ΝΟΜΟΣ 4950/2022

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4950  ΦΕΚ Α 128/2.7.2022

Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΣΚΟΠΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1 Σκοπός

Άρθρο 2 Αντικείμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

Άρθρο 3 Παράταση ισχύος επειγουσών ρυθμίσεων για το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

Άρθρο 4 Παράταση ισχύος των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ιατρών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 5 Παράταση προθεσμίας πρόσληψης επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού

Άρθρο 6 Παράταση μετακινήσεων προσωπικού

Άρθρο 7 Παράταση ισχύος της δυνατότητας σύναψης συμβάσεων για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19»

Άρθρο 8 Παράταση ισχύος των συμβάσεων και καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης οικογενειακών ιατρών

Άρθρο 9 Παράταση ισχύος της κατ’ οίκον ή εξ αποστάσεως παροχής ιατρικών υπηρεσιών των συμβεβλημένων ιατρών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και ιατρών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας προς ασθενείς με κορωνοϊό COVID-19

Άρθρο 10 Παράταση συμβάσεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και εποπτευόμενων φορέων λόγω κορωνοϊού

Άρθρο 11 Παράταση ισχύος της ρύθμισης για την εργασία καθ’ υπέρβαση του ωραρίου των εργαζομένων στις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών και στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

Άρθρο 12 Παράταση ισχύος συμβάσεων έργου και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών επαγγελματιών υγείας διαφόρων ειδικοτήτων και διοικητικού προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 13 Παράταση ισχύος της ρύθμισης για την πρόσληψη προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας

Άρθρο 14 Παράταση ισχύος της ρύθμισης για την υπερωριακή απασχόληση προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας

Άρθρο 15 Παράταση ισχύος της διάθεσης ιατρικού προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας σε Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων

Άρθρο 16 Παράταση ανάθεσης υπηρεσιών από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας για την εξέταση δειγμάτων σε ιδιωτικούς παρόχους

Άρθρο 17 Συμβάσεις ιατρών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για κάλυψη των αναγκών των δομών παρ. 4 άρθρου 8 του ν. 4375/2016

Άρθρο 18 Παράταση ισχύος συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για υπηρεσίες φύλαξης και καθαριότητας και κάλυψη αναγκών εστίασης και σίτισης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

Άρθρο 19 Παρατάσεις ισχύος άλλων έκτακτων ρυθμίσεων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 20 Παράταση ισχύος των όρων χρήσης δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) και της υποχρέωσης ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19

Άρθρο 21 Παράταση ισχύος της διενέργειας δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) από τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού

Άρθρο 22 Παράταση ισχύος των ρυθμίσεων περί διάθεσης αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 με κρατική μέριμνα

Άρθρο 23 Παράταση ισχύος της διαδικασίας χορήγησης φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων σε νοσούντες από τον κορωνοϊό COVID-19 από θεράποντες ιατρούς

Άρθρο 24 Παράταση ισχύος της διαδικασίας αποστολής φαρμάκων σε ευπαθείς ομάδες και σε ασθενείς που βρίσκονται σε περιορισμό

Άρθρο 25 Παράταση ισχύος της εισαγωγής μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης και της δωρεάν διάθεσής της για ιατρικούς σκοπούς ή για την παρασκευή αντισηπτικών

Άρθρο 26 Παράταση ισχύος της δυνατότητας μετατροπής χρήσης κλινών για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 27 Παράταση ισχύος των δυνατοτήτων αναγκαστικής ή μη διάθεσης για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας

Άρθρο 28 Παράταση ισχύος αποζημίωσης ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων που δεσμεύθηκαν αναγκαστικά για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 29 Παράταση ισχύος της δυνατότητας επίταξης ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και της αποζημίωσης της χρήσης του προς επίταξη εξοπλισμού

Άρθρο 30 Παράταση ισχύος της χρήσης αεροσκαφών για τη διενέργεια αεροδιακομιδών ασθενών

Άρθρο 31 Παράταση ισχύος της χρήσης πλωτών μέσων για τη διακομιδή διά θαλάσσης ασθενών

Άρθρο 32 Παράταση ισχύος της δυνατότητας διάθεσης ειδικού εξοπλισμού Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. και έκτακτης ανάπτυξης κλινών Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ.

Άρθρο 33 Παράταση ισχύος της ρύθμισης για τη διάθεση εγκαταστάσεων, θαλάμων, κλινών νοσηλείας, κλινών αυξημένης φροντίδας και εντατικής θεραπείας των στρατιωτικών νοσοκομείων και του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού στο Δημόσιο

Άρθρο 34 Παράταση ισχύος ρυθμίσεων ζητημάτων δημοσίων συμβάσεων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 35 Παράταση ισχύος της διαδικασίας αποδοχής δωρεών

Άρθρο 36 Παράταση ισχύος δυνατότητας δωρεών Ο.Τ.Α., Κ.Ε.Δ.Ε., ΕΝ.Π.Ε., Π.Ε.Δ. σε νοσοκομεία, λοιπές δημόσιες υγειονομικές μονάδες, Ν.Π.Δ.Δ., ιδρύματα και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες κοινωφελούς σκοπού

Άρθρο 37 Παράταση ισχύος της κατ’ εξαίρεση δυνατότητας κατάρτισης και τροποποίησης οργανισμών νοσοκομείων

Άρθρο 38 Απλοποίηση διαδικασιών παροχής υπηρεσιών υγείας

Άρθρο 39 Παράταση χρόνου παραμονής στην υπηρεσία ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας

Άρθρο 40 Παράταση παραμονής ειδικευόμενων νοσηλευτών στην ειδικότητα της επείγουσας εντατικής νοσηλευτικής και της νοσηλευτικής της δημόσιας υγείας/ κοινοτικής νοσηλευτικής Τροποποίηση άρθρου ένατου του ν. 4889/2022

Άρθρο 41 Σύσταση θέσεων ειδικευόμενων νοσηλευτών Τροποποίηση παρ. 17 άρθρου 58 του ν. 4690/2020

Άρθρο 42 Παράταση ισχύος ρυθμίσεων για τη λειτουργία πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών όλων των βαθμίδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Άρθρο 43 Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης λόγω του κορωνοϊού COVID-19

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 44 Προμήθεια ναρκωτικών του κρατικού μονοπωλίου Τροποποίηση άρθρου 10 του ν. 4139/2013

Άρθρο 45 Παράταση ισχύος σύμβασης του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας

Άρθρο 46 Πρωτόκολλα συνταγογράφησης Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 251 του ν. 4512/2018

Άρθρο 47 Τρόπος υπολογισμού ποσού της αυτόματης επιστροφής για κατασκευαστή ή εισαγωγέα, διανομέα ή προμηθευτή για την περίπτωση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και σκευασμάτων ειδικής διατροφής του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 100 του ν. 4172/2013

Άρθρο 48 Άγονες και προβληματικές περιοχές Α’ κατηγορίας Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 1 π.δ. 131/1987

Άρθρο 49 Εγγραφή των πολιτών σε προσωπικό ιατρό μέσω των φαρμακείων

Άρθρο 50 Εθνικό Σύστημα Τραύματος

Άρθρο 51 Έσοδα νοσοκομείων από τη διεξαγωγή βιοϊατρικής έρευνας

Άρθρο 52 Έργο και στελέχωση των Κινητών Ομάδων Υγείας Τροποποίηση παρ. 2, 3 και 4 και κατάργηση παρ. 5 άρθρου 106Α του ν. 4461/2017

Άρθρο 53 Ηλεκτρονικοί κατάλογοι εγγραφής υποψηφίων για πρόσληψη ως επικουρικό προσωπικό Τροποποίηση περ. β) παρ. 2 άρθρου 10 του ν. 3329/2005

Άρθρο 54 Πλήρωση θέσης προϊσταμένου Διεύθυνσης του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 27 του ν. 3984/2011

Άρθρο 55 Αμοιβές Διευθύνοντος Συμβούλου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε.»

Άρθρο 56 Προστασία πασχόντων από ψυχικές παθήσεις Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 23 του ν. 4488/2017

Άρθρο 57 Παράταση ισχύος συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του θεραπευτικού προσωπικού του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων» που υπηρετεί στη Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης και Τηλεσυμβουλευτικής (1114)

Άρθρο 58 Παράταση ισχύος συμβάσεων προθέσεων και ορθωτικών μέσων με παρόχους του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» κατά την περίοδο της διάδοσης του κορωνοΐού COVID-19

Άρθρο 59 Παράταση ισχύος του άρθρου 111 του ν. 4764/2020 για τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Άρθρο 60 Παράταση συμβάσεων διοικητικού προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου εκπαιδευτικών μονάδων Υπουργείου Τουρισμού

Άρθρο 61 Περιστολή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας σε περιόδους κρίσης Τροποποίηση άρθρου 58 του ν. 4818/2021

Άρθρο 62 Απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία Τροποποίηση άρθρου δέκατου έκτου του ν. 4783/2021

Άρθρο 63 Χρηματοδότηση από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων των αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού Τροποποίηση άρθρου 19 του ν. 4283/2014

Άρθρο 64 Επιμίσθιο Αναπληρωτών Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού Τροποποίηση άρθρου 14 του ν. 4415/2016

Άρθρο 65 Παράταση θητείας των Συμβούλων Συντονιστών στις εκπαιδευτικές δομές των Καταστημάτων Κράτησης Τροποποίηση παρ. 19 άρθρου 169 του ν. 4763/2020

Άρθρο 66 Ρύθμιση ζητημάτων για την ανάδειξη των Πρυτανικών Αρχών και των Κοσμητόρων Σχολών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τροποποίηση άρθρου εξηκοστού έκτου του ν. 4917/2022

Άρθρο 67 Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω αύξησης ενεργειακού κόστους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 68 Έναρξη ισχύος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΣΚΟΠΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του σχεδίου νόμου είναι η παράταση ισχύος έκτακτων ρυθμίσεων που κρίνονται αναγκαίες για τη διαχείριση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, τον έλεγχο διασποράς της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και τη διασφάλιση της υγείας των πολιτών.

Άρθρο 2
Αντικείμενο
Αντικείμενο του σχεδίου νόμου αποτελούν:

α) ρυθμίσεις για το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 και την Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19,

β) ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19,

γ) ρυθμίσεις θεμάτων του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 και

δ) άλλες σχετικές ρυθμίσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

Άρθρο 3
Παράταση ισχύος επειγουσών ρυθμίσεων για το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών

1. Η ισχύς του άρθρου 205 του ν. 4820/2021 (Α’ 130), περί της υποχρέωσης επίδειξης πιστοποιητικού ή βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης από τους εργαζόμενους στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.

2. Η ισχύς του άρθρου τριακοστού δεύτερου του ν. 4771/2021 (Α’ 16), περί λειτουργίας εμβολιαστικών κέντρων, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.

3. Η ισχύς του άρθρου 58 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), περί διενέργειας εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.

4. H ισχύς του άρθρου 74 του ν. 4761/2020 (Α’ 248), περί της Εθνικής Εκστρατείας Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.

5. Η ισχύς του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 (Α’ 68), περί των φορέων υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.

6. Η ισχύς του άρθρου 52Α του ν. 4764/2020, περί ένταξης ιδιωτών ιατρών κάθε ειδικότητας στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

Άρθρο 4
Παράταση ισχύος των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ιατρών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19

1. Η διάρκεια των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου των ιατρών που έχουν τοποθετηθεί, κατ’ εφαρμογή του άρθρου τεσσαρακοστού έκτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), και της παρ. 1 του άρθρου τριακοστού δεύτερου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022. Η περαιτέρω παράταση κατ’ εφαρμογή του πρώτου εδαφίου απομειώνει τον χρόνο ειδικότητας, εφόσον οι ιατροί έχουν τοποθετηθεί σε κενή θέση ειδικευομένου της ειδικότητας, στην οποία έχουν κάνει αίτηση να ειδικευτούν, και υλοποιείται το προβλεπόμενο γι’ αυτήν την ειδικότητα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, σύμφωνα με βεβαίωση του Διευθυντή της οικείας κλινικής.

2. Η παράταση των συμβάσεων της παρ. 1 δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές και δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134).

3. Η δυνατότητα άμεσης πρόσληψης των ιατρών όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι βρίσκονται υπό διορισμό, αλλά δεν έχει εκδοθεί ακόμη η απόφαση τοποθέτησής τους από το Υπουργείο Υγείας κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου τριακοστού δεύτερου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.

