ΝΟΜΟΣ 4924/2022

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4924 ΦΕΚ Α 80/20.4.2022

Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2019/69 της επιτροπής της 16ης Ιανουαρίου 2019 για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα όπλα συναγερμού  και σηματοδοσίας δυνάμει της Οδηγίας 91/477/ ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1991 σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων, όπως κωδικοποιήθηκε με την Οδηγία 2021/555 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Μαρτίου 2021 σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων (L 115).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Άρθρο 1 Σκοπός

Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 3 Έννοια όρων τεχνικές προδιαγραφές

Άρθρο 4 Έλεγχος συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Άρθρο 5 Ανταλλαγή πληροφοριών

Άρθρο 6 Αρχείο κατόχων αδειών και συστημάτων ανάφλεξης και συσκευών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 7 Έναρξη ισχύος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (EE) 2019/69 της Επιτροπής της 16ης Ιανουαρίου 2019, για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα όπλα συναγερμού και σηματοδοσίας δυνάμει της Οδηγίας 2021/555 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Μαρτίου 2021 σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων (L 115).

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής
Από τις διατάξεις του παρόντος δεν θίγονται οι διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας που αφορούν σε:

α. Όπλα και συσκευές ειδικού τύπου που έχουν κατασκευασθεί και η χρήση τους προορίζεται για άλλους σκοπούς, παρότι πυροδοτούν μόνο αβολίδωτα φυσίγγια ή δεν εκτοξεύουν πυροτεχνικά βλήματα,

β. όπλα χαιρετισμού και κρότου που έχουν σχεδιασθεί για να δίνουν σήμα συναγερμού για την άφεση αγώνων. Η συμμόρφωση των όπλων της παρούσας με τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται στο Παράρτημα I, απαιτείται μόνο όταν πρόκειται για συσκευές που εκ κατασκευής δέχονται στη θαλάμη τους πυρομαχικά και εκτοξεύουν πυροτεχνικά βλήματα είτε με απευθείας πυροδότηση των ιδίων των πυροτεχνικών βλημάτων είτε με τη χρήση πυρομαχικών κατά την έννοια του ν. 2168/1993 (Α΄ 147),

γ. απόκτηση και κατοχή συσκευών που έχουν σχεδιασθεί για να δίνουν σήμα συναγερμού και για σηματοδοσία πυρομαχικών και πυροτεχνικών βλημάτων αυτών από τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη των αναγκών τους.

Άρθρο 3
Έννοια όρων τεχνικές προδιαγραφές (άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/69)
Για τους σκοπούς του παρόντος, νοούνται:

α. «Συσκευή», οποιαδήποτε φορητή συσκευή όπλο που έχει σχεδιασθεί για να δίνει σήμα συναγερμού και για σηματοδοσία, η οποία εκ κατασκευής, αα) πυροδοτεί αποκλειστικά αβολίδωτα φυσίγγια, με σκοπό να δίνει σήμα συναγερμού, αβ) με την πυροδότηση των ιδίων αβολίδωτων φυσιγγίων εκτοξεύει μόνο πυροτεχνικά βλήματα, ή αγ) πυροδοτεί απευθείας μόνο πυροτεχνικά βλήματα για σηματοδοσία. Οι τεχνικές προδιαγραφές των συσκευών αυτών καθορίζονται στο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος, και δεν ανταποκρίνονται στον ορισμό του πυροβόλου όπλου, κατά την έννοια του ν. 2168/1993 (Α΄ 147),

β. «Αβολίδωτα φυσίγγια», τα αβολίδωτα φυσίγγια κρότου αερίων που περιλαμβάνονται στην έννοια των πυρομαχικών του ν. 2168/1993, απαραιτήτως χωρίς γόμωση ερεθιστικών ή βλαπτικών χημικών ουσιών, με διαμέτρημα (Caliber ή Bore), τα διαμετρήματα αβολίδωτων φυσιγγίων που αναφέρονται στο Παράρτημα II, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος.

Άρθρο 4
Έλεγχος συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές (άρθρο 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/69)

1. Οι συσκευές του άρθρου 3 που έχουν σχεδιασθεί για να δίνουν σήμα συναγερμού και για σηματοδοσία, οι οποίες κατασκευάζονται ή εισάγονται ή συναρμολογούνται στην Ελληνική Επικράτεια, υπόκεινται σε έλεγχο πριν την εισαγωγή τους ή πριν την έναρξη της μαζικής παραγωγής τους, προκειμένου να εξακριβώνεται η συμμόρφωσή τους με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος I.

