ΝΟΜΟΣ 4926/2022

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4926 ΦΕΚ Α 82/20.4.2022

Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τη δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής και των  τουριστικών ημερόπλοιων, την ενίσχυση της  ανταγωνιστικότητας του κλάδου των επαγγελ ματικών πλοίων αναψυχής και άλλες διατάξεις.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α΄: ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΠΛΟΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: e ΜΗΤΡΩΟ ΠΛΟΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Άρθρο 2 Μητρώο πλοίων αναψυχής και τουριστικών ημερόπλοιων

Άρθρο 3 Όροι και προϋποθέσεις για τη δραστηριοποίηση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής

Άρθρο 4 Ελάχιστος αριθμός ημερών ναύλωσης

Άρθρο 5 Αναστολή άσκησης της δραστηριοποίησης επαγγελματικού πλοίου αναψυχής

Άρθρο 6 Κατάσχεση επαγγελματικού πλοίου αναψυχής

Άρθρο 7 Οφειλές επαγγελματικών πλοίων αναψυχής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΗΣ ΧΩΡΑΣ

Άρθρο 8 Όροι και προϋποθέσεις για τη δραστηριοποίηση πλοίων αναψυχής χαρακτηρισμένων ως επαγγελματικών σύμφωνα με το Δίκαιο Άλλης Χώρας

Άρθρο 9 Τέλος Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής σύμφωνα με το Δίκαιο Άλλης Χώρας (Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΠΛΟΙΑ

Άρθρο 10 Όροι και προϋποθέσεις για την εκμετάλλευση επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΛΟΙΟΥ

Άρθρο 11 Στελέχωση πλοίων αναψυχής και τουριστικών ημερόπλοιων

Άρθρο 12 Ναυλοσύμφωνο

Άρθρο 13 Κατάσταση επιβαινόντων

Άρθρο 14 Λήψη άδειας απόπλου και δήλωση κατάπλου

Άρθρο 15 Ιδιοχρησιμοποίηση

Άρθρο 16 Δυνατότητα εκτέλεσης μεμονωμένων κινήσεων από επαγγελματικά πλοία αναψυχής κενά επιβατών

Άρθρο 17 Ασφάλιση πλοίων αναψυχής και τουριστικών ημερόπλοιων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Άρθρο 18 Ψηφιακά εργαλεία για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 19 Ποινικές κυρώσεις

Άρθρο 20 Διοικητικές κυρώσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 21 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 22 Μεταβατικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Β΄: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΙΔΡΥΣΗ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ Άρθρο 23 Έννοια και σκοπός της Ν.Ε.Π.Α.

Άρθρο 24 Ίδρυση Ν.Ε.Π.Α.

Άρθρο 25 Περιεχόμενο καταστατικού

Άρθρο 26 Επωνυμία της Ν.Ε.Π.Α

Άρθρο 27 Έδρα της Ν.Ε.Π.Α.

Άρθρο 28 Έντυπα της Ν.Ε.Π.Α.

Άρθρο 29 Διάρκεια της Ν.Ε.Π.Α.

Άρθρο 30 Πράξεις κατά το ιδρυτικό στάδιο Ευθύνη ιδρυτών

Άρθρο 31 Κήρυξη της ακυρότητας της Ν.Ε.Π.Α.

Άρθρο 32 Κεφάλαιο της Ν.Ε.Π.Α.

Άρθρο 33 Μετοχές της Ν.Ε.Π.Α.

Άρθρο 34 Δικαιώματα επί μετοχών της Ν.Ε.Π.Α. Απαγόρευση κτήσης μετοχών από αλλοδαπούς μη μέλη ΕΕ, ΕΟΧ

Άρθρο 35 Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου της Ν.Ε.Π.Α.

Άρθρο 36 Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου της Ν.Ε.Π.Α.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 37 Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ν.Ε.Π.Α., διοίκηση και εκπροσώπηση της Ν.Ε.Π.Α.

Άρθρο 38 Εκλογή και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου της Ν.Ε.Π.Α.

Άρθρο 39 Καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου της Ν.Ε.Π.Α.

Άρθρο 40 Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ν.Ε.Π.Α.

Άρθρο 41 Ν.Ε.Π.Α. και συνδεόμενα με αυτήν πρόσωπα

Άρθρο 42 Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου της Ν.Ε.Π.Α.

Άρθρο 43 Λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Ν.Ε.Π.Α.

Άρθρο 44 Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου της Ν.Ε.Π.Α.

Άρθρο 45 Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ν.Ε.Π.Α.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 46 Σύγκληση της γενικής συνέλευσης της Ν.Ε.Π.Α.

Άρθρο 47 Συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης της Ν.Ε.Π.Α.

Άρθρο 48 Λήψη αποφάσεων της γενικής συνέλευσης της Ν.Ε.Π.Α.

Άρθρο 49 Αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης της Ν.Ε.Π.Α.

Άρθρο 50 Ακυρότητα αποφάσεων της γενικής συνέλευσης της Ν.Ε.Π.Α.

Άρθρο 51 Διαδικασία διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης της Ν.Ε.Π.Α.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΒΙΒΛΙΑ, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 52 Λογιστικά αρχεία και εταιρική χρήση της Ν.Ε.Π.Α.

Άρθρο 53 Διάθεση κερδών της Ν.Ε.Π.Α.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 54 Δικαιώματα μειοψηφίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 55 Λύση της Ν.Ε.Π.Α.

Άρθρο 56 Εκκαθάριση της Ν.Ε.Π.Α.

Άρθρο 57 Υποχρεώσεις εκκαθαριστών ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΒΔΟΜΟ: ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΗΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Άρθρο 58 Μητρώο Ν.Ε.Π.Α.

Άρθρο 59 Εποπτεία Μητρώου Ν.Ε.Π.Α.

Άρθρο 60 Λειτουργία Μητρώου Ν.Ε.Π.Α.

Άρθρο 61 Καταχώρηση καταστατικού και αρμοδιότητες επόπτη Μητρώου Ν.Ε.Π.Α.

Άρθρο 62 Πράξεις και στοιχεία του Μητρώου Ν.Ε.Π.Α. σε σχέση με τρίτους

Άρθρο 63 Πρόσβαση στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 64 Απαγόρευση μετατροπών

Άρθρο 65 Φορολογικά θέματα Ν.Ε.Π.Α.

Άρθρο 66 Μη εφαρμογή διατάξεων Αστικού Κώδικα, Εμπορικού Νόμου και δικαίου ανωνύμων εταιρειών

Άρθρο 67 Ποινικές Κυρώσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Άρθρο 68 Εταιρείες Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής

Άρθρο 69 Μητρώο Ε.Ι.Π.Α.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Β΄

Άρθρο 70 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Β΄

Άρθρο 71 Μεταβατικές διατάξεις Μέρους Β΄ ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 72 Ηλεκτρονική δήλωση ακινησίας σκαφών και πλοίων αναψυχής ιδιωτικής χρήσης

Άρθρο 73 Ηλεκτρονική δήλωση αργίας επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και τουριστικών ημερόπλοιων

Άρθρο 74 Ασφάλιση πλοίων και σκαφών λοιπών κατηγοριών

Άρθρο 75 Επιμήκυνση χρόνου τοποθέτησης πλωτής εξέδρας

ΜΕΡΟΣ Δ΄: ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ.

Άρθρο 76 Διενέργεια τακτικών μεταθέσεων Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. σε περίπτωση μη επάρκειας πιστώσεων

Άρθρο 77 Γονική άδεια στα στελέχη Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ.

Άρθρο 78 Άδεια πατρότητας στα στελέχη Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ.

ΜΕΡΟΣ Ε΄: ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Άρθρο 79 Επιδότηση Πρακτικής άσκησης επί πλοίου σπουδαστών Α.Ε.Ν. Αντικατάσταση παρ. 8 άρθρου 9 του ν. 2575/1998

Άρθρο 80 Ειδικό διδακτικό προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) προερχόμενο από Τ.Ε.Ι. Τροποποίηση άρθρου 8 του ν. 3450/2006

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄: ΘΕΜΑΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο 81 Διαχείριση αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου από φορείς διαχείρισης λιμένων

Άρθρο 82 Αδειοδότηση κατασκευών και εγκαταστάσεων εντός χερσαίας ζώνης λιμένος -Τροποποίηση άρθρου 137 του ν. 4759/2020

Άρθρο 83 Αποδοχές Προσωπικού Πλοηγικών Σταθμών Προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 10 του ν. 3142/1955

ΜΕΡΟΣ Ζ΄: ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΤΟΠΛΟΙΑΣ

Άρθρο 84 Διαγραφή πλοίων από το νηολόγιο Αντικατάσταση παρ. 3 άρθρου 18 του ν.δ. 187/1973

Άρθρο 85 Παροχή έκπτωσης ναύλου σε όχημα μη χαρακτηρισμένο ως «αναπηρικό» για άτομα με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 4 του ν. 3709/2008

ΜΕΡΟΣ Η΄: ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 86 Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Θ΄: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΟΠΛΟΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 2160/1993

Άρθρο 87 Δημιουργία και λειτουργία τουριστικών λιμένων Ορισμοί Εξειδίκευση προδιαγραφών ανά είδος λιμενικής εγκατάστασης Τροποποίηση παρ. 1 και 6 άρθρου 29 του ν. 2160/1993

Άρθρο 88 Χρήση και εκμετάλλευση τουριστικών λιμένων Τροποποίηση χωροθέτησης υφιστάμενων Τροποποίηση παρ. 1, 2, 5 και 6 του άρθρου 30 του ν. 2160/1993

Άρθρο 89 Σχεδιασμός της μαρίνας Νομιμοποίηση των καθ’ υπέρβαση της χωροθέτησης ή χωρίς άδεια έργων και εγκαταστάσεων εντός της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης Έκδοση άδειας λειτουργίας Τροποποίηση παρ. 1, 2, 4 και 10.1 και 10.3, αντικατάσταση περ. β΄ της παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993

Άρθρο 90 Θέματα Λειτουργίας Τουριστικών Λιμένων Τροποποίηση του άρθρου 31α του ν. 2160/1993

Άρθρο 91 Υποκατάσταση του φορέα διαχείρισης τουριστικού λιμένα με ειδική αιτιολογία -Συμβάσεις παραχώρησης τουριστικών λιμένων από το ΤΑΙ.ΠΕ.Δ. Τροποποίηση παρ. 2 και προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 33 του ν. 2160/1993

Άρθρο 92 Διαδικασία υπολογισμού ανταλλάγματος παραχώρησης τουριστικού λιμένος Αντικατάσταση άρθρου 34β του ν. 2160/1993

Άρθρο 93 Επίλυση διαφορών από συμβάσεις παραχώρησης Προσθήκη άρθρου 34γ στον ν. 2160/1993

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 4442/2016, 4179/2013, 4276/2014

Άρθρο 94 Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας τουριστικών λιμένων (Ειδικής Τουριστικής Υποδομής) Προσθήκη Κεφαλαίου ΛΘ΄ στον ν. 4442/2016

Άρθρο 95 Έγκριση λειτουργίας τουριστικών λιμένων και αδειοδοτούσα αρχή Προσθήκη άρθρου 288 στον ν. 4442/2016

Άρθρο 96 Παράβολο Προσθήκη άρθρου 289 στον ν. 4442/2016

Άρθρο 97 Έλεγχοι Παραβάσεις Κυρώσεις Προσθήκη άρθρου 290 στον ν. 4442/2016

Άρθρο 98 Μεταβατικές διατάξεις Εξουσιοδοτικές διατάξεις Προσθήκη άρθρου 291 στον ν. 4442/2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

Άρθρο 99 Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας χιονοδρομικών κέντρων (Ειδικής Τουριστικής Υποδομής) Προσθήκη Κεφαλαίου ΛΙ΄

Άρθρο 100 Πεδίο εφαρμογής Προσθήκη άρθρου 292 στον ν. 4442/2016

Άρθρο 101 Αδειοδοτούσα Αρχή Προσθήκη άρθρου 293 στον ν. 4442/2016

Άρθρο 102 Έγκριση λειτουργίας της δραστηριότητας των χιονοδρομικών κέντρων Προσθήκη άρθρου 294 στον ν. 4442/2016

Άρθρο 103 Παράβολο Προσθήκη άρθρου 295

Άρθρο 104 Έλεγχοι Προσθήκη άρθρου 296 στον ν. 4442/2016

Άρθρο 105 Παραβάσεις Κυρώσεις Προσθήκη άρθρου 297 στον ν. 4442/2016

Άρθρο 106 Διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας Προσθήκη άρθρου 298 στον ν. 4442/2016

Άρθρο 107 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Προσθήκη άρθρου 292 στον ν. 4442/2016

Άρθρο 108 Μεταβατικές διατάξεις Προσθήκη άρθρου 300 στον ν. 4442/2016

Άρθρο 109 Έγκριση λειτουργίας χιονοδρομικών κέντρων Τροποποίηση άρθρου 13 του ν. 4179/2013

Άρθρο 110 Κατηγορίες εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 1 του ν. 4276/2014

ΜΕΡΟΣ Ι΄: ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 111 Μετατάξεις προσωπικού Ο.Λ.Π. Α.Ε. και Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Τροποποίηση άρθρου 87 του ν. 4876/2021

Άρθρο 112 Κυρώσεις κατά των παραβατών των Γενικών και Ειδικών Κανονισμών Λιμένων Τροποποίηση παρ. 1, 3, 5, 6, αντικατάσταση παρ. 2 και 8 άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου

Άρθρο 113 Έκτακτη ενίσχυση της κτηνοτροφικής παραγωγής στη νησιωτική Ελλάδα που πλήττεται λόγω των σημαντικών αυξήσεων του κόστους εισροών

Άρθρο 114 Συμφωνίες παραχώρησης τουριστικών λιμένων πριν από την ολοκλήρωση σταδίου χωροθέτησης

Άρθρο 115 Προϋποθέσεις πρόωρης λήξης συμβάσεων μίσθωσης τουριστικών λιμένων

Άρθρο 116 Υπεύθυνος λειτουργίας για κολυμβητικές δεξαμενές εντός τουριστικών καταλυμάτων -Τροποποίηση παρ. 2 και αντικατάσταση περ. β΄ παρ. 3 άρθρου 46 του ν. 4688/2020

Άρθρο 117 Προθεσμία μεταβίβασης και καταβολής μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ιαματικές Πηγές Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία» (Ι.Π.Ε. Α.Ε.) Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 18 του ν. 4875/2021

Άρθρο 118 Προθεσμία μεταβίβασης μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ιαματικές Πηγές Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία» (Ι.Π.Ε. Α.Ε.) Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 25 του ν. 4875/2021

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Άρθρο 119 Δημοσιοποίηση της εμπορικής επωνυμίας επιχειρήσεων που παραβιάζουν τα μέτρα περιστολής φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας σε περιόδους κρίσης

Άρθρο 120 Περιστολή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας στην αγορά γεωργικών προϊόντων και τροφίμων Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 58 του ν. 4818/2021

Άρθρο 121 Καθορισμός ανωτάτου ορίου αναπροσαρμογής μισθώματος για εμπορικές και επαγγελματικές μισθώσεις ακινήτων για το έτος 2022

Άρθρο 122 Χρονική μετάθεση της διαδικασίας εκλογής μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των επιμελητηρίων του ν. 4497/2017

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 123 Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών νοσηλευτών Τροποποίηση άρθρου 165 ν. 4763/2020

Άρθρο 124 Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών βοηθών βρεφοκόμων παιδοκόμων Τροποποίηση άρθρου 102 ν. 4790/2021

Άρθρο 125 Προγραμματισμός χορήγησης αδειών σε εκπαιδευτικούς και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Άρθρο 126 Βιομηχανικά διδακτορικά

Άρθρο 127 Επισκέπτες καθηγητές Επισκέπτες ερευνητές

Άρθρο 128 Εξεταστές της γνώσης ξένων γλωσσών στα συμβούλια επιλογής στελεχών εκπαίδευσης Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 33 ν. 4823/2021

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Άρθρο 129 Μέτρα αποτροπής κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές NATURA, δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση

Άρθρο 130 Έκταση εφαρμογής

Άρθρο 131 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 132 Ρυθμίσεις συμβάσεων για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης των εγκαταστάσεων και των οχημάτων, καθώς και για την προμήθεια μέσων ατομικής και συλλογικής προστασίας της ανωνύμου εταιρείας «Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε.» και της ανωνύμου εταιρείας «Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε.».

Άρθρο 133 Παράταση ισχύος συμβάσεων καθαριότητας του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-EΦΚΑ)

Άρθρο 134 Παράταση ισχύος προϋπολογισμού Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού

Άρθρο 135 Υπαγωγή των συμβάσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και αυτών που συγχρηματοδοτούνται από πόρους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου στον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 324 ν. 4700/2020

ΜΕΡΟΣ ΙΑ΄: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 136 Έναρξη ισχύος

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΠΛΟΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1
Ορισμοί

1. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, οι όροι που χρησιμοποιούνται έχουν την ακόλουθη έννοια:

α. «Πλοίο αναψυχής»: Το σκάφος ολικού μήκους άνω των επτά (7) μέτρων, ιστιοφόρο ή μηχανοκίνητο, με κύρια κατά προορισμό χρήση την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής, βάσει της γενικής κατασκευής του.

β. «Ιδιωτικό πλοίο αναψυχής»: Το πλοίο αναψυχής, το οποίο είναι χαρακτηρισμένο ως ιδιωτικό, σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους της σημαίας που φέρει και χρησιμοποιείται για ιδιωτικούς σκοπούς, και όχι για οποιαδήποτε

εμπορική ή κερδοσκοπική δραστηριότητα, υπό την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 3.

γ. «Επαγγελματικό πλοίο αναψυχής»: Το πλοίο αναψυχής, το οποίο είναι χαρακτηρισμένο ως επαγγελματικό, σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους της σημαίας που φέρει, για την εκμετάλλευση του οποίου συνάπτεται σύμβαση ολικής ναύλωσης, υπό την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 3. Το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής είναι μεταφορικής ικανότητας έως και σαράντα εννέα (49) επιβατών και διαθέτει επαρκείς και κατάλληλους χώρους ενδιαίτησης, ειδικά για τους επιβάτες.

δ. «Επαγγελματικό Τουριστικό Ημερόπλοιο»: Το επαγγελματικό μικρό σκάφος μεταφοράς επιβατών, κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού Λιμένα υπ’ αριθμ. 23, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 2122/01/2000/ 11.2.2000 απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας (Β΄ 231), ή το πλοίο αναψυχής ή το επιβατηγό τουριστικό πλοίο το οποίο εκτελεί περιηγητικούς πλόες, περιορισμένης χρονικής διάρκειας, με σκοπό τη θαλάσσια περιήγηση ή τη λήψη θαλασσίου λουτρού, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 10.

ε. «Παραδοσιακό πλοίο»: Το πλοίο αναψυχής υπό ελληνική σημαία, επαγγελματικό ή ιδιωτικό, το οποίο είναι πρωτότυπο ή ομοίωμα ιστορικού ή παλαιού πλοίου, έχει κατασκευασθεί, κατά το μεγαλύτερο μέρος του, από υλικά όμοια με αυτά που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του πρωτότυπου και συγκεντρώνει τα κριτήρια χαρακτηρισμού του ως παραδοσιακού, όπως αυτά εξειδικεύονται στην απόφαση της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 21.

στ. «Ξύλινο πλοίο»: Το πλοίο αναψυχης υπό ελληνική σημαία, επαγγελματικό ή ιδιωτικό, του οποίου η βασική κατασκευή είναι από ξυλεία, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε.) ή την Άδεια Εκτέλεσης Πλόων (Α.Ε.Π.) και δεν εμπίπτει στην περ. (ε).

ζ. «Μηχανοκίνητο πλοίο αναψυχής»: Το πλοίο αναψυχής, το οποίο διαθέτει μηχανή τόσο ως κύριο μέσο πρόωσης όσο και ως βοηθητικό μέσο πρόωσης, εφόσον απαιτείται.

η. «Ιστιοφόρο πλοίο αναψυχής»: Το πλοίο αναψυχής, το οποίο διαθέτει επαρκή ιστιοφορία ως κύριο μέσο πρόωσης και δύναται να φέρει μηχανή ως βοηθητικό μέσο πρόωσης. Για τη δραστηριοποίηση πλοίου του πρώτου εδαφίου, ως επαγγελματικού, σύμφωνα με την περ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 3, πρέπει να πληρούνται τα κριτήρια και οι προδιαγραφές που εξειδικεύονται με την απόφαση της περ. (β) της παρ. 1 του άρθρου 21.

θ. «Χώροι ενδιαίτησης»: Οι κλειστοί χώροι διαμονής, σίτισης και υγιεινής του πλοίου.

ι. «e Mητρώο Πλοίων»: Το Μητρώο που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 2.

ια. «Πλοιοκτήτης»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο συνδέεται με πλοίο με εμπράγματη σχέση κυρίου και πράγματος, ενώ εφόσον πρόκειται για επαγγελματικό πλοίο, συνδέεται και με εμπορική σχέση.

ιβ. «Εφοπλιστής»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο εκμεταλλεύεται κερδοσκοπικά επαγγελματικό πλοίο, που ανήκει κατά κυριότητα σε άλλο πρόσωπο. Στην ίδια έννοια, περιλαμβάνεται ο μισθωτής επαγγελματικού πλοίου αναψυχής μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης, εφόσον στην οικεία σύμβαση επιτρέπεται η εκναύλωσή του στον τελικό χρήστη.

ιγ. «Εκναυλωτής»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο έχει δικαίωμα παραχώρησης χρήσης επαγγελματικού πλοίου αναψυχής στον ναυλωτή, με ολική ναύλωση.

ιδ. «Ναυλωτής»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο είναι αντισυμβαλλόμενο του εκναυλωτή και προβαίνει στην ολική ναύλωση επαγγελματικού πλοίου αναψυχής.

ιε. «Μισθωτής πλοίου αναψυχής μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο έχει παραχωρηθεί από αντισυμβαλλόμενο νομικό πρόσωπο (εκμισθωτής), έναντι μισθώματος και στο πλαίσιο σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης, η χρήση ιδιωτικού ή επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, κατά την έννοια του ν. 1665/1986 (Α΄ 194). Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ο μισθωτής πλοίου αναψυχής, μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης, έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπεται να έχει ο εφοπλιστής, όταν πρόκειται για επαγγελματικό πλοίο αναψυχής ή ο πλοιοκτήτης, όταν πρόκειται για ιδιωτικό πλοίο αναψυχής.

ιστ. «Ναύλωση»: Η παραχώρηση χρήσης επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, έναντι χρηματικού ανταλλάγματος (ναύλος), με σκοπό την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής.

ιστα. «Ολική ναύλωση»: Η παραχώρηση χρήσης επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, εν όλω, για την οποία συνάπτεται μοναδικό ναυλοσύμφωνο.

ιστβ. «Μερική ναύλωση»: Η τμηματική παραχώρηση χρήσης επαγγελματικού πλοίου αναψυχής σε περισσότερους του ενός ναυλωτές, για την οποία συνάπτονται ξεχωριστά ναυλοσύμφωνα.

ιζ. «Χρηματοδοτική μίσθωση»: Η παραχώρηση χρήσης πλοίου αναψυχής μέσω σύμβασης, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 1665/1986.

ιη. «Μίσθωση άνευ απόπλου»: Η παραχώρηση χρήσης ελλιμενισμένου πλοίου αναψυχής, έναντι χρηματικού ανταλλάγματος (μίσθωμα), σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρ. 6 του άρθρου 3, κατά τη διάρκεια της οποίας απαγορεύεται η εκτέλεση πλόων. Δικαίωμα εκμίσθωσης του πλοίου έχει ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής του (εκμισθωτής), φυσικό ή νομικό πρόσωπο, μέσω σύμβασης, με την οποία παραχωρεί τη χρήση του σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο (μισθωτής).

ιθ. «Ναυλοσύμφωνο»: Η σύμβαση με την οποία αποδεικνύεται η εκμετάλλευση επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, με την, υπό όρους και προϋποθέσεις, ολική ναύλωσή του και στην οποία περιγράφονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών. Τα μέρη που συμβάλλονται είναι ο εκναυλωτής και ο ναυλωτής, ενώ, με την ίδια σύμβαση, δύνανται να συμβάλλονται και τρίτοι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3. Το ναυλοσύμφωνο καταρτίζεται εγγράφως, ενώ δύναται να συνάπτεται και ψηφιακά, σύμφωνα με το άρθρο 12.

κ. «Ιδιοχρησιμοποίηση»: Η δυνατότητα χρήσης επαγγελματικού πλοίου αναψυχής από τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή του, με αποκλειστικό σκοπό την εκτέλεση πλόων αναψυχής, κατά την περίοδο που δεν εκτελεί εμπορική ή κερδοσκοπική δραστηριότητα, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 15.

κα. «Πλοίαρχος»: Ο ναυτικός, ο οποίος κατέχει το κατάλληλο πιστοποιητικό ικανότητας, που έχει εκδοθεί ή αναγνωριστεί από το κράτος της σημαίας που φέρει το πλοίο, και στον οποίο έχει ανατεθεί, με σύμβαση ναυτολόγησης, η διακυβέρνηση του πλοίου αναψυχής.

κβ. «Κυβερνήτης»: κβα. Για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής, για τα

οποία δεν υφίσταται υποχρέωση τήρησης οργανικής σύνθεσης πληρώματος: Ο μισθωτός ή αυτοπασχολούμενος ή ο επιβάτης ή ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής ο οποίος κατέχει το κατάλληλο αποδεικτικό για τη διακυβέρνησή του, σύμφωνα με την απόφαση της περ. (γ) της παρ. 1 του άρθρου 21.

κββ. Για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής: Το πρόσωπο το οποίο κατέχει το κατάλληλο αποδεικτικό για τη διακυβέρνησή του, σύμφωνα με την απόφαση της περ. (γ) της παρ. 1 του άρθρου 21.

κβγ. Για τα πλοία αναψυχής, τα οποία τηρούν ναυτολόγιο ή κατάσταση πληρώματος του ν. 2575/1998 (Α΄ 23), ανεξαρτήτως υποχρέωσης ή μη για τήρηση οργανικής σύνθεσης πληρώματος: Ο ναυτικός, ο οποίος κατέχει το κατάλληλο πιστοποιητικό ικανότητας, που έχει εκδοθεί ή αναγνωριστεί από το κράτος της σημαίας που φέρει το πλοίο, και στον οποίο έχει ανατεθεί, με σύμβαση ναυτολόγησης, η διακυβέρνηση του πλοίου αναψυχής.

κβδ. Για τα πλοία αναψυχής που τηρούν ναυτολόγιο ή κατάσταση πληρώματος του ν. 2575/1998 και για τα οποία δεν υφίσταται υποχρέωση τήρησης οργανικής σύνθεσης πληρώματος: Ο ναυτικός, ο οποίος διαθέτει τα προσόντα που ορίζονται στην απόφαση που εκδίδεται κατ΄ εξουσιοδότησητης περ. (γ) της παρ. 1 του άρθρου 21, εξαιρουμένων των διατάξεών της που αφορούν σε Αποδεικτικό Ναυτικής Ικανότητας (Α.Ν.Ι.), σύμφωνα με το π.δ. 141/2014 (Α΄ 232), και στον οποίο έχει ανατεθεί, με σύμβαση ναυτολόγησης, η διακυβέρνηση του πλοίου αναψυχής.

Ο κυβερνήτης ασκεί τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που προβλέπονται για τον πλοίαρχο.

κγ. «Λοιπό προσωπικό»: Το προσωπικό που προσλαμβάνεται από τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή ή τον πλοίαρχο για την εξυπηρέτηση των επιβατών στα επαγγελματικά πλοία αναψυχής, για τα οποία υφίσταται υποχρέωση τήρησης οργανικής σύνθεσης πληρώματος, σύμφωνα με το άρθρο 11, και στα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια του άρθρου 10, τηρουμένων των σχετικών όρων και των προϋποθέσεων της απόφασης που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της περ. (α) της παρ. 9 του άρθρου 21.

κδ. «Βοηθητικό προσωπικό»: Οι εργαζόμενοι σε πλοία αναψυχής, για τα οποία δεν υφίσταται υποχρέωση τήρησης οργανικής σύνθεσης πληρώματος, εκτός του πλοιάρχου ή του κυβερνήτη και του πληρώματος.

κε. «Επιβάτης»: Κάθε άτομο επί πλοίου αναψυχής ή επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου, πλην του πλοιάρχου ή του κυβερνήτη, των μελών του πληρώματος, του λοιπού ή βοηθητικού προσωπικού και των παιδιών ηλικίας κάτω του ενός (1) έτους.

κστ. «Επιβαίνοντες»: Ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης, τα μέλη του πληρώματος, το λοιπό ή βοηθητικό προσωπικό, οι επιβάτες και τα παιδιά ηλικίας κάτω του ενός (1)

έτους, που επιβαίνουν σε πλοίο αναψυχής ή επαγγελματικό τουριστικό ημερόπλοιο.

κζ. «Αποβίβαση επιβάτη»: Η κάθοδος του επιβάτη από πλοίο αναψυχής ή επαγγελματικό τουριστικό ημερόπλοιο, η οποία είναι είτε προσωρινή, είτε οριστική, κατά τις υποπερ. κζα΄ και κζβ΄, αντίστοιχα.

κζα. «Προσωρινή»: Η αποβίβαση επιβάτη σε ενδιάμεσο λιμένα, από τον οποίο το πλοίο αποπλέει άνευ αυτού, με σκοπό την επανεπιβίβασή του, είτε από τον ίδιο είτε από έτερο λιμένα, μέχρι λήξεως της περιόδου σύμβασης ολικής ναύλωσης. Δεν νοείται προσωρινή η αποβίβαση επιβάτη που πραγματοποιείται ενόσω το πλοίο παραμένει στον λιμένα, εφόσον ο επιβάτης θα επανεπιβιβαστεί στο πλοίο προ του απόπλου του πλοίου από τον συγκεκριμένο λιμένα.

κζβ. «Οριστική»: Η αποβίβαση σε ενδιάμεσο προορισμό, κατόπιν της οποίας ο επιβάτης δεν έχει πρόθεση επανεπιβίβασης ή η αποβίβαση που πραγματοποιείται στη λήξη του ταξιδιού.

κη. «Επιβίβαση επιβάτη»: Η άνοδος του επιβάτη σε πλοίο αναψυχής ή σε επαγγελματικό τουριστικό ημερόπλοιο, η οποία είναι είτε αρχική είτε ενδιάμεση, κατά τις υποπερ. κηα΄ και κηβ΄, αντίστοιχα.

κηα. «Αρχική»: Η επιβίβαση στο σημείο έναρξης του ταξιδιού.

κηβ. «Ενδιάμεση»: Η επιβίβαση επιπλέον προσώπων, πέραν αυτών που επιβιβάστηκαν κατά την έναρξη του ταξιδιού, σε ενδιάμεσο λιμένα, από τον οποίο το πλοίο αποπλέει συμπεριλαμβανομένων αυτών.

2. Ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής, που αναφέρονται στο Μέρος Α΄, μπορούν να ενεργούν πράξεις που αναφέρονται σε αυτόν, μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, τηρουμένων κατά περίπτωση των όρων και των διαδικασιών που προβλέπονται από ειδικότερες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
e ΜΗΤΡΩΟ ΠΛΟΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Άρθρο 2
Μητρώο πλοίων αναψυχής και τουριστικών ημερόπλοιων

1.α. Δημιουργείται και τηρείται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ηλεκτρονικό Μητρώο πλοίων αναψυχής και τουριστικών ημερόπλοιων, με τίτλο «e Μητρώο Πλοίων», το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ) και στο οποίο καταχωρίζονται τα στοιχεία των πλοίων αναψυχής και των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων της παρ. 2, που απαιτούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για φορολογικούς, τελωνειακούς και ελεγκτικούς σκοπούς. Η πρόσβαση των χρηστών στο e Μητρώο Πλοίων πραγματοποιείται κατόπιν αυθεντικοποίησης, με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

(TAXISnet) και η είσοδος πραγματοποιείται μέσω του διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε. (www.aade.gr).

β. Κάθε διαλειτουργικότητα, μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών του e Μητρώου Πλοίων με συστήματα τρίτων φορέων του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 57 του άρθρου 2 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184), πραγματοποιείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 84 του ν. 4727/2020.

2. Στο e Μητρώο Πλοίων καταχωρίζονται:

α. τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής υπό ελληνική σημαία,

β. τα πλοία αναψυχής υπό ελληνική σημαία, εκτος αυτών της περ. (α), προκειμένου για τον χαρακτηρισμό τους ως επαγγελματικών και τη δραστηριοποίησή τους, σύμφωνα με το άρθρο 3,

γ. τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής (i) υπό σημαία άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ και (ii) υπό σημαία κράτους, εκτός της ΕΕ ή του ΕΟΧ, με ολικό μήκος άνω των τριάντα πέντε (35) μέτρων και υλικό κατασκευής: χάλυβα ή πλαστικό ή αλουμίνιο, προκειμένου για την δραστηριοποίησή τους, σύμφωνα με το άρθρο 3 και

δ. τα πλοία και μικρά σκάφη της περ. (δ) της παρ. 1 του άρθρου 1, υπό σημαία ελληνική ή άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ, προκειμένου για τον χαρακτηρισμό τους ως επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων και τη δραστηριοποίησή τους, σύμφωνα με το άρθρο 10.

3.α. Τα πλοία της περ. (γ) της παρ. 2, προκειμένου για την καταχώρισή τους στο e-Μητρώο Πλοίων, συμμορφώνονται με τις αντίστοιχες απαιτήσεις που ισχύουν για ιδίου τύπου πλοία υπό ελληνική σημαία, ως προς το κύτος και τις μηχανές, τον εξοπλισμό και τα μέσα του πλοίου, τους χώρους ενδιαίτησης επιβατών και πληρώματος, αναλόγως της κατηγορίας πλόων στην οποία εμπίπτουν και του μέγιστου αριθμό πληρώματος και επιβατών που επιτρέπεται να μεταφέρουν. Προς απόδειξη της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του πρώτου εδαφίου, τα πλοία είναι εφοδιασμένα με Πιστοποιητικό Ελέγχου Ξένου Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής (Π.Ε.Ξ.Ε.Π.Α.), το οποίο εκδίδεται από Αναγνωρισμένο Οργανισμό (Νηογνώμονα), εξουσιοδοτημένο να εκδίδει πιστοποιητικά αξιοπλοΐας για πλοία υπό ελληνική σημαία, αντίστοιχης κατηγορίας, σύμφωνα με την απόφαση της περ. (α) της παρ. 3 του άρθρου 21.

β. Τα πλοία των περ. (β) και (γ) της παρ. 2 του άρθρου 2, προκειμένου για την καταχώρισή τους στο e Μητρώο Πλοίων, διαθέτουν κλίνες επιβατών, ο αριθμός των οποίων αναγράφεται στο Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε.) ή στο Πιστοποιητικό Ασφαλείας (Π.Α.) ή στο Πιστοποιητικό Ελέγχου Ξένου Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής (Π.Ε.Ξ.Ε.Π.Α.).

4. Στο e Μητρώο Πλοίων υποβάλλονται στοιχεία που αφορούν στην πλοιοκτησία ή στον εφοπλισμό και στο πλοίο ως προς: τα διακριτικά, την κατηγορία και τον τύπο, το έγγραφο εθνικότητας ή την άδεια εκτέλεσης πλόων, τα τεχνικά στοιχεία, τους εγκεκριμένους πλόες, το πλήρωμα , την κατάσταση, την ασφάλιση, τα φορολογικά και λοιπά οικονομικά στοιχεία και τα δικαιώματα εγγραφής και μεταβολής της κατηγορίας, του πλοίου, καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο στοιχείο.

Άρθρο 3
Όροι και προϋποθέσεις για τη δραστηριοποίηση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής

1. Για την εκμετάλλευση και τη δραστηριοποίηση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής των περ. (β) και (γ) της παρ. 2 του άρθρου 2, απαιτούνται: (α) βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας της φορολογικής διοίκησης για την έναρξη εργασιών επαγγελματικής εκμετάλλευσης πλοίου και (β) καταχώριση των στοιχείων του πλοίου στο e-Μητρώο Πλοίων, σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

2.α. Η εκτέλεση σύμβασης ολικής ναύλωσης, στην οποία: ο τόπος (i) παράδοσης ή επαναπαράδοσης, (ii) παράδοσης και επαναπαράδοσης του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, στον ναυλωτή και στον εκναυλωτή, αντίστοιχα, και ο τόπος (iii) αρχικής επιβίβασης ή οριστικής αποβίβασης, (iv) αρχικής επιβίβασης και οριστικής αποβίβασης, των επιβατών, βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια, επιτρέπεται, μόνο, στα επαγγελματικά πλοία αναψυχής που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1.

β. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 8, η εκτέλεση σύμβασης ολικής ναύλωσης από πλοία αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας και πλην της ελληνικής, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως επαγγελματικά, σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους της σημαίας που φέρουν και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1, επιτρέπεται, μόνο, όταν: (α) ο τόπος (i) παράδοσης και επαναπαράδοσης του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής και (ii) επιβίβασης και αποβίβασης των επιβατών βρίσκεται στην αλλοδαπή και (β) εφόσον έχει καταβληθεί το αναλογούν «Τέλος Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής σύμφωνα με το Δίκαιο Άλλης Χώρας» (Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ.), σύμφωνα με την περ. (γ) της παρ. 1 του άρθρου 9.

3.α. Η μερική ναύλωση επαγγελματικού πλοίου αναψυχής απαγορεύεται. Επιτρέπεται η ολική ναύλωση επαγγελματικού πλοίου αναψυχής με ναυλοσύμφωνο, στο οποίο συμβάλλονται περισσότεροι του ενός ναυλωτές, εφόσον: (i) η διάρκεια της σύμβασης ολικής ναύλωσης είναι μεγαλύτερη των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών και (ii) ο αριθμός των επιβατών δεν υπερβαίνει τον αριθμό κλινών των επιβατών.

β. Εκμετάλλευση επαγγελματικού πλοίου αναψυχής για μεταφορά επιβατών με εισιτήριο απαγορεύεται υπό την επιφύλαξη της περ. (γ), ή φορτίων.

γ. Πλοία υπό σημαία ελληνική ή άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ, που εμπίπτουν στην περ. (α) της παρ. 2, δύνανται να δραστηριοποιούνται ως επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια του άρθρου 10, τηρουμένων των όρων και των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την εκμετάλλευση και τη δραστηριοποίησή τους, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, εφόσον για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, δεν εκτελούν, ταυτόχρονα, σύμβαση ολικής ναύλωσης, ως επαγγελματικά πλοία αναψυχής.

δ. Η εκμετάλλευση πλοίου χαρακτηρισμένου ως ιδιωτικού, ανεξαρτήτως σημαίας, εντός της Ελληνικής Επικράτειας, απαγορεύεται. Ομοίως, απαγορεύεται και η διαφήμιση της εκμετάλλευσης.

ε. Ο πλοιοκτήτης ή εφοπλιστής, όταν πρόκειται: εα. Για νομικό πρόσωπο, δεν συνάπτει σύμβαση ολικής ναύλωσης για το υπό την πλοιοκτησία ή τον εφοπλισμό του επαγγελματικό πλοίο αναψυχής, με τον νόμιμο εκπρόσωπο, τους κατόχους μετοχών ή εταιρικών μεριδίων, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους υπαλλήλους του, όταν ενεργούν ατομικώς ή ως εκπρόσωποι άλλου νομικού ή φυσικού προσώπου, καθώς και με πρόσωπα με τα οποία έχουν συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού ή είναι σύζυγοι ή συμβιούντες, κατά την έννοια του ν. 4356/2015 (Α΄ 181), αυτών.

εβ. Για φυσικό πρόσωπο, δεν συνάπτει σύμβαση ολικής ναύλωσης για το υπό την πλοιοκτησία ή τον εφοπλισμό του επαγγελματικό πλοίο αναψυχής, με πρόσωπα με τα οποία έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού ή είναι σύζυγοι ή συμβιούντες, κατά την έννοια του ν. 4356/2015, αυτού, όταν ενεργούν ατομικώς ή ως εκπρόσωποι άλλου νομικού ή φυσικού προσώπου.

στ. Κατά παρέκκλιση των υποπερ. εα΄ και εβ΄ της περ. (ε), ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής, είτε πρόκειται για φυσικό είτε για νομικό πρόσωπο, δύναται να συνάπτει σύμβαση ολικής ναύλωσης για το υπό την πλοιοκτησία ή τον εφοπλισμό του επαγγελματικό πλοίο αναψυχής, με οποιοδήποτε τουριστικό γραφείο κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155).

4. Δικαίωμα εκναύλωσης των πλοίων της περ. (α) της παρ. 2, έχουν:

α. οι πλοιοκτήτες, για τα υπό την πλοιοκτησία τους, οι εφοπλιστές, για τα υπό τον εφοπλισμό τους και οι μισθωτές πλοίου αναψυχής μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης, για τα υπό χρηματοδοτική μίσθωση, επαγγελματικά πλοία αναψυχής,

β. τα ναυτικά πρακτορεία, σύμφωνα με το π.δ. 225/1999 (Α΄ 130) τα ναυλομεσιτικά γραφεία και τα τουριστικά γραφεία, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4276/ 2014, ενεργώντας για λογαριασμό του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, υπό την προϋπόθεση της έγγραφης συγκατάθεσης και σχετικής εξουσιοδότησης του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, με τους οποίους καθίστανται συνυπεύθυνοι, για την τήρηση των σχετικών υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις διατάξεις του Μέρους Α΄ και των όρων του ναυλοσυμφώνου.

γ. Επιτρέπεται, στο πλαίσιο σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού, κατά την έννοια του άρθρου 3 του π.δ. 7/2018 (Α΄ 12), η ναύλωση επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, στην οποία συμβάλλεται ως ναυλωτής, τουριστικό γραφείο, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

γα. η διάρκεια της σύμβασης ολικής ναύλωσης του πλοίου να είναι:

γαα. μεγαλύτερη των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών ή γαβ. ίση ή μικρότερη των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών,

εφόσον ο αριθμός των επιβατών του πλοίου δεν υπερβαίνει τον αριθμό των κλινών επιβατών που διαθέτει το πλοίο, ανεξάρτητα από το εάν το ταξίδι περιλαμβάνει διανυκτέρευση, υπό την επιφύλαξη της παρ. 5,

γβ. στο ναυλοσύμφωνο αναφέρεται ότι το ταξίδι πραγματοποιείται στο πλαίσιο προγράμματος οργανωμένου ταξιδιού, που διοργανώνει το τουριστικό γραφείο,

γγ. το τουριστικό γραφείο εκδίδει ατομική διατακτική ταξιδιού, (voucher), σε κάθε επιβάτη.

Το τουριστικό γραφείο καθίσταται συνυπεύθυνο με τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή του πλοίου, για την τήρηση των σχετικών υποχρέωσεων που προκύπτουν από το Μέρος Α΄ και τους όρους του ναυλοσυμφώνου.

5.α. Κατά το χρονικό διάστημα εκτέλεσης σύμβασης ολικής ναύλωσης ο αριθμός των επιβατών δεν υπερβαίνει τον αριθμό των κλινών των επιβατών.

β. Κατ΄ εξαίρεση, η περ. (α) δεν εφαρμόζεται: βα. στην περίπτωση εκτέλεσης σύμβασης ολικής ναύλωσης διάρκειας έως και δώδεκα (12) ωρών, που δεν περιλαμβάνει διανυκτέρευση, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των επιβατών είναι μικρότερος ή ίσος του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού επιβατών, όπως αυτός ορίζεται στα πιστοποιητικά της παρ. 2, και

ββ. στην περίπτωση εκτέλεσης σύμβασης ολικής ναύλωσης διάρκειας άνω των (12) ωρών, από επαγγελματικό πλοίο αναψυχής ολικού μήκους έως είκοσι τεσσάρων (24) μέτρων και μεταφορικής ικανότητας έως και δώδεκα (12) επιβατών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό αναγράφεται στο ναυλοσύμφωνο, ως βασικός όρος.

6.α. Επιτρέπεται η μίσθωση άνευ απόπλου σε: (i) επαγγελματικά πλοία αναψυχής της περ. (α) της παρ. 2 και (ii) ιδιωτικά πλοία αναψυχής της περ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 2, εφόσον πληρούνται, σωρευτικά, οι εξής προϋποθέσεις:

αα. το πλοίο διαθέτει τα προβλεπόμενα για την κατηγορία του, ναυτιλιακά έγγραφα και πιστοποιητικά σε ισχύ,

αβ. το πλοίο διαθέτει ασφάλιση σε ισχύ, αγ. το πλοίο δεν τελεί σε καθεστώς αναστολής ή κατάσχεσης ή απαγόρευσης απόπλου για οιονδήποτε λόγο ή αργίας ή ακινησίας, κατά περίπτωση,

αδ. όταν πρόκειται για ιδιωτικό πλοίο αναψυχής, επιπλέον των προϋποθέσεων των υποπερ. αα΄ έως και αγ΄ τηρούνται και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική φορολογική νομοθεσία.

β. Κατά την περίοδο της μίσθωσης άνευ απόπλου του πλοίου αναψυχής, σύμφωνα με την περ. (α), ισχύουν ότι:

βα. δεν υφίσταται η υποχρέωση της τήρησης οργανικής σύνθεσης πληρώματος ή της ανάληψης διακυβέρνησης του πλοίου από πλοίαρχο ή κυβερνήτη. Στην περίπτωση πρόσληψης ή απασχόλησης προσωπικού, εφαρμόζονται, αναλογικά, οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 11, και

ββ. δεν υφίσταται η υποχρέωση της πρακτόρευσης πλοίου, σύμφωνα με το π.δ. 229/1995, ενώ στην περίπτωση ανάθεσης πρακτόρευσης του πλοίου σε ναυτικό πράκτορα, εφαρμόζεται, αναλογικά, το π.δ. 229/1995.

γ. Ο αριθμός των επιβαινόντων απαγορεύεται να είναι μεγαλύτερος του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού, όπως αυτός ορίζεται στην Άδεια Εκτέλεσης Πλόων (Α.Ε.Π.) ή στο Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε.) ή στο Πιστοποιητικό Ασφαλείας (Π.Α.) ή στο Πιστοποιητικό Ελέγχου Ξένου Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής (Π.Ε.Ξ.Ε.Π.Α.).

δ. Κατά την περίοδο όπου πλοίο αναψυχής τελεί σε καθεστώς μίσθωσης, σύμφωνα με την περ. (α), ισχύουν τα εξής:

δα. απαγορεύεται η εκ μέρους του μισθωτή παραχώρησή του σε τρίτο πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, και

δβ. εφόσον πρόκειται για επαγγελματικό πλοίο αναψυχής, οι ημέρες κατά τις οποίες τελεί σε καθεστώς μίσθωσης, δεν συνυπολογίζονται για τη συμπλήρωση του ελαχίστου ημερών ναύλωσης του άρθρου 4.

ε. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εκμετάλλευση πλοίου αναψυχής, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, ρυθμίζονται με την απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 21.

Άρθρο 4
Ελάχιστος αριθμός ημερών ναύλωσης

1.α. Τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής, που δραστηριοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 3, υποχρεούνται σε συμπλήρωση ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης ανά τριετία από την ημερομηνία καταχώρησής τους στο e Μητρώο Πλοίων, ο οποίος ορίζεται σε:

αα. εκατόν πέντε (105) ημέρες, εφόσον δεν υφίσταται υποχρέωση τήρησης οργανικής σύνθεσης πληρώματος, σύμφωνα με το άρθρο 11,

αβ. εβδομήντα πέντε (75) ημέρες, εφόσον υφίσταται υποχρέωση τήρησης οργανικής σύνθεσης πληρώματος, σύμφωνα με το άρθρο 11,

αγ. πενήντα (50) ημέρες, για τα ξύλινα πλοία της περ. (στ) της παρ. 1 του άρθρου 1, ανεξάρτητα εάν υφίσταται υποχρέωση τήρησης οργανικής σύνθεσης πληρώματος, σύμφωνα με το άρθρο 11, και

αδ. είκοσι πέντε (25) ημέρες για τα παραδοσιακά πλοία της περ. (ε) της παρ. 1 του άρθρου 1, ανεξάρτητα εάν υφίσταται υποχρέωση τήρησης οργανικής σύνθεσης πληρώματος, σύμφωνα με το άρθρο 11.

β. Για τον υπολογισμό του ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης επαγγελματικού πλοίου αναψυχής η διάρκεια της σύμβασης ολικής ναύλωσης μετατρέπεται σε ώρες, χωρίς να υπολογίζεται η υπολειπόμενη διάρκεια σε λεπτά. Το άθροισμα των ωρών που συμπληρώθηκαν μετατρέπεται σε ημέρες, διαιρούμενο διά είκοσι τέσσερα (24). Εάν το πηλίκο της διαίρεσης είναι δεκαδικός αριθμός, στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο, ενώ το ήμισυ (0,5) στον αμέσως επόμενο ακέραιο. Ο ακέραιος αριθμός που προκύπτει, αποτελεί το σύνολο των ημερών ναύλωσης του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής.

γ. Ο ελάχιστος αριθμός ημερών ναύλωσης μειώνεται για τα πλοία που έχουν συμπληρώσει ηλικία:

γα. πέντε (5) ετών, κατά πέντε τοις εκατό (5%), γβ. δέκα (10) ετών, κατά δέκα τοις εκατό (10%), γγ. δεκαπέντε (15) ετών, κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%), και γδ. για όσα έχουν συμπληρώσει τα είκοσι (20) έτη, κατά είκοσι τοις εκατό (20%). Στην περίπτωση που προκύπτει δεκαδικός αριθμός, γίνεται στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα, ενώ το ήμισυ (0,5) στην αμέσως μεγαλύτερη ακέραιη μονάδα.

δ. Για τον υπολογισμό της ηλικίας του πλοίου λαμβάνεται υπόψη το έτος ναυπήγησής του, όπως αυτό ορίζεται

στο Πιστοποιητικό Καταμέτρησής του ή σε άλλο ναυτιλιακό πιστοποιητικό ή έγγραφο.

2.α. Για τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης συνυπολογίζονται οι ημέρες που πραγματοποιούνται εντός και εκτός της ελληνικής επικράτειας, όπως αυτές προκύπτουν:

αα. από τα στοιχεία των αντίστοιχων ναυλοσυμφώνων που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά στην εφαρμογή «e -ναυλοσύμφωνο» της παρ. 1 του άρθρου 18 ή από τις εγγραφές των θυρίδων καταχώρισης των Ειδικών Εντύπων Πληροφοριακών Στοιχείων Επαγγελματικών Πλοίων Αναψυχής (Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α.), σύμφωνα με την απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 21, ή

αβ. από τα στοιχεία των αντίστοιχων ναυλοσυμφώνων που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά στην εφαρμογή «e -ναυλοσύμφωνο» και από τις εγγραφές των θυρίδων καταχώρισης των Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α., τα οποία αποτελούν τεκμήριο διενέργειας των σχετικών ημερών ναύλωσης.

β. Στην περίπτωση διαπίστωσης ελλειπουσών ημερών ναύλωσης για τη συμπλήρωση του ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού λαμβάνονται υπόψη πλεονάζουσες ημέρες της αμέσως προηγούμενης τριετίας.

γ. Οι ημέρες κατά τις οποίες επαγγελματικό πλοίο αναψυχής δεν εκτελεί σύμβαση ναύλωσης και ιδιοχρησιμοποιείται από τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή, σύμφωνα με την περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 15, δεν προσμετρώνται στη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης.

3. Αν μεταβληθεί η πλοιοκτησία ή ο εφοπλισμός, ο νέος πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής υπεισέρχεται στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις του προηγούμενου πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή σύμφωνα με το παρόν άρθρο και στα αντίστοιχα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του άρθρου 7 έναντι της Φορολογικής και Τελωνειακής Αρχής, εφόσον αφορούν στο πλοίο.

4.α. Ο έλεγχος των ημερών ναύλωσης, βάσει του συνόλου που προκύπτει από την ηλεκτρονική εφαρμογή «e -ναυλοσύμφωνο» και από τις εγγραφές των θυρίδων καταχώρισης των Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α., σύμφωνα με την περ. (α) της παρ. 2, διενεργείται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανά τριετία. Το αποτέλεσμα του υπολογισμού καταχωρίζεται στο e Μητρώο Πλοίων.

β. Στην περίπτωση αδυναμίας συμπλήρωσης του ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης, ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής δύναται να υποβάλει στο αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, πριν από τη λήξη της τριετίας, αίτηση για χορήγηση κατ΄ εξαίρεση παράτασης ενός (1) έτους, προκειμένου να συμπληρωθούν οι ελλείπουσες ημέρες ναύλωσης, εφόσον η αδυναμία οφείλεται σε ανωτέρα βία, εξαιρουμένης της περίπτωσης κατάσχεσης του πλοίου, σύμφωνα με το άρθρο 6, ή σε πραγματοποίηση εργασιών μετασκευής ή επισκευής, μεγάλης έκτασης, η οποία πιστοποιείται από τεχνική έκθεση του φορέα πιστοποίησης του πλοίου. Η παράταση εγκρίνεται και καταχωρίζεται στο e Μητρώο Πλοίων από το αρμόδιο όργανο του πρώτου εδαφίου της παρούσας.

Άρθρο 5
Αναστολή άσκησης της δραστηριοποίησης επαγγελματικού πλοίου αναψυχής

1.α. Ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, για το οποίο συντρέχει υποχρέωση συμπλήρωσης ελαχίστου αριθμού ημερών ναύλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4, δύναται να αναστείλει την άσκηση δραστηριοποίησης του πλοίου, αποκλειστικά, για χρονικό διάστημα ίσο με δώδεκα (12) διαδοχικούς μήνες.

β. Ως ημερομηνία έναρξης για τον υπολογισμό της περιόδου αναστολής της περ. (α) λογίζεται η ημερομηνία υποβολής της σχετικής δήλωσης του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή για τη σχετική μεταβολή στην κατάσταση του πλοίου, στο αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το οποίο καταχωρίζει την αναστολή στο e Μητρώο Πλοίων. Κατά την υποβολή της δήλωσης, ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής καταθέτει, ως πρωτότυπα, το Έγγραφο Εθνικότητας και το Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε.) ή το Πιστοποιητικό Ασφαλείας (Π.Α.) ή το Πιστοποιητικό Ελέγχου Ξένου Επαγγελματικού Πλοίου (Π.Ε.Ξ.Ε.Π.Α.).

γ. Το χρονικό διάστημα που υπολείπεται για τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης, αναστέλλεται, εξίσου, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναστολή της περ. (α) και αρχίζει να υπολογίζεται, εκ νέου, από την ημερομηνία παύσης της αναστολής.

δ. Η αναστολή της περ. (α) αίρεται αυτοδίκαια, μετά από την παρέλευση των δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης έναρξής της.

2. Επιτρέπεται η παύση της αναστολής, οποτεδήποτε, πριν τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος της περ. (α), κατόπιν υποβολής σχετικής δήλωσης του πλοιοκτήτη στο αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στην περίπτωση:

α. μεταβολής της πλοιοκτησίας ή του εφοπλισμού, ή β. εκούσιας παύσης της επαγγελματικής δραστηριότητας. Εφόσον δεν συντρέχουν οι λόγοι των περ. (α) και (β), η εκούσια αναστολή της περ. (γ) της παρ. 1 δεν τυγχάνει εφαρμογής και τεκμαίρεται ότι η επαγγελματική δραστηριοποίηση του πλοίου ουδέποτε είχε ανασταλεί.

3. Στην περίπτωση αυτοδίκαιης παύσης της αναστολής ή εκούσιας παύσης της, σύμφωνα με την περ. (δ) της παρ. 1 ή την περ. (α) ή (β) της παρ. 2, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο τελούσε σε καθεστώς αναστολής προκύπτει από το e Μητρώο Πλοίων.

4. Η δυνατότητα της περ. (α) της παρ. 1 παρέχεται άπαξ, κατά το χρονικό διάστημα εντός του οποίου απαιτείται η συμπλήρωση του ελαχίστου αριθμού ημερών ναύλωσης.

5. Κατά την περίοδο αναστολής άσκησης της δραστηριοποίησης επαγγελματικού πλοίου αναψυχής δεν επιτρέπονται η ιδιοχρησιμοποίησή του και κάθε άλλη κίνηση.