Άρθρο 5
Παράταση προθεσμίας πρόσληψης επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού
Η ισχύς του άρθρου εικοστού όγδοου του ν. 4737/2020 (Α’ 204) και του άρθρου 9 του ν. 4790/2021 (Α’ 48), περί διενέργειας προσλήψεων επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.

Άρθρο 6
Παράταση μετακινήσεων προσωπικού

1. Η ισχύς του άρθρου πέμπτου του ν. 4693/2020 (Α’ 116), περί μετακινήσεων του πάσης φύσεως προσωπικού των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.

2. Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου εικοστού όγδοου του ν. 4737/2020 (Α’ 204), περί μετακινήσεων ιατρικού, νοσηλευτικού και πάσης φύσεως προσωπικού από Τοπικές Μονάδες Υγείας, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.

3. Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου τεσσαρακοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), περί μετακινήσεων επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και κέντρων υγείας, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.

4. Η ισχύς της παρ. 4 του άρθρου 49 του ν. 4825/2021 (Α’ 157), περί της δυνατότητας μετακίνησης προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας με απόφαση του Προέδρου του και της πειθαρχικής αξιολόγησης και τιμώρησης της μη συμμόρφωσης με το περιεχόμενο της απόφασης μετακίνησης, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.

5. Η ισχύς της παρ. 5 του άρθρου 49 του ν. 4825/2021, περί της δυνατότητας μετακίνησης ιατρικού, νοσηλευτικού και πάσης φύσεως προσωπικού Τοπικών Ομάδων Υγείας με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.

6. Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),περί μετακίνησης ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.

Άρθρο 7
Παράταση ισχύος της δυνατότητας σύναψης συμβάσεων για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19»
Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), περί της σύναψης συμβάσεων για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19», παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.

Άρθρο 8
Παράταση ισχύος των συμβάσεων και καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης οικογενειακών ιατρών

1. Η ισχύς των υφιστάμενων συμβάσεων των οικογενειακών ιατρών των άρθρων 6 και 11 του ν. 4486/2017 (Α’ 115) και των ασκούντων καθήκοντα οικογενειακού ιατρού ιδιωτών ιατρών παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022, ανεξαρτήτως του χρόνου λήξης τους, με τους ίδιους όρους. Κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου, οι ανωτέρω συμβάσεις λήγουν αυτοδικαίως από τη δημοσίευση της απόφασης του Υπουργού Υγείας της παρ. 5 του άρθρου 71 του ν. 4931/2022 (Α’ 94), περί της έναρξης ισχύος του θεσμού του προσωπικού ιατρού.

2. Η μηνιαία αποζημίωση των ιατρών της παρ. 1 ορίζεται για το χρονικό διάστημα από 1η.7.2022 έως 30.9.2022 σε ποσό δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ κατ’ ανώτατο όριο.

Άρθρο 9
Παράταση ισχύος της κατ’ οίκον ή εξ αποστάσεως παροχής ιατρικών υπηρεσιών των συμβεβλημένων ιατρών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και ιατρών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας προς ασθενείς με κορωνοϊό COVID-19
Η ισχύς της παρ. 1 των άρθρων δέκατου έκτου και δέκατου έβδομου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), περί της δυνατότητας κατ’ οίκον ή εξ αποστάσεως παροχής ιατρικών υπηρεσιών των ιατρών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και των ιατρών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε ασφαλισμένους και ανασφάλιστους ασθενείς, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.

Άρθρο 10
Παράταση συμβάσεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και εποπτευόμενων φορέων λόγω κορωνοϊού

1. Η ισχύς του άρθρου τέταρτου του ν. 4737/2020 (Α’ 204), περί της δυνατότητας παράτασης, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Υγείας, των συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που έχουν συναφθεί βάσει της παρ. 3 του άρθρου 17 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), με τις οποίες προσλήφθηκε προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022. Η παράταση των συμβάσεων δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές και δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134).

2. Η ισχύς του άρθρου 28 του ν. 4865/2021 (Α’ 238), περί της δυνατότητας παράτασης των συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του προσωπικού φύλαξης, σίτισης και καθαριότητας της Κεντρικής Υπηρεσίας και των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.

Άρθρο 11
Παράταση ισχύος της ρύθμισης για την εργασία καθ’ υπέρβαση του ωραρίου των εργαζομένων στις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών και στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας
Η ισχύς του άρθρου 169 του ν. 4876/2021 (Α’ 251), περί της εργασίας καθ’ υπέρβαση του ωραρίου των εργαζομένων στις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.ΠΕ.) και στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

Άρθρο 12
Παράταση ισχύος συμβάσεων έργου και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών επαγγελματιών υγείας διαφόρων ειδικοτήτων και διοικητικού προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19
Οι συμβάσεις έργου και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών επαγγελματιών υγείας διαφόρων ειδικοτήτων και διοικητικού προσωπικού, που έχουν συναφθεί κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου δεύτερου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι την 30ή.9.2022, ανεξαρτήτως του χρόνου λήξης τους. Η παρούσα καταλαμβάνει και συμβάσεις που έληξαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, εφόσον συνέτρεξαν οι ανωτέρω συνθήκες και προϋποθέσεις.

Άρθρο 13
Παράταση ισχύος της ρύθμισης για την πρόσληψη προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας

1. Η ισχύς της παρ. 3 του άρθρου δέκατου έβδομου του ν. 4737/2020 (Α’ 204), ως προς τη δυνατότητα πρόσληψης για χρονικό διάστημα έως τεσσάρων (4) μηνών ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.

2. Οι συμβάσεις έργου και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών επαγγελματιών υγείας διαφόρων ειδικοτήτων και διοικητικού προσωπικού, που έχουν συναφθεί κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου δέκατου έβδομου του ν. 4737/2020, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, παρατείνονται αυτοδικαίως έως την 30ή.9.2022, ανεξαρτήτως του χρόνου λήξης τους. Η παρούσα καταλαμβάνει και συμβάσεις που έληξαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, εφόσον συνέτρεξαν οι ανωτέρω συνθήκες και προϋποθέσεις.

Άρθρο 14
Παράταση ισχύος της ρύθμισης για την υπερωριακή απασχόληση προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας
Η ισχύς του άρθρου 11 του ν. 4790/2021 (Α’ 48), ως προς την υπερωριακή απασχόληση προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.

Άρθρο 15
Παράταση ισχύος της διάθεσης ιατρικού προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας σε Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων
Η ισχύς του άρθρου 66 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), ως προς τη δυνατότητα διάθεσης του ιατρικού προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας σε Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.

Άρθρο 16
Παράταση ανάθεσης υπηρεσιών από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας για την εξέταση δειγμάτων σε ιδιωτικούς παρόχους
Η ισχύς του άρθρου δωδέκατου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), ως προς τη δυνατότητα ανάθεσης υπηρεσιών από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας για την εξέταση δειγμάτων σε ιδιωτικούς παρόχους, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.

Άρθρο 17
Συμβάσεις ιατρών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για κάλυψη των αναγκών των δομών παρ. 4 άρθρου 8 του ν. 4375/2016
Συμβάσεις με ιατρούς, οι οποίες έχουν συναφθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, (Ε.Ο.Δ.Υ.) δυνάμει του άρθρου 41 του ν. 4058/2012 (Α’ 63) με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών, για την κάλυψη των αναγκών των δομών της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 (Α’ 51), και των οποίων η ισχύς είτε έληξε πριν από τη δημοσίευση του παρόντος είτε είναι ακόμη σε ισχύ, παρατείνονται από τη λήξη τους για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης, με αιτιολογημένη απόφαση του Ε.Ο.Δ.Υ.

Άρθρο 18
Παράταση ισχύος συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για υπηρεσίες φύλαξης και καθαριότητας και κάλυψη αναγκών εστίασης και σίτισης
Η ισχύς του άρθρου δωδέκατου του ν. 4812/2021 (Α’ 110), ως προς τις συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, που έχει συνάψει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας για τις ανάγκες φύλαξης και καθαριότητας των κτιρίων της ευθύνης του και των περιβαλλόντων αυτών χώρων, καθώς και για τις ανάγκες εστίασης και σίτισης, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

Άρθρο 19
Παρατάσεις ισχύος άλλων έκτακτων ρυθμίσεων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

1. Η ισχύς του άρθρου 73 του ν. 4761/2020 (Α’ 248), περί διενέργειας ελέγχων φορείας του κορωνοϊού COVID-19 για επιδημιολογικούς λόγους, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.

2. α. Η ισχύς του άρθρου 47 του ν. 4753/2020 (Α’ 227), περί υγειονομικής κάλυψης ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 (Α’ 21), που χρήζουν νοσηλείας, ανεξαρτήτως της φύσης της ασθένειάς τους, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.

β. Η ισχύς του άρθρου πεντηκοστού τέταρτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), περί της δυνατότητας ένταξης των απόρων και ανασφάλιστων ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου σε συμβεβλημένες με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας μονάδες αιμοκάθαρσης του ιδιωτικού τομέα για τη διενέργεια τακτικών αιμοκαθάρσεων, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.

3. Η ισχύς του άρθρου δέκατου τέταρτου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), ως προς τη δυνατότητα απασχόλησης ιδιωτών ιατρών σε δημόσια νοσοκομεία για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας λόγω της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.

4. Η ισχύς των παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου δεύτερου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), ως προς την ένταξη στο δυναμικό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, των νοσοκομείων και κάθε οργανικής μονάδας του Εθνικού Συστήματος Υγείας και την αποζημίωση εθελοντικού ή αναγκαστικά διατιθέμενου ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού από τον ιδιωτικό τομέα για την κάλυψη των αναγκών δημόσιας υγείας, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.

5. Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4753/2020 (Α’ 227), ως προς την απασχόληση συνταξιούχων ιατρών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.

6. Η ισχύς του άρθρου εξηκοστού πέμπτου του ν. 4812/2021 (Α’ 110), ως προς τη διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 (rapid test ή PCR) για τις ανάγκες της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός και εκτός Ελλάδος, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.

7. Η ισχύς του άρθρου 3 του ν. 4790/2021 (Α’ 48), περί της διενέργειας μοριακού ελέγχου ανίχνευσης (τεστ PCR) κορωνοϊού COVID-19 στους υπόχρεους για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.

8. Η ισχύς του άρθρου 46 του ν. 4790/2021, ως προς τον υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο για τον κορωνοϊό COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.

9. Η ισχύς του άρθρου 96 του ν. 4790/2021, περί της υποβολής σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 ως προϋπόθεσης συμμετοχής των μαθητών, φοιτητών, σπουδαστών και καταρτιζόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπου αυτή διενεργείται διά ζώσης, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022.

Άρθρο 20
Παράταση ισχύος των όρων χρήσης δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) και της υποχρέωσης ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19
Η ισχύς του άρθρου τριακοστού πρώτου του ν. 4737/2020 (Α’ 204), περί των όρων χρήσης δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) και της υποχρέωσης ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.

Άρθρο 21
Παράταση ισχύος της διενέργειας δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) από τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού
Η ισχύς της παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), ως προς την προμήθεια ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test), όπως προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 98 του ν. 4796/2021 (Α’ 63), παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.

Άρθρο 22
Παράταση ισχύος των ρυθμίσεων περί διάθεσης αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 με κρατική μέριμνα

1. Η ισχύς του άρθρου 2 του ν. 4790/2021 (Α’ 48), ως προς τη διάθεση αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19, παρατείνεται έως την 30ή.9.2022.

2. Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου εξηκοστού ογδόου του ν. 4812/2021 (Α’ 110) ως προς την πρόβλεψη επιπλέον σημείων διάθεσης στους δικαιούχους, με κρατική μέριμνα, αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.

Άρθρο 23
Παράταση ισχύος της διαδικασίας χορήγησης φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων σε νοσούντες από τον κορωνοϊό COVID-19 από θεράποντες ιατρούς
Η ισχύς του άρθρου τριακοστού έβδομου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), περί της διαδικασίας χορήγησης φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων σε νοσούντες από τον κορωνοϊό COVID-19 από θεράποντες ιατρούς, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.

Άρθρο 24
Παράταση ισχύος της διαδικασίας αποστολής φαρμάκων σε ευπαθείς ομάδες και σε ασθενείς που βρίσκονται σε περιορισμό
Η ισχύς του άρθρου πεντηκοστού πρώτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), περί της διαδικασίας αποστολής φαρμάκων σε ευπαθείς ομάδες και σε ασθενείς που βρίσκονται σε περιορισμό, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.

