ΝΟΜΟΣ 4918/2022

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4918 ΦΕΚ Α 68/31.3.2022

Μετατροπή του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.) σε Ανώνυμη Εταιρεία με τον τίτλο «Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων» και κύρωση του Καταστατικού της και  άλλες διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΚΥΡΩΣΗ KΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 2 Καταστατικό Άρθρο πρώτο Σύσταση Εταιρική επωνυμία Άρθρο δεύτερο Έδρα της Εταιρείας Άρθρο τρίτο Διάρκεια της Εταιρείας Άρθρο τέταρτο Σκοπός της Εταιρείας Άρθρο πέμπτο Καλυπτόμενοι κίνδυνοι Ποσοστό κάλυψης Άρθρο έκτο Μετοχικό κεφάλαιο Άρθρο έβδομο Σύγκληση, συγκρότηση, λειτουργία και αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης Άρθρο όγδοο Σύγκληση, συγκρότηση και λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου Άρθρο ένατο Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου Άρθρο δέκατο Έσοδα Άρθρο ενδέκατο Εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου Άρθρο δωδέκατο Θέματα προσωπικού Άρθρο δέκατο τρίτο Εσωτερικοί Κανονισμοί Άρθρο δέκατο τέταρτο Διάθεση κερδών Άρθρο δέκατο πέμπτο Εταιρική χρήση Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις Άρθρο δέκατο έκτο Ορκωτοί ελεγκτές Άρθρο δέκατο έβδομο Έργα Προμήθειες Υπηρεσίες Άρθρο δέκατο όγδοο Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου Οργάνωση και αρμοδιότητες Άρθρο δέκατο ένατο Λύση της εταιρείας και εκκαθάριση της περιουσίας της

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 3 Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 4 Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Β’: ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Άρθρο 5 Ειδικότερες ρυθμίσεις για τους υπολόγους Χ.Ε.Π. της παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 136/1998

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ : ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 6: Ρυθμίσεις για την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της Αττικής Εξουσιοδοτική διάταξη

Άρθρο 7: Αναστολή εκτέλεσης πρωτοκόλλων κατεδάφισης και διοικητικής αποβολής Τροποποίηση του άρθρου 247 του ν. 4782/2021

Άρθρο 8: Συμπλήρωση εκκρεμών αιτήσεων αδειοδότησης κεραιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 4635/2019

Άρθρο 9: Ρύθμιση θεμάτων ολοκλήρωσης διαδικασίας μετάταξης υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

Άρθρο 10: Υλοποίηση Προγραμμάτων για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

ΜΕΡΟΣ Γ’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 11Έναρξη ισχύος

ΜΕΡΟΣ Α’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

1. Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων» (Ο.Α.Ε.Π.), που ιδρύθηκε με τον ν. 1796/1988 (Α’ 152), μετατρέπεται σε ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε.» και τους διακριτικούς τίτλους «Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε.» και «Export Credit Greece» και διέπεται εφεξής από τις ρυθμίσεις του παρόντος, τον ν. 4548/2018 (Α’ 104) και το καταστατικό της.

2. Η «Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε.», δεδομένου ότι έχει συσταθεί για την κάλυψη αναγκών γενικού συμφέροντος που έχουν εμπορικό χαρακτήρα, έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις των ν. 3429/2005 (Α’ 314), 4013/2011 (Α’ 204), 4354/2015 (Α’ 176), 4412/2016 (Α’ 147) και 4706/2020 (Α’ 136), καθώς και η υπ’ αρ. 33/2006 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (Α’ 280), εφαρμοζομένων πάντως των άρθρων 20 έως 23 του ν. 4735/2020 (Α’ 197).

Εφόσον η Εταιρεία δεν αποτελεί φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, δεν εφαρμόζεται ο ν. 4270/2014 (Α’ 143). Σε περίπτωση που η Εταιρεία ενταχθεί στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, η Εταιρεία και οι άμεσες θυγατρικές της εξακολουθούν να εξαιρούνται από τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου, ενώ οι διατάξεις του ν. 4270/2014 και τα κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθέντα προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις που αφορούν στην κατάρτιση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ), στην κατάρτιση του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού, καθώς και στην υποβολή δημοσιονομικών αναφορών, εφαρμόζονται μόνο ως προς:

α) την τήρηση των διαδικασιών και προθεσμιών αναφορικά με την κατάρτιση του ΜΠΔΣ και του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού,

β) την υποβολή ετήσιου προϋπολογισμού και οποιασδήποτε αναπροσαρμογής του κατά τη διάρκεια του έτους (προϋπολογιστικά),

γ) την υποβολή μηνιαίας αναφοράς εκτέλεσης προϋπολογισμού και χρηματοδότησης (απολογιστικά),

δ) την υποβολή μηνιαίων μισθολογικών στοιχείων (απολογιστικά) και

ε) μηνιαίας σύνοψης μητρώου δεσμεύσεων (απολογιστικά σε μηνιαία βάση, ετήσια μεγέθη).

3. Για την επίτευξη των σκοπών της η «Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε.» μπορεί να ιδρύει, σύμφωνα με τον ν. 4548/2018 (Α’ 104), θυγατρικές ανώνυμες εταιρείες ή εταιρείες ειδικού σκοπού, στις οποίες ισχύουν οι εξαιρέσεις της παρ. 2. Για την επίτευξη των σκοπών της μπορεί, επίσης, να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες και άλλα νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς με αυτούς σκοπούς.

4. Η «Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε.» εποπτεύεται από τον Υπουργό Εξωτερικών.

5. Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας για συγκεκριμένες δραστηριότητές της, ήτοι από κάθε είδους εγγυήσεις, ασφαλίσεις, αντασφαλίσεις «μη εμπορεύσιμων κινδύνων» (nonmarketable risks), όπως εκάστοτε αυτοί ορίζονται από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχουν την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου εφόσον έχει εκδοθεί απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η οποία καθορίζει το όριο και τους όρους της εγγυοδοσίας, όπως προμήθεια εγγύησης. Το όριο του πρώτου εδαφίου εξαιρείται από το ετήσιο όριο εγγυήσεων του άρθρου 104 του ν. 4549/2018 (Α’ 105).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΚΥΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 2
Καταστατικό
Το Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε.» έχει ως εξής:

«Άρθρο πρώτο Σύσταση Εταιρική επωνυμία

1. Συστήνεται με το παρόν ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε.» και τους διακριτικούς τίτλους «Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε.» και «Export Credit Greece». Στις διεθνείς συναλλαγές η Εταιρεία χρησιμοποιεί την επωνυμία «Export Credit Greece S.A.» ή πιστή μετάφρασή της σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα και τον διακριτικό τίτλο «Export Credit Greece» ή «ECG».