Άρθρο 6
Κατάσχεση επαγγελματικού πλοίου αναψυχής

1. Σε περίπτωση κατάσχεσης επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, για το οποίο συντρέχει υποχρέωση συμπλήρωσης ελαχίστου αριθμού ημερών ναύλωσης, σύμφωνα με άρθρο 4, αυτή αναστέλλεται για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό της ισχύος του μέτρου της απαγόρευσης απόπλου, που επιβάλλεται στο πλοίο συνεπεία της κατάσχεσης.

2. Ο υπολειπόμενος ελάχιστος αριθμός ημερών ναύλωσης συμπληρώνεται εντός χρονικού διαστήματος ίσου με το υπολειπόμενο κατά τον χρόνο επιβολής της κατάσχεσης, αρχής γενομένης από την ημερομηνία άρσης της απαγόρευσης απόπλου.

3. Ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής υποβάλλει: α. στη Λιμενική Αρχή επιβολής του μέτρου της απαγόρευσης απόπλου, εφόσον η κατάσχεση επιβλήθηκε εντός της Ελληνικής Επικράτειας, ή

β. στο αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εφόσον η κατάσχεση επιβλήθηκε εκτός της Ελληνικής Επικράτειας,αίτηση για την καταχώριση στο e Μητρώο Πλοίων της σχετικής μεταβολής στην κατάσταση του πλοίου, καταθέτοντας τα, σχετικά με την κατάσχεση, έγγραφα, ως αντίγραφα, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από τις ημερομηνίες επιβολής και άρσης της απαγόρευσης απόπλου της παρ. 1, αντίστοιχα.

Άρθρο 7
Οφειλές επαγγελματικών πλοίων αναψυχής

1.α. Για κάθε επαγγελματικό πλοίο αναψυχής το οποίο δεν εκπληρώνει την υποχρέωση συμπλήρωσης ελαχίστου αριθμού ημερών ναύλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4, καθώς και σε κάθε περίπτωση εκούσιας ή αυτοδίκαιης παύσης της επαγγελματικής δραστηριότητας, αποδίδονται στις αρμόδιες τελωνειακές και φορολογικές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εφόσον αυτό προκύπτει από την εφαρμογή του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α΄ 248) ή της εθνικής και ενωσιακής τελωνειακής νομοθεσίας:

αα. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), για την εισαγωγή ή την απόκτηση που του αναλογεί, και

αβ. οι αναλογούντες δασμοί, ο Φ.Π.Α., ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) ή ο Φόρος κατανάλωσης των καυσίμων, λιπαντικών και λοιπών αγαθών και υπηρεσιών για τους οποίους έτυχε απαλλαγής, καθώς και οι λοιπές συνεισπραττόμενες επιβαρύνσεις.

Για τον σκοπό αυτόν εκδίδεται κατά του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή πράξη του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στην οποία προσδιορίζεται η ημερομηνία παύσης ισχύος της επαγγελματικής δραστηριότητας και η οποία κοινοποιείται στις αρμόδιες τελωνειακές και φορολογικές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., για τη βεβαίωση, κατά τον χρόνο έκδοσης της πράξης αυτής, και την είσπραξη των δασμών, φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων των υποπερ. αα΄ και αβ΄, σύμφωνα με την απόφαση της παρ. 6 του άρθρου 21.

β. Σε περιπτώσεις εκούσιας ή αυτοδίκαιης παύσης της επαγγελματικής δραστηριότητας, και εφόσον κατά τον χρόνο αυτόν έχει συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός ημερών ναύλωσης, ισχύουν τα εξής:

βα. Σε περίπτωση εκούσιας παύσης της επαγγελματικής δραστηριότητας πλοίου, ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής δύναται, εντός ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της έκδοσης της πράξης του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, να αιτηθεί την ακύρωση της εν λόγω πράξης και την εκ νέου έναρξη της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Ως ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας του πρώτου εδαφίου, ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης της αρχικής πράξης, ώστε να προκύπτει η συνέχεια της επαγγελματικής δραστηριότητας του πλοίου. Στην περίπτωση αυτή και για την περίοδο που μεσολαβεί από την αρχική πράξη έως την ανάκληση αυτής, δεν είναι δυνατή η επαγγελματική δραστηριοποίηση του πλοίου και η χορήγηση απαλλαγών για δασμούς, Φ.Π.Α., (Ε.Φ.Κ.) καυσίμων, λιπαντικών και λοιπών αγαθών και για λοιπές συνεισπραττόμενες επιβαρύνσεις, κατά περίπτωση.

ββ. Σε περίπτωση αυτοδίκαιης παύσης εφαρμόζεται η υποπερ. βα΄. Στις περιπτώσεις όπου η αυτοδίκαιη παύση πραγματοποιείται λόγω μη τήρησης προθεσμίας για την εκπλήρωση συγκεκριμένων υποχρεώσεων εκ μέρους του πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή, σύμφωνα με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 21, η οριζόμενη προθεσμία παρατείνεται από την ημερομηνία που τεκμαίρεται ότι έχει πραγματοποιηθεί η παύση της επαγγελματικής δραστηριότητας του πλοίου, έως την εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης ακύρωσης σύμφωνα με την υποπερ. βα΄.

2.α. Η φορολογητέα αξία των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, για τα οποία ανακύπτει υποχρέωση καταβολής Φ.Π.Α., διαμορφώνεται ως εξής:

αα. Με βάση την αρχική τιμή πώλησης στον πρώτο αγοραστή, κατόπιν της ολοκλήρωσης της ναυπήγησης ή της κατασκευής του, με την επιφύλαξη της υποπερ. αβ΄. Η αξία του πρώτου εδαφίου της παρούσας μειώνεται λόγω παλαιότητας, μετά από τη συμπλήρωση του:

i. πρώτου έτους, κατά 20%, ii. δεύτερου έτους, κατά 25%, iii. τρίτου έτους, κατά 30%, iv. τέταρτου έτους, κατά 35%, v. πέμπτου έτους, κατά 40%, vi. έκτου έτους, κατά 45%, vii. έβδομου έτους, κατά 50%, viii. όγδοου έτους, κατά 55%, ix. ένατου έτους, κατά 60%, x. δέκατου έτους, κατά 65%, xi. ενδέκατου έτους, κατά 70%, xii. δωδέκατου έτους, κατά 75%, xiii. δέκατου τρίτου έτους, κατά 80%, xiv. δέκατου τέταρτου έτους, κατά 85%, xv. δέκατου πέμπτου έτους, κατά 90%. Οι παραπάνω μειώσεις της αξίας, λόγω παλαιότητας, υπολογίζονται ανά ημερολογιακό έτος, από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου του ναυπηγείου ή της επιχείρησης, η οποία κατασκεύασε το πλοίο αναψυχής. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν προκύπτει η ακριβής ημερομηνία ναυπήγησης ή κατασκευής, υπολογίζονται από την 1η Ιανουαρίου του έτους ναυπήγησης ή κατασκευής του πλοίου αναψυχής, όπως αυτή προκύπτει από οποιοδήποτε σχετικό ναυτιλιακό έγγραφο ή έγγραφο που έχει εκδοθεί από το ναυπηγείο. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν υφίσταται κάποιο παραστατικό ή αποδεικτικό έγγραφο, από το οποίο προκύπτει η αρχική αξία του πλοίου αναψυχής, αυτή καθορίζεται από βεβαίωση του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ν.Ε.Ε.).

αβ. Με βάση την αξία που προκύπτει από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του πλοίου, ως αυτή καθορίζεται κατά τον χρόνο απαίτησης του φόρου, εφόσον η αξία αυτή είναι μεγαλύτερη από την αξία που προκύπτει κατά την εφαρμογή της υποπερ. αα΄ της περ. (α). Στην περίπτωση αμφισβήτησης της ασφαλιζόμενης αξίας, λαμβάνεται υπόψη η μέση αξία των ασφαλιστηρίων συμβολαίων των δύο (2) προηγούμενων ετών.

αγ. Με βάση την τρέχουσα αξία του πλοίου, όπως αυτή υπολογίζεται κατά τον χρόνο που ο φόρος καθίσταται απαιτητός, αποκλειστικά στην περίπτωση μερικής ή ολικής καταστροφής του πλοίου λόγω ανωτέρας βίας, που συντρέχει ή προηγείται του χρόνου που ο φόρος καθίσταται απαιτητός και εφόσον η αξία αυτή είναι μικρότερη από αυτή που προσδιορίζεται, σύμφωνα με τις υποπερ. αα΄ και αβ΄. Ως ανωτέρα βία νοούνται τα ακραία φυσικά φαινόμενα, η εκδήλωση πυρκαγιάς, η ακούσια βύθιση ή προσάραξη ή σύγκρουση ή πρόσκρουση του πλοίου. H μερική ή ολική καταστροφή του πλοίου λόγω ανωτέρας βίας, αποδεικνύεται με βεβαίωση της Λιμενικής Αρχής της περιοχής εντός της οποίας έλαβε χώρα το συμβάν του προηγούμενου εδαφίου, συνοδευόμενη από τεχνική έκθεση του φορέα πιστοποίησης του πλοίου. Η τρέχουσα αξία του πλοίου, κατά τον χρόνο που ο φόρος καθίσταται απαιτητός, αποδεικνύεται με έγγραφη βεβαίωση του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

β. Η περ. (α) εφαρμόζεται και στην περίπτωση παράδοσης σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κώδικα Φ.Π.Α., εάν η φορολογητέα αξία που προσδιορίζεται, σύμφωνα με τον Κώδικα αυτό, είναι μικρότερη. Η περ.(α) εφαρμόζεται και για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας και την επιβολή άλλων φόρων, εκτός του Φ.Π.Α., για όλα τα πλοία αναψυχής, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου και μεταβιβάζονται αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΗΣ ΧΩΡΑΣ

Άρθρο 8
Όροι και προϋποθέσεις για τη δραστηριοποίηση πλοίων αναψυχής χαρακτηρισμένων ως επαγγελματικών, σύμφωνα με το Δίκαιο Άλλης Χώρας

1.α. Για τη δραστηριοποίηση, εντός της Ελληνικής Επικράτειας, πλοίου που δεν εμπίπτει στην περ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 3, ανεξαρτήτως σημαίας και πλην της ελληνικής, που έχει χαρακτηριστεί ως επαγγελματικό αναψυχής, σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους της σημαίας που φέρει και είναι ολικού μήκους άνω των τριάντα πέντε (35) μέτρων και έχει υλικό κατασκευής χάλυβα ή πλαστικό ή αλουμίνιο, απαιτείται «Άδεια εκναύλωσης ορισμένης ισχύος επαγγελματικού πλοίου αναψυχής

αναγνωρισμένου σύμφωνα με το δίκαιο άλλης χώρας» (“Specified Period Charter Permission”).

β. Τα πλοία της περ. (α) επιτρέπεται να εκτελούν σύμβαση ολικής νάυλωσης, στην οποία: ο τόπος (i) παράδοσης ή επαναπαράδοσης, (ii) παράδοσης και επαναπαράδοσης, του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής στον ναυλωτή και στον εκναυλωτή, αντίστοιχα, και ο τόπος (iii) αρχικής επιβίβασης ή οριστικής αποβίβασης, (iv) αρχικής επιβίβασης και οριστικής αποβίβασης, των επιβατών, βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια.

γ. Η μερική ναύλωση και εκμετάλλευση επαγγελματικού πλοίου αναψυχής για τη μεταφορά επιβατών με εισιτήριο ή φορτίων, απαγορεύονται.

δ. Κατά το χρονικό διάστημα εκτέλεσης σύμβασης ολικής ναύλωσης, ο αριθμός επιβατών δεν υπερβαίνει τον αριθμό των κλινών των επιβατών.

2. Για την άδεια της περ. (α) της παρ. 1, ισχύουν τα εξής: α. εγκρίνεται από τη Λιμενική Αρχή του τόπου παράδοσης του πλοίου, όταν αυτός βρίσκεται στην ημεδαπή ή από την πρώτη πλησιέστερη Λιμενική Αρχή, κατά την είσοδο του πλοίου στην Ελληνική Επικράτεια, όταν ο τόπος παράδοσής του βρίσκεται στην αλλοδαπή, κατόπιν ελέγχου των προϋποθέσεων της παρ. 3 από όργανα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και της Λιμενικής Αρχής, κατά λόγο αρμοδιότητας, και

β. εκδίδεται ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής “e CharterPermission”, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην απόφαση της περ. (α) της παρ. 7 του άρθρου 21.

γ. Η μέγιστη διάρκειά της καθορίζεται σε είκοσι μία (21) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος, υπό την επιφύλαξη της απόφασης της περ. (γ) της παρ. 7 του άρθρου 21 και δύναται να παραταθεί για χρονικό διάστημα έως και επτά (7) ημέρες, για περιπτώσεις και υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην απόφαση της περ. (α) της παρ. 7 του άρθρου 21. Το χρονικό διάστημα του πρώτου εδαφίου μπορεί να αντιστοιχεί σε μία ή περισσότερες συμβάσεις ολικής ναύλωσης, για την οποία ή τις οποίες εκδίδεται ξεχωριστή άδεια, αρκεί το άθροισμα των ημερών να μην υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα.

δ. Για την εκμετάλλευση των πλοίων της παρ. 1 εντός της Ελληνικής Επικράτειας, τηρούνται οι υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη φορολογική και τελωνειακή νομοθεσία. Ειδικότερα, οι έχοντες την εκμετάλλευση των πλοίων:

δα. υποβάλλουν δηλώσεις Φ.Π.Α. για κάθε φορολογική περίοδο, η οποία ορίζεται ανά ημερολογιακό έτος, με την επιφύλαξη των άρθρων 47β και 47γ του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, Α΄ 248) και των αντίστοιχων διατάξεων που εφαρμόζονται στα έτερα κράτη μέλη της ΕΕ,

δβ. εκπληρώνουν την προϋπόθεση της περ.(ii) της υποπαρ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα Φ.Π.Α., για τη χορήγηση απαλλαγών από τον Φ.Π.Α., χωρίς λοιπές υποχρεώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι το πλοίο δύναται να εκτελεί διεθνείς πλόες, βάσει των πιστοποιητικών αξιοπλοΐας που διαθέτει,

δγ. απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης των στοιχείων λιανικής πώλησης, αποδείξεων λιανικής, μέσω φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού (Φ.Η.Μ.) [φορολογική ταμειακή μηχανή (Φ.Τ.Μ.) ή μηχανισμός «Ειδική Ασφαλής Φορολογική Διάταξη Σήμανσης Στοιχείων» Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.)], και

δδ. με την επιφύλαξη των άρθρων 47β και 47γ του Κώδικα Φ.Π.Α. και των αντίστοιχων διατάξεων που εφαρμόζονται στα έτερα κράτη μέλη της ΕΕ, εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που αφορούν: (i) στην εγγραφή στο φορολογικό μητρώο, (ii) στην υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α΄ 170) και του Κώδικα Φ.Π.Α., καθώς, και (iii) στην καταβολή του Φ.Π.Α., σύμφωνα με την περ. (δ) της παρ. 3, μέσω της εφαρμογής “e CharterPermission”, η οποία διαλειτουργεί για τον σκοπό αυτό με τις υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. Για τους έχοντες την εκμετάλλευση, οι οποίοι δεν είναι μόνιμα εγκατεστημένοι στο εσωτερικό της χώρας ή στο εσωτερικό έτερου κράτους μέλους της ΕΕ, εφαρμόζεται η περ. (δ) της παρ. 4 του άρθρου 36 του Κώδικα Φ.Π.Α.

3. Για την έκδοση της άδειας της παρ. 1, απαιτείται να πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α. να υφίσταται ενυπόγραφο ναυλοσύμφωνο, β. να έχει καταβληθεί το αναλογούν ειδικό τέλος υπέρ του Δημοσίου με την ονομασία «Τέλος Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής αναγνωρισμένου σύμφωνα με το Δίκαιο Άλλης Χώρας» (Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ.), σύμφωνα με το άρθρο 9,

γ. το πλοίο να είναι εφοδιασμένο με Πιστοποιητικό Ελέγχου Ξένου Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής (Π.Ε.Ξ.Ε.Π.Α.). Εναλλακτικά, η δυνατότητα εκτέλεσης διεθνών πλόων τεκμαίρεται από το Πιστοποιητικό Ασφάλειας του Πλοίου που εκδίδεται, σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση «περί ασφαλείας της ανθρωπίνης ζωής εν θαλάσση, 1974» (SOLAS), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 1045/1980 (Α΄ 95), το οποίο συνοδεύεται από βεβαίωση περί του αριθμού διαθέσιμων κλινών επιβατών και πληρώματος, που εκδίδεται από αναγνωρισμένο οργανισμό, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 391/2009,

δ. να έχει καταβληθεί ο Φ.Π.Α. που αναλογεί επί του ναύλου σε ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%), με την επιφύλαξη των άρθρων 47β και 47γ του Κώδικα Φ.Π.Α. και των αντίστοιχων διατάξεων που εφαρμόζονται στα έτερα κράτη μέλη της ΕΕ. Για τον υπολογισμό του ποσού Φ.Π.Α. λαμβάνεται υπόψη η εφαρμογή τυχόν απαλλαγών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α.,

ε. η εκναύλωση του πλοίου να είναι η μοναδική πράξη που πραγματοποιεί ο υποκείμενος στον φόρο έχων την εκμετάλλευση στο εσωτερικό της χώρας, με την επιφύλαξη της ιδιοχρησιμοποίησης αυτού,

στ. ο έχων την εκμετάλλευση να μην διαθέτει μόνιμη εγκατάσταση στο εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) και τις συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας, και

ζ. ο έχων την εκμετάλλευση να έχει εγγραφεί στο φορολογικό μητρώο, με την επιφύλαξη των άρθρων 47β και 47γ του Κώδικα Φ.Π.Α. και των αντίστοιχων διατάξεων που εφαρμόζονται στα έτερα κράτη μέλη της ΕΕ, για τις πράξεις που υπάγονται στα άρθρα αυτά.

4. Για επαγγελματικά πλοία αναψυχής της παρ. 1, όταν διαπιστώνεται εκτέλεση σύμβασης ναύλωσης, χωρίς να κατοχυρώνεται δικαίωμα δραστηριοποίησης, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, οφείλονται ο αναλογών Φ.Π.Α. και οι λοιπές επιβαρύνσεις, σύμφωνα το άρθρο 7.

Άρθρο 9
Τέλος Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής, σύμφωνα με το Δίκαιο Άλλης Χώρας (Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ.)
1. Θεσπίζεται ειδικό Τέλος υπέρ του Δημοσίου, με την ονομασία «Τέλος Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής σύμφωνα με το Δίκαιο Άλλης Χώρας» (Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ.), το οποίο:

α. αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση της άδειας της παρ. 1 του άρθρου 8, στην περίπτωση που ο τόπος παράδοσης και επαναπαράδοσης του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής στον ναυλωτή και στον εκναυλωτή, αντίστοιχα, και ο τόπος αρχικής επιβίβασης και οριστικής αποβίβασης, των επιβατών, βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια ή

β. αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση της άδειας της παρ. 1 του άρθρου 8, στην περίπτωση που ο τόπος παράδοσης ή επαναπαράδοσης του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής στον ναυλωτή και στον εκναυλωτή, αντίστοιχα, και ο τόπος αρχικής επιβίβασης ή οριστικής αποβίβασης των επιβατών βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια ή

γ. αποτελεί προϋπόθεση για την εκτέλεση σύμβασης ολικής ναύλωσης εντός της Ελληνικής Επικράτειας από πλοία της περ. (β) της παρ. 2 του άρθρου 3.

2.α. Το Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ. υπολογίζεται ανά μεμονωμένη σύμβαση ολικής ναύλωσης και για το σύνολο των ημερών που αυτή εκτελείται εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

β. Για τον υπολογισμό του Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ. της περ. (α) της παρ. 1, λαμβάνονται υπόψη: (α) η ολική χωρητικότητα του πλοίου (GT), σύμφωνα με το έγγραφο εθνικότητας ή το διεθνές πιστοποιητικό χωρητικότητας του πλοίου και (β) το χρονικό διάστημα εκτέλεσης σύμβασης ολικής ναύλωσης στην Ελληνική Επικράτεια. Το Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ. προκύπτει από τον εξής τύπο προσδιορισμού του Τέλους:

Τ= Β + (Η * ο.χ.α΄, ή Η * ο.χ.β΄, ή Η * ο.χ.γ΄, ή Η * ο.χ.δ΄, ή Η * ο.χ.ε΄, ή Η* ο.χ.στ΄, ή Η* ο.χ.ζ΄), όπου

Τ: Το ποσόν του Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ. σε ευρώ, με στρογγυλοποίηση στην επόμενη εκατοντάδα.

Β: Η βάση προσδιορισμού του Τέλους, η οποία ορίζεται στο ποσό των πεντακοσίων (500,00) ευρώ.

Η: Το σύνολο των ημερών που αντιστοιχούν στην εκτέλεση σύμβασης ολικής ναύλωσης εντός της Ελληνικής Επικράτειας, όπου: 1 ≤ Η ≤ (28).

ο.χ.α΄: τριάντα (30) ευρώ, για πλοία ολικής χωρητικότητας έως και 150 gt, ή

ο.χ.β΄: σαράντα (40) ευρώ, για πλοία ολικής χωρητικότητας άνω των 150 έως και 250 gt, ή

ο.χ.γ΄: σαράντα πέντε (45) ευρώ, για πλοία ολικής χωρητικότητας άνω των 250 έως και 500 gt, ή

ο.χ.δ΄: εκατό (100) ευρώ, για πλοία ολικής χωρητικότητας άνω των 500 έως και 1.000 gt, ή

ο.χ.ε΄: εκατόν δεκαπέντε (115) ευρώ, για πλοία ολικής χωρητικότητας άνω των 1.000 έως και 2.000 gt, ή

ο.χ.στ΄: εκατόν τριάντα (130) ευρώ, για πλοία ολικής χωρητικότητας άνω των 2.000 gt έως και 5.000 gt, ή

ο.χ.ζ΄: εκατόν πενήντα (150) ευρώ, για πλοία ολικής χωρητικότητας άνω των 5.000 gt.

γ. Για τον υπολογισμό του Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ. των περ. (β) και περ. (γ) της παρ. 1, λαμβάνονται υπόψη: (α) η ολική χωρητικότητα (GT), (β) το ολικό μήκος του πλοίου, σύμφωνα με το έγγραφό εθνικότητας ή το διεθνές πιστοποιητικό χωρητικότητας του πλοίου και (γ) το χρονικό διάστημα εκτέλεσης σύμβασης ολικής ναύλωσης στην Ελληνική Επικράτεια. Το Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ. προκύπτει από τον εξής τύπο προσδιορισμού του Τέλους:

Τ= Β + [Η * (ο.χ.α΄, ή ο.χ.β΄, ή ο.χ.γ΄, ή ο.χ.δ ΄, ή ο.χ.ε΄, ή ο.χ.στ΄, ή ο.χ. ζ΄ + μ.α΄, ή μ.β΄, ή μ.γ΄, ή μ.δ΄, ή μ.ε΄, ή μ.στ΄, ή μ.ζ΄, ή μ.η΄, ή μ.θ΄, ή μ.ι΄, ή μ.ια΄, ή μ.ιβ΄, ή μ.ιγ΄)], όπου

Τ: Το ποσόν του Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ. σε ευρώ, με στρογγυλοποίηση στην επόμενη εκατοντάδα.

Η: Το σύνολο των ημερών που διαρκεί η ναύλωση εντός της Ελληνικής Επικράτειας, όπου: 1 ≤ Η ≤ (28) για τον υπολογισμό του Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ. της περ. (β) της παρ. 1 και Η ≥ (01) για τον υπολογισμό του Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ. της περ. (γ) της παρ. 1.

μ.α΄: τριάντα (30) ευρώ, για πλοία ολικού μήκους έως 15 μ., ή

μ.β΄: εκατόν δέκα (110) ευρώ, για πλοία ολικού μήκους από 15 μ. έως 20 μ., ή

μ.γ΄: εκατόν εξήντα (160) ευρώ, για πλοία ολικού μήκους από 20 μ. έως 25 μ., ή

μ.δ΄: τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ, για πλοία ολικού μήκους από 25 μ. έως 30 μ., ή

μ.ε΄: πεντακόσια πενήντα (550) ευρώ, για πλοία ολικού μήκους από 30 μ. έως 35 μ., ή

μ.στ΄: οκτακόσια (800) ευρώ, για πλοία ολικού μήκους από 35 μ. έως 40 μ., ή

μ.ζ΄: χίλια τετρακόσια (1.400) ευρώ, για πλοία ολικού μήκους από 40 μ. έως 45 μ., ή

μ.η΄: χίλια επτακόσια πενήντα (1.750) ευρώ, για πλοία ολικού μήκους από 45 μ. έως 50 μ., ή

μ.θ΄: δύο χιλιάδες εξακόσια (2.600) ευρώ, για πλοία ολικού μήκους από 50 μ. έως 60 μ., ή

μ.ι΄: τέσσερις χιλιάδες διακόσια (4.200) ευρώ, για πλοία ολικού μήκους από 60 μ. έως 70 μ., ή

μ.ια΄: πέντε χιλιάδες εξακόσια (5.600) ευρώ, για πλοία ολικού μήκους από 70 μ. έως 85 μ., ή

μ.ιβ΄: επτά χιλιάδες πεντακόσια (7.500) ευρώ, για πλοία ολικού μήκους από 85 μ. έως 100 μ., ή

μ.ιγ΄: δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ, για πλοία ολικού μήκους άνω των 100 μ.

Οι τιμές των παραμέτρων «Β» και «ο.χ.΄» είναι οι ίδιες με αυτές που ισχύουν για τον τύπο προσδιορισμού του Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ. της περ. (β).

δ. Για τον υπολογισμό της παραμέτρου (Η), ισχύουν τα εξής:

δα. όταν 1 ≤ Η ≤ (28) και ως προς τις περ. (α) και (β) της παρ. 1, η διάρκεια του ναυλοσυμφώνου μετατρέπεται σε ώρες, χωρίς να υπολογίζεται η πλεονάζουσα διάρκεια σε λεπτά. Αθροίζεται η διάρκεια των ωρών της σύμβασης και το αποτέλεσμα του αθροίσματος μετατρέπεται σε ημέρες, διαιρούμενο διά είκοσι τέσσερα (24). Αν το πηλίκο της διαίρεσης είναι δεκαδικός αριθμός, στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο, ενώ το ήμισυ, στον αμέσως επόμενο ακέραιο, και

δ.β. όταν Η ≥ (01) και ως προς την περ. (γ) της παρ. 1, λαμβάνεται υπόψη η συνολική διάρκεια εκτέλεσης σύμβασης ολικής ναύλωσης εντός της Ελληνικής Επικράτειας, υπολογισμένη βάσει των ημερολογιακών ημερών που μεσολαβούν από την ημερομηνία εισόδου του πλοίου στην Ελληνική Επικράτεια έως και την ημερομηνία εξόδου του.

ε. Η πληρωμή του Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ. διενεργείται με κωδικό πληρωμής που εκδίδεται ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής “e CharterPermission” », σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην απόφαση της περ. (α) της παρ. 7 του άρθρου 21.

4. Υπόχρεος για την καταβολή του Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ. είναι ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής.

5. Τα έσοδα από το Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ. εγγράφονται ως πίστωση στον ειδικό φορέα του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εκάστου επομένου οικονομικού έτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΠΛΟΙΑ

Άρθρο 10
Όροι και προϋποθέσεις για τη δραστηριοποίηση επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων

1. Για την εκμετάλλευση και τη δραστηριοποίηση επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου που φέρει σημαία ελληνική ή άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ, απαιτούνται: (α) βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας της φορολογικής διοίκησης για την έναρξη εργασιών επαγγελματικής εκμετάλλευσης του πλοίου και (β) καταχώριση των στοιχείων του πλοίου στο e Μητρώο Πλοίων.

2.α. Τα πλοία της παρ. 1 εκτελούν κυκλικούς πλόες μεταξύ λιμένων, όρμων και ακτών της Ελληνικής Επικράτειας, όπου το σημείο έναρξης του πλου ταυτίζεται με το σημείο τερματισμού του και αποτελεί το σημείο αρχικής επιβίβασης και οριστικής αποβίβασης των επιβατών, με δυνατότητα προέκτασης στην αλλοδαπή. Το θαλάσσιο ταξίδι εκτελείται βάσει προγράμματος, το οποίο έχει εκ των προτέρων καθοριστεί και δημοσιοποιηθεί, και έναντι ενιαίου εισιτηρίου, ατομικού ή ομαδικού.

β. Επιτρέπεται: βα. να ορίζεται ως σημείο έναρξης και τερματισμού

ταξιδίου όρμος ή ακτή, και ββ. να πραγματοποιείται η αρχική επιβίβαση και η οριστική αποβίβαση των επιβατών από πλοίο που βρίσκεται αγκυροβολημένο σε λιμένα ή όρμο,

υπό την προϋπόθεση έγκρισης από την αρμόδια Λιμενική Αρχή.

γ. Από την έγκριση της περ. (β) και ως προς την υποπερ. βα΄, της περ. (β) εξαιρείται η περίπτωση κατά την οποία ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής διαθέτει την απόφαση της περ. (α) ή της περ. (β) της παρ. 1 του άρθρου 3 της

απόφασης που εκδίδεται κατ΄ εξουσιοδότηση της περ. (δ) της παρ. 1 του άρθρου 13 Α του ν. 2971/2001 (Α΄ 285).

3.α. Το ημερήσιο θαλάσσιο ταξίδι εκτελείται εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) ωρών.

αα. Στην περίπτωση όπου ημερήσιο θαλάσσιο ταξίδι περιλαμβάνει, ως ενδιάμεσο προορισμό, τουλάχιστον έναν ελληνικό λιμένα, ισχύουν τα εξής:

ααα. επιτρέπεται η αποβίβαση και παραμονή επιβατών στην ξηρά, υπό την προϋπόθεση επανεπιβίβασής τους στο πλοίο προ του απόπλου του για τη συνέχιση του πλου, και

ααβ. απαγορεύεται η ενδιάμεση επιβίβαση και η οριστική αποβίβαση επιβατών στο πλοίο και από το πλοίο, αντίστοιχα, εκτός αν επιβάλλεται για λόγους ασφάλειας ή απρόβλεπτων συμβάντων.

αβ. Στην περίπτωση κατά την οποία ημερήσιο θαλάσσιο ταξίδι δεν περιλαμβάνει ως ενδιάμεσο προορισμό ελληνικό λιμένα, παρά μόνο όρμους ή ακτές, επιτρέπεται η αποβίβαση και παραμονή επιβατών στην ξηρά χωρίς υποχρέωση για επανεπιβίβασή τους στο πλοίο κατά τον απόπλου του από το σημείο, υπό την προϋπόθεση επιστροφής του πλοίου στο σημείο, για την παραλαβή τους.

β. Επιτρέπεται η εκτέλεση ημερήσιου θαλάσσιου ταξιδιού ή θαλάσσιου ταξιδίου χρονικής διάρκειας άνω των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, που περιλαμβάνει διανυκτέρευση των επιβατών σε κατάλυμα της ξηράς, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

βα. το ταξίδι εκτελείται στο πλαίσιο ίδιας σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού, κατά την έννοια του άρθρου 3 του π.δ. 7/2018 (Α΄ 12),

ββ. ο λιμένας ή ο όρμος ή η ακτή οριστικής αποβίβασης των επιβατών είναι ο λιμένας ή ο όρμος ή η ακτή αρχικής επιβίβασης, και

βγ. το πλοίο παραμένει αγκυροβολημένο ή ελλιμενισμένο, κατά τη διάρκεια της διανυκτέρευσης των επιβατών, σε θέση για την οποία έχει εξασφαλιστεί η σύμφωνη γνώμη της Λιμενικής Αρχής στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας υπάγεται το σημείο παραμονής του πλοίου, επιπλέον όσων ορίζονται στην παρ. 5.

Εάν το πλοίο δεν διαθέτει χώρους ενδιαίτησης για το πλήρωμα, κατά τη διανυκτέρευση των επιβατών στην ξηρά, στη μεταξύ του πληρώματος και του πλοιοκτήτη καταρτιζόμενη σύμβαση, προβλέπεται η διασφάλιση κατάλληλου καταλύματος για το πλήρωμα από τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή, εκτός αν πρόκειται για τον τόπο κατοικίας του ναυτικού. Ως κατάλληλο κατάλυμα θεωρείται εκείνο που, ως προς τον κλιματισμό, τους κοιτώνες, τις κλίνες και τους χώρους υγιεινής, είναι τουλάχιστον ισοδύναμο με αυτό που καθορίζεται από τη νομοθεσία για την ενδιαίτηση του πληρώματος.

γ. Ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής, πριν την έναρξη της περιόδου δραστηριοποίησης, υποβάλλει δήλωση στις Λιμενικές Αρχές, στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται τα σημεία έναρξης και τερματισμού και των ενδιάμεσων προσεγγίσεων, εφόσον υπάρχουν, με την οποία γνωστοποιεί, αναλυτικά, τη χρονική περίοδο δραστηριοποίησης του πλοίου και το πρόγραμμα των θαλάσσιων ταξιδίων, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την κατηγορία και την έκταση των επιτρεπόμενων πλόων και το Πρωτόκολλο

Γενικής Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε.) ή το Πιστοποιητικό Ασφαλείας (Π.Α.) ή την Άδεια Εκτέλεσης Πλόων (Α.Ε.Π.) ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας για πλοία υπό σημαία άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ. Όμοια δήλωση απαιτείται για οποιαδήποτε τροποποίηση, πριν από την έναρξη του ημερήσιου θαλάσσιου ταξιδιού.

4. Κατ΄ εξαίρεση, λόγω έλλειψης ή ανεπάρκειας και ιδιομορφίας των υφιστάμενων συγκοινωνιακών εξυπηρετήσεων και συνθηκών ή για τον σκοπό της εξυπηρέτησης της τουριστικής κίνησης, επιτρέπονται:

α. η ενδιάμεση επιβίβαση επιβατών σε ελληνικό λιμένα ή όρμο ή ακτή στο πλαίσιο εκτέλεσης ημερήσιου θαλάσσιου ταξιδίου ή εκτέλεσης ταξιδιού της περ. (β) της παρ. 3, εφόσον η οριστική αποβίβασή τους πραγματοποιηθεί στο σημείο αυτό και υπό την προϋπόθεση της έγκρισης της Λιμενικής Αρχής στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο ενδιάμεσος λιμένας. Ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια Λιμενική Αρχή, για την έγκριση του πρώτου εδαφίου της παρούσας,

β. η αποβίβαση επιβατών σε ενδιάμεσο ελληνικό λιμένα στο πλαίσιο σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού, κατά την έννοια του άρθρου 3 του π.δ. 7/2018, εφόσον η οριστική αποβίβασή τους πραγματοποιηθεί στο σημείο της αρχικής επιβίβασής τους την ίδια ή διαφορετική ημερομηνία και υπό την προϋπόθεση έγκρισης της Λιμενικής Αρχής στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται το σημείο έναρξης του ταξιδίου. Ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια Λιμενική Αρχή για την έγκριση του πρώτου εδαφίου της παρούσας,

γ. η εκτέλεση θαλάσσιου ταξιδίου από επαγγελματικό τουριστικό ημερόπλοιοστο πλαίσιο συνδυασμένης μεταφοράς επιβατών και με έτερα μέσα μεταφοράς, εφόσον (i) το συνολικό ταξίδι πραγματοποιείται στο πλαίσιο ίδιας σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού, κατά την έννοια του άρθρου 3 του π.δ. 7/2018, (ii) η διάρκειά του δεν υπερβαίνει τις σαράντα οκτώ (48) ώρες και υπό την προϋπόθεση της έγκρισης της Λιμενικής Αρχής, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται το σημείο έναρξης του θαλάσσιου ταξιδιού. Ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια Λιμενική Αρχή την έγκριση του πρώτου εδαφίου της παρούσας,

δ. κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, η εκτέλεση μεταφοράς επιβατών όπου το σημείο έναρξης του πλου και της αρχικής επιβίβασης των επιβατών δεν ταυτίζεται με το σημείο τερματισμού του πλου και της οριστικής αποβίβασης των επιβατών και εφόσον δεν παραβλάπτεται η λειτουργία της δρομολογιακής γραμμής, στην περίπτωση όπου η μονή διαδρομή εξυπηρετείται από δρομολογημένο πλοίο, και κατόπιν απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με την οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις διενέργειας της κατ΄ εξαίρεση δραστηριοποίησης. Ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής υποβάλει αίτηση στο αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την έκδοση της απόφασης του πρώτου εδαφίου της παρούσας.

5.α. Τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια ελλιμενίζονται, αγκυροβολούν ή παραβάλλουν για αναμονή, επιβίβαση και αποβίβαση των επιβατών, σε θέσεις ή

σημεία που υποδεικνύονται από τον φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα ή της λιμενικής εγκατάστασης ή από τον προϊστάμενο της οικείας Λιμενικής Αρχής, κατά περίπτωση. Σε περίπτωση ανεπάρκειας των χώρων και λειτουργικής αδυναμίας εξυπηρέτησης των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων, ο αρμόδιος, κατά το πρώτο εδάφιο, καθορίζει τα αναγκαία μέτρα για την αγκυροβολία ή παραβολή ή θέση αναμονής, την επιβίβαση και την αποβίβαση.

β. Προκειμένου για όρμους και ακτές, ο προϊστάμενος της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής δύναται, με αιτιολογημένη απόφασή του για λόγους ασφάλειας ναυσιπλοΐας ή αδυναμίας λειτουργικής εξυπηρέτησης, να ορίσει ανώτατο αριθμό επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων που δραστηριοποιούνται ημερησίως στην περιοχή.

γ. Επιτρέπεται, μετά από έγκριση της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, η προσέγγιση επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων σε λουτρικές εγκαταστάσεις, εφόσον υπάρχει ειδική, προς τον σκοπό αυτό, θέση, προσδιορισμένη με σημαντήρες.

6. Τα πλοία του παρόντος άρθρου δύνανται να δραστηριοποιούνται ως επαγγελματικά πλοία αναψυχής της περ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 3, τηρουμένων, αναλογικά, των όρων και των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την εκμετάλλευση και τη δραστηριοποίησή τους, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, εφόσον για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δεν εκτελούν, ταυτόχρονα, περιηγητικούς πλόες έναντι εισιτηρίου, ως επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΛΟΙΟΥ

Άρθρο 11
Στελέχωση πλοίων αναψυχής και τουριστικών ημερόπλοιων

1. Για τα, υπό σημαία ελληνική ή άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ, επαγγελματικά πλοία αναψυχής της περ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 3, ολικού μήκους έως και είκοσι τεσσάρων (24) μέτρων και μεταφορικής ικανότητας: (i) έως και δεκατεσσάρων (14) επιβατών, ή (ii) έως και εικοσιπέντε (25) επιβατών όταν εκτελούν σύμβαση ολικής ναύλωσης διάρκειας έως και δώδεκα (12) ωρών που δεν περιλαμβάνει διανυκτέρευση, ισχύουν τα εξής:

α. Δεν υφίσταται υποχρέωση τήρησης οργανικής σύνθεσης πληρώματος. Τη διακυβέρνηση του πλοίου αναλαμβάνει πλοίαρχος ή κυβερνήτης, κατά την έννοια των περ. (κα) και (κβ) του άρθρου 1 και επιτρέπεται να εργάζονται σε αυτό πλήρωμα και βοηθητικό προσωπικό, κατά την έννοια της περ. (κδ) του ίδιου άρθρου.

β. Ο πλοίαρχος ή κυβερνήτης, το πλήρωμα και το βοηθητικό προσωπικό υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e Ε.Φ.Κ.Α.), υπό την επιφύλαξη της ενωσιακής νομοθεσίας αναφορικά με το δικαίωμα για ασφάλιση στο κράτος της σημαίας του πλοίου, εφόσον πρόκειται για πλοίο που φέρει σημαία κράτους μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ.

Ειδικότερα: βα. οι απογεγραμμένοι ναυτικοί που προσλαμβάνονται

στο πλοίο, ασφαλίζονται με βάση τη νομοθεσία για τον e Ε.Φ.Κ.Α. (πρώην Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο/ Ν.Α.Τ.),

ββ. οι κυβερνήτες, μη απογεγραμμένοι ναυτικοί, εφόσον παρέχουν εξηρτημένη εργασία, ασφαλίζονται με βάση τη νομοθεσία για τον e Ε.Φ.Κ.Α. που αφορά στους μισθωτούς (πρώην Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών/ Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.), ενώ εάν απασχολούνται μέσω σύμβασης παροχής υπηρεσιών, ασφαλίζονται με βάση τη νομοθεσία που αφορά στους μη μισθωτούς (πρώην Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών / Ο.Α.Ε.Ε.), και

βγ. το βοηθητικό προσωπικό υπάγεται στην ασφάλιση του e Ε.Φ.Κ.Α., σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην ασφαλιστική νομοθεσία ανά κατηγορία ειδικότητας.

2.α. Για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής της περ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 3: (i) ολικού μήκους άνω των είκοσι τεσσάρων (24) μέτρων, ανεξαρτήτως διάρκειας σύμβασης ολικής ναύλωσης και υπό την επιφύλαξη της περ. (α) της παρ. 3, και (ii) ολικού μήκους έως και είκοσι τεσσάρων (24) μέτρων, μεταφορικής ικανότητας άνω των δεκατεσσάρων (14) έως και σαράντα εννέα (49) επιβατών και όταν εκτελούν σύμβαση ολικής ναύλωσης διάρκειας άνω των δώδεκα (12) ωρών, υφίσταται υποχρέωση τήρησης οργανικής σύνθεσης πληρώματος.

αα. Για τα πλοία ολικής χωρητικότητας έως 650 gt: υπό σημαία κράτους μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ και πλην της ελληνικής, η υποχρέωση της περ. (α) ρυθμίζεται με την απόφαση της περ. (α) της παρ. 9 του άρθρου 21, ενώ για τα υπό σημαία κράτους εκτός της ΕΕ ή του ΕΟΧ, η υποχρέωση της περ. (α) ρυθμίζεται με την απόφαση της περ. (α) της παρ. 9 του άρθρου 21 μόνο ως προς τον αριθμό και την ειδικότητα.

αβ. Για τα πλοία ολικής χωρητικότητας από 650 gt και άνω, ανεξαρτήτως σημαίας και πλην της ελληνικής, τα θέματα της στελέχωσης ρυθμίζονται από τη νομοθεσία του κράτους της σημαίας που φέρουν.

αγ. Για τα πλοία υπό ελληνική σημαία και ανεξαρτήτως ολικής χωρητικότητας, η υποχρέωση της περ. (α) ρυθμίζεται με την απόφαση της περ. (α) της παρ. 9 του άρθρου 21.

β. Το θέμα της κοινωνικής ασφάλισης των ναυτικών, ρυθμίζεται:

βα. από την ελληνική νομοθεσία, υπό την επιφύλαξη της ενωσιακής νομοθεσίας αναφορικά με το δικαίωμα για ασφάλιση του ναυτικού στο κράτος της σημαίας του πλοίου, ως προς τα πλοία υπό σημαία κράτους μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ και ανεξαρτήτως ολικής χωρητικότητας, και

ββ. από την ελληνική νομοθεσία περί των ασφαλιστικών υποχρεώσεων των συμβεβλημένων πλοίων, υπό την επιφύλαξη της ενωσιακής νομοθεσίας αναφορικά με το δικαίωμα για ασφάλιση του ναυτικού στη χώρα προέλευσής του, ως προς τα πλοία υπό σημαία κράτους εκτός της ΕΕ ή του ΕΟΧ και ανεξαρτήτως ολικής χωρητικότητας.

γ. Εφόσον στο πλοίο απασχολείται λοιπό προσωπικό, κατά την έννοια της περ. (κγ) της παρ. 1 του άρθρου 1, αυτό ασφαλίζεται στον e Ε.Φ.Κ.Α., σύμφωνα με όσα

προβλέπονται στην ασφαλιστική νομοθεσία ανά κατηγορία ειδικότητας, υπό την επιφύλαξη της ενωσιακής νομοθεσίας αναφορικά με το δικαίωμα για ασφάλιση στο κράτος της σημαίας του πλοίου, εφόσον πρόκειται για πλοίο που φέρει σημαία κράτους μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ.

3.α. Για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής της περ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 3, ανεξαρτήτως ολικού μήκους και μεταφορικής ικανότητας άνω των είκοσι πέντε (25) έως και σαράντα εννέα (49) επιβατών, όταν εκτελούν σύμβαση ολικής ναύλωσης διάρκειας έως και δώδεκα (12) ωρών που δεν περιλαμβάνει διανυκτέρευση, υφίσταται υποχρέωση τήρησης οργανικής σύνθεσης πληρώματος.

αα. Για τα πλοία ολικής χωρητικότητας έως 650 gt: υπό σημαία κράτους μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ και πλην της ελληνικής, η υποχρέωση της περ. (α) ρυθμίζεται με τις αποφάσεις που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 87 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), ενώ για τα υπό σημαία κράτους εκτός της ΕΕ ή του ΕΟΧ, η υποχρέωση της περ. (α) ρυθμίζεται με τις αποφάσεις που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 87 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, μόνο ως προς τον αριθμό και την ειδικότητα.

αβ. Για τα πλοία ολικής χωρητικότητας από 650 gt και άνω, ανεξαρτήτως σημαίας και πλην της ελληνικής, τα θέματα της στελέχωσης ρυθμίζονται από τη νομοθεσία του κράτους της σημαίας που φέρουν.

αγ. Για τα πλοία υπό ελληνική σημαία και ανεξαρτήτως ολικής χωρητικότητας, η υποχρέωση της περ. (α) ρυθμίζεται από τις αποφάσεις που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 87 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου.

β. Για τα πλοία της περ. (α), ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στις περ. (β) και (γ) της παρ. 2.

4. Για τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια του άρθρου 10 ισχύει ότι:

α. Στα υπό ελληνική σημαία και ανεξαρτήτως ολικής χωρητικότητας, η οργανική σύνθεση πληρώματος καθορίζεται από τις αποφάσεις που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 87 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου.

β. Στα υπό σημαία άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ και ολικής χωρητικότητας:

βα. έως 650 gt, η οργανική σύνθεση πληρώματος καθορίζεται από τις υπουργικές αποφάσεις της περ. (α), ή

ββ. από 650 gt και άνω, τα θέματα της στελέχωσης ρυθμίζονται από τη νομοθεσία του Κράτους της σημαίας που φέρουν.

γ. Στα υπό σημαία άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ και ανεξαρτήτως ολικής χωρητικότητας, το θέμα της κοινωνικής ασφάλισης των ναυτικών ρυθμίζεται από την ελληνική νομοθεσία, υπό την επιφύλαξη της ενωσιακής νομοθεσίας, αναφορικά με το δικαίωμα για ασφάλιση του ναυτικού στο κράτος της σημαίας του πλοίου.

δ. Επιτρέπεται να απασχολείται λοιπό προσωπικό μη ναυτικών ειδικοτήτων και πλέον της τηρούμενης οργανικής σύνθεσης πληρώματος. Το προσωπικό του πρώτου

εδαφίου ασφαλίζεται στον e Ε.Φ.Κ.Α., σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην ασφαλιστική νομοθεσία ανά κατηγορία ειδικότητας, υπό την επιφύλαξη της ενωσιακής νομοθεσίας αναφορικά με το δικαίωμα για ασφάλιση στο κράτος της σημαίας του πλοίου, εφόσον πρόκειται για πλοίο που φέρει σημαία κράτους μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ.

5.α. Τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής της παρ. 2 και της περ. (α) της παρ. 3, όταν εκτελούν πλόες κενά επιβατών και εντός της Ελληνικής Επικράτειας, τηρούν οργανική σύνθεση πληρώματος, η οποία καθορίζεται με την απόφαση της περ. (β) της παρ. 9 του άρθρου 21.

β. Τα πλοία της περ. (α) που δεν διαθέτουν ναυτολόγιο σε ισχύ, εφοδιάζονται με κατάσταση πληρώματος της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2575/1998 (Α΄ 23).

γ. Τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια του άρθρου 10, όταν εκτελούν πλόες κενά επιβατών και εντός της ελληνικής επικράτειας, τηρούν οργανική σύνθεση πληρώματος, η οποία καθορίζεται με την απόφαση που εκδίδεται κατ΄ εξουσιοδότηση των άρθρων 87 και 90 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου. Τα πλοία του πρώτου εδαφίου δύνανται να εφοδιάζονται με ειδική κατάσταση πληρώματος της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2575/1998.

6. Για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής δεν υφίσταται υποχρέωση τήρησης οργανικής σύνθεσης πληρώματος, ανεξαρτήτως μεταφορικής ικανότητας και εφαρμόζονται αναλογικά οι περ. (α) και (β) της παρ. 1.

7. Εταιρείες που έχουν υπό την πλοιοκτησία ή διαχείρισή τους πλοία αναψυχής του Μέρους Α΄ δύνανται να μεταθέτουν ναυτικούς της οργανικής σύνθεσης πληρώματος ή απασχολούμενους ή εργαζόμενους του βοηθητικού ή λοιπού προσωπικού, από ένα πλοίο αναψυχής στο άλλο υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α. να υπάρχει κοινή διαχειρίστρια εταιρεία του Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (I.S.M.Code) και

β. να υπάρχει σχετική ή γραπτή σύμβαση διαχείρισης μεταξύ των πλοιοκτητών εταιρειών των δύο πλοίων.

Άρθρο 12
Ναυλοσύμφωνο

1. Η εκτέλεση σύμβασης ολικής ναύλωσης εντός της ελληνικής επικράτειας, από επαγγελματικά πλοία αναψυχής: (i) της περ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 3 και (ii) της περ. (β) της παρ. 2 του άρθρου 3 και του άρθρου 8, προϋποθέτει την ηλεκτρονική υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων του ναυλοσυμφώνου, στις αρμόδιες αρχές, μέσω της καταχώρισής τους στο «e ναυλοσύμφωνο» ή στο “e CharterPermission”, κατά περίπτωση, σύμφωνα με την απόφαση της περ. (β) της παρ. 10, ή την απόφαση της περ. (α) της παρ. 7 του άρθρου 21, αντίστοιχα.

2. Tο έγχαρτο ναυλοσύμφωνο βρίσκεται στο πλοίο, άνευ θεώρησης από Λιμενική Αρχή και επιδεικνύεται σε κάθε σχετικό αίτημα από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.

3. Το ναυλοσύμφωνο καταρτίζεται εγγράφως. Δύναται να συνάπτεται και ψηφιακά, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της απόφασης της υποπερ. ββ΄ της περ. (β) της παρ. 10 του άρθρου 21.

Άρθρο 13
Κατάσταση επιβαινόντων

1. Για τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, στις οποίες προβλέπεται η τήρηση κατάστασης επιβαινόντων, έγχαρτης ή ψηφιακής, κατά περίπτωση, αυτή περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α. Ως προς το πλοίο: το όνομα, τη σημαία, τον λιμένα και τον αριθμό νηολογίου, Διεθνές Διακριτικό Σήμα, ολική χωρητικότητα, το ολικό μήκος και τον μοναδικό αριθμό εγγραφής στο e Μητρώο Πλοίων, εφόσον τηρείται.

β. Ως προς τους επιβαίνοντες: βα. για τον πλοίαρχο ή τον κυβερνήτη, το πλήρωμα και

το λοιπό ή βοηθητικό προσωπικό: το ονοματεπώνυμο, τον αριθμό δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, το φύλο, την ιθαγένεια και την ημερομηνία γέννησης,

ββ. για τον πλοίαρχο ή τον κυβερνήτη, το πλήρωμα και το λοιπό ή βοηθητικό προσωπικό που είναι υπήκοοι κράτους εκτός της ΕΕ ή του ΕΟΧ: εκτός από τις πληροφορίες της υποπερ. βα΄, περιέχονται η ημερομηνία και ο λιμένας επιβίβασης, η ημερομηνία και ο λιμένας αποβίβασης,

βγ. για επιβάτες, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών κάτω του ενός (1) έτους: το ονοματεπώνυμο, τον αριθμό δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, το φύλο, την ιθαγένεια, την ημερομηνία γέννησης, την ημερομηνία και τον λιμένα επιβίβασης, την ημερομηνία και τον λιμένα αποβίβασης, και

βδ. πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες ανάγκες του επιβάτη, οι οποίες ενδέχεται να απαιτήσουν την παροχή ειδικών υπηρεσιών και τηλέφωνο επικοινωνίας, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, εφόσον παρέχονται από τον ίδιο.

2. Για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής της περ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 3 και του άρθρου 8, ισχύει, κατά περίπτωση, ότι:

α. Για την εκτέλεση σύμβασης ολικής ναύλωσης ή ιδιοχρησιμοποίησης ή κινήσεων του άρθρου 16, τα στοιχεία της παρ. 1 υποβάλλονται ηλεκτρονικά στις αρμόδιες αρχές, μέσω της καταχώρισής τους στο «e -ναυλοσύμφωνο» ή στο “e CharterPermission”, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην απόφαση της περ. (β) της παρ. 10 ή της περ. (α) της παρ. 7 του άρθρου 21, αντίστοιχα. Τα απαιτούμενα στοιχεία, υποβάλλονται πριν την ώρα έναρξης και τη χορήγηση άδειας απόπλου από την αρμόδια Λιμενική Αρχή.

β. Κατά τη χρονική περίοδο εκτέλεσης σύμβασης ολικής ναύλωσης, ισχύουν σωρευτικά τα εξής:

βα. επιτρέπεται η ενδιάμεση επιβίβαση, εφόσον αυτό δεν απαγορεύεται από τους όρους του ναυλοσυμφώνου,

ββ. απαγορεύεται η οριστική αποβίβαση επιβατών που επιβιβάστηκαν στην έναρξη του ταξιδίου, σε ποσοστό άνω του εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%),

βγ. απαγορεύεται η οριστική αποβίβαση επιβατών που επιβιβάστηκαν κατά τη διάρκεια του ταξιδίου, σε ποσοστό άνω του εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του αριθμού των πρόσθετων επιβατών, και

βδ. επιτρέπεται η προσωρινή αποβίβαση επιβατών. Η μη τήρηση των όρων των υποπερ. ββ΄και βγ΄ συνεπάγεται τον τερματισμό της σύμβασης ολικής ναύλωσης, ο οποίος επιβάλλεται από τη Λιμενική Αρχή στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας αυτή διαπιστώθηκε, μέσω της σχετικής καταχώρισης στο «e -ναυλοσύμφωνο» ή στο “e Charter Permission”, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην απόφαση της περ. (β) της παρ. 10 ή της περ. (α) της παρ. 7 του άρθρου 21, αντίστοιχα.

γ. Κατά την εκτέλεση σύμβασης ολικής ναύλωσης ή ιδιοχρησιμοποίησης ή κινήσεων του άρθρου 16 και με ευθύνη του πλοίαρχου ή του κυβερνήτη:

γα. τα στοιχεία των επιβαινόντων, τηρούνται επικαιροποιημένα στο «e-ναυλοσύμφωνο» ή στο “e-Charter Permission”, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην κοινή απόφαση της περ. (β) της παρ. 10 ή της περ. (α) της παρ. 7 του άρθρου 21, αντίστοιχα,

γβ. οι επιβαίνοντες φέρουν και επιδεικνύουν σε κάθε έλεγχο των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών ταυτότητα, διαβατήριο ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να πιστοποιείται η ταυτοπροσωπία αυτών.

3. Στην περίπτωση των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής της περ. (β) της παρ. 2 του άρθρου 3, για την εκτέλεση σύμβασης ολικής ναύλωσης ή ιδιοχρησιμοποίησης ή κινήσεων του άρθρου 16, τα στοιχεία της παρ. 1 υποβάλλονται ηλεκτρονικά στις αρμόδιες αρχές, μέσω της καταχώρισής τους στο ‘΄e Charter Permission, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην κοινή απόφαση της περ. (α) της παρ. 7 του άρθρου 21. Τα απαιτούμενα στοιχεία υποβάλλονται πριν την ώρα έναρξης της εκτέλεσης των πράξεων του πρώτου εδαφίου και τη χορήγηση άδειας απόπλου από την αρμόδια Λιμενική Αρχή.

