ΝΟΜΟΣ 4953/2022

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4953 ΦΕΚ Α 135/9.7.2022

Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Μεταφορές Μεταφορικές Υπηρεσίες Επιβατών και Φορτίου Ανώνυμη Σιδηροδρομική Εταιρεία» (ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.) για την ανάθεση Υποχρεώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο πρώτο Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. για την ανάθεση Υποχρεώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών.

Άρθρο 1 Ορισμοί Άρθρο 2 Παρεχόμενες Υπηρεσίες Άρθρο 3 Ποιότητα Υπηρεσιών και αξιολόγηση Άρθρο 4 Σχέσεις με το επιβατικό κοινό Άρθρο 5 Συνεχής παροχή Υπηρεσιών Άρθρο 6 Ασφάλεια και πρόληψη στους συρμούς Άρθρο 7 Εξυπηρέτηση στους σταθμούς Άρθρο 8 Τροχαίο υλικό Άρθρο 9 Κόμιστρο για τις Υπηρεσίες Κατανομή υποχρεώσεων Άρθρο 10 Αποζημίωση-Μηχανισμός υπολογισμού Άρθρο 11 Αποδεκτές δαπάνες Άρθρο 12 Έσοδα από την εκτέλεση των Υπηρεσιών Άρθρο 13 Τρόπος καταβολής αποζημίωσης-εκκαθάριση Άρθρο 14 Διαδικασία ετήσιου προγραμματισμού Άρθρο 15 Ποινές/Επιβραβεύσεις (Βonus) Άρθρο 16 Υποβολή αναφορών και εκθέσεων Άρθρο 17 Λογιστικός διαχωρισμός Λογιστικός έλεγχος Άρθρο 18 Διάρκεια της Σύμβασης Άρθρο 19 Λύση της ΣύμβασηςΆρθρο 20 Γεγονότα για τα οποία δεν ευθύνεται ο Πάροχος Άρθρο 21 Επιτροπή Παρακολούθησης Άρθρο 22 Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών Άρθρο 23 Σωρευτική αναγνώριση δικαιωμάτων Άρθρο 24 Επικοινωνία των Συμβαλλόμενων Μερών Άρθρο 25 Τροποποίηση της Σύμβασης Άρθρο 26 Εμπιστευτικότητα Άρθρο 27 Εκχώρηση και ανάθεση υπεργολαβίας Άρθρο 28 Μεταβατικές λοιπές διατάξεις Άρθρο 29 Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία Παράρτημα Α Απογραφή Υπηρεσιών Παράρτημα Β Απαιτήσεις υποβολής αναφορών και δείκτες παρακολούθησης μεγεθών συγκοινωνιακού έργου Παράρτημα Γ Απογραφή προσωπικού παρόχου Παράρτημα Δ Επενδύσεις

Άρθρο δεύτερο Έναρξη ισχύος

Άρθρο πρώτο
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Μεταφορές Μεταφορικές Υπηρεσίες Επιβατών και Φορτίου Ανώνυμη Σιδηροδρομική Εταιρεία» (ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.) για την ανάθεση Υποχρεώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών
Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η από 14.4.2022 Σύμβαση ανάθεσης Υποχρεώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών, μετά των συνημμένων σε αυτή Παραρτημάτων, που υπεγράφησαν στην Αθήνα μεταξύ αφενός, του Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπούμενου από τους Υπουργούς Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομικών και αφετέρου, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Μεταφορές Μεταφορικές Υπηρεσίες Επιβατών και Φορτίου Ανώνυμη Σιδηροδρομική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.», το πρωτότυπο κείμενο της οποίας έχει ως εξής:

Σημ.: για το κείμενο ανατρέξτε στο φεκ

Άρθρο δεύτερο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την 1η.1.2022.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 8 Ιουλίου 2022

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

Προστασίας του Πολίτη ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕOΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Δικαιοσύνης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Εσωτερικών ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Υποδομών και Μεταφορών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Επικρατείας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 8 Ιουλίου 2022

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