Άρθρο δεύτερο Έδρα της Εταιρείας

1. Ως έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. 2. Η Εταιρεία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού

Συμβουλίου, να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή άλλης μορφής εγκατάσταση σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

Άρθρο τρίτο Διάρκεια της Εταιρείας

Η διάρκεια της Εταιρείας είναι αόριστου χρόνου. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να μετατρέπεται σε ορισμένου χρόνου.

Άρθρο τέταρτο Σκοπός της Εταιρείας

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι οι ασφαλίσεις, αντασφαλίσεις, συνασφαλίσεις και η παροχή εγγυήσεων

και αντεγγυήσεων για πολιτικούς, οικονομικούς και εμπορικούς κινδύνους, καθώς και για κάθε άλλο συναφή κίνδυνο, οι οποίοι συνδέονται με την εξαγωγική και επενδυτική δραστηριότητα και την εν γένει διεθνή δραστηριότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς και των θυγατρικών τους ή συνδεδεμένων αυτών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων και θυγατρικών ή συνδεδεμένων αυτών αλλοδαπών εταιρειών. Η Εταιρεία έχει σκοπό να προσφέρει χρηματοοικονομικά εργαλεία για την ανάπτυξη της εξαγωγικής δραστηριότητας της ελληνικής επιχειρηματικότητας και τη διεθνοποίηση της ελληνικής οικονομίας. Η Εταιρεία λειτουργεί σύμφωνα με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο και τις διεθνείς συμφωνίες που διέπουν τους οργανισμούς ή τις εταιρείες εξαγωγικών πιστώσεων.

2. Η δραστηριότητα της Εταιρείας καλύπτει την ασφάλιση, εγγύηση και χρηματοδότηση βραχυπροθέσμων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων και κάθε είδους πράξεις που συνδέονται με την εξαγωγική δραστηριότητα και τη διεθνοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων, των θυγατρικών τους ή συνδεδεμένων αυτών εταιρειών.

3. Στον εταιρικό σκοπό περιλαμβάνονται, επίσης, η παροχή: α) εξαγωγικών πιστώσεων, β) ασφαλιστικής κάλυψης και γ) εγγυήσεων σε αλλοδαπές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε έργα στρατηγικής σημασίας για την ελληνική οικονομία, που συνδέονται με την εξωστρέφεια, την οικονομική ανάπτυξη, την αύξηση της παραγωγικής δραστηριότητας και την απασχόληση, με όρους ιδιωτικής οικονομίας και σύμφωνα με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο, καθώς και τις διεθνείς συμφωνίες που διέπουν τους οργανισμούς ή τις εταιρείες εξαγωγικών πιστώσεων.

4. Ασφαλιστική κάλυψη και εγγυήσεις μπορούν να παρέχονται και σε ημεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα και σε άλλους χρηματοπιστωτικούς και χρηματοδοτικούς οργανισμούς ή φορείς, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί υπάγονται σε κανόνες εποπτείας, οργάνωσης και λειτουργίας ισοδύναμους με τους οριζόμενους στο εθνικό ή το ενωσιακό δίκαιο για αντίστοιχους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, και χορηγούν πιστώσεις για την κάλυψη των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στις παρ. 1 και 2.

5. Περαιτέρω, η Εταιρεία έχει ως σκοπό: α) τη διευκόλυνση της πρόσβασης των εξαγωγικών επιχειρήσεων σε πηγές χρηματοδότησης, β) την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και επαγγελματικής κατάρτισης σε εξαγωγικές επιχειρήσεις και στον δημόσιο τομέα και γ) την προώθηση της εξαγωγικής πολιτικής της Χώρας.

6. Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρεία δύναται να συνεργάζεται και να συνάπτει συμβάσεις με χρηματοπιστωτικούς και χρηματοδοτικούς οργανισμούς με έδρα στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, καθώς και με αντίστοιχους οργανισμούς εξαγωγικών πιστώσεων άλλων χωρών για όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της. Προσθέτως, δύναται να συνάπτει συμφωνίες με παρέχοντες υπηρεσίες αντασφάλισης, εμπορικής πληροφόρησης και μεσιτείας. Δύναται, επίσης, να συνεργάζεται με επιχειρηματικούς και εξαγωγικούς φορείς, επιμελητήρια και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους φορείς με αντικείμενο ευρωπαϊκά και διεθνή χρηματοδοτικά προγράμματα βοήθειας προς τρίτες χώρες για τους τομείς που αφορούν στην προώθηση των εξαγωγών και στην ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας διεθνώς.

Άρθρο πέμπτο Καλυπτόμενοι κίνδυνοι Ποσοστό κάλυψης

1. Οι καλυπτόμενοι κίνδυνοι είναι οι κίνδυνοι ζημίας που προκαλούνται από πολιτικούς, οικονομικούς, εμπορικούς και πιστωτικούς κινδύνους και οι συναφείς με αυτούς κίνδυνοι, σύμφωνα με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο, καθώς και τις διεθνείς συμφωνίες που διέπουν τους οργανισμούς ή τις εταιρείες εξαγωγικών πιστώσεων.

2. Το ποσοστό της κάλυψης που παρέχει η Εταιρεία δεν μπορεί να υπερβαίνει το ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) της ζημίας ή της υποχρέωσης για την οποία εγγυάται.

Άρθρο έκτο Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των ογδόντα οκτώ χιλιάδων σαράντα (88.040,00) ευρώ, το οποίο καλύπτεται από ίδια κεφάλαια του μετατρεπόμενου νομικού προσώπου και διαιρείται σε χίλιες (1.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ογδόντα οκτώ ευρώ και τεσσάρων λεπτών (88,04) εκάστης. Η δε διαφορά από το κεφάλαιο του μετατρεπόμενου νομικού προσώπου ποσού ενός ευρώ και εννέα λεπτών (1,09) άγεται σε πίστωση του Λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο από μετατροπή νομικού προσώπου».

2. Η καθαρή θέση της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό που προσδιορίζεται με ημερομηνία 31η Δεκεμβρίου 2021 από την έκθεση αποτίμησης δύο (2) ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικής εταιρείας, όλων των ακινήτων και κινητών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και όλων των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του μετατρεπόμενου νομικού προσώπου που περιέρχονται την προαναφερόμενη ημερομηνία στην Εταιρεία, ως καθολική διάδοχο αυτού.