4.α.Τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας, είναι εφοδιασμένα με έγχαρτη κατάσταση επιβαινόντων, η οποία τηρείται ενημερωμένη από τον πλοίαρχο ή τον κυβερνήτη, χωρίς να απαιτείται η θεώρησή της από τη Λιμενική Αρχή. Η κατάσταση επιβαινόντων υπογράφεται από τον πλοίαρχο ή τον κυβερνήτη, ο οποίος βεβαιώνει την ημερομηνία και την ώρα υπογραφής της, βρίσκεται πάντοτε στο πλοίο και επιδεικνύεται σε κάθε ζήτηση από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.

β. Στην περίπτωση όπου, επί του πλοίου εργάζονται υπήκοοι κράτους εκτός της ΕΕ ή του ΕΟΧ, επιπλέον της κατάστασης που περιέχει τα στοιχεία της υποπερ. βα΄ της περ. β΄ της παρ. 1, τηρείται και η κατάσταση πληρώματος της υποπερ. ββ΄ της περ. β΄της παρ. 1, η οποία αφορά, σε αυτούς τους εργαζόμενους αποκλειστικά.

γ. Η επιπλέον κατάσταση πληρώματος της περ. (α) προσκομίζεται προς θεώρηση από τον πλοίαρχο ή τον κυβερνήτη στη Λιμενική Αρχή του πρώτου λιμένα κατάπλου του πλοίου στην Ελληνική Επικράτεια, όταν εισέρχεται από την αλλοδαπή και στη Λιμενική Αρχή του τελευταίου ελληνικού λιμένα, από την οποία θα λάβει άδεια απόπλου του για το εξωτερικό. Η υποχρέωση θεώρησης της κατάστασης υφίσταται και στην περίπτωση επιβίβασης ή αποβίβασης εργαζομένων, κατά τη χρονική περίοδο που το πλοίο παραμένει εντός της Ελληνικής Επικράτειας και υποβάλλεται στη Λιμενική Αρχή στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας βρίσκεται το πλοίο.

5. Τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια, είναι εφοδιασμένα με έντυπη κατάσταση επιβαινόντων, η οποία τηρείται ενημερωμένη από τον πλοίαρχο ή τον κυβερνήτη, χωρίς να απαιτείται η θεώρησή της από τη Λιμενική Αρχή. Η κατάσταση επιβαινόντων υπογράφεται από τον πλοίαρχο ή τον κυβερνήτη, ο οποίος βεβαιώνει την ημερομηνία και την ώρα υπογραφής της, βρίσκεται πάντοτε στο πλοίο και επιδεικνύεται σε κάθε ζήτηση από τις αρμόδιες ελεγκτικές Αρχές.

6. Με ευθύνη του πλοιάρχου ή του κυβερνήτη και υπό την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 3, ο αριθμός των επιβαινόντων δεν υπερβαίνει τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό επιβαινόντων, όπως αυτός ορίζεται στα πιστοποιητικά του πλοίου.

Άρθρο 14
Λήψη άδειας απόπλου και δήλωση κατάπλου

1. Για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής της περ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 3, ισχύει ότι:

α. Για κάθε σύμβαση ολικής ναύλωσης ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης:

αα. υποχρεούται σε υποβολή των ναυτιλιακών εγγράφων και πιστοποιητικών, που προβλέπονται για την κατηγορία του πλοίου, προς έλεγχο και θεώρηση και σε λήψη άδειας απόπλου, σε υποβολή δήλωσης κατάπλου από και προς τη Λιμενική Αρχή του λιμένα παράδοσης και επαναπαράδοσης του πλοίου, αντίστοιχα, και

αβ. απαλλάσσεται από την υποχρέωση της περ. (α) προς τη Λιμενική Αρχή του κάθε ενδιάμεσου λιμένα προσέγγισης, δίχως να αποκλείεται η δυνατότητα λήψης άδειας απόπλου και δήλωσης κατάπλου, εφόσον το αιτηθεί,

όταν οι λιμένες βρίσκονται εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

β. Ειδικότερα, για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής που επιτρέπεται να εκναυλώνονται χωρίς να υφίσταται υποχρέωση για τήρηση οργανικής σύνθεσης πληρώματος, ισχύει ότι:

βα. απαλάσσονται από την υποχρέωση υποβολή δήλωσης κατάπλου προς τη Λιμενική Αρχή του λιμένα επαναπαράδοσης του πλοίου, όταν αυτός βρίσκεται εντός της Ελληνικής Επικράτειας, δίχως να αποκλείεται η δυνατότητα δήλωσης κατάπλου, εφόσον ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης το αιτηθεί, και

ββ. δύναται να εφαρμόζεται η απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 126 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτήν.

γ. Ανεξαρτήτως τόπου παράδοσης ή επαναπαράδοσης του πλοίου, εφόσον κατά το χρονικό διάστημα εκτέλεσης της σύμβασης ολικής ναύλωσης πραγματοποιείται είσοδος ή έξοδος στην και από την Ελληνική Επικράτεια, υποχρεούται, κάθε φορά, σε υποβολή των ναυτιλιακών εγγράφων και πιστοποιητικών, που προβλέπονται για την κατηγορία του πλοίου, προς έλεγχο και θεώρηση, σε λήψη άδειας απόπλου και υποβολής δήλωσης κατάπλου, στη Λιμενική Αρχή του πρώτου ελληνικού λιμένα κατάπλου ή στη Λιμενική Αρχή του τελευταίου λιμένα απόπλου, αντίστοιχα.

δ. Οι περ. (α) έως (γ), ισχύουν και κατά την εκτέλεση των κινήσεων των άρθρων 15 και 16.

2. Για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής της περ. (β) της παρ. 2 του άρθρου 3 και του άρθρου 8 , ισχύει ότι:

α. Για κάθε σύμβαση ολικής ναύλωσης, ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης υποχρεούται σε υποβολή των ναυτιλιακών εγγράφων και πιστοποιητικών, που προβλέπονται για την κατηγορία του πλοίου, προς έλεγχο και θεώρηση, και σε λήψη αδείας απόπλου και δήλωσης κατάπλου από και στη Λιμενική Αρχή κάθε λιμένα προσέγγισης εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Ειδικότερα, όταν το πλοίο εισέρχεται στην Ελληνική Επικράτεια από την αλλοδαπή, η υποχρέωση δήλωσης κατάπλου εκπληρώνεται στην πρώτη πλησιέστερη Λιμενική Αρχή.

β. Η υποχρέωση του πρώτου εδαφίου της περ. (α), ισχύει και κατά την εκτέλεση των κινήσεων των άρθρων 15 και 16. Ειδικότερα, όταν το πλοίο εισέρχεται στην Ελληνική Επικράτεια από την αλλοδαπή, η υποχρέωση δήλωσης κατάπλου εκπληρώνεται στη Λιμενική Αρχή του πρώτου ελληνικού λιμένα προσέγγισης του πλοίου.

3. Για τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια του άρθρου 10, ισχύει ότι:

α. Σε κάθε ταξίδι, ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης υποχρεούνται σε υποβολή των ναυτιλιακών εγγράφων και πιστοποιητικών, που προβλέπονται για την κατηγορία του πλοίου, προς έλεγχο και θεώρηση και σε λήψη αδείας απόπλου και δήλωσης κατάπλου από και στη Λιμενική Αρχή κάθε λιμένα προσέγγισης.

β. Εναλλακτικά, δύναται να εφαρμόζεται η απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 126 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του ν.δ. 187/1973, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτήν.

4. Για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής υπό ελληνική σημαία ή σημαία άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ, ισχύει ότι:

α. Εφόσον ο πλους διενεργείται εντός της Ελληνικής Επικράτειας, ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης απαλλάσσεται από την υποχρέωση λήψης αδείας απόπλου και δήλωσης κατάπλου από τις και στις Λιμενικές Αρχές των λιμένων έναρξης, λήξης του ταξιδιού και κάθε ενδιάμεσου λιμένα προσέγγισης.

β. Ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης υποχρεούται σε δήλωση κατάπλου ή λήψης αδείας απόπλου κατά την είσοδο ήέξοδο του πλοίου στην και από την Ελληνική Επικράτεια και η σχετική υποχρέωση εκπληρώνεται στη Λιμενική Αρχή του πρώτου ελληνικού λιμένα κατάπλου ή στη Λιμενική Αρχή του τελευταίου ελληνικού λιμένα απόπλου, αντίστοιχα.

5. Για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής υπό σημαία ή νηολόγιο τρίτης χώρας ή ειδικού φορολογικού εδάφους, του Παραρτήματος II του ν. 2859/2000 (Α΄ 248), ισχύει ότι:

α. Ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης υποχρεούται σε λήψη αδείας απόπλου και δήλωσης κατάπλου από τις και στις Λιμενικές Αρχές των λιμένων έναρξης, λήξης του ταξιδιού και κάθε ενδιάμεσου λιμένα προσέγγισης, εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

β. Κατά την είσοδο στη χώρα και προκειμένου να εκτελεί πλόες εντός της Ελληνικής Επικράτειας, εφοδιάζεται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή με Δελτίο Κίνησης

(Transit Log), σύμφωνα με την τελωνειακή νομοθεσία.

6. Για τις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 5, για τις οποίες προβλέπεται λήψη άδειας απόπλου και υποβολής δήλωσης κατάπλου, ισχύει ότι:

α. η άδεια απόπλου λαμβάνεται εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, πριν την ώρα έναρξης του ταξιδίου, και

β. η δήλωση κατάπλου υποβάλλεται εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την ώρα λήξης του ταξιδίου.

7. Ανεξαρτήτως εάν υφίσταται ή μη υποχρέωση περί δήλωσης κατάπλου και λήψης αδείας απόπλου, ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης δεν απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις υποβολής πληροφοριών απόπλου και κατάπλου, προσκόμισης προς έλεγχο και θεώρηση των ναυτιλιακών εγγράφων του πλοίου εξαιτίας έκτακτου περιστατικού ή καταγγελίας ή άλλου ειδικού λόγου, συμμόρφωσης με τη νομοθεσία για τον έλεγχο προσώπων κατά τη διέλευση των συνόρων της χώρας και καταβολής λιμενικών, λοιπών τελών και δικαιωμάτων που αφορούν στο πλοίο, όπως ορίζονται από άλλες διατάξεις.

Άρθρο 15
Ιδιοχρησιμοποίηση

1.α. Επιτρέπεται η ιδιοχρησιμοποίηση επαγγελματικού πλοίου αναψυχής της περ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 3, εφόσον, τα απαιτούμενα στοιχεία της έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά στις αρμόδιες αρχές, μέσω της καταχώρισής τους στο «e ναυλοσύμφωνο», σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην κοινή απόφαση της περ. (β) της παρ. 10 του άρθρου 21.

β. Επιτρέπεται η ιδιοχρησιμοποίηση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής της περ. (β) της παρ. 2 του άρθρου 3 και του άρθρου 8, εφόσον τα απαιτούμενα στοιχεία της έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά στις αρμόδιες αρχές, μέσω της καταχώρισής τους στο “e CharterPermission”, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην απόφαση της περ. (α) της παρ. 7 του άρθρου 21.

2. Υπό την επιφύλαξη της περ. (στ) της παρ. 3 του άρθρου 3, στην περίπτωση κατά την οποία, ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής είναι φυσικό πρόσωπο, τεκμαίρεται η ιδιοχρησιμοποίηση του πλοίου, εφόσον επιβαίνει ο ίδιος σε αυτό ή πρόσωπα με τα οποία έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού ή είναι σύζυγοι ή συμβιούντες, κατά την έννοια του ν. 4356/2015 (Α΄ 181), αυτού. Στην περίπτωση κατά την οποία, ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής είναι νομικό πρόσωπο, τεκμαίρεται η ιδιοχρησιμοποίηση του πλοίου, εφόσον επιβαίνει σε αυτό ο νόμιμος εκπρόσωπος ή οποιοσδήποτε από τους κατόχους μετοχών ή εταιρικών μεριδίων του νομικού προσώπου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή πρόσωπα με τα οποία έχουν συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού βαθμού ή είναι σύζυγοι ή συμβιούντες, κατά την έννοια του ν. 4356/2015 (Α΄ 181), αυτού.

3. Τα πλοία της περ. (β) της παρ. 1 υπό σημαία ή νηολόγιο τρίτης χώρας ή ειδικού φορολογικού εδάφους, του Παραρτήματος II του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α΄ 248), κατά την περίοδο της ιδιοχρησιμοποίησης, εφοδιάζονται με Δελτίο Κίνησης (Transit Log) από την αρμόδια τελωνειακή αρχή.

4. Κατά την περίοδο ιδιοχρησιμοποίησης επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, σύμφωνα με την παρ. 1, δεν χορηγείται απαλλαγή από τον δασμό, τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) των καυσίμων και λιπαντικών με τα οποία εφοδιάζονται τα πλοία αυτά, σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή φορολογική και τελωνειακή νομοθεσία.

Άρθρο 16
Δυνατότητα εκτέλεσης μεμονωμένων κινήσεων από επαγγελματικά πλοία αναψυχής κενά επιβατών

1. Κατά το χρονικό διάστημα όπου επαγγελματικά πλοία αναψυχής, κατά την έννοια της περ. (γ) του άρθρου 1, δεν εκτελούν σύμβαση ολικής ναύλωσης, σύμφωνα με τα άρθρα 3 ή 8, ή δεν τελούν σε καθεστώς ιδιοχρησιμοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 15, δύνανται να εκτελούν τις κάτωθι κινήσεις εντός της Ελληνικής Επικράτειας κενά επιβατών και χωρίς να αίρεται ο επαγγελματικός χαρακτήρας τους, με σκοπό:

α. την αλλαγή θέσης ελλιμενισμού, ή β. την εκτέλεση μεθόρμισης και δοκιμαστικού πλου,

σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις διαταγές των οικείων Λιμενικών Αρχών, ή

γ. τη μετακίνηση σε και από ναυπηγείο με σκοπό την εκτέλεση εργασιών συντήρησης, επισκευής και λοιπών συναφών εργασιών ή την περίπτωση ναυπήγησης, ή

δ. τον απόπλου προς ή τον κατάπλου σε έτερο λιμένα, για την έναρξη εκτέλεσης σύμβασης ολικής ναύλωσης και την επιστροφή του πλοίου στη θέση ελλιμενισμού του μετά τη λήξη της, αντίστοιχα, εφόσον οι λιμένες αυτοί βρίσκονται εντός της Ελληνικής Επικράτειας, ή

ε. τον εφοδιασμό των πλοίων και σκαφών με καύσιμα, νερό και εφόδια, ή

στ. τη συμμετοχή σε συγκεκριμένη έκθεση για την προβολή και ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού, ή

ζ. τον απόπλου προς ή τον κατάπλου σε έτερο λιμένα, για την παραλαβή του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή προκειμένου πραγματοιήσει ιδιοχρησιμοποίηση του πλοίου και την επιστροφή του πλοίου στη θέση ελλιμενισμού του μετά τη λήξη της, αντίστοιχα, εφόσον οι λιμένες αυτοί βρίσκονται εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

2. Κατά την εκτέλεση των κινήσεων των περ. (δ) και (στ) της παρ. 1, χορηγείται απαλλαγή από τον δασμό και τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) των καυσίμων και των λιπαντικών με τα οποία εφοδιάζονται τα πλοία της παρ. 1. Η απαλλαγή από τον Φ.Π.Α. παρέχεται κατά το μέρος που προβλέπεται από τον Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α΄ 248) και την ενωσιακή περί Φ.Π.Α. νομοθεσία.

3. Η εκτέλεση των κινήσεων της παρ. 1, από επαγγελματικά πλοία αναψυχής: (i) της περ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 3 και (ii) της περ. (β) της παρ. 2 του άρθρου 3 και του άρθρου 8, προϋποθέτει την ηλεκτρονική υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων, στις αρμόδιες αρχές, μέσω της καταχώρισής τους στο «e ναυλοσύμφωνο» ή στο «e CharterPermission», κατά περίπτωση, σύμφωνα με την απόφαση της περ. (β) της παρ. 10, ή της περ. (α) της παρ. 7 του άρθρου 21, αντίστοιχα.

Άρθρο 17
Ασφάλιση πλοίων αναψυχής και τουριστικών ημερόπλοιων

1. Ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής πλοίου αναψυχής ή επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου, υποχρεούται να διαθέτει ασφάλιση σε ισχύ, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3, για την κάλυψη των αναφερόμενων κινδύνων και απαιτήσεων που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση πλόων, τον ελλιμενισμό και την αγκυροβολία. Η ύπαρξη της απαιτούμενης ασφάλισης, αποδεικνύεται από ένα ή περισσότερα πιστοποιητικά, στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, τα οποία κατέχονται επί του πλοίου.

2. Τα πλοία αναψυχής και τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια ολικής χωρητικότητας ίσης ή μεγαλύτερης των 300 «Ο.Χ.» (gross tonnage/gt), υπάγονται στο καθεστώς ασφάλισης του π.δ. 6/2012 (Α΄ 7).

3. Ορίζεται πλαίσιο υποχρεωτικής ασφάλισης πλοίου αναψυχής ή επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου ολικής χωρητικότητας μικρότερης των 300 gt για την κατ΄ ελάχιστον κάλυψη της αστικής ευθύνης για σωματικές βλάβες ή θάνατο, υλικές ζημιές και πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία συνιστά ναυτικό ατύχημα, ως εξής:

α. Για τα πλοία αναψυχής, ισχύουν τα κάτωθι, ελάχιστα, όρια κάλυψης, ανά αναλαμβανόμενο κίνδυνο:

αα. αστική ευθύνη για θάνατο ή σωματικές βλάβες επιβαινόντων και τρίτων: εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, ανά πρόσωπο και επτακόσιες χιλιάδες (700.000) ευρώ, ανά συμβάν και δύο εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (2.100.000) ευρώ συνολικά για όλη την περίοδο ασφάλισης,

αβ. αστική ευθύνη για υλικές ζημιές επιβαινόντων και τρίτων: εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, ανά συμβάν και τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (450.000) ευρώ συνολικά για όλη την περίοδο ασφάλισης,

αγ. αστική ευθύνη για πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης: εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000 ) ευρώ, ανά συμβάν συμβάν και τετρακόσιες πενήντα χιλιαδες (450.000) ευρώ συνολικά για όλη την περίοδο ασφάλισης.

β. Για τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια, ισχύουν τα κάτωθι, ελάχιστα, όρια κάλυψης, ανά αναλαμβανόμενο κίνδυνο:

βα. αστική ευθύνη για θάνατο ή σωματικές βλάβες επιβαινόντων και τρίτων: εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, ανά πρόσωπο και ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλίαδες (1.500.000) ευρώ, ανά συμβάν και τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (4.500.000) ευρώ συνολικά για όλη την περίοδο ασφάλισης,

ββ. αστική ευθύνη για υλικές ζημιές επιβαινόντων και τρίτων: εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, ανά συμβάν και τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (450.000) ευρώ συνολικά για όλη την περίοδο ασφάλισης,

βγ. αστική ευθύνη για πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης, εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000 ) ευρώ, ανά συμβάν και τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (450.000) ευρώ συνολικά για όλη την περίοδο ασφάλισης.

4. Τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια επιτρεπόμενης μεταφορικής ικανότητας άνω των δώδεκα (12)

επιβατών, τα οποία εκτελούν διεθνή μεταφορά ή εντάσσονται στην «Κατηγορία Α» ή στην «Κατηγορία Β» και εκτελούν ενδομεταφορές, σύμφωνα με το άρθρο 4 της Οδηγίας 2009/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009 (L 163), για τους κανόνες και τα πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία, υπάγονται στο καθεστώς ευθύνης, ασφάλισης και αποζημιώσεων που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 392/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την ευθύνη των μεταφορέων που εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές επιβατών, σε περίπτωση ατυχήματος (L 131) και τον ν. 4195/2013 (Α΄ 211).

5. Η παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 237/1986 (Α΄ 35) εφαρμόζεται, αναλογικά, και για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Άρθρο 18
Ψηφιακά εργαλεία για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής

1.α. Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δημιουργείται ηλεκτρονική εφαρμογή με τον τίτλο «e Ναυλοσύμφωνο» (“e Charterparty”), η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184), λειτουργεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ) σε διασύνδεση με το «e Μητρώο Πλοίων» και τα λοιπά πληροφοριακά συστήματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), με σκοπό τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων, για την ηλεκτρονική υποβολή στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και της Α.Α.Δ.Ε., των στοιχείων της έγγραφης σύμβασης ολικής ναύλωσης ή της ιδιοχρησιμοποίησης ή των κινήσεων του άρθρου 16, που εκτελούνται από επαγγελματικό πλοίο αναψυχής της περ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 3, των επιβαινόντων του και των μεταβολών τους.

β. Μέσω της εφαρμογής της περ. (α), είναι δυνατή η σύναψη ναυλοσυμφώνων με ηλεκτρονικό τρόπο.

γ. Κάθε διαλειτουργικότητα μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών του «e Ναυλοσύμφωνο» (“e Charterparty”) με συστήματα τρίτων φορέων του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 57 του άρθρου 2 του ν. 4727/2020, πραγματοποιείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 84 του ν. 4727/2020.

2.α. Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δημιουργείται ηλεκτρονική εφαρμογή με τον τίτλο “e CharterPermission”, η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4727/2020, λειτουργεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr Ε.Ψ.Π.) σε διασύνδεση με το «e Μητρώο Πλοίων», εφόσον απαιτείται, και τα λοιπά πληροφοριακά συστήματα της

Α.Α.Δ.Ε., με σκοπό την ηλεκτρονική έκδοση άδειας της παρ. 1 του άρθρου 8 και την απόδοση και πληρωμή του Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ. της παρ. 1 του άρθρου 9. Στην ίδια εφαρμογή, καταχωρίζονται τα απαιτούμενα στοιχεία της ιδιοχρησιμοποίησης ή της εκτέλεσης μεμονωμένων κινήσεων πλοίου κενού επιβατών, των επιβαινόντων και των μεταβολών τους, επαγγελματικού πλοίου αναψυχής που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 8 και της περ. (β) της παρ. 2 του άρθρου 3. Πρόσβαση στην εφαρμογή έχουν πιστοποιημένοι και μη πιστοποιημένοι χρήστες του Ο.Π.Σ.TAXISnet.

β. Κάθε διαλειτουργικότητα μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών του “e CharterPermission” με συστήματα τρίτων φορέων του δημοσίου τομέα, πραγματοποιείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 84 του ν. 4727/2020.

3.α. Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να δημιουργηθεί Ψηφιακή Πύλη Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης (Ψ.Π.Π.Ε.) για τα πλοία του Μέρους Α΄, σύμφωνα με την απόφαση της παρ. 14 του άρθρου 21, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr Ε.Ψ.Π.), σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4727/2020.

β. Η ψηφιακή πύλη της περ. (α) διασυνδέει όλες τις ψηφιακές εφαρμογές και τα πληροφοριακά συστήματα που αφορούν στα πλοία του παρόντος νόμου. Κάθε διαλειτουργικότητα της Ψ.Π.Π.Ε. με συστήματα τρίτων φορέων του δημοσίου τομέα, πραγματοποιείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 84 του ν. 4727/2020.

γ. Η ψηφιακή πύλη της περ. (α) λειτουργεί με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τελεί υπό τον αποκλειστική εποπτεία της. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να αναθέτει σε ιδιώτες το σύνολο ή τμήμα της τεχνικής υλοποίησης του έργου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 19
Ποινικές Κυρώσεις
Πλοίαρχος ή κυβερνήτης ο οποίος: (α) συντάσσει, νοθεύει ή αποδέχεται πλαστά, εικονικά ή ανακριβή ναυλοσύμφωνα, ή (β) συντάσσει, προσυπογράφει, αποδέχεται ή καταχωρίζει ηλεκτρονικά, όπου προβλέπεται, πλαστές, εικονικές ή ανακριβείς καταστάσεις επιβαινόντων, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης, τουλάχιστον, τριών (3) ετών.

Άρθρο 20
Διοικητικές κυρώσεις

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 2 και ανεξάρτητα εάν συντρέχει ποινική ή πειθαρχική δίωξη ή κυρώσεις για την παραβίαση της τελωνειακής και φορολογικής νομοθεσίας, για κάθε παράβαση του Μέρους Α΄ και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους δύο χιλιάδων (2.000) έως και είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ.

2. Η παρ. 1 δεν εφαρμόζεται στις κάτωθι περιπτώσεις: α. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης: (i) υποβολής αίτησης για καταχώριση στο e Μητρώο Πλοίων ιδιωτικού πλοίου αναψυχής υπό ελληνική σημαία, ή (ii) υποβολής αίτησης για καταχώριση στο e Μητρώο Πλοίων και υποβολής εντύπου κατάθεσης δικαιολογητικών, επαγγελματικού πλοίου αναψυχής και επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου υπό ελληνική ή ξένη σημαία, υποβάλλεται στην, κατά περίπτωση, αρμόδια αρχή, ηλεκτρονικό παράβολο για εκπρόθεσμη καταχώριση, ποσού διπλάσιου αυτού που ορίζεται στην απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 21 για την καταχώρισή του στο e Μητρώο Πλοίων.

β. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής έντυπης αίτησης για καταχώριση μεταβολής στοιχείων πλοίου, ήδη καταχωρισμένου στο e Μητρώο Πλοίων, υποβάλλεται στην, κατά περίπτωση, αρμόδια αρχή, ηλεκτρονικό παράβολο για εκπρόθεσμη καταχώριση, ποσού ίσου με αυτό που ορίζεται στην απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 21 για την καταχώρισή του στο e Μητρώο Πλοίων.

γ. Σε περίπτωση διαπίστωσης, κατόπιν ελέγχου από Λιμενική Αρχή ή από φορολογική ή τελωνειακή αρχή της Α.Α.Δ.Ε. ή άλλη ελεγκτική αρχή, η οποία ενημερώνει την Λιμενική Αρχή, μη υποβολής αίτησης για καταχώριση πλοίου στο e Μητρώο Πλοίων ιδιωτικού πλοίου αναψυχής υπό ελληνική σημαία, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 21, επιβάλλεται πρόστιμο ποσού τριπλάσιου αυτού που ορίζεται στην ίδια απόφαση για την καταχώρισή του στο e Μητρώο Πλοίων.

δ. Σε περίπτωση διαπίστωσης, κατόπιν ελέγχου από Λιμενική Αρχή ή άλλη αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή της Α.Α.Δ.Ε. ή του Υπουργείου Οικονομικών, μη καταχώρισης μεταβολής στοιχείων πλοίου, ήδη καταχωρισμένου στο e Μητρώο Πλοίων, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 21, επιβάλλεται πρόστιμο ποσού διπλάσιου αυτού που ορίζεται στην ίδια απόφαση για την καταχώρισή του στο e Μητρώο Πλοίων.

ε. Ανεξάρτητα εάν συντρέχει ποινική ή πειθαρχική δίωξη ή κυρώσεις για την παραβίαση της τελωνειακής και φορολογικής νομοθεσίας, σε περίπτωση διαπίστωσης εκτέλεσης σύμβασης ναύλωσης από επαγγελματικό πλοίο αναψυχής που δεν κατοχυρώνει δικαίωμα δραστηριοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 ή το άρθρο 8, ή είναι χαρακτηρισμένο ως ιδιωτικό, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους είκοσι χιλιάδων (20.000) έως και πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ.

στ. Ανεξάρτητα εάν συντρέχει ποινική ή πειθαρχική δίωξη, ή κυρώσεις, για κάθε παράβαση του άρθρου 10, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 157 ή 45, κατά περίπτωση, του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου.

ζ. Εφόσον διαπιστωθεί, αρμοδίως, παραβίαση διατάξεων του άρθρου 11, ισχύουν τα εξής:

ζα. Ανεξάρτητα εάν συντρέχει ποινική ή πειθαρχική δίωξη, ή κυρώσεις, για κάθε παράβαση του άρθρου 11 που αφορά σε απογεγραμμένους ναυτικούς και πλοία με υποχρέωση τήρησης οργανικής σύνθεσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 157 ή 45, κατά περίπτωση, του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του ν.δ. 187/1973.

ζβ. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης του άρθρου 11 που αφορά σε μη απογεγραμμένους ναυτικούς, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία.

η. Ανεξάρτητα εάν συντρέχει ποινική ή πειθαρχική δίωξη, σε περίπτωση διαπίστωσης μη τήρησης των υποχρεώσεων της παρ. 4 του άρθρου 13, καθώς και της παρ. 4 και της περ. (α) της παρ. 5 του άρθρου 14, επιβάλλεται στον πλοίαρχο ή στον κυβερνήτη, πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ. Ειδικότερα, για τα άρθρα 13 και 14 ισχύουν τα εξής:

ηα. Η μη τήρηση της υποχρέωσης της περ. (β) της παρ. 5 του άρθρου 14 χαρακτηρίζεται και τιμωρείται ως τελωνειακή παράβαση και τηρείται η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων, σύμφωνα με τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα (ν. 2960/2001, Α΄265). Σε περίπτωση διαπίστωσης της παράβασης του προηγούμενου εδαφίου από στέλεχος του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. ΕΛ. ΑΚΤ.), ενημερώνεται η Τελωνειακή Αρχή, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας τελέσθηκε η παράβαση.

θ. Για τα πλοία αναψυχής και τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια της παρ. 3 του άρθρου 17, ισχύουν τα εξής:

θα. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη τήρησης της υποχρέωσης, περί κατοχής επί πλοίου αναψυχής ή επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου του απαιτούμενου πιστοποιητικού ασφάλισης, σύμφωνα με την παρ. παρ. 1 του άρθρου 17, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους πενήντα (50) ευρώ. Υπόχρεοι για την καταβολή του προστίμου είναι, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο, ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής και ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης του.

θβ. Σε περίπτωση διαπίστωσης: θβα. μη τήρησης της υποχρέωσης, περί ασφάλισης

πλοίου αναψυχής ή επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου, σύμφωνα με την περ. (α) ή την περ. (β) της παρ. 3 του άρθρου 17, αντίστοιχα, επιβάλλεται στον πλοιοκτήτη ή στον εφοπλιστή, πρόστιμο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ ανά μέτρο ολικού μήκους του πλοίου, και

θββ. εκτέλεσης πλου από πλοίο αναψυχής ή επαγγελματικό τουριστικό ημερόπλοιο το οποίο δεν διαθέτει ασφάλιση σε ισχύ, επιβάλλεται στον πλοίαρχο ή στον κυβερνήτη του, πρόστιμο ύψους εκατό (100) ευρώ ανά μέτρο ολικού μήκους του πλοίου. Εφόσον οι ιδιότητες του πλοιάρχου ή του κυβερνήτη συμπίπτουν στο πρόσωπο του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, τότε επιβάλλεται το πρόστιμο της υποπερ. θβα΄.

θγ. Τα πρόστιμα των περ. (θα) και (θβ), επιβάλλονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου.

θδ. Για τα πλοία των παρ. 2 και 4 του άρθρου 17, ισχύει ότι, σε περίπτωση διαπίστωσης παραβίασης της νομοθεσίας που μνημονεύεται σε αυτές τις παραγράφους, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται, κατά περίπτωση.

θε. Επιπλέον των κυρώσεων των περ. (θβ) έως (θδ), η Λιμενική Αρχή που βεβαιώνει την παράβαση, επιβάλλει το μέτρο της απαγόρευσης απόπλου του πλοίου, μέχρι προσκομίσεως του πιστοποιητικού ασφάλισης στη Λιμενική Αρχή.

ι. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης των ημερών της περ. (β) της παρ. 6 του άρθρου 22, επιβάλλεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ για κάθε ελλείπουσα ημέρα, σύμφωνα με την περ. (γ) της παρ. 6 του άρθρου 22.

3.α. Εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στην παρ. 2, το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. ΕΛ. ΑΚΤ.) της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, συντάσσει σχετική έκθεση βεβαίωσης παράβασης και ο ενδιαφερόμενος καλείται να εκθέσει τις απόψεις του, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, από την επίδοση σε αυτόν της σχετικής κλήσης.

β. Τα πρόστιμα επιβάλλονται με αιτιολογημένη απόφαση, του αρμοδίου οργάνου της Λιμενικής ή Προξενικής Αρχής, κατά λόγο αρμοδιότητας. Το ύψος των προστίμων που επιβάλλονται, εξαρτάται, ιδίως, από τις συνθήκες τέλεσης της παράβασης, τον βαθμό επανάληψης αυτής, τη βαρύτητά της και τη βλάβη που προκλήθηκε στο κράτος.

γ. Σε περίπτωση τέλεσης παράβασης καθ’ υποτροπή, τα όρια του προστίμου διπλασιάζονται. Ως υποτροπή νοείται η τέλεση νέας παραβίασης του Μέρους Α΄ μέσα σε ένα (1) έτος από την τέλεση της προηγούμενης.

δ. Επιπλέον των κυρώσεων της περ. (ε) της παρ. 2 και προς διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, η Λιμενική Αρχή που βεβαιώνει την παράβαση επιβάλλει το μέτρο της απαγόρευσης απόπλου του πλοίου. Η απαγόρευση δύναται να αρθεί μόνο με την καταβολή του προστίμου ή μόνο με την κατάθεση στη Λιμενική Αρχή εγγυητικής επιστολής ποσού διπλάσιου του επιβληθέντος προστίμου που προβλέπεται στην περ. (β) της παρ. 2, που εκδίδεται από πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα σε κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ και έχει το δικαίωμα αυτό.

ε. Εξαιρουμένων των κυρώσεων που επιβάλλονται σύμφωνα με τις περ. (α) έως (δ) και την περ. (ι) της παρ. 2, το ύψος του επιβαλλόμενου διοικητικού προστίμου μειώνεται στο ήμισυ, εάν ο υπόχρεος προβεί στην καταβολή του εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής απόφασης επιβολής προστίμου και σε κάθε περίπτωση πριν την άσκηση αίτησης θεραπείας ή ιεραρχικής προσφυγής κατά της απόφασης. Στην περίπτωση καταβολής του προστίμου σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο υπάρχει μόνο η δυνατότητα προσφυγής ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων.

στ. Τα πρόστιμα αποτελούν έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού και εμφανίζονται σε σχετικό Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδου (Α.Λ.Ε.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 21
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1.α. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται τα κριτήρια και οι ειδικότερες προδιαγραφές της περ. (ε) του άρθρου 1, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι διαδικασίες ελέγχου και εξέτασης των στοιχείων τεκμηρίωσης και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τον χαρακτηρισμό επαγγελματικού ή ιδιωτικού πλοίου αναψυχής, ως παραδοσιακού. Μέχρι την έκδοση της απόφασης του πρώτου εδαφίου, εφαρμόζεται η υπ’ αριθμ. 4200/08/20.1.2015 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου (Β΄ 92).

β. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται τα κριτήρια και οι ειδικότερες προδιαγραφές της περ. (η) του άρθρου 1, οι διαδικασίες ελέγχου και κάθε άλλο θέμα σχετικά με τον χαρακτηρισμό επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, ως ιστιοφόρου. Μέχρι την έκδοση της απόφασης του πρώτου εδαφίου, εφαρμόζεται η υπ’ αριθμ. 4113.147/30.4.2001 απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας (Β΄ 615).

γ. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Ναυτικού Επιμελητήριου Ελλάδος, καθορίζονται τα πάσης φύσεως αποδεικτικά ικανότητας για τη διακυβέρνηση πλοίου αναψυχής για το οποίο δεν υφίσταται υποχρέωση τήρησης οργανικής σύνθεσης πληρώματος, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την τεκμηρίωση των προσόντων του, ημεδαπού ή αλλοδαπού, κυβερνήτη του. Μέχρι την έκδοση της απόφασης του πρώτου εδαφίου, εφαρμόζεται η υπ’ αριθμ. 3342/02/21.1.2004 απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας (Β΄ 478).

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και μετά από εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., ρυθμίζεται η τήρηση και λειτουργία του ηλεκτρονικού Μητρώου πλοίων αναψυχής και τουριστικών ημερόπλοιων του άρθρου 2 και εξειδικεύονται οι βασικές αρχές εφαρμογής του, ως εξής:

Καθορίζονται: (α) οι όροι της λειτουργίας και της πρόσβασης στην εφαρμογή, η διαλειτουργικότητα με συστήματα τρίτων φορέων του δημοσίου τομέα, (β) οι διαδικασίες διαβίβασης των απαιτούμενων πληροφοριών για την εφαρμογή του Μητρώου και οι αρμόδιες υπηρεσίες έγκρισής τους, (γ) οι διαδικασίες, τα δικαιολογητικά, οι προθεσμίες και τα υπόχρεα πρόσωπα για την υποβολή των στοιχείων της παρ. 3 του άρθρου 2 και τη μεταβολή τους, (δ) οι διαδικασίες για την απενεργοποίηση καταχωρισμένου πλοίου και την εκ νέου ενεργοποίησή του, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εγγραφή πλοίου στο Μητρώο και την ανάπτυξη της εφαρμογής. Μέχρι την έκδοση της απόφασης του πρώτου εδαφίου, εφαρμόζεται η υπ’ αριθμ. 1209/14.11.2018 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 5092).

3. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται οι προϋποθέσεις για την έκδοση, το υπόδειγμα του τύπου και των αναγραφόμενων πεδίων και στοιχείων του Πιστοποιητικού Ελέγχου Ξένου Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής (Π.Ε.Ξ.Ε.Π.Α.), της περ. (α) της παρ. 3 του άρθρου 2 και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Μέχρι την έκδοση της απόφασης του πρώτου εδαφίου, εφαρμόζεται η υπ΄ αριθμ. 3133.1 -2/17721/ 14.3.2018 απόπλου απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 883).

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Οικονομικών και Τουρισμού, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη μίσθωση άνευ απόπλου πλοίου αναψυχής της παρ. 6 του άρθρου 3.

5. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται ο τύπος, τα στοιχεία, η ισχύς και κάθε λεπτομέρεια σχετική με το Ειδικό Έντυπο Πληροφοριακών Στοιχείων Επαγγελματικών Πλοίων Αναψυχής (Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α.) της παρ. 2 του άρθρου 4. Μέχρι την έκδοση της απόφασης του πρώτου εδαφίου, εφαρμόζεται η υπ’ αριθμ. 3342/03/16.7.2003 απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας (Β΄ 1111).

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εξειδικεύεται ο τρόπος προσδιορισμού της παύσης ισχύος της επαγγελματικής δραστηριότητας, επαγγελματικού πλοίου αναψυχής που δεν εκπληρώνει την υποχρέωση εκτέλεσης του ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικό με την πράξη της παρ. 1 του άρθρου 7. Μέχρι την έκδοση της απόφασης του πρώτου εδαφίου, εφαρμόζεται η υπ’ αριθμ. 3133.1/01/4.5.2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (Β΄ 775).

7.α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., καθορίζονται: (i) οι όροι της λειτουργίας και της πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρμογή “e CharterPermission”, η διαλειτουργικότητα με συστήματα τρίτων φορέων του δημοσίου τομέα, (ii) οι όροι, οι προυποθέσεις και οι διαδικασίες: για την έκδοση διακοπή ακύρωση τροποποίηση παράταση της άδειας του άρθρου 8 ή για την καταχώριση της ιδιοχρησιμοποίησης του πλοίου ή της εκτέλεσης κινήσεων του άρθρου 8, καθώς και των επιβαινόντων, των πλοίων της περ. (β) της παρ. 3 του άρθρου 3 και του άρθρου 8, (iii) ο τρόπος, η διαδικασία και ο χρόνος απόδοσης του Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ. του άρθρου 9, (iv) οι υπόχρεοι για την καταχώριση των απαιτούμενων στοιχείων και οι αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου των καταχωρισμένων στοιχείων και έγκρισης της άδειας, (v) το υπόδειγμα της άδειας στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα και ο τρόπος υπολογισμού της χρονικής διάρκειάς της, (vi) ο χρόνος διατήρησης των καταχωρισμένων στοιχείων, η επεξεργασία και διασφάλιση της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και κάθε άλλο θέμα, αναγκαίο για τη λειτουργία και την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής εφαρμογής της περ. (β) της παρ. 2 του άρθρου 8, σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 18.

β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Οικονομικών, δύναται να τροποποιούνται οι τιμές των παραμέτρων «Β» και «ο.χ.» του τύπου προσδιορισμού του Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ. των περ. (β) και (γ) της παρ. 2 του άρθρου 9.

γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται εντός του μηνός Ιανουαρίου εκάστου έτους, ορίζονται: (α) η μέγιστη διάρκεια της «Άδειας εκναύλωσης ορισμένης ισχύος επαγγελματικού πλοίου αναψυχής αναγνωρισμένου σύμφωνα με το δίκαιο άλλης χώρας» της περ. (γ) της παρ. 1 του άρθρου 8 και (β) η τιμή της παραμέτρου «μ» του τύπου προσδιορισμού του Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ. της περ. (γ) της παρ. 2 του άρθρου 9, η οποία ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του ίδιου έτους.

δ. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. δύνανται να καθορίζονται ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την τήρηση των υποχρεώσεων των πλοίων του άρθρου 8, έναντι της Α.Α.Δ.Ε.

8.α. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να ρυθμίζεται η έκδοση εισιτηρίων της παρ. 2 του άρθρου 10, με ηλεκτρονικό τρόπο.

β. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την προσβασιμότητα των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων, σε άτομα με αναπηρία, τη σχετική εκπαίδευση του πληρώματος και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

9.α. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται η οργανική σύνθεση πληρώματος των πλοίων αναψυχής, για τα οποία υφίσταται υποχρέωση τήρησης οργανικής σύνθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 11. Μέχρι την έκδοση της απόφασης του πρώτου εδαφίου, εφαρμόζεται η υπ’ αριθμ. 3511.1/17/17.11.2014 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου (Β΄ 3088).

β. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζεται η οργανική σύνθεση πληρώματος των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής της παρ. 2 του άρθρου 11, όταν εκτελούν πλόες κενά επιβατών και εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

10.α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, καθορίζονται, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, (i) υπόδειγμα του ναυλοσυμφώνου του άρθρου 12, το οποίο αφορά στα πλοία της περ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 3, (ii) οι βασικοί όροι αυτού και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Μέχρι την έκδοση της απόφασης του πρώτου εδαφίου, εφαρμόζεται η υπ’ αριθμ. 3133.1/10229/4.2.2016 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 364).

β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.:

βα. Kαθορίζονται: (i) οι όροι της λειτουργίας και της πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρμογή «e Ναυλοσύμφωνο» (“e Charterparty”), η διαλειτουργικότητα με συστήματα τρίτων φορέων του δημοσίου τομέα, (ii) οι διαδικασίες και οι υπόχρεοι για την καταχώριση και αποδοχή των απαιτούμενων στοιχείων του ναυλοσυμφώνου ή της ιδιοχρησιμοποίησης του πλοίου ή της εκτέλεσης κινήσεων του άρθρου 16, καθώς και και των επιβαινόντων, επαγγελματικού πλοίου αναψυχής της περ. (α) της παρ. 3 του άρθρου 3, ο τρόπος υπολογισμού του συνόλου των ωρών ναύλωσης, (iii) το υπόδειγμα της κατάστασης επιβαινόντων στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, (iv) ο χρόνος διατήρησης των καταχωρισμένων στοιχείων, η επεξεργασία και διασφάλιση της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και κάθε άλλο θέμα, αναγκαίο για τη λειτουργία και την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής εφαρμογής της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 18,

β.β. δύναται να καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρειαγια την υλοποίηση της σύναψης σύμβασης ολικής ναύλωσης επαγγελματικού πλοίου αναψυχής με ψηφιακό τρόπο.

11. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να μεταβάλλονται τα επιτρεπόμενα ποσοστά οριστικής αποβίβασης επιβατών της περ. (β) της παρ. 2 του άρθρου 13.

12.α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την λήψη άδειας απόπλου και δήλωσης κατάπλου του άρθρου 14, με ηλεκτρονικό τρόπο και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

β. Με όμοια απόφαση δύναται να καθορίζονται οι διδικασίες για : (i) την έγκριση θέσης ελλιμενισμού, και (ii) την υποβολή τελών, με ψηφιακό τρόπο, για τα πλοία που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου.

13. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να αναπροσαρμόζεται το ύψος των ασφαλιστικών ποσών της παρ. 3 του άρθρου 17, να καθορίζονται ασφαλιστικά ποσά αναλόγως της μεταφορικής ικανότητας του πλοίου και να ρυθμίζεται κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικό με την ασφάλιση πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων.

14. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται: (α) ο τρόπος χρηματοδότησης της σύστασης και της λειτουργίας της Ψηφιακής Πύλης Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης της παρ. 3 του άρθρου 18, (β) τα δεδομένα που καταχωρίζονται, (γ) ο χρόνος υποβολής τους, οι ευθύνες των υπόχρεων, (δ) οι όροι και οι προϋποθέσεις, και (ε) κάθε τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια που σχετίζεται με την ηλεκτρονική διασύνδεση και διαλειτουργικότητα των συστημάτων των εμπλεκόμενων φορέων και την εν γένει λειτουργία της.

15. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να τροποποιούνται τα όρια των προστίμων του άρθρου 20.

Άρθρο 22
Μεταβατικές διατάξεις

1.α. Άδειες του ν. 2743/1999 (Α΄ 211) ή προσωρινές άδειες της παρ. 8 του άρθρου 15 του ν. 4256/2014 (Α΄ 92) παραμένουν σε ισχύ, εφόσον για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής που τις διαθέτουν, έχει πραγματοποιηθεί εμπρόθεσμα, σύμφωνα με την περ. (β) της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4256/2014 σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4676/2020 (Α΄ 67), η διαδικασία για την καταχώρισή τους στο e Μητρώο Πλοίων,

σύμφωνα με την κοινή απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 21. Η άδεια φυλάσσεται στο πλοίο και επιδεικνύεται σε κάθε ζήτηση των αρμόδιων αρχών.

β. Η μη εμπρόθεσμη αίτηση για καταχώριση στο e Μητρώο Πλοίων πλοίων της περ. (α), συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση ισχύος της άδειας. Ως ημερομηνία παύσης ισχύος της άδειας ορίζεται η επομένη από την ημερομηνία της έκδοσης ή της τελευταίας θεώρησής της.

2.α. Προϋπόθεση για καταχώριση πλοίου της περ. (α) της παρ. 1 στο e Μητρώο Πλοίων, αποτελεί η εκτέλεση ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης, εντός του χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί:

αα. από την ημερομηνία της τελευταίας θεώρησης ή της έκδοσης άδειας του ν. 2743/1999, ή

αβ. από την ημερομηνία έκδοσης προσωρινής άδειας του ν. 4256/2014, μέχρι την ημερομηνία υποβολής αίτησης για την καταχώριση.

β. Ως βάση για τον υπολογισμό των ημερών της περ. (α), ορίζεται ο ελάχιστος αριθμός ημερών της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 4, με αναγωγή στο χρονικό διάστημα της υποπερ. αα΄ ή της υποπερ. αβ΄, αντίστοιχα, λαμβάνοντας υπόψη την υποχρέωση ή μη τήρησης οργανικής σύνθεσης πληρώματος πριν την έναρξη ισχύος του άρθρου 11.

γ. Εάν κατά τον υπολογισμό της περ. (β) προκύπτει έλλειμμα ημερών, ισχύουν τα εξής:

γα. για επαγγελματικό πλοίο αναψυχής που διαθέτει άδεια του ν. 2743/1999, το έλλειμμα επιτρέπεται να συμπληρωθεί από πλεόνασμα της προηγούμενης πενταετίας από την τελευταία θεώρηση,

γβ. για επαγγελματικό πλοίο αναψυχής που διαθέτει άδεια του ν. 2743/1999 και προκύπτει έλλειμμα ημερών που δεν συμπληρώνεται σύμφωνα με την υποπερ. γα΄, ή διαθέτει προσωρινή άδεια του ν. 4256/2014, καταβάλλεται υπέρ του Δημοσίου, με ηλεκτρονικό παράβολο, ανά ελλείπουσα ημέρα: (i) ποσό ίσο με διακόσια (200) ευρώ για τα πλοία για τα οποία συνέτρεχε η υποχρέωση τήρησης οργανικής σύνθεσης πληρώματος, ως αυτή ίσχυε πριν την έναρξη ισχύος του άρθρου 11 του παρόντος και (ii) εκατό (100) ευρώ για τα πλοία που δεν συνέτρεχε η υποχρέωση τήρησης οργανικής σύνθεσης πληρώματος, ως αυτή ίσχυε πριν την έναρξη ισχύος του άρθρου 11 ή είναι χαρακτηρισμένα ως παραδοσιακά. Το αποδεικτικό καταβολής του αναλογούντος ποσού υποβάλλεται στο αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης στον πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή του πλοίου, περί του αριθμού των ελλειπουσών ημερών ναύλωσης.

γγ. Η μη τήρηση της προθεσμίας της υποπερ. γβ΄ συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση ισχύος της αδείας.

δ. Ως βάση υπολογισμού των ημερών ναύλωσης: (i) του πλεονάσματος της υποπερ. γα΄ (ii) για την έκδοση πράξης της παρ. 5 και (iii) για την έκδοση πράξης αυτοδίκαιης ή εκούσιας παύσης της ισχύος άδειας του ν. 2743/1999, λαμβάνονται, ανά πενταετία, οι τριακόσιες (300) ή οι διακόσιες (200) ή οι εβδομήντα πέντε (75) ημέρες, για τα πλοία των υποπερ. αα΄ ή αβ΄ ή αδ΄της περ. (α)

της παρ. 1 του άρθρου 4, αντίστοιχα. Στην περίπτωση όπου, άδεια του ν. 2743/1999 ίσχυε για διάστημα διαφορετικό από την πενταετία, ο ελάχιστος αριθμός ημερών ναύλωσης υπολογίζεται ανάλογα.

ε. Η καταχώριση πλοίων της περ. (α) στο e-Μητρώο Πλοίων συνεπάγεται την κατάργηση της άδειας που διαθέτουν. Για την κατάργηση του πρώτου εδαφίου και έως την ολική λειτουργία του e Μητρώου Πλοίων, εκδίδεται, άπαξ, πράξη από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με την οποία ορίζεται η ημερομηνία καταχώρισης του πλοίου στο e Μητρώο Πλοίων. Ως ημερομηνία κατάργησης της άδειας, καθορίζεται η ημερομηνία καταχώρισης του πλοίου στο e Μητρώο Πλοίων.

3.α. Για επαγγελματικά πλοία αναψυχής τα οποία, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4256/2014, τελούσαν σε καθεστώς κατάσχεσης και διέθεταν άδεια του ν. 2743/1999 σε ισχύ και για τα οποία έχει πραγματοποιηθεί, εμπρόθεσμα, αίτηση για την καταχώρισή τους στο e Μητρώο Πλοίων, σύμφωνα με την περ. (α) της παρ. 1, αναστέλλεται η υποχρέωση συμπλήρωσης ελαχίστου αριθμού ημερών ναύλωσης, για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό της ισχύος του μέτρου της απαγόρευσης απόπλου του πλοίου, που επιβλήθηκε συνεπεία της κατάσχεσης.

β. Για την καταχώριση πλοίου της περ. (α) στο e Μητρώο Πλοίων, υπολογίζονται οι ημέρες ναύλωσης που πραγματοποιήθηκαν εντός του χρονικού διαστήματος που μεσολάβησε από την ημερομηνία της τελευταίας θεώρησης ή της έκδοσης άδειας του ν. 2743/1999 έως την ημερομηνία επιβολής του μέτρου της περ. (α). Ως βάση για τον υπολογισμό των ημερών, ορίζεται ο ελάχιστος αριθμός ημερών της περ. (β) της παρ. 2, με αναγωγή στο χρονικό διάστημα του πρώτου εδαφίου της παρούσας. Εάν κατά τον υπολογισμό των ημερών προκύψει έλλειμμα, εφαρμόζονται, αναλογικά, όσα ορίζονται στην περ. (γ) της παρ. 2.

γ. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής, το πλοίο καταχωρίζεται στο e Μητρώο Πλοίων σε κατάσταση «υπό κατάσχεση» και εκδίδεται η διοικητική πράξη της περ. (ε) της παρ. 2, με αναφορά στην κατάσταση του πλοίου. Η χρονική περίοδος για τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης του άρθρου 4 αρχίζει από την ημερομηνία άρσης της επιβολής του μέτρου της παρ. (α) της παρούσας.

4.α. Στην περίπτωση εκούσιας ή αυτοδίκαιης παύσης της ισχύος άδειας επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τον ν. 2743/1999 ή την παρ. 8 του άρθρου 15 του ν. 4256/2014, οφείλονται και αποδίδονται στις αρμόδιες τελωνειακές και φορολογικές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., εφόσον αυτό προκύπτει από την εφαρμογή του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α΄ 248) και της εθνικής και ενωσιακής τελωνειακής νομοθεσίας: (α) ο αναλογών Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), για την εισαγωγή ή την απόκτηση του πλοίου και (β) οι αναλογούντες δασμοί και επιβαρύνσεις, ο Φ.Π.Α., ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) ή ο φόρος κατανάλωσης επί των καυσίμων, λιπαντικών και λοιπών αγαθών, καθώςκαι οι λοιπές συνεισπραττόμενες επιβαρύνσεις για τις οποίες το πλοίο έτυχε απαλλαγής. Η υποχρέωση του πρώτου εδαφίου δεν καταλαμβάνει την περίπτωση κατάργησης άδειας που διέθετε, λόγω καταχώρισης του πλοίου στο e Μητρώο Πλοίων.

β. Για τον σκοπό αυτόν εκδίδεται κατά του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, πράξη του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στην οποία προσδιορίζεται η εκούσια ή αυτοδίκαιη παύση της ισχύος άδειας επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, η οποία κοινοποιείται στις αρμόδιες τελωνειακές και φορολογικές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., εντός δεκαπέντε (15) ημερών για τη βεβαίωση και είσπραξη των επιβαρύνσεων.

γ. Για τον καθορισμό της ημερομηνίας της περ. (β) εφαρμόζονται:

γα. η υπ’ αριθμ. 3342/01/2004/21.1.2004 απόφαση (Β΄ 478) του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, για άδειες του ν. 2743/1999 και

γβ. η απόφαση της παρ. 6 του άρθρου 21, για προσωρινές άδειες του ν. 4256/2014.

δ. Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του Φ.Π.Α., του συντελεστή Φ.Π.Α. που λαμβάνεται υπόψη για τη βεβαίωση και είσπραξη αυτού, εφαρμόζεται το άρθρο 7. Στο πρώτο εδάφιο της παρούσας εμπίπτουν οι περιπτώσεις για τις οποίες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχει εκδοθεί η πράξη της παρ. (β).

5.α. Η προθεσμία της περ. (β) της παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 4256/2014, που αφορά σε αίτηση για τροποποίηση πράξης της περ. (α) της παρ. 4 και έχει υποβληθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος Μέρους, λήγει έξι (6) μήνες μετά την ημερομηνία έναρξής της.

β. Πράξεις για εκούσια παύση ή διαπίστωση αυτοδίκαιης παύσης που θα εκδοθούν σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δύναται να τροποποιηθούν, βάσει νεότερων στοιχείων που θα προσκομιστούν, με αίτηση του ενδιαφερόμενου στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών, από την έκδοση και την κοινοποίηση της πράξης στον ενδιαφερόμενο και στις αρμόδιες τελωνειακές και φορολογικές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε.

6. Ως προς πλοία για τα οποία έχει πραγματοποιηθεί, εμπρόθεσμα, η διαδικασία για καταχώρισή τους στο e Μητρώο Πλοίων, σύμφωνα με την παρ. 1 και των οποίων η εγγραφή δεν έχει ολοκληρωθεί, ισχύει ότι:

α. Εφόσον η καταχώριση ολοκληρωθεί έως και την 31η.12.2023, δεν υπέχουν υποχρέωση για συμπλήρωση ελάχιστων ημερών ναύλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4, για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την ημερομηνία υποβολής αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών έως την καταχώριση, ή

β. εφόσον η καταχώριση ολοκληρωθεί από την 1η.1.2024 και εντεύθεν, απαιτείται να έχουν εκτελέσει, κατ’ ελάχιστον, ημέρες ναύλωσης ανά, ολοκληρωμένο, ημερολογιακό έτος και αρχής γενομένης από 1ης.1.2023. Οι ημέρες του πρώτου εδαφίου ορίζονται ως εξής:

βα. τριάντα πέντε (35) ημέρες, εφόσον δεν υφίσταται υποχρέωση τήρησης οργανικής σύνθεσης πληρώματος, σύμφωνα με το άρθρο 11, ή

ββ. είκοσι πέντε (25) ημέρες, εφόσον υφίσταται υποχρέωση τήρησης οργανικής σύνθεσης πληρώματος, σύμφωνα με το άρθρο 11,

βγ. δεκαπέντε (15) ημέρες για τα ξύλινα πλοία της περ. (στ) της παρ. 1 του άρθρου 1, ανεξάρτητα εάν υφίσταται υποχρέωση τήρησης οργανικής σύνθεσης πληρώματος, σύμφωνα με το άρθρο 11 και

βδ. δέκα (10) ημέρες όταν πρόκειται για πλοία χαρακτηρισμένα ως παραδοσιακά, βάσει της περ. (ε) της παρ. 1 του άρθρου 1, ανεξάρτητα εάν υφίσταται υποχρέωση τήρησης οργανικής σύνθεσης πληρώματος, σύμφωνα με το άρθρο 11.

