σκοπό την προμήθεια ειδών, την παροχή

υπηρεσιών και την εκτέλεση έργων ή μελετών, καθαρής αξίας, πλέον Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), με ανώτατο όριο το ποσό που αντιστοιχεί στη διαγωνιστική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, εφόσον οι δαπάνες βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό ή το ΕΠΑ του Α.Ε.Ι.

η) Συγκροτεί τις πάσης φύσεως επιτροπές, όπως τεχνικών προδιαγραφών, διενέργειας και αξιολόγησης, παρακολούθησης και παραλαβής, και εγκρίνει τα πρακτικά τους για διαγωνιστικές διαδικασίες για τις οποίες έχει αρμοδιότητα ο Πρύτανης, σύμφωνα με την περ. ζ).

θ) Υπογράφει τις πάσης φύσεως συμβάσεις με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεσμεύουν το Α.Ε.Ι.

ι) Καταρτίζει, σε συνεργασία με τους Αντιπρυτάνεις ανά τομέα ευθύνης και τον Εκτελεστικό Διευθυντή, τετραετές στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Α.Ε.Ι. σε θέματα ακαδημαϊκά, ερευνητικά, διεθνοποίησης, διά βίου μάθησης, σύνδεσης με την κοινωνία και την οικονομία, ενίσχυσης της καινοτομίας εντός του Α.Ε.Ι. και εν γένει ενίσχυσης της ποιότητας του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος του Α.Ε.Ι., το οποίο υποβάλλει προς έγκριση στο Σ.Δ.

ια) Καταρτίζει, σε συνεργασία με τους Αντιπρυτάνεις του Α.Ε.Ι. ανά τομέα ευθύνης τους και τον Εκτελεστικό Διευθυντή, τις προγραμματικές συμφωνίες του άρθρου 15 του ν. 4653/2020 (Α’ 12) με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και υποβάλλει αυτές προς έγκριση στο Σ.Δ.

ιβ) Είναι διατάκτης των δαπανών του Α.Ε.Ι. ιγ) Καταρτίζει, σε συνεργασία με τους Αντιπρυτάνεις

ανά τομέα ευθύνης και τον Εκτελεστικό Διευθυντή, σχέδιο του εσωτερικού κανονισμού και το υποβάλλει προς έγκριση στη Σύγκλητο.

ιδ) Καταρτίζει, σε συνεργασία με τους Αντιπρυτάνεις και τον Εκτελεστικό Διευθυντή, σχέδιο του Οργανισμού του Α.Ε.Ι. και το υποβάλλει προς έγκριση στο Σ.Δ.

ιε) Προεδρεύει του Συμβουλίου του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Α.Ε.Ι. και εισηγείται προς τη Σύγκλητο τον ορισμό του Διευθυντή Επιμόρφωσης.

ιστ) Καταρτίζει, σε συνεργασία με τον Εκτελεστικό Διευθυντή, το σχέδιο ετήσιου και πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων διοικητικού προσωπικού σύμφωνα με τις ανάγκες του Α.Ε.Ι. και υποβάλλει αυτό προς έγκριση στο Σ.Δ.

ιζ) Προκηρύσσει τις νέες θέσεις μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και εκδίδει τις πράξεις διορισμού όλων των κατηγοριών προσωπικού του Α.Ε.Ι., τις πράξεις υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού, εκτός αν αυτές έχουν ανατεθεί ειδικώς σε άλλα όργανα, καθώς και τις διαπιστωτικές πράξεις άγονης εκλογής ή αρνητικής κρίσης.

ιη) Μεριμνά για την οργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών του Α.Ε.Ι. και τοποθετεί το διοικητικό προσωπικό σε αυτές.

ιθ) Ορίζει, κατόπιν εισήγησης του Εκτελεστικού Διευθυντή, τους Προϊσταμένους των διοικητικών δομών, έως

την ολοκλήρωση των διαδικασιών κρίσης και επιλογής Προϊσταμένων, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26) και μεταβιβάζει το δικαίωμα υπογραφής εγγράφων στους προϊσταμένους των υπηρεσιών του Α.Ε.Ι.

κ) Συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων, την οποία υποβάλλει προς το Σ.Δ. και τη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι.

κα) Συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή τη διεκπεραίωση θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.

κβ) Καταρτίζει, σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιπρύτανη και τον Εκτελεστικό Διευθυντή, τον ετήσιο προγραμματισμό και απολογισμό για την αξιοποίηση της περιουσίας του Α.Ε.Ι., καθώς και τον ετήσιο απολογισμό δραστηριοτήτων και της εν γένει λειτουργίας του Α.Ε.Ι. και τους υποβάλλει προς έγκριση στο Σ.Δ.

κγ) Προεδρεύει της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.).

κδ) Προεδρεύει του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Α.Ε.Ι.

κε) Εισηγείται προς τη Σύγκλητο τα μέλη του Συμβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., μετά από πρόταση της Κοσμητείας κάθε Σχολής.

κστ) Δύναται να ζητά τη χορήγηση στοιχείων και εγγράφων από οποιοδήποτε όργανο και να τα θέτει υπόψη του Σ.Δ.

κζ) Είναι υπεύθυνος για θέματα ασφάλειας και για την προστασία του πάσης φύσεως προσωπικού και των φοιτητών του Α.Ε.Ι., καθώς και της ακίνητης και κινητής περιουσίας του Ιδρύματος.

κη) Μεριμνά για τη λήψη μέτρων που διασφαλίζουν την ισότιμη πρόσβαση του διδακτικού προσωπικού, ερευνητικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού με αναπηρία στους χώρους του Α.Ε.Ι., καθώς και την πρόσβαση των φοιτητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη διδασκαλία και την έρευνα και όλες τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται εντός της ακαδημαϊκής κοινότητας.

κθ) Λαμβάνει κάθε είδους μέτρα για την αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων, όταν τα αρμόδια όργανα διοίκησης του Α.Ε.Ι. αδυνατούν να λειτουργήσουν και να λάβουν αποφάσεις.

2. Με απόφαση του Πρύτανη, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Σ.Δ., καθορίζεται η σειρά αναπλήρωσης του Πρύτανη, από τους Αντιπρυτάνεις, όταν απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, καθορίζεται ο τομέας ευθύνης κάθε Αντιπρύτανη και μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες της παρ. 1, πλην αυτών της περ. β), σύμφωνα με τον τομέα ευθύνης που ανατίθεται ανά περίπτωση.

3. Με απόφαση του Πρύτανη, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Σ.Δ., οι αρμοδιότητες της περ. ιη) της παρ. 1 δύνανται να μεταβιβάζονται προς τον Εκτελεστικό Διευθυντή.

4. Με απόφαση του Πρύτανη, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Σ.Δ., οι αρμοδιότητες των περ. κβ) και κδ) της παρ. 1 δύναται να μεταβιβάζονται προς άλλο μέλος Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης του Α.Ε.Ι., εφόσον στο Καταστατικό της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Α.Ε.Ι. προβλέπεται ότι δύναται ως Πρόεδρος του Δ.Σ. να ορίζεται και άλλο μέλος Δ.Ε.Π. του Α.Ε.Ι. πλην του Πρύτανη ή του Αντιπρύτανη του Α.Ε.Ι.

Άρθρο 16
Σύγκλητος

1. Η Σύγκλητος αποτελείται από: α) τον Πρύτανη, β) τους Κοσμήτορες των Σχολών, γ) τους Προέδρους των Τμημάτων, δ) έναν (1) εκπρόσωπο από κάθε κατηγορία μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), εφόσον υπηρετούν σε αυτό αντίστοιχες κατηγορίες προσωπικού, που αναδεικνύονται σύμφωνα με το άρθρο 41 και ε) τους εκπροσώπους των φοιτητών σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των μελών της Συγκλήτου των περ. α) έως γ). Αν, με βάση το παραπάνω ποσοστό, προκύπτει δεκαδικός αριθμός, ο οποίος είναι μεγαλύτερος από το 0,5, στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη ακέραιη μονάδα, με την υποχρέωση εκπροσώπησης κάθε κύκλου σπουδών, κατ’ ελάχιστον από έναν (1) φοιτητή. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών αναδεικνύονται από το Συμβούλιο Φοιτητών σύμφωνα με το άρθρο 43.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου, χωρίς δικαίωμα ψήφου, έχουν οι Αντιπρυτάνεις, στους οποίους ανατίθεται τομέας ευθύνης σχετικός με τις αρμοδιότητες της παρ. 4.

3. Η Σύγκλητος συνεδριάζει νόμιμα, ακόμη και αν δεν έχουν αναδειχτεί οι εκπρόσωποι των φοιτητών και των κατηγοριών των μελών Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Α.Ε.Ι.

4. Η Σύγκλητος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Α.Ε.Ι., εφόσον αυτές δεν έχουν ανατεθεί από τον νόμο σε άλλα όργανα του Α.Ε.Ι.:

α) Εγκρίνει την ίδρυση ή την τροποποίηση προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου, συμπεριλαμβανομένων των ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών του Ιδρύματος, καθώς και το περιεχόμενό τους.

β) Εγκρίνει τους εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας των προγραμμάτων σπουδών.

γ) Εγκρίνει τον ιδρυματικό κατάλογο μαθημάτων. δ) Υποβάλλει προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων γνώμη για την ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση, απορρόφηση, κατάτμηση, μετονομασία ή αλλαγή έδρας Σχολών και Τμημάτων του Ιδρύματος.

ε) Εγκρίνει τη σύναψη συνεργασιών με ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή ερευνητικά κέντρα ινστιτούτα και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258) για την οργάνωση διιδρυματικών προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου, καθώς και τα πρωτόκολλα για ακαδημαϊκή ή ερευνητική συνεργασία με φορείς της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

στ) Εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη.

ζ) Εγκρίνει την έναρξη και τη λήξη των ακαδημαϊκών εξαμήνων.

η) Επεξεργάζεται και υποβάλλει προτάσεις προς το Συμβούλιο Διοίκησης για την κατάρτιση του τετραετούς στρατηγικού σχεδίου του Α.Ε.Ι. σε θέματα ακαδημαϊκής και ερευνητικής πολιτικής και ανάπτυξης, διεθνοποίησης, διά βίου μάθησης, σύνδεσης με την κοινωνία και την οικονομία, ενίσχυσης της καινοτομίας εντός του Α.Ε.Ι. και εν γένει ενίσχυσης της ποιότητας του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος του Ιδρύματος.

θ) Χαράσσει την εκπαιδευτική και ερευνητική πολιτική του Α.Ε.Ι., μεριμνώντας για τη διασφάλιση και την αναβάθμιση της ποιότητάς του και συγκροτεί την Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας του Α.Ε.Ι.

ι) Εγκρίνει την ίδρυση πανεπιστημιακών εργαστηρίων, πανεπιστημιακών κλινικών, πανεπιστημιακών μουσείων, ερευνητικών ινστιτούτων, κατόπιν εισήγησης του αρμόδιου οργάνου των μονάδων στις οποίες εγκαθίστανται και ορίζει τον επικεφαλής αυτών έως τη διενέργεια της πρώτης εκλογικής διαδικασίας, καθώς και αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες ή ελλείψει αυτών για οιονδήποτε λόγο.

ια) Εγκρίνει την ίδρυση Τομέων στις υφιστάμενες ακαδημαϊκές μονάδες, Τμήματα ή Σχολές και τις μεταβολές αυτών.

ιβ) Εγκρίνει την ίδρυση του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Α.Ε.Ι. και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του.

ιγ) Συγκροτεί το Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και ορίζει τον Διευθυντή Επιμόρφωσης του Κέντρου, κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη.

ιδ) Εγκρίνει την ίδρυση του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΑ.Κ.Ε.Κ.) και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του.

ιε) Εγκρίνει, κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ. του ΠΑ.Κ.Ε.Κ., την ίδρυση, συγχώνευση, κατάτμηση, κατάργηση ή μετονομασία Ερευνητικών Ινστιτούτων.

ιστ) Επιλέγει, κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ. του ΠΑ.Κ.Ε.Κ., τους Επιστημονικούς Διευθυντές των Ερευνητικών Ινστιτούτων, καθώς και τα μέλη των Επιστημονικών Επιτροπών, εφόσον υφίστανται.

ιζ) Εγκρίνει τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., και έκτακτου διδακτικού προσωπικού, κατόπιν εισήγησης των Κοσμητειών των Σχολών του Α.Ε.Ι., μετά από πρόταση των Συνελεύσεων των Τμημάτων, τον οποίο υποβάλλει προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ιη) Κατανέμει τις θέσεις μελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. και έκτακτου διδακτικού προσωπικού που εγκρίνονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προς τα Τμήματα του Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τις ανάγκες τους και τον εγκεκριμένο ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων.

ιθ) Εγκρίνει τις αιτήσεις μετακίνησης μελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. από ένα Τμήμα σε άλλο Τμήμα του ίδιου Α.Ε.Ι. ή άλλου Α.Ε.Ι., σύμφωνα με το άρθρο 153.

κ) Απονέμει τίτλους Ομότιμων και Επιτίμων Καθηγητών και Επίτιμων Διδακτόρων, κατόπιν εισήγησης της Κοσμητείας.

κα) Επιλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Διευθυντή και τον Αναπληρωτή Διευθυντή των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων, κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης, σύμφωνα με το άρθρο 269.

κβ) Ελέγχει τα εγκεκριμένα Μητρώα Γνωστικών Αντικειμένων και τα Μητρώα Εσωτερικών και Εξωτερικών Εκλεκτόρων, και δύναται να τα αναπέμψει όπου διαπιστώνεται ότι δεν έχουν καταρτιστεί με διαφανή και αξιοκρατικό τρόπο.

Άρθρο 17
Εκτελεστικός Διευθυντής

1. Σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) συνιστάται θέση Εκτελεστικού Διευθυντή επί θητεία, που υπάγεται απευθείας στο Συμβούλιο Διοίκησης (Σ.Δ.) του Α.Ε.Ι. Ο Εκτελεστικός Διευθυντής επιλέγεται κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης, που επισπεύδεται με επιμέλεια του Πρύτανη του Α.Ε.Ι. Η θητεία του Διευθυντή είναι παράλληλη με τη θητεία του Σ.Δ.

2. Η πρόσκληση περιλαμβάνει τα απαιτούμενα προσόντα, καθώς και τα πρόσθετα επιθυμητά προσόντα, που συνεκτιμώνται, τον τρόπο και τα δικαιολογητικά απόδειξης των προσόντων που λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση των υποψηφίων, την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και τον τρόπο υποβολής τους, καθώς και τη δυνατότητα διενέργειας προσωπικής συνέντευξης των υποψηφίων.

3. Ως ελάχιστα προσόντα επιλογής του Διευθυντή του Α.Ε.Ι. ορίζονται τα εξής:

α) πτυχίο και μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμοι τίτλοι της αλλοδαπής,

β) πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας ή μίας (1) ξένης γλώσσας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39),

γ) επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε θέματα σχετικά με την τριτοβάθμια εκπαίδευση ή την έρευνα ή εν γένει διοικητική εμπειρία σε ερευνητικούς οργανισμούς ή υπηρεσίες ή επιχειρήσεις του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Πλέον των προσόντων διορισμού του παρόντος, απαιτείται το φυσικό πρόσωπο που θα επιλεγεί ως Εκτελεστικός Διευθυντής του Α.Ε.Ι., να έχει τα γενικά προσόντα και τις προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτά ορίζονται στον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 25), και να μην έχει τα κωλύματα διορισμού του ίδιου νόμου.

4. Δικαίωμα συμμετοχής στη δημόσια πρόσκληση της παρ. 1 έχουν: α) δημόσιοι υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου που ανήκουν οργανικά στο Α.Ε.Ι., β) δημόσιοι υπάλληλοι άλλων φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) και γ) ιδιώτες. Αποκλείονται από τη δυνατότητα συμμετοχής τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. και ερευνητές και λοιπό προσωπικό των ερευνητικών κέντρων, ινστιτούτων και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258). Αν επιλεγεί υποψήφιος που υπηρετεί με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου σε φορείς της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, απαραίτητη προϋπόθεση για την τοποθέτησή του αποτελεί η προηγούμενη καταγγελία της σύμβασής του κατόπιν αίτησής του, χωρίς να δικαιούται οιαδήποτε αποζημίωση ή άλλο δικαίωμα που απορρέει από την καταγγελία της σύμβασής του. Σε περίπτωση επιλογής υπαλλήλου του δημοσίου τυγχάνει ανάλογης εφαρμογής η παρ. 4 του άρθρου 84 του ν. 3528/2007. Δεν υφίσταται περιορισμός ως προς τον αριθμό των θητειών που δύναται να επιλεγεί το ίδιο φυσικό πρόσωπο στη θέση του Εκτελεστικού Διευθυντή.

5. Το Συμβούλιο Διοίκησης αξιολογεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, συνεκτιμά το σύνολο των προσόντων τους σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης και επιλέγει με αυξημένη πλειοψηφία οκτώ ενδεκάτων (8/11) αυτόν που θεωρεί καταλληλότερο για την πλήρωση της θέσης. Αν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία, η διαδικασία επαναλαμβάνεται, όπου απαιτείται πλειοψηφία επτά ενδεκάτων (7/11). Αν και πάλι δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία η διαδικασία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε προτίμηση υποψηφίων, όπου και επιλέγεται αυτός που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία.

6. Η τοποθέτηση του Εκτελεστικού Διευθυντή πραγματοποιείται:

α) Με πράξη του Πρύτανη, αν ο επιλεγείς υποψήφιος προέρχεται από το προσωπικό του Α.Ε.Ι.

β) Με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του ανά περίπτωση οικείου Υπουργείου, με την οποία αποσπάται ο επιλεγείς υπάλληλος κατά παρέκκλιση της διαδικασίας και των προϋποθέσεων που προβλέπονται για τους δημόσιους υπαλλήλους, όπως εκάστοτε ισχύει, χωρίς να απαιτείται σύμφωνη γνώμη του φορέα στον οποίο υπηρετεί, αν έχει την ιδιότητα δημόσιου υπαλλήλου που υπηρετεί σε άλλον φορέα του δημόσιου τομέα, πλην του Α.Ε.Ι. Εάν επιλεχθεί υπάλληλος Ο.Τ.Α. α’ ή β’ βαθμού, απαιτείται προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου για τον διορισμό οργάνου του φορέα προέλευσης σύμφωνα με την παρ. 6Α του άρθρου 44 του ν. 4674/2020 (Α’ 53) και την παρ. 1 του άρθρου 177 του ν. 4876/2021 (Α’ 251, διόρθωση σφάλματος Α’64).

γ) Με πράξη του Πρύτανη του Α.Ε.Ι., κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (Α’ 280), αν ο επιλεγείς υποψήφιος είναι ιδιώτης.

7. Το ύψος των αποδοχών του Εκτελεστικού Διευθυντή του Α.Ε.Ι. καθορίζεται στον μισθό που αντιστοιχεί στο καταληκτικό μισθολογικό κλιμάκιο (Μ.Κ.), σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β’ του ν. 4354/2015 (Α’ 176). Ο Εκτελεστικός Διευθυντής λαμβάνει το επίδομα Προϊσταμένου γενικής διεύθυνσης του άρθρου 16 του ως άνω νόμου.

8. Η θητεία του Εκτελεστικού Διευθυντή λήγει αυτοδικαίως με τη λήξη της θητείας του Συμβουλίου Διοίκησης. Η θητεία του Εκτελεστικού Διευθυντή δύναται να λήξει πρόωρα με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία οκτώ ενδεκάτων (8/11) για σπουδαίο λόγο που ανάγεται σε πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του ή μη υλοποίηση των αποφάσεων του Συμβουλίου Διοίκησης ή αδυναμία εκτέλεσης των καθηκόντων του, καθώς επίσης και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις δυνητικής θέσης σε αργία κατά την παρ. 1 του άρθρου 104 του ν. 3528/2007. Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του Εκτελεστικού Διευθυντή ισοδυναμεί με: α) λήξη της τοποθέτησής του στην εν λόγω θέση και επιστροφή του στη θέση και την οργανική μονάδα όπου υπηρετούσε στο Α.Ε.Ι. πριν από την επιλογή του, αν είναι υπάλληλος του Α.Ε.Ι., β) λήξη της απόσπασης αν έχει την ιδιότητα υπαλλήλου άλλου φορέα και γ) απόλυση αν είναι ιδιώτης. Ο ως άνω τερματισμός δεν γεννά κανένα δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλης αξίωσης του υπαλλήλου.

Άρθρο 18
Αρμοδιότητες Εκτελεστικού Διευθυντή

1. Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) προΐσταται των οργανικών μονάδων του Α.Ε.Ι. και του προσωπικού τους, πλην της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, συντονίζει και εποπτεύει το έργο τους, μεριμνά για την ομαλή και αποτελεσματική διοικητική και οικονομική λειτουργία του Α.Ε.Ι., την εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου και της ετήσιας στοχοθεσίας του και συνεργάζεται με τους προϊσταμένους και το λοιπό προσωπικό των οργανικών μονάδων του Α.Ε.Ι. με σκοπό την εκπλήρωση της αποστολής του. Ειδικότερα, ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Α.Ε.Ι. ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Επικουρεί το Συμβούλιο Διοίκησης (Σ.Δ.) και τον Πρύτανη κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους και εισηγείται επί θεμάτων που του ανατίθενται σχετικά με την οργάνωση, τη λειτουργία και τον συντονισμό των δράσεων του Α.Ε.Ι.,

β) παρακολουθεί την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου του άρθρου 224 του παρόντος, των συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού του άρθρου 15 του ν. 4653/2020 (Α’ 12), της ετήσιας στοχοθεσίας του Α.Ε.Ι. και των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης του Α.Ε.Ι.,

γ) συντονίζει και εποπτεύει την υλοποίηση του σχεδίου ψηφιακού μετασχηματισμού του Α.Ε.Ι.,

δ) εισηγείται την εφαρμογή μέτρων προς τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. για την επίτευξη των στόχων του Α.Ε.Ι., του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) και της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Α.Ε.Ι.,

ε) μετέχει στα συλλογικά όργανα του Α.Ε.Ι. στα οποία προεδρεύει ο Πρύτανης ή ο αρμόδιος ανά περίπτωση Αντιπρύτανης, καθώς και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Διαχείρισης και Αξιοποίησης της Περιουσίας του Α.Ε.Ι., κατόπιν εντολής του Πρύτανη, χωρίς δικαίωμα ψήφου,

στ) σχεδιάζει και συντονίζει τις δράσεις προβολής του Α.Ε.Ι. σύμφωνα με τις αποφάσεις των οργάνων του,

ζ) συνεργάζεται με τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου για την εφαρμογή του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του Α.Ε.Ι.,

η) παρακολουθεί το έργο των επιτροπών των άρθρων 218 έως 222 και την εκπόνηση των σχεδίων των άρθρων 224 έως 228,

θ) συνεργάζεται με όλες τις οργανικές και ακαδημαϊκές μονάδες του Α.Ε.Ι., προκειμένου να παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης του Α.Ε.Ι. και να εισηγείται προς τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. μέτρα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητάς τους,

ι) καταρτίζει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων, την οποία υποβάλλει προς τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. και

ια) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που καθορίζεται από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Α.Ε.Ι. ή του ανατίθεται από τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι.

2. Ο Εκτελεστικός Διευθυντής δύναται να ασκεί αρμοδιότητες οικονομικής διαχείρισης του προϋπολογισμού του Α.Ε.Ι. (τακτικού προϋπολογισμού, προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων και ίδιων πόρων), κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Σ.Δ. και μεταβίβασης της σχετικής αρμοδιότητας από τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι., εφόσον αυτή δεν έχει μεταβιβαστεί σε Αντιπρύτανη του Α.Ε.Ι.

Άρθρο 19
Απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα
Ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) απαλλάσσονται, εν όλω ή εν μέρει, από τα διδακτικά τους καθήκοντα, με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. Με όμοια απόφαση, κατόπιν εισήγησης του Τμήματος, δύναται να απαλλάσσονται από μέρος των διδακτικών τους καθηκόντων τα εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης του Α.Ε.Ι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥΣ

Άρθρο 20
Ακαδημαϊκή διάρθρωση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

1. Κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) διαρθρώνεται από ακαδημαϊκές μονάδες δύο (2) επιπέδων: α) τις Σχολές και β) τα Τμήματα.

2. Κάθε Σχολή διαρθρώνεται κατ’ ελάχιστον από δύο (2) Τμήματα, καλύπτει μία (1) ενότητα συγγενών επιστημονικών περιοχών και εξασφαλίζει τη διεπιστημονική προσέγγιση στη διδασκαλία και την έρευνα μεταξύ των Τμημάτων της. Η Σχολή έχει ως αρμοδιότητα την εποπτεία και τον συντονισμό της λειτουργίας των Τμημάτων και του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου που παράγεται από αυτά, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Α.Ε.Ι. Η Σχολή έχει διακριτά όργανα από το Α.Ε.Ι. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η ίδρυση και λειτουργία Μονοτμηματικής Σχολής, εφόσον κρίνεται αναγκαίο για την ανάπτυξη και καλλιέργεια της επιστήμης που θεραπεύει.

3. Το Τμήμα αποτελεί τη θεμελιώδη ακαδημαϊκή μονάδα του Ιδρύματος και έχει ως στόχο την προαγωγή ενός συγκεκριμένου πεδίου της επιστήμης, της τεχνολογίας, των γραμμάτων και των τεχνών μέσω της εκπαίδευσης και της έρευνας. Για την επίτευξη της αποστολής του, το Τμήμα οργανώνει, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλα Τμήματα, προγράμματα σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου, συντονίζει το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο και εξασφαλίζει τη συνεχή βελτίωση της μάθησης σε αυτά.

4. Τα Τμήματα δύνανται να διαρθρώνονται σε επιμέρους μονάδες, τους Τομείς, οι οποίοι καλύπτουν ένα μέρος του επιστημονικού πεδίου του Τμήματος, που αποτελείται από συγγενή γνωστικά αντικείμενα και έχουν ως σκοπό τον συντονισμό του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου στα αντικείμενά τους. Το σύνολο των γνωστικών αντικειμένων των Τομέων καλύπτει όλα τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος. Για τη διάρθρωση ενός Τμήματος σε Τομείς απαιτούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) να υπηρετούν κατ’ ελάχιστον είκοσι ένα (21) μέλη Δ.Ε.Π. στο Τμήμα και β) να ιδρύονται κατ’ ελάχιστον τρεις (3) Τομείς.

5. Τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού τοποθετούνται σε Τμήματα ή Μονοτμηματικές Σχολές και καλύπτουν τις ανάγκες του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου του Τμήματος ή της Μονοτμηματικής Σχολής όπου υπηρετούν. Με απόφαση της Κοσμητείας, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Συνέλευσης του Τμήματος όπου υπηρετούν, δύνανται να καλύπτουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλων Τμημάτων της ίδιας ή άλλης Σχολής, μετά από πρόταση της Συνέλευσης του Τμήματός τους.

Άρθρο 21
Ίδρυση Κατάργηση Μεταβολές ακαδημαϊκών μονάδων

1. Η ίδρυση, συγχώνευση, κατάτμηση, μεταβολή γνωστικού αντικειμένου, μεταβολή έδρας και η κατάργηση ακαδημαϊκής μονάδας, επιπέδου Σχολής ή Τμήματος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), πραγματοποιείται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Εσωτερικών, καθώς και γνώμη της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. και της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), με αναλογική εφαρμογή του άρθρου 5. Η διατύπωση της γνώμης πραγματοποιείται μετά από ερώτημα του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του ερωτήματος. Για εξαιρετικούς λόγους, όπως ιδίως για την υποβολή διευκρινιστικών ερωτημάτων από τα αρμόδια γνωμοδοτικά όργανα, η προθεσμία δύναται να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για μία (1) μόνο φορά και για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβεί τις τριάντα (30) ημέρες ακόμη. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, η πρόταση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Εσωτερικών για την έκδοση του προεδρικού διατάγματος υποβάλλεται χωρίς την παροχή γνώμης.

2. Η μετονομασία ακαδημαϊκής μονάδας, επιπέδου Σχολής ή Τμήματος του Α.Ε.Ι., εφόσον δεν πραγματοποιείται μεταβολή του επιστημονικού πεδίου που θεραπεύει, πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από εισήγηση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. και γνώμη της ΕΘ.Α.Α.Ε. Αν υφίσταται μεταβολή του επιστημονικού πεδίου της ακαδημαϊκής μονάδας, ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 1.

3. Για τη συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία, μεταβολή έδρας, κατάργηση ή κάθε άλλη μεταβολή υφιστάμενης ακαδημαϊκής μονάδας, η Σύγκλητος του Α.Ε.Ι. δύναται να ζητά την εισήγηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία αφορά η μεταβολή.

4. Με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 1 ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα που ανακύπτουν από τη μεταβολή, όπως η ολοκλήρωση της φοίτησης των ήδη εγγεγραμμένων φοιτητών στα προγράμματα σπουδών της ακαδημαϊκής μονάδας, θέματα σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση του διδακτικού προσωπικού, ο χρόνος έναρξης ισχύος της μεταβολής, η διάθεση της κινητής περιουσίας και του πάσης φύσεως εξοπλισμού, η συνέχιση ή μη της οργάνωσης και λειτουργίας των προγραμμάτων σπουδών της ακαδημαϊκής μονάδας, η μεταφορά ή κατάργηση των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων που λειτουργούν στην ακαδημαϊκή μονάδα, όπως πανεπιστημιακά εργαστήρια, πανεπιστημιακές κλινικές και πανεπιστημιακά μουσεία, θέματα σχετικά με τους τίτλους σπουδών που παρέχονται και κάθε είδους άλλο ζήτημα σχετικό με την οργάνωση και τη λειτουργία των ακαδημαϊκών μονάδων που μεταβάλλονται. Αν προβλέπεται η ίδρυση ακαδημαϊκής μονάδας, με το προεδρικό διάταγμα καθορίζεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) που συστήνονται για τις ανάγκες του Τμήματος.

5. Η ίδρυση, συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία ή κατάργηση Τομέα πραγματοποιείται με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης της Συνέλευσης του Τμήματος του Α.Ε.Ι. Με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Α.Ε.Ι. καθορίζονται ο ελάχιστος αριθμός των μελών Δ.Ε.Π. που απαιτείται να υπηρετούν ανά Τομέα, οι λοιπές προϋποθέσεις και ειδικότεροι όροι που διέπουν τη διαδικασία ίδρυσης, συγχώνευσης, κατάτμησης, μετονομασίας ή κατάργησης των Τομέων.

6. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος τα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που υπηρετούν στο Τμήμα τοποθετούνται στους Τομείς του Τμήματος σύμφωνα με το γνωστικό τους αντικείμενο και το εν γένει επιστημονικό τους έργο. Με όμοια απόφαση, τα μέλη του πρώτου εδαφίου δύνανται να μετακινούνται αιτιολογημένα και να τοποθετούνται σε άλλον Τομέα του Τμήματος. Τα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. δύνανται να παρέχουν εκπαιδευτικό, ερευνητικό, εργαστηριακό, κλινικό και εν γένει επιστημονικό έργο προς άλλους Τομείς του Τμήματος, από αυτόν στον οποίο έχουν τοποθετηθεί, κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος.

Άρθρο 22
Όργανα Σχολής

1. Οι Σχολές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) έχουν τα ακόλουθα όργανα:

α) Κοσμήτορα, β) Κοσμητεία.

2. Ειδικά, οι Μονοτμηματικές Σχολές έχουν τα ακόλουθα όργανα: α) Κοσμήτορα, ο οποίος ασκεί τις αρμοδιότητες των άρθρων 26 και 33. β) Αναπληρωτής Κοσμήτορας, ο οποίος ασκεί τις αρμοδιότητες του Αντιπροέδρου Τμήματος σύμφωνα με το άρθρο 33.

γ) Συνέλευση Σχολής, η οποία συγκροτείται κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 29 και ασκεί τις αρμοδιότητες της Συνέλευσης Τμήματος του άρθρου 30.

δ) Κοσμητεία, η οποία συγκροτείται κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 31 και ασκεί κατ’ ανάλογη εφαρμογή τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου του ίδιου άρθρου εφόσον στη Σχολή υπάρχουν τομείς. Εάν στη Σχολή δεν υπάρχουν Τομείς, η Κοσμητεία αποτελείται από τον Κοσμήτορα, τον Αναπληρωτή Κοσμήτορα, τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. της Σχολής, που αναδεικνύονται από τη Συνέλευση της Σχολής και έναν (1) από τους τρείς (3) εκλεγμένους εκπροσώπους των κατηγοριών των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού ή Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού στη Συνέλευση της Σχολής.

Άρθρο 23
Κοσμητεία

1. Η Κοσμητεία αποτελείται από: α) τον Κοσμήτορα της Σχολής, β) τους Προέδρους των Τμημάτων της Σχολής, γ) έναν (1) εκπρόσωπο από κάθε κατηγορία μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), εφόσον υπηρετούν στα Τμήματα της Σχολής μέλη των εν λόγω κατηγοριών προσωπικού, και δ) τους εκπροσώπους των φοιτητών των Τμημάτων της Σχολής σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των μελών της Κοσμητείας των περ. α) και β), οι οποίοι αναδεικνύονται μεταξύ των εκπροσώπων των φοιτητών στις Συνελεύσεις των Τμημάτων με ελάχιστη εκπροσώπηση ενός (1) φοιτητή ανά κύκλο σπουδών, εφόσον τα Τμήματα της Σχολής οργανώνουν προγράμματα σπουδών και για τους τρεις κύκλους. Αν η Σχολή έχει δύο (2) μόνο Τμήματα, η Κοσμητεία αποτελείται από τον Κοσμήτορα, τους Προέδρους των Τμημάτων, τους Διευθυντές Τομέων των Τμημάτων και τους εκπροσώπους των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. και των φοιτητών που εκπροσωπούνται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο.

2. Η Κοσμητεία έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) ασκεί τη γενική εποπτεία της λειτουργίας της Σχολής και των Τμημάτων της,

β) χαράσσει τη γενική εκπαιδευτική και ερευνητική πολιτική της Σχολής, καθώς και την πορεία ανάπτυξής της και εγκρίνει ετησίως το αναπτυξιακό σχέδιο του άρθρου 27, σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), καθώς και την Εθνική Στρατηγική για την Ανώτατη Εκπαίδευση και την Εθνική Στρατηγική Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας,

γ) λαμβάνει μέτρα για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των δράσεων της Σχολής,

δ) εγκρίνει, μετά από εισήγηση των Συνελεύσεων των Τμημάτων, τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των Τμημάτων της Σχολής,

ε) κατατάσσει σε φθίνουσα σειρά προτεραιότητας τα γνωστικά αντικείμενα των μελών Δ.Ε.Π., σύμφωνα με τις ανάγκες των Τμημάτων, εφόσον αυτά δεν έχουν καταταχθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος,

στ) απορρίπτει αιτιολογημένα αιτήματα για την πρόσληψη μελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., που έχουν συμπεριληφθεί στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων, αν υφίστανται μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων της ίδιας ή άλλης Σχολής, που δύνανται να καλύψουν τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές, εργαστηριακές και λοιπές ανάγκες ενός Τμήματος για την επίτευξη οικονομίας κλίμακας εντός της ίδιας Σχολής και του Α.Ε.Ι.,

ζ) εισηγείται προς τη Σύγκλητο τις ανάγκες των Τμημάτων για την επιλογή εντεταλμένων διδασκόντων, εφόσον η επιλογή αυτών βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό, κατόπιν πρότασης των Συνελεύσεων των Τμημάτων,

η) εισηγείται προς τον Πρύτανη τις ανάγκες σε διοικητικό προσωπικό σχετικά με τη στελέχωση των υπηρεσιών της Σχολής, των Τμημάτων της και των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων της,

θ) εισηγείται προς το Συμβούλιο Διοίκησης του Α.Ε.Ι. τις ανάγκες για την ομαλή διεξαγωγή του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και λοιπού επιστημονικού έργου της Σχολής και των Τμημάτων της, προκειμένου να καλυφθούν από την επιχορήγηση του τακτικού προϋπολογισμού του Α.Ε.Ι., και αν αυτός δεν επαρκεί, από την ετήσια κατανομή ίδιων πόρων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.),

ι) εγκρίνει το μητρώο γνωστικών αντικειμένων κάθε Τμήματος της Σχολής και δύναται να το αναπέμπει στη Συνέλευση του Τμήματος, αν διαπιστώσει ότι ένα ή περισσότερα γνωστικά αντικείμενα παρουσιάζουν εξαιρετική στενότητα και περιορισμένο επιστημονικό πεδίο, στοχεύοντας σε εξατομικευμένες περιπτώσεις,

ια) εγκρίνει το Μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών εκλεκτόρων, σύμφωνα με το εγκεκριμένο μητρώο γνωστικών αντικειμένων,

ιβ) προτείνει στο Συμβούλιο Διοίκησης του Α.Ε.Ι. τον εκπρόσωπο της Σχολής στην Επιτροπή Ερευνών,

ιγ) εισηγείται προς τη Σύγκλητο τον εκπρόσωπο της Σχολής στο Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης,

ιδ) αναζητά πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεις, δωρεές, οικονομικές ενισχύσεις και χορηγίες για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και εν γένει δραστηριοτήτων της Σχολής και των Τμημάτων της, καθώς και για την αναβάθμιση των υποδομών τους,

ιε) εισηγείται προς τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. την εκτέλεση έργων και μελετών για την αναβάθμιση των υποδομών και του εξοπλισμού της Σχολής και των Τμημάτων της, σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο του Α.Ε.Ι. και την εθνική στρατηγική για την ανώτατη εκπαίδευση,

ιστ) συντονίζει τη διεξαγωγή των κοινών μαθημάτων Τμημάτων της Σχολής με άλλα Τμήματα της ίδιας ή άλλης Σχολής του Α.Ε.Ι.,

ιζ) εισηγείται την ένταξη μαθημάτων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων της Σχολής στον ιδρυματικό κατάλογο,

ιη) καθορίζει τις πρόσθετες ειδικές προϋποθέσεις για τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων της Σχολής, από φοιτητές άλλων προγραμμάτων σπουδών της ίδιας ή άλλης Σχολής, εφόσον η παρακολούθησή τους απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις, όπως εργαστήρια και κλινικές ασκήσεις,

ιθ) εγκρίνει το αναπτυξιακό σχέδιο της Σχολής και διατυπώνει γνώμη για το στρατηγικό σχέδιο, κατά το μέρος που αφορά στη Σχολή,

κ) συνεργάζεται με τα Τμήματα, προκειμένου να αναπτυχθούν συνέργειες μεταξύ αυτών για την προαγωγή της διδασκαλίας και της έρευνας και την ενίσχυση της διεπιστημονικότητας των προγραμμάτων σπουδών,

κα) εισηγείται προς τη Σύγκλητο την ίδρυση, συγχώνευση, κατάτμηση ή κατάργηση διεπιστημονικών πανεπιστημιακών εργαστηρίων ή πανεπιστημιακής κλινικής ή πανεπιστημιακού μουσείου της Σχολής και

κβ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που ορίζεται στον εσωτερικό κανονισμό του λειτουργίας του Α.Ε.Ι.

Άρθρο 24
Διαδικασία ανάδειξης Κοσμήτορα

1. Ο Πρύτανης του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) εκδίδει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Κοσμήτορα κατ’ ελάχιστον τέσσερις (4) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος Κοσμήτορα. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας ορίζεται κατ’ ελάχιστον σε τριάντα (30) ημέρες.

2. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για το αξίωμα του Κοσμήτορα έχουν τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) βαθμίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή της οικείας Σχολής, τα οποία τελούν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης κατ’ ελάχιστον για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων. Η θητεία του Κοσμήτορα είναι τριετής.

3. Δεν επιτρέπεται να θέσουν υποψηφιότητα για το αξίωμα του Κοσμήτορα:

α) μέλη Δ.Ε.Π., τα οποία αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας της θέσης που προκηρύσσεται,

β) μέλη Δ.Ε.Π. που έχουν διατελέσει στο αξίωμα του Κοσμήτορα για τουλάχιστον δύο (2) θητείες σε Σχολή του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι.

4. Το αξίωμα του Κοσμήτορα είναι ασυμβίβαστο με το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου και ιδίως του Πρύτανη, Αντιπρύτανη, Προέδρου Τμήματος ή Διευθυντή Τομέα, καθώς και με την ιδιότητα μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης. Είναι επιτρεπτή η κατοχή της θέσης

Διευθυντή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, Ξενόγλωσσου Προγράμματος Σπουδών, Πανεπιστημιακού Εργαστηρίου, Πανεπιστημιακής Κλινικής, Πανεπιστημιακού Μουσείου και Ερευνητικού Ινστιτούτου. Η ιδιότητα του Κοσμήτορα είναι ασυμβίβαστη με κάθε επαγγελματική ενασχόληση εκτός του Ιδρύματος, πλην της άσκησης διδακτικού ή ερευνητικού έργου προς Α.Ε.Ι. ή ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Η ύπαρξη ασυμβίβαστου ελέγχεται καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του Κοσμήτορα και αν διαπιστωθεί η ύπαρξη τέτοιου, το εν λόγω πρόσωπο παύεται με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.).

5. Κάθε υποψήφιος που επιθυμεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον για το αξίωμα του Κοσμήτορα υποβάλλει εκδήλωση ενδιαφέροντος ενώπιον του Σ.Δ., η οποία συνοδεύεται από πρόταση του υποψηφίου για την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και λοιπών δραστηριοτήτων της Σχολής και των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων της σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο του Α.Ε.Ι., την Εθνική Στρατηγική για την Ανώτατη Εκπαίδευση και την Εθνική Στρατηγική Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας.

6. Με απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής, που εκδίδεται εντός επτά (7) ημερών από την έκδοση της πρόσκλησης της παρ. 1, συγκροτείται Επιτροπή, αποτελούμενη από έναν (1) εκπρόσωπο κάθε Τμήματος της Σχολής, που είναι μέλος Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Καθηγητή, ο οποίος υποδεικνύεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Αντικείμενο της Επιτροπής είναι: α) η προσέλκυση υποψηφίων για το αξίωμα του Κοσμήτορα, β) η αξιολόγηση των ακαδημαϊκών, επιστημονικών και διοικητικών προσόντων των υποψηφίων, καθώς και η αξιολόγηση των προτάσεων των υποψηφίων για την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και λοιπών δραστηριοτήτων της Σχολής και των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων της, γ) η πρόσκληση των υποψηφίων για διαβούλευση με τα μέλη της Σχολής και δ) η επιλογή τριών (3) υποψηφίων ως καταλληλότερων από το σύνολο των υποψηφίων μετά από την αξιολόγησή τους και η υποβολή τεκμηριωμένης εισήγησης προς το Σ.Δ.

7. Το Σ.Δ. αξιολογεί τα διοικητικά, ακαδημαϊκά και ερευνητικά προσόντα των τριών (3) υποψηφίων, που προτάθηκαν από την Επιτροπή της παρ. 6, καθώς και τις προτάσεις που υποβλήθηκαν. Μετά από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, με απόφαση του Σ.Δ., που λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και πλειοψηφία οκτώ ενδεκάτων (8/11) εκλέγεται ο Κοσμήτορας μεταξύ των τριών (3) υποψηφίων. Αν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία, η διαδικασία επαναλαμβάνεται, οπότε απαιτείται η πλειοψηφία επτά ενδεκάτων (7/11). Αν δεν επιτευχθεί ούτε η πλειοψηφία των επτά ενδεκάτων (7/11), η διαδικασία επαναλαμβάνεται, οπότε απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών. Αν και πάλι δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία, επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία μεταξύ των δύο πρώτων σε σειρά προτίμησης υποψηφίων, οπότε επιλέγεται ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Ο Πρόεδρος του Σ.Δ. εκδίδει διαπιστωτική πράξη με την οποία ορίζεται ο Κοσμήτορας της Σχολής.

8. Οι παρ. 5 έως 7 εφαρμόζονται για την ανάδειξη των Κοσμητόρων των Σχολών των Α.Ε.Ι., πλην των Μονοτμηματικών Σχολών των Α.Ε.Ι. Ειδικά για τις Μονοτμηματικές Σχολές των Α.Ε.Ι. ο Κοσμήτορας αναδεικνύεται μέσω άμεσης και καθολικής εκλογής από το σύνολο των υπηρετούντων μελών Δ.Ε.Π. στη Μονοτμηματική Σχολή κατ’ αναλογική εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 32 για την ανάδειξη Προέδρου Τμήματος. Με την ίδια διαδικασία δύναται να αναδεικνύεται Αναπληρωτής Κοσμήτορας κατ’ αναλογική εφαρμογή της διαδικασίας ανάδειξης του Αντιπροέδρου Τμήματος του άρθρου 32.

Άρθρο 25
Ρυθμίσεις για το αξίωμα του Κοσμήτορα

1. Οι Κοσμήτορες υποχρεούνται να παρέχουν προς το Συμβούλιο Διοίκησης (Σ.Δ.) κάθε αναγκαία πληροφορία ή στοιχείο σχετικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων που τους έχουν ανατεθεί και να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Διοίκησης χωρίς δικαίωμα ψήφου, εφόσον τους ζητηθεί από το Σ.Δ.

2. Με απόφαση του Σ.Δ., που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία οκτώ ενδεκάτων (8/11) δύναται να παύεται από τα καθήκοντά του Κοσμήτορας, εφόσον υφίσταται σπουδαίος λόγος, όπως η ύπαρξη ασυμβίβαστου στο πρόσωπό του, η τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος, η μη εφαρμογή της νομοθεσίας, του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) και των αποφάσεων του Σ.Δ., η μη υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου του Α.Ε.Ι. ή του αναπτυξιακού σχεδίου της Σχολής.

3. Αν ο Κοσμήτορας παυθεί, παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο Πρύτανης του Α.Ε.Ι. εκδίδει πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Κοσμήτορα για το υπόλοιπο της θητείας και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 24. Η πρόσκληση εκδίδεται το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία παύσης, παραίτησης ή έκλειψης του Κοσμήτορα. Με απόφαση του Σ.Δ., που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία επτά ενδέκατων (7/11), ανατίθεται η άσκηση καθηκόντων Κοσμήτορα σε μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού της βαθμίδας του Καθηγητή που υπηρετεί σε Τμήμα της Σχολής, για το χρονικό διάστημα έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάδειξης του Κοσμήτορα. Η εκτέλεση καθηκόντων Κοσμήτορα, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, δεν προσμετράται στο ανώτατο όριο θητειών της περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 24.

Άρθρο 26
Αρμοδιότητες Κοσμήτορα
Ο Κοσμήτορας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) προΐσταται της Σχολής και εποπτεύει την εύρυθμη λειτουργία της,

β) συμμετέχει στη Σύγκλητο εκπροσωπώντας τη Σχολή και εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) θέματα που σχετίζονται με τις ανάγκες, την οργάνωση και τη λειτουργία της Σχολής,

γ) συγκαλεί την Κοσμητεία και προεδρεύει των εργασιών της, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και ορίζει εισηγητές των θεμάτων μέλη της Κοσμητείας για τα θέματα που δεν εισηγείται ο ίδιος,

δ) μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της Κοσμητείας και των λοιπών οργάνων του Α.Ε.Ι.,

ε) παρακολουθεί και συντονίζει την υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδίου της Σχολής,

στ) παρακολουθεί την τήρηση της νομοθεσίας, του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Α.Ε.Ι. και των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης του Α.Ε.Ι.,

ζ) εποπτεύει την οργάνωση και λειτουργία των προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου που οργανώνονται αποκλειστικά από τα Τμήματα της Σχολής ή σε συνεργασία με άλλα Τμήματα άλλων Σχολών του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι.,

η) συγκεντρώνει τις εισηγήσεις των Τμημάτων και των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων τους για τις ανάγκες τους σε ανθρώπινο δυναμικό, υποδομές, εξοπλισμό και πόρους και τις υποβάλλει στον Πρύτανη του Α.Ε.Ι.,

θ) εποπτεύει τις διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού, Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού των Τμημάτων της Σχολής,

ι) κατανέμει τους χώρους και τις υποδομές του Α.Ε.Ι. που έχουν διατεθεί για τις ανάγκες της Σχολής προς τα Τμήματα, σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λοιπές δραστηριότητές τους,

ια) εποπτεύει την καλή χρήση του πάσης φύσεως εξοπλισμού των ακαδημαϊκών μονάδων της Σχολής, σύμφωνα με τον κανονισμό χρήσης εξοπλισμού του Α.Ε.Ι. και εισηγείται προς το Συμβούλιο Διοίκησης του Α.Ε.Ι. θέματα σχετικά με τη συντήρηση ή την αναβάθμισή του,

ιβ) συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του,

ιγ) χορηγεί τις άδειες των μελών Δ.Ε.Π. σύμφωνα με τα άρθρα 157, για τις οποίες είναι αρμόδιος ο Κοσμήτορας,

ιδ) συντάσσει ετήσια έκθεση απολογισμού του έργου του, την οποία υποβάλλει προς έγκριση στην Κοσμητεία και κοινοποιεί στο Συμβούλιο Διοίκησης του Α.Ε.Ι. και

ιε) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που ορίζεται στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Α.Ε.Ι.

Άρθρο 27
Αναπτυξιακό σχέδιο Σχολής

1. Με απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής, κατόπιν εισήγησης των Συνελεύσεων των Τμημάτων, συντάσσεται ετήσιο αναπτυξιακό σχέδιο. Αποστολή του αναπτυξιακού σχεδίου είναι ο καλύτερος συντονισμός και η ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και λοιπών δραστηριοτήτων της Σχολής, των Τμημάτων της και των επιμέρους ακαδημαϊκών και ερευνητικών δομών του Κεφαλαίου ΣΤ’ σύμφωνα με το εγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), την προγραμματική συμφωνία του Α.Ε.Ι. του άρθρου 15 του ν. 4653/2020 (Α’ 12), την Εθνική Στρατηγική για την Ανώτατη Εκπαίδευση και την Εθνική Στρατηγική Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας.

2. Το αναπτυξιακό σχέδιο υποβάλλεται προς έγκριση στο Συμβούλιο Διοίκησης του Α.Ε.Ι. το αργότερο έως το τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους και κοινοποιείται στη Σύγκλητο. Τα αναπτυξιακά σχέδια των Σχολών λαμβάνονται υπόψη κατά την εκπόνηση ή επικαιροποίηση του στρατηγικού σχεδίου του Α.Ε.Ι.

3. Το αναπτυξιακό σχέδιο περιλαμβάνει τις δράσεις που προτείνονται, τη στοχοθεσία της Σχολής, των Τμημάτων και των επιμέρους ακαδημαϊκών και ερευνητικών δομών της, το χρονοδιάγραμμα που προτείνεται για την υλοποίησή τους, και ιδίως προτάσεις που αφορούν:

α) στην ανάγκη ίδρυσης, αναδιάρθρωσης ή κατάργησης των προγραμμάτων πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών των Τμημάτων της Σχολής, σύμφωνα με τις εξελίξεις της επιστήμης, την εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των προγραμμάτων, το ενδιαφέρον των υποψήφιων φοιτητών, τη διασύνδεση των προγραμμάτων με την αγορά εργασίας και τη συμβολή τους στη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα,

β) στις δράσεις ενίσχυσης της εξωστρέφειας των Τμημάτων της Σχολής, την ίδρυση ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών, τη συνεργασία με Ιδρύματα της αλλοδαπής, την προσέλκυση διδακτικού προσωπικού και ερευνητών από Ιδρύματα της αλλοδαπής,

γ) στη στοχοθεσία ενίσχυσης της ερευνητικής δραστηριότητας των Τμημάτων, την προσέλκυση ανταγωνιστικών έργων/προγραμμάτων, τη σύσταση νέων ερευνητικών ομάδων και την προσέλκυση νέων χρηματοδοτήσεων,

δ) στην ανάπτυξη των υποδομών και την αναβάθμιση του εξοπλισμού της Σχολής και των Τμημάτων,

ε) στην ανάγκη ίδρυσης, συγχώνευσης ή κατάργησης πανεπιστημιακών εργαστηρίων, κλινικών και μουσείων με στόχο την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων τους και την παροχή υπηρεσιών προς τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Άρθρο 28
Όργανα Τμήματος
Τα Τμήματα έχουν τα ακόλουθα όργανα: α) Συνέλευση, β) Διοικητικό Συμβούλιο, γ) Πρόεδρο, δ) Αντιπρόεδρο.

Άρθρο 29
Συνέλευση Τμήματος Συγκρότηση

1. Η Συνέλευση Τμήματος αποτελείται από: α) τον Πρόεδρο του Τμήματος, β) τον Αντιπρόεδρο του Τμήματος, γ) τους Διευθυντές των Τομέων, εφόσον υφίστανται Τομείς στο Τμήμα, δ) όλα τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος, αν ο συνολικός αριθμός που υπηρετεί σε αυτό δεν υπερβαίνει τον αριθμό σαράντα (40), ε) έναν (1) εκπρόσωπο από κάθε κατηγορία των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος, εφόσον υπηρετεί μέλος της αντίστοιχης κατηγορίας και στ) εκπροσώπους των φοιτητών που αντιστοιχούν σε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνόλου των μελών της Συνέλευσης του Τμήματος των περ. α) έως δ), με ελάχιστη εκπροσώπηση ενός (1) φοιτητή ανά κύκλο σπουδών, εφόσον το Τμήμα οργανώνει προγράμματα σπουδών και για τους τρεις κύκλους.

2. Αν ο συνολικός αριθμός των μελών Δ.Ε.Π. που υπηρετούν στο Τμήμα υπερβαίνει τους σαράντα (40), η Συνέλευση του Τμήματος αποτελείται από:

α) τον Πρόεδρο του Τμήματος,

β) τον Αντιπρόεδρο του Τμήματος,

γ) τους Διευθυντές των Τομέων και

δ) τους εκπροσώπους των μελών Δ.Ε.Π., οι οποίοι αναδεικνύονται ανά Τομέα. Ο αριθμός των εκπροσώπων που αντιστοιχεί ανά Τομέα διαμορφώνεται ως ακολούθως:

α) στο τριάντα τοις εκατό (30%) των μελών Δ.Ε.Π. που υπηρετούν ανά Τομέα, αν ο συνολικός αριθμός των μελών Δ.Ε.Π. που υπηρετούν στο Τμήμα δεν υπερβαίνει τους εκατό (100),

β) στο είκοσι τοις εκατό (20%) των μελών Δ.Ε.Π. που υπηρετούν σε κάθε Τομέα, αν ο συνολικός αριθμός μελών Δ.Ε.Π. που υπηρετούν στο Τμήμα είναι από εκατό (100) έως και διακόσια (200) και

γ) στο δέκα τοις εκατό (10%) των μελών Δ.Ε.Π. που υπηρετούν σε κάθε Τομέα, αν ο συνολικός αριθμός των μελών Δ.Ε.Π. που υπηρετούν στο Τμήμα είναι άνω των διακοσίων (200).

3. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών ψηφίζουν μόνο για τα θέματα που σχετίζονται με την οργάνωση των προγραμμάτων σπουδών και εν γένει φοιτητικά θέματα.

Άρθρο 30
Αρμοδιότητες Συνέλευσης Τμήματος

1. Η Συνέλευση του Τμήματος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) χαράσσει τη γενική εκπαιδευτική και ερευνητική πολιτική του Τμήματος και την πορεία ανάπτυξής του στο πλαίσιο της πολιτικής της Σχολής και του Ιδρύματος,

β) εισηγείται προς την Κοσμητεία το αναπτυξιακό σχέδιο του Τμήματος, το οποίο περιλαμβάνει τα στοιχεία της παρ. 3 του άρθρου 27,

γ) συντάσσει τον Εσωτερικό Κανονισμό του Τμήματος και τον υποβάλλει προς έγκριση στη Σύγκλητο του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.),

δ) καταρτίζει το μητρώο γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος σύμφωνα με το άρθρο 144,

ε) καταρτίζει το μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών εκλεκτόρων για την εκλογή και εξέλιξη των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), σύμφωνα με το άρθρο 145,

στ) παρέχει γνώμη για την ίδρυση, συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία, μεταβολή επιστημονικού πεδίου ή κατάργηση Τομέων του Τμήματος,

ζ) συντάσσει και υποβάλλει προς έγκριση στην Κοσμητεία τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων μελών Δ.Ε.Π. σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος και κατατάσσει σε φθίνουσα σειρά προτεραιότητας τα προς προκήρυξη γνωστικά αντικείμενα,

η) συντάσσει και υποβάλλει προς έγκριση στην Κοσμητεία τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) σύμφωνα με τις ανάγκες του Τμήματος,

θ) εισηγείται τη μεταβολή γνωστικού αντικειμένου μέλους Δ.Ε.Π. σύμφωνα με το άρθρο 152, μετά από γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα στον οποίο εντάσσεται,

ι) εισηγείται προς τη Σύγκλητο την ίδρυση πανεπιστημιακών εργαστηρίων, κλινικών και μουσείων που εγκαθίστανται στο Τμήμα ή σε Τομείς του Τμήματος,

ια) αναθέτει το διδακτικό έργο στα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος και το πρόσθετο διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του Κεφαλαίου Κ’ για τα προγράμματα πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών του Τμήματος,

ιβ) εισηγείται προς τη Σύγκλητο τα μέλη των επιτροπών προγραμμάτων σπουδών της παρ. 8 του άρθρου 74 και ορίζει υπεύθυνο ανά πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου, αν το Τμήμα οργανώνει περισσότερα από ένα προγράμματα σπουδών,

ιγ) εισηγείται την ίδρυση, τροποποίηση ή κατάργηση προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου του Τμήματος, καθώς και των ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών του Κεφαλαίου ΙΑ’,

ιδ) καταρτίζει τον οδηγό κάθε προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου και τους εσωτερικούς κανονισμούς προγραμμάτων σπουδών δεύτερου και τρίτου κύκλου, και τους υποβάλλει προς έγκριση στη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι.,

ιε) εγκρίνει τον κατάλογο των συγγραμμάτων που διανέμονται για κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα του προγράμματος σπουδών,

ιστ) εισηγείται προς τη Σύγκλητο τον ορισμό Διευθυντή Τομέα, πανεπιστημιακού εργαστηρίου, πανεπιστημιακής κλινικής και μουσείου, όταν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες,

ιζ) απονέμει τους τίτλους σπουδών των προγραμμάτων σπουδών που οργανώνει το Τμήμα,

ιη) εισηγείται προς τη Σύγκλητο την απονομή του τίτλου Ομότιμου και Επίτιμου Καθηγητή και Επίτιμου Διδάκτορα,

ιθ) εγκρίνει την ένταξη μέλους Δ.Ε.Π. σε καθεστώς μερικής απασχόλησης και τη χορήγηση επιστημονικής άδειας, αδειών άνευ αποδοχών και παράλληλης απασχόλησης σε Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής,

κ) παρέχει γνώμη προς τη Σύγκλητο για τη μετακίνηση μελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. από και προς άλλο Τμήμα του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. σύμφωνα με το άρθρο 153,

κα) εισηγείται προς την Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας τη συγκρότηση ομάδων για την εσωτερική αξιολόγηση του Τμήματος, των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων που λειτουργούν σε αυτό και των προγραμμάτων σπουδών του,

κβ) εισηγείται προς την Κοσμητεία σχετικά με τις ανάγκες του Τμήματος σε πρόσθετο διδακτικό προσωπικό,

κγ) προσκαλεί και επιλέγει τους Επισκέπτες Καθηγητές του άρθρου 171,

κδ) προκηρύσσει τις θέσεις εντεταλμένων διδασκόντων και συγκροτεί επιτροπές για την αξιολόγησή τους σύμφωνα με το άρθρο 173,

κε) αναθέτει σε μεταπτυχιακούς φοιτητές τη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου σε προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου και σε υποψήφιους διδάκτορες τη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου σε προγράμματα πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών του Τμήματος,

κστ) χορηγεί υποτροφίες αριστείας και ανταποδοτικές υποτροφίες προς τους φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος,

κζ) αναζητά πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεις, δωρεές, οικονομικές ενισχύσεις και χορηγίες για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και εν γένει δραστηριοτήτων του Τμήματος και για την αναβάθμιση των υποδομών του,

κη) εισηγείται προς την Κοσμητεία ως προς τις ανάγκες του Τμήματος και για την ομαλή και εύρυθμη διεξαγωγή του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Τμήματος και των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων του, καθώς και για την εκτέλεση έργων και μελετών συντήρησης ή αναβάθμισης των υποδομών και του εξοπλισμού που έχουν διατεθεί προς το Τμήμα,

κθ) συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της,

λ) παρέχει άδεια για την άσκηση διδακτικού, ερευνητικού, εργαστηριακού ή κλινικού και εν γένει επιστημονικού έργου από μέλος Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος σε περισσότερους από έναν Τομείς του ίδιου Τμήματος, μετά από αίτημά του και γνώμη του Τομέα ή του Τμήματος, όπου πρόκειται να διεξαχθεί το έργο,

λα) αποφασίζει για την κατανομή του προσωπικού που υπηρετεί στο Τμήμα ή στους Τομείς του Τμήματος,

λβ) εγκρίνει τη μετακίνηση μέλους του προσωπικού από έναν Τομέα σε άλλον του ίδιου Τμήματος, μετά από αίτημα του ενδιαφερόμενου και γνώμη των Τομέων,

λγ) ασκεί κάθε αρμοδιότητα που αφορά σε θέματα των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος, αν δεν ανατίθεται η αρμοδιότητα ειδικώς σε άλλο όργανο του Α.Ε.Ι. δυνάμει ειδικής διάταξης και

λδ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Α.Ε.Ι.

2. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος δύνανται να μεταβιβάζονται στο Δ.Σ. αρμοδιότητες της παρ. 1 για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Τμήματος, πλην αυτών των περ. α) έως ιγ).

Άρθρο 31
Διοικητικό Συμβούλιο

1. Στα Τμήματα όπου υπάρχουν Τομείς, λειτουργεί Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) απαρτίζεται από: α) τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Τμήματος, β) τους Διευθυντές των Τομέων και γ) έναν (1) από τους τρεις (3) εκλεγμένους εκπροσώπους των κατηγοριών των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού ή Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού. Το Δ.Σ. συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν δεν έχει υποδειχθεί ο εκπρόσωπος της περ. γ) του πρώτου εδαφίου.

2. Το Δ.Σ. ασκεί τις αρμοδιότητες που του μεταβιβάζει η Συνέλευση του Τμήματος για την εύρυθμη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του Τμήματος και την κάλυψη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και λειτουργικών αναγκών του.

Άρθρο 32
Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος Τμήματος Διαδικασία εκλογής

1. Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος Τμήματος εκλέγεται μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) πλήρους απασχόλησης, της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, για θητεία δύο (2) ετών.

2. Δεν επιτρέπεται να θέτουν υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου ή Αντιπροέδρου: α) όσοι αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας της θέσης που προκηρύσσεται και β) όσοι έχουν εκλεγεί για τέσσερις (4) θητείες, συνεχόμενες ή μη, στο αξίωμα του Προέδρου του ίδιου ή άλλου Τμήματος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.).

3. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος δεν επιτρέπεται να κατέχουν συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τις θέσεις Διευθυντή προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, ξενόγλωσσου προγράμματος σπουδών, πανεπιστημιακού εργαστηρίου, πανεπιστημιακής κλινικής, πανεπιστημιακού μουσείου ή Ερευνητικού Ινστιτούτου του οικείου Α.Ε.Ι. Η ύπαρξη ασυμβίβαστου ελέγχεται καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας και αν διαπιστωθεί η ύπαρξή του, το εν λόγω πρόσωπο εκπίπτει αυτοδικαίως από το αντίστοιχο αξίωμα. Η αυτοδίκαιη έκπτωση διαπιστώνεται με πράξη του Πρύτανη του Α.Ε.Ι.

4. Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου Τμήματος πραγματοποιείται από τον Κοσμήτορα της Σχολής στην οποία ανήκει το Τμήμα, τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας τους. Στην προκήρυξη ορίζονται η διαδικασία και η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας, η ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας, η επαναληπτική ημερομηνία διεξαγωγής αν υπάρχει ισοψηφία και λοιπές λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία εκλογής. Ο Κοσμήτορας μεριμνά για την ανάρτηση της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιοποίηση της προκήρυξης. Αν δεν τηρηθεί η προθεσμία της παρούσας, η εν λόγω αρμοδιότητα περιέρχεται στον Πρύτανη του Α.Ε.Ι.

5. Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται από τριμελή εφορευτική επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της εφορευτικής επιτροπής είναι μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, κατά προτεραιότητα της βαθμίδας του Καθηγητή, και ορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας. Στη συνεδρίαση της Συνέλευσης για τον ορισμό της εφορευτικής επιτροπής δεν συμμετέχουν μέλη που έχουν υποβάλλει υποψηφιότητα για το αξίωμα του Προέδρου και του Αντιπροέδρου. Αν ο υπηρετών Πρόεδρος είναι υποψήφιος, κατά τη συζήτηση του θέματος ορισμού των μελών της εφορευτικής επιτροπής προεδρεύει στη Συνέλευση το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος, υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι υποψήφιος. Ως Πρόεδρος της τριμελούς εφορευτικής επιτροπής ορίζεται το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π., το οποίο συμμετέχει σε αυτή. Η εφορευτική επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι υποψηφιότητες, εξετάζει αν οι υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις εκλογιμότητας και καταρτίζει εντός δύο (2) ημερών δύο (2) ενιαία ψηφοδέλτια, ένα (1) με όλα τα ονόματα των υποψηφίων για το αξίωμα του Προέδρου και ένα (1) με όλα τα ονόματα των υποψηφίων για το αξίωμα του Αντιπροέδρου.

6. Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική. Αν κανείς από τους υποψήφιους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία ή αν υπάρχει ισοψηφία μεταξύ των υποψηφίων στην πρώτη (1η) θέση ή μεταξύ των υποψηφίων στη δεύτερη (2η) θέση, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την επόμενη εργάσιμη ημέρα μεταξύ των υποψηφίων που είτε ισοψηφούν στην πρώτη θέση, είτε καταλαμβάνουν την πρώτη (1η) και τη δεύτερη (2η) θέση. Αν εξακολουθεί να υφίσταται ισοψηφία στη δεύτερη (2η) θέση διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων που ισοψηφούν στη δεύτερη (2η) θέση, και επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία μεταξύ των δύο (2) πρώτων. Επί νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή επαναλαμβάνεται, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν υπάρχει ισοψηφία, διενεργείται κλήρωση ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής.

7. Η εφορευτική επιτροπή επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εξάγει τα αποτελέσματα της εκλογής και ανακηρύσσει τους εκλεγέντες Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο, αποστέλλοντας το αποτέλεσμα προς τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. για την έκδοση διαπιστωτικής πράξης εκλογής.

8. Αν ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο κατά το πρώτο έτος της θητείας του, εντός δέκα (10) ημερών προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη νέου Προέδρου ή Αντιπροέδρου από τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. για το χρονικό διάστημα της θητείας που υπολείπεται, σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος. Αν ο Πρόεδρος παραιτηθεί ή εκλείψει κατά το τελευταίο έτος της θητείας, ο Αντιπρόεδρος αναλαμβάνει καθήκοντα Προέδρου για το υπόλοιπο της θητείας. Αντίστοιχα, αν παραιτηθεί ή εκλείψει ταυτόχρονα και ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος, ορίζεται ως Πρόεδρος το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος στη βαθμίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή.

9. Το Συμβούλιο Διοίκησης ορίζει Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο Τμήματος, αν δεν έχουν υποβληθεί υποψηφιότητες για τα εν λόγω αξιώματα.

10. Η εκλογή ή ο ορισμός μέλους Δ.Ε.Π. στο αξίωμα του Προέδρου Τμήματος σύμφωνα με τις παρ. 8 και 9, αν εκλείψει ή παραιτηθεί ο Πρόεδρος του Τμήματος, δεν θεωρείται πλήρης και δεν συνυπολογίζεται στον μέγιστο αριθμό των θητειών της παρ. 2.

Άρθρο 33
Αρμοδιότητες Προέδρου και Αντιπροέδρου Τμήματος

1. Ο Πρόεδρος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) προΐσταται του Τμήματος και εποπτεύει την εύρυθμη λειτουργία του,

β) συμμετέχει στη Σύγκλητο και την Κοσμητεία εκπροσωπώντας το Τμήμα και εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) θέματα που σχετίζονται με τις ανάγκες και τη λειτουργία του,

γ) συγκαλεί τη Συνέλευση του Τμήματος, προεδρεύει των εργασιών της, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ορίζει εισηγητή των θεμάτων της Συνέλευσης αν δεν εισηγείται ο ίδιος τα θέματα και μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεών της,

δ) συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, προεδρεύει των εργασιών του και μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεών του,

ε) ενημερώνει τη Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο για τις αποφάσεις της Συγκλήτου και της Κοσμητείας που αφορούν στο Τμήμα, καθώς και την εν γένει λειτουργία του Α.Ε.Ι.,

στ) παρακολουθεί την εκπαιδευτική λειτουργία των προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου που παρέχονται από το Τμήμα, αν δεν έχει οριστεί υπεύθυνος του προγράμματος σπουδών,

ζ) εκδίδει πράξεις ένταξης μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) σε καθεστώς μερικής απασχόλησης, μετά από απόφαση της Συνέλευσης,

η) χορηγεί τις άδειες του άρθρου 157 στα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, για τις οποίες είναι αρμόδιος ο Πρόεδρος, μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος,

θ) εγκρίνει τη μετακίνηση μελών Δ.Ε.Π., αν η μετακίνηση διενεργείται για τις ανάγκες του Τμήματος,

ι) διαβιβάζει τις γνώμες, προτάσεις ή εισηγήσεις της Συνέλευσης του Τμήματος προς τα αρμόδια όργανα του Α.Ε.Ι.,

ια) συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων της αρμοδιότητας του Τμήματος,

ιβ) επιμελείται την τήρηση των μητρώων επιστημονικών δημοσιεύσεων του Τμήματος,

ιγ) συντάσσει και εγκρίνει τον ετήσιο απολογισμό δράσεων του Τμήματος, τον οποίον υποβάλλει προς έγκριση στη Συνέλευση του Τμήματος και τον διαβιβάζει στην Κοσμητεία, τη Σύγκλητο και το Συμβούλιο Διοίκησης του Α.Ε.Ι.,

ιδ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που ορίζεται στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Α.Ε.Ι.

2. Ο Αντιπρόεδρος εκτελεί τα καθήκοντα του Προέδρου, αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται προσωρινά.

Άρθρο 34
Όργανα Τομέα
Ο Τομέας έχει τα ακόλουθα όργανα:

α) Τη Γενική Συνέλευση, η οποία αποτελείται από: αα) τον Διευθυντή του Τομέα, αβ) τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τομέα και αγ) έναν (1) εκπρόσωπο από κάθε κατηγορία των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που υπηρετούν στον Τομέα.

β) Τον Διευθυντή του Τομέα.

Άρθρο 35
Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης Τομέα
Η Γενική Συνέλευση του Τομέα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) συντονίζει και παρακολουθεί το έργο του Τομέα στο πλαίσιο των αποφάσεων της Συνέλευσης του Τμήματος,

β) εισηγείται προς τη Συνέλευση του Τμήματος για θέματα αρμοδιότητας του Τομέα,

γ) καταρτίζει και υποβάλλει προτάσεις προς τη Συνέλευση του Τμήματος για θέματα σχετικά με την αναβάθμιση της διδασκαλίας και της έρευνας στο πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του Τομέα,

δ) εισηγείται προς τη Συνέλευση του Τμήματος την κατανομή του διδακτικού έργου που σχετίζεται με το γνωστικό αντικείμενο του Τομέα στα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τομέα,

ε) εισηγείται προς τη Συνέλευση του Τμήματος την επιλογή των προς διανομή συγγραμμάτων ανά μάθημα των προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου, που ανήκουν στο γνωστικό αντικείμενο του Τομέα,

στ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που ορίζει ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

Άρθρο 36
Διαδικασία εκλογής Διευθυντή Τομέα

1. Διευθυντής Τομέα εκλέγεται για θητεία δύο (2) ετών Καθηγητής πρώτης βαθμίδας ή Αναπληρωτής Καθηγητής, πλήρους απασχόλησης, που υπηρετεί στον Τομέα.

2. Δεν επιτρέπεται να θέτουν υποψηφιότητα για τη θέση του Διευθυντή Τομέα: α) όσοι αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας της θέσης που προκηρύσσεται και β) όσοι έχουν διατελέσει για τέσσερις (4) θητείες, συνεχόμενες ή μη, στο εν λόγω αξίωμα στον ίδιο ή άλλον Τομέα του Τμήματος.

3. Ο Διευθυντής Τομέα δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), με εξαίρεση τις θέσεις Διευθυντή προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, ξενόγλωσσου προγράμματος σπουδών, πανεπιστημιακού εργαστηρίου, πανεπιστημιακής κλινικής, πανεπιστημιακού μουσείου ή ερευνητικού ινστιτούτου του οικείου Α.Ε.Ι. Η ύπαρξη ασυμβίβαστου της παρούσας ελέγχεται καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας και αν διαπιστωθεί η ύπαρξή του, το εν λόγω πρόσωπο εκπίπτει αυτοδικαίως από το αντίστοιχο αξίωμα. Η αυτοδίκαιη έκπτωση διαπιστώνεται με πράξη του Προέδρου του Τμήματος, στο οποίο εντάσσεται ο Τομέας.

4. Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή Τομέα πραγματοποιείται από τον Πρόεδρο του Τμήματος τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του Διευθυντή. Στην προκήρυξη ορίζονται η διαδικασία και η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας, η ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας, η επαναληπτική ημερομηνία διεξαγωγής αν υπάρχει ισοψηφία και λοιπές λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία εκλογής. Αν δεν τηρηθεί η προθεσμία του πρώτου εδαφίου, η εν λόγω αρμοδιότητα ασκείται από τον Κοσμήτορα της Σχολής. Ο Πρόεδρος μεριμνά για την ανάρτηση της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Τμήματος και λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιοποίηση της προκήρυξης.

5. Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας με την επιμέλεια του Προέδρου του Τμήματος, ο οποίος είναι αρμόδιος να ελέγξει αν οι υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις εκλογιμότητας και καταρτίζει ενιαίο ψηφοδέλτιο με όλους τους υποψηφίους. Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική. Αν κανείς από τους υποψήφιους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία ή αν υπάρχει ισοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ομοίως, μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την επόμενη εργάσιμη ημέρα μεταξύ των υποψήφιων που καταλαμβάνουν την πρώτη και τη δεύτερη θέση ή των υποψήφιων που ισοψηφούν στην πρώτη θέση. Επί νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή επαναλαμβάνεται, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν υπάρχει ισοψηφία, διενεργείται κλήρωση από τον Πρόεδρο του Τμήματος ενώπιον των υποψηφίων που ισοψήφησαν.

6. Ο Πρόεδρος του Τμήματος επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εξάγει τα αποτελέσματα της εκλογής και ανακηρύσσει τον εκλεγέντα Διευθυντή. Μετά από την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας, ο Πρόεδρος του Τμήματος εκδίδει διαπιστωτική πράξη εκλογής, η οποία αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

7. Αν ο Διευθυντής παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο κατά το πρώτο έτος της θητείας του, εντός δέκα (10) ημερών προκηρύσσονται εκλογές με την επιμέλεια του Προέδρου του Τμήματος για την ανάδειξη νέου Διευθυντή για το χρονικό διάστημα της θητείας που υπολείπεται, σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος. Έως ότου αναλάβει καθήκοντα ο νέος Διευθυντής, καθώς και αν απουσιάζει ή κωλύεται, καθήκοντα Διευθυντή Τομέα ασκεί προσωρινά το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή που υπηρετεί στον Τομέα.

8. Αν ο Διευθυντής παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο κατά το τελευταίο έτος της θητείας του, η Συνέλευση του Τμήματος τοποθετεί μέλος Δ.Ε.Π. του Τομέα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 έως τη λήξη της θητείας.

Άρθρο 37
Αρμοδιότητες Διευθυντή Τομέα
Ο Διευθυντής του Τομέα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) προΐσταται του Τομέα και εποπτεύει την εύρυθμη λειτουργία του,

β) συμμετέχει στη Συνέλευση εκπροσωπώντας τον Τομέα και εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) θέματα που σχετίζονται με τις ανάγκες και τη λειτουργία του,

γ) συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση του Τομέα, προεδρεύει των εργασιών της, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ορίζει εισηγητή των θεμάτων στη Γενική Συνέλευση του Τομέα αν δεν εισηγείται ο ίδιος τα θέματα και μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεών της,

δ) διαβιβάζει τις γνώμες, προτάσεις ή εισηγήσεις της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα προς τα αρμόδια όργανα του Α.Ε.Ι.,

ε) μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα και της Συνέλευσης του Τμήματος,

στ) συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων της αρμοδιότητας του Τομέα και

ζ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που ορίζει ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Α.Ε.Ι.

Άρθρο 38
Αυτοδυναμία ακαδημαϊκών μονάδων
Οι ακαδημαϊκές μονάδες του Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) καθίστανται αυτοδύναμες, εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) τα Τμήματα έχουν κατ’ ελάχιστον οκτώ (8) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, εκ των οποίων τα δύο (2) είναι της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή και οργανώνουν και παρέχουν κατ’ ελάχιστον ένα (1) πρόγραμμα πρώτου κύκλου σπουδών, στο οποίο εγγράφονται φοιτητές. Οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν και για την αυτοδυναμία των Μονοτμηματικών Σχολών,

β) οι Σχολές έχουν κατ’ ελάχιστον ένα Τμήμα αυτοδύναμο σύμφωνα με την περ. α).

Για την αυτοδυναμία ακαδημαϊκής μονάδας εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του Α.Ε.Ι., οι έννομες συνέπειες της οποίας ανατρέχουν στον χρόνο πλήρωσης των προϋποθέσεων αυτοδυναμίας.

Άρθρο 39
Όργανα μη αυτοδύναμων ακαδημαϊκών μονάδων

1. Τα Τμήματα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) που δεν έχουν αυτοδυναμία, έχουν τα ακόλουθα όργανα:

α) προσωρινή Συνέλευση Τμήματος, β) προσωρινό Πρόεδρο, γ) προσωρινό Αντιπρόεδρο.

2. Η προσωρινή Συνέλευση Τμήματος αποτελείται από: α) τον προσωρινό Πρόεδρο, β) τον προσωρινό Αντιπρόεδρο, γ) όλα τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος, δ) έναν (1) εκπρόσωπο των φοιτητών και ε) έναν (1) εκπρόσωπο από κάθε κατηγορία μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού και Ειδικού Τεχνικού και Εργαστηριακού Προσωπικού που υπηρετούν στο Τμήμα, αν υπηρετούν μέλη των εν λόγω κατηγοριών προσωπικού.

3. Με πράξη του Πρύτανη του Α.Ε.Ι., κατόπιν απόφασης της Συγκλήτου, ορίζεται η σύνθεση της προσωρινής Συνέλευσης μη αυτοδύναμου Τμήματος. Αν ο αριθμός των μελών Δ.Ε.Π. του μη αυτοδύναμου Τμήματος είναι μικρότερος από πέντε (5), με απόφαση της Συγκλήτου ορίζονται μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων με γνωστικό αντικείμενο συναφές προς αυτό του Τμήματος έως τη συμπλήρωση του αριθμού των πέντε (5) μελών στην προσωρινή Συνέλευση, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου και του Αντιπροέδρου.

4. Με πράξη του Πρύτανη του οικείου Α.Ε.Ι. ορίζονται προσωρινός Πρόεδρος του Τμήματος και προσωρινός Αντιπρόεδρος. Ως προσωρινός Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Τμήματος ορίζονται Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος και, αν δεν υπάρχει, Αναπληρωτής Καθηγητής.

5. Στα νεοϊδρυόμενα Τμήματα, η προσωρινή Συνέλευση αποτελείται από πέντε (5) μέλη, συμπεριλαμβανομένων του προσωρινού Προέδρου και του προσωρινού Αντιπροέδρου, που προέρχονται από μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων, κατά προτεραιότητα της ίδιας Σχολής, και αν δεν υπάρχουν, από Τμήματα άλλων Σχολών του Α.Ε.Ι., των οποίων το γνωστικό αντικείμενο είναι συναφές με το επιστημονικό πεδίο του Τμήματος.

6. Ο προσωρινός Πρόεδρος και ο προσωρινός Αντιπρόεδρος ορίζονται με διετή θητεία. Το ίδιο μέλος Δ.Ε.Π. δύναται να οριστεί ως προσωρινός Πρόεδρος στο ίδιο ή άλλο Τμήμα του Α.Ε.Ι. για έως τέσσερις (4) θητείες συνολικά. Ο αριθμός των θητειών που διανύονται με την ιδιότητα του προσωρινού Προέδρου ή Αντιπροέδρου δεν προσμετράται στο ανώτατο όριο θητειών του άρθρου 32.

7. Εντός ενός (1) μηνός από την πλήρωση των προϋποθέσεων που καθιστούν το Τμήμα αυτοδύναμο, με επιμέλεια του Κοσμήτορα της Σχολής στην οποία ανήκει το Τμήμα, ακολουθείται η διαδικασία για την εκλογή Πρόεδρου και Αντιπροέδρου Τμήματος, σύμφωνα με το άρθρο 32 και τη συγκρότηση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Άρθρο 40
Γενικές διατάξεις για την εκλογή, οργάνωση και λειτουργία των οργάνων διοίκησης
1. Η εκλογή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου Τμημάτων, καθώς και των Κοσμητόρων και Αναπληρωτών Κοσμητόρων των Μονοτμηματικών Σχολών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των Διευθυντών Τομέων πραγματοποιείται με καθολική, άμεση και μυστική ψηφοφορία που διενεργείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τη χρήση του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.).

2. Ως μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) που απαρτίζουν τα εκλεκτορικά σώματα για την ανάδειξη του Προέδρου Τμήματος και του Διευθυντή Τομέα λογίζονται όλα τα υπηρετούντα μέλη Δ.Ε.Π. πλήρους και μερικής απασχόλησης ανεξαρτήτως βαθμίδας, συμπεριλαμβανομένων των υπηρετούντων λεκτόρων στο Α.Ε.Ι. ή στην αντίστοιχη ακαδημαϊκή μονάδα που αφορά η εκλογική διαδικασία. Αποκλείονται από τη δυνατότητα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία μόνο τα μέλη Δ.Ε.Π. που τελούν σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων ή άδειας άνευ αποδοχών κατά τον χρόνο διενέργειας των εκλογών. Η παρούσα ισχύει και για τα εκλεκτορικά σώματα που συμμετέχουν στις εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη των μελών των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης και των Διευθυντών των πανεπιστημιακών εργαστηρίων, πανεπιστημιακών κλινικών και μουσείων.

3. Όλα τα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. και των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων τους, στα οποία προβλέπεται η συμμετοχή εκπροσώπων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού και φοιτητών του Α.Ε.Ι., συγκροτούνται και λειτουργούν νόμιμα, έστω και αν δεν έχουν εκλεγεί οι εκπρόσωποι από κάθε κατηγορία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Άρθρο 41
Εκπρόσωποι μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού στα όργανα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

1. Οι εκπρόσωποι των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στη Σύγκλητο του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) και οι αναπληρωτές τους αναδεικνύονται με καθολική, άμεση και μυστική ψηφοφορία που διενεργείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τη χρήση του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.). Η θητεία των εκπροσώπων είναι ετήσια και αφορά στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος από αυτό κατά το οποίο διενεργείται η εκλογική διαδικασία.

2. Η εκλογή των εκπροσώπων και των αναπληρωτών τους πραγματοποιείται από ενιαίο ψηφοδέλτιο που περιλαμβάνει το σύνολο των υποψηφίων ανά κατηγορία προσωπικού. Η αρμόδια διοικητική υπηρεσία του Α.Ε.Ι. συντάσσει ετησίως τους εκλογικούς καταλόγους, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των υπηρετούντων μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού στο Α.Ε.Ι.

3. Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων και των αναπληρωτών τους ανά κατηγορία προσωπικού εκδίδεται με επιμέλεια του Πρύτανη του Α.Ε.Ι. το αργότερο τέσσερις (4) μήνες πριν την 31η Αυγούστου κάθε έτους και η εκλογική διαδικασία ολοκληρώνεται το αργότερο έως την 31η Αυγούστου κάθε έτους. Ο Πρύτανης μεριμνά για την ανάρτηση της προκήρυξης στον διαδικτυακό τόπο του Α.Ε.Ι. και λαμβάνει κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο για τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιοποίηση της προκήρυξης στην κατηγορία προσωπικού του Α.Ε.Ι. που αφορά η προκήρυξη. Αν δεν τηρηθεί η ανωτέρω προθεσμία, η αρμοδιότητα της προκήρυξης περιέρχεται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

4. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του εκπροσώπου έχουν όλα τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποχωρούν από την υπηρεσία κατά τη διάρκεια της θητείας για την οποία προκηρύσσεται η θέση και δεν τελούν σε άδεια άνευ αποδοχών ή σε αναστολή καθηκόντων κατά τον χρόνο διενέργειας των εκλογών. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ενώπιον του Πρύτανη του Α.Ε.Ι., εντός της προθεσμίας που ορίζεται από την προκήρυξη, η οποία δεν δύναται να είναι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών.

5. Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας για κάθε κατηγορία προσωπικού έχει τριμελής εφορευτική επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, τα μέλη της οποίας αναδεικνύονται με επιμέλεια του Πρύτανη του Α.Ε.Ι. μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης μεταξύ του συνόλου των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού. Από την κληρωτίδα εξαιρούνται τα μέλη της οικείας κατηγορίας που έχουν υποβάλλει υποψηφιότητα για τη θέση του εκπροσώπου. Η συμμετοχή στην εφορευτική επιτροπή αποτελεί μέρος των διοικητικών καθηκόντων του προσωπικού.

6. Κάθε εκλογέας δύναται να επιλέξει έναν (1) υποψήφιο. Εκπρόσωπος εκλέγεται αυτός που συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων και αναπληρωτής του ο αμέσως επόμενος σε σειρά προτίμησης υποψήφιος. Aν υπάρχει ισοψηφία μεταξύ των υποψηφίων που συγκέντρωσαν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων, διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ αυτών που ισοψήφησαν.

7. Η διαδικασία του παρόντος εφαρμόζεται αναλόγως και για την ανάδειξη των εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στις Κοσμητείες των Σχολών, τις Συνελεύσεις των Τμημάτων και στις Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων.

Για την ανάδειξη των εκπροσώπων σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, την αρμοδιότητα έκδοσης της προκήρυξης και την επιμέλεια της εκλογικής διαδικασίας έχει ο Κοσμήτορας για την ανάδειξη των εκπροσώπων στην Κοσμητεία, ο Πρόεδρος του Τμήματος για την ανάδειξη των εκπροσώπων στη Συνέλευση του Τμήματος και ο Διευθυντής Τομέα για την ανάδειξη των εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση του Τομέα.

Άρθρο 42
Ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών σε όργανα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

1. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος αναδεικνύονται από το σύνολο των φοιτητών των προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου του Τμήματος, σύμφωνα με την παρ. 2. Η θητεία των εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος είναι ετήσια. Ως προγράμματα σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου λογίζονται αυτά που οργανώνονται αποκλειστικά από το Τμήμα ή σε συνεργασία του Τμήματος με άλλα Τμήματα του ίδιου ή άλλου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), εφόσον το Τμήμα αναλαμβάνει τη διοικητική τους υποστήριξη.

2. Η ψηφοφορία των εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος είναι άμεση και μυστική. Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.). Η εκλογή των εκπροσώπων πραγματοποιείται από ενιαίο ψηφοδέλτιο που περιλαμβάνει το σύνολο των υποψήφιων φοιτητών ανά κύκλο σπουδών.

3. Το σώμα των εκλεκτόρων για την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζεται από: α) το σύνολο των φοιτητών των προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου του Τμήματος, που δεν έχουν υπερβεί την ανώτατη διάρκεια φοίτησης σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 76, β) το σύνολο των φοιτητών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος, που δεν έχουν υπερβεί την ελάχιστη διάρκεια του προγράμματος σπουδών, σύμφωνα με την απόφαση ίδρυσής του, και γ) το σύνολο των υποψήφιων διδακτόρων του Τμήματος που δεν έχουν συμπληρώσει τρία (3) έτη από την εγγραφή τους.

4. Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών πραγματοποιείται από τον Πρόεδρο του Τμήματος το αργότερο έως την 30ή Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Αν δεν τηρηθεί η ανωτέρω προθεσμία, η αρμοδιότητα της προκήρυξης περιέρχεται στον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. Ο Πρόεδρος του Τμήματος ή ο Πρύτανης, κατά περίπτωση, μεριμνά για την ανάρτηση της προκήρυξης στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος και λαμβάνει κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο για τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιοποίηση της προκήρυξης στους φοιτητές του Τμήματος.

5. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του εκπροσώπου των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος έχουν όλοι οι φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου, υπό την προϋπόθεση ότι κατά τη διάρκεια της θητείας για την οποία προκηρύσσεται η θέση δεν υπερβαίνουν την ελάχιστη διάρκεια του προγράμματος σπουδών σύμφωνα με την απόφαση ίδρυσής του. Ειδικά οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος, έχουν δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας υπό την προϋπόθεση ότι κατά τη διάρκεια της θητείας για την οποία προκηρύσσεται η θέση δεν συμπληρώνεται η ελάχιστη διάρκεια των τριών (3) ετών από την εγγραφή τους. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους προς τη Γραμματεία του Τμήματος, εντός της προθεσμίας που ορίζεται από την προκήρυξη.

6. Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής εφορευτική επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, που αναδεικνύονται με επιμέλεια του Προέδρου του Τμήματος, μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης μεταξύ του συνόλου των φοιτητών της παρ. 3, από την οποία εξαιρούνται όσοι έχουν υποβάλει υποψηφιότητα για τη θέση του εκπροσώπου των φοιτητών. Aν τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής που κληρώθηκαν αρνηθούν ή κωλύονται να ασκήσουν τα καθήκοντά τους, η διαδικασία επαναλαμβάνεται.

7. Κάθε εκλογέας δύναται να επιλέξει έως δύο (2) υποψηφίους από τους φοιτητές προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου, έως έναν (1) υποψήφιο για τον δεύτερο κύκλο σπουδών και για τον τρίτο κύκλο σπουδών. Ως εκπρόσωποι εκλέγονται αυτοί που έλαβαν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων έως τη συμπλήρωση του αριθμού των εκλόγιμων θέσεων και σε κάθε περίπτωση ένας (1) από κάθε κύκλο σπουδών, εφόσον είχαν υποβληθεί υποψηφιότητες και για τους τρεις κύκλους σπουδών. Αναπληρωματικοί εκπρόσωποι εκλέγονται οι λοιποί υποψήφιοι κατά τη σειρά του αριθμού των ψήφων που έλαβαν κατά την εκλογική διαδικασία. Aν υπάρχει ισοψηφία μεταξύ των υποψηφίων, διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ αυτών που ισοψήφησαν.

8. Η διαδικασία του παρόντος εφαρμόζεται και για τη διαδικασία ανάδειξης των εκπροσώπων φοιτητών στις Συνελεύσεις των Μονοτμηματικών Σχολών. Στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου την ευθύνη για την προκήρυξη των εκλογών έχει ο Κοσμήτορας.

9. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών στις Κοσμητείες των Σχολών του Α.Ε.Ι. αναδεικνύονται μεταξύ των εκπροσώπων φοιτητών που αναδείχτηκαν στις Συνελεύσεις των Τμημάτων της Σχολής από το σύνολο των εκπροσώπων φοιτητών των Συνελεύσεων των Τμημάτων με αναλογική εφαρμογή του παρόντος και την ευθύνη για την προκήρυξη των εκλογών έχει ο Κοσμήτορας.

Άρθρο 43
Συμβούλιο Φοιτητών

1. Σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) συστήνεται Συμβούλιο Φοιτητών, το οποίο αποτελείται από το σύνολο των εκπροσώπων των φοιτητών που συμμετέχει στις Κοσμητείες των Σχολών του Α.Ε.Ι. Η θητεία του Συμβουλίου Φοιτητών είναι ετήσια.

2. Με επιμέλεια του Πρύτανη του Α.Ε.Ι., εντός δέκα (10) ημερών από την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας των εκπροσώπων των φοιτητών στις Συνελεύσεις των Τμημάτων, συγκαλείται σε συνεδρίαση το σύνολο των εκλεγέντων εκπροσώπων των φοιτητών στις Συνελεύσεις των Τμημάτων για τη συγκρότηση του Συμβουλίου Φοιτητών του Α.Ε.Ι.

3. Κατά την πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Φοιτητών του Α.Ε.Ι. εκλέγονται, με μυστική ψηφοφορία, η οποία διεξάγεται ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.), ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Φοιτητών, ο οποίος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται.

4. Το Συμβούλιο Φοιτητών του Α.Ε.Ι. εκπροσωπεί τους φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου του Α.Ε.Ι. και λειτουργεί ως σύνδεσμος επικοινωνίας των φοιτητών με τα όργανα διοίκησης του Α.Ε.Ι. Ειδικότερα, το Συμβούλιο Φοιτητών του Α.Ε.Ι. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) εισηγείται προς τα όργανα διοίκησης του Α.Ε.Ι. θέματα σχετικά με: αα) τη φοιτητική μέριμνα, αβ) τη βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης των φοιτητών, αγ) τη βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών του Α.Ε.Ι. και αδ) τη λήψη μέτρων για την ισότιμη πρόσβαση φοιτητών με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις υποδομές, φυσικές και ψηφιακές, και τον εξοπλισμό, στην πληροφόρηση και επικοινωνία, στις εκπαιδευτικές και ερευνητικές διαδικασίες και δραστηριότητες, στις διαδικασίες αξιολόγησης, στο εκπαιδευτικό, συμβατικό και ψηφιακό, υλικό και στις υπηρεσίες υποστήριξης του Α.Ε.Ι.,

β) εκλέγει τους εκπροσώπους στα όργανα διοίκησης του Α.Ε.Ι., καθώς και στα λοιπά όργανα και τις επιτροπές, όπου προβλέπεται η εκπροσώπηση φοιτητών του Α.Ε.Ι.,

γ) υποβάλλει προτάσεις προς το Συμβούλιο Διοίκησης και τη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι. για τη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής στρατηγικής του Α.Ε.Ι.,

δ) εισηγείται προς τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. την υλοποίηση προγραμμάτων, δράσεων, σεμιναρίων, ενημερωτικού χαρακτήρα εκδηλώσεων και άλλων συναφών δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών, σε συνεργασία με φορείς του δημόσιου τομέα όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) ή κοινωνικούς φορείς, σε θέματα που αφορούν στη φοιτητική κοινότητα,

ε) συνεργάζεται με τα όργανα διοίκησης, το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό του Α.Ε.Ι. για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των φοιτητών και

στ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που καθορίζεται στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Α.Ε.Ι.

5. Η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών στα όργανα διοίκησης του Α.Ε.Ι., καθώς και σε λοιπά συλλογικά όργανα και επιτροπές του Α.Ε.Ι., όπου προβλέπεται η εκπροσώπηση φοιτητών σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 4, διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε., δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο τα μέλη του Συμβουλίου Φοιτητών του Α.Ε.Ι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 44
Συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων και επιτροπών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

1. Τα συλλογικά όργανα διοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι., καθώς και κάθε είδους συλλογικά όργανα και επιτροπές που συγκροτούνται και λειτουργούν για τις ανάγκες των Α.Ε.Ι., των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) και των Εταιρειών Διαχείρισης και Αξιοποίησης της Περιουσίας των Α.Ε.Ι. συνεδριάζουν είτε με φυσική παρουσία των μελών τους είτε μέσω τηλεδιάσκεψης. Η δυνατότητα διεξαγωγής συνεδριάσεων μέσω τηλεδιάσκεψης δύναται να αφορά σε ορισμένα μέλη ή στο σύνολο των μελών τους.

2. Η πρόσκληση προς τα μέλη των συλλογικών οργάνων ή των επιτροπών αποστέλλεται ηλεκτρονικά τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με βεβαίωση λήψης του μηνύματος από τον παραλήπτη ή και με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο, εφόσον αποδεικνύεται η επικοινωνία ή αποστολή και βεβαιώνονται η ημέρα και η χρονολογία, καθώς και η υπογραφή του προσώπου που έκανε την πρόσκληση. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η σύντμηση της προθεσμίας, αν υπάρχει επείγουσα ανάγκη, η οποία βεβαιώνεται από τον προεδρεύοντα του οργάνου ή της επιτροπής. Στην πρόσκληση της συνεδρίασης αναγράφονται ο τόπος, η ημερομηνία, η ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και ο τρόπος διεξαγωγής της συνεδρίασης, με φυσική παρουσία, τηλεδιάσκεψη ή μεικτό τρόπο. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή με ευθύνη του προεδρεύοντος σε συνεργασία με τον υπάλληλο στον οποίον έχει ανατεθεί η διοικητική υποστήριξη του οργάνου ή της επιτροπής και κοινοποιούνται με ηλεκτρονικό τρόπο προς όλα τα μέλη μετά από την υπογραφή τους, ανεξαρτήτως αν αυτά συμμετείχαν στη συνεδρίαση.

3. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Α.Ε.Ι. καθορίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων και επιτροπών του Α.Ε.Ι. και του Ε.Λ.Κ.Ε., τη διαδικασία αυθεντικοποίησης των χρηστών κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης, την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται στο πλαίσιο συνεδριάσεων που διεξάγονται με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, τον τρόπο τήρησης των πρακτικών, τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης που διασφαλίζει τη μυστικότητα των συνεδριάσεων και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναφορικά με τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων και επιτροπών.

4. Κατά τα λοιπά, για τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων και επιτροπών εφαρμόζεται ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45), καθώς και όσα προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Α.Ε.Ι.

Άρθρο 45
Ιστότοποι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

1. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) υποχρεούνται να τηρούν επίσημο ιστότοπο και να εφαρμόζουν τις αρχές της διαφάνειας και δημοσιότητας. Στον ιστότοπο του Α.Ε.Ι. αναρτώνται υποχρεωτικά:

α) τα όργανα διοίκησης του Α.Ε.Ι. και τα στοιχεία του Πρύτανη, των Αντιπρυτάνεων και των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης και της Συγκλήτου,

β) η ακαδημαϊκή διάρθρωση του Α.Ε.Ι. σε Σχολές και Τμήματα, τα στοιχεία των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) που υπηρετούν ανά ακαδημαϊκή μονάδα, καθώς και ο σύνδεσμος της ιστοσελίδας κάθε ακαδημαϊκής μονάδας,

γ) όλα τα προγράμματα σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου που παρέχονται από το Α.Ε.Ι., συμπεριλαμβανομένων των ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών που παρέχονται αποκλειστικά προς αλλοδαπούς φοιτητές,

δ) οι επιμέρους ακαδημαϊκές και ερευνητικές δομές, πανεπιστημιακά εργαστήρια, πανεπιστημιακές κλινικές, πανεπιστημιακά μουσεία, Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης και Πανεπιστημιακό Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας, τα στοιχεία των Διευθυντών τους, του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτές και ο σύνδεσμος της ιστοσελίδας κάθε ακαδημαϊκής ή ερευνητικής δομής,

ε) η διοικητική διάρθρωση των διοικητικών υπηρεσιών του Α.Ε.Ι., το προσωπικό που υπηρετεί σε κάθε υπηρεσία του Α.Ε.Ι., τα στοιχεία επικοινωνίας του και ο σύνδεσμος της ιστοσελίδας κάθε ακαδημαϊκής ή ερευνητικής δομής,

στ) ο οργανισμός και ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Α.Ε.Ι.,

ζ) ο απολογισμός του ακαδημαϊκού, οικονομικού και διοικητικού έργου του Συμβουλίου Διοίκησης, των Κοσμητόρων, των Προέδρων Τμημάτων και του Εκτελεστικού Διευθυντή κατά τη λήξη της θητείας τους,

η) σημαντικές αποφάσεις των οργάνων διοίκησης και ανακοινώσεις σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία του Α.Ε.Ι. και

θ) κάθε άλλο στοιχείο που ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Α.Ε.Ι.

2. Όλες οι ακαδημαϊκές μονάδες, οι επιμέρους ακαδημαϊκές και ερευνητικές δομές και οι διοικητικές υπηρεσίες του Α.Ε.Ι. υποχρεούνται να τηρούν ιστοσελίδα σε διεύθυνση ενιαίου εντοπιστή χώρου (url) που τηρεί το Α.Ε.Ι.

3. Ο ιστότοπος του Α.Ε.Ι. τηρείται κατ’ ελάχιστον στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας των άρθρων 35 έως 47 και 104 του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Συγκεκριμένα, το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών, συμπεριλαμβανόμενων των ενσωματωμένων σε αυτές κειμενικών και πολυμεσικών αρχείων, οφείλει να πληροί τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 301 549 V2.1.2 (2018-08) ή του ευρωπαϊκού πρότυπου που το αντικαθιστά, οπότε και εφαρμόζεται η πιο πρόσφατη έκδοση του προτύπου αυτού ή το πρότυπο που το αντικαθιστά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Άρθρο 46
Πανεπιστημιακά εργαστήρια Διαδικασία ίδρυσης Σκοπός

1. Τα πανεπιστημιακά εργαστήρια αποτελούν ακαδημαϊκές μονάδες των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), που ιδρύονται και εντάσσονται σε Τμήμα ή στον Τομέα ενός Τμήματος. Κατ’ εξαίρεση δύναται να ιδρύεται διεπιστημονικό εργαστήριο που εντάσσεται σε Σχολή, αν υφίσταται τεκμηριωμένο ενδιαφέρον για την ίδρυσή του από μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) διαφορετικών Τμημάτων της ίδιας Σχολής ή στο Α.Ε.Ι., αν υφίσταται τεκμηριωμένο ενδιαφέρον για την ίδρυσή του από μέλη Δ.Ε.Π. Τμημάτων διαφορετικών Σχολών.

2. Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης της Συνέλευσης του Τμήματος ή των συνεργαζόμενων Τμημάτων και της Κοσμητείας, στην περίπτωση ίδρυσης διεπιστημονικού εργαστηρίου, δύνανται να ιδρύονται, συγχωνεύονται, κατατέμνονται, μετονομάζονται ή καταργούνται πανεπιστημιακά εργαστήρια. Με την απόφαση ίδρυσης του πανεπιστημιακού εργαστηρίου εγκρίνεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του. Με την ίδια διαδικασία μεταβάλλεται η έδρα πανεπιστημιακού εργαστηρίου.

3. Η εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος προς τη Σύγκλητο για την ίδρυση ενός πανεπιστημιακού εργαστηρίου, περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α) τους σκοπούς του πανεπιστημιακού εργαστηρίου, οι οποίοι πρέπει να εξυπηρετούν τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες σε ίδια ή συναφή γνωστικά αντικείμενα με αυτά της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία εντάσσεται το εργαστήριο ή των συνεργαζόμενων ακαδημαϊκών μονάδων,

β) τις δραστηριότητες του εργαστηρίου, γ) το προσωπικό της ακαδημαϊκής μονάδας ή των

συνεργαζόμενων ακαδημαϊκών μονάδων που θα στελεχώσει το εργαστήριο, το οποίο πρέπει να καλύπτει έναν ελάχιστο αριθμό μελών Δ.Ε.Π., ειδικού διδακτικού και διοικητικού προσωπικού,

δ) τους πόρους και κάθε πηγή χρηματοδότησης, ε) την έδρα, τις υποδομές και τον εξοπλισμό του, στ) το σχέδιο του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του εργαστηρίου, με τον οποίο ρυθμίζονται όλα τα θέματα σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία του εργαστηρίου.

Η απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος της παρ. 2 συνοδεύεται από μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας για την ίδρυση του εργαστηρίου, στην οποία περιλαμβάνεται ανάλυση για τις υποδομές και τον εξοπλισμό που χρειάζεται το εργαστήριο για την εύρυθμη λειτουργία του.

4. Οι αποφάσεις περί ίδρυσης, μετονομασίας, κατάργησης, συγχώνευσης ή τροποποίησης των Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας των πανεπιστημιακών εργαστηρίων κοινοποιούνται με επιμέλεια του Α.Ε.Ι. στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 47
Πρότυπος εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας

1. Με απόφαση της Συγκλήτου, κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη, εγκρίνεται ο πρότυπος εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας των πανεπιστημιακών εργαστηρίων του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), ο οποίος περιλαμβάνει: α) την αποστολή και τις βασικές αρχές λειτουργίας των πανεπιστημιακών εργαστηρίων, β) θέματα σχετικά με την ίδρυση, οργάνωση, δομή, διοίκηση και λειτουργία τους, γ) τους όρους και τις προϋποθέσεις συγχώνευσης, κατάτμησης ή κατάργησης των πανεπιστημιακών εργαστηρίων, δ) τις υποχρεώσεις των πανεπιστημιακών εργαστηρίων προς το Α.Ε.Ι., ε) την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 51, στ) θέματα σχετικά με τη διαχείριση των πόρων τους, τη χρήση των υποδομών και του εξοπλισμού τους, ζ) τις υποχρεώσεις των μελών των εργαστηρίων, των συνεργαζόμενων μελών και του έκτακτου προσωπικού, η) τους κανόνες προσωπικής ασφάλειας και υγιεινής, θ) την πολιτική σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, ι) την πολιτική σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ια) τα τηρούμενα βιβλία, ιβ) την πολιτική χρήσης του λογοτύπου του Α.Ε.Ι. κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους, ιγ) τον ανώτατο αριθμό των πανεπιστημιακών εργαστηρίων με τα οποία τα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. μπορούν να συνεργάζονται και να παρέχουν σε αυτά τις υπηρεσίες τους και ιδ) κάθε άλλο θέμα σχετικό με την οργάνωση και λειτουργία των πανεπιστημιακών εργαστηρίων του Α.Ε.Ι.

2. Με τον πρότυπο εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των πανεπιστημιακών εργαστηρίων του Α.Ε.Ι. της παρ. 1 δύναται να προβλέπεται η συγκρότηση συμβουλευτικής επιτροπής από τη Σύγκλητο για την υποστήριξη του έργου της σε θέματα σχετικά με τη διαδικασία ίδρυσης, οργάνωσης και λειτουργίας των πανεπιστημιακών εργαστηρίων.

Άρθρο 48
Διευθυντής Εργαστηρίου Διαδικασία εκλογής Αρμοδιότητες

1. Κάθε πανεπιστημιακό εργαστήριο διοικείται από τον Διευθυντή του. Ως Διευθυντής πανεπιστημιακού εργαστηρίου εκλέγεται μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), πλήρους απασχόλησης, της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή. Η θητεία του Διευθυντή είναι τριετής. Η επανεκλογή του ίδιου προσώπου στο αξίωμα του Διευθυντή πανεπιστημιακού εργαστηρίου επιτρέπεται χωρίς περιορισμό θητειών. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για το αξίωμα του Διευθυντή έχουν μέλη Δ.Ε.Π. που έχουν τοποθετηθεί και υπηρετούν στο πανεπιστημιακό εργαστήριο και έχουν ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με αυτό του εργαστηρίου.

2. Ένα πανεπιστημιακό εργαστήριο θεωρείται αυτοδύναμο όταν έχουν τοποθετηθεί και υπηρετούν σε αυτό κατ’ ελάχιστον πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. οποιασδήποτε βαθμίδας. Εάν το πανεπιστημιακό εργαστήριο είναι αυτοδύναμο κατά τον χρόνο προκήρυξης των εκλογών, το εκλεκτορικό σώμα για την εκλογή του Διευθυντή απαρτίζεται από όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. που είναι τοποθετημένα και υπηρετούν σε αυτό. Εάν ο αριθμός των μελών Δ.Ε.Π., που έχει τοποθετηθεί και υπηρετεί σε ένα πανεπιστημιακό εργαστήριο υπολείπεται του αριθμού πέντε (5) κατά τον χρόνο προκήρυξης των εκλογών, το εκλεκτορικό σώμα απαρτίζεται από όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία αυτό εντάσσεται. Εάν ένα Εργαστήριο είναι διεπιστημονικό και ο αριθμός των μελών Δ.Ε.Π., που έχει τοποθετηθεί και υπηρετεί σε ένα πανεπιστημιακό εργαστήριο υπολείπεται του αριθμού πέντε (5) κατά τον χρόνο προκήρυξης των εκλογών, το εκλεκτορικό σώμα απαρτίζεται από όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων ακαδημαϊκών μονάδων για την ίδρυση του εργαστηρίου.

3. Δεν επιτρέπεται να θέτουν υποψηφιότητα για τη θέση του Διευθυντή πανεπιστημιακού εργαστηρίου όσοι αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας για την οποία προκηρύσσεται η θέση, εκτός και αν στο πανεπιστημιακό εργαστήριο υπηρετεί ένα (1) μόνο μέλος Δ.Ε.Π. ή δεν υπάρχει κανένας άλλος υποψήφιος. Η κατοχή θέσης Διευθυντή πανεπιστημιακού εργαστηρίου δεν είναι ασυμβίβαστη με την κατοχή άλλου αξιώματος μονομελούς οργάνου διοίκησης του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή με την ιδιότητα μέλους συλλογικού οργάνου του Α.Ε.Ι.

4. Η προκήρυξη εκλογών για την εκλογή του Διευθυντή του πανεπιστημιακού εργαστηρίου πραγματοποιείται από τον επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία εντάσσεται το Εργαστήριο, Πρύτανη, Κοσμήτορα, Πρόεδρο Τμήματος ή Διευθυντή Τομέα, τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του Διευθυντή. Στην προκήρυξη ορίζονται η διαδικασία και η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας, η ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας, η επαναληπτική ημερομηνία διεξαγωγής, αν υπάρχει ισοψηφία και λοιπές λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία εκλογής. Ο επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας, στην οποία εντάσσεται το πανεπιστημιακό εργαστήριο μεριμνά για την ανάρτηση της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Α.Ε.Ι. και λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιοποίηση της προκήρυξης.

5. Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας με την επιμέλεια του επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας, στην οποία εντάσσεται το πανεπιστημιακό εργαστήριο, με την προϋπόθεση ότι δεν είναι υποψήφιος ο ίδιος, οπότε την επιμέλεια της εκλογικής διαδικασίας αναλαμβάνει ο νόμιμος αναπληρωτής του, αν υπάρχει, άλλως το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. που υπηρετεί στην ακαδημαϊκή μονάδα. Η εκλογική διαδικασία πραγματοποιείται με καθολική, άμεση και μυστική ψηφοφορία που διενεργείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τη χρήση του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.). Ειδικότερα, ο επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας ελέγχει αν οι υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις εκλογιμότητας και καταρτίζει ενιαίο ψηφοδέλτιο με όλους τους υποψηφίους. Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική. Αν κανείς από τους υποψηφίους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του ειδικού εκλεκτορικού σώματος της παρ. 2 ή αν υπάρχει ισοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την επόμενη εργάσιμη ημέρα μεταξύ των υποψηφίων που καταλαμβάνουν την πρώτη και τη δεύτερη θέση. Επί νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή επαναλαμβάνεται, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων.

Αν υπάρχει ισοψηφία, διενεργείται από τον επικεφαλής ηλεκτρονική κλήρωση. Αν υπάρχει μόνο ένας (1) υποψήφιος, αυτός εκλέγεται μόνο αν λάβει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των εγκύρων ψήφων των μελών του ειδικού εκλεκτορικού σώματος της παρ. 2 που συμμετέχουν στην ψηφοφορία.

6. Ο επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εξάγει τα αποτελέσματα της εκλογής, ανακηρύσσει τον εκλεγέντα Διευθυντή και αποστέλλει το πρακτικό εκλογής στον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. Μετά από την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας, ο Πρύτανης εκδίδει διαπιστωτική πράξη εκλογής, η οποία αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

7. Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες κατά την εκλογική διαδικασία ή ο μοναδικός υποψήφιος δεν ψηφιστεί από το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των μελών του ειδικού εκλεκτορικού σώματος της παρ. 2 που συμμετέχουν στην ψηφοφορία ή ο Διευθυντής του πανεπιστημιακού εργαστηρίου παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο, με απόφαση της Συγκλήτου, μετά από εισήγηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία εντάσσεται το πανεπιστημιακό εργαστήριο, ήτοι της Κοσμητείας, της Συνέλευσης Τμήματος ή της Γενικής Συνέλευσης Τομέα, ορίζεται νέος Διευθυντής του πανεπιστημιακού εργαστηρίου, ο οποίος είναι κατά προτεραιότητα στη βαθμίδα του Καθηγητή, και αν δεν υπάρχει στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στις δύο (2) πρώτες περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου ο ορισμός του Διευθυντή του πανεπιστημιακού εργαστηρίου είναι για πλήρη θητεία, ενώ στην τρίτη και στην τέταρτη περίπτωση ο ορισμός του είναι έως την ημερομηνία λήξης της θητείας του Διευθυντή που παραιτήθηκε ή εξέλιπε για οποιονδήποτε λόγο.

8. Αν στο πανεπιστημιακό εργαστήριο δεν υπηρετούν μέλη Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, η Σύγκλητος δύναται να ορίσει κατ’ εξαίρεση Επίκουρο Καθηγητή που υπηρετεί στο πανεπιστημιακό εργαστήριο, έως την ημερομηνία διορισμού μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή. Στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τον ορισμό, προκηρύσσονται εκλογές σύμφωνα με το παρόν.

9. Ο Διευθυντής του πανεπιστημιακού εργαστηρίου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) προΐσταται και εποπτεύει τη λειτουργία του πανεπιστημιακού εργαστηρίου,

β) μεριμνά για την εφαρμογή του πρότυπου εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας των πανεπιστημιακών εργαστηρίων, του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του πανεπιστημιακού εργαστηρίου, του εσωτερικού κανονισμού του Α.Ε.Ι. και των αποφάσεων των οργάνων του Α.Ε.Ι., καθώς και για την τήρηση της νομοθεσίας,

γ) έχει την ιδιότητα του Επιστημονικού Υπευθύνου σε έργα/προγράμματα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), ο οποίος διαχειρίζεται τους ίδιους πόρους του πανεπιστημιακού εργαστηρίου,

δ) εισηγείται προς τον Πρύτανη την τοποθέτηση ή διάθεση διοικητικού προσωπικού του Α.Ε.Ι. για την υποστήριξή του,

ε) εισηγείται προς την Επιτροπή Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. την πρόσληψη έκτακτου ερευνητικού, επιστημονικού και λοιπού προσωπικού για τις ανάγκες του πανεπιστημιακού εργαστηρίου,

στ) υπογράφει τις συμβάσεις που συνάπτει το πανεπιστημιακό εργαστήριο για την παροχή υπηρεσιών προς τρίτους,

ζ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που ορίζεται στον εσωτερικό κανονισμό του Α.Ε.Ι. και στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του πανεπιστημιακού εργαστηρίου.

Άρθρο 49
Οργάνωση και λειτουργία πανεπιστημιακού εργαστηρίου

1. Κάθε πανεπιστημιακό εργαστήριο δύναται να ασκεί τις ακόλουθες δραστηριότητες:

α) διεξάγει βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στα γνωστικά του αντικείμενα, με σκοπό την ανάπτυξη νέας γνώσης και την απόκτηση τεχνογνωσίας, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πειραματικό εφαρμοσμένο επίπεδο,

β) συνεργάζεται, κατόπιν απόφασης του αρμοδίου οργάνου του Α.Ε.Ι., με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής, αναγνωρισμένα ιδρύματα της αλλοδαπής, ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι τους συμπίπτουν ή είναι συναφείς με αυτούς του πανεπιστημιακού εργαστηρίου,

γ) εξασφαλίζει πόρους και πηγές χρηματοδότησης για την ενίσχυση της έρευνας στα αντικείμενα του πανεπιστημιακού εργαστηρίου,

δ) συνεισφέρει στη δημιουργία νέων σύγχρονων και ελκυστικών προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία εντάσσεται, καθώς και στην αναβάθμιση των υφιστάμενων, στο πλαίσιο των γνωστικών αντικειμένων του πανεπιστημιακού εργαστηρίου,

ε) παρέχει επιστημονικό και εξειδικευμένο συμβουλευτικό έργο προς τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδίως με γνωμοδοτήσεις και μελέτες,

στ) παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες προς τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τον σκοπό του Α.Ε.Ι., και ιδίως προς τους φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143),

ζ) αναλαμβάνει την εκπόνηση ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων/προγραμμάτων, την οικονομική διαχείριση των οποίων αναλαμβάνει ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Α.Ε.Ι., καθώς και την οργάνωση και παροχή επιμορφωτικών προγραμμάτων μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Α.Ε.Ι. στα γνωστικά αντικείμενα του πανεπιστημιακού εργαστηρίου,

η) αναλαμβάνει τη διεξαγωγή βιομηχανικής έρευνας, στο πλαίσιο συμφώνου συνεργασίας με επιχειρήσεις ή βιομηχανίες της ημεδαπής ή αλλοδαπής,

θ) κάθε άλλη δραστηριότητα που καθορίζεται από τον εσωτερικό κανονισμό του πανεπιστημιακού εργαστηρίου, εφόσον προάγει τη διδασκαλία, την επιστήμη και την έρευνα στα γνωστικά αντικείμενα του πανεπιστημιακού εργαστηρίου και είναι σύμφωνη προς τους σκοπούς, την αποστολή του Α.Ε.Ι. και την κείμενη νομοθεσία.

2. Αν καταργηθεί πανεπιστημιακό εργαστήριο, τα όργανα και ο εξοπλισμός του κατανέμονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, αν το πανεπιστημιακό εργαστήριο ανήκει σε Τμήμα ή της Κοσμητείας, αν το πανεπιστημιακό εργαστήριο ανήκει σε Σχολή ή της Συγκλήτου, αν το πανεπιστημιακό εργαστήριο ανήκει σε Α.Ε.Ι.

Άρθρο 50
Προσωπικό πανεπιστημιακού εργαστηρίου

1. Η τοποθέτηση των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στα πανεπιστημιακά εργαστήρια πραγματοποιείται, μετά από αίτησή τους, ως ακολούθως:

α) με πράξη του Προέδρου του Τμήματος, κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος και γνώμης της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα, αν το πανεπιστημιακό εργαστήριο εντάσσεται σε Τομέα,

β) με πράξη του Προέδρου του Τμήματος, κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος, αν το πανεπιστημιακό εργαστήριο εντάσσεται σε Τμήμα,

γ) με πράξη του Κοσμήτορα, μετά από απόφαση της Κοσμητείας, αν το πανεπιστημιακό εργαστήριο είναι διεπιστημονικό και εντάσσεται σε Σχολή,

δ) με πράξη του Πρύτανη του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), μετά από απόφαση της Κοσμητείας και γνώμη των Συνελεύσεων των Τμημάτων, αν το πανεπιστημιακό εργαστήριο είναι διεπιστημονικό και εντάσσεται στο Α.Ε.Ι.

Οι πράξεις τοποθέτησης σε πανεπιστημιακά εργαστήρια που είναι εγκατεστημένα σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κοινοποιούνται με την επιμέλεια του αρμόδιου οργάνου για την έκδοση της πράξης προς το Διοικητικό Συμβούλιο του νοσοκομείου.

Σε περίπτωση πανεπιστημιακού εργαστηρίου ή ειδικής μονάδας αυτού που έχουν εγκατασταθεί σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), η τοποθέτηση εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του νοσοκομείου, έπειτα από θετική εισήγηση του επιστημονικού συμβουλίου, με κριτήριο τη συνάφεια της ειδικότητας του τοποθετούμενου με το αντικείμενο του εργαστηρίου ή της μονάδας και τη λειτουργία του νοσοκομείου.

2. Τα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. τοποθετούνται μόνο σε ένα (1) πανεπιστημιακό εργαστήριο του Τμήματος στο οποίο ανήκουν ή σε διεπιστημονικό εργαστήριο που συμμετέχει το Τμήμα. Δύνανται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε περισσότερα από ένα (1) πανεπιστημιακά εργαστήρια του Α.Ε.Ι. σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Πρότυπο Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του άρθρου 47.

3. Με τη διαδικασία της παρ. 1, τα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. μετακινούνται ή τοποθετούνται σε άλλο πανεπιστημιακό εργαστήριο της ακαδημαϊκής μονάδας όπου υπηρετούν, αν συγχωνευθεί, καταργηθεί ή κατατμηθεί πανεπιστημιακό εργαστήριο ή κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου μέλους Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π.

4. Στα πανεπιστημιακά εργαστήρια του Α.Ε.Ι. δύναται να τοποθετείται διοικητικό προσωπικό του Α.Ε.Ι., καθώς και να απασχολούνται και οι ακόλουθες κατηγορίες προσωπικού:

α) επισκέπτες καθηγητές και επισκέπτες ερευνητές, β) ερευνητές επί συμβάσει, γ) πρόσθετο ερευνητικό, επιστημονικό, διοικητικό, τεχνικό και λοιπό προσωπικό με σύμβαση έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου σε περίπτωση εκτέλεσης έργων/ προγραμμάτων του πανεπιστημιακού εργαστηρίου,

δ) προσωπικό του Α.Ε.Ι. για την εκτέλεση πρόσθετου έργου επ’ αμοιβή.

5. Η μισθοδοσία του προσωπικού των περ. α) έως δ) της παρ. 4 δεν βαρύνει τον προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. και καλύπτεται αποκλειστικά από πόρους των εργαστηρίων, η διαχείριση των οποίων πραγματοποιείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Α.Ε.Ι.

Άρθρο 51
Όροι και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από πανεπιστημιακά εργαστήρια

1. Ως παροχή υπηρεσιών νοείται η παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τρίτους, η εκπόνηση ειδικών μελετών, η διεξαγωγή ειδικών μετρήσεων, η διεξαγωγή εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, η παροχή γνωμοδοτήσεων, η παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, η σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, η παροχή πολιτιστικών και κάθε είδους καλλιτεχνικών υπηρεσιών και κάθε άλλη συναφής εργασία, που πραγματοποιούνται υπό την ευθύνη ενός πανεπιστημιακού εργαστηρίου.

2. Κάθε πανεπιστημιακό εργαστήριο του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) δύναται να παρέχει υπηρεσίες προς τρίτους, εφόσον πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) έχει τουλάχιστον ένα (1) μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, του οποίου το γνωστικό αντικείμενο είναι συναφές με το αντικείμενο των υπηρεσιών που παρέχει το εργαστήριο,

β) δεν παρεμποδίζονται οι ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Α.Ε.Ι. και της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία εντάσσεται,

γ) οι δραστηριότητες που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών δεν προκαλούν επιβάρυνση εις βάρος του προϋπολογισμού του Α.Ε.Ι.,

δ) η κοστολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι εύλογη και δίκαιη και κάθε πανεπιστημιακό εργαστήριο εφαρμόζει κοστοστρεφή μεθοδολογία τιμολόγησης επί των υπηρεσιών αυτών,

ε) οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι σύμφωνες με τον σκοπό και το αντικείμενο του πανεπιστημιακού εργαστηρίου, όπως αυτός καθορίζεται στην απόφαση ίδρυσής του και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του,

στ) το προσωπικό του είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο και επαρκεί για την παροχή υπηρεσιών προς τρίτους.

3. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το πανεπιστημιακό εργαστήριο πρέπει να πληρούν μια (1) τουλάχιστον από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) να παρουσιάζουν επιστημονικό ενδιαφέρον και να προάγουν την εξέλιξη της επιστήμης,

β) να ενισχύουν την εξωστρέφεια του Ιδρύματος και γ) να ωφελούν την κοινωνία και την οικονομία, να

ανταποκρίνονται στις αναπτυξιακές ανάγκες του Α.Ε.Ι. και της χώρας, να προωθούν τη διάχυση της γνώσης, την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, την καινοτομία, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και να συμβάλουν στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

4. Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή του πανεπιστημιακού εργαστηρίου, καθορίζεται το ακριβές ύψος της τιμής κάθε είδους ομοειδών υπηρεσιών που παρέχονται προς απροσδιόριστο αριθμό φυσικών προσώπων. Η εισήγηση, πέραν των στοιχείων των παρ. 2 και 3, περιλαμβάνει: α) το είδος και την περιγραφή κάθε υπηρεσίας, β) την τιμή ανά είδος υπηρεσίας, γ) το εύρος τιμολόγησης από τρίτους οικονομικούς φορείς, εφόσον υπάρχουν, που προσφέρουν ταυτόσημες υπηρεσίες, και δ) οικονομοτεχνική ανάλυση κόστους της υπηρεσίας, στην οποία περιλαμβάνεται υπολογισμός του κόστους απασχόλησης προσωπικού, των αναλωσίμων και λοιπών ειδών, των πάγιων δαπανών και της απόσβεσης εξοπλισμού.

5. Οι τιμές ταυτόσημων υπηρεσιών μεταξύ του ίδιου ή άλλου πανεπιστημιακού εργαστηρίου του Α.Ε.Ι. δεν δύνανται να διαφέρουν ουσιωδώς μεταξύ τους.

6. Αν παρέχονται υπηρεσίες από πανεπιστημιακά εργαστήρια, των οποίων η διαδικασία κοστολόγησης ρυθμίζεται από την κείμενη νομοθεσία, εφαρμόζεται η εν λόγω νομοθεσία.

Άρθρο 52
Διαδικασία σύναψης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

1. Τα πανεπιστημιακά εργαστήρια του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες προς φορείς του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), κατόπιν σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών, η οποία υπόκειται υποχρεωτικά σε έγγραφο τύπο. Οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών εγκρίνονται από την Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), κατόπιν αιτήματος του Διευθυντή του πανεπιστημιακού εργαστηρίου ή άλλου ενδιαφερόμενου μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού που υπηρετεί στο πανεπιστημιακό εργαστήριο και επιθυμεί να παράσχει υπηρεσίες μέσω του πανεπιστημιακού εργαστηρίου. Περίληψή τους αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε., δύναται να εγκρίνεται πρότυπο σχέδιο σύμβασης παροχής υπηρεσιών για κάθε πανεπιστημιακό εργαστήριο ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο, εφόσον το πανεπιστημιακό εργαστήριο εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας.

2. Αν το είδος των υπηρεσιών προϋποθέτει τη χρήση πόρων του πανεπιστημιακού εργαστηρίου, όπως εξοπλισμού, υποδομών και ανθρώπινου δυναμικού που υπηρετεί ήδη στο πανεπιστημιακό εργαστήριο, για την έγκριση της σύμβασης από την Επιτροπή Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε., απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης του Διευθυντή του πανεπιστημιακού εργαστηρίου περί της δυνατότητας διάθεσης των πόρων που απαιτούνται, ανά περίπτωση, για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης, χωρίς να παρακωλύεται η εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα του πανεπιστημιακού εργαστηρίου και της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία εντάσσεται.

3. Οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών των πανεπιστημιακών εργαστηρίων περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α) την επωνυμία του Α.Ε.Ι. και του εργαστηρίου, β) το είδος και την περιγραφή των υπηρεσιών, γ) το συμβατικό τίμημα των υπηρεσιών, δ) τη χρονική διάρκεια της σύμβασης, ε) τον προτεινόμενο Επιστημονικό Υπεύθυνο σύμφωνα με το άρθρο 234 για την ορθή εκτέλεση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης,

στ) τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα κάθε συμβαλλόμενου μέρους,

ζ) το δικαίωμα προβολής ή προώθησης του αντικειμένου ή των αποτελεσμάτων των υπηρεσιών που περιγράφονται στη σύμβαση από τον αντισυμβαλλόμενο αποδέκτη των υπηρεσιών, καθώς και τα μέσα προβολής ή προώθησης,

η) το έκτακτο ερευνητικό, επιστημονικό και λοιπό προσωπικό, εφόσον κρίνεται αναγκαία η απασχόληση έκτακτου προσωπικού για την ορθή υλοποίηση της σύμβασης,

θ) ρήτρες εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας, αν υφίσταται σχετική ανάγκη,

ι) κάθε άλλο στοιχείο που κρίνεται αναγκαίο για την ορθή υλοποίηση της σύμβασης.

4. Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε., εγκρίνεται η αποδοχή διαχείρισης διακριτού έργου/προγράμματος του Ε.Λ.Κ.Ε. σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης παροχής υπηρεσιών.

5. Τα πανεπιστημιακά εργαστήρια του Α.Ε.Ι. που παρέχουν υπηρεσίες δύνανται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. να συνάπτουν συνεργασίες με φορείς της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 υπό τη μορφή προγραμματικών συμβάσεων με σκοπό την παροχή υπηρεσιών, που εγκρίνονται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. Αν το είδος των υπηρεσιών προϋποθέτει τη χρήση πόρων του πανεπιστημιακού εργαστηρίου, απαιτείται η προσκόμιση της βεβαίωσης της παρ. 2.

6. Τα πανεπιστημιακά εργαστήρια του Α.Ε.Ι. που παρέχουν υπηρεσίες, δύνανται να συμμετέχουν μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε., ως υποψήφιοι οικονομικοί φορείς σε κάθε είδους διαγωνιστική διαδικασία αναθετουσών αρχών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τον ν. 4412/2016 (Α’ 147). Για τον σκοπό αυτόν ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. δύναται να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια ως υποψήφιος οικονομικός φορέας σύμφωνα με τον ν. 4412/2016 συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας έκδοσης εγγυητικής επιστολής.

Αν ο Ε.Λ.Κ.Ε. αναδειχθεί ως ανάδοχος της διαγωνιστικής διαδικασίας, με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. εγκρίνεται η σύναψη της δημόσιας σύμβασης και ακολουθεί η αποδοχή διαχείρισης έργου/προγράμματος με αντικείμενο την παροχή των υπηρεσιών που περιγράφονται στη διαγωνιστική διαδικασία, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Διευθυντή του πανεπιστημιακού εργαστηρίου ή άλλο μέλος που υπηρετεί ή παρέχει τις υπηρεσίες του σε αυτό.

Άρθρο 53
Οικονομική διαχείριση πόρων εργαστηρίων

1. Η οικονομική διαχείριση κάθε είδους πόρων που προέρχονται από την παροχή υπηρεσιών μέσω πανεπιστημιακών εργαστηρίων του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) πραγματοποιείται μέσω έργων/ προγραμμάτων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι. Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών μέσω πανεπιστημιακών εργαστηρίων εισπράττονται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. και εγγράφονται στον προϋπολογισμό έργου/προγράμματος του Εργαστηρίου και στον προϋπολογισμό του Ε.Λ.Κ.Ε. Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε., καθορίζεται το ποσοστό παρακράτησης επί των εσόδων που προέρχονται από την παροχή υπηρεσιών των πανεπιστημιακών εργαστηρίων του Α.Ε.Ι. σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 237 του παρόντος.

2. Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή του πανεπιστημιακού εργαστηρίου, είναι δυνατή η ανάθεση της οικονομικής διαχείρισης των πόρων που προέρχονται από την παροχή υπηρεσιών του πανεπιστημιακού εργαστηρίου στην Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Α.Ε.Ι. Με όποια απόφαση καθορίζεται το ποσοστό παρακράτησης επί των πόρων του, το οποίο παρακρατάται υπέρ της Εταιρείας.

3. Οι πόροι που προέρχονται από την παροχή υπηρεσιών μέσω πανεπιστημιακών εργαστηρίων αποτελούν ιδιωτικούς πόρους του Α.Ε.Ι. Ενδεικτικά δύνανται να καλύπτουν δαπάνες για αμοιβές πρόσθετου ερευνητικού, επιστημονικού, διοικητικού, τεχνικού και λοιπού προσωπικού του πανεπιστημιακού εργαστηρίου, πρόσθετες αμοιβές των μελών του μόνιμου προσωπικού του Εργαστηρίου, μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και διοικητικού προσωπικού, δαπάνες μετακινήσεων, δημοσιεύσεων, οργάνωσης συνεδρίων, καθώς και δημόσιων συμβάσεων για την προμήθεια αναγκαίων ειδών για την ορθή και εύρυθμη λειτουργία των πανεπιστημιακών εργαστηρίων και των δραστηριοτήτων τους.

Άρθρο 54
Πανεπιστημιακές κλινικές Διαδικασία ίδρυσης Σκοπός

1. Οι πανεπιστημιακές κλινικές αποτελούν ακαδημαϊκές μονάδες του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), που ιδρύονται και εντάσσονται σε Τμήμα που εμπίπτει στο πεδίο των Επιστημών Υγείας, όπως Ιατρική, Νοσηλευτική, Οδοντιατρική ή Κτηνιατρική των Α.Ε.Ι., καθώς και τους Τομείς των Τμημάτων αυτών. Διατμηματική πανεπιστημιακή κλινική δύναται να ιδρύεται από περισσότερα Τμήματα μιας Σχολής Επιστημών Υγείας, αν υφίσταται τεκμηριωμένο ενδιαφέρον για την ίδρυσή της από μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) διαφορετικών Τμημάτων της ίδιας Σχολής.

2. Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης της Συνέλευσης του Τμήματος, δύνανται να ιδρύονται, συγχωνεύονται, κατατέμνονται, μετονομάζονται ή καταργούνται πανεπιστημιακές κλινικές του Α.Ε.Ι. Ειδικά, για τις πανεπιστημιακές κλινικές που ιδρύονται στο πλαίσιο συνεργασίας περισσοτέρων Τμημάτων σε Σχολή Επιστημών Υγείας, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας της Σχολής. Με την απόφαση ίδρυσης της πανεπιστημιακής κλινικής εγκρίνεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της. Με την ίδια διαδικασία μεταβάλλεται η έδρα πανεπιστημιακής κλινικής.

3. Η εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος προς τη Σύγκλητο για την ίδρυση πανεπιστημιακής κλινικής, περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α) την αποστολή, τον σκοπό και τις δραστηριότητες της υπό ίδρυση πανεπιστημιακής κλινικής, που εξυπηρετούν τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες σε ίδια ή συναφή γνωστικά αντικείμενα με αυτά της ακαδημαϊκής μονάδας,

β) το προσωπικό της ακαδημαϊκής μονάδας που θα στελεχώσει την Κλινική,

γ) την έδρα, καθώς και τη διάθεση υποδομών ή εξοπλισμού για τις ανάγκες της Κλινικής,

δ) τη μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας για την ίδρυση της Κλινικής,

ε) το σχέδιο του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας της Κλινικής, με τον οποίο ρυθμίζονται όλα τα θέματα σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία της.

4. Οι αποφάσεις περί ίδρυσης, μετονομασίας, κατάργησης, συγχώνευσης ή τροποποίησης των Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας των Πανεπιστημιακών Κλινικών κοινοποιούνται με επιμέλεια του Α.Ε.Ι. στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 55
Διευθυντής Κλινικής Διαδικασία εκλογής Αρμοδιότητες

1. Κάθε πανεπιστημιακή κλινική διοικείται από τον Διευθυντή της. Ως Διευθυντής εκλέγεται μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), πλήρους απασχόλησης, της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή. Η θητεία του Διευθυντή είναι τριετής. Η επανεκλογή του ίδιου προσώπου στο αξίωμα του Διευθυντή πανεπιστημιακής κλινικής επιτρέπεται χωρίς περιορισμό θητειών. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για το αξίωμα του Διευθυντή έχουν μέλη Δ.Ε.Π. που έχουν τοποθετηθεί και υπηρετούν στην πανεπιστημιακή κλινική και έχουν ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με αυτό της κλινικής.

2. Μια πανεπιστημιακή κλινική θεωρείται αυτοδύναμη όταν έχουν τοποθετηθεί και υπηρετούν σε αυτή κατ’ ελάχιστον πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. οποιασδήποτε βαθμίδας. Εάν η πανεπιστημιακή κλινική είναι αυτοδύναμη κατά τον χρόνο προκήρυξης των εκλογών, το εκλεκτορικό σώμα για την εκλογή του Διευθυντή απαρτίζεται από όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. που είναι τοποθετημένα και υπηρετούν σε αυτή. Εάν ο αριθμός των μελών Δ.Ε.Π. που υπηρετεί σε μία πανεπιστημιακή κλινική υπολείπεται του αριθμού πέντε (5) κατά τον χρόνο προκήρυξης των εκλογών, το εκλεκτορικό σώμα για την εκλογή του Διευθυντή απαρτίζεται από όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία αυτή εντάσσεται.

3. Δεν επιτρέπεται να θέσουν υποψηφιότητα για τη θέση του Διευθυντή της πανεπιστημιακής κλινικής όσοι αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας για την οποία προκηρύσσεται η θέση, εκτός και αν στην κλινική υπηρετεί ένα (1) μόνο μέλος Δ.Ε.Π. ή δεν υπάρχει κανένας άλλος υποψήφιος. Η κατοχή θέσης Διευθυντή της πανεπιστημιακής κλινικής δεν είναι ασυμβίβαστη με την κατοχή άλλου αξιώματος μονομελούς οργάνου διοίκησης του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή τη συμμετοχή ως μέλους σε συλλογικά όργανα του Α.Ε.Ι.

4. Η προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή της πανεπιστημιακής κλινικής πραγματοποιείται από τον επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία εντάσσεται η πανεπιστημιακή κλινική, ήτοι Κοσμήτορα, Πρόεδρο Τμήματος ή Διευθυντή Τομέα, τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος Διευθυντή. Στην προκήρυξη του πρώτου εδαφίου ορίζονται η διαδικασία και η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας, η ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας, η επαναληπτική ημερομηνία διεξαγωγής, αν υπάρχει ισοψηφία, και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τη διαδικασία εκλογής. Ο επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας, στην οποία εντάσσεται η πανεπιστημιακή κλινική, μεριμνά για την ανάρτηση της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Α.Ε.Ι. και λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιοποίηση της προκήρυξης.

5. Η εκλογική διαδικασία πραγματοποιείται με καθολική, άμεση και μυστική ψηφοφορία που διενεργείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τη χρήση του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.). Ειδικότερα, ο επικεφαλής ελέγχει αν οι υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις εκλογιμότητας και καταρτίζει ενιαίο ψηφοδέλτιο με όλους τους υποψηφίους. Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική. Αν κανείς από τους υποψηφίους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του ειδικού εκλεκτορικού σώματος της παρ. 2 ή αν υπάρχει ισοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την επόμενη εργάσιμη ημέρα μεταξύ των υποψηφίων που καταλαμβάνουν την πρώτη και τη δεύτερη θέση. Επί νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή επαναλαμβάνεται, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τη σχετική

πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν υπάρχει ισοψηφία, διενεργείται από τον επικεφαλής κλήρωση ενώπιον των υποψηφίων που ισοψήφησαν. Αν υπάρχει μόνο ένας (1) υποψήφιος, αυτός εκλέγεται μόνο αν λάβει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των εγκύρων ψήφων των μελών του ειδικού εκλεκτορικού σώματος της παρ. 2 που συμμετέχουν στην ψηφοφορία.

6. Ο επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας της παρ. 4 επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εξάγει τα αποτελέσματα της εκλογής, ανακηρύσσει τον εκλεγέντα Διευθυντή και αποστέλλει το πρακτικό εκλογής στον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. Μετά από την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας, ο Πρύτανης εκδίδει διαπιστωτική πράξη εκλογής, η οποία αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

7. Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες κατά την εκλογική διαδικασία ή ο μοναδικός υποψήφιος δεν ψηφιστεί από το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των μελών του ειδικού εκλεκτορικού σώματος της παρ. 2 που συμμετέχουν στην ψηφοφορία ή ο Διευθυντής της πανεπιστημιακής κλινικής παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο, με απόφαση της Συγκλήτου, μετά από εισήγηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου της ακαδημαϊκής μονάδας, στην οποία εντάσσεται η πανεπιστημιακή κλινική, της Κοσμητείας, της Συνέλευσης Τμήματος ή της Γενικής Συνέλευσης Τομέα, ορίζεται νέος Διευθυντής πανεπιστημιακής κλινικής, ο οποίος είναι κατά προτεραιότητα στη βαθμίδα του Καθηγητή, και αν δεν υπάρχει στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή. Στις δύο (2) πρώτες περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου ο ορισμός του Διευθυντή της πανεπιστημιακής κλινικής είναι για πλήρη θητεία, ενώ στην τρίτη και στην τέταρτη περίπτωση ο ορισμός του είναι έως την ημερομηνία λήξης της θητείας του Διευθυντή που παραιτήθηκε ή εξέλιπε για οποιονδήποτε λόγο.

8. Αν στην πανεπιστημιακή κλινική δεν υπηρετούν μέλη Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, η Σύγκλητος δύναται να ορίσει κατ’ εξαίρεση Επίκουρο Καθηγητή που υπηρετεί στην πανεπιστημιακή κλινική, έως την ημερομηνία διορισμού μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή. Στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου, σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τον ορισμό, προκηρύσσονται εκλογές σύμφωνα με το παρόν. Αν δεν υπηρετεί κανένα μέλος Δ.Ε.Π., με πράξη του αρμόδιου οργάνου, μετακινείται μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος με γνωστικό αντικείμενο συναφές με αυτό της Κλινικής, προκειμένου να αναλάβει τα καθήκοντα Διευθυντή, έως την ημερομηνία διορισμού του πρώτου μέλους Δ.Ε.Π. στην Κλινική, και σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τη μετακίνησή του προκηρύσσονται εκλογές σύμφωνα με το παρόν.

9. Ο Διευθυντής της πανεπιστημιακής κλινικής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) προΐσταται και εποπτεύει τη λειτουργία της πανεπιστημιακής κλινικής,

β) μεριμνά για την εφαρμογή του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της πανεπιστημιακής κλινικής, του εσωτερικού κανονισμού του Α.Ε.Ι. και των αποφάσεων των οργάνων του Α.Ε.Ι., καθώς και για την τήρηση της νομοθεσίας,

γ) έχει την ιδιότητα του Επιστημονικού Υπευθύνου σε έργα/προγράμματα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), ο οποίος διαχειρίζεται τους ίδιους πόρους της πανεπιστημιακής κλινικής,

δ) εισηγείται προς τον Πρύτανη την τοποθέτηση ή διάθεση διοικητικού προσωπικού του Α.Ε.Ι. για την υποστήριξή της,

ε) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που ορίζεται στον εσωτερικό κανονισμό του Α.Ε.Ι. και στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της πανεπιστημιακής κλινικής.

Άρθρο 56
Οργάνωση και λειτουργία πανεπιστημιακής κλινικής

1. Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης του αρμόδιου οργάνου της ακαδημαϊκής μονάδας όπου εντάσσεται η πανεπιστημιακή κλινική, εγκρίνεται ή τροποποιείται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της κλινικής, στον οποίον περιλαμβάνονται θέματα σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία της.

2. Αν καταργηθεί πανεπιστημιακή κλινική, τα όργανα και ο εξοπλισμός της κατανέμονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, αν η Κλινική ανήκει σε Τμήμα ή σε Τομέα, ή με απόφαση της Κοσμητείας, αν η πανεπιστημιακή κλινική ανήκει σε Σχολή.

Άρθρο 57
Προσωπικό πανεπιστημιακής κλινικής

1. Η τοποθέτηση των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στις πανεπιστημιακές κλινικές πραγματοποιείται ως ακολούθως:

α) με πράξη του Προέδρου του Τμήματος, κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος και γνώμης της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα, αν η πανεπιστημιακή κλινική εντάσσεται σε Τομέα,

β) με πράξη του Προέδρου του Τμήματος, κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος, αν η πανεπιστημιακή κλινική εντάσσεται σε Τμήμα,

γ) με πράξη του Πρύτανη του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), μετά από απόφαση της Κοσμητείας και γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος, αν η πανεπιστημιακή κλινική εντάσσεται σε Σχολή, με περισσότερα από ένα (1) Τμήματα.

Οι πράξεις τοποθέτησης σε πανεπιστημιακές κλινικές ή ειδικές μονάδες αυτών που έχουν εγκατασταθεί σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κοινοποιούνται με την επιμέλεια του αρμόδιου οργάνου για την έκδοση της πράξης προς το Διοικητικό Συμβούλιο του νοσοκομείου. Σε περίπτωση πανεπιστημιακού κλινικής ή ειδικής μονάδας αυτής που είναι εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), η τοποθέτηση εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του νοσοκομείου, έπειτα από θετική εισήγηση του επιστημονικού συμβουλίου, με κριτήριο τη συνάφεια της ειδικότητας του τοποθετούμενου με το αντικείμενο του εργαστηρίου ή της μονάδας και τη λειτουργία του νοσοκομείου.

2. Τα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. τοποθετούνται μόνο σε μια (1) πανεπιστημιακή κλινική του Α.Ε.Ι., αλλά δύνανται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε περισσότερες από μια (1) πανεπιστημιακές κλινικές του Α.Ε.Ι. Μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που είναι τοποθετημένα σε πανεπιστημιακά εργαστήρια δεν δύνανται να τοποθετούνται παράλληλα και σε πανεπιστημιακή κλινική, πλην όμως δύνανται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε αυτήν.

3. Με τη διαδικασία της παρ. 1, τα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. μετακινούνται ή τοποθετούνται σε άλλη πανεπιστημιακή κλινική της ακαδημαϊκής μονάδας όπου υπηρετούν, αν συγχωνευθεί, καταργηθεί ή κατατμηθεί πανεπιστημιακή κλινική ή κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου μέλους Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π.

4. Στις πανεπιστημιακές κλινικές του Α.Ε.Ι. δύναται να τοποθετείται διοικητικό προσωπικό του Α.Ε.Ι., καθώς και να απασχολούνται και οι ακόλουθες κατηγορίες προσωπικού:

α) επισκέπτες καθηγητές και επισκέπτες ερευνητές, β) ερευνητές επί συμβάσει, γ) επιστημονικοί συνεργάτες του άρθρου 58, δ) πρόσθετο ερευνητικό, επιστημονικό, διοικητικό,τεχνικό και λοιπό προσωπικό με σύμβαση έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση έργων/προγραμμάτων, που εκπονεί η πανεπιστημιακή κλινική μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.),ε) προσωπικό του Α.Ε.Ι. για την εκτέλεση πρόσθετου έργου επ’ αμοιβή.

5. Η μισθοδοσία του προσωπικού των περ. α) έως ε) της παρ. 4 δεν βαρύνει τον προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. και καλύπτεται αποκλειστικά από πόρους των κλινικών, η διαχείριση των οποίων πραγματοποιείται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι.

Άρθρο 58
Επιστημονικοί συνεργάτες πανεπιστημιακών εργαστηρίων και κλινικών

1. Επιστημονικό ιατρικό, νοσηλευτικό, ερευνητικό, εργαστηριακό, παραϊατρικό προσωπικό δύναται να απασχολείται για τις ανάγκες έργων/προγραμμάτων που εκπονούνται από πανεπιστημιακά εργαστήρια, πανεπιστημιακές κλινικές και ειδικές μονάδες πανεπιστημιακών κλινικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) μέσω των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. Η επιλογή του προσωπικού πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 243 και η δαπάνη μισθοδοσίας του βαρύνει τον προϋπολογισμό έργων/ προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από ιδιωτικούς ή διεθνείς πόρους των ως άνω ακαδημαϊκών μονάδων.

2. Η διεξαγωγή κλινικού, εργαστηριακού ή νοσηλευτικού έργου από το έκτακτο προσωπικό της παρ. 1 πραγματοποιείται υπό την εποπτεία και τις υποδείξεις του Διευθυντή της πανεπιστημιακής κλινικής ή του πανεπιστημιακού εργαστηρίου και του Επιστημονικού Υπευθύνου του έργου/προγράμματος, στο οποίο απασχολείται το προσωπικό. Το προσωπικό της παρούσας που ασκεί κλινικό ή εργαστηριακό έργο οφείλει να προσκομίζει στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ιατρικής ευθύνης κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του.

3. Με επιμέλεια της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. κοινοποιείται περίληψη της σύμβασης του έκτακτου προσωπικού της παρ. 1 στο Διοικητικό Συμβούλιο του νοσοκομείου, όπου είναι εγκατεστημένο το πανεπιστημιακό εργαστήριο ή η κλινική, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έναρξης της απασχόλησης του προσωπικού.

4. Επιστημονικοί συνεργάτες της παρ. 1 που απασχολούνται για τις ανάγκες πανεπιστημιακών κλινικών και πανεπιστημιακών εργαστηρίων ή ειδικών μονάδων αυτών δύνανται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα εφημεριών του νοσοκομείου αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού, μετά από σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και θετική εισήγηση του επιστημονικού συμβουλίου του νοσοκομείου στο οποίο εγκαθίσταται το πανεπιστημιακό εργαστήριο ή η πανεπιστημιακή κλινική ή η ειδική μονάδα όπου απασχολούνται.

Άρθρο 59
Λοιπές διατάξεις για τα πανεπιστημιακά εργαστήρια και τις κλινικές

1. Σε πανεπιστημιακά εργαστήρια και πανεπιστημιακές κλινικές που εγκαθίστανται σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή στο Ευγενίδειο Θεραπευτήριο, δύναται να εγκαθίσταται επιστημονικός εξοπλισμός του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι., κατόπιν απόφασης της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. ή της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε., αντίστοιχα, και σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου οργάνου του φορέα στον οποίον εγκαθίστανται. Για την εγκατάσταση εξοπλισμού απαιτείται η σύναψη προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ του νόμιμου εκπροσώπου του νοσοκομείου του Ε.Σ.Υ. ή του πανεπιστημιακού νοσοκομείου ή του Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου, του Διευθυντή του πανεπιστημιακού εργαστηρίου ή της πανεπιστημιακής κλινικής και του Πρύτανη του Α.Ε.Ι. ή του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε., αναλόγως αν ο εξοπλισμός ανήκει στο Α.Ε.Ι. ή στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι., με την οποία καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις της χρήσης του εξοπλισμού και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμβαλλόμενων μερών. Η διαχείριση των εσόδων που προκύπτουν από τη χρήση εξοπλισμού του παρόντος πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. σε διακριτό έργο/πρόγραμμα με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Διευθυντή του εργαστηρίου ή της κλινικής.

2. Πανεπιστημιακά εργαστήρια, πανεπιστημιακές κλινικές των Α.Ε.Ι. ή ειδικές μονάδες αυτών δύνανται να εντάσσονται και να λειτουργούν σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή στο Ευγενίδειο Θεραπευτήριο. Η ένταξη του πρώτου εδαφίου διενεργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης του αρμοδίου συλλογικού οργάνου της ακαδημαϊκής μονάδας, στην οποία εντάσσεται το εργαστήριο ή η κλινική ή ειδική μονάδα, και μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του νοσοκομείου υποδοχής, κατόπιν θετικής εισήγησης του επιστημονικού του συμβουλίου. Με όμοια απόφαση και διαδικασία είναι δυνατή η μετακίνηση ή μετεγκατάσταση ή απένταξη πανεπιστημιακών εργαστηρίων, κλινικών των Α.Ε.Ι. και ειδικών μονάδων τους από νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., από πανεπιστημιακά νοσοκομεία που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από το Ευγενίδειο Θεραπευτήριο.

3. Πανεπιστημιακές κλινικές που ιδρύονται από Τμήματα Οδοντιατρικής ή Κτηνιατρικής των Α.Ε.Ι. δύναται είτε να εγκαθίστανται και να λειτουργούν εντός των εγκαταστάσεων των Α.Ε.Ι. είτε να εντάσσονται σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. ή σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή στο Ευγενίδειο Θεραπευτήριο. Για την ένταξη πανεπιστημιακών κλινικών Τμημάτων Οδοντιατρικής των Α.Ε.Ι. σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. εφαρμόζεται αναλογικά η διαδικασία της παρ. 2.

4. Το πάσης φύσεως προσωπικό των Α.Ε.Ι. που υπηρετεί σε πανεπιστημιακές κλινικές και ειδικές μονάδες ή πανεπιστημιακά εργαστήρια, που έχουν εγκατασταθεί σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. ή σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία ή στο Ευγενίδειο Θεραπευτήριο, σε ό,τι αφορά στην υπηρεσία του στο νοσοκομείο, θεωρείται ότι βρίσκεται σε οργανική σχέση με αυτό και υπάγεται στη δικαιοδοσία και στον ιεραρχικό έλεγχο των αρμόδιων οργάνων του νοσοκομείου, όπως το λοιπό προσωπικό της ιατρικής υπηρεσίας. Οι διοικήσεις των νοσοκομείων, στα οποία είναι ενταγμένες πανεπιστημιακές κλινικές, οφείλουν να διευκολύνουν το διδακτικό, ερευνητικό, κλινικό και διοικητικό έργο των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) που υπηρετούν σε αυτές.

5. Πανεπιστημιακές κλινικές των Α.Ε.Ι. δύνανται να διενεργούν σε φυσικά πρόσωπα διαγνωστικές εξετάσεις ή πράξεις, καθώς και θεραπευτικές πράξεις, οι οποίες αποζημιώνονται από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Για τον σκοπό αυτόν συνάπτονται συμβάσεις μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., του Διευθυντή της κλινικής και του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι., που αναλαμβάνει την οικονομική διαχείριση των εσόδων, στις οποίες αναγράφονται το είδος των εξετάσεων και των πράξεων που αποζημιώνονται με αναφορά του τίτλου εξέτασης ή πράξης και του κωδικού αριθμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., η τιμή αποζημίωσης ανά εξέταση ή πράξη, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών. Η παρούσα εφαρμόζεται αναλογικά και για τα πανεπιστημιακά εργαστήρια των Α.Ε.Ι. που παρέχουν υπηρεσίες υγείας.

Άρθρο 60
Πανεπιστημιακά μουσεία Διαδικασία ίδρυσης Σκοπός

1. Με απόφαση της Συγκλήτου του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) δύνανται να ιδρύονται, συγχωνεύονται, κατατέμνονται, μετονομάζονται ή καταργούνται πανεπιστημιακά μουσεία του Α.Ε.Ι. με εκπαιδευτικό και ερευνητικό σκοπό, καθώς και να μεταβάλλεται η έδρα τους και να εγκρίνεται ο κανονισμός λειτουργίας τους. Τα πανεπιστημιακά μουσεία των Α.Ε.Ι. δύνανται να αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με την παρ. 4 του ν. 4858/2021 (Α’ 220).

2. Ένα πανεπιστημιακό μουσείο δύναται να εντάσσεται και να λειτουργεί στο πλαίσιο μιας ακαδημαϊκής μονάδας, Σχολής, Τμήματος ή Τομέα, ή απευθείας στο Α.Ε.Ι. Αν πανεπιστημιακό μουσείο εντάσσεται σε επιμέρους ακαδημαϊκή μονάδα, για την ίδρυση, μετονομασία, κατάργηση και τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του, απαιτείται εισήγηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία εντάσσεται, της Κοσμητείας, της Συνέλευσης του Τμήματος ή της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα, προς τη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι.

3. Σκοπός του πανεπιστημιακού μουσείου είναι να φυλάσσει, συντηρεί, καταγράφει, τεκμηριώνει, ερευνά, ερμηνεύει και ιδίως να εκθέτει και να προβάλλει στους φοιτητές του Α.Ε.Ι., καθώς και στο ευρύ κοινό, συλλογές αρχαιολογικών, καλλιτεχνικών, εθνολογικών ή άλλων υλικών μαρτυριών του ανθρώπου και του περιβάλλοντός του, με σκοπό τη μελέτη, την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία.

4. Για την ίδρυση πανεπιστημιακού μουσείου εντός του Α.Ε.Ι. απαιτείται να πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η ύπαρξη τουλάχιστον μιας (1) μόνιμης συλλογής αρχαιολογικής, καλλιτεχνικής, εθνολογικής ή αποτελούμενης από άλλες υλικές μαρτυρίες του ανθρώπου και του περιβάλλοντός του, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 4858/2021,

β) η εξασφάλιση κατάλληλων χώρων για τη φύλαξη, συντήρηση, καταγραφή, τεκμηρίωση και μελέτη, έκθεση και προβολή των συλλογών, καθώς και την υποδοχή και εξυπηρέτηση των φοιτητών και του κοινού και

γ) η εξασφάλιση κατάλληλου και επαρκούς επιστημονικού και λοιπού προσωπικού για την επίτευξη των σκοπών του μουσείου.

5. Η απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. της παρ. 1 για την ίδρυση πανεπιστημιακού μουσείου περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α) αναλυτική παρουσίαση του περιεχομένου των συλλογών του μουσείου και περιγραφή του τρόπου καταγραφής και τεκμηρίωσής τους,

β) τους σκοπούς του Μουσείου, οι οποίοι πρέπει να εξυπηρετούν τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες

σε ίδια ή συναφή γνωστικά αντικείμενα με αυτά της ακαδημαϊκής μονάδας, τις δράσεις και τις δραστηριότητες του Μουσείου,

γ) αναφορά στην πολιτική εμπλουτισμού των συλλογών,

δ) τεκμηρίωση της καταλληλότητας και της επάρκειας των κτηρίων ή χώρων για την εγκατάσταση του πανεπιστημιακού μουσείου, σε σχέση και με τις επιμέρους λειτουργίες, τις οποίες τα κτήρια ή οι χώροι για την εγκατάσταση καλύπτουν, καθώς και της προσβασιμότητας των φυσικών και ψηφιακών υποδομών και υπηρεσιών του σε προσωπικό και επισκέπτες με αναπηρία,

ε) το προσωπικό που θα στελεχώσει το πανεπιστημιακό μουσείο,

στ) συνοπτική έκθεση, που περιλαμβάνει τις αρχές παρουσίασης των εκθεμάτων, το περιεχόμενο και τις δυνατότητες θεματολογικής αξιοποίησης της υφιστάμενης συλλογής, σε συνάρτηση και με αναφορές στον τόπο όπου βρίσκεται το μουσείο,

ζ) σχέδιο για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που να εξασφαλίζει την προστασία των συλλογών,

η) τους πόρους και κάθε πηγή χρηματοδότησης του πανεπιστημιακού μουσείου,

θ) εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του πανεπιστημιακού μουσείου,

ι) κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία του πανεπιστημιακού μουσείου.

Η απόφαση της Συγκλήτου της παρ. 1 συνοδεύεται από μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας για την ίδρυση Μουσείου.

6. Οι αποφάσεις περί ίδρυσης, μετονομασίας, κατάργησης, συγχώνευσης ή τροποποίησης των εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας των πανεπιστημιακών μουσείων κοινοποιούνται με επιμέλεια του Α.Ε.Ι. στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Άρθρο 61
Διευθυντής Πανεπιστημιακού Μουσείου

1. Διευθυντής πανεπιστημιακού μουσείου εκλέγεται μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) πλήρους απασχόλησης, της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, που υπηρετεί στην ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία εντάσσεται το πανεπιστημιακό μουσείο. Η εκλογή του πραγματοποιείται από ειδικό εκλεκτορικό σώμα, το οποίο αποτελείται από όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης που υπηρετούν στην ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία εντάσσεται το Μουσείο. Η θητεία του Διευθυντή είναι τριετής.

2. Δεν επιτρέπεται να θέσουν υποψηφιότητα για τη θέση του Διευθυντή πανεπιστημιακού μουσείου όσοι αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας για την οποία προκηρύσσεται η θέση.

3. Η κατοχή θέσης Διευθυντή πανεπιστημιακού μουσείου δεν είναι ασυμβίβαστη με την κατοχή άλλου αξιώματος μονομελούς οργάνου διοίκησης του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή με την ιδιότητα μέλους συλλογικού οργάνου του Α.Ε.Ι.

4. Η προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή πανεπιστημιακού μουσείου πραγματοποιείται από τον επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας, όπου εντάσσεται το πανεπιστημιακό μουσείο, Κοσμήτορα, Πρόεδρο Τμήματος ή Διευθυντή Τομέα, ή τον Πρύτανη, εάν το πανεπιστημιακό μουσείο εντάσσεται στο Α.Ε.Ι. Η προκήρυξη διενεργείται τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος Διευθυντή. Στην προκήρυξη ορίζονται η διαδικασία και η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας, η ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας, η επαναληπτική ημερομηνία διεξαγωγής, αν υπάρχει ισοψηφία και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τη διαδικασία εκλογής. Ο επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας, στην οποία εντάσσεται το πανεπιστημιακό μουσείο, μεριμνά για την ανάρτηση της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Α.Ε.Ι. και λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιοποίηση της προκήρυξης.

5. Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας με τη χρήση του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.) με την επιμέλεια του επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας της παρ. 4 ή του Πρύτανη του Α.Ε.Ι., με την προϋπόθεση ότι δεν είναι υποψήφιος ο ίδιος, οπότε την επιμέλεια της εκλογικής διαδικασίας αναλαμβάνει ο νόμιμος αναπληρωτής του, αν υπάρχει, άλλως το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. που υπηρετεί στην ακαδημαϊκή μονάδα. Ειδικότερα, ο επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας ελέγχει αν οι υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις εκλογιμότητας και καταρτίζει ενιαίο ψηφοδέλτιο με όλους τους υποψηφίους. Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική. Αν κανείς από τους υποψηφίους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του ειδικού εκλεκτορικού σώματος της παρ. 1 ή αν υπάρχει ισοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την επόμενη εργάσιμη ημέρα μεταξύ των υποψηφίων που καταλαμβάνουν την πρώτη και τη δεύτερη θέση. Επί νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή επαναλαμβάνεται, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν υπάρχει ισοψηφία, διενεργείται από τον επικεφαλής κλήρωση ενώπιον των υποψηφίων που ισοψήφησαν. Αν υπάρχει μόνο ένας υποψήφιος, αυτός εκλέγεται μόνο αν λάβει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των έγκυρων ψήφων των μελών του ειδικού εκλεκτορικού σώματος της παρ. 2 που συμμετέχουν στην ψηφοφορία.

6. Ο επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εξάγει τα αποτελέσματα της εκλογής, ανακηρύσσει τον εκλεγέντα Διευθυντή και αποστέλλει το πρακτικό εκλογής στον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. Μετά από την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας, ο

Πρύτανης εκδίδει διαπιστωτική πράξη εκλογής, η οποία αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

7. Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., δύναται να οριστεί Διευθυντής του πανεπιστημιακού μουσείου, χωρίς τη διαδικασία εκλογής του παρόντος, εφόσον συντρέχουν διαζευκτικά οι ακόλουθες περιπτώσεις:

α) μη υποβολής υποψηφιοτήτων κατά την εκλογική διαδικασία,

β) παραίτησης ή έκλειψης για οποιονδήποτε λόγο του Διευθυντή του πανεπιστημιακού μουσείου κατά τη διάρκεια της θητείας του, και έως τη λήξη της,

γ) αν το πανεπιστημιακό μουσείο εντάσσεται απευθείας στο Α.Ε.Ι., και όχι σε επιμέρους ακαδημαϊκή μονάδα του Α.Ε.Ι.

8. Ο Διευθυντής του πανεπιστημιακού μουσείου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) προΐσταται και εποπτεύει τη λειτουργία του πανεπιστημιακού μουσείου,

β) μεριμνά για την εφαρμογή του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του πανεπιστημιακού μουσείου, του εσωτερικού κανονισμού του Α.Ε.Ι. και των αποφάσεων των οργάνων του Α.Ε.Ι., καθώς και για την τήρηση της νομοθεσίας,

γ) έχει την ιδιότητα του Επιστημονικού Υπευθύνου σε έργα/προγράμματα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), ο οποίος διαχειρίζεται τους ίδιους πόρους του Μουσείου,

δ) εισηγείται προς τον Πρύτανη τη διάθεση διοικητικού προσωπικού του Α.Ε.Ι. για την υποστήριξή του,

ε) μεριμνά για τον εμπλουτισμό των συλλογών του Μουσείου και την εφαρμογή των αρχών παρουσίασης των εκθεμάτων,

στ) μεριμνά για την προστασία των συλλογών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με το ισχύον σχέδιο,

ζ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που ορίζεται στον εσωτερικό κανονισμό του Α.Ε.Ι. και στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του πανεπιστημιακού μουσείου.

Άρθρο 62
Προσωπικό Μουσείου
Στα πανεπιστημιακά μουσεία του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) απασχολούνται:

α) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού, που τοποθετούνται με απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου της ακαδημαϊκής μονάδας, ήτοι της Κοσμητείας, της Συνέλευσης του Τμήματος ή της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα, στην οποία εντάσσεται το πανεπιστημιακό μουσείο ή με απόφαση του Πρύτανη, αν το πανεπιστημιακό μουσείο εντάσσεται στο Α.Ε.Ι.,

β) διοικητικό προσωπικό της διοικητικής μονάδας στην οποία ανήκει το Μουσείο,

γ) προσωπικό του Α.Ε.Ι. για την εκτέλεση πρόσθετου έργου επ’ αμοιβή μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε.,

δ) πρόσθετο επιστημονικό, διοικητικό, τεχνικό και λοιπό προσωπικό με σύμβαση έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου, το οποίο επιλέγεται για την εκτέλεση έργων/ προγραμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 243.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Άρθρο 63
Διάρθρωση σπουδών σε κύκλους

1. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) οργανώνουν προγράμματα σπουδών που διαρθρώνονται σε τρεις (3) κύκλους, ως εξής:

α) Ο πρώτος κύκλος αφορά στην οργάνωση Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών (Π.Π.Σ.) με ελάχιστο αριθμό διακοσίων σαράντα (240) πιστωτικών μονάδων (European Credit Transfer and Accumulation System ECTS) και ελάχιστη διάρκεια οκτώ (8) ακαδημαϊκών εξαμήνων, με εξαίρεση τα προγράμματα σπουδών εφαρμοσμένων επιστημών και τεχνολογίας που έχουν ελάχιστο αριθμό διακοσίων δέκα (210) πιστωτικών μονάδων και ελάχιστη διάρκεια επτά (7) ακαδημαϊκών εξαμήνων, η επιτυχής ολοκλήρωση των οποίων οδηγεί στο επίπεδο έξι (6) του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4763/2020 (Α’ 254), περί της αρχιτεκτονικής δομής και των περιγραφικών δεικτών επιπέδων πλαισίου.

β) Ο δεύτερος κύκλος αφορά στην οργάνωση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με ελάχιστο αριθμό εξήντα (60) πιστωτικών μονάδων (ECTS) και ελάχιστη διάρκεια δύο (2) ακαδημαϊκών εξαμήνων, η επιτυχής ολοκλήρωση των οποίων οδηγεί στο επίπεδο επτά (7) του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4763/2020.

γ) Ο τρίτος κύκλος αφορά στην οργάνωση Διδακτορικών Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Π.Σ.), με ελάχιστη διάρκεια τριών (3) ακαδημαϊκών ετών, η επιτυχής ολοκλήρωση των οποίων οδηγεί στο επίπεδο οκτώ (8) του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4763/2020.

2. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας ίδρυσης προγραμμάτων σπουδών της παρ. 1 και η έναρξη της λειτουργίας τους προϋποθέτουν την προηγούμενη πιστοποίησή τους από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.). Για τη συνέχιση της λειτουργίας τους απαιτείται η περιοδική πιστοποίησή τους ανά πέντε (5) έτη στο πλαίσιο αξιολόγησης της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία εντάσσονται.

Άρθρο 64
Διδακτικό έργο

1. Ως διδακτικό έργο νοείται: α) η αυτοδύναμη διδασκαλία μαθημάτων, υποχρεωτικών και επιλογής, β) η διεξαγωγή εργαστηρίων και εργαστηριακών ασκήσεων, γ) το κλινικό έργο για τη διδασκαλία φοιτητών και η διεξαγωγή κλινικών ασκήσεων, δ) η εποπτεία και ο συντονισμός των φοιτητών κατά τη διενέργεια πρακτικής άσκησης, ε) η επίβλεψη εργασιών ή διπλωματικών εργασιών και στ) η οργάνωση και διεξαγωγή σεμιναρίων και συνεδρίων ή η οργάνωση και ο συντονισμός άλλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην εμβάθυνση και εμπέδωση σε υψηλό επίπεδο γνώσεων των φοιτητών σε επιστημονικές περιοχές του γνωστικού αντικειμένου του προγράμματος σπουδών.

2. Με τον Κανονισμό του προγράμματος σπουδών καθορίζονται η διάρθρωση του προγράμματος σπουδών και η κατανομή των μαθημάτων, εργαστηρίων, κλινικών ασκήσεων, σεμιναρίων, της πρακτικής άσκησης, εφόσον υφίσταται, και λοιπών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του προγράμματος σπουδών σε ακαδημαϊκά εξάμηνα.

3. Με απόφαση της Συνέλευσης καθορίζονται η κατανομή του διδακτικού έργου στους διδάσκοντες, το ωρολόγιο πρόγραμμα ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο και πραγματοποιείται η κατανομή των διδακτικών ωρών εντός του ακαδημαϊκού εξαμήνου. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας. Τα υποχρεωτικά μαθήματα κάθε προγράμματος σπουδών δεν υπολείπονται των τριάντα εννέα (39) διδακτικών ωρών. Επιπλέον των ελάχιστων ωρών διδακτικού έργου ανά μάθημα του πρώτου εδαφίου, κάθε διδάσκων δύναται να οργανώνει διδασκαλία μαθημάτων εμβάθυνσης και βιωματικής μάθησης σε μικρές ομάδες φοιτητών, όπως φροντιστηριακές ασκήσεις και ασκήσεις πεδίου.

4. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος δύναται να τροποποιείται το ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών. Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της Συνέλευσης του Τμήματος, δύναται να παρατείνεται η διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου, αν οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες δεν διεξήχθησαν για λόγους ανωτέρας βίας, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών και το εγκεκριμένο ωρολόγιο πρόγραμμα.

Άρθρο 65
Αξιολόγηση φοιτητών Εξετάσεις

1. Η αξιολόγηση των φοιτητών δύναται να πραγματοποιείται με γραπτές ή προφορικές εξετάσεις, ενδιάμεσες εξετάσεις προόδου, γραπτές εργασίες, εργαστηριακές ή κλινικές ασκήσεις, συνδυασμό διαφορετικών μεθόδων αξιολόγησης ή άλλες μεθόδους αξιολόγησης που συνάδουν με το είδος κάθε εκπαιδευτικής διαδικασίας. Κατά τη διεξαγωγή γραπτών ή προφορικών εξετάσεων, ως μεθόδων αξιολόγησης, εξασφαλίζεται υποχρεωτικά το αδιάβλητο της διαδικασίας. Αν στον εσωτερικό κανονισμό του προγράμματος σπουδών περιλαμβάνονται ως δυνατές περισσότερες από μία (1) μέθοδοι αξιολόγησης του πρώτου εδαφίου, ο διδάσκων επιλέγει αυτή που θεωρεί ως καταλληλότερη για την αξιολόγηση των φοιτητών.

2. Αν η αξιολόγηση πραγματοποιείται με τελικές εξετάσεις, οι εξετάσεις διενεργούνται μετά από την ολοκλήρωση του ακαδημαϊκού εξαμήνου για τα προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου και με επαναληπτική εξεταστική μετά την ολοκλήρωση του ακαδημαϊκού έτους. Στα προγράμματα σπουδών δεύτερου και τρίτου κύκλου η αξιολόγηση δύναται να πραγματοποιείται είτε μετά από την ολοκλήρωση κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου είτε μετά από την ολοκλήρωση του διδακτικού έργου κάθε μαθήματος ή την ολοκλήρωση κάθε εκπαιδευτικής δραστηριότητας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό του προγράμματος.

3. Οι φοιτητές δύνανται να συμμετέχουν στη διαδικασία εξετάσεων κάθε προγράμματος σπουδών σύμφωνα

με όσα ορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) και τον εσωτερικό κανονισμό κάθε προγράμματος. Κατά την επαναληπτική εξεταστική, οι φοιτητές δικαιούνται να εξετάζονται σε μαθήματα και εκπαιδευτικές δραστηριότητες ανεξαρτήτως του ακαδημαϊκού εξαμήνου στη διάρκεια του οποίου παρέχονται σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών, αν δεν έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς σε αυτά. Ειδικώς οι φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου που έχουν συμπληρώσει την περίοδο κανονικής φοίτησης, που ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών ακαδημαϊκών εξαμήνων, δικαιούνται να εξετάζονται κατά την εξεταστική περίοδο κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.

4. Με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Α.Ε.Ι. ρυθμίζονται:

α) οι μέθοδοι αξιολόγησης μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που προσφέρονται στο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των προγραμμάτων σπουδών και οι ειδικότεροι όροι σχετικά με τη διενέργεια εξετάσεων και τους τρόπους εξασφάλισης του αδιάβλητου των εξετάσεων,

β) οι εναλλακτικές μέθοδοι αξιολόγησης, όπως η διεξαγωγή γραπτών ή προφορικών εξετάσεων με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών ή συνθηκών που ανάγονται σε λόγους ανωτέρας βίας ή για προγράμματα σπουδών δεύτερου κύκλου που οργανώνονται με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το αδιάβλητο της διαδικασίας της αξιολόγησης,

γ) οι εναλλακτικές μέθοδοι για την αξιολόγηση φοιτητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και

δ) τα μέτρα πρόνοιας για την αξιολόγηση φοιτητών που αποδεδειγμένα είναι ασθενείς ή αναρρώνουν από βαριά ασθένεια κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου.

5. Με τον εσωτερικό κανονισμό του προγράμματος σπουδών καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στις οποίες δύναται να αιτηθεί την αξιολόγησή του κάθε φοιτητής ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο.

6. Αν ο φοιτητής αποτύχει περισσότερες από τρεις (3) φορές στο ίδιο μάθημα, δύναται να ζητήσει, με αίτησή του προς τον Πρόεδρο του Τμήματος, να αξιολογηθεί από τριμελή επιτροπή, η οποία αποτελείται από διδακτικό προσωπικό του ίδιου ή άλλου Τμήματος του Α.Ε.Ι. με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με αυτό του προς εξέταση μαθήματος, στην οποία δεν δύναται να συμμετέχει ο διδάσκων του μαθήματος. Αν ο Πρόεδρος του Τμήματος δεν ορίσει τα μέλη της επιτροπής του πρώτου εδαφίου εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή της αίτησης, ο φοιτητής δύναται να ζητήσει τον ορισμό τους από τον Κοσμήτορα της Σχολής, και αν πρόκειται για Μονοτμηματική Σχολή, από τον Πρύτανη του Ιδρύματος. Αν δεν ορισθεί επιτροπή από κανένα από τα αρμόδια όργανα εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή του αιτήματος, ο φοιτητής υποβάλλει την αίτησή του στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο ελέγχει τον Πρύτανη για τη μη υλοποίηση του αιτήματος. Η αξιολόγηση από την τριμελή επιτροπή της παρούσας πραγματοποιείται οποτεδήποτε εντός του ακαδημαϊκού έτους.

Άρθρο 66
Ιδρυματικός κατάλογος μαθημάτων

1. Με απόφαση της Συγκλήτου εγκρίνεται ο ιδρυματικός κατάλογος μαθημάτων, που περιλαμβάνει όλα τα μαθήματα, υποχρεωτικά, υποχρεωτικής επιλογής και ελεύθερης επιλογής, σεμινάρια, εργαστήρια και λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, που παρέχονται στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), καθώς και μαθήματα και τις λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες που παρέχονται στο πλαίσιο ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου, ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών σύντομης διάρκειας, συμπεριλαμβανομένων αυτών που οργανώνονται σε συνεργασία με άλλα ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Ο κατάλογος αναρτάται στον επίσημο ιστότοπο του Α.Ε.Ι. και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

2. Η οργάνωση μαθήματος ή εκπαιδευτικής δραστηριότητας πραγματοποιείται αποκλειστικά με την επιμέλεια ενός Τμήματος του Α.Ε.Ι. στο πλαίσιο προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος είναι δυνατόν μαθήματα που οργανώνονται με την επιμέλεια άλλων Τμημάτων του ίδιου Α.Ε.Ι. να εντάσσονται στο πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου του Τμήματος είτε ως υποχρεωτικά είτε ως υποχρεωτικής ή ελεύθερης επιλογής.

3. Κάθε μάθημα που εντάσσεται στον ιδρυματικό κατάλογο μαθημάτων περιλαμβάνει:

α) τη συνοπτική περιγραφή του μαθήματος (syllabus) και τους στόχους του,

β) τον αριθμό πιστωτικών μονάδων (European Credit Transfer and Accumulation System ECTS) που απονέμονται μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος,

γ) το διδακτικό προσωπικό στο οποίο ανατίθεται η διδασκαλία του μαθήματος,

δ) την ενδεικτική βιβλιογραφία του μαθήματος και τις επιλογές των έντυπων και ψηφιακών διδακτικών συγγραμμάτων που είναι διαθέσιμες μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ολοκληρωμένης διαχείρισης συγγραμμάτων και λοιπών βοηθημάτων «ΕΥΔΟΞΟΣ»,

ε) την προτεινόμενη κατανομή της διδακτέας ύλης, στ) τις υποχρεώσεις των φοιτητών για την επιτυχή

ολοκλήρωση του μαθήματος όπως υποχρεωτική παρακολούθηση, εργασίες και ασκήσεις,

ζ) τις μεθόδους αξιολόγησης, η) τα μαθησιακά αποτελέσματα, δηλαδή τις γνώσεις,

ικανότητες και δεξιότητες που οι φοιτητές γνωρίζουν, κατανοούν, κατέχουν και εφαρμόζουν μετά από την επιτυχή ολοκλήρωσή του και

θ) τα προγράμματα σπουδών στα οποία έχει ενταχθεί το μάθημα ως μέρος του βασικού κύκλου σπουδών.

4. Φοιτητές προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου δύνανται να επιλέγουν να παρακολουθούν και να αξιολογούνται σε μαθήματα ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες άλλων προγραμμάτων σπουδών του ίδιου ή άλλου Τμήματος του Α.Ε.Ι. που περιλαμβάνονται στον ιδρυματικό κατάλογο, ανεξαρτήτως αν έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα σπουδών τους, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Η επιτυχής αξιολόγηση σε μαθήματα ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες άλλων προγραμμάτων σπουδών προσμετράται για την απονομή του τίτλου σπουδών αποκλειστικά, ως μαθήματα ελεύθερης επιλογής. Ο ανώτατος αριθμός πιστωτικών μονάδων από την επιτυχή αξιολόγηση σε μαθήματα και εκπαιδευτικές δραστηριότητες άλλων προγραμμάτων σπουδών, αντιστοιχεί κατ’ ανώτατο όριο έως το δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού αριθμού πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών.

Άρθρο 67
Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

1. Η εκπαιδευτική διαδικασία δύναται να διεξάγεται με τη χρήση μεθόδων σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αποκλειστικά στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) παροχής διδακτικού έργου σε προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου, που διεξάγεται με τη συμμετοχή Καθηγητών από ιδρύματα της αλλοδαπής ή Συνεργαζόμενων Καθηγητών,

β) παροχής διδακτικού έργου στο πλαίσιο κοινών προγραμμάτων σπουδών με ιδρύματα της αλλοδαπής,

γ) παροχής διδακτικού έργου στο πλαίσιο διατμηματικών ή διιδρυματικών προγραμμάτων πρώτου κύκλου, κατά το μέρος του διδακτικού έργου που παρέχεται με την ευθύνη των συνεργαζόμενων Τμημάτων, εφόσον η έδρα των συνεργαζόμενων Τμημάτων είναι σε διαφορετική πόλη,

δ) παροχής διδακτικού έργου σε προγράμματα σπουδών δεύτερου κύκλου και

ε) σε ανωτέρα βία ή έκτακτες συνθήκες, όπου δεν καθίσταται δυνατή η διά ζώσης διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας ή η χρήση των υποδομών του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και λοιπών δραστηριοτήτων του,

στ) οργάνωσης μαθημάτων εμβάθυνσης και φροντιστηριακών ασκήσεων, πέραν των υποχρεωτικών ωρών διδακτικού έργου ανά μάθημα.

Η οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εξασφαλίζει την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

2. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας διά ζώσης, με παράλληλη σύγχρονη αναμετάδοση του διεξαγόμενου διδακτικού έργου με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, αποκλειστικά προς φοιτητές άλλων Τμημάτων του ίδιου Α.Ε.Ι., εφόσον αυτοί επιλέγουν την παρακολούθηση μαθημάτων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων άλλων Τμημάτων του ίδιου Α.Ε.Ι., υπό την προϋπόθεση ότι οι φοιτητές προς τους οποίους απευθύνεται φοιτούν σε Τμήμα που εδρεύει σε διαφορετική περιφερειακή ενότητα ή πόλη από αυτήν

του Τμήματος στο οποίο παρέχεται το μάθημα. Η αξιολόγηση των φοιτητών πραγματοποιείται με ενιαίο τρόπο, ανεξαρτήτως της μεθόδου διεξαγωγής της εκπαιδευτικής διαδικασίας και παρακολούθησης των φοιτητών.

3. Με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Α.Ε.Ι. καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις οργάνωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας με μεθόδους σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η μονάδα του Α.Ε.Ι. που αναλαμβάνει την υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαιδευτικής διαδικασίας, ζητήματα σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων όσων συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό ζήτημα σχετικά με την εφαρμογή μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

4. Η οργάνωση μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με τη χρήση μεθόδων σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αφορά σε μαθήματα και εκπαιδευτικές δραστηριότητες που από τη φύση τους δύνανται να υποστηριχθούν με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και δεν εμπεριέχουν πρακτική, εργαστηριακή ή κλινική εξάσκηση των φοιτητών, που για τη διεξαγωγή τους απαιτείται η συμμετοχή των φοιτητών με φυσική παρουσία. Για τον σκοπό αυτόν, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος καθορίζονται τα μαθήματα και οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που δύνανται να διεξάγονται με τη χρήση μεθόδων σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σύμφωνα με το παρόν.

Άρθρο 68
Πλατφόρμα ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

1. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) τηρούν ηλεκτρονική πλατφόρμα προσβάσιμη και σε άτομα με αναπηρία, μέσω της οποίας παρέχονται υπηρεσίες ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για όλα τα προγράμματα σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου, που οργανώνονται από το Α.Ε.Ι. Με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Α.Ε.Ι. καθορίζονται ζητήματα σχετικά με την ταυτοποίηση των δικαιούχων κατά την είσοδο στην πλατφόρμα, τα δικαιώματα πρόσβασής τους σε αυτήν και τις υποχρεώσεις των διδασκόντων και των φοιτητών.

2. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της παρ. 1 δύναται να αναρτάται εκπαιδευτικό υλικό ανά μάθημα, το οποίο δύναται να περιλαμβάνει σημειώσεις, παρουσιάσεις, ασκήσεις, ενδεικτικές λύσεις αυτών, καθώς και βιντεοσκοπημένες διαλέξεις, εφόσον τηρείται η κείμενη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Το πάσης φύσεως εκπαιδευτικό υλικό παρέχεται αποκλειστικά για εκπαιδευτική χρήση των φοιτητών και προστατεύεται από τον ν. 2121/1993 (Α’ 25), εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις.

Άρθρο 69
Πρακτική άσκηση φοιτητών

1. Στα προγράμματα σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου δύναται να προβλέπεται η διενέργεια πρακτικής άσκησης φοιτητών, ως υποχρεωτική ή προαιρετική εκπαιδευτική δραστηριότητα του προγράμματος σπουδών που στοχεύει στην πρακτική εφαρμογή των θεωρητικών επιστημονικών γνώσεων που αποκτήθηκαν από την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος σπουδών και την εξοικείωση των φοιτητών με πιθανούς χώρους εργασίας. Η πρακτική άσκηση φοιτητών διεξάγεται σε δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχειρήσεις, εφεξής καλούμενους «φορείς υποδοχής», υπό την εποπτεία διδάσκοντος του προγράμματος σπουδών. Η πρακτική άσκηση δύναται να διεξάγεται και σε φορείς της αλλοδαπής, εφόσον καθίσταται εφικτή η εποπτεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό του προγράμματος σπουδών της παρ. 2. Για την πρακτική άσκηση φοιτητών συνάπτεται σύμβαση πρακτικής άσκησης μεταξύ του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), του φοιτητή και του φορέα υποδοχής. Η επιτυχής ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης συνεπάγεται την απονομή του αριθμού των πιστωτικών μονάδων (European Credit Transfer and Accumulation System ECTS), που καθορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

2. Η καταχώριση και διάθεση θέσεων πρακτικής άσκησης για φοιτητές πρώτου κύκλου σπουδών υποστηρίζεται από το ειδικό Πληροφοριακό Σύστημα ΑΤΛΑΣ της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.). Για τους σκοπούς του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ L 119) και του ν. 4624/2019 (Α’ 137), το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενεργούν ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας και η Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. ως Εκτελούσα την Επεξεργασία. Κάθε θέση πρακτικής άσκησης που αφορά σε φοιτητές πρώτου κύκλου σπουδών των Α.Ε.Ι. υποχρεωτικά δημοσιεύεται και καταγράφεται στο πληροφοριακό σύστημα ΑΤΛΑΣ.

3. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος καθορίζονται λεπτομέρειες σχετικά με τη διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης, όπως η υποχρεωτική ή μη διεξαγωγή της για την απονομή του τίτλου σπουδών, το σύνολο των ωρών πρακτικής άσκησης, η χρονική της διάρκεια σε ημερολογιακούς μήνες, η περίοδος υλοποίησής της σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών, καθώς και οι ελάχιστες προϋποθέσεις ακαδημαϊκής προόδου που πρέπει να πληρούνται πριν από την έναρξη διεξαγωγής της. Εάν η πρακτική άσκηση δεν είναι υποχρεωτική για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών, με τον εσωτερικό κανονισμό του προγράμματος σπουδών δύναται να καθορίζονται οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής εάν ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων πρακτικής άσκησης δεν επαρκεί για την κάλυψη του συνόλου των αιτήσεων των ενδιαφερομένων φοιτητών του προγράμματος.

4. Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. δύναται να ορίζεται ο Ιδρυματικός Υπεύθυνος της πρακτικής άσκησης του Α.Ε.Ι. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ή του ανά περίπτωση αρμόδιου οργάνου για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) ανά ακαδημαϊκό έτος ορίζονται:

α) Ο Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης, ο οποίος προέρχεται από τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ή Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) ή Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ή Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος, και έχει ως αντικείμενο τη γενική εποπτεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας της πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών, τον συντονισμό των Εποπτών Πρακτικής Άσκησης και των φορέων υποδοχής.

β) Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης, η οποία αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Ε.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος, στην οποία προΐσταται ο Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης, με αντικείμενο την αξιολόγηση των αιτήσεων των φοιτητών που επιθυμούν να διεξάγουν πρακτική άσκηση, εάν αυτή δεν είναι υποχρεωτική, τον συντονισμό των δραστηριοτήτων που αφορούν στην πρακτική άσκηση φοιτητών, την επίλυση προβλημάτων, τον ορισμό Επόπτη ανά πρακτικά ασκούμενο φοιτητή, τη σύνταξη και υποβολή ετήσιας έκθεσης για την υλοποίηση και αξιολόγηση του προγράμματος πρακτικής άσκησης προς τη Συνέλευση του Τμήματος, καθώς και την υποβολή εισηγήσεων για την τροποποίηση του προγράμματος σπουδών σε ό,τι αφορά τα θέματα πρακτικής άσκησης,

Ο Υπεύθυνος και η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης δύνανται να είναι κοινοί για όλα ή για έναν αριθμό προγραμμάτων σπουδών του ίδιου Τμήματος.

5. Ο Επόπτης είναι αρμόδιος για την καθοδήγηση και υποστήριξη των φοιτητών καθ’ όλη τη διαδικασία της πρακτικής άσκησης σε φορείς υποδοχής, την επικοινωνία με τους φορείς υποδοχής για την επίτευξη των επιδιωκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων και την ενημέρωση του Υπευθύνου και της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης. Ως Επόπτες είναι δυνατόν να οριστούν διδάσκοντες του προγράμματος σπουδών.

6. Οι φοιτητές που διεξάγουν πρακτική άσκηση, υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) μέσω του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) (πρώην Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.), σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 3232/2004 (Α’ 48) μόνο για τον κλάδο του ατυχήματος, το κόστος της οποίας βαρύνει αποκλειστικά τον φορέα υποδοχής.

7. Το ύψος της μηνιαίας αποζημίωσης για τη διεξαγωγή πρακτικής άσκησης σε φορείς του ιδιωτικού τομέα ανέρχεται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του νομοθετημένου κατώτατου βασικού μισθού, εφόσον η πρακτική άσκηση αφορά εκπαιδευτική δραστηριότητα που αντιστοιχεί σε πλήρη απασχόληση σαράντα (40) ωρών εβδομαδιαίως. Εάν η πρακτική άσκηση αφορά μικρότερο αριθμό ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης, το ποσό της μηνιαίας αποζημίωσης διαμορφώνεται αναλογικά σύμφωνα με τις συνολικές ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης. Η αποζημίωση δύναται να καταβάλλεται είτε σε μηνιαία βάση είτε με την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας της πρακτικής άσκησης.

8. Το κόστος αποζημίωσης και ασφάλισης των φοιτητών για τη διεξαγωγή πρακτικής άσκησης βαρύνει κατά προτεραιότητα τους φορείς υποδοχής. Κατ’ εξαίρεση, το κόστος αποζημίωσης και ασφάλισης δύναται να βαρύνει, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, τον προϋπολογισμό συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ή έργων χρηματοδοτούμενων από ίδιους ή ιδιωτικούς πόρους που διαχειρίζονται οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. Ειδικά, για τους φοιτητές που διεξάγουν υποχρεωτική πρακτική άσκηση για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών τους σε σχολικές μονάδες ή άλλους φορείς του δημοσίου τομέα, το κόστος αποζημίωσης και ασφάλισης δύναται να είναι χαμηλότερο από το οριζόμενο στην παρ. 7 και να καλύπτεται αποκλειστικά από πόρους συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ή ίδιους πόρους των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. Το ακριβές ύψος της αποζημίωσης του προηγούμενου εδαφίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων.

9. Η χορήγηση αποζημίωσης για τη διεξαγωγή πρακτικής άσκησης δεν συνιστά λόγο διακοπής άλλων οικονομικών παροχών που χορηγούνται ή ειδικών επιδομάτων ή συντάξεων που λαμβάνουν ή δικαιούνται να λάβουν οι φοιτητές του Α.Ε.Ι. για άλλους λόγους.

10. Με απόφαση της Συγκλήτου εγκρίνεται ο κανονισμός πρακτικής άσκησης, που αποτελεί διακριτό τμήμα του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Α.Ε.Ι. Με τον Κανονισμό καθορίζονται θέματα σχετικά με τον συντονισμό, τη λειτουργία, την οργάνωση, την υλοποίηση, την εποπτεία και την αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης ανά πρόγραμμα σπουδών, τον καθορισμό του Ιδρυματικού Υπεύθυνου της πρακτικής άσκησης, τις αρμοδιότητες του Υπεύθυνου Πρακτικής Άσκησης, της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης και των Εποπτών, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ασκούμενων φοιτητών, τη συνεργασία με τους φορείς υποδοχής και τις υποχρεώσεις τους, τη διαδικασία αλλαγής φορέων υποδοχής, το πρότυπο της σύμβασης πρακτικής άσκησης, τη διευκόλυνση των φοιτητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κατά τη διεξαγωγή πρακτικής άσκησης, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Άρθρο 70
Ίδρυση προγράμματος πρώτου κύκλου σπουδών

1. Κάθε Τμήμα δύναται να διοργανώνει ένα (1) ή περισσότερα προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου, τα οποία εντάσσονται στο αναπτυξιακό σχέδιο του Τμήματος και το στρατηγικό σχέδιο του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης, διέπονται από επιστημονική συνοχή και πληρούν προϋποθέσεις που εγγυώνται υψηλό επίπεδο σπουδών.

2. Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης της Συνέλευσης του Τμήματος, εγκρίνεται η ίδρυση, τροποποίηση, μετονομασία ή κατάργηση προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου.

3. Η απόφαση ίδρυσης προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

α) τον τίτλο, το περιεχόμενο και τον σκοπό του προγράμματος σπουδών, καθώς και τις κατευθύνσεις και τυχόν ειδικεύσεις του προγράμματος σπουδών,

β) το προτεινόμενο πρόγραμμα σπουδών στο οποίο περιλαμβάνεται το βασικό πρόγραμμα σπουδών, το οποίο αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστο όριο στο ενενήντα τοις εκατό (90%) του συνόλου των πιστωτικών μονάδων (European Credit Transfer and Accumulation System ECTS) του προγράμματος, τους τίτλους και την περιγραφή των μαθημάτων και των λοιπών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, το σύνολο των διδακτικών ωρών ανά εκπαιδευτική δραστηριότητα, τη χρονική αλληλουχία ή την αλληλεξάρτηση των μαθημάτων ή άλλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, καθώς και τη διεξαγωγή εργαστηριακών μαθημάτων, κλινικών ασκήσεων ή πρακτικής άσκησης, τη γλώσσα διεξαγωγής κάθε εκπαιδευτικής δραστηριότητας, η οποία δύναται να διαφέρει της ελληνικής και την κατανομή των πιστωτικών μονάδων ανά εκπαιδευτική δραστηριότητα. Το πρόγραμμα σπουδών δύναται να περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες που ενισχύουν τη διάδραση μεταξύ διδακτικού προσωπικού και φοιτητών, όπως τη συμμετοχή σε ερευνητικές ομάδες, εκπαιδευτικούς ομίλους, τη συγγραφή δημοσιεύσεων και την έκδοση πανεπιστημιακών/επιστημονικών περιοδικών, με αντίστοιχη κατανομή πιστωτικών μονάδων (ECTS),

γ) τα ειδικότερα προσόντα του διδακτικού προσωπικού που απαιτούνται για την επίτευξη των μαθησιακών στόχων του προγράμματος,

δ) τα μαθησιακά αποτελέσματα και τα προσόντα που αποκτώνται μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών, καθώς και τα μαθησιακά αποτελέσματα από την παρακολούθηση των επιμέρους μαθημάτων του προγράμματος, και την αντιστοίχισή του με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων,

ε) την υποχρεωτικότητα ή μη διεξαγωγής πρακτικής άσκησης, με σχετική αναφορά του αριθμού των πιστωτικών μονάδων που αντιστοιχούν σε αυτήν,

στ) τη χρονική διάρκεια του προγράμματος, η οποία δεν δύναται να υπολείπεται των οκτώ (8) ακαδημαϊκών εξαμήνων, με την επιφύλαξη του άρθρου 73 για την οργάνωση προγραμμάτων σπουδών εφαρμοσμένων επιστημών,

ζ) την υποχρέωση ή μη εκπόνησης πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας, με σχετική αναφορά του αριθμού των πιστωτικών μονάδων που αντιστοιχούν σε αυτήν,

η) το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απονομή του τίτλου σπουδών.

Άρθρο 71
Διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών

1. Τμήματα του ίδιου ή άλλου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) που καλύπτουν διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους και γνωστικά αντικείμενα, δύνανται να συνεργάζονται για την ίδρυση προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου διεπιστημονικού χαρακτήρα, η επιτυχής ολοκλήρωση των οποίων οδηγεί στην απονομή από κοινού τίτλου σπουδών.

2. Τα προγράμματα σπουδών διεπιστημονικού χαρακτήρα ιδρύονται με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. ή των συνεργαζόμενων Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης των Συνελεύσεων των συνεργαζόμενων Τμημάτων. Με την απόφαση ίδρυσης του προγράμματος σπουδών, εγκρίνεται η σύναψη ειδικού πρωτοκόλλου συνεργασίας, με το οποίο καθορίζονται οι όροι συνεργασίας, το διδακτικό έργο του προγράμματος που αναλαμβάνει κάθε συνεργαζόμενο Τμήμα, ο τόπος οργάνωσης, οι υποδομές και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση του προγράμματος, η εκπροσώπηση κάθε συνεργαζόμενου Τμήματος στην επιτροπή προγράμματος σπουδών και το Α.Ε.Ι. που αναλαμβάνει τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος, αν τα συνεργαζόμενα Τμήματα ανήκουν σε διαφορετικά Α.Ε.Ι. Στην επιτροπή προγράμματος σπουδών συμμετέχουν μέλη Δ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων Τμημάτων που διδάσκουν στο πρόγραμμα. Αν τα συνεργαζόμενα Τμήματα εδρεύουν σε διαφορετική πόλη, είναι δυνατή η οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τη χρήση μεθόδων σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σύμφωνα με το άρθρο 67 σε ποσοστό που δεν δύναται να υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) του προγράμματος σπουδών για το Τμήμα ή τα Τμήματα που εδρεύουν εκτός της πόλης που έχει καθοριστεί ως τόπος οργάνωσης του προγράμματος σπουδών.