Η καθαρή θέση που προκύπτει καλύπτει το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου και του αποθεματικού υπέρ το άρτιο, όπως προσδιορίζεται ανωτέρω, και το υπόλοιπο μη κεφαλαιοποιούμενο τμήμα της παραμένει ως ειδικό αποθεματικό για την εκπλήρωση των σκοπών της.

Άρθρο έβδομο Σύγκληση, συγκρότηση, λειτουργία και αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση (τακτική γενική συνέλευση). Η πρώτη Γενική Συνέλευση συνέρχεται εντός δύο (2) μηνών από τη σύσταση της Εταιρείας. Η γενική συνέλευση είναι αρμόδια να εγκρίνει, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, το Στρατηγικό Σχέδιο.

Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της, όπως προβλέπεται στο παρόν και στον ν. 4548/2018 (Α’ 104).

2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε το Διοικητικό Συμβούλιο το κρίνει σκόπιμο και αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).

3. Τη Γενική Συνέλευση συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο με πρόσκληση, στην οποία προσδιορίζονται ο τόπος, η χρονολογία και η ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια.

4. Στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης το ελληνικό Δημόσιο, ως μοναδικός μέτοχος της Εταιρείας, εκπροσωπείται από τον εποπτεύοντα Υπουργό Εξωτερικών και τον Υπουργό Οικονομικών.

5. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να λαμβάνονται, χωρίς συνεδρίαση, κατ’ αναλογική εφαρμογή των άρθρων 135 και 136 του ν. 4548/2018.

Άρθρο όγδοο Σύγκληση, συγκρότηση και λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), τα μέλη του οποίου επιλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση ορίζει, μεταξύ αυτών, τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας μπορεί να είναι και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή/ και των άμεσων θυγατρικών της εταιρειών.

Οι αμοιβές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, καθώς και οι αποζημιώσεις των υπόλοιπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Η διοίκηση της Εταιρείας περιλαμβάνει τη διαχείριση και τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπησή της. Η εταιρεία εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα και απέναντι σε κάθε αρχή ή νομικό ή φυσικό πρόσωπο από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από ειδικά εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο για τη συγκεκριμένη περίπτωση.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και μπορεί να ανανεώνεται.

4. Τρία (3) τουλάχιστον από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά. Ως ανεξάρτητα νοούνται τα μέλη που δεν έχουν εξάρτηση με την Εταιρεία με την έννοια ότι: α) δεν διατηρούν επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέση με την Εταιρεία ή με θυγατρική της ή με άλλη επιχείρηση που συνδέεται εμπορικά με την Εταιρεία, σχέση που, από τη φύση της, επηρεάζει την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας, ιδίως, όταν η επιχείρηση αυτή είναι σημαντικός προμηθευτής ή πελάτης της Εταιρείας, β) δεν κατέχουν θέση Προέδρου του Δ.Σ., εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. ή διευθυντικού στελέχους στην Εταιρεία ή σε επιχείρηση που συνδέεται με την Εταιρεία με σχέση μητρικής θυγατρικής, γ) δεν διατηρούν σχέση εξαρτημένης εργασίας, έργου ή έμμισθης εντολής με την Εταιρεία ή με επιχειρήσεις συνδεδεμένες με αυτήν με σχέση μητρικής θυγατρικής, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4548/2018 (Α’ 104), δ) δεν έχουν συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού ούτε είναι σύζυγοι ή συμβίοι εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντικού στελέχους της Εταιρείας ή επιχείρησης, που συνδέεται με αυτήν με σχέση μητρικής-θυγατρικής.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να έχουν τα απαιτούμενα εχέγγυα αξιοπιστίας, ακεραιότητας και πείρας, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή και συνετή διαχείριση της Εταιρείας και να διαθέτουν επαρκή χρόνο για την ενασχόληση με τις υποθέσεις της Εταιρείας. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, ως συνόλου, πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα μέλη του διαθέτουν ευρύ φάσμα γνώσεων και εμπειριών ως προς τα αντικείμενα της Εταιρείας, ιδίως, σε θέματα ασφάλισης πιστώσεων, χρηματοοικονομικά, τραπεζικά, επενδυτικά, διοίκησης επιχειρήσεων και διαχείρισης κεφαλαίων, έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η ομαλή λειτουργία της Εταιρείας και η άσκηση εποπτείας επί του συνόλου των λειτουργιών της.

Η παύση των μελών δεν θεμελιώνει δικαίωμα οποιασδήποτε μορφής αποζημίωσης έναντι του Ελληνικού Δημοσίου ή της Εταιρείας.

Σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας του μέλους ή μελών του Δ.Σ., λόγω παραίτησης, θανάτου, οικειοθελούς αποχώρησης, ανάκλησης ή εξ οιουδήποτε άλλου λόγου έκπτωσης, πριν από τη λήξη της θητείας τους, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας έως την αντικατάσταση των εκλιπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι τα μέλη αυτά είναι τουλάχιστον πέντε (5). Η αδικαιολόγητη απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονική περίοδο μεγαλύτερη από τρεις (3) μήνες λογίζεται ως παραίτησή του.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ένα από τα μέλη του ως Αντιπρόεδρο, που αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του. Η αναπλήρωση του Προέδρου από τον Αντιπρόεδρο ή άλλο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος δεν του προσδίδει την ιδιότητα του εκτελεστικού μέλους.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα πέντε (5) τουλάχιστον μέλη του, μεταξύ των οποίων ο Διευθύνων Σύμβουλος, και αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν και τουλάχιστον μια (1) φορά κάθε μήνα, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που γνωστοποιείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και περιλαμβάνει τον τόπο, την ημέρα και ώρα, καθώς και τα θέματα της συνεδρίασης με σαφήνεια, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανένα δεν αντιλέγει στη λήψη τους.

8. Το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου συνεπικουρεί νομικός σύμβουλος, ο οποίος παρίσταται και συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

9. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή

και ως προς όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

10. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Χρέη γραμματέα εκτελεί πρόσωπο που απασχολείται στην Εταιρεία. Στα πρακτικά επίσης καταχωρίζονται και τα ονόματα των μελών που ήταν παρόντα στη συνεδρίαση. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα μέλη που ήταν παρόντα στη συνεδρίαση, είτε ιδιοχείρως είτε με ηλεκτρονικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Άρθρο ένατο Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στην πραγμάτωση του σκοπού της, με εξαίρεση τα θέματα που ανήκουν στις αρμοδιότητες του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου και τα θέματα επί των οποίων η αποκλειστική αρμοδιότητα ανήκει, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, στη Γενική Συνέλευση.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, συγκαλεί σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Όταν ο Πρόεδρος δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ασκεί ο Αντιπρόεδρος. Ο Πρόεδρος δεν είναι εκτελεστικός.

3. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και η ιδιότητά του δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ανατίθεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την συγκρότησή του σε σώμα, πλήρης διαχειριστική και αντιπροσωπευτική εξουσία. Στο πλαίσιο της εξουσίας αυτής ο Διευθύνων Σύμβουλος προΐσταται όλων των υπηρεσιών της Εταιρείας, διευθύνει το έργο τους, λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στο πλαίσιο που τίθεται από την κείμενη νομοθεσία, το καταστατικό, τους κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας, τα εγκεκριμένα προγράμματα και προϋπολογισμούς, καθώς επίσης και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου, ιδίως, ανήκουν:

α. Η κατάρτιση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων της Εταιρείας και η υποβολή αυτού προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, δύο (2) τουλάχιστον μήνες πριν από την έναρξη του οικονομικού έτους,

β. η υποβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας των προτάσεων και των εισηγήσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση των σκοπών του άρθρου 4,

γ. η σύνταξη του ετήσιου απολογισμού της Εταιρείας, μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη εκάστου οικονομικού έτους,

δ. η εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου,

ε. η κατάρτιση συμβάσεων οικονομικού αντικειμένου μέχρι του ποσού εκείνου που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο,

στ. η εισήγηση επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης στο Διοικητικό Συμβούλιο, με περαιτέρω δυνατότητα εισήγησης επί θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης προς λήψη απόφασης, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό,

ζ. ο έλεγχος της καθημερινής εργασίας της Εταιρείας, καθώς επίσης και η άσκηση εποπτείας επί της διεξαγωγής των εργασιών κάθε λειτουργικής μονάδας και οργανωτικού τομέα της Εταιρείας και επί της άσκησης των καθηκόντων του πάσης φύσεως προσωπικού της Εταιρείας,

η. η απόφαση για θέματα του προσωπικού της Εταιρείας, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των οικείων Κανονισμών της Εταιρείας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να μεταβιβάζει μέρος των αρμοδιοτήτων του που προβλέπονται από τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους γενικούς διευθυντές, στους διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν απουσιάζει ή κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο, αναπληρώνεται από πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Πέραν των ανωτέρω αρμοδιοτήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του, μπορεί να αναθέτει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και άλλες αρμοδιότητες.

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, υπό την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 8 του παρόντος, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού, ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Το βάρος απόδειξης των περιστατικών που αίρουν τη δέσμευση της εταιρείας, φέρει η ίδια η Εταιρεία.

Άρθρο δέκατο Έσοδα

1. Τα έσοδα της Εταιρείας προέρχονται από: α) Εισπράξεις από ασφάλιστρα και αντασφάλιστρα, β) προμήθειες από την παροχή εγγυήσεων, αντεγγυήσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, γ) προμήθειες από την παροχή χρηματοδοτήσεων, την

προεξόφληση και πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων,

δ) έσοδα από την παροχή εμπορικών πληροφοριών, συμβουλών και λοιπών συναφών υπηρεσιών,

ε) κέρδη από την είσπραξη ή μεταβίβαση ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων που έχουν εκχωρηθεί στην Εταιρεία,

στ) κέρδη από επενδύσεις χαρτοφυλακίου και από τη διαχείρισή του,

ζ) πρόσοδοι από την περιουσία της και η) έσοδα από τις εν γένει δραστηριότητές της. 2. Τα έσοδα της Εταιρείας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση του σκοπού της.

3. Η Εταιρεία δύναται να αποδέχεται και να προβαίνει σε χορηγίες στο πλαίσιο της αποστολής της και για την επιτυχή εκπλήρωση του σκοπού και των στόχων της.

Άρθρο ενδέκατο Εγγύηση ελληνικού Δημοσίου

1. Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας από κάθε είδους εγγυήσεις, ασφαλίσεις, αντασφαλίσεις «μη εμπορεύσιμων κινδύνων» (non-marketable risks), όπως εκάστοτε αυτοί ορίζονται από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που παρέχονται σύμφωνα με τις παρ. 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 4, έχουν την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου εφόσον έχει εκδοθεί απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που καθορίζει το όριο και τους όρους της εγγυοδοσίας.

2. Για την εγγύηση καταβάλλεται προμήθεια από την Εταιρεία που λειτουργεί πάντα υπέρ του ασφαλισμένου δικαιούχου της εγγύησης, ασφάλισης και αντασφάλισης.

Άρθρο δωδέκατο Θέματα προσωπικού

1. Η Εταιρεία και οι θυγατρικές της προσλαμβάνουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου. Οι συμβάσεις εργασίας του προσωπικού διέπονται από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων του παρόντος, για τα θέματα του προσωπικού της Εταιρείας και των θυγατρικών της δεν εφαρμόζονται κανόνες δικαίου που αφορούν ζητήματα πρόσληψης, αξιολόγησης, εξέλιξης, αμοιβών και όρων εργασίας του προσωπικού του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου επίσης, συνάπτονται οι συμβάσεις έμμισθης εντολής, έργου και μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών που διέπονται από τις διατάξεις του κοινού δικαίου.

2. Οι διαδικασίες και τα κριτήρια επιλογής και πρόσληψης του προσωπικού ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Προσωπικού και Αποδοχών της Εταιρείας που εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι σχετικοί κανόνες που θέτει ο Κανονισμός είναι σύμφωνοι με τις αρχές της ισότητας, της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της αμεροληψίας. Οι θυγατρικές εταιρείες μπορούν να εκδίδουν δικό τους Κανονισμό Προσωπικού και Αποδοχών ρυθμίζοντας ειδικότερα θέματα αυτού, με βάση τις ανάγκες τους.

3. Οι προσλήψεις πάσης φύσεως προσωπικού της Εταιρείας με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου γίνονται στο πλαίσιο της πολιτικής προσλήψεων που εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με βάση τον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας και τον Κανονισμό Προσωπικού και Αποδοχών. Οι προσλήψεις διενεργούνται ύστερα από δημόσια προκήρυξη, η οποία εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εκδίδεται από τα αρμόδια όργανα της εταιρείας μετά από έλεγχο του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) κατά την παρ. 4, με την οποία καθορίζονται ενδεικτικά:

α) Ο αριθμός ανά κατηγορία και ειδικότητα του προσωπικού που θα προσληφθεί,

β) τα απαιτούμενα, κατά κατηγορία ή ειδικότητα, τυπικά και ουσιαστικά προσόντα,

γ) τα κριτήρια επιλογής και η μοριοδότησή τους, δ) η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, ο τρόπος υποβολής τους και η υπηρεσία υποδοχής τους,

ε) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής τους,

στ) η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων, συμπεριλαμβανομένης τυχόν συνέντευξης, η διαδικασία σύνταξης των πινάκων κατάταξης, τα αρμόδια όργανα, η διαδικασία ελέγχου νομιμότητας των πινάκων κατάταξης και η ολοκλήρωση της διαδικασίας,

ζ) το δικαίωμα άσκησης ένστασης, ο τρόπος και χρόνος άσκησής της και το όργανο εξέτασής της.