γ. Εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της πράξης της περ. (ε) της παρ. 2, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλει στο αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αντίγραφο από το Ειδικό Έντυπο Πληροφοριακών Στοιχείων του Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής (Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α.), το οποίο αποτελεί τεκμήριο διενέργειας των ημερών ναύλωσης της περ. (β) της παρούσας. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης των ημερών της περ. (β), επιβάλλονται οι κυρώσεις της περ. (ι) της παρ. 2 του άρθρου 20. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας της παρούσας περίπτωσης, λογίζεται ότι δεν συμπληρώθηκαν οι ημέρες των υποπερ. βα΄ έως και βδ΄ της περ. (β).

7. Μέχρι την ενσωμάτωση των διαδικασιών της παρ. 6 του άρθρου 3 στην παραγωγική λειτουργία του e Μητρώου Πλοίων, η θέση σε και η άρση από καθεστώς μίσθωσης άνευ απόπλου πλοίου αναψυχής, δηλώνεται: (i) στην αρμόδια Λιμενική Αρχή, εφόσον πρόκειται για επαγγελματικά πλοία αναψυχής της περ. (α) της παρ. 2 ή ιδιωτικά πλοία αναψυχής καταχωρισμένα στο e Μητρώο Πλοίων, υπό ελληνική σημαία, και (ii) στο αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εφόσον πρόκειται για επαγγελματικά πλοία αναψυχής της περ. (α) της παρ. 2, υπό ξένη σημαία.

8. Μέχρι την ενσωμάτωση των διαδικασιών του άρθρου 5 στην παραγωγική λειτουργία του e Μητρώου Πλοίων, η θέση σε και η άρση από καθεστώς αναστολής επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, δηλωνεται στο αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Ομοίως, και κατόπιν αίτησης του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, χορηγείται βεβαίωση περί της περιόδου αναστολής.

9.α. Μέχρι την έναρξη ισχύος των υποχρεώσεων για τήρηση οργανικής σύνθεσης πληρώματος, σύμφωνα με την περ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 136, ισχύουν τα εξής:

α. στα πλοία της περ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 3 ολικού μήκους έως και είκοσι τεσσάρων (24) μέτρων, δεν υφίσταται υποχρέωση τήρησης οργανικής σύνθεσης πληρώματος, και

β. στα πλοία της περ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 3 ολικού μήκους άνω των είκοσι τεσσάρων (24) μέτρων, μεταφορικής ικανότητας άνω των εικοσιπέντε (25) και έως σαράντα εννέα (49) επιβατών, όταν εκτελούν σύμβαση ολικής ναύλωσης διάρκειας έως και δώδεκα (12) ωρών που δεν περιλαμβάνει διανυκτέρευση, εφαρμόζεται η απόφαση της περ. (α) της παρ. 9 του άρθρου 21.

β. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της περ. (β) της παρ. 9 του άρθρου 21, ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2743/1999 (Α΄ 211).

10. Το άρθρο 13 του ν. 4256/2014, εξακολουθεί να εφαρμόζεται για την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις των άρθρων 1 έως 15 του ν. 4256/2014 που συντελέστηκαν πριν την κατάργησή τους, σύμφωνα με την περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 86.

11. Μέχρι την έναρξη ισχύος του άρθρου 17, σύμφωνα με την περ. (γ) της παρ. 1 του άρθρου 136, εξακολουθεί να εφαρμόζεται η παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 4256/2014.

12. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της περ. (β) της παρ. 9 του άρθρου 21, ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 8 του ν.2743/1999 (Α΄ 211).

13.α. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της περ. (β) της παρ. 10 του άρθρου 21 και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e Ναυλοσύμφωνο» (“e Charterparty”), και κατά παρέκκλιση των άρθρων 12, 13, της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 15 και της παρ. 3 του άρθρου 16, για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής της περ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 3, ισχύουν τα εξής:

αα. Αντίγραφα του έγχαρτου ναυλοσυμφώνου και της ενημερωμένης κατάστασης επιβαινόντων, υποβάλλονται προς θεώρηση, πριν τον απόπλου από τον λιμένα αφετηρίας, στην αρμόδια Λιμενική Αρχή,

αβ. τα απαιτούμενα στοιχεία του ναυλοσυμφώνου καταχωρίζονται στο Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α.,

αγ. τα αντίγραφα της υποπερ. αα΄ προσυπογράφονται από τον πλοίαρχο ή τον κυβερνήτη, ο οποίος βεβαιώνει την ημερομηνία και την ώρα προσυπογραφής, βρίσκονται στο πλοίο και επιδεικνύονται σε κάθε σχετικό αίτημα από τις αρμόδιες αρχές,

αδ. αν κατά τη διάρκεια της ναύλωσης επέλθει οποιαδήποτε μεταβολή που αφορά στους επιβάτες, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Μέρος Α΄, ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης υποχρεούται να προβεί σε σχετική ενυπόγραφη σημείωση στην κατάσταση επιβαινόντων,

αε. αντίγραφο του ναυλοσυμφώνου υποβάλλεται από τον εκναυλωτή στις αρμόδιες φορολογικές και τελωνειακές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε.,

αστ. με ευθύνη του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, τηρείται αρχείο ναυλοσυμφώνων και καταστάσεων επιβαινόντων για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ετών από τη λήξη του ναυλοσυμφώνου και είναι διαθέσιμο στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. και του Υ.ΝΑ.Ν.Π.,

αζ. η ιδιοχρησιμοποίηση πλοίου ή η εκτέλεση των μεμονωμένων κινήσεων πλοίου κενού επιβατών της παρ. 1 του άρθρου 16 δηλώνεται από τον υπόχρεο πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή στην αρμόδια Λιμενική Αρχή, στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης άδειας απόπλου και δήλωσης κατάπλου, σύμφωνα με το άρθρο 14 και τα στοιχεία της καταχωρίζονται στο Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α.

β. Oι υποχρεώσεις της περ. (α) εξακολουθούν να ισχύουν για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής, των οποίων η κατάσταση εγγραφής στο e Μητρώο Πλοίων δεν έχει επικυρωθεί, και μετά την έκδοση της απόφασης της περ. (β) της παρ. 10 του άρθρου 21 και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e Ναυλοσύμφωνο» (“e Charterparty”), κατά παρέκκλιση

των άρθρων 12, 13, της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 15 και της παρ. 3 του άρθρου 16.

γ. Μέχρι τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων της υποπερ. ββ΄ της περ. (β) της παρ. 10 του άρθρου 21, δεν επιτρέπεται η σύναψη ναυλοσυμφώνου με ψηφιακό τρόπο.

14. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της περ. (α) της παρ. 7 του άρθρου 21 και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής “e CharterPermission”, και κατά παρέκκλιση των άρθρων 12 και 13, για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής της περ. (β) της παρ. 3 του άρθρου 3, ισχύουν τα εξής:

α. Το δικαίωμα εκτέλεσης σύμβασης ναύλωσης από πλοία αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας, που έχουν χαρακτηριστεί επαγγελματικά σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους της σημαίας που φέρουν, διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 3, εξαιρουμένης της υποχρέωσης για την καταβολή του τέλους της περ. (γ) της παρ. 2 του άρθρου 9,

β. για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής της περ. (β) της παρ. 2 του άρθρου 3 και κατά παρέκκλιση:

βα. της περ. (β) της παρ. 1 του άρθρου 15 και της παρ. 3 του άρθρου 16, η ιδιοχρησιμοποίηση πλοίου ή η εκτέλεση των μεμονωμένων κινήσεων πλοίου κενού επιβατών της παρ. 1 του άρθρου 16 δηλώνεται από τον υπόχρεο πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή στην αρμόδια οικεία Λιμενική Αρχή, στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης άδειας απόπλου και δήλωσης κατάπλου, σύμφωνα με το άρθρο 14, και

ββ. των άρθρων 12 και 13, υφίσταται υποχρέωση εφοδιασμού με:

(i) αντίγραφο του ναυλοσυμφώνου, και (ii) με έγχαρτη κατάσταση επιβαινόντων, η οποία τηρείται υπογεγραμμένη, με βεβαίωση για την ημερομηνία και την ώρα υπογραφής της, και ενημερωμένη από τον πλοίαρχο ή τον κυβερνήτη, τα οποία υποβάλλονται, άνευ υποχρέωσης για θεώρηση και προς θεώρηση, αντίστοιχα, στην αρμόδια Λιμενική Αρχή, κατά τη διαδικασία λήψης άδειας απόπλου και δήλωσης κατάπλου, σύμφωνα με το άρθρο 14.

βγ. Το έγχαρτο ναυλοσύμφωνο και η κατάσταση επιβαινόντων βρίσκονται πάντα στο πλοίο και επιδεικνύονται σε κάθε σχετικό αίτημα των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών.

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΙΔΡΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 23
Έννοια και σκοπός της Ν.Ε.Π.Α.

1. Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.) είναι η κεφαλαιουχική εταιρεία με νομική προσωπικότητα, για τα χρέη της οποίας ευθύνεται μόνο η ίδια με την περιουσία της και η οποία θεωρείται εμπορική, με αποκλειστικό σκοπό την κτήση κυριότητας, την εκμετάλλευση ή τη διαχείριση πλοίων αναψυχής με ελληνική σημαία που χαρακτηρίζονται ως επαγγελματικά σύμφωνα με το Μέρος Α΄. Η σύσταση εταιρειών άλλης νομικής μορφής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις με το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας, δεν αποκλείεται.

2. Μια Ν.Ε.Π.Α. μπορεί να συμμετέχει σε άλλες Ν.Ε.Π.Α.

Άρθρο 24
Ίδρυση Ν.Ε.Π.Α.

1. Η Ν.Ε.Π.Α. ιδρύεται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα, τους ιδρυτές. Το καταστατικό που προβλέπεται στην παρ. 3 της παρούσας, υπογράφεται από όλους τους ιδρυτές, όπως ορίζει η παρ. 3 του άρθρου 59.

2. Η Ν.Ε.Π.Α. δύναται να καταστεί μονοπρόσωπη.

3. Η σύμβαση με την οποία συστήνεται η Ν.Ε.Π.Α. αποτελεί το καταστατικό της, καταρτίζεται εγγράφως ή ψηφιακά από έναν τουλάχιστον ιδρυτή και καταχωρίζεται υπογεγραμμένη, σύμφωνα με την παρ. 1, στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α., σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 58 έως 61. Το καταστατικό της Ν.Ε.Π.Α. και οι τροποποιήσεις αυτού, εφόσον είναι ιδιωτικά έγγραφα, καθώς και οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της και τα πρακτικά αυτών μπορούν να συντάσσονται, εκτός της ελληνικής, και σε μία από τις άλλες επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις σχέσεις της εταιρείας και των εταίρων με τους τρίτους υπερισχύει το κείμενο στην ελληνική. Μέχρι την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 70, τα ανωτέρω συντάσσονται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα.

4. Η Ν.Ε.Π.Α. αποκτά νομική προσωπικότητα από την ημερομηνία καταχώρισης του καταστατικού της στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α.

Άρθρο 25
Περιεχόμενο καταστατικού

1. Το καταστατικό περιέχει: α. την επωνυμία και τον σκοπό της εταιρείας, β. την έδρα της εταιρείας, γ. το ύψος του εταιρικού κεφαλαίου, τον τρόπο καταβολής του και τις μετοχές της εταιρείας, δ. τις αρμοδιότητες και τις διαδικασίες σύγκλησης του

διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης των μετόχων,

ε. τα δικαιώματα των μετόχων,

στ. τις διαδικασίες για τη διάλυση και την εκκαθάριση της περιουσίας της εταιρείας.

2. Στο καταστατικό ορίζονται τα μέλη του πρώτου διοικητικού συμβουλίου της Ν.Ε.Π.Α.

3. Το καταστατικό της Ν.Ε.Π.Α. αναφέρει επιπλέον τα ατομικά στοιχεία των φυσικών ή νομικών προσώπων που υπογράφουν το καταστατικό της εταιρείας ή στο όνομα και για λογαριασμό των οποίων υπογράφεται το καταστατικό. Τα ατομικά στοιχεία των φυσικών προσώπων είναι κατ΄ ελάχιστο το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, ο αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου, η υπηκοότητα και ο Α.Φ.Μ. Τα στοιχεία των νομικών προσώπων είναι κατ΄ ελάχιστο η επωνυμία, η έδρα, ο Α.Φ.Μ. και τα ατομικά στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου.

Άρθρο 26
Επωνυμία της Ν.Ε.Π.Α.

1. Η επωνυμία της Ν.Ε.Π.Α. περιλαμβάνει τις λέξεις «ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ» ή το ακρωνύμιο «Ν.Ε.Π.Α.». Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία μπορεί να αποτυπώνεται με λατινικούς χαρακτήρες και να συνοδεύεται από τις λέξεις «MARITIME COMPANY FOR PLEASURE YACHTS» ή το ακρωνύμιο «M.C.P.Y.».

2. Η επωνυμία της Ν.Ε.Π.Α. σχηματίζεται με κεφαλαία γράμματα, είτε από το όνομα ενός ή περισσοτέρων ιδρυτών ή μετόχων, είτε από το αντικείμενο της δραστηριότητας που ασκεί, είτε από άλλες λεκτικές ενδείξεις. Η επωνυμία μπορεί να είναι φανταστική ή να περιλαμβάνει ηλεκτρονική διεύθυνση ή άλλη ένδειξη, άμεσα και διαρκώς σχετιζόμενη με την εταιρεία.

3. Η επωνυμία της Ν.Ε.Π.Α. αποκλείεται σε περίπτωση πρόκλησης σύγχυσης με άλλη Ν.Ε.Π.Α., Eταιρεία Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής (Ε.Ι.Π.Α.) ή άλλη εταιρεία εγγεγραμμένη στο Γ.Ε.ΜΗ.

4. Η επωνυμία της εταιρείας μπορεί να αποτυπώνεται ολόκληρη με λατινικούς χαρακτήρες.

Άρθρο 27
Έδρα της Ν.Ε.Π.Α.

1. Η Ν.Ε.Π.Α. έχει την έδρα της σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού που βρίσκεται στην Ελλάδα και τη διεύθυνση που αναφέρεται στο καταστατικό της.

2. Η διεύθυνση της παρ. 1 περιέχει κατ’ ελάχιστο οδό, αριθμό, ταχυδρομικό κώδικα και Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού.

Άρθρο 28
Έντυπα της Ν.Ε.Π.Α.
Σε κάθε έντυπο της εταιρείας αναγράφονται τουλάχιστον η επωνυμία, η έδρα και ο αριθμός μητρώου της κατά το άρθρο 60.

Άρθρο 29
Διάρκεια της Ν.Ε.Π.Α.

1. Η Ν.Ε.Π.Α. έχει διάρκεια ορισμένου χρόνου που καθορίζεται στο καταστατικό. Σε περίπτωση που δεν ορίζεται στο καταστατικό συγκεκριμένη διάρκεια, η διάρκεια της Ν.Ε.Π.Α. είναι τριάντα (30) έτη.

2. Η διάρκεια ορισμένου χρόνου μπορεί να παραταθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Αν δεν ορίζεται συγκεκριμένος χρόνος παράτασης στην απόφαση αυτή, η διάρκεια της Ν.Ε.Π.Α. γίνεται αόριστης διάρκειας.

3. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η διάρκεια της Ν.Ε.Π.Α. μπορεί να μετατραπεί από ορισμένου σε αορίστου χρόνου και αντίστροφα.

Άρθρο 30
Πράξεις κατά το ιδρυτικό στάδιο Ευθύνη ιδρυτών

1. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει στο όνομα της υπό ίδρυση Ν.Ε.Π.Α. ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και εις ολόκληρον. Μόνη η εταιρεία εύθυνεται για τις πράξεις που έγιναν στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο αν, μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη σύστασή της, ανέλαβε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

2. Οι ιδρυτές είναι υπεύθυνοι για την αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη η εταιρεία ή οι καλόπιστοι τρίτοι, μέτοχοι ή μη, από παράλειψη υποχρεωτικής διάταξης του καταστατικού ή ανακριβείς πληροφορίες που δόθηκαν κατά την εγγραφή στο κεφάλαιο ή περιλήφθηκαν στο καταστατικό, από τη μη τήρηση των διατάξεων που αφορούν την εκτίμηση και την καταβολή των εισφορών, καθώς και από την κήρυξη της ακυρότητας της εταιρείας, αν γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν τις σχετικές πλημμέλειες. Η αξίωση αποζημίωσης της παρούσας παραγράφεται μετά την παρέλευση πέντε (5) ετών από την ίδρυση της Ν.Ε.Π.Α.

Άρθρο 31
Κήρυξη της ακυρότητας της Ν.Ε.Π.Α.

1. Η Ν.Ε.Π.Α. κηρύσσεται άκυρη με δικαστική απόφαση μόνο αν:

α. Η Ν.Ε.Π.Α. και το καταστατικό της δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 23, 24, 25, 26, 27 και 32.

β. Ο μοναδικός ιδρυτής ή όλοι οι ιδρυτές δεν είχαν την ικανότητα για δικαιοπραξία κατά την υπογραφή της εταιρικής σύμβασης.

2. Η αγωγή ασκείται από κάθε πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον και απευθύνεται κατά της εταιρείας. Το δικαστήριο που απαγγέλλει την ακυρότητα διορίζει με την ίδια απόφαση και τους εκκαθαριστές της Ν.Ε.Π.Α.

3. Η δικαστική απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα της εταιρείας αντιτάσσεται στους τρίτους. Τριτανακοπή μπορεί να ασκηθεί μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την υποβολή της απόφασης σε δημοσιότητα.

4. Μόνη η ακυρότητα δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των υποχρεώσεων ή των απαιτήσεων της Ν.Ε.Π.Α., χωρίς να βλάπτονται τα αποτελέσματα της κατάστασης εκκαθάρισής της.

5. Οι μέτοχοι της άκυρης Ν.Ε.Π.Α. υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που κάλυψαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, έως του ποσού που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση του σκοπού της εκκαθάρισης.

6. Η αγωγή για κήρυξη της ακυρότητας ασκείται μέσα σε ένα (1) έτος από τη σύσταση της Ν.Ε.Π.Α.

7. Οι λόγοι ακυρότητας της περ. (α) της παρ. 1 θεραπεύονται αν, μέχρι την κατάθεση των προτάσεων της παρ. 1 του άρθρου 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, το καταστατικό τροποποιηθεί, ώστε να μην υφίσταται πλέον ο λόγος ακυρότητας που αναφέρεται στην αγωγή. Το δικαστήριο που εκδικάζει αγωγή για κήρυξη ακυρότητας της Ν.Ε.Π.Α., μπορεί να χορηγήσει στην εταιρεία εύλογη προθεσμία, όχι μεγαλύτερη των τριών (3) μηνών, με σκοπό να ληφθεί η απόφαση τροποποίησης του καταστατικού και να υποβληθεί στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί από το δικαστήριο για έναν (1) ακόμη μήνα. Για το διάστημα που μεσολαβεί το δικαστήριο μπορεί να διατάξει ασφαλιστικά μέτρα.

Άρθρο 32
Κεφάλαιο της Ν.Ε.Π.Α.

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Ν.Ε.Π.Α. εκφράζεται σε ευρώ.

2. Ως ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο για την ίδρυση της Ν.Ε.Π.Α. ορίζεται το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, το οποίο καταβάλλεται ολοσχερώς εντός δύο (2) μηνών από τη σύσταση της Ν.Ε.Π.Α.

3. Το κεφάλαιο της Ν.Ε.Π.Α. καλύπτεται με ανάληψη υποχρέωσης καταβολής του. Η καταβολή του κεφαλαίου γίνεται σε χρήμα.

4. Το αρχικό κεφάλαιο της Ν.Ε.Π.Α. καλύπτεται, σύμφωνα με το καταστατικό της, από έναν ή περισσότερους ιδρυτές και καταβάλλεται εντός δύο (2) μηνών από τη σύσταση της Ν.Ε.Π.Α., στο σύνολό του. Σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, αυτό καλύπτεται στο σύνολό του από μετόχους ή τρίτους, σύμφωνα με τον νόμο, και καταβάλλεται στο ταμείο της Ν.Ε.Π.Α.

5. Η καταβολή σε μετρητά του αρχικού κεφαλαίου ή των αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, στην ΕΕ, ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), με προσκόμιση του σχετικού παραστατικού στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α. Η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι αυτό έχει ειδικά προβλεφθεί στο καταστατικό.

Άρθρο 33
Μετοχές της Ν.Ε.Π.Α.

1. Οι μετοχές της Ν.Ε.Π.Α. είναι μόνο ονομαστικές και ενσωματώνονται σε τίτλο της μιας ή περισσότερων μετοχών.

2. Η ονομαστική αξία κάθε μετοχής δεν μπορεί να ορισθεί κατώτερη του ενός (1) ευρώ.

3. Τα δικαιώματα του μετόχου που πηγάζουν από τη μετοχή είναι ανάλογα προς το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή.

4. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή στο βιβλίο των μετόχων. Η εγγραφή αυτή χρονολογείται και υπογράφεται από τον κύριο και από αυτόν στον οποίο γίνεται η μεταβίβαση της μετοχής. Μετά τη μεταβίβαση κάθε ονομαστικής μετοχής, εκδίδεται νέος τίτλος ή γίνεται σημείωση από την εταιρεία στον τίτλο που υπάρχει για τη μεταβίβαση που έγινε. Η σημείωση περιλαμβάνει τα ονοματεπώνυμα και τις διευθύνσεις αυτού που μεταβιβάζει τη μετοχή και αυτού προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβασή της. Για την εταιρεία μέτοχος θεωρείται αυτός που γράφεται στο βιβλίο μετόχων.

5. Επιτρέπεται με το καταστατικό να επιβάλλονται περιορισμοί στη μεταβίβαση των μετοχών. Στην περίπτωση αυτή, η σχετική διάταξη του καταστατικού αναγράφεται πάνω στον τίτλο της μετοχής.

Άρθρο 34
Δικαιώματα επί μετοχών της Ν.Ε.Π.Α. Κτήση μετοχών από αλλοδαπούς μη μέλη ΕΕ, ΕΟΧ

1. Επιτρέπεται σε υπηκόους ή νομικά πρόσωπα κρατών που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή δεν ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο να αποκτούν εμπράγματα δικαιώματα επί μετοχών Ν.Ε.Π.Α., εφόσον αυτό δεν απαγορεύεται από το καταστατικό.

2. Από την απαγόρευση της παρ. 1 εξαιρείται η απόκτηση μετοχών αιτία θανάτου, λόγω γονικής παροχής ή αναγκαστικής εκτέλεσης. Εξαιρείται, επίσης, η σύσταση ενεχύρου επί μετοχών Ν.Ε.Π.Α. για την εξασφάλιση απαιτήσεων κατά της εταιρείας ή άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων.

Άρθρο 35
Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου της Ν.Ε.Π.Α.

1. Επιτρέπεται να ορίζεται στο καταστατικό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο ή η γενική συνέλευση μπορούν να αποφασίζουν την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας μέχρι του συνολικού ποσού που αναφέρεται στο καταστατικό, με έκδοση νέων μετοχών. Στο καταστατικό ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου κατά την παρούσα δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. Η καταβολή του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου γίνεται σε χρήμα.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο υπέρ των κατά τον χρόνο της αύξησης μετόχων της εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Αν κάποιος μέτοχος δεν ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στο καταστατικό, που δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των τριών (3) μηνών ή δηλώσει ότι δεν πρόκειται να το ασκήσει, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί διατίθενται στους μετόχους που άσκησαν το δικαίωμα προτίμησης κατ΄ αναλογία συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Υπόλοιπο που δεν αναλήφθηκε διατίθεται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

3. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α.

Άρθρο 36
Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου της Ν.Ε.Π.Α.

1. Επιτρέπεται η γενική συνέλευση να αποφασίζει τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου μέχρι το ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο, όπως ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 32 και την περ. (ζ) της παρ. 2 του άρθρου 49, είτε με μείωση του αρχικού αριθμού μετοχών, είτε με μείωση της ονομαστικής αξίας αυτών.

2. Οι μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου του παρόντος δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

3. Με την υποβολή πρακτικού γενικής συνέλευσης αναγγελίας της μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου υποβάλλεται περίληψη της απόφασης αυτής δημοσιευμένη τουλάχιστον δύο (2) φορές σε εφημερίδα ή εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας με συννημένα τα σχετικά φύλλα.

4. Η πιστοποίηση της μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται με πρακτικό γενικής συνέλευσης, η οποία λαμβάνει χώρα τουλάχιστον σαράντα (40) ημέρες μετά την καταχώριση της απόφασης αναγγελίας μείωσης κεφαλαίου στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α., εφόσον ουδείς εκ των δανειστών της Ν.Ε.Π.Α. διατύπωσε εγγράφως στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α. τις αντιρρήσεις του περί αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 37
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ν.Ε.Π.Α., διοίκηση και εκπροσώπηση της Ν.Ε.Π.Α.

1. Η Ν.Ε.Π.Α. διοικείται από το Διοικητικό της Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τρία (3), τουλάχιστον, φυσικά πρόσωπα ως μέλη, μετόχους ή μη.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται υποχρεωτικά Πρόεδρος, αντιπρόεδρος και γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ιδιότητα του προέδρου ταυτίζεται με αυτή του Διευθύνοντα Συμβούλου.

3. Η Ν.Ε.Π.Α. εκπροσωπείται από το διευθύνοντα σύμβουλο.

4. Η Ν.Ε.Π.Α. δύναται να εκπροσωπείται, πέραν του Διευθύνοντος Συμβούλου της παρ. 3, από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτα πρόσωπα που ορίζονται με απόφαση αυτού, που καταχωρίζεται υποχρεωτικά στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α.

Άρθρο 38
Εκλογή και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου της Ν.Ε.Π.Α.

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 24, εκλέγονται με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων.

2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εξαετής. Το διοικητικό συμβούλιο είναι ελευθέρως ανακλητό και επανεκλέξιμο. Αν λήξει η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και για οποιονδήποτε λόγο δεν εκλεγεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του παλαιού παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την εκλογή νέου από την αμέσως επόμενη γενική συνέλευση.

3. Αν κενωθεί η θέση ενός μόνο μέλους του διοικητικού συμβουλίου λόγω παραίτησης, θανάτου ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγουν σύμβουλο μέχρι τη λήξη της θητείας του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη γενική συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέγεται με αυτόν τον τρόπο είναι έγκυρες, μέχρι την έγκριση ή μη της εκλογής του από τη γενική συνέλευση. Η παρούσα δύναται να εφαρμοστεί άπαξ ανά θητεία Διοικητικού Συμβουλίου.

Αν, εξαιτίας των παραπάνω λόγων, κενωθεί η θέση περισσοτέρων του ενός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ίδια θητεία, η γενική συνέλευση εκλέγει νέο Διοικητικό Συμβούλιο για νέα εξαετή θητεία.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται να είναι ταυτοχρόνως μέλη Διοικητικών Συμβουλίων άλλων Ν.Ε.Π.Α., εφόσον αυτό δεν απαγορεύεται από το καταστατικό.

5. Η παραίτηση οποιουδήποτε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου αποκτά ισχύ και επέρχονται τα έννομα αποτελέσματά της από την κοινοποίηση της στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α., η οποία πραγματοποιείται μετά τη γνωστοποίησή της στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ν.Ε.Π.Α. Οι ανωτέρω διατυπώσεις φέρουν το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή, εκτός αν υπογράφονται ψηφιακά. Η γνωστοποίηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ν.Ε.Π.Α. αποδεικνύεται με το αποδεικτικό αποστολής της ή από δικαστικό επιμελητή.

Άρθρο 39
Καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου της Ν.Ε.Π.Α.

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και των αρμοδιοτήτων τους, τηρούν τον νόμο, το καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις με σκοπό την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος, εποπτεύουν την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης και ενημερώνουν τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις εταιρικές υποθέσεις.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία. Ιδίως:

α. Δεν επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας.

β. Αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων τους με εκείνα της εταιρείας, η οποία ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Ως επαρκής αποκάλυψη θεωρείται εκείνη που περιλαμβάνει περιγραφή τόσο της συναλλαγής όσο και των ιδίων συμφερόντων.

γ. Τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της εταιρείας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σε αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλων.

3. Το καταστατικό της εταιρείας μπορεί να εξειδικεύει περαιτέρω τις υποχρεώσεις της παρ. 2.

4. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται να ψηφίζει σε θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την εταιρεία του ίδιου.

5. Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να ενεργούν, εκτός αν απαγορεύεται από σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους σκοπούς.

6. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της παρ. 5, η Ν.Ε.Π.Α. δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί, όμως, αντί της αποζημίωσης να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της Ν.Ε.Π.Α., προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στη Ν.Ε.Π.Α. η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

7. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή γνωστοποιήθηκαν στη Ν.Ε.Π.Α. Η παραγραφή επέρχεται πάντως τρία έτη (3) μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

Άρθρο 40
Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ν.Ε.Π.Α.

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Ν.Ε.Π.Α. για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά τον νόμο, το καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων.

3. Αν από κοινή πράξη περισσότερων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προήλθε ζημία ή αν για την ίδια ζημία ευθύνονται παράλληλα περισσότεροι, ενέχονται όλοι εις ολόκληρον. Το ίδιο ισχύει και αν έχουν ενεργήσει περισσότεροι συγχρόνως ή διαδοχικά και δεν μπορεί να εξακριβωθεί τίνος η πράξη επέφερε τη ζημία. Το δικαστήριο, όμως, μπορεί να αποφασίσει για επιμερισμό της ευθύνης μεταξύ των υπευθύνων, ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξης, τον βαθμό του πταίσματος και την κατανομή των καθηκόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Το δικαστήριο μπορεί να ρυθμίσει και το δικαίωμα αναγωγής των υπευθύνων μεταξύ τους.

4. Η ευθύνη κατά το παρόν άρθρο δεν υφίσταται, προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που αφορούν σε εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη:

α. με καλή πίστη, β. με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και γ. με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Τα στοιχεία αυτά κρίνονται με αναφορά στον χρόνο λήψης της απόφασης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου φέρουν το βάρος απόδειξης των προϋποθέσεων της παρούσας. Επίσης, το δικαστήριο μπορεί να θεωρήσει ότι δεν υφίσταται ευθύνη, προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε εισήγηση ή γνώμη ανεξάρτητου οργάνου ή επιτροπής, που λειτουργεί στην εταιρεία, σύμφωνα με τον νόμο.

5. Το παρόν άρθρο και τα άρθρα 39, 41 και 45 εφαρμόζονται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που ενεργούν πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης, σύμφωνα με το άρθρο 45, ή των οποίων η πράξη διορισμού ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ελαττωματική.

6. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά το παρόν άρθρο παραγράφονται μετά από ένα (1) έτος από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη. Η παραγραφή αναστέλλεται ενόσω ο υπεύθυνος έχει την ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή εκείνη της παρ. 5. Σε κάθε περίπτωση η παραγραφή επέρχεται μετά πάροδο τριετίας από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη.

7. Η εταιρεία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεών της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά πάροδο ενός (1) έτους από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Μετά την άσκηση της αγωγής, η παραπάνω παραίτηση ή ο συμβιβασμός μπορούν να λάβουν χώρα οποτεδήποτε, εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

Άρθρο 41
Ν.Ε.Π.Α. και συνδεόμενα με αυτήν πρόσωπα
Η Ν.Ε.Π.Α. επιτρέπεται, εφόσον αυτό δεν απαγορεύεται από το καταστατικό, να συμβάλλεται με τους ιδρυτές, τους μετόχους, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους υπαλλήλους της, όταν ενεργούν ατομικώς ή ως εκπρόσωποι άλλου νομικού ή φυσικού προσώπου. Η Ν.Ε.Π.Α. δεν επιτρέπεται να συνάπτει ναυλοσύμφωνα με τους ιδρυτές, τους μετόχους, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους υπαλλήλους της, όταν ενεργούν ατομικώς ή ως εκπρόσωποι άλλου νομικού ή φυσικού προσώπου, καθώς και με πρόσωπα με τα οποία έχουν συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού ή είναι σύζυγοι ή συμβιούντες κατά την έννοια του ν. 4356/2015 (Α΄ 181), αυτών. Η Ν.Ε.Π.Α. συνάπτει ναυλοσύμφωνα με οποιοδήποτε τουριστικό γραφείο ανεξαρτήτως αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του δεύτερου εδαφίου του παρόντος.

Άρθρο 42
Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου της Ν.Ε.Π.Α.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας. Επιτρέπεται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να ορίζεται άλλος τόπος συνεδρίασης, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Επιτρέπεται να συνέρχεται το Διοικητικό Συμβούλιο διαμέσου τηλεδιάσκεψης ως προς όλα ή ορισμένα μέλη αυτού, εφόσον αυτό προβλέπεται στο καταστατικό, το οποίο ορίζει και τις ειδικότερες προϋποθέσεις για αυτό, ή εφόσον δεν αντιτάσσεται κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου λαμβάνει χώρα η συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια, αναπηρία ή επιδημία.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο αυτού. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, αν ζητηθεί αυτό εγγράφως από μέλος του με αίτηση. Στην αίτηση ορίζονται τα προς συζήτηση θέματα. Αν η αίτηση δεν γίνει δεκτή ή παρέλθει άπρακτη επταήμερη προθεσμία από την υποβολή της, το Διοικητικό Συμβούλιο επιτρέπεται να συγκληθεί από το μέλος που το ζήτησε εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την άρνηση ή τη λήξη της ανωτέρω επταήμερης προθεσμίας, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, κατά παρέκκλιση του άρθρου 43, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως αν παρευρίσκεται ή εκπροσωπείται σε αυτό τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού αριθμού των μελών του, η δε απόφαση λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

Άρθρο 43
Λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Ν.Ε.Π.Α.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως αν παρευρίσκεται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό το μισό πλέον ενός του συνολικού αριθμού των μελών του. Ο αριθμός των συμβούλων που παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό δεν είναι κατώτερος από τρεις. Για την εύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα.

2. Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος αυτού και, σε περίπτωση απουσίας του, ο αντιπρόεδρος.

3. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο έναν σύμβουλο. Με την ίδια προϋπόθεση μπορεί η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο να ανατεθεί και σε μη μέλη του.

4. Εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει αυξημένη πλειοψηφία, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο προεδρεύων έχει την επικρατούσα ψήφο.

5. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται σε πρακτικό, που υπογράφεται από όσους έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση.

6. Πρακτικό που έχει υπογραφεί από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και αν ακόμη δεν έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις του άρθρου 42 και των παρ. 1 έως και 5 του παρόντος.

7. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρό του ή από άλλο σύμβουλο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο για τον σκοπό αυτόν, και για το συγκεκριμένο κάθε φορά πρακτικό.

8. Τα έγγραφα που αναφέρονται στις παρ. 1 έως και 7 δύναται να υπογράφονται και ψηφιακά με τη χρήση εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής κατά την έννοια της παρ. 20 του άρθρου 2 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184).

Άρθρο 44
Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου της Ν.Ε.Π.Α.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για θέματα που αφορούν στη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της, την παροχή εγγυήσεων και κάθε εμπράγματης ασφάλειας υπέρ άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων και για κάθε θέμα για την επιδίωξη του εταιρικού σκοπού.

2. Από την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρούνται τα θέματα που, κατά τον παρόντα νόμο ή το καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 45
Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ν.Ε.Π.Α.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει συνολικώς ή κατά μέρος την άσκηση των εξουσιών ή των αρμοδιοτήτων του, πλην των θεμάτων εκείνων για τα οποία απαιτείται από το καταστατικό συλλογική απόφασή του, σε ένα ή σε περισσότερα μέλη του ή σε τρίτους, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που αναθέτει. Η απόφαση αυτή καταχωρίζεται αυτούσια στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α. και ορίζει για συγκεκριμένο χρόνο, για συγκεκριμένο σκοπό και ειδικά τις ανατιθέμενες αρμοδιότητες και εξουσίες. Η ανάθεση αυτή δεν δύναται να ανατεθεί περαιτέρω.

2. Πράξεις των οργάνων της εταιρείας μέσα στα όρια της κατά τον νόμο εξουσίας τους δεσμεύουν την εταιρεία έναντι τρίτων, ακόμη και εάν οι πράξεις αυτές είναι εκτός του εταιρικού σκοπού.

3. Οι περιορισμοί της εξουσίας οργάνου της εταιρείας από το καταστατικό ή από απόφαση της γενικής συνέλευσης δεν αντιτάσσονται έναντι τρίτων, ακόμη και αν έχουν καταχωρισθεί στο μητρώο των Ν.Ε.Π.Α.

4. Οι καταχωρίσεις στο μητρώο και τα πιστοποιητικά που εκδίδονται βάσει αυτών, που αναφέρονται στους εκπροσώπους της εταιρείας, αποτελούν πλήρη απόδειξη για την ιδιότητά τους αυτή.

5. Η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες τους προς την εταιρεία καθορίζεται από τη γενική συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 46
Σύγκληση της γενικής συνέλευσης της Ν.Ε.Π.Α.

1. Η γενική συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Ν.Ε.Π.Α., τουλάχιστον μία (1) φορά σε κάθε εταιρική χρήση. Η απόδειξη εκπλήρωσης της υποχρέωσης του προηγούμενου εδαφίου προκύπτει εφόσον, κατά τη διάρκεια κάθε εταιρικής χρήσης και έως έξι (6) μήνες από τη λήξη της, έχει υποβληθεί πρακτικό γενικής συνέλευσης για καταχώριση ή για ενημέρωση περί πραγματοποίησης γενικής συνέλευσης στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α. Κατ΄ εξαίρεση και εφόσον προβλέπεται από το καταστατικό, η γενική συνέλευση μπορεί να συνέρχεται σε άλλον τόπο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή. Επιτρέπεται να συνέρχεται η γενική συνέλευση διαμέσου τηλεδιάσκεψης ως προς όλα ή ορισμένα μέλη αυτής, εφόσον αυτό προβλέπεται στο καταστατικό, το οποίο ορίζει και τις ειδικότερες προϋποθέσεις για αυτό, ή εφόσον δεν αντιτάσσεται, κατόπιν γνωστοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, κανένα μέλος της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος της γενικής συνέλευσης μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου λαμβάνει χώρα η συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια, αναπηρία ή επιδημία.

2. Η γενική συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση αναφέρει το οίκημα, τη χρονολογία, την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση δημοσιεύεται σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα έξι (6) τουλάχιστον συνεχόμενες ημέρες της εβδομάδας και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρεία κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα. Αν στην έδρα της εταιρείας εκδίδεται ημερήσια εφημερίδα, η πρόσκληση δημοσιεύεται και σε αυτή. Αν η εταιρεία έχει εκδώσει ονομαστικές μετοχές, η πρόσκληση αρκεί να ταχυδρομείται με απόδειξη, τριάντα (30) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, στη διεύθυνση κάθε μετόχου που αναφέρεται στο βιβλίο μετόχων. Στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται η πρόσκληση να αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του οποίου η διεύθυνση έχει δηλωθεί στο βιβλίο μετόχων και έχει ληφθεί απάντηση για τη λήψη αυτής από τη διεύθυνση αυτή.

3. Η γενική συνέλευση συνεδριάζει εγκύρως, αν είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται σε αυτή όλοι οι μέτοχοι ακόμα και αν δεν τηρηθούν οι διατυπώσεις της παρ. 2.

4. Για την παράλειψη της υποχρέωσης του πρώτου και δεύτερου εδαφίου της παρ. 1, δημιουργείται υποχρέωση προκαταβολής ηλεκτρονικού παράβολου υπέρ του Δημοσίου χιλίων (1.000) ευρώ πριν την πρώτη επόμενη καταχώριση στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α. Το ανωτέρω έσοδο εγγράφεται ισόποσο ως πίστωση στον ειδικό φορέα της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εκάστου επομένου έτους.

5. Η υποχρέωση της προκαταβολής του ηλεκτρονικού παραβόλου της παρ. 4 δεν θεμελιώνει λόγο απαλλαγής από την υποχρέωση της παρ. 4 του άρθρου 61.

Άρθρο 47
Συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης της Ν.Ε.Π.Α.

1. Έχει δικαίωμα να συμμετέχει στη γενική συνέλευση κάθε μέτοχος, o οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Η δυνατότητα συμμετοχής κάθε μετόχου στη γενική συνέλευση εξασφαλίζεται και από το βιβλίο μετόχων. Το καταστατικό μπορεί να εξαρτά τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση από την προηγούμενη κατάθεση των μετοχών στο ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, που λειτουργεί στην Ελλάδα και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη. Το καταστατικό μπορεί ακόμη να προβλέπει ότι οι μετοχές που κατατίθενται, σύμφωνα με την παρούσα δεν μπορούν να αναληφθούν ή και να εκποιηθούν πριν από τη διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης. Το καταστατικό μπορεί, επίσης, να προβλέπει, ότι η συμμετοχή στη γενική συνέλευση εξαρτάται από την προηγούμενη υποβολή στην εταιρεία των εγγράφων αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων, ορίζοντας την προθεσμία υποβολής των εγγράφων αυτών. Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

2. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό μεγαλύτερο από το πενήντα τοις εκατό (50%) του εταιρικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν υπάρχει απαρτία, η γενική συνέλευση συνέρχεται και πάλι την εικοστή ημέρα από την ημερομηνία που ματαιώθηκε η συνεδρίαση και αν η ημέρα αυτή είναι αργία ή εξαιρετέα, την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, χωρίς πρόσκληση ή δημοσίευση. Κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως με τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, με οποιοδήποτε ποσοστό εταιρικού κεφαλαίου εκπροσωπείται σε αυτή.

4. Επιτρέπεται με το καταστατικό να ορίζονται θέματα για τα οποία απαιτούνται αυξημένα ποσοστά απαρτίας σε σχέση με όσα προβλέπονται στην παρ. 2. Αν δεν ορίζεται στο καταστατικό συγκεκριμένα αυξημένα ποσοστά απαρτίας σε σχέση με όσα προβλέπονται στην παρ. 2, ως αυξημένο ποσοστό απαρτίας ορίζονται τα δύο τρίτα (2/3) των μετόχων.

Άρθρο 48
Λήψη αποφάσεων της γενικής συνέλευσης της Ν.Ε.Π.Α.

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.

2. Με την επιφύλαξη της περ. (β) της παρ. 1 του άρθρου 55, οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

3. Επιτρέπεται με το καταστατικό να ορίζονται θέματα για τα οποία απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία. Αν δεν ορίζεται στο καταστατικό συγκεκριμένη αυξημένη πλειοψηφία, σε σχέση με όσα προβλέπονται στην παρ. 2, η αυξημένη πλειοψηφία ορίζεται στα δύο τρίτα (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 49
Αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης της Ν.Ε.Π.Α.

1. Η γενική συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης δεσμεύουν όλους τους μετόχους, ακόμη και αυτούς που είναι απόντες ή διαφωνούν.

2. Η γενική συνέλευση, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 25, της παρ. 1 του άρθρου 35 και της παρ. 3 του άρθρου 38, είναι αποκλειστικώς αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα θέματα:

α. τις τροποποιήσεις του καταστατικού, β. την εκλογή και ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, γ. την έγκριση του ισολογισμού ή της λογιστικής κατάστασης της εταιρείας και τη διάθεση των κερδών, δ. την απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη, ε. την παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της εταιρείας, στ. τον διορισμό εκκαθαριστών και ζ. τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 50
Ακυρότητα αποφάσεων της γενικής συνέλευσης της Ν.Ε.Π.Α.

1. Απόφαση της γενικής συνέλευσης που αντίκειται στον νόμο ή στο καταστατικό είναι άκυρη.

2. Η ακυρότητα κηρύσσεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, που δικάζει σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, ύστερα από αίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου, εάν αυτοί δεν συμφώνησαν στη λήψη της απόφασης ή δεν ήταν παρόντες στη γενική συνέλευση.

3. Η αίτηση για ακύρωση απόφασης της γενικής συνέλευσης ασκείται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία εξήντα (60) ημερών από τη χρονολογία λήψης της απόφασης και απευθύνεται κατά της εταιρείας.

Άρθρο 51
Διαδικασία διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης της Ν.Ε.Π.Α.

1. Στην αρχή κάθε συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης και πριν αυτή υπεισέλθει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης εκλέγονται, από τα παρόντα μέλη ή τους αντιπροσώπους τους, ο Πρόεδρος και ο γραμματέας της γενικής συνέλευσης. Σε περίπτωση που το μετοχικό κεφάλαιο κατέχεται από ένα πρόσωπο, προσλαμβάνεται από τη μονοπρόσωπη Ν.Ε.Π.Α. γραμματέας. Στην περίπτωση αυτή η επικύρωση των πρακτικών γίνεται μόνο από τον Πρόεδρο της γενικής συνέλευσης, κατά παρέκκλιση της παρ. 6.

2. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης καταχωρίζονται σε πρακτικό που υπογράφεται από τους παρόντες μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους. Αν κάποιος αρνηθεί να υπογράψει το πρακτικό, γίνεται σχετική αναφορά σε αυτό.

3. Κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να καταχωρισθεί στο πρακτικό η γνώμη του σε περίληψη.

4. Απόφαση γενικής συνέλευσης λαμβάνεται και με την υπογραφή όλων των μετόχων σε πρακτικό, χωρίς να απαιτούνται άλλες διατυπώσεις. Η υπογραφή δύναται να είναι εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή κατά την έννοια της παρ. 20 του άρθρου 2 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184).

5. Στις συζητήσεις της γενικής συνέλευσης, όταν καλούνται, συμμετέχουν και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στη λήψη των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης αυτά συμμετέχουν, μόνο αν είναι μέτοχοι ή εκπροσωπούν μετόχους.

6. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο και τον γραμματέα της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο καταστατικό. Επικυρωμένα αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης εκδίδει, αν αυτό προβλέπεται στο καταστατικό, και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα επικυρωμένα αντίγραφα φέρουν το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή εκτός εάν υπογράφονται ψηφιακά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΒΙΒΛΙΑ, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 52
Λογιστικά αρχεία αι εταιρική χρήση της Ν.Ε.Π.Α.

1. Η εταιρική χρήση είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους ή κατ΄ εξαίρεση στις 30 Ιουνίου για τις εταιρείες που τηρούν λογιστικά αρχεία με διπλογραφικό σύστημα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο καταστατικό. Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται και για την πρώτη εταιρική χρήση με την προϋπόθεση αυτή να μην υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει ισολογισμό ή λογιστική κατάσταση, εάν τηρούνται λογιστικά αρχεία με απλογραφικό σύστημα, όπου φαίνεται η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την τελευταία ημέρα της εταιρικής χρήσης, βάσει των λογιστικών αρχείων που τηρεί η εταιρεία, εκτός εάν το καταστατικό ορίζει διαφορετικά.

3. Τα λογιστικά αρχεία της εταιρείας τηρούνται στην ελληνική γλώσσα. Οι πλοιοκτήτριες εταιρείες πλοίων, που χαρακτηρίζονται ως επαγγελματικά, επιτρέπεται να τηρούν λογιστικά αρχεία και σε άλλη γλώσσα, εάν αυτό αποφασιστεί από τη γενική συνέλευση ή προβλέπεται στο καταστατικό.

Άρθρο 53
Διάθεση κερδών της Ν.Ε.Π.Α.

1. Η διάθεση των καθαρών κερδών γίνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης. Δεν είναι υποχρεωτική η διανομή μερίσματος ή ο σχηματισμός αποθεματικού, εκτός αν το καταστατικό ορίζει διαφορετικά.

2. Στο καταστατικό μπορεί να ορίζεται ότι ο ισολογισμός ή η λογιστική κατάσταση της εταιρείας, που συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο πριν υποβληθεί για έγκριση στη γενική συνέλευση, έχει προηγουμένως ελεγχθεί από ανεξάρτητους ελεγκτές και συνοδεύεται από σχετική έκθεσή τους.

3. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης εκλέγονται οι ελεγκτές από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) ή από ελεγκτικές επιχειρήσεις και ευθύνονται έναντι της εταιρείας και των μετόχων για κάθε πταίσμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 54
Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί υποχρεωτικώς τη γενική συνέλευση των μετόχων μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν η αίτηση δεν γίνει δεκτή, η γενική συνέλευση συγκαλείται με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που δικάζει, ύστερα από αίτηση των παραπάνω μετόχων, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Η υποχρεωτική γενική συνέλευση της παρούσας βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως με τα θέματα που της ορίζει η απόφαση του δικαστηρίου, με οποιοδήποτε ποσοστό εταιρικού κεφαλαίου εκπροσωπείται σε αυτή.

2. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου αναβάλλεται υποχρεωτικώς, για μία μόνο φορά και για δέκα (10) το πολύ ημέρες, η λήψη απόφασης από τη γενική συνέλευση για όλα ή ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

3. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Ν.Ε.Π.Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αν οι πληροφορίες δεν παρασχεθούν ή σε περίπτωση αμφισβήτησης ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας της άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, που δικάζει ύστερα από αίτηση των παραπάνω μετόχων, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, δύναται να διατάξει την παροχή των πληροφοριών. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

4. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου, το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, που δικάζει σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, μπορεί να διατάξει τον έλεγχο της εταιρείας, αν πιθανολογείται κακή διαχείριση των υποθέσεών της. Με την απόφασή του το δικαστήριο διατάσσει κάθε πρόσφορο μέτρο για τη διεξαγωγή του ελέγχου, ορίζει τους ελεγκτές, καθώς και το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο αυτοί υποχρεούνται να ολοκληρώσουν τον έλεγχο.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση που διατάσσεται ο έλεγχος της εταιρείας, έχει υποχρέωση να συνδράμει στη διεξαγωγή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 55
Λύση της Ν.Ε.Π.Α.

1. Η Ν.Ε.Π.Α. λύεται:

α. όταν λήξει ο χρόνος διάρκειάς της εφόσον δεν έχει καταστεί αορίστου χρόνου,

β. με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία επί του συνολικού αριθμού των μετοχών της εταιρείας,

γ. με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση,

δ. με τελεσίδικη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, που δικάζει σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον ή του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αν η Ν.Ε.Π.Α. επιδιώκει διαφορετικό σκοπό από αυτόν που αναφέρεται στο άρθρο 23,

ε. αυτοδικαίως, αν παρέλθει χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία καταχώρισης του καταστατικού στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α. και η Ν.Ε.Π.Α. δεν προκαλέσει σημείωση στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α. ότι απέκτησε την κυριότητα ή ότι ανέλαβε την εκμετάλλευση ή διαχείριση πλοίου αναψυχής που έχει χαρακτηριστεί ως επαγγελματικό,

στ. αυτοδικαίως, αν παρέλθει χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία που έπαυσε να έχει η Ν.Ε.Π.Α. την κυριότητα ή την εκμετάλλευση ή τη διαχείριση πλοίου αναψυχής που χαρακτηρίζεται ως επαγγελματικό, και η Ν.Ε.Π.Α. δεν προκάλεσε στο διάστημα αυτό σημείωση στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α. ότι απέκτησε την κυριότητα ή ότι ανέλαβε την εκμετάλλευση ή διαχείριση πλοίου αναψυχής που έχει χαρακτηριστεί ως επαγγελματικό,

ζ. αυτοδικαίως, αν παρέλθει χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης διοικητικής πράξης, σύμφωνα με το Α΄ Μέρος, με την οποία έπαυσε να χαρακτηρίζεται ως επαγγελματικό το μοναδικό πλοίο αναψυχής που η Ν.Ε.Π.Α. έχει στην κυριότητά ή την εκμετάλλευση ή τη διαχείρισή της, και η Ν.Ε.Π.Α. δεν προκάλεσε στο διάστημα αυτό σημείωση στο μητρώο Ν.Ε.Π.Α. ότι απέκτησε την κυριότητα ή ότι ανέλαβε την εκμετάλλευση ή διαχείριση πλοίου αναψυχής που έχει χαρακτηριστεί ως επαγγελματικό,

η. αυτοδικαίως, αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 34.

Στις περ. (ε), (στ) και (ζ) το χρονικό διάστημα δύναται να αυξάνεται σε σαράντα οκτώ (48) μήνες, αν πρόκειται για σημείωση στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α. πλοίου αναψυχής που κατά τον χρόνο των πρώτων είκοσι τεσσάρων (24) μηνών βρίσκεται υπό ναυπήγηση. Για την χορήγηση της αύξησης αυτής απαιτείται υποβολή αίτησης της Ν.Ε.Π.Α. προ της λήξεως των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών. Με την ως άνω αίτηση συνυποβάλλονται παραστατικά στα οποία υποχρεωτικά περιλαμβάνονται (α) το συμφωνητικό μεταξύ της Ν.Ε.Π.Α. και του ναυπηγείου ή του αντιπροσώπου αυτού, (β) βεβαίωση του ναυπηγείου ότι η εταιρεία διαθέτει σκάφος υπό ναυπήγηση και (γ) παραστατικό κατάθεσης χρηματικού ποσού ως προκαταβολή.

2. Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρέλευσης του χρόνου διάρκειάς της και εφόσον δεν άρχισε η διανομή της περιουσίας της, μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται και καταχωρίζεται στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α., μέσα σε προθεσμία ενός (1) έτους από τη λύση της. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και εφαρμόζεται το άρθρο 29.

Άρθρο 56
Εκκαθάριση της Ν.Ε.Π.Α.

1. Η Ν.Ε.Π.Α. όταν λυθεί, εκτός από την περίπτωση της πτώxευσης, περιέρχεται σε κατάσταση εκκαθάρισης και θεωρείται ότι υπάρχει μόνο για τον σκοπό της εκκαθάρισης. Κατά το στάδιο της εκκαθάρισης η γενική συνέλευση των μετόχων εξακολουθεί να λειτουργεί.

2. Η εκκαθάριση γίνεται από εκκαθαριστή ή εκκαθαριστές που ορίζονται από τη γενική συνέλευση, αν αυτοί δεν ορίζονται από το καταστατικό. Η γενική συνέλευση, με απόφασή της, μπορεί οποτεδήποτε να ανακαλέσει τους εκκαθαριστές και να ορίσει νέους.

3. Στην περ. (α), (ε), (στ) και (ζ) της παρ. 1 του άρθρου 55, αν δεν ορίζονται εκκαθαριστές από το καταστατικό, εκκαθαριστές είναι τα, κατά τον χρόνο της λύσης της εταιρείας, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Με τον ορισμό των εκκαθαριστών παύει η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου. Για τις ανάγκες της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές επέχουν θέση Διοικητικού Συμβουλίου και εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 37 έως και 45.

Άρθρο 57
Υποχρεώσεις εκκαθαριστών

1. Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση να προκαλέσουν, χωρίς καθυστέρηση, σημείωση στο μητρώο των ναυτιλιακών εταιρειών πλοίων αναψυχής, για τη λύση της εταιρείας και τη θέση αυτής σε εκκαθάριση. Η Ν.Ε.Π.Α. εισέρχεται σε καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης την ημερομηνία της απόφασης της γενικής συνέλευσης της περ. (β) της παρ. 1 του άρθρου 55, εφόσον καταχωριστεί το σχετικό πρακτικό στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α.

2. Οι εκκαθαριστές διενεργούν απογραφή της εταιρικής περιουσίας, προβαίνουν σε κάθε αναγκαία πράξη για τη ρευστοποίησή της, ικανοποιούν τους δανειστές και καταβάλλουν το υπόλοιπο του προϊόντος της εκκαθάρισης στους μετόχους της εταιρείας.

