ΝΟΜΟΣ 4928/2022

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4928 ΦΕΚ Α 88/9.5.2022

Κύρωση της Αεροπορικής Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο πρώτο Κύρωση Συμφωνίας Αεροπορική Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας

Άρθρο 1 Ορισμοί Άρθρο 2 Παροχή δικαιωμάτων Άρθρο 3 Διορισμός και εξουσιοδότηση Άρθρο 4 Απόρριψη, ανάκληση και περιορισμός εξουσιοδότησης Άρθρο 5 Τέλη χρήσης Άρθρο 6 Απαλλαγή από τελωνειακούς δασμούς και φορολογία Άρθρο 7 Αρχές που διέπουν την εκτέλεση των συμφωνημένων υπηρεσιών Άρθρο 8 Έγκριση πινάκων δρομολογίων Άρθρο 9 Παροχή στατιστικών στοιχείων Άρθρο 10 Εφαρμογή νόμων και κανονισμών Άρθρο 11 Μεταφορά εσόδων Άρθρο 12 Αναγνώριση πιστοποιητικών και αδειών Άρθρο 13 Διατάξεις ασφάλειας πτήσεων Άρθρο 14 Αεροπορική ασφάλεια Άρθρο 15 Εμπορική εκπροσώπηση αερομεταφορέα Άρθρο 16 Τιμολόγια Άρθρο 17 Διαβούλευση και τροποποίηση Άρθρο 18 Ασφάλεια ταξιδιωτικών εγγράφων Άρθρο 19 Ανεπιθύμητοι, παράνομοι και απελάσιμοι επιβάτες Άρθρο 20 Άμεση διέλευση Άρθρο 21 Θεμιτός ανταγωνισμός Άρθρο 22 Μέτρα διασφάλισης Άρθρο 23 Νόμοι περί ανταγωνισμού Άρθρο 24 Πώληση και προώθηση προϊόντων αεροπορικών μεταφορών Άρθρο 25 Αλλαγή αεροσκάφους Άρθρο 26 Υπηρεσίες εδάφους Άρθρο 27 Χρήση κοινών κωδικών/ρυθμίσεις συνεργασίας Άρθρο 28 Μίσθωση αεροσκάφους Άρθρο 29 Διατροπικές υπηρεσίες Άρθρο 30 Περιβαλλοντική προστασία Άρθρο 31 Απαγόρευση καπνίσματος Άρθρο 32 Επίλυση διαφορών Άρθρο 33 Τήρηση πολυμερών συμβάσεων ή συμφωνιών Άρθρο 34 Λήξη Άρθρο 35 Καταχώρηση στον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας Άρθρο 36 Έναρξη ισχύος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πίνακας διαδρομών

Άρθρο δεύτερο Παύση ισχύος της Συμφωνίας περί Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας της 23ης Μαΐου 1989 Κατάργηση ν. 1997/1991

Άρθρο τρίτο Έναρξη ισχύος

Άρθρο πρώτο
Κύρωση Συμφωνίας
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει η παρ. 1 του άρθρου 28 του Συντάγματος, η Αεροπορική Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, που υπογράφηκε στο Μόντρεαλ, στις 26 Σεπτεμβρίου 2019, το πρωτότυπο κείμενο της οποίας, στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, έχει ως εξής:

Σημ.: για το κείμενο της συμφωνίας ανατρέξτε στο ΦΕΚ

Άρθρο δεύτερο
Παύση ισχύος της Συμφωνίας περί Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας της 23ης Μαΐου 1989 Κατάργηση ν. 1997/1991

Από τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας, που κυρώνεται με τον παρόντα, παύει να ισχύει η Συμφωνία περί Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας της 23ης Μαΐου 1989 και καταργείται ο κυρωτικός αυτής ν. 1997/1991 (Α΄ 197).

Άρθρο τρίτο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 36 αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 9 Μαΐου 2022

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Εξωτερικών ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Προστασίας του Πολίτη ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕOΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Δικαιοσύνης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Μετανάστευσης και Ασύλου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

Υποδομών και Μεταφορών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 9 Μαΐου 2022

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