4. Οι προβλέψεις της Προκήρυξης και ιδίως των περ. α) έως ζ) της παρ. 3 καθορίζονται κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, καθώς και χωρίς έγκριση από την Επιτροπή της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (Α’ 280), τηρουμένων των αρχών της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της ισότητας, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις εσωτερικές διαδικασίες της Εταιρείας.

5. Η Προκήρυξη αποστέλλεται στο Α.Σ.Ε.Π., το οποίο εγκρίνει ή τροποποιεί αυτήν μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την περιέλευση σε αυτό του σχεδίου προκήρυξης. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των δέκα (10) ημερών, τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του Α.Σ.Ε.Π.

6. Η αξιολόγηση των αιτήσεων διενεργείται από τριμελή Επιτροπή, συγκροτούμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στην οποία μετέχει ο Διευθύνων Σύμβουλος. Η Επιτροπή συντάσσει προσωρινούς πίνακες κατάταξης, τους οποίους δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Κατά των πινάκων αυτών ασκείται ένσταση μόνο για λόγους νομιμότητας εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επομένη της καταχώρισης αυτών στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Οι ενστάσεις εξετάζονται από Επιτροπή Ενστάσεων, συγκροτούμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Επιτροπή Ενστάσεων καταρτίζει και τον οριστικό πίνακα προσληπτέων και απορριπτέων, τον οποίο αποστέλλει στο Α.Σ.Ε.Π. για έλεγχο εντός δέκα (10) ημερών από την κατάρτισή του. Το Α.Σ.Ε.Π., αφού ελέγξει τη νομιμότητα του οριστικού πίνακα προσληπτέων και απορριπτέων, σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες κυρώνει αυτόν και τον επιστρέφει στην Εταιρεία. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των είκοσι (20) ημερών, τεκμαίρεται η έγκριση από το Α.Σ.Ε.Π. του οριστικού πίνακα προσληπτέων και απορριπτέων.

7. Η πλήρωση θέσεων επιπέδου ευθύνης, ήτοι Γενικών Διευθυντών, Διευθυντών, Προϊσταμένων Τμημάτων, δύναται να πραγματοποιείται και με συμβάσεις ορισμένου χρόνου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατόπιν δημόσιας προκήρυξης. Η προκήρυξη εκδίδεται με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας και περιέχει τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα που πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση, τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής, την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας και τον τρόπο υποβολής τους, καθώς, επίσης, τον τρόπο και τα δικαιολογητικά απόδειξης των προσόντων, των κριτηρίων και τον ιδιοτήτων που λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή.

Η θητεία των ανωτέρω προσώπων που προσλαμβάνονται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στα τρία (3) έτη, με δυνατότητα ανανέωσης μία φορά για ακόμη τρία (3) έτη, με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας. Οι αποδοχές τους και οι λοιποί όροι των συμβάσεων καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ.

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας.

Η πλήρωση των θέσεων επιπέδου ευθύνης δύναται να γίνει και με τοποθέτηση σε αυτές στελεχών, τα οποία εργάζονται στην Εταιρεία, ομοίως με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορούν να προσλαμβάνονται απευθείας έως δύο (2) ειδικοί συνεργάτες για τις ανάγκες του γραφείου του. Οι ειδικοί συνεργάτες αποχωρούν αυτοδικαίως ταυτόχρονα με την αποχώρηση, για οποιονδήποτε λόγο, του οργάνου που τους προσέλαβε, χωρίς άλλη διαδικασία και η αποχώρησή τους δεν γεννά οιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλη αξίωση, ούτε προνόμιο ή προτίμηση.

9. Η Εταιρεία και οι θυγατρικές της μπορούν να αποφασίζουν τον δανεισμό εργαζομένων από την Εταιρεία στις θυγατρικές της, ή από μία θυγατρική σε άλλη θυγατρική, ή από τις θυγατρικές στην Εταιρεία, υπό την προϋπόθεση τήρησης των οικείων συμβάσεων και σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού Προσωπικού και Αποδοχών.

Άρθρο δέκατο τρίτο Εσωτερικοί Κανονισμοί

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρίνονται οι Κανονισμοί: α) Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας, β) Προσωπικού και Αποδοχών, γ) Προμηθειών, και δ) Εσωτερικού Ελέγχου.

2. Με τον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας καθορίζονται η διάρθρωση των υπηρεσιών της Εταιρείας, η κατανομή των αρμοδιοτήτων, ο τρόπος λειτουργίας και η σχέση των υπηρεσιών μεταξύ τους και με τη διοίκηση και κάθε άλλο ζήτημα που σχετίζεται με την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία της Εταιρείας. Με τον Κανονισμό συνιστάται Επιτροπή Ελέγχου, οι αρμοδιότητες της οποίας καθορίζονται από τον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Επιτροπή Ελέγχου έχει ως έργο την αντικειμενική και ανεξάρτητη εποπτεία των λειτουργιών της Εταιρείας και τη διενέργεια ελέγχων, προκειμένου να διασφαλίζονται η σύννομη λειτουργία της Εταιρείας και η επάρκεια και αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της. Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη, δύο (2) τουλάχιστον από τα οποία είναι ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και τα οποία ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση.

3. Με τον Κανονισμό Προσωπικού και Αποδοχών καθορίζονται οι θέσεις του προσωπικού, τα προσόντα και οι όροι πρόσληψής του, οι όροι εργασίας και οι αμοιβές, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του προσωπικού, οι διαδικασίες αξιολόγησης της απόδοσης των υπαλλήλων

και οι διαδικασίες πειθαρχικού ελέγχου, τα σχετικά με τις μετακινήσεις του προσωπικού, το επιτρεπόμενο ύψος δαπανών σχετικά με τις εκτός έδρας μετακινήσεις και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά στο προσωπικό.

4. Με τον Κανονισμό Προμηθειών ρυθμίζονται οι όροι και οι διαδικασίες ανάθεσης μελετών, υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων και εργασιών, προμηθειών κινητών πραγμάτων, εξοπλισμού και συναφών εργασιών, αγορών ακινήτων και μισθώσεων και κάθε σχετικό θέμα.