3. Αν η εκκαθάριση διαρκεί πέραν του έτους, οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση να συγκαλούν τη γενική συνέλευση των μετόχων και να υποβάλουν σε αυτή τους, μέχρι τη σύγκλησή της, λογαριασμούς εκκαθάρισης.

4. Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση, χωρίς καθυστέρηση, να προκαλέσουν σημείωση στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α. για την περάτωση της διαδικασίας εκκαθάρισης. Ως ημερομηνία λήξης της εταιρείας λογίζεται η ημερομηνία σύγκλησης της γενικής συνέλευσης, υπό την προϋπόθεση καταχώρισης στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α. του πρακτικού περάτωσης της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΗΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Άρθρο 58
Μητρώο Ν.Ε.Π.Α.
Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής τηρεί ειδικό μητρώο για τις Ν.Ε.Π.Α., που ονομάζεται «Μητρώο Ν.Ε.Π.Α.». Το Μητρώο Ν.Ε.Π.Α. δύναται να λειτουργεί πλήρως ψηφιακά, σύμφωνα με την απόφαση που προβλέπεται στην παρ. 7 του άρθρου 70.

Άρθρο 59
Εποπτεία Μητρώου Ν.Ε.Π.Α.

1. Η τήρηση του Μητρώου Ν.Ε.Π.Α. εποπτεύεται από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Πειραιά.

2. Στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α. καταχωρίζονται όλες οι Ν.Ε.Π.Α.

3. Το καταστατικό που υποβάλλεται προς καταχώριση στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α. υπογράφεται από τους ιδρυτές. Το γνήσιο της υπογραφής τους θεωρείται από δημόσια αρχή ή συμβολαιογράφο, εκτός εάν το καταστατικό φέρει τις εγκεκριμένες ηλεκτρονικές υπογραφές των ιδρυτών. Η θεώρηση του γνήσιου των υπογραφών από δημόσια αρχή ή συμβολαιογράφο απαιτείται και για τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που εκδίδουν αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων των οργάνων της Ν.Ε.Π.Α., εκτός αν έχουν υπογραφεί ψηφιακά.

4. Τα πρακτικά της παρ. 3 υποβάλλονται στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α. εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της συνεδρίασης, άλλως δεν δύναται να καταχωρηθούν. Η ισχύς των αποφάσεων αυτών άρχεται από την ημερομηνία της οικείας συνεδρίασης υπό την προϋπόθεση ότι έχουν καταχωρηθεί.

Άρθρο 60
Λειτουργία Μητρώου Ν.Ε.Π.Α.

1. Το μητρώο αποτελείται από: α. το βιβλίο μητρώου ναυτιλιακών εταιρειών πλοίων αναψυχής, β. τον φάκελο κάθε εταιρείας, γ. τη μερίδα κάθε εταιρείας και δ. το ευρετήριο των εταιρειών.

2. Στο βιβλίο μητρώου καταχωρίζεται κατά χρονολογική σειρά η επωνυμία της εταιρείας που γίνεται δεκτή προς καταχώριση. Οι εταιρείες που καταχωρίζονται αριθμούνται. Ο αριθμός αυτός είναι μοναδικός, αποτελεί τον αριθμό μητρώου της εταιρείας και αναγράφεται στον φάκελο και στη μερίδα αυτής. Ο αριθμός μητρώου αναφέρεται σε κάθε έγγραφο που υποβάλλεται για να καταχωρισθεί, καθώς και σε κάθε έγγραφο ή πιστοποιητικό που προέρχεται από την υπηρεσία του μητρώου και αφορά σε καταχωρισμένη εταιρεία. Ο αριθμός μητρώου εταιρείας που λύθηκε δεν δίδεται σε άλλη εταιρεία.

3. Στον φάκελο της εταιρείας τηρούνται το καταστατικό και όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται για καταχώριση στη μερίδα της εταιρείας.

4. Κατά την καταχώριση στη μερίδα της εταιρείας σημειώνονται η χρονολογία της εταιρικής σύμβασης, η επωνυμία, η έδρα, η διάρκεια, η διεύθυνσή της, καθώς και το κεφάλαιο αυτής. Επίσης, αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα, οι διευθύνσεις της κατοικίας, οι αριθμοί των δελτίων αστυνομικής ταυτότητας ή άλλων αποδεικτικών στοιχείων ταυτότητας, που εκδίδονται με βάση την ειδική νομοθεσία κάθε χώρας, οι αριθμοί φορολογικού μητρώου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των προσώπων τα οποία, από κοινού ή χωριστά, εκπροσωπούν την εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως και δεσμεύουν αυτήν έναντι τρίτων, καθώς και του προσώπου που είναι εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή των εγγράφων που κοινοποιούνται προς την εταιρεία. Στη μερίδα της εταιρείας σημειώνονται τα πλοία που έχει στην κυριότητα ή στην εκμετάλλευση ή στη διαχείρισή της και ο αριθμός της διοικητικής πράξης με την οποία αυτά χαρακτηρίζονται ή παύουν να χαρακτηρίζονται ως επαγγελματικά πλοία αναψυχής. Μεταβολές των παραπάνω σημειώνονται στη μερίδα της εταιρείας αμέσως μετά την υποβολή των σχετικών εγγράφων. Τροποποιήσεις του καταστατικού σημειώνονται στη μερίδα αμέσως μετά την υποβολή αντιγράφου της απόφασης της γενικής συνέλευσης, στην οποία αναφέρεται ολόκληρο το κείμενο των άρθρων που τροποποιούνται. Σημειώνονται, επίσης, η διάλυση της εταιρείας, ο διορισμός ή η αντικατάσταση των εκκαθαριστών, η περί αναβίωσης της εταιρείας απόφαση της γενικής συνέλευσης και κάθε δικαστική απόφαση που κηρύσσει την εταιρεία σε πτώxευση ή διορίζει ή αντικαθιστά σύνδικο.

5. Στο ευρετήριο των εταιρειών αναγράφεται κατ’ αλφαβητική σειρά η ακριβής επωνυμία της εταιρείας. Δίπλα από την επωνυμία κάθε εταιρείας αναγράφεται ο αριθμός μητρώου της, καθώς και η ημερομηνία καταχώρισης αυτής.

6. Οι φάκελοι και οι μερίδες ταξινομούνται με βάση τον αριθμό μητρώου της εταιρείας.

7. Οι καταχωριστέες πράξεις της Ν.Ε.Π.Α. στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α. καθορίζονται με την απόφαση της παρ. 8 του άρθρου 70.

Άρθρο 61
Καταχώριση καταστατικού και αρμοδιότητες επόπτη Μητρώου Ν.Ε.Π.Α.

1. Με την υποβολή του καταστατικού και αν η εταιρεία έχει συσταθεί νομοτύπως, αυτός που τηρεί το μητρώο το καταχωρίζει στο βιβλίο μητρώου και στο αλφαβητικό ευρετήριο και επιπλέον ανοίγει φάκελο και μερίδα της εταιρείας.

2. Αν αυτός που τηρεί το Μητρώο διαπιστώσει ότι το καταστατικό δεν έχει καταρτισθεί νομοτύπως, δεν το καταχωρίζει, αλλά το διαβιβάζει στον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Πειραιά, ενημερώνοντας εγγράφως τους ιδρυτές. Η καταχώριση του καταστατικού της εταιρείας στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου γίνεται μόνο μετά από πράξη του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Πειραιά. Κατά απορριπτικής πράξης του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Πειραιά, επιτρέπεται προσφυγή στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Πειραιά, που δικάζει σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

3. Η παρ. 2 εφαρμόζεται αναλόγως και για τις τροποποιήσεις του καταστατικού ή τη μεταβολή της εκπροσώπησης της εταιρείας, καθώς και για κάθε άλλη πράξη ή στοιχείο που καταχωρίζεται στο μητρώο.

4. Για οποιαδήποτε καταχώριση στο μητρώο υποβάλλεται αίτηση. Για την καταχώριση του καταστατικού που αναφέρεται στην παρ. 1 προκαταβάλλεται ηλεκτρονικό παράβολο υπέρ του Δημοσίου διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, εκ του οποίου ποσό εκατό (100) ευρώ εγγράφεται ως πίστωση στον ειδικό φορέα της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Για τις καταχωρίσεις αποφάσεων των οργάνων της εταιρείας προκαταβάλλεται ηλεκτρονικό παράβολο υπέρ του Δημοσίου εβδομήντα (70) ευρώ για κάθε καταχώριση, εκ του οποίου ποσό τριάντα (30) ευρώ εγγράφεται ως πίστωση στον ειδικό φορέα της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

5. Οι πράξεις του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Πειραιά είναι άμεσα εκτελεστές και δεσμεύουν τη διοίκηση.

Άρθρο 62
Πράξεις και στοιχεία του Μητρώου Ν.Ε.Π.Α. σε σχέση με τρίτους

1. Η Ν.Ε.Π.Α. δεν μπορεί να αντιτάξει σε τρίτους πράξεις ή στοιχεία που δεν αναγράφονται στη μερίδα της, εκτός αν αποδεικνύει ότι ο τρίτος είχε γνώση αυτών.

2. Πράξεις ή στοιχεία που έχουν καταχωρισθεί στο μητρώο δεν αντιτάσσονται σε τρίτους πριν από την παρέλευση δεκαπέντε (15) ημερών από την καταχώρισή τους, αν οι τρίτοι αποδεικνύουν ότι δεν ήταν δυνατόν να τα γνωρίζουν.

3. Οι τρίτοι μπορεί να επικαλούνται πράξεις ή στοιχεία για τα οποία οι διατυπώσεις δημοσιότητας δεν ολοκληρώθηκαν ακόμη, εκτός αν η έλλειψη δημοσιότητας τα καθιστά ανίσχυρα.

Άρθρο 63
Πρόσβαση στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α.
Το Μητρώο Ν.Ε.Π.Α. είναι δημόσιο έγγραφο. Η πρόσβαση σε αυτό και η λήψη αντιγράφων είναι ελεύθερη. Οι πληροφορίες σχετικώς με την επωνυμία της εταιρείας, τον αριθμό μητρώου, την ημερομηνία καταχώρισης, την έδρα και τη διάρκειά της και την εκπροσώπησή της, δημοσιεύονται σε σχετική ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 64
Απαγόρευση μετατροπών

1. Μετατροπή εταιρείας άλλης νομικής μορφής σε Ν.Ε.Π.Α. δεν επιτρέπεται.

2. Μετατροπή Ν.Ε.Π.Α. σε εταιρεία άλλης νομικής μορφής δεν επιτρέπεται.

Άρθρο 65
Φορολογικά θέματα Ν.Ε.Π.Α.

1. Τα άρθρα 1 και 2 του ν. 27/1975 (A΄ 77) εφαρμόζονται και για τη Ν.Ε.Π.Α., εφόσον είναι πλοιοκτήτρια, καθώς και για τους μετόχους αυτής.

2. Απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος και οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, εκτός τελών χαρτοσήμου και Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίων:

α. η διανομή κερδών και το καθαρό προϊόν εκκαθάρισης αυτής, με εξαίρεση τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται η περ. (δ) της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013 (Α΄167),

β. η ανάληψη κεφαλαίου και οι σχετικές εξοφλητικές αποδείξεις,

γ. οι εγγραφές στα τηρούμενα από την εταιρεία λογιστικά αρχεία, τα εισερχόμενα στην Ελλάδα δικαιολογητικά και άλλα έγγραφα που αφορούν σε πράξεις της εταιρείας στην αλλοδαπή,

δ. οι καταθέσεις και τα προς την εταιρεία δάνεια των μετόχων. Η απαλλαγή δεν καταλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος για τους τόκους καταθέσεων της εταιρείας, καθώς και τους τόκους που προκύπτουν από δάνεια που χορηγούν οι μέτοχοι στην εταιρεία,

ε. η κεφαλαιοποίηση των κερδών, και στ. η μη ανάληψη από τους μετόχους των κερδών.

3. Η παρ. 2 δεν εφαρμόζεται για Ν.Ε.Π.Α., οι οποίες διαχειρίζονται ή εκμεταλλεύονται επαγγελματικά πλοία αναψυχής κατά το Μέρος Α΄, τα οποία ανήκουν σε τρίτους αναφορικώς με τις υποχρεώσεις τους σχετικά με τον φόρο εισοδήματος.

4. Οι Ν.Ε.Π.Α. που διαχειρίζονται ή εκμεταλλεύονται επαγγελματικά πλοία αναψυχής που ανήκουν σε τρίτους, τηρούν λογιστικά αρχεία με διπλογραφικό σύστημα και έχουν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον ν. 4308/2014 (Α΄251). Οι Ν.Ε.Π.Α. που είναι πλοιοκτήτριες επαγγελματικών πλοίων αναψυχής έχουν υποχρέωση να τηρούν στην ελληνική γλώσσα απλογραφικό λογιστικό σύστημα, να εκδίδουν, να λαμβάνουν και να φυλάσσουν τα προβλεπόμενα από τον νόμο αυτόν παραστατικά των συναλλαγών τους, καθώς και να υποβάλλουν στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) τις προβλεπόμενες δηλώσεις και φορολογικά στοιχεία. Ειδικά στην περίπτωση εκμετάλλευσης πλοίων δεύτερης κατηγορίας του άρθρου 3 του ν. 27/1975 οι Ν.Ε.Π.Α. έχουν απλοποιημένες υποχρεώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 13 του άρθρου 30 του ν. 4308/2014.

5. Οι Ν.Ε.Π.Α. που έχουν στην κυριότητά τους πλοία των οποίων η χορηγούμενη, κατά το Μέρος Α΄, άδεια επαγγελματικού σκάφους έπαυσε να ισχύει, έχουν τις ίδιες φορολογικές υποχρεώσεις που ισχύουν και για τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής.

6. Για την απαλλαγή από τον Φ.Π.Α., τις δασμοφορολογικές και λοιπές συνεισπραττόμενες επιβαρύνσεις των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής των οποίων Ν.Ε.Π.Α. έχει την κυριότητα, την εκμετάλλευση ή τη διαχείριση, καθώς και για τη φορολογική μεταχείριση αυτών κατά την παύση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφαρμογής τυγχάνει το Μέρος Α΄, καθώς και η εθνική και ενωσιακή φορολογική και τελωνειακή νομοθεσία.

7. Κατά τον χρόνο που εκδίδεται η διοικητική πράξη με την οποία παύει η ισχύς της επαγγελματικής άδειας, οι Ν.Ε.Π.Α. υποχρεούνται να καταβάλουν τους φόρους που αναλογούν στα καύσιμα και λιπαντικά, για τους οποίους έτυχαν απαλλαγής για τον προαναφερόμενο λόγο, από τον χρόνο που έπαυσε να ισχύει η άδεια επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, όπως αυτός ορίζεται στον παρόντα νόμο.

Άρθρο 66
Μη εφαρμογή διατάξεων Αστικού Κώδικα, Εμπορικού Νόμου και δικαίου ανωνύμων εταιρειών
Τα άρθρα 76,742 έως 784 του Αστικού Κώδικα, τα άρθρα 18 έως 64 του Εμπορικού Νόμου, καθώς και ο ν. 4548/2018 (Α΄ 104) δεν εφαρμόζονται για τις Ν.Ε.Π.Α.

Άρθρο 67
Ποινικές κυρώσεις
Τιμωρείται με φυλάκιση και με χρηματική ποινή τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, αν δεν τιμωρείται αυστηρότερα με άλλες διατάξεις, όποιος:

α. συναλλάσσεται ως εκπρόσωπος Ν.Ε.Π.Α. η οποία δεν υφίσταται,

β. εκδίδει πλαστές αποδείξεις σχετικώς με την κατάθεση μετοχών Ν.Ε.Π.Α. σε τράπεζα ή χρησιμοποιεί πλαστές αποδείξεις ή άλλα πλαστά έγγραφα για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου στη γενική συνέλευση των μετόχων Ν.Ε.Π.Α.,

γ. χωρίς εξουσιοδότηση μετέχει σε ψηφοφορία γενικής συνέλευσης των μετόχων Ν.Ε.Π.Α. στην οποία παρίσταται ως κύριος μετοχών που δεν ανήκουν σε αυτόν,

δ. ως ελεγκτής δεν τηρεί εχεμύθεια για όσα περιήλθαν σε γνώση του και αφορούν στη λειτουργία της εταιρείας,

ε. με πρόθεση, αν και έχει σχετική υποχρέωση, παρακωλύει ή δεν συνδράμει στη διεξαγωγή ελέγχου που διατάχθηκε από το δικαστήριο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 54 ή δεν παραδίδει στους διορισμένους από το δικαστήριο ελεγκτές τα έγγραφα που κατέχει και αφορούν στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Άρθρο 68
Εταιρείες Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής

1. Εταιρεία Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής (Ε.Ι.Π.Α.) είναι η μη κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία συστήνεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο και διέπεται από αυτό και από τα άρθρα 741 έως 784 του Αστικού Κώδικα, στο μέτρο που δεν ορίζεται ειδικότερα στο παρόν κεφάλαιο.

2. Η Ε.Ι.Π.Α. έχει ως αποκλειστικό σκοπό την κτήση κυριότητας πλοίων αναψυχής με ελληνική σημαία που χαρακτηρίζονται ως ιδιωτικά σύμφωνα με το Μέρος Α΄ και έχει τη δυνατότητα της μίσθωσης άνευ απόπλου των πλοίων αυτών σε τρίτους, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 3.

3. Η Ε.Ι.Π.Α. δεν μπορεί να συμμετέχει σε άλλες Ε.Ι.Π.Α. ή σε άλλα ελληνικά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, ή να μετατρέπεται σε άλλης μορφής εταιρεία.

4. Το καταστατικό, με το οποίο συνιστάται η Ε.Ι.Π.Α., καταρτίζεται με ιδιωτικό έγγραφο από έναν τουλάχιστον ιδρυτή φυσικό ή νομικό πρόσωπο και περιέχει την επωνυμία, την έδρα, τον σκοπό, τη διάρκεια της Ε.Ι.Π.Α., το εταιρικό κεφάλαιο και τα εταιρικά μερίδια, τη διαχείριση και τη λύση και εκκαθάριση της εταιρείας. Το καταστατικό καταχωρίζεται στο Μητρώο Ε.Ι.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 69.

5. Η Ε.Ι.Π.Α. αποκτά νομική προσωπικότητα από την καταχώριση του καταστατικού της στο Μητρώο Ε.Ι.Π.Α.

6. α. Η επωνυμία της Ε.Ι.Π.Α. περιλαμβάνει τις λέξεις «Εταιρεία Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής» ή τα αρχικά γράμματα των λέξεων αυτών «Ε.Ι.Π.Α.», καθώς και διακριτικό με το οποίο αποκλείεται η πρόκληση σύγχυσης με άλλη Ε.Ι.Π.Α. ή Ν.Ε.Π.Α. Έδρα της εταιρείας ορίζονται ρητώς διεύθυνση και δήμος της Ελληνικής Επικράτειας. Για τις διεθνείς συναλλαγές της Ε.Ι.Π.Α. η επωνυμία μπορεί να αποτυπώνεται με λατινικούς χαρακτήρες και να συνοδεύεται από τις λέξεις «MARITIME COMPANY FOR PRIVATE PLEASURE YACHTS» ή το ακρωνύμιο «E.I.P.A.». Η επωνυμία της Ε.Ι.Π.Α. σχηματίζεται με κεφαλαία γράμματα είτε από το όνομα ενός ή περισσοτέρων ιδρυτών ή μεριδιούχων είτε από το αντικείμενο της δραστηριότητας που ασκεί είτε από άλλες λεκτικές ενδείξεις. Η επωνυμία μπορεί να είναι και φανταστική ή να περιλαμβάνει ηλεκτρονική διεύθυνση ή άλλη ένδειξη, άμεσα και διαρκώς σχετιζόμενη με την Ε.Ι.Π.Α. Η επωνυμία της Ε.Ι.Π.Α. αποκλείεται σε περίπτωση πρόκλησης σύγχυσης με άλλη Ν.Ε.Π.Α., άλλη Ε.Ι.Π.Α. ή άλλη εταιρεία εγγεγραμμένη στο Γ.Ε.ΜΗ.

β. Για την έδρα της Ε.Ι.Π.Α. ισχύουν αναλογικά όσα ισχύουν στη Ν.Ε.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 27.

7. Το κεφάλαιο της Ε.Ι.Π.Α. καταβάλλεται από τους ιδρυτές κατά τη σύσταση της εταιρείας και ορίζεται κατ’ ελάχιστον σε πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ. Η απόκτηση πλοίου αναψυχής από την Ε.Ι.Π.Α. γίνεται στο όνομα της εταιρίας, χωρίς το απαιτούμενο ποσό να συμπεριλαμβάνεται και να εγγράφεται υποχρεωτικά στο κεφάλαιο της εταιρείας. Ο ιδρυτής ή ο νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας ή ο χρήστης του σκάφους ή και κάθε εταίρος είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνοι έναντι των αρμοδίων αρχών για την τήρηση των φορολογικών και λοιπών διατάξεων που διέπουν την αγορά και κατοχή ιδιωτικού σκάφους αναψυχής στην Ελλάδα.

8. Τα πρόσωπα που ασκούν τη διαχείριση της Ε.Ι.Π.Α. εκπροσωπούν την εταιρεία και ενεργούν στο όνομά της κάθε πράξη που καλύπτεται από τον σκοπό της εταιρείας. Οι διαχειριστές της Ε.Ι.Π.Α. δεν υπάγονται σε κοινωνική ασφάλιση από μόνη τη διαχειριστική τους ιδιότητα. Η διαχείριση που έχει ανατεθεί σε έναν ή περισσότερους εταίρους ή μη μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται κατά πλειοψηφία.

9. Η εταιρική χρήση είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Η πρώτη εταιρική χρήση μπορεί να οριστεί για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες.

Οι Ε.Ι.Π.Α. υποχρεούνται σε τήρηση λογιστικών αρχείων με το απλογραφικό σύστημα, υποβάλλουν δε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της έδρας τους, τον Δεκέμβριο κάθε έτους δήλωση διατήρησης και ετήσιο τέλος οκτακοσίων (800)ευρώ. Αν εντός δύο (2) μηνών δεν υποβληθεί η δήλωση και δεν καταβληθεί το τέλος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., επιβάλλεται από την τελευταία πρόστιμο ίσο με το δεκαπλάσιο του οφειλόμενου τέλους.

10. Οι εταίροι δεν δικαιούνται μέρισμα και δεν ευθύνονται με την προσωπική τους περιουσία για τις δημιουργούμενες υποχρεώσεις και τα χρέη της εταιρείας εκτός οφειλών προς το Ελληνικό Δημόσιο και ασφαλιστικούς οργανισμούς. Πόροι της εταιρείας δύναται να αποτελούν οι κατά έτος εισφορές σε μετρητά των εταίρων και τα έσοδα από τη μίσθωσή άνευ απόπλου, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 3, των υπό την κυριότητά της ιδιωτικών πλοίων αναψυχής. Η πτώχευση της εταιρείας δεν συνεπάγεται και την πτώχευση των εταίρων της εταιρείας.

11. α. Η εισαγωγή και η αγορά ιδιωτικού σκάφους αναψυχής από Ε.Ι.Π.Α. δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του φόρου προστιθέμενης αξίας ή εισαγωγικού δασμού, που τυχόν του αναλογεί, ο οποίος δεν επιτρέπεται να συμψηφισθεί ή να επιστραφεί. Η ανωτέρω υποχρέωση παραλείπεται σε περίπτωση, κατά την οποία ο αναλογών Φ.Π.Α. έχει νομίμως καταβληθεί σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο οποίος δεν έχει συμψηφισθεί ή επιστραφεί.

β. Σε περίπτωση μεταβίβασης ιδιωτικού πλοίου αναψυχής, νομίμως εισαχθέντος ή νομίμως ευρισκόμενου στην Ελλάδα από φυσικό ή νομικό πρόσωπο σε Ε.Ι.Π.Α. της οποίας ιδρυτής και αποκλειστικός μέτοχος είναι το μεταβιβάζον, το ιδιωτικό πλοίο αναψυχής, φυσικό πρόσωπο ή ο μοναδικός εταίρος ή μέτοχος του μεταβιβάζοντος νομικού προσώπου, η μεταβίβαση αυτή απαλλάσσεται από κάθε φόρο, δασμό ή τέλος.

Άρθρο 69
Μητρώο Ε.Ι.Π.Α.

1. Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής τηρείται ειδικό ψηφιακό μητρώο στο οποίο καταχωρίζονται όλες οι Ε.Ι.Π.Α., το οποίο ονομάζεται «Μητρώο Ε.Ι.Π.Α.».

2. Το Μητρώο Ε.Ι.Π.Α. αποτελείται από: α. το βιβλίο μητρώου Ε.Ι.Π.Α., β. τον φάκελο κάθε Ε.Ι.Π.Α., γ. τη μερίδα κάθε Ε.Ι.Π.Α. και δ. το ευρετήριο των Ε.Ι.Π.Α.

3. Για οποιαδήποτε καταχώριση στο Μητρώο Ε.Ι.Π.Α. υποβάλλεται αίτηση, η οποίαλαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου. Για την καταχώριση του καταστατικού που αναφέρεται στην παρ. 4 του άρθρου 68 προκαταβάλλεται πάγιο τέλος υπέρ του Δημοσίου διακοσίων πενήντα (250) ευρώ και εκατό (100) ευρώ υπέρ Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος που προβλέπεται από το β.δ. 160/1970 (Α΄ 44). Για τις καταχωρίσεις αποφάσεων των οργάνων της Ε.Ι.Π.Α. προκαταβάλλεται τέλος υπέρ Δημοσίου εβδομήντα (70) ευρώ και τριάντα (30) ευρώ υπέρ Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος που προβλέπεται από το β.δ. 160/1970 για κάθε καταχώριση. Το γνήσιο της υπογραφής των ιδρυτών, καθώς και των εξουσιοδοτημένων προσώπων να εκδίδουν αντίγραφα αποφάσεων θεωρείται από δημόσια αρχή, εκτός εάν υπογράφονται ψηφιακά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Β ΄

Άρθρο 70
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Β΄

1. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες σχετικά με τις προϋποθέσεις διενέργειας ξενόγλωσσων καταχωρίσεων στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κατόπιν εισήγησης του Εποπτικού Συμβουλίου του Γ.Ε.ΜΗ., καθορίζονται οι προϋποθέσεις, ο τρόπος ελέγχου των ονομάτων των Ν.Ε.Π.Α. και των Ε.Ι.Π.Α., ιδίως ως προς τις καταχωρισμένες επωνυμίες με το Γ.Ε.ΜΗ. και η εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 26 και της περ. γ΄ της παρ. 6 του άρθρου 68.

3. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής το κεφάλαιο της παρ. 2 του άρθρου 32 δύναται να αναπροσαρμόζεται.

4. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής το ύψος του παραβόλου της παρ. 4 του άρθρου 46, δύναται να αναπροσαρμόζεται.

5. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται η διαδικασία και τα δικαιολογητικά που προσκομίζουν οι Ν.Ε.Π.Α. στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α. για καταχώριση σχετικώς με την απόκτηση ή μεταβίβαση της κυριότητας, την ανάληψη ή την παύση εκμετάλλευσης ή διαχείρισης πλοίων αναψυχής, που χαρακτηρίζονται ως επαγγελματικά, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής των περ. (ε), (στ) και (ζ) της παρ. 1 του άρθρου 55. Μέχρι την έκδοση της απόφασης του πρώτου εδαφίου εφαρμόζεται η υπ’ αριθμ. 3342/ 06/2004 απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας (Β΄ 478).

6. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται κατόπιν πρότασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία του Μητρώου Ν.Ε.Π.Α. του άρθρου 58. Μέχρι την έκδοση του διατάγματος του πρώτου εδαφίου εφαρμόζεται το π.δ. 200/2004 (Α΄ 175) προσαρμοζόμενο ανάλογα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζονται οι ειδικές τεχνικές λεπτομέρειες ψηφιοποίησης του Μητρώου Ν.Ε.Π.Α. του άρθρου 58 και κάθε αναγκαία τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια.

8. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζεται ο ακριβής τύπος των βιβλίων μητρώου, των φακέλων, των μερίδων και του ευρετηρίου που προβλέπονται στο άρθρο 60, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την τήρηση του Μητρώου Ν.Ε.Π.Α., καθώς και η δυνατότητα, οι λεπτομέρειες και ο τρόπος ψηφιοποίησής του. Στην απόφαση, κατά το μέρος που αφορά στη δυνατότητα, τις λεπτομέρειες και τον τρόπο ψηφιοποίησής, συμπράττει ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι καταχωριστέες στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α. πράξεις της Ν.Ε.Π.Α., και πέραν ή και αφαιρούμενων όσων το παρόν Μέρος ορίζει ρητώς. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρούσας εφαρμόζεται η υπ΄ αριθμ.3342/05/2004 απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας (Β΄203), όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 3342/11/2004 απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας (Β΄ 798).

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, δύναται να αναπροσαρμόζεται το ύψος των ηλεκτρονικών παραβόλων υπέρ του Δημοσίου της παρ. 4 του άρθρου 61, καθώς και να ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα του άρθρου 61.

10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Οικονομικών καθορίζεται ο τρόπος καταβολής και ο τύπος της δήλωσης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα αναφορικά με τη δήλωση διατήρησης και την καταβολή του ετησίου τέλους που προβλέπεται στην παρ. 9 του άρθρου 68.

11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία του Μητρώου Ε.Ι.Π.Α. Στην ίδια απόφαση καθορίζονται ο ακριβής τύπος του βιβλίου μητρώου, των φακέλων, των μερίδων, του ευρετηρίου, η διαδικασία, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την τήρηση του Μητρώου των Ε.Ι.Π.Α. Επίσης, είναι δυνατή η τροποποίηση του άρθρου 69 με σκοπό την καλύτερη και αρτιότερη λειτουργία του Μητρώου Ε.Ι.Π.Α. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες, οι απαιτούμενες διαλειτουργικότητες και τα τεχνικά ζητήματα για τη λειτουργία της ψηφιακής εφαρμογής του Μητρώου Ε.Ι.Π.Α.

12. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να παραταθεί το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 71 μέχρι και δύο (2) έτη. Στην περίπτωση έκδοσης της απόφασης αυτής, η παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3182/2003 (Α΄ 220) καταργείται με τη λήξη της παράτασης.

13. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να παραταθεί το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στην παρ. 4 του άρθρου 71 μέχρι και δύο (2) έτη.

Άρθρο 71
Μεταβατικές διατάξεις Μέρους Β΄

1. Από τη θέση σε ισχύ του Μέρους Β΄, οι Ν.Ε.Π.Α. υποχρεούνται να προσαρμόσουν τα καταστατικά τους προς τις διατάξεις αυτού εντός εννέα (9) μηνών, υπό την επιφύλαξη της παρ. 2.

2. Από τη θέση σε ισχύ του άρθρου 32, ανώνυμες μετοχές που έχουν εκδοθεί από Ν.Ε.Π.Α. ονομαστικοποιούνται υποχρεωτικά μέχρι την 31η.12.2023. Μέχρι την 31η.12.2023, σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής τίτλου ανώνυμης μετοχής εφαρμόζεται η παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3182/2003 (Α΄ 220). Για την ονομαστικοποίηση των μετοχών εφαρμόζονται αναλογικά τα άρθρα 40 και 184 του ν. 4548/2018, χωρίς τη συμμετοχή του Γ.Ε.ΜΗ.

3. Τα πρακτικά που δεν έχουν υποβληθεί κατά την έναρξη ισχύος του άρθρου 59, δύνανται να καταχωριστούν εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του, κατά παρέκκλιση της παρ. 4 του ιδίου άρθρου.

4. Όπου, πέραν του παρόντος νόμου, στη νομοθεσία αναφέρεται ο ν. 3182/2003 σε σχέση με τα άρθρα 1 έως και 40 αυτού, νοείται το Μέρος Β΄ του παρόντος νόμου, και τα αντίστοιχα άρθρα αυτού.

5. Μέχρι τη θέση σε ισχύ της απόφασης που προβλέπεται στην παρ. 11 του άρθρου 70 και την παραγωγική λειτουργία του Μητρώου Ε.Ι.Π.Α., δεν δύναται να ιδρυθεί Ε.Ι.Π.Α.

6. Για τις αιτήσεις μετατροπής ανώνυμης εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε Ν.Ε.Π.Α., που υποβλήκαν πριν από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 36 του ν. 3182/2003 (Α΄220).

ΜΕΡΟΣ Γ
ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 72
Ηλεκτρονική δήλωση ακινησίας μικρών σκαφών και πλοίων αναψυχής ιδιωτικής χρήσης

1.α. Η θέση σε ή άρση από την κατάσταση ακινησίας μικρού σκάφους ιδιωτικής χρήσης ή πλοίου αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, ανεξαρτήτως σημαίας, των υποπερ. αα΄ και ββ΄της περ. (στ) της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), δηλώνονται ηλεκτρονικά, από τον ιδιοκτήτη του , φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε ειδική εφαρμογή που λειτουργεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ), σε διασύνδεση με το «e Μητρώο Πλοίων», όσον αφορά στην κατηγορία των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, και με τα λοιπά πληροφοριακά συστήματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). Η δήλωση, εκ της οποίας προκύπτει το ακριβές συνολικό χρονικό διάστημα ακινησίας, ανά έτος, περιλαμβάνει τα στοιχεία του μικρού σκάφους ή πλοίου αναψυχής, ιδιωτικής χρήσης, της ιδιοκτησίας και του σημείου ακινητοποίησής του. Η Άδεια Εκτέλεσης Πλόων ή το Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης ή το αντίστοιχο πιστοποιητικό, όσον αφορά σε μικρό σκάφος ή πλοίο υπό ξένη σημαία, φυλάσσονται με μέριμνα του ιδιοκτήτη του. Μέσω της εφαρμογής, παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης βεβαίωσης περί της χρονικής περιόδου, για την οποία δηλώθηκε υπεύθυνα από τον ιδιοκτήτη ότι, το μικρό σκάφος ή πλοίο αναψυχής, ιδιωτικής χρήσης, παρέμεινε ακινητούν.

β. Κάθε διαλειτουργικότητα μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών της εφαρμογής της περ. (α) με συστήματα τρίτων φορέων του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 57 του άρθρου 2 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184), πραγματοποιείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 84 του ν. 4727/2020.

2.α. Μικρό σκάφος ιδιωτικής χρήσης ή πλοίο αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, για το οποίο υποβλήθηκε δήλωση ακινησίας, απαγορεύεται να διενεργεί πλόες ή να μετακινείται καθ’ οιονδήποτε τρόπο ή να μην εντοπιστεί στο σημείο που έχει δηλωθεί ως ακινητούν ή να εντοπιστεί ακινητούν σε διαφορετικό σημείο από αυτό το οποίο έχει δηλωθεί. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων του πρώτου εδαφίου, συνεπάγεται την επιβολή, από τις αρμόδιες Αρχές ελέγχου, διοικητικού προστίμου, κατά του ιδιοκτήτη, ως εξής:

i. δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, για μικρά σκάφη έως επτά (7) μέτρα,

ii. είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, για πλοία αναψυχής από επτά (7) έως δώδεκα (12) μέτρα,

iii. τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, για πλοία αναψυχής από δώδεκα (12) έως είκοσι δύο (22) μέτρα και

iv. σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, για πλοία αναψυχής από είκοσι δύο (22) μέτρα και άνω.

β. Για κάθε περίπτωση υποτροπής εντός του ίδιου έτους, το διοικητικό πρόστιμο διαμορφώνεται ως εξής:

i. είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, για μικρά σκάφη έως επτά (7) μέτρα,

ii. σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, για πλοία αναψυχής από επτά (7) έως δώδεκα (12) μέτρα,

iii. εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, για πλοία αναψυχής από δώδεκα (12) έως είκοσι δύο (22) μέτρα και

iv. ογδόντα χιλιάδες (80.000) ευρώ, για πλοία αναψυχής από είκοσι δύο (22) μέτρα και άνω,

και επιβάλλεται, ως παρεπόμενη ποινή, η απαγόρευση απόπλου του μικρού σκάφους ή πλοίου αναψυχής, ιδιωτικής χρήσης, για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών.

γ. Κατά παρέκκλιση της περ. (α), επιτρέπονται (i) η, κατόπιν εντολής ή άδειας της οικείας λιμενικής αρχής, δια θαλάσσης μετακίνηση, και (ii) η από ξηράς μετακίνηση, μικρού σκάφος ή πλοίου αναψυχής, ιδιωτικής χρήσης, το οποίο έχει δηλωθεί ως ακινητούν και χωρίς να πραγματοποιείται άρση από την κατάσταση ακινησίας, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις και για τις περιπτώσεις, που ορίζονται στην απόφαση της περ. (α) της παρ. 3.

3.α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθορίζονται: (i) οι όροι της λειτουργίας και της πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 1 και η διαλειτουργικότητα με συστήματα τρίτων φορέων του δημοσίου τομέα, (ii) οι όροι και οι προϋποθέσεις για την διαδικασία και τον τύπο της δήλωσης μικρού σκάφους ιδιωτικής χρήσης ή πλοίου αναψυχής ιδιωτικής χρήσης σε θέση σε ή άρση από κατάσταση ακινησίας, (iii) οι κατ’ εξαίρεση περιπτώσεις, οι όροι και οι προυποθέσεις της περ. (γ) της παρ. 2, (iv) ο τύπος της βεβαίωσης ακινησίας, (v) τα όργανα και η διαδικασία ελέγχου για τη διαπίστωση των παραβάσεων της παρ. 2 και οι διαδικασίες είσπραξης και απόδοσης του διοικητικού προστίμου της ίδιας παραγράφου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

β. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, δύναται να ορίζονται περιπτώσεις για τις οποίες η κατάθεση της δήλωσης για τη θέση σε ή την άρση από κατάσταση ακινησίας μικρού σκάφους ιδιωτικής χρήσης ή πλοίου αναψυχής ιδιωτικής χρήσης και η αίτηση για χορήγηση της βεβαίωσης ακινησίας υποβάλλονται στην κατά τόπον αρμόδια Λιμενική Αρχή.

Άρθρο 73
Ηλεκτρονική δήλωση αργίας επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και τουριστικών ημερόπλοιων

1. α. Η θέση σε ή η άρση από την κατάσταση αργίας επαγγελματικού πλοίου αναψυχής της περ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 3 και επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου του άρθρου 10, δηλώνονται, ηλεκτρονικά, στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε ειδική εφαρμογή, που λειτουργεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ), σε διασύνδεση με το «e Μητρώο Πλοίων» και τα λοιπά πληροφοριακά συστήματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), από τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή του. Η δήλωση, εκ της οποίας προκύπτει το ακριβές συνολικό χρονικό διάστημα αργίας, ανά έτος, περιλαμβάνει τα στοιχεία του πλοίου, της πλοιοκτησίας και του σημείου ακινητοποίησής του. Η Άδεια Εκτέλεσης Πλόων ή το Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης ή το αντίστοιχο πιστοποιητικό όσον αφορά σε πλοίο υπό ξένη σημαία, φυλάσσονται με μέριμνα του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή. Η έννοια της αργίας συνίσταται στην ακινησία του πλοίου για συνεχές χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών. Η αργία βεβαιώνεται ηλεκτρονικά, εκ μέρους της κατά τόπο αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, μέσω διασταύρωσης στοιχείων από τις εγγραφές στο ημερολόγιο του πλοίου ή στο ναυτολόγιο του πλοίου, κατά περίπτωση και εφόσον διαθέτουν,από το Βιβλίο απόπλου κατάπλου που τηρείται από τη Λιμενική Αρχή, στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας παρέμεινε αργούν ή από την ηλεκτρονική εφαρμογή της περ. (α) της παρ. 12 του άρθρου 21, ή από την ηλεκτρονική εφαρμογή της περ. (β) της παρ. 10 του άρθρου 21 ή από το Ειδικό Έντυπο Πληροφοριακών Στοιχείων Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής (Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α.), της παρ. 5 του άρθρου 21, κατά περίπτωση. Μέσω της εφαρμογής και εφόσον βεβαιώνεται η αργία του πλοίου, σύμφωνα με το πέμπτο εδάφιο, παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικού περί της χρονικής περιόδου, για την οποία δηλώθηκε υπεύθυνα από τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή, ότι το πλοίο παρέμεινε αργούν.

β. Κάθε διαλειτουργικότητα μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών της εφαρμογής της περ. (α) με συστήματα τρίτων φορέων του δημοσίου τομέα, όπως αυτός

ορίζεται στην παρ. 57 του άρθρου 2 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184), πραγματοποιείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 84 του ν. 4727/2020.

2.α. Το πλοίο θεωρείται ότι βρίσκεται σε αργία, εφόσον παραμένει ακινητούν για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην παρ. 1, έχοντας διακόψει τους πλόες του, ενώ οι μετακινήσεις σε άλλο αγκυροβόλιο με εντολή ή άδεια της οικείας λιμενικής αρχής δεν διακόπτουν την αργία του. Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου, πλοίο για το οποίο υποβλήθηκε δήλωση ακινησίας με σκοπό την αργία, απαγορεύεται να διενεργεί πλόες ή να μετακινείται, καθ’ οιονδήποτε τρόπον ή, να μην εντοπιστεί στο σημείο που έχει δηλωθεί ως ακινητούν ή να εντοπιστεί ακινητούν σε διαφορετικό σημείο από αυτό το οποίο έχει δηλωθεί. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων του προηγούμενου εδαφίου, συνεπάγονται την αυτοδίκαιη άρση της ακινησίας και ως εκ τούτου και της αργίας του πλοίου και την επιβολή, από τις αρμόδιες αρχές ελέγχου, διοικητικού πρόστιμου, κατά του πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή, ως εξής:

i. δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, για πλοίο έως είκοσι τέσσερα (24) μέτρα και

ii. είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, για πλοία από είκοσι τέσσερα (24) μέτρα και άνω.

β. Για κάθε περίπτωση υποτροπής εντός του ίδιου έτους, το διοικητικό πρόστιμο, διαμορφώνεται ως εξής:

i. είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, για πλοίο έως είκοσι τέσσερα (24) μέτρα και

ii. σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, για πλοία από είκοσι τέσσερα (24) μέτρα και άνω,

και επιβάλλεται, ως παρεπόμενη ποινή, η απαγόρευση απόπλου του για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών.

3.α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και μετά από εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., καθορίζονται: (i) οι όροι της λειτουργίας και της πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 1 και η διαλειτουργικότητα με συστήματα τρίτων φορέων του δημοσίου τομέα, (ii) οι όροι και οι προϋποθέσεις για την διαδικασία και τον τύπο της δήλωσης σε θέση σε ή άρση από κατάσταση ακινησίας, με σκοπό την αργία, επαγγελματικού πλοίου αναψυχής της περ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 3 και επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου του άρθρου 10, (iii) οι διαδικασίες πιστοποίησης της αργίας και ο τύπος της βεβαίωσης αργίας, (iv) τα όργανα και η διαδικασία ελέγχου για τη διαπίστωση των παραβάσεων της παρ. 2 και οι διαδικασίες είσπραξης και απόδοσης του διοικητικού προστίμου της ίδιας παραγράφου, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

β. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, δύναται να ορίζονται περιπτώσεις, για τις οποίες η κατάθεση της δήλωσης για τη θέση σε ή την άρση από κατάσταση ακινησίας πλοίου με σκοπό την αργία και η αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού αργίας, υποβάλλονται στην κατά τόπον αρμόδια Λιμενική Αρχή.

Άρθρο 74
Ασφάλιση πλοίων και σκαφών λοιπών κατηγοριών

1. α. Ο ιδιοκτήτης: (i) πλοίου που δραστηριοποιείται ως λάντζα, (ii) πλοίου που δραστηριοποιείται ως θαλάσσιο ταξί και (iii) ταχύπλοου σκάφους, επαγγελματικής ή ιδιωτικής χρήσης, κατά την έννοια των Κανονισμών Λιμένων που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 156 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του ν.δ. 187/1973 και δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των εννοιών της παρ. 1 του άρθρου 1, και

β. ο εκμισθωτής μηχανοκίνητων λέμβων, οι οποίες εκμισθώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένων υπ’ αριθμ. 38, όπως εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. 2122/10/19.5.2004 απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας (Β΄ 748), υποχρεούται να διαθέτει ασφάλιση σε ισχύ, σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια κάλυψης, ανά αναλαμβανόμενο κίνδυνο των υποπερ. αα΄, αβ΄ και αγ΄ της περ. (α) της παρ. 3 του άρθρου 17, για την κάλυψη των κινδύνων και απαιτήσεων που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση πλόων, τον ελλιμενισμό και την αγκυροβολία.

2. Απαγορεύεται η εκτέλεση πλόων από πλοίο ή μικρό σκάφος της παρ. 1, το οποίο δεν διαθέτει ασφάλιση σε ισχύ, σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια κάλυψης, ανά αναλαμβανόμενο κίνδυνο των υποπερ. αα΄, αβ΄ και αγ΄ της περ. (α) της παρ. 3 του άρθρου 17, για την κάλυψη των κινδύνων και απαιτήσεων που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση πλόων, τον ελλιμενισμό και την αγκυροβολία. Η ύπαρξη της απαιτούμενης ασφάλισης αποδεικνύεται από ένα ή περισσότερα πιστοποιητικά, στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, τα οποία κατέχονται επί του πλοίου ή του μικρού σκάφους.

3. Επιβάλλονται πρόστιμα, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, ως εξής:

α. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της παρ. 1, επιβάλλεται στα πρόσωπα της ίδιας παραγράφου, πρόστιμο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ ανά μέτρο ολικού μήκους του πλοίου ή του μικρού σκάφους, ανεξάρτητα από τις συντρέχουσες αστικές και ποινικές ευθύνες.

β. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της παρ. 2, επιβάλλεται στον πλοίαρχο ή στον κυβερνήτη, πρόστιμο ύψους εκατό (100) ευρώ ανά μέτρο ολικού μήκους του πλοίου ή του μικρού σκάφους, ανεξάρτητα από τις συντρέχουσες αστικές, ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες. Εφόσον οι ιδιότητες του πλοιάρχου ή του κυβερνήτη συμπίπτουν στο πρόσωπο του ιδιοκτήτη ή του εκμισθωτή της παρ. 1, τότε επιβάλλεται το πρόστιμο της περ. (α).

γ. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη τήρησης της υποχρέωσης, περί κατοχής επί πλοίου ή μικρού σκάφος της παρ. 1 του απαιτούμενου πιστοποιητικού ασφάλισης, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους πενήντα (50) ευρώ. Υπόχρεοι για την καταβολή του προστίμου, είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρο, ο ιδιοκτήτης ή ο εκμισθωτής της παρ. 1 και ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης του.

Άρθρο 75
Επιμήκυνση χρόνου τοποθέτησης πλωτής εξέδρας

1. Η περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 13Α του ν. 2971/ 2001 (Α΄ 285) αντικαθίσταται ως εξής:

«1.α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τις περιοχές απόλυτης περιβαλλοντικής προστασίας επιτρέπεται, έναντι οικονομικού ανταλλάγματος και σύμφωνα με τη διαδικασία της περ. (β), η τοποθέτηση στη θάλασσα, χωρίς επέμβαση στον αιγιαλό, πλωτών εξέδρών επιφάνειας μέχρι εκατό πενήντα (150) τετραγωνικών μέτρων και για εποχιακή χρήση μέχρι εννέα (9) μηνών κατ’ έτος, για την εξασφάλιση πρόσβασης και την επιδίωξη σκοπών που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις, καθώς και για πολιτιστικούς σκοπούς. Δεν επιτρέπεται η χρήση των εξεδρών για εγκατάσταση και λειτουργία εστιατορίων ή κέντρων αναψυχής.».

2. α. Το χρονικό διάστημα της παρ. 1, δύναται να ισχύσει για (i) τις αποφάσεις τοποθέτησης και χρήσης πλωτής εξέδρας που έχουν εκδοθεί και (ii) τις αιτήσεις για τις οποίες εκρεμμεί η έκδοση απόφασης τοποθέτησης και χρήσης πλωτής εξέδρας ή εκ νέου τοποθέτησης και χρήσης της ίδιας πλωτής εξέδρας, κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος.

β. Η δυνατότητα της περ. (α) παρέχεται, εφόσον ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει απλή γνωστοποίηση, στην κατά τόπο αρμόδια Λιμενική Αρχή, περί τοποθέτησης και χρήσης της πλωτής εξέδρας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και έως εννέα (9) μήνες.

ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ.

Άρθρο 76
Διενέργεια τακτικών μεταθέσεων Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. σε περίπτωση μη επάρκειας πιστώσεων
Η περ. δ) της παρ. 8 του άρθρου 26 του ν. 4504/2017 (Α΄ 184) αντικαθίσταται και η παρ. 8 διαμορφώνεται ως εξής:

«8. Προϋπόθεση για τη λήψη απόφασης σχετικά με τοποθετήσεις, μεταθέσεις και αποσπάσεις είναι να επαρκούν οι δεσμευθείσες πιστώσεις. Αν αυτές δεν επαρκούν για την κάλυψη της δαπάνης του συνόλου των μεταβολών του προηγούμενου εδαφίου, λαμβάνεται απόφαση κατά προτεραιότητα για τις ακόλουθες:

α) τοποθετήσεις αποφοίτων παραγωγικών σχολών Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. και στελεχών Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. απευθείας κατάταξης μετά το πέρας της βασικής τους εκπαίδευσης,

β) έκτακτες μεταθέσεις για αποδεδειγμένους και ειδικά αιτιολογημένους υπηρεσιακούς λόγους,

γ) έκτακτες μεταθέσεις, σε περίπτωση θανάτου συζύγου ή τέκνου ή πάθησης αυτών ή του στελέχους από ανίατο ή δυσίατο νόσημα, ύστερα από Γνωμοδότηση της Ανώτατης Ναυτικού Υγειονομικής Επιτροπής ή από Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας,

δ) δα) τακτικές μεταθέσεις μέχρι του ορίου των δεσμευθεισών πιστώσεων, κατανεμόμενες κατά αριθμό αναλογικά με τον αριθμό των υπό μετάθεση στελεχών του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. ανά κατηγορία, ή δβ) τακτικές μεταθέσεις για την κάλυψη κενών θέσεων σε υποστελεχωμένες Υπηρεσίες Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., τουλάχιστον μέχρι το όριο υποστελέχωσης. Λογίζονται ως υποστελεχωμένες οι Υπηρεσίες Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίες στελεχώνονται σε ποσοστό κατώτερο του ογδόντα τοις εκατό (80%), από την προβλεπόμενη κατανομή του προσωπικού Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. ανά Υπηρεσία, κατ’ αναλογία της πραγματικής αριθμητικής δύναμης του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά, τη χρονική περίοδο διενέργειας των τακτικών μεταθέσεων. Η διαδικασία που ακολουθείται, το ποσό, το ποσοστό και ο τρόπος κατανομής των πιστώσεων καθορίζονται και το ποσοστό του πρώτου εδαφίου μπορεί να αναπροσαρμόζεται, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από εισήγηση του Αρχηγού Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., λαμβανομένου υπόψη του προβλεπόμενου κάθε φορά αριθμού των οργανικών θέσεων του προσωπικού Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. Είναι δυνατή η πραγματοποίηση μίας ή και των δύο διαδικασιών ανά έτος,

ε) έκτακτες μεταθέσεις για λόγους υποχρεωτικής συνυπηρέτησης,

στ) τοποθετήσεις ύστερα από εκπαίδευση.».

Άρθρο 77
Γονική άδεια στα στελέχη Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ.

1. Η γονική άδεια, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 28 του ν. 4808/2021 (Α΄ 101), χορηγείται και στα στελέχη Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα τα άρθρα 25 και 28 του ιδίου νόμου, υπό την επιφύλαξη των παρ. 2 έως και 6 του παρόντος.

2. Η άδεια της παρ. 1 δεν δύναται να χορηγείται για χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός (1) μηνός.

3. Το αρμόδιο όργανο της παρ. 6 χορηγεί την άδεια της παρ. 1, υπό την προϋπόθεση ότι η χορήγησή της δεν διαταράσσει την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί το στέλεχος.

4. Η αίτηση του στελέχους υποβάλλεται στην υπηρεσία που υπηρετεί, τουλάχιστον έναν (1) μήνα πριν την έναρξη της άδειας της παρ. 1 , εκτός εάν συντρέχουν έκτακτοι λόγοι, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την έναρξη της άδειας σε συντομότερο χρονικό διάστημα. Η υπηρεσία απαντά στην αίτηση του στελέχους, το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της. Τυχόν απόρριψη της αίτησης αιτιολογείται ειδικά και εγγράφως. Σε κάθε περίπτωση, η αιτούμενη άδεια χορηγείται εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία της αίτησης, αρκεί κατά την ημερομηνία της αίτησης το τέκνο να μην έχει υπερβεί το όγδοο έτος της ηλικίας του. Στην περίπτωση που και οι δύο γονείς υπηρετούν στο Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., δηλώνουν, με κοινή αναφορά τους στο αρμόδιο όργανο της παρ. 6, ποιος από τους δύο θα κάνει πρώτος χρήση του δικαιώματος και για πόσο χρονικό διάστημα.

5. Στον γονέα στον οποίο χορηγείται η άδεια της παρ. 1, καταβάλλεται ποσό ίσο με τον ελάχιστο νομοθετημένο μισθό για τους δύο (2) πρώτους μήνες της άδειας για κάθε τέκνο.

6. Αρμόδια όργανα για τη χορήγηση της άδειας της παρ. 1, είναι τα όργανα τα οποία είναι αρμόδια για τη χορήγηση των κανονικών αδειών και των αδειών μικράς διαρκείας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του π.δ. 80/2015 (Α΄ 153).

Άρθρο 78
Άδεια πατρότητας στα στελέχη Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ.
Αρμόδια όργανα για την χορήγηση της άδειας του άρθρου 27 του ν. 4808/2021 (Α΄ 101), είναι τα όργανα που χορηγούν τις κανονικές άδειες και τις άδειες μικράς διαρκείας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του π.δ. 80/2015 (Α΄ 153).

ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Άρθρο 79
Επιδότηση πρακτικής άσκησης επί πλοίου σπουδαστών Α.Ε.Ν. Αντικατάσταση παρ. 8 άρθρου 9 του ν. 2575/1998
Η παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 2575/1998 (Α΄ 23) αντικαθίσταται ως εξής:

«8. α) Κατά την πρώτη εκπαιδευτική περίοδο σε πλοίο οι σπουδαστές των Α.Ε.Ν. ναυτολογούνται με την ειδικότητα του εκπαιδευόμενου σπουδαστή, η οποία δεν περιλαμβάνεται στις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας και δημιουργείται με την παρούσα διάταξη. Οι σπουδαστές λαμβάνουν αντί αμοιβής και λοιπών επιδομάτων μέχρι την 31η.12.2023, μηνιαίο εκπαιδευτικό επίδομα πρακτικής άσκησης, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές.

β) Κατά τη δεύτερη εκπαιδευτική περίοδο σε πλοίο, οι σπουδαστές των Α.Ε.Ν. ναυτολογούνται, με την ειδικότητα του Δόκιμου Πλοιάρχου ή Μηχανικού ή μέλους πληρώματος αντίστοιχου κλάδου, το οποίο συμμετέχει κατά την εκτέλεση φυλακής αξιωματικού γέφυρας ή μηχανοστασίου, υπό την εποπτεία προσοντούχου αξιωματικού. Οι σπουδαστές λαμβάνουν, αντί αμοιβής και λοιπών επιδομάτων, μέχρι την 31η.12.2023, μηνιαίο εκπαιδευτικό επίδομα πρακτικής άσκησης, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές.

γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται το ύψος και ο τρόπος καταβολής των επιδομάτων, τα ειδικά θέματα των εισφορών ως και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

Η δαπάνη που προκύπτει από την παρούσα δύναται να συγχρηματοδοτηθεί για το χρονικό διάστημα μέχρι την 31η.12.2023 από το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 και για το χρονικό διάστημα από 1ης.1.2024 έως τις 31.12.2027 από το ΕΣΠΑ 2021-2027.».