2. Ο έλεγχος συμμόρφωσης διενεργείται από το εθνικό σημείο ελέγχου και περιλαμβάνει, ιδίως, την εξέταση των εγχειριδίων τεχνικών και κατασκευαστικών χαρακτηριστικών κάθε διαφορετικού υποδείγματος, δηλαδή του μοντέλου και του τύπου ή της μεμονωμένης συσκευής. Στην περίπτωση που απαιτείται η εξέταση των προς εισαγωγή συσκευών του άρθρου 3 που έχουν σχεδιασθεί για να δίνουν σήμα συναγερμού και για σηματοδοσία, χορηγείται άδεια προσωρινής εισαγωγής των αναγκαίων δειγμάτων. Μετά τον έλεγχο, η αρμόδια, για την έκδοση της άδειας εισαγωγής αστυνομική αρχή, καθώς και το εθνικό σημείο αναφοράς ενημερώνονται εγγράφως από το εθνικό σημείο ελέγχου για τη συμμόρφωση ή μη των εξεταζόμενων δειγμάτων, μνημονεύοντας τα τεχνικά και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά και τα στοιχεία αναγνώρισης αυτών, ιδίως, τον τύπο, τον κατασκευαστή, το υπόδειγμα, δηλαδή το μοντέλο, το διαμέτρημα των πυρομαχικών και των πυροτεχνικών βλημάτων ανάλογα με τη συσκευή, τον αριθμό σειράς ή τον αναγνωρισμένο αριθμό πατέντας, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο.

3. Τα ακατάλληλα δείγματα, με μέριμνα του προσώπου στο οποίο εκδόθηκε η άδεια προσωρινής εισαγωγής,επιστρέφονται στο τελωνείο εισόδου, προκειμένου το ίδιο πρόσωπο να μεριμνήσει για την εξαγωγή αυτών. Η τελωνειακή αρχή ενημερώνει αμελλητί την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την εξαγωγή των ως άνω δειγμάτων, με αντίγραφο του σχετικού τελωνειακού παραστατικού.

4. Δεν υπόκεινται σε έλεγχο συμμόρφωσης οι συσκευές του άρθρου 3 που έχουν σχεδιασθεί για να δίνουν σήμα συναγερμού και για σηματοδοσία, στις οποίες έχει γίνει ο έλεγχος συμμόρφωσης από άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται στην υποβολή της βεβαίωσης του ελέγχου συμμόρφωσης από το σημείο ελέγχου του έτερου κράτους μέλους προς το εθνικό σημείο ελέγχου της χώρας.

5. Οι αρμόδιες εθνικές υπηρεσίες συνεργάζονται με τις αντίστοιχες των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανταλλαγή πρακτικών και τεχνικών διαδικασιών και τη διεξαγωγή των ελέγχων που αναφέρονται στην παρ. 1.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Άρθρο 5
Ανταλλαγή πληροφοριών (άρθρο 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/69)

1. Η Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας αποτελεί την υπηρεσία συλλογής και ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τους ελέγχους συμμόρφωσης των συσκευών του άρθρου 3 που έχουν σχεδιασθεί για να δίνουν σήμα συναγερμού και για σηματοδοσία και ορίζεται ως εθνικό σημείο αναφοράς.

2. Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (Δ.Ε.Ε.) αποτελεί την υπηρεσία ελέγχου συμμόρφωσης, των συσκευών του άρθρου 3, που έχουν σχεδιασθεί για να δίνουν σήμα συναγερμού και για σηματοδοσία, με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος I και ορίζεται ως εθνικό σημείο ελέγχου.

3. Κατόπιν αιτήματος, η χώρα μας παρέχει σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα αποτελέσματα των ελέγχων που έχει διεξαγάγει σύμφωνα με το άρθρο 4.

Άρθρο 6
Αρχείο κατόχων αδειών και συστημάτων ανάφλεξης και συσκευών

1. Στη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας τηρείται αρχείο με τα στοιχεία των κατόχων αδειών των συσκευών που έχουν σχεδιασθεί για να δίνουν σήμα συναγερμού και για σηματοδοσία. Στο αρχείο περιλαμβάνονται τα απαραίτητα στοιχεία τεχνικών και κατασκευαστικών χαρακτηριστικών αυτών των αντικειμένων στο πλαίσιο της ιχνηλασιμότητας των όπλων.