Άρθρο 25
Παράταση ισχύος της εισαγωγής μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης και της δωρεάν διάθεσής της για ιατρικούς σκοπούς ή για την παρασκευή αντισηπτικών

1. Η ισχύς του άρθρου εικοστού τρίτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68),η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), περί της εισαγωγής μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.

2. Η ισχύς του άρθρου 17 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), περί της δωρεάν διάθεσης αιθυλικής αλκοόλης προς το Υπουργείο Υγείας από νόμιμους κατόχους και από τα αζήτητα αποθέματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για χρήση από νοσοκομεία, θεραπευτήρια και λοιπά ιδρύματα του Δημοσίου για ιατρικούς σκοπούς ή για την παρασκευή αντισηπτικών, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.

Άρθρο 26
Παράταση ισχύος της δυνατότητας μετατροπής χρήσης κλινών για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Η ισχύς του άρθρου τριακοστού της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), περί της δυνατότητας μετατροπής χρήσης κλινών για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.

Άρθρο 27
Παράταση ισχύος των δυνατοτήτων αναγκαστικής ή μη διάθεσης για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας

1. Η ισχύς του άρθρου τέταρτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), ως προς τη δυνατότητα αναγκαστικής διάθεσης χώρων στο Δημόσιο για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.

2. Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 86 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), περί δυνατότητας διάθεσης επιμέρους χώρων ιδιωτικών θεραπευτηρίων, δομών υγείας, παρόχων υπηρεσιών υγείας, κέντρων αποκατάστασης, καθώς και ιατρικού, νοσηλευτικού, βοηθητικού προσωπικού ιδιωτικών παρόχων υπηρεσιών υγείας προς το Δημόσιο, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.

Άρθρο 28
Παράταση ισχύος αποζημίωσης ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων που δεσμεύθηκαν αναγκαστικά για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19
Η ισχύς του άρθρου πεντηκοστού τρίτου του ν. 4812/2021 (Α’ 110), περί της αποζημίωσης ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων που δεσμεύθηκαν αναγκαστικά για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.

Άρθρο 29
Παράταση ισχύος της δυνατότητας επίταξης ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και της αποζημίωσης της χρήσης του προς επίταξη εξοπλισμού
H ισχύς της παρ. 2 του άρθρου έκτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), περί της δυνατότητας επίταξης κινητών πραγμάτων, ήτοι ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.

Άρθρο 30
Παράταση ισχύος της χρήσης αεροσκαφών για τη διενέργεια αεροδιακομιδών ασθενών
Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 4693/2020 (Α’ 116), περί της διάθεσης, οικειοθελούς προσφοράς και επίταξης αεροσκαφών για τη διενέργεια αεροδιακομιδών ασθενών, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.

Άρθρο 31
Παράταση ισχύος της χρήσης πλωτών μέσων για τη διακομιδή διά θαλάσσης ασθενών
H ισχύς του τριακοστού πρώτου άρθρου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), περί της διάθεσης, οικειοθελούς προσφοράς και επίταξης πλωτών μέσων για τη διακομιδή διά θαλάσσης ασθενών νοσούντων με κορωνοϊό COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.

Άρθρο 32
Παράταση ισχύος της δυνατότητας διάθεσης ειδικού εξοπλισμού Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. και έκτακτης ανάπτυξης κλινών Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ.
Η ισχύς του άρθρου δέκατου τρίτου της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 157), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4722/2020 (Α’ 177), περί της δυνατότητας διάθεσης ειδικού εξοπλισμού Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) και Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας (Μ.Α.Φ.) και έκτακτης ανάπτυξης κλινών Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. λόγω έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.

Άρθρο 33
Παράταση ισχύος της ρύθμισης για τη διάθεση εγκαταστάσεων, θαλάμων, κλινών νοσηλείας, κλινών αυξημένης φροντίδας και εντατικής θεραπείας των στρατιωτικών νοσοκομείων και του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού στο Δημόσιο
Η ισχύς του άρθρου τρίτου του ν. 4889/2022 (Α’ 21), περί της δυνατότητας διάθεσης άνευ αντιτίμου στο Δημόσιο εγκαταστάσεων, θαλάμων, κλινών νοσηλείας, κλινών αυξημένης φροντίδας και εντατικής θεραπείας των στρατιωτικών νοσοκομείων και του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.

Άρθρο 34
Παράταση ισχύος ρυθμίσεων ζητημάτων δημοσίων συμβάσεων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19

1. Η ισχύς του άρθρου τρίτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), περί της σύναψης δημοσίων συμβάσεων για τις προμήθειες υγειονομικού υλικού, φαρμάκων και μέσων προστασίας, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.

2. Η ισχύς του άρθρου τριακοστού τέταρτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), περί των ζητημάτων δημοσίων συμβάσεων του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.

3. Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου δέκατου της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 157), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4722/2020 (Α’ 177), περί της διενέργειας προμηθειών από Υγειονομικές Περιφέρειες ως Κεντρικές Αρχές Αγορών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.

4. Η ισχύς του άρθρου ενδέκατου της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4722/2020, περί της διενέργειας προμηθειών ιατροτεχνολογικών τεστ για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.

5. Η ισχύς του άρθρου πέμπτου της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4722/2020, περί των έκτακτων προμηθειών ανταλλακτικών για το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.

6. Η ισχύς του άρθρου 48 του ν. 4753/2020 (Α’ 227), περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών σε εξοπλισμό νοσηλείας και την παροχή υπηρεσιών, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.

7. Η ισχύς του άρθρου 31 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), περί της σύναψης συμβάσεων για τις δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.

8. Η ισχύς του άρθρου 22 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), περί της ισχύος συμβάσεων μεταξύ του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και παρόχων του, κατά την περίοδο της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.

Άρθρο 35
Παράταση ισχύος της διαδικασίας αποδοχής δωρεών

1. Η ισχύς του άρθρου όγδοου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), περί της διαδικασίας αποδοχής δωρεών ειδών ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού πάσης φύσεως, μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων πάσης φύσεως, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.

2. Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου πεντηκοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), περί της διαδικασίας χρηματικών δωρεών για απευθείας προμήθεια νοσοκομειακού εξοπλισμού για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.

3. Η ισχύς του άρθρου δέκατου τρίτου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), περί της διαδικασίας αποδοχής δωρεών προς τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας για την καταπολέμηση του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.

4. Η παρ. 1 του άρθρου 59 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), περί της αποδοχής από τον Υπουργό Υγείας δωρεών για τον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.

5. Η ισχύς του άρθρου 25 του ν. 4816/2021 (Α’ 118), περί της διαδικασίας αποδοχής από πλευράς των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υγείας δωρεών, κινητών, υπηρεσιών και έργων ψηφιακής υποστήριξης προς επίτευξη της ασφαλούς φύλαξης, αποθήκευσης και μεταφοράς φαρμάκων, καθώς και της διενέργειας εμβολίων κατά του COVID-19, από τρίτους, φυσικά και νομικά πρόσωπα, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.

Άρθρο 36
Παράταση ισχύος δυνατότητας δωρεών Ο.Τ.Α., Κ.Ε.Δ.Ε., ΕΝ.Π.Ε., Π.Ε.Δ. σε νοσοκομεία, λοιπές δημόσιες υγειονομικές μονάδες, Ν.Π.Δ.Δ., ιδρύματα και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες κοινωφελούς σκοπού
Η ισχύς της παρ. 6 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), περί της δυνατότητας των δήμων και των περιφερειών, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.), της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.) και των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (Π.Ε.Δ.) να προβαίνουν σε δωρεές ιατρικού εξοπλισμού, οικίσκων για διεξαγωγή εξετάσεων ανίχνευσης COVID-19 και ιατροφαρμακευτικού υλικού, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.

Άρθρο 37
Παράταση ισχύος της κατ’ εξαίρεση δυνατότητας κατάρτισης και τροποποίησης οργανισμών νοσοκομείων
Το άρθρο ογδοηκοστό δεύτερο του ν. 4812/2021 (Α’ 110), περί της δυνατότητας κατάρτισης και τροποποίησης οργανισμών νοσοκομείων, κατ’ εξαίρεση της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Εσωτερικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.Πε.), παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.

Άρθρο 38
Απλοποίηση διαδικασιών παροχής υπηρεσιών υγείας

1. Η ισχύς του άρθρου πεντηκοστού τρίτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), ως προς τη διαδικασία επανέκδοσης γνωματεύσεων στο πληροφοριακό σύστημα υποβολής δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. e-dapy, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.

2. Η ισχύς των προθεσμιών της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4683/2020, ως προς τη θεώρηση παραπεμπτικών κατά την περίοδο διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.

3. Η ισχύς του άρθρου εικοστού τρίτου του ν. 4737/2020 (Α’ 204), ως προς τη διαδικασία επανέκδοσης συνταγών στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και έγκρισης φαρμάκων μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.

4. Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), ως προς τις μηνιαίες και επαναλαμβανόμενες γνωματεύσεις χρονίως πασχόντων, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.

Άρθρο 39
Παράταση χρόνου παραμονής στην υπηρεσία ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας
Ιατροί κλάδου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), ειδικότητας αναισθησιολογίας και νεφρολογίας, α) των οποίων η υπαλληλική σχέση θα έληγε αυτοδικαίως την 31η.12.2021, λόγω συμπλήρωσης του εξηκοστού έβδομου έτους της ηλικίας τους, και οι οποίοι παραμένουν στην υπηρεσία τους έως την 30ή.6.2022 κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4865/2021 (Α’ 238) και β) των οποίων η υπαλληλική σχέση θα έληγε αυτοδικαίως την 31η.12.2020, λόγω συμπλήρωσης του εξηκοστού έβδομου έτους της ηλικίας τους, και οι οποίοι παραμένουν στην υπηρεσία τους έως την 30ή.6.2022, κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4865/2021, δύνανται να παραμείνουν στην υπηρεσία τους έως τις 31.12.2022, μετά από αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, προς τον Διοικητή ή Πρόεδρο του φορέα στον οποίον υπηρετούν, εφόσον η θέση τους δεν έχει προκηρυχθεί ή δεσμευθεί με άλλον τρόπο. Η αίτησή τους, η οποία συνοδεύεται από βεβαίωση του φορέα σχετικά με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα εφημεριών, αποστέλλεται αμελλητί στο Υπουργείο Υγείας με μέριμνα του φορέα. Κατ’ εξαίρεση, δύνανται να παραμείνουν στην υπηρεσία τους έως την 31η.12.2022 και ιατροί κλάδου ΕΣΥ των περ. α) και β), ανεξαρτήτως ειδικότητας, έπειτα από αίτησή τους εντός της ανωτέρω προθεσμίας, εφόσον τεκμηριώνεται η ανάγκη περαιτέρω παραμονής τους, η θέση τους δεν έχει προκηρυχθεί ή δεσμευθεί με άλλον τρόπο και η αίτησή τους εγκριθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών. Για τις ανάγκες εφαρμογής του παρόντος, οι ιατροί, των οποίων η παραμονή παρατάθηκε έως τις 30.6.2022 και οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, παραμένουν αυτοδικαίως στην υπηρεσία τους έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας και οι διαπιστωτικές πράξεις αυτοδίκαιης λύσης της υπαλληλικής σχέσης που έχουν εκδοθεί ανακαλούνται για όσους εγκριθεί η αίτηση περαιτέρω παραμονής.