Άρθρο 80
Ειδικό διδακτικό προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) προερχόμενο από Τ.Ε.Ι. Τροποποποίηση άρθρου 8 του ν. 3450/2006
Στο άρθρο 8 του ν. 3450/2006 (Α΄ 64), αντικαθίστανται η περ. α) της παρ. 3 και η περ. β) της παρ. 6 και το άρθρο 8 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Τα μέλη της κατηγορίας του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) επιτελούν εργαστηριακό εφαρμοσμένο διδακτικό έργο, το οποίο συνίσταται, κατά κύριο λόγο, στη διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων, καθώς, επίσης, και στη διεξαγωγή πρακτικών ασκήσεων στα πεδία εφαρμογής των οικείων επιστημών. Στα μέλη Ε.ΔΙ.Π. μπορεί να ανατίθεται διδακτικό έργο, διδασκαλία και επίβλεψη πτυχιακών ή άλλων εργασιών, υπό την εποπτεία των καθηγητών της Σχολής, με απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Σχολής που ανήκουν.

2. Τα μέλη του Ε.ΔΙ.Π. πρέπει να συνδυάζουν κατάλληλη θεωρητική κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία και να έχουν διαρκή ενημέρωση επί των θεμάτων που αφορούν τον τομέα τους στην έκταση που αυτό επιβάλλεται από τα διδακτικά τους καθήκοντα.

3. Τα προσόντα που απαιτούνται για την κάλυψη της θέσης Ε.ΔΙ.Π. που προκηρύσσεται είναι:

α) πτυχίο A.E.I. ή Τ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ν., ή αναγνωρισμένος ως ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της αλλοδαπής,

β) πενταετής επαγγελματική ή εκπαιδευτική προϋπηρεσία στην ειδικότητα μετά τη λήψη του πτυχίου,

γ) μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών συναφής με την ειδικότητα.

4. Η επιστημονική δραστηριότητα, το συγγραφικό έργο και η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας συνεκτιμώνται.

5. Τα μέλη του Ε.ΔΙ.Π. διορίζονται με τριετή θητεία.

6. α) Μέλη Ε.ΔΙ.Π. που υπηρετούν στις Α.Ε.Ν., κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, διατηρούν τη θέση τους. β) Μέλη Ε.Τ.Π. που υπηρετούν στις Α.Ε.Ν., κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, δύνανται να υποβάλουν, μέχρι τις 31.8.2022, αίτηση μετατροπής της θέσης τους σε θέση Ε.ΔΙ.Π., εφόσον κατέχουν τα προσόντα της παρ. 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, συγκροτείται ειδικό πενταμελές εκλεκτορικό σώμα, στο οποίο μετέχουν δύο (2) καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές ή επίκουροι καθηγητές A.E.I. αντίστοιχης ή συγγενούς ειδικότητας προς τη θέση που, κατά περίπτωση, πρόκειται να μετατραπεί και να πληρωθεί, με τους αναπληρωτές τους, δύο (2) καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές ή επίκουρους καθηγητές Α.Ε.Ν. και ένα (1) μέλος Ε.ΔΙ.Π. Α.Ε.Ι., με τους αναπληρωτές τους. Με την ίδια απόφαση, ορίζεται ο Πρόεδρος αυτού του εκλεκτορικού σώματος, με τον αναπληρωτή του.».

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄
ΘΕΜΑΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο 81
Διαχείριση αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου από φορείς διαχείρισης λιμένων

1. Για λόγους δημόσιας υγείας και ασφαλείας, οι φορείς διαχείρισης λιμένων των οποίων οι συμβάσεις λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου είτε έχουν λήξει κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, είτε λήγουν εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, δύνανται, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου τους, κατά παρέκκλιση κάθε εθνικής διάταξης, να προβούν σε ανανέωση των συμβάσεών τους για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η.12.2022, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκκινήσει τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/352 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2017 και στην εθνική νομοθεσία.

2. Φορείς διαχείρισης λιμένων των οποίων οι συμβάσεις λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου έχουν λήξει κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ή λήγουν εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος και δεν έχουν εκκινήσει τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/352, δύνανται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου τους, να προβούν σε ανανέωση των συμβάσεων κατά τους όρους της παρ. 1, υπό την προϋπόθεση ότι θα εκκινήσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την εφαρμογή του (ΕΕ) 2017/352 εντός εξήντα (60) ημερών από την δημοσίευση του παρόντος. Σε αντίθετη περίπτωση, δύναται, με την επιφύλαξη της παρ. 3, να επιβληθούν οι κυρώσεις που προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. 3000.0/51279/2019 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 2896).

3. Εφόσον η μη ολοκλήρωση των διαδικασιών των παρ. 1 και 2 οφείλεται σε καθυστερήσεις λόγω άσκησης ένδικων μέσων και βοηθημάτων ενώπιον αρμόδιων διοικητικών ή δικαστικών αρχών κατά των εν γένει διαδικασιών, οι συμβάσεις δύναται να ανανεώνονται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, έως την αμετάκλητη επίλυση της διαφοράς.

Άρθρο 82
Αδειοδότηση κατασκευών και εγκαταστάσεων εντός χερσαίας ζώνης λιμένος Τροποποίηση άρθρου 137 του ν. 4759/2020
Στην παρ. 1 του άρθρου 137 του ν. 4759/2020 (Α΄ 245), α) τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο, με την πρόβλεψη της εφαρμογής του στις περιπτώσεις στις οποίες δεν έχουν καθοριστεί οι όροι δόμησης, β) προστίθεται νέο τελευταίο εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Επιτρέπεται, μέχρι να εκδοθεί πράξη καθορισμού χρήσεων γης και όρων δόμησης του λιμένα, η εγκατάσταση εντός της χερσαίας ζώνης λιμένος, όπως αυτή ορίζεται στα άρθρα 18 και 19 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285), κτιρίων είτε συμβατικού τύπου είτε προκατασκευασμένων, ή προσωρινών κατασκευών ή κατασκευών ελαφρού τύπου για τη δημιουργία, επέκταση, επισκευή ή εκσυγχρονισμό των:

α) κτιριακών υποδομών και συνοδών έργων για την προσαρμογή των θαλάσσιων συνοριακών σημείων διέλευσης, προκειμένου οι συνοριακοί έλεγχοι να λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016 περί κώδικα της Ένωσης σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν),

β) λιμεναρχείων,

γ) υποδομών εφαρμογής του Διεθνούς Κώδικα για την Ασφάλεια των Πλοίων και των Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ISPS),

δ) χώρων υγιεινής,

ε) χώρων εκδοτηρίων, στ) στεγάστρων και των απαιτούμενων βοηθητικών χώρων των ανωτέρω. Στις περιπτώσεις που δεν έχουν καθοριστεί οι όροι δόμησης του λιμένα, η έκταση που καλύπτουν οι ανωτέρω κατασκευές δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το δέκα της εκατό (10%) της χερσαίας ζώνης λιμένος και το ύψος τους δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα τεσσεράμιση (4,50) μέτρα για τις μονώροφες κατασκευές και τα επτάμιση (7,50) μέτρα για τις διώροφες κατασκευές. Στις περιπτώσεις κατασκευής κεκλιμένης στέγης το κατά τα ανωτέρω μέγιστο ύψος προσαυξάνεται κατά ένα κόμμα είκοσι (1,20) μέτρα. Τα συμβατικού τύπου κτίρια ή προκατασκευασμένα κτίρια ή προσωρινές κατασκευές ή κατασκευές ελαφρού τύπου της παρούσας τοποθετούνται κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης σχετικά με τους ισχύοντες συντελεστές δόμησης και το ποσοστό κάλυψης.

Ειδικά για τη δημιουργία, την επέκταση, επισκευή ή τον εκσυγχρονισμό των κτιριακών υποδομών και συνοδών έργων που αναφέρονται στην περ. α), επιτρέπεται η εγκατάσταση εντός της χερσαίας ζώνης λιμένος, όπως αυτή ορίζεται στα άρθρα 18 και 19 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285), κτιρίων είτε συμβατικού τύπου, είτε προκατασκευασμένων, ή προσωρινών κατασκευών ή κατασκευών ελαφρού τύπου, ανεξάρτητα των καθορισμένων χρήσεων γης και όρων δόμησης του λιμένα.».

Άρθρο 83
Αποδοχές Προσωπικού Πλοηγικών Σταθμών Προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 10 του ν. 3142/1955
Στο άρθρο 10 του ν. 3142/1955 (Α΄ 43) προστίθεται παρ. 6 ως εξής:

«6. Στο ναυτικό προσωπικό της Πλοηγικής Υπηρεσίας παρέχεται επίδομα επικινδυνότητας δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί του βασικού μισθού. Το ανωτέρω επίδομα χορηγείται και σε δικαιούχους που απέχουν από τα καθήκοντά τους μέχρι τρεις (3) μήνες όταν η αποχή οφείλεται σε νοσηλεία ή πάθηση ή αναρρωτική άδεια λόγω τραυματισμού κατά τη διάρκεια υπηρεσίας πλοήγησης. Αποχή από τα καθήκοντα για οποιονδήποτε άλλο λόγο, εφόσον διαρκεί περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες, συνεπάγεται τη διακοπή του επιδόματος.».

ΜΕΡΟΣ Ζ΄
ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΤΟΠΛΟΙΑΣ

Άρθρο 84
Διαγραφή πλοίων από το νηολόγιο Αντικατάσταση παρ. 3 άρθρου 18 του ν.δ. 187/1973
Η παρ. 3 του άρθρου 18 του ν.δ. 187/1973 (Α΄261) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Νηολογημένο, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, πλοίο, που πληροί τις προϋποθέσεις εγγραφής του σε δημόσιο βιβλίο Λιμενικής Αρχής, στο οποίο εγγράφονται μικρά σκάφη, δύναται να διαγραφεί από το οικείο νηολόγιο, κατόπιν αίτησης του πλοιοκτήτη του και έγκρισης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εφόσον είναι ελεύθερο βαρών και προσκομιστούν τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά περί μη οφειλής υπέρ του Δημοσίου. Για την αιτούμενη διαγραφή από το νηολόγιο, κατατίθεται έγγραφο της Λιμενικής Αρχής, στην οποία ο πλοιοκτήτης επιθυμεί να εγγραφεί το μικρό σκάφος, στο οποίο αναγράφεται η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης εγγραφής και βεβαιώνεται η πληρότητα των δικαιολογητικών, τα οποία, για τις ανάγκες εφαρμογής της παρούσας, είναι το αντίγραφο του εγγράφου εθνικότητας του πλοίου και το αποδεικτικό είσπραξης της προβλεπόμενης εισφοράς. Μετά τη διαγραφή του σκάφους από το οικείο νηολόγιο, αποστέλλεται η μερίδα του πλοίου στην αρμόδια Λιμενική Αρχή και ολοκληρώνεται η εγγραφή του.».

Άρθρο 85
Παροχή έκπτωσης ναύλου σε όχημα μη χαρακτηρισμένο ως «αναπηρικό» για άτομα με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 4 του ν. 3709/2008
Η παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3709/2008 (Α΄ 213) τροποποιείται στο δεύτερο εδάφιο με τη διαγραφή της λέξης «αναπηρικά» πριν από τις λέξεις «ΙΧΕ οχήματα» και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Καθορίζεται ως υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας που επιβάλλεται για την εξυπηρέτηση λόγων δημοσίου συμφέροντος και κοινωνικής πολιτικής, η χορήγηση έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί του ναύλου σε όλες τις θέσεις των πλοίων στα οποία εφαρμόζεται ο παρών νόμος στα άτομα με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, με την επίδειξη σχετικής απόφασης των αρμόδιων υγειονομικών επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή των υγειονομικών επιτροπών της αρμόδιας διοικητικής αρχής ή ασφαλιστικού φορέα μέχρι την ημερομηνία λήξης της ισχύος τους. Η ίδια έκπτωση χορηγείται και στα ΙΧΕ οχήματα με τα οποία μετακινείται ο δικαιούχος του προηγούμενου εδαφίου, εφόσον αυτά φέρουν ειδικές πινακίδες αναπήρων πολέμου ή Δελτίο Στάθμευσης Οχημάτων των Ατόμων με Αναπηρίες (ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ «ΑΜΑ»). Η ίδια έκπτωση χορηγείται και στο συνοδό του δικαιούχου του πρώτου εδαφίου, εφόσον ο δικαιούχος είναι άτομο με παραπληγία τετραπληγία, τύφλωση, νοητική αναπηρία, αυτισμό και σύνδρομο Down. Αν ο μεταφορέας απαιτήσει συνοδεία για το άτομο με μειωμένη κινητικότητα, τότε ο συνοδός μεταφέρεται δωρεάν.».

ΜΕΡΟΣ Η΄
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 86
Καταργούμενες διατάξεις

1.α. Από την έναρξη ισχύος του Μέρους Α΄ καταργούνται τα άρθρα 1 έως και 13, οι παρ. 7 έως και

10 του άρθρου 14 και το άρθρο 15 του ν. 4256/2014 (Α΄ 92), και

β. από την έναρξη ισχύος του άρθρου 17 του παρόντος, σύμφωνα με την περ. (γ) της παρ. 2 του άρθρου 136, καταργούνται (βα) η παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 4256/2014, (ββ) η περ. (ε) της παρ. 2 του άρθρου 3 του υπ’ αριθμ. 38 Γενικού Κανονισμού Λιμένων, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 2122/10/19.5.2004 απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας (Β΄ 748) και (βγ) η υποπερ. στστ΄ της περ. (β) της παρ. 2 του άρθρου 3 του υπ’ αριθμ. 16 Γενικού Κανονισμού Λιμένων, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 3131.2/22/3.9.1997 απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας (Β΄ 795),

γ. από την έναρξη ισχύος της απόφασης της περ. (β) της παρ. 9 του άρθρου 21 καταργείται η παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2743/1999 (Α΄ 211).

2. Από την έναρξη ισχύος του Μέρους Β΄ καταργούνται:

α. τα άρθρα 1 έως και 39 του ν. 3182/2003 (Α΄ 220), υπό την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 71 και πλην της παρ. 5 του άρθρου 6 που καταργείται από την 1η.1.2024, υπό την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 70, και

β. το άρθρο 1 του ν. 3790/2009 (Α΄ 143).

3. Από την έναρξη ισχύος των Μερών Γ΄ έως και Ζ΄ καταργούνται:

α. η περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του β.δ. 198/1966(Α΄48), και

β. το άρθρο 32 του ν. 2638/1998 (Α΄ 204), πλην της περ.(δ) της παρ. 8 του άρθρου αυτού.

ΜΕΡΟΣ Θ΄
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΟΠΛΟΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ν. 2160/1993

Άρθρο 87
Δημιουργία και λειτουργία τουριστικών λιμένων Ορισμοί Εξειδίκευση προδιαγραφών ανά είδος λιμενικής εγκατάστασης Τροποποίηση παρ. 1 και 6 άρθρου 29 του ν. 2160/1993
Στο άρθρο 29 του ν. 2160/1993 (Α΄ 118) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στην παρ. 1: αα) τροποποιείται το τρίτο εδάφιο ως προς τις κατηγορίες τουριστικών λιμένων, που συνυπάρχουν εντός ζώνης τουριστικού λιμένα, αβ) τροποποιείται το έκτο εδάφιο ως προς την έννοια των βασικών εγκαταστάσεων, αγ) προστίθενται δύο τελευταία εδάφια, β) στην παρ. 6: βα) το πρώτο εδάφιο της περ. α) τροποποιείται ως προς το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων, ββ) στην περ. β) προστίθεται τελευταίο εδάφιο και οι παρ. 1 και 6 διαμορφώνεται ως ακολούθως:

«1. «Τουριστικός λιμένας» σκαφών αναψυχής είναι ο χερσαίος και θαλάσσιος χώρος, που προορίζεται κατά κύριο λόγο για/και υποστηρίζει λειτουργικά τον ελλιμενισμό σκαφών αναψυχής και ναυταθλητισμού. Οι τουριστικοί λιμένες διακρίνονται σε μαρίνες, καταφύγια και αγκυροβόλια. Εντός ζώνης τουριστικού λιμένα μπορεί να συνυπάρχουν οι παραπάνω κατηγορίες τουριστικών λιμένων, δομές του άρθρου 1 του ν. 4663/2020 (Α΄ 30), καθώς και κάθε είδους υποστηρικτικές υποδομές των ανωτέρω.

«Μαρίνα» είναι ο τουριστικός λιμένας που διαθέτει χερσαίες και θαλάσσιες εγκαταστάσεις και υποδομές προδιαγραφών, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 31, για την εξυπηρέτηση των σκαφών αναψυχής και των χρηστών τους.

«Καταφύγιο» είναι ο τουριστικός λιμένας με βασικές κτιριολογικές υποδομές εμβαδού μέχρι τριακοσίων τετραγωνικών μέτρων (300 τ.μ.) και με ελάχιστες παροχές και εξυπηρετήσεις ύδατος, ρεύματος, τηλεφώνου, διαδικτύου, καυσίμων, περισυλλογής καταλοίπων και απορριμμάτων, πυρόσβεσης, ενδιαίτησης και υγιεινής.

«Αγκυροβόλιο» είναι ο τουριστικός λιμένας που δημιουργείται εντός προστατευμένου όρμου, εντός λιμνών και ποταμών, με ελαφρύ εξοπλισμό, ο οποίος δεν προκαλεί οριστική αλλοίωση του περιβάλλοντος με περιορισμένο αριθμό θέσεων ελλιμενισμού και βασικές εγκαταστάσεις, στις οποίες δύνανται να συγκαταλέγονται κτιριολογικές υποδομές ή εγκαταστάσεις που δεν ξεπερνούν επιφάνεια εκατό τετραγωνικών μέτρων (100 τ.μ.). Τα αγκυροβόλια δύνανται να περιλαμβάνουν και οριοθετημένες θαλάσσιες ζώνες ναύδετων ή λιμενικές εξυπηρετήσεις, που αποτελούνται από σύστημα πλωτών προβλητών και πλωτών εξεδρών εξαρτημένων ή μη από την ακτή. Οι προδιαγραφές δημιουργίας, χωροθέτησης και λειτουργίας της συγκεκριμένης κατηγορίας τουριστικών λιμένων με ναύδετα ή λιμενικές εξυπηρετήσεις, το ύψος του καταβαλλόμενου οικονομικού ανταλλάγματος, ο φορέας είσπραξής του, καθώς και κάθε συναφές προς τα ανωτέρω ζήτημα καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.».

«6. α) Για τη δημιουργία νέου τουριστικού λιμένα, για την επέκταση, συμπλήρωση ή τροποποίηση υπάρχοντος λιμένος, ανεξαρτήτως χρόνου και καθεστώτος δημιουργίας, ή για τη μετατροπή του σε τουριστικό, εφαρμόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις του νόμου αυτού. Το ίδιο ισχύει και για τη διαχείριση του συνόλου των τουριστικών λιμένων ανεξαρτήτως του χρόνου δημιουργίας τους και του καθεστώτος διαχείρισής τους.

β) Η αποκατάσταση ζημιών και οι μικρές συμπληρωματικές εργασίες, πλην ανέγερσης σταθερών κατασκευών, στη χερσαία ζώνη του λιμένα, δεν λογίζονται στο βαθμό που δεν θίγεται η εγκεκριμένη χωροθέτηση ως μετατροπή, συμπλήρωση ή επέκταση του τουριστικού λιμένα και εκτελούνται με ευθύνη και δαπάνες του Φορέα Διαχείρισης και υποχρέωση προηγούμενης γνωστοποίησης στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης. Η γνωστοποίηση εργασιών δεν αναιρεί σε καμία περίπτωση την υποχρέωση λήψης οιασδήποτε άδειας κατά τις ισχύουσες διατάξεις για την έκδοση της άδειας λειτουργίας ή την ανανέωση αυτής.

γ) Ο καθαρισμός θαλάσσιου πυθμένα αποκατάσταση των ωφέλιμων βαθών, καθώς και η συντήρηση και η αποκατάσταση του εξοπλισμού πρόσδεσης των σκαφών (τεχνητοί ογκόλιθοι, ρεμέτζα) εντός θαλάσσιας ζώνης τουριστικού λιμένα, όπως αυτά προβλέπονται από την εγκεκριμένη χωροθέτηση και τις εγκεκριμένες οριστικές μελέτες για τον τουριστικό λιμένα, δεν λογίζεται ως μετατροπή, συμπλήρωση ή επέκταση του τουριστικού λιμένα και εκτελείται με ευθύνη και δαπάνες του φορέα διαχείρισής του. Για τις ανωτέρω εργασίες ενημερώνεται, πριν από την εκτέλεσή τους, η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισμού και η κατά τόπο αρμόδια κτηματική υπηρεσία. Μετά το πέρας των εργασιών, ο φορέας διαχείρισης υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισμού τοπογραφικό βυθομετρικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:1000 και υπεύθυνη δήλωση τήρησης όσων αναφέρονται στην απόφαση χωροθέτησης του τουριστικού λιμένα και στην περιβαλλοντική του αδειοδότηση. Για την έναρξη των εργασιών λαμβάνονται οι απατούμενες άδειες από τους αρμόδιους φορείς.»

Άρθρο 88
Χρήση και εκμετάλλευση τουριστικών λιμένων Τροποποίηση χωροθέτησης υφιστάμενων Τροποποίηση παρ. 1, 2, 5 και 6 του άρθρου 30 του ν. 2160/1993
Στο άρθρο 30 του ν. 2160/1993 (Α΄ 118) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στην παρ. 1: αα) συμπληρώνεται η εξουσιοδότηση του δευτέρου εδαφίου, αβ) προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο, αγ) στο νέο τέταρτο και νέο ενδέκατο εδάφιο γίνεται ρητή αναφορά στους λιμένες αρμοδιότητας του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. και αδ) μετά το νέο πέμπτο εδάφιο προστίθενται πέντε νέα εδάφια, β) στην παρ. 2 τροποποιούνται: βα) το δεύτερο εδάφιο της περ. α΄ ως προς τη συμμετοχή στην Επιτροπή του αρμοδίου Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ββ) το δεύτερο εδάφιο της περ. β΄ ως προς το αντικείμενο της εξουσιοδότησης, γ) στην παρ. 5: γα) τροποποιείται το έκτο εδάφιο ως προς τη χρήση και εκμετάλλευση των υφιστάμενων τουριστικών λιμένων που αξιοποιούνται από το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ., γβ) τροποποιείται το έβδομο εδάφιο ως προς την προσθήκη συνεκτιμώμενων κριτηρίων κατά την τροποποίηση χωροθέτησης, γγ) προστίθενται δύο νέα εδάφια, δ) τροποποιούνται οι περ. α΄ και β΄ της παρ. 6, ως προς τις κατηγορίες υφιστάμενων λιμένων, όπου προτείνεται η χωροθέτηση τουριστικού λιμένα, και το άρθρο 30 διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Άρθρο 30 «Διοίκηση Διαχείριση Εκμετάλλευση και χωροθέτηση τουριστικών λιμένων

«1. Η διοίκηση, η διαχείριση, η εκμετάλλευση και ο έλεγχος των τουριστικών λιμένων ανήκουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Τουρισμού. Οι κατά το νόμο αυτόν διαδικασίες χωροθέτησης, διοίκησης, διαχείρισης, εκμετάλλευσης, ελέγχου, παρακολούθησης λειτουργίας, τήρησης ηλεκτρονικού μητρώου χωροθετημένων και λειτουργούντων λιμένων του παρόντος και σταδίων λειτουργίας τους ανατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού. Για τις ανωτέρω διαδικασίες εφαρμόζονται κατά περίπτωση οι διατάξεις της 218/2012 απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, όπως ισχύει.

Στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισμού δημιουργείται και τηρείται Ηλεκτρονικό Μητρώο πληροφοριών Τουριστικών Λιμένων (ΗΜΤΛ) που αφορά τη διαδικασία χωροθέτησης, τροποποίησης χωροθέτησης, έκδοσης άδειας λειτουργίας, καθώς και την παρακολούθηση της λειτουργίας τους. Οι προδιαγραφές τήρησης του Μητρώου, τα στοιχεία του, οι ενέργειες και πληροφορίες καθ’ όλα τα στάδια της διαδικασίας χωροθέτησης και αδειοδότησης των Τουριστικών Λιμένων, ο τρόπος διασύνδεσης και λειτουργικότητας του ιδίου, σε συνδυασμό και με ηλεκτρονικά μητρώα άλλων δημοσίων αρχών μέσω διαδικτύου, εφόσον είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτά, η πρόσβαση από δημόσιες αρχές, φορείς διαχείρισης και πολίτες ως προς τη θέαση και τη μεταφόρτωση δεδομένων, η παροχή και συντήρηση, οι διαδικασίες και άδειες ηλεκτρονικής πρόσβασης και εισαγωγής πληροφοριών σε αυτό και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια ή συναφές ζήτημα για την οργάνωση, υλοποίηση και λειτουργία του Μητρώου καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που εκδίδεται εντός ενός (1) έτους από τη δημοσίευση του παρόντος. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και οι ειδικότερες προδιαγραφές των αρχείων του Μητρώου. Στον βαθμό που στα ηλεκτρονικά αρχεία περιλαμβάνεται γεωχωρική πληροφορία σύμφωνα με τους ορισμούς του ν. 3882/2010 (Α΄ 166), αυτή είναι γεωαναφερόμενη και σε σύστημα συντεταγμένων του Ελληνικού Γεωδαιτικού Συστήματος Αναφοράς (ΕΓΣΑ) 87. Η καταχώριση των στοιχείων στο ΗΜΤΛ δημιουργεί την Ταυτότητα Τουριστικού Λιμένα Έργου, που περιλαμβάνει κάθε πληροφορία γι΄ αυτόν και αποτελεί την επίσημη προβολή του ΤΛ στην επίσημη διαδικτυακή πύλη του Φορέα και του Υπουργείου. Η ταυτότητα του έργου αποτελεί και τη δήλωση νόμιμης και ορθής λειτουργίας.

Η παρακολούθηση της λειτουργίας πραγματοποιείται μέσω του φορέα διαχείρισης του τουριστικού λιμένα, ο οποίος υποχρεούται στην υποβολή ετήσιας έκθεσης, πλην των τουριστικών λιμένων αρμοδιότητας του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ., που διέπονται από τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 218/2012 απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, όπως ισχύει, των οποίων η παρακολούθηση της λειτουργίας τους θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης παραχώρησης. Το περιεχόμενο της ετήσιας έκθεσης παρακολούθησης της λειτουργίας του τουριστικού λιμένα, ο χρόνος υποβολής, οι υπηρεσίες στις οποίες υποβάλλεται η έκθεση, οι κυρώσεις σε περίπτωση μη υποβολής και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ετήσια έκθεση καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού.

2.α. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού συγκροτείται εννεαμελής «Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων». Η Επιτροπή αποτελείται από τον Γενικό Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού ή τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής του ίδιου Υπουργείου, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Χωροταξικού Σχεδιασμού και Υποδομών του ίδιου ως άνω Υπουργείου, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών , έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τον Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και έναν (1) πτυχιούχο ΑΕΙ κατηγορίας Νομικού ή Οικονομολόγου ή Μηχανικού. Οι εκπρόσωποι των Υπουργείων και ο πτυχιούχος ΑΕΙ ορίζονται από τον οικείο Υπουργό.

β. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται ως Πρόεδρος της Επιτροπής ο Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού ή ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής του ιδίου Υπουργείου. Με την ίδια απόφαση ορίζονται τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής και ο γραμματέας της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του και καθορίζονται όλα τα σχετικά θέματα με τη λειτουργία της Επιτροπής.

γ. Εισηγητές των θεμάτων που συζητούνται στην Επιτροπή ορίζονται με απόφαση του Προέδρου υπάλληλοι της Διεύθυνσης Χωροταξικού Σχεδιασμού και Υποδομών.

δ. Η σύνθεση της πιο πάνω Επιτροπής είναι δυνατόν να τροποποιείται με απόφαση του κάθε φορά αρμόδιου για θέματα τουρισμού Υπουργού.

3. (Έχει καταργηθεί). 4. Για τη χωροθέτηση, την ανάκληση χωροθέτησης, την τροποποίηση, τη συμπλήρωση, την έγκριση των χρήσεων γης και των όρων και περιορισμών δόμησης του τουριστικού λιμένα ή τη μετατροπή υπάρχοντος λιμένα σε τουριστικό, καθώς και για τη νομιμοποίηση υφιστάμενων εγκαταστάσεων και λιμενικών έργων της παραγράφου 4β του άρθρου 31 απαιτείται η γνώμη της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 31. Πριν από την έναρξη της διαδικασίας χωροθέτησης, τροποποίησης, συμπλήρωσης του τουριστικού λιμένα ή τη μετατροπή υπάρχοντος λιμένα σε τουριστικό, καθώς και για τη νομιμοποίηση υφιστάμενων εγκαταστάσεων και λιμενικών έργων της παραγράφου 4β του άρθρο 31 απαιτείται να έχουν καθοριστεί οι οριογραμμές αιγιαλού και παραλίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 2971/2001.

Η Επιτροπή, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της, μπορεί να διενεργεί αυτοψίες, καθώς και να ζητεί πληροφορίες, τεχνικά ή άλλα στοιχεία από τη διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών της κατά τόπο αρμόδιας Περιφέρειας ή Δήμου. Η χωροθετηση, η έγκριση χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης κατά τη διαδικασία του νόμου αυτού δεν απαιτείται εάν η θέση δημιουργίας του τουριστικού λιμένα έχει νομίμως εγκριθεί με βάση άλλες διατάξεις πριν από την ισχύ του νόμου αυτού.

5. Εγκρίνονται από της ισχύος του παρόντος νόμου στις ακόλουθες θέσεις και περιοχές η χωροθέτηση, τα όρια της χερσαίας ζώνης, οι προσχώσεις, καθώς και οι χρήσεις γης και οι όροι και περιορισμοί δόμησης όπως εμφαίνονται στο συνημμένο παράρτημα ΙΙ του αρθρου 41 του παρόντος νόμου, για τη δημιουργία των κάτωθι τουριστικών λιμένων. Οι ρυθμίσεις αυτές, για καθεμία περίπτωση που χωροθετείται, εμφαίνονται σε πρωτότυπα διαγράμματα με κλίμακα 1:1000, που δημοσιεύονται στο άρθρο 41 του παρόντος νόμου. Οι θέσεις και περιοχές που εγκρίνονται με την παρούσα παράγραφο είναι: α. ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

θ. ΡΟΔΟΣ

β. ΦΛΟΙΣΒΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ι. ΚΩΣ γ. ΓΟΥΒΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ια. ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ δ. ΧΙΟΣ ιβ. ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ε. καταργήθηκε ιγ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΗΣ στ. ΑΓΥΙΑ ΠΑΤΡΑΣ Ιδ. ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ ζ. ΠΥΛΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ιε. ΖΑΚΥΝΘΟΣ η. ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΡΗΤΗΣ ιστ. Ο εμπορικός τουριστικός λιμένας ΤΟΥΡΛΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ

Σε περίπτωση κατά την οποία στη χερσαία ζώνη χωροθετημένου τουριστικού λιμένα προτείνεται η εγκατάσταση επιχείρησης καζίνο, κατά τις διατάξεις του ν. 2206/1994 (62 Α΄) η παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης του τουριστικού λιμένα, συμπεριλαμβανομένης και της χερσαίας ζώνης διενεργείται από την Επιτροπή των διατάξεων των παραγράφων 7 και 8 και τη Γραμματεία της παραγράφου 10 του άρθρου 1 του ν. 2206/1994, μετά από προηγούμενη γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 30 του ν. 2160/1993.

Η χρήση και η εκμετάλλευση των παραπάνω τουριστικών λιμένων, καθώς και των τουριστικών λιμένων που έχουν χωροθετηθεί ή δημιουργηθεί με πρωτοβουλία του Δημοσίου ή του Ε.Ο.Τ., εφόσον δεν έχουν αναδειχθεί φορείς διαχείρισης και δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ., στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 218/2012 απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, μπορεί να παραχωρείται, ύστερα από σύμβαση παραχώρησης στην οποία καθορίζεται και το αντάλλαγμα, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 31, σε Ο.Τ.Α. α΄ ή β΄ βαθμού ή σε εταιρεία στην οποία μετέχει ο Ο.Τ.Α., ο οποίος υποβάλλει σχετικό αίτημα και αναλαμβάνει τη δέσμευση εκτέλεσης όλων των αναγκαίων για τη λειτουργία του τουριστικού λιμένα έργων είτε ο ίδιος είτε η εταιρεία, χωρίς να είναι κύριος ή επικαρπωτής παράκτιου ακινήτου στη χερσαία ζώνη. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού επιτρέπεται η τροποποίηση της χωροθέτησης των τουριστικών λιμένων των στοιχείων α΄ μέχρι ιστ΄ ως προς τα όρια της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης, τις προσχώσεις, τις χρήσεις γης και τους όρους και περιορισμούς δόμησης κατόπιν γνώμης της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων.

Η χωροθέτηση των τουριστικών λιμένων των στοιχείων α΄ μέχρι ιστ΄ είναι δυνατόν να τροποποιείται, ως προς

τα όρια της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης, τις προσχώσεις, τις χρήσεις γης και τους όρους και περιορισμούς δόμησης, με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά από γνώμη της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων, η οποία συνεκτιμά το ύψος της επένδυσης, τη διάρκεια, την οικονομική αποδοτικότητα, τα αντισταθμιστικά οφέλη για τους κατοίκους των όμορων περιοχών και τη τήρηση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου. Οι όροι δόμησης χωροθετούμενων τουριστικών λιμένων των στοιχείων α΄ μέχρι ιστ΄ δύνανται να ανέρχονται έως το διπλάσιο του ορίου δόμησης του άρθρου 41. Αναγκαίος όρος για την αυξητική αναπροσαρμογή τους είναι να αφορούν τουριστικούς λιμένες όμορους οικοδομικών τετραγώνων ως προς τα οποία το πολεοδομικό σχέδιο προβλέπει ευνοϊκότερους όρους δόμησης.

6α. Σε περίπτωση χωροθέτησης τουριστικού λιμένα εντός ζώνης υφιστάμενου λιμένα, για κατηγοριοποιημένους σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 3450/2006 (Α΄ 64) λιμένες, ως Λιμένες Διεθνούς Ενδιαφέροντος, Εθνικής Σημασίας, Μείζονος Ενδιαφέροντος (διανομαρχιακού επιπέδου) και Τοπικής Σημασίας (νομαρχιακού επιπέδου) και την κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου αυτού εκδοθείσα κοινή υπουργική απόφαση 8315/02/07/2.2.2007 (Β΄ 202), η Επιτροπή πριν γνωμοδοτήσει, διαβιβάζει τον σχετικό φάκελο στη Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, προκειμένου να γνωμοδοτήσει μέσα σε ένα δίμηνο το αργότερο από τη λήψη του φακέλου, αν από τον υπό χωροθέτηση τουριστικό λιμένα παρακωλύεται η λειτουργία του λιμένα ή η κατασκευή προγραμματισμένων έργων επέκτασής του ή παραβλάπτεται η ασφάλειά του ή των υπαρχουσών εγκαταστάσεών του. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία τεκμαίρεται ότι, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έχει γνωμοδοτήσει θετικά.

β. Χωροθέτηση τουριστικού λιμένα εντός ζώνης υφιστάμενου λιμένα, ύστερα από τήρηση της διαδικασίας και των λοιπών προϋποθέσεων της περίπτωσης α΄ μπορεί να γίνει με πρωτοβουλία του οικείου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα. Αν ο φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν αναλάβει πρωτοβουλία και η χωροθέτηση του τουριστικού λιμένα κρίνεται σκόπιμη για λόγους δημοσίου συμφέροντος, είναι δυνατή η ανάληψη της σχετικής πρωτοβουλίας από τον Υπουργό Τουρισμού με σκοπό τη χωροθέτηση του τουριστικού λιμένα.».

Άρθρο 89
Σχεδιασμός της μαρίνας Νομιμοποίηση των καθ’ υπέρβαση της χωροθέτησης ή χωρίς άδεια έργων και εγκαταστάσεων εντός της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης Έκδοση άδειας λειτουργίας Τροποποίηση παρ. 1, 2, 4, 10.1 και 10.3, αντικατάσταση περ. β΄ της παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993
Στο άρθρο 31 του ν. 2160/1993 (Α΄ 118) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στην παρ. 1: αα) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της υποπερ. ββ΄ της περ. γ΄ ως προς την προσθήκη στον καθορισμό των επιτρεπόμενων χρήσεων γης και της κατανομής τους ανά τομέα, αβ) τροποποιούνται η υποπερ. δδ) της περ. γ΄ και το τρίτο εδάφιο της περ. ε΄ ως προς την εφαρμοζόμενη νομοθεσία, β) η περ. γ΄ της παρ. 2 τροποποιείται ως προς τις προδιαγραφές του σχεδίου που αφορούν στην απεικόνιση της κατανομής των χρήσεων γης και των όρων δόμησης και προστίθεται τελευταίο εδάφιο, γ) στην παρ. 4 : γα) αντικαθίσταται η περ. β΄ και γβ) προστίθεται περ. γ), δ) στην παρ. 10.1: δα) στο πρώτο εδάφιο τροποποιείται η περ. γ΄ ως προς την επισύναψη ειδικού κανονισμού λειτουργίας, και όχι απλώς σχεδίου αυτού, αντικαθίσταται η περ. ε) και προστίθεται περ. ι), δβ) στο δεύτερο εδάφιο συμπληρώνεται η αρμόδια υπηρεσία, δγ) απαλείφεται το τρίτο εδάφιο και δδ) το τελευταίο εδάφιο αντικαθίσταται με εννέα νέα εδάφια, ε) ηπαρ. 10.3 αντικαθίσταται και το άρθρο 31 διαμορφώνεται ως ακολούθως:

«Άρθρο 31 Δημιουργία μαρίνων: Πρωτοβουλία Διαδικασία Εκμετάλλευση

1α. Μαρίνα μπορεί να δημιουργηθεί με πρωτοβουλία του Υπουργείου Τουρισμού ή οποιουδήποτε φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου.

β. Για τη χωροθέτηση μαρινών εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου αυτού και του άρθρου 29. Ειδικώς, η χωροθέτηση μαρινών, οι οποίες εμπίπτουν εντός αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων ή παραδοσιακών οικισμών ή εντός περιοχών του άρθρου 19 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160), όπως ισχύει, ή βρίσκονται εντός της παραλιακής ζώνης της Αττικής, η οποία ρυθμίζεται από τις διατάξεις του από 1/3.5.2004 προεδρικού διατάγματος «Καθορισμός ζωνών προστασίας, χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην παραλιακή ζώνη της Αττικής από τον Φαληρικό Ορμο μέχρι την Αγία Μαρίνα Κρωπίας» (Δ΄ 254), ή έχουν χερσαία Ζώνη που υπερβαίνει τα 80.000 τ.μ., περιλαμβάνει δύο στάδια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου.

Αιτήσεις για τις οποίες έχει ήδη υποβληθεί φάκελος Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και εκκρεμούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, ολοκληρώνονται ως προς την αξιολόγησή τους και εκδίδονται αντίστοιχα προεδρικά διατάγματα, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις.

γ. Κατά το πρώτο στάδιο γίνεται ο γενικός σχεδιασμός της μαρίνας με την έκδοση προεδρικού διατάγματος μετά από πρόταση των Υπουργών Τουρισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας και γνώμη της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων. Με το πιο πάνω προεδρικό διάταγμα:

γ. αα. Οριοθετείται σε χάρτη κλίμακας 1:500 ή 1:1.000 η έκταση της χερσαίας και θαλάσσιας λιμενικής ζώνης.

ββ. Καθορίζονται οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης, και η κατανομή αυτών ανά τομέα, επί της χερσαίας ζώνης του τουριστικού λιμένα. Μεταξύ των χρήσεων αυτών μπορεί να περιλαμβάνονται αθλητικές εγκαταστάσεις, γραφεία/ τράπεζες/κτίρια διοίκησης, τουριστικές εγκαταστάσεις, εμπορικά καταστήματα, καταστήματα παροχής υπηρεσιών, εστιατόρια/αναψυκτήρια/κέντρα διασκέδασης, κατοικίες για μακροχρόνια μίσθωση, χώροι συνάθροισης κοινού/πολιτιστικά κτίρια, χώροι πρασίνου, κτίρια/γήπεδα στάθμευσης και αποθήκευσης, πρατήρια καυσίμων και εγκαταστάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς.

γγ. Καθορίζονται οι ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης για την ανέγερση, επέκταση, μετατροπή ή μετασκευή κτιρίων και εγκαταστάσεων, καθώς και η έκταση της απαιτούμενης περίφραξης. Ο συντελεστής δόμησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,2 στο σύνολο της χερσαίας ζώνης.

δδ. Εγκρίνονται οι γενικοί περιβαλλοντικοί όροι για τη δημιουργία της μαρίνας, ύστερα από Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία συντάσσεται κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης.

δ. Για την έκδοση του πιο πάνω προεδρικού διατάγματος, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 ή 1:1000, στο οποίο αποτυπώνονται τα στοιχεία των υποπεριπτώσεων αα΄, ββ΄ και γγ΄ της προηγούμενης περιπτώσεως γ΄ και έκθεση χωροθέτησης ως αυτοτελές παράρτημα της Σ.Μ.Π.Ε., στην οποία περιγράφονται και τεκμηριώνονται οι βασικές χωροθετικές επιλογές του σχεδιαζόμενου έργου, ιδίως όσον αφορά τις προτεινόμενες χρήσεις γης και όρους και περιορισμούς δόμησης, σε συνάρτηση και με τον χαρακτήρα των ομόρων και γειτνιαζουσών περιοχών, την υπάρχουσα συγκοινωνιακή υποδομή και τις λοιπές εξυπηρετήσεις, καθώς και τα βασικά χωρικά χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής, τουλάχιστον στο επίπεδο της οικείας δημοτικής ενότητας. Στην ίδια έκθεση τεκμηριώνεται επίσης η συμβατότητα του προτεινόμενου έργου προς τα δεδομένα του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό, σύμφωνα και με τους ευρύτερους αναπτυξιακούς στόχους εθνικής, περιφερειακής ή τοπικής κλίμακας. Με το πιο πάνω προεδρικό διάταγμα μπορεί να τροποποιούνται τυχόν ισχύουσες για την περιοχή της μαρίνας γενικές και ειδικές πολεοδομικές ρυθμίσεις, ιδίως όσον αφορά τα όρια της χερσαίας ζώνης, καθώς και τις επιτρεπόμενες εντός αυτής χρήσεις γης και όρους δόμησης, εφόσον τούτο καθίσταται αναγκαίο εν όψει του ειδικού και σύνθετου χαρακτήρα της μαρίνας, τεκμηριώνεται ειδικώς στην παραπάνω ειδική έκθεση και δεν ανατρέπεται πάντως η γενική χωροταξική λειτουργία της ευρύτερης περιοχής. Εφόσον εντός της χερσαίας ζώνης της μαρίνας ή στα όρια αυτής υπάρχουν μη οριοθετημένα υδατορέματα, με το πιο πάνω προεδρικό διάταγμα καθορίζονται επίσης οι προσωρινές οριογραμμές των ανωτέρω υδατορεματων, καθώς και οι ελάχιστες αποστάσεις για την ανέγερση κτιρίων και εγκαταστάσεων, οι οποίες δεν μπορεί πάντως να είναι μικρότερες των 20 μέτρων από την προσωρινή οριογραμμή. Για τον καθορισμό των προσωρινών οριογραμμών, ο ενδιαφερόμενος, πέραν των δικαιολογητικών που ορίζονται στα προηγούμενα εδάφια της παρούσας περίπτωσης, υποβάλλει επιπλέον και τεχνική έκθεση, συνοδευόμενη από υδρολογικά, υδραυλικά και περιβαλλοντικά στοιχεία βάσει των οποίων προτείνονται οι προσωρινές οριογραμμές των υδατορεματων, ενώ επιπλέον αποτυπώνει τις σχετικές οριογραμμές στο τοπογραφικό διάγραμμα του πρώτου εδαφίου της παρούσας περίπτωσης.

Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού, ενεργώντας ως «Αρχή Σχεδιασμού», διαβιβάζει το αίτημα χωροθέτησης και το σχετικό φάκελο της κατατιθέμενης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διακινεί τη σχετική αλληλογραφία που αφορά την πληρότητα του φακέλου και ακολουθεί την κανονιστικά προβλεπόμενη διαδικασία διαβούλευσης με το κοινό. Τυχόν έξοδα δημοσίευσης καταβάλλονται από τον αιτούντα τη χωροθέτηση.

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.) ενεργεί ως «Αρχή Σχεδιασμού» για τους τουριστικούς λιμένες που αξιοποιούνται αυτοτελώς από αυτό. Το ίδιο ισχύει, μέχρι την αξιοποίηση από το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ., και για τον κατά νόμο φορέα διαχείρισής τους, υπό την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.

ε. Η διαδικασία των προηγούμενων περιπτώσεων εφαρμόζεται και σε κάθε αναθεώρηση ή ουσιώδη τροποποίηση του γενικού σχεδιασμού μαρινών που πληρούν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια της περίπτωσης β΄, με εξαίρεση τις μαρίνες που έχουν χωροθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30 παρ. 5 και 41 του ν. 2160/1993.

Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Τουρισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων, μπορεί να επέρχονται μεμονωμένες και μη ουσιώδεις τροποποιήσεις στον γενικό σχεδιασμό των ανωτέρω μαρίνων. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, η σκοπούμενη τροποποίηση υποβάλλεται σε διαδικασία στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης, μόνον εφόσον αξιολογηθεί, κατά τα οριζόμενα στις ισχύουσες διατάξεις περί στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης, ότι ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

στ. Την έκδοση του προεδρικού διατάγματος ακολουθεί το δεύτερο στάδιο της χωροθέτησης κατά το οποίο εγκρίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας τα προτεινόμενα λιμενικά έργα για τη δημιουργία της μαρίνας, οι απαιτούμενες προσχώσεις και έργα εκσκαφής για τη διάνοιξη εσωτερικών λιμενολεκανών, καναλιών ή/και διαμόρφωση προστατευτικών νησίδων, τα αναγκαία έργα υποδομής, οι εγκαταστάσεις και τα κτίρια επί της χερσαίας ζώνης και οι περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή, μετατροπή, μετασκευή, προσθήκη ή τροποποίηση της μαρίνας, καθώς και τη λειτουργία αυτής, ύστερα από τήρηση της διαδικασίας που ορίζεται στις παραγράφους 2β και 3 του άρθρου 3 του ν. 4014/2011, πλην των υποπεριπτώσεων στστ΄ και ζζ΄. Για την έκδοση της παραπάνω απόφασης, απαιτείται προηγούμενη γνώμη της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων, μετά από υποβολή στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισμού των δικαιολογητικών που ορίζονται στην παράγραφο 2 και εφαρμόζεται η διαδικασία των παραγράφων 3 έως 5.

Σε υφιστάμενους τουριστικούς λιμένες μπορεί, μετά από αίτηση του φορέα διαχείρισης και υποβολή των προβλεπόμενων συνοδών μελετών, να δημιουργούνται ανεξάρτητες θαλάσσιες ζώνες εξυπηρέτησης υδροπλάνων μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων.

2. Για εισαγωγή προς συζήτηση στην Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων αιτήματος για χωροθέτηση και δημιουργία μαρίνας ή για τροποποίηση απόφασης χωροθέτησης μαρίνας, απαιτείται η υποβολή στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισμού των κατωτέρω δικαιολογητικών:

α) γενικό τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:10.000 ή απόσπασμα χάρτη, στο οποίο εμφαίνονται η ακριβής θέση του έργου, καθώς και οι χρήσεις γης της ευρύτερης περιοχής,

β) τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:1.000 στο οποίο εμφαίνονται η αιτούμενη χερσαία και θαλάσσια ζώνη του λιμένα, τα όρια της ιδιοκτησίας, η καθορισμένη οριογραμμή του αιγιαλού και της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού και η πρόταση καθορισμού των τυχόν νέων οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας,

γ) σχέδιο γενικής διάταξης κλίμακας 1:500 ή 1:1.000 των προτεινόμενων ή/και υφιστάμενων έργων και κατασκευών, στο οποίο εμφαίνονται τα στοιχεία της περίπτωσης β΄, η έκταση των προτεινόμενων προσχώσεων στο θαλάσσιο χώρο, η οριοθέτηση της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης, περιγραφικά στοιχεία, όπως το εμβαδόν χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης του τουριστικού λιμένα, οικοδομικό/ά τετράγωνο/α με αποτυπωμένο το διάγραμμα κάλυψης του κτιριολογικού προγράμματος των υφιστάμενων ή προτεινόμενων υποδομών και με αναγραφόμενη την κατανομή των προτεινόμενων εντός αυτών, χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης.

Τα κτίρια ανεγείρονται μέχρι την οριογραμμή της ζώνης παραλίας. Για τον κοινόχρηστο χώρο του αιγιαλού ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του ν. 2971/2001, όπως ισχύουν. Η υποβολή του δικαιολογητικού του παρόντος είναι υποχρεωτική για όλες τις κατηγορίες τουριστικών λιμένων,

δ) φάκελο μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων εις διπλούν με συνοδευτικά έγγραφα και σχέδια τεκμηρίωσης,

ε) τεχνική έκθεση γενικής περιγραφής των προτεινόμενων λιμενικών έργων, που απαιτούνται για τη δημιουργία του λιμένα, καθώς και των προτεινόμενων χρήσεων γης και των όρων και των περιορισμών δόμησης και των βασικών έργων υποδομής, συμπεριλαμβανομένων των έργων υποδομής για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία, για τη λειτουργία, εκμετάλλευση και οικονομική βιωσιμότητά τους,

στ) προβλεπόμενο ύψος επένδυσης, ζ) τίτλοι κυριότητας ή δικαιωμάτων επικαρπίας, εφόσον τμήμα της χερσαίας ζώνης του λιμένα περιλαμβάνει εκτάσεις όπισθεν της καθορισμένης γραμμής παραλίας, απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος και πιστοποιητικό κτηματολογικών εγγραφών εγγραπτέων δικαιωμάτων ή βεβαίωση δήλωσης ιδιοκτησίας για περιοχές στις οποίες λειτουργεί κτηματολογικό ή κτηματογραφικό γραφείο,

η) έκθεση αναλυτικής αρχαιολογικής τεκμηρίωσης (Ε.Α.Α.Τ.) για τη χερσαία και θαλάσσια ζώνη της μαρίνας,

που εκδίδεται ύστερα από σχετικό αίτημα του αιτούντος τη χωροθέτηση προς το Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης Αρχαιολογικών Ερευνών και Εργασιών στο Πλαίσιο των Μεγάλων Εργων (κατά τις διατάξεις του ν. 4072/2012) μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος.

3. Για την έγκριση χωροθέτησης και περιβαλλοντικών όρων των μαρίνων, πλην αυτών που ορίζονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1, ακολουθείται η εξής διαδικασία:

Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού ελέγχει την πληρότητα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και διαβιβάζει το φάκελο μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σε ένα (1) μόνο αντίγραφο, στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ανεξαρτήτως της περιβαλλοντικής κατάταξης της μαρίνας στην υποκατηγορία Α1 ή Α2 του ν. 4014/2011, προκειμένου να ακολουθηθεί περαιτέρω η διαδικασία των παραγράφων 2β και 3 του άρθρου 3 του ν. 4014/2011, πλην των υποπεριπτώσεων στστ΄ και ζζ΄. Επίσης, διαβιβάζει πλήρη σειρά δικαιολογητικών στον οικείο δήμο, προκειμένου να διατυπώσει απλή γνώμη για την ανάγκη δημιουργίας της νέας μαρίνας, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη λήψη του σχετικού φακέλου.

Αν ο δήμος δεν διατυπώσει γνώμη μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, η διαδικασία για τη χωροθέτηση της νέας μαρίνας συνεχίζεται και χωρίς γνωμοδότηση του δήμου. Αν το αίτημα χωροθέτησης τουριστικού λιμένα υποβάλλεται από τον οικείο Δήμο δεν απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας γνωμοδότησης του Δήμου.

4. α) Μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από την υποβολή της αίτησης με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 2, η Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων αποφαίνεται για τη συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων δημιουργίας της μαρίνας και γνωμοδοτεί σχετικά. Κατά της γνωμοδότησης της Επιτροπής χωρεί αίτηση θεραπείας μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίησή της στον αιτούντα.

Για την έγκριση ή την τροποποίηση της χωροθέτησης, των επιτρεπόμενων χρήσεων γης, των όρων και περιορισμών δόμησης, των απαιτούμενων προσχώσεων ή έργων εκσκαφής για τη διάνοιξη εσωτερικών λιμενολεκανών, καναλιών ή/και διαμόρφωση προστατευτικών νησίδων, των αναγκαίων έργων υποδομής, των εγκαταστάσεων και κτιρίων επί της χερσαίας ζώνης και των περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή, τη μετατροπή, τη μετασκευή, την προσθήκη ή την τροποποίηση και τη λειτουργία της μαρίνας εκδίδεται, με μέριμνα της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Τουρισμού, κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων και του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.). Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

β) Σε όλους τους χωροθετημένους τουριστικούς λιμένες που λειτουργούν την 1η.1.2022 επιτρέπεται η νομιμοποίηση των καθ’ υπέρβαση της χωροθέτησης ή χωρίς άδεια έργων και εγκαταστάσεων εντός της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων. Προϋπόθεση για τη νομιμοποίηση της καθ΄ υπέρβασιν χωροθέτησης είναι η υπαγωγή των αιτούντων ως προς τις υπερβάσεις δόμησης στις διατάξεις του ν. 4495/2017 (Α΄ 171), ως εκάστοτε ισχύει, καθώς και η συμμόρφωση προς τις διατάξεις περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

γ) Σε χωροθετημένους τουριστικούς λιμένες αρμοδιότητας του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. επιτρέπεται η νομιμοποίηση των υφιστάμενων καθ υπέρβαση ή χωρίς άδεια κατασκευασθέντων έργων και εγκαταστάσεων εντός της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης, τα οποία συνδέονται λειτουργικά με αυτά που είχαν αρχικά εγκριθεί μέσω της απόφασης χωροθέτησης, με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται η προθεσμία υποβολής αίτησης νομιμοποίησης, τα αναγκαία δικαιολογητικά, η διαδικασία υποβολής αιτήματος και λήψης περιβαλλοντικής αδειοοδότησης και κάθε σχετικό ζήτημα προς τα ανωτέρω.

5. Αν χωροθετηθεί νέα μαρίνα με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού απαιτούνται τα δικαιολογητικά, που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, τα οποία συντάσσονται με μέριμνα και δαπάνες της ή άλλων δημόσιων φορέων.

6. Μετά τη χωροθέτηση μαρίνας η εκτέλεση όλων των έργων που απαιτούνται για τη δημιουργία, λειτουργία, εκμετάλλευση και οικονομική βιωσιμότητά της, μπορεί: α) να παραχωρείται σε επιχείρηση ή επιχειρήσεις (δημόσιες ή ιδιωτικές) ή σε όμιλο επιχειρήσεων (δημόσιων ή ιδιωτικών) ή να παραχωρείται κατά τον ν. 3389/2005 (Α΄ 232), ή β) να αποτελεί αντικείμενο Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, σύμφωνα με τον ν. 3389/2005 (Α΄ 232). Στην περ. α΄ η παραχώρηση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από πρόσκληση του Υπουργού για εκδήλωση ενδιαφέροντος με δημόσιο διαγωνισμό. Στη σχετική προκήρυξη του διαγωνισμού καθορίζονται οι όροι διενέργειας του και η διαδικασία μέχρι την υπογραφή της σύμβασης, της παραγράφου 9 του άρθρου αυτού. Επιτροπή του διαγωνισμού είναι η Επιτροπή του άρθρου 30. Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται μετά από εισήγηση της Επιτροπής και απόφαση του Υπουργού Τουρισμού.

Το συνολικό κόστος κατασκευής των χερσαίων και λιμενικών έργων των μαρίνων που παραχωρούνται, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, μπορεί να συγχρηματοδοτείται από το Δημόσιο μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Στην περίπτωση αυτή απαιτείται προ της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

α. Η σύνταξη χρηματοοικονομικής μελέτης κόστους οφέλους για τη βιωσιμότητα και ανταποδοτικότητα της μαρίνας, η οποία υποβάλλεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και στο Υπουργείο Τουρισμού (Γενική Γραμματεία Τουρισμού).

