ΝΟΜΟΣ 4929/2022

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4929 ΦΕΚ Α 89/9.5.2022

Κύρωση της Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο πρώτο Κύρωση Συμφωνίας Συμφωνία Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου

Άρθρο 1 Ορισμοί Άρθρο 2 Παροχή δικαιωμάτων Άρθρο 3 Διορισμός και εξουσιοδοτήσεις Άρθρο 4 Αναστολή και ανάκληση Άρθρο 5 Εφαρμογή νόμων και κανονισμών Άρθρο 6 Αναγνώριση πτυχίων και αδειών Άρθρο 7 Διατάξεις ασφάλειας πτήσεων Άρθρο 8 Αεροπορική ασφάλεια Άρθρο 9 Εμπορικές ευκαιρίες Άρθρο 10 Μεταφορά κερδών Άρθρο 11 Απαλλαγή από δασμούς και φορολογία Άρθρο 12 Τέλη χρήσης Άρθρο 13 Κανονισμοί χωρητικότητας Άρθρο 14 Έγκριση δρομολογίων Άρθρο 15 Αεροπορικά τιμολόγια Άρθρο 16 Παροχή στατιστικών στοιχείων Άρθρο 17 Διαβουλεύσεις Άρθρο 18 Τροποποίηση της Συμφωνίας Άρθρο 19 Επίλυση διαφορών Άρθρο 20 Λήξη Άρθρο 21 Συμμόρφωση με πολυμερείς συμβάσεις Άρθρο 22 Καταχώρηση Άρθρο 23 Έναρξη ισχύος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πίνακας διαδρομών Άρθρο δεύτερο Παύση ισχύος της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Βασιλικής Κυβερνήσεως και της Αιγυπτιακής Βασιλικής Κυβερνήσεως περί εγκαταστάσεως τακτικών αεροπορικών γραμμών μεταξύ των οικείων εδαφών και πέραν τούτων, της 24ης Απριλίου 1950 Κατάργηση ν. 2007/1952

Άρθρο τρίτο Έναρξη ισχύος

Άρθρο πρώτο
Κύρωση Συμφωνίας
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει η παρ. 1 του άρθρου 28 του Συντάγματος, η Συμφωνία Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, που υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 8 Δεκεμβρίου 2015, το πρωτότυπο κείμενο της οποίας στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:

Σημ.: για το κείμενο της συμφωνίας ανατρέξτε στο ΦΕΚ

Άρθρο δεύτερο
Παύση ισχύος της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Βασιλικής Κυβερνήσεως και της Αιγυπτιακής Βασιλικής Κυβερνήσεως περί εγκαταστάσεως τακτικών αεροπορικών γραμμών μεταξύ των οικείων εδαφών και πέραν τούτων, της 24ης Απριλίου 1950 Κατάργηση ν. 2007/1952

Από τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας, που κυρώνεται με τον παρόντα, παύει να ισχύει η Συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Βασιλικής Κυβερνήσεως και της Αιγυπτιακής Βασιλικής Κυβερνήσεως περί εγκαταστάσεως τακτικών αεροπορικών γραμμών μεταξύ των οικείων εδαφών και πέραν τούτων, της 24ης Απριλίου 1950, και καταργείται ο κυρωτικός αυτής ν. 2007/1952 (Α’ 51).

Άρθρο τρίτο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 23 αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 9 Μαΐου 2022

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Εξωτερικών ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Προστασίας του Πολίτη ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Δικαιοσύνης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Υποδομών και Μεταφορών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 9 Μαΐου 2022

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