Άρθρο 40
Παράταση παραμονής ειδικευόμενων νοσηλευτών στην ειδικότητα της επείγουσας εντατικής νοσηλευτικής και της νοσηλευτικής της δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής Τροποποίηση άρθρου ένατου του ν. 4889/2022
Στο άρθρο ένατο του ν. 4889/2022 (Α’ 21), περί της παράτασης παραμονής ειδικευόμενων νοσηλευτών στην ειδικότητα της επείγουσας εντατικής νοσηλευτικής και της νοσηλευτικής της δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται, αφενός, ως προς την καταληκτική ημερομηνία, έως την οποία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ο νόμιμος χρόνος για τη λήψη νοσηλευτικής ειδικότητας, προκειμένου οι ειδικευόμενοι νοσηλευτές να δύνανται να αιτηθούν εξάμηνη παράταση και, αφετέρου, ώστε η ισόχρονη παράταση της σύμβασής τους να ισχύει από τη λήξη της, β) το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται, ώστε η σχετική αίτηση να υποβάλλεται από τον ειδικευόμενο νοσηλευτή όχι εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της σύμβασής του αλλά εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών πριν από τη λήξη της σύμβασής του, και γ) προστίθεται τελευταίο εδάφιο, και το άρθρο ένατο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο ένατο Παράταση παραμονής ειδικευόμενων νοσηλευτών στην ειδικότητα της επείγουσας εντατικής νοσηλευτικής και της νοσηλευτικής της δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής

Λόγω των έκτακτων αναγκών που προκαλεί για τη δημόσια υγεία η συνεχιζόμενη διάδοση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, οι ειδικευόμενοι νοσηλευτές Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), που ασκούνται στις ειδικότητες της επείγουσας εντατικής νοσηλευτικής και της νοσηλευτικής της δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής και ολοκληρώνουν τον νόμιμο χρόνο για τη λήψη της νοσηλευτικής ειδικότητας έως 31.12.2022, δύνανται, για χρονικό διάστημα έως και έξι (6) μηνών από τη συμπλήρωση του νόμιμου χρόνου, να παραμείνουν με τα ίδια δικαιώματα, τις ίδιες υποχρεώσεις και τις ίδιες αποδοχές στις εκπαιδευτικές μονάδες που έχουν τοποθετηθεί, με ισόχρονη παράταση της σύμβασής τους από τη λήξη της. Για την παράταση του πρώτου εδαφίου απαιτείται απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.), η οποία εκδίδεται αμελλητί έπειτα από αίτηση του ειδικευόμενου νοσηλευτή, η οποία υποβάλλεται προς την οικεία Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.) εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών πριν από τη λήξη της σύμβασής του. Η λήψη του τίτλου της νοσηλευτικής ειδικότητας κατά τη διάρκεια της παράτασης του πρώτου εδαφίου δεν εμποδίζει την ολοκλήρωση του χρόνου, για τον οποίο χορηγήθηκε η παράταση, με τα ίδια δικαιώματα, τις ίδιες υποχρεώσεις και τις ίδιες αποδοχές. Η παρ. 21 του άρθρου 58 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), περί της μοριοδότησης του χρόνου που έχει διανυθεί στην ειδίκευση/εξειδίκευση, εφαρμόζεται και για το χρονικό διάστημα της παράτασης του πρώτου εδαφίου. Η παράταση των συμβάσεων κατ’ εφαρμογή του παρόντος δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές και δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134)».

Άρθρο 41
Σύσταση θέσεων ειδικευόμενων νοσηλευτών Τροποποίηση παρ. 17 άρθρου 58 του ν. 4690/2020
Στην παρ. 17 του άρθρου 58 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), περί της επιλογής υποψηφίων για λήψη νοσηλευτικής ειδικότητας για τη χρονική περίοδο λήψεως νοσηλευτικής ειδικότητας 2020-2021, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) τροποποιείται η καταληκτική ημερομηνία έως την οποία δύναται να διενεργείται η επιλογή υποψηφίων, β) η λέξη «υποδοχείς» αντικαθίσταται από τη λέξη «υποδοχής», γ) διαγράφεται η φράση «σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 16» και δ) προστίθεται δεύτερο εδάφιο, και η παρ. 17 διαμορφώνεται ως εξής:

«17. Για τη χρονική περίοδο λήψεως νοσηλευτικής ειδικότητας 2020-2021, η επιλογή των υποψηφίων διενεργείται από τις οικείες Υ.ΠΕ. μέχρι την 31η.12.2022 με άμεση ένταξη των ειδικευομένων στους φορείς υποδοχής για την ειδικότητα.

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας οι θέσεις ειδικευομένων νοσηλευτών των ειδικοτήτων της περ. α) της παρ. 1, οι οποίες παραμένουν ακάλυπτες κατά την ημερομηνία του πρώτου εδαφίου, δύναται να αναδιανέμονται σε άλλες ειδικότητες και να κατανέμονται αντίστοιχα ανά Υ.ΠΕ. και νοσοκομεία».

Άρθρο 42
Παράταση ισχύος ρυθμίσεων για τη λειτουργία πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών όλων των βαθμίδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου τριακοστού έκτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), περί της λήψης μέτρων μετά από την επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών δομών, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.12.2022.

Άρθρο 43
Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης λόγω του κορωνοϊού COVID-19
Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου 14 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), ως προς τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των εποπτευόμενων φορέων αυτού, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 44
Προμήθεια ναρκωτικών του κρατικού μονοπωλίου Τροποποίηση άρθρου 10 του ν. 4139/2013
Στο άρθρο 10 του ν. 4139/2013 (Α’ 14), περί της προμήθειας ναρκωτικών του κρατικού μονοπωλίου, προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφιο, και το άρθρο 10 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 10 Προμήθεια ναρκωτικών

Επιτρέπεται στον Υπουργό Υγείας να προβαίνει στην προμήθεια της απαιτούμενης ποσότητας των ναρκωτικών και των σκευασμάτων αυτών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τις κρατικές προμήθειες, μετά από γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 5. Σε έκτακτες περιπτώσεις, κατά τις οποίες υφίσταται κίνδυνος έλλειψης των ναρκωτικών και σκευασμάτων του πρώτου εδαφίου, ο Υπουργός Υγείας δύναται να αναθέτει στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε.» (Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.) την προμήθεια ναρκωτικών φαρμάκων, σε ποσότητα που δεν δύναται να υπερβαίνει το σαράντα τοις εκατό (40%) της κατ’ έτος απαιτούμενης ποσότητας του πρώτου εδαφίου. Οι εν λόγω δαπάνες θεωρούνται νόμιμες, εκκαθαρίζονται και πληρώνονται σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας».

Άρθρο 45
Παράταση ισχύος σύμβασης του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας
Η ισχύς της υπ’ αρ. 01/14 σύμβασης συμφωνίας πλαίσιο του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), η οποία έχει συναφθεί σε συνέχεια της υπ’ αρ. 01/2014 διακήρυξης του Ε.ΚΕ.Α., για την προμήθεια αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό για τον ορολογικό έλεγχο των μονάδων αίματος των αιμοδοτών της χώρας για τα μεταδιδόμενα με τη μετάγγιση νοσήματα, και η οποία λήγει την 30ή.6.2022, παρατείνεται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, από τη λήξη της και έως την 31η.12.2022. Αν, πριν από την 31η.12.2022, ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία για τη σύναψη σύμβασης με το ίδιο αντικείμενο, η σύμβαση του πρώτου εδαφίου λήγει αυτοδικαίως.

Άρθρο 46
Πρωτόκολλα συνταγογράφησης Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 251 του ν. 4512/2018
Στην παρ. 6 του άρθρου 251 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), περί της έκδοσης πρωτοκόλλων συνταγογράφησης, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε η σχετική απόφαση του Υπουργού Υγείας να εκδίδεται όχι μετά από πρόταση της Επιτροπής του άρθρου 15 της υπό στοιχεία οικ.3457/14.1.2014 απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β’ 64) αλλά μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και γνώμη της Επιτροπής αυτής, β) το τρίτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε με απόφαση του Υπουργού Υγείας να καθορίζονται όχι μόνο η διαδικασία ενσωμάτωσης των συνταγογραφικών περιορισμών και των πρωτοκόλλων συνταγογράφησης αλλά και η διαδικασία σύστασης, θέσης σε λειτουργία και επικαιροποίησης των πρωτοκόλλων συνταγογράφησης, καθώς και η έγκριση και επικαιροποίηση των πρωτοκόλλων συνταγογράφησης, που έχουν ήδη ενταχθεί στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (Σ.Η.Σ.), κατά παρέκκλιση των όσων προβλέπονται στο άρθρο αυτό, και η παρ. 6 του άρθρου 251 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 15 της υ.α. οικ.3457/2014 (Β’ 64), η οποία υποχρεωτικά ενσωματώνει τους συνταγογραφικούς περιορισμούς της Επιτροπής Αξιολόγησης, για μεμονωμένα φάρμακα ή ομάδες φαρμάκων, εκδίδονται πρωτόκολλα συνταγογράφησης, η τήρηση των οποίων καθίσταται υποχρεωτική για την αποζημίωση των φαρμακευτικών αυτών προϊόντων και ενσωματώνονται στο σύστημα της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. Η ως άνω επιτροπή για την ανάπτυξη των πρωτοκόλλων συνταγογράφησης λαμβάνει υπόψη της επιστημονικά κριτήρια, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων επιδημιολογικής συχνότητας (επιπολασμός και επίπτωση) και αναγκών κάλυψης σε νόσους και νοσηλείες, καθώς επίσης και οικονομικά κριτήρια, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η επίπτωση στον προϋπολογισμό της αποζημίωσης του φαρμάκου βάσει της τιμής αποζημίωσης, όπως εκάστοτε καθορίζεται. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται οι λεπτομέρειες της διαδικασίας ενσωμάτωσης των συνταγογραφικών περιορισμών και των πρωτοκόλλων συνταγογράφησης των προηγούμενων εδαφίων στο σύστημα της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., η διαδικασία σύστασης, θέσης σε λειτουργία και επικαιροποίησης των πρωτοκόλλων συνταγογράφησης, καθώς και η κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου έγκριση και επικαιροποίηση των πρωτοκόλλων συνταγογράφησης που έχουν ήδη ενταχθεί στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (Σ.Η.Σ.)».

Άρθρο 47
Τρόπος υπολογισμού ποσού της αυτόματης επιστροφής για κατασκευαστή ή εισαγωγέα, διανομέα ή προμηθευτή για την περίπτωση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και σκευασμάτων ειδικής διατροφής του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 100 του ν. 4172/2013

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), περί της εφαρμογής του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής για δαπάνες από παροχή υπηρεσιών υγείας, ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συμπληρωμάτων ειδικής διατροφής, τροποποιείται, ώστε το ποσό της αυτόματης επιστροφής, ειδικά για συγκεκριμένα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και σκευάσματα ειδικής διατροφής, να υπολογίζεται για κάθε κατασκευαστή, αν το προϊόν παράγεται στην Ελλάδα ή εισαγωγέα, διανομέα ή προμηθευτή, αν το προϊόν εισάγεται, και η παρ. 2 του άρθρου 100 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Το ποσό της αυτόματης επιστροφής για κάθε συμβεβλημένο πάροχο των περ. α) και β) του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 και, ειδικά για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και σκευάσματα ειδικής διατροφής του τρίτου εδαφίου της παρ. 1, για κάθε κατασκευαστή, αν το προϊόν παράγεται στην Ελλάδα ή για κάθε εισαγωγέα, διανομέα ή προμηθευτή, αν το προϊόν εισάγεται, υπολογίζεται με βάση την προκαλούμενη δαπάνη προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έναντι των παρεχόμενων για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα υπηρεσιών υγείας. Δεν αναγνωρίζονται και δεν αποζημιώνονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δαπάνες που υποβάλλονται σε αυτόν μετά από την τελευταία εργάσιμη ημέρα έκαστου ημερολογιακού μήνα. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διαπιστώνεται η συνδρομή λόγου ανωτέρας βίας που αίρει την εκπρόθεσμη υποβολή δαπανών του προηγούμενου εδαφίου. Διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί από τις 23.7.2013, με τις οποίες διαπιστώνεται η συνδρομή λόγων ανωτέρας βίας που δικαιολογούν την εκπρόθεσμη υποβολή, εγκρίνονται αναδρομικώς. Ως ημερομηνία υποβολής των δαπανών Ιουλίου του έτους 2013 και των πρώτων έξι (6) μηνών του έτους 2013 ορίζεται η 20ή Σεπτεμβρίου 2013. Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας, οι προθεσμίες του παρόντος άρθρου δύνανται να παρατείνονται».

2. Η ισχύς της παρ. 1 άρχεται την 1η.7.2022.

Άρθρο 48
Άγονες και προβληματικές περιοχές Α’ κατηγορίας Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 1 του π.δ. 131/1987

1. Η περ. α17 της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 131/1987 (Α’ 73) αντικαθίσταται ως εξής: «α17. Νομός Κέρκυρας: Κέρκυρα, Άγιος Αθανάσιος (Αγρός), Άγιος Μάρκος, Άνω Λευκίμμη, Παξοί».

2. Η περ. β15 της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 131/1987 (Α’ 73) καταργείται.