Άρθρο 72
Διπλά προγράμματα σπουδών

1. Τμήματα του ίδιου ή άλλου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) δύνανται να διοργανώνουν διπλά προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου (dual major), τα οποία οδηγούν στην απονομή δύο (2) ισότιμων τίτλων σπουδών πρώτου κύκλου σε δύο (2) διακριτά γνωστικά αντικείμενα.

2. Η χρονική διάρκεια του διπλού προγράμματος σπουδών είναι προσαυξημένη κατ’ ελάχιστον κατά δύο (2) έτη από τη χρονική διάρκεια των λοιπών προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου και οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστον σε τριακόσιες εξήντα (360) πιστωτικές μονάδες. Τα διπλά προγράμματα σπουδών αποτελούν ενιαία προγράμματα σπουδών, που διαχωρίζονται σε δύο (2) επιμέρους μη αυτοτελή προγράμματα σπουδών που αφορούν σε διακριτά γνωστικά αντικείμενα. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες κάθε μη αυτοτελούς προγράμματος καλύπτουν κατ’ ελάχιστον εκατόν ογδόντα (180) πιστωτικές μονάδες.

3. Με απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι. ή των συνεργαζόμενων Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης των Συνελεύσεων των συνεργαζόμενων Τμημάτων, δύναται να ιδρύονται διπλά προγράμματα σπουδών.

Με την απόφαση ίδρυσης του προγράμματος σπουδών εγκρίνεται το ειδικό πρωτόκολλο συνεργασίας, με το οποίο καθορίζονται οι όροι συνεργασίας, το διδακτικό έργο του προγράμματος που αναλαμβάνει κάθε συνεργαζόμενο Τμήμα, ο τόπος οργάνωσης, οι υποδομές και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση του προγράμματος, η εκπροσώπηση κάθε συνεργαζόμενου Τμήματος στην επιτροπή προγράμματος σπουδών, το Α.Ε.Ι. που αναλαμβάνει τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος και τα στοιχεία της παρ. 3 του άρθρου 70, αν τα συνεργαζόμενα Τμήματα ανήκουν σε διαφορετικά Α.Ε.Ι., ο συνολικός αριθμός των εισακτέων, η κατανομή αυτών στον αριθμό εισακτέων κάθε συνεργαζόμενου Τμήματος και τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα σπουδών μεταξύ των εισαγομένων στα συνεργαζόμενα Τμήματα. Αν τα συνεργαζόμενα Τμήματα εδρεύουν σε διαφορετική περιφερειακή ενότητα ή πόλη, είναι δυνατή η οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τη χρήση μεθόδων σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ποσοστό που δεν δύναται να υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) του προγράμματος σπουδών για το Τμήμα που εδρεύει εκτός της πόλης που έχει καθοριστεί ως τόπος οργάνωσης του προγράμματος σπουδών.

Άρθρο 73
Τμήματα Εφαρμοσμένων Επιστημών και Τεχνολογίας Προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου εφαρμοσμένων επιστημών και τεχνολογίας

1. Τμήματα Εφαρμοσμένων Επιστημών και Τεχνολογίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) δύνανται να οργανώνουν προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου προσανατολισμού εφαρμοσμένων επιστημών και τεχνολογίας, που έχουν ως στόχο την εφαρμογή της επιστήμης και της τεχνολογίας για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων και την ανάπτυξη συστηματικών μεθοδολογιών με επαγγελματικό προσανατολισμό.

2. Τα προγράμματα σπουδών εφαρμοσμένων επιστημών και τεχνολογίας πρώτου κύκλου, κατ’ εξαίρεση δύνανται να έχουν διάρκεια επτά (7) ακαδημαϊκών εξαμήνων και οι εκπαιδευτικές τους δραστηριότητες αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστον σε διακόσιες δέκα (210) πιστωτικές μονάδες (European Credit Transfer and Accumulation System ECTS). Στα προγράμματα σπουδών του παρόντος προβλέπεται η διεξαγωγή υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης των φοιτητών συνολικής διάρκειας έξι (6) ημερολογιακών μηνών, που αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η επιτυχής ολοκλήρωση προγραμμάτων σπουδών του παρόντος οδηγεί στην απονομή τίτλου σπουδών επιπέδου έξι (6), σύμφωνα με το Εθνικό και Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων κατά το άρθρο 47 του ν. 4763/2020 (Α’ 254).

3. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος είναι δυνατόν να προσκαλούνται επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες, με εμπειρία και εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος σπουδών, για τη συμμετοχή στην οργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του προγράμματος, σε συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό στο οποίο έχει ανατεθεί αυτοδύναμο διδακτικό έργο.

4. Τα Τμήματα Εφαρμοσμένων Επιστημών και Τεχνολογίας των Α.Ε.Ι. δύνανται να οργανώνουν προγράμματα δεύτερου κύκλου σπουδών, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Θ’, αλλά δεν δύνανται να οργανώνουν προγράμματα τρίτου κύκλου σπουδών.

5. Τα Τμήματα Εφαρμοσμένων Επιστημών ιδρύονται,συγχωνεύονται, καταργούνται, σύμφωνα με το άρθρο 21. Κατά τα λοιπά σχετικά με την οργάνωση, λειτουργία και διοίκηση των Τμημάτων Εφαρμοσμένων Επιστημών εφαρμόζεται το Κεφάλαιο Γ’.

Άρθρο 74
Θέματα οργάνωσης και λειτουργίας προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου

1. Τα προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου του παρόντος Κεφαλαίου πιστοποιούνται υποχρεωτικά πριν την έναρξη λειτουργίας τους από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) και πιστοποιούνται περιοδικά ανά πέντε (5) έτη στο πλαίσιο αξιολόγησης της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία εντάσσονται.

2. Οι αποφάσεις ίδρυσης προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου συνοδεύονται από: α) μελέτη σκοπιμότητας, στην οποία περιλαμβάνονται οι επιστημονικοί, κοινωνικοί, ερευνητικοί ή τεχνολογικοί λόγοι που καθιστούν σημαντική την έναρξη λειτουργίας νέου προγράμματος σπουδών, ο βαθμός σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα, καθώς και οι στόχοι και τα μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος και β) μελέτη βιωσιμότητας, στην οποία αναλύονται η αναγκαιότητα κάλυψης ενός επιστημονικού πεδίου μέσω ίδρυσης νέου προγράμματος σπουδών εντός του Τμήματος ή σε συνεργασία με άλλο Τμήμα του ίδιου ή άλλου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), οι ανάγκες της αγοράς εργασίας για την απορρόφηση των αποφοίτων του, το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος που θα υποστηρίξει το πρόγραμμα σπουδών και οι υποδομές και ο επιστημονικός, ερευνητικός και λοιπός εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθούν για την ορθή υλοποίηση του προγράμματος. Από τη μελέτη βιωσιμότητας πρέπει να προκύπτει ότι οι υφιστάμενες υποδομές, ο εξοπλισμός και το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος ή των συνεργαζόμενων Τμημάτων επαρκούν για την εύρυθμη λειτουργία του υπό ίδρυση προγράμματος σπουδών.

3. Με απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι. ή των συνεργαζόμενων Α.Ε.Ι. τροποποιούνται, μετονομάζονται ή καταργούνται εν λειτουργία προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου. Η μετονομασία του προγράμματος σπουδών απαιτεί την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της ΕΘ.Α.Α.Ε. Σε περίπτωση τροποποίησης ή κατάργησης προγραμμάτων σπουδών, με την απόφαση της Συγκλήτου του προηγούμενου εδαφίου ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με την ολοκλήρωση της φοίτησης των ήδη εγγεγραμμένων φοιτητών σε αυτά.

4. Οι αποφάσεις περί ίδρυσης, τροποποίησης, μετονομασίας ή κατάργησης προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου κοινοποιούνται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

5. Οι τίτλοι σπουδών προγραμμάτων πρώτου κύκλου που οργανώνονται από περισσότερα από ένα (1) Τμήματα του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι., απονέμονται από το Τμήμα του Α.Ε.Ι., το οποίο αναλαμβάνει τη διοικητική υποστήριξη κάθε προγράμματος και σε αυτούς αναγράφονται ο τίτλος του προγράμματος σπουδών και τα συνεργαζόμενα Τμήματα των Α.Ε.Ι. που οργανώνουν από κοινού το πρόγραμμα.

6. Η δυνατότητα οργάνωσης προγραμμάτων σπουδών διεπιστημονικού χαρακτήρα και διπλών προγραμμάτων σπουδών ισχύει και για τις Μονοτμηματικές Σχολές των Α.Ε.Ι. Στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου, οι αρμοδιότητες της Συνέλευσης του Τμήματος ασκούνται από την Κοσμητεία της Σχολής.

7. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται το αργότερο έως τη 15η Μαΐου εκάστου έτους, κατόπιν εισήγησης της Συγκλήτου κάθε Α.Ε.Ι., καθορίζεται ο αριθμός των εισακτέων ανά Τμήμα για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Με τον εσωτερικό κανονισμό του Τμήματος καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία σχετικά με την επιμέρους κατανομή των εισακτέων στα προγράμματα σπουδών του Τμήματος, εφόσον το Τμήμα οργανώνει περισσότερα από ένα προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου ή συνεργάζεται με άλλα Τμήματα για την από κοινού οργάνωση προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου.

8. Με απόφαση της Συγκλήτου, κατόπιν εισήγησης της Συνέλευσης του Τμήματος, δύναται να ορίζεται ανά πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου, επιτροπή προγράμματος σπουδών με τετραετή θητεία, η οποία αποτελείται από πέντε (5) έως εννιά (9) μέλη. Ο αριθμός των μελών της επιτροπής προγράμματος σπουδών καθορίζεται με την απόφαση ίδρυσης του προγράμματος σπουδών. Η Επιτροπή προγράμματος σπουδών αποτελείται από μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) κάθε βαθμίδας του Τμήματος ή των συνεργαζόμενων Τμημάτων που οργανώνουν το πρόγραμμα σπουδών, με γνωστικό αντικείμενο συναφές με τις επιστημονικές περιοχές που θεραπεύει το πρόγραμμα σπουδών και αναλαμβάνουν διδακτικό έργο του προγράμματος. Ως Υπεύθυνος του προγράμματος ορίζεται ένα (1) από τα μέλη της Επιτροπής προγράμματος σπουδών, κατά προτεραιότητα μέλος Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή. Αν προγράμματα σπουδών συνδιοργανώνονται από περισσότερα από ένα (1) Τμήματα, ο ορισμός της Επιτροπής προγράμματος σπουδών πραγματοποιείται με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. που έχει τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος, κατόπιν εισήγησης των Συνελεύσεων των συνεργαζόμενων Τμημάτων, σύμφωνα με το ειδικό πρωτόκολλο συνεργασίας.

9. Αντικείμενο της επιτροπής προγράμματος σπουδών είναι:

α) η παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράμματος σπουδών και ο συντονισμός των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του προγράμματος,

β) η κατάρτιση του εσωτερικού κανονισμού του προγράμματος σπουδών και η υποβολή προς έγκριση από τα ανά περίπτωση αρμόδια όργανα,

γ) η υποβολή εισηγήσεων προς τη Συνέλευση του Τμήματος για θέματα, ως ακολούθως:

γα) η κατανομή του διδακτικού έργου και η επιλογή προτεινόμενων διδακτικών συγγραμμάτων,

γβ) η συγκρότηση ομάδων εσωτερικής αξιολόγησης του προγράμματος σπουδών και Επιτροπών για τη μελέτη ή τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων που σχετίζονται με την αναβάθμιση του προγράμματος,

γγ) η τροποποίηση, μετονομασία ή κατάργηση του προγράμματος σπουδών,

γδ) η προκήρυξη θέσεων έκτακτου διδακτικού προσωπικού και η συγκρότηση επιτροπών αξιολόγησης για την επιλογή του, καθώς και η πρόσκληση επισκεπτών καθηγητών, επισκεπτών ερευνητών και μεταδιδακτορικών ερευνητών για την ανάθεση διδακτικού έργου του προγράμματος,

γε) η ανάθεση επικουρικού διδακτικού έργου σε υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Α.Ε.Ι.,

γστ) η συγκρότηση Επιτροπής και Υπεύθυνου πρακτικής άσκησης του προγράμματος,

δ) η άσκηση αρμοδιοτήτων που της ανατίθενται σύμφωνα με το ειδικό πρωτόκολλο συνεργασίας, σε περίπτωση προγραμμάτων σπουδών συνεργαζόμενων Τμημάτων, ή τον εσωτερικό κανονισμό του λειτουργίας του Α.Ε.Ι.

10. Ο Υπεύθυνος του προγράμματος σπουδών ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) συγκαλεί τις συνεδριάσεις της επιτροπής προγράμματος σπουδών και συντονίζει το έργο της,

β) εισηγείται προς την επιτροπή προγράμματος σπουδών και τα λοιπά όργανα του Α.Ε.Ι. θέματα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία του προγράμματος,

γ) ασκεί κάθε αρμοδιότητα που του ανατίθεται από τη Συνέλευση του Τμήματος ή το ειδικό πρωτόκολλο συνεργασίας, σε περίπτωση προγραμμάτων σπουδών συνεργαζόμενων Τμημάτων ή τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Α.Ε.Ι. και αφορά στον συντονισμό, την παρακολούθηση και ορθή υλοποίηση του προγράμματος σπουδών.

11. Για τα προγράμματα σπουδών που οργανώνονται από Τμήματα των Α.Ε.Ι., η επιτυχής ολοκλήρωση των οποίων οδηγεί στην απονομή τίτλων σπουδών που ταυτίζονται με τον τίτλο του Τμήματος, ο ορισμός επιτροπής προγράμματος σπουδών είναι προαιρετικός και Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Πρόεδρος του Τμήματος.

Άρθρο 75
Χρονική διάρκεια σπουδών

1. Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου ημερολογιακού έτους. Η επαναληπτική εξεταστική περίοδος του Σεπτεμβρίου λογίζεται ότι αφορά στο προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος. Το διδακτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

2. Η διάρθρωση των προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου πραγματοποιείται με τέτοιο τρόπο ώστε να περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αντιστοιχούν σε εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες (European Credit Transfer and Accumulation System ECTS) ανά ακαδημαϊκό έτος.

3. Οι φοιτητές υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής ανά ακαδημαϊκό έτος για την παρακολούθηση του προγράμματος σπουδών, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται ανά πρόγραμμα σπουδών.

Άρθρο 76
Ανώτατη διάρκεια φοίτησης και μερική φοίτηση

1. Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης σε ένα πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου με ελάχιστη διάρκεια οκτώ (8) ακαδημαϊκών εξαμήνων για την απονομή του τίτλου σπουδών, είναι ο χρόνος αυτός, προσαυξημένος κατά τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Σε πρόγραμμα σπουδών του οποίου ο ελάχιστος χρόνος υπερβαίνει τα οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα, η ανώτατη διάρκεια φοίτησης είναι ο ελάχιστος χρόνος σπουδών, προσαυξημένος κατά έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Μετά από τη συμπλήρωση της ανώτατης διάρκειας φοίτησης, με την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων, το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος εκδίδει πράξη διαγραφής.

2. Με τον εσωτερικό κανονισμό του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) καθορίζονται οι διαδικαστικές λεπτομέρειες και τα δικαιολογητικά για την κατ’ εξαίρεση υπέρβαση της ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης της παρ. 1 για σοβαρούς λόγους υγείας που ανάγονται στο πρόσωπο του φοιτητή ή στο πρόσωπο συγγενούς πρώτου βαθμού εξ αίματος ή συζύγου ή προσώπου με το οποίο ο φοιτητής έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

3. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για μερική φοίτηση έχουν:

α) οι φοιτητές που αποδεδειγμένα εργάζονται τουλάχιστον είκοσι (20) ώρες την εβδομάδα,

β) οι φοιτητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,

γ) οι φοιτητές που είναι παράλληλα αθλητές και κατά τη διάρκεια των σπουδών τους ανήκουν σε αθλητικά σωματεία εγγεγραμμένα στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

γα) για όσα έτη καταλαμβάνουν διάκριση 1ης έως και 8ης θέσης σε πανελλήνια πρωταθλήματα ατομικών αθλημάτων με συμμετοχή τουλάχιστον δώδεκα (12) αθλητών και οκτώ (8) σωματείων ή αγωνίζονται σε ομάδες των δύο (2) ανώτερων κατηγοριών σε ομαδικά αθλήματα ή συμμετέχουν ως μέλη εθνικών ομάδων σε πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, παγκόσμια πρωταθλήματα ή άλλες διεθνείς διοργανώσεις υπό την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, ή

γβ) συμμετέχουν έστω άπαξ, κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο πρόγραμμα σπουδών για το οποίο αιτούνται την υπαγωγή τους σε καθεστώς μερικής φοίτησης, σε ολυμπιακούς, παραολυμπιακούς αγώνες και ολυμπιακούς αγώνες κωφών. Οι φοιτητές της παρούσας υποπερίπτωσης δύνανται να εγγράφονται ως φοιτητές μερικής φοίτησης, μετά από αίτησή τους που εγκρίνεται από την Κοσμητεία της Σχολής.

Για τους φοιτητές που φοιτούν υπό καθεστώς μερικής φοίτησης, κάθε εξάμηνο προσμετράται ως μισό ακαδημαϊκό εξάμηνο. Οι φοιτητές αυτοί δεν δύνανται να δηλώνουν προς παρακολούθηση και να εξετάζονται σε αριθμό μεγαλύτερο από το ήμισυ των μαθημάτων του εξαμήνου που προβλέπει το πρόγραμμα σπουδών. Εφαρμόζεται και στην περίπτωση αυτή η ανώτατη διάρκεια φοίτησης της παρ. 1. Με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Α.Ε.Ι. δύναται να ορίζονται περαιτέρω προϋποθέσεις και λεπτομέρειες για την εφαρμογή των προηγούμενων εδαφίων.

4. Οι φοιτητές που δεν έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοίτησης της παρ. 1, δύνανται, μετά από αίτησή τους προς τη Γραμματεία του Τμήματος, να διακόψουν τη φοίτησή τους για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη. Το δικαίωμα διακοπής της φοίτησης δύναται να ασκηθεί άπαξ ή τμηματικά για χρονικό διάστημα κατ’ ελάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου, αλλά η διάρκεια της διακοπής δεν δύναται να υπερβαίνει αθροιστικά τα δύο (2) έτη αν χορηγείται τμηματικά. Η φοιτητική ιδιότητα αναστέλλεται κατά τον χρόνο διακοπής της φοίτησης και δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε καμία εκπαιδευτική διαδικασία. Με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Α.Ε.Ι. καθορίζονται η διαδικασία διαπίστωσης της διακοπής της φοίτησης και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση.

5. Ο Πρόεδρος του Τμήματος είναι αρμόδιος για την εφαρμογή του παρόντος και ο Κοσμήτορας της Σχολής, στην οποία υπάγεται το Τμήμα, είναι αρμόδιος για την εποπτεία της ορθής εφαρμογής του παρόντος. Η μη εφαρμογή συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα και λαμβάνεται υπόψη για την έκδοση της απόφασης κατανομής της τακτικής δημόσιας επιχορήγησης της περ. ε) της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4653/2020 (Α’ 12) στο Α.Ε.Ι.

Άρθρο 77
Πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας φοιτητών

1. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής οργανώνουν πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας φοιτητών, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου στα οποία πραγματοποιείται η εισαγωγή φοιτητών μέσω πανελλήνιων εξετάσεων.

2. Οι φοιτητές που έχουν εγγραφεί σε προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου Τμήματος Α.Ε.Ι. (Τμήμα προέλευσης) και δεν έχουν υπερβεί το ελάχιστο όριο φοίτησης, όπως αυτό καθορίζεται στην απόφαση ίδρυσης του προγράμματος σπουδών, δύνανται να υποβάλουν αίτηση να παρακολουθήσουν μαθήματα ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου Τμήματος άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής (Τμήμα υποδοχής). Η κινητικότητα δύναται να πραγματοποιείται προς ομοειδή ή μη ομοειδή προγράμματα σπουδών Τμημάτων άλλων Α.Ε.Ι. και η διάρκεια της φοίτησης ανέρχεται σε χρονικό διάστημα ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου. Οι φοιτητές κατά το χρονικό διάστημα της φοίτησής τους στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος υποδοχής έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των φοιτητών του Α.Ε.Ι. υποδοχής και δικαιούνται να αξιολογούνται στα μαθήματα και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Α.Ε.Ι. και τον εσωτερικό κανονισμό του προγράμματος.

3. Αν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος υποδοχής είναι ομοειδές με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος προέλευσης, προσμετράται υποχρεωτικά το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (European Credit Transfer and Accumulation System ECTS), που αντιστοιχούν σε μαθήματα και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στα οποία αξιολογήθηκε επιτυχώς ο φοιτητής, εφόσον ο φοιτητής δεν έχει ήδη αξιολογηθεί επιτυχώς στα ίδια ή αντίστοιχα μαθήματα ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες από το Τμήμα προέλευσης. Αν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος υποδοχής δεν είναι ομοειδές με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος προέλευσης του φοιτητή, η επιτυχής αξιολόγηση σε μαθήματα και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του ακαδημαϊκού εξαμήνου για το οποίο υπεβλήθη η αίτηση παρακολούθησης, δύναται να συνυπολογίζεται για την απονομή του τίτλου σπουδών και να προσμετράται το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που αυτές αποδίδουν με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος προέλευσης, έως τη συμπλήρωση του ποσοστού της παρ. 4 του άρθρου 66.

4. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος προέλευσης, κατόπιν αίτησης του φοιτητή, εγκρίνεται ή απορρίπτεται η προσμέτρηση των πιστωτικών μονάδων για την απονομή πτυχίου, οι οποίες είτε αφορούν σε μαθήματα ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες ομοειδούς προγράμματος σπουδών για τις οποίες έχει ήδη αξιολογηθεί ο φοιτητής στο Α.Ε.Ι. προέλευσης είτε υπερβαίνουν το ποσοστό της παρ. 4 του άρθρου 66. Τα μαθήματα και οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τα οποία έχει αξιολογηθεί επιτυχώς ο φοιτητής στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας και δεν προσμετρώνται για τη λήψη πτυχίου, καθώς και ο αριθμός των πιστωτικών τους μονάδων, αναγράφονται υποχρεωτικά στο παράρτημα του πτυχίου.

5. Το δικαίωμα κινητικότητας δύναται να ασκείται μία (1) φορά έως την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου και την απονομή του τίτλου σπουδών από το Α.Ε.Ι. προέλευσης.

6. Οι φοιτητές που γίνονται δεκτοί σε προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου μετά από κατατακτήριες εξετάσεις, δύνανται να αιτούνται απαλλαγής από την υποχρέωση παρακολούθησης και επιτυχούς αξιολόγησης σε μαθήματα ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες του προγράμματος σπουδών στα οποία αξιολογήθηκαν επιτυχώς στο πλαίσιο του προγράμματος εσωτερικής κινητικότητας, ανεξαρτήτως αν προσμετρήθηκαν για τη λήψη πτυχίου. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, κατόπιν αιτήματος του φοιτητή, καθορίζονται τα μαθήματα και οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του προγράμματος σπουδών από τις οποίες απαλλάσσεται από την υποχρέωση παρακολούθησης και επιτυχούς αξιολόγησης.

7. Για κάθε πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου ο ανώτατος αριθμός των φοιτητών που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο καθορίζεται στο δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού αριθμού των εισακτέων, όπως αυτός ισχύει κάθε ακαδημαϊκό έτος. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να μεταβάλλεται ο ανώτατος αριθμός της παρούσας.

Άρθρο 78
Ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master)

1. Η επιτυχής ολοκλήρωση προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου, που πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα του Τμήματος και ο τίτλος σπουδών αντιστοιχεί σε επίπεδο 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4763/2020 (Α’ 254). Ως προϋποθέσεις για την απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου ορίζονται οι ακόλουθες:

α) το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται κατ’ ελάχιστον από δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα και αντιστοιχεί σε τριακόσιες (300) πιστωτικές μονάδες (European Credit Transfer and Accumulation System ECTS),

β) για την απονομή του τίτλου σπουδών απαιτείται η εκπόνηση πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας διάρκειας κατ’ ελάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου,

γ) το πρόγραμμα σπουδών είναι διαρθρωμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζει τη θεμελίωση της γνώσης σε μια (1) επιστήμη ή τέχνη, την ανάπτυξη μαθημάτων κορμού της ειδικότητας σε όλο το εύρος του γνωστικού αντικειμένου, καθώς και την εμβάθυνση και εμπέδωση σε υψηλό επίπεδο των γνώσεων στο εύρος του γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητας και

δ) η τεκμηρίωση της αναγκαιότητας ενιαίων και αδιάσπαστων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου διάρκειας δέκα (10) εξαμήνων και τριακοσίων (300) πιστωτικών μονάδων για την κάλυψη των γνώσεων που απαιτούνται στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας.

2. Για κάθε πρόγραμμα σπουδών που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 1, η Σύγκλητος του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος, υποβάλλει αίτημα προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο οποίος, μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), εκδίδει διαπιστωτική πράξη περί απονομής ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου. Μετά από την έκδοση της απόφασης, ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου λογίζεται ότι έχει ληφθεί από την ημερομηνία απονομής του πτυχίου ή διπλώματος και καταλαμβάνει και όσους αποφοίτησαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

3. Το παρόν εφαρμόζεται αναλογικά για προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου Τμημάτων ή Σχολών των Α.Ε.Ι., που έχουν καταργηθεί, τροποποιηθεί ή μετονομαστεί, εφόσον αυτά πληρούσαν τις προϋποθέσεις των περ. α) έως γ) της παρ. 1. Για τα προγράμματα σπουδών που οργανώνονταν χωρίς την κατανομή του εκπαιδευτικού φόρτου σε πιστωτικές μονάδες, δεν απαιτείται το δεύτερο εδάφιο της περ. α). Αρμόδιο όργανο για την υποβολή του αιτήματος της παρ. 2 προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι η Σύγκλητος του Α.Ε.Ι.

4. Η χορήγηση ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου δεν επιφέρει μισθολογικές μεταβολές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Άρθρο 79
Επιτροπή μεταπτυχιακών σπουδών

1. Σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.), με απόφαση της Συγκλήτου κατόπιν πρότασης των Κοσμητειών των Σχολών του Α.Ε.Ι., συγκροτείται Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η Επιτροπή αποτελείται από ένα (1) μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) από κάθε Σχολή του Α.Ε.Ι., ένα (1) μέλος που προέρχεται από τις κατηγορίες μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι. και τον Αντιπρύτανη, που είναι αρμόδιος για ακαδημαϊκά θέματα, ως Πρόεδρο. Τα μέλη της Επιτροπής έχουν εμπειρία στην οργάνωση και συμμετοχή σε προγράμματα σπουδών δεύτερου κύκλου σπουδών. Η θητεία της Επιτροπής είναι δύο (2) ακαδημαϊκά έτη. Ειδικά τα Α.Ε.Ι. όπου λειτουργεί μόνο μια (1) Σχολή, εξαιρούνται της υποχρέωσης συγκρότησης Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών.

2. Αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι: α) η υποβολή γνώμης προς τη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι.για την ίδρυση νέων προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών ή την τροποποίηση των ήδη λειτουργούντων προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, μετά από αξιολόγηση των αιτημάτων των Συνελεύσεων των Τμημάτων για την ίδρυση νέων προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, των σχετικών εκθέσεων σκοπιμότητας και βιωσιμότητάς τους και την κοστολόγηση της λειτουργίας του Π.Μ.Σ., καθώς και η δυνατότητα αναπομπής τους, αν η εισήγηση δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένη ή οι συνοδευτικές εκθέσεις δεν είναι πλήρεις,

β) η κατάρτιση σχεδίου Κανονισμού για προγράμματα δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών του Α.Ε.Ι. και η υποβολή του προς τη Σύγκλητο,

γ) η εκπόνηση πρότυπου σχεδίου Κανονισμού λειτουργίας προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών,

δ) ο έλεγχος της τήρησης των Κανονισμών λειτουργίας των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών,

ε) η παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας, του Κανονισμού και των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης του Α.Ε.Ι. από τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών,

στ) η παρακολούθηση της εφαρμογής της διαδικασίας απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης,

ζ) κάθε άλλη αρμοδιότητα που ορίζεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό.

3. Με απόφαση της Συγκλήτου, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών, εγκρίνεται ο κανονισμός προγραμμάτων μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, ο οποίος αποτελεί διακριτό κεφάλαιο του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Α.Ε.Ι.

4. Ο κανονισμός προγραμμάτων μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών της παρ. 3 ρυθμίζει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα θέματα:

α) τα κριτήρια με βάση τα οποία καθορίζεται ο κατώτατος και ανώτατος αριθμός εισακτέων φοιτητών ανά πρόγραμμα μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών του Α.Ε.Ι.,

β) τα κριτήρια εισαγωγής φοιτητών και τον τρόπο επιλογής τους,

γ) την πολιτική σχετικά με τον προσδιορισμό του ύψους των τελών φοίτησης, καθώς και το ανώτατο όριο αυτών για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) ανά Σχολή του Α.Ε.Ι.,

δ) τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων,

ε) τον ανώτατο αριθμό ειδικεύσεων ανά Π.Μ.Σ. του Α.Ε.Ι.,

στ) τη διαδικασία χορήγησης υποτροφιών, ανταποδοτικών και μη, προς τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες, τον ανώτατο αριθμό των υποτροφιών που χορηγούνται, καθώς και τα κριτήρια χορήγησης αυτών,

ζ) τους όρους πλήρους και μερικής φοίτησης και τη δυνατότητα αναστολής και επανέναρξης της φοίτησης,

η) την εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης των Π.Μ.Σ., καθώς και τη διαδικασία αξιολόγησης των μαθημάτων και των διδασκόντων στα Π.Μ.Σ. από τους φοιτητές,

θ) τους όρους και τις προϋποθέσεις οργάνωσης Π.Μ.Σ. με τη χρήση μεθόδων σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς και θέματα σχετικά με την οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,

ι) θέματα σχετικά με την κατάρτιση και τα απαραίτητα στοιχεία της μελέτης σκοπιμότητας και βιωσιμότητας και των προϋπολογισμών των υπό ίδρυση Π.Μ.Σ.,

ια) θέματα σχετικά με τις εξετάσεις και τις λοιπές μεθόδους αξιολόγησης της επίδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών,

ιβ) τη διαδικασία ανάθεσης επικουρικού διδακτικού έργου στους υποψήφιους διδάκτορες του Α.Ε.Ι., καθώς και το ανώτατο όριο ωριαίας αντιμισθίας που δύναται να βαρύνει αποκλειστικά ιδιωτικούς, ίδιους και διεθνείς πόρους του Α.Ε.Ι.,

ιγ) τη διαδικασία αναγόρευσης των διδακτόρων και ιδ) κάθε άλλο θέμα σχετικό με την οργάνωση και λειτουργία προγραμμάτων μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών του Α.Ε.Ι.

Άρθρο 80
Διαδικασία ίδρυσης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

1. Η ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) περιλαμβάνεται στο πολυετές αναπτυξιακό σχέδιο κάθε Τμήματος/Σχολής του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) και εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Α.Ε.Ι.

2. Τα Π.Μ.Σ. οργανώνονται από ένα (1) ή περισσότερα Τμήματα του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης, στην ανάπτυξη της έρευνας και στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας. Τα

Π.Μ.Σ. διέπονται από επιστημονική συνοχή, έχουν αντικείμενο συγγενές προς τα επιστημονικά πεδία του Τμήματος που τα οργανώνει και πληρούν τις προϋποθέσεις που εγγυώνται υψηλό επίπεδο σπουδών.

3. Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης της Συνέλευσης του Τμήματος και γνώμης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών, εγκρίνεται η ίδρυση νέου Π.Μ.Σ. Με την απόφαση ίδρυσης του πρώτου εδαφίου καθορίζονται όλα τα ζητήματα που διέπουν την οργάνωση, λειτουργία και διαχείριση του Π.Μ.Σ. και ρυθμίζονται κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:

α) ο τίτλος του Π.Μ.Σ. και του διπλώματος που απονέμεται,

β) το αντικείμενο και ο σκοπός του προγράμματος, τα μαθησιακά αποτελέσματα και τα προσόντα που αποκτώνται από την επιτυχή παρακολούθηση αυτού,

γ) η χρονική διάρκεια λειτουργίας του Π.Μ.Σ., η οποία δεν δύναται να είναι μικρότερη από πέντε (5) έτη, με δυνατότητα παράτασης, με την επιφύλαξη της μη πιστοποίησής του κατά την περιοδική αξιολόγηση του Τμήματος,

δ) οι κατηγορίες των πτυχιούχων που γίνονται δεκτές και τα λοιπά κριτήρια που είναι απαραίτητα ή συνεκτιμώνται κατά τη διαδικασία επιλογής των εισακτέων, καθώς και ο τρόπος απόδειξής τους,

ε) ο τρόπος αξιολόγησης, που δύναται να περιλαμβάνει τη διενέργεια εξετάσεων, την αξιολόγηση φακέλου και την προσωπική συνέντευξη, καθώς και η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων,

στ) οι ειδικεύσεις του Π.Μ.Σ., που δύναται να οδηγούν στην απονομή διαφορετικού διπλώματος,

ζ) το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών ανά ειδίκευση, οι τίτλοι και σύντομη περιγραφή (syllabus) των μαθημάτων, σεμιναρίων, εργαστηρίων και κλινικών ασκήσεων του Π.Μ.Σ., η διεξαγωγή πρακτικής άσκησης, η εκπόνηση διπλωματικής διατριβής ή η διεξαγωγή άλλων εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων που ορίζονται ως υποχρεωτικές ή επιλογής για την επιτυχή ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ., με αναφορά του αριθμού των πιστωτικών μονάδων (European Credit Transfer and Accumulation System ECTS) που απονέμονται ανά περίπτωση,

η) ο συνολικός αριθμός των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απονέμεται ανά ειδίκευση Π.Μ.Σ., εφόσον υπάρχουν περισσότερες από μια (1) ειδικεύσεις, ο οποίος δεν δύναται να είναι μικρότερος από εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες (ECTS), καθώς και ο αριθμός των ακαδημαϊκών εξαμήνων του προγράμματος,

θ) η επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του προγράμματος και η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας, η οποία δύναται να διαφέρει της ελληνικής,

ι) ο ανώτατος αριθμός εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών του, ή ο ανώτατος αριθμός εισακτέων ανά ειδίκευση του Π.Μ.Σ., εφόσον υφίστανται ειδικεύσεις,

ια) οι πηγές χρηματοδότησης του Π.Μ.Σ. και το ύψος των τελών φοίτησης, εφόσον καθορίζονται τέλη φοίτησης,

ιβ) τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των φοιτητών, ιγ) η δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών με κριτήρια

αριστείας, καθώς και παροχής ανταποδοτικών υποτροφιών,

ιδ) ο τρόπος οργάνωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας των Π.Μ.Σ., διά ζώσης ή με μεθόδους σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εν όλω ή εν μέρει,

ιε) η δυνατότητα παροχής του προγράμματος ως μερικής φοίτησης,

ιστ) κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία του προγράμματος και τον κανονισμό λειτουργίας του προγράμματος.

4. Η εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος συνοδεύεται απαραιτήτως από:

α) αναλυτικό προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων για τα πρώτα πέντε (5) έτη λειτουργίας του προγράμματος, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται οι πάσης φύσεως πόροι του προγράμματος, το λειτουργικό του κόστος, όπως αμοιβές για τη διοικητική τεχνική υποστήριξη του προγράμματος, αμοιβές διδακτικού προσωπικού, δαπάνες μετακίνησης, εξοπλισμού και υλικοτεχνικής υποδομής και λοιπές λειτουργικές δαπάνες,

β) μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας του προς ίδρυση προγράμματος, στην οποία εκτίθενται αναλυτικά οι επιστημονικοί και κοινωνικοί λόγοι που καθιστούν αναγκαία και σημαντική τη λειτουργία του Π.Μ.Σ., η επιστημονική του συνοχή, η σύνδεσή του με τα προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου του Τμήματος που παρέχονται, το διδακτικό προσωπικό που αναμένεται να διδάξει στο Π.Μ.Σ., το υπάρχον διδακτικό προσωπικό του Τμήματος με συναφές γνωστικό αντικείμενο, καθώς και το λοιπό προσωπικό που πρόκειται να υποστηρίξει την οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ., η υλικοτεχνική δομή, ο εξοπλισμός και οι κτηριακές υποδομές που αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για τη λειτουργία του προγράμματος.

5. Αν η οργάνωση του Π.Μ.Σ. πραγματοποιείται από περισσότερα από ένα (1) Τμήματα του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ως διατμηματικού ή διιδρυματικού Π.Μ.Σ. αντίστοιχα, καταρτίζεται ειδικό πρωτόκολλο συνεργασίας, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία των παρ. 3 και 4, τις υποχρεώσεις κάθε συνεργαζόμενου Τμήματος, τον αριθμό των μελών της επιτροπής προγράμματος σπουδών, τη συμμετοχή και την εκπροσώπηση κάθε συνεργαζόμενου Τμήματος στα όργανα του Π.Μ.Σ., τη διαδικασία ανάδειξης του Διευθυντή του Π.Μ.Σ., το Α.Ε.Ι. που αναλαμβάνει τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος, τη μεθοδολογία κατανομής των πόρων του Π.Μ.Σ. και κάθε άλλο θέμα που είναι αναγκαίο για την εύρυθμη λειτουργία του. Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης της Συνέλευσης κάθε συνεργαζόμενου Τμήματος, εγκρίνεται το ειδικό πρωτόκολλο συνεργασίας. Η απόφαση ίδρυσης επισπεύδεται από το Α.Ε.Ι. που αναλαμβάνει τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος.

6. Τα Α.Ε.Ι. δύναται να συμπράττουν για την οργάνωση Π.Μ.Σ. με Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258), Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα, την Ακαδημία Αθηνών, το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, ιδρύματα και ερευνητικούς οργανισμούς της αλλοδαπής, ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς και οργανισμούς, καθώς και αναγνωρισμένους επιστημονικούς φορείς και ενώσεις που λειτουργούν υπό τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. Δεν επιτρέπεται η σύμπραξη με εκπαιδευτικούς φορείς μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης του ν. 3696/2008 (Α’ 177). Σε περίπτωση συμπράξεων με φορείς που δεν παρέχουν ισότιμη εκπαίδευση και ισότιμα πτυχία με τα Α.Ε.Ι., η ακαδημαϊκή λειτουργία του Π.Μ.Σ. ανήκει αποκλειστικά στο Α.Ε.Ι. Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. εγκρίνεται το ειδικό πρωτόκολλο συνεργασίας για την οργάνωση κοινών Π.Μ.Σ., το οποίο περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία της παρ. 3 και τη συνεισφορά κάθε συνεργαζόμενου φορέα σε ανθρώπινους πόρους, χρήση εργαστηριακών υποδομών και πρακτική άσκηση. Ειδικά για τα Π.Μ.Σ. που οργανώνονται σε συνεργασία με ιδρύματα της αλλοδαπής (κοινά Π.Μ.Σ.), το ειδικό πρωτόκολλο συνεργασίας προβλέπει αν η επιτυχής ολοκλήρωση του κοινού Π.Μ.Σ. συνεπάγεται την απόκτηση ενός ενιαίου τίτλου σπουδών από τα συνεργαζόμενα ιδρύματα ή την απόκτηση διακριτών τίτλων σπουδών από κάθε συνεργαζόμενο ίδρυμα.

7. Μετά από την έκδοση της απόφασης ίδρυσης Π.Μ.Σ. της παρ. 3 και πριν από την έναρξη της λειτουργίας του, απαιτείται η πιστοποίηση του Π.Μ.Σ. από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4653/2020 (Α’ 12). Μετά από την ίδρυσή τους, τα Π.Μ.Σ. πιστοποιούνται περιοδικά, σύμφωνα με την υποπερ. ββ) της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4653/2020, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία εντάσσονται.

8. Αν τροποποιηθεί η απόφαση ίδρυσης, απαιτείται εκ νέου πιστοποίηση του Π.Μ.Σ. από την ΕΘ.Α.Α.Ε., εφόσον η τροποποίηση αφορά σε στοιχεία των περ. β) και στ) της παρ. 3.

9. Η απόφαση ίδρυσης Π.Μ.Σ. της παρ. 3 κοινοποιείται, με επιμέλεια του Α.Ε.Ι., στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 81
Όργανα διοίκησης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Σύνθεση

1. Αρμόδια όργανα για την οργάνωση και λειτουργία των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι τα ακόλουθα:

α) η Σύγκλητος του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.),

β) η Συνέλευση του Τμήματος, γ) η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.), και δ) ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

2. Η Σ.Ε. αποτελείται από τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ. και τέσσερα (4) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος, που έχουν συναφές γνωστικό αντικείμενο με αυτό του Π.Μ.Σ. και αναλαμβάνουν διδακτικό έργο στο Π.Μ.Σ. Τα μέλη της Σ.Ε. καθορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

3. Ειδικώς για τα διατμηματικά, τα διιδρυματικά και τα κοινά Π.Μ.Σ., τις αρμοδιότητες της Συνέλευσης του Τμήματος ασκεί η επιτροπή προγράμματος σπουδών, ο αριθμός των μελών και η σύνθεση της οποίας καθορίζονται στο Πρωτόκολλο συνεργασίας του Π.Μ.Σ. Η επιτροπή προγράμματος σπουδών αποτελείται από μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των συνεργαζόμενων Τμημάτων σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο Πρωτόκολλο συνεργασίας του Π.Μ.Σ. Εάν στο Π.Μ.Σ. συμμετέχουν κι άλλοι φορείς σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 80, μετέχει ως μέλος της επιτροπής τουλάχιστον ένας (1) εκπρόσωπος από κάθε συνεργαζόμενο φορέα. Με απόφαση της επιτροπής προγράμματος σπουδών δύναται να συγκροτείται Σ.Ε., με διετή θητεία, στην οποία μετέχουν υποχρεωτικά ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. και τέσσερα (4) από τα μέλη της επιτροπής προγράμματος σπουδών.

4. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. προέρχεται από τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος κατά προτεραιότητα βαθμίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή και ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για διετή θητεία, με δυνατότητα ανανέωσης χωρίς περιορισμό. Σε περίπτωση διατμηματικού, διιδρυματικού ή κοινού Π.Μ.Σ. ορίζεται από την επιτροπή προγράμματος σπουδών ένα (1) μέλος της ως Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

5. Η επιτροπή προγράμματος σπουδών αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων Τμημάτων και συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. που αναλαμβάνει τη διοικητική υποστήριξη του Π.Μ.Σ., κατόπιν εισήγησης των Συνελεύσεων των συνεργαζόμενων Τμημάτων ή αρμόδιων οργάνων των συνεργαζόμενων φορέων. Ο ακριβής αριθμός των μελών της Επιτροπής και η εκπροσώπηση κάθε συνεργαζόμενου Τμήματος ή Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής καθορίζεται στο πρωτόκολλο συνεργασίας. Αν στο Π.Μ.Σ. συμμετέχουν φορείς της ημεδαπής ή αλλοδαπής που δεν παρέχουν ισότιμη εκπαίδευση και ισότιμα πτυχία με τα Α.Ε.Ι., στην επιτροπή προγράμματος σπουδών κάθε φορέας δύναται να εκπροσωπείται με ένα (1) μέλος, το οποίο αναδεικνύεται από το αρμόδιο όργανο του φορέα και συμμετέχει στο διδακτικό έργο του Π.Μ.Σ.

6. Στην επιτροπή του προγράμματος σπουδών και τη Σ.Ε. δύναται να συμμετέχουν Ομότιμοι Καθηγητές του Τμήματος ή των συνεργαζόμενων Τμημάτων, εφόσον παρέχουν διδακτικό έργο στο Π.Μ.Σ.

7. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ., καθώς και τα μέλη της Σ.Ε. και της επιτροπής προγράμματος σπουδών δεν δικαιούνται αμοιβής ή οιασδήποτε αποζημίωσης για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων που τους ανατίθενται και σχετίζεται με την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Άρθρο 82
Αρμοδιότητες οργάνων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

1. Η Σύγκλητος του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) εγκρίνει την ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) ή την τροποποίηση της απόφασης ίδρυσης του Π.Μ.Σ.,

β) εγκρίνει την παράταση της χρονικής διάρκειας της λειτουργίας των Π.Μ.Σ.,

γ) συγκροτεί την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών, σε περίπτωση διατμηματικών ή διιδρυματικών ή κοινών Π.Μ.Σ.,

δ) αποφασίζει την κατάργηση των Π.Μ.Σ. που προσφέρονται από το Α.Ε.Ι.

2. Η Συνέλευση του Τμήματος είναι αρμόδια για την οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση του Π.Μ.Σ. και ιδίως:

α) συγκροτεί Επιτροπές για την αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών και εγκρίνει την εγγραφή αυτών στο Π.Μ.Σ.,

β) αναθέτει το διδακτικό έργο στους διδάσκοντες του Π.Μ.Σ.,

γ) εισηγείται προς τη Σύγκλητο την τροποποίηση της απόφασης ίδρυσης του Π.Μ.Σ., καθώς και την παράταση της διάρκειας του Π.Μ.Σ.,

δ) συγκροτεί εξεταστικές επιτροπές για την εξέταση των διπλωματικών εργασιών των μεταπτυχιακών φοιτητών και ορίζει τον επιβλέποντα ανά εργασία,

ε) διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης, προκειμένου να απονεμηθεί ο τίτλος του Π.Μ.Σ.,

στ) εγκρίνει τον απολογισμό του Π.Μ.Σ., κατόπιν εισήγησης της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.).

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος οι αρμοδιότητες των περ. α) και δ) δύναται να μεταβιβάζονται στη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.

3. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον συντονισμό της λειτουργίας του προγράμματος και ιδίως:

α) καταρτίζει τον αρχικό ετήσιο προϋπολογισμό του Π.Μ.Σ. και τις τροποποιήσεις του, εφόσον το Π.Μ.Σ. διαθέτει πόρους σύμφωνα με το άρθρο 84, και εισηγείται την έγκρισή του προς την Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.),

β) καταρτίζει τον απολογισμό του προγράμματος και εισηγείται την έγκρισή του προς τη Συνέλευση του Τμήματος,

γ) εγκρίνει τη διενέργεια δαπανών του Π.Μ.Σ., δ) εγκρίνει τη χορήγηση υποτροφιών, ανταποδοτικών

ή μη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην απόφαση ίδρυσης του Π.Μ.Σ. και τον Κανονισμό μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών,

ε) εισηγείται προς τη Συνέλευση του Τμήματος την κατανομή του διδακτικού έργου, καθώς και την ανάθεση διδακτικού έργου στις κατηγορίες διδασκόντων του άρθρου 83,

στ) εισηγείται προς τη Συνέλευση του Τμήματος την πρόσκληση Επισκεπτών Καθηγητών για την κάλυψη διδακτικών αναγκών του Π.Μ.Σ.,

ζ) καταρτίζει σχέδιο για την τροποποίηση του προγράμματος σπουδών, το οποίο υποβάλλει προς τη Συνέλευση του Τμήματος,

η) εισηγείται προς τη Συνέλευση του Τμήματος την ανακατανομή των μαθημάτων μεταξύ των ακαδημαϊκών εξαμήνων, καθώς και θέματα που σχετίζονται με την ποιοτική αναβάθμιση του προγράμματος σπουδών.

4. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) προεδρεύει της Σ.Ε., καθώς και της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών, σε περίπτωση διατμηματικού ή

διιδρυματικού ή κοινού Π.Μ.Σ., συντάσσει την ημερήσια διάταξη και συγκαλεί τις συνεδριάσεις της,

β) εισηγείται τα θέματα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ. προς τη Συνέλευση του Τμήματος, σε περίπτωση μονοτμηματικού Π.Μ.Σ.,

γ) εισηγείται προς τη Σ.Ε. και τα λοιπά όργανα του Π.Μ.Σ. και του Α.Ε.Ι. θέματα σχετικά με την αποτελεσματική λειτουργία του Π.Μ.Σ.,

δ) είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος σύμφωνα με το άρθρο 234 και ασκεί τις αντίστοιχες αρμοδιότητες,

ε) παρακολουθεί την υλοποίηση των αποφάσεων των οργάνων του Π.Μ.Σ. και του Εσωτερικού Κανονισμού μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων σπουδών, καθώς και την παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Π.Μ.Σ.,

στ) ασκεί οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα, η οποία ορίζεται στην απόφαση ίδρυσης του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 83
Διδάσκοντες Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

1. Το διδακτικό έργο των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) ανατίθεται, κατόπιν απόφασης του αρμόδιου οργάνου του Π.Μ.Σ. στις ακόλουθες κατηγορίες διδασκόντων:

α) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή Ανώτατου Στρατιωτικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Σ.Ε.Ι.), με πρόσθετη απασχόληση πέραν των νόμιμων υποχρεώσεών τους, αν το Π.Μ.Σ. έχει τέλη φοίτησης,

β) ομότιμους Καθηγητές ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ιδίου ή άλλου Α.Ε.Ι.,

γ) συνεργαζόμενους καθηγητές, δ) εντεταλμένους διδάσκοντες, ε) επισκέπτες καθηγητές ή επισκέπτες ερευνητές, στ) ερευνητές και ειδικούς λειτουργικούς επιστήμονες

ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258) ή λοιπών ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων της ημεδαπής ή αλλοδαπής,

ζ) επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις και σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

2. Η ανάθεση του διδακτικού έργου του Π.Μ.Σ. πραγματοποιείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου, κατόπιν εισήγησης της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ., εφόσον υφίσταται, άλλως του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. Ειδικότερες προϋποθέσεις σχετικά με την ανάθεση του διδακτικού έργου δύναται να ορίζονται στην απόφαση ίδρυσης του Π.Μ.Σ.

3. Δικαίωμα επίβλεψης διπλωματικών εργασιών έχουν οι διδάσκοντες των περ. α) έως στ) της παρ. 1 υπό την προϋπόθεση ότι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Π.Μ.Σ. δύναται να ανατίθεται η επίβλεψη διπλωματικών εργασιών και σε μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος, που δεν έχουν αναλάβει διδακτικό έργο στο Π.Μ.Σ.

4. Όλες οι κατηγορίες διδασκόντων δύνανται να αμείβονται αποκλειστικά από τους πόρους του Π.Μ.Σ. Δεν επιτρέπεται η καταβολή αμοιβής ή άλλης παροχής από τον κρατικό προϋπολογισμό ή το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Π.Μ.Σ. περί ανάθεσης του διδακτικού έργου, καθορίζεται το ύψος της αμοιβής κάθε διδάσκοντος. Ειδικώς οι διδάσκοντες που έχουν την ιδιότητα μέλους Δ.Ε.Π., δύνανται να αμείβονται επιπρόσθετα για έργο που προσφέρουν προς το Π.Μ.Σ., εφόσον εκπληρώνουν τις ελάχιστες εκ του νόμου υποχρεώσεις τους, όπως ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 155. Το τελευταίο εδάφιο εφαρμόζεται αναλογικά και για τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.ΕΠ., εφόσον εκπληρώνουν τις ελάχιστες εκ του νόμου υποχρεώσεις τους.

5. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος δύναται να ανατίθεται επικουρικό διδακτικό έργο στους υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος ή της Σχολής, υπό την επίβλεψη διδάσκοντος του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 84
Πόροι Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Οικονομική διαχείριση

1. Οι πόροι ενός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) δύνανται να προέρχονται από: α) τέλη φοίτησης, β) δωρεές, χορηγίες και πάσης φύσεως οικονομικές ενισχύσεις, γ) κληροδοτήματα, δ) πόρους από ερευνητικά έργα ή προγράμματα, ε) ιδίους πόρους του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) και στ) τον κρατικό προϋπολογισμό ή το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.

2. Η καταβολή των τελών φοίτησης, εφόσον προβλέπεται, πραγματοποιείται από τον ίδιο τον φοιτητή ή από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του φοιτητή, εφόσον αυτό προβλέπεται στην απόφαση ίδρυσης του Π.Μ.Σ.

3. Η διαχείριση των πόρων των Π.Μ.Σ. του Α.Ε.Ι. πραγματοποιείται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι ή από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. που έχει αναλάβει τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος, σε περίπτωση διιδρυματικού ή κοινού Π.Μ.Σ.

4. Οι πόροι των Π.Μ.Σ. κατανέμονται ως εξής: α) ποσό που αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%) των συνολικών εσόδων που προέρχονται από τέλη φοίτησης παρακρατείται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται το ποσοστό παρακράτησης υπέρ του Ε.Λ.Κ.Ε. για την οικονομική διαχείριση των Π.Μ.Σ. Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης που λαμβάνεται έως το τέλος Μαρτίου κάθε έτους αποφασίζεται αν το υπόλοιπο ποσό μετά από την αφαίρεση της παρακράτησης υπέρ Ε.Λ.Κ.Ε. μεταφέρεται στον τακτικό προϋπολογισμό ή διατίθεται για τη δημιουργία έργων/ προγραμμάτων μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. με σκοπό την κάλυψη κατά προτεραιότητα των αναγκών Π.Μ.Σ. που λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης και την κάλυψη ερευνητικών, εκπαιδευτικών και λειτουργικών αναγκών του Α.Ε.Ι. Στα έσοδα του Π.Μ.Σ. των περ. β) έως δ) της παρ. 1 πραγματοποιείται η παρακράτηση υπέρ Ε.Λ.Κ.Ε. που ισχύει για τα έσοδα από αντίστοιχες πηγές χρηματοδότησης,

β) το υπόλοιπο ποσό των συνολικών εσόδων του Π.Μ.Σ. διατίθεται για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 85
Οικονομική συνεργασία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος

1. Αν σε Τμήμα ή Σχολή του ίδιου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) οργανώνονται περισσότερα από ένα (1) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι δυνατή η οικονομική συνεργασία μεταξύ Π.Μ.Σ. μέσω της ίδρυσης ενός κοινού έργου/προγράμματος, που χρηματοδοτείται από πόρους των Π.Μ.Σ. με σκοπό την κάλυψη κοινών αναγκών και δράσεων των Π.Μ.Σ. του Τμήματος ή της Σχολής. Το έργο/πρόγραμμα είναι χωρίς σαφή ημερομηνία λήξης, διαθέτει αυτοτελή προϋπολογισμό και χρηματοδοτείται ετησίως από μέρος των εσόδων των λειτουργούντων Π.Μ.Σ. του Τμήματος ή της Σχολής, που διατίθενται προς αυτό για δαπάνες που έχουν ως στόχο την κάλυψη κοινών αναγκών. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η χρηματοδότηση του έργου/ προγράμματος με το υπόλοιπο ταμειακών διαθεσίμων Π.Μ.Σ. του ίδιου Τμήματος ή της ίδιας Σχολής, των οποίων το φυσικό αντικείμενο έχει επιτυχώς ολοκληρωθεί και για τα οποία δεν προκύπτει άλλη οικονομική υποχρέωση.

2. Με τον Κανονισμό μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων σπουδών καθορίζεται το ανώτατο ποσοστό επί των συνολικών ετήσιων εσόδων κάθε Π.Μ.Σ. που δύναται να διατίθεται προς έργο/πρόγραμμα της παρ. 1.

3. Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν κοινής εισήγησης των Διευθυντών Π.Μ.Σ. του ίδιου Τμήματος ή της ίδιας Σχολής, εγκρίνεται η αποδοχή διαχείρισης έργου/προγράμματος της παρ. 1 και το ποσοστό επί των ετήσιων εσόδων του Π.Μ.Σ. με το οποίο χρηματοδοτείται το έργο/πρόγραμμα και καθορίζεται ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου, που είναι ένας (1) εκ των Διευθυντών των Π.Μ.Σ. που χρηματοδοτούν το έργο. Η διενέργεια δαπανών πραγματοποιείται κατόπιν κοινής εισήγησης των Διευθυντών των Π.Μ.Σ. που χρηματοδοτούν το έργο/πρόγραμμα.

Άρθρο 86
Δικαίωμα δωρεάν φοίτησης σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τέλη φοίτησης Υποτροφίες

1. Εγγεγραμμένοι φοιτητές Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) δύνανται να φοιτούν δωρεάν σε Π.Μ.Σ., αν προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης, εφόσον πληρούν τα οικονομικά ή κοινωνικά κριτήρια του παρόντος. Προϋπόθεση για τη χορήγηση του δικαιώματος δωρεάν φοίτησης λόγω οικονομικών ή κοινωνικών κριτηρίων είναι η πλήρωση προϋποθέσεων αριστείας κατά τον πρώτο κύκλο σπουδών, που αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον στην κατοχή βαθμού ίσου ή ανώτερου του επτάμιση με άριστα στα δέκα (7,5/10), εφόσον η αξιολόγηση στον βασικό τίτλο σπουδών που προσκομίζεται για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη δεκάβαθμη κλίμακα αξιολόγησης Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής, άλλως το κριτήριο αυτό εφαρμόζεται αναλογικά σύμφωνα με την εκάστοτε κλίμακα αξιολόγησης, εφόσον ο προσκομιζόμενος τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Ίδρυμα της αλλοδαπής.

2. Ο συνολικός αριθμός των φοιτητών που φοιτούν δωρεάν δεν δύναται να υπερβαίνει τον αριθμό που αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου των εγγεγραμμένων φοιτητών ανά ακαδημαϊκό έτος. Αν, κατά τον αριθμητικό υπολογισμό του αριθμού των δικαιούχων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης προκύπτει δεκαδικός αριθμός, γίνεται στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Αν ο αριθμός των δικαιούχων απαλλαγής υπερβαίνει το ποσοστό της παρούσας, οι δικαιούχοι επιλέγονται με σειρά φθίνουσας κατάταξης έως τη συμπλήρωση του αριθμού.

3. Η υποβολή των αιτήσεων για τη δωρεάν φοίτηση ανά Π.Μ.Σ. σύμφωνα με το παρόν πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισδοχής των φοιτητών στο Π.Μ.Σ.

4. Δικαίωμα δωρεάν φοίτησης έχει ο φοιτητής του Π.Μ.Σ. που πληροί την προϋπόθεση της παρ. 1, εφόσον ισχύουν τα ακόλουθα κριτήρια:

α) ο μέσος όρος του αθροίσματος των φορολογητέων εισοδημάτων των δύο (2) τελευταίων οικονομικών ετών του συνόλου των μελών της οικογένειας του αιτούντος την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης, ήτοι του ίδιου του αιτούντος, των γονέων του, ανεξαρτήτως αν κάνουν κοινή ή χωριστή φορολογική δήλωση, και των αδελφών του έως είκοσι έξι (26) ετών, εφόσον είναι άγαμοι και έχουν ίδιο φορολογητέο εισόδημα κατά την έννοια του άρθρου 7 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν υπερβαίνει το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), αν ο αιτών δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό έκτο (26ο) έτος της ηλικίας του και είναι άγαμος ή δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης,

β) ο μέσος όρος του ατομικού φορολογητέου εισοδήματος των δύο (2) τελευταίων οικονομικών ετών του αιτούντος δεν υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό (100%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., αν ο αιτών έχει συμπληρώσει το 26ο έτος της ηλικίας του,

γ) ο μέσος όρος του αθροίσματος του φορολογητέου εισοδήματος των δύο (2) τελευταίων οικονομικών ετών του αιτούντος την απαλλαγή από τέλη φοίτησης και του ή της συζύγου ή συμβιούντος του, εφόσον είναι έγγαμος ή έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, ανεξαρτήτως αν υποβάλλουν κοινή ή χωριστή φορολογική δήλωση, δεν υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό (100%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

5. Αν ο αιτών την απαλλαγή δεν έχει συμπληρώσει το 26ο έτος της ηλικίας του και είναι τέκνο τρίτεκνης ή πολύτεκνης οικογένειας ή τέκνο άγαμου γονέα ή ορφανός τουλάχιστον από έναν (1) γονέα ή άτομο με αναπηρία ή μέλος νοικοκυριού με άτομο με αναπηρία δύναται να αιτηθεί την απαλλαγή κατά το ήμισυ (50%) από την υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης, εφόσον ο μέσος όρος στην περ. α) της παρ. 4 υπερβαίνει το εβδομήντα τοις εκατό (70%) και δεν υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό (100%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος.

6. Η εξέταση των κριτηρίων περί απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης πραγματοποιείται από τη Συνέλευση του Τμήματος σε περίπτωση μονοτμηματικού Π.Μ.Σ. ή την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών, σε περίπτωση διατμηματικού ή διιδρυματικού Π.Μ.Σ. αντίστοιχα και εκδίδεται αιτιολογημένη απόφαση περί αποδοχής ή απόρριψης της αίτησης.

7. Η δυνατότητα απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης παρέχεται αποκλειστικά για τη φοίτηση σε ένα (1) Π.Μ.Σ. που οργανώνεται από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.

8. Το παρόν δεν εφαρμόζεται σε πολίτες τρίτων χωρών.

Άρθρο 87
Περιοδική αξιολόγηση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του ίδιου Τμήματος ή Σχολής

1. Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) κάθε Τμήματος, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα διατμηματικά, διιδρυματικά και κοινά Π.Μ.Σ., των οποίων το Τμήμα αναλαμβάνει τη διοικητική υποστήριξη, αξιολογούνται στο πλαίσιο της περιοδικής αξιολόγησης/ πιστοποίησης της ακαδημαϊκής μονάδας από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό αξιολογείται η συνολική αποτίμηση του έργου που επιτελέστηκε από κάθε Π.Μ.Σ., ο βαθμός εκπλήρωσης των στόχων που είχαν τεθεί κατά την ίδρυσή του, η βιωσιμότητά του, η απορρόφηση των αποφοίτων στην αγορά εργασίας, ο βαθμός συμβολής του στην έρευνα, η εσωτερική αξιολόγησή του από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, η σκοπιμότητα παράτασης της λειτουργίας του, καθώς και λοιπά στοιχεία σχετικά με την ποιότητα του έργου που παράγεται και τη συμβολή του στην εθνική στρατηγική για την ανώτατη εκπαίδευση.

2. Αν ένα Π.Μ.Σ. κατά το στάδιο της αξιολόγησής του σύμφωνα με την παρ. 1 κριθεί ότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις συνέχισης της λειτουργίας του, η λειτουργία του ολοκληρώνεται με την αποφοίτηση των ήδη εγγεγραμμένων φοιτητών σύμφωνα με την απόφαση ίδρυσης και τον κανονισμό μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων σπουδών.

Άρθρο 88
Λοιπές διατάξεις για Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

1. Η οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) δύναται να πραγματοποιείται και με τη χρήση μεθόδων σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η απόφαση ίδρυσης Π.Μ.Σ. που οργανώνεται με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, συνοδεύεται με έκθεση που εμπεριέχει ανάλυση των μεθόδων της εξ αποστάσεως οργάνωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως σύγχρονη, ασύγχρονη, μεικτό σύστημα (blended learning), το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, τις τυχόν μεθόδους ψηφιακής αξιολόγησης των φοιτητών και το ψηφιακό υλικό αξιολόγησης, την υλικοτεχνική υποδομή του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) για την υποστήριξη προγραμμάτων σπουδών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και τις ψηφιακές δεξιότητες του διδακτικού προσωπικού. Αν η εκπαιδευτική διαδικασία πραγματοποιείται με τη χρήση μεθόδων ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αυτές δεν μπορούν να υπερβαίνουν το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των πιστωτικών μονάδων του Π.Μ.Σ.

2. Τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος δύνανται να απασχολούνται σε Π.Μ.Σ., μόνο υπό την προϋπόθεση εκπλήρωσης των ελάχιστων υποχρεώσεών τους περί παροχής διδακτικού έργου. Δεν επιτρέπεται η απασχόληση μελών Δ.Ε.Π. αποκλειστικά σε Π.Μ.Σ. του Τμήματος ή της Σχολής.

Άρθρο 89
Επαγγελματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

1. Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) δύνανται να οργανώνονται από ένα (1) ή περισσότερα Τμήματα Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύει το Τμήμα με σκοπό την παροχή τυπικής εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου αποκλειστικά προς το προσωπικό φορέων του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, στο πλαίσιο υλοποίησης σύμβασης ή προγραμματικής συμφωνίας του Α.Ε.Ι. με φορέα του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, που αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση της οργάνωσης και λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

2. Τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών του παρόντος ιδρύονται με τη διαδικασία του παρόντος Κεφαλαίου, με την επιφύλαξη ότι στη σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του Α.Ε.Ι. και του φορέα χρηματοδότησης, καθορίζονται τα ακόλουθα στοιχεία:

α) το αντικείμενο και ο σκοπός του Π.Μ.Σ., τα μαθησιακά αποτελέσματα και τα προσόντα που αποκτώνται από την επιτυχή παρακολούθηση αυτού,

β) η χρονική διάρκεια του Π.Μ.Σ., η οποία δύναται να είναι και μικρότερη των πέντε (5) ετών,

γ) ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών ανά ακαδημαϊκό έτος, ο οποίος δύναται να διαφέρει ανά ακαδημαϊκό έτος, αν το πρόγραμμα παρέχεται για περισσότερα από ένα (1) ακαδημαϊκά έτη,

δ) θέματα σχετικά με τη χρηματοδότηση του Π.Μ.Σ. και την οικονομική διαχείριση των πόρων του για την επίτευξη του σκοπού του,

ε) τα κριτήρια εισαγωγής των φοιτητών, οι οποίοι πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον κάτοχοι τίτλου σπουδών πρώτου κύκλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,

στ) θέματα σχετικά με το διδακτικό προσωπικό.