5. Με τον Κανονισμό Εσωτερικού Ελέγχου καθορίζονται οι αρχές που διέπουν την παρακολούθηση και τον έλεγχο του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας και του καταστατικού της Εταιρείας, τη συμμόρφωση της Εταιρείας με την ελληνική και ενωσιακή νομοθεσία, καθώς και θέματα εκτίμησης και διαχείρισης κινδύνων, σύγκρουσης συμφερόντων, υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας και απορρήτου και θέματα ανταγωνισμού.

6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για τις θυγατρικές της Εταιρείας, προσαρμοζόμενες κατάλληλα και ανάλογα με τον σκοπό και τις δραστηριότητές τους.

Άρθρο δέκατο τέταρτο Διάθεση κερδών

Διαχειριστικά πλεονάσματα της εταιρείας διατίθενται κατ’ επιλογή για τους ακόλουθους σκοπούς:

α) Τη δημιουργία αποθεματικού, β) την πραγματοποίηση επενδύσεων, και γ) τη βελτίωση των όρων παροχής των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Άρθρο δέκατο πέμπτο Εταιρική χρήση Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Η πρώτη διαχειριστική χρήση αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου αυτού και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους δημοσίευσης.

2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο δέκατο έκτο Ορκωτοί ελεγκτές

Ο τακτικός έλεγχος της Εταιρείας λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η δε εκλογή των κατά περίπτωση τακτικών ελεγκτών της αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο δέκατο έβδομο Έργα Προμήθειες Υπηρεσίες

Οι όροι και οι διαδικασίες ανάθεσης μελετών, εκτέλεσης έργων και εργασιών, παροχής υπηρεσιών, προμηθειών κινητών πραγμάτων και εξοπλισμού και συναφών εργασιών, αγορών ακινήτων, ανταλλαγών και πωλήσεων ακινήτων και κινητών πραγμάτων, μισθώσεων, εκμισθώσεων και γενικά παραχωρήσεων χρήσης και κάθε άλλου ενοχικού ή εμπράγματου δικαιώματος σε περιουσιακά στοιχεία

της Εταιρείας και των θυγατρικών της, ρυθμίζονται με κανονισμούς που εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ή των θυγατρικών της αντίστοιχα, μη εφαρμοζομένου του ν. 4412/2016 (Α’ 147), υπό την επιφύλαξη πάντως των διατάξεων του ενωσιακού δικαίου.

Άρθρο δέκατο όγδοο Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου Οργάνωση και αρμοδιότητες

1. Για τον έλεγχο της ορθής και αποτελεσματικής λειτουργίας της Εταιρείας προς εξυπηρέτηση του σκοπού της και της επίτευξης των στόχων της, συστήνεται Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου που αποτελείται από τουλάχιστον έναν (1) εσωτερικό ελεγκτή.

2. Ο εσωτερικός ελεγκτής ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου. Δεν μπορούν να ορισθούν ως εσωτερικοί ελεγκτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντικά στελέχη, τα οποία έχουν και άλλες εκτός του εσωτερικού ελέγχου αρμοδιότητες ή συγγενείς των παραπάνω μέχρι και του δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.

3. Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου λειτουργεί ως ανεξάρτητη, αντικειμενική και συμβουλευτική υπηρεσία και αναφέρεται λειτουργικά στη Γενική Συνέλευση και στο Διοικητικό Συμβούλιο και υπηρεσιακά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας.

4. Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Παρακολουθεί την εφαρμογή και τη συνεχή τήρηση των κανονισμών και του καταστατικού της Εταιρείας, καθώς και τη συμμόρφωση της Εταιρείας με την ελληνική νομοθεσία και το ενωσιακό και διεθνές νομοθετικό πλαίσιο,

β) παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σχετικά με τη λειτουργία, τη δραστηριότητα και τα προγράμματά της ή για οποιοδήποτε άλλο θέμα ζητηθεί η συνδρομή της,

γ) αναφέρει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας περιπτώσεις σύγκρουσης των ιδιωτικών συμφερόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας με τα συμφέροντα της Εταιρείας, τις οποίες διαπιστώνει κατά την άσκηση των καθηκόντων της, ή περιπτώσεις παραβίασης της υποχρέωσης εμπιστευτικότητας, απορρήτου και μη ανταγωνισμού των ανωτέρω προσώπων και των υπαλλήλων της,

δ) Ενημερώνει εγγράφως μία (1) φορά το τρίμηνο τον εποπτεύοντα Υπουργό για τις δραστηριότητές της και συντάσσει ετήσια έκθεση ελέγχου ως προς την ορθή λειτουργία και επάρκεια των μηχανισμών διαχείρισης και αντιμετώπισης κινδύνων της Εταιρείας, η οποία συνοδεύει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Η έκθεση κοινοποιείται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο δέκατο ένατο Λύση της εταιρείας και εκκαθάριση της περιουσίας της

1. Η Εταιρεία λύεται: α) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, β) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση.

2. Τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η διαδικασία της εκκαθάρισης. Η Γενική Συνέλευση διορίζει τον εκκαθαριστή.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν, επίσης, να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 3
Μεταβατικές διατάξεις

1. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος η «Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε.» υπεισέρχεται αυτοδικαίως ως καθολική διάδοχος σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μετατρεπόμενου νομικού προσώπου.

Όλα τα περιουσιακά στοιχεία του μετατρεπόμενου νομικού προσώπου περιέρχονται στην «Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε.».

Η έκθεση απογραφής που περιέχει περιγραφή των ακινήτων του μετατρεπόμενου νομικού προσώπου, που περιέρχονται κατά κυριότητα στην «Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε.», καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία μεταγραφών των αρμόδιων υποθηκοφυλακείων και πραγματοποιούνται ατελώς οι απαιτούμενες κτηματολογικές εγγραφές.

Η κατά τα ανωτέρω μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων και κάθε άλλη πράξη που συνδέεται με αυτή απαλλάσσεται από κάθε φόρο, εισφορά ή τέλος.

Οι εκκρεμείς δίκες του μετατρεπόμενου νομικού προσώπου συνεχίζονται από την «Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε.», χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ειδικότερη διατύπωση ή ενέργεια για τη συνέχισή τους.