β. Η έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, και Τουρισμού με την οποία ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η σχετική διαδικασία της συγχρηματοδότησης του κόστους της επένδυσης μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

Το κόστος κατασκευής των χερσαίων και λιμενικών έργων των μαρίνων, που παραχωρούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο, δεν υπάγεται στο καθεστώς ενισχύσεων της κείμενης νομοθεσίας.

Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου έχουν εφαρμογή, με εξαίρεση τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄, και στις περιπτώσεις των μαρίνων για τις οποίες έχει διενεργηθεί διαγωνισμός, έχει γίνει κατακύρωση και δεν έχει υπογραφεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος η σύμβαση παραχώρησης που προβλέπεται στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου.

Οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, το ύψος της συγχρηματοδότησης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Υπουργού Τουρισμού.

7. Εντός οκταμήνου από την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης ο φορέας διαχείρισης μαρίνας υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Γραμματεία Τουρισμού φάκελο με σειρά παραστατικών που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού μέσα σε ένα τρίμηνο από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται για όσο χρονικό διάστημα δεν είναι δυνατή η προσκόμιση των απαιτούμενων παραστατικών χωρίς ευθύνη του φορέα διαχείρισης της μαρίνας.

8. Η αρμόδια Διεύθυνση ελέγχει τις υποβαλλόμενες από τον φορέα διαχείρισης της μαρίνας μελέτες και σχέδια που αναφέρονται στα πάσης φύσεως έργα της μαρίνας και των εγκαταστάσεών της και εφόσον συμφωνούν με την υπουργική απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού ή τη σύμβαση παραχώρησης τις προωθεί μέσα σε είκοσι (20) ημέρες στις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να εκδοθούν οι απαραίτητες οικοδομικές και λοιπές άδειες για τη δημιουργία της μαρίνας. Οι άδειες χορηγούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες εντός τετραμήνου από την υποβολή των σχετικών μελετών και σχεδίων από την αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού.

9. Η παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης της ζώνης της μαρίνας στον φορέα διαχείρισης διέπεται από τους όρους της σύμβασης, τις διατάξεις του παρόντος νόμου και του Αστικού Κώδικα. Ειδικά στις περιπτώσεις σύναψης σύμβασης παραχώρησης μετά από διαγωνισμό η σύμβαση περιέχει όλους τους κρίσιμους όρους που ετέθησαν ως όροι της προκήρυξης για την κατακύρωση του διαγωνισμού και τη σύναψη σύμβασης παραχώρησης. Η σύμβαση υπογράφεται για λογαριασμό του Δημοσίου από τον Υπουργό Τουρισμού, καθώς και από τον φορέα διαχείρισης της μαρίνας μέσα σε οκτώ (8) μήνες από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης χωροθέτησης.

Εάν παρέλθει άπρακτη η πιο πάνω προθεσμία, το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Τουρισμού δύναται να προχωρήσει στη διαδικασία ανεύρεσης αναδόχου μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993.

Η σύμβαση περιλαμβάνει, τουλάχιστον, λεπτομερή περιγραφή των έργων που αναλαμβάνει να κατασκευάσει ο φορέας διαχείρισης της μαρίνας, το ελάχιστο ποσό της επένδυσης που απαιτείται και τον τρόπο κάλυψης αυτής, τη χρονική διάρκεια της παραχώρησης, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 99 έτη κατ’ ανώτατο όριο, το καταβλητέο στο Δημόσιο αντάλλαγμα για όλη τη χρονική διάρκεια της παραχώρησης, τις ποινικές ρήτρες για παραβάσεις της σύμβασης, τους λόγους λύσης της σύμβασης, την επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν μεταξύ του Δημοσίου και του φορέα διαχείρισης της μαρίνας ενώπιον των καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιων Ελληνικών δικαστηρίων και οποιονδήποτε άλλο όρο συνδεόμενο με την παραχώρηση ή την εκμετάλλευση της μαρίνας και την εξασφάλιση των δικαιωμάτων του Δημοσίου. Στη σύμβαση προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της όλες οι μελέτες, τα σχέδια, το χρονοδιάγραμμα και λοιπά στοιχεία κρίσιμα για την υλοποίηση των έργων. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού συντάσσεται πρότυπο σύμβασης παραχώρησης τουριστικού λιμένα τόσο για την περίπτωση σύναψης σύμβασης μετά από διαγωνιστική διαδικασία όσο και για τις περιπτώσεις παραχώρησης σε αιτούντα τη χωροθέτηση χωρίς προηγούμενη διαγωνιστική διαδικασία.

Με τη σύμβαση μπορεί να καθορίζεται και αριθμός θέσεων για ελλιμενισμό ναυταθλητικών σκαφών.

Από την υποχρέωση σύναψης της σύμβασης παραχώρησης του άρθρου αυτού εξαιρούνται οι τουριστικοί λιμένες που τελούν υπό καθεστώς διαχείρισης και εκμετάλλευσης από Οργανισμό Λιμένα Α.Ε., δυνάμει σύμβασης που έχει συναφθεί κατά τα άρθρα 24 και 35 του ν. 2932/2001 και κατά το άρθρο 17 του ν. 2892/2001.

Σε όλες τις περιπτώσεις που η σύμβαση παραχώρησης απαιτείται να καταρτιστεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο τα συμβολαιογραφικά δικαιώματα, καθώς και όποια δαπάνη απαιτείται έως την ολοκλήρωση της μεταγραφής θα βαρύνουν τον φορέα διαχείρισης του τουριστικού λιμένα (μαρίνα, καταφύγιο τουριστικών σκαφών, ζώνες αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών). Αν η κυριότητα, διοίκηση, διαχείριση και αξιοποίηση των τουριστικών λιμένων ανήκει στην ΕΤΑΔ, η σύμβαση παραχώρησης, καθώς και η τροποποίηση των όρων της υπογράφεται από την ΕΤΑΔ.

10.1. Ο φορέας διαχείρισης του τουριστικού λιμένα οφείλει, μέσα σε δύο (2) μήνες από την ολοκλήρωση του συνόλου των έργων, να υποβάλει αίτηση για την έκδοση άδειας λειτουργίας στην αρμόδια Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού και Υποδομών του Υπουργείου Τουρισμού, στην οποία επισυνάπτονται τα εξής έγγραφα και παραστατικά στοιχεία:

α) θεωρημένες οικοδομικές άδειες, β) σχέδια γενικής διάταξης χερσαίων και λιμενικών έργων, όπως τα έργα αυτά κατασκευάσθηκαν και υφίστανται, συνοδευόμενα από υπεύθυνες δηλώσεις μηχανικών ως προς τη νομιμότητα κατασκευής των έργων αυτών,

γ) ειδικό κανονισμό λειτουργίας, δ) ασφαλιστήριο συμβόλαιο σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην απόφαση παραχώρησης ή τη σύμβαση παραχώρησης,

ε) αρχειοθετημένες μελέτες πυροπροστασίας (ενεργητικής και παθητικής, εφόσον απαιτείται), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστική Διάταξη (Β΄ 5519), όπως κάθε φορά ισχύει, οι οποίες αποτελούν αντίγραφα των εγκρίσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που έχουν επίσημα κατατεθεί στο πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες . Εφόσον οι μελέτες δεν έχουν υποβληθεί μέσω του πληροφοριακού συστήματος, τότε προέρχονται από τον φυσικό φάκελο που τηρείται στην Πυροσβεστική Υπηρεσία ή την έγκριση της οποίας διαθέτει ο φορέας της δραστηριότητας,

στ) άδειες εκτέλεσης λιμενικών έργων, ζ) βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Φάρων για φωτοσήμανση των λιμενικών έργων, η) βεβαίωση υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τον επανακαθορισμό αιγιαλού παραλίας, θ) απόφαση χωροθέτησης και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Σε διάστημα εξήντα (60) ημερών από την υποβολή

της αίτησης, η αρμόδια Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού και Υποδομών του Υπουργείου Τουρισμού ελέγχει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά ως προς την πληρότητά τους και ενημερώνει το φορέα διαχείρισης για ελλείψεις ή εκδίδει την άδεια λειτουργίας τουριστικού λιμένα. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου του πιο πάνω χρονικού διαστήματος, η άδεια λειτουργίας τεκμαίρεται εγκεκριμένη, εξαιρουμένων των ζητημάτων που άπτονται των απαιτούμενων περιβαλλοντικών όρων. Σε περίπτωση ελλείψεων στα συνοδευτικά έγγραφα, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού, με έγγραφό της, εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της αίτησης, ενημερώνει τον αιτούντα ως προς την ανάγκη συμπλήρωσης της αίτησης. Στην περίπτωση αυτή, η αποκλειστική προθεσμία έκδοσης της άδειας λειτουργίας εκκινεί από το χρονικό σημείο υποβολής των αναγκαίων συμπληρωματικών στοιχείων. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου του χρονικού διαστήματος από την υποβολή των αιτηθέντων συμπληρωματικών στοιχείων για την έκδοση της άδειας λειτουργίας, αυτή τεκμαίρεται χορηγηθείσα. Η άδεια λειτουργίας, μετά την έκδοσή της, διατηρείται σε ισχύ για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος των περιβαλλοντικών όρων του τουριστικού λιμένα. Η ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων συνεπάγεται την αντίστοιχη ανανέωση της άδειας λειτουργίας, με έκδοση σχετικής διαπιστωτικής απόφασης του αρμοδίου οργάνου. Για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας συνυποβάλλονται και ελέγχονται τα δικαιολογητικά που χρήζουν επικαιροποίησης. Η ισχύς της άδειας λειτουργίας επεκτείνεται σε κάθε περίπτωση με την εμπρόθεσμη υποβολή αίτησης ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού δύνανται να εξειδικεύονται τα υποβαλλόμενα πιστοποιητικά για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας τουριστικού λιμένα, να επεκτείνεται ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων όχι πέραν των έξι (6) μηνών συνολικά καθώς και να ορίζεται κάθε συναφές προς τα ανωτέρω ζήτημα.

10.2. α) Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του άρθρου 80 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), τα θέατρα, οι κινηματογράφοι και οι κολυμβητικές δεξαμενές που λειτουργούν εντός τουριστικών λιμένων υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 6 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230). Αρμόδια υπηρεσία για την παρακολούθηση και διαχείριση της γνωστοποίησης των ως άνω δραστηριοτήτων ορίζεται η Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού του άρθρου 12 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180). Η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ. Α.Δ.Ε.) του άρθρου 14 του ν. 4442/2016. Μέχρι την ενεργοποίηση του Ο.Π.Σ. Α.Δ.Ε., η γνωστοποίηση υποβάλλεται από τον φορέα της οικονομικής δραστηριότητας στην Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού, η οποία την κοινοποιεί αμελλητί στις αρμόδιες αρχές. Για την άσκηση των ως άνω δραστηριοτήτων εφαρμόζονται τα άρθρα 28, 29, 34, 36, 41 και 47 του ν. 4442/2016. Για την έκδοση κάθε άδειας δόμησης εντός τουριστικού λιμένα αρμόδια είναι η Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού. Για τη χορήγηση της άδειας δόμησης εφαρμόζεται η διαδικασία της υποπερ. γγ΄ της περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 4002/2011 και υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού περί τήρησης των όρων και των περιορισμών δόμησης που ισχύουν για τον τουριστικό λιμένα.

10.2. β) Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού καθορίζονται ο τρόπος τήρησης και ελέγχου των διατάξεων των παραγράφων 10.1 και 10.2, ο ελεγκτικός μηχανισμός, οι κυρώσεις, οι όροι και οι προϋποθέσεις ανάκλησης άδειας λειτουργίας ή απαγόρευσης λειτουργίας ή προσωρινής στέρησης άδειας λειτουργίας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

10.2 γ) Αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση άδειας ή έγκρισης εγκατάστασης και λειτουργίας για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, όπως λούνα παρκ, πίστες αυτοκινητιδίων, τσίρκο, μουσικές συναυλίες, επιδείξεις, παγοδρόμιο, και άλλες καλλιτεχνικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις, που ασκούνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ως εμπορικές δραστηριότητες σε ακάλυπτο χερσαίο χώρο εντός τουριστικών λιμένων, είναι η Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού. Για τη χορήγηση των εγκρίσεων ή για τη διαχείριση της γνωστοποίησης για την άσκηση δραστηριοτήτων λούνα παρκ, τσίρκο και παγοδρομίων, εφαρμόζεται το Κεφάλαιο ΙΘ΄ του ν. 4442/2016. Για τη χορήγηση των αδειών των υπολοίπων δραστηριοτήτων του προηγούμενου εδαφίου, εφαρμόζεται το άρθρο 39 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171), περί της αδειοδότησης ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, και υποβάλλονται κατά περίπτωση τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις περιπτώσεις α), γ), δ), ε),

στ), ζ) και η) της παρ. 3 του άρθρου 6 του π.δ. 12/2005 (Α΄ 10). Για τη χορήγηση της άδειας ή της έγκρισης λειτουργίας ή για την υποβολή γνωστοποίησης προηγείται έγκριση του φορέα διαχείρισης του τουριστικού λιμένα.

Για τους παιδότοπους εντός τουριστικών λιμένων, τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της υπ’ αριθμ. 43650/2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υγείας, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Τουρισμού (Β΄ 2213), περί του καθορισμού των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των δικαιολογητικών, και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπων και υποβάλλονται στην Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων τα δικαιολογητικά του άρθρου 9 της απόφασης αυτής. Αν ο χώρος εμπίπτει στις διατάξεις του ν. 3028/2002 (Α΄ 153), περί προστασίας των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς, η άδεια εκδίδεται κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού μετά από γνώμη του αρμόδιου Συμβουλίου.

10.3. Ο φορέας διαχείρισης μεριμνά για τον οριστικό καθορισμό της νέας οριογραμμής αιγιαλού και παραλίας και για την καταγραφή του δημόσιου κτήματος που δημιουργήθηκε με την ολοκλήρωση της εγκεκριμένης με απόφαση χωροθέτησης χερσαίας ζώνης λιμένα και του συνόλου των προσχώσεων, ανεξαρτήτως της ολοκλήρωσης των χερσαίων υποδομών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Το Υπουργείο Τουρισμού χορηγεί στον φορέα διαχείρισης της μαρίνας, μετά από αίτησή του, άδειες και ειδικό κανονισμό για τη λειτουργία διακεκριμένων τμημάτων της υπό κατασκευή μαρίνας εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή σχετικής αίτησης. Η πιο πάνω αίτηση συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των περ. β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ της παρ. 10.1 και τις εγκριτικές αποφάσεις χωροθέτησης και περιβαλλοντικής αδειοδότησης, η υποβολή των οποίων συνιστά προϋπόθεση χορήγησης της τμηματικής άδειας λειτουργίας.

10.4. Σε περίπτωση διάνοιξης εσωτερικών λιμενολεκανών, καναλιών ή/και διαμόρφωση προστατευτικών νησίδων για τη δημιουργία τουριστικών λιμένων, συμπεριλαμβανομένων και των τουριστικών καταφυγίων, αγκυροβολίων και ξενοδοχειακών λιμένων, τα παραπάνω έργα ανήκουν αυτοδικαίως στο Ελληνικό Δημόσιο. Η δημιουργούμενη ως αποτέλεσμα της εκσκαφής έκταση καταγράφεται ως δημόσιο κτήμα, περιλαμβάνεται στη ζώνη του τουριστικού λιμένα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις εν γένει ανάγκες του και να παραχωρηθεί χωρίς δημοπρασία στο φορέα διαχείρισης της μαρίνας έναντι ανταλλάγματος με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού ή με σχετική σύμβαση παραχώρησης για χρονικό διάστημα που δεν θα εκτείνεται πέραν του χρονικού ορίου της παραχώρησης του τουριστικού λιμένα. Με την ολοκλήρωση των έργων της μαρίνας ο φορέας διαχείρισης οφείλει να μεριμνήσει για τον επανακαθορισμό του αιγιαλού κατά τις κείμενες διατάξεις, κατά τον οποίο πρέπει να διασφαλίζεται η συνέχεια του αιγιαλού είτε μέσω κατάλληλης γεφύρωσης ή άλλου τεχνικού έργου, είτε με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο.

11. Η μέριμνα για τη συντήρηση των έργων και εγκαταστάσεων της μαρίνας, η καθαριότητα, με επιφύλαξη των υποχρεώσεων των Ο.Τ.Α. για αποκομιδή των απορριμμάτων, η ανανέωση του τεχνικού εξοπλισμού και κάθε άλλη σχετική ενέργεια εμπίπτει στις υποχρεώσεις του φορέα διαχείρισης. Ο έλεγχος της λειτουργίας των μαρίνων ανήκει στην αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού.

12. Οι οργανισμοί κοινής ωφέλειας (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.Υ.Δ.Α.Π. κ.λπ.), καθώς και οι οικείοι Ο.Τ.Α. οφείλουν να εκτελούν τα απαραίτητα έργα υποδομής για τη σύνδεση της μαρίνας με τα δίκτυα τους. Εάν οι πιο πάνω φορείς αδυνατούν ή καθυστερούν την εκτέλεση των έργων υποδομής, δύναται να επιτραπεί με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη η χρησιμοποίηση άλλων τρόπων εξυπηρέτησης της μαρίνας (αυτοδύναμη παραγωγή ενέργειας, βιολογικός καθαρισμός κ.λπ.).

13. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, με εξαίρεση τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄, έχουν ισχύ και στις περιπτώσεις των μαρινών για τις οποίες:

α) δεν έχει συναφθεί η σύμβαση της παραγράφου 9, β) η σύμβαση που έχει συναφθεί με το Υπουργείο Τουρισμού έχει λυθεί για οποιονδήποτε λόγο ή έχει γίνει καταγγελία της σύμβασης.

Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση των ζωνών αγκυροβολίου και των καταφυγίων τουριστικών σκαφών που προβλέπονται στο άρθρο 34.

14. Σε περιπτώσεις που γίνεται ανάκληση της απόφασης χωροθέτησης, η κατά τόπον αρμόδια κτηματική υπηρεσία, είναι αρμόδια να λαμβάνει όλα τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 27 και 29 του ν. 2971/2001 και αφορούν σε καταπατήσεις, ή εκτέλεση έργων άνευ αδείας ή καθ’ υπέρβαση αυτής στις οριοθετημένες κοινόχρηστες ζώνες αιγιαλού και παραλίας των τουριστικών λιμένων.».

Άρθρο 90
Θέματα λειτουργίας Τουριστικών Λιμένων Τροποποίηση του άρθρου 31α του ν. 2160/1993
Η παρ. 4 του άρθρου 31α του ν. 2160/1993 (Α΄ 118) αντικαθίσταται και το άρθρο 31α διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 31α Κανονισμοί λειτουργίας τουριστικών λιμένων

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, θεσπίζεται Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας Τουριστικών Λιμένων. Ο Κανονισμός έχει εφαρμογή σε όλες τις μαρίνες, στις ζώνες αγκυροβολίου και στα καταφύγια τουριστικών σκαφών ανεξάρτητα από τον φορέα διαχείρισής τους (δημόσιο ή ιδιωτικό) και από τον χρόνο έναρξης λειτουργίας τους.

2. Με τον Γενικό Κανονισμό Λειτουργίας Τουριστικών Λιμένων ρυθμίζονται θέματα λειτουργίας και ασφάλειας των λιμένων αυτών, όπως:

α. Τα μέτρα ασφαλείας και προστασίας από πυρκαγιά, ρύπανση και κάθε άλλο κίνδυνο εντός της ζώνης του λιμένα που δεν είναι δυνατόν να αποτραπεί με την επίδειξη της δέουσας, κατά τα συναλλακτικά ήθη, επιμέλειας.

β. Η προστασία περιβάλλοντος, καθαριότητα και ευταξία του λιμένα.

γ. Οι πέραν της καταβολής της αξίας των τιμολογίων υποχρεώσεις και ευθύνες των ιδιοκτητών των ελλιμενιζόμενων σκαφών και όσων κάνουν χρήση των εξυπηρετήσεων του τουριστικού λιμένα.

δ. Ο είσπλους και έκπλους των σκαφών, η αγκυροβολιά, πρυμνοδέτηση ή πλαγιοδέτηση αυτών, καθώς και η κατάληψη θέσης και η παραμονή αυτών στον τουριστικό λιμένα.

ε. Η κίνηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, φορτηγών και επιβατηγών αυτοκινήτων, καθώς και λοιπών τροχοφόρων εντός του τουριστικού λιμένα.

στ. Οι παρεχόμενες ευκολίες και εξυπηρετήσεις των σκαφών.

ζ. Κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ασφάλεια, προστασία και την εύρυθμη λειτουργία των τουριστικών λιμένων.

3. Στους παραβάτες των κανονισμών λειτουργίας των τουριστικών λιμένων επιβάλλονται από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, ανεξάρτητα από άλλες κυρώσεις που μπορεί να προβλέπονται, οι κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ν.δ. 187/1973, Α΄ 261).

4. Προ της υποβολής αιτήματος άδειας λειτουργίας ο φορέας διαχείρισης υποβάλλει στη Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού και Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης Ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας του Τουριστικού Λιμένα.

Οι κανονισμοί αυτοί ρυθμίζουν τους ειδικούς όρους λειτουργίας και εκμετάλλευσης κάθε τουριστικού λιμένα και ιδίως:

α. Την οργάνωση της διοίκησης, τη στελέχωση και τις ειδικές συνθήκες λειτουργίας του τουριστικού λιμένα.

β. Τον σαφή προσδιορισμό των ορίων της ζώνης (χερσαίας και θαλάσσιας) του λιμένα.

γ. Το είδος των σκαφών, το μέγεθος (ελάχιστο μέγιστο) κατά μονάδα και τον αριθμό κατά κατηγορία σκάφους, καθώς και τον συνολικό αριθμό των σκαφών, που μπορεί να ελλιμενιστούν.

δ. Τον τρόπο διαθέσεως των θέσεων ελλιμενισμού των σκαφών στο λιμένα και το σύστημα αγκυροβολίας τους.

ε. Τις παρεχόμενες υπηρεσίες και εξυπηρετήσεις, συμπεριλαμβανομένων των εξυπηρετήσεων ατόμων με αναπηρία.

στ. Τα μέτρα ασφάλειας και προστασίας των σκαφών και των χρηστών του λιμένα.

ζ. Τη διάταξη κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης τροχοφόρων και της αντίστοιχης σήμανσης εντός του τουριστικού λιμένα κατ’ αναλογική εφαρμογή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

η. Κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του λιμένα.

Με αποφάσεις του Υπουργού Τουρισμού, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εγκρίνονται οι Ειδικοί Κανονισμοί για έκαστο από τους λιμένες της παρ. 1. Οι εγκριτικές αποφάσεις του προηγούμενου εδαφίου εκδίδονται εντός ενός μηνός από την υποβολή των Ειδικών Κανονισμών στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισμού. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου του πιο πάνω χρονικού διαστήματος οι Ειδικοί Κανονισμοί τεκμαίρονται εγκεκριμένοι. Σε περίπτωση ελλείψεων στα συνοδευτικά έγγραφα η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού, με έγγραφό της εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης, ενημερώνει τον αιτούντα ως προς την ανάγκη συμπλήρωσης της αίτησης. Στην περίπτωση αυτή η αποκλειστική προθεσμία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης του Υπουργού Τουρισμού εκκινεί από το χρονικό σημείο υποβολής των αναγκαίων συμπληρωματικών στοιχείων. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου του χρονικού διαστήματος μηνός από την υποβολή των αιτηθέντων συμπληρωματικών στοιχείων οι Ειδικοί Κανονισμοί τεκμαίρονται εγκεκριμένοι.

Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, προσδιορίζονται τα αναγκαία συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά για την υποβολή αιτήματος έγκρισης του Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας Τουριστικού Λιμένα, δύναται να παρατείνεται το χρονικό πλαίσιο υποβολής της αίτησης εκ μέρους των φορέων εκμετάλλευσης και ρυθμίζεται κάθε συναφές ζήτημα.

5. [Καταργήθηκε] 6. Οι Ειδικοί Κανονισμοί των τουριστικών λιμένων καταρτίζονται από τους φορείς διαχείρισης και υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού για έγκριση σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 4 και 5.

7. ΄Οσοι κάνουν χρήση των τουριστικών λιμένων που προβλέπονται στην παράγραφο 1, σε οποιοδήποτε στάδιο υλοποίησης ή λειτουργίας, υπόκεινται στους ελέγχους που προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις για τις ζώνες των λιμένων (λιμενικούς, τελωνειακούς και λοιπούς ελέγχους).».

Άρθρο 91
Υποκατάσταση του φορέα διαχείρισης τουριστικού λιμένα με ειδική αιτιολογία Συμβάσεις παραχώρησης τουριστικών λιμένων από το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. Τροποποίηση παρ. 2 και προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 33 του ν. 2160/1993
Στο άρθρο 33 του ν. 2160/1993 (Α΄ 118): α) η παρ. 2 τροποποιείται ως προς την απαίτηση ειδικής αιτιολογίας ως προς την ανάγκη υποκατάστασης και τροποποίησης της σύμβασης και βελτιώνεται νομοτεχνικά, β) προστίθεται παρ. 5 και το άρθρο 33 διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 33 «Δικαιώματα και υποχρεώσεις του φορέα διαχείρισης τουριστικού λιμένα

1. Ο φορέας διαχείρισης τουριστικού λιμένα δικαιούται να παραχωρεί σε τρίτους διαρκή ή πολυετή ενοχικά δικαιώματα, είτε για επιχειρηματικές δραστηριότητες σε

σκάφη αναψυχής που ελλιμενίζονται εντός της ζώνης του τουριστικού λιμένα είτε για την εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων της χερσαίας ζώνης του (ιδίως μίσθωση ή παραχώρηση εκμετάλλευσης εστιατορίων, μπαρ, τουριστικών καταλυμάτων, οικιών, διαμερισμάτων, σταθμού ανεφοδιασμού) είτε τέλος για επιχειρηματικές δραστηριότητες στο σύνολο του τουριστικού λιμένα. Κατά τα λοιπά ισχύει ο ν. 1652/1986 (Α΄ 167). Αντίγραφα όλων των σχετικών συμβάσεων υποβάλλονται, επί ποινή ακυρότητας, στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού, και την καθ΄ ύλην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντός ενός (1) μηνός από την σύναψη τους.

2. Ο φορέας διαχείρισης του τουριστικού λιμένα δικαιούται να ζητήσει από την Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων την υποκατάστασή του εν όλω ή εν μέρει στη σύμβαση παραχώρησης και σε οποιαδήποτε από τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν. Η υποκατάσταση συντελείται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων, με ειδική αιτιολογία ως προς την ανάγκη υποκατάστασης και αντίστοιχης τροποποίησης της σύμβασης παραχώρησης. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Σε περίπτωση πρόσκαιρης εθνικής ανάγκης και της συνεπεία αυτής χρησιμοποίησης των εγκαταστάσεων του τουριστικού λιμένα δεν οφείλεται αποζημίωση στον φορέα διαχείρισης τουριστικού λιμένα ή στον καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκμεταλλευόμενο τις εγκαταστάσεις του. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου είναι δυνατόν με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού να παραταθεί η διάρκεια της παραχώρησης του τουριστικού λιμένα.

4. Μετά τη λήξη της σύμβασης ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της, η ζώνη τουριστικού λιμένα και όλες οι εντός αυτής εγκαταστάσεις περιέρχονται στο Δημόσιο χωρίς καμία αποζημίωση του φορέα διαχείρισης τουριστικού λιμένα. Στην περίπτωση αυτή το Δημόσιο δύναται να προβεί σε νέα παραχώρηση κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

5. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των φορέων διαχείρισης τουριστικών λιμένων που παραχωρούνται ή ποπαραχωρούνται από το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.) διέπονται από τους όρους της οικείας σύμβασης παραχώρησης.».

Άρθρο 92
Διαδικασία υπολογισμού ανταλλάγματος παραχώρησης τουριστικού λιμένος Αντικατάσταση άρθρου 34β του ν. 2160/1993
Το άρθρο 34β του ν. 2160/1993 (Α΄ 118) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 34β «1. Ο υπολογισμός του καταβλητέου προς το Ελληνικό Δημόσιο οικονομικού ανταλλάγματος παραχώρησης

χρήσης και εκμετάλλευσης τουριστικών λιμένων δύναται να προσδιορίζεται ανά τουριστικό λιμένα με αναφορά σε κριτήρια, όπως η αξία της περιοχής χωροθέτησης του τουριστικού λιμένα, η διάρκεια της παραχώρησης, ο χρονικός ορίζοντας απόσβεσης της επένδυσης, η προοπτική τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής, το εύρος και η αξία των συνοδών έργων που αναλαμβάνει να διενεργήσει ο φορέας παραχώρησης εντός του τουριστικού λιμένα και η επίδρασή τους στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Η Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων του άρθρου 30 γνωμοδοτεί επί των ανωτέρω προ της συνάψεως της σύμβασης παραχώρησης. Ο υπολογισμός του ανταλλάγματος περιλαμβάνεται σε διακριτό όρο της σύμβασης παραχώρησης λιμένος που τίθεται σε ισχύ με την εγκριτική απόφαση του Υπουργού Τουρισμού των παρ. 6 και 9 του άρθρου 31.

2. Αύξηση του ανταλλάγματος που καθορίζεται με τη σύμβαση παραχώρησης δύναται να επέλθει, με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, σε εξαιρετικές περιστάσεις, με επίκληση γεγονότων που συνιστούν αιφνίδια μεταβολή συνθηκών κατά την έννοια των άρθρων 288 και 388 ΑΚ. Η μεταβολή του ανταλλάγματος ισχύει για το μέλλον.

3. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού εξειδικεύεται ο τρόπος προσδιορισμού του καταβλητέου προς το Ελληνικό Δημόσιο οικονομικού ανταλλάγματος παραχώρησης χρήσης και εκμετάλλευσης τουριστικών λιμένων και διευκρινίζονται τα έγγραφα και στοιχεία που συνεκτιμώνται για τον προσδιορισμό του.

4. Το οικονομικό αντάλλαγμα παραχώρησης χρήσης και εκμετάλλευσης, ο τρόπος υπολογισμού και είσπραξης και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα για τους τουριστικούς λιμένες που παραχωρούνται ή υπο-παραχωρούνται από το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.) ρυθμίζονται από τους όρους της οικείας σύμβασης παραχώρησης.».

Άρθρο 93
Επίλυση διαφορών από συμβάσεις παραχώρησης Προσθήκη άρθρου 34γ στον ν. 2160/1993
Στον ν. 2160/1993 (Α΄ 118) προστίθεται άρθρο 34γ ως εξής:

«Άρθρο 34γ Επίλυση διαφορών από συμβάσεις παραχώρησης

Η επίλυση διαφορών πάσης φύσεως από συμβάσεις παραχώρησης τουριστικών λιμένων που ανακύπτουν μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Φορέα Διαχείρισης εμπίπτει στη δικαιοδοσία των κατά τόπον αρμοδίων δικαστηρίων, με την επιφύλαξη της παρ. 2β του άρθρου 5 του ν. 3986/2011 (Α΄152) και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 31 του ν. 3389/2005 (Α΄ 232). Το πρώτο εδάφιο δεν καταλαμβάνει διαφορές από συμβάσεις παραχώρησης του Ελληνικού Δημοσίου που επιδέχονται διαιτητικής επίλυσης, σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά τον χρόνο σύναψής τους.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ν. 4442/2016, 4179/2013, 4276/2014

Άρθρο 94
Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας τουριστικών λιμένων (Ειδικής Τουριστικής Υποδομής) Προσθήκη Κεφαλαίου ΛΘ΄ στον ν. 4442/2016
Στον ν. 4442/2016 (Α΄ 230) προστίθεται κεφάλαιο ΛΘ΄ με τον εξής τίτλο:

«ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ (ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ)».

Άρθρο 95
Έγκριση λειτουργίας τουριστικών λιμένων και αδειοδοτούσα αρχή Προσθήκη άρθρου 288 στον ν. 4442/2016
Στον ν. 4442/2016 (Α΄230) προστίθεται άρθρο 288 ως εξής:

«Άρθρο 288 Έγκριση λειτουργίας της δραστηριότητας των τουριστικών λιμένων και αδειοδοτούσα αρχή

1. Οι τουριστικοί λιμένες υπόκεινται για τη λειτουργία της δραστηριότητάς τους στο καθεστώς έγκρισης λειτουργίας του παρόντος. Αδειοδοτούσα αρχή για την εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου είναι η αρμόδια για την έγκριση της λειτουργίας των κάθε είδους εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού. Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου εμπίπτει η δραστηριότητα των τουριστικών λιμένων με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 52.22.11.05 «Υπηρεσίες Τουριστικών Λιμανιών (μαρίνες)», ή αυτών που υπάγονται στην τάξη NACE με κωδικό 93.29 «άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας», που προβλέπονται ως εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής στην περ. γγ΄ της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155).

2. Η έγκριση λειτουργίας χορηγείται από την αδειοδοτούσα αρχή, μετά από αίτηση του φορέα της δραστηριότητας, υπό την προϋπόθεση ότι η ως άνω αίτηση συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) θεωρημένες οικοδομικές άδειες, β) σχέδια γενικής διάταξης χερσαίων και λιμενικών

έργων, όπως τα έργα αυτά κατασκευάσθηκαν και υφίστανται, συνοδευόμενα από υπεύθυνες δηλώσεις μηχανικών ως προς τη νομιμότητα κατασκευής των έργων αυτών,

γ) ειδικό κανονισμό λειτουργίας σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 31α του ν. 2160/1993 (Α΄ 118),

δ) ασφαλιστήριο συμβόλαιο, σύμφωνα με την απόφαση παραχώρησης ή τη σύμβαση παραχώρησης,

ε) πιστοποιητικό πυροπροστασίας ή βεβαίωση υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών ελέγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων πυροπροστασίας. Αν

υποβληθεί βεβαίωση υποβολής κατά το πρώτο εδάφιο, το πιστοποιητικό πυροπροστασίας ή η σχετική διοικητική πράξη έκδοσης πιστοποιητικού πυροπροστασίας υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών από την έκδοση της έγκρισης λειτουργίας. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν μέσα στην προθεσμία των έξι (6) μηνών, ανακαλείται η έγκριση λειτουργίας και επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 290, σύμφωνα με την κοινή απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 291 του παρόντος,

στ) άδειες εκτέλεσης λιμενικών έργων, ζ) βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Φάρων για φωτοσήμανση των λιμενικών έργων, η) βεβαίωση υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τον επανακαθορισμό αιγιαλού-παραλίας. 3. Η έγκριση λειτουργίας της δραστηριότητας εκδίδεται εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών. Πριν από την έκδοση της εγκριτικής πράξης λειτουργίας και εντός της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου, η αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού διενεργεί για λογαριασμό της αδειοδοτούσας αρχής αυτοψία στις εγκαταστάσεις του τουριστικού λιμένα, για τη διαπίστωση της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία για την έκδοση της έγκρισης, τεκμαίρεται ότι η έγκριση λειτουργίας της δραστηριότητας έχει χορηγηθεί και ο αιτών μπορεί να ζητήσει από την αδειοδοτούσα αρχή τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης.

4. Η έγκριση λειτουργίας της δραστηριότητας διεκπεραιώνεται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ. Α.Δ.Ε.) του άρθρου 14, μετά από τη θέση σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία ως προς τη συγκεκριμένη κατηγορία δραστηριότητας. Μέχρι την ενεργοποίηση του Ο.Π.Σ. Α.Δ.Ε. κατά το μέρος που αφορά στην έγκριση λειτουργίας της δραστηριότητας του παρόντος Κεφαλαίου των άρθρων 288 έως 291, η αίτηση υποβάλλεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή είτε απευθείας στην αδειοδοτούσα αρχή, είτε σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3844/2010 (Α΄ 63).

5. Η έγκριση λειτουργίας της δραστηριότητας έχει αόριστη διάρκεια, με την επιφύλαξη της παρ. 6.

6. Σε περίπτωση μεταβολής ή λήξης της διάρκειας στοιχείων της δραστηριότητας, για την οποία απαιτείται παράταση ή τροποποίηση των δικαιολογητικών, βάσει των οποίων εκδόθηκε η έγκριση, ο φορέας της δραστηριότητας υποβάλλει στην αδειοδοτούσα αρχή αίτηση ανανέωσης ή τροποποίησης της έγκρισης. Για την ανανέωση ή την τροποποίηση της έγκρισης ακολουθείται η διαδικασία αρχικής έγκρισης και υποβάλλονται μόνο τα δικαιολογητικά των οποίων έληξε η διάρκεια ή που συνδέονται με την τροποποίηση. Σε περίπτωση λοιπών μεταβολών, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε απλή ενημέρωση της αδειοδοτούσας αρχής. Σε περίπτωση παράλειψης της ενημέρωσης επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 290.

7. Ειδικά όταν η μεταβολή συνίσταται στην αλλαγή του φορέα της δραστηριότητας, η έγκριση τροποποιείται μόνο ως προς τα στοιχεία του φορέα. Εγκρίσεις και λοιπά δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί στο όνομα του παλαιού φορέα και αφορούν στην εγκατάσταση εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε ειδικές διατάξεις.

8. Η αδειοδοτούσα αρχή κοινοποιεί αμελλητί την έγκριση και τις τροποποιήσεις της στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, που προσδιορίζονται με την απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 290, προκειμένου να ασκούν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες.

9. Μετά από την έκδοση των πράξεων των παρ. 3 έως και 5 του άρθρου 291, όπου γίνεται αναφορά σε άδεια λειτουργίας τουριστικού λιμένα, νοείται η έγκριση λειτουργίας της δραστηριότητας του παρόντος άρθρου.».

Άρθρο 96
Παράβολο Προσθήκη άρθρου 289 στον ν. 4442/2016
Στον ν. 4442/2016 (Α΄ 230) προστίθεται άρθρο 289 ως εξής:

«Άρθρο 289 Παράβολο

1. Για τη χορήγηση έγκρισης λειτουργίας, την τροποποίησή της και την αλλαγή φορέα της δραστηριότητας του παρόντος Κεφαλαίου απαιτείται η προηγούμενη καταβολή παραβόλου.

2. Τα έσοδα από το παράβολο της παρ. 1 αποτελούν έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού. Ποσοστό 20% από αυτά εγγράφεται σε ύψος στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, προκειμένου να καλυφθούν σχετικές δαπάνες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.».

Άρθρο 97
Έλεγχοι Παραβάσεις Κυρώσεις Προσθήκη άρθρου 290 στον ν. 4442/2016
Στον ν. 4442/2016 (Α΄ 230) προστίθεται άρθρο 290 ως εξής:

«Άρθρο 290 Έλεγχοι Παραβάσεις Κυρώσεις

1. Κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας, η αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού, για λογαριασμό της αδειοδοτούσας αρχής, και οι λοιπές ελεγκτικές αρχές δύνανται να διενεργούν ελέγχους, με σκοπό την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των φορέων της δραστηριότητας στις απαιτήσεις του ν. 2160/1993 (Α΄ 118) και της λοιπής κείμενης νομοθεσίας. Κατά τη διενέργεια των ελέγχων εφαρμόζονται τα άρθρα 127 έως και 157 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) σχετικά με το πλαίσιο εποπτείας των οικονομικών δραστηριοτήτων. Μέχρι την ολοκλήρωση του κανονιστικού πλαισίου για την εφαρμογή των άρθρων 127 έως και 157 του ν. 4512/2018, οι έλεγχοι που προβλέπονται στο παρόν άρθρο διενεργούνται με κριτήρια κινδύνου.

2. Η αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού, η οποία ενεργεί για λογαριασμό της αδειοδοτούσας αρχής,

δύναται να επικουρείται στους ελέγχους της παρ. 1 από υπαλλήλους της οικείας περιφέρειας και από την κατά τόπον αρμόδια λιμενική αρχή.

3. Σε περίπτωση άσκησης της δραστηριότητας χωρίς την έγκριση λειτουργίας της δραστηριότητας, ή χωρίς τροποποίηση η ανανέωση αυτής επιβάλλονται στον φορέα της δραστηριότητας από την αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού οι κυρώσεις της παρ. 2 του άρθρου 15.

4. Διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας, ολική ή μερική, προσωρινή ή οριστική, επιβάλλεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) σε περίπτωση λειτουργίας χωρίς έγκριση, β) σε περίπτωση ουσιώδους παράβασης, η οποία είναι

αντικειμενικά αδύνατο να αρθεί, ή σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας προς άρση παράβασης που είναι δυνατόν να αρθεί,

γ) σε περίπτωση ύπαρξης άμεσου κινδύνου για το δημόσιο συμφέρον και ιδίως για την υγεία και ασφάλεια των πελατών ή των εργαζομένων του τουριστικού λιμένα ή όσων επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις της χερσαίας ζώνης του τουριστικού λιμένα.

5. Κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων χωρεί διοικητική προσφυγή ενώπιον της επιτροπής της περ. δ) της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004 (Α΄ 187).

6. Τα πρόστιμα που βεβαιώνονται, σύμφωνα με το παρόν, εισπράττονται ως δημόσια έσοδα κατά τον Κώδικα Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90) και πιστώνονται σε ειδικό κωδικό του Κρατικού Προϋπολογισμού, που ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Τουρισμού.».

Άρθρο 98
Μεταβατικές διατάξεις Εξουσιοδοτικές διατάξεις Προσθήκη άρθρου 291 στον ν. 4442/2016
Στον ν. 4442/2016 (Α΄ 230) προστίθεται άρθρο 291 ως εξής:

«Άρθρο 291 Μεταβατικές διατάξεις Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Οι δραστηριότητες, για τις οποίες έχει ήδη εκδοθεί άδεια λειτουργίας τουριστικού λιμένα εξακολουθούν να διέπονται ως προς τη λειτουργία τους από τη νομοθεσία που ίσχυε κατά τον χρόνο που εκδόθηκε η σχετική άδεια. Αν μεσολαβήσει μεταβολή στοιχείου, ο φορέας της οικονομικής δραστηριότητας υποβάλλει αίτηση τροποποίησης της έγκρισης. Μετά από τη χορήγηση της έγκρισης η λειτουργία της δραστηριότητας διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος. Τα ανωτέρω ισχύουν και ως προς τους τουριστικούς λιμένες του άρθρου 31 του ν. 2160/1993 (Α΄ 208) που υπάγονται σε διαδικασία νομιμοποίησης, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.

2. Μέχρι την έκδοση των πράξεων των παρ. 3, 4 και 5 ισχύει, ως προς τα θέματα αδειοδότησης, η παρ. 10.1 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καθορίζονται, πέρα από τα δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 288 οι αναγκαίοι όροι και η διαδικασία για την έκδοση της έγκρισης και των τροποποιήσεών της, οι αρχές στις οποίες κοινοποιούνται η έγκριση και οι τροποποιήσεις της, προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την έγκριση και την τροποποίησή της.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού, Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται το ύψος του παραβόλου του άρθρου 289 , ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής του, ο τρόπος μεταφοράς των πιστώσεων στα αρμόδια όργανα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού, Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται το πλαίσιο των επιβαλλόμενων κυρώσεων του άρθρου 290, περί ελέγχων και κυρώσεων, η κλιμάκωση και τα κριτήρια επιμέτρησής τους εντός των ορίων της παρ. 2 του άρθρου 15, η διαδικασία επιβολής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

6. Ως προς τα θέματα αδειοδότησης τουριστικών λιμένων που παραχωρούνται ή υπο-παραχωρούνται από το ΤΑΙΠΕΔ εφαρμόζεται το άρθρο 31 του ν. 2160/1993, υπό την επιφύλαξη των όσων ορίζονται ειδικότερα στις συμβάσεις παραχώρησης ή υπο-παραχώρησης.

7. Ως προς τα θέματα αδειοδότησης τουριστικών λιμένων εντός της περιοχής αρμοδιότητας των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε. του ν. 2932/2001 (Α΄ 145) εφαρμόζεται το άρθρο 31 του ν. 2160/1993, εφόσον φορέας διαχείρισής τους είναι ο οικείος Οργανισμός Λιμένος Α.Ε.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

Άρθρο 99
Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας χιονοδρομικών κέντρων (Ειδικής Τουριστικής Υποδομής) Προσθήκη Κεφαλαίου ΛΙ΄
Στον ν. 4442/2016 (Α΄ 230) προστίθεται Κεφάλαιο ΛΙ΄ με τον εξής τίτλο:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΙ΄ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ)».

Άρθρο 100
Πεδίο εφαρμογής Προσθήκη άρθρου 292 στον ν. 4442/2016
Στον ν. 4442/2016 (Α΄ 230) προστίθεται άρθρο 292 ως εξής:

«Άρθρο 292 Πεδίο εφαρμογής

1. Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου εμπίπτει η δραστηριότητα των χιονοδρομικών κέντρων με τάξη NACE 93.29, που προβλέπονται ως εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής στην περ. δδ΄ της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155).

2. Φυσικά πρόσωπα, με την επιφύλαξη αυτών που κωλύονται στην άσκηση εμπορικής δραστηριότητας, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, νομικά πρόσωπα Ο.Τ.Α. και οργανισμοί ή επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν χιονοδρομικά κέντρα.».

Άρθρο 101
Αδειοδοτούσα Αρχή Προσθήκη άρθρου 293 στον ν. 4442/2016
Στον ν. 4442/2016 (Α΄ 230) προστίθεται άρθρο 293 ως εξής:

«Άρθρο 293 Αδειοδοτούσα Αρχή Αδειοδοτούσα Αρχή για την εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου είναι το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Τουρισμού.».

Άρθρο 102
Έγκριση λειτουργίας της δραστηριότητας των χιονοδρομικών κέντρων Προσθήκη άρθρου 294 στον ν. 4442/2016
Στον ν. 4442/2016 (Α΄ 230) προστίθεται άρθρο 294 ως εξής:

«Άρθρο 294 Έγκριση λειτουργίας της δραστηριότητας των χιονοδρομικών κέντρων

1. Τα χιονοδρομικά κέντρα, για τη λειτουργία της δραστηριότητάς τους, υπόκεινται στο καθεστώς έγκρισης του άρθρου 7.

2. Η έγκριση λειτουργίας χορηγείται από την αδειοδοτούσα αρχή, μετά από αίτηση του φορέα της δραστηριότητας, η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

3. Η έγκριση λειτουργίας της δραστηριότητας εκδίδεται εντός εξήντα (60) ημερών από την προσήκουσα υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών. Πριν από την έκδοση της εγκριτικής πράξης λειτουργίας και εντός της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου, η αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού διενεργεί για λογαριασμό της Αδειοδοτούσας Αρχής αυτοψία στις εγκαταστάσεις της δραστηριότητας του χιονοδρομικού κέντρου, για τη διαπίστωση της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία για την έκδοση της έγκρισης, τεκμαίρεται ότι η έγκριση λειτουργίας της δραστηριότητας έχει χορηγηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 8 και ο αιτών μπορεί να ζητήσει από την αδειοδοτούσα αρχή τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης.

4. Η έγκριση λειτουργίας της δραστηριότητας διεκπεραιώνεται αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ. Α.Δ.Ε.) του άρθρου 14. Μέχρι την  ενεργοποίηση του Ο.Π.Σ. Α.Δ.Ε. κατά το μέρος που αφορά στην έγκριση λειτουργίας της δραστηριότητας του παρόντος Κεφαλαίου, η αίτηση υποβάλλεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή είτε απευθείας στην αδειοδοτούσα αρχή, είτε σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3844/2010 (Α΄ 63).

5. Η έγκριση λειτουργίας της δραστηριότητας έχει αόριστη διάρκεια, με την επιφύλαξη της παρ. 6.

6. Σε περίπτωση λήξης της ισχύος ή μεταβολής στοιχείων της δραστηριότητας, για τα οποία απαιτείται ανανέωση ή τροποποίηση των δικαιολογητικών βάσει των οποίων εκδόθηκε η έγκριση, ο φορέας της δραστηριότητας υποβάλλει στην αδειοδοτούσα αρχή αίτηση ανανέωσης ή τροποποίησης της έγκρισης. Για την ανανέωση ή τροποποίηση της έγκρισης ακολουθείται η διαδικασία αρχικής έγκρισης και υποβάλλονται μόνο τα δικαιολογητικά που συνδέονται με την τροποποίηση. Σε περίπτωση λοιπών μεταβολών ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε απλή ενημέρωση της αδειοδοτούσας αρχής.

7. Ειδικά όταν η μεταβολή συνίσταται στην αλλαγή φορέα της δραστηριότητας εφαρμόζεται το άρθρο 9 και η έγκριση τροποποιείται μόνο ως προς τα στοιχεία του φορέα. Εγκρίσεις και λοιπά δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί στο όνομα του παλαιού φορέα και αφορούν στην εγκατάσταση εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην ειδική νομοθεσία.

8. Η αδειοδοτούσα αρχή κοινοποιεί αμελλητί την έγκριση και τις τροποποιήσεις της στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, που προσδιορίζονται με την απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 299, προκειμένου να ασκούν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες.

9. Μετά από την έκδοση των πράξεων που προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο, όπου γίνεται αναφορά σε άδεια ή Ειδικό Σήμα Λειτουργίας Χιονοδρομικού Κέντρου, νοείται η έγκριση λειτουργίας της δραστηριότητας του παρόντος Κεφαλαίου.».

Άρθρο 103
Παράβολο Προσθήκη άρθρου 295
Στον ν. 4442/2016 (Α΄ 230) προστίθεται άρθρο 295 ως εξής:

«Άρθρο 295 Παράβολο

1. Για τη χορήγηση έγκρισης λειτουργίας, την τροποποίησή της και την αλλαγή φορέα της δραστηριότητας του παρόντος Κεφαλαίου απαιτείται η προηγούμενη καταβολή του παραβόλου του άρθρου 11, όπως εξειδικεύεται με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 299.

2. Τα έσοδα από το παράβολο της παρ. 1 αποτελούν έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού. Ποσοστό 20% από αυτά εγγράφεται σε ύψος στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, προκειμένου να καλυφθούν σχετικές δαπάνες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.».

Άρθρο 104
Έλεγχοι Προσθήκη άρθρου 296 στον ν. 4442/2016
Στον ν. 4442/2016 (Α΄ 230) προστίθεται άρθρο 296 ως εξής:

«Άρθρο 296 Έλεγχοι

1. Κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας, το αρμόδιο όργανο της Περιφέρειακής Υπηρεσίας Τουρισμού, για λογαριασμό της αδειοδοτούσας αρχής, και οι λοιπές ελεγκτικές αρχές δύνανται να διενεργούν ελέγχους, με σκοπό την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των φορέων της δραστηριότητας προς τις απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου. Κατά τη διενέργεια των ελέγχων εφαρμόζονται τα άρθρα 127 έως και 157 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) σχετικά με το πλαίσιο εποπτείας των οικονομικών δραστηριοτήτων. Μέχρι την έκδοση του κανονιστικού πλαισίου για την εφαρμογή των άρθρων 127 έως και 157 του ν. 4512/2018, οι έλεγχοι που προβλέπονται στο παρόν άρθρο διενεργούνται με κριτήρια κινδύνου.

2. Το αρμόδιο όργανο της Περιφέρειακής Υπηρεσίας Τουρισμού, που ενεργεί για λογαριασμό της αδειοδοτούσας αρχής για τη διενέργεια των ελέγχων της παρ. 1, δύναται να επικουρείται από υπαλλήλους της οικείας περιφέρειας.»

Άρθρο 105
Παραβάσεις Κυρώσεις Προσθήκη άρθρου 297 στον ν. 4442/2016
Στον ν. 4442/2016 (Α΄ 230) προστίθεται άρθρο 297 ως εξής:

«Άρθρο 297 Παραβάσεις Κυρώσεις

1. Σε περίπτωση άσκησης της δραστηριότητας χωρίς την απαιτούμενη έγκριση λειτουργίας της δραστηριότητας επιβάλλονται οι κυρώσεις της παρ. 2 του άρθρου 15 σε βάρος του φορέα της δραστηριότητας. Τις κυρώσεις του πρώτου εδαφίου επιβάλλει το αρμόδιο όργανο της Περιφέρειακής Υπηρεσίας Τουρισμού.

2. Διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας, ολική ή μερική, προσωρινή ή οριστική, επιβάλλεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) σε περίπτωση λειτουργίας, χωρίς έγκριση λειτουργίας,

β) σε περίπτωση παράβασης, η οποία είναι αντικειμενικά αδύνατο να αρθεί,

γ) σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας προς άρση παράβασης που είναι δυνατόν να αρθεί,

δ) σε περίπτωση άμεσου κινδύνου για το δημόσιο συμφέρον και ιδίως για την υγεία και ασφάλεια των πελατών ή των εργαζομένων του χιονοδρομικού κέντρου,

ε) σε περίπτωση μη έγκαιρης ανανέωσης των ετήσιων δικαιολογητικών και των δικαιολογητικών που λήγουν και ιδίως αυτών που αφορούν σε ελέγχους και επιθεωρήσεις των αναβατήρων.

3. Κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων χωρεί διοικητική προσφυγή, σύμφωνα με την περ. δ) της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004 (Α΄187).

4. Τα πρόστιμα που βεβαιώνονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο εισπράττονται ως δημόσια έσοδα κατά τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90) και πιστώνονται σε ειδικό κωδικό του Κρατικού Προϋπολογισμού.».

Άρθρο 106
Διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας Προσθήκη άρθρου 298 στον ν. 4442/2016
Στον ν. 4442/2016 (Α΄ 230) προστίθεται άρθρο 298 ως εξής:

«Άρθρο 298 Διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας

1. Με πράξη της αδειοδοτούσας αρχής διακόπτεται η λειτουργία της δραστηριότητας μετά από αίτηση για οριστική διακοπή λειτουργίας προς αυτήν του φορέα της δραστηριότητας, στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η έγκριση λειτουργίας.

2. Σε περίπτωση επέκτασης των εγκαταστάσεων, τεχνικών αναπροσαρμογών, μεταβολών ή ανακαίνισης μεγάλης έκτασης και μετά από αίτηση του φορέα της δραστηριότητας στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η έγκριση λειτουργίας προς την αδειοδοτούσα αρχή, η τελευταία, με πράξη της, διακόπτει προσωρινά και πάντως όχι πέραν των έξι (6) μηνών τη λειτουργία της δραστηριότητας.»

Άρθρο 107
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Προσθήκη άρθρου 299 στον ν. 4442/2016
Στον ν. 4442/2016 (Α΄ 230) προστίθεται άρθρο 299 ως εξής:

«Άρθρο 299 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι αναγκαίοι όροι και η ακολουθούμενη διαδικασία για την έκδοση της έγκρισης, οι αρχές στις οποίες κοινοποιούνται η έγκριση και οι τροποποιήσεις της, προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την έγκριση και την τροποποίησή της.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού, Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται το ύψος του παραβόλου του άρθρου 295, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής του, ο τρόπος μεταφοράς των πιστώσεων στα αρμόδια όργανα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Ανάπτυξης και Επενδύσεων εξειδικεύονται το πλαίσιο των επιβαλλόμενων κυρώσεων του άρθρου 297, περί παραβάσεων και κυρώσεων, η κλιμάκωση και τα κριτήρια επιμέτρησής τους εντός των ορίων της παρ. 2 του άρθρου 15, η διαδικασία επιβολής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.».

Άρθρο 108
Μεταβατικές διατάξεις Προσθήκη άρθρου 300 στον ν. 4442/2016
Στον ν. 4442/2016 (Α΄ 230) προστίθεται άρθρο 300 ως εξής:

«Άρθρο 300 Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι δραστηριότητες που, έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχουν λάβει άδεια ή ειδικό σήμα λειτουργίας χιονοδρομικών κέντρων, εξακολουθούν να διέπονται ως προς τη λειτουργία τους από τη νομοθεσία βάσει της οποίας εκδόθηκε η σχετική άδεια. Αν μεσολαβήσει μεταβολή στοιχείου, ο φορέας της οικονομικής δραστηριότητας υποβάλλει αίτηση τροποποίησης της έγκρισης, σύμφωνα με το άρθρο 294. Μετά από τη χορήγηση της έγκρισης η λειτουργία της δραστηριότητας διέπεται από το παρόν Κεφάλαιο.

2. Μέχρι την έκδοση των πράξεων του άρθρου 299 ισχύει ως προς τα θέματα αδειοδότησης η υπό στοιχεία Τ/11754/2003 (Β΄ 1536) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης.».