Άρθρο 49
Εγγραφή των πολιτών σε προσωπικό ιατρό μέσω των φαρμακείων

1. Οι πολίτες που εγγράφονται υποχρεωτικά σε προσωπικό ιατρό, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4486/2017 (Α’ 115), δύνανται να εγγράφονται σε αυτόν μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων. Η δαπάνη για την εφαρμογή του παρόντος καλύπτεται από συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα, τηρουμένων των κανόνων κρατικών ενισχύσεων.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων δύνανται να καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία εγγραφής των πολιτών σε προσωπικό ιατρό μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων, το ύψος της αποζημίωσης των φαρμακοποιών για κάθε εγγραφή, ο τρόπος και ο φορέας καταβολής της αποζημίωσης και η διαδικασία εκκαθάρισής της, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 50
Εθνικό Σύστημα Τραύματος

1. Θεσμοθετείται Εθνικό Σύστημα Τραύματος (Ε.Σ.Τ.), ως ένα ολοκληρωμένο σύστημα οργάνωσης και διαχείρισης της φροντίδας του τραύματος, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης, της επείγουσας προνοσοκομειακής περίθαλψης, της ενδονοσοκομειακής φροντίδας και της αποκατάστασης, το οποίο ενσωματώνεται πλήρως στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.), με προοδευτική εφαρμογή στο σύνολο της Επικράτειας.

2. α) Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, προσδιορίζεται το κατάλληλο επίπεδο φροντίδας για κάθε τύπο τραύματος.

β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Οικονομικών και Εσωτερικών και του κατά περίπτωση συναρμόδιου υπουργού ορίζονται ως Κέντρα Τραύματος (Κ.Τ.) μονάδες πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, που ανήκουν στο Ε.Σ.Υ. και διασυνδέονται με τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) και καθορίζεται ο τρόπος οργάνωσης, λειτουργίας και στελέχωσής τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 51
Έσοδα νοσοκομείων από τη διεξαγωγή βιοϊατρικής έρευνας
Τα έσοδα των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του δημοσίου συστήματος υγείας που προέρχονται από το ποσοστό που παρακρατείται και αποδίδεται σε αυτά λόγω της συμμετοχής τους ως ερευνητικών κέντρων στη διεξαγωγή βιοϊατρικής έρευνας, σύμφωνα με το άρθρο ογδοηκοστό έβδομο του ν. 4812/2021 (Α’ 110), διατίθενται αποκλειστικά για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και τη βελτίωση των υποδομών τους. Τα ποσά που εγγράφονται στον προϋπολογισμό των νοσηλευτικών ιδρυμάτων ως έσοδο και ως έξοδο κατ’ εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, εγγράφονται καθ’ υπέρβαση των πιστώσεων που έχουν προβλεφθεί στον κρατικό προϋπολογισμό εκάστου έτους. Αν οι δαπάνες για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και τη βελτίωση υποδομών, δεν πραγματοποιηθούν εντός του οικονομικού έτους -είσπραξης των αντίστοιχων εσόδων, οι σχετικές πιστώσεις εξόδων δύνανται να μεταφερθούν στον προϋπολογισμό των οικείων φορέων του επόμενου έτους.

Άρθρο 52
Έργο και στελέχωση των Κινητών Ομάδων Υγείας Τροποποίηση παρ. 2, 3 και 4 και κατάργηση παρ. 5 άρθρου 106Α του ν. 4461/2017

1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 106Α του ν. 4461/2017 (Α’ 43), περί των Κινητών Ομάδων Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.), τροποποιείται, ως προς το έργο που παρέχουν και ως προς τις περιοχές της χώρας στις οποίες παρέχεται το έργο αυτό, και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Η Κ.ΟΜ.Υ. συγκροτείται με απόφαση της οικείας Δ.Υ.ΠΕ. Στην απόφαση αυτή αναφέρεται η περιοχή ευθύνης της, η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της, καθώς και ο δημόσιος Φ.Π.Υ.Υ. αναφοράς της. Σε έναν Φ.Π.Υ.Υ. μπορεί να υπάγονται και να εδρεύουν μία ή περισσότερες Κ.ΟΜ.Υ. Έργο των Κ.ΟΜ.Υ. αποτελεί η ολοκληρωμένη παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ιδίως οι υπηρεσίες προσυμπτωματικού ελέγχου, προαγωγής και αγωγής υγείας, πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης προβλημάτων υγείας, η διαχείριση χρόνιων νοσημάτων, η αποκατάσταση και η ανακουφιστική φροντίδα στην κοινότητα, καθώς και οι κατ’ οίκον επισκέψεις σε πληθυσμούς δυσπρόσιτων ή απομονωμένων αγροτικών και ημιαστικών περιοχών της ορεινής και νησιωτικής χώρας».

2. Στην παρ. 3 του άρθρου 106Α του ν. 4461/2017 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται, ως προς τις ειδικότητες και τους κλάδους των επαγγελματιών υγείας και του λοιπού προσωπικού που στελεχώνουν τις Κ.ΟΜ.Υ., β) το τρίτο εδάφιο τροποποιείται, ως προς την ελάχιστη σύνθεση των Κ.ΟΜ.Υ., γ) προστίθεται νέο τέταρτο εδάφιο, και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Οι Κ.ΟΜ.Υ. στελεχώνονται από συγκεκριμένο αριθμό επαγγελματιών υγείας και λοιπού προσωπικού, των παρακάτω ειδικοτήτων και κλάδων, με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης: α) έναν (1) Ιατρό, ΠΕ Ιατρών, ειδικότητας Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής ή Εσωτερικής Παθολογίας ή με Πιστοποιητικό Γενικής Ιατρικής, β) έναν (1) Οδοντίατρο, ΠΕ Οδοντιάτρων, γ) έναν (1) Νοσηλευτή, ΠΕ Νοσηλευτικής, ειδικότητας Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής, ή ΠΕ Νοσηλευτικής άνευ νοσηλευτικής ειδικότητας, ή εν ελλείψει αυτού, ΤΕ Νοσηλευτικής, ειδικότητας Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής, ή ΤΕ Νοσηλευτικής άνευ νοσηλευτικής ειδικότητας, δ) έναν (1) επαγγελματία υγείας, ΠΕ ή ΤΕ Μαιευτικής, ε) έναν (1) επαγγελματία υγείας, ΠΕ ή ΤΕ Επισκεπτών/τριών Υγείας, στ) έναν (1) επαγγελματία υγείας, ΠΕ ή ΤΕ Φυσικοθεραπείας, ζ) έναν (1) επαγγελματία, ΠΕ Ψυχολόγων ή ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών/Κοινωνικής Εργασίας, ή εν ελλείψει αυτού, ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών/ Κοινωνικής Εργασίας, η) έναν (1) υπάλληλο ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού, ή εν ελλείψει αυτού ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας και θ) δύο (2) οδηγούς, ΔΕ Οδηγών. Για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των Κ.ΟΜ.Υ., ο Διοικητής της οικείας Υ.ΠΕ. μπορεί να τις στελεχώνει και με προσωπικό από τους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας αρμοδιότητάς του. Κάθε Κ.ΟΜ.Υ. αποτελείται κατ’ ελάχιστον από τρία (3) άτομα, ήτοι έναν (1) επαγγελματία υγείας των περ. α) ή β) του πρώτου εδαφίου, έναν (1) επαγγελματία υγείας της περ. γ) του πρώτου εδαφίου και έναν (1) ΔΕ Οδηγών. Το έργο της Κ.ΟΜ.Υ. συντονίζεται από επαγγελματία υγείας των περ. α), β) ή γ) του πρώτου εδαφίου και εποπτεύεται από τον επιστημονικό διευθυντή της δομής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, στην οποία αυτή υπάγεται και με την οποία διασυνδέεται».

3. Η παρ. 4 του άρθρου 106Α του ν. 4461/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Για την στελέχωση των Κ.ΟΜ.Υ, το προσωπικό της παρ. 3 προσλαμβάνεται ως επικουρικό προσωπικό με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, η χρονική διάρκεια των οποίων δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) έτους και μεγαλύτερη των δύο (2) ετών, με δυνατότητα παράτασης στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Οι ιατροί και οδοντίατροι της παρ. 3 προσλαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 3580/2007 (Α’ 134). Αν έχουν εξαντληθεί οι υποψήφιοι επικουρικοί ιατροί και οδοντίατροι από τους αντίστοιχους ηλεκτρονικούς καταλόγους των Υ.ΠΕ., οι ιατροί και οι οδοντίατροι δύναται να προσλαμβάνονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 41 του ν. 4058/2012 (Α’ 63). Το εν λόγω προσωπικό λαμβάνει τις αποδοχές των επικουρικών ιατρών, όπως αυτές καθορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 139 του ν. 4472/2017 (Α’ 74)».

4. Η παρ. 5 του άρθρου 106Α του ν. 4461/2017 καταργείται.

Άρθρο 53
Ηλεκτρονικοί κατάλογοι εγγραφής υποψηφίων για πρόσληψη ως επικουρικό προσωπικό Τροποποίηση περ. β) παρ. 2 άρθρου 10 του ν. 3329/2005
Στην περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 (Α’ 81), περί της πρόσληψης επικουρικού προσωπικού, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται, ως προς το χρονικό διάστημα, εντός του οποίου οι υποψήφιοι δύνανται να εγγράφονται στους ηλεκτρονικούς καταλόγους, β) το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται, ως προς το χρονικό διάστημα, εντός του οποίου οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι αναρτώνται στην ιστοσελίδα της οικείας Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.), γ) το τέταρτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε να αναφέρεται στη διάρκεια ισχύος των καταλόγων του τρίτου εδαφίου, και η περ. β) της παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«β) Οι υποψήφιοι για επικουρικό προσωπικό εγγράφονται, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, στους ηλεκτρονικούς καταλόγους της περ. α’ μιας μόνο Δ.Υ.ΠΕ., εντός των πρώτων δύο (2) μηνών κάθε έτους. Οι κατάλογοι αναρτώνται στην ιστοσελίδα της οικείας Δ.Υ.ΠΕ. μέχρι το τέλος του μηνός Μαρτίου του ίδιου έτους και παραμένουν σε αυτήν, επικαιροποιούμενοι, μέχρι την ανάρτηση των νέων ηλεκτρονικών καταλόγων του επόμενου έτους. Στο ενδεχόμενο που κάποιοι ηλεκτρονικοί κατάλογοι της περ. α’ εξαντληθούν πρόωρα σε κάποια κατηγορία και κλάδο υποψηφίων, δύναται, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος των φορέων, να εγγραφούν εκ νέου υποψήφιοι για την κάλυψη συγκεκριμένων ελλείψεων, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής. Οι κατάλογοι του τρίτου εδαφίου ισχύουν έως την ανάρτηση των νέων ηλεκτρονικών καταλόγων του επόμενου έτους».

Άρθρο 54
Πλήρωση θέσης προϊσταμένου Διεύθυνσης του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 27 του ν. 3984/2011
Στην παρ. 8 του άρθρου 27 του ν. 3984/2011 (Α’ 150), περί του προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε καθήκοντα προϊσταμένου της Διεύθυνσης του Ε.Ο.Μ. να ασκεί υπάλληλος του Ε.Ο.Μ. ή υπάλληλος φορέα του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), και να γίνει νομοτεχνική βελτίωση ως προς την αναφορά στην κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, β) προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο, γ) το παλαιό δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται, και η παρ. 8 διαμορφώνεται ως εξής:

«8. Καθήκοντα προϊσταμένου της Διεύθυνσης του Ε.Ο.Μ. ασκεί υπάλληλος του Ε.Ο.Μ. ή υπάλληλος φορέα του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού ή ελλείψει αυτών ΠΕ, με πενταετή προϋπηρεσία σε δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, γνώστης τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ή κατηγορίας ΠΕ απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης με πενταετή προϋπηρεσία σε δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα και με διετή τουλάχιστον ενασχόληση με το αντικείμενο των μεταμοσχεύσεων, ο οποίος διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Μ. Αν ως προϊστάμενος της Διεύθυνσης του Ε.Ο.Μ. επιλεγεί υπάλληλος φορέα του δημοσίου τομέα, αποσπάται αυτοδικαίως στον Ε.Ο.Μ. για χρόνο ίσο με τη θητεία του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης και με τη λήξη της θητείας του επανέρχεται στην οργανική θέση που κατείχε πριν από την επιλογή του. Σε αυτήν την περίπτωση ο χρόνος της θητείας του λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας σε θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης».