2. Τα μέλη του υφιστάμενου κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος και ο Γενικός Διευθυντής ορίζονται αντίστοιχα στις θέσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, και η θητεία τους διαρκεί έως τον διορισμό μελών Διοικητικού Συμβουλίου, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο όγδοο του καταστατικού, οπότε και λήγει αυτοδικαίως. Οι ανωτέρω εξακολουθούν να λαμβάνουν τις προβλεφθείσες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος αποδοχές έως την πρώτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας με την οποία λαμβάνεται απόφαση για το ύψος των αμοιβών και αποζημιώσεων σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου όγδοου του καταστατικού. Για τη λήξη της θητείας σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, δεν καταβάλλεται αποζημίωση.

3. Οι υφιστάμενες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, θέσεις μετακλητών υπαλλήλων που προβλέπονται στον Ο.Α.Ε.Π., δηλαδή οι θέσεις αναπληρωτή γενικού διευθυντή και γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 1796/1988 (Α’ 152) και οι τρεις (3) θέσεις υπαλλήλων στο γραφείο του Γενικού Διευθυντή, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με το π.δ. 125/1998 (Α’ 10), καταργούνται. Η κατάργησή τους δεν γεννά δικαίωμα οποιασδήποτε αποζημίωσης έναντι του Δημοσίου ή της Εταιρείας.

4. Το τακτικό προσωπικό που υπηρετεί, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, στον Ο.Α.Ε.Π. μεταφέρεται αυτοδικαίως ως προσωπικό της ανώνυμης εταιρείας και υπόκειται στο Οργανόγραμμα και τους νέους Κανονισμούς: α) Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας και β) Προσωπικού και Αποδοχών. Ο Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης Προσωπικού του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Β’ 897/1.12.1994) καταργείται. Ειδικότερα, το κάθε είδους τακτικό προσωπικό που υπηρετεί στον Ο.Α.Ε.Π. με σχέση εργασίας ή έμμισθης εντολής αορίστου χρόνου, εξαιρουμένων των μετακλητών υπαλλήλων, κατατάσσεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στις θέσεις εργασίας του εγκεκριμένου Οργανογράμματος και του Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας, καθώς και στις κλίμακες αποδοχών του Κανονισμού Προσωπικού και Αποδοχών, βάσει της εμπειρίας, της εκπαίδευσης, των ειδικών γνώσεων ή δεξιοτήτων, των τυπικών και ουσιαστικών του προσόντων εν γένει, καθώς και των ειδικών καθηκόντων τα οποία ασκεί, ανεξαρτήτως του βαθμού ή της ιεραρχικής θέσης που κατείχε πριν τη μεταφορά, και έπειτα από αξιολόγηση των κριτηρίων αυτών. Οι διαμορφωθείσες κατά την έναρξη ισχύος του νόμου μηνιαίες αποδοχές του άνω προσωπικού, στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται επιδόματα θέσεως ή ευθύνης και αποζημιώσεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), δεν δύνανται να μειωθούν.

Αποσπάσεις υπαλλήλων του Ο.Α.Ε.Π. προς τρίτους φορείς καταργούνται κατά παρέκκλιση των διατάξεων που αυτές αφορούν και οι υπάλληλοι επιστρέφουν αυτοδικαίως στην υπηρεσία τους. Εκκρεμή αιτήματα μετάταξης από την Εταιρεία ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά την ημερομηνία υποβολής του αντίστοιχου αιτήματος διατάξεις. Αποσπάσεις ή μετατάξεις υπαλλήλων του Δημοσίου προς τον νέο φορέα απαγορεύονται.

5. Έως την έκδοση των Κανονισμών που προβλέπονται στον παρόντα και την κατάταξη του υφιστάμενου προσωπικού, τα σχετικά θέματα, συμπεριλαμβανομένων και ζητημάτων μισθολογικής κατάστασης του προσωπικού της εταιρείας, εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις οι οποίες εφαρμόζονται μέχρι σήμερα στον Ο.Α.Ε.Π. και το προσωπικό του.

6. Το π.δ. 138/2000 (Α’ 119), ως προς την αύξηση του εγγυοδοτικού κεφαλαίου του Ο.Α.Ε.Π., διατηρείται σε ισχύ έως την έκδοση της υπουργικής απόφασης της παρ. 5 του άρθρου 1 του παρόντος για το όριο εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου και τους όρους αυτής.

7. Για την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας εφαρμόζονται το παρόν και η νομοθεσία για τις ανώνυμες εταιρίες.

Άρθρο 4
Καταργούμενες διατάξεις
Με την επιφύλαξη του άρθρου 3, από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται τα άρθρα 1 έως 20 του ν. 1796/1988 (Α’ 152) περί σύστασης του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων και οι κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις.

ΜΕΡΟΣ Β’
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Άρθρο 5
Ειδικότερες ρυθμίσεις για τους υπολόγους Χ.Ε.Π. της παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 136/1998
Για όσο χρόνο διαρκεί η ένοπλη σύρραξη στην Ουκρανία ή εξακολουθούν να είναι σε ισχύ οι κυρώσεις χωρών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που αποκλείουν την πρόσβαση των ρωσικών τραπεζών στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, το όριο των πεντακοσίων (500) δολαρίων Η.Π.Α., που ορίζει η παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 136/1998 (Α’ 107), δεν ισχύει για τους υπόλογους Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.), με ημερομηνία απόδοσης την 31η Ιανουαρίου 2022 ή μεταγενέστερη, οι οποίοι υπηρετούν στις διπλωματικές ή έμμισθες προξενικές αρχές ή σε άλλες υπηρεσίες του ελληνικού Δημοσίου με έδρα την Ουκρανία ή τη Ρωσική Ομοσπονδία. Οι ανωτέρω δύνανται να καταθέτουν τo ποσό των τόκων και το αδιάθετο υπόλοιπο του Χ.Ε.Π., ανεξαρτήτως ποσού, ως έσοδα των προξενικών εισπράξεων και τα γραμμάτια είσπραξης αυτών συναποτελούν δικαιολογητικά απαλλαγής τους, καθώς και τακτοποίησης του Χ.Ε.Π.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 6
Ρυθμίσεις για την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της Αττικής Εξουσιοδοτική διάταξη

1. Για το έργο «Αθηναϊκή Ριβιέρα (Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα)» που έχει ενταχθεί στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ν. 4799/2021 (Α’ 78) και περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και στο άρθρο 30 και στο Παράρτημα XIV του ν. 4277/2014 (Α’ 156, διόρθωση σφάλματος Α’ 165), αναθέτουσα αρχή, κατά την έννοια του ν. 4412/2016 (Α’ 147), ορίζεται η Περιφέρεια Αττικής, η οποία και είναι αρμόδια για τη λειτουργία και τη συντήρηση του έργου για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών από την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας αυτού, που βεβαιώνεται με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μετά από το χρονικό διάστημα του πρώτου εδαφίου, αρμόδιοι για τη συντήρηση και λειτουργία του έργου, είναι οι φορείς στην αρμοδιότητα των οποίων εμπίπτουν τα τμήματα του παραλιακού μετώπου της Αττικής, επί των οποίων υλοποιείται το έργο της παρούσας.