Άρθρο 109
Έγκριση λειτουργίας χιονοδρομικών κέντρων Τροποποίηση άρθρου 13 του ν. 4179/2013
Στο άρθρο 13 του ν. 4179/2013 (Α΄ 175): α) τροποποιείται ο τίτλος και εξειδικεύεται το πεδίο εφαρμογής, β) καταργούνται οι περ. β και περ. γ της παρ. 1, γ) αντικαθίστανται οι παρ. 2 και 3, δ) προστίθενται παρ. 4 και 5 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 13 Ρυθμίσεις χιονοδρομικών κέντρων

1. Τα χιονοδρομικά κέντρα της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155) υπάγονται σε καθεστώς έγκρισης του άρθρου 7 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230). Τα από 7.8.2013 αναγνωρισμένα ως υφιστάμενα χιονοδρομικά κέντρα είναι τα εξής:

α. Χελμού, Καλάβρυτα, Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, β. Μαινάλου, Τρίπολη, Πριφερειακή Ενότητα Αρκαδίας, γ. Τυμφρηστού, Βελούχι, Καρπενήσι, Περιφερειακή

Ενότητα Ευρυτανίας, δ. Πηλίου, Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας, ε. Περτουλίου, Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, στ. Βέρνου (Βίτσι), Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, ζ. Καρακολίου Μετσόβου, Ήπειρος, Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, η. Προφήτη Ηλία Μετσόβου, Ήπειρος, Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, θ. Ανήλιου Μετσόβου, Ήπειρος, Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, ι. Βασιλίτσας, Περιφερειακές Ενότητες Γρεβενών και Ιωαννίνων, ια. Βίγλας Πισοδερίου, Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας,

ιβ. Ελατοχωρίου, Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, ιγ. Σελίου, Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, ιδ. 3-5 Πηγάδια Νάουσας, Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, ιε. Καϊμακτσαλάν (Βόρας), Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, ιστ. Λαϊλιά, Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, ιζ. Φαλακρού, Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, ιη. Γεροντόβραχου Παρνασσού, Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας/Φωκίδας/Φθιώτιδας, ιθ. Παγγαίου, Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, κ. Αγράφων Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, κα. Χρυσό Ελάφι, Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, κβ. Ανώγεια Ψηλορείτη, Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, κγ. Παρνασσός, Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας/Φωκίδας/Φθιώτιδας, κδ. Ζήρεια, Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, τα οποία με τις υπ’ αριθμ. 509922/18.7.2012 και 508535/ 17.4.2013 αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ. έχουν χαρακτηρισθεί ως υφιστάμενα.

2. Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν εντός εγκαταστάσεων χιονοδρομικών κέντρων υπάγονται σε καθεστώς γνωστοποίησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

3. Για την έγκριση λειτουργίας των υφιστάμενων χιονοδρομικών κέντρων της παρ. 1 δεν απαιτείται η τήρηση των προδιαγραφών της υπό στοιχεία Τ6868/ 4.7.2003 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης «Καθορισμός προδιαγραφών για την ίδρυση χιονοδρομικών κέντρων» (Β΄959).

4. Στα αναγνωρισμένα ως υφιστάμενα χιονοδρομικά κέντρα της παρ. 1, στα οποία έχει χορηγηθεί Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, τίθεται προθεσμία ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος για προσκόμιση στην αρμόδια υπηρεσία της σχετικής Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού δύναται τα παραταθεί η ως άνω προθεσμία. Άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου συνεπάγεται αυτοδίκαιη ανάκληση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας.

5. Οι ρυθμίσεις των παρ. 3 και 4 εφαρμόζονται και για την έκδοση άδειας λειτουργίας του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού, όπως αυτό έχει οριοθετηθεί με την παρ. 4 του άρθρου 53 του ν. 4042/2011 (Α΄ 24).».

Άρθρο 110
Κατηγορίες εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 1 του ν. 4276/2014
Στην παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155), προστίθεται τελευταίο εδάφιο και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως ακολούθως:

«3. Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής Ως εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής νοούνται: αα. Συνεδριακά κέντρα ββ. Γήπεδα γκολφ

γγ. Τουριστικοί λιμένες δδ. Χιονοδρομικά κέντρα εε. Θεματικά πάρκα στστ. Εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού (μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού θερμαλισμού, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης (spa), όταν τα τελευταία λειτουργούν σε συνδυασμό με κύρια τουριστικά καταλύματα ή με εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού ή με σύνθετα τουριστικά καταλύματα ή με Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης)

ζζ. Κέντρα Προπονητικού Αθλητικού Τουρισμού ηη. Ορειβατικά καταφύγια θθ. Αυτοκινητοδρόμια Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού δύναται να προσδιορίζονται και άλλα είδη τουριστικών επιχειρήσεων ή εγκαταστάσεων ως εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής. Με όμοια απόφαση ορίζονται οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής, οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη λειτουργία τους, οι κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης της οικείας νομοθεσίας και κάθε άλλο σχετικό θέμα, εξαιρουμένων των διαδικασιών γνωστοποίησης, των δικαιολογητικών και κυρώσεων περί γνωστοποίησης, αναφορικά με τις δραστηριότητες που ρυθμίζονται στο Κεφάλαιο ΛΖ΄ του ν. 4442/2016 (Α΄ 230). Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ορίζονται οι όροι ίδρυσης, καθώς και οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής, που δεν υπόκεινται σε καθεστώς έγκρισης σύμφωνα με τη νομοθεσία.».

ΜΕΡΟΣ Ι΄
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 111
Μετατάξεις προσωπικού Ο.Λ.Π. Α.Ε. και Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Τροποποίηση άρθρου 87 του ν. 4876/2021
Το άρθρο 87 του ν. 4876/2021 (Α΄ 251) τροποποιείται ως προς την προθεσμία διενέργειας της μετάταξης του προσωπικού της Ο.Λ.Π. Α.Ε. και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και το άρθρο 87 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 87 Μετάταξη προσωπικού Ο.Λ.Π. Α.Ε. και Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Παράταση ισχύος της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 4404/2016

Η ισχύς της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 4404/2016 (Α΄ 126) για τη μετάταξη του προσωπικού της Ο.Λ.Π. Α.Ε. και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. παρατείνεται μέχρι την 30ή.06.2022.».

Άρθρο 112
Κυρώσεις κατά των παραβατών των Γενικών και Ειδικών Κανονισμών Λιμένων Τροποποίηση παρ. 1, 3, 5, 6, αντικατάσταση παρ. 2 και 8 άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου

1.Στο άρθρο 157 του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), α) η παρ. 1 τροποποιείται: αα) στο πρώτο εδάφιο ως προς τον τρόπο επιβολής προστίμου και το πεδίο εφαρμογής της διάταξης, αβ) στο δεύτερο εδάφιο με την αντικατάσταση της λέξης «όρια» από τις λέξεις «ύψη προστίμων» και αγ) στο τρίτο εδάφιο με τη διαγραφή των λέξεων «στα προηγούμενα εδάφια», β) η παρ. 2 αντικαθίσταται, γ) η παρ. 3 τροποποιείται, ώστε να εφαρμόζεται σε περιπτώσεις κοινοποίησης πράξης βεβαίωσης παράβασης και όχι έκδοσης απόφασης επιβολής προστίμου, δ) το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 τροποποιείται, ώστε να εξειδικευθεί ότι η παράβαση αφορά σε ημερολογιακές ημέρες, ε) η παρ. 5 τροποποιείται: εα) στο πρώτο εδάφιο ως προς την αποτύπωση της διοικητικής πράξης και εβ) στο δεύτερο εδάφιο ως προς την πρόβλεψη σύνταξης πράξης βεβαίωσης παράβασης, στ) η παρ. 8 αντικαθίσταται και το άρθρο 157 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 157 Κυρώσεις κατά των παραβατών

1. Στους παραβάτες των διατάξεων των Γενικών και Ειδικών Κανονισμών Λιμένων που εκδίδονται κατά το προηγούμενο άρθρο, καθώς και των διατάξεων που τιμωρούνται με το παρόν άρθρο, επιβάλλεται, με πράξη βεβαίωσης παράβασης της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, πρόστιμο ύψους πενήντα (50) έως και εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. Οι Κανονισμοί Λιμένων δύνανται να προβλέπουν συγκεκριμένα ύψη προστίμων εντός των ορίων που καθορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο για κάθε διάταξή τους. Το ύψος των προβλεπόμενων προστίμων είναι ανάλογο ιδίως με τη βαρύτητα της παράβασης, τις συνθήκες τέλεσής της, το βαθμό επανάληψής της και τη βλάβη που προκλήθηκε στο Δημόσιο.

2. Το προσωπικό Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. συντάσσει την πράξη βεβαίωσης παράβασης της παρ. 1 και ο προϊστάμενος της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής επιβάλλει αιτιολογημένα το ύψος του προστίμου αυτής ή την ακυρώνει. Η πράξη βεβαίωσης παράβασης κοινοποιείται στον παραβάτη. Η κοινοποίηση συντελείται είτε με την ενυπόγραφη παραλαβή της πράξης βεβαίωσης παράβασης από τον παραβάτη, είτε με την επίδοσή της σε αυτόν. Σε περίπτωση άρνησης παραλαβής της πράξης από τον παραβάτη γίνεται μνεία στην πράξη βεβαίωσης παράβασης και η κοινοποίηση θεωρείται ότι έχει συντελεστεί. Ο παραβάτης μπορεί να προβάλλει τις αντιρρήσεις του ενώπιον του προϊσταμένου της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίησή της. Η απόφαση, με την οποία εξετάζονται οι αντιρρήσεις, είναι αιτιολογημένη. Εάν δεν προβληθούν αντιρρήσεις ή αυτές απορριφθούν, επιβάλλεται το πρόστιμο αμελλητί.

3. Σε περίπτωση κοινοποίησης πράξης βεβαίωσης παράβασης σε βάρος πλοιοκτήτη, εφοπλιστή, πλοιάρχου ή κυβερνήτη, μπορεί να απαγορευτεί ο απόπλους του πλοίου, εκτός εάν κατατεθεί ισόποση με το πρόστιμο

εγγυητική επιστολή τράπεζας ή εάν συγκοινωνιακοί ή άλλοι λόγοι επιβάλλουν τον απόπλου κατά την κρίση του προϊσταμένου της Λιμενικής Αρχής.

4. Εκτός από το πρόστιμο της παραγράφου 1, στους παραβάτες μπορεί να επιβάλλεται και το διοικητικό μέτρο της αναστολής άσκησης της δραστηριότητάς τους για χρονικό διάστημα έως και εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες. Όσοι δεν τηρούν το μέτρο του προηγούμενου εδαφίου τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης μέχρι ενός (1) έτους.

5. Εάν η παράβαση αφορά σε πλοίο και ο παραβάτης δεν διαθέτει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), συντάσσεται πράξη βεβαίωσης παράβασης και αφαιρείται από τον παραβάτη το έγγραφο εθνικότητας ή το πιστοποιητικό κυριότητας και το πιστοποιητικό αξιοπλοΐας του υπό την κυριότητα ή νομή του παραβάτη πλοίου. Εάν η παράβαση αφορά σε όχημα και ο παραβάτης δεν διαθέτει Α.Φ.Μ., συντάσσεται πράξη βεβαίωσης παράβασης και αφαιρούνται η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες του υπό την κυριότητα ή νομή του παραβάτη οχήματος. Τα αφαιρούμενα έγγραφα των προηγούμενων εδαφίων αποδίδονται στον παραβάτη μετά την πληρωμή του προστίμου ή την κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής τράπεζας, εφόσον είναι ανέφικτη η καταβολή του προστίμου.

6. Εάν από την παράβαση των διατάξεων των Κανονισμών Λιμένων, οι οποίοι εκδίδονται κατά το προηγούμενο άρθρο, δημιουργείται κίνδυνος για τη δημόσια τάξη ή την ασφάλεια ελλιμενιζόμενων πλοίων, εγκαταστάσεων, κτιρίων ή τη θαλάσσια συγκοινωνία και ο υπαίτιος δεν μεριμνά εγκαίρως και σε εξαιρετικώς κατεπείγουσες περιπτώσεις αμέσως για την εξάλειψη του σχετικού κινδύνου, ο προϊστάμενος της Λιμενικής Αρχής μπορεί να προβεί στις απαιτούμενες, προς τον σκοπό αυτόν, ενέργειες και να καταλογίσει τις καταβληθείσες δαπάνες σε βάρος του παραβάτη, οι οποίες εισπράττονται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

7. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μπορεί να τροποποιείται το ανώτατο όριο ύψους προστίμου της παραγράφου 1 του παρόντος.

8. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μπορεί να καθορίζονται η διαδικασία σύνταξης της πράξης βεβαίωσης παράβασης και επιβολής των προβλεπόμενων προστίμων, η διαδικασία διενέργειας των αστυνομικών ελέγχων από τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ο τρόπος διαπίστωσης της πράξης βεβαίωσης παράβασης, ο τύπος και το περιεχόμενό της, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.».

2. Η παρ.1 ισχύει τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 113
Έκτακτη ενίσχυση της κτηνοτροφικής παραγωγής στη νησιωτική Ελλάδα που πλήττεται λόγω των σημαντικών αυξήσεων του κόστους εισροών

1. Θεσπίζεται έκτακτη ενίσχυση για την οικονομική ενδυνάμωση της κτηνοτροφικής παραγωγής στον νησιωτικό χώρο, σύμφωνα με τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων, με πρώτη εφαρμογή στην Κρήτη και επέκταση της εφαρμογής στις λοιπές νησιωτικές περιφέρειες, τις περιφέρειες με νησιωτικά συμπλέγματα και τις παράκτιες περιοχές, οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 4832/2021 (Α΄172), μέσω της αντιστάθμισης μέρους της διαπιστωμένης αύξησης του κόστους της προμήθειας ζωοτροφών, σε εκπλήρωση των ειδικών αναπτυξιακών στόχων δημόσιας πολιτικής που τίθενται στην Εθνική Στρατηγική για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στον Νησιωτικό Χώρο.

2. Ως αρμόδιο όργανο υλοποίησης του μέτρου της παρ. 1 ορίζεται η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Η δαπάνη από την ανωτέρω ενίσχυση βαρύνει το εθνικό ή συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εντός των εκάστοτε ετησίων ορίων του και εντός του προϋπολογισμού του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατά περίπτωση.

Δικαιούχοι της έκτακτης ενίσχυσης είναι οι κατά κύριο επάγγελμα κτηνοτρόφοι και το μέτρο υλοποιείται με την ανάπτυξη ειδικού πληροφοριακού συστήματος, το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).

3. Η ενίσχυση δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα, παρά μόνο με δήλωση του δικαιούχου, και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για τη συμμετοχή τους στη δράση και την είσπραξη της ενίσχυσης.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξειδικεύονται ο χρόνος έναρξης, η διάρκεια, το πεδίο εφαρμογής του μέτρου, οι αρμοδιότητες του οργάνου υλοποίησης και καθορίζονται το είδος των ζωοτροφών, το κόστος των οποίων επιδοτείται, τα κριτήρια ένταξης των δικαιούχων της ενίσχυσης, το ανώτατο όριο, οι παράμετροι και ο τρόπος υπολογισμού της ενίσχυσης για κάθε δικαιούχο, οι όροι και τα δικαιολογητικά χορήγησης της ενίσχυσης και η διαδικασία πληρωμής των δικαιούχων, καθώς και κάθε αναγκαία, τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια, που αφορά στην υλοποίησή του.

Άρθρο 114
Συμφωνίες παραχώρησης τουριστικών λιμένων πριν από την ολοκλήρωση σταδίου χωροθέτησης

1. Σε περίπτωση μαρινών που χωροθετούνται σε δύο στάδια, σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993 (Α΄ 118) και έχουν χερσαία ζώνη που υπερβαίνει τα ενενήντα χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα (90.000τ.μ.), η προκήρυξη διαγωνιστικής διαδικασίας δύναται να διενεργείται πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας χωροθέτησης και την εκτέλεση όλων των απαιτούμενων έργων για τη δημιουργία, λειτουργία και εκμετάλλευσή τους. Από τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται οι μαρίνες που εμπίπτουν εντός αρχαιολογικών χώρων ως προς τις οποίες η σύμβαση παραχώρησης συνάπτεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 31 του ν. 2160/1993, μετά από την ολοκλήρωση της χωροθέτησης. Η σύμβαση παραχώρησης δύναται να συνάπτεται με μόνη την έκδοση του προεδρικού διατάγματος γενικού σχεδιασμού της μαρίνας, με τήρηση όλων των περιβαλλοντικών όρων της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Η παραχώρηση δύναται να διενεργείται σε επιχείρηση ή επιχειρήσεις, δημόσιες ή ιδιωτικές, ή σε όμιλο επιχειρήσεων, δημόσιων ή ιδιωτικών. Η σύμβαση παραχώρησης περιλαμβάνει τα ουσιώδη στοιχεία παραχώρησης, δηλαδή, τη διάρκεια, το αντίτιμο χρήσης, ή τον τρόπο υπολογισμού του, τους όρους διατήρησής της σε ισχύ ανάλογα με την πορεία της υλοποίησης, τις κυρώσεις σε περίπτωση μη σύμπραξης στην υλοποίηση των έργων χωροθέτησης και λήψης άδειας ή έγκρισης λειτουργίας, καθώς και τους τρόπους καταγγελίας ή πρόωρης λήξης της σύμβασης.

2. Η σύμβαση συνάπτεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Τουρισμού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από πρόσκληση του αρμοδίου οργάνου για εκδήλωση ενδιαφέροντος με δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό, ή με απευθείας σύναψη σύμβασης παραχώρησης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, σε συνέχεια αιτήματος φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που αιτείται τη χωροθέτηση και αναλαμβάνει την κάλυψη της δαπάνης της σχετικής αξίας της επένδυσης. Σε περίπτωση προκήρυξης διαγωνισμού, με την πρόσκληση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Τουρισμού για εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθορίζονται οι όροι διενέργειάς του και η διαδικασία μέχρι την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης. Ως επιτροπή του διαγωνισμού ορίζεται η επιτροπή του άρθρου 30 του ν. 2160/1993. Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται μετά από εισήγηση της επιτροπής και απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Τουρισμού. Οι όροι, οι προϋποθέσεις προκήρυξης του διαγωνισμού, η διαδικασία και κάθε συναφές ζήτημα με τη σύμβαση παραχώρησης κατά το ανωτέρω στάδιο και την υλοποίηση των ανωτέρω καθορίζεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Τουρισμού. Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης του κόστους της επένδυσης μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, οι όροι, οι προϋποθέσεις προκήρυξης του διαγωνισμού, η διαδικασία και κάθε συναφές ζήτημα για την υλοποίηση των ανωτέρω καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού, Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων και στην περίπτωση αυτή απαιτείται η τήρηση των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όπως αυτοί ορίζονται στο έκτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993.

3. Η παρ. 2 δεν εφαρμόζεται για μαρίνες που παραχωρούνται ή υποπαραχωρούνται από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.).

Άρθρο 115
Προϋποθέσεις πρόωρης λήξης συμβάσεων μίσθωσης τουριστικών λιμένων

1. Η μη υποβολή, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, αίτησης νομιμοποίησης ή έκδοσης άδειας λειτουργίας τουριστικών λιμένων από παραχωρησιούχους χρήσης ή μισθωτές, βάσει συμβάσεων μίσθωσης τουριστικών λιμένων της περ. γγ΄ της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4276/ 2014 (Α΄ 155), των οποίων οι συμβάσεις παρατάθηκαν με το άρθρο 71 του ν. 4875/2021 (Α΄ 250) από την ημερομηνία της καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξης τους, επιφέρει την πρόωρη λήξη τους.

2. Η πρόωρη λήξη επέρχεται εκ του νόμου με μόνη τη μη υποβολή της αίτησης νομιμοποίησης, ή με την υποβολή αίτησης με ελλείψεις ως προς τα αναγκαία στοιχεία αιτήσεων νομιμοποίησης ή έκδοσης άδειας λειτουργίας που δεν συμπληρώθηκαν εντός της προθεσμίας της παρ. 1. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη για την πρόωρη λήξη των συμβάσεων της παρ. 1 λόγω της μη υποβολής αίτησης νομιμοποίησης ή έκδοσης άδειας λειτουργίας ή αίτησης μη συνοδευόμενης από τα αναγκαία στοιχεία.

3. H πρόωρη λήξη της σύμβασης μίσθωσης τουριστικού λιμένα, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2, επέρχεται και σε περιπτώσεις συμβάσεων μίσθωσης τουριστικών λιμένων, η ισχύς των οποίων παρατείνεται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 49 του ν. 4795/2021 (Α΄ 62).

Άρθρο 116
Υπεύθυνος λειτουργίας για κολυμβητικές δεξαμενές εντός τουριστικών καταλυμάτων Τροποποίηση παρ. 2 και αντικατάσταση περ. β παρ. 3 άρθρου 46 του ν. 4688/2020
Στο άρθρο 46 του ν. 4688/2020 (Α΄ 101), α) τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2, με την προσθήκη εξαίρεσης ως προς την εφαρμογή της, β) η περ. β΄ της παρ. 3 αντικαθίσταται και οι παρ. 2 και 3 διαμορφώνονται ως εξής:

«2. Υπεύθυνος λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής είναι το φυσικό πρόσωπο στο όνομα του οποίου γνωστοποιείται η λειτουργία της κολυμβητικής δεξαμενής. Στο προσωπικό που οφείλουν, κατά τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις, να απασχολούν τα τουριστικά καταλύματα, στα οποία λειτουργούν κολυμβητικές δεξαμενές, περιλαμβάνεται υποχρεωτικά και ένας τουλάχιστον απόφοιτος σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, εφοδιασμένος με βεβαίωση, σε ισχύ, επιτυχούς συμμετοχής στις εξετάσεις ναυαγοσώστη πισίνας ή άδεια ναυαγοσώστη από Λιμενική Αρχή, με την εξαίρεση της περ. β΄ της παρ. 3.

3. α. Για τα καταλύματα με περισσότερες από πενήντα (50) κλίνες και με βάθος μίας τουλάχιστον κολυμβητικής δεξαμενής μεγαλύτερο από ενάμιση (1,5) μέτρο, ο ναυαγοσώστης πισίνας, οφείλει, κατά τις ώρες λειτουργίας της πισίνας, να βρίσκεται σε ετοιμότητα, με ένδυμα κολύμβησης, καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του, καθήμενος εντός του χώρου της κολυμβητικής δεξαμενής ή να περιπολεί πεζός στον χώρο ευθύνης του και να μην εκτελεί άλλη υπηρεσία.

β. Για τα καταλύματα με λιγότερα από πενήντα (50) δωμάτια ή με βάθος κολυμβητικής δεξαμενής μικρότερο από ενάμιση (1,5) μέτρο, καθώς και για κολυμβητικές δεξαμενές που βρίσκονται σε κήπους ταράτσας (roof garden) τουριστικών καταλυμάτων και για τις εσωτερικές κολυμβητικές δεξαμενές, έως την 31η.12.2022, χρέη ναυαγοσώστη εκτελεί ο επόπτης ασφαλείας, ο οποίος διαθέτει βεβαίωση σε ισχύ, παρακολούθησης προγράμματος θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης ναυαγοσώστη πισίνας από σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της κοινής απόφασης της παρ. 5 και ο οποίος βρίσκεται σε ετοιμότητα εντός του τουριστικού καταλύματος κατά τις ώρες λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής και καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του.».

Άρθρο 117
Προθεσμία μεταβίβασης και καταβολής μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ιαματικές Πηγές Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία» (Ι.Π.Ε. Α.Ε.) Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 18 του ν. 4875/2021
Στο άρθρο 18 του ν. 4875/2021 (Α΄ 250) τροποποιούνται: α) το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 ως προς την προθεσμία καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της Ι.Π.Ε. Α.Ε., β) η παρ. 2 βα) ως προς την προθεσμία μεταβίβασης του ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%) του μετοχικού κεφαλαίου προς την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) και ββ) ως προς το χρονικό σημείο έναρξης της προθεσμίας και οι παρ. 1 και 2 διαμορφώνονται ως εξής:

«1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ιαματικές Πηγές Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία» (Ι.Π.Ε. Α.Ε.) ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ και διαιρείται σε πενήντα χιλιάδες (50.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας καλύπτεται κατά εκατό τοις εκατό (100%) από το Ελληνικό Δημόσιο. Το μετοχικό κεφάλαιο καταβάλλεται σε τρεις (3) δόσεις από το Ελληνικό Δημόσιο σε λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος στο όνομα της εταιρείας. Η πρώτη δόση, ποσού ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) ευρώ καταβάλλεται μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

2. Οι μετοχές της Ι.Π.Ε. είναι μη μεταβιβάσιμες, με την εξαίρεση του ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%) που μεταβιβάζεται στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) εντός τριών (3) μηνών από την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της παρ. 1.».

Άρθρο 118
Προθεσμία μεταβίβασης μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ιαματικές Πηγές Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία» (Ι.Π.Ε. Α.Ε.) Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 25 του ν. 4875/2021
Η παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4875/2021 (Α΄ 250) τροποποιείται ως προς την προθεσμία μεταβίβασης του ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%) του μετοχικού κεφαλαίου της Ι.Π.Ε. Α.Ε. προς την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού μεταβιβάζεται, εντός τριών μηνών από την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της παρ. 1, ποσοστό ίσο με είκοσι τοις εκατό (20%) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές προς την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, με καταβολή εκ μέρους της του ισόποσου της ονομαστικής τους αξίας.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Άρθρο 119
Δημοσιοποίηση της εμπορικής επωνυμίας επιχειρήσεων που παραβιάζουν τα μέτρα περιστολής φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας σε περιόδους κρίσης

1. Για την αντιμετώπιση της επιτακτικής ανάγκης προστασίας της αγοραστικής δύναμης του καταναλωτή σε περιόδους κρίσης, επιτρέπεται η δημοσιοποίηση της εμπορικής επωνυμίας των επιχειρήσεων που παραβιάζουν την παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 4818/2021 (Α΄ 124), περί εκτάκτων μέτρων περιστολής φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας. Η δημοσίευση της εμπορικής επωνυμίας μιας επιχείρησης λαμβάνει χώρα αν:

α) έχει επιβληθεί σε αυτήν διοικητικό πρόστιμο ύψους μεγαλύτερου από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ ή,

β) έχει επιβληθεί σε αυτήν διοικητικό πρόστιμο για δεύτερη φορά, ανεξαρτήτως ύψους για παραβίαση του άρθρου 58 του ν. 4818/2021.

2. Για τους σκοπούς του παρόντος ως «εμπορική επωνυμία» μιας επιχείρησης νοείται το όνομα, ή η εμπορική ή εταιρική επωνυμία, ή ο διακριτικός τίτλος αυτής, ή άλλο ιδιαίτερο διακριτικό γνώρισμα ή σημείο, με το οποίο η επιχείρηση, κατά τρόπον ευδιάκριτο, καθίσταται γνωστή και το οποίο χρησιμοποιεί στην εμπορική της δραστηριότητα, τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα της, κατά τον χρόνο παραβίασης του άρθρου 58 του ν. 4818/2021.

3. Οι εμπορικές επωνυμίες των επιχειρήσεων της παρ. 1 μπορούν να δημοσιοποιούνται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Η προθεσμία υποβολής και η υποβολή αντιρρήσεων δεν αναστέλλουν την εκτέλεση του μέτρου της δημοσιοποίησης της εμπορικής επωνυμίας της επιχείρησης.

4. Το παρόν εφαρμόζεται έως τις 30.6.2022.

Άρθρο 120
Περιστολή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας στην αγορά γεωργικών προϊόντων και τροφίμων Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 58 του ν. 4818/2021
Η παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 4818/2021 (Α΄124) τροποποιείται, ως προς το εύρος του πεδίου εφαρμογής της με την προσθήκη σε αυτό των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση του παρόντος και έως την 30ή.6.2022, απαγορεύεται η αποκόμιση μικτού κέρδους από την πώληση οποιουδήποτε προϊόντος ή την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας που είναι απαραίτητη για την υγεία, τη διατροφή, τη διαβίωση, τη μετακίνηση και την ασφάλεια του καταναλωτή, καθώς και από την πώληση γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, ιδίως πρώτων υλών για την παραγωγή λιπασμάτων, λιπασμάτων, ζωοτροφών, ωμών δημητριακών παντός είδους, αλεύρων, ηλίανθου και φυτικών ελαίων, όταν το περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα υπερβαίνει το αντίστοιχο περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα προ της 1ης.9.2021.».

Άρθρο 121
Καθορισμός ανωτάτου ορίου αναπροσαρμογής μισθώματος για εμπορικές και επαγγελματικές μισθώσεις ακινήτων για το έτος 2022

1. Για τις μισθώσεις ακινήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 34/1995 (Α΄ 30), καθώς και του άρθρου 13 του ν. 4242/2014 (Α΄50), επιτρέπεται, από την 1η.1.2022 έως και την 31η.12.2022, αναπροσαρμογή του μισθώματος που ανέρχεται σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%), κατά ανώτατο όριο, επί του μισθώματος του έτους 2021.

2. Η παρ. 1 καταλαμβάνει αναπροσαρμογές μισθώματος που πραγματοποιούνται μετά από την 1η.1.2022 και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.

3. Οι παρ. 1 και 2 δεν εφαρμόζονται στις μισθώσεις με εκμισθωτή:

α) Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (Α.Ε.Ε.Α.Π.), της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2778/1999 (Α΄ 295), ή

β) εταιρείες, των οποίων η πλειοψηφία των ονομαστικών μετοχών, μεριδίων ή μερίδων ή δικαιωμάτων ψήφου ανήκει, άμεσα ή έμμεσα, σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (Ο.Ε.Ε.), τους οποίους διαχειρίζονται Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Δ.Ο.Ε.Ε.), που διέπονται από τον ν. 4209/2013 (Α΄ 235) και την Οδηγία 2011/61/ΕΕ και η καταστατική έδρα των οποίων δεν βρίσκεται σε μη συνεργάσιμο στον φορολογικό τομέα κράτος, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 65 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) περί Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, και σε τρίτη χώρα που χαρακτηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως υψηλού κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 16Α του ν. 4557/2018 (Α΄139) και στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1675 (L 254),

γ) επιχείρηση εκμετάλλευσης εμπορικού κέντρου, με την έννοια του άρθρου 2 της υπό στοιχεία 1093809/8296/1161/B0014/15.10.2007 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Β΄ 2022), που διαθέτει, κατ’ ελάχιστο, συνολική επιφάνεια δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) τ.μ. σε ένα ή περισσότερα επίπεδα.

Άρθρο 122
Χρονική μετάθεση της διαδικασίας εκλογής μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των επιμελητηρίων του ν. 4497/2017
Η επόμενη, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, διαδικασία εκλογής των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των επιμελητηρίων της παρ. 1 του άρθρου 69 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171), διεξάγεται σε ημερομηνία μεταξύ της 15ης.11.2023 και της 15ης.12.2023, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου επιμελητηρίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 123
Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών νοσηλευτών Τροποποίηση άρθρου 165 ν. 4763/2020
Στο άρθρο 165 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254), περί της πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών νοσηλευτών, προστίθεται πέμπτο εδάφιο και το άρθρο 165 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 165 Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών νοσηλευτών

Αν οι λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Σχολικούς Νοσηλευτές του κλάδου ΠΕ25 δεν είναι δυνατό να καλυφθούν από τα μέλη που είναι ενταγμένα στον αξιολογικό πίνακα Γ1 του Α.Σ.Ε.Π. του οικείου κλάδου, λόγω εξάντλησης των διαθέσιμων υποψηφίων, μπορεί να προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης που είναι ενταγμένοι στον αξιολογικό πίνακα κατάταξης Α΄ του Α.Σ.Ε.Π. του κλάδου ΠΕ87.02-Νοσηλευτικής. Οι προσλήψεις του πρώτου εδαφίου μπορεί να πραγματοποιούνται μόνο σύμφωνα με το άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102). Κατά τη διαδικασία των προσλήψεων αυτών προηγούνται οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ25. Οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ87.02 δύνανται να συμμετέχουν στην ανωτέρω διαδικασία υπό την προϋπόθεση ότι κατέχουν: α) πτυχίο ένταξης στον κλάδο ΠΕ25, β) σχετική άδεια άσκησης επαγγέλματος και γ) ταυτότητα μέλους του οικείου συλλόγου. Η προϋπηρεσία που αποκτάται σύμφωνα με το παρόν προσμετράται και στον κλάδο ΠΕ25 Νοσηλευτών κατά την κατάρτιση των αξιολογικών πινάκων του Α.Σ.Ε.Π.».

Άρθρο 124
Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών βοηθών βρεφοκόμων παιδοκόμων Τροποποίηση άρθρου 102 ν. 4790/2021
Στο άρθρο 102 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48), περί της πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών βοηθών βρεφοκόμων παιδοκόμων, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) στο τέλος του πρώτου εδαφίου διαγράφονται τα εισαγωγικά, β) προστίθεται τέταρτο εδάφιο, και το άρθρο 102 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 102 Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών βοηθών βρεφοκόμων παιδοκόμων

Αν οι λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (Ε.Β.Π.) του κλάδου ΔΕ01Ε.Β.Π. δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν από τα μέλη που έχουν ενταχθεί στον τελικό αξιολογικό πίνακα Γ2 του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) του οικείου κλάδου, λόγω εξάντλησης των διαθέσιμων υποψηφίων, δύναται να προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης που έχουν ενταχθεί στον αξιολογικό πίνακα κατάταξης Α΄ του Α.Σ.Ε.Π. του κλάδου ΤΕ01.30-Βοηθοί ΒρεφοκόμωνΠαιδοκόμων υπό την προϋπόθεση ότι κατέχουν πτυχίο ένταξης στον κλάδο ΔΕ01-Ε.Β.Π. Οι προσλήψεις του πρώτου εδαφίου δύναται να πραγματοποιούνται μόνο σύμφωνα με το άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102). Κατά τη διαδικασία των προσλήψεων αυτών προηγούνται οι υποψήφιοι του κλάδου ΔΕ01Ε.Β.Π. Η προϋπηρεσία που αποκτάται σύμφωνα με το παρόν προσμετράται και στον κλάδο ΔΕ01-Ε.Β.Π. κατά την κατάρτιση των αξιολογικών πινάκων του Α.Σ.Ε.Π.».

Άρθρο 125
Προγραμματισμός χορήγησης αδειών σε εκπαιδευτικούς και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Αιτήσεις εκπαιδευτικών και μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη χορήγηση, με ή χωρίς αποδοχές, μακροχρόνιων, πλέον των είκοσι (20) ημερών, αδειών σχετικών με την ανατροφή τέκνων, την ειδική προστασία της οικογένειας και της μητρότητας, τις διευκολύνσεις για οικογενειακούς λόγους, την υπηρεσιακή εκπαίδευση, την ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών και την ανάγκη προσωρινής εγκατάστασης στο εξωτερικό υποβάλλονται το αργότερο έως την 31η Μαΐου εκάστου έτους, η απόφαση χορήγησής τους εκδίδεται το αργότερο έως την 30ή Ιουνίου, και αφορά σε χρονικό διάστημα εντός του αμέσως επόμενου σχολικού έτους. Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται αν α) η ιδιότητα του εκπαιδευτικού ή μέλους Ε.Ε.Π. ή μέλους Ε.Β.Π. αποκτάται μετά την 31η Μαΐου, β) είναι αντικειμενικά αδύνατος ο προγραμματισμός του χρονικού διαστήματος, στο οποίο αφορά η αιτούμενη άδεια, όπως σε περιπτώσεις που δικαιολογούνται από λόγους υγείας ή από άλλους εξαιρετικούς λόγους που ανακύπτουν μετά την 31η Μαΐου και γ) οι εκπαιδευτικοί ή τα μέλη Ε.Ε.Π. ή τα μέλη Ε.Β.Π. έχουν αποσπαστεί σε εξωδιδακτικές θέσεις.

Άρθρο 126
Βιομηχανικά διδακτορικά

1. Υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής σε προγράμματα διδακτορικών σπουδών σύμφωνα με τα άρθρα 38 έως 41 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) δύνανται να υποβάλουν αίτηση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε συνεργασία με επιχείρηση ή βιομηχανία, που εδρεύει ή παράρτημα της οποίας λειτουργεί στην ημεδαπή. Η αίτηση αφορά στη διεξαγωγή βασικής ή εφαρμοσμένης έρευνας με σκοπό την εξαγωγή ερευνητικών αποτελεσμάτων για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών.

2. Η συνεργαζόμενη επιχείρηση ή βιομηχανία υποδεικνύει έναν (1) εκπρόσωπό της με εμπειρία και γνώση σχετική με το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής, που έχει ως καθήκοντα την καθοδήγηση του υποψήφιου διδάκτορα. Ο εκπρόσωπος της επιχείρησης ή της βιομηχανίας δύναται να συμμετέχει ως μέλος στην τριμελή συμβουλευτική επιτροπή, εφόσον είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Συνέλευσης του τμήματος κατά παρέκκλιση των άρθρων 38 και 41 του ν. 4485/2017, άλλως μετέχει στις συνεδριάσεις της τριμελούς και επταμελούς επιτροπής, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης, εκφράζοντας τις απόψεις του, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

3. Με πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), της συνεργαζόμενης επιχείρησης ή βιομηχανίας και του υποψήφιου διδάκτορα, το οποίο εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), κατόπιν εισήγησης του τμήματος, καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι συνεργασίας για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην επιχείρηση ή τη βιομηχανία και την εξαγωγή των ερευνητικών αποτελεσμάτων, τη χρήση υποδομών και εξοπλισμού του Α.Ε.Ι., εάν η έρευνα διεξάγεται εντός του Α.Ε.Ι., τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα κάθε συμβαλλόμενου μέρους, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί του έργου που διεξάγεται κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής.

4. Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής ο υποψήφιος διδάκτορας δύναται να διεξάγει, εν όλω ή εν μέρει, την ερευνητική του δραστηριότητα σε χώρους της επιχείρησης ή της βιομηχανίας, μετά από σύμφωνη γνώμη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζονται η υποστήριξη και καθοδήγηση από τον επιβλέποντα και εφαρμόζονται ο εσωτερικός κανονισμός του ιδρύματος και ο κανονισμός διδακτορικών σπουδών του Τμήματος.

5. Οι υποψήφιοι διδάκτορες του παρόντος έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τον εσωτερικό κανονισμό του ιδρύματος και τον κανονισμό διδακτορικών σπουδών του Τμήματος.

6. Επιχειρήσεις ή βιομηχανίες που εδρεύουν ή έχουν παράρτημα στην ημεδαπή δύναται να χρηματοδοτούν, εν μέρει ή εν όλω, την εκπόνηση βιομηχανικού διδακτορικού. Η οικονομική διαχείριση της χρηματοδότησης πραγματοποιείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι. Ο Επιστημονικός

Υπεύθυνος του έργου/προγράμματος καθορίζεται με το πρωτόκολλο συνεργασίας της παρ. 3.

7. Οι υποψήφιοι διδάκτορες που εκπονούν βιομηχανικά διδακτορικά, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, ασφαλίζονται για παροχές σε είδος και σε χρήμα στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), εκτός αν είναι παράλληλα ασφαλισμένοι, άμεσα ή έμμεσα, για υγειονομική περίθαλψη σε φορέα ασφάλισης ασθενείας. Η υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη, οι οποίες υπολογίζονται επί του κατώτατου μισθού, βαρύνει τη συνεργαζόμενη επιχείρηση ή βιομηχανία, εκτός εάν η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής χρηματοδοτείται μέσω της επιχείρησης ή της βιομηχανίας για την εκτέλεση έργου/προγράμματος μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), οπότε οι ασφαλιστικές εισφορές δύνανται να βαρύνουν τον προϋπολογισμό του χρηματοδοτούμενου έργου/προγράμματος του Ε.Λ.Κ.Ε.

8. Η εκπόνηση βιομηχανικού διδακτορικού σύμφωνα με το παρόν άρθρο δύναται να χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας και επιχειρήσεις ή βιομηχανίες, που εδρεύουν ή λειτουργούν παράρτημα στην ημεδαπή.

Άρθρο 127
Επισκέπτες καθηγητές Επισκέπτες ερευνητές

1. Επιστήμονες, Έλληνες ή αλλοδαποί, οι οποίοι είτε κατέχουν θέση καθηγητή σε πανεπιστήμιο της αλλοδαπής ή ερευνητή σε ερευνητικό οργανισμό της αλλοδαπής είτε διαθέτουν κατ΄ ελάχιστον τα προσόντα που απαιτούνται για την εκλογή σε θέση επίκουρου καθηγητή σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ερευνητή Γ΄ βαθμίδας σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), δύνανται να απασχολούνται ως επισκέπτες καθηγητές ή επισκέπτες ερευνητές, αντίστοιχης βαθμίδας, σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής για την κάλυψη εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών Τμήματος ή Σχολής του Α.Ε.Ι.

2. Η επιλογή των επισκεπτών καθηγητών ή επισκεπτών ερευνητών πραγματοποιείται με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος του Α.Ε.Ι. Με την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος καθορίζονται το διδακτικό έργο που ανατίθεται στο πλαίσιο του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) και των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών του τμήματος, το είδος της απασχόλησης, το ύψος των αποδοχών τους και η πηγή χρηματοδότησης για την κάλυψη του κόστους απασχόλησής τους. Ειδικώς στον επισκέπτη ερευνητή δύναται να ανατίθεται και αποκλειστικά ερευνητικό έργο στο πλαίσιο του τμήματος ή των επιμέρους ακαδημαϊκών δομών που εντάσσονται σε αυτό.

3. Η απασχόληση επισκεπτών καθηγητών ή επισκεπτών ερευνητών της παρ. 1 πραγματοποιείται μέσω των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. δυνάμει σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, ή σύμβασης έργου για θητεία ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη συμπλήρωση τριών (3) ακαδημαϊκών ετών. Η θητεία των επισκεπτών ερευνητών δύναται να ορίζεται σε ημερολογιακά έτη. Με την απόφαση επιλογής του επισκέπτη καθηγητή ή επισκέπτη ερευνητή καθορίζεται εάν η απασχόληση είναι αποκλειστική ή μη αποκλειστική. Η θητεία δύναται να ανανεωθεί για μία ακόμα τριετία με τις ίδιες διαδικασίες και λαμβανομένων υπόψη των αποτελεσμάτων της πρώτης τριετίας.

4. Το κόστος απασχόλησης των επισκεπτών καθηγητών και επισκεπτών ερευνητών βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισμό έργων/προγραμμάτων του Ε.Λ.Κ.Ε., τα οποία χρηματοδοτούνται από ιδιωτικούς, ίδιους, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους, καθώς και τον προϋπολογισμό συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων κινητικότητας διδασκόντων και ερευνητών. Το ύψος των αποδοχών των επισκεπτών καθηγητών και ερευνητών καθορίζεται ελεύθερα από τη Συνέλευση του τμήματος, εφόσον αυτό βαρύνει έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από ιδιωτικούς, ίδιους, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους. Σε περίπτωση συγχρηματοδοτούμενων έργων, το ύψος των αποδοχών δεν μπορεί να υπερβαίνει την αμοιβή καθηγητή ή ερευνητή της αντίστοιχης βαθμίδας του επισκέπτη καθηγητή ή ερευνητή σύμφωνα με τα άρθρα 128 έως 131 και 132 έως 135 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74). Η μισθοδοσία επισκεπτών καθηγητών ή ερευνητών του Α.Ε.Ι. δύναται να καλύπτεται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το κόστος απασχόλησης δεν μπορεί να επιβαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι.

5. Οι επισκέπτες καθηγητές και οι επισκέπτες ερευνητές κατά το χρονικό διάστημα απασχόλησής τους στο Α.Ε.Ι., πέραν του έργου που τους ανατίθεται με την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος της παρ. 2, δύνανται να:

α) παρέχουν διδακτικό έργο σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και σε προπτυχιακά Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών (Ξ.Π.Σ.), που οργανώνονται από το ίδιο ή άλλο τμήμα του Α.Ε.Ι., κατόπιν απόφασης του αρμόδιου οργάνου του προγράμματος,

β) συμμετέχουν σε ερευνητικά έργα/προγράμματα που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. και να ορίζονται ως επιστημονικοί υπεύθυνοι έργων/προγραμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 56 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114),

γ) συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα που παρέχονται μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) και να ορίζονται ως ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι αυτών,

δ) συμμετέχουν ως μέλη σε επιτροπές που αφορούν σε θέματα στρατηγικής και ανάπτυξης του τμήματος ή του ιδρύματος,

ε) παρέχουν εργαστηριακό έργο στο πλαίσιο εργαστηρίων του ιδρύματος.

Οι επισκέπτες καθηγητές και οι επισκέπτες ερευνητές δύνανται να αμείβονται πρόσθετα για την εκτέλεση

δραστηριοτήτων των περ. α), β) και γ), εφόσον το προς ανάθεση έργο υπερβαίνει τις συμβατικές υποχρεώσεις τους. Η αμοιβή βαρύνει αποκλειστικά το έργο/πρόγραμμα στο πλαίσιο του οποίου παρέχεται η πρόσθετη απασχόληση.

6. Με τον εσωτερικό κανονισμό του ιδρύματος καθορίζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των επισκεπτών καθηγητών και ερευνητών του ιδρύματος.

7. Οι παρ. 1 έως 6 εφαρμόζονται αναλόγως για την απασχόληση επιστημόνων που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1, ως επισκεπτών ερευνητών στα ερευνητικά κέντρα ινστιτούτα και τους τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014. Όπου στο παρόν αναφέρονται τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), νοούνται αντίστοιχα τα ερευνητικά κέντρα ινστιτούτα ή οι τεχνολογικοί φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014. Όπου ανωτέρω αναφέρεται η Συνέλευση του Τμήματος, νοείται αντίστοιχα το Διοικητικό Συμβούλιο του ερευνητικού κέντρου ινστιτούτου ή του τεχνολογικού φορέα του άρθρου 13α του ν. 4310/2014.

Άρθρο 128
Εξεταστές της γνώσης ξένων γλωσσών στα συμβούλια επιλογής στελεχών εκπαίδευσης -Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 33 ν. 4823/2021
Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 33 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) μετά τη φράση «Η εξέταση του πρώτου εδαφίου γίνεται από ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. ή ομότιμο καθηγητή» προστίθεται η φράση: «ή μέλος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)», β) μετά τη φράση «η επιλογή των οποίων ανατίθεται στα συμβούλια επιλογής των παρ. 1 έως 6 του άρθρου 37 και από ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. ή ομότιμο καθηγητή» προστίθεται η φράση: «ή μέλος Ε.Ε.Π.» και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Όσοι υποψήφιοι προσκομίζουν πτυχίο ή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, προκειμένου να μοριοδοτηθούν για τους τίτλους σπουδών της περ. α) της παρ. 2, καθώς και για τη γνώση της ξένης γλώσσας στην οποία αποκτήθηκαν, σύμφωνα με την περ. γ) της ίδιας παραγράφου, εξετάζονται προφορικά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ενώπιον του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής ως προς τη γνώση της γλώσσας αυτής. Η εξέταση του πρώτου εδαφίου γίνεται από ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. ή ομότιμο καθηγητή ή μέλος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) Α.Ε.Ι. ειδικότητας της αντίστοιχης ξένης γλώσσας ή εκπρόσωπο ξένων διπλωματικών αρχών στην Ελλάδα για τα στελέχη εκπαίδευσης, η επιλογή των οποίων ανατίθεται στα συμβούλια επιλογής των παρ. 1 έως 6 του άρθρου 37 και από ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. ή ομότιμο καθηγητή ή μέλος Ε.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ειδικότητας της αντίστοιχης ξένης γλώσσας ή εκπρόσωπο ξένων διπλωματικών αρχών στην Ελλάδα ή Σύμβουλο Εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικό Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, της αντίστοιχης ειδικότητας για τα στελέχη εκπαίδευσης, η επιλογή των οποίων ανατίθεται στα συμβούλια επιλογής των παρ. 9 και 13 του άρθρου 37, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 38. Οι εξεταζόμενοι βαθμολογούνται σε δεκάβαθμη κλίμακα. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι βαθμολογούνται με βαθμό μικρότερο του πέντε (5) δεν μοριοδοτούνται για: α) τους τίτλους σπουδών της περ. α) της παρ. 2 και β) τη γνώση της αντίστοιχης ξένης γλώσσας, οποιουδήποτε επιπέδου, σύμφωνα με την περ. γ) της ίδιας παραγράφου. Ο εξεταστής για κάθε ξένη γλώσσα ορίζεται με απόφαση του οργάνου που είναι αρμόδιο για τη συγκρότηση του οικείου συμβουλίου επιλογής.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Άρθρο 129
Μέτρα αποτροπής κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές NATURA, δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση

1. Για την αποτροπή κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς, κατά τις ημέρες και στις περιοχές που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, είναι κατηγορίας 3 (υψηλή), κατηγορίας 4 (πολύ υψηλή) ή κατηγορίας 5 (κατάσταση συναγερμού), δύναται να εκδίδεται απόφαση απαγόρευσης διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων, σε περιοχές NATURA, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση, όπως ορίζονται στις διατάξεις του ν. 998/1979 (Α΄ 289).

2. Η απόφαση της παρ. 1 εκδίδεται από τον οικείο Περιφερειάρχη, ο οποίος δύναται να μεταβιβάσει την αρμοδιότητα στον οικείο χωρικό Αντιπεριφερειάρχη. Ο οικείος χωρικός Αντιπεριφερειάρχης συγκαλεί το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.), το οποίο, κατόπιν σχετικής εισήγησης του κατά τόπον αρμόδιου Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού (Περιφερειακής Ενότητας) και του Προϊσταμένου της κατά τόπο αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας, εισηγείται περί της αναγκαιότητας επιβολής του μέτρου, είτε για το σύνολο των περιοχών της παρ. 1 είτε για ορισμένες εξ αυτών, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη το μικροκλίμα της περιοχής, τη μορφολογία του εδάφους, το είδος και την έκταση της επαπειλούμενης χλωρίδας και πανίδας.

3. Στην ανωτέρω απόφαση ορίζεται το αναγκαίο χρονικό διάστημα επιβολής του μέτρου και προσδιορίζονται μέσω επισυναπτόμενης, ως Παράρτημα, ορθοφωτογραφίας τα όρια της περιοχής στην οποία επιβάλλεται το μέτρο της απαγόρευσης.

4. Για κάθε παράβαση της απαγόρευσης της παρ. 1 επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ. Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση εφαρμογής της απόφασης απαγόρευσης και τη βεβαίωση του προστίμου του πρώτου εδαφίου, ορίζονται τα αρμόδια όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, της Δασικής Υπηρεσίας και της Δημοτικής Αστυνομίας.

Άρθρο 130
Έκταση εφαρμογής
Η απαγόρευση του άρθρου 129 δεν καταλαμβάνει πρόσωπα που κατοικούν ή εργάζονται στις περιοχές του άρθρου 129, αποκλειστικά για τη μετακίνησή τους από και προς την κατοικία ή την εργασία τους, καθώς και πρόσωπα που μετακινούνται εντός του οδικού δικτύου, με την επιφύλαξη της δυνατότητας επιβολής του μέτρου της απαγόρευσης κυκλοφορίας και σε τμήματα του δικτύου αυτού από τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 131
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Προστασίας του Πολίτη, Εσωτερικών και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, που δεν αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή του παρόντος, δύναται να:

α) συμπληρώνονται ή περιορίζονται οι περιοχές του άρθρου 129 και οι κατηγορίες προσώπων του άρθρου 130,

β) ορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Προστασίας του Πολίτη και Εσωτερικών καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι σχετικά με τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του προστίμου της παρ. 4 του άρθρου 129 και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα.

Άρθρο 132
Ρυθμίσεις συμβάσεων για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης των εγκαταστάσεων και των οχημάτων, καθώς και για την προμήθεια μέσων ατομικής και συλλογικής προστασίας της ανωνύμου εταιρείας «Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε.» και της ανωνύμου εταιρείας «Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε.».
Για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 30ή.6.2022, η ανώνυμη εταιρεία Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε και η ανώνυμη εταιρεία Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε. δύνανται να προβαίνουν στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης, απολύμανσης με νεφελοψεκασμό και φύλαξης όλων των οχημάτων, υπηρεσιακών και εκτελούντων συγκοινωνιακό έργο, των αμαξοστάσιων, των κτιρίων, των γραφείων και πάσης φύσεως εγκαταστάσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους και για την προμήθεια κάθε ενδεδειγμένου είδους ατομικής υγιεινής ή μέσου συλλογικής προστασίας, η χρονική διάρκεια των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.

Άρθρο 133
Παράταση ισχύος συμβάσεων καθαριότητας του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-EΦΚΑ)
Οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης του άρθρου 200 του ν. 4855/2021 (Α΄ 215), περί παράτασης συμβάσεων καθαριότητας e-ΕΦΚΑ, για τις οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί οι κατά περίπτωση διαγωνιστικές διαδικασίες, παρατείνονται αυτοδίκαια από τη λήξη τους μέχρι την ολοκλήρωση των κατά περίπτωση διαγωνιστικών διαδικασιών και, πάντως όχι πέραν της 31ης.10.2022, οπότε και λύονται αυτοδίκαια.

Άρθρο 134
Παράταση ισχύος προϋπολογισμού Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού
Ειδικά για το έτος 2022, η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 160 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114), ως προς την ισχύ του προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η.5.2022.

Άρθρο 135
Υπαγωγή των συμβάσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και αυτών που συγχρηματοδοτούνται από πόρους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου στον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 324 ν. 4700/2020

1. Η παρ. 3 του άρθρου 324 του ν. 4700/2020 (Α΄ 127) τροποποιείται, προκειμένου να συμπεριληφθούν στο ρυθμιστικό της πεδίο και οι συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Τ.Α.Α.), καθώς και αυτές που συγχρηματοδοτούνται από πόρους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Ειδικά για τις συμβάσεις των παρ. 1 και 2, που συγχρηματοδοτούνται από ενωσιακούς πόρους, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων που συνάπτονται στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και αυτών που συγχρηματοδοτούνται από πόρους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, διενεργείται υποχρεωτικά έλεγχος νομιμότητας πριν από τη σύναψή τους από Κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφόσον η προϋπολογιζόμενη δαπάνη, μη συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας, υπερβαίνει το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ.».

2. Η παρ. 1 καταλαμβάνει και τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

ΜΕΡΟΣ ΙΑ΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 136
Έναρξη ισχύος
1. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στην παρ. 2.

2. α. Οι υποχρεώσεις για τήρηση οργανικής σύνθεσης πληρώματος στα πλοία της περ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 3: (αα) ολικού μήκους έως και είκοσι τεσσάρων (24) μέτρων και (αβ) αυτών που προβλέπονται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 11, εφαρμόζονται από την 1η.1.2023.

β. Η παρ. 7 του άρθρου 3 εφαρμόζεται από τη θέση σε ισχύ της απόφασης της παρ. 4 του άρθρου 21.

γ. Τα άρθρα 17 και 74 τίθενται σε ισχύ από την 1.6.2022. δ. Τα άρθρα 8 και 9 εφαρμόζονται από τη θέση σε ισχύ

της απόφασης και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής της περ. (α) της παρ. 6 του άρθρου 21.

ε. Τα άρθρα 68 και 69 εφαρμόζονται από τη θέση σε ισχύ της απόφασης και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του ψηφιακού Μητρώου της παρ. 11 του άρθρου 70.

στ. Το άρθρο 72 εφαρμόζεται από τη θέση σε ισχύ της απόφασης και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής της περ. (α) της παρ. 3 του ίδιου άρθρου.

ζ. Το άρθρο 73 εφαρμόζεται από τη θέση σε ισχύ της απόφασης και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής της περ. (α) της παρ. 3 του ίδιου άρθρου.

η. Τα άρθρα 77 και 78 ισχύουν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 4808/2021 (Α΄ 101).

θ. Το άρθρο 84 τίθεται σε ισχύ δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 20 Απριλίου 2022

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Εθνικής Άμυνας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Παιδείας και Θρησκευμάτων ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Υγείας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Προστασίας του Πολίτη ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕOΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Πολιτισμού και Αθλητισμού ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

Δικαιοσύνης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Εσωτερικών ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Μετανάστευσης και Ασύλου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

Υποδομών και Μεταφορών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

Τουρισμού ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Επικρατείας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ

Επικρατείας ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 20 Απριλίου 2022

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