3. Η σύμβαση του Α.Ε.Ι. με τον φορέα ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, που χρηματοδοτεί το Π.Μ.Σ. καθορίζει τη δυνατότητα ή μη συμμετοχής τρίτων φυσικών προσώπων, πλην του προσωπικού του εν λόγω φορέα και τις τυχόν προϋποθέσεις συμμετοχής του.

Άρθρο 90
Διδακτορικές σπουδές

1. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) δύνανται να διοργανώνουν προγράμματα σπουδών τρίτου κύκλου, τα οποία αποσκοπούν στην προαγωγή της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και στην ουσιαστική συνεισφορά στην εξέλιξη της γνώσης τουλάχιστον σε έναν (1) επιστημονικό κλάδο και οδηγούν στην απόκτηση διδακτορικού διπλώματος μετά από την εκπόνηση και επιτυχή υποστήριξη διδακτορικής διατριβής. Τα προγράμματα σπουδών τρίτου κύκλου περιλαμβάνουν την υποχρεωτική εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε αντικείμενο που σχετίζεται με την επιστημονική περιοχή του Τμήματος και δύνανται να περιλαμβάνουν αυτοτελές πρόγραμμα μαθημάτων διδακτορικών σπουδών, το οποίο συνίσταται στην παρακολούθηση και επιτυχή περάτωση ολοκληρωμένου κύκλου μαθημάτων ή άλλων εκπαιδευτικών ή ερευνητικών δραστηριοτήτων, που αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστον σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (European Credit Transfer and Accumulation System ECTS).

2. Προγράμματα σπουδών τρίτου κύκλου για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με συνεπίβλεψη διοργανώνονται από ένα Τμήμα Α.Ε.Ι. σε συνεργασία με ένα (1) ή περισσότερα Τμήματα του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258), Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα, την Ακαδημία Αθηνών, το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, καθώς και με Ιδρύματα της αλλοδαπής. Δεν επιτρέπεται η σύμπραξη με εκπαιδευτικούς φορείς μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης του ν. 3696/2008 (Α’ 177).

Άρθρο 91
Κανονισμός διδακτορικών σπουδών

1. Με απόφαση της Συγκλήτου του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), κατόπιν εισήγησης της Συνέλευσης του Τμήματος, καθορίζονται το πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών και ο κανονισμός του προγράμματος σπουδών. Αν το πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών περιλαμβάνει οργανωμένο πρόγραμμα μαθημάτων ή λοιπές εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, η απόφαση περιλαμβάνει τους τίτλους των μαθημάτων, το περιεχόμενό τους, τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας, τη χρονική αλληλουχία ή αλληλεπίδραση των μαθημάτων και τον αριθμό των πιστωτικών μονάδων (European Credit Transfer and Accumulation System ECTS) που αποδίδονται ανά περίπτωση.

2. Η απόφαση της παρ. 1 περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α) τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις που απαιτείται να πληρούν οι υποψήφιοι για την υποβολή αίτησης για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής,

β) τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόδειξη της πλήρωσης των προϋποθέσεων και των όρων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα,

γ) τις γλώσσες στις οποίες δύναται να εκπονηθεί η διδακτορική διατριβή, πλην της ελληνικής, με υποχρεωτική την πρόβλεψη εκπόνησης στην αγγλική ή άλλη ξένη γλώσσα, σε περίπτωση συνεπίβλεψης με ιδρύματα της αλλοδαπής,

δ) τη διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των αιτήσεων και τις προθεσμίες υποβολής τους, καθώς και τους όρους και τη διαδικασία απαλλαγής, εν όλω ή εν μέρει, από την υποχρέωση παρακολούθησης του προγράμματος μαθημάτων διδακτορικών σπουδών,

ε) τη διαδικασία ανάθεσης επίβλεψης διδακτορικής διατριβής και τον μέγιστο αριθμό διδακτορικών διατριβών που δύναται να επιβλέπει το ίδιο μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.),

στ) τους ειδικότερους λόγους και τις προϋποθέσεις αντικατάστασης επιβλέποντος ή άλλου μέλους της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής,

ζ) τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υποψήφιων διδακτόρων του Τμήματος,

η) την προθεσμία και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την υποχρέωση προφορικής παρουσίασης της προόδου της διατριβής και υποβολής σχετικού υπομνήματος προόδου, τις προϋποθέσεις επιτυχούς εξέτασης για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, καθώς και επιπλέον προϋποθέσεις για την απονομή διδακτορικού διπλώματος,

θ) την υποχρέωση παρακολούθησης ή συμμετοχής σε μαθήματα, εργαστήρια ή σεμινάρια σχετικά με την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής, καθώς και πρόσθετες υποχρεώσεις των υποψήφιων διδακτόρων, όπως ενδιάμεσα παραδοτέα, και των επιβλεπόντων αυτών, όπως περιοδικές εκθέσεις προόδου,

ι) τη συμμετοχή υποψήφιων διδακτόρων στην εκπαιδευτική διαδικασία και την ανάθεση σε αυτούς επικουρικού διδακτικού έργου σε προγράμματα πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών του Τμήματος,

ια) τον μέγιστο χρόνο ολοκλήρωσης της διδακτορικής διατριβής,

ιβ) τους λόγους και τη διαδικασία διαγραφής από τα μητρώα των υποψήφιων διδακτόρων,

ιγ) τα θέματα σχετικά με τη δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής, την απονομή του διδακτορικού τίτλου, τη μορφή και το περιεχόμενο του διδακτορικού τίτλου,

ιδ) τη διαδικασία δημόσιας υποστήριξης της διδακτορικής διατριβής με τη χρήση εξ αποστάσεως μέσων,

ιε) τους όρους και τις προϋποθέσεις εκπόνησης βιομηχανικών διδακτορικών, τη συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς για την εκπόνηση της διδακτορικής έρευνας σε αυτούς, τους όρους και τη δυνατότητα εκπροσώπησης του φορέα στην τριμελή ή/και επταμελή επιστημονική επιτροπή,

ιστ) κάθε άλλο θέμα σχετικό με την οργάνωση και λειτουργία του τρίτου κύκλου σπουδών του Τμήματος.

Άρθρο 92
Προϋποθέσεις εγγραφής Διαδικασία επιλογής υποψήφιων διδακτόρων

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εγγραφή σε πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών έχει όποιος είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος που έχει χορηγηθεί από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή απόφοιτος προπτυχιακού προγράμματος σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής, η επιτυχής ολοκλήρωση του οποίου οδηγεί στη χορήγηση ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών σύμφωνα με το άρθρο 78. Η επιλογή των υποψήφιων διδακτόρων σε κάθε πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών πραγματοποιείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος που έχει αναλάβει την υποστήριξη του προγράμματος διδακτορικών σπουδών.

2. Κάθε ενδιαφερόμενος που πληροί τις προϋποθέσεις του κανονισμού διδακτορικών σπουδών δύναται να υποβάλει αίτηση προς τη Συνέλευση του Τμήματος για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Η αίτηση περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα εξής στοιχεία:

α) προτεινόμενο τίτλο της διδακτορικής διατριβής, β) σύντομο υπόμνημα με το αντικείμενο που θα πραγματεύεται η διδακτορική διατριβή, γ) γλώσσα συγγραφής, η οποία δύναται να είναι διάφορη της ελληνικής, δ) προτεινόμενο επιβλέποντα της διδακτορικής διατριβής, του οποίου το γνωστικό αντικείμενο ή το επιστημονικό έργο είναι συναφές με αυτό της προς εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Η αίτηση συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου, καθώς και τα έγγραφα/δικαιολογητικά που ορίζονται στον κανονισμό του προγράμματος σπουδών για την απόδειξη της πλήρωσης των προϋποθέσεων της παρ. 1 και των λοιπών προϋποθέσεων που απαιτούνται ανά περίπτωση.

Άρθρο 93
Χρονική διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής Υποχρεώσεις και δικαιώματα υποψήφιων διδακτόρων

1. Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος δεν δύναται να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Ως ανώτατη χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης της διδακτορικής διατριβής ορίζονται τα έξι (6) ημερολογιακά έτη. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος δύναται να παρατείνεται η ανώτατη χρονική διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, κατόπιν αιτήματος του υποψήφιου διδάκτορα και σύμφωνης γνώμης της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής για σπουδαίο λόγο. Η ανώτατη χρονική διάρκεια της παράτασης και τα ειδικότερα θέματα σχετικά με το δικαίωμα παράτασης της χρονικής διάρκειας εκπόνησης διδακτορικής διατριβής καθορίζονται στον Κανονισμό διδακτορικών σπουδών του Τμήματος.

2. Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

α) υποβάλλουν εγγράφως αναλυτικό υπόμνημα προόδου της διατριβής τους σε ετήσια βάση προς τη τριμελή

συμβουλευτική επιτροπή και παρουσιάζουν προφορικά την πρόοδο αυτής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον κανονισμό διδακτορικών σπουδών,

β) συνεργάζονται με τον επιβλέποντα και τα μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής για την υποστήριξη της εκπόνησης της διατριβής τους,

γ) παρέχουν επικουρικό διδακτικό έργο σύμφωνα με τις ανάγκες των προγραμμάτων πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών του Τμήματος, κατόπιν υπόδειξης του επιβλέποντος καθώς και

δ) κάθε άλλη υποχρέωση που ορίζεται από τον κανονισμό διδακτορικών σπουδών και τον κανονισμό μεταπτυχιακών και διδακτορικών Σπουδών.

3. Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν τα δικαιώματα των φοιτητών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών και κάθε άλλο δικαίωμα που ορίζεται από τον κανονισμό διδακτορικών σπουδών. Οι υποψήφιοι διδάκτορες δύνανται να συμμετέχουν σε ερευνητικά έργα/προγράμματα του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) και να λαμβάνουν υποτροφίες στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων, αυτοχρηματοδοτούμενων ή λοιπών έργων/ προγραμμάτων για την οικονομική ενίσχυση της διδακτορικής τους έρευνας.

Άρθρο 94
Επίβλεψη υποστήριξη διδακτορικής διατριβής

1. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ορίζεται η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή, μεταξύ των οποίων ορίζεται και ο επιβλέπων. Στη συμβουλευτική επιτροπή δύνανται να συμμετέχουν ως μέλη:

α) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) κάθε βαθμίδας του Τμήματος του Α.Ε.Ι.,

β) μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι.,

γ) Ομότιμοι Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π.,

δ) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού σε Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες,

ε) ερευνητές κάθε βαθμίδας που υπηρετούν σε ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258), συμπεριλαμβανομένων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, καθώς και το επιστημονικό προσωπικό της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.) του άρθρου 25 του ν. 4602/2019 (Α’ 45), εφόσον διαθέτει διδακτορικό δίπλωμα και ερευνητική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής,

στ) καθηγητές ιδρυμάτων της αλλοδαπής και ερευνητές ερευνητικών οργανισμών της αλλοδαπής.

2. Τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής έχουν είτε ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο, είτε ίδιο ή συναφές επιστημονικό έργο με την προς εκπόνηση διδακτορική διατριβή. Ο αριθμός των αφυπηρετησάντων Μελών Δ.Ε.Π. που συμμετέχουν ως μέλη στην τριμελή συμβουλευτική επιτροπή δεν δύναται να υπερβαίνει τον έναν (1). Η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή είναι αρμόδια για την υποστήριξη του υποψήφιου διδάκτορα κατά τη διαδικασία εκπόνησης και συγγραφής της διδακτορικής διατριβής και την παρακολούθηση της προόδου της. Ο επιβλέπων και τα μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής δεν δικαιούνται αμοιβής ή άλλης αποζημίωσης για την υποστήριξη της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής.

Άρθρο 95
Αξιολόγηση Απονομή του διδακτορικού διπλώματος

1. Μετά από την ολοκλήρωση της συγγραφής της διδακτορικής διατριβής και την υποβολή του τελευταίου υπομνήματος σχετικά με την πρόοδο αυτής προς την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή, ο υποψήφιος διδάκτορας υποβάλλει αίτημα δημόσιας υποστήριξης αυτής σύμφωνα με όσα ορίζονται στον κανονισμό διδακτορικών σπουδών. Μετά από έγγραφη θετική εισήγηση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής προς τη Συνέλευση του Τμήματος, η Συνέλευση ορίζει, με απόφασή της, επταμελή εξεταστική επιτροπή για την κρίση και την αξιολόγηση της διδακτορικής διατριβής. Ως μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής ορίζονται υποχρεωτικά τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής και τέσσερα (4) ακόμη μέλη, τα οποία ανήκουν στις κατηγορίες των περ. α) έως στ) της παρ. 1 του άρθρου 94. Κατ’ ελάχιστον τέσσερα (4) από τα επτά (7) μέλη της εξεταστικής επιτροπής είναι μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού που ανήκουν στο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) στο οποίο εκπονείται η διδακτορική διατριβή.

2. Αν δεν κατατεθεί η εισήγηση της παρ. 1 προς τη Συνέλευση του Τμήματος ή αν αυτή είναι αρνητική, η διαδικασία δύναται να συνεχιστεί κατόπιν αίτησης του υποψηφίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών.

3. Η διδακτορική διατριβή υποστηρίζεται δημόσια από τον υποψήφιο διδάκτορα ενώπιον της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής, η οποία υποβάλει ερωτήσεις προς τον υποψήφιο. Η συνεδρίαση για τη δημόσια υποστήριξη της διατριβής δύναται να πραγματοποιηθεί και με τη χρήση μέσων τηλεδιάσκεψης, εφόσον δεν είναι δυνατή η φυσική παρουσία όλων των μελών της εξεταστικής επιτροπής. Μετά από την ολοκλήρωση της υποστήριξης της διατριβής, η επταμελής εξεταστική επιτροπή συνεδριάζει χωρίς την παρουσία τρίτων, αξιολογεί τη διδακτορική διατριβή ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, την πρωτότυπη σκέψη και τη συμβολή της στην επιστήμη και με βάση τα κριτήρια αυτά, εγκρίνει ή απορρίπτει την απονομή του διδακτορικού διπλώματος. Για την απονομή του διδακτορικού διπλώματος απαιτείται η σύμφωνη γνώμη και η θετική αξιολόγηση της διδακτορικής διατριβής από πέντε (5) τουλάχιστον μέλη.

Άρθρο 96
Βιομηχανικά διδακτορικά

1. Υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής σε προγράμματα διδακτορικών σπουδών σύμφωνα με το άρθρο 92 δύνανται να υποβάλουν αίτηση για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε συνεργασία με επιχείρηση ή βιομηχανία, που εδρεύει ή παράρτημά της λειτουργεί στην ημεδαπή, η οποία αφορά στη διεξαγωγή βιομηχανικής ή εφαρμοσμένης έρευνας με σκοπό την εξαγωγή ερευνητικών αποτελεσμάτων για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών.

2. Η συνεργαζόμενη επιχείρηση ή βιομηχανία υποδεικνύει έναν (1) εκπρόσωπό της με εμπειρία και γνώση σχετική με το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής, που έχει ως καθήκοντα την καθοδήγηση του υποψήφιου διδάκτορα. Ο εκπρόσωπος της επιχείρησης ή βιομηχανίας δύναται να συμμετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, στις συνεδριάσεις της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής και στην επταμελή εξεταστική επιτροπή, εκφράζοντας τις απόψεις του.

3. Με πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), της συνεργαζόμενης επιχείρησης ή βιομηχανίας και του υποψήφιου διδάκτορα, το οποίο εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης του Τμήματος, καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι συνεργασίας για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην επιχείρηση ή τη βιομηχανία και την εξαγωγή των ερευνητικών αποτελεσμάτων, τη χρήση υποδομών του εξοπλισμού του Α.Ε.Ι., αν η έρευνα διεξάγεται εντός του Α.Ε.Ι., τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα κάθε συμβαλλόμενου μέρους, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί του έργου που διεξάγεται κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής.

4. Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής ο υποψήφιος διδάκτορας δύναται να διεξάγει, εν όλω ή εν μέρει, την ερευνητική του δραστηριότητα σε χώρους της επιχείρησης ή βιομηχανίας, μετά από σύμφωνη γνώμη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζονται η υποστήριξη και η καθοδήγηση από τον επιβλέποντα και εφαρμόζονται οι διατάξεις του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Α.Ε.Ι. και του εσωτερικού κανονισμού του προγράμματος σπουδών.

5. Οι υποψήφιοι διδάκτορες του παρόντος έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής προόδων, που προβλέπονται από τον εσωτερικό κανονισμό του Α.Ε.Ι. και τον εσωτερικό κανονισμό του προγράμματος.

6. Επιχειρήσεις ή βιομηχανίες που εδρεύουν ή έχουν παράρτημα στην ημεδαπή δύναται να χρηματοδοτούν, εν μέρει ή εν όλω, την εκπόνηση βιομηχανικού διδακτορικού. Η οικονομική διαχείριση της χρηματοδότησης πραγματοποιείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου/προγράμματος καθορίζεται με το πρωτόκολλο συνεργασίας της παρ. 3.

7. Οι υποψήφιοι διδάκτορες που εκπονούν βιομηχανικά διδακτορικά, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, ασφαλίζονται για παροχές σε είδος και σε χρήμα στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), εκτός αν είναι παράλληλα ασφαλισμένοι, άμεσα ή έμμεσα, για υγειονομική περίθαλψη σε φορέα ασφάλισης ασθενείας. Η υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη, οι οποίες υπολογίζονται επί του κατώτατου μισθού, βαρύνει τη συνεργαζόμενη επιχείρηση ή βιομηχανία, εκτός εάν η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής χρηματοδοτείται μέσω της επιχείρησης ή της βιομηχανίας για την εκτέλεση έργου/προγράμματος μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), οπότε οι ασφαλιστικές εισφορές δύνανται να βαρύνουν τον προϋπολογισμό του χρηματοδοτούμενου έργου/προγράμματος του Ε.Λ.Κ.Ε.

8. Η εκπόνηση βιομηχανικού διδακτορικού σύμφωνα με το παρόν άρθρο δύναται να χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και επιχειρήσεις ή βιομηχανίες, που εδρεύουν ή λειτουργούν παράρτημα στην ημεδαπή.

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται ειδικότερα ζητήματα σχετικά με την εκπόνηση βιομηχανικών διδακτορικών που χρηματοδοτούνται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Άρθρο 97
Λοιπά θέματα για τις σπουδές τρίτου κύκλου

1. Αν κάποιο από τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, συμπεριλαμβανομένου του επιβλέποντος, εκλείψει ή αδυνατεί να εκπληρώσει τα καθήκοντά του, μετά από αίτημα του ίδιου ή του υποψήφιου διδάκτορα, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος δύναται να ορίζεται αντικαταστάτης του έως την ολοκλήρωση της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής.

2. Αν ο επιβλέπων ή μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής μετακινηθεί σε άλλο Τμήμα του ίδιου ή άλλου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή αφυπηρετήσει, δύναται να συνεχίσει να κατέχει την ιδιότητα του επιβλέποντος της διδακτορικής διατριβής, εφόσον συναινεί, και ο τίτλος απονέμεται από το Α.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει το Τμήμα που ξεκίνησε η εκπόνηση της διατριβής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Άρθρο 98
Προγράμματα σπουδών δευτερεύουσας κατεύθυνσης

1. Τμήματα ή Μονοτμηματικές Σχολές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) δύνανται να οργανώνουν, παράλληλα με τα προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου, ειδικό πρόγραμμα σπουδών δευτερεύουσας κατεύθυνσης (minor degree) στο επιστημονικό πεδίο του Τμήματος ή της Μονοτμηματικής Σχολής. Η διάρκεια του προγράμματος σπουδών δευτερεύουσας κατεύθυνσης ορίζεται κατ’ ελάχιστον σε ένα (1) ακαδημαϊκό έτος και οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες αντιστοιχούν τουλάχιστον σε εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες (European Credit Transfer and Accumulation SystemECTS). Προγράμματα σπουδών δευτερεύουσας κατεύθυνσης προσφέρονται αποκλειστικά προς εγγεγραμμένους φοιτητές άλλων Τμημάτων του ίδιου Α.Ε.Ι., οι οποίοι φοιτούν σε προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου και έχουν συμπληρώσει το ενενήντα τοις εκατό (90%) του συνόλου των πιστωτικών μονάδων του προγράμματος σπουδών στο οποίο φοιτούν.

2. Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης του Τμήματος, εγκρίνεται το πρόγραμμα σπουδών δευτερεύουσας κατεύθυνσης της παρ. 1 και καθορίζονται τα στοιχεία των περ. α) έως δ) και η) της παρ. 3 του άρθρου 70, ο αριθμός των εισακτέων ανά ακαδημαϊκό έτος, τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων και ο τρόπος εισδοχής των φοιτητών. Μέρος των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του προγράμματος σπουδών δευτερεύουσας κατεύθυνσης δύναται να ταυτίζεται με εκπαιδευτικές δραστηριότητες των προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου του Τμήματος.

3. Η επιτυχής ολοκλήρωση προγράμματος σπουδών δευτερεύουσας κατεύθυνσης οδηγεί στην απονομή διακριτού τίτλου του προγράμματος σπουδών δευτερεύουσας κατεύθυνσης από το Τμήμα όπου οργανώνεται. Προϋπόθεση για την απονομή του τίτλου είναι η ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου στο οποίο είχε εγγραφεί ο φοιτητής.

4. Ο ανώτατος χρόνος φοίτησης σε πρόγραμμα σπουδών δευτερεύουσας κατεύθυνσης ανέρχεται στη διάρκεια του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου του Τμήματος εισαγωγής, προσαυξημένος κατά ένα (1) ακαδημαϊκό εξάμηνο και δεν προσμετράται στο ανώτατο όριο φοίτησης του άρθρου 75. Κατά τη διάρκεια φοίτησης στο πρόγραμμα του παρόντος, ο φοιτητής έχει όλα τα δικαιώματα του προπτυχιακού φοιτητή.

5. Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης Τμήματος ή Σχολής, δύναται να ιδρύονται προγράμματα σπουδών σύντομης διάρκειας, η επιτυχής ολοκλήρωση των οποίων οδηγεί στη χορήγηση τίτλων σπουδών σύντομης διάρκειας. Τα προγράμματα σπουδών σύντομης διάρκειας δύναται να περιλαμβάνουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) έως εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες (European Credit Transfer and Accumulation System ECTS) και αφορούν σε ένα επιστημονικό πεδίο ή συνδυασμό επιστημονικών πεδίων. Τα προγράμματα απευθύνονται προς όλους τους εγγεγραμμένους φοιτητές προγραμμάτων πρώτου κύκλου σπουδών του Α.Ε.Ι. ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθώς και προς φοιτητές ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Με την απόφαση της Συγκλήτου του πρώτου εδαφίου, καθορίζονται το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, τα μαθήματα και οι λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες του προγράμματος, οι μέθοδοι αξιολόγησης ανά μάθημα ή εκπαιδευτική δραστηριότητα, ο ανώτατος αριθμός εισακτέων ανά πρόγραμμα, η δυνατότητα οργάνωσης του προγράμματος και με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με την οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση του προγράμματος.

Άρθρο 99
Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

1. Σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) δύναται με απόφαση της Συγκλήτου να ιδρύεται και να λειτουργεί ειδικό πρόγραμμα σπουδών παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, η επιτυχής ολοκλήρωση του οποίου οδηγεί στη χορήγηση πιστοποιητικού παιδαγωγικής επάρκειας. Το πρόγραμμα είναι κατ’ ελάχιστον διάρκειας δύο (2) ακαδημαϊκών εξαμήνων, περιλαμβάνει μαθήματα και λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο γνωστικό αντικείμενο της παιδαγωγικής και αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον σε εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες.

2. Το ειδικό πρόγραμμα σπουδών παρέχεται από κάθε Α.Ε.Ι. με την επιμέλεια Σχολής ή Τμήματος στο επιστημονικό πεδίο των Επιστημών Αγωγής, εάν υφίσταται εντός του Α.Ε.Ι. Σχολή ή Τμήμα που θεραπεύει το εν λόγω επιστημονικό πεδίο. Εάν δεν υπάρχει εντός του Α.Ε.Ι. Σχολή ή Τμήμα στο επιστημονικό πεδίο των Επιστημών Αγωγής, το Α.Ε.Ι. συνεργάζεται με άλλο Α.Ε.Ι., στο οποίο λειτουργεί Σχολή ή Τμήμα στο επιστημονικό πεδίο των Επιστημών Αγωγής, κατόπιν σύνταξης πρωτοκόλλου συνεργασίας που εγκρίνεται από τις Συγκλήτους των συνεργαζόμενων Α.Ε.Ι., προκειμένου να λειτουργήσει διιδρυματικό ειδικό πρόγραμμα σπουδών παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, το οποίο διοικείται σύμφωνα με την παρ. 6. Σε κάθε Α.Ε.Ι. λειτουργεί αποκλειστικά ένα (1) πρόγραμμα σπουδών παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας. Εάν στο Α.Ε.Ι. υπάρχουν περισσότερα του ενός Τμήματα στο επιστημονικό πεδίο των Επιστημών Αγωγής, αυτά δύνανται να συνεργάζονται για την οργάνωση και παροχή του ειδικού προγράμματος της παρ. 1. Το διατμηματικό πρόγραμμα ιδρύεται με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. κατόπιν εισήγησης των Συνελεύσεων των Τμημάτων και σύνταξης ειδικού πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ των συνεργαζόμενων Τμημάτων.

3. Στο πρόγραμμα σπουδών του παρόντος δύνανται να γίνουν δεκτοί:

α) φοιτητές του Α.Ε.Ι., οι οποίοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε προγράμματα πρώτου κύκλου σπουδών, η επιτυχής ολοκλήρωση των οποίων οδηγεί στην απόκτηση τίτλων σπουδών, που παρέχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή το δικαίωμα άσκησης της ειδικότητας εκπαιδευτικού μεταδευτεροβάθμιας ή επαγγελματικής εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες του προγράμματος σπουδών τους και συγκεντρώσει κατ’ ελάχιστον εκατόν ογδόντα (180) πιστωτικές μονάδες του προγράμματος,

β) πτυχιούχοι προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής, που έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή το δικαίωμα άσκησης της ειδικότητας εκπαιδευτικού μεταδευτεροβάθμιας ή επαγγελματικής εκπαίδευσης, οποιασδήποτε ειδικότητας εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας ή επαγγελματικής εκπαίδευσης.

4. Με την απόφαση ίδρυσης της παρ. 1 καθορίζονται τα ακόλουθα στοιχεία:

α) ο τίτλος, το γνωστικό αντικείμενο και ο σκοπός του προγράμματος,

β) το πρόγραμμα σπουδών, τα μαθησιακά αποτελέσματα, τα μαθήματα, οι κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης και της δυνατότητας εκπόνησης διπλωματικής εργασίας, με κατανομή των πιστωτικών μονάδων που αντιστοιχούν ανά εκπαιδευτική δραστηριότητα, και η διάρθρωση του προγράμματος σπουδών σε δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα, καθώς και οι μέθοδοι αξιολόγησης ανά εκπαιδευτική δραστηριότητα,

γ) οι κατηγορίες των φοιτητών και των πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί ανά περίπτωση,

δ) τα γενικά κριτήρια εισδοχής και η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων εισδοχής στο πρόγραμμα σπουδών, ιδίως αν ο αριθμός των θέσεων φοίτησης του προγράμματος υπολείπεται του αριθμού των αιτήσεων υποψηφίων, τα τυχόν πρόσθετα κριτήρια που αξιολογούνται, όπως η επίδοση του υποψηφίου στα μαθήματα που έχει ολοκληρώσει ή ο συνολικός βαθμός πτυχίου, το ενδιαφέρον του υποψηφίου για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, όπως τεκμαίρεται από το σύνολο των προσόντων και δραστηριοτήτων που υποβάλλει με την αίτησή του ή την επίδοσή του σε δομημένη συνέντευξη, όπως ειδικότερα ορίζει η απόφαση της Επιτροπής,

ε) ο ανώτατος αριθμός εισακτέων ανά ακαδημαϊκό έτος και η ποσόστωση ανά κατηγορία εισακτέων σύμφωνα με την παρ. 3, η οποία εξασφαλίζει την πρόσβαση των φοιτητών του Α.Ε.Ι. στο πρόγραμμα, εάν το Α.Ε.Ι. παρέχει προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου, η επιτυχής ολοκλήρωση των οποίων οδηγεί στην απόκτηση τίτλων σπουδών, που παρέχουν το δικαίωμα άσκησης επαγγελματικών δικαιωμάτων οποιασδήποτε ειδικότητας εκπαιδευτικού δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή επαγγελματικής εκπαίδευσης,

στ) ο τίτλος σπουδών που απονέμεται, ισοδυναμεί με την απόκτηση πιστοποιητικού παιδαγωγικής επάρκειας. Ο τίτλος που απονέμεται, παρέχεται ως διακριτός τίτλος σπουδών προς όλους όσοι ολοκλήρωσαν επιτυχώς το πρόγραμμα. Ειδικά για τους φοιτητές του Α.Ε.Ι. που ολοκλήρωσαν επιτυχώς το πρόγραμμα, οι πιστωτικές μονάδες του προγράμματος είναι δυνατόν να αναγράφονται και στο Παράρτημα Διπλώματος χωρίς να συνυπολογίζονται στον βαθμό του πτυχίου,

ζ) η δυνατότητα οργάνωσης του θεωρητικού μέρους του προγράμματος σπουδών με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,

η) κάθε είδους ζητήματα σχετικά με την οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση του προγράμματος.

5. α) Η έναρξη λειτουργίας του προγράμματος σπουδών πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενης πιστοποίησης του προγράμματος από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) και σύμφωνης γνώμης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

β) Για την πιστοποίηση των προγραμμάτων παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, η ΕΘ.Α.Α.Ε., σε συνεργασία με το Ι.Ε.Π. καταρτίζει και εκδίδει ειδικό πρότυπο αξιολόγησης και πιστοποίησης, που περιλαμβάνει κριτήρια που αφορούν ιδίως στα εξής:

βα) την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του προγράμματος,

ββ) την καταλληλότητα και τη συνάφεια των μαθημάτων, τα οποία καλύπτουν θεματικές ενότητες σχετικές με την παιδαγωγική και ψυχοπαιδαγωγική, τη διδασκαλία

και μάθηση, τη διδακτική και πρακτική άσκηση, καθώς και τη συνάφεια των μαθησιακών αποτελεσμάτων του προγράμματος με τις ανάγκες διδασκαλίας των προγραμμάτων σπουδών της εκπαίδευσης,

βγ) τα ειδικά επιστημονικά προσόντα των διδασκόντων του προγράμματος και τη συνάφειά τους με τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος,

βδ) τις εκπαιδευτικές και εργαστηριακές υποδομές του προγράμματος,

βε) την καταλληλότητα των συγγραμμάτων. γ) Στις επιτροπές εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης των προγραμμάτων που συγκροτεί η ΕΘ.Α.Α.Ε. για τον σκοπό αυτόν, συμμετέχει και εκπρόσωπος του Ι.Ε.Π.

δ) Τα προγράμματα παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας αξιολογούνται ετησίως στο πλαίσιο των Εσωτερικών Συστημάτων Διασφάλισης της Ποιότητας κάθε Α.Ε.Ι. και πιστοποιούνται από την ΕΘ.Α.Α.Ε., σε συνεργασία με το Ι.Ε.Π. κάθε πέντε (5) έτη από την έναρξη λειτουργίας τους. Τα ανωτέρω κριτήρια του ειδικού πρότυπου αξιολόγησης και πιστοποίησης των προγραμμάτων παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, που εκδίδει η ΕΘ.Α.Α.Ε., σε συνεργασία με το Ι.Ε.Π., ισχύουν και για την πιστοποίηση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών σχετικά με την απόδοση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας.

6. Ως όργανα διοίκησης του προγράμματος σπουδών ορίζονται:

α) η Επιτροπή του Προγράμματος, που αποτελείται από μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με την παιδαγωγική και διδακτική των Τμημάτων ή Σχολών του Α.Ε.Ι. ή του συνεργαζόμενου Α.Ε.Ι., που έχουν την επιμέλεια οργάνωσης του προγράμματος. Ο αριθμός των μελών της Επιτροπής και η εκπροσώπηση κάθε Τμήματος ή Σχολής, σε περίπτωση συνεργασίας με άλλα Τμήματα ή Σχολές του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι., καθορίζονται στην απόφαση ίδρυσης του προγράμματος. Η Επιτροπή έχει διετή θητεία και συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης της Συνέλευσης του Τμήματος ή των συνεργαζόμενων Τμημάτων, σε περίπτωση συνδιοργάνωσης,

β) ο Διευθυντής του Προγράμματος, που αναδεικνύεται ένα μέλος από την Επιτροπή του Προγράμματος, κατά την πρώτη συνεδρίασή της, με θητεία παράλληλη με αυτή της Επιτροπής.

7. Η Επιτροπή του Προγράμματος δύναται να αναγνωρίσει μαθήματα και τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες που έχει παρακολουθήσει επιτυχώς φοιτητής του προγράμματος κατά τη διάρκεια προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου, εφόσον αντιστοιχούν στο περιεχόμενο και τα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθημάτων του προγράμματος.

8. Το κόστος οργάνωσης και λειτουργίας του προγράμματος σπουδών παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας δύναται να χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, του Εταιρικού Συμφώνου για το πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) ή του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Η οικονομική διαχείριση της χρηματοδότησης ανά Α.Ε.Ι. πραγματοποιείται σε διακριτό έργο/πρόγραμμα μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι., με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Διευθυντή του Προγράμματος.

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται ειδικότερα ζητήματα σχετικά την ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία και τους ωφελούμενους του ειδικού προγράμματος σπουδών παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας που χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Άρθρο 100
Πιστοποιητικό ψηφιακών δεξιοτήτων

1. Σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) με απόφαση της Συγκλήτου δύναται να ιδρύεται ειδικό πρόγραμμα σπουδών, η επιτυχής ολοκλήρωση του οποίου οδηγεί στη χορήγηση πιστοποιητικού ψηφιακών δεξιοτήτων, που ισοδυναμεί με επάρκεια γνώσης ηλεκτρονικών υπολογιστών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τέσσερα (4) μαθήματα, που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο της πληροφορικής και γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή. Το ειδικό πρόγραμμα σπουδών οργανώνεται με την επιμέλεια Σχολής ή Τμήματος στο επιστημονικό πεδίο της πληροφορικής και, εφόσον δεν υφίσταται στο Α.Ε.Ι. Σχολή ή Τμήμα σε αυτό το επιστημονικό πεδίο, με την επιμέλεια μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού του Α.Ε.Ι. ή πρόσθετου διδακτικού προσωπικού του Α.Ε.Ι. με γνωστικό αντικείμενο στο πεδίο της πληροφορικής. Το πρόγραμμα απευθύνεται προς όλους τους εγγεγραμμένους φοιτητές προγραμμάτων πρώτου κύκλου σπουδών του Α.Ε.Ι.

2. Με την απόφαση της παρ. 1 της Συγκλήτου, καθορίζονται το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, τα μαθήματα και οι λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες του προγράμματος, οι μέθοδοι αξιολόγησης ανά μάθημα ή εκπαιδευτική δραστηριότητα, ο ανώτατος αριθμός εισακτέων ανά κύκλο του προγράμματος, η δυνατότητα οργάνωσης του προγράμματος και με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με την οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση του προγράμματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Άρθρο 101
Ίδρυση Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών

1. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) δύνανται να διοργανώνουν προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου σε ξένη γλώσσα (Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών Ξ.Π.Σ.), τα οποία εντάσσονται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Α.Ε.Ι., αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης, διέπονται από επιστημονική συνοχή και πληρούν προϋποθέσεις που εγγυώνται υψηλό επίπεδο σπουδών. Τα Ξ.Π.Σ. απευθύνονται αποκλειστικά σε αλλοδαπούς πολίτες χωρών εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι είναι απόφοιτοι λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων με φυσική έδρα στην αλλοδαπή. Οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον έχουν παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τις δύο (2) τελευταίες τάξεις του λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου σε χώρα της αλλοδαπής, προσκομίζουν απολυτήριο λυκείου ή άλλον ισοδύναμο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που τους παρέχει δικαίωμα εισαγωγής στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας στην οποία αποφοιτούν.

2. Τα Ξ.Π.Σ. ιδρύονται με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης της Συνέλευσης του Τμήματος του Α.Ε.Ι., το οποίο αναλαμβάνει να διοργανώσει το Ξ.Π.Σ. Η εισήγηση της Συνέλευσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

α) τον τίτλο, το περιεχόμενο και τον σκοπό του προγράμματος,

β) τον συνολικό αριθμό των εισακτέων φοιτητών του προγράμματος,

γ) το ύψος των ενδεχόμενων τελών φοίτησης και τους λοιπούς πόρους του προγράμματος,

δ) τον προϋπολογισμό του προγράμματος, ο οποίος περιλαμβάνει αναλυτικά το λειτουργικό κόστος του προγράμματος, τους πόρους και τις βασικές υποδομές λειτουργίας του,

ε) τη μελέτη σκοπιμότητας, στην οποία εκτίθενται αναλυτικά οι επιστημολογικοί και κοινωνικοί λόγοι, οι οποίοι καθιστούν σημαντική τη λειτουργία του προγράμματος, ο βαθμός σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα, καθώς και οι στόχοι του προγράμματος,

στ) τα κριτήρια επιλογής των εισακτέων, καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά τα οποία προσκομίζονται ανά περίπτωση,

ζ) τη χρονική διάρκεια του προγράμματος, η) το προτεινόμενο πρόγραμμα σπουδών, θ) τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των φοιτητών, ι) την επίσημη γλώσσα διοργάνωσης του προγράμματος, ια) τις πιστωτικές μονάδες που απαιτούνται για την

απονομή του τίτλου σπουδών, ιβ) τη δυνατότητα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης, ιγ) τη δυνατότητα οργάνωσης προγραμμάτων για τη

διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, επιπλέον του προγράμματος σπουδών της περ. η) για την εκμάθηση αυτής από τους φοιτητές του Ξ.Π.Σ.,

ιδ) κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία του προγράμματος.

Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης της Συνέλευσης του Τμήματος, εγκρίνεται ο εσωτερικός κανονισμός του υπό ίδρυση Ξ.Π.Σ. και ορίζονται τα μέλη της Επιτροπής του Προγράμματος Σπουδών της παρ. 3 του άρθρου 102, καθώς και ο Διευθυντής του Ξ.Π.Σ. για τα δύο (2) πρώτα ακαδημαϊκά έτη λειτουργίας του Ξ.Π.Σ.

3. Ξ.Π.Σ. δύνανται να διοργανώνονται σε συνεργασία περισσοτέρων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι.

(διατμηματικά ή διιδρυματικά Ξ.Π.Σ., αντίστοιχα), κατόπιν εισήγησης των Συνελεύσεων των Τμημάτων και σύνταξης Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ των συνεργαζόμενων Τμημάτων, στο οποίο περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία της παρ. 2, καθώς και ο αριθμός των μελών με τον οποίο συμμετέχει κάθε συνεργαζόμενο Τμήμα στην Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών του Ξ.Π.Σ. Για την ίδρυση διιδρυματικού Ξ.Π.Σ. απαιτούνται απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. που αναλαμβάνει τη διοικητική υποστήριξη του Ξ.Π.Σ., με την οποία εγκρίνεται η ίδρυσή του και το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των συνεργαζόμενων Τμημάτων, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Συγκλήτου του άλλου Ιδρύματος.

4. Για την ίδρυση Ξ.Π.Σ. απαιτείται η προηγούμενη πιστοποίηση των προγραμμάτων αυτών από το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4653/2020 (Α’ 12). Μετά από την ίδρυσή τους, τα Ξ.Π.Σ. πιστοποιούνται περιοδικά στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία εντάσσονται, σύμφωνα με την υποπερ. ββ) της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4653/2020.

5. Η απόφαση ίδρυσης ενός Ξ.Π.Σ. κοινοποιείται, με επιμέλεια του Α.Ε.Ι., στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 102
Όργανα διοίκησης

1. Αρμόδια όργανα για την οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία των Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών (Ξ.Π.Σ.) είναι τα ακόλουθα:

α) η Σύγκλητος του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.),

β) η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών του Ξ.Π.Σ. (Επιτροπή),

γ) ο Διευθυντής του Ξ.Π.Σ. (Διευθυντής).

2. Η Σύγκλητος του Α.Ε.Ι. ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) εγκρίνει την ίδρυση του Ξ.Π.Σ., κατόπιν εισήγησης της Συνέλευσης του Τμήματος, καθώς και την τροποποίηση της απόφασης ίδρυσης Ξ.Π.Σ., κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής του Ξ.Π.Σ.,

β) εγκρίνει τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ξ.Π.Σ., κατόπιν εισήγησης της Συνέλευσης του Τμήματος, καθώς και την τροποποίησή του, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών του Ξ.Π.Σ.,

γ) συγκροτεί την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών του Ξ.Π.Σ και ορίζει τον Διευθυντή του Ξ.Π.Σ., κατόπιν εισήγησης της Συνέλευσης του Τμήματος,

δ) εγκρίνει την κατάργηση του Ξ.Π.Σ., κατόπιν εισήγησης της Συνέλευσης του Τμήματος,

ε) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα σχετική με θέματα ακαδημαϊκού, διοικητικού, οικονομικού και οργανωτικού χαρακτήρα του Ξ.Π.Σ., τα οποία δεν ανατίθενται από τον παρόντα ειδικώς σε άλλα όργανα.

3. α) Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών του Ξ.Π.Σ. αποτελείται από επτά (7) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος, ή των συνεργαζόμενων Τμημάτων, αν το Ξ.Π.Σ. είναι διατμηματικό ή διιδρυματικό, με γνωστικό αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο του Ξ.Π.Σ., εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) μέλη Δ.Ε.Π. είναι της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή. Η Επιτροπή έχει τετραετή θητεία και συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., έπειτα από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος. Αν το Ξ.Π.Σ. είναι διατμηματικό ή διιδρυματικό, η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., το οποίο έχει αναλάβει τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος, κατόπιν πρότασης των Συνελεύσεων των συνεργαζόμενων Τμημάτων. Τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβάνουν καμία αποζημίωση για την άσκηση των διοικητικών καθηκόντων τους.

β) Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών του Ξ.Π.Σ. ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

βα) εισηγείται στη Σύγκλητο την τροποποίηση της απόφασης ίδρυσης του Ξ.Π.Σ., καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία του, για το οποίο αρμόδιο όργανο είναι η Σύγκλητος,

ββ) κατανέμει το διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκόντων του Ξ.Π.Σ.,

βγ) καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό του Ξ.Π.Σ., βδ) εγκρίνει τις πάσης φύσεως δαπάνες για τη λειτουργία του Ξ.Π.Σ., βε) διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης, προκειμένου να απονεμηθεί ο τίτλος του Ξ.Π.Σ., βστ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα, η οποία σχετίζεται με την οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση του προγράμματος.

4. Ο Διευθυντής του Ξ.Π.Σ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) προεδρεύει της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών του Ξ.Π.Σ. και συγκαλεί τις συνεδριάσεις της,

β) εισηγείται προς την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών του Ξ.Π.Σ. και τα λοιπά όργανα του Α.Ε.Ι. θέματα σχετικά με την αποτελεσματική λειτουργία του Ξ.Π.Σ.,

γ) είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος του Ξ.Π.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 234.

Άρθρο 103
Διδακτικό προσωπικό

1. Το διδακτικό έργο του Ξενόγλωσσου Προγράμματος Σπουδών (Ξ.Π.Σ.) κατανέμεται με απόφαση της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών του Ξ.Π.Σ. σε διδάσκοντες με γνωστικό αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο του διδακτικού έργου που τους ανατίθεται. Ειδικότερα, ως διδακτικό προσωπικό του Ξ.Π.Σ. δύνανται να απασχολούνται οι ακόλουθοι:

α) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) με πρόσθετη απασχόληση πέραν των νόμιμων υποχρεώσεών τους όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 155,

β) ομότιμοι Καθηγητές ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ιδίου ή άλλου Α.Ε.Ι.,

γ) μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι., οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και έχουν διδακτική εμπειρία, καθώς και επαρκή επιστημονική, συγγραφική ή ερευνητική δραστηριότητα,

δ) εντεταλμένοι διδάσκοντες,

ε) επισκέπτες καθηγητές και επισκέπτες ερευνητές, στ) ερευνητές επί συμβάσει,

ζ) ερευνητές και ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες των ερευνητικών κέντρων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258) ή άλλων ερευνητικών οργανισμών της ημεδαπής και της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και έχουν διδακτική εμπειρία και επαρκή επιστημονική, συγγραφική ή ερευνητική δραστηριότητα,

η) μεταδιδάκτορες και νέοι επιστήμονες, κάτοχοι κατ’ ελάχιστον διδακτορικού διπλώματος, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Ξ.Π.Σ.,

θ) συνεργαζόμενοι καθηγητές.

2. Η ανάθεση του διδακτικού έργου του Ξ.Π.Σ. πραγματοποιείται με απόφαση της Επιτροπής του Προγράμματος Σπουδών του Ξ.Π.Σ., ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του Ξ.Π.Σ. Η απόφαση περί ανάθεσης διδακτικού έργου εκδίδεται το αργότερο έως την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου και περιλαμβάνει υποχρεωτικά τους διδάσκοντες του Ξ.Π.Σ., τα μαθήματα, τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και το σύνολο των διδακτικών ωρών που ανατίθενται ανά διδάσκοντα σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο, καθώς και το συνολικό κόστος της αμοιβής τους, εφόσον προβλέπεται η καταβολή αμοιβής και κοινοποιείται αμελλητί προς τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι. Ειδικότερες προϋποθέσεις σχετικά με την ανάθεση του διδακτικού έργου δύναται να ορίζονται στην απόφαση ίδρυσης του Ξ.Π.Σ.

3. Όλες οι κατηγορίες διδακτικού προσωπικού αμείβονται αποκλειστικά από τους πόρους του Ξ.Π.Σ., εφόσον προβλέπεται αμοιβή τους. Το ύψος της αμοιβής ανά κατηγορία διδακτικού προσωπικού καθορίζεται σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Αποδοχών του Α.Ε.Ι. για την άσκηση πρόσθετου διδακτικού έργου και το σύνολο των διδακτικών ωρών που ανατίθενται ανά περίπτωση.

Άρθρο 104
Λοιπό προσωπικό
Για την υποστήριξη των αναγκών των Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών (Ξ.Π.Σ.) δύνανται να απασχολούνται οι εξής κατηγορίες προσωπικού:

α) τακτικό προσωπικό του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), πέραν των νόμιμων υποχρεώσεών του, όπως αυτές απορρέουν από την οργανική του θέση, με ανάθεση πρόσθετου έργου επ’ αμοιβή, η εκτέλεση του οποίου εγκρίνεται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής του Προγράμματος Σπουδών του Ξ.Π.Σ.,

β) πρόσθετο προσωπικό, το οποίο επιλέγεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 243.

Το κόστος απασχόλησης κάθε κατηγορίας προσωπικού βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισμό του Ξ.Π.Σ.

Άρθρο 105
Πόροι

1. Οι πόροι ενός Ξενόγλωσσου Προγράμματος Σπουδών (Ξ.Π.Σ.) δύνανται να προέρχονται από: α) τέλη φοίτησης, β) δωρεές, χορηγίες και πάσης φύσεως οικονομικές ενισχύσεις, γ) κληροδοτήματα, δ) πόρους από ερευνητικά έργα ή προγράμματα και ε) ιδίους πόρους του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), το ύψος των οποίων δεν μπορεί να ξεπερνά το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού προϋπολογισμού του Ξ.Π.Σ.

2. Η διαχείριση των πόρων της παρ. 1 πραγματοποιείται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι. ή του Α.Ε.Ι., το οποίο έχει αναλάβει τη διοικητική υποστήριξη του Ξ.Π.Σ., αν το Ξ.Π.Σ. είναι διιδρυματικό. Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε., καθορίζεται το ποσοστό παρακράτησης υπέρ του Ε.Λ.Κ.Ε. ενιαία για όλα τα Ξ.Π.Σ. του Α.Ε.Ι.

3. Οι πόροι ενός Ξ.Π.Σ. χρησιμοποιούνται κατά προτεραιότητα για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών αυτού, και εφόσον υπάρχουν ταμειακά διαθέσιμα, αυτά δύνανται να διατίθενται για την κάλυψη άλλων εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών αναγκών του Τμήματος ή των συνεργαζόμενων Τμημάτων του Ξ.Π.Σ.

4. Με το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την οργάνωση και λειτουργία Ξ.Π.Σ. σε συνεργασία με άλλο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι της οικονομικής συνεργασίας των Α.Ε.Ι. και η μεταφορά του ποσού που προβλέπεται ανά περίπτωση προς τα συνεργαζόμενα Α.Ε.Ι.

Άρθρο 106
Μετακινήσεις
Οι δαπάνες μετακινήσεων που διεξάγονται για τις ανάγκες οργάνωσης και λειτουργίας του Ξενόγλωσσου Προγράμματος Σπουδών (Ξ.Π.Σ.) εγκρίνονται από την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών του Ξ.Π.Σ. Οι δαπάνες μετακίνησης βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ξ.Π.Σ. και καταβάλλονται στους μετακινούμενους μετά από την προσκόμιση των σχετικών παραστατικών, σύμφωνα με το άρθρο 248.

Άρθρο 107
Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών διπλής ειδίκευσης

1. Δύο (2) ή περισσότερα Τμήματα του ίδιου ή άλλου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) δύνανται να διοργανώνουν Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών (Ξ.Π.Σ.) διπλής ειδίκευσης, τα οποία οδηγούν στην απονομή ενός (1) ενιαίου τίτλου σπουδών πρώτου κύκλου με ειδίκευση σε δύο (2) διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα.

2. Το πρόγραμμα σπουδών στα Ξ.Π.Σ. διπλής ειδίκευσης διαρθρώνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε τα μαθήματα και οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που προσφέρονται να αντιπροσωπεύουν ισομερώς κάθε γνωστικό αντικείμενο του Ξ.Π.Σ.

3. Για την ίδρυση Ξ.Π.Σ. διπλής ειδίκευσης, τα συνεργαζόμενα Τμήματα του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. συντάσσουν σχετικό Μνημόνιο Συνεργασίας, στο οποίο περιγράφονται οι ειδικότεροι όροι της συνεργασίας τους και εξειδικεύονται τα στοιχεία της απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 101. Για τα θέματα που σχετίζονται με την ίδρυση, οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία του προγράμματος του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.

Άρθρο 108
Διπλά Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών

1. Δύο (2) ή περισσότερα Τμήματα του ίδιου ή άλλου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) δύνανται να διοργανώνουν διπλά Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών (Ξ.Π.Σ.), τα οποία οδηγούν στην απονομή δύο (2) ισότιμων τίτλων σπουδών πρώτου κύκλου του ίδιου ή διαφορετικού γνωστικού αντικειμένου.

2. Η χρονική διάρκεια ενός Ξ.Π.Σ. της παρ. 1 είναι προσαυξημένη κατ’ ελάχιστον κατά δύο (2) έτη σε σχέση με τη χρονική διάρκεια των λοιπών προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου.

3. Το πρόγραμμα σπουδών ενός Ξ.Π.Σ. της παρ. 1 είναι ένα (1) ενιαίο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο διαχωρίζεται σε δύο (2) επιμέρους, μη αυτοτελή, προγράμματα σπουδών, το καθένα εκ των οποίων διαρθρώνεται σύμφωνα με τα στοιχεία της περ. η) της παρ. 2 του άρθρου 101. Στην απόφαση ίδρυσής του ορίζονται οι πιστωτικές μονάδες που απαιτούνται για την απονομή του καθενός τίτλου σπουδών του διπλού Ξ.Π.Σ.

4. Για την ίδρυση διπλών Ξ.Π.Σ., τα συνεργαζόμενα Τμήματα του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. συντάσσουν σχετικό Μνημόνιο Συνεργασίας, στο οποίο περιγράφονται οι ειδικότεροι όροι της συνεργασίας τους και εξειδικεύονται τα στοιχεία της απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 101. Για τα θέματα που σχετίζονται με την ίδρυση, οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία του προγράμματος του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.

Άρθρο 109
Χειμερινά και θερινά προγράμματα σπουδών

1. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) δύνανται να διοργανώνουν χειμερινά και θερινά προγράμματα σπουδών, τα οποία απευθύνονται σε φοιτητές ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

2. Τα θερινά προγράμματα σπουδών ιδρύονται με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. και για την παρακολούθησή τους δύνανται να προβλέπονται τέλη φοίτησης, το ύψος των οποίων ορίζεται στην απόφαση ίδρυσης του χειμερινού ή θερινού προγράμματος σπουδών. Στην ίδια απόφαση ορίζονται θέματα σχετικά με τη λειτουργία του χειμερινού ή θερινού προγράμματος σπουδών, τη διάρκεια του προγράμματος, τη διαδικασία εγγραφής των φοιτητών, το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών, τις πιστωτικές μονάδες οι οποίες δύναται να χορηγούνται, τη γλώσσα διοργάνωσης, η οποία δύναται να είναι άλλη πλην της ελληνικής, καθώς και άλλες σχετικές λεπτομέρειες.

3. Η οικονομική διαχείριση των πόρων των χειμερινών και θερινών προγραμμάτων σπουδών πραγματοποιείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι.

Άρθρο 110
Συνεργασίες με Ιδρύματα της αλλοδαπής
Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής δύνανται να διοργανώνουν Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών (Ξ.Π.Σ.) του άρθρου 101, Ξ.Π.Σ. διπλής ειδίκευσης του άρθρου 107 και διπλά Ξ.Π.Σ. του άρθρου 108 σε συνεργασία με αναγνωρισμένα Ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, κατόπιν σύνταξης σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας, στο οποίο περιγράφονται οι ειδικότεροι όροι της συνεργασίας των Ιδρυμάτων και εξειδικεύονται τα στοιχεία της απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 101, καθώς και λοιπά στοιχεία σχετικά με τη διοργάνωση του προγράμματος. Για θέματα σχετικά με την ίδρυση, οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία του προγράμματος του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.

Άρθρο 111
Οργάνωση και λειτουργία Κοινών Διεθνών Διιδρυματικών Προγραμμάτων Σπουδών

1. Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) που συμμετέχουν σε διακρατικές συμμαχίες Πανεπιστημίων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια» δύνανται να ιδρύουν, να οργανώνουν και να λειτουργούν Κοινά Διεθνή Διιδρυματικά Προγράμματα Σπουδών (Κ.Δ.Δ.Π.Σ.) σύντομης διάρκειας και πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου.

2. Τα θέματα που σχετίζονται με τον καθορισμό και τη διαδικασία ανάδειξης των οργάνων διοίκησης, τον τρόπο διοίκησης και την οργάνωση των Κ.Δ.Δ.Π.Σ. πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου, ρυθμίζονται ελεύθερα από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα που συμμετέχουν στα «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια», χωρίς περιορισμούς από τις διατάξεις του παρόντος, υπό την προϋπόθεση τήρησης του κανονιστικού πλαισίου του προγράμματος και των όρων της πρόσκλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

3. Κ.Δ.Δ.Π.Σ. πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου, στα οποία συμμετέχουν Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, δύνανται να πιστοποιούνται από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.). Κατά την πιστοποίησή τους εφαρμόζονται τα πρότυπα ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρίς την εφαρμογή πρόσθετων εθνικών κριτηρίων ποιότητας, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη Διασφάλιση Ποιότητας των κοινών προγραμμάτων σπουδών (European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes). Δεν απαιτείται η πιστοποίηση Κ.Δ.Δ.Π.Σ., στα οποία συμμετέχουν Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, εφόσον έχουν πιστοποιηθεί από οποιαδήποτε Ευρωπαϊκή Αρχή Πιστοποίησης, μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διασφάλιση Ποιότητας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (European Association for Quality Assurance in Higher Education).

4. Μαθήματα ή άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που παρέχονται στο πλαίσιο Κ.Δ.Δ.Π.Σ. πρώτου κύκλου ή σύντομης διάρκειας, στο οποίο συμμετέχει το Α.Ε.Ι., δύνανται να συμπεριλαμβάνονται στον ιδρυματικό κατάλογο μαθημάτων.

5. Φοιτητές προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου δύνανται να επιλέγουν μαθήματα ή άλλες εκπαιδευτικές

δραστηριότητες που παρέχονται στο πλαίσιο Κ.Δ.Δ.Π.Σ. πρώτου κύκλου ή σύντομης διάρκειας, στις οποίες συμμετέχει το Α.Ε.Ι. στο οποίο φοιτούν, πέραν των υποχρεώσεων που απορρέουν από το πρόγραμμα σπουδών στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, κατόπιν αίτησης του φοιτητή, δύναται να αναγνωρίζεται και να προσμετράται η επιτυχής αξιολόγηση σε μαθήματα ή άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο πλαίσιο Κ.Δ.Δ.Π.Σ. πρώτου κύκλου, στις οποίες συμμετέχει το Α.Ε.Ι., για την ολοκλήρωση των σπουδών και να απονέμεται ο αντίστοιχος αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS) που αντιστοιχεί ανά περίπτωση, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τους όρους του προγράμματος.

6. Η επιτυχής αξιολόγηση σε μαθήματα ή άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο πλαίσιο Κ.Δ.Δ.Π.Σ. σύντομης διάρκειας ή πρώτου κύκλου δύναται να αναγράφεται στο Παράρτημα Διπλώματος, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος και εφόσον αυτό επιτρέπεται από τους όρους του προγράμματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Άρθρο 112
Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης

1. Με απόφαση της Συγκλήτου δύναται να ιδρύεται Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ. ΒΙ.Μ.) στο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.). Η απόφαση ίδρυσης κοινοποιείται, με επιμέλεια του Α.Ε.Ι., στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοσή της.

2. Στην απόφαση ίδρυσης της παρ. 1 αναφέρονται κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) η στρατηγική, β) οι στόχοι που επιδιώκονται, γ) οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο οργάνωσης και παροχής εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων, καθώς και προγραμμάτων διά βίου μάθησης, δ) η λειτουργική υποστήριξη και ε) οι πόροι του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Η απόφαση ίδρυσης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. συνοδεύεται υποχρεωτικά από μελέτη βιωσιμότητας και σκοπιμότητας.

3. Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αποτελεί ανεξάρτητη ακαδημαϊκή μονάδα του Α.Ε.Ι. και έχει διακριτά όργανα διοίκησης από αυτά του Α.Ε.Ι.

Άρθρο 113
Σκοπός του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης

1. Σκοπός του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) είναι η οργάνωση των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων, τα οποία δεν αφορούν σε προγράμματα τυπικής εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, ως δράσεις των Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. των Α.Ε.Ι. ορίζονται:

α) η οργάνωση, ανάπτυξη και παροχή προγραμμάτων επιμόρφωσης, μη τυπικής μάθησης, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, επανειδίκευσης, αναβάθμισης δεξιοτήτων, γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού και εν γένει προγραμμάτων διά βίου μάθησης προς τους φοιτητές και αποφοίτους των Α.Ε.Ι., αλλά και τον γενικό πληθυσμό,

β) η παροχή σύγχρονων γνώσεων και δεξιοτήτων με βάση την εξέλιξη της επιστήμης, της τεχνολογίας, της οικονομίας και τις μεταβολές που επιφέρουν στη δομή της απασχόλησης τα νέα επαγγέλματα και ειδικότητες,

γ) η ενίσχυση της εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων με βάση τη διδακτική στόχων και την επίτευξη συγκεκριμένων μαθησιακών αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα,

δ) η οργάνωση, ανάπτυξη και παροχή προγραμμάτων με τη μορφή χειμερινών και θερινών σχολείων,

ε) η διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων και σεμιναρίων, σε θέματα που άπτονται των δραστηριοτήτων του Κέντρου,

στ) η ανάπτυξη και παραγωγή έντυπου και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού,

ζ) η σύναψη συμβάσεων με σκοπό την οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων για την επιμόρφωση προσωπικού φορέων του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα,

η) η εκπόνηση μελετών και γνωμοδοτήσεων, επί θεμάτων που άπτονται των δραστηριοτήτων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.,

θ) η παρακολούθηση των εξελίξεων στο πεδίο της διά βίου μάθησης, των σχετικών ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών, των θεσμικών μεταβολών και ρυθμίσεων, καθώς και η διαμόρφωση προτάσεων εκπαιδευτικής πολιτικής και ανάπτυξης της διά βίου μάθησης,

ι) η σύναψη προγραμματικών συμφωνιών που σχετίζονται με δράσεις του Κέντρου,

ια) η συνεργασία με Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. άλλων Α.Ε.Ι., Πανεπιστήμια της αλλοδαπής, ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258) και με λοιπούς ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών δράσεων.

2. Η οργάνωση και ανάπτυξη δράσεων που εμπίπτουν στον σκοπό του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δεν δύναται να αναπτύσσεται μεμονωμένα από το προσωπικό του Α.Ε.Ι. ή άλλες δομές του, εκτός αν αυτό προβλέπεται ρητώς από τη νομοθεσία.

3. Τα Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. των Α.Ε.Ι. τηρούν υποχρεωτικά ιστοσελίδα σε διεύθυνση ενιαίου εντοπιστή χώρου (url) του Α.Ε.Ι., στην οποία περιλαμβάνονται όλα τα επιμορφωτικά προγράμματα του Κέντρου και τα στοιχεία των έργων/ προγραμμάτων. Οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι επιμορφωτικών προγραμμάτων δύνανται να τηρούν επιμέρους ιστοσελίδες, οι οποίες τηρούνται σε διεύθυνση ενιαίου εντοπιστή χώρου (url) του Α.Ε.Ι.

4. Τα Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. των Α.Ε.Ι. διέπονται αποκλειστικά από τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, εντάσσονται αυτοδικαίως μετά την ίδρυσή τους στο Μητρώο Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 61 του ν. 4763/2020 (Α’ 254) της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας και εξαιρούνται της εφαρμογής των άρθρων 52 έως 62, 65 και 66 του ν. 4763/2020, πλην της υποχρέωσης ενημέρωσης του πληροφοριακού συστήματος του άρθρου 61 το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου

κάθε έτους σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 63 του ίδιου ως άνω νόμου.

5. Τα ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. των Α.Ε.Ι. αξιολογούνται και πιστοποιούνται περιοδικά από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης κάθε πέντε (5) έτη σύμφωνα με ειδικά διαμορφωμένα κριτήρια και δείκτες για τη διασφάλιση της ποιότητας των προγραμμάτων που οργανώνουν και προσφέρουν. Επίσης αξιολογούνται σύμφωνα με το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) κάθε Α.Ε.Ι.

Άρθρο 114
Όργανα διοίκησης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης

1. Ως όργανα διοίκησης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ορίζονται:

α) Το Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., β) ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

2. Με απόφαση της Συγκλήτου συγκροτείται το Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., το οποίο αποτελείται από τον Πρύτανη ή έναν (1) από τους Αντιπρυτάνεις, στον οποίο ανατίθεται ο τομέας της διά βίου μάθησης, ως Πρόεδρό του, και έναν (1) εκπρόσωπο από κάθε Σχολή του Α.Ε.Ι., μετά από εισήγηση της Κοσμητείας.

3. Ως μέλη του Συμβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ορίζονται μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), κατά προτεραιότητα της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, οι οποίοι κατά προτίμηση διαθέτουν εκπαιδευτική εμπειρία, αλλά και πείρα στην οργάνωση και παροχή εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης, καθώς και τον σχεδιασμό, τη διοίκηση και τη διαχείριση έργων. Τα μέλη του Συμβουλίου αντιπροσωπεύουν όσο το δυνατόν περισσότερο τους επιστημονικούς κλάδους που θεραπεύει το Α.Ε.Ι. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. είναι τριετής.

4. Στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ορίζεται Διευθυντής Επιμόρφωσης, με απόφαση της Συγκλήτου, κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης προς την ακαδημαϊκή κοινότητα του Α.Ε.Ι., η οποία επισπεύδεται με επιμέλεια του Πρύτανη του Α.Ε.Ι. Ο Διευθυντής Επιμόρφωσης συμμετέχει στο Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 115
Συμβούλιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης

1. Το Συμβούλιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) διαμορφώνει την πολιτική του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για την ανάπτυξη των έργων και των προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει διά βίου μάθησης σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.),

β) αξιολογεί και εγκρίνει τα αιτήματα ίδρυσης νέων επιμορφωτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. σύμφωνα με το άρθρο 121, τα διαβιβάζει προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) και κοινοποιεί τις σχετικές αποφάσεις προς τη Σύγκλητο και το Συμβούλιο Διοίκησης του Α.Ε.Ι.,

γ) συγκροτεί επιτροπές εμπειρογνωμόνων με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας, της προσβασιμότητας και της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και τη σύνδεσή τους με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας,

δ) εποπτεύει τη λειτουργία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει διά βίου μάθησης,

ε) διατυπώνει γνώμη προς τη Σύγκλητο για τον πενταετή αναπτυξιακό προγραμματισμό του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και συντάσσει ετήσιο σχέδιο δράσης, το οποίο κοινοποιεί προς τη Σύγκλητο και το Συμβούλιο Διοίκησης του Α.Ε.Ι.,

στ) εισηγείται προς τη Σύγκλητο την κατάρτιση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και την οργανωτική δομή των υπηρεσιών του,

ζ) αναθέτει την εκπόνηση μελετών και ερευνών που αφορούν στις αρμοδιότητες του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ή τη διενέργεια εισηγήσεων σε εξειδικευμένα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων αυτού,

η) καθορίζει τη διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης των προγραμμάτων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και κοινοποιεί αυτά προς την ΕΘ.Α.Α.Ε. για την πιστοποίησή τους,

θ) αξιολογεί περιοδικά τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., την προσβασιμότητα, τη βιωσιμότητα και τη σκοπιμότητά τους,

ι) εισηγείται στα όργανα διοίκησης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) θέματα σχετικά με τη διαχείριση των επιμορφωτικών προγραμμάτων ως έργων/προγραμμάτων του Ε.Λ.Κ.Ε. και τη συνεργασία των Ε.Λ.Κ.Ε. και Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., καθώς και τη συνεργασία με την Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Ιδρύματος,

ια) οργανώνει ημερίδες, συνέδρια και σεμινάρια του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.,

ιβ) εισηγείται το ποσοστό παρακράτησης επί των εσόδων των προγραμμάτων που διαχειρίζεται το Κέντρο προς το Συμβούλιο Διοίκησης, ως πόρο κάλυψης των γενικών εξόδων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.,

ιγ) διατυπώνει γνώμη προς τη Σύγκλητο για την επιλογή του Διευθυντή Επιμόρφωσης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.,

ιδ) διασφαλίζει τη φυσική και ηλεκτρονική προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.,

ιε) εισηγείται προς το Συμβούλιο Διοίκησης του Α.Ε.Ι. την έγκριση του αρχικού προϋπολογισμού και ενημερώνει για κάθε τροποποίηση του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του έτους, εφόσον αυτή δεν υπερβαίνει συνολικά το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του αρχικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.,

ιστ) εισηγείται στη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι. την έγκριση του απολογισμού του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., καταρτίζει και κοινοποιεί στη Σύγκλητο έκθεση πεπραγμένων,

ιζ) αποφασίζει την παροχή κινήτρων για την αύξηση της συμμετοχής στα προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και καταρτίζει την πολιτική μείωσης τελών για τη συμμετοχή μελών κοινωνικά ευπαθών ομάδων, ατόμων με αναπηρία/χρόνια πάθηση, ανέργων, φοιτητών και λοιπών κατηγοριών,

ιη) εγκρίνει τις δαπάνες που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό και εγκρίνει την αναμόρφωση του προϋπολογισμού με την επιφύλαξη της περ. ιε),

ιθ) αποφασίζει τις πολιτικές προβολής και δημοσιότητας των επιμορφωτικών προγραμμάτων και δράσεων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και για τον σκοπό αυτόν καταρτίζει κανόνες δημοσιότητας,

κ) συνεργάζεται με όλες τις υπηρεσίες του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) για την ορθή λειτουργία και υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που διαχειρίζεται,

κα) εγκρίνει την εγγραφή των εκπαιδευτών στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.,

κβ) συνεργάζεται με τον Ε.Λ.Κ.Ε. για την παρακολούθηση της είσπραξης των πόρων του,

κγ) εγκρίνει τη σύναψη συμφωνιών με συνεργαζόμενους φορείς, καθώς και πάσης φύσεως συμβάσεων συνεργασίας και προγραμματικών συμφωνιών,

κδ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που άπτεται των αρμοδιοτήτων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και δεν έχει ανατεθεί ειδικά σε άλλο όργανο.

2. Με απόφαση του Συμβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δύναται να μεταβιβάζεται μέρος των αρμοδιοτήτων του προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου.

Άρθρο 116
Πρόεδρος του Συμβουλίου

1. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) προεδρεύει των εργασιών του Συμβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και εισηγείται τα θέματα αυτής ή ορίζει άλλον εισηγητή,

β) επιβλέπει την εφαρμογή της πολιτικής και την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.,

γ) μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.,

δ) προΐσταται των υπηρεσιών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και εισηγείται προς κάθε υπηρεσία ή αρμόδιο όργανο του Α.Ε.Ι. για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Κ.Ε.ΔΙ. ΒΙ.Μ.,

ε) εισηγείται στη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι., ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., την επιλογή του Διευθυντή Επιμόρφωσης,

στ) υπογράφει τα πιστοποιητικά που απονέμει το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., μετά από βεβαίωση του Επιστημονικού και του Ακαδημαϊκού Υπευθύνου για την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε προγράμματος,

ζ) παρακολουθεί και λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την ορθή λειτουργία του Κέντρου.

2. Με πράξη του Προέδρου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., δύναται να εξουσιοδοτείται άλλο μέλος του Συμβουλίου για την άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων της παρ. 1.

Άρθρο 117
Διευθυντής Επιμόρφωσης Λοιπό προσωπικό

1. Ο Διευθυντής Επιμόρφωσης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 114 και έχει θητεία παράλληλη με αυτή του Συμβουλίου του Κέντρου.

2. Ως Διευθυντής Επιμόρφωσης δύναται να ορίζεται μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ή Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Α.Ε.Ι. με εμπειρία στον σχεδιασμό, την υλοποίηση ή αξιολόγηση έργων εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και κατάρτισης. Ο Διευθυντής δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή ή αποζημίωση για την άσκηση των καθηκόντων του.

3. Ο Διευθυντής Επιμόρφωσης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) υποστηρίζει τα όργανα διοίκησης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. στην υλοποίηση της πολιτικής του Κέντρου ως προς τη διά βίου μάθηση,

β) εποπτεύει και συντονίζει την παροχή των υπηρεσιών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., την οργάνωση και υλοποίηση των προγραμμάτων του, παρακολουθεί το θεσμικό πλαίσιο σχετικά με τη διά βίου μάθηση, καθώς και τις εξελίξεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο,

γ) επιμελείται της ποιοτικής αναβάθμισης των προγραμμάτων επιμόρφωσης, κατάρτισης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και εν γένει διά βίου μάθησης με βάση τη θεωρία και τις τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων,

δ) παρακολουθεί και μεριμνά για την υλοποίηση των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ως προς την ανάπτυξη της διά βίου μάθησης,

ε) συνεργάζεται με τους Επιστημονικούς Υπευθύνους των προγραμμάτων και τους Ακαδημαϊκούς Υπευθύνους αυτών για κάθε αναγκαίο θέμα σχετικό με την παρακολούθηση των προγραμμάτων που παρέχονται μέσω του του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.,

στ) παρακολουθεί την εφαρμογή του ετήσιου σχεδίου δράσης και του πολυετούς αναπτυξιακού προγράμματος του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.,

ζ) είναι υπεύθυνος για την ορθή τήρηση του Μητρώου Εκπαιδευτών και του Μητρώου Εκπαιδευομένων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.,

η) εισηγείται στα όργανα διοίκησης για θέματα που αφορούν στις λειτουργικές ανάγκες του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.,

θ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται από τα όργανα διοίκησης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

4. Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. στελεχώνεται με τακτικό προσωπικό του Α.Ε.Ι. και με πρόσθετο επιστημονικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό για την κάλυψη των αναγκών του μετά από απόφαση του Συμβουλίου του, το οποίο επιλέγεται σύμφωνα με το άρθρο 243. Οι δαπάνες της μισθοδοσίας του πρόσθετου προσωπικού βαρύνουν αποκλειστικά τον προϋπολογισμό στον οποίο πιστώνονται πόροι του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και δεν βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό.

Άρθρο 118
Επιστημονικός Υπεύθυνος Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος

1. Με απόφαση του Συμβουλίου του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ορίζονται ο Επιστημονικός Υπεύθυνος και ο Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος ανά επιμορφωτικό πρόγραμμα του. ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Ο Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος δύναται να ταυτίζεται με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο και διαθέτει αποδεδειγμένη γνώση ή εμπειρία στο αντικείμενο του προγράμματος, η οποία δύναται να προκύπτει από το εν γένει εκπαιδευτικό, ερευνητικό και επιστημονικό του έργο. Με την απόφαση του Συμβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. καθορίζεται η θητεία του Επιστημονικού και του Ακαδημαϊκού Υπευθύνου, που δύναται να είναι ορισμένης ή αόριστης διάρκειας, ανάλογα με τη διάρκεια του επιμορφωτικού προγράμματος.

2. Ως Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι προγραμμάτων δύναται να ορίζονται: α) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής και αλλοδαπής, β) ομότιμοι Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., γ) μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι., δ) διακεκριμένοι επιστήμονες, συνεργαζόμενοι καθηγητές, εντεταλμένοι διδάσκοντες, επισκέπτες Καθηγητές, επισκέπτες ερευνητές, ερευνητές επί συμβάσει, αντίστοιχο προσωπικό ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων, καθώς και διδάσκοντες στους οποίους ανατίθεται αυτοδύναμο διδακτικό έργο σε προγράμματα τυπικής εκπαίδευσης και ε) μεταδιδάκτορες. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δύναται να καθορίζονται και άλλες κατηγορίες Ακαδημαϊκών Υπευθύνων. Ο Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος έχει ως αρμοδιότητα την παρακολούθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, την εκπόνηση ή έγκριση του εκπαιδευτικού υλικού, την επιλογή των εκπαιδευτών και την κατανομή του διδακτικού έργου, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα για την υλοποίηση του προγράμματος.

3. Ως Επιστημονικός Υπεύθυνος ορίζεται το φυσικό πρόσωπο που προτείνεται να αναλάβει την ιδιότητα του Επιστημονικού Υπευθύνου έναντι του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι. κατά το άρθρο 234. Η ανάληψη της επιστημονικής ευθύνης ενός έργου/προγράμματος εγκρίνεται από την Επιτροπή Ερευνών του άρθρου 231. Ως Επιστημονικός Υπεύθυνος δύναται να ορίζεται ο Πρόεδρος ή άλλο μέλος του Συμβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ή άλλο φυσικό πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις που ισχύουν ανά Α.Ε.Ι. για τον ορισμό Επιστημονικού Υπευθύνου, σύμφωνα με το άρθρο 234, υπό την προϋπόθεση ότι το γνωστικό του αντικείμενο ή το εν γένει επιστημονικό ή ερευνητικό του έργο ή η επιστήμη που θεραπεύει σχετίζεται με τον ευρύτερο επιστημονικό κλάδο του προς έγκριση προγράμματος. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για προγράμματα που αφορούν σε οριζόντιες δεξιότητες.

Άρθρο 119
Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης

1. Με απόφαση της Συγκλήτου του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), καταρτίζεται ο Κανονισμός Λειτουργίας του.

2. Στον Κανονισμό Λειτουργίας προβλέπονται κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:

α) τα θέματα λειτουργίας των οργάνων διοίκησης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.,

β) η διαδικασία συγκρότησης του Συμβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και ανάδειξης τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου ανά Σχολή,

γ) τα θεματικά πεδία στα οποία οργανώνει προγράμματα το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.,

δ) το περιεχόμενο, η μορφή και η διαδικασία απονομής των πιστοποιητικών που βεβαιώνουν την επιτυχή παρακολούθηση των προγραμμάτων που διοργανώνει το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.,

ε) η διαδικασία εγγραφής των εκπαιδευομένων, τα ελάχιστα τυπικά προσόντα για την εγγραφή υποψηφίων για την παρακολούθηση προγραμμάτων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., θέματα τήρησης του Μητρώου εκπαιδευομένων, καθώς και η διαδικασία έγκρισης ή απόρριψης των αιτήσεων παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων,

στ) τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των εκπαιδευομένων,

ζ) η διαδικασία και οι προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Εκπαιδευτών, πέραν αυτών που ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 120, η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων εγγραφής και η διαδικασία κατάταξής τους σε θεματικά πεδία, σύμφωνα με τα προσόντα τους και την επιστημονική τους εξειδίκευση,

η) τα πρόσθετα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, που απαιτούνται ανά περίπτωση για την εγγραφή ενδιαφερομένων στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ανά θεματικό πεδίο, καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ανά περίπτωση,

θ) τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις όλων των κατηγοριών εκπαιδευτών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.,

ι) η διαδικασία έγκρισης των προγραμμάτων και τα στοιχεία που απαιτούνται ανά περίπτωση για την έγκριση,

ια) η διαδικασία ανάθεσης του εκπαιδευτικού και διδακτικού έργου στους εκπαιδευτές,

ιβ) η διαδικασία παρακολούθησης της οργάνωσης και παροχής των προγραμμάτων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., καθώς και η διαδικασία περιοδικής αξιολόγησης των προγραμμάτων σε συνεργασία με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Α.Ε.Ι.,

ιγ) τα θέματα δημοσιότητας των προγραμμάτων που παρέχονται από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.,

ιδ) η διαδικασία παρακολούθησης των εισροών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., καθώς και των εισροών των προγραμμάτων που διοργανώνονται μέσω αυτού,

ιε) η διαδικασία έγκρισης των δαπανών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και της οικονομικής διαχείρισης των πόρων του.

Άρθρο 120
Εκπαιδευτές Μητρώα Εκπαιδευτών Εκπαιδευομένων του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης

1. Ως εκπαιδευτές σε προγράμματα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) δύναται να απασχοληθούν οι ακόλουθες κατηγορίες:

α) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής και αλλοδαπής,

β) ερευνητές α’, β’, γ’ και δ’ βαθμίδας των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258) της ημεδαπής,

γ) μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι.,

δ) επισκέπτες Καθηγητές, επισκέπτες ερευνητές, ερευνητές επί συμβάσει, συνεργαζόμενοι Καθηγητές και διδάσκοντες στους οποίους έχει ανατεθεί αυτοδύναμο διδακτικό έργο σε προγράμματα τυπικής εκπαίδευσης,

ε) εκπαιδευτές του Μητρώου της περ. α) της παρ. 3.

2. Για την απασχόλησή τους σε προγράμματα που διαχειρίζεται το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., όλες οι κατηγορίες εκπαιδευτών της παρ. 1 αμείβονται αποκλειστικά από τους πόρους των έργων/προγραμμάτων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ή από τους πόρους του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Το ύψος της αμοιβής κάθε εκπαιδευτή καθορίζεται κατόπιν εισήγησης του Επιστημονικού Υπευθύνου του έργου προς την Επιτροπή Ερευνών. Το σύνολο των αποδοχών κάθε εκπαιδευτή από τη συμμετοχή του σε έργα/προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ. ΒΙ.Μ. δεν μπορεί να υπερβαίνει το όριο της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).

3. Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. τηρεί ηλεκτρονικά: α) Μητρώο εκπαιδευτών, στο οποίο εγγράφονται ως εκπαιδευτές, φυσικά πρόσωπα που δεν εμπίπτουν στις περ. α) έως δ) της παρ. 1. Στο Μητρώο εκπαιδευτών δύναται να ενταχθούν φυσικά πρόσωπα που είναι κατ’ ελάχιστον κάτοχοι τίτλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής και πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό του Κ.Ε.ΔΙ. ΒΙ.Μ., κατόπιν υποβολής αίτησης και αξιολόγησής των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους. Με απόφαση του Συμβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή, εγκρίνεται η αίτηση ένταξής τους στο Μητρώο και κατατάσσονται σε ένα ή περισσότερα θεματικά πεδία του Μητρώου ανάλογα με τα προσόντα τους και την επιστημονική τους εξειδίκευση.

β) Μητρώο εκπαιδευομένων, στο οποίο καταχωρίζεται κάθε εκπαιδευόμενος που εγγράφεται στα προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Στο μητρώο εκπαιδευομένων καταχωρίζονται τα αναγκαία στοιχεία των εκπαιδευομένων, τα προγράμματα στα οποία συμμετέχουν και ολοκληρώνουν επιτυχώς, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο που σχετίζεται με την παρακολούθηση των προγραμμάτων του Κέντρου.

Άρθρο 121
Επιμορφωτικά και εκπαιδευτικά προγράμματα

1. Τα εκπαιδευτικά ή επιμορφωτικά προγράμματα υλοποιούνται αποκλειστικά από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή σε συνεργασία με Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. άλλων Α.Ε.Ι., Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.), ερευνητικά κέντρα, τεχνολογικούς φορείς και ινστιτούτα της ημεδαπής του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258), καθώς και με Ιδρύματα της αλλοδαπής.

2. Οι μέθοδοι υλοποίησης των προγραμμάτων δύναται να διαφέρουν ανά περίπτωση και διενεργούνται εν όλω ή εν μέρει διά ζώσης ή με τη χρήση μεθόδων σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η πρόταση για την εκπόνηση εκπαιδευτικού ή επιμορφωτικού προγράμματος υποβάλλεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του προγράμματος προς το Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Η πρόταση περιέχει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) τον τίτλο του προγράμματος, ο οποίος πρέπει να ανταποκρίνεται στο περιεχόμενό του, β) τη χρονική διάρκεια του προγράμματος και τις συνολικές ώρες επιμόρφωσης, γ) τη συνοπτική περιγραφή του προγράμματος και των επιδιωκόμενων στόχων, δ) το θεματικό πεδίο, ε) τη διάρθρωσή του σε επιμέρους ενότητες και τον αριθμό και το αντικείμενο τους, εάν υπάρχουν, στ) τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του προγράμματος, ζ) τις μεθόδους υλοποίησης του προγράμματος, η) ενδεικτικό εκπαιδευτικό υλικό, θ) τα ελάχιστα προσόντα που απαιτούνται για τη συμμετοχή των υποψηφίων, ι) το κόστος παρακολούθησης του προγράμματος, ια) τον ανώτατο αριθμό εκπαιδευομένων, εάν προτείνεται, ιβ) τον προσδιορισμό των μαθησιακών αποτελεσμάτων του προγράμματος και των επαγγελματικών αποτελεσμάτων (μικροδιαπιστευτήρια microcredentials) ή τον αριθμό των πιστωτικών μονάδων (ECTS), που αποκτούνται από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος ή κάθε επιμέρους ενότητας του προγράμματος, εάν διαρθρώνεται σε ενότητες, ιγ) τον τρόπο αξιολόγησης των εκπαιδευομένων, ιδ) τους συνεργαζόμενους φορείς υλοποίησης του προγράμματος και ιε) τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό του προγράμματος.

Με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δύνανται να ορίζονται επιπλέον στοιχεία που απαιτούνται κατά την υποβολή της πρότασης για την εκπόνηση εκπαιδευτικού ή επιμορφωτικού προγράμματος. Την υποβολή της πρότασης συνοδεύει απαραιτήτως μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας του προγράμματος.

3. Με απόφαση του Συμβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. εγκρίνεται η υλοποίηση των προγραμμάτων και τα βασικά στοιχεία τους. Η απόφαση έγκρισης αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

4. Με επιμέλεια του Συμβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), σε εξαμηνιαία βάση, κατάλογος των εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων που προσφέρονται μέσω του Κέντρου. Κάθε εκπαιδευτικό ή επιμορφωτικό πρόγραμμα, καθώς και τα βασικά στοιχεία αυτού αναρτώνται υποχρεωτικά στην επίσημη ιστοσελίδα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., μετά από την έγκρισή του.

5. Η οικονομική διαχείριση των εσόδων κάθε επιμορφωτικού προγράμματος πραγματοποιείται μέσω έργου/προγράμματος του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.). Σε ένα (1) έργο/πρόγραμμα του Ε.Λ.Κ.Ε. δύναται να πραγματοποιείται η οικονομική διαχείριση ενός (1) ή περισσοτέρων επιμορφωτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

6. Τα Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δύνανται, κατόπιν απόφασης του Συμβουλίου του Κέντρου, να συμμετέχουν σε προσκλήσεις που επισπεύδονται από φορείς της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) και απευθύνονται προς τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του Μητρώου Φορέων Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η οικονομική διαχείριση των πόρων πάσης φύσεως συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων κατάρτισης και διά βίου μάθησης πραγματοποιείται μέσω των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. Ως Επιστημονικός Υπεύθυνος για τα ιδρυματικά έργα/προγράμματα ορίζεται ο Πρόεδρος ή μέλος του Συμβουλίου του Κέντρου μετά από σχετική απόφαση του Συμβουλίου ή άλλο μέλος Δ.Ε.Π. του Α.Ε.Ι. κατόπιν απόφασης του Συμβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Τα Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. των Α.Ε.Ι. υποχρεούνται να εφαρμόζουν τους όρους που καθορίζονται στην πρόσκληση κάθε συγχρηματοδοτούμενης δράσης συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και διά βίου μάθησης, τόσο ως προς τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης, όσο και ως προς την υλοποίηση των δράσεων. Ειδικώς για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα για τα οποία τίθενται ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις στην πρόσκληση του εκάστοτε φορέα για τον ορισμό του Επιστημονικού Υπευθύνου των έργων/προγραμμάτων, το Συμβούλιο του Κέντρου ορίζει Επιστημονικό Υπεύθυνο σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης.

Άρθρο 122
Συνεργασία με άλλους φορείς

1. Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) δύναται να συνεργάζεται με Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. άλλων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.), ερευνητικά κέντρα, τεχνολογικούς φορείς και ινστιτούτα της ημεδαπής του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258), αναγνωρισμένα ομοταγή Ιδρύματα της αλλοδαπής, άλλους φορείς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επιστημονικούς φορείς του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα για την παροχή υπηρεσιών μη τυπικής εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης.

2. Για την οργάνωση και παροχή εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης κατόπιν συνεργασίας περισσοτέρων φορέων απαιτείται η σύναψη Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ των φορέων που συνεργάζονται, στο οποίο ορίζονται κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 121 ο φορέας που αναλαμβάνει την οικονομική διαχείριση του προγράμματος, η διανομή των πόρων μεταξύ των φορέων που συνεργάζονται, καθώς και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα κάθε φορέα.

Άρθρο 123
Πόροι του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης

1. Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) είναι αποκλειστικά αυτοχρηματοδοτούμενο και δεν χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.). Ειδικότερα, πόροι του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. είναι οι ακόλουθοι:

α) έσοδα από την οργάνωση και παροχή εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών έργων και προγραμμάτων διά βίου μάθησης και συνεχιζόμενης κατάρτισης που διοργανώνονται με την επιμέλεια και εποπτεία του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.,

β) έσοδα από τη διοργάνωση σεμιναρίων και συνεδρίων,

γ) χρηματοδοτήσεις από επιχειρησιακά ή άλλα προγράμματα επιμόρφωσης και διά βίου μάθησης που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και άλλους φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα ή διεθνείς οργανισμούς, που διοργανώνονται με την επιμέλεια και εποπτεία του Κέντρου,

δ) δωρεές, οικονομικές ενισχύσεις και χορηγίες που διατίθενται προς το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.,

ε) έσοδα από φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα που αναθέτουν στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. την οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων με συγκεκριμένο αντικείμενο για την επιμόρφωση ομάδας στόχου εκπαιδευομένων,

στ) έσοδα από την ανάπτυξη, παραγωγή και αξιοποίηση εκπαιδευτικού και λοιπού υλικού,

ζ) έσοδα από την εκπόνηση μελετών, την παροχή υπηρεσιών και την εκτέλεση επιμορφωτικών έργων που αφορούν στη διά βίου μάθηση,

η) έσοδα από τις κρατήσεις επί του προϋπολογισμού κάθε επιμορφωτικού έργου/προγράμματος που διοργανώνεται μέσω του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Α.Ε.Ι. ως ποσοστό επί της κράτησης υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 237.

2. Η οικονομική διαχείριση των εσόδων της παρ. 1 πραγματοποιείται μέσω ενός έργου/προγράμματος του Ε.Λ.Κ.Ε. σε διακριτό κωδικό, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Πρόεδρο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., με την επιφύλαξη των έργων/προγραμμάτων για τα οποία απαιτείται από το οικείο κανονιστικό πλαίσιο, η διακριτή οικονομική διαχείριση πόρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Άρθρο 124
Βιβλιοθήκες

1. Σε κάθε Α.Ε.Ι. ιδρύεται και λειτουργεί ενιαία κεντρική βιβλιοθήκη ως αυτοτελής και αποκεντρωμένη μονάδα του Α.Ε.Ι. με τίτλο «Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (τίτλος ιδρύματος)». Αποστολή της ενιαίας κεντρικής βιβλιοθήκης είναι η ενίσχυση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Α.Ε.Ι., του προσωπικού και των φοιτητών του Α.Ε.Ι. Ειδικότερα, η ενιαία κεντρική βιβλιοθήκη του Α.Ε.Ι. έχει ως αντικείμενο: α) την παροχή επιστημονικής και ερευνητικής πληροφόρησης και τη λειτουργία ως Κέντρου Πληροφόρησης προς τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, β) τη συγκέντρωση όλων των πληροφοριακών πηγών στις οποίες έχει πρόσβαση το Α.Ε.Ι. και τη διάθεσή τους προς τα μέλη του Ιδρύματος, γ) τη συλλογή και οργάνωση του επιστημονικού έργου των μελών του Α.Ε.Ι. μέσω των αποθετηρίων, ψηφιακών βιβλιοθηκών και βάσεων δεδομένων επιστημονικών δημοσιεύσεων, καθώς και την προβολή και προώθηση του παραγόμενου έργου, δ) τη συμβολή στην ανάκτηση, διαχείριση, παροχή και διάθεση εξειδικευμένων πληροφοριών στην ευρύτερη εθνική και διεθνή κοινότητα, ε) την ουσιαστική συμμετοχή της σε κάθε δραστηριότητα για την παιδεία και τον πολιτισμό. Πρόσθετες αρμοδιότητες της ενιαίας κεντρικής βιβλιοθήκης μπορεί να καθορίζονται με τον Οργανισμό του Α.Ε.Ι.

2. Η ενιαία κεντρική βιβλιοθήκη βρίσκεται στην έδρα του Α.Ε.Ι. και δύναται να οργανώνει και να λειτουργεί παραρτήματα σε όλες τις περιοχές όπου λειτουργούν επιμέρους ακαδημαϊκές μονάδες του Α.Ε.Ι., επιπέδου Σχολής ή Τμήματος, για την εύρυθμη εξυπηρέτηση των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, σύμφωνα με τη γεωγραφική διασπορά του Α.Ε.Ι., το μέγεθος και τον αριθμό των παραρτημάτων, το υπηρετούν προσωπικό και τις ανάγκες των μελών του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και των φοιτητών του Α.Ε.Ι. Τα παραρτήματα καθορίζονται με τον Οργανισμό του Α.Ε.Ι., υπάγονται διοικητικά στην ενιαία κεντρική βιβλιοθήκη του ιδρύματος και αποτελούν ενιαίο με αυτή σύνολο τόσο ως προς τους ανθρώπινους πόρους όσο και ως προς την πολιτική ανάπτυξης και τη διαχείριση των οικονομικών πόρων. Η ενιαία κεντρική βιβλιοθήκη λειτουργεί σε επίπεδο διεύθυνσης, η δε διοικητική της διάρθρωση σε επιμέρους διοικητικές μονάδες καθορίζεται με τον Οργανισμό του Α.Ε.Ι.

Άρθρο 125
Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

1. Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.), που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 3404/2005 (Α’ 260), έχει ως σκοπό την εξοικονόμηση πόρων και την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών υποστήριξης του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου των μελών του. Ειδικότερα, μεταξύ των στόχων του Σ.Ε.Α.Β. περιλαμβάνονται η συντονισμένη ανάπτυξη των συλλογών των επί μέρους κεντρικών βιβλιοθηκών, η δημιουργία συστήματος διαδανεισμού σε εθνικό επίπεδο, η χάραξη κοινής στρατηγικής στον τομέα της πρόσβασης σε ηλεκτρονικό υλικό με σκοπό την αποτελεσματικότερη διαχείριση των πηγών πληροφόρησης, η διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, η πληροφοριακή παιδεία, η προώθηση της ανοικτής επιστήμης, η υποστήριξη των δημοσιεύσεων σε καθεστώς ανοικτής πρόσβασης, η ανάπτυξη συλλογής ανοικτών ακαδημαϊκών συγγραμμάτων, η υιοθέτηση κοινών προτύπων και δεικτών απόδοσης των υπηρεσιών των κεντρικών βιβλιοθηκών και η δημιουργία υπηρεσιών με σκοπό την κάλυψη των αναγκών προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία σε περιεχόμενο και ειδικότερα των έντυπο-ανάπηρων χρηστών των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών.

2. Μέλη του Σ.Ε.Α.Β. είναι τα Α.Ε.Ι. της χώρας, η Ακαδημία Αθηνών και η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Συνεργαζόμενα μέλη του Συνδέσμου μπορεί να είναι τα ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα και τεχνολογικοί φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258) και λοιποί ερευνητικοί οργανισμοί της ημεδαπής, καθώς και νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από άλλα υπουργεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ’
ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Άρθρο 126
Κανονισμός αποδοχών για την παροχή διδακτικού έργου

1. Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) καταρτίζεται Κανονισμός Αποδοχών για την παροχή διδακτικού έργου σε προγράμματα σπουδών δεύτερου και τρίτου κύκλου, Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών (Ξ.Π.Σ.) και κάθε είδους εκπαιδευτικά προγράμματα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), που οργανώνονται από το Α.Ε.Ι. και για τα οποία προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης.

2. Με τον Κανονισμό Αποδοχών καθορίζεται το ανώτατο όριο αμοιβής ανά διδακτική ώρα και ανά κατηγορία προγραμμάτων σπουδών για τις ακόλουθες κατηγορίες διδακτικού προσωπικού ανάλογα με τα προσόντα τους:

α) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. ανά βαθμίδα,

β) μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι.,

γ) μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Α.Ε.Ι.,

δ) μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι.,

ε) ομότιμοι Καθηγητές ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι.,

στ) εντεταλμένοι διδάσκοντες, ζ) επισκέπτες καθηγητές και επισκέπτες ερευνητές, η) ερευνητές και ερευνητές επί συμβάσει του Α.Ε.Ι., θ) συνεργαζόμενοι καθηγητές, ι) μεταδιδάκτορες του Α.Ε.Ι., ια) ερευνητές και ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες των

ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258) ή άλλων ερευνητικών οργανισμών της ημεδαπής και της αλλοδαπής,

ιβ) καθηγητές ιδρυμάτων της αλλοδαπής, ιγ) επιστημονικοί συνεργάτες σε προγράμματα σπουδών δεύτερου κύκλου και επιμορφωτικά προγράμματα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ. ΒΙ.Μ.) του Α.Ε.Ι. Με τον Κανονισμό Αποδοχών δύναται να καθορίζεται το ανώτατο όριο εβδομαδιαίας απασχόλησης σε μεταπτυχιακά και ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών του Α.Ε.Ι.

3. Δικαίωμα αμοιβής για τη συμμετοχή σε προγράμματα της παρ. 1 έχει το διδακτικό προσωπικό των κατηγοριών α) έως δ) της παρ. 2 αποκλειστικά για την παροχή διδακτικού έργου που συνιστά πρόσθετη απασχόληση πέραν των ελάχιστων υποχρεώσεών του και υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκπληρώσει τις ελάχιστες υποχρεώσεις του προς το Τμήμα στο οποίο υπηρετεί. Για τον σκοπό αυτό υποβάλλεται προς τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι. υπεύθυνη δήλωση του διδάσκοντος περί τήρησης των όρων και προϋποθέσεων πρόσθετης απασχόλησης σε προγράμματα της παρ. 1. Ο εν λόγω περιορισμός δεν ισχύει για τις κατηγορίες διδακτικού προσωπικού που βρίσκονται σε νόμιμη άδεια. Η παρούσα εφαρμόζεται αναλόγως στο διδακτικό προσωπικό των περ. στ) έως ι) αποκλειστικά για την παροχή διδακτικού έργου που συνιστά πρόσθετη απασχόληση πέραν των ελάχιστων υποχρεώσεων που τους έχουν ανατεθεί με τη σύμβαση που έχουν συνάψει με το Α.Ε.Ι. Η υποβολή ψευδούς δήλωσης συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.

4. Ο Κανονισμός Αποδοχών εφαρμόζεται σε όλες τις κατηγορίες διδακτικού προσωπικού που παρέχουν διδακτικό έργο σε προγράμματα σπουδών δεύτερου και τρίτου κύκλου, Ξ.Π.Σ. και εκπαιδευτικά προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., συμπεριλαμβανομένων διιδρυματικών και κοινών προγραμμάτων με άλλα Α.Ε.Ι. και λοιπούς φορείς, εφόσον το Α.Ε.Ι. έχει τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος.

Άρθρο 127
Παροχή διδακτικού και ερευνητικού έργου από δημόσιους υπαλλήλους

1. Για το διδακτικό έργο σε προγράμματα πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών, ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών και εκπαιδευτικά προγράμματα των Κέντρων Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), καθώς και για το ερευνητικό έργο προς τα Α.Ε.Ι. και ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς, το οποίο παρέχεται από υπαλλήλους φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), δεν εφαρμόζεται το άρθρο 31 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007 Α’ 26), περί της άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, ή άλλες αντίστοιχες διατάξεις, υπό την προϋπόθεση ότι εκτελείται εκτός του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται προηγούμενη άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.

2. Οι δημόσιοι υπάλληλοι της παρ. 1 διατηρούν την υποχρέωση έγγραφης ενημέρωσης της υπηρεσίας τους, αν αναλάβουν σχετική δραστηριότητα, γνωστοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία: α) το Α.Ε.Ι. ή τον ερευνητικό ή τεχνολογικό φορέα προς το οποίο θα παρασχεθεί το διδακτικό ή ερευνητικό έργο, β) το ακριβές αντικείμενο, γ) τη χρονική διάρκεια και δ) τις ημέρες και ώρες απασχόλησής τους ανά εβδομάδα. Η παράλειψη ενημέρωσης της υπηρεσίας εκ μέρους του υπαλλήλου συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, σύμφωνα με την περ. κε) της παρ. 1 του άρθρου 107 του ν. 3528/2007.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ’
ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 128
Κέντρο Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης

1. Με απόφαση της Συγκλήτου συνιστάται σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) Κέντρο Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης με αποστολή την παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης και την πρόληψη προβλημάτων ψυχικής υγείας των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, και ιδίως των φοιτητών προγραμμάτων πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών. Το Κέντρο Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης του Α.Ε.Ι. δύναται να λειτουργεί υπό την ευθύνη πανεπιστημιακού εργαστηρίου ή πανεπιστημιακής κλινικής ή Ερευνητικού Ινστιτούτου (Ε.Ι.) του Α.Ε.Ι. που έχει ως σκοπό την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας ή υπό την ευθύνη της διοίκησης του Α.Ε.Ι.

2. Το Κέντρο εγκαθίσταται στην πόλη όπου εδρεύει το Α.Ε.Ι. και δύναται να ιδρύει παραρτήματα σε πόλεις όπου λειτουργούν ακαδημαϊκές μονάδες του Α.Ε.Ι., καθώς και να παρέχει υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής με τη χρήση ψηφιακών υποδομών και υπηρεσιών.

3. Το Κέντρο Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης στελεχώνεται από ομάδα ψυχιάτρων, ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, που προέρχονται από μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Α.Ε.Ι. ή μόνιμο προσωπικό αντίστοιχης ειδικότητας. Αν δεν υπάρχει μόνιμο προσωπικό των Α.Ε.Ι. αντίστοιχης ειδικότητας, το Κέντρο Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης δύναται να στελεχώνεται από πρόσθετο προσωπικό ειδικότητας ψυχιάτρου, ψυχολόγου ή κοινωνικού λειτουργού, το οποίο επιλέγεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 243 και η μισθοδοσία του βαρύνει ίδιους πόρους του Α.Ε.Ι.

Άρθρο 129
Κέντρο υποστήριξης διδασκαλίας και μάθησης
Με απόφαση της Συγκλήτου συνιστάται σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) Κέντρο υποστήριξης διδασκαλίας και μάθησης με αποστολή την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, ενδυνάμωσης και συνεχούς βελτίωσης των διαδικασιών διδασκαλίας και μάθησης, σύμφωνα με τις σύγχρονες τάσεις της παιδαγωγικής, καθώς και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία για την ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Με όμοια απόφαση εγκρίνεται ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου.

Άρθρο 130
Συνήγορος του Φοιτητή

1. Σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) συνίσταται αυτοτελές Γραφείο με τίτλο «Συνήγορος του Φοιτητή», που έχει ως αποστολή τη διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του ιδρύματος, την τήρηση της νομιμότητας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας, την αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης και τη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας του ιδρύματος. Ο Συνήγορος του Φοιτητή δεν έχει αρμοδιότητα σε θέματα εξετάσεων και βαθμολογίας των φοιτητών.

2. Ως Συνήγορος του Φοιτητή ορίζεται από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος, ύστερα από πρόταση του Πρύτανη και γνώμη του Συμβουλίου Φοιτητών, μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι. της βαθμίδας Καθηγητή ή Ομότιμος Καθηγητής του Α.Ε.Ι. Η θητεία του είναι ενός (1) ακαδημαϊκού έτους, με δυνατότητα ανανέωσης ετησίως για άλλα τρία (3) έτη. Η γνώμη του Συμβουλίου Φοιτητών υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μήνα από την υποβολή του αιτήματος παροχής γνώμης από τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου, ο ορισμός πραγματοποιείται χωρίς αυτήν.

3. Για την άσκηση καθηκόντων του Συνηγόρου Φοιτητή δεν καταβάλλεται αμοιβή ή άλλου είδους παροχή ή αποζημίωση. Εάν ο Συνήγορος του Φοιτητή είναι εν ενεργεία μέλος Δ.Ε.Π., για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία του μπορεί να απαλλαγεί από μέρος των διδακτικών ή διοικητικών καθηκόντων του ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος όπου υπηρετεί, ύστερα από αίτησή του.

4. Ο Συνήγορος του Φοιτητή ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Διερευνά υποθέσεις, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αναφορά φοιτητή, και μεσολαβεί στα αρμόδια όργανα του ιδρύματος για την επίλυσή τους. Για την επίτευξη της αποστολής του δύναται να ζητά από τις υπηρεσίες του ιδρύματος κάθε πληροφορία, έγγραφο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο για την υπόθεση, να εξετάζει πρόσωπα, να ενεργεί αυτοψία και να παραγγέλλει πραγματογνωμοσύνη. Αν διαπιστώσει ότι σε συγκεκριμένη υπόθεση δεν τηρείται η νομιμότητα, ότι παρατηρούνται φαινόμενα κακοδιοίκησης ή διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του ιδρύματος, συντάσσει πόρισμα το οποίο γνωστοποιεί στον καθηγητή τον οποίον αφορά ή την αρμόδια διοικητική υπηρεσία και τον φοιτητή που υπέβαλε την αναφορά, και μεσολαβεί με κάθε πρόσφορο τρόπο για την επίλυση του προβλήματος. Ο Συνήγορος του Φοιτητή μπορεί, με πράξη του, να θέτει στο αρχείο αναφορά που κρίνεται προδήλως αόριστη, αβάσιμη ή αστήρικτη. Αν κρίνει ότι υπάρχουν ενδείξεις για την τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος, διαβιβάζει την υπόθεση στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο.

β) Παρέχει ενημέρωση στο προσωπικό και τους φοιτητές του ιδρύματος για τη λειτουργία, τις αρμοδιότητες και την αποστολή του Συνηγόρου του Φοιτητή.

γ) Σχεδιάζει και συντονίζει δράσεις εκπαίδευσης για τους φοιτητές και το προσωπικό του ιδρύματος, σε συνεργασία με άλλες μονάδες του ιδρύματος, καθώς και με εξωτερικούς φορείς, ιδίως με τον Συνήγορο του Πολίτη και τους Συνηγόρους Φοιτητών άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

δ) Συμμετέχει στη χάραξη εσωτερικών πολιτικών και στην ανάπτυξη εργαλείων για την ενίσχυση της ακεραιότητας και της διαφάνειας και συνεργάζεται με τα αρμόδια όργανα του Α.Ε.Ι. για τη σύνταξη του Κώδικα Δεοντολογίας του Α.Ε.Ι., Κανονισμού Διαχείρισης Φαινομένων Σύγκρουσης Συμφερόντων και πρωτοκόλλων αντιμετώπισης περιστατικών απάτης και διαφθοράς.

ε) Ενημερώνει και συνεργάζεται με τα όργανα διοίκησης του ιδρύματος, την Επιτροπή Δεοντολογίας, τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, τον Σύμβουλο Ακεραιότητας του ιδρύματος και την οργανική μονάδα που είναι αρμόδια για θέματα διοικητικής υποστήριξης και ανθρώπινου δυναμικού, για την ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών και προτύπων ακεραιότητας εντός του φορέα.

στ) Συντάσσει ετήσια έκθεση, την οποία υποβάλλει στον Πρύτανη, το Συμβούλιο Διοίκησης και τη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι. για το έργο που επιτελέστηκε και την πορεία των υποθέσεων που χειρίστηκε, καθώς και προτάσεις για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του ιδρύματος. Τα πορίσματα του Συνηγόρου του Φοιτητή, καθώς και η ετήσια έκθεσή του δημοσιεύονται στον διαδικτυακό τόπο του ιδρύματος, με την επιφύλαξη του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, ΕΕ L 119) και του ν. 4624/2019 (Α’ 137).

5. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Α.Ε.Ι. προβλέπονται ειδικότερες αρμοδιότητες του Συνηγόρου του Φοιτητή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ’
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Άρθρο 131
Πανεπιστημιακά Κέντρα Έρευνας και Καινοτομίας Διαδικασία ίδρυσης Αποστολή

1. Με απόφαση της Συγκλήτου ιδρύεται σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) Πανεπιστημιακό Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΑ.Κ.Ε.Κ.), ως αυτοτελής ερευνητική μονάδα. Αποστολή του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. είναι η ανάπτυξη της βασικής, εφαρμοσμένης και διεπιστημονικού χαρακτήρα έρευνας στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας και της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, η προαγωγή της διεπιστημονικής γνώσης, της τεχνολογίας και της καινοτομίας, η ανάπτυξη των γραμμάτων και των τεχνών, η διασφάλιση αποτελεσματικής αλληλεπίδρασης μεταξύ της εκπαίδευσης και της έρευνας, η κατάρτιση και αξιοποίηση ερευνητικού δυναμικού, καθώς και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας και η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Τα ΠΑ.Κ.Ε.Κ. των Α.Ε.Ι. αξιολογούνται και πιστοποιούνται περιοδικά από την

Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης κάθε πέντε (5) έτη σύμφωνα με ειδικά διαμορφωμένα κριτήρια και δείκτες για τη διασφάλιση της ποιότητας του παραγόμενου έργου τους. Επίσης αξιολογούνται ετησίως σύμφωνα με το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) κάθε Α.Ε.Ι.

2. Στο πλαίσιο επίτευξης της αποστολής του, το ΠΑ.Κ.Ε.Κ. δύναται:

α) να διεξάγει κάθε είδους έρευνα, ενισχύοντας τις ερευνητικές δραστηριότητες διεπιστημονικού χαρακτήρα εντός του Α.Ε.Ι. και να προάγει τη διεπιστημονική αριστεία και την καινοτομία,

β) να υποστηρίζει νέες δομές συνεργατικής έρευνας, γ) να υλοποιεί ερευνητικά ή αναπτυξιακά έργα/προγράμματα και να διεξάγει βιομηχανική έρευνα για επιχειρήσεις και φορείς,

δ) να εκπονεί μελέτες και να παρέχει υπηρεσίες προς τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143),

ε) να αξιοποιεί οικονομικά τα ερευνητικά αποτελέσματα και την τεχνογνωσία που παράγεται από τις δραστηριότητές του,

στ) να συμβάλει στην εξειδίκευση των φοιτητών ή αποφοίτων των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου, καθώς και των διδακτόρων και μεταδιδακτόρων του Α.Ε.Ι. σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές διεπιστημονικών κλάδων, που θεραπεύονται από τις επιμέρους ακαδημαϊκές μονάδες των Α.Ε.Ι.,

ζ) να συμβάλει στη δημιουργία και χρήση κοινών ερευνητικών υποδομών,

η) να υποστηρίζει τις ερευνητικές ομάδες του Α.Ε.Ι. και να συμβάλει στη δημιουργία νέας γενιάς ερευνητών με υψηλό επίπεδο γνώσεων και διεπιστημονική γνώση,

θ) να συμμετέχει σε προγράμματα κινητικότητας ερευνητών,

ι) να συνεργάζεται με ΠΑ.Κ.Ε.Κ. άλλων Α.Ε.Ι., Πανεπιστήμια της αλλοδαπής, ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς της ημεδαπής ή αλλοδαπής, διεθνείς οργανισμούς και φορείς, φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, επιστημονικούς φορείς και ενώσεις, καθώς και με παραγωγικούς φορείς της ημεδαπής ή αλλοδαπής,

ια) να συνάπτει πάσης φύσεως συμφωνίες για τη δημιουργία δικτύων επιχειρήσεων και γνώσης, συστάδων επιχειρήσεων (clusters) και κοινοτήτων γνώσης και καινοτομίας,

ιβ) να διαμεσολαβεί στη διασύνδεση της έρευνας με την εκπαίδευση, την οικονομία, την κοινωνία και τον πολιτισμό,

ιγ) να συμβάλει στη διεθνοποίηση του Α.Ε.Ι. και την προσέλκυση νέων ερευνητών,

ιδ) να αναπτύσσει κάθε άλλη δραστηριότητα συναφή με την αποστολή του για την επίτευξη των σκοπών του.

3. Οι δραστηριότητες του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. υποστηρίζονται από επιμέρους μεγάλες ή μικρές ερευνητικές ομάδες, καθεμία από τις οποίες ασχολείται με έναν θεματικό τομέα ή γνωστικά αντικείμενα ενός επιστημονικού κλάδου

ή συνδυασμού επιστημονικών κλάδων. Κάθε ερευνητική ομάδα έχει ως στόχο τη διεξαγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου. Η σύνθεση κάθε ερευνητικής ομάδας διαφέρει και δύναται να αποτελείται από: α) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι., β) επισκέπτες Καθηγητές, συνεργαζόμενους Καθηγητές, επισκέπτες ερευνητές, ερευνητές επί συμβάσει, εντεταλμένους διδάσκοντες και μεταδιδάκτορες, γ) ομότιμους Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., δ) ερευνητικό προσωπικό άλλων φορέων και ερευνητές άλλων ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων, ε) υποψήφιους διδάκτορες και φοιτητές πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών και στ) πρόσθετο ερευνητικό, επιστημονικό και εργαστηριακό προσωπικό, που απασχολείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι.

4. Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΑ.Κ.Ε.Κ., ιδρύονται, συγχωνεύονται, καταργούνται, μετονομάζονται Ερευνητικά Ινστιτούτα (Ε.Ι.) εντός του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. Αντικείμενο κάθε Ε.Ι. είναι η προαγωγή της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας σε ένα (1) ή περισσότερα προκαθορισμένα γνωστικά αντικείμενα ενός (1) επιστημονικού κλάδου ή συνδυασμού επιστημονικών κλάδων και η υποστήριξη δραστηριοτήτων του ΠΑ.Κ.Ε.Κ.

5. Για την ίδρυση Ε.Ι. απαιτείται η υποβολή προς το ΠΑ.Κ.Ε.Κ. τεκμηριωμένης εισήγησης από οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι., η οποία περιλαμβάνει:

α) την ερευνητική ομάδα που ασχολείται στον συγκεκριμένο θεματικό τομέα και πρόκειται να δραστηριοποιηθεί στο υπό ίδρυση Ε.Ι.,

β) τη μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας του υπό ίδρυση Ε.Ι., στην οποία αναλύεται η ανάγκη που θα καλυφθεί από την ίδρυση του συγκεκριμένου Ε.Ι., η οποία δεν καλύπτεται από τα ήδη υφιστάμενα Ε.Ι. του ΠΑ.Κ.Ε.Κ., καθώς και την ύπαρξη επιστημονικών και κοινωνικοοικονομικών συνθηκών που καθιστούν αναγκαία την ίδρυσή του,

γ) την έκθεση συμβατότητας με το στρατηγικό σχέδιο και τον αναπτυξιακό προγραμματισμό του Α.Ε.Ι. και του ΠΑ.Κ.Ε.Κ., καθώς και έκθεση συμβατότητας με την Εθνική Στρατηγική Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας ή την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης,

δ) τον προτεινόμενο Επιστημονικό Διευθυντή του υπό ίδρυση Ε.Ι. κατά τα τρία (3) πρώτα έτη λειτουργίας του.

Άρθρο 132
Όργανα διοίκησης του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας

1. Όργανα διοίκησης του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΑ.Κ.Ε.Κ.) είναι: α) το Διοικητικό Συμβούλιο και β) ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη, συγκροτείται το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑ.Κ.Ε.Κ., το οποίο αποτελείται από: α) τον Πρύτανη ή τον αρμόδιο Αντιπρύτανη, στον οποίον έχει ανατεθεί ο τομέας της έρευνας, ως Πρόεδρο, β) τους Επιστημονικούς Διευθυντές των Ερευνητικών Ινστιτούτων (Ε.Ι.) του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. και γ) έναν (1) εκπρόσωπο του προσωπικού της περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 131 που απασχολείται στο ΠΑ.Κ.Ε.Κ. ή σε Ε.Ι. του ΠΑ.Κ.Ε.Κ.

3. Αν το ΠΑ.Κ.Ε.Κ. αριθμεί περισσότερα από οκτώ (8) Ε.Ι., το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρύτανη ή τον αρμόδιο Αντιπρύτανη, πέντε (5) από τους Επιστημονικούς Διευθυντές των Ε.Ι. του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. και τον εκπρόσωπο της περ. γ) της παρ. 2. Τα πέντε (5) μέλη, Επιστημονικοί Διευθυντές των Ε.Ι. του ΠΑ.Κ.Ε.Κ., αναδεικνύονται μετά από ψηφοφορία από το σύνολο των Επιστημονικών Διευθυντών, η οποία διεξάγεται ηλεκτρονικά. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής. Κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται ως Αντιπρόεδρος, ένας (1) από τους Διευθυντές που μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Το ένα (1) μέλος, εκπρόσωπος της περ. γ) της παρ. 2, εκλέγεται από το σύνολο του προσωπικού της περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 131, που απασχολείται στο ΠΑ.Κ.Ε.Κ. ή σε Ερευνητικό Ινστιτούτο (Ε.Ι.) του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν δεν έχει εκλεγεί ο εκπρόσωπος του προηγούμενου εδαφίου.

4. Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. είναι:

α) η λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν στη διοίκηση και τη λειτουργία του ΠΑ.Κ.Ε.Κ.,

β) η κατάρτιση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. και η υποβολή αυτού προς έγκριση στη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι.,

γ) η υποβολή γνώμης προς τη Σύγκλητο για την ίδρυση, συγχώνευση, κατάργηση ή μετονομασία των Ε.Ι.,

δ) η υποβολή εισήγησης για τον ορισμό Επιστημονικών Διευθυντών στα Ε.Ι.,

ε) η ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας και χρήσης των κοινών ερευνητικών υποδομών και των λοιπών υποδομών του ΠΑ.Κ.Ε.Κ.,

στ) η σύνταξη και υποβολή προς τη Σύγκλητο τετραετούς αναπτυξιακού προγραμματισμού του ΠΑ.Κ.Ε.Κ.,

ζ) η διαχείριση και αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων που παράγονται από τις δραστηριότητες του ΠΑ.Κ.Ε.Κ.,

η) η υποβολή εισηγήσεων προς τα αρμόδια όργανα του Α.Ε.Ι. για τη χρήση ίδιων πόρων του Α.Ε.Ι. ή ταμειακών διαθεσίμων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι. ή του Α.Ε.Ι. για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. και ιδίως των ερευνητικών και εργαστηριακών υποδομών του,

θ) η διαχείριση των πόρων του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι.,

ι) η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που του ανατίθεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, εφόσον σχετίζεται με την εκπλήρωση των σκοπών του ΠΑ.Κ.Ε.Κ.

5. Αρμοδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. είναι:

α) η κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και η προεδρία κατά τις συνεδριάσεις του,

β) η εφαρμογή της πολιτικής και η παρακολούθηση της τήρησης του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΠΑ.Κ.Ε.Κ.,

γ) η εκπροσώπηση του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. κατά τη σύναψη συμβάσεων ή συμφωνιών,

δ) ο συντονισμός των δραστηριοτήτων του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. και η ευθύνη για την ορθή και εύρυθμη λειτουργία του,

ε) η εισήγηση θεμάτων προς τα όργανα διοίκησης του Α.Ε.Ι. για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του ΠΑ.Κ.Ε.Κ.,

στ) η ανάληψη της επιστημονικής ευθύνης έργων/προγραμμάτων που αφορούν στην οικονομική διαχείριση πόρων του ΠΑ.Κ.Ε.Κ.,

ζ) η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που του ανατίθεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. και σχετίζεται με την εκπλήρωση των σκοπών του.

Άρθρο 133
Όργανα διοίκησης των Ερευνητικών Ινστιτούτων

1. Κάθε Ερευνητικό Ινστιτούτο (Ε.Ι.) έχει έναν (1) Επιστημονικό Διευθυντή, ο οποίος ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης. Η θητεία του Επιστημονικού Διευθυντή είναι τριετής με δυνατότητα ανανέωσης χωρίς περιορισμό.

2. Ο Επιστημονικός Διευθυντής του Ε.Ι. έχει ερευνητική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του Ε.Ι., εμπειρία στην προσέλκυση χρηματοδοτήσεων ερευνητικών έργων/προγραμμάτων και στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, καθώς και διοικητική εμπειρία. Ως Επιστημονικός Διευθυντής δύναται να επιλεγεί οποιοδήποτε μέλος της ερευνητικής ομάδας του Ε.Ι. που έχει τα προσόντα του προηγούμενου εδαφίου και προέρχεται από μια (1) από τις κατηγορίες των περ. α) έως γ) του τρίτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 131.

3. Για την επιλογή του Επιστημονικού Διευθυντή του Ε.Ι. εκδίδεται δημόσια πρόσκληση από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. Η αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων πραγματοποιείται από Επιτροπή Αξιολόγησης που συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες για τη θέση του Επιστημονικού Διευθυντή, με απόφαση της Συγκλήτου, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζεται ως Επιστημονικός Διευθυντής του Ε.Ι. ένα από τα μέλη της ερευνητικής ομάδας του Ε.Ι.

4. Αρμοδιότητες του Επιστημονικού Διευθυντή του Ε.Ι. είναι:

α) η εκπροσώπηση του Ε.Ι. κατά τη σύναψη συμβάσεων ή συμφωνιών που αφορούν στο Ε.Ι., οι οποίες συνυπογράφονται από το Α.Ε.Ι. ή τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι.,

β) ο συντονισμός των δραστηριοτήτων του Ε.Ι. και η ευθύνη για την ορθή και εύρυθμη λειτουργία του,

γ) η κατάρτιση της ερευνητικής και αναπτυξιακής πολιτικής του Ε.Ι.,

δ) η σύνταξη και υποβολή προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. ετήσιου προϋπολογισμού, καθώς και ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων του Ε.Ι.,

ε) η υποβολή αναπτυξιακού σχεδίου του Ε.Ι. προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑ.Κ.Ε.Κ.,

στ) η κατάρτιση, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της ερευνητικής ομάδας των κατηγοριών των περ. α) έως δ) του τρίτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 131, και ιδίως των Επιστημονικών Υπευθύνων έργων/προγραμμάτων που υλοποιούνται μέσω του Ε.Ι., ετήσιας στοχοθεσίας του Ε.Ι. και η παρακολούθησή της,

ζ) η εκπροσώπηση του Ε.Ι. στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑ.Κ.Ε.Κ.,

η) η ανάληψη της επιστημονικής ευθύνης έργων/προγραμμάτων που αφορούν στην οικονομική διαχείριση πόρων του Ε.Ι. που υλοποιούνται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε.,

θ) η μέριμνα για τους χώρους και τον εξοπλισμό που διατίθενται από το Α.Ε.Ι. για τις ανάγκες του,

ι) η άσκηση των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΑ.Κ.Ε.Κ., καθώς και όσων άλλων του ανατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑ.Κ.Ε.Κ.

5. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. δύναται να ορίζεται τριμελής ή πενταμελής Επιστημονική Επιτροπή ανά Ε.Ι., αν αυτό παρουσιάζει εκτενή ερευνητική δραστηριότητα και στελεχώνεται από ερευνητική ομάδα, στην οποία μετέχει υποχρεωτικά ο Επιστημονικός Διευθυντής του Ε.Ι., ως Πρόεδρός της. Τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής προέρχονται από τις κατηγορίες των περ. α) έως δ) της παρ. 4 του άρθρου 131. Η θητεία της Επιστημονικής Επιτροπής είναι τριετής. Με απόφαση του Επιστημονικού Διευθυντή ένα (1) εκ των μελών της Επιστημονικής Επιτροπής μπορεί να ορίζεται ως Αναπληρωτής Διευθυντής με θητεία παράλληλη με αυτήν του Διευθυντή.

6. Οι αρμοδιότητες των περ. γ) έως στ) της παρ. 4 ασκούνται από την Επιστημονική Επιτροπή του Ε.Ι., εφόσον υφίσταται.

Άρθρο 134
Κοινά Ερευνητικά Ινστιτούτα

1. Πανεπιστημιακά Κέντρα Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΑ.Κ.Ε.Κ.) Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής δύνανται να ιδρύουν Κοινά Ερευνητικά Ινστιτούτα (Κ.Ε.Ι.) σε συνεργασία με άλλα ΠΑ.Κ.Ε.Κ. των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258), καθώς και με πανεπιστήμια και ερευνητικούς και τεχνολογικούς οργανισμούς της αλλοδαπής. Για την ίδρυση Κοινού Ερευνητικού Ινστιτούτου απαιτείται η σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των συνεργαζόμενων Α.Ε.Ι., που εγκρίνεται από τις Συγκλήτους των Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης των ΠΑ.Κ.Ε.Κ. των Α.Ε.Ι. και του αρμόδιου οργάνου διοίκησης, σε περίπτωση άλλου συνεργαζόμενου φορέα της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

2. Με το Μνημόνιο Συνεργασίας καθορίζονται κατ’ ελάχιστον:

α) η αποστολή του Κ.Ε.Ι., οι δραστηριότητές του και εν γένει θέματα σχετικά με τη συνεργασία των συνεργαζόμενων φορέων,

β) η διοίκηση του Κ.Ε.Ι., η εκπροσώπησή του και ιδίως ο αριθμός των μελών της Επιστημονικής Επιτροπής και η εκπροσώπηση κάθε συνεργαζόμενου φορέα σε αυτήν,

γ) ο τρόπος ανάδειξης του Επιστημονικού Διευθυντή ή των Επιστημονικών Διευθυντών του, αν συμφωνείται ο ορισμός περισσοτέρων Διευθυντών για κάθε έναν συνεργαζόμενο φορέα,

δ) θέματα σχετικά με την απασχόληση προσωπικού και τις μετακινήσεις του, καθώς και την κινητικότητα ερευνητών μεταξύ των συνεργαζόμενων φορέων,

ε) θέματα σχετικά με τη διαχείριση και τη διάθεση των πόρων του μεταξύ των συνεργαζόμενων φορέων, καθώς και του επισπεύδοντος φορέα που θα αναλάβει τη διοικητική και οικονομική υποστήριξη,

στ) οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα κάθε συνεργαζόμενου φορέα,

ζ) η χρονική διάρκεια λειτουργίας του Κ.Ε.Ι., η) κάθε άλλο θέμα που είναι αναγκαίο για την οργάνωση και λειτουργία του Κ.Ε.Ι.

Άρθρο 135
Πόροι

1. Πόροι του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΑ.Κ.Ε.Κ.) δύνανται να είναι:

α) επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή άλλων Υπουργείων,

β) χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων έργων/προγραμμάτων,

γ) χρηματοδοτήσεις από ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών οργανισμών και φορέων,

δ) δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες, χορηγίες από τρίτους, καθώς και κάθε είδους παροχές ημεδαπών ή αλλοδαπών, φυσικών ή νομικών προσώπων,

ε) χρηματοδοτήσεις για τη διεξαγωγή βιομηχανικής έρευνας,

στ) έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, την εκπόνηση μελετών και κλινικών μελετών και την εκτέλεση ή την αξιολόγηση ερευνητικών προγραμμάτων για λογαριασμό τρίτων,

ζ) έσοδα από την εκμετάλλευση διανοητικής ιδιοκτησίας του ΠΑ.Κ.Ε.Κ.

2. Το πενήντα τοις εκατό (50%) του ύψους της παρακράτησης υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) επί των προϋπολογισμών των έργων/ προγραμμάτων του Ε.Λ.Κ.Ε. που υλοποιεί το ΠΑ.Κ.Ε.Κ., αποδίδεται προς το ΠΑ.Κ.Ε.Κ. και η οικονομική του διαχείριση πραγματοποιείται σε διακριτό έργο/πρόγραμμα με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. και την περαιτέρω ανάπτυξή του.

3. Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε., κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΑ.Κ.Ε.Κ., δύνανται να διατίθενται ίδιοι πόροι του Ε.Λ.Κ.Ε. ή περιουσιακά ταμειακά διαθέσιμα του Ε.Λ.Κ.Ε. ή του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) για την ανάπτυξη του ΠΑ.Κ.Ε.Κ.

4. Η οικονομική διαχείριση των πάσης φύσεως πόρων πραγματοποιείται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι.

Άρθρο 136
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας
Με απόφαση της Συγκλήτου του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΑ.Κ.Ε.Κ.), εγκρίνεται ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του, ο οποίος περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα θέματα:

α) τον τρόπο λειτουργίας του ΠΑ.ΚΕ.Κ., β) τη διαδικασία ίδρυσης, συγχώνευσης, κατάργησης

και μετονομασίας των Ερευνητικών Ινστιτούτων (Ε.Ι.),

γ) τα προσόντα που διαθέτουν οι Επιστημονικοί Διευθυντές και τα μέλη των Επιστημονικών Επιτροπών, καθώς και τη διαδικασία επιλογής τους,

δ) τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης των κοινών ερευνητικών υποδομών του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. από τις ερευνητικές ομάδες του Α.Ε.Ι. αλλά και από τρίτους, καθώς και το ύψος της αποζημίωσης χρήσης αυτών από τρίτους,

ε) τους λόγους και τη διαδικασία παύσης των Επιστημονικών Διευθυντών ή μελών των Επιστημονικών Επιτροπών,

στ) θέματα σχετικά με την εσωτερική οργανωτική διάρθρωση και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του ΠΑ.ΚΕ.Κ.,

ζ) τις λεπτομέρειες σχετικά με τη διάθεση των πόρων του ΠΑ.Κ.Ε.Κ.,

η) τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις των μελών των ερευνητικών ομάδων, των Επιστημονικών Υπευθύνων και του λοιπού προσωπικού του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. και των Ε.Ι.,

θ) τις διαδικασίες και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την απασχόληση, τις αμοιβές και τις μετακινήσεις του προσωπικού στο πλαίσιο έργων/προγραμμάτων του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. και των Ε.Ι.,

ι) την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας που παράγεται εντός του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. και τη διάχυση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των ερευνητικών και λοιπών δραστηριοτήτων του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. σε συνεργασία με τη Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας και τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας,

ια) ειδικότερα θέματα σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις εκλογής και εξέλιξης του ερευνητικού προσωπικού,

ιβ) κάθε άλλο θέμα σχετικό με την οργάνωση, την εύρυθμη λειτουργία και την εκπλήρωση του σκοπού του ΠΑ.Κ.Ε.Κ.

Άρθρο 137
Λοιπές ρυθμίσεις για τα Πανεπιστημιακά Κέντρα Έρευνας και Καινοτομίας

1. Η θέση Επιστημονικού Διευθυντή Ερευνητικού Ινστιτούτου (Ε.Ι.) του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΑ.Κ.Ε.Κ.) δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης του Α.Ε.Ι., του Αντιπρύτανη, του Κοσμήτορα, του Προέδρου Τμήματος ή του Διευθυντή Τομέα.

2. Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Α.Ε.Ι. παραχωρούνται στο ΠΑ.Κ.Ε.Κ. χώροι και εξοπλισμοί του Α.Ε.Ι. για την εγκατάσταση και λειτουργία του, καθώς και για τη δημιουργία κοινών ερευνητικών υποδομών.

3. Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΑ.Κ.Ε.Κ., μπορεί να ιδρύονται γραφεία και παραρτήματα του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. σε άλλες πόλεις της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

4. Ο επιστημονικός ή άλλος εξοπλισμός που αποκτάται μέσω των έργων/προγραμμάτων των Ε.Ι. ανήκει στις κοινές ερευνητικές υποδομές του ΠΑ.Κ.Ε.Κ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΖ’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Άρθρο 138
Διαδικασία υποβολής αιτήματος για την κατάρτιση ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

1. Με απόφαση της Συγκλήτου του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), που λαμβάνεται το αργότερο έως την 30ή Απριλίου κάθε έτους, κατόπιν πρότασης της Συνέλευσης του Τμήματος και εισήγησης της Κοσμητείας σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3, αντίστοιχα, καταρτίζεται το αίτημα ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων του Α.Ε.Ι. που περιλαμβάνει τον αριθμό των αιτούμενων προς πλήρωση κενών θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του επόμενου οικονομικού έτους για το σύνολο των ακαδημαϊκών μονάδων του Α.Ε.Ι. σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες τους. Η απόφαση κοινοποιείται προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για να ληφθεί υπόψη κατά την κατάρτιση του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων του άρθρου 51 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Η πρόταση της Συνέλευσης του Τμήματος υποβάλλεται προς την Κοσμητεία το αργότερο έως την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους και περιλαμβάνει τον συνολικό αριθμό των αιτούμενων θέσεων μελών Δ.Ε.Π., ο οποίος δεν δύναται να υπερβαίνει τον αριθμό των θέσεων των μελών Δ.Ε.Π. που αναμένεται να κενωθούν κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους, προσαυξημένο κατά δύο (2), εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις. Για κάθε αιτούμενη θέση νέου μέλους Δ.Ε.Π. καθορίζονται η βαθμίδα και το γνωστικό αντικείμενο της θέσης από το Μητρώο Γνωστικών Αντικειμένων του άρθρου 144, με τεκμηρίωση της αναγκαιότητας του γνωστικού αντικειμένου βάσει των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος, του αναπτυξιακού σχεδίου του Τμήματος και της Σχολής, του στρατηγικού σχεδίου του Α.Ε.Ι. και των προγραμματικών συμφωνιών του Α.Ε.Ι. Με την απόφαση της Συνέλευσης κατατάσσονται, κατά φθίνουσα προτεραιότητα, τα γνωστικά αντικείμενα των αιτούμενων νέων θέσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος, τον βαθμό κάλυψης των γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος από τα μέλη Δ.Ε.Π. που υπηρετούν, τις θέσεις μελών Δ.Ε.Π. που κενώθηκαν και τον αριθμό των θέσεων που κατανεμήθηκαν κατά την τελευταία πενταετία.

3. Με απόφαση της Κοσμητείας κάθε Σχολής, κατόπιν των προτάσεων των Συνελεύσεων των Τμημάτων, το αίτημα ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων νέων θέσεων μελών Δ.Ε.Π. για το σύνολο των Τμημάτων της Σχολής καταρτίζεται το αργότερο έως την 31η Μαρτίου κάθε έτους και υποβάλλεται προς έγκριση στη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι. Με την απόφαση της Κοσμητείας καθορίζεται η φθίνουσα προτεραιότητα κατάταξης των γνωστικών αντικειμένων ανά Τμήμα, αν δεν έχει ήδη πραγματοποιηθεί η κατάταξή τους με την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Με την απόφαση της Κοσμητείας δύναται αιτιολογημένα να απορρίπτονται ή να μεταβάλλονται τα γνωστικά αντικείμενα των αιτούμενων θέσεων από τις Συνελεύσεις των Τμημάτων, αν οι εκπαιδευτικές ανάγκες των Τμημάτων σε κάποιο από τα γνωστικά αντικείμενα των αιτούμενων θέσεων δύνανται να καλυφθούν από υφιστάμενα μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων της ίδιας ή άλλης Σχολής ή από τις αιτούμενες θέσεις των υπόλοιπων Τμημάτων της ίδιας Σχολής.

4. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία για τη λήψη των αποφάσεων των παρ. 2 και 3, το Τμήμα ή η Σχολή, αντίστοιχα, αποκλείεται από την κατανομή νέων θέσεων μελών Δ.Ε.Π. για το επόμενο έτος. Απόφαση που λαμβάνεται μετά από την παρέλευση της προθεσμίας, αφορά στον προγραμματισμό προσλήψεων του επόμενου σε σειρά έτους. Τροποποίηση των αποφάσεων των παρ. 2 και 3 μετά από την πάροδο της προθεσμίας δεν λαμβάνεται υπόψη.

5. Η διαδικασία του παρόντος εφαρμόζεται αναλόγως για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων νέων θέσεων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι.

Άρθρο 139
Κατανομή θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού και έκδοση προκηρύξεων

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν εισήγησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε), που εκδίδεται το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, καθορίζεται η κατανομή του συνολικού αριθμού των θέσεων των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής του επόμενου έτους, εφόσον έχουν προβλεφθεί θέσεις μελών Δ.Ε.Π. στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων του άρθρου 51 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., που λαμβάνεται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την έκδοση της απόφασης της παρ. 1, κατανέμονται οι θέσεις των μελών Δ.Ε.Π. στα Τμήματα του Α.Ε.Ι. σύμφωνα με τον εγκεκριμένο ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων μελών Δ.Ε.Π. του Α.Ε.Ι. του άρθρου 138, το στρατηγικό σχέδιο του Α.Ε.Ι. και τη συμφωνία προγραμματικού σχεδιασμού του άρθρου 15 του ν. 4653/2020 (Α’ 12) του Α.Ε.Ι.

3. Αν το Α.Ε.Ι. δεν λάβει νέες θέσεις μελών Δ.Ε.Π., ο ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων ισχύει αυτοδικαίως για το επόμενο έτος, εκτός αν τροποποιηθεί.

4. Ο Πρύτανης του Α.Ε.Ι. εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έκδοση της απόφασης της παρ. 2, εκδίδει τις προκηρύξεις για την πλήρωση των νέων θέσεων μελών Δ.Ε.Π. μέσω εκλογής σύμφωνα με τον εγκεκριμένο ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων, την απόφαση κατανομής της παρ. 2 και τη σειρά κατάταξης των γνωστικών αντικειμένων ανά Τμήμα έως την κάλυψη του αριθμού των θέσεων που έχουν κατανεμηθεί ανά Τμήμα του Α.Ε.Ι., χωρίς να απαιτείται νέα απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

5. Η διαδικασία του παρόντος εφαρμόζεται αναλόγως για την κατανομή των νέων θέσεων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι., καθώς και την έκδοση των προκηρύξεων για την πλήρωση των αντίστοιχων θέσεων.

Άρθρο 140
Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Βαθμίδες

1. Το διδακτικό και ερευνητικό έργο στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) ασκείται από τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), που διακρίνονται σε τέσσερις (4) βαθμίδες ως ακολούθως:

α) Καθηγητές πρώτης βαθμίδας (Καθηγητές), β) Αναπληρωτές Καθηγητές, γ) Επίκουροι Καθηγητές, δ) Επίκουροι Καθηγητές επί θητεία.

2. Τα μέλη Δ.Ε.Π. που εκλέγονται στις βαθμίδες α) έως

γ) της παρ. 1 εκλέγονται ως μόνιμοι. Οι Αναπληρωτές Καθηγητές δύνανται να ζητήσουν την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του Καθηγητή μετά από τη συμπλήρωση τριών (3) ετών από τον διορισμό τους. Αν οι Αναπληρωτές Καθηγητές δεν εξελιχθούν στην επόμενη βαθμίδα, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν εκ νέου την προκήρυξη της θέσης μετά από την παρέλευση δύο (2) τουλάχιστον ετών από τη λήψη της απόφασης για τη μη εξέλιξή τους.

3. Οι Επίκουροι Καθηγητές εκλέγονται για πενταετή θητεία. Μετά από τη συμπλήρωση τριών (3) ετών από την ανάληψη των καθηκόντων τους, οι Επίκουροι Καθηγητές δύνανται να ζητήσουν τη μονιμοποίησή τους στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή. Αν η κρίση για τη μονιμοποίησή τους είναι αρνητική, οι Επίκουροι Καθηγητές έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν εκ νέου τη μονιμοποίησή τους, μετά την πάροδο ενός (1) τουλάχιστον έτους από την έκδοση της αρνητικής απόφασης και σε κάθε περίπτωση πριν από την πάροδο της πενταετίας, με τη συμπλήρωση της οποίας η θητεία τους παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας κρίσης για τη μονιμοποίησή τους. Αν υπάρξει δεύτερη αρνητική κρίση περί μονιμοποίησης, η θητεία τους παρατείνεται έως το τέλος του ακαδημαϊκού έτους, κατά το οποίο έλαβε χώρα η αρνητική κρίση, οπότε λήγει αυτοδικαίως. Αν οι Επίκουροι Καθηγητές δεν ασκήσουν κάποια από τις ανωτέρω δυνατότητες, η σχέση τους με το Α.Ε.Ι. λύεται αυτοδικαίως μετά από την πάροδο της πενταετίας.

4. Οι Επίκουροι και οι Αναπληρωτές Καθηγητές έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν αίτημα εξέλιξης προς τη Συνέλευση του Τμήματος για προκήρυξη της θέσης τους στην επόμενη βαθμίδα. Αν πληρούνται οι προϋποθέσεις των παρ. 2 και 3, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, κατόπιν αξιολόγησης του αιτήματος του μέλους Δ.Ε.Π. και συνεκτίμησης του γνωστικού του αντικειμένου σύμφωνα με την πράξη διορισμού του, καθώς και του συνολικού επιστημονικού και ερευνητικού του έργου, εγκρίνεται το αίτημα και καθορίζεται το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης, το οποίο περιλαμβάνεται υποχρεωτικά στα γνωστικά αντικείμενα του Μητρώου Γνωστικών Αντικειμένων. Ο Πρύτανης του Α.Ε.Ι. εκδίδει τις προκηρύξεις για την εξέλιξη μέλους Δ.Ε.Π. εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την απόφαση της Συνέλευσης που εγκρίνει το αίτημα εξέλιξης του μέλους Δ.Ε.Π. Η διαδικασία εξέλιξης μέλους Δ.Ε.Π. για τη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Καθηγητή είναι ανοιχτή και δύναται να συμμετέχουν όσοι πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις εκλογής ή εξέλιξης σύμφωνα με το άρθρο 143.

Άρθρο 141
Επαναπροκήρυξη θέσης Αυτοδίκαια ιδρυόμενες θέσεις

1. Αν μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) παραιτηθεί ή εκλεγεί σε άλλο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο, πλην της αφυπηρέτησής του, το Α.Ε.Ι. διατηρεί τη σχετική πίστωση και δύναται να επαναπροκηρύξει τη θέση που κενώθηκε. Η επαναπροκήρυξη της θέσης δύναται να πραγματοποιηθεί και σε άλλη βαθμίδα από αυτή που κατείχε το μέλος Δ.Ε.Π. που αποχώρησε. Με απόφαση της Κοσμητείας, κατόπιν πρότασης της Συνέλευσης του Τμήματος, που εκδίδεται εντός ενός (1) μηνός από την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της σχέσης του μέλους Δ.Ε.Π., εγκρίνεται το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, το οποίο είναι ίδιο με αυτό της θέσης που κενώθηκε ή με το αμέσως επόμενο σε σειρά γνωστικό αντικείμενο του ετήσιου προγραμματισμού που δεν καλύφθηκε κατά την τελευταία ετήσια κατανομή θέσεων από τη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι. Για την έκδοση της προκήρυξης απαιτείται έγκριση από την Επιτροπή της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (Α’ 280) σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 51 του ν. 4622/2022 (Α’ 133).

2. Η διαδικασία της παρ. 1 εφαρμόζεται αναλόγως και αν υπάρχει δεύτερη αρνητική κρίση επί αιτήματος εξέλιξης μέλους Δ.Ε.Π. από τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στην επόμενη βαθμίδα.

3. Αν στο πλαίσιο προκηρύξεων που επισπεύδονται από τα Α.Ε.Ι. κατόπιν αιτήματος μονιμοποίησης μέλους Δ.Ε.Π. ή εξέλιξής του στην επόμενη βαθμίδα, εκλεγεί μέλος Δ.Ε.Π. άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή Καθηγητής Ιδρύματος της αλλοδαπής ή τρίτο φυσικό πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις εκλογής του άρθρου 143, η πίστωση της θέσης για τον διορισμό του μέλους Δ.Ε.Π. καλύπτεται από τον αριθμό των νέων θέσεων μελών Δ.Ε.Π. που κατανεμήθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προς το Α.Ε.Ι., υπό την προϋπόθεση ότι ο υπολειπόμενος αριθμός αυτών που δεν έχουν προκηρυχθεί από την τελευταία κατανομή επαρκεί για την κάλυψη των θέσεων όσων εξελέγησαν με τη διαδικασία του παρόντος και ότι υπάρχει κενή θέση μέλους Δ.Ε.Π. στο Τμήμα ή ανακατανέμεται κενή θέση άλλου Τμήματος του Α.Ε.Ι. Αν ο αριθμός των νέων θέσεων Μελών Δ.Ε.Π. από την τελευταία κατανομή δεν επαρκεί, κατανέμεται νέα θέση μέλους Δ.Ε.Π. στο Α.Ε.Ι. με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών την οποία καταλαμβάνει το μέλος Δ.Ε.Π., κατόπιν έγκρισης από την Επιτροπή της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 51 του ν. 4622/2019. Ο αριθμός των θέσεων που κατανέμονται ετησίως σύμφωνα με τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου αφαιρείται από τον αριθμό των προς κατανομή θέσεων μελών Δ.Ε.Π. προς το Α.Ε.Ι. κατά το επόμενο έτος.

Άρθρο 142
Ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης εκλογής και εξέλιξης μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
Η οργάνωση, παρακολούθηση και δημοσιοποίηση των διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), καθώς και η υποβολή υποψηφιοτήτων διενεργούνται υποχρεωτικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης «ΑΠΕΛΛΑ» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο υλοποιείται από την ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.) που εποπτεύεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Άρθρο 143
Προϋποθέσεις εκλογής και εξέλιξης μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

1. Ελάχιστες προϋποθέσεις για την εκλογή ή εξέλιξη σε θέση μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος και η συνάφεια του αντικειμένου της διδακτορικής διατριβής, εφόσον πρόκειται για διαδικασία εκλογής στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, καθώς και η συνάφεια του ερευνητικού, επιστημονικού και εργαστηριακού έργου του υποψηφίου με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης.

2. Η προϋπόθεση κατοχής διδακτορικού διπλώματος για την εκλογή σε θέση μέλους Δ.Ε.Π. δεν απαιτείται για γνωστικά αντικείμενα εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής κατά τους κανόνες της οικείας τέχνης ή επιστήμης (de lege artis). Σε κάθε περίπτωση, η κατοχή διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης από τον υποψήφιο συνεκτιμάται ως ουσιαστικό προσόν. Προϋπόθεση για την εκλογή στις περιπτώσεις της παρούσας αποτελεί το αναγνωρισμένο έργο που είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, όπως βραβεύσεις σε διεθνείς ή εθνικούς διαγωνισμούς, συμμετοχή σε διεθνείς ή εθνικές εκθέσεις, εθνική ή διεθνής αναγνώριση καλλιτεχνικού έργου και αυτοδύναμη διδασκαλία σε μαθήματα που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης.

3. Η κρίση για εκλογή ή εξέλιξη μέλους Δ.Ε.Π. βασίζεται στο συνολικό διδακτικό και ερευνητικό έργο του κρινόμενου, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης της διδακτικής του ικανότητας, στη συνολική του επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα, με έμφαση στη διεθνή του παρουσία, στη συνεισφορά του στην αξιοποίηση της γνώσης και στη μεταφορά τεχνολογίας, όπως αυτή αποτιμάται μέσω διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που έχει κατοχυρώσει, τη συμμετοχή στην εξαγωγή ερευνητικών αποτελεσμάτων που έχουν αποτελέσει αντικείμενο ίδρυσης εταιρειών τεχνοβλαστού (spin off ) και τη συμμετοχή σε αυτές ως μέλους ή μετόχου, καθώς και στην προσέλκυση χρηματοδοτήσεων για την έρευνα και την αναγνωρισμένη κοινωνική παρουσία και παρέμβαση. Επίσης συνεκτιμάται το επιστημονικό ήθος του υποψηφίου ως ουσιώδες στοιχείο για τη συγκρότηση της προσωπικότητάς του.

4. Δεν επιτρέπεται η εκλογή σε θέση νέου μέλους Δ.Ε.Π. σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, στο οποίο ο υποψήφιος ολοκλήρωσε όλους τους κύκλους προγραμμάτων σπουδών, πριν από την πάροδο τουλάχιστον πέντε (5) ετών από τη λήψη του διδακτορικού διπλώματος. Η πρόσθετη προϋπόθεση του προηγούμενου εδαφίου, δεν ισχύει εάν ο υποψήφιος έχει απασχοληθεί τουλάχιστον για δύο (2) έτη σε άλλο Α.Ε.Ι. ή ερευνητικό ή τεχνολογικό φορέα της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

5. Σε περίπτωση εκλογής, ικανό μέρος του έργου των υποψηφίων πρέπει να έχει συντελεστεί κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη πριν από την υποβολή της αίτησης για εκλογή. Σε περίπτωση εξέλιξης, για την κρίση του υποψηφίου λαμβάνονται ιδίως υπόψη το έργο και η δραστηριότητά του μετά από την προηγούμενη εκλογή ή εξέλιξή του.

6. Ως προϋποθέσεις και προσόντα για την εκλογή σε θέση μέλους Δ.Ε.Π. ορίζονται:

α) Για την εκλογή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή:

αα) η κατοχή διδακτορικού διπλώματος σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, με την επιφύλαξη της παρ. 2,

αβ) κατ’ ελάχιστον τρία (3) έτη εμπειρίας, μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος, αυτοδύναμου διδακτικού έργου σε φορείς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής σε σχετικό πεδίο με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης ή ερευνητικού έργου σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή ερευνητική και εν γένει επιστημονική επαγγελματική απασχόληση σε σχετικό επιστημονικό πεδίο με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης ή συνδυασμός των παραπάνω, που αθροίζουν κατ’ ελάχιστον σε τρία (3) έτη εμπειρίας, μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος,

αγ) πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων ή επιστημονικούς συλλογικούς τόμους, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, τα οποία λειτουργούν με σύστημα κριτών, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους ερευνητές, ή πρωτότυπη επιστημονική μονογραφία πέρα από τη διδακτορική διατριβή ή συνδυασμός των παραπάνω. Ειδικώς στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αφορά σε επιστημονικό πεδίο για το οποίο υπάρχουν διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ως συγγραφικό έργο εκτιμάται κυρίως αυτό που έχει δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, σε συνδυασμό με τον βαθμό απήχησής τους.

Για την εκλογή συνεκτιμώνται ιδιαιτέρως: i) η διεθνής ερευνητική και επιστημονική παρουσία του υποψηφίου, και ιδίως κατά πόσο το συνολικό ερευνητικό και επιστημονικό του έργο αναγνωρίζεται από άλλους ερευνητές και θεμελιώνει προοπτικές διεθνούς ακαδημαϊκής καταξίωσης, ii) η συμμετοχή σε ερευνητικά έργα και στην εξαγωγή ερευνητικών αποτελεσμάτων, iii) η κατοχύρωση διανοητικής ιδιοκτησίας μέσω διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και iv) η συμμετοχή στην ίδρυση εταιρειών τεχνοβλαστών (spin off ), που έχουν προκύψει από την εξαγωγή ερευνητικών αποτελεσμάτων του υποψηφίου.

Κατά τη διαδικασία μονιμοποίησης εξετάζεται το συνολικό διδακτικό, ερευνητικό και εν γένει επιστημονικό έργο που έχει παραχθεί από τον υποψήφιο από την ημερομηνία της εκλογής έως την ημερομηνία υποβολής αίτησης μονιμοποίησης, καθώς και η συμμετοχή του στο διοικητικό έργο του Τμήματος και του Α.Ε.Ι.

β) Για την εκλογή ή εξέλιξη στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή:

βα) η κατοχή διδακτορικού διπλώματος, με την επιφύλαξη της παρ. 2,

ββ) κατ’ ελάχιστον πέντε (5) έτη εμπειρίας, μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος, αυτοδύναμου διδακτικού έργου σε φορείς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής σε σχετικό πεδίο με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης ή ερευνητικού έργου σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή ερευνητική και εν γένει επιστημονική επαγγελματική απασχόληση σε σχετικό επιστημονικό πεδίο με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης ή συνδυασμός των παραπάνω,

βγ) πρωτότυπες δημοσιεύσεις, σε επιστημονικά περιοδικά ή σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων ή επιστημονικούς συλλογικούς τόμους, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, τα οποία λειτουργούν με σύστημα κριτών, από τις οποίες ένας αριθμός πρέπει να είναι αυτοδύναμες ή πρωτότυπες επιστημονικές μονογραφίες πέρα από τη διδακτορική διατριβή ή συνδυασμός των παραπάνω. Ειδικώς στις περιπτώσεις όπου το γνωστικό αντικείμενο της θέσης είναι σε επιστημονικό πεδίο όπου υπάρχουν διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ως συγγραφικό έργο εκτιμάται κυρίως αυτό που έχει δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, σε συνδυασμό με τον βαθμό απήχησής τους.

Για την εκλογή ή εξέλιξη συνεκτιμώνται ιδιαιτέρως: i) η διεθνής ερευνητική και επιστημονική παρουσία του

υποψηφίου, ii) κατά πόσο το συνολικό ερευνητικό και επιστημονικό του έργο έχει συμβάλει στην πρόοδο της επιστήμης, καθώς και χρησιμοποιηθεί και αναγνωρισθεί από άλλους ερευνητές διεθνώς, iii) η αναγνωρισμένη κοινωνική παρουσία και παρέμβαση, iv) το συνολικό διοικητικό έργο, όπως οι συμμετοχές σε επιτροπές του Α.Ε.Ι., v) η συμμετοχή σε ερευνητικά έργα ή η ανάληψη της επιστημονικής ευθύνης κατά την έννοια του άρθρου 234 σε ορισμένα εξ αυτών, vi) η κατοχύρωση διανοητικής ιδιοκτησίας μέσω διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και vii) η συμμετοχή στην ίδρυση εταιρειών τεχνοβλαστών (spin off ).

γ) Για την εκλογή ή εξέλιξη στη βαθμίδα του Καθηγητή: γα) κατ’ ελάχιστον έξι (6) έτη εμπειρίας, μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος, αυτοδύναμου διδακτικού έργου σε φορείς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής σε σχετικό πεδίο με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, με τεκμηριωμένη σημαντική συμβολή στη διαμόρφωση και διδασκαλία της ύλης μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος ή ερευνητικού έργου σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή ερευνητικής και εν γένει επιστημονικής επαγγελματικής απασχόλησης σε σχετικό επιστημονικό πεδίο με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης ή συνδυασμός των παραπάνω,

γβ) πρωτότυπες δημοσιεύσεις, σε επιστημονικά περιοδικά ή σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων ή επιστημονικούς συλλογικούς τόμους, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, τα οποία λειτουργούν με σύστημα κριτών, από τις οποίες ένας ικανός αριθμός πρέπει να είναι αυτοδύναμες ή πρωτότυπες επιστημονικές μονογραφίες. Ειδικώς στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αφορά σε επιστημονικό πεδίο για το οποίο υπάρχουν διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ως συγγραφικό έργο εκτιμάται κυρίως αυτό που έχει δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, σε συνδυασμό με τον βαθμό απήχησής τους,

γγ) διδακτική εμπειρία, επί τριετία, τουλάχιστον, σε αναγνωρισμένα προγράμματα μεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή διεύθυνση επί τριετία, τουλάχιστον, αναγνωρισμένων ερευνητικών κέντρων ή ινστιτούτων ή τριετής τουλάχιστον θητεία σε διευθυντική θέση υψηλού κύρους οργανισμού της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,

γδ) επίβλεψη, με την ιδιότητα του επιβλέποντος καθηγητή, μίας (1) τουλάχιστον διδακτορικής διατριβής που έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς, από την έναρξη μέχρι την περαίωσή της ή συμμετοχή σε τριμελείς συμβουλευτικές επιτροπές δύο (2) τουλάχιστον διδακτορικών διατριβών που έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς, από την έναρξη μέχρι την περαίωσή τους. Ειδικώς τα μέλη Δ.Ε.Π. με γνωστικό αντικείμενο εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής κατά τους κανόνες της οικείας τέχνης ή επιστήμης (de lege artis) σύμφωνα με την παρ. 2 δεν απαιτείται η πλήρωση της προϋπόθεσης του προηγούμενου εδαφίου για την εξέλιξη μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή.

Για την εκλογή ή εξέλιξη συνεκτιμώνται ιδιαιτέρως: i) η διεθνής ερευνητική και επιστημονική παρουσία του υποψήφιου, ii) κατά πόσο το συνολικό ερευνητικό και επιστημονικό του έργο έχει συμβάλει στην πρόοδο της επιστήμης, έχει χρησιμοποιηθεί και αναγνωρισθεί από άλλους ερευνητές διεθνώς, iii) η αναγνωρισμένη κοινωνική παρουσία και παρέμβαση, iv) το συνολικό διοικητικό έργο σε θέσεις ευθύνης και σε επιτροπές του ιδρύματος, v) η συμμετοχή σε ερευνητικά έργα ή η ανάληψη της επιστημονικής ευθύνης κατά την έννοια του άρθρου 234 σε ορισμένα εξ αυτών, vi) η κατοχύρωση διανοητικής ιδιοκτησίας μέσω διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και vii) η συμμετοχή στην ίδρυση εταιρειών τεχνοβλαστών (spin off ), που έχουν προκύψει από την εξαγωγή ερευνητικών αποτελεσμάτων του υποψηφίου.

7. Για την εκλογή ή εξέλιξη μελών Δ.Ε.Π. όλων των βαθμίδων: α) ως αναγνωρισμένο επαγγελματικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο νοείται το επαγγελματικό έργο οποιασδήποτε μορφής, όπως η άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος ή επιχειρηματικής δραστηριότητας ή η απασχόληση δυνάμει συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα ή η απασχόληση δυνάμει συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου ή ανταποδοτικής υποτροφίας σε Α.Ε.Ι. ή στους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή σε ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, το οποίο έχει τύχει γενικής αναγνώρισης μεταξύ των επιστημόνων της ειδικότητας αυτής και αφορά στο γνωστικό πεδίο της θέσης, β) ως αυτοδύναμες επιστημονικές εργασίες νοούνται οι εργασίες στις οποίες ο υποψήφιος εμφανίζεται ως μοναδικός συγγραφέας ή πρώτος συγγραφέας ή συμμετέχει σε δημοσίευση που πραγματοποιείται από ερευνητική ομάδα που επιβλέπει ο ίδιος, γ) ως πρωτότυπη επιστημονική μονογραφία νοείται το ώριμο έργο ενός ερευνητή το οποίο αφορά στην επιστημονική μελέτη, προαγωγή και μετεξέλιξη ενός ειδικού θέματος και στο οποίο είναι εμφανής η ερευνητική συνεισφορά του συγγραφέα.

8. Αν η προκήρυξη αφορά σε πλήρωση θέσεων μελών Δ.Ε.Π. σε γνωστικά αντικείμενα εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής κατά τους κανόνες της οικείας τέχνης ή επιστήμης σύμφωνα με την παρ. 2, η ελάχιστη εμπειρία που απαιτείται σε αυτοδύναμη διδασκαλία ή η ερευνητική και εν γένει επιστημονική επαγγελματική απασχόληση σε σχετικό επιστημονικό πεδίο με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης ή ο συνδυασμός των παραπάνω πρέπει να έχει αποκτηθεί υποχρεωτικά μετά από την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών.

Άρθρο 144
Μητρώα Γνωστικών Αντικειμένων

1. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος καταρτίζεται Μητρώο Γνωστικών Αντικειμένων που θεραπεύει το Τμήμα σύμφωνα με τα προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου που οργανώνει. Τα γνωστικά αντικείμενα του μητρώου ομαδοποιούνται ανά επιστημονικό πεδίο σύμφωνα με τους Τομείς του Τμήματος, αν υπάρχουν, αποτελούν υποσύνολο ενός πεδίου μιας επιστήμης και δεν δύνανται να έχουν πολύ στενό εύρος, καθώς και να αποτελούν υποσύνολο άλλου γνωστικού αντικειμένου του μητρώου. Το μητρώο περιλαμβάνει όλα τα γνωστικά αντικείμενα των επιστημών που θεραπεύει το Τμήμα ανεξαρτήτως αν υπηρετούν μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) σε κάθε γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος. Η απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος αποστέλλεται προς έγκριση στην Κοσμητεία της Σχολής σύμφωνα με την παρ. 2.

2. Με απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής εγκρίνεται το Μητρώο Γνωστικών Αντικειμένων των Τμημάτων της Σχολής. Η Κοσμητεία δύναται να απορρίψει την ένταξη γνωστικού αντικειμένου στο μητρώο, ιδίως αν αυτό είναι πολύ στενό ή πολύ ευρύ σε σχέση με τα λοιπά γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος και τα συναφή γνωστικά αντικείμενα άλλων ομοειδών Τμημάτων.

3. Οι αποφάσεις της Κοσμητείας κοινοποιούνται αμελλητί στη Σύγκλητο και το Συμβούλιο Διοίκησης του Α.Ε.Ι. Η Σύγκλητος ελέγχει τη διαδικασία κατάρτισης των Μητρώων Γνωστικών Αντικειμένων των Τμημάτων του Α.Ε.Ι. και δύναται να τα αναπέμπει προς τη Συνέλευση του Τμήματος και την Κοσμητεία, αν διαπιστώνει ότι δεν έχουν καταρτιστεί με διαφανή και αξιοκρατικό τρόπο εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, η Συνέλευση του Τμήματος οφείλει να τροποποιήσει την απόφαση της παρ. 1 και να την αποστείλει εκ νέου στην Κοσμητεία της Σχολής όπου εφαρμόζεται αναλογικά η παρ. 2.

4. Τροποποίηση του μητρώου για την ένταξη νέων γνωστικών αντικειμένων ή την κατάργηση ή μεταβολή των υφιστάμενων γνωστικών αντικειμένων ισχύει αποκλειστικά μετά από τη συμπλήρωση τριών (3) ετών από την τελευταία ημερομηνία κατάρτισης ή επικαιροποίησής του. Κατάργηση γνωστικού αντικειμένου από το Μητρώο Γνωστικών Αντικειμένων μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπηρετεί μέλος Δ.Ε.Π. στο Τμήμα στο εν λόγω γνωστικό αντικείμενο.

5. Η διαδικασία κατάρτισης του Μητρώου Γνωστικών Αντικειμένων ολοκληρώνεται με την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας αναπομπής της απόφασης έγκρισης από τη Σύγκλητο, άλλως από την έκδοση της απόφασης έγκρισης του μητρώου από την Κοσμητεία της Σχολής, αν ζητηθεί η τροποποίησή του.

6. Με επιμέλεια της Γραμματείας του Τμήματος, τα Μητρώα Γνωστικών Αντικειμένων των Τμημάτων της Σχολής αναρτώνται στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης εκλογής και εξέλιξης μελών Δ.Ε.Π. του άρθρου 142. Μεταβολή του μητρώου γνωστικών αντικειμένων ενός Τμήματος πριν από την πάροδο της τριετίας καταχωρίζεται υποχρεωτικά στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης με επιμέλεια του Κοσμήτορα και η ισχύς του αρχίζει μετά από την πάροδο της προβλεπομένης προθεσμίας.

7. Στις Μονοτμηματικές Σχολές, η αρμοδιότητα κατάρτισης και έγκρισης του Μητρώου Γνωστικών Αντικειμένων ασκείται από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής.

Άρθρο 145
Μητρώα Εσωτερικών και Εξωτερικών Εκλεκτόρων

1. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος καταρτίζονται: α) Μητρώο Εσωτερικών Εκλεκτόρων και β) Μητρώο Εξωτερικών Εκλεκτόρων ανά γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύει το Τμήμα σύμφωνα με το εγκεκριμένο Μητρώο Γνωστικών Αντικειμένων. Για την κατάρτιση των μητρώων, ως εσωτερικοί εκλέκτορες λογίζονται μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος και ως εξωτερικοί εκλέκτορες λογίζονται μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και αντίστοιχης βαθμίδας ερευνητές των ερευνητικών κέντρων και τεχνολογικών ινστιτούτων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258) ή λοιπών ερευνητικών οργανισμών της ημεδαπής και αλλοδαπής. Δεν εντάσσονται στα Μητρώα εκλεκτόρων όσα Μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. υπηρετούν σε προσωποπαγείς θέσεις και δεν έχουν κριθεί κατ’ ελάχιστον μία (1) φορά στο πλαίσιο ανοιχτής διαδικασίας εκλογής ή εξέλιξης.

2. Το Μητρώο Εσωτερικών Εκλεκτόρων ανά γνωστικό αντικείμενο του Μητρώου Γνωστικών Αντικειμένων αποτελείται από δύο (2) κατηγορίες εκλεκτόρων, με βάση τον βαθμό της συνάφειας του γνωστικού αντικείμενου κάθε μέλους Δ.Ε.Π. με το γνωστικό αντικείμενο του μητρώου, ως εξής:

α) Εκλέκτορες ίδιου γνωστικού αντικειμένου: περιλαμβάνονται τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, που έχουν ταυτόσημο γνωστικό αντικείμενο σύμφωνα με την απόφαση διορισμού τους ή με απόφαση μεταβολής του γνωστικού τους αντικειμένου. Στην εν λόγω κατηγορία, κατόπιν ειδικής και επαρκούς αιτιολογίας της Συνέλευσης του Τμήματος, εντάσσονται μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος που έχουν εκτενές δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο στο εν λόγω γνωστικό αντικείμενο, το οποίο αφορά κατ’ ελάχιστον στο πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού τους έργου.

β) Εκλέκτορες συναφούς γνωστικού αντικειμένου: περιλαμβάνονται μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, που έχουν συναφές γνωστικό αντικείμενο σύμφωνα με την απόφαση διορισμού τους ή με απόφαση μεταβολής του γνωστικού τους αντικειμένου και με το εν γένει δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό τους έργο.

Μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος δεν δύναται να ενταχθούν σε περισσότερα από δύο (2) γνωστικά αντικείμενα ως ίδιου γνωστικού αντικειμένου της περ. α).

3. Στο Μητρώο Εξωτερικών Εκλεκτόρων ανά γνωστικό αντικείμενο του Μητρώου Γνωστικών Αντικειμένων εντάσσονται όλοι οι εξωτερικοί εκλέκτορες με γνωστικό αντικείμενο που εμπίπτει στο επιστημονικό πεδίο στο οποίο εντάσσεται το γνωστικό αντικείμενο του μητρώου. Οι εξωτερικοί εκλέκτορες κατατάσσονται στις δύο (2) κατηγορίες, είτε ίδιου είτε συναφούς γνωστικού αντικειμένου, σύμφωνα με τις αποφάσεις διορισμού ή μεταβολής του γνωστικού τους αντικειμένου και το εν γένει επιστημονικό και ερευνητικό τους έργο.

4. Η απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος της παρ. 1 αποστέλλεται προς έγκριση στην Κοσμητεία της Σχολής.

Η Κοσμητεία, με απόφασή της, εγκρίνει τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών εκλεκτόρων ανά γνωστικό αντικείμενο του Μητρώου Γνωστικών Αντικειμένων εντός τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση σε αυτή της απόφασης της Συνέλευσης. Αν διαπιστωθούν πλημμέλειες ως προς την κατάρτιση των μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών εκλεκτόρων ή ένταξη εκλεκτόρων σε κατηγορία χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις των παρ. 2 και 3, η Κοσμητεία, εντός της ίδιας προθεσμίας, αναπέμπει αιτιολογημένα τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών εκλεκτόρων προς τη Συνέλευση του Τμήματος, ζητώντας τη διόρθωσή τους.

5. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, εγκρίνεται η επικαιροποίηση των μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών εκλεκτόρων ανά γνωστικό αντικείμενο, το αργότερο έως την 30ή Σεπτεμβρίου κάθε έτους, και η ισχύς τους αφορά στο επόμενο ημερολογιακό έτος από αυτό στο οποίο λαμβάνει χώρα η επικαιροποίηση. Κατά την επικαιροποίηση των μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών εκλεκτόρων λαμβάνονται υπόψη ιδίως: α) η εκλογή νέων μελών Δ.Ε.Π. ή η εξέλιξη μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος σε ανώτερη βαθμίδα, β) η εκλογή νέων μελών Δ.Ε.Π. ή η εξέλιξη μελών Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. σε ανώτερη βαθμίδα, γ) η ένταξη νέων μελών ως εξωτερικών εκλεκτόρων, εφόσον πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, δ) η αφυπηρέτηση εσωτερικών και εξωτερικών εκλεκτόρων, ε) η μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου των εσωτερικών ή εξωτερικών μελών και στ) το δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο ανά γνωστικό αντικείμενο των εσωτερικών και εξωτερικών εκλεκτόρων. Η απόφαση της Συνέλευσης εγκρίνεται από την Κοσμητεία σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 4.

6. Με επιμέλεια της Γραμματείας του Τμήματος τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών αναρτώνται στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης του άρθρου 142, και ενημερώνεται η υπηρεσιακή κατάσταση των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος, ιδίως ως προς τα ακόλουθα: α) την αλλαγή βαθμίδας του μέλους Δ.Ε.Π., β) την αλλαγή καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική και αντιστρόφως, γ) τη χορήγηση επιστημονικής άδειας ή άδειας παράλληλης απασχόλησης σε ίδρυμα της αλλοδαπής, δ) τη χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών, ε) την ένταξη σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων, στ) τη λύση της σχέσης του μέλους Δ.Ε.Π. με το Τμήμα και κάθε άλλη μεταβολή που δύναται να επηρεάσει τη συγκρότηση και λειτουργία των εκλεκτορικών σωμάτων.

7. Κάθε εκλέκτορας υποχρεούται να ενημερώνει το ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης με τα προσωπικά στοιχεία που απαιτούνται ανά περίπτωση, την απόφαση διορισμού του, το βιογραφικό του σημείωμα από το οποίο προκύπτει το εν γένει ερευνητικό και επιστημονικό του έργο, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του.

Άρθρο 146
Διαδικασία συγκρότησης εκλεκτορικών σωμάτων

1. Η εκλογή και εξέλιξη των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) όλων των βαθμίδων και η μονιμοποίηση των Επίκουρων Καθηγητών επί θητεία γίνεται από ειδικά εκλεκτορικά σώματα που αποτελούνται από έντεκα (11) τακτικά μέλη, τα οποία ανήκουν σε ίδια ή ανώτερη βαθμίδα με την προκηρυσσόμενη θέση και τα οποία ορίζονται, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη.

2. Η συγκρότηση του Εκλεκτορικού Σώματος πραγματοποιείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερών από την έκδοση της προκήρυξης της θέσης με επιμέλεια του Κοσμήτορα της Σχολής. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία συγκρότησης, η αρμοδιότητα περιέρχεται στον Πρύτανη του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.). Ο Πρύτανης του Α.Ε.Ι. είναι αρμόδιος για τη συγκρότηση εκλεκτορικών σωμάτων των μονοτμηματικών Σχολών.

3. Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος επιλέγονται μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, που διενεργείται με αυτοματοποιημένο τρόπο μέσω ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης, η ανάπτυξη και λειτουργία του οποίου πραγματοποιείται μέσω του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Αποκλείονται από τη συμμετοχή στην ηλεκτρονική κληρωτίδα τα μέλη Δ.Ε.Π. που τελούν σε καθεστώς άδειας άνευ αποδοχών και αναστολής καθηκόντων.

4. Η κλήρωση διενεργείται αρχικά για την ανάδειξη του καταλόγου των τακτικών μελών και εν συνεχεία την ανάδειξη του καταλόγου των αναπληρωματικών μελών με σειρά κατάταξης σύμφωνα με τη σειρά την οποία κληρώθηκαν. Το εκλεκτορικό σώμα αποτελείται από πέντε (5) εσωτερικούς και έξι (6) εξωτερικούς εκλέκτορες. Οι εσωτερικοί εκλέκτορες κληρώνονται από το Μητρώο Εσωτερικών Εκλεκτόρων του γνωστικού αντικειμένου. Αν ο αριθμός των εσωτερικών εκλεκτόρων του ίδιου γνωστικού αντικειμένου είναι ίσος ή μικρότερος του αριθμού που απαιτείται για τη συμπλήρωση του αριθμού των εσωτερικών εκλεκτόρων, δεν διενεργείται κλήρωση και οι εκλέκτορες αυτοί ορίζονται απευθείας ως τακτικά μέλη του εκλεκτορικού σώματος.

5. Αν δεν υπάρχει ικανός αριθμός για την ανάδειξη των τακτικών ή αναπληρωματικών μελών από το Μητρώο Εσωτερικών Εκλεκτόρων με ίδιο γνωστικό αντικείμενο με αυτό της προκηρυσσόμενης θέσης, η ανάδειξη των υπόλοιπων εσωτερικών τακτικών ή αναπληρωματικών μελών του εκλεκτορικού σώματος, πραγματοποιείται με ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ των εσωτερικών εκλεκτόρων της κατηγορίας της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 145, που έχουν συναφές γνωστικό αντικείμενο με αυτό της προκηρυσσόμενης θέσης. Ομοίως, εάν ο αριθμός των εσωτερικών εκλεκτόρων ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου δεν επαρκεί για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού των θέσεων εσωτερικών μελών, ο υπολειπόμενος αριθμός των θέσεων εσωτερικών μελών συμπληρώνεται από το Μητρώο Εξωτερικών Εκλεκτόρων, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάδειξης των εξωτερικών εκλεκτόρων.

6. Οι εξωτερικοί εκλέκτορες κληρώνονται από το εγκεκριμένο Μητρώο Εξωτερικών Εκλεκτόρων του γνωστικού αντικειμένου. Τα μέλη κληρώνονται από τους εξωτερικούς εκλέκτορες ίδιου γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, και αν ο αριθμός αυτών δεν επαρκεί για την πλήρωση του συνόλου του αριθμού των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, τότε η ανάδειξη των υπόλοιπων εξωτερικών τακτικών ή αναπληρωματικών μελών του εκλεκτορικού σώματος πραγματοποιείται με ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ των εξωτερικών εκλεκτόρων συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης.

7. Για τη συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Κοσμήτορα της Σχολής ή του Πρύτανη του Α.Ε.Ι. σε περίπτωση μονοτμηματικής Σχολής, η οποία κοινοποιείται ηλεκτρονικά στα μέλη του εκλεκτορικού σώματος. Η συμμετοχή των μελών Α.Ε.Ι. και ερευνητικών οργανισμών της ημεδαπής στα εκλεκτορικά σώματα είναι υποχρεωτική, εκτός αν το τακτικό μέλος κωλύεται λόγω ασθένειας, οπότε αναπληρώνεται από το αντίστοιχο αναπληρωματικό του μέλος, το οποίο γίνεται πλέον τακτικό μέλος.

8. Από τη συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος και εξής, τα μέλη του σώματος έχουν πλήρη πρόσβαση στις αιτήσεις υποψηφιότητας, τα βιογραφικά σημειώματα, τα υπομνήματα και τα λοιπά στοιχεία των υποψηφίων που αναρτώνται στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης εκλογής και εξέλιξης μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, καθώς και όσα τυχόν αναζητηθούν κατά τη διαδικασία της αξιολόγησής τους.

Άρθρο 147
Διαδικασία εκλογής και εξέλιξης μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

1. Ο Πρόεδρος του Τμήματος, για τις ανάγκες του οποίου προκηρύσσεται η θέση, συγκαλεί το Εκλεκτορικό Σώμα σε πρώτη συνεδρίαση εντός δέκα (10) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων, όπως αυτή έχει ορισθεί στην πρόσκληση. Ο Πρόεδρος του Τμήματος συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Εκλεκτορικού Σώματος και εκτελεί χρέη προεδρεύοντος, χωρίς δικαίωμα ψήφου, αν δεν μετέχει παράλληλα και ως μέλος. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία για τη σύγκληση του Εκλεκτορικού Σώματος, η αρμοδιότητα περιέρχεται στον Κοσμήτορα της Σχολής και σε περίπτωση μονοτμηματικής Σχολής στον Πρύτανη του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.).

2. Κατά την πρώτη συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος, ελέγχεται αν κάποιο από τα μέλη του παρουσιάζει κώλυμα συμμετοχής. Ως κωλύματα συμμετοχής σε Εκλεκτορικό Σώμα ορίζονται:

α) η ιδιότητα του συζύγου ή του συμβιούντος ή η εξ αίματος ή αγχιστείας συγγένεια σε ευθεία ή πλάγια γραμμή έως τον τέταρτο βαθμό ή η ύπαρξη ιδιαίτερου δεσμού ή ιδιάζουσας σχέσης ή εχθρότητας με κάποιον από τους υποψηφίους,

β) η ένταξη του μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων,

γ) η λήψη άδειας άνευ αποδοχών κατά τον χρόνο συνεδρίασης του Εκλεκτορικού Σώματος και

δ) η ιδιότητα του επιβλέποντος της διδακτορικής διατριβής υποψηφίου. Ειδικώς για την ύπαρξη κωλύματος στο πρόσωπο ενός εκλέκτορα λόγω ιδιαίτερου δεσμού ή ιδιάζουσας σχέσης ή εχθρότητας με κάποιον από τους υποψηφίους, το Εκλεκτορικό Σώμα αποφασίζει αιτιολογημένα αν υπάρχει κώλυμα, χωρίς τη συμμετοχή του μέλους στο πρόσωπο του οποίου προβάλλεται το κώλυμα. Αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει κώλυμα συμμετοχής στο Εκλεκτορικό Σώμα, το μέλος αντικαθίσταται με τη διαδικασία της κλήρωσης, η οποία διενεργείται με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 146 για τη συμπλήρωση του μέλους. Η παραβίαση των ανωτέρω συνιστά λόγο ακυρότητας της διαδικασίας και της απόφασης του συλλογικού οργάνου.

3. Το εκλεκτορικό σώμα, κατά την πρώτη συνεδρίασή του, επιλέγει από τα τακτικά μέλη του τρία (3) μέλη τα οποία αποτελούν την Εισηγητική Επιτροπή. Η Εισηγητική Επιτροπή αποτελείται από δύο (2) εσωτερικούς εκλέκτορες και ένα (1) εξωτερικό μέλος. Κατά τη συγκρότηση της Εισηγητικής Επιτροπής επιλέγονται κατά προτεραιότητα μέλη με ίδιο γνωστικό αντικείμενο και αν δεν υπάρχει ο αναγκαίος αριθμός μελών, η επιλογή πραγματοποιείται μεταξύ των μελών με συναφές γνωστικό αντικείμενο. Η απόφαση πρέπει να είναι ειδικώς και επαρκώς αιτιολογημένη ως προς την ταυτότητα ή συνάφεια του γνωστικού αντικείμενου των μελών που ορίζονται.

4. Η Εισηγητική Επιτροπή, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την πρώτη συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος, υποβάλλει την εισηγητική έκθεση προς τον Πρόεδρο του Τμήματος και τα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος, η οποία αναρτάται στο ηλεκτρονικό σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης του άρθρου 142 με επιμέλεια της Γραμματείας του Τμήματος.

5. Η εισηγητική έκθεση περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: α) διατύπωση γνώμης αν οι υποψήφιοι ανταποκρίνονται στα προσόντα που απαιτούνται από τον νόμο και ειδικότερα για τη συνάφεια της διδακτορικής διατριβής, εφόσον απαιτείται, και του εν γένει επιστημονικού, διδακτικού, κλινικού ή καλλιτεχνικού έργου των υποψηφίων με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, καθώς και αν διαθέτουν τις πρόσθετες προϋποθέσεις και τα προσόντα για την εκλογή σε θέση μέλους Δ.Ε.Π. αντίστοιχης βαθμίδας με αυτή της προκηρυσσόμενης θέσης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 143,

β) ανάλυση και αξιολόγηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, του έργου και της προσωπικότητας κάθε υποψηφίου, εκφέροντας κρίση για την προσφορά του στην πρόοδο της επιστήμης,

γ) αν κρίνεται ότι περισσότεροι του ενός υποψήφιοι πληρούν τα κριτήρια της περ. β) για την εκλογή σε θέση Δ.Ε.Π., πραγματοποιείται συγκριτική και αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων σύμφωνα με το επιστημονικό, ερευνητικό, διδακτικό και λοιπό έργο των υποψηφίων.

Για να παράσχει ακριβή εικόνα του κάθε υποψηφίου, η Εισηγητική Επιτροπή αναλύει και κρίνει τα έργα του, την επιστημονική του δράση και τα λοιπά ουσιαστικά του προσόντα.

6. Η Εισηγητική Επιτροπή δύναται να ζητεί συστατικές επιστολές από Καθηγητές ομοταγών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή ερευνητές της αλλοδαπής, του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με εκείνο της προς πλήρωση θέσης.

7. Οι υποψήφιοι που κρίνεται ότι πληρούν τα προσόντα που απαιτούνται από τον νόμο για εκλογή σε θέση Δ.Ε.Π., σύμφωνα με το άρθρο 143, καλούνται από τον Πρόεδρο του Τμήματος να δώσουν επιστημονική διάλεξη σε ένα (1) θέμα που σχετίζεται με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης ενώπιον των μελών του Εκλεκτορικού Σώματος και της ακαδημαϊκής κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων των ενδιαφερόμενων φοιτητών. Η επιστημονική διάλεξη των υποψηφίων πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση πριν από την υποβολή της εισηγητικής έκθεσης και δύναται να πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

8. Αν μέλος της Εισηγητικής Επιτροπής παραιτηθεί ή εκλείψει ή διαπιστωθεί αδυναμία σύνταξης εισηγητικής έκθεσης, τα μέλη της Εισηγητικής Επιτροπής δύνανται να υποβάλουν από κοινού ή χωριστά εντός της ίδιας προθεσμίας υπόμνημα που σε καμία περίπτωση δεν επέχει θέση εισηγητικής έκθεσης.

9. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της εισηγητικής έκθεσης, με επιμέλεια του Προέδρου του Τμήματος συγκαλείται το Εκλεκτορικό Σώμα για τη διενέργεια της εκλογής ή εξέλιξης. Στη συνεδρίαση δύναται να μετέχουν τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος χωρίς δικαίωμα ψήφου και λόγου, πλην της δυνατότητας υποβολής ερωτήσεων κατά την παρουσίαση της περ. α) της παρ. 5. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία κατάθεσης της εισηγητικής έκθεσης, ο Πρόεδρος του Τμήματος υποχρεούται να συγκαλέσει το Εκλεκτορικό Σώμα εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας, προκειμένου τα μέλη του να προβούν σε αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων που υποβλήθηκαν και των συνοδευτικών δικαιολογητικών τους κατ’ ανάλογη εφαρμογή της διαδικασίας της παρ. 4. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία σύγκλησης του Εκλεκτορικού Σώματος, η αρμοδιότητα περιέρχεται στον Κοσμήτορα της οικείας Σχολής, και σε περίπτωση μονοτμηματικής Σχολής στον Πρύτανη του Α.Ε.Ι., ο οποίος προεδρεύει του Εκλεκτορικού Σώματος, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η σύγκληση πραγματοποιείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία κατά την οποία ο Πρόεδρος του Τμήματος όφειλε να συγκαλέσει το Εκλεκτορικό Σώμα.

10. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος και στους υποψηφίους επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης του Εκλεκτορικού Σώματος για την εκλογή ή την εξέλιξη. Οι υποψήφιοι δικαιούνται να υποβάλουν σχετικό υπόμνημα τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος, το οποίο αναρτάται με επιμέλειά τους στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης του άρθρου 142.

11. Οι συνεδριάσεις των μελών των Εισηγητικών Επιτροπών και των Εκλεκτορικών Σωμάτων δύνανται να πραγματοποιούνται μέσω τηλεδιάσκεψης, με διασφάλιση της εμπιστευτικότητας της συνεδρίασης, της πιστοποίησης της ταυτότητας των μελών του Εκλεκτορικού Σώματος, της ασφάλειας της ηλεκτρονικής διακίνησης φωνής, δεδομένων και εικόνας, καθώς και της ακεραιότητας της διακινούμενης πληροφορίας. Αν η συνεδρίαση πραγματοποιείται μέσω τηλεδιάσκεψης, γίνεται υποχρεωτικά σχετική αναφορά στο πρακτικό της συνεδρίασης. Οι συνεδριάσεις των εκλεκτορικών σωμάτων δύνανται να μαγνητοσκοπούνται, αν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στον Εσωτερικό Κανονισμό του Α.Ε.Ι.

12. Στην αρχή της συνεδρίασης, οι υποψήφιοι δύνανται να αναπτύξουν προφορικά τις απόψεις τους για το περιεχόμενο της εισηγητικής έκθεσης, καθώς και να απαντήσουν στις ερωτήσεις των μελών του Εκλεκτορικού Σώματος, και εν συνεχεία αποχωρούν από τη συνεδρίαση. Τα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος πραγματοποιούν διαλογική συζήτηση επί του περιεχομένου της εισηγητικής έκθεσης και των απαντήσεων των υποψηφίων.

13. Στο πρακτικό της εκλογής περιλαμβάνονται υποχρεωτικά τα ακόλουθα στοιχεία:

α) η εισηγητική έκθεση της Τριμελούς Επιτροπής, β) τα υπομνήματα των υποψηφίων, γ) η ψήφος κάθε μέλους του Εκλεκτορικού Σώματος,

η οποία συνοδεύεται υποχρεωτικά από ειδική και επαρκή αιτιολογία αναφορικά με το εν γένει επιστημονικό, διδακτικό, κλινικό ή καλλιτεχνικό έργο του υποψηφίου.

Αν δεν έχει υποβληθεί εισηγητική έκθεση, το πρακτικό της εκλογής περιλαμβάνει τα στοιχεία της παρ. 5.

14. Αν κρίνεται ότι υφίστανται περισσότεροι του ενός υποψηφίων, που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα εκλογής, το εκλεκτορικό σώμα ψηφίζει και για το αν οι υπόλοιποι υποψήφιοι δύνανται να επιλεγούν, αν ο πρώτος επιλεγείς δεν αποδεχθεί τον διορισμό του ή ανακληθεί η πράξη διορισμού του ή συντρέχει αντικειμενικό κώλυμα διορισμού του. Για τον σκοπό αυτόν συντάσσεται πίνακας με την αξιολογική κατάταξη των υπόλοιπων υποψηφίων. Για την ένταξη υποψηφίου στον πίνακα με φθίνουσα σειρά αξιολογικής κατάταξης, πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον έξι (6) θετικές ψήφοι.

15. Αν στη διαδικασία εκλογής ή εξέλιξης μετέχει μόνο ένας (1) υποψήφιος που κρίνεται ότι πληροί τα απαραίτητα προσόντα, η εκλογή του υποψηφίου πραγματοποιείται μόνο αν συγκεντρωθούν έξι (6) θετικές ψήφοι, άλλως η διαδικασία κηρύσσεται άγονη.

16. Αν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι και ουδείς υποψήφιος συγκεντρώσει τουλάχιστον έξι (6) θετικές ψήφους, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια συνεδρίαση μεταξύ των δύο (2) επικρατέστερων υποψηφίων. Αν υπάρχει ισοψηφία μεταξύ περισσοτέρων των δύο (2) υποψηφίων, στη δεύτερη ψηφοφορία συμμετέχουν όλοι όσοι ισοψήφησαν. Αν και στη δεύτερη ψηφοφορία κανείς εκ των υποψηφίων δεν συγκεντρώσει τουλάχιστον έξι (6) θετικές ψήφους, η διαδικασία κηρύσσεται άγονη.

Άρθρο 148
Ολοκλήρωση της διαδικασίας εκλογής ή εξέλιξης Ανακατανομή και επαναπροκήρυξη θέσεων

1. Η διαδικασία εκλογής ολοκληρώνεται το αργότερο εντός δώδεκα (12) μηνών από την έκδοση της απόφασης της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. περί κατανομής των νέων θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της παρ. 2 του άρθρου 139. Η διαδικασία εξέλιξης ολοκληρώνεται το αργότερο εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος εξέλιξης του μέλους Δ.Ε.Π. προς τη Συνέλευση του Τμήματος. Κατ’ εξαίρεση η προθεσμία της παρούσας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκλογής ή εξέλιξης μέλους Δ.Ε.Π. δύναται να παρατείνεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, κατόπιν τεκμηριωμένης εισήγησης του Προέδρου του Τμήματος, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις σαράντα πέντε (45) ημέρες, εάν ο αριθμός των υποψηφίων υπερβαίνει τους δέκα (10).

2. Το πρακτικό εκλογής ή εξέλιξης, με επιμέλεια του Προέδρου του Τμήματος, αναρτάται στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης του άρθρου 142 και κοινοποιείται στον Κοσμήτορα της Σχολής, τον Πρύτανη και το Συμβούλιο Διοίκησης του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.).

3. Αν η διαδικασία εκλογής νέου μέλους Δ.Ε.Π. δεν ολοκληρωθεί εντός της προθεσμίας της παρ. 1, η προκήρυξη παύει αυτοδικαίως να ισχύει και καταργείται η εν λόγω θέση για το Τμήμα. Με απόφαση της Συγκλήτου ανακατανέμονται σε άλλα Τμήματα του Α.Ε.Ι. οι θέσεις νέων μελών Δ.Ε.Π. που δεν πληρώθηκαν λόγω άπρακτης παρόδου της προθεσμίας αυτής.

4. Μετά από την ολοκλήρωση της νέας κατανομής θέσεων, ο Πρύτανης του Α.Ε.Ι. εκδίδει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός, την προκήρυξη της νέας θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στο επόμενο σε σειρά γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος προς το οποίο κατανεμήθηκε η θέση, όπως αυτό είχε καθοριστεί κατά τον χρόνο κατανομής των θέσεων από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για τη διαδικασία συγκρότησης του Εκλεκτορικού Σώματος και της Εισηγητικής Επιτροπής εφαρμόζεται αναλόγως η διαδικασία του άρθρου 146 από τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών εκλεκτόρων που ίσχυαν κατά τον χρόνο της αρχικής κατανομής της θέσης.

5. Αν μία διαδικασία εκλογής κριθεί άγονη, η θέση επαναπροκηρύσσεται από τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. κατόπιν απόφασης της Κοσμητείας και εισήγησης της Συνέλευσης του Τμήματος, στο ίδιο ή στο επόμενο σε σειρά γνωστικό αντικείμενο που δεν έχει προκηρυχθεί από αυτά που είχαν καθοριστεί με την απόφαση του άρθρου 138.

Άρθρο 149
Διαδικασία διορισμού μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

1. Με πράξη του Πρύτανη, που εκδίδεται εντός ενός (1) μηνός από την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκλογής ή εξέλιξης του μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), διορίζεται το μέλος Δ.Ε.Π. που εκλέχθηκε ή εξελίχθηκε.

2. Όσοι διορίζονται ή εξελίσσονται οφείλουν μέσα σε τρεις (3) μήνες από την κοινοποίηση της σχετικής πράξης του Πρύτανη να αναλάβουν τα καθήκοντά τους. Με απόφαση του Πρύτανη, κατόπιν υποβολής τεκμηριωμένου αιτήματος του μέλους Δ.Ε.Π. που διορίζεται, είναι δυνατή η παράταση της προθεσμίας ανάληψης καθηκόντων για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.

Η χορήγηση της παράτασης είναι υποχρεωτική, αν το μέλος Δ.Ε.Π. που αιτείται την παράταση κατοικεί μόνιμα στην αλλοδαπή κατά την ημερομηνία του διορισμού του.

3. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που έχει τεθεί για την ανάληψη καθηκόντων, θεωρείται ότι ο εκλεγείς δεν αποδέχθηκε τον διορισμό του και η σχετική πράξη ανακαλείται με πράξη του Πρύτανη. Σε περίπτωση εκλογής, η Συνέλευση του Τμήματος δύναται να επιλέξει τον επόμενο σε σειρά κατάταξης υποψήφιο, αν υπάρχει.

4. Αν δεν υπάρχει επόμενος υποψήφιος στη σειρά κατάταξης, ο Πρύτανης του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), κατόπιν απόφασης της Κοσμητείας και εισήγησης της Συνέλευσης του Τμήματος, προκηρύσσει τη θέση στο ίδιο ή στο επόμενο σε σειρά, γνωστικό αντικείμενο που δεν έχει προκηρυχθεί από αυτά που είχαν καθοριστεί με την απόφαση κατανομής του άρθρου 138 κατά τον χρόνο κατανομής των θέσεων από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

5. Οι πράξεις διορισμού ή εξέλιξης των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. κοινοποιούνται αμελλητί στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για την άσκηση του ελέγχου νομιμότητας του άρθρου 151.

Άρθρο 150
Έλεγχος νομιμότητας από το Συμβούλιο Διοίκησης

1. Εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση του πρακτικού εκλογής πραγματοποιείται έλεγχος νομιμότητας της διαδικασίας από το Συμβούλιο Διοίκησης, το οποίο δύναται να αιτείται τη συνδρομή της νομικής υπηρεσίας του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.). Κατά τη διαδικασία ελέγχονται ιδίως πλημμέλειες της αιτιολογίας ως προς την αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων.

2. Ο Κοσμήτορας της Σχολής στην οποία εντάσσεται το Τμήμα ή ο υποψήφιος που συμμετείχε στη διαδικασία εκλογής ή οποιοσδήποτε άλλος έχει έννομο συμφέρον, δύναται να υποβάλει ένσταση κατά του πρακτικού του Εκλεκτορικού Σώματος ενώπιον του Συμβουλίου Διοίκησης εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση του πρακτικού στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης του άρθρου 142. Αν υποβληθεί ένσταση κατά του πρακτικού εκλογής, η προθεσμία της παρ. 1 παρατείνεται αυτοδικαίως για άλλες τριάντα (30) ημέρες.

3. Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, μετά από τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας, δύναται να αναπέμπεται αιτιολογημένα το πρακτικό εκλογής και να ζητείται η επανάληψη της διαδικασίας από το σημείο όπου παρουσιάστηκε η πλημμέλεια. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία της παρ. 2, θεωρείται ότι οι ενστάσεις έχουν απορριφθεί και ο Πρύτανης προβαίνει στην έκδοση της πράξης διορισμού σύμφωνα με το άρθρο 149.

Άρθρο 151
Έλεγχος νομιμότητας από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

1. Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων ελέγχει τη νομιμότητα των διαδικασιών εκλογής ή εξέλιξης μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν προσφυγής οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον για θέματα νομιμότητας. Η προσφυγή ασκείται εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση της πράξης του Πρύτανη περί εκλογής ή εξέλιξης.

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτείται τριμελής Επιτροπή με ετήσια θητεία και αντικείμενο τον έλεγχο νομιμότητας των διαδικασιών εκλογής ή εξέλιξης μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., την εξέταση των προσφυγών που υποβάλλονται για την ακύρωση των πρακτικών εκλογής και την υποβολή εισηγήσεων για την αναπομπή των φακέλων εκλογής ή εξέλιξης, όπου παρουσιάζεται παράβαση της νομοθεσίας και πλημμέλεια σχετικά με την τήρηση των διαδικασιών εκλογής ή εξέλιξης και την υποβολή γνώμης προς τον Υπουργό μετά την εξέταση του φακέλου. Η Επιτροπή αποτελείται από δύο (2) Νομικούς Συμβούλους του Κράτους και τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3. Ο έλεγχος νομιμότητας από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων ολοκληρώνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την περιέλευση του φακέλου εκλογής ή εξέλιξης στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 152
Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου

1. Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), ανεξαρτήτως της βαθμίδας στην οποία υπηρετούν, δύνανται να αιτηθούν τη μεταβολή του γνωστικού τους αντικειμένου, αν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) διαθέτουν εκτενές διδακτικό και εν γένει επιστημονικό έργο, συγγραφικό, ερευνητικό, εργαστηριακό ή κλινικό, από το οποίο τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) του δημοσιευμένου επιστημονικού τους έργου εμπίπτει στο γνωστικό αντικείμενο στο οποίο αιτούνται να ενταχθούν, β) το γνωστικό αντικείμενο στο οποίο αιτούνται να ενταχθούν περιλαμβάνεται στο Μητρώο Γνωστικών Αντικειμένων του Τμήματος, γ) έχουν συμπληρώσει δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία εκλογής ή τελευταίας εξέλιξής τους στη βαθμίδα στην οποία υπηρετούν.

2. Η μεταβολή γνωστικού αντικειμένου πραγματοποιείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κατόπιν αιτήματος του μέλους Δ.Ε.Π. και ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και γνώμη του Τομέα όπου υπηρετεί το μέλος Δ.Ε.Π. ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1.

3. Η διαδικασία του παρόντος εφαρμόζεται αναλόγως στα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.).

Άρθρο 153
Μετακινήσεις μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

1. Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή δύνανται να αιτούνται τη μετακίνησή τους προς Τμήμα του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι., αν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) έχουν συμπληρώσει δέκα (10) έτη συνεχούς και αδιάλειπτης υπηρεσίας στο Τμήμα στο οποίο υπηρετούν (Τμήμα προέλευσης), β) δεν έχουν λάβει άλλη μετακίνηση εντός των τελευταίων δέκα (10) ετών, γ) το Τμήμα προς το οποίο επιθυμούν να μετακινηθούν (Τμήμα υποδοχής) εδρεύει εκτός της Περιφέρειας Αττικής ή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, δ) το γνωστικό τους αντικείμενο περιλαμβάνεται στο Μητρώο Γνωστικών Αντικειμένων του Τμήματος υποδοχής, ε) στη Σχολή όπου εντάσσεται το Τμήμα προέλευσης υπηρετεί κατ’ ελάχιστον ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο με αυτό του αιτούντος τη μετακίνηση. Η περ. γ) δεν ισχύει για τα μέλη Δ.Ε.Π. που ήδη υπηρετούν σε Τμήματα Α.Ε.Ι. που εδρεύουν στην Περιφέρεια Αττικής ή την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Αρμόδιο για τον έλεγχο της πλήρωσης των προϋποθέσεων των περ. α), β), γ) και ε) είναι το Τμήμα προέλευσης, ενώ για την πλήρωση της προϋπόθεσης της περ. δ) το Τμήμα υποδοχής.