Άρθρο 55
Αμοιβές Διευθύνοντος Συμβούλου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε.»
Οι αμοιβές του Διευθύνοντος Συμβούλου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε.» (Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.), υπολογίζονται και καταβάλλονται από την ημέρα διορισμού του, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Γ4β/ Γ.Π.οικ.60608/30.9.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 810) κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών, περί συγκρότησης και ορισμού μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.ΔΙ.Π.Υ Α.Ε.

Άρθρο 56
Προστασία πασχόντων από ψυχικές παθήσεις Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 23 του ν. 4488/2017
Στην παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4488/2017 (Α’ 137), περί της απασχόλησης για λόγους ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην περ. α’, η φράση «στους δικαιούχους που πάσχουν αναπηρίας, η οποία οφείλεται σε ψυχική πάθηση ή νοητική υστέρηση ή συμπαθολογία ψυχικής πάθησης και νοητικής υστέρησης» αντικαθίσταται από τη φράση «στους δικαιούχους με ψυχική ή νοητική αναπηρία ή ψυχική και νοητική αναπηρία», β) προστίθεται περ. γ’, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1.α. Γενικές και ειδικές διατάξεις που προβλέπουν διακοπή ή περικοπή της σύνταξης αναπηρίας ή της σύνταξης λόγω θανάτου και των προνοιακών ή άλλων επιδομάτων όταν ο δικαιούχος αναλαμβάνει εργασία ή αυτοαπασχολείται, δεν έχουν εφαρμογή στους δικαιούχους με ψυχική ή νοητική αναπηρία ή ψυχική και νοητική αναπηρία, με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω, εφόσον η ανάληψη μισθωτής απασχόλησης ή η αυτοαπασχόληση ενδείκνυται για λόγους ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης και η κρίση αυτή πιστοποιείται με γνωμάτευση μονάδας ψυχικής υγείας, η οποία θα ισχύει για τρία (3) έτη, του αντίστοιχου Τομέα Ψυχικής Υγείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 2716/1999 (Α’ 96).

β. Η ανάληψη μισθωτής απασχόλησης ή η αυτοαπασχόληση των ανωτέρω προσώπων για λόγους ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης, δεν επηρεάζει την σχετική κρίση αξιολόγησης αναπηρίας περί ανικανότητας για κάθε βιοποριστική εργασία, κατά τη διαδικασία πιστοποίησης αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ.

γ. Η λήψη σύνταξης ή άλλης προνοιακής παροχής που συνδέεται με τη διαπίστωση ψυχικής ή νοητικής αναπηρίας ή ψυχικής και νοητικής αναπηρίας, με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω, δεν στερεί από τον δικαιούχο το δικαίωμα εγγραφής στο Ψηφιακό Μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ή την υπαγωγή στο άρθρο 2 του ν. 2643/1998 (Α’ 220), περί της μέριμνας για την απασχόληση προστατευόμενων προσώπων».

Άρθρο 57
Παράταση ισχύος συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του θεραπευτικού προσωπικού του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων» που υπηρετεί στη Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης και Τηλεσυμβουλευτικής (1114)
Η ισχύς των συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του θεραπευτικού προσωπικού του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων» (ΚΕ.Θ.Ε.Α.), που απασχολείται στη Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης και Τηλεσυμβουλευτικής του προγράμματος ΚΕ.Θ.Ε.Α. ΑΛΦΑ (1114), παρατείνεται από τη λήξη της, έως την 31η.1.2023. Η παράταση ισχύος των συμβάσεων δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές και δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134).

Άρθρο 58
Παράταση ισχύος συμβάσεων προθέσεων και ορθωτικών μέσων με παρόχους του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» κατά την περίοδο της διάδοσης του κορωνοΐού COVID-19
Η ισχύς των συμβάσεων οι οποίες έχουν συναφθεί μεταξύ του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και των παρόχων του, για την παροχή προθέσεων και ορθωτικών μέσων, και οι οποίες έχουν εγκριθεί με την υπό στοιχεία 514/συν.554/18.4.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.9.2022.

Άρθρο 59
Παράταση ισχύος του άρθρου 111 του ν. 4764/2020 για τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Η ισχύς του άρθρου 111 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) παρατείνεται για τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, από τη λήξη της, μέχρι την 31η.12.2022.

Άρθρο 60
Παράταση συμβάσεων διοικητικού προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου εκπαιδευτικών μονάδων Υπουργείου Τουρισμού
Οι συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του διοικητικού προσωπικού των εκπαιδευτικών μονάδων του Υπουργείου Τουρισμού της περ. β) της παρ. 4 του άρθρου 2 του π.δ. 127/2017 (Α’ 157), που απασχολούνται στις μονάδες αυτές κατά την 30ή.6.2022, παρατείνονται από τη λήξη τους για διάστημα τριών (3) μηνών. Οι ως άνω συμβάσεις παρατείνονται κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134) και δεν μεταβάλλεται ο χαρακτήρας της σχέσης εργασίας βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι σε αυτές τις θέσεις.

Άρθρο 61
Περιστολή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας σε περιόδους κρίσης Τροποποίηση άρθρου 58 του ν. 4818/2021
Η παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 4818/2021 (Α’ 124) τροποποιείται ως προς τον χρόνο ισχύος της και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση του παρόντος και έως την 31η.12.2022, απαγορεύεται η αποκόμιση μικτού κέρδους από την πώληση οποιουδήποτε προϊόντος ή την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας που είναι απαραίτητη για την υγεία, τη διατροφή, τη διαβίωση, τη μετακίνηση και την ασφάλεια του καταναλωτή, καθώς και από την πώληση γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, ιδίως πρώτων υλών για την παραγωγή λιπασμάτων, ζωοτροφών, ωμών δημητριακών παντός είδους, αλεύρων, ηλίανθου και φυτικών ελαίων, όταν το περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα υπερβαίνει το αντίστοιχο περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα προ της 1ης.9.2021».

Άρθρο 62
Απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία Τροποποίηση άρθρου δέκατου έκτου του ν. 4783/2021
Στο άρθρο δέκατο έκτο του ν. 4783/2021 (Α’ 38) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) αντικαθίσταται ο τίτλος του άρθρου, β) στο εδάφιο δεύτερο της παρ. 1 προστίθεται ο χαρακτηρισμός της αίτησης ως υπεύθυνης δήλωσης και στα αναγραφόμενα στοιχεία προστίθενται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου και ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, γ) προστίθεται νέα παρ. 1α, δ) στο εδάφιο δεύτερο της παρ. 2 προστίθεται η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. στους φορείς που διαθέτουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, ε) στην παρ. 3 εα) στην περ. α’ διαγράφεται ο κωδικός του παραβόλου, εβ) στην περ. βγ) η λέξη «μετακαλούμενος» αντικαθίσταται από τις λέξεις «πολίτης τρίτης χώρας», εγ) στην περ. δ) προστίθεται δεύτερο εδάφιο για τα αποδεκτά ταξιδιωτικά έγγραφα των πολιτών τρίτων χωρών της παρ. 1α, εδ) στην περ. ε’ προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και στο νέο πέμπτο εδάφιο διαγράφονται οι λέξεις «Αλλοδαπών και Μετανάστευσης», στ) στην παρ. 3α: στα) στο πρώτο εδάφιο διορθώνονται οι παραπομπές σε προηγούμενες παραγράφους, στβ) στο δεύτερο εδάφιο οι λέξεις «μετακαλούμενου εργάτη» αντικαθίστανται από τις λέξεις «πολίτη τρίτης χώρας», στγ) στην περ. β, στο πρώτο εδάφιο η λέξη «αλλοδαπού» αντικαθίσταται από τις λέξεις «πολίτη τρίτης χώρας της παρ. 1» και προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο, ζ) στην παρ. 4, ζα) στο πρώτο εδάφιο προστίθεται η παραπομπή στην παρ. 1 και στον ν. 4251/2014, ζβ) προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο,

ζγ) στο νέο τρίτο εδάφιο, οι λέξεις «Η συγκεντρωτική κατάσταση» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Οι ανωτέρω συγκεντρωτικές καταστάσεις», η) η παρ. 6 τροποποιείται ως προς τα πρόσωπα που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις της, θ) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 7 προστίθεται η παραπομπή στον ν. 4251/2014, ι) στην παρ. 8 ια) τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο ως προς τα αποτελέσματα της κοινοποίησης, ιβ) προστίθενται τρίτο και τέταρτο εδάφιο και το άρθρο δέκατο έκτο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο δέκατο έκτο Διαδικασία προσωρινής απασχόλησης πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία

1. Εργοδότης, ο οποίος επιθυμεί να προσλάβει πολίτη τρίτης χώρας που απαλλάσσεται από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4251/2014 (Α’ 80) μπορεί να υποβάλει, μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2022, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του, με βάση τις θέσεις απασχόλησης, όπως καθορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 11 του ν. 4251/2014, προκειμένου να τον μετακαλέσει για απασχόληση στην εποχιακή αγροτική οικονομία. Η αίτηση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α’ 75) και στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία (επώνυμο, όνομα, επώνυμο και όνομα πατέρα, επώνυμο και όνομα μητέρας, χώρα και ημερομηνία γέννησης, ιθαγένεια, αριθμός διαβατηρίου, ημερομηνία έκδοσης και λήξης, χώρα έκδοσης, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) που τους έχουν χορηγηθεί κατά το παρελθόν στην Ελλάδα) του προς απασχόληση πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος πρέπει να μην έχει συμπληρώσει το εξηκοστό (60ό) έτος της ηλικίας, καθώς και ο αριθμός φορολογικού μητρώου του εργοδότη, υποβάλλονται σε ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ).

1α. Με τη διαδικασία αίτησης της παρ. 1 μπορούν να διαμείνουν και να απασχοληθούν και πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα και το καθεστώς διαμονής τους δεν έχει ρυθμιστεί.

2. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα δύναται να διαλειτουργεί με συστήματα δημοσίων φορέων. Η είσοδος των εργοδοτών-χρηστών στην πλατφόρμα πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενης αυθεντικοποίησής τους με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο ΣΤ’ του Μέρους Α’ του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα παρέχεται στις αρμόδιες υπηρεσίες, ιδίως των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Μετανάστευσης και Ασύλου, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε όλες τις υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, σε όλες τις Αστυνομικές Αρχές, στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.

3. Η ανωτέρω αίτηση συνοδεύεται τουλάχιστον από τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

α) Παράβολο και αποδεικτικό καταβολής του, ύψους εκατόν δέκα (110) ευρώ για κάθε πολίτη τρίτης χώρας που πρόκειται να απασχοληθεί, το οποίο εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου και δεν επιστρέφεται.

β) Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη με την οποία δηλώνεται ότι:

βα) θα απασχολήσει προσωρινά για την παροχή αγροτικών εργασιών τον συγκεκριμένο πολίτη τρίτης χώρας για περίοδο τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών, και έως ενενήντα (90) ημέρες, με δυνατότητα παράτασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 3α και 7,

ββ) θα αναλάβει τις προβλεπόμενες δαπάνες, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 3386/2005 (Α’ 212),

βγ) ο πολίτης τρίτης χώρας θα παρέχει τις αγροτικές εργασίες σε τόπο επακριβώς προσδιορισμένο ως προς την περιφερειακή ενότητα, τον δήμο και τη δημοτική ενότητα ή δημοτική κοινότητα και ότι προσωρινά θα διαμένει σε τόπο που προσδιορίζεται με ακριβή στοιχεία διεύθυνσης. Επίσης, ότι το κατάλυμα που παρέχεται από τον εργοδότη πληροί τις απαιτούμενες, από τις κείμενες διατάξεις, προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας, υπό τον έλεγχο των αρμόδιων υπηρεσιών, και ότι ο εργοδότης υποχρεούται να ενημερώνει την αρμόδια αρχή για οποιαδήποτε αλλαγή,

γ) Ενιαία δήλωση καλλιέργειας ή ενιαία δήλωση εκτροφής του άρθρου 9 του ν. 3877/2010 (Α’ 160).

δ) Φωτοτυπία του διαβατηρίου του πολίτη τρίτης χώρας. Ειδικά για τις περιπτώσεις της παρ. 1α, επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος ταξιδιωτικού εγγράφου ή αντίγραφο μη ισχυρού ταξιδιωτικού εγγράφου, συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση του πολίτη τρίτης χώρας περί προσωρινής στέρησης ισχυρού διαβατηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α’ του άρθρου 6 του ν. 4251/2014,

ε) Πιστοποιητικό από το οποίο προκύπτουν τα ληξιαρχικά στοιχεία (επώνυμο, όνομα, επώνυμο και όνομα πατέρα, επώνυμο και όνομα μητέρας, χώρα και ημερομηνία γέννησης). Ειδικά για τις περιπτώσεις της παρ. 1α, τα ληξιαρχικά στοιχεία δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση του πολίτη τρίτης χώρας. Σε περίπτωση που απαιτείται από τον εποχικά εργαζόμενο να καταβάλει μίσθωμα, ο εργοδότης προσφέρει στον εποχικά εργαζόμενο μισθωτήριο ή ισοδύναμο έγγραφο που αναγράφει σαφώς τους όρους ενοικίασης του καταλύματος. Σε κάθε περίπτωση, το ύψος του μισθώματος πρέπει να είναι ανάλογο με την αμοιβή του εποχικά εργαζομένου και την ποιότητα του καταλύματος και δεν εκπίπτει αυτομάτως από τον μισθό του εποχικά εργαζομένου. Όταν το κατάλυμα δεν παρέχεται από τον εργοδότη, ο εργοδότης οφείλει να προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στοιχεία που να καταδεικνύουν ότι ο εποχικά εργαζόμενος διαθέτει εξ ιδίων κατάλυμα, το οποίο πληροί τις απαιτούμενες από τις κείμενες διατάξεις προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας.

3α. Η προσωρινή απασχόληση των παρ. 1 και 1α για την παροχή αγροτικών εργασιών από πολίτη τρίτης χώρας δύναται να παραταθεί, με την επιφύλαξη της περ. στ’ της παρ. 2 του άρθρου 4 και της περ. γ’ του άρθρου 6, με χορήγηση υπηρεσιακού σημειώματος που εκδίδεται από την κατά τόπον αρμόδια Διεύθυνση Αλλοδαπών ή Διεύθυνση Αστυνομίας της Ελληνικής Αστυνομίας, έως και δέκα (10) ημέρες πριν από τη λήξη της αρχικής περιόδου ισχύος της επιτρεπόμενης διάρκειας διαμονής. Για τη χορήγηση της παράτασης υποβάλλεται στις ανωτέρω αρχές, κοινή αίτηση του εργοδότη και του πολίτη τρίτης χώρας, όπου αναφέρεται το χρονικό διάστημα της αιτούμενης παράτασης, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν δύναται να υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημέρες.

Η κοινή αίτηση παράτασης συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

α) Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη, ο οποίος δηλώνει υπευθύνως ότι:

αα) υπάρχουν λόγοι που σχετίζονται με την ολοκλήρωση αγροτικών εργασιών, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την παράταση παραμονής του αλλοδαπού στη χώρα, προκειμένου να τον απασχολήσει για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ακόμη ημέρες,

αβ) θα αναλάβει τις προβλεπόμενες δαπάνες, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 3386/2005 (Α’ 12),

αγ) θα παρέχει επαρκές κατάλυμα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το οποίο πληροί τις απαιτούμενες από τις κείμενες διατάξεις προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας,

αδ) τα δικαιολογητικά που έχει καταθέσει ο εργοδότης κατά την αρχική αίτηση του παρόντος για την προσωρινή μετάκληση του πολίτη τρίτης χώρας βρίσκονται σε ισχύ, εφόσον δεν έχουν ανακληθεί.

β) Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του διαβατήριου του πολίτη τρίτης χώρας της παρ. 1, καθώς και των σελίδων με τις σφραγίδες εισόδου/εξόδου που σχετίζονται με την χρονική περίοδο παραμονής του στη χώρα για απασχόληση σε αγροτικές εργασίες, σύμφωνα με το παρόν. Ειδικά για τις περιπτώσεις της παρ. 1α επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος ταξιδιωτικού εγγράφου ή αντίγραφο μη ισχυρού ταξιδιωτικού εγγράφου, συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση του πολίτη τρίτης χώρας περί προσωρινής στέρησης ισχυρού διαβατηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α’ του άρθρου 6 του ν. 4251/2014.

γ) Έγχρωμη φωτογραφία του πολίτη τρίτης χώρας.

δ) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του εργοδότη σε ισχύ.

4. Οι υπηρεσίες μιας στάσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, σε συνέχεια των αιτήσεων των παρ. 1 έως 3, εκδίδουν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης του εργοδότη, συγκεντρωτική κατάσταση των αιτούντων εργοδοτών και των πολιτών τρίτων χωρών της παρ. 1, τους οποίους αφορούν οι σχετικές αιτήσεις, και την αποστέλλουν προς τις αρμόδιες υπηρεσίες διαβατηριακού ελέγχου της Ελληνικής Αστυνομίας, ώστε να επιτρέψουν την είσοδο στη χώρα των συγκεκριμένων πολιτών, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 4 του ν. 4251/2014. Με τους ίδιους όρους, οι υπηρεσίες μιας στάσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας εκδίδουν συγκεντρωτική κατάσταση των αιτούντων εργοδοτών και των πολιτών τρίτων χωρών της παρ. 1α. Οι ανωτέρω συγκεντρωτικές καταστάσεις των αιτούντων εργοδοτών και των πολιτών τρίτων χωρών, τους οποίους αφορούν οι σχετικές αιτήσεις, αποστέλλεται σε επεξεργάσιμη μορφή υπολογιστικών φύλλων στην Κεντρική Υπηρεσία του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Ανώνυμη Εταιρεία (ΗΔΙΚΑ ΑΕ), στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), στις περιφερειακές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας και στη Γενική Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Δομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

5. Η πλήρωση των προϋποθέσεων του παρόντος παρέχει στον πολίτη τρίτης χώρας δικαίωμα εργασίας ως εποχιακού εργάτη, για όσο χρόνο διαρκεί η διαμονή του, χωρίς θεώρηση εισόδου, στη χώρα. Για την απασχόλησή του αυτή υπάγεται στην ασφάλιση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων) με εργόσημο σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 2639/1998 (Α’ 205) και το άρθρο 20 του ν. 3863/2010 (Α’ 115).

6. Πολίτης τρίτης χώρας που απασχολείται σύμφωνα με το παρόν, υποχρεούται να διαμένει στο κατάλυμα που δηλώνει ο εργοδότης του και δεν δύναται να εργαστεί σε άλλον εργοδότη, εκτός αν, εντός πέντε (5) ημερών από τη λήξη της περιόδου απασχόλησής του, νέος εργοδότης υποβάλλει την αίτηση της παρ. 1. Η αίτηση του νέου εργοδότη συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των περ. β’, γ’ και δ’ της παρ. 3. Στην περίπτωση αυτή η υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης εκδίδει σχετικό κατάλογο με τα στοιχεία του νέου εργοδότη και των πολιτών τρίτων χωρών, τον οποίο ομοίως κοινοποιεί σύμφωνα με την παρ. 4.

7. Ο πολίτης τρίτης χώρας κατά την περίοδο απασχόλησής του στην Ελλάδα, σύμφωνα με την παρ. 1, καθώς και κατά την περίοδο παράτασης της περιόδου απασχόλησης, σύμφωνα με την παρ. 3α έχει τη δυνατότητα εξόδου από την Ελληνική Επικράτεια και επανεισόδου δύο (2) φορές μηνιαίως με την επιφύλαξη της περ. στ) της παρ. 2 του άρθρου 4 και της περ. γ) του άρθρου 6 του ν. 4251/2014. Η είσοδος και η έξοδος από την ελληνική επικράτεια του πολίτη τρίτης χώρας ελέγχονται από τις αρμόδιες συνοριακές αρχές του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

8. Μέχρι την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ηλεκτρονικών διασυνδέσεων των δημοσίων υπηρεσιών με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) Μετανάστευση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, το οποίο υποστηρίζει τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της παρ. 1, οι υπηρεσίες αλλοδαπών και μετανάστευσης κοινοποιούν, διά της ηλεκτρονικής οδού, σε όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες, σύμφωνα με την παρ. 4, τις συγκεντρωτικές καταστάσεις των αιτούντων εργοδοτών και των πολιτών τρίτων χωρών. Η κοινοποίηση αυτή πραγματοποιείται, ώστε να είναι δυνατή, α) η έκδοση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) από την ΑΑΔΕ και η γνωστοποίησή του στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ με κεντρικές διαδικασίες, β) η αυτόματη έκδοση του ΑΜΚΑ από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ, γ) η εκπλήρωση από τους εργοδότες των εκ του νόμου υποχρεώσεών τους και δ) η διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων από τις αρμόδιες κατά περίπτωση δημόσιες αρχές. Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις της παρ. 4, σε επεξεργάσιμη μορφή υπολογιστικών φύλλων βάσει της γραμμογράφησης της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, συμπληρώνονται με μέριμνα των υπηρεσιών αλλοδαπών των αποκεντρωμένων διοικήσεων της χώρας και αποστέλλονται στην ΑΑΔΕ για την έκδοση ΑΦΜ και κατόπιν, από την ΑΑΔΕ στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ για την αυτόματη έκδοση ΑΜΚΑ της περ. β). Μετά από την έκδοση ΑΜΚΑ, η ΗΔΙΚΑ ΑΕ επιστρέφει τη συγκεντρωτική κατάσταση στις αποκεντρωμένες διοικήσεις της χώρας, προκειμένου να ενημερωθούν οι εργοδότες και οι πολίτες τρίτων χωρών για την έκδοση ΑΦΜ και ΑΜΚΑ.

9. Ειδικά για τον περιορισμό των συνεπειών διασποράς της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, από τη δημοσίευση του παρόντος και έως την 30ή.9.2022, τα στοιχεία ελέγχου και πιστοποίησης που συγκεντρώνονται από τις υπηρεσίες διαβατηριακού ελέγχου της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να επιτρέπεται η είσοδος των μετακαλουμένων από τρίτες χώρες για απασχόληση στην εποχιακή αγροτική οικονομία, διαβιβάζονται στην κατά τόπον αρμόδια υπηρεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, προκειμένου να διενεργούνται έλεγχοι, α) για την τήρηση των μέτρων υγείας και ασφάλειας στην εργασία, ιδίως αναφορικά με την τήρηση των μέτρων αντιμετώπισης της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, β) για όλες τις πτυχές της παροχής απασχόλησης από πλευράς των εργαζομένων στην αγροτική οικονομία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

10. α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Μετανάστευσης και Ασύλου, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, δύναται να τροποποιούνται ο τύπος της αίτησης, καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, πέραν όσων αναφέρονται στις παρ. 3 και 3α, και, περαιτέρω, να καθορίζονται η διαδικασία πληροφόρησης των αρμοδίων κατά περίπτωση υπηρεσιών, καθώς και των εμπλεκομένων φορέων για τους μετακαλούμενους πολίτες τρίτων χωρών προς τον σκοπό της εποχικής εργασίας, ο φορέας, υπό την ευθύνη και εποπτεία του οποίου λειτουργεί η πλατφόρμα, τα τεχνικά και οργανωτικά ζητήματα για τη λειτουργία της πλατφόρμας, συμπεριλαμβανομένης και της έναρξης αυτής και της πρόσβασης σε αυτήν, οι απαιτούμενες διασυνδέσεις της πλατφόρμας με άλλα πληροφοριακά συστήματα, η διαδικασία αυθεντικοποίησης, καθώς και κάθε αναγκαία τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

β. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ορίζονται οι όροι, η διαδικασία, τα όργανα ελέγχου και οι κυρώσεις, καθώς και τα πρόστιμα στις περιπτώσεις παραβίασης του παρόντος».

