ΝΟΜΟΣ 4911/2022

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4911 ΦΕΚ Α 57/16.3.2022

Κύρωση της Συμφωνίας-Πλαίσιο για την ίδρυση  της Διεθνούς Ηλιακής Συμμαχίας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο πρώτο

Κύρωση Συμφωνίας-Πλαίσιο Συμφωνία-Πλαίσιο για την ίδρυση της Διεθνούς Ηλιακής Συμμαχίας Άρθρο Ι Σκοπός Άρθρο ΙΙ Κατευθυντήριες Αρχές Άρθρο ΙΙΙ Προγράμματα και άλλες δράσεις Άρθρο ΙV Συνέλευση Άρθρο V Γραμματεία Άρθρο VI Προϋπολογισμός και οικονομικοί πόροι Άρθρο VII Ιδιότητα Κράτους Μέλους

Άρθρο VIII Οργανισμός-Εταίρος Άρθρο IX Παρατηρητές Άρθρο X Καθεστώς, προνόμια και ασυλίες της ISA Άρθρο XI Τροποποιήσεις και αποχώρηση Άρθρο XII Έδρα της Διεθνούς Ηλιακής Συμμαχίας Άρθρο XIII Υπογραφή και θέση σε ισχύ Άρθρο XIV Θεματοφύλακας, πρωτοκόλληση, αυθεντικότητα του κειμένου

Άρθρο δεύτερο Έναρξη ισχύος

Άρθρο πρώτο
Κύρωση Συμφωνίας-Πλαίσιο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει η παρ. 1 του άρθρου 28 του Συντάγματος, η Συμφωνία Πλαίσιο για την ίδρυση της Διεθνούς Ηλιακής Συμμαχίας (International Solar Alliance), που υπογράφηκε από ελληνικής πλευράς στην Αθήνα, στις 26 Ιουνίου 2021. Το πρωτότυπο κείμενο της Συμφωνίας, στην αγγλική γλώσσα, και η μετάφραση στην ελληνική έχουν ως εξής:

Σημ.:για το κείμενο της συμφωνίας ανατρέξτε στο ΦΕΚ

Άρθρο δεύτερο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρ. 2 του άρθρου ΧΙΙΙ αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2022

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Οικονομικών Υπουργός Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Εξωτερικών Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2022

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