2. Βάσει της παρ. 1, οι φορείς που διατηρούν οποιασδήποτε φύσεως δικαιώματα επί των ακινήτων, εντός των οποίων υλοποιείται το έργο, υποχρεούνται αφενός να απέχουν από κάθε ενέργεια που παρεμποδίζει την ωρίμανση και υλοποίησή του και αφετέρου να διευκολύνουν την Περιφέρεια, τους φορείς που λειτουργούν για λογαριασμό της και τον ανάδοχο του έργου κατά την υλοποίηση αυτού.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομικών, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εγκρίνονται οι μελέτες ανάπλασης του παραλιακού μετώπου Αττικής, συμπεριλαμβανομένης της μελέτης αστικού σχεδιασμού και των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, που αφορούν στο έργο της παρ. 1, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου Συμβουλίου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής και του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών δύναται να ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες χρηματοδότησης, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των εμπλεκομένων φορέων και μερών και κάθε ειδικότερο ζήτημα που αφορά στην εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 7
Αναστολή εκτέλεσης πρωτοκόλλων κατεδάφισης και διοικητικής αποβολής Τροποποίηση του άρθρου 247 του ν. 4782/2021
Το άρθρο 247 του ν. 4782/2021 (Α’ 36) τροποποιείται ως προς την προθεσμία αναστολής της εκτέλεσης πρωτοκόλλων κατεδάφισης και διοικητικής αποβολής και διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 247 Αναστολή εκτέλεσης πρωτοκόλλων κατεδάφισης και διοικητικής αποβολής

Αναστέλλεται μέχρι τις 31.10.2022 η εκτέλεση πρωτοκόλλων κατεδάφισης και διοικητικής αποβολής για έργα που υφίστανται πριν τις 9.3.2021, κάθε είδους, που έχουν κατασκευαστεί στον αιγιαλό, την παραλία, την όχθη, την παρόχθια ζώνη, το υδάτινο στοιχείο, τον πυθμένα και το υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού χωρίς να υφίσταται απόφαση παραχώρησης της χρήσης αυτών.».

Άρθρο 8
Συμπλήρωση εκκρεμών αιτήσεων αδειοδότησης κεραιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 4635/2019

1. Αιτήσεις αδειοδότησης κατασκευών κεραιών που χρησιμοποιούνται ως μέρος του δικτύου για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών προς το κοινό, οι οποίες εμπίπτουν στην παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 4635/2019 (Α’ 167) και έχουν κατατεθεί ή επανυποβληθεί στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Κατασκευών Κεραιών (ΣΗΛΥΑ) έως την 30ή.4.2022, δύνανται να συμπληρώνονται περαιτέρω, με πράξεις, γνώμες, πιστοποιητικά, αποφάσεις, βεβαιώσεις, εγκρίσεις και λοιπά δικαιολογητικά που εκδίδονται το αργότερο έως την 31η.10.2022, εφόσον οι σχετικές αιτήσεις προς τις αρμόδιες αρχές έχουν υποβληθεί το αργότερο μέχρι την 31η.5.2022.

2. Στην παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4635/2019 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται ως προς την καταληκτική προθεσμία, β) το δεύτερο εδάφιο καταργείται και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Κατασκευές κεραιών, που δεν αδειοδοτούνται από την Ε.Ε.Τ.Τ. μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022 απομακρύνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25, μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας.».

Άρθρο 9
Ρύθμιση θεμάτων ολοκλήρωσης διαδικασίας μετάταξης υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
Εκκρεμείς, σε οποιοδήποτε στάδιο, διαδικασίες μετάταξης υπαλλήλων που διενεργούνται βάσει της παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 4704/2020 (Α’ 166), ολοκληρώνονται βάσει της διάταξης αυτής, σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Στην έννοια της ολοκλήρωσης περιλαμβάνεται και η αποστολή εντός της ως άνω αποκλειστικής προθεσμίας της σχετικής απόφασης προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 10
Υλοποίηση Προγραμμάτων για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

1. Στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5161102), και ειδικότερα της Δράσης 16706 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. (ΑΔΑ: Ψ4ΧΛΗ-ΝΣ3), που χρηματοδοτείται σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, είναι δυνατή η εκπόνηση προγραμμάτων για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) μέσω συστήματος επιταγών («voucher») ή/και μέσω άλλης ενίσχυσης που υλοποιούνται από την ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε.).

2. Δικαιούχοι της ενίσχυσης μέσω συστήματος επιταγών («voucher») ή/και μέσω άλλης ενίσχυσης είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κατά την έννοια της Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2003/361/ΕΚ (L 124/36), εφόσον σωρευτικά: α) έχουν συσταθεί πριν την 1η.1.2022, β) εμπίπτουν, κατά περίπτωση, είτε στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (L 352), είτε στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (L 187), γ) πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που εξειδικεύονται με την απόφαση της παρ. 5, καθώς και το σύνολο των προϋποθέσεων του Κανονισμού 1407/2013.

3. Οι δυνητικοί δικαιούχοι των ενισχύσεων της παρ. 1 υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείρισης Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ), την οποία τηρεί και διαχειρίζεται η Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε. Η Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε. διενεργεί έλεγχο της τήρησης των προϋποθέσεων συμμετοχής στα προγράμματα και, εφόσον επιβεβαιώσει την επιλεξιμότητα των επιχειρήσεων, αυτές λαμβάνουν την επιχορήγηση.

4. Η Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε., ως υπεύθυνη επεξεργασίας, διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων, της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και ιδίως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (ΕΕ L 119) (Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων) και του ν. 4624/2019 (Α’ 137).

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών καθορίζονται τα επιμέρους προγράμματα, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, οι όροι, ο ειδικότερος χρόνος υλοποίησης του κάθε προγράμματος, τα αρμόδια για την υλοποίηση όργανα, κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή της ενίσχυσης των προγραμμάτων της Δράσης 16706 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», καθώς και κάθε άλλη αναγκαία, τεχνική ή εν γένει λεπτομέρεια για την ενημέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας.

ΜΕΡΟΣ Γ’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2022

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Εξωτερικών ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Πολιτισμού και Αθλητισμού ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

Δικαιοσύνης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Εσωτερικών ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Υποδομών και Μεταφορών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Τουρισμού ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Κλιματικής Κρίσης και Κλιματικής Προστασίας ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Επικρατείας ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2022

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