Άρθρο 63
Χρηματοδότηση από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων των αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού Τροποποίηση άρθρου 19 του ν. 4283/2014
Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 19 του ν. 4283/2014 (Α’ 189), περί της χρήσης πόρων του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την πληρωμή αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), συμπεριλαμβανομένων ιδιωτών που προσλαμβάνονται για τη διδασκαλία αντικειμένων/μαθημάτων στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, καθώς και εμπειροτεχνών ιδιωτών που προσλαμβάνονται για τη διδασκαλία μαθημάτων μουσικής ειδίκευσης και άσκησης στα εργαστήρια των Μουσικών Σχολείων, τροποποιείται α) ως προς τα έτη κατά τα οποία η σχετική δαπάνη δύναται να βαρύνει το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και ως προς τον επιμερισμό της δαπάνης μεταξύ των ετών αυτών, και β) ως προς την παραπεμπόμενη διάταξη στον τίτλο του έργου που βαρύνεται με τη σχετική δαπάνη, και το άρθρο 19 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 19 Χρηματοδότηση από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων των αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

Για την πληρωμή των αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτών που προσλαμβάνονται για τη διδασκαλία αντικειμένων/ μαθημάτων στα Καλλιτεχνικά Σχολεία και αμείβονται σύμφωνα με την υπό στοιχεία 151323/Ε2/13.9.2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών (Β’ 3370), καθώς και των εμπειροτεχνών ιδιωτών που προσλαμβάνονται για τη διδασκαλία μαθημάτων μουσικής ειδίκευσης και άσκησης στα εργαστήρια των Μουσικών Σχολείων και αμείβονται σύμφωνα με την υπό στοιχεία 2/64978/0022/14.11.2006 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 1671), μπορεί να γίνει χρήση πόρων του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους

του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η σχετική δαπάνη μπορεί να βαρύνει τη Συλλογική Απόφαση Έργων (ΣΑΕ) 445/2 του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2022 και συγκεκριμένα το έργο με κωδικό 2019ΣΕ44520000 και τίτλο «Πληρωμή αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.Ε.Β.Π.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων βάσει του άρθρου 176 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), Π.Κ. 2014ΣΕ04700000», έως το ποσό των ογδόντα εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων (80.774.400) ευρώ και την οικεία συλλογική απόφαση του έτους 2023 έως το ποσό των πενήντα πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι μίας χιλιάδων εξακοσίων (55.521.600) ευρώ ή αντίστοιχο έργο Συλλογικής Απόφασης του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

Άρθρο 64
Επιμίσθιο Αναπληρωτών Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού Τροποποίηση άρθρου 14 του ν. 4415/2016
Στο άρθρο 14 του ν. 4415/2016 (Α’ 159), περί των αναπληρωτών συντονιστών-εκπαίδευσης εξωτερικού, προστίθεται παρ. 5 ως εξής:

«5. Από την 1η.7.2022 μέχρι την 30ή.6.2023 οι Αναπληρωτές Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού λαμβάνουν τις τακτικές αποδοχές στην Ελλάδα και το ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού ανεξάρτητα από το εάν έχουν ήδη συμπληρώσει τέσσερα (4) έτη και άνω απόσπασης στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό».

Άρθρο 65
Παράταση θητείας των ΣυμβούλωνΣυντονιστών στις εκπαιδευτικές δομές των Καταστημάτων Κράτησης Τροποποίηση παρ. 19 άρθρου 169 του ν. 4763/2020
Στην παρ. 19 του άρθρου 169 του ν. 4763/2020 (Α’ 254), περί των μεταβατικών ρυθμίσεων για τους ΣυμβούλουςΣυντονιστές εκπαίδευσης στα Καταστήματα Κράτησης της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4521/2018 (Α’ 38), μετά από την περ. γ), προστίθεται περ. δ), ως εξής:

«δ) Οι Σύμβουλοι-Συντονιστές Εκπαίδευσης στα Καταστήματα Κράτησης και στο ίδρυμα αγωγής ανηλίκων αρρένων Βόλου, οι οποίοι έχουν επιλεγεί, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4521/2018, περί των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής μονίμων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως Συμβούλων-Συντονιστών Εκπαίδευσης, όπως ίσχυε έως την έναρξη ισχύος του ν. 4763/2020 (Α’ 254), εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μετά από την 30ή.6.2022 και μέχρι την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των Διευθυντών εκπαιδευτικών δομών στα Καταστήματα Κράτησης και στο ίδρυμα αγωγής ανηλίκων αρρένων Βόλου, σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΙΑ’ του ν. 4763/2020, περί της εκπαίδευσης και κατάρτισης στα Καταστήματα Κράτησης».

Άρθρο 66
Ρύθμιση ζητημάτων για την ανάδειξη των Πρυτανικών Αρχών και των Κοσμητόρων Σχολών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τροποποίηση άρθρου εξηκοστού έκτου του ν. 917/2022

1. Στο άρθρο εξηκοστό έκτο του ν. 4917/2022 (Α’ 67), περί των ρυθμίσεων για τα όργανα διοίκησης των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 τροποποιείται η καταληκτική ημερομηνία πριν από την οποία δεν δύναται να εκδοθεί η προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των Πρυτανικών Αρχών και των Κοσμητόρων Σχολών στα Α.Ε.Ι., β) στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 τροποποιείται η καταληκτική ημερομηνία πριν την οποία, αν εκδοθεί προκήρυξη για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι., οι εκλογές θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες, γ) η παρ. 2 αντικαθίσταται, και το άρθρο εξηκοστό έκτο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο εξηκοστό έκτο Ρυθμίσεις για τα όργανα διοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

1. Η προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των Πρυτανικών Αρχών και των Κοσμητόρων Σχολών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), η θητεία των οποίων λήγει την 31η.8.2022, δεν δύναται να εκδοθεί πριν από την 31η.8.2022, κατά παρέκκλιση του άρθρου 69 του ν. 4692/2020 (Α’ 111), περί της προκήρυξης εκλογών για την ανάδειξη Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων, και της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4485/2017 (Α’ 114), περί της προκήρυξης εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα, αντίστοιχα. Εάν για οποιονδήποτε λόγο εκδοθεί προκήρυξη για την ανάδειξη των οργάνων της παρούσας πριν από την 31η.8.2022, οι εκλογές θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες.

2. Η θητεία των υπηρετουσών Πρυτανικών Αρχών και των υπηρετούντων Κοσμητόρων των Σχολών των Α.Ε.Ι. που λήγει την 31η.8.2022 παρατείνεται έως την ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας ανάδειξης των νέων μονομελών οργάνων και για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβεί την 28η.2.2023».

2. Η ισχύς της παρ. 1 άρχεται από την 30ή.6.2022.

Άρθρο 67
Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω αύξησης ενεργειακού κόστους

1. Παρέχεται οικονομική διευκόλυνση από τον κρατικό προϋπολογισμό σε κάθε φυσικό πρόσωπο, που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2021 έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για τον/την σύζυγο ή μέλος συμφώνου συμβίωσης και επιπλέον κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του νοικοκυριού και έως του ποσού των σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ προς τον σκοπό συμβολής στην κάλυψη του κόστους κατανάλωσης καυσίμων κίνησης των μηνών Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2022.

2. Για τους μήνες της παρ. 1, η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται στα συνολικά ακόλουθα ποσά:

α) εκατό (100) ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες οχημάτων πλην μοτοσυκλετών μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη νήσο Σαμοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στη νήσο Αμμουλιανή της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε ογδόντα πέντε (85) ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

β) ογδόντα (80) ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες οχημάτων πλην μοτοσυκλετών μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε εξήντα πέντε (65) ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

γ) εβδομήντα (70) ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών μοτοποδηλάτων, με κατοικία στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη νήσο Σαμοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στη νήσο Αμμουλιανή της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε πενήντα πέντε (55) ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

δ) εξήντα (60) ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται στα σαράντα πέντε (45) ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

3. Κάθε όχημα ή μοτοσυκλέτα μοτοποδήλατο μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο, το οποίο διαθέτει επί του οχήματος και της μοτοσυκλέτας μοτοποδηλάτου πλήρη κυριότητα ή συγκυριότητα ή είναι μισθωτής δυνάμει συμβολαίου χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing). Kάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώνει μόνο ένα όχημα ή μοτοσυκλέτα μοτοποδήλατο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το όχημα, μοτοσυκλέτα μοτοποδήλατο να είναι σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην οφείλονται γι’ αυτό τέλη κυκλοφορίας.

4. Η οικονομική ενίσχυση της παρ. 2 πιστώνεται από την ανώνυμη εταιρεία του ελληνικού Δημοσίου «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (ΚτΠ Μ.Α.Ε.) μέσω ειδικής εφαρμογής της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ) που δημιουργείται από την ΚτΠ Μ.Α.Ε., που εποπτεύεται από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στον δικαιούχο:

α) σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα, που εκδίδεται ειδικά για τον σκοπό αυτόν από πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό, κατά την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), αντίστοιχα, ή

β) σε τραπεζικό λογαριασμό επιλογής του.

5. Η ΚτΠ Μ.Α.Ε. αναλαμβάνει τον τεχνικό σχεδιασμό,την υλοποίηση της ειδικής εφαρμογής, καθώς και την οργάνωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων δεδομένων από κάθε πηγή, την τήρηση υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων και κάθε άλλο θέμα που αφορά στην ομαλή λειτουργία της εφαρμογής, τηρώντας τις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που καταχωρίζονται στην ανωτέρω εφαρμογή, συλλέγονται, τηρούνται και τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας αποκλειστικά για τον αναφερόμενο στην παρ. 1 σκοπό. Τα ανωτέρω δεδομένα τηρούνται για τους ως άνω σκοπούς για περίοδο δύο (2) ετών και στη συνέχεια διαγράφονται.

6. Ο δικαιούχος, αφότου αυθεντικοποιηθεί με τους προσωπικούς κωδικούς του διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), εισέρχεται στην εφαρμογή και αιτείται είτε την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και την πίστωση του ανωτέρω χρηματικού ποσού σε αυτήν είτε την πίστωση στον τραπεζικό του λογαριασμό. Ο αιτών συμπληρώνει και επικαιροποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας του και, ειδικότερα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου και τον αριθμό του προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού του. Για τον σκοπό της επαλήθευσης των προϋποθέσεων της παρ. 1, το πληροφοριακό σύστημα της εφαρμογής διαλειτουργεί με τα απαραίτητα μητρώα και ιδίως με το Φορολογικό Μητρώο και το Μητρώο Αυτοκινήτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, για έλεγχο ιδιοκτησίας ιδιωτικής χρήσης οχήματος και μοτοσικλέτας, ασφάλισης και πληρωμής τελών κυκλοφορίας. Ο δικαιούχος μπορεί να υποβάλλει αίτηση, είτε για την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας είτε για την πίστωση στον τραπεζικό του λογαριασμό και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

7. Υπεύθυνος επεξεργασίας της ειδικής εφαρμογής ορίζεται η ΚτΠ Μ.Α.Ε., η οποία, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων, της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και ιδίως, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (ΕΕ L 119) (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Γ.Κ.Π.Δ.) και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137).

8. Η εν λόγω οικονομική ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

9. Μετά την ολοκλήρωση της αίτησης του δικαιούχου και εφόσον πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις, διαβιβάζονται αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό της παρ. 1 στο πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό τα στοιχεία του δικαιούχου και, ιδίως, το όνομα, το επώνυμο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο αριθμός κινητού τηλεφώνου, τα οποία είναι απαραίτητα για την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, καθώς και ο αριθμός του τραπεζικού του λογαριασμού.

10. Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα παραμένει ενεργοποιημένη έως την 31η.10.2022, μετά την πάροδο της οποίας το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός υποχρεούται άμεσα να την απενεργοποιήσει. Εναπομείναν υπόλοιπο αυτού επιστρέφεται στο Ελληνικό Δημόσιο και αποκλείεται η περαιτέρω αναζήτησή του από τον δικαιούχο.

11. Το χρηματικό ποσό που πιστώνεται στην πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, δύναται να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον δικαιούχο για την πραγματοποίηση αγοράς καυσίμων και δεν είναι εφικτή οποιαδήποτε μεταφορά σε τρίτο πρόσωπο, εκτός των ανωτέρω ή η ανάληψή του.

12. Για την εξυπηρέτηση του σκοπού της παρ. 1 και την εφαρμογή του παρόντος, η ΚτΠ Μ.Α.Ε. επιχορηγείται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατόπιν ενίσχυσης των σχετικών πιστώσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης από τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 1023711-0000000 (Γενικές Κρατικές Δαπάνες) του Υπουργείου Οικονομικών.

13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται ο χρόνος έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της ειδικής εφαρμογής της παρ. 4, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη λειτουργία αυτής, οι απαραίτητες διαλειτουργικότητες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 68
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται σε επιμέρους διατάξεις.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 1 Ιουλίου 2022

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Εξωτερικών ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

Εθνικής Άμυνας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Παιδείας και Θρησκευμάτων ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Υγείας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Προστασίας του Πολίτη ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕOΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Πολιτισμού και Αθλητισμού ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

Δικαιοσύνης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Εσωτερικών ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Μετανάστευσης και Ασύλου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

Υποδομών και Μεταφορών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

Τουρισμού ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Επικρατείας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ

Επικρατείας ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 1 Ιουλίου 2022

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