2. Η μετακίνηση μέλους Δ.Ε.Π. σε άλλο Τμήμα του ίδιου Α.Ε.Ι. πραγματοποιείται με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., που εκδίδεται ύστερα από αίτημα του ενδιαφερόμενου μέλους Δ.Ε.Π. και γνώμη της Κοσμητείας της Σχολής και της Συνέλευσης του Τμήματος προέλευσης. Οι γνώμες της Συνέλευσης του Τμήματος και της Κοσμητείας επί αιτημάτων μετακίνησης των μελών Δ.Ε.Π. πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένες. Για τη λήψη τους λαμβάνονται υπόψη ιδιαιτέρως οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος προέλευσης για τη συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας του, η στελέχωσή του και ιδίως ο αριθμός των μελών Δ.Ε.Π. που υπηρετούν με ίδιο γνωστικό αντικείμενο, καθώς και η συνέχιση της πλήρωσης των προϋποθέσεων αυτοδυναμίας του Τμήματος. Πριν από την έκδοση της απόφασης της Συγκλήτου ζητείται η γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος υποδοχής και της Κοσμητείας της Σχολής στην οποία εντάσσεται το Τμήμα υποδοχής. Οι αιτήσεις μετακίνησης προς άλλο Τμήμα του ίδιου Α.Ε.Ι. εξετάζονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών, άλλως θεωρείται ότι έχουν απορριφθεί σιωπηρώς.

3. Η μετακίνηση μέλους Δ.Ε.Π. προς Τμήμα άλλου Α.Ε.Ι. προϋποθέτει την έκδοση απόφασης της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. όπου υπηρετεί το μέλος Δ.Ε.Π., σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 2, στην οποία αναφέρεται η συναίνεση του Α.Ε.Ι. για τη μεταφορά της πίστωσης της θέσης του μέλους Δ.Ε.Π. που μετακινείται. Αν η απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. είναι θετική, το ενδιαφερόμενο μέλος Δ.Ε.Π. υποβάλλει αίτημα προς τη Συνέλευση του Τμήματος υποδοχής του Α.Ε.Ι. που επιθυμεί να μετακινηθεί, συνυποβάλλοντας την απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. προέλευσης. Η Συνέλευση του Τμήματος υποδοχής δύναται να αιτείται την προσκόμιση επιπλέον στοιχείων για την αξιολόγηση της αίτησης του μέλους Δ.Ε.Π., ιδίως στοιχεία σχετικά με το διδακτικό και εν γένει επιστημονικό του έργο, συγγραφικό, ερευνητικό, εργαστηριακό ή κλινικό. Αν η απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος υποδοχής επί του αιτήματος είναι θετική, αυτή διαβιβάζεται προς την Κοσμητεία της Σχολής για να παράσχει γνώμη και εν συνεχεία προς τη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι., η οποία εγκρίνει ή απορρίπτει το αίτημα μετακίνησης του μέλους Δ.Ε.Π. Αν η απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος υποδοχής είναι αρνητική, το αίτημα απορρίπτεται. Οι αιτήσεις μετακίνησης προς Τμήμα άλλου Α.Ε.Ι. εξετάζονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών από την υποβολή του αιτήματος και των απαραίτητων δικαιολογητικών στο Τμήμα υποδοχής, άλλως θεωρείται ότι έχουν απορριφθεί σιωπηρώς.

4. Η μετακίνηση ολοκληρώνεται με την έκδοση της πράξης του Πρύτανη του Α.Ε.Ι. στο οποίο ανήκει το Τμήμα υποδοχής. Τα μέλη Δ.Ε.Π. που μετακινούνται προς άλλο Τμήμα του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. εντάσσονται στην ίδια βαθμίδα που κατείχαν κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης μετακίνησης και έχουν το ίδιο υπηρεσιακό καθεστώς.

5. Οι προϋποθέσεις της παρ. 1 δεν ισχύουν επί αιτημάτων μετακίνησης μελών Δ.Ε.Π. ανεξαρτήτως βαθμίδας λόγω κατάργησης του Τμήματος όπου υπηρετούσαν, καθώς και μελών Δ.Ε.Π. ανεξαρτήτως βαθμίδας που υπηρετούν στα Γενικά Τμήματα των Α.Ε.Ι. Οι προϋποθέσεις των περ. α), β) και γ) της παρ. 1 δεν ισχύουν επί αιτημάτων μετακίνησης μελών Δ.Ε.Π. με πιστοποιημένη αναπηρία που ανέρχεται σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του ογδόντα τοις εκατό (80%).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΗ’
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Άρθρο 154
Πλήρης και μερική απασχόληση μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

1. Τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) υποχρεούνται να παρέχουν ανελλιπώς τις υπηρεσίες τους στο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.), στο οποίο έχουν διορισθεί υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης και να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις του άρθρου 155.

2. Με απόφαση της Κοσμητείας, κατόπιν εισήγησης της Συνέλευσης του Τμήματος και γνώμης της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα, μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος δύναται να ενταχθεί στην κατηγορία μερικής απασχόλησης μετά από αίτημά του. Για την ένταξη σε καθεστώς μερικής απασχόλησης απαιτείται η έκδοση απόφασης του Κοσμήτορα της Σχολής, που κοινοποιείται στον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. και στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3. Δικαίωμα υποβολής αιτήματος για υπαγωγή σε καθεστώς μερικής απασχόλησης έχουν όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. ανεξαρτήτως βαθμίδας, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν συμπληρώσει τρία (3) έτη πραγματικής άσκησης καθηκόντων από την ημερομηνία πρώτης εκλογής τους. Το αίτημα υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους εντός του οποίου το μέλος Δ.Ε.Π. επιθυμεί να υπαχθεί σε καθεστώς μερικής απασχόλησης και αναλύονται σε αυτό οι λόγοι για τους οποίους το μέλος Δ.Ε.Π. αιτείται την υπαγωγή του στο εν λόγω καθεστώς. Κατ’ εξαίρεση είναι υποχρεωτική η ένταξη μέλους Δ.Ε.Π. σε καθεστώς μερικής απασχόλησης, σε χρόνο συντομότερο των τριών (3) ετών από την ανάληψη υπηρεσίας, εφόσον κατέχει θέση: α) διευθυντή ή μέλους Διοικητικού Συμβουλίου οργανισμού φορέα ή φορέα που εντάσσεται ή εποπτεύεται από τον δημόσιο τομέα όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) και δεν προβλέπεται από άλλη διάταξη η ένταξή του σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων, β) Καθηγητή ιδρύματος της αλλοδαπής και γ) ερευνητή ερευνητικού οργανισμού της αλλοδαπής.

4. Η Συνέλευση του Τμήματος, κατά την εξέταση του αιτήματος, λαμβάνει υπόψη τις εκπαιδευτικές ανάγκες των προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος, ιδίως αυτές που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του μέλους Δ.Ε.Π., καθώς και τον λόγο για τον οποίο ζητείται η υπαγωγή σε καθεστώς μερικής απασχόλησης. Εφόσον δεν παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία των προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος, εγκρίνει το αίτημα περί υπαγωγής σε καθεστώς μερικής απασχόλησης. Ο αριθμός των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος που βρίσκεται σε καθεστώς μερικής απασχόλησης δεν δύναται σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού αριθμού των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος, αφαιρουμένου του αριθμού των μελών Δ.Ε.Π. που βρίσκονται σε άδεια άνευ αποδοχών ή τελούν σε αναστολή άσκησης καθηκόντων.

5. Κατά το χρονικό διάστημα ένταξής τους σε καθεστώς μερικής απασχόλησης, τα μέλη Δ.Ε.Π. λαμβάνουν το τριάντα πέντε τοις εκατό (35 %) των τακτικών αποδοχών, πλην της οικογενειακής παροχής, της αντίστοιχης βαθμίδας πλήρους απασχόλησης με τα ίδια έτη υπηρεσίας.

Άρθρο 155
Υποχρεώσεις μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

1. Τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) πλήρους απασχόλησης υποχρεούνται:

α) Να διαμένουν και να εγκαθίστανται εντός της Περιφέρειας όπου εδρεύει το Τμήμα του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) στο οποίο εκλέγονται.

β) Να παρέχουν διδακτικό, ερευνητικό, επιστημονικό, εργαστηριακό και διοικητικό έργο προς το Τμήμα, στο οποίο έχουν εκλεγεί, αλλά και εν γένει προς το Α.Ε.Ι.

γ) Να επιβλέπουν, υποστηρίζουν και καθοδηγούν τους φοιτητές κατά την εκπόνηση εργασιών, διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών, καθώς και να εποπτεύουν τη διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης φοιτητών.

δ) Να συμμετέχουν σε επιστημονικά συνέδρια και ερευνητικά σεμινάρια.

ε) Να υποβάλλουν και να ενημερώνουν το εκπαιδευτικό υλικό των μαθημάτων, που τους έχει ανατεθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του άρθρου 68.

στ) Να συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα των ακαδημαϊκών μονάδων, Σχολής, Τμήματος και Τομέα, όπως

προβλέπεται στον παρόντα, καθώς και σε επιτροπές του Α.Ε.Ι., μετά από απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Α.Ε.Ι.

ζ) Να εντάσσονται στο Μητρώο Εσωτερικών Εκλεκτόρων του άρθρου 145 σύμφωνα με το γνωστικό τους αντικείμενο και να συμμετέχουν στη διαδικασία εκλογής του τακτικού διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΙΣΤ’, καθώς και στα Μητρώα Εξωτερικών Εκλεκτόρων άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. ή στα αντίστοιχα μητρώα εκλεκτόρων των ερευνητικών ή τεχνολογικών φορέων και τη διαδικασία εκλογής ερευνητών.

η) Να παρέχουν έργο προς τα πανεπιστημιακά εργαστήρια ή τις πανεπιστημιακές κλινικές που τοποθετούνται, ανάλογα με το γνωστικό τους αντικείμενο.

θ) Να τηρούν την κείμενη νομοθεσία, τον Εσωτερικό Κανονισμό του Α.Ε.Ι., καθώς και τις αποφάσεις των οργάνων διοίκησης του Α.Ε.Ι. και των οργάνων της ακαδημαϊκής μονάδας, στην οποία έχουν εκλεγεί.

ι) Να τηρούν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Α.Ε.Ι.

2. Ειδικότερα, τα μέλη Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης υποχρεούνται:

α) Να παρέχουν διδακτικό έργο των περ. α) έως γ) της παρ. 1 του άρθρου 64, τουλάχιστον έξι (6) ωρών εβδομαδιαίως κατά μέσο όρο κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε προγράμματα σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου και προγράμματα σπουδών δευτερεύουσας κατεύθυνσης και σύντομης διάρκειας του Τμήματος του Α.Ε.Ι., στο οποίο έχουν εκλεγεί, ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος περί ανάθεσης διδακτικού έργου. Είναι δυνατή η ανάθεση διδακτικού έργου στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου άλλων Τμημάτων μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Κοσμητείας, η οποία συνυπολογίζεται στο ελάχιστο όριο των έξι (6) ωρών παροχής διδακτικού έργου. Δεν λαμβάνεται υπόψη για την πλήρωση της ελάχιστης υποχρέωσης παροχής διδακτικού έργου έξι (6) ωρών, τυχόν διδακτικό έργο που προσφέρεται σε προγράμματα σπουδών δεύτερου κύκλου με πρόσθετη αμοιβή, καθώς και ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών, χειμερινά και θερινά σχολεία.

β) Να παρευρίσκονται στους πανεπιστημιακούς χώρους τουλάχιστον δώδεκα (12) ώρες εβδομαδιαίως, πέραν των έξι (6) ωρών διδακτικού έργου και να παρέχουν κάθε μορφής διδακτικό, ερευνητικό, επιστημονικό, εργαστηριακό και διοικητικό έργο.

3. Τα μέλη Δ.Ε.Π. που τίθενται σε καθεστώς μερικής απασχόλησης, έχουν τις υποχρεώσεις της παρ. 1, πλην της περ. α) της παρ. 1, ενώ οι ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης της παρ. 2 μειώνονται κατά πενήντα τοις εκατό (50%).

4. Οι ώρες απασχόλησης των μελών Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης κατανέμονται κατ’ ελάχιστον σε τρεις (3) ημέρες εβδομαδιαίως, ενώ οι ώρες απασχόλησης των μελών Δ.Ε.Π. μερικής απασχόλησης κατανέμονται κατ’ ελάχιστον σε δύο (2) ημέρες εβδομαδιαίως.

5. Αρμόδιος για την παρακολούθηση της τήρησης των υποχρεώσεων των μελών Δ.Ε.Π., όπως αυτές ορίζονται

στις παρ. 1 και 2, είναι ο Κοσμήτορας της Σχολής. Η παράβαση των υποχρεώσεων των παρ. 1 και 2 συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα και ανάλογα με τη βαρύτητά του εφαρμόζονται οι πειθαρχικές ποινές του άρθρου 178.

Άρθρο 156
Δικαιώματα μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
Τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) πλήρους απασχόλησης δύνανται:

α) Να συμμετέχουν σε έργα/προγράμματα που διαχειρίζονται οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) των Α.Ε.Ι., τα Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα και οι Τεχνολογικοί Φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258), καθώς και λοιποί ερευνητικοί οργανισμοί και να αμείβονται για τη συμμετοχή τους σε αυτά σε βάρος του προϋπολογισμού των έργων/προγραμμάτων.

β) Να αμείβονται από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας.

γ) Να αμείβονται για την εκτέλεση κλινικού έργου, τη συμμετοχή τους στην ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 2889/2001 (Α’ 37), καθώς και τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα εφημεριών των νοσοκομείων, όπου είναι εγκατεστημένες οι πανεπιστημιακές κλινικές ή τα πανεπιστημιακά εργαστήρια όπου υπηρετούν.

δ) Να παρέχουν διδακτικό έργο επ’ αμοιβή σε οποιοδήποτε άλλο Α.Ε.Ι., συμπεριλαμβανομένου του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), σε δημόσιες σχολές, σε δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και δημόσια Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), που εντάσσονται στο Μητρώο της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ε) Να παρέχουν επιστημονικό έργο στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

στ) Να συμμετέχουν επ’ αμοιβή στις διαδικασίες επιλογής προσωπικού του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), καθώς και της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

ζ) Να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα ατομικώς ή μέσω εταιρείας, η οποία είναι συναφής με την επιστημονική περιοχή του μέλους Δ.Ε.Π., μετά από ενημέρωση του Προέδρου του Τμήματος, στο οποίο υπηρετούν, υπό την προϋπόθεση ότι η άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας δεν προσδίδει στο μέλος Δ.Ε.Π. την εμπορική ιδιότητα.

η) Να ασκούν με ή χωρίς αμοιβή, καθώς και με αποζημίωση κατ’ αποκοπήν, κάθε είδους έργο ή δραστηριότητα, πλην εκείνων που προσδίδουν την εμπορική ιδιότητα, υπό την προϋπόθεση ότι το έργο ή η δραστηριότητα δεν είναι ανταγωνιστικά με αυτή του Α.Ε.Ι. και συνάδει με την ιδιότητα του δημόσιου λειτουργού.

θ) Να ασκούν τα καθήκοντα του διευθύνοντος συμβούλου της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της

Περιουσίας του Α.Ε.Ι. και να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής.

ι) Να μετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα σε εταιρείες τεχνοβλαστούς σύμφωνα με τον ν. 4864/2021 (Α’ 237).

ια) Να συμμετέχουν, με ή χωρίς αμοιβή, ως μέλη σε συλλογικά όργανα ή επιτροπές της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) και κάθε άλλου φορέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ή άλλο Υπουργείο, όταν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία η συμμετοχή μέλους Δ.Ε.Π., εφόσον η νομοθεσία αυτή δεν προβλέπει την ένταξή τους σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων ή μερικής απασχόλησης.

ιβ) Να συμμετέχουν ως έμμισθα μέλη σε δύο (2) κατ’ ανώτατο όριο επιτροπές και επιστημονικά ή διοικητικά συμβούλια του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στις οποίες προβλέπεται υποχρεωτικώς η συμμετοχή Καθηγητών, καθώς και σε Διοικούσες Επιτροπές Α.Ε.Ι. και ως μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, ως μέλη ή επιστημονικοί συνεργάτες του Επιστημονικού Συμβουλίου, της Επιστημονικής Υπηρεσίας και των Επιτροπών της Βουλής, ως μέλη των ανεξάρτητων αρχών, με εξαίρεση τη θέση του προέδρου τους ή να κατέχουν τις θέση συνεργάτη στα ιδιαίτερα γραφεία των Υπουργών, των Υφυπουργών και των Γενικών ή Ειδικών Γραμματέων των Υπουργείων, τη θέση του Επιστημονικού Διευθυντή ή θέση επιστημονικού συνεργάτη του Κέντρου Σχεδιασμού Εξωτερικής Πολιτικής, καθώς και να ορίζονται ως μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου του Υπουργείου Εξωτερικών.

ιγ) Να μετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα σε εταιρείες στις οποίες συμμετέχει το Α.Ε.Ι., μετά από σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας.

Τα μέλη Δ.Ε.Π. που εντάσσονται σε καθεστώς μερικής απασχόλησης δύνανται να ασκούν τις δραστηριότητες του παρόντος, εξαιρουμένης της περ. θ). Τα μέλη Δ.Ε.Π. δύνανται επίσης, εφόσον εντάσσονται σε καθεστώς μερικής απασχόλησης, να αναλαμβάνουν τη θέση Γενικού Διευθυντή ή Διευθυντή ερευνητικού κέντρου ινστιτούτου ή τεχνολογικού φορέα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014.

Άρθρο 157
Άδειες μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

1. Με πράξη του Κοσμήτορα της Σχολής, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος και αίτημα του μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», εγκρίνεται η χορήγηση των ακόλουθων αδειών:

α) επιστημονικής άδειας με πλήρεις αποδοχές, με ανώτατο όριο έως ένα (1) ακαδημαϊκό έτος για κάθε έξι (6) έτη συνεχούς υπηρεσίας ή έως ένα (1) ακαδημαϊκό εξάμηνο για κάθε τρία (3) έτη συνεχούς υπηρεσίας,

β) άδειας για την υποβολή αίτησης κατοχύρωσης διπλώματος ευρεσιτεχνίας, με αποδοχές, με ανώτατο όριο έως τρεις (3) μήνες ανά τρία (3) ακαδημαϊκά έτη,

γ) άδειας άνευ αποδοχών, που δεν δύναται να υπερβαίνει συνολικά τα τρία (3) ακαδημαϊκά έτη καθ’ όλη τη διάρκεια της ενεργού υπηρεσίας του.

Οι πράξεις χορήγησης αδειών άνευ αποδοχών των μελών Δ.Ε.Π. κοινοποιούνται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Δικαίωμα υποβολής αιτήματος για τη χορήγηση των αδειών της παρ. 1 έχουν τα μέλη Δ.Ε.Π. ανεξαρτήτως βαθμίδας, τα οποία έχουν συμπληρώσει τρία (3) έτη πραγματικής υπηρεσίας από την ημερομηνία του αρχικού διορισμού τους. Το χρονικό διάστημα που τελεί ένα μέλος Δ.Ε.Π. σε άδεια άνευ αποδοχών δεν προσμετράται για την εξέλιξη στην επόμενη βαθμίδα, καθώς και για τη μονιμοποίηση των Επίκουρων Καθηγητών επί θητεία.

3. Με πράξη του Προέδρου του Τμήματος, που εκδίδεται κατόπιν αιτήματος του μέλους Δ.Ε.Π., εγκρίνεται η χορήγηση αδειών των άρθρων 52 έως 55 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26).

4. Κατά τη χορήγηση των αδειών των παρ. 1 λαμβάνονται υπόψη οι εκπαιδευτικές ανάγκες των προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος, ιδίως αυτές που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του μέλους Δ.Ε.Π. που αιτείται την άδεια, η μη παρακώλυση της εύρυθμης λειτουργίας των προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος, καθώς και η δυνατότητα αναπλήρωσης του διδακτικού έργου από άλλο διδάσκοντα στις άδειες της παρ. 3.

5. Το αίτημα του μέλους Δ.Ε.Π. για τη χορήγηση άδειας των περ. α) και β) της παρ. 1 συνοδεύεται από το προτεινόμενο πρόγραμμα επιστημονικής δραστηριότητας. Κατά τη λήξη της άδειας το μέλος Δ.Ε.Π. υποχρεούται να υποβάλει στον Κοσμήτορα της Σχολής έκθεση σχετικά με το επιστημονικό έργο που διεξήγαγε κατά τον χρόνο της χορηγηθείσας άδειας. Το δικαίωμα για λήψη της επιστημονικής άδειας δεν παραγράφεται, αν η άδεια δεν χορηγηθεί μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα για λόγους που δεν αφορούν το αιτούν μέλος Δ.Ε.Π, αλλά αθροίζεται με εκείνο της επόμενης εξαετίας ή τριετίας. Ειδικά τα μέλη Δ.Ε.Π. που λαμβάνουν επιστημονική άδεια με σκοπό τη συνεργασία χωρίς αμοιβή με ιδρύματα ή ερευνητικούς οργανισμούς της αλλοδαπής, κατά τη διάρκεια της άδειάς τους λαμβάνουν τις πλήρεις αποδοχές τους προσαυξημένες κατά ογδόντα τοις εκατό (80%).

6. Δεν επιτρέπεται η χορήγηση αδειών των περ. α) και β) της παρ. 1 σε μέλη Δ.Ε.Π. που απέχουν λιγότερα από δύο (2) έτη από την αφυπηρέτησή τους.

7. Κατά το διάστημα που τα μέλη Δ.Ε.Π. τελούν σε άδεια άνευ αποδοχών σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 1 υποχρεούνται να καταβάλλουν τα ίδια το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών τους, εκτός αν κατά τη διάρκεια της χορηγούμενης άδειας απασχολούνται σε άλλο φορέα της ημεδαπής ή αλλοδαπής και καταβάλλονται από αυτόν ασφαλιστικές εισφορές για τους ίδιους.

8. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Α.Ε.Ι. καθορίζονται η διαδικασία, οι λεπτομέρειες και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ανά περίπτωση για τη χορήγηση των αδειών του παρόντος.

Άρθρο 158
Παράλληλη απασχόληση μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

1. Καθηγητές Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, που περιλαμβάνονται στο Μητρώο Ιδρυμάτων της αλλοδαπής του άρθρου 304 και είναι καταξιωμένοι στο αντικείμενό τους, δύνανται να είναι υποψήφιοι σε προκηρύξεις που επισπεύδονται από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) οποιασδήποτε βαθμίδας, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις εκλογής. Οι Καθηγητές δύναται να εκλεγούν και να εκδοθεί πράξη διορισμού τους, χωρίς να απαιτείται να παραιτηθούν από τη θέση που κατέχουν στο Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής.

2. Οι Καθηγητές της παρ. 1 κατά τον χρόνο απασχόλησής τους στο Α.Ε.Ι. έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών Δ.Ε.Π., πλην της συμμετοχής στα όργανα διοίκησης του Α.Ε.Ι., και υποχρεούνται να απασχολούνται σε αυτό με καθεστώς πλήρους απασχόλησης για διάστημα τουλάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου ανά ακαδημαϊκό έτος, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στον Εσωτερικό Κανονισμό.

3. Μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής έχουν τη δυνατότητα να απασχολούνται ή να διοριστούν σε θέση καθηγητή Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, που περιλαμβάνονται στο Μητρώο Ιδρυμάτων της αλλοδαπής του άρθρου 304, χωρίς να έχουν την υποχρέωση να παραιτηθούν από τη θέση τους στο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ενημερώνουν τον Πρόεδρο του Τμήματος του Α.Ε.Ι. της ημεδαπής στο οποίο υπηρετούν. Για την παράλληλη απασχόληση σε Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής απαιτείται πράξη του Κοσμήτορα, κατόπιν εισήγησης της Συνέλευσης του Τμήματος.

4. Ο χρόνος απασχόλησης στο ίδρυμα της αλλοδαπής με φυσική παρουσία δεν δύναται να υπερβαίνει το ένα (1) ακαδημαϊκό εξάμηνο ανά ακαδημαϊκό έτος. Κατά το χρονικό διάστημα αυτό το μέλος Δ.Ε.Π. δεν λαμβάνει αποδοχές από το Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. Για την εν λόγω άδεια δεν υφίσταται ανώτατο όριο ετών παράλληλης απασχόλησης και ο εν λόγω χρόνος δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό όριο χορήγησης της άδειας άνευ αποδοχών της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 157. Κατά τον χρόνο απασχόλησης σε Πανεπιστήμια της αλλοδαπής τα μέλη Δ.Ε.Π. υποχρεούνται να ασκούν μέρος των διοικητικών τους καθηκόντων, τα οποία δύνανται να ασκούνται και εξ αποστάσεως. Εάν το μέλος Δ.Ε.Π. αναιτιολόγητα δεν ασκεί τα διοικητικά καθήκοντα που του ανατίθενται, η άδεια παράλληλης απασχόλησης στην αλλοδαπή ανακαλείται με πράξη του Κοσμήτορα.

5. Τα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής δύνανται να λαμβάνουν άδεια, ανεξάρτητα από τις κείμενες περί αδειών διατάξεις, προκειμένου να απασχολούνται σε Έδρες Ελληνικών Σπουδών σε Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, για χρονικό διάστημα έως τρία (3) ακαδημαϊκά έτη. Η σχετική άδεια εκδίδεται με πράξη του Πρύτανη, μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος, εφόσον δεν παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία του Τμήματος ή της Μονοτμηματικής Σχολής.

6. Οι παρ. 1 και 2 εφαρμόζονται αναλόγως στα ερευνητικά κέντρα ινστιτούτα και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258). Οι παρ. 3 έως 5 εφαρμόζονται αναλόγως στις αντίστοιχες κατηγορίες ερευνητικού προσωπικού των ερευνητικών κέντρων ινστιτούτων και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014. Το σύνολο των ανωτέρω αναφερομένων αρμοδιοτήτων ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου φορέα.

Άρθρο 159
Ασυμβίβαστα

1. Τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) δεν επιτρέπεται:

α) Να παρέχουν υπηρεσίες, να απασχολούνται, να συμμετέχουν με οποιαδήποτε σχέση ή να αναλαμβάνουν διοικητικά, διδακτικά ή ερευνητικά καθήκοντα σε φορείς με καταστατικό σκοπό την παροχή εκπαιδευτικών ή ερευνητικών υπηρεσιών, εφόσον οι φορείς δεν υπάγονται στον δημόσιο τομέα όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143). Κατ’ εξαίρεση τα μέλη Δ.Ε.Π. επιτρέπεται να απασχολούνται, σε μη κερδοσκοπικά ερευνητικά κέντρα, τα οποία αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Επίσης, επιτρέπεται να απασχολούνται σε φορείς, που δεν υπάγονται στον δημόσιο τομέα όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, αν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: αα) στον φορέα που πρόκειται να απασχοληθεί το μέλος Δ.Ε.Π. συμμετέχει το Α.Ε.Ι. και αβ) το μέλος Δ.Ε.Π. λαμβάνει σχετική άδεια από τη Συνέλευση του Τμήματος, στην οποία αναφέρεται ότι η εν λόγω απασχόληση είναι συμβατή με τα καθήκοντα της θέσης του.

β) Να ιδρύουν ή να συμμετέχουν, με οποιαδήποτε σχέση ή ιδιότητα, σε επιχειρήσεις, εταιρείες ή κοινοπραξίες, στις οποίες ανατίθεται η εκπόνηση μελετών ή προγραμμάτων, η εκτέλεση συγκεκριμένου έργου, η προμήθεια ειδών ή η παροχή υπηρεσιών από το οικείο ή άλλο Α.Ε.Ι.

γ) Να κατέχουν άλλη μόνιμη οργανική θέση σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, με την επιφύλαξη όσων προβλέπονται στο άρθρο 156 του παρόντος. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η παράλληλη κατοχή θέσης δικαστικού λειτουργού, θρησκευτικού λειτουργού που είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4301/2014 (Α’ 223), σε συνδυασμό με το άρθρο 47 του ν. 4559/2018 (Α’ 142).

2. Τα ασυμβίβαστα της παρ. 1 εφαρμόζονται αναλόγως στα μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι.

Άρθρο 160
Αναστολή καθηκόντων

1. Τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.)τίθενται σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων, αν αναλάβουν καθήκοντα:

α) μέλους της Κυβέρνησης ή Υφυπουργού, β) Βουλευτή ή Ευρωβουλευτή, γ) Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχη ή Δημάρχου, δ) Γενικού Γραμματέα του άρθρου 41 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) και Ειδικού Γραμματέα του άρθρου 42 του ν. 4622/2019,

ε) Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα ή Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης,

στ) επικεφαλής σε διεθνείς οργανισμούς, ζ) προέδρου ή επικεφαλής ανεξάρτητων αρχών, η) Επισκόπου ή Αρχιεπισκόπου της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού, του οποίου η έδρα βρίσκεται εκτός Ελλάδας,

θ) προέδρου, αντιπροέδρου, διοικητή, αναπληρωτή διοικητή, υποδιοικητή, διευθύνοντα ή εντεταλμένου συμβούλου Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), τα οποία υπάγονται στον δημόσιο τομέα της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) και των οποίων η επιλογή ανήκει στην Κυβέρνηση, με εξαίρεση τους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Β’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314).

2. Το ανώτατο χρονικό διάστημα αναστολής καθηκόντων δεν δύναται να υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη συνολικά. Τα μέλη Δ.Ε.Π., κατά το χρονικό διάστημα που τελούν σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων, δύνανται να παρέχουν διδακτικό, ερευνητικό και εργαστηριακό έργο προς το Τμήμα του Α.Ε.Ι. όπου υπηρετούν, εφόσον αυτό δεν απαγορεύεται από άλλη ειδική διάταξη.

3. Το ανώτατο χρονικό διάστημα αναστολής καθηκόντων δεν ισχύει για τα μέλη Δ.Ε.Π. που εκλέγονται βουλευτές ή ευρωβουλευτές, των οποίων το καθεστώς καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 56 του Συντάγματος, καθώς και για τα μέλη της Κυβέρνησης και τους Υφυπουργούς, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκλεγεί βουλευτές.

4. Για τα μέλη Δ.Ε.Π. που παρέχουν αμισθί διδακτικό έργο κατ’ ελάχιστον έξι (6) ωρών εβδομαδιαίως προς το Τμήμα όπου υπηρετούν, ενώ βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων, το εν λόγω χρονικό διάστημα δεν προσμετράται για τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των δέκα (10) ετών. Η διάρκεια του χρόνου αναστολής των μελών Δ.Ε.Π. που τελούν σε αναστολή καθηκόντων συνυπολογίζεται ως χρόνος παραμονής στη βαθμίδα για την εξέλιξή τους, μόνο υπό την προϋπόθεση ότι εκτελούν αμισθί τα διδακτικά και ερευνητικά τους καθήκοντα προς το Τμήμα όπου υπηρετούν.

5. Κατά τη διάρκεια του χρόνου αναστολής καθηκόντων, τα μέλη Δ.Ε.Π. δεν λαμβάνουν αποδοχές από το Α.Ε.Ι. και υποχρεούνται τα ίδια να καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές τους, αν δεν καταβάλλονται ήδη ασφαλιστικές εισφορές λόγω της ανάληψης καθηκόντων σε άλλη θέση.

6. Για την ένταξη σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων απαιτείται η έκδοση διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

7. Κατ’ εξαίρεση μέλη Δ.Ε.Π. που διορίζονται σε θέσεις της περ. θ) της παρ. 1 εξαιρούνται της υποχρεωτικής ένταξης σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων, αν δηλώσουν ότι παραιτούνται από το δικαίωμα λήψης οποιασδήποτε αμοιβής, αποζημίωσης ή παροχής για τα καθήκοντα που αναλαμβάνουν στα νομικά πρόσωπα ή τους φορείς αυτούς.

8. Κατά παρέκκλιση της παρ. 1, δεν τίθενται σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων, αλλά σε καθεστώς μερικής απασχόλησης σύμφωνα με το άρθρο 154, μέλη Δ.Ε.Π. που αναλαμβάνουν καθήκοντα:

α) προέδρου ή αντιπροέδρου του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»), του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ή του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.) του άρθρου 47 του ν. 4484/2017 (Α’ 110),

β) προέδρου ή αντιπροέδρου ή Γενικού Διευθυντή ή Διευθυντή ερευνητικών κέντρων ινστιτούτων και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258), που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ή άλλων ερευνητικών οργανισμών, που εποπτεύονται από άλλα Υπουργεία,

γ) προέδρου ή αντιπροέδρου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.), που εποπτεύεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

δ) προέδρου ή αντιπροέδρου, διοικητή ή αναπληρωτή διοικητή ή υποδιοικητή φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, καθώς και προέδρου ή αντιπροέδρου φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

ε) προέδρου ή αντιπροέδρου σε μη κερδοσκοπικά και κοινωφελή ιδρύματα.

9. Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως στα μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι.

Άρθρο 161
Πιστώσεις αποδοχών
Οι πιστώσεις που αφορούν στις αποδοχές των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, οι οποίες δεν καταβάλλονται λόγω ένταξης σε καθεστώς μερικής απασχόλησης ή αναστολής καθηκόντων ή χορήγησης άδειας άνευ αποδοχών ή άδειας παράλληλης απασχόλησης σε ιδρύματα της αλλοδαπής, δύνανται να χρησιμοποιούνται για την κάλυψη της μισθοδοσίας επισκεπτών καθηγητών και επισκεπτών ερευνητών του άρθρου 171, ερευνητών επί συμβάσει του άρθρου 172 και εντεταλμένων διδασκόντων του άρθρου 173. Η εν λόγω ρύθμιση καταλαμβάνει και τις αποδοχές μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) που δεν καταβλήθηκαν λόγω χορήγησης άδειας άνευ αποδοχών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία μεταφοράς των πιστώσεων που δεν έχουν καταβληθεί κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους προς τα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Α.Ε.Ι. από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προς τα Α.Ε.Ι. και κάθε άλλη τεχνική λεπτομέρεια προκειμένου να αξιοποιηθούν για την κάλυψη μισθοδοσίας έκτακτου διδακτικού ή ερευνητικού προσωπικού του Α.Ε.Ι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΘ’
ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 162
Κατηγορίες ειδικού διδακτικού προσωπικού

1. Ως ειδικό διδακτικό προσωπικό νοούνται τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), τα μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και τα μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.).

2. Ο διορισμός σε θέσεις των κατηγοριών του παρόντος Κεφαλαίου γίνεται με προκήρυξη των θέσεων και επιλογή των υποψηφίων από τη Συνέλευση του Τμήματος ή της Σχολής ή τη Σύγκλητο, ανάλογα με την ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία ανήκει η προς πλήρωση θέση.

3. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την προκήρυξη των θέσεων αυτών, καθώς και η διαδικασία επιλογής και περιοδικής αξιολόγησης του ανωτέρω προσωπικού ρυθμίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.).

4. Ο διορισμός σε θέσεις ειδικού διδακτικού προσωπικού του παρόντος Κεφαλαίου γίνεται με πράξη του Πρύτανη.

5. Για την εκλογή ή εξέλιξη μελών Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. ως αναγνωρισμένο επαγγελματικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο νοείται το επαγγελματικό έργο οποιασδήποτε μορφής, όπως η άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος ή επιχειρηματικής δραστηριότητας ή η εξαρτημένη επαγγελματική απασχόληση σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα ή η απασχόληση δυνάμει συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου ή ανταποδοτικής υποτροφίας σε Α.Ε.Ι. ή στους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή σε ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

6. Με πράξη του Προέδρου του Τμήματος στα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. χορηγούνται οι άδειες των άρθρων 52 έως 55 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26), καθώς και ειδικές άδειες που προβλέπονται από ειδικότερη νομοθεσία.

Άρθρο 163
Μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού

1. Τα μέλη της κατηγορίας του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) επιτελούν ειδικό εκπαιδευτικό διδακτικό έργο, στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.). Σε αυτά δύναται να ανατίθεται αυτοδύναμο διδακτικό έργο, καθώς και η επίβλεψη προπτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών, μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ή του ανά περίπτωση αρμόδιου οργάνου της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία υπηρετεί το μέλος Ε.Ε.Π. Το προσωπικό της παρούσας διδάσκει ξένες γλώσσες ή την ελληνική γλώσσα ως ξένη, φυσική αγωγή, σχέδιο, καθώς επίσης καλές και εφαρμοσμένες τέχνες.

2. Τα μέλη Ε.Ε.Π. έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις: α) Να παρευρίσκονται στους πανεπιστημιακούς χώρους τουλάχιστον είκοσι δύο (22) ώρες εβδομαδιαίως, οι οποίες κατανέμονται τουλάχιστον σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες και να παρέχουν κάθε μορφής διδακτικό έργο με αριθμό διδακτικών ωρών ανάλογο με αυτό των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), καθώς και κάθε μορφής επιστημονικό και ερευνητικό έργο.

β) Να υποβάλλουν και να ενημερώνουν το εκπαιδευτικό υλικό των μαθημάτων που τους έχουν ανατεθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος ή το ανά περίπτωση αρμόδιο όργανο, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του άρθρου 68.

γ) Να συμμετέχουν σε συλλογικά όργανα και Επιτροπές του Α.Ε.Ι. καθώς και να ασκούν εν γένει τα διοικητικά καθήκοντα που καθορίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό του Α.Ε.Ι.

δ) Να τηρούν την κείμενη νομοθεσία και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Α.Ε.Ι., καθώς και τις αποφάσεις των οργάνων του Α.Ε.Ι. και των οργάνων της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία έχουν διοριστεί.

3. Τα μέλη Ε.Ε.Π. δύνανται: α) Να αναλαμβάνουν την επιστημονική ευθύνη έργων/

προγραμμάτων και να συμμετέχουν με αμοιβή σε ερευνητικά, αναπτυξιακά και εκπαιδευτικά προγράμματα του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., υπό την προϋπόθεση ότι εκπληρώνουν τα εκπαιδευτικά και λοιπά καθήκοντα, όπως αυτά ορίζονται στον παρόντα και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Α.Ε.Ι., με υποχρέωση ενημέρωσης του Προέδρου του Τμήματος.

β) Να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα ατομικώς ή μέσω εταιρείας, η οποία είναι συναφής με την επιστημονική περιοχή του μέλους Ε.Ε.Π. μετά από ενημέρωση του Προέδρου του Τμήματος, στο οποίο υπηρετούν. Η άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας του πρώτου εδαφίου δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να προσδίδει στο μέλος Ε.Ε.Π. την εμπορική ιδιότητα.

γ) Να αμείβονται από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας.

4. Οι θέσεις του προσωπικού του παρόντος ανήκουν στο Α.Ε.Ι. και κατανέμονται με απόφαση της Συγκλήτου στα Τμήματα, στις Σχολές ή στο Α.Ε.Ι., ύστερα από εισήγηση του Πρύτανη, του Κοσμήτορα ή του Προέδρου του Τμήματος. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, οι θέσεις των μελών Ε.Ε.Π. δύνανται να κατανέμονται στους Τομείς σύμφωνα με το γνωστικό τους αντικείμενο.

5. Οι θέσεις μελών Ε.Ε.Π. προκηρύσσονται σε γνωστικά αντικείμενα του μητρώου γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος του άρθρου 144. Τα ελάχιστα προσόντα που απαιτούνται για τον διορισμό σε θέσεις μελών Ε.Ε.Π. είναι

η κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. και διδακτορικού διπλώματος συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης. Στην προκήρυξη δύνανται να ορίζονται επιπλέον τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την πλήρωση θέσεων προσωπικού του παρόντος.

Άρθρο 164
Μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού

1. Τα μέλη της κατηγορίας του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) επιτελούν εργαστηριακό εφαρμοσμένο διδακτικό έργο, το οποίο συνίσταται ιδίως στη διεξαγωγή εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων, καθώς επίσης και στη διεξαγωγή πρακτικών ασκήσεων στα πεδία εφαρμογής των οικείων επιστημών, καθώς και κάθε μορφής επιστημονικό και ερευνητικό έργο. Στα μέλη Ε.ΔΙ.Π., που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος δύναται να ανατίθεται αυτοδύναμο διδακτικό έργο, καθώς και η επίβλεψη προπτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών, μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ή του ανά περίπτωση αρμόδιου οργάνου της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία υπηρετεί το μέλος Ε.ΔΙ.Π.

2. Τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις: α) Να παρευρίσκονται στους πανεπιστημιακούς χώρους τουλάχιστον είκοσι δύο (22) ώρες εβδομαδιαίως, οι οποίες κατανέμονται τουλάχιστον σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες και να παρέχουν κάθε μορφής διδακτικό έργο με αριθμό διδακτικών ωρών ανάλογο με αυτό των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), καθώς και κάθε μορφής επιστημονικό και ερευνητικό έργο.

β) Να διεξάγουν το διδακτικό και εργαστηριακό έργο που τους ανατίθεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

γ) Να υποβάλλουν και να ενημερώνουν το εκπαιδευτικό υλικό των μαθημάτων, που τους έχουν ανατεθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του άρθρου 68.

δ) Να συμμετέχουν στην επιτήρηση των εξετάσεων των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου.

ε) Να συμμετέχουν σε συλλογικά όργανα και Επιτροπές του Α.Ε.Ι., καθώς και να ασκούν εν γένει τα διοικητικά καθήκοντα που καθορίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό του Α.Ε.Ι.

στ) Να τηρούν την κείμενη νομοθεσία και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Α.Ε.Ι., καθώς και τις αποφάσεις των οργάνων του Α.Ε.Ι. και των οργάνων της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία έχουν διοριστεί.

3. Τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. δύνανται: α) Να αναλαμβάνουν την επιστημονική ευθύνη έργων/

προγραμμάτων και να συμμετέχουν με αμοιβή σε ερευνητικά, αναπτυξιακά και εκπαιδευτικά προγράμματα του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., υπό την προϋπόθεση ότι εκπληρώνουν τα εκπαιδευτικά και λοιπά καθήκοντα, όπως αυτά ορίζονται στον παρόντα και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Α.Ε.Ι., με υποχρέωση ενημέρωσης του Προέδρου του Τμήματος.

β) Να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια, ή μονάδες εγκατεστημένες

σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή των Α.Ε.Ι., και να αμείβονται από την εκτέλεση του κλινικού αυτού έργου, εφόσον αυτό δεν παρεμποδίζει τα διδακτικά τους καθήκοντα.

γ) Να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα ατομικώς ή μέσω εταιρείας, η οποία είναι συναφής με την επιστημονική περιοχή του μέλους Ε.ΔΙ.Π., μετά από ενημέρωση του Προέδρου του Τμήματος, στο οποίο υπηρετούν. Η άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας του πρώτου εδαφίου δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να προσδίδει στο μέλος Ε.ΔΙ.Π. την εμπορική ιδιότητα.

δ) Να αμείβονται από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας.

4. Οι θέσεις του προσωπικού του παρόντος ανήκουν στο Α.Ε.Ι. και κατανέμονται με απόφαση της Συγκλήτου στα Τμήματα, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου του Τμήματος. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, οι θέσεις των μελών Ε.ΔΙ.Π., που υπηρετούν στο Τμήμα, μπορεί να κατανέμονται στους Τομείς, σύμφωνα με το γνωστικό τους αντικείμενο, καθώς και στις επιμέρους ακαδημαϊκές μονάδες, εργαστήρια, κλινικές ή μουσεία.

5. Οι θέσεις μελών Ε.ΔΙ.Π. προκηρύσσονται σε γνωστικά αντικείμενα του μητρώου γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος του άρθρου 144. Τα ελάχιστα προσόντα που απαιτούνται για τον διορισμό σε θέσεις μελών Ε.ΔΙ.Π. είναι η κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης. Στην προκήρυξη δύνανται να ορίζονται επιπλέον τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την πλήρωση θέσεων προσωπικού του παρόντος.

Άρθρο 165
Μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού

1. Τα μέλη της κατηγορίας του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) επιτελούν ειδικό διδακτικό έργο, προσφέροντας εξειδικευμένες τεχνικές και εργαστηριακές υπηρεσίες προς την ακαδημαϊκή μονάδα όπου υπηρετούν, οι οποίες είναι αντίστοιχες των τυπικών προσόντων της θέσης που κατέχουν και των ειδικότερων προσόντων τους.

2. Τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις: α) Να παρευρίσκονται στους πανεπιστημιακούς χώρους τουλάχιστον είκοσι έξι (26) ώρες εβδομαδιαίως, οι οποίες κατανέμονται τουλάχιστον σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες.

β) Να συμμετέχουν στην επιτήρηση των εξετάσεων των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου.

γ) Να συμμετέχουν σε συλλογικά όργανα και επιτροπές του Α.Ε.Ι.

δ) Να τηρούν την κείμενη νομοθεσία και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Α.Ε.Ι., καθώς και τις αποφάσεις των οργάνων του Α.Ε.Ι. και των οργάνων της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία έχουν διοριστεί.

3. Τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. δύνανται να συμμετέχουν με αμοιβή σε ερευνητικά, αναπτυξιακά προγράμματα και προγράμματα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης

(Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), υπό την προϋπόθεση ότι εκπληρώνουν τα εκπαιδευτικά και λοιπά καθήκοντα, όπως αυτά ορίζονται στον παρόντα και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Α.Ε.Ι.

4. Οι θέσεις του προσωπικού του παρόντος ανήκουν στο Α.Ε.Ι. και κατανέμονται με απόφαση της Συγκλήτου στα Τμήματα, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου του Τμήματος. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, οι θέσεις των μελών Ε.Τ.Ε.Π., που υπηρετούν στο Τμήμα δύνανται να κατανέμονται στους Τομείς, καθώς και στις επιμέρους ακαδημαϊκές μονάδες, εργαστήρια, κλινικές ή μουσεία.

5. Το ελάχιστο προσόν που απαιτείται για τον διορισμό σε θέσεις μελών Ε.Τ.Ε.Π. είναι η κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. Στην προκήρυξη δύνανται να ορίζονται επιπλέον τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την πλήρωση θέσεων προσωπικού του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κ’
ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Άρθρο 166
Ερευνητές

1. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) δύνανται να προσλαμβάνουν και να απασχολούν ως Ερευνητές, επιστήμονες υψηλής επιστημονικής εμπειρίας και κατάρτισης, κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε Ερευνητικά Ινστιτούτα (Ε.Ι.) του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΑ.Κ.Ε.Κ.). Οι Ερευνητές εντάσσονται στις βαθμίδες Α’, Β’ και Γ’, σύμφωνα με τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για κάθε βαθμίδα σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4310/2014 (Α’ 258). Οι ερευνητές Α’ και Β’ βαθμίδας προσλαμβάνονται ως αορίστου χρόνου, ενώ οι ερευνητές Γ’ βαθμίδας εκλέγονται για μία τριετή θητεία και μετά τη λήξη της θητείας τους κρίνονται για πρόσληψη ως ερευνητές Β’ βαθμίδας. Αν δεν προκριθούν, η θητεία τους ανανεώνεται έως δύο (2) φορές για δύο (2) χρόνια κάθε φορά, μετά το τέλος των οποίων ακολουθεί κάθε φορά νέα κρίση. Εάν η τρίτη κρίση είναι αρνητική, η θητεία τους δεν ανανεώνεται και η σχέση τους λύεται. Για την έκδοση της προκήρυξης για την πρόσληψη Ερευνητών απαιτείται έγκριση από την Επιτροπή της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (Α’ 280), σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 51 του ν. 4622/2022 (Α’ 133).

2. Η εκλογή Ερευνητών πραγματοποιείται με ανοικτή διαδικασία μετά από προκήρυξη που διενεργείται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης «ΑΠΕΛΛΑ». Η διαδικασία εκλογής και εξέλιξης των Ερευνητών γίνεται με βάση τα προσόντα των υποψηφίων, όπως προσδιορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4310/2014 ανάλογα με τη βαθμίδα στην οποία γίνεται η εκλογή ή η εξέλιξη, το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και τις ερευνητικές ανάγκες του ερευνητικού ινστιτούτου, όπως τα προσόντα αυτά εξειδικεύονται στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. Για την εκλογή απαιτείται η κατοχή διδακτορικού διπλώματος και η συνάφεια είτε του αντικειμένου της διδακτορικής

διατριβής είτε του ερευνητικού ή επιστημονικού εν γένει έργου του υποψηφίου με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης και η ύπαρξη διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή επαρκούς αριθμού και υψηλής ποιότητας διεθνώς δημοσιευμένου ερευνητικού έργου του.

3. Η επιλογή πραγματοποιείται από ειδικό εκλεκτορικό σώμα που συγκροτείται από το Συμβούλιο του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. και αποτελείται από έντεκα (11) μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή Ερευνητές των ερευνητικών κέντρων της ημεδαπής ή αλλοδαπής με ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με αυτό της προς προκήρυξη θέσης. Για την επιλογή των εκλεκτόρων χρησιμοποιούνται οι εκλέκτορες των Μητρώων Γνωστικών Αντικειμένων των Τμημάτων των Α.Ε.Ι. Κατά τη διαδικασία εκλογής των Ερευνητών του παρόντος εφαρμόζεται αναλογικά τα άρθρα 18 και 29 του ν. 4310/2014.

4. Η προκήρυξη θέσης Ερευνητή πραγματοποιείται από τον Πρύτανη ή τον αρμόδιο για θέματα έρευνας Αντιπρύτανη, κατόπιν απόφασης του Συμβουλίου του ΠΑ.Κ.Ε.Κ., με την οποία καθορίζονται το γνωστικό αντικείμενο και η βαθμίδα της προκηρυσσόμενης θέσης, σύμφωνα με τις ανάγκες του Ερευνητικού Ινστιτούτου στο οποίο πρόκειται να απασχοληθεί, και οι πόροι που θα καλύψουν τη μισθοδοσία του.

5. Οι Ερευνητές των Α.Ε.Ι. αμείβονται σύμφωνα με τα άρθρα 132 έως 135 του ν. 4472/2017 (Α’ 75) και εξομοιώνονται με τους Ερευνητές των ερευνητικών κέντρων, ινστιτούτων και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του παρόντος. Η μισθοδοσία των Ερευνητών της παρ. 1 βαρύνει αποκλειστικά διεθνείς, ιδιωτικούς και ίδιους πόρους των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας των Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τις περιπτώσεις της παρ. 6, στις οποίες η μισθοδοσία τους βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό. Εάν οι πόροι του Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Α.Ε.Ι. δεν επαρκούν για την κάλυψη της μισθοδοσίας τους, η σύμβασή τους καταγγέλλεται.

6. Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης του Συμβουλίου του ΠΑ.Κ.Ε.Κ., δύναται να εγκρίνεται η μετατροπή μέρους των θέσεων των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) που κατανέμονται ετησίως από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σε θέσεις Ερευνητών της παρ. 1 για τη στελέχωση των Ερευνητικών Ινστιτούτων του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΑ.Κ.Ε.Κ.). Ειδικώς οι Ερευνητές Α’ και Β’ βαθμίδας, που έχουν εκλεγεί σε θέσεις που μετατράπηκαν με τη διαδικασία του παρόντος, είναι μόνιμοι και η μισθοδοσία τους βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό.

Άρθρο 167
Δυνατότητα σύστασης θέσης μέλους Δ.Ε.Π./Ερευνητή για επιστήμονες που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας

1. Έλληνες Επιστήμονες που λαμβάνουν χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (European Research Council-ERC) για την εκτέλεση ερευνητικού έργου (ERC), δύνανται να υποβάλλουν αίτημα για τη σύσταση προσωποπαγούς θέσης μέλους Δ.Ε.Π. σε Τμήμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή Ερευνητή σε Ερευνητικό Ινστιτούτο του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΑ.Κ.Ε.Κ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής σε γνωστικό αντικείμενο που επιθυμούν, σχετίζεται με το επιστημονικό τους έργο και είναι συναφές με το Τμήμα ή το Ερευνητικό Ινστιτούτο όπου υποβάλλεται το αίτημα. Εάν το αίτημά τους γίνει δεκτό, έχουν την υποχρέωση να διαχειριστούν οικονομικά το έργο ERC μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Α.Ε.Ι.

2. Δικαίωμα υποβολής του αιτήματος της παρ. 1 έχουν οι Επιστήμονες που λαμβάνουν χρηματοδότηση για την υλοποίηση ερευνητικών έργων που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας: α) ERC Starting Grant (StG), β) ERC Consolidator Grant (CoG), γ) ERC Advanced Grant AdG και δ) ERC Synergy Grant SyG. Στο αίτημά τους αναγράφεται υποχρεωτικά η βαθμίδα μέλους Δ.Ε.Π. ή Ερευνητή της θέσης της οποίας ζητείται η σύσταση. Ειδικότερα, ο κάτοχος του έργου ERC δύναται να αιτηθεί από το Α.Ε.Ι. τη σύσταση προσωποπαγούς θέσης έως τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή Ερευνητή Γ’, εάν είναι κάτοχος ERC Starting Grant StG, τη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Ερευνητή Β’, εάν είναι κάτοχος ERC Consolidator Grant (CoG) και τη βαθμίδα του Καθηγητή ή Ερευνητή Α’, εάν είναι κάτοχος ERC Advanced Grant AdG ή ERC Synergy Grant SyG.

3. Ο αιτών τη σύσταση προσωποπαγούς θέσης ERC αξιολογείται από ειδικό εκλεκτορικό σώμα, το οποίο αποτελείται από έντεκα (11) μέλη Δ.Ε.Π. ή Ερευνητές του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής με ίδιο ή γνωστικό αντικείμενο με αυτό της θέσης που ζητείται η ίδρυσή της. Εάν το αίτημα αφορά στη σύσταση θέσης μέλους Δ.Ε.Π. σε Τμήμα του Α.Ε.Ι., το εκλεκτορικό σώμα συγκροτείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, ενώ εάν το αίτημα αφορά στη σύσταση θέσης Ερευνητή σε Ερευνητικό Ινστιτούτο, το εκλεκτορικό σώμα συγκροτείται με απόφαση του Συμβουλίου του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. Η συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος πραγματοποιείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την υποβολή του αιτήματος. Το εκλεκτορικό σώμα αξιολογεί εάν ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις εκλογής στη θέση μέλους Δ.Ε.Π. ή Ερευνητή στη βαθμίδα που αιτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 143 ή το άρθρο 166 αντίστοιχα. Η διαδικασία της κρίσης ολοκληρώνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την υποβολή του αιτήματος. Ο έλεγχος νομιμότητας από το Συμβούλιο Διοίκησης διενεργείται εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή του φακέλου.

4. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου νομιμότητας, εάν η κρίση είναι θετική, με επιμέλεια του Πρύτανη το πρακτικό εκλογής αποστέλλεται προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Οικονομικών, με την οποία ιδρύεται προσωποπαγής θέση μέλους Δ.Ε.Π. ή Ερευνητή, σύμφωνα με το αίτημα της παρ. 1. Ο διορισμός του αιτούντος στη συσταθείσα θέση μέλους Δ.Ε.Π. ή Ερευνητή πραγματοποιείται με πράξη του Πρύτανη.

5. Οι επιστήμονες που διορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα και έχουν τις υποχρεώσεις μέλους Δ.Ε.Π. ή Ερευνητή του Α.Ε.Ι., όπως καθορίζονται στον παρόντα και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Α.Ε.Ι.

6. Οι παρ. 1 έως 5 εφαρμόζονται αναλόγως στα ερευνητικά κέντρα ινστιτούτα και τους τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258). Όπου στο παρόν αναφέρονται τα Α.Ε.Ι., νοούνται αντίστοιχα τα ερευνητικά κέντρα ινστιτούτα και οι τεχνολογικοί φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014. Όπου αναφέρεται ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, νοείται αντίστοιχα ο αρμόδιος Υπουργός για την έρευνα και την καινοτομία. Το σύνολο των ως άνω αναφερομένων λοιπών αρμοδιοτήτων ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου φορέα.

Άρθρο 168
Επώνυμες έδρες

1. Με απόφαση της Συγκλήτου, κατόπιν εισήγησης της Κοσμητείας και πρότασης της Συνέλευσης του Τμήματος, εγκρίνεται η ίδρυση και λειτουργία επώνυμης έδρας διδασκαλίας και έρευνας σε συγκεκριμένη γνωστική περιοχή, που σχετίζεται με το αντικείμενο Τμήματος του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) και εντάσσεται στο αναπτυξιακό σχέδιό του.

2. Προϋπόθεση για την ίδρυση επώνυμης έδρας είναι η δωρεά προς το Α.Ε.Ι. από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή φορέα του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), με σκοπό την κάλυψη των δαπανών της έδρας. Η οικονομική διαχείριση της δωρεάς για τη λειτουργία της επώνυμης έδρας πραγματοποιείται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.). Οι δαπάνες λειτουργίας της έδρας δύνανται να καλύπτονται από το κεφάλαιο ή από τις αποδόσεις των επενδύσεων του κεφαλαίου της δωρεάς.

3. Για την ίδρυση επώνυμης έδρας απαιτείται η σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Α.Ε.Ι. και του δωρητή, που εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι., στο οποίο καθορίζονται η γνωστική περιοχή της επώνυμης έδρας, η χρονική διάρκεια λειτουργίας της, το ύψος της δωρεάς και οι επιλέξιμες δαπάνες για τη λειτουργία της έδρας. Το Μνημόνιο Συνεργασίας δύναται να συνοδεύεται από χρηματοοικονομική μελέτη λειτουργίας της επώνυμης έδρας. Οι δαπάνες της έδρας καλύπτουν τη διδακτική και εν γένει επιστημονική δραστηριότητα και τα λειτουργικά έξοδα αυτής, στα οποία περιλαμβάνονται ιδίως δαπάνες για την προμήθεια, αναβάθμιση και συντήρηση του εργαστηριακού εξοπλισμού και των υποδομών του Τμήματος στο οποίο εγκαθίσταται η έδρα, τη διενέργεια διαλέξεων, ημερίδων, συνεδρίων και σεμιναρίων, τη χορήγηση υποτροφιών προς τους φοιτητές του Τμήματος, την απασχόληση συνεργατών και λοιπές δαπάνες που σχετίζονται με τη διδακτική και εν γένει επιστημονική δραστηριότητα, καθώς και τα λειτουργικά έξοδα της έδρας. Το κόστος ίδρυσης και λειτουργίας της επώνυμης έδρας δεν δύναται να επιβαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι.

4. Την επώνυμη έδρα δύναται να καταλάβει: α) μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι. οποιασδήποτε βαθμίδας, β) επισκέπτης Καθηγητής ή επισκέπτης ερευνητής του άρθρου 171, γ) εντεταλμένος διδάσκων του άρθρου 173, δ) ερευνητής επί συμβάσει του άρθρου 172 και ε) καθηγητής Πανεπιστημίου της αλλοδαπής. Mε απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος επιλέγεται το πρόσωπο που καταλαμβάνει την επώνυμη έδρα, το οποίο πρέπει να έχει γνωστικό αντικείμενο συναφές με την επιστημονική περιοχή της έδρας.

5. Αν η επώνυμη έδρα καταλαμβάνεται από επισκέπτη Καθηγητή, επισκέπτη Ερευνητή, εντεταλμένο διδάσκοντα, ερευνητή επί συμβάσει ή καθηγητή Πανεπιστημίου της αλλοδαπής, επιλέξιμη δαπάνη δύναται να είναι και το κόστος μισθοδοσίας του, εφόσον αυτό προβλέπεται στο Μνημόνιο Συνεργασίας της παρ. 3.

6. Ο συνολικός χρόνος λειτουργίας της επώνυμης έδρας τελεί υπό την προϋπόθεση της επάρκειας χρηματοδότησης από τον δωρητή, χωρίς επιβάρυνση του τακτικού προϋπολογισμού του Α.Ε.Ι.

7. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του Α.Ε.Ι. ρυθμίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την ίδρυση, τη λειτουργία και την πλήρωση της επώνυμης έδρας.

8. Οι παρ. 1 έως 7 εφαρμόζονται αναλόγως στα ερευνητικά κέντρα ινστιτούτα και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258). Όπου στο παρόν αναφέρονται τα Α.Ε.Ι., νοούνται αντίστοιχα τα ερευνητικά κέντρα ινστιτούτα και οι τεχνολογικοί φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014. Όπου αναφέρονται μέλη ΔΕΠ οποιαδήποτε βαθμίδας, νοούνται οι Ερευνητές οποιασδήποτε βαθμίδας. Το σύνολο των ως άνω αναφερομένων λοιπών αρμοδιοτήτων ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου φορέα.

Άρθρο 169
Συνεργαζόμενοι Καθηγητές

1. Καταξιωμένοι Έλληνες επιστήμονες, που κατέχουν θέση καθηγητή σε πανεπιστήμια της αλλοδαπής ή ερευνητή σε ερευνητικούς οργανισμούς της αλλοδαπής, δύνανται παράλληλα να απασχολούνται μερικώς σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ως συνεργαζόμενοι καθηγητές (Joint Chairs) με αντικείμενο την παροχή διδακτικού ή ερευνητικού έργου για τις ανάγκες ενός Τμήματος του Α.Ε.Ι.

2. Η απασχόληση ενός συνεργαζόμενου καθηγητή εγκρίνεται με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης της Συνέλευσης του Τμήματος. Με την απόφαση της έγκρισης απασχόλησης καθορίζονται το ακριβές έργο του συνεργαζόμενου καθηγητή, σύμφωνα με την παρ. 3, το είδος της απασχόλησής του, το ύψος της δαπάνης και ο τρόπος κάλυψής της. Η δαπάνη απασχόλησης των συνεργαζόμενων καθηγητών βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισμό έργων/προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από διεθνείς, ιδιωτικούς και ίδιους πόρους που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.).

3. Στους συνεργαζόμενους καθηγητές της παρ. 1 δύναται να ανατίθεται διδακτικό, ερευνητικό και εν γένει επιστημονικό έργο, που αφορά στα ακόλουθα καθήκοντα:

α) τη συμμετοχή στη διδασκαλία μαθημάτων προγραμμάτων πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών,

β) την επίβλεψη πτυχιακών ή διπλωματικών εργασιών φοιτητών προγραμμάτων πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών,

γ) την επίβλεψη διδακτορικών διατριβών και τη συμμετοχή στις τριμελείς ή επταμελείς επιτροπές διδακτορικών διατριβών των άρθρων 94 και 95,

δ) τη συμμετοχή στην υλοποίηση έργων/προγραμμάτων του Τμήματος,

ε) τη συμμετοχή σε συμβουλευτικές επιτροπές για την επιστημονική αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος, την ανανέωση της διδακτέας ύλης των μαθημάτων και την εισαγωγή νέων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων,

στ) την ανάληψη πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών με πανεπιστήμια, ερευνητικούς οργανισμούς της αλλοδαπής, καθώς και διεθνείς οργανισμούς και φορείς.

4. Η ελάχιστη διάρκεια απασχόλησης ενός συνεργαζόμενου καθηγητή είναι τρία (3) ακαδημαϊκά έτη και δύναται να ανανεωθεί για άλλη μια τριετία, μετά από αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της συνεργασίας του με το Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη τριετία.

5. Οι συνεργαζόμενοι καθηγητές κατά τη διάρκεια της απασχόλησής τους στο Α.Ε.Ι. έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

α) εγγράφονται στο ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών (σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»), συμπεριλαμβάνονται στο Μητρώο Εξωτερικών Εκλεκτόρων Τμημάτων των Α.Ε.Ι. ανάλογα με το γνωστικό τους αντικείμενο και συμμετέχουν στις διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι.,

β) αναφέρουν τα στοιχεία του Α.Ε.Ι. και του Τμήματος στα επιστημονικά συνέδρια και τις ημερίδες που συμμετέχουν, στις επιστημονικές δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις τους, καθώς και στις βάσεις δεδομένων καταγραφής του επιστημονικού τους έργου,

γ) παρευρίσκονται στην έδρα του Α.Ε.Ι. και ασκούν το έργο που τους έχει ανατεθεί με φυσική παρουσία για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) μηνών, ενώ κατά το υπόλοιπο χρονικό διάστημα μπορούν να διεξάγουν το έργο τους εξ αποστάσεως.

6. Οι συνεργαζόμενοι καθηγητές κατά τη διάρκεια της απασχόλησής τους στο Α.Ε.Ι. έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

α) συμμετέχουν στη Συνέλευση του Τμήματος, χωρίς δικαίωμα ψήφου,

β) λαμβάνουν γνώση των αποφάσεων των οργάνων του Α.Ε.Ι.,

γ) χρησιμοποιούν τον επιστημονικό εξοπλισμό, τις ερευνητικές, εκπαιδευτικές και λοιπές υποδομές και εγκαταστάσεις του Α.Ε.Ι.,

δ) αναλαμβάνουν την επιστημονική ευθύνη έργων/ προγραμμάτων,

ε) οργανώνουν εκπαιδευτικά προγράμματα μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ. ΒΙ.Μ.) του Α.Ε.Ι. και αναλαμβάνουν την επιστημονική και ακαδημαϊκή τους ευθύνη,

στ) παρέχουν υπηρεσίες μέσω των πανεπιστημιακών εργαστηρίων του Τμήματος.

7. Οι συνεργαζόμενοι καθηγητές δεν έχουν δικαίωμα ψήφου για την ανάδειξη των οργάνων του Τμήματος και του Α.Ε.Ι.

8. Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΑ.Κ.Ε.Κ.), δύναται να εγκρίνεται η απασχόληση συνεργαζόμενου καθηγητή σε ερευνητικό ινστιτούτο του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. για τη διεξαγωγή ερευνητικού και εν γένει επιστημονικού έργου. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται το ακριβές έργο που ανατίθεται στον συνεργαζόμενο καθηγητή, το είδος της απασχόλησής του, το ύψος της δαπάνης και ο τρόπος κάλυψής της. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το παρόν.

9. Η σύμβαση απασχόλησης υπογράφεται μεταξύ του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών τ