2. Τα στοιχεία της παρ. 1 των κατόχων, καθώς και των τεχνικών και κατασκευαστικών χαρακτηριστικών των αντικειμένων διατηρούνται στο αρχείο για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ετών μετά την καταστροφή των συσκευών που έχουν σχεδιασθεί για να δίνουν σήμα συναγερμού και για σηματοδοσία, προκειμένου να εντοπίζονται και ταυτοποιούνται τα στοιχεία του προσώπου που τα διατηρεί στην κατοχή του σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, από τη γραμμή παραγωγής έως τον τελικό χρήστη ή κάτοχο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.η

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Τεχνικές προδιαγραφές για τις συσκευές που αναφέρονται στο άρθρο 3

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/69)

1. Οι συσκευές πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α. Είναι ικανές να βάλλουν πυροτεχνικά βλήματα σηματοδοσίας μόνον αφού τοποθετηθεί προσαρμογέας στο στόμιο της κάννης,

β. φέρουν στο εσωτερικό τους ανθεκτική συσκευή που αποτρέπει την πυροδότηση φυσιγγίων γομωμένων με μία (1) ή πολλαπλές συμπαγείς σφαίρες, συμπαγείς βολίδες ή συμπαγή βλήματα,

γ. έχουν σχεδιασθεί για να δέχονται φυσίγγιο που περιλαμβάνεται και που συμμορφώνεται με τις διαστάσεις και τα άλλα πρότυπα που αναφέρονται στο Παράρτημα II, αντίστοιχο του Πίνακα VIII των πινάκων διαστάσεων φυσιγγίων και θαλαμών που έχει καταρτίσει η Μόνιμη Διεθνής Επιτροπή για τη Δοκιμή των Φορητών Όπλων (Commission Permanente Internationale pour l’ épreuve des armes à feu portatives [C.I.P.]), όπως ο πίνακας αυτός ίσχυε κατά τον χρόνο έκδοσης της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/69.

2. Οι συσκευές δεν μπορούν να τροποποιηθούν με τη χρήση κοινών εργαλείων κατά τρόπο ώστε να εκτοξεύουν ή να καθίστανται ικανές να μετατραπούν, ώστε να εκτοξεύουν βολίδα ή βλήμα μέσω της ενέργειας εκρηκτικής ύλης.

3. Όλα τα ουσιώδη συστατικά μέρη των συσκευών είναι τέτοια, ώστε να μην μπορούν να τοποθετηθούν ή να χρησιμοποιηθούν ως ουσιώδη συστατικά μέρη πυροβόλων όπλων.

4. Οι κάννες των συσκευών δεν μπορούν να αφαιρεθούν ή να τροποποιηθούν χωρίς να προκληθεί σημαντική βλάβη ή καταστροφή της συσκευής.

5. Στην περίπτωση των συσκευών που φέρουν κάννη μήκους ίσου ή μικρότερου των τριάντα εκατοστών (30cm) ή που έχουν συνολικό μήκος ίσο ή μικρότερο των εξήντα εκατοστών (60cm), η συσκευή φέρει ενσωματωμένα αναπόσπαστα φράγματα καθ’ όλο το μήκος της κάννης, τέτοια ώστε μία (1) σφαίρα, βολίδα ή βλήμα να μην μπορεί να διέλθει από την κάννη ωθούμενη από την ενέργεια εκρηκτικής ύλης και τέτοια ώστε να μην αφήνεται ελεύθερος χώρος μήκους άνω του ενός εκατοστού (1cm) στο στόμιο της κάννης.

6. Στην περίπτωση των συσκευών που δεν εμπίπτουν στην παρ. 5, η συσκευή φέρει ενσωματωμένα αναπόσπαστα φράγματα τουλάχιστον στο ένα τρίτο (1/3) του μήκους της κάννης, τέτοια ώστε μία (1) σφαίρα, βολίδα ή βλήμα να μην μπορεί να διέλθει από την κάννη ωθούμενη από την ενέργεια εκρηκτικής ύλης και τέτοια ώστε να μην αφήνεται ελεύθερος χώρος μήκους άνω του ενός εκατοστού (1cm) στο στόμιο της κάννης.

7. Σε κάθε περίπτωση, είτε η συσκευή εμπίπτει στην παρ. 5 είτε εμπίπτει στην παρ. 6, το πρώτο φράγμα στην κάννη τοποθετείται όσο το δυνατόν πλησιέστερα μετά τη θαλάμη, κατά τρόπο ώστε να επιτρέπει την αποβολή αερίων διαμέσου οπών εξόδου.

8. Για συσκευές σχεδιασμένες να πυροδοτούν μόνον αβολίδωτα φυσίγγια, τα φράγματα που αναφέρονται στην παρ. 5 ή στην παρ. 6 αποφράσσουν πλήρως την κάννη, αφήνοντας μόνο μία (1) ή περισσότερες οπές εξόδου για την εκτόνωση της πίεσης αερίων. Τα φράγματα αποκλείουν επίσης πλήρως την κάννη κατά τρόπο ώστε να μην είναι δυνατή η βολή αερίου από το πρόσθιο μέρος της συσκευής.

9. Όλα τα φράγματα είναι μόνιμα και δεν μπορούν να αφαιρεθούν χωρίς να καταστραφεί η θαλάμη ή η κάννη της συσκευής. Για συσκευές σχεδιασμένες να πυροδοτούν μόνον αβολίδωτα φυσίγγια, τα φράγματα είναι κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου από υλικό ανθεκτικό στην κοπή, τη διάτρηση, τη διεύρυνση ανοιγμάτων και το τρόχισμα (ή παρόμοιες ενέργειες), με σκληρότητα τουλάχιστον 700 HV 30 (στην κλίμακα σκληρότητας Vickers). Για τις συσκευές που δεν εμπίπτουν στο δεύτερο εδάφιο, τα φράγματα είναι κατασκευασμένα από υλικό ανθεκτικό στην κοπή, τη διάτρηση, τη διεύρυνση ανοιγμάτων και το τρόχισμα (ή παρόμοιες ενέργειες), με σκληρότητα 610 HV 30 τουλάχιστον. Η κάννη μπορεί να φέρει δίαυλο κατά μήκος του άξονά της, ώστε να επιτρέπεται η αποβολή ερεθιστικών ουσιών ή άλλων δραστικών ουσιών από τη συσκευή. Σε κάθε περίπτωση, τα φράγματα είναι τέτοια ώστε να αποτρέπουν τα παρακάτω:

α. Διάνοιξη ή διεύρυνση οπής στην κάννη, κατά μήκος του άξονα αυτής,

β. αφαίρεση της κάννης, εκτός εάν το τμήμα σκελετού και θαλάμης της συσκευής αχρηστεύεται λόγω της αφαίρεσης ή εάν η ακεραιότητα της συσκευής υποβαθμίζεται σε βαθμό τέτοιο, ώστε να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για πυροβόλο όπλο χωρίς σημαντικές επισκευές ή προσθήκες.

10. Η θαλάμη είναι μετατοπισμένη ή κεκλιμένη σε σχέση με την κάννη, κατά τρόπο ώστε να μην είναι δυνατή η τοποθέτηση και η πυροδότηση πυρομαχικών από τη συσκευή. Επιπλέον, στην περίπτωση των συσκευών τύπου περιστρόφου:

α. Τα πρόσθια ανοίγματα της θαλάμης στενεύουν έτσι ώστε να εμποδίζεται η διαφυγή βολίδων από τη θαλάμη,

β. τα ανοίγματα αυτά είναι μετατοπισμένα σε σχέση με τη θαλάμη.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI

Πίνακας διαμετρημάτων αβολίδωτων φυσιγγίων διευκρινίσεις εννοιών

A/A Caliber

1. 4 mm Randz. court Blanc

2. 4 mm Randz. long Blanc

3. 6 mm Flobert Blanc

4. 8 mm Blanc

5. 9 mm PA Blanc

6. 10TK

7. 22 Long Blanc

8. 315 Blanc

9. 320 Court Blanc

10. 35 Blanc

11. 35 R Blanc

12. 380R Blanc/9 mm R Blanc

13. 45 K Blanc

14. Cal. 16 Blanc

15. Cal. 12 Blanc

16. Διευκρινίσεις εννοιών

Caliber

Διαμέτρημα

Στις περιπτώσεις, εκτός από τα σημεία 14 και 15, που δεν αναγράφεται η μονάδα μέτρησης σε χιλιοστά (mm) σε συνέχεια του αριθμητικού μέρους, εννοείται ως μονάδα μέτρησης η ίντσα (inch) π.χ. 22 Long Blanc δηλ. .22 Long Blanc ή 22 εκατοστά της ίντσας

mm (millimeter) Χιλιοστά

Randz. ή Rimfire

Περιφερειακής επίκρουσης

(όταν αφορά σε όπλα)

Περιφερειακής πυροδότησης

(όταν αφορά σε πυρομαχικά)

Blanc Cartouche ή Blanc Cartridge Αβολίδωτο φυσίγγιο κρότου

Court Βραχύ

Long Μακρύ

Flobert Blanc Αβολίδωτο φυσίγγιο τύπου Flobert

The designation “Blanc” can be indicated in one of the languages used by the C.I.P. Member Countries or can be replaced by the letter K

Ο χαρακτηρισμός φυσιγγίων με τη λέξη «Blanc» μπορεί να αναγράφεται σε μια από τις γλώσσες που χρησιμοποιούν τα Κράτη Μέλη της C.I.P. ή μπορεί να αντικατασταθεί από τον γραμματικό χαρακτήρα «K»

PA (Pistol Automatic)

Πιστόλι με ημιαυτόματο μηχανισμό λειτουργίας

(Semi Auto)

10TK 10mm Blanc

[(TK) Tekhkrim]

P (Pistol) Πιστόλι

R (Revolver) Περίστροφο

Cal. 16 Blanc, Cal. 12 Blanc Αβολίδωτα φυσίγγια κρότου, διαμετρήματος φυσιγγίων όπλων με λεία κάνν

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 20 Απριλίου 2022

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Εθνικής Άμυνας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Προστασίας του Πολίτη ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕOΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 20 Απριλίου 2022

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